Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim!"

Transkript

1 Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim! Hava-İş genel kurulu değerlendirmesi... Yatağan da özelleştirmeye göğüs gerenlerin, Zonguldak maden işçilerinin, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi işçilerinin, Düzce de, Antalya da taşeron işçilerin ve eğitim emekçilerinin mücadeleleri... Aralık 2013 / Sayı: 50 Devrimci İ çi Partisi nin merkezi yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL İsyan Cephesi Gezi den sonra hiçbir ey eskisi gibi olmayacak dendiyse de Türkiye siyasetine yeniden en eski, köhnele mi seçim taktiklerinin damga vurmaya ba ladığını gözlemliyoruz. Oysa halk isyanı, politikayla ili kisi seçimden seçime sandıkta oy vermeye indirgenmi kitlelerin gücünü göstermi ti. Yıllardır elim kırılsın diye diye kötünün iyisine mahkûm olan insanlardan halkın isyanına katılmı kimse elim kırılaydı da o barikatı kurmasaydım, ayağım kırılsaydı da o eyleme katılmasaydım demiyor. O halde madem hiçbir ey eskisi gibi olmayacak, o zaman sandıklar kurulduğunda da eskisi gibi davranmanın, kötünün iyisi ya da beterin bin beterini seçmek zorunda olmadığımızı kanıtlamak gerekiyor. Görevimiz belediye, muhtarlık almak değildir! Sermayenin her türlüsünden, düzen partilerinden bağımsız bir odak olu turmaktır. Ayrım yapmadan isyanın tüm güçlerine sesleniyoruz. Halk isyanı, talepleri, siyasi yönü tam bir netliğe kavu mamı olsa da, köhnemi burjuva politikasına bir alternatif olmu tur. Halk kendi ba ına yapabileceğinin azamisini yapmı tır. Sola, sosyalistlere dü en bu mücadeleyi eksik olan yanıyla tamamlamak ona sınıfsal bir karakter vermektir. Ba ka türlü solun, sosyalistliğin anlamı kalmaz. Bolca ilkeli ittifaklardan bahsediliyor ama ilkelerden bahseden pek yok. Biz bahsedelim: Sermayeden ve onların partilerinden bağımsızlık! Kent toprakların pe ke çekilmesine kar ı kamula tırma! Belediyelerden ba layarak ta eron çalı tırmanın yasaklanması! Ulusların, dillerin, inançların tam e itliği! Seçimlere, hedefleri netle tiren, mücadele eden halkı birle tiren, i çi sınıfına seslenen, yüzde 50 hesabı yapan değil yüzde 99 un çıkarlarını savunan ilkeli bir isyan cephesi ile girmek gerekiyor. Bu isyanın barikatlarını kuranlar varken neden Gezi ye gönderdiği tuvaletlerle prim yapmaya çalı- an Sarıgül e yedeklenelim? Farklı siyasetler, inançlar, milliyetler kavgada birle mi ken neden iktidarda olu an çatlakların içinde kaybolalım. Halkın isyanının içinde yer alan örgütlü güçlere sorumluluk dü üyor. Sokağa çıkmı kaderini eline alabileceğini göstermi olan halka, doğru bir siyasi yön göstermenin zamanı çoktan geldi ve geçiyor. Kıdem tazminatına dokunmak GENEL GREV sebebidir! 3 Cemaatten ABD patentli gül kokulu muhalefet Diyarbakır sahnesi barış için değil, petrol, dolar ve savaş için kuruldu 9 11

2 2 Aralık 2013 / Sayı: 50 Yatağan da i çilerin özelle tirmeye kar ı Çe itli eylemlere ba layan i çiler, Yatağan Termik Santrali önünde, direni çadırı kurdu- mücadelesi sürüyor! Muğla nın Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleriyle kömür ocaklarının yerek üç günde Ankara ya ula tı. Ankara da lar. 200 den fazla maden ve enerji i çisi yürü- özelle tirilmesine kar ı çıkan enerji ve maden i çileri, uzun zamandır mücadele ediyor. önünde protesto giri imlerinde bulundular. polis saldırısına uğradılar. AKP ilçe binaları Santraller, Elektrik Üretim A.. (EÜA ) den Yatağan, Milas ve Muğla da yürüyü ler yaptılar. 26 Kasım 2013 te Milas ta yapılan kitlesel alınıp Özelle tirme İdaresi Ba kanlığı na 22 Ağustos 2013 tarihinde bağlanmı tı. 31 Aralık 2016 tarihine kadar özelle tirilmelerine önüne yapılan yürüyü üne polis gaz bombala- basın açıklamasına ve i çilerin AKP il binası yönelik kararın, Resmî Gazete de yayımlanmasının ardından, 17 Eylül 2013 te i çiler rı ile müdahale etti. eyleme ba lamı tı. Yakla ık be bin ki inin çalı tığı bu kurumların i çileri, 24 Ocak 2014 te Yeniköy ve Kemerköy ile 10 ubat 2014 tarihinde Yatağan termik santrallerinin özelle tirme ihalesi gününe kadar direni e devam edeceklerini açıkladılar. Düzce de 30 Kasım 2013 Cumartesi günü, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Haber Sen il temsilcilikleri öncülüğünde ta eron çalı an i çilerin sorunları ve kıdem tazminatı ile ilgili yapılması planlanan saldırılar üzerine panel düzenlendi. Panel ba kanı Haber Sen Düzce il temsilcisi Yılmaz Ceylan, Düzce PTT de çalı an ta eron firma i çilerinin verdiği sendikal mücadeleye değinerek bu panelin yapılma gerekçeleri hakkında bilgi verdi. Ya anan hak gaspları, maa ların geç alınması, i yerinde Eğitim-Sen in Meslek Onurumuza ve Haklarımıza Sahip Çıkmak, Toplumsal Ya amda ve Eğitimde Ya anan Dayatmalara Hayır Demek İçin; 23 Kasım`da Ankara`dayız iarıyla Tandoğan dan Kızılay a gerçekle tirdiği yürüyü e polis saldırdı. 23 Kasım sabahı Türkiye nin dört bir tarafından Ankara ya gelen binlerce eğitim emekçisi Milli Eğitim Bakanlığı na yürüyerek bakan Nabi Avcı ile bir görü me gerçekle tirmek istiyordu. Sendikanın emekçilerin ve eğitim sisteminin sorunlarını görü mek için bakandan istediği randevulara olumlu cevap verilmemi ti. Bunun üzerine emekçiler taleplerini aktarmak için topluca Ankara ya geldiler. Milli Eğitim Bakanlığı nın bulunduğu Kızılay a kadar büyük bir co ku ve kilometrelerce süren bir kortej e liğinde yü- Tes-İ ve Maden-İ Yatağan ube ba kanları, Muğla ya çe itli açılı lar için gelen Ba bakan Tayyip Erdoğan ile Marmaris te toplantı yaptılar. Erdoğan sendikacılara Devletin ekonomiden çekilmesi ile ilgili uyguladığımız bir program var. Bundan geri bir adım atmamız mümkün değil. Ancak ve ancak ihale için son ba vuru tarihi olan 24 Ocak ta yeterlilik belgeleri ile ilgili bir eksiklik olursa, ya anan baskılar ve güvencesizlik nedeniyle sendikaya üye olan Düzce PTT de çalı- an ta eron firma i çilerinin Türkiye de de bu i kolunda bir ilki ba ardıklarını söyleyen Ceylan, ya anan süreç hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Düzce nin büyük bir i çi havzası olduğuna değinen Ceylan, PTT i çilerinin ta eron çalı ma sistemine kar ı verdikleri kararlı mücadelenin Düzce de ve ülkenin diğer bölgelerinde çalı an i çilere yol gösterdiğini, ı ık tuttuğunu belirtti. Yılmaz Ceylan ın ardından yolda ımız Levent Dölek, kıdem tazminatı ile ilgili planlanan hak gaspına yönelik adımların yıllar öncesinden atıldığına değindi. Ayrıca ta eron çalı ma sisteminin de atılan bu adımların bir parçası olduğuna dikkat çeken Dölek, patron örgütlerinin bir araya gelerek i çinin son ve en önemli kazanılmı hakkı olan kıdem tazminatına yönelik yapılan saldırının hükümet tarafından imzalanan Ulusal İstihdam Stratejisi ile yıllar öncesinden planlandığı belirtti. Kıdem tazminatının fona devredilmesi ile patronların üzerindeki tüm yükün ve sorumluluğun kalkacağına değinerek kurulacak fonun tıpkı i sizlik fonu gibi i çiye dönmeden farklı biçimlerde kullanılacağı vurgulandı. Feni ve THY grevlerine de değinen Dölek, i çi sınıfının ya adığı tüm sorunların kaynağının aynı olduğunu, içinde ya adığımız kapitalist sistemin tüm i çilerin ya adığı sorunların temel kaynağı olduğunu belirtti ve verilecek mücadelenin de anti-kapitalist bir mücadele olması gerektiğini söyledi. Yapılan müzik dinletisi ile panelin ilk bölümü bitirildi ve soru cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde Düzce de haberle me, sağlık, güvenlik ve belediye gibi deği ik i kollarında çalı an ta eron i çiler söz alarak sorunlarını ve sorularını dile getirdiler. Her yıl yenilenen sözle meler nedeniyle ortaya çıkan hak gasplarına değinen ta eron i çiler, hükümetin ta eron çalı ma sistemi üzerine yaptığı çalı malar ile ilgili endi elerini de dile getirdiler. İ güvencelerinin olmamasının gelecek kaygısı ta ımalarına neden olduğunu belirten i çiler bu sistemin bir an önce kaldırılması gerektiğini ve kadrolu i istediklerini belirttiler. Sağlık Emekçileri Sendikası Düzce temsilcisi Cemal Yılmaz ise özellikle sağlık i kolunda çalı an tüm ta eron firma i çilerine Binlerce eğitim emekçisine polis saldırısı rüyen eğitim emekçileri Kızılay giri ine geldiklerinde TOMA lar, akrepler ve çevik kuvvet polislerinden olu an bir barikatla kar ıla tılar. Barikatın açılması ve bakanlığın önüne yürünmesi noktasında pazarlıklar sonuç vermeyince emekçiler barikata yüklenerek yürümeye çalı tılar. Ardından polisin yakla ık iki saat süren saldırısı ba ladı. TOMA ve akrepleri emekçilerin üzerine süren polis bir yandan da yoğun biçimde biber gazı kullandı. İki saat boyunca emekçiler tekrar tekrar toplandı, polis de her seferinde saldırmaya devam etti. İki saatin sonunda eylem, sendika tarafından polis barikatının önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdirildi. tekliflerin değerinde bir teklif olmadığı tespit edilirse bu ihaleyi ancak o zaman iptal edebiliriz veya erteleyebiliriz dedi. Görü me üzerine Maden-İ Yatağan ube Ba kanı Süleyman Girgin Küçücük bir ı ık gördünüz mü diye sorarsanız bizler o ı ığı gördük arkada lar dedi. Girgin, Biz bu ı ığı yarın ba bakanın Milas taki mitingine giderek söndürmek istemiyoruz derken, Tayyip Erdoğan da, Milas mitinginden vazgeçti. Sendika bürokrasisi uslu çocuk olacaklarına dair mesajlar verse de, valiliğe yetmemi olacak ki valilik 29 Kasım ile 2 Aralık arasında her türlü eylemin, basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu! Yatağan i çileri ise mücadeleye devam ediyor. 9 Aralık tan ba layarak iki er gün süreyle onar ki ilik gruplar halinde açlık grevi yapacak olan i çiler, ilk ihale için teklif verme süresi olan 24 Ocak gününe kadar bu eylemlerine devam edecekler. 29 Aralık ta Milas ta büyük bir miting düzenleyip, 4 Ocak ta ise aileleri ile birlikte Ankara ya yürüyü ba latacaklar. Bu süre zarfında i yerlerini terk etmeme eylemlerini de sürdürecekler. Düzce de ta eron i çilerin sorunları ve kıdem tazminatı paneli seslenerek Sağlık Emekçileri Sendikası nın bu i çilerin haklı mücadelelerinde yanlarında olduklarını ve kapılarının kendilerine daima açık olduğunu belirterek i çileri SES te örgütlenmeye çağırdı. Ta eron çalı ma, kıdem tazminatı gaspı, esnek çalı ma sistemi, özel istihdam büroları gibi i çilerin haklarına yönelik tüm saldırıların, i çilerin birle ik mücadelesi ile püskürtülebileceği dile getirilerek Düzce de ve her yerde i çilerin birlikte mücadele edebileceği örgütlülüklerin kurulması gerektiği vurgulanarak panel sonlandırıldı. Feni i çisi Nizameddin Önelge nin katili kim? Feni fabrikası direni çilerinden Nizameddin Önelge yevmiyeli olarak çalı tığı in aatın 5. katından dü erek ya amını yitirdi. Bu bir i kazası değildi. Nizameddin Önelge in aatta sigortasız olarak çalı ıyordu. Çalı mak zorunda kalmı tı çünkü daha önce çalı tığı Feni alüminyum fabrikası patronu Sedat Aloğlu diğer 420 i çi gibi onun da 3 aylık ücretini, kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeden fabrikayı kapatmı tı. İ çiler ve i sizler dı ında her ey için yağmalanan i sizlik fonundan aldıkları i sizlik sigortası hiçbir i çiye yetmiyor. Birçok i çi de dönü ümlü olarak sigortasız ve yevmiyeli i lerde çalı ıyor. Feni patronunun i çilerin emeklerini ve haklarını çalan bir hırsız olduğuna üphe yok! Ama Nizameddin Önelge nin ölümüyle birlikte patron siciline bir de cinayet eklemi oldu. O, i kazası sonucu ölmedi. Faili belli bir cinayete kurban gitti. Feni direni i ise sürüyor. Bu mücadele büyümeli. Hırsızlardan ve katillerden hesap sorulmalı. Direni in bayrağı emek hırsızları ve i çi katillerinin düzeni kapitalizme kar ı yükseltilmeli!

3 Aralık 2013 / Sayı: 50 3 Kıdem Tazminatı Dayanı ması kuruldu Kıdem Tazminatı Dayanı ması deklarasyonundan DİP in de içinde yer aldığı THY Grevi ile Dayanı ma Komitesi nin bile enlerinin, kıdem tazminatının gaspına kar ı güçleri birle tirmek üzere yaptığı bir forum çağrısı ile ba layan çalı malar, Kıdem Tazminatı Dayanı ması nın olu turulmasıyla sonuçlandı. Forumda sendikaların kıdem tazminatının gaspına kar ı gerekli etkinliği göstermediği tespiti yapılarak ilk eylem yeri olarak Türk- İ in Taksim Gümü suyu ndaki Marmara Bölge Temsilciliği nin önü seçildi. Forum adına basın açıklamasını Levent Dölek yaparken Türk-İ gaflet uykusundan uyanmaya, Hak-İ ihanet çizgisinden vazgeçmeye, DİSK ise birle ik mücadeleye çağrıldı. Forum, çalı malarını i çi havzalarına yönelik olarak geli tirmeyi ve daha çok katılımcıyı kapsayarak büyümeyi hedefliyor. Biz Yüzde 99 uz Platformu, İstanbul da üçüncü toplantısını gerçekle tirdi Türk-İ Marmara bölge temsilciliği önünde eylem İstanbul da yaz sonundan bu yana afi, pullama, bildiri dağıtımı, forumlarda stant çalı maları gibi faaliyetler yürüten Biz Yüzde 99 uz Platformu, üçüncü toplantısını 1 Aralık günü gerçekle tirdi. Kıdem tazminatı saldırısı, ta eron i çilerin çalı ma ko ulları, kadın istihdam paketi olarak anılan yasa tasarısının kadın emekçiler aleyhine getirecekleri ve tüm bu saldırılarının arka planında yatan Ulusal İstihdam Strateji Belgesi ile ekonomik kriz tehdidi üzerine konu malar yapıldı. Önceki toplantılarda olu turulan, i çi, duyuru ve tanıtım, sosyal medya gibi komisyonlardan sözler alınarak yapılan faaliyetler ve bugün platformun önünde duran çalı malar masaya yatırıldı. Önümüzdeki dönemde platform, i çi sınıfına yönelik saldırılara ili kin bro ürler hazırlanması, öğrencilerin kendi üniversitelerindeki i çi ve emekçilerden ba layarak isyanın emekle büyütülmesinde pratik katkılar sunmasının yollarının yaratılması, bazı i çi bölgelerinde platformun bölge toplantılarının organize edilmesi gibi çalı malar gerçekle tirecek. THY de uzun süredir devam eden direni ve grevle dayanı ma amacıyla kurulan THY Grevi ile Dayanı ma Komitesi, i çi sınıfının tamamını hedef alan kıdem tazminatı hakkına yönelik saldırılara kar ı bir forum düzenleme çağrısı yaptı. İstanbul da 19 Kasım tarihinde geni bir katılımla gerçekle tirilen ilk forumda, kıdem tazminatı hakkını savunmak için sürekli bir mücadelenin örgütlenmesi gereği doğrultusunda Kıdem Tazminatı Dayanı ması kuruldu. Forum genel olarak iki amaca yönelik çalı malar yapacak. Birincisi, sendikaları, kıdem tazminatının kaldırılmasında cisimle en sınıf saldırısına kar ı etkili bir mücadeleye çağırmak. İkincisi ise, ba ta i çiler olmak üzere tüm emekçi halkı bu saldırı hakkında bilgilendirerek sermayenin ve onun temsilcisi AKP hükümetinin ileri sürdüğü yalanlar kar ısında gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koymak. Devrimci İ çi Partisi nin de içinde yer aldığı Forum, bu doğrultuda ilk i olarak Kıdem tazminatı i çi sınıfının son i güvencesidir! Kıdem tazminatı hakkının gaspına kar ı genel greve! ba lıklı bir deklarasyon yayınladı. Bro ür çalı maları, afi, sticker, sosyal medya kullanımı gibi propaganda faaliyetlerini, sendikaları mücadeleye çağıracak, i çileri harekete geçirecek eylem ve etkinlikleri planlamak amacıyla toplantılarına devam ediyor. Kıdem tazminatının gaspına kar ı Türkiye nin dört bir yanında uyarı eylemleri devam ediyor. Son olarak Kırklareli Lüleburgaz da 7 Aralık Cumartesi günü 13:30 da Kongre meydanında, Türk İ üyesi Petrol-İ Sendikası, DİSK üyesi Emekli-Sen ve Genel-İ in katılımıyla kıdem tazminatının fona devredilmesine kar ı bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, kıdem tazminatı düzenlemelerinin i çilerin mevcut haklarında ciddi kayıplara yol açacağı ve hükümetin bundan vazgeçmesi gerektiği belirtildi. Eğer ki hükümet geri adım atmaz ise, sendikaların bu saldırıya kar ı sessiz kalmayacağı, ellerinin alterlere uzanacağı ifade edilerek, gerekirse genel gre- Bu noktada görev ba ta i çi sendikaları olmak üzere i çi sınıfının tüm bile enlerine dü mektedir. Çağrımız öncelikle sendikalarımızadır. İ çi sınıfının en büyük örgütlü sendikal gücü olan Türk-İ konfederasyonu bu büyük saldırı kar ısındaki gaflet uykusundan uyanmalıdır. Zaman zaman hükümetin i çi bürosu gibi bir görüntü veren ve gerçekler ortada olduğu halde kıdem tazminatı hakkının fona devredilerek gaspedilmesine ye il ı ık yakan Hak-İ sınıfa ihanet çizgisinden vazgeçmelidir. Hak gasplarına kar ı eylemlere ba layan DİSK ise bu mücadeleyi daha geni kesime yayarak birle tirici bir rol üstlenmekle yükümlüdür. Bu talep ve uyarılarımız doğrultusunda sendika yöneticilerinin tavır ve uygulamalarının takipçisi olacağız. Bununla birlikte sendikalarımıza yaptığımız uyarılarla yetinmeyerek i çi sınıfının geni kesimlerini gerçeklerle bulu turmak ve mücadeleye sevk etmek için güçlerimizi birle tirerek çalı malarımızı devam ettireceğimizi kamuoyuna duyurmayı bir görev biliyoruz. Kıdem tazminatı i çi sınıfının son i güvencesidir! Kıdem tazminatı hakkı hiçbir biçimde pazarlık konusu edilemez! Kıdem tazminatı hakkının gaspına kar ı genel greve! Tüm çalı anlara mutlak i güvencesi, i ten çıkartma yasaklansın! Ta eron sisteminin yaygınla tırılmasına son! Ta eron çalı tırma yasaklansın! Esnek sömürüye, bölgesel asgari ücrete, özel istihdam bürolarına hayır! Ulusal İstihdam Strateji Belgesi Yırtılsın! Lüleburgaz da i çilerden Kıdem uyarısı ve gidileceği, i çilerin meydanlara döküleceği belirtildi. Eyleme destek veren Devrimci İ çi Partili militanlar, Gerçek gazetesi satı ı gerçekle tirdi. Aynı gün İn aat Sanayicileri İ veren Sendikası nın (İNTES) 25. Olağan Genel Kurulu nda konu an Çalı ma Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı, alt i veren ve esnek çalı mayla ilgili taraflarla haftaya son kez bir araya gelineceğini söyledi. Çelik, hayata geçirdikleri yapısal reformlar ve giri imcilerin gayretleri sayesinde Türk ekonomisinin kriz sürecini ba arıyla yönettiğini belitti. Patronlar ve onların sözcülüğünü yapan Çalı ma Bakanı Faruk Çelik in kriz sürecini ba arıyla yönetmekten kastettiği, krizin yükünü i çilere ve emekçilere yüklemeye çalı masıdır. Kıdem tazminatı i çinin elinde kalan son i güvencesidir, patronun i çi çıkartması önündeki tek engeldir. Kıdem tazminatının fona aktarılması demek, patronların rahatlıkla kitlesel i ten çıkarmalara gidebilmelerini sağlayacaktır. Ta eron çalı ma, kıdem tazminatı gaspı, esnek çalı ma sistemi, özel istihdam büroları gibi i çilerin haklarına yönelik tüm saldırılar ancak i çilerin birle ik mücadelesi ile püskürtülebilir. Halk isyanını i çi sınıfı ile birle tirmek için!

4 4 Aralık 2013 / Sayı: 50 Hava-İ genel kurulunu AKP hükümeti ve THY patronu kazandı Sadece sivil havacılık işçileri için değil tüm Türkiye işçi sınıfı için önemli bir mevzi kaybedilmiş görünmektedir. Kazanan sınıf düşmanı olmuştur. Ancak sınıf mücadelesi açısından büyük kazançlar da vardır. Sınıf düşmanı bir genel kurul kazanmış olabilir ancak mücadelenin içinde sağlamlaşmış, direniş ve grev okullarından mezun olmuş bir militan işçi kuşağı oluşmuştur. Bu işçiler var olduğu sürece genel kurulun sonucu ne olursa olsun sınıf mücadelesi uzun vadede kazançlı çıkacaktır. Bir gün gelir de bu mücadelenin kahramanı öncü işçiler biz de çok uğraştık bu işlerle, olmuyor işte değmezmiş gibi cümleler kurmaya başlarsa işte esas kayıp o zaman olacaktır. Sınıf düşmanı o zaman kazanacaktır. Hava-İ genel kurulu 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekle tirildi ve yapılan seçimleri 133 oy alan Reform Hareketi kazandı. Hava-İ Genel Ba kanı Atilay Ayçin in listesi 73 oy aldı. Bir önceki genel kurulda bir oyla seçimleri kaybeden Gökku ağı Hareketi ise genel kurulu boykot etti. 300 delegenin 89 u genel kurulda oy kullanmadı. Bu sonuçlarla birlikte 24 yıldır sendikanın genel ba kanlığını yapmı olan Atillay Ayçin yerini Reform Hareketi nden Ali Kemal Tatlıbal a ve onun yönetimine bırakmı oldu. Bu bilgiler Hava-İ genel kuruluna dair görünürdeki bilgiler. Ancak bunlar gerçeğe dair çok az ey ifade ediyor. Hava-İ te olan bitene dair gerçek bir yorum yapabilmek için nasıl bir süreçte genel kurula gidildiğinin ve genel kurulda kar ı kar ıya gelen grupların kimi ve neyi temsil ettiğinin açıklıkla ortaya konulması gerekiyor. Genel kurula nasıl bir süreçte gelindi? Genel kurula giden sürece damgasını vuran u geli meler olmu tur: 29 Mayıs 2012 de grev yasağına kar ı yapılan eylem; bu eyleme katıldığı için i ten atılan 305 i çinin halen süren direni i; 15 Mayıs 2013 te ba layan yasal grev; bu grevin THY yönetiminin yasadı ı uygulamaları (grevciler yerine i çi çalı tırma, grevcileri tehdit, farklı havayolu irketlerinden hizmet satın alma, mahkeme kararlarını uygulamama vb.), polis baskısı (havalimanının binlerce polisle abluka altına alınması, grev gözcülerinin faaliyet yapmasının engellenmesi vb.) ve tüm bu yasadı ı grev kırıcılığına kol kanat geren AKP hükümetinin desteği ile kırılması. Genel kurula doğru gelirken Hava-İ Antalya Büyük ehir Belediyesi nde Eylül ayından bu yana sular durulmuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İ leri ube Müdürlüğü ve Koruma ve Güvenlik ube Müdürlüğü bölümlerinde çalı an ta eron i çiler ödenmeyen alacakları için üç aydır birçok kez i bıraktılar, protesto yürüyü leri ve oturma eylemleriyle seslerini duyurmaya çalı tılar. Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanlığı i çileri ve Atık Yönetimi ve İ letme ube Müdürlüğü i çilerinin de destek verdiği eylemlere ta eron firma yöneticileri beğenmeyen çalı masın! eklinde yanıtlar verince emekçilerin öfkesini büsbütün arttırdılar. sendikası üyesi i çiler i te böyle birle mi bir cephe ile mücadele ediyordu. Genel kurulu kim kazandı? Hava-İ genel kurulunda seçimleri kazanan Reform Hareketi bizzat AKP ve THY yönetimi tarafından organize edilmi bir gruptur. Grubun lideri Ula tırma Bakanı Binali Yıldırım ın yeğeni Ömer Önder Haberdar. Seçimi kazanan ba kan adayları Ali Kemal Tatlıbal, grev yasağına kar ı grev hakkını savunmak için eylem yapmaları nedeniyle i ten atılan 305 ki inin aleyhinde tanıklık yapan bir i birlikçi. İ çiler aleyhinde mahkemede verdiği kendi ifadesine göre THY yönetimi tarafından kimlerin eyleme katıldığını tespit etmek, tereddüt içindekileri i e geri döndürmek üzere görevlendirilmi bir ajan. Sendikacılıktan bihaber bir i veren kuklası. Atilay Ayçin genel kuruldaki konu masında grev yasağı getiren, grev günü havalimanına polis yığan AKP nin i çi dü manı politikalarını ele tirmeye ba lar ba lamaz, grubuyla salonu bo altan bir AKP militanı. Genel kurulu bu grup ve adayı, yani AKP ve THY i vereni kazandı. Gökku ağı ndan geriye bir tek turuncu renk kaldı Gökku ağı Hareketi, Atilay Ayçin ve ekibine yönelik ele tirilerle sendikada muhalefet bayrağını yükseltmi ve bir önceki genel kurulda bir oy farkla seçimleri kaybetmi ti. Gökku ağı Hareketi söylemlerinde demokratik bir sendikal anlayı a vurgu yapıyor, farklı renkleri bir araya getirme iddiası güdüyor ve Atilay Ayçin ahsında sendikal bürokrasiyi ele tiriyordu. Hava- İ yönetimi ise bu grubu i verenle i birliği yapmakla suçluyordu. Ayinesi i tir ki inin Belediye yönetimi ise en ba ta, kazanılmı haklarını elde etmek için sokağa dökülen emekçilere, kusurun sadece ta eron firmalarda olduğunu, belediyenin ödemeleri zamanında yaptığını, gerekirse kredi çekerek bu sorunu çözeceklerini iletti. Bu vaatler kar ısında i lerine geri dönen i çiler kısa bir süre içinde belediyenin gerçek yüzüyle kar- ıla tılar. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ne bağlı 11 ta eron i çi, Büyük ehir Belediyesi tarafından çalı maya engel olmak gibi bahanelerle kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden i ten atıldılar. Gürsu mevkiindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü önünde kurdukları çadırda 23 Ekim den beri direni lerini sürdüren emekçiler, haklarını elde edene kadar mücadeleye devam edeceklerini gerek sözleri gerekse de her hafta gerçekle tirdikleri protesto yürüyü leri aracılığıyla dosta dü mana gösteriyorlar. lafa bakılmaz. Gökku ağı nın da iddiaları pratik içinde sınandı. 29 Mayıs ta grev yasağına kar ı eylemin kötü organize edildiğini ve Hava-İ yönetiminin eyleme sahip çıkmadığını savundular. Ayrı bir 29 Mayıs Birliği kurdular. üphesiz ki pek çok hata yapılmı tı. Ama grev yasağını getiren Hava-İ yönetimi değil AKP hükümetiydi, 305 i çiyi atan da Atilay Ayçin değil THY yönetimiydi. Oysa, 29 Mayıs Birliği direni te yer almak yerine AKP hükümeti, THY yönetimi ve kendileri arasında bir koordinasyon kurarak sorunu çözmeyi önerdi. Bu da büyük bir hataydı. Denebilir ki Hava-İ yönetiminin olduğu kadar bu arkada ların da hata yapmaya hakları vardı. Ama i orada kalmadı. 305 i çinin direni i birinci yılına girerken toplu sözle me süreci greve dönü tü. Grev baskı ve yasadı ı uygulamalarla kırıldı. Gökku ağı Hareketi hem bu baskıları hem de Hava-İ yönetimini ele tirdi. Ama baskılara kar ı durmak yerine grevi bıraktı. İ çilere grevi bırakma çağrısı yaptı. Nihayet genel kurul sürecine gelinirken aynı baskılar delege seçimlerine ve genel kurulun kendisine yansıdı. Gökku ağı yine hem i veren kaynaklı baskı ve tehditleri hem de Hava- İ yönetimini ele tiriyordu. Genel kurulun hemen öncesinde baskı ve tehditlere kar ı delegeleri oy vermeye çağırdı. Ama genel kurul günü gelince, boykot etti seçimlere katılmadı. Oysa AKP nin ve THY yönetiminin Reform Hareketi kongrede azınlıktı. Olası bir birliği Atilay Ayçin in ba kanlık ısrarının engellediği söyleminin de içi bo tur. Sınıf dü manına kar ı bir birlik olu turulması ve Atilay Ayçin dı ında bir alternatif adayın öne çıkması gerekiyor idiyse bunun olabileceği tek yer Gökku ağı nın ter etmi olduğu direni ve grev alanıydı. Özetle Gökku ağı, AKP hükümetinin THY yönetimi ile el ele 305 i çiyi yıldırmaya çalı tığı a amada direni yerini, aynı güçlerin grevi kırmaya çalı tığı günlerde grev alanını, aynı güçlerin genel kurulu gayri me ru yöntemlerle ele geçirmeye yöneldiği anda da genel kurulu terk etmi tir. Sözleri iddiaları bir yana tüm pratikleri AKP hükümetinin ve THY yönetiminin yararına olmu tur. Hiç kusura bakmasınlar Gökku ağı nın tüm renkleri solmu geriye AKP ile ortak rengi turuncu kalmı tır. Son olarak 20 Kasım Salı günü, uzun süredir ödenmeyen ücretlerini alabilmek için i bırakan ta eron güvenlik i çileri, Büyük ehir Belediyesi binası önünde bir basın açıklaması gerçekle tirdi. Güvenlik-İ Sendikası üyesi i çiler adına Hüseyin Çalkaya nın okuduğu basın açıklamasında, belediyenin farklı bölümlerinde çalı an i çilerin de benzer sorunlar ya adığına dikkat çekildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanlığı nda çalı an bir grup i çi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ta eron i çileri de ortak sorunları etrafında birlikte mücadele etmek amacıyla güvenlik i çilerinin eyleminde yerlerini aldılar. Sınıf mücadelesi kampı niye kaybetti? Bu soruya en iyi cevabı verecek olanlar ve daha önemlisi buna en çok hakkı olanlar bir buçuk yıldır direnen 305 ve tüm baskılara rağmen mücadeleyi bırakmayan THY grevcileridir. Her eyden önce Atilay Ayçin ve grubunun kar ısında yukarıda saydığımız güçlerden olu an ve fiilen içerideki sahte muhalefeti ve Türk-İ bürokrasisini de içine alan güçlü bir cephe olu mu tur. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 29 Mayıs tan bu yana 305 direni i de, THY grevi de olağanüstü ko ullarda ve baskılar altında gerçekle tirilmi tir. Ancak olu an bu gerici cephe kimse için sürpriz olmamı tır. Bu ko ullarda verilecek bir mücadeleye göre hazırlık yapmak, sendikanın gücünü tabandaki i çilere dayandırmak en mücadeleci i çilerden sendikal kadrolar olu turmak konularında kendi hatalarımızı da tartı malıyız; bunların arasında bu yenilgide sendika yönetimine dü en sorumluluk da gelecekteki mücadelenin sağlıklılığı bakımından değerlendirilmeye muhtaçtır; ama bunu yapacak zamanımız var, imdi sınıf dü manı üzerinde yoğunla malıyız. Zamanı geldiğinde bu genel tespiti ayrıntılandırmak ve sınıf mücadelesinin geleceği için doğru dersleri çıkarmak Hava-İ li mücadeleci i çilerin sorumluluğudur ve bunu yapmak sadece onların hakkıdır. En kritik anlarda sınıf mücadelesinin çizdiği çizgide kar ı tarafta kalmı olanların cümleleri ise yok hükmünde olacaktır. Kim kazandı? Sadece sivil havacılık i çileri için değil tüm Türkiye i çi sınıfı için önemli bir mevzi kaybedilmi görünmektedir. Kazanan sınıf dü manı olmu tur. Ancak sınıf mücadelesi açısından büyük kazançlar da vardır. Sınıf dü manı bir genel kurul kazanmı olabilir ancak mücadelenin içinde sağlamla mı, direni ve grev okullarından mezun olmu bir militan i çi ku ağı olu mu tur. Bu i çiler var olduğu sürece genel kurulun sonucu ne olursa olsun sınıf mücadelesi uzun vadede kazançlı çıkacaktır. Bir gün gelir de bu mücadelenin kahramanı öncü i çiler biz de çok uğra tık bu i lerle, olmuyor i te değmezmi gibi cümleler kurmaya ba larsa i te esas kayıp o zaman olacaktır. Sınıf dü manı o zaman kazanacaktır. Antalya da ta eron i çilerin mücadelesi sürüyor Ta eron i çilerinin, Devrimci İ çi Partisi militanlarının da her fırsatta dayanı ma gösterdiği, eylem ve direni leri kararlılıkla sürüyor. 28 Kasım 2013

5 Aralık 2013 / Sayı: bütçesi: Kod adı tasarruf ODTÜ i çilerinin kararlı direni i, greve çıkmadan kazanım getirdi! 2014 Bütçe Tasarısı üzerine yapılan tartı malar da her yılki genel söylemden farklı değil. Bu bütçenin de halka sormadan yapıldığı, halk bütçesi olmadığı, sermayeye kepçeyle, emekçiye ka ık ucuyla dağıtan bir kemer sıkma bütçesi olduğu, AKP hükümetinin sınıfsal tercihini bir kez daha sermaye sınıfından yana yaptığı gibi yorumlara sıkça rastlamak mümkün. Bunlar elbette yanlı değil, ancak her bir bütçenin ekillendiği dönemin sınıf mücadelesi ve dünya ekonomisi ko ullarını da hesaba katan bir perspektifi elden bırakmamak gerekir. Bu açıdan bakıldığında 2014 bütçesine damgasını vuran unsur, dünya ekonomisindeki durgunluk eğiliminin sürmesi kar ısında Türk sermayesinin bazı tedbirler alma ihtiyacıdır diyebiliriz. Avrupa da devam eden solgun büyüme ve Amerikan Merkez Bankası nın izleyeceği para politikası sonucunda dı arıdan döviz bulma olanaklarının daralması, er ya da geç kopacak fırtınayı dikkate alan bir bütçenin kurgulanmasına yol açmı tır. AKP hükümetinin 2014 yılını tasarruf yılı ilan etmesi, 2014 bütçesinin parolasının tasarruf olması, IMF nin gerekli olmayan harcamalar yapılmamalı ve yaratılan fazla gelir tasarruf olarak muhtemel bir kötüle mede kullanılmak üzere tutulmalı yönlü tavsiyelerde bulunması tesadüfi değildir. Nitekim Maliye Bakanı nın u açıklamaları 2014 bütçesinin temel hedefini özetlemektedir: Verimli alanlara kaynak aktarmaya devam edeceğiz ama mal ve hizmet alım giderlerini kontrol altına alacağız. Yani tasarrufu sadece vatanda tan istemiyoruz kamu olarak da tasarruf Zonguldak ta maden i çileri kendilerini ocağa kapattı yapmak zorundayız. Bu çerçeveden bakıldığında 2014 bütçesinin ilk dikkat çeken özelliği, bütçe gelirlerinin büyük bölümünün gelir vergisinin ve dolaylı vergilerin çoğunu ödeyen i çi sınıfı ve emekçiler tarafından sağlanacağıdır yılı bütçe hedeflerine göre toplam vergi gelirlerinin yüzde 7.1 artması, buna kar ılık gelir vergisindeki artı ın yüzde 11.7 olması ve kurumlar vergisindeki artı ın ise yüzde 6.6 olarak öngörülmesi bunun açık bir kanıtıdır bütçesinin harcamalar açısından özelliği kamu istihdamında belirgin bir daralmaya gidilmesidir. Hükümet önümüzdeki yıl alacağı memur sayısını yakla ık yarı yarıya azaltmayı ve personel dı ındaki kamu harcamalarında kısıntıya gitmeyi planlamaktadır. Bunun ilk elden sonucu 2014 yılında kamu emekçilerinin daha fazla i te ve daha yoğun çalı tırılmasıdır. Öte yandan hükümetin mal ve hizmet alım giderlerini 2014 yılı için sadece 1.9 oranında artırmı olması, kamu kurumlarının kamu hizmetlerinden tasarruf etmeye zorlanması anlamına gelmektedir. Bütçede kamu yatırımlarının geçmi yıllara göre daha da azaltılması öngörülmektedir. Eğitim ve sağlık harcamalarının bütçedeki göreli yüksek payına ise aldanmamak gerek. Bunlar kamu hizmetlerinin piyasaya bırakılması ve aslında kamu hizmetlerinde tasarruf un öteki yüzüdür. Buna mukabil Savunma ve Güvenlik bütçesinin diğer bütçe kalemlerinden çok daha yüksek oranda artırılması bölgesel güç olma çabalarının bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. İ çiler üzerinden daha fazla vergi almaya dönük bu tasarruf politikasının en önemli çeli kisi azalan satın alma gücüne ve artacak i sizliğe bağlı olarak iç talebin daha da dü ecek olmasıdır. Yurt içi talebin kısılmasına yönelik tedbirlerin (kredi borçlarını azaltmaya dönük olarak) sonucu, büyümenin olumsuz yönde etkilenecek olmasıdır. Özetle bu bütçe sadece neo-liberal politikalar doğrultusunda hazırlanmı bir bütçe olmayıp, asıl amacı, tasarruf tedbirleri adı altında yerli ve yabancı sermayenin olası bir kriz kar ısında ihtiyaçlarını gözetmektir. Tez-Koop-İ sendikasında örgütlü 306 ODTÜ i çisi, Kamu İ letmeleri İ veren Sendikası (Kamu-İ ) ve ODTÜ Rektörlüğü ile yürüttükleri toplu sözle me görü melerinden aylardır olumlu bir sonuç alamamı lardı. Kıdem zammı olarak her kıdem yılı için yevmiyelerine 40 kuru ilave edilmesi ve en dü ük yevmiyenin de 53 TL ye çekilmesi talepleri kar ılanmayan i çiler bunun üzerine grev kararı aldıklarını 13 Kasım Çar amba günü yaptıkları bir açıklamayla ilan ettiler ve grev kararını Rektörlük binasının kapısına astılar. Kararın asılmasından sonra okul içinde bir yürüyü gerçekle tiren i çiler 20 Kasım ak amına kadar düzenledikleri çe itli eylem ve etkinliklerle grevi duyurmaya ba ladılar. Grev tarihini 25 Kasım Pazartesi olarak belirleyen i çiler, grev öncesinde uyarı niteliğinde Kasım tarihlerini kapsayan bir eylem programı açıkladılar. Bu kapsamda 21 Kasım Per embe günü 10:30 da Rektörlük önünde bir araya gelen i çiler kafeteryaya kadar bir yürüyü gerçekle tirdiler. Ardından kafeterya içerisinde yakla ık iki saat boyunca sloganlarla, halaylarla eylemlerini sürdüren i çiler, zaman zaman yaptıkları konu malarla ODTÜ kamuoyundan dayanı ma talebinde bulundular. ODTÜ öğrencilerinin ve personelinin de yoğun desteğiyle co kulu bir hâl alan eylem 13:00 da Rektörlük önüne yapılan yürüyü le son buldu. İ çilerin tüm bu eylem süreci boyunca sergiledikleri birlikte duru, co ku ve greve çıkma kararlılığı i veren konumundaki ODTÜ Rektörlüğü ne ve hükümet kontrolündeki i veren sendikası Kamu-İ e geri adım attırdı. Hocalardan öğrencilere, idari personelden asistanlara ve ta eron i çilere giderek büyüyen dayanı ma da i çilerin zafere ula masında etkili oldu. Grev öncesi son i günü olan 22 Kasım Cuma günü yapılan görü melerde i çiler taleplerini büyük oranda kabul ettirerek istediklerine çok yakın bir sözle me imzaladılar. Eylem sürecinin ba ından itibaren i çilerin yanında olan Devrimci İ çi Partisi gerek konunun okul gündemine girmesinde gerek örülen dayanı ma faaliyetlerinde aktif bir ekilde yer aldı. Kampüsten geçirilen yola kar ı verilen mücadeleyi daha üst bir düzeye ta ımak için kurulan koordinasyona Devrimci İ çi Partisi nin giri imiyle i çilerin de katılmı olması tüm bile enleriyle ODTÜ nün greve çok hızlı bir ekilde sahip çıkmasına vesile oldu. Yol konusunda henüz somut bir kazanım elde edilemese de ODTÜ i çilerinin verdikleri mücadele ve elde ettikleri zafer isyanın emekle büyütüleceği noktasında önemli bir göstergedir. ODTÜ i çilerinin de haykırdığı gibi: bu daha ba langıç mücadeleye devam..! Zonguldak ta, Türkiye Ta kömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağında, 22 Kasım 2013 tarihinde gece vardiyasında çalı an 300 maden i çisi sabah mesaisi sona ermesine rağmen ocaktan çıkmayarak yerin 170 metre altında eylem ba lattı. Maden i çileri, ocakta i güvenliğinin olmadığını, altı ay önce ana yolların göçtüğünü, ana yolların güvensiz olduğunu, mesai saatleri içinde ocak giri kapılarının üzerlerine kilitlendiğini, kalp krizi geçiren bir i çi için kırkbe dakika ambulans beklendiğini, üç-dört i çinin yapması gereken i leri, bir-iki i çinin yaptığını belirterek tepki göstermi lerdi. Gündüz vardiyasına girecek i çiler ise, ocak önünde eyleme destek vererek ocağa inmeme eylemi yaparak i bırakırken, eyleme katılan i çi sayısı içerde ve dı arda 2000 e ula tı. İ çiler i güvenliği sağlanmazsa eylemlere devam edeceğini, sendikadan (Genel Maden İ çileri Sendikasından) bağımsız hareket ettiklerini ifade edediyorlar. Sendikanın genel ba kanı Eyüp Alaba ise, TTK yetkilileriyle yaptıkları görü me sonrasında, olayın tatlıya bağlandığını, maden i çilerinin ikayetlerinin iyile tirilmesi yönünde söz aldıklarını bildirdi. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi i çileri direni te! Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde çalı an ve Dev Sağlık-İ sendikasında örgütlü olan i çilerin ta erona kar ı verdikleri mücadeleyi hastane yönetimi bastırmaya çalı ıyor. 6 Kasım tarihinde i bırakarak 11 Kasım daki ta eron ihalesini iptal ettiren i çilerden 51 inin i ine, eylemin kanunsuz olduğu gerekçe gösterilerek son verildi. Bunun üzerine i çiler direni çadırı kurarak i lerine dönmek için eyleme geçti. Ak am saatlerinde kurulan çadıra özel güvenlik saldırdı ve kimi güvenlikçiler i çileri darp etti. Ancak kararlılıklarını koruyan i çiler direni e devam dediler ve geri adım atmadılar. Ertesi gün i çilerle görü en Rektör Yardımcısı atılan i çileri ba ka birimlerde ve ba ka irketlerde i e almayı teklif etti. İ verenin kendilerini içeride örgütlü 750 i çiden ayırmayı hedeflediğinin farkında olan i çiler bu teklifi kabul etmediler, çünkü tırnaklarıyla kazandıkları sendikala ma haklarından ve ta erona kar ı verdikleri mücadeleden geri adım atmaya niyetleri yok. Rü vet mahiyetindeki kimi iyile tirme önerilerini de ellerinin tersiyle iten i çiler bu direni in ta eron irketlerde çalı an milyonlarca i çinin umudu olduğunu belirtiyorlar. Hacettepe i çileri sadece kendi hakları için direnmiyor, diğer sınıf karde leri ile de mücadelelerini birle tirmekten geri durmuyor. Termik santralin özelle tirmesine kar ı direnen ve direni leri sırasında polis saldırısına maruz kalan Yatağan i çileri dayanı ma amacıyla 28 Kasım da bir eylem düzenlediler. Çünkü Hacettepe de i çileri ta eron sistemiyle çalı tıranla, Yatağan termik santralini özelle tirerek i çileri aynı kadere mahkum etmeye çalı an birdir, bir avuç azınlığın olu turduğu sermaye ve onun kurulu düzenidir. Hacettepe i çisinin kazanması Yatağan i çisinin mücadelelesinin önünü açacak, Yatağan i çisinin kazanması Hacettepe i çisinin gücüne güç katacaktır. Hacettepe i çilerinin mücadelesi sonuna kadar haklıdır. Hacettepe i çileriyle dayanı maya! ODTÜ i çileri kazandı, Hacettepe i çileri de kazanacak! 28 Kasım 2013

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi

Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi 19 Temmuz tarihinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası iştiraki olan Babadağ Teleferik Projesi yapımı

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

Bu çalışmada Devrimci İşçi Sendikaları

Bu çalışmada Devrimci İşçi Sendikaları TEZ ÖZETLERİ HAZIRLAYANLAR: ASLI KAYHAN MERVE MENEKŞE ÖZER TÜRKİYE'DE SENDİKA SİYASET İLİŞKİSİ: DİSK ÖRNEĞİ (1967-1975) YAZAR: SÜREYYA ALGÜL DANIŞMAN: Prof. Dr. DENİZ VARDAR Marmara Üniversitesi Sosyal

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı 1-2 Mart tarihlerinde SPoD adına Deniz Şapka, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'nin 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü etkinliğine katıldı.

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ

ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ Ortak Nokta Derneği ile Ankara Kent Forumu Derneğinin önderliğinde, sivil toplum kuruluşlarının desteği ve gönüllülerin katılımıyla bağımsız bir platform olan Ankara nın

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 225 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 13 Ocak 2012 KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok ilde KESK e bağlı sendikalar, demokratik kurumlar, belediyeler ve siyasi

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve

Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve Türl~ Cumhuriyetleri Saıni DÖNMEZ Günümüzde bili im teknolojilerinin kullanılmadığı alan hiç kalmadı desek yanlı olmayacaktır. Ülkemiz sanayi devrimini geli mi Batı ülkelerinin

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

kendilerine hedefler belirlemeleri gerektiğini de vurgulayan Uğur,işleriyle dertlenen,ülke ekonomisine ve bulundukları yere katkıda bulunmak için

kendilerine hedefler belirlemeleri gerektiğini de vurgulayan Uğur,işleriyle dertlenen,ülke ekonomisine ve bulundukları yere katkıda bulunmak için Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi öğrencileri Stratejini Belirle Doğru Hamleyi Yap panelinde şehrin genç,dinamik ve başarılı iş adamlarıyla bir araya geldi. Balıkesir Sanayi Odası Yönetim

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TES-İŞ ten 6. okul: Kayseri Veteriner Fakültesi Genel Başkan Kumlu nun acı günü Seydişehir ETİ Alüminyum a Danıştay dan iptal TES-İŞ ten 6 ncı okul: Kayseri

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01. Günlük Haber Bülteni 27.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 26.01.2015

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12. DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.2014 Dişhekimleri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan randevu bekliyor

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 13.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sabah.com.tr Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

Olmazsa Olmaz Sosyal Güvenlik

Olmazsa Olmaz Sosyal Güvenlik Olmazsa Olmaz Sosyal Güvenlik SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -TEMEL PARAMETRELERE BAKTIĞIMIZ ZAMAN SOSYAL GÜVENLİK TÜRKİYE AÇISINDAN RİSK OLMAKTAN ÇIKTI -EMEKLİLERİMİZİN YÜZLERİNİN GÜLMESİ

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

EU- OSHA/Tomas Bertelsen

EU- OSHA/Tomas Bertelsen Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU- OSHA), 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa İyi Uygulama Ödülleri için adaylık başvurusu yapmaya davet ediyor. 2014-2015 Sağlıklı İşyerleri Kampanyasının bir parçası

Detaylı

Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı

Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - VATANDAŞLARIMIZA DAHA KALİTELİ, NİTELİKLİ HİZMETİ VERMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Plaka Tahdidi Gündemi Yoğun Geçiyor

Plaka Tahdidi Gündemi Yoğun Geçiyor Plaka Tahdidi Gündemi Yoğun Geçiyor Ana Sayfa» Sektörel 02.11.2015 16:21 Yaklaşık 30 yıldır İstanbul Servisçi Esnafı gündemini meşgul eden Plaka Tahdidi konusu hakkında geçtiğimiz haftalarda oldukça ilgi

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4 HAZİRAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Gece boyu sürdü DOLMABAHÇE tarafından gelen 100 kişilik bir gruptan yüzleri maskeli bazı kişiler, Beşiktaş'ta Başbakanlık Çalışma

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

5 Mart 2011 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle yapılan mitinge katılım sağlandı.

5 Mart 2011 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle yapılan mitinge katılım sağlandı. 13.10. Kadın Komisyonu TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kadın Komisyonu, meslek alanımızdaki kadınların mesleki, sosyal, kültürel, ekonomik dayanışmasını sağlayacak yönde çalışmalar yapmak

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

Radyo. Bayram teklifi. MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru

Radyo. Bayram teklifi. MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru 17 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Bayram teklifi MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru ile Beşiktaş tan Samsun hareket etti. Bu Beşiktaş

Detaylı

Yeni dönemin parolası: ÇOKLU STRATEJİ

Yeni dönemin parolası: ÇOKLU STRATEJİ Yeni dönemin parolası: ÇOKLU STRATEJİ Yahya ARIKAN * Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile meslekte tarihi bir dönüşümün yaşanmakta olduğu fikri bir gerçeklik olarak artık genel kabul gördü. Gerek TÜRMOB,

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Cüneyt Özdemir de halkın, işçilerin, öğrencilerin sorunlarını programına taşıyor ve ayrıcalığını gösteriyor. Teşekkürler Cüneyt Özdemir.

Cüneyt Özdemir de halkın, işçilerin, öğrencilerin sorunlarını programına taşıyor ve ayrıcalığını gösteriyor. Teşekkürler Cüneyt Özdemir. DİRENİŞİN 109. GÜNÜ 26 Ekim 2010 Bugünlerde çok sık misafirim var. Gün uzadıkça gelenler artıyor. İlk defa bir arkeolog ziyaretçim vardı. O da işsizdi. Uzun zamandır gelmek istiyormuş. Nasıl giderim diye

Detaylı

Destek Personeli Eğitimleri

Destek Personeli Eğitimleri 2.Dönem eczane çalışanlarının Destek Personeli Eğitimleri 28 Aralık 2009 tarihinde başladı 9 Valimiz Sayın Zübeyir KEMELEK 15 Aralık 2009 tarihinde Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.. İstanbul Ecza Koop'la

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR

KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR Bodrum Gümüşlükte olaysız ve şenlik gibi yapılan sembolik tabela dikimini yapan Bodrum Kaymakamı Dr.Mehmet Gödekmerdan ikinci durağı Kadıkalesi Ormancılar Sitesinde

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

Milletvekillerine mektup yazdı

Milletvekillerine mektup yazdı Milletvekillerine mektup yazdı 05 Nisan 2011 11:05 Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, gözlem sonuçlarını milletvekillerine gönderdiği mektupla paylaştı. Paylaş İki yıldır kamu harcamalarını izleyen 52

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor TOPLUMSAL RAPORLAR 15 YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor 10 yıllık dönemler itibariyle teşvik sisteminin istihdama etkisi Yıllık Yıllık Yıllık Yıl

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ?

NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ?

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Polis Taksim Meydanı'na girdi

Polis Taksim Meydanı'na girdi On5yirmi5.com Polis Taksim Meydanı'na girdi Gezi Parkı eylemlerinin 15. gününde polis, Taksim Meydanı na girdi. AKM ve Cumhuriyet Anıtı ndaki afişler söküldü, barikatlar da kaldırıldı. Yayın Tarihi : 11

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa Milletvekili Aday Adayı Türk Milleti karar arifesindedir. Ya İkinci Endülüs, ya da yeniden

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Genel-İş Sendikası İstanbul 3 Numaralı Şube (Şişli) Başkanı Savaş Doğan Şişli Belediyesi Önünde Oturma Eylemine Başladı

Genel-İş Sendikası İstanbul 3 Numaralı Şube (Şişli) Başkanı Savaş Doğan Şişli Belediyesi Önünde Oturma Eylemine Başladı Genel-İş Sendikası İstanbul 3 Numaralı Şube (Şişli) Başkanı Savaş Doğan Şişli Belediyesi Önünde Oturma Eylemine Başladı Genel-İş Sendikası maalesef sınıf sendikacılığının, işçi sendikacılığının nasıl yapılmayacağının

Detaylı

İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 01 KASIM 2014

İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 01 KASIM 2014 İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 01 KASIM 2014 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN HUKUKİ PROBLEMLER Av. Cem ALTIPARMAK İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

23.09.2015 Sabah Analizi

23.09.2015 Sabah Analizi 23.09.2015 Sabah Analizi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu Sürpriz bir şekilde yeniden milletvekili adayı olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Aileye köle sermayeye kul olmayacağız

Aileye köle sermayeye kul olmayacağız AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUSUN KORUNMASI PROGRAMINA KADINLARIN İTİRAZI VAR Aileye köle sermayeye kul olmayacağız KADIN EMEĞİ PLATFORMU 2 3 Biz kimiz? Bizler, kadınların çalışma yaşamındaki sorunları karşısında

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

BELEDİYELERDE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN EKONOMİK-SOSYAL DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

BELEDİYELERDE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN EKONOMİK-SOSYAL DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2005/1 105 BELEDİYELERDE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN EKONOMİK-SOSYAL DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Hülya Yeşilgöz Bilindiği gibi, küreselleşme sürecinin bir sonucu olan

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı