Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim!"

Transkript

1 Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim! Hava-İş genel kurulu değerlendirmesi... Yatağan da özelleştirmeye göğüs gerenlerin, Zonguldak maden işçilerinin, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi işçilerinin, Düzce de, Antalya da taşeron işçilerin ve eğitim emekçilerinin mücadeleleri... Aralık 2013 / Sayı: 50 Devrimci İ çi Partisi nin merkezi yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL İsyan Cephesi Gezi den sonra hiçbir ey eskisi gibi olmayacak dendiyse de Türkiye siyasetine yeniden en eski, köhnele mi seçim taktiklerinin damga vurmaya ba ladığını gözlemliyoruz. Oysa halk isyanı, politikayla ili kisi seçimden seçime sandıkta oy vermeye indirgenmi kitlelerin gücünü göstermi ti. Yıllardır elim kırılsın diye diye kötünün iyisine mahkûm olan insanlardan halkın isyanına katılmı kimse elim kırılaydı da o barikatı kurmasaydım, ayağım kırılsaydı da o eyleme katılmasaydım demiyor. O halde madem hiçbir ey eskisi gibi olmayacak, o zaman sandıklar kurulduğunda da eskisi gibi davranmanın, kötünün iyisi ya da beterin bin beterini seçmek zorunda olmadığımızı kanıtlamak gerekiyor. Görevimiz belediye, muhtarlık almak değildir! Sermayenin her türlüsünden, düzen partilerinden bağımsız bir odak olu turmaktır. Ayrım yapmadan isyanın tüm güçlerine sesleniyoruz. Halk isyanı, talepleri, siyasi yönü tam bir netliğe kavu mamı olsa da, köhnemi burjuva politikasına bir alternatif olmu tur. Halk kendi ba ına yapabileceğinin azamisini yapmı tır. Sola, sosyalistlere dü en bu mücadeleyi eksik olan yanıyla tamamlamak ona sınıfsal bir karakter vermektir. Ba ka türlü solun, sosyalistliğin anlamı kalmaz. Bolca ilkeli ittifaklardan bahsediliyor ama ilkelerden bahseden pek yok. Biz bahsedelim: Sermayeden ve onların partilerinden bağımsızlık! Kent toprakların pe ke çekilmesine kar ı kamula tırma! Belediyelerden ba layarak ta eron çalı tırmanın yasaklanması! Ulusların, dillerin, inançların tam e itliği! Seçimlere, hedefleri netle tiren, mücadele eden halkı birle tiren, i çi sınıfına seslenen, yüzde 50 hesabı yapan değil yüzde 99 un çıkarlarını savunan ilkeli bir isyan cephesi ile girmek gerekiyor. Bu isyanın barikatlarını kuranlar varken neden Gezi ye gönderdiği tuvaletlerle prim yapmaya çalı- an Sarıgül e yedeklenelim? Farklı siyasetler, inançlar, milliyetler kavgada birle mi ken neden iktidarda olu an çatlakların içinde kaybolalım. Halkın isyanının içinde yer alan örgütlü güçlere sorumluluk dü üyor. Sokağa çıkmı kaderini eline alabileceğini göstermi olan halka, doğru bir siyasi yön göstermenin zamanı çoktan geldi ve geçiyor. Kıdem tazminatına dokunmak GENEL GREV sebebidir! 3 Cemaatten ABD patentli gül kokulu muhalefet Diyarbakır sahnesi barış için değil, petrol, dolar ve savaş için kuruldu 9 11

2 2 Aralık 2013 / Sayı: 50 Yatağan da i çilerin özelle tirmeye kar ı Çe itli eylemlere ba layan i çiler, Yatağan Termik Santrali önünde, direni çadırı kurdu- mücadelesi sürüyor! Muğla nın Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleriyle kömür ocaklarının yerek üç günde Ankara ya ula tı. Ankara da lar. 200 den fazla maden ve enerji i çisi yürü- özelle tirilmesine kar ı çıkan enerji ve maden i çileri, uzun zamandır mücadele ediyor. önünde protesto giri imlerinde bulundular. polis saldırısına uğradılar. AKP ilçe binaları Santraller, Elektrik Üretim A.. (EÜA ) den Yatağan, Milas ve Muğla da yürüyü ler yaptılar. 26 Kasım 2013 te Milas ta yapılan kitlesel alınıp Özelle tirme İdaresi Ba kanlığı na 22 Ağustos 2013 tarihinde bağlanmı tı. 31 Aralık 2016 tarihine kadar özelle tirilmelerine önüne yapılan yürüyü üne polis gaz bombala- basın açıklamasına ve i çilerin AKP il binası yönelik kararın, Resmî Gazete de yayımlanmasının ardından, 17 Eylül 2013 te i çiler rı ile müdahale etti. eyleme ba lamı tı. Yakla ık be bin ki inin çalı tığı bu kurumların i çileri, 24 Ocak 2014 te Yeniköy ve Kemerköy ile 10 ubat 2014 tarihinde Yatağan termik santrallerinin özelle tirme ihalesi gününe kadar direni e devam edeceklerini açıkladılar. Düzce de 30 Kasım 2013 Cumartesi günü, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Haber Sen il temsilcilikleri öncülüğünde ta eron çalı an i çilerin sorunları ve kıdem tazminatı ile ilgili yapılması planlanan saldırılar üzerine panel düzenlendi. Panel ba kanı Haber Sen Düzce il temsilcisi Yılmaz Ceylan, Düzce PTT de çalı an ta eron firma i çilerinin verdiği sendikal mücadeleye değinerek bu panelin yapılma gerekçeleri hakkında bilgi verdi. Ya anan hak gaspları, maa ların geç alınması, i yerinde Eğitim-Sen in Meslek Onurumuza ve Haklarımıza Sahip Çıkmak, Toplumsal Ya amda ve Eğitimde Ya anan Dayatmalara Hayır Demek İçin; 23 Kasım`da Ankara`dayız iarıyla Tandoğan dan Kızılay a gerçekle tirdiği yürüyü e polis saldırdı. 23 Kasım sabahı Türkiye nin dört bir tarafından Ankara ya gelen binlerce eğitim emekçisi Milli Eğitim Bakanlığı na yürüyerek bakan Nabi Avcı ile bir görü me gerçekle tirmek istiyordu. Sendikanın emekçilerin ve eğitim sisteminin sorunlarını görü mek için bakandan istediği randevulara olumlu cevap verilmemi ti. Bunun üzerine emekçiler taleplerini aktarmak için topluca Ankara ya geldiler. Milli Eğitim Bakanlığı nın bulunduğu Kızılay a kadar büyük bir co ku ve kilometrelerce süren bir kortej e liğinde yü- Tes-İ ve Maden-İ Yatağan ube ba kanları, Muğla ya çe itli açılı lar için gelen Ba bakan Tayyip Erdoğan ile Marmaris te toplantı yaptılar. Erdoğan sendikacılara Devletin ekonomiden çekilmesi ile ilgili uyguladığımız bir program var. Bundan geri bir adım atmamız mümkün değil. Ancak ve ancak ihale için son ba vuru tarihi olan 24 Ocak ta yeterlilik belgeleri ile ilgili bir eksiklik olursa, ya anan baskılar ve güvencesizlik nedeniyle sendikaya üye olan Düzce PTT de çalı- an ta eron firma i çilerinin Türkiye de de bu i kolunda bir ilki ba ardıklarını söyleyen Ceylan, ya anan süreç hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Düzce nin büyük bir i çi havzası olduğuna değinen Ceylan, PTT i çilerinin ta eron çalı ma sistemine kar ı verdikleri kararlı mücadelenin Düzce de ve ülkenin diğer bölgelerinde çalı an i çilere yol gösterdiğini, ı ık tuttuğunu belirtti. Yılmaz Ceylan ın ardından yolda ımız Levent Dölek, kıdem tazminatı ile ilgili planlanan hak gaspına yönelik adımların yıllar öncesinden atıldığına değindi. Ayrıca ta eron çalı ma sisteminin de atılan bu adımların bir parçası olduğuna dikkat çeken Dölek, patron örgütlerinin bir araya gelerek i çinin son ve en önemli kazanılmı hakkı olan kıdem tazminatına yönelik yapılan saldırının hükümet tarafından imzalanan Ulusal İstihdam Stratejisi ile yıllar öncesinden planlandığı belirtti. Kıdem tazminatının fona devredilmesi ile patronların üzerindeki tüm yükün ve sorumluluğun kalkacağına değinerek kurulacak fonun tıpkı i sizlik fonu gibi i çiye dönmeden farklı biçimlerde kullanılacağı vurgulandı. Feni ve THY grevlerine de değinen Dölek, i çi sınıfının ya adığı tüm sorunların kaynağının aynı olduğunu, içinde ya adığımız kapitalist sistemin tüm i çilerin ya adığı sorunların temel kaynağı olduğunu belirtti ve verilecek mücadelenin de anti-kapitalist bir mücadele olması gerektiğini söyledi. Yapılan müzik dinletisi ile panelin ilk bölümü bitirildi ve soru cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde Düzce de haberle me, sağlık, güvenlik ve belediye gibi deği ik i kollarında çalı an ta eron i çiler söz alarak sorunlarını ve sorularını dile getirdiler. Her yıl yenilenen sözle meler nedeniyle ortaya çıkan hak gasplarına değinen ta eron i çiler, hükümetin ta eron çalı ma sistemi üzerine yaptığı çalı malar ile ilgili endi elerini de dile getirdiler. İ güvencelerinin olmamasının gelecek kaygısı ta ımalarına neden olduğunu belirten i çiler bu sistemin bir an önce kaldırılması gerektiğini ve kadrolu i istediklerini belirttiler. Sağlık Emekçileri Sendikası Düzce temsilcisi Cemal Yılmaz ise özellikle sağlık i kolunda çalı an tüm ta eron firma i çilerine Binlerce eğitim emekçisine polis saldırısı rüyen eğitim emekçileri Kızılay giri ine geldiklerinde TOMA lar, akrepler ve çevik kuvvet polislerinden olu an bir barikatla kar ıla tılar. Barikatın açılması ve bakanlığın önüne yürünmesi noktasında pazarlıklar sonuç vermeyince emekçiler barikata yüklenerek yürümeye çalı tılar. Ardından polisin yakla ık iki saat süren saldırısı ba ladı. TOMA ve akrepleri emekçilerin üzerine süren polis bir yandan da yoğun biçimde biber gazı kullandı. İki saat boyunca emekçiler tekrar tekrar toplandı, polis de her seferinde saldırmaya devam etti. İki saatin sonunda eylem, sendika tarafından polis barikatının önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdirildi. tekliflerin değerinde bir teklif olmadığı tespit edilirse bu ihaleyi ancak o zaman iptal edebiliriz veya erteleyebiliriz dedi. Görü me üzerine Maden-İ Yatağan ube Ba kanı Süleyman Girgin Küçücük bir ı ık gördünüz mü diye sorarsanız bizler o ı ığı gördük arkada lar dedi. Girgin, Biz bu ı ığı yarın ba bakanın Milas taki mitingine giderek söndürmek istemiyoruz derken, Tayyip Erdoğan da, Milas mitinginden vazgeçti. Sendika bürokrasisi uslu çocuk olacaklarına dair mesajlar verse de, valiliğe yetmemi olacak ki valilik 29 Kasım ile 2 Aralık arasında her türlü eylemin, basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu! Yatağan i çileri ise mücadeleye devam ediyor. 9 Aralık tan ba layarak iki er gün süreyle onar ki ilik gruplar halinde açlık grevi yapacak olan i çiler, ilk ihale için teklif verme süresi olan 24 Ocak gününe kadar bu eylemlerine devam edecekler. 29 Aralık ta Milas ta büyük bir miting düzenleyip, 4 Ocak ta ise aileleri ile birlikte Ankara ya yürüyü ba latacaklar. Bu süre zarfında i yerlerini terk etmeme eylemlerini de sürdürecekler. Düzce de ta eron i çilerin sorunları ve kıdem tazminatı paneli seslenerek Sağlık Emekçileri Sendikası nın bu i çilerin haklı mücadelelerinde yanlarında olduklarını ve kapılarının kendilerine daima açık olduğunu belirterek i çileri SES te örgütlenmeye çağırdı. Ta eron çalı ma, kıdem tazminatı gaspı, esnek çalı ma sistemi, özel istihdam büroları gibi i çilerin haklarına yönelik tüm saldırıların, i çilerin birle ik mücadelesi ile püskürtülebileceği dile getirilerek Düzce de ve her yerde i çilerin birlikte mücadele edebileceği örgütlülüklerin kurulması gerektiği vurgulanarak panel sonlandırıldı. Feni i çisi Nizameddin Önelge nin katili kim? Feni fabrikası direni çilerinden Nizameddin Önelge yevmiyeli olarak çalı tığı in aatın 5. katından dü erek ya amını yitirdi. Bu bir i kazası değildi. Nizameddin Önelge in aatta sigortasız olarak çalı ıyordu. Çalı mak zorunda kalmı tı çünkü daha önce çalı tığı Feni alüminyum fabrikası patronu Sedat Aloğlu diğer 420 i çi gibi onun da 3 aylık ücretini, kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeden fabrikayı kapatmı tı. İ çiler ve i sizler dı ında her ey için yağmalanan i sizlik fonundan aldıkları i sizlik sigortası hiçbir i çiye yetmiyor. Birçok i çi de dönü ümlü olarak sigortasız ve yevmiyeli i lerde çalı ıyor. Feni patronunun i çilerin emeklerini ve haklarını çalan bir hırsız olduğuna üphe yok! Ama Nizameddin Önelge nin ölümüyle birlikte patron siciline bir de cinayet eklemi oldu. O, i kazası sonucu ölmedi. Faili belli bir cinayete kurban gitti. Feni direni i ise sürüyor. Bu mücadele büyümeli. Hırsızlardan ve katillerden hesap sorulmalı. Direni in bayrağı emek hırsızları ve i çi katillerinin düzeni kapitalizme kar ı yükseltilmeli!

3 Aralık 2013 / Sayı: 50 3 Kıdem Tazminatı Dayanı ması kuruldu Kıdem Tazminatı Dayanı ması deklarasyonundan DİP in de içinde yer aldığı THY Grevi ile Dayanı ma Komitesi nin bile enlerinin, kıdem tazminatının gaspına kar ı güçleri birle tirmek üzere yaptığı bir forum çağrısı ile ba layan çalı malar, Kıdem Tazminatı Dayanı ması nın olu turulmasıyla sonuçlandı. Forumda sendikaların kıdem tazminatının gaspına kar ı gerekli etkinliği göstermediği tespiti yapılarak ilk eylem yeri olarak Türk- İ in Taksim Gümü suyu ndaki Marmara Bölge Temsilciliği nin önü seçildi. Forum adına basın açıklamasını Levent Dölek yaparken Türk-İ gaflet uykusundan uyanmaya, Hak-İ ihanet çizgisinden vazgeçmeye, DİSK ise birle ik mücadeleye çağrıldı. Forum, çalı malarını i çi havzalarına yönelik olarak geli tirmeyi ve daha çok katılımcıyı kapsayarak büyümeyi hedefliyor. Biz Yüzde 99 uz Platformu, İstanbul da üçüncü toplantısını gerçekle tirdi Türk-İ Marmara bölge temsilciliği önünde eylem İstanbul da yaz sonundan bu yana afi, pullama, bildiri dağıtımı, forumlarda stant çalı maları gibi faaliyetler yürüten Biz Yüzde 99 uz Platformu, üçüncü toplantısını 1 Aralık günü gerçekle tirdi. Kıdem tazminatı saldırısı, ta eron i çilerin çalı ma ko ulları, kadın istihdam paketi olarak anılan yasa tasarısının kadın emekçiler aleyhine getirecekleri ve tüm bu saldırılarının arka planında yatan Ulusal İstihdam Strateji Belgesi ile ekonomik kriz tehdidi üzerine konu malar yapıldı. Önceki toplantılarda olu turulan, i çi, duyuru ve tanıtım, sosyal medya gibi komisyonlardan sözler alınarak yapılan faaliyetler ve bugün platformun önünde duran çalı malar masaya yatırıldı. Önümüzdeki dönemde platform, i çi sınıfına yönelik saldırılara ili kin bro ürler hazırlanması, öğrencilerin kendi üniversitelerindeki i çi ve emekçilerden ba layarak isyanın emekle büyütülmesinde pratik katkılar sunmasının yollarının yaratılması, bazı i çi bölgelerinde platformun bölge toplantılarının organize edilmesi gibi çalı malar gerçekle tirecek. THY de uzun süredir devam eden direni ve grevle dayanı ma amacıyla kurulan THY Grevi ile Dayanı ma Komitesi, i çi sınıfının tamamını hedef alan kıdem tazminatı hakkına yönelik saldırılara kar ı bir forum düzenleme çağrısı yaptı. İstanbul da 19 Kasım tarihinde geni bir katılımla gerçekle tirilen ilk forumda, kıdem tazminatı hakkını savunmak için sürekli bir mücadelenin örgütlenmesi gereği doğrultusunda Kıdem Tazminatı Dayanı ması kuruldu. Forum genel olarak iki amaca yönelik çalı malar yapacak. Birincisi, sendikaları, kıdem tazminatının kaldırılmasında cisimle en sınıf saldırısına kar ı etkili bir mücadeleye çağırmak. İkincisi ise, ba ta i çiler olmak üzere tüm emekçi halkı bu saldırı hakkında bilgilendirerek sermayenin ve onun temsilcisi AKP hükümetinin ileri sürdüğü yalanlar kar ısında gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koymak. Devrimci İ çi Partisi nin de içinde yer aldığı Forum, bu doğrultuda ilk i olarak Kıdem tazminatı i çi sınıfının son i güvencesidir! Kıdem tazminatı hakkının gaspına kar ı genel greve! ba lıklı bir deklarasyon yayınladı. Bro ür çalı maları, afi, sticker, sosyal medya kullanımı gibi propaganda faaliyetlerini, sendikaları mücadeleye çağıracak, i çileri harekete geçirecek eylem ve etkinlikleri planlamak amacıyla toplantılarına devam ediyor. Kıdem tazminatının gaspına kar ı Türkiye nin dört bir yanında uyarı eylemleri devam ediyor. Son olarak Kırklareli Lüleburgaz da 7 Aralık Cumartesi günü 13:30 da Kongre meydanında, Türk İ üyesi Petrol-İ Sendikası, DİSK üyesi Emekli-Sen ve Genel-İ in katılımıyla kıdem tazminatının fona devredilmesine kar ı bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, kıdem tazminatı düzenlemelerinin i çilerin mevcut haklarında ciddi kayıplara yol açacağı ve hükümetin bundan vazgeçmesi gerektiği belirtildi. Eğer ki hükümet geri adım atmaz ise, sendikaların bu saldırıya kar ı sessiz kalmayacağı, ellerinin alterlere uzanacağı ifade edilerek, gerekirse genel gre- Bu noktada görev ba ta i çi sendikaları olmak üzere i çi sınıfının tüm bile enlerine dü mektedir. Çağrımız öncelikle sendikalarımızadır. İ çi sınıfının en büyük örgütlü sendikal gücü olan Türk-İ konfederasyonu bu büyük saldırı kar ısındaki gaflet uykusundan uyanmalıdır. Zaman zaman hükümetin i çi bürosu gibi bir görüntü veren ve gerçekler ortada olduğu halde kıdem tazminatı hakkının fona devredilerek gaspedilmesine ye il ı ık yakan Hak-İ sınıfa ihanet çizgisinden vazgeçmelidir. Hak gasplarına kar ı eylemlere ba layan DİSK ise bu mücadeleyi daha geni kesime yayarak birle tirici bir rol üstlenmekle yükümlüdür. Bu talep ve uyarılarımız doğrultusunda sendika yöneticilerinin tavır ve uygulamalarının takipçisi olacağız. Bununla birlikte sendikalarımıza yaptığımız uyarılarla yetinmeyerek i çi sınıfının geni kesimlerini gerçeklerle bulu turmak ve mücadeleye sevk etmek için güçlerimizi birle tirerek çalı malarımızı devam ettireceğimizi kamuoyuna duyurmayı bir görev biliyoruz. Kıdem tazminatı i çi sınıfının son i güvencesidir! Kıdem tazminatı hakkı hiçbir biçimde pazarlık konusu edilemez! Kıdem tazminatı hakkının gaspına kar ı genel greve! Tüm çalı anlara mutlak i güvencesi, i ten çıkartma yasaklansın! Ta eron sisteminin yaygınla tırılmasına son! Ta eron çalı tırma yasaklansın! Esnek sömürüye, bölgesel asgari ücrete, özel istihdam bürolarına hayır! Ulusal İstihdam Strateji Belgesi Yırtılsın! Lüleburgaz da i çilerden Kıdem uyarısı ve gidileceği, i çilerin meydanlara döküleceği belirtildi. Eyleme destek veren Devrimci İ çi Partili militanlar, Gerçek gazetesi satı ı gerçekle tirdi. Aynı gün İn aat Sanayicileri İ veren Sendikası nın (İNTES) 25. Olağan Genel Kurulu nda konu an Çalı ma Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı, alt i veren ve esnek çalı mayla ilgili taraflarla haftaya son kez bir araya gelineceğini söyledi. Çelik, hayata geçirdikleri yapısal reformlar ve giri imcilerin gayretleri sayesinde Türk ekonomisinin kriz sürecini ba arıyla yönettiğini belitti. Patronlar ve onların sözcülüğünü yapan Çalı ma Bakanı Faruk Çelik in kriz sürecini ba arıyla yönetmekten kastettiği, krizin yükünü i çilere ve emekçilere yüklemeye çalı masıdır. Kıdem tazminatı i çinin elinde kalan son i güvencesidir, patronun i çi çıkartması önündeki tek engeldir. Kıdem tazminatının fona aktarılması demek, patronların rahatlıkla kitlesel i ten çıkarmalara gidebilmelerini sağlayacaktır. Ta eron çalı ma, kıdem tazminatı gaspı, esnek çalı ma sistemi, özel istihdam büroları gibi i çilerin haklarına yönelik tüm saldırılar ancak i çilerin birle ik mücadelesi ile püskürtülebilir. Halk isyanını i çi sınıfı ile birle tirmek için!

4 4 Aralık 2013 / Sayı: 50 Hava-İ genel kurulunu AKP hükümeti ve THY patronu kazandı Sadece sivil havacılık işçileri için değil tüm Türkiye işçi sınıfı için önemli bir mevzi kaybedilmiş görünmektedir. Kazanan sınıf düşmanı olmuştur. Ancak sınıf mücadelesi açısından büyük kazançlar da vardır. Sınıf düşmanı bir genel kurul kazanmış olabilir ancak mücadelenin içinde sağlamlaşmış, direniş ve grev okullarından mezun olmuş bir militan işçi kuşağı oluşmuştur. Bu işçiler var olduğu sürece genel kurulun sonucu ne olursa olsun sınıf mücadelesi uzun vadede kazançlı çıkacaktır. Bir gün gelir de bu mücadelenin kahramanı öncü işçiler biz de çok uğraştık bu işlerle, olmuyor işte değmezmiş gibi cümleler kurmaya başlarsa işte esas kayıp o zaman olacaktır. Sınıf düşmanı o zaman kazanacaktır. Hava-İ genel kurulu 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekle tirildi ve yapılan seçimleri 133 oy alan Reform Hareketi kazandı. Hava-İ Genel Ba kanı Atilay Ayçin in listesi 73 oy aldı. Bir önceki genel kurulda bir oyla seçimleri kaybeden Gökku ağı Hareketi ise genel kurulu boykot etti. 300 delegenin 89 u genel kurulda oy kullanmadı. Bu sonuçlarla birlikte 24 yıldır sendikanın genel ba kanlığını yapmı olan Atillay Ayçin yerini Reform Hareketi nden Ali Kemal Tatlıbal a ve onun yönetimine bırakmı oldu. Bu bilgiler Hava-İ genel kuruluna dair görünürdeki bilgiler. Ancak bunlar gerçeğe dair çok az ey ifade ediyor. Hava-İ te olan bitene dair gerçek bir yorum yapabilmek için nasıl bir süreçte genel kurula gidildiğinin ve genel kurulda kar ı kar ıya gelen grupların kimi ve neyi temsil ettiğinin açıklıkla ortaya konulması gerekiyor. Genel kurula nasıl bir süreçte gelindi? Genel kurula giden sürece damgasını vuran u geli meler olmu tur: 29 Mayıs 2012 de grev yasağına kar ı yapılan eylem; bu eyleme katıldığı için i ten atılan 305 i çinin halen süren direni i; 15 Mayıs 2013 te ba layan yasal grev; bu grevin THY yönetiminin yasadı ı uygulamaları (grevciler yerine i çi çalı tırma, grevcileri tehdit, farklı havayolu irketlerinden hizmet satın alma, mahkeme kararlarını uygulamama vb.), polis baskısı (havalimanının binlerce polisle abluka altına alınması, grev gözcülerinin faaliyet yapmasının engellenmesi vb.) ve tüm bu yasadı ı grev kırıcılığına kol kanat geren AKP hükümetinin desteği ile kırılması. Genel kurula doğru gelirken Hava-İ Antalya Büyük ehir Belediyesi nde Eylül ayından bu yana sular durulmuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İ leri ube Müdürlüğü ve Koruma ve Güvenlik ube Müdürlüğü bölümlerinde çalı an ta eron i çiler ödenmeyen alacakları için üç aydır birçok kez i bıraktılar, protesto yürüyü leri ve oturma eylemleriyle seslerini duyurmaya çalı tılar. Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanlığı i çileri ve Atık Yönetimi ve İ letme ube Müdürlüğü i çilerinin de destek verdiği eylemlere ta eron firma yöneticileri beğenmeyen çalı masın! eklinde yanıtlar verince emekçilerin öfkesini büsbütün arttırdılar. sendikası üyesi i çiler i te böyle birle mi bir cephe ile mücadele ediyordu. Genel kurulu kim kazandı? Hava-İ genel kurulunda seçimleri kazanan Reform Hareketi bizzat AKP ve THY yönetimi tarafından organize edilmi bir gruptur. Grubun lideri Ula tırma Bakanı Binali Yıldırım ın yeğeni Ömer Önder Haberdar. Seçimi kazanan ba kan adayları Ali Kemal Tatlıbal, grev yasağına kar ı grev hakkını savunmak için eylem yapmaları nedeniyle i ten atılan 305 ki inin aleyhinde tanıklık yapan bir i birlikçi. İ çiler aleyhinde mahkemede verdiği kendi ifadesine göre THY yönetimi tarafından kimlerin eyleme katıldığını tespit etmek, tereddüt içindekileri i e geri döndürmek üzere görevlendirilmi bir ajan. Sendikacılıktan bihaber bir i veren kuklası. Atilay Ayçin genel kuruldaki konu masında grev yasağı getiren, grev günü havalimanına polis yığan AKP nin i çi dü manı politikalarını ele tirmeye ba lar ba lamaz, grubuyla salonu bo altan bir AKP militanı. Genel kurulu bu grup ve adayı, yani AKP ve THY i vereni kazandı. Gökku ağı ndan geriye bir tek turuncu renk kaldı Gökku ağı Hareketi, Atilay Ayçin ve ekibine yönelik ele tirilerle sendikada muhalefet bayrağını yükseltmi ve bir önceki genel kurulda bir oy farkla seçimleri kaybetmi ti. Gökku ağı Hareketi söylemlerinde demokratik bir sendikal anlayı a vurgu yapıyor, farklı renkleri bir araya getirme iddiası güdüyor ve Atilay Ayçin ahsında sendikal bürokrasiyi ele tiriyordu. Hava- İ yönetimi ise bu grubu i verenle i birliği yapmakla suçluyordu. Ayinesi i tir ki inin Belediye yönetimi ise en ba ta, kazanılmı haklarını elde etmek için sokağa dökülen emekçilere, kusurun sadece ta eron firmalarda olduğunu, belediyenin ödemeleri zamanında yaptığını, gerekirse kredi çekerek bu sorunu çözeceklerini iletti. Bu vaatler kar ısında i lerine geri dönen i çiler kısa bir süre içinde belediyenin gerçek yüzüyle kar- ıla tılar. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ne bağlı 11 ta eron i çi, Büyük ehir Belediyesi tarafından çalı maya engel olmak gibi bahanelerle kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden i ten atıldılar. Gürsu mevkiindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü önünde kurdukları çadırda 23 Ekim den beri direni lerini sürdüren emekçiler, haklarını elde edene kadar mücadeleye devam edeceklerini gerek sözleri gerekse de her hafta gerçekle tirdikleri protesto yürüyü leri aracılığıyla dosta dü mana gösteriyorlar. lafa bakılmaz. Gökku ağı nın da iddiaları pratik içinde sınandı. 29 Mayıs ta grev yasağına kar ı eylemin kötü organize edildiğini ve Hava-İ yönetiminin eyleme sahip çıkmadığını savundular. Ayrı bir 29 Mayıs Birliği kurdular. üphesiz ki pek çok hata yapılmı tı. Ama grev yasağını getiren Hava-İ yönetimi değil AKP hükümetiydi, 305 i çiyi atan da Atilay Ayçin değil THY yönetimiydi. Oysa, 29 Mayıs Birliği direni te yer almak yerine AKP hükümeti, THY yönetimi ve kendileri arasında bir koordinasyon kurarak sorunu çözmeyi önerdi. Bu da büyük bir hataydı. Denebilir ki Hava-İ yönetiminin olduğu kadar bu arkada ların da hata yapmaya hakları vardı. Ama i orada kalmadı. 305 i çinin direni i birinci yılına girerken toplu sözle me süreci greve dönü tü. Grev baskı ve yasadı ı uygulamalarla kırıldı. Gökku ağı Hareketi hem bu baskıları hem de Hava-İ yönetimini ele tirdi. Ama baskılara kar ı durmak yerine grevi bıraktı. İ çilere grevi bırakma çağrısı yaptı. Nihayet genel kurul sürecine gelinirken aynı baskılar delege seçimlerine ve genel kurulun kendisine yansıdı. Gökku ağı yine hem i veren kaynaklı baskı ve tehditleri hem de Hava- İ yönetimini ele tiriyordu. Genel kurulun hemen öncesinde baskı ve tehditlere kar ı delegeleri oy vermeye çağırdı. Ama genel kurul günü gelince, boykot etti seçimlere katılmadı. Oysa AKP nin ve THY yönetiminin Reform Hareketi kongrede azınlıktı. Olası bir birliği Atilay Ayçin in ba kanlık ısrarının engellediği söyleminin de içi bo tur. Sınıf dü manına kar ı bir birlik olu turulması ve Atilay Ayçin dı ında bir alternatif adayın öne çıkması gerekiyor idiyse bunun olabileceği tek yer Gökku ağı nın ter etmi olduğu direni ve grev alanıydı. Özetle Gökku ağı, AKP hükümetinin THY yönetimi ile el ele 305 i çiyi yıldırmaya çalı tığı a amada direni yerini, aynı güçlerin grevi kırmaya çalı tığı günlerde grev alanını, aynı güçlerin genel kurulu gayri me ru yöntemlerle ele geçirmeye yöneldiği anda da genel kurulu terk etmi tir. Sözleri iddiaları bir yana tüm pratikleri AKP hükümetinin ve THY yönetiminin yararına olmu tur. Hiç kusura bakmasınlar Gökku ağı nın tüm renkleri solmu geriye AKP ile ortak rengi turuncu kalmı tır. Son olarak 20 Kasım Salı günü, uzun süredir ödenmeyen ücretlerini alabilmek için i bırakan ta eron güvenlik i çileri, Büyük ehir Belediyesi binası önünde bir basın açıklaması gerçekle tirdi. Güvenlik-İ Sendikası üyesi i çiler adına Hüseyin Çalkaya nın okuduğu basın açıklamasında, belediyenin farklı bölümlerinde çalı an i çilerin de benzer sorunlar ya adığına dikkat çekildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanlığı nda çalı an bir grup i çi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ta eron i çileri de ortak sorunları etrafında birlikte mücadele etmek amacıyla güvenlik i çilerinin eyleminde yerlerini aldılar. Sınıf mücadelesi kampı niye kaybetti? Bu soruya en iyi cevabı verecek olanlar ve daha önemlisi buna en çok hakkı olanlar bir buçuk yıldır direnen 305 ve tüm baskılara rağmen mücadeleyi bırakmayan THY grevcileridir. Her eyden önce Atilay Ayçin ve grubunun kar ısında yukarıda saydığımız güçlerden olu an ve fiilen içerideki sahte muhalefeti ve Türk-İ bürokrasisini de içine alan güçlü bir cephe olu mu tur. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 29 Mayıs tan bu yana 305 direni i de, THY grevi de olağanüstü ko ullarda ve baskılar altında gerçekle tirilmi tir. Ancak olu an bu gerici cephe kimse için sürpriz olmamı tır. Bu ko ullarda verilecek bir mücadeleye göre hazırlık yapmak, sendikanın gücünü tabandaki i çilere dayandırmak en mücadeleci i çilerden sendikal kadrolar olu turmak konularında kendi hatalarımızı da tartı malıyız; bunların arasında bu yenilgide sendika yönetimine dü en sorumluluk da gelecekteki mücadelenin sağlıklılığı bakımından değerlendirilmeye muhtaçtır; ama bunu yapacak zamanımız var, imdi sınıf dü manı üzerinde yoğunla malıyız. Zamanı geldiğinde bu genel tespiti ayrıntılandırmak ve sınıf mücadelesinin geleceği için doğru dersleri çıkarmak Hava-İ li mücadeleci i çilerin sorumluluğudur ve bunu yapmak sadece onların hakkıdır. En kritik anlarda sınıf mücadelesinin çizdiği çizgide kar ı tarafta kalmı olanların cümleleri ise yok hükmünde olacaktır. Kim kazandı? Sadece sivil havacılık i çileri için değil tüm Türkiye i çi sınıfı için önemli bir mevzi kaybedilmi görünmektedir. Kazanan sınıf dü manı olmu tur. Ancak sınıf mücadelesi açısından büyük kazançlar da vardır. Sınıf dü manı bir genel kurul kazanmı olabilir ancak mücadelenin içinde sağlamla mı, direni ve grev okullarından mezun olmu bir militan i çi ku ağı olu mu tur. Bu i çiler var olduğu sürece genel kurulun sonucu ne olursa olsun sınıf mücadelesi uzun vadede kazançlı çıkacaktır. Bir gün gelir de bu mücadelenin kahramanı öncü i çiler biz de çok uğra tık bu i lerle, olmuyor i te değmezmi gibi cümleler kurmaya ba larsa i te esas kayıp o zaman olacaktır. Sınıf dü manı o zaman kazanacaktır. Antalya da ta eron i çilerin mücadelesi sürüyor Ta eron i çilerinin, Devrimci İ çi Partisi militanlarının da her fırsatta dayanı ma gösterdiği, eylem ve direni leri kararlılıkla sürüyor. 28 Kasım 2013

5 Aralık 2013 / Sayı: bütçesi: Kod adı tasarruf ODTÜ i çilerinin kararlı direni i, greve çıkmadan kazanım getirdi! 2014 Bütçe Tasarısı üzerine yapılan tartı malar da her yılki genel söylemden farklı değil. Bu bütçenin de halka sormadan yapıldığı, halk bütçesi olmadığı, sermayeye kepçeyle, emekçiye ka ık ucuyla dağıtan bir kemer sıkma bütçesi olduğu, AKP hükümetinin sınıfsal tercihini bir kez daha sermaye sınıfından yana yaptığı gibi yorumlara sıkça rastlamak mümkün. Bunlar elbette yanlı değil, ancak her bir bütçenin ekillendiği dönemin sınıf mücadelesi ve dünya ekonomisi ko ullarını da hesaba katan bir perspektifi elden bırakmamak gerekir. Bu açıdan bakıldığında 2014 bütçesine damgasını vuran unsur, dünya ekonomisindeki durgunluk eğiliminin sürmesi kar ısında Türk sermayesinin bazı tedbirler alma ihtiyacıdır diyebiliriz. Avrupa da devam eden solgun büyüme ve Amerikan Merkez Bankası nın izleyeceği para politikası sonucunda dı arıdan döviz bulma olanaklarının daralması, er ya da geç kopacak fırtınayı dikkate alan bir bütçenin kurgulanmasına yol açmı tır. AKP hükümetinin 2014 yılını tasarruf yılı ilan etmesi, 2014 bütçesinin parolasının tasarruf olması, IMF nin gerekli olmayan harcamalar yapılmamalı ve yaratılan fazla gelir tasarruf olarak muhtemel bir kötüle mede kullanılmak üzere tutulmalı yönlü tavsiyelerde bulunması tesadüfi değildir. Nitekim Maliye Bakanı nın u açıklamaları 2014 bütçesinin temel hedefini özetlemektedir: Verimli alanlara kaynak aktarmaya devam edeceğiz ama mal ve hizmet alım giderlerini kontrol altına alacağız. Yani tasarrufu sadece vatanda tan istemiyoruz kamu olarak da tasarruf Zonguldak ta maden i çileri kendilerini ocağa kapattı yapmak zorundayız. Bu çerçeveden bakıldığında 2014 bütçesinin ilk dikkat çeken özelliği, bütçe gelirlerinin büyük bölümünün gelir vergisinin ve dolaylı vergilerin çoğunu ödeyen i çi sınıfı ve emekçiler tarafından sağlanacağıdır yılı bütçe hedeflerine göre toplam vergi gelirlerinin yüzde 7.1 artması, buna kar ılık gelir vergisindeki artı ın yüzde 11.7 olması ve kurumlar vergisindeki artı ın ise yüzde 6.6 olarak öngörülmesi bunun açık bir kanıtıdır bütçesinin harcamalar açısından özelliği kamu istihdamında belirgin bir daralmaya gidilmesidir. Hükümet önümüzdeki yıl alacağı memur sayısını yakla ık yarı yarıya azaltmayı ve personel dı ındaki kamu harcamalarında kısıntıya gitmeyi planlamaktadır. Bunun ilk elden sonucu 2014 yılında kamu emekçilerinin daha fazla i te ve daha yoğun çalı tırılmasıdır. Öte yandan hükümetin mal ve hizmet alım giderlerini 2014 yılı için sadece 1.9 oranında artırmı olması, kamu kurumlarının kamu hizmetlerinden tasarruf etmeye zorlanması anlamına gelmektedir. Bütçede kamu yatırımlarının geçmi yıllara göre daha da azaltılması öngörülmektedir. Eğitim ve sağlık harcamalarının bütçedeki göreli yüksek payına ise aldanmamak gerek. Bunlar kamu hizmetlerinin piyasaya bırakılması ve aslında kamu hizmetlerinde tasarruf un öteki yüzüdür. Buna mukabil Savunma ve Güvenlik bütçesinin diğer bütçe kalemlerinden çok daha yüksek oranda artırılması bölgesel güç olma çabalarının bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. İ çiler üzerinden daha fazla vergi almaya dönük bu tasarruf politikasının en önemli çeli kisi azalan satın alma gücüne ve artacak i sizliğe bağlı olarak iç talebin daha da dü ecek olmasıdır. Yurt içi talebin kısılmasına yönelik tedbirlerin (kredi borçlarını azaltmaya dönük olarak) sonucu, büyümenin olumsuz yönde etkilenecek olmasıdır. Özetle bu bütçe sadece neo-liberal politikalar doğrultusunda hazırlanmı bir bütçe olmayıp, asıl amacı, tasarruf tedbirleri adı altında yerli ve yabancı sermayenin olası bir kriz kar ısında ihtiyaçlarını gözetmektir. Tez-Koop-İ sendikasında örgütlü 306 ODTÜ i çisi, Kamu İ letmeleri İ veren Sendikası (Kamu-İ ) ve ODTÜ Rektörlüğü ile yürüttükleri toplu sözle me görü melerinden aylardır olumlu bir sonuç alamamı lardı. Kıdem zammı olarak her kıdem yılı için yevmiyelerine 40 kuru ilave edilmesi ve en dü ük yevmiyenin de 53 TL ye çekilmesi talepleri kar ılanmayan i çiler bunun üzerine grev kararı aldıklarını 13 Kasım Çar amba günü yaptıkları bir açıklamayla ilan ettiler ve grev kararını Rektörlük binasının kapısına astılar. Kararın asılmasından sonra okul içinde bir yürüyü gerçekle tiren i çiler 20 Kasım ak amına kadar düzenledikleri çe itli eylem ve etkinliklerle grevi duyurmaya ba ladılar. Grev tarihini 25 Kasım Pazartesi olarak belirleyen i çiler, grev öncesinde uyarı niteliğinde Kasım tarihlerini kapsayan bir eylem programı açıkladılar. Bu kapsamda 21 Kasım Per embe günü 10:30 da Rektörlük önünde bir araya gelen i çiler kafeteryaya kadar bir yürüyü gerçekle tirdiler. Ardından kafeterya içerisinde yakla ık iki saat boyunca sloganlarla, halaylarla eylemlerini sürdüren i çiler, zaman zaman yaptıkları konu malarla ODTÜ kamuoyundan dayanı ma talebinde bulundular. ODTÜ öğrencilerinin ve personelinin de yoğun desteğiyle co kulu bir hâl alan eylem 13:00 da Rektörlük önüne yapılan yürüyü le son buldu. İ çilerin tüm bu eylem süreci boyunca sergiledikleri birlikte duru, co ku ve greve çıkma kararlılığı i veren konumundaki ODTÜ Rektörlüğü ne ve hükümet kontrolündeki i veren sendikası Kamu-İ e geri adım attırdı. Hocalardan öğrencilere, idari personelden asistanlara ve ta eron i çilere giderek büyüyen dayanı ma da i çilerin zafere ula masında etkili oldu. Grev öncesi son i günü olan 22 Kasım Cuma günü yapılan görü melerde i çiler taleplerini büyük oranda kabul ettirerek istediklerine çok yakın bir sözle me imzaladılar. Eylem sürecinin ba ından itibaren i çilerin yanında olan Devrimci İ çi Partisi gerek konunun okul gündemine girmesinde gerek örülen dayanı ma faaliyetlerinde aktif bir ekilde yer aldı. Kampüsten geçirilen yola kar ı verilen mücadeleyi daha üst bir düzeye ta ımak için kurulan koordinasyona Devrimci İ çi Partisi nin giri imiyle i çilerin de katılmı olması tüm bile enleriyle ODTÜ nün greve çok hızlı bir ekilde sahip çıkmasına vesile oldu. Yol konusunda henüz somut bir kazanım elde edilemese de ODTÜ i çilerinin verdikleri mücadele ve elde ettikleri zafer isyanın emekle büyütüleceği noktasında önemli bir göstergedir. ODTÜ i çilerinin de haykırdığı gibi: bu daha ba langıç mücadeleye devam..! Zonguldak ta, Türkiye Ta kömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağında, 22 Kasım 2013 tarihinde gece vardiyasında çalı an 300 maden i çisi sabah mesaisi sona ermesine rağmen ocaktan çıkmayarak yerin 170 metre altında eylem ba lattı. Maden i çileri, ocakta i güvenliğinin olmadığını, altı ay önce ana yolların göçtüğünü, ana yolların güvensiz olduğunu, mesai saatleri içinde ocak giri kapılarının üzerlerine kilitlendiğini, kalp krizi geçiren bir i çi için kırkbe dakika ambulans beklendiğini, üç-dört i çinin yapması gereken i leri, bir-iki i çinin yaptığını belirterek tepki göstermi lerdi. Gündüz vardiyasına girecek i çiler ise, ocak önünde eyleme destek vererek ocağa inmeme eylemi yaparak i bırakırken, eyleme katılan i çi sayısı içerde ve dı arda 2000 e ula tı. İ çiler i güvenliği sağlanmazsa eylemlere devam edeceğini, sendikadan (Genel Maden İ çileri Sendikasından) bağımsız hareket ettiklerini ifade edediyorlar. Sendikanın genel ba kanı Eyüp Alaba ise, TTK yetkilileriyle yaptıkları görü me sonrasında, olayın tatlıya bağlandığını, maden i çilerinin ikayetlerinin iyile tirilmesi yönünde söz aldıklarını bildirdi. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi i çileri direni te! Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde çalı an ve Dev Sağlık-İ sendikasında örgütlü olan i çilerin ta erona kar ı verdikleri mücadeleyi hastane yönetimi bastırmaya çalı ıyor. 6 Kasım tarihinde i bırakarak 11 Kasım daki ta eron ihalesini iptal ettiren i çilerden 51 inin i ine, eylemin kanunsuz olduğu gerekçe gösterilerek son verildi. Bunun üzerine i çiler direni çadırı kurarak i lerine dönmek için eyleme geçti. Ak am saatlerinde kurulan çadıra özel güvenlik saldırdı ve kimi güvenlikçiler i çileri darp etti. Ancak kararlılıklarını koruyan i çiler direni e devam dediler ve geri adım atmadılar. Ertesi gün i çilerle görü en Rektör Yardımcısı atılan i çileri ba ka birimlerde ve ba ka irketlerde i e almayı teklif etti. İ verenin kendilerini içeride örgütlü 750 i çiden ayırmayı hedeflediğinin farkında olan i çiler bu teklifi kabul etmediler, çünkü tırnaklarıyla kazandıkları sendikala ma haklarından ve ta erona kar ı verdikleri mücadeleden geri adım atmaya niyetleri yok. Rü vet mahiyetindeki kimi iyile tirme önerilerini de ellerinin tersiyle iten i çiler bu direni in ta eron irketlerde çalı an milyonlarca i çinin umudu olduğunu belirtiyorlar. Hacettepe i çileri sadece kendi hakları için direnmiyor, diğer sınıf karde leri ile de mücadelelerini birle tirmekten geri durmuyor. Termik santralin özelle tirmesine kar ı direnen ve direni leri sırasında polis saldırısına maruz kalan Yatağan i çileri dayanı ma amacıyla 28 Kasım da bir eylem düzenlediler. Çünkü Hacettepe de i çileri ta eron sistemiyle çalı tıranla, Yatağan termik santralini özelle tirerek i çileri aynı kadere mahkum etmeye çalı an birdir, bir avuç azınlığın olu turduğu sermaye ve onun kurulu düzenidir. Hacettepe i çisinin kazanması Yatağan i çisinin mücadelelesinin önünü açacak, Yatağan i çisinin kazanması Hacettepe i çisinin gücüne güç katacaktır. Hacettepe i çilerinin mücadelesi sonuna kadar haklıdır. Hacettepe i çileriyle dayanı maya! ODTÜ i çileri kazandı, Hacettepe i çileri de kazanacak! 28 Kasım 2013

HEPSİ GİTSİN! İşçi-Emekçi Hükümeti için

HEPSİ GİTSİN! İşçi-Emekçi Hükümeti için Halkın krizden çıkış programı Ne Amerikancı AKP hükümetine karşı Amerikan muhalefetinde saf tutmak, ne de rehine pazarlığı yapıp Erdoğan hükümetini kurtarmak. Alternatifsiz değiliz! Yatağan da özelleştirmeye

Detaylı

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik Say : 387 eker Fabrikalar n n Özelle tirilmesine Tepki tfaiye çisi Direniyor Asgari Ücrete Günde 1 Lira Zam Türkiye Kurumu Genel Kurulu Yap ld SGK Genel Kurulu Yap ld TÜRK YE Ç SEND KALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218 Yay n Organ 71 76 68 78 66 9 6 16 31 37 ba yazı Yeni Yıl ve Beklentiler * Türkiye, 2010 yılını sert tartı maların ya andı ı a ır bir siyasi gündemle geçirmi tir. Referandum süreci var olan siyasi gerilim

Detaylı

Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16. Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kumsuz!

Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16. Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kumsuz! Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16 Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kasım 2011 / Sayı: 25 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. www.gercekgazetesi.net Fiyatı: 1 TL Kumsuz!

Detaylı

Soma. mücadelesinin. söndürülmesine izin vermeyelim! Sütaş ürünlerini boykot edelim! Siyasetteki boşluğu işçi dolduracak 6-7

Soma. mücadelesinin. söndürülmesine izin vermeyelim! Sütaş ürünlerini boykot edelim! Siyasetteki boşluğu işçi dolduracak 6-7 Sendikalaştıkları için işten çıkartılan işçilerin mücadelesine omuz verelim Sütaş ürünlerini boykot edelim! Şişecam grevine erteleme Coco-werk te, Deva da sınıf mücadeleleri, fabrikalardan haberler...

Detaylı

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor!

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! S.5 Kasım 2010 / Sayı: 13 Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Gerçekten AKP hükümetine Amerikan füzesi Referandum sonuçları AKP yi iyice

Detaylı

Emekçilerin Soyulmasına Hayır!

Emekçilerin Soyulmasına Hayır! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Şubat 2012 No:47 Genel Sağlık Sigortası Adı Altında Emekçilerin Soyulmasına Hayır! İşçilerin,

Detaylı

Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılarının

Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılarının Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org 15 Ekim 2009 No:19 Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış

Detaylı

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf.

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf. Basın-İş gündem Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj Sanayii İşçileri Sendikası Yayın Organı (yaz - 2012- Sayı: 41) ю 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı, sf.2 ю Havada Grev Yasağına Grevle Yanıt, sf.9 ю Memurlardan

Detaylı

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL Kamudaki taşeron işçilere dönük düzenlemeler, taşeron işçiler üzerinden tüm kamu işçilerini de bağlayan neoliberal düzenlemelerdir. Kamudaki taşeronluk sistemine son vermek ya da taşeron işçilerin durumunu

Detaylı

32 Yıl Sonra Taksim'de...

32 Yıl Sonra Taksim'de... Sayı: 388 32 Yıl Sonra Taksim'de... Ba kanlar Kurulumuz Abant'ta Toplandı Ba bakan Yardımcısı Arınç TÜRK- 'i Ziyaret Etti MPM Genel Kurulu Yapıldı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı Bölge ve l Temsilcileri

Detaylı

Tahtı sallanmaya başlayanların korkusu boşuna değil DİRENENLER CEPHESİ GENİŞLİYOR

Tahtı sallanmaya başlayanların korkusu boşuna değil DİRENENLER CEPHESİ GENİŞLİYOR özgür gelecek Sayı: 35 Yaygın süreli 13-26 Haziran-2012 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Paşêroja Azad www.ozgurgelecek.net Kadınların bedeni, kadınların kararı! Başbakan, o kirli dilini, kanlı elini

Detaylı

SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI BİRGİ-MEFAR DE DİRENİŞ 1 MAYIS 2014... DHL DE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI BİRGİ-MEFAR DE DİRENİŞ 1 MAYIS 2014... DHL DE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mayıs 2014 Fiyatı: 1,00 TL EGEMENLER ARASINDAKİ İKTİDAR MÜCADELESİNDE TARAF OLMAYALIM! BAĞIMSIZ SINIF MÜCADELESİNİ GELİŞTİRELİM! 1 MAYIS 2014... SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI

Detaylı

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org İçindekiler - Burjuva Siyasetin Yeniden Dizaynı ve Seçimler...1 - Toplumsal ve Siyasal Gündem den,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...7 - Örgütlenme Sorunları, Yerel Çalışma ve Hedefler - İ.Can...17

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 38 Haziran 2009 1 YTL... İşçi Kardeşliği Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA REKORU BİZDE! Dakikada dokuz

Detaylı

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Temmuz 2014 No:76 Egemenler, devleti nasıl yönetecekleri konusunda anlaşmazlık içindedirler.

Detaylı

Çocuklara kıymayın efendiler

Çocuklara kıymayın efendiler Atilay Ayçin: Dilek Gözüyılmaz Mehmet Bozışık Hava yollarında kadın olmak Yorulmak nedir bilmeyen yiğit işçi >> 2 >> 12 sayı 4 Bugünün suskunları ve sessizleri yarının kaybedeni olacak >> 8 Barışa ihtiyacımız

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN Öcalan Özgür Olmalıdır! KCK, Halkımız, Önderliğimizin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür diyerek her yerde serhildanlar geliştirmelidir çağrısı yaptı. olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN (Sy:14 te) 16

Detaylı

İki aylık dergi ŞUBAT 2010 SAYI: 34 TEKEL İŞÇİSİ KADINLAR DİRENİYOR KADIN DAYANIŞMASI BÜYÜYOR

İki aylık dergi ŞUBAT 2010 SAYI: 34 TEKEL İŞÇİSİ KADINLAR DİRENİYOR KADIN DAYANIŞMASI BÜYÜYOR İki aylık dergi ŞUBAT 2010 SAYI: 34 TEKEL İŞÇİSİ KADINLAR DİRENİYOR KADIN DAYANIŞMASI BÜYÜYOR İçindekiler Merhaba 3 100. Yılda Örgütlü Kadın, Güçlü Sendika 4 KISA... KISA... Uçan Süpürge nin Bu Yılki Teması:

Detaylı

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA: MISIR DA SENDİKAL HAREKET Mısır da yeni bir tarihi süreç başlatan halk hareketinin kendisi de belli tarihi süreçlerin

Detaylı

Mücadeleye devam İşçiler, gençler, Kürt halkı ve tüm ayaklar, baş olmak için

Mücadeleye devam İşçiler, gençler, Kürt halkı ve tüm ayaklar, baş olmak için Aylık işçi gazetesi 5 Temmuz 2013 Sayı: 181 Fiyatı: 1 TL B Ü T Ü N Ü L K E L E R İ N İ Ş Ç İ L E R İ, B İ R L E Ş İ N! Mücadeleye devam İşçiler, gençler, Kürt halkı ve tüm ayaklar, baş olmak için Gezi

Detaylı

Suriye'yle savaş değil, dostluk istiyoruz

Suriye'yle savaş değil, dostluk istiyoruz Ayın Konuğu: SGBP sözcüsü Kenan Öztürk Sivas ta yakan da, aklayan da aynı >> 8 Bekir Karayel: Emeğin kurtuluşuna adanmış bir yaşam >> 16 sayı 2 >> 11 halk gazetesi Kurucusu: Mustafa Suphi (1883-1921) 2.50

Detaylı

Peki bu devrimi kim yaptı? Bizden size oy yok

Peki bu devrimi kim yaptı? Bizden size oy yok Peki bu devrimi kim yaptı?» 14» 10 Sözümüz açık olsun Bizden size oy yok sosy li t sosyalist mokrasisi Amaçları ve vaatleri bizi daha azgın biçimde, daha fazla sömürmek olan, üstüne bir de bu sürgit sömürüyü

Detaylı

Seçimler ve Parlamentonun Solu. Erkan Altun Yoldaş Ölümsüzdür! işçi demokrasisi. yaşasın. sosyalist

Seçimler ve Parlamentonun Solu. Erkan Altun Yoldaş Ölümsüzdür! işçi demokrasisi. yaşasın. sosyalist Seçimler ve Parlamentonun Solu AKP sınıra dayanmıştır ve bundan sonrasını eskiden olduğu gibi sürdüremeyecek durumdadır. Ekonomi, dış ilişkiler, siyasal ve toplumsal çelişkiler, toplam tablo AKP nin geriye

Detaylı

HAYIR! Ortadoğu da mezhep savaşlarına. Kürt hareketi kıskaçta. Suriye den elinizi çekin! Mezhep savaşını siz yapıyorsunuz!

HAYIR! Ortadoğu da mezhep savaşlarına. Kürt hareketi kıskaçta. Suriye den elinizi çekin! Mezhep savaşını siz yapıyorsunuz! Kürt hareketi kıskaçta Lev Trotskiy Yaz Kampı 29 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında Dikili de! Temmuz 2012 / Sayı: 33 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. www.gercekgazetesi.net Fiyatı:

Detaylı

Haklarımızı kazanıncaya kadar...

Haklarımızı kazanıncaya kadar... www.antikapitalist.net Şubat - Mart 2010 / Sayı 58 / Fiyat 2 TL Haklarımızı kazanıncaya kadar... İşçi sınıfının tarafını inşa edelim Yeni sol parti Kriz ve mücadele: Yunanistan Rosa Lüksemburg: Kitle grevinin

Detaylı

Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye propaganda edilen kapitalist

Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye propaganda edilen kapitalist Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org 15 Ekim 2008 No:7 Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye

Detaylı

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim!

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Eylül 2012 Fiyatı: 1,00 TL Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Hey Tekstil de Direniş Frito Lay büyüyor,

Detaylı

Bütün dünyayı pençesine alan kapitalist

Bütün dünyayı pençesine alan kapitalist İçindekiler - Söz ve EylemdeGündem...2 - Toplumsal ve Siyasal Gündemden... 4 - Olasılıklar ve Olanaklar - Murat Sağlam... 20 - Üretici güçler, Üretim ilişkileri ve Kapitalizmin bugünü - N.Fırat.25 - Kıdem

Detaylı