Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR"

Transkript

1 Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: S I BH TI I MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ R IR 25 KÝM 2011 SLI/ 75 Kr ni as ya.com.tr RIM SFRBRLÝÐÝ 7.2 BÜÜKLÜÐÜKÝ PRMÝ VURUÐU V V RCÝÞ L CÝVR KÖLR RM-KUR TR M Ç - LIÞ M L RI VM R K, V L RÝ I KI L P RM Z LR Ý ÇÝ R IM S FR BR LÝ ÐÝ BÞ L TIL I. TÜRKÝ'Ý HR TRFI RIM Van ve r ciþ'le ci va rý köy ler de yüz ler ce can kay bý na ve bü yük yý ký ma yol a çan 7.2 bü yük lü ðün de ki dep rem son ra sý Tür ki ye'nin her ta ra fýn dan böl ge ye yar dým ya ðý - yor. rama-kurtar ma e kip le ri en kaz al týn da ka lan la rý sað kur tar mak i çin se fer ber o lur ken, ev le ri yý ký lan la rýn ba rýn ma ve gý da ih ti yaç la rý i çin de kam pan ya lar a çýl dý. HV SOÐUU, KR ÐIÞI BÞLI ev let ku rum la rý, yar dým ku ru luþ la rý, be le di ye ler, si - vil ör güt ler, i þa dam la rý ve va tan daþ lar, dep rem ze de le rin â cil ih ti yaç la rý ný kar þý la mak i çin ha re ke te geç ti. Ha va - nýn so ðu du ðu, hat tâ kar ya ðý þý nýn baþ la dý ðý dep rem ma hal li ne ça dýr, bat ta ni ye, so ba, gý da, su ve i lâç ya ðar - ken, Baþbakanlýk da yardým seferberliði baþlattý. rciþ teki çalýþmalarda enkaz altýnda kalanlarý sað kurtarma çalýþmalarý gün boyunca devam etti. FO TOÐ RFLR KZ LTI CLI ÇIKRMK ÝÇÝ Ümitli bekleyiþ Van da ki dep rem de bü yük ha sar o lu þan r ciþ il çe sin de ha va ay dýn la nýn ca a ra ma kur tar ma ça - lýþ ma la rý na hýz ve ril di. Ça lýþ ma la rýn da ö zel lik le can lý in san la rýn ol ma ih ti ma li nin yük sek ol du ðu bi na la rýn en kaz la rý na a ðýr lýk ve ren e kip ler, de dek - tör ler ve a ra ma kur tar ma kö pek le riy le ça lýþ ma ya pý yor. r ciþ te Van o lu Cad de sinde bu lu nan çok sa yý da yý kýl mýþ bi na nýn et ra fýn da top la nan va tan daþlar, yý ký lan bi na lar da ki a ra ma-kur tar ma ça lýþ ma la rý ný ü mit le ta kip e ttiler. TÞ KTILR Geceyi çadýrlarda geçirdiler ýþ yardýma ihtiyaç yok ep rem de ki ha sa rýn bo yu tu hak kýn da â cil ra por ha zýr la yan Baþ ba kan lýk  fet ve  cil u rum ö ne ti - mi Baþ kan lý ðý ( F), ha sar i çin dýþ yar dý ma ge rek o lup ol ma dý ðý ko nu sun da ý þiþ le ri Ba kan lý ðý na ýþ yar dý ma ih ti yaç yok bil gi si ni u laþ týr dý. Çöken Kur ân kursunda 10 öðrenci þehit Mahpuslarýn çoðu döndü B den prefabrik sözü Riskli binalara girilmesin uyarýsý 3 ilde eðitime ara verildi sýl sorun eski yapýlar Tür ki ye de ve dün ya da mey da na ge len dep rem ler de ki a na so ru nun es ki ya pý lar ol du ðunu be lir ten Ot ta wa Ü ni ver si te si ep rem Kür sü sü Baþ ka ný Prof. r. Mu rat Sa at çi oð lu, mev cut þart na me le rin ye ni ya pý - lar da uy gu lan ma sý na kar þýlýk, 1970 li yýl lar i le da ha ön ce si ne a it es ki ya pý la rýn teh dit o luþ tur ma ya de vam et ti ði ni söy le di. n büyük depremlerden biri Cenazeler defnediliyor Van a uçak bileti kalmadý PRM ÝL ÝLGÝLÝ HBR V FOTOÐRFLR SF 6, 8, 9 V 15 T ISS

2 2 25 KÝM 2011 SLI LÂ HÝ K erkabuðu emr-i Ýlâhî ile hareket ediyor ÞÝ ÝR LR L S MÂ- Ý HÜS Â ÞR HÝ ere baksan göreceksin Hâlýk in ihsânýný Zerrelerde eseri ilân ederler nâmýný Hakk Tealâ kudretiyle neyi eylerse taleb Bütün eþyaya muhîttir O na baðlý rûz u þeb Fazl u rahmetini inkâr nasýl etsin âmi tse dikkat görecek o da O ihtiþâmi l- Vâsi' Kâinatýn zerresi her þey O nu izhâr eder Hem de ikrâm ile hatalarýna perde çeker Rahmetindendir O nun sormaz hesabý zülm ile çýða aybýný vurmaz kimsenin hem cürm ile Ýlmine hiç gizli kalmaz her þey O na boyn eðer Giydirir suretini sonra verir pek çok deðer H S Þ (Sa ba hî Trab zon) erde gökte canlýlarýn hem kefildir rýzkýna Küçücük canlýlarýn ikram eder azýðýna Hazreti Vâsi O dur eyler kula inâyet Þu sebatsýz yeryüzünde sonsuz eyler merhamet Kudreti rahmeti sonsuzdur Hudâ-i Lâ-yezal O Muhittir tâlibe ihsan eder fazl ü kemal Bir belâ, bir musîbetten çekininiz ki, geldiði vakit yalnýz zâlimlere mahsus kalmayýp, mâsumlarý da yakar. oðu batý hep O nundur hükmeder rahmet yüzü Her nere dönerseniz yalnýz geçer O nun sözü Kimden olsa her zaman gizli fýsýltýyý duyar Her þikâyet merci i O arz a rahmeti yayar Her zaman Hakk tan tarafla kötü nefsi taþlamak Halka merhametli olup herkesi baðýþlamak nfâl Sûresi: 25/ Â ye t-i Ke ri me Me â li Ýslâm Birliði ve Güneydoðu Þu sûre (Zilzâl Sûresi) kat'iyen ifade ediyor ki, küre-i arz, hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtýnda depreniyor, bâzan da titriyor. e za man ki yer müt hiþ bir sar sýn týy la sar sý lýr. Ve yer yü zü bü tün a ðýr lýk la rý ný dý þa rý çý ka rýr. Ve in san e o lu yor bu na? der. O gün yer yü zü, ü ze rin de her ke sin ne iþ yap tý ðý ný ha ber ve rir. Çün kü Rab bin o na ko nuþ - ma sý ný em ret miþ tir. (Zil zâl Sû re si: 1-5.) Þu sû re ka ti yen i fa de e di yor ki, kü re-i arz, ha re ket ve zel ze le sin de va hiy ve il ha ma maz har o la rak e mir tah týn da dep re ni yor, bâ zan da tit ri yor. Mâ ne vî ve e hem mi yet li bir câ nib den, þim di ki zel ze le mü nâ se be tiy le al tý ye di cüz î su â le kar þý, yi ne mâ ne vî ih tar yar dý mýy la ce vap la rý kal be gel di. Taf sî len yaz mak kaç de fa ni yet et tim se de, i - zin ve ril me di. al nýz ic mâ len, ký sa cýk ya zý la cak. Bi rin ci su âl: Bu zel ze le nin mad dî mu sî be tin den da ha e lîm, mâ ne vî bir mu sî be ti o la rak, þu zel ze le - nin de va mýn dan ge len kor ku ve me yu si yet, ek ser hal kýn ek ser mem le ket te ge ce is ti ra ha ti ni selb e de - rek, deh þet li bir a zab ver me si ne den dir? i ne mâ ne vî ce vap: Þöy le de nil di ki: Ra ma zân-ý Þe rî fin te râ vih vak tin de, ke mâl-i neþ e ve sü rur i le, sar hoþ ça sý na, ga yet he ves kâ râ ne þar ký la rý ve bâ zan kýz la rýn ses le riy le, rad yo að zýy la bu mü bâ rek mer - kez-i Ýs lâ mi ye tin her kö þe sin de câ zi be da râ ne i þit ti - ril me si, bu kor ku a za bý ný ne ti ce ver di. Ý kin ci su âl: i çin gâ vur la rýn mem le ket le rin de, bu se mâ vî to kat, baþ la rý na gel mi yor; bu bî ça re Müs lü man la ra i ni yor? l ce vap: Bü yük ha tâ lar ve ci nâ yet ler, te hir i le bü - yük mer kez ler de ve kü çü cük ci nâ yet ler, tâ cil i le kü - çük mer kez ler de ve ril di ði gi bi; mü him bir hik me te bi nâ en, ehl-i küf rün ci nâ yet le ri nin kýsm-ý â za mý, mah ke me-i küb râ-i haþ re te hir e di le rek, ehl-i i mâ - HÂ ÞÝ nýn ha tâ la rý, kýs men bu dün ya da ce za sý ve ri lir. Ü çün cü su âl: Bâ zý eþ hâ sýn ha tâ sýn dan ge len bu mu sî bet, bir de re ce mem le ket te u mu mî þek le gir - me si nin se be bi ne dir? l ce vap: U mu mi mu sî bet, ek se ri ye tin ha tâ sýn dan i le ri gel me si ci he tiy le, ek ser nâ sýn o zâ lim eþ hâ sýn ha re kâ tý na fi i len ve ya il ti zâ men ve ya il ti hâ ken ta raf tar ol ma sýy la, mâ nen iþ ti rak e der, mu sî bet-i âm me ye se be bi yet ve rir. HÂ ÞÝ : Hem, Rus gi bi o lan lar, men suh ve tah rif e dil - miþ bir di ni terk et mek le, hak ve e be dî ve kà bil-i nesh ol - ma yan bir di ne i hâ net et mek de re ce sin de gay re tul la ha do kun ma dý ðýn dan, ze min þim di lik on la rý bý ra kýp, bun la ra hid det e di yor. (evamý var) Söz ler, On ör dün cü Sö zün Zey li, s. 278 LÛ GT Ç: câ nib: an, yön, ci het, ta raf. kü re-i arz: dün ya. taht: alt. il ti zâ men: Ge rek li bu la - rak, ta raf tar o la rak. mu sî bet-i âm me: u - mu mi mu si bet. mah ke me-i küb râ-i haþr: a hi ret te ki bü yük mah ke me. Ýs lâm Bir li ði ta rih bo yun ca, bü tün in san lýk i - çin hem ba rýþ, hem de bir den ge un su ru ol - muþ tur. Bu bir lik, dün ya ba rý þý a çý sýn dan ö - nem li bir e sas ol du ðu gi bi, dün ya-â hi ret den - ge si ba ký mýn dan da Müs lü man lar i çin son de - re ce ö nem li dir. i te kim Be di üz za man Haz - ret le ri: Bu za ma nýn en bü yük farz va zi fe si Ýt - ti had-ý Ýs lâm dýr. der. Bu gün dün ya ö zel lik le Ýs lâm dün ya sý bü yük bir de ði þim ve dö nü þüm ge çi ri yor ve den ge ler ye ni den ku ru lu yor. Ge - çiþ dö nem le ri nin sað lýk lý ol ma sý ve kay be den - ler den ol ma mak i çin, Ýs lâm dün ya sý o la rak her za man kin den da ha çok bir lik ve be ra ber li ðe ih ti ya cý mýz var... y rý ca bu di nî bir ve ci be Ýs lâm ýn ve Ýs lâm Bir li ði nin ol ma dý ðý dö - nem ler hem Or ta do ðu hem de in san lýk ta ri hi i çin, kan la rýn o luk o luk ak tý ðý, zul mün a fa ka yük sel di ði ka ran lýk dö nem ler dir. Or ta do ðu, u nan ve Ro ma dev let le ri nin zu lüm ve yað - ma sa ha sý dýr. Pers-u nan sa vaþ la rý, Kar ta ca sa vaþ la rý ve Mý sýr ýn yað ma lan ma sý da Ýs lâm ön ce si dö nem de a sýr lar sü ren bit mez tü ken - mez sa vaþ lar, yað ma, ta lan ve kat li âm dö - nem le ri dir. Ýs lâm gel dik ten son ra Ba tý ya bu - ra lar dan to par la nýp git mek düþ müþ tür. s ki ya da ye ni bü tün Haç lý sa vaþ la rý san ki bun la - rýn bir in ti ka mý gi bi dir. Bu gün Ýs lâm dün ya sý nýn ba zý böl ge le rin de hâ lâ kan dö kül me ye de vam e di yor. Ýs lâm Bir - li ði nin ö nün de ki en bü yük en ge lin dö kü len kan ol du ðu nu u nut ma mak ge re ki yor. Tür ki - ye nin Gü ney do ðu su, I rak, Fi lis tin ve f ga nis - tan Ýs lâm dün ya sý nýn ka na yan ya ra la rý. Gü - ney do ðu he nüz da ha ilk saf ha da i ðer le ri bi rin ci saf ha o lan kar deþ kav ga sý nýn ta mam - lan ma sýy la, ya ban cý iþ gal ve kat li âm la rýn a cý - ma sýz ca de vam et ti ði bir dö ne me geç ti ler. - ðer biz de bi rin ci saf ha yý çö ze mez sek ar ka sýn - dan on-on beþ se ne i çe ri sin de, ba ha ne a ra yan ya ban cý bir iþ ga lin a cý ma sýz yü züy le kar þý kar - þý ya ka la ca ðýz. e den bu böl ge ler de ni le cek. Ger çek te, bir - lik ve be ra ber lik de mek ön ce lik li o la rak coð - raf ya de mek Bu nun i çin her þey den ön ce coð raf ya mü sa it ol ma lý. Mad dî-ma ne vî ka pý lar a çýk, yol lar ge niþ ol ma lý. Bu gün kan dö kü len bu böl ge ler Ýs lâm dün ya sý ný bir bi ri ne bað la yan en ö nem li ge çiþ nok ta la rý dýr Ha ber leþ me ve u la þým im kân la rý nýn art ma - sý, coð raf ya nýn ö ne mi ni kýs men a zalt sa da her þe ye rað men coð raf ya vaz ge çil mez li ði ni de - vam et tir mek te dir. Coð raf ya ö nem siz ol say dý, Ýs ra il bin bir zor lu ða kat la nýp Fi lis tin i iþ gal e - der miy di? e ni ký ta lar da çok da ha ge niþ, bir - çok ye ral tý ve ye rüs tü kay nak la ra sa hip prob - lem siz bir dev let kur mak var ken, Ýs lâm dün - ya sý nýn en ö nem li bir kaç mer ke zin den bi ri si o lan bir böl ge de ya pý lan ma sý coð raf ya nýn ne ka dar ö nem li ol du ðu nun bir gös ter ge si dir. - rap-türk düþmanlýðý ile bütün Ortadoðu yu yüz sene kontrol altýnda tutan Batý, þimdi de yeni bir düþmanlýk ile önümüzdeki yüz seneyi çalmak istiyor. Ýlerde Ýslâm Birliðinin bir çekirdeði olacak olan Türk-Kürt kardeþliðini boðmak istiyor. sas mak sat la rý ta ri hî bir coð raf ya ya sa hip çýk - mak tan çok, Or ta do ðu da ki kav þak nok ta la - rýn dan bi ri si ni e le ge çir mek ve Müs lü man la - rýn ba þý na jan dar ma gi bi di kil mek tir. Ý kin ci mer kez Tür ki ye nin Gü ney do ðu su dur. ðer on da da ba þa rý lý o lur lar sa, Ýs lâm dün ya sýn da ki u ya nýþ kon trol al tý na a lý na cak ve ye ni ku ru la - cak dün ya den ge sin de Or ta do ðu ar ka bah çe hâ li ne ge ti ri le cek tir. vet, Ýs lâm dün ya sý ve Ýs lâm bir li ði i çin coð - raf ya vaz ge çil mez dir. Bi lin di ði gi bi Ýs lâm, he - men ilk dö ne min de sü rat le üç ký ta ya u laþ tý. Ýs - tan bul un fet hi ge cik se de ilk ku þat ma lar ve n dü lüs me de ni ye ti i le ta o za man dan i ti ba - ren Ýs lâm ar týk v ru pa da dýr. Ta rih bo yun ca hep iþ gal e den ve sö mü ren Ro ma me de ni ye ti - nin ö nü ke sil miþ tir. n cak her ne za man tef ri - ka ve bö lün me ol duy sa, Ba tý bü tün vah þe tiy le s ya nýn ve Or ta do ðu nun te pe sin de dir. a vuz Sul tan Se lim Han, Gü ney do ðu da ki Sa fe vi le rin zu lüm ve bas ký sý na son ver dik ten son ra böl ge yi Ýs lâm bir li ði ne ka ta rak Mý sýr a ka dar gi dip Ýt ti had-ý Ýs lâm ý sað la mýþ týr. Bu - gün de ay ný þe kil de Müs lü man Kürt le rin yo - ðun o la rak ya þa dý ðý böl ge ler Ýs lâm dün ya sý ný bir bi ri ne bað la yan en ö nem li kav þak nok ta sý - dýr. Bu se bep le dir ki, þer güç ler bü tün tez - gâh la rý ný bu böl ge ü ze ri ne kur muþ lar dýr. Bi - lin di ði gi bi Bi rin ci ün ya Sa va þý nda rap lar - la Türk ler a ra sýn da ki kar deþ kav ga sý, Ba tý nýn ve yö ne tim le ri e le ge çi ren ko mi te le rin tah - rik le riy le u zun sü ren bir düþ man lý ða ve par - ça lan ma ya se bep ol muþ tu. y ný o yun þim di Gü ney do ðu i çin sah ne ye ko nu lu yor. rap- Türk düþ man lý ðý i le bü tün Or ta do ðu yu yüz se ne kon trol al týn da tu tan Ba tý, þim di de ye ni bir düþ man lýk i le ö nü müz de ki yüz se ne yi çal - mak is ti yor. Ý ler de Ýs lâm Bir li ði nin bir çe kir - de ði o la cak o lan Türk-Kürt kar deþ li ði ni boð - mak is ti yor. Geç miþ a sýr lar da ol du ðu gi bi bu gün de Ýt ti - had-ý Ýs lâm da na do lu ve Tür ki ye en ö nem li mer kez dir. Se be bi i se Ýt ti had-ý Ýs lâm ýn sa vun - ma e sas lý ol ma sý dýr. Ýs lâm dün ya sýn da, Ýt ti hadý Ýs lâm ýn ma kes bul ma sý nýn en ö nem li ge rek - çe le ri, di nî bir ve ci be ol ma sý nýn ya nýn da, e cüc Me cüc de ni len Mo ðol is ti lâ la rý ve bit - mek tü ken mek bil me yen Haç lý sal dý rý la rý dýr. Sel çuk lu dan y yu bî le re ve Os man lý ya ka dar Haç lý la ra göð sü nü si per e den ler Ýt ti had-ý Ýs - lâm ýn ka le si ve mer ke zi ol muþ lar dýr. vet, ge - rek dev let ri ca li nin ve ge rek se do ðu lu suy la ba - tý lý sýy la he pi mi zin u nut ma ma sý ge re ken bir þey var ki o da, bu coð raf ya dan Ýs lâm e li ni çek - se, mi sal le ri gö rül dü ðü gi bi, ha yat her kes i çin ce hen nem o lur! vet, na do lu ve Tür ki ye bu ka dar ö nem li - dir. Þer güç ler o yun ve plan la rý ný bu ra yý bö lüp par ça la mak ü ze re ya pý lan dýr mýþ lar dýr. n cak u - nut ma mak ge re kir ki, bu dün ya mak sat sýz ve bu mem le ket sa hip siz de ðil dir ve bin yýl dýr bir lik te ya þa yan kar deþ ler þer güç le rin tu za ðý na düþ me - ye cek tir. Be di üz za man Haz ret le ri, ken di si ne bas ký ve zu lüm ler art tý ðýn da, baþ ka mem le ke te git me si tek lif e dil di ðin de, Ben Mek ke de da hi ol sam bu ra ya gel mem lâ zým dýr di ye rek bu mem le ket te ki i man ve Kur ân hiz me ti nin ve mü ca he de nin e hem mi ye ti ne ve va zi fe si nin kud si ye ti ne dik kat çek miþ tir. Ýs lâm Bir li ði nin ve bu mem le ke tin sa a de ti nin ö nün de ki en bü yük en gel o la rak gör dü ðü, da ha o gün ler or ta da ol - ma yan a nar þi ve te rö re dik kat çe ke rek dev let a - dam la rý ný ve i lim a dam la rý ný i kaz et miþ tir. Ha týr la na ca ðý ü ze re Kas ta mo nu la hi ka sýn da bir mek tup ta Be di üz za man Haz ret le ri, þöy le der: Ri sa le-i ur, se fi ne-i uh gi bi na do - lu yu Ce bel-i Cû dî hük mü ne ge ti rip, Kü re-i r zýn yan gý nýn dan ve tu fa nýn dan kur tul ma sý - na se bep tir. Ýn san lý ðýn kur tu lu þun da, Hz. uh un (as) ge mi sin de ol du ðu gi bi na do lu Or ta do ðu nun en yük sek böl ge si ol ma sý se be - biy le ge mi ye na sýl mes ken ol duy sa, ay ný þe kil - de de ta rih bo yun ca Haç lý sal dý rý la rý na kar þý Ýs lâm dün ya sý nýn bir ka le si ve i le ri ka ra ko lu ol - muþ tur. i ne ay ný þe kil de Ri sa le-i ur da çað - lar bo yu de vam e den bu va zi fe yi in þa al lah de - vam et ti re cek, sa de ce na do lu nun de ðil bü - tün Ýs lâm dün ya sý nýn hat ta tüm in san lý ðýn Kur ân nu ru na hak kýy la ka vuþ ma sý na ve Ýs lâm Bir li ði ne ve si le ol ma sý se be biy le, sulh ve sü kû - nu sað la ya cak týr. Þüp he siz Ýs lâm Bir li ðin de kar deþ li ðin ge re ði o la rak a da let, hak ve hu kuk ol ma lý. Türk, - rap, Kürt ve ya di ðer le ri, kav mi yet çi le rin ge rek - çe le ri ne sý ðýn ma dan ken di si i çin is te di ði ni kar - de þi i çin de is te ye bil me li. i ne, a vuz Sul tan Se lim Han gi bi ge rek li di ra yet gös te ri lir ken, Mek ke ve Me di ne i çin söy le di ði ve bü tün Ýs - lâm dün ya sý i çin de pren sip hâ li ne ge tir di ði Hâ kim de ðil Hâ dim i fa de si vaz ge çil mez pren sip ol ma lý dýr.

3 HBR 25 KÝM 2011 SLI 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa Ö KÜ LR n ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met K R Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur Ýþ ha ný, o: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKM (0212) K R TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. o: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/ K R Tel: (312) , , Fax: Spor di tö rü Koordinatörü Re cep TÞ CI rol O UR 36 L M TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: Mesut ÇOB , Fax: KKTC TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: v ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZBK fen di Sok., o: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni sya b dul lah R ÇIK BÞ bone ve aðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Matbaacýlýk a ðý tým: o ðan a ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISS e ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ ÜZ MZ V KÝT L RÝ Hic rî: 28 Zilkade 1432 Ru mî: 12 T. vvel 1427 Ýl ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa i yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam at sý Ýn ter ne tin kon tro lü ar týk e li niz de Ý TR T T KÝ Z RR LI Ý Ç RÝK LR ÞÝ KÂ T ÇÝ O L KUL L I CI LR ÐR ÝS TR S GÜ V LÝ Ý TR T KUL L M HK KI ÜC RT SÝZ S HÝP O L BÝ L CK. BÝL GÝ Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu (BTK) Baþ - ka ný Tay fun ca rer, in ter net kul la ný cý la rý nýn e - ðer is ter se gü ven li in ter net kul lan ma hak ký na üc - ret siz o la rak sa hip o la - bi le ce ði ni bil dir di. ca - rer, 3 ay lýk test dö ne - mi 22 Ka sým da so na e - re cek o lan gü ven li in ter - net sü re ci ni de ðer len dir - di. Gü ven li in ter net ko - nu sun da ya pý lan dü zen - le me nin 28 Tem - muz 2010 ta ri hin de a lý - nan tü ke ti ci hak la rý yö - net me li ðin de yer a - lan bir mad de ye da yan - dý ðý ný söy le yen ca - rer, o mad de ye gö re ki þi - nin e ðer is ter se gü ven li in ter net kul lan ma hak ký - na üc ret siz o la rak sa hip o la bi le ce ði ni vur gu la - dý. Gü ven li in ter net pro fil le ri nin þim di de kul la nýl - dý ðý ný an cak kul la nan la rýn sa yý sý na ba kýl dý ðýn da bu nun 22 bin le sý nýr lý kal dý ðý - ný an la tan ca rer, Bir baþ ka de yiþ le Tür ki ye de in - ter net kul la ný cý la rý nýn yüz de 99,5 i gü nü müz de gü - ven li in ter ne ti ter cih et - mi yor de di. Ýn ter net si - te le riy le il gi li yýl - da 200 bin ci va rýn da þi - kâ yet gel di ði ni kay de - den ca rer, a ni þu an - da de mek ki in ter net kul - la ný cý la rýn dan ba zý la rý - nýn bir ta kým i çe rik ler - den cid dî ra hat sýz lý - ðý var. Þim di ge ti ri len dü - zen le me bu in san la rý il gi - len di ri yor. - ðer siz ben in ter ne ti - min i çe ri ðin den mem - nu num, de ði þik lik is te mi yo rum der se niz, mev - cut du ru mu nuz de vam e de cek de mek tir. n - cak bir baþ ka sý in ter net te ki i çe rik ten ra hat sýz sa o - na bir se çe nek ge ti ri li yor. de di. Ýn ter net kul la ný mý ar ta cak, þi kâ yet ler a za la cak ÜZLML üc ret siz, hý zý dü þük ol ma yan ve her han gi bir baþ vu ru yap ma ya ge rek kal ma yan gü ven li in ter ne te sa - hip o lu na bi le ce ði ni be lir ten ca rer, Sa de ce in ter net or ta mýn da bu ko nu da ki is te mi ni zi be lir ti yor su nuz. Bu doð rul tu - da si ze bir kul la ný cý a dý ve þif re si ve ri li yor. Böy le lik le gü ven li in ter ne ti kul lan ma ya baþ lý yor su nuz. Ýs ter se niz ço cuk se çe ne ði - ni kul la ný yor su nuz. di ye ko nuþ tu. Seç me im kâ ný nýn sað lan ma sýy la in ter net kul la ný mý ve in ter net te kul la ným sü re si nin ar - ta ca ðý ný i fa de e den ca rer, Bu ta ma men bir se çim dir ve tü ke ti ci hak ký dýr. Ýs te yen kul la nýr, is te me yen kul lan maz. Ý þin ö ze - ti bu di ye ko nuþ tu. 22 Ka sým dan son ra bu ko nuy la il gi li hiç bir so run ya þa ma dan sis te min ça lýþ ma ya baþ la ya ca ðý na i nan - dý ðý ný kay de den ca rer, i ne i na ný yo rum ki bu þe kil de tü ke ti ci þi kâ yet le ri de çok bü yük öl çü de a za la cak. Siz bu si te den ra - hat sýz sa nýz o za man ne den pro fi li ni zi de ðiþ tir mi yor su nuz? de ni le bi le cek di ye ko nuþ tu. n çok þi kâ ye tin cin sel i çe rik li si - te ler ko nu sun da ya pýl dý ðý ný be lir ten ca rer, ay rý ca in ti ha rý teþ vik e den si te ler, ku mar si te le ri ve u yuþ tu ru cu ya pý mý - ný ya da pa zar la ma sý ný an la tan si te ler ko nu sun da þi kâyet ler ol du ðu na i þa ret et ti. n ka ra/a a Kýþ saati uygulamasý Pazar günü baþlýyor STLR 1 ST GRÝ LICK B ZI ü ni ver si te ler de fa kül te, ens ti tü ve yük se ko kul la rýn ku rul ma sý na i liþ kin Ba - kan lar Ku ru lu ka rar la rý, Res mi Ga ze - te de ya yým lan dý. Bu na gö re, k sa ray Ü ni ver si te si nde a ban cý il ler ük se - ko ku lu, ta türk Ü ni ver si te si nde Tu - rizm Fa kül te si, Çan ký rý Ka ra te kin Ü ni - ver si te si nde Il gaz Tu rizm ve O tel ci lik ük se ko ku lu, Çu ku ro va Ü ni ver si te - si nde c za cý lýk Fa kül te si, Fý rat Ü ni ver - si te si nde Mi mar lýk Fa kül te si, Gi re sun Ü ni ver si te si nde Si vil Ha va cý lýk ük se - ko ku lu, Ið dýr Ü ni ver si te si nde Ýk ti sa di ve Ý da ri Bi lim ler Fa kül te si, Kaf kas Ü ni - ver si te si nde Ý la hi yat Fa kül te si, Ka ra bük Ü ni ver si te si nde Saf ran bo lu Tu rizm Fa - kül te si i le Sað lýk Bi lim le ri ns ti tü sü, ið de Ü ni ver si te si nde Ý le ti þim Fa kül te - KIÞ sa a ti uy gu la ma sý, 30 kim 2011 ta ri - hin de baþ lý yor. Kýþ sa a ti uy gu la ma sý kap - sa mýn da, sa at ler, 30 kim Pa zar gü - nü bir sa at ge ri a lý na cak. Gün ý þý ðýn - dan da ha faz la ya rar lan mak a ma - cýy la her yýl ya pý - lan ve 28 Mart Pa zar te si gü - nü sa at te tüm yurt ta sa at - le rin bir sa at i le ri ye a lýn ma sýy - la baþ la yan i le ri sa at uy gu la ma - sý, 30 kim ta ri hin de sa - at te (cu mar te si gü nü - nü pa zar gü nü ne bað la yan ge - ce) sa at le rin bir sa at ge ri a lýn - ma sýy la so na e re cek. v ru pa ül - ke le riy le eþ za man lý o la rak ya pý - lan, ner ji ve Ta bii Kay nak lar Ba - kan lý ðý nýn ö ne ri si i le i le ri ve ya ge - ri sa at uy gu la ma sý na her yý - lýn Mart ve kim a yý nýn son pa zar gü - nü baþ la ný yor. n ka ra/a a Bazý üniversitelere yeni bölümler 1 % si i le Ta rým Bi lim le ri ve Tek no lo ji le ri Fa kül te si, Ri ze Ü ni ver si te si nde a ban cý il ler ük se ko ku lu, Sa kar ya Ü ni ver si te - si nde Sað lýk Bi lim le ri ns ti tü sü, Sel çuk Ü ni ver si te si nde Çum ra Uy gu la ma lý Bi - lim ler ük se ko ku lu, Sü ley man e mi rel Ü ni ver si te si nde ði tim Bi lim le ri ns ti - tü sü i le ðir dir Tu rizm ve O tel ci lik ük se ko ku lu ku rul du. ge Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü bün ye sin de yer a lan Hem þi - re lik ük se ko ku lu ka pa tý la rak, Hem þi - re lik Fa kül te si ku rul ma sý na ka rar ve ril - di. Ö te yan dan, Trak ya Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne bað lý o la rak iþ He kim li - ði Fa kül te si i le c za cý lýk Fa kül te si; Muð - la Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne bað lý o la - rak da Fet hi ye Ýþ let me Fa kül te si ku rul - ma sý ka rar laþ tý rýl dý. n ka ra/a a 1 K KUPO % ir ti ni as ya.com.tr Kad da fi nin â ký be ti Bas ký ve zu lüm le pa yi dar o lu na ma ya ca ðý ger çe ði nin çar pý cý ve ib ret li ör nek le ri, ta - ri hin a ký þýn da ki hýz la nmaya pa ra lel o la rak ký sa a ra lar la ard ar da gel me ye de vam e di yor. Son ör nek, Kad da fi nin deh þet ve ri ci â ký be ti. Ge ri de bý rak tý ðý mýz on a yýn i çi ne sý ðan ib ret lev ha la rýn dan dör dün cü sü o la rak ta rih te ki ye ri ni a lan bu kan lý â ký bet de müt hiþ ib ret ler le do lu. a kýn za ma na ken di si ni 42 yýl dýr de mir pen çe - siy le yö net ti ði Lib ya nýn tek a da mý o la rak gö ren bu nev i þah sý na mün ha sýr mað rur dik ta tör, is yan baþ la dýk tan son ra mu ha tap ol du ðu Çe kil çað rý - la rý ný Ge re kir se ül kem de ö lü rüm di ye rek red - de der ken, bir gün yer ler de sü rük le nip linç e di le - ce ði ni ve ha ya tý nýn ken di si ne a it al týn ta ban ca yý e li ne ge çi ren ço cuk yaþ ta ki bir genç ta ra fýn dan ka fa sý na sý ký lan kur þun la bi te ce ði ni hiç dü þün - müþ, ta sav vur ve ta hay yül et miþ miy di a ca ba? Ve ken di si ni ya ka la yan linç e ki bi ne Ben si zin ba ba ný zým, yap ma yýn, et me yin di ye yal va rýr ken, muk te dir ol du ðu devir ler de ay ný ta ban ca i le in faz et ti ði ki þi ler gö zü nün ö nün den geçmiþ miydi? Men dak ka duk ka... t me bul ma dün ya sý da yap tý ðý dar be i le Sey yid Sü nu sî a i le si - ne men sup yaþ lý ve müt ta kî Kral Ýd ris i de vir dik - ten son ra 42 yýl bo yun ca ik ti dar da ka lýp bu u - ður da kim bi lir ne tür zu lüm ve hak sýz lýk la ra im - za a tan Kad da fi nin kor kunç â ký be tin de, þim di ye ka dar al dý ðý ah la rýn pa yý her hal de az de ðil dir. Ýk ti da rý nýn bu ka dar u zun sür me sin de ki ka der fet va sý i se, muh te me len, yap tý ðý on ca zu lüm ve yan lý þýn ya nýn da, ba zý ha se na týy la i zah e di le bi lir. Me se lâ Hz. Pey gam be rin (a.s.m.) ha ya tý ný an - la tan Çað rý ve Lib ya nýn ef sa ne vî di re niþ ön de ri - nin mü ca de le si ni be yaz per de ye ak ta ran Ö mer Muh tar film le ri, o nun spon sor lu ðu i le çe kil di. Bu film ler hâ lâ iz le ni yor ve in san la rý et ki li yor. Keþ ke Kad da fi nin yö ne tim an la yý þý ve ge nel an lam da ki ha yat fel se fe si, in san la ra Ýs lâ mýn ve hür ri yet mü ca de le si nin an la týl ma sý nok ta sýn da bü yük hiz met le re ve si le o lan bu film le re des tek ve rir ken or ta ya koy du ðu viz yon la ör tüþ sey di... Ke za, u zun bir a ra dan son ra zi ya ret et ti ði Ý tal - ya da, es ki iþ gal ci si ne kar þý ül ke si nin o nu ru nu tem sil e der ken gös ter di ði iz zet li tav rý, ken di hal - ký na yö ne lik müþ fik po li ti ka lar la ta mam la say dý... Ýk ti da rda iken ye þil sos ya lizm gi bi uy du ruk i de o lo ji ler pe þin de koþ mak ye ri ne, e mek, gay ret ve kay nak la rý ný doð ru Ýs lâ ma hiz met i de a li ne vak fe dip, den ge li bir çiz gi de yü rü ye bil sey di... i ne son dö nem le rin de, Ba tý nýn sö mür ge ci po li ti ka larý na kar þý gün de me ge tir di ði f ri ka Bir li ðini kur ma pro je si, di ðer Müs lü man ül ke le - ri de kap sa ya n Ýs lâm bir li ði nin bir par ça sý olacak þekilde o lum lu bir ne ti ce ye u la þa bil sey di... e ya zýk ki, at tý ðý bazý doð ru a dým lar ve yap tý ðý o lum lu iþ ler de me ga lo man ve den ge siz ki þi li ði - nin kur ba ný ol du. Ken di si ni de yak tý, ül ke si ni de. Bü tün bun lar bir ta ra fa, hiç de ðil se son dem le - rin de, ken di si ni de vi rip linç e de rek vah þi ce kat le - den is yan baþ la dý ðýn da ge liþ me le ri doð ru o ku - yup, e go ve gu ru ru na ye nik düþ me se ve akl-ý se - lim le ha re ket e de rek, on bin ler ce in sa nýn ca ný na mal o lan kan lý ça týþ ma la rýn ö nü nü ke se bil sey di... Ma a le sef ol ma dý. Mu ha lif le ri ne re va gör dü - ðün den bel ki da ha be ter ve fe cî bir þe kil de öl dü. Son dö nem le rin de vak ti ni hep Kur ân o ku ya - rak ge çir me si ve ha zin â ký be ti, muk te dir ken yap - týk la rý nýn kef fa re ti o lur mu; sa de ce l lah bi lir. Kat le di li þin de ki vah þet i se, Kad da fi son ra sýn - da ki Lib ya yý da çok sý kýn tý lý bir sü re cin bek le di - ði ni ha ber ve ri yor. i le ði miz, bu tür eþ ki ya lýk la - rýn bir an ön ce kon trol al tý na a lý nýp, sey yid ler di - ya rý ve Os man lý ya di gâ rý bu ül ke nin, on yýl lar dýr has ret kal dý ðý hu zur ve ba rý þa ar týk ka vuþ ma sý. l lah Lib ya lý kar deþ le ri mi zin yar dým cý sý ol sun. * Ge çen haf ta yi ne a zan te rö rün bî zar et ti ði çi - le keþ böl ge miz, þim di de dep rem fe lâ ke tiy le sar - sýl dý. 7.2 lik zel ze le nin yol aç tý ðý yý kým ve ka yýp la - rýn da ha faz la art ma ma sý ný di ler ken, Ý çi miz de ki be yin siz ler yü zün den biz le ri he lâk et me l - lah ým di ye yal va rý yor; dep rem þe hit le ri ne rah - met, ya ra lý la ra þi fa, ka lan la ra sa býr ni yaz e di yo ruz.

4 4 KÜLTÜR ST 25 KÝM 2011 SLI 1. or mal sý cak lýk ta tabiatta ka tý du rum da bir ta kým mad de ler le ka rý þýk ve - ya bir le þik o la rak bu lu nan ve ya kim yevî yol lar la el de e di len i nor ga nik mad - de. - Bir so ru e ki. 2. k len miþ par ça. - mon yak ta ki hid ro jen ye ri ne, tek de ðer li hid ro kar bon lu kök le rin geç me siy le o lu þan ü rün le rin ge nel a dý. 3. Mi la dî tak vim de dör dün cü ay. - Ke di gil ler fa mil ya sýn dan ev ler de bes le ne - bi len kü çük me me li. 4. Ký sýr, ve rim siz, döl ve re me yen. - Cim ri. 5. oð ru bir çiz gi ü ze rin de bu lun ma du ru mu. 6. Be lir ti, iz, i pu cu. - Bir er kek a dý. 7. Bir bi nek hay va ný. - rap ça da su. - ay gýn bir göz ren gi. 8. Bir kork ma ni - da sý. - Kur'ân al fa be sin de son harf. - Uzaklýkifadesi. 9. Giz li li ði bu lun ma - yan, a þi kâr.- Bü yük er kek kar deþ. 10. Has ta lýk, il let. - Ba ðýþ la ma. 11. Ka yýn bi ra der. - h lâ kýn öv dü ðü i yi ol ma, al çak gö nül lü lük, yi ðit lik, doð ru luk vb. ni te lik le rin ge nel a dý. 12. Gü ney me ri ka'da bir dev let. - So ður ma, em me Ý T K Ý H L R B L V T R S Ý Ý K K P Z M O O Ý T Ý S R U K L L Ý U T M T M Ý T T M Ý S Ý M U K U L L U BÝR ÖCKÝ BULMCI CVBI R M L M S S 1. Ca mi ler de mü ez zi nin e zan o ku du ðu, se lâ ver di ði, þe re fe si o lan, ço ðun luk la taþ tan, yük sek ve in ce ya pý. - Cu ma ve bay ram na ma zýn dan ön ce ca mi ler de hut - be o ku yan kim se. 2. Giy si, yor gan çar þa fý, yas týk ký lý fý vb.nin ge re ken be lir li yer le ri ne düð me nin ge çi ri le bil - me si i çin ip lik le ö rü le rek, par ça ge çi ri le rek ve ya bi ye i le ya pý lan kü çük ya rýk. - ði li mi o lan.- O lum suz bir ön ek. 3. Ý yi ye gü ze le yön len dir mek mak sa dýy la ve ri - len ö ðüt. - Os man lý ev le ti'nde ba zý dev let gö rev le - rin de ki so rum lu ki þi. 4. mi rin es ki dil de ço ðu lu. - Te mel, e sas. 5. v cil g e yik. - Bir kim se yi kö tü le me. - Þed dat'ýn ya lan cý cen ne ti. 6. Haf ni yu mun sim ge si. - ün ya mý zýn uy du su.- Ý ki nes ne a ra sýn da ki boþ luk. 7. s ki den mü rek kep þi þe le ri nin i çi ne ko nu lan ku maþ par ça sý. - Ze de ke li me sin de ses siz ler. 8. Ge zin ti ye ri, ge zi le cek yer. - Bal mu mun dan ya pý lan krem. 9. Ses sin ya li i çin çal gý a let le ri i le bil gi sa yar gi bi çe þit li e lek - tro nik ci haz lar a ra sýn da or tak bir dil o luþ tur mak a - ma cýy la ge liþ ti ril miþ di ji tal a ra yüz. - B'de bir e ya - let. 10. Ge rek li ka rar la rý al ma yý bi len ki þi nin ni te li ði. BULMC Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da i nini, va ta ný ný, mil le ti ni sev me nin böy le si vet, ki þi yi bü yük ký lan, bü yük bir ruh, bü yük bir him - met, bü yük bir gay ret i çe ri sin de ol ma sý dýr. Ku rum lar, dev let ler de böy le bü yür. Ken di si ne, a i le si ne, ya kýn çev re si ne, bi raz da ha ge niþ da i re de kom þu su na, ma hal le si ne, þeh ri ne bi raz da ha ö - te de i se, böl ge si ne, ül ke si ne, top lu mu na ve en ge niþ da i - re de i se, yer yü zü a i le si ne mad dî ve ya ma ne vî bir il gi si, a - la ka sý, kat ký sý ya ni hiç de ðil se, bir du a sý, bir sev da sý, bir him me ti yok sa, bu ki þi ki min i çin ne an lam i fa de et sin. Ken di bu lup, ken di yi yip, ken di ça pýn da ya þa yan ve hep ba na, hep ba na cý bir an la yý þý kim ne et sin. Bu sa týr la rý yaz ma mýn al týn da, bu gün ler de ye ni baþ tan o ku yor ol du ðum, Be di üz za man Haz ret le ri nin Ta rih çe-i Ha ya tý var. Ger çek ten de bü yük lü ðün na sýl ger çek leþ ti ði ni, mil - yon lar ca in sa nýn gön lü ne gir me nin na sýl bir yük sek ih las so nu cu ol du ðu nu bu ra da ki sa týr lar da da ha bir an lý yor su - nuz. Bir a çý dan da dev le tin has ta lýk tan na sýl kur tu la bi le - ce ði nin yol la rý ný gös te ri yor. a ni ken di si ne çek ti ri len on ca sý kýn tý la ra, zu lüm le re, iþ ken ce le re, sür gün le re, ha pis le re, hak sýz lýk ve hu kuk - suz luk la ra rað men, bir in sa nýn na sýl bu ka dar mer ha met, þef kat ve yük sek him met le yak la þým ge liþ tir di ði ni an cak bü yük zat la rýn ha yat la rýn da gö rü yor su nuz. i ne ken di si ne on ca zu lüm ler ya pan la ra kar þý, Ýþ te, on la rýn ya þa dý ðýn me kân la rýn al tý ný üs tü ne ge ti re lim, o top lu mu kah re de lim tek li fi kar þý sýn da, Ben kah re di ci o - la rak gel me dim. cüm le si ni ser gi le yen ve â lem le re rah - met o la rak gön de ril di ði ni i fa de e den Haz ret-i Pey gam - be rin (asm) yük sek ah lâký ný, ken di sin den son ra ki ay ný ha vuz lar dan bes len miþ bü yük le rin ha yat la rýn da da gör - mek müm kün dür. Ri sa le-i ur e ser le rin de, ca ba ben de yük sek ruh lu, yük sek ah lak lý bir in san o la bi lir mi yim? di yen bir ki þi nin, a de ta hiç zor lan ma dan bir yer ler den baþ la ya bi le ce ði bir prog ram su nu lu yor. Ha ya li ha ki kat ler de ðil, biz zat ya - þan mýþ bir ha yat tan tec rü be e dil miþ a dým lar pay la þý lý yor. Ýþ te ya þan mýþ bir ha yat tan yan sý mýþ ve yük sek Kur ânî ah lâk e sas la rý i le yük lü, ken di si nin i da mý na ka rar ver miþ ki þi le rin i çin de ol duk la rý du ru ma a cý yan bir þef kat uy gu - la ma sý cüm le ler den ba zý la rý: Ce nab-ý Hak ka had siz þü kür ol sun ki, be nim gi bi ka - bir ka pý sýn da, a lâ ka sýz, dün ya dan u san mýþ, hür met ten, te vec cüh-ü am me den kaç mýþ ve þan-ü þe re fe ve hod fü - ruþ luk gi bi ri ya kar lýk la ra hiç bir mey li kal ma mýþ bir va zi - yet te i ken, bun la rýn ba na kar þý ka nun suz i ha net le ri nin hiç bir e hem mi ye ti kal ma dý. Ce nab-ý Hak ka ha va le e di - yo rum. Ba na lü zum suz ev ham yü zün den e zi yet e den le - rin ya kýn da ö lüm le i dam-ý e be di ye ye gi rif tar o la cak la rý ný dü þü nüp, ha ki ka ten a cý yo rum. a Rab bi, on la rýn i ma ný - ný Ri sa le-i ur la kur tar, i dam-ý e be di den sýrr-ý Kur ân la ter his tez ke re si ne çe vir! Ben de on la ra hak ký mý he lâl e di - yo rum. (Ta rih çe-i Ha yat, 812.) i ne mil le ti nin a sa yi þi ne, ma sum ço cuk la rýn, ih ti yar - la rýn ve bîça re has ta la rýn, fa kir le rin dün ye vî is ti ra hat ve uh re vî sa a det le ri ne bin ler ha ya tý ný ver miþ ve bin ler þe re - fi ni bu yol da fe da et miþ bir yük sek ruh ör ne ði: Ce nab-ý Hak ka had siz þü kür ol sun ki, bin ler hay si yet ve þe re fi mi bu va tan da ki bî ça re le rin is ti ra ha ti ne ve on - lar dan be la la rýn def i ne fe da et mek i çin ba na bir ha let-i ru hi ye yi ih san ey le miþ ki, ben de on la rýn yap tý ðý ve ni ye - tin de bu lun duk la rý tah ki rat ve i ha net le re kar þý ta ham - mü le ka rar ver mi þim. Bu mil le tin a sa yi þi ne, hu su san ma sum ço cuk la rýn ve muh te rem ih ti yar la rýn ve bîça re has ta la rýn ve fa kir le rin dün ye vî is ti ra hat le ri ne ve uh re vî sa a det le ri ne bin ler ha ya tý mý ve bin ler þe re fi mi fe da et - me ye ha zý rým. (a.g.e, 810.) Biz, bü tün kuv ve ti miz le a nar þi li ðe bir Sedd-i Zül - kar neyn gi bi, bir sedd-i Kur ânî te si si ne ça lý þý yo ruz. Bi ze i li þen ler, a nar þi lik ve bel ki ko mü nist li ðe ze min ih zar e di - yor lar. (a.g.e, s. 811.) Ve ta biî ya þa nan sý kýn tý la ra rað men, kuv vet li i ma nýn ver miþ ol du ðu bir ha le-i ru hi ye i le ta le be le ri ni sa kin leþ ti - ren ve dün ye vî kü çük sý kýn tý la ra rað men, uh re vî bü yük ka zanç la ra dik kat le ri çe ken bir e ðit men ör ne ði: Siz hiç me rak et me yi niz. Bu yir mi se ne yü zer tec rü be i le i na yet-i Ý lâ hi ye bi zi hi ma ye et ti ði ve deh þet li zu lüm - ler den kur tar dý ðý gi bi, bu ye ni mânâ sýz ve bü tün bü tün ka nun suz, deh þet li, gad da ra ne zu lüm den bi zi kur ta ra ca - ðý na kat i ka na at et me li yiz. Þa yet bir par ça sý kýn tý, zah - met, za rar da gör sek, bin ler de re ce o zah met ten zi ya de rah met ve ih san-ý Ý lâ hi ye ye ve se va ba maz har ol mak la be ra ber pek çok bîça re ehl-i i ma nýn i man la rý na baþ ka bir tarz da bir kud si hiz met hük mü ne geç ti ði ni rah met-i Ý lâ - hi ye den pek kuv vet li ü mit e di yo ruz. (a.g.e., s.800.) Ýþ te bu nok ta ha ki ka ten tam bir mâne vi yat bü yük lü ðü gös ter ge si dir: be nim i da mý ma hük me den a dam lar, be ni iþ ken ce ye ta zip e den ler, Ri sa le-i ur i le i man la rý ný kur tar sa lar, þa hit o lu nuz ki, ben, on la rý he lâl e di yo rum. (a.g.e., s.798.) Ve iþ te bu yük sek ah la kýn kay na ðý nýn ne ol du ðu nu gös te ren muh te þem sýr: Ri sa le-i ur un bu ka dar mu a - rýz la rý na mu ka bil en bü yük kuv ve ti ih las ol du ðun dan ve dün ya nýn hiç bir þe yi ne a let ol ma dý ðý gi bi, ta raf gir lik his - si ya tý na bi na e di len ce re yan la ra, hu su san si ya se te te mas e den ce re yan lar la a la ka dar ol maz. Çün kü ta raf gir lik da - ma rý, ih lâ sý ký rar, ha ki ka ti de ðiþ ti rir. (a.g.e., s. 797.) vet, bü yük le rin ha ya tý, bü yü me is ti da dý ve mey li o - lan lar i çin bi rer nu mu ne dir. Böy le si ne yük sek bir ah la ka sa hip, böy le si ne din, va - tan, mil let kav ram la rý ný Kur a nî bir yak la þým la as rýn id ra - ki ne su nan Be di üz za man a, din, va tan, mil let der di o lan - la rýn, ku rum la rýn as lýn da Be di üz za man ý al kýþ la ma la rý, o - nun dü þün ce ve fi kir le ri ne sa hip çý kan a dým lar la ö zür le - ri ni be yan et me le ri bek le nen dir. ev le tin de yi ne bü tün ku rum la rýy la Be di üz za man a ko ca man bir te þek kür bor cu var. Çün kü bu gün al tý bin say fa lýk e ser kül li ya týy la, hem di ya ne tin, hem em ni ye tin, hem e ði ti min i þi ni ko lay laþ tý ran, hem mo dern i lim le ri, hem din i lim le ri ni tel kin e den ya pý sýy la bu e ser ler ders ki tap la rýn da yer al ma yý ve ders ki ta bý ol ma yý çok tan hak et miþ bu lun mak ta dýr lar. Za ten bi rey ler, a i le ler ken di dün ya la rýn da bu nu yap - mýþ lar da, a ma dev let gi bi bir ku rum sal kim li ðe de mil - yon lar ca in sa nýn ha yat la rý na o lum lu kat ký yap mýþ, i man - lý in san mo de li ye tiþ tir miþ böy le bir kah ra man þah si ye te hiç de ðil se, bir te þek kü rü çok gör me me li dir. Be di üz za man bin em ni yet mü dü rü ka dar a sa yi þe kat ký yap mýþ týr Ba kýn Be di üz za man yap mýþ ol du ðu hiz me ti nin te si ri - ni na sýl i fa de e di yor: m ni yet mü dü rü he sa bý na be ni ko nuþ tu ran bir po li se, ðer bin müd de i u mu mî ve bin em ni yet mü dü rü ka dar bu mem le ket te em ni yet-i u mu - mi ye ye hiz met et me miþ i sem üç de fa l lah be ni kah ret sin de dim. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 840.) Ve yi ne, üç vi la ye tin in saf lý bir ký sým za bý ta la rý de miþ - ler: ur Ta le be le ri mâne vî bir za bý ta dýr. sa yi þi mu ha - fa za da bi ze yar dým e di yor lar. Ý man-ý tah ki ki i le, u ru o - ku yan her a da mýn ka fa sýn da bir ya sak çý yý bý ra ký yor lar. m ni ye ti te mi ne ça lý þý yor lar. (a.g.e, s.843.) Ri sa le-i ur un te si ri ni gös te ren bir di ðer ör nek de, üç dört ay zar fýn da i ki yüz den zi ya de o mah pus lar öy le fev ka lâ de i ta at li, din da ra ne bir sa lah-ý hal al dý lar ki, üç dört a da mý öl dü ren bir a dam, tah ta bi ti ni öl dür mek - ten çe ki ni yor du. Tam mer ha met li, za rar sýz, va ta na na fi bir u zuv ol ma ya baþ la dý. Hat ta res mi me mur lar, bu ha le hay ret le ve tak dir le ba ký yor du lar. (a.g.e, s.843) Ger çi Be di üz za man ýn böy le bir te þek kü re, i a de-i i ti - ba ra ih ti ya cý yok tur, a ma bu nu yap mak, dev le tin ken di ka riz ma sý na bir kat ký o la cak týr. i te kim o za man bun - dan yüz yýl ön ce sin de söy le nen le re ku lak ve ril sey di, bu - gün ya þa dý ðý mýz kar ga þa lar ol ma ya cak tý. Bü yük lük, ye ri gel di ðin de ö zür di le me si ni bil - mek ten ge çer. Bü yü mek, him met ar tý rý mýy la il gi li bir du rum dur. O bü yük ruh la rýn yo lun da ol mak ve yü rü mek du - a sýy la. evletin karizmasýna bir katký olsun diye sya ho o.com Ý T Ýþ le ri es ki Baþ ka ný Tay yar l tý ku laç ýn ha tý ra la - rý ný ka le me al dý ðý Zor luk la rý þar ken i sim li ki ta bý o ku yu - cuy la bu luþ tu. Ta ný tým top - lan tý sýn da ko nu þan l tý ku laç, Ha tý ra tý mý yaz ma yý hiç dü - þün me miþ tim. Ha tý ra ki ta bý ný dost la rý mýn tel ki niy le yaz ma ya baþ la dým. me ði ge çen her ke - se te þek kür e de rim de di. r. Tay yar l tý ku laç ýn ka le - me al dý ðý ve U fuk Ki tap ta ra - fýn dan ba sý lan Zor luk la rý þar - ken ad lý 3 cilt lik ki ta býn ta ný tý - mý Köp rü lü a lý sý nda ger çek - leþ ti ril di. Ta ný tým top lan tý sý na Tay yar l tý ku laç ýn ya ný sý ra, 29 Ma yýs Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. r. Ýb ra him Kâ fi ön mez, Bi le - cik Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. r. z mi Öz can, a zar Be þir y va zoð lu, ba sýn men sup la rý ve çok sa yý da da vet li ka týl dý. Top - lan tý da duy gu la rý ný i fa de e den Tay yar l tý ku laç, ha tý ra la rý ný ya - zý ya dök me yi hiç dü þün me di ði ni be lir te rek, Ha yat ta 3 i þi baþ ka sý - nýn zor la ma sýy la yap tým. Bi rin ci - si n ka ra ya i da re ci o la rak git - mem di. Hiç is te me di ðim hal de n ka ra da i ya net te gö rev al - dým. Si ya se te gir me yi de ha ya - tým da hiç dü þün me miþ tim. Söy - len di ði za man ba na þa ka gi bi ge - lir di. Ü çün cü sü de bu ki ta bý yaz - mam. Ha tý ra tý mý yaz ma yý hiç dü þün me miþ tim. Ha tý ra tý mýn çok ö nem li ol ma ya ca ðý ný de ðer - len di ri yor dum. Ha tý ra ki ta bý ný dost la rý mýn tel ki niy le yaz ma ya baþ la dým di ye ko nuþ tu. l tý ku laç, ko nuþ ma sý nýn ar - dýn dan ki ta bý ný im za la dý. Tay yar l tý ku laç, ha týra la rý ný ka le me al dý T R L TI KU LÇ KÝM ÝR? TÜRKÝ Cum hu ri ye ti nin 13. i ya net Ýþ le ri Baþ ka ný o lan r. Tay yar l tý ku laç, 1938 de Kas ta mo nu nun ev re kâ ni il çe - sin de doð du. Ýl köð re ni mi ni ev re kâ ni de, or ta ve yük sek öð re ni mi ni Ýs tan bul da yap tý öð re tim yý lýn da Bað - dat Ü ni ver si te si nde rap i li ve de bi ya tý ü ze rin de ça lýþ tý. ok to ra sý ný tef sir da lýn da ve ren l tý ku laç, i ya net Ýþ le ri Baþ - kan lý ðý gö re vin den 10 Ka sým 1986 ta ri hin de ken di is te ði i le e mek li ye ay rýl dý. Tay yar l tý ku laç, 24 ra lýk 1995 de ya pý lan ge nel se çim ler de Ýs tan bul Mil let ve ki li o la rak Par la men to ya gir di. ÝSTBUL Ýl Ö zel Ý da re si, a rüþ þa fa ka nýn 1868 yý - lýn da ya pý mý na baþ la nan ilk o kul bi na sý ný ye ni li yor. Bi na nýn res to ras yon son ra sýn da u lus la ra ra sý ni te lik te bir na do lu Ý mam Ha tip Li se si ne dö nüþ tü rül me si plan la ný yor. Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re si, Fa tih te in þa e di len ve 1873 yý lýn da fa a li ye te ge çen a rüþ þa fa - ka nýn es ki o kul bi na sý ný ye ni li yor. Bi na nýn res to - ras yo nu i çin ge rek li o lan ze min ve ça tý e tüt ça lýþ - ma la rý na baþ lan dý. Bi na i le il gi li ne ler ya pýl ma sý ge rek ti ði ko nu sun da ti tiz a na liz ler ya pý lýr ken, ö - zel lik le ah þap o lan ze min ve ça tý nýn çok kö tü du - rum da ol du ðu bil di ril di. Res to ras yon son ra sýn da es ki a rüþ þa fa ka bi na sý nýn ye ni le ne rek u lus la ra ra - sý ni te lik te bir na do lu Ý mam Ha tip Li se si ne dö - nüþ tü rül me si plan la ný yor. T M LÝ C MÝ T-Ý T RÝ SÝ -Ý ÝS L MÝ TI OR a rüþ þa fa ka nýn te me lin de, Os man lý dö ne min de Müs lü man la rýn kur du ðu ilk e ði tim-öð re tim der ne ði o lan Ce mi yet-i Ted ri siy ye-i Ýs la mi ye ya tar. Bu ku - ru lu þun baþ lý ca he de fi Os man lý top lu mun da Ýs lam un su ru nun, mo dern ya þa mýn ge rek tir di ði bil gi ler le do na tý la rak ge liþ me si dir. Ýlk ge li ri ni Ka pa lý Çar þý da bu lu nan 105 dük kâ nýn ki ra sý nýn bað lan ma sýy la o luþ - tu ran ce mi yet, za man la dev le tin, yük sek dev let me - mur la rý nýn, es na fýn ve hal kýn de ði þik ke sim le rin den pek çok va tan da þýn yap tý ðý ba ðýþ lar la git gi de bü yü dü. Ce mi ye tin ge liþ me siy le bir lik te da ha bü yük öl - çek li bir o ku lun ku rul ma sý gün de me a lýn dý. Se çe - nek ler a ra sýn dan Fran sa da ki Pryta né é Mi li ta ri e e La Fles he de ne me si ör nek a lý na rak, kýz-er kek Ýs lam ye tim le ri nin e ði tim gö re cek le ri a rüþ þa fa - ka ku rul du. 28 Ha zi ran 1873 te e ði ti me baþ la dý. Tan zi mat dev rin de, rüþ ti ye le rin ni te lik li me mur ye tiþ tir mek te ye ter siz kal dý ðý gö rü þün den ha re - ket le a çý lan bir di zi üst ka de me o kul dan bi ri si ol - du. Me zun lar, yük se ko kul me zu nu ka bul e dil - mek te i di. Fa tih te in þa e di len o kul bi na sý, dev let - ten, hal ka yay gýn bir ba ðýþ la ger çek leþ ti ril di. a rüþ þa fa ka nýn es ki o kul bi na sý ye ni le ni yor RSTORSO SORSI SKÝ RÜÞÞFK BÝS II ÝLRK ULUSLRRSI ÝTLÝKT BÝR OLU ÝMM HTÝP LÝSSÝ ÖÜÞTÜRÜLMSÝ PLLIOR. KIÞ L O L RK KUL L IL I BÝI a sa rý mý ný Ý tal - yan Bar ri ro ni yap mýþ, mi - ma ri pro je le ri ni i se O han - nes Kal fa çiz miþ tir. O yýl - lar da es ki ko nak ve kýþ la ya pý la rý o kul o la rak kul la - ný lýr dý. ap tý rý lan bi na, o kul o la rak ta sar lan mýþ ilk ya - pý lar dan bi ri si ol du. Bi na - nýn bu lun du ðu a ra zi ye 1953 (mi ma rý min O nat) ve 1973 yýl la rýn da bi rer bi - na da ha in þa e dil di. Z TÝ BUR U Kül tür Sa nat Mer ke zi nde ger çek leþ ti ri len Si - ne ma Söy le þi le ri ad lý rog ra mýn il ki ne, Sul ta nýn Sýr rý fil mi nin se na ris ti Ö mer r bil ve fil min o yun cu la rýn dan Si nan l bay rak ko nuk ol du. Mo de ra tör lü ðü nü Ti yat ro ve Si ne ma O yun cu su ve ay ný za man da Ti yat ro ðit - me ni o lan Zu hal Öz türk ün yap tý ðý prog ram da ko nu þan Ö - mer r bil, Sul ta nýn Sýr rý fil mi - nin ko nu sun dan do la yý çok bü - yük so run lar la kar þý laþ tý ðý ný ve bu du ru mun da fil mi ba þa rý sýz - lý ða gö tü ren ne den le rin ba þýn da gel di ði ni i fa de et ti. r bil, Sul ta - nýn Sýr rý fil mi i çin yýl lar sü ren a - raþ týr ma lar yap tý ðý ný ve bu film - le bir lik te ül ke miz ger çek le ri ne ý þýk tut ma yý he def le dik le ri ni be - lir te rek þun la rý söy le di: Bu film le top lum o la rak u nut tu ðu - muz a ma bir dev re dam ga sý ný vu ran I I. b dül ha mid i bi raz ol - sun ha týr la ta rak o nun en gin gö rüþ le ri ni pay laþ mak is te dik. ma b dül ha mid ko nu su nun iþ len me si ba zý ke sim le ri ra hat - sýz et ti ve el le rin de ki gü cü kul - la na rak fil min hem çok az si - ne ma da, hem de ký sa sü re gös - te rim de kal ma sý na i zin ve ril di. Bu du rum fil min kit le le re u laþ - ma sýn da bü yük bir dez a van taj ol du. Bu ko nuy la il gi li bü yük gü cü e lin de bu lun du ran fir ma i le de ya sal iþ lem baþ la týl dý de - di. Sul ta nýn Sýr rý ad lý film de bü yük bir o yun cu luk ba þa rý sý gös te ren ve bü yük be ðe ni top - la yan Si nan l bay rak i se, Türk Si ne ma sý nýn ken di ö zü ne dön dü ðün de ve ken din den o - la ný an lat tý ðý za man a sýl ba þa - rý yý ya ka la ya ca ðý ný i fa de Sultan bdülhamid bazýlarýný rahatsýz etti Sinema Söyleþileri ne Sul ta nýn Sýr rý fil mi nin se na ris ti Ö mer r bil (solda), oyuncu Si nan l bay rak konuk oldu.

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr

Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr D P G N L B Þ N I N I L Z B O N U Þ U : Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn BÞÖRÜSÜ SÐINI BN HÇBR ÞLD BUL ORU. N SDC ÜNVRSLRD DÐL, HÇBR RD BUL ORU. BU S NSN HLRIN IRIDIR. NSNLRIN BÞINI ÖRÜP ÖRCÐN, NSIL ÖRCÐN

Detaylı

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ Sevgili okuyucu; Ýkinci sayýmýza sizlere teþekkürle baþlýyoruz. Uzak-yakýn diyarlardan bizleri sevindiren, yüreklendiren mesajlar aldýk. Bu da Kardeþ Kalemler in ne kadar beðenildiðini ve beklendiðini

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı