Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR"

Transkript

1 Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: S I BH TI I MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ R IR 25 KÝM 2011 SLI/ 75 Kr ni as ya.com.tr RIM SFRBRLÝÐÝ 7.2 BÜÜKLÜÐÜKÝ PRMÝ VURUÐU V V RCÝÞ L CÝVR KÖLR RM-KUR TR M Ç - LIÞ M L RI VM R K, V L RÝ I KI L P RM Z LR Ý ÇÝ R IM S FR BR LÝ ÐÝ BÞ L TIL I. TÜRKÝ'Ý HR TRFI RIM Van ve r ciþ'le ci va rý köy ler de yüz ler ce can kay bý na ve bü yük yý ký ma yol a çan 7.2 bü yük lü ðün de ki dep rem son ra sý Tür ki ye'nin her ta ra fýn dan böl ge ye yar dým ya ðý - yor. rama-kurtar ma e kip le ri en kaz al týn da ka lan la rý sað kur tar mak i çin se fer ber o lur ken, ev le ri yý ký lan la rýn ba rýn ma ve gý da ih ti yaç la rý i çin de kam pan ya lar a çýl dý. HV SOÐUU, KR ÐIÞI BÞLI ev let ku rum la rý, yar dým ku ru luþ la rý, be le di ye ler, si - vil ör güt ler, i þa dam la rý ve va tan daþ lar, dep rem ze de le rin â cil ih ti yaç la rý ný kar þý la mak i çin ha re ke te geç ti. Ha va - nýn so ðu du ðu, hat tâ kar ya ðý þý nýn baþ la dý ðý dep rem ma hal li ne ça dýr, bat ta ni ye, so ba, gý da, su ve i lâç ya ðar - ken, Baþbakanlýk da yardým seferberliði baþlattý. rciþ teki çalýþmalarda enkaz altýnda kalanlarý sað kurtarma çalýþmalarý gün boyunca devam etti. FO TOÐ RFLR KZ LTI CLI ÇIKRMK ÝÇÝ Ümitli bekleyiþ Van da ki dep rem de bü yük ha sar o lu þan r ciþ il çe sin de ha va ay dýn la nýn ca a ra ma kur tar ma ça - lýþ ma la rý na hýz ve ril di. Ça lýþ ma la rýn da ö zel lik le can lý in san la rýn ol ma ih ti ma li nin yük sek ol du ðu bi na la rýn en kaz la rý na a ðýr lýk ve ren e kip ler, de dek - tör ler ve a ra ma kur tar ma kö pek le riy le ça lýþ ma ya pý yor. r ciþ te Van o lu Cad de sinde bu lu nan çok sa yý da yý kýl mýþ bi na nýn et ra fýn da top la nan va tan daþlar, yý ký lan bi na lar da ki a ra ma-kur tar ma ça lýþ ma la rý ný ü mit le ta kip e ttiler. TÞ KTILR Geceyi çadýrlarda geçirdiler ýþ yardýma ihtiyaç yok ep rem de ki ha sa rýn bo yu tu hak kýn da â cil ra por ha zýr la yan Baþ ba kan lýk  fet ve  cil u rum ö ne ti - mi Baþ kan lý ðý ( F), ha sar i çin dýþ yar dý ma ge rek o lup ol ma dý ðý ko nu sun da ý þiþ le ri Ba kan lý ðý na ýþ yar dý ma ih ti yaç yok bil gi si ni u laþ týr dý. Çöken Kur ân kursunda 10 öðrenci þehit Mahpuslarýn çoðu döndü B den prefabrik sözü Riskli binalara girilmesin uyarýsý 3 ilde eðitime ara verildi sýl sorun eski yapýlar Tür ki ye de ve dün ya da mey da na ge len dep rem ler de ki a na so ru nun es ki ya pý lar ol du ðunu be lir ten Ot ta wa Ü ni ver si te si ep rem Kür sü sü Baþ ka ný Prof. r. Mu rat Sa at çi oð lu, mev cut þart na me le rin ye ni ya pý - lar da uy gu lan ma sý na kar þýlýk, 1970 li yýl lar i le da ha ön ce si ne a it es ki ya pý la rýn teh dit o luþ tur ma ya de vam et ti ði ni söy le di. n büyük depremlerden biri Cenazeler defnediliyor Van a uçak bileti kalmadý PRM ÝL ÝLGÝLÝ HBR V FOTOÐRFLR SF 6, 8, 9 V 15 T ISS

2 2 25 KÝM 2011 SLI LÂ HÝ K erkabuðu emr-i Ýlâhî ile hareket ediyor ÞÝ ÝR LR L S MÂ- Ý HÜS Â ÞR HÝ ere baksan göreceksin Hâlýk in ihsânýný Zerrelerde eseri ilân ederler nâmýný Hakk Tealâ kudretiyle neyi eylerse taleb Bütün eþyaya muhîttir O na baðlý rûz u þeb Fazl u rahmetini inkâr nasýl etsin âmi tse dikkat görecek o da O ihtiþâmi l- Vâsi' Kâinatýn zerresi her þey O nu izhâr eder Hem de ikrâm ile hatalarýna perde çeker Rahmetindendir O nun sormaz hesabý zülm ile çýða aybýný vurmaz kimsenin hem cürm ile Ýlmine hiç gizli kalmaz her þey O na boyn eðer Giydirir suretini sonra verir pek çok deðer H S Þ (Sa ba hî Trab zon) erde gökte canlýlarýn hem kefildir rýzkýna Küçücük canlýlarýn ikram eder azýðýna Hazreti Vâsi O dur eyler kula inâyet Þu sebatsýz yeryüzünde sonsuz eyler merhamet Kudreti rahmeti sonsuzdur Hudâ-i Lâ-yezal O Muhittir tâlibe ihsan eder fazl ü kemal Bir belâ, bir musîbetten çekininiz ki, geldiði vakit yalnýz zâlimlere mahsus kalmayýp, mâsumlarý da yakar. oðu batý hep O nundur hükmeder rahmet yüzü Her nere dönerseniz yalnýz geçer O nun sözü Kimden olsa her zaman gizli fýsýltýyý duyar Her þikâyet merci i O arz a rahmeti yayar Her zaman Hakk tan tarafla kötü nefsi taþlamak Halka merhametli olup herkesi baðýþlamak nfâl Sûresi: 25/ Â ye t-i Ke ri me Me â li Ýslâm Birliði ve Güneydoðu Þu sûre (Zilzâl Sûresi) kat'iyen ifade ediyor ki, küre-i arz, hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtýnda depreniyor, bâzan da titriyor. e za man ki yer müt hiþ bir sar sýn týy la sar sý lýr. Ve yer yü zü bü tün a ðýr lýk la rý ný dý þa rý çý ka rýr. Ve in san e o lu yor bu na? der. O gün yer yü zü, ü ze rin de her ke sin ne iþ yap tý ðý ný ha ber ve rir. Çün kü Rab bin o na ko nuþ - ma sý ný em ret miþ tir. (Zil zâl Sû re si: 1-5.) Þu sû re ka ti yen i fa de e di yor ki, kü re-i arz, ha re ket ve zel ze le sin de va hiy ve il ha ma maz har o la rak e mir tah týn da dep re ni yor, bâ zan da tit ri yor. Mâ ne vî ve e hem mi yet li bir câ nib den, þim di ki zel ze le mü nâ se be tiy le al tý ye di cüz î su â le kar þý, yi ne mâ ne vî ih tar yar dý mýy la ce vap la rý kal be gel di. Taf sî len yaz mak kaç de fa ni yet et tim se de, i - zin ve ril me di. al nýz ic mâ len, ký sa cýk ya zý la cak. Bi rin ci su âl: Bu zel ze le nin mad dî mu sî be tin den da ha e lîm, mâ ne vî bir mu sî be ti o la rak, þu zel ze le - nin de va mýn dan ge len kor ku ve me yu si yet, ek ser hal kýn ek ser mem le ket te ge ce is ti ra ha ti ni selb e de - rek, deh þet li bir a zab ver me si ne den dir? i ne mâ ne vî ce vap: Þöy le de nil di ki: Ra ma zân-ý Þe rî fin te râ vih vak tin de, ke mâl-i neþ e ve sü rur i le, sar hoþ ça sý na, ga yet he ves kâ râ ne þar ký la rý ve bâ zan kýz la rýn ses le riy le, rad yo að zýy la bu mü bâ rek mer - kez-i Ýs lâ mi ye tin her kö þe sin de câ zi be da râ ne i þit ti - ril me si, bu kor ku a za bý ný ne ti ce ver di. Ý kin ci su âl: i çin gâ vur la rýn mem le ket le rin de, bu se mâ vî to kat, baþ la rý na gel mi yor; bu bî ça re Müs lü man la ra i ni yor? l ce vap: Bü yük ha tâ lar ve ci nâ yet ler, te hir i le bü - yük mer kez ler de ve kü çü cük ci nâ yet ler, tâ cil i le kü - çük mer kez ler de ve ril di ði gi bi; mü him bir hik me te bi nâ en, ehl-i küf rün ci nâ yet le ri nin kýsm-ý â za mý, mah ke me-i küb râ-i haþ re te hir e di le rek, ehl-i i mâ - HÂ ÞÝ nýn ha tâ la rý, kýs men bu dün ya da ce za sý ve ri lir. Ü çün cü su âl: Bâ zý eþ hâ sýn ha tâ sýn dan ge len bu mu sî bet, bir de re ce mem le ket te u mu mî þek le gir - me si nin se be bi ne dir? l ce vap: U mu mi mu sî bet, ek se ri ye tin ha tâ sýn dan i le ri gel me si ci he tiy le, ek ser nâ sýn o zâ lim eþ hâ sýn ha re kâ tý na fi i len ve ya il ti zâ men ve ya il ti hâ ken ta raf tar ol ma sýy la, mâ nen iþ ti rak e der, mu sî bet-i âm me ye se be bi yet ve rir. HÂ ÞÝ : Hem, Rus gi bi o lan lar, men suh ve tah rif e dil - miþ bir di ni terk et mek le, hak ve e be dî ve kà bil-i nesh ol - ma yan bir di ne i hâ net et mek de re ce sin de gay re tul la ha do kun ma dý ðýn dan, ze min þim di lik on la rý bý ra kýp, bun la ra hid det e di yor. (evamý var) Söz ler, On ör dün cü Sö zün Zey li, s. 278 LÛ GT Ç: câ nib: an, yön, ci het, ta raf. kü re-i arz: dün ya. taht: alt. il ti zâ men: Ge rek li bu la - rak, ta raf tar o la rak. mu sî bet-i âm me: u - mu mi mu si bet. mah ke me-i küb râ-i haþr: a hi ret te ki bü yük mah ke me. Ýs lâm Bir li ði ta rih bo yun ca, bü tün in san lýk i - çin hem ba rýþ, hem de bir den ge un su ru ol - muþ tur. Bu bir lik, dün ya ba rý þý a çý sýn dan ö - nem li bir e sas ol du ðu gi bi, dün ya-â hi ret den - ge si ba ký mýn dan da Müs lü man lar i çin son de - re ce ö nem li dir. i te kim Be di üz za man Haz - ret le ri: Bu za ma nýn en bü yük farz va zi fe si Ýt - ti had-ý Ýs lâm dýr. der. Bu gün dün ya ö zel lik le Ýs lâm dün ya sý bü yük bir de ði þim ve dö nü þüm ge çi ri yor ve den ge ler ye ni den ku ru lu yor. Ge - çiþ dö nem le ri nin sað lýk lý ol ma sý ve kay be den - ler den ol ma mak i çin, Ýs lâm dün ya sý o la rak her za man kin den da ha çok bir lik ve be ra ber li ðe ih ti ya cý mýz var... y rý ca bu di nî bir ve ci be Ýs lâm ýn ve Ýs lâm Bir li ði nin ol ma dý ðý dö - nem ler hem Or ta do ðu hem de in san lýk ta ri hi i çin, kan la rýn o luk o luk ak tý ðý, zul mün a fa ka yük sel di ði ka ran lýk dö nem ler dir. Or ta do ðu, u nan ve Ro ma dev let le ri nin zu lüm ve yað - ma sa ha sý dýr. Pers-u nan sa vaþ la rý, Kar ta ca sa vaþ la rý ve Mý sýr ýn yað ma lan ma sý da Ýs lâm ön ce si dö nem de a sýr lar sü ren bit mez tü ken - mez sa vaþ lar, yað ma, ta lan ve kat li âm dö - nem le ri dir. Ýs lâm gel dik ten son ra Ba tý ya bu - ra lar dan to par la nýp git mek düþ müþ tür. s ki ya da ye ni bü tün Haç lý sa vaþ la rý san ki bun la - rýn bir in ti ka mý gi bi dir. Bu gün Ýs lâm dün ya sý nýn ba zý böl ge le rin de hâ lâ kan dö kül me ye de vam e di yor. Ýs lâm Bir - li ði nin ö nün de ki en bü yük en ge lin dö kü len kan ol du ðu nu u nut ma mak ge re ki yor. Tür ki - ye nin Gü ney do ðu su, I rak, Fi lis tin ve f ga nis - tan Ýs lâm dün ya sý nýn ka na yan ya ra la rý. Gü - ney do ðu he nüz da ha ilk saf ha da i ðer le ri bi rin ci saf ha o lan kar deþ kav ga sý nýn ta mam - lan ma sýy la, ya ban cý iþ gal ve kat li âm la rýn a cý - ma sýz ca de vam et ti ði bir dö ne me geç ti ler. - ðer biz de bi rin ci saf ha yý çö ze mez sek ar ka sýn - dan on-on beþ se ne i çe ri sin de, ba ha ne a ra yan ya ban cý bir iþ ga lin a cý ma sýz yü züy le kar þý kar - þý ya ka la ca ðýz. e den bu böl ge ler de ni le cek. Ger çek te, bir - lik ve be ra ber lik de mek ön ce lik li o la rak coð - raf ya de mek Bu nun i çin her þey den ön ce coð raf ya mü sa it ol ma lý. Mad dî-ma ne vî ka pý lar a çýk, yol lar ge niþ ol ma lý. Bu gün kan dö kü len bu böl ge ler Ýs lâm dün ya sý ný bir bi ri ne bað la yan en ö nem li ge çiþ nok ta la rý dýr Ha ber leþ me ve u la þým im kân la rý nýn art ma - sý, coð raf ya nýn ö ne mi ni kýs men a zalt sa da her þe ye rað men coð raf ya vaz ge çil mez li ði ni de - vam et tir mek te dir. Coð raf ya ö nem siz ol say dý, Ýs ra il bin bir zor lu ða kat la nýp Fi lis tin i iþ gal e - der miy di? e ni ký ta lar da çok da ha ge niþ, bir - çok ye ral tý ve ye rüs tü kay nak la ra sa hip prob - lem siz bir dev let kur mak var ken, Ýs lâm dün - ya sý nýn en ö nem li bir kaç mer ke zin den bi ri si o lan bir böl ge de ya pý lan ma sý coð raf ya nýn ne ka dar ö nem li ol du ðu nun bir gös ter ge si dir. - rap-türk düþmanlýðý ile bütün Ortadoðu yu yüz sene kontrol altýnda tutan Batý, þimdi de yeni bir düþmanlýk ile önümüzdeki yüz seneyi çalmak istiyor. Ýlerde Ýslâm Birliðinin bir çekirdeði olacak olan Türk-Kürt kardeþliðini boðmak istiyor. sas mak sat la rý ta ri hî bir coð raf ya ya sa hip çýk - mak tan çok, Or ta do ðu da ki kav þak nok ta la - rýn dan bi ri si ni e le ge çir mek ve Müs lü man la - rýn ba þý na jan dar ma gi bi di kil mek tir. Ý kin ci mer kez Tür ki ye nin Gü ney do ðu su dur. ðer on da da ba þa rý lý o lur lar sa, Ýs lâm dün ya sýn da ki u ya nýþ kon trol al tý na a lý na cak ve ye ni ku ru la - cak dün ya den ge sin de Or ta do ðu ar ka bah çe hâ li ne ge ti ri le cek tir. vet, Ýs lâm dün ya sý ve Ýs lâm bir li ði i çin coð - raf ya vaz ge çil mez dir. Bi lin di ði gi bi Ýs lâm, he - men ilk dö ne min de sü rat le üç ký ta ya u laþ tý. Ýs - tan bul un fet hi ge cik se de ilk ku þat ma lar ve n dü lüs me de ni ye ti i le ta o za man dan i ti ba - ren Ýs lâm ar týk v ru pa da dýr. Ta rih bo yun ca hep iþ gal e den ve sö mü ren Ro ma me de ni ye ti - nin ö nü ke sil miþ tir. n cak her ne za man tef ri - ka ve bö lün me ol duy sa, Ba tý bü tün vah þe tiy le s ya nýn ve Or ta do ðu nun te pe sin de dir. a vuz Sul tan Se lim Han, Gü ney do ðu da ki Sa fe vi le rin zu lüm ve bas ký sý na son ver dik ten son ra böl ge yi Ýs lâm bir li ði ne ka ta rak Mý sýr a ka dar gi dip Ýt ti had-ý Ýs lâm ý sað la mýþ týr. Bu - gün de ay ný þe kil de Müs lü man Kürt le rin yo - ðun o la rak ya þa dý ðý böl ge ler Ýs lâm dün ya sý ný bir bi ri ne bað la yan en ö nem li kav þak nok ta sý - dýr. Bu se bep le dir ki, þer güç ler bü tün tez - gâh la rý ný bu böl ge ü ze ri ne kur muþ lar dýr. Bi - lin di ði gi bi Bi rin ci ün ya Sa va þý nda rap lar - la Türk ler a ra sýn da ki kar deþ kav ga sý, Ba tý nýn ve yö ne tim le ri e le ge çi ren ko mi te le rin tah - rik le riy le u zun sü ren bir düþ man lý ða ve par - ça lan ma ya se bep ol muþ tu. y ný o yun þim di Gü ney do ðu i çin sah ne ye ko nu lu yor. rap- Türk düþ man lý ðý i le bü tün Or ta do ðu yu yüz se ne kon trol al týn da tu tan Ba tý, þim di de ye ni bir düþ man lýk i le ö nü müz de ki yüz se ne yi çal - mak is ti yor. Ý ler de Ýs lâm Bir li ði nin bir çe kir - de ði o la cak o lan Türk-Kürt kar deþ li ði ni boð - mak is ti yor. Geç miþ a sýr lar da ol du ðu gi bi bu gün de Ýt ti - had-ý Ýs lâm da na do lu ve Tür ki ye en ö nem li mer kez dir. Se be bi i se Ýt ti had-ý Ýs lâm ýn sa vun - ma e sas lý ol ma sý dýr. Ýs lâm dün ya sýn da, Ýt ti hadý Ýs lâm ýn ma kes bul ma sý nýn en ö nem li ge rek - çe le ri, di nî bir ve ci be ol ma sý nýn ya nýn da, e cüc Me cüc de ni len Mo ðol is ti lâ la rý ve bit - mek tü ken mek bil me yen Haç lý sal dý rý la rý dýr. Sel çuk lu dan y yu bî le re ve Os man lý ya ka dar Haç lý la ra göð sü nü si per e den ler Ýt ti had-ý Ýs - lâm ýn ka le si ve mer ke zi ol muþ lar dýr. vet, ge - rek dev let ri ca li nin ve ge rek se do ðu lu suy la ba - tý lý sýy la he pi mi zin u nut ma ma sý ge re ken bir þey var ki o da, bu coð raf ya dan Ýs lâm e li ni çek - se, mi sal le ri gö rül dü ðü gi bi, ha yat her kes i çin ce hen nem o lur! vet, na do lu ve Tür ki ye bu ka dar ö nem li - dir. Þer güç ler o yun ve plan la rý ný bu ra yý bö lüp par ça la mak ü ze re ya pý lan dýr mýþ lar dýr. n cak u - nut ma mak ge re kir ki, bu dün ya mak sat sýz ve bu mem le ket sa hip siz de ðil dir ve bin yýl dýr bir lik te ya þa yan kar deþ ler þer güç le rin tu za ðý na düþ me - ye cek tir. Be di üz za man Haz ret le ri, ken di si ne bas ký ve zu lüm ler art tý ðýn da, baþ ka mem le ke te git me si tek lif e dil di ðin de, Ben Mek ke de da hi ol sam bu ra ya gel mem lâ zým dýr di ye rek bu mem le ket te ki i man ve Kur ân hiz me ti nin ve mü ca he de nin e hem mi ye ti ne ve va zi fe si nin kud si ye ti ne dik kat çek miþ tir. Ýs lâm Bir li ði nin ve bu mem le ke tin sa a de ti nin ö nün de ki en bü yük en gel o la rak gör dü ðü, da ha o gün ler or ta da ol - ma yan a nar þi ve te rö re dik kat çe ke rek dev let a - dam la rý ný ve i lim a dam la rý ný i kaz et miþ tir. Ha týr la na ca ðý ü ze re Kas ta mo nu la hi ka sýn da bir mek tup ta Be di üz za man Haz ret le ri, þöy le der: Ri sa le-i ur, se fi ne-i uh gi bi na do - lu yu Ce bel-i Cû dî hük mü ne ge ti rip, Kü re-i r zýn yan gý nýn dan ve tu fa nýn dan kur tul ma sý - na se bep tir. Ýn san lý ðýn kur tu lu þun da, Hz. uh un (as) ge mi sin de ol du ðu gi bi na do lu Or ta do ðu nun en yük sek böl ge si ol ma sý se be - biy le ge mi ye na sýl mes ken ol duy sa, ay ný þe kil - de de ta rih bo yun ca Haç lý sal dý rý la rý na kar þý Ýs lâm dün ya sý nýn bir ka le si ve i le ri ka ra ko lu ol - muþ tur. i ne ay ný þe kil de Ri sa le-i ur da çað - lar bo yu de vam e den bu va zi fe yi in þa al lah de - vam et ti re cek, sa de ce na do lu nun de ðil bü - tün Ýs lâm dün ya sý nýn hat ta tüm in san lý ðýn Kur ân nu ru na hak kýy la ka vuþ ma sý na ve Ýs lâm Bir li ði ne ve si le ol ma sý se be biy le, sulh ve sü kû - nu sað la ya cak týr. Þüp he siz Ýs lâm Bir li ðin de kar deþ li ðin ge re ði o la rak a da let, hak ve hu kuk ol ma lý. Türk, - rap, Kürt ve ya di ðer le ri, kav mi yet çi le rin ge rek - çe le ri ne sý ðýn ma dan ken di si i çin is te di ði ni kar - de þi i çin de is te ye bil me li. i ne, a vuz Sul tan Se lim Han gi bi ge rek li di ra yet gös te ri lir ken, Mek ke ve Me di ne i çin söy le di ði ve bü tün Ýs - lâm dün ya sý i çin de pren sip hâ li ne ge tir di ði Hâ kim de ðil Hâ dim i fa de si vaz ge çil mez pren sip ol ma lý dýr.

3 HBR 25 KÝM 2011 SLI 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa Ö KÜ LR n ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met K R Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur Ýþ ha ný, o: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKM (0212) K R TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. o: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/ K R Tel: (312) , , Fax: Spor di tö rü Koordinatörü Re cep TÞ CI rol O UR 36 L M TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: Mesut ÇOB , Fax: KKTC TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: v ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZBK fen di Sok., o: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni sya b dul lah R ÇIK BÞ bone ve aðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Matbaacýlýk a ðý tým: o ðan a ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISS e ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ ÜZ MZ V KÝT L RÝ Hic rî: 28 Zilkade 1432 Ru mî: 12 T. vvel 1427 Ýl ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa i yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam at sý Ýn ter ne tin kon tro lü ar týk e li niz de Ý TR T T KÝ Z RR LI Ý Ç RÝK LR ÞÝ KÂ T ÇÝ O L KUL L I CI LR ÐR ÝS TR S GÜ V LÝ Ý TR T KUL L M HK KI ÜC RT SÝZ S HÝP O L BÝ L CK. BÝL GÝ Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu (BTK) Baþ - ka ný Tay fun ca rer, in ter net kul la ný cý la rý nýn e - ðer is ter se gü ven li in ter net kul lan ma hak ký na üc - ret siz o la rak sa hip o la - bi le ce ði ni bil dir di. ca - rer, 3 ay lýk test dö ne - mi 22 Ka sým da so na e - re cek o lan gü ven li in ter - net sü re ci ni de ðer len dir - di. Gü ven li in ter net ko - nu sun da ya pý lan dü zen - le me nin 28 Tem - muz 2010 ta ri hin de a lý - nan tü ke ti ci hak la rý yö - net me li ðin de yer a - lan bir mad de ye da yan - dý ðý ný söy le yen ca - rer, o mad de ye gö re ki þi - nin e ðer is ter se gü ven li in ter net kul lan ma hak ký - na üc ret siz o la rak sa hip o la bi le ce ði ni vur gu la - dý. Gü ven li in ter net pro fil le ri nin þim di de kul la nýl - dý ðý ný an cak kul la nan la rýn sa yý sý na ba kýl dý ðýn da bu nun 22 bin le sý nýr lý kal dý ðý - ný an la tan ca rer, Bir baþ ka de yiþ le Tür ki ye de in - ter net kul la ný cý la rý nýn yüz de 99,5 i gü nü müz de gü - ven li in ter ne ti ter cih et - mi yor de di. Ýn ter net si - te le riy le il gi li yýl - da 200 bin ci va rýn da þi - kâ yet gel di ði ni kay de - den ca rer, a ni þu an - da de mek ki in ter net kul - la ný cý la rýn dan ba zý la rý - nýn bir ta kým i çe rik ler - den cid dî ra hat sýz lý - ðý var. Þim di ge ti ri len dü - zen le me bu in san la rý il gi - len di ri yor. - ðer siz ben in ter ne ti - min i çe ri ðin den mem - nu num, de ði þik lik is te mi yo rum der se niz, mev - cut du ru mu nuz de vam e de cek de mek tir. n - cak bir baþ ka sý in ter net te ki i çe rik ten ra hat sýz sa o - na bir se çe nek ge ti ri li yor. de di. Ýn ter net kul la ný mý ar ta cak, þi kâ yet ler a za la cak ÜZLML üc ret siz, hý zý dü þük ol ma yan ve her han gi bir baþ vu ru yap ma ya ge rek kal ma yan gü ven li in ter ne te sa - hip o lu na bi le ce ði ni be lir ten ca rer, Sa de ce in ter net or ta mýn da bu ko nu da ki is te mi ni zi be lir ti yor su nuz. Bu doð rul tu - da si ze bir kul la ný cý a dý ve þif re si ve ri li yor. Böy le lik le gü ven li in ter ne ti kul lan ma ya baþ lý yor su nuz. Ýs ter se niz ço cuk se çe ne ði - ni kul la ný yor su nuz. di ye ko nuþ tu. Seç me im kâ ný nýn sað lan ma sýy la in ter net kul la ný mý ve in ter net te kul la ným sü re si nin ar - ta ca ðý ný i fa de e den ca rer, Bu ta ma men bir se çim dir ve tü ke ti ci hak ký dýr. Ýs te yen kul la nýr, is te me yen kul lan maz. Ý þin ö ze - ti bu di ye ko nuþ tu. 22 Ka sým dan son ra bu ko nuy la il gi li hiç bir so run ya þa ma dan sis te min ça lýþ ma ya baþ la ya ca ðý na i nan - dý ðý ný kay de den ca rer, i ne i na ný yo rum ki bu þe kil de tü ke ti ci þi kâ yet le ri de çok bü yük öl çü de a za la cak. Siz bu si te den ra - hat sýz sa nýz o za man ne den pro fi li ni zi de ðiþ tir mi yor su nuz? de ni le bi le cek di ye ko nuþ tu. n çok þi kâ ye tin cin sel i çe rik li si - te ler ko nu sun da ya pýl dý ðý ný be lir ten ca rer, ay rý ca in ti ha rý teþ vik e den si te ler, ku mar si te le ri ve u yuþ tu ru cu ya pý mý - ný ya da pa zar la ma sý ný an la tan si te ler ko nu sun da þi kâyet ler ol du ðu na i þa ret et ti. n ka ra/a a Kýþ saati uygulamasý Pazar günü baþlýyor STLR 1 ST GRÝ LICK B ZI ü ni ver si te ler de fa kül te, ens ti tü ve yük se ko kul la rýn ku rul ma sý na i liþ kin Ba - kan lar Ku ru lu ka rar la rý, Res mi Ga ze - te de ya yým lan dý. Bu na gö re, k sa ray Ü ni ver si te si nde a ban cý il ler ük se - ko ku lu, ta türk Ü ni ver si te si nde Tu - rizm Fa kül te si, Çan ký rý Ka ra te kin Ü ni - ver si te si nde Il gaz Tu rizm ve O tel ci lik ük se ko ku lu, Çu ku ro va Ü ni ver si te - si nde c za cý lýk Fa kül te si, Fý rat Ü ni ver - si te si nde Mi mar lýk Fa kül te si, Gi re sun Ü ni ver si te si nde Si vil Ha va cý lýk ük se - ko ku lu, Ið dýr Ü ni ver si te si nde Ýk ti sa di ve Ý da ri Bi lim ler Fa kül te si, Kaf kas Ü ni - ver si te si nde Ý la hi yat Fa kül te si, Ka ra bük Ü ni ver si te si nde Saf ran bo lu Tu rizm Fa - kül te si i le Sað lýk Bi lim le ri ns ti tü sü, ið de Ü ni ver si te si nde Ý le ti þim Fa kül te - KIÞ sa a ti uy gu la ma sý, 30 kim 2011 ta ri - hin de baþ lý yor. Kýþ sa a ti uy gu la ma sý kap - sa mýn da, sa at ler, 30 kim Pa zar gü - nü bir sa at ge ri a lý na cak. Gün ý þý ðýn - dan da ha faz la ya rar lan mak a ma - cýy la her yýl ya pý - lan ve 28 Mart Pa zar te si gü - nü sa at te tüm yurt ta sa at - le rin bir sa at i le ri ye a lýn ma sýy - la baþ la yan i le ri sa at uy gu la ma - sý, 30 kim ta ri hin de sa - at te (cu mar te si gü nü - nü pa zar gü nü ne bað la yan ge - ce) sa at le rin bir sa at ge ri a lýn - ma sýy la so na e re cek. v ru pa ül - ke le riy le eþ za man lý o la rak ya pý - lan, ner ji ve Ta bii Kay nak lar Ba - kan lý ðý nýn ö ne ri si i le i le ri ve ya ge - ri sa at uy gu la ma sý na her yý - lýn Mart ve kim a yý nýn son pa zar gü - nü baþ la ný yor. n ka ra/a a Bazý üniversitelere yeni bölümler 1 % si i le Ta rým Bi lim le ri ve Tek no lo ji le ri Fa kül te si, Ri ze Ü ni ver si te si nde a ban cý il ler ük se ko ku lu, Sa kar ya Ü ni ver si te - si nde Sað lýk Bi lim le ri ns ti tü sü, Sel çuk Ü ni ver si te si nde Çum ra Uy gu la ma lý Bi - lim ler ük se ko ku lu, Sü ley man e mi rel Ü ni ver si te si nde ði tim Bi lim le ri ns ti - tü sü i le ðir dir Tu rizm ve O tel ci lik ük se ko ku lu ku rul du. ge Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü bün ye sin de yer a lan Hem þi - re lik ük se ko ku lu ka pa tý la rak, Hem þi - re lik Fa kül te si ku rul ma sý na ka rar ve ril - di. Ö te yan dan, Trak ya Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne bað lý o la rak iþ He kim li - ði Fa kül te si i le c za cý lýk Fa kül te si; Muð - la Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne bað lý o la - rak da Fet hi ye Ýþ let me Fa kül te si ku rul - ma sý ka rar laþ tý rýl dý. n ka ra/a a 1 K KUPO % ir ti ni as ya.com.tr Kad da fi nin â ký be ti Bas ký ve zu lüm le pa yi dar o lu na ma ya ca ðý ger çe ði nin çar pý cý ve ib ret li ör nek le ri, ta - ri hin a ký þýn da ki hýz la nmaya pa ra lel o la rak ký sa a ra lar la ard ar da gel me ye de vam e di yor. Son ör nek, Kad da fi nin deh þet ve ri ci â ký be ti. Ge ri de bý rak tý ðý mýz on a yýn i çi ne sý ðan ib ret lev ha la rýn dan dör dün cü sü o la rak ta rih te ki ye ri ni a lan bu kan lý â ký bet de müt hiþ ib ret ler le do lu. a kýn za ma na ken di si ni 42 yýl dýr de mir pen çe - siy le yö net ti ði Lib ya nýn tek a da mý o la rak gö ren bu nev i þah sý na mün ha sýr mað rur dik ta tör, is yan baþ la dýk tan son ra mu ha tap ol du ðu Çe kil çað rý - la rý ný Ge re kir se ül kem de ö lü rüm di ye rek red - de der ken, bir gün yer ler de sü rük le nip linç e di le - ce ði ni ve ha ya tý nýn ken di si ne a it al týn ta ban ca yý e li ne ge çi ren ço cuk yaþ ta ki bir genç ta ra fýn dan ka fa sý na sý ký lan kur þun la bi te ce ði ni hiç dü þün - müþ, ta sav vur ve ta hay yül et miþ miy di a ca ba? Ve ken di si ni ya ka la yan linç e ki bi ne Ben si zin ba ba ný zým, yap ma yýn, et me yin di ye yal va rýr ken, muk te dir ol du ðu devir ler de ay ný ta ban ca i le in faz et ti ði ki þi ler gö zü nün ö nün den geçmiþ miydi? Men dak ka duk ka... t me bul ma dün ya sý da yap tý ðý dar be i le Sey yid Sü nu sî a i le si - ne men sup yaþ lý ve müt ta kî Kral Ýd ris i de vir dik - ten son ra 42 yýl bo yun ca ik ti dar da ka lýp bu u - ður da kim bi lir ne tür zu lüm ve hak sýz lýk la ra im - za a tan Kad da fi nin kor kunç â ký be tin de, þim di ye ka dar al dý ðý ah la rýn pa yý her hal de az de ðil dir. Ýk ti da rý nýn bu ka dar u zun sür me sin de ki ka der fet va sý i se, muh te me len, yap tý ðý on ca zu lüm ve yan lý þýn ya nýn da, ba zý ha se na týy la i zah e di le bi lir. Me se lâ Hz. Pey gam be rin (a.s.m.) ha ya tý ný an - la tan Çað rý ve Lib ya nýn ef sa ne vî di re niþ ön de ri - nin mü ca de le si ni be yaz per de ye ak ta ran Ö mer Muh tar film le ri, o nun spon sor lu ðu i le çe kil di. Bu film ler hâ lâ iz le ni yor ve in san la rý et ki li yor. Keþ ke Kad da fi nin yö ne tim an la yý þý ve ge nel an lam da ki ha yat fel se fe si, in san la ra Ýs lâ mýn ve hür ri yet mü ca de le si nin an la týl ma sý nok ta sýn da bü yük hiz met le re ve si le o lan bu film le re des tek ve rir ken or ta ya koy du ðu viz yon la ör tüþ sey di... Ke za, u zun bir a ra dan son ra zi ya ret et ti ði Ý tal - ya da, es ki iþ gal ci si ne kar þý ül ke si nin o nu ru nu tem sil e der ken gös ter di ði iz zet li tav rý, ken di hal - ký na yö ne lik müþ fik po li ti ka lar la ta mam la say dý... Ýk ti da rda iken ye þil sos ya lizm gi bi uy du ruk i de o lo ji ler pe þin de koþ mak ye ri ne, e mek, gay ret ve kay nak la rý ný doð ru Ýs lâ ma hiz met i de a li ne vak fe dip, den ge li bir çiz gi de yü rü ye bil sey di... i ne son dö nem le rin de, Ba tý nýn sö mür ge ci po li ti ka larý na kar þý gün de me ge tir di ði f ri ka Bir li ðini kur ma pro je si, di ðer Müs lü man ül ke le - ri de kap sa ya n Ýs lâm bir li ði nin bir par ça sý olacak þekilde o lum lu bir ne ti ce ye u la þa bil sey di... e ya zýk ki, at tý ðý bazý doð ru a dým lar ve yap tý ðý o lum lu iþ ler de me ga lo man ve den ge siz ki þi li ði - nin kur ba ný ol du. Ken di si ni de yak tý, ül ke si ni de. Bü tün bun lar bir ta ra fa, hiç de ðil se son dem le - rin de, ken di si ni de vi rip linç e de rek vah þi ce kat le - den is yan baþ la dý ðýn da ge liþ me le ri doð ru o ku - yup, e go ve gu ru ru na ye nik düþ me se ve akl-ý se - lim le ha re ket e de rek, on bin ler ce in sa nýn ca ný na mal o lan kan lý ça týþ ma la rýn ö nü nü ke se bil sey di... Ma a le sef ol ma dý. Mu ha lif le ri ne re va gör dü - ðün den bel ki da ha be ter ve fe cî bir þe kil de öl dü. Son dö nem le rin de vak ti ni hep Kur ân o ku ya - rak ge çir me si ve ha zin â ký be ti, muk te dir ken yap - týk la rý nýn kef fa re ti o lur mu; sa de ce l lah bi lir. Kat le di li þin de ki vah þet i se, Kad da fi son ra sýn - da ki Lib ya yý da çok sý kýn tý lý bir sü re cin bek le di - ði ni ha ber ve ri yor. i le ði miz, bu tür eþ ki ya lýk la - rýn bir an ön ce kon trol al tý na a lý nýp, sey yid ler di - ya rý ve Os man lý ya di gâ rý bu ül ke nin, on yýl lar dýr has ret kal dý ðý hu zur ve ba rý þa ar týk ka vuþ ma sý. l lah Lib ya lý kar deþ le ri mi zin yar dým cý sý ol sun. * Ge çen haf ta yi ne a zan te rö rün bî zar et ti ði çi - le keþ böl ge miz, þim di de dep rem fe lâ ke tiy le sar - sýl dý. 7.2 lik zel ze le nin yol aç tý ðý yý kým ve ka yýp la - rýn da ha faz la art ma ma sý ný di ler ken, Ý çi miz de ki be yin siz ler yü zün den biz le ri he lâk et me l - lah ým di ye yal va rý yor; dep rem þe hit le ri ne rah - met, ya ra lý la ra þi fa, ka lan la ra sa býr ni yaz e di yo ruz.

4 4 KÜLTÜR ST 25 KÝM 2011 SLI 1. or mal sý cak lýk ta tabiatta ka tý du rum da bir ta kým mad de ler le ka rý þýk ve - ya bir le þik o la rak bu lu nan ve ya kim yevî yol lar la el de e di len i nor ga nik mad - de. - Bir so ru e ki. 2. k len miþ par ça. - mon yak ta ki hid ro jen ye ri ne, tek de ðer li hid ro kar bon lu kök le rin geç me siy le o lu þan ü rün le rin ge nel a dý. 3. Mi la dî tak vim de dör dün cü ay. - Ke di gil ler fa mil ya sýn dan ev ler de bes le ne - bi len kü çük me me li. 4. Ký sýr, ve rim siz, döl ve re me yen. - Cim ri. 5. oð ru bir çiz gi ü ze rin de bu lun ma du ru mu. 6. Be lir ti, iz, i pu cu. - Bir er kek a dý. 7. Bir bi nek hay va ný. - rap ça da su. - ay gýn bir göz ren gi. 8. Bir kork ma ni - da sý. - Kur'ân al fa be sin de son harf. - Uzaklýkifadesi. 9. Giz li li ði bu lun ma - yan, a þi kâr.- Bü yük er kek kar deþ. 10. Has ta lýk, il let. - Ba ðýþ la ma. 11. Ka yýn bi ra der. - h lâ kýn öv dü ðü i yi ol ma, al çak gö nül lü lük, yi ðit lik, doð ru luk vb. ni te lik le rin ge nel a dý. 12. Gü ney me ri ka'da bir dev let. - So ður ma, em me Ý T K Ý H L R B L V T R S Ý Ý K K P Z M O O Ý T Ý S R U K L L Ý U T M T M Ý T T M Ý S Ý M U K U L L U BÝR ÖCKÝ BULMCI CVBI R M L M S S 1. Ca mi ler de mü ez zi nin e zan o ku du ðu, se lâ ver di ði, þe re fe si o lan, ço ðun luk la taþ tan, yük sek ve in ce ya pý. - Cu ma ve bay ram na ma zýn dan ön ce ca mi ler de hut - be o ku yan kim se. 2. Giy si, yor gan çar þa fý, yas týk ký lý fý vb.nin ge re ken be lir li yer le ri ne düð me nin ge çi ri le bil - me si i çin ip lik le ö rü le rek, par ça ge çi ri le rek ve ya bi ye i le ya pý lan kü çük ya rýk. - ði li mi o lan.- O lum suz bir ön ek. 3. Ý yi ye gü ze le yön len dir mek mak sa dýy la ve ri - len ö ðüt. - Os man lý ev le ti'nde ba zý dev let gö rev le - rin de ki so rum lu ki þi. 4. mi rin es ki dil de ço ðu lu. - Te mel, e sas. 5. v cil g e yik. - Bir kim se yi kö tü le me. - Þed dat'ýn ya lan cý cen ne ti. 6. Haf ni yu mun sim ge si. - ün ya mý zýn uy du su.- Ý ki nes ne a ra sýn da ki boþ luk. 7. s ki den mü rek kep þi þe le ri nin i çi ne ko nu lan ku maþ par ça sý. - Ze de ke li me sin de ses siz ler. 8. Ge zin ti ye ri, ge zi le cek yer. - Bal mu mun dan ya pý lan krem. 9. Ses sin ya li i çin çal gý a let le ri i le bil gi sa yar gi bi çe þit li e lek - tro nik ci haz lar a ra sýn da or tak bir dil o luþ tur mak a - ma cýy la ge liþ ti ril miþ di ji tal a ra yüz. - B'de bir e ya - let. 10. Ge rek li ka rar la rý al ma yý bi len ki þi nin ni te li ði. BULMC Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da i nini, va ta ný ný, mil le ti ni sev me nin böy le si vet, ki þi yi bü yük ký lan, bü yük bir ruh, bü yük bir him - met, bü yük bir gay ret i çe ri sin de ol ma sý dýr. Ku rum lar, dev let ler de böy le bü yür. Ken di si ne, a i le si ne, ya kýn çev re si ne, bi raz da ha ge niþ da i re de kom þu su na, ma hal le si ne, þeh ri ne bi raz da ha ö - te de i se, böl ge si ne, ül ke si ne, top lu mu na ve en ge niþ da i - re de i se, yer yü zü a i le si ne mad dî ve ya ma ne vî bir il gi si, a - la ka sý, kat ký sý ya ni hiç de ðil se, bir du a sý, bir sev da sý, bir him me ti yok sa, bu ki þi ki min i çin ne an lam i fa de et sin. Ken di bu lup, ken di yi yip, ken di ça pýn da ya þa yan ve hep ba na, hep ba na cý bir an la yý þý kim ne et sin. Bu sa týr la rý yaz ma mýn al týn da, bu gün ler de ye ni baþ tan o ku yor ol du ðum, Be di üz za man Haz ret le ri nin Ta rih çe-i Ha ya tý var. Ger çek ten de bü yük lü ðün na sýl ger çek leþ ti ði ni, mil - yon lar ca in sa nýn gön lü ne gir me nin na sýl bir yük sek ih las so nu cu ol du ðu nu bu ra da ki sa týr lar da da ha bir an lý yor su - nuz. Bir a çý dan da dev le tin has ta lýk tan na sýl kur tu la bi le - ce ði nin yol la rý ný gös te ri yor. a ni ken di si ne çek ti ri len on ca sý kýn tý la ra, zu lüm le re, iþ ken ce le re, sür gün le re, ha pis le re, hak sýz lýk ve hu kuk - suz luk la ra rað men, bir in sa nýn na sýl bu ka dar mer ha met, þef kat ve yük sek him met le yak la þým ge liþ tir di ði ni an cak bü yük zat la rýn ha yat la rýn da gö rü yor su nuz. i ne ken di si ne on ca zu lüm ler ya pan la ra kar þý, Ýþ te, on la rýn ya þa dý ðýn me kân la rýn al tý ný üs tü ne ge ti re lim, o top lu mu kah re de lim tek li fi kar þý sýn da, Ben kah re di ci o - la rak gel me dim. cüm le si ni ser gi le yen ve â lem le re rah - met o la rak gön de ril di ði ni i fa de e den Haz ret-i Pey gam - be rin (asm) yük sek ah lâký ný, ken di sin den son ra ki ay ný ha vuz lar dan bes len miþ bü yük le rin ha yat la rýn da da gör - mek müm kün dür. Ri sa le-i ur e ser le rin de, ca ba ben de yük sek ruh lu, yük sek ah lak lý bir in san o la bi lir mi yim? di yen bir ki þi nin, a de ta hiç zor lan ma dan bir yer ler den baþ la ya bi le ce ði bir prog ram su nu lu yor. Ha ya li ha ki kat ler de ðil, biz zat ya - þan mýþ bir ha yat tan tec rü be e dil miþ a dým lar pay la þý lý yor. Ýþ te ya þan mýþ bir ha yat tan yan sý mýþ ve yük sek Kur ânî ah lâk e sas la rý i le yük lü, ken di si nin i da mý na ka rar ver miþ ki þi le rin i çin de ol duk la rý du ru ma a cý yan bir þef kat uy gu - la ma sý cüm le ler den ba zý la rý: Ce nab-ý Hak ka had siz þü kür ol sun ki, be nim gi bi ka - bir ka pý sýn da, a lâ ka sýz, dün ya dan u san mýþ, hür met ten, te vec cüh-ü am me den kaç mýþ ve þan-ü þe re fe ve hod fü - ruþ luk gi bi ri ya kar lýk la ra hiç bir mey li kal ma mýþ bir va zi - yet te i ken, bun la rýn ba na kar þý ka nun suz i ha net le ri nin hiç bir e hem mi ye ti kal ma dý. Ce nab-ý Hak ka ha va le e di - yo rum. Ba na lü zum suz ev ham yü zün den e zi yet e den le - rin ya kýn da ö lüm le i dam-ý e be di ye ye gi rif tar o la cak la rý ný dü þü nüp, ha ki ka ten a cý yo rum. a Rab bi, on la rýn i ma ný - ný Ri sa le-i ur la kur tar, i dam-ý e be di den sýrr-ý Kur ân la ter his tez ke re si ne çe vir! Ben de on la ra hak ký mý he lâl e di - yo rum. (Ta rih çe-i Ha yat, 812.) i ne mil le ti nin a sa yi þi ne, ma sum ço cuk la rýn, ih ti yar - la rýn ve bîça re has ta la rýn, fa kir le rin dün ye vî is ti ra hat ve uh re vî sa a det le ri ne bin ler ha ya tý ný ver miþ ve bin ler þe re - fi ni bu yol da fe da et miþ bir yük sek ruh ör ne ði: Ce nab-ý Hak ka had siz þü kür ol sun ki, bin ler hay si yet ve þe re fi mi bu va tan da ki bî ça re le rin is ti ra ha ti ne ve on - lar dan be la la rýn def i ne fe da et mek i çin ba na bir ha let-i ru hi ye yi ih san ey le miþ ki, ben de on la rýn yap tý ðý ve ni ye - tin de bu lun duk la rý tah ki rat ve i ha net le re kar þý ta ham - mü le ka rar ver mi þim. Bu mil le tin a sa yi þi ne, hu su san ma sum ço cuk la rýn ve muh te rem ih ti yar la rýn ve bîça re has ta la rýn ve fa kir le rin dün ye vî is ti ra hat le ri ne ve uh re vî sa a det le ri ne bin ler ha ya tý mý ve bin ler þe re fi mi fe da et - me ye ha zý rým. (a.g.e, 810.) Biz, bü tün kuv ve ti miz le a nar þi li ðe bir Sedd-i Zül - kar neyn gi bi, bir sedd-i Kur ânî te si si ne ça lý þý yo ruz. Bi ze i li þen ler, a nar þi lik ve bel ki ko mü nist li ðe ze min ih zar e di - yor lar. (a.g.e, s. 811.) Ve ta biî ya þa nan sý kýn tý la ra rað men, kuv vet li i ma nýn ver miþ ol du ðu bir ha le-i ru hi ye i le ta le be le ri ni sa kin leþ ti - ren ve dün ye vî kü çük sý kýn tý la ra rað men, uh re vî bü yük ka zanç la ra dik kat le ri çe ken bir e ðit men ör ne ði: Siz hiç me rak et me yi niz. Bu yir mi se ne yü zer tec rü be i le i na yet-i Ý lâ hi ye bi zi hi ma ye et ti ði ve deh þet li zu lüm - ler den kur tar dý ðý gi bi, bu ye ni mânâ sýz ve bü tün bü tün ka nun suz, deh þet li, gad da ra ne zu lüm den bi zi kur ta ra ca - ðý na kat i ka na at et me li yiz. Þa yet bir par ça sý kýn tý, zah - met, za rar da gör sek, bin ler de re ce o zah met ten zi ya de rah met ve ih san-ý Ý lâ hi ye ye ve se va ba maz har ol mak la be ra ber pek çok bîça re ehl-i i ma nýn i man la rý na baþ ka bir tarz da bir kud si hiz met hük mü ne geç ti ði ni rah met-i Ý lâ - hi ye den pek kuv vet li ü mit e di yo ruz. (a.g.e., s.800.) Ýþ te bu nok ta ha ki ka ten tam bir mâne vi yat bü yük lü ðü gös ter ge si dir: be nim i da mý ma hük me den a dam lar, be ni iþ ken ce ye ta zip e den ler, Ri sa le-i ur i le i man la rý ný kur tar sa lar, þa hit o lu nuz ki, ben, on la rý he lâl e di yo rum. (a.g.e., s.798.) Ve iþ te bu yük sek ah la kýn kay na ðý nýn ne ol du ðu nu gös te ren muh te þem sýr: Ri sa le-i ur un bu ka dar mu a - rýz la rý na mu ka bil en bü yük kuv ve ti ih las ol du ðun dan ve dün ya nýn hiç bir þe yi ne a let ol ma dý ðý gi bi, ta raf gir lik his - si ya tý na bi na e di len ce re yan la ra, hu su san si ya se te te mas e den ce re yan lar la a la ka dar ol maz. Çün kü ta raf gir lik da - ma rý, ih lâ sý ký rar, ha ki ka ti de ðiþ ti rir. (a.g.e., s. 797.) vet, bü yük le rin ha ya tý, bü yü me is ti da dý ve mey li o - lan lar i çin bi rer nu mu ne dir. Böy le si ne yük sek bir ah la ka sa hip, böy le si ne din, va - tan, mil let kav ram la rý ný Kur a nî bir yak la þým la as rýn id ra - ki ne su nan Be di üz za man a, din, va tan, mil let der di o lan - la rýn, ku rum la rýn as lýn da Be di üz za man ý al kýþ la ma la rý, o - nun dü þün ce ve fi kir le ri ne sa hip çý kan a dým lar la ö zür le - ri ni be yan et me le ri bek le nen dir. ev le tin de yi ne bü tün ku rum la rýy la Be di üz za man a ko ca man bir te þek kür bor cu var. Çün kü bu gün al tý bin say fa lýk e ser kül li ya týy la, hem di ya ne tin, hem em ni ye tin, hem e ði ti min i þi ni ko lay laþ tý ran, hem mo dern i lim le ri, hem din i lim le ri ni tel kin e den ya pý sýy la bu e ser ler ders ki tap la rýn da yer al ma yý ve ders ki ta bý ol ma yý çok tan hak et miþ bu lun mak ta dýr lar. Za ten bi rey ler, a i le ler ken di dün ya la rýn da bu nu yap - mýþ lar da, a ma dev let gi bi bir ku rum sal kim li ðe de mil - yon lar ca in sa nýn ha yat la rý na o lum lu kat ký yap mýþ, i man - lý in san mo de li ye tiþ tir miþ böy le bir kah ra man þah si ye te hiç de ðil se, bir te þek kü rü çok gör me me li dir. Be di üz za man bin em ni yet mü dü rü ka dar a sa yi þe kat ký yap mýþ týr Ba kýn Be di üz za man yap mýþ ol du ðu hiz me ti nin te si ri - ni na sýl i fa de e di yor: m ni yet mü dü rü he sa bý na be ni ko nuþ tu ran bir po li se, ðer bin müd de i u mu mî ve bin em ni yet mü dü rü ka dar bu mem le ket te em ni yet-i u mu - mi ye ye hiz met et me miþ i sem üç de fa l lah be ni kah ret sin de dim. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 840.) Ve yi ne, üç vi la ye tin in saf lý bir ký sým za bý ta la rý de miþ - ler: ur Ta le be le ri mâne vî bir za bý ta dýr. sa yi þi mu ha - fa za da bi ze yar dým e di yor lar. Ý man-ý tah ki ki i le, u ru o - ku yan her a da mýn ka fa sýn da bir ya sak çý yý bý ra ký yor lar. m ni ye ti te mi ne ça lý þý yor lar. (a.g.e, s.843.) Ri sa le-i ur un te si ri ni gös te ren bir di ðer ör nek de, üç dört ay zar fýn da i ki yüz den zi ya de o mah pus lar öy le fev ka lâ de i ta at li, din da ra ne bir sa lah-ý hal al dý lar ki, üç dört a da mý öl dü ren bir a dam, tah ta bi ti ni öl dür mek - ten çe ki ni yor du. Tam mer ha met li, za rar sýz, va ta na na fi bir u zuv ol ma ya baþ la dý. Hat ta res mi me mur lar, bu ha le hay ret le ve tak dir le ba ký yor du lar. (a.g.e, s.843) Ger çi Be di üz za man ýn böy le bir te þek kü re, i a de-i i ti - ba ra ih ti ya cý yok tur, a ma bu nu yap mak, dev le tin ken di ka riz ma sý na bir kat ký o la cak týr. i te kim o za man bun - dan yüz yýl ön ce sin de söy le nen le re ku lak ve ril sey di, bu - gün ya þa dý ðý mýz kar ga þa lar ol ma ya cak tý. Bü yük lük, ye ri gel di ðin de ö zür di le me si ni bil - mek ten ge çer. Bü yü mek, him met ar tý rý mýy la il gi li bir du rum dur. O bü yük ruh la rýn yo lun da ol mak ve yü rü mek du - a sýy la. evletin karizmasýna bir katký olsun diye sya ho o.com Ý T Ýþ le ri es ki Baþ ka ný Tay yar l tý ku laç ýn ha tý ra la - rý ný ka le me al dý ðý Zor luk la rý þar ken i sim li ki ta bý o ku yu - cuy la bu luþ tu. Ta ný tým top - lan tý sýn da ko nu þan l tý ku laç, Ha tý ra tý mý yaz ma yý hiç dü - þün me miþ tim. Ha tý ra ki ta bý ný dost la rý mýn tel ki niy le yaz ma ya baþ la dým. me ði ge çen her ke - se te þek kür e de rim de di. r. Tay yar l tý ku laç ýn ka le - me al dý ðý ve U fuk Ki tap ta ra - fýn dan ba sý lan Zor luk la rý þar - ken ad lý 3 cilt lik ki ta býn ta ný tý - mý Köp rü lü a lý sý nda ger çek - leþ ti ril di. Ta ný tým top lan tý sý na Tay yar l tý ku laç ýn ya ný sý ra, 29 Ma yýs Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. r. Ýb ra him Kâ fi ön mez, Bi le - cik Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. r. z mi Öz can, a zar Be þir y va zoð lu, ba sýn men sup la rý ve çok sa yý da da vet li ka týl dý. Top - lan tý da duy gu la rý ný i fa de e den Tay yar l tý ku laç, ha tý ra la rý ný ya - zý ya dök me yi hiç dü þün me di ði ni be lir te rek, Ha yat ta 3 i þi baþ ka sý - nýn zor la ma sýy la yap tým. Bi rin ci - si n ka ra ya i da re ci o la rak git - mem di. Hiç is te me di ðim hal de n ka ra da i ya net te gö rev al - dým. Si ya se te gir me yi de ha ya - tým da hiç dü þün me miþ tim. Söy - len di ði za man ba na þa ka gi bi ge - lir di. Ü çün cü sü de bu ki ta bý yaz - mam. Ha tý ra tý mý yaz ma yý hiç dü þün me miþ tim. Ha tý ra tý mýn çok ö nem li ol ma ya ca ðý ný de ðer - len di ri yor dum. Ha tý ra ki ta bý ný dost la rý mýn tel ki niy le yaz ma ya baþ la dým di ye ko nuþ tu. l tý ku laç, ko nuþ ma sý nýn ar - dýn dan ki ta bý ný im za la dý. Tay yar l tý ku laç, ha týra la rý ný ka le me al dý T R L TI KU LÇ KÝM ÝR? TÜRKÝ Cum hu ri ye ti nin 13. i ya net Ýþ le ri Baþ ka ný o lan r. Tay yar l tý ku laç, 1938 de Kas ta mo nu nun ev re kâ ni il çe - sin de doð du. Ýl köð re ni mi ni ev re kâ ni de, or ta ve yük sek öð re ni mi ni Ýs tan bul da yap tý öð re tim yý lýn da Bað - dat Ü ni ver si te si nde rap i li ve de bi ya tý ü ze rin de ça lýþ tý. ok to ra sý ný tef sir da lýn da ve ren l tý ku laç, i ya net Ýþ le ri Baþ - kan lý ðý gö re vin den 10 Ka sým 1986 ta ri hin de ken di is te ði i le e mek li ye ay rýl dý. Tay yar l tý ku laç, 24 ra lýk 1995 de ya pý lan ge nel se çim ler de Ýs tan bul Mil let ve ki li o la rak Par la men to ya gir di. ÝSTBUL Ýl Ö zel Ý da re si, a rüþ þa fa ka nýn 1868 yý - lýn da ya pý mý na baþ la nan ilk o kul bi na sý ný ye ni li yor. Bi na nýn res to ras yon son ra sýn da u lus la ra ra sý ni te lik te bir na do lu Ý mam Ha tip Li se si ne dö nüþ tü rül me si plan la ný yor. Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re si, Fa tih te in þa e di len ve 1873 yý lýn da fa a li ye te ge çen a rüþ þa fa - ka nýn es ki o kul bi na sý ný ye ni li yor. Bi na nýn res to - ras yo nu i çin ge rek li o lan ze min ve ça tý e tüt ça lýþ - ma la rý na baþ lan dý. Bi na i le il gi li ne ler ya pýl ma sý ge rek ti ði ko nu sun da ti tiz a na liz ler ya pý lýr ken, ö - zel lik le ah þap o lan ze min ve ça tý nýn çok kö tü du - rum da ol du ðu bil di ril di. Res to ras yon son ra sýn da es ki a rüþ þa fa ka bi na sý nýn ye ni le ne rek u lus la ra ra - sý ni te lik te bir na do lu Ý mam Ha tip Li se si ne dö - nüþ tü rül me si plan la ný yor. T M LÝ C MÝ T-Ý T RÝ SÝ -Ý ÝS L MÝ TI OR a rüþ þa fa ka nýn te me lin de, Os man lý dö ne min de Müs lü man la rýn kur du ðu ilk e ði tim-öð re tim der ne ði o lan Ce mi yet-i Ted ri siy ye-i Ýs la mi ye ya tar. Bu ku - ru lu þun baþ lý ca he de fi Os man lý top lu mun da Ýs lam un su ru nun, mo dern ya þa mýn ge rek tir di ði bil gi ler le do na tý la rak ge liþ me si dir. Ýlk ge li ri ni Ka pa lý Çar þý da bu lu nan 105 dük kâ nýn ki ra sý nýn bað lan ma sýy la o luþ - tu ran ce mi yet, za man la dev le tin, yük sek dev let me - mur la rý nýn, es na fýn ve hal kýn de ði þik ke sim le rin den pek çok va tan da þýn yap tý ðý ba ðýþ lar la git gi de bü yü dü. Ce mi ye tin ge liþ me siy le bir lik te da ha bü yük öl - çek li bir o ku lun ku rul ma sý gün de me a lýn dý. Se çe - nek ler a ra sýn dan Fran sa da ki Pryta né é Mi li ta ri e e La Fles he de ne me si ör nek a lý na rak, kýz-er kek Ýs lam ye tim le ri nin e ði tim gö re cek le ri a rüþ þa fa - ka ku rul du. 28 Ha zi ran 1873 te e ði ti me baþ la dý. Tan zi mat dev rin de, rüþ ti ye le rin ni te lik li me mur ye tiþ tir mek te ye ter siz kal dý ðý gö rü þün den ha re - ket le a çý lan bir di zi üst ka de me o kul dan bi ri si ol - du. Me zun lar, yük se ko kul me zu nu ka bul e dil - mek te i di. Fa tih te in þa e di len o kul bi na sý, dev let - ten, hal ka yay gýn bir ba ðýþ la ger çek leþ ti ril di. a rüþ þa fa ka nýn es ki o kul bi na sý ye ni le ni yor RSTORSO SORSI SKÝ RÜÞÞFK BÝS II ÝLRK ULUSLRRSI ÝTLÝKT BÝR OLU ÝMM HTÝP LÝSSÝ ÖÜÞTÜRÜLMSÝ PLLIOR. KIÞ L O L RK KUL L IL I BÝI a sa rý mý ný Ý tal - yan Bar ri ro ni yap mýþ, mi - ma ri pro je le ri ni i se O han - nes Kal fa çiz miþ tir. O yýl - lar da es ki ko nak ve kýþ la ya pý la rý o kul o la rak kul la - ný lýr dý. ap tý rý lan bi na, o kul o la rak ta sar lan mýþ ilk ya - pý lar dan bi ri si ol du. Bi na - nýn bu lun du ðu a ra zi ye 1953 (mi ma rý min O nat) ve 1973 yýl la rýn da bi rer bi - na da ha in þa e dil di. Z TÝ BUR U Kül tür Sa nat Mer ke zi nde ger çek leþ ti ri len Si - ne ma Söy le þi le ri ad lý rog ra mýn il ki ne, Sul ta nýn Sýr rý fil mi nin se na ris ti Ö mer r bil ve fil min o yun cu la rýn dan Si nan l bay rak ko nuk ol du. Mo de ra tör lü ðü nü Ti yat ro ve Si ne ma O yun cu su ve ay ný za man da Ti yat ro ðit - me ni o lan Zu hal Öz türk ün yap tý ðý prog ram da ko nu þan Ö - mer r bil, Sul ta nýn Sýr rý fil mi - nin ko nu sun dan do la yý çok bü - yük so run lar la kar þý laþ tý ðý ný ve bu du ru mun da fil mi ba þa rý sýz - lý ða gö tü ren ne den le rin ba þýn da gel di ði ni i fa de et ti. r bil, Sul ta - nýn Sýr rý fil mi i çin yýl lar sü ren a - raþ týr ma lar yap tý ðý ný ve bu film - le bir lik te ül ke miz ger çek le ri ne ý þýk tut ma yý he def le dik le ri ni be - lir te rek þun la rý söy le di: Bu film le top lum o la rak u nut tu ðu - muz a ma bir dev re dam ga sý ný vu ran I I. b dül ha mid i bi raz ol - sun ha týr la ta rak o nun en gin gö rüþ le ri ni pay laþ mak is te dik. ma b dül ha mid ko nu su nun iþ len me si ba zý ke sim le ri ra hat - sýz et ti ve el le rin de ki gü cü kul - la na rak fil min hem çok az si - ne ma da, hem de ký sa sü re gös - te rim de kal ma sý na i zin ve ril di. Bu du rum fil min kit le le re u laþ - ma sýn da bü yük bir dez a van taj ol du. Bu ko nuy la il gi li bü yük gü cü e lin de bu lun du ran fir ma i le de ya sal iþ lem baþ la týl dý de - di. Sul ta nýn Sýr rý ad lý film de bü yük bir o yun cu luk ba þa rý sý gös te ren ve bü yük be ðe ni top - la yan Si nan l bay rak i se, Türk Si ne ma sý nýn ken di ö zü ne dön dü ðün de ve ken din den o - la ný an lat tý ðý za man a sýl ba þa - rý yý ya ka la ya ca ðý ný i fa de Sultan bdülhamid bazýlarýný rahatsýz etti Sinema Söyleþileri ne Sul ta nýn Sýr rý fil mi nin se na ris ti Ö mer r bil (solda), oyuncu Si nan l bay rak konuk oldu.

5 MKL 5 25 KÝM 2011 SLI GÜ GÜ T RÝH ltur han Cel kan n ka ra dan Mus ta fa o ðan; l lah ýn (cc) e ze li ye ti ne i na ný yo rum. Fa kat Ce nab-ý l lah in san lý ðý ve dün ya yý ya rat ma dan ev vel ne var dý ve ya ne ya pý yor du? Kâ i na týn öm rü on beþ mil yar yýl i se, yir mi mil yar yýl ev vel ne var dý ve l lah ne ya pý yor du? Bu ko nu da Ri sa le-i ur da bil gi var mý? Ce nab-ý Hak bu yu ru yor ki: Ben giz li bir ha zi ne i dim. Bi li ne yim ve ta ný na - yým di ye mev cu da tý ya rat tým. 1 Mev cu dat hâ dis tir; ya ni son ra dan ya ra týl - mýþ týr. Ce nab-ý Hakk ýn mu kad des za tý, var lý ðý ve ha ya tý i se da i mi dir; e ze lî dir ve e be dî dir. 2 Ken di ni ta nýt týr mak ve bil dir mek is te yen Ce - nab-ý Hak 3 ; giz li Ý lâ hî ha zi ne le ri ni keþ fe dip gör - sün di ye in sa ný ya rat mýþ týr. 4 Kur ân da i bâ det i - çin ya ra týl dý ðý 5 bil di ri len in san; ru hî me le ke le ri - ni an cak i ba det le in ki þaf et ti re bi le cek tir. 6 Za ma ný ve me kâ ný ya ra tan Ce nâb-ý Hak týr. Sâ ni, mas nu i çin de o la maz. 7 a ni a ra tý cý, ya rat tý ðý var lýk lar i çin de, al týn da ve on la ra muh taç o lur bi çim de ol maz. Öy ley se, Ce nab-ý Hakk ý, biz zat ya rat tý ðý za man ve me kâ nýn i - çin dey miþ gi bi dü þü ne me yiz. a ni Kâ i nat tan ön ce ne re dey di? e ya pý yor du? e i le meþ gul - dü? gi bi so ru lar, l lah ýn, biz zat son suz Kud - re tiy le ya rat tý ðý za man ve me kân kav ra mý nýn i çin de ol ma sý hâ lin de so ru la bi le cek so ru lar dýr. Oy sa Be di üz za man a gö re, kâ i na týn a ra tý cý sý kâ i nat cin sin den ol ma dý ðýn dan, 8 za man la ve me kân la sý nýr lýy mýþ gi bi dü þü nü le mez. Za man bü tü nüy le i za fî dir, ye re ve du ru ma gö re fark lý öl çü ler arz e der. Me se lâ, dün ya nýn bir yý lý 365 gün i ken; Mer kür ün bir yý lý 88 gün; Ve nüs ün bir yý lý 225 gün dür vs. Gü ne þin do kuz ge ze ge nin de bir yýl çok fark lý za man öl - çü le rin de mey da na ge li yor. Gü ne þin do kuz ge - ze ge ni a ra sýn da za man bu ka dar fark lý öl çü ler le ken di ni gös te ri yor sa; biz zat gü neþ te, yýl dýz lar - da, mâ ne vî â lem ler de, â hi ret â le min de ve gayb â lem le rin de za ma nýn da ha bü yük fark lý lýk lar gös ter me si ka çý nýl maz dýr. Bu du rum da, l lah ýn e ze lî o lu þu nu, ya ni Ka dîm o lu þu nu, ya ni ön ce siz o lu þu nu, ya ni baþ lan gýç sýz lý ðý ný han gi za man bi ri mi i le a çýk la - ya bi li riz? Za man sa de ce, bi zim gi bi, l lah ýn son ra dan ya rat tý ðý bir mah lûk tur. l lah ýn e ze lî ol ma sý, Ken di Zâ tý i çin baþ - lan gý cý nýn ve so nu nun ol ma ma sý de mek tir, ya ni geç mi þi nin ve ge le ce ði nin ol ma ma sý de mek tir, ya ni dü nü nün ve ya rý ný nýn ol ma - ma sý de mek tir. Bü tün za man la rý ya ra tan l lah týr. l lah ýn (cc) ken di ü ce Zâ tý i se za man üs tü dür. l - lah a gö re dün ve yâ rýn di ye bir þey yok tur. O hep þim di ki za man da bu lu nur. O na gö re Big bang de ni len, kâ i nâ týn baþ lan gý cýn da ki bü yük pat la ma ne ka dar þu an i se, gü neþ sis te mi nin ya ra týl ma sý ne ka dar þu an i se, Haz ret-i  - dem in (as) ya ra tý lý þý ne ka dar þu an i se, bi zim ha ya tý mýz da, ö lü mü müz de, ký yâ me tin ko pu - þu da, bi zim di ril me miz de, mah þer de top lan - ma mýz da, Cen net bað la rýn da do laþ ma mýz da o ka dar þu an la il gi li a lan lar ve kav ram lar dýr. Fa kat biz za man sü re ci nin i çin de ol du ðu - muz dan, bi zim bu yük sek ha ki ka ti, ya ni l - lah ýn za man üs tü o lu þu nu kav ra ma mýz zor - dur. Me se lâ, hep top ra ðýn i çin de ya þa yan, gö zü ol ma yan ve çok in ce du yar lý du yar ga la rýy la ya - þa yan, yön bu lan ve ha re ket e den bir yer al tý hay va ný i çin, me se lâ bir kös te bek i çin ý þý ðýn ve gör me nin hiç bir an la mý ve ta ný mý yok tur. O na ne gör me yi, ne ý þý ðý, ne ha re ket et mek i çin ý þý ða muh taç o lu þu mu zu kav ra ta maz sý nýz. O na sýl ý - þý ðý kav ra mak ta zor luk çe ki yor sa, biz de za - man üs tü o lu þu kav ra mak ta zor luk çe ke riz. O nun i çin biz, l lah Ka dîm dir, ze lî dir, v - vel dir, â i mî dir, be dî dir, Bâ kî dir de riz. Ve bu i sim le ri hep yan lýþ lýk la za man kav ra mý i çin - de ta ným la ma ya ve an la ma ya ça lý þý rýz. Çün kü biz za man kav ra mý i çin de ya þý yo ruz. Biz ken di - mi zi za man dan cü da sa ya mý yo ruz. a ni za - man sýz ya pa bi le ce ði mi zi as la dü þü ne mi yo ruz. Bun dan do la yý, l lah ýn bu i sim le ri ni ta ným lar - ken de za ma na ih ti ya cý mýz var mýþ gi bi ge li yor bi ze. Oy sa bu bi zim ya nýl gý nok ta mýz dýr. e mek, O nu bel li bir za man kav ra mý ve kýs - ka cý i çin de dü þün me miz en baþ ta, O nun e ze lî o lu þu i le bað daþ maz. Çün kü l lah ýn e ze lî ol - du ðu i fâ de si i le, bir ba ký ma l lah ýn za ma nýn a ra tý cý sý ol du ðu an la týl mak is te ni yor. Öy ley se za ma ný ve me kâ ný a ra ta nýn e ze lî o lu þu nu, za - man ve me kân i le ku þa týl mýþ zi hin le ri miz le kav ra ma mý za im kân yok tur. Big bang dan ön ce ne var dý? Kâ i nâ tý ya - rat maz dan ön ce l lah ne ya pý yor du? gi bi so ru lar, l lah ýn- hâ þâ za man i çin de bu - lun ma sý du ru mun da so ru la cak so ru lar dýr. ok sa l lah ýn e ze lî o lu þu nu ve ký dem sý fa - tý na sa hip bu lun du ðu nu bil dik ten son ra, bu so ru la ra ge rek kal mý yor. l lah a, meç hul bir mev cut o la rak 9 i man et - mek zo run da yýz. Ýþ te Kur ân da is te nen ve ö vü len gay ba i man bu dur. ip not lar: 1- Keþ fü l-ha fâ, C.2, Be dî üz za man, Mek tû bât, S Be dî üz za man, Þu â lar, S Be dî üz za man, Mes ne vî-i û ri ye, S Zâ ri yat Sû re si,  yet:56 6- Be dî üz za man, Ý þâ râ tü l-ý câz, S Be dî üz za man, Mes ne vî-i û ri ye, S Be dî üz za man, Mek tû bat, S Be dî üz za man, Mes ne vî-i û ri ye, S. 111 ok TV sey re den bi ri de ði lim. ç tý ðým za man da ge nel lik le rap TV le ri ni bir ge ze rim. Ge çen ak þam da öy le yap tým. l Ce zi re TV yi sey re di yor dum. Bir den ka ný mý don du ran deh þet bir gö rün tü i le kar - þý laþ tým. Kad da fi i le a lâ ka lý bir ha ber di gör dü - ðüm ve in san lý ða sýð ma yan bir gö rün tüy dü. Pe ri þan ve kan re van i çin de ki Kad da fi nin i ki ki þi ko lu na gir miþ, ha re ke ti ni en gel le miþ ve et raf ta ki bir sü rü in san (e ðer bun la ra in san de nir se ta biî) ça re siz du rum da ki bir a da mý linç e di yor du. Tek me, to kat, vs. þek lin de in ti - kam vâ rî bir þe kil de bo yu na vu ru yor lar dý. al - va rý yor du Kad da fi Vur ma yýn, yap ma yýn, l - lah tan kor kun, bu si zin yap tý ðý nýz yan lýþ, vs. di ye, a ma din le yen kim di ki? Bir de fa kan i çi ci sýrt lan lar iþ ba þýn day dý (o â ný, ga ze te miz ka ri - ka tü ris ti Ýb ra him Öz da bak kar de þim çok i yi bir þe kil de res met miþ ti), söz din ler ler miy di? O deh þet gö rün tü le ri sey re der ken yü re ði - miz par ça lan dý, ü zül dük. a zýk de ðil miy di, ça re siz ve mü da fa a sýz bir in sa ný linç et mek, var mýy dý bu nun ki tab da ye ri? s lýn da, in san lýk ta ri hin de böy le va ka lar çok gö rül müþ. Ha rîs, mün ta kîm, za lim in san - lar, da ha ön ce e mi niz ki al kýþ la dýk la rý in san la - rý, da ha son ra a cý ma sýz ca öl dür müþ ler dir. ýl - lar ön ce e ni s ya ya yýn la rýn da çý kan Veh bi Vak ka soð lu im za lý, Ön ce al kýþ la dý lar, son ra öl dür dü ler ki ta bý ný ha týr la dým þim di. Ger çi Kad da fî, za lim ve çok e na ni yet li bir dik ta tör dü. Bi zim genç lik yýl la rý mý za denk ge len za man da, yap tý ðý ih ti lâl le i da re yi e le al - mýþ, ken di ne has üs lûp ve ha re ket ler le dün - ya da ken di sin den çok söz et tir miþ ti. Þim di - ler de i se, biz ih ti yar lýk ça ðý na gir dik, hâ lâ da ik ti da rý ný sür dü rü yor du. O za man lar o ku lu - mu zun ya nýn da Lib ya Kül tür Mer ke zi var dý. O ra ya gi dip ge len ba zý ar ka daþ la rý mýz (þim di Tür ki ye nin i da re si ni el le rin de bu lun du ran lar da da hil), Kad da fi yi de, o nun o za man da ki meþ hur Baþ ba ka ný b düs se lam Cal lud u da ye re gö ðe sýð dý ra mý yor lar dý. O ar ka daþ la rý - mý zýn üs ta dý o lan e cib Fa zýl da Mil li Ga ze - te de Kad da fi ye, Kaz zâ fi, Ýs lâ mýn oð lu di ye med hi ye ler dü zü yor du. (Bu nu geç ti ði miz ay - lar da yaz dý ðý mýz bir ya zý mýz da da i fa de et - miþ tik). Ta bi î, el le rin de öl çü ol ma dý ðýn dan, bir müd det son ra da o nun yan lýþ ol du ðu nu an la yýn ca, on dan bi raz u zak laþ mýþ, da ha son - ra la rý or ta ya çý kan Hu mey nî vs. yi ken di le ri - ne reh ber seç miþ ler di. Hal bu ki, ken di mem - le ket le rin de Be di üz za man Sa id ur sî gi bi de - vâ sa reh ber bir þah si yet var ken, baþ ka yan lýþ yer ler de kur tu lu þu a rý yor lar dý. ma biz ler, e li miz de ki Ri sa le-i ur öl çü - süy le ha di se le re na zar et ti ði miz den, her þe yin if ra týn dan ve tef ri tin den u za ðýz l lah a þü kür. ün Kad da fi yi gök le re çý kar ma gi bi bir yan lý - þý mýz ol ma dý ðý gi bi, bu gün de (her ne ka dar yap týk la rý yan lýþ, za lim bir a dam ol sa da) ö lü - mü nün o þe kil de ol ma sý ný tas vib et me dik. fer sa dog ni as ya.com.tr Te sa dü fe yer yok ün ya da ve kâ i nat ta te sa dü fe yer yok. Göz a ra mak tan yo ru lur. Her þey kast-ý mah sus la bir Bi len ta ra fýn dan in ce bir a - yar la ya pýl mýþ týr. Son suz bir Ý ra de ve Ýs - tek söz ko nu su dur. Za ten te sa düf ol sa i di, sa yý - sýz gök cis mi ken di yö rün ge sin de ha re ket et me - yip di ðe ri nin yö rün ge si ne gi rer ve ký ya met ko - par dý. y nen do mi no et ki si gi bi ge ze gen le rin bir bi ri ne çarp ma sý ne ti ce si, kâ i nat bom ba gi bi pat la yýp yok o lur du. Hal bu ki bü tün ge ze gen ler, yýl dýz lar ken di yö rün ge le rin de in ce he sap lar la yüz yýl lar ca ha re ket et tik le ri hal de bir bi ri nin hat tý na te ca vüz et mez ler. e mek, diz gin le ri ni tu tan Zat ýn e mir le ri ni din li yor lar. Her þey en mü kem mel bir þe kil de ya ra tý lý - yor. a ra týk lar da ki ben zer mü hür ler, ay ný us - ta nýn ka le min den çýk týk la rý nýn gös ter ge si dir. Týp ký bir res sa mýn, tu va lin de yap tý ðý re sim ler - de fýr ça vu ru þu nun, renk cüm bü þü nün, hat tý - nýn ben zer lik ta þý ma sý mi sül lü. Lav la rýn yer yü zü ne çý kar ken hiç pet rol ya ta - ðý na rast la ma ma sý te sa düf mü? Rast la sa a tom bom ba sý gi bi yer yü zü par ça la na cak bel ki de. Ha yat du ra cak. e mek ki ih ti mal he sa bý ve te - sa düf yok tur. y nen su yun alt tan de ðil de, üst - ten don ma sý gi bi. lt tan don sa i çin de ki can lý la - rýn her yýl ye ni len me si lâ zým. Bu da mý te sa düf? e rin mer ke zin de, a teþ to pu mað ma var san tig rat de re ce ý sý. Çev re si ni de vam lý e ri ti yor. ma bir tür lü yer yü zü ne u la þa mý yor. Hal bu ki þim di ye ka dar çok tan u laþ mýþ ol ma - lýy dý. Ba zen ya nar dað lar u la þý yor. ma on lar da çý ka ca ðý ye ri bi li yor. Can lý la ra za rar ver me - den ve ya dün ya yý bom ba gi bi pat lat ma dan yer yü zü nü zi ya ret e di yor. Ta bii ba zen lav lar la in san la rý u ya rý yor. Ýb ret i çin, dü þün mek i çin... er yü zü nün yüz de 70 i nin su, yüz de 30 u - nun ka ra o lup da, yüz de 70 in yüz de 30 u is ti lâ et me me si, e de me me si... Ve ya yüz de 70 i su o - lan dün ya mýz da ku rak lýk çek me miz... Ýn san vü cu du da ha ri ka. y ný or gan la rý ta þý - yo ruz. ma yü rü me miz fark lý, ko nuþ ma mýz fark lý. ü zü müz ap ay rý. Par mak i zi miz kim li - ði miz. e di ði miz yi ye cek le rin gi de ce ði ye ri bil me si da ha ha ri ka; te sa düf le a lay e di yor lar a - de ta! Fos for gö ze gi di yor, kal si yum ke mik le re. Bu iþ te biz söz sa hi bi o la ma dý ðý mý za gö re... Bi - zi biz den da ha i yi bi len bir güç ü ze ri miz de ta - sar ruf e di yor. Haz ret-i Mu ham med in (asm) üm me ti ol - du ðu mu zu ya þa yý þý mýz la gös te re lim. Tâ ki Lut Kav mi gi bi, d mil le ti mi sül lü top rak al týn da yok ol ma ya lým. On lar yer yü zün den si lin miþ ti, biz ler ye ral týn da kay bol ma ya lým. mel le ri miz biz le ri a yak ta tut sun, sa a det-i da rey ne u laþ týr - sýn, müþ fik Üs ta dý mý za ve Rah met Pey gam be - ri mi ze (asm) ya kýn kom þu o la lým in þa al lah. TBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Çetin ikici Bey ve asemin Hanýmefendinin Zeynep urefþan ismini verdikleri çocuklarý dünyaya gelmiþtir. nne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan saðlýklý ve hayýrlý uzun ömür dileriz. alova eni sya Okuyucularý yýr-bu yur o yu nu fýk ra sý na gül sek mi, að la sak mý? s lan lar fe na hal de a cýk mýþ. Top la nýp, a - hu gü ya kra lýz, aç lýk tan ö le ce ðiz yav... May - mu na sal dý rý yo ruz, a ða ca ka çý yor; fil le re hü cum e di yo ruz, ko ca man cüs se li ler Cey lan lar hýz lý, ye ti þe mi yo ruz; ku þa dal sak, ge çin müm kü - na tý yok, u çu yor; e ba lýk av la ma sý ný da bil mi yo ruz a yý lar gi bi... e yap sak a ca ba? de miþ ler. Bi ri si, n i yi si, ö küz le re sal dý ra lým de miþ, Ý ri ya rý gö rü nü yor lar a ma, ne pen çe le ri var, ne diþ le - ri diþ... Tam bi ze gö re! O lur mu? O lur. Hü cu u u um! ma ev de ki he - sap çar þý ya uy ma mýþ; ö küz de öy le ya ba na a tý la - cak cins ten de ðil miþ... Or ga ni ze o lu yor lar, top lu - ca sa vun ma ya pý yor lar, püs kür tü yor lar mýþ. s - lan lar aç bî i laç, plan yap ma nýn pe þin de. n son: Til ki ye da ný þa lým, ze ki dir, kur naz dýr, bir yol gös te rir de miþ ler. Ba sit bir iþ, a ma be ni, ö küz le rin ya þa dý ðý zen - gin ot lak la rýn pren si ya pýn, i þi ni zi hal le de yim... de miþ. Ka bul et miþ ler. Til ki, e lin de be yaz bay - rak la ö küz le re git miþ: Muh te rem ö küz ler! s lýn da kral as lan la rý - mýz uy sal dýr. l lah i çin si zi de çok se vi yor - lar... ma þu a ra nýz da ki sa rý ö küz var ya, sa rý ö küz, iþ te prob lem o! Gö rün ce tah rik o lu yor - lar, can la rý çe ki yor, ve rin þu sa rý ö kü zü, kral - la rý mýz ke mal-i â fi yet le ye sin; siz de kur tu lun kar de þim, hu zur i çin de ya þa yýn! Ö küz ler, Ba na do kun ma yan yý lan (as lan) bin ya þa sýn man tý ðýy la, ve ri ve miþ ler sa rý ö - kü zü... Bir gün, i ki gün... Til ki e lin de bay rak, að zýn da bal, yi ne gel miþ: Gör dü nüz mü? Sal dý rý lar ke sil di, mut lu mut lu ya þý yor su nuz, de ðil mi? ma þu be - nek li ö küz var ya, be nek li ö küz, o bu ra da ol - du ðu sü re ce si ze ra hat yü zü yok kar de þim, can la rý çe ki yor, ve rin, kur tu lun! Hu zu run de va mý, ot la ðýn se lâ me ti i çin tes lim et miþ ler be nek li ö kü zü. Üç gün, dört gün... Til ki çat, yi ne gel miþ: Bur nu be yaz o la ný var ya!.. Tom bul o la ný!.. Þu kuy ru ðu u zun o la ný bu ra da ol duk ça hu - zur, mut lu luk ha ram si ze!.. Tek tek gö tür müþ tes lim et miþ. Tek, tük kal mýþ lar. Bir gün til ki de ðil, se miz as lan çý ka gel miþ. Han gi ni zi is ti yor sam, ca ným han gi ni zi çe - ki yor sa, o nu ve re cek si niz, a da mý has ta et me - yin lan! de miþ. Ot lak ta ti ril ti ril tit re yen, tek tük kal mýþ ö küz - ler, Keþ ke sa rý ö kü zü ver me sey dik de miþ de - me si ne a ma, iþ iþ ten geç miþ. *** ca ba þim di bu a yýr-bu yur o yu nu fýk ra sý na gül sek mi, að la sak mý? þa ðý da ki ha ki kat le ri de o ku ya lým da son ra ka rar ve re lim: ð la ya cak mý - yýz gü lü ne cek ha li mi ze; yok sa gü le cek mi yiz að - la na cak ha li mi ze? *** * Bir bi ri niz le çe kiþ me yin; son ra kor ku ya ka pý - lýr sý nýz da kuv ve ti niz gi der. (Kur ân, n fâl, 46.) * Ýh ti ras lar dan ve düþ man ca ta raf gir lik ler den, kuv ve ti miz hi çe i ner; az bir kuv vet le e zi le bi li riz. (Mek tû bât, s. 261.; Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 183.) * Sa kýn! ik kat e di niz, ih ti lâf-ý meþ re bi niz den ve za yýf da mar la rý nýz dan ve derd-i ma i þet za ru - re ti niz den ehl-i da lâ let is ti fa de e dip, bir bi ri ni zi ten kit et tir me ye mey dan ver me yi niz. Meþ ve ret-i þer i yey le rey le ri ni zi te þet tüt ten (dü þün ce le ri ni zi, gö rüþ le ri ni zi da ðýl mak tan) mu ha fa za e di niz. * Bu hiz met-i Kur â ni ye de bu lu nan kar deþ le ri - ni zi ten kit et me mek ve on la rýn üs tün de fa zi let fu - ruþ luk nev in den gýp ta da ma rý ný tah rik et me mek - tir. Çün kü na sýl in sa nýn bir e li di ðer e li ne re ka bet et mez, bir gö zü bir gö zü nü ten kit et mez, di li ku la - ðý na i ti raz et mez, kalb ru hun a yý bý ný gör mez. Bel ki bir bi ri nin nok sa ný ný ik mal e der, ku su ru nu ör ter, ih ti ya cý na yar dým e der, va zi fe si ne mu a ve net e der. ok sa o vü cud-u in sa nýn ha ya tý sö ner, ru hu ka çar, cis mi de da ðý lýr. (Lem a lar, ) * Siz ler her za man dan zi ya de bu fýr tý na da te - sa nü dü nü zü ve it ti ha dý ný zý ve bir bi ri nin ku su ru - na bak ma ma sý, bir bi ri ni ten kit et me me si, Ri sâ lei ur un va zi fe-i kud si ye-i i ma ni ye si he sa bý na mü kel lef ve muh taç sý nýz. Sa kýn bir bi ri niz den gü - cen me yi niz ve ten kit et me yi niz. ok sa az bir za af gös ter se niz, ehl-i ni fak is ti fa de e dip siz le re bü yük za rar ve re bi lir ler. (Kas ta mo nu, s. 172.) * U huv vet i çin bir düs tu ru be yan e de ce ðim ki, o düs tu ru cid den na za ra al ma lý sý nýz: Ha yat, vah - det ve it ti ha dýn ne ti ce si dir. Ým ti zaç kâ râ ne it ti had git ti ði va kit, mâ ne vî ha yat da gi der. Te sa nüd bo - zul sa ce ma a tin ta dý ka çar. * e fis ve þey tan, si zi, kar de þi ni ze kar þý i ti ra za ve hak lý o la rak ten ki de sevk et ti ði va kit, de yi niz ki: Biz, de ðil böy le cüz î hu ku ku mu zu, bel ki ha - ya tý mý zý ve hay si ye ti mi zi ve dün ye vî sa a de ti mi zi Ri sâ le-i ur un en kuv vet li ra bý ta sý o lan te sa nü - de fe da et me ye mü kel le fiz. O bi ze ka zan dýr dý ðý ne ti ce i ti ba rýy la dün ya ya, e na ni ye te a it her þe yi fe da et mek va zi fe miz dir de yip nef si ni zi sus tu ru - nuz. Me dâr-ý ni zâ bir me se le var sa meþ ve ret e di - niz. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 181.) (0 505) Ç ö ve rek öl dür mek L LH I ZL SIF TI

6 6 25 KÝM 2011 SLI URT HBR Hastanelere sevk edilen yaralýlarýn tedavisi sürüyor V'I rciþ ilçesinde meydana gelen depremde yaralanarak rzurum ve ðrý ya sevk edilen yaralýlarýn tedavisi sürüyor. mbulanslarla rzurum daki tatürk Üniversitesi Týp Fakültesi ziziye raþtýrma Hastanesi ile Bölge ðitim ve raþtýrma Hastanesine getirilen yaralýlar, tedavi altýna alýndý. Bu arada, ðrý iline sevk edilen yaralýlarýn sayýsýnýn 72 ye ulaþtýðý, ðrý evlet Hastanesinde tedavi altýna alýnan yaralýlardan 3 ünün de öldüðü kaydedildi. rciþ'te enkazdan yaralý olarak çýkarýlan, ambulansla rzurum a götürülen Patnos Milli ðitim Þube Müdürü Mustafa ardýmcý yolda öldü. rzurum/aa t Balýk Kurumunun bahçesine çadýrkent V Valiliði tarafýndan t Balýk Kurumunun bahçesinde kurulan çadýrkente bin 200 kiþilik sýcak yemek daðýtýldý. Van daki depremin ardýndan Kýzýlay tarafýndan gönderilen 500 kiþilik çadýrkent Van-rciþ karayolundaki t Balýk Kurumu bahçesine kuruldu. skerlerin yardýmý ile kurulan çadýrlara aileler yerleþtirildi. Van Valiliði tarafýndan çadýrkentte sýcak yemek daðýtýmýna baþlandý. Kýzýlay tarafýndan gönderilen battaniyeler de yine çadýrdaki ailelere verilip sýcak yemek daðýtýldý, Öte yandan kent merkezindeki enkaz kaldýrma çalýþmalarý sürdürülüyor. Geceyi dýþarýda geçiren bazý vatandaþlar ateþ yakarak ýsýndý. Van/aa Van, sokakta sabahladý GC BOUC SRSITILRI VM TTÝÐÝ V' RM KURTRM KÝPLRÝ ÇLIÞMLRII RLIKSIZ SÜRÜRÜ. GCÝ IÞRI GÇÝR VTÞLR, SBH MZII CMÝLR KILI. V ön ce ki gün mey da na ge len 7,2 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan, art çý sar sýn tý lar ge ce bo yun ca de - vam et ti. Va tan daþ lar, ge ce yi va li lik bah çe sin de, park lar - da, bi na lar dan u zak boþ a lan lar da ve t-ba lýk Ku ru mu bah çe sin de ku ru lan ça dýr kent te ge çir di. teþ ya ka rak ý - sýn ma ya ça lý þan va tan daþ lar, sa bah na ma zý ný ca mi ler de kýl dý. Ö te yan dan, Ýl fet cil u rum Mü dür lü ðün den a lý nan bil gi ye gö re, yur dun çe þit li il le rin den ge len yak la - þýk 650 ki þi lik a ra ma kur tar ma e kip le ri r ciþ il çe sin de, zer bay can ve Ý ran e kip le ri nin yer al dý ðý yak la þýk 300 ki - þi lik e kip de Van da ça lýþ ma la rý ný a ra lýk sýz sür dür dü. Turk cell Ge nel Mü dür lü ðün ce, 3 a det mo bil uy du 1 i le - ti þim a ra cý nýn gön de ril di ði, n tal ya dan i se 4 ton gý da ve 7 bin ki þi lik ku man ya nýn Van a doð ru yo la çýk tý ðý öð - re nil di. i ðer il ler den yo la çý kan a ra ma kur tar ma e kip le - ri nin de sa bah sa at le rin de böl ge ye u laþ tý ðý kay de dil di. KIZIL I KÝBÝ BÖLG ULÞTI Van da mey da na ge len dep re min ar dýn dan Türk Ký zý - la yý nýn 116 ki þi lik uz man e ki bi nin dep rem böl ge si ne u - laþ tý ðý bil di ril di. Ký zý lay dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, yer - le þim yer le ri za rar gö ren va tan daþ lar i çin ça dýr kur ma ça - lýþ ma la rý nýn de vam et ti ði kay de dil di. Ký zý lay ýn böl ge ye sü rek li ça dýr ve bat ta ni ye sevk et ti ði be lir ti len a çýk la ma da þu bil gi le re yer ve ril di: ep re min ar dýn dan a cil o la rak ha re ke te ge çen Türk Ký zý la yý nýn ül ke ge ne li ne ya yýl mýþ lo jis tik mer kez le rin den 7 bin 496 ça dýr, 8 top lu ba rýn ma ça dý rý, 22 bin 229 bat ta ni ye, 3 bin 812 ka ta li tik so ba, bin 719 mut fak se ti, bin ce set tor ba sý, bin 120 gý da ko li si, 2 bin 320 iç me su yu, 5 bin ek mek ve 500 ku man ya böl ge ye u laþ ma ya baþ la dý. Böl ge ye 1 a det mo bil fý rýn ve 21 sey yar mut fak gön de ril di, Türk Ký zý la yý nýn Van da ki a þe vi de a - fet ze de ler i çin ye mek çý ka rý yor. r ciþ e u la þan ilk ça dýr la - rýn da ku ru lu mu na hýz la baþ lan dý. r ciþ stad yum a la nýn - da ve Van-r ciþ yo lun da i ki ça dýr kent o luþ tu rul du. ep - rem den et ki le nen va tan daþ la ra psi ko sos yal des tek ver - mek ü ze re Türk Ký zý la yý nýn uz man psi ko log la rý nýn da böl ge de gö rev len di ril di ði kay de dil di. n ka ra/a a Sabah olunca arama ve kurtarma hýzlandý V meydana gelen depremde büyük hasar oluþan rciþ ilçesinde havanýn karanlýk olmasý yüzünden güçlükle yürütülen arama kurtarma çalýþmalarýna sabah saatlerinde hýz verildi. rciþ te enkaz altýnda kalan kiþilere ulaþýlmasý için baþlatýlan arama kurtarma çalýþmalarý sürdürülüyor. Ýlçede arama kurtarma çalýþmalarýnda, gece saatlerinde, havanýn kararmasý yüzünden iþ makinelerinin saðlýklý çalýþamamasý sebebiyle güçlük yaþandý. ncak günün aydýnlanmasýyla rciþ e gelen çok sayýda sivil arama kurtarma ekibi çalýþmalarýna hýz verdi. Çalýþmalarýnda özellikle canlý insanlarýn olma ihtimalinin yüksek olduðu binalarýn enkazlarýna aðýrlýk veren ekipler, dedektörler ve arama kurtarma köpekleriyle çalýþma yapýyor. Ýlçedeki Van olu Caddesi nde bulunan çok sayýda yýkýlmýþ binanýn etrafýnda toplanan çok sayýda vatandaþ, yýkýlan binalardaki arama kurtarma çalýþmalarýný takip etti. Bütün kurumlar ve yardým ekipleri seferber oldu Muþ Valisi li Çýnar, depremin meydana geldiði Van a yardým ekipleri ile yardým malzemeleri gönderildiðini bildirdi. Ýzmir ve Manisa dan 134 kiþilik saðlýk ve arama-kurtarma ekibi uçakla Van a hareket etti. Üsküdar Belediyesi, deprem sonrasý arama kurtarma çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere 4 araçlýk acil kurtarma konvoyunu, kendi branþlarýnda uzman 11 kiþilik ekiple bölgeye gönderdi. Kimse ok Mu ayanýþma ve ardýmlaþma erneði dana Þubesi tarafýndan Van a 20 ton gýda maddesi ile 500 kiþilik çadýr gönderildiði bildirildi. lazýð Valiliði, Van da meydana gelen deprem nedeniyle yardým kampanyasý baþlattý. Bingöl Belediyesi bölgeye arama kurtarma ekibi ile yardým malzemeleri gönderdi. Kocaeli Büyükþehir Belediyesi, deprem felâketi yaþanan Van a personel ile günde 6 bin kiþiye yetecek 7 ton yiyecek malzemesi gönderdi. Bingöl'den deprem bölgesine 30 araç ve 102 personelden oluþan arama kurtarma ekibi ile gýda maddesi gönderildi. Türk Kýzýlayý Sivas erel fet Þefliði'nden 4 týr dolusu 1230 adet afet çadýrý deprem bölgesine gönderildi. Kahramanmaraþ'tan 8 araç ve 41 personelden oluþan arama kurtarma ekibi Van'a gönderildi rciþ te kurtarma çalýþmalarý sürüyor F: ep rem de, 970 bi na yý kýl dý BÞ B K LIK fet ve cil u rum ö - ne ti mi Baþ kan lý ðý, Van da mey da na ge - len dep rem de sa at i ti ba rýy la 138 ki þi nin öl dü ðü nü, 350 ki þi nin ya ra lan dý - ðý ný ve 970 bi na nýn yý kýl dý ðý ný bil dir di. Baþ ba kan lýk fet ve cil u rum ö ne ti - mi Baþ kan lý ðýn dan ( F) ya pý lan ya zý - lý a çýk la ma ya gö re, 44 il ve 37 ku rum dan a ra ma kur tar ma, sað lýk ve ilk yar dým per so ne li i le e kip man la rý, 4 Türk Ha va ol la rý ve 7 as ke ri ol mak ü ze re top lam 11 a det u çak ve a raç lar la ha va ve ka ra dan böl ge ye sevk e dil di. F ýn 20 ki þi lik bir tek nik he yet i le Van da bu lun du ðu be lir ti len a çýk la ma da, þu bil gi le re yer ve - ril di: Böl ge ye top lam bin 584 a ra ma kur tar ma per so ne li, 491 sað lýk per so ne li, 10 a ra ma kö pe ði, 256 iþ ma ki ne si ve a - raç, 7 si ha va am bu lan sý ol mak ü ze re 75 am bu lans, 20 je ne ra tör, 95 sey yar tu va - let, 2 bin 546 ça dýr, 7 bin 648 bat ta ni ye, bin 120 gý da pa ke ti, 10 bin 40 gý da ko li si ve 500 ku man ya gön de ril miþ tir. 3 a det as ke ri kar go u ça ðý da per so nel ve mal ze - me trans fe ri yap mak ü ze re, n ka ra-van a ra sýn da ring yap mak ta dýr. n ka ra/a a ÐIR ha sa rýn o luþ tu ðu r ciþ te a ra ma kur tar ma ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Kent mer ke zin de ki bir - çok bi na ta ma men çö ker ken, bir çok bi na da da ha - sar mey da na gel di. Ta ma men çö ken bi na lar da Jan - dar ma, Si vil Sa vun ma, KUT, TTK ve M Li dam (Kö pek li ra ma ki bi) a ra ma ça lýþ ma la rý na ka tý lý - yor. Ký zý lay, il çe mer ke zin de ça dýr da ðý tý yor. r ciþ - li le re ek mek, su, be bek bis kü vi si ve süt de da ðý tý lý - yor. Ýl çe hal ký ge ce yi bü yük öl çü de dý þar da ge çir di. Çö ken bi na la rýn en ka zýn da ka lan la rýn ya kýn la rý ü - zün tü lü bek le yiþ i çin de kur tar ma ça lýþ ma la rý ný iz le - di. ep rem de ö len ler den ce set le ri ne u la þý lan lar ev let Has ta ne si nin ar ka bah çe si ne ge ti ri li yor. Bu ra da kim lik tes pi ti ve ya kýn la rý nýn teþ hi sin den son ra ce na ze ler a i le le ri ne tes lim e di li yor. Kay ma - kam lýk ta kriz mer ke zi o luþ tu rul du. Kur tar ma e kip - le ri nin da ðý lý mý bu kriz mer ke zin den yö ne ti li yor. Van Va li si Mü nir Ka ra oð lu þe hir mer ke zin de ki ça - lýþ ma la rý ko or di ne et ti ði i çin ð rý Va li si li er li ka ya r ciþ te ki ça lýþ ma la rý yö ne ti yor. Çok sa yý da yar dým ku ru lu þu da r ciþ e yar dým u laþ týr ma ya baþ la dý. Ýl - çe ye bað lý Ca mi Ke bir Ma hal le si l ka nat Cad de - si'nde ki, 6 kat lý bi na nýn en ka zýn da ça lýþ ma la rý ný yo - ðun laþ tý ran Si vil Sa vun ma ve U lu sal Me di kal Kur - tar ma ki bi (UM K) e kip le ri, r kan Gür büz i le 3 ve 5 yaþ la rýn da 2 ço cu ða u laþ tý. Kriz Ma sa sý ö ne ti ci si li er li ka ya, Van'da mey da na ge len dep rem de a - ðýr ha sa rýn o luþ tu ðu r ciþ il çe sin de 927 ki þi den o lu - þan 47 e ki bin a ra ma kur tar ma ça lýþ ma la rý ný sür - dür dü ðü nü söy le di. Bir mi na re si yý ký lan Vanyo lu Ca mi inin di ðer mi na re si de sa ba ha kar þý yý kýl dý. Sa ba ha ka dar 213 art çý sar sýn tý K ÝL LÝ Ra sat ha ne si ve ep rem raþ týr ma ns ti tü sü ve ri le ri ne gö re, ön ce ki gün de mey da na ge len 7,2 o lan dep re min ar dýn dan en þid det li le ri 5,7 ve ve i ki de fa 5,5 o lan bir çok art çý sar sýn tý o luþ tu. Van da ki sar sýn tý la rýn ya ný sý ra ð rý, Bit lis, Muþ, Ið dýr, Kars ve r zu rum da da ay rý ca en bü yü ðü 3,8 þid de tin de o lan top lam 37 dep rem ol du. 7.2 lik dep re min ar dýn dan ge ce bo - yun ca top lam 213 art çý sar sýn dý mey da na gel di. Bu a ra da Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat - ha ne si ve ep rem raþ týr ma ns ti tü sün den bir e kip Van a git ti. Ýs tan bul/a a Ça dýr da ðý tý mýn da iz di ham G C Ý ha va nýn so ðuk ol ma sý na rað men so kak ta ve yak týk la rý a teþ le rin et ra fýn da ge çi ren ba zý va - tan daþ la rýn i se sa bah sa at le rin de ha sar lý o lan ken - di ev le ri ne gi re rek, ö zel lik le gi yim ve gý da mal ze - me si al dýk la rý göz len di. r ciþ ev let Has ta ne si ve r ciþ Top lum Sað lý ðý Mer ke zi nin ö nü ne ge len ba zý va tan daþ lar, dep rem de kay bo lan ya da has ta - ne ye ge ti ri len ya kýn la rýn dan ha ber al mak i çin has ta ne ö nün de u zun sü re bek le di. Türk Ký zý la yý - nýn kam yon la il çe ye gön der di ði ça dýr la ra va tan - daþ lar yo ðun ta lep gös ter di. Ça dýr la rýn da ðý týl ma - sý sý ra sýn da iz di ham ya þan dý. TTK nýn uz man e kip le ri böl ge de ZO GUL K T, Tür ki ye Taþ kö mü rü Ku ru mun - dan (TTK) dep rem böl ge si ne gi den 41 ki þi lik ma - den ci ler den o lu þan ilk e kip kur tar ma ça lýþ ma la rý na Van ýn r ciþ il çe sin de baþ la dý, 50 ki þi lik i kin ci e kip de n ka ra dan Van a u çak la ha re ket e de ce ði bil di - ril di. Gö çük ve en kaz la ra yer al tý kö mür ma den ci - li ðin de kul la ný lan ö zel tah ki mat me tot la rýy la gi ren yüz ler ce ma den ci, en kaz i çin de i ler le me, gaz lý or - tam lar da em ni yet ted bir le ri al ma ve ça lýþ ma ye te - nek le riy le 17 ðus tos ve 12 Ka sým 1999 dep rem le - rin de ö nem li gö rev ler üst len di.1999 da ki dep rem - ler de 103 ki þi yi en kaz dan kur ta ran ma den ci ler, 624 ki þi nin ce se di ni çý kar dý. Zon gul dak/a a TZÝ Muhterem kardeþimiz Fesih Fidan'ýn muhterem babasý Hoca Mizbah Fidan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Batman eni sya Okuyucularý TZÝ Muterem aðabeyim Rýfat Okyay'ýn babasý Lütfullah Okyay'ýn vefatýný teessürle öðrendim. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna taziyetlerimi sunarým. Burak Küçük alova ZÝ 20/10/2011'de Ýski aka Kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin Öztürk 20/10/2011'de üfus Cüzdanýmý ve Finansbank ve apý Kredi kartlarýmý kaybettim. Hükümsüzdür. urbay emiray

7 Ü 25 KÝM 2011 SLI 7 Libya halký özgürlüðü kutluyor ULUSL GÇÝÞ KOSÝ BÞKI BÜLCLÝL'Ý "LÝB'I KURTULUÞUU" ÝL TMSÝÝ RI MÝSRTLILR SOKKLR ÖKÜLÜ. Mus ta fa b dül ce lil LÝB Ulusal Geçiþ Konseyi Baþkaný Mustafa bdülcelil in Libya nýn kurtuluþunu ilan etmesinin ardýndan Misratalýlar sokaklara döküldü. Ýç savaþta en yoðun çatýþmalardan birinin gerçekleþtiði Misrata da yaþayanlar ellerinde yeni Libya bayraðý ve savaþta kaybettiklerine ait fotoðraflarla Özgürlük Meydaný nda toplandý. Meydanda kurulan sahneden yapýlan müzik yayýnýna dans ederek büyük bir coþkuyla eþlik e- den Libyalýlar, iç savaþta kullanýlan araçlarla ve silahlarla belki de son kez fotoðraf çektirdi. Þehirde klakson çalarak tur atan Libyalýlara, ambulanslarýn ve itfaiye araçlarýnýn sirenleri eþlik etti. Meydandaki havai fiþek gösterisi, Kaleþnikof ve u- çaksavarlarla yapýlan atýþlar kutlamalarýn heyecanýný artýrdý. Savaþta kullanýlan paletli obüslerle, uçaksavarlarýn takýlý olduðu kamyonetlere binenlerin gösterileri ise Misratalýlar tarafýndan ilgiyle izlendi. Misrata / aa Sirte de toplu mezar bulundu ÖLÜRÜL devrik Libya lideri Muammer Kaddafi nin doðum yeri Sirte kentinde toplu mezar bulunduðu bildirildi. Merkezi ew ork taki Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, toplu mezarda bazýlarý muhalif güçler tarafýndan idam edilmiþ olmasý muhtemel, Kaddafi yanlýsý 53 kiþinin çürümüþ cesedinin bulunduðunu duyurdu. Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, toplu mezarýn, kendilerini yasalarýn üzerinde gören Kaddafi karþýtý güçlerin adam öldürme, yaðmalama ve diðer kötü muamele suçlarýný iþlediðini gösterdiðini kaydetti. Örgüt, Libyalý yetkililerden silahlý gruplarý kontrol etmesini isterken, B ve Ýngiltere soruþturma çaðrýsýnda bulundu. Trablus / aa Sokaklara dökülen Libyalýlar, özgürlük kutlamasý yaparken, ülkelenin geleceðinin nasýl þekilleneceði belirsizliðini koruyor. n ka ra dan UGK ye des tek IÞÝÞLRÝ Bakanlýðý, önceki gün Bingazi de Libya nýn kurtuluþunun ilan edilmesinin memnuniyetle karþýlandýðýný bildirdi. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, dost ve kardeþ Libya halkýnýn, özgürlük, adalet ve demokrasi uðrunda verdiði zorlu mücadelede bir merhaleyi daha baþarýyla tamamladýðý belirtilerek, 23 kim 2011 tarihinde Bingazi de Libya nýn kurtuluþunu ilan etmesini büyük memnuniyetle karþýlýyor, bu mutlu ve tarihi günde Libya halkýný tebrik ediyoruz denildi. çýklamada þunlar ifade edildi: Libya halkýnýn aðýr bedeller ödemek pahasýna elde ettiði bu büyük baþarý, tüm dünyada demokrasi mücadelesi veren halklara umut ýþýðý ve ilham kaynaðý teþkil etmektedir. Türkiye, Libya halkýnýn tek meþru temsilcisi olarak gördüðü Ulusal Geçiþ Konseyi nin, demokratikleþme sürecini geçtiðimiz ðustos ayýnda açýkladýðý yol haritasý temelinde, tüm Libya halkýný kucaklayacak þekilde baþarýyla yürüteceðine inanmaktadýr. Türkiye nin, Libya halkýnýn haklý taleplerle baþlattýðý mücadelesine baþýndan beri destek verdiði ifade edildi. nkara / aa KFÝ'Ý CZSÝ HÂLÂ FRÝK PZRI' TUTULUOR LÝB I devrik lideri Muammer Kaddafi nin cenazesi hala Misrata daki frika Pazarý ndaki soðuk hava deposunun içinde tutuluyor. Kaddafi nin yaný sýra oðlu Mutassým Kaddafi ve Savunma Bakaný bubekir unus Cebir in cenazeleri de ayný depoda bulunuyor. Cenazeleri görmek için Misrata ve ülkenin diðer bölgelerinden gelen halk, frika Pazarý nýn önünde kuyruklar oluþturuyor. iðer taraftan Kaddafi nin ölümünden önce içinde bulunduðu belirtilen cip de frika Pazarý na getirildi. Cipin üzerinde pek çok mermi deliði bulunduðu, ön ve arka camlarýnýn kýrýk olduðu, öndeki iki lastiðinin de patlak olduðu görüldü. an taraflarýna ve ön tarafýna aldýðý darbeler nedeniyle kaportasýnda büyük göçükler oluþan cipin içinde Kaddafi ve beraberindekilere ait bazý özel eþyalar olduðu da gözlemlendi. Kaddafi nin cenazesini görmeye gelen Libyalýlar cipi inceleyebiliyor ve görüntü alabiliyor. Misrata / aa ÖZL ÞLRI GÖRÜCÜ ÇIKTI LÝB I devrik lideri Muammer Kaddafi nin silahlarý ve yerinin belirlenmesine yol açtýðý belirtilen uydu telefonu Misrata da görücüye çýktý. Kaddafi yi yakalayan Ulusal Geçiþ Konseyi (UGK) askerleri, Kaddafi nin yakalandýðýnda beraberinde bulundurduðu eþyalarla basýn toplantýsý yaptý. skerler adýna konuþan Ömer hmet l-þidani, Kaddafi yi yakaladýklarýnda baþýnda kanlar bulunduðunu ve kendisini hemen kamyonete koyduklarýný anlattý. Kaddafi yi yakalayanlarýn onu vurmadýðýný savunan l-þidani, Kaddafi nin eþyalarýný eline alarak tek tek basýn mensuplarýna gösterdi. Bir UGK askerinin Kaddafi nin cebinden alarak onu vurduðu iddia edilen altýn kaplamalý silahýnýn üzerinde Ömer Muhtar ýn resminin tasvir edildiði bir iþleme yer aldýðý görüldü. l-þidani, gösterilen eþyalar arasýnda bulunan Kaddafi nin Magnum marka silahýnýn i- se yakalandýðý anda Kaddafi nin elinde olduðunu bildirdi. Kaddafi nin beraberindeki eþyalar arasýnda içinde dua yazýlý olan ve kendisini koruduðuna inandýðý bir muska da yer alýyor. Kaddafi nin, yerinin tespit edilmesini saðlayan telefon görüþmesini yaptýðý iddia edilen, Thuraya marka uydu telefonu ve boynuna taktýðý poþu da eþyalar arasýnda bulunuyor. Misrata / aa B nin Þam Büyükelçisi Ford, Suriye den ayrýldý B Ý Þam Bü yü kel çi si Ro bert Ford un, ev let Baþ ka ný Beþ þar sad yan lý la rýn el çi li ðe yö - ne lik sal dý rý la rý ne de niy le Su ri ye den ay rýl dý ðý bil di ril di. l çi li ðin bir ça lý þa ný, Bü yü kel çi nin so - nu a çýk iz ne ay rýl dý ðý ný ve Was hing ton a git ti ði - ni söy le di. Ford un bu a dým la ha re ket öz gür lü - ðü nün ký sýt lan ma sý na da tep ki ver di ði i fa de e di - li yor. Hem B nin Þam Bü yü kel çi li ði hem de Bü yü kel çi nin a raç kon vo yu ge çen ay lar da sad yan lý la rý nýn sal dý rý sý na uð ra mýþ tý. Son o la rak Cu - ma gü nü, da ha ön ce re jim kar þý tý pro tes to la rýn ya pýl dý ðý bir ca mi ye gi der ken Ford a do ma tes ve yu mur ta a týl mýþ tý. Þam / a a Su ri ye de ça týþ ma lar da 22 ki þi öl dü SU RÝ Ý de ði þik kent le rin de dü zen le nen o - pe ras yon lar da ö lü sa yý sý nýn 22 ye yük sel di ði bil di ril - di. e rel ak ti vist ler, baþ ta baþ kent Þam ýn ban li yö le - ri ol mak ü ze re Hu mus, e ra ve Ýd lib kent le rin de dü zen le nen o pe ras yon lar da gü ven lik güç le ri nin aç - tý ðý a teþ te ö lü sa yý sý nýn 22 ye çýk tý ðý ný be lirt ti. Bir kaç gün de be ri Hu mus ken tin de çý kan ça týþ ma lar da a - çý lan a teþ te bir çok bi na nýn ha sar gör dü ðü nü, ken - tin ba zý böl ge le rin de hal kýn so kak çýk mak tan kork - tu ðu nu kay de den ak ti vist ler, ak þam üs tü, ül ke nin bir çok ken tin de yö ne tim kar þý tý gös te ri le rin dü zen - len di ði ni, dü zen le nen gös te ri ler de, gös te ri ci le rin re - jim a ley hin de slo gan lar at tý ðý ný söy le di. Þam / a a Jup pe nin n ka ra zi ya re ti Ka sým a yý na er te len di FR S ý þiþ le ri Ba ka ný la in Jup pe nin, ý - þiþ le ri Ba ka ný h met a vu toð lu nun res mi da vet - li si o la rak 26 kim de n ka ra ya ya pa ca ðý zi ya ret Ka sým or ta la rý na er te len di. ip lo ma tik kay nak - lar dan a lý nan bil gi ye gö re, u lus la ra ra sý ge liþ me ler çer çe ve sin de i ki ba ka nýn da yo ðun dip lo ma si tra - fi ðin den do la yý zi ya re tin kar þý lýk lý o la rak Ka sým or ta la rý na er te len me si ka rar laþ tý rýl dý. Fran sa da bir dö nem baþ ba kan lýk yap mýþ o lan Jup pe nin zi - ya re ti sý ra sýn da, i ki li ve böl ge sel i liþ ki ler, Tür ki - ye nin B i le sür dür dü ðü tam ü ye lik mü za ke re le - ri, Kýb rýs ko nu su ay rýn tý lý bir þe kil de gün de me ge - le cek. rap ba ha rýy la il gi li ge liþ me ler, Or ta do ðu ba rýþ sü re ci de ay rýn tý lý bir þe kil de e le a lý na cak ko - nu lar a ra sýn da yer a lý yor. Paris / a a Ku veyt dý þiþ le ri ne ye ni ba kan se çil di KU VT T ge çen haf ta dý þiþ le ri ba kan lý ðýn dan is - ti fa e den Þeyh Mu ham med l Sa bah ýn ye ri ne Þeyh Sa bah Ha lit l Sa bah ýn ge ti ril di ði bil di ril di. Ku veyt res mi ha ber a jan sý KU, l Sa bah ha ne da ný nýn ön de ge len ü ye le rin den o lan ve da ha ön ce en for - mas yon ba kan lý ðý gö re vi ni yü rü ten Þeyh Sa bah ýn a - ta ma sý nýn Ku veyt mi ri ta ra fýn dan ka bul e dil di ði ni du yur du. Þeyh Mu ham med l Sa bah ýn is ti fa et me ne de ni ne i liþ kin i se a çýk la ma ya pýl ma dý. ubai / a a Fas'ta protesto gösterisi düzenleyen binlerce kiþi, gelecek ay yapýlacak seçimleri protesto etme çaðýrýsýnda bulundu. Fas ta se çim le ri boy kot çað rý sý ya pýl dý KU Z f ri ka ül ke si Fas ýn dört bir ya nýn da pro tes to gös te ri le ri dü zen le - yen bin ler ce ki þi, ül ke de ge le cek ay ya pý la cak ge nel se çim le ri boy kot et - me çað rý sýn da bu lun du. 25 Ka sým da ya pýl ma sý plan la nan se çim le rin yal - nýz ca ül ke de ki an ti-de mok ra tik re ji - min e li ni güç len di re ce ði ni sa vu nan 3000 ci va rýn da gös te ri ci baþ kent Ra - bat ta top la nýr ken, yak la þýk 8000 ki þi - nin i se Ka zab lan ka da dü zen le nen gös te ri le re ka týl dý ðý bil di ril di. Gör gü ta nýk la rý, Ra bat ta ki pro tes to lar sý ra - sýn da gü ven lik güç le ri nin gös te ri ci le - re þid det uy gu la dý ðý ný ak tar dý. Fas Kra lý Mu ham med, son dö nem de yap tý ðý a çýk la ma lar da, ge nel se çim le - rin a dil ve þef faf bir or tam da ya pý la - ca ðý ný ta ah hüt et miþ, a na ya sa da ya pý - la cak de ði þik lik ler le yet ki le rin den bir kýs mý ný dev re de ce ði ni de a çýk la mýþ tý. na ya sa de ði þik lik le ri nin gös ter me lik ol du ðu nu sa vu nan de mok ra si yan lý sý gös te ri ci ler i se a sýl yet ki nin ha la kral ve da nýþ man la rý nýn e lin de bu lun du - ðu nu ö ne sü rü yor. Rabat / a a Tu nus hal ký na BM den kut la ma BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Tu nus ta ri hi nin öz gür ve çok par ti li ilk se - çim le ri i çin san dý ða gi den Tu nus lu la rý kut la dý. Ban ýn söz cü sü nün Ce nev re de yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ön ce ki gün dü zen le nen ta ri hi se çim le rin Tu nus ta ve ge nel o la rak Ku zey f ri ka i le Or ta do ðu da de mok ra si ye ge çiþ i çin i le ri ye a - týl mýþ ö nem li bir a dým ol du ðu vur gu lan dý. Ge çiþ sü re ci nin ba þa rý sýn da ka dýn ve genç le rin ka tý lý mý nýn be lir le yi ci ol du ðu nun i fa de e dil di ði a çýk la ma da, Tu - nus un, ken di le ri ve ye ni ne sil ler i çin da ha i yi ve de mok ra tik ge le ce ðin in þa - sýn da BM nin tam des tek ver di ði ne gü ve ne bi le ce ði be lir til di. Cenevre / a a HÖH ka le sin de yi ne ka zan dý BUL G RÝS T dün ya pý lan cum hur baþ kan lý ðý ve ye rel se çim ler de ü ye le ri nin ço ðun lu ðu nu Türk le rin o - luþ tur du ðu Hak ve Öz gür lük ler Ha re ke ti nin (HÖH) ka le si o la rak bi li nen Kýr ca a li ken tin de Be le di ye Baþ ka ný Ha san zis in ilk tur da yüz de 50 ba ra jý ný a þa rak se çi mi ka zan dý ðý a çýk lan dý. San dýk lar ka pan dýk tan son ra ya pý - lan ilk a çýk la ma lar da, zis in yüz de 46 oy o ra nýn da kal - dý ðý ve Kýr ca a li de i kin ci tu ra gi di le ce ði bil di ril miþ ti. Oy sa yý mý nýn de vam et ti ði Kýr ca a li de sa ba ha kar þý i se du - rum de ðiþ ti. Son so nuç la ra gö re zis, yüz de 54,4 oy o - ra ný na u la þa rak, tur da ye ni den be le di ye baþ ka ný se çil di. Kýr ca a li be le di ye baþ ka ný kol tu ðu na ü çün cü kez o tu ra - cak zis in se çi mi ka zan ma sý kent te bü yük coþ ku ya se - bep ol du. So kak la ra dö kü len halk, Ha san zis i le bir lik - te ge ce bo yun ca ha lay çe ke rek za fe ri kut la dý. Bu a ra da Bul ga ris tan Türk le ri ta ra fýn dan Kü çük Ýs tan bul o la rak ni te len di ri len Kýr ca a li ken ti ne bað lý ye di il çe nin ta ma - mýn da HÖH nin a day la rý nýn ilk tur da se çi mi ka zan dý ðý - nýn a çýk lan ma sý, kent te ki se vin ci bir kat da ha art týr dý. HÖH Li de ri h met o ðan, sa ba ha kar þý dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ye rel se çi min HÖH i çin cum hur - baþ ka ný se çi min den çok da ha ö nem li ol du ðu nu söy le di. o ðan, 30 kim Pa zar gü nü ya pý la cak cum hur baþ ka ný se çi mi nin i kin ci tu run da a na mu ha le fet Bul ga ris tan Sos ya list Par ti si nin a da yý es ki dý þiþ le ri ba ka ný Ý vay lo Kal fin i des tek le ye cek le ri ni a çýk la dý. Sofya / a a Ka za kis tan, ge çi ci ü ye a dayý K Z KÝS T ý þiþ le ri Ba ka ný er jan Ka zuk ha nov, Ka za kis tan ýn yýl la rýn da BM Gü ven lik Kon - se yi ge çi ci ü ye si ol mak is te di ði ni söy le di. Ka za kis tan ý þiþ le ri Ba ka ný er jan Ka zuk ha nov, Bir leþ miþ Mil let - ler (BM) Gü nü do la yý sý i le ya ban cý ül ke bü yü kel çi le ri - nin ka tý lý mý i le ger çek leþ ti ri len top lan tý da ko nuþ tu. Ka - za kis tan ýn 2 Mart 1992 de ü ye ül ke le rin oy bir li ði i le BM ü ye li ði ne se çil di ði ni an la tan Ka zuk ha nov, bu nun ta ri hi ö ne me sa hip si ya si bir ka rar ol du ðu nu i fa de et ti. Ka za kis tan Cum hur baþ ka ný ur sul tan a zar ba yev in de bu nu, lý nan bu ka ra rýn de ðe ri öl çü le mez. Sa de ce u lus la ra ra sý hu ku kun te mel il ke le ri te yit e dil me miþ, ay ný za man da dün ya nýn gü ven li ði ko nu sun da, u lus la - ra ra sý ku ru luþ la rýn tav rý or ta ya kon muþ tur söz le ri i le de ðer len dir di ði ni an la tan Ka zuk ha nov, Ka za kis tan ýn BM nin he men tüm alt grup la rýn da ça lýþ tý ðý ný ve de - mok ra tik, hu ku ki ve si ya si alt ya pý sý ný BM stan dart la rý - na yük selt ti ðin söy le di. Ka zuk ha nov, 2016 yý lýn da, dö ne mi i çin BM Gü ven lik Kon se yi ge çi ci ü ye si o la cak dev let le rin se çi mi nin ya pý la ca ðý ný, ken di - le ri nin de bu sü reç te a day ol duk la rý ný ve ü ye ül ke le rin des te ði ni bek le dik le ri ni söy le di. stana / a a

8 8 25 KÝM 2011 SLI HBR e ni stra te ji uy gu la ma da eprem sarstýkça Pazar günü Türkiye, yeni bir acýyla sarsýldý. Van da meydana gelen depremde yüzlerce kiþi vefat etti, binden fazla da yaralý var. llah muhafaza etsin, 7.2 büyüklüðündeki bir deprem gündüz vakti deðil de, gece karanlýðýnda meydana gelmiþ olsaydý acýlarýmýz çok daha büyük olabilirdi. Bu vesile ile vefat edenlere llah tan (cc) rahmet, yakýnlarýna sabýr ve yaralýlara da acil þifalar dileyelim. Türkiye nin depremle imtihaný her defasýnda zorlu geçiyor. Bilhassa 1999 daki Marmara epremi çok büyük acýlara sebep oldu daki asrýn depremi nden çok daha acý o- lan, deprem sonrasý yaþananlardý. üþünün ki depremzedelere yardým için koþan bazý sivil toplum kuruluþlarýna Ýrtica propagandasý yapýyor ya da yapabilir endiþesiyle engel olunmuþtu! Þaka deðil, o günleri yaþadýk... Resmen, depremzedelere ekmek ve su ulaþtýran insanlara mani olundu. eymiþ, bütün yardýmlar resmî kanal dan yapýlmalýymýþ! O gün Türkiye yi idare e- denler hem olmasý gereken yardýmý vatandaþa ulaþtýramadý, hem de ulaþtýrmak isteyenlere garip bir þekilde mani oldu... Marmara epremi nde büyük yaralar aldýk, ama bu yaralar; tedbirli olmamýz gerektiðini bize hatýrlattý, ders verdi. Ýyi kötü ders de aldýk, a- ma bu ders alma deprem sonrasý yardým ulaþtýrma noktasýný geçemedi. Sonraki depremlerde yardým ulaþtýrma noktasýnda sýnýfta kalmadýk, ama tedbir noktasýnda hâlâ arzu edilen noktada deðiliz. Van ve rciþ i etkileyen Pazar günkü deprem, bina larýmýzýn saðlam olmadýðýný yeniden gözler önüne serdi büyük depreminden sonra bunca yýl geçti, sistem imizi tedbir üzerine yenilemediðimiz anlaþýldý. Peki, Van daki ya da rciþ deki binalar yýkýldý da llah muhafaza etsin baþka bir ilimizdeki binalar saðlam mý? Marmara epremi nden sonra en çok konuþulan þey, 15 milyon nüfusa ulaþan Ýstanbul daki saðlam olmayan binalar ýn yýkýlýp yerlerine yenilerinin yapýlacaðýydý. Peki, bu niyetle yýkýlýp da yerine yenisi yapýlan kaç bina var? ksine, depremin tahrip ettiði pek çok bina, yýkýlýp yerine yenisi yapýlmak gerekirken güya güçlendirildi. için? Çünkü kolay olaný tercih ettik... ðer Ýstanbul, 1999 da deprem konusunda ciddî ikâz edilmiþ ve sarsýlmýþ olmasýydý; inanýn Van daki depremin sesi bu kadar duyulmayabilirdi. Hani denilir ya, Ýstanbul a kar yaðmadan Türkiye ye kýþ gelmiþ olmaz. Medyada karar mercii olanlarýn pencerelerine kar yaðmadan, nadolu daki çetin kýþ þartlarý haber olmaz. Ýþte, deprem konusunda Ýstanbul korktuðu için! ve belki de her an yeni deprem lerin olma ihtimalý sebebiyle medya teyakkuzda! ksi halde, man, tedbir alalým. Saðlam bina yapalým diyen olmayabilirdi. apýlmasý gereken þey belli: Geçmiþteki hatalarý bir yana býrakýp, depreme ve benzeri afetlere karþý mümkün olan her türlü tedbir i almak durumundayýz. Biz millet ve fert olarak tedbirimizi alalým, takdir e karýþmayalým. Tenkid edilen þey, bunca ikaza raðmen mümkün olan tedbirlerin alýnmamasýdýr. Her depremden sonra görüldüðü üzere, tedbir alýp, binalarý saðlam yapanlar maddî ve manevî olarak daha az zarar görüyor. lbette ölüme çare yok, çok saðlam bina larda yaþayanlar da bir þekilde vefat edecek; ama bu bizim tedbir almamýza engel deðil. Her hadisede olduðu gibi, deprem hadiselerinden de ders ve ibret almak durumundayýz. Kâinatta tesadüfe yer olmadýðýna göre, bu ikâzlardaki Rahmet eli ni de görmek durumundayýz. Ýnþâallah bu depremde vefat e- denler þehit rütbesine ulaþmýþtýr. erleri, mekânlarý Cennet olsun inþâallah. Benzer felâketlerin tekrarlanmamasý için llah a (cc) duâ edelim. 10 Kur ân kur su ta le be si þehit Ý T Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, Van da mey da na ge len dep rem de ki þi ka pa si te li r va si Kur an Kur - su nun bu lun du ðu ye rin ta ma men çök tü ðü nü, 10 er kek öð ren ci nin ve fat et ti ði ni ve muh te me len 4 ve ya 5 öð ren ci nin en kaz al týn da ol du ðu bil gi si nin a lýn dý ðý ný bil dir di. i ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, dep re min he men ar dýn - dan i ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. r. Meh met Gör - mez in, Van Ýl Müf tü lü ðü nü biz zat a ra ya rak ge rek li ta li mat la rý ver di ði ve Gör mez baþ kan lý ðýn da tüm bi rim a mir le riy le bir top lan tý ya pý la rak ku ru mun fet ve cil u rum ö ne tim Mer ke zi nin o luþ tu - rul du ðu be lir til di. i ya net, Van mer kez de yak la þýk 15 ca mi nin ha sar gör dü ðü nü, ba zý ca mi le rin mi na - re le ri nin yý kýl dý ðý ný bil dir di. n ka ra/a a P R M KR ÞI G LÝÞ TÝ RÝ L U LU SL P RM STR T JÝ PL I US P 2023, V P R MÝÝ R I V R SO KUL U P R M kar þý ge liþ ti ri len U lu sal ep rem Stra te ji Pla ný US P 2023, Van da mey da - na ge len dep re min he men ar dýn dan uy gu la - ma ya ko yul du. ep re me kar þý a cil mü da ha le ve ko or di nas yon kar ma þa sý ya þan ma ma sý i çin tüm ba kan lýk lar ve il gi li bi rim le rin iz le ye cek - le ri yol, ye ni dep rem stra te ji si ne gö re be lir len - di. Van da dep rem ol du ðu bil gi si n ka ra ya u - laþ tý ðý an da il gi li ku rum lar ha re ke te geç me - den ön ce Baþ ba kan ar dým cý sý Be þir ta lay ýn baþ kan lý ðýn da top lan tý ya pýl dý. Baþ ba kan lýk fet ve cil u rum ö ne ti mi Baþ kan lý ðý yet ki li le rin den a lý nan bil gi le re gö - re, ön ce lik le ha sa rýn bo yu tu ve kap sa mý be - lir len di. ep re me a cil mü da ha le ve en kaz al - týn da ka lan la rýn kur ta rýl ma sý i çin a cil ey lem pla ný ha zýr lan dý. Baþ ba kan lýk fet ve cil u rum ö ne ti mi Baþ kan lý ðý nýn ( F) ko - or di nas yo nun da Sað lýk Ba kan lý ðý, Ge nel kur - may, Ký zý lay ve Si vil Sa vun ma Ge nel Mü - dür lü ðü te yak ku za ge çi ril di. Bir yan dan da F a cil ma sa sý, baþ ta Van Va li li ði ve çev - re il çe ler le ir ti ba ta ge çe rek ha sa rýn bo yu tu hak kýn da a cil ra por ha zýr la dý. ep rem böl ge - si nin ön ce lik li ih ti yaç la rý be lir len di ve bu ih - ti yaç mal ze me le ri nin Van a u laþ tý rýl ma sý i çin TH ve Ge nel kur may i le ir ti ba ta ge çil di. 3 sa at i çin de 4 u çak Van a u laþ tý. y rý ca ha sar i çin dýþ yar dý ma ge rek o lup ol ma dý ðý tar tý þýl - dý ve ý þiþ le ri Ba kan lý ðý na dýþ yar dý ma ih ti - yaç yok bil gi si u laþ tý rýl dý. r dýn dan baþ ta ko or di nas yo nu yü rü ten Baþ ba kan ar dým cý - sý Be þir ta lay ol mak ü ze re il gi li ba kan lar Van a ge çe rek, a ra ma kur tar ma ve ba rýn ma ge rek si nim le ri nin kar þý lan ma sý i çin ça lýþ ma - la rý ye rin de yü rüt tü. Ge nel kur may ve Si vil Sa vun ma Ge nel Mü dür lü ðü ne bað lý e kip le - rin ya ný sý ra a ra ma kur tar ma a la nýn da tec rü - be li si vil top lum ku ru luþ la rý nýn en kaz böl ge - le ri ne den ge li da ðý lý mý sað lan dý. Sað lýk Ba - kan lý ðý, hem dep rem ön ce sin de has ta ne ler de ya tan has ta la rýn du ru mu, hem de en kaz al - týn da çý ka rý la cak va tan daþ la rýn te da vi le ri i çin has ta ne ler a ra sý i le ti þi mi sað la dý. US P 2023 G TÝ RÝ OR? BÞ B K ar dým cý sý Be þir ta lay ýn ko or di nas yo nun da F ýn uh de sin de dep re me kar þý ön ce den ha zýr lýk yap ma ve dep rem a nýn da ça buk ve et ki li mü da - ha le baþ lýk la rý al týn da bir di zi ey lem pla - ný i çe ren U lu sal ep rem Stra te ji Pla ný US P 2023, 9 ba kan lý ðýn kat ký sýy la ha - zýr lan dý. US P 2023 ün ön gör dü ðü ey - lem pla ný nýn a na baþ lýk la rý þöy le: TSUMÝ er ken u ya rý sis te mi ku ru la cak. ep rem risk a na liz le ri ve dep rem se nar yo la rý o luþ tu ru la cak. Köp rü ve vi ya dük le rin ya ný sý ra do ðal gaz-e lek trik hat tý gi bi te sis ler, dep re me gö re el den ge çi ri lip güç len di ri le cek. ep re mi ya þa mýþ bü yük il ler de dep rem mü ze le ri ku - ru la cak. Ýn þa at sek tö rün de ça lý þan yö ne ti ci per so ne lin hiz me ti çi e ði ti mi sað la na cak. Ta - ri hi bi na la rýn ve do ðal-kül tü rel mi ras la rýn dep re me kar þý da ya nýk lý lýk la rý test e di lip; ye - ter siz gö rü len ler des tek le ne cek. Ko nuy la il gi li 22 ÖÐRTM, 8 ÖÐRCÝ HTII KBTTÝ - Van'da önceki gün yaþanan 7.2'lik depremin ardýndan Milli ðitim Bakanlýðý'ndan açýklama yapýldý. çýklamaya göre, depremde 22 öðretmen ve 8 öðrenci hayatýný kaybetti. Sar kis yan, Gül e baþ sað lý ðý di le di CUMHURBÞKI b dul lah Gül, Van da ki dep rem se be biy - le baþ sað lý ðý di lek le ri ni i let mek ü ze re ken di si ni a ra yan Rus ya ev let Baþ ka ný i mit ri Med ve dev i le gö rüþ tü. Bu sý ra da res - mi zi ya ret i çin git ti ði Rus ya da Med ve dev in ya nýn da bu lu - nan r me nis tan Cum hur baþ ka ný Serj Sar kis yan da Gül i le gö rü þe rek, yar dý ma ha zýr ol duk la rý ný i let ti. lý nan bil gi ye gö - re, Rus ya ev let Baþ ka ný Med ve dev Cum hur baþ ka ný Gül ü a - ra ya rak dep rem de ha ya tý ný kay be den ler i çin ta zi ye di lek le ri ni i let ti ve yar dý ma ha zýr ol duk la rý ný söy le di. Cum hur baþ ka ný Gül de Med ve dev in yar dým tek li fi i çin te þek kür e de rek, Tür - ki ye nin þu an ki a þa ma da u lus la ra ra sý yar dým ta le bin de bu - lun ma dý ðý ný söy le di. Med ve dev, r me nis tan Cum hur baþ ka ný Serj Sar kis yan ýn res mi zi ya ret i çin Rus ya da ol du ðu nu ve ken di si nin ya nýn da bu lun du ðu nu be lir te rek, te le fo nu Sar kis - yan a ver di. Sar kis yan da Cum hur baþ ka ný Gül e baþ sað lý ðý di - lek le ri ni i le te rek, ar dým e kip le ri miz ne za man is ter se niz ha zýr de di. Cum hur baþ ka ný Gül de r me nis tan ýn yar dým tek li fi ni in ter net say fa la rýn da da gör dü ðü nü be lir te rek, Ýl gi - ni ze çok te þek kür e de rim kar þý lý ðý ný ver di. n ka ra / a a ünyadan yar dým tek li fi yaðdý V' dün ya þa nan dep rem fe la ke ti nin ar dýn dan fark lý ül ke ve ku ru luþ lar dan yar dým tek lif le ri gel me ye de vam e di yor. ý þiþ le ri Ba kan lý ðý kay nak la rýn dan e di ni len bil gi ye gö re, dep re min he men ar dýn dan ý þiþ le ri Ba kan lý ðý i le ir ti ba ta ge çen ve ya ra la rý sar mak a ma cýy la yar dým tek li fin de bu lu nan ül ke ve u lus la ra ra sý ku ru luþ - la rýn sa yý sý 30 u bul du. ep re min he men ar dýn dan B, l man - ya, zer bay can, Bul ga ris tan, Çin Halk Cum hu ri ye ti, a ni mar ka, r me nis tan, Gür cis tan, Ýn gil te re, Ý ran, Ýr lan da, Ýs viç re, Ýs ra il, Ja - pon ya, Ka na da, Ko re, Ko so va, Ma ca ris tan, Mý sýr, Pa kis tan, Po - lon ya, Por te kiz, Rus ya Fe de ras yo nu, Tay van, Uk ray na, Ür dün ve u na nis tan ýn ya ný sý ra u lus la ra ra sý ku ru luþ lar v ru pa Bir li ði, Bir - leþ miþ Mil let ler i le TO da ý þiþ le ri Ba kan lý ðý i le ir ti ba ta ge çe rek hem a ra ma-kur tar ma hem de in sa ni yar dým i çin ça lýþ ma baþ la - ta bi le cek le ri tek li fin de bu lun du. Bu a ra da, yar dým ça lýþ ma la rý kap sa mýn da ön ce ki ge ce zer bay can ýn i ki u çak ve 145 ki þi lik yar - dým e ki bi Van da ki ça lýþ ma la ra ka tý lýr ken, dün sa bah sa at le rin de ye ni bir u çak i le 46 ki þi lik yar dým e ki bi nin þeh re gel di ði be lir til di. Ý ran dan bir in sa ni yar dým e ki bi nin de ka ra yo luy la Van a u laþ tý ðý ve böl ge de ça lýþ ma la ra baþ la dý ðý öð re nil di. n ka ra / a a 2 ka za da 13 ö lü, 18 ya ra lý KRS'I Sa rý ka mýþ il çe si i le Kü tah ya da ser vis a raç la rý nýn ka rýþ tý ðý 2 ay rý tra fik ka za sýn da 8 i öð ren ci 13 ki þi öl dü, 18 öð ren ci ya ra lan dý. lý - nan bil gi ye gö re, Sa rý ka mýþ-r zu rum ka ra yo lu - nun 22. ki lo met re sin de ki Mes cit li kö yü ya kýn - la rýn da, Sa rý ka mýþ a öð ren ci ta þý yan Tu gay l - kan yö ne ti min de ki 39 Z 036 pla ka lý öð ren ci ser vi si, m rul lah Ka ba i da re sin de ki 25 L 241 pla ka lý taþ yük lü TIR la çar pýþ tý. aþ la rý 13 i le 16 a ra sýn da de ði þen öð ren ci ler den 8 i öl dü. a ra - la nan 18 öð ren ci den 5 i Sa rý ka mýþ ev let Has - ta ne si ne, 13 ü i se Kars ev let Has ta ne si ne kal - dý rýl dý. a ra lý lar dan 3 ü nün du ru mu nun a ðýr ol du ðu öð re nil di. a vut Um di i da re sin de ki 43 S 577 pla ka lý o to mo bil de Tav þan lý-kü tah ya ka ra yo lu nun 8. ki lo met re sin de, ti Gü müþ Þ de ça lý þan iþ çi le ri ta þý yan Hik met i ðit in kul lan dý ðý 43 S 0204 pla ka lý o to büs le çar pýþ tý. ak la þýk 40 met re sü rük le ne rek þa ram po le yu - var la nan o to mo bi lin sü rü cü sü Um di, 112 cil Ser vis e kip le rin ce v li ya Çe le bi ev let Has ta - ne si ne gö tü rü lür ken ve fat et ti. h met Bay rak, Tu ran Sa rý, rol Bu nar ve Bah ri e mir taþ ka za ye rin de öl dü. Kü tah ya-kars / a a HLK OTOBÜSÜ C PZRI Bay ram pa þa Köp rü sü nün a ya ðý na çar pan ö zel halk o to bü sün de ki 9 ki þi ya ra lan - dý. k sa ray dan Mah mut bey yö nü ne doð ru gi den ve Göz te pe Ma hal le si-be ya zýt se fe ri ni ya pan pla ka lý ö zel halk o to bü sü, Bay ram pa þa Köp rü sü al tý na gel di ðin de kon trol den çý ka rak, köp rü nün a yak la rýn dan bi ri ne çarp tý. ðýr ha sar gö ren o to büs te ki yol cu lar dan ya ra la nan a ðýr 9 ki þi, o lay ye ri ne ge len am bu lans lar la çev re de ki has ta ne le - re sevk e dil di. O to bü sün þo fö rü nün de ya ra la nan lar a ra sýn da bu lun du ðu, ya ra lý lar dan bi ri nin du ru mu - nun a ðýr ol du ðu öð re nil di. Ýs tan bul / a a P R M KR ÞI S H ZIR L I OR PL gö re, e ner ji te sis le ri nin ya ný sý ra ta ri hi bi na lar dep re me kar þý güç len di ri le cek. Tür ki ye ge ne lin de bi na en van te ri çý ka rý la cak ve mev - cut ya pý lar ha sar gö re bi lir lik le ri ve risk le ri e sas a lý na rak grup lan dý rý la cak. ep re me kar þý güç - len di ril me si ge rek ti ði hal de bi na la rý ný güç len - dir me yen le re kar þý pa ra ce za sý uy gu la na cak ve bi na güç len dir me pa ra sý bi na sa hi bin den tah sil e di le cek. Bu a maç la, dep rem le il gi li kap sam lý bir ya sa ha zýr la na cak. UZ M FT Ö TÝ CÝ L RÝ TÝÞ TÝ RÝ L CK yö ne ti ci ler ve ka rar ve ri ci le rin fi kir ve dil bir li - ði ne var ma sý sað la na cak. Ka mu o yu nu bil gi - le dir me ko nu sun da dep rem uz man la rý u ya rý - la cak. Bu a maç la, e tik de ðer ler bel ge si ha zýr - la na cak. ep re me kar þý stra te jik plan la ma sü re cin de bil gi kir li li ði ni ön lem baþ lý ðý al týn - da ka mu o yu nun dep rem ris ki kar þý sýn da bi - linç len di ril me si sý ra sýn da pa ni ðe sevk e dil - me si ni ön le yi ci ted bir ler a lý na cak. Uz man a - fet yö ne ti ci le ri ye tiþ ti ri le cek. fet gö nül lü lük sis te mi ge liþ ti ri le cek. n ka ra / a a rdoðan: Bütün tedbirleri aldýk BÞBK Re cep Tay yip r do ðan, dep - rem böl ge sin de in ce le me ler de bu lun du. Baþ - ba kan r do ðan, dep rem den ö nem li öl çü de et - ki le nen r ciþ il çe sin de ki in ce le me le ri nin ar - dýn dan gel di ði Van da dep rem se be biy le o luþ - tu ru lan fet ve cil u rum Mü dür lü ðü nde ki kriz mer ke zi ni zi ya ret e de rek yet ki li ler den bri - fing al dý. ep re min ar dýn dan va tan daþ la rýn a - ðýr ha sar lý ev le re gir me me le ri çað rý sýn da bu lu - nan r do ðan, i ðer vi la yet ler de da ha ön ce ol - muþ dep rem ler den kalk tý ðý mýz gi bi bu ra dan da kal ka ca ðýz. li miz den ge len bü tün ted bir le ri þu an da al dýk, a lý yo ruz. a ni bu ký þýn so ðu ðun - da biz va tan da þý mý zý ken di ha lin de, yal nýz ba þý - na bý ra ka cak de ði liz de di. Van mer kez de ba zý bi na la rýn en ka zýn da yap tý ðý in ce le me le rin ar - dýn dan, Van ev let Has ta ne si ne ge len r do - ðan, ya ra lý lar la bir sü re soh bet et ti. O da la rý da do la þan r do ðan, has ta la rý ve has ta ya kýn la rý ný din le di, geç miþ ol sun di lek le rin de bu lun du. r - do ðan, has ta ne ça lý þan la rý na da ça lýþ ma la rýn da ko lay lýk lar di le di. Van / a a a þa dý ðý mýz a cý lar dan ders çý ka rar ma lý yýz CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, be - ra be rin de ki Ge nel Baþ kan ar dým cý la rý Gür sel Te kin ve Sez gin Tan rý ku lu i le Van ýn dep rem - de en faz la ha sar gö ren il çe si r ciþ te in ce le me - ler de bu lun du. Va tan daþ lar la ko nu þan ve ta - lep le ri ni din le yen Ký lýç da roð lu, bir en kaz da kur tar ma ça lýþ ma sý ný iz le di. Ga ze te ci le rin so - ru la rý ný da ce vap la yan Ký lýç da roð lu, il çe ye gel - me den ön ce Van da Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris a im Þa hin i le bu luþ tu ðu nu, Þa hin in ken di si ne bil gi ver di ði ni söy le di. Ký lýç da roð lu, Geç miþ te ya - þa dý ðý mýz dram lar dan, a cý lar dan ders çý ka ra rak bi na la rý mý zý o na gö re yap ma lý yýz. e ne ti min ol ma sý la zým. n la þý lý yor ki o na gö re ya pa ma - dýk. Tür ki ye bü yük bir dev let tir. urt taþ la rý na sa hip çýk mak du ru mun da dýr. Sa hip çý ký yo ruz di ye ko nuþ tu. r ciþ / a a Ver gi ve ce za borç la rý er te len di MLÝ Ba ka ný Meh met Þim þek, Van da mey da na ge len dep rem se be biy le i lin ta ma mýn da ver gi uy gu la ma la rý ba ký mýn dan müc bir se bep ha li i lan e dil di ði ni bil dir di. Þim þek, yap tý ðý a çýk la - ma da, dep rem de za rar gö ren le rin a cý sý ný pay laþ - týk la rý ný ve dev let o la rak her tür lü des te ði ve re - cek le ri ni ve yan la rýn da ol duk la rý ný his set ti re cek - le ri ni vur gu la dý. Þim þek, Van da müc bir se bep ha liy le il gi li þun la rý kay det ti: Ba kan lý ðý mýz ca 23 kim 2011 ta ri hin de Van Ý lin de mey da na ge len dep rem fe la ke ti müc bir se bep ha li o la rak ka bul e - dil miþ ve Van Ý li nin ta ma mýn da ver gi uy gu la ma - la rý ba ký mýn dan müc bir se bep ha li i lan e dil miþ tir. Söz ko nu su müc bir se bep ha li nin 23 kim 2011 ta ri hin de baþ la dý ðý ka bul e dil miþ tir. Müc bir se - bep ha li nin so na er di ði ta rih i se dep re min et ki le - ri nin ne ka dar sü re ce ði bi li ne me di ðin den i le ri de Ba kan lý ðý mýz ca be lir le ne cek tir. Bilim, Sa na yi, Tek no lo ji Ba ka ný i hat r gün de Van böl ge sin - de dep rem sebebiyle za rar gö ren es naf, sa nat kar ve ya tý rým cý lar ol du ðu nu be lirt ti. rgün, bun lar la il gi li KOS GB va sý ta sýy la yü rü tü len do ðal a fet ten za rar gö ren le re ve ri le cek des tek kre di si prog ra - mý na Van ýn da da hil e di le ce ði ni kay detti. oðal fet Si gor ta la rý Ku ru mu (SK) ö ne tim Ku - ru lu Baþ ka ný Se la met a zý cý, yap tý ðý a çýk la ma - da,van da ki 84 bin ko nut tan 7 bin 318 i nin si gor - ta lý ol du ðu nu, bu nun da yüz de 9 si gor ta lý lý ða te - ka bül et ti ði ni, ra ka mýn ol duk ça dü þük kal dý ðý ný i - fa de etti. azýcý, dep re min ar dýn dan Van da si - gor ta ö de me le ri nin 2 haf ta i çe ri sin de baþ la ya ca - ðý ný be lir te rek, Van da po li çe sa hip le ri nin yüz de 50 si ne ö de me ya pýl ma sý nýn bek le ne bi le ce ði ni bil dir di. n ka ra -Ýstanbul / a a

9 25 KÝM 2011 SLI HBR 9 Ýran ve Suriye saptýrmasý Van a uçak bileti kalmadý V meydana gelen 7,2 büyüklüðündeki depremin ardýndan yakýnlarýný görmek için bu þehre gitmek isteyen vatandaþlar uçak bileti bulamadý. Baþta Türk Hava ollarý (TH) olmak üzere, Van a sefer düzenleyen nadolujet, Sunxpress ve Pegasus uçaklarýnýn dün Ýstanbul-Van uçuþlarýnda yer kalmadý. Ýstanbul dan Van a gitmek için havayolu þirketlerinin rezervasyon birimlerini arayan vatandaþlar yer olmadýðý cevabýyla karþýlaþtý. Havayolu þirketleri tarafýndan önceki gün akþamdan itibaren Van a düzenlenen ek uçak seferlerinde de, arama kurtarma ekiplerine öncelik verildi. Ýstanbul / aa Ýþ adamlarýndan özel uçak desteði V deprem bölgesine yardýmlarýn bir an önce ulaþtýrýlmasý için Kimse ok Mu erneði nin giriþimiyle gönüllü iþ adamlarý ö- zel uçaklarýný seferber etti. Kimse ok Mu erneði nce yapýlan a- çýklamaya göre, Ýstanbul dan kalkan iki özel uçak sayesinde bin çadýr, bin 200 battaniye, 500 adet kýþlýk giysi, çocuk mamasý, gýda ve ilaç yardýmý depremzedelere ulaþtýrýldý. Kimse ok Mu erneði Kurumsal Ýletiþim ve Marka önetim Koordinatörü Mevlüt Özkiþi, yaptýðý açýklamada, yardýmlarýn devam edeceðini belirterek, n büyük sýkýntýmýz olan ulaþýmý, iþ adamlarýmýzýn desteði sayesinde çözdük. Kimse ok Mu için tahsis edilen 2 özel uçak, yardým malzemelerimizi ara vermeden ulaþtýrmaya devam ediyor. Bölgeye arama kurtarma e- kiplerimizi de gönderiyoruz ifadesini kullandý. Ýstanbul / aa eniz Feneri erneði nden, 150 prefabrike afet evi ÝZ Feneri erneði, Van a 150 prefabrike afet evi kuracak. eniz Feneri erneðinden yapýlan açýklamaya göre, Van da meydana gelen depremin ardýndan bölgeye ilk etapta battaniye ve gýda gönderen dernek, dün da Ýstanbul ve nkara dan yardým araçlarý yola çýkardý. eniz Feneri, ayrýca rzurum temsilciliðinden ve en son Kütahya depreminde Simav da kurduðu prefabrike afet evlerinden 150 sini bölgeye ulaþtýracak. çýklamada görüþlerine yer verilen eniz Feneri Genel Baþkaný v. Mehmet Cengiz, þu ifadeleri kullandý: Gün dayanýþma, kenetlenme günüdür. cýlý kardeþlerimize e- limizden ne geliyorsa yapacaðýz. Tüm halkýmýzý yardýma davet e- diyorum. Ýstanbul / eni sya Türkiye, toplam 24 þehit verilen daha Hakkari-Çukurca daki terör saldýrýsýnýn þokunu atlatamadan, Van ve rciþ merkezli depremle sarsýldý. Lâkin yöre halký enkaz altýnda yakýnlarýný kurtarmaya çalýþýrken, terör saldýrýlarý sürüyor, yeni yeni þehitler veriliyor. Bu arada teröre destek verenler e dair vahim çarpýtmalara yenileri ekleniyor. B ve Irak iþgali ortaklarýnýn terör örgütüne desteði ortada iken, garip bir çarpýtmayla, her fýrsatta Suriye ve Ýran gibi Müslüman komþu ülkeler hedef ediliyor. Çukurca saldýrýsý emrini veren terörist e- lebaþý Feyman Hüseyni nin Suriye kökenli olmasýndan hareketle, saldýrýlarýn arkasýnda Suriye nin olduðu mantýksýzlýðýna baþvuruluyor. Karayýlan ý yakalayýp Türkiye ye haber vermediði ve teslim etmediði uydurmasýyla, Ýran ýn teröre destek verdiði iddia ediliyor. Öcalan ve Karayýlan Türk vatandaþý olduðuna göre, O halde PKK yý Türkiye destekliyor gibi anlamsýz ve sakat bir mantýkla, Türkiye ye yönelik terör eylemlerinde âdeta bu iki ülke âdeta baþ sorumlu ilân ediliyor. abancý ve yerli medyada, Türkiye, Ýran ve Suriye ye karþý kýþkýrtýlýyor. Baþta B ve Ýsrail istihbarat kanallarý olmak üzere yabancý mahfillerden üfürülen saptýrma ile, tamamen merikan ve iþgal ortaklarýnýn bir dezenformasyonu ve karþý propagandasýyla, Türkiye, Ýran ve Suriye ile karþý karþýya getirilmek isteniyor. Bu maksatla,tahran yönetiminin defalarca en üst düzeyde defalarca yalanlamasýna raðmen, Ýran ýn Karayýlan ý yakalayýp teslim etmediði yalaný yayýlmakta. Þam yönetimine karþý da kalkýþma ve çatýþma halinde o- lan PKK nýn terörünün arkasýnda Suriye nin olduðu iftirasý atýlmakta. Ýran ýþiþleri Bakaný li kber Salihî nin nkara da, Ýran Karayýlan ý hiçbir zaman yakalamadý, yakalansaydý Türk kardeþlerimize teslim ederdik teminatýna raðmen, saptýrmalar devam ediyor. merikan Financial Times ta, merikan Lehigh Üniversitesi Türk-Kürt iliþkileri uzmaný Henri Barkey in, nkara nýn Suriye deki isyanlarý kanlý þekilde bastýrýlmasýna gösterdiði sert tepki karþýsýnda Suriye ve Ýran ýn PKK yý cesaretlendirmiþ olabileceði yorumuyla, Bu saldýrýlar Türkiye nin Suriye ve Ýran ile i- liþkilerini daha da gerginleþtirebilir ifsadý bu saptýrmalardan biri Baþta B ve Ýsrail istihbarat kanallarý olmak üzere yabancý mahfillerden üfürülen saptýrma ile, tamamen merikan ve iþgal ortaklarýnýn bir dezenformasyonu ve karþý propagandasýyla, Türkiye, Ýran ve Suriye ile karþý karþýya getirilmek isteniyor. slýnda Ýran, baþta bayraðýný diktiði Kandil olmak üzere PKK-PJK terörist kamplarýný bombalamakla terörle mücadelede Türkiye ye en büyük desteði saðlýyor. Son saldýrýyý yapanlarýn, Ýran ýn kendi tarafýnda temizleyip tasfiye ettiði kamplardan kaçanlarca yapýldýðý bilgisi, Ýran ýn terörle mücadeledeki samimiyetinin ve desteðinin en bâriz delili. ýþiþleri Bakaný avutoðlu nun, Türkiye nin, PKK ve PJK ý bölge istikrarýný, Türk, Kürt ve Ýran halklarýný tehdit eden bir odak olarak gördüðü ve son dönemde iki ülke istihbarat ve güvenlik birimleri arasýndaki ortak mücadelede çok önemli adýmlar a- týldýðý açýklamasý, bunun ifâdesi nkara, terörle mücadelede evvela Irak ý iþgal eden ve Kuzey Irak taki terörist kamplarýný kontrol eden B nin ve Kuzey yerel yönetiminin samimî desteðini temin etmeli. Saldýrýlar Türk-Kürt kardeþliðini zedeliyor diyen Barzani den terörist yuvalarýna lojistik desteðin kesilmesini saðlamalý. Terörle mücadelede Türkiye nin yanýndayýz diyen Obama dan, B nin terör örgütüne desteðini çekmesini, terörist kamplarý tasfiyesini istemeli. KP iktidarý, politikalarýný, küresel egemenlik ve çýkar hesaplarý uðruna okyanuslar ötesinden gelip milyonlarca insaný katleden iþgalcilere ve iþbirlikçilerine göre dizayndan vazgeçmeli. Baþta Ýran ve Suriye olmak üzere bölge ve komþu ülkeleriyle terörle mücadele ortak stratejisi tesbit etmeli. ksi halde yine havanda su dövülür; þimdiye kadarki onca hava harekâtý ve 25 kara harekâtý nda olduðu gibi, yine kýsýrdöngüyle bir sonuç alýnamaz. Kýþýn gelmesiyle kýsmen ara verilen terör, baharýn gelmesiyle kýrsalda yeniden týrmanýr. Washington ve rbil den bir defa daha taahhütler verilir. Obama ve Barzani ortak mücadele sözlerini tekrarlarlar. ine peþpeþe þehit haberleri gelir; olan yine Türkiye ye olur Meclis de depreme dikkat çekmiþti TBMM geçen dönem eprem Riskinin raþtýrýlarak eprem önetiminde lýnmasý Gereken Önlemlerin Belirlenmesi macýyla Kurulan Meclis raþtýrmasý Komisyonunca hazýrlanan raporda, komisyona ulaþan sorunlara ve çözüm önerilerine yer verildi. ünyada, afet yönetiminin, zarar azaltma, hazýrlýk, müdahale, iyileþtirme ve yeniden yapým þeklinde 5 evreden oluþtuðuna iþaret edilen raporda, Türkiye de ise afet yönetimi denince akla ilk olarak müdahalenin geldiði, geliþmiþ ülkelerde ise afet yönetiminin, 5 evrenin tamamýný içine aldýðý belirtildi. Raporda yer alan afet yönetimine iliþkin sorunlar arasýnda, imar planlamasýndaki kanun ve yönetmeliklerin, kaynak geliþtirme, örgütlenme, fiziki düzenleme, iþletme konularýnda etkin yaptýrýma sahip olmamasý da yer aldý. Tekil yapý güçlendirme giriþimlerine deðil, toplu kentsel yenilemelere yönelmesinin çok önemli olduðu ifade edilen raporda, þu öneriler getirildi: eprem gerçeðindeki sorunu salt proje ve malzeme teknolojisi seçimine indirgemek de yanlýþ bir yol olacaktýr. epreme dayanýklý yapý üretim süreci, mesleki sorumluluklarýn geliþtirilerek standartlara uygunluðu saðlayacak denetim sisteminin ve yapý sigorta sisteminin geliþtirilmesi önem arz etmektedir. Her tür kurum ve kuruluþun sorumluluklarý ayrý ayrý belirlenmek suretiyle, ülkemizdeki kurumsal afet sorumluluðu hususu yaptýrýmcý bir düzenleme ile ele alýnmalýdýr. yrýca, toplumda her vatandaþýn ikinci görevi olarak tanýmlanacak bir deprem sorumluluðu hususu gündeme getirilmelidir. nkara / aa Van'daki yapýlarýn büyük çoðunluðunun 'li yýllarda inþa edilmiþ eski yapýlar olduðu belirtilerek, bunlarýn depreme dayanýklý olmadýðý dile getirildi. FOTOÐRF: Riskli binalar boþaltýlsýn Ý R BÞ K I UR B K IM, RÝSK O LUÞ TU R BÝ L RI BO ÞL TI LIP I KIL M SI, BU - R KÝ Ý S L RI H GÜ V LÝ BÝ L R T ÞI M SI G RK TÝ ÐÝ Ý SÖ L Ý ÝS T BUL Ýn þa at çý lar er ne ði (Ý - R) Baþ ka ný az mi ur ba ka yým, Van da ki dep rem le il gi li o la rak, Öl - dü ren, risk ya ra tan bi na la rýn der hal bo þal tý lýp yý kýl ma sý, bu ra da ki in san la - rýn da da ha gü ven li bi na la ra ta þýn - ma sý ge rek. az lýk böl ge ler de bin ler - ce boþ ev var de di. ur ba ka yým, Van da ki dep re me i - liþ kin yap tý ðý a çýk la ma da, Ja pon ya da 7.6 þid de tin de bir dep rem ol du ðun - da hiç bir ha sar mey da na gel mez ken, Tür ki ye de bü yük çap lý ha sar la rýn o - luþ ma sý nýn in san lýk su çu ol du ðu nu söy le di. r týk bir yer de çiz gi çe kip bu nu ka pat mak ge rek ti ði ne i þa ret e - den ur ba ka yým, He le he le ka mu - da bu tarz da bi na la rýn ol ma sý çok bü yük a yý bý mýz. ev let e liy le bu na son ve ril me si la zým. Tek no lo jik im - kan lar em ri miz de de di. ur ba ka - yým, dep rem ris ki o lan bi na la rýn der hal bo þal týl ma sý ge rek ti ði ni i fa de e de rek, þun la rý söy le di: Ha len, ya pý lan bi na lar faz la mý?, stok mu o lu þu yor? di ye spe kü las - yon lar ya pý lý yor. ep rem den son ra ge rek TO KÝ nin kat ký la rýy la ge rek ö - zel sek tö rün kat ký la rýy la ya pý lan bi - na lar da bu risk ler ar týk yok. Ö nü - müz de ki 5 se ne yi he def ko yar sak, Tür ki ye de ki bu kö tü ya pý sto ku nun yüz de 80 i ni kal dýr mak müm kün o - la bi lir. ev let i le va tan daþ el e le bir kam pan ya aç ma mýz la zým. Öl dü ren, risk ya ra tan bi na la rýn der hal bo þal tý - lýp yý kýl ma sý, bu ra da ki in san la rýn da da ha gü ven li bi na la ra ta þýn ma sý ge - rek. az lýk böl ge ler de bin ler ce boþ ev var. Bel ki çok risk li o lan böl ge ler de ki in san lar ge çi ci o la rak bu ra lar da i ka - me e de bi lir ve sü rat le dep rem ev le ri ya pý la bi lir. TO KÝ a cil ih ti ya cýn yüz de 20 si ni kar þý la ya bi li yor. Ýs tan bul / a a P RM LR SO RU S KÝ PILR TÜR KÝ ve dün ya da mey da na ge len dep rem ler de ki a na so ru nun es ki ya pý lar ol du ðu be lir til di. Ot ta wa Ü ni ver - si te si Mü hen dis lik Fa kül te si e kan ar dým cý sý ve ep rem Kür sü sü Baþ ka ný Prof. Mu rat Sa at çi oð lu, mev cut þart na - me le rin ye ni ya pý lar da uy gu lan ma sý na kar þýn, 1970 li yýl lar i le da ha ön ce si ne a it es ki ya pý la rýn teh dit o luþ tur ma ya de vam et ti ði ni söy le di. Van dep re mi ni de ðer len di ren Prof. Sa at çi oð lu, böl ge nin dep rem yö nün den ak tif ol du - ðu nu kay det ti. Van da ki ya pý la rýn bü yük ço ðun lu ðu nun li yýl lar da in þa e dil miþ es ki ya pý lar ol du ðu nu ha týr la tan Prof. Sa at çi oð lu, Bun lar ma a le sef dep re me da ya nýk lý de ðil de di. rt çý dep rem le rin 1-2 ay de vam e de - ce ði ni, bu nun nor mal ol du ðu nu an la tan Prof. Sa at çi oð lu, Bü yük lük le ri de yer ka bu ðu nun ye ri ne o tur ma sý i le a za - la cak. rt çý lar, az ha sar lý bi na la rý yý ka bi lir. Ö nü müz de ki 1-2 ay i çin de cid di art çý dep rem ler bek le ne cek tir. Bu tür dep rem ler den son ra 5-5,5 a ra sý art çý dep rem ler gö rü lür ve gi de rek 4 le re fa lan dü þer di ye ko nuþ tu. Toronto / a a HBRLR epremin ardýndan Van'da okullar 1 hafta tatil edildi. 3 ilde eðitime ara verildi V meydana gelen depremin ardýndan il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eðitim ve öðrenime 1 hafta, Bitlis te 1 gün, Muþ lparslan Üniversitesi nde ise 2 gün ara verildi. dinilen bilgiye göre, Van da meydana gelen 7.2 þiddetindeki depremin ardýndan Valilik tarafýndan il genelindeki okullarda, eðitim ve öðrenime 3 gün ara verilmesi kararlaþtýrýldý. Baþbakan Recep Tayyip rdoðan ýn Van evlet Hastanesine yaptýðý ziyarete eþlik eden Milli ðitim Bakaný Ömer inçer, öðrencilerin 3 günlük tatilin yetmeyeceðini söylemesi üzerine Van da okullarýn bir hafta tatil edildiðini söyledi. Muþ lparslan Üniversitesi Rektörü Prof. r. ihat Ýnanç da yaptýðý açýklamada, Van da meydana gelen deprem sonrasý üniversitedeki eðitim ve öðrenime 2 gün ara verdiklerini bildirdi. Bitlis Valisi urettin ýlmaz ise þehirde de hissedilen 7.2 depremin ardýndan Bitlis þehir merkezi, ilçeler ve tüm köylerde de eðitime dün ara verildiðini açýkladý. Van üzüncü ýl Üniversitesi Rektörü Prof. r. Peyami Battal da öðrencileri memleketlerine yönlendirme iþlemlerini tamamladýklarýný belirterek, 4 binin üzerinde öðrenciyi evlerine gönderdiklerini bildirdi. Battal, öðrencilerin bir kýsmýnýn uçaklarla, bir kýsmýnýn diðer araçlarla Van dan ayrýldýðýný söyledi. Battal, eðitime verilen 1 haftalýk aranýn gerekirse uzatýlacaðýný ifade etti. Van-Muþ-Bitlis / aa B den konut desteði B Bakaný ve Baþmüzakereci gemen Baðýþ ile kahvaltýda bir araya gelen B ülkelerinin büyükelçileri, Van daki deprem dolayýsýyla desteklerini beyan ederek, prefabrik konut yapýmý ve uydu verilerinin paylaþýmý konusunda yardým sundular. B önem Baþkaný Polonya nýn nkara Büyükelçisi Marcin Wilczek tarafýndan B büyükelçilerinin katýlýmýyla B Bakaný ve Baþmüzakereci gemen Baðýþ onuruna dün sabah bir kahvaltý düzenlendi. dinilen bilgiye göre kahvaltýda, B Komisyonu ve B büyükelçileri, Van da meydana gelen depremden duyduklarý üzüntüyü dile getirerek, bu konuda B Komisyonu nun ve B üyesi ülkelerin her türlü yardýma hazýr olduðunu Baðýþ a aktardýlar. B Komisyonu Türkiye elegasyonu Baþkaný Marc Pierini nin de gerek arama kurtarma ekiplerine takviye konusunda, gerek bölgede prefabrik evlerin bir kýsmýnýn inþasýnýn karþýlanmasý hususunda Komisyon un gönüllü olduðunu kaydettiði de öðrenildi. Bu arada B nin kendi uydusundan deprem bölgesinin önceki ve sonraki verilerini Türkiye ile paylaþarak, durumun tespiti için yardýmcý olduðu da öðrenildi. Bakan Baðýþ ýn bu yardým tekliflerine karþýlýk olarak hassasiyetlerinden dolayý büyükelçilere teþekkür ettiði, bu yardým taleplerini Bakanlar Kurulu na sunarak ihtiyaç olduðu takdirde deðerlendireceklerini söylediði kaydedildi. dinilen bilgiye göre terör örgütü PKK nýn saldýrýlarý nedeniyle Türk halkýnýn duyduðu acýyý paylaþtýklarýný da dile getiren B büyükelçileri, terörle mücadelede de ülkelerinin destek beyanlarýný ilettiler. n ka ra / a a BP, gensoru önergesini geri çekti BP, Ýçiþleri Bakaný Ýdris aim Þahin hakkýnda verdiði gensoru önergesini geri çekti. BP Grup Baþkanvekili Hasip Kaplan, Mecliste düzenlediði basýn toplantýsýnda, zor ve acý günler yaþandýðýný belirtti. Van depremi sebebiyle Türkiye nin büyük ortak bir acýyý yaþarken Meclis gündemini gensoru ile meþgul etmek istemediklerini belirten Kaplan, aralarý sarma, dayanýþma zamaný. Bugün (dün) Meclis Baþkanlýðýna baþvurarak gensoru önergemizi geri çektik. Ýleride deprem eksikliklerini de içeren, güncelleyen bir konuda, farklý zamanda gündeme getiririz dedi. Çarþamba günü de genel görüþme yapýlacaðýný hatýrlatan Kaplan, sözlerini þöyle sürdürdü: ncak, Hükümetin bakanlarýnýn Van da görev baþýnda olmasý, yaþadýðýmýz koþular dikkate alýndýðýnda, Türkiye nin en önemli gündemini, son çatýþmalarý, Kürt meselesini, barýþçýl çözümleri konuþabilmenin de saðlýklý ortamýnýn þu an itibariye oluþmadýðýný düþünerek grubumuz adýna eðer diðer gruplar da uygun görürse genel görüþmenin de haftaya ertelenebileceðini Sayýn Meclis Baþkaný na ifade ettik. n ka ra / a a 45 yaralý Libyalý daha Ýstanbul da LÝB süren çatýþmalarda yaralanan 45 kiþi, Ýstanbul a getirilerek Göztepe Medical Park Hastanesinde tedavi altýna alýndý. lýnan bilgiye göre önceki gün akþam saatlerinde Libya nýn Misurata þehrinder özel uçakla Sabiha Gökçen Havaalaný na getirilen yaralýlar, 24 ambulans ile hastaneye sevk edilerek tedavileri yapýlmak üzere kendilerine ayrýlan bir kata yerleþtirildi. Medical Park Grup Uluslararasý Pazarlama Müdürü Mustafa kçay, kurþun yarasý, kesik ve yanýklar gibi savaþta oluþabilecek yaralanmalarla çoðu aðýr olmak üzere toplam 45 yaralýnýn hastaneye yerleþtirildiðini belirterek, þu bilgileri verdi: Refakatçýlarý ve bazý doktorlarla birlikte hastanemiz 100 civarýnda Libya vatandaþýný aðýrlayacak. Hastanede görevli ortopedi ve cerrahi birimleri baþta olmak üzere acil servis hekimleri seferber edildi. Ýstanbul / a a

10 10 25 KÝM 2011 SLI KOOMÝ HBRLR 7 milyar dolarlýk hedefe tasarýmla ulaþýlacak ÝS T BUL Ma den Ýh ra cat çý la rý Bir li ði (Ý - MÝB), ge le ce ðin mi mar, iç mi mar ve en - düs tri ü rün le ri ta sa rým cý la rý na Türk do - ðal ta þý ný ya kýn dan ta ný ta cak. Ýs tan bul Kal kýn ma jan sý (ÝS K) des te ðiy le baþ la - tý lan n düs tri ler de Fak lý Viz yon lar pro je si kap sa mýn da, Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Ü ni ver si te si nden 30 öð ren ci, bir yýl bo yun ca Türk do ðal taþ la rý ko nu - sun da e ði tim a la cak ve fir ma lar la bir lik te uy gu la ma lý ça lýþ ma lar ya pa cak. Pro je nin ta ný tý mýn da ko nu þan Ý MÝB Baþ ka ný Meh met Ö zer, 2023 yý lý i çin ma den ci lik sek tö rü nün 15 mil yar do lar ih ra cat he - def le di ði ni, bu nun 7 mil yar do la rý nýn do - ðal taþ sek tö rü ta ra fýn dan kar þý la na ca ðý - ný, bu he de fe u laþ ma da ta sa rý mýn bü yük ö ne mi bu lun du ðu nu, baþ lat týk la rý pro je - nin sek tör de ki bu a çý ðý ka pa ta ca ðý ný söy - le di. Ýs tan bul/a a O LR Ü 1,8200 Ö C KÝ GÜ 1,8620 S R B S T P Ý S URO LTI C. LTII Ü 2,5230 Ö C KÝ GÜ 2,5660 Ü 97,25 Ö C KÝ GÜ 97,10 Ü 654 Ö C KÝ GÜ 653 B de krize çözüm arayýþý OSÝ Baþkaný dnan Keskin O SÝ : Ü ni ver si te ler i le sa na yi iç i çe ol ma lý OS TÝM Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý er ne ði (O SÝ ) Baþ ka ný d nan Kes kin, v ru pa da ü ni ver si te le rin sa - na yi i le iç i çe ol du ðu nu be lir te rek, n ka ra da ü ni - ver si te le rin, Os tim in ye ri ni bil me dik le ri ni, ü re ti min i çin de ol ma yan ü ni ver si te nin ge li þe me ye ce ði ni i fa de et ti. O SÝ Baþ ka ný d nan Kes kin, tý lým Ü ni ver si - te si ta ra fýn dan baþ la tý lan Li sans raþ týr ma Pro je le ri (LP) kap sa mýn da se çi li ba zý pro je le rin O SÝ da ser gi len di ði ni be lir te rek, sa na yi-ü ni ver si te iþ bir li ði ne ze min o luþ tu rul ma sý ve ö zen di ril me si ne kat ký sað - lan ma sý i çin LP pro je le ri nin ba zý la rý nýn O SÝ fu - a ye a la nýn da kim ta rih le ri a ra sýn da ser gi len - di ði ni ha týr lat tý. Os tim de yük sek tek no lo jiy le ü re tim ya pýl dý ðý ný, ü ni ver si te öð ren ci le ri nin de bu sü re cin i - çe ri si ne da hil e dil me siy le kat ma de ðe ri yük sek ü re ti - me ge çi le bi le ce ði ne dik ka ti çe ken Kes kin, v ru pa da ü ni ver si te le rin sa na yi i le iç i çe ol du ðu nu, n ka ra da i se ü ni ver si te le rin OS TÝM in ye ri ni bil me dik le ri ni, ü - re ti min i çin de ol ma yan ü ni ver si te nin de ge li þe me ye - ce ði gö rü þü nü be lirt ti. Ü ni ver si te-sa na yi iþ bir li ði i çin yýl lar dýr bü yük ça ba har ca dýk la rý ný, tý lým Ü ni ver si - te si i le ger çek leþ ti ri len ça lýþ ma lar la hem sa na yi ci le rin ek sik lik le ri ni gö re ce ði ni hem de pra tik te sa na yi nin i - çin de u yum so ru nu ya þa yan öð ren ci le rin bu so ru nu a þa cak la rý ný bil di ren Kes kin, v ru pa ge zi le rin de ü ni - ver si te le rin hep sa na yi nin i çin de ku rul duk la rý ný gör - dük le ri ni kay det ti. n ka ra/a a Pet kim de 5 mil yar do lar lýk ra fi ne ri he ye ca ný SO CR&Tur cas Grup Þir ket le ri nden Pet kim de, 5 mil yar do lar lýk ra fi ne ri ya tý rý mý nýn he ye ca ný ya þa ný yor. Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan ve zer bay can Cum hur baþ ka ný Ýl ham li yev ta ra fýn dan bu gün te me - li a tý la cak Star Ra fi ne ri si, 2015 yý lýn da dev re ye a lý na - cak. r do ðan ve li yev, ra fi ne ri den son ra Pet kim sa - ha sýn da dört yýl dýr de vam e den ve yak la þýk 270 mil yon do lar lýk ya tý rým la rý tem si len y pe-t Fab ri ka sý ný a ça - cak. y rý ca Hay dar li yev Mes lek Li se si nin de te me li - ni a ta cak lar. So car&tur cas Grup Þir ket le ri Baþ ka ný ve Pet kim ö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ke nan a vuz, 5 mil yar do lar lýk Star Ra fi ne ri si nin, Tür ki ye de tek nok ta ya ya - pý la cak en bü yük ö zel sek tör ya tý rý mý ol ma ö zel li ði ni ta þý dý ðý ný söy le di. Bu öl çek te tek nok ta ya ya tý rý mýn v - ru pa da da ol ma dý ðý ný be lir ten a vuz, ün ya da bu sek tör de yü rü yen üç dört ya tý rým dan bah se de bi li riz. de di. Cum hu ri ye tin 100. yý lý o lan 2023 i çin bir viz yon çiz dik le ri ni kay de den a vuz, bu çer çe ve de ya pa cak la rý ya tý rým la rýn en bü yü ðü nün Star Ra fi ne ri si ol du ðu nu kay det ti. Ka pa si te si nin 10 mil yon ton ol du ðu nu i fa de e de rek, Tür ki ye nin ra fi ne ri ka pa si te si 25 mil yon ton. Bu ya tý rý mýz la bir lik te 35 mil yon to na u la þa cak. de di. Ke nan a vuz, ra fi ne ri nin Tür ki ye i le zer bay can a ra - sýn da ki kar deþ li ði bir a dým da ha i le ri ye gö tü re ce ði ni ve i ki ül ke nin a van taj la rý ný bir leþ ti re ce ði ni i fa de e de rek, Tür ki ye de tek no lo ji ve bil gi var, zer bay can da da ham mad de. Bu iþ bir li ðin den bü yük bir si ner ji do ða - cak. þek lin de ko nuþ tu. Ýz mir/ci han O to mo tiv ci ler Ka za kis tan ve Fas a çý kar ma ya pa cak U LU Ð O to mo tiv n düs tri si Ýh ra cat çý la rý Bir li ði (O ÝB), ra lýk a yýn da Ka za kis tan ve Fas a sek tör tem - sil ci si i þa dam la rýn dan o lu þan he yet ler le çý kar ma ya pa - cak. O ÝB, ra lýk ta rih le rin de Türk o to mo tiv en düs tri si nin al ter na tif pa zar la rý nýn ba þýn da ge len Ka za kis tan ýn l ma tý þeh rin de o to mo tiv yan sa na yi fir ma la rý nýn ka tý lý mýy la sek tö rel bir ti ca ret he ye ti prog ra mý dü zen le ye cek. Ka za kis tan o to mo bil ve ak - sam par ça la rý ih ti ya cý nýn bü yük bir kýs mý ný it ha lat la kar þý lar ken, ül ke de ha len 3 mil yon 264 bin 395 a det bi nek a raç tra fik te yer a lý yor. Ka za kis tan 2010 yý lý ra - kam la rýy la 123 mil yon do lar ye dek par ça it ha la tý yap - tý. O ÝB in a ra lýk a yýn da ki i kin ci he def ül ke si i se Fas o - la cak. Fas a sek tö rel ti ca ret he ye ti gö tür me yi plan la - yan O ÝB, prog ram kap sa mýn da Fas lý po tan si yel a lý cý fir ma lar la i ki li gö rüþ me ler yap ma yý he def li yor. Tür ki - ye nin 2010 yý lýn da 90 mil yon do lar ih ra cat yap tý ðý Fas, Tür ki ye nin v ru pa pa za rý dý þýn da ki ö nem li he - def pa zar la rý a ra sýn da yer a lý yor. Bur sa/ci han TZÝ Muhterem aðabeyim üksel Ulutaþ'ýn eþi Remziye Ulutaþ'ýn vefatýný teessürle öðrendim. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna taziyetlerimi sunarým. rcan lalmýþ B LÝRLRÝ URO BÖLGSÝ'Ý BORÇ KRÝZÝL MÜCL STRTJÝSÝ KOUSU ÝLRLM KRK, FSF'Ý GÜCÜÜ RTTIRILMSI V UÝST'I BORCUL ÝLGÝLÝ KRRLR RI PILCK ÝKÝCÝ B ZÝRVSÝ KLI. VRUP Bir li ði (B) li der le ri, ön ce ki gün ya pý lan B zir ve sin de u ro Böl ge si nin borç kri ziy le mü - ca de le stra te ji si ko nu sun da i ler le me kay det ti. n - cak v ru pa Fi nan sal Ýs tik rar Fo nu nun (FSF) gü cü nün ar tý rýl ma sý ve u na nis tan ýn bor cuy la il - gi li ka rar lar Çar þam ba gü nü ya pý la cak i kin ci B zir ve si ne kal dý. Fran sa Cum hur baþ ka ný i co las Sar kozy, böl ge de kriz le mü ca de le de v ru pa Mer kez Ban ka sý nýn (CB) fon la rý nýn sý nýr sýz kul - la nýl ma sý ta le bin den l man ya nýn a man sýz mu - ha le fe ti kar þý sýn da vaz geç mek zo run da kal dý. u - ro Böl ge si nin sý kýn tý lý tah vil pi ya sa sý na des tek i çin Çin ve Bre zil ya gi bi ge liþ mek te o lan e ko no mi ler - den ya rar lan ma yý de ðer len di re bi le ce ði be lir til di. B Kon se yi Baþ ka ný Her man Van Rom puy, ön ce ki gün 12 sa at sü ren B zir ve sin den son ra yap tý ðý a çýk la ma da, a ha faz la ça lýþ mak ge re ki - yor ve bu nun i çin ka rar la rý ta kip e den zir ve de a la - ca ðýz de di. Ý tal ya ya, bü yü me po tan si ye li ni ar týr - mak i çin ya pý sal e ko no mik re form la rý uy gu la ma ko nu sun da bu haf ta da ha ik na e di ci bir plan la ge - lin me si ge rek ti ði nin söy len di ði ni i fa de e den Rom puy, Þim di ve çar þam ba a ra sýn da, B Kon - se yi nin ba zý ü ye le ri ül ke le ri nin söz ver di ði ön lem - le ri uy gu la ma ko nu sun da di ðer ül ke le ri ik na et - mek zo run da o la cak lar di ye ko nuþ tu. FSF, THVÝLLR GRTÝ VRM KULLILCK Sar kozy, Fran sa nýn FSF nin a teþ gü cü nün ar - tý rýl ma sý i çin fo nun bir ban ka ya dö nüþ tü rül me si ve CB den borç lan ma sý na im kân o luþ tu rul ma sý yö nün de ki ö ne ri si nin, ne l man ya ne de CB nin ka bul et me me si ne de niy le þim di lik i þe ya ra ma ya - ca ðý ný söy le di. l man ya Baþ ba ka ný n ge la Mer kel i le dü zen le di ði or tak ba sýn top lan tý sýn da Sar kozy, ðer v ru pa lý ku ru luþ la rýn ta ma mýn dan des tek al maz sa hiç bir çö züm uy gu la na maz de di. Sar - kozy, FSF nin güç len di ril me si ko nu sun da kap - sam lý bir an laþ ma nýn bi çim len di ði ni be lirt ti. Mer - kel de, Fran sa nýn FSF nin ban ka ya dö nüþ tü rül - me si fik ri nin öl dü ðü nü, FSF i le il gi li ge ri ye fo - nun, u ro Böl ge si tah vil le ri ni e lin de bu lun du ran - la ra ga ran ti ver me de kul la nýl ma sý ve ba zý ge liþ - mek te o lan ül ke le rin des tek le ye bi le ce ði fon i çin - de fon o luþ tu rul ma sý gi bi ö ne ri le rin kal dý ðý ný söy - le di. l man ya Baþ ba ka ný Mer kel, çar þam ba gü nü dü zen le ne cek zir ve de a lý na cak ka rar la rýn kri zin a - þýl ma sýn da son a dým ol ma ya ca ðý ný i fa de et ti. Mobilya sektörünün kalbi Kayseri de atacak MOBÝL sektöründe marka þehirlerden birisi olan Kayseri, mobilya fuarýna ev sahipliði yapacak. 13 bin metrekare kapalý alan üzerine kurulacak fuara 150 firma ürünleriyle katýlýrken 25 ülkeden de alým heyetleri iþ baðlantýlarý kurmak için Kayseri ye gelecek. TÜP Kayseri de ilk defa mobilya fuarý açacak kim tarihleri arasýnda Kayseri ünya Ticaret Merkezi nde gerçekleþtirilecek fuarla düzenlenen toplantýda konuþan TÜP nadolu Fuarlarý Genel Müdürü Ýlhan rsözlü, mobilya fuarýný nadolu nun en büyük mobilya fuarý olarak deðerlendirdi. Kayseri yi 5 fuar merkezinden birisi yapmak istediklerini belirten rsözlü, Mobilya üretim üssü olan Kayseri önemli bir fuara ev sahipliði yapacak. Birkaç sene içinde burasý Türkiye nin en önemli fuarý olacak. Bu konuda iddialýyýz. dedi. Kayseri Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Fahrettin Okandan da, Türkiye nin mobilya ihracatýnýn yüzde 35 ini Kayseri gerçekleþtiriyor. Burada açýlacak olan fuarla birlikte yeni markalarýmýz ve firmalarýmýzýn tanýnýrlýðý artacak. diye konuþtu. Çarþamba günü saat da resmi açýlýþý yapýlacak fuar, sabah saat ila akþam saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek. Giriþlerin ücretsiz olacaðý fuara katýlan firmalar, pazar günü ise halk günü adý altýnda çok cazip fiyatlarla ürünlerini halka satacak. Kayseri/cihan Çarþamba günü düzenlenecek 2. B zirvesinde uro Bölgesi borç krizini aþma stratejisi belli olacak. FO TOÐ RF: u na nis tan ýn borç so ru nu ya rýn gö rü þü le cek BU R Mer kel ve Sar kozy, pi ya sa da gü ve ni sað la mak a ma cýy la re form la rý hýz lan dýr ma sý i çin Ý - tal ya Baþ ba ka ný Sil vi o Ber lus co ni i le 30 da ki ka sü ren ö zel bir gö rüþ me yap tý. Çar þam ba gü nü ya pý - la cak B zir ve sin de, u na nis tan ýn borç yü kü nün na sýl sür dü rü le bi le ce - ði ve u ro Böl ge si nin ü çün cü ve dör dün cü bü yük e ko no mi le ri Ý tal ya ve Ýs pan ya yý, u na nis tan, Ýr lan da ve Por te - kiz i B ve IMF kur tar ma pa ket le ri ne baþ vur ma ya zor la yan kriz den ko ru - mak i çin FSF nin gü cü nün na sýl ar tý rý la ca ðý ko nu la rý e le a lý na cak. B, IMF ve CB nin ha zýr la dý ðý bir ra por, u na nis tan ýn bu yýl gay ri sa fi yur ti çi ha sý la sý nýn (GSH) yüz de 160 ý na u laþ - ma sý bek le nen bor cu nun sür - dü rü le bil me si nin, ban ka la rýn ve fi nans ku ru luþ la rý nýn bu ül ke nin bor cu nun yüz de 50 i la yüz de 60 ý ný sil me sin den King Paolo, maðazalaþma ataðýnda KÝG Paolo, 2012 yýlýnda 10 farklý alýþveriþ merkezinde maðaza açmayý hedefliyor. King Paolo önetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Turan, kalite ve r-ge süreçlerine yapýlan yatýrýmlarýn ardýndan maðazalaþmaya yöneldiklerini aktardý. Tüketicilere daha fazla satýþ noktasý üzerinden ulaþmayý amaçladýklarýný belirten Turan, Þu anda biri Forum Ýstanbul VM de olmak üzere iki adet King Paolo Shop ve 300 ü aþkýn bayimizle tüketiciye ulaþýyoruz. Önümüzdeki süreçte hedefimiz, yoðun VM leri mercek altýna almak ve yatýrýmlara hýz vermek. Satýþ aðýmýzý artýrarak ve tüketicilerin ürünlerimize daha kolay ulaþmasýný saðlayarak, büyüme ivmemizi artýrmayý hedefliyoruz. þeklinde konuþtu. VM lerde maðazalaþma kararý alan King Paolo, ayrýca dünya ayakkabý sektörünün en önemli oyuncularýndan Hush Puppies için yýllýk 150 bin çift ayakkabý üretimi yapmayý ve üretiminin yüzde 70 ini ihraç etmeyi planlýyor. ýlda 200 bin çift ayakkabý üretimi gerçekleþtiren King Paolo, yeni atýlýmýyla kapasitesini artýrarak üretimini 350 bin çifte çýkarmayý hedefliyor. Ýstanbul/eni sya Kapasite kullanýmý yüzde 77 ÝMLT sanayi genelinde kapasite kullaným oraný, ekim ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre 1,7 puan, bir önceki aya göre ise 0,8 puan artarak, yüzde 77 seviyesinde gerçekleþti. Merkez Bankasý tarafýndan düzenlenen ve ekim ayýnda imalat sanayiinde faaliyet gösteren 2 bin 129 iþyerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen imalat sanayinde kapasite kullaným oraný sonuçlarý açýklandý. Buna göre, geçen yýl ekim ayýnda yüzde 75,3 olan kapasite kullaným oraný, 2011 yýlý ekim ayýnda yüzde 77 olarak belirlendi. Kapasite kullaným oraný, eylül ayýnda da yüzde 76,2 düzeyindeydi. nkara/aa geç ti ði ni gös te ri yor. u na nis tan Baþ ba ka ný or go Pa pan dre u ga ze te ci le re, Bu borç yü kü a ðýr ve tek - rar ne fes al ma mýz i çin ha fif le til me li de di. Brük sel de dü zen le nen B zir ve sin de gö - rüþ me le re ya kýn l man bir ban ka cý, ban ka la - rýn u na nis tan ýn bor cu nun gö nül lü o la rak yüz de 40 ý ný sil me yi ö ner di ði ni, an cak hü kü - met le rin u na nis tan ýn bor cu nun yüz de 60 ý nýn si lin me si ni ta lep et tik le ri ni be lirt ti. v ru pa Ban ka cý lýk Ý da re si ( B), v ru pa lý ban ka la - rýn ser ma ye ye ter li lik o ran la rý nýn yüz de 9 ol ma sý du ru mun da mil yar e u ro ye ni ser ma ye ye ih ti yaç la rý o la ca ðý ný a - çýk la mýþ tý. B Ma li ye Ba kan la rý, v ru - pa lý ban ka la ra yüz de 9 luk ser ma ye ye - ter li lik o ra ný ný sað la mak i çin ilk ön ce ken di kay nak la rý ya da pi ya sa dan kay nak bu la rak, bu ol maz sa hü kü - met le rin ya da son ça re o la rak FSF nin kay nak la rý ný kul la na rak Ha zi ran 2012 ye ka dar za man ta ný ma yý ka bul et ti ler. KRÝZL MÜCL ÝÇÝ 5 MLÝK PL B zir ve si nin ar dýn dan top la - nan u ro Böl ge si li der le ri, v - ru pa da ki borç kri ziy le kap - sam lý mü ca de le i çin 5 mad de - lik kap sam lý stra te ji ü ze rin de uz laþ tý. B Kon se yi Baþ ka ný Her man Van Rom puy, de tay - la rý ü ze rin de ça lý þý la rak Çar þam ba gü nü dü zen le - ne cek u ro Böl ge si zir ve sin - de son ha li ni a la cak kap - sam lý stra te ji nin a na baþ lýk - la rý ný þöy le an lat tý: u ro Böl ge si hü kü met le ri ka mu ma li ye si nin sür dü rü le bi - lir li ði ni ve bü yü me nin güç len - di ril me si gü ven ce al tý na al mak i çin ha re ke te ge çe cek. Bu kap - sam da ma li he def le rin tut tu - rul ma sý ve ya pý sal re form la rýn hýz lan dý rýl ma sý na tam say gý gös te ri le cek. þý rý borç lu ül ke ler ta ah hüt le ri ni ye ri ne ge ti re cek - le ri ko nu sun da u ro Böl ge si nin ka lan ü ye le ri ni ik na e de cek. u na nis tan ýn borç so ru - nu na sür dü rü le bi lir çö züm bu lu na cak. Çar þam ba gü nü i - lan e di le cek ye ni kur tar ma pa ke tin de ö zel sek tö rün de kat ký sýy la u na nis tan ýn borç - la rý kýr pý la cak. Borç kri zi nin ya yýl ma ris - ki ne kar þý ye ter li a teþ du va rý ö rü le cek. Bu kap sam da v ru - pa Fi nan sal Ýs tik rar Fo nu nun yet ki ve kay nak la rý a za mi öl - çü de ar tý rý la cak. v ru pa ban ka cý lýk sek tö - rü ne gü ven ye ni den te sis e di - le cek. Bu nun i çin ban ka la ra ko or di ne li ser ma ye en jek si - yo nu ya pý la cak. u ro Böl ge si nde ma li en - teg ras yon de rin leþ ti ri le cek. Brük sel/a a Mer kez TL i çin 5 ey lem pla ný a çýk la ya cak MR KZ Ban ka sý Baþ ka ný r dem Baþ çý, 26 kim Çar - þam ba gü nü beþ mad de li ey lem pla ný ný a çýk la ya cak. Mer kez Ban ka sý a çýk la ma sý na gö re, ra po run ta ný tý mý a - ma cýy la ay ný ta - rih te da TCMB Ý da re Mer - ke zi Kon fe rans Sa lo nun da bir ba sýn top lan tý sý dü zen le ne cek. Top lan tý da Mer - kez Ban ka sý Baþ - ka ný r dem Baþ çý ta ra fýn dan su num ya pý la cak. y rý ca Türk li ra sý nýn de ðe - ri ni ö nem li öl çü de güç len di re cek fi yat is tik ra rý, fa iz po li - ti ka sý, dö viz re zerv po li ti ka sý, zo run lu kar þý lýk po li ti ka sý ve fi nan sal is tik rar dan o lu þan beþ mad de li bir ey lem pla ný hak kýn da da bil gi su nu la cak. n ka ra/a a TZÝ ski çalýþanlarýmýzdan üksel Ulutaþ'ýn eþi Remziye Ulutaþ'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna taziyetlerimizi sunarýz.

11 M POLÝTÝK KÝM 2011 SLI MÝLLÝ ke li me si, mil le t-i Ýb ra him ta ným la - ma sý ge re ði Ýs lâ mî en to nas yo nu o lan fa kat %99 u nun Müs lü man ol du ðu id di a e di len gü - zi de ül ke miz de Ýs lâm dan ne þet an la mýn dan ol duk ça u za ða düþ müþ bir kav ram. Mil li ol - mak baþ lýk lý es ki bir ya zým da bu du ru mu þöy - le ta rif et me ye ça lýþ mýþ tým: Ý çi bo þal tý lan mil li kav ra mý, Ýs lâm da ha ram o lan ku ma rýn, dev let ta ra fýn dan sis te ma tik leþ - ti ril di ði bir ku ru mun Mil li Pi yan go Ý da re si o - la rak ya da yi ne Ýs lâm da ha ram o lan al kol lü bir i çe cek o lan ra ký nýn mil li iç ki o la rak ad - lan dý rýl ma sý na o la nak sað la mak ta dýr. Mil li ke - li me si nin sa hip ol du ðu di nî an lam i le o na at fe - di len se kü ler an lam a ra sýn da ki boþ lu ða en i yi i þa ret e den mil li ol mak de yi þi ol sa ge rek. Gün de lik dil de mil li ol mak, spor da ki an la mýn - dan çok, bir er ke ðin ge nel de Ýs lâm a gö re gay - rý-meþ ru bir bi çim de bir ka dýn la ilk kez be ra - ber ol ma sý an la mýn da kul la ný lýr. e mek ki Ýs lâm ýn mu rad et ti ði ma hi yet ten so yut lan mýþ bir kav ram dan söz e di yo ruz. Bir de her ne ka dar zor ol sa da se kü ler bir bi çim - de mil li ke li me si ni dü þün me ye ça lý þa lým. Bu du rum da mil li nin, mil le tin çý kar la rý ön ce le - yen ki þi yi ve ya du ru mu ni te le mek i çin kul la - ný lan bir sý fat ol du ðu nu var say ma mýz ge re kir. Pe ki, va ký a ger çek ten böy le mi dir, ba ka lým. Baþ ba kan r do ðan i le med ya pat ron la rý ve ge nel ya yýn yö net men le ri nin bi ra ra ya ge lip PKK i le mü ca de le de med ya nýn ro lü nü off the re cord ma sa ya ya týr dýk la rý top lan tý hak kýn da a se min Çon gar ýn yaz dý ðý i sa bet li yo rum son ra sý mil lî ga ze te ci lik kav ra mý te da vü le gir miþ gi bi gö rü nü yor. n cak kav ra mýn gün - de me gel me si es ki den mil lî ga ze te ci ek sik li ði çek me miz den kay nak lan mý yor el bet te... Ra di kal in Ge nel a yýn ö net me ni yüp Can ýn yaz dý ðý na gö re Baþ ba kan r do ðan, top - lan tý nýn a ma cý nýn san sü re teþ vik ve ya med ya - ya mü da ha le et me ça ba sý ol ma dý ðý nýn al tý ný ö - zel lik le çiz miþ. n cak bu na rað men ba zý ga ze - te ci ler he men her ko nu da Baþ ba kan ý bir o - nay ma ka mý na dö nüþ tür me gay re ti i çi ne gir - miþ.þöy le di yor Can: l la haþ ký na söy ler mi si niz, bir ga ze te ci te rör o lay la rý sý ra sýn da ya yýn a ký þý ný ke sip kes me me - yi, han gi fo toð ra fý na sýl kul la na ca ðý ný, ka na lý na ki mi ça ðý rýp ça ðýr ma ya ca ðý ný, son da ki ka a - non su nu ek ran da kaç da ki ka tut ma sý ge rek ti ði - ni ne den Baþ ba kan a so rar? Ma a le sef so rul du. Üs te lik, top lan tý da bu lun ma yan ba zý mes - lek taþ la rý ný yap týk la rý rö por taj lar ve yaz dýk la rý ya zý lar se be biy le Baþ ba kan a þi kâ yet et me ye kal kan lar bi le ol muþ. Top lu mun ha di bað la - mý na o tur ma sý i çin mil le tin di ye lim bil gi - len me hak ký ný sa vun mak mes le ði nin bi rin cil þar tý ol ma sý ge re ken ga za te ci ler, dev le ti yö - ne ten ler den mil le ti na sýl bil gi len dir me ye - cek le ri yö nün de a kýl is ti yor lar! n la ya ca ðý - nýz, mil lî ga ze te ci nin mil let le il gi si var dýr a - ma yan sý tý lan an lam da de ðil. Mil li ga ze te ci sa de ce dev le ti a li nin çý kar la rý ný gö ze tir, bu u ður da ha ki ka ti kur ban et mek ten çe kin mez, bi rin cil so rum lu lu ðu nun pa ra ve rip ga ze te si - ni a lan o ku ru na kar þý de ðil de dev le ti yö ne ten - le re kar þý ol du ðu nu dü þü nür. Bu sert e leþ ti ri yi ya par ken mil le ti bil gi len - dir me i le PKK pro pa gan da sý yap mak a ra sýn - da in ce bir çiz gi ol du ðu nu yad sý mý yo rum. Ga ze te ci pro pa gan da a ra cý ol mak tan el bet te çe kin me li dir. Ga ze te ci nin ma ni pü la tif ha - ber le re im za at ma sý da mil le tin ger çek le ri öð ren me si ne en gel o lan bir du rum dur ne ti - ce de. n cak bu çift ta ra fý o lan kay gan bir yol dur. Ör gü tün ma ni pü las yo nu na a let ol - mak tan çe ki nil di ði ka dar dev le tin ma ni pü - las yo nu na da a let ol mak tan u zak du rul ma lý - dýr. Üs te lik dev let yö ne ti ci le ri böy le bir ta - lep te bu lun ma mýþ ken bir ga ze te ci nin bu na gö nül eð dir me si ni an la mak zor. Ma lu mu nuz 1990 lar da fa i li meç hul ci na - yet ler iþ le nir ken, mil li ga ze te ci le rin ha sý ral tý et me si sa ye sin de mil let u zun ca bir sü re dev le - ti nin bu u tanç ve ri ci ey lem le rin den ha ber dar o la ma dý. (Öð ren di ði me gö re Bü lent rýnç li - der li ðin de bir tür san sür ku ru lu ku rul ma sý ný ö ne ren ki þi nin de 90 lar da ki en bü yük ma ni - pü las yon a ra cý nýn sa hi bi þa hýs ol du ðu nu not et mek ge rek...) Zi ra bun la rý ha ber leþ tir mek de ör güt pro pa gan da sý o la rak gö rü lü yor du. Gü - nü müz de fark lý bir dev let zih ni ye ti nin ha kim ol ma ya baþ la dý ðý ný gö rü yo ruz a ma ga ze te ci zih ni ye ti sa ný rým ay ný o ran da de ðiþ miþ de ðil. Bu ül ke hu zu ra e re cek se, bu nu bi raz da mil le tin dü þü nüþ tar zý na en çok et ki et me im kâ ný na sa hip o lan med ya sa ye sin de ya pa - cak. Med ya, ha ki ka ti mil let ten sak lan ma nýn gö rev ta ný mý nýn ge re ði ol du ðu nu dü þün dü - ðü sü re cey se bu nun ger çek leþ me si im kân - sýz. Ga ze te ci mil le ti nin, dev le te ya ran mak - tan zi ya de mil le tin bil gi len me hak ký na sa hip çýk ma sý te men ni siy le... Hi lal Kap lan / e ni Þa fak, ÖRT gün dür, te le viz yon ek - ran la rýn dan nak len sa vaþ iz - li yo ruz. Tank la rýy la, top la rýy la bü yük bir sa vaþ ma ki ne si, kor kunç ho - mur tu lar la ha re ke te ge çi yor. He li kop ter ler, sa vaþ u çak la rý çe - vik ha re ket ler le dað la rýn ya maç - la rý ný ya la yýp ge çer ken kus tuk - la rý a teþ top la rýy la a þa ðý da ka rýn - ca sü rü sü ne ben ze yen mi nik ka ral tý la rý ha re ket siz ha le ge ti ri - yor. Tam teç hi zat lý bor do be re - li ler, nam lu la rý ný bur nu mu za doð rul tup ö nü müz de göv de gös te ri si ya pý yor. Sa va þý, sa vaþ u çak la rý nýn gö zün den sey re di - yor, bom ba la rýn dü þü þü nü, az son ra ha va ya yük se len a teþ ve toz sü tu nu nu ve ar dýn dan tü ten du man la rý iz li yo ruz. Ha yýr! Baþ ba kan r do ðan, ge - nel ya yýn yö net men le rin den bu nu is te miþ o la maz! Te rör ör - gü tü nün a ma cý na a let ol ma yýn; halk ta pa nik ve ça re siz lik duy - gu su ya ra ta cak ya yýn lar yap ma - yýn, de miþ tir mut la ka a ma Þe - hit le ri mi zin in ti ka mý ný na sýl al - dý ðý mý zý, te rö rist le ri na sýl bö - cek ler gi bi e zip geç ti ði mi zi iz le - tin hal ka de miþ o la maz. ok sa o la bi lir mi? ca ba, her ak þam a na ha ber bül ten - le rin de iz le di ði miz o Mis liy - le Sa vaþ gö rün tü le ri ni kim çe ki yor ve kim ser vis e di yor ha ber mer kez le ri ne? e den ge nel ya yýn yö net - men le ri bir an i çin du rup dü - þün mü yor, bu bom ba la rýn yok et ti ði in san la rýn a i le le ri de bu ya yýn la rý iz li yor, di ye... Med ya, te rö rü güç lü gös ter - me mek i çin, hal ký pa ni ðe kap - týr ma mak i çin na sýl dik kat li ol - mak zo run day sa, dað lar da öl - dü rü len o PKK lý la rýn her bi ri - nin, a na la rý, ba ba la rý, kar deþ le ri, ço cuk ço cuk la rý ol du ðu nu da u - nut ma ma lý, bu ko nu da da dik - kat li ol mak zo run day dý. O PKK lý la rýn a i le le ri nin de bu nak len sa va þý iz le di ði ni ak lýn dan çý kar ma ma lýy dý. Ýs ter se bü tün Kürt ler te rö re la net et sin, hiç bi - ri PKK yý des tek le me sin; bir hal ka, ço cuk la rý nýn kat le di li þi ni can lý ya yý nýn da iz let me nin yü - rek le ri ni na sýl dað la dý ðý ný dü þü - ne cek ka dar bir em pa ti ye te ne - ði miz yok mu bi zim? Ço ðu muz, Kad da fi gi bi bir ca ni nin linç e di li þi ni gör me - ye bi le da ya na maz ken, Kürt a na-ba ba la rý, dað da ki o ðul la - rý nýn üs tü ne bom ba yað dý rý - þý ný iz le me ye mec bur bý rak - mak za lim lik de ðil mi? a zý la rý mý ta kip e den ler, gü - ven lik kuv vet le ri nin PKK te rö - rü ne kar þý et ki li mü ca de le si ne kar þý ol ma dý ðý mý; kar þý ol mak bir ya na, bu nu dev le tin va tan - da þý na kar þý te mel gö re vi o la rak gör dü ðü mü bi lir ler. Or du el bet te te rö re kar þý sa - va þa cak. ma bu nun rek la mý ný yap mak ne de mek o lu yor? Ýz le - di ði miz bu Mis liy le Sa vaþ film le ri ne ne ge rek var? Kek lik te pe de ki as ke ri he - zi me ti böy le bir göv de gös te - ri le riy le ört bas et me ye mi ça - lý þý yor lar? ok sa top lu mun ga zý nýn al mak de dik le ri þey mi bu; 24 þe hit ve ril me si nin yol aç tý ðý in fi a li böy le mi ya - týþ týr ma ya ça lý þý yor lar? U nut ma yýn ki, dü þen o bom - ba lar la ha re ket siz ha le ge len o ka ral tý la rýn ço ðu dö nü þü ol ma - yan bir yo la gir di ði ni dü þü nen ça re siz genç ler. Kim bi lir, bel ki si lah bý rak mak i çin can a tý yor; an laþ ma ol sun, þef ler ra zý e dil sin de ev le ri mi ze dö ne lim, di ye du a e di yor lar. Bel ki de tes lim ol mak i çin fýr sat kol lu yor a ma þef le ri - nin kor ku sun dan ya pa mý yor lar bu nu. Gü ven lik güç le ri miz on - la rý et ki siz ha le ge tir mek i çin sa - va þý yor sa bu nu mec bur kal dý ðý i çin ya pý yor ol ma lý, ke yif le, zevk le, gu rur la de ðil; in ti kam ya da mi sil le me i çin hiç de ðil... Ýþ te o yüz den de on la rýn ö - lüm le ri bi ze nak len iz let ti ril me - me liy di. Bu tra je di ye ta nýk e dil - me me liy dik. Ben bu ra da bir halk la i liþ ki ler ha ta sýn dan söz et mi yo rum. Bu bir i maj so ru nu de ðil, in san lýk so ru nu dur; bir du yar lý lýk me se - le si dir; bir em pa ti ye te ne ði me - se le si dir; te rö rün ge çi ci, halk la - rýn kar deþ li ði nin i se ka lý cý ol du - ðu nu kav ra ma me se le si dir. Þid de tin zo run lu o la rak baþ vu rul du ðu za man bi le is - ten me yen, kah ro la rak baþ vu ru - lan bir yön tem ol du ðu nu his - set me me se le si dir. Gü lay Gök türk Bu gün, Bun dan ön ce ki ma ka lem de de i fa de et ti ðim gi bi 1963 kim a yýn da, Ma lat ya 8. Ko lor du Mu ha be re ta bu ru - na ta yi nim çýk tý. Ta bii bu ra da hiç kim se yi ta ný mý yor dum. lim de bir ad res bi le yok tu. Sa de ce çar þý es na fýn dan ma ni fa tu ra cý Sa - id ða bey den bah set miþ ler di. Ý ki üç gün bo yun ca bir o - tel de i ka met et tim ve bu a ra da bir li ði me gi dip gel me ye baþ la dým. Sa id ða be yi de a raþ tý ra rak bul dum. Böy le ce di ðer a ða bey ve kar deþ ler le de ta nýþ týk. Ce lâl ða bey, Kürt Os man ða bey, st su bay Mu zaf fer r dem ða bey gi bi i - sim ler þu an da ha týr la ya bil dik le rim... ða bey le rin de yar dým la rýy la Ker nek Ca miinin gü ne yin - de yer alan Sü mer ev le rin de gü zel bir ev ki ra la dýk. Hem ders ha ne, hem ev o la rak dü zen le di ðim bu yer de kal ma ya baþ la dým. Bu a ra da Ma lat ya da ki a ða bey ve kar deþ ler le soh - bet le ri miz im kân lar çer çe ve sin de de vam e di yor du. Hat ta bir Pa zar gü nü bir ký sým a ða bey ler le la zýð da ki mek li st - su bay Hu lu sî a hya gil ða be yi zi ya ret et tik. aha önce de bahsetmiþtim. Bir gün kal dý ðým ev de (ders ha ne de) i kin di vak tin de zel ze le bah si ni o kur ken ger çek ten de zel ze le ya þan ma ya baþ la dý. Biz der si kes - tik ve sa lâ vat ge tir me ye baþ la dýk. O an da Ma lat ya toz du man i çin de kal dý. O zel ze le nin þid de ti yak la þýk 6 i - di. r te si gün me sa i ye git ti ðim de her kes dep rem den bah se - di yor du. Hat ta Ký rýk ka le li Ga zi is min de ki ar ka da þým o an da çar þý da ol du ðu nu, yü rür ken dep re min baþ la dý ðý ný, yü rü me - ye ça lý þýr ken yüz üs tü ye re düþ tü ðü nü an lat tý. O an da ken di ken di ne, Þu an da öl sen l lah a ne ce vap ve re cek sin? di ye sor du ðu nu be lir te rek, dep re min dur ma sý ný mü te a - kip ko þa ko þa e ve gi de rek ab dest a lýp na ma za baþ la dý ðý - ný an lat tý. Bu nun ü ze ri ne ken di si ni teb rik e dip, zel ze le - nin ken di si hak kýn da ne bü yük bir rah me te dö nüþ tü ðü - nü i fa de et miþ tim. lim den gel di ði ka dar ya kýn me sai ar ka daþ la rý ma Ri - sa le-i ur da ki i man ha ki kat le ri ni i zah e di yor dum. Ge - rek li san-ý hâl, ge rek se li san-ý kal i le ya pý lan soh bet ler le çok ar ka da þýn na ma za baþ la dýk la rý na þa hit ol duk. O za - man o ar ka daþ la rý, Sen de mi Ka sým st su bay ta ra fý na geç tin? di ye rek sý kýþ tý rý yor lar dý. i ne bir gün, is tih ba rat ta ça lý þan Ký zýl ca ha mam lý bir ça vuþ ar ka daþ ben yal nýz ol du ðum bir za man da, ce bin den giz li ya zý lý bir say fa yý ba na u zat tý, o ku yup ge ri ver me mi is - te di. O kâ ðýt ta be nim le il gi li þöy le ya zý yor du: Beþ da ki ka - lýk mo la lar da da hi na maz kýl mak ta dýr. O ku duk tan son ra kâ ðý dý ge ri ve rip, te þek kür et tim ün i san a yý i di. Bir er ba na doð ru ge li yor du. st su ba yým, se ni ta bur ko mu ta ný is ti yor, top lan tý sa - lo nun da bek li yor de di. Git tim. Sa lon da ta bur ko mu ta ný, dört bö lü ðün bö - lük ko mu tan la rý ve yar dým cý la rý yak la þýk on ki þi ka dar var dý. Ben i çe ri gir dim, Buy run Bin ba þým, be ni em - ret miþ si niz! de dim. Sa lon da çýt yok. Bin ba þý de di ki: 1. Or du dan bu ra ya ne i çin gel di ði ni bi li yor sun ve ne den ter fî et ti ril me di ði ni de bi li yor sun, si zin ga ye niz ne dir? Bu nu an la týr mý sýn? Ben de bü yük bir so ðuk kan lý lýk la ce vap ver dim: Bi zim ga ye mi zi, Üs tad Be di üz za man Sa id ur sî þu þe kil de i zah et - mek te dir: Bir tek ga yem var dýr: O da, me za ra yak laþ tý ðým bu za man da, Ýs lâm mem le ke ti o lan bu va tan da bol þe vik bay kuþ la rý nýn ses le ri ni i þi ti yo ruz. Bu ses, â lem-i Ýs lâ mýn i mân e sas la rý ný ze de li yor. Hal ký, bil has sa genç le ri i man - sýz ya pa rak ken di si ne bað lý yor. Ben bü tün mev cu di - ye tim le bun lar la mü câ de le e de rek genç le ri ve Müs lü - man la rý i ma na dâ vet e di yo rum. Bu i man sýz kit le ye kar þý mü ca de le e di yo rum. Bu mü ca he dem le in þâ al lah l lah hu zu ru na gir mek is ti yo rum. Bü tün fa a li ye tim bu dur. Be ni bu ga yem den a lý ko yan lar da, kor ka rým ki bol þe vik ler ol sun. Ta bii ben bu i fa de le ri ez ber den söy le yin ce hep si a - de ta þa þýr dý lar. Bu nun ü ze ri ne, Pe ki ma dem öy le, ne - den hap se a tý lý yor su nuz, ne den bu o ku du ðu nuz ki - tap la rýn top la tý lýp ya sak lan dý ðý ný rad yo lar dan i þi ti yor, ga ze te ler den o ku yo ruz? de di. Ben de bu na mu ka bil, Pe ki ne den o rad yo lar, ga ze te - ler mah ke me le rin ver dik le ri be ra at ha ber le ri ni ve ki tap - la rýn i a de e dil di ði ni de söy le mi yor lar? de dim. Bin ba þý bu na ce vap ve re me yin ce, Pe ki gi de bi lir sin di ye rek kes - ti. Ben de yan la rýn dan böy le ce ay rýl dým. i ha yet, Tem muz a yý gel di. Bir gün nö bet çi ast su - ba yým. Me sai bi ti mi ne ya kýn bö lük ko mu ta ný, e lin de bir zarf la o da ma gir di. Zar fýn i çin de ki so ru la rý el ya zý sýy la ce vap la ma mý is - te ye rek, ya ným dan ay rýl dý. Zar fý aç tým bak tým, 6 ta ne so ru var dý. So ru-1: ur cu luk i de o lo ji si bö lü cü ve par ça la yý cý bir ce re yan dýr. e den in ti sap et ti niz? Ce vap-1: ur cu luk i de o lo ji si, mem le ke tim de ki bö lün - me ve par ça lan ma ya kar þý, bi la kis bir leþ ti ri ci bir ce re yan dýr. Çün kü l lah, Kur ân-ý Ke rim de bö lü nüp ay rýl ma yý de ðil, bir le þip it ti fak et me yi em ret mek te dir. So ru-2: Bu ki tap lar bö lü cü ve par ça la yý cý ol ma sý na ve ya - sak ki tap lar ol ma sý na rað men ne den o ku yor su nuz? Ce vap-2: Bu ki tap la rýn bi lâ kis biz le ri bir li ðe be ra ber li ðe, kar deþ li ðe ça ðýr dý ðý ný, as ke rî ve si vil mah ke me ler ol mak ü - ze re bin ler ce mah ke me nin be ra at ka ra rý ver me le ri ve ki tap - la rý i a de et me le ri is pat et mek te ve si zin a sýl sýz id di a la rý ný zý red det mek te dir. So ru-3: M. Ke mal in dev rim ve il ke le ri ne i na ný yor mu sun? Ce vap-3: Kur ân-ý Ke rim ve Ha dîs-i e be vî nin e mir ve buy ruk la rý da i re sin de i se if ti har la ka bul e de rim. So ru-4: ur cu lu ðun, Türk or du sun da ya yýl ma sý ný is ti yor mu sun? Ce vap-4: u ka rý da i zah et ti ðim ha ki kat ler den do - la yý; de ðil or du mu za, bü tün dün ya ya ya yýl ma sý ný ar zu e di yo rum. Bu min vâl ü ze re bü tün so ru la rý ce vap la yýp, im za la - ya rak i ki nüs ha ha lin de ha zýr la yýp er te si gü nü bir nüs ha sý ný bö lük ko mu ta ný na tes lim et tim. Bir li ðim de da ha son ra ya þa dý ðým ge liþ me le ri ve ay rý - lýþ hi kâ ye si ni bun dan son ra ki ma ka lem de an la ta ca ðým. Bu luþ mak ü mi di i le l lah a e ma net o lu nuz. MÝLLÎ GZTCÝ Ga ze te ci mil le ti, dev le te ya ran mak tan zi ya de mil le tin bil gi len me hak ký na sa hip çýk ma lý. "GÝRM gir di ði miz sa vaþ tan çýk týk de miþ ti 2. ün ya Sa va þý i çin O ðuz tay, hi civ þa he se ri o lan Þar ký la rýn da. Mem le ket ba sý ný, gir me den gir di ði - miz Ku zey I rak ta ki kamp la rý ku þa týn ca ha týr la dým. Böy le za man lar da hic vin kra lý ný ya pý - yor bi zim ba sýn, ma þal lah. s ker sa de ce de miþ ti ki, urt i çin de ve sý nýr ö te sin de top lam beþ ay rý böl ge de ha va des tek li ka ra o pe ras yon la rý nýn ic ra - sý na baþ lan mýþ týr. Bi zim ki ler he men a na li zi pat lat tý. 22 ta bur ne e der? Or ta la ma 10 bin as - ker e der. Bu ka dar çok as ker ne ya par? Ol sa ol sa sý ný rý ge çer. Pe ki, sý ný rý ge çin ce ne ya par? er hal Ku zey I rak ta ki PKK kamp la rý ný ku þa týr... r te si gün ki te sa düf bu ya tam da Baþ ba kan m ba sý na su ni te nef füs ya pýp ok si jen ver me si nin er te si gü nü,a tý lan baþ lýk lar O ðuz tay'ý bi le kýs kan dý rýr dý ye min le. Mil li ye tin Kamp la ra Ku þat ma baþ lý ðý - na za ten di ye cek faz la bir söz yok, Ra di - kal in Ku zey I rak a 5 ok ta da O pe ras - yon baþ lý ðý i se ay ný an lam da ga yet iþ lev - sel di. Fa kat be nim fa vo ri le rim bay ram tu ru i lâ ný ta dýn da ki Ha va dan Ka ra dan Ku zey I rak (k þam) i le ak si yon fil mi a fi þi ký va - mýn da o lan Ku zey I rak ta man sýz Ta - kip (Va tan) ol du. Ge nel kur may bak tý ki bi zim ba sýn kap - týr dý gi di yor, 10 bin as ker le Ku zey I rak a gi rip a man sýz bir ta kip ten son ra PKK kamp la rý ný ku þat tý... er hal bir U yan! bo ru su çal dý. Ve Ku zey I rak ta sa de ce bir kaç nok ta - da o pe ras yon ya pýl dý ðý ný, ha re kâ týn a ðýr - lýk lý bö lü mü nün yurt i çin de sür dü ðü nü a çýk la dý. Böy le ce ku þat ma dan ku þat tý ðý mýz PKK kamp la rýn dan çýk týk. r te si gün im da da, res mî a çýk la may la 49, o la yý bir mü za ye de mi sa li al gý la yan ba sý nýn a çýk art týr ma ham le le riy le 80, hat ta 90 PKK lmýn öl dü rül dü ðü bil gi si ye - tiþ ti. Ger çi ö lüm le rin Çu kur ca nýn di bin de o lan ve se ne ler dir Türk as ke ri nin gi re me - di ði Ka zan Va di si nde ger çek leþ ti ði an la - þý lý yor du, a ma ne gam! er hal baþ la dý Ýn le rin de vur duk mu - hab be ti. Bun la rý þu nun i çin yaz dým. Ha ni Baþ ba kan i le ya pý lan top lan tý da ki mi ba sýn tem sil ci le ri (ya da pat ron la rý), Böy le za man lar da biz den na sýl bir ya yýn - cý lýk yap ma mý zý ta lep e di yor su nuz di ye ba sýn ta ri hi mi ze u tanç la ya zý la cak bir so - ru sor muþ lar ya... Ýþ te o na sýl so ru su na ce vap ol sun di - ye. Böy le yap ma yýn! Taf si la ta gir me ye, u ka la lýk yap ma ya ni - ye tim yok; for mül bel li. Za fer pe þin de de ðil, ha ber pe þin de ko - þun ye ter. Bir kaç gün dür dü þü nü yo rum da... O so ru yu Baþ ba kan a sor mak ye ri ne, ken di mes lek taþ la rý nýz la tar týþ mak 30 se - ne dir hiç mi ak lý ný za gel me di? Ha di o nu da geç tim, geç miþ te yap týk la - rý ný zý ha týr la yýp cid di cid di ken di ni ze sor - du nuz mu o so ru yu hiç? Ma a le sef hiç san mý yo rum. Ba sý nýn ka hir ek se ri ye ti nin ha li ni kâh öf ke le ne rek, kâh ha fif ten hic ve de rek yaz - ma ya ça ba lý yo rum a ma a sýl ya þa dý ðým duy gu u tanç. Böy le za man lar da ger çek ten u ta ný yo - rum ben... (...) a sýl ya yýn cý lýk ya pa lým di ye Baþ ba - kan a so ran lar... Söy ler mi si niz... Mil li du ruþ de nen kav ra mýn i çi ne sý ðý nýp ne yi yap maz sý nýz siz? Þu na sýl me se la: Ga ze te ler say fa la rý ný çat týk tan, te le viz yon lar da ha ber a kýþ la rý ný yap týk tan son ra Baþ ba kan a yol la sýn. O, IP un dan ba kýp son ka ra rý ver sin. l sa na sa hi bin den mil li du ruþ lu ga ze - te, te le viz yon. Kim se ku su ra bak ma sýn a ma ha ya ta kar þý bir du ru þu ol ma yan, yap tý ðý mes lek - le il gi li du ruþ ser gi le ye me yen a da mýn mil li du ru þu da ol maz. Ve i þin en a cý ya ný, bir mem le ke tin ba - sý ný bu ka dar du ruþ suz, bu ka dar sa va - þýn di li ne ta par hal de, bun ca pro pa gan - da ga ze te ci li ði yap ma ya he ves li o lur sa, böy le bü yük bir so ru nun çö zü me ka vuþ - ma sý da müm kün ol maz. il siz þey tan dan söy le me si... e mi ray O ral / Ta raf, eden 15 yýldýr Kazan Vadisine giremiyordu ordu? ÝOR KÝ 15 yýldýr Kazan Vadisi ne ilk kez giriliyor! eden? Kazan Vadisi nde PKK nýn uyduruk mahkemeler kurduðunu, Hakkari halkýný haraca kestiðini, vergi topladýðýný, yargýlayýp onlarca insaný ipe çektiðini duymamýþ mýydý istihbarat birimleri! ahasý, PKK nýn efsane kampý Kavaklý Hakkari ye sadece 30 kilometre mesafede. Bu kamp ve daha nice, yýllardýr yanýna bile uðranmayan silah, cephane, erzak ve uyuþturucu dolu kamplar yerle bir ediliyor; etkisizleþtiren katil sayýsý 120 yi aþýyor. Ve ben soruyorum, neden bu daha önce yapýlmadý? Örneðin Ýlker Baþbuð, aþar Büyükanýt Genelkurmay Baþkaný iken bu kamplar ölüm tacirlerine barýnak oluþturuyor ve biz bunu izliyor muyduk boþ gözlerle! Hayýr. Herkes biliyordu, hepsinin haberi vardý! ziz Üstel / Star, Sahibinden millî duruþlu gazete Tek mi li bir den mis liy le in ti kam fil mi Ýz le di ði miz bu mis - liy le sa vaþ film le ri - ne ne ge rek var? 24 þe hit ve ril me si nin yol aç tý ðý in fi a li böy le mi ya týþ týr ma ya ça lý þý yor lar? Paresh ath, The Khaleej Times, U ýktýðýmýz usûlle Libya yý yeniden kuracaðýz irekt demokrasi Si zin ga ye niz ne dir? KSIM LÝ GÜGÖR

12 12 25 KÝM 2011 SLI Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu BÝLÝÞÝM - TKOLOJÝ KILLI te le fon la rýn hýz lý bir þe kil de ya yýl ma sý, mo bil uy gu la ma ge liþ ti ri ci le ri ni de ye ni lik çi fi kir ler or ta ya çýk ma sý ný hiz lan di ri yor. Mil yon lar ca uy gu la ma a ra sýn dan ha ya tý ný zý ko lay laþ tý ra cak bir uy gu la ma da h met ýl maz can ve nes bü tün i sim li genç bil gi sa yar prog ram cý la rýn dan. Kur ban Bay ra mý nýn yak laþ tý ðý bu gün ler de, Kur ban Bay ra mý i le a la ka lý o la rak ak lý ný za ta ký lan her þe yi ce vap la yan bir ip ho ne uy gu la ma sý. Uy gu la ma Kur ban e dir, Kur ban Ýl mi ha li, Kur ban Ke si mi, Kur - Müj de! ÝP ho ne uy gu la ma sýy la rad yo muz Bi zim Rad yo ce bi niz de! BÝZÝM Rad yo Ge nel a yýn ö net me ni Meh met a þar ye ni ya yýn dö ne min de din le yi ci ler le bu lu þan ye ni lik ler ol - du ðu nu a çýk la dý. Ri sa le-i ur dan ha be re, kül tür sa nat tan psi ko lo ji ye, ak tü el ve gün cel prog ram lar dan ya rýþ - ma la ra, genç lik ten te fek kü re, e ði tim, psi ko lo ji, ta rih-e de bi yat, þi ir ve ço cuk gi bi pek çok yel pa ze de ti tiz lik le ha zýr la nan on lar ca ye ni prog ram fre kan sýn dan din le yi ci siy le bu lu þu yor. Ýs tan bul mer kez li bir rad yo o la - rak fre kan sýn dan ya yýn ya pý yor ol ma nýn ya nýn da zim rad yo.fm ad re sin den bü tün dün ya dan ha li ha zýr da ta kip e di len Bi zim Rad yo ün ya nýn dört bir ta ra fýn dan -Rus ya dan, me ri - ka dan, Bel çi ka dan, v ru pa, s ya ve me ri ka kýt a sýn dan ve hat ta ba zý rap ül ke le rin - den de- ta kip e di li yor. Bu nun dý þýn da ye ni uy gu la ma o la rak ip ho ne te le fon la rýn dan rad - yo uy gu la ma sý in di ren din le yi ci ler, o ra da ki bir çok rad yoy la bir lik te ar týk Bi zim Rad yo yu da ta kip e de bi le cek ler. ÝP ho ne nun rad yo ve tu ne-in uy gu la ma sý ný te le fo nu na in di ren din le yi ci ler ip ho ne cep te le fon la rýn dan Bi zim Rad yo yu din le me im kâ ný na ka vu þu yor lar. Rad yo muz çok ya kýn da uy du dan ya yýn baþ lý yor. a kýn za ma na ka dar uy du dan da din le yi ci siy le bu lu þa cak o lan Bi zim Rad yo da bu nun la il gi li ça lýþ - ma lar fi na le var mak ü ze re. Bü tün Tür ki ye, v ru pa, Or ta s ya, Ku zey f ri ka dan ba zý ül ke ler de dâ hil ol mak ü ze re uy du a ra cý lý ðýy la ne re dey se bü tün ya kýn coð raf ya da Bi zim Rad yo yu din le me im kâ ný ol muþ o la cak. PROGRM TITIMI Kur ban Bay ra mý na ö zel Kur ban ip ho ne uy gu la ma sý ban i le il gi li So ru lar ve Kur ban e mek le ri ol mak ü ze re beþ a na baþ lýk ta top lan mak ta dýr. Bu a na baþ lýk la rýn al týn da bir çok alt baþ lýk bu lun mak ta dýr. Sa de ve a çýk la yý cý bir an la tým i le ya pýl mýþ o lan bu uy gu la ma bir çok Müs lü ma nýn i þi ni ko lay laþ tý ra cak ve bil gi al ma sý ný sað la ya cak týr. KUR B Uy gu la ma sý pp le Sto re da üc ret siz o la rak ye ri ni al dý. Prog ra mý in di ri le bil mek i çin met yil maz can.in fo in ter net ad re si ni kul la na bi lir si niz. Si ber suç la ra bað lý ma lî ka yýp lar % 56 art tý SÝ BR suç la ra bað lý ka yýp la rýn ön len me si i çin pro fes yo nel gü ven lik ve risk yö ne ti mi çö züm le rin den ya rar lan mak ge re ki yor. HP nin a çýk la dý ðý ye ni a raþ týr ma so nuç la rý, si ber sal dý rý la rýn yol aç tý ðý ku rum sal za rar la rý nýn art tý ðý ný ve hem ö zel sek tö rün, hem de ka mu ku ru luþ la rý nýn si ber suç lar ne de niy le bu yýl da ha faz la ma li kay ba uð ra dý ðý ný gös ter di. Po ne mon Ins ti tu te ta ra fýn dan ya pý lan Si ber Suç la rýn ýl lýk Ma li ye ti a raþ týr ma sýn da, bil gi sa yar kul la ný cý la rý nýn kö tü a maç lý ya zý lým lar hak kýn da da ha faz la bil gi sa hi bi ol ma sý na rað men 2011 de si ber suç la rýn et ki si ni art týr dý ðý gö rül dü. Ra po ra gö re si ber suç la rýn yol aç tý ðý za rar yýl da or ta la ma 5,9 mil yon do lar. Si ber sal dý rý la rýn ne den ol du ðu ka yýp lar i se yýl da 1,5 mil yon i le 36,5 mil yon do lar a ra sýn da de ði þi yor. Si ber suç la rýn yol aç tý ðý za rar 2010 yý lý na gö re yüz de 56 ar týþ gös ter di. raþ týr ma so nuç la rý na gö re si ber sal dý rý sap ta ma ve ve ri kur tar ma sü reç le rin de gü ven lik tek no lo ji le riy le o to mas yon sað la yan ku rum lar, si ber suç lar dan kay nak la nan mad di ka yýp la rý ö nem li öl çü de a zal ta bi li yor. HP Baþ kan ar dým cý sý ve Ku rum sal Gü ven lik Ge nel Mü dü rü Tom Re illy, si ber sal dý rý la rýn ar tan ris kiy le il gi li o la rak þun la rý söy le di: Git tik çe da ha sýk gö rü len ve so fis ti ke bir hal a lan si ber suç va ka la rý ku rum la rýn ma li du rum la rý i çin her ge çen gün da ha faz la teh li ke o luþ tu ru yor. Si ber sal dý rý la ra ma ruz ka lan ku ru luþ lar, bun la rýn o lum suz et ki si ni gü ven lik ve risk yö ne ti mi tek no - BÝLÝÞÝM HBR... lo ji le rin den ya rar la na rak a zal ta bi lir ler. Ra po ra gö re si ber sal dý rý lar git tik çe yay gýn la þý yor: raþ týr ma kap sa mýn da 4 haf ta sü rey le in ce le nen ku ru luþ lar ba þa rýy la so nuç la nan 72 sal dý rý ya uð ra dý. Bu da ge çen yý la gö re yüz de 45 o ra nýn da bir ar tý þa kar þý lýk ge li yor. Si ber su ça bað lý ka yýp la rýn yüz de 90 ý kö tü a maç lý ya zý lým lar, hiz met en gel le me sal dý rý la rý, bil gi sa yar la rýn ça lýn ma sý ve web ta ban lý sal dý rý lar dan kay nak la ný yor. Si ber sal dý rý lar ký sa sü re de ön len mez se ma li yet li o lu yor. Si ber sal dý rý la rýn za rar la rý nýn ön len me si or ta la ma 18 gün sü rü yor ve 416 bin do lar kay ba yol a çý yor. Ge çen yýl i se 14 gün lük kur tar ma ça lýþ ma sý nýn ma li ye ti 250 bin do lar dý ve bu da 2011 i çin yüz de 70 o ra nýn da bir ar týþ an la mý na ge li yor. Þir ket i çi sal dý rý la rýn ön len me si i se 45 gün sü rü yor. Ge liþ miþ gü ven lik ze kâsý ve risk yö ne ti mi çö züm le ri si ber sal dý rý la rýn et ki si ni a zal ta bi li yor. Gü ven lik bil gi si ve va ka yö ne ti mi çö züm le ri ni (SI M) kul la nan ku ru luþ lar si ber suç la rý ký sa sü re de tes pit e de rek ka yýp la rý yüz de 25 o ra nýn da a zal ta bi li yor. Bu nun so nu cun da ku ru luþ lar ve ri kur tar ma sü reç le ri ni de op ti mi ze e de bi li yor. HP, risk yö ne ti mi i çin Gü ven lik Ze kâ sý ve Risk ö ne ti mi Sis te mi ni su nu yor. Þir ket le rin 7/24 a þa yan Ku rum la ra dö nü þü mü nü ko lay laþ tý ran sis tem, her ke sin her an in ter ne te bað lý ol du ðu dün ya da cid di bir teh dit ha li ne ge len si ber sal dý rý lar i çin en i yi çö zü mü o luþ tu ru yor. SÝT TITIMI Me di kal a ra ma mo to ru e den Me di kal ra ma Mo to ru? dok tor GO.com sa de ce ke li me le ri, a lan a dý ný ve ko nu la rý i çe ren de ðil, ger çek ten me di kal yet kin li ðe sa hip si te le ri se çe rek ta ra yan ve a ra yý cý nýn dik ka ti ne su nan bir sis tem o la rak kar þý mý za çý ký yor. Ö zel lik le ha ya týn en has sas ko nu la rýn dan bi ri o lan sað lýk ko nu sun da in ter net te a ra ma ya par ken, el de e di len bil gi nin bi lim sel ve ol gu ya da ya lý ol ma sý halk sað lý ðý a çý sýn dan ha ya ti ö nem ta þý mak ta dýr. Bu yüz den bu ko nu da öz gün leþ miþ bir a ra ma mo to ru na ih ti yaç var dýr. me ri ka da ve v ru pa da bir çok fark lý a lan la ra öz gü a ra ma mo to ru na var ken ül ke miz de he nüz bu o lu þum pek yay gýn de ðil dir. an lýþ a ra mak la ne o lur? l r ken teþ his ve te da vi fýr sa tý ka ça bi lir. l Tüm ha yat bo yun ca ta þý na cak piþ man lýk du rum la rý or ta ya çý ka bi lir. l an lýþ bil gi i le ya pý lan te da vi i le ha ya týn kay bý na se bep o la bi le cek so nuç la ra va ran du rum lar la kar þý kar þý ya ka lý na bi lir. BU HF T siz le re, Tür ki ye de ki me di kal ve sað lýk ku ru luþ la rý nýn bu lun dur du ðu bil gi ye en hýz lý ve et kin e ri þi mi sað la yan Tür ki ye nin Me di kal a ra ma mo to ru nu siz le re ta nýt mak is ti yo ruz. Si te nin a na he def le ri sý ra la nýr sa; l Me di kal yet kin li ðe ve gü ve ni lir li ðe sa hip si te le ri ta ra ya rak hal kýn en doð ru bil gi kay nak la rý na en ký sa sü re de u laþ ma sý ný sað la mak ve böy le ce hem in ter net kir li li ði ni hem de za man kay bý ný ön le mek. l Halk sað lý ðý bi lin ci ni ar týr mak a ma cý i le doð ru bil gi su nan ku rum ve ku ru luþ la rý ön pla na çý kar mak. dok tor GO.com l Ö zel lik le dev let has ta ne le ri, ü ni ver si te ler, si vil top lum ku ru luþ la rý ný a ra ma mo tor la rý ko nu sun da güç len di re rek, hem ye rel hem de u lus la ra ra sý plat form lar da ön plan da ol ma la rý ný sað la mak. Þek lin de i fa de e di le bi lir. a sýl ça lý þýr? l Me di kal i çe rik li si te ler e di tör ler, des tek çi ler ve si zin ta ra fý nýz dan dok tor GO.com ta ra ma e ki bi ne u la þýr. l di tör ler ta ra fýn dan in ce le nen si te uy gun luk kri ter le rin den son ra a ra ma lis te si ne a lý nýr. l Si te ta ran dýk tan son ra da ta ba se i çe ri si ne ak ta rý lýr. l Bil di ri sa hi bi ne ha ber ve ri lir. l Ta lep e di lir se a ra ma mo tor la rý i çin si te de ö zel a yar lar ya pý lýr. l Sa de ce rek lam ve ren ve ya sah te i çe rik ba rýn dý ran si te ler lis te le me ye a lýn maz ve bun lar ka ra lis te ye a lý nýr. l Si te ler gün lük pe ri yot lar da ye ni den kon trol e di le rek in deks le nir. Kim ler si te ye ka tý la bi lir? Sa de ce me di kal yet kin lik ve gü ve nir lik sa hi bi si te ler ka tý la bi lir. Sa de ce bil gi a maç lý fa kat ku ru cu kay na ðý bel li ol ma yan si te ler da ta ba se den kal dý rý lýr. l Has ta ne si te le ri, Ü ni ver si te ler, ev let Ku rum la rý, ok tor lar, Kli nik Mer kez ler, Sað lýk O cak la rý, Si vil Top lum Ku ru luþ la rý, Res mi t kin lik ve Kam pan ya Si te le ri, Me di kal raþ týr ma lar, Ý lâç Fir ma la rý, Sað lýk Ba kan lý ðýn dan O nay lý Ü rün Sa tan Fir ma lar, i ðer Me di kal Si te ler, Ve te ri ner si te le ri, Hay van Kli nik le ri. tor go.com ad re si ne bu yu run. Ý þi ni ze ya ra ya ca ðý ný u mu yo rum. Bi li þim yýl dýz la rý e-dö nü þüm ya rýþ ma sý TÜR KÝ Bi li þim er ne ði ta ra fýn dan dü - zen le nen Bi li þim ýl dýz la rý e-ö nü þüm a rýþ ma sý baþ la dý. Ö zel sek tör, KO BÝ ler, si vil top lum ör güt le ri, ye rel yö ne tim ler, genç gi ri þim ci ler ve ka dýn lar gi bi bir çok fark lý ke si me hi tap e den ya rýþ ma ya son baþ vu ru ta ri hi 28 kim 2011 Cu ma. Bi li - þim ýl dýz la rý Ko or di na tö rü Ser dar Gü ni zi, ko nuy la il gi li et kin li ðin, in ter net ta ban lý dö nü þüm pro je le ri nin de ðer len di ril di ði ve ö dül len di ril di ði en ge niþ kap sam lý ya rýþ - ma ol du ðu na dik kat çe ki yor. Ü çün cü yý lý - na gi ren Bi li þim ýl dýz la rý a rýþ ma sý bu yýl da yi ne Tür ki ye de di ji tal dö nü þü mün ön - cü lü ðü nü yap ma yý he def li yor. Ko nuy la il - gi li de tay lý bil gi yi li sim yil diz la - ri.com ad re sin den a la bi lir si niz. Bi li þim yýl dýz la rý e-dö nü þüm ya rýþ ma sý ne dir? BÝ LÝÞÝM ýl dýz la rý e-ö nü þüm a rýþ ma - sý, Ýn ter net ü ze rin de dö nü þüm sað la - mýþ ve ya iþ ya pý sý ný Ýn ter net or ta mý na ta þý mýþ fark lý web pro je le ri nin da ha i yi ta ný týl ma sý ve e-dö nü þü me o lan il gi nin art ma sý ný sað la mak a ma cýy la TB ya - pý sý al týn da ger çek leþ ti ri len ba ðým sýz bir or ga ni zas yon dur. Uz man ve tec rü be li jü ri le rin ön der li ðin de Tür ki ye de o luþ tu - ru lan ba þa rý lý Ýn ter net e-dö nü þüm ça - lýþ ma la rý ný de ðer len dir me yi he def le - mek te dir. Bi li þim ýl dýz la rý e-ö nü þüm a rýþ ma sý nda; e-fi nans, e-pa zar la ma, e-ha ber, e-e ði tim, e-tr, e-i le ti þim, e-ti - ca ret, e-hiz met ve e-sað lýk ol mak ü ze - re 10 ay rý ka te go ri de ö dül ve ril mek te - dir. Bi li þim ýl dýz la rý Ýn ter net e-ö nü - þüm a rýþ ma sý nda, jü ri de ðer len dir - me si nin ya ný sý ra, halk oy la ma sý da de - ðer len dir me ye ka týl mak ta dýr. Böy le ce et kin li ðe, her se vi ye den, da ha bü yük bir in ter net kul la ný cý sý nýn ak tif o la rak ka týl ma sý sað lan mak ta dýr. Gün cel tra fi ði gös te ren, ha ri ta lar ve pa no ra mik cad de ler TÜR KÝ Ý ye ni web bil gi por ta lý an dex, coð ra fi bil gi len dir me ser vi si an dex.ha ri ta lar ý bu gün Tür ki ye de hiz me te sok tu. an dex.ha ri ta lar, Tür ki ye de ki tüm þe hir le rin ay rýn tý lý uy du gö rün tü le ri ni sun ma nýn ya ný sý ra, kul la ný cý la rýn so kak plan la rý ü ze rin de a ra dýk la rý ad res le ri, bi na la rý ve bun la ra ka ra yo lu ü ze rin den u la þý la bi le cek ro ta la rý bul ma la rý na yar dým cý o lu yor. an dex.ha ri ta lar i le kul la ný cý lar ay rý ca Ýs tan bul ve n ka ra i çin gün cel tra fik bil gi si ne ve pa no ra mik so kak gö rün tü le ri ne de u la þa bi li yor. ol cu luk plan lan ma sýn da sü rü cü le re ko lay lýk sað la mak a ma cýy la yan yol lar la bir lik te, Ýs tan bul ve n ka ra da ki tra fik yo ðun luk de re ce si ni renk li gra fik ler le gös te ren an dex.ha ri ta lar, tra fik du ru mu nu da ki ka lar ba zýn da gün cel le ye rek sü rü cü ye en uy gun al ter na tif yol la rý gös te ri yor ve sü rü cü nün he de fi ne ne za man va ra ca ðý ný da he sap la ya rak tra fi ðe ta kýl ma sý ný ön lü yor. n i ti ba rýy la Ja va ve n dro id plat form la rý i çin ha zýr lan mýþ o lan an dex.ha ri ta lar ýn mo bil sü rü mü, ser vi sin yol day ken de kul la nýl ma sý na fýr sat ve ri yor. Kul la ný cý lar, ki þi sel bil gi le ri ni pay laþ ma dan, tra fi ðin sý ký þýk ol du ðu nok ta la rý sis te me i le tip, tra fik du rum ha ri ta sý nýn da ha da kap sam lý ve de tay lý ha le ge ti ril me si ne kat ký da bu lu nu yor lar. Hiz me tin mo bil sü rü mü bil.yan dex.com.tr/ha ri ta lar/an dro id/ in di ri le bi lir. an dex. Ha ri ta lar ýn Pa no ra ma ad lý hiz me ti kul la ný cý la ra yük sek çö zü nür lük lü (H), 360 de re ce lik a çý ya sa hip gö rün tü ler su na rak Ýs tan bul ve ya n ka ra da ki cad de le ri ge ze bil me; bu þe hir le rin ta ri hi me kan la rý ný, so kak la rý ný, cad de le ri ni ve muh te þem man za ra la rý ný sa nal or tam da iz le ye bil me, ne re le ri ge zip gö re cek le ri ne ön ce den ka rar ve re bil me im ka ný su nu yor. Ýs tan bul u Mar ma ra dan Ka ra de niz e ka dar ta ra yan Pa no ra ma ay rý ca þeh ri de niz ký yý sýn dan da gö rün tü le ye rek Tür ki ye nin kül tür baþ ken ti ne de niz den dör dün cü bir bo yut ek li yor. ot: þa ðý da be lir ti len link ler den ye ni ser vis - ler le il gi li de tay lý bil gi le re u la þa bi lir si niz. pany.yan dex.com.tr/ser vi - ces/maps.xml pany.yan dex.com.tr/tech no lo gi - es/pa no ra mas.xml pany.yan dex.com.tr/tech no lo gi - es/prob ki.xml

13 ÝZÝ 25 KÝM 2011 SLI 13 Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ 'LI ILLRI ÝLK RISI, TÜRKÝ BROLR BÝRLÝÐÝ, TÜSÝ, HTTÂ CHP I HZIRL S TSLKLRI TTÜRK ÝLK V ÝKILÂPLRI, TTÜRK MÝLLÝTÇÝLÝÐÝ GÝBÝ ÝFLR R VRÝLMMÝÞTÝ... O sü reç ni ye ke sil di? Ta ha k yol, Tür ki ye Ba ro lar Bir li ði nin 2001 yý lýn da ha zýr la dý ðý a na ya sa tas la ðýn da ta türk il ke ve in ký lâp la rý, ta türk mil li yet çi li ði i fa de le ri nin hiç kul la nýl ma dý ðý na dik kat çek miþ ti. Tas lak ta, la ik lik ten ya na ve ta türk çü kim lik le riy le bi li nen ek ta Gün gör Öz den, Prof. r. ec mi üz ba þý oð lu ve Prof. r. Ül kü z rak gi bi i sim le rin de im za sý nýn bu lun ma sý, bu du ru mu da ha da il ginç ký lý yordu (Mil li yet, ). e mek ki, 2007 de KP nin ha zýr lat tý ðý a na ya sa tas la ðý na ger çek öy le ol ma dý ðý hal de ta türk çü lü ðe a týf lar bu da ný yor di ye yük le nil me si nin ar dýn da baþ ka mak sat lar ya tý yordu. Ý þin ö nem li bir bo yu tu bu. i ðer bir bo yu tu i se, ken di le ri ni la ik lik yan lý sý ve ta türk çü o la rak gö ren ke sim le rin da hi, ger çek te 12 y lül ün ta türk çü lü ðü a de ta her þe yin bes me le si ya pan yak la þý mý ný pay laþ ma dý ðý ve red det ti ði. Zi ra a kýl, sað du yu, bi lim bu nu ge rek ti ri yor. Ve Tür ki ye de ha ya týn nor mal a ký þý zor la ma lar la mec ra sýn dan ve çý ðý rýn dan çý ka rýl ma sa, her þey yer li ye ri ne o tu ra cak. Öy le ki, ta türk çü ler da hil her kes, de mok ra si or tak pay da sýn da ve sað du yu çiz gi sin de bir a ra ya ge le bi le cek. i te kim 90 lý yýl la rýn baþ la rýn da sol ce nah ta bu yön de sað lýk lý bir ge liþ me sü re ci baþ la mýþ tý. CHP nin al tý o ku tar tý þý lý yor; bun la rýn i çin de de mok ra si nin yer al ma yý þý sor gu la ný yor; CHP sol, si vil ve de mok rat bir ta výr al ma ya teþ vik e di li yor du. Son ra dan CHP ye dö nü þe cek o lan SHP nin 1991 se çi min den son ra P i le ko a lis yon or ta ðý ol du ðu dö nem de gün de me ge len a na ya sa de ði þik lik le ri i çin de ta türk il ke ve in ký lâp la rý i fa de le ri nin me tin den çý ka rýl ma sý tek li fi nin yer al ma sý ger çek leþ me se da hi bu sü re cin bir ne ti ce siy di. Ke za CHP nin 1994 te a çýk la dý ðý par ti prog ra mýn da yer a lan gö rüþ ler de çok en te re san dý: * Ge nel kur may Baþ ka ný Mil lî Sa vun ma Ba ka ný na bað lan ma lý. * Or du iç gü ven lik a la nýn dan dýþ gü ven li ðe yön len di ril me li. * a sak la rý ta ným la yan a na ya sa an la yý þýn dan, öz gür lük le ri ta ným la yan an la yý þa ge çil me li. * Fark lý laþ ma öz gür lü ðü, te mel bir hak o la rak sa ký nýl ma lý ve ko run ma lý. * Mec li sin et kin li ði art tý rýl ma lý; se çil miþ ler sa de ce gö rü nür de de ðil, ger çek te de ül ke yö ne ti mi nin te mel un su ru ol ma lý. * Kök lü bir ü ni ver si te re for mu ya pýl ma lý, ÖK kal dý rýl ma lý, ü ni ver si te le re bi lim sel ve yö net sel ö zerk lik ta nýn ma lý. * La ik li ðin u zun va de de ki ge re ði o la rak, i nanç dün ya sý si vil top lu ma dev re dil me li. (k ta ran: ser Ka ra kaþ, Star, ) Ke za ÖK es ki Baþ ka ný Prof. r. r do ðan Te ziç ve þim di ki CHP Mil let ve ki li Prof. r. Sü heyl Ba tum gi bi pro fe sör ler le TÜ SÝ da ay ný yön de çar pý cý ör nek ler or ta ya koy muþ lar. Te ziç le Ba tum un 1992 de TÜ SÝ i çin ha zýr la dý ðý a na ya sa tas la ðýn dan çar pý cý gö rüþ ler: * Li be ral de mok ra tik re jim ler de dev le tin res mî i de o lo ji si ol maz. Ke ma lizm a na ya sa da yer al ma ma lý. * ta türk mil li yet çi li ði i fa de si kalk ma lý. * Ge nel kur may Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma lý. * Cum hur baþ ka ný ve mil let ve ki li ye min le rin de ta türk il ke ve in ký lâp la rý na yer ve ril me me li. * ev le tin þek li nin cum hu ri yet ol ma sý dý þýn da a na ya sa da de ðiþ ti ri le mez hü küm ol ma ma lý. * na ya sa nýn o to ri ter ve kut sal dev let an la yý þý ný yan sý tan baþ lan gýç bö lü mü de mok ra siy le bað daþ maz... (Za man, ) Tas lak ta, Ba ro lar Bir li ði nin ça lýþ ma sýn da da a dý ge çen Prof. ec mi üz ba þý oð lu nun im za sý da var. Bu a ra da, faz la u za ða git me den, yi ne TÜ SÝ ýn ya yýn la dý ðý bir baþ ka ra po ra bak tý ðý mýz da da de mok ra tik leþ me i çin ö nem li a çý lým lar la kar þý la þý yo ruz ra lýk ta ri hi ni ta þý yan ve ertesi yý lýn ilk a yýn da ka mu o yu na a çýk la nan Türk e mok ra si sin de 130 ýl baþ lýk lý ça lýþ ma da, on yýl ön ce Prof. r. Bü lent Ta nör e ha zýr la týl mýþ o lan Tür ki ye de e mok ra tik leþ me Pers pek tif le ri ra po ru nun, ge çen dö nem KP den mil let ve ki li o lan ve il ke ve in ký lâp la rýn a na ya sa dan çý ka rýl ma sý ge rek ti ði gö rü þü nü bu sý fat la bir kez da ha di le ge tir di ði i çin hý þým la rý ü ze ri ne çe kip par ti si ta ra fýn dan da sa hip le nil me yen ve 12 Ha zi ran'da a day gös te ril me yen Prof. r. Za fer Üs kül ta ra fýn dan gün cel len miþ ha lin de il ginç ö ne ri ler yer a lý yor. Ýlk o la rak merhum Ta nör ün di le ge tir di ði ve Üs kül ün de pay laþ tý ðý bu ö ne ri ler den bi rin de, a na ya sa nýn baþ lan gýç bö lü mün de ki hiç bir dü þün ce ve mü lâ ha za nýn Türk mil lî men fa at le ri, Türk var lý ðý, (...) ta türk mil li yet çi li ði, il ke ve in ký lâp la rý ve me de ni yet çi li ði kar þý sýn da ko run ma gö re me ye ce ði ni bil di ren 5. pa rag ra fýn ta ma men kal dý rýl ma sý is te ni yor. Ve Üs kül, bu pa rag raf ta da ha son ra ya pý lan i yi leþ tir me nin ye ter siz li ði ni vur gu la ya rak Ta nör ün ö ne ri si ni tek rar lý yor. Ra por da, MGK nýn a na ya sal ku rum ol mak tan çý ka rýl ma sý, Ge nel kur may ýn Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma sý, Si ya sî Par ti ler Ka nu nun da par ti le re ta türk il ke ve in ký lâp la rý na bað lý kal ma zo run lu lu ðu ge ti ren i fa de le rin kal dý rýl ma sý gi bi dik kat çe ki ci baþ ka tek lif ler de var. in a dý na si ya se tin güç len me si, de mok ra tik ge liþ me sü re ci ne za rar ver di. Cum hu ri yet e lit le ri nin a çý lým a ra yýþ la rý ný sa bo te e der ken, de mok rat çiz giden ge len le rin da hi kim ya sý ný boz du. Ve da yat ma cý sta tü ko nun öm rü nü u zat tý. O la yýn bir baþ ka en te re san ta ra fý, TÜ SÝ gi bi bir ku ru lu þun bu ra po ru on se ne a ray la i ki de fa ya yýn la ma sý ve tep ki le ri de gö ðüs le me si. Pe ki, bu nu ya pan TÜ SÝ, son ra dan ne ol du da la ik çi lik ve ta türk çü lük yö nün de kes kin bir ma nev ra ya pa rak, KP nin a na ya sa tas la ðý ha zýr lýk la rý na tep ki ve ren le rin ba þý ný çek ti? TÜ SÝ yö ne ti ci le ri ne den la ik li ði ve ta türk il ke le ri ni çok ö ne çý ka ran bir çiz gi ye yö nel di ler? Ve a ca ba ne ol du da, Ba ro lar Bir li ði ve CHP da ha ön ce ki de mok rat ve öz gür lük çü yak la þým la rý ný terk e de rek es ki ka tý, dev let çi ve da yat ma cý çiz gi ye ge ri dön dü ler? Bu so ru la rýn ce va bý ne? Tu tar sýz lýk mý, il ke siz lik mi? Gen le re iþ le miþ dev let çi ve da yat ma cý da ma rýn ye ni den a ðýr bas ma sý mý? e rin mah fil le rin de rin taz yik le ri mi? ok sa din a dý na si ya set id di a sý nýn la ik ce nah ta yol aç tý ðý te dir gin li ðin her þe yi alt üst et me si mi ve si ya sal Ýs lâm ýn o la ða nüs tü yük se li þi nin, de mok ra tik sü reç i çin de sað lýk lý bir ra ya o tur mak ü ze re o lan o lum lu ya gi diþ sey ri ni ter si ne çe vi rip sa bo te et me si mi? Ge li nen nok ta da muh te me len bu se bep le rin her bi ri ay rý ay rý et ki li ol du. ma ö zel lik le CHP ge le ne ðin de ki le rin bi lin çal týn da ki din dev le ti ve ir ti ca kor ku la rý nýn de mok ra tik a çý lým la ra ga le be et me sin de din a dý na si ya set e du yu lan tep ki nin oy na dý ðý kri tik rol bil has sa çok ö nem li. Ý þin bu yö nü nün de i yi tah lil e dil me si lâ zým. *** Tür ki ye 1980 li yýl la rý 12 y lül e kur ban ver di. ar be re ji mi ni si vil gö rün tüy le de vam et ti ren par ti, 1983 se çi min de cun ta nýn i ca ze tiy le ö nü a çý lýp se kiz yýl bo yun ca ik ti dar o lan P tý. P ýn ku ru cu su ve li de ri Ö zal, ih ti lâ lin ba þý v ren den son ra Çan ka ya ya çý kýn ca, baþ ba kan ken ya pa ma dý ðý de mok ra tik a çý lým la ra yö nel di. Bu çer çe ve de, TCK nýn se ne ler ce çok can yak mýþ o lan 141, 142 ve 163. mad de le ri nin kalk ma sý na ö na yak ol du. r dýn dan si vil bir a na ya sa pro je si ni gün de me ge tir me ye ha zýr lan dý, a ma na sip ol ma dý, zi ra öm rü ve fa et me di lý yýl la rýn baþ la rý, Tür ki ye nin 12 y lül re ji min den kur tul ma ve öz gür leþ me has re ti ni kuv vet le his set ti ði, res mî ta bu la rý yo ðun bir þe kil de tar týþ tý ðý ve de mok ra si nin ö nü nü aç ma san cý la rý çek ti ði son de re ce il ginç bir dö nem di se çi min den son ra ku ru lan P- SHP ko a lis yo nu, bu bek len ti le ri kar þý la ma nok ta sýn da uy gun ve el ve riþ li bir hü kü met for mü lüy dü. Kýrk se ne bir bi riy le mü ca de le et miþ, a ma 12 y lül dar be sin den ay ný þe kil de be ra ber ce za rar gör müþ i ki kök lü si ya sî a ký mý tem sil e den bu par ti ler, de mok ra si ve öz gür lük le ri ö ne çý ka ran bir prog ram la yo la çýk tý lar. ma Ö zal ýn ve fa tý ü ze ri ne e mi rel in Çan ka ya ya çýk ma sý, ar dýn dan SHP ka na dý nýn peþ pe þe li der de ði þik lik le ri ne sah ne ol ma sý, prog ra mýn ka rar lý bir þe kil de uy gu lan ma sý ný en gel le di. Bir ta raf tan top lum da ki öz gür lük ta le bi, di ðer ta raf tan ik ti da rýn bu ta le bi kar þý la ya ma ma sý ve bu nun da et ki siy le po li ti ka a re na sýn da o lu þan boþ luk, en faz la çok tan dýr sis tem li bir ça lýþ ma yü rüt mek te o lan mil lî gö rüþ ha re ke ti ne ya ra dý. Ve bu ha re ket ön ce 1994 ye rel se çi miy le be le di ye ler de ve ar dýn dan 1995 ge nel se çi miy le par la men to da ik ti dar ol ma þan sý ný ya ka la dý. ma bu du rum, de mok ra si ye ni ha yet a lýþ ma ya baþ la yan ve bu nu çok ö nem li a çý lým lar la da or ta ya koy ma nok ta sý na gel miþ ke sim ler de la ik lik has sa si ye ti nin dep reþ me si ne yol aç tý. in a dý na si ya set id di a sý nýn ik ti dar ol ma sý, de mok ra tik ge liþ me le rin nis be ten tes kin et miþ ve kül len dir miþ gi bi gö rün dü ðü ir ti ca ve din dev le ti kor ku la rý ný ye ni den ha re ke te ge çir di. Ger çi bu kor ku la rýn hiç bir þe kil de as lý ve e sa sý yok. ma top lu mu ta ný ma yan ve ül ke ger çek le rin den ko puk ke sim le rin, kö kü çok es ki le re ve de rin le re da ya nan bu ve him ve kor ku la rý, Tür ki ye de o lu þan de mok ra tik ik li me za rar ver di. 90 lý yýl la rýn ba þýn da ser best tar týþ ma or ta mý nýn fi liz len me ye ve de mok ra si nin kök sal ma ya baþ la dý ðý bir Tür ki ye den, 1997 ve son ra sýn da 28 Þu bat Tür ki ye si ne sü rük len me mi zin al týn da ya tan çok ö nem li se bep ler den bi ri bu du rum. So nuç ta din a dý na si ya se tin bu de re ce güç len me si, de mok ra tik ge liþ me sü re ci ne çok bü yük za rar lar ver di. La ik lik en di þe si ta þý yan e lit ke sim le rin na za rýn da de mok ra si nin ge ri pla na i til me si ne se bep ol du. Cum hu ri yet e lit le ri nin a çý lým a ra yýþ la rý ný sa bo te e der ken, de mok rat çiz gi ve ge le nek ten ge len le rin da hi kim ya sý ný boz du. Ve ne ti ce o la rak, da yat ma cý sta tü ko nun öm rü nü bi raz da ha u zat tý... in a dý na si ya set id di a sý öy le bir be lâ ki, se ne ler ce o id di a nýn ta kip çi si ol duk tan son ra bu nun yan lýþ ol du ðu nu fark e dip çiz gi de ðiþ tir dik le ri ni söy le yen le rin de hâ lâ pe þi ni bý rak mý yor. Ge liþ me ler bu ger çe ði ib ret li bir þe kil de bir de fa da ha te yid e de rek göz ler ö nü ne se ri yor. Sosyolog bdurrahman rslan'ýn tesbiti de konuyu tamamlýyor: 1995 te din dar lar be le di ye le re gel dik le rin de sis tem tý kan mýþ tý. Ke ma list ler ik ti da rý el den çý kar mak teh li ke siy le kar þý kar þý ya kal dýk la rý i çin gör mek is te mi yor lar. ðer din dar lar gel me sey di sis tem tý kan mýþ tý. Bu sis tem gi de mez di. Þu an da da din dar la rýn bu sis te me en bü yük fay da la rý ki lit len miþ bir sis te me a çý lým ge tir me le ri dir. ( me ti Sa ru han, e ni Þa fak, ) KMLIZMÝ Ý PLRI r ge ne kon bel ge le rin den bi ri de Lo bi a dý ný ta þý yor du. Bu a dý ta þý yan plan da ki de ðer len dir me le re gö re, top lum ger çek an lam da ö züm se ye me di ði Ke ma lizm den u zak laþ mýþ tý. a ha sý, u zak laþ ma nýn da ö te sin de, bu i de o lo ji yi yar gý la ma ya yö nel miþ; top lum da ki ge ri kal mýþ lýk, mut suz luk ve u mut suz lu ðun kay na ðý o la rak bu i de o lo ji yi so rum lu tu tar ha le gel miþ ti. Bu bað lam da ki bir baþ ka tes bit genç li ðin Ke ma lizm den yüz çe vir di ði i di ve r ge ne kon cu lar genç le ri res mî i de o lo ji doð rul tu sun da ye ni den ör güt le me yi he def le miþ ler di (Ta raf, ). Sav cý lý ðýn hazýrladýðý r ge ne kon id di a na me sin de yer al an þu suç la ma bu tes bit ler le bir lik te dü þü nül dü ðün de iþ da ha da il ginç ha le ge li yor: Ör güt ü ye le ri Ke ma liz mi be nim se dik le ri ni söy lü yor lar, an cak ey lem le ri ve a maç la rý, a na ya sa da ta ným la nan ta türk mil li yet çi li ði i le ters dü þü yor. Ke ma liz mi din siz lik o la rak al gý lý yor lar. e mek ki, bu o lay da suç la nýp yar gý la nan lar da Ke ma list, on la rý he sa ba çe ken ler de ta türk mil li yet çi li ði ve Ke ma lizm a dý na ha re ket e di yor. Ý þin göz den ka çý rýl ma ma sý ve ö zel lik le dik kat e dil me si ge re ken en kri tik püf nok ta sý bu ra da. r ge ne kon o pe ras yo nu kap sa mýn da he sa bý so rul mak ü ze re gün de me ge len bi lu mum kir li ve ka ran lýk iþ ler, i çe ri tý ký lan ve ço ðu de þif re ol muþ, mi a dý dol muþ, son kul la ným ta ri hi geç miþ ki þi le rin ü ze ri ne yý ký la rak dos ya ka pa tý lýr sa ne o lur? Ke ma list sis tem te mi ze çýk mýþ o lur mu? Bu iþ bu ka dar ko lay mý? Sis tem çok ö nem li ve ki lit ko num lar da ken di gö rev ver di ði in san la ra her tür lü hal tý iþ le te cek, dar be gi ri þim le ri da hil bü tün ma ri fet le ri ne göz yu ma cak, a ma son ra â ni bir ma nev ray la, ya kýn za ma na ka dar kul lan dý ðý ma þa la rý har ca yýp i þin i çin den sýy rý la cak! Ýd di a na me den an la þý lan o ki, r ge ne kon o pe ras yo nu nun a sýl a ma cý, Ke ma list sis te mi saf ra la rýn dan te miz le yip a rýn dýr mak ve M. Ke mal i din dar gös te rip ta türk mil li yet çi li ðin den de vaz geç me yen bir an la yýþ la tah kim e de rek yo la öy le de vam et mek. Ta ri hî ger çek le rin tah ri fi ne ve çað - dý þý da yat ma la ra da ya lý sis tem ler le ne re ye va rý la bi lir ki? *** r ge ne kon o pe ras yon la rýn da so mut la þýp si ya set ve med ya gi bi baþ ka a lan la ra da yan sý yan tas fi ye sü re ci, es ki u sûl ve yön tem ler le sür dü rü len Ke ma lizm bek çi li ði nin ar týk dev ri ni ta mam la yýp mi a dý ný dol dur du ðu nu son de re ce a çýk bir þe kil de göz ler ö nü ne se ri yor. Tür ki ye nin ve dün ya nýn gel di ði nok ta, klâ sik dar be ve da yat ma yön tem le ri ne ge çit ver mi yor. Bu de ði þi mi gö re me mek te ve ya u yum sað la ya ma mak ta di re nen ler bir bir tas fi ye e di li yor. Ge li nen a þa ma da, Ke ma liz mi a yak ta tu tup ya þat ma yý a maç la yan mü da ha le le rin da ha ör tü lü ve us tu rup lu bir þe kil de ya pýl dý ðý göz le ni yor. 27 Ma yýs ve 12 y lül le 28 Þu bat a ra sýn da ki en be lir gin fark da bu ra da ken di si ni gös te ri yor. Ön ce ki ler de or du dar be ya pa rak hü kü me ti de vi rir, Mec li si da ðý týr ve i da re ye el ko yar ken, 28 Þu bat, sü re ce ya yý lan bir mü da ha le yi baþ lat tý. ma ar týk Tür ki ye o nu da ta þý ya mý yor. Bil has sa B fak tö rü baþ ta ol mak ü ze re dýþ di na mik ler ve bun la rýn da et ki siy le i çe ri de gi de rek güç le nen de mok ra si bi lin ci, ki mi le rin ce bin yýl sü re ce ði id di a e di len 28 Þu bat ý da i yi ce yýp rat tý. Þim di Ke ma list cep he de, gö nül süz bir þe kil de ve ker hen da hi ol sa, mec bu ren de mok ra si ye u yum sað la ma ge rek li li ði nin ka çý nýl maz lý ðý ný gö rüp ka bul et me ve haz met me nok ta sý na gel di. e mok ra tik ta türk çü lük ten dem vu rul ma ya baþ lan ma sý nýn al týn da ya tan te mel et ken bu. TSK da es ki zih ni yet te ýs ra rý ný sür dü ren le rin r ge ne kon so pa sý yla ter bi ye e di lip et ki siz leþ ti ril me si bu de ði þi min bir te za hü rü ol du ðu gi bi... CHP de ken di si ni par ti de ki Ke ma list çiz gi nin tem sil ci si o la rak ni te le yen Ön der Sav ýn, en a zýn dan þu a þa ma da tas fi ye si ve par ti söy lem le rin de la ik lik ye ri ne sos yal hu kuk dev le ti vur gu su na a ðýr lýk ve ren Ký lýç da roð lu nun ö ne çýk ma sý da bu sü re cin o ce nah ta ki yan sý ma la rýn dan bi ri. Ke za min Çö la þan, Be kir Coþ kun ve Ok tay k þi gi bi kes kin Ke ma list ka lem le rin, mer kez med ya da ki et kin ko num la rý ný kay bet me le ri de. Ma dal yo nun bir yü zün de bun lar var. i ðer yü zün de i se, ge le nek sel, ha ra ret li ve a sýl sa vu nu cu la rý gi de rek güç kay be den Ke ma liz min, o nun la hiç bir þe kil de bað daþ ma ma sý ve uz laþ ma ma sý ge re ken baþ ka la rýn ca sa hip le nil me si gi bi çok ga rip bir du rum la kar þý la þý yo ruz. Bu ne o- ta türk çü ler in ba þýn da KP ge li yor. Baþ ba kan He de fi miz ta türk il ke ve in ký lâp la rý ný top lu mun or tak pay da sý ha li ne ge tir mek der ken, ba kan la rý ve par ti söz cü le ri her fýr sat ta n ha ki kî ta türk çü bi ziz me sa jý ver mek i çin a de ta ya rý þa gir miþ du rum da. ta türk ya þa say dý KP li o lur du di yen par ti li ler de ca ba sý... KP iktidarýnda ge ti ri lip i ki dö nem gö rev ya pan i ya net Ýþ le ri eski Baþ ka ný, ca mi ler de M. Ke mal in an la týl ma sý ge rek ti ði ni her fýr sat ta tek rar la dý. Ve mil lî gün le rin kut lan dý ðý haf ta lar da ki Cu ma hut be le rin de, hat tâ mü ba rek ge ce ler de o ku nan mev lid ler de me ta zo ri M. Ke mal e du â et ti ril di. Ba zý saf dil ler, ba þör tü sü ya sa ðý nýn kalk ma sý ta lep le rin de, da ha mil lî mü ca de le de vam e di yor ken he def le rin den bi ri ni te set tü rü kal dýr mak o la rak kay det ti ren M. Ke mal i, sýrf an ne siy le bir dö nem e þi nin ör tü lü ol ma sýn dan ha re ket le, re fe rans ve da ya nak gös ter mek ten bir tür lü vaz geç me di ler. Bü tün bun lar, vak tiy le zor kul la na rak ha kim ký lýn ma ya ça ba la nan, a ma ar týk tü müy le çað dý þý ka lan bir i de o lo ji nin, en ö nem li he def ve en gel o la rak gö rüp tah ri be ça lýþ tý ðý din ek se nin de ki o lu þum lar la a yak ta tu tul mak ve öm rü nün u za týl mak is ten me si gi bi bir tu haf lý ðý ne ti ce ver di. Me tin Mü nir in Mo dern leþ me pla nýn da di ne yer ver me yen ta türk ün tut ka lý tut ma dý (Mil li yet, ) tes bi tiy le bir lik te dü þü nül dü ðün de, bu tu haf lýk da ha da kat mer li bir ha le ge li yor. { RI: SÝVÝL KMLÝZM {

14 14 25 KÝM 2011SLI SPOR ykut hoca ideal kadroyu kuramadý Ön ce lik le yü ce mil le ti mi zin ba þý sað ol - sun. Bir kaç gün ön ce ca ni le rin 24 as - ke ri mi zi þe hit et me sin den son ra Pa zar gü nü de Van'da mey da na ge len dep rem he pi - mi zi de rin den sars tý. Ül ke mi zin ü ze rin de ki bu ka ra bu lut lar bi ran ön ce da ðý lýr da, ay dýn lýk gün le ri hep bir lik te en ký sa za man da ya þa ma - ya baþ la rýz in þal lah. ü ce Rab bim bu a cý la rý ne bi ze ne de baþ ka hiç bir mil le te ya þat ma sýn. Ka dý köy tri bün le ri de sim si yah tý. Ma çýn ba - þýn da ki say gý du ru þun da ki tek bir ler de du yul - ma ya ve gö rül me ye de ðer di. Ö len le re say gý gös te re ce ðiz di ye an lam sýz bir þe kil de, ku ru ku ru ya 1 da ki ka put gi bi dur mak tan sa in san - la rýn i çin den gel di ði gi bi duy gu la rý nýn dý þa vu - ru mu o la rak tek bir ler ge tir me si ger çek ten çok gü zel di. n a zýn dan þe hit le ri mi zin ru hu nu þad et miþ ol du Fe ner bah çe li ta raf tar lar. Cu ma gü nü Ga la ta sa ray i le baþ la yan ve Trab - zons por i le de vam e den mo da ya Fe ner bah çe de uy du. Per þem be gü nü oy na na cak der bi ön ce sin - de ra kip le riy le a ra sýn da ki pu an far ký ný aç ma fýr - sa tý ný ya ka la mýþ ken, bu nu e li nin ter siy le it ti ve 1 pu a na ra zý ol du. Ge çen haf ta la ra gö re bi raz da - ha is tek li bir gö rün tü çiz di sa rý la ci vert li fut bol - cu lar. Ö zel lik le i kin ci ya rý da. n cak gol yol la rýn - da ya þa dýk la rý sý kýn tý, bu ar zu lu fut bol la rý ný göl - ge le di ve so nu ca gi de me di ler. Ma ma do u i ang'ýn gi dip Hen ri Bi en ve - nu'nun gel me si ta ký mýn hü cum gü cü nü bir hay li ek silt ti. Se ne gal li, ra kip sa vun ma la rý ha - re ket li o yu nu i le yo rup, ar ka daþ la rý nýn ve bil - has sa lex de So u za'nýn po zis yo na gi riþ le ri ni ko lay laþ tý rý yor du. e ni trans fer Ka me run lu, bý ra kýn o yu na gi rip de fan sýn den ge si ni boz - ma yý, ço ðu za man Se mih Þen türk'ü ke sip for - ma þan sý bu la mý yor ki. Son ya rým sa at te bir - lik te oy na dýk la rý hal de gol a ta ma ma ya ra sý na mer hem o la ma dý lar. ev re a ra sý na ka dar ya - pa cak bir þey yok. ra trans fer de mut la ka çok i yi bir san tra for trans fe riy le bu prob le me çö - züm bu lun ma lý. O yu na gir dik ten bir kaç da ki ka son ra sa kat - la nan I si ar i a y kut Ko ca man'ýn plan la rý ný al tüst et ti. Ta ký mý tam bas ký yý ar týr dý ðý an lar - da sa ha ya sür dü ðü o yun cu sun dan çok þey ler bek li yor du. ma u zun bir sü re kul la na ma ya - cak gi bi bir gö rün tü sü var dý sa ha dan çý kar - ken ki yüz ha lin den. Ül ke miz ü ze rin de do la - þan ka ra bu lut lar Fe ner bah çe'yi de u zun za - man ön ce sar mýþ tý. Sa kat la ra her haf ta bir ye - ni si da ha ek le ni yor. 7. haf ta maç la rý oy nan dý. Hâ lâ i de al kad roy la sa ha ya çý ka ma dý lar. y kut ho ca nýn i þi ha ki ka ten çok zor. Fener'de forvet SUSKU KLI SÜPR LÝG' 13 MÇ SOR GOL TM F.BHÇ' FORVT OUCULRII FORMSUZLUÐU ÝKKT ÇKÝOR. SÜPR Lig'de Sam suns por be ra ber li ðiy - le bu se zon i kin ci kez pu an yi ti ren Fe - ner bah çe'de for vet o yun cu la rý form suz - lu ðuy la dik kat çe ki yor. Ka dý köy'de ko - nuk et ti ði Sam suns por kar þý sýn da 90 da - ki ka da e þit li ði (0-0) bo za ma yan sa rý-la ci - vert li e kip, lig de 13 maç son ra bir mü ca - de le yi gol a ta ma dan ta mam la dý. Ge çen se zo nun 27. haf ta sýn da Ka dý köy'de Bur - sas por i le 0-0 be ra be re ka lan sa rý-la ci - vert li e kip, bu maç tan son ra lig de çýk tý ðý ge çen se zon 7, bu se zon da 6 kar þý laþ ma ol mak ü ze re top lam 13 maç ta gol at mýþ - tý. Fe ner bah çe'nin bu se zo nun ilk 7 haf - FRBHÇ'Ý, Sü per Lig'de Sam suns - por i le yap tý ðý maç ta sa kat la nan Se ne gal li fut bol cu su Is si ar i a'nýn om zun da yýr týk tes - ta sýn da ra kip fi le le re gön der di ði 12 go le 8 fut bol cu im za sý ný ko yar ken, for vet o - yun cu la rý bu sa yý ya 2 gol le kat ký ya pa bil - di ler. Beþ lig ma çýn da top lam 347 da ki ka sü re a lan, lig de son go lü nü ge çen se zo - nun 28. haf ta sýn da ki s ki þe hirs por ma - çýn da kay de den Se mih Þen türk, bu se - zon he nüz gol le bu lu þa maz ken, 7 maç ta da for ma gi yip 339 da ki ka sa ha da ka lan Bi en ve nu'nun i se 2 go lü bu lu nu yor. Sa - rý-la ci vert li e kip te kap tan lex'in 3 go lü bu lu nur ken, Bi en ve nu ve Cris ti an 2'þer, i a, Ca ner, Stoch, Gök han Gö nül ve Ö - zer de 1'er go le im za at tý lar. Samsunspor maçýnda sakatlanan F.Bahçenin Senegalli futbolcusu Is si ar i a'nýn om zun da yýr týk tes pit e dil di. Ý MLÝT OLCK erbiyi Fýrat ydýnus yönetecek 26 kim Çarþamba: Samsunspor-Kardemir Karabük: Bülent ýldýrým Ýstanbul Bel. B-skiþehirspor: M. Ýlker Coþkun Orduspor-Bursaspor: Özgür ankaya Trabzonspor-MP ntalyaspor: Suat rslanboða Galatasaray-Gaziantepspor: bdullah ýlmaz 27 kim Perþembe: Gençlerbirliði-Kayserispor: Mete Kalkavan Sivasspor-Mersin Ýdmanyurdu: Hüseyin Göçek Manisaspor-nkaragücü: M. Kamil bitoðlu Beþiktaþ-Fenerbahçe: Fýrat ydýnus pit e dil di. Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta - dý'nda ki mü ca de le de i kin ci ya rý da ma ça da hil ol duk tan son ra bir po zis yon da om zun dan sa kat la na rak o yun dan çýk mak zo run da ka lan i a, stat tan U ni ver sal Ka dý köy Has ta ne si ne gö tü rül dü. Has ta ne de ya - pý lan ilk te da vi sin de sol om zun da çý kýk tes pit e di len Se ne gal li fut bol cu nun om zu nun ye ri ne yer leþ ti ril di ði, ar dýn - dan çe ki len MR'ýn so nu cun da da fut - bol cu nun om zun da yýr týk tes pit e dil di - ði a çýk lan dý. Fe ner bah çe Ku lü bü'nün in ter net si te sin de ya pý lan a çýk la ma da, ''Fe ner bah çe Ku lü bü sað lýk he ye ti Is si ar i a i çin uy gu la na cak te da vi prog ra mý - na ka rar ve re cek'' de nil di. SÝ RM SPOR SLOU ÝLÝ Si nan r dem Spor Sa lo nu, TB BP Pa ri bas WT Cham pi - ons hips i çin baþ tan so na ye ni len di. ün ya Gü reþ Þam pi yo na - sý'nýn ar dýn dan 23 y lül'de baþ la yan ça lýþ ma lar da, sa lo na i la - ve ay dýn lat ma lar yer leþ ti ril di. Sa lo nun o to par kýn da bin 200 met re ka re lik, an tren man lar da kul la ný la cak bir te nis kor tu ve ça dý rý ku rul du. Sa lo nun ze mi ni l man ya'da ö zel o la rak ha zýr - la týl dý. Bir bi ri ne geç me sun ta sis te mi o lan ze min baþ ka or ga - ni zas yon lar da da kul la ný la bi le cek þe kil de di zayn e dil di. ÝSTBUL' TÝS HCI BÞLIOR KI te ni sin de tek ler de dün ya klas ma nýn da ki en i yi 8 spor cu nun mü ca de le et ti ði tur nu va o lan TB BP Pa ri - bas WT Cham pi ons hips (Se zon So nu Tur nu va sý), bu - gün Ýs tan bul'da baþ lý yor. Si - nan r dem Spor Sa lo nu'nda ya pý la cak ve se zon fi na li nin ger çek le þe ce ði tur nu va da, yýl i çin de WT tur nu va la rýn da en i yi pu a ný top la yan 8 ka dýn te nis çi nin ya ný sý ra çift ler de de en i yi 4 ta kým yer a la cak. ÜLÜ RKTLR Tur nu va da bu yýl tek ler de dün ya 1 nu ma ra sý a ni mar - ka lý Ca ro li ne Woz ni ac ki, Rus Ma ri a Sha ra po va, bu yý lýn Wimb le don ga li bi Çek Pet ra Kvi to va, Be la rus lu Vic to ri a - za ren ka, Grand Slam ka za nan ilk s ya lý o lan Çin li Li a, be - þin ci kez tur nu va ya ka tý la cak o lan Rus Ve ra Zvo na re va, B çýk 2011 þam pi yo nu vus tral ya lý Sa mant ha Sto sur i le Po lon ya lý g ni esz ka Rad - wans ka ra ket sal la ya cak. Tur - nu va ya ka tý la cak spor cu la rýn muh te mel sa kat lý ðý ha lin de Fran sýz Ma ri on Bar to li ve l - TB BP Paribas WT Championships'de kadýn tenisinde teklerde dünya sýralamasýnda ilk 8'de, çiftlerde ise ilk 4'te yer alan sporcular mücadele edecek. man n dre a Pet ko vic ye dek spor cu lar o la cak. Çift ler de i se Kve ta Pesc hke (Çek)-Ka ta ri na Sre bot nik (Slo ven ya), Li e zel Hu ber-li sa Ray mond (B), Gi se la ul ko (r jan tin)-fla vi a Pen net ta (Ý tal ya), Va ni a King (B)-a ros la va Shve do va (Ka za kis tan) ta kým la rý tur nu - va da yer a la cak. ÖRRLÝ ÝKÝ GRUP Tur nu va da te nis çi ler, kýr - mý zý ve be yaz ol mak ü ze re dör der li i ki grup ta mü ca de le e de cek. Kýr mý zý grup ta Woz - ni ac ki, Kvi to va, Zvo ne ra va ve Rad wans ka, be yaz grup ta i se Sha ra po va, za ren ka, Li a ve Sto sur yer a lý yor. Bu gün baþ la ya cak grup maç la rý, 28 - kim Cu ma gü nü ta mam la na - cak. Grup maç la rý her gün sa - at 17.00'de baþ la ya cak ve bir gün de 3 maç ya pý la cak. Grup - lar da ilk i ki sý ra yý a lan lar, çap - raz eþ leþ mey le 29 kim Cu - mar te si gü nü ya rý fi nal de kar - þý la þa cak. Tur nu va, 30 kim Pa zar gü nü ya pý la cak fi nal ma çýy la so na e re cek. Çift ler de i se kar þý laþ ma lar 29 kim Cu - mar te si gü nü ya rý fi nal ler le baþ la ya cak ve 30 kim Pa zar gü nü fi nal ma çý ya pý la cak. Ö ÜL 4 MÝL O 900 BÝ O LR Tur nu va da top lam 4 mil - yon 900 bin do lar pa ra ö dü lü da ðý tý la cak. e nil gi siz þam pi - yon o lan spor cu, 1 mil yon 550 bin do lar a la cak. ðer 1 grup ye nil gi siy le þam pi yon o - lur sa 1 mil yon 450 bin, þam - pi yo nun 2 grup ye nil gi si var sa 1 mil yon 350 bin do lar pa ra ö dü lü a la cak. e nil gi siz fi na - list o lan spor cu i se 780 bin do lar ka za na cak. Ka tý lým pa yý o la rak her spor cu ya 100 bin do lar ve ri li yor. ÝSPOL BSII R'I BÐÝ L Li ga ve U F v ru pa Li gi'nde oy na dý ðý son 6 maç ta ga lip ge le me yen ve ö zel lik le gol yol la rýn da et ki siz kal mak la e leþ ti ri len t le ti co Mad rid'de mil li fut bol cu r da Tu ran be ðe ni - li yor. Ýs pan yol ba sý ný, sa ha sýn da oy na dý ðý maç ta Re al Mal lor ca i le 1-1 be ra be re ka lan t le ti co Mad rid'de sa ha nýn en i yi fut bol cu su - nun r da ol du ðu nu yaz dý. l Mun do e por - ti vo, ''t le ti co Mad rid'de ge nel o la rak hü küm sü ren gev þek li ðin i çin de en i yi fut bol cu o la rak r da gö zük tü. sist le riy le, Sal vi o ve d ri an'a fýr sat lar ya rat tý, o fan sif fut bo lu net o al rak gö - re bi len tek fut bol cu ol du ve çok ça lýþ tý'' di ye yaz dý. S ga ze te si de r da i çin, ''Bü yük bir maç çý kar ma dý a ma d ri an ta ra fýn dan har ca - nan fýr sa tý ya ra tan pa sý, gri bir fut bo lun tek pý rýl tý sý ol du'' i fa de le ri ni kul lan dý. Mar ca ga ze - te si i se, t le ti co Mad rid'in ge nel o la rak kö tü oy na dý ðý ný ve ''maç ka zan mak tan yok sun ol - du ðu nu'' be lir te rek, r da'nýn sa kat lýk tan çýk - mak ta zor lan dý ðý ný i le ri sür dü. t le ti co Mad - Oynadýðý 6 maçta galip gelemeyen t le ti co Mad rid'de mil li fut bol cu r da Tu ran'ýn futbolu be ðe ni li yor. FOTOÐRF:. rid tek nik di rek tö rü Gre go ri o Man za no da, ta raf ta rýn kýz mak ta hak lý lý ðý o la bi le ce ði ni söy - le yip, ''Be ra ber li ði dü þün mü yo ruk, o yüz den po zi tif bir duy gu da de ði liz. Maç ta, kö tü yap - týk la rý mýz i yi yap týk la rý mýz dan da ha faz lay dý'' de di. Lig de 10 pu an la 9. sý ra da bu lu nan t le - ti co kriz den çýk mak i çin, ge le cek Per þem be gü nü dep las man da th le tic Bil ba o'ya, Pa zar gü nü i se sa ha sýn da Re al Za ra go za'ya kar þý oy - na ya ca ðý maç la rý ka zan mak is ti yor.

15 HBR 25 KÝM 2011 SLI 15 ep rem dýþ ba sýn da V mey da na ge len 7.2 bü yük lü ðün de ki dep rem, dýþ ba sý nýn da gün de mi nin de ge niþ yer bul du. Bir çok te le viz yon ka na lý böl ge de ki ge liþ me le ri son da ki ka ya yýn la rýy la ve rir ken, dün kü ga ze te ler de de dep rem le il gi li ha ber ler ilk say fa lar da yer al dý. ýþ ba sýn ilk say fa lar da ver di ði ha ber lerde, ö lü sa yý sý nýn bi ni aþ ma sýn dan en di þe e dil di ði be lir til di. Ha ber ler de, dip lo ma tik kri ze rað men, Ýs ra il in Tür ki ye ye yar dým tek li fin de bu lu nan ilk ül ke ler den bi ri ol du ðu dile getirildi. CZLR FÝLÝOR - Van'da önceki gün gerçekleþen 7.2'lik depremin ardýndan kurtarma çalýþmalarý sürerken gelen acý haberler ocaklara ateþ düþürüyor. epremde hayatýný kaybeden vatandaþlarýn cenazeleri kýlýnan namazlarýn ardýndan gözyaþlarý arasýnda yakýnlarý tarafýndan topraða verilmeye baþlandý. n bü yük dep rem ler den bi ri V mey da na ge len 7,2 bü yük lü ðün de ki dep rem Cum hu ri yet ta ri hi bo yun ca na do lu da mey da na ge len en bü yük dep rem ler den bi ri o la rak ka yýt la ra geç ti. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve ep rem raþ týr ma ns ti tü sü nün ve ri le ri ne gö re, Cum hu ri yet ta ri hi nin en bü yük dep rem le ri þöy le: 7 Ma yýs 1930 da Hak ka ri de, Ý ran sý ný rý na ya kýn bir nok ta da mey da na gel di. 7,2 bü yük lü ðün de ki bu dep rem de ka yýt la ra gö re 2 bin 514 ki þi ha ya tý ný kay bet ti. Cum hu ri yet ta ri hi nin en bü yük dep re mi 27 ra lýk 1939 da r zin can da mey da na gel di. 7,9 bü yük lü ðün de ki bu dep rem de 32 bin 968 ki þi öl dü, yak la þýk 100 bin ki þi ya ra lan dý. Ký þýn en þid det li gün le rin de mey da na ge len bu fe lâ ke tin ar dýn dan yurt ça pýn da yas i lan e dil di. ar dým kon voy la rý, so ðuk la da mü ca de le e den dep rem ze de le re 150 mah kûm kaç tý, 50 si dö nüp tes lim ol du V mey da na ge len dep re min ar dýn dan 150 mah kûm fi rar et ti, pa nik se be biy le kaç tý ðý ný ö ne sü ren 50 mah kûm i se ce za e vi ne dö ne rek tes lim ol du. Van da ön ce ki gün sa at de mey da na ge len Rich ter öl çe ði ne gö re 7.2 bü yük lü ðün de ki dep rem sý ra sýn da ce za e vin den 150 ka dar mah kûm fi rar et ti. Þeh rin Ýs ke le Ma hal le si nde bu lu - an cak i ki gün son ra u la þa bil di. 20 ra lýk 1942 de To kat ýn ik sar ve r ba a il çe le ri ni et ki le yen 7 bü yük lü ðün de ki dep rem de yak la þýk 3 bin ki þi öl dü, 6 bin 300 ki þi ya ra lan dý. 26 Ka sým 1943 te Sam sun un La dik il çe sin de mey da na ge len 4 bin ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti ði dep re min bü yük lü ðü de 7,2 o la rak öl çül dü. 1 Þu bat 1944 te Bo lu nun Ge re de il çe sin de mey da na ge len 7,2 bü yük lü ðün de ki dep rem de 3 bin 959 ki þi öl dü, çok sa yý da in san ev siz kal dý. 18 Mart 1953 yý lýn da Ça nak ka le e ni ce de mey da na ge len 7,2 bü yük lü ðün de ki dep rem de 265 ki þi ve fat et ti. 25 i san 1957 de Fet hi ye a çýk la rýn da, ay ný yýl Ma yýs a yýn da i se Bo lu bant ta 7,1 bü yük lü ðün de dep rem ler ol du. Fet hi ye de 67, bant ta i se 52 ki þi öl dü. 19 ðus tos 1966 da Muþ Var to da mey da na ge len dep rem de 2 bin 396 ki þi öl dü, bin 489 nan ve bin ka dar ad li hü küm lü ve tu tuk lu nun kal dý ðý Van M Ti pi Ka pa lý Ce za e vi nin ar ka ta raf ta ki du va rý sa at de mey da na ge len Rich ter öl çe ði ne gö re 7.2 bü yük lü ðün de ki dep rem sý ra sýn da yý kýl dý. Ce za e vin de ki mah kûm lar dan 150 ka da rý bu ra dan fi rar et ti. Ka çan mah kûm lar dan 50 ka da rý, dep rem de pa ni ðe ka pý lýp kaç týk la rý ný söy le ye rek ce za e vi ne dön dü. Ge niþ gü ven lik ön le mi a lý nan ce za e vin de ka çan mah kûm la rýn ke sin sa yý sý nýn be lir len me si i çin ak þam sa at le rin de sa yým baþ la týl dý. ki þi ya ra lan dý. Var to nun kar þý laþ tý ðý bu en þid det li dep re min bü yük lü ðü 6,9 o la rak öl çül dü. Bir yýl son ra 22 Tem muz 1967 de da pa za rý Mu dur nu da mey da na ge len 6,8 bü yük lü ðün de ki dep rem de de 89 ki þi öl dü. 28 Mart 1970 de Kü tah ya Ge diz de mey da na ge len 7,2 bü yük lü ðün de ki dep rem de bin 86 ki þi öl dü, bin 260 ki þi ya ra lan dý. 6 y lül 1975 yý lýn da i yar ba kýr Li ce de 2 bin 385 ki þi nin öl dü ðü dep re min bü yük lü ðü i se 6,6 o la rak öl çül dü. 24 Ka sým 1976 Van ýn Mu ra di ye il çe sin de mey da na ge len dep re min bü yük lü ðü 7,5 o la rak öl çül dü. Bu dep rem de 3 bin 840 ki þi öl dü. bir çok ki þi ya ra lan dý. 30 Ka sým 1983 yý lýn da i se r zu rum ve Kars ý et ki le yen 6,9 bü yük lü ðün de bir dep rem mey da na gel di. ep rem de bin 155 ki þi öl dü, bin 142 ki þi ya ra lan dý. 13 Mart 1992 de ki r zin can dep re mi bu il le bir lik te Tun ce li yi de GO OG L a ra ma mo to ru, da ha ön ce Ha i ti ve Ja pon ya dep re min de yap tý ðý bir uy gu la ma yý Van da ki dep rem i çin hiz me te sok tu. Ja pon ya da ki 8.9 luk dep re min ar dýn dan ka yýp la rý ný a ra yan ve kay bo lan ki þi le rin bir bir le ri ne u laþ ma sý ný sað la mak i çin ge liþ ti ri len Per son Fin der ki þi bu lu cu uy gu la ma sý Türk çe o la rak hiz me te gir di. ep rem sý ra sýn da ya kýn la rý ve ya ta ný dýk la rýn dan ha ber a la ma yan ki þi ler, Per son Fin der say fa sý na gi re rek Bi ri si ni a rý yo rum ve ya Bi ri hak kýn da bil gi ye vur du. 6,8 bü yük lü ðün de ki bu dep rem de 653 ki þi öl dü. a ra lý sa yý sýy sa 3 bin 850 o la rak be lir len di. i nar da 1 kim 1995 te mey da na ge len 6,1 bü yük lü ðün de ki dep rem de 90, 27 Ha zi ran 1998 de Cey han da mey da na ge len 6,2 bü yük lü ðün de ki dep rem de i se 146 ki þi öl dü. 17 ðus tos 1999 da Göl cük te mey da na ge len dep re min bü yük lü ðü 7,8 o la rak öl çül dü. Fe lâ ket te res mi ra kam la ra gö re 17 bin 480 ki þi öl dü. On bin ler ce ki þi nin ya ra lan dý ðý bu dep rem de 73 bin 342 ev ha sar gör dü. 12 Ka sým 1999 da dep rem bu kez üz ce yi vur du. 7,5 bü yük lü ðün de ki bu dep rem de 763 ki þi ha ya tý ný kay bet ti. 3 Þu bat 2002 de f yon-sul tan da ðý nda mey da na ge len 6,4 bü yük lü ðün de ki dep rem de i se 44 ki þi ve fat et ti. 1 Ma yýs 2003 te Bin göl de mey da na ge len 6,4 bü yük lü ðün de ki dep rem de de 176 ki þi ha ya tý ný kay bet ti. n ka ra / a a Google'den depreme özel hizmet sa hi bim se çe nek le ri ni i þa ret le ye bi li yor. Bu sa ye de a ra dýk la rý ki þi le rin i sim le ri ni ve ya ken di du rum la rý ný, bil gi sa hi bi ol duk la rý, kar þý þaþ týk la rý ki þi le rin i sim le ri ni ya za rak du rum la rý ný kay de de bi li yor lar. Uy gu la may la Tür ki ye de ya kýn la rý na u la þa ma yan ki þi ler, il gi li say fa ya gi rip a ra dýk la rý ki þi nin is mi ni yaz dýk la rýn da var sa o ki þi ni ni du ru muy la il gi li ka yýt la ra ve geç miþ bil gi le re u la þý yor. Sis tem bu i ki bil gi yi bir bi riy le eþ leþ ti re rek fe lâket böl ge sin de bu lu nan ki þi ler le on la rý a ra yan la rýn bir bi rin den ha ber dar ol ma sý ný sað lý yor. Cep ten po li si a ra dý, en kaz dan kur tul du V mey da na ge len dep rem de, en çok ha sa rýn o luþ tu ðu r ciþ il çe sin de, en kaz al týn dan bir ki þi da - ha kur ta rýl dý. Ca mi-i Ke bir Ma hal le sin de, çö ken 6 kat lý bir bi na nýn en ka zý al týn da ka lan al çýn kay, cep te le fo nuy la 155 Po lis Ým dat hat tý ný a ra ya rak, bu lun du ðu ye ri ta rif et ti. Po li sin du ru mu i let ti ði Si - vil Sa vun ma e kip le ri, kay ý cep te le fo nuy la a ra ya - rak tam ye ri ni tes pit et tik ten son ra ça lýþ ma la rý baþ la dý. kay, e kip le rin ça ba la rýy la en kaz al týn dan çý ka rýl dý. Sað ba ca ðýn dan ya ra la nan al çýn kay, am bu lans i le has ta ne ye kal dý rýl dý. kay ýn kur ta rýl - dý ðý 6 kat lý bi na en ka zý nýn al týn da baþ ka in san lar ol du ðu nu be lir le yen Si vil Sa vun ma e kip le ri, ça lýþ - ma la rý ný bu ra da yo ðun laþ týr dý. Van / a a

16 Ü MÝT VÂR O LU UZ: ÞU ÝS TÝK BL Ý KI LÂ BI Ý ÇÝ ÜK SK GÜR S Â ÝS LÂMI S Â SI O L CK TIR 25 KÝM 2011 SLI KMÐÝ TUZU ZLCK VTÞI SOFRSI KSÝK TMÝÐÝ KMK, RTIK H SÐLIKLI HL PÝÞÝRÝLCK. Ý GI KOTKSÝ TSLÐI GÖR, KMÐÝ TUZU ZLCK, KPÐÝ ÝS RTTIRILCK. F KÝR ve ya zen gin fark et me den her ke sin gün de üç ö ðün ye di ði ek mek, bun dan son ra da ha sað lýk lý o la cak. Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý nca, tü ke ti me su nu lan ek mek ve ek mek çe þit le ri nin tek ni ði ne uy gun ve hij ye nik þe kil de ü re tim, mu ha fa za, ta þý ma ve pa zar lan ma sý ný sað la mak ü ze re söz ko nu su ü rün le rin ö zel lik le ri nin be lir len di ði teb lið tas la ðý, Gý da ve Kon trol Ge nel Mü dür lü ðü nün in ter net say fa sýn da gö rü þe su nul du. Bu na gö re, ek mek te ki tuz o ra ný nýn yüz de 1,75 ten yüz de 1,5 e dü þü rül me si ön gö rü lü yor. Teb lið tas la ðý na gö re, nor mal ek mek ke pek o ra ný da ha yük sek un lar dan ya pý la cak. Teb lið tas la ðý na gö re, ek mek ve ek mek çe þit le ri dý þýn dan ba kýl dý ðýn da i yi piþ miþ ve ka bar mýþ, ken di ne has gö rü nüþ te, ko ku da ve ka buk ren gi da ðý lý mý o la bil di ðin ce ho mo jen, ba sýk ve ya nýk o la cak. Ke sil di ði za man iç kýs mý sün ge rim si ya pý da, gö ze nek ler müm kün ol du ðun ca ho mo jen o lur ken, ha mu rum su, ya pýþ kan ve ka buk-iç ay rý mý ol ma ya cak. nkara / aa KMK LIÞKLIÐI ZML ÐÝÞCK GI ve Kon trol Ge nel Mü dür lü ðü yet ki li le ri, Sað lýk Ba kan lý ðý nýn, halk sað - lý ðý i çin, ek me ðin do ðal, ran dý ma ný yük sek un dan ya pýl ma sý ný ve tam buð - day ek me ði ni yay gýn laþ týr ma yý is te di ði ni be lirt ti. Bu na kar þý lýk Türk hal ký nýn ek mek ko nu sun da yer leþ miþ a lýþ kýn lýk la rý bu lun du ðu nu ha týr la tan yet ki li ler, þun la rý kay det ti: Tür ki ye de gün de or ta la ma 120 mil yon ek mek ya pý lý yor. Bun la rýn yak la þýk 10 mil yo nu çö pe gi di yor. Hal kýn a lýþ kan lýk la rý var. Tür ki ye de ki tüm ek mek tür le ri ni he men ya rýn tam buð day ek me ði yap mak müm kün de ðil. Bu nu yap sa nýz ya rý sý çö pe gi der. Bir den a lýþ kan lýk ka zan dýr mak da zor. Tam buð day ek me ði a lýþ kan lý ðý ka zan dýr mak i çin, ü re tim ve sa týþ nok ta la rýn da di ðer ek mek tür le ri - nin ya ný sý ra tam buð day ek me ði sa týl ma sý ný zo run lu ha le ge tir me yi dü þün dük. Her kes ü ret ti ði, sat tý ðý ek me ðin ya nýn da tam buð day ek me ði de ü re tip sat sýn, tü ke ti ci ler de bu nu gör sün is te dik. Bu þe kil de tü ke ti ci ler, da ha sað lýk lý o lan tam buð day ek me ði ni gö - rüp a la bi le cek ler ve ya vaþ ya vaþ da ol sa a lýþ kan lýk ol ma ya baþ la ya cak ve ta lep ar ta cak. sgarî gramajý artýyor kmek, kepekli ekmek, tam buðday unlu ekmek, tam buðday ekmeði ve ekþi hamur ekmekleri en az 300 gram aðýrlýktan baþlayarak 50 þer gram arttýrýlmak suretiyle piyasaya arz edilecek. kmekler, satýþ yerlerinde alýcýnýn el deðmesini engelleyecek þekilde satýlacak. Satýþ sýrasýnda ekmekler, Türk Gýda Kodeksi ne uygun bir ambalaj malzemesine sarýlarak veya içine konularak tüketiciye arz edilecek. l man Ro sat uy du su dün ya ya düþ tü, a ma... M RÝ K U lu sal Ha va cý lýk ve U zay a i re si ne ( S) a it U RS uy du su nun ge çen ay Bü yük Ok ya nus a düþ me si nin ar dýn dan, bu kez l man uy du su RO ST a a it par ça lar ün ya ya düþ tü. e re dey se bir mi ni van bü yük lü ðün de ol du ðu ve 1,9 ton a ðýr lý ða u la þan 30 par ça sý bu lun du ðu dü þü nü len uy du nun düþ tü ðü yer ke sin o la rak bi lin mez ken, l man U zay ve Ha va cý lýk Mer ke zi yet ki li le ri par ça la rýn s ya nýn gü ney do ðu su na düþ tü ðü nün sa nýl dý ðý ný bil dir di. Har vard Ü ni ver si te si ne bað lý Smith so ni an s tro fi zik Mer ke zin den Jo nat han Batý'da 3 bin kiþiye bir eczane düþerken, oðu'da ise bu sayý bazý illerde 10 binleri geçiyor. K L ÞIK 24 bin ec za ne nin bu lun du ðu Tür ki ye de, 3 bin ki þi ye bir ec za ne dü þü yor. ü fus yo ðun lu ðu na gö re ba tý da ki il ler ec za ne zen gi ni ol ma sý na rað men, o ðu ve Gü ney do ðu da ec za ne ba þý na 10 bin den faz la nü fu sun düþ tü ðü il ler var. Türk c za cý la rý Bir li ði nin (TB) 2010 yý lý ve ri le ri ne gö re top lam 23 bin 636 ser best ec za ne nin bu lun du ðu Tür ki ye de 3 bin 119 ki þi ye bir ec za ne dü þü yor. Or ta la ma nü fu sa ba kýl dý ðýn da, ec za ne sa yý la rý nýn ül ke nin ba tý böl ge le rin de da ha yük sek ol du ðu dik kat çe ki yor. Bu na gö re, ec za ne ba þý na 3 Mco well, uy du nun Myan mar ýn Hint Ok ya nu su ký yý la rý i le Çin in or ta böl ge le ri a ra sýn da bir ye re düþ müþ ol ma ih ti ma li nin yük sek ol du ðu nu kay det ti. Söz ko nu su böl ge de mil yon lar ca ki þi nin ya þa dý ðý kent le rin bu lun du ðu na i þa ret e den Mco well, þu a na ka dar res mi mer ci le re u laþ mýþ her han gi bir bil di rim bu lun ma ma sý nýn uy du nun yo ðun nü fus lu bir böl ge ye düþ müþ ol ma ih ti ma li ni za yýf lat tý ðý ný i fa de et ti. Ö te yan dan, uy du nun par ça la rý nýn düþ tü ðü ye rin tam o la rak tes pit e dil me si nin gün ler a la bi le ce ði be lir til di. Berlin / aa Ba tý da ki il ler ec za ne zen gi ni bin den da ha az nü fu sun düþ tü ðü il ler i çin de Muð la, n tal ya, y dýn, Ýz mir ve Bur dur il le ri ba þý çe ki yor. TB in ra kam la rý na gö re, ö zel lik le o ðu ve Gü ney do ðu da ec za ne sa yý la rý nü fus yo ðun lu ðu na gö re ba tý ya gö re da ha az. Hak ka ri de 12 bin 565, Þýr nak ta 11 bin 947, Muþ ta 9 bin 462, Van da 8 bin 350, Bit lis te 7 bin 828, ð rý da 7 bin 528, Bin göl de i se 7 bin 88 ki þi ye bir ec za ne dü þü yor. TB Ge nel Baþ ka ný r do ðan Ço lak, Tür ki ye de ec za cý lýk e ði ti mi ve ser best ec za ne ler le il gi li dü zen le me ler ya pýl ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. nkara / aa 8 ki lo ba lýk tü ke ti yo ruz B Ý ge li þi min den, kan ser ve þe ker has ta lý ðýn dan ko run ma, ba ðý þýk lýk sis te mi ni kuv vet len dir me gi bi bir çok fay da sý bu lu nan ba lýk, Tür ki ye de az tü ke ti li yor. Sað lýk Ba kan lý ðý ve ri le ri ne gö re, Tür ki ye de ba lýk tü ke ti mi, ö ne ri len mik tar la rýn ol duk ça al týn da bu lu nu yor. Tür ki ye de ki þi ba þý na ba lýk tü ke ti mi yýl da 8 ki log ram i ken, dün ya da or ta la ma 16 ki log ram, v ru pa Bir li ði nde (B) i se 22 ki log ram o la rak gös te ri li yor. O lum lu et ki le rin sað la na bil me si i çin haf ta da en az 2 kez (300gr.) ba lýk tü ke til me si ö ne ri li yor. nkara / aa I mer kez Sey han Müf tü lü ðü, yý lýn i ma mý, mü ez zi ni, Kur ân kur su öð re ti ci si ve der nek baþ kan la rý ný be lir le di. Sey han Müf tü lü ðü ne bað lý per so ne lin bir yýl lýk per for man sý dik ka te a lý na rak ya pý lan ça lýþ ma ne ti ce sin de 2011 yý lý nýn en i yi le ri se çil di. ý lýn en le ri be lir le nir ken ça lýþ ma, ka bi li yet, ör nek ki þi lik, tu tar lý lýk ve ký lýk ký ya fet, ön cü ve ön der lik, ta þý dý ðý mis yon ve mes le ki per for man sý ü ze rin de ta þý ya bil me va ka rý dik ka te a lýn dý. s naf Ke fa let ve Þo för ler O da sý Te sis le rin de dü zen le - HMSÝ 2 TL' ÜÞTÜ, FKÝRÝ SOFRSI GÝRÝ B LIK se zo nu nun 1 y lül de baþ - la ma sý i le tez gâh lar da ki ye ri ni al - ma ya baþ la yan ham si nin fi ya tý ilk kez 2 li ra ya ka dar düþ tü. Ýlk çýk tý ðýn da ki lo su 10 li ra dan sa tý - lan ham si nin bol laþ ma sýy la u cuz - la ma sý fa kir le rin de sof ra sý ný þen - len dir di. Sam sun da da ha ön ce ki lo su 5 TL den sa tý lan ham si 2 TL ye ka dar düþ tü. Ha va þart la rý - nýn i yi ol ma sýn dan do la yý bol mik tar da ham si nin av lan dý ðý ný kay de den ba lýk çý lar, ön ce den 20 ka sa tü ke tir ken þim di fi yat la rýn düþ me si i le 40 ka sa ham si sat - týk la rý ný söy le di. Samsun / cihan da na da yý lýn i ma mý se çil di nen ö dül tö re nin de, ý lýn Ý ma mý Gü lek Ca mii Ý mam Ha ti bi Mu ham met Top çu, ý lýn Mü ez zi ni e zi he Gül Ca mii Mü ez zin-kay yý mý Ve dat U þak, ý lýn Me mu ru Þef Se dat at kýn, ý lýn Kur an Kur su Öð re ti ci si Te pe bað Kur an Kur su yö ne ti ci si u ran Ça pak lar, ý lýn Ca mi er nek Baþ ka ný Sa lih fen di Ca mi er ne ði Baþ ka ný Ha san Bas ri a vuz ve ý lýn Kur an Kur su er nek Baþ ka ný Te pe bað Kur ân Kur su er ne ði Baþ ka ný min Çe vik e pla ket le ri ve ril di. dana / cihan

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: SiyahMaviKýrmýzýSarý "Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (nbiya: 21/107) 22 isan ý bekleyiniz... uþliurf D BÜÜK ZDHM ÞDI PGMBR SVGS STDUM SIÐMDI nha be ri sayfa 6 da ubdüzzm I VUKTLRID HÜSMTT

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı