PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 SUNU Ülke nüfusu ile beraber ilçemizde artan nüfus oranı yeni yerleimlerinin, görevlerin ve sorumlulukların olumasına ve mevcut çalıma alanlarımızın genilemesine neden olmaktadır. Bu bilinç ve sorumluluk içinde faaliyetlerimizi adil, hukuka balı, hizmet kalitesi yüksek bir yönetim sistemi çerçevesinde sürdürmek için sürekli çalııyoruz. Sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda yaanan deiimler, oluumlar ve gelimeler bizler için birer fırsat alanı olduu gibi tehdit unsuru da oluturabilmektedir. Fırsatların deerlendirilmesi ve tehditlerin önlenmesi amacıyla etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek kurumumuzun hedefleri arasındadır. Kamuya sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve ihtiyaçların karılanmasında kullanılan kamu kaynaklarında israfın engellenmesi, yönetim kadromuzun en birincil görevleri arasındadır. Güçlü ve tutarlı bir istatistiki altyapı oluturarak üretilecek ve sunulacak hizmet miktarını ve derecesini optimum noktaya getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef dorultusunda effaf, katılımcı ve etkin yönetim sistemiyle gelimi insan kaynakları ve teknolojik altyapısını kullanarak Pendik halkına en iyi hizmeti verme ve halk memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacındayız. Çok amaçlı kültür merkezleri, parkları, spor tesisleri ile kültür ve spor alanında öncü projelere imza atan belediyemiz, hayata geçirdii aktiviteler ile dier belediyelere de örnek oluyor. Yeni çevre düzenlemeleri, temizlik çalımaları ve prestij cadde uygulamaları ise ilçemize hak ettii modern görünümü kazandırmaktadır. Öte yandan dezavantajlı kesimlere öncelik verdiimiz ve toplumsal refahı hedef alan sosyal çalımalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamında Türkiye de ilk kez yetim çocuklar ve anneleri için konut, istihdam ve eitim imkânı salayan sosyal destek projesini hayata geçiriyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayıımız ile dünyaya model tekil edecek bir çalımanın gayreti içindeyiz. Belediyemiz stratejik planının ve performans programının, mali saydamlık, hesap verebilirlik, performans yönetimi ve denetimi ile etkin kaynak daılımı kapsamında uzun ve kısa vadede uygulanabilirliini ve ölçülebilirliini salamaya yönelik performans programı yönetim sistemimiz 2012 yılında da baarıyla uygulanmaya devam edecektir Performans Programının hazırlanmasında çalımalarından dolayı tüm kurum çalıanlarına teekkür eder programımızın baarıyla uygulanmasını dilerim. S.Kenan AHN Pendik Belediye Bakanı 1

3 ÇNDEKLER! " #$ %&' ( ) ' '%&' * +#,- +.'/ * *0 " +4' 234 5#& *! ) 3''%&' 6&/ *! % 7 +#,-+,-, +4' 2348 *9 #&-&8 0: " 3+4' 8 *(; ) %&' 6&/8 *(( #&3'2/' '8 *9; # +4'.1< 8 =;= 2

4 I-GENEL BLGLER A-YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5216 Sayılı Büyükehir Belediye Kanununa göre; Madde 7- Büyükehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları unlardır: lçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri unlardır: a) Kanunlarla münhasıran büyükehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dıında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, b) Büyükehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taımak, c) Sıhhî iyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve elence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve elence yerleri ile parkları yapmak; yalılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eitim ve beceri kursları açmak; salık, eitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taıyan mekânların ve ilevlerinin gelitirilmesine ilikin hizmetler yapmak, e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıı na ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu kanun kapsamı dıındadır Sayılı Belediye Kanununa göre; Madde 14.- Belediye, mahallî müterek nitelikte olmak artıyla; a) mar, su ve kanalizasyon, ulaım gibi kentsel alt yapı; corafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre salıı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; ehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; aaçlandırma, park ve yeil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin gelitirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir; her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karılayabilir; salıkla ilgili her 3

5 türlü tesisi açabilir ve iletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taıyan mekânların ve ilevlerinin korunmasını salayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir; korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden ina edebilir. Gerektiinde örencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli destei salar, her türlü amatör spor karılamaları düzenler, yurt içi ve yurt dıı müsabakalarda üstün baarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılıı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedilii dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandalara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yalı, dükün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Madde 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları unlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müterek nitelikteki ihtiyaçlarını karılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriimde bulunmak, b) Kanunların belediyeye verdii yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, c) Gerçek ve tüzel kiilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek, d) Özel kanunları gereince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doal gaz, su, atık su ve hizmet karılıı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu salamak; atık su ve yamur suyunun uzaklatırılmasını salamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iletmek ve ilettirmek; kaynak sularını iletmek veya ilettirmek, f) Toplu taıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iletmek ve ilettirmek, g) Katı atıkların toplanması, taınması, ayrıtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, 4

6 h) Mahallî müterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taınmaz almak, kamulatırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, i) Borç almak, baı kabul etmek, j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iletmek, ilettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiilerce açılmasına izin vermek, k) Vergi, resim ve harçlar dıında kalan dava konusu uyumazlıkların anlamayla tasfiyesine karar vermek, l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve elence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, m) Beldede ekonomi ve ticaretin gelitirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satı yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satı yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıı malları yoksullara vermek, n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, o) Gayrisıhhî iyerlerini, elence yerlerini, halk salıına ve çevreye etkisi olan dier iyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topraı ve moloz döküm alanlarını; sıvılatırılmı petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarını ve satı yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taımalarda çevre kirlilii olumaması için gereken tedbirleri almak, p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iletilen her türlü servis ve toplu taıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iletmek, ilettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdii trafik düzenlemesinin gerektirdii bütün ileri yürütmek, (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükehir ve il merkez belediyeleri dıındaki yerlerde l Özel daresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıtay ın görüü ve çileri Bakanlıı nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluturmayacak ekilde ruhsat vermek suretiyle 5

7 yerine getirebilecei gibi toplu taıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. l sınırları içinde büyükehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, salık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalımalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karılıında yapılan tesislere ortak olabilir; salık, eitim, sosyal hizmet ve turizmi gelitirecek projelere çileri Bakanlıı nın onayı ile ücretsiz veya düük bir bedelle amacı dıında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görü ve düüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve aratırması yapabilir. Belediye mallarına karı suç ileyenler devlet malına karı suç ilemi sayılır sayılı Devlet hale Kanunu nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karılıı borçlanma yoluyla elde ettii gelirleri, artlı baılar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 6

8 B-TEKLAT YAPISI!"" # - +, &'! () & "%! *+! $ $$ #$ $$. $ # ##$ $ $ $ # $$ $ 7

9 C-FZKSEL KAYNAKLAR Pendik Belediyesi bünyesinde bulunan hizmet binalarının, araçların, i makinelerinin, iletiim araçlarının, görüntü sistemlerinin, bilgisayarların ve bilgisayara balı dier sarf malzemelerin yer aldıı tablolar aaıda gösterilmitir. Aaıdaki tablolarda incelendiinde toplam 41 adet hizmet binası, 12 adet taıt aracı, 24 adet i makinesi, 249 adet iletiim aracı, 568 adet görüntü aracı ve 1990 adet bilgisayar ve bilgisayara balı dier sarf malzemelerin olduu görünmektedir. 2 >-?? ) -2 )! " #$"! % &'!! ( ")$* +,) - #./$0% /1! $3'" $ +,) 5'" &(4 6 71#8"&$% 3 9 &5 &00: 3-( 811"&00 $ 3;8 <00& $ =/12(! >) >) 3!(?2 ( >" &1&00: > 32#&*% - 30&00$ =A$ 81 4 $;0*03 ; /169 6 >) /1 9 "&00: " +$? $$3'" &00: =A*>! >>C1&10/0 309 >$! > 30? &00: 8

10 2 >-?? ) -2 ) &+)=)$ ( #&+="$% > "C6-88:D3A=E $2 =00/*$ 2 &00: =0&* 4 &00: &:3A =00/* 5*46? =0 3? &C 99 6 &:>C1&10/0 &6- &:!9 &:=$ ;! &:&00: 11(4 +/F&00:"0! $ &C 8 &1A3) "3&1A!! &00: &1A &*&!!( &1A>C1&10/0 <G02!- G>C1&10/0 @/&00:./ &00:"0! $ 3)?!!6 3) 8 34 (9 8$&* 8 1, 18 ( 8) &00: 8) A ) /0 & - 3/1 3A!,+- *= 9

11 ),80C &,"A H"A 3') 3'&$! 51:$ ' ; -,+- -A "6$ & 55' 5 :5' ( 6( B15' -,+- =:9 10

12 .CC - "6$ &,EA 6,E, 4 I55; -.CC - "6$ &,5; 2 ;C - /& ( D( 7) B#" 2> 5 &)'' G& 5 I5" & 2-( 2 (! ( 11

13 @5)/G - 5/G :G C -9=D-99=D5D 5% ( 2 3G $/,&/ ;11)1 & - H 9,! 5 >1 &/# #-' $005C & -( B5C ( - :$ (2,+- *99; 12

14 D-NSAN KAYNAKLARI Pendik Belediyesinde istihdam edilen kadrolu tüm personel ile ilgili genel (mevcut kadro durumu) ve ayrıntılı bilgiler (personel sayısının yıllara göre daılımı, kadro türlerine göre personelin ya ortalaması, kadro durumuna göre personelin eitim durumu, lisans ve önlisans mezunlarının belediye içerisindeki mesleki daılımı) tablolar halinde aaıda gösterilmitir. Son yıllarda Pendik Belediyesinde personel sayısı Pendik ilçesinin nüfusundaki artıla paralellik göstermektedir. Bu durum tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüe konulan Belediye ve Balı Kuruluları ile Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlarına Dair Yönetmeliin kapsam ve mahiyetine uygun olarak bir artıın olduunu göstermektedir. Pendik Belediyesinde çalıan personelin %32 si genç %41,5 i orta ve %25,3 ü üst ya grubunda yer almaktadır. Daılımın bu oranlarda olması genç personel ile tecrübeli personelin eit oranlarda istihdam edildiinin bir göstergesidir. Personel yapısının eitim düzeyi üzerindeki daılımına bakıldıında çalıanların %63,8 lik gibi büyük bir kesimininüniversite mezunu olduu görülmektedir. +) %) +,%),)EE-EF;*?;(?=;**G %3' $1 42 4( -9 &1+) 9 ( =C+) 2 -! A), ( 9- (4 ' *0= :=: 0!D C#EH+,)EE-E +, C#E 669 D9! 62-( 66-2(! 4( (! ! (

15 --E 9F!98) (!9F(98)3 9 ( 2!!6 (9F-98) (2-9F298)3 2 F F 4,+- =0; *:( * *:! 0!D +) %) +,B -)EE-EF;*?;(?=;**G +H&&BH F F -9 0= I53&BH 4 F F - == H+" 4 - (! *: <H+3-4 ( -! **D H ! =( 8J&"&H+3 2 ( *:,+- =0; *:! * *:( 0!D 7. ->E-% )B-F;*?;(?=;**G -C2) - +" 7E% ),%, 7 2% - % % %,,, + %,, %-E (( =* ** ** : D; *( D * *0 *! *( *! ** 14

16 II-PERFORMANS BLGLER A-TEMEL POLTKA VE ÖNCELKLER Hükümet programı, kalkınma planı ve belediyemizin stratejik planı çerçevesinde kurumumuzun temel politika ve öncelikleri kısaca öyledir; Yönetim, planlama, projelendirme ve dier tüm konularda kaliteli hizmet ve denetim için gerekli personel yönetiminin salanması, Kurum içi iletiim ile halkla ilikilerin gelitirilmesi ve güçlendirilmesi Kurumun idari, mali ve fiziki yapısının güçlendirilmesi, Kâıtsız ofis dönemine geçilmesi yönünde çalımaların sürdürülmesi Stratejik planın ve performans esaslı bütçeleme sisteminin etkinlii arttırmak Kurumun kalite politikası kapsamında kalite yönetim sistemi bata olmak üzeri dier tüm yönetim sistemlerinin etkinliinin sürekli arttırılması Kentin altyapı, üst yapı, ulaım ve yapılama sistemleri ile sosyal kullanım alanlarının gelitirilmesi Vatanda ihtiyaç ve taleplerinin ön planda tutulması, memnuniyet derecelerinin aratırılması ve deerlendirilmesi Tüm vatandaların sosyal hizmetlere kolay eriimini salayacak nteraktif Sosyal Hizmet Sunumu gelitirilmesi Halk salıı ve çevre temizlii konusundaki çalımaların arttırılması ve bu alanlarda yeni sistemler gelitirilmesi Sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlerin kentin sosyo-ekomonik yapısı ve halkın ihtiyaçları göz önüne alınarak çeitlendirilerek sürdürülmesi B-MSYON, VZYON, STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLER a) Misyon Pendik in Kentsel Geliim Seviyesini ve Pendik Halkının Yaam Kalitesini Sürekli Artırmaktır. b) Vizyon Belediyecilikte Öncü ve Örnek Olmaktır. c) Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedefler Stratejik Amaç-1: Kurumsal Geliimin Salanması Kurumsal yapının güçlendirilmesi, halka sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve çalıan memnuniyetinin salanması amacıyla kurum içinde kalite, etkinlik ve verimlilik artıı 15

17 salayacak çalımaların yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekletirilmesine yönelik aaıdaki stratejik hedefler belirlenmitir. nsan larının Gelitirilmesi Kalite Yönetim Sisteminin Gelitirilmesi Kurum çi letiimin Gelitirilmesi Halkla likilerin Gelitirilmesi Çalıma Ortamlarının yiletirilmesi Denetim Salanması Mali Yapının Gelitirilmesi Biliim ve Teknoloji Altyapısının ve Kullanımının Gelitirilmesi Stratejik Amaç-2: Kentsel Geliimin Sürdürülmesi Pendik halkını çaın gerektirdii kent yapısı içerisinde yaatmak amacıyla kentin geliimi için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalımaları ile çevre düzenlemelerinin arttırılarak yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekletirilmesine yönelik aaıdaki stratejik hedefler belirlenmitir. Altyapı-Ulaım Aının Gelitirilmesi Planlı-marlı Yapılamanın Arttırılması Rekreasyon Alanlarının Gelitirilmesi Stratejik Amaç-3: Toplumsal Geliimin Desteklenmesi Toplumun her kesimine ulaarak kentin ve kentlilerin kültürel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karılamak ve toplumsal geliimi destekleyen hizmetlerin sürekliliini salamak amacıyla toplumsal faaliyetlerin hızla sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu amacın gerçekletirilmesine yönelik aaıdaki stratejik hedefler belirlenmitir. Toplumsal Dayanımanın Arttırılması Toplum Salıının Korunması Kültürel Hayatın Zenginletirilmesi lçe Ekonomi ve Ticaretinin gelitirilmesi Çevrenin Korunması Kent Temizliinin Salanması lçe Eitimine Katkı Doal Afetlere Karı Hazırlık 16

18 C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERLE FAALYETLER Kurum performansının ölçülmesine ve 2012 yılı faaliyetlerinin programlanmasına yönelik stratejik amaçlar ve stratejik hedeflere balı performans hedefleri belirlenmitir.performans hedeflerini gerçekletirmek için gerekli faaliyetler ve hedefler birim bazlı belirlenmi ve gerekli kaynak ihtiyacı da yine faaliyet bazlı olarak programlanmıtır. Pendik Belediyesinin hizmet sunumundaki öncelikleri çerçevesinde 2012 yılı içerisinde gerçekletirecei performans hedefleri belirlenmitir. Çıktı ve sonuç odaklı bir sistemin oluturulması amacıyla ölçülebilir, ulaılabilir, güvenilir ve geçmi yıllar ile karılatırılabilir performans göstergeleri belirlenmitir. Performans hedeflerinin gerçekletirilmesi için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyaçları geçmi yıllarda gerçekleen harcamalar dorultusunda hesaplanmıtır. Bu çalımalarla ilgili tablolar Performans Programı Tablolar kısmında sunulmutur. (Bkz. Performans Programı Tablolar:Tablo-1: Tablosu, Tablo-2: Faaliyet Maliyetleri Tablosu) D-DARENN TOPLAM KAYNAK HTYACI Stratejik Plan ile bütçe ilikisinin salanması amacıyla hazırlanan 2012 performans programında yer alan performans hedefleri ve faaliyetler için bütçe içi ve bütçe dıı kaynaklar ve payları belirlenmitir. Bu çalımalarla ilgili tablolar Performans Programı Tablolar kısmında sunulmutur. (Bkz. Performans Programı Tablolar:Tablo-3: dare Performans Tablosu, Tablo-4: Toplam htiyacı Tablosu) III-EKLER Performans hedefleri ve buna balı olarak faaliyetleri gerçekletirecek sorumlu birimlerin ayrıntılı gösterildii ayrıntılı tablolar Performans Programı Tablolar kısmında sunulmutur. (Bkz. Performans Programı Tablolar:Tablo-5: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine likin Tablo) dari performans programının gerçekletirilmesi ve takibinin yapılması amacıyla ayrıntılı olarak hazırlanan Performans Ölçüm Tablosu Performans Programı Tablolar kısmında sunulmutur.(bkz. Performans Programı Tablolar:Tablo: Performans Programı Ölçüm Sistemi) 17

19 IV-PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI PENDİK BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2012

20 PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU TABLO-1

21 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI 1.1.NSAN KAYNAKLARININ GELTRLMES Performans Göstergeleri Personel/Saat (Kii Baı Verilecek Eitim Saati) 8 Kii/Saat 8 Kii/Saat 10 Kii/Saat 2 Personel/Saat (Kii Baı Verilecek Eitim Saati) - 2 Kii/Saat 12 Kii/Saat 3 Personel/Saat (Kii Baı Verilecek Eitim Saati) Kii 4 Kii/Saat 4 Eitim Verilecek Kii Sayısı 7 Kii 3 Kii 5 Kii 5 Eitim Verilecek Birim Adedi Birim 6 Eitim Sayısı 2 Eitim 2 Eitim 2 Eitim Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Hizmet çi Eitim htiyacının Karılanması , ,00 lgili Personele Doküman Yönetim Sisteminin Kullanımına 2 Yönelik Eitim Verilmesi (Kii Baı Saat) 0,00 0,00 3 Bilgisayar Kullanıcı Eitimi Verilmesi 0,00 0,00 4 Ölçü Ayar Eitiminin Yapılması 0,00 0,00 Belnet Programı'nın Etkin Kullanılabilirliinin Artırılması 5 çin Eitim Destei Salanması 0,00 0,00 6 Arama Kurtarma Temel Eitiminin Verilmesi (AFET) 0,00 0,00 Genel Toplam ETM HTYACININ KARILANMASI Açıklamalar: Kurum içinde personel yetkinliinin arttırılması, hizmet üretiminde ve sunumunda optimum seviyeye gelinmesi amacıyla tüm eitim ihtiyaçlarının karılanması ve deerlendirilmesi hedeflenmektedir ,00 0, ,00 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI 1.1. NSAN KAYNAKLARININ GELTRLMES Performans Göstergeleri Personele Yönelik Düzenlenecek Etkinlik Adedi 2 Etkinlik 2 Etkinlik 4 Etkinlik 2 Personele Düzenlenecek Yemek Adedi 1 Adet 2 Adet 2 Adet 3 Personel Memnuniyet Ölçülmesine Yönelik Uygulanacak Anket Adedi PERSONEL MOTVASYONUN ARTTIRILMASI Açıklamalar: Personel motivasyonunu arttırmak, i verimini yükseltmek amacıyla çeitli motivasyon arttırıcı faaliyetler yapılması hedeflenmektedir. 1 Anket Uygulaması 1 Anket Uygulaması 2 Anket Uygulaması Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Personel Kaynama Etkinlii Düzenlenmesi , ,00 2 Personel Yemei Düzenlenmesi , ,00 3 Personel Memnuniyet Anketi Yapılması 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 20

22 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI 1.1. NSAN KAYNAKLARININ GELTRLMES Açıklamalar: Hizmet üretiminde ve sunumunda sıkıntı yaanmaması amacıyla yeterli insan kaynaı desteinin salanması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri htiyacın Karılanmasına Yönelik Yapılacak hale Adedi 1 hale 1 hale 1 hale Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Personel htiyacının Karılanması (Hizmet Alımı) , ,00 Genel Toplam NSAN KAYNAKLARININ YLETRLMES ,00 0, ,00 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI 1.2. KALTE YÖNETM SSTEMNN GELTRLMES KALTE YÖNETM SSTEM ARAÇLARININ KULLANILMASI Açıklamalar: Kurumsallama anlamında kalitenin salanması ve kalite standartlarına uygun hizmet gerçekletirilmesi amacıyla kalite yönetim sistemi etkinliinin arttrılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Öneri Sistemini Uygulama Adedi 1 Adet 1 Adet 2 Adet 2 Beyin Fırtınası Toplantısı Adedi - 2 Toplantı 4 Toplantı 3 Ortalama Yapılacak Süreç yiletirme Adedi Süreç 4 Ortalama Yapılacak Kıyaslama Adedi Kıyaslama 5 Ortalama Yapılacak Kalite Çemberi Adedi Adet Kalite Çemberi Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Öneri Sisteminin Uygulanması 0,00 0,00 2 Beyin Fırtınası Toplantısı Yapılması 0,00 0,00 3 Süreç yiletirme Yapılması 0,00 0,00 4 Kıyaslama Yapılması 0,00 0,00 5 Kalite Çemberi Toplantıları Yapılması 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 21

23 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI 1.2. KALTE YÖNETM SSTEMNN GELTRLMES Performans Göstergeleri Yapılacak ç Tetkik Adedi 2 Adet 2 Adet 2 Adet htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Kalite Yönetim Sistemi ç Tetkik Yapılması 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Performans Göstergeleri Genel Deerlendirme Toplantısı Düzenleme Adedi 1 Toplantı 1 Toplantı 1 Toplantı 2 Ortalama Yapılacak Toplantı Adedi 12 Toplantı 12 Toplantı 12 Toplantı htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Genel Deerlendirme Toplantısı Yapılması 0,00 0,00 2 Birim çi Toplantı Yapılması 0,00 0,00 Performans Göstergeleri ç Müteri Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik 1 Uygulanacak Anket Adedi DENETM FAALYETLERNN SÜRDÜRÜLMES Açıklamalar: Kalite yönetim sisteminin etkinliini sürekli arttırmak amacıyla kalite denetimlerinin aralıklarla yapılması hedeflenmektedir. Faaliyetler Genel Toplam Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI 1.3.KURUM ÇLETMN GELTRLMES KURUM ÇLETMN GELTRLMESNE YÖNELK TOPLANTILAR DÜZENLENMES Açıklamalar: Üst ast, birimler arası ve bölümler arası iletiimin arttırılması, hizmet üretimi ve sunumu öncesi alınacak kararların sistematik olarak deerlendirilmesi amacıyla düzenli toplantılar yapılması hedeflenmektedir. Faaliyetler Genel Toplam Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU 0,00 0,00 0,00 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI 1.3.KURUM ÇLETMN GELTRLMES KURUM ÇLETMN GELTRLMESNE YÖNELK ARATIRMA FAALYETLERNN YAPILMASI Açıklamalar: Kurum içi yardımlamanın arttırılması, birimler arası ortak çalımanın benimsenmesi ve kurumsallamanın arttırılması amacıyla çeitli ölçümler yapılması hedeflenmektedir. Faaliyetler Anket Uygulaması htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 ç Müteri Memnuniyet Anketleri Yapılması 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 22

24 Amaç PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI Hedef ç Müteri Memnuniyeti Oranı % Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 ç Müteri Memnuniyetinin Salanması 0,00 0,00 Genel Toplam 1.3.KURUM ÇLETMN GELTRLMES KURUM ÇLETM VE YARDIMLAMANIN ARTTIRILMASI Açıklamalar: Kurum içi yardımlamanın arttırılması, birimler arası ortak çalımanın benimsenmesi ve kurumsallamanın arttırılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri 0,00 0,00 0,00 Amaç PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI Hedef 1.4.HALKLA LKLERN GELTRLMES BASIM-YAYIN FAALYETLERNN SÜRDÜRÜLMES Açıklamalar: Pendik Belediyesi tarafından yapılan veya yapılacak her türlü faaliyetin tanıtılması ve halkın bilinçlendirilmesi amacıyla çeitli basım yayın faaliyetleri yapılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Yayın Sayısı 24 Sayı 24 Sayı 24 Sayı 2 Kitap Çeit Adedi 6 Çeit 6 Çeit 6 Çeit 3 Yayın Sayısı 12 Sayı 12 Sayı 12 Sayı 4 Basılacak m2 Miktarı m m m2 5 Konu Adedi 5 Konu 4 Konu 10 Konu 6 Konu Adedi Adet Adet 30 Konu 7 Pankart veya Afi Adedi Adet Adet Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Belediye Bülteni Yayınlanması , ,00 2 Sosyal ve Kültürel çerikli Tanıtım Kitapları Basılması , ,00 3 Kültür Sanat Broürü Basılması , ,00 4 Tanıtım Amaçlı Dijital Baskı Materyalleri Kullanılması , ,00 5 Çeitli Konularda Broür Basılması , ,00 6 Tanıtım Amaçlı Afiler Basılması , ,00 Belediyemiz Etkinlik Ve Faaliyetlerinin Halka Duyurulması 7 Amacıyla Yapılan Pankart Ve Afilerin lçemizin Muhtelif 0,00 0,00 Yerlerine Asılması Genel Toplam ,00 0, ,00 23

25 Amaç PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI Hedef 1.4.HALKLA LKLERN GELTRLMES KAMUOYU TOPLANTILARI VE ARATIRMALARININ SÜRDÜRÜLMES Açıklamalar: Halkın sorunlarını, taleplerini, isteklerini ve ikayetlerini örenmek, aratırmak ve çözüm bulmak, halkla iletiimin arttırılmasını salamak amacıyla çeitli toplantı ve aratırmaların yapılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Düzenlenme Sayısı 2 Konsey 2 Konsey 2 Konsey 2 Meclis Toplantı Sayısı 8 Toplantı 8 Toplantı 8 Toplantı 3 Meclis Toplantı Sayısı Toplantı 4 Kamuoyu Aratırması Amacıyla Uygulanacak Anket Adedi Anket Uygulaması Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Kent Konseyi Düzenlenmesi 0,00 0,00 Yerel Gündem 21 Kapsamında Meclis Faaliyetleri 2 Sürdürülmesi 0,00 0,00 Halk Meclisleri Düzenlenmesi (Mahalle Bazında/Her 3 Mahallede 2 Defa) 0,00 0,00 4 Kamuoyu Aratırması Yapılması , ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Amaç PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI Hedef 1.5.ÇALIMA ORTAMLARININ YLETRLMES ÇALIMA ORTAMLARINA YÖNELK HTYAÇLARIN KARILANMASI Açıklamalar: Üretilecek ve sunulacak hizmet türüne göre personel ve hizmet ihtiyaçlarının karılanması amacıyla çeitli malzeme alımı yapılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri htiyacın Karılanmasına Yönelik Yapılacak hale Adedi 2 hale 2 hale 2 hale 2 htiyacın Karılanmasına Yönelik Yapılacak hale Adedi 1 hale 2 hale 2 hale 3 htiyacın Karılanmasına Yönelik Yapılacak hale Adedi 1 hale 1 hale 1 hale 4 htiyacın Karılanmasına Yönelik Yapılacak hale Adedi 1 hale 2 hale 2 hale 5 htiyacın Karılanmasına Yönelik Yapılacak hale Adedi - 2 hale 2 hale 6 htiyacın Karılanmasına Yönelik Yapılacak hale Adedi - 1 hale 3 hale Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Kırtasiye htiyacının Karılanması , ,00 2 Evrak Basım htiyacının Karılanması , ,00 3 Toner Dolumu htiyacının Karılanması , ,00 4 Toner Kartu Alımı htiyacının Karılanması , ,00 5 Mobilya htiyacının Karılanması , ,00 6 Dayanıklı Mamul Ve Mal Alımı Yapılması , ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 24

26 Amaç PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI Hedef 1.5.ÇALIMA ORTAMLARININ YLETRLMES HZMET BNALARININ GELTRLMES Açıklamalar: Kurumun hizmet alanlarının iyiletirilmesi ve yenilenmesi amacıyla hizmet binalarının gelitirilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri 1 Hizmet Binası Ve Tesislerin Güvenliin Salanması Amacıyla Yapılacak hale Sayısı 2 Bakım Onarım Yapılacak Hizmet Ünitesi Adedi % 100% 1 hale 32 Adet Hizmet Ünitesi 3 Tesisat Balanacak Hizmet Ünitesi Adedi - 6 Adet Hizmet Ünitesi 35 Adet Hizmet Ünitesi 12 Adet Hizmet Ünitesi 4 Kiralanacak Hizmet Ünitesi Adedi Adet 5 Adet Adet 700 Adet 6 Tamamlanma Oranı % % 7 Tamamlanma Oranı % % Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Hizmet Binası Ve Tesislerinin Güvenliinin Salanması , , Pendik lçesi Genelinde Bulunan Belediyemize Ait Hizmet Ünitelerinin Boya, Badana Ve Bakım-Onarımlarının Yapılması Pendik lçesi Genelinde Bulunan Belediyemize Ait Yeni Hizmet Ünitelerine Elektrik, Su, Doalgaz Tesisatı Balanması Belediyemiz Faaliyetlerine likin Birimlere Yeni Hizmet Ünitelerinin Kiralanması (Tahsisi) Pendik Belediye Bakanlıı Merkez Bina, Atatürk Kültür Evi, Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi, Yunus Emre Kültür Ve Sanat Merkezinde Düzenlenen hale, Meclis/Encümen Toplantıları, Konferans, Konser, Söylei, Panel, Nikah Merasimleri, Okul Müsamereleri Vb. Etkinliklerde Ses Düzeni ve Projeksiyon Kurulumu le Web Üzerinden Canlı Yayın Yapılmasını Salamak , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 6 Belediye Ek Hizmet Binası Yapılması (Teknik Birimler) , ,00 7 Belediye Hizmet Binası ve Yan Tesisleri Yapılması 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 25

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Halkımızın bu onurlu görevi şahsıma tevdi ettiği ilk günden itibaren model ve modern

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Yükselen Değer. www.pendik.bel.tr

Yükselen Değer. www.pendik.bel.tr Yükselen Değer 1 www.pendik.bel.tr 2 1994 PENDİK TABLOSU NÜFUS ( 1994 ) 320.000 İÇME SUYU (Şebeke) % 49 ATIKSU (Şebeke ) % 40 YAĞMUR SUYU % 7,02 ANA ARTER YOL 19 Km ASFALT KAPLAMA % 19 PARK 14 Adet PLAN

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir.

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ NİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-12/08/2014 tarihli

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Çalışmaları Belediyemiz birimlerince ihtiyaç duyulan bilgisayar, bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar donanımları, otomasyon programı, medya takip sistemi, mobilyalar,

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık

Detaylı

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Akdurak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:3 Tel: 0262 551 32 10 Dahili 178 Faks: 0262 551 30 61 / 32 12 e-posta: muhasebe@kandira.bel.tr

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A 1 Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A POLİTİK POLİTİK (karar) PLANLAMA Öncelikler / Entegrasyon (üretim) Zaman

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Yatırım Programı TEKLİF: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/05/2015 tarih, 2015/14044 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; 2016 Mali Yılı Bütçesi

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

BALÇOVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

BALÇOVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI BALÇOVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI -2015-1 2 3 BAŞKANIN SUNUŞ YAZISI 5018 Sayılı Kanun ile mali yönetim sistemimize; stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme, orta vadeli program ve orta vadeli

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonu 16/09/2015 tarihinde saat 14:00 de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2015 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 SUNUŞ 5018 Sayılı

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER

B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER K O D L A R I 01 VERG GELRLER 173.861.616.000 03 TEEBBÜS VE MÜLKYET GELRLER 7.826.459.000 04 ALINAN

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz 5393 sayılı belediye kanunun 48.maddesi ve 22.04.2006 tarihli 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonu 21/09/2016 tarihinde saat 14:00 de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :348 Karar Tarihi :08/10/2015 KONUSU: 1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi d)muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın 2016

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ODUNPAZARI 2013 PERFORMANS PROGRAMI. (taslak)

ODUNPAZARI 2013 PERFORMANS PROGRAMI. (taslak) ODUNPAZARI 2013 PERFORMANS PROGRAMI (taslak) 1 SUNUŞ Bilindiği üzere Performans Programları; bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu.

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu. Faaliyet ve Proje Bilgileri 6.995.86 kişi Belediye otobüslerimizi kullanarak seyahat etmiştir. Ortalama bir günde 9 hatta 44 adet Belediye otobüsleriyle Bursalı hemşerilerimize değişik güzergahlarda toplu

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU H. İBRAHİM ORAL ILGIN BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKAN SUNUŞU H. İBRAHİM ORAL ILGIN BELEDİYE BAŞKANI 1 BAŞKAN SUNUŞU Ilgın değişmeli, Ilgın gelişmeli ilkesi doğrultusunda 2009 yılında devraldığımız hizmet bayrağını hedefe ulaştırmak için kutlu yürüyüşümüz devam ediyor. Şehrimizi fiziki olarak değiştirirken

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri...

Detaylı

1.GENEL BİLGİLER T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

1.GENEL BİLGİLER T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON MİSYON Misyonumuz, tüm çalışanları ile birlikte çevreci, katılımcı, insan odaklı,

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :401 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. b) 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 inci maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKLNE LKN YÖNETMELK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2002/3888-18.3.2002 Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / KHK/412-9.4.1990 Resmi Gazete

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı