PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 SUNU Ülke nüfusu ile beraber ilçemizde artan nüfus oranı yeni yerleimlerinin, görevlerin ve sorumlulukların olumasına ve mevcut çalıma alanlarımızın genilemesine neden olmaktadır. Bu bilinç ve sorumluluk içinde faaliyetlerimizi adil, hukuka balı, hizmet kalitesi yüksek bir yönetim sistemi çerçevesinde sürdürmek için sürekli çalııyoruz. Sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda yaanan deiimler, oluumlar ve gelimeler bizler için birer fırsat alanı olduu gibi tehdit unsuru da oluturabilmektedir. Fırsatların deerlendirilmesi ve tehditlerin önlenmesi amacıyla etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek kurumumuzun hedefleri arasındadır. Kamuya sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve ihtiyaçların karılanmasında kullanılan kamu kaynaklarında israfın engellenmesi, yönetim kadromuzun en birincil görevleri arasındadır. Güçlü ve tutarlı bir istatistiki altyapı oluturarak üretilecek ve sunulacak hizmet miktarını ve derecesini optimum noktaya getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef dorultusunda effaf, katılımcı ve etkin yönetim sistemiyle gelimi insan kaynakları ve teknolojik altyapısını kullanarak Pendik halkına en iyi hizmeti verme ve halk memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacındayız. Çok amaçlı kültür merkezleri, parkları, spor tesisleri ile kültür ve spor alanında öncü projelere imza atan belediyemiz, hayata geçirdii aktiviteler ile dier belediyelere de örnek oluyor. Yeni çevre düzenlemeleri, temizlik çalımaları ve prestij cadde uygulamaları ise ilçemize hak ettii modern görünümü kazandırmaktadır. Öte yandan dezavantajlı kesimlere öncelik verdiimiz ve toplumsal refahı hedef alan sosyal çalımalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamında Türkiye de ilk kez yetim çocuklar ve anneleri için konut, istihdam ve eitim imkânı salayan sosyal destek projesini hayata geçiriyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayıımız ile dünyaya model tekil edecek bir çalımanın gayreti içindeyiz. Belediyemiz stratejik planının ve performans programının, mali saydamlık, hesap verebilirlik, performans yönetimi ve denetimi ile etkin kaynak daılımı kapsamında uzun ve kısa vadede uygulanabilirliini ve ölçülebilirliini salamaya yönelik performans programı yönetim sistemimiz 2012 yılında da baarıyla uygulanmaya devam edecektir Performans Programının hazırlanmasında çalımalarından dolayı tüm kurum çalıanlarına teekkür eder programımızın baarıyla uygulanmasını dilerim. S.Kenan AHN Pendik Belediye Bakanı 1

3 ÇNDEKLER! " #$ %&' ( ) ' '%&' * +#,- +.'/ * *0 " +4' 234 5#& *! ) 3''%&' 6&/ *! % 7 +#,-+,-, +4' 2348 *9 #&-&8 0: " 3+4' 8 *(; ) %&' 6&/8 *(( #&3'2/' '8 *9; # +4'.1< 8 =;= 2

4 I-GENEL BLGLER A-YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5216 Sayılı Büyükehir Belediye Kanununa göre; Madde 7- Büyükehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları unlardır: lçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri unlardır: a) Kanunlarla münhasıran büyükehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dıında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, b) Büyükehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taımak, c) Sıhhî iyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve elence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve elence yerleri ile parkları yapmak; yalılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eitim ve beceri kursları açmak; salık, eitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taıyan mekânların ve ilevlerinin gelitirilmesine ilikin hizmetler yapmak, e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıı na ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu kanun kapsamı dıındadır Sayılı Belediye Kanununa göre; Madde 14.- Belediye, mahallî müterek nitelikte olmak artıyla; a) mar, su ve kanalizasyon, ulaım gibi kentsel alt yapı; corafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre salıı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; ehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; aaçlandırma, park ve yeil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin gelitirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir; her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karılayabilir; salıkla ilgili her 3

5 türlü tesisi açabilir ve iletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taıyan mekânların ve ilevlerinin korunmasını salayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir; korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden ina edebilir. Gerektiinde örencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli destei salar, her türlü amatör spor karılamaları düzenler, yurt içi ve yurt dıı müsabakalarda üstün baarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılıı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedilii dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandalara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yalı, dükün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Madde 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları unlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müterek nitelikteki ihtiyaçlarını karılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriimde bulunmak, b) Kanunların belediyeye verdii yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, c) Gerçek ve tüzel kiilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek, d) Özel kanunları gereince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doal gaz, su, atık su ve hizmet karılıı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu salamak; atık su ve yamur suyunun uzaklatırılmasını salamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iletmek ve ilettirmek; kaynak sularını iletmek veya ilettirmek, f) Toplu taıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iletmek ve ilettirmek, g) Katı atıkların toplanması, taınması, ayrıtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, 4

6 h) Mahallî müterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taınmaz almak, kamulatırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, i) Borç almak, baı kabul etmek, j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iletmek, ilettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiilerce açılmasına izin vermek, k) Vergi, resim ve harçlar dıında kalan dava konusu uyumazlıkların anlamayla tasfiyesine karar vermek, l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve elence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, m) Beldede ekonomi ve ticaretin gelitirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satı yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satı yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıı malları yoksullara vermek, n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, o) Gayrisıhhî iyerlerini, elence yerlerini, halk salıına ve çevreye etkisi olan dier iyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topraı ve moloz döküm alanlarını; sıvılatırılmı petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarını ve satı yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taımalarda çevre kirlilii olumaması için gereken tedbirleri almak, p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iletilen her türlü servis ve toplu taıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iletmek, ilettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdii trafik düzenlemesinin gerektirdii bütün ileri yürütmek, (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükehir ve il merkez belediyeleri dıındaki yerlerde l Özel daresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıtay ın görüü ve çileri Bakanlıı nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluturmayacak ekilde ruhsat vermek suretiyle 5

7 yerine getirebilecei gibi toplu taıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. l sınırları içinde büyükehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, salık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalımalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karılıında yapılan tesislere ortak olabilir; salık, eitim, sosyal hizmet ve turizmi gelitirecek projelere çileri Bakanlıı nın onayı ile ücretsiz veya düük bir bedelle amacı dıında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görü ve düüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve aratırması yapabilir. Belediye mallarına karı suç ileyenler devlet malına karı suç ilemi sayılır sayılı Devlet hale Kanunu nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karılıı borçlanma yoluyla elde ettii gelirleri, artlı baılar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 6

8 B-TEKLAT YAPISI!"" # - +, &'! () & "%! *+! $ $$ #$ $$. $ # ##$ $ $ $ # $$ $ 7

9 C-FZKSEL KAYNAKLAR Pendik Belediyesi bünyesinde bulunan hizmet binalarının, araçların, i makinelerinin, iletiim araçlarının, görüntü sistemlerinin, bilgisayarların ve bilgisayara balı dier sarf malzemelerin yer aldıı tablolar aaıda gösterilmitir. Aaıdaki tablolarda incelendiinde toplam 41 adet hizmet binası, 12 adet taıt aracı, 24 adet i makinesi, 249 adet iletiim aracı, 568 adet görüntü aracı ve 1990 adet bilgisayar ve bilgisayara balı dier sarf malzemelerin olduu görünmektedir. 2 >-?? ) -2 )! " #$"! % &'!! ( ")$* +,) - #./$0% /1! $3'" $ +,) 5'" &(4 6 71#8"&$% 3 9 &5 &00: 3-( 811"&00 $ 3;8 <00& $ =/12(! >) >) 3!(?2 ( >" &1&00: > 32#&*% - 30&00$ =A$ 81 4 $;0*03 ; /169 6 >) /1 9 "&00: " +$? $$3'" &00: =A*>! >>C1&10/0 309 >$! > 30? &00: 8

10 2 >-?? ) -2 ) &+)=)$ ( #&+="$% > "C6-88:D3A=E $2 =00/*$ 2 &00: =0&* 4 &00: &:3A =00/* 5*46? =0 3? &C 99 6 &:>C1&10/0 &6- &:!9 &:=$ ;! &:&00: 11(4 +/F&00:"0! $ &C 8 &1A3) "3&1A!! &00: &1A &*&!!( &1A>C1&10/0 <G02!- G>C1&10/0 @/&00:./ &00:"0! $ 3)?!!6 3) 8 34 (9 8$&* 8 1, 18 ( 8) &00: 8) A ) /0 & - 3/1 3A!,+- *= 9

11 ),80C &,"A H"A 3') 3'&$! 51:$ ' ; -,+- -A "6$ & 55' 5 :5' ( 6( B15' -,+- =:9 10

12 .CC - "6$ &,EA 6,E, 4 I55; -.CC - "6$ &,5; 2 ;C - /& ( D( 7) B#" 2> 5 &)'' G& 5 I5" & 2-( 2 (! ( 11

13 @5)/G - 5/G :G C -9=D-99=D5D 5% ( 2 3G $/,&/ ;11)1 & - H 9,! 5 >1 &/# #-' $005C & -( B5C ( - :$ (2,+- *99; 12

14 D-NSAN KAYNAKLARI Pendik Belediyesinde istihdam edilen kadrolu tüm personel ile ilgili genel (mevcut kadro durumu) ve ayrıntılı bilgiler (personel sayısının yıllara göre daılımı, kadro türlerine göre personelin ya ortalaması, kadro durumuna göre personelin eitim durumu, lisans ve önlisans mezunlarının belediye içerisindeki mesleki daılımı) tablolar halinde aaıda gösterilmitir. Son yıllarda Pendik Belediyesinde personel sayısı Pendik ilçesinin nüfusundaki artıla paralellik göstermektedir. Bu durum tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüe konulan Belediye ve Balı Kuruluları ile Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlarına Dair Yönetmeliin kapsam ve mahiyetine uygun olarak bir artıın olduunu göstermektedir. Pendik Belediyesinde çalıan personelin %32 si genç %41,5 i orta ve %25,3 ü üst ya grubunda yer almaktadır. Daılımın bu oranlarda olması genç personel ile tecrübeli personelin eit oranlarda istihdam edildiinin bir göstergesidir. Personel yapısının eitim düzeyi üzerindeki daılımına bakıldıında çalıanların %63,8 lik gibi büyük bir kesimininüniversite mezunu olduu görülmektedir. +) %) +,%),)EE-EF;*?;(?=;**G %3' $1 42 4( -9 &1+) 9 ( =C+) 2 -! A), ( 9- (4 ' *0= :=: 0!D C#EH+,)EE-E +, C#E 669 D9! 62-( 66-2(! 4( (! ! (

15 --E 9F!98) (!9F(98)3 9 ( 2!!6 (9F-98) (2-9F298)3 2 F F 4,+- =0; *:( * *:! 0!D +) %) +,B -)EE-EF;*?;(?=;**G +H&&BH F F -9 0= I53&BH 4 F F - == H+" 4 - (! *: <H+3-4 ( -! **D H ! =( 8J&"&H+3 2 ( *:,+- =0; *:! * *:( 0!D 7. ->E-% )B-F;*?;(?=;**G -C2) - +" 7E% ),%, 7 2% - % % %,,, + %,, %-E (( =* ** ** : D; *( D * *0 *! *( *! ** 14

16 II-PERFORMANS BLGLER A-TEMEL POLTKA VE ÖNCELKLER Hükümet programı, kalkınma planı ve belediyemizin stratejik planı çerçevesinde kurumumuzun temel politika ve öncelikleri kısaca öyledir; Yönetim, planlama, projelendirme ve dier tüm konularda kaliteli hizmet ve denetim için gerekli personel yönetiminin salanması, Kurum içi iletiim ile halkla ilikilerin gelitirilmesi ve güçlendirilmesi Kurumun idari, mali ve fiziki yapısının güçlendirilmesi, Kâıtsız ofis dönemine geçilmesi yönünde çalımaların sürdürülmesi Stratejik planın ve performans esaslı bütçeleme sisteminin etkinlii arttırmak Kurumun kalite politikası kapsamında kalite yönetim sistemi bata olmak üzeri dier tüm yönetim sistemlerinin etkinliinin sürekli arttırılması Kentin altyapı, üst yapı, ulaım ve yapılama sistemleri ile sosyal kullanım alanlarının gelitirilmesi Vatanda ihtiyaç ve taleplerinin ön planda tutulması, memnuniyet derecelerinin aratırılması ve deerlendirilmesi Tüm vatandaların sosyal hizmetlere kolay eriimini salayacak nteraktif Sosyal Hizmet Sunumu gelitirilmesi Halk salıı ve çevre temizlii konusundaki çalımaların arttırılması ve bu alanlarda yeni sistemler gelitirilmesi Sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlerin kentin sosyo-ekomonik yapısı ve halkın ihtiyaçları göz önüne alınarak çeitlendirilerek sürdürülmesi B-MSYON, VZYON, STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLER a) Misyon Pendik in Kentsel Geliim Seviyesini ve Pendik Halkının Yaam Kalitesini Sürekli Artırmaktır. b) Vizyon Belediyecilikte Öncü ve Örnek Olmaktır. c) Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedefler Stratejik Amaç-1: Kurumsal Geliimin Salanması Kurumsal yapının güçlendirilmesi, halka sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve çalıan memnuniyetinin salanması amacıyla kurum içinde kalite, etkinlik ve verimlilik artıı 15

17 salayacak çalımaların yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekletirilmesine yönelik aaıdaki stratejik hedefler belirlenmitir. nsan larının Gelitirilmesi Kalite Yönetim Sisteminin Gelitirilmesi Kurum çi letiimin Gelitirilmesi Halkla likilerin Gelitirilmesi Çalıma Ortamlarının yiletirilmesi Denetim Salanması Mali Yapının Gelitirilmesi Biliim ve Teknoloji Altyapısının ve Kullanımının Gelitirilmesi Stratejik Amaç-2: Kentsel Geliimin Sürdürülmesi Pendik halkını çaın gerektirdii kent yapısı içerisinde yaatmak amacıyla kentin geliimi için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalımaları ile çevre düzenlemelerinin arttırılarak yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekletirilmesine yönelik aaıdaki stratejik hedefler belirlenmitir. Altyapı-Ulaım Aının Gelitirilmesi Planlı-marlı Yapılamanın Arttırılması Rekreasyon Alanlarının Gelitirilmesi Stratejik Amaç-3: Toplumsal Geliimin Desteklenmesi Toplumun her kesimine ulaarak kentin ve kentlilerin kültürel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karılamak ve toplumsal geliimi destekleyen hizmetlerin sürekliliini salamak amacıyla toplumsal faaliyetlerin hızla sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu amacın gerçekletirilmesine yönelik aaıdaki stratejik hedefler belirlenmitir. Toplumsal Dayanımanın Arttırılması Toplum Salıının Korunması Kültürel Hayatın Zenginletirilmesi lçe Ekonomi ve Ticaretinin gelitirilmesi Çevrenin Korunması Kent Temizliinin Salanması lçe Eitimine Katkı Doal Afetlere Karı Hazırlık 16

18 C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERLE FAALYETLER Kurum performansının ölçülmesine ve 2012 yılı faaliyetlerinin programlanmasına yönelik stratejik amaçlar ve stratejik hedeflere balı performans hedefleri belirlenmitir.performans hedeflerini gerçekletirmek için gerekli faaliyetler ve hedefler birim bazlı belirlenmi ve gerekli kaynak ihtiyacı da yine faaliyet bazlı olarak programlanmıtır. Pendik Belediyesinin hizmet sunumundaki öncelikleri çerçevesinde 2012 yılı içerisinde gerçekletirecei performans hedefleri belirlenmitir. Çıktı ve sonuç odaklı bir sistemin oluturulması amacıyla ölçülebilir, ulaılabilir, güvenilir ve geçmi yıllar ile karılatırılabilir performans göstergeleri belirlenmitir. Performans hedeflerinin gerçekletirilmesi için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyaçları geçmi yıllarda gerçekleen harcamalar dorultusunda hesaplanmıtır. Bu çalımalarla ilgili tablolar Performans Programı Tablolar kısmında sunulmutur. (Bkz. Performans Programı Tablolar:Tablo-1: Tablosu, Tablo-2: Faaliyet Maliyetleri Tablosu) D-DARENN TOPLAM KAYNAK HTYACI Stratejik Plan ile bütçe ilikisinin salanması amacıyla hazırlanan 2012 performans programında yer alan performans hedefleri ve faaliyetler için bütçe içi ve bütçe dıı kaynaklar ve payları belirlenmitir. Bu çalımalarla ilgili tablolar Performans Programı Tablolar kısmında sunulmutur. (Bkz. Performans Programı Tablolar:Tablo-3: dare Performans Tablosu, Tablo-4: Toplam htiyacı Tablosu) III-EKLER Performans hedefleri ve buna balı olarak faaliyetleri gerçekletirecek sorumlu birimlerin ayrıntılı gösterildii ayrıntılı tablolar Performans Programı Tablolar kısmında sunulmutur. (Bkz. Performans Programı Tablolar:Tablo-5: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine likin Tablo) dari performans programının gerçekletirilmesi ve takibinin yapılması amacıyla ayrıntılı olarak hazırlanan Performans Ölçüm Tablosu Performans Programı Tablolar kısmında sunulmutur.(bkz. Performans Programı Tablolar:Tablo: Performans Programı Ölçüm Sistemi) 17

19 IV-PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI PENDİK BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2012

20 PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU TABLO-1

21 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI 1.1.NSAN KAYNAKLARININ GELTRLMES Performans Göstergeleri Personel/Saat (Kii Baı Verilecek Eitim Saati) 8 Kii/Saat 8 Kii/Saat 10 Kii/Saat 2 Personel/Saat (Kii Baı Verilecek Eitim Saati) - 2 Kii/Saat 12 Kii/Saat 3 Personel/Saat (Kii Baı Verilecek Eitim Saati) Kii 4 Kii/Saat 4 Eitim Verilecek Kii Sayısı 7 Kii 3 Kii 5 Kii 5 Eitim Verilecek Birim Adedi Birim 6 Eitim Sayısı 2 Eitim 2 Eitim 2 Eitim Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Hizmet çi Eitim htiyacının Karılanması , ,00 lgili Personele Doküman Yönetim Sisteminin Kullanımına 2 Yönelik Eitim Verilmesi (Kii Baı Saat) 0,00 0,00 3 Bilgisayar Kullanıcı Eitimi Verilmesi 0,00 0,00 4 Ölçü Ayar Eitiminin Yapılması 0,00 0,00 Belnet Programı'nın Etkin Kullanılabilirliinin Artırılması 5 çin Eitim Destei Salanması 0,00 0,00 6 Arama Kurtarma Temel Eitiminin Verilmesi (AFET) 0,00 0,00 Genel Toplam ETM HTYACININ KARILANMASI Açıklamalar: Kurum içinde personel yetkinliinin arttırılması, hizmet üretiminde ve sunumunda optimum seviyeye gelinmesi amacıyla tüm eitim ihtiyaçlarının karılanması ve deerlendirilmesi hedeflenmektedir ,00 0, ,00 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI 1.1. NSAN KAYNAKLARININ GELTRLMES Performans Göstergeleri Personele Yönelik Düzenlenecek Etkinlik Adedi 2 Etkinlik 2 Etkinlik 4 Etkinlik 2 Personele Düzenlenecek Yemek Adedi 1 Adet 2 Adet 2 Adet 3 Personel Memnuniyet Ölçülmesine Yönelik Uygulanacak Anket Adedi PERSONEL MOTVASYONUN ARTTIRILMASI Açıklamalar: Personel motivasyonunu arttırmak, i verimini yükseltmek amacıyla çeitli motivasyon arttırıcı faaliyetler yapılması hedeflenmektedir. 1 Anket Uygulaması 1 Anket Uygulaması 2 Anket Uygulaması Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Personel Kaynama Etkinlii Düzenlenmesi , ,00 2 Personel Yemei Düzenlenmesi , ,00 3 Personel Memnuniyet Anketi Yapılması 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 20

22 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI 1.1. NSAN KAYNAKLARININ GELTRLMES Açıklamalar: Hizmet üretiminde ve sunumunda sıkıntı yaanmaması amacıyla yeterli insan kaynaı desteinin salanması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri htiyacın Karılanmasına Yönelik Yapılacak hale Adedi 1 hale 1 hale 1 hale Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Personel htiyacının Karılanması (Hizmet Alımı) , ,00 Genel Toplam NSAN KAYNAKLARININ YLETRLMES ,00 0, ,00 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI 1.2. KALTE YÖNETM SSTEMNN GELTRLMES KALTE YÖNETM SSTEM ARAÇLARININ KULLANILMASI Açıklamalar: Kurumsallama anlamında kalitenin salanması ve kalite standartlarına uygun hizmet gerçekletirilmesi amacıyla kalite yönetim sistemi etkinliinin arttrılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Öneri Sistemini Uygulama Adedi 1 Adet 1 Adet 2 Adet 2 Beyin Fırtınası Toplantısı Adedi - 2 Toplantı 4 Toplantı 3 Ortalama Yapılacak Süreç yiletirme Adedi Süreç 4 Ortalama Yapılacak Kıyaslama Adedi Kıyaslama 5 Ortalama Yapılacak Kalite Çemberi Adedi Adet Kalite Çemberi Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Öneri Sisteminin Uygulanması 0,00 0,00 2 Beyin Fırtınası Toplantısı Yapılması 0,00 0,00 3 Süreç yiletirme Yapılması 0,00 0,00 4 Kıyaslama Yapılması 0,00 0,00 5 Kalite Çemberi Toplantıları Yapılması 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 21

23 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI 1.2. KALTE YÖNETM SSTEMNN GELTRLMES Performans Göstergeleri Yapılacak ç Tetkik Adedi 2 Adet 2 Adet 2 Adet htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Kalite Yönetim Sistemi ç Tetkik Yapılması 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Performans Göstergeleri Genel Deerlendirme Toplantısı Düzenleme Adedi 1 Toplantı 1 Toplantı 1 Toplantı 2 Ortalama Yapılacak Toplantı Adedi 12 Toplantı 12 Toplantı 12 Toplantı htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Genel Deerlendirme Toplantısı Yapılması 0,00 0,00 2 Birim çi Toplantı Yapılması 0,00 0,00 Performans Göstergeleri ç Müteri Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik 1 Uygulanacak Anket Adedi DENETM FAALYETLERNN SÜRDÜRÜLMES Açıklamalar: Kalite yönetim sisteminin etkinliini sürekli arttırmak amacıyla kalite denetimlerinin aralıklarla yapılması hedeflenmektedir. Faaliyetler Genel Toplam Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI 1.3.KURUM ÇLETMN GELTRLMES KURUM ÇLETMN GELTRLMESNE YÖNELK TOPLANTILAR DÜZENLENMES Açıklamalar: Üst ast, birimler arası ve bölümler arası iletiimin arttırılması, hizmet üretimi ve sunumu öncesi alınacak kararların sistematik olarak deerlendirilmesi amacıyla düzenli toplantılar yapılması hedeflenmektedir. Faaliyetler Genel Toplam Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU 0,00 0,00 0,00 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI 1.3.KURUM ÇLETMN GELTRLMES KURUM ÇLETMN GELTRLMESNE YÖNELK ARATIRMA FAALYETLERNN YAPILMASI Açıklamalar: Kurum içi yardımlamanın arttırılması, birimler arası ortak çalımanın benimsenmesi ve kurumsallamanın arttırılması amacıyla çeitli ölçümler yapılması hedeflenmektedir. Faaliyetler Anket Uygulaması htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 ç Müteri Memnuniyet Anketleri Yapılması 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 22

24 Amaç PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI Hedef ç Müteri Memnuniyeti Oranı % Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 ç Müteri Memnuniyetinin Salanması 0,00 0,00 Genel Toplam 1.3.KURUM ÇLETMN GELTRLMES KURUM ÇLETM VE YARDIMLAMANIN ARTTIRILMASI Açıklamalar: Kurum içi yardımlamanın arttırılması, birimler arası ortak çalımanın benimsenmesi ve kurumsallamanın arttırılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri 0,00 0,00 0,00 Amaç PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI Hedef 1.4.HALKLA LKLERN GELTRLMES BASIM-YAYIN FAALYETLERNN SÜRDÜRÜLMES Açıklamalar: Pendik Belediyesi tarafından yapılan veya yapılacak her türlü faaliyetin tanıtılması ve halkın bilinçlendirilmesi amacıyla çeitli basım yayın faaliyetleri yapılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Yayın Sayısı 24 Sayı 24 Sayı 24 Sayı 2 Kitap Çeit Adedi 6 Çeit 6 Çeit 6 Çeit 3 Yayın Sayısı 12 Sayı 12 Sayı 12 Sayı 4 Basılacak m2 Miktarı m m m2 5 Konu Adedi 5 Konu 4 Konu 10 Konu 6 Konu Adedi Adet Adet 30 Konu 7 Pankart veya Afi Adedi Adet Adet Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Belediye Bülteni Yayınlanması , ,00 2 Sosyal ve Kültürel çerikli Tanıtım Kitapları Basılması , ,00 3 Kültür Sanat Broürü Basılması , ,00 4 Tanıtım Amaçlı Dijital Baskı Materyalleri Kullanılması , ,00 5 Çeitli Konularda Broür Basılması , ,00 6 Tanıtım Amaçlı Afiler Basılması , ,00 Belediyemiz Etkinlik Ve Faaliyetlerinin Halka Duyurulması 7 Amacıyla Yapılan Pankart Ve Afilerin lçemizin Muhtelif 0,00 0,00 Yerlerine Asılması Genel Toplam ,00 0, ,00 23

25 Amaç PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI Hedef 1.4.HALKLA LKLERN GELTRLMES KAMUOYU TOPLANTILARI VE ARATIRMALARININ SÜRDÜRÜLMES Açıklamalar: Halkın sorunlarını, taleplerini, isteklerini ve ikayetlerini örenmek, aratırmak ve çözüm bulmak, halkla iletiimin arttırılmasını salamak amacıyla çeitli toplantı ve aratırmaların yapılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Düzenlenme Sayısı 2 Konsey 2 Konsey 2 Konsey 2 Meclis Toplantı Sayısı 8 Toplantı 8 Toplantı 8 Toplantı 3 Meclis Toplantı Sayısı Toplantı 4 Kamuoyu Aratırması Amacıyla Uygulanacak Anket Adedi Anket Uygulaması Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Kent Konseyi Düzenlenmesi 0,00 0,00 Yerel Gündem 21 Kapsamında Meclis Faaliyetleri 2 Sürdürülmesi 0,00 0,00 Halk Meclisleri Düzenlenmesi (Mahalle Bazında/Her 3 Mahallede 2 Defa) 0,00 0,00 4 Kamuoyu Aratırması Yapılması , ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Amaç PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI Hedef 1.5.ÇALIMA ORTAMLARININ YLETRLMES ÇALIMA ORTAMLARINA YÖNELK HTYAÇLARIN KARILANMASI Açıklamalar: Üretilecek ve sunulacak hizmet türüne göre personel ve hizmet ihtiyaçlarının karılanması amacıyla çeitli malzeme alımı yapılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri htiyacın Karılanmasına Yönelik Yapılacak hale Adedi 2 hale 2 hale 2 hale 2 htiyacın Karılanmasına Yönelik Yapılacak hale Adedi 1 hale 2 hale 2 hale 3 htiyacın Karılanmasına Yönelik Yapılacak hale Adedi 1 hale 1 hale 1 hale 4 htiyacın Karılanmasına Yönelik Yapılacak hale Adedi 1 hale 2 hale 2 hale 5 htiyacın Karılanmasına Yönelik Yapılacak hale Adedi - 2 hale 2 hale 6 htiyacın Karılanmasına Yönelik Yapılacak hale Adedi - 1 hale 3 hale Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Kırtasiye htiyacının Karılanması , ,00 2 Evrak Basım htiyacının Karılanması , ,00 3 Toner Dolumu htiyacının Karılanması , ,00 4 Toner Kartu Alımı htiyacının Karılanması , ,00 5 Mobilya htiyacının Karılanması , ,00 6 Dayanıklı Mamul Ve Mal Alımı Yapılması , ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 24

26 Amaç PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1.KURUMSAL GELMN SALANMASI Hedef 1.5.ÇALIMA ORTAMLARININ YLETRLMES HZMET BNALARININ GELTRLMES Açıklamalar: Kurumun hizmet alanlarının iyiletirilmesi ve yenilenmesi amacıyla hizmet binalarının gelitirilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri 1 Hizmet Binası Ve Tesislerin Güvenliin Salanması Amacıyla Yapılacak hale Sayısı 2 Bakım Onarım Yapılacak Hizmet Ünitesi Adedi % 100% 1 hale 32 Adet Hizmet Ünitesi 3 Tesisat Balanacak Hizmet Ünitesi Adedi - 6 Adet Hizmet Ünitesi 35 Adet Hizmet Ünitesi 12 Adet Hizmet Ünitesi 4 Kiralanacak Hizmet Ünitesi Adedi Adet 5 Adet Adet 700 Adet 6 Tamamlanma Oranı % % 7 Tamamlanma Oranı % % Faaliyetler htiyacı (2012) (TL) Bütçe Toplam 1 Hizmet Binası Ve Tesislerinin Güvenliinin Salanması , , Pendik lçesi Genelinde Bulunan Belediyemize Ait Hizmet Ünitelerinin Boya, Badana Ve Bakım-Onarımlarının Yapılması Pendik lçesi Genelinde Bulunan Belediyemize Ait Yeni Hizmet Ünitelerine Elektrik, Su, Doalgaz Tesisatı Balanması Belediyemiz Faaliyetlerine likin Birimlere Yeni Hizmet Ünitelerinin Kiralanması (Tahsisi) Pendik Belediye Bakanlıı Merkez Bina, Atatürk Kültür Evi, Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi, Yunus Emre Kültür Ve Sanat Merkezinde Düzenlenen hale, Meclis/Encümen Toplantıları, Konferans, Konser, Söylei, Panel, Nikah Merasimleri, Okul Müsamereleri Vb. Etkinliklerde Ses Düzeni ve Projeksiyon Kurulumu le Web Üzerinden Canlı Yayın Yapılmasını Salamak , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 6 Belediye Ek Hizmet Binası Yapılması (Teknik Birimler) , ,00 7 Belediye Hizmet Binası ve Yan Tesisleri Yapılması 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 25

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

Pendik Belediyesi Yayına Hazırlık ve Baskı :

Pendik Belediyesi Yayına Hazırlık ve Baskı : PEND K BELED YES 2007 YILI FAAL YET RAPORU Pendik Belediyesi 2007 Faaliyet Raporu Yayına Hazırlık ve Baskı : Pendik Belediyesi www.pendik.bel.tr Tel: 0 216 585 11 00, Fax: 0 216 585 14 14 23 Nisan Cad.

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü

TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü SUNUŞ Tuzla Belediyesi, 2010-2014 stratejik planında da ifade edildiği gibi stratejik amaç ve hedeflerini genel

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... 3. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 3. İNSAN KAYNAKLARI... 8 4. FİZİKSEL YAPI... 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2012 1 2 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Mesai Arkadaşlarım, Beykoz Belediye Başkanlığı olarak, bürokratik işlemlerden ziyade, vatandaş odaklı güleryüzlü hizmet anlayışını

Detaylı

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI Ş AHİNBE BELEDİYESİ Y 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 3 4 AHMET DAVUTOĞLU

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü

TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAYAN: MALİ HİZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Beykoz Belediye Meclisi nin 24.10.2014 tarih ve 116 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir. BAŞKAN RESİM

Detaylı

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI Kemalpaşa Belediyesi İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Misyon ve Vizyon 1.2. Görev, Yetki ve Sorumluluklar 1.3. Teşkilat Yapısı 1.4. Fiziksel ve Teknolojik

Detaylı

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr Ekim 2013 www.cekmekoy.bel.tr 2 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, 2014 Yılı Performans Programı ve 2014 Mali Yıl Bütçesi Tasarılarının görüşüleceği meclis toplantısına hoş geldiniz. Stratejik Planlama yaklaşımı

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

T.C SANCAKTEPE BELEDİYESİ T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C SANCAKTEPE BELEDİYESİ T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUM Değerli Sancaktepeli Hemşehrilerim, Bizler insana ve topluma hizmet anlayışıyla görev yapan seçilmişleriz. Bu anlayışımızın merkezi ise insan

Detaylı

PERFORMANS BİLGİLERİ...

PERFORMANS BİLGİLERİ... İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2015

PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali saydamlığı sağlayan bir anlayışla hizmet vermeyi gerektiriyor.

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında yaşanan hızlı değişim devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarında da büyük değişimler yarattı. Bu bağlamda anayasamızın sosyal devlet ilkesi

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SUNUŞ Odunpazarı Belediyesi olarak üstümüze düşenleri başarmada mevcut performansımız ve izleyen yılda gerçekleşecek hedeflerimizi sizlerle paylaşmak üzere bu raporu hazırladık.

Detaylı

Performans Bütçe. Stratejik Planlama. Yönetim -1-

Performans Bütçe. Stratejik Planlama. Yönetim -1- Performans Programı Stratejik Planlama Stratejik Yönetim Faaliyet Raporu -- -2- Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen milletler, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra

Detaylı