Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir ayaklanmada etkin olmak için her"

Transkript

1

2

3 Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde inisiyatifli olmasýný saðlar. Hedeflerde netlik ve kavrayýþ halk yýðýnlarýnýn büyük bir güvenle ileri atýlmalarýný getirir. Bu adým çok önemlidir fakat baþarýya ulaþmak için tek baþýna yeterli deðildir. Baþarýya ulaþmak için pratikte, eylemde, mücadelede yetkinleþmek, sýnýf savaþýmýnýn çok yönlü deneyimini edinmek gerekiyor. Ýþçi sýnýfýna kurtuluþ hedefini gösteren devrimci program, devrimci komünist parti tarafýndan ortaya çýkartýlmýþtýr. Devrimci programý uygulamaya geçmek için verilen enerjik mücadele uzun bir dönemi kapsar. Programýn, ilkelerin,taktiðin pratiðe geçirilmesi sürecinde zengin bir birikim elde edilmiþtir. Verilen mücadelelerin sonucunda sýnýf partisi yetkin ve nitelikli bir düzey yakalamýþtýr. Devrimci politik görüþleri yaþama geçirme alanýnda, yani kitlelerle iliþki alýnýnda durum nedir? Yýðýnlarla iliþkiler alanýnda, partinin görüþlerini yýðýnlara benimsetme, onlarý sýnýf partisine kazanma ve emekçilerin içinde kalýcý bir etki yaratmak için belli bir mesafenin alýndýðý açýktýr. Fakat bu sahada yapýlanlarýn devrimi zafere götürmek bakýmýndan yeterli olduðu söylenemez. Devrimci sýnýf partisinin önündeki en önemli sorun ve görev kitlelerle, iþçilerle sýký baðlarýn kurulmasý, kurulan iliþkilerin güçlendirilmesi ve geniþletilmesidir. Sonucu kararlaþtýrýcý hareket kitlelerden, özellikle de devrimci kitlelerden gelecektir. O halde iþçi sýnýfýnýn, halk kitlelerinin en ileri, en kararlý, en tutarlý kesimiyle canlý ve etkin baðlar kurulmasý için bilinçli bir çaba içine girilmelidir. Proletaryanýn gerçek devrimci partisi açýsýndan, emekçi kitlelerle sýcak ve sýký bað kurmak, onlarý etkilemek ve yanýna çekmek, gelecek ayaklanmada üstünlüðü ele geçirmek demektir. Ýþçi kitlelerle, emekçilerle güçlü ve köklü iliþki geliþtiremeyen komünist öncü, hedefine ulaþamaz. Bu ayný zamanda, devrim mücadelesinin amacýna varamamasý demektir. Sorun ve görev iþte bu denli yaþamsaldýr. Kazanmamýz gereken kitlelerin durumu ne? Sosyalizmden etkilenmiþ insanlarýn önemli bir bölümü uzlaþmacý sosyalist hareketlerin etkisinde. Bunlar,içinde yer aldýklarý politik yapýlarýn görüþlerinin gerçek içeriðine bakmýyorlar. Son derece kaba ve yüzeysel bir bakýþla, onlarý sosyalist, komünist olarak görüyorlar. Bu durumdan hareketle, bu iþçilerin sosyalizmi nasýl kavradýklarýný anlayabiliriz. Emekçiler sosyalizmi, baðýmsýzca kavrama yerine, küçük burjuva sosyalist hareketlerin, sosyalizmi özel yorumlanmýþ haliyle kavrýyorlar. Sosyalizmin küçük burjuva kavrayýþý, iþçi ve emekçileri bilimsel sosyalizmden uzak tutuyor. Emekçileri sosyalizmin çarpýtýlmýþ kavranýþýnýn etkisinden kurtarmak kolay olmuyor. Ýþçilerin buradan marksist sosyalizme varmalarý için çok uzun bir mesafe almalarý gerekiyor. Bu noktaya gelene dek emekçi kitleler bu gruplarýn etkisinde kalýyor. Ayný emekçiler sonra bize dönüp: Hepimiz de sosyalist deðil miyiz? diye soruyorlar. Onlarýn þunu anlamalarý gerekiyor: Ýþçi sýnýfý içinde olan politik hareketler, kendilerine verdikleri adla, sosyalist olarak nitelendirilemezler. Bu gruplar kendilerine öyle söylüyorlar diye, gerçekten de sosyalist yani proleter ve bilimsel sosyalist olduklarý ileri sürülemez. Uzlaþmacý gruplarla aramýzda iþçi sýnýfýnýn temel sorunlarýnýn çözümünde, ilkelerde büyük fark var;onlarla aramýzda büyük bir uçurum var. Emekçi kitleler ne zaman ki, onlarla aramýzda büyük bir uçurum olduðunun bilincine varýrlarsa iþte o zaman, oportünist ve reformist hareketler emekçilerin üzerindeki etkisini yitirir ve iþte o zaman devrimci mücadele baþarýya ulaþýr. Devrimci komünistlerin bugüne kadarki zengin deneyimleri göstermiþtir ki, yýðýnlarý etkilemenin, uzlaþmacýlarýn etki alanýndan çýkarmanýn, devrimci marksizmi kavramalarýný saðlamýnýn yolu yalnýzca kitap, broþür basmak, bildiri yayýnlamak ve onlara götürmek deðildir. Ýþçi ve emekçilerle kalýcý ve derinlikli iliþkiler kurulmalýdýr. Ýþçi sýnýfýnýn devrimci partisinin, grev, sokak gösterileri ve diðer yýðýnsal eylemlerde bulunmasý en önde olmasý, sýk sýk eylemlerde basýn açýklamasý vb. yapmasý da yeterli deðildir; yýðýnlarý gerçek devrimci harekete kazanmak için bunlarýn her biri etkileme ve bað kurma aracýdýr. Ancak daha fazlasýný yapmak gerekiyor. Emekçi kitlelerle doðrudan iliþki kurulmalý, geniþ toplantýlar düzenlenmeli, iþçi sýnýfýnýn, emekçilerin, halklarýn karþý karþýya olduðu sorunlar üzerine net bir biçimde açýklama yapýlmalý. Kýsacasý etkin ve sonuç alýcý bir iliþki düzeyi ortaya konmalý. Ýþçi sýnýfýnýn önündeki sorunlara ve görevlere sýð yaklaþanlar, içi boþ ama süslü sloganlarla kitleleri yanlarýn çekmeye çalýþanlar, bunu geçici olarak yapabilirler, ama uzun sürede yaratýlan etki daðýlýp gider. Devrimci iþçiler o dönemi geride býraktý. Tüm mücadele boyunca olgunlaþan proleter kitleler, sloganlara, politikaya, taktiðe ve kendilerinin sosyal pratiðine daha bilinçlice yaklaþýyorlar. Boþ laflara deðil, yapýlan çalýþmaya, verilen pratik mücadeleye, üstlenilen sorumluluklara bakýyorlar. Emekçi ve sömürülenler, bir taraftan eylemden eyleme giderken, ayný zamanda dönüp attýðý adýmlarý deðerlendirmek, yeniden ele almak ister. Bu amaçla zaman zaman çeþitli toplantýlar yapma gereksinmesi duyar. Yürünen yolu, yapýlan iþi verilen mücadeleyi ele almak, zayýflýklarýný, eksikliklerini görmek ileriye gitmenin, baþarmanýn bir koþuludur. Karþý karþýya kalýnan sorunlar üzerine konuþmak ya da enternasyonal alanda yapýlmasý gereken mücadele görevleri hakkýnda görüþ ortaya koymak, tartýþma, emekçileri bu sorunlarda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek devrimci sýnýf savaþýmýnýn önemli bir görevidir. Bu toplantýlara geniþ kitleler çekilebilir. Çünkü gerçek devrimci düþünce ve politikalarý duymak isteyen kalabalýk bir kitle her tarafta var. Büyük kitlelere seslenme olanaklarý son derece bilinçli bir þekilde ele alýnmalýdýr. Sýradan iþçilerin, halktan insanlarýn bilinci ne denli yetersiz olursa olsun, kendilerine gerçek anlatýlýnca, bunlarý kavrayabilirler. Kendilerine kurtuluþ yolunu gösteren devrimci görüþleri benimseyenler onlardýr. Yüksek bir sorumluluk anlayýþýyla verilen devrimci görevleri üstlenenler ve sýnýf savaþýmýný bugünkü ileri noktaya getirenler, bu insanlardan baþkasý deðildir. Gerçekleri görerek, gerçek devrimci güçlere senelerce destek verenler halk kitleleridir. Güç, zaman ve enerji geniþ yýðýnlarýn kazanýlmasý için harcanmalýdýr. Büyük bir coþkunlukla mücadeleye katýlanlarýn sayýsý dalga dalga büyüyor. Yeni katýlanlarla devrimci dalga kabarýyor ve geniþliyor. Leninist Parti, proletaryanýn öncü, devrimci sýnýf partisi olarak, yükselmeye devam eden devrimci kitle dalgasýný etkilemeyi ve yönlendirmeyi öðrenmelidir. Yararlanacaðý zengin kaynaklar elinin altýndadýr. Gerek dünya proletaryasýnýn engin deneyimlerinin bilgisini içeren kaynaklar, gerekse buranýn sýnýf mücadelesinin deneyimlerinin bilgisi, öðrenmemiz ve yararlanmamýz gereken büyük olanaklar sunuyor. C.DAÐLI 3

4 Güncel Yeni Evrede SERMAYENÝN YAÞADIÐI PANÝK VE KORKU Panik ve korku, mitolojinin savaþ tanrýsý Ares in iki oðlu; gamsýz ve serseri iki ruh, nerede ne zaman ortaya çýkacaklarý, hangi ordunun karargahýna kamp kuracaklarý hiç belli olmaz. Gerçi bugünlerde nihayet kendilerine sabit bir adres bulmuþ görünüyorlar. Burjuva sýnýfýn karargahlarý... Eðri oturup doðru konuþan her insanýn gözünde 2011, muhteþem yýl olarak tarihteki yerini þimdiden aldý. En hayalperest devrimcinin bile fantezi dünyasýna sýðmayacak yoðunlukta, devrimler, kazanýlan ve kaybedilen zaferler, kanlý ve direþken isyanlar, duyulaný, duyulmayaný, abartýlaný ve üstü örtüleniyle bir dolu dev kitlesel atýlýmlar, doðrusu dünyanýn proletaryasýna ve ezilen halklarýna tam bir bahar havasý soluttu. Proletarya ve ezilen halklar cephesinde, zaferin kazanýlacaðýna dair kesin bir umut, cesaret ve cüret yaratan bu denli yoðun bir yýl süresince, son sömürücü sýnýf olan dünya burjuvazisinin ruh hali iyi olacak deðil ya! Hükümet sözcüleri, IMF, DB gibi kurum yöneticileri, tekellerin pek saygýn patronlarý, onlarýn hizmetindeki bir dolu profesör, uzman, yazar-çizer takýmý, 2011 yýlý boyunca burjuva dünyasýnda hüküm süren korku ve panik havasýna öyle bol sayýda örnekler sundular ki, insan hangi birinden baþlayacaðýný þaþýrýyor. Mezar Taþý Kitabeleri... Herhalde bu yýl en çok kazanan, lüks otellerdir. Ne de olsa, hemen her hafta birden fazla zirve ye ev sahipliði yaptýlar. Süit döþeli uçaklar, jetler, görkemli makam araçlarý, oradan oraya, etekleri tutuþmuþ sermaye ve hükümet temsilcilerini taþýyýp durdular. Pembe hayallerle baþlayan her zirve, pörsümüþ patlýcan moruyla bitti. Her seferinde, mafyanýn suskunluk yasasý, Omerta ya uymak sözü verdiler birbirlerine. Ama yine her seferinde, felaket tellallýðýnda birbirini çiðneyen bir yarýþa girmekten kendilerini alamadýlar. Suçüstü yakalandýðýnda, rakibi kendi yokluðunda parsayý kapmasýn diye bildiði ne varsa, bülbül gibi þakýyan çete üyelerine benziyorlardý en çok. Henüz yýlýn baþýnda, Dünya Bankasý Baþkaný Robert Zoellick, Tam boyutlu bir krizden sadece bir þok uzaklýktayýz diyordu ve o þok hiç beklemediði bir yerden, Tunus ve Mýsýr dan gelecekti. Arap Devrimlerinin ateþi dünyayý ýsýtýrken, burjuvalar kar dolu buz gibi Davos zirvelerinde buluþuyordu. Ama kar, tutuþan etekleri söndürmekte aciz kaldý. Davos 2011 toplantýlarýna dair gözlemlerini Milliyet gazetesinde yazan Meral Tamer: Batýlý iþ dünyasýnýn seçkinleri kazdýklarý kuyudan çýkýþ olmadýðýnýn farkýndalar derken, hemen komþu köþeden Osman Ulagay, toplantýlara hakim olan düþüncenin Beklemediðimiz her þey olabilir etrafýnda odaklandýðýný ifade ediyordu. Bunu Ýstemediðimiz her þey biçiminde tercüme etmekte yarar var. Hürriyet ten Erdal Saðlam 2008 krizinde bile dünya ekonomi liderleri bu kadar karamsar deðillerdi sözleriyle Davos ta mezar kitabelerini hazýrlayan burjuvazinin halini gözler önüne seriyordu. 4 Kendini birden bire proletaryanýn 150 yýldýr kendisi için kazdýðý o mezarýn yaný baþýnda buluveren burjuvazinin karamsar ruh hali, kapitalizme dair tüm gelecek umutlarýný söndürüverdi. Gemi batar da, fareler durur mu? HaberTürk te Serdar Turgut: Kapitalizmin Sonu baþlýklý makalesinde, Galiba artýk bu sistemin alternatiflerinin düþünülmesi zamaný çoktan geldi de geçiyor diye yazdý. Ferrarisini Satan Bilge havalarýnda konferanslar vermek için kýta kýta gezen iktisadýn dünyaca meþhur profesörü Nouriel Rubini, Eðer Marx haklýysa, bu noktadan sonra kapitalizm kendini yok edecektir. Piyasalar bu aþamada çalýþmýyor sözleriyle, küçük çaplý depremlere sebep oluyordu. Keçinin istemediði ot, iþte böyle tam burnunda biter. Abdest Bozulmadý, Ýman Uçtu Arap halklarýnýn devrimci zaferleri birer birer ellerinden çalýnýr ve Libya ya bombalar yaðarken, burjuvalarýn kampýnda düðün-bayram havasýndan eser yoktu. Çünkü bu kez, krizin merkezine Avrupa oturmuþtu, tarihin her döneminde dünyanýn dengelerinin kurulduðu ve yýkýldýðý o yerde... Almanya Baþbakaný Merkel: 2. Dünya Savaþý ndan bu yana en zor dönemden geçiyoruz sözleriyle irkiltici atýflarda bulunurken, baþka bir meþhur iktisatçý Prof.Dr.Carmen Reinhardt: Aðýr çekim bir tren kazasý izliyoruz demekle yetindi; herkesin gördüðü ama önleyemediði bir felakete dair gözlemler sunarak. Ama bu kaza nýn tarihsel sonuçlarýný, Ýsviçreli banka devi UBS nin analistleri, daha açýk sözlerle ortaya serdiler. Hazýrladýklarý raporda, Avrupa da bankacýlýk sisteminin çökeceðini, þirketlerin iflas edeceðini öngörmekle kalmadýlar, Euro bölgesinin daðýlacaðýna da kesin gözüyle bakýyorlardý: Bugüne dek, diyorlardý analistler, hangi parasal birlik daðýldýysa, mutlaka onu ya bir askeri dikta ya da bir iç savaþ izledi. Ama en irkiltici baþlýðý, Ýngiliz The Economist atacaktý: 1974 bunalýmýný ancak dört yýl sonra fark edebilmesiyle talihsiz bir þöhrete sahip bu dergi, Eylül sayýsýnýn kapaðýnda Korkun baþlýðýyla çýkýyor, dünya ekonomisinin bir kara deliðe sürüklenmekte olduðunu haber veriyordu. Kapitalist sistemin ölümsüzlüðüne bu denli iman etmiþ, alabildiðine yýkýcý pek çok krizi bile görmezden gelmeye alýþmýþ bu finans baronlarýnýn sözcüsü dergi için hiç alýþýlmadýk söylemlerdi bunlar. Anlaþýlan, olaylarýn þok etkisi, burjuvanýn sadece abdestini bozmamýþ, imanýný da uçurmuþtu. Ve nihayet bir büyük patron, Mc Kinsey tekelinin tepe yöneticisi Dominic Barton alýyor sazý eline: Kapitalizmi ya biz reforma tabi tutacaðýz, ya da kapitalizmin siyasi tedbirlerle ve öfkeli halk yýðýnlarýnýn baskýlarýyla reforma tutulmasýný oturduðumuz yerden izleyeceðiz. Sazýn namelerinden bir türkü deðil, aðýt çýkýyor. Ama sermayeyi bir kenara iten öfkeli kalabalýklarýn kapitalizmi reforme etmek yerine onu doðrudan ýskartaya çýkaracaðýný herhalde bu sermaye baronu da iyi bilmekte. Ve bir baþka para baronu, bir zamanlar dünyayý parmaklarýnýn ucunda oynatýp durduðuna bütün budalalarý inandýrmýþ olan Soros girdi topa: Finansal sistem kopma noktasýna geldi. Bunun sonuçlarý korkunç olabilir. Anlaþýlan, bugünlerde kendi kalesine gol yaðdýrmakla meþgul Soros efendi... Þizofrenik Hayallerden Acý Gerçeklere Tüm dünyada sermaye sahipleri, böylesine korku, endiþe ve panik halinde bulunuyorken, Türkiye hükümetinin sözcüleri, cehaletin verdiði cesaretle, þiþinip durmayý býrakmadýlar. Hatta, Bekle Avrupa, Türkiye seni kurtaracak sözleriyle bir bakan, yöneticilerin þizofrenik arýzalarý konusunda tüm dünyada derin kuþkular uyandýrma gayretkeþliðini býrakmýþ deðil. Ama cehaletin verdiði cesaretle konuþ-mak yerine, olaný biteni dehþetle izleyen iþin uzmaný sermaye temsilcileri, bu þizofrenik hayalden misliyle uzak durdular. Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý Tahayyül bile edemeyeceðimiz geliþmeler den bahsederken, sermayenin en parlak kafalarýnýn bile artýk basmadýðýný itiraf ediyordu. Hazinenin eski yöneticisi Yaman Törüner de, Milliyet teki köþesinden Þimdiye dek hiç karþýlaþýlmamýþ bir kriz feryatlarý eþliðinde, hiçbir iktisat teorisinin geçerliliði bulunmadýðýný ilan ediyordu. Cehalet,þizofrenik hayallere, parlak kafalar ise bir akýl tutulmasýna maruz kalmýþlardý. En büyük servet sahipleri ise ya Ümit Boyner gibi geliþmeleri týrnaklarýný kemirerek izliyor ya da Rahmi Koç gibi kalbi duracakmýþçasýna dehþete kapýlýyordu. Basýna yansýyan, mikrofonlarýn önünde söylenen bu sözler, burjuva dünyasýna hakim olan panik durumunun yalnýzca küçük bir resmini ifade edebilir. Asýl kýyamet kapalý kapýlar, örtülü perdeler ardýnda yaþanýyor. Ve dünya burjuvazisi, tam gaz yaþanmakta olan devrimi bastýrmanýn giderek olanaksýzlaþtýðýný görüyor. Onu, þizofrenik hayallerle, travmatik acýlar ortasýnda sallayýp duran, iþte bu gerçekliktir. Bir devrim için, emekçi sýnýflarýn olduðu kadar, sermaye sýnýfýnýn da haleti ruhiyesi oldukça önemlidir. Güvenini ve gelecek umudunu kaybetmiþ bir sýnýf, artýk toplumu yönetmekten acizdir. Ayný ruh hali, en çýlgýn giriþimlere de kolayca kapýsýný açar. Bunun anlamý, kanlý savaþlar, en acýmasýz iç savaþlar kapýda demektir. Fakat, toplumu yönetemeyen bir sýnýf, savaþý da uzun süre devam ettiremez. Kendine imanýný kaybetmiþ, gelecekten umudunu kesmiþ bir sýnýfý, en baþta küçük burjuvalar terk ediyor. Böylece, bu ara katman sayesinde toplumun yýllarca nabzýný elinde tutabilen tekelci sermaye, en önemli taþlarýný düþürmüþ oluyor. Devrim, acýlý ve kanlý bir son sahne yaþamadan zafere ulaþamaz. Fakat savaþýn en yoðun yerinde, barut dumaný ve sisler daðýldýðýnda, proletarya kendisini birden, zaferin kapýsý önünde bulacaktýr.

5 Yeni Evrede ZÝNDANLAR YIKILSIN TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK Barýþ Kaya bir öðrenci; devrimci bir öðrenci. Yiðit ve bilinçli bir Kürt genci. Kendi halkýnýn ve tüm dünya halklarýnýn kurtuluþunun sosyalizmde olduðunu bilen, bunun için mücadele eden bir genç yýlýnda Amed de asýlsýz iddialarla gözaltýna alýndý ve tutuklandý. Önce Diyarbakýr ve Urfa Zindanýna, oradan da sürgünle Mardin Zindaný na götürüldü. Barýþ Kaya, göstermelik 1-2 duruþmadan sonra, hiçbir somut delile dayanmadan, sadece bir ayakkabý benzerliði gerekçe gösterilerek 11 yýl 3 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. O, karar yüzüne okunurken, týpký yüzyýllar önce Bruno gibi, korkmuyordu; ama onu bu cezaya çarptýranlar, týpký Bruno nun yargýçlarý gibi korkuyorlardý. Korkuyorlardý, çünkü Barýþ Kaya gözlerini onlara dikerek, 19 Aralýk katliamýný yapan ve 28 devrimci tutsaðý katledenlerin onlar olduðunu, Murat Ördekçi yi Bayrampaþa Zindaný nda katledenlerin onlar olduðunu suratlarýna haykýrýyordu. Bizi bitiremezsiniz, bitiremeyeceksiniz diyordu Barýþ Kaya. Adeta Murat olmuþ, mahkeme heyetinin karþýsýna dikilmiþ onu yargýlýyordu. Barýþ Kaya, askerler aðzýný kapatýp onu salondan çýkarana kadar Murat Ördekçi Ölümsüzdür sloganýný attý. Sonra fýrsatýný bulduðu ilk anda Þehit Namýrýn sloganýný atarak Adliye koridorlarýný çýnlattý. Adeta Murat ýn 19 Aralýk ta düþmana Teslim Olun diye baðýran sesi Diyarbakýr da yeniden hayat buluyordu. Barýþ Kaya yý asýlsýz iddialarla tutuklayanlar, onun bu militan tavrý karþýsýnda verdikleri ceza nýn beþ paralýk bir deðeri olmadýðýný görmüþ olmalýlar. Sinemanýn dahi oyuncularýndan Charlie Chaplin in o ölümsüz sözleriyle söyleyecek olursak Ýnsanlar uðruna ölmeyi bildikleri sürece, özgürlük asla yok olmayacaktýr. BARIÞ KAYA YALNIZ DEÐÝLDÝR! ZÝNDANLAR YIKILSIN TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK! MÜCADELE BÝRLÝÐÝ PLATFORMU Halklarýmýz Bu Saldýrýlarý Boþa Çýkaracaktýr Zindanlar 28 Nisan 2011 tarihinde Dicle Üniversitesi Mimarlýk Mühendislik Fakültesi öðrencisi Barýþ Kaya gözaltýna alýnmýþtý. Kampüste yapýlan Aydýn Erdem Anmasýna katýlma, KCK duruþmasýnda adliye önünde eyleme katýlmak, Silahlý terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adýna suç iþlemek, Terör örgütü propagandasý yapmak, polise mukavemet ve Ýzinsiz Toplu Gösteri ve Yürüyüþ Kanununa Muhalefet suçlamalarý nedeniyle tutuklanan Kaya nýn geçtiðimiz ay Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen davasý görülmemiþ bir hýzla sonuçlanmýþ ve belirtilen nedenlerden dolayý 11 yýl 3 ay hapis cezasý verilmiþti. Barýþ Kaya, devletin Kürt halkýna, iþçi ve emekçilere yönelik saldýrýlara deðindiði mektubunda, bu saldýrýlarýn bir ayaðýnýn da zindanlarda sürdürüldüðünü fakat halklarýn bu saldýrýlarý boþa çýktartacaðýný ifade ediyor: Merhaba Deðerli Basýn Emekçileri, Tükiye ve Kürdistan devrimi tüm yýkýcýlýðýyla geliþirken, sermaye ve faþist devlet çöküþ sürecinde. Böylesi süreçlerde sermaye sýnýfý bulunduðu durmda kurtulma çabasýyla hareket halindeki yoksul halklara pervasýzca saldýrýr. Bu saldýrlar onun acizliði ve güçsüzlüðünden gelir. Devrimci mücadelenin tüm alanlarýna fark gözetmeksizin bujruva zoru kullanýr. Ama belirtmek gerekir ki, sermaye için zindanlarýn ayrý bir önemi vardýr. Devrimin özgür tutsaklarýný etkisiz hale getirerek sýçramalý yükselen halk hareketini öncüsüz býrakma çabasý içine girer. Devrimimizin geliþip, sermaye güçlerine kendini dayattýðý bu günlerde, zindanlara saldýrýlar da arttý. Bu saldýrýlar yer yer fiziki boyutlara vardýrýldý. Birkaç cezaevinde nasıl olduðu belirsiz intihar olaylarý yaþandý. Tutsaklarýn temel ihtiyaçlarý kýsýtlandý. Devrimci tutsaklar bu yolla güçten düþürülmeye, hastalanmaya zorlandý. Zindanlardaki devrimci hasta tutsaklara olmadýk iþkence reva görüldü. En son Erzurum Zindaný ndaki devrimc hasta tutsak Mehmet Aras artan rahatsýzlýklarýna daha fazla dayanamayarak ölümsüzlük kervanýna katýldý. Mehmet Aras yoldaþýn ölümsüzleþmesi sermayenin, devrimin tutsaklarýna, devrime saldýrýlarýnýn açýk kanýtýdýr. Bununla birlikte yaklaþýk 5 aydýr PKK Genel Baþkaný Abdullah Öcalan üzerinde aðýr tecrit uygulanmakta, aile ve avukat görüþleri yalan sebeplerle engellenmektedir. Bu saldýrý da Türkiye ve Kürdistan birleþik devrimine yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Ulusal kurtuluþ hareketi üzerindeki bu çok yönlü baskýnýn bir ayaðýdýr. Ve þühesiz halklarýmýz bütün bu saldýrýlarý boþa çýkaracaktýr. Bilindiði üzere bütün cezaevlerinde PKK Genel Baþkaný Abdullah Öcalan üzerindeki aðýr tecride karþý çeþitli eylemlilikler devam ediyor. Mardin E Tipi Cezaevi nde de yurtsever tutsaklar süresiz-dönüþümlü açlýk grevi eylemi baþlatmýþlardý. Bu eylemliliklere, TKEP/L davasý tutsaklarý desteklerini açýklamýþlardý. Mardin Cezaevi nde bulunan TKEP/L davasý tutsaðý olarak sermayenin devrimci tutsaklara yaptýðý bu saldýrýlara karþý, yurtsever dostlarýmýzýn devam ettirdiði 3 günlük açlýk grevi eylemine giriyorum. Devrimci Tutsaklar Teslim Alýnamaz! Yaþasýn Devrimci Dayanýþma! Barýþ Kaya Mardin E Tipi Cezaevi 5

6 Sokaklar 9Eyül Üniversitesi Yabancý Diller Yüksekokulu önünde stant açan sivil faþistler ve antifaþist devrimci öðrenciler arasýnda çatýþma yaþandý. Faþistler okulun önünde stand açarken, devrimci öðrenciler de onlarýn karþýsýnda bir stand açmýþlardý. Faþistler, devrimci öðrencilere saldýrdý. Saldýrýya devrimci öðrenciler karþýlýk verince, bir müddet çatýþma yaþandý. Üniversitede sürekli bekleyen TOMA adý verilen zýrhlý araç olaya müdahale etmezken, kampüse gelen çevik kuvvet polisleri ise faþistlerin ardýndan 6 9 Eylül Üniversitesi nde Faþist Saldýrý! devrimci öðrencilere saldýrdý. Polisin gaz bombalý saldýrýsýndan kampüs içindeki çok sayýda öðrenci etkilendi. Faþist saldýrý sonucu 1 i DÖB lü 10 öðrenci yaralandý. Kampüse ambulans gelirken, bir öðrencinin durumunun ciddi olduðu öðrenildi. 10 öðrencinin yaralandýðý çatýþmadan sonra, faþistler kampüsten ayrýldý. Faþistlerin bir gün sonra Türk-Ýslam sentezi baþlýklý bir toplantý yapmaya hazýrlandýklarý bildiriliyor. Devrimci öðrenciler, saldýrýlarý protesto etmek için bir gün sonra saat da Çeþmeler Kampüsü nde basýn açýklamasý yapacaðý bildirildi. Ýstanbul Üniversitesi nde Faþist Saldýrý Ýstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü nde devrimci, yurtsever öðrenciler tarafýndan Roboski Katilamý ný protesto eden afiþler asýldý. Özel Güvenlik Birimleri tarafýndan asýlan afiþlerin yýrtýlmasý üzerine, öðrencilerin tekrar afiþleri astýðý fakat daha sonra ÖGB ler tarafýndan tekrar afiþlerin yýrtýldýðý belirtildi. Bu arada üniveristenin merkez kampüsüne faþist öðrenciler, satýrlarla girerek devrimci, yurtsever ö ð r e n c i l e r e saldýrdý. Devrimci, yurtsever öðrencilerin faþistlere müdahale etmesi sonucu çatýþma çýktý. Çatýþmada saldýrýyý yapan faþist öðrencilerden birçok yaralanan olurken, ambulansla yaralýlarýn üniversite dýþýna çýkarýldýðý belirtildi. Faþist öðrencilerin saldýrýsýnýn ardýndan çok sayýda çevik kuvvet polisi okula girdi. Polisin çatýþmayý görüntülemeye çalýþmasý üzerine devrimci, yurtsever öðrenciler tepki gösterince gözaltýna alýndýlar. Yaklaþýk 30 öðrencinin gözaltýna alýndýðý öðrenilirken, okuldaki gerginliðin sürdüðünü belirten öðrenciler, cangüvenliklerinin olmadýðýný ifade ettiler. Yeni Evrede 28 Aralýk akþam saatlerinde yapýlan Þýrnak ýn Uludere (Qýlaban) Ýlçesi ne baðlý Ortasu (Roboski) Köyü nde savaþ uçaklarýnýn 35 köylüyü katletmesini protesto etmek isteyen Kürt halký meydanlara çýktý. Ýstanbul da Roboski Katliamýný protesto etmek üzere BDP lilerin yapacaðý basýn açýklamasýna izin verilmeyeceðini belirten polis, Taksim Meydaný ný ablukaya aldý. Kürt halkýndan yüzlerce kiþinin Taksim Meydaný nda toplanmaya baþlamasýyla polisin zaman zaman müdahale ederek kitleye daðýtmaya çalýþmasýna raðmen, meydana gelen yüzlerce kiþi oturma eylemi yaparak sloganlarla katliamý protesto etmeye baþladý. Taksim Tramvay Duraðý nda basýn açýklamasýný yapmak isteyen BDP lilerin Ýl binasýndan çýkýþýna bir süre izin verilmezken açýklamanýn yapýlacaðý yere gelen BDP milletvekillerine de polis açýklama yapamayacaklarýný söyledi. Polisle tartýþmalar sürerken yüzlerce çevik kuvvet polisinin müdahale hazýrlýðýnda olduðu görüldü. Katliam Protestosuna Polis Saldýrýsý Taksim Meydaný nda toplanan öfkeli kalabalýk, katliamýn fotoðraflarýný taþýrken, Katil Erdoðan!, Ýntikam, Ýntikam!, Faþist Devlet Hesap Verecek!, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak! sloganları atýldý. Roboski Katliamý ný protesto eden konuþmalarýn yapýlmasýndan sonra, Tarlabaþý nda bulunan BDP Ýl binasýna doðru yürüyen yüzlerce kiþiye polis, tazyikli su ve gaz bombalarý ile saldýrdý. Bunun üzerine kitle içinden polis araçlarýna taþlar atýlarak karþýlýk verilmesi üzerine polisle çatýþmalar yaþandý. Kitlenin ara sokaklara daðýlmasýyla çatýþma uzun süre ara sokaklarda da sürdü. Buralarda polisin kýstýrdýðý birçok kiþiyi gözaltýna aldýðý görüldü. Birçok kiþi gazbombalarý nedeniyle yaralanýrken, 30 dan fazla kiþinin gözaltýna alýndýðý tahmin ediliyor. Gözaltýna alýnanlar önce Beyoðlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ne ve ardýndan da Vatan Caddesi ndeki Emniyet Müdürlüðü ne götürüldü. Ýstanbul un baþka bölgelerinde yapýlmak istenen protesto eylemine katýlmak isteyenlerin de polis tarafýndan engellendiði öðrenildi. Diyarbakýr, Van, Cizre, Hakkari, Mersin, Urfa,Yüksekova, Bitlis ve daha birçok merkezde Roboski katliamý için protesto eylemleri yapýldý. Taksim de Katliam Protestosuna Polis Ablukasý

7 Yeni Evrede Beyazýt Kampüsü nde Gözaltýna Alýnanlar Serbest Roboski Katliamý Çukurova da Protesto Edildi 28 Aralýk gecesi Þýrnak ýn Uludere (Qýlaban) Ýlçesi ne baðlý Federal Kürdistan sýnýrýnda (Irak) bulunan Ortasu (Roboski) Köyü nde sivil halký F16 larla bombalayan ve 36 kiþinin ölümüne sebep olan TC devletine karþý Çukurova Üniversitesi nde 30 Aralýk 2011 günü saat de bir protesto Sokaklar Ýstanbul Üniversitesi Beyazýt kampüsünden gözaltýna alýnan 23 öðrenci 3 Ocak günü Çaðlayan Adliyesi nde mahkeme tarafýndan serbest býrakýldý. Birçok öðrenci örgütü bir araya gelerek üniversite önünde gözaltýna alýnan arkadaþlarý için protesto eylemi yaptýlar. Emekli Sen, Eðitim Sen, DÖB gibi bir çok öðrenci örgütü ve sendika eyleme destek verdi. Üniversitenin Hukuk Fakültesine Uludere de ölenler için sosyalist öðrenciler afiþler asmýþlar; bir grup faþist asýlan afiþleri yýrtma gafletinde bulunmuþtu. Sosyalist, yurtsever öðrenciler, afiþlerin yýrtýlmasýna tepki gösterince hukuk fakültesi içinde býçak, satýr gibi kesici aletlerle saldýrýya geçen faþist öðrencileri, sosyalist öðrenciler geriye püskürtmüþ, faþistlerden 3 ü yaralanmýþtý. Üniversite idaresi ve polis iþbirliðinde kesici aletlerin kampüse sokulduðunu söyleyen öðrenciler, Devrimci öðrenciler satýr ve sopalarla saldýrýya uðramasýna raðmen, çevik kuvvet yine onlarý gözaltýna aldý. Hatta orada bulunmayan öðrencileri de rastgele gözaltýna aldý dediler Üniversite binasý önünde Sað sol çatýþmasý deðil, zorbalýk, polis saldýrýsý pankartý arkasýnda bir araya gelen öðrencilere, akademisyenler ve aileleri de destek verdi. Öðrencilerden birinin annesi, Televizyonda, bir öðrencinin üstüne polisin çullandýðýný gördüm; bir baktým benim kýzým, kalbim duracaktý dedi. Kýzým Ýletiþim Bölümü nde okuyor, her sabah okula gönderirken acaba akþam bugün bir saldýrýya uðrar mý korkusu yaþýyorum. Bu öðrenciler, AKP nin üniversiteleri piyasalaþtýrmasýna karþý çýkýyor. Bu yüzden susturulmak isteniyorlar, susmayacaklar, ben çocuðumun yanýndayým dedi. Basýn açýklamasýndan sonra öðrenciler, arkadaþlarýnýn ifadesinin alýndýðý Çaðlayan Adliyesi ne gitti. Gözaltýna alýnan öðrenciler, saat te serbest býrakýldý. yürüyüþü düzenlendi. Yürüyüþ sýrasýnda tüm öðrencilerin aðzýnda söylenecek bir þey kalmadýðýný simgeleyen siyah bantlar vardý. Siyah renkli ve üzerinde katliam fotoðralarýnýn olduðu bir pankart açýldý Yürüyüþ boyunca zýlgýtlar çekildi. Alkýþ seslerimiz hiç kesilmedi. Yürüyüþ kortejinde pankartýn hemen ardýndan üstunde sarý yeþil kýrmýzý renkli bir puþi olan temsili tabut taþýndý. Edi Bese, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Artýk Söylenecek Bir Þey Kalmadý, Katil Devlet, Botan Kan Aðlýyor yazýlý sarý yeþil kýrmýzý renkli dovizler konuþtu sloganlar yerine. Bir de katliamýn fotograflarý... R1 Alanýnda baþlattýðýmýmýz yürüyüþü yemekhane önünde sonlandýrdýk bir kaç dakikalýk bir oturma eylemý gerceklestirildi ve oradan tekrar R1Alanýna geçildi. Yurtsever arkadaþlarýn pazartesi günü yapýlacak eylemin çaðrýsýný yapmasýyla birlikte eylem sona erdi. FAÞÝZMÝ DÖKTÜÐÜ KANDA BOÐACAÐIZ! Çukurova Üniversitesinden DÖB lü Öðrenciler Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz! 29 Aralýk günü Þýrnak Uludere ilçesi Ortasu (Roboski) köyünde yapýlan katliamý Ege Üniversitesi öðrencileri, üniversite içinde protesto etti. 30 Aralýk Cuma günü saat da Eðitim Fakültesi önünde toplanan yurtsever, devrimci, komünist öðenciler siyah pankartýn arkasýnda yürüyüþe geçtiler. Eðitim Fakültesi nden Ziraat Fakültesi ne gelindiðinde öldürülen 35 kiþi için saygý duruþu ve basýn açýklamasý yapýldý ve Gýda Fakültesi önüne geçildi. Kortejde Katil TC Hesap Verecek, Açýlým Dediðin Katliam Mý, Dün Saddam Bugün Erdoðan, Þehit Namýrýn dövizleri taþýnýrken katliam aný ile ilgili fotoðraflar ve Özgür Gündem gazeteleri taþýndý. Kitle sýk sýk Þehit Namýrýn, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz, Katil Devlet Hesap Verecek, Daðlara Çýkarýz Hesabýný Sorarýz, HPG Cepheye Misillemeye, Vur Gerilla Vur Kürdistan ý Kur sloganlarý atýldý. Gýda Fakültesi önünde yeniden basýn açýklamasý yapýldý. Yapýlan basýn açýklamasýndan sonra Eðitim Fakültesi ne gelinerek eylem marþlarla, sloganlarla sonlandýrýldý. Eyleme 400 e yakýn devrimci-yurtsever öðrenci katýldý. İzmir Devrimci Öðrenci Birliði (DÖB) 7

8 Uludere Katliamı Ankara da Siyasi Tutsaklara Özgürlük Eylemi PKK Lideri Abdullah Öcalan ýn ve siyasi tutuklu ve hükümlülerin serbest býrakýlmasý talebiyle Ankara ya gelen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanýþma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) üyeleri, 4 Ocak günü sabahýn erken saatlerinde Abdi Ýpekçi Parký nda toplandý. Abdi Ýpekçi Parký çevik kuvvet, sivil polis ve TOMA larla sarýldý. Adalet Bakanlýðý na yürümek isteyen TUHAD-FED üyeleri polis engeli ile karþýlaþtý. Polis engelinden dolayý Barýþ Annelerininde içinde bulunduðu 10 kiþilik bir heyetle Adalet Bakanlýðý na gidildi. TUHAD-FED üyeleri ve Barýþ Anneleri Adalet Bakanlýðý tarafýndan görüþmeye kabul edilmedi. Görüþme kabul edilmeyince Abdullah Öcalan ve siyasi tutsaklara özgürlük talebinin olduðu dosyayý bakanlýða teslim ettiler. Heyet bakanlýða gittiði sýrada BDP Milletvekilleri Nursel Aydoðan ve Ýbrahim Binici de Abdi Ýpekçi Parký na gelerek eyleme destek verdi. Adalete Bakanlýðý ndan heyetin gelmesinin ardýndan basýn açýklamasý okundu. Tecrit Deðil Özgürlük, Savaþ Deðil Müzakere pankartý açýldý. Basýn açýklamasýný TUHAD-FED adýna Zübeyde Teker okudu. Zübeyde Teker; Son iki aylýk süreçte 35 gerilla kimyasal kullanýlarak katledilmiþ, Kürt halký hukuk çerçevesinde mücadele veren baþta sayýn Öcalan ýn avukatlýðýný üstlenen 35 avukat ve 35 basýn emekçisi olmak üzere yüzlerce kiþi tutuklanmýþ, yeni yýla ikiþ gün kala Þýrnak ili Uludere Ýlçesine baðlý Roboski köyü sakini bir çoðu 20 yaþýn altýnda ve bir aileden 26 kiþi olmak üzere 35 kiþi jet uçaklarýyla bombalanarak katledilmiþtir Yapýlan düzenlemeler tutsaklarýn hayatlarýný zorlaþtýrmaktan ileriye gitmezken sürgünlerle tecrit koþullarý içerisinde yaþamak zorunda býrakýlan yakýnlarýmýzýn hayatýndan endiþe ediyoruz. Sayýn Öcalan ýn özgürlüðü için cezaevlerinde baþlatýlan süresiz dönüþümsüz açlýk grevlerinin son bulmasý ve yeni acýlarýn yaþanmamasý için taleplerin bir an önce gündeme alýnmasý ve bu meþru taleplerin karþýlanmasý gerekmektedir dedi. Basýn metnini ardýndan Zindanlar Yýkýlsýn Tutusaklara Özgürlük, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Be Serok Jiyan Nabe, Öcalansýz Dünyayý Baþýnýza Yýkarýz sloganlarý atýldý. Okunan basýn metinin ardýndan BDP grup toplantýsýna katýlmak için meclise yüründü. Polisin engellemeye çalýþmasýna raðmen TUHAD-FED ve Barýþ Anneleri yürümekte ýsrar etti. Meclise gelen TUHAD-FED ve Barýþ Anneleri BDP grup toplantýsýna katýldýktan sonra, Baþbakan ýn odasý önünde oturma eylemi yaptý. Oturma eyleminde BDP miletvekilleri de bulundu. Anneler taleplerini dile getirdikten sonra eylemi sona erdirdiler. Yeni Evrede Uludere Katliamý Açýklama Faþizmi en iyi ne tanýmlar: Tekellerin açýk terörist diktatörlüðü... Faþist devletin yýðýnlar üzerinde estirdiði terördür faþizm. Ve bugün Türkiye ve Kürdistan da yaþananlar 12 Eylül uygulamalarýna rahmet okutacak düzeydedir. Ýþçi sýnýfý ve emekçilerin, Kürt Halkýnýn mücadelesi karþýsýnda iyice acze düþen sermaye iktidarý, sürdüremediði egemenliðini bir gün daha fazla ayakta tutabilmek için artýk gözü dönmüþ bir þekilde her yere, iktidarýna baþkaldýran herkese saldýrmaktadýr. Siyasi mücadele sürdürenlere, avukatlara, gazetecilere, zindanlardaki komünist, devrimci ve yurtsever tutsaklara vb saldýrmak suretiyle geliþen toplumsal mücadeleyi baský altýnda tutmaya, sindirmeye çalýþmaktadýr. Devlet son süreçte saldýrý-larýný Ulusal Kurtuluþ Hareketi üzerinde yoðunlaþtýrmýþ durumdadýr. Bugüne kadar ne yaptý ne ettiyse Kürt Halkýnýn devrimci dinamizmini yok edemeyen devlet, halkýn yükselen özgürlük mücadelesinden korku ve paniðe kapýlmýþtýr. Örgütlü bir halký hiçbir gücün yenemeyeceði ni iyi bilen sermaye iktidarý, Kürt Halkýnýn örgütlülüðünü daðýtmak için harekete geçmiþtir. Bunu yaparken bir kitle gösterisine, bir basýn açýklamasýna bile tahammül edemediklerini her bir adýmlarýnda göstermiþlerdir. Öyle ki, iþi basýn açýklamalarýna dahi pervasýzca saldýrmaya, kitlesel gösteriler sonunda daðýlan kitlelerin üzerine gaz bombasý atmaya ve insanlarý katletmeye kadar vardýr-mýþlardýr. Siyasi iktidar bu tür katliamlarla hem gözdaðý vermeye çalýþýyor hem de bu katliamlarý insanlara kanýksatmaya çalýþýyor. En son Uludere/Roboski Katliamýnda yaþanan ise tam bir vahþettir. Devlet, kelimenin gerçek anlamýnda kasti mahsusa ile katliam yapmýþtýr. Devlet yetkililerinin ve kurumlarýnýn aðzýndan dökülen cümleler katliamýn itirafýdýr. Devlet býrakýn özür dilemeyi, iþi nasýl örtbas edeceðinin, sorumluluktan nasýl kaçacaðýnýn hesaplarýný yapmaktadýr. Ancak ne yaparlarsa yapsýnlar, ne söylerse söylesinler, katledilenlerin sýnýrdan sürekli gelip giden çoðu genç ve çocuk yaþta insanlar olduðu, askerlerin bu insanlarý fark ederek durdurduklarý, bir yerde toplu halde beklettikleri, sonra oradan ayrýlmamalarýný söyleyerek onlarý orada býrakýp gittikleri ve arkasýndan Diyarbakýr (Amed) dan havalanan F16 savaþ uçaklarýndan üzerlerine atýlan bombalarla vahþice katledildikleri ortadadýr. Bunun anlamý açýktýr, devlet Kürt Halkýna, gerekirse kitlesel katliamlar yapmaktan da çekinmeyeceði mesajý vermektedir. Hükümet sözcüsü Bülent Arýnç ýn Meclis te yaptýðý konuþmanýn nasýl okunmasý gerektiði de bu þekilde daha iyi anlaþýlmýþ oluyor. Devlet,bir yandan bu türden açýklamalarla Kürt Halkýný ve Ulusal Kurtuluþ Hareketi ni oyalamaya çalýþýyor, bir yandan da Kürt Halký üzerinde bir imha operasyonu sürdürüyor. Ýçinde bulunduðu ekonomik ve siyasi krizin kapitalist sistemin buhraný ile daha da derinleþmesi sonucu ciddi bir þekilde devrim korkusuna tutulmuþ olan Türkiye tekelci kapitalizmi ve onun faþist devleti, ancak kan dökerek ayakta durabiliyor. Ama onlarýn unuttuklarý bir þey var: hiçbir þey zamaný gelmiþ bir fikirden daha güçlü olamaz ve zulüm ile abad olanlarýn akýbeti berbat olur. Tarih, Türkiye ve Kürdistan da da halklarýn baharýný görecektir mutlaka; biliyoruz ki, karanlýðýn en koyu olduðu an þafaðýn sökmesine en yakýn olunan andýr. Platformu 8

9 Yeni Evrede Kürt Analarýna Polis Engeli Ýþe Yaramadý BDP Kadýn Meclisi ve Demokratik Özgür Kadýn Hareketi, Abdullah Öcalan ýn altý aydýr avukatlarýyla ve ailesiyle görüþmesinin engellenmesi ve Uludere de 35 kiþinin katledilmesini Taksim tramvay duraðýnda protesto ettiler. Kürt analarýnýn kalabalýk olduðu eylemde Ýstanbul milletvekili Sabahat Tuncel de eyleme katýldý. Taksim Tramvay duraðýndan Galatasaray Lisesine yürümek isteyen Kürt kadýnlarý polis barikatýyla karþýlaþtýlar. Sabahat Tuncel polis emirine tepki göstererek herkese taksim de eylem yapmak izni veriyorsunuz, Kürtler olunca yasak oluyor uzun süren tartýþmalardan polisin Galatasaray Lisesine yürütmeyeceði anlaþýlýnca oturma eylemi yaparak eylem sürdürüldü. Yarým saate yakýn bir oturma eyleminde dövizler taþýyan analar Kaza Deðil Bu Bir Katliam, Siyasi Tutsaklara Özgürlük, Dün Halepçe Bugün Uludere Katliamý Unutmayacaðýz dövizleri taþýndý. Sabahat Tuncel konuþma yaparak; 74 milyon nüfuslu bir ülkede 20 milyon Kürt var, diðer yaþayan halklar da var, Araplar, Çerkezler, Lazlar var, bütün nüfusu aynýlaþtýrmak faþizmdir dedi. Tuncel; dün Halepçe katliamý bugün Uludere de bu katliamý unutmayacaðýz. AKP ve devlet tarafýndan yapýlan açýklamalarda terörle mücadele sekteye uðramayacak, karlýlýkla sürecek gibi söylemler,zihniyetler deðiþmediði müddetçe bu savaþ bitmeyecek dedi. Eylemde Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Þýrnak Halký Yalnýz Deðildir, Katil Ker Doðan, Baskýlar Bizi Yýldýramaz sloganlarý atýldý. Basýn açýklamasý yapan Esma Kaya; 2012 yýlýnda Türkiye cumhuriyetinin Roboski köyünde 35 insanýmýzý katletmesiyle girdik. Buna cevaben 2011 yýlýný halkýmýzýn serhildanlarýyla bitirdik. Kürt halkýnýn demokratik istemleri ve demokratik mücadelesi terörize edilmeye çalýþýlýrken katliamlara çýt bile çýkarýlmamaktadýr. Yine bu Süreçte en çok Kürt kadýnlarý hedef gösterilerek özgülük mücadelesine her türlü saldýrýlar devam etmektedir dedi. Açýklamadan sonra Tarlabaþý na yönelen kitlenin polis tarafýndan yollarý kesildi, tekrar bir sokaktan çýkarak caddeye yönelen kitle yine polis tarafýndan ablukaya alýndý; kitle, polis ablukasý altýnda Tarlabaþý na kadar takip edildi. Beyoðlu Emniyet Müdürlüðü önünden giren gençlerden 16 yaþýnda bir kýzýn polis tarafýndan kitle içinden gözaltýna alýnmasý öfkeyi büyütü, BDP Ýl binasý önünde daðýlmayan kitle gözaltýna alýnan kýzýn derhal serbest býrakýlmasýný istedi. Yarým saat bir bekleyiþten sonra gözaltýna alýnan kýzýn serbest býrakýlmasýyla eylem sona erdi. BDP Ýstanbul il yönetimi Uludere de F16 savaþ uçaklarýyla 36 kiþinin öldürülmesini AKP Ýl binasý önünde siyah çelenk býrakarak protesto ettiler. BDP ilçe örgütleri, Mücadele BÝrliði, ve bir çok siyasi çevre eyleme destek verdi. AKP binasý önünde toplanarak Kökümüzü Kazýmaya Gücünüz Yetmez Yaþatmak Ýçin Ölmeye Hazýrýz! Katliamý Ve Katliamcýlarý Lanetliyoruz yazan siyah bir pankart açtýlar. AKP binasý önünde ve etrafýnda beþ TOMA aracý, akrepler ve yüzlerce çevik kuvvetin, olmasý dikkat çekti. Kürt analarýnýn yoðunlukta olduðu eylemde Katil Devlet Hesap Verecek, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Bijý Serok Apo, Ýntikam, Ýntikam sloganlarý atýldý. Yaðmurun yaðýþýna aldýrmayan eylemciler eylemlerini bir saat kadar sürdürdüler. BDP Ýstanbul Ýl baþkaný Asiye Koçak; Uludere Katliamı AKP Önüne Siyah Çelenk Býrakýldý bizi katlederek bitiremezsiniz, çünkü biz 5 milyon nüfuslu bir halk deðiliz, 40 milyon nüfuslu bir halkýz ve kökenlerimiz tarihin derinliklerindedir dedi. HDK ve Barýþ Anneleri adýna kýsa kýsa açýklamalardan sonra yapýlan katliam lanetlendi. Açýklamadan sonra BDP il yönetiminden bir grup siyah çelengi AKP binasý kapýsýna býrakmak istedi. Polis kapýya koyulmasýný istemeyince kýsa sürelik bir tartýþma yaþandý. Eylemlerin devam edeceðini bildiren BDP liler Ýstanbul AKP ilçe binalarýna siyah çelenk býrakýlacaðýný duyurdular. Eylem atýlan sloganlarla sona erdi. Yaþatmak Ýçin Ölüme Hazýrýz! Roboski katliamýnýn ardýndan birçok yerde protesto eylemleri yapýlmaya devam ediyor. Ýllerde merkezi olarak protesto eylemleri yapýlýrken, bölge ve mahallelerde de halk sokaklara çýkarak katliamý protesto ediyor. Gazi Mahallesi halký da 30 Aralýk günü Roboski de yapýlan katliamý protesto etti. Gazi Mahallesinde saat sýralarýnda bine yakýn kiþi Eski Karakol önünde bir araya gelerek Kökümüzü Kazýmaya Gücünüz Yetmez, Yaþatmak Ýçin Ölmeye Hazýrýz, Katliamý ve Katliamcýlarý Lanetliyoruz yazýlý pankart açtý. Kalabalýk ve öfkeli kitle Ýsmet Paþa Caddesini trafiðe kapatýp yürüyüþe geçti. Ellerinde Medya Dilsiz Þeytan, Kaza Deðil Katliam, Terörist AKP, Kahrolsun Faþizm dövizleri tutarken, sürekli olarak Ýntikam, Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz, Disa Disa Serhildan Serokeme Öcalan sloganlarý atýldý. Yürüyüþü Cemevi ne kadar sürdüren öfkeli kitle içinden Roboski Katliamý protesto edilerek Cemevi yakýnýndaki Akbank a taþlar ve molotoflar atýldý. Eylemcilerin yukarýsýnda bekleyen çevik kuvvet polisleri, Akrep ve Toma araçlarý da kitleye gaz bombalarý ve tazyikli su sýkarak saldýrdý. Kitle polise havai fiþek, molotof ve taþlarla karþýlýk verdi. Ýntikam sloganý atan kitle barikat kurarak polislerle çatýþa çatýþa Heykel Parký na kadar yürüdü. Burada da protesto eylemini sürdüren eylemciler,uzun süre polislerle çatýþmaya devam etti. Perþembe Pazarý mevkiine geçen kitle, burada barikat kurarak uzun süre katliamý protesto eden sloganlarýna devam etti. Bunun üzerine polis akreplerle saldýrarak kitleyi püskürtmeye çalýþtý. Okul Parký na kadar sloganlarla çekilen eylemciler, burada eylemi sonlandýrdý. Katliamýn gerçekleþtiði günden itibaren baþlayan protestolar nedeniyle Gazi Mahallesi dört gündür polis tarafýndan ablukaya alýnmýþtý. Bu süre içinde on kiþinin gözaltýna alýndýðý öðrenilirken, bu haber yapýldýðýnda polisin ablukasý Heykel Parký civarý ve Gazi Mahallesi nin ara sokaklarýnda sürüyordu. 9

10 Uludere Katliamı 10 Ýzmir de Kürt Halký Uludere Katliamýný Protesto Etti Ýzmir de Þýrnak ýn Uludere ilçesine baðlý Roboski köyünde F-16 uçaklarýnýn bombalarýyla katledilen 35 köylü için 30 Aralýk günü basýn açýklamasý ve yürüyüþ gerçekleþtirildi. Saat da Basmane Fuar kapýsý önünde toplanan kitle sloganlarý ve öfkesiyle dikkat çekti. Yaðan yaðmura ve geniþ güvenlik(!) önlemine raðmen protesto eylemine yoðun bir katýlým vardý. AKP nin Gizlenemeyen Kürt Soykýrýmý yazan pankartýn üzerinde Uludere de katledilenlerin isimleri ve fotoðraflarý da vardý. Ayrýca Uludere Katliamýnýn Hesabýný Verin pankartý ve üzerinde kýzýl güllerin yer aldýðý yasý ifade eden siyah bir pankart da taþýndý. Saat te yürüyüþe baþlayan kitle yürüyüþ sýrasýnda coþkusu, öfkesi ve sloganlarýyla sokaklarý inletti. Yürüyüþ sýrasýnda Vur Gerilla Vur Kürdistan ý Kur, Erdoðan Þaþýrma Bizi Daða Taþýrma, Kürt Halký Yalnýz Deðildir, Þehit Namýrýn, Kürdistan Halký Yalnýz Deðildir, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Gerilla Vuracak Kürdistan ý Kuracak sloganlarý atýldý. Basmane Fuar kapýsý önünden Konak Eski Sümerbank önüne sloganlarla gelen kitle burada da coþkusunu kaybetmedi. Kitle tarafýndan söylenen Kürtçe marþlarýn ardýndan basýn Yeni Evrede metni okundu. Okunan metinde; Uludere katliamý sürmekte olan savaþ gerçeðini gözler önüne sermiþtir Gözaltýlarla, tutuklamalarla kiþi güvenliði kalmadýðý gibi Uludere katliamý ile hiç birimizin yaþamýnýn da güvende olmadýðý ortaya çýkmýþtýr. Bir yandan hiçbir kural tanýmayan savaþ sürdürülüyor, yaþam alanlarý bombalanýyor, diðer yandan gerçekleri söyleyen gazeteciler, akademisyenler tutuklanýyor, korku imparatorluðu kurulmaya çalýþýlýyor Artýk Yeter Edi Bese denildi. Basýn metninin okunmasýnýn ardýndan TUHAD-FED,157 gündür avukatlarýyla görüþtürülmeyen Abdullah Öcalan için yapacaklarý Ankara yürüyüþü için çaðrý metni okudu ve Cezaevlerinde evladýmýz, yoldaþýmýz süresiz dönüþümlü olarak açlýk grevi yapýyor. Onlarýn onurlu direniþini selamlýyoruz. Sayýn Öcalan ýn özgürlüðüne kavuþmasýnýn, Türkiye halklarýna özgürlük ve eþitlik getireceðine olan inancýmýzla siyasi tutsaklarýmýzýn bu talebine destek vermek için Ankara ya yürüyeceðiz. Duyarlý tüm kesimleri imha ve inkar siyasetine karþý biz Kürtlerle dayanýþmaya çaðýrýyor, Ankara da buluþalým diyoruz denildi. Metnin okunmasýnýn ardýndan protesto eylemi Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük sloganýyla sona erdi. Bizler Ýzmir Platformu olarak Basmane Fuar kapýsý önünde toplanan Kürt halkýný Yaþasýn Kürt-Türk Halklarýnýn sloganýyla selamladýk. Kürt halký da Platformunu alkýþlar ve zafer iþaretleriyle karþýladý. Yürüyüþ boyunca kitlenin içinde yapýlan katliamý protesto eden sloganlar atýldý. Yaþasýn Halklarýn, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz, Faþist TC Kürdistan dan Defol, Jibo Azadi Aþiti Þer Þer Þer, Disa Disa Serhýldan Biji Azadiya Kürdistan, Kürdistan da Tek Çözüm Ya Devrim Ya Ölüm, Kürt Halký Devrimle Özgürleþecek, Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan, Hüseyin Ýnan, Kemal Pir, Sema Yüce, Mazlum Doðan, Delila/Yaþýyor; Þehit Namýrýn, Kürdistan Goristan Jibo Faþistan, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak sloganlarý Kürt halký tarafýndan sahiplenilerek hep birlikte atýldý. FAÞÝZMÝ DÖKTÜÐÜ KANDA BOÐACAÐIZ! YAÞASIN KÜRT-TÜRK HALKLARININ MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! Mücadele Birliği/İzmir KESK Uludere Katliamý ný Protesto Etti KESK Ýstanbul Þubeler Platformu nun çaðrýsýyla beþ bin emekçi 30 Aralık günü Taksim de toplanarak, Uludere katliamýný protesto etti. Taksim Tramvay duraðýndan Galatasaray Lisesi önüne doðru yürüyüþe geçen kitle, katliamý kýnayan pankart ve dövizler taþýdý. Eyleme, BDP ve bir çok emek örgütü destek verdi. Galatasaray Lisesi ne gelindiðinde, katliamda yaþamýný yitiren 35 kiþi anýsýna saygý duruþunda bulunuldu. Yürüyüþ boyunca Katil Devlet Hesap Verecek, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Kaza Deðil Bu Bir Katliam sloganlarý atýldý. KESK Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Barýþ Uluocak, Ýnsanlarýn temel haklarýný gözardý ederek, herkesi yok edilmesi gereken ayrýk otu olarak görenlerin politikalarý, eninde sonunda yaþam hakkýnýn yok edilmesine ulaþmaktadýr. Söz konusu paranoya herkesi düþmanlaþtýrmakta ve yok etmeye çalýþmaktadýr. Demokrasinin var olduðu iddia edilen bir ülkede böylesi bir akýl yürütme biçimi kabul edilebilir deðildir dedi. Uluocak konuþmasýný Katliamýn ardýndan saatler geçmesine raðmen merkez medyanýn olayý görmezden gelen çalýþmasý Türkiye de basýn özgürlüðünün ibretlik durumunu da gözler önüne sermiþtir. 35 sivilin öldüðü bir vahþeti haber yapmanýn dahi merkez medya açýsýndan AKP nin gazabýna uðrama endiþesi yaratmasý son derece düþündürücüdür diye sürdürdükten sonra eylem sloganlarla sona erdi.

11 Yeni Evrede Roboski Katliamý Gazi Mahallesinde Protesto Edildi Türk ordusunun Roboski köyünde 36 köylüyü katletmesinin ardýndan Türkiye ve Kürdistan da protesto yürüyüþleri ve gösteriler yapýldý. Uludere Katliamı Çukurova Üniversitesinde Protestolar Devam Ediyor Gazi Mahallesi nde 2012 nin son gününde Roboski katliamını protesto etmek isteyen halk akþam saat sýralarýnda Heykel Parkýnda toplandılar ve sloganlarla Dörtyol a yürüyüþ yaparak yolu trafiðe kapattýlar. Kitle Ýntikam, Biji Serok Apo, Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz sloganlarýyla Þair Abay Lisesi ne doðru yürüyüþe geçti. Yol üzerinde bulunan Ýþ Bankasý na saldýrý gerçekleþtirildi. Þair Abay Lisesi önünde yukarý doðru yürüyüþ yapan kitle Ziraat Bankasý ný kullanýlmaz hale getirdi. Eylemin yapýldýðý süre boyunca polislerin yaklaþamamasý dikkat çekti. Katliamý protesto eden kitle Gazi Hastanesi önünden tekrar Heykel e doðru sloganlarla çýkýldý. Heykel de toplanan kitle saygý duruþu yaparak ölen köylü gençleri ve þehitleri andýlar. Anmadan sonra yapýlan konuþanýn ardýndan kitle daðýlma kararý aldý. Karar üzerine kitle daðýlmaya baþlayýnca çevik kuvvet polislerinin, akrep ve toma araçlarýnýn Heykel Parký na doðru çýktýðý bilgisinin alýnmasý üzerine kitle daðýlmayarak çatýþmaya devam etti. Toma eþliðinde Heykel Parký na doðru çýkarken kitle içinden havai fiþekler atýlýrak polis püskürtülmeye çalýþýldý. Yaklaþýk 1 saat süren çatýþmanýn ardýndan eylem saat da sona erdirildi. Sarýgazi de Roboski Protestosuna Polis Saldýrýsý Þýrnak ta Roboski (Uludere) Katliamýna tepkiler devam ederken, birçok kentte ve mahallede protesto eylemleri düzenleniyor. Ýstanbul da birçok semtte olduðu gibi Sarýgazi de de devrimci yapýlarýn öncülüðünde halk sokaklara çýkarak katliamý protesto etti. Yýlýn ilk günü akþam saatlerinde katliamý protesto etmek üzere Þýrnak Uludere de Katleden Devlettir Hesap Soracaðýz pankartý açýlarak Sarýgazi Vatan Ýlköðretim Okulu önünde toplanýlarak yürüyüþe geçildi. Demokrasi Caddesi nde Sarýgazi Meydaný na doðru sloganlarla yürüyen kitlenin önü polis araçlarýyla kesildi. Meydana gidilmesine ve açýklama yapýlmasýna izin verilmeyeceðini bildirdi. Polisin müdahalesi üzerine bir grup yasal haklarý gereði basýn açýklamasý yapacaklarý yönünde konuþurken, kitle kararlý bir þekilde sloganlarla polis barikatýna yürüdü. Bunun üzerine polis araçlarndan tazyikli su sýkýlýrken bir yandan kitlenin üzerine gazbombalarý atýlmaya baþlandý. Polise karþý koyanlardan gözaltýna alýnanlar olurken kitle polisle çatýþmayý sürdürdü. Gecenin geç saatlerine kadar polis Sarýgazi yi abluka altýnda tuttu. Roboski katliamýný protesto yürüyüþleri devam ediyor. 2 Ocak Pazartesi günü, daha önceden duyurusu yapýlan protesto eylemi için Çukurova Üniversitesi Kampüsü nde R1 Alaný nda bir araya geldik. Kürdistan a Uzanan Eller Kýrýlsýn sloganý eþliðinde R2 Alaný na doðru yürüyüþe geçtik. Yürüyüþ boyunca Edi Bese, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Katil Devlet Kürdistan dan Defol, Þehid Namýrýn sloganlarý atýldý. R2 Alaný nda saygý duruþunda bulunuldu ve basýn açýklamasý okundu. Basýn açýklamasýnda, devletin, öldürülenlerin kaçakçý olduðu gerekçesiyle katliamý meþrulaþtýrmaya çalýþmakta olduðundan ve bu katliamýn Kürdistan da süren savaþýn bir parçasý olduðundan bahsedildi. Açýklamanýn ardýndan alana tekrar sloganlar eþliðinde gidildi ve konuþma yapmak isteyenlere söz hakký verildi. Konuþmalarýn ardýndan bu süreçte daha çok mücadele etmek gerektiði ve eylemlerin artýrýlmasý gerektiði vurgulandý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan eylem sonlandýrýldý. KÜRDÝSTAN FAÞÝZME MEZAR OLACAK! ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ/DÖB 11

12 Gündem Yeni Evrede DEVRÝMÝN ÖNC Elbette eylem her þeydir, sonal amaç hiçbir þey düþüncesi ya da politikasýnýn Leninist düþünceyle, Leninist politikayla uzaktan yakýndan alakasý yok, olamaz da. Aksine þimdi sonal amacý, yani politik iktidarýn bir devrimle fethi amacýný en baþa koymak ve bütün eylemleri kurtuluþa giden bu ilk amaca baðlamak yaþamsal önemdedir. 12 Uludere katliamýnýn Kürt halkýnýn bilincinde ve özgürlük mücadelesinde bir dönüm noktasýna iþaret ettiðinden artýk þüphe yok. Kürt halký büyük bir çoðunlukla faþist devletten ve tekelci kapitalist sistemden düþünsel, ruhsal, manevi, akla gelebilecek tüm diðer yönlerden kopmuþtur. O topraklarýn baþka bir coðrafya, baþka bir ülke olduðu, o topraklarda yaþayan halkýn baþka bir ulusa ait olduðu, net biçimde ortaya çýktý. Barzani bunun farkýnda olduðu için elini çabuk tutarak Kürt halký devrimci kanallara akmasýn diye, dolarlar daðýtýyor. Türk devleti, kendi topraklarýnda baþka birilerinin kendi halkýna para daðýtmasýna sesini çýkaramýyor. Faþist devlet ise çaresiz. Kürt halkýnýn enerjisinin devrimci kanallara akmasýný önleyecek her çareye razý. Bir-iki yýl önce, Kürt halkýnýn devrimci baþkaldýrýsýný önlemek için Amerikan ordusunu çaðýracak kadar çaresizleþmiþti. Bir devrime razý olmaktansa bir iþgali yeðleyeceðini göstermiþti. Þimdi ise, Barzani nin Kürt halký içinde taraftar bulmasýna, güçlenmesine razý. Devlet kendi halkýný bombalamaz sözü Recep Tayyip Erdoðan a ait. Suriye ye karþý Türk ve Kürt halklarýný kýþkýrtmaya çalýþýrken iþte bu demagojiye baþvuruyordu. Oysa Paris Komünü nden yani, 1871 den beri sömürücü sýnýflarýn, iktidarlarýný tehlikede gördükleri anda gözlerini kýrpmadan kendi halklarýný bombaladýklarýný, kendi topraklarýný iþgal etsinler diye baþka devletlerin ordularýný çaðýrdýklarýný biliyoruz. Uludere de, devlet kendi halkýný bombalamaz diyen Recep Tayyip Erdoðan ýn devleti kendi halkýný bombalamýþtýr. Bunu Kürt halkýný sindirmek, korkutmak, gözdaðý vermek için yaptýlar. Ancak, attýklarý adýmýn yarattýðý yýkýcý öfke ve kýzgýnlýk karþýsýnda dehþete, korkuya, paniðe kapýlanlar kendileri oldu. Baþlarda, terörle mücadelede olur böyle þeyler demeye getirdiler. Kürt halkýnýn öfkesi karþýsýnda soruþturma ve tazminat sözü vermek zorunda kaldýlar. En az zararla nasýl atlatýrýz ýn derdine düþtüler. Sömürücü sýnýflarýn her zaman baþvurduklarý yolu denemeye karar verdiler: Araþtýrma, soruþturma komisyonlarý, mahkemeler vb yollarla sorunu zamana yayarak unutmaya býrakmak. Demek ki, katliamýn soruþturulmasýný, bunun için komisyonlar kurulmasýný, iþin mahkemelere dökülmesini istemek; oradan çýkacak bir adalet beklentisini yaratmak, egemen sýnýfýn, devletin deðirmenine su taþýmaktan baþka anlama gelmeyecek. Böyle bir þey hükümete, devlete, egemen sýnýfa kapýldýklarý dehþet, korku ve panik durumlarýný yatýþtýrmak için gereken zamaný kazandýrmaktan baþka iþe yaramaz. Devlet ve hükümet, Uludere katliamýyla attýklarý adýmýn kendileri açýsýndan nasýl yýkýcý sonuçlara yol açtýðýný ürpertiyle fark ettiler. Döktükleri kanýn kendilerini boðacaðýný korku dolu gözlerle gördüler. Çünkü katliamýn Kürt halkýnda yarattýðý yýkýcý öfke, burjuva düzenden kopuþ duygusu bir devrimin güçlü haberci iþaretleriydi. Kuþatma Altýnda Devrimle Boðuþmak Devlet ve hükümetin düzeni tahkim etmek, devrimi önlemek, Kürt halkýnýn özgürlük savaþýný bastýrmak için attýklarý her adým devrimi geliþtiriyor. Faþist devlet, hükümetin izlediði politikalarýn da yardýmlarýyla(!) dört bir yandan kuþatýlmýþ durumda. Dahasý, burjuva basýnýn, televizyonlarýn, benzeri propaganda araçlarýnýn öne sürdüðünün, topluma egemen kýlmaya çalýþtýklarý düþüncenin aksine, giderek itibar kaybediyor. Türkiye yi Suriye üzerine salan emperyalist devletlerin baþýnda Fransa geliyordu. Ancak, ülkesinde Ermeni soykýrýmý yoktur demeyi yasaklayan da ayný Fransa oldu. Türk hükümetinin ve devletin buna tepkisi yaygara koparmak oldu. Daha ötesini yapamazdý. Emperyalizme baðýmlýlýk iliþkisi buna izin vermezdi. Türkiye, geri çektiði Büyükelçisini bile bir ay içinde gerisin geri Fransa ya göndermek zorunda kaldý. Hükümete ve devlete indirilen bu darbeyi hiç beklemedikleri yerden, Cezayir den

13 Yeni Evrede Gündem Ü ÝÞARETLERÝ yedikleri darbe izledi. Fransa yý Cezayir de iþlediði suçlarla sýkýþtýrmaya çalýþan Türk hükümetine yanýt Fransa dan deðil, Cezayir den geldi. Cezayir, en nihayetinde, Türkiye yi benim kaným üzerinden politika yapma diye uyarmak durumunda kaldý. Azardan beter bu uyarýnýn bir devlet için son derece aþaðýlayýcý olduðundan þüphe yok. Türk hükümeti ve devlet, devrimi önlemek için emperyalist çýkarlarýn Ortadoðu daki, hatta dünyadaki çýkarlarýnýn koçbaþlýðýna soyununca bu çýkarlarýn ve iliþkilerin neden olduðu tüm çeliþkilere, çatýþmalara, olumsuzluklara muhatap olmak, onlardan doðrudan ve birinci dereceden etkilenmek durumunda kalýyor. Bunun son örneðini Irak ta gördük. Suriye de emperyalist çýkarlarýn koçbaþlýðýna soyunan Türkiye, bu misyonu yerine getirebilmek için Þii ve Alevi toplumlarýný hedef alýnca önce Ýran ýn, arkasýndan Irak taki Þii aðýrlýklý hükümetin düþmanlýðýný üzerine çekti. Ama iþ bununla bitmedi. Ayný emperyalist çýkarlar nedeni ile Irak ýn Þii ve Sünni iþbirlikçileri birbirlerine düþünce ve Þii tarafý Türkiye nin desteklediði Sünni tarafý tasfiye etmeye baþlayýnca Türkiye nin Irak taki etkisi de neredeyse sýfýrlandý. Böylece Türkiye, güneyde Suriye-Irak, doðuda Ýran, kuzeydoðu ve kuzeyden de Rusya tarafýndan kuþatýlmýþ oldu. Ýþte devrimi önlemek ve Kürt halkýnýn özgürlük savaþýný bitirmek için emperyalistlere sarýlmanýn Türkiye yi dýþ politika alanýnda getirdiði nokta bu. Düzen Sallanýyor Burjuva düzenin dýþarýda böyle bir kuþatma altýnda olmasý ve sürekli itibar kaybetmesi, hiç kuþku yok, devrimin lehine, devrimi geliþtiren bir durumdur. Devlet ve hükümetin içine düþtüðü bu durumdan devrim için yararlanmak yerine hayýflanmak, ancak bir sosyal þovenistin iþi olabilir. Bölgede ve hatta dünyada bir savaþýn ýsýtýlmakta olduðunu, bu savaþýn çýkýp çýkmayacaðýndan baðýmsýz olarak, büyük bir kesinlikle söyleyebiliriz. Ortadoðu ve dünyanýn daha pek çok bölgesinde topyekûn bir savaþýn hazýrlýðýný gösteren sayýsýz iþaret ve kanýt var. Fidel Castro nun sözleriyle söylersek, dünya acýmasýzca mahvedici bir savaþa doðru sürükleniyor. Bu savaþ hazýrlýðý ne kadar gerçek ise, hazýrlýðý yapýlan savaþýn odak noktasýnýn Ortadoðu olmasý da o kadar kesindir. Basra Körfezi nde ABD ile Ýran arasýnda týrmanan güç gösterileri, tatbikatlar, askeri yýðýnak bu öngörünün somut kanýtýdýr. Bu geliþmelerden dolayý dünyanýn gözü Ortadoðu da ise Ortadoðu nun gözü de Türkiye nin üzerinde. Çünkü Ortadoðu da emperyalist çýkarlarýn, emperyalist politikalarýn Irak ý saymaz isek- tek koçbaþý Türkiye dir. Tam da bu nedenle, savaþýn patlak verip vermeyeceðinden baðýmsýz olarak, salt savaþ hazýrlýklarý bile Türkiye üzerinde bir savaþ kadar yýkýcý etkilerini göstermeye baþladý. Kanýt: Rusya, Ýran ve Suriye nin füzelerinin þimdiden Türkiye ye doðru çevrilmiþ olmasýdýr. Kanýt: Türkiye nin Ortadoðu ya yaptýðý ihracatýn büyük düþüþ göstermesi ve dahasý, emperyalistlerin Türkiye üzerinde Ýran la ticaretini kýsmasý için büyük baský yapmalarý. Devlet ve hükümetin pembe tablo propagandalarý kimseyi kandýrmamalý, kimseyi aldatmamalý. Onlarýn yaptýðý -þayet kendi söylediklerine kendileri de inanýyorsa- mezarlýktan geçerken ýslýk çalmaktýr. Ama onlarýn söylediklerine kendilerinin de inandýðýný düþünmemiz için ortada bir neden yok. Öyleyse Hitler in propaganda mekanizmasýna rahmet okutacak bir yalan propaganda organizasyonuyla karþý karþýya olduðumuzu bilmeliyiz. Ömrü dolmuþ bir toplumsal düzen ne kara propaganda yoluyla ne de zor yoluyla uzun süre ayakta durabilir. Hitler nasýl duramadýysa bunlar da duramazlar. Ekonomik ve politik kriz þimdi bir de savaþ hazýrlýklarýnýn yýkýcý etkileriyle birleþiyor. Bu koþullarda öncü devrimci iþçiler ve örgütlü devrimci güçler açýsýndan sorun, ne yapmalý sorusuna doðru yanýt verebilmektir. Leninist Parti bu sorunun yanýtýný çok öncesinden ve büyük açýklýkla vermiþ bulunuyor: Bu koþullardan bir devrim için, iktidarýn fethi için yararlanmalý. Uludere katliamýndan Türkiye nin komþularý tarafýndan açýkça tehdit edilmesine kadar bütün bir tablo devrim için koþullarýn büyük bir hýzla olgunlaþtýðýný gösteriyor. Ýþte bu koþullarda devrimci komünist olmak bütün gücünü devrimci eyleme, emekçi sýnýflarýn, gençliðin, devrimin tüm toplumsal ordusunun harekete geçirilmesi için harcamayý gerektirir. Elbette eylem her þeydir, sonal amaç hiçbir þey düþüncesi ya da politikasýnýn Leninist düþünceyle, Leninist politikayla uzaktan yakýndan alakasý yok, olamaz da. Aksine þimdi sonal amacý, yani politik iktidarýn bir devrimle fethi amacýný en baþa koymak ve bütün eylemleri kurtuluþa giden bu ilk amaca baðlamak yaþamsal önemdedir. Bu anlamda, Kürt halkýna ve Türkiye emekçi sýnýflarýna durmadan ve býkýp usanmadan iktidar hedefini göstermek, bu hedefi onlarýn önüne koymak, tüm eylemlerde politik iktidarýn bir devrimle fethinin önemine ve kaçýnýlmazlýðýna vurgu yapmak, Bütün Ýktidar Emeðin Olacak, Fabrikalar, Tarlalar, Siyasi Ýktidar Emeðin Olacak þiarlarýný Kürt halkýna ve emekçi sýnýflara götürmek; bir devrimin baþlangýcýnýn ilk ve mutlak iþareti olan zindanlarýn yýkýlmasý gerektiði bilinç ve hedefini öne çýkarmak gerekiyor. Kürt halký büyük bir ayaklanma halindedir. Uludere katliamý bu ayaklanma durumunu pekiþtirdi ve en ücra köþelere kadar taþýdý. Ne yazýk ki, Kürt halký bu büyük devrimci enerjiye raðmen iktidarýn ele geçirilmesi hedefinden yoksun olduðu için daha ileri gidemiyor. Benzer durumu Türkiye emekçi sýnýflarý için de söylemeliyiz. Tüm bunlardan çýkan sonuç, Kürt halkýna olsun Türkiye emekçi sýnýflarýna olsun devrimci hedefleri, devrimci amaçlarý götürme; sayýsýz devrimci eylemi tek bir nehirde birleþtirip iktidara akmasýný saðlama görevinin Leninistlerin omuzlarýnda olduðudur. Leninistler bu tarihi görevi baþaracaklar! 13

14 Sokaklar Mehmetçik Lisesi Öðrencileri: Katliamý Kýnýyoruz Yeni Evrede ODTÜ de Uludere Protestosu Sarýgazi Mehmetçik Lisesi öðrencileri, Devletin Roboski de 36 sivili katletmesini protesto etmek için basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. 3 Ocak günü Demokrasi Caddesi üzerinde toplanan öðrenciler Sarýgazi Merkez e kadar bir yürüyüþ gerçekleþtirdiler. Yürüyüþ sýrasýnda sýk sýk Bedel Ödedik Bedel Ödeteceðiz, Býjý Býratiya Gelan sloganlarý atan öðrenciler Þýrnak Son Deðil Katliama Sessiz Kalma yazýlý pankartý taþýdýlar. Basýn açýklamasýný yapan bir Mehmetçik Lisesi öðrencisi, devletin katliam dosyasýna bir yenisini daha eklediðini ve F-16 larýn bu sefer sivilleri hedef aldýðýný belirtti. AKP hükümetinin Kürt sorununda barýþçýl bir çözüm aramadýðýný belirtti ve AKP nin ileri demokrasisi ve açýlým politikasýnýn, bombalý bir katliam olduðunu gördük dedi. Demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütlerine de çaðrý yapan öðrenciler, Baþta sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütlerini bu katliamý lanetlemeye çaðýrýyoruz dediler. Halklarýn Demokratik Kongresi Taksim de Uludere de TSK nýn hava saldýrýsýnda öldürülen 35 kiþi için protesto eylemi gerçekleþtirdi. 7 Ocak günü saat da Taksim Tramvay duraðýnda toplanan ikiyüzü aþkýn kiþi ellerinde Zulme Boyun Eðmeyeceðiz, Gözaltýlara Son, Tüm Siyasi Tutsaklar Serbest Býrakýlsýn gibi çeþitli dövizler taþýndý. Sýk sýk 14 3 Ocak tarihinde ODTÜ de üniversiteli öðrenciler, Uludere de gerçekleþen katliamý protesto etmek için yürüyüþ düzenlediler. Öðle saatlerinde Hazýrlýk Binasýnýn önünde toplanan öðrenciler, yürüyüþe geçerek Yemekhane ye giderek eylemin duyurusunu yaptýlar. Öðrenciler bu katliama sessiz kalmayacaklarýný söyleyerek, bunu protesto etmek için, ODTÜ sýnýrlarý içerisinde bulunan ve Kürt halkýna atýlan silahlarýn-bombalarýn geliþtirildiði Aselsan a doðru yürüyüþe geçtiler. Yürüyüþ sýrasýnda Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði, Biji Biratiya Gelan, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Uludere yi Unutmayacaðýz sloganlarý atýldý. Aselsan önüne gelindiðinde yapýlan basýn açýklamasýnda, Kürt halkýna yapýlan bu saldýrýnýn kabul edilemeyeceði, bunun kaza deðil bir katliam olduðu vurgulandý. Daha sonra öldürülen Kürt vatandaþlarýn temsili olarak taþýnan bir kara tabut, Aselsan ýn içine býrakýldý. Ardýnda Recep Tayyib Erdoðan, genelkurmay baþkaný Necdet Özel, Fetullah Gülen ve Hüseyin Çelik in fotoðraflarý yakýldý. Kürtçe ve Türkçe marþlarýn okunmasýyla eylem sona erdi. Uludere Katliamýna Öfke Dinmiyor! Katil Devlet Hesap Verecek, Kaza Deðil, Bu Bir Katliam sloganlarý atýldý. Halklarýn Demokratik Kongresi adýna konuþmalarda bulunan Mersin Milletvekili Erturul Kürkçü, HDK nýn baþlatýðý kampanya ile Uludere katliamýný Türkiye nin her tarafýnda protesto gösterilerimiz olacaktýr, bu bizim ilk eylemimizdir. Bu katlimý onlara unuturmaycaðýz dedi. Kürkçü, Biz bir kar topunun büyüyerek bir çýð haline gelmesi gibi hükümeti önümüze katýp yuvarlayacaðýz ve ondan yaptýklarýnýn hesabýný soracaðýz diyerek konuþmasýný bitirdi. Ardýndan BDP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel; Biz biliyoruz ki vicdanlýlar vicdansýzlardan daha çok, halklarýn kardeþliðini isteyenler katliamcýlardan daha çok. Onlar bu ülkeyi tek tipleþtirmeye karar vermiþ biz ise bu ülkeyi renklendirmeye, halklarýn bahçesine çevirmeye karar verdik. Tarih zulmedenleri de yazar ama asýl olarak direnenler tarihe yazýlýr. Tarihte hep direnenler kazandý. Bizler, o bölgede yaþayanlar olarak herþeyi biliyoruz. Orada bir katliam yaþandý. Eðer hükümetin biraz gruru varsa istifa etmelidir. diyen Tuncel, hükümetin bunun yerine yeni katliamlar hazýrlanmak için yeni savaþ konsepti kurma çabasýnda olduðunu söyledi. KESK Genel Baþkaný Lami Özgen; katliamlarýn aydýnlatýlmasý için emek ve demokratik kitle örgütlerini mücadele etmeye çaðýrdý. Levent Tüzel, Emeði ve onuru ile yaþamak isteyen herkes, devlet terörüne, baský ve yasaklara karþý birleþmeli, mücadele etmelidir dedi Yapýlan konuþmalardan sonra her hafta ayný yerde eylemlerin devam edeceði vurgulandý.

15 Yeni Evrede Rusya da seçimler bitti ama bütün kapitalist ülkelerin seçimlerinden sonra görmeye alýþtýðýmýz manzara burada da karþýmýza çýktý. Pek demokratik olduklarýný iddia eden burjuvalarýn seçim hileleri, seçimlere yapýlan itirazlar, sonuçlarý tanýmama açýklamalarý aldý baþýný gitti. Hatýrlatma babýnda söyleyelim, gösterilerin ardý arkasý kesilmiþ deðil ve ne yöne doðru evrilecekleri; iktidarý ellerinde tutanlar bu eylemleri bastýrabilecekler mi yoksa eylemler giderek bir ayaklanmaya mý dönüþecek, henüz belli deðil. Ama bir þey belli: Seçimler, pek çok kapitalist ülkede olduðu gibi, hileli ve þaibeli. Kendilerini demokratik diye yutturan bu ülkelerde halkýn iradesi hiçbir þeydir, para ve sermaye sýnýfýnýn onay verdiði partilerin iktidara taþýnmasý her þeydir. Baþka bir ifadeyle söylersek, bu tür ülkelerde düzenlenen seçimler, egemen sýnýf ya da sýnýflarýn gereksinim duyduklarý partileri iktidara getirmek için düzenledikleri bir tiyatrodan baþka bir þey deðildir. Burada halkýn sandýk baþýna götürülmesi, figüranlarýn film setine götürülmesinden ne bir eksik ne bir fazladýr. Ýlk ortaya çýkýþ döneminde iþçi sýnýfýnýn ve diðer emekçilerin olgunluk derecesini ölçmeye yarayan genel oy sistemi burjuvazinin elinde büyük ölçüde iþte bu duruma getirilmiþtir. Büyük ölçüde durum budur ama bu, sermaye sýnýfýnýn ve devletlerin her þeye hâkim olduklarý, halkýn iradesinin yansýmasýný tümden ve mutlak biçimde engelleyebildikleri, isteklerini, eðilimlerini, olgunluk derecelerini mutlak biçimde saklayabildikleri anlamýna gelmiyor. Rusya seçimleri buna örnek oldu. Kameralarla tespit edilen tüm hile ve oyunlara, komünist propagandaya getirdikleri tüm yasaklara ve paranýn gücüne karþýn Rusya halklarý eðilimlerini belli etti: Komünizme özlem Rusya seçimleri sonrasýnda Putin-Medvedev ikilisinin anti-komünist partisi, hilehurda yöntemleriyle Duma da çoðunluðu saðlayacak oy miktarýný sandýktan çýkardýlar ama Rusya halklarý da Komünist Partiye Rusya Seçimleri Burjuvazinin Korkusu Rusya verdiði oylarla Sovyetler Birliði ne duyduklarý özlemi ortaya koyma fýrsatýný kaçýrmadýlar. Bu, dünya burjuvazisinin beklemediði bir durumdu. En þaþkýnlarý da bizim burjuvalar oldu. TRT spikeri Rusya daki muhabirine soruyor: Komünist Partinin bu kadar oy almasý ne anlama geliyor? diye. Muhabir, spikerin þahsýnda aslýnda Türk burjuvazisini rahatlamaya çalýþýrken þöyle saçmalýyor: Halkýn Komünist Partiye yüksek oy verdiði doðru ama merak etmeyin bu komünistler eski bildiðiniz komünistlerden deðil Muhabir, efendilerini rahatlatmak isterken týpký efendileri gibi kendisinin de dar kafalýlýktan muzdarip olduðunu farkýnda olmadan ortaya sermiþ oluyor. Evet, Rusya halklarýnýn oy verdiði komünistler burjuvalarýn bildiði komünistlerden deðiller. Bu doðru! Ama her dar kafalý burjuva gibi, dar kafalý uþaklarýn da akýl edemediði, düþünme yeteneðinden yoksun olduðu þey, halklarýn oylarýnýn þimdiki Rus komünistleri ne deðil, komünizme iþaret ettiðidir. Rusya iþçi sýnýfý ve emekçi halklarý komünistten çok sosyal demokratlara benzeyen þimdinin Rus komünistlerine oy verirken, gerçekte o partinin programýna deðil, gerçek komünist programa oy veriyordu. Rusya emekçi halklarý Rusya Komünist Partisi ne oy verirken o partinin programýnda yazýlý olanlarý deðil, kendi özlemlerini, isteklerini, eðilimlerini okuyordu. Dünya burjuvazisinin ve bizim burjuvazinin RKP nin oylarýnýn artmasýndan duyduklarý korkunun kaynaðý iþte budur. Rusya halklarý sosyalizme, eskiye büyük bir özlem duyuyorlar. Rusya nýn anti-komünist karþý devrimcilerinin baþarý þanslarý olmadýðýný yirmi yýl önce söylediðimizde iþte bu günlere iþaret ediyorduk. Dünya tarihi komünizme akarken antikomünistlerin aþýlmýþ bir toplumsal sistemi geri getirme çabalarýnda baþarý þanslarý ne olabilirdi ki? Hiçbir þanslarý yoktu; olmadýðýný þimdi daha net, pratik yaþamýn içinde görebiliyoruz. Dün teorik olarak görebildiklerimizi bu gün pratik olarak görebiliyoruz. Öyleyse bir kez daha: Teori gridir, yaþam aðacý yeþildir. Dünyada bir devrim süreci yaþanýrken Rusya nýn bu süreçten baðýþýk kalmasý düþünülemez. Aksine, yetmiþ yýl boyunca sosyalizmi yaþamýþ, sosyalizmin tüm meyvelerini tatmýþ halklarýn bu süreçte en önde yürümeleri beklenmelidir. Son seçim sonuçlarý ve akabinde Kazakistan daki ayaklanma böyle bir geliþmenin iþaretlerini veriyor. Dünya burjuvazisi ne kadar korksa yeridir! 15

16 Özgür Basın Yeni Evrede Devrimci, Sosyalist ve Özgür Basýn ile Dayanýþma Sürecek 20 Aralýk sabahý KCK operasyonu adý altýnda DÝHA, Özgür Gündem, Fýrat Daðýtým, Etkin Haber Ajansý, Gün Matbaasý, Etik Ajans ve çalýþanlarýn evlerine yapýlan baskýnlarda gözaltýna alýnan 48 gazeteciden 36 sý tutuklandý. Kürt basýný ve Özgür Gündem Gazetesi ne yapýlan saldýrý ve tutuklamalarý protesto etmek ve suçlamalarýn hiçbir hukuki dayanaðýnýn bulunmadýðýný kamuoyuna açýklamak üzere 28 Aralýk 2011 Çarþamba günü ÝHD Ýstanbul Þubesi nde saat de bir basýn toplantýsý gerçekleþtirildi. Basýn toplantýsýna Özgür Gündem Gazetesi nden Þerafettin Sürmeli, Av. Özcan Kýlýç, ETHA muhabiri Arzu Demir, Av. Sema Taþgan katýlarak operasyon ve sorgu sürecinde meslekleri gereði yaptýklarý haber ve görüþmelerin suç unsuru sayýlmasý ve Kürt basýnýna yapýlan saldýra deðindiler. Ýlk olarak Etkin Ajans çalýþaný Arzu Demir, baskýnlarýn hemen ardýndan bir araya gelerek basýn açýklamasý, yürüyüþ ve Özgür Basýn Ýçin Nöbetteyiz eylemi gerçekleþtiren DÝHA, Özgür Gündem Gazetesi, Etkin Haber Ajansý, Atýlým Gazetesi, Dergisi, Kýzýlbayrak, Emeðin Dünyasý Gazetesi, Sendika.Org, Özgür Gelecek, Alýnteri, Yarýn Gazetesi, Özgür Radyo, Halkýn Günlüðü çalýþanlarýna teþekkür ederk, bu dayanýþmanýn, Kürt basýnýna, devrimci sosyalist basýna yapýlan saldýrýlar karþýsýnda sessiz kalýnmayacaðýný ifade etti. Av.Özcan Kýlýç ise burjuva basýnda yer alan haberlerden operasyonun olacaðýný anladýklarýný, gözaltýna alýnan ve tutuklanan gazetecilerin iþlerini buna raðmen devam ettirdiklerini, hepsinin ya iþyerlerinden ya da evlerinden alýndýðýný, gazetecilerin herhangi bir nedenle aranýr durumda olmadýklarýna dikkat çekti. Gözaltýna alýnýp serbest býrakýlan Fýrat Daðýtým çalýþaný Þerafettin Sümeli ise, PKK ve KCK operasyonlarý kapsamýnda gözaltýna alýndýklarýný, ama sorguda kendisine daðýtým þirketine, daðýtým iþlerine ve çalýþanlarýna iliþkin sorular sorulduðunu aktardý. Örgüt üyeliði suçlamasýna iliþkin hiç soru sorulmamýþ olduðunu vurgulayan Sümeli, amacýn korkutmak ve gözdaðý vermek amaçlý olduðunu belirtti. Arzu Demir; gözaltýnda bulunduklarý süreçte, emniyetteki tutuma iliþkin anket adý altýnda kiþilerin mesleki, özel ve sosyal yaþamlarýna dönük sorular sorulduðunu ve bu anketi cevaplamýy reddettiklerini ifade etti. Zaman, Star, Sabah gibi gazetelerde yer alan Bunlar gazeteci deðil terörist, KCK nýn basýn ayaðýna operasyon gibi ifadelerin yayýnlandýðý hatýrlatýlarak bu gazetelerde yer alan yazýlar teþhir edildi ve bu haberler hakkýnda suç duyurusunda bulunulacaðý belirtildi. Basýn toplantýsýna Pýnar Sað ve Mehmet Esatoðlu gelerek destek verdiler. Gazetecilerin Tutuklanmasýna Ýtiraz Eylemi 29 Aralýk günü KCK operasyonu adýyla yapýlan baskýnlarla gözaltýna alýnan ve sonrasýnda tutuklanan, Dicle Haber Ajansý, Özgür Gündem Gazetesi, Fýrat Daðýtým, Etik Ajans çalýþanlarýnýn serbest býrakýlmasý için avukatlar tarafýndan itirazda bulunuldu. Beþiktaþ Adliyesi ne yapýlan itiraz sýrasýnda yapýlan basýn açýklamasýna destek vermek için devrimci sosyalist basýn çalýþanlarý, Özgür Gündem çalýþanlarý ve milletvekilleri katýldýlar. Tutuklanan gazetecilerin resimlerinin yer aldýðý Özgür Basýn Susturulamaz pankartý açýlan eylemde açýklamayý Av. Emine Þeker Okudu. Basýn emekçilerinin yaptýklarý iþ nedeniyle sorgulandýklarýný ifade eden Þeker, çalýþmalarýnda haber aktarýmý yapmalarýnýn, yurtdýþýna çýkmalarýnýn, kýsacasý gazetecilik görevleri gereði olarak, ötekilerin, ezilenlerin, ülkenin gerçeklerini yazdýklarý için tutuklandýklarýný belirtti. Operasyonlarýn hükümet talimatýyla gerçekleþtiðini, iktidara geldiðinden beri hükümetin basýn üzerinde tahakküm oluþturup özgür basýnýn susturulmaya çalýþýldýðýný susmayanlarý ise emri altýndaki özel yetkili savcýlara talimat verip susturmaya çalýþtýðýný ifaden Þeker, özgür basýn emekçilerinin derhal serbest býrakýlmasýný talep etti. Eyleme BDP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Aðrý Milletvekili Halil Aksoy, Mardin Milletvekili Erol Dora ve Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioðlu da gelerek destek verdi. Sebahat Tuncel, gazetecilerin tutuklanmasýnýn siyasi soykýrým operasyonlarý nýn bir parçasý olduðunu, Kürt sorunu çözülmediði sürece de hem askeri operasyonlarýn, hem de siyasi operasyonlarýn devam edeceðinin göründüðünü belirterek tutuklanan gazetecilerin derhal özgürlüklerine kavuþturulmasýný istedi. 16

17 Yeni Evrede Sokaklar Maltepe Belediyesi Ýþçileri Eylemde Maltepe Belediyesinde park bahçe iþlerinde çalýþan iþçilerden 2 iþçi iþten çýkarýldý. Ýþçiler Belediye Baþkanlýðý binasý önünde eyleme geçince 110 a yakýn iþçiye iþe bir ay ara veriyoruz, biz sizi çaðýracaðýz denilmiþ. Ýþçiler bu durumu, iþçiler arasýndaki mücadeleyi kýrma giriþimi olarak nitelendiriyorlar. Maltepe Belediyesi Baþkanlýðý binasýna geldiðimizde iki yolun ortasýndaki kaldýrýmda duran iþçiler etrafa Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni, Direne Direne Kazanacaðýz pankartlarý ve iþçilerinin taleplerini içeren bir pankart asmýþlardý. En çok dikkat çekici olan CHP genel baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nun sözü olan 21 yüzyýlýn kölelik düzeni taþeron sistemidir yazýlý pankartýnýn asýlmýþ olmasýydý. Maltepe Belediyesi bilindiði gibi CHP nin belediyesi, iþçiler bu duruma kendine sosyal demokrat diyen bir parti ancak, buradan soslu demokrat olduðu anlaþýlýyor diyorlar. 13 gündür, soðuða raðmen Belediyenin önünde eylemde olan iþçilerden iþten çýkartýlmýþ bir iþçiyle sohbet etmek için yanýmdaki iþçilere soruyorum, siz iþten çýkartýlan iþçilerden misiniz?, hayýr diyor birisi, arkadaþlarýmýzý destekliyoruz. Diðerine soruyorum, hayýr diyor; bir kaç iþçiye daha soruyorum, hepsi hayýr diyor; iyice þaþýrýyorum, peki diyorum, siz burada mý çalýþýyorsunuz?, Evet diyorlar. Kafam iyice karýþýyor; kendimce düþünmeye baþlýyorum, eðer bu iþçiler burada çalýþýyorlarsa bu saatte iþ baþýnda olmalarý gerekir, nasýl burada durabilirler? Dayanamayýp soruyorum: eðer çalýþýyorsanýz nasýl buradasýnýz iþ baþýnda olmanýz gerekmez mi? iþçilerden biri evet öyle olmasý gerekirdi diyor, ama bizim taþeron ÝMKA þirketimiz bize 1 ay tatil izni verdi. Durumu anlýyorum, iþçiler geliþen süreci þöyle anlatmaya baþlýyorlar: Burada 6-7 aylýk bir iþçi örgütlenmesi çalýþmamýz var, üst üst toplantýlar yaptýk, komitemizi seçtik, çalýþtýðýmýz yerin çalýþma koþullarýnýn deðiþmesi için mücadele etme kararý aldýk, listemizi çýkardýk, o aralar Genel Ýþ sendikasýyla görüþtük, bize siz þimdi üye olun talepleriniz için meydanlara çýkarýz ondan sonra iþten atýlanlar olur, ondan sonra bakarýz, siz þimdi üye olun diyorlardý, biz de kendi aramýzda deðerlendirdik. öyle saçma bir görüþ olur mu? Siz üye olun sonra biz bakarýz der mi bir sendika? Biz de sendikaya üye olmadýk, güvenmedik sendikaya, kendi aramýzda komite seçtik, bunu kendi aramýzda 120 ye yakýn iþçiyle bir demokratik oylamada yaptýk. Ýþçiler 7 kiþiden oluþan bir komite seçtiler, o komiteyle çalýþmalarýmýzý sürdürdük. Ýþçi arkadaþlarýmýzla taleplerimizi hayata geçirmek için örgütlenme ve mücadelemizi sürdürürken 2 iþçi arkadaþýmýz iþten çýkartýldý. 2 arkadaþýmýz iþten çýkarýlmadan önce iþten çýkarma olabileceðini düþünerek durumu deðerlendirmiþtik ve arkadaþlarýmýza sahip çýkacaktýk. 2 arkadaþýmýz iþten çýkarýldýktan sonra, eyleme baþlanýldý ve iþçilerin büyük bir kýsmý gelmemiþti, þaþýrmýþtýk, sonra anladýk ki belediyenin amirleri, yöneticileri boþ durmamýþ, diðer iþçilere sizi iþten atmadýk þimdi dinlenin biz sizi çaðýracaz, eyleme gitmeyin, eðer eyleme katýlırsanýz sizi hayata iþe geri almayýz diyerek korku psikolojisi yaratmýþlardý. Ýþten çýkarma olmadan bir kaç gün önce burada bir basýn açýklamasý yaptýðýmýzda 200 e yakýn iþçi vardý. Polis de bilerek buraya çevik kuvvet, polis araçlarýný yýðmýþtý;o da etki etmiþ olabilir. Diðer arkadaþlarýmýzý böyle bir korku yaratarak kandýrdýlar. Yalan söyleyerek... Ama biz diðer arkadaþlarýmýza kaç defa anlatmýþtýk; demek ki onlarýn özlerine inememiþiz, korkuyla ne kadar yaþayabileceklerini, her gün iþten atýlma korkusu, iþ kazasý korkusu, bir kere iþçiler korkunun üstüne gidebilmeli; bunu diðer arkadaþlarýmýza öðretemedik eksiliðimiz bu, ama onlar burada duran iþçilerin kararlýlýðýyla etkinlenecekler, demek ki oluyormuþ diyecekler. Buradaki iþçilerin kazanmaktan baþka bir þansý yok ki! Kazanacaðýz, kesin kazanacaðýz diye anlatıyorlar yaşadıklarını. Ýþçiler taleplerini þöyle sýraladý: -Atýlan iþçiler iþe geri alýnsýn. -Ýþten atýlmalara son verilsin, Ýþ güvencesi saðlansýn. -Güvencesiz çalýþmaya ve taþeron uygulamasýna son verilmeli, meclis bünyesindeki siyasi partiler bu sorunun çözümünde önerge versin. -Taþeron iþçilerin insanca yaþamaya dahi yetmeyen maaþlarý, belediyede ayný iþi yapan kadrolu ve sendikalý iþçilerin maaþlarýna ve diðer ek sosyal haklarýna eþitlensin. -Gerçekte tüm iþçilerin alýmýna ve çýkarýlmasýna karar veren, üst iþveren Maltepe Belediyesi dir. Tüm taþeron iþçiler belirsiz iþ sözleþmesiyle çalýþtýrýlsýn ve ayný zamanda kýdem ve ihbar tazminatlarýnýn ödenmesi Maltepe Belediyesi nin güvencesine alýnsýn. -Belediyede taþeron iþçilerle ayný iþi yapan kadrolu ve sendikalý iþçilerin çalýþma saatleri gibi taþeron iþçilerin de çalýþma saatleri 40 saate indirilsin ve Cumartesi günü çalýþmasýna derhal son verilsin. -Cumartesi günü çalýþmasýna devam edilirse, bu çalýþmalar 4857 Sayýlý Kanun gereðince de fazla mesai ücreti olarak taþeron iþçilere ödensin. -Belediyede taþeron iþçilerle ayný iþi yapan kadrolu ve sendikalý iþçilerin almýþ olduklarý sosyal yardýmlar gibi taþeron iþçilerine de tüm sosyal yardýmlar (ikramiye, aile, çocuk, yakacak ve giyim yardýmý) yapýlsýn. -Tüm taþeron iþçilere sendikal örgütlenme hakký verilsin. Maltepe Belediyesi taþeron iþçileri Cumartesi günü saat da Taksim Tramvay Duraðý ndan Þiþhane de bulunan CHP Ýl binasýna yürüyüþ düzenleyerek, taleplerinin hayata geçirilmesini isteyeceklerini de sözlerine eklediler. 17

18 Sokaklar Deri Ýþçilerine Polis Saldýrdý; 16 Gözaltý! Yeni Evrede KESK Milletvekili Emeklilik Maaþýný Protesto Etti Bolu Gerede Ýlçesi nde yaklaþýk 3 bin 500 iþçinin çalýþtýðý Deri Organize Sanayi de çalýþan iþçiler 4 Ocak günü sabah saatlerinde fabrikalarýnýn önünde toplanan iþçiler aðýr çalýþma koþullarýný protesto ettiler. Sigortasýz, güvencesiz, az maaþ alan iþçiler Patron kalleþ iþçi kardeþ, Baþkan istifa ve Yuh sloganlarý attý. Gerede Ýlçe Emniyet Müdürü Metin Þenol, iþçileri izinsiz gösteri yaptýklarýný belirterek daðýlmalarýný istedi. Bunun üzerine iþçiler toplu halde fabrikalarýn içerisinde yürüyüþe geçti. Polis ekiplerinin müdahale edeceðini söylemesi üzerine iþçiler bu kez de fabrikalarýn bulunduðu alanýn dýþýna çýkarak jandarma bölgesine geçti. Polis ekiplerinin peþini býraktýðý iþçiler daðlýk alanda yaklaþýk yarým saat beklediler. Fabrikalarýn bulunduðu alana tekrar geri dönüþe geçen iþçiler polis ekiplerinin yola barikat kurduðunu görünce bu kez daðlýk alandan kent merkezine doðru yürüyüþe geçti. Yaklaþýk 4 saat polisi peþinden koþturan iþçiler Gerede Belediye Binasý nýn önünde Baþkan istifa sloganý atmaya baþladýlar. Belediyenin önünde iþçilere polis, gaz ve jopla saldýrdý. Bazý iþçilere polisin jopla kafalarýna vurmaasý dikkat çekti. Polisin biber gazý ve copla müdahale sýrasýnda 16 iþçi gözaltýna alýndý. Olayýn ardýndan arkadaþlarýnýn serbest býrakýlmasýný isteyen iþçiler Ýlçe Emniyet Müdürlüðü önünde toplandý. Polisin saldýrýsýný ve gözaltýna alýnan arkadaþlarýný istediler. Unkapaný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Müdürlüðü önünde yapýlan basýn açýklamasýnda raporu Aslý Odman okudu. Odman, yazýlý, görsel ve dijital basýndan derlenen rapora göre, iþ kazalarýnýn en çok Ýzmir, Ýstanbul, Erzurum, Mersin, Zonguldak, Þýrnak ve Urfa da yoðunlaþtýðýný söyledi. * Güvencesiz çalýþmanýn en görünür olduðu inþaatlarda bu ay 18 iþçi öldü, 45 iþçi yaralandý. * Madenlerde sekiz ölüm, 20 yaralanma ve enerji sektöründe 7 ölüm, 7 yaralanma yaþandý. * Atamasý yapýlmayan bir öðretmen yaþamýna son verdi. 6 saðlýk emekçisi hastanelerde þiddete maruz kaldý. 15 yaþ altýndaki 5 çocuk ve yaþ arasýndaki 10 genç iþçi çalýþýrken yaralandý Aralýk Çarþamba günü mecliste gece yarýsý düzenlenen oturumda vatandaþlara yazýlan ilaç reçetesinden katký payý adý altýnda ücret alýnmasýný düzenleyen yasaya son anda eklenen madde ile milletvekili emeklilik maaþlarýnýn %100 e varan oranda artýrýlmasý, ülkenin bir çok yerinde düzenlenen eylemlerle protesto edildi. 27 Aralýk günü Ankara da saðlýk emekçilerinin Kýzýlay Meydaný ndan Meclise yürümek istemesi, polis tarafýndan sert bir þekilde engellenmiþti. Polis, emekçilere gazla saldýrmýþ, bir çok emekçi yaranlanmýþ ve gözaltýna alýnmýþtý. Ýstanbul da da KESK Ýstanbul Þubeler Platformu 28 Aralýk günü Taksim Tramvay duraðýnda gerçekleþtirdikleri basýn açýklamasýyla bu kararý protesto ettiler. Saat da toplanan kamu emekçileri Memura %3 vekile %63, Vekile Kýyak, Emekçiye Dayak pankartýný açtýlar. Basýn açýklamasýný yapan KESK Dönem Sözcüsü Barýþ Uluocak, 2012 bütçe planlamasýna göre kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýna yapýlmasý planlanan zam %3 iken milletvekili danýþmanlarýnýn maaþlarý %170 artýrýlarak TL den 5.400TL ye çýkarýlmýþtýr diyerek yapýlan zamlarý dile getirdi. Uluocak sözlerini Bizler herkes için parasýz ve nitelikli kamu hizmetini savunan kamu emekçileri olarak, saðlýkta katký payýnýn artýrýldýðý gün milletvekillerine kýyak emeklilik yasasýnýn çýkarýlmasýný kabul edilemez buluyoruz diyerek tamamladý. AYDA 52 İŞÇİ ÖLÜYOR Odman, 10 Þubat 2011 den beri 2 si mühendis 9 maden iþçisinin cenazelerinin hala Kahramanmaraþ Çöllolar Kömür Havzasý nda toprak altýnda olduðunu hatýrlatarak maden iþçilerinin sorunlarýna dikkat çekti. Dev Maden Sen raporuna göre, 2011 de 92 madencinin öldü, 262 si yaralandý. Madenlerde yaþanan iþ cinayetlerinin sebeplerinin baþýnda; yeterli kamu denetiminin olmamasý, aþýrý kar hýrsý sonucu üretim zorlamalarý, taþeronlaþma, kötü çalýþma koþullarý, hatalý projeler ve uygulamalar gelmekte. Bunun sorumlularý, konu ile ilgili gerekli mevzuatý hazýrlamayan ve yeterli denetim mekanizmalarýný oluþturmayan siyasi iktidar, her þeyin önüne kar anlayýþýný koyarak maden emekçilerine deðer vermeyen patronlar ve denetim görevini yapmayan veya yapamayan konuyla ilgili/sorumlu kurumlar diyen Odman, madenlerde, özelleþtirme ve taþeronlaþmanýn kalkmasý, sendikalaþmanýn önündeki engellerin kaldýrýlmasý, sektörde ulusal düzeyde acil durum planý ve risk haritalarý çýkarýlmasý, saha denetimlerinin bu doðrultuda yapýlmalý, iþ cinayeti sorumlularýnýn yargýlanmasýný talep etti.

19 Yeni Evrede Elta Elektrik Ýþçileri Eyleme Baþladý Ýþ cinayetleri ile ünlü Tuzla tersanelerinde, elektrik taþeron þirketlerinden Elta Elektri te Aralýðýn son haftasý iþten atýlan iþçiler eyleme baþladýlar. Düþük ücretlere ve hak gasplarýna karþý sesini yükselten iþçiler, patrona taleplerini 25 imza ile iletmiþti. Patron da karþýlýk olarak önce 26 Aralýk günü Zeynel Kýzýlaslan ý, 1 hafta sonra da Murat Havan ve Ali Akgül ü iþten attý. Bu durumla ilgili patronla görüþmeye giden iþçiler de iþten atýldýlar ve ödenmemiþ ücretlerine de patron tarafýndan el konuldu. Sömürü saltanatýnýn karþýsýna dikilen iþçileri, iþten atarak yýldýrmaya çalýþan patronun saldırılarına karşı ELTA Elektrik iþçileri, 4 Ocak günü ana firma olan RMK Tersanesi önünde direniþe baþladýlar. Ýþçiler, konuyla ilgili bir de bildiri yayýnladýlar: Bizler, ELTA Gemi Elektrik Mühendislik þirketinde çalýþmýþ taþeron tersane iþçileriyiz. Aylarca o tersaneden bu tersaneye yoðun çalýþma koþullarýnda çalýþmamýza raðmen elimize geçen para en temel masraflarýmýzý dahi karþýlamaktan uzaktý. Kuralsýzlýðýn ve keyfiliðin hakim olduðu tersaneler cehenneminde sorunlarýmýzýn çözümü için birlikte mücadele etmekten baþka yolumuz yok! Düþük ücretlere dair sorunlarýmýzýn çözülmesi ve yol paralarýmýzýn þehir içi ulaþým giderleri standartlarýna çýkarýlmasý için çalýþan iþçi arkadaþlarla imza kampanyasý düzenledik. Bir yandan sefalet ücretlerine çalýþýrken yol parasý olarak sadece 50 TL ek para veriliyor. Aldýðýmýz maaþ geçinmemize yetmezken bir de yol paralarýný da kendi cebimizden karþýlamak zorunda býrakýlýyoruz. Bu sorunlara dair topladýðýmýz imzalarý þirkete geçen hafta 26 Aralýk Pazartesi günü ilettiðimizde taleplerimizin karþýlanabilir olduðu ve gerekeni yapacaklarýný söylediler. Fakat patronlarýn gerekenin yapýlmasýndan kastý bir iþçi arkadaþýmýzýn iþten çýkarýlmasý oldu. Patron oyalama taktiklerini kullanýrken bu hafta baþý da iki iþçi arkadaþýmýzý daha iþten çýkardý. Atýlan arkadaþlarla ilgili görüþmeye gittiðimizde bu seferde 4 iþçiyi daha iþten attýlar. Toplamda 7 iþçiyi atarak haklý taleplerimizi bastýrma niyeti taþýyorlar. ELTA elektrik taþeronu üst üste aldýðý iþlerle palazlanýrken karýný artýrmak için iþçileri birer köleye çeviriyor. Geçmiþte sosyal haklarý, ikramiyeleri dahi sunanlar, bugün asgari ücrete razý olmamýzý bekliyorlar. Bu sömürü saltanatýna karþý en insani taleplerle çýkan iþçileriyse kapý önüne koyarak susturmaya çalýþýyorlar. Bizler hakkýmýzý aradýðýmýz için iþten atýldýk. Fakat hakkýmýzý aramaktan vazgeçmeyeceðiz! Baþta ELTA patronu olmak üzere tersaneleri bize cehennem kendilerine cennet yapmak isteyenlerin karþýsýnda hakkýmýzý aramaya, emeðimizin bedelini savunmaya devam edeceðiz. Düne kadar birbirine güvenmeyen, patronun deðil ustabaþýnýn bile karþýsýnda hakkýný savunamayan ELTA iþçilerine birlik olunduðunda nelerin deðiþebileceðini gösterdik. Ýþten çýkarmalarda türlü ayak oyunlarý yapan ELTA Patronu Erkan Coþkun ihbar tazminatlarýmýzý gasp etmeye çalýþýyor. Bizler içerideki tüm haklarýmýz ödeninceye kadar mücadelemizi sürdüreceðiz! Patronlarýn yoðun sömürü ve düþük ücret dayatmasýnda en büyük kozlarý biz iþçilerin birliðinin olmamasýdýr. Eðer biz iþçiler patronlarýn karþýsýnda tek bir yumruk olarak çýkabilirsek haklarýmýzý alabiliriz. Birliðimize güvenerek, birliðimizi güçlendirerek kazanabiliriz. Bugün iþten atma saldýrýlarýný devreye sokanlar bizim birliðimizden korktuklarý için saldýrýyor. Bu saldýrýlarý bertaraf edebilmek için haklarýmýza ve geleceðimize sahip çýkmalýyýz. Bizler iþten atýlan ELTA elektrik iþçileri olarak önemli olanýn hakkýmýzý aramaktan vazgeçmemek olduðunun bilincindeyiz. Bu kavgamýzda ELTA patronunun sömürü saltanatý kýrýlamasa da elbet bir gün iþçilerin mücadelesi zafere ulaþacaktýr. Ýþten Atýlan ELTA Elektrik Ýþçileri Sokaklar Billur Tuz Ýþçileri Yalnýz Deðildir Ýzmir Çiðli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan Billur Tuz Fabrikasý nda 6 ay önce Tek Gýda-Ýþ e baðlý 2 iþyeri temsilcisi iþten atýlmýþtý. Ýþten çýkarmalar, 31 Aralýk 2011 tarihinde taþeron firmanýn iþyeri ile sözleþmesi bittiði gerekçe gösterilerek 47 iþçinin iþine son verilmesiyle devam etti. Bunun üzerine iþten atýlan iþçiler, fabrika önünde eyleme baþladý. Bugün eylemlerinin 4. gününde olan Billur Tuz iþçileri sloganlarý ve halaylarýyla Çiðli Organize Sanayi Bölgesi nde seslerini diðer iþçilere duyurmaya çalýþýyor. Fabrika önünde iþçilerin taleplerinin yer aldýðý birçok pankart var. Eylemlerinin 4. gününde bizler Mücadele Birliði Platformu olarak Billur Tuz iþçilerini ziyaret ettik. Çiðli Organize Sanayi Bölgesi nin giriþinde Billur Tuz Ýþçisi Yalnýz Deðildir / Platformu yazýlý pankart açýldý. Ýþçilerle birlikte Billur Tuz Ýþçisi Yalnýz Deðildir, Yaþasýn Ýþçilerin Mücadele Birliði, Zafer Savaþan Ýþçilerin Olacak, Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak sloganlarý atýldý. Ýþçiler alkýþlar ve ýslýklarla bizleri karþýladý. Platformu adýna bir arkadaþýmýz konuþma yaptý: Ýþçi sýnýfýna bin selam olsun, selam olsun bütün dünyadaki güzellikleri yaratana, selam olsun onurlu bir gelecek için, en doðal hakký olan sendika için mücadele eden Billur Tuz iþçilerine. Bizler Deniz Gezmiþlerin yoldaþlarý olarak Billur Tuz iþçilerinin onurlu ve haklý mücadelelerini destekliyoruz ve sahipleniyoruz. Ama biliyoruz ki iþçi sýnýfý baþta Billur Tuz iþçileri olmak üzere, bu sanayideki iþçiler ve Türkiye iþçi sýnýfý bu mücadeleyi birlikte yürütürse, iþçi sýnýfýnýn burada yürüttüðü onurlu ve haklý mücadeleye sahip çýkarsa, birlikte mücadeleyi yükseltirse, zafer sizin savaþan iþçilerin emekçilerin olacaktýr. Bizler bu mücadeleniz boyunca ne önünüzde ne de arkanýzda her zaman yanýnýzda olacaðýz. Asla yalnýz deðilsiniz. Ve biz inanýyoruz ki týpký Bornova Sanayi bölgesinde 9 ay boyunca 282 gün Tümtis Sendikasý nýn öncülüðünde eylem gerçekleþtiren UPS Kargo iþçileri gibi kararlý, tutarlý ve birlikte mücadelenizi örgütlü bir þekilde sürdürürseniz bu zafer sizin yani Türkiye iþçi sýnýfýnýn yani dünya iþçi sýnýfýnýn olacaktýr. Ve burada son olarak þunu söylüyoruz, mücadelenizde sonuna kadar yanýnýzda olacaðýz. Elimizden, yüreðimizden, bilincimizden ne geliyorsa bu kavganýzda her zaman yanýnýzda olacaðýz. Sizleri Deniz yoldaþlarýn devrimci duygularýyla selamlýyoruz. Konuþma sonunda iþçilerle birlikte Yaþasýn Onurlu Mücadelemiz sloganlarý atýldý. Ziyaret sýrasýnda fabrika önünde görüþtüðümüz Tek Gýda-Ýþ Sendikasý Genel Baþkan Danýþmaný Gürsel Köse patronun öne sürdüðü taþeron firmanýn yalnýzca paravan olduðunu, asýl nedenin Billur Tuz iþvereninin sendikal faaliyeti engelleyip, sendikasýz iþçi çalýþtýrmak istemesi olduðunu vurguladý. Ýþçilerle halaylar çekilirken ayrýca sýcak sohbetler de yapýldý. Billur Tuz iþçilerinde, ilk defa bir eylem yapmanýn heyecaný ve coþkusu vardý. Ýþçilerle epey zaman geçirildikten sonra Ayýþýðý Sanat Merkezi nden bir arkadaþýmýz Nazým Hikmet in þiirini paylaþtý iþçilerle. Son olarak sloganlarýmýzý gür bir þekilde haykýrarak tekrar görüþmek üzere iþçilerin yanýndan ayrýldýk. /İzmir 19

20 Sokaklar Yeni Evrede Beþiktaþ Belediyesinde Taþeron Ýþçilerin Eylemi Beþiktaþ Belediyesi bünyesinde çalýþan 178 taþeron iþçiyi 31 Aralık günü iþten çýkarttý. Yýllardýr Beþiktaþ Belediyesi nde çalýþan iþçiler, iþ koþullarýnýn aðýrlaþmasý nedeniyle çekilmez hale geldiðinde Genel Ýþ Sendikasý na üye oldular. Ýþçiler Genel Ýþ Sendikasý na üye olduklarý gerekçesiyle iþten çýkarýldýklarýný söylüyorlar. Belediye baþkaný ise herhangi bir açýklama yapmýyor. Yine Bir CHP Belediyesi Kýlýçdaroðlu nun 21. yüzyýlýn rejimi, taþeron sistemidir sözünü iyi idrak eden belediye baþkanlarý bir çok yerde taþeron iþçi çalýþtýrýrken, buna karþý çýkan iþçileri iþten atmaya devam ediyor. Belediyenin yan þirketi gibi çalýþan Beltaþ Þirketi ne baðlý olan 178 iþçi, bizleri iþten çýkartarak, yerlerine MHP li, AKP lý iþçileri alýyorlar, haksýzlýða ses çýkarmayacak, boyun eðecek kiþileri seçiyorlar diyerek durumu izah ettiler. 3 gündür Etiler de bulunan Beþiktaþ Belediyesi önünde çadýr kuran iþçiler gece gündüz eylemdeler. Ara ara slogan atarak, þarký türkü ile halaya duran iþçiler kazanacaklarýndan eminler. Ýþten çýkartýlan Salih TAM, çýkartýlan iþçilerin park bahçe iþçileri olduðunu söylüyor. Tam; Bizleri sýrf sendikalý olduk diye iþten çýkarttýlar. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceði. Amacýmýz, sendikal haklarýmýzla iþe geri alýnmak dedi. Bir baþka park bahçe iþçisi Dursun; Belediye yöneticileri, iþten çýkartýlan 178 iþçiden bazýlarýna sizi iþe alacaðýz onlara katýlmayýn diyerek eylemimizi kýrmaya çalýþýyorlar, o iþçilere söz verdiler, onlarý iþe aldýlar sonra bir kaç gün sonra hepsini yine iþten çýkarttýlar. Yeni yýlda Çalýþma Bakanlýðý ndan bize ödenen 1 20 milyar ödenek olmuþtu, belediye mühendislerinden bir bayan, iþçilerden kartlarý topladý ve niçin olduðunu söylemedi. Sonra anlaþýldý ki, Çalýþma Bakanlýðý ndan bize ödenen paralarý almýþlardý. Bunun için mahkemeye baþvurduk diyerek belediye tarafýndan yapýlan haksýzlýða dikkat çekti. Sancaktepe Belediyesinde Ýki Ýþçi Ýþten Çýkartýldý Sancaktepe Belediyes inde iþten atýlan iki iþçi de yýllardýr çalýþan iþçilerdi ve sendikalýydýlar. Belediyede sendika faaliyeti yürüttüklerini söylediler. Daha yeni geliþen olayda bugün iþ akitleri fesh edilmiþ. Sancaktepe Belediyesi iþçileri, Sarýgazi de yaþayan bir iþçiye tahammül edemiyorlar diyerek, Belediyenin devrimci bir mahallede yaþayan devrimci bir iþçiye tahammül edemediðini anlatmaya çalýþýyorlar. Beþiktaþ Belediyesinde Eylem Gece Gündüz Sürüyor Ýþçilerin büyük çoðunluðu sabah erken saatlerde belediyenin önünde kurduklarý çadýrýn yanýnda toplanýyorlar. Gece nöbeti için 20 iþçinin nöbetleþerek kaldýðýný söyleyen iþçiler, bunu arkadaþlarýmýzla dönüþümlü olarak yapýyoruz diyorlar. Gündüzleri halkýn desteðinin yoðun olduðunu, insanlarýn bireysel destekler yaptýðýný, kafe, restoranlarýn iþçilerin yiyecek içecek ihtiyaçlarýný karþýladýklarýný söylüyorlar. Halkýn tepkilerinin çok olumlu olduðunu, kitle örgütlerinin desteklerini beklediklerini söylüyorlar. Ýþçiler 5. Günde Kazandý! Beþiktaþ Belediyesi Beltaþ firmasýna baðlý park bahçe iþçileri, verdikleri mücadele ile eylemlerinin 5. gününde kazandýlar. Beþiktaþ Belediyesi önünde, 5 gün gece gündüz çadýr kurarak eylemlerini sürdürmüþ olan iþçiler, 4 Ocak günü bir basýn toplantýsý yaptýlar. Genel Ýþ Sendikasý Avrupa yakasý bölge baþkanlýðý binasýnda iþçiler ve sendikanýn yaptýðý basýn toplantýsýnda açýklama yapan 1 nolu þube baþkaný Hikmet Aygün, Beltaþ ta çalýþan üyelerimizin sendikalý olmak için verdikleri mücadelenin, taþeronlaþtýrmaya karþý önemli bir kazaným olduðunu düþünüyoruz dedi. Aygün, taþeronlarda örgütlenmenin ve mücadelenin, Türkiye iþçi sýnýfýnýn iþçi sýnýfýnýn geleceði açýsýndan yaþamsal bir önemi olduðunu belirti ve iþe alýnmayan 30 iþçinin olduðunu, o iþçilerin taþeron þirkete baðlý olduklarýný, ama sendikaya üye olan 135 iþçinin iþe geri alýnarak, Pazartesi günü iþ baþý yapabileceklerini söyledi. Ýþe alýnmayan 30 iþçi içinde o arkadaþlarýmýzý ilk önce kandýrarak iþe alacaðýz diyerek, bir kaç gün iþ baþý yaptýrmýþ ve eylemimizden çekebilmiþlerdi. Ama arkadaþlarýmýzý tekrar iþten çýkarttýlar, onlar için iþe geri alýnmalarý konusunda mücadele edeceðiz diyerek yaþanan süreci aktaran Aygün, emekten yana siyasi yapýlara, sendikalara ve basýn mensuplarýna teþekkür etti.

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ermeni Sorunu Hakkýnda Söylenmeyenler Fransýz Ulusal Meclisi Ermenilere 1915 te yapýlan soykýrýmý inkar edenlerin suç iþlemiþ kabul edilmesini öngören bir yasayý onayladý. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI:

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR Yeni Evrede Burjuvazinin en çok korktuðu, görüþlerimizin devrimci sonuçlarýdýr. Küçük burjuva uzlaþmacý çevrelerin de en çok saldýrdýklarý nokta burasýdýr. Çünkü proletarya, bilimsel sosyalizmin devrimci

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla daha sizlerle birlikteyiz. Faþizmin saldýrýlarý hýz kesmeden devam etmekte. Burjuvazinin mezhep çatýþmalarýyla kendi iktidarýný garanti altýna almayý planladýðý

Detaylı

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır!

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır! UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN Bu söz Roboski-Uludere Katliamını hep hatırlamak, için söylendi. O katliam anını hepimiz duyduk... Hepimizin tanıklık ettiği gelişmeler... Bombalama sesini duyan köylülerin sınıra

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye nin dört köşesindeki emekçiler iş bıraktı! Tarih : 17.06.2013 DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, Gezi Parkı yla başlayan protestolara yönelik polisin sert müdahalesi nedeniyle

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

AYLIK GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 17 EYLÜL 2010 Komünist Manifesto yu ezbere bilen bir oportünist Referandum sürecinde solun Evet veya Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi pozisyonlarýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin edi bese!... Mehmet Ezer... 10 yaşında. 25 Mart günü Silvan da BDP mitingine polisin saldırısı sonucu başından gaz bombası ile vuruldu... Mehmet ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 YTL (KDV DAHÝL) SAYI:5 MART 2008 Tasfiyeci Rüzgarlar Þiddetlenirken Kim Hangi Yolda Yürüyor? (2) Geçtiðimiz sayýda belirttiðimiz gibi, Hangi Yolda Yürüyoruz baþlýklý makalede

Detaylı

Polis Taksim Meydanı'na girdi

Polis Taksim Meydanı'na girdi On5yirmi5.com Polis Taksim Meydanı'na girdi Gezi Parkı eylemlerinin 15. gününde polis, Taksim Meydanı na girdi. AKM ve Cumhuriyet Anıtı ndaki afişler söküldü, barikatlar da kaldırıldı. Yayın Tarihi : 11

Detaylı

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Yeni Evrede Baþyazý BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Proletaryaya karþý her yerde, kapitalist saldýrý var. Saldýrý artan bir çizgide ilerliyor ve her geçen gün biraz daha þiddetleniyor. Saldýrý yalnýzca

Detaylı

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI 21. yüzyýla girilirken, dünya iþçi sýnýfý hareketi çok yönlü ve þiddetli burjuva saldýrýsý ve baþkaldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Sosyalistler, baskýnýn daha da arttýðýna dair

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman'ın "Laiklik anayasada olmamalıdır" sözleri, Kahraman'ın ülkedeki en büyük gerici ayaklanmalardan biri olan ve tarihe Kanlı Pazar olarak geçen saldırının faillerinden

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük!

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük! TROÇKÝZM DOSYASI Bugün troçkizm konusunda Türkiye solunun zaaflarýný irdelemek ve troçkizmin bir politik akým olarak nasýl bir oportünist merkezciliði ifade ettiðine ýþýk tutmak oportünizme ve tasfiyeciliðe

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER 2010 ve 2011 1 MAYISLARINDA 1 MAYIS ALANINDAYDIK 2010 yılında, Taksim'de 32 yıl sonra kitlesel 1 Mayıs kutlamaları için yüzbinlerce emekçi meydanı doldurdu. Dolmabahçe, Şişhane ve

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 9 MART 2009 Halepçe Katliamý nýn 21. Yýlý! Güney Kürdistan da Süleymaniye nin doðusunda bir Kürt kasabasý olan Halepçe 16 Mart 1988 günü onlarca Irak

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

27 Mayýs ýn Ardýndaki «Kürt Sorunu» Anlaþýlmadan 71-72 Kopuþu da Kavranamaz AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 6 MAYIS 2008 Neredeyse yarým yüzyýl önce gerçekleþen 27 Mayýs darbesi, uzunca

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı