Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir ayaklanmada etkin olmak için her"

Transkript

1

2

3 Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde inisiyatifli olmasýný saðlar. Hedeflerde netlik ve kavrayýþ halk yýðýnlarýnýn büyük bir güvenle ileri atýlmalarýný getirir. Bu adým çok önemlidir fakat baþarýya ulaþmak için tek baþýna yeterli deðildir. Baþarýya ulaþmak için pratikte, eylemde, mücadelede yetkinleþmek, sýnýf savaþýmýnýn çok yönlü deneyimini edinmek gerekiyor. Ýþçi sýnýfýna kurtuluþ hedefini gösteren devrimci program, devrimci komünist parti tarafýndan ortaya çýkartýlmýþtýr. Devrimci programý uygulamaya geçmek için verilen enerjik mücadele uzun bir dönemi kapsar. Programýn, ilkelerin,taktiðin pratiðe geçirilmesi sürecinde zengin bir birikim elde edilmiþtir. Verilen mücadelelerin sonucunda sýnýf partisi yetkin ve nitelikli bir düzey yakalamýþtýr. Devrimci politik görüþleri yaþama geçirme alanýnda, yani kitlelerle iliþki alýnýnda durum nedir? Yýðýnlarla iliþkiler alanýnda, partinin görüþlerini yýðýnlara benimsetme, onlarý sýnýf partisine kazanma ve emekçilerin içinde kalýcý bir etki yaratmak için belli bir mesafenin alýndýðý açýktýr. Fakat bu sahada yapýlanlarýn devrimi zafere götürmek bakýmýndan yeterli olduðu söylenemez. Devrimci sýnýf partisinin önündeki en önemli sorun ve görev kitlelerle, iþçilerle sýký baðlarýn kurulmasý, kurulan iliþkilerin güçlendirilmesi ve geniþletilmesidir. Sonucu kararlaþtýrýcý hareket kitlelerden, özellikle de devrimci kitlelerden gelecektir. O halde iþçi sýnýfýnýn, halk kitlelerinin en ileri, en kararlý, en tutarlý kesimiyle canlý ve etkin baðlar kurulmasý için bilinçli bir çaba içine girilmelidir. Proletaryanýn gerçek devrimci partisi açýsýndan, emekçi kitlelerle sýcak ve sýký bað kurmak, onlarý etkilemek ve yanýna çekmek, gelecek ayaklanmada üstünlüðü ele geçirmek demektir. Ýþçi kitlelerle, emekçilerle güçlü ve köklü iliþki geliþtiremeyen komünist öncü, hedefine ulaþamaz. Bu ayný zamanda, devrim mücadelesinin amacýna varamamasý demektir. Sorun ve görev iþte bu denli yaþamsaldýr. Kazanmamýz gereken kitlelerin durumu ne? Sosyalizmden etkilenmiþ insanlarýn önemli bir bölümü uzlaþmacý sosyalist hareketlerin etkisinde. Bunlar,içinde yer aldýklarý politik yapýlarýn görüþlerinin gerçek içeriðine bakmýyorlar. Son derece kaba ve yüzeysel bir bakýþla, onlarý sosyalist, komünist olarak görüyorlar. Bu durumdan hareketle, bu iþçilerin sosyalizmi nasýl kavradýklarýný anlayabiliriz. Emekçiler sosyalizmi, baðýmsýzca kavrama yerine, küçük burjuva sosyalist hareketlerin, sosyalizmi özel yorumlanmýþ haliyle kavrýyorlar. Sosyalizmin küçük burjuva kavrayýþý, iþçi ve emekçileri bilimsel sosyalizmden uzak tutuyor. Emekçileri sosyalizmin çarpýtýlmýþ kavranýþýnýn etkisinden kurtarmak kolay olmuyor. Ýþçilerin buradan marksist sosyalizme varmalarý için çok uzun bir mesafe almalarý gerekiyor. Bu noktaya gelene dek emekçi kitleler bu gruplarýn etkisinde kalýyor. Ayný emekçiler sonra bize dönüp: Hepimiz de sosyalist deðil miyiz? diye soruyorlar. Onlarýn þunu anlamalarý gerekiyor: Ýþçi sýnýfý içinde olan politik hareketler, kendilerine verdikleri adla, sosyalist olarak nitelendirilemezler. Bu gruplar kendilerine öyle söylüyorlar diye, gerçekten de sosyalist yani proleter ve bilimsel sosyalist olduklarý ileri sürülemez. Uzlaþmacý gruplarla aramýzda iþçi sýnýfýnýn temel sorunlarýnýn çözümünde, ilkelerde büyük fark var;onlarla aramýzda büyük bir uçurum var. Emekçi kitleler ne zaman ki, onlarla aramýzda büyük bir uçurum olduðunun bilincine varýrlarsa iþte o zaman, oportünist ve reformist hareketler emekçilerin üzerindeki etkisini yitirir ve iþte o zaman devrimci mücadele baþarýya ulaþýr. Devrimci komünistlerin bugüne kadarki zengin deneyimleri göstermiþtir ki, yýðýnlarý etkilemenin, uzlaþmacýlarýn etki alanýndan çýkarmanýn, devrimci marksizmi kavramalarýný saðlamýnýn yolu yalnýzca kitap, broþür basmak, bildiri yayýnlamak ve onlara götürmek deðildir. Ýþçi ve emekçilerle kalýcý ve derinlikli iliþkiler kurulmalýdýr. Ýþçi sýnýfýnýn devrimci partisinin, grev, sokak gösterileri ve diðer yýðýnsal eylemlerde bulunmasý en önde olmasý, sýk sýk eylemlerde basýn açýklamasý vb. yapmasý da yeterli deðildir; yýðýnlarý gerçek devrimci harekete kazanmak için bunlarýn her biri etkileme ve bað kurma aracýdýr. Ancak daha fazlasýný yapmak gerekiyor. Emekçi kitlelerle doðrudan iliþki kurulmalý, geniþ toplantýlar düzenlenmeli, iþçi sýnýfýnýn, emekçilerin, halklarýn karþý karþýya olduðu sorunlar üzerine net bir biçimde açýklama yapýlmalý. Kýsacasý etkin ve sonuç alýcý bir iliþki düzeyi ortaya konmalý. Ýþçi sýnýfýnýn önündeki sorunlara ve görevlere sýð yaklaþanlar, içi boþ ama süslü sloganlarla kitleleri yanlarýn çekmeye çalýþanlar, bunu geçici olarak yapabilirler, ama uzun sürede yaratýlan etki daðýlýp gider. Devrimci iþçiler o dönemi geride býraktý. Tüm mücadele boyunca olgunlaþan proleter kitleler, sloganlara, politikaya, taktiðe ve kendilerinin sosyal pratiðine daha bilinçlice yaklaþýyorlar. Boþ laflara deðil, yapýlan çalýþmaya, verilen pratik mücadeleye, üstlenilen sorumluluklara bakýyorlar. Emekçi ve sömürülenler, bir taraftan eylemden eyleme giderken, ayný zamanda dönüp attýðý adýmlarý deðerlendirmek, yeniden ele almak ister. Bu amaçla zaman zaman çeþitli toplantýlar yapma gereksinmesi duyar. Yürünen yolu, yapýlan iþi verilen mücadeleyi ele almak, zayýflýklarýný, eksikliklerini görmek ileriye gitmenin, baþarmanýn bir koþuludur. Karþý karþýya kalýnan sorunlar üzerine konuþmak ya da enternasyonal alanda yapýlmasý gereken mücadele görevleri hakkýnda görüþ ortaya koymak, tartýþma, emekçileri bu sorunlarda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek devrimci sýnýf savaþýmýnýn önemli bir görevidir. Bu toplantýlara geniþ kitleler çekilebilir. Çünkü gerçek devrimci düþünce ve politikalarý duymak isteyen kalabalýk bir kitle her tarafta var. Büyük kitlelere seslenme olanaklarý son derece bilinçli bir þekilde ele alýnmalýdýr. Sýradan iþçilerin, halktan insanlarýn bilinci ne denli yetersiz olursa olsun, kendilerine gerçek anlatýlýnca, bunlarý kavrayabilirler. Kendilerine kurtuluþ yolunu gösteren devrimci görüþleri benimseyenler onlardýr. Yüksek bir sorumluluk anlayýþýyla verilen devrimci görevleri üstlenenler ve sýnýf savaþýmýný bugünkü ileri noktaya getirenler, bu insanlardan baþkasý deðildir. Gerçekleri görerek, gerçek devrimci güçlere senelerce destek verenler halk kitleleridir. Güç, zaman ve enerji geniþ yýðýnlarýn kazanýlmasý için harcanmalýdýr. Büyük bir coþkunlukla mücadeleye katýlanlarýn sayýsý dalga dalga büyüyor. Yeni katýlanlarla devrimci dalga kabarýyor ve geniþliyor. Leninist Parti, proletaryanýn öncü, devrimci sýnýf partisi olarak, yükselmeye devam eden devrimci kitle dalgasýný etkilemeyi ve yönlendirmeyi öðrenmelidir. Yararlanacaðý zengin kaynaklar elinin altýndadýr. Gerek dünya proletaryasýnýn engin deneyimlerinin bilgisini içeren kaynaklar, gerekse buranýn sýnýf mücadelesinin deneyimlerinin bilgisi, öðrenmemiz ve yararlanmamýz gereken büyük olanaklar sunuyor. C.DAÐLI 3

4 Güncel Yeni Evrede SERMAYENÝN YAÞADIÐI PANÝK VE KORKU Panik ve korku, mitolojinin savaþ tanrýsý Ares in iki oðlu; gamsýz ve serseri iki ruh, nerede ne zaman ortaya çýkacaklarý, hangi ordunun karargahýna kamp kuracaklarý hiç belli olmaz. Gerçi bugünlerde nihayet kendilerine sabit bir adres bulmuþ görünüyorlar. Burjuva sýnýfýn karargahlarý... Eðri oturup doðru konuþan her insanýn gözünde 2011, muhteþem yýl olarak tarihteki yerini þimdiden aldý. En hayalperest devrimcinin bile fantezi dünyasýna sýðmayacak yoðunlukta, devrimler, kazanýlan ve kaybedilen zaferler, kanlý ve direþken isyanlar, duyulaný, duyulmayaný, abartýlaný ve üstü örtüleniyle bir dolu dev kitlesel atýlýmlar, doðrusu dünyanýn proletaryasýna ve ezilen halklarýna tam bir bahar havasý soluttu. Proletarya ve ezilen halklar cephesinde, zaferin kazanýlacaðýna dair kesin bir umut, cesaret ve cüret yaratan bu denli yoðun bir yýl süresince, son sömürücü sýnýf olan dünya burjuvazisinin ruh hali iyi olacak deðil ya! Hükümet sözcüleri, IMF, DB gibi kurum yöneticileri, tekellerin pek saygýn patronlarý, onlarýn hizmetindeki bir dolu profesör, uzman, yazar-çizer takýmý, 2011 yýlý boyunca burjuva dünyasýnda hüküm süren korku ve panik havasýna öyle bol sayýda örnekler sundular ki, insan hangi birinden baþlayacaðýný þaþýrýyor. Mezar Taþý Kitabeleri... Herhalde bu yýl en çok kazanan, lüks otellerdir. Ne de olsa, hemen her hafta birden fazla zirve ye ev sahipliði yaptýlar. Süit döþeli uçaklar, jetler, görkemli makam araçlarý, oradan oraya, etekleri tutuþmuþ sermaye ve hükümet temsilcilerini taþýyýp durdular. Pembe hayallerle baþlayan her zirve, pörsümüþ patlýcan moruyla bitti. Her seferinde, mafyanýn suskunluk yasasý, Omerta ya uymak sözü verdiler birbirlerine. Ama yine her seferinde, felaket tellallýðýnda birbirini çiðneyen bir yarýþa girmekten kendilerini alamadýlar. Suçüstü yakalandýðýnda, rakibi kendi yokluðunda parsayý kapmasýn diye bildiði ne varsa, bülbül gibi þakýyan çete üyelerine benziyorlardý en çok. Henüz yýlýn baþýnda, Dünya Bankasý Baþkaný Robert Zoellick, Tam boyutlu bir krizden sadece bir þok uzaklýktayýz diyordu ve o þok hiç beklemediði bir yerden, Tunus ve Mýsýr dan gelecekti. Arap Devrimlerinin ateþi dünyayý ýsýtýrken, burjuvalar kar dolu buz gibi Davos zirvelerinde buluþuyordu. Ama kar, tutuþan etekleri söndürmekte aciz kaldý. Davos 2011 toplantýlarýna dair gözlemlerini Milliyet gazetesinde yazan Meral Tamer: Batýlý iþ dünyasýnýn seçkinleri kazdýklarý kuyudan çýkýþ olmadýðýnýn farkýndalar derken, hemen komþu köþeden Osman Ulagay, toplantýlara hakim olan düþüncenin Beklemediðimiz her þey olabilir etrafýnda odaklandýðýný ifade ediyordu. Bunu Ýstemediðimiz her þey biçiminde tercüme etmekte yarar var. Hürriyet ten Erdal Saðlam 2008 krizinde bile dünya ekonomi liderleri bu kadar karamsar deðillerdi sözleriyle Davos ta mezar kitabelerini hazýrlayan burjuvazinin halini gözler önüne seriyordu. 4 Kendini birden bire proletaryanýn 150 yýldýr kendisi için kazdýðý o mezarýn yaný baþýnda buluveren burjuvazinin karamsar ruh hali, kapitalizme dair tüm gelecek umutlarýný söndürüverdi. Gemi batar da, fareler durur mu? HaberTürk te Serdar Turgut: Kapitalizmin Sonu baþlýklý makalesinde, Galiba artýk bu sistemin alternatiflerinin düþünülmesi zamaný çoktan geldi de geçiyor diye yazdý. Ferrarisini Satan Bilge havalarýnda konferanslar vermek için kýta kýta gezen iktisadýn dünyaca meþhur profesörü Nouriel Rubini, Eðer Marx haklýysa, bu noktadan sonra kapitalizm kendini yok edecektir. Piyasalar bu aþamada çalýþmýyor sözleriyle, küçük çaplý depremlere sebep oluyordu. Keçinin istemediði ot, iþte böyle tam burnunda biter. Abdest Bozulmadý, Ýman Uçtu Arap halklarýnýn devrimci zaferleri birer birer ellerinden çalýnýr ve Libya ya bombalar yaðarken, burjuvalarýn kampýnda düðün-bayram havasýndan eser yoktu. Çünkü bu kez, krizin merkezine Avrupa oturmuþtu, tarihin her döneminde dünyanýn dengelerinin kurulduðu ve yýkýldýðý o yerde... Almanya Baþbakaný Merkel: 2. Dünya Savaþý ndan bu yana en zor dönemden geçiyoruz sözleriyle irkiltici atýflarda bulunurken, baþka bir meþhur iktisatçý Prof.Dr.Carmen Reinhardt: Aðýr çekim bir tren kazasý izliyoruz demekle yetindi; herkesin gördüðü ama önleyemediði bir felakete dair gözlemler sunarak. Ama bu kaza nýn tarihsel sonuçlarýný, Ýsviçreli banka devi UBS nin analistleri, daha açýk sözlerle ortaya serdiler. Hazýrladýklarý raporda, Avrupa da bankacýlýk sisteminin çökeceðini, þirketlerin iflas edeceðini öngörmekle kalmadýlar, Euro bölgesinin daðýlacaðýna da kesin gözüyle bakýyorlardý: Bugüne dek, diyorlardý analistler, hangi parasal birlik daðýldýysa, mutlaka onu ya bir askeri dikta ya da bir iç savaþ izledi. Ama en irkiltici baþlýðý, Ýngiliz The Economist atacaktý: 1974 bunalýmýný ancak dört yýl sonra fark edebilmesiyle talihsiz bir þöhrete sahip bu dergi, Eylül sayýsýnýn kapaðýnda Korkun baþlýðýyla çýkýyor, dünya ekonomisinin bir kara deliðe sürüklenmekte olduðunu haber veriyordu. Kapitalist sistemin ölümsüzlüðüne bu denli iman etmiþ, alabildiðine yýkýcý pek çok krizi bile görmezden gelmeye alýþmýþ bu finans baronlarýnýn sözcüsü dergi için hiç alýþýlmadýk söylemlerdi bunlar. Anlaþýlan, olaylarýn þok etkisi, burjuvanýn sadece abdestini bozmamýþ, imanýný da uçurmuþtu. Ve nihayet bir büyük patron, Mc Kinsey tekelinin tepe yöneticisi Dominic Barton alýyor sazý eline: Kapitalizmi ya biz reforma tabi tutacaðýz, ya da kapitalizmin siyasi tedbirlerle ve öfkeli halk yýðýnlarýnýn baskýlarýyla reforma tutulmasýný oturduðumuz yerden izleyeceðiz. Sazýn namelerinden bir türkü deðil, aðýt çýkýyor. Ama sermayeyi bir kenara iten öfkeli kalabalýklarýn kapitalizmi reforme etmek yerine onu doðrudan ýskartaya çýkaracaðýný herhalde bu sermaye baronu da iyi bilmekte. Ve bir baþka para baronu, bir zamanlar dünyayý parmaklarýnýn ucunda oynatýp durduðuna bütün budalalarý inandýrmýþ olan Soros girdi topa: Finansal sistem kopma noktasýna geldi. Bunun sonuçlarý korkunç olabilir. Anlaþýlan, bugünlerde kendi kalesine gol yaðdýrmakla meþgul Soros efendi... Þizofrenik Hayallerden Acý Gerçeklere Tüm dünyada sermaye sahipleri, böylesine korku, endiþe ve panik halinde bulunuyorken, Türkiye hükümetinin sözcüleri, cehaletin verdiði cesaretle, þiþinip durmayý býrakmadýlar. Hatta, Bekle Avrupa, Türkiye seni kurtaracak sözleriyle bir bakan, yöneticilerin þizofrenik arýzalarý konusunda tüm dünyada derin kuþkular uyandýrma gayretkeþliðini býrakmýþ deðil. Ama cehaletin verdiði cesaretle konuþ-mak yerine, olaný biteni dehþetle izleyen iþin uzmaný sermaye temsilcileri, bu þizofrenik hayalden misliyle uzak durdular. Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý Tahayyül bile edemeyeceðimiz geliþmeler den bahsederken, sermayenin en parlak kafalarýnýn bile artýk basmadýðýný itiraf ediyordu. Hazinenin eski yöneticisi Yaman Törüner de, Milliyet teki köþesinden Þimdiye dek hiç karþýlaþýlmamýþ bir kriz feryatlarý eþliðinde, hiçbir iktisat teorisinin geçerliliði bulunmadýðýný ilan ediyordu. Cehalet,þizofrenik hayallere, parlak kafalar ise bir akýl tutulmasýna maruz kalmýþlardý. En büyük servet sahipleri ise ya Ümit Boyner gibi geliþmeleri týrnaklarýný kemirerek izliyor ya da Rahmi Koç gibi kalbi duracakmýþçasýna dehþete kapýlýyordu. Basýna yansýyan, mikrofonlarýn önünde söylenen bu sözler, burjuva dünyasýna hakim olan panik durumunun yalnýzca küçük bir resmini ifade edebilir. Asýl kýyamet kapalý kapýlar, örtülü perdeler ardýnda yaþanýyor. Ve dünya burjuvazisi, tam gaz yaþanmakta olan devrimi bastýrmanýn giderek olanaksýzlaþtýðýný görüyor. Onu, þizofrenik hayallerle, travmatik acýlar ortasýnda sallayýp duran, iþte bu gerçekliktir. Bir devrim için, emekçi sýnýflarýn olduðu kadar, sermaye sýnýfýnýn da haleti ruhiyesi oldukça önemlidir. Güvenini ve gelecek umudunu kaybetmiþ bir sýnýf, artýk toplumu yönetmekten acizdir. Ayný ruh hali, en çýlgýn giriþimlere de kolayca kapýsýný açar. Bunun anlamý, kanlý savaþlar, en acýmasýz iç savaþlar kapýda demektir. Fakat, toplumu yönetemeyen bir sýnýf, savaþý da uzun süre devam ettiremez. Kendine imanýný kaybetmiþ, gelecekten umudunu kesmiþ bir sýnýfý, en baþta küçük burjuvalar terk ediyor. Böylece, bu ara katman sayesinde toplumun yýllarca nabzýný elinde tutabilen tekelci sermaye, en önemli taþlarýný düþürmüþ oluyor. Devrim, acýlý ve kanlý bir son sahne yaþamadan zafere ulaþamaz. Fakat savaþýn en yoðun yerinde, barut dumaný ve sisler daðýldýðýnda, proletarya kendisini birden, zaferin kapýsý önünde bulacaktýr.

5 Yeni Evrede ZÝNDANLAR YIKILSIN TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK Barýþ Kaya bir öðrenci; devrimci bir öðrenci. Yiðit ve bilinçli bir Kürt genci. Kendi halkýnýn ve tüm dünya halklarýnýn kurtuluþunun sosyalizmde olduðunu bilen, bunun için mücadele eden bir genç yýlýnda Amed de asýlsýz iddialarla gözaltýna alýndý ve tutuklandý. Önce Diyarbakýr ve Urfa Zindanýna, oradan da sürgünle Mardin Zindaný na götürüldü. Barýþ Kaya, göstermelik 1-2 duruþmadan sonra, hiçbir somut delile dayanmadan, sadece bir ayakkabý benzerliði gerekçe gösterilerek 11 yýl 3 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. O, karar yüzüne okunurken, týpký yüzyýllar önce Bruno gibi, korkmuyordu; ama onu bu cezaya çarptýranlar, týpký Bruno nun yargýçlarý gibi korkuyorlardý. Korkuyorlardý, çünkü Barýþ Kaya gözlerini onlara dikerek, 19 Aralýk katliamýný yapan ve 28 devrimci tutsaðý katledenlerin onlar olduðunu, Murat Ördekçi yi Bayrampaþa Zindaný nda katledenlerin onlar olduðunu suratlarýna haykýrýyordu. Bizi bitiremezsiniz, bitiremeyeceksiniz diyordu Barýþ Kaya. Adeta Murat olmuþ, mahkeme heyetinin karþýsýna dikilmiþ onu yargýlýyordu. Barýþ Kaya, askerler aðzýný kapatýp onu salondan çýkarana kadar Murat Ördekçi Ölümsüzdür sloganýný attý. Sonra fýrsatýný bulduðu ilk anda Þehit Namýrýn sloganýný atarak Adliye koridorlarýný çýnlattý. Adeta Murat ýn 19 Aralýk ta düþmana Teslim Olun diye baðýran sesi Diyarbakýr da yeniden hayat buluyordu. Barýþ Kaya yý asýlsýz iddialarla tutuklayanlar, onun bu militan tavrý karþýsýnda verdikleri ceza nýn beþ paralýk bir deðeri olmadýðýný görmüþ olmalýlar. Sinemanýn dahi oyuncularýndan Charlie Chaplin in o ölümsüz sözleriyle söyleyecek olursak Ýnsanlar uðruna ölmeyi bildikleri sürece, özgürlük asla yok olmayacaktýr. BARIÞ KAYA YALNIZ DEÐÝLDÝR! ZÝNDANLAR YIKILSIN TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK! MÜCADELE BÝRLÝÐÝ PLATFORMU Halklarýmýz Bu Saldýrýlarý Boþa Çýkaracaktýr Zindanlar 28 Nisan 2011 tarihinde Dicle Üniversitesi Mimarlýk Mühendislik Fakültesi öðrencisi Barýþ Kaya gözaltýna alýnmýþtý. Kampüste yapýlan Aydýn Erdem Anmasýna katýlma, KCK duruþmasýnda adliye önünde eyleme katýlmak, Silahlý terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adýna suç iþlemek, Terör örgütü propagandasý yapmak, polise mukavemet ve Ýzinsiz Toplu Gösteri ve Yürüyüþ Kanununa Muhalefet suçlamalarý nedeniyle tutuklanan Kaya nýn geçtiðimiz ay Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen davasý görülmemiþ bir hýzla sonuçlanmýþ ve belirtilen nedenlerden dolayý 11 yýl 3 ay hapis cezasý verilmiþti. Barýþ Kaya, devletin Kürt halkýna, iþçi ve emekçilere yönelik saldýrýlara deðindiði mektubunda, bu saldýrýlarýn bir ayaðýnýn da zindanlarda sürdürüldüðünü fakat halklarýn bu saldýrýlarý boþa çýktartacaðýný ifade ediyor: Merhaba Deðerli Basýn Emekçileri, Tükiye ve Kürdistan devrimi tüm yýkýcýlýðýyla geliþirken, sermaye ve faþist devlet çöküþ sürecinde. Böylesi süreçlerde sermaye sýnýfý bulunduðu durmda kurtulma çabasýyla hareket halindeki yoksul halklara pervasýzca saldýrýr. Bu saldýrlar onun acizliði ve güçsüzlüðünden gelir. Devrimci mücadelenin tüm alanlarýna fark gözetmeksizin bujruva zoru kullanýr. Ama belirtmek gerekir ki, sermaye için zindanlarýn ayrý bir önemi vardýr. Devrimin özgür tutsaklarýný etkisiz hale getirerek sýçramalý yükselen halk hareketini öncüsüz býrakma çabasý içine girer. Devrimimizin geliþip, sermaye güçlerine kendini dayattýðý bu günlerde, zindanlara saldýrýlar da arttý. Bu saldýrýlar yer yer fiziki boyutlara vardýrýldý. Birkaç cezaevinde nasıl olduðu belirsiz intihar olaylarý yaþandý. Tutsaklarýn temel ihtiyaçlarý kýsýtlandý. Devrimci tutsaklar bu yolla güçten düþürülmeye, hastalanmaya zorlandý. Zindanlardaki devrimci hasta tutsaklara olmadýk iþkence reva görüldü. En son Erzurum Zindaný ndaki devrimc hasta tutsak Mehmet Aras artan rahatsýzlýklarýna daha fazla dayanamayarak ölümsüzlük kervanýna katýldý. Mehmet Aras yoldaþýn ölümsüzleþmesi sermayenin, devrimin tutsaklarýna, devrime saldýrýlarýnýn açýk kanýtýdýr. Bununla birlikte yaklaþýk 5 aydýr PKK Genel Baþkaný Abdullah Öcalan üzerinde aðýr tecrit uygulanmakta, aile ve avukat görüþleri yalan sebeplerle engellenmektedir. Bu saldýrý da Türkiye ve Kürdistan birleþik devrimine yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Ulusal kurtuluþ hareketi üzerindeki bu çok yönlü baskýnýn bir ayaðýdýr. Ve þühesiz halklarýmýz bütün bu saldýrýlarý boþa çýkaracaktýr. Bilindiði üzere bütün cezaevlerinde PKK Genel Baþkaný Abdullah Öcalan üzerindeki aðýr tecride karþý çeþitli eylemlilikler devam ediyor. Mardin E Tipi Cezaevi nde de yurtsever tutsaklar süresiz-dönüþümlü açlýk grevi eylemi baþlatmýþlardý. Bu eylemliliklere, TKEP/L davasý tutsaklarý desteklerini açýklamýþlardý. Mardin Cezaevi nde bulunan TKEP/L davasý tutsaðý olarak sermayenin devrimci tutsaklara yaptýðý bu saldýrýlara karþý, yurtsever dostlarýmýzýn devam ettirdiði 3 günlük açlýk grevi eylemine giriyorum. Devrimci Tutsaklar Teslim Alýnamaz! Yaþasýn Devrimci Dayanýþma! Barýþ Kaya Mardin E Tipi Cezaevi 5

6 Sokaklar 9Eyül Üniversitesi Yabancý Diller Yüksekokulu önünde stant açan sivil faþistler ve antifaþist devrimci öðrenciler arasýnda çatýþma yaþandý. Faþistler okulun önünde stand açarken, devrimci öðrenciler de onlarýn karþýsýnda bir stand açmýþlardý. Faþistler, devrimci öðrencilere saldýrdý. Saldýrýya devrimci öðrenciler karþýlýk verince, bir müddet çatýþma yaþandý. Üniversitede sürekli bekleyen TOMA adý verilen zýrhlý araç olaya müdahale etmezken, kampüse gelen çevik kuvvet polisleri ise faþistlerin ardýndan 6 9 Eylül Üniversitesi nde Faþist Saldýrý! devrimci öðrencilere saldýrdý. Polisin gaz bombalý saldýrýsýndan kampüs içindeki çok sayýda öðrenci etkilendi. Faþist saldýrý sonucu 1 i DÖB lü 10 öðrenci yaralandý. Kampüse ambulans gelirken, bir öðrencinin durumunun ciddi olduðu öðrenildi. 10 öðrencinin yaralandýðý çatýþmadan sonra, faþistler kampüsten ayrýldý. Faþistlerin bir gün sonra Türk-Ýslam sentezi baþlýklý bir toplantý yapmaya hazýrlandýklarý bildiriliyor. Devrimci öðrenciler, saldýrýlarý protesto etmek için bir gün sonra saat da Çeþmeler Kampüsü nde basýn açýklamasý yapacaðý bildirildi. Ýstanbul Üniversitesi nde Faþist Saldýrý Ýstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü nde devrimci, yurtsever öðrenciler tarafýndan Roboski Katilamý ný protesto eden afiþler asýldý. Özel Güvenlik Birimleri tarafýndan asýlan afiþlerin yýrtýlmasý üzerine, öðrencilerin tekrar afiþleri astýðý fakat daha sonra ÖGB ler tarafýndan tekrar afiþlerin yýrtýldýðý belirtildi. Bu arada üniveristenin merkez kampüsüne faþist öðrenciler, satýrlarla girerek devrimci, yurtsever ö ð r e n c i l e r e saldýrdý. Devrimci, yurtsever öðrencilerin faþistlere müdahale etmesi sonucu çatýþma çýktý. Çatýþmada saldýrýyý yapan faþist öðrencilerden birçok yaralanan olurken, ambulansla yaralýlarýn üniversite dýþýna çýkarýldýðý belirtildi. Faþist öðrencilerin saldýrýsýnýn ardýndan çok sayýda çevik kuvvet polisi okula girdi. Polisin çatýþmayý görüntülemeye çalýþmasý üzerine devrimci, yurtsever öðrenciler tepki gösterince gözaltýna alýndýlar. Yaklaþýk 30 öðrencinin gözaltýna alýndýðý öðrenilirken, okuldaki gerginliðin sürdüðünü belirten öðrenciler, cangüvenliklerinin olmadýðýný ifade ettiler. Yeni Evrede 28 Aralýk akþam saatlerinde yapýlan Þýrnak ýn Uludere (Qýlaban) Ýlçesi ne baðlý Ortasu (Roboski) Köyü nde savaþ uçaklarýnýn 35 köylüyü katletmesini protesto etmek isteyen Kürt halký meydanlara çýktý. Ýstanbul da Roboski Katliamýný protesto etmek üzere BDP lilerin yapacaðý basýn açýklamasýna izin verilmeyeceðini belirten polis, Taksim Meydaný ný ablukaya aldý. Kürt halkýndan yüzlerce kiþinin Taksim Meydaný nda toplanmaya baþlamasýyla polisin zaman zaman müdahale ederek kitleye daðýtmaya çalýþmasýna raðmen, meydana gelen yüzlerce kiþi oturma eylemi yaparak sloganlarla katliamý protesto etmeye baþladý. Taksim Tramvay Duraðý nda basýn açýklamasýný yapmak isteyen BDP lilerin Ýl binasýndan çýkýþýna bir süre izin verilmezken açýklamanýn yapýlacaðý yere gelen BDP milletvekillerine de polis açýklama yapamayacaklarýný söyledi. Polisle tartýþmalar sürerken yüzlerce çevik kuvvet polisinin müdahale hazýrlýðýnda olduðu görüldü. Katliam Protestosuna Polis Saldýrýsý Taksim Meydaný nda toplanan öfkeli kalabalýk, katliamýn fotoðraflarýný taþýrken, Katil Erdoðan!, Ýntikam, Ýntikam!, Faþist Devlet Hesap Verecek!, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak! sloganları atýldý. Roboski Katliamý ný protesto eden konuþmalarýn yapýlmasýndan sonra, Tarlabaþý nda bulunan BDP Ýl binasýna doðru yürüyen yüzlerce kiþiye polis, tazyikli su ve gaz bombalarý ile saldýrdý. Bunun üzerine kitle içinden polis araçlarýna taþlar atýlarak karþýlýk verilmesi üzerine polisle çatýþmalar yaþandý. Kitlenin ara sokaklara daðýlmasýyla çatýþma uzun süre ara sokaklarda da sürdü. Buralarda polisin kýstýrdýðý birçok kiþiyi gözaltýna aldýðý görüldü. Birçok kiþi gazbombalarý nedeniyle yaralanýrken, 30 dan fazla kiþinin gözaltýna alýndýðý tahmin ediliyor. Gözaltýna alýnanlar önce Beyoðlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ne ve ardýndan da Vatan Caddesi ndeki Emniyet Müdürlüðü ne götürüldü. Ýstanbul un baþka bölgelerinde yapýlmak istenen protesto eylemine katýlmak isteyenlerin de polis tarafýndan engellendiði öðrenildi. Diyarbakýr, Van, Cizre, Hakkari, Mersin, Urfa,Yüksekova, Bitlis ve daha birçok merkezde Roboski katliamý için protesto eylemleri yapýldý. Taksim de Katliam Protestosuna Polis Ablukasý

7 Yeni Evrede Beyazýt Kampüsü nde Gözaltýna Alýnanlar Serbest Roboski Katliamý Çukurova da Protesto Edildi 28 Aralýk gecesi Þýrnak ýn Uludere (Qýlaban) Ýlçesi ne baðlý Federal Kürdistan sýnýrýnda (Irak) bulunan Ortasu (Roboski) Köyü nde sivil halký F16 larla bombalayan ve 36 kiþinin ölümüne sebep olan TC devletine karþý Çukurova Üniversitesi nde 30 Aralýk 2011 günü saat de bir protesto Sokaklar Ýstanbul Üniversitesi Beyazýt kampüsünden gözaltýna alýnan 23 öðrenci 3 Ocak günü Çaðlayan Adliyesi nde mahkeme tarafýndan serbest býrakýldý. Birçok öðrenci örgütü bir araya gelerek üniversite önünde gözaltýna alýnan arkadaþlarý için protesto eylemi yaptýlar. Emekli Sen, Eðitim Sen, DÖB gibi bir çok öðrenci örgütü ve sendika eyleme destek verdi. Üniversitenin Hukuk Fakültesine Uludere de ölenler için sosyalist öðrenciler afiþler asmýþlar; bir grup faþist asýlan afiþleri yýrtma gafletinde bulunmuþtu. Sosyalist, yurtsever öðrenciler, afiþlerin yýrtýlmasýna tepki gösterince hukuk fakültesi içinde býçak, satýr gibi kesici aletlerle saldýrýya geçen faþist öðrencileri, sosyalist öðrenciler geriye püskürtmüþ, faþistlerden 3 ü yaralanmýþtý. Üniversite idaresi ve polis iþbirliðinde kesici aletlerin kampüse sokulduðunu söyleyen öðrenciler, Devrimci öðrenciler satýr ve sopalarla saldýrýya uðramasýna raðmen, çevik kuvvet yine onlarý gözaltýna aldý. Hatta orada bulunmayan öðrencileri de rastgele gözaltýna aldý dediler Üniversite binasý önünde Sað sol çatýþmasý deðil, zorbalýk, polis saldýrýsý pankartý arkasýnda bir araya gelen öðrencilere, akademisyenler ve aileleri de destek verdi. Öðrencilerden birinin annesi, Televizyonda, bir öðrencinin üstüne polisin çullandýðýný gördüm; bir baktým benim kýzým, kalbim duracaktý dedi. Kýzým Ýletiþim Bölümü nde okuyor, her sabah okula gönderirken acaba akþam bugün bir saldýrýya uðrar mý korkusu yaþýyorum. Bu öðrenciler, AKP nin üniversiteleri piyasalaþtýrmasýna karþý çýkýyor. Bu yüzden susturulmak isteniyorlar, susmayacaklar, ben çocuðumun yanýndayým dedi. Basýn açýklamasýndan sonra öðrenciler, arkadaþlarýnýn ifadesinin alýndýðý Çaðlayan Adliyesi ne gitti. Gözaltýna alýnan öðrenciler, saat te serbest býrakýldý. yürüyüþü düzenlendi. Yürüyüþ sýrasýnda tüm öðrencilerin aðzýnda söylenecek bir þey kalmadýðýný simgeleyen siyah bantlar vardý. Siyah renkli ve üzerinde katliam fotoðralarýnýn olduðu bir pankart açýldý Yürüyüþ boyunca zýlgýtlar çekildi. Alkýþ seslerimiz hiç kesilmedi. Yürüyüþ kortejinde pankartýn hemen ardýndan üstunde sarý yeþil kýrmýzý renkli bir puþi olan temsili tabut taþýndý. Edi Bese, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Artýk Söylenecek Bir Þey Kalmadý, Katil Devlet, Botan Kan Aðlýyor yazýlý sarý yeþil kýrmýzý renkli dovizler konuþtu sloganlar yerine. Bir de katliamýn fotograflarý... R1 Alanýnda baþlattýðýmýmýz yürüyüþü yemekhane önünde sonlandýrdýk bir kaç dakikalýk bir oturma eylemý gerceklestirildi ve oradan tekrar R1Alanýna geçildi. Yurtsever arkadaþlarýn pazartesi günü yapýlacak eylemin çaðrýsýný yapmasýyla birlikte eylem sona erdi. FAÞÝZMÝ DÖKTÜÐÜ KANDA BOÐACAÐIZ! Çukurova Üniversitesinden DÖB lü Öðrenciler Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz! 29 Aralýk günü Þýrnak Uludere ilçesi Ortasu (Roboski) köyünde yapýlan katliamý Ege Üniversitesi öðrencileri, üniversite içinde protesto etti. 30 Aralýk Cuma günü saat da Eðitim Fakültesi önünde toplanan yurtsever, devrimci, komünist öðenciler siyah pankartýn arkasýnda yürüyüþe geçtiler. Eðitim Fakültesi nden Ziraat Fakültesi ne gelindiðinde öldürülen 35 kiþi için saygý duruþu ve basýn açýklamasý yapýldý ve Gýda Fakültesi önüne geçildi. Kortejde Katil TC Hesap Verecek, Açýlým Dediðin Katliam Mý, Dün Saddam Bugün Erdoðan, Þehit Namýrýn dövizleri taþýnýrken katliam aný ile ilgili fotoðraflar ve Özgür Gündem gazeteleri taþýndý. Kitle sýk sýk Þehit Namýrýn, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz, Katil Devlet Hesap Verecek, Daðlara Çýkarýz Hesabýný Sorarýz, HPG Cepheye Misillemeye, Vur Gerilla Vur Kürdistan ý Kur sloganlarý atýldý. Gýda Fakültesi önünde yeniden basýn açýklamasý yapýldý. Yapýlan basýn açýklamasýndan sonra Eðitim Fakültesi ne gelinerek eylem marþlarla, sloganlarla sonlandýrýldý. Eyleme 400 e yakýn devrimci-yurtsever öðrenci katýldý. İzmir Devrimci Öðrenci Birliði (DÖB) 7

8 Uludere Katliamı Ankara da Siyasi Tutsaklara Özgürlük Eylemi PKK Lideri Abdullah Öcalan ýn ve siyasi tutuklu ve hükümlülerin serbest býrakýlmasý talebiyle Ankara ya gelen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanýþma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) üyeleri, 4 Ocak günü sabahýn erken saatlerinde Abdi Ýpekçi Parký nda toplandý. Abdi Ýpekçi Parký çevik kuvvet, sivil polis ve TOMA larla sarýldý. Adalet Bakanlýðý na yürümek isteyen TUHAD-FED üyeleri polis engeli ile karþýlaþtý. Polis engelinden dolayý Barýþ Annelerininde içinde bulunduðu 10 kiþilik bir heyetle Adalet Bakanlýðý na gidildi. TUHAD-FED üyeleri ve Barýþ Anneleri Adalet Bakanlýðý tarafýndan görüþmeye kabul edilmedi. Görüþme kabul edilmeyince Abdullah Öcalan ve siyasi tutsaklara özgürlük talebinin olduðu dosyayý bakanlýða teslim ettiler. Heyet bakanlýða gittiði sýrada BDP Milletvekilleri Nursel Aydoðan ve Ýbrahim Binici de Abdi Ýpekçi Parký na gelerek eyleme destek verdi. Adalete Bakanlýðý ndan heyetin gelmesinin ardýndan basýn açýklamasý okundu. Tecrit Deðil Özgürlük, Savaþ Deðil Müzakere pankartý açýldý. Basýn açýklamasýný TUHAD-FED adýna Zübeyde Teker okudu. Zübeyde Teker; Son iki aylýk süreçte 35 gerilla kimyasal kullanýlarak katledilmiþ, Kürt halký hukuk çerçevesinde mücadele veren baþta sayýn Öcalan ýn avukatlýðýný üstlenen 35 avukat ve 35 basýn emekçisi olmak üzere yüzlerce kiþi tutuklanmýþ, yeni yýla ikiþ gün kala Þýrnak ili Uludere Ýlçesine baðlý Roboski köyü sakini bir çoðu 20 yaþýn altýnda ve bir aileden 26 kiþi olmak üzere 35 kiþi jet uçaklarýyla bombalanarak katledilmiþtir Yapýlan düzenlemeler tutsaklarýn hayatlarýný zorlaþtýrmaktan ileriye gitmezken sürgünlerle tecrit koþullarý içerisinde yaþamak zorunda býrakýlan yakýnlarýmýzýn hayatýndan endiþe ediyoruz. Sayýn Öcalan ýn özgürlüðü için cezaevlerinde baþlatýlan süresiz dönüþümsüz açlýk grevlerinin son bulmasý ve yeni acýlarýn yaþanmamasý için taleplerin bir an önce gündeme alýnmasý ve bu meþru taleplerin karþýlanmasý gerekmektedir dedi. Basýn metnini ardýndan Zindanlar Yýkýlsýn Tutusaklara Özgürlük, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Be Serok Jiyan Nabe, Öcalansýz Dünyayý Baþýnýza Yýkarýz sloganlarý atýldý. Okunan basýn metinin ardýndan BDP grup toplantýsýna katýlmak için meclise yüründü. Polisin engellemeye çalýþmasýna raðmen TUHAD-FED ve Barýþ Anneleri yürümekte ýsrar etti. Meclise gelen TUHAD-FED ve Barýþ Anneleri BDP grup toplantýsýna katýldýktan sonra, Baþbakan ýn odasý önünde oturma eylemi yaptý. Oturma eyleminde BDP miletvekilleri de bulundu. Anneler taleplerini dile getirdikten sonra eylemi sona erdirdiler. Yeni Evrede Uludere Katliamý Açýklama Faþizmi en iyi ne tanýmlar: Tekellerin açýk terörist diktatörlüðü... Faþist devletin yýðýnlar üzerinde estirdiði terördür faþizm. Ve bugün Türkiye ve Kürdistan da yaþananlar 12 Eylül uygulamalarýna rahmet okutacak düzeydedir. Ýþçi sýnýfý ve emekçilerin, Kürt Halkýnýn mücadelesi karþýsýnda iyice acze düþen sermaye iktidarý, sürdüremediði egemenliðini bir gün daha fazla ayakta tutabilmek için artýk gözü dönmüþ bir þekilde her yere, iktidarýna baþkaldýran herkese saldýrmaktadýr. Siyasi mücadele sürdürenlere, avukatlara, gazetecilere, zindanlardaki komünist, devrimci ve yurtsever tutsaklara vb saldýrmak suretiyle geliþen toplumsal mücadeleyi baský altýnda tutmaya, sindirmeye çalýþmaktadýr. Devlet son süreçte saldýrý-larýný Ulusal Kurtuluþ Hareketi üzerinde yoðunlaþtýrmýþ durumdadýr. Bugüne kadar ne yaptý ne ettiyse Kürt Halkýnýn devrimci dinamizmini yok edemeyen devlet, halkýn yükselen özgürlük mücadelesinden korku ve paniðe kapýlmýþtýr. Örgütlü bir halký hiçbir gücün yenemeyeceði ni iyi bilen sermaye iktidarý, Kürt Halkýnýn örgütlülüðünü daðýtmak için harekete geçmiþtir. Bunu yaparken bir kitle gösterisine, bir basýn açýklamasýna bile tahammül edemediklerini her bir adýmlarýnda göstermiþlerdir. Öyle ki, iþi basýn açýklamalarýna dahi pervasýzca saldýrmaya, kitlesel gösteriler sonunda daðýlan kitlelerin üzerine gaz bombasý atmaya ve insanlarý katletmeye kadar vardýr-mýþlardýr. Siyasi iktidar bu tür katliamlarla hem gözdaðý vermeye çalýþýyor hem de bu katliamlarý insanlara kanýksatmaya çalýþýyor. En son Uludere/Roboski Katliamýnda yaþanan ise tam bir vahþettir. Devlet, kelimenin gerçek anlamýnda kasti mahsusa ile katliam yapmýþtýr. Devlet yetkililerinin ve kurumlarýnýn aðzýndan dökülen cümleler katliamýn itirafýdýr. Devlet býrakýn özür dilemeyi, iþi nasýl örtbas edeceðinin, sorumluluktan nasýl kaçacaðýnýn hesaplarýný yapmaktadýr. Ancak ne yaparlarsa yapsýnlar, ne söylerse söylesinler, katledilenlerin sýnýrdan sürekli gelip giden çoðu genç ve çocuk yaþta insanlar olduðu, askerlerin bu insanlarý fark ederek durdurduklarý, bir yerde toplu halde beklettikleri, sonra oradan ayrýlmamalarýný söyleyerek onlarý orada býrakýp gittikleri ve arkasýndan Diyarbakýr (Amed) dan havalanan F16 savaþ uçaklarýndan üzerlerine atýlan bombalarla vahþice katledildikleri ortadadýr. Bunun anlamý açýktýr, devlet Kürt Halkýna, gerekirse kitlesel katliamlar yapmaktan da çekinmeyeceði mesajý vermektedir. Hükümet sözcüsü Bülent Arýnç ýn Meclis te yaptýðý konuþmanýn nasýl okunmasý gerektiði de bu þekilde daha iyi anlaþýlmýþ oluyor. Devlet,bir yandan bu türden açýklamalarla Kürt Halkýný ve Ulusal Kurtuluþ Hareketi ni oyalamaya çalýþýyor, bir yandan da Kürt Halký üzerinde bir imha operasyonu sürdürüyor. Ýçinde bulunduðu ekonomik ve siyasi krizin kapitalist sistemin buhraný ile daha da derinleþmesi sonucu ciddi bir þekilde devrim korkusuna tutulmuþ olan Türkiye tekelci kapitalizmi ve onun faþist devleti, ancak kan dökerek ayakta durabiliyor. Ama onlarýn unuttuklarý bir þey var: hiçbir þey zamaný gelmiþ bir fikirden daha güçlü olamaz ve zulüm ile abad olanlarýn akýbeti berbat olur. Tarih, Türkiye ve Kürdistan da da halklarýn baharýný görecektir mutlaka; biliyoruz ki, karanlýðýn en koyu olduðu an þafaðýn sökmesine en yakýn olunan andýr. Platformu 8

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi?

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi? Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanar Tolga Þirin Bolivarcý devrimin kalbindeki iki olasýlýk Mike Gonzales Morales için ki kere çok yaþa Immanuel Wallerstein sayfa: 10-11 Rýfat Solmaz 1956 Macar Devrimi

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

sosyalist isci Filistin-Gazze FÝLÝSTÝN YAZILARI sayfa 3, 4, 5, 6, 7 de DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE Yerel seçimler ve sol politikalar

sosyalist isci Filistin-Gazze FÝLÝSTÝN YAZILARI sayfa 3, 4, 5, 6, 7 de DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE Yerel seçimler ve sol politikalar Tayyip konuþma, anlaþmayý iptal et! Ýsrail in gücü onu kollayan dostlarýndan gelir. Ortadoðu da Ýsrail i tanýyan ve ona en fazla destek veren dostu ise Türkiye. Türkiye silah ticaretinde Ýsrail bir numaralý

Detaylı