Ufuk Ekim Accepted: January ISSN : Konya-Turkey

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey"

Transkript

1 ISSN: e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0156 ENGINEERING SCIENCES Yavuz Ünal Received: October 010 Ufu Eim Accepted: January 011 Murat Kölü Series : 1A Selcu University ISSN : Konya-Turey ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠN ORTAK ZORUNLU DERSLERDEKĠ BAġARILARININ K-MEANS ALGORĠTMASI ĠLE ĠNCELENMESĠ ÖZET Bu çalışmada veri madenciliği tenilerinden K-Means ullanılara eğitim öğretim döneminde Selçu Üniversitesinin 3 faülte ve bir yüseoulda ouyan öğrencilerin orta zorunlu derslerdei başarılarının analizi yapılmıştır. Çalışmada ullanılan öğrenci notları, S.Ü. Öğrenci İşleri biriminden ORACLE veri tabanı ortamında alınara gereli dönüşümler yapılmıştır. Elde edilen bu verilere SQL Server 005 programı içindei Analysis Services paetinde bulunan veri madenciliği modülleri, Visual Studio 005 programı üzerinde çalıştırılara analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda çeşitli faülte ve yüseoulda ouyan öğrencilerin orta zorunlu derslerdei başarıları arşılaştırılmış, elde edilmiş anlamlı sonuçlardan yola çıılara görüş ve öneriler belirtilmiştir. Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Kümeleme algoritmaları, K-Means Algoritması, Orta Zorunlu Dersler, Öğrenci Başarısı AN INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS SUCCESS IN COMMON COMPULSORY LESSONS VIA K-MEANS ALGORITHMS ABSTRACT In this study, K-Means, is one of the data-mining techniques, was used. The success analyses of college students who attend in 3 faculties and a collage of Selçu University in academic year in common compulsory lessons were performed. Data used in this study was obtained from student affairs of Selçu University. In Visual Studio 005 Environment, data-mining modules included in Analysis Services pacet in SQL Server 005 were run over the obtained data. Finally opinions and suggestions were specified. Keywords: Data Minig, Clustering Algorithm, K-Means Algorithm, Common Compulsory Lessons, Student Success

2 Ünal, Y., Eim, U. ve Kölü, M. 1. GĠRĠġ (INTRODUCTION) 547 sayılı Yüseöğretim Kanununun 5. maddesine Yüseöğretim urumlarında, Atatür İleleri ve İnılap Tarihi, Tür dili ve yabancı dil orta zorunlu derslerdir [1]. Bu çalışmada Veri Madenciliği tenilerinden K-Means ullanılara Selçu Üniversitesinin değişi faülte ve yüseoul öğrencilerinin orta zorunlu derslerdei başarılarının analizi yapılmıştır. Bu amaçla 009/010 eğitim öğretim yılı Mühendisli Mimarlı Faültesi, İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi, Fen Faültesi ve Sosyal Bilimler Mesle Yüse oulunda ouyan 400 adet öğrencinin Atatür İleleri ve İnılâp Tarihi-I, Tür Dili- I, Yabancı Dil-I derslerine ait başarı notları incelenmiştir. Öğrenci notları, S.Ü. Öğrenci İşleri biriminden ORACLE veri tabanı ortamında alınara gereli dönüşümler yapılmıştır. Elde edilen bu verilere SQL Server 005 programı içindei Analysis Services paetinde bulunan veri madenciliği modülleri, Visual Studio 005 programı üzerinde çalıştırılara analizleri yapılmıştır. Çalışmamızda, öncelile veri madenciliğinin ne olduğundan bahsedilmiş, ümeleme ve K-Means yöntemi ısaca özetlenmiş daha sonra ise çalışmanın yapılış aşamaları ayrıntılı olara anlatılmıştır. Sonuç ve öneriler ısmında ise elde edilmiş anlamlı sonuçlardan yola çıılara görüş ve öneriler belirtilmiştir Veri Madenciliği (Data Mining) Veri madenciliği; büyü mitarda veri içinden gelecele ilgili tahmin yapmamızı sağlayaca bağıntı ve uralların bilgisayar programları ullanara aranmasıdır []. Veri madenciliği uygulamaları başta pazarlama, banacılı, tıp, mühendisli, endüstri, borsa analizleri ve ulusal güvenli alanlarında ullanılmatadır. Örneğin, müşteri ilişileri yönetiminde, redi artı dolandırıcılılarının tespitinde, üretim süreçlerinin iyileştirilmesinde, hatların yoğunlu tahmininde, alite ontrol analizlerinde, hisse senedi fiyat tahmininde veri madenciliğinden etin şeilde faydalanılmatadır [3]. 1.. Kümeleme (Clustering) Kümeleme birbirine benzeyen veri parçalarını ayırma işlemidir ve ümeleme yöntemlerinin çoğu veri arasındai uzalıları ullanır. Örneğin Ölid, Manhattan ve Minowsi uzalı bağıntıları ümeleme işleminde alt işlem olara ullanılmatadır. Kümeleme yöntemleri arasında ala il gelen en yaın omşu algoritması ve en uza omşu algoritması gelmetedir; bunlar hiyerarşi ümeleme algoritmaları olara da bilinir. Hiyerarşi olmayan ümeleme yöntemleri arasında -ortalamalar (K-means) yöntemi sayılabilir. Çalışmamızda Microsoft SQL Server 005 ürünü yardımıyla -ortalamalar (Kmeans) algoritması ullanılmıştır [4]. Şeil 1 de üme içindei nesneler arasındai benzerli görülmetedir. Şeil 1. Küme yapısı (Figure 1. Cluster structure) 343

3 Ünal, Y., Eim, U. ve Kölü, M K-Ortalamalar algoritması (K-means Algorithm) Hiyerarşi olmayan ümeleme yöntemleri arasında -ortalamalar (means) yöntemi önem taşır ve yaygın biçimde ullanılır. Bu yöntemde, daha başlangıçta belli sayıdai üme için toplam ortalama hatayı minimize etme amaçlanır. N boyutlu uzayda N örneli ümelerin verildiğini varsayalım. Bu uzay {=1,,,} olma üzere C ümesinin ortalama vetörü M şu şeilde hesaplanır. M 1 n n i1 X i (1) Burada X değeri C ümesine ait olan i. örnetir. C ümesi için arehata, her bir C örneği ile onun merezi (centroid) arasındai Ölid uzalıları toplamıdır. Bu hataya üme içi değişme adı da verilir. Küme içi değişmeler şu şeilde hesaplanır: e i n i1 ( x M ) () i K ümesini içeren bütün ümeler uzayı için are-hata, üme içindei değişmelerin toplamıdır. O halde söz onusu are-hata değeri şu şeilde hesaplanır: K E e 1 Kare-hata ümeleme yönteminin amacı, verilen K değeri için değerini minimize eden K ümelerini bulmatır. O halde -ortalamalar algoritmasında [4]. E (3) E değerinin bir öncei iterasyona göre azalması belenir. ÇALIġMANIN ÖNEMĠ (RESEARCH SIGNIFICIANCE) Bu çalışmada veri madenciliği tenilerinden K-Means ullanılara eğitim öğretim döneminde Selçu Üniversitesinin 3 faülte ve bir yüseoulda ouyan öğrencilerin orta zorunlu derslerdei başarılarının analizi yapılmıştır. Çalışmada ullanılan öğrenci notları, S.Ü. Öğrenci İşleri biriminden ORACLE veri tabanı ortamında alınara gereli dönüşümler yapılmıştır. Elde edilen bu verilere SQL Server 005 programı içindei Analysis Services paetinde bulunan veri madenciliği modülleri, Visual Studio 005 programı üzerinde çalıştırılara analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda çeşitli faülte ve yüseoulda ouyan öğrencilerin orta zorunlu derslerdei başarıları arşılaştırılmış, elde edilmiş anlamlı sonuçlardan yola çıılara görüş ve öneriler belirtilmiştir. 3. BENZER ÇALIġMALAR (SIMILAR STUDIES) Yapılan benzer bir çalışmada apriori algoritması ile öğrenci başarı analizi yapılmıştır [5]. Diğer bir çalışmada veri madenciliği yöntemleri ÖSS verilerine uygulanara Türiye genelinde çeşitli istatisti sonuçlar ortaya onmuştur [6]. Diğer bir çalışmada ise ÖSS verilerine arar ağaçları ve birliteli uralları yöntemleri uygulanara öğrencilerin tercih profilleri ortaya onulmuştur [7]. Başa bir çalışmada ÖSS sonuçları yıllara, bölgelere ve oul türlerine göre incelenmiştir [8]. Yine bir başa çalışmada öğrenci seçme sınavında (ÖSS) öğrenci başarısını etileyen fatörlerin veri madenciliği yöntemleriyle tespiti yapılmıştır [9]. 344

4 Ünal, Y., Eim, U. ve Kölü, M. 4. UYGULAMA (APLICATION) Çalışmamızda faültelere göre öğrenci dağılımı Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1. Veri ümesinde yer alan nitelilere ait ayrıntılı dağılım (Table 1. Detailed spectrum belonging to qualifications exist in data set) Faülte /Yüseoul Adı Dağılım Fen Faültesi 100 Mühendisli Mimarlı 100 İtisadi İdari Bilimler 100 Sosyal Bilimler 100 TOPLAM 400 Buna göre Fen Faültesinden 100, Mühendisli Mimarlı Faültesinden 100, İtisadi ve İdari Bilimler Faültesinden 100 ve Sosyal Bilimler Mesle Yüse oulundan 100 öğrenci olma üzere toplam 400 öğrenci üzerinde çalışma yapılmıştır. Yapılan ümeleme çalışmasında üme sayısının faülte/yüseoul sayısı ile aynı olması amaçlanmıştır. Bu sebeple uygulama içerisinde CLUSTER_COUNT parametresi 4 olara girilmiştir. Algoritma olara K- Means in ullanılabilmesi için uygulama içerisinde CLUSTER_METHOD parametresi 3 olara girilmiştir. Analiz sonucunda dört adet öğrenci profili çıarılmıştır (Şeil ). Şeil. Analiz sonucu elde edilen ümeler (Figure. Sets obtained from analysis) Buna göre her bir üme 100 işiden oluşmatadır. Küme 1 in tamamı Mühendisli Mimarlı Faültesi, üme nin tamamı Sosyal Bilimler Mesle Yüse oulundan, üme 3 ün tamamı İtisadi ve İdari Bilimler Faültesinden ve üme 4 ün tamamı Fen Faültesi öğrencilerinden oluşmatadır. Selçu üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre; Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Çalışmamızda ümeler arası başarı muayesesi için her bir ümenin ilgili dersten aldıları AA, BA, BB, CB ve CC lerin yüzdeleri toplanıp 345

5 Ünal, Y., Eim, U. ve Kölü, M. arşılaştırılmıştır. Başarı oranlarının ayrıntılı dağılımı Tablo de görülmetedir. Elde edilen sonuçlara göre; Atatür İleleri ve İnılâp Tarihi I dersinden en başarılı ümenin üme 1, iincinin üme 4, üçüncünün üme 3 ve dördüncünün ise üme olduğu görülmetedir. Tür Dili-I dersinden en başarılı ümenin üme 1, iincinin üme 3, üçüncünün üme 4 ve dördüncünün ise üme olduğu görülmetedir. Yabancı Dil-I dersinden en başarılı ümenin üme 1, iincilerin üme 3 ve üme 4, üçüncünün ise üme olduğu görülmetedir. K-Means algoritmasının sonucunda çıarılan ümelerin derslerdei başarılarının ayrıntılı dağılımı Şeil 3 te görülmetedir. Tablo. Kümelerin derslere göre başarı dağılımı (Table. Success spectrum of sets according to the courses) Başarı Dersler Kümeler Oranı % Olara Atatür Küme 1 (Müh.Mim. Fa. Öğrencileri) %9 İleleri ve Küme (Soysal Bilimler Mesle Yüse Oulu) %81 İnılap Tarihi Küme 3 (İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi) %8 -I Küme 4 (Fen Faültesi) %91 Küme 1 (Müh.Mim. Fa. Öğrencileri) %89 Tür Dili I Küme (Soysal Bilimler Mesle Yüse Oulu) %61 Küme 3 (İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi) %8 Küme 4 (Fen Faültesi) %75 Küme 1 (Müh.Mim. Fa. Öğrencileri) %74 Yabancı Dil-I Küme (Soysal Bilimler Mesle Yüse Oulu) %8 Küme 3 (İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi) %51 Küme 4 (Fen Faültesi) %51 Şeil 3. K-Means algoritmasının sonucunda çıarılan ümelerin derslerdei başarılarının ayrıntılı dağılımı (Figure 3. Deatiled spectrum of successes of sets obtained from K-means algorithm in courses) 346

6 Ünal, Y., Eim, U. ve Kölü, M. 5. SONUÇ VE ÖNERĠLER (CONCLISION AND RECOMMENDATIONS) Bu çalışmada üniversite öğrencilerin orta zorunlu derslerdei başarıları veri madenciliği algoritmalarından -means ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda sayısal bölümlerden oluşan Mühendisli Mimarlı Faültesi öğrencilerinin Atatür İleleri ve İnılâp Tarihi, Tür Dili ve Yabancı Dil gibi sözel derslerde diğer faülte ve yüseoul öğrencilerine göre daha başarılı olduları görülmüştür. Üniversiteye giriş puan türüne göre sözel olan Sosyal Bilimler Mesle Yüse Oulu öğrencilerinin, sayısal ağırlılı olan Mühendisli Mimarlı Faültesi ve Fen Faültesi öğrencilerine göre başarı oranlarının düşü olduğu görülmetedir. Sosyal Bilimler Mesle Yüse Oulu öğrencilerinin incelememizdei diğer faültelere göre üniversiteye giriş puanlarının düşü olduğu veya üniversiteye sınavsız girdileri bilinmetedir. Öğrencilerin üniversiteye giriş puanı ve durumlarının, orta zorunlu derslerdei başarıları ile doğru orantılı olduğunu düşünmeteyiz. KAYNAKLAR (REFERENCES) sayılı yüse öğretim anunu madde 5.. Alpaydın, E., (000), Zei Veri Madenciliği: Ham Veriden Altın Veriye Ulaşma Yöntemleri Bilişim Eğitim Semineri, ANKARA 3. Bozır, A.S., Gö, B. ve Sezer, E., (008) Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Eğitimsel Amaçlar İçin Kullanmalarını Etileyen Fatörlerin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Tespiti, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Esişehir, pp Özan, Y., (008), Veri Madenciliği Yöntemleri, Papatya Yayıncılı, İstanbul. 5. Karabata, M. ve İnce M.C., (004), Apriori Algoritması ile Öğrenci Başarısı Analizi, Eleco Eletri-Eletroni ve Bilgisayar Mühendisleri Sempozyumu, Bursa. 6. Kılanç, B., (008). Türiye nin ÖSS Tercihleri, 1.Psioloji Danışman ve Veli Bilgilendirme-Yönlendirme Sempozyumu, İzmir. 7. Dolgun, M.Ö., Özdemir, T.G. ve Deliloğlu, S., (007) Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Öğrencilerin Tercih Profillerinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Tespiti, Bilişim 07 Kongresi,. 8. Berberoğlu, G. ve Kalender, İ., (005), Öğrenci Başarısının Yıllara, Oul Türlerine, Bölgelere Göre İncelenmesi: ÖSS ve PISA Analizi, Eğitim Bilimleri ve Uygulama., Vol. 4(7), Bozır, A.S., Gö, B. ve Sezer, E., (009), Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Öğrenci Başarımını Etileyen Fatörlerin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Tespiti, 5. Uluslararası İleri Tenolojiler Sempozyumu (IATS 09), Karabü. 347

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜÇGENLER KONUSUNDAKİ TEMEL HATALARI VE KAVRAM YANILGILARI

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜÇGENLER KONUSUNDAKİ TEMEL HATALARI VE KAVRAM YANILGILARI NWSA ISSN:136-3111 e-journal of New World Sciences Academy 28, Volume: 3, Number: 3 Article Number: A85 NATURAL AND APPLIED SCIENCES MATHEMATICS Received: December 27 Accepted: June 28 28 www.newwsa.com

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

ERP YAZILIMLARININ İŞLKETMELERDEKİ ETKİLERİNİN TANIMLAYICI VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

ERP YAZILIMLARININ İŞLKETMELERDEKİ ETKİLERİNİN TANIMLAYICI VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ ERP YAZILIMLARININ İŞLKETMELERDEKİ ETKİLERİNİN TANIMLAYICI VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ Ahmet Selman BOZKIR* Betül YAVAŞOĞLU ÖZET *Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara,

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN PAÜ HASTANESİNDE HASTA PROFİLİNİN BELİRLENMESİ* THE DETERMINATION

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Özelliklerin Tam. Sıralama Halinde İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi

İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Özelliklerin Tam. Sıralama Halinde İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi 33 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 2013, 4(1), 33-51 İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Özelliklerin Tam Sıralama Halinde İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi

Detaylı

İMKB-100 ENDEKSİNİN DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK VERİLER KULLANARAK TAHMİN EDİLMESİ *

İMKB-100 ENDEKSİNİN DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK VERİLER KULLANARAK TAHMİN EDİLMESİ * AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2013, Cilt:13, Yıl:13, Sayı:1, 13:189-217 İMKB-100 ENDEKSİNİN DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK VERİLER KULLANARAK TAHMİN EDİLMESİ * Nezih

Detaylı

ISSN : 1308-7274 fatihaydin@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

ISSN : 1308-7274 fatihaydin@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0298 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Fatih Aydın Series : 1C Karabuk

Detaylı

Sezai Taşkın Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 itemiz@marmara.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Sezai Taşkın Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 itemiz@marmara.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0168 ENGINEERING SCIENCES İsmail Temiz Received: October 010 Sezai Taşkın Accepted: January 011 Yalçın

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYLARINA KAZANDIRDIĞI MESLEKİ YETERLİKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (İZLEME ÇALIŞMASI) Yrd.

Detaylı

Yard.Doç.Dr. Serçin KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü sercin@gazi.edu.

Yard.Doç.Dr. Serçin KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü sercin@gazi.edu. GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET TEMELLİ UZAKTAN EĞİTİM DOYUMLARI İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Yard.Doç.Dr. Serçin KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim

Detaylı

YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMAYA YÖNELİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ

YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMAYA YÖNELİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 1, Article Number: 1C0004 EDUCATION SCIENCES Received: March 2008 Accepted: January 2009 Series : 1C ISSN : 1308-7274 2009

Detaylı

LOG Analiz: Erişim Kayıt Dosyaları Analiz Yazılımı ve GOP Üniversitesi Uygulaması

LOG Analiz: Erişim Kayıt Dosyaları Analiz Yazılımı ve GOP Üniversitesi Uygulaması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS 2011 55 LOG Analiz: Erişim Kayıt Dosyaları Analiz Yazılımı ve GOP Üniversitesi Uygulaması Turgut ÖZSEVEN 1, Muharrem DÜĞENCİ 2 1 Turhal Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Mesture Kayhan Altay Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7274 mkayhan@hacettepe.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

Mesture Kayhan Altay Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7274 mkayhan@hacettepe.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0370 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Mesture Kayhan Altay Accepted: January 2011 Aysun Umay

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASININ KULLANILABİLİRLİK ANALİZİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASININ KULLANILABİLİRLİK ANALİZİ 607 GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASININ KULLANILABİLİRLİK ANALİZİ Ali Hakan IŞIK, Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Ankara, ahakan@gazi.edu.tr

Detaylı

İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Yıl: 2010/1, Sayı:11 Year: 2010/1, Number:11 İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 4, Article Number: E0017

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 4, Article Number: E0017 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 4, Article Number: E0017 NWSA-QUALITATIVE STUDIES Received: January 2012 Accepted: September 2012 Mehmet Güngör Series :

Detaylı

Mesut Düztaş Accepted: January 2011 Firat University 2. ISSN : 1308-7274 mduztas23@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Mesut Düztaş Accepted: January 2011 Firat University 2. ISSN : 1308-7274 mduztas23@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0316 EDUCATION SCIENCES İbrahim Kocabaş Received: October 2010 Mesut Düztaş Accepted: January 2011 Firat

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Serkan ECE *

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Serkan ECE * Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Online Dergi,yıl:8, sayı:13, (2007.) Özel Yetenek Sınavlarında Yerleştirmeye Esas Olan Puan Ve Katsayıların Alan Ve Alan Dışından Gelen Adaylara

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Konusundaki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Öğretmen Adaylarının İnternet Konusundaki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 3,Aralık 2010,Sayfa 249-262 Öğretmen Adaylarının İnternet Konusundaki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Detaylı

DERSHANE EĞİTİMİNİN, ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMESİNDEKİ ETKİSİ

DERSHANE EĞİTİMİNİN, ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMESİNDEKİ ETKİSİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 3, Sayı 12, Sayfa (13-50) DERSHANE EĞİTİMİNİN, ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE Bünyamin HATİPOĞLU 1, Zafer ASLAN 2, Metin ZONTUL 2, Ali GÜNEŞ 2 1 İstanbul Aydın Üniversitesi,

Detaylı

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2011) 102-118 ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 1 Difficulties of

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile İlişkisi

Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile İlişkisi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, Cilt 3, Sayı 1, 48-58 Trakya University Journal of Education 2013, Volume 3, Issue 1, 48-58 Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi İlköğretim Online E-Dergi İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi Relations among Primary School Students Course Performances Yard. Doç.Dr. Selma GÜLEÇ

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN FEN DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI * ÖZET

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN FEN DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI * ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 139-160 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.7664 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY PROBLEME DAYALI

Detaylı

Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü

Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 2012 ss. 541-547 Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü Forecasting of Morgan Stanley Capital

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2324 Number: 25-I, p. 399-410, Summer I 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM

Detaylı