SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY"

Transkript

1 SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

2 GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı ise, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalıģmak da bir insan hakkıdır. Sağlıklı ve güvenli iģ ortamı ve güvenli istihdam özellikle sağlık çalıģanları arasında çok önemlidir.

3 Uluslar arası HemĢireler Birliği (ICN) bu düģüncelerden yola çıkarak; 2006 temasını güvenli ortam-güvenli istihdam üzerine oluģturmuģ ve 2007 temasını da pozitif uygulamaçalıģma ortamı üzerine odaklamıģtır.

4 ÇalıĢma yaģamında kalitenin arttırılması hasta bakım kalitesinde de artıģa yansıyacaktır. Bir iģ ortamında çalıģanın sağlıklı olması sadece kendisini değil aynı zamanda hizmet verdiği kiģileri de etkilemektedir.

5 Sağlık çalıģanının sağlıklı olması, sağlık hizmeti alanın sağlığını ve yaģam kalitesini arttırır. Sağlık; çalıģma yaģamını, çalıģma yaģamı da sağlığı etkiler.

6 Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1950 yılında iģ sağlığını; Bütün mesleklerde çalıģanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üst düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliģtirilmesi çalıģmaları Ģeklinde tanımlamıģlardır.

7 ĠĢin ve çalıģma sürecinin neden olduğu birçok sağlık sorunu ve iģ kazaları gibi çalıģma ortamlarından kaynaklanan tehlikeler sağlığı doğrudan etkilemektedir. Sağlık hizmetlerinin birçok alanında özellikle de hastanelerde çalıģanların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen pek çok risk faktörü vardır

8 Sağlık çalıģanları; Uzun süreli çalıģma, AĢırı iģ yükü, Zaman baskısı, Zor ya da karmaģık görevler, Yetersiz dinlenme araları, Tekdüzelik Fiziksel olarak kötü iģ koģulları (yer, sıcaklık ve ıģıklandırma gibi) gibi stresle ilgili risk faktörlerini içermektedir.

9 Bu nedenle; Tedavi uygulamaları sırasında; Uzun süre ayakta kalma, Nöbetlerde uykusuzluk, Beslenme düzensizlikleri ile karģı karģıya kalmaktadırlar.

10 Sağlık personelinin eylemlerinin çoğunluğu insanlara doğrudan hizmet sunmaya yönelik olduğundan, yapılacak olan en ufak bir hata düzeltilmesi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir.

11 Sağlığın korunabilmesi için öncelikle sağlığı bozan etmenlerin iyi bilinmesi, korunma önlemlerinin alınması ve bu etmenlere yönelik bilgilendirmenin yapılması gereklidir.

12 ĠĢyerlerinde sağlık üzerinde olumsuz etkiler yapabilecek çeģitli faktörler bulunduğuna göre, bu faktörlerin neler olduğu ve iģyeri ortamında hangi düzeyde bulunduğu, iģyerinde kaç kiģiyi etkilemekte olduğu gibi özelliklerin ortaya konması gereklidir.

13 Organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Stres;

14 ÇalıĢma yaģamında stres kaynakları; AĢırı iģ yükü, ĠĢin sıkıcı olması, Ücret yetersizliği, Yükselme olanağının bulunmaması, ÇalıĢma koģullarında yetersizlikler, Karara katılamama,

15 Değerlendirmede adaletsizlik, Zaman baskısı, Araç gereç yetersizliği, ĠĢ ortamında huzursuzluk, ĠĢyerinde dedikodu, ĠĢ gerekleri ile kiģilik uyumsuzluğu, Statü düģüklüğü

16 Stres yaģamın kaçınılmaz olgusudur Ölüm tehlikesi ve yaģam varlığını tehdit eden her olay strese yol açmaktadır. Bireyin iģ ve iģ dıģı çevresi birbirini etkileyerek stres oluģumuna neden olur.

17 Ġnsana stres tepkisini yaģatan durumlar üç grupta toplanır; Fiziki çevreden kaynaklanan stres ĠĢ veya meģguliyetten kaynaklanan stres Psiko-sosyal özelliklerden kaynaklanan stres.

18 GEREÇ VE YÖNTEM Amacı; Bir Devlet Hastanesinde çalıģmakta olan sağlık çalıģanlarında güvenliği tehdit edici stres etkenleri ve baģ etme yöntemleri arasındaki iliģkinin incelenmesidir.

19 Yöntem ÇalıĢma tanımlayıcı tipte bir araģtırmadır. AraĢtırmanın yapıldığı devlet hastanesinden yazılı ve sözlü onam alınmıģtır. AraĢtırmanın evrenini 10 Kasım- 16 Kasım 2009 tarihleri arasında çalıģmakta olan sağlık çalıģanları (399)oluĢturmuĢtur.

20 Evrenin tamamı araştırmaya dâhil edildiğinden örneklem seçimine gidilmemiştir. Ancak çalışmanın yapıldığı süre içinde izinli, raporlu vs olan ve çalışmaya katılmayı kabul etmeyenler olduğu için 134 kişiyle çalışma tamamlanmıştır.

21 AraĢtırma verilerinin toplanmasında iki ayrı araç kullanılmıģtır. Birincisi; sağlık çalıģanlarının tanıtıcı özelliklerini içeren anket formu, ikincisi ise sağlık çalıģanlarının stresle baģa çıkma düzeylerini belirleyen Rosenbaum un ÖğrenilmiĢ Güçlülük Ölçeği (RÖGÖ)dir.

22 Ölçek; stresle baģa çıkmada bireyin kullanabileceği biliģsel stratejileri ne ölçüde kullandığını ölçen bir skaladır. Ölçekten alınması beklenen minimum puan 36, maksimum puan 180 dir. Yükselen puanlar kendini denetleme becerilerinin yüksekliğine; bir diğer deyiģle ölçekte temsil edilen baģa çıkma becerilerinin sıklıkla uygulandığına iģaret etmektedir.

23 BULGULAR AraĢtırma kapsamına alınan katılımcıların temel özellikleri değerlendirilmiģ ve çalıģanların; %64,9 unun kadın, %35,1 inin erkek olduğu saptanmıģtır. %89,6 sının evli, %10,4 ünün bekâr olduğu saptanmıģtır.

24 ÇalıĢanların; %49,3 ünün Ön lisans mezunu, %20,2 sinin Yüksek lisans mezunu, %17,9 unun Lisans mezunu, %8,2 sinin Sağlık meslek lisesi mezunu, %2,2 sinin Lise mezunu, %2,2 sinin Ġlköğretim mezunu olduğu saptanmıģtır

25 ÇalıĢanların; %50 sinin HemĢire, %25,4 ünün Hekim, %15,7 sinin diğer meslek gruplarından, %6,7 sinin Sağlık memuru, %2,2 sinin Tıbbi sekreter olarak çalıģtığı saptanmıģtır.

26 ÇalıĢanların; %73,9 unun çalıģtığı bölümde çalıģmaktan memnun, %23,9 unun kısmen memnun olduğu, %2,2 sinin ise çalıģtığı bölümden memnun olmadığı saptanmıģtır.

27 ÇalıĢanların; %88,8 inin stres yaģadığı, %11,2 sinin stres yaģamadığı saptanmıģtır.

28 Stres yaģayanların; %42,9 unun yoğun iģ yükünden, %28,6 sının hasta ve/veya hasta yakınları ile iletiģimden, %9,2 sinin çalıģanlarla iletiģimden, %8,4 ünün fiziki mekân yetersizliğinden, %5,9 unun idarecilerle iletiģimden, %5,0 inin ise çalıģan güvenliğinden kaynaklı problemler nedeniyle stres yaģadığı saptanmıģtır.

29 ÇalıĢanların Rosenbaum un ÖğrenilmiĢ Güçlülük Ölçeği (RÖGÖ) Toplam Puan Ortalamaları ÇalıĢanların Rosenbaum un ÖğrenilmiĢ Güçlülük Ölçeğinden (RÖGÖ) aldığı toplam puan ortalaması X=108,5075±19,8144 dur. Bu sonuçlar çalıģanların stresle baģa çıkma becerilerinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir.

30 ÖNERĠLER Sağlık çalıģanlarının çalıģma saatlerinin özel yaģamı etkilemeyecek Ģekilde ve çalıģanın dinlenmesini dikkate alarak düzenlenmelidir.

31 ÇalıĢanlara ve yöneticilere iletiģim konusunda düzenli aralıklarla hizmet içi eğitimler yapılmalıdır. Sağlık çalıģanları tarafından hasta ve hasta yakınları da iletiģim konusunda bilgilendirilmelidir.

32 Hastanenin fiziki yapısı, aydınlanma, ısı, kapalı ortam gibi unsurların çalıģanların sağlığını, fizyolojik ve psikolojik durumunu etkilediği bilinmektedir. Bu durum göz önüne alınarak çalıģanların sağlıklarının korunması ve etkin sağlık hizmetinin sunulması için çalıģma yerleri uygun olarak düzenlenmelidir.

33 Yöneticiler çalıģanların stresli durumlarına dikkat etmeli, uyumsuz ve sinirli oldukları durumlarda konuya anlayıģla yaklaģarak yardımcı ve yol gösterici olmalıdır. ÇalıĢanlar stresle baģa çıkma konusunda uzman kiģilerce eğitilmelidir.

34 Sağlık çalıģanlarıyla belirli aralıklarla toplantılar düzenlenerek yaģadıkları problemler paylaģılmalı ve yöneticilerle tartıģılarak çözüm yolları bulunmalıdır. ÇalıĢanların belirli aralıklarla çalıģtıkları bölümle ilgili memnuniyetleri ölçülmeli, eğer memnun değiller ise nedenleri araģtırılmalıdır.

35 TEġEKKÜRLER

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES VE KAMU KESİMİNDE KADIN ÇALIŞANLAR. Erdem CAM ecam@politics.ankara.edu.tr. Özet

ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES VE KAMU KESİMİNDE KADIN ÇALIŞANLAR. Erdem CAM ecam@politics.ankara.edu.tr. Özet Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 2004 ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES VE KAMU KESİMİNDE KADIN ÇALIŞANLAR Erdem CAM ecam@politics.ankara.edu.tr Özet Bu çalışmada, bir devlet dairesindeki kadın

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28730 KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER EL KĠTABI ÖNSÖZ Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin önemini ön plana çıkartmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi, ülkemizde ortaya çıkan

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI Amaç Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren ve özel olarak korunması gereken gruplar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İSG

Detaylı

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖNEM DERECESİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖNEM DERECESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1453-1475, ANKARA-TURKEY ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):413-420 Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları [Families' Status of Coping with Stress who have a Handicapped Child] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.563-592, TURKEY ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ KONULARININ ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

Detaylı

Ġġ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI HUKUKĠ VE CEZAĠ SORUMLULUKLAR

Ġġ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI HUKUKĠ VE CEZAĠ SORUMLULUKLAR Ġġ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI HUKUKĠ VE CEZAĠ SORUMLULUKLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ : Ġġ KAZASI Önceden planlanmamıģ, çoğu kez kiģisel yaralanmalara,makinalarile araç ve gereçlerin zarara uğramasına,

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği The Effects of Employees Individual Characteristics on Job Satisfaction: A Public Bank Case Mehmet Merve ÖZAYDIN

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 35-59. ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İsmail BAKAN

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov.

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov. KURUMSAL İTİBARIN ARTIRILMASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ İLE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BULUNAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI PROGRAMININ ANALİZİ* Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

SAĞLIK-SEN KAMUDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU. (22 Kasım 2014)

SAĞLIK-SEN KAMUDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU. (22 Kasım 2014) SAĞLIK-SEN KAMUDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU (22 Kasım 2014) SAĞLIK-SEN KAMUDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU (22 Kasım 2014) Grafik Tasarım Uygulama Sağlık-Sen

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR intiharla mücadelede çözüm yolları MUHAMMED MURTAZA YETİŞ AK Parti Adıyaman Milletvekili Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi YÖNETİCİ ÖZETİ İntihar vakalarının

Detaylı