İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI"

Transkript

1 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Mücadelede yer alan her kurumun, stratejik amaçlara ulaşma yönünde nasıl bir işbirliği içinde olacakları ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde nasıl hareket edeceklerini belirleyen koordinasyonun önemi büyüktür tarihli ve / /00804 sayılı Başbakan Olur u ile yürürlüğe konması uygun bulunan Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi nin ( ), Politika Alanı başlıklı ikinci bölümünde yer alan Koordinasyon başlığı altında; Ülkemizde uyuşturucu ile mücadele alanında ulusal düzeydeki koordinasyonu bugüne kadar başarıyla sürdüren, aynı zamanda yerel düzeydeki koordinasyonun tesis edilmesine öncülük etmiş olan TUBİM in, bu belgeyle uyuşturucu ile mücadele eden tüm kurumlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması görevini yerine getirmeye devam etmesi uygun görülmüştür. denilmek suretiyle, bu alanda görevli ve sorumlu birimin TUBİM olduğu ifade edilmiştir. Uyuşturucu sorunu ile mücadelenin etkili şekilde yapılabilmesi, kalıcı yapıların merkezi ve yerel alanda kurulması ve işletilmesi ile mümkündür. Yerel sorunları en iyi tespit edecek ve çözüm önerecek merci, yine yerel makamlardır. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve EMCDDA nın (Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) Türkiye Ulusal Temas Noktası olan TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Ulusal Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu, merkezde gerekli olan koordinasyon ihtiyacını büyük oranda karşılamaktadır. Benzer bir koordinasyonun illerimizde de tesis edilmesiyle ülke genelinde bir bütünlük sağlanmış olacak ve Anayasamızın 58. maddesinde de ifadesini bulan gençlerin uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirlerin alınmasına katkı sağlanmış olacaktır. Aynı şekilde, yürütülecek mücadele faaliyetlerinin başarısı, bu alandaki çabaların bir bütün halinde, bilimsel temeller üzerinde ve belirli bir strateji ve plan doğrultusunda yürütülmesine bağlıdır. Zira ortada bir plan yoksa karmaşa vardır. 1

2 Bu kapsamda, illerimizde uyuşturucu ile mücadele eden ilgili kurumlarımız arasındaki işbirliği ve koordinasyonu tesis etmek amacıyla, Valiliklerimiz bünyesinde İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulları kurulmuş; mücadele faaliyetlerinin bir plan dahilinde yürütülmesini temin etmek üzere de İl Uyuşturucu Eylem Planları hazırlanmıştır. Başbakanlık Makamı tarafından, Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi ile aynı tarihte yürürlüğe konması uygun görülen 3. Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı nın ( ), TUBİM in sorumlu kurum olarak tayin edildiği, 81 İl Valiliği bünyesinde İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulları nın kurulması için gerekli çalışmaların yapılması konusundaki 28.1 ve İl Uyuşturucu Eylem Planları nın hazırlanması konusundaki 28.2 numaralı faaliyetleri gereğince; İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları ile İl Uyuşturucu Eylem Planlarının Hazırlanma Usul ve Esasları TUBİM tarafından hazırlanmış ve tarihinde İçişleri Bakanımız Sn. Muammer GÜLER tarafından imzalanarak yürürlüğe konmuştur. 2013/51 sayılı bahse konu Bakanlık Genelgesi, tarihinde yine İçişleri Bakanımızın imzasıyla 81 İl Valilerimize gönderilmiştir. Emir yazıda; Valiliklerimizden İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurullarını, hazırlanan genelgedeki usul ve esaslara göre yeniden revize etmeleri, İl Uyuşturucu Eylem Planlarını henüz hazırlamamış veya süresi dolmuş Valiliklerimizin bu Planlarını en geç üç ay içerisinde hazırlamaları, Revize edilecek Kurulun kuruluşuna ilişkin Vali Onayının ve Eylem Planlarının birer suretlerinin üç ay içerisinde TUBİM e iletmeleri, istenmiştir. Genelge ile Getirilen Başlıca Düzenleme ve Yenilikler Yeknesaklık : İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulları ve İl Uyuşturucu Eylem Planları, daha önceki Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi ve Eylem Planları gereğince, hemen tüm Valiliklerimizce kurulmuş ve hazırlanmışlardır. Ancak bu kurulların ne şekilde kurulacakları, üyeleri, görev, yetki, sorumlulukları ve çalışma usulleri ile eylem planlarının hazırlanmasında riayet edilecek temel hususlar, ilk defa, en son hazırlanan Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı gereğince, bir Bakanlık Genelgesi olarak düzenlenmiş, böylece illerimiz arasında bir yeknesaklığın sağlanması amaçlanmıştır. 2

3 Merkezden İzleme : yıllarını kapsayan Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı ile yine ilk defa; bu kurulların kuruluş ve faaliyetleri ile yerel eylem planlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin konuların, bu konuda yetkili kılınan TUBİM tarafından izlenmesine ve bu hususların gerektiğinde bir rapor halinde İçişleri Bakanlığı Makamına sunulmasına dair hükümler getirilmiştir. Bu kapsamda Kurul sekretaryası, başta Kurul toplantı sonuç raporları olmak üzere, Kurul çalışmaları ile ilgili her türlü gelişmeyi TUBİM e bildirmekle sorumlu tutulmuştur. Kurul Başkanı : Daha önceki Eylem Planları, Kurul Başkanını doğrudan Vali Yardımcısı olarak belirlerken, son Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı ( ), Valilerin de Kurula başkanlık yapmasının önünü açmış, böylece Kurula en üst düzeyde bir etkinlik kazandırılmak amaçlanmıştır. Üst Seviye Katılım : Genelge ile, her yılın ilk Kurul toplantısına Valinin başkanlık etmesi, ayrıca Valinin başkanlık edeceği tüm toplantılara üye kurumların en üst düzey yetkililerince de katılım sağlanması öngörülerek, bir nevi üst Kurul kurulmuş, böylece Kurul çalışmalarına etkinlik kazandıracak bir denetim mekanizmasının oluşturulması amaçlanmıştır. Güçlü ve Etkili Bir Kurul : Okulların açılması, ulusal ya da uluslararası panayır, festival, konser gibi önemli etkinlik ve durumlarda alınacak tedbir veya yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi; ilde yapılacak her türlü önleme faaliyetinin Kurulun bilgisi ve denetiminde yürütülmesi ve il düzeyinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında hazırlanacak tüm afiş, broşür, takvim, kitapçık, spot film, tiyatro metni gibi önleme materyallerinin incelenerek, bunların yürütülecek önleme faaliyetlerinde kullanılabilir olduğuna dair gerekli onayın verilmesi gibi görevler Kurulun yetki ve sorumluluğuna verilmiştir. Böylelikle ildeki uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon ve işbirliği halinde yürütülmesinin temini amaçlanmıştır. Yerel Eylem Planının Hazırlanması ve Takibi : İl Uyuşturucu Eylem Planlarının ve bunların uygulanma sürelerinin dolmasının ardından hazırlanacak Değerlendirme Raporlarının, İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu nun sekretaryasını yürüten birim tarafından hazırlanması, ayrıca planda yer alan faaliyetlerin ilgili kurumlar tarafından hayata geçirilmesinin takibinin Kurul tarafından yapılması öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle, ilde yerel eylem planının hangi kurum tarafından hazırlanması gerektiği konusundaki tereddütler kaldırılmış, öte yandan hazırlanan bu planlarda yer alan 3

4 faaliyetlerin ilgili kurumlar tarafından yerine getirilmesi, Kurul denetimi ile teminat altına alınmıştır. Sekretarya Görevi : Kurulun sekretarya görevinin, İl Halk Sağlığı veya İl Emniyet Müdürlükleri arasından Kurul Başkanının uygun göreceği kurum tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Bu görev, daha önceki Eylem Planlarında sağlık ya da milli eğitim birimlerine de atfedilmiştir. Sekretarya görevinin ilde hangi kurum tarafından yürütülmesinin daha uygun olacağına dair bugüne kadar TUBİM tarafından edinilen tecrübeler, bu görevin en etkili ve verimli bir şekilde İl Halk Sağlığı veya İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülmesinin uygun olacağını göstermiştir. Yeni Psikoaktif Maddelerin Takibi : Kurul toplantılarında, ilde görülen yeni psikoaktif maddelerin ele alınması ve ivedilikle TUBİM e bildirilmesi öngörülmüştür. Böylelikle; yasal kısıtlılık altında olmayan yeni psikoaktif maddelerle daha etkin mücadele için, 2006 yılında TUBİM bünyesinde kurulan Erken Uyarı Sistemi (EWS) Ulusal Çalışma Grubu çalışmalarına tüm illerimizce destek olunması hedeflenmiştir. Erken Uyarı Sistemi (EWS) toplantılarında, ele alınan bu yeni maddelerden gerekli görülenlerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamına alınması için gerekli prosedür başlatılmaktadır. Bu çerçevede, bu güne kadar toplam 94 yeni psikoaktif madde 2313 sayılı Yasa kapsamına alınmış, 139 maddenin daha yasa kapsamına alınması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Toplanma Sayısı : Kurulun yılda en az üç kez toplanması öngörülmüştür. Bu şekilde bir düzenlemeyle, Kurulun toplanma sayısı bakımından her il için asgari bir standart getirilmiş, böylece Kurulun yıl içerisinde sürekli aktif bir durumda olması hedeflenmiştir. Devamlılık : Kurulun yıl içerisinde düzenli olarak toplanmasından ve faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesinden Valilik Makamı sorumlu tutulmuş, ayrıca Kurul toplantılarına, zorunlu bir neden olmadıkça, aynı temsilciler tarafından katılım sağlanması öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle, Kurulun çalışmalarını düzenli olarak devam ettirmesi teminat altına alınmıştır. 4

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

TÜRKİYE DE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI

TÜRKİYE DE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI TÜRKİYE DE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da önemle vurgulandığı üzere, kamu yönetiminde insan kaynaklarını, yönetsel

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı