135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz"

Transkript

1 Cihan Demirci Damdaki Mizahçý Mizah Dergilerimizde Yazýnýn Serüveni 135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz epeyce bir süredir dergilerinde mizah öyküsü ne ve mizah yazýnýna pek yer vermez oldular! Mizah dergiciliði serüvenimiz bir yerde yazýyla-çizginin serüveni ve tatlý rekabetidir aslýnda. Bundan tam 135 yýl önce yazýnýn çizgiye karþý ezici aðýrlýðýyla baþlayan bu serüvende zaman içerisinde çizgi yazýyý yakaladý ve neredeyse dergi içeriðinde eþit duruma getirdi vaziyeti; ancak 1970'li yýllarýn baþlarýndan itibaren, özellikle de Gýrgýr'la baþlayan bir süreçte çizgi yazýnýn tamamen önüne geçti. Peki sonrasýnda neler oldu demeden önce gelin þimdi durumu daha iyi kavrayabilmek için en baþa dönelim. Önce aklýmýza kazýmamýz gereken bir matbaa gerçeði ile baþlayalým söze. Gutenberg'in kurþun harflerle ilk baskýyý yapýp matbaayý 1436'da keþfetmesinden ancak 291 yýl sonra 1727'de matbaaya kavuþabilen (yazýyla da yazalým tam; iki yüz doksan bir yýl!) Osmanlý Ýmparatorluðu aslýnda yayýncýlýk serüvenine daha iþin baþýnda üç asýr geriden girmiþti! Ama ayný Osmanlý Ýmparatorluðu'nda yaþanan ve bilinmesi gereken önemli bir gerçek daha vardý. Osmanlý Ýmparatorluðu içerisinde yaþayan azýnlýklardan Museviler ilk matbaalarýný Gutenberg'den sadece 57 yýl sonra, yani 1493'te; Ermeniler 1567'de, yani 131 yýl sonra; Rumlar da 1627'de yani 191 yýl sonra kurabilmiþken o topraklarýn gerçek hâkimi olan Osmanlý matbaaya 1727'de gene azýnlýk kökenli bir Osmanlý vatandaþý olan Ýbrahim Müteferrika'nýn çabalarý sayesinde kendi topraklarýnda matbaayý en son kullanabilen olmuþtu! Kendi hükümran olduðu topraklarda bile sona kalmayý baþarabilen Osmanlý, aslýnda biz Türklerin her þeyi son dakikaya býrakma ve sonra da telaþ içerisinde kalma alýþkanlýðýný da bu anlamda atasý olsa gerek! Osmanlý'daki ilk gazete de matbaanýn Osmanlýya geliþinden tam ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

2 MÝZAH DERGÝLERÝMÝZDE YAZININ SERÜVENÝ yýl sonra II. Mahmut döneminde 1831'de yayýmlanmaya baþlayan Takvim-i Vakayi olmuþtu. Yayýncýlýk anlamýnda hep asýrlýk açýklar yaþayan Osmanlý bu açýðýný kapatmak için kimi zaman çok hýzlý koþtu, kimi zaman fazla hýza gelemeyip sansürcü kafasýyla hýz kesti. Ýlk gazetenin 1831'de yayýmlanýþýndan tam otuz altý yýl sonra 1867'de çýkan Ýstanbul adlý gazetede ilk defa karikatürlere rastlamaya baþlarýz Ýstanbul gazetesinde ilk kez görülen karikatürün bir mizah yayýnýna taþýnmasý konusunda ise basýnýmýzda yýllardýr hep farklý tarihler yer almýþtýr. Ýlk adýmda Yassah hemþerim! Osmanlý'da ilk mizah dergisi, Ermeni asýllý bir Osmanlý aydýný olan Teodor Kasap'ýn 1870'te çýkardýðý Diyojen dergisidir. Diyojen ve sonrasýnda arka arkaya çýkan Hayal, Kahkaha, Geveze, Latife, Çaylak gibi mizah dergilerinin soluðu henüz yedi yýllýk bir süreçteyken, ne yazýk ki 1877'de meclise gelen Matbuat Nizamnamesi ile padiþah Abdülhamid tarafýndan kesilmiþ ve Abdülhamid'in otuz iki yýlý bulan baský rejimi sýrasýnda mizah dergileri yasak olduklarý için yayýmlanamamýþtýr. Yani bu topraklarýn 20. yüzyýla mizah dergisiz girdiðinin altýný çizmekte yarar var Kýsacasý mizah dergileri 20. yüzyýlda gözlerini ilk kez 1908 yýlýnda II. Meþrutiyet'in ilanýyla açabilmiþlerdir. Anlaþýldýðý üzere mizah dergilerimizin 20. yüzyýlý Abdülhamid kâbusu yüzünden sekiz yýl gecikmeli olarak 1908'de baþlayabildi diyebiliriz Otuz iki yýl gibi bir süre susmak zorunda kalan mizah dergileri ancak 1908'de 20. yüzyýla adým atarken öylesine bir patlamýþlardýr ki Ýstanbul'da bir anda kýrka yakýn mizah dergisi çýkmaya baþlamýþtýr. Bu çýkan dergilerin çoðu kýsa süreler içerisinde kapanmýþ olsa da böylesine bir dergi patlamasý 20. yüzyýl boyunca bir daha yaþanmamýþtýr Sonuçta sorunlu da olsa mizah dergilerimizin yayýncýlýk serüveninin baþlangýcýnda aðýrlýkta olan yazýdýr. Örneðin Diyojen dergisinin yazarlarý arasýnda Teodor Kasap, Ali Bey, Ebüzziya Tevfik, Namýk Kemal, Ahmet Mithat gibi isimler yer alýr. 20. Yüzyýlýn ilerleyen yýllarýnda Kurtuluþ Savaþý dönemine geldiðimizde de ilginç bir durum görürüz. Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda Ankara hükümetini tutan ve Kurtuluþ Savaþý'na destek veren mizah dergisi Güleryüz'ü (1921) Sedat Simavi, buna karþýlýk Ýstanbul merkezli Osmanlý hükümetini tutan ve Kurtuluþ Savaþý'na karþý çýkan mizah dergisi Aydede'yi de dönemin ünlü yazarlarýndan Refik Halit Karay çýkarýr. Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda iþgalci devletlerden yana tavýr alan Aydede dergisi on sayý çýktýktan sonra Kurtuluþ Savaþý'nýn kazanýlmasýyla kapanýr, ama bu dergi aþaðý yukarý ayný kadroyla 1922'de yeni bir dergiye dönüþür. Bakýn, 1922 yýlýndaki mizah dergiciliðimizde yazýnýn çizgiye karþý olan aðýrlýðýný anlayabilmek için o dönem Aydede dergisindeki yazar kadrosunu þöyle bir sýralayalým: Refik Halit Karay, Yusuf Ziya Ortaç, Osman Cemal Kaygýlý, Reþat Nuri Güntekin, Selami Ýzzet Sedes, Ercüment Ekrem Talu, Orhan Seyfi Orhon, Halil Nihat Boztepe, Fazýl Ahmet Aykaç, Rýza Tevfik. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

3 CÝHAN DEMÝRCÝ Yazar aðýrlýklý dergi: Akbaba Aydede'nin kapanmasýyla sadece adý deðiþerek Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon tarafýndan çýkarýlmaya baþlanan yeni mizah dergisine gelelim þimdi. Bu dergi 20. yüzyýlýn en uzun ömürlü dergisi olan Akbaba'dan baþkasý deðildir Akbaba dergisi uzun yayýn hayatý boyunca birkaç kez kapansa da yayýný birkaç kesintiye uðrasa da 1922'de baþlayan yolculuðunu 1977 yýlý sonunda noktalar, yani elli beþ yýllýk bir ömür sürer. Hiç unutmam, henüz on dört yaþlarýndaydým ve her hafta Akbaba'yý satýn aldýðým Erenköy tren istasyonundaki bayiye gittiðimde Akbaba'yý uzatan bayii; Bak bu Akbaba'nýn son sayýsý demiþti Akbaba'nýn üzerindeki tarih 28 Aralýk 1977'ydi ve Cafer Zorlu imzalý kapak karikatüründe Noel Baba kaçýrýlmýþ ve fidye isteniyordu hatýrladýðým kadarýyla O dönemlerde uzunca bir süredir uzatmalarý oynayan Akbaba tahtýný çoktan Gýrgýr'a kaptýrmýþtý zaten. En uzun ömürlü mizah dergisi olan Akbaba'yý incelediðimiz zaman yazýnýn çizgiye karþý dikkat çekici bir aðýrlýðýyla karþýlaþýrýz. Aslýnda bu durum Akbaba'nýn yayýmlandýðý döneme özgü genel bir durumdur. Akbaba'nýn baþlangýç yýllarýnda yukarýda saydýðýmýz Aydede'nin yazar kadrosundaki isimlerin pek çoðunun yaný sýra Peyami Safa, Ahmet Rasim, Mehmet Rauf, Feridun Kandemir gibi edebiyatçýlar da yazýlarýyla görülürler bu dergide. Özellikle 1930'lu yýllardan baþlayarak taradýðým mizah dergilerinde yer alan öykü, roman tefrikasý ve mizah yazýlarýnda ilginç bir akýmýn baþladýðýný da görürüz. Bu akým takma isim le yazma merakýdýr. Bakýn þu an elimdeki 1936 yýlýna ait, Sedat Simavi'nin çýkardýðý Karikatür adlý mizah dergisinde yazar adlarý; Papaðan, Ýspinoz, Boncuk gibi takma isimlerden oluþuyor. Üç yazar, bir çizer: Markopaþa Bu noktada 1946 yýlýna gelmekte ve sadece üç yazar, bir çizerden oluþan dört sayfalý mizah gazetesi Markopaþa'nýn gücüne deðinmekte yarar var. 25 Kasým 1946'da ilk sayýsý çýkan bu dört kiþilik mizah gazetesinin kadrosu: Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Rýfat Ilgaz ile bu üç yazara çizgileriyle katký saðlayan çizer Mim Uykusuz'dan oluþuyordu. %75 bir oranda yazar aðýrlýklý diyebileceðimiz bu ilginç ve sýký muhalif gazete Türk mizah yayýncýlýðý tarihinin yüz aký olurken dönemin iktidarýnýn þimþeklerini üzerine çekerek sayýsýz kez kapatýldý. Kesintilerle ve sürekli deðiþen adlarla süren bu müthiþ serüven dört yýl sürdü. Markopaþa serüveni, bize mizah gazetesi ya da dergisinde özellikle yazý nýn ne denli müthiþ bir güç olacaðýný da göstermiþ oldu. Yazar kadrosu göz kamaþtýran Tef dergisi Þimdi gelelim bizim tarihimizde önemli bir yýl olan 1960'a Bakýn, 1960 yýlýnýn en önem- 78 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

4 MÝZAH DERGÝLERÝMÝZDE YAZININ SERÜVENÝ li mizah dergilerinden Tef var þu an elimde. Ýlk önce yýllarýnda yayýmlanan bu dergi yayýnýna ara vermiþ, 1960 ihtilali sonrasý oluþan rüzgârla yeniden çýkmýþtý. Ertem Eðilmez'in sahibi olduðu Tef, mizah tarihimizde önemli izler býrakmýþ bir dergidir. Size Tef dergisinin 1960 yýlýndaki yazar kadrosunu özellikle saymak isterim: Adnan Tahir, Adnan Veli, Alplaçin, Aziz Nesin, Bedii Faik, Bülent Oran, Çetin Altan, Ýlhan Engin, Haldun Taner, Halit Kývanç, Melih Cevdet Anday, Orhan Boran, Reþat Ekrem Koçu, Rýfat Ilgaz, Selami Ýzzet Sedes, Suavi Sualp, Yalçýn Kaya, Zahir Güvemli Gördüðünüz gibi bir mizah dergisi için müthiþ bir yazar kadrosu bu. Derginin ikinci sayfasýndaki künyesinde gururla sýralanmýþ bu isimleri saydýðýnýzda dergide on sekiz yazarýn yazdýðýný görüyorsunuz. Tef'in o sayýdaki çizer sayýsý da yirmi bir. Yani neredeyse çizeri kadar yazarý olan bir dergi Tef. Dergide pek çok öykü, mizah yazýsý, kýsa fýkra, tefrika ve yabancý yazarlardan çevrilmiþ öykü ve tefrikalar dikkat çekiyor. Tef, çizgiyi de oldukça iyi kullanan, ama yazýnýn gücünden de fazlasýyla yararlanmýþ bir mizah dergisi olarak övgüyü fazlasýyla hak ediyor. Yazýnýn çizgiye karþý üstünlük kurduðu yýllar bu þekilde sürerken þimdi gelelim dünya üzerinde dönüm noktasý olmuþ bir yýla; 1968'e Akbaba zaman zaman ara verdiði yayýnýna henüz dolu dizgin devam etmektedir. O tarihlerde derginin bayraðý Yusuf Ziya Ortaç'ýn oðlu Ergin Ortaç'tadýr. Elimdeki Akbaba dergisi 1968 yýlýnýn Haziran ayýna ait. Dördüncü sayfasýnda Aziz Nesin'in tam sayfa öyküsü var. Beþinci sayfada Refik Erduran'ýn yazý köþesi, altýncý sayfada Muzaffer Ýzgü'den gene tam sayfa bir mizah öyküsü. Sonrasýnda Adnan Veli'den bir öykü, Vedat Saygel'den bir öykü, Suavi Süalp'ten farklý mizah yazýlarý, Yalçýn Kaya ve gene Muzaffer Ýzgü'den bir baþka öykü derken derginin sonunda çeviri bir öykü. Yirmi dört sayfa olarak yayýmlanan dergide tam on bir ayrý mizah yazarýnýn öykü ve mizah yazýsý çýkýyor karþýmýza. Yazýnýn saltanatýndan çizginin saltanatý Gýrgýr'a Mizah dergilerimizdeki yazar kadrolarýn aðýrlýðý ve yazýnýn kendini gösterdiði, bu sayede edebiyat dünyasýna pek çok mizah yazarýnýn girdiði verimli bir dönem ilginçtir, ama içinden benim de yetiþtiðim Gýrgýr dergisiyle son bulmuþtur. 1972'de yayýmlanmaya baþlayan Gýrgýr dergisinin ömrü on yedi yýl oldu. 1989'un Aralýk ayýnda biten bu müthiþ derginin en önemli özelliði yaratýcýsý Oðuz Aral'ýn çizginin gücünü öne çýkaran bir dergi ortaya çýkarmasýydý. Þüphesiz 1950'lerden sonra mizah dergilerindeki çizgi gücü giderek yazýya yaklaþmaya baþlamýþ, ama genellikle yazýnýn gölgesinde kalmýþtý. Oðuz Aral bu anlamda bir devrim yaparak tamamen çizgi aðýrlýklý bir mizah anlayýþý yarattý ve bir yerde yazýyý da çizgiye dönüþtürmüþ oldu. Gýrgýr'ýn ilk yýlý olan 1972'de dergide yazý olarak sadece Aziz Nesin'in öyküleri ve yabancý öyküler görülür. Örneðin 1972'deki yedinci sayýya baktýðýmýzda gözüken tek yazar, Aziz ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

5 CÝHAN DEMÝRCÝ Nesin'dir. 1973'te dergide bir süre Suavi Süalp çalýþýr yazar olarak, sonrasýnda derginin erken yaþta ölene dek tek yazarý olacak, Ýsmet Çelik çýkar ortaya, ondan sonra da Atilla Atalay alýr tek yazar bayraðýný. 1980'lerin baþlarýnda Oðuz Aral okurlardan gelen istek ve tepkiler üzerine mizah öyküleri yayýmlamaya baþlar, ki derginin sonradan yazarý olan Atilla Atalay da, ben de o öykülerle ortaya çýkanlardan olmuþuzdur. On yedi yýllýk ömrü süresince tek bir yazarla, ama sayýsýz çizerle tam bir çizgi mizah dergisi olan Gýrgýr'ýn mizah öyküsüne yer verdiði 1980'li yýllarýn baþlarýný þimdi heyecanla anýmsýyorum. O dönem pek çok genç mizah öykücüsü Gýrgýr için devrim sayýlacak bir kararla baþlayan bu köþe sayesinde imzasýný ortaya çýkarmýþtý. Ama bu kararda dergiye yaðmur gibi öykü yaðdýran okurun yarattýðý güç de çok önemliydi doðrusu. Ustalarýmdan biri olarak gördüðüm Oðuz Aral Aðabeyle ilgili ilginç bir gözlemimi aktarmak istiyorum Oðuz Aðabey, dediðim gibi Gýrgýr'ýn en parlak dönemlerinde, açýk söylemek gerekirse, yazýyý hep ikinci plana itmiþ ve Gýrgýr'da karikatürü ön plana çýkarmýþtý. Dediðim gibi Gýrgýr'ýn her dönemde sadece bir tane mizah yazarý olmuþ, diðerleri hep stepne ya da yedek kulübe adamý olarak kalmýþlar, kendilerini gösterme fýrsatýný karikatürcülere göre çok daha zor bulmuþlar, daha doðrusu pek de bulamamýþlardý. Gýrgýr'da o dönemlerde ikinci bir yazarýn kendini gösterebilmesi için birincinin ya ölmesi ya da dergiden ayrýlmasý gerekiyordu iþin gerçeði! Ancak hayatýn cilvesi iþte! Þu iþe bakýn ki zamanýnda Gýrgýr'da mizah yazarlarýna pek fazla þans vermeyen, onlarý küçücük alanlardaki boþluklarda yazmaya iten Gýrgýr'ý sadece karikatür aðýrlýklý bir dergi olarak oturtan sevgili Oðuz Aðabeyimiz ömrünün son yýllarýnda Hürriyet gazetesinde mizah yazarlýðý yaptý! Hem de öylesine keyifli, öylesine güzelim yazýlar yazdý ki çizgisini bile sollayacak bir düzeyde yazýlardý bunlar. Bu noktada Gýrgýr da da keþke mizah yazarlarýna biraz daha fazla þans verseydi diye sormadan edemiyor insan. Ama soru sormaktan çekinmeyen biri olarak ben, kendisine son yýllarýnda bu soruyu sorduðumda bu anlamda bana hak vermesi çok hoþuma gitmiþ, ustayý gözümde daha da büyütmüþtü. Tarihin garip bir cilvesini hem yazan hem de çizen biri olarak buraya not düþmek istedim sadece. Bir çizgi ustasý için yazarlýk nedir? Oðuz Aral'la 2002'de yaptýðým bir söyleþide kendisine yazarlýðýyla ilgili þu soruyu sormuþtum: Karikatürcü Oðuz Aral, son yýllarda karþýmýza Huysuz Ýhtiyar yazýlarýyla mizah yazarý Oðuz Aral olarak çýktý. Karikatürcülükten gelmiþ olmak mizah yazarlýðýnýza neler katýyor? Sevgili Oðuz Aral þöyle yanýt vermiþti bu soruma: Bir kere ben resim hayal edebiliyorum, yazarlar resim hayal edemez, kelimelerle düþünür. Bu, bir avantaj, ama ikincisi, yazarlýk çok zor bir þeymiþ, yani Allah sizi korusun çok kaypak bir þey. Þimdi çizgide bir þey çizersiniz, onu beðenmezseniz oturur tekrar çizersiniz hallolur, ama sözcükler öyle deðil ki gaydýrý kup- 80 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

6 MÝZAH DERGÝLERÝMÝZDE YAZININ SERÜVENÝ pak Cemilem iþte! Þimdi cümleyi böyle yapýyorsunuz olmuyor, çevirip baþka türlü yazýyorsunuz, bu defa da baþka türlü bir anlam çýkýyor ortaya. Halbuki ben baþka bir þey anlatmak istiyorum. Bir de baþlýyorsunuz yazmaya, ortaya anlatmak istediðiniz deðil bambaþka bir þey çýkabiliyor. Yani yazarlýk kötü bir þeymiþ, iyi ki geç baþlamýþým Gýrgýr sonrasý baþlayan son on beþ yýllýk mizah dergisi sürecinin mizah yazýný için hiç de parlak olmadýðýný, hatta Gýrgýr'ýn o tek yazarlý yýllarýný bile arattýðýný düþünüyorum. Çünkü günümüz mizah dergileri artýk edebi anlam taþýyan mizah yazýlarýna ve öykülerine yer vermiyor, hatta mizahla hiçbir ilgisi olmayan çok aðýr yazýlar yayýmlýyorlar. Bu durum mizah yazýnýnýn giderek yok olmasýna yol açýyor. Ýþte bu noktada mizah yazýný, mizah dergilerinden uzaklaþýyor ve kendisine yeni mecralar arýyor. Ýþte bu anlamda edebiyat ile mizahý iç içe geçiren Öküz ve sonrasýnda Hayvan gibi dergiler çýkýyor karþýmýza. Mizah öyküsü yazanlarýn dikkatine! Mizah öyküsü deneyen-yazan yazar adaylarýnýn bu öykülerini deðerlendirecek ve yayýmlayacak dergi bulmakta çok zorlandýklarý bir dönemden geçiyoruz. Mizahý edebiyattan tamamen kopartan bir anlayýþ yüzünden mizah dergilerinde öykü ve benzeri edebiyat türleri uzunca bir süredir yayýmlanamýyor. Ýmge Öyküler dergisi bu noktada mizah yazýný üzerine kafa yoran bir mizahçýya kapýlarýný açarak bence cesur bir adým attý. Þimdi ben de buradan mizah öyküsü deneyen, yazan ama yazdýklarýna ses bulamayan arkadaþlara sesleniyorum. Bu köþeyi okurlarla daha aktif hale getirmenin zamanýdýr. Bana mizah öykülerinizi iletin, yirmi beþ yýllýk yazarlýk deneyimlerimden yola çýkarak bu köþeden onlarla ilgili deðerlendirmeler yapalým ve hatta içlerinden yayýmlanmaya deðer olanlarý Ýmge Öyküler dergisinde yayýmlanmasý için önereyim. Ama sizden ricam bu öyküleri word dosyasý içinde adresine iletmeniz. Gelecek sayýya dek, aklýmýzda hayýrlýsý neyse o olsun ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

1 3MURAT BELGE. Edebiyatta Ermeniler

1 3MURAT BELGE. Edebiyatta Ermeniler 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7Edebiyatta Ermeniler 1 3MURAT BELGE 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 1973 Caprice Gönderen : alparslanbirinci - 14/11/2010 21:19 Yeni aldýðým 1973 Caprice'in fotolarýný sizinle paylaþmaktan mutluluk duyuyorum http://img602.imageshack.us/img602/720/21854026.jpg http://img202.imageshack.us/img202/3420/dsc02025rx.jpg

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

N i d a N e v r a S a v c ý l ý o ð l u

N i d a N e v r a S a v c ý l ý o ð l u Bülten N i d a N e v r a S a v c ý l ý o ð l u Merhaba, Size burada, bu sayýdan itibaren neler okuyabileceðinizle ilgili bir önbilgi veremeyeceðim. Konu baþlýklarý size ipucu, bana da bir sonraki sayý

Detaylı

TÜRK EDEBĐYATI TARĐHĐNDE MÜHĐM BĐR MECMUA: AKBABA (1922-1977) AN OUTSTANDING MAGAZINE IN THE HISTORY OF TURKISH LITERATURE: AKBABA (1922-1977)

TÜRK EDEBĐYATI TARĐHĐNDE MÜHĐM BĐR MECMUA: AKBABA (1922-1977) AN OUTSTANDING MAGAZINE IN THE HISTORY OF TURKISH LITERATURE: AKBABA (1922-1977) TÜRK EDEBĐYATI TARĐHĐNDE MÜHĐM BĐR MECMUA: AKBABA (1922-1977) ÖZET Necati TONGA * Periyodikler, yayımlanmaya başladığı dönemden beri edebiyatımızın ve fikir hayatımızın gelişmesinde önemli görevler üstlenmişlerdir.

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

DİPNOTLAR. [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924.

DİPNOTLAR. [1] İlmi Heyet, Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. DİPNOTLAR [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. [2] Rapor hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: John Dewey, Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, Maarif Vekaleti Yayını, İstanbul, 1939. [3] Şükrü Saraçoğlu,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II İÇİNDEKİLER BÖLÜM I EDEBİYAT NEDİR? TÜRK EDEBİYATI NIN GEÇİRDİĞİ EVRELER NELERDİR?... 1 1. İslamiyet Öncesi Dönem... 2 2. İslamiyet in Etkisi Altındaki Dönem... 2 3. Batı Etkisindeki Dönem... 3 a. Tanzimat

Detaylı

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009 sayý yýl : 7 MART - NÝSAN 200 TEKNÝK GEZÝLERÝMÝZ DEVAM EDÝYOR eskisehir.mmo.org.tr No lu telefonu çevirin en yakýn Makina Mühendisleri Odasý Þubesi karþýnýzda olacaktýr. Cep telefonu ile arayan üyelerimiz

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

bizi altüst ettiði yaþamalara. Vüs'at O. Bener çok kýsa bir süre sonra, Sað kalmaktan utanmaya

bizi altüst ettiði yaþamalara. Vüs'at O. Bener çok kýsa bir süre sonra, Sað kalmaktan utanmaya Vüs at O. Bener ile Söyleþi * Ö z c a n K a r a b u l u t Fotoðraf: Mahmut Turgut Vüs'at O. Bener'le birkaç kez ertelenmiþ, gecikmiþ bir buluþmayý sonunda gerçekleþtiriyoruz. Çankaya'da Denizatý Pastanesi'nde

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

A t t i l â Þ e n k o n

A t t i l â Þ e n k o n Atölyesi A t t i l â Þ e n k o n Ýmge Öyküler Atölyesi'ne gönderilen öyküleri bu sayýdan itibaren ben deðerlendireceðim. Ayný denizlerde, ayný beklentilerle seyretmiþ biri olarak, öykünün sularýna yelken

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil.

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil. Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95 Marktstraße 13 e-mail: bettina.knab@gmx.de 86866 Mickhausen - Münster Sayýn annebaba, Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz

Detaylı

Günhan Kuþkanat, Ethem Baran, Nedim Gürsel, Ömer Ayhan, Onur Caymaz

Günhan Kuþkanat, Ethem Baran, Nedim Gürsel, Ömer Ayhan, Onur Caymaz Panel: Kent-Kültür-Öykü * Günhan Kuþkanat, Ethem Baran, Nedim Gürsel, Ömer Ayhan, Onur Caymaz Nedim Gürsel: Hoþ geldiniz. Biraz geç baþlýyoruz, kusura bakmayýn Bir Akdeniz limanýnda olsaydýk zaten yarým

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar ÖÐRENME Öðrenme, bireyin çevresi ile etkileþimi sonucu kalýcý olan davranýþ kazanmasýdýr. Öðrenme planlý ve düzenli etkileþim sonucu olur. Eðitimde hedef, toplumun geliþimine katký saðlayacak bireyi geliþtirmektir.

Detaylı

Haftalýk Toplantý ve Etkinlik Raporu

Haftalýk Toplantý ve Etkinlik Raporu Ray KLINGINSMITH UR BAÞKANI Ahmet KARA UR 2420. Bölge Guvernörü Güray ERTEM 12.Grup Guvernör Yrd. Haftalýk Toplantý ve Etkinlik Raporu 292.Toplantý Bilgileri ÜYELER YER Divan Otel / Çorlu ADI SOYADI KATILDI

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER)

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) SIRA NO ADI SOYADI SİCİLİ DOĞUM TARİHİ GİRECEĞİ GRUP GRUP ADI ENGEL DURUMU 1 BURAK YALÇINKAYA 168855

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

Sayın Bülent SOYLAN Yeminli Mali Müşavir (E. Hesap Uzmanı)

Sayın Bülent SOYLAN Yeminli Mali Müşavir (E. Hesap Uzmanı) Yeminli Mali Müşavir (E. Hesap Uzmanı) 12.11.2011, Şişli-İstanbul 108 Dursun Ali Yaz Özgeçmiş PTT çalışanı olan babasının memuriyeti dolayısıyla bulunduğu Adapazarı nda 1949 yılında doğdu.baba tarafından

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 18/10/2014 tarihli yazıda aynen; Kurulumuzun 12/10/2014 tarihli, 2014/4087 sayılı kararı ile, 18 Ekim 2014 Cumartesi günü

Detaylı

Biyolojik yapýlar için yaþlýlýk kaçýnýlmaz bir süreç.

Biyolojik yapýlar için yaþlýlýk kaçýnýlmaz bir süreç. 3 Prof. Dr. Berna ARDA Biyolojik yapýlar için yaþlýlýk kaçýnýlmaz bir süreç. Zaman zaman yeryüzündeki ve uzaydaki çeþitli yapýlar için bile kullanýyoruz ayný sözcüðü. Yaþlý dünyamýzdan, yaþlanmýþ gezegenlerden

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

MÝMARLIK EÐÝTÝMÝNÝN DÖNÜÞÜMÜ

MÝMARLIK EÐÝTÝMÝNÝN DÖNÜÞÜMÜ 7 MÝMARLIK EÐÝTÝMÝNÝN DÖNÜÞÜMÜ Dosya Editörü Nurcihan Doðmuþ Kadýoðlu H. Ali Ulusoy TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Ekim ayý bülteninin dosya konusu Avrupa Birliði Sürecinde Mimarlýk Eðitiminin Dönüþümü

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Classiccar-6.Sayýda ki Maviþ Gönderen : papatya54-12/01/2008 19:14 Classiccar'dan Bülent Aydýn ve Ruhi Köktürk geçtiðimiz pazar Ýzmit/Kocaeli'n de 63 /4 Kapý Hardtop'un dergi çekimleri için misafirimizdi.o

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne N i k o l a y S e m y o n o v i ç L e s k o v Aptalcýk1 Çeviren: Birsen Karaca Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne anladýklarýný kontrol edersek, hiçbirinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 2014 YILI KURBAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BİLGİ VE ADRESLERİ

İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 2014 YILI KURBAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BİLGİ VE ADRESLERİ EK-1 İLİ İLÇESİ 2014 YILI KURBAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BİLGİ VE ADRESLERİ KURBAN SATIŞ YERİ İLİ İLÇE İSMİ ADRESİ MERKEZ ULUCAK Y KIZILCA ÖREN ARMUTLU BAĞYURDU TORBALI

Detaylı

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ*

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ* Yazan: Josep Ladou Çeviren: Mustafa N. ÝLHAN Giriþ 1970 yýlýnda Amerikan Kongresi, ABD'de çalýþan her erkek ve her kadýn için güvenli ve saðlýklý çalýþma koþullarýnýn saðlanacaðýný garanti eden Ýþ Güvenliði

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

ÝLKER BAÞBUÐ'UN AÇIKLAMALARI

ÝLKER BAÞBUÐ'UN AÇIKLAMALARI ÝLKER BAÞBUÐ'UN AÇIKLAMALARI Türk Kardeþlik Merkezi GENELKURMAY BAÞKANI ORGENERAL ÝLKER BAÞBUÐ UN TELEVÝZYON PROGRAMINDA YAPTIKLARI AÇIKLAMALAR(TAM METÝN)( 05 Temmuz 2010 ) Uður DÜNDAR : Sayýn Genelkurmay

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

TOTBÝD Dergisi. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði Dergisi Cilt 6 Sayý 3-4 2007. Yazým Kurallarý. Dernek Baþkanýndan

TOTBÝD Dergisi. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði Dergisi Cilt 6 Sayý 3-4 2007. Yazým Kurallarý. Dernek Baþkanýndan TOTBÝD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði Dergisi Cilt 6 Sayý 3-4 2007 TOTBÝD Dergisi ISSN: 1303-6343 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði tarafýndan yýlda 4 kez yayýnlanýr

Detaylı

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü Ali Çolak Bir Bahçe Düþü Deneme ALÝ ÇOLAK; 1965 yýlýnda Nazilli de doðdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi nde baþladýðý yüksek öðrenimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eðitim Fakültesi Türk

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI Bakırköy 6 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/KİLİTBAHİR KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/ADNAN KAHVECİ BULVARI KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/BEYAZ LALE KÖYÜ/ATAKÖY 3-4-11. MAHALLESİ/ADNAN

Detaylı

GARİP AKIMI (I. YENİ)

GARİP AKIMI (I. YENİ) GARİP AKIMI (I. YENİ) Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu nun oluşturduğu bir topluluktur. 1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Garip adlı ortak bir kitap yayımladılar.

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 1 2 ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 3 ÞÝÝR DÝZÝSÝ Dizi Editörü HÝLMÝ YAVUZ Yayýn Yönetmeni : Ýlknur Özdemir Dizgi : Serap Kýlýç Düzelti : Fulya Tükel Montaj : Mine Sarýkaya Kapak Düzeni : Semih Özcan Ýç Baský

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Ýsviçre\'den Gelen Yaralý Klasik Bir Dost 69 Camaro RS/SS Gönderen : papatya54-26/10/2010 19:44 Sitemizinde üyesi olan kafkas54 nickli kardeþimiz Melih "Neye niyet neye kýsmet"dercesine geçen yaz satmasaydý

Detaylı

Theo Nichols Nadir Suður Önsöz Bu araþtýrma Sivil Toplum Diyaloðu: Ortak Çalýþma Kültürü Aracýlýðýyla AB ve Türkiye den Ýþçilerin Bir Araya Getirilmesi projesinin bir parçasý olarak gerçekleþtirilmiþtir.

Detaylı

2006 Takvim Yılı Gelir Vergisi Rekortmenleri Listesi

2006 Takvim Yılı Gelir Vergisi Rekortmenleri Listesi (2007-04-03) Ankara Vergi Dairesi Başkanı Sayın Şinasi Candan 2006 Vergilendirme dönemi Rekortmenlerini Basın Toplantısı ile açıkladı >>> ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BASIN BÜLTENİ 2006 Takvim Yılı

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 468 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi

Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi Ýlaç Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi SSK ilaç üreticisi konumundadýr, SSK Türkiye'de en fazla ilacý alýcý konumunda olan kamu kurumudur, SSK'nýn saðlýk sigortacýlýðý

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Gazetecilik (İÖ) SINAV TARİHİ VE SAATİ 16.11.2013-1000 L02 Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı İmza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 245111014 245111091 245109003 245110054 245111100 245111077

Detaylı

2005/2006 Sezonu Yeþeren Kabare Türk Tiyatrosu 7.Türk Dünyasý Tiyatro Ödülleri

2005/2006 Sezonu Yeþeren Kabare Türk Tiyatrosu 7.Türk Dünyasý Tiyatro Ödülleri 2005/2006 Sezonu Yeþeren Kabare Türk Tiyatrosu 7.Türk Dünyasý Tiyatro Ödülleri Fikri Þiþko, Refki Taç, Orhan Volkan, Bayram Deda, Besim Sipahi, Ayla Þahin ve A.R.Yeþeren den oluþan Seçici Kurulu 2005/2006

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Baþkan Hisarcýklýoðlu: Kaliteli üretim yapamazsak, rakiplerimizle rekabet etme þansýmýz olmaz. 72. GENEL KURUL da. Türkiye Hepimizin mesajý

Baþkan Hisarcýklýoðlu: Kaliteli üretim yapamazsak, rakiplerimizle rekabet etme þansýmýz olmaz. 72. GENEL KURUL da. Türkiye Hepimizin mesajý Baþkan Hisarcýklýoðlu: Kaliteli üretim yapamazsak, rakiplerimizle rekabet etme þansýmýz olmaz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, yurtdýþýndaki rakiplerle rekabet

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 1 2 Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 3 Can Yayýnlarý: 1658 Türk Edebiyatý: 475 Ferit Edgü, 2007 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2007 1. basým: Eylül 2007 2. basým: Kasým 2007 Kapak

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 06 F 1956... Gönderen : hselcuk - 27/01/2008 07:03 http://img530.imageshack.us/img530/6765/56selm202eo7.jpg Gönderen : hselcuk - 27/01/2008 07:06 bu resim ekleme iþini kapacaz ama biraz uraþtýracak. iþ

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 02.02.2016 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 25.01.2016 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 5518 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli?

Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Dr. Ali Asker (*) AGÝT Minsk Grubu = AGÝT Turizmi Son birkaç aydan beri Azerbaycan siyasi terminolojisine yeni bir terim dahil edilmiþtir: AGÝT Turizmi.

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI ÖZEL SAYISI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI ÖZEL SAYISI MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI ÖZEL SAYISI C.17 S.3-4 Y.2011 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Hayatın kıyısında bir yerde vergi hukuku

Detaylı

4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. 1.İsim : Turgut. 2.Soyadı: Yüksel. 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi. Derece Alan Üniversite Yıl

4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. 1.İsim : Turgut. 2.Soyadı: Yüksel. 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1.İsim : Turgut 2.Soyadı: Yüksel 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Doktora 5.Akademik Unvanlar Arts

Detaylı

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı Tasavvuf Ve Gelenek Seminerleri EDEBİYAT MEVSİMİ 2012 24 ARALIK 2012 PAZARTESİ AÇILIŞ PROGRAMI 4.İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ 11:00 Açılış Konuşmalar 24 ARALIK 2012

Detaylı

TOPLANTI YERİ : BURÇ BEST OTEL DEVAM ORANI : %50,00 (Geçici Devam Oranı) TOPLANTI SAATİ : 20:00 ÜYE SAYISI : 20

TOPLANTI YERİ : BURÇ BEST OTEL DEVAM ORANI : %50,00 (Geçici Devam Oranı) TOPLANTI SAATİ : 20:00 ÜYE SAYISI : 20 237. TOPLANTI - 23-09-2009.01.2009 TOPLANTI YERİ : BURÇ BEST OTEL DEVAM ORANI : %50,00 (Geçici Devam Oranı) TOPLANTI SAATİ : 20:00 ÜYE SAYISI : 20.08.2008 KONUK SAYISI : KATILAN ÜYE SAYISI : 10.2008 KONUK

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ 15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ Değerlendirme Jürisi Başkanı Prof. Dr. İlham ALİYEV Onursal Başkan Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör 17 MAYIS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM)

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) Permütasyon Kombinasyon Binom Açýlýmý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

Necip Fazıl'ın Menderes'e yazdığı mektuplar!

Necip Fazıl'ın Menderes'e yazdığı mektuplar! On5yirmi5.com Necip Fazıl'ın Menderes'e yazdığı mektuplar! Habertürk Menderes in Yassıada da yargılandığı örtülü ödenek dosyasına ilişkin çarpıcı belgelere ulaştı. Yayın Tarihi : 2 Ocak 2013 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

AKSARAY (68) 1510 AKSARAY -68- MERKEZ. AKSARAY BELEDİYESİ Arsa m 2 Değeri. Mahalle

AKSARAY (68) 1510 AKSARAY -68- MERKEZ. AKSARAY BELEDİYESİ Arsa m 2 Değeri. Mahalle AKSARAY (68) 1510 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 9.Bulvar (Selçuk cad.).............26.00 79.cad (Kurtuluş cad)..............19.00 80.cad.(Şehit Ali Çakır sk.).........16.00 3700 (3 nolu sk.).................12.00

Detaylı

FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ

FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ Elde edilebilen ilk fotoðrafý. Yazý, kendi el yazýsýdýr. (1950 li yýllar) TAZÝYE DEFTERÝ Baþkaldýrýnýn ve haksýzlýða direniþin, yobazlýða karþý çýkýþýn kalesinin bir burcunu

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı