KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK"

Transkript

1 KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurulması; 06/04/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu nca 03/06/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname (KHK/639), 08/06/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kararname ile taşra teşkilatlarının kuruluşu da hükme bağlanmıştır. Bitlis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de bu kanun hükmündeki kararname esaslarına göre faaliyetlerini sürdürmektedir. TEŞKİLAT YAPISI "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 4 üncü maddesine göre İl Müdürlüğü; Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Ayrıca İl Müdürlüğümüzde Hukuk Birimide bulunmaktadır. İlimiz Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan İlçelerinde Bakanlık İlçe Müdürlüğü bulunmaktadır. İlçe Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 8. maddesine göre faaliyetlerini sürdürmektedir. MİSYONUMUZ Belirlenmiş gıda ve tarım politikaları çerçevesinde tarımsal üretim ve gıda piyasalarında etkili denetim ve düzenleme, tüketici ve halk sağlığını koruyucu tedbirler ile kırsal hayatın sosyoekonomik açıdan geliştirilmesi amacıyla; Çiftçi eğitimi ve örgütlenmesi, bitki, hayvan hastalık ve zararlılarıyla ilgili mücadele ve karantina, tarımsal faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ve gıda üreticilerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, güvenilir gıda arzı, arazi toplulaştırma hizmetleri, tarımsal işletmelere yönelik desteklerin etkinlik ve verimliliğinin sağlanması, tarımsal projelerin hazırlanması, uygulanması ve takibi, biyolojik çeşitlilik ve gen kaynaklarının korunması faaliyetlerini yürüten yenilik ve gelişime açık bir kurumuz. VİZYONUMUZ Bilgi ve teknoloji ile bütünleşmiş, Hızlı ve etkin hizmet üreterek çevreye duyarlı, uluslararası standartlara ve kurallara uyumlu, sağlıklı gıda arzı ve sürdürülebilir tarımsal işletmeler oluşturmak.

2 İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre belirlemek, b) Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına, tüketicilere ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak, c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak programın gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak, ç) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamaya dönük deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek, d) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek, e) Tarım ürünlerinin işlenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek, f) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak, g) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak, ğ) İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla il çapında plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık tarafından belirlenenleri, ilde uygulamak, izlemek, denetlemek, h) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak, ı) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak, i) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik v.b. merkezleri yönetmek; özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve kurulmuş olanları denetlemek, j) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek k) Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme işletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek, l) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği ön etüt ve envanter çalışmalarını yürütmek, m) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak, n) İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini mevzuatı doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık yönünden denetlemek,

3 ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini yapmak, uygun olmayanları enemek, o) İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak,3 ö) İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet makineleri, tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından denetlemek, gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek, p) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruma amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek, r) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler yapmak ve her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının kiralanması ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak, balıkçılık ve su ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde yürütmek. s) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak, ş) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak, t) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek, u) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, ü) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim işleme ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek, v) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlarına göndermek, y) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek, y) Tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak,

4 z) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek, aa) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımları uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek, 4 bb) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar il düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak, cc) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak, çç) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin teknik yönden kontrolünü yapmak, dd) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda projeler yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek. ee) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek, ff) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek, gg) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek, hh) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek, ıı) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılmasını sağlamak, ii) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak, jj) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve maliyeti düşürmekle ilgili iş ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il ile ilgili kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek, kk) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak, ll) İlde bulunan toprak-bitki sulama suyu analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek. mm) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek, alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

5 nn) Sulamaya açılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak, oo) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, aşı, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan, yumurta, civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan, sperma zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek, bunların tedarik ve dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkanları ve varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak, öö) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 8/9/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak, 5 pp) İlde kurulu bulunan döner sermaye işletmesi ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütmek, rr) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini arttırmak için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak kaynaklarını korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun çerçevesinde ve Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dahilinde gerekli faaliyetleri yapmak, ss) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde koordinasyonu sağlamak, şş) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık yatırım ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak, tt) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek. uu) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Sivil savunma, afet, acil durum, seferberlik ve savaş hali ile koruyucu güvenlik hizmetlerini mevzuata uygun olarak sivil savunma uzmanları eliyle yürütmek. üü) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretime katılımını ve istihdamını sağlamak, kadın örgütlerini ve girişimci kadınları desteklemek, kırsalda kadının konumunu iyileştirmek, fiziksel ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek ve kapasitesini artırmak için gerekli çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. vv) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve vali tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

6 2014 Yılı Aralık Ayı İtibariyle İl / İlçe Bazlı Kadro ve Personel Durumu: ÜNVANI STATU Merkez Adilcevaz Ahlat Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam İl Müdürü GİH İl Müdür Yardımcısı GİH Avukat GİH Şube Müdürü GİH İlçe Müdürü GİH Mühendis(Ziraat) TH Mühendis(Gıda) TH Mühendis(Su Ürünleri) TH Veteriner SH Sosyolog TH Tekniker (Ziraat) TH Teknisyen (Ziraat) TH Teknisyen(Diğer) TH Tekniker(Diğer) TH Veteriner Sağlık Teknikeri SH Veteriner Sağlık Teknisyeni SH Sağlık Teknikeri SH Sivil Savunma Uzmanı GİH 0 0 Araştırmacı GİH 2 2 Şef GİH Ev Ekonomisi Teknisyeni TH Memur / Daktilograf GİH Ambar Memuru GİH Şoför GİH Teknisyen Yardımcısı YH Bekçi YH Hizmetli YH Daimi İşçi Geçici İşçi Bilgisayar İşletmeni GİH Veri Haz. Ve Kont. GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi GİH Ayniyat Saymanı GİH TARGEL Mühendis (KADROLU) TH TARGEL Veteriner Hekim(KADROLU) SH TARGEL Mühendis (SÖZLEŞMELİ) TARGE Veteriner Hekim(SÖZLEŞMELİ) Toplam

7 İl-İlçe Araç Durumu: ( ) Merkez Adilcevaz Ahlat Güroymak Hizan Mutki Tatvan İl Toplamı Faal Gayri Faal Faal Gayri Faal Faal Gayri Faal Faal Gayri Faal Faal Gayri Faal Faal Gayri Faal Faal Gayri Faal Faal Gayri Faal Binek Pick- Up Traktör Minibü s Topla m Bina ve Arsa Varlığı: 31 Aralık 2014 yılı sonu itibariyle bina ve lojman vb. taşınmazların ilçeler üzerinden dağılımı aşağıda tablo halinde verilmiştir. İlçe Adı Hizmet Binası (Adet) Lojman (Adet) Misafirhane Garaj Merkez Adilcevaz 1 - Ahlat Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam

8 İLİMİZİN GENEL TARIMSAL DURUMU Genel Bilgiler: Yüzölçümü km 2 Toplam Nüfusu (2013) kişi Belde ve Köy nüfusu (2013) kişi ÇKS de kayıtlı Çiftçi Sayısı (2013) kişi ÇKS de kayıtlı Arazi Varlığı (2013) ,31 da Tarım Arazilerinin Dağılımı: Tarım Alanlarının Dağılımı Kullanılış Şekli Alan (Ha) Tarım Alanları İçindeki Oranı (%) Tarla Arazisi Nadas Sebze Bahçeleri Meyve-Bağ Arazisi Toplam Yılı İlimiz Tarım (Kültür) Alanları Tarım Arazilerinin % Dağılımı ALAN TİPİ Toplam Alan(ha) İl Arazisine Oranı(%) Tarıma Elverişli Alan ,72 Çayır Mera Alanları ,68 Orman Fundalık ve Dağ Alanı ,20 Göl Alanı ,86 Tarıma Elverişsiz Alan ,54 TOPLAM ,00

9 Bitkisel Üretim Değerleri 2014 yılı İlimizde Üretilen Başlıca Tarla Ürünleri Ekim Alanları (da) Ürün Adı Merkez Ahlat Adilcevaz Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam(da) Buğday Arpa Fasulye (Kuru) Tütün Patates Korunga (Yeşil Ot) Yonca (Yeşil Ot) Silajlık Mısır Şeker Pancarı Ayçiçeği Yılı İlimizde Üretilen Başlıca Tarla Ürünleri Üretim Değerleri Ürün Adı Toplam (da) Verim (Kg/da) Üretim (Ton) Birim Fiyatı (TL/Kg) Üretim Değeri (TL) Buğday , Arpa , Fasulye (Kuru) Tütün , Patates , Korunga(Yeşil Ot) , Yonca (Yeşil Ot) , Silaj Mısır , Şeker Pancarı , Ayçiçeği ,

10 2014 yılı İlçeler Bazında Yetişirciliği Yapılan Başlıca Sebze Ürünleri Ekim Alanları (da) Ürün Adı Merkez Ahlat Adilcevaz Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam Domates Biber Patlıcan Hıyar Kavun Karpuz Fasulye (Taze) Lahana (Beyaz) yılı İlimizde Yetiştiriciliği yapılan Başlıca Sebzelere ait Üretim Değerleri Ürün Adı Ekim Alanı (Da) Üretim Miktarı (Ton) Birim Fiyatı (TL/Kg) Üretim Değeri (TL) Domates , Biber , Patlıcan 25 22, Hıyar , Kavun , Karpuz , Fasulye (Taze) , Lahana (Beyaz) ,

11 2014 yılı İlçeler Bazında Yetişirciliği Yapılan Başlıca Meyvelik Alanları (da) Ürün Adı Merkez Ahlat Adilcevaz Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam Elma Armut Kiraz Ceviz Üzüm Fındık yılı İlimizde Yetiştiriciliği yapılan Başlıca Meyvelere ait Üretim Değerleri Ürün Adı Alanı (Da) Üretim Miktarı (Ton) Birim Fiyatı (TL/Kg) Üretim Değeri (TL) Elma , Armut Kiraz , Ceviz Üzüm , Fındık Yılı İl/İlçe Bazında Hayvan Varlığı Merkez Adilcevaz Ahlat Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam Büyükbaş Küçükbaş Yılı İl/İlçe Irk Bazında Hayvan Varlığı BÜYÜKBAŞ KÜLTÜR IRKI KÜLTÜR MELEZİ MANDA YERLİ YERLİ MELEZİ TOPLAM

12 2014 Yılı İl/İlçe Bazında Soy Kütüğü- Ön Soy Kütüğü Hayvan Varlığı Büyükbaş Merkez Adilcevaz Ahlat Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam Soy Kütüğü Ön Soy Kütüğü Toplam Yılı İl/İlçe Bazında Köy Kanatlı Mevcutları Kanatlı Türleri İL/İLÇE Tavuk Hindi Ördek Kaz Güvercin Diğer Kümes Hayvanları Merkez Adilcevaz Ahlât Güroymak Hizan Mutki Tatvan TOPLAM Yılı İl/İlçe Bazında eski ve yeni usul arılı kovan varlığı; İlçeler Eski Usul Kovan Yeni Usul Kovan Balmumu-Arı Üretimi (KG) Bal Üretimi (KG) Toplam Kovan Sayısı Köy Sayısı Merkez Adilcevaz Ahlat Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam

13 2014 Yılı Hayvansal Ürünler Üretimi ve Değerleri Hayvan Irkı Ürün Adı Üretim Miktarı (KG) Birim Fiyatı (TL/KG) Toplam Üretim Değeri (TL) Et ,00 Büyükbaş Süt , ,00 Et ,00 Küçükbaş Süt , ,00 Bal ,00 Arı Balmumu , ,00 Alabalık ,00 Yavru Balık adet 0, ,00 Su ürünleri Sazan Balığı , ,00 Deri , ,00 Yapağı ,00 Toplam ,00

14 İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ÇALIŞMALARI 2014 YILI İÇERİSİNDE BİTLİS GENELİNDE YAPILAN HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ DESTEKLEMELER İŞLETME SAYISI HAYVAN SAYISI DESTEK MİKTARI (TL) Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi* Anaç Sığır Desteklemesi* Anaç Manda Desteklemesi* Manda Islah Projesi Manda Islah Projesi Malak Sayısı Besi Sığır Desteği , , ,00 Buzağı Desteklemesi* Hastalık Tazminat Desteği Süt Desteklemesi (Kg) Arıcılık Desteklemesi Su Ürünleri Desteklemesi Porsiyonluk (Kg) * Hayvancılık Desteği Toplamı , , , , , YILI İÇERİSİNDE BİTLİS GENELİNDE YAPILAN BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ DESTEKLEMELER İŞLETME SAYISI DESTEK MİKTARI (TL) Mazot,Gübre,Toprak Analizi(MGD) Desteği Yem Bitkileri Desteği Sertifikalı Tohum Desteği Sertifikalı Fidan Desteği Yağlı Tohumlu Bitkiler Üretim Desteği Organik Tarım Desteği Hububat Baklagil Fark Desteği Sertifikalı Tohum Üretimi Desteği Bitkisel Üretim Desteği Toplamı

15 2014 YILI İÇERİSİNDE BİTLİS GENELİNDE YAPILAN KIRSAL KALKINMA DESTEKLEMELERİ DESTEKLEMELER Ekonomik Yatırımlar Makine, Alet-Ekipman Hibesi Kırsal Kalk. Bireysel Sulama Hibesi Doğu Anadolu Projesi uyg. işletmeler Proje uyg. Tar. Kal. Kooperatifler Tar.Danışmanlık Hizmetleri Desteklemesi Tarım Kredi ve Ziraat bankası kredi GENEL TOPLAM (Destek,Hibe,Kredi) KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI Kooperatifçilik: İlimiz genelinde faaliyet gösteren tarımsal kooperatif sayıları aşağıdaki gibidir. MERKEZ ADİLCEVAZ AHLAT GÜROYMAK HİZAN MUTKİ TATVAN TOPLAM Tarımsal Kalk. Koop Sulama Kooperatifleri Su Ürünleri Koop Toplam Bitlis İli genelinde 2014 yılı Aralık ayı sonu itibariyle faaliyet gösteren tarımsal birlik ve oda üye sayıları aşağıdaki gibidir. MERKEZ ADİLCEVAZ AHLAT GÜROYMAK HİZAN MUTKİ TATVAN TOPLAM Üretici Birlikleri (Bal,Süt,Tütün,Patates) Yetiştirici Birlikleri (Sığır,Koyun,Manda,Arı) Ziraat Odaları TOPLAM Damızlık Yetiştiriciler Birliği Sığır Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Arıcılar Birliği TOPLAM Üye sayısı

16 Kuruluş ve Genel Kurul: İlimizdeki 80 tarımsal kalkınma kooperatifi, 3 sulama kooperatifi ve 3 su ürünleri kooperatifi olmak üzere 86 kooperatiften 25 adedinin 2014 yılı yıllık olağan genel kurul toplantıları yapılmıştır. Ayrıca ilimizde 7 üretici birliği, 4 yetiştirici birliği olmak üzere toplam 11 birlik mevcuttur. Proje ve Kredilendirme Faaliyetleri: İlimiz üreticilerinin örgütlenmesi amacıyla, 2002 yılında 12 adet olan kooperatif sayısı 2014 yılında 86 taneye ulaşması sağlanmıştır. İlimiz kooperatiflerin 44 adedi Bakanlığımız ve sosyal Yardımlaşma Fonu kaynaklarından yatırım programları kapsamına alınarak desteklenmiştir. Desteklenen 44 adet kooperatife adet damızlık büyükbaş hayvan ve adette damızlık küçükbaş hayvan temin edilmiştir. Program kapsamında 2700 çiftçi ailesine ,00 TL kaynak aktarılmıştır. Aktarılan bu kaynaklar kooperatifleşmeyi cazip hale getirmiştir. Bu faaliyetler sonucu ilimizde örgütlü üretici sayımızda büyük bir artış sağlanmıştır. Yatırıma Alınan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Sıra No KOOPERATİF SAYISI PROJE KONUSU DAĞITILAN HAYVAN MİKTARI FAYDALANAN ÇİFTÇİ SAYISI KULLANDIRILAN ÖDENEKLER BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK , ,00 TOPLAM , yılında proje uygulayan kooperatiflerimize ödenek aktarma durumu: Sıra No Koop. Adı Proje Konusu 1 Mutki Dereyolu Tar Kalk Koop KULLANDIRILAN ÖDENEKLER(2014) 50x25 Koyunculuk ,00 T O P L A M ,00 TL DURUMU Hayvan Alım Aşamasında

17 Kooperatif Denetim Faaliyetleri: İlimizde proje uygulayan toplam 44 tarımsal kalkınma kooperatifinin proje izleme ve değerlendirmeleri il-ilçe müdürlüğümüz elemanlarımızca sahada incelenmiş olup, formları yılda iki dönem halinde Nisan ve Ekim aylarında Bakanlığımıza gönderilmiştir. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ (KKYDP) : a- Makine ve Ekipman Alımları: 2008 yılından itibaren yürütülen ilimiz tarımında mekanizasyonunu arttırmayı amaçlayan projeler kapsamında yılları arasında 1329 çiftçiye ,58 TL hibe kaynak aktarılmıştır. Proje kapsamında ilimizde 21 çeşit makine ve ekipman alımı desteklenerek, il çiftçisinin tarımda mekanizasyona geçişi hızlandırılmış, modern tekniklerin uygulanması sağlanarak birim alandan daha fazla ürün alınması sağlanarak çiftçinin ve ilin ekonomisinin gelişmesine büyük katkı sağlanmıştır Yılı İl Bazında Makine Dağılımı aşağıdaki gibidir MAKİNE TÜRÜ ADET HİBE TUTARI Çiftlik Gübresi Dağıtım Makinesi ,00 Arıcılık makine ve ekipmanı ,58 Balyalama makinesi ,00 Bahçe Traktörü ,00 Çayır Biçme Makinesi ,00 Diskli tırmık ,00 El Traktörü ve Ekipmanları ,00 Mibzer ,00 Motorlu tırpan Pancar Söküm Makinesi ,00 Pülverizatör ,00 Sap toplamalı saman makinası ,00 Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı ,00 TOPLAM , yılında Makine Ekipman Desteklemeleri için yapılan 597 başvurunun 30 başvurusu iptal, 567 başvuru kabul edilerek değerlendirmeye alınmıştır 252 çiftçiyle sözleşme imzalanıp, 232 çiftçi makine ekipman alımını tamamlamıştır. Toplam da ,58 TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir yılında makine ekipman için ayrılan kaynak ,68 TL olup ,58 TL si kullandırılmıştır.

18 2014 Yılı İlçe Bazında Makine Dağılımı İLÇELER ADET HİBE TUTARI ADİLCEVAZ AHLAT GÜROYMAK HİZAN MERKEZ ,58 MUTKİ TATVAN TOPLAM ,58 Basınçlı Sulama Sistemleri Hibe Desteği: Sulama desteklemeleri kapsamında tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirebilmek için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımları desteklenmektedir yılında 51 adet de sulama projesi tamamlanmıştır. Toplam ödenen hibe miktarı tl dir yılında ise Sulama projeleri kapsamında 135 kişiye ,94 TL hibe ödemesi gerçekleştirildi yılı için gerçekleştirilen sulama projeleri tabloda gösterilmiştir. BAŞVURU KONUSU ADET SULANACAK ALAN(da) HİBE TUTARI Tarla İçi Damla Sulama Tarla İçi Yağmurlama Sulama , ,62 TOPLAM ,62 b- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırım Projeleri: 2006 yılından bu yana uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi Programı kapsamında İlimizde bugüne kadar uygulanan Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırım Projeleri tablosu:

19 SEKTÖREL DAĞILIM PROJE SAYISI BİTEN PROJE SAYISI DEVAM EDEN PROJE SAYISI PROJE TOPLAM MALİYETİ HİBE TALEBİ ÖDENEN HIBE MIKTARI (TL) Bitkisel Ürün İşlenmesi ve Paketlenmesi Hayvansal Ürün işlenme ve Paketlenmesi Soğuk Hava Deposu Su ürünleri işleme ve Paketlenmesi Koyun Ağılı TOPLAM , , , , , , , , , , , ,00, , , , , , , yılında 8. Etap olarak yürütülen program kapsamında 10 yatırımcının başvurusu kabul görmüş, 8 yatırımcı ile hibe sözleşmesi yapılmıştır. Yerelden kaynaklanan sorunlardan dolayı hibe sözleşmesi imzalayan 2 yatırımcımız ait projeleri iptal edilmiştir yılı içinde yatırıma 6 projemiz başlanmış, hali hazır nihai rapor ve eklerini tamamlayan 2 projemiz bitmiş olup, 3 projemize inşaat ödemeleri yapılmış, 1 yatırımcımızın hak ediş talebi yapılmamıştır. Sözleşme imzalanan ve devam eden projelerin toplam tutarı olan ,00 TL nin ,00 TL si hibe olarak Bakanlığımızca karşılanacaktır. 8. etap kapsamında 2014 yılında bugüne kadar 5 yatırımcıya toplam ,00 TL ödendi Yılında Yapılan Hibe Desteği No Başvuru Sahibi Projenin Adı ÖRKENLER TAR.OR.HAY.GI.TEM.İNŞ.NAK.OTO.MİT.İH.SA.VE Tİ.LT.ŞT DODAN TARIM HAYVANCILIK İŞLETMESİ SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ. NURDEMİR GIDA ÜRN.NAK.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. ONURKAN SÜT VE SÜT ÜR.GIDA YEM.İNŞ.ELK.NAK.SA.VE TİC.LTD.ŞİR SOYLU İNŞAAT GIDA DERİ İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. BAŞAK GİYİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ÖRKENLER PATATES TASNİFLEME VE DEPOLAMA TESİSİ 900 BAŞ KAPASİTELİ KOYUN AĞILI SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ- TULUM PEYNİRİ ÜRETİM TESİSİ TULUM PEYNİRİ ÜRETİM TESİSİ Proje Toplam Tutarı (TL) Hibe Tutarı (TL) 2014 Ödenen Hibe Tutarı , , , , ,00 Devam ediyor , , , , , ,00 ET İŞLEME VE PAKETLEME TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ , , ,00 BİTKİ İŞLEME KURUTMA VE PAKETLEME TESİSİ , , ,00 KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ Toplam , , ,00

20 DOĞU ANADOLU PROJESİ: Bakanlığımızca 22/01/2010 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/34 Sayılı Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki İllerde etçi ve kombine ırklar ile kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile 25/02/2010 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan uygulama esasları tebliği ( 2010/4 ) ve (2010/52) kapsamında yürürlüğe girmiştir. İlimizde 2010 yılında başlayan Doğu Anadolu Projesi kapsamında 2013 yılı sonu itibariyle 12 adet Damızlık Sığır İşletmesi projesi yatırımları tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir. Söz konusu yatırımların toplam proje bedeli ,00 TL dir ve ,00 TL hibe ödemesi yapılmıştır YILI SONUNA KADAR TAMAMLANAN DOĞU ANADOLU PROJELERİ Sıra No Şirket/Yatırımcı Adı Toplam Yatırım Tutarı Ödenen Hibe Tutarı UygulamaYılı Durumu 1 Veysi CAYHAN Tamamlanan 2 Sipan ith.ihr.san.tic.ltd.şti Tamamlanan 3 İsa ERKOÇ Tamamlanan 4 Demirtaşlar ltd.şti Tamamlanan 5 Tayyip URAL Tamamlanan 6 Yıldırım CAYHAN Tamamlanan 7 Mehmet ZEKİ TAŞ Tamamlanan 8 Fatih DOĞAN Tamamlanan 9 Seyfo AYLU Tamamlanan 10 İsmet ÇUKUR Tamamlanan 11 Ziya KARÇIĞA Tamamlanan 12 Necdet SANCAR Tamamlanan TOPLAM Tamamlanan 12 projeye ilave olarak 2014 sonu itibariyle 4 projemiz daha hak edişi yapılıp toplamda biten proje sayısı 16 adet olmuştur YILI İÇERİSİNDE TAMAMLANAN DOĞU ANADOLU PROJELERİ S.NO Yatırımcı Adı Toplam Yatırım Tutarı Ödenen Hibe Tutarı UygulamaYılı Durumu 1 Ali DOĞAN Tamamlanan 2 İrfan ŞAKAR Tamamlanan 3 Fesih AYTIĞ Tamamlanan 4 M.Zeki KARABULUT Tamamlanan

21 TOPLAM TL TL 2010 yılında başlayan DAP kapsamında 2014 sonu itibariyle tamamlanan 16 adet projenin toplam yatırım tutarı TL ve ödenen hibe miktarı TL dir yılında yatırıma alınan Kızılyaprak besicilik firmasına ait proje iptal kapsamına girmiştir. Yine 2014 yılında yeni yatırıma alınan proje aşağıda tabloda belirtilmiştir 2014 YILINDA DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINA ALINAN YATIRIMCILAR UYGULAMA YILI Sıra No YATIRIMCI Toplam Yatırım Tutarı Toplam Yatırım Hibe Tutarı 1 Öztürk UĞİŞ TOPLAM DAP kapsamında Damızlık gebe düve, modern ahır ve süt sağım üniteleri kurulacaktır. Program kapsamında tamamlanan projeler ile; ilimizin damızlık gebe düve ihtiyacının karşılanması, hijyenik süt elde edilmesi ve ilin ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir. DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE DAMIZLIK KOYUN İŞLETMELERİNİN İNŞAAT VE DAMIZLIK ERKEK MATERYAL TEMİNİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/28) 4 Temmuz 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ kapsamında damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına aşağıda belirtilen konular ve oranlarda hibe desteği uygulanır: a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının % 50 si oranında hibe desteği uygulanır ve ahır-ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağılları kapsar. b) Projede yer alan damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının % 80 i oranında hibe desteği uygulanır ve damızlık boğa, damızlık koç-teke alımını kapsar. Konu ile ilgili başvurular 2014 yılı Ağustos ayı itibariyle başlamıştır. Bakanlık tarafından onaylanarak proje kapsamına alınan müracaatlar;

22 S.No* Başvuru Sahibi BİTLİS İLİ 2014 YILI DAP DAMIZLIK BAŞVURU LİSTESİ BİTLİS İLİ 2014 YILI UYGUN GÖRÜLEN DAP-GAP-DOKAP DAMIZLIK (SIĞIRCILIK-KOYUNCULUK) PROJELERİ Damızlık Erkek Materyal Cinsi Damızlık Erkek Materyal Irkı Hayvan Alımı Sayısı (Baş) DESTEKLEME KONULARI Destek Miktarı (TL)** Yeni İnşaat Yatırımı Adet Destek Miktarı (TL)** Ahır/Ağıl Tadilat Yatırımı Adet Destek Miktarı (TL)** TOPLAM DESTEK TUTARI (TL) TOPLAM YATIRIM TUTARI (TL) 1 BÜYÜKBAŞ BAŞ KÜÇÜKBAŞ BAŞ(TEKE) KÜÇÜKBAŞ BAŞ(KOÇ) GENEL S.No* BİTLİS İLİ AĞUSTOS DAP DAMIZLIK BAŞVURU LİSTESİ BİTLİS İLİ 2014 YILI AĞUSTOS AYI UYGUN GÖRÜLEN DAP-GAP-DOKAP DAMIZLIK (SIĞIRCILIK-KOYUNCULUK) PROJELERİ Başvuru Sahibi Damızlık Erkek Materyal Cinsi Damızlık Erkek Materyal Irkı Hayvan Alımı Sayısı (Baş) DESTEKLEME KONULARI Destek Miktarı (TL)** Yeni İnşaat Yatırımı Adet Destek Miktarı (TL)** Ahır/Ağıl Tadilat Yatırımı Adet Destek Miktarı (TL)** TOPLAM DESTEK TUTARI (TL) TOPLAM YATIRIM TUTARI (TL) 1 BÜYÜKBAŞ BAŞ KÜÇÜKBAŞ BAŞ(TEKE) KÜÇÜKBAŞ BAŞ(KOÇ)

23 S.No* BİTLİS İLİ EYLÜL DAP DAMIZLIK BAŞVURU LİSTESİ BİTLİS İLİ 2014 YILI EYLÜL AYI UYGUN GÖRÜLEN DAP-GAP-DOKAP DAMIZLIK (SIĞIRCILIK-KOYUNCULUK) PROJELERİ Başvuru Sahibi Damızlık Erkek Materyal Cinsi Damızlık Erkek Materyal Irkı Hayvan Alımı Sayısı (Baş) DESTEKLEME KONULARI Destek Miktarı (TL)** Yeni İnşaat Yatırımı Adet Destek Miktarı (TL)** Ahır/Ağıl Tadilat Yatırımı Adet Destek Miktarı (TL)** TOPLAM DESTEK TUTARI (TL) TOPLAM YATIRIM TUTARI (TL) 1 BÜYÜKBAŞ BAŞ KÜÇÜKBAŞ BAŞ(TEKE) KÜÇÜKBAŞ BAŞ(KOÇ) S.No* BİTLİS İLİ EKİM DAP DAMIZLIK BAŞVURU LİSTESİ BİTLİS İLİ 2014 YILI EKİM AYI UYGUN GÖRÜLEN DAP-GAP-DOKAP DAMIZLIK (SIĞIRCILIK-KOYUNCULUK) PROJELERİ Başvuru Sahibi Damızlık Erkek Materyal Cinsi Damızlık Erkek Materyal Irkı Hayvan Alımı Sayısı (Baş) DESTEKLEME KONULARI Destek Miktarı (TL)** Yeni İnşaat Yatırımı Adet Destek Miktarı (TL)** Ahır/Ağıl Tadilat Yatırımı Adet Destek Miktarı (TL)** TOPLAM DESTEK TUTARI (TL) TOPLAM YATIRIM TUTARI (TL) 1 BÜYÜKBAŞ BAŞ KÜÇÜKBAŞ BAŞ(TEKE) KÜÇÜKBAŞ BAŞ(KOÇ)

24 S.No* BİTLİS İLİ KASIM DAP DAMIZLIK BAŞVURU LİSTESİ BİTLİS İLİ 2014 YILI KASIM AYI UYGUN GÖRÜLEN DAP-GAP-DOKAP DAMIZLIK (SIĞIRCILIK-KOYUNCULUK) PROJELERİ Başvuru Sahibi Damızlık Erkek Materyal Cinsi Damızlık Erkek Materyal Irkı Hayvan Alımı Sayısı (Baş) DESTEKLEME KONULARI Destek Miktarı (TL)** Yeni İnşaat Yatırımı Adet Destek Miktarı (TL)** Ahır/Ağıl Tadilat Yatırımı Adet Destek Miktarı (TL)** TOPLAM DESTEK TUTARI (TL) 1 BÜYÜKBAŞ BAŞ KÜÇÜKBAŞ BAŞ(TEKE) KÜÇÜKBAŞ BAŞ(KOÇ) TOPLAM YATIRIM TUTARI (TL) S.No* BİTLİS İLİ ARALIK DAP DAMIZLIK BAŞVURU LİSTESİ BİTLİS İLİ 2014 YILI ARALIK AYI UYGUN GÖRÜLEN DAP-GAP-DOKAP DAMIZLIK (SIĞIRCILIK-KOYUNCULUK) PROJELERİ Başvuru Sahibi Damızlık Erkek Materyal Cinsi Damızlık Erkek Materyal Irkı Hayvan Alımı Sayısı (Baş) DESTEKLEME KONULARI Destek Miktarı (TL)** Yeni İnşaat Yatırımı Adet Destek Miktarı (TL)** Ahır/Ağıl Tadilat Yatırımı Adet Destek Miktarı (TL)** TOPLAM DESTEK TUTARI (TL) 1 BÜYÜKBAŞ BAŞ KÜÇÜKBAŞ BAŞ(TEKE) KÜÇÜKBAŞ BAŞ(KOÇ) TOPLAM YATIRIM TUTARI (TL)

25 BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Organik Tarım Organik tarım birim toplantıları 3 ayda bir toplantılarını muntazam bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bitlis ili ve ilçelerine bağlı köylerde organik tarımın geliştirilmesine yönelik Bitlis İli Organik Tarımın Geliştirilmesi Eğitim Projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında; - 79 Tarım personeline Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Ve Kontrolü Projesi hakkında eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. - Toplamda 491 çiftçiye Bitlis ili Merkez, Ahlat, Adilcevaz, Tatvan, Güroymak ve Hizan ilçe köylerinde toplam 54 Organik tarım eğitimi düzenlenmiştir Mart 2014 tarihinde Bitlis TV de Organik tarım programı düzenlendi adet liflet basımı gerçekleştirilmiş olup çiftçilere dağıtım devam etmektedir. - Bitlis İli Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında Kasım 2014 tarihleri arasında Adana- Mersin İllerine 15 Kişilik Teknik Gezi Düzenlendi - Afyon Karahisar da Kasım 2014 tarihinde Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi Değerlendirme Toplantısına Katılım sağlandı. İl ve ilçelerde Organik Tarım desteklemesine başvuran çiftçi örgütleri ve çiftçi dosyalarının kontrolleri çalışmaları yapıldı.

26 2014 YILI BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI İlimiz geneli Bitki Sağlığı ve Karantina Programı ve Prensipleri kapsamında tüm ilçelerimizin katılımı ile teknik personel eğitimi düzenlenmiş olup 2014 yılında yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi ve programı yapılmıştır. Eğitime merkez ve ilçelerden 15 kişinin katılımı sağlanmıştır. Toplantıda aşağıdaki konuların değerlendirme ve programlaması yapılmıştır. Çekirge Mücadelesi Süne Mücadelesi Tohumculuk Piyasasının Denetimi Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayi Kontrolü Bitki Koruma Ürünleri Bayi Kontrolleri Bitki Sağlığı Konularında Çiftçi Eğitimleri Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Çalışmaları Entegre Mücadele Projeleri Özel Sürvey Programları Diğer Zirai Mücadele Uygulama Programı Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Bitki Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele: Üreticilerin mücadele yöntemlerini bizzat kendileri uygulayıp, Müdürlüğümüzce piyasa da ilaç ve alet bulundurulmasını sağlamak ve çiftçilerimize mücadele konularında bilgi verilerek program uygulatılmaktadır. İlimizin bitkisel ürünlerine zarar vermesi muhtemel 28 adet hastalık ve zararlı programa alınmıştır. Program çerçevesinde yürütülen sürveylere bağlı olarak, ekonomik zarar eşiğinin üzerindeki hastalık ve zararlılara karşı ilaçlamalar önerilmektedir.

27 İlimizde yetiştirilen kültür bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini üreticilerimize benimseterek, ürün kayıplarının önüne geçmek ve zirai mücadele ilaçlarının bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımını engellemek amacıyla, şubemizce ilimiz ilçe ve köylerinde çiftçi eğitim toplantıları yapılmaktadır. En önemli mücadele konuları olarak; Süne, Çekirge, Fındık kurdu, Yaprak Biti, Meyve iç Kurdu zararlıları ile Ceviz Antraknoz hastalığı gelmektedir. Söz konusu hastalık ve zararlılarla ilgili olarak mücadele dönemleri de dikkate alınarak üreticilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla çiftçi toplantıları düzenlenmektedir. Aşağıdaki tabloda İlimiz genelinde sürvey çalışmaları yapılmakta ve çiftçiler ilgili konularda bilgilendirilmektedir.

28 BİTLİS İLİ 2014 YILI ZİRAİ MÜCADELE PROGRAM TEKLİF FORMU Mücadele Şekli Toplam Ekiliş Alanı (da) Zarar Adı Mücadele Metodu Progra m Değeri Birimi D.ZM.U Bağ Küllemesi Kimyasal 410 Da D.ZM.U Buğday Pas Hastalıkları Kimyasal Da D.ZM.U Buğday Sürme Hastalıkları Kimyasal 800 Da D.ZM.U Buğday Arpa Tarlalarında Geniş yapraklı Yabancı Otlar Kimyasal 400 Da D.ZM.U Süne Kimyasal Da D.ZM.U Tarla Fareleri Kimyasal Da D.Y.M Yerli Çekirge Kimyasal Da D.ZM.U (Meyvede) Yaprakbitleri Kimyasal 175 Da D.ZM.U Akarlar (Meyvede) Kimyasal 46 Da D.ZM.U Ağ Kurtları Kimyasal 593 Da D.ZM.U Elma İçkurdu Kimyasal 653 Da D.ZM.U Elma Karalekesi Kimyasal 115 Da D.ZM.U Meyve Monilyası(Mumya) Kimyasal 12 Da D.ZM.U Sebzelerde Bozkurt Kimyasal 625 Da D.ZM.U Sebzelerde Danaburnu Kimyasal 840 Da D.ZM.U Sebzelerde Kırmızı Örümcekler Kimyasal 190 Da D.ZM.U Sebzelerde Yaprakbitleri Kimyasal Da D.ZM.U Domates,Patlıcan ve Patateste Erken Yaprak Yanıklığı Kimyasal 295 Da D.ZM.U Fasulye Antraknozu Kimyasal 5 Da D.ZM.U Patates Böceği Kimyasal 850 Da D.ZM.U Patates Mildiyösü Kimyasal 300 Da D.ZM.U Patateste Adi Uyuz Kimyasal 400 Da D.ZM.U Yonca Hortumlu Böceği Kimyasal Da D.ZM.U Fındık Kurdu Kimyasal 500 Da D.ZM.U Ceviz Antraknozu Kimyasal Da

29 Özel Sürvey Çalışmaları Aşağıdaki tabloda karantinaya tabi hastalık ve zararlı etmenler İlimizde 2014 yılında özel sürvey kapsamında değerlendirilmiş, İlimizde tarımı yapılan bitkilere yönelik Diğer Zirai Mücadele Uygulamaları kapsamında üretim sezonu boyunca arazilerde kontrol çalışmaları yapılmıştır. Sürvey çalışmalarının zamanında yapılabilmesi için merkez ve ilçelerde teknik personelden oluşan 6 Sürvey Ekibi oluşturulmuştur. Aşağıdaki tabloda karantinaya tabi hastalık ve zararlı etmenler İlimizde 2014 yılı özel sürvey kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda patates siğili ve nematod için 5 adet yemeklik patates alanlarından toprak numunesi alınmış olup Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğüne gönderilmiştir. Sertifikalı üretim alanlarından patates siğili ve nematod kontrolü için toplam1503 dekar alandan 170 adet toprak numunesi alınmış Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğüne gönderilmiştir. Analiz sonuçlarında ilgili etmenlere rastlanılmamıştır. Şarka virüsü için 13 adet sert çekirdekli meyve ağaçlarından numune alınıp Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğüne gönderilmiştir. Analiz sonuçlarında şarka virüsüne rastlanmamıştır. Ayrıca hasat dönemi tarla kontrollerinde şüphe üzerine bir tarladan alınan 2 toprak numunesi ve 1 patates numunesi Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğüne gönderilmiş olup analiz sonucunda Patates Kök Ur Nematodu olduğu tespit edilmiştir. Karantina açısından gerekli bilgilendirme ve önlemler alınmıştır.

30 Sürvey Konusu Bakteriyel Solgunluk ve Patates Kahverengi Çürüklüğü Epitrix Similaris Patates Halkalı Çürüklüğü Patates Siğili Patates Kist Nematodu Şarka Virüsü Keşif Keşif Keşif Keşif Keşif Keşif Program Entegre Mücadele Entegre Mücadele kapsamında Hizan İlçemizde Bağ Entegre Mücadelesi için 135 dekar Bağ bahçesi için 10 çiftçi, Ahlat İlçemizde Patates Entegre Mücadelesi için de 1150 dekar ve 14 çiftçi ve Adilcevaz, Tatvan ve Güroymak ilçelerimizde toplam 4486 dekar alanda 74 çiftçi ile Buğday Entegre Mücadelesi programı gerçekleştirilmiştir yılında çiftçilerimize üretim sezonunda teorik ve pratik olmak üzere entegre mücadele eğitimleri verilmiştir.

31 Şarka Virüsü İlimizin sert çekirdekli meyve ağaçlarında Şarka virüsünden ari olarak kalmasını sağlamak için 2014 yılında şarka Virüsü Mücadele Projesi kapsamında sürvey çalışmaları yapılmış olup 13 adet yaprak numunesi alınarak Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğüne gönderilmiş ve analiz sonucunda şarka virüsüne rastlanılmamıştır. Pestisit Kalıntı Denetimi İlimiz Tatvan İlçesinden alınan 2 Adet domates numunesi ve Hizan İlçemizden alınan 2 adet üzüm numunesi Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğüne gönderilmiş ve yapılan incelemelerde pestisit kalıntısına rastlanmamıştır. Süne Mücadelesi İlimizde Adilcevaz İlçesinde 2009 yılında tespit edilen süne zararlısı 2011 yılında programa alınarak, mücadele uygulaması için çiftçilere yoğun bir şekilde eğitim verilmiştir yılında 4 personelden oluşan bir ekip ile çalışmalar yapılmıştır. Çalışma kapsamına İlimiz Adilcevaz ilçesi başta Aygır Gölü ve Yıldız Köyleri olmak üzere Süphan dağı yakınlarındaki köyler de 5000 dekarlık alanda ilkbahar kışlak sayımları ve hububat alanlarına inişler gözlemlenmiş, hububat alanlarında yapılan nimf sayımlarında ekonomik zarar eşiği görülen köylerde çiftçilere çiftçi mektubu, SMS ve birebir görüşmeler neticesinde ilaçlamaya gidilmiş ve başarı sağlanmıştır.

32 Devlet Yardımı Mücadelesi (Çekirge Mücadelesi): 2014 yılı içinde İlimiz, Hizan, Güroymak ve Mutki İlçelerine bağlı köylerde dekar alanda yerli çekirge mücadelesi programlanmıştı. Program dâhilinde yapılan çalışmalar sonucunda özellikle Mutki İlçesinde yoğun görülen garsiyat alanların başta olmak üzere toplam 5887,5 dekar alanda 235 litre ilaçlama yapılmıştır. Birkaç yıldır ekonomik zarar eşiğine ulaşan yerli çekirgelere karşı kimyasal mücadele yapılarak, çekirgelerin bu bölgelerdeki tarımsal ürünlere zarar vermeleri büyük oranda engellenmiştir yılı için dekar alan programa alınmış olup öngörülen ilaç miktarı 300 litredir.

33 Fidan Satış Yerlerinin Kontrolü: İl ve İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca erken ilkbaharda ilimize diğer illerden gelen 10 fidan satıcısının getirdiği çeşitli meyve fidanı (elma, armut, ceviz, kiraz, şeftali) satış yerlerine konuşlandırılmış olup kontroller yapılmıştır. Yapılan kontroller neticesinde karantina kapsamında herhangi bir hastalık etmenine rastlanılmamıştır. Gelen fidanların bitki pasaportu sistemi kayıtları kontrol edilmiştir. Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması Çalışmaları İlimizde üretimi yapılan bitkisel ürünlerde görülen hastalık ve zararlılara karşı kullanılan zirai mücadele ilaçlarının daha bilinçli kullanılması ve ilaç kalıntılarına bağlı çevre kirlenmelerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda reçete yazma belgesi bulunan teknik elemanlarca 2014 yılı içerisinde ilaçlama eşiğine gelen hastalık ve zararlılara yönelik zirai ilaç reçetesi yazılmaktadır. Ayrıca bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin kayıtlarının tutulması ve izlenmesi amacı ile 105 çiftçiye üretici kayıt defteri verilmiştir. İlimizde mevcut bulunan Bitki Koruma Ürünleri ve Zirai Mücadele Alet ve Makine Bayileri düzenli olarak kontroller yapılmaktadır Yıllı Zirai İlaç Ve Zirai Alet-Makine Bayilerin Denetim Tablosu FAALİYET KONUSU Zirai Mücadele İlaçları Bayi Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayi Mevcut Bayi Sayısı Yıl İçerisinde yapılan Kontrol sayısı Ruhsat Verme Ruhsat İptali Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması: Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik kapsamında 2014 yılında 6 sertifikalı tohumluk patates üreticisi ile 14 yemeklik patates üreticileri olmak üzere 20 çiftçi kayıt altına alınmıştır. Kayıt öncesi muhtarlara ve çiftçilere kayıtlarının yapılması çağrısında bulunulmuş ve çiftçi mektupları gönderilmiştir.

34 Tohumculuk Faaliyetlerimiz: Tohumculuk Kanunu kapsamında İlimizde bitkisel üretimde kullanılacak tohumlukların çeşit safiyetini devam ettirmek, fiziksel özelliklerini muhafaza etmek, verim ve kalitede arzulanan hedefe ulaşmak ve de dolaysıyla üreticilerimize sertifikalı tohumluk kullandırmak amacıyla tohumluk bayii denetim, ruhsatlandırma ve tohumluk sertifikalandırma çalışmaları teknik elemanlarımızca yapılmaktadır. İlimizde 2014 yılında 6 adet sertifikalı tohum üreticimiz bulunmaktadır. İlgili üreticilerden beyanname alım işlemleri devam etmektedir. SERTİFİKALI PATATES ÜRETİMİ Toplam Ekim Alanı (da.) Toplam Üretim Miktarı(Ton) İlimizde geniş bir alanda üretimi yapılan yemeklik patateslerin, sertifikalı tohumluk ihtiyacını karşılamak ve Patateste Karantina Etmeni Zararlı Organizmaların görüldüğü bölgelerden gelebilecek hastalıklı patateslerin İlimiz topraklarına bulaşmasını önlemek amacıyla 2008 yılından itibaren sertifikalı tohumluk patates üretimine ağırlık vermekteyiz yılında 441 dekar alanda sertifikalı patates tohumluğu üretimi yapılırken İlimizde 2014 yılında sertifikalı patates tohum üretim miktarı 4921 ton olarak gerçekleşmiş olup don zararından dolayı toplam tohumluk üretim alanı olan dekar alanın 912,5 dekarının hasadı gerçekleştirilebilmiştir Sayılı Tohumculuk Kanunu, Tarih ve Sayılı Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği ve Tarih ve Sayılı Meyve ve Fidan Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği çerçevesinde yapılan çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır. İlimiz genelinde bulunan 8 adet tohumculuk bayisi belirli bir periyotla kontrol edilmiştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İŞİN KISA TANIMI: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; ilin tarımsal potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

T.C. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü

T.C. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü BELEDİYE YÖNETMELİĞİ REVİZYON NO: 2 Sayfa 1 / 38 YUNUSEMRE BELEDİYESİ BİRİMLERİNİN TEŞKİLAT, KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE TEMEL

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ SUNUM PLANI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Kırsal Kalkınma Yatırımları 2. Genç Çiftçi Projesi

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ Fındık Desteği 170 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Meyve- Sebze Örtü Altı Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler

Detaylı

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Yapılan çalışmalar 1- Çiftçi Kursları Sıra No 2014 YILI Kursun Konusu Açılan Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı 1 Arıcılık Kursu 1 30 2 Süt

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı 22.11.2016 / ERZURUM TARIMSAL DESTEKLEMELER Bilgehan ÖZEN Ziraat Yüksek Mühendisi HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tel : 0312 258 73 47 Faks : 0312 258 73 43

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

2003-2011 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda sorunları

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Müdürü İl Müdürü Yardımcısı (Teknik) İl Müdürü Yardımcısı (İdari) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Gıda ve Yem İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

KÜTAHYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

KÜTAHYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 1 2 1: Arazi Toplulaştırması -Etüdü yapılan 32.000 ha alandaki toplulaştırmanın tamamlanması 2: Süt kalitesinin yükseltilerek üreticilerin gelirlerinin artırılması - İlin soğutma tankı ihtiyacının belirlenmesi.

Detaylı

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM 16.01.2005 / 25702 16 Ocak 2005 Resmî Gazete Sayı : 25702 YÖNETMELİK Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Bitlis İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü 2014 YILI BRİFİNGİ

Bitlis İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü 2014 YILI BRİFİNGİ T.C. BİTLİS VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitlis İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü 2014 YILI BRİFİNGİ BİTLİS, 2014 1 KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Tekniker (Bilgisayar Operatörlüğü) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Teknisyen (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI III. MAKİNE

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLEMELER

TARIMSAL DESTEKLEMELER TARIMSAL DESTEKLEMELER Tarım sektörünün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, uygulanan politikaların etkinliğini artırmak ve sektörün bu politikalara uyumunu kolaylaştırmak amacıyla işletme

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

TARIM ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ĠSPĠR ĠLÇESĠNDE YAPILAN ÇALIġMALAR

TARIM ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ĠSPĠR ĠLÇESĠNDE YAPILAN ÇALIġMALAR TARIM ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ĠSPĠR ĠLÇESĠNDE YAPILAN ÇALIġMALAR ERZURUM ġubat- 2010 İLİMİZİN GENEL DURUMU ARAZĠ DAĞILIMI ALAN ARAZĠNĠN CĠNSĠ (hektar) % ĠĢlenebilen Tarım arazisi 460.252 18,2 Çayır-Mera

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 İZMİR KURULUŞ KANUNU Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında Memleket Sandıkları adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1972 yılında çıkarılan

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ)

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının amacı Amaç: Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PAZAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2016 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI NO ÇKS Kaydı İşlemleri 1 2 MGD Müracaatları Yem Bitkisi 3 Sertifikalı Fidan ve

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN

DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AMASYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZİNCAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZİNCAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZİNCAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

ECEABAT GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

ECEABAT GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU TARİHİ VE SOSYAL DURUM İlçemiz M.Ö 2000 yıllarında Fenikeliler tarafından kurulmuş ve 12 antik kent bulunmaktadır İlçe ismi ise(yakup

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ Yayın Tarihi 29.01.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014 Revizyon No 05 Sayfa No ~ 1 ~ MÜDÜRÜ İŞİN KISA TANIMI:

Detaylı

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler Şubat 2017 SUNUM PLANI 1. Konya Tarımının Yapısı 2. Desteklemeler Kaynak: TÜİK, 2015-2016 Tarla Bitkileri Ürün adı Konya Tarımının Yapısı (Öne Çıkan İlk 5 Ürün) Ekilen alan (da) 2015 2016 Üretim (ton)

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (tebliğ 2016/26) *BUZAĞI DESTEKLEMESİ *MALAK DESTEKLEMESİ *ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMESİ *ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM

Detaylı

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ 06/07/2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ Madde

Detaylı

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Resmi Gazete Sayısı: 27305 SAYFA NO : 1 / 5 BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Amatör Balıkçılık Belgesi 2 Tarımsal İlaç Reçetesi 3 Anaç Sığır BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

Teşvik. İhracat Teşvikleri HAYVANCILIK DESTEKLERİ ZİRAAT BANKASI TARIM VE HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ. Uygulama Süresi:

Teşvik. İhracat Teşvikleri HAYVANCILIK DESTEKLERİ ZİRAAT BANKASI TARIM VE HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ. Uygulama Süresi: Teşvik İhracat Teşvikleri HAYVANCILIK DESTEKLERİ ZİRAAT BANKASI TARIM VE HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ Uygulama Süresi: 01.01.2011-31.12.2011 Önemli Not:Tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar,

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA ÖZET BÜLTEN 2015 2015 YILI TARIMIN ÖZETİ TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA 2015 YILI ÖZETİ İstatistik Kurumu nun 2015 bitkisel üretim verilerine göre;önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

13.04.2007 / 26492. 13 Nisan 2007 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 26492 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

13.04.2007 / 26492. 13 Nisan 2007 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 26492 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 13.04.2007 / 26492 13 Nisan 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26492 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2007/20) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler

Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler 12 Mart 2011, ANTALYA Türkiye de tarım sektörü Temel Göstergeler Türkiye 2002 Tarım % Türkiye 2009 Tarım Nüfus (milyon)

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) 2- Nüfus cüzdanının

Detaylı

KARS İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

KARS İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 1 2 3 1: ESK nın Kars ilinde et kombinası olarak faaliyet göstermesi - Et ve Süt Kurumu nun özel sektöre ait bir kombina ile sözleşme yaparak Kars ilinde hayvan alımını yapması. 2: Etçi ırklarla yapılan

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ

2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ 2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ 2015 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (*) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak,

Detaylı

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 06 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ 3 4 Buzağı/Malak Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam 4 ay ve üzeri buzağı/malak (8 İl) 350 TL/baş Soy kütüğü (8 İl) Döl kontrolü 500 TL/baş 50 (ilave)

Detaylı

ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI S. NO 1 2 HĠZMETĠN ADI ÇKS İlk Kayıt (Çiftçi Kayıt Sis.) ÇKS Kaydı Güncellemesi ĠSTENEN BELGELER 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC.Kimlik

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 2 1 1: Kuraklığa karşı önlem alınması - Kuraklık Eylem Planında farklı seviyelerdeki kuraklık senaryolarına göre üretim modellerinin geliştirilmesi 2: Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi -

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bulunan Tarımsal

Detaylı

KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ)

KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ) MADDE 4 Damızlık süt sığırı On baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. Manda veya holstein (siyah alaca/kırmızı

Detaylı

Şanlıurfa İlinde Yatırımcılara Verilen Tarımsal Destekler

Şanlıurfa İlinde Yatırımcılara Verilen Tarımsal Destekler Şanlıurfa İlinde Yatırımcılara Verilen Tarımsal Destekler Dr. Hasan MARAL Ziraat Mühendisi İÇİNDEKİLER 1. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN

Detaylı

2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar

2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar 2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar 17.01.2006 / 26052 Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 2006/9922 Ekli Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda

Detaylı

Gıda ve Yem Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Gıda Yem, Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR?

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR? İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK: Yönetmelik metni uzun olduğundan adresinden ulaşılabilir. güncel yönetmelik hükümlerine Bakanlığımızın aşağıda veb Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2010 Resmi Gazete

Detaylı