1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes"

Transkript

1 Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes

2

3 Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : /0-09 Millet Meclisi Başkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca tarihin tırılan «Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile gerekçesi ve eki cetveller sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica ederim. Süleyman Başba Ege Ü. Bfiitçesi (S. Sayıisı : 0)

4 GEREKÇE Rektörlük ile, Tıp, Ziraat ve Fen Fakültesi kısımlarından meydana gelen 9 malî yılı Üniversitemiz bütçe nan mucip sebepler snunda 9 9 lira lan 9 yılı bütçemize nazaran 99 9 lira nksanı ile 9 tadır. Bilindiği gibi Üniversitemiz kurumları faaliyetlerini verimli hale getirmek ve hizmetlerini gerektirdiği ar zrundadır. Bu maksatla açılmış kurumların eksikleri peyderpey ele alınabilmektedir. 9 yılı bütçmizdeki bepten ileri gelmektedir. Terk edilmesi veya ertelenmesi mümkün görülmiyen gider artışları aşağıda sıralanan. Tertibi: 9 yılı bütçemize bağlı (L) cetvelinden Tıp Fakültesi için aded 0 liralık Prfesör, 00. aded 00 liralık Asistan, Ziraat Fakültesi için aded 90, aded 00 liralık Dçent ve Fen Fa'-'ültesi içi P'-fesör. aded 90, aded 00, aded 00 ve aded liralık Asistan kadrları ihtiyaca binaen kurtarılmı.0 Tertibi: -Ziraat Fakültesinin yedibin dönümlük arazisinin araştırma ve incelemeye hazırlaması ve a rinin tam larak alınmasını sağlamak. Fen Fakültesinin ;ele alınmış lan Btanik Bahçesi ile rasat bölgesinin yayabilecek hale getirilmesi ve araştırma, incelemelerin muhafaza ve bakımını sağlamak amacı ile kısa müddetl zrunluğundan artmıştır..0 Tertibi: Tıp, Ziraat ve Fen Fakülteleri (L) cetvellerinde kurtarılan kadrlar sebebiyle artırılmıştır.0 Tertibi: (L) cetvellerinden kurtarılan kadrlar sebebiyle artırılmıştır..0 Tertibi: (L) cetvelinden kurtarılan kadrlar sebebiyle artırılmıştır..0 Tertibi: (L) cetvelinden kurtarılan kadrlar dlayısiyle kanuni larak artırılmıştır..0 Tertibi: Henüz beşinci yılım idrak etmekte lan Fen Fakültesinin öğretim üye kadrsunu arzulana larak bâzı knulardaki bilgilerin yurt içinden ve yurt dışından davet edilecek tritelere verdirilecek knferan da artırılmıştır..0 Tertibi: Öğrenci sayısı artan Fen Fakültesinin yönetmelik gereğince kutulması icabeden İnkılâp Ta.90 Tertibi: Dçentlik hazırlanmasına başlıyan asistanlara sayılı Kanunla verilmekte lan 00 lira ta ce 00 lira daha tazminat verilmesi Divanı Muhasebatça açıklanmış lduğundan, geçen yıllarda yapılan 00 lir için artırılmıştır.. Tertibi: Fakültelerin dağınık teşkilâtı dlayısiyle artırılmıştır.. Tertibi: Ziraat Fakültesinin yurt içinde yapılacak Ztekni, beynelmilel zeytinyağı, hububat, pazarla knferanslara görevlendirilecek öğretim üye ve yardımcıları, Fen Fakültesinin geçen yıllara nazaran artan ranslara katılacak öğretim üye ve yardımcılarının kanuni ylluklarını karşılamak için artırılmıştır. Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

5 . Tertibi: Ziraat ve Fen Fakültelerinin yurt dâhilinde diğer bölgeleri ve diğer yurt kıyılarında deniz ve ve teknik gelişmeler üzerinde yapılması gereken araştırma ve incelemeler için gideceklere ödenmesi gereken kanun ile artırılmıştır.. Tertibi: Tıp Fakültesinin, diğer üniversitelerde açılan kurs ve seminerlere göndereceği öğretim üyesi mesi gereken kurs yllukları için geçen yıl ödemesi nazara alınarak artırılmış lup, Ziraat Fakültesinden yurt iç necek kanuni harcırahları için de bu ödenek ihdas edilmiştir.. Tertibi: Ziraat Fakültesinin, Giessen Üniversitesinden 9 yılında getirteceği Prfesör ve uzman iç. Tertibi: Ziraat Fakültesinin, Giessen Mntpeiller ve Bari Üniversiteleri ile mevcut anlaşma ve münas bu üniversitelere göndereceği stajyerlerin kanuni harcırahları için artırılmıştır.. Tertibi: Fen Fakültesinin matematik, jelji, kimya ve btanik kngrelerine katılması gereken öğreti artırılmıştır..0 Tertibi: Tıp Fakültesi teşkilâtının genişlemesi nazarı itibara alınarak artırılmıştır..0 Tertibi: 9 bütçe yılı Üniversitemiz bütçesinin hazırlanmasında nazara alman gerçekler arasında bel ilâve edilmekte, yeni kurulanlar açılmakta lduğundan Fakültelerin bu husustaki zaruri ihtiyaçları güz önüne alın.0 Tertibi: Fakültelerin faaliyetlerine paralel larak yayın ihtiyaçlarının artması ve Tıp Fakültesinin geç miş bulunan kütüphane ihtiyacının tenzili suretiyle artırılmıştır..0 Tertibi : Ziraat Faikültesiınin mevcuda eklenen yeni bina ve seraları hesaba alınarak artırılmıştır..90 Tertibi : Fen Fakültesince gösterilen lüzum üzerine artırılmıştır..0 Tertibi : Rektörlüğe bağlı rady iztp, arkelji ve kütüphanenin yemi larak hizmete girmesi sebelbi.0 Tertibi : Fen ve Ziraat Fakültesinde hizmete yeni giren büyük binaların temizliği na/ara alınarak art.0 Tertibi : Rektörlük için.0 ncu tertiplerdeki sebeplerden ve Ziraat Fakültesi içinde elektrik enerj meler ile yeni açılan kürsülerin aydınlatana ihtiyaçları hesaba alınarak artırılmıştır..0 Tertibi : Rektörlükçe istimlâk edilen binalarım bahçeleri, Ziraat Fakültesinin plâna dâhil yeni park ve tanik bahçesinin gerektirdiği giderler hesaba alınarak artırılmıştır..0 Tertibi : Tıp ve Fen Fakültelerinin yerinde görülen teklifleri üzerine artırılmıştır..0 Tertibi : Tıp Fakültesinin îzmir, Manisa hastanelerine kadar yayılan teşkilât ve bakım ücretlerinin f.0 Tertibi : Fen Fakültesinin mtrlu araçlarına ilâve edilen iki aded deniz mtrunun ihtiyacı hesaba a.0 Tertibi : Ziraat Fakültesi mevcut traktörlerine ilâveten yemiden alınacak aded traktörün işletme ve artırılmıştır..-0 Tertibi : Rektörlüğün geçen yıl icarında bulunan binanın tahliye edilmiş lmasından dlayı tenzil edil.0 Tertibi : Ziraat Fakültesinin yeni hizmete giren binaları ile Menemen ve Mrdğan çiftliklerinde ya alınarak artırılmıştır. Ege Ü. Bütçesi (S. Sayı'sı : 0)

6 .9 Tertibi : Rektörlüğe aımbhıp hizmete girmekte lan aded ljmanın malî giderlerini karşılam.0 Tertibi : sayılı Karnın gereğince 9 yılında araştırma ve inceletme, mütevelli heyetlerince at ve Fen Fakültelerinin kendi imkânları ile yapmak zrunda bulundukları araştırana ve incelemeler için a. Tertibi : Tıp Fakültesine bağlı Labrant Okulumun yeni binaya taşınmış lması sebebiyle artırı.9 Tertibi : Labrant Okulunun inkişafı nazarı itibara alınarak artırılmıştır..9 Tertibi : Labrant kulundaki sebeple artırılmıştır.. Tertibi : Fen Fakültesinin inkişaf halindeki kitaplığı için artırılmıştır.. Tertibi : Tıp Fakültesinin geçen yıl bütçesinden yayım alım ve giderleri tertibinjde mütalâa edil tertibe alınan ödenek dlayusiyle ve Ziraat Fakültesi kütüphanesindeki kitap ve dergilerin cildi için artırıl.9 Tertibi : Ziraat Fakültesine ihdas lunan tertip dlayısiyle artırılmıştır Tertibi : Fakülteler kurumlarımın artan, gel tic elere ulaştırmaları gayesiyle artırılmıştır.. Tertibi : Tıp Fakültesinin, Devlet Hastanelerine paralel larak ilmî araştırma yapan kliniklerind ra alınarak bu artışla ilgili malzeme ihtiyacı göz önünde tutularak artırılmıştır.. Tertibi : Ziraat Fakültesinin mevcut demir, marangz, terzi v. s. atelyelerinin 9 yılındaki yeni açılan Me'lyelerin nksanlıklarının kısmen tamamlanması içim artırılmıştır.. Tertibi : Ziraat Fakültesi için ihdas edilmiştir.. Tertibi : Rektörlüğün genişliyen marangz ve dennir atelyelerinin ihtiyacına binaen ve Ziraat F bâzı aletlerin işlemez hale gelmiş lması dayısiyle yerlerine yenilerinin alınması için artırılmıştır.. Tertibi : Ziraat Fakültesince atelyeler hizmetine tahsis edilecek dört hayvanın beslenme karşılığı. Tertibi : Tıp Fakültesi lâbrtatuvarlarında görülen artış ile Fen Fakültesinin yeni ilâve edilen l mıştır.. Tertibi. Tertibi artırılmıştır. Ziraat Fakültesi için ihdas e edilmiştir. Fen Fakültesine ilâve edilen lâbratuvar mensupları ile Ziraat Fakültesi lâbratuvarla. Tertibi Ziraat ve Fen Fakülteleri ihtiyacı için artırılmıştır.. Tertibi Tıp Fakültesinin artan lâbratuvar persnelinin iaşesi ile Ziraat Fakültesi lâbratuvar ihjdas lunan tertibi dlayısiyle artınlmıştır..0 Tertibi : Ziraat Fakültesince, uluslararası yurt dışı tplantılarına iştiraki sağlamak amacı ile art.0 Tertibi : Mevcut anlaşmalara göre Ziraat Ve Fen Fakültelerine 9 yılında, gelecek prfesör, u mıştır. Ege Ü. (Bütçesi (S. Sayısı : 0)

7 .0 Tertibi : Rektörlük ve Fakültelerin narım, badana ve küçük tedilâltı icaibett'iren ve hastane, enstitü, k tırılmıştır..0 Tertibi : Ziraat Fakültesindeki (makina ve teçhizatın liraya kadar lan narım ve bakiimlarının t tır. Yatırım bölümlerine, Devlet Plânlama Dairesince kabul edilerek 9 yılı plânına alınmış lan yapı, tesis, mak esaslı narımlarının gerektirdiği ödenek knulmuştur. Sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölümlerine; kanun ve yönetmeliklerine göre kabul edilmiş lan paylar giderleri için tesbit lunan ödenekler knulmuştur..00 Tertibi : 9 ve daha önceki yıllara aıdlup da zaman aşımına uğtramıyar' brçlar için 9 mâlî yılı rine knulan ödenek bu kere 9 malî yılında Rektörlük bütçesinde tplandığından artış kaydetmiştir. Ege Ü. Bütçesi ((S. Sayısı : 0)

8 Rapr Karma Bütçe Kmisynu Başkanlığına Ege Üniversitesi 9 malî yılı bütçesi ile ilgili incelemeler mahallinde tarafımdan yapılmış ve üniver ile, meseleleri tartışılarak aşağıda arz edilen hususlar özet larak tesbit edilmiştir. Ege Üniversitesinin tesbit ettiğim meselelerini, bütün tafsilâtiyle bir bütçe rapruna almanın güçlüğün rak telkisen fakat zrunluğunu ve lüzumunu kabul ederek arz ederim. Tarihçe : Ege Üniversitesinin Tıp ve Ziraat fakülteleri ile Yüksek Hemşire Okulu 9 yılında 9 sayılı Kanu sayılı Kanunla kurularak öğretime başlamıştır. Fakültelerin bu kuruluşlarına parale; arazi ve bina ihtiyaçlarında bu kanunlar hükümleri içinde karşıl Bina ihtiyaçlarının nrmal süre içinde karşılanabilmeğini teminen 9 sayılı Kuruluş Kanununun mu ve sayılı Kanunla tadil edilmiştir. özet larak Ege Üniversitesine mahsus 9, 9, ve sayılı kanun vardır. İnşaatla ilgili hu Bu kanun hükümleri yanında Ege Üniversitesinin halen kurmak mecburiyetinde lduğu tesislerin anca içinde kurulmuştur. Buna göre tesislerin tamamlanabilmesi 0 senelik bir zamana daha bağlı bulunacak rin tetkikinde görülecektir. Ege Üniversitesinin mevzuata paralel gelişmesi alt yapı ve üst yapı larak şöyledir : Altyapı : Eski Brnva Ziraat Okulunda öğretime başlanmıştır. Okulun eski binası halen Ziraat Fakültesi deka sanelerini içine almaktadır. Buna ilâveten arazi larak; 00 dekar devredilmiştir. Bitişik arazilerden dekar alınmıştır. Ayrıca Menemen'de bir çiftlikten dekar alınmıştır. Y tir. Bu arazi üzerinde ihtiyaç ve gelişme prgramına paralel şehircilik plânı 99 yılında snuçlanmış v yaptırılmış veya yaptırılacaktır. Ege Üniversitesinin kurulmuş fakülteleri ile inşaata yatıracağı bedel - tahmin edilmektedir: Ege Ü. Bütçesi (S. Sayı'sı : 0)

9 9 Ziraat Fakületsi 0 Fen 00 Tıp 00 0 Yekûn 00 Üniversitenin mimari tatbikat prjeleri tamamlanıp, inşaata başlanmış yapılardan en önemli kısmı Tıp Fakü Tıp Fakültesini misal alarak, inşaat yönünden, üniversitenin durumunu ifadede, fayda vardır. Halen, Tıp Fakültesinin inşaata geçilip tamamlanmış tek yapısı = Anfi = dir. Tıp Fakültesiyle alâkalı inşa mış bunlardan I, II, III ncü kısımlar Birinci Beş Yıllık Plân döneminde, IV, V, VI ncı kısımlar ise İkinci B nacaktır. Birinci Beş Yıllık Plân döneminde ele alman I, II, III, kısmın durumu özet larak şöyledir: I nci kısım Tıp Fakültesi anfisi bitmiştir. lira harcanmıştır. II nci kısım, klinik, yemekhane kısmıdır. liraya.. 9 te ihale edilmiştir. 9 te bitmesi mez gerekçesiyle mütaahhitle lan bağlılığın tasfiyesine gidilmekte lduğu öğrenilmiştir. Halen lira lira civarındadır. 9 te bitmesi icabeden işin yılda / e yakın kısmı yapılabilmiştir. III ncü kısım : Yatakhane, dershane, pliklinik ile Hemşire Okulu kısmıdır liraya.. 9 te ihale edilmiştir. 9 yılı snunda bitecektir, ihaleden bugüne kadar bu kısı liradır. Kalan liralık inşaat kısmı 9, 9 bütçelerine knulacak ödeneklerden karşılanacaktır. Bu kısımda iş iyi yürümesine rağmen % 0 yi aşacağı için mütaahhidin tasfiyeye gitmeye teşebbüs ettiği ilgi lerin inşaatlarda kaba ve kârlı kısmı tamamlayıp, kalan kısmı için, nrmal lmıyan ylu tercihte haklı veya haks Haklı sebepler larak malzeme fiyat farklarının gelecek yıllara sari mukavelelerde büyük farklar yaratması iç rine çıkması menfi bir durum yaratırken yıllık prgramlarla bütçede knulan ödenekler arasında aleyhte fark lehinde lacak şekle sapmaya tercih etmektedir. Bu haliyle işin bitiminde maliyet çk yükseldiği için Devlet zarar etmekte, ayrıca Ege Üniversitesi öğretim llarak inşaat gecikmelerinden müteessir lmaktadır. Ege Üniversitesi, bugün kuruluşunun 0 ncu yılını tamamlamış lmasına rağmen, hâlâ lâbratuvar ve dersha da ve tavan arasında öğretim yapılmaktadır. Buna ilâveten, fakültelerin ayrı ayrı ve farklı larak makina ve teçhizat ihtiyaçları da tam şekli ile karşılanmı Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

10 0 (A/) yatırım harcamalarını, plân dönemine geçiş ve plân dönemi içindeki yıllarda seçtiğimiz tipik birk ğıdaki tablları tanzim etmiş bulunuyruz. Burada; I N.lu tabl her üniversitenin kendi bütçesindeki (A/) harcamalarını, II N. lı tabl Ünive den (A/) harcamalarını; III N. lı tabl bâzı üniversitelerin kuruluşu icabı Millî Eğitim bütçesinden (A/ sitelere muhtelif bütçelerden yapılan (A/) harcamalarının yekûn larak mukayesesini (örnekler içinde) lı tablda) I - Üniversitelerin kendi bütçelerinde (A/) harcamaları Ege Üniversitesi Ankara Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi II - Üniversitelerin; Bayındırlık bütçesinden (A/) harcamaları Ege Üniver sitesi inkara Üniversitesj Atatürk Üniversitesi III - Üniversiteler Millî Eğitim bütçesinden (A/) harcamaları Atatürk Üniversitesi Ortadğu Teknik Üniversitesi Bge Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

11 Ege Üniversitesi Ankara Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Ortadğu Teknik Atatürk Üniversitesi IV - Üniversitelere yapılan (A/) harcamaları durumunun ttal mukayesesi Üniversiteler arasında, hizmetlerin özelliği icabı ödeneklerde farklı tahsisler nrmal bir haldir. Ancak üniversi istemek ve beklemekle nrmaldir. İşte burada kanaatimizce dengeyi sağlayıcı bir krdinasyn yapılamamış gör da görüleceği üzere, ihtiyaçlara tam cevap teşkil etmiyen ödenekler ayrıca başka sebeplerle, fiilen sarf edilemedi Ege Üniversitesinde durum şöyledir: (Bayındırlık bütçesindeki rakamlar) Yıl Ödenek Sarfedilen Yekûn (0 Kasım Sarf edilmemiş ödenek 0 0 Tl. dır. Görülüyr ki; Yıllık Plânın geçiş devresini de, kapsıyan yıllık bütçelerdeki ödenek yekûnlar ile sarflar ve y ranları, yıllara göre değişik dahi lsa, ödeneğe göre fiilî sarfiyat yeni prgram gerçekleşmesi % 0 - % 0 nisb için gerekli tekliflerimizi raprumuzun sn kısmında yapacağız. Bu durum 9 için, sâri taahhütlere girme ye sında daha da üzücü lacaktır. Zira, Ege Üniversitesinin gelişme prgramına paralel larak, henüz avanprje mahiyetindeki kısımların prj na hiç, ödenek knmamıştır. Ege Üniversitesi; Bayındırlık Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcilerini %e Ü. Bütçesi (S. Sayisı : 0)

12 -^eden, yeniden yapılacak işler ile prjesi yapılacak işler ele alınmış ve çözümü bir prtkle bağlanmış işler tülememektedir. Buna ait görüşümüzü teklifler kısmında arz edeceğiz. Bu knuya, raprumuzda geniş şekilde temas etmemiz ihtiyacın sn derece ve şiddetini kabul etmiş l Burada Tıp Fakültesini misal aldık; Ziraat ve Fen fakülteleri için de, durum aynı derecede üzücüdür. Ege Üniversitesinin 9 bütçe teklifini 9 bütçesi ile mukayese edersek A/l - A/ ve A/ harcamaları 9 Bütçesi 9 9 Yekûn eksilişi Buna mukabil Bütçe içinde ayrı ayrı harcamalar farklıdır dır 99 9 liradır. 9 teklifi Bunlardan A/l cari harcamaları yekûnu; A/l A/ A/ Yekûn T. L. dır. 9 yılı için A/l deki artış liradır. Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

13 Ege Üniversitesi ile ilgili A/ harcamaları özellik arz eder. I - Üniversite Bütçesindeki durum 9 9 Rektörlük Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Fen Fakültesi Yekûn A/ larak, 9 yılının 9 den nksanı, II - Bayındırlık Bakanlığı Bütçesindeki durum : Yapı tesis, büyük narım 0 00 Teknik persnel ücreti 90 Teknis persnel ylluğu 0 99 liradır. 0 0 Netice : Bayındırlık Bakanlığından Üniversite Bütçesinden Yekûn Özet larak Ege Üniversitesinin 9 yılı A/ yatırım harcamalarının - Üniversite ve Bayındırlık bütçeleri civarında nksandır. Halbuki sayılı Kanun Ege Üniversitesi yatırımlarına yıllık 0 milyn tavan çizmi yılı yatırım harcamaları için 0 milynluk ödenek teklifinde bulunmuştur. Hükümet görüşünü Bayındırlık teklifte bulunmuştur. Ancak Yüksek Plânlama Kurulundaki müzakere safhasında Ege Üniversitesi tplan rüşünü savunma gücü lamamış, netice (A/) yatırım harcamalarına Ege Üniversitesi için Bayındırlık B ödenek knmuştur. Halbuki sâri taahhüt mukaveleleriyle, birikmiş ve tediyesi icabeden mütaahhit alacakları karşısında ö rak tesbit edilmesi iktiza ederdi. Ege Ü. (Bütçesi (S. Sayısı : 0)

14 - Eğitim faaliyetleri : Bina, tesisler ve lâbratuvar yönünden mahdut imkânlara sahip Ege Üniversitesinin fakülte ve yüksek durumu şöyledir : I. - Öğrenci durumu : 9-9 ders yılı 9-9 ders yılı Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Fen Fakültesi Yüksek Hemşire Okulu Labrant Okulu 0 90 II. - Öğretim üyesi durumu : Fakülte Prfesör Yekûn Öğretim üyesini gösterir tabl Dçent artış öğr Asistan Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Fen Fakültesi Yekûn Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Fen Fakültesi Ege Ü. Biüüçem (S. Sayısı : 0)

15 Bu durumu ile Ege Üniversitesinin öğretim üyesi ile öğrenci ranı iyi bir durumdadır ve üniversiteler Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuş Milletlerarası İktisadi Münasebetler Enstitüsü ile Arkelji Enstit le henüz randımanlı bir çalışma düzenine girememiştir. Ege Üniversitesi, faaliyetlerinin bir kısmı, bölge meseleleri üzerine eğmiş ve bâzı örnek çalışmalarla b masına yararlı lmuştur. Üniversite - halk münasebetlerinin yakınlaşması ve sağlanması her yönü ile yurda hizmet demektir. Ege Üniversitesinin değerli idareci ve öğretim üyelerini bu gayretin içinde bulduğumu sayın Kmisyna Netice : Yukarıda belirtmeye gayret ettiğim Ege Üniversitesinin bugünkü ihtiyaç ve bina durumuna bir çözüm naen, yurdumuzda yeni üniversiteler tesisi fikri yanında, kurulmuş lanların da nksanlarının tamamlanm Bu ikmal etme, ne derece isabetli ve süratli lursa, ihtiyaç derece iyi ve çabuk giderilmiş lacaktır. Bu anlayış içinde, teklif ve temennilerini arz ediyrum. Teklif ve temenniler :. Ege Üniversitesine verilen yatırım harcamaları ödeneklerinin israftan krunarak yerinde ve zama sadiyle; İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Orta - Dğu Teknik Ünivers nin, Üniversite Rektörlüğüne kanunen verilmesi çk yerinde lacaktır. Bu suretle, yıllık ödeneklerin daha fı mümkün lacaktır. Bu maksatla, Ege Üniversitesi de emsallerini örnek alarak hazırlanmış ve Divanın m teklif edilen (Ege Üniversitesinin inşaat ve tesisatının yapımı hakkında Kanun) a Kmisynumuzun ileri prensibini benimsemelerini;. (A/) yatırım harcamaları için Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde Ege Üniversitesi ile ilgili teklif Halbuki yatırımları sâri mukavelelere bağlı bulunan üniversiteye ait bu harcamaların mukaveleden dğ mak icabederdi. Bu sebeple 9 yılı Bütçesinin durumu muvacehesinde arttırma tekliflerine karşı lmamıza Bütçesinde Ege Üniversitesi için (A/) harcamalarına ilâve yapmak zrunluğu vardır. Arz ettiğimiz bu arttırmanın Kmisynumuzca Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi için benimsenmesini;. Ege Üniversitesi inşaat prgramlarına muvazi prje hazırlıkları da ikmal edilebilmelidir. Halbuki pr Üniversite ve gerek Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde hiç ödenek knulmamıştır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi ve hizmetin ileriki yıllarda nrmal yürütülebilmesini sağlamak için en az Hizmetleri aksamadan yürütmeye matuf bu teklife, değerli Kmisyn üyelerinin yardımcı lmaları ve B li bölümüne, milyn lira bu maksat için ilâve ödenek knulması temennimizi; Ege Ü. Bütçesi (-S. Sayısı : 0)

16 . Bütçe imkânları ile karşılanamıyan büyük bir sabır ve feragatin tahakkukunu beklediği, karşılanması cettepe Tıp Fakültesinde lduğu gibi - dış yardım sağlanarak takviyesi yluna gidilmesi mümkündür. Ancak Ege Üniversitesi Hükümet merkezinden uzakta teşkilâtlanmış lduğundan ve ihtiyaçların karşıla ması sebebiyle Sağlık, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken bu istikamette imkân sağlanarak e alımları ihtiyacının karşılanması hususunu, milynluk yatırım talebine ancak, milyn lira ödenek v kararı larak Kmisynumuzun benimsemesini arz ve teklif ederim. Ancak bu teklifimizin tahakkuku zamana bağlı lduğundan, emsal üniversitelerde % nisbetinde bu kıs karşısında Ege Üniversitesinin bir üvey evlât durumuna düşmemesi ve (A/) harcamaları için Ege Üniversit artırma teklifine iltifat buyurulmasımn;. Ege Üniversitesinin 9 bütçe yılı kadr talebine «(D) cetvelinden ekli liste mucibi Persnel Kanun gireceği cihetle na muvazi ele alınacağı cevabı verilmiştir. Bu tarz tekliflere Kmisynumuzun cevabı da malûmdur. Ancak Persnel Kanunu yürürlüğe girdiğinde tanınmasını temenni larak;. Prfesörlüğe yükselmiş dçent halen kadrsuzluk sebebiyle prfesör kadrlarmdaki yerini alamam iki kadrnun serbest bırakılması suretiyle kabulünü teklif larak değerli Kmisyn üyelerine arz ederim. Ege Üniversitesinin 9 malî yılı Bütçe kanunu tasarısını, temenni, teklif ve kanaatlerimizle birlikte s saygılarımla arz ederim. Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

17 Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Bütçe Kmisynu Esas N. / Karar N. Karma Bütçe Kmisynu rapru Cumhuriyet Senatsu Yüksek Başkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisine tarihinde havale edilen «Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe ka nı, Rektör, dekanlar ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği camaları için (A/) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 09 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları i terildiği gibi 09 lira ki; tplam larak 9 0 lira ödenek teklif lunmaktadır. Geçen yıl bütçesine nazaran 99 9 lira nksandır. Kmisynumuzda, Kmisynumuz adına inceleme yapan raprtörümüzün rapru kunduktan sma müzaker ve dekanlar cevaplarla birlikte geniş bilgiler vermişlerdir. Maddelerin müzakeresinde; nci maddeye bağlı (A/l) işaretli cetvelin Tıp Fakültesi bölümüne 0 l lük bölümüne lira, Tıp Fakültesi bölümüne lira, Ziraat Fakültesi bölümüne 0 lira 0 lira eklenmiş, (A/) işaretli cetvel ise aynen kabul edilmiştir. Bu ilâveler (B) işaretli cetvelin.0 alman hare maddesine lira,.00 ncü Hazine yardımı maddesine lira ile,.00 ncü geçen yı lira eklenmek suretiyle denge sağlanmıştır. Bu suretle yapılan ilâvelerle nci madde cetvelleriyle birli edilmiştir. nci madde, maddeye bağlı (B) işaretli cetvelin ilgili maddelerine eklenen 00 lira ile birlikte,,,, ve nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 9 ncu madde eski yıllar brçlarının ödenmesini k düzenlenmiştir. 0 ncu madde, tatbikatta karşılaşılan güçlükler sebebiyle tasarıdan çıkarılmıştır. nci madde, 0 ncu madde larak, nci, nci, ncü, nci ve bağlı cetvelleri aynen lmak üzere kabul edilmiştir. Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip Aydın Aydın Sakarya Sivas Adıyam. Sezgin. C. Ege N. Bayar G. Sakarya M. A. A Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

18 Ankara /. Seçkin Ankara II. T. Tker Aydın S. Bsna Balıkesir Söz hakkım saklı. F. îslimyeli B II. Bursa /. Öktem Bursa A. Türkel Cumhurbaşkanınca S. Ü. Söz hakkım mahfuzdur. B. tiner Çanakkale Ş. İnan İmzada bulunamadı. Ç A. Edirne. Ertem Erzincan H. Atabeyli Giresun K. Bsuter Gümüş ane #. Ö. Sarı C. T. İstanbul Söz hakkım saklıdır. S. Ar en İstanbul 0. Erkanh İstanbul 0. Gümüşğlıı İstanbul A. Yalçın İ M Kayseri F. Kksal Kcaeli L. Tkğlu Kütahya M. Erez Niğde Söz hakkım mahfuzdur M. Altmsy N H. Eize 0. M. Agun Rize E. Y. Akçal Samsun Söz hakkım mahfuzdur. S. Kılıç Tabiî Üye S. Küçük Tr A. î. B Trabzn Söz hakkım mahfuzdur. Yzgat Söz hakkım mahfuzdur. A. R. TJzuner N. Kdamanğlu Yzgat. Yeşilyurt Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

19 9 HÜKÜMETİN TEKLİFİ Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kamum tasarısı MADDE. Ege Üniversitesine, aşağıda gösterildiği üzere (A/l) cari harcamaları içm 09 lira, (A/) yıatırım harcamaları için 09 lira, (A/) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 09 lira ki, tplam larak 9 0 lira ödenek verilmiştir. (A/) (A/l) (A/) Sermaye teşkili öari Yatınım ve transfer Harcamalar Harcamaları Harcamaları Tplam KARMA BÜTÇE KOMİSYO Ege Üniversitesi 9 yılı MADDE. Ege Üniversitesine, cari harcamaları için 0 lira 09 lira, (A/) sermaye teşkil 09 lira ki, tplam larak 9 (A/l) Cari harcamaları (A Yatı harca L Rektörlük 0 99 Tıp Fakültesi 00 Ziraat Fakültesi Fen Fakültesi Rektörlük Tıp Fakültesi Ziraat Fen Tplam Tplam 0 MADDE. -Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 0 lira larak tahmin edilmiştir. MADDE. - Ege Üniversitesince 9 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bıı cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 9 bütçe yılında da devam lunur. MADDE. Ege Üniversitesinin tarihli ve sayılı Kamımın 9 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrlar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz- Ege Ü. Bütçesi MADDE. Ege Üniversitesini velde gösterildiği üzere 90 0 li MADDE. Tasarının ncü ma MADDE. Tasarının ncü m (S. Sayısı : 0)

20 Hükümetin Teklifi Karma Bütçe K metler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadr alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrlar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrlara ek lmaması şarttır. MADDE. Ege üniversitesince gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. Ege Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki.. 9 tarihli ve 9 sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvelde yazılı kadrlardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 9 bütçe yılında kullanılamaz. MADDE. Bütçe kanununa bağlı (A/) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük narım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. MADDE. Üniversite bütçesinin Rektörlük ve Fakülteler kısımlarına dâhil tertipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. MADDE 9. (Geçen yıllar brçları) maddesindeki ödeneğin yetmemesi halinde : a) 9 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan brçlar, ilgili ldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, b) 9-9 bütçe yıllarına aidlup da Mubasebei Umumiye Kanununun 9 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan brçlar, 9 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/) ve (A/) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar brçları maddesine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. MADDE. Tasarının ııe "MADDE. Tasarının nc MADDE. Tasarının ııe MADDE. Tasarının nc MADDE 9. Gecen bütçe yı ye Kanununun 9 ncü maddesin karşılıkları yılları bütçelerinde ilgili hizmet tertiplerinden veya (A/l), (A/) ve (A/) işaretli yıllar brçlan) maddesine; Maliy ödenir. Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

21 Hükümetin Teklifi Karma Bütçe Kmis MADDE 0. Yatırım harcamalarının prje dökümleri (U) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Prje tutarlarında zam ve tenzil, Devlet Plânlama teşkilâtının uygun mütalâasına dayanılarak Maliye Bakanlığınca yapılır. MADDE. Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin frmül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. Bu kanun Mart 9 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE. Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. MADDE 0. Tasarının nci nen kabul edilmiştir. MADDE. Tasarının nci m kabul edilmiştir. MADDE. Tasarının ncü nen kabul edilmiştir. Başbakan Süleyman D emir el Devlet Bakanı C. BilgeJıan Devlet Bakanı B. Sezgin Devlet Bakanı K. Ocak Devlet B A. F. A Millî Savunma Bakanı A. Tpalğlu İçişleri Bakanı F. Sühan Dışişleri Bakanı. S. Çağlayangü Maliye Bakanı. Gür san Millî Eğitim O. De Ticaret Bakanı M. Zer en Sağ. ve Ss. Y. Bakanı E. Smunğlu Güm. ve Tekel Bakanı I Tekin Tarım Bakanı B. Bağdaş Ulaştırma S. öz Sanayi Baltanı M. Turgut En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakam t. Bervıer N. Kürmd İmar ve İskân Bakanı II. Mentcşeğlu Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

22 Rektörlük (A/l) CARİ HARCAMALAR Bölüm Madde Ödeneğin, çeşidi 9 ödeneği Madde Bölüm tplamı Hükümetçe is Madde Bölüm. PERSONEL GİDERLERİ 0 AYLIKLAR.0 Aylıklar Ücretler Kesim tplamı Hizmetliler ücreti.0 Geçici hizmetliler ücreti.0 Yabancı uzmanlarla yar<.0 İşçi ücretleri ıcıları ücreti Ssyal yardımlar Kesim tplamı Çcuk zammı.0 Dğum yardımı.0 Ölüm yardımı.0 Tedavi gideri.0 Emekli kesenekleri karşılığı.0 Ssyal sigrtalar kurumları prim karşılıkları Ek çalışma karşılıkları.0 Fazla çalışma ücreti.0 Knferans ücreti kesenek Kesim tplamı Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

23 Rektörlük Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 9 ödeneği Madde Bölüm tplamı Hükümetçe isten Madde Bölüm t Tazminatlar Kesim tplamı Ek görev tazminatı Kasa tazminatı İKRAMIYELER VE MÜKÂFATLAR Yabancı dil ikramiyesi 0 0 Ylluklar Kesim tplamı 0 0 / - Yurt içi yllukları YÖN ETİM YOLLUKLART. Sürekli görev yllukları. Geçici görev ylluğu. Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev ylluğu. Sözleşmeli persnel geçici görev ylluğu ÖĞRETÎM YOLLUKLARI. Staj ve öğrenim ylluğu. Kngre ve knferans ylluğu. Araştırma ve inceleme ylluğu. Kurs ylluğu. Merkezî kurum ve enstitülerin ylluğu. Knferans için getirtileceklerin ylluğu DİĞER YOLLUKLAR. Tedavi ylluğu (Yurt içi yllukları tplamı : 0) Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

24 Rektörlük Bölüm Madde ö-elirin çeşidi 9 yılı tahminleri Madde Bölüm tplamı Hükümetçe tahm Madde Bölüm L II - Yurt dışı yllukları YÖNETİM YOLLUKLARI 0 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yllumu. Yurt dışı geçici görev ylluğu. Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev ylluğu. Sözleşmeli persnel yurt dışı geçici görev ylluğu 0 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev ylluğu ÖĞRETİM YOLLUKLARI. Yurt dışı staj ve öğrenim ylluğu. Yurt dışı kngre ve knferans ylluğu. Yurt dışı araştırma ve inceleme ylluğu. Yurt dışı kurs ylluğu. Yurt dışından knferans için getirtileceklerin ylluğu DİĞER YOLLUKLAR. Yurt dışı tedavi ylluğu (Yurt dışı yllukları tplanıl 90. YÖNETİM GİDERLERİ 0 0 Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

Toplantı : 8 1969 YILI. Ankara Üniversitesi Bütçe

Toplantı : 8 1969 YILI. Ankara Üniversitesi Bütçe Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 6 YILI Ankara Üniversitesi Bütçe 64 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ YANLIŞ - DOĞRU CETVELİ Sayfa : 77 Ulaştırma gmeırleıri Ikesdtaı tplamı mm.alitımja laşağıidalki

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0. 1970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0. 1970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi Tplantı : 9 I O CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 970 yılı Bütçe kanunu tasarıs Bütçe Karma Kmisynu rapru (/96) T. C. Başbakanlık

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

T. C. Başbakanlık 9.9.1963 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 71-2099/4201

T. C. Başbakanlık 9.9.1963 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 71-2099/4201 Dtfntm : A A A Tplat: MÎLLET MECLİSİ S. sı : Q0\ Ankara Üniversitesi kuruluş kadrları hakkındaki sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Kmisynlar raprları (/) T. C. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ L 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ " \ h : 2017 MALİ YILI ÖDENEK CETVELİ (A) CETVELİ ÖRNEK-14 - " - 'v v '; =;. ii. il. Ti''-...j: - V ri*. ' : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 ve 0 sayılı kanunlara ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu

Detaylı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 60 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) Dönem : Q0 / Toplantı 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : Oû4 Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/59) T. C. Başbakanlık 9. 4. 968 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Toplantı: 12 *\{&G CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : 2

Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : 2 Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik okulu açılmasına dair sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

Dönem : 1 Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1967 YİLİ. Ankara Üniversitesi Bütçes

Dönem : 1 Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1967 YİLİ. Ankara Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 967 YİLİ Ankara Üniversitesi Bütçes Ankara Üniversitesi 967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe K Kmisynu rapru (/278) T. C. Başbakanlık 29.. 966 Kanunlar

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO Toplantı : f%fe CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO.. 96 tarih ve sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

Toplantı : 7. 1968 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Toplantı : 7. 1968 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Tplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU I A S. Sayısı : U 968 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi 968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe K Kmisynu rapru (/436) T. C. Başbakanlık 30.. Kanunlar

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310)

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310) Dönem : Toplantı : MİLLET MECLİSİ S.'Sayışı : 9 istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/30) T. a Başbakanlık Kanunlar

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817)

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817) Dönem : 3 Topfentı. MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 886 57 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817) T. C. Başbakanlık 30

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı :B.3.2.ULU..7.82.-15/ TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : 6.1.26 Bilindiği üzere, 5437 Sayılı 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 25 tarih ve 264 sayılı

Detaylı