1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes"

Transkript

1 Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes

2

3 Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : /0-09 Millet Meclisi Başkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca tarihin tırılan «Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile gerekçesi ve eki cetveller sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica ederim. Süleyman Başba Ege Ü. Bfiitçesi (S. Sayıisı : 0)

4 GEREKÇE Rektörlük ile, Tıp, Ziraat ve Fen Fakültesi kısımlarından meydana gelen 9 malî yılı Üniversitemiz bütçe nan mucip sebepler snunda 9 9 lira lan 9 yılı bütçemize nazaran 99 9 lira nksanı ile 9 tadır. Bilindiği gibi Üniversitemiz kurumları faaliyetlerini verimli hale getirmek ve hizmetlerini gerektirdiği ar zrundadır. Bu maksatla açılmış kurumların eksikleri peyderpey ele alınabilmektedir. 9 yılı bütçmizdeki bepten ileri gelmektedir. Terk edilmesi veya ertelenmesi mümkün görülmiyen gider artışları aşağıda sıralanan. Tertibi: 9 yılı bütçemize bağlı (L) cetvelinden Tıp Fakültesi için aded 0 liralık Prfesör, 00. aded 00 liralık Asistan, Ziraat Fakültesi için aded 90, aded 00 liralık Dçent ve Fen Fa'-'ültesi içi P'-fesör. aded 90, aded 00, aded 00 ve aded liralık Asistan kadrları ihtiyaca binaen kurtarılmı.0 Tertibi: -Ziraat Fakültesinin yedibin dönümlük arazisinin araştırma ve incelemeye hazırlaması ve a rinin tam larak alınmasını sağlamak. Fen Fakültesinin ;ele alınmış lan Btanik Bahçesi ile rasat bölgesinin yayabilecek hale getirilmesi ve araştırma, incelemelerin muhafaza ve bakımını sağlamak amacı ile kısa müddetl zrunluğundan artmıştır..0 Tertibi: Tıp, Ziraat ve Fen Fakülteleri (L) cetvellerinde kurtarılan kadrlar sebebiyle artırılmıştır.0 Tertibi: (L) cetvellerinden kurtarılan kadrlar sebebiyle artırılmıştır..0 Tertibi: (L) cetvelinden kurtarılan kadrlar sebebiyle artırılmıştır..0 Tertibi: (L) cetvelinden kurtarılan kadrlar dlayısiyle kanuni larak artırılmıştır..0 Tertibi: Henüz beşinci yılım idrak etmekte lan Fen Fakültesinin öğretim üye kadrsunu arzulana larak bâzı knulardaki bilgilerin yurt içinden ve yurt dışından davet edilecek tritelere verdirilecek knferan da artırılmıştır..0 Tertibi: Öğrenci sayısı artan Fen Fakültesinin yönetmelik gereğince kutulması icabeden İnkılâp Ta.90 Tertibi: Dçentlik hazırlanmasına başlıyan asistanlara sayılı Kanunla verilmekte lan 00 lira ta ce 00 lira daha tazminat verilmesi Divanı Muhasebatça açıklanmış lduğundan, geçen yıllarda yapılan 00 lir için artırılmıştır.. Tertibi: Fakültelerin dağınık teşkilâtı dlayısiyle artırılmıştır.. Tertibi: Ziraat Fakültesinin yurt içinde yapılacak Ztekni, beynelmilel zeytinyağı, hububat, pazarla knferanslara görevlendirilecek öğretim üye ve yardımcıları, Fen Fakültesinin geçen yıllara nazaran artan ranslara katılacak öğretim üye ve yardımcılarının kanuni ylluklarını karşılamak için artırılmıştır. Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

5 . Tertibi: Ziraat ve Fen Fakültelerinin yurt dâhilinde diğer bölgeleri ve diğer yurt kıyılarında deniz ve ve teknik gelişmeler üzerinde yapılması gereken araştırma ve incelemeler için gideceklere ödenmesi gereken kanun ile artırılmıştır.. Tertibi: Tıp Fakültesinin, diğer üniversitelerde açılan kurs ve seminerlere göndereceği öğretim üyesi mesi gereken kurs yllukları için geçen yıl ödemesi nazara alınarak artırılmış lup, Ziraat Fakültesinden yurt iç necek kanuni harcırahları için de bu ödenek ihdas edilmiştir.. Tertibi: Ziraat Fakültesinin, Giessen Üniversitesinden 9 yılında getirteceği Prfesör ve uzman iç. Tertibi: Ziraat Fakültesinin, Giessen Mntpeiller ve Bari Üniversiteleri ile mevcut anlaşma ve münas bu üniversitelere göndereceği stajyerlerin kanuni harcırahları için artırılmıştır.. Tertibi: Fen Fakültesinin matematik, jelji, kimya ve btanik kngrelerine katılması gereken öğreti artırılmıştır..0 Tertibi: Tıp Fakültesi teşkilâtının genişlemesi nazarı itibara alınarak artırılmıştır..0 Tertibi: 9 bütçe yılı Üniversitemiz bütçesinin hazırlanmasında nazara alman gerçekler arasında bel ilâve edilmekte, yeni kurulanlar açılmakta lduğundan Fakültelerin bu husustaki zaruri ihtiyaçları güz önüne alın.0 Tertibi: Fakültelerin faaliyetlerine paralel larak yayın ihtiyaçlarının artması ve Tıp Fakültesinin geç miş bulunan kütüphane ihtiyacının tenzili suretiyle artırılmıştır..0 Tertibi : Ziraat Faikültesiınin mevcuda eklenen yeni bina ve seraları hesaba alınarak artırılmıştır..90 Tertibi : Fen Fakültesince gösterilen lüzum üzerine artırılmıştır..0 Tertibi : Rektörlüğe bağlı rady iztp, arkelji ve kütüphanenin yemi larak hizmete girmesi sebelbi.0 Tertibi : Fen ve Ziraat Fakültesinde hizmete yeni giren büyük binaların temizliği na/ara alınarak art.0 Tertibi : Rektörlük için.0 ncu tertiplerdeki sebeplerden ve Ziraat Fakültesi içinde elektrik enerj meler ile yeni açılan kürsülerin aydınlatana ihtiyaçları hesaba alınarak artırılmıştır..0 Tertibi : Rektörlükçe istimlâk edilen binalarım bahçeleri, Ziraat Fakültesinin plâna dâhil yeni park ve tanik bahçesinin gerektirdiği giderler hesaba alınarak artırılmıştır..0 Tertibi : Tıp ve Fen Fakültelerinin yerinde görülen teklifleri üzerine artırılmıştır..0 Tertibi : Tıp Fakültesinin îzmir, Manisa hastanelerine kadar yayılan teşkilât ve bakım ücretlerinin f.0 Tertibi : Fen Fakültesinin mtrlu araçlarına ilâve edilen iki aded deniz mtrunun ihtiyacı hesaba a.0 Tertibi : Ziraat Fakültesi mevcut traktörlerine ilâveten yemiden alınacak aded traktörün işletme ve artırılmıştır..-0 Tertibi : Rektörlüğün geçen yıl icarında bulunan binanın tahliye edilmiş lmasından dlayı tenzil edil.0 Tertibi : Ziraat Fakültesinin yeni hizmete giren binaları ile Menemen ve Mrdğan çiftliklerinde ya alınarak artırılmıştır. Ege Ü. Bütçesi (S. Sayı'sı : 0)

6 .9 Tertibi : Rektörlüğe aımbhıp hizmete girmekte lan aded ljmanın malî giderlerini karşılam.0 Tertibi : sayılı Karnın gereğince 9 yılında araştırma ve inceletme, mütevelli heyetlerince at ve Fen Fakültelerinin kendi imkânları ile yapmak zrunda bulundukları araştırana ve incelemeler için a. Tertibi : Tıp Fakültesine bağlı Labrant Okulumun yeni binaya taşınmış lması sebebiyle artırı.9 Tertibi : Labrant Okulunun inkişafı nazarı itibara alınarak artırılmıştır..9 Tertibi : Labrant kulundaki sebeple artırılmıştır.. Tertibi : Fen Fakültesinin inkişaf halindeki kitaplığı için artırılmıştır.. Tertibi : Tıp Fakültesinin geçen yıl bütçesinden yayım alım ve giderleri tertibinjde mütalâa edil tertibe alınan ödenek dlayusiyle ve Ziraat Fakültesi kütüphanesindeki kitap ve dergilerin cildi için artırıl.9 Tertibi : Ziraat Fakültesine ihdas lunan tertip dlayısiyle artırılmıştır Tertibi : Fakülteler kurumlarımın artan, gel tic elere ulaştırmaları gayesiyle artırılmıştır.. Tertibi : Tıp Fakültesinin, Devlet Hastanelerine paralel larak ilmî araştırma yapan kliniklerind ra alınarak bu artışla ilgili malzeme ihtiyacı göz önünde tutularak artırılmıştır.. Tertibi : Ziraat Fakültesinin mevcut demir, marangz, terzi v. s. atelyelerinin 9 yılındaki yeni açılan Me'lyelerin nksanlıklarının kısmen tamamlanması içim artırılmıştır.. Tertibi : Ziraat Fakültesi için ihdas edilmiştir.. Tertibi : Rektörlüğün genişliyen marangz ve dennir atelyelerinin ihtiyacına binaen ve Ziraat F bâzı aletlerin işlemez hale gelmiş lması dayısiyle yerlerine yenilerinin alınması için artırılmıştır.. Tertibi : Ziraat Fakültesince atelyeler hizmetine tahsis edilecek dört hayvanın beslenme karşılığı. Tertibi : Tıp Fakültesi lâbrtatuvarlarında görülen artış ile Fen Fakültesinin yeni ilâve edilen l mıştır.. Tertibi. Tertibi artırılmıştır. Ziraat Fakültesi için ihdas e edilmiştir. Fen Fakültesine ilâve edilen lâbratuvar mensupları ile Ziraat Fakültesi lâbratuvarla. Tertibi Ziraat ve Fen Fakülteleri ihtiyacı için artırılmıştır.. Tertibi Tıp Fakültesinin artan lâbratuvar persnelinin iaşesi ile Ziraat Fakültesi lâbratuvar ihjdas lunan tertibi dlayısiyle artınlmıştır..0 Tertibi : Ziraat Fakültesince, uluslararası yurt dışı tplantılarına iştiraki sağlamak amacı ile art.0 Tertibi : Mevcut anlaşmalara göre Ziraat Ve Fen Fakültelerine 9 yılında, gelecek prfesör, u mıştır. Ege Ü. (Bütçesi (S. Sayısı : 0)

7 .0 Tertibi : Rektörlük ve Fakültelerin narım, badana ve küçük tedilâltı icaibett'iren ve hastane, enstitü, k tırılmıştır..0 Tertibi : Ziraat Fakültesindeki (makina ve teçhizatın liraya kadar lan narım ve bakiimlarının t tır. Yatırım bölümlerine, Devlet Plânlama Dairesince kabul edilerek 9 yılı plânına alınmış lan yapı, tesis, mak esaslı narımlarının gerektirdiği ödenek knulmuştur. Sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölümlerine; kanun ve yönetmeliklerine göre kabul edilmiş lan paylar giderleri için tesbit lunan ödenekler knulmuştur..00 Tertibi : 9 ve daha önceki yıllara aıdlup da zaman aşımına uğtramıyar' brçlar için 9 mâlî yılı rine knulan ödenek bu kere 9 malî yılında Rektörlük bütçesinde tplandığından artış kaydetmiştir. Ege Ü. Bütçesi ((S. Sayısı : 0)

8 Rapr Karma Bütçe Kmisynu Başkanlığına Ege Üniversitesi 9 malî yılı bütçesi ile ilgili incelemeler mahallinde tarafımdan yapılmış ve üniver ile, meseleleri tartışılarak aşağıda arz edilen hususlar özet larak tesbit edilmiştir. Ege Üniversitesinin tesbit ettiğim meselelerini, bütün tafsilâtiyle bir bütçe rapruna almanın güçlüğün rak telkisen fakat zrunluğunu ve lüzumunu kabul ederek arz ederim. Tarihçe : Ege Üniversitesinin Tıp ve Ziraat fakülteleri ile Yüksek Hemşire Okulu 9 yılında 9 sayılı Kanu sayılı Kanunla kurularak öğretime başlamıştır. Fakültelerin bu kuruluşlarına parale; arazi ve bina ihtiyaçlarında bu kanunlar hükümleri içinde karşıl Bina ihtiyaçlarının nrmal süre içinde karşılanabilmeğini teminen 9 sayılı Kuruluş Kanununun mu ve sayılı Kanunla tadil edilmiştir. özet larak Ege Üniversitesine mahsus 9, 9, ve sayılı kanun vardır. İnşaatla ilgili hu Bu kanun hükümleri yanında Ege Üniversitesinin halen kurmak mecburiyetinde lduğu tesislerin anca içinde kurulmuştur. Buna göre tesislerin tamamlanabilmesi 0 senelik bir zamana daha bağlı bulunacak rin tetkikinde görülecektir. Ege Üniversitesinin mevzuata paralel gelişmesi alt yapı ve üst yapı larak şöyledir : Altyapı : Eski Brnva Ziraat Okulunda öğretime başlanmıştır. Okulun eski binası halen Ziraat Fakültesi deka sanelerini içine almaktadır. Buna ilâveten arazi larak; 00 dekar devredilmiştir. Bitişik arazilerden dekar alınmıştır. Ayrıca Menemen'de bir çiftlikten dekar alınmıştır. Y tir. Bu arazi üzerinde ihtiyaç ve gelişme prgramına paralel şehircilik plânı 99 yılında snuçlanmış v yaptırılmış veya yaptırılacaktır. Ege Üniversitesinin kurulmuş fakülteleri ile inşaata yatıracağı bedel - tahmin edilmektedir: Ege Ü. Bütçesi (S. Sayı'sı : 0)

9 9 Ziraat Fakületsi 0 Fen 00 Tıp 00 0 Yekûn 00 Üniversitenin mimari tatbikat prjeleri tamamlanıp, inşaata başlanmış yapılardan en önemli kısmı Tıp Fakü Tıp Fakültesini misal alarak, inşaat yönünden, üniversitenin durumunu ifadede, fayda vardır. Halen, Tıp Fakültesinin inşaata geçilip tamamlanmış tek yapısı = Anfi = dir. Tıp Fakültesiyle alâkalı inşa mış bunlardan I, II, III ncü kısımlar Birinci Beş Yıllık Plân döneminde, IV, V, VI ncı kısımlar ise İkinci B nacaktır. Birinci Beş Yıllık Plân döneminde ele alman I, II, III, kısmın durumu özet larak şöyledir: I nci kısım Tıp Fakültesi anfisi bitmiştir. lira harcanmıştır. II nci kısım, klinik, yemekhane kısmıdır. liraya.. 9 te ihale edilmiştir. 9 te bitmesi mez gerekçesiyle mütaahhitle lan bağlılığın tasfiyesine gidilmekte lduğu öğrenilmiştir. Halen lira lira civarındadır. 9 te bitmesi icabeden işin yılda / e yakın kısmı yapılabilmiştir. III ncü kısım : Yatakhane, dershane, pliklinik ile Hemşire Okulu kısmıdır liraya.. 9 te ihale edilmiştir. 9 yılı snunda bitecektir, ihaleden bugüne kadar bu kısı liradır. Kalan liralık inşaat kısmı 9, 9 bütçelerine knulacak ödeneklerden karşılanacaktır. Bu kısımda iş iyi yürümesine rağmen % 0 yi aşacağı için mütaahhidin tasfiyeye gitmeye teşebbüs ettiği ilgi lerin inşaatlarda kaba ve kârlı kısmı tamamlayıp, kalan kısmı için, nrmal lmıyan ylu tercihte haklı veya haks Haklı sebepler larak malzeme fiyat farklarının gelecek yıllara sari mukavelelerde büyük farklar yaratması iç rine çıkması menfi bir durum yaratırken yıllık prgramlarla bütçede knulan ödenekler arasında aleyhte fark lehinde lacak şekle sapmaya tercih etmektedir. Bu haliyle işin bitiminde maliyet çk yükseldiği için Devlet zarar etmekte, ayrıca Ege Üniversitesi öğretim llarak inşaat gecikmelerinden müteessir lmaktadır. Ege Üniversitesi, bugün kuruluşunun 0 ncu yılını tamamlamış lmasına rağmen, hâlâ lâbratuvar ve dersha da ve tavan arasında öğretim yapılmaktadır. Buna ilâveten, fakültelerin ayrı ayrı ve farklı larak makina ve teçhizat ihtiyaçları da tam şekli ile karşılanmı Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

10 0 (A/) yatırım harcamalarını, plân dönemine geçiş ve plân dönemi içindeki yıllarda seçtiğimiz tipik birk ğıdaki tablları tanzim etmiş bulunuyruz. Burada; I N.lu tabl her üniversitenin kendi bütçesindeki (A/) harcamalarını, II N. lı tabl Ünive den (A/) harcamalarını; III N. lı tabl bâzı üniversitelerin kuruluşu icabı Millî Eğitim bütçesinden (A/ sitelere muhtelif bütçelerden yapılan (A/) harcamalarının yekûn larak mukayesesini (örnekler içinde) lı tablda) I - Üniversitelerin kendi bütçelerinde (A/) harcamaları Ege Üniversitesi Ankara Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi II - Üniversitelerin; Bayındırlık bütçesinden (A/) harcamaları Ege Üniver sitesi inkara Üniversitesj Atatürk Üniversitesi III - Üniversiteler Millî Eğitim bütçesinden (A/) harcamaları Atatürk Üniversitesi Ortadğu Teknik Üniversitesi Bge Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

11 Ege Üniversitesi Ankara Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Ortadğu Teknik Atatürk Üniversitesi IV - Üniversitelere yapılan (A/) harcamaları durumunun ttal mukayesesi Üniversiteler arasında, hizmetlerin özelliği icabı ödeneklerde farklı tahsisler nrmal bir haldir. Ancak üniversi istemek ve beklemekle nrmaldir. İşte burada kanaatimizce dengeyi sağlayıcı bir krdinasyn yapılamamış gör da görüleceği üzere, ihtiyaçlara tam cevap teşkil etmiyen ödenekler ayrıca başka sebeplerle, fiilen sarf edilemedi Ege Üniversitesinde durum şöyledir: (Bayındırlık bütçesindeki rakamlar) Yıl Ödenek Sarfedilen Yekûn (0 Kasım Sarf edilmemiş ödenek 0 0 Tl. dır. Görülüyr ki; Yıllık Plânın geçiş devresini de, kapsıyan yıllık bütçelerdeki ödenek yekûnlar ile sarflar ve y ranları, yıllara göre değişik dahi lsa, ödeneğe göre fiilî sarfiyat yeni prgram gerçekleşmesi % 0 - % 0 nisb için gerekli tekliflerimizi raprumuzun sn kısmında yapacağız. Bu durum 9 için, sâri taahhütlere girme ye sında daha da üzücü lacaktır. Zira, Ege Üniversitesinin gelişme prgramına paralel larak, henüz avanprje mahiyetindeki kısımların prj na hiç, ödenek knmamıştır. Ege Üniversitesi; Bayındırlık Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcilerini %e Ü. Bütçesi (S. Sayisı : 0)

12 -^eden, yeniden yapılacak işler ile prjesi yapılacak işler ele alınmış ve çözümü bir prtkle bağlanmış işler tülememektedir. Buna ait görüşümüzü teklifler kısmında arz edeceğiz. Bu knuya, raprumuzda geniş şekilde temas etmemiz ihtiyacın sn derece ve şiddetini kabul etmiş l Burada Tıp Fakültesini misal aldık; Ziraat ve Fen fakülteleri için de, durum aynı derecede üzücüdür. Ege Üniversitesinin 9 bütçe teklifini 9 bütçesi ile mukayese edersek A/l - A/ ve A/ harcamaları 9 Bütçesi 9 9 Yekûn eksilişi Buna mukabil Bütçe içinde ayrı ayrı harcamalar farklıdır dır 99 9 liradır. 9 teklifi Bunlardan A/l cari harcamaları yekûnu; A/l A/ A/ Yekûn T. L. dır. 9 yılı için A/l deki artış liradır. Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

13 Ege Üniversitesi ile ilgili A/ harcamaları özellik arz eder. I - Üniversite Bütçesindeki durum 9 9 Rektörlük Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Fen Fakültesi Yekûn A/ larak, 9 yılının 9 den nksanı, II - Bayındırlık Bakanlığı Bütçesindeki durum : Yapı tesis, büyük narım 0 00 Teknik persnel ücreti 90 Teknis persnel ylluğu 0 99 liradır. 0 0 Netice : Bayındırlık Bakanlığından Üniversite Bütçesinden Yekûn Özet larak Ege Üniversitesinin 9 yılı A/ yatırım harcamalarının - Üniversite ve Bayındırlık bütçeleri civarında nksandır. Halbuki sayılı Kanun Ege Üniversitesi yatırımlarına yıllık 0 milyn tavan çizmi yılı yatırım harcamaları için 0 milynluk ödenek teklifinde bulunmuştur. Hükümet görüşünü Bayındırlık teklifte bulunmuştur. Ancak Yüksek Plânlama Kurulundaki müzakere safhasında Ege Üniversitesi tplan rüşünü savunma gücü lamamış, netice (A/) yatırım harcamalarına Ege Üniversitesi için Bayındırlık B ödenek knmuştur. Halbuki sâri taahhüt mukaveleleriyle, birikmiş ve tediyesi icabeden mütaahhit alacakları karşısında ö rak tesbit edilmesi iktiza ederdi. Ege Ü. (Bütçesi (S. Sayısı : 0)

14 - Eğitim faaliyetleri : Bina, tesisler ve lâbratuvar yönünden mahdut imkânlara sahip Ege Üniversitesinin fakülte ve yüksek durumu şöyledir : I. - Öğrenci durumu : 9-9 ders yılı 9-9 ders yılı Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Fen Fakültesi Yüksek Hemşire Okulu Labrant Okulu 0 90 II. - Öğretim üyesi durumu : Fakülte Prfesör Yekûn Öğretim üyesini gösterir tabl Dçent artış öğr Asistan Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Fen Fakültesi Yekûn Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Fen Fakültesi Ege Ü. Biüüçem (S. Sayısı : 0)

15 Bu durumu ile Ege Üniversitesinin öğretim üyesi ile öğrenci ranı iyi bir durumdadır ve üniversiteler Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuş Milletlerarası İktisadi Münasebetler Enstitüsü ile Arkelji Enstit le henüz randımanlı bir çalışma düzenine girememiştir. Ege Üniversitesi, faaliyetlerinin bir kısmı, bölge meseleleri üzerine eğmiş ve bâzı örnek çalışmalarla b masına yararlı lmuştur. Üniversite - halk münasebetlerinin yakınlaşması ve sağlanması her yönü ile yurda hizmet demektir. Ege Üniversitesinin değerli idareci ve öğretim üyelerini bu gayretin içinde bulduğumu sayın Kmisyna Netice : Yukarıda belirtmeye gayret ettiğim Ege Üniversitesinin bugünkü ihtiyaç ve bina durumuna bir çözüm naen, yurdumuzda yeni üniversiteler tesisi fikri yanında, kurulmuş lanların da nksanlarının tamamlanm Bu ikmal etme, ne derece isabetli ve süratli lursa, ihtiyaç derece iyi ve çabuk giderilmiş lacaktır. Bu anlayış içinde, teklif ve temennilerini arz ediyrum. Teklif ve temenniler :. Ege Üniversitesine verilen yatırım harcamaları ödeneklerinin israftan krunarak yerinde ve zama sadiyle; İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Orta - Dğu Teknik Ünivers nin, Üniversite Rektörlüğüne kanunen verilmesi çk yerinde lacaktır. Bu suretle, yıllık ödeneklerin daha fı mümkün lacaktır. Bu maksatla, Ege Üniversitesi de emsallerini örnek alarak hazırlanmış ve Divanın m teklif edilen (Ege Üniversitesinin inşaat ve tesisatının yapımı hakkında Kanun) a Kmisynumuzun ileri prensibini benimsemelerini;. (A/) yatırım harcamaları için Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde Ege Üniversitesi ile ilgili teklif Halbuki yatırımları sâri mukavelelere bağlı bulunan üniversiteye ait bu harcamaların mukaveleden dğ mak icabederdi. Bu sebeple 9 yılı Bütçesinin durumu muvacehesinde arttırma tekliflerine karşı lmamıza Bütçesinde Ege Üniversitesi için (A/) harcamalarına ilâve yapmak zrunluğu vardır. Arz ettiğimiz bu arttırmanın Kmisynumuzca Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi için benimsenmesini;. Ege Üniversitesi inşaat prgramlarına muvazi prje hazırlıkları da ikmal edilebilmelidir. Halbuki pr Üniversite ve gerek Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde hiç ödenek knulmamıştır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi ve hizmetin ileriki yıllarda nrmal yürütülebilmesini sağlamak için en az Hizmetleri aksamadan yürütmeye matuf bu teklife, değerli Kmisyn üyelerinin yardımcı lmaları ve B li bölümüne, milyn lira bu maksat için ilâve ödenek knulması temennimizi; Ege Ü. Bütçesi (-S. Sayısı : 0)

16 . Bütçe imkânları ile karşılanamıyan büyük bir sabır ve feragatin tahakkukunu beklediği, karşılanması cettepe Tıp Fakültesinde lduğu gibi - dış yardım sağlanarak takviyesi yluna gidilmesi mümkündür. Ancak Ege Üniversitesi Hükümet merkezinden uzakta teşkilâtlanmış lduğundan ve ihtiyaçların karşıla ması sebebiyle Sağlık, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken bu istikamette imkân sağlanarak e alımları ihtiyacının karşılanması hususunu, milynluk yatırım talebine ancak, milyn lira ödenek v kararı larak Kmisynumuzun benimsemesini arz ve teklif ederim. Ancak bu teklifimizin tahakkuku zamana bağlı lduğundan, emsal üniversitelerde % nisbetinde bu kıs karşısında Ege Üniversitesinin bir üvey evlât durumuna düşmemesi ve (A/) harcamaları için Ege Üniversit artırma teklifine iltifat buyurulmasımn;. Ege Üniversitesinin 9 bütçe yılı kadr talebine «(D) cetvelinden ekli liste mucibi Persnel Kanun gireceği cihetle na muvazi ele alınacağı cevabı verilmiştir. Bu tarz tekliflere Kmisynumuzun cevabı da malûmdur. Ancak Persnel Kanunu yürürlüğe girdiğinde tanınmasını temenni larak;. Prfesörlüğe yükselmiş dçent halen kadrsuzluk sebebiyle prfesör kadrlarmdaki yerini alamam iki kadrnun serbest bırakılması suretiyle kabulünü teklif larak değerli Kmisyn üyelerine arz ederim. Ege Üniversitesinin 9 malî yılı Bütçe kanunu tasarısını, temenni, teklif ve kanaatlerimizle birlikte s saygılarımla arz ederim. Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

17 Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Bütçe Kmisynu Esas N. / Karar N. Karma Bütçe Kmisynu rapru Cumhuriyet Senatsu Yüksek Başkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisine tarihinde havale edilen «Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe ka nı, Rektör, dekanlar ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği camaları için (A/) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 09 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları i terildiği gibi 09 lira ki; tplam larak 9 0 lira ödenek teklif lunmaktadır. Geçen yıl bütçesine nazaran 99 9 lira nksandır. Kmisynumuzda, Kmisynumuz adına inceleme yapan raprtörümüzün rapru kunduktan sma müzaker ve dekanlar cevaplarla birlikte geniş bilgiler vermişlerdir. Maddelerin müzakeresinde; nci maddeye bağlı (A/l) işaretli cetvelin Tıp Fakültesi bölümüne 0 l lük bölümüne lira, Tıp Fakültesi bölümüne lira, Ziraat Fakültesi bölümüne 0 lira 0 lira eklenmiş, (A/) işaretli cetvel ise aynen kabul edilmiştir. Bu ilâveler (B) işaretli cetvelin.0 alman hare maddesine lira,.00 ncü Hazine yardımı maddesine lira ile,.00 ncü geçen yı lira eklenmek suretiyle denge sağlanmıştır. Bu suretle yapılan ilâvelerle nci madde cetvelleriyle birli edilmiştir. nci madde, maddeye bağlı (B) işaretli cetvelin ilgili maddelerine eklenen 00 lira ile birlikte,,,, ve nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 9 ncu madde eski yıllar brçlarının ödenmesini k düzenlenmiştir. 0 ncu madde, tatbikatta karşılaşılan güçlükler sebebiyle tasarıdan çıkarılmıştır. nci madde, 0 ncu madde larak, nci, nci, ncü, nci ve bağlı cetvelleri aynen lmak üzere kabul edilmiştir. Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip Aydın Aydın Sakarya Sivas Adıyam. Sezgin. C. Ege N. Bayar G. Sakarya M. A. A Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

18 Ankara /. Seçkin Ankara II. T. Tker Aydın S. Bsna Balıkesir Söz hakkım saklı. F. îslimyeli B II. Bursa /. Öktem Bursa A. Türkel Cumhurbaşkanınca S. Ü. Söz hakkım mahfuzdur. B. tiner Çanakkale Ş. İnan İmzada bulunamadı. Ç A. Edirne. Ertem Erzincan H. Atabeyli Giresun K. Bsuter Gümüş ane #. Ö. Sarı C. T. İstanbul Söz hakkım saklıdır. S. Ar en İstanbul 0. Erkanh İstanbul 0. Gümüşğlıı İstanbul A. Yalçın İ M Kayseri F. Kksal Kcaeli L. Tkğlu Kütahya M. Erez Niğde Söz hakkım mahfuzdur M. Altmsy N H. Eize 0. M. Agun Rize E. Y. Akçal Samsun Söz hakkım mahfuzdur. S. Kılıç Tabiî Üye S. Küçük Tr A. î. B Trabzn Söz hakkım mahfuzdur. Yzgat Söz hakkım mahfuzdur. A. R. TJzuner N. Kdamanğlu Yzgat. Yeşilyurt Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

19 9 HÜKÜMETİN TEKLİFİ Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kamum tasarısı MADDE. Ege Üniversitesine, aşağıda gösterildiği üzere (A/l) cari harcamaları içm 09 lira, (A/) yıatırım harcamaları için 09 lira, (A/) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 09 lira ki, tplam larak 9 0 lira ödenek verilmiştir. (A/) (A/l) (A/) Sermaye teşkili öari Yatınım ve transfer Harcamalar Harcamaları Harcamaları Tplam KARMA BÜTÇE KOMİSYO Ege Üniversitesi 9 yılı MADDE. Ege Üniversitesine, cari harcamaları için 0 lira 09 lira, (A/) sermaye teşkil 09 lira ki, tplam larak 9 (A/l) Cari harcamaları (A Yatı harca L Rektörlük 0 99 Tıp Fakültesi 00 Ziraat Fakültesi Fen Fakültesi Rektörlük Tıp Fakültesi Ziraat Fen Tplam Tplam 0 MADDE. -Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 0 lira larak tahmin edilmiştir. MADDE. - Ege Üniversitesince 9 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bıı cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 9 bütçe yılında da devam lunur. MADDE. Ege Üniversitesinin tarihli ve sayılı Kamımın 9 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrlar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz- Ege Ü. Bütçesi MADDE. Ege Üniversitesini velde gösterildiği üzere 90 0 li MADDE. Tasarının ncü ma MADDE. Tasarının ncü m (S. Sayısı : 0)

20 Hükümetin Teklifi Karma Bütçe K metler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadr alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrlar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrlara ek lmaması şarttır. MADDE. Ege üniversitesince gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. Ege Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki.. 9 tarihli ve 9 sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvelde yazılı kadrlardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 9 bütçe yılında kullanılamaz. MADDE. Bütçe kanununa bağlı (A/) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük narım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. MADDE. Üniversite bütçesinin Rektörlük ve Fakülteler kısımlarına dâhil tertipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. MADDE 9. (Geçen yıllar brçları) maddesindeki ödeneğin yetmemesi halinde : a) 9 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan brçlar, ilgili ldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, b) 9-9 bütçe yıllarına aidlup da Mubasebei Umumiye Kanununun 9 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan brçlar, 9 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/) ve (A/) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar brçları maddesine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. MADDE. Tasarının ııe "MADDE. Tasarının nc MADDE. Tasarının ııe MADDE. Tasarının nc MADDE 9. Gecen bütçe yı ye Kanununun 9 ncü maddesin karşılıkları yılları bütçelerinde ilgili hizmet tertiplerinden veya (A/l), (A/) ve (A/) işaretli yıllar brçlan) maddesine; Maliy ödenir. Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

21 Hükümetin Teklifi Karma Bütçe Kmis MADDE 0. Yatırım harcamalarının prje dökümleri (U) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Prje tutarlarında zam ve tenzil, Devlet Plânlama teşkilâtının uygun mütalâasına dayanılarak Maliye Bakanlığınca yapılır. MADDE. Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin frmül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. Bu kanun Mart 9 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE. Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. MADDE 0. Tasarının nci nen kabul edilmiştir. MADDE. Tasarının nci m kabul edilmiştir. MADDE. Tasarının ncü nen kabul edilmiştir. Başbakan Süleyman D emir el Devlet Bakanı C. BilgeJıan Devlet Bakanı B. Sezgin Devlet Bakanı K. Ocak Devlet B A. F. A Millî Savunma Bakanı A. Tpalğlu İçişleri Bakanı F. Sühan Dışişleri Bakanı. S. Çağlayangü Maliye Bakanı. Gür san Millî Eğitim O. De Ticaret Bakanı M. Zer en Sağ. ve Ss. Y. Bakanı E. Smunğlu Güm. ve Tekel Bakanı I Tekin Tarım Bakanı B. Bağdaş Ulaştırma S. öz Sanayi Baltanı M. Turgut En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakam t. Bervıer N. Kürmd İmar ve İskân Bakanı II. Mentcşeğlu Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

22 Rektörlük (A/l) CARİ HARCAMALAR Bölüm Madde Ödeneğin, çeşidi 9 ödeneği Madde Bölüm tplamı Hükümetçe is Madde Bölüm. PERSONEL GİDERLERİ 0 AYLIKLAR.0 Aylıklar Ücretler Kesim tplamı Hizmetliler ücreti.0 Geçici hizmetliler ücreti.0 Yabancı uzmanlarla yar<.0 İşçi ücretleri ıcıları ücreti Ssyal yardımlar Kesim tplamı Çcuk zammı.0 Dğum yardımı.0 Ölüm yardımı.0 Tedavi gideri.0 Emekli kesenekleri karşılığı.0 Ssyal sigrtalar kurumları prim karşılıkları Ek çalışma karşılıkları.0 Fazla çalışma ücreti.0 Knferans ücreti kesenek Kesim tplamı Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

23 Rektörlük Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 9 ödeneği Madde Bölüm tplamı Hükümetçe isten Madde Bölüm t Tazminatlar Kesim tplamı Ek görev tazminatı Kasa tazminatı İKRAMIYELER VE MÜKÂFATLAR Yabancı dil ikramiyesi 0 0 Ylluklar Kesim tplamı 0 0 / - Yurt içi yllukları YÖN ETİM YOLLUKLART. Sürekli görev yllukları. Geçici görev ylluğu. Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev ylluğu. Sözleşmeli persnel geçici görev ylluğu ÖĞRETÎM YOLLUKLARI. Staj ve öğrenim ylluğu. Kngre ve knferans ylluğu. Araştırma ve inceleme ylluğu. Kurs ylluğu. Merkezî kurum ve enstitülerin ylluğu. Knferans için getirtileceklerin ylluğu DİĞER YOLLUKLAR. Tedavi ylluğu (Yurt içi yllukları tplamı : 0) Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

24 Rektörlük Bölüm Madde ö-elirin çeşidi 9 yılı tahminleri Madde Bölüm tplamı Hükümetçe tahm Madde Bölüm L II - Yurt dışı yllukları YÖNETİM YOLLUKLARI 0 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yllumu. Yurt dışı geçici görev ylluğu. Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev ylluğu. Sözleşmeli persnel yurt dışı geçici görev ylluğu 0 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev ylluğu ÖĞRETİM YOLLUKLARI. Yurt dışı staj ve öğrenim ylluğu. Yurt dışı kngre ve knferans ylluğu. Yurt dışı araştırma ve inceleme ylluğu. Yurt dışı kurs ylluğu. Yurt dışından knferans için getirtileceklerin ylluğu DİĞER YOLLUKLAR. Yurt dışı tedavi ylluğu (Yurt dışı yllukları tplanıl 90. YÖNETİM GİDERLERİ 0 0 Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap TC Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 411 Karar No.

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra DANIŞMA MECLİSİ 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı m ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra TC Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 1/829 Karar No. : 181 Bütçe

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR AÇIKLAMA 1 a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2015 2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49.maddesine dayandırılarak çıkarılan

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132 ALPARSLAN TÜRKEŞ'iN TBMM'DEKi KONUŞMALARI (Kanun Tasarısı ve Teklifleri) 27.05.1960-04.12.1995 Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TEMMUZ 2009-

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU

İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU Bankalar için en kuvvetli sermaye zeka, dikkat, iffettir, teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. İ Ç İ N D E K İ L E R 71 YILLIK TARİHİYLE İLLER BANKASI... 7

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu S. Sayısı: 26 Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici İşletme İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devrine ve Tekel Genel Müdür. lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 4036 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

Dönem: 20 Yasama Yılı: 2

Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 248) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Ünitelerinin 1996 Yılı Faaliyetleri Hakkında içtüzüğün 177

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLANLAMA KURULU 1

BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLANLAMA KURULU 1 BAŞİSKELE STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLANLAMA KURULU 1 SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim süreci kamuda da bir takım değişiklikleri zrunlu kılmış ve bunun neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 3 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 4-6 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 7-10 TEŞKİLAT ŞEMASI 13 2013 YILI KADROLARI 15-20 HARCIRAH BAREMİ 21 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU FAALİYET RAPORU ( 04 ) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI

Detaylı