Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE"

Transkript

1 Þevket Erzen e yeni görev Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Bahçeli Gýda, 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi ne açýyor. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Çorum daki 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi nde hizmete sunmaya hazýrlanan Bahçeli Gýda Alýþveriþ Merkezi, 2016 yýlý sonuna kadar maðaza sayýsýný 10 a çýkarmayý hedefliyor. HABERÝ 7 DE Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Basýn Kartý Komisyonu üyesi oldu. Þevket Erzen HABERÝ 7 DE 5. Damat Þükrü Sokak'ta bir evin çatýsýna kurulan baz istasyonu mahalle sakinlerinin eleþtirilerine neden Baz istasyonuna tepki Ulukavak Mahallesi 5. Damat Þükrü Sokak'ta bir evin çatýsýna kurulan baz istasyonu mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. HABERÝ 2 DE ÇORUM 26 AÐUSTOS 2015 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Uyuþturucu ile mücadeleye yön verecek yeni adýmlar HABERÝ 7 DE Çorum Turizmi ni âbâd edeceðiz Belediye ve Velipaþa Vakfý arasýnda imzalanan kiralama protokolü hayata geçmeye devam ediyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'un genel olarak zengin bir tarihi mirasa sahip olmasýna karþýn, þehir merkezinin bu konuda kýsýtlý mekanlara sahip olduðunu belirterek, "Velipaþa Haný'ný ecdadýmýzýn emaneti olarak kabul edip, yarýnlara taþýmak üzere önemli bir adým attýk. Ayný kararlý çalýþmalarýmýz Kale ve Eski Polis Karakolu ile devam ediyor. Çorum'un turizmini âbâd edeceðiz." dedi. HABERÝ 8-9 DA Çorum'da Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdür Yardýmcýsý ve Müdür Vekili olarak görev yapan hemþehrimiz Ömer Bolat, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýna atandý. Ömer Bolat HABERÝ 2 DE Hemþehrimiz merkeze alýndý Bitlis Valisi hemþehrimiz Orhan Öztürk, merkeze çekildi. HABERÝ 2 DE Bakan Taner Yýldýz Kargý da HES açacak Statkraft Enerji A.Þ. tarafýndan Çorum un Kargý ilçesinde yapýmý tamamlanan Kýzýlýrmak Hidroelektrik Santrali (HES) bugün açýlýyor. Þirketin Türkiye de iþletmeye alýnan Taner Yýldýz ikinci elektrik santrali olan Kargý Kýzýlýrmak HES, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz ýn katýlýmýyla üretime açýlacak. HABERÝ 7 DE Bakanlýk müþaviri oldu Belediye araç filosuna 10 yeni araç daha Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yeni satýn alýnan 10 aracýn anahtar teslim törenine katýldý. Baþkan Külcü, araç parký konusunda uyguladýklarý çalýþma ile 7 yýlda belediyeye kira ücretlerine kýyasla 8 milyon kâr ettirdiklerini söyledi. HABERÝ 8-9 DA Orhan Öztürk CHP den sivil darbe iddiasý CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, erken seçimle ilgili yaptýðý açýklamasýnda; Önümüzdeki seçimler dayatma seçimidir. dedi. HABERÝ 10 DA Gürsel Yýldýrým Yeniden seçim 1 Kasým da YSK erken seçimlerin 1 Kasým 2015'te yapýlmasýnda karar kýldý. HABERÝ 6 DA Cinayet davasý baþladý Çorum'da otomobilden açýlan ateþ sonucu bir kiþinin öldüðü, yoldan geçen bir kiþinin de yaralandýðý silahlý saldýrýyla ilgili tutuklu bulunan 4 kiþinin yargýlanmasýna baþlandý. HABERÝ 2 DE Proje Çorum da baþarýlý oldu. 80 öðrenci Kur an okumayý öðrendi MÜSÝAD Çorum Þubesi Gençlik Kurulu ile Ýl Müftülüðü tarafýndan hayata geçirilen 'Bu Yaz Camideyim' projesi kapsamýnda 80 öðrenci Kur'an-ý Kerim okumayý öðrendi. HABERÝ 3 DE

2 2 ÇARÞAMBA 26 AÐUSTOS 2015 Bakanlýk müþaviri oldu M. Burak YALÇIN Amasya Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Ömer Bolat, bakanlýk müþaviri oldu. Çorum'da Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdür Yardýmcýsý ve Müdür Vekili olarak görev yapan hemþehrimiz Ömer Bolat, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýna atandý yýlýndan bu yana Amasya Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü olarak görev yapan Ömer Bolat, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Bakanlýk Müþaviri olarak atandý. Hemþehrimiz merkeze alýndý Erkal, Çanakkale Valiliðine, Osmangazi Kaymakamý Ahmet Okur ise Uþak Valiliðine atandý. Gectiðimiz günlerde trafik kazasýnda annesini kaybeden Bitlis Valisi Orhan Öztürk gece yayýnlanan Valiler Kararnamesiyle merkeze çekildi. Ýstanbul Küçükçekmece Kaymakamlýðý görevini yürütürken Bitlis valiliðine atanan Orhan Öztürk 18 ay bu görevde kaldý. MUHTAR DESTEK ÝSTEDÝ Cinayet davasý baþladý Bitlis Valisi hemþehrimiz Orhan Öztürk Çorum'da otomobilden açýlan ateþ sonucu bir kiþinin öldüðü, yoldan geçen bir kiþinin de yaralandýðý silahlý saldýrýyla ilgili tutuklu bulunan 4 kiþinin yargýlanmasýna baþlandý. Mart ayýnda Bahabey Caddesi'ndeki silahlý saldýrýda Bulut Uyar'ýn (31) hayatýný kaybettiði ve olay yerinden geçtiði sýrada tüfekten çýkan saçmalarla Ahmet Türkoðlu'nun (82) yaralandýðý olayla ilgili, "kasten adam öldürme ve yaralama" suçundan tutuklanan Özcan Ö. ile "azmettirme ve yardým" suçlarýndan haklarýnda dava açýlan diðer tutuklular Cihan K. (27), Özgür Ç. (29) ve Burak K'nin (23) Çorum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanmalarýna baþlandý. Duruþmaya tutuklu sanýklar ile taraf avukatlarý katýldý. Hakkýnda "kasten adam öldürme ve yaralama" suçundan müebbet hapis cezasý istemiyle dava açýlan Özcan Ö, maktul Bulut Uyar ile önceye dayalý husumetli olduklarýný belirtti. Olaydan yaklaþýk bir ay önce Uyar ile yolda karþýlaþtýklarýný, Uyar'ýn, "Ne bakýyorsun?" diyerek kendisine tokat attýðýný öne süren Özcan Ö, "Bu nedenle kendisine husumet besliyordum. Olay günü bir eczaneye gitmek için Burak K'nin kullandý- BURAK YALÇIN Ulukavak Mahallesi 5. Damat Þükrü Sokak'ta bir evin çatýsýna kurulan baz istasyonu mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Baz istasyonunun kaldýrýlmasýný isteyen 5. Damat Þükrü Sokak sakinleri, Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir öncülüðünde imza kampanyasý baþlattý. ðý araçtan indiðim sýrada kendisiyle karþýlaþtým ve almýþ olduðum alkolün de etkisiyle yanýmda bulunan tüfekle ateþ ettim. Benim ateþ etmem üzerine kendisi de yanýnda bulunan tabancasýný çýkarmak istedi, bu sýrada da üç el daha ateþ ettim. Sonra da olay yerinden kaçtýk" dedi. Özcan Ö, kendisinin baþka kiþilerce tehdit edildiðini ve bu nedenle yanýnda tüfek bulunduðunu söyledi. Haklarýnda "azmettirme ve yardým" suçlarýndan dava açýlan Cihan K, Özgür Ç. Burak K. de olayla ilgilerinin olmadýðýný ileri sürdü. Sanýklarýn tutukluluk halinin devamýna karar veren mahkeme heyeti, duruþmayý erteledi. - Olay 27 Mart 2015 tarihinde Bahabey Caddesi'nde gerçekleþtirilen silahlý saldýrýda aðýr yaralanan Bulut Uyar, kaldýrýldýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde hayatýný kaybetmiþti. Tüfekten çýkan saçmalar, o sýrada yoldan geçen Ahmet Türkoðlu'nu da yaralamýþtý. Türkoðlu, daha sonra kaldýrýldýðý hastanedeki tedavisinin ardýndan taburcu edilmiþti. Þüphelilerin kaçmak için kullandýðý ve olay yerine yakýn bir bölgede terk edilmiþ halde bulunan otomobilde ise 2 tüfek ele geçirilmiþti. Bu arada, saldýrýda hayatýný kaybeden Bulut Uyar'ýn, geçen yýl Çorum Barajý civarýnda bir kiþinin hayatýný kaybettiði olaydan dolayý bazý kiþilerle husumet yaþadýðý belirtilmiþti. Olaydan sonra yakalanarak gözaltýna alýnan Özcan Ö, Cihan K, Özgür Ç. ile Burak K. çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanmýþtý.(a.a.) KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: Mahalleli baz istasyonunun kaldýrýlmasýný istiyor. Kurulan baz istasyonlarýyla yetkililerin insan saðlýðýyla oynadýklarýný iddia eden Muhtar Hanefi Özdemir, baz istasyonunun kaldýrýlmasý için imza kampanyasýný baþlattýklarýný belirterek, mahalle sakinlerini kampanyaya destek vermeye davet etti. Özdemir, mahalle muhtarlýðý önünde açýlan imza kampanyasýnýn hafta sonuna kadar devam edeceðini belirtti. Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý önünde imza kampanyasý baþlatýldý te cezaevi ölümleri CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi tarafýndan kaleme alýnan, Cezaevi Raporu, Ak Parti iktidarýnda 3 bin 77 tutuklu ve hükümlünün hapishanelerde yaþamýný yitirdiðini yani her 38 saatte bir mahkûmun cezaevinde öldüðünü ortaya koydu. Raporda, bu süre içinde 2 bin 501 hasta mahkûmun yaþamýný yitirdiði, 511 mahkûmun ise intihar ettiði bildirildi. CHP li Hakverdi tarafýndan hazýrlanan Cezaevi Raporu nda, Hapishanelerde kapasitelerinin üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunurken, her geçen gün mahkûm sayýsý artmaktadýr. AKP iktidarý döneminde kapasitelerinin üzerindeki artýþlar ve uygulamalar, mahkûmlarý ölüme terk etmektedir ifadeleri kullanýldý. Tarihin en yüksek oraný Birçok hapishanede ne doktor ne de ambulans bulunmamaktadýr. Türkiye deki hapishanelerin hiçbirinde 24 saat doktor ve saðlýkçý bulunmadýðý gibi hafta içi mesai saatlerinde bile her gün doktor bulunmamaktadýr. Bu nedenle hapishanelerdeki ölümlere bakýldýðýnda ihmal ve geç müdahale gerçeði ortaya çýkmaktadýr denilen raporda, Ak Parti hükümetleri döneminde cezaevlerinde yaþanan ölümlerin Türkiye tarihinin en yüksek oranlarý olduðuna dikkati çekildi. Raporda, þunlar kaydedildi: Türkiye de hapishaneler insanlarý yavaþ yavaþ öldüren þartlarla donatýlmýþ ve bu amaçla inþa edilmiþtir. AKP iktidarýnda toplam 3 bin 77 tutuklu ve hükümlü hapishanelerde yaþamýný yitirmiþtir. 1 Ocak 2009 ile 29 Haziran 2015 tarihleri arasýnda hayatýný kaybedenlerden dokuzu 18 yaþýndan küçük mahkûmlardýr. 37 mahkûm öl- (Ç.HAK:2502) Bitlis Valisi hemþehrimiz Orhan Öztürk, merkeze çekildi. Resmi Gazete'de yayýmlanan kararla Bitlis, Çanakkale, Muþ ve Uþak valileri deðiþti. Çanakkale Valisi Ahmet Çýnar Bitlis'e, Uþak Valisi Seddar Yavuz Muþ'a atandý. Bitlis Valisi Orhan Öztürk ve Muþ Valisi Vedat Büyükersoy merkeze çekildi. Ýçiþleri Bakanlýðý Ýller Ýdaresi Genel Müdür Yardýmcýsý Hamza Baz istasyonuna tepki 5. Damat Þükrü Sokak'ta bir evin çatýsýna kurulan baz istasyonu mahalle sakinlerinin eleþtirilerine neden oldu. dürüldü Raporda, ölen 3 bin 77 mahkûmun ölüm nedenleri de sýralandý. Buna göre 2 bin 501 hasta mahkûm yaþamýný yitirirken, 511 mahkûm intihar etti, 37 mahkûm öldürülürken, 28 mahkûm ya trafik kazasý geçirdi ya da kurum dýþýnda öldürüldü. Raporda, 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýnda 212 mahkûmun yaþamýný yitirdiði, 176 sýnýn hastalýktan, 29 unun ise intihar ederek öldüðü belirtilerek, Hapishanelerin dört bir yanýný kameralarla donatanlar intiharlarý görmediði gibi hasta tutsaklarýn ölümüne de göz yummaktadýrlar denildi. Raporda, 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýnda en fazla ölümün Sincan daki Ankara 2 No lu L Tipi Kapalý cezaevi nde yaþandýðý, burada 9 mahkûmun hastalýk nedeniyle öldüðü belirtildi. Raporda, Samsun E Tipi Kapalý Cezaevi nde 6, afyonkarahisar, Çorum ve Manisa cezaevlerinde ise 5 mahkûmun yaþamýný yitirdiði kaydedildi.(milliyet)

3 ÇARÞAMBA 26 AÐUSTOS 2015 Ýþadamlarýna Çin gezisi 80 öðrenci Kur an okumayý öðrendi 'Bu Yaz Camideyim' projesi kapsamýnda 80 öðrenci Kur'an-ý Kerim okumayý öðrendi. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi Gençlik Kurulu ile Ýl Müftülüðü tarafýndan hayata geçirilen 'Bu Yaz Camideyim' projesi kapsamýnda 80 öðrenci Kur'an-ý Kerim okumayý öðrendi. Baþarýlý öðrencileri ödüllendirmek için projenin uygulandýðý Tevhid Cami'nde ödül töreni düzenlendi. Yapýlan açýklamaya göre törene, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý Soner Meþe, MÜSÝAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Al, Genç MÜSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýlarý Ömer Yavuz, Mustafa Diler, Samet Ertemel ve Yasir Bayramoðlu, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Mücahit Ahmet Köksal ve Genç MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Alper Týðlý, Nevþehir, Sinop ve Tekirdað MÜSÝAD Baþkanlarý ile çok sayýda Genç MÜSÝAD Yönetim Kurulu Üyesi, öðrenciler ve aileleri katýldý. Tevhid Cami'nde ödül töreni düzenlendi. ENN HOLIDAY organizasyonu ile gerçekleþtirilen Uzakdoðu iþ seyahatinin tarihi 1119 Ekim 2015 olarak belirlendi. Bilinen en büyük fuar organizasyonlarýndan biri olan Kanton Fuarý ve Hong Kong gezisinin içinde bulunduðu programýn duyurusu yapýldý. Türkiye geneli katýlýmcýlarýn katýldýðý organizasyona Avrupa ofislerinden katýlýmcýlarýn olacaðý belirtildi. Kanton Fuarý birinci kýsýmda yer alan sektörler þöyle: ElektroENN HOLIDAY organizasyonu ile Çin gezisi düzenlenecek. nik ürünler, makine ve katýlýmlarý 05 Eylül'e kadar devam ediyor. ekipmanlarý, kimyasal ürünler, yazýlým ve donanýmlarý, yapý gereçleri, bisiklet, motosiklet otomotiv ve 'HER ÝÞADAMI GÖRMELÝ' yedek parçalarý, aydýnlatma araçlarý, elektrikli ev eþenn Holiday Firmasý Yetkilisi Mustafa Boyyalarý, iletiþim donanýmlarý, organik ve inorganik raz, yaptýðý açýklamada, "Firmamýz yýllardýr yaptýðý materyaller, ev ve ofis mobilyalarý, oyuncak ürünler, uzak doðu organizasyonlarý ile bölgede belirli bir pobilgisayar ve donanýmlarý, deri çanta ve diðer ham tansiyele ve networke sahip olduðunu gururla belirtmadde ürünler. mek isteriz. Þu ana kadar 37 uzak doðu organizasyohong Kong ticaret ataþeliðinde çeþitli konular nu gerçekleþtirmiþ bulunmaktayýz. 38.'nci organizashakkýnda bilgi paylaþýmý yapmak, hammadde ve yayonumuzda iþadamlarýný bu farklý pazara ve farklý rý mamül tedarikçileri ile görüþmeler saðlamak ve dünya ile tanýþmaya çaðýrýyoruz. Ticaret yapýlmasýnkanton Fuarý üreticileri ve pazara sunduðu teknoloji dan ziyade inovasyon için dahi çok gerekli olan bir hakkýnda bilgi almak ve bununla beraber ayný sektörgezi olacaðýný önceki tecrübelerimizden öngörüyodeki Türk üreticilerinin ürünlerinin kýyaslanmasý gibi ruz. amaçlar güdülüyor. Peki bu organizasyonu bu kadar önemli kýlan Bu bir haftalýk süre içersinde görüþmeler ve isnedir? Sanýrýz bunu rakamlar ile açýklamak daha yetiþare toplantýsý Hong Kong uluslararasý ticaret sanarinde olacaktýr. yi odasý ziyareti ve belirlenen firmalar ile görüþmeler, Sergi alaný : m2, katýlýmcý : , Guangzhou'da düzenlenecek olan fuar ziyareti, fuar ziyaretçi : ve üzeri, iþ hacmi tam 41.4 milyar katýlýmcýlarýyla görüþmeler, fuar sonrasý Çin Halk Amerikan Dolarý. Cumhuriyetinin ticaret potansiyeli ve sanayi bölgelebu kadar büyük bütçeye sahip fuar belirli peririnin Türk Ýþ adamlarýna sunduðu fýrsatlarýn deðeryotlarda ve sektörler ile yapýlýyor. Senede iki kez yalendirilmesi ile ilgili toplantýlar ve görüþmeler, tarihi pýlan fuar 5 günlük devrelerde düzenleniyor. 3 günve turistik gezi gibi programlara yer verilecektir. lük yenileme çalýþmasý ile yeni katýlýmcýlar geliyor MÜSÝAD tarafindan da desteklenen organizasyon ve 2. devre fuarý baþlýyor." dedi. Bölge illerin geliþmesi önemli Genç MÜSÝAD ile MÜftülük iþbirliðinde düzenlenen proje mevve verdi. PROJE ÇORUM'DA BAÞARILI OLDU Gençlerin manevi deðerlerine olan ilgisini arttýrma hedefiyle yürütülen Bu Yaz Camideyim projesini bu yýl ilk olarak Buhara Tevhid Cami'nde baþlattýklarýný ifade eden Genç MÜSÝAD Çorum Þubesi Baþkaný Alper Týðlý, "Genç MÜSÝAD Çorum Þubesi olarak bu projede asýl amacýmýz; çocuklarýmýzýn evvela dinimizin temellerini ve Kur'an öðrenmelerini saðlamanýn yaný sýra, onlarý camilere yaklaþtýrmak, kaybolmaya yüz tutmuþ mahalle ve oyun kültürünü canlandýrmak, teknolojik cihazlardansa akranlarýnýn olduðu sosyal ortamlarda kendilerini ifade edebilmelerini saðlamak, onlara sorumluluk vermek, paylaþma kültürünü aþýlamak, sabrý ve hoþgörüyü öðretmek gibi güzel insan olmanýn gerekliliklerini aþýlamak ve deðerlerine sahip nesillerin yetiþmesine katkýda bulunmaktýr" dedi. Proje kapsamýnda kursa katýlan çocuklara temel dini bilgiler, Kur'an okumaya ge- 3 Proje Çorum da baþarýlý oldu. çiþ, harf bilgisi- harflerin okunuþlarý, ibadet, ahlak, siyer, hadis, sure ve dualarýn ezberi, selamlama ve nezaket kurallarýna uyma gibi bilgiler verildiðini ifade eden Genç MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Alper Týðlý, konuþmasýnda þunlarý kaydetti: "Ýletiþim engellerini (alay etme, dalga geçme, emir verme) bilme ve etkisini kavrama, haklarýný ve sorumluluklarýný bilme ve uygulama, davranýþlarýný zamana ve mekana uygun olarak düzenleme, yardýmlaþma davranýþý ile ilgili giriþimde bulunma, paylaþýmda bulunma davranýþýný geliþtirme, insanlarla iliþkide adalet kavramýnýn önemini bilme, hak- haksýzlýk iliþkisini kurma, her þartta doðruyu söyleme ve dürüst olmanýn gereðini kavrama ve uygulama, gereken durumlarda sabýr gösterme, büyüklerine, akranlarýna, farklýlýklara ve hayvanlara saygýlý davranma, arkadaþlarýna özen gösterme, insanlarýn deðerli olduðunu bilme ve onlarý güzel eylemlere yönlendirme, insanlýða karþý hoþgörülü olma, üyesi olduðu gruba katýlým, sadakat, koruma, sorumluluk, dinleme- anlama, yardým, destek gibi kavramlarla baðlanma üzerine dersler alan öðrenciler, bu dersler üzerinden karnelerini aldýlar." 80 öðrencinin Kur'an-ý Kerim okumayý öðrenerek kursu tamamlamýþ olmasýnýn önemine de vurgu yapan Alper Týðlý, projeye emeði geçen MÜSÝAD Gençlik Kuruluna ve çocuklarýný kursa gönderen ailelere teþekkür etti. ONUR VERÝCÝ BÝR TABLO MÜSÝAD Çorum Þubesi Baþkaný Mücahit Ahmet Köksal ise Kur'an-ý Kerim'i genç beyinlere aþýlamanýn çok önemli olduðunu vurgulayarak, "Çocuklarýn ihtiyaç duyacaklarý dini bilgileri doðru adresten, doðru zamanda almalarý çok sevindirici. Vatanýna, milletine ailesine faydalý bireylerin yetiþtiðini görebilmek bizleri onurlandýrýyor. Bu doðrultuda çocuklarýnýn dini bilgilerinin geliþmesi adýna, yazýn bu sýcak günlerinde yaylalara, yazlýklara gitmek yerine çocuklarýný camiye gönderen ailelere teþekkür ediyorum. Öðrencilerimizin de Kur'an-ý Kerim okumaya devam etmelerini temenni ediyorum" dedi. Tarihi mekanlarý gezmek için Amasya ya gelen Çorum Ýl Genel Meclisi üyeleri, Vali Ýbrahim Halil Çomaktekin i ziyaret etti. Amasya Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Çittýr ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Kaya'nýn da yer aldýðý ziyarette konuþan Çorum Ýl Genel Meclisi Baþkaný Baþkaný H. Ýbrahim Kaya, Çorum ve Amasya nýn Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý ve Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði gibi platformlarda ortak projelerde yer aldýðýný ve iki komþu ilin geliþmesi için çalýþmaya devam edeceklerini söyledi. Çorum un son yýllarda önemli bir geliþim gösterdiðini ve bu geliþimin Amasya ya da olumlu yansýmalarý olduðunu vurgulayan Vali Çomaktekin de konuklarýna Açýk Hava Müzesi Amasya adlý kitabý hediye etti(ýha) Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Vali Ýbrahim Halil Çomaktekin i ziyaret etti. Çorum Ýl Genel Meclisi üyeleri, Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin i ziyaret etti. 23 ÖÐRENCÝYE TABLET HEDÝYESÝ Konuþmalarýn ardýndan öðrenciler ilahiler okuyup, skeç gösterisi sundular. Ardýndan ise kursu baþarýyla tamamlayýp dereceye giren öðrencilere kitap ve tabletlerden oluþan hediyeleri verildi. Kursu tamamlayan öðrencilerden 23'ü tablet, diðer tüm öðrencilerde kitap seti gibi çeþitli hediyelerle ödüllendirildi. ev dýþý tüketim lider firma CAFE-BÝSTRO RESTAURANT OTEL - YEMEKHANE - OKUL KANTÝNLERÝ VE PASTANELER TEDARÝK VE DAÐITIMI ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. Gülabibey Mah. Ata Caddesi No:70 - ÇORUM Tel: Faks: web:

4 4 ÇARÞAMBA 26 AÐUSTOS 2015 Temel taleplerin hiçbiri olmadý Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök, Toplu Sözleþme görüþmelerinde saðlýk çalýþanlarýnýn çözülmesini istediði temel taleplerin hiçbirinin gerçekleþmediðini söyledi. Döner sermayenin emekliliðe yansýtýlmasý, yýpranma payýnýn hayata geçmesi, tüm saðlýk çalýþanlarýnýn kadrolu olmasý ve saðlýkta þiddetin önüne geçilmesi taleplerinin saðlýk çalýþanlarýnýn çözülmesini istediði temel konular olduðunu belirten Gök, Fakat imzalanan toplu sözleþme metninde bu taleplerin hiçbiri ile ilgili bir düzenleme Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök yer almadý. 2015'i döner sermayelerin emekliliðe yansýtýlmasý için mücadele yýlý ilan edenler bu hakký masada býraktý. Döner sermayede tavanýn arttýrýlmasý gibi çok kýsýtlý sayýda çalýþanýn yararlanacaðý bir takým küçük iyileþtirmelerle döner sermaye meselesini kapatmýþ oldular. dedi. Sözleþmeden kadroya geçenlere kurumlar arasý nakil yasaðýný kaldýrdýk diye açýklama yaparak daha neyi imzaladýklarýndan bile bi haber olanlar saðlýk çalýþanlarýnýn hakkýna sahip çýkamamýþlardýr. Kazandýk denilen tüm bu düzenlemeler siyasi idarenin insafýna terkedilmiþtir. diyen Gök, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Eþ durumu tayininde kesintisiz 3 yýl sigorta þartýnýn 1 yýla indirilmesi, 5 yýllýk nakil yasaðýnýn kaldýrýlmasý gibi düzenlemeleri daha ilk günden kazandýk diye açýklamalarýna raðmen toplu sözleþme metninde yer almamýþtýr. Bu konularda maðduriyeti olan tüm çalýþanlarýn umutlarýyla oynanmýþtýr. 1) 4-C'lilere kadro verilmediði gibi Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde çalýþan ve mahkeme kararlarý ile 450 TL -600 TL arasý ek ödeme alan 4-C'liler 150 TL'lik bir ek ödeme ile büyük bir zarara uðradýlar. 2) 4-C'lilerin almýþ olduklarý aile yardýmýndan vergi kesintisi devam edecek. Oysa aile yardýmý alan diðer kamu çalýþanlarýnýn almýþ olduklarý aile yardýmýndan vergi kesilmiyor. 4-C'lilerin bundan dolayý yýllýk kaybý (eþi çalýþmayan, iki çocuk sahibi 4-C'li için) TL'dir. 3) Fiili hizmet zammý (yýpranma payý) bu toplu sözleþme ile sonuca baðlanmadý. 4) Kamu dýþý aile saðlýðý çalýþanlarýna, vekil ebe ve hemþirelere kadro verilmesi konusunda bir sonuç alýnamadý. 5) Ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý (ek ödemelerin maaþ ile birlikte emekliliðe esas kazanç sayýlmasý hükmü) konusunda bir sonuç alýnamadý. 6) Bu toplu sözleþmenin saðlýk ve sosyal hizmet koluna iliþkin toplu sözleþmesinin 28.maddesinde belirtilen aylýk 5 günlük, yýllýk toplam 10 günlük senelik izinlerin yönetmelik gereði "çalýþýlmayan gün" kapsamýnda deðerlendirilmez hükmü olumlu olsa da aylýk 5 günden, senelik 30 gün izin hakký olan çalýþanýn 10 günlük izin kýsmýnýn haricindeki günlerin "çalýþýlmayan günler" kapsamýna dahil edilmesinin mantýðý anlaþýlmamaktadýr. 7) Bu toplu sözleþme metninde; cinayetlere varan saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin önlenmesi ile ilgili bir hüküm yoktur. 8) Bir türlü çözülemeyen kreþ sorununa kesin ve kalýcý bir çözüm bulma konusunda bir hüküm yoktur. 9) Nöbet ücretleriyle ilgili ciddi bir iyileþtirme hükmü yoktur. 10)Aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarýnýn en önemli sorunu olan cumartesi nöbetleri ile ilgilide bir düzenleme yer almamýþtýr. Velhasýl, birilerinin allayarak pullayarak anlattýklarý kazanýmlar saðlýk çalýþanlarý için sadece yüzdelik maaþ artýþlarýdýr. Saðlýk Bakanýnýn tabiriyle Yunanistan'ýn ekonomisine benzeyen kamu hastanelerinin durumu ve çalýþanlara sadece 375 sayýlý KHK'nýn Ek 9'una göre maaþla beraber ödenen sabit ek ödemelerin dýþýnda performansa dayalý bir ek ödeme almayan çalýþanlarýn ek ödeme tavan katsayýsýnýn 150'den 170'e çýkarýlmasý bir anlam ifade etmemektedir. Ortada daðýtýlacak para yoksa tavanýnýz ne kadar yüksek olursa olsun bir anlam ifade etmemektedir. Vergi dilimlerine iliþkin rakamlar Maliye Bakanlýðý tarafýndan her yýlsonunda teblið ile düzenlenmektedir. Saðlýk çalýþanlarýnýn Ocak ayýnda aldýklarý zamlarý Haziran-Temmuz aylarýnda gelir vergisi diliminde üst dilime geçmeleri nedeniyle vergi olarak ödemektedirler. Toplu sözleþme masasýnda masadan hep birlikte kalkma ve hazýr oldu durma gibi artistik jimnastik hareketler veren memur-sen maaþ zammýnda istediðinin 3'te birine razý oldu. Rakamlarla bu hezimeti bir kez daha ortaya koymakta fayda görüyoruz yýlý için Memur-Sen Seyyanen 150 TL (brüt), Ocak ve Temmuz aylarýnda %8+8 zam, Yan ödeme puanlarýnýn %50 artýrýlmasý (En düþük dereceli memur için yaklaþýk 7,5 TL), 2015 büyümesinin %50'si (2015 büyüme hedefi %4; Dolayýsý ile %2),2016 yýlýnda gerçekleþen büyüme oranlarý (2016 büyüme hedefi %5) ve Kýdem aylýðý gösterge rakamýnýn 20'den 100'e çýkarýlmasý (Kýdem aylýðýna 5 kat zam) istemiþti. Bu taleplerin kabulü halinde ortalama memur maaþý yüzde 31.7 artacaktý. Fakat 2016 yýlý için memur-sen yüzde 6+5 razý oldu. Yani ortalama memur maaþýna yüzde 11.3'lük bir zamma evet dedi. Ýstediðinin yaklaþýk 3'te birine razý oldu içinse memur-sen Seyyanen 100 TL (brüt),ocak ve Temmuz aylarýnda %7+7 zam, 2017 yýlýnda gerçekleþen büyüme oranlarý (2017 büyüme hedefi %5) talep etmiþti. Bu taleplerin karþýlýðý ise ortalama memur maaþýna yüzde 22.9 zam demekti. Fakat Yüzde 3+4'e evet diyerek ortalama memur maaþýna yüzde 7.1 zam yapýlmasýna evet dediler. Yani 2017 içinde yaklaþýk 3 istediler 1'e evet dediler. Maaþ zam oranlarý ve diðer konularda yapýlan anlaþmalara bakýldýðýnda bunlarý müjde olarak nitelemek ve tarihi sözleþme gibi lanse etmek ancak memurlarýn düþmanlarýnýn yapacaðý bir iþtir. Çünkü ortada ne müjde vardýr. Ne de tarihi bir sözleþme. Yapýlan havanda su dövülmesi, ipe un serilmesi olmuþtur. 2013'ten sonra 2015'te de kamu çalýþanlarýna ihanet devam etmektedir. Tek fark 2013'te hükümetin ilk teklifinden daha düþük bir zamma imza atýlmamýþ olmasýdýr. O da eski baþkalarýnýn marifetiydi. Onun rekorunu da kimse kolay kolay kýramaz. Tüm bunlarýn yaný sýra asýl mesele ise kamu çalýþanlarýnýn ne zaman bunlara dur diyeceði ve kendi hakký ve hukukuna sahip çýkacaðýdýr. Eþ durumu tayini ve 4/Cli istihdamýnda yeni geliþme Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve saðlýk-sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 3.Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinde elde edilen kazanýmlardan fiilen hayata geçen maddeler hakkýnda açýklama yaptý. Eþ durumu tayini ve 4/C'li personel istihdamýnda yapýlan deðiþikliðin hayata geçtiðini belirten Saatcý, "Memur-Sen'in talebi doðrultusunda "Çerçeve Yönetmelikte" deðiþiklik yapýlmasý ve 3 yýl þartýnýn tüm kurumlardan kaldýrýlmasýný saðlayan "Çerçeve Yönetmelik" deðiþikliði Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Böylece Toplu Sözleþmenin ilk kazanýmý 1 Ocak 2016'yý beklemeden hayata geçmiþ oldu." Hayata geçen maddeler hakkýnda açýklamalarda bulunan Saatcý, þöyle dedi: "Eþi özel sektörde görev yapan kamu görevlileri için eþ durumu tayininde 3 yýl kesintisiz prim ödeme þartýnýn "geriye dönük 2 yýllýk dönemde 360 günü pirim ödemiþ olmak" hükmüyle 1 yýla indirilmesini saðlayan 'Çerçeve Yönetmelik' deðiþikliði Resmi Gazete'nin bugünkü ( tarihli Sayýlý) nüshasýnda yayýnlanarak yürürlüðe girdi.ýþte O Madde:19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Devlet Memurlarýnýn Yer Deðiþtirme Suretiyle Atanmalarýna Ýliþkin Yönetmeliðin 14 üncü maddesinin birinci Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve saðlýk-sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý fýkrasýnýn (d) bendi ile ikinci fýkrasýnda yer alan "kesintisiz son üç yýl" ibareleri "baþvuru tarihi itibarýyla son iki yýl içinde 360 gün" þeklinde deðiþtirilmiþtir.360 gün prim ödenmiþ olmasý yeterli olacak. Resmi Gazetenin bugünkü sayýsýnda ( tarih sayýlý) yayýmlanan deðiþiklikle; özelleþtirilen kurumlarda Ýþ Kanunu hükümlerine göre daimi veya geçici iþçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayýlý Özelleþtirme Kanunu çerçevesinde baþka kurumlara nakil hakký bulunmayan personelden iþ sözleþmesi özelleþtirme tarihinden önce kamu tarafýndan veya özelleþtirme tarihinden sonra "2 yýl içinde" özel sektör tarafýndan sona erdirilenler, özelleþtirme tarihinden sonra ne kadar süre geçmiþ olursa olsun 4/C'li personel olarak kamu kurum ve kuruluþlarýnda istihdam edilebilecek. Bu deðiþikliklerin; bu esaslar kapsamýnda 4/C statüsünde istihdam edilme hakkýna sahip olacak personelin kamu kurum ve kuruluþlarýnda özel sektör tarafýndan iþ akitlerinin feshedilmesi halinde 60 günlük baþvuru süresi sýnýrlamasý ile özelleþtirme tarihinden sonra baþvuru için öngörülen 2 yýllýk süre sýnýrlamasý kaldýrýlmýþtýr. Böylece emeklilik hakkýný kazanmamýþ olmak kaydýyla ilgili kiþiler süre kaydý olmasýzýn 4/C statüsünde istihdam edilmek için diledikleri zaman baþvuru yapabilecekler. Hayýrlý olsun. 'Masadan 213 kazanýmla kalktýk' Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Eðitim Bir- Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Toç Bir-Sen Þube Baþkaný Arzu Özkader, Bem Bir-Sen Þube Baþkaný Burhan Þahin, Kültür Memur- Sen Ýl Temsilcisi Mehmet Bayrak'ýn katýlýmýyla 3. Dönem Toplu Sözleþme Görüþmelerinde Memur-sen tarafýndan elde edilen kazanýmlarla ilgili açýklama yapýldý. Toplu görüþmelerden 2013 kazanýmla kalktýklarýný belirten Saatcý, þöyle dedi: "Memur-Sen olarak 3 Aðustos'ta müzakerelerine baþladýðýmýz, müzakerenin nihai tarihi olan 22 Aðustos'a kadar mesai kavramý gözetmeden çalýþarak imza aþamasýna getirdiðimiz 3. Dönem Toplu Sözleþme sürecini Kamu Ýþveren Heyet Baþkaný ile Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkaný yani yetkili konfederasyon ve yetkili sendikalar ile hükümet arasýnda imzalanan mutabakat metni ile sonuçlandý diyen Saatcý,"Kamu görevlilerini mutlu ve memnun eden kazanýmlar paketinin yer aldýðý 3. Dönem Toplu Sözleþme mutabakat metninde yer alan kazanýmlarýn ülkemize, milletimize, kamu görevlilerine, üyelerimize ve ailelerine hayýrlý olsun." Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyeti ile Kamu Ýþveren Heyeti arasýnda imzalanan 3. Dönem Toplu sözleþme metni içeriðinin zenginliði, alýnan miktar, sözleþmeden yararlanacak kamu görevlisi sayýsý bakýmýndan tarihi bir toplu sözleþme olduðunu belirten Saatcý," 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 1 milyon 900 bin kamu görevlisi emeklisi ve aileleri ile birlikte 20 milyon kiþiyi doðrudan, ekonomik ve sosyal etkileri bakýmýndan 78 milyonu yakýndan ilgilendiren 3. Dönem Toplu Sözleþme Görüþmeleri, sizlerinde þahitlik ettiði gibi ilk gün üç kazanýmla baþladý ve son gün de mali, sosyal ve özlük haklarý kapsayan sosyal teþvik paketi ile sonuçlandý. Türkiye'nin en çok birlik ve dayanýþmaya ihtiyaç duyduðu bir dönemde imzalanan toplu sözleþme hem toplumsal uzlaþýya hem de çalýþma barýþýna çok önemli katký saðlamýþtýr. Ýmzalanan toplu sözleþme sadece mali, sosyal ve özlük haklarý alanýnda deðil toplumsal alanda da kazanýmlar üretmiþtir. Karamsarlýk ve belirsizlik yerine umudu ikame etmiþ ve çoðaltmýþtýr. Memur-Sen ailesi olarak, gün riskleri ve tehditleri tartýþma deðil birlik içinde fýrsatlarý güçlü geleceðe dönüþtürme günüdür diyoruz. 850 bin üyemizin, kamu görevlilerinin, milletimizin, mazlumlarýn ve insanlýðýn hukukunu korumaya, bu yolda alýn teri akýtma ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceðiz. Kamu görevlileri için tarihi bir baþarý olan toplu sözleþme kazanýmlarýný tembel konfederasyonlarýn karalamaya çalýþmasýný yadýrgamadýk, çünkü tembel, vaktini meyveli aðacý taþlayarak geçirir. Enflasyonu ezen kazanýmlarýmýza çamur atan sözde rakip konfederasyonlarýn ekonomiyi de bilmediði bir kez daha ortaya çýkmýþ oldu. Toplu sözleþmeyle, 2016 yýlý birinci altý ay için yüzde 6, ikinci altý ay için yüzde 5, 2017 yýlý birinci altý ay için yüzde 3, ikinci altý ay için yüzde 4 memur maaþlarýna zam gelecek. Bunun yanýnda kamu görevlilerinin büyük bir çoðunluðunu doðrudan etkileyen sosyoekonomik iyileþtirmeler geliyor yýlýnýn gerçekleþen enflasyon rakamý 8.2, 2015 yýlýnýn Aðustos ayý itibariyle yýllýk enflasyon oraný 6.81, Orta Vadeli Programla hükümetin kamu görevlilerine vermeyi hedeflediði maaþ zammý 2016 yýlý birinci altý ay için yüzde 3, ikinci altý ay için yüzde 3, 2016 ve 2017 yýllarý için enflasyon tahmini yüzde 5, Merkez Bankasý'nýn 2015 yýlý yýl sonu enflasyon tahmini en düþük yüzde 6, en yüksek yüzde 7.8 olmak üzere ortalama yüzde 6.9'dur. Ýmzalanan toplu sözleþmeyle, 2016 yýlý için kümülatif olarak yüzde 11.3 zam alýnmýþtýr. Bu zam hedeflenen enflasyon rakamlarýnýn 6 puan üstünde, gerçekleþen enflasyon rakamlarýnýn ise 3-4 puan üzerinde gerçekleþmiþtir. Bu rakamlarda göstermektedir ki, kamu görevlileri 3. Dönem Toplu Sözleþmeleriyle enflasyonu canavarýný güreþ jargonuyla tuþ, boks diliyle nakavt etmiþtir. Memur-Sen Ýl Temsilciliði nde basýn açýklamasý yapýldý. Ayrýca hem 2016 hem de 2017 yýllarýný kapsayan enflasyon farký konarak memur maaþlarý ekonomik risklere karþý sigortalanmýþtýr. Sermayeye, 'ekonomik teþvik paketleri verildi, bu toplu sözleþme de 'kamu görevlilerine yönelik 'sosyal teþvik paketi' olmalý demiþtik. Genel toplu sözleþme de alýnan 43, hizmet kolu toplu sözleþmelerinde kazanýlan 170 olmak üzere toplam 213 kazaným üretilmiþtir. Bu kazanýmlarla birlikte hem genel toplu sözleþme kazanýmlar hem de hizmet kolundaki kazanýmlar yüzde 100'lere varan hatta aþan kazanýmlar haline dönüþmüþtür. Bu toplu sözleþme, kamu görevlileri için 'sosyal teþvik paketi', dar ve orta gelir grubunda yer alan kamu görevlilerinin alýþ veriþ yaptýðý küçük ve orta ölçekli esnaflar için ise 'cansuyu paketi' olmuþtur. Bu toplu sözleþme ekonomik ve sosyal etkileri bakýmýndan çok geniþ bir kitleye olumlu katký sunacaktýr. Anayasamýzda, toplu sözleþmelerden kamu görevlisi emeklilerin de yararlanacaðý ifade edilmektedir. Bu toplu sözleþmede anayasanýn ruhuna ve hedeflerine uygun olarak, kamu görevlisi emeklilerine yönelik özel bir kazaným üretilmiþtir. Üretilen kazanýmla, emekli kamu görevlileri maaþlarýna, yüzde 6+5 oransal zammýn yanýnda ilave 100 TL seyyanen zam yapýlmýþtýr. Kýt imkanlarýyla iþsiz evlatlarýný finansa eden, verdikleri harçlarýyla torunlarýný sevindiren emekliler için elde edilen özel zam, toplumsal dayanýþma ve yardýmlaþma duygularýnýn güçlendirilmesine katký yapmasý noktasýnda da oldukça önemlidir. Yine Cuma izniyle ilgili kazaným hem toplu sözleþmenin kapsamýnýn geniþletilmesi hem de ibadet özgürlüðü açýsýndan büyük bir deðer taþýmaktadýr. 4/C'lilere ve üniversiteli iþçilere kadro yolunun açýlmasý da iþ güvenceli personel istihdamýnýn alanýný geniþletici bir kazýným olmuþtur. Bu toplu sözleþmede elde edilen kazanýmlar, Memur-Sen'in örgütlü gücünün, ortak akla dayanan çalýþmalarýnýn, kararlýlýðýnýn ve ýsrarcýlýðýnýn eseridir. Bu mücadele sürecimizde bizleri yalnýz býrakmayan teþkilatýmýza ve bütün üyelerimize desteklerinden dolayý teþekkür ediyorum. Yetkili konfederasyon olduklarý dönemde hükümetin verdiði yüzdelik zam dýþýnda kazaným üretemeyen, hizmet kollarýyla ilgili masadan sürekli sýfýr kazanýmla kalkan konfederasyonlar, konfederasyonumuzun genel toplu sözleþme ve hizmet kolu sözleþmelerinde ortaya koyduðu yüksek performansý, ürettiði kazanýmlarý lekelemeye gayret etmekteler, ancak çabalarýnýn boþuna olduðu bilinmelidir diyen Saatcý," Büyük Memur-Sen ailesi olarak, final oynamayý hiçbir bir zaman yeterli görmedik, kazanmayý ve kupalarý kaldýrmayý hedefledik. 3. Dönem Toplu Sözleþme finalini 213 altýn madalya deðerinde sonuçla tamamladýk. Kamu görevlileri için altýn deðerinde olan bu kazanýmlarýn bir kýsmýný sizlerle paylaþacaðým. KAMU GÖREVLÝLERÝNÝN MAAÞ VE ÜCRETLERÝNE 2016 YILINDA %11,3, 2017 YILINDA %7,12 ÝKÝ YILLIK TOPLAMDA %19.2 ZAM ALDIK Memur-Sen olarak, 3. Dönem Genel Toplu Sözleþmesiyle kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine; 2016 yýlýnda birinci altý ay %6 ikinci altý ay %5 olmak üzere toplamda %11,3, 2017 yýlýnda ise birinci altý ay %3 ikinci altý ay %4 olmak üzere toplamda %7.12 zam yapýlmasýný saðladýk. Bu zammýn bir diðer anlamýysa, 3. Dönem toplu sözleþmesiyle kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine iki yýllýk süre sonunda %19.2 zam yapýlmasýdýr. Bu veriler ýþýðýnda en düþük devlet memuru maaþý ve ortalama memur maaþý 2016 ve 2017 yýllarýnýn birinci ve ikinci altý aylarýnda tabloda belirtilen tutarlara yükselecektir.

5 Fen Lisesi nden büyük baþarý Çorum Fen Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný Mustafa Kaleycik AKP-Memur Sen ikilisi satýþ sözleþmesini imzaladý Çorum Fen Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný Mustafa Kaleycik, mezun öðrencilerinin üniversite sýnavýnda büyük baþarý elde ettiðini açýkladý ÖSYS sonuçlarýný deðerlendiren Mustafa Kaleycik, Çorum Fen Lisesi mezunu 50 öðrencinin týp fakültelerini kazandýðýný kaydetti. 16 Haziran 2015 tarihinde TÜBÝTAK tarafýndan düzenlenen 23. Ulusal Bilim Olimpiyatlarý birinci aþama sýnavýnda da Matematik ve Fizik alanýnda büyük baþarý elde ettiklerini belirten Kaleycik, Türkiye genelinde Matematik ve Fizik alanlarýnda yapýlan sýnavda en baþarýlý olarak seçilen ilk 24 öðrenci arasýna 2 öðrenciyle girmeyi baþardýk. 11. sýnýf öðrencileri Abdulvahit Baydar Matematik, Hasan Enes Þimþek Fizik alanýnda birinci aþamayý geçerek yaz okuluna katýlmaya ve ikinci aþama sýnavlarýna girmeye hak kazandýlar. dedi. Kaleycik, Okul Aile Birliði olarak öðrencilerimize, öðrencilerimizi hazýrlayan danýþman öðretmenlere, okul idaresine baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyoruz. dedi. Fen Lisesi üniversite yerleþtirme sýnavý ile TÜBÝTAK yarýþmalarýnda baþarý elde etti. Mehmet Öztürk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, toplu sözleþme görüþmeleriyle ilgili açýklamasýnda AKP-Memur Sen ikilisi yine satýþ sözleþmesine imza attý! dedi. Bugüne kadar birlikte aldýklarý her kararda kamu emekçilerinin haklarýný týrpanlayan AKP-Memur Sen ittifaký, bir kez daha bizi þaþýrtmamýþ, hafta sonu yeni bir satýþ sözleþmesi ne imza atarak kamu emekçilerini yine maðdur etmiþtir. diyen Öztürk, konuya iliþkin açýklamasýnda þunlarý söyledi; AKP ile Memur Sen arasýnda imzalanan son satýþ sözleþmesi ile 2016 için yüzde 6+5, 2017 için yüzde 3+4 sefalet zammý yapýlmýþ, ekonomik kayýplarýmýz ve en temel sorunlarýmýz görmezden gelinmiþtir. Ýmzaladýðý sözleþmeyi tarihi bir anlaþma olarak niteleyen Memnun Sen, imzaladýðý satýþ sözleþmesiyle gölgesinde büyüdüðü AKP'ye diyet borcunu fazlasýyla ödemiþtir. Kamu emekçilerinin 2014 yýlýndaki ekonomik kaybýnýn yüzde 12 olduðu gerçeði ortada dururken, Ocak 2015'ten bu yana TL'deki deðer kaybýnýn yüzde 20'yi aþtýðý bir ortamda imza altýna alýnan "toplu satýþ sözleþmesi"nin kamu emekçileri açýsýndan ne anlama geldiði açýktýr. Türkiye'nin içine girdiði ekonomik ve siyasi belirsizlikler içerisinde sürekli artan enflasyon oraný ve yükselen kurlar nedeniyle yaþanan devalüasyon gözetildiðinde ve artan oranlý vergi dilimi uygulamasý da hesaba katýldýðýnda yaþanacak ekonomik kaybýn çok daha fazla olmasý kaçýnýlmazdýr. Kapalý kapýlar ardýnda geçici savaþ hükümetiyle anlaþan, yüz binlerce kamu emekçisini temsilen masaya oturan konfederasyon baþkanlarýnýn varlýðýna dahi tahammül edemeyen ve emekçiler aleyhine, AKP iktidarý lehine "hizmet sendikacýlýðý" yapanlara karþý milyonlarca kamu emekçisinin artýk tarihi bir yanýt vereceðine þüphemiz yoktur! Eðitim alanýna yönelik kendi taleplerine dahi sahip çýkamayan, yükseköðretim alanýnda yaþanan sorunlara sýrtýný dönen ama iþ demagojiye geldi mi mangalda kül býrakmayan Memur Sen yöneticilerinin icraatlarýna baktýðýmýzda karþýmýza çýkan tablo þudur: Toplusözleþme masasýnda konfederasyonumuzun kadýnlara yönelik taleplerini ifade etmek isteyen KESK Kadýn Sekreteri Gülistan Atasoy Memur Sen yöneticilerinin saldýrgan ve kadýna tahammülsüz tutumu ile karþýlaþmýþtýr. Dolayýsýyla toplusözleþme masasýnda kadýný yok sayan, taleplerine kulak týkayan, varlýðýna dahi tahammül edemeyen bir zihniyet oturmuþtur! "Tarihi anlaþma" olarak sunulan toplusözleþmede kadýn taleplerine iliþkin tek bir madde dahi yoktur. Öðretmenlere 2016 için aylýk brüt 98 TL'ye, 2017 yýlýnda ise 140 TL'ye kadar nöbet ücreti ödenmesi kabul edilmiþtir! Kamu Personeli Danýþma Kurulu (KPDK) Toplantýsýnda nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenmesi ve bu görevler dâhil öðretmenlere birim ders saat içinde ödenen ek ders ücretlerinin artýrýlmasý görüþülmüþ olmasýna raðmen Memur Sen, imzaladýðý toplusözleþmeyle 4 saatlik ek ders ücretinin yanýna dahi yaklaþamamýþtýr. Tüm talep ve ýsrarlarýmýza raðmen hizmetli ve memurlar "eðitim öðretim tazminatý" kapsamýna alýnmamýþ, eðitim hizmetinin önemli bir kesimi yok sayýlmýþtýr! Yükseköðretim alanýndaki idari ve teknik personel için talep ettiðimiz "yükseköðretim tazminatý" karþýsýnda üç maymun oynanmýþtýr! Yükseköðretim alanýndaki "idari ve teknik personele" dair "dostlar alýþveriþte görsün" mantýðýyla hareket edilmiþtir! Akademide kangren haline gelmiþ güvencesiz istihdam nedeniyle yaþananlar baþta olmak üzere ve özlük haklarýndaki sorunlara dair ciddi hiçbir adým atýlmamýþtýr. Akademisyenlerin çýð gibi büyüyen sorunlarýna karþý "akademik teþvik ödeneði" yeterli görülmüþ olacak ki en temel sorunlar tartýþmaya dahi açýlmamýþtýr. TOPLU SÖZLEÞME YOK HÜKMÜNDEDÝR Eðitim Sen olarak belirtmek isteriz ki yaþanan bu "tarihi anlaþma" neticesinde, toplusözleþme görüþmelerinin Ekim ayýnda yapýlmasý talebimizin emekçiler için ne kadar hayati olduðu bir kez daha ortaya çýkmýþtýr. Tüm eðitim ve bilim emekçileri bilmelidir ki imzalanan satýþ sözleþmesi bizler için yok hükmündedir! Görülmek istenmeyen, duyulmayan ve yok sayýlan tüm sorunlarýmýza karþý taleplerimiz ve çözüm önerilerimiz bakidir! Saltanatýn, lüksün, sefanýn, hýrsýzlýðýn, savaþýn, talanýn faturasýný bizler ödemeyeceðiz! Tek tek iþ yerlerimizden baþlayarak sorunlarýmýza kalýcý çözüm üretilmesi iradesini tüm eðitim ve bilim emekçileriyle birlikte öreceðimizden ve mücadelemizi büyüteceðimizden kimsenin þüphesi olmamalýdýr. ÇARÞAMBA 26 AÐUSTOS Çorum Fen Lisesi Mezunlarý Derneði mezunlar buluþmasý düzenleyecek. Mezunlar buluþuyor Kara ve Büyük hakkýnda suç duyurusu Memur hüsrana uðradý Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Ýl Teþkilatlanma ve Eðitim Sekreteri Ülkü Erdoðan, toplu iþ sözleþmesinde kamu çalýþanlarýnýn bayram öncesi yine hüsran ve hayal kýrýklýðý yaþadýðýný savundu. Memur Sen'i eleþtiren Erdoðan, yaptýðý açýklamada, þöyle dedi: "Yetkili konfederasyon Memur- Sen; 2016 yýlýnda; birinci altý ayda %8, ikinci altý ayda %8 ve 1 Ocak 2016'dan geçerli olmak üzere taban aylýðýna 150 TL zam artýþý, 2015 yýlý ekonomik büyüme oranýnýn yüzde 50'si ve üç aylýk dönemlerdeki büyüme oranlarý kadar refah payý artýþý artý enflasyon farký, 2017 yýlýnda; birinci altý ayda %7, ikinci altý ayda %7 ve 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere taban aylýðýna 100 TL zam artý 2017 yýlýnda üç aylýk dönemlerdeki ekonomik büyüme oraný kadar refah payý artýþý artý enflasyon farký istiyoruz talebi ile masaya oturmuþtur. Maalesef 2016 yýlý için %6 artý %5, 2017 için de %3 artý %4 olarak taleplerini revize ederek sonuçlandýrmýþtýr Toplu sözleþme masasýna 150 TLseyyanen ve yüzde 33.2'lik bir taleple oturan Memur-Sen kamu çalýþanlarýnýn umutlarýný bir kez Ülkü Erdoðan Çorum Fen Lisesi Mezunlarý Derneði Baþkaný Selda Tarhan Çorum Fen Lisesi Mezunlarý Derneði, ilkini geçtiðimiz yýl düzenlediði mezunlar buluþmasý yemeðini bu yýl da organize edecek. 30 Aðustos Pazar günü saat de okul bahçesinde düzenlenecek buluþma yemeðinde 16 yýlýn mezunlarýnýn bir araya geleceðini belirten Çorum Fen Lisesi Mezunlarý Derneði Baþkaný Selda Tarhan, geleneksel hale getirmeyi amaçladýklarý bu buluþma ile senelerdir birbirini görmeyen mezunlarý bir araya getirmek, kaynaþmalarýný saðlamak ve katýlýmý her yýl daha da artýrmak istediklerini söyledi. Geçtiðimiz yýl düzenlenen buluþmadan bütün mezunlarýn mutlu ayrýldýðýný kaydeden Tarhan, Çorum Fen Lisesi nden mezun olmuþ bütün öðrencilerimizi ve okulumuzda görev yapmýþ bütün öðretmenlerimizi Çorum Fen Lisesi Mezunlarý Derneði 2. Buluþma Yemeði ne davet ediyoruz. dedi. Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu'nun okul müdürlerinin ve yardýmcýlarýnýn atanmasýna iliþkin kararý uygulamadýklarý gerekçesiyle Vali Ahmet Kara ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük hakkýnda Cumhuriyet Savcýlýðý na suç duyurusunda bulunacaklarýný söyledi. Aydýn, bugün saat 13.15'te yapacaklarý suç duyurusu hakkýnda þunlarý söyledi; Bilindiði üzere hükümetin, 2014 yýlýnda çýkardýðý bir kanun ile Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý okul ve kurumlarda çalýþan yöneticilerden, ayný unvanda dört yýlýný dolduranlarýn görev süreleri sonlandýrýlmýþtý. Ülke genelinde on binlerce yönetici görevden alýnmýþ idi. O dönemde Türk Eðitim-Sen olarak gerekli hukuk mücadelesi baþlatýlmýþ ve haklýlýðýmýz tescillenmiþtir. Görevden uzaklaþtýrýlan okul müdürleri ve yardýmcýlarý mahkeme kanalýyla iade edilmesine raðmen Türk Eðitim-Sen Çorum Þube olarak, Çorum Valisi Ahmet Kara ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün bu kararý uygulamamasý üzerine Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulunacaðýz. Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu'nun okul müdürlerinin ve yardýmcýlarýnýn atanmasýna iliþkin 18 Þubat 2015'teki kararý uygulanmamýþtýr. Hukuka aykýrýlýðý yargý kararýyla da sabit olan görevden alma iþlemlerinin iptaliyle maðdur edilen tüm eðitim kurumu müdür ve yardýmcýlarýnýn haklarý iade edilerek göreve baþlatýlmalarý ve yargý kararlarýnýn ivedilikle uygulanmasý gerekiyorken bu noktada herhangi bir iþlem yapýlmamýþtýr. Umuyoruz ki bu çalýþma ile bürokrasi yaptýðý yanlýþtan döner. Dönmez ise hukuk gereðini yapar. Unutulmamalýdýr ki Hukuk bir gün herkese lazým olacaktýr. daha iki yýl sonraya býraktý. Altýn ve Döviz fiyatlarýnýn tavan yaptýðý bir dönemde yapýlan bu toplu sözleþmeyi yüzde yüz bir baþarý olarak göstermek kamu çalýþanlarýna hakarettir. Ben Memur-Sen Konfederasyonu Genel Baþkaný Ali Yalçýn'a sormak istiyorum: Seyyanen 150 TL zam nerede? Kamu çalýþanlarýnýn toplu sözleþme ikramiyeleri nerede ve 3 ayda 60 liradan yukarýya çýkarýldý mý? Memurlarýn mükteseplerini hallettiniz mi? Bayram ikramiyesi aldýnýz mý? Memurun yemek parasýnda ne artýþ saðladýnýz? Öðretmenlerin ek göstergeleri ne oldu? Büyüme oraný kadar pay alýndý mý? Aile yardýmý çocuk yardýmý giyecek, yakacak, kira yardýmlarý da cabasý. Bu sorularý daha da çoðaltmak mümkün. Memur-Sen'in toplu sözleþmede baþarý saðladýk demesinin gerçekle bir alakasý yoktur. Toplu sözleþme masasýnda Memur-Sen kamu çalýþanlarýnýn haklarýný, geleceklerini bir kez daha ipotek altýna almýþtýr. Sendika yetkilileri karþýlýðýnda vekillik, müdürlük, müþavirlik teklifleri mi almýþtýr? Aksi durumda böylesi bir toplu sözleþme imzalamak nasýl bir sendikacýlýktýr? Öðretmenlere haftada 20 lira nöbet ücretini kazaným olarak lanse ettiriyorlar. Devletin olmazsa olmazlarý sayýlan kamu çalýþanlarý üvey evlat muamelesi görmekten usandý. Çalýþanlar aldatýlmak istemiyor, þeffaf, dürüst sendikacýlýk istiyor. Sendika yöneticilerinin sendikayý kullanarak bazý makamlara sýnavsýz oturmalarý, kamu çalýþanlarýný sürgünle, tayinle tehdit etmeleri ya da bize üye ol kadronu deðiþtirelim yalanlarý ile nereye kadar sendikacýlýk yapýlýr anlamak mümkün deðil. Kamu çalýþanlarý þu andan itibaren sendika seçiminde iyi düþünmeli geleceðini ipotek altýna alan sendikalarýn peþinden gitmekten bir an önce vazgeçmelidir. Bazý sendikacýlarýn size kadro alacaðýz, kadronuzu deðiþtireceðiz yalanlarýna kanmak cehalettir. Kadrolarý sendika yönetiminde olanlara ulufe olarak daðýtanlar unutmasýnlar ki kadrolar ancak sýnavla verilir ve kamu çalýþaný hak ettiði sürece de o hakký kimse engelleyemez."

6 6 ÇARÞAMBA 26 AÐUSTOS 2015 Tavukçuluk sektörünün sorunlarý ilgililere iletildi Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, tavuk çiftliði iþletmecileri Ayhan Yürüyen, Memlekette pazar alýþveriþi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, eþi Leyla Baðcý ile birlikte pazar alýþveriþi yapýp, hemþehrilerini dinledi. Yapýlan açýklamaya göre, Dodurga pazarýný gezen Baðcý, hem pazar esnafýyla hem de pazar alýþveriþi yapan hemþerileriyle sohbet ederek, gündeme iliþkin görüþlerini alýp destek istedi. Yerel pazarlarýn geliþmesi ve büyümesi için destek verilmesi gerektiðinin de altýný çizen Baðcý, eþiyle birlikte alýþveriþ yaptý. Dodurgalý hemþehrileri Baðcý'yý aralarýnda pazar alýþveriþi yaparken görmekten son derece mutlu olduklarýný ifade ederek, Baðcý'ya yatýrýmlar ve hizmetler nedeniyle teþekkür edip, Çorum yolunu sordular. Yýlmaz Bülbül ve Reha Kip AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum'da faaliyet gösteren tavuk çiftliði Ýþletmecilerinin sorunlarý ve çözüm önerileri üzerinde deðerlendirilmelerde bulunuldu. Sektörün sorunlarýný ilgililere ilettiðini belirten Milletvekili Uslu, "Tavukçuluk ve yumurta sektörü Çorum'a katma deðer ve istihdam saðlayan en önemli sektörlerden biridir. Bu önemli sektörün geliþmesi, pazar ve rekabet gücünü artýrmasý bakýmýndan hem giriþimcilerimiz hem de belediyemiz baþta olmak üzere yerel bazda kolaylýklar saðlanmaktadýr. Mevzuat ve bürokrasi týkanýklýklarý aþýldýðýnda sektörün hem daha hýzlý büyümesi ve hem de istihdamý artýrmasý mümkün olabilecektir." dedi. Sulama yatýrýmlarýnda herhangi bir sorun yok Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Uslu ve Akça bir süre sohbet ederek, Çorum'da yapýlan çalýþmalarý deðerlendirildiler. Milletvekili Uslu, yaptýðý açýklamada, "Yaklaþýk 2 Milyon Dekar sulanabilir tarým arazimizden þuan Dekar'ýný sulayabiliyoruz. Son yýllarda ihale edilen ve inþaatý devam eden büyük sulama projelerimiz olan Koçhisar, Dutludere, Týmarlý ile birlikte Merkez Þeyhmustafa, Alaca Kýzkaraca, Boðazkale Evci, Mecitözü Geykoca, Bayýndýr, Köprübaþý, Figani ve Kozören, Ortaköy Tavuk çiftliklerinin sorunlarý Milletvekili Uslu ya iletiydi. Karahacip, Sungurlu Aþaðýfýndýklý ve Ortakýþla, Osmancýk Ýncesu gibi birçok sulama projesi hayata geçiyor. Geçtiðimiz günlerde Ek Yatýrým Programýna aldýrdýðýmýz Oðuzlar Ýlçemiz Yaðmur Deresi üzerinde inþaatý planlanan Oðuzlar Göletimizin ihalesi 9 Eylül Çarþamba günü DSÝ 5.Bölge Müdürlüðümüzce yapýlacak. Oðuzlar Ýlçe Merkezimiz ve çevresindeki Dekar tarýmsal araziyi sulayacak projemiz hayýrlý uðurlu olsun. Bu projelerin hýzlý bir þekilde hayata geçmesinde destek ve katkýlarý için teþekkür ediyorum" dedi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça ise, Çorum ile ilgili yapýlacak çalýþmalarda herhangi bir týkanma ve aksama olmamasý için gerekenlerin yapýldýðýný söyledi. Baðcý, Çorum-Laçin- Osmancýk yolunda ihaleye itirazlar var. Süreç uzayacak. Ýnþallah yenilenecek olan seçimlerimizden önce yetiþir. diyerek konuyu yakýndan takip ettiðini belirtti. Bekiroðlu, Ýl Baþkanlarý Toplantýsý na katýlacak Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Milletvekili Cahit Baðcý, pazar alýþveriþi yapýp, hemþehrilerini dinledi. Rumi Bekiroðlu AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Aðustos ta Ankara da gerçekleþtirilecek Ýl Baþkanlarý Toplantýsý na katýlacak. AK Parti Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla gerçekleþtirilecek olan Ýl Baþkanlarý Toplantýsýnda ülke gündemi, terör olaylarý, erken seçim hükümetinin kurulmasý ve partinin 5. Büyük Olaðan Kongresi deðerlendirilecek. Partiden yapýlan açýklamaya göre, Genel Merkez Halkla Ýliþkiler Baþkanlýðýnýn düzenlemiþ olduðu ilk toplantý 27 Aðustos 2015 Perþembe günü saat 09.30'da gerçekleþtirilecek. Toplantýya; Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Halkla Ýliþkiler Baþkaný Ahu Yumlu, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýl Kadýn Kollarý Halkla Ýliþkiler Baþkaný Sibel Öncül ile Ýl Gençlik Kollarý Halkla Ýliþkiler Baþkaný Kerep Ölçer katýlacak. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, ayný gün saat 16.00'da Genel Baþkan Ahmet Davutoðlu ve Ýl Baþkanlarýnýn katýlýmýyla düzenlenecek toplantýya katýlacak. 28 Aðustos 2015 Cuma günü de AK Parti Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu'nun baþkanlýðýnda Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý toplantýsý gerçekleþtirilecek. Toplantýya Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya da katýlacak. Toplantýda 12 Eylül 2015 tarihinde Ankara Arena Spor Salonu'nda yapýlacak olan 5. Büyük Olaðan Kongre ve ülke gündemindeki konular üzerine istiþare yapýlacak. Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi'nde Eylül 2015 Dönemi Kalfalýk ve Ustalýk sýnavlarý baþlýyor. Çýraklýk Eðitim Merkezi nde sýnavlar 2 Eylül de baþlýyor Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi'nde Eylül 2015 Dönemi Kalfalýk ve Ustalýk sýnavlarýnýn 2 Eylül'de baþlayacaðý ve 17 Eylül'de sona ereceði bildirildi. Konu hakkýnda açýklamada bulunan Merkez Müdürü Fuat Karacif, sýnav tarihlerinin okulun web sayfasýnýn sýnavlar bölümünde yayýnlandýðýný belirterek ayrýca TEOG yerleþtirmeleri sonucunda Açýk Lise'ye yerleþtirilen öðrencilerden 3308 Sayýlý Kanun kapsamýnda bulunan mesleklerde çalýþmak isteyenlerin de merkeze 18 Eylül tarihine kadar kayýt yaptýrarak hem mesleðinin ustasý olma yolunda adým atmýþ olacaklarýný hem de aile ekonomisine ve kendi ekonomisine katký saðlayacaklarýný dile getirdi. Karacif, "Merkezimiz; mesleki eðitime çýrak olarak kayýt yapmanýn yanýnda, açýk lise kayýtlarý da yapmaktadýr. Dolayýsýyla TEOG yerleþtirmesi sonucunda Açýk Lise'ye kayýt yaptýracak öðrencilerin kayýtla ilgili iþ ve iþlemleri de merkezimiz tarafýndan yapýlabilmektedir" dedi. Özel Bilim Çaðý Temel Lisesi nden çaðrý Milli Eðitim Bakanlýðý nýn, özel okula gidecek öðrencilere verdiði teþvik için baþvurular 2 Eylül'de sona eriyor. Osmancýk'ta Eðitimde yeni bir çað baþlatýyoruz sloganýyla eðitim öðretime baþlayan Özel Bilim Çaðý Temel Lisesi Müdürü Adem Akgül, özel okulda kaliteli bir eðitim almak isteyen tüm öðrencilerin 2 Eylül'e kadar kayýtlý olduklarý okula gidip e-okul üzerinden baþvuru yapmalarý gerektiðini ve bursa her öðrencinin baþvurabileceðini belirtti. Özel okul teþvikinin 3 bin 320 TL olduðunu belirten Adem Akgül, teþvikten yararlanan öðrencilerin dershane fiyatýna özel okulda daha kaliteli bir eðitim alma fýrsatý yakalayacaðýný ve hedefi üniversite olan her öðrencinin bu fýrsattan yararlanmak için acele etmesi gerektiðini söyledi. Osmancýk'ta açýlan ilk özel okul olma özelliðinden dolayý velilerin kafasýnda soru iþareti olabileceðini ifade eden Akgül, Velilerimiz ve öðrencilerimiz rahat olsun. 20 yýla aþkýn dershane tecrübesiyle okul olarak da büyük baþarýlara imza atacaðýz. Eðitim anlayýþýmýzda baþarýsýz öðrenci yoktur, önemli olan her öðrencinin baþarýlý olacaðý yöntemi bulmak ve uygulamaktýr. Dershane sisteminde uyguladýðýmýz bire bir eðitim sistemi okulda da devam edecek. Öðrencilerimize 18 kiþilik sýnýfta aldýklarý eðitimin yanýnda herhangi bir ücret talep etmeden haftada 4 dersten 4 saat özel ders verilecek, bu da baþarýyý getirecek. Rehberlik çalýþmalarýyla ve öðrenci koçluk sistemiyle öðrencilerimizin hangi alanda eðitim almasý gerektiði tespit edilerek onlara baþarýlý bir gelecek sunacaðýz. dedi. Bu sene dershane olarak %80 e yakýn baþarý yakaladýklarýný belirten Akgül, 2 Týp, 1 Fizik Tedavi, 4 Hukuk, 2 Pisikoloji ve Rehberlik, 3 Mimarlýk, 15 Mühendislik, 20 öðretmenlik gibi lisans ve önlisans düzeyinde birçok öðrencimizi üniversiteye yerleþtirmenin gururunu yaþýyoruz. Bu baþarýmýz okul olarak da devam edecek. diye konuþtu. Mezun öðrencilere de kurs düzenleyeceklerini kaydeden Akgül, Osmancýk'ta resmi olarak baþka herhangi bir özel kurs olmadýðýný, velilerin maðdur olmamasý için dikkatli olmalarýný gerektiðini vurguladý. Ýskilip HEM de 3 ayrý kurs Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü tarafýndan Ýskilip ilçesinde Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve ASO Müdürlüðü iþbirliði ile Ahþap Hediyelik Eþya Yapýmcýsý, Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi (Sayacý) ve Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi (Montaj) mesleklerinde mesleki eðitim kurslarý açýlacak. Ýskilip Metin Alkan HEM'de yapýlacak olan kurslar 25'er kiþilik birer grup halinde düzenlenecek ve Pazartesi'den Cuma'ya haftada 5 gün ve günde 8 saat (08:00-17:00) yapýlacak. Kurslarla ilgili verilen bilgiler þöyle; Ahþap Hediyelik Eþya Yapýmcýsý kursu toplam 75 fiili gün ve 600 saat sürecektir ve tarihinde baþlayýp tarihinde sona erecektir. Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi (Sayacý) kursu 64 fiili gün ve 512 saat sürecektir ve tarihinde baþlayýp tarihinde sona erecektir. YSK erken seçimlerin 1 Kasým 2015'te yapýlmasýnda karar kýldý. YSK Baþkaný Sadi Güven seçim tarihini Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi (Montaj) kursu 69 fiili gün ve 552 saat sürecektir ve tarihinde baþlayýp tarihinde sona erecektir. Kurslara katýlma þartlarý: ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 16 yaþýndan büyük bayan olmak, en az okuryazar olmak, açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak.. Kurslara katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn son baþvuru günlerine kadar (son günler dahil), ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ Danýþmanlarý ile görüþmeleri ve yapýlacak olan mülakata katýlmalarý gerekmektedir. Yapýlacak olan mülakat sonucunda kursiyerler belirlenecektir. Kurslar için son baþvuru tarihi 'tir ve Ýskilip'te Halk Eðitim Merkezi'nde yapýlacak olan mülakat tarihinde saat 10:00'da yapýlacaktýr. Yeniden seçim 1 Kasým da açýkladý: "Erken seçim 1 Kasým 2015 tarihinde yapýlacak. Seçim takvimini de bir iki gün içinde açýklayacaðýz. Mevsim þartlarýna bakýlarak bu tarih uygun görüldü." dedi.

7 ÇARÞAMBA 26 AÐUSTOS Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Þevket Erzen e yeni görev RECEP MEBET Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Basýn Kartý Komisyonu üyesi oldu. Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM) nden yapýlan açýklamaya göre; Yeni Basýn Kartý Yönetmeliði, Resmi Gazete nin dünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Yazýlý açýklamaya göre, yeni yönetmelikle sektör temsilcisi gazetecilerin Basýn Kartý sahibi olmalarýný kolaylaþtýrýcý yenilikler getirildi. Yeni yönetmelikle bekleme sürelerinin kýsaltýlmasýndan Basýn Kartý Komisyonu nda basýn sektörü temsilinin geniþletilmesine kadar çok sayýda köklü deðiþiklik yapýldý. Bu doðrultuda, Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Kurulu nda Anadolu gazete sahiplerini temsil eden Þevket Erzen, Mehmet Nuri Kolaylý ve Mustafa Arslan Basýn Kartý Komisyonu üyesi oldular. Ayrýca basýn kartý için online baþvuru, online mesleki çalýþma gönderimi, gazete ve dergi örneklerinin PDF formatýnda online olarak gönderilmesi ve e-komisyon oluþturulmasý gibi yeniliklerin hukuki zemini saðlandý. YENÝ YÖNETMELÝK NELER GETÝRÝYOR? Yönetmelikle getirilen, dikkat çeken yenilikler ise þöyle: 1. Gazetecilerin Basýn Kartý almak için beklemeleri gereken süreler kýsaltýldý. Böylece bekleme sürelerinin uzun olduðu yönündeki þikâyetler göz önünde bulundurularak ilgili düzenleme yapýlmýþ oldu. 2. Medya sektöründe çalýþan engellilere bekleme süresi aranmadan basýn kartý verilebilmesi imkâný getirildi. 3. Basýn Ýþ Kanunu kapsamýnda en az 5 yýl çalýþtýðýný belgelendiren gazetecilere bekleme süresi uygulanmadan Basýn Kartý verilebilmesi imkâný getirildi. 4. Unvanlar ve kontenjanlarda standardizasyon saðlanarak unvan ve kontenjan karmaþasýna son verildi. 5. Basýn Kartý Komisyonunun yapýsý deðiþtirilerek Komisyon, daha demokratik bir yapýya kavuþturuldu. Böylece sektörün her kesiminin Komisyonda geniþ temsili saðlandý. 6. Yerleþik uluslararasý basýn mensuplarýna verilecek Basýn Kartý kontenjaný artýrýldý. Daha fazla sayýda uluslararasý basýn mensubunun ülkemizde rahatça görev yapmasýnýn önü açýldý. 7. TRT ve Anadolu Ajansý (AA) bünyesinde Basýn Kartý alabilecek unvanlar artýrýldý. Ýlgili kurumlarda çalýþan uluslararasý basýn mensuplarýnýn kontenjan sýnýrlamasý sona erdirildi. Ayrýca bu kurumlarda Basýn Ýþ Kanunu'na tabii çalýþmayan basýn mensuplarýnýn da Basýn Kartý alabilmelerinin önü açýldý. 8. Basýn Kartýna uluslararasý standartlara uygun olarak 3 yýllýk geçerlilik süresi getirildi. Uyuþturucu ile mücadeleye yön verecek yeni adýmlar RECEP MEBET Uyuþturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu dün Valilik binasýnda toplandý. Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýya ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yöneticileri ile bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri katýldý. Valilik Toplantý Salonu nda gerçekleþen toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Ali Deniz Sürmen, uyuþturucu ile mücadelede izlenecek yol haritasý konusunda kurul üyeleriyle fikir alýþveriþinde bulundu. Madde baðýmlýlýðýnýn önlenmesi hususunda alýnmasý gereken tedbirlerle ilgili görüþlerini de dile getiren Sürmen, bu husustaki saðlýk hizmetleri ile hukuki sürecin önemine iþaret etti. Uyuþturucu baðýmlýlýðý ile etkin mücadele konusunda kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yaný sýra toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düþtüðünü vurgulayan Sürmen, risk taþýyan yaþ gruplarýna yönelik faaliyetler yapýlmasýnýn yerinde olacaðýný ifade etti. Uyuþturucu aðýna düþenlerin topluma kazandýrýlmasý noktasýnda da atýlmasý gerekli adýmlar olduðuna iþaret eden Vali Yardýmcýsý Sürmen, katýlýmcýlarýn konuyla ilgili görüþ ve önerilerini dinledi. GÜVENLÝ EÐÝTÝM ÝÇÝN HAZIRLIKLAR TAMAM Toplantýda söz alan Jandarma Komutanlýðý ve Emniyet Müdürlüðü temsilcileri ise sorumluluk bölgelerinde yürüttükleri narkotik operasyonlarýna dair istatistiki bilgiler verdiler Eðitim Öðretim Yýlý öncesinde tedbir amaçlý çalýþmalarýn sürdüðünü belirten Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Adnan Özdemir, Okullarda güvenli eðitimin saðlanmasýna yönelik hazýrlýklarýmýzý tamamladýk dedi. Güvenli eðitim ortamlarý için Milli Eðitim Müdürlüðü ile iþbirliði içinde olduklarýný vurgulayan Adnan Özdemir, uyuþturucu ile mücadelenin de bu kapsamda öncelikleri arasýnda yer aldýðýna iþaret etti. UYUÞTURUCU ÝLE MÜCADELEDE YOL HARÝTASI HAZIR Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Dr. Sevil Dirlik Zaman, madde baðýmlýlarýnýn tedavi sürecinde izlenecek Ýþ Akýþ Þemasý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Uyuþturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantýsý nda konuþan Sevil Dirlik Zaman, hazýrladýklarý þemanýn içeriði hakkýnda bilgiler verdi. Alo 191 Hattý nýn uyuþturucu ile mücadelenin ilk Þevket Erzen, Nuri Kolaylý ve Mustafa Arslan Basýn Kartý Komisyonu üyesi oldular. basamaðýný teþkil ettiðini belirten Zaman, randevu, tedavi süreci ve diðer konularda bu hattan ücretsiz danýþmanlýk desteði alýnabileceðini kaydetti. 18 yaþ altý madde baðýmlýlarýnýn, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü ne yapýlan bildirimler neticesinde ilgili saðlýk kuruluþlarýnca tedavi altýna alýndýðýný anlatan Dr. Zaman, 18 yaþ üstü madde baðýmlýlarýnýn ise Halk Saðlýðý Müdürlüðü ne baðlý Madde Baðýmlýlýðý Birimi, Aile Saðlýðý Merkezleri, hastanelerdeki Psikiyatri Poliklinikleri ve AMATEM e baþvurabileceklerini bildirdi. Madde baðýmlýlarýnýn tedavi için gönüllü olma ya da olmama durumlarýna göre izlenecek yoldan da bahseden Zaman, kurul üyelerinin Ýþ Akýþ Þemasý yla ilgili önerilerini de aldý. Uyuþturucu ile mücadelede önem taþýyan bir diðer adým olan Ýl Aksiyon Planý na da deðinen Zaman, kurul üyelerinden plan hazýrlýðý için Halk Saðlýðý Müdürlüðü ne bir asil bir de yedek üye bildirmelerini beklediklerini sözlerine ekledi. DENETÝMLÝ SERBESTLÝK TEN DÝKKAT ÇEKEN PROJE Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Yarýna El Ele Baðlan adlý proje, Uyuþturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantýsý nda tanýtýldý. Proje hakkýnda bilgi veren Denetimli Serbestlik Uzmaný Günalp Baðýröz, yaþ arasýnda denetimli serbestlik altýndaki madde baðýmlýsý gençlerin hedef kitleleri olduðunu söyledi. Projenin amacý ve düzenlenmesi planlanan faaliyetlerden de bahseden Günalp Baðýröz, Risk altýnda bulunan genç bireylerde uyuþturucu madde kullanýmýný önlemek amacýyla hazýrladýðýmýz proje dahilinde uyuþturucu ile tanýþmýþ genç bireylerde sosyal entegrasyonu saðlamayý hedefliyoruz. Hedef kitle ve nihai yararlanýcýlara psiko-sosyal destek saðlanmasý ve proje sonucunda elde edilecek veriler neticesinde farkýndalýk ve önleme faaliyetlerine katký saðlanmasý da amaçlar arasýnda dedi. Proje ekibinin oluþturulmasýnýn ardýndan çalýþtay, sportif faaliyetler, seminer çalýþmalarý, mesleki kurslar, tarihi ve kültürel geziler düzenleneceðini belirten Baðýröz, düzenlenecek etkinliklerle ilgili nihai bir rapor da hazýrlanacaðýný sözlerine ekledi. Toplantýda söz alan Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya da Eylül ayýnda baþlayacak projeden 15 madde baðýmlýsý ve ailelerinin yararlanmasýný hedeflediklerini belirterek bu kapsamdaki faaliyetlerin Aralýk ayýna kadar süreceðini dile getirdi. Katýlýmcýlarýn konuyla ilgili fikirlerini paylaþtýðý toplantý, yapýlan sunumlarýn ardýndan sona erdi. Uyuþturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu nda konuyla ilgili çalýþmalar ele alýndý. Þirket ortaklarýndan Turgay Dalgýç ve Serhat Öndemir, basýn mensuplarýna yeni þubeyi tanýttý. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Eþref Hoca þubesi 28 Aðustos ta açýlýyor RECEP MEBET Bahçeli Gýda Alýþveriþ Merkezi Eþref Hoca Þubesi, 28 Aðustos 2015 Cuma günü saat de açýlýyor. Hizmette 19 yýlý geride býrakan Bahçeli Gýda nýn yeni þubesi, Üçtutlar Mahallesi Eþref Hoca Caddesi numara 30/A da açýlacak. Çorum daki 6. þubelerini hizmete sunmaya hazýrlandýklarýný dile getiren Bahçeli Gýda Alýþveriþ Merkezi Genel Müdürü Yücel Þen, 2016 yýlý sonuna kadar þube sayýmýzý 10 a çýkarmayý planlýyoruz dedi yýlýnda Yýlmaz ve Sait Öndemir kardeþler tarafýndan kurulan Bahçeli Gýda nýn müþterilerinden aldýðý güçle yatýrýmlarýný sürdürdüðünü vurgulayan Yücel Þen, Cuma günü gerçekleþecek Eþref Hoca Þubesi açýlýþýmýza tüm Çorum halkýný bekliyoruz dedi. Þirket ortaklarýndan Turgay Dalgýç ve Serhat Öndemir le birlikte basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Þen, 300 metrekare alanda faaliyet gösterecek yeni þubede açýlýþ hazýrlýklarýnýn tüm hýzýyla sürdüðünü sözlerine ekledi. AÇILIÞA ÖZEL KAMPANYA Herkese, Her Keseye sloganý ile Çorumlular a hizmet veren Bahçeli Gýda Alýþveriþ Eþref Hoca þubesinde açýlýþ hazýrlýklarý sürüyor. Taner Yýldýz Bahçeli Gýda Genel Müdürü Yücel Þen Bakan Taner Yýldýz Kargý da HES açacak RECEP MEBET Statkraft Enerji A.Þ. tarafýndan Çorum un Kargý ilçesinde yapýmý tamamlanan Kýzýlýrmak Hidroelektrik Santrali (HES) bugün açýlýyor. Þirketin Türkiye de iþletmeye alýnan ikinci elektrik santrali olan Kargý Kýzýlýrmak HES, Enerji ve Tabii Merkezi, Eþref Hoca Þubesi açýlýþý nedeniyle indirim kampanyasý düzenledi. 28 Aðustos - 7 Eylül 2015 tarihleri arasýnda geçerli olacak kampanya ile ilgili açýklama yapan Bahçeli Gýda Alýþveriþ Merkezi Genel Müdürü Yücel Þen, tüm þubelerinde geçerli olan kampanya çerçevesinde 97 ayrý üründe özel indirimler uygulayacaklarýný açýkladý. Ýndirimlerden yararlanmak isteyenlerin Merkez, Bahabey, Ata, Mehmet Akif Ersoy, Karþýyaka ve Eþref Hoca þubelerine uðramalarýnýn yeterli olduðunu dile getiren Yücel Þen, açýlýþa özel kampanyalarýna tüm Çorumlular ý davet etti. Kampanya dýþýnda, maðaza içi özel indirimlerinin sürdüðünü hatýrlatan Þen, Hesaplý alýþveriþ, güleryüzlü hizmet sloganý ile geçmiþten bugüne Çorumlular ýn hizmetindeyiz. Yeni maðazamýzýn açýlýþý nedeniyle özel bir indirim kampanyasý düzenledik. Düzenlediðimiz kampanyalarla halkýmýza indirimli alýþveriþ imkaný sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Kampanyalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi edinmek isteyenler internet sitemizi ziyaret edebilirler. Alo Bahçelim ve Web Mail hizmetiyle de Çorumlular a pek çok ilki sunmaktan mutluyuz. Tüm Çorumlular ý aileleri ile birlikte Bahçeli Gýda Alýþveriþ Merkezi þubelerine bekliyoruz diye konuþtu. Bahçeli Gýda þube sayýsýný artýrýyor. Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz ýn katýlýmýyla üretime açýlacak. Saf enerjinin 120. yýlý sloganýyla duyurusu yapýlan açýlýþa, Statkraft AS CEO su Christian Rynning Tønnesen ve Statkraft Enerji Genel Müdürü Olav Peter Hypher in de katýlacaðý öðrenildi. Massey Ferguson Traktör Tarla Þenliði 31 Aðustos ta RECEP MEBET Massey Ferguson Traktörleri Çorum Bölge Bayii Bayramlar Motorlu Araçlar, çiftçiler için Tarla Þenliði düzenleyecek. çekleþeceðini kaydetti. Sinan Bayram, Türkiye nin en çok kullanýlan traktörü Massey Ferguson un son teknoloji ürünü, en yeni modellerinin bulunduðu ve dünya markasý ekipman markalarýnýn 2015 Türkiye Tarla Günleri organizasyo- Tarla Þenliði ne tüm bir araya geldiði büyük nu çerçevesinde düzenlenecek çiftçilerimizi ve hemþehrilerimizi program hak- kýnda bilgi veren Bayramlar Motorlu Araçlar davet edikýnda yoruz dedi. Þenliðe katýlanlarýn yetkililerinden Sinan Massey Ferguson un yeni Bayram, Massey Ferguson un yeni modellerinin görücüye çýkacaðý Tarla Þenliði nin 31 modelleri ve tarým makinalarýný yakýndan görme ve test etme imkaný bulacaklarýný hatýrlatan Bayram, sürpriz Aðustos Pazartesi günü saat da Yeni Buðday Pazarý yanýnda ger- Tarla Þenliði, 31 Aðustos Pazartesi günü düzenlenecek. hediyelerin de sahiplerini bulacaðýný sözlerine ekledi.

8 8 ÇARÞAMBA 26 AÐUSTOS 2015 Çorum Turizm âbâd edeceð Velipaþa Haný eski ihtiþamýna kavuþacak Belediye ve Velipaþa Vakfý arasýnda imzalanan kiralama protokolü hayata geçmeye devam ediyor. Hitit Gýda tarafýndan boþaltýlan Velipaþa Haný'nda basýn toplantýsý düzenleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Velipaþa Haný'nýn eski ihtiþamýna döneceðini söyledi. "Çorum'un kültürel varlýklarýna en mühim zenginliklerimizden ve kültürel miraslarýmýzdan birisi olan Velipaþa Haný'nýn kazandýrýlmasýnýn mutluluðunu yaþýyoruz." diyen Muzaffer Külcü, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve bazý Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda, çalýþmalar hakkýnda kamuoyuna açýklamalarda bulundu. 27 Ocak'ta imzalanan 35 yýllýk kira protokolünün ardýndan çalýþmalarýn devam ettirildiðini kaydeden Külcü, Velipaþa Vakfý yöneticilerine ve Hitit Gýda yöneticilerine katkýlarýndan dolayý teþekkür etti yýlýnýn ikinci yarýsýnda proje çalýþmalarýnýn tamamlanacaðýný açýklayan Baþkan Külcü, 2018 yýlýnýn ikinci yarýsýnda da tüm çalýþmalarýn bitirileceðini ve Çorum'a deðerli bir kültür mirasý kazandýrmanýn onurunu yaþayacaklarýný ifade etti. Mevcut avlu alanýnýn restoran ve kafeterya olarak planlanacaðýný, geri kalan kýsýmlarýn da otel olarak aslýna uygun þekilde restore ettirileceðini açýklayan Baþkan Muzaffer Külcü, Velipaþa Haný'nýn kendi dönemine ait 5 yýldýzlý otel standardýnda çok özellikli bir han olduðunu ve yapýlacak çalýþmalar sonunda, bölge turizmine önemli katkýlar saðlayacaðýný söyledi. Tarihi mirasa sahip çýkmak konusunda, hiç bir sorumluluktan kaçýnmadýklarýný ve bu konuda kararlý adýmlarla, Çorum'un tarihi miraslarýný imar etmeye devam edeceklerini aktardý. Külcü, bu konuda tarihi mülklere sahip olup ta restorasyon çalýþmasý yapmak isteyenlere çaðrýda bulunarak, her türlü katkýyý vermeye hazýr olduklarýnýn altýný çizdi. Velipaþa Haný ný, Kale v Polis Karakolu takip ed EROL TAÞKAN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'un genel olarak zengin bir tarihi mirasa sahip olmasýna karþýn, þehir merkezinin bu konuda kýsýtlý mekanlara sahip olduðunu belirterek, "Velipaþa Haný'ný ecdadýmýzýn emaneti olarak kabul edip, yarýnlara taþýmak üzere önemli bir adým attýk. Ayný kararlý çalýþmalarýmýz Kale ve Eski Polis Karakolu ile devam ediyor. Çorum'un turizmini âbâd edeceðiz." dedi. Velipaþa Haný'nýn muhteþem atmosferinde düzenlenen basýn toplantýsýnda, Çorum turizmine dair önemli tespitlerinde bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Hiç bir iþimizi baþka bir iþin önüne koymadýk. Her iþimizi kendi bünyesinde önemli ve deðerli kabul ederek, çalýþmalarýmýzý hayatýn tüm alanlarýný kapsayacak þekilde planladýk." diye konuþtu. Hedeflerinin kimlikli bir þehir inþa etmek olduðuna vurgu yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yeni binalarýn inþasýnda da bu özeni gösterdiklerini, çaðdaþ kent çizgisi ile tarihi bütünleþtirip, kimlikli ve yaþanabilir bir þehir ortaya koymaya devam edeceklerini dile getirdi. Kale ile ilgili çalýþmalar hakkýnda da bilgi veren Baþkan Külcü, Kale'nin Çorum turizmi açýsýndan deðerine iþaret ederek, "Kale bizin için çok önemli, kamulaþtýrmayla ilgili tüm çalýþmalarýmýz tamamlandý, proje çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bir tarafta geleneksel kýna geceleri düzenlenebilirken. diðer tarafta da oluþturulacak butik otellerle ni- telikli turist sayýmýzý artýrmayý hedefliyoruz." diye sözlerini sürdürdü. Eski Polis Karakolu'nun bulunduðu alanla ilgili yürütülen çalýþmalara da deðinen Baþkan Külcü, 4 yýldýr devam eden kamulaþtýrma davasýnýn sonuçlandýðýný, bilirkiþi raporuna dayandýrýlarak mahkeme tarafýndan takdir edilen 1 milyon TL'lik kýymet takdirini mahkeme veznesine ödediklerini söyledi. Velipaþa Camisi karþýsýnda bulunan Eski Polis Karakolu'nun yer aldýðý adanýn tümünü kamulaþtýrarak Çorum turizmine kazandýrdýklarýný açýklayan Külcü, "Çorum'un tarihi deðerleri bakýmýndan bu dönem yeni bir dönemin baþlangýcý olacak." dedi. Baþkan Muzaffer Külcü, arasta ilgili mahkemenin, sit alaný konusunda kurulun verdiði kaldýrma kararýný iptal ettiðini hatýrlatarak, arastayý yeniden ihya etmenin yollarýný aradýklarýný açýkladý. Arasta esnafý ve dernek yöneticileri ile bir araya gelerek fikir alýþveriþinde bulunduklarýný ifade eden Külcü, mülk sahiplerinin belediye ile iþbirliði taleplerinin olduðunu, yapýlacak iþbirliði ile önemli çalýþmalara imza atýlacaðýný müjdeledi. Çorum Belediyesi'nde farklý bir tarih anlayýþýnýn kazandýrmak için çalýþtýklarýný söyleyen Baþkan, yapýlacak bu çalýþmalarla birlikte, Çorum Belediyesi'nin gelecekteki Büyük Þehir vizyonuna þimdiden ayak uydurup, Büyük Þehir Belediyeleri'nin yetki ve sorumluluklarýna eþ deðer adýmlar attýklarýný sözlerine ekledi. Velipaþa Haný, T sayýlý 5-6 eseri a Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Velipaþa Haný nýn Türkiye genelinde sayýlý 5-6 eser arasýnda yer aldýðýný söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye Velipaþa Haný ný Çorum a tekrar kazandýrdýðý için teþekkür eden Ali Özüdoðru, bu eserin tamamlanmasýyla birlikte, var olan tarihi deðerlerin önemli bir tamamlayacýsý olarak gelecek kuþaklara aktarýlacaðýný ve günümüz turizmine

9 Turizmi ni deceðiz ný, Kale ve eski lu takip edecek elipaþa Haný, Türkiye nin sayýlý 5-6 eseri arasýnda TuAli Özüþa Hagenelinr arasýnöyledi. Baþkaný ye VeÇorum a dýðý için Ali Özüerin tabirlikhi deðertamamgelecek lacaðýný urizmine hizmet edeceðini sözlerine ekledi. Çorum turizminin tamamlanmasý için gereken adýmlarýn birer birer atýldýðýný görmek bizim açýmýzdan da çok sevindiricidir. diyen Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Çorum merkezde kýsýtlý olan tarihi deðerler bütününün topyekün yaþatýlacaðýný ev gelmiþten alýnan mirasýn gelecek kuþaklara sapasaðlam ulaþtýrýlýyor olmasýnýn mutluluk verici olduðunu ifade etti. ÇARÞAMBA 26 AÐUSTOS 2015 Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yeni satýn alýnan 10 aracýn anahtar teslim törenine katýldý. Baþkan Külcü, araç parký konusunda uyguladýklarý çalýþma ile 7 yýlda belediyeye kira ücretlerine kýyasla 8 milyon kâr ettirdiklerini söyledi. Belediyenin araç sayýsý artarken, hizmetin verim ve kalitesi ile birlikte çeþitliliðinin teknolojik olarak artýrýldýðýný kaydeden Baþkan Muzaffer Külcü, törende yaptýðý konuþmasýnda þunlarý dile getirdi; Göreve baþladýðýmýz 2009 yýlýndan bugüne kadar sürekli araçlarýmýzý yenilemeye iliþkin bir çalýþma programýný yürütmekteyiz. Bununla ilgili zaman zaman kamuoyuna açýklamalar yaptýk. Þu anda bulunduðumuz alanda törenler gerçekleþtirdik yýlýndan bugüne kadar da toplam 160 tane iþ makinesi, kamyon vs. bu nitelikteki aracýmýzý Belediyemizin araç parkýna kazandýrmýþ olduk. Bugün de 160'ýn 10 tanesini almýþ oluyoruz. Bu 160 aracýmýz için Çorum Belediyesi'nin geride býraktýðýmýz 7 yýllýk dönemde yapmýþ olduðu toplam ödeme 24 Milyon 892 Bin TL'dir. Yani düz bir ifade ile 25 Milyon TL demek mümkün. Aldýðýmýz yeni araçlar neticesinde þimdiye kadar kullanmak zorunda olduðumuz ya da önceki alýmlara kadar kullanmak zorunda olduðumuz eski araçlarýmýzý da artýk hurda diye ifade edebileceðimiz duruma ulaþmýþ o kadar eskimiþ araçlarýmýzý da kullanýmdan çýkarmýþ oluyoruz ki geride býraktýðýmýz 10 yýllýk dönemde Çorum Belediyesi, toplam 102 adet aracý da hurdaya ayýrarak onlarý kullanmaktan vazgeçmiþtir. 38 personel istihdam ettiðimiz kademede þu anda kiþi çalýþýyor. Bu yýllýk Bin TL'lik bir iþçi gideri tasarrufu demek. Birincisi bu. Ýkincisi bu ustalarýmýz, iþçilerimiz marifetiyle kademede parça alýmý yoluyla yapmýþ olduðumuz bir harcamamýz vardý ki bunun da yýllýk ortala- 9 Belediye araç filosuna 10 yeni araç daha masýna baktýðýmýzda burada da 1 Milyon TL'lik bir rakam karþýmýza çýkýyor. 1.7 Milyon TL'lik eski araç tamiri ve o tamir sýrasýndaki ustalarýmýzýn iþçilerimizin maaþ gideri olarak karþýmýza çýkýyor. 1.7 Milyon TL'yi þöyle geride býraktýðýmýz yedi yýlýn ortalamasý 3,4-4 ile çarptýðýmýz zaman sadece buradan 8 Milyon TL civarýnda bir iþçilik ve parça tasarrufu saðladýðýmýzý büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Tabii zaman zaman daha önce de gerek kamuoyu ile paylaþtýk, gerekse kendi iç toplantýlarýmýzda sýk sýk ifade ediyoruz, 2012 yýlýnda burada 52 adet aracýn kullanýmýný baþlatmýþtýk. Çorum Belediyesi'nin kullanmakta olduðu kiralýk 25 adet temizlik aracý için ödediði aylýk kira KDV dahil 150 Bin TL idi. Biz belediyemiz içerisinde yaptýðýmýz bir çalýþma ile eðer bu araçlarý satýn alýrsak ne kadar liralýk bir maliyet olur, ne kadar liralýk bir aylýk ödeme karþýmýza çýkar diye hesabýmýzý yaptýk ve o hesabýmýzýn sonunda 25 temizlik aracýnýn alýmý için baþlayan çalýþma 52 adet iþ makinesi ve temizlik aracýna dönüþtü. Toplamda aylýk bunlara 150 Bin TL kira için ödediðimiz para kadar taksit ödedik yýlýnda da bunlarýn tamamýnýn ödemelerini bitirmiþ olduk. Hem tertemiz araçlara sahip olduk hem de bunlarý kiralýk olarak kullanmak yerine mülkiyetine sahip olarak belediyemize çok ciddi bir kazanç saðlamýþ olduk. Araç envanterini hem sayý olarak artýrdýk hem belediyenin bütçesine katký saðlamýþ olduk hem de araçlarýmýzý yenilemiþ olduk. Sadece elimizde günlük kullandýðýmýz araçlarýmýzý yenilemek gibi bir çalýþma yapmýyoruz. Nitelikli araç alýmý yapýyoruz. Yeni buluþlarý, yeni teknolojileri takip ederek belediyemizin o yeniliklerden de istifade etmesinin önünü olabildiðince açabilmek bakýmýndan nitelikli araç alýmý yapýyoruz ki bu- nun en tipik örneði de kaçak su tespit aracýmýz ve kanal görüntüleme aracýmýzdýr. Her iki aracýmýzý ilçe belediyelerimiz istediði gibi komþu illerimiz de istiyorlar. Onlar da zaman zaman bunu kullanýyorlar. Bizim yýllýk su tüketimimizin % 10'u kadar kaçak su tespitini geride býraktýðýmýz iki yýllýk dönemde su kayýp kaçak tespit aracý ile yaptýk. Bu da 1 Milyon m3'ün üzerinde bir suyu ifade etmektedir. Bir yandan boþa akýp giden suyumuzun tasarrufu olurken öbür yandan da bu kaçak su bazen asfaltýn altýnda bazen de binalarýn altýnda zemine iliþkin bozulmalarýn doðmasýna sebep oluyordu. Bunlarýn da önüne bu þekilde geçmiþ oluyoruz. Bir yandan araçlarýmýzýn sayýsýný artýrýrken öbür yandan da hizmetin verimliliðini, kalitesini, hýzýný, çeþidini artýrmýþ oluyoruz. Belediyemizin araç parkýna son 7 yýlda ciddi yenilikler saðladýk. Bundan sonra da yenilikleri takip ederek Çorum Belediyesi'ne kazandýrýlmasý mümkün olan her yeni teknolojiyi mutlaka belediyemize kazandýracaktýr.

10 10 ÇARÞAMBA 26 AÐUSTOS 2015 CHP den sivil darbe iddiasý CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, erken seçimle ilgili yaptýðý açýklamasýnda; Önümüzdeki seçimler dayatma seçimidir. dedi. Türkiye'de þu an hukuk yok, demokrasi askýya alýnmýþ, Anayasa çalýþmýyor. Diyorlar ki kaos yaratalým, gözyaþý yaratalým. Analar aðlýyor, Türkiye aðlýyor. Geldiðimiz nokta ortada. Sivil darbeyle karþý karþýyayýz. diyen Yýldýrým, AK Parti nin bütün çabalarýnýn boþuna olduðunu ve halkýn iktidarýnýn yakýn olduðunu söyledi. CHP Ýl Baþkaný Yýldýrým, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; Açýkça itiraf ediyorlar kaosu neden yarattýklarýný. Eðer Cumhurbaþkaný deðil de baþkan seçseydiniz bu kaos olmazdý diyorlar. Önümüzdeki seçimler bir dayatma seçimidir. Halkýn iradesine güvenilmiyor. Verilen oylara güvenilmiyor. Teamüller hiç çalýþmýyor. Beþtepe'nin yolunu bulamayan diyor, ben CHP'ye yetki vermem, görev Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Aytuð Atýcý, Kýrklareli Milletvekili Turabi Kayan ve Edirne Milletvekili Erdin Bircan dan oluþan CHP heyeti Muþ a geldi. Erzurum dan Muþ un Varto ilçesine giderek burada 15 Aðustos 2015 tarihlerinde meydana gelen olaylarla ilgili esnaf ziyaretlerinde bulunarak çeþitli incelemeler yapan CHP heyeti, partisinin Muþ Ýl Baþkanlýðýna geçti. Burada partililerle bir araya gelen CHP heyeti, koalisyon sürecindeki tutumlarýný ve Varto ilçesinde yaþanan olaylarla ilgili açýklama yaptý. Cumhuriyet Halk Partisi nin koalisyon sürecindeki tutumunu birinci aðýzdan herkese samimi bir þekilde anlatmak amacýyla genel merkez tarafýndan görevlendirildiklerini belirten Mersin Milletvekili Aytuð Atýcý, Biz, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak genel merkezimiz tarafýndan gönderilerek, 81 vilayetimizde Cumhuriyet Halk Partisi nin koalisyon sürecindeki tutumunu birinci aðýzdan anlatmaya, bütün sorularý da samimiyetle yanýtlamak üzere görevlendirildik dedi. Varto ilçesinde yaptýklarý ziyaret ve incelemelerle ilgili açýklamalarda bulunan Atýcý, Varto nun gerek eðitim seviyesi ve gerek toplumsal hassasiyet seviyesinin çok yüksek olan bir ilçe olduðunu söyledi. Varto da birilerinin Vartolularýn deðil sadece bütün insanlarýn hassas olduðu noktalarý kaþýdýðýný ifade eden Atýcý, þöyle konuþtu: Bir takým fotoðraflar sosyal medyada yer aldý. Bunlar gerçekten insanlýk dýþý fotoðraflardýr. Halk buna tepki gösterdi, halk infiale girdi. Sonra orada çatýþmalar çýktý. Çatýþmalar çýkýnca bizim görebildiðimiz, inceleyebildiðimiz kaderiyle pek çok dükkan yerle bir oldu. Þimdi hepimiz dönüp kendimize sormamýz lazým, bu kadar hassas bir dönemde acaba kim Varto yu kaþýdý. Kim provokasyon yaptý? Kim bu provokasyona düþtü ve insanlar öldürüldü? Bu soruyu hepimizin sormasý lazým. Ben Varto ya giderken acaba bizi nasýl karþýlayacaklar diye düþünüyordum. Milletvekillerimize bunun mütalaasýný yaptýk. Baþýmýz dik, alnýmýz açýk, gururla Varto ya girdik. Varto halký bizi güzel bir þekilde karþýladý. Keþke bu olaylar hiç yaþanmasa. Ancak biz böyle olaylarý çok yaþadýk, küçücük bir provokasyonun nelere mal olacaðýný biz Maraþ ta gördük, Sivas ta gördük, Çorum da gördük. Çorum da birileri imam hatip lisesinin etrafýna benzin döküp yakmaya çakýþýrken yakalandý. Þimdi bu gibi provokasyonlara halkýmýz alýþýktýr ve gereken cevabýný demokrasi içerisinde bilgelikle vermelidir. Bu provokasyonlara hiç birimiz gelmeyeceðiz. BARIÞA ÝHTÝ- YAÇ VAR Türkiye de acilen toplumsal barýþa ihtiyacýn olduðunun altýný çizen Atýcý, sözlerini þöyle sürdürdü: Acilen, evet acilen barýþa ihtiyaç var. Þimdi efendim savaþ mý var, barýþ istiyoruz. Bizim arzumuz toplumsal barýþtýr. Savaþ demek, silah çekmek vurmak demek deðildir. Toplumsal barýþ ancak Kürt ün babasýna Arap ýn, Çerkez in babasýna duyulan sevginin eþit olduðu ortaya çýkacaktýr. Biz dilimizi seçmedik, inancýmýzý seçmedik, ýrkýmýzý seçmedik. Her birimiz bir ailenin yanýnda doðduk. Babamýz ne ise o olduk. Anamýz ne ise o olduk. Tercih etmediði- Gürsel Yýldýrým vermem diyor. Senin yolunu bulduðun gibi bizim Genel Baþkanýmýz yolunu bulamaz. Senin paralarý nasýl sýfýrladýðýný biz çok iyi biliyoruz. Biz namuslu insanlarýz, kul hakký yemeyiz. Devletin teamüllerini, Anayasayý ayaklar altýna almaya kimsenin hakký yoktur. Biz hakkýmýz olaný istiyoruz. Eðer bir koalisyon olsaydý; asgari ücret 1500 TL olacaktý, çiftçinin kullandýðý mazot 1,5 TLolacaktý, taþeron denen belaya son verilecekti, Türkiye Ortadoðu bataðýndan çýkacaktý, emeklilerimize bayramlarda 2 maaþ ikramiye verilecekti, Türkiye içeride ve dýþarýda saygýn bir ülke olacaktý. Hile, hurda, þantaj, zulüm, zorbalýk, bütün çabalarýnýz boþunadýr. Hiç þüpheniz olmasýn, halkýmýz oyunu gördü, cevabýný verecektir. Hiçbir yurttaþýmýzýn ümitsizliðe düþmeye hakký yoktur. Zafer yakýndýr. Demokrasi ýþýðý seçim gecesini gündüze çevirecektir. Halkýn iktidarý çok yakýn. Provakosyonlara gelmeyeceðiz CHP heyeti Muþ u ziyaret etti. CHP li vekiller provakosyonlara halkýn itibar etmeyeceðini söyledi. CHP milletvekilleri halkla buluþtu. yaþayarak maðdur olduðunu ve seçim sonrasýnda yaþanan olaylara iliþkin açýklamalarda bulunan Edirne Milletvekili Erdin Bircan ise, sözlerini þöyle tamamladý: 12 Eylül de bir gecede silahlar susar mý? Sustu. Þimdi yine bir Dolmabahçe görüþmesinde ne vardý, kim kime ne vaat etti, niye bozuldu? Seçim sonrasý tekrar bizim çocuklar ölüyor. Ölen çocuklar bizim topraðýmýzýn çocuklarý, bizim çocuklarýmýz. Hani anneler aðlamayacaktý? Ama kimin kime ne vaatleri vardý bunu kamuoyuna açýklamak zorunda. Cumhurbaþkaný çýkacak kamuoyuna diyecek ki ben bunlarý söyledim, biz þu þekilde anlaþma yaptýk þimdi bu anlaþmaya uyulmadý veya karþý muhatabý bunu kamuoyuna duyurmak zorunda. Yapýlan konuþmalardan sonra CHP milletvekilleri, Muþ Ýl Baþkanlýðý yönetimi ile esnaf zi- miz deðerler üzerinde çatýþma çýkaranlara lanet okuyoruz. Böyle provokasyonlara gelmek istemiyoruz, hiç kimsenin gelmesini istemiyoruz. Çok daha büyük provokasyonlar bizi bekliyor, bunlara gelmeyeceðiz. Biz ancak tercih ettiðimiz deðerleri eleþtirebiliriz." Cumhuriyet Halk Partisi nin üyesi olmayý özgür iradesiyle tercih ettiðini anlatan Atýcý, "Beni bu yüzden eleþtirebilirsiz. HDP ye oy verenler, HDP nin politikalarýna inanmýþlar. MHP ye oy verenler, MHP nýn politikalarýna inanmýþlar. Onlarý bu yüzden eleþtirebiliriz. Fakir tartýþmasý yapabiliriz. Ama tercih etmediðimiz deðerler üzerinden gitmek aptallýktýr, ahmaklýktýr ve dünyadaki en büyük savaþlarýn nedeni maalesef tercih etmediðimiz deðerler üzerinden çýkarýlmýþtýr. Bu provokasyonlara gelmeyeceðiz. Birbirimizi kucaklayacaðýz, birbirimizi seveceðiz þeklinde konuþtudu.(ýhayaretlerinde 12 Eylül de darbeyi bulun- Yaþam alanlarýmýza beton döktürmeyeceðiz Birleþik Haziran Hareketi Çorum Meclisi, yazýlý basýn açýklamasý yaparak, stadyum ihalesine tepki gösterdi. Açýklamada, Memleketin bütün þehirleri gibi Çorum da yaðmaya açýlmýþ durumda. Çorum'un en önemli spor merkezi olan Stadyum ve çevresindeki 56 dönümlük spor kompleksi ranta açýldý. Ýçinde 10 bin kiþilik stadyum, 2 sentetik halý saha, 2 tenis kortu, güreþ eðitim merkezi, kapalý spor salonunun bulunduðu alan tek celsede Ahlatçý Holding e satýldý. Ýhaleye tek kiþi girdi. Ýhale yüzde 42 bedelle açýldý. Yüzde 43 bedelle Ahlatçý Holding e hibe edildi. Binlerce çocuk ve gencin en önemli ve tek spor merkezi özelliði olan þehir merkezindeki bu alana Sungurlu da kaza, 7 yaralý Üyük Köyü Muhtarý Ali Yalvaç ve Üyük Köyü Gençlik Derneði Baþkaný Alper Bekar Vali Ahmet Kara'yý ziyaret etti. Üyüklüler den Vali Ahmet Kara ya teþekkür ziyareti EROL TAÞKAN Üyük Köyü Muhtarý Ali Yalvaç ve Üyük köyü Gençlik Derneði Baþkaný Alper Bekar Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ederek, taþ ocaðý ile ilgili verdiði karar için teþekkür etti. Köyün su kaynaðýnýn hemen yanýnda yer alan taþ ocaðýnýn tekrar iþletmeye açýlmak istenmesinin, köylüler üzerinde çok ciddi kaygýlara neden olduðunu aktaran Üyük Muhtarý Ali Yalvaç, konu hakkýndaki endiþeleri bildirdikleri Vali Ahmet Kara'nýn duruma el koyup, ruhsat iptali ile ilgili talimat verdiðini hatýrlatarak, "Bu konuda Sayýn Valimiz'in devlet adamlýðý Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 3'ü aðýr 7 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre ilk kaza, Ankara-Samsun karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu istikametinden Ankara istikametine giden K.Ö.(33) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta bariyerlere çarptý. Kazada otomobil sürücüsü K.Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan D.Ö. (30), G.Ö. (7) ve Y.Ö. (2) yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Diðer kaza ise Alembeyli yaklaþýmý ve olasý bir toplumsal olaya meydan vermeyen tutumu, tüm köy sakinlerinin gönlünde taht kurmuþtur. Sayýn Valimiz verdiði kararla, 1000 haneli köyümüzün ve evlatlarýmýzýn geleceðine sahip çýkmýþtýr." dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyetini ifade eden Vali Ahmet Kara, dosyayý detaylý olarak incelediðini belirterek, Üyük Köyü sakinlerinin tümünün içinin rahat olmasýný istedi. Kendisi açýsýndan konunun öneminin bilindiðini ve gereðinin yapýldýðýný bir kez daha müjdeleyen Vali Ahmet Kara, ziyaretten dolayý Üyük Köyü Muhtarý Ali Yalvaç'a teþekkür etti. yüksek katlý binalar dikmek, alýþveriþ merkezleri açmak þehrin kalbine beton dökmektir. Temiz ve saðlýklý bir çevrede yaþamak temel bir insan hakkýdýr. Yaþam alanlarýmýz daraltýlmasýna izin vermeyeceðiz. Yaþam alanlarýmýza, spor tesislerimize beton döktürmeyeceðiz. Saðlýklý bir çevrede yaþamak bütün insanlarýn eþit hakkýdýr. Bu hakký korumak ve güzelleþtirmek baþta yerel yönetimlere düþmektedir. Bu açýdan Çorum Belediyesi yapýlan stadyum ihalesine iptal ederek Çorum halkýna yeniden kazandýrmalýdýr. On binlerce insanýn yürüyüþ yaptýðý, binlerce amatör sporcunun spor yaptýðý, þehrin en önemli ve tek noktasýnýn betonlaþtýrýlmasý kente yapýlan bir ihanettir. Beton istemiyoruz. Yeþil alan istiyoruz. Yeþilimiz yeþil kalsýn, sahamýz saha kalsýn. denildi. AK Parti den teþkilata talimat Bir yandan kýsa süre içinde yapýlacak kampanyanýn detaylarý hazýrlanýrken, bir yandan sandýk görevlileri ve teþkilata gerekli talimatlar iletildi. AK Parti ayrýca, öncelikle yurtdýþý seçmenlere sadece baðlý olduklarý temsilciliklerde deðil, kendisine en yakýn sandýkta oy kullanmasý imkanýnýn getirilmesi için YSK nezdinde giriþim baþlattý. 7 Haziran'da özellikle baðýmsýz adaylarýn çokluðunun AK Parti teþkilatlarýna geçersiz oylarla ilgili tedbir almalarý talimatý verildi. geçersiz oylarý artýrdýðýna dikkat çeken yönetim, ayný durumun nelinde de durumun benzer rafýndan karýþtýrýldýðýnýn tes- Parti kurmaylarý, Türkiye ge- AK Parti'nin kinin seçmen ta- tekrar etmemesi için seçmeni olduðunu savunuyor. piti de yapýldý. Yönetim, Türkiye genelinde 70 binin üze- bilinçlendirme çalýþmasý yapacak. Sadece Ýstanbul'da ba- AMBLEM BENZERLÝ- ÐÝ YAKTI rinde oy alan bu partinin ambleminin deðiþtirilmesi için ðýmsýz adaylar sebebiyle geçersiz çýkan oylarýn sayýsý 330 Öte yandan; 7 Haziran'daki pusulada yer alan Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna baþvurdu. binin üzerinde. Bu oyun en az yüzde 40-45'inin kendilerine Türk Parti'nin yarým doðmuþ gelebileceðini düþünen AK güneþ þeklindeki amblemi ile Kaynak : Yücel Kayaoðlu - Türkiye köyü mevkiinde meydana geldi. Y.D.(58) yönetimindeki minibüs, Alembeyli köyü kavþaðýnda H.A. (54) yönetimindeki otomobile çarptý. Kazada her iki araç sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Þ.D. (67) yaralandý. Durumu aðýr olan yaralýlar Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.(ýha)

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Ka de 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:13 Aðustos 1431 Hýzýr: AÐUSTOS HATIRLATMA:KIBLE SAATÝ VAKTÝ: Takvimimizde her þehir için gösterilen Kýble Saati vaktinde, Güneþ'e doðru dönen kimse, Kâbe yönüne dönmüþ ve o yerin kýblesini bulmuþ olur. ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Sultan Alparslan'ýn Malazgirt Zaferi (1071) - Büyük Taarruz (1922) - Hazret-i Ali'nin doðumu (598) "Þehitler Ölmez" Son bir kaç aydýr günlük mutad olay haline gelen þehit cenazeleri.. Haberlerde ve iletiþim araçlarýný takip ederken bile içimiz parçalanýyor Ya onlarýn anne ve babalarý.. Kardeþleri ve akrabalarý.. Eþleri ve niþanlýlarý.. Komþularý ve sevenleri Sizin böyle ocaða yolunuz düþtü mü? "Ateþ düþtüðü yeri yakýyor" Meþhur bir sözümüzdür.. Ama ne ateþ.. Gram 3,3422 3,3459 ALIÞ 106,51 2,9182 Tefekkür Dünyamýz 2,9195 SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net Ehli iman için bu bir kaderin çizdiði bir yazýdýr.. Ölüm böyledir.. Nereden ve ne zaman geleceði belli olmaz.. "Þehitler ölmez " Evet öyledir. Þehit olanlar ölüm acýsýný görmezler.. Sorgusuz-sualsiz cennete giderler.. Sevincimiz bu.. Ama bunu bir anda, bir anne ve babaya anlatamazsýnýz.. Onun yüreði yanmýþtýr.. Hele: "Bizi býrakýp nereye gidiyorsun baba?" diye feryad eden yavruyu.. Ýþte böyle Her gün yüreðimiz yanýyor, içimiz acýyor.. Nereye kadar? Bu böyle gitmemeli.. Bu vatana kastedenlerin, bu vatandan bir þey beklememeleri lazým.. Yazýklar olsun.. Lanetler olsun.. "Þehitler ölmez, vatan bölünmez" VEFAT EDENLER 1-Kýzýlhamza köyünden gelme, Hüseyin TU- FAN"ýn babasý, Ayhan, Hasan ve Müjde TUFAN"ýn dedesi, Hasan TUFAN. 2-Gökgözler köyünden gelme, Satýlmýþ ve Sinan DERTLÝ"nin babasý, Mehmet DERTLÝ. 3-Kerem, Ömer ve Suzan KADÝFE"nin annesi, Merhum Murat KADÝFE"nin eþi, Emine KADÝFE. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. METEOROLOJÝ 106,60 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn "G-CSF" adýndaki kemik iliðindeki kök hücreleri uyaran maddenin, þeker hastalarýnda kalbi etkileyerek ani ölümlere sebep olan sinir hücre hasarýný tedavi ettiði saptandý. Çalýþmanýn yürütücülerinden Ýstanbul Bilim Üniversitesi (ÝBÜ) Týp Fakültesi Deneysel Týp Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbaþ, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, yürüttükleri çalýþmanýn adýnýn "Þeker hastalýðýna baðlý geliþen otonom nöropatide G-CSF'nin (Granulosit koloni uyarýcý faktör) koruyucu ve tedavi edici etkisinin gösterilmesi" olduðunu söyledi. Þeker hastasý farelerde 2014 yýlýnda baþlattýklarý çalýþmanýn 5 ay sürdüðünü belirten Erbaþ, çalýþmada Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Fizyoloji Anabilim dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Dilek Taþkýran ve Tokat Turhal Devlet Hastanesi Nöroloji Bölümünden Uz. Dr. Volkan Solmaz'ýn da yer aldýðýný ifade etti. Yaptýklarý çalýþmalarda "G-CSF" adýndaki kemik iliðindeki kök hücreleri uyaran maddenin sinir hasarýný azalttýðýný gözlemlediklerini söyleyen Erbaþ, "Þeker hastalýðýna baðlý geliþen sinir hasarý hastalarda el ve ayaklarda duyu kaybýna, ayak yaralarýna, kalbi etkileyerek ani ölümlere sebep olur. Laboratuvar deneyleri sonucu kemik iliðinde bulunan kök hücrelerin uyarýlmasýný saðlayan G-CSF'nin, þeker hastalarýnda el ve ayaklarda duyu azalmasý, yanma hissi, kalpte ritm sorunlarý, ayak yaralarýna sebep olan þeker hastalýðýna baðlý geliþen sinir hücre hasarýný önleyip, tedavi edebileceði sonucuna ulaþtýk" diye konuþtu. "G-CSF tedavisi verilen þeker hastasý farelerde sinir hasarý azaldý" Çalýþma süreci hakkýnda bilgi veren Erbaþ, þunlarý kaydetti: "Þeker hastasý yaptýðýmýz deney farelerinde diyabetik otonom sinir hücre hasarý geliþti. Bu hasarý elektrokardiyografi (EKG) ve elektromiyografi (EMG) yöntemleriyle gösterebiliyoruz. G-CSF tedavisi verilen þeker hastasý farelerde sinir hasarý azaldý. EKG, EMG ve kan biyokimyasýndaki parametreler düzeldi. Bu madde kemik iliðindeki ve doku- Yýl:26 Sayý: AÐUSTOS 2015 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL larda bulunan kök hücreleri uyarýp vücudumuzdaki dokularýn yenilenmesini artýrýyor. Ayrýca kök hücrelerin uyarýlmasýný hasarlý dokulardaki hücrelere destek saðlayarak iyileþmesini kolaylaþtýrýyor" dedi. Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Erbaþ, deneysel çalýþmalarýnýn sonucunun uluslararasý Diabetes Research and Clinical Practice Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : ÇARÞAMBA 26 AÐUSTOS Kýymetli okurlarým geçen yazýmda söz konusu ettiðim Ordu basýný ile iliþkilerimi bu yazýmda da sürdürmeye karar verdim yýrum lunun yaptýðýný bir Çorum lu yapar. Bu tekerlemeyi müsbet yönde deðiþtiriyor ve diyoruz ki 9 Çolýndan emekli olduðum 1994 yýlýna kadar yerel basýnda muhtelif zamanlarda 15 yazým yayýnlandý. Yerel gazetelerin hemen hepsinde 145 Hele o Çorumlu Daver bey olursa... Orduluyu aratmayan.. olumlu sadece iki gazetede 4 tane olumsuz yazý yer aldý. Bunlarýn ikisinde isim zikredilmiyor sadece Aldýðýmýz duyumlara göre diye konu iþleniyordu. Neyse zamaný gelince o yazýlardan bahsedeceðim. Gede. Baþlýk: KOLAÐASIOÐLU AÐA MI?.. Halk Eðitimi Baþkaný 2 Mayýs 1985 tarihli Karadeniz 52 gazetesinin Açýk pencere sinlelim olumlu ve hatta fýkra gibi olanlara: Kolaðasýoðlu son günlerde iyice yoruldu. Hatta göz kenarlarýnda derin izler oluþtu. Çocuk Þenliði, Gençlik Þenliði, Gençlik Defilesi, Tiyatro 20 Mayýs 1983 tarihli Karadeniz 52 gazetesinde Açýk pencere de yarýþmalarý gibi, son günlerde izlediðimiz organizasyonlarýn mimarý yer alan yazýnýn baþlýðý: Resmi Gazete Saðlýk Meslek Lisesi kep giyme töreni bir hayli kalabalýktý. Bu kalabalýktan basýn masasý da nasibi- Daver KOLAÐASIOÐLU. ni aldý. Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Daver Kolaðsýoðlu bir arkadaþýyla BASIN yazýlý masaya oturdu. diyorlar ve Daver Kolaðasýoðlu aða mý? demekten kendilerini alamý- Bu gösterileri izleyenler, Kolaðasýoðlu nun iþinin zorluðunu hisseyorlar.. Bu arada arkadaþlarý Kolaðasýoðlu na takýldýlar: 18 Mayýs 1987 tarihli Tribün gazetesi KAPALI TRÝBÜN de: -Basýn masasýnda ne iþiniz var? Cevabý aldýlar. BAÞLIK: -Biz Resmi Gazete mensubuyuz! Daver 6 Haziran 1983 tarihli Ordu Sesi gazetesinde Kuliste bu günde KOLAÐASIOÐLU YORGUN SAVAÞCI Daver Kolaðasýoðlu, yoðun çalýþmalar içinde geçen bir eðitim ve öðretim yýlýný bitirmek üzere. ÇORUMLU DAVER BEY baþlýklý yazýda: Eðitimci Kolaðasýoðlu zevkli ve bilinçli olarak çalýþýyor. Yorgun savaþçý dememize alýnmasýn. Aslýnda yaptýðý çalýþmalardan hiç þikayet etmeyen bir dostumuz. Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý ve Halk Eðitim Baþkaný Daver Kolaðasýoðlu bilindiði gibi Çorum ludur. Biz dýþardan yaptýðý çalýþmalarý takip ederek Yorgun Savaþçý dedik. Geçenlerde Çorum dan eþleri ile birlikte gelen 50 kiþilik kafileyi aðýrlayan Daver bey, çok iyi ev sahipliði yaptý. Konuklarla tek tek ilgilendi ve onlarý elinden gelluyoruz... Yazdýklarýmýz gördüklerimizin deðerlendirmesidir. Daver Kolaðasoðlu nu kutdiðince memnun etmeye çalýþtý. Bunda da baþarýlý oldu. Haftaya Ordu daki bu senenin son yazýsýnda buluþmak ümidiyle... Hoþça kalýn Hani bir tekerleme vardýr. Deriz ki Senin yaptýðýný 9 Çorumlu yapmaz... Türkiye'dir ülkemin adý / Kimsenin bozulmasýn aðýz tadý / Dýþýmýz ateþ çemberi iken / Ýçte birlik olamamamýz acý / Gelin bir olalým, baþka Türkiye yok kardeþ bacý Ortada tüterken semaver / Yanýnda ise dostlar var / Sabaha kadar içilsin çaylar / Dereden tepeden epey laf var / Buyurun sizde buyurun arkadaþlar / Nasýl olsa aslý yok sadece hayali var Uyku tutmadý, uyandý gece yarýsý / Karaladý bir kaç cümle ekmek arasý / Tam servis edecekti ki, kanadý yarasý / Uyuya kaldý, derin rüyalara daldý / Uyandý, aðladý Aðladý Aðladý / Kimsecikler duymadý / Çünkü köyde yalnýz yaþardý / Daha hayatýnýn baþýndaydý / Karamalarý en yakýn arkadaþýydý 19 yaþýnda memur olmuþtu / Sevincine diyecek yoktu / Çünkü maaþ alýp özgür olacaktý / Yasta yataðýnda býraktýðý babasýna bayramlýk alacaktý / Sonra da köye götürüp arkadaþ olacaktý / Veda vakti geldi, elini öptü sarýldý, ayrýldý / Bilemedi ki babasýnýn altý gün ömrü kaldý / Köyde hep efkârlý türküler mýrýldandý / On gün sonra izin alýp memlekete geldi / Babasýnýn öldüðünden haberdar edilmedi / Son deminde soðuk yüzünü göremedi / Hayalindeki ilk maaþý da nasip olamadý / Aðladý Aðladý Aðladý / Otuz yýl geçti aradan acýsý azalmadý / Karaladý Karaladý Karaladý Es be rüzgâr artýk nereden esersen es / Al götür üzerimizdeki karabulutlarý biraz alalým nefes Bu nasýl sevgidir böyle yarým asýr geçti düþmedi temelinden bir taþ / Becerebilirsen iyi bak bunlarý örnek al, yeni evlenen arkadaþ / Dünyayý býrak, ölüm ötesinde de olmaya çalýþ yoldaþ Ordu Basýný Hatýralarý Not defterimden 31 Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Köyümün koyunlarý, kuzularý / Kara tahtaya yazdýðým yazýlarý / Arkadaþlardan bazýlarý / Unutulmaz Unutulmaz Piþmiþ aþa su katma / Býrak tadýnda kalsýn / Sonra tadý kaçarsa / Sofrada utanýrsýn Diyorsun ki unutmamýþsýn / Hiç köy kent unutulur mu? / Deryanýn kenarýnda durup ta / Anýlar kurutulur mu? Otobüs kalkýyor haydi sende gel / Kalma yapayalnýz buralarda / Lakin benim koltuk ayrýlmýþ / Sen ise kalacaksýn ayakta Hediye hediye dersin / Baþýmýn etini durmadan yersin / Hâlbuki en güzel hediye sensin / Allah saðlýklý uzun ömür versin / Dua da en ucuz hediyedir bilesin Ýnsanoðlu bazen boþ verir, bazen de boþ ver gitsin der / Boþ verme mevzuu zaman ve mekâna göre önem arz eder Ýnsanlar çift yaratýlmýþ derler / Doðru mu yanlýþ mý bilinmez / Bazen de otuz yýl geçse aradan / Benzeri çýkarda karþýna farký fark edilmez Þehirde balkon mahkûmu olmak / Ýçtiðin çayýn dibini þöyle bir serptirememek / Doyduðun deðil, doðduðun yerleri özlemek / Nedir bilir misin? Elbette bilemezsin / Çünkü sen köylü deðilsin ( Öneri - görüþ: ) Sinir hasarýnýn tedavisi bulundu dergisinde yayýmlandýðýný sözlerine ekledi. AA 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Kadir Yüktaþýr com Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 ÇARÞAMBA 26 AÐUSTOS 2015 Küresel Terör Kýskacýndaki Türkiye de Son Geliþmelere Jeo-Politik ve Jeo-Stratejik bir Yaklaþým Kurbanlýklarda son durum Satýcýlara göre, bu yýl küçükbaþ hayvan fiyatlarý sabit kalacak. Büyükbaþ hayvanlarýn koliosu 17 lirayý buluyor. Satýcýlara göre, bu yýl küçükbaþ hayvan fiyatlarý sabit kalacak ama büyükbaþ hayvanlar için bunu söylemek mümkün deðil. BÜYÜKBAÞ- LARDA KÝLO:17 LÝRA Kurban bayramýna bir ay gibi kýsa bir süre kalmasýyla Erzurum daki hayvan pazarý küçükbaþ ve büyükbaþ kurbanlýklarla dolmaya baþladý. Sabahýn erken saatlerinde kurbanlýklarý görmeye gelen vatandaþlar, fiyatlarýn artýþýndan dert yanýyor. Küçükbaþ hayvanlar ortalama TL civarýnda deðiþirken, büyükbaþ hayvanlarda canlý kilo 17 liradan satýþa sunuluyor. Hayvan pazarýnýn en büyük boðasý ise 850 kilogramla Kral oldu. Üç yaþýndaki boða, 14 bin TL den görücüye çýktý. Büyükbaþ hayvan satýcýlarý, bu sene canlý hayvanýn 16.5 ve 17 lira arasýnda satýlacaðýný ve bu artýþýn nedeninin hayvan sayýsýnýn az olmasýndan kaynaklandýðýný söyledi.(haber7) Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar Çorum Türk Ocaðý Baþkaný Ülkemiz, son yýllarýn en sýkýntýlý dönemlerinden birini yaþýyor. Son zamanlarda küresel merkezli terör örgütleri, Türkiye'mizi adeta küresel terör eylemlerinin odak noktasý haline getirdi. Bu eylemlerin amacý; Anadolu coðrafyasýný ve bu coðrafyada yaþayanlarý, terbiye etmek ve ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik dengelerini bozmaktýr. Çok yönlü terör saldýrýlarý ile ülkede kaos oluþturulmak isteniyor. Ýradeleri yabancý küresel aktörlere ait olan ve hedefleri de bu aktörler tarafýndan belirlenen bazý örgütlerin varlýðýný hepimiz biliyoruz. Bu örgütler( ÝÞÝD, PKK, DH-KPC, TÝKKO vb.) ; belli merkezlerin emir ve talimatlarý doðrultusunda hareket eden, yine onlarýn güdümünde ve kontrolünde terör eylemlerini gerçekleþtiren taþeron gruplardýr. Sektör haline dönüþtürülen terör ve terör eylemleri, hem örgütlerin kendileri ve hem de Türk Toplumu açýsýndan aðýr bedel ya da bedeller oluþturmaktadýr. Burada en büyük bedel ödeyenin toplumumuz olduðu gerçeðinin altýný da çizmek gerekir. Genelikle, terör eylemlerinin fiyatý, karþýlýklý olarak (Küresel Aktörlerle Terör Örgütleri arasýnda) ve eylemlerin stratejik önemi çerçevesinde belirlenir. Ödemesi de, uluslararasý terör konseptine uygun bir þekilde ve küresel ödeme araçlarý vasýtasý ile yapýlýr. Çünkü terör örgütleri artýk; terör eylemlerini bir rant aracý olarak kabul eden, öyle kullanan ve bu durumu bir yaþam biçimi haline dönüþtüren profesyonellerden oluþmaktadýr. Yani bunlar; geçimlerini teröre endekslemiþ, duygularý yok edilmiþ ve acýmasýzlýklarý tavan yapmýþ vandalist (þiddet yanlýsý) örgütlerdir. Bu genel tespitlerden sonra, gelelim bu örgütlerin ne olduklarýna ve baþlangýçtan bu yana yaþadýklarý geliþim evrelerine. ÝÞÝD hariç diðer örgütlerin ortak özellikleri; ideolojik anlamda Sosyalist ve Marksist olmalarý, soðuk savaþ dönemine kadar uzanmalarý (yaklaþýk 50 sene) ve ciddi bir terör tecrübesine sahip olmalarý þeklinde ifade edilebilir. ÝÞÝD ise; Ýslam'ýn Selefi yorumuna dayanan, Ýslam da cihat olgusunu ön plana çýkartan, abartýlý ve radikal yaklaþýmlarla Ýslam'ýn daha iyi yaþanabileceðine inanan ve diðerlerine oranla tarihi arka plan olarak genç ve yeni olan ve Ortadoðu coðrafyasýnda temel aktörlerden birisi olan terör örgütüdür. Bu örgüt de diðerleri gibi, terörü mücadele ya da mücahede aracý olarak kullanarak yaygýnlýk ya da etkinlik kazanmaya çalýþmaktadýr. Ancak ÝÞÝD'in diðerlerine nazaran farklýlýðý, lojistik ve düþünsel faaliyetlerin dýþýnda Türkiye merkezli terör eylemlerine fazlaca girmemesidir. Ancak bu durum gelecekte bu örgütün Türkiye ye yönelik eylemlere baþ vurmayacaðý anlamýna da gelmez. Bu durum, tamamýyla küresel aktörlerin Türkiye ye yönelik plan ve stratejilerindeki geliþmelere baðlýdýr. Yukarýda temas edilen ve Türkiye merkezli gibi görülen terör örgütleri ( PKK,DH-KPC,TÝKKO vb.) de aslýnda küresel bir duruþa sahip olan örgütlerdir. Özellikle PKK'nýn; lojistik destek, teknik donaným, silah ve gerilla eðitimi konularýnda küresel destek aldýklarý bilinmektedir. Eleman temini konusunda; farklý ulus, etnik yapý ve inançlardan oluþan insan unsurundan yararlanarak küresel arenada meþruiyet kazanmaya çalýþtýðý da bir gerçektir. Kýsacasý PKK, Türkiye yi de içine alan Ortadoðu coðrafyasýnda Büyük Kürdistan Devletini kurmayý hedef almýþ Küresel merkezli bir terör örgütüdür. DH-KPC ve TÝKKO gibi örgütler; PKK kadar olmasa da küresel güçlerden lojistik destek alan diðer terör örgütleridir. Ayný zamanda bu örgütler onlarýn çizdikleri stratejileri uygulamaktadýr. Özellikle AB tarafýndan dolaylý olarak korunan ve yönlendirilen bu örgütler, bazý terör eylemlerini de onlarýn isteði doðrultusunda gerçekleþtirmektedir. Bu konumlarýndan dolayý bu örgütleri de Küresel Terör Örgütü olarak kabul etmek mümkündür. Aslýnda bütün bu olup bitenleri (terör saldýrýlarýný) anlamak için, Türki'ye nin Jeo- Politik ve Jeo-Stratejik konumunu bilmek gerekmektedir. Jeo- Politik konum; bir ülkenin içinde yaþadýðý coðrafi þartlarýn ve sahip olduðu tarihi arka planýn bölgesindeki ve küresel evrendeki politik dinamikleri etkileme ve belirleme gücüdür. Jeo- Stratejik konum ise; ülkenin yerleþik bulunduðu coðrafi bölgenin kendisi için bazý geliþmeleri kolaylaþtýrýp, baþka ülkelerin politik ve stratejik hedeflerini engelleme durumudur. Þimdi bu baðlamda, Anadolu Coðrafyasýnýn (Türkiye nin) Jeo- Politik durumunu ve bunun tarihsel arka planýný ve yansýmalarýný, çevre ülkelerinin kadim vizyonlarý çerçevesinde aþaðýdaki gibi ifade etmek mümkündür. Böylece, ülkemizde cereyan eden olaylarýn derin kodlarý daha kolay anlaþýlabilir ya da çözülebilir. Klasikleþmiþ olmakla birlikte, tarihsel gerçekliðini ve güncelliðini hala koruyan ve ülkemiz hinterlandýný çevreleyen, þu ülkeleri ve bunlarýn vizyonlarýný tekrar hatýrlatmakta yarar vardýr. Tevrat'ýn " Nilden- Fýrata kadar olan topraklarý sana mülk olarak verdim" ifadesi, büyük ve kadim Ýsrail Projesini temsil etmektedir. Yine Anadolu topraklarýnda büyük Helen Medeniyetini kurmayý hayal eden ve kökü ta Bizans dönemine dayanan Megola- Ýdea düþüncesi de ayrý bir tarihi ve küresel vizyonu ifade ediyor. Ruslarýn sýcak denizlere inme hedefini de buraya eklemlemek mümkün. Bütün bunlarýn kesiþme noktasý ise, Batýnýn coðrafyamýza yönelik olarak ürettiði Þark Meselesi Projesidir. Batýnýn bu kadim ve tarihi küresel vizyonunun anlamý, Türklerin geldikleri yere (Orta Asya steplerine) geri gönderilmeleridir. Ýlginç olan; bütün bu hedef, vizyon, strateji ve politikalarýn gerçekleþme alanýnýn, kadim Türk-Ýslam coðrafyasý olan Türkiye olmasýdýr. Ülkemize yönelik hasmane duygularýn ve bu duygularýn tetiklediði terör eylemlerinin temelinde de bu tarihi gerçeklik yatmaktadýr. Öte yandan Türkiye nin yerleþim biçiminin iki kýtayý birbirine baðlamasý, pek çok küresel projenin akýþkanlýðýnýn Anadolu Topraklarý üzerinden gerçekleþme mecburiyeti( Mavi Akým Projesi, NABUKA Projesi, Baku-Ceyhan Boru Hattý vb.) gibi hususlar ve bu hususlarýn Bölgesel Güç olma noktasýnda Türkiye ye saðladýðý avantajlar Jeo- Stratejik konumun Türkiye ye yönelik yansýmalarý olarak deðerlendirilebilir. Söz konusu bu yansýmalarýn teröre karþý Türki'ye nin elini güçlendirdiði söylenebilir. Tabii ki bu avantajlar ülkemiz tarafýndan kullanýlabilirse. Özellikle ülkemizin hinterlantýnda oluþabilecek riskler etkin bir þekilde ve ancak Türkiye üzerinden bertaraf edilebilir. Bunun farkýnda olan küresel güçler istemeseler de Türki'ye ye yardým ( stratejik yardým ) etmek durumunda kalmaktadýrlar. Böyle bir durum, terörle yaþamak durumunda olan Türkiye için önemli bir avantaj olarak kabul edilebilir. Çok iddialý bir tez gibi görülebilir. Pür anlamda dünyayý yönetmenin yolu, Anadolu, Ortadoðu ve Kafkasya( Hazar Havzasý) bölgesine hakim olmaktan geçer. Yakýn tarihlerde yapýlan bir projeksiyona göre, 2050 li yýllarda Hazar havzasýnda ki ticaret hacminin yaklaþýk 400 milyar dolar civarýnda olacaðý hesaplanmaktadýr. Bu muazzam potansiyeli yönetmede Türki'ye nin baþat rolü oynama ihtimali Küresel Aktörleri ciddi anlamda tedirgin etmektedir. Bu da terör eylemlerinin söz konusu bu coðrafyada yoðunlaþmasýnýn temel nedenini oluþturmaktadýr. Bu Jeo-Politik ve Jeo-Stratejik tespitlerden ve bunlarýn Türki'ye üzerindeki yansýmalarýndan hareketle, terörün ve terör örgütlerinin temel amacýnýn ; Türkiye yi terbiye etmek, toplumsal sinerjiyi( iþ yapma kapasitesini) zayýflatmak, geleceðe dönük büyük düþünme ve büyük resme odaklanma( Emperyal Vizyon) yeteneðini azaltmak ve çaresizlik duygusu oluþturmak olduðu söylenebilir. Bütün bunlar; Türkiye yi içine dönmeye ve içine odaklanmaya zorlamakta, bu geliþmelerin doðal sonucu olarak da soðukkanlý düþünceye dayanan gerçekçi politikalar üretilmesi engellenmektedir. Terörün olumsuz etkilerinden bir diðeri de ekonomik boyutlu olanýdýr. Bu boyut en az diðerleri kadar, hatta belki de onlardan daha fazla önemlidir. Bu etkiler; ekonomik fýrsatlarýn deðerlendirilememesi, ekonomik dengelerin bozulmasý ve yatýrýmlarýn sürdürülebilirliðinin saðlanamamasý þeklinde sýralanabilir. Ülkenin enerjisinin boþa gitmesine vesile olan bu olumsuz geliþmeler, aslýnda savaþ döneminin olumsuz sonuçlarý ile de bire bir örtüþmektedir. Hatta denilebilir ki; terörün etkisi, savaþýn etkisinden daha fazladýr ve daha yýkýcýdýr. Çünkü terörün kural tanýmayan saldýrý ve savaþ taktiklerinin toplumsal vicdanda oluþturduðu ya da oluþturabileceði etki daha aðýr ve daha uzun dönemli olacaktýr. Þimdi yukarýdaki deðerlendirme, yorum ve projeksiyonlar çerçevesinde, teröre karþý ne yapýlabilir sorusunu tartýþabiliriz. Öncelikle belirtmeliyiz ki, Jeo-Politik ve Jeo-Stratejik konumlarýn terör üzerinde olan etkisini pür manada bertaraf etmek zordur. Çünkü, bildiðin, yorumlayabildiðin ya da bir þekilde deðerlendirerek karara dönüþtürebildiðin olgu veya olaylarý yönetebilirsin. Parametre dediðimiz ve bizim dýþýmýzda geliþen dinamikleri, eðer pro-aktif davranma potansiyeline sahip deðilsek yönetemeyiz. Çünkü bu geliþmeler, kaotik eðilimli ve kestirilmesi zor bir konsepti ifade eder. Eðer ön görücü(pro-aktif) davranýp, geliþmelerin ortaya çýkýþ ve deðiþim biçimi bizim tarafýmýzdan þekillendirilebilirse, o zaman parametreler, belirli ölçüde ve kýsmen yönetilebilir. Bunun anlamý þudur. Türkiye; Jeo-Politik ve Stratejik konumun ürettiði terör eylemleri ile, bir yere kadar mücadele edebilir. Þimdiye kadar da öyle oldu. Yani, hemen hemen 30 küsur yýldýr PKK ile mücadele de alýnan mesafe ortada. Bu mücadele de; güçlü ve gerçekçi bir bilgi, enformasyon ve dökümana ihtiyaç olduðu kadar, askeri yetenek ve silaha da ihtiyaç vardýr. Sahip olunan bu avantajlarýn; terör ve teröristlere karþý baþarýya dönüþmesi, söz konusu eylemlere karþý alýnacak tedbirlerin olabilirlik derecesine de baðlýdýr. Bu derece yüksek ise, teröre karþý etkinlik saðlama imkaný artacaktýr. Bunun için þu hususlara dikkat edilmelidir. Bulunduðumuz coðrafyada ve bütün taraflar nezdinde, "kýrmýzý çizgilerimizin hiçe sayýldýðý ve bölünmez bütünlüðümüzün zarar gördüðü ve bu yüzden meþru müdafaa hakkýmýzýn kullanýldýðý" algýsýnýn güçlü bir þekilde oluþturulmasý. Bölgesel ve küresel bazda istihbarat toplayýp, onu güvenlik ve terör önlemlerinin alt yapýsýna dönüþtürecek bir teþkilatýn varlýðý ya da bu teþkilatýn güçlendirilmesi ( örneðin güçlü bir MÝT gibi). Barýþ ve çözüm çabalarýnýn gerçekçi, makul ve mantýklý argümanlara dayandýrýlmasý; terör tedbirlerinin ülkemizin, bölgemizin ve dünyanýn gerçekleri ile desteklenecek þekilde belirlenmesi ve barýþýn herkes için lazým olduðunun altýnýn çizilmesi gerekir. Tek kiþinin ya da küçük bir grubun oluþturacaðý irade yerine toplumsal iradenin esas alýnmasý. Çünkü böyle bir irade, toplumun bütün katmanlarýnýn terörün önlenmesi konusunda elini taþýn altýna koymasýna neden olacaktýr. Terörle mücadele sürecinde ülkeyi yönetenlerin nefret yerine sevgi dilini kullanmalarý, barýþ merkezli bir toplumsal iklimin inþasýna katký saðlamalarý gerekir. Pozitif toplumsal iklim teröre karþý toplumsal güven duygusunu da beraberinde getirecektir. Milli duygularýn ve tarihsel bilinç düzeyinin güçlendirilmesi, bu baðlamda bazý toplumsal deðerlerin yeniden düzenlenmesi önemlidir. Çünkü gelinen noktada yapýlan yanlýþ icraatlar ve algý operasyonlarý, toplumsal bilinçte büyük kayýplar oluþturdu. Bu süreçte emniyet güçlerinin arkasýnda olunduðu noktasýnda oluþturulacak güçlü bir algý ve kamuoyu desteði fevkalade stratejiktir. Böyle bir algý ve destek, güvenlik teþkilatlarýnýn elini ve moralini güçlendirecek ve onlarýn teröre karþý dik bir duruþ sergilemelerine neden olacaktýr. Terör konusunda gerçekçi, stratejik doðrulara dayanan ve tarihi arka planý olan milli, özgün ve küresel gerçekliklerle de örtüþen bir mücadele konsepti ve politikasý belirlenmelidir. Bu politika temel kotlarý itibariyle deðiþmemeli ve gerekirse zaman içinde yenilenmelidir. Yöneten aklýn çok net bir irade ortaya koymasý ve güçlü bir duruþ sergilemesi gerekiyor. Ancak burada ciddi bir yetmezlik var gibi görünüyor. Çünkü yöneten akýl salt kendi doðrularý ile hareket etmekte ve baþkalarýnýn aklýna ihtiyaç duymamaktadýr. Kabul etmek gerekir ki, böyle bir tavýr toplumsal sinenin güçlü çarpmasýný engellemekte farklý ve çatlak seslerin yükselmesine neden olmaktadýr. Teröre karþý alýnabilecek tedbirler konusunda daha pek çok þey söylenebilir. Ancak gerçek olan þu ki, yukarýda ifade edilmeye çalýþýlan hususlar var olduðu sürece Türkiye de terör var olmaya devam edecektir. Yani ülkemiz terörle yaþamaya alýþmalýdýr. Çünkü pür anlamda stabilizasyon, ülkemiz açýsýndan çok kolay ve mümkün olan bir durum gibi gözükmüyor. Ülkemizin içinde bulunduðu coðrafya (Anadolu, Orta Doðu, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya vb.) nýn sorunlarý ve bunlara yönelik çözüm yollarý ve bu bölgelere ait geliþme dinamiklerinin önemli bir kýsmý kendisini ülkemiz üzerinden ifade etmektedir. Yani bu bölgelerden birisinin nezle olmasý Türkiye nin grip olmasý anlamýna gelecektir. Terörle mücadele konusunda bazý terör örgütleri ile (PKK, TÝKKO Ve DH-KPC vb.) mücadele etmek kýsmen daha kolay ve mümkündür. Ancak Ýslam'ý referans aldýðýný iddia eden, hormonlu bir þekilde ve kýsa vadede büyüyen ve küresel boyut kazanan ÝÞÝD ile mücadele etmek çok ta kolay olmayacaktýr. Çünkü Selefi Ýnancýnýn beslediði radikal Ýslam yorumu, ezilen bölgelerde yaþayan Müslüman Gençlerin kendilerini bu eðilim içinde bulmalarýna neden olmaktadýr. Bu da ÝÞÝD' in militan devþirmesini ve eleman altyapýsýný güçlendirmektedir. Bu eðilime karþý mücadelenin yolu; Ýslam Dünyasýna, Ehli Sünnet Anlayýþýný ve Peygamberimizin ( S.A.V.) sevgiyi, affetmeyi, ibadeti ve barýþý önemseyen ve makuliyeti merkeze taþýyan orta yol anlayýþýnýn ikamesinden geçer. Ýslam Dünyasý bunu yeniden becerdiði takdirde ÝÞÝD olgusu patlamýþ balon gibi kendiliðinden sönecektir. Yani terörü önleyebilmek için düþünsel ve felsefi alt yapýnýn yeniden kurgulanmasý gerekir. Ýslam Dünyasýnda bu potansiyel büyük oranda ve sadece Türki'ye de bulunmaktadýr. Tabii ki Türki'ye, bunu kullanabilirse ya da kullanmak isterse. Bu durum tamamý ile Türki'ye nin kendine güveni ve milli refleksi ile ilgili bir durumdur. Sonuç itibariyle denilebilir ki; terörle mücadele zordur. Terörü sadece güvenlik tedbirleri (askeri ve polisiye tedbirleri) ile önlemek mümkün deðildir. Terörle mücadele komplike bir süreçtir. Bu sürecin yönetiminde karar erki ile mücadele erki ayný birim ya da birimlerde olmalýdýr. Yoksa davul mücadele birimlerinin çomak ise yöneten erkin elinde bulunduðu ve bu birimlerin aralarýnda güven açýðý olduðu sürece (son zamanlar hariç) terörde alýnabilecek fazla bir sonuç olmayacaktýr. Bu ülke ve bu ülkenin insanlarý tarih boyunca çok þehit verdi. Belki de Türk Milletinin temel ayýrýcý özelliði bu olsa gerek. Anadolu Coðrafyasýnýn her karýþ topraðý Þehit kanlarý ile sulandý. Bu yüzden, Anadolu Topraklarýnýn bedeli son derece yüksektir. Hiç kimsenin þüphesi olmasýn ki; "bu topraklar tarihte Türk tü, günümüzde Türk tür ve gelecekte de Türk olacaktýr." Bu duygularla" Þehitler Ölmez, Vatan Bölünmez "diyor, aziz þehitlerimizin ruhlarýnýn önünde tazim ve hürmetle eðiliyorum. Kýlýç tan geçmiþ olsun mesajý Artvin'in Hopa Ýlçesi'nde sel felaketi nedeniyle 8 vatandaþýmýz hayatýný kaybetti. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Artvin'in Hopa Ýlçesi'nde 8 vatandaþýmýzýn yaþamýný yitirdiði ve 3 vatandaþýmýzýn da kaybolduðu sel ve heyelan felaketi nedeniyle baþsaðlýðý ve geçmiþ olsun mesajý yayýmladý. Baþkan Kýlýç, yaptýðý yazýlý açýklamada, "Artvin'in Hopa Ýlçesi'nde meydana gelen sel felaketi sonucu hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine baþsaðlýðý, yaralýlara ise acil þifalar diliyorum" dedi. Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarlarý Hopa'yla dayanýþmaya çaðýran Yalçýn Kýlýç, "Hopalýlar baþta olmak üzere hepimizin baþý sað olsun. Herkes Hopa'yla dayanýþma içerisinde olmalý. Selzedelerin yaralarýnýn da devletimiz tarafýndan sarýlacaðýndan hiç þüphemiz yoktur" diye konuþtu.

13 ÇARÞAMBA 26 AÐUSTOS 2015 Kulüpler arasý Wushu-Budakaido Zafer Kupasý turnuvasý düzenlendi Wushu Ýl Temsilciliði tarafýndan Kulüpler arasý Budakaido ve Wushu Zafer Kupasý turnuvasý düzenlendi. Wushu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat ýn yaptýðý açýklamaya göre Aðustos pazar günü Atatürk Spor Salonu nda yapýlacak olan müsabakalar tüm kategorilerde olacak. 28 Aðustos cuma günü Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Spor Salo- nu nda yapýlacak olan tartýnýn ardýndan pazar günü müsabakalar ise Atatürk Spor Salonu nda saat da baþlayacak. Cumartesi günü Budakaido pazar günü ise Wushu Qinda-Taolu Alt Minik, minik, yýldýz, ümit, gençler kýz ve erkek müsabakalarýnda iki farklý kategoride maçlar yapýlacak. Qinda branþýnda Alt minik de doðumlular, miniklerde doðumlular, yýldýzlarda doðumlular, ümitlerde ise doðumlular Anýl ve Yusuf cezalý Çorum Belediyespor un pazar günü deplasmanda mücadele edeceði Manavgatspor da iki futbolcu cezalý olduðu için forma giyemeyecek. Sezonun ilk maçýnda Kastamonuspor deplasmanýnda kýrmýzý kart gören Anýl Yýldýrým ve Yusuf Çelik cezalý olduðu için pazar günü Çorum Belediyespor maçýnda forma giyemeyecekler. Anýl Yýldýrým Yusuf Çelik mücadele edecek. Taolu kategorisinde ise A grubunda arasý doðumlular, B grubunda doðumlular, C grubunda ise 1. grupta doðumlular, 2. grupta doðumlular, 3. grupta ise doðumlular mücadele edecekler. Wushu ve Budakaido branþlarýnda aktif olan kulüplerin katýlacaðý turnuvada sporcular hem taolu hemde Qinda branþlarýnda mücadele edebilecek. Müsabakalar sonunda derece giren sporculara madalya kulüplere ise kupa verilecek. Gölcük, Darýca yý unutmak istiyor 3. lig 3. grupta sezonun ilk maçýnda sahasýnda Darýca Gençlerbirliði ne 3-1 yenilen Gölcükspor bu maçý unutmak istiyor. Ýkinci hafta maçýnda Beylerbeyi deplasmanýnda puan mücadelesi verecek olan Gölcükspor Teknik Direktör Ali Beykoz yönetiminde yaptýðý antermanla hazýrlýklarýna baþladýlar. Metin Uzuner tesislerinde yapýlan antrenmana sakatlýklarý devam eden Emre Kürkük ve Veysi Öz katýlmadýlar. Kýrmýzý Þimþekler Darýca maðlubiyetini bu hafta telafi etmek amacýnda. Ceylan ýn zor ve mutlu anlarý Hakký Ceylan final maçýný kazandýktan sonraki sevinci Seda&Burak muratlarýna erdi Ýl Özel Ýdare çalýþaný ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Þaban ve Sevim Ateþ in oðlu amatör futbol oynayan Burak ile Mehmet Ali-Melahat çiftinin kýzlarý Seda (Ögüt) Ateþ muratlarýna erdiler. Vadi Restaurant ta düzenlenen düðün törenine genç çiftin ailesi ve yakýnlarý ile Çorum spor camiasýndan çok sayýda davetli katýldý. Gece geç saatlere kadar genç çift ve yakýnlarý doyasýya eðlendiler. Çorum HAKÝMÝYET Seda&Burak çiftini tebrik eder ömür boyu saðlýklý huzurlu ve mutlu ömürler diler. Tatlýlar Emin Motors dan Çorum Belediyespor un dün yaptýðý haftanýn ilk antrenmaný tatlýlar Emin Motors sahibi Emin Kantar dan geldi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yaptýðý antrenman öncesinde stad dýþýna koyduðu reklam tabelasý ile ilgili olarak Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya ile görüþen Emin Kantar daha sonra saha içinde antrenmaný izledi. Antrenman sonunda futbolculara tatlý ikram eden Emin Kantar, futbolculara Der- Cumartesi günü yapýlan Çorum Belediyesi kýran kýrana güreþlere sahne oldu. Havanýn sýcak olmasý nedeniyle çayýrda mücadele eden güreþçilerde hayli zor anlar yaþadýlar. Tabiki bu zorluk sonucunda kazananlar sevindi kaybedenler ise üzüldüler. Güreþlerde büyük orta kategorisinde mücadele eden Çorum GEM antrenörlerinden Hakký Ceylan bu zorluklarý fazlasýyla yaþadý. Zorlu maçlar sonunda finale yükseldi. Final maçýnda Samsun dan Recep Tabiki en mutlu an. Kazanýlan þampiyonluðun ardýndan sevinci çocuklarý ile yaþamak 13 simspor maçýný unutmalarýný ve Manavgatspor maçýný düþünmelerini isteyerek þehir olarak bu sezon þampiyonluk hedefine ulaþacaklarýna inandýðýný söyledi. Kaptan Serkan Güney ise Emin Motors sahibi Emin Kantar a verdiði katký ve tatlý ikramýndan dolayý teþekkür etti ve takým olarak bu desteklerin karþýlýðýnda sahada kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi. Bayburt Galatasaray U 21 in golcüsü Serdar ile anlaþtý Galatasaray alt yapýsýndan yetiþen U21 santraforu Serdar Demir, Bayburt Grup ile prensipte anlaþtý. Bugün (dün akþam) son kez Galatasaray formasý ile Osmanlýspor karþýlaþmasýna çýkan 1996 doðumlu Serdar Demir, sarý kýrmýzý forma altýnda son golüne imza attý. Osmanlýspor karþýsýnda alýnan galibiyette (2-1) büyük pay sahibi olan genç golcünün yarýn Bayburt'a hareket ederek, burada kulüp yöneticileri ile görüþtükten sonra 3 yýllýk anlaþmaya imza atmasý bekleniyor. Bu arada Bayburt Grup'un, yine Galatasaray altyapýsýndan bir baþka isimle daha görüþme yaptýðý, o transferinde bir kaç gün içinde netleþeceði gelen haberler arasýnda.. Protokol ün gol sevinci Ceylan yað ve terden kurtulmak için suyla teselli arýyor birinciliðin ardýndan Patlan ile karþýlaþan evlatlarý ile bunu Hakký Ceylan oldukça paylaþmak. Güreþleri zorlu geçen maçta izlemek üzere alana rakibini yenerek bu gelen Hakký Ceylan ýn kategoride birinciliði kýzý Fatma ve oðlu Bilal kazandý. babasý birinci olduktan Zorlu maçlar sýcak sonra onun yanýna hava ve birde buna yað koþarak mutluluðuna eklenince hayli zorlanan ortak oldular. Hakký Ceylan galip ilan Tabiki babalarýna edilmesinin ardýndan ise sarýlamadýlar ancak rahatlamak için önce yanýna giderek onun suyu kafasýndan aþaðý mutluluðuna ortak döktü. Tabiki en büyük oldular. mutluluk ise kazanýlan Kastamonuspor 1966 nýn Manavgatspor u 2-0 yendiði karþýlaþmada protokolün gol sevinçleri görülmeye deðerdi. Kastamonuspor 1966 nýn mimarý Belediye Baþkaný Tahsin Babaþ baþta olmak üzere kýrmýzý-siyahlýlarýn destekçileri Vali Þehmus Günaydýn ve karþýlaþmayý izlemeye gelen milletvekilleri Mustafa Gökhan Gülþen ile Metin Çelik atýlan gollerin ardýndan yerlerinden fýrla- dý. Protokol tribününün Günay ve Yaþar ýn kaydettikleri gollerden sonra yaþadýklarý sevinç ise objektiflere böyle yansýdý. Belediye Baþkaný Tahsin Babaþ ýn adeta galibiyeti ilan ettiði sevinç fotoðrafýnda Vali Þehmus Günaydýn, Milletvekilleri Mustafa Gökhan Gülþen ile Metin Çelik in mutluluklarý ise yüzlerine yansýdý.

14 14 ÇARÞAMBA 26 AÐUSTOS 2015 ÇORUM MERKEZ ÝLÇESÝ KARÞIYAKA ORTAOKULU ONARIM ÝNÞAATI ÝÞÝ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Ýlçesi Karþýyaka Ortaokulu Onarým Ýnþaatý iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 1-Adet Onarým Ýnþaatý iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez Ýlçesi. c)ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr, ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEÞ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4. l.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUPÝÞLER VEYAC III GRUPÝÞLER VEYABU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAM- LAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk veya Elektrik Mühendisliði veya Elektrik-Elektronik Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ - MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝ- NAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: ) SMS'li tebligat dönemi baþlýyor Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý nýn (GÝB) tebligatlarýný mükelleflere artýk elektronik ortamda göndereceðini bildirdi. Yapýlacak kanun deðiþikliðiyle tebligatlarda elektronik sisteme geçileceði bilgisini veren Þimþek, þunlarý kaydetti: Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýmýz, tebligatlarýný mükelleflere artýk elektronik ortamda gönderecek. Þu anda kullandýðýmýz internet vergi dairesi içinde her mükellefin bir hesabý olacak ve tebligatlar, bu sistem üzerinden ulaþtýrýlacak. Buraya bir tebligat yapýldýðýnda, mükellefin sisteme kayýtlý cep telefonuna ve adresine de bir bildirim gidecek. Mükelleflerimiz böylece, sistem üzerinden kendilerine bir tebligat geldiðinden haberdar olacak. Mükelleflerimiz, tebligata baktýðý zaman GÝB in bundan otomatik haberi olacak ve böylece tebligatýn kiþiye iletildiðinden emin olunacak. Ayrýca, mükellef buraya baksýn veya bakmasýn, belirli bir gün sonra tebligat yapýlmýþ sayýlacak. (AA) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 26 AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 3 kýsým acil labmikrobiyoloji (nefelometre)- antibiyoram duyarlýlýk testi laboratuar ihalesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Dodurga ilçesi Þehit Murat Alýcý ve Oðuzlar ilçesi Aðaççamý Ýlkokulu istinat onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS Elektrik Üretim A.Þ. Genel Müdürlüðü (EÜAS) Obruk HES Ýþletme Müdürlüðü Obruk HES Ýþletme Müdürlüðü ne konstrüksiyon garaj ve atýk depo sahasý yapým iþi. Yer: Obruk HES Ýþletme Müdürlüðü Doduga/Çorum Saat: EYLÜL Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na baðlý 8 adet Jandarma Karakol Kom giriþ yapýlarý düzenlenmesi iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý / Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi karþýsý Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 1.325,00 m2 yüzölçümlü Aþýk Mahsuni Þerif Parký nýn, üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel (1 yýl): Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçme suyu þebeke hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. Kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra 1 Taþýnýr: adet LOHMAN-BOWANZ cinsli yumurta tavuklarý; adet Lohman cinsi beyaz renkli 70 ve 90 haftalýk yumurta tavuðu ve adet Bowanz cinsi beyaz renkli 90 haftalýk yumurta tavuðunun satýþý iþi ,00 Yer: Karapýnar köyü Çukur mevkii No:1 Çorum Saat: Taþýnýr: adet NÝKCÝK cinsi yumurta tavuðu; Nikcik cinsi beyaz renkli 30 ve 36 haftalýk yumurta tavuklarýnýn satýþý iþi ,00 Yer: Karapýnar köyü Çukur mevkii No:3 Çorum Saat: EYLÜL Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2015/2016 kampanya dönemi meydan tahmil tahliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: EYLÜL Çorum 3. Ýcra 34 TN 9110 plakalý, 2011 model, NEOPLAN marka, NEOPLAN N 2216 SHD TOURLINER tipli, beyaz renkli otobüsün satýþý iþi Yer: Kaynar Otoparký Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: EKÝM Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. T.C. Çorum 1. Ýcra 19 UD 108 plakalý, Newhollant marka T480 tipinde mavi renk 2011 model traktörün satýþý iþi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 1815 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 186 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezta Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 725 Ada No, 38 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam 2 katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 2632 ada no, 309 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 746 ada, 32 parselde bodrum kat 1 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 3722 ada, 392 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi Mezat Salonu Saat: YÝTÝK Muðla Sýtký Koçman Üniversitesinden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Bahadýr TÝLCÝ Mehmet oðlu 1990 Bayat Doðumlu (Ç.HAK:2329)

15 (Ç.HAK:2294) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çakýr&Sami Tandýr Kebap Salonu nda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan Garson Fýrýncý Ustasý Izgara Ustasý Tabakcý Bayan Temizlikci Komi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:2235) Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2190) ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM DEPARTMANLARINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; -Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve Elektrik Kaynaðý yapabilen ), -Pres operatörleri -Vasýfsýz Üretim Elemanlarý, Alýnacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES :Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Blv. No:14 TEL: gerekmektedir. Mür. Tel: DEVREN SATILIK DÜRÜM VE FAST-FOOD SAAT KULESÝ CÝVARINDA HAZIR MÜÞTERÝ POTANSÝYELÝNE SAHÝP DÜRÜM VE FAST FOOD (Ç.HAK:2310) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) DÜKKANIMIZ DEVREN SATILIKTIR Adaklýk Kurbanlýk Koyun 450 TL den baþlayan fiyatlarla LAMÝNAT PARKE DUVAR KAÐIDI CAM TUÐLA ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: Acil Devren Satýlýk Bakkal Yeni yapýlan Emniyet Müdürlüðüne 50 metre uzaklýktaki halen faal (Ç.HAK:2328) (Ç.HAK:2330) ELEMANLAR ARANIYOR Çaycý Cafe Bistroda çalýþacak deneyimli deneyimsiz bay (Ç.HAK:2327) durumda olan bakkal devren satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Dr. Klinik Oto da görevlendirilmek üzere kaporta ustalarý ve kalfalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 9 ÇORUM bayan elemanlar alýnacaktýr ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNDE FAALÝYETTE BULUNAN LAVAÞ (TORTÝLLA) ÜRETÝM FABRÝKAMIZDA ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE; AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ÖZELLÝKLERÝ TAÞIYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ. ÝLGÝLENENLERÝN RANDEVU ALARAK ÞAHSEN BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR. Tercihen Ýngilizce bilen, 35 yaþýný aþmamýþ BAY / BAYAN, Esnek çalýþma modeline yatkýn ve uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, Erkeklerde askerlik görevini tamamlamýþ, B sýnýfý ehliyeti olan, Gýda Güvenliði Mevzuatý, Belgelendirilmesi ve sertifikasyonlarý konusunda deneyimli, Ýletiþim : MUTLUKAL GIDA SAN.TÝC. A. Þ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 6. CADDE NO : 10 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:2292) (Ç.HAK:735) (Ç.HAK:2287) CEYLAN EV TEKSTÝL (Ç.HAK:2323) (Ç.HAK:2320) (Ç.HAK:2331) (Ç.HAK:175) (Ç.HAK:2324) FAX : ELEMAN ARANIYOR Benzin istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere ön satýþ elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Petrol Adres: Çepni Mah. Çevre yolu Bulvarý No: 207 Tel: Havlular 3,5 TL Aile Bornoz Takýmlarý 100 TL Yorgan 50 TL Nevresim Takýmlarý 25 TL den baþlayan fiyatlarla Adres: Kale Mah. Þeyh Eyüp Sk. No: 1/D (Velipaþa Konaðý üstü, Benek Perde yaný) Tel: Yorgan, Stor Perde Temizliði ANTÝKA EÞYA 1978 yýllarý ve sonrasý çarþaf, gýrgýr ve diðer mizah dergileri, para ve 45 lik plak kolleksiyonu, saat, þark köþesi antika sallanan koltuk satýlýktýr. Mür. Tel: Devren Satýlýk Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli mevcut Oto Kuaför Klinik devren satýlýktýr ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere sac kesim büküm iþinden anlayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ÇAKMAK ISI SANAYÝ Kunduzhan Mah. Farabi Cad. No: (Ç.HAK:2317) PERSONEL ALINACAKTIR Arçelik Merinos Maðazalarýmýzda görevlendirilecek, Satýþ - Pazarlama ve Montaj - Kurulum Personeli Alýnacaktýr. En az Lise mezunu,. Genç, dinamik, Tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan,. Bay adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Sürücü Ehliyetine sahip,. Müþteri memnuniyeti odaklý çalýþabilecek, BAY BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR (Ç.HAK:2300) (Ç.HAK:2296) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) (Ç.HAK:2309) (Ç.HAK:2249) (Ç.HAK:2251) (Ç.HAK:2322) ELEMAN ARANIYOR LKS 2 programýný kullanabilen, ön muhasebe için yaþ arasý BAYAN eleman (ön lisans muhasebe mezunu tercihimizdir) Motor ustasý ve kalfalar Yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. UMUT ÝÞ MAKÝNALARI Adres: Küçük Sanayi Sitesi 3. Cadde No: 31/A (Camii Karþýsý) Tel: Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM BAY-BAYAN Elemanlar Ön muhasebe tecrübeli Ofis yöneticisi Saha yöneticisi Yetiþtirilmek üzere müþteri temsilcileri aranýyor. Yeniyol Mh. Sel Sk. No: 20/ müsait tarla sahibinden satýlýktýr Satýlýk Villa Arsasý Buharaevler 5. cadde civarý, imarda önü yeþil alan iþaretli köþe baþý 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Þehir Pastanesi nde çalýþtýrýlmak üzere bay tezgahtar ve bay garson alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Ulucami karþýsý ÇORUM (Ç.HAK:2325) ÇARÞAMBA 26 AÐUSTOS BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR EN AZ ÖNLÝSANS MEZUNU MS OFFÝCE UYGULAMALARINA HAKÝM ÝNSAN ÝLÝÞKÝLERÝ GÜÇLÜ VE ÝLETÝÞÝMÝ KUVVETLÝ EKÝP ÇALIÞMASINA YATKIN PREZANTABL SÝMA OTOMOTÝV SAN. TÝC. A.Þ. ANKARA YOLU 4 KM (Ç.HAK:2321) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, en az lise mezunu veya 2. öðretim üniversite öðrencisi, sürücü belgesi olan bay elemanlar alýnacaktýr. Not: Ücret tatminkardýr. Referans olanlar 1. tercih sebebidir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Bilge Çocuk Kitap Kýrtasiye Pazarlama Adres: Yeniyol Mah. Gazi Cad. 16. Sk. No: 12/C (Ç.HAK:2220) Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat (Ç.HAK:2216) (Ç.HAK:2308) PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM (Ç.HAK:2109) ÇORUM Bütün iþçilik bizden. Tonu 40 TL dir. (Çözüm Dersanesi Karþýsý) Tel: Kerestesi Ahmet Süngü ÞEN ORTAKLAR BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ hayvan bulunur. Çiftliðimizde kesim yapýlýr. Kasým EREN Selçuk TATAR Selim YÜCEL Merkez/ÇORUM Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

16 Manavgat hazýrlýðý baþladý Sezonun ilk maçýnda sahýsýnda Dersimspor a maðlup olarak kötü bir baþlangýç yapan Çorum Belediyespor bir günlük iznin ardýndan Manavgatspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Dün saat de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Teknik Direktör Fahrettin Sayhan yönetiminde yapýlan antrenmana Buðra dýþýnrda tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan haftanýn ilk antrenmaný daha sonra savunma ve hücum oyuncularý iki ayrý grubu ayýrarak özel bir çalýþma yaptýrdý. Savunma ve hücum oyuncularýna Dersimspor maçýndaki hatalarý tekrarlayarak uygulamalý olarak gösteren Fahrettin Sayhan hücumda kanatlarý kullanamadýklarýný ve hücuma çýkamadýklarýný belirterek savunma arkasýna atýlan toplarda baþarýsýz olduklarýný söyledi. Savunma oyuncularna ise rakibe boþ alan býraktýklarý için sert uyarýlarda bulunan Sayhan, kademe hatalarý konusunda da uyarýlanda bulunduðu gözlendi. Bu çalýþmanýn ardýndan önce yarý sahada sonrada tam sahada taktik çalýþma yaptýran Sayhan bu bölümde de futbolculara sýk sýk uyarýlarda bulunduðu gözlendi. Külcü den uyarýlar Dersimspor maçýnda yapýlan çirkin tezahürat ve sahaya girilmesi ayrýca takým maðlupken destek verilmediði için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün tribün liderleri ile makamda görüþerek uyarýlarda bulunduðu öðrenildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Dersimspor maçýnda yaþananlar nedeniyle tribün liderlerini makama çaðýrarak uyarýlarda bulunduðu öðrenildi. Pazar günü sahasýnda Dersimspor ile oynadýðý maçýn 78. dakikasýnda sahaya giren taraftar ve yaþananlar ÇARÞAMBA 26 AÐUSTOS 2015 üzerine maçý tamamlamadan sahadan ayrýlan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün tribün liderleri ile makamýnda görüþtü. Baþkan Külcü nün iç sahada oynanan maçta takým galipken destek verildiðini takýmýn en çok ihtiyaç duyduðu maðlup iken ise hiç bir destek verilmediðini belirterek taraftarlarýn asýl kötü durumda iken takýmýna destek vermesi gerektiðini söyledi. Külcü nün asýl uyarýsýný ise sahaya giren taraftar yüzünden yaptýðý ve bu tür çirkinliklerin ne Çorum a nede Belediyespor a hiç bir þay kazandýrmayacaðýný aksiki çok büyük þeyler kaybettireceðini söyledi. Külcü, hakeme veya rakibe küfür etmekle takýmlarýna katký vermediklerini belirterek tribün liderlerinden bundan sonraki maçlarda dha dikkatli olmalarýný istediði öðrenildi. Reklam verenlere teþekkür Çorum Belediyespor Yönetimi stada reklam vererek kulübe destek olan firmalara teþekkür etti. Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya dün saha içine reklam veren Ahrenk Yapý Market sa- Ahrenk Yapý Market sahibi Hüseyin Türkoðlu na Mustafa Altunkaya teþekkür etti hibi Hüseyin Türkoðlu ile stadýn dýþýna reklam veren Güleryüz Restaurant sahibi Hasan Eray Güleryüz ve Emin Motors sahibi Emin Kantar a ayrý ayrý teþekkür etti. Altunkaya Çorum u temsil eden profesyonel tek kulüp olan Belediyespor a ekonomik olarak katký vermek için baþlattýklarý çalýþmalara Çorumlu sanayici ve iþadamlarýnýn katkýlarýný beklediklerini söyledi. Belediyespor Ceza Kurulu nda Güleryüz Restaurant sahibi Hasan Eray Güleryüz e teþekkür Emin Motors sahibi Emin Kantar a desteðinden dolayý teþekkür Çorum Belediyespor sezonun ilk maçýnda üç farklý suçtan ceza kuruluna sevk edildi. Pazar günü sezonun ilk maçýnda sahasýnda Dersimspor ile karþýlaþan kýrmýzý siyahlý takým bu maçta yaþananlardan dolayý ceza kuruluna sevk edildi. Maçýn temsilcileri- bölümünde yardýmcý hakemle girdiði diyalog nedeniyle tribüne gönderilen Çorum Belediyespor Yöneticisi Mustafa Özbayram da tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. Konuk Dersimspor ise takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketi nin raporlarýnda maçýn 78. dakikasýnda sahaya giren taraftarýn neden olduðu olaylar nedeniyle ceza kuruluna sevk edilen Çorum Belediyespor ayrýca taraftarlarýn kötü ve çirkin tezahüratlarý nedeniyle ikinci bir suçtan daha ceza kuruluna gönderildi. Maçýn son nedeniyle ceza kuruluna sevk edildi. Dersimspor maçta gördüðü yedi sarý kart nedeniyle ceza alacak. Sezonun ilk maçýnad ceza kuruluna sevk edilen Çorum Belediyespor a para cezasý bekleniyor. Bu cezanýn önümüzdeki haftalarda da tekrar etmesi halinde ise kýrmýzý siyahlý takýma seyircisiz oynama cezasý gündeme gelecek. Verilecek ceza yarýn toplanacak PFDK da verilecek. Badminton da Balkan Þampiyonasý heyecaný Aðustos ta Sýrbistan da yapýlacak olan 17 Yaþ Altý Balkan Badminton Þampiyonasý nda Osmancýk ibd den Kubilay Sadi, Yaren Dölcü ve Mesut Sezer milli formayý giyecek Barýþ Boyar ise milli takým antrenörü olarak görev yapacak. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor un Badminton daki milli gururu devam ediyor. Sýrbistan da yapýlacak olan 17 Yaþ Altý Balkan Badminton Þampiyonasýnda üç sporcu ve bir antrenör milli takýmda görev yapacak. Badminton Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Aðustos tarihlerinde Sýrbistan da yapýlacak olan Balkan Þampiyonasýnda Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor un milli sporcularý Kubilay Sadi, Yaren Dölcü ve Mesut Sezer bu þampiyonada da kürsüye çýkmak için mücadele edecekler. Osmancýk ÝBD Badminton antrenörü Barýþ Boyar bu þampiyonada milli takým antrenörü olarak görev yapacak. Þampiyona için bugün Ýstanbul a gidecek olan milli takým kafilesi ardýndan Sýrbistan a geçecek. Cuma ve cumartesi günleri takým müsabakalarý yapýlacak olan Balkan Þampiyonasý nda pazar günü ise ferdi müsabakalar yapýlacak. Çetin ler Dünya Þampiyonasý nda Bosna Hersek te devam eden Dünya Yýldýzlar Serbest Güreþ Þampiyonasý nda 46 Kg da Engin Çetin milli mayoyu giyecek. Antrenörü Ruþen Çetin ise kafilede görevli olarak yer alacak. Yýldýzlar Dünya Güreþ Þampiyonasý Bosna Hersek te baþladý. Þampiyonada hafta sonu yapýlacak olan Serbest Güreþ te milli takým kafilesinde Çorum dan iki Çetin bulunuyor. Avrupa Yýldýzlar Güreþ Þampiyonasý nda bronz madalya kazanan 46 Kg da Çorum Belediyespor güreþçisi Engin Çetin Dünya Þampiyonasý nda bu kez kürsünün en üst basamaðýna çýkmak Ýsimlerini bile yazmakta zorlanýlan branþlar Turnuva ve il birinciliði düzenlerken Olimpik branþ olan Tekvando da il birinciliði bile Yönetici Mustafa Özbayram yardýmcý hakemin uyarýsý ile son bölümde tribüne gönderilmiþti Engin Çetin 46 Kg da milli mayoyu giyecek için mücadele edecek. Çorum Belediyespor güreþ antrenörü Ruþen Çetin de Avrupa Yýldýzlar Serbest Güreþ Þampiyonasý için kafileyle birlikte bugün Bosna Hersek e gidecek. Dünya Yýldýzlar Serbest Güreþ Þampiyonasý Ael Beckovic Spor Salonu nda grekoromen stil müsabakalarý ile devam ediyor. Ruþen Çetin kafilede yer alacak

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

yoluna 'itiraz' rötarý

yoluna 'itiraz' rötarý Orhan Öztürk kendi isteðiyle merkez valiliðine atandý Resmi Gazete'de yayýmlanan kararla Bitlis, Çanakkale, Muþ ve Uþak valileri deðiþti. Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yer alan atama kararýna göre,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Çorum un, Karadeniz Bölgesi nin lojistik güzergahýnda önemli bir yer teþkil ettiði belirtildi.

Çorum un, Karadeniz Bölgesi nin lojistik güzergahýnda önemli bir yer teþkil ettiði belirtildi. Ekonomi telafi edilebilir fakat þehitlerin telafisi yok AK Parti ve MHP AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, A Haber'den Murat Akgün ve TvNet'ten Ahmet Rýfat Albaz'a Davutoðlu-Bahçeli

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Herþeye raðmen Türkiye büyüyor

Herþeye raðmen Türkiye büyüyor Þehitlere Saygý Konvoyu TSO hizmet binasý inþaasý hýzlandý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) yeni hizmet binasý inþaasý hýz kazandý. * HABERÝ 8 DE Son günlerde artan terör olaylarý nedeniyle Çorum da

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı