Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A."

Transkript

1 Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. I. İletişim bilgileri Telefon : E-posta : II. Kişisel bilgiler Doğum tarihi : Doğum yeri : Ġstanbul Milliyet : Türk Cinsiyet : Erkek Aile durumu : Evli Askerlik : YapmıĢ (Terhis tarihi: ) III. Öğrenim durumu Orta öğrenim : Eylül 1984, Özel Ġstanbul Alman Lisesi Lisans : lic. iur. (LL.B.), Mayıs 1988, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüksek lisans : M.A./Hukuk (LL.M.), Ağustos 1991, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümü Tez baģlığı: Avrupa Topluluklarında Tamyargı Davaları (Türkçe) Tez danıģmanı: Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak Doktora : Dr. iur. (Ph.D.), Ocak 2000, Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi (magna cum laude notuyla) Tez baģlığı: Das gemeinschaftliche Beihilfenkontrollverfahren nach Art. 93 EG-Vertrag Eine Analyse verfahrensrechtlicher Probleme (Almanca, AT AndlaĢması 93. Madde Uyarınca Topluluk Hukukunda TeĢviklerin Denetim Usulü - Usul Hukuku Sorunlarının Analizi) Tez danıģmanı: Prof. Dr. iur. Jürgen F. Baur IV. Yabancı diller Almanca ve Ġngilizce

2 V. Uzmanlık alanları Ġdare Hukuku, Avrupa Topluluğu Hukuku, Ġmar Hukuku, Devlet Yardımları Hukuku, Enerji Hukuku, Telekomünikasyon Hukuku, Ġhale Hukuku, Farmakoloji Hukuku VI. Akademik deneyim Eylül 2001 den itibaren Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ġdare Hukuku Yardımcı Doçenti ġubat 1991-Eylül 2001, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ġdare Hukuku Anabilim Dalı AraĢtırma Görevlisi VII. Yayınlar A. Kitaplar ve kitap katkıları 1. Oder, Burak, 30 Devlet Yardımları, in: Avrupa Birliği Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, 2. Gözden GeçirilmiĢ Bası, Ġstanbul 2000, S Alman Hukukunda kamu malları, in: Giritli, Ġsmet/ Bilgen, Pertev/ Akgüner, Tayfun, Ġdare Hukuku, Ġstanbul 2001, S Oder, Burak, Kamu Ġhale Hukuku, in: GünıĢığında Yönetim, Ġl Han Özay, 2004, S Oder, Burak / Atiyas, Ġzak, Türkiye de ÖzelleĢtirmenin Hukuk ve Ekonomisi, TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları AraĢtırma Vakfı), 2008 [ISBN / ISSN: ] B. Makaleler 1. Oder, Burak, Anmerkungen zum Entwurf zu einem neuen Gesetz über Vergabe öffentlicher Aufträge (Almanca, Kamusal iģlerin ihalesine iliģkin yeni yasaya iliģkin düģünceler), Informationsbrief der Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung, Jahrgang 11, Nr. 1/2002, S Oder, Burak, Devlet Yardımlarının Denetimi Alanında AT Komisyonu nun Çerçeve ĠĢlemleri, Ġstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl / Sayı 1-2 / (Prof. Dr. Aysel ÇELĠKEL E ARMAĞAN), 2001, S Oder, Burak, Avrupa Topluluğu nda Elektrik Enerjisi Pazarının Düzenlenmesi, Ġdare Hukuku ve Ġlimleri Dergisi (Prof. Dr. Pertev Bilgen e Armağan), Cilt 13, Sayı: 1-3, Ġstanbul 2000, S (Makale ekinde Elektrik Enerjisinin Büyük Ağlar Üzerinden Aktarımı Hakkında 29 Ekim 1990 tarihli ve 90/547/AET sayılı Konsey Yönergesi nin, Büyük Ağlar Üzerinden Elektrik Aktarımı Konusunda Bir Uzmanlar Komitesi Oluşturulmasına İlişkin 4 Mart 1992 tarihli ve 92/167/AET sayılı Komisyon Kararı nın, Elektrik İç Pazarına İlişkin Ortak Kurallar Hakkında 19 Aralık 1996 tarihli ve 96/92/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi nin, Endüstriyel Son Tüketiciler Tarafından Ödenecek Gaz ve Elektrik Fiyatlarında Saydamlığın Sağlanması Amacıyla Bir Topluluk Usulü Konmasına İlişkin 29 Haziran 1990 tarihli ve 90/377/AET sayılı Konsey Yönergesi nin çevirisi yer almaktadır.) 4. Oder, Burak, 1983 den Bu Yana Seçim Sisteminde Yapılan DeğiĢiklikler ve 4 Aralık 1995 Seçimi Sonuçlarının ÇeĢitli Varsayımlarla Değerlendirilmesi, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LV, Sayı: 4 (Prof. Dr. Orhan Münir ÇAĞIL a Armağan Sayısı), 1997, S

3 5. Oder, Burak, Unmittelbare Anwendbarkeit der gemeinschaftlichen Beihilfenvorschriften und Rechtsschutz (Konkurrentenklage) gegen unbewilligte Beihilfen im deutschen Recht, Annales de la Faculté de Droit d Istanbul, XXXI/No. 47, May 1997, S [Topluluk Teşvik Kurallarının Doğrudan Uygulanabilirliği ve İzinsiz Verilen Teşviklere Karşı Alman Hukukunda Hukuksal Koruma (Rakibin Davası)]. 6. Ortak makale: Oder, Burak ve Uyanıker, Bülent, Seçim Sonuçlarını Hesaplama Programı, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LV, Sayı: 1-2, , S Oder, Burak, Wahlsysteme in der Türkei seit Ihr Einfluss auf die Wahlergebnisse, KAS-Auslandsinformationen, 5/1996, S [1983 den Bu Yana Türkiye de Uygulanan Seçim Sistemleri ve Seçim Sonuçlarına Etkileri] 8. Oder, Burak, Parlamentonun Feshi, Akademi (Akademie der Türkischen Gemeinde-Anadolu Üniversitesi Bülteni), Sayı 8, Yıl 2/Ocak-ġubat 1995, S Oder, Burak, Regülasyon Kavramı Üzerine Bir Deneme, Ali Ülkü Azrak 75. YaĢ Armağanı [ISBN ], Ġstanbul, Kasım 2008, s Oder, Burak, Avrupa Topluluğu ndaki Türk iģçilerin ve aile fertlerinin serbest dolaģımı ve Dr. Rolf Gutmann ın Türkische Familienangehörige türkischer Arbeitnehmer und der Status von Drittstaatsangehörigen baģlıklı makalesi hakkında, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: V, Sayı: 1, Yıl: 2008, s C. Çeviriler 1. Rumpf, Christian, Türk Anayasa Hukukuna GiriĢ, Ankara 1995, Friedrich- Naumann-Vakfı, VIII sayfa. [Rumpf, Christian, Das türkische Verfassungssystem (Türkologie und Türkeikunde 4,Wiesbaden 1996, Harrasowitz Verlag) çevirisi]. 2. Ġdari Usul Hakkında Federal Kanun (Ġsviçre), Ġstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl 3, Sayı: 3-4-5, 1993, S (Çeviri Şubat 2001 de yenilenmiştir.) 3. Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Yargılama Usulüne ĠliĢkin Tüzük (4 Aralık 1974), Tarık Zafer Tunaya ya Armağan, Ġstanbul Barosu Yayını, Nisan 1992, S Ortak çeviri: Medeni ve Ticari Hukuk Davalarında Yargı Yetkisi ve Yargı Kararlarının Tenfizine Dair AndlaĢma (Oder, Burak ve Sağbili, Murat), Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 11, Sayı 1-2, 1991, S Kamusal hizmet iģleri ihale usulünün koordinasyonuna iliģkin 18 Haziran 1992 tarih ve 92/50/AET sayılı Konsey yönergesi (Prof. Dr. Ünal Tekinalp in Proje Yönetmenliği altında, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun Güdümlü Projeler i kapsamında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi nin eşgüdümünde sürdürülen Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire in Alınması- konulu projede, İdare Hukuku Bölümünde, Devlet İhale Usulü konu başlığı altında) 6. Kamusal yapı iģleri ihale usulünün koordinasyonuna iliģkin 14 Haziran 1993 tarih ve 93/37/AET sayılı Konsey yönergesi (Prof. Dr. Ünal Tekinalp in Proje Yönetmenliği altında, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun Güdümlü Projeler i kapsamında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi nin eşgüdümünde sürdürülen Türk Hukukunun 3

4 Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire in Alınması- konulu projede, İdare Hukuku Bölümünde, Devlet İhale Usulü konu başlığı altında) D. Yayınlanmış bildiriler 1. Oder, Burak / Ayanoğlu, Taner, Yorum ve Tespit Davaları, Ġdari Yargının Yeniden Yapılandırılması ve KarĢılaĢtırmalı Ġdari Yargılama Usulü (Sempozyum Ankara Mayıs 2001, 133. Yıl), DanıĢtay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları No: 63, S. 105 vd. 2. Oder, Burak, Bilgi Edinme Hakkının Sistem Ġçindeki Yeri, VatandaĢın Bilgi Edinme Hakkı Uluslararası Konferansı, (Sempozyum Ankara, 18 Ekim 2005) TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) Yayınları, Mart 2006, S. 86 vd. 3. Oder, Burak / Karcılıoğlu, Kaan, Ceza Hukuku Ġlkeleri ve Ġdare Hukuku Ġlkeleri Açısından Rekabet Hukukundaki Yeni Yaptırım Politikasının Değerlendirilmesi, Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem: Ceza ve PiĢmanlık Yönetmelikleri, Ġstanbul 2009, S. 117 vd. E. Gazete yazıları 1. Oder, Burak, Parlamentonun Feshi Sorunu, Cumhuriyet, 3 Ekim 1991, S Oder, Burak, HerĢeyin Suçlusu: Kamu Ġhale Kanunu, Cumhuriyet, 24 Mayıs VIII. Konferans, Sempozyum ve Panel Sunumları 1. Türk BoĢanma Hukuku ve Ana ve Çocuğun Devlet Tarafından Korunması (Almanca) Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband e.v., , Duisburg 2. Ortak bildiri: Oder, Burak ve Ayanoğlu, Taner, Yorum ve Tespit Davaları, Ġdari Yargının Yeniden Yapılandırılması ve KarĢılaĢtırmalı Ġdari Yargılama Usulü Sempozyumu, düzenleyen: DanıĢtay, Mayıs 2001, Ankara ( İdari Yargının Yeniden Yapılandırılması ve Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulü, (Sempozyum Ankara Mayıs 2001, 133. Yıl), Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları No: 63, S de yayınlanmıştır.) 3. Oder, Burak, Kamusal Ġhale Usulleri Konusunda Avrupa Topluluğu Standartlarını Belirleyen Düzenlemeler ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Ġhale Kanunu Tasarı Taslağına ĠliĢkin genel bir değerlendirme, GünıĢığında Kamu Yönetimi Sempozyumu Devlet Ġhale Kanun Tasarısı, düzenleyen: Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği, SayıĢtay, Maliye Bakanlığı ve TOBB, 9 Haziran 2001, Ankara 4. Oder, Burak, Avrupa Topluluğu nda Belgelere EriĢim Hakkı, Türkiye de Ġnternet Konferansı (inet-tr 02), düzenleyen: Ġnternet ve Hukuk Platformu, 21 Aralık 2002, Ġstanbul 5. Oder, Burak, Devlet Yardımlarının Türk Hukukundaki ve Avrupa Topluluğu Hukukundaki Hukuksal Çerçevesi Üzerine Bir Deneme, AB ye Tam Üyelik Sürecinde Rekabet Politikasının Rolü ve Önemi Sempozyumu, düzenleyen: Rekabet Kurumu, 5 Kasım 2003, Ankara 6. Milli Eğitim Bakanlığı Ġstanbul Ġl Müdürlüğü Meslek Ġçi Eğitim Programı, Temel Ġdare Hukuku Bilgileri, , Ġstanbul 4

5 7. Oder, Burak, Kamu Ġhale Hukukunun Anayasal Temelleri, Avrupa Birliği Konferansları, düzenleyen: Galatasaray Üniversitesi, 4 Kasım 2004, Ġstanbul. 8. Oder, Burak, Regülasyon Kavramı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme, Symposium on Economic Reform-Rule of Law-Social Justice, düzenleyen: Boğaziçi Üniversitesi, 5 Kasım 2004, Ġstanbul 9. Oder, Burak, Devlet Sırları Kanunu Önerisi, Devlet Sırları Toplantısı, düzenleyen: TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), Aralık 2004, Ankara 10. Oder, Burak, Bilgi Edinme Hakkının Sınırları, Bilgi Edinme Hakkı Konferansı, düzenleyen: TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), 11 Ocak 2005, Ġstanbul 11. Rekabet Kurumu, Rekabet Politikası ve Türkiye de Yatırım Ortamının ĠyileĢtirilmesi Sektörel/Kurumsal ve Hukuki Çerçeve, 4 Mart 2005, Ankara (Panel konuģmasının konusu: Rekabetin Anayasal Temelleri) 12. Oder, Burak, Bilgi Edinme Hakkının Sistem Ġçindeki Yeri, VatandaĢın Bilgi Edinme Hakkı, Uluslararası Konferans, Düzenleyen: TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), 18 Ekim 2005, Ankara 13. Oder, Burak, Türk Ġdare Hukukunda Yeni GeliĢmeler, Türk-Alman Hukuk Sistemlerinde Avrupa Hukukuna Uyum Kolokyumu, 3-4 Eylül 2007, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ġstanbul 14. Oder, Burak / Karcılıoğlu, Kaan, Ceza Hukuku Ġlkeleri ve Ġdare Hukuku Ġlkeleri Açısından Rekabet Hukukundaki Yeni Yaptırım Politikasının Değerlendirilmesi, Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem: Ceza ve PiĢmanlık Yönetmelikleri - Konferans, 14 Mayıs 2009, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi, Düzenleyen: Ġstanbul Bilgi Üniversitesi ve Rekabet Kurumu IX. Projeler 1. Oder, Burak, Devlet Yardımlarının Denetimi (Prof. Dr. Ünal Tekinalp in Proje Yönetmenliği altında, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun Güdümlü Projeler i kapsamında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi nin eşgüdümünde sürdürülen Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire in Alınması- konulu projede ( ) İdare Hukuku Bölümü altında sayfa 234 vd.nda yayınlanmıştır.) 2. Oder, Burak, Devlet Ġhale Usulü, (Prof. Dr. Ünal Tekinalp in Proje Yönetmenliği altında, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun Güdümlü Projeler i kapsamında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi nin eşgüdümünde sürdürülen Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire in Alınması- konulu projede ( ) İdare Hukuku Bölümü altında sayfa 61 vd. nda yayınlanmıştır.) 3. Prof. Dr. Ġl Han ÖZAY tarafından oluģturulan ve Prof. Dr. Ünal Tekinalp in Proje Yönetmenliği altında, Ġstanbul Üniversitesi AraĢtırma Fonunun Güdümlü Projeler i kapsamında Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku AraĢtırma ve Uygulama Merkezi nin eģgüdümünde sürdürülen Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire in Alınması- konulu projeye ( ), Ġdari Usul ve Bilgi Edinme Hakkı konusunu ele alan gruba katılım. (Sözkonusu inceleme anılan projenin İdare Hukuku Bölümü altında sayfa 39 vd. nda yayınlanmıştır.) 4. Devlet Sırları Kanunu taslağı, TESEV in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) talebi üzerine hazırlanmıģtır, Ekim 2004-ġubat

6 5. Turist Rehberleri Meslek Kanunu tasarısı, TUREB in (Turist Rehberleri Birliği) talebi üzerine hazırlanmıģtır, Su, Enerji, UlaĢtırma, Telekomünikasyon ve Posta Sektörlerinde Faaliyet Gösteren KuruluĢlar ile Kamu TeĢebbüsleri Ġhale Kanunu taslağı, Jean-Jacques Lecat ile birlikte yerli danıģman olarak, Kamu Ġhale Kurumu nun talebi üzerine hazırlanmıģtır, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uygulama Ġzleme Projesi, TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), Ekim Aralık Oder, Burak / Ayanoğlu, Taner / Özerden, Ozan, DanıĢtay Tarihi Cumhuriyet Dönemi, Tarih Vakfı nın talebi üzerine hazırlanmıģtır, 2007 (Burak Oder: Dönemi) X. Simultane çeviriler 1. Çeviri: Prof. Dr. Ernst Benda, Olağanüstü hallerde temel haklar, Alman Anayasa Mahkemesi ve Türk-Alman Hukukçular Derneği tarafından 8-9 Kasım tarihlerinde Karlsruhe de düzenlenen Türkiye ve Almanya da Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı Sempozyumu nda sunulan bildiri (Almanca dan Türkçe ye) 2. Dr. Berhard Schlüter, Ġdari yargı tarafından anayasanın somutlaģtırılması, Alman Anayasa Mahkemesi ve Türk-Alman Hukukçular Derneği tarafından 8-9 Kasım tarihlerinde Karlsruhe de düzenlenen Türkiye ve Almanya da Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı Sempozyumu nda sunulan bildiri (Almanca dan Türkçe ye) 3. Prof. Dr. Dr. h.c Eberhard Schmidt-Aßmann, Avrupa Topluluğu nda hukuk devleti niteliği, idari iģbirliği ve yargısal koruma -Avrupa idare hukukunun yapısına iliģkin düģünceler-, Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen Colloquium on Political Economy of Law: Law, Institutions and the State in the Globalization Process baģlıklı kollokyumda 13 Nisan 2000 tarihinde verilen konferans (Almanca dan Türkçe ye) XI. Düzeltiler 1. Carl Schmitt, Somut ve çağa bağlı bir kavram olarak devlet, Çeviren: Bertil Emrah Oder, in Devlet Kuramı, Derleyen: Cemal Bali Akal Ankara 2000, S Kamusal temin iģleri ihale usulünün koordinasyonuna iliģkin 14 Haziran 1993 tarihli ve 93/36 sayılı Konsey yönergesi, Çeviren: AraĢ. Gör. Kerem Giray (Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Genel Hukuku Anabilim Dalı) (Prof. Dr. Ünal Tekinalp in Proje Yönetmenliği altında, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun Güdümlü Projeler i kapsamında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi nin eşgüdümünde sürdürülen Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire in Alınması- konulu projede, İdare Hukuku Bölümünde, Devlet İhale Usulü konu başlığı altında) XII. Yayınlanmamış çalışmalar Anayasası, metin içi göndermeli, Anayasaları madde karģılıkları ve kavram dizini (Kişisel kullanım için) 2. Çeviri: Avrupa Ġnsan Hakları Komisyonu Ġçtüzüğü (Kişisel kullanım için) 3. Çeviri: Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi Ġçtüzükleri - A ve B (Kişisel kullanım için) 6

7 4. Çeviri: Prof. Dr. Ernst Benda, Olağanüstü hallerde temel haklar, Alman Anayasa Mahkemesi ve Türk-Alman Hukukçular Derneği tarafından 8-9 Kasım tarihlerinde Karlsruhe de düzenlenen Türkiye ve Almanya da Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı Sempozyumu nda sunulan bildiri 5. Çeviri: Dr. Berhard Schlüter, Ġdari yargı tarafından anayasanın somutlaģtırılması, Alman Anayasa Mahkemesi ve Türk-Alman Hukukçular Derneği tarafından 8-9 Kasım tarihlerinde Karlsruhe de düzenlenen Türkiye ve Almanya da Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı Sempozyumu nda sunulan bildiri 6. Çeviri: Prof. Dr. Dr. h.c Eberhard Schmidt-Aßmann, Avrupa Topluluğu nda hukuk devleti niteliği, idari iģbirliği ve yargısal koruma - Avrupa idare hukukunun yapısına iliģkin düģünceler -, Sabancı Üniversitesi tarafından Colloquium on Political Economy of Law: Law, Institutions and the State in the Globalization Process baģlığı altında düzenlenen kollokyumda 13 Nisan 2000 tarihinde verilen konferansa esas oluģturan metin (Çeviri yayın için redakte edilmektedir.) 7. Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi (1-28) Elektronik Veri Tabanı, Kemal Berkarda ile birlikte (Dizayn: Burak Oder, Veri OluĢturma ve GiriĢi: Burak Oder ve Kemal Berkarda, Veri Tabanı GeliĢtirme: Burak Oder) XIII. Yayın için sunulmuş çalışmalar Hali hazırda yoktur. XIV. Çalışma grupları 1. Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ġdare Hukuku Anabilim Dalı, Boğaziçi Kanunu (4. Taslak), Ġlk değerlendirme raporunun hazırlanmasına katılım, BaĢbakanlık tarafından talep edilen Ġdari Usul ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu taslağının hazırlanması için Prof. Dr. Ġl Han Özay tarafından oluģturulan çalıģma grubuna katılım, Katılımcıları kısmen değiģen, ancak çalıģmalarına son vermeyen grup, yukarıda B. Proje katılımı, (3.) olarak numaralanan çalıģmayı yapmıģtır. ÇalıĢmalarına son veren grup, kısaca ĠUBEK-Ġstanbul Metni olarak adlandırılan son metni Mayıs 2001 de hazırlamıģtır. XV. Konferans organizasyonu Ġdarenin DemokratikleĢmesi Süreci Olarak Saydamlık Uluslararası Sempozyumu (5-6 Mayıs, Ġstanbul) Düzenleme Komitesi üyeliği XVI. Eğitim deneyimi A. İstanbul Üniversitesi 1. Hukuk Fakültesi, Ġdare Hukuku Pratikleri, , , , , , Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Kamu Görevlileri dersleri (Prof. Dr. Ġl Han Özay gözetiminde), Mühendislik Fakültesi, Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği Bölümü, Hukuk Bilimine GiriĢ dersleri (Prof. Dr. Pertev Bilgen gözetiminde), Fen Bilimleri Fakültesi, Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Uluslararası ve Ulusal Deniz Hukuku Pratikleri (Prof. Dr. Pertev Bilgen gözetiminde),

8 5. ĠletiĢim Fakültesi, Anayasa Hukuku dersleri (Prof. Dr. Tayfun Akgüner gözetiminde, 1999 (Bahar). 6. ĠletiĢim Fakültesi, Hukukun Temel Kavramları dersleri (Prof. Dr. Tayfun Akgüner gözetiminde, 1999 (Bahar). B. Anadolu Üniversitesi 1. Açık Öğretim Fakültesi, Köln Bölgesinde yerleģik öğrenciler için Vergi Hukuku dersleri ve ders danıģmalığı, , , Açık Öğretim Fakültesi, Köln Bölgesinde yerleģik öğrenciler için ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersleri ve ders danıģmalığı, , , C. Polis Akademisi A.S. Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, Devlet Yapısı ve Nitelikleri dersi, (Tam yıl); (Tam yıl); (Tam yıl) D. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi: 1. Ġdare Hukuku, (Güz ve Bahar), (Güz ve Bahar), (Güz ve Bahar), (Güz ve Bahar); (Güz ve Bahar), (Güz ve Bahar), (Güz ve Bahar) 2. Yükseköğretim Mevzuatı, (Güz) 3. Kamu Ġhale Hukuku, (Güz) 4. Avrupa Topluluğu Kurumları (Bahar), (Bahar), (Bahar) 5. Atipik SözleĢmeler, (Bahar) 6. Siyasi Partiler, Seçim ve Parlamento Hukuku, (Güz) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomik Hukuk Yüksek Lisans Programı: 1. Enerji Hukukunun Anahatları, (Güz) 2. Elektrik Piyasalarının Düzenlenmesi, (Bahar), (Bahar), (Bahar) 3. Regülasyon Faaliyeti ve Regülasyon KuruluĢları, (Güz) 4. Enerji Hukukunun Anahatları ve Elektrik Piyasalarının Düzenlenmesi, (Bahar) 5. Ekonomik Kamu Hukukunun Temel Kavramları, (Güz), (Güz) 6. Kamu Ġhale Hukuku, (Bahar) 7. Uluslararası Enerji Hukuku, (Güz), (Güz) Meslek Yüksekokulu: Turizm Hukuku, (Güz), (Güz) E. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi: 8

9 Ġdare Hukuku, (Güz ve Bahar), (Güz ve Bahar), (Güz) XVII. Üniversite içi idari görevler A. İstanbul Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreteri, ġubat 1993-ġubat 1994 B. İstanbul Bilgi Üniversitesi 1. Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör DanıĢmanlığı, Kasım 2001 Eylül Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Aralık 2002 den bu yana sürdürülmektedir. 3. Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği, Aralık 2004 den bu yana sürdürülmektedir. 4. Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetmelik ÇalıĢma Grubu BaĢkanlığı, Kasım Eylül Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu üyeliği, Ocak 2002-Ekim Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üyeliği, Kasım 2002-Ekim Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Müfredat Komitesi Hukuk Fakültesi temsilciliği, Aralık 2009dan bu yana sürdürülmektedir. 8. Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Müfredat Komitesi Teknik ve Prosedürler Alt Komitesi BaĢkanlığı, Aralık 2009dan bu yana sürdürülmektedir. 9. Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Regülasyon Komitesi üyeliği, Aralık 2009 dan bu yana sürdürülmektedir. 10. Ġstanbul Bilgi Üniversitesi; Rektörlük Hukuk DanıĢmanlığı, Aralık 2009 dan bu yana sürdürülmektedir. XVIII. Üniversite dışı görevler ve mesleki deneyim 1. Kamu Ġhale Kurumu (4734 s. Kamu İhale Kanunu 53 (b) uyarınca bilgi ve görüşe başvurulmak üzere yapılan talep üzerine 2002 ve 2003 yıllarında görevlendirme) 2. Ġstanbul Rehber Odası, BaĢkan DanıĢmanı, Temmuz 2002 den bu yana sürdürülmektedir. 3. Turist Rehberleri Birliği, BaĢkan DanıĢmanı, Temmuz 2002 Temmuz Boğaziçi Üniversitesi, Rektör DanıĢmanı, Mayıs 2005 Aralık Esin& Co. Ortak Avukat Bürosu, DanıĢman, Ekim 2005-ġubat ELIG Esin-Lokmanhekim-Ġçtem-Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu, DanıĢman, ġubat 2006-ġubat Turkcell ĠletiĢim A.ġ., DanıĢman, Nisan 2006-Mart EsinĠĢmen Ortak Avukat Bürosu, DanıĢman, ġubat 2007-Aralık Türkiye Futbol Federasyonu, UyuĢmazlık Çözüm Kurulu Üyesi, Nisan 2008 den bu yana sürdürülmektedir. 10. Özyeğin Üniversitesi, DanıĢman, Haziran 2008 den bu yana sürdürülmektedir. 9

10 11. Esin Hukuk Bürosu, DanıĢman, Nisan 2009 dan bu yana sürdürülmektedir. 12. Türkiye Satranç Federasyonu, Hukuk Kurulu Üyesi, ġubat 2010 dan bu yana sürdürülmektedir. XIX. Burslar 1. Lisans sonrası araģtırma bursu, Ġsviçre Yabancı Öğrenciler Burs Komisyonu (Eidgenössische Stipendienkommission für Ausländische Studierende), AraĢtırma konusu: Ġdari Usuller, (Dokuz ay süreli burs araģtırma baģarısı nedeniyle üç ay uzatılmıģtır.) 2. Doktora bursu, Konrad Adenauer Vakfı (Konrad-Adenauer-Stiftung e.v., Germany), Ağustos 1994-Aralık 1998 ve Kasım 1999-Ocak (Mart 2010) 10

Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Rifat ERTEN, 1971 yılında Kırıkkale de doğmuģtur. 1989 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ Ġdare Hukuku Anabilim Dalı BaĢkanlığı ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1) ĠLERĠ

Detaylı

METİN KAYAÇAĞLAYAN. Doğum Tarihi 04/ 01/ 1973 metin.kayacaglayan@kayacaglayan.av.tr Medeni Hali. 2010 - Kayaçağlayan Hukuk Bürosu, Serbest Avukat

METİN KAYAÇAĞLAYAN. Doğum Tarihi 04/ 01/ 1973 metin.kayacaglayan@kayacaglayan.av.tr Medeni Hali. 2010 - Kayaçağlayan Hukuk Bürosu, Serbest Avukat ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ METİN KAYAÇAĞLAYAN Doğum Yeri İstanbul, Üsküdar Doğum Tarihi 04/ 01/ 1973 E-Mail metin.kayacaglayan@kayacaglayan.av.tr Medeni Hali Evli DENEYİM EĞİTİM YABANCI DİL 2010 - Kayaçağlayan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişim Bilgileri Mail. : havva.karagoz@mef.edu.tr. 2. Doğum Tarihi : 09.02.1965. 3. Unvanı : Prof. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişim Bilgileri Mail. : havva.karagoz@mef.edu.tr. 2. Doğum Tarihi : 09.02.1965. 3. Unvanı : Prof. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişim Bilgileri Mail : havva.karagoz@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 09.02.1965 3. Unvanı : Prof. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EBRU KARAMAN 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EBRU KARAMAN 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EBRU KARAMAN 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran 1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. ECE BAŞ SÜZEL EĞİTİM

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. ECE BAŞ SÜZEL EĞİTİM ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ece.bas@bilgi.edu.tr EĞİTİM 2011-2015 Doktora İstanbul Üniversitesi, İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ph.D. Tez Konusu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişimBilgileri : 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişimBilgileri : 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişimBilgileri Mail : havva.karagoz@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 09.02.1965 3. Unvanı : Prof. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK

Detaylı

EĞİTİM İŞ TECRÜBESİ ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr

EĞİTİM İŞ TECRÜBESİ ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr EĞİTİM 2011-2015 Doktora İstanbul Üniversitesi, İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ph.D. Tez Konusu: Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ÖĞRENİM DURUMU : Doktora Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Almanya ( ) Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( )

ÖZGEÇMİŞ. ÖĞRENİM DURUMU : Doktora Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Almanya ( ) Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( ) ÖZGEÇMİŞ Adı : Veliye Soyadı : YANLI Doğum Tarihi : 17.10.1962 Doğum Yeri : Samsun Yabancı Dili : Almanca Görevli Bulunduğu Fakülte : İTÜ İşletme Fakültesi Bölüm : İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı :

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Doktora Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Almanya (1986-1991). Tez Konusu: Kayıtlı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı/Ünvanı: Faruk Bilir (Prof. Dr.) 2. Doğum yeri ve tarihi: Yozgat, Sorgun 25.08.97 3. Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, 2 çocuk 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (1 Temmuz 2010 itibariyle günceldir)

ÖZGEÇMİŞ (1 Temmuz 2010 itibariyle günceldir) ÖZGEÇMİŞ (1 Temmuz 2010 itibariyle günceldir) İLETİŞİM BİLGİLERİ Dr. Nilgün Başalp, LL.M., LL.M. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurtuluşderesi Cad. No.: 47 34440 Dolapdere Istanbul e-mail:

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yavuz Kaplan Doğum Yeri ve Tarihi: Almanya-1968 Öğrenim Durumu ve Alanı: Prof. Dr. (Milletlerarası Özel Hukuk/Devletler Özel Hukuku) Kurumu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

PROF. DR. ALĠ ÖZTEKĠN. ÖZGEÇMĠġ

PROF. DR. ALĠ ÖZTEKĠN. ÖZGEÇMĠġ PROF. DR. ALĠ ÖZTEKĠN ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER - Adı ve Soyadı : Ali ÖZTEKĠN - Doğum Yeri ve Yılı : Tefenni-Burdur, 25.07.1947 - T.C. No : 16603708540 - Emekli Sicil No : 47636015 - Kan Grubu : A Rh+

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasin Poyraz AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ

Yrd. Doç. Dr. Yasin Poyraz AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Yasin Poyraz AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Kişisel Bilgiler Ki şis Adres Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Temmuz Yerleşkesi, Ayvalı Mahallesi

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

CURRICULUM VITAE (20.10.2015) Adres : Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Telefon : ++90 312 290 10 38 Ext. Faks : ++90 312 266 40 01

CURRICULUM VITAE (20.10.2015) Adres : Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Telefon : ++90 312 290 10 38 Ext. Faks : ++90 312 266 40 01 CURRICULUM VITAE (20.10.2015) Ünvanı, dı, Soyadı: Doç. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELE İ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi ve Yeri: 26.05.1971 & Düsseldorf/Almanya Adres : Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 06800 Bilkent

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1979-1983. Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1984-1986

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1979-1983. Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1984-1986 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Havutçu 2. Doğum Tarihi : 10.02.1960 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan te Yıl Lisans Hukuk Dokuz Eylül tesi 1979-1983 Y. Lisans Özel Hukuk Ankara tesi 1984-1986

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması Adı Soyadı : ABDURRAHMAN EREN Anayasa Hukuku Doçenti İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türkiye İnsan Hakları Kurumu Üyesi E-mail:aeren70@hotmail.com Tel:

Detaylı

Dr. YALÇIN TOSUN (LL.M, Ph.D.)

Dr. YALÇIN TOSUN (LL.M, Ph.D.) Dr. YALÇIN TOSUN (LL.M, Ph.D.) Hacıahmet Mah. Pir Hüsamettin Sok. No:20 Dolapdere Beyoğlu 34440 İstanbul / TURKEY Tel: +90 (212) 3115245 Fax: +90 (212) 3615021 e-mail : yalcin.tosun@bilgi.edu.tr EĞİTİM:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: 01.05.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. EVRİM ERİŞİR. Doğum Tarihi 19 Temmuz 1979. evrim.erisir@bilgi.edu.tr evrimerisir@yahoo.de

Yrd. Doç. Dr. EVRİM ERİŞİR. Doğum Tarihi 19 Temmuz 1979. evrim.erisir@bilgi.edu.tr evrimerisir@yahoo.de KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. EVRİM ERİŞİR Doğum Tarihi 19 Temmuz 1979 E-Mail evrim.erisir@bilgi.edu.tr evrimerisir@yahoo.de EĞİTİM Doktora Eylül 2003 Şubat 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) 26 ARALIK 2011, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi M. Haluk Ilıcak

Detaylı

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I 24-27 ARALIK 1997 Ankara III. GÜN (26 ARALIK 1997) Sayfa No AÇILIŞ KONUŞMALARI 1-4 - Haşan GEMİCİ (Devlet Bakanı) - Hikmet ULUĞBAY (Milli Eğitim Bakanı) VII. OTURUM

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Doç. Dr. Faruk Kerem Giray İstanbul Üniversitesi / Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. Faruk Kerem Giray İstanbul Üniversitesi / Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Faruk Kerem Giray İstanbul Üniversitesi / Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

Prof. Dr. Serap Yazıcı

Prof. Dr. Serap Yazıcı Prof. Dr. Serap Yazıcı syazici@bilgi.edu.tr ; Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul; Ofis No: 0212 311 52 67 Akademik Özgeçmiş - 1984 de, Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Dr. OZAN ERGÜL ÜN ÖZGEÇMİŞİ

Dr. OZAN ERGÜL ÜN ÖZGEÇMİŞİ Dr. OZAN ERGÜL ÜN ÖZGEÇMİŞİ ORTAÖĞRENİM : İzmir Türk Koleji LİSANS EĞİTİMİ : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1990-94) YÜKSEK LİSANS : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Köksal 2. Doğum Tarihi: 09.08.1963 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y. Lisans Özel Hukuk(Ticaret Hukuku)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. EVRİM ERİŞİR. Doğum Tarihi 19 Temmuz

Yrd. Doç. Dr. EVRİM ERİŞİR. Doğum Tarihi 19 Temmuz KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. EVRİM ERİŞİR Doğum Tarihi 19 Temmuz 1979 E-Mail evrim.erisir@bilgi.edu.tr evrimerisir@yahoo.de EĞİTİM Doktora Eylül 2003 Şubat 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

CURRICULUM VITAE. TELEFON (Tel.) : (1171)- (2379) :

CURRICULUM VITAE. TELEFON (Tel.) : (1171)- (2379) : CURRICULUM VITAE ADI-SOYADI (Name-Surname) : Seda Orbay Yücel DOĞUM TARİHİ VE YERİ (Place of Birth&Date) : 1979, Lefkoşa KKTC ADRES (Address) : Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gazimağusa-Kıbrıs.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER. Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC

Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER. Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi : Lefkoşa (KKTC) - 10 Aralık 1976 Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC Telefon (İş) : +90 392 630

Detaylı

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI < Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI * Vakıflarla İlgili Temel Mevzuat * Vakıf Malları * Cemaat Vakıfları * Vakıfların Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Detaylı

BANKA SANDIKLARINCA BAĞLANAN AYLIKLARDA ALT SINIR SORUNU SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKUNDA BAĞIMLI

BANKA SANDIKLARINCA BAĞLANAN AYLIKLARDA ALT SINIR SORUNU SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKUNDA BAĞIMLI 1 Prof. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ġubat 2014 Y A Y I N L A R Kitaplar (5) 1- Akın, L, Ġġ SAĞLIĞI GÜVENLĠĞĠ VE ALT ĠġVERENLĠK,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Abdullah Dinçkol Doğum Tarihi : 15.01.1956 Unvanı Öğrenim Durumu : Adı ve Soyadı. : Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. : Abdullah Dinçkol Doğum Tarihi : 15.01.1956 Unvanı Öğrenim Durumu : Adı ve Soyadı. : Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Abdullah Dinçkol Doğum Tarihi : 15.01.1956 Unvanı Öğrenim Durumu : : Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1979 Yüksek Lisans

Detaylı

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30 Ç.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU YARIYIL ESASIYLA EĞİTİM (2014 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER) I. YARIYIL HF 101 Anayasa Hukuku I 4 4 5 HF 103 Medeni Hukuk I (Giriş, Kişiler)

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan 2. Doğum Tarihi: 2.04.1949. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971 Doktora Özel Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2005-2009 2009-2010 Profesör Dr. Profesör Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 2005-2009 2009-2010 Profesör Dr. Profesör Dr. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adnan ÖMERUSTAOĞLU Doğum Tarihi: 25.08.1962 Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

DOÇ. DR. GÜL OKUTAN NILSSON

DOÇ. DR. GÜL OKUTAN NILSSON DOÇ. DR. GÜL OKUTAN NILSSON Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 1. İletişim: İstanbul Bilgi

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri/Görevlileri Görüşme Gün ve Saatleri Çarşamba:14:00-16:00 Doç. Dr. Rauf KARASU Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Uzmanlık Alanları Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Vahit DOĞAN Doğum Tarihi : 06.03.1964 Unvanı : Profesör Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

EĞİTİM 2005-2011 Kamu Hukuku Doktora Programı Tez başlığı: İnsan Ticareti Suçu Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

EĞİTİM 2005-2011 Kamu Hukuku Doktora Programı Tez başlığı: İnsan Ticareti Suçu Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Gülşah Kurt EĞİTİM 2005-2011 Kamu Hukuku Doktora Programı Tez başlığı: İnsan Ticareti Suçu Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 2007 Mülteci Hakları Eğitim Sertifikası, Uluslararası

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :30/10/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/30 Enstitü Yönetim Kurulu 30/10/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ Ġdare Hukuku Anabilim Dalı BaĢkanlığı ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 1) ONAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2009 2003 Istanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programı Tez: Sorumsuzluk Anlaşmaları

ÖZGEÇMİŞ. 2009 2003 Istanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programı Tez: Sorumsuzluk Anlaşmaları ÖZGEÇMİŞ ARAŞTIRMA KONULARI Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Mukayeseli Hukuk, Veri Koruması Hukuku EĞİTİM 2009 2003 Istanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programı Tez: Sorumsuzluk

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

Doç. Dr. N. İlker ÇOLAK. Hukuk Eğitimi Yöntemi Olarak. İdare Hukukunda Sanal Mahkemeler

Doç. Dr. N. İlker ÇOLAK. Hukuk Eğitimi Yöntemi Olarak. İdare Hukukunda Sanal Mahkemeler Doç. Dr. N. İlker ÇOLAK Hukuk Eğitimi Yöntemi Olarak İdare Hukukunda Sanal Mahkemeler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HUKUK ÖĞRETİMİNİN TEMEL GEREKLERİ VE EĞİTİMDE SORUNLAR

Detaylı

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik .0.05 Pazartesi T.C. NEVSEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 0-05 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (-30 OCAK 05) T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr.

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Av. Ceyda Cimilli Akaydın

Av. Ceyda Cimilli Akaydın Av. Ceyda Cimilli Akaydın Orta Öğretimini Çanakkale Anadolu Lisesinde tamamlayan Ceyda Akaydın, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lise Samsun Anadolu Lisesi 1983-1990

Detaylı