Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A."

Transkript

1 Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. I. İletişim bilgileri Telefon : E-posta : II. Kişisel bilgiler Doğum tarihi : Doğum yeri : Ġstanbul Milliyet : Türk Cinsiyet : Erkek Aile durumu : Evli Askerlik : YapmıĢ (Terhis tarihi: ) III. Öğrenim durumu Orta öğrenim : Eylül 1984, Özel Ġstanbul Alman Lisesi Lisans : lic. iur. (LL.B.), Mayıs 1988, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüksek lisans : M.A./Hukuk (LL.M.), Ağustos 1991, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümü Tez baģlığı: Avrupa Topluluklarında Tamyargı Davaları (Türkçe) Tez danıģmanı: Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak Doktora : Dr. iur. (Ph.D.), Ocak 2000, Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi (magna cum laude notuyla) Tez baģlığı: Das gemeinschaftliche Beihilfenkontrollverfahren nach Art. 93 EG-Vertrag Eine Analyse verfahrensrechtlicher Probleme (Almanca, AT AndlaĢması 93. Madde Uyarınca Topluluk Hukukunda TeĢviklerin Denetim Usulü - Usul Hukuku Sorunlarının Analizi) Tez danıģmanı: Prof. Dr. iur. Jürgen F. Baur IV. Yabancı diller Almanca ve Ġngilizce

2 V. Uzmanlık alanları Ġdare Hukuku, Avrupa Topluluğu Hukuku, Ġmar Hukuku, Devlet Yardımları Hukuku, Enerji Hukuku, Telekomünikasyon Hukuku, Ġhale Hukuku, Farmakoloji Hukuku VI. Akademik deneyim Eylül 2001 den itibaren Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ġdare Hukuku Yardımcı Doçenti ġubat 1991-Eylül 2001, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ġdare Hukuku Anabilim Dalı AraĢtırma Görevlisi VII. Yayınlar A. Kitaplar ve kitap katkıları 1. Oder, Burak, 30 Devlet Yardımları, in: Avrupa Birliği Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, 2. Gözden GeçirilmiĢ Bası, Ġstanbul 2000, S Alman Hukukunda kamu malları, in: Giritli, Ġsmet/ Bilgen, Pertev/ Akgüner, Tayfun, Ġdare Hukuku, Ġstanbul 2001, S Oder, Burak, Kamu Ġhale Hukuku, in: GünıĢığında Yönetim, Ġl Han Özay, 2004, S Oder, Burak / Atiyas, Ġzak, Türkiye de ÖzelleĢtirmenin Hukuk ve Ekonomisi, TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları AraĢtırma Vakfı), 2008 [ISBN / ISSN: ] B. Makaleler 1. Oder, Burak, Anmerkungen zum Entwurf zu einem neuen Gesetz über Vergabe öffentlicher Aufträge (Almanca, Kamusal iģlerin ihalesine iliģkin yeni yasaya iliģkin düģünceler), Informationsbrief der Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung, Jahrgang 11, Nr. 1/2002, S Oder, Burak, Devlet Yardımlarının Denetimi Alanında AT Komisyonu nun Çerçeve ĠĢlemleri, Ġstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl / Sayı 1-2 / (Prof. Dr. Aysel ÇELĠKEL E ARMAĞAN), 2001, S Oder, Burak, Avrupa Topluluğu nda Elektrik Enerjisi Pazarının Düzenlenmesi, Ġdare Hukuku ve Ġlimleri Dergisi (Prof. Dr. Pertev Bilgen e Armağan), Cilt 13, Sayı: 1-3, Ġstanbul 2000, S (Makale ekinde Elektrik Enerjisinin Büyük Ağlar Üzerinden Aktarımı Hakkında 29 Ekim 1990 tarihli ve 90/547/AET sayılı Konsey Yönergesi nin, Büyük Ağlar Üzerinden Elektrik Aktarımı Konusunda Bir Uzmanlar Komitesi Oluşturulmasına İlişkin 4 Mart 1992 tarihli ve 92/167/AET sayılı Komisyon Kararı nın, Elektrik İç Pazarına İlişkin Ortak Kurallar Hakkında 19 Aralık 1996 tarihli ve 96/92/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi nin, Endüstriyel Son Tüketiciler Tarafından Ödenecek Gaz ve Elektrik Fiyatlarında Saydamlığın Sağlanması Amacıyla Bir Topluluk Usulü Konmasına İlişkin 29 Haziran 1990 tarihli ve 90/377/AET sayılı Konsey Yönergesi nin çevirisi yer almaktadır.) 4. Oder, Burak, 1983 den Bu Yana Seçim Sisteminde Yapılan DeğiĢiklikler ve 4 Aralık 1995 Seçimi Sonuçlarının ÇeĢitli Varsayımlarla Değerlendirilmesi, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LV, Sayı: 4 (Prof. Dr. Orhan Münir ÇAĞIL a Armağan Sayısı), 1997, S

3 5. Oder, Burak, Unmittelbare Anwendbarkeit der gemeinschaftlichen Beihilfenvorschriften und Rechtsschutz (Konkurrentenklage) gegen unbewilligte Beihilfen im deutschen Recht, Annales de la Faculté de Droit d Istanbul, XXXI/No. 47, May 1997, S [Topluluk Teşvik Kurallarının Doğrudan Uygulanabilirliği ve İzinsiz Verilen Teşviklere Karşı Alman Hukukunda Hukuksal Koruma (Rakibin Davası)]. 6. Ortak makale: Oder, Burak ve Uyanıker, Bülent, Seçim Sonuçlarını Hesaplama Programı, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LV, Sayı: 1-2, , S Oder, Burak, Wahlsysteme in der Türkei seit Ihr Einfluss auf die Wahlergebnisse, KAS-Auslandsinformationen, 5/1996, S [1983 den Bu Yana Türkiye de Uygulanan Seçim Sistemleri ve Seçim Sonuçlarına Etkileri] 8. Oder, Burak, Parlamentonun Feshi, Akademi (Akademie der Türkischen Gemeinde-Anadolu Üniversitesi Bülteni), Sayı 8, Yıl 2/Ocak-ġubat 1995, S Oder, Burak, Regülasyon Kavramı Üzerine Bir Deneme, Ali Ülkü Azrak 75. YaĢ Armağanı [ISBN ], Ġstanbul, Kasım 2008, s Oder, Burak, Avrupa Topluluğu ndaki Türk iģçilerin ve aile fertlerinin serbest dolaģımı ve Dr. Rolf Gutmann ın Türkische Familienangehörige türkischer Arbeitnehmer und der Status von Drittstaatsangehörigen baģlıklı makalesi hakkında, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: V, Sayı: 1, Yıl: 2008, s C. Çeviriler 1. Rumpf, Christian, Türk Anayasa Hukukuna GiriĢ, Ankara 1995, Friedrich- Naumann-Vakfı, VIII sayfa. [Rumpf, Christian, Das türkische Verfassungssystem (Türkologie und Türkeikunde 4,Wiesbaden 1996, Harrasowitz Verlag) çevirisi]. 2. Ġdari Usul Hakkında Federal Kanun (Ġsviçre), Ġstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl 3, Sayı: 3-4-5, 1993, S (Çeviri Şubat 2001 de yenilenmiştir.) 3. Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Yargılama Usulüne ĠliĢkin Tüzük (4 Aralık 1974), Tarık Zafer Tunaya ya Armağan, Ġstanbul Barosu Yayını, Nisan 1992, S Ortak çeviri: Medeni ve Ticari Hukuk Davalarında Yargı Yetkisi ve Yargı Kararlarının Tenfizine Dair AndlaĢma (Oder, Burak ve Sağbili, Murat), Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 11, Sayı 1-2, 1991, S Kamusal hizmet iģleri ihale usulünün koordinasyonuna iliģkin 18 Haziran 1992 tarih ve 92/50/AET sayılı Konsey yönergesi (Prof. Dr. Ünal Tekinalp in Proje Yönetmenliği altında, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun Güdümlü Projeler i kapsamında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi nin eşgüdümünde sürdürülen Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire in Alınması- konulu projede, İdare Hukuku Bölümünde, Devlet İhale Usulü konu başlığı altında) 6. Kamusal yapı iģleri ihale usulünün koordinasyonuna iliģkin 14 Haziran 1993 tarih ve 93/37/AET sayılı Konsey yönergesi (Prof. Dr. Ünal Tekinalp in Proje Yönetmenliği altında, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun Güdümlü Projeler i kapsamında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi nin eşgüdümünde sürdürülen Türk Hukukunun 3

4 Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire in Alınması- konulu projede, İdare Hukuku Bölümünde, Devlet İhale Usulü konu başlığı altında) D. Yayınlanmış bildiriler 1. Oder, Burak / Ayanoğlu, Taner, Yorum ve Tespit Davaları, Ġdari Yargının Yeniden Yapılandırılması ve KarĢılaĢtırmalı Ġdari Yargılama Usulü (Sempozyum Ankara Mayıs 2001, 133. Yıl), DanıĢtay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları No: 63, S. 105 vd. 2. Oder, Burak, Bilgi Edinme Hakkının Sistem Ġçindeki Yeri, VatandaĢın Bilgi Edinme Hakkı Uluslararası Konferansı, (Sempozyum Ankara, 18 Ekim 2005) TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) Yayınları, Mart 2006, S. 86 vd. 3. Oder, Burak / Karcılıoğlu, Kaan, Ceza Hukuku Ġlkeleri ve Ġdare Hukuku Ġlkeleri Açısından Rekabet Hukukundaki Yeni Yaptırım Politikasının Değerlendirilmesi, Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem: Ceza ve PiĢmanlık Yönetmelikleri, Ġstanbul 2009, S. 117 vd. E. Gazete yazıları 1. Oder, Burak, Parlamentonun Feshi Sorunu, Cumhuriyet, 3 Ekim 1991, S Oder, Burak, HerĢeyin Suçlusu: Kamu Ġhale Kanunu, Cumhuriyet, 24 Mayıs VIII. Konferans, Sempozyum ve Panel Sunumları 1. Türk BoĢanma Hukuku ve Ana ve Çocuğun Devlet Tarafından Korunması (Almanca) Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband e.v., , Duisburg 2. Ortak bildiri: Oder, Burak ve Ayanoğlu, Taner, Yorum ve Tespit Davaları, Ġdari Yargının Yeniden Yapılandırılması ve KarĢılaĢtırmalı Ġdari Yargılama Usulü Sempozyumu, düzenleyen: DanıĢtay, Mayıs 2001, Ankara ( İdari Yargının Yeniden Yapılandırılması ve Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulü, (Sempozyum Ankara Mayıs 2001, 133. Yıl), Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları No: 63, S de yayınlanmıştır.) 3. Oder, Burak, Kamusal Ġhale Usulleri Konusunda Avrupa Topluluğu Standartlarını Belirleyen Düzenlemeler ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Ġhale Kanunu Tasarı Taslağına ĠliĢkin genel bir değerlendirme, GünıĢığında Kamu Yönetimi Sempozyumu Devlet Ġhale Kanun Tasarısı, düzenleyen: Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği, SayıĢtay, Maliye Bakanlığı ve TOBB, 9 Haziran 2001, Ankara 4. Oder, Burak, Avrupa Topluluğu nda Belgelere EriĢim Hakkı, Türkiye de Ġnternet Konferansı (inet-tr 02), düzenleyen: Ġnternet ve Hukuk Platformu, 21 Aralık 2002, Ġstanbul 5. Oder, Burak, Devlet Yardımlarının Türk Hukukundaki ve Avrupa Topluluğu Hukukundaki Hukuksal Çerçevesi Üzerine Bir Deneme, AB ye Tam Üyelik Sürecinde Rekabet Politikasının Rolü ve Önemi Sempozyumu, düzenleyen: Rekabet Kurumu, 5 Kasım 2003, Ankara 6. Milli Eğitim Bakanlığı Ġstanbul Ġl Müdürlüğü Meslek Ġçi Eğitim Programı, Temel Ġdare Hukuku Bilgileri, , Ġstanbul 4

5 7. Oder, Burak, Kamu Ġhale Hukukunun Anayasal Temelleri, Avrupa Birliği Konferansları, düzenleyen: Galatasaray Üniversitesi, 4 Kasım 2004, Ġstanbul. 8. Oder, Burak, Regülasyon Kavramı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme, Symposium on Economic Reform-Rule of Law-Social Justice, düzenleyen: Boğaziçi Üniversitesi, 5 Kasım 2004, Ġstanbul 9. Oder, Burak, Devlet Sırları Kanunu Önerisi, Devlet Sırları Toplantısı, düzenleyen: TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), Aralık 2004, Ankara 10. Oder, Burak, Bilgi Edinme Hakkının Sınırları, Bilgi Edinme Hakkı Konferansı, düzenleyen: TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), 11 Ocak 2005, Ġstanbul 11. Rekabet Kurumu, Rekabet Politikası ve Türkiye de Yatırım Ortamının ĠyileĢtirilmesi Sektörel/Kurumsal ve Hukuki Çerçeve, 4 Mart 2005, Ankara (Panel konuģmasının konusu: Rekabetin Anayasal Temelleri) 12. Oder, Burak, Bilgi Edinme Hakkının Sistem Ġçindeki Yeri, VatandaĢın Bilgi Edinme Hakkı, Uluslararası Konferans, Düzenleyen: TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), 18 Ekim 2005, Ankara 13. Oder, Burak, Türk Ġdare Hukukunda Yeni GeliĢmeler, Türk-Alman Hukuk Sistemlerinde Avrupa Hukukuna Uyum Kolokyumu, 3-4 Eylül 2007, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ġstanbul 14. Oder, Burak / Karcılıoğlu, Kaan, Ceza Hukuku Ġlkeleri ve Ġdare Hukuku Ġlkeleri Açısından Rekabet Hukukundaki Yeni Yaptırım Politikasının Değerlendirilmesi, Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem: Ceza ve PiĢmanlık Yönetmelikleri - Konferans, 14 Mayıs 2009, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi, Düzenleyen: Ġstanbul Bilgi Üniversitesi ve Rekabet Kurumu IX. Projeler 1. Oder, Burak, Devlet Yardımlarının Denetimi (Prof. Dr. Ünal Tekinalp in Proje Yönetmenliği altında, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun Güdümlü Projeler i kapsamında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi nin eşgüdümünde sürdürülen Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire in Alınması- konulu projede ( ) İdare Hukuku Bölümü altında sayfa 234 vd.nda yayınlanmıştır.) 2. Oder, Burak, Devlet Ġhale Usulü, (Prof. Dr. Ünal Tekinalp in Proje Yönetmenliği altında, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun Güdümlü Projeler i kapsamında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi nin eşgüdümünde sürdürülen Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire in Alınması- konulu projede ( ) İdare Hukuku Bölümü altında sayfa 61 vd. nda yayınlanmıştır.) 3. Prof. Dr. Ġl Han ÖZAY tarafından oluģturulan ve Prof. Dr. Ünal Tekinalp in Proje Yönetmenliği altında, Ġstanbul Üniversitesi AraĢtırma Fonunun Güdümlü Projeler i kapsamında Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku AraĢtırma ve Uygulama Merkezi nin eģgüdümünde sürdürülen Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire in Alınması- konulu projeye ( ), Ġdari Usul ve Bilgi Edinme Hakkı konusunu ele alan gruba katılım. (Sözkonusu inceleme anılan projenin İdare Hukuku Bölümü altında sayfa 39 vd. nda yayınlanmıştır.) 4. Devlet Sırları Kanunu taslağı, TESEV in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) talebi üzerine hazırlanmıģtır, Ekim 2004-ġubat

6 5. Turist Rehberleri Meslek Kanunu tasarısı, TUREB in (Turist Rehberleri Birliği) talebi üzerine hazırlanmıģtır, Su, Enerji, UlaĢtırma, Telekomünikasyon ve Posta Sektörlerinde Faaliyet Gösteren KuruluĢlar ile Kamu TeĢebbüsleri Ġhale Kanunu taslağı, Jean-Jacques Lecat ile birlikte yerli danıģman olarak, Kamu Ġhale Kurumu nun talebi üzerine hazırlanmıģtır, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uygulama Ġzleme Projesi, TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), Ekim Aralık Oder, Burak / Ayanoğlu, Taner / Özerden, Ozan, DanıĢtay Tarihi Cumhuriyet Dönemi, Tarih Vakfı nın talebi üzerine hazırlanmıģtır, 2007 (Burak Oder: Dönemi) X. Simultane çeviriler 1. Çeviri: Prof. Dr. Ernst Benda, Olağanüstü hallerde temel haklar, Alman Anayasa Mahkemesi ve Türk-Alman Hukukçular Derneği tarafından 8-9 Kasım tarihlerinde Karlsruhe de düzenlenen Türkiye ve Almanya da Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı Sempozyumu nda sunulan bildiri (Almanca dan Türkçe ye) 2. Dr. Berhard Schlüter, Ġdari yargı tarafından anayasanın somutlaģtırılması, Alman Anayasa Mahkemesi ve Türk-Alman Hukukçular Derneği tarafından 8-9 Kasım tarihlerinde Karlsruhe de düzenlenen Türkiye ve Almanya da Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı Sempozyumu nda sunulan bildiri (Almanca dan Türkçe ye) 3. Prof. Dr. Dr. h.c Eberhard Schmidt-Aßmann, Avrupa Topluluğu nda hukuk devleti niteliği, idari iģbirliği ve yargısal koruma -Avrupa idare hukukunun yapısına iliģkin düģünceler-, Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen Colloquium on Political Economy of Law: Law, Institutions and the State in the Globalization Process baģlıklı kollokyumda 13 Nisan 2000 tarihinde verilen konferans (Almanca dan Türkçe ye) XI. Düzeltiler 1. Carl Schmitt, Somut ve çağa bağlı bir kavram olarak devlet, Çeviren: Bertil Emrah Oder, in Devlet Kuramı, Derleyen: Cemal Bali Akal Ankara 2000, S Kamusal temin iģleri ihale usulünün koordinasyonuna iliģkin 14 Haziran 1993 tarihli ve 93/36 sayılı Konsey yönergesi, Çeviren: AraĢ. Gör. Kerem Giray (Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Genel Hukuku Anabilim Dalı) (Prof. Dr. Ünal Tekinalp in Proje Yönetmenliği altında, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun Güdümlü Projeler i kapsamında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi nin eşgüdümünde sürdürülen Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire in Alınması- konulu projede, İdare Hukuku Bölümünde, Devlet İhale Usulü konu başlığı altında) XII. Yayınlanmamış çalışmalar Anayasası, metin içi göndermeli, Anayasaları madde karģılıkları ve kavram dizini (Kişisel kullanım için) 2. Çeviri: Avrupa Ġnsan Hakları Komisyonu Ġçtüzüğü (Kişisel kullanım için) 3. Çeviri: Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi Ġçtüzükleri - A ve B (Kişisel kullanım için) 6

7 4. Çeviri: Prof. Dr. Ernst Benda, Olağanüstü hallerde temel haklar, Alman Anayasa Mahkemesi ve Türk-Alman Hukukçular Derneği tarafından 8-9 Kasım tarihlerinde Karlsruhe de düzenlenen Türkiye ve Almanya da Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı Sempozyumu nda sunulan bildiri 5. Çeviri: Dr. Berhard Schlüter, Ġdari yargı tarafından anayasanın somutlaģtırılması, Alman Anayasa Mahkemesi ve Türk-Alman Hukukçular Derneği tarafından 8-9 Kasım tarihlerinde Karlsruhe de düzenlenen Türkiye ve Almanya da Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı Sempozyumu nda sunulan bildiri 6. Çeviri: Prof. Dr. Dr. h.c Eberhard Schmidt-Aßmann, Avrupa Topluluğu nda hukuk devleti niteliği, idari iģbirliği ve yargısal koruma - Avrupa idare hukukunun yapısına iliģkin düģünceler -, Sabancı Üniversitesi tarafından Colloquium on Political Economy of Law: Law, Institutions and the State in the Globalization Process baģlığı altında düzenlenen kollokyumda 13 Nisan 2000 tarihinde verilen konferansa esas oluģturan metin (Çeviri yayın için redakte edilmektedir.) 7. Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi (1-28) Elektronik Veri Tabanı, Kemal Berkarda ile birlikte (Dizayn: Burak Oder, Veri OluĢturma ve GiriĢi: Burak Oder ve Kemal Berkarda, Veri Tabanı GeliĢtirme: Burak Oder) XIII. Yayın için sunulmuş çalışmalar Hali hazırda yoktur. XIV. Çalışma grupları 1. Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ġdare Hukuku Anabilim Dalı, Boğaziçi Kanunu (4. Taslak), Ġlk değerlendirme raporunun hazırlanmasına katılım, BaĢbakanlık tarafından talep edilen Ġdari Usul ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu taslağının hazırlanması için Prof. Dr. Ġl Han Özay tarafından oluģturulan çalıģma grubuna katılım, Katılımcıları kısmen değiģen, ancak çalıģmalarına son vermeyen grup, yukarıda B. Proje katılımı, (3.) olarak numaralanan çalıģmayı yapmıģtır. ÇalıĢmalarına son veren grup, kısaca ĠUBEK-Ġstanbul Metni olarak adlandırılan son metni Mayıs 2001 de hazırlamıģtır. XV. Konferans organizasyonu Ġdarenin DemokratikleĢmesi Süreci Olarak Saydamlık Uluslararası Sempozyumu (5-6 Mayıs, Ġstanbul) Düzenleme Komitesi üyeliği XVI. Eğitim deneyimi A. İstanbul Üniversitesi 1. Hukuk Fakültesi, Ġdare Hukuku Pratikleri, , , , , , Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Kamu Görevlileri dersleri (Prof. Dr. Ġl Han Özay gözetiminde), Mühendislik Fakültesi, Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği Bölümü, Hukuk Bilimine GiriĢ dersleri (Prof. Dr. Pertev Bilgen gözetiminde), Fen Bilimleri Fakültesi, Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Uluslararası ve Ulusal Deniz Hukuku Pratikleri (Prof. Dr. Pertev Bilgen gözetiminde),

8 5. ĠletiĢim Fakültesi, Anayasa Hukuku dersleri (Prof. Dr. Tayfun Akgüner gözetiminde, 1999 (Bahar). 6. ĠletiĢim Fakültesi, Hukukun Temel Kavramları dersleri (Prof. Dr. Tayfun Akgüner gözetiminde, 1999 (Bahar). B. Anadolu Üniversitesi 1. Açık Öğretim Fakültesi, Köln Bölgesinde yerleģik öğrenciler için Vergi Hukuku dersleri ve ders danıģmalığı, , , Açık Öğretim Fakültesi, Köln Bölgesinde yerleģik öğrenciler için ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersleri ve ders danıģmalığı, , , C. Polis Akademisi A.S. Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, Devlet Yapısı ve Nitelikleri dersi, (Tam yıl); (Tam yıl); (Tam yıl) D. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi: 1. Ġdare Hukuku, (Güz ve Bahar), (Güz ve Bahar), (Güz ve Bahar), (Güz ve Bahar); (Güz ve Bahar), (Güz ve Bahar), (Güz ve Bahar) 2. Yükseköğretim Mevzuatı, (Güz) 3. Kamu Ġhale Hukuku, (Güz) 4. Avrupa Topluluğu Kurumları (Bahar), (Bahar), (Bahar) 5. Atipik SözleĢmeler, (Bahar) 6. Siyasi Partiler, Seçim ve Parlamento Hukuku, (Güz) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomik Hukuk Yüksek Lisans Programı: 1. Enerji Hukukunun Anahatları, (Güz) 2. Elektrik Piyasalarının Düzenlenmesi, (Bahar), (Bahar), (Bahar) 3. Regülasyon Faaliyeti ve Regülasyon KuruluĢları, (Güz) 4. Enerji Hukukunun Anahatları ve Elektrik Piyasalarının Düzenlenmesi, (Bahar) 5. Ekonomik Kamu Hukukunun Temel Kavramları, (Güz), (Güz) 6. Kamu Ġhale Hukuku, (Bahar) 7. Uluslararası Enerji Hukuku, (Güz), (Güz) Meslek Yüksekokulu: Turizm Hukuku, (Güz), (Güz) E. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi: 8

9 Ġdare Hukuku, (Güz ve Bahar), (Güz ve Bahar), (Güz) XVII. Üniversite içi idari görevler A. İstanbul Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreteri, ġubat 1993-ġubat 1994 B. İstanbul Bilgi Üniversitesi 1. Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör DanıĢmanlığı, Kasım 2001 Eylül Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Aralık 2002 den bu yana sürdürülmektedir. 3. Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği, Aralık 2004 den bu yana sürdürülmektedir. 4. Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetmelik ÇalıĢma Grubu BaĢkanlığı, Kasım Eylül Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu üyeliği, Ocak 2002-Ekim Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üyeliği, Kasım 2002-Ekim Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Müfredat Komitesi Hukuk Fakültesi temsilciliği, Aralık 2009dan bu yana sürdürülmektedir. 8. Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Müfredat Komitesi Teknik ve Prosedürler Alt Komitesi BaĢkanlığı, Aralık 2009dan bu yana sürdürülmektedir. 9. Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Regülasyon Komitesi üyeliği, Aralık 2009 dan bu yana sürdürülmektedir. 10. Ġstanbul Bilgi Üniversitesi; Rektörlük Hukuk DanıĢmanlığı, Aralık 2009 dan bu yana sürdürülmektedir. XVIII. Üniversite dışı görevler ve mesleki deneyim 1. Kamu Ġhale Kurumu (4734 s. Kamu İhale Kanunu 53 (b) uyarınca bilgi ve görüşe başvurulmak üzere yapılan talep üzerine 2002 ve 2003 yıllarında görevlendirme) 2. Ġstanbul Rehber Odası, BaĢkan DanıĢmanı, Temmuz 2002 den bu yana sürdürülmektedir. 3. Turist Rehberleri Birliği, BaĢkan DanıĢmanı, Temmuz 2002 Temmuz Boğaziçi Üniversitesi, Rektör DanıĢmanı, Mayıs 2005 Aralık Esin& Co. Ortak Avukat Bürosu, DanıĢman, Ekim 2005-ġubat ELIG Esin-Lokmanhekim-Ġçtem-Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu, DanıĢman, ġubat 2006-ġubat Turkcell ĠletiĢim A.ġ., DanıĢman, Nisan 2006-Mart EsinĠĢmen Ortak Avukat Bürosu, DanıĢman, ġubat 2007-Aralık Türkiye Futbol Federasyonu, UyuĢmazlık Çözüm Kurulu Üyesi, Nisan 2008 den bu yana sürdürülmektedir. 10. Özyeğin Üniversitesi, DanıĢman, Haziran 2008 den bu yana sürdürülmektedir. 9

10 11. Esin Hukuk Bürosu, DanıĢman, Nisan 2009 dan bu yana sürdürülmektedir. 12. Türkiye Satranç Federasyonu, Hukuk Kurulu Üyesi, ġubat 2010 dan bu yana sürdürülmektedir. XIX. Burslar 1. Lisans sonrası araģtırma bursu, Ġsviçre Yabancı Öğrenciler Burs Komisyonu (Eidgenössische Stipendienkommission für Ausländische Studierende), AraĢtırma konusu: Ġdari Usuller, (Dokuz ay süreli burs araģtırma baģarısı nedeniyle üç ay uzatılmıģtır.) 2. Doktora bursu, Konrad Adenauer Vakfı (Konrad-Adenauer-Stiftung e.v., Germany), Ağustos 1994-Aralık 1998 ve Kasım 1999-Ocak (Mart 2010) 10

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE ÖZGEÇMİŞ 26 Temmuz 1943 Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Emin Memiş; 1968-969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğrenime başlamış ve 1972 973 yılında Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 14 Sayı: 2 Yıl : 2006 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Sahibi Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Prof. Dr. Mehmet AYAN (Dekan) Editör

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl: 2008 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Sahibi Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Prof. Dr. Mehmet AYAN (Dekan) Editörler

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yayın No: 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTILARI (1-12) Prof. Dr. Asaf VAROL Arş. Gör. Derya ÇETİN ELAZIĞ 2004 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BİRİNCİ İLETİŞİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER Adı Soyadı Ünvanı Görevi : M. Refik KORKUSUZ : Prof. Dr. : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır da doğdu. Henüz iki

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

İltica ve Göç Mevzuatı

İltica ve Göç Mevzuatı İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005 İltica ve Göç Mevzuatı

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj CV klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı...4 2 Dekanın Mesajı...5 3 Bölüm Başkanının Mesajı...6 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi...7 5 Vizyon...8

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 faaliyet dönemi ile ilgili 40. Olağan Genel

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı