Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Statüsü'ne dair Sözleşmenin 15. maddesi b bendi uyarınca,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Statüsü'ne dair Sözleşmenin 15. maddesi b bendi uyarınca,"

Transkript

1 Bakanlar Komitesi'nin Üye Devletlere Silahlı Kuvvetler Mensuplarının sahip oldukları İnsan Hakları konusunda verdiği CM/Rec(2010)4 sayılı Tavsiye Kararı (Bu karar, 24 Şubat 2010 tarihinde Bakan Yardımcılarının katılımıyla yapılan Bakanlar Komitesi Toplantısında alınmıştır) Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Statüsü'ne dair Sözleşmenin 15. maddesi b bendi uyarınca, Diğer amaçlara ilaveten Avrupa Konseyi'nin amacının ortak kuralların benimsenmesinin teşvik edilerek üye ülkeler arasında daha geniş kapsamlı bir birlik sağlamak olduğunu dikkate alarak; İnsan Hakları ve Temel Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme nin Ek Protokolünü (ETS No. 5) hatırda tutarak; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı, Avrupa Sosyal Şartı (ETS No.35) ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı (ETS No. 163) ışığında; Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'nin ilgili içtihadını ve Avrupa İşkencenin ve İnsanlık dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesinin standartlarını göz önünde bulundurarak; Başta Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme; Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme, Kadınlara karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılmasına ilişkin Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin Çocukların Silahlı Çatışmalara dâhil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol, İşkence ve diğer Zalimane, İnsanlık dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya karşı Sözleşme olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler belgeleri ile yukarıda belirtilen belgeler kapsamında kurulmuş olan izleme kuruluşlarının gözlemleri ve kararları göz önüne alarak; Bakanlar Komitesinin aldığı Zorunlu Askerlik Hizmetine karşı Vicdani Redde ilişkin (87) 8 sayılı Tavsiye Kararı, (2006) 1742 sayılı "Silahlı Kuvvetler Mensuplarının Sahip olduğu İnsan Hakları", (2005) 1714 sayılı "Oy Kullanma Hakkının önündeki Kısıtlamaların Kaldırılması", (2002) 1572 sayılı "Silahlı Kuvvetler Personelinin Örgütlenme Hakkı", (2001) 1518 sayılı "Avrupa Konseyi üye ülkelerinde Zorunlu Askerliğe Karşı Vicdani Ret Hakkının Uygulanması ve (1998) 1380 sayılı "Askere Alınmış olan Kişilerin İnsan Hakları"na ilişkin Parlamenter Meclisi'nin aldığı tavsiye kararlarını dikkate alarak; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokrasi Kurumları ve İnsan Hakları Şubesi (OSCE/ODIHR) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Denetimi Merkezi (DCAF) tarafından 2008 yılında yayınlanan "Silahlı Kuvvetler Personelinin sahip olduğu İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklere ilişkin El Kitabını göz önünde bulundurarak; üye devletlerin hükümetlerine: 1. Bu tavsiye kararının ek bölümünde belirtilen ilkelerin silahlı kuvvetler personeline ilişkin ulusal mevzuat ve uygulamalara uyumlu olmasını sağlamayı; 2. silahlı kuvvetler personelinin insan hakları ve temel özgürlüklere ilişkin farkındalıklarını artırmak ve personelin insan haklarına ilişkin bilgisini artırmaya yönelik eğitimler düzenlemek amacıyla gerektiğinde çeviri de dahil olmak üzere uygun yollar ve eylemlerle bu tavsiye kararının yetkili sivil ve askeri makamlar ve silahlı kuvvetler üyelerine dağıtılmasını sağlamayı; 3. Tavsiye kararın alınmasından sonra iki yıl içerisinde kararın uygulanmasını Bakanlar Komitesi nezdinde incelemeyi; tavsiye eder.,

2 CM/Rec(2010)4 sayılı Tavsiye Kararına Ek 1. Bu tavsiye kararı silahlı kuvvetler personelinin iş ve hizmet hayatı bağlamında sahip olduğu insan hakları ve temel özgürlüklerden faydalanmasına ilişkin bir karardır. Genel İlkeler 2. Askeri hayatın kendine özgü özelliklerini dikkate alarak statüsü ne olursa olsun silahlı kuvvetler personeli devletlerin tabi olduğu ölçüde İnsan Hakları ve Temel Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır), Avrupa Sosyal Şartı, gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı (bundan sonra "Şart" olarak anılacaktır) ve ilgili diğer insan hakları belgeleri ile garanti altına alınmış haklardan faydalanır. 3. Sözleşmenin 15. maddesi ve Avrupa Sosyal Şartının 30. maddesi uyarınca savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir acil durum halinde devletler, durumun aciliyetinin gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan diğer yükümlülüklerine ters düşmemek koşuluyla bu Sözleşmede ve Şartta öngörülen yükümlülüklerinin bazılarını askıya alabilir. 4. Sözleşmenin 15. maddesi kapsamındaki istisnai durumlar şu haklar için geçerli değildir: savaş durumunun getirdiği hukuka uygun fiillerden kaynaklanan ölümler haricinde yaşam hakkı, işkence ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezanın yasaklanması, kölelik ve zorla çalıştırmanın yasaklanması, kanunlarda yer almayan hiçbir cezanın verilememesi ilkesi ve aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı. 5. Aşağıdaki haklar ve özgürlüklere beraberindeki ilkelere uygun olarak riayet edilir ve uygulanır: A. Silahlı kuvvetler mensuplarının yaşama hakkı vardır. 6. Silahlı kuvvetler mensupları net ve meşru bir askeri amaç olmadıkça önlenebilecekken hayatlarının riske atıldığı durumlara veya hayati tehlikenin dikkate alınmadığı koşullara maruz bırakılmamalıdır. 7. Bir silahlı kuvvetler mensubunun şüpheli şekilde ölmesi durumunda veya yaşama hakkının ihlal edildiğine dair iddialar karşısında bağımsız ve etkin bir soruşturma yürütülmelidir. 8. Üye devletler silahlı kuvvetler mensuplarının yaşama hakkıyla bağdaşmayan fiillerin bildirilmesini teşvik etmek ve bu tür fiilleri bildiren şahısları mukabeleye karşı korumak için gereken önlemleri almalıdır. 9. Silahlı kuvvetler mensupları hiçbir şekilde ölüme mahkûm edilmemeli veya infaz edilmemelidir. B. Hiçbir silahlı kuvvetler mensubu işkenceye ya da insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaya maruz bırakılamaz. 10. Üye devletler silahlı kuvvetler mensuplarının işkence ya da insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezaya maruz kalmasını engellemek için gereken önlemleri almalıdır. Askere alınmış kişiler gibi hassas gruplara ayrı bir önem verilmelidir. 11. Silahlı kuvvetler mensupları Sözleşmenin 3. maddesini ihlal eden bir muameleyle karşılaştığına dair bir iddia ortaya attığında veya yetkili makamların böyle bir muamelenin gerçekleştiğine dair şüphe uyandıracak sağlam gerekçeleri olduğunda derhal bağımsız ve etkin resmi bir soruşturma açılmalıdır. 12. Üye devletler silahlı kuvvetler içinde işkence veya kötü muamele fiillerinin yetkililere bildirilmesini teşvik etmek ve bu tür fiilleri yetkililere bildiren şahısları mukabeleye karşı korumak amacıyla gereken önlemleri almalıdır. 13. Özellikle de özgürlüklerinden mahrum bırakıldıklarında silahlı kuvvetler mensuplarına insani bir yaklaşımla ve tüm insanların doğuştan sahip olduğu onura yakışır biçimde muamele edilmelidir.

3 C. Silahlı kuvvetler mensupları zorla veya zorunlu çalışmaya tabii tutulamaz. 14. Askerlik veya zorunlu askerlik yerine yapılan hizmetler zorla veya zorunlu çalışma olarak görülmemelidir. Zorunlu askerlik yerine yapılan hizmetin süresi ve niteliği askerliğe kıyasla cezalandırıcı, orantısız veya makul olmayan biçimde olmamalıdır. 15. Acil durumlar ve kanuna uygun biçimde yapılan sivil yardımlar hariç olmak üzere silahlı kuvvetler mensuplarından milli savunma hizmeti kapsamında üstlendikleri görevlerle bağdaşmayan vazifeleri yerine getirmek üzere faydalanılmamalıdır. 16. Yetkili makamlar silahlı kuvvetler mensuplarından silahlı kuvvetlerden ayrılma haklarına makul olmayacak ölçüde kısıtlama getirecek ve zorla çalıştırmaya denk düşecek sürede bir hizmet yerine getirmesini istememelidir. D. Askeri disiplin adil olma özelliği taşımalı ve usule ilişkin güvenceler verilmelidir. 17. Her üye devlet kendi askeri disiplin sistemini düzenlemeye yetkindir ve konuya ilişkin belli bir takdir payına sahiptir. Fakat sadece askeri disipline, düzene, güvenlik veya emniyete tehdit teşkil edebilecek davranışlar disiplin suçu olarak tanımlanabilir. Verilen ceza işlenen suçla orantılı olmalıdır. 18. Toplu cezalandırma yasaklanmalıdır. 19. Silahlı kuvvetler mensuplarının hangi davranışlarının veya ihmallerinin disiplin suçu teşkil ettiği, disiplin duruşmalarında uyulacak prosedürler, verilebilecek cezaların türleri ve süresi, bu tür cezaları verme yetkisine sahip makamlar ve temyiz hakkının olup olmadığına dair hususlar kanunda belirtilmelidir. 20. Silahlı kuvvetler mensuplarının disiplin kurallarını ihlal ettiğine dair her türlü iddia derhal yetkili makamlara bildirilmelidir. Yetkili makamlar da bu iddiaları gecikmeksizin soruşturmalıdır. 21. Haklarında disiplin suçu isnat edilen silahlı kuvvetler mensuplarına derhal ayrıntılı biçimde hakkındaki suçlamaların niteliğiyle ilgili bilgi verilmelidir. Sözleşmenin 6. maddesinin geçerli olduğu durumlarda silahlı kuvvetler mensupları adil yargılanma hakkından yararlanmalıdır. Hakkında suçlamalar olan personele ayrıca daha üst ve bağımsız bir kuruluşa temyiz için başvurma fırsatı da verilmelidir. E. Silahlı kuvvetler mensupları özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. 22. Sözleşmenin 5. maddesi 1. paragrafında belirtilen durumlar hariç ve kanunda belirtilen usule uygun olarak hiçbir silahlı kuvvetler mensupları özgürlüğünden mahrum bırakılmamalıdır yaş altı şahısların askere alınmasına devam edildiği sürece bu şahıslar sadece son çare olarak ve mümkün olan en kısa süre için alıkonulmalıdır. Ayrıca alıkonulduklarında bu şahıslar yüksek çıkarlarına aykırı olmadıkça yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulmalıdır. 24. Alıkonulan veya tutuklanan silahlı kuvvetler mensuplarına derhal şu konularda bilgi verilmelidir: alıkonulma veya tutuklanma nedenleri; kendilerine yöneltilen suçlamalar; usule ilişkin hakları. 25. Silahlı kuvvetler mensupları ceza gerektiren bir suç nedeniyle alıkonulduğunda veya tutuklandığında derhal bir hakim veya yasayla yargı yetkisini kullanmaya yetkili kılınmış sair makamların karşısına çıkarılmalı ve makul bir süre içinde yargılanmalı ya da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalıdır. 26. Özgürlüğünden mahrum bırakılmış silahlı kuvvetler mensupları tutuklamanın hukuka uygunluğu hakkında kısa süre içinde karar verilmesi ve, eğer tutuklama hukuka aykırı ise, salıverilmek için bir mahkemeye başvurma hakkına sahip olmalıdır. 27. Sözleşmenin 5. maddesi 1. paragrafına göre özgürlükten mahrum bırakılma anlamına gelecek her türlü disiplin cezası veya önlemi bu hükümde yer alan şartlara uyumlu olmalıdır.

4 F. Silahlı kuvvetler mensuplarının adil yargılanma hakkı vardır. Cezai Konularda 28. Ulusal kanunlarda ister disiplin takibatı ister cezai takibat olarak nitelendirilmiş olsun suçun mahiyeti ve muhtemel cezanın ciddiyeti ile amacı açısından sözleşmeye göre cezai nitelik taşıyan tüm adli işlemler için adil yargılanma teminatı geçerli olmalıdır. 29. Cezai kovuşturmalarda görev yapan adli makamların bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumak amacıyla yasal takibatı yürüten makamlar ve mahkeme hükmünü veren makamlar arasında net bir ayrım olmalıdır. 30. Haklarında ceza gerektiren suç isnat edilen silahlı kuvvetler mensuplarına sivillere karşı yürütülen cezai kovuşturmalarda olduğu düzeyde ceza davası dosyasına tam erişim olanağı verilmelidir ve savunmalarını sunma hakkı tanınmalıdır. 31. Haklarında suçlu hükmü verilen silahlı kuvvetler mensupları sivillere karşı yürütülen cezai kovuşturmalarda olduğu gibi bağımsız ve yetkili bir üst makama kararı temyiz için başvurabilmelidir. Başvurulan üst makam Sözleşmenin 6. maddesinde yer alan şartlara tam olarak uyum sağlayan bağımsız ve tarafsız bir mahkeme olmalıdır. Sivil Konularda 32. Silahlı kuvvetler mensuplarının sahip olduğu sivil hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla mahkemeye erişme hakkına ilişkin her türlü istisna kanunlarda açıkça ifade edilmeli ve kamu yararına tarafsız bir zeminde gerekçelendirilmelidir. Askeri Mahkemelerde Usule İlişkin Güvenceler 33. Askeri mahkemelerin örgütlenmesi ve işleyişi kapsamında herkese adli kovuşturmanın her aşamasında yetkili, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı tanınmalıdır. 34. Silahlı kuvvetler mensupları yetkili bir mahkemede açık bir duruşmada yargılanma hakkına sahip olmalıdır. Oturumların gizli olması istisnai durumlarda söz konusu olmalı ve bu kapsamda gereken izin spesifik ve iyi gerekçelendirilmiş bir kararla alınmalıdır. Bu kararın hukuka uygunluğu incelemeye tabidir. G. Silahlı kuvvetler mensupları özel hayat ve aile hayatına, ev hayatı ve yazışmalarına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına yönelik kamu makamlarının yapacağı her türlü müdahale Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi 2. paragrafında yer alan şartlara uygun olmalıdır. 35. Devletler milli güvenliğe dayanarak özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkına yönelik kısıtlamalar getirmeye çalıştığında sadece milli güvenliğe yönelik gerçek bir tehdit söz konusu olduğunda bu şekilde davranmalıdır. 36. İşlenmiş bir suç şüphesi olmadıkça veya en üst düzey güvenlik soruşturması kapsamında gerekmedikçe silahlı kuvvetler mensupları özel hayatlarının en mahrem yönlerini de kapsayacak soruşturmalara maruz bırakılmamalıdır. 37. Askere alınmış şahıslar ailelerinin ve evlerinin mümkün olduğunca yakınında bir yerde görevlendirilmelidir. Silahlı kuvvetlerde çalışan profesyonel askerlerin evlerine en yakın yerlerin uzağında görevlendirilmeleri sadece operasyonların etkililiği için kullanılacak bir yöntem olmalı ve bir disiplin cezası olarak bu yönteme başvurulmamalıdır. 38. Silahlı kuvvetler personeli yurt dışında görevlendirildiğinde mümkün olduğunca kısa sürede özel temaslarını kurabilmeli ve kendilerine bu temasları kurabilmek için gereken araçlar sağlanmalıdır. Silahlı kuvvetler personeli yurt dışında görevlendirildiğinde onlara yakınları da eşlik ediyorsa bu kişiler için görev öncesi, sonrası ve görev sırasında katılabilecekleri yardım programları düzenlenmelidir.

5 39. Küçük çocukları olan silahlı kuvvetler mensupları annelik veya babalık izninden ve uygun çocuk yardımlarından faydalanmalı, ana okullarına ve çocuklara yönelik yeterli eğitim ve sağlık sistemlerine erişebilmelidir. H. Silahlı kuvvetler mensupları düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak üzerinde uygulanacak her türlü kısıtlama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. maddesi 2. paragrafından yer alan hükümlere uygun olarak uygulanmalıdır. 40. Silahlı kuvvetler mensupları herhangi bir zamanda din veya inanç değiştirme hakkı da dahil olmak üzere düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir. Askerlik hayatının kısıtları çerçevesinde bu hakkın kullanımı üzerine bazı kısıtlamalar getirilebilir. Fakat getirilecek her türlü kısıtlama Sözleşmenin 9. maddesinin 2. paragrafında yer alan şartlara uygun olmalıdır. Silahlı kuvvetler mensupları din veya inançları nedeniyle hiçbir ayrımcılığa maruz kalmamalıdır. 41. Zorunlu askerlik hizmetinin amaçları kapsamında askere alınan kişilere vicdani retçi statüsü kazanabilme hakkı tanınmalı ve sivil içerikli alternatif bir hizmet bu kişilere önerilmelidir. 42. Silahlı kuvvetlerde profesyonel olarak görev yapan kişiler vicdani sebepler nedeniyle silahlı kuvvetlerden ayrılabilmelidir. 43. Silahlı kuvvetler mensuplarının vicdani sebepler nedeniyle silahlı kuvvetlerden ayrılma talepleri makul bir süre içinde incelenmelidir. Talepleri inceleme sürecindeki silahlı kuvvetler mensupları mümkün olduğu durumlarda savaşmayı gerektirmeyen görevlere getirilmelidir. 44. Vicdani sebepler nedeniyle silahlı kuvvetlerden ayrılma yönündeki herhangi bir talep reddedildiğinde son aşamada bağımsız ve tarafsız bir kurum tarafından incelenmelidir. 45. Vicdani sebeplerle silahlı kuvvetlerden yasal yollarla ayrılmış olan silahlı kuvvetler mensupları ayrımcılığa veya cezai kovuşturmaya maruz bırakılmamalıdır. Vicdani sebeplerle silahlı kuvvetlerden ayrılma talebinde bulunma sonucunda talep sahiplerine karşı ayrımcılık veya cezai kovuşturma söz konusu olmamalıdır. 46. Silahlı kuvvetler mensupları yukarıdaki 41 ila 45 sayılı paragraflarda bahsedilen haklarla ve bu hakları kullanmaya ilişkin prosedürlerle ilgili bilgilendirilmelidir. I. Silahlı kuvvetler mensupları ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu ifade özgürlüğünden faydalanılmasına yönelik her türlü kısıtlama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi 2. paragrafından yer alan hükümlere uygun olarak uygulanır. 47. İfade özgürlüğü hakkı kapsamında fikir sahibi olma, fikir ve bilgi alma ve fikrini açıklama özgürlüğü yer alır. Silahlı kuvvetler mensupları da dâhil olmak üzere herkesin bu özgürlüklerden faydalanması bazı görev ve sorumlulukları da beraberinde getirir. Kargaşa veya suçun önlenmesi, sağlık veya ahlaki değerlerin korunması, başkalarının itibar veya haklarının korunması, gizlilik şartıyla alınmış bilgilerin açığa çıkmasının önlenmesi veya yargı sisteminin yetkileri ya da tarafsızlığının korunması amacıyla bu özgürlükten faydalanılması hususu; milli güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamuoyu emniyetinin yararına demokratik bir toplum için gerekli olan ve kanunlarda tanımlanan bazı formalite, koşul, kısıtlama veya cezalara tabi olabilir. Bu tür önlemler orantılı olmalı, keyfi olmamalı ve makul ölçüde ön görülebilir olmalıdır. 48. Silahlı kuvvetlerin düzgün biçimde işleyişinin silahlı kuvvetler mensuplarının bu işleyişi bozmasını engellemek için tasarlanmış hukuk kuralları olmadan mümkün olmadığı düşünüldüğünde askeri disipline yönelik gerçek bir tehdit olduğunda ifade özgürlüğüne yönelik uygulanacak her türlü kısıtlama yukarıda bahsi geçen şartlara uygun olmalıdır. Örneğin, bu kısıtlamalar askeri görevlerin nasıl yerine getirildiği veya silahlı kuvvetlerin siyasi tarafsızlığının etkilenip etkilenmediği ile ilgili olabilir.

6 J. Silahlı kuvvetler mensuplarının kendilerine ilişkin bilgilere erişme hakkı vardır. 49. Askere alınacak acemi erlere askere alma ve göreve başlama sürecinin tüm yönleri ile silahlı kuvvetlere katılınca verecekleri taahhütlerin niteliğine ilişkin detaylı ve eksiksiz bilgi verilmelidir. Askere alınacak kişiler 18 yaşın altındaysa bu bilgiler kişilerin ebeveynleri veya yasal vasilerine de verilmelidir. 50. Silahlı kuvvetlerin eski ve şu anki mensupları talepleri üzerine sağlık raporları da dahil olmak üzere kendi kişisel verilerine erişebilmelidir. 51. Silahlı kuvvetlerin halihazırdaki mensupları ve mümkünse önceki mensupları da geçmişteki ve şimdiki hizmetleri sırasında potansiyel olarak sağlığa zararlı koşullara maruziyetleriyle ilgili bilgilere erişebilmelidir. 52. Dokümanlar tarafsız biçimde gizli olarak sınıflandırılmışsa veya kısıtlamalarla milli güvenliğin korunması, savunma veya uluslararası ilişkiler amaçlanıyorsa bilgiye erişim kısıtlanabilir. Bu tür kısıtlamalar uygun biçimde gerekçelendirilmelidir. K. Silahlı kuvvetler mensupları barışçı toplantı yapma ve örgütlenme özgürlüğüne sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına ilişkin getirilecek her türlü kısıtlama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesi 2. paragrafında yer alan şartlara uygun olmalıdır. 53. Kargaşa veya suçun önlenmesi, sağlık veya ahlaki değerlerin korunması, başkalarının özgürlük veya haklarının korunması amacıyla milli güvenlik veya kamuoyu emniyetinin yararına demokratik bir toplum için gerekli olan ve kanunlarda tanımlanan kısıtlamaların haricinde barışçı toplantı yapma ve örgütlenme özgürlüğünün kullanılmasına ilişkin hiçbir kısıtlama getirilmemelidir. 54. Silahlı kuvvetler mensupları kendi çıkarlarını temsil eden bağımsız örgütlere katılma hakkına ve örgütlenme hakkıyla toplu sözleşme hakkına sahip olmalıdır. Bu haklar temin edilmediğinde bu tür kısıtlamalar için öne sürülen gerekçeler incelenmeli ve toplanma ve örgütlenme hakkına yönelik getirilen gereksiz ve orantısız kısıtlamalar kaldırılmalıdır. 55. Yasalara uygun olarak kurulmuş askeri dernekler veya sendikalara üye olduğu için hiçbir silahlı kuvvetler mensubuna karşı disiplin işlemi veya ayrımcı tedbir uygulanamaz. 56. Bu konuda bazı kısıtlamalar getirilmesi için meşru bir zemin olmadığı sürece silahlı kuvvetler mensupları siyasi partilere katılma hakkına sahip olmalıdır. Özellikle de silahlı kuvvetler mensubunun aktif görevde olduğu zamanlar gibi meşru bir zemin çerçevesinde bu tür siyasi faaliyetler yasaklanabilir ila 56. paragraflarda yer alan hükümler silahlı kuvvetler mensuplarının bu haklardan faydalanmasına yönelik yasalara uygun kısıtlamalar getirilmesinin önünde bir engel olmamalıdır. L. Silahlı kuvvetler mensupları seçme ve seçilme hakkından faydalanır. 58. Silahlı kuvvetler mensuplarının seçimlerle ilgili haklarına getirilecek ve meşru bir amaç çerçevesinde artık gerekli ve orantılı olma niteliğini kaybetmiş her türlü kısıtlama kaldırılmalıdır. 59. Üye devletler bir üyenin adaylığı sırasında veya seçimlerde sonra görev dönemi boyunca silahlı kuvvetlere üyelikle ilgili kısıtlamalar getirebilir. M. Silahlı kuvvetler mensupları evlenme hakkına sahiptir. 60. Silahlı kuvvetler mensupları sivillere tanınan haklara uygun olarak evlenme ve medeni ortaklıklar kurma hakkına sahip olmalıdır.

7 N. Silahlı kuvvetlerin tüm mensupları kendilerine ait malların korunması hakkından faydalanır. 61. Başta askere alınmış silah altındaki kişiler olmak üzere tüm silahlı kuvvetler mensuplarının silahlı kuvvetlere katıldıklarında el konulan malları askerlik hizmetinin sonunda kendilerine iade edilmelidir. O. Silahlı kuvvetler mensuplarına yeterli bir standartta konaklama imkânı verilmelidir. 62. Silahlı kuvvetler üyelerine ve ailelerine özellikle de uyuma amaçlı konaklama imkânı sağlandığında bu imkan mümkün olduğunca mahremiyete dikkat edilerek temin edilmelidir. Ayrıca sağlık ve hijyen açısından temel şartlara da uyulmalıdır. P. Silahlı kuvvetler mensupları adil bir ücret ve emeklilik maaşı alma hakkına sahip olmalıdır. 63. Silahlı kuvvetlerde profesyonel olarak görev yapan kişiler yaptıkları iş karşılığında kendilerine saygın bir hayat standardı sağlayacak bir ücret almalıdır. Bu ücret zamanında ödenmelidir. 64. Silahlı kuvvetlerde çalışan erkek ve kadınlar eşit işe veya eşit değerde işe eşit ücret hakkına sahip olmalıdır. 65. Silahlı kuvvetlerde profesyonel olarak tam zamanlı çalışan kişiler hiçbir ayrımcılığa maruz bırakılmadan zamanında ödenmesi gereken yeterli miktarda bir emeklilik aylığı alma hakkına sahip olmalıdır. Q. Silahlı kuvvetler mensupları işyerinde onurlu yaşam, sağlık koruması ve güvenlik hakkına sahip olmalıdır. 66. Silahlı kuvvetler mensupları cinsel tacize maruz kalmama hakkı da dahil olmak üzere işyerinde onurlarının korunması hakkına sahip olmalıdır. 67. Silahlı kuvvetler mensupları belli sürelerde dinlenme hakkına sahip olmalıdır. Dinlenme süreleri mümkün olduğunca askeri eğitimlere ve operasyon planları içine dahil edilmelidir. Silahlı kuvvetlerde profesyonel olarak görev yapan kişiler ücretli tatil hakkına sahip olmalıdır. 68. Silahlı kuvvetler mensupları epidemi, endemik veya diğer hastalıklara maruz kalabilecek durumda olduğunda veya maruz kaldığında bu kişilerin sağlığını korumak için uygun önlemler alınmalıdır. 69. Üye devletler başta askeri çalışma ortamında mevcut olan tehlikelerin sebeplerini en aza indirmek suretiyle silahlı kuvvetler mensuplarının yaptığı işten kaynaklanan, bu işle ilgili veya bu işin ifası sırasında ortaya çıkan kaza ve sağlık sorunlarının önlenmesi için uygun önlemleri almalıdır. 70. Silahlı kuvvetler mensupları sağlık hizmetlerine erişmeli ve tıbbi tedavi alabilme hakkına sahip olmalıdır. 71. Askeri operasyonlar sırasında silahlı kuvvetler mensuplarına tıbbi bakım hizmetleri mümkün olduğunca hızlı biçimde sağlanmalıdır. 72. Silahlı kuvvetler mensupları görev sırasında yaralandığında bu kişilere yeterli sağlık bakım hizmeti ve uygun olduğu durumlarda ödenek verilmelidir. Ayrıca bir tazminat sistemi oluşturulmalı ve uygun olduğu durumlarda görev esnasında silahlı kuvvetler mensuplarının hayatını kaybetmesi durumunda ödenek verilmelidir. 73. Görevi sırasında yaralanması veya hastalanması sonucunda silahlı kuvvetlerden ayrılan kişiler için uygun bir tazminat programı oluşturulmalıdır. 74. Silahlı kuvvetlerde profesyonel olarak çalışıp da silahlı kuvvetlerden ayrılan kişilere sivil hayata hazırlanmaları için uygun personel sosyal yardım paketleri ve programları sunulmalıdır.

8 R. Silahlı kuvvetler mensupları uygun ve yeterli beslenme hakkına sahip olmalıdır. 75. Silahlı kuvvetler mensuplarına yaş, sağlık durumu, din ve yapılan işin niteliği gibi unsurlar dikkate alınarak uygun bir beslenme düzeni sunulmalıdır. 76. Silahlı kuvvetler mensuplarına her zaman temiz içme suyu sağlanmalıdır. S. Silahlı kuvvetler mensupları ayrımcılık yapılmadan sahip oldukları hak ve özgürlüklerden faydalanır. 77. Silahlı kuvvetler mensuplarına iş ve hizmet hayatı boyunca ve silahlı kuvvetlere erişim bağlamında cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, renk, dil, din, siyasi görüşler veya diğer görüşler, milliyet veya toplumsal köken, ülke içindeki bir azınlığa ait olma, mülkiyet, doğum veya diğer statüler başta olmak üzere hiçbir gerekçeye dayanarak insan hakları ve özgürlüklerle ilgili ayrımcılık yapılmamalıdır. Kıyaslanabilir durumlarda bireyler arasında ayrım yapılmasının muharebe etkinliği gibi meşru bir amaç kapsamında tarafsız ve makul bir gerekçesi varsa ve bu amaçla kullanılan araçlar hedefle orantılı ise ayrımcılığın yasaklanması ilkesi ihlal edilmiş olmayacaktır. 78. Silahlı kuvvetler mensupları sahip oldukları hak ve özgürlüklerle ilgili ayrımcılığa uğradıklarına ilişkin iddialarını ilgili ulusal makamlara sunma hakkına sahip olmalıdır. T. Silahlı kuvvetlerde askere alınmış 18 yaş altı kişilerin sahip olduğu hak ve özgürlüklerin korunmasına özel bir önem verilmelidir. 79. Devletler 18 yaşına gelmemiş kişilerin silahlı kuvvetlere zorunlu asker olarak alınmamasını sağlamalıdır. Üye ülkeler 18 yaşının altındaki kişilerin silah altına alınması durumunda asgari olarak şu güvenceleri sağlamalıdır: bu kişiler tamamen gönüllü olarak askere alınmalıdır; ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin bilgilendirilmiş onayı alındıktan sonra bu kişiler askere alınmalıdır; askerlik hizmeti kapsamında üstlenecekleri görevlerin ne olduğuna ilişkin bu kişiler ve ebeveynleri ya da yasal vasilerine eksiksiz bilgi verilmelidir; askerliğe kabul edilmeden önce bu kişiler kaç yaşında olduklarıyla ilgili güvenilir kanıtlar sunmalıdır. 80. Silahlı kuvvetlerdeki 18 yaş altı kişiler genel iyilik hali için gerekli olan bu tür koruma ve bakım hizmetlerini alma ve istihdam edildikleri ya da askerliklerini yaptıkları koşullar da dahil olmak üzere refah durumlarıyla ilgili şikayette bulunabilme hakkına sahip olmalıdır. 81. Silahlı kuvvetlerdeki 18 yaş altı herkes ebeveynleriyle veya yasal vasisiyle/vasileriyle düzenli olarak kişisel iletişim ve doğrudan temaslarını sürdürme hakkına sahip olmalıdır. 82. Üye ülkeler 18 yaşına basmamış silahlı kuvvetler mensuplarının muharebelere katılmamasını sağlayacak tüm uygun önlemleri almalıdır. U. Silahlı kuvvetler mensupları insan hakları ve uluslararası insan hakları hukuku alanında eğitim almalıdır. 83. Silahlı kuvvetler mensupları sahip oldukları insan hakları da dahil olmak üzere insan haklarıyla ilgili farkındalıklarını yükseltmek amacıyla eğitim almalıdır. 84. Eğitim sırasında silahlı kuvvetlerin askeri kanadına mensup kişiler; soy kırım, savaş suçu, insanlığa karşı işlenmiş suç veya işkenceye denk düşecek bariz biçimde hukuk dışı bir düzene itiraz etmekle görevli oldukları konusunda bilgilendirilmelidir. V. Silahlı kuvvetler mensuplarına insan haklarıyla ilgili şikayetlerini olarak bağımsız bir kuruluşa iletme olanağı tanınmalıdır. 85. Taciz veya zorbalık kurbanı olduğunu iddia eden silahlı kuvvetler mensuplarının emir komuta zincirinden bağımsız bir şikayet mekanizmasına erişimleri olmalıdır.

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Haklarım var, Hakların var, Hakları var...

Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Çocuk haklarına giriş Herkesin hakları vardır. Ayrıca, 18 yaşından küçük bir erkek veya kız çocuğu olarak sizin özel bazı haklarınız vardır. Bu hakların bir listesi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER

SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER 307 Savcıların Rolüne Dair İlkeler SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER 27 Ağustos-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Küba'nın Havana şehrinde yapılan 8. Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Suçluların Islahı

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ. 1. Herkes, kendi bedensel ve ruhsal dokunulmazlığına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ. 1. Herkes, kendi bedensel ve ruhsal dokunulmazlığına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Madde 1. - İnsanlık onuru İnsanlık onuru, ihlal edilemez. Saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Madde 2. - Yaşama hakkı 1. Herkes, yaşama hakkına sahiptir. 2. Hiç kimse, ölüm

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014 Geçici Koruma Uluslararası Standartlar BMMYK Kasım 2014 Amaç ve Kapsam Amaç: Geçici koruma ve kitlesel akın kavramları ile geçici koruma ile ilgili uluslararası standartları anlamak Sunumda yer verilecek

Detaylı

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi: Hâkimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği Ve Rolü Hakkında Üye Devletlere Yönelik R (94) 12 Sayılı Tavsiye Kararı (Bakanlar Komitesince, Bakan

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

2.İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezalar

2.İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezalar 2.İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezalar I. Amaç Bu İlke Kuralları'nın amacı; AB ye, tüm dünyada işkence ve kötü muameleyi önlemek ve ortadan kaldırmaya yönelik

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 Başlangıç İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın

Detaylı

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU Avrupa Konseyi Strazburg, 31 Mayıs 2005 Konferans Web Sayfası: http ://www. coe. int/prosecutors Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ NİN 2014/4 SAYILI ELEKTRONİK İZLEME İLE İLGİLİ TAVSİYE KARARI

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ NİN 2014/4 SAYILI ELEKTRONİK İZLEME İLE İLGİLİ TAVSİYE KARARI T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ NİN 2014/4 SAYILI ELEKTRONİK İZLEME İLE İLGİLİ TAVSİYE KARARI DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Avrupa Konseyi

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM

10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM 15/3/2016 10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM S. No B. No Başvuru Konusu Sonuç 1. 2013/3050 2. 2013/5880 3. 2013/6297 4.

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

ZORLA KAYIP EDİLMEYE KARŞI HERKESİN KORUNMASINA DAİR BİLDİRİ

ZORLA KAYIP EDİLMEYE KARŞI HERKESİN KORUNMASINA DAİR BİLDİRİ 299 ZORLA KAYIP EDİLMEYE KARŞI HERKESİN KORUNMASINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulun 18 Aralık 1992 tarih ve 47/133 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir. Genel Kurul BM Şartı'nda ve diğer uluslararası

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

Devletlere Yönelik CM/Rec(2010)12 sayılı Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı

Devletlere Yönelik CM/Rec(2010)12 sayılı Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı Hâkimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği i ve Sorumlulukları Hakkında Üye Devletlere Yönelik CM/Rec(2010)12 sayılı Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı (Bakanlar Komitesi tarafından, 17 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilen

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI. Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI. Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 1.3.9. KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. BAŞLANGIÇ Genel Kurul, Eşitlik, güvenlik, özgürlük, bütün

Detaylı

Temel Haklar Şartı, 7-8 Aralık 2000 tarihinde "Nice Zirvesi"nde onaylandı. GİRİŞ

Temel Haklar Şartı, 7-8 Aralık 2000 tarihinde Nice Zirvesinde onaylandı. GİRİŞ AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR BİLDİRGESİ Temel Haklar Şartı, AB vatandaşlarının temel haklarını ve AB'nin vatandaşlarına karşı sorumluluklarını düzenliyor. Belge 13-14 Ekim 2000'de Fransa'nın Biarritz kentinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ELĞAY TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 18992/03) KARAR STRAZBURG 20 Ocak 2009 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

HALK AVUKATI ENSTİTÜSÜ ÇOCUK HAKLARI

HALK AVUKATI ENSTİTÜSÜ ÇOCUK HAKLARI OMBUDSPERSON HALK AVUKATI ENSTİTÜSÜ ÇOCUK HAKLARI Hayat insanların ortak seyahatidir. Bu seyahatin mümkün olduğu kadar güzel olması için, birbirimizin haklarına saygı duymalıyız. Bunu hem büyükler, hem

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı-

-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- -Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- Onaylama Türkiye, Yenilenmiş Avrupa Sosyal Şartını 27/06/2007 tarihinde onaylamış ve yenilenmiş Şart ta yer alan 98 paragraftan 91 ini kabul etmiştir (Türkiye daha önce

Detaylı

EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ

EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ Özel Sayı: Bağımsız Seçim Gözlemi Temmuz 2011 1 2 46 sivil toplum örgütünden oluşan Bağımsız Seçim İzleme Platformu Türkiye de ilk kez, uluslararası standartlar çerçevesinde,

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG 30 Kasım 2006 OLAYLAR Başvuran Nezir Künkül 1949 doğumlu bir Türk

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Madde 3, Çocuğun öncelikli yararı: Çocukları etkileyen bütün eylemler ve kararlarda çocuk için en iyi olan temel alınmalıdır.

Madde 3, Çocuğun öncelikli yararı: Çocukları etkileyen bütün eylemler ve kararlarda çocuk için en iyi olan temel alınmalıdır. Çocuk Haklarına dair Sözleşme (Çocuk Dostu Versiyon) Madde 1, Çocuğun tanımı: Sözleşmeye göre on sekiz yaşına kadar çocuksun. Madde 2, Ayrımcılık: Irk, renk, cinsiyet, din, görüş, köken veya ekonomik durum,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1)

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

30 Temmuz 2008 tarihinde Mahkeme başvuru sahiplerinin 3 Eylül 2008 e dek İran a sınır dışı edilmemeleri hakkında 39 sayılı Kuralı yayınladı.

30 Temmuz 2008 tarihinde Mahkeme başvuru sahiplerinin 3 Eylül 2008 e dek İran a sınır dışı edilmemeleri hakkında 39 sayılı Kuralı yayınladı. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. M.B. ve Diğerleri / Türkiye (36009/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI 15 Temmuz 2010 30 Temmuz 2008 tarihinde Mahkeme başvuru sahiplerinin 3 Eylül

Detaylı

Genel Eşit Muamele Yasası

Genel Eşit Muamele Yasası Genel Eşit Muamele Yasası Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 soru 10 cevap Türkisch 1 AGG nin amacı nedir? AGG nin amacı, aşağıdaki sebeplerden dolayı mağduriyet oluşumunu engellemek ve mevcut

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71 ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Prof. Dr. A. Gürhan Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı http://www.fisek.org Faks. 0312.395 22 71 İnsana verilen değerin bileşik göstergesi Güvence Sağlık Hak arama

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)]

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER A Genel Kurul Dağıtım GENEL A/RES/53/144 8 Mart 1999 Elli üçüncü oturum Gündem maddesi 110 (b) GENEL KURUL KARARI [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] 53/144. Evrensel Olarak

Detaylı

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek,

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek, SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL Bu Protokol u imzalamış bulunan Avrupa Konseyi ne üye Devletler, 13 Aralık 1977 tarihinde Paris te imzaya açılmış bulunan Suçluların İadesi

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsan haklarının

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme nin Seçmeli Protokolü

Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme nin Seçmeli Protokolü Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme nin Seçmeli Protokolü İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezanın

Detaylı

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3 Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda 20 Aralık 1993 tarihinde oylamaya başvurulmadan kabul edilmiştir. Genel Kurul, Tüm insanların eşitliği,

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ Adli Yardım Taleplerinin Đletilmesine Đlişkin Avrupa Sözleşmesi (092 No lu Cets) ve Bu Sözleşmeye Ek Protokol (179 No lu Cets) Uyarınca Yapılacak Başvuruda Kullanılmak Üzere

Detaylı

GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI

GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI 1 ÖNSÖZ...3 İlkelerimiz...4 Çalışma Prensiplerimiz...6 Çalışma Prensiplerimizin Uygulanması...7 Sosyal Sorumluluk...8 Çevreye Karşı Sorumluluk...13 Personel Eğitimleri

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ ETİK KURUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ ETİK KURUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ ETİK KURUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 (1) Bu yönetmelik, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği üyelerinin etik ihlallerine

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ NE

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ NE NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ NE İTİRAZ EDEN Adres : Ad Soyad (TC Kimlik no) : İTİRAZ KONUSU : Hakkımda İl/İlçe İdare Kurulunca kesilen Karar numaralı tarihli TL idari para cezası kararına itirazımdır. AÇIKLAMA

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru No. 5005/08 Sebahattin SUVAĞCI/Türkiye 16 Aralık 2014 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Işıl Karakaş, András

Detaylı

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Avrupa Konseyi insan hakları el kitapları Türkçeye Çeviren: Zeynep Güllü

Detaylı

İŞKENCENİN VE GAYRİ İNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELELERİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ

İŞKENCENİN VE GAYRİ İNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELELERİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 363 İşkencenin ve Gayri İnsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesi İŞKENCENİN VE GAYRİ İNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELELERİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 26 Kasım 1987 tarihinde

Detaylı

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 Diğer Mevzuat - Değiştirilen Hükümler 1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanun 2/7/1964 tarihli 492 sayılı

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

- Genel Gerekçe - Bu önerilerin amacı Kıbrıs ın kuzeyinde yerel mevzuatın parçası olan. Fasıl 105 Değişiklik Yasa Tasarısı Önerisi Gerekçeleri

- Genel Gerekçe - Bu önerilerin amacı Kıbrıs ın kuzeyinde yerel mevzuatın parçası olan. Fasıl 105 Değişiklik Yasa Tasarısı Önerisi Gerekçeleri - Genel Gerekçe - Bu önerilerin amacı Kıbrıs ın kuzeyinde yerel mevzuatın parçası olan Anayasa nın geçici 4. maddesi tahtında yürürlükte olan 1951 Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme nin 1., 31., 32.,

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamında Uluslararası Koruma. BMMYK Kasim 2014

Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamında Uluslararası Koruma. BMMYK Kasim 2014 Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamında Uluslararası Koruma BMMYK Kasim 2014 Amaç 1951 Cenevre Sözleşmesi odaklı olarak Uluslararası Mülteci Hukuku temel ilkelerini anlamak. Kitlesel akın durumları için

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT)

Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 3 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT nin Tanõtõmõ CPT nin Tanõtõmõ İşkencenin Önlenmesine

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -I- Bilindiği üzere 30 haziran 2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmış olup işyerlerinde

Detaylı

D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet

D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet Başvuru sahibi İran İşçi-Komünist Partisi ile İran daki İran Eşitlik ve Özgürlük İçin

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG 13 Nisan 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Alipour dosyası Veteriner olan Başvuru sahibi 1999

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı