Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE"

Transkript

1 ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk Hakký" mitingine davet etti. ABF'nin çaðrýsýnda þu görüþlere yer verildi : "Geçen sene 9 Kasým 2008 tarihinde gerçekleþtirmiþ olduðumuz büyük Alevi yürüyüþü sonrasý yapmýþ olduðumuz Ayýrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk Hakký mitinginin, devamýný bu sene 8 Kasým 2009 tarihinde Ýstanbul Kadýköy Meydanýnda yapacaðýz. Geçen sene yüzbinlerin dile getirmiþ olduðu taleplerimize karþý, bu güne kadar somut bir adým atýlmadýðý gibi, Alevi Çalýþtaylarý ile göz boyamaya ve sorunlarýmýzý zamana yayarak unutturmaya ve uyutmaya çalýþmaktadýrlar. Ýktidarýn bu vurdumduymazlýðýna karþý sesimizi daha gür yükseltmek, duymayan kulaklarýna sesimizi duyurmak üzere, tekrar alanlara çýkmamýz ve tekrar sesimizi yükseltmemiz gerekmektedir. Ülkemizin, demokrasisine sahip çýkmak, laikliðini korumak, yetmiþ iki millete bir nazarla bakarak çoðulcuðumuza ve çok kültürlülüðümüze sahip çýkmak için köklerimizin Hallac-ý Mansur dan, Þeyh Bedrettinden, Pir Sultandan, Hacý Bektaþý Veliden geldiðinin bilinci ile alanlarda, haklarýmýzýn peþinde olacaðýz, takipçisi olacaðýz. Ýþte bu nedenle, 8 Kasým 2009 da Ýstanbul Kadýköy Meydanýnda tekrar Zorunlu Din Dersinin Kaldýrýlmasýný, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Kaldýrýlmasýný, Asimilasyondan Vazgeçilmesini, Alevi Köylerine Cami Yapýlmamasýný, Ýmam Atanmamasýný... 2 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Deniz Feneri Zaman Kazanýyor Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturma kapsamýnda Ýstanbul da Deniz Feneri Derneði ne operasyon düzenlendi. Ekipler, sabahýn erken saatlerinden itibaren aralarýnda Fatih teki ana deponun da bulunduðu 17 ayrý adrese baskýn yaptý. Film yapým þirketleri, muhasebe bürolarý ve Kanal 7 binasýnda da arama yapýldý. Aramalarda polis bulunmazken, dýþarýdaki gazetecilere pasta börek daðýtýldý. Deniz Feneri Derneði Baþkaný Mehmet Cengiz, yaptýðý açýklamada Ankara Cumhuriyet Savcýlýðý nýn yürüttüðü soruþturma kapsamýnda geçen isimler içinde Deniz Feneri Derneði nin bulunmadýðýný iddia etti. 7 DE 6 DA ÝSTANBUL - Sözleþmeli öðretim görevlisi Özgür Sevgi Göral ý bir televizyon kanalýnda Kürt sorunu konusunda görüþ beyan edince, hak ettiði kadroya atamayan, Yýldýz Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi ne baðlý Ýnsan ve Toplum Bilimi Bölümü bu kez kadrolaþma iddialarýyla gündemde. 3 DE Bir Adým Olarak Felsefi Düþünce- Walter Benjamin Romantizm de Sanat Eleþtirisi Kavramý adlý doktora tezi için Novalis ten þöyle bir alýntý yapar: Kendi kendinin üstüne sýçrama edimi, her yerde en üstündür, yaþamýn ilk noktasý doðuþudur... Böylece her felsefe, felsefe yapanýn, kendisi hakkýnda felsefe yaptýðý, yani ayný zamanda tükettiði... ve tekrar yenilediði... yerde baþlar; böylelikle erdemin yaþamý baþlar, belki de onun sayesinde kapasite sonsuz artar (s.119). Benjamin in alýntýsý eleþtiri ve yaratým düþüncesinin, felsefi olanýn içindeki yerini anlamak için oldukça yerinde bir tercihtir. Bu tercihin bir baþka güzelliði, felsefi olanýn izinde yürüyecek genç bir düþünür olarak kendisinin, Novalis in bu sözlerini amentü olarak görmesidir. Hiç þüphesiz, bu alýntý, iki uzamý açýða sermektedir. Biri; felsefe ile felsefe yapanýn iliþkisi... 5 DE Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE

2 2 1 ons altýnýn 5 Ekim'deki spot piyasa fiyatý 1005 dolar dolaylarýnda idi. Ertesi gün 1026 dolara, 8 Ekim'de 1057 dolara, 14 Ekim'de 1069 dolara kadar yükseldi. Ben bu satýrlarý yazarken ise altýn 1051 dolar civarýnda seyrediyor. Ne olmuþtu da, 5 Ekim'den 14 Ekim'e, altýnýn fiyatý birden yüzde 6.4 artmýþtý? Batý gazetelerindeki kadar yaygýn bir biçimde olmasa da, yerli medyaya da yansýdýðý kadarýyla bu hýzlý ve ani artýþýn arkasýnda Ýngiliz Independent gazetesinin deneyimli Ortadoðu muhabiri Robert Fisk'in 6 Ekim'de yazdýðý bir makalenin olduðunu biliyoruz. O yazýda Fisk, Arap ülkelerinin Çin, Rusya ve Fransa ile birlikte petrol ticaretinde dolarýn kullanýmýna son vermek için gizli görüþmeler yaptýklarýný iddia ediyordu. Ayrýca bu ülkelerin 2012'ye kadar içinde yen, yuan, avro, altýn ve körfez ülkelerinin geliþtireceði yeni ortak paranýn yer alacaðý bir para sepetini kullanýma sokacaklarýndan da söz ediyordu. Hatta, daha da ileri giderek, 2012'ye kadarki geçiþ dönemi boyunca altýnýn tercih edilebileceðini de belirtiyordu. Ýþte bu haber altýn piyasasýný alt üst ederek, altýn fiyatýnýn rekor kýrmasýna sebeb oldu. Fisk'in haberine piyasalarýn kendinden geçerek reaksiyon göstermesi bizim için yeni bir þey deðil. Piyasa davranýþýnýn, reel ekonominin gidiþatýndan çok, ruhi ve ruhani faktörlerle belirlendiðini bilen biliyor. Kaderimizi bu piyasa adlý ilahi mekanizmaya terk etmemizden baþka çýkar yol göremeyenlerin, altýn piyasasýndaki ani indi-bindilere de bir rasyonellik yakýþtýracaklarýndan kuþkunuz olmasýn. O tür yorumlarý bir kenara koyacak olursak, Fisk'in haberini nasýl deðerlendirmek gerekir? Bence asýl soru bu. Bu konuda rastladýðým ilk deðerlendirmeler arasýnda Dean Baker'ýn yorumunun bazý yanlarý bana önemli geldi (7 Ekim, Foreign Policy). Baker'ýn Fisk'in yazýsýndaki argümaný ciddiye almayýþýnýn dayandýðý ekonomik gerekçe haklý. O da, esas olarak, petrol fiyatýnýn dolar üzerinden belirleniþinin, paranýn ölçü birimi fonksiyonuyla ilgili olduðunun Fisk tarafýndan gözden kaçýrýldýðý gerçeði. Yani, petrol fiyatýnýn altýn ya da baþka bir para sepeti cinsinden ifade ediliþi sadece bir muhasebe meselesi olmasý bakýmýndan kendi içinde önemli deðil. Baker'ýn belirttiði üzere, fiili olarak petrol ticaretin dolar yerine bir baþka ödeme aracý (paranýn bir baþka fonksiyonu) ile yapýlýyor olmasý bile dolarýn, dolayýsýyla ABD'nin gücünü sarsacak kadar büyük deðil. Kaldý ki, bu tür uygulamalarý engelleyen bir kurum veya kural olmadýðý gibi, kimi petrol üreticisi ülke hali hazýrda da petrol fiyatýný dolar cinsinden ifade etse bile, satýþ sýrasýnda avro, yen veya yuan kabul ediyor. Bütün petrol alým satýmý sadece dolar üzerinden yapýlýyor olsa bile bunun uluslararasý dolar ihtiyacý içindeki miktarý oldukça küçük. Baker'ýn Çin için yaptýðý hesaplamaya göre, Çin'in petrol için harcadýðý dolar miktarý elindeki dolar rezervinin sadece yüzde 0.5'ine tekabül ediyor. Baker'ýn yazýsýnda katýlmadýðým nokta bu tür geliþmeleri komplo teorileri olarak görüp, kýsa dönemdeki olasý etkilerinin abartýlýþýný geçerli ekonomik gerekçelerle çürüttükten sonra tamamen hafife almasý. Sanýrým, benimkine benzer eleþtirileri önlemek için Baker yazýsýnýn sonuna doðru ABD için esas tehlikenin, dolarýn rezerv para olarak kullanýmýnýn terk edilmesinde olduðuna da deðinmeyi ihmal etmemiþ. Peki, abartýlý olsa da Fisk'in sözünü ettiði geliþme ile, dolarýn rezerv para olmaktan çýkmasý, birini komplo teorisi, diðerini gerçek tehlike olarak görmemize yol açacak kadar birbirinden kopuk iki ayrý süreç mi? Bence, deðil... BirGün ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk Hakký" mitingine davet etti. ABF'nin çaðrýsýnda þu görüþlere yer verildi : "Geçen sene 9 Kasým 2008 tarihinde gerçekleþtirmiþ olduðumuz büyük Alevi yürüyüþü sonrasý yapmýþ olduðumuz ÝSTANBUL- Uluslararasý Af Örgütü Türkiye Þubesi Ýstanbul Galatasaray Meydaný'nda, 17 Ekim Yoksullukla Mücadele Günü'nde beslenme, saðlýk hizmetlerine ve temiz suya eriþim gibi ekonomik ve kültürel haklarýn acilen herkes için ulaþýlabilir olmasýný talep eden bir bir gösteri yaptý. UAÖ'nün konu ile ilgili açýklamasý þöyle: "1987 yýlýnýn Ekim ayýnda aðýr yoksulluk, þiddet ve açlýk maðdurlarý için, 1948'de Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'nin imzalandýðý Paris'te toplanan yüzbinlerce insan Yoksullukla Mücadele Günü'nün temellerini de atmýþ oldular. Bu insanlar, yoksulluðun bir insan haklarý ihlali olduðunu ve ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini düþünüyorlardý yýlýnda Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nun aldýðý karar sonucu resmiyet kazanan Yoksullukla Mücadele Günü, yoksulluðun sebep ve sonuçlarýný sergilemek için bize bir þans daha veriyor. Gelir daðýlýmý eþitsizliðin gittikçe derinleþtiði bir dönemi yaþýyoruz. Dünyanýn en zengin 500 insanýnýn toplam geliri en yoksul 416 milyon insanýn gelirine eþit. Her gece 900 milyondan fazla insan Ayýrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk Hakký mitinginin, devamýný bu sene 8 Kasým 2009 tarihinde Ýstanbul Kadýköy Meydanýnda yapacaðýz. Geçen sene yüzbinlerin dile getirmiþ olduðu taleplerimize karþý, bu güne kadar somut bir adým atýlmadýðý gibi, Alevi Çalýþtaylarý ile göz boyamaya ve sorunlarýmýzý zamana yayarak unutturmaya ve uyutmaya çalýþmaktadýrlar. Ýktidarýn bu vurdumduymazlýðýna geceleri yataðýna aç giriyor. En az 1 milyon insan þehrin eteklerindeki varoþlara sýðýnmýþ, hayatta kalmaya çalýþýyor. Ekonomik krizlerin, azalan kaynaklarýn ve gittikçe sertleþen ekonomik rekabetin ve küresel krizlerin sonucunda, yoksullarýn daha da yoksullaþtýðý ve yoksul nüfusun hýzla arttýðý bir dönemi yaþýyoruz. Milyonlarca temel haklarýndan yoksun insanýn saðlýk, eðitim, barýnma gibi haklarýndan yoksun olmasý kaderleri deðil. Kaynaklarýn eþitsiz daðýlýmý sonucu ortaya çýkan açlýk, yetersiz beslenme, saðlýk hizmetlerine eriþememek gibi sebeplerle ölen insanlar için geliþtirilebilecek politikalar karlý olmadýklarý için gözardý ediliyor. Dakikada bir kadýn çocuðunu dünyaya getirirken ölüyor. 2.5 milyar insanýn saðlýk hizmetlerine ulaþma þansý yok. Ýstatistiklerin ardýnda tek tek bireylerin uðradýðý ayrýmcýlýðýn ve sömürünün anlatýlmayan hikayelerini görmek mümkün. Yoksulluk hükümet ve diðer güç odaklarýnýn umursamazlýklarý ve ayrýmcý politikalarýyla, statükonun devamýndan çýkar saðlayanlarýn deðiþim yaratmak için gerekli isteði gösterememelerinin bir sonucu. karþý sesimizi daha gür yükseltmek, duymayan kulaklarýna sesimizi duyurmak üzere, tekrar alanlara çýkmamýz ve tekrar sesimizi yükseltmemiz gerekmektedir. Ülkemizin, demokrasisine sahip çýkmak, laikliðini korumak, yetmiþ iki millete bir nazarla bakarak çoðulcuðumuza ve çok kültürlülüðümüze sahip çýkmak için köklerimizin Hallac-ý Mansur dan, Þeyh Bedrettinden, Pir Sultandan, Hacý Bektaþý Veliden geldiðinin bilinci ile alanlarda, haklarýmýzýn peþinde olacaðýz, takipçisi olacaðýz. Ýþte bu nedenle, 8 Kasým 2009 da Ýstanbul Kadýköy Meydanýnda tekrar Zorunlu Din Dersinin Kaldýrýlmasýný, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Kaldýrýlmasýný, Asimilasyondan Vazgeçilmesini, Alevi Köylerine Cami Yapýlmamasýný, Ýmam Atanmamasýný, Madýmak ýn Müze olmasýný ve diðer taleplerimizi haykýracaðýz. Sesimizin daha gür çýkmasý, kitlemizin Kadýköy Meydanýna sýðmamasý gerekmektedir. Bu nedenle Anadolu nun her köþesinden, yolumuzda bize yoldaþ olacak her caný, demokrasi mücadelemizde katký sunacak her yoldaþý; eþi, dostu, çoluðu çocuðu, köylüsü, komþusu, iþçi arkadaþý, tarla komþusu ve sevdiði herkesi yanýna alarak ve Kýzýlýrmak coþkusu ile milyon olup Ýstanbul a akmaya davet ediyoruz. Bu davetimiz, Ayýrýmcýlýða karþýyým diyen herkesedir. Tüm örgütlerimizi Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk Hakký mitingimiz için 8 Kasým 2009 da Ýstanbul Kadýköy Meydanýnda Gücümüze güç, sesimize ses katmaya ve yanýmýzda olmaya davet ediyoruz. Saygýlarýmýzla" Miting Tarihi : 08 Kasým 2009 Miting Yeri: Kadýköy Meydaný Saat Toplanma Yeri : (1) Tepe Nautilus - Saat (2) Haydar Paþa Gar Önü - Saat (3) Salý Pazarý - Saat Alevihaberajansi.com Ýnsanlarýn daha iyi koþullarda yaþayabilmelerini saðlayacak güce sahip olan hükümetler ve þirketler seçimleri sebebiyle yoksulluðun temel sorumlularýdýrlar. Yoksulluk içinde yaþayan insanlarýn sesinin duyulmaz olmasý ve karar verme mekanizmalarýna eriþimlerinin neredeyse imkansýz olmasý sebebiyle bu insanlarýn hayatýný iyileþtirmek adýna çabalar ise sorunun temellerini görünmez kýlýyor. 17 Ekim Yoksullukla Mücadele Günü'nde Uluslararasý Af Örgütü Türkiye Þubesi aktivistleri olarak, beslenme, saðlýk hizmetlerine ve temiz suya eriþim gibi ekonomik ve kültürel haklarýn acilen herkes için ulaþýlabilir olmasýný talep ediyoruz..." Sesonline

3 Umay Aktaþ Salman ÝSTANBUL - Sözleþmeli öðretim görevlisi Özgür Sevgi Göral ý bir televizyon kanalýnda Kürt sorunu konusunda görüþ beyan edince, hak ettiði kadroya atamayan, Yýldýz Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi ne baðlý Ýnsan ve Toplum Bilimi Bölümü bu kez kadrolaþma iddialarýyla gündemde. YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Ýnsan ve Toplum Bilimi Bölümü yeni akademik yýla kadrosunda büyük bir deðiþiklikle baþladý. Bölüm baþkanlýðýna Ýlahiyat anabilim dalýnda dersler veren Prof. Dr. Sait Özervarlý atandý. Bölüme, atamasý yapýlan diðer beþ öðretim üyesi de Ýslami vurgulu yorum ve makaleleriyle tanýnan öðretim üyeleri. Zorunlu olarak tüm üniversitedeki öðrencilere okutulan Toplumsal Yapýlar ve Tarihsel Dönüþümler dersinin yaný sýra sosyoloji, felsefe, bilim tarihi gibi seçmeli derslerin de verildiði Ýnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü ne atanan isimler þöyle: Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Sait Özervarlý: Çalýþma alanlarý soysal kuram, toplumsal felsefe ve kent sosyolojisi olan ve kendi isteðiyle yurtdýþýna gittiði söylenen Prof.Dr. Ayþegül Baykan yerine bölümün yeni baþkaný Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsü Ýlahiyat Ana bilimdalý Kelam bölümünde dersler veren Prof. Dr. Özervarlý oldu. Özervarlý bir dönem Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm Araþtýrmalarý Merkezi nde de çalýþtý. Vakit gazetesinde yazýyor Yard. Doç. Dr. Süleyman Doðan: Fatih Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Hasan Yýlmaz, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Saðlýkta Dönüþüm Programý Çerçevesinde yer alan Aile Hekimliði Sistemi'nin Türkiye'de 35 pilot ilden biri seçilen Nevþehir'de 15 Aralýk 2009 tarihinden itibaren hayata geçirileceðini söyledi. Konuyla ilgili bir basýn toplantýsý düzenleyen Dr. Hasan Yýlmaz, alt yapý çalýþmalarý son aþamaya getirilen sistem ile birlikte artýk vatandaþlarýn kendileri için belirlenen Aile Hekimleri'ne Aile Saðlýk Merkezleri'nde muayene Üniversitesi Felsefe Bölümü nden gelen Doðan, Türk birliði için çalýþan Turan Stratejik Araþtýrmalar Merkezi nin bilim kurulu üyesi. Doðan ýn Zaman, Güneþ, Yeni Þafak, Vakit, Ortadoðu, Önce Vatan gazetelerinde yazýlarý yayýmlanýyor. Haftalýk Aksiyon, Ýslam Dergisi, Türk Dünyasý Tarih ve Kültür Dergisi Kýz Kulesi gibi dergiler de Doðan ýn yazdýðý yayýn organlarý arasýnda. Prof. Dr. Neþet Toku: Erzurum Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü nden gelen Toku türbana özgürlük bildirisine imza atan akademisyenlerden. Zaman gazetesinin yorum sayfasýnda yazýlar yazantoku nun siyaset ve islem felsefesiyle ilgili kitaplarý var. Doç. Dr. Ergün Yýldýrým: Dumlupýnar Üniversitesi Sosyoloji Bölümün den geldi. Yeniþafak gazetesinin yorum sayfasýnýn yazarlarý arasýnda bulunan Yýldýrým ýn Deðiþen Din anlayýþýnýn Sosyolojisi, Türkiye nin Modernleþmesi ve Ýslam, Ýktidar Mücadelesi ve Din isimli kitaplarý bulunuyor. Doç. Dr. Caner Taslaman: Kuantum Teorisi, Felsefe ve Tanrý, Evrim Teorisi ve Tanrý, Big Bang ve Tanrý, Din Felsefesi Açýsýndan Ýzafiyet Teorisi, Din Felsefesi Açýsýndan Entropi Yasasý, The Quran: Unchallengeable Miracle isimli bir kitabý var. Boðaziçi Sosyoloji mezunu Taslaman, Marmara Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü nde yüksek lisans ve doktora yptý. Ýki dönem YTÜ de Toplumsal Yapýlar olabileceklerini ve her bir Aile Hekimi'ne yaklaþýk 3 bin 200 kiþinin düþeceðini açýkladý. Aile hekimliði'nin bireye yaþamýnýn tüm evrelerinde bireysel, kapsamlý, sürekli ve bütüncül saðlýk hizmeti verilmesini amaçlayan, özgün, akademik ve bilimsel bir týp disiplini olduðunu ifade eden Müdür Dr. Hasan Yýlmaz, "Sistem ile birlikte; çaðdaþ aile hekim, ailedeki çocuklarýn periyodik muayenelerini ve aþýlarýný yapar. Annelere çocuk bakýmý öðretir.yaþlýlarýn varsa gebelerin periyodik muayenelerini yapar ve gereken önerilerde bulunur. Evde hastalanan varsa muayene eder, gerekiyorsa bir uzmana veya hastaneye yönlendirir. Aile hekimi anne karnýndaki bebekten ailenin en yaþlýsýna kadar bütün aile fertlerinin saðlýðýndan sorumludur. Kiþiye yönelik koruyucu saðlýk hizmetleri ile birinci basamak teþhis, tedavi ve rehabilite edici saðlýk hizmetlerini yaþ, cinsiyet ve hastalýk ayýrýmý yapmaksýzýn her kiþiye kapsamlý ve devamlý olarak belli bir mekanda vermekle yükümlüdür" dedi. Aile Hekimliði sistemine geçiþte il genelinde 83 Aile Saðlýk Merkezi'nin oluþturulduðunu ve aile hekimleri'nin bu merkezlerde hastalarýný kabul ve Tarihsel Dönüþümler dersini veren Yeþim Yasin, bölümün kadrolaþmaya çok uygun olduðunu belirterek, Bütün okula ders veren bir bölüm. Hedef kitlenize çok güzel ulaþabilirsiniz dedi. Bir yýl Felsefeye Giriþ dersleri veren Deniz Hakyemez ise Geçen senenin bitiminde herkes hangi günler ders vereceðini seçti. Alýnan kiþilere baktýðýnýzda çok açýk kadrolaþma var diye konuþtu. Üç senedir bölümde ders veren Cangül Örnek ise Gücüme giden bize kapýyý gösterirken çaðýrmadýlar bile, sadece mail attýlar diyor Yýldýz Teknik Üniversitesi Basýn Danýþmaný Murat Erdin ise eleþtirilere tepkili: Bahsettiðimiz konu insan ve toplum bilimleri. Ýnsanýn olduðu yerde din vardýr zaten. Dolayýsýyla ilahiyatçýnýn böyle bir bölümde olmasýnda garipsenecek hiçbir þey edeceklerini belirten Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Hasan Yýlmaz, Aile Hekimleri'nin ise puan ve kura ile belirlendiðini kaydetti. Aile hekimliðinin asýl amacýnýn, birinci basamakta tedavi edilebilecek olan büyük bir hasta gurubunun ikinci ve üçüncü basamak kurumlarýna gitmeden taný ve tedavilerinin daha hýzlý ve süratli yapýlmasý, zaman ve iþgücü kaybýnýn önlenmesi olduðunu söyleyen Dr. Yýlmaz, aile hekimlerinin sorumlu olduðu hastalarý ile yýlda en az dört defa görüþeceðini sözlerine ekledi. MUSTAFA SÜMEN görmüyorum. Daha öhceki bölüm baþkaný Ayþegül Baykan yurtdýþýna araþtýrma yapmak için gitmek istediðini kendi söyledi. Baþbakan da mektup yolluyor Erdin çýkarýlan sözleþmeli öðretim görevlileri içinse þunlarý söylüyor: Üniversitemiz çalýþanlarý telefon ya da baþka þekilde ulaþamadýklarý için mail atmýþ olabilirler. Baþbakan ile CHP Genel Baþkaný bile birbirlerine mektup yolladýktan sonra mail göndermek bir bildirim sayýlýr. Radikal GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 ARAÞTIRMA Akýl almaz vahþetleri duymaya alýþan kulaklarýmýzla, geçtiðimiz hafta Diyarbakýr da havan atýþýyla parçalanan 12 yaþýndaki Ceylan ýn annesinin, çocuðunun vücudunu nasýl bir araya topladýðýný dinledik. Demokratik Açýlým arifesindeki Türkiye de, evladýnýn parçalanan cesedini bir araya toplayan annenin çýðlýðý, belgeselci Nezahat Gündoðdu nun, 1938 Dersim inden günümüze ulaþtýrdýðý baþka annelerin çýðlýklarýný daha da anlaþýlýr kýlýyor. Gündoðdu, Devlete baþ kaldýran aþiretler e karþý giriþilen ýslah harekâtýnýn, paramparça edip binlerce köþeye savurduðu kýz çocuklarýnýn gözden kaçan hikâyelerini belgeledi. Yakýnda gösterime sokulmasý planlanan Dersim in Kayýp Kýzlarý isimli belgesel, 1938 in ardýndan sürgüne gönderilen aþiretlerin, el konularak asker ailelerine verilen kýzlarýný, þimdi 80 ini aþmýþ bu kiþilerin tanýklýklarýyla anlatýyor. Fakat gelin görün ki belgesel, BM soykýrým tanýmlamasý içinde yer alan Grubun çocuklarýný zorla bir baþka gruba vermek eylemini gözler önüne sermesiyle önemliyken, medyada duyulur duyulmaz ilgi, toplam içinde küçük bir yer kaplayan Kenan Evren in karýsý da Dersim in kayýp kýzlarýndandý iddiasýna odaklanýverdi. Evren, jet bir açýklamayla iddialarý yalanlarken, belgesel ekibini kafa karýþýklýðý yaratmakla suçladý. Sonra aileye ulaþýldý, hayýr, Sekine haným Dersimli olamazdý... Nezahat Gündoðan ve çalýþma ekibinde yer alan eþi Kazým Gündoðan la, bu önemli çalýþmayý ve medyanýn yönünü þaþýran ilgisini konuþtuk. Belgeselin en gündemde olan kýsmýyla baþlayalým. Sabah gazetesine verdiðiniz röportajda Kenan Evren in karýsý Sekine Evren in de Dersim in kayýp kýzlarýndan olduðunu iddia ettiniz. Ortalýk birden karýþtý. Önce Kenan Evren den, sonra merhum Sekine hanýmýn ailesinden bir açýklama geldi. Ama önemli olan kýsmý, iddianýn bu kadar sert bir dille yalanlanmasý... Sanki hakaret etmiþsiniz. Belgeseliniz çok daha önemli tarihi gerçekleri ortaya koyarken, kendinizi magazinel sayýlabilecek bir tartýþmada buldunuz. Bu süreçle ilgili deðerlendirmeniz nedir? Nezahat Gündoðan: Medyaya bu iddia benimmiþ gibi yansýdý ancak ben bu iddianýn sahibi deðil, gündeme getireniyim. Ýddia kýzlarýný arayan bir aileye ait, onlarýn derdi de kýzlarýnýn akýbetini öðrenmek. Bir þeyin bilinmemesi kadar kahredici ne olabilir? Yoksa emin olun, Dersimli hiçbir aile, Kenan Evren in eniþteleri olmasýndan ya da öyle anýlmasýndan asla hazzetmez. Diðer taraftan, biz tek tek kiþilerin durumundan çok, bütünlüklü olarak o tarihsel süreçte yaþanmýþlýklarý araþtýrýyoruz. Bu kýzlarýn zorla asker ailelerine ve nadir olarak da zengin eþrafa verildiðini söylüyoruz. Tabii ki bu kýzlar þimdi birilerinin eþi, birilerinin annesi ve akrabasýdýrlar. Mantýklý olarak düþündüðünüzde asker ve zengin aileleri tarafýndan alýkonularak Türkleþtirilen bu kýzlarýn þu anda önemli isimlerle iliþkili olmasý çok mümkün. Þu an bunlarý gündemleþtirerek çalýþmanýn yönünü deðiþtirmek istemiyorum. Sekine hanýmýn Kürt ve Alevi Dersim kýzlarýndan olduðu iddiasý, Kenan Evren e hakaret amacýyla gündeme getirilmedi. Çünkü onun Dersim in kayýp kýzlarýndan biri olmasý, Kenan Evren in eþi olmasýndan çok daha önemlidir. Ýþte biz de bu yüzden önemsiyoruz 1937 ve 38 de Dersim de yaþananlar içinde, baþlý baþýna facia sayýlacak birçok uygulama görüyoruz. Siz ölüm, sürgün, iþkence ve tecavüz olaylarýnýn ardýndan el konulan kýzlarýn varlýðýný ortaya çýkardýnýz. Bu durumdan nasýl haberdar oldunuz? Nezahat G.: 1938 olaylarý on binlerce insanýn hayatý pahasýna uygulanan askeri, siyasi ve kültürel yönleri olan kapsamlý bir projenin baþlangýcý. Bu projenin uygulandýðý kesim, resmi söylemde devlete baþ kaldýran aþiretler olarak adlandýrýlsa da, kendi halinde olan yüz binlerce insaný hedef haline getirmiþ ve genel bir asimilasyon politikasý olarak uygulanmýþ. Yaþanan katliamýn ardýndan uygulanan sürgün ve medenileþtirme aþamalarýyla Dersim bölgesinin tamamen asimile edilmesi planlanmýþ. Dersim projesini Cumhuriyet kadrolarýnýn birçok yerde uyguladýðý tek dil, tek kültür, yani ulus yaratma çalýþmalarýnýn bir parçasý olarak deðerlendiriyoruz. Dersim de hangi aileyle konuþsanýz size olaylarda kayýp olan yakýnlarýný anlatýr. Ölenlerden, hapse atýlanlardan, sürgün yollananlardan, bir de akýbetinden haberdar olunmayan kayýplardan bahseder. Bu kayýplarýn içinde özellikle kendisinden haber alýnamayan kýz çocuklarýnýn fazlalýðý dikkat çekiyor. Kayýp çocuklarýn yarattýðý travma halen bölgede etkin. Çocuklarýn askerlerce götürülmesini gören kiþilerin birçoðu hayatta olmamasýna raðmen yaþayan akrabalarý halen bu acýyý hissediyor. Bazý ailelerde birden fazla çocuk kayýp hatta. Dersimliler kayýp kýzlarýnýn akýbetiyle ilgili nasýl yorumlar yapýyor? Kazým Gündoðan: Onlarý askerlerin aldýðýný biliyorlar ancak sonrasýyla ilgili fikirleri çeþitli. Doðrudan öldürüldüklerini düþünenler, askerlerce kaçýrýlýp köle ya da kuma yapýldýklarýný düþünenler var. Bir de 38 katliamýnýn yerini siyasi ve kültürel projelere býrakmasýyla oluþturulan kýz enstitüleri deneyimi var. Bilindiði gibi Elazýð da Sýdýka Avar adlý bir öðretmenin öncülüðünde bir kýz enstitüsü kurulmuþ. Kýz çocuklarý oraya gönderilip bunlara Türk kültürü öðretiliyor. Bazý insanlar evlatlarýnýn da bunun gibi bir proje için kaçýrýldýðýný düþünüyor. Bahsetiðiniz psikolojiyi, dönemi yaþamayan kuþaklarýn algýlamasý oldukça zor. Soykýrýmlarýn bugüne ulaþan bilgileri, bizlere insanlarýn anne-baba olsalar da, bir noktadan sonra dirençlerinin kýrýldýðýný ve hayatta kalmak için çocuklarýný feda etmek zorunda kaldýklarýný gösteriyor. Bu durum bölgede nasýl yaþandý? Nezahat G.: Yaþananlar tamamýyla vahþet dönemlerine özgü bir psikolojiyle açýklanabilir. Dinlediðimiz ve kayýt altýna aldýðýmýz hikâyelerden biri, nelerin, nasýl duygularla yaþandýðýný açýklamaya yetiyor. Pülümür bölgesinde köylüler askerlerin geldiðini görünce daðlara doðru kaçmaya baþlamýþlar. Burada bir kadýn, küçüðü üç, diðeri yedi-sekiz yaþlarýnda iki çocuðunu kaparak koþmaya baþlamýþ. Bir süre sonra ikisini birden taþýyamaz hale gelince, büyük çocuðu kucaðýndan indirerek diðeriyle kaçmaya devam etmiþ. Geride kalan çocuk aðlayarak yalvarmaya baþlamýþ. Kadýn tekrar onu kucaðýna alarak, diðerini býrakmýþ. Çünkü o anda bir tercih yapmasý gerekiyordu. Feryat atamayacak kadar küçük olaný býrakabilmiþ. Bence bu, oldukça açýk bir örnek. Diðer taraftan kaçamayan ailelerin, Bizi nasýl olsa öldürecekler, belki aldýklarý çocuklarýmýzý öldürmezler diye düþünerek askerlere teslim ettikleri yönünde hikâyeler de dinledik. Kayýp çocuklarýn izini bulmanýz nasýl mümkün oldu? Nezahat G.: Kayýp kýzlarýn dramý insanlar arasýnda çok kuvvetli bir dayanýþma doðurmuþ. Bölge insanlarý nerede bu kýzlarla ilgili bir þey duysa peþine düþüp akrabasý olacaðýný tahmin ettiði kiþilere bilgiler aktarýyorlar. Biz de köy köy dolaþarak bu kýzlarla ilgili anlatýlanlarýn peþine düþtük. Toplamda bu süreci yaþayan 10 kiþiye ulaþmayý baþardýk. Araþtýrmalarýmýzda bir belgeye de ulaþtýk. Bu belge, durumu tüm gerçekliðiyle kavramamýza neden oldu. Dersimli Ýsmail Koç, katliamdan üç yýl sonra, yani 1941 de kýzýný ve yeðeninin izini sürmek için yetkili makamlara baþvurduðunda kendisine bu belge veriliyor. Dönemin kaymakamýnýn imzasýyla Ýsmail Koç a verilen tebliðde Aradýðýnýz kýzlar Yarbay Münip Yýlmaztürk ün nezaretindedir deniyor. Bu belge sizce ne ispat ediyor? Nezahat G.: Çocuklarýn kayýp deðil el konulmuþ olduðunu, hepsinin kaydý bulunduðunu ve bu kayýt merkezinin de Genelkurmay olduðunu gösteriyor. Yani devlet istediði zaman, nerede olduklarýný bulabilir demek. Türkiye nin en önemli gündem maddesi, etnik kimliklerin eþitliðini saðlama iddiasýndaki Demokratik Açýlým. Diðer taraftan geçtiðimiz hafta Diyarbakýr da askeri birlikten atýldýðý iddia edilen havan topuyla parçalanan 12 yaþýndaki Ceylan gibi bir örnek var. Bunlara ek olarak belgeselinizin konusunu oluþturan Dersim faciasý gibi tarihte Ermeni ve Rumlarý da içine alan kanlý süreçlerin varlýðý biliniyor. Ortada bunlar varken bir açýlým projesi ne derece baþarýya ulaþýr? Nezahat G.: Dersim de yaþananlarý dünyanýn dört tarafýnda yaþanan ulusallaþma sürecinden baðýmsýz düþünmemek gerekir. Bu ve benzeri durumlar Türkiye de de Ermeni, Rum gibi birçok halk için farklý zamanlarda uygulandý. Þimdi gerçek bir demokrasi ve barýþ isteniyorsa, tarihle yüzleþmekten kaçýnýlmamalý. Devlet kendi cephesinden bu gerçeklerden kaçtýðýný sansa bile bunlarý yaþayan halklar travmalarýný unutmuyorlar. Açýlýmýn tüm halký kucaklamasý için kesinlikle tarihi görmezden gelmeyi bir yana býrakmak gerekiyor. Subaylar belli yaþ grubunda güzel ve saðlýklýlarý seçmiþ Kayýp kýzlardan bazýlarýna ulaþtýnýz. Þimdi 70 ini aþmýþ bu kiþiler yaþadýklarýyla ilgili neler anlattýlar? Kazým G.: Harekât sýrasýnda ele geçirilen ya da kendiliðinden teslim olan Dersimliler ya hemen orada öldürülmüþ ya da her bölgede oluþturulan karargâhlara toplanmýþ. Sonra da Elazýð ve Erzincan daki toplama merkezlerine götürülmüþler. Bu aþamalarda bazý kýz çocuklarý ailelerinden koparýlarak alýkonmuþ, aileler ise Batý illerinde çeþitli Türk ve Sünni köylere sürgüne gönderilmiþ. Bu kýz çocuklarýn önce saçlarý askerler tarafýndan kazýnýyor, banyo yaptýrýldýktan sonra da rütbeli asker ailelerine gönderiliyorlar. Ýlginçtir, bu davetsiz misafirlerden subay eþlerinin de haberi yok. Subaylar, rütbeli askerlerin hepsi, genellikle belli bir yaþ grubunda, güzel ve saðlýklý olanlarý seçiyor. Bir öykü þöyle: Kaçarlarken asker o kadar yakýnlaþýyor ki anne, kýzýný býrakmak zorunda kalýyor. Biraz da Nasýlsa hepimiz öleceðiz, asker alýrsa kurtulur diye düþünüyor anne. Asker, kýzý Erzincan daki toplama merkezine götürüyor. Kýz aylarca beslenemediði için bir deri bir kemik kalmýþ. Kýzý subaylardan kimse almýyor. Bir grup beðenilmeyen çocukla trene bindirilip sürgüne gönderiliyor. Her istasyonda birkaçýný ya subaylara ya da ileri gelen eþrafa veriyorlar. Bu zavallýyý da Amasya da býrakýyorlar. Kimse almayýnca zengin bir adama veriyorlar. Adam bunu tedavi ettirip sonra da nüfusa kaydettirmek istiyor. Kýz hiç Türkçe bilmiyor, bir biçimde ismini, babasýnýn ismini söyleyebiliyor. Soyadý, anne adý orada belirlenecek. Bacaklarý çöp kadar ince ve zayýf olduðu için soyadýný Çöpbacak koyuyorlar. Evlenene kadar bu soyadýný taþýyor. Þimdi Balýkesir de yaþýyor. Bu küçük Kürt ve Kýzýlbaþ çocuðu, iyi bir Türk, iyi bir Sünni olarak medenileþtirilmiþ durumda. Hacca dahi gidiyor. 40 yýl sonra da ailesi bunu bulmayý baþarýyor. Aile bunu nasýl baþarýyor? Nezahat G.: Kýzlarýn yakýnlarý her yerde evlatlarýný arýyor. Bu kýzýn abisi, yani annesinin kaçýrmayý baþardýðý çocuk, yýllar sonra arkadaþ olduðu bir subaya derdini anlatýyor. Subay hikâyeyi baþka meslektaþlarýna aktarýyor. Ardýndan biri Amasya da bir ailenin gelini evlatlýk diyor. Adam bu lafýn peþine düþüp aileyi buluyor. Önce buna inanmayan aile, baþka bir kadýný gösteriyor. Bizim aldýðýmýz gelin iþte bu diyor. Adam Bu benim kardeþim deðil diyor. Ancak o anda evde onlarý izleyen kardeþini tanýyor. Aile inkâr etse de bir süre sonra gerçeði söylüyorlar. Bambaþka bir kültürde yetiþtirilen bu çocukla ailesinin karþýlaþmasý garip bir süreç olmalý... Nezahat G.: Kýzlarýn bir kýsmý kendi çabalarýyla kaçarak ailelerine dönmeyi baþarýrken, olaylar sýrasýnda küçük olan ve çok az þey hatýrlayanlar da var. Bu örnekteki gibi hayatý tamamen deðiþen yüzlerce çocuk var. Ancak bu insanlar kendi içlerinde büyük çeliþkiler yaþýyor. Herkesten ve kendilerinden saklamak istedikleri hikâyelerle yaþamaya mecbur edilmiþler. Bu durum bireysel ve toplumsal anlamda gerçekle yüzleþmekle aþýlabilir. FOTOÐRAF: ULAÞ TOSUN / RADÝKAL CUMARTESÝ

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı