Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE"

Transkript

1 ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk Hakký" mitingine davet etti. ABF'nin çaðrýsýnda þu görüþlere yer verildi : "Geçen sene 9 Kasým 2008 tarihinde gerçekleþtirmiþ olduðumuz büyük Alevi yürüyüþü sonrasý yapmýþ olduðumuz Ayýrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk Hakký mitinginin, devamýný bu sene 8 Kasým 2009 tarihinde Ýstanbul Kadýköy Meydanýnda yapacaðýz. Geçen sene yüzbinlerin dile getirmiþ olduðu taleplerimize karþý, bu güne kadar somut bir adým atýlmadýðý gibi, Alevi Çalýþtaylarý ile göz boyamaya ve sorunlarýmýzý zamana yayarak unutturmaya ve uyutmaya çalýþmaktadýrlar. Ýktidarýn bu vurdumduymazlýðýna karþý sesimizi daha gür yükseltmek, duymayan kulaklarýna sesimizi duyurmak üzere, tekrar alanlara çýkmamýz ve tekrar sesimizi yükseltmemiz gerekmektedir. Ülkemizin, demokrasisine sahip çýkmak, laikliðini korumak, yetmiþ iki millete bir nazarla bakarak çoðulcuðumuza ve çok kültürlülüðümüze sahip çýkmak için köklerimizin Hallac-ý Mansur dan, Þeyh Bedrettinden, Pir Sultandan, Hacý Bektaþý Veliden geldiðinin bilinci ile alanlarda, haklarýmýzýn peþinde olacaðýz, takipçisi olacaðýz. Ýþte bu nedenle, 8 Kasým 2009 da Ýstanbul Kadýköy Meydanýnda tekrar Zorunlu Din Dersinin Kaldýrýlmasýný, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Kaldýrýlmasýný, Asimilasyondan Vazgeçilmesini, Alevi Köylerine Cami Yapýlmamasýný, Ýmam Atanmamasýný... 2 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Deniz Feneri Zaman Kazanýyor Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturma kapsamýnda Ýstanbul da Deniz Feneri Derneði ne operasyon düzenlendi. Ekipler, sabahýn erken saatlerinden itibaren aralarýnda Fatih teki ana deponun da bulunduðu 17 ayrý adrese baskýn yaptý. Film yapým þirketleri, muhasebe bürolarý ve Kanal 7 binasýnda da arama yapýldý. Aramalarda polis bulunmazken, dýþarýdaki gazetecilere pasta börek daðýtýldý. Deniz Feneri Derneði Baþkaný Mehmet Cengiz, yaptýðý açýklamada Ankara Cumhuriyet Savcýlýðý nýn yürüttüðü soruþturma kapsamýnda geçen isimler içinde Deniz Feneri Derneði nin bulunmadýðýný iddia etti. 7 DE 6 DA ÝSTANBUL - Sözleþmeli öðretim görevlisi Özgür Sevgi Göral ý bir televizyon kanalýnda Kürt sorunu konusunda görüþ beyan edince, hak ettiði kadroya atamayan, Yýldýz Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi ne baðlý Ýnsan ve Toplum Bilimi Bölümü bu kez kadrolaþma iddialarýyla gündemde. 3 DE Bir Adým Olarak Felsefi Düþünce- Walter Benjamin Romantizm de Sanat Eleþtirisi Kavramý adlý doktora tezi için Novalis ten þöyle bir alýntý yapar: Kendi kendinin üstüne sýçrama edimi, her yerde en üstündür, yaþamýn ilk noktasý doðuþudur... Böylece her felsefe, felsefe yapanýn, kendisi hakkýnda felsefe yaptýðý, yani ayný zamanda tükettiði... ve tekrar yenilediði... yerde baþlar; böylelikle erdemin yaþamý baþlar, belki de onun sayesinde kapasite sonsuz artar (s.119). Benjamin in alýntýsý eleþtiri ve yaratým düþüncesinin, felsefi olanýn içindeki yerini anlamak için oldukça yerinde bir tercihtir. Bu tercihin bir baþka güzelliði, felsefi olanýn izinde yürüyecek genç bir düþünür olarak kendisinin, Novalis in bu sözlerini amentü olarak görmesidir. Hiç þüphesiz, bu alýntý, iki uzamý açýða sermektedir. Biri; felsefe ile felsefe yapanýn iliþkisi... 5 DE Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE

2 2 1 ons altýnýn 5 Ekim'deki spot piyasa fiyatý 1005 dolar dolaylarýnda idi. Ertesi gün 1026 dolara, 8 Ekim'de 1057 dolara, 14 Ekim'de 1069 dolara kadar yükseldi. Ben bu satýrlarý yazarken ise altýn 1051 dolar civarýnda seyrediyor. Ne olmuþtu da, 5 Ekim'den 14 Ekim'e, altýnýn fiyatý birden yüzde 6.4 artmýþtý? Batý gazetelerindeki kadar yaygýn bir biçimde olmasa da, yerli medyaya da yansýdýðý kadarýyla bu hýzlý ve ani artýþýn arkasýnda Ýngiliz Independent gazetesinin deneyimli Ortadoðu muhabiri Robert Fisk'in 6 Ekim'de yazdýðý bir makalenin olduðunu biliyoruz. O yazýda Fisk, Arap ülkelerinin Çin, Rusya ve Fransa ile birlikte petrol ticaretinde dolarýn kullanýmýna son vermek için gizli görüþmeler yaptýklarýný iddia ediyordu. Ayrýca bu ülkelerin 2012'ye kadar içinde yen, yuan, avro, altýn ve körfez ülkelerinin geliþtireceði yeni ortak paranýn yer alacaðý bir para sepetini kullanýma sokacaklarýndan da söz ediyordu. Hatta, daha da ileri giderek, 2012'ye kadarki geçiþ dönemi boyunca altýnýn tercih edilebileceðini de belirtiyordu. Ýþte bu haber altýn piyasasýný alt üst ederek, altýn fiyatýnýn rekor kýrmasýna sebeb oldu. Fisk'in haberine piyasalarýn kendinden geçerek reaksiyon göstermesi bizim için yeni bir þey deðil. Piyasa davranýþýnýn, reel ekonominin gidiþatýndan çok, ruhi ve ruhani faktörlerle belirlendiðini bilen biliyor. Kaderimizi bu piyasa adlý ilahi mekanizmaya terk etmemizden baþka çýkar yol göremeyenlerin, altýn piyasasýndaki ani indi-bindilere de bir rasyonellik yakýþtýracaklarýndan kuþkunuz olmasýn. O tür yorumlarý bir kenara koyacak olursak, Fisk'in haberini nasýl deðerlendirmek gerekir? Bence asýl soru bu. Bu konuda rastladýðým ilk deðerlendirmeler arasýnda Dean Baker'ýn yorumunun bazý yanlarý bana önemli geldi (7 Ekim, Foreign Policy). Baker'ýn Fisk'in yazýsýndaki argümaný ciddiye almayýþýnýn dayandýðý ekonomik gerekçe haklý. O da, esas olarak, petrol fiyatýnýn dolar üzerinden belirleniþinin, paranýn ölçü birimi fonksiyonuyla ilgili olduðunun Fisk tarafýndan gözden kaçýrýldýðý gerçeði. Yani, petrol fiyatýnýn altýn ya da baþka bir para sepeti cinsinden ifade ediliþi sadece bir muhasebe meselesi olmasý bakýmýndan kendi içinde önemli deðil. Baker'ýn belirttiði üzere, fiili olarak petrol ticaretin dolar yerine bir baþka ödeme aracý (paranýn bir baþka fonksiyonu) ile yapýlýyor olmasý bile dolarýn, dolayýsýyla ABD'nin gücünü sarsacak kadar büyük deðil. Kaldý ki, bu tür uygulamalarý engelleyen bir kurum veya kural olmadýðý gibi, kimi petrol üreticisi ülke hali hazýrda da petrol fiyatýný dolar cinsinden ifade etse bile, satýþ sýrasýnda avro, yen veya yuan kabul ediyor. Bütün petrol alým satýmý sadece dolar üzerinden yapýlýyor olsa bile bunun uluslararasý dolar ihtiyacý içindeki miktarý oldukça küçük. Baker'ýn Çin için yaptýðý hesaplamaya göre, Çin'in petrol için harcadýðý dolar miktarý elindeki dolar rezervinin sadece yüzde 0.5'ine tekabül ediyor. Baker'ýn yazýsýnda katýlmadýðým nokta bu tür geliþmeleri komplo teorileri olarak görüp, kýsa dönemdeki olasý etkilerinin abartýlýþýný geçerli ekonomik gerekçelerle çürüttükten sonra tamamen hafife almasý. Sanýrým, benimkine benzer eleþtirileri önlemek için Baker yazýsýnýn sonuna doðru ABD için esas tehlikenin, dolarýn rezerv para olarak kullanýmýnýn terk edilmesinde olduðuna da deðinmeyi ihmal etmemiþ. Peki, abartýlý olsa da Fisk'in sözünü ettiði geliþme ile, dolarýn rezerv para olmaktan çýkmasý, birini komplo teorisi, diðerini gerçek tehlike olarak görmemize yol açacak kadar birbirinden kopuk iki ayrý süreç mi? Bence, deðil... BirGün ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk Hakký" mitingine davet etti. ABF'nin çaðrýsýnda þu görüþlere yer verildi : "Geçen sene 9 Kasým 2008 tarihinde gerçekleþtirmiþ olduðumuz büyük Alevi yürüyüþü sonrasý yapmýþ olduðumuz ÝSTANBUL- Uluslararasý Af Örgütü Türkiye Þubesi Ýstanbul Galatasaray Meydaný'nda, 17 Ekim Yoksullukla Mücadele Günü'nde beslenme, saðlýk hizmetlerine ve temiz suya eriþim gibi ekonomik ve kültürel haklarýn acilen herkes için ulaþýlabilir olmasýný talep eden bir bir gösteri yaptý. UAÖ'nün konu ile ilgili açýklamasý þöyle: "1987 yýlýnýn Ekim ayýnda aðýr yoksulluk, þiddet ve açlýk maðdurlarý için, 1948'de Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'nin imzalandýðý Paris'te toplanan yüzbinlerce insan Yoksullukla Mücadele Günü'nün temellerini de atmýþ oldular. Bu insanlar, yoksulluðun bir insan haklarý ihlali olduðunu ve ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini düþünüyorlardý yýlýnda Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nun aldýðý karar sonucu resmiyet kazanan Yoksullukla Mücadele Günü, yoksulluðun sebep ve sonuçlarýný sergilemek için bize bir þans daha veriyor. Gelir daðýlýmý eþitsizliðin gittikçe derinleþtiði bir dönemi yaþýyoruz. Dünyanýn en zengin 500 insanýnýn toplam geliri en yoksul 416 milyon insanýn gelirine eþit. Her gece 900 milyondan fazla insan Ayýrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk Hakký mitinginin, devamýný bu sene 8 Kasým 2009 tarihinde Ýstanbul Kadýköy Meydanýnda yapacaðýz. Geçen sene yüzbinlerin dile getirmiþ olduðu taleplerimize karþý, bu güne kadar somut bir adým atýlmadýðý gibi, Alevi Çalýþtaylarý ile göz boyamaya ve sorunlarýmýzý zamana yayarak unutturmaya ve uyutmaya çalýþmaktadýrlar. Ýktidarýn bu vurdumduymazlýðýna geceleri yataðýna aç giriyor. En az 1 milyon insan þehrin eteklerindeki varoþlara sýðýnmýþ, hayatta kalmaya çalýþýyor. Ekonomik krizlerin, azalan kaynaklarýn ve gittikçe sertleþen ekonomik rekabetin ve küresel krizlerin sonucunda, yoksullarýn daha da yoksullaþtýðý ve yoksul nüfusun hýzla arttýðý bir dönemi yaþýyoruz. Milyonlarca temel haklarýndan yoksun insanýn saðlýk, eðitim, barýnma gibi haklarýndan yoksun olmasý kaderleri deðil. Kaynaklarýn eþitsiz daðýlýmý sonucu ortaya çýkan açlýk, yetersiz beslenme, saðlýk hizmetlerine eriþememek gibi sebeplerle ölen insanlar için geliþtirilebilecek politikalar karlý olmadýklarý için gözardý ediliyor. Dakikada bir kadýn çocuðunu dünyaya getirirken ölüyor. 2.5 milyar insanýn saðlýk hizmetlerine ulaþma þansý yok. Ýstatistiklerin ardýnda tek tek bireylerin uðradýðý ayrýmcýlýðýn ve sömürünün anlatýlmayan hikayelerini görmek mümkün. Yoksulluk hükümet ve diðer güç odaklarýnýn umursamazlýklarý ve ayrýmcý politikalarýyla, statükonun devamýndan çýkar saðlayanlarýn deðiþim yaratmak için gerekli isteði gösterememelerinin bir sonucu. karþý sesimizi daha gür yükseltmek, duymayan kulaklarýna sesimizi duyurmak üzere, tekrar alanlara çýkmamýz ve tekrar sesimizi yükseltmemiz gerekmektedir. Ülkemizin, demokrasisine sahip çýkmak, laikliðini korumak, yetmiþ iki millete bir nazarla bakarak çoðulcuðumuza ve çok kültürlülüðümüze sahip çýkmak için köklerimizin Hallac-ý Mansur dan, Þeyh Bedrettinden, Pir Sultandan, Hacý Bektaþý Veliden geldiðinin bilinci ile alanlarda, haklarýmýzýn peþinde olacaðýz, takipçisi olacaðýz. Ýþte bu nedenle, 8 Kasým 2009 da Ýstanbul Kadýköy Meydanýnda tekrar Zorunlu Din Dersinin Kaldýrýlmasýný, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Kaldýrýlmasýný, Asimilasyondan Vazgeçilmesini, Alevi Köylerine Cami Yapýlmamasýný, Ýmam Atanmamasýný, Madýmak ýn Müze olmasýný ve diðer taleplerimizi haykýracaðýz. Sesimizin daha gür çýkmasý, kitlemizin Kadýköy Meydanýna sýðmamasý gerekmektedir. Bu nedenle Anadolu nun her köþesinden, yolumuzda bize yoldaþ olacak her caný, demokrasi mücadelemizde katký sunacak her yoldaþý; eþi, dostu, çoluðu çocuðu, köylüsü, komþusu, iþçi arkadaþý, tarla komþusu ve sevdiði herkesi yanýna alarak ve Kýzýlýrmak coþkusu ile milyon olup Ýstanbul a akmaya davet ediyoruz. Bu davetimiz, Ayýrýmcýlýða karþýyým diyen herkesedir. Tüm örgütlerimizi Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk Hakký mitingimiz için 8 Kasým 2009 da Ýstanbul Kadýköy Meydanýnda Gücümüze güç, sesimize ses katmaya ve yanýmýzda olmaya davet ediyoruz. Saygýlarýmýzla" Miting Tarihi : 08 Kasým 2009 Miting Yeri: Kadýköy Meydaný Saat Toplanma Yeri : (1) Tepe Nautilus - Saat (2) Haydar Paþa Gar Önü - Saat (3) Salý Pazarý - Saat Alevihaberajansi.com Ýnsanlarýn daha iyi koþullarda yaþayabilmelerini saðlayacak güce sahip olan hükümetler ve þirketler seçimleri sebebiyle yoksulluðun temel sorumlularýdýrlar. Yoksulluk içinde yaþayan insanlarýn sesinin duyulmaz olmasý ve karar verme mekanizmalarýna eriþimlerinin neredeyse imkansýz olmasý sebebiyle bu insanlarýn hayatýný iyileþtirmek adýna çabalar ise sorunun temellerini görünmez kýlýyor. 17 Ekim Yoksullukla Mücadele Günü'nde Uluslararasý Af Örgütü Türkiye Þubesi aktivistleri olarak, beslenme, saðlýk hizmetlerine ve temiz suya eriþim gibi ekonomik ve kültürel haklarýn acilen herkes için ulaþýlabilir olmasýný talep ediyoruz..." Sesonline

3 Umay Aktaþ Salman ÝSTANBUL - Sözleþmeli öðretim görevlisi Özgür Sevgi Göral ý bir televizyon kanalýnda Kürt sorunu konusunda görüþ beyan edince, hak ettiði kadroya atamayan, Yýldýz Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi ne baðlý Ýnsan ve Toplum Bilimi Bölümü bu kez kadrolaþma iddialarýyla gündemde. YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Ýnsan ve Toplum Bilimi Bölümü yeni akademik yýla kadrosunda büyük bir deðiþiklikle baþladý. Bölüm baþkanlýðýna Ýlahiyat anabilim dalýnda dersler veren Prof. Dr. Sait Özervarlý atandý. Bölüme, atamasý yapýlan diðer beþ öðretim üyesi de Ýslami vurgulu yorum ve makaleleriyle tanýnan öðretim üyeleri. Zorunlu olarak tüm üniversitedeki öðrencilere okutulan Toplumsal Yapýlar ve Tarihsel Dönüþümler dersinin yaný sýra sosyoloji, felsefe, bilim tarihi gibi seçmeli derslerin de verildiði Ýnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü ne atanan isimler þöyle: Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Sait Özervarlý: Çalýþma alanlarý soysal kuram, toplumsal felsefe ve kent sosyolojisi olan ve kendi isteðiyle yurtdýþýna gittiði söylenen Prof.Dr. Ayþegül Baykan yerine bölümün yeni baþkaný Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsü Ýlahiyat Ana bilimdalý Kelam bölümünde dersler veren Prof. Dr. Özervarlý oldu. Özervarlý bir dönem Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm Araþtýrmalarý Merkezi nde de çalýþtý. Vakit gazetesinde yazýyor Yard. Doç. Dr. Süleyman Doðan: Fatih Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Hasan Yýlmaz, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Saðlýkta Dönüþüm Programý Çerçevesinde yer alan Aile Hekimliði Sistemi'nin Türkiye'de 35 pilot ilden biri seçilen Nevþehir'de 15 Aralýk 2009 tarihinden itibaren hayata geçirileceðini söyledi. Konuyla ilgili bir basýn toplantýsý düzenleyen Dr. Hasan Yýlmaz, alt yapý çalýþmalarý son aþamaya getirilen sistem ile birlikte artýk vatandaþlarýn kendileri için belirlenen Aile Hekimleri'ne Aile Saðlýk Merkezleri'nde muayene Üniversitesi Felsefe Bölümü nden gelen Doðan, Türk birliði için çalýþan Turan Stratejik Araþtýrmalar Merkezi nin bilim kurulu üyesi. Doðan ýn Zaman, Güneþ, Yeni Þafak, Vakit, Ortadoðu, Önce Vatan gazetelerinde yazýlarý yayýmlanýyor. Haftalýk Aksiyon, Ýslam Dergisi, Türk Dünyasý Tarih ve Kültür Dergisi Kýz Kulesi gibi dergiler de Doðan ýn yazdýðý yayýn organlarý arasýnda. Prof. Dr. Neþet Toku: Erzurum Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü nden gelen Toku türbana özgürlük bildirisine imza atan akademisyenlerden. Zaman gazetesinin yorum sayfasýnda yazýlar yazantoku nun siyaset ve islem felsefesiyle ilgili kitaplarý var. Doç. Dr. Ergün Yýldýrým: Dumlupýnar Üniversitesi Sosyoloji Bölümün den geldi. Yeniþafak gazetesinin yorum sayfasýnýn yazarlarý arasýnda bulunan Yýldýrým ýn Deðiþen Din anlayýþýnýn Sosyolojisi, Türkiye nin Modernleþmesi ve Ýslam, Ýktidar Mücadelesi ve Din isimli kitaplarý bulunuyor. Doç. Dr. Caner Taslaman: Kuantum Teorisi, Felsefe ve Tanrý, Evrim Teorisi ve Tanrý, Big Bang ve Tanrý, Din Felsefesi Açýsýndan Ýzafiyet Teorisi, Din Felsefesi Açýsýndan Entropi Yasasý, The Quran: Unchallengeable Miracle isimli bir kitabý var. Boðaziçi Sosyoloji mezunu Taslaman, Marmara Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü nde yüksek lisans ve doktora yptý. Ýki dönem YTÜ de Toplumsal Yapýlar olabileceklerini ve her bir Aile Hekimi'ne yaklaþýk 3 bin 200 kiþinin düþeceðini açýkladý. Aile hekimliði'nin bireye yaþamýnýn tüm evrelerinde bireysel, kapsamlý, sürekli ve bütüncül saðlýk hizmeti verilmesini amaçlayan, özgün, akademik ve bilimsel bir týp disiplini olduðunu ifade eden Müdür Dr. Hasan Yýlmaz, "Sistem ile birlikte; çaðdaþ aile hekim, ailedeki çocuklarýn periyodik muayenelerini ve aþýlarýný yapar. Annelere çocuk bakýmý öðretir.yaþlýlarýn varsa gebelerin periyodik muayenelerini yapar ve gereken önerilerde bulunur. Evde hastalanan varsa muayene eder, gerekiyorsa bir uzmana veya hastaneye yönlendirir. Aile hekimi anne karnýndaki bebekten ailenin en yaþlýsýna kadar bütün aile fertlerinin saðlýðýndan sorumludur. Kiþiye yönelik koruyucu saðlýk hizmetleri ile birinci basamak teþhis, tedavi ve rehabilite edici saðlýk hizmetlerini yaþ, cinsiyet ve hastalýk ayýrýmý yapmaksýzýn her kiþiye kapsamlý ve devamlý olarak belli bir mekanda vermekle yükümlüdür" dedi. Aile Hekimliði sistemine geçiþte il genelinde 83 Aile Saðlýk Merkezi'nin oluþturulduðunu ve aile hekimleri'nin bu merkezlerde hastalarýný kabul ve Tarihsel Dönüþümler dersini veren Yeþim Yasin, bölümün kadrolaþmaya çok uygun olduðunu belirterek, Bütün okula ders veren bir bölüm. Hedef kitlenize çok güzel ulaþabilirsiniz dedi. Bir yýl Felsefeye Giriþ dersleri veren Deniz Hakyemez ise Geçen senenin bitiminde herkes hangi günler ders vereceðini seçti. Alýnan kiþilere baktýðýnýzda çok açýk kadrolaþma var diye konuþtu. Üç senedir bölümde ders veren Cangül Örnek ise Gücüme giden bize kapýyý gösterirken çaðýrmadýlar bile, sadece mail attýlar diyor Yýldýz Teknik Üniversitesi Basýn Danýþmaný Murat Erdin ise eleþtirilere tepkili: Bahsettiðimiz konu insan ve toplum bilimleri. Ýnsanýn olduðu yerde din vardýr zaten. Dolayýsýyla ilahiyatçýnýn böyle bir bölümde olmasýnda garipsenecek hiçbir þey edeceklerini belirten Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Hasan Yýlmaz, Aile Hekimleri'nin ise puan ve kura ile belirlendiðini kaydetti. Aile hekimliðinin asýl amacýnýn, birinci basamakta tedavi edilebilecek olan büyük bir hasta gurubunun ikinci ve üçüncü basamak kurumlarýna gitmeden taný ve tedavilerinin daha hýzlý ve süratli yapýlmasý, zaman ve iþgücü kaybýnýn önlenmesi olduðunu söyleyen Dr. Yýlmaz, aile hekimlerinin sorumlu olduðu hastalarý ile yýlda en az dört defa görüþeceðini sözlerine ekledi. MUSTAFA SÜMEN görmüyorum. Daha öhceki bölüm baþkaný Ayþegül Baykan yurtdýþýna araþtýrma yapmak için gitmek istediðini kendi söyledi. Baþbakan da mektup yolluyor Erdin çýkarýlan sözleþmeli öðretim görevlileri içinse þunlarý söylüyor: Üniversitemiz çalýþanlarý telefon ya da baþka þekilde ulaþamadýklarý için mail atmýþ olabilirler. Baþbakan ile CHP Genel Baþkaný bile birbirlerine mektup yolladýktan sonra mail göndermek bir bildirim sayýlýr. Radikal GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 ARAÞTIRMA Akýl almaz vahþetleri duymaya alýþan kulaklarýmýzla, geçtiðimiz hafta Diyarbakýr da havan atýþýyla parçalanan 12 yaþýndaki Ceylan ýn annesinin, çocuðunun vücudunu nasýl bir araya topladýðýný dinledik. Demokratik Açýlým arifesindeki Türkiye de, evladýnýn parçalanan cesedini bir araya toplayan annenin çýðlýðý, belgeselci Nezahat Gündoðdu nun, 1938 Dersim inden günümüze ulaþtýrdýðý baþka annelerin çýðlýklarýný daha da anlaþýlýr kýlýyor. Gündoðdu, Devlete baþ kaldýran aþiretler e karþý giriþilen ýslah harekâtýnýn, paramparça edip binlerce köþeye savurduðu kýz çocuklarýnýn gözden kaçan hikâyelerini belgeledi. Yakýnda gösterime sokulmasý planlanan Dersim in Kayýp Kýzlarý isimli belgesel, 1938 in ardýndan sürgüne gönderilen aþiretlerin, el konularak asker ailelerine verilen kýzlarýný, þimdi 80 ini aþmýþ bu kiþilerin tanýklýklarýyla anlatýyor. Fakat gelin görün ki belgesel, BM soykýrým tanýmlamasý içinde yer alan Grubun çocuklarýný zorla bir baþka gruba vermek eylemini gözler önüne sermesiyle önemliyken, medyada duyulur duyulmaz ilgi, toplam içinde küçük bir yer kaplayan Kenan Evren in karýsý da Dersim in kayýp kýzlarýndandý iddiasýna odaklanýverdi. Evren, jet bir açýklamayla iddialarý yalanlarken, belgesel ekibini kafa karýþýklýðý yaratmakla suçladý. Sonra aileye ulaþýldý, hayýr, Sekine haným Dersimli olamazdý... Nezahat Gündoðan ve çalýþma ekibinde yer alan eþi Kazým Gündoðan la, bu önemli çalýþmayý ve medyanýn yönünü þaþýran ilgisini konuþtuk. Belgeselin en gündemde olan kýsmýyla baþlayalým. Sabah gazetesine verdiðiniz röportajda Kenan Evren in karýsý Sekine Evren in de Dersim in kayýp kýzlarýndan olduðunu iddia ettiniz. Ortalýk birden karýþtý. Önce Kenan Evren den, sonra merhum Sekine hanýmýn ailesinden bir açýklama geldi. Ama önemli olan kýsmý, iddianýn bu kadar sert bir dille yalanlanmasý... Sanki hakaret etmiþsiniz. Belgeseliniz çok daha önemli tarihi gerçekleri ortaya koyarken, kendinizi magazinel sayýlabilecek bir tartýþmada buldunuz. Bu süreçle ilgili deðerlendirmeniz nedir? Nezahat Gündoðan: Medyaya bu iddia benimmiþ gibi yansýdý ancak ben bu iddianýn sahibi deðil, gündeme getireniyim. Ýddia kýzlarýný arayan bir aileye ait, onlarýn derdi de kýzlarýnýn akýbetini öðrenmek. Bir þeyin bilinmemesi kadar kahredici ne olabilir? Yoksa emin olun, Dersimli hiçbir aile, Kenan Evren in eniþteleri olmasýndan ya da öyle anýlmasýndan asla hazzetmez. Diðer taraftan, biz tek tek kiþilerin durumundan çok, bütünlüklü olarak o tarihsel süreçte yaþanmýþlýklarý araþtýrýyoruz. Bu kýzlarýn zorla asker ailelerine ve nadir olarak da zengin eþrafa verildiðini söylüyoruz. Tabii ki bu kýzlar þimdi birilerinin eþi, birilerinin annesi ve akrabasýdýrlar. Mantýklý olarak düþündüðünüzde asker ve zengin aileleri tarafýndan alýkonularak Türkleþtirilen bu kýzlarýn þu anda önemli isimlerle iliþkili olmasý çok mümkün. Þu an bunlarý gündemleþtirerek çalýþmanýn yönünü deðiþtirmek istemiyorum. Sekine hanýmýn Kürt ve Alevi Dersim kýzlarýndan olduðu iddiasý, Kenan Evren e hakaret amacýyla gündeme getirilmedi. Çünkü onun Dersim in kayýp kýzlarýndan biri olmasý, Kenan Evren in eþi olmasýndan çok daha önemlidir. Ýþte biz de bu yüzden önemsiyoruz 1937 ve 38 de Dersim de yaþananlar içinde, baþlý baþýna facia sayýlacak birçok uygulama görüyoruz. Siz ölüm, sürgün, iþkence ve tecavüz olaylarýnýn ardýndan el konulan kýzlarýn varlýðýný ortaya çýkardýnýz. Bu durumdan nasýl haberdar oldunuz? Nezahat G.: 1938 olaylarý on binlerce insanýn hayatý pahasýna uygulanan askeri, siyasi ve kültürel yönleri olan kapsamlý bir projenin baþlangýcý. Bu projenin uygulandýðý kesim, resmi söylemde devlete baþ kaldýran aþiretler olarak adlandýrýlsa da, kendi halinde olan yüz binlerce insaný hedef haline getirmiþ ve genel bir asimilasyon politikasý olarak uygulanmýþ. Yaþanan katliamýn ardýndan uygulanan sürgün ve medenileþtirme aþamalarýyla Dersim bölgesinin tamamen asimile edilmesi planlanmýþ. Dersim projesini Cumhuriyet kadrolarýnýn birçok yerde uyguladýðý tek dil, tek kültür, yani ulus yaratma çalýþmalarýnýn bir parçasý olarak deðerlendiriyoruz. Dersim de hangi aileyle konuþsanýz size olaylarda kayýp olan yakýnlarýný anlatýr. Ölenlerden, hapse atýlanlardan, sürgün yollananlardan, bir de akýbetinden haberdar olunmayan kayýplardan bahseder. Bu kayýplarýn içinde özellikle kendisinden haber alýnamayan kýz çocuklarýnýn fazlalýðý dikkat çekiyor. Kayýp çocuklarýn yarattýðý travma halen bölgede etkin. Çocuklarýn askerlerce götürülmesini gören kiþilerin birçoðu hayatta olmamasýna raðmen yaþayan akrabalarý halen bu acýyý hissediyor. Bazý ailelerde birden fazla çocuk kayýp hatta. Dersimliler kayýp kýzlarýnýn akýbetiyle ilgili nasýl yorumlar yapýyor? Kazým Gündoðan: Onlarý askerlerin aldýðýný biliyorlar ancak sonrasýyla ilgili fikirleri çeþitli. Doðrudan öldürüldüklerini düþünenler, askerlerce kaçýrýlýp köle ya da kuma yapýldýklarýný düþünenler var. Bir de 38 katliamýnýn yerini siyasi ve kültürel projelere býrakmasýyla oluþturulan kýz enstitüleri deneyimi var. Bilindiði gibi Elazýð da Sýdýka Avar adlý bir öðretmenin öncülüðünde bir kýz enstitüsü kurulmuþ. Kýz çocuklarý oraya gönderilip bunlara Türk kültürü öðretiliyor. Bazý insanlar evlatlarýnýn da bunun gibi bir proje için kaçýrýldýðýný düþünüyor. Bahsetiðiniz psikolojiyi, dönemi yaþamayan kuþaklarýn algýlamasý oldukça zor. Soykýrýmlarýn bugüne ulaþan bilgileri, bizlere insanlarýn anne-baba olsalar da, bir noktadan sonra dirençlerinin kýrýldýðýný ve hayatta kalmak için çocuklarýný feda etmek zorunda kaldýklarýný gösteriyor. Bu durum bölgede nasýl yaþandý? Nezahat G.: Yaþananlar tamamýyla vahþet dönemlerine özgü bir psikolojiyle açýklanabilir. Dinlediðimiz ve kayýt altýna aldýðýmýz hikâyelerden biri, nelerin, nasýl duygularla yaþandýðýný açýklamaya yetiyor. Pülümür bölgesinde köylüler askerlerin geldiðini görünce daðlara doðru kaçmaya baþlamýþlar. Burada bir kadýn, küçüðü üç, diðeri yedi-sekiz yaþlarýnda iki çocuðunu kaparak koþmaya baþlamýþ. Bir süre sonra ikisini birden taþýyamaz hale gelince, büyük çocuðu kucaðýndan indirerek diðeriyle kaçmaya devam etmiþ. Geride kalan çocuk aðlayarak yalvarmaya baþlamýþ. Kadýn tekrar onu kucaðýna alarak, diðerini býrakmýþ. Çünkü o anda bir tercih yapmasý gerekiyordu. Feryat atamayacak kadar küçük olaný býrakabilmiþ. Bence bu, oldukça açýk bir örnek. Diðer taraftan kaçamayan ailelerin, Bizi nasýl olsa öldürecekler, belki aldýklarý çocuklarýmýzý öldürmezler diye düþünerek askerlere teslim ettikleri yönünde hikâyeler de dinledik. Kayýp çocuklarýn izini bulmanýz nasýl mümkün oldu? Nezahat G.: Kayýp kýzlarýn dramý insanlar arasýnda çok kuvvetli bir dayanýþma doðurmuþ. Bölge insanlarý nerede bu kýzlarla ilgili bir þey duysa peþine düþüp akrabasý olacaðýný tahmin ettiði kiþilere bilgiler aktarýyorlar. Biz de köy köy dolaþarak bu kýzlarla ilgili anlatýlanlarýn peþine düþtük. Toplamda bu süreci yaþayan 10 kiþiye ulaþmayý baþardýk. Araþtýrmalarýmýzda bir belgeye de ulaþtýk. Bu belge, durumu tüm gerçekliðiyle kavramamýza neden oldu. Dersimli Ýsmail Koç, katliamdan üç yýl sonra, yani 1941 de kýzýný ve yeðeninin izini sürmek için yetkili makamlara baþvurduðunda kendisine bu belge veriliyor. Dönemin kaymakamýnýn imzasýyla Ýsmail Koç a verilen tebliðde Aradýðýnýz kýzlar Yarbay Münip Yýlmaztürk ün nezaretindedir deniyor. Bu belge sizce ne ispat ediyor? Nezahat G.: Çocuklarýn kayýp deðil el konulmuþ olduðunu, hepsinin kaydý bulunduðunu ve bu kayýt merkezinin de Genelkurmay olduðunu gösteriyor. Yani devlet istediði zaman, nerede olduklarýný bulabilir demek. Türkiye nin en önemli gündem maddesi, etnik kimliklerin eþitliðini saðlama iddiasýndaki Demokratik Açýlým. Diðer taraftan geçtiðimiz hafta Diyarbakýr da askeri birlikten atýldýðý iddia edilen havan topuyla parçalanan 12 yaþýndaki Ceylan gibi bir örnek var. Bunlara ek olarak belgeselinizin konusunu oluþturan Dersim faciasý gibi tarihte Ermeni ve Rumlarý da içine alan kanlý süreçlerin varlýðý biliniyor. Ortada bunlar varken bir açýlým projesi ne derece baþarýya ulaþýr? Nezahat G.: Dersim de yaþananlarý dünyanýn dört tarafýnda yaþanan ulusallaþma sürecinden baðýmsýz düþünmemek gerekir. Bu ve benzeri durumlar Türkiye de de Ermeni, Rum gibi birçok halk için farklý zamanlarda uygulandý. Þimdi gerçek bir demokrasi ve barýþ isteniyorsa, tarihle yüzleþmekten kaçýnýlmamalý. Devlet kendi cephesinden bu gerçeklerden kaçtýðýný sansa bile bunlarý yaþayan halklar travmalarýný unutmuyorlar. Açýlýmýn tüm halký kucaklamasý için kesinlikle tarihi görmezden gelmeyi bir yana býrakmak gerekiyor. Subaylar belli yaþ grubunda güzel ve saðlýklýlarý seçmiþ Kayýp kýzlardan bazýlarýna ulaþtýnýz. Þimdi 70 ini aþmýþ bu kiþiler yaþadýklarýyla ilgili neler anlattýlar? Kazým G.: Harekât sýrasýnda ele geçirilen ya da kendiliðinden teslim olan Dersimliler ya hemen orada öldürülmüþ ya da her bölgede oluþturulan karargâhlara toplanmýþ. Sonra da Elazýð ve Erzincan daki toplama merkezlerine götürülmüþler. Bu aþamalarda bazý kýz çocuklarý ailelerinden koparýlarak alýkonmuþ, aileler ise Batý illerinde çeþitli Türk ve Sünni köylere sürgüne gönderilmiþ. Bu kýz çocuklarýn önce saçlarý askerler tarafýndan kazýnýyor, banyo yaptýrýldýktan sonra da rütbeli asker ailelerine gönderiliyorlar. Ýlginçtir, bu davetsiz misafirlerden subay eþlerinin de haberi yok. Subaylar, rütbeli askerlerin hepsi, genellikle belli bir yaþ grubunda, güzel ve saðlýklý olanlarý seçiyor. Bir öykü þöyle: Kaçarlarken asker o kadar yakýnlaþýyor ki anne, kýzýný býrakmak zorunda kalýyor. Biraz da Nasýlsa hepimiz öleceðiz, asker alýrsa kurtulur diye düþünüyor anne. Asker, kýzý Erzincan daki toplama merkezine götürüyor. Kýz aylarca beslenemediði için bir deri bir kemik kalmýþ. Kýzý subaylardan kimse almýyor. Bir grup beðenilmeyen çocukla trene bindirilip sürgüne gönderiliyor. Her istasyonda birkaçýný ya subaylara ya da ileri gelen eþrafa veriyorlar. Bu zavallýyý da Amasya da býrakýyorlar. Kimse almayýnca zengin bir adama veriyorlar. Adam bunu tedavi ettirip sonra da nüfusa kaydettirmek istiyor. Kýz hiç Türkçe bilmiyor, bir biçimde ismini, babasýnýn ismini söyleyebiliyor. Soyadý, anne adý orada belirlenecek. Bacaklarý çöp kadar ince ve zayýf olduðu için soyadýný Çöpbacak koyuyorlar. Evlenene kadar bu soyadýný taþýyor. Þimdi Balýkesir de yaþýyor. Bu küçük Kürt ve Kýzýlbaþ çocuðu, iyi bir Türk, iyi bir Sünni olarak medenileþtirilmiþ durumda. Hacca dahi gidiyor. 40 yýl sonra da ailesi bunu bulmayý baþarýyor. Aile bunu nasýl baþarýyor? Nezahat G.: Kýzlarýn yakýnlarý her yerde evlatlarýný arýyor. Bu kýzýn abisi, yani annesinin kaçýrmayý baþardýðý çocuk, yýllar sonra arkadaþ olduðu bir subaya derdini anlatýyor. Subay hikâyeyi baþka meslektaþlarýna aktarýyor. Ardýndan biri Amasya da bir ailenin gelini evlatlýk diyor. Adam bu lafýn peþine düþüp aileyi buluyor. Önce buna inanmayan aile, baþka bir kadýný gösteriyor. Bizim aldýðýmýz gelin iþte bu diyor. Adam Bu benim kardeþim deðil diyor. Ancak o anda evde onlarý izleyen kardeþini tanýyor. Aile inkâr etse de bir süre sonra gerçeði söylüyorlar. Bambaþka bir kültürde yetiþtirilen bu çocukla ailesinin karþýlaþmasý garip bir süreç olmalý... Nezahat G.: Kýzlarýn bir kýsmý kendi çabalarýyla kaçarak ailelerine dönmeyi baþarýrken, olaylar sýrasýnda küçük olan ve çok az þey hatýrlayanlar da var. Bu örnekteki gibi hayatý tamamen deðiþen yüzlerce çocuk var. Ancak bu insanlar kendi içlerinde büyük çeliþkiler yaþýyor. Herkesten ve kendilerinden saklamak istedikleri hikâyelerle yaþamaya mecbur edilmiþler. Bu durum bireysel ve toplumsal anlamda gerçekle yüzleþmekle aþýlabilir. FOTOÐRAF: ULAÞ TOSUN / RADÝKAL CUMARTESÝ

5 Bir Adým Olarak Felsefi Düþünce- Walter Benjamin Romantizm de Sanat Eleþtirisi Kavramý adlý doktora tezi için Novalis ten þöyle bir alýntý yapar: Kendi kendinin üstüne sýçrama edimi, her yerde en üstündür, yaþamýn ilk noktasý doðuþudur... Böylece her felsefe, felsefe yapanýn, kendisi hakkýnda felsefe yaptýðý, yani ayný zamanda tükettiði... ve tekrar yenilediði... yerde baþlar; böylelikle erdemin yaþamý baþlar, belki de onun sayesinde kapasite sonsuz artar (s.119). Benjamin in alýntýsý eleþtiri ve yaratým düþüncesinin, felsefi olanýn içindeki yerini anlamak için oldukça yerinde bir tercihtir. Bu tercihin bir baþka güzelliði, felsefi olanýn izinde yürüyecek genç bir düþünür olarak kendisinin, Novalis in bu sözlerini amentü olarak görmesidir. Hiç þüphesiz, bu alýntý, iki uzamý açýða sermektedir. Biri; felsefe ile felsefe yapanýn iliþkisi, diðeri; felsefi olanýn yaratýmýnýn yenilenme biçimi. Biri diðerinden ayrýlmaðýnda, tecrübeyle sabittir ki, felsefe hem özgün anlatýmlar hem de zengin kaynaklar yaratýr. Biraz daha farklý bir ifade ile, felsefe ne sonsuzluðu bir süs gibi kendine maleden metafizik olarak kalmaya yazgýlýdýr ne de büyük kapasiteler barýndýran filozoflarýn harladýðý ateþte temcit pilavý gibi piþirilmeye. Modern felsefe, özellikle de çaðdaþ felsefe bunu yapar. O, kadim felsefi kavrayýþýn toplum, doða ve evren kavrayýþýný tersyüz eder, kýrar, tüketir, böylece metafiziðin ve skolastik düþünmenin yolundan uzaklaþarak kendi yolunu açar. Felsefe hem bir disiplin olarak hem de öznelerin söyleþisi olarak, çaðýnýn dertleriyle hemhal olur, fakat tam da bu hemhal olmaktan ötürü, bir adým öteye sýçrar. Çaðýnýn dertlerini insanlýk tarihi ile ortaklaþtýklarý noktalardan tutarak rehabilite etmeye soyunur. Bu rehabilitasyon esnasýnda ilk iþi, düþünce sahnesinde sorunlarý enine boyuna açýða kavuþturmaktýr; ýkýnmaz, sýkýlmaz, arlanmaz, umursamaz haldedir ve yalnýzca eureka, eureka çýðlýklarý için didinir. Felsefenin bütün bu çabasý, yaþam sahnesinde gerçekleþecek ikinci iþin baþlamasýyla meyveye durur. Sonsuz kapasitenin yeni bir atýlýmý ile olgunlaþýr. Hiç þüphesiz felsefe bu atýlýmý kendi baþýna yapamaz, o zorunlu olarak öznenin diline kendi öngörüsünü armaðan ederek bunu yapar. Yani bu kapasiteyi yaþam sahnesinde gerçekleþtirecek olana, özneye, kendi yaþamýna yaptýðý müdahalede ufuk olarak sunar. Denebilir ki felsefi düþüncenin tek eksiði, bedeninin/ gövdesinin inancýyla bütünleþmemiþ olmasýdýr. Tersinden, gövdenin/ bedenin tek eksiði, þimdiye kadar kendi sesini duymaya hazýrlýklý olmadan kalmasýdýr. O halde felsefe çaðdaþ dönemecinde ilk hedef olarak, bedenin/ gövdenin dilinde hem disiplin hem de ufuk olarak bir yer bulmaya çalýþmasý yadýrgatýcý deðildir. Felsefenin bedenle/ gövdeyle bütünleþmesi, kolektif yaratmanýn kavþaðýdýr. Bu kavþakta felsefe felsefeliðinden, beden/gövde sessizliðinden feragat eder. Felsefe için öznenin ufku, özne için felsefenin sadakati yaþam sorunlarýný aþmak için yeni bir gerilime doðru ilerler. Felsefenin ufka savurduðu özne, yaratýmýnýn yeniliði ile felsefeyi tüketir ve yeniler. Böylece felsefe yalnýzca düþünmekle yetinmemiþ, müdahalenin olanaðý ile kendi üzerine katlanmýþ olur. Belki de bu yüzden hiç bir disiplin felsefe kadar kolektif olana aþina olamayacaktýr. Türkiye deki Durum ya da Uyanmak Vakti- Bütün bunlarý neden anlattýk? Ýki nedeni var. Birincisi Genç Türkiye Cumhuriyeti nde çaðdaþ felsefeye deðinmek, ikincisi ve asýl önemlisi, þimdi ve burada felsefenin savunusunun nasýl üretildiðine deðinmek. Türkiye coðrafyasý, kültürel tarihi mirasý itibariyle, hem felsefi olanla hem de filozoflarýn harman olduðu konumuyla tanýnmaktadýr. Fakat bu tarih Cumhuriyet in kuruluþuna kadar geçen sürede oldukça hoyratça yoksullaþtýrýlmýþ, baþka disiplinlerin ruhunun þadolmasý adýna ýralanmýþtýr. Benzer durumlar Cumhuriyet boyunca da çeþitli aralýklarla sürmüþtür. Ýstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü nün 2.Dünya Savaþý maðdurlarý, Yahudi filozof ve düþünürleri tarafýndan geliþtirilen felsefi altyapýsý, bu yoksullaþtýrma faaliyetlerine karþý bir nefes alma aralýðý oluþturmuþtur. Fakat bilinen hikayeler nedeniyle elde edilen geliþmeler bir ya da bir kaç nesil sonra tersine dönmeye tekrar baþlamýþtýr. Bugün birçok üniversitede felsefe bölümlerine teoloji-ilahiyat- kadrolarýnýn temel unsurlarý sirayet etmekle kalmamýþ, formasyonu ilahiyatçý olanlar felsefe bölümlerini iç etmekte hýz kazanmýþtýr. Siyasal yönetici kadrolarýn, YÖK ün ve üniversite rektörlerinin baskýcý politikalarý karþýsýnda sinmiþ öðretim üyeleri, öðrenciler ve aileleri bu durum karþýsýnda sorumluluk taþýmaktadýr. Ancak bir baþka yandan da, bu sorunu gündeme getirmek bile neredeyse imkansýzdýr. Çünkü ülkenin giydiði deli gömlekleri bu sorunlarýn tartýþýlmasýný hep erteletmektedir. Bu yüzden þuna bakmak elzem hale gelmiþtir: Genç Türkiye Cumhuriyeti nde, çaðdaþ felsefenin baðýmsýz ve dinamik unsurlarý ne haldedir? Bu soruyu cevaplamak için bir kaç kritere bakmak gerek. Birincisi üniversiteler, felsefe adýna gerçekleþtirdikleri üretimler, bu üretimlerin yansýmalarý. Ýkincisi baðýmsýz kurum ya da kuruluþlar, bunlarýn yayýnlarý, yayýnlarýn etki alaný. Üniversitelerde durum oldukça karýþýk. Çünkü habire iþsizliði bastýrmak ya da kalifiye iþsiz yaratmak adýna açýlan yeni üniversitelerde, tüm olumsuz koþullara raðmen, yeni felsefe bölümleri açýlýyor. Buralara ne yetiþmiþ öðretim kadrosu ne de kütüphane gibi zorunlu fiziksel altyapý imkanlarý sunuluyor. Bu eksiklikler YÖK tarafýndan görünmez kýlýnmakla kalmýyor, öðretim kadrolarýnýn ders ve öðrenci yükleri artýrýldýðý için lise düzeyinde felsefe eðitimi yapýlmasý normalleþiyor. Böylelikle hem felsefe içeriksizleþtiriliyor hem de felsefe eðitimi yapýldýðý düþüncesi ile tatmin olunuyor ama kazýn ayaðý öyle deðil. Artýk kendi kadrolarýný yetiþtirir haldeki merkez üniversiteler ise, yeni üniversitelerin felsefe bölümlerini kapýþmakla meþguller. Doðal olarak bu da gündelik siyaseti, felsefenin/ bilimin üretilme tarzýnýn göbeðine yerleþtiriyor. Bu kapýþmanýn galibi açýktýr ki, güç iliþkilerini kontrol eden ve siyasal nüfuzu güçlü olan hükümet. Böylece demokrasiden bihaber YÖK ü devralýp iyice keyfileþtirilmiþ bir sultanýn emrine verdiði gibi, kadrolarý da öylece paylaþtýrýyor. Yerleþik üniversitelerin bazýlarý bu kapýþma dýþýnda ilgilere de sahipler. Gerçekleþtirdikleri ulusal ve uluslararasý sempozyumlarla kýsýtlý bütçeleri aþarak felsefenin güncel müdahalesine yer açýyorlar. Özellikle Kocaeli Üniversitesi nin 8. sini düzenlemeye koyulduðu Uluslararasý Felsefe Günleri bu konudaki en istikrarlý örneklerden biri. Bütün bunlarla birlikte, öðretim üyeleri yükselme kriterlerinin cenderesinde boðulmaya çalýþýlýyor ve piyasalaþmýþ üniversite eðitimi için aktör haline getiriliyorlar. Cendereye sýkýþmamak isteyenler, bol bol akademik jargonlu makale fabrikasyonunda yol alýrken, sahipsiz ve paylaþýmsýz yazýlarý arþivlerde birikmek üzere kalemlerinden damlayýp duruyor. Hatta bunlarýn bir kýsmý, piyasalaþtýrma paradigmasý ile üniversiteleri parekendeci yapan Bologna Protokoluna, YÖK ün emriyle somut olarak eklemlenmek için can atýyor. Doðal olarak bu hem liselerde hem de üniversitelerde felsefe eðitimin hiçleþmesini saðlamakla kalmýyor, felsefenin bedensiz/gövdesiz bir ucubeye dönüþmesini de saðlýyor. Dolayýsýyla felsefe ufuk açmak þöyle dursun gündelik siyasetin güçlü eðilimlerinin içinde kendine ezik bir yer bulmaktan sevinerek yol alýyor. Elbette üniversitelerde yalnýzca bu karamsar tablo yok. Sempozyumlarýn yaný sýra yayýn faaliyetleri sürüyor. Telif ve çeviri makaleler, Sosyal Bilimler Enstitüsü ya da Edebiyat Fakültesi dergileri dýþýnda, þimdilik Kaygý, Lapsus, flsf, Felsefe Tartýþmalarý, Yeditepe Felsefe gibi üniversite destekli dergilerde yayýmlanýyor. Bu tip dergiler çoðunlukla üniversite ve felsefe çevrelerinde okunan, genel daðýtýmý sýnýrlý dergiler, dolayýsýyla felsefeyle profesyonel düzeyde ilgili olanlarla sýnýrlý kalmýþ kurum-içi dergiler olarak görülebilirler. Üniversiteler dýþýnda varolan, çeþitli sivil toplum kuruluþlarý ya da yayýnevleri sponsorluðunda yayýmlanan süreli dergilerde yok deðil. Özellikle 13 yaþýna gelmiþ olan Felsefelogos bunlardan ilk göze çarpaný, FelsefeYazýn, Baykuþ ve Monokl kendi okuyucusunu yaratmaya çalýþan bu tür dergiler arasýnda. Kutadgubilig, Felsefe Dünyasý gibi dergiler de bu kategoride sayýlabilir. Bütün bunlarýn dýþýnda, Cogito, Ýnsancýl, Toplum ve Bilim, Praksis, Birikim gibi doðrudan felsefe dergisi olma iddiasý taþýmamasýna raðmen, felsefi olanýn yaygýnlaþtýrýlmasýnda önemli iþlevi olan yayýnlar olarak not edilebilir. Kitap yayýnlarýna gelince, çeþitli yayýnevlerinin büyük hizmetleri oluyor. Güncel ve öne çýkan kitap yayýncýlýðýnda Türkiye nin karnesi oldukça iyi, buna birde düþünce tarihinin klasiklerinin ciddiyetle yayýmlanmasý eklemlense fevkalade olacak. Ancak burada derhal bir konuya deðinilmelidir. Yeni açýlan üniversitelerle birlikte her yýl onlarca felsefeci mezun oluyor. Onlarca dergi ve kitap yayýnlanýyor. Felsefe bölümlerindeki bu niceliksel büyüme ile birlikte, felsefenin niteliksel yaný daha çok sorgulanýr oluyor. Felsefe mezunlarýnýn, toplumsal örgütlülüðünün içindeki felsefe-severler in görünümü arttýkça, felsefenin kendisi de sorgulanýr hale geliyor. Böylece giderek hem felsefe gündelik hayatýn sorularýna cevap vermekte eskisi kadar elit ve emredici korumalarýyla cevap üretemiyor hem de gardýný kaybediyor. Ýþte bu bir þans: elbette geleneði yaratmak isteyen için. Fakat gerçek durum biraz daha çetrefilli! Siyasal Ýslam ýn ve neo-liberal siyasetin unsurlarý, ellerindeki güçle birlikte, þimdi daha fazla gündelik siyaseti yönlendirmekle kalmýyor, laik ve cumhuriyetçi ideolojinin muhafazakarlaþmýþ unsuru olarak gördükleri felsefe alanlarýný da iþgal etmeye çalýþýyorlar. Yeni üniversitelerde yaþananlar, süreli yayýn/ dergi sayýsýnýn niceliðindeki artýþlar, dergilerde kullanýlan söylemlerin ayrýþmasý, yazarlarýn/ düþünürlerin belirli yerleri tercih eder görünmesi felsefenin giderek çeþitli geleneklerin doðmasý ile ilerleyeceðinin göstergesi durumunda. Þimdilik ortaya çýkan bu saldýrý, istemeden de olsa, eleþtirel felsefenin genç düþünür kuþaklarýnýn önünü açmaya sebep oluyor. Kimileri sýrça köþklerinde ya da sýrça köþkteki odalardan birine talip olma arzusuyla bütün bu olup bitenin dýþýnda kendini konumlandýrabilir. Onlarý tarih, tarihte konformizmi seçenlerin yanýna gömer fakat felsefe alaný içinde kalacaklar için, bu durumun kýsa sürede kapanacaðý ve olumsuzluklarýn artacaðý malumdur. O halde yapýlmasý gereken açýktýr: Eleþtirel ve kendi kendini aþacak atýlýmlarý barýndýran güçlü kurumsallaþmalarý/ kamusallýðý bu geçiþ sürecinde yaratmak gerekir. Kurumsallaþma ya da kamusallýðý yaratmaktan kasýt biri üniversitelerin savunulmasý ve geliþtirilmesi yönündeki tasarruflar, diðeri bu tasarruflarýn ses getirebilmesi, kalýcýlaþmasý veya mevcut durumun lehte bir yönde dönüþtürülebilmesi için toplumsal temsiller yaratacak baðýmsýz dergi, dernek ve vakýflarla birlikte hareket etmek. Zaten bu konuda felsefedeki mevcutlar belli: FESATODER (Felsefe ve Sosyal Araþtýrmalar Topluluðu Derneði) ve felsefelogos, Felsefeciler Derneði ve FelsefeYazýn, Baykuþ. Hepsinin ortak derdi, bir adým olarak felsefi düþünceyi geliþtirmek, böylece felsefi olanla özne arasýndaki bütünleþmeyi yaratarak insanlarýn sonsuz kapasitelerini kendi lehlerinde kullanmalarý için ufka taþmak olarak görülüyor. Baþkaldýrý Çalýþtayý: FESATODER ve felsefelogos Eylül 2009 tarihinde Ýstanbul- Büyükada da FESATODER i tanýtmak, felsefelogos yazarlarýný buluþturmak ve Türkiye de son dönemlerde hýzla ortaya çýkan geliþmeleri karþýlýklý fikir alýþ-veriþi ile görüþmek, felsefelogos un baþkaldýrý temalý dergisinin makale seçimini birlikte gerçekleþtirmek için toplandý. felsefelogos yayýn kurulu yanýsýra, çalýþtay katýlýmcýlarý, söz konusu temayla ilgili makaleleri birlikte tartýþtýlar. Katýlýmcýlar/ tartýþmacýlar her makalenin yazarýný, kendi amacýný açýk kýlmak ve bu doðrultuda kendi argümantasyonunu geliþtirmek yönünde insiyatif kullanmaya zorladýlar. Elbette tartýþmalarýn genel havasý katýlýmcýlarýn kendilerini, yazarýn muhatabý olarak onun enerjisini paylaþmaya, onunla birlikte konum almaya, kolektif olarak kendi düþünme ediminin parçasý olarak tartýþmayý içselleþtirmeye yol açtý. Çoðunlukla yurt içinden olmak üzere yurtdýþýndan iki konuðunda katýldýðý çalýþtayýn genel havasý, yapýlanlarýn olumluluðu yönünde bir izlenimdi. Felsefelogos genel yayýn yönetmeni ve FESATODER Baþkaný Sinan Özbek, baðýmsýz yayýn yapmanýn ve dernekleþmenin önemini bildiklerini, kendilerine Das Argument gibi tarafý belli olan, eleþtirel toplumsal düþünceyi geliþtirmek için çabalayan, hem felsefe-içi tartýþmalara açýk hem de toplumsal-tarihsel duyarlýlýklarý yerinde olan bir dergi olmaya çalýþtýklarýný söyledi. Özbek, en nihayetinde 13 yýlda eksiklikleriyle ve hatalarýyla aldýklarý yolun felsefelogos u bir dönüm noktasýna getirdiðini ifade etti. O dönüm noktasýný, katýlýmcýlarýn büyük çoðunluðunun hem fikir olduðu bir nokta, logos kolektifini geliþtirmek ve yeniden yaratmak için daha fazla sorumluluk ve daha açýk tutum alma cesareti. Giderek artan neo-liberal siyaset ve/ veya muhafazakar hegemonya karþýsýnda kan kaybeden felsefenin güçlendirilmesi için bu dönüm noktasýnda sorumluluk almak önemli. Bu yüzden hem özel olarak felsefelogos ve FESATODER için hem de benzer yapýlanmalar için abonelik, üyelik, satýþ, görünürlük, paylaþým gibi somut adýmlar dýþýnda müdahale etmenin bir aracý olarak temsiliyetine güç katýlmasý, sekterliðe ya da heveslere kapýlmadan felsefelogos un birikiminin kullanýlmasý temenni edildi. Genç düþünürlerin/ yazarlarýn kendi kuþaklarýnýn geleneðini yaratmalarý, geçmiþ geleneklerden devralabileceklerini almalarý ama yeni koþullar karþýsýnda yine de konformizme düþmeden felsefi olanýn öznesi ile buluþmalarý diðer katýlýmcýlarca salýk verildi. Felsefelogos un buradaki iþlevi, en azýndan bu hattý korumak, felsefeye yönelen saldýrýlarý püskürtmek, kolektif olanýn logos u açýk kýlacaðýna dair varolan güveni saðlamlaþtýrmak, felsefenin kendinde varolan eleþtirelliðini geliþtirmek, önünü açmak, öznenin anlam dünyasýna açýklýk sunmak ve ufka yolculuðunda gerçekliði yeniden yaratmasý için öngörüleri ile onu saðlam adýmlar atmaya zorlamak olarak sayýlabilir. Tüm bu sayýlanlardan dolayý felsefelogos örnek bir deneyim. Ez Cümle- Goethe ye en cesur ve en zekice karþý çýkýþ Novalis ten gelmiþtir: Doða ve doða kavrayýþý ayný anda ortaya çýkar, týpký Antikçað ve Antikçað bilgisi gibi (s.195). O halde olmakta olanýn bilgisi, felsefi konumlarýn elde edilmesi ile devþirilebilir. Bugün olanlara uyanmak yarýn olacaklara biçim verme þansýný getirebilir, aksi herhangi bir geliþme, tarihin çöplüðünde belki konjonktürel olarak çabuk deðer kazanýr, ama kaybetme yazgýsýndan kaçamaz. BirGün

6 Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, Türkiye'nin en büyük patates ambarlarýndan biri olan Nevþehir'de bu yýl 3 bin dolayýnda çiftçi tarafýndan 21 bin hektar alanda patates ekimi gerçekleþtirildiðini söyledi. Bu yýl yaklaþýk 800 bin ton patates rekoltesinin beklendiðini belirten Tunç, 2009 yýlý yemeklik patates sökümüne baþlanan tarlalarda incelemelerde bulundu. Nevþehir'de geçen yýl yýl patates kalitesinin arttýðýný ve gerek yurt içi ve gerekse de yurt dýþýnda en fazla ürünü tercih edilen bölge olduðunu ifade eden Ziraat Odasý Baþkaný Tunç, "Toprak yapýsý nedeniyle yýllardan beri Türkiye'de en fazla patates üretimi yapýlan illerin baþýnda geliyoruz. Her ne kadar son yýllarda çeþitli nedenlerle patates üretim alanlarý daralsa da halen Türkiye'deki patates üretiminin yüzde 20'si ilimizde gerçekleþiyor. Bunla birlikte sürekli olarak patates kalitesi artýyor ve üreticimiz daha bilinçli üretim yapar hale geliyor." dedi. 'Fiyat Üreticinin Yüzünü Güldürmedi' 2009 yýlý yemeklik patates hasadýnýn baþlandýðý þu günlerde üreticinin tarlasýnda sökümünü gerçekleþtirdiði patatesin kilosunu ancak 35 Kuruþ'a satabildiðine dikkat çeken Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, fiyatýn Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Kayseri'nin Kocasinan Belediye Baþkaný Bekir Yýldýz, saðlýklý bir çevrede, saðlýklý ürünler üretilip tüketilmesini teþvik amacýyla kurulan organik ürün pazarlarýnýn yoðun ilgi gördüðünü söyledi. Açýklamalarda bulunan Baþkan Bekir Yýldýz, özelilikle ilçeye yeni baðlanan mahallelerde vatandaþlarýn baðýnda bahçesinde yetiþtirdiði, hormonsuz, katkýsýz, tamamen doðal organik ürünlerin vatandaþlara sunabilmesi amacýyla üretici ve tüketiciyi buluþturan organik ürün pazarlarýna her iki tarafýnda ilgi gösterdiðini kaydetti. Erciyesevler, Beyazþehir ve Fatih Semt Pazarý'nda organik ürün pazarý da kurulduðunu belirten Baþkan Bekir Yýldýz, Üretici oldukça düþük olduðunu vurguladý. Üreticinin 35 Kuruþ'a sattýðý patatesin büyük marketlerde 1.5 TL'ye kadar alýcý bulduðuna dikkat çeken Tunç, büyük emekler vererek üretim yapabilen çiftçinin emeðinin karþýlýðýný alamadýðýný belirtti. Tunç, "Þu anda bir bardak 50 Kuruþ'a satýlýrken bir kilo patatesi 35 Kuruþ'a satabiliyoruz. Bizim soðuk sýcak demeden, bin bir güçlükle ektiðimiz ve hasadýný yaptýðýmýz patatesimizin bir kilosu bir bardak çak bile etmiyor. Buna karþýn tüketici marketlerde bizim ürettiðimiz patatesi 1 TL'nin üzerinde satýn alýyor. Maalesef emek harcayan, çile çeken üretici parayý kazanan ise aracýlar oluyor. " diye konuþtu. Fiyat düþüklüðü nedeniyle üreticilerden hasadýný gerçekleþtirdikleri ürünlerini kýsa sürede pazara sunmamalarýný da isteyen Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, sözlerini þöyle sürdürdü; "Tarlalardan söktüðümüz bu patatesler 2010 yýlý Mart ayýna kadar bölgemizde bulunan doðal soðuk hava depolarýnda kalabiliyor. Bu nedenle üreticilerimizin ürünlerini hemen piyasaya sunmamalarýný istiyoruz. Þu anda fiyatlar oldukça düþük ve piyasada çok fazla ürün olacak.çiftçilerimizde ellerindeki mahsullerini kýsým kýsým satýþa çýkarmalarý fiyat istikrarý açýsýndan son derece önemli." sabah erken saatlerde topladýðý katkýsýz organik ürünleri hemen aracýna yükleyip, organik ürün pazarýna getiriyor. Vatandaþlar da burada ürünleri elleriyle seçip alýyor. Alýcý da satýcý da çok memnun olduðunu ifade ediyor. Vatandaþýmýzýn saðlýklý ürünler tüketmesini saðlamak bizim hedeflerimiz arasýndadýr dedi. Organik ürün pazarýnda ürünlerini sergileyen üreticiler, temiz, kapalý bir mekanda belediyenin yer tahsisinden çok mutlu olduklarýný belirterek, Bu ürünleri daha önce satamýyorduk. Þimdi böyle bir imkan verildi, müþterimiz de geliyor, çok memnunuz. Kocasinan Belediyesi'ne teþekkür ediyoruz þeklinde konuþtu. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir in Göreme Belediyesi tarafýndan bu yýl 9. su düzenlenen Unutulan Tatlar yemek yarýþmasýnda 40 ev hanýmý, birinci olabilmek için kýyasýya mücadele etti. Göreme El Sanatlarý Merkezi nde düzenlenen 9. Unutulan Tatlar Göreme Yemek Yarýþmasý nýn açýlýþýnda konuþan Göreme Belediye Baþkaný Nuri Cingil, sahip olduðu deðerlerle bir dünya beldesi konumundaki Göreme beldesinde, bu tip organizasyonlarla geçmiþ ve gelecek arasýnda etkili bir bað oluþturarak, bölgenin mutfak kültüründe önemli bir yer tutan yemekleri gelecek nesillere taþýmayý amaçladýklarýný söyledi. 4 aþçýnýn jüri baþkanlýðýný yaptýðý yarýþmada, 2 si yabancý turist 8 kiþinin de Sulucakarahöyük/ KAPADOKYA Türk turizminin en önemli merkezlerinden Kapadokya'da, peribacalarý sonbahar ile birlikte eþsiz bir güzelliðe büründü. UNESCO tarafýndan Dünya Kültür Mirasý Listesi'ne alýnan, tarihi ve doðal güzellikleriyle her yýl binlerce yerli ve yabancý turisti aðýrlayan Kapadokya bölgesi, sonbahar ile birlikte ilginç görüntülere sahne oluyor. Sararan yapraklar arasýndaki peribacalarý, fotoðraf meraklýlarý için ilginç kareler oluþturuyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancý turistler, özellikle Göreme Açýkhava Müzesi, Zelve Paþaðý ve Devrent Vadisi'nde bulunan peribacalarýný sarý hakimiyetindeki doða içerisinde izlemenin keyfini çýkarýrken, turist hareketliliði ise turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Sonbahar mevsimi ile DÝJÝTAL SÝSTEMLER Otomatik kaþe Logolu kaþe Ýmza kaþesi Düz ve Oval kaþe Cep kaþeleri Kaþeler kendi imalatýmýzdýr OKUL ÇANTALARI Defter, Kalem,Silgi ve tüm okul kýrtasiye ihtiyaçlarý uygun fiyatlarla HER MARKA FOTOKOPÝ, FAX, YAZICI Kartuþ ve Tonerleri Sarf Malzemeleri HACIBEKTAÞ görev aldýðý seçici kurulda çömlekte kuru fasulye, çömlekte bulgur çorbasý, çömlekte lahana sarmasý ve bulamaç dallarýnda 40 ev hanýmý tarafýndan yapýlan yemekler görünüþ ve lezzet gibi ana noktalarda deðerlendirildi. Yapýlan deðerlendirmelerde çömlekte kuru fasulye dalýnda birinciliði Tülay Aktaþ alýrken, çömlekte bulgur çorbasý dalýnda da Havva Solak birinci oldu. Çömlekte lahana sarmasýnda Mediha Kahveci nin birinciliðini elde ettiði yarýþmada bulamaç dalýnda da Fatma Güler birinciliði kazandý. Yarýþma sonrasýnda kategorilerinde ilk üç derecede birinciliði paylaþan ev hanýmlarýna büyük altýn, ikinciye yarým ve üçüncü olan yarýþmacýya da çeyrek altýn hediye edildi. Kapadokya bölgesini Ýngiltere den ziyaret etmek amacýyla gelen botanikçi Ruth Lambourne ve öðretmen Jeremy Ison, yemek yarýþmasýna katýlanlarýn adeta gözdesi oldu. Ýlk kez böyle bir yarýþmaya jüri üyeliði yaptýðýný belirten Ýngiliz öðretmen Jeremy Ison, Bu yemeklere hayran kaldým. Bu yemeklerin tarifini alýp, bende ülkemde yapmaya çalýþacaðým dedi. birlikte özellikle Alman, Ýspanyol ve Japon turistlerin bölgeye ilgisi artarken, turistler peribacalarýnýn sonbaharda eþsiz bir güzelliðe büründüðünü belirtiyor. Peribacalarýný gezerken bol bol fotoðraf çeken yabancý turistler, ayrýca peribacalarý arasýnda deve turlarýna da ilgi gösteriyor.

7 7 Türkiye, Ýsrail i Filistinlilere uyguladýðý insanlýk dýþý yöntemler yüzünden eleþtirmeyi sürdürüyor. One minute bu eleþtirinin dünya çapýnda yanký yapan sesiydi. Bu tartýþmada Türkiye haklý, Ýsrail haksýzdýr. Filistin topraklarýný iþgal edip, onlarý kendi ülkelerinde köþeye sýkýþtýran, yersiz yurtsuz, çaresiz býrakan Ýsrail dir. Bunun tartýþýlacak bir yaný yoktur. Siyaset bir güç meselesidir. Bugüne kadar Ýsrail e egemen olan güçlü iktidarlar, önce ABD nin, daha sonra da bütün Batý nýn desteðini alarak bölgede hükmünü yürüttü. Bu nedenle haksýzlýða uðrayanýn sesi pek çýkmadý. Tabii, Ýsrailliler olaya farklý bir çerçeveden bakýyorlar: Biz Filistin den gelen terörün hedefiyiz. Ýnsanlýk dýþý yöntemlerle Filistin içindeki terör örgütleri bize yaþamý haram ediyor. Bu nedenle biz de kendimizi korumak için yapýyoruz bütün bunlarý. Ýsrail olaya hangi çerçeveden bakarsa baksýn, çocuklar ölüyor, yaþlýlar ölüyor, savaþ ve terörle hiçbir ilgisi olmayan insanlar maðdur oluyor. Ýsrail i yöneten irade, Terörle mücadelede olur böyle þeyler diyerek kendini savunmaya devam ediyor. Ýsrail kendini ne kadar savunursa savunsun, özellikle Ýslam dünyasýnýn gözünde terörist bir devlettir. Filistin deki þiddet yanlýsý güçlerin inisiyatifini artýran, onlara can suyu veren de Ýsrail e egemen olan þiddet yanlýsý uygulamalardýr. *** Ýsrail, Filistin sorunu yüzünden Türkiye tarafýndan eleþtirilere uðrayýnca, cevap olarak, Siz Kürtlere neler yapýyorsunuz? diye soruyor. Son olarak TRT de yayýnlanan bir dizinin Ýsrail in son Gazze katliamýný hedef almasýna Ýsrail yönetimi benzer bir tepkiyle karþýlýk verdi. Jerusalem Post gazetesi bu eleþtirileri þöyle dile getirdi: Gazze çatýþmasýnda Ýsrail in eliyle ölen Filistinli sayýsýnýn Ankara nýn Kuzey Irak ta tekrarlanan bombardýmanlarýnda ölen Müslüman Kürtlerden daha fazla olduðu tartýþmalýdýr. Türkiye nin Kürt sorununa yönelik terörle mücadele siyasetlerinin Ýsrail le bir mantýk benzerliði içinde olduðunu inkâr etmek imkansýz. Ýsrail yönetimi de Filistin sorununu uzun yýllar bir terör sorunu olarak görmeye ve göstermeye çaba sarf etti. Bu çabasýný hâlâ da sürdürüyor. Bu paralelliðin Türk devletinin genel felsefesiyle Ýsrail devletinin genel felsefesi arasýndaki bir paralelliðe iþaret edip etmediði konusu da, ayrýca tartýþýlmalýdýr. Filistinlilerin hakký hukuku, en temel insani talepleri, Ýsrail yönetimi tarafýndan terör gerekçe gösterilerek yok sayýlýyor, ayaklar altýna alýnýyor. Türkiye de benzer anlayýþlarla Kürt sorununa gözünü kapattý ve hâlâ da bu anlayýþ etkinliðini sürdürüyor. Türkiye ye büyük ölçüde egemen olan mantýk, Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardýr. Bunun çözümü de sonuna kadar savaþtan geçmektedir noktasýndan uzaklaþmayý hâlâ tercih etmemektedir. Örneðin CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün çözüm çaðrýlarýna þöyle yaklaþýyor: Þehit vermeden, para harcamadan bu sorunu çözeceðini sanýyor. Hayal âleminde yaþýyor. Asker de Son terörist temizlenene kadar operasyonlar sürecektir söylemini sürdürüyor. Tüm dünya gibi Ýsrail i yönetenler de bu yaklaþýmý görüyorlar. Türkiye den gelen eleþtirilere tencere dibin kara seninki benden kara þeklinde özetlenebilecek tepkiler vermeleri kesinlikle þaþýrtýcý deðil. Hangi ülkenin tenceresinin dibinin daha kara olduðunu tartýþabiliriz, tartýþýlamayacak olan ise her iki tencerenin de dibinin kara olduðudur. *** Baþta da belirttiðimiz gibi, Türkiye nin Ýsrail e yönelttiði eleþtiriler haklý eleþtirilerdir ve Türkiye ye Ýslam dünyasýnýn ve tüm dünyanýn sempatisini kazandýrmaktadýrlar. Ýsrail in Türkiye ye Kürt sorunundan yola çýkarak yönelttiði eleþtiriler de haklý ve yerindedir. Ýsrail, Türkiye nin Kürt sorunundaki ayýplarýný gerekçe göstererek bu haklý eleþtirileri ortadan kaldýramaz. Türkiye ise, dünya arenasý nda gerçekleþtirdiði vicdani eleþtirilerinin ciddiye alýnma oranýný yükseltmek istiyorsa, içeride demokrasiye ve insan haklarýna daha duyarlý bir iklim yaratmak zorundadýr. Ama asýl üzerinde durulmasý gereken konu, yapýlan eleþtirilerden ve Türk devlet mantýðýyla Ýsrail devlet mantýðý arasýndaki ortaklýklardan ziyade, Filistinliler ve Kürtlerin içinde bulunduðu somut durumdur. Bu halklarýn dertlerine olabildiðince hýzlý þekilde çözüm üretilmesi gerekiyor. Her iki ülkenin de acilen yapmasý gereken budur. Radikal Deniz Feneri Zaman Kazanýyor Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturma kapsamýnda Ýstanbul da Deniz Feneri Derneði ne operasyon düzenlendi. Ekipler, sabahýn erken saatlerinden itibaren aralarýnda Fatih teki ana deponun da bulunduðu 17 ayrý adrese baskýn yaptý. Film yapým þirketleri, muhasebe bürolarý ve Kanal 7 binasýnda da arama yapýldý. Aramalarda polis bulunmazken, dýþarýdaki gazetecilere pasta börek daðýtýldý. Deniz Feneri Derneði Baþkaný Mehmet Cengiz, yaptýðý açýklamada Ankara Cumhuriyet Savcýlýðý nýn yürüttüðü soruþturma kapsamýnda geçen isimler içinde Deniz Feneri Derneði nin bulunmadýðýný iddia etti. Dernek, AKP nin Yumuþak Karný CHP Ýzmir Milletvekili Ahmet Ersin, Deniz Feneri Derneði ne yapýlan operasyonla ilgili gazetemize açýklamalarda bulundu. Ersin, delillerin karartýlmasý için 1.5 yýl beklendiðini, bu operasyonun da bir delil karartma operasyonuna dönüþeceðini belirtti. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile Baþbakan Erdoðan ýn Çukurambar da yolsuzluðun Türkiye ayaðý olarak gösterilen Zekeriya Kahraman ile buluþup delil karartma taktiði geliþtirdiðini iddia eden Ersin, Savcý uzun süre bahaneler göstererek durumu geçiþtirdi. Almanya nýn gösterdiði adreslere baskýn yapýlmaktan kaçýnýldý diye konuþtu. Selçuk Özbek Deniz Feneri yle ilgili aralarýnda Kanal 7'nin de bulunduðu 17 noktaya baskýn yapýldý. CHP'li Ersin çarpýcý iddialarda bulundu. Ersin, Kahraman ile Baþbakan Erdoðan ve Cumhurbaþkaný Gül bir araya geldiler. Soruþturmayý yavaþlatarak delillerin karartýlmasýna yol açtýlar dedi... Almanya'daki Deniz Feneri Derneði operasyonu Türkiye'ye sýçradý. Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýstanbul'da derneðin depolarý ile Kanal 7 televizyonuna baskýn düzenlendi. Ancak baskýnlarda polis olmamasý dikkat çekiciydi. Deniz Feneri yetkilileri söz konusu baskýný yalanladý. Gazetemize konuyla ilgili açýklamada bulunan CHP Ýzmir Milletvekili Ahmet Ersin "Delillerin karartýlmasý için beklendiðini" belirtti. Operasyon için "Çok geç kalýnmýþ bir operasyon" diyen Ersin, "Bu bir buçuk yýl önce yapýlmalýydý ama delillerin karartýlmasý için kaplumbað hýzýnda hareket edildi" dedi. Çukurambar'da Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün bir milletvekilinin evinde gizli görüþme yaptýðýný hatýrlatan CHP'li Ersin, bir kaç saat süren bu görüþmede Baþbakan'ýn iddia ettiðinin aksine devlet sýrlarýnýn görüþülmediðini, o sürecin YÖK'te atama dönemine denk geldiðini ve görüþmede üniversitelere atanacak rektörlerin tespiti üzerine istiþare yapýldýðýný ifade etti. Zekeriya Kahraman lý Zirve Ancak toplantýnýn bir kýsmýnda özellikle Deniz Feneri'nin konuþulduðunu belirten Ersin þunlarý söyledi, "Toplantýnýn son yarým saat kýrk beþ dakikasýna Zekeriya Kahraman da katýldý. Orada delillerin nasýl karartýlacaðýna iliþkin konuþuldu. Ýstenilseydi þimdiye kadar bir çok adres basýlabilirdi. Ama özellikle beklenildi. Bir buçuk yýl geç kalmýþ bir operasyondur." Ersin ayrýca Almanya'daki soruþturmanýn Türkiye'ye uzanmasý olarak yorumlanan baskýnla ilgili, "Hükümet savcýlarý yönlendirdi. Savcý uzun süre bahaneler üreterek soruþturmayý geçiþtirdi. Alman yetkililerin gösterdiði adresler dahi geç basýldý" þeklinde konuþtu. Daha Fazla Projeleri Varmýþ Deniz Feneri'nin Zeytinburnu'ndaki merkezinde açýklama yapan Deniz Feneri Derneði Genel Baþkaný Mehmet Cengiz, "Biz de sizi alarak burada yapýlan çalýþmalarý göstermek istedik. Bize basýn kanalý ile sürekli haksýzlýk yapýlýyor. Türkiye'deki Deniz Feneri ile ilgili çýkan haberlerin hepsi yalandýr, karalamadýr. Ama Deniz Feneri çalýþmaya devam ediyor. Bir ay içinde dört büyük projeye daha imza atacaðýz. Bugüne kadar binlerce eser meydana getirdik" dedi. Ayrýca gazetecilere tatlý ikram edildi. Baskýný Yalanladý Deniz Feneri Derneði, ''þu anda derneðin lojistiklerinde veya merkezlerinde savcýlýk veya polis marifetiyle herhangi bir arama yapýlmadýðýný'' bildirdi. Dernekten yapýlan yazýlý açýklamada, basýn yayýn kuruluþlarýnda, Almanya'da görülen Deniz Feneri e.v. davasý kapsamýnda, Deniz Feneri Derneði lojistik merkezlerinde polisin arama yaptýðý yolunda haberlere yer verildiði hatýrlatýldý. Açýklamada, þunlar kaydedildi: ''Þu an derneðimizin lojistiklerinde veya merkezlerinde savcýlýk veya polis marifetiyle herhangi bir arama yapýlmamaktadýr. Basýn yayýn organlarý, konuyla ilgili olarak verdikleri haberlerde eksik bilgiye dayalý veya kasýtlý olarak yanlýþ haber üretmek suretiyle kamuoyunu yanlýþ bilgilendirmiþlerdir. Almanya'da görülen dava ile baðlantýlý olarak Ankara Cumhuriyet Savcýlýðýnýn baþlatmýþ olduðu soruþturma kapsamýnda, Deniz Feneri Derneði þüpheli veya sanýk durumunda deðildir. Deniz Feneri tamamen soruþturma kapsamý dýþýndadýr.'' Kanal 7 de Arandý Kanal 7 Kurumsal Ýletiþim Müdürlüðü'nce yapýlan yazýlý açýklamada, ''Mahkeme kararýyla Kanal 7 televizyonunda emniyet mensuplarý tarafýndan arama yapýldýðý'' kaydedildi. Spekülasyonlara itibar edilmemesi istendi. Bu arada, emniyet mensuplarýnca yürütülen aramalar kapsamýnda, mali kayýtlar ve yöneticilerin bilgisayarlarýnda incelemeler yapýldýðý, bazý bilgisayarlarýn hard disklerinin kopyalandýðý öne sürüldü. *** Zirvedeki Kahraman kimdir? Deniz Feneri Davasý, Almanya'da faaliyet gösteren Deniz Feneri Yardým Derneði'nin topladýðý 41 milyon avroluk paranýn bir kýsmýný amaç dýþýnda kullanmasýyle ilgili davaydý. Almanya'nýn Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada, 17 Eylül 2008 tarihinde mahkemenin hakimi Johann Müller'in verdiði kararla tutuklu yargýlanan dernek yöneticileri hapis cezasý almýþ, derneðin mal varlýðý ise kamuya devredilmiþti. Hakim Müller, gerekçeli kararýnda Mehmet Gürhan'ýn yardým paralarýný bir sermaye aracý olarak kullandýðýný, paralarýn Türkiye'deki Kanal 7 televizyonuna aktarýldýðýný, paralarýn nasýl kullanýlacaðýna karar verenlerin aralarýnda Zekeriya Karaman, Ýsmail Karahan, Mustafa Çelik ve bazý zamanlarda Zahid Akman'ýn bulunduðu kiþiler olduðuna hükmetmiþti. Müller, asýl faillerin Türkiye'de bulunduðunu bunlarýn da Türkiye'deki Kanal 7 televizyonu yöneticileri olduðunu açýklamýþtý. Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesinde davanýn savcýsý Kerstin Lötz de davanýn asýl faillerinin Tükiye'de bulunduðunu iddia etmiþti. BirGün

8 Baþbakan Erdoðan, Hasankeyf e yapýlacak Ilýsu Barajý projesine PKK nin kendi pazarýný bozacaðý gerekçesiyle karþý çýktýðýný belirterek, Sanatçýlarýmýzýn da iþin aslýný bilmeden oraya gittiðini görünce üzülüyorum dedi. Baþbakan Tayyip Erdoðan, ''Baþarýlý Türk Müteahhitlerine Ödül Töreni''nde bir konuþma yaptý. Erdoðan, Ilýsu Barajý projesiyle ilgili eleþtirilere tepki gösterdi. Eskiden þu söylenirdi: 'Su akar, Türk bakar'... Bu kadar su kaynaklarýmýz var, akýp gidiyor, seyrediyoruz. Dedik ki 'Biz bunu tersine çevirelim. Ne olsun? Su akar Türk yapar'' diyen Erdoðan, þöyle konuþtu: ''Bunun için de Ilýsu Barajý ile ilgili adýmlar atýldý. Tamam, barajýn olduðu bölgede tarihi eserler var, hepsine katýlýyoruz ama artýk tarihi eserlerin nakli denilen bir olay da var. Yani bunlarý azami ölçüde, azami oranda oradan farklý bir yere taþýma imkâný da var. Sanatçýlar Gidip Orada Yaþayacak Karþýmýzda ilk etapta terör örgütünü bulduk. Terör örgütü, 'kültürel eserlere, Hasankeyf'e el dokundurtmayýz' savýyla karþýmýza çýktý. Aslýnda dert baþka. Çünkü orada böyle bir barajýn yapýlmasýnýn onlarýn pazarýný bozacaðý ortada. Türkiye'ye kazandýracaðý çok þey var ve öyle muhteþem bir proje var ki bu projeyle hem Hasankeyf'i taþýyoruz hem de ilçeyi çok modern bir þekilde yine farklý bir yerde inþa ediyoruz. Þimdi böyle muhteþem bir proje, fakat zaman zaman da artýk iþin aslýný, ne yapýlacaðýný araþtýrmadan, bilmeden sanatçýlarýmýzýn da oraya gittiðini görünce üzülüyoruz. Halbuki araþtýrsalar, sorsalar, ne var, ne oluyor, hakikaten burada bunlar sularýn altýnda kalacak mý, böyle bir þey var mý sorsalar inanýyorum ki böyle bir yanlýþýn içinde onlar da olmayacak. Yine inanýyorum ki bu proje bittiði zaman sanatçýlarýmýz gelecekler, o zaman Hasankeyf halkýyla birlikte bunun mutluluðunu ilan edecekler, burada yaþayacaklar. Sezen Aksu, Tarkan, Ajda Pekkan gibi pek çok tanýnmýþ sanatçý Hasankey'in sular altýnda kalmasýna karþý çýkarak konserler vermiþ, Hasankeyf'i yaþatma kampanyalarýna destek vermiþti. BirGün Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! Birleþmiþ Milletlerin 16 Ekim olarak ilan ettiði Dünya Gýda Günü tüm dünyada kutlandý Dünya Gýda Günü tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de, hiç açlýk çeken, açlýktan yaþamýný yitirenler yokmuþcasýna yine nutuklar atýlarak, þatafatlý mesajlar okunarak kutlanacak. Oysa Dünya Gýda Günü kutlanýrken bile çokuluslu þirketler yollarýna devam edecek. Topraðý aç, insaný aç, hayvaný aç býrakarak kendilerine obez bir dünya yararatma yolunda durmayacak ilerleyecek. Çünkü gýda günlerinde onca nutuk atan, Hükümet yetkilileri gýda ilgili yapýsal dönüþümleri, yasal düzenlemeleri çokuluslu þirketlerin çýkarlarýna göre yapýyorlar. Çokuluslu þirketler de; Ürettim sürecinde ve ürettikleri ürünlerle topraðý kirletiyor, çevreye kirlilik saçýyorlar. Özelleþtirme yoluyla bütün alanlarý ele geçiriyor; insanlarý, hayvanlarý ve doðayý vahþi bir biçimde sömürüyorlar. Böylece tarýmý þirketleþtiriyor, çiftçiliði ortadan kaldýrýyorlar. Çokuluslu þirketlerin vahþi saldýrýlarýna karþý haklarýný korumaya çalýþan, talanlarýna karþý direnen halklar hükümetler tarafýndan suçlu gösteriliyor; baský, darp, tutuklama, hapis, ölümle sonuçlanabilen insana yaraþmayan davranýþlara maruz býrakýlýyorlar. Hükümetler çiftçilerin hak arama mücadelesi vermek üzere kurduklarý sendikalarýnýn çalýþmasý için yasal düzenlemeler yapmak yerine kapatýlmasý için mahkemeye baþvuruyorlar. Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu olarak; herkesi Dünya Gýda Günü vesilesiyle çok uluslu þirketlere ve genetiði deðiþtirilmiþ organizmalara karþý olmaya çaðýrýyoruz. Üretimden pazarlamaya zincirin tüm halklarýna çiftçileri ve tüketicileri birlikte egemen kýlarak Tüm canlýlarýn kullanma hakkýna sahip sömürünün olmayacaðý bir sistemin olduðu su kaynaklarýna el koyuyor, suyu oluþmasý için Hükümeti göreve davet kirletiyor ve kullanýlmaz kýlýyorlar. ediyoruz! Doðadaki bitki çeþitlerine patent alarak GIDA EGEMENLÝÐÝ HEMEN kendilerine mal ediyorlar. Yerel tohumlarla ÞÝMDÝ! üretimin yapýlmasýný engelliyorlar, çiftçinin GENETÝÐÝ DEÐÝÞTÝRÝLMÝÞ sömürülmesini süreklileþtiriyorlar. ORGANÝZMALARA HAYIR! Tarýmýn ticaretini kontrol ediyor, { size: mm yapýmýnda aranýlan üzümler olmasýna karþýn son yýllarda alýcý bulamýyor. Bunun nedeni Elazýð Þarap Fabrikasý nýn özelleþmesinin ardýndan oluþan tekel. Firmalar üreticilerin üzümlerini geçmiþte baðlarýna kadar giderek alýrken bugün üreticilerin yüzüne bile bakmýyorlar. Biz kendi tesisimizi yoksullarýn ucuz ve saðlýklý gýdaya eriþmelerini engelliyorlar. Üretimden tüketime uzanan gýda zincirinin tüm halkalarýný ele geçirerek gýdada egemenlik kuruyorlar. Köylüler, doða ve insanlýk için önemli bir tehdit haline gelen çokuluslu þirketler böylece ülke ekonomilerini kontrol ediyor, belirliyorlar. Durdurulamýyorlar! mm; margin: 20mm } P { marginbottom: 2.12mm } > Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu Çiftçi-SEN Yönetim Kurulu Adýna Ali Bülent ERDEM Abdullah AYSU Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu Genel Sekreteri Genel Baþkaný kurup ilimizdeki üzüm üreticilerinin üzümlerini deðerlendirme yolunda çalýþmalar Elazýð Üzüm Üreticileri Birliði Baþkaný yaptýk. Ancak bu konuda hazýrladýðýmýz Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin Kaya, Elazýð Þarap Fabrikasý nýn özelleþmesinin ardýndan son yýllarda üzüm alýmlarýnda ketum davranmaya baþladýðýný bildirdi. Üzüm üreticilerinin geçtiðimiz yýllarda bu durumu protesto etmelerine karþýn hiçbir olumlu netice alýnamadýðýný ileri süren Kaya, geçtiðimiz yýllarda il dýþýndan gelen bazý firmalarýn da sözbirliði yaparak üzüm alýmlarýnda tekel oluþturduklarýný iddia etti ve fiyatlarýn olabildiðince aþaðýya çekildiðini vurguladý. Kaya, Elazýð da yetiþtirilen Boðazkere ve Öküzgözü üzüm cinsleri þarap proje Avrupa Birliði (AB) hibe desteðinden mahrum býrakýldý. Biz de bu büyük projeyi hayata geçirmekte zorlanýyoruz. Bu yýl ilimizde üretilen yaklaþýk 100 bin ton üzümün akýbeti þimdilik meçhul. Ne olacaðýný bilemiyoruz. Üreticiler ya yok pahasýna satacak ya da çöpe dökecekler. Bu durum ilimiz ekonomisine çok büyük zarar verecek. Bu zarar yaklaþýk olarak 100 milyon lirayý bulacak. Yetkililerin bu konuda gerekli giriþimleri yapmalarýný istiyoruz dedi. Kaynak: haberfx.net

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı