MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII"

Transkript

1 SERTFKA TÜRÜ B GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve Soyad : Aday Numaras : DKKAT:. Size verilen test kitapçnn sertifika türü, almak istediiniz sertifika türüyle ayn deilse salon görevlilerini uyararak test kitapçnzn doru kitapçkla deitirilmesini salaynz. 2. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 3. Test kitapçndaki açklamalar okuyunuz. 4. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMALAR. Cevap kâ,dnzda kodlanm/ olarak verilen kitapçk türü ile size verilen kitapçk türünün ayn olmasna dikkat ediniz. Ayn de,ilse salon ba/kann uyarnz. 2. Size verilen cevap kâ,dnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmad,n kontrol ediniz. 3. Cevap kâd üzerine yazacanz yaz ve yapacanz iaretlemelerde kurun kalemden baka kalem kullanmaynz. 4. Cevap kâdnda LK YARDIM BLGS, TRAFK VE ÇEVRE BLGS, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS testleri için üç ayr bölüm bulunmaktadr. Cevaplarnz cevap kâdndaki ilgili bölümlere aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. Yanl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: TEST KTAPÇII LE LGL AÇIKLAMA. Bu test kitapçnda; LK YARDIM BLGS dersinden 30, TRAFK VE ÇEVRE BLGS dersinden 50, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS dersinden 40 olmak üzere toplam 20 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 50 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. Birden fazla iaretlemelerde o soru yanl cevaplandrlm saylr. 3. Her ders kendi içerisinde 00 puan üzerinden deerlendirilecektir. Baarl saylabilmeniz için her dersten ayr ayr- 70 puan almanz gerekir. 4. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Cevabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 6. Cevaplarnz puanlanrken her doru cevaba puan verilecek, yanl cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. 7. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. Arka sayfadaki açklamalara geçiniz.

2 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y. A/a,dakilerden hangisi kazalara en çok neden olur? A) Çevre /artlar B) klim /artlar C) nsanlar D) Araçlar 2. Ülkemizde, en çok ölümle sonuçlanan kaza çe/idi a/a,dakilerden hangisidir? A) Trafik kazas B) / kazas C) Spor kazas D) Ev kazas 3. Trafik kazalarnda, a/a,dakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan sebeptir? A) Araç yapmndaki hata B) Alkollü araç kullanma C) Havann ya,/l olmas D) Yol yapmndaki hata 4. Kaza yerine ula/an kurtarcnn ilk olarak yapmas gereken nedir? A) Yarallar belirlemelidir. B) Kazay yetkililere haber vermelidir. C) Yarallar araçtan çkarmaldr. D) Kendinin ve yarallarn güvenli,ini sa,lamaldr. 5. A/a,dakilerden hangisi gö,üs bo/lu-,unda bulunan organdr? A) Böbrek B) Kalp C) Mide D) Karaci,er 7. Yaraly araçtan çkarrken a/a,dakilerden hangisine dikkat edilir? A) Kollarnn gövdeye paralel durmasna B) Ayak tarafndan çkarlmasna C) Ba/ tarafndan çkarlmasna D) Ba/ - boyun - gövde hizasnn bozulmamasna 8. Solunum durmas hangi yöntemle tespit edilir? A) Gez - Göz - zle yöntemi B) lk - Son - Say yöntemi C) Bak - Dinle - Hisset yöntemi D) Hipokrat Yöntemi 9. lk yardm yapan ki/i, hareketsiz yatan hastann a,z ksmna yana,n yakla/- trarak tutuyor. Bu uygulama ile hastann hangi durumu kontrol edilir? A) Solu,u B) Vücut scakl, C) Solunum says D) Bok durumu 0. Baylan hastaya soluk yolunun tkanmamas için hangi pozisyon verilir? A) Yüzükoyun yat/ B) Yan yat/ C) Yar oturu/ D) Srt üstü yat/ 6. lk yardm çantasnda bulundurulmas gereken malzemelerin miktar neye göre belirlenir? A) Sürücünün iste,ine B) Mevsim ve yol durumuna C) Aracn tipi ve içinde bulunacak ki/i saysna D) Sürücü ve yolcularn sa,lk durumlarna. Beslenme srasnda soluk yolu tkanan yeti/kin bir ki/inin, soluk yolu nasl açlr? A) Yan yatrp omuzlar arasna vurularak B) A,zdan a,za suni solunum yaplarak C) Yüz üstü yatrp bel ksmna vurularak D) Srt üstü yatrp karnna vurularak -2-

3 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 2. Kalbi çal/t, hâlde solunumu durmu/ olanlara yaplacak suni solunuma ne kadar devam edilir? A) 0 dakika B) 5 dakika C) Kalbi daha hzl çal/ana kadar D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar 6. Uzuv kopmas durumunda a/a,daki uygulamalardan hangisi yaplmaz? A) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak scak tutmak B) Tbbi birimleri haberdar etmek C) Bilincini açk tutmaya çal/mak D) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra so,uk tutmak 3. Kendili,inden meydana gelen burun kanamasnda, hastaya hangi pozisyon verilir? A) Srt üstü yatrlr. B) Oturtulur. C) Yan yatrlr. D) Yüz üstü yatrlr. 7. Turnike uygulamasnda ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir gev/etme uygulanmaldr? A) -2 dakika B) 5-0 dakika C) 5-20 dakika D) dakika 4. Omuz ve boyundaki kanamalarda, /ekilde belirtilen hangi ksma basnç uygulanmaldr? Bakak Çene alt Köprücük Kask 8. ç kanamas olan /ok durumundaki hastaya a/a,dakilerden hangisi yaplr? A) Üzeri açk olacak /ekilde srt üstü yatrlr. B) A,zdan a,za suni solunum yaplr. C) Bolca lk içecekler içirilir. D) Bilincinin açk kalmas için çaba gösterilir. A) Köprücük B) Çene alt C) Bakak D) Kask 5. A/a,dakilerden hangisi kanamay azaltmak için uygulanan yöntemdir? A) Kanayan yeri oksijenli su ile ykamak B) Kanayan yere scak uygulama yapmak C) Kanayan bölgeyi ykayarak phtlar temizlemek D) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarda tutmak 9. A/a,dakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir? A) Bilinçsiz ve hareketsiz uyku hâli B) Sorulan sorulara anlaml cevap verme C) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme D) Kötü kokulara kar/ burnunu tkama 20. Kalp masaj yaplacak olan hasta hangi pozisyonda, nasl zemine yatrlr? A) Yan yat/ pozisyonunda, sert zemine B) Srt üstü, sert zemine C) Yüz üstü, yumu/ak zemine D) Yar oturur pozisyonda, yumu/ak zemine -3-

4 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 2. Kalp masaj hangi durumdaki ki/iye uygulanr? A) Bilinç kayb olan B) Solunum güçlü,ü olan C) Kalbi duran (5 dakika içinde) D) Nabz says dü/ük olan 26. A/a,dakilerden hangisinin yank yaras üzerine uygulanmas do,ru olur? A) Temiz, so,uk ve slak sarg bezi ile örtmek B) Tentürdiyotlu pamukla kapatmak C) Di/ macunu sürmek D) Oksijenli su ile ykamak 22. Açk yaraya, ilk yardm önlemi olarak a/a,dakilerden hangisi uygulanr? A) Merhem sürülür. B) Yaralya /ok pozisyonu verilir. C) Pamukla kapatlarak scak tutulur. D) Sarg bezi ile sarlarak d/ etkilerden korunur. 27. Kaburga kemi,i krklarnda yaral hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir? A) Yan yat/ B) Yüz üstü yat/ C) Oturu/ veya yar oturu/ D) Srt üstü yat/ 23. A/a,daki belirtiler, hangi tür yaralanmalarda daha çok görülür? Göz bebeklerinde büyüklük fark Geçici hafza kayb Burundan kan gelmesi A) Ba/ B) Gö,üs C) Karn D) Omurga 24. Ba/a alnan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa a/a,dakilerden hangisi uygulanr? A) Oturtulup kula,na pamuk tkanr. B) Srt üstü yatrlarak ayaklar yukar kaldrlr. C) Kan akan bölgesi üstte kalacak /ekilde yan yatrlr ve kulak pamukla tkanr. D) Kan akan bölgesi altta kalacak /ekilde yan yatrlr ve kanama engellenmez. 25. A/a,dakilerden hangisinin yaralanmasnda öksürme ile a,zdan köpüklü kan gelir? A) Mide B) Akci,er C) Karaci,er D) Dalak 28. Tbbi yardm haberle/mesinde iletilecek mesaj nasl olmaldr? A) Yazl, sözlü ve hareketli B) Ksa, öz ve anla/lr C) Ayrntl, detayl ve uzun D) Bifreli ve gizli 29. Merdivenden inerken veya çkarken sedyedeki hastann ta/nma yönü nasl olmaldr? A) nerken ba/ a/a,da, çkarken ba/ yukarda B) nerken ba/ yukarda, çkarken ba/ a/a,da C) nerken ve çkarken ba/ a/a,da D) nerken ve çkarken ba/ yukarda 30. Güne/ çarpmasnda, hastaya a/a,daki uygulamalardan hangisi yaplr? A) Scak içecekler verilir. B) Scak du/ yaptrlr. C) Vücudu serinletilir. D) Üstü örtülerek terlemesi sa,lanr. LK YARDIM BLGS TEST BTT. TRAFK VE ÇEVRE BLGS TESTNE GEÇNZ. -4-

5 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y. A/a,dakilerden hangisi motorlu ta/t sürücüsü yeti/tirmek, yeti/mi/ olanlara snav sonucunda sertifika vermekle görevlidir? 4. Bekildeki i/aret levhas sürücüye neyi bildirir? A) Emniyet Genel Müdürlü,ü B) Karayollar Genel Müdürlü,ü C) Millî E,itim Bakanl, D) Ula/trma Bakanl, 2. Bir aracn yolcu indirmek amacyla ksa süreli durdurulmasna ne ad verilir? A) Durma B) Duraklama C) Park etme D) Bekleme 3. Bir yöndeki trafi,e ait ta/t yolunun bir ayrc ile belirli /ekilde di,er ta/t yolundan ayrlmas ile meydana gelen kara yoluna bölünmü/ kara yolu denir. Buna göre a/a,dakilerin hangisinde ta/tlar bölünmü/ kara yolunda bulunmaktadr? A) A) ki yönlü ve iki /eritli yol kesimine yakla/t,n B) Bölünmü/ yola girece,ini C) leride kontrolsüz bir kav/a,n oldu,unu D) Tali yol kav/a,na yakla/t,n 5. A/a,dakilerden hangisi römork ve yar römorklar çekmek için imal edilmi/ olan ve yük ta/mayan motorlu ta/ttr? A) B) B) C) C) D) D) -5-

6 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 6. Aralkl olarak yanp sönen sar /kta ne yaplr? A) Durulup, yol kontrol edildikten sonra geçilir. B) Yava/ ve dikkatli geçilir. C) Yolun kapal oldu,unu bildirdi,i için bu yola girilmez. D) Trafik kazasn bildirdi,i için dikkatli geçilir. 9. A/a,dakilerden hangisi sa,a tehlikeli devaml viraj i/aretidir? A) B) C) D) 7. A/a,dakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin dur i/areti talimatdr? A) B) 0. Bekildeki trafik i/aretinin anlam nedir? A) Kontrollü demir yolu geçidi B) Kontrolsüz demir yolu geçidi C) Ta/t trafi,ine kapal yol D) Ta/t giremez C) D). A/a,dakilerden hangisi sa,dan ana yola giri/i bildirir? A) B) C) D) 8. Bekildeki trafik i/areti neyi ifade eder? A) Kontrolsüz kav/a, B) Dönel kav/ak yakla/mn C) Demir yolu geçidini D) Ana yol-tali yol kav/a,n -6-

7 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 2. Bekildeki trafik i/areti neyi yasaklamaktadr? 5. Bekildeki trafik i/areti neyi bildirir? A) Sola dönü/ü B) Sa,a dönü/ü C) U dönü/ünü D) Park etmeyi A) Takip mesafesini B) Azami a,rl, C) Yerle/im birimine olan uzakl, D) Azami hz 3. A/a,dakilerden hangisi kar/dan gelene yol ver anlamndadr? A) B) 6. Bekildeki yol çizgisinin anlam nedir? C) D) 4. A/a,dakilerden hangisi tali yoldan kav/a,a gelindi,ini bildirir? A) B) A) Öndeki arac geçmek yasaktr. B) Berit de,i/tirmek yasaktr. C) Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. D) Ta/t yolu, bölünmü/ yol durumuna gelmi/tir. 7. Ticari amaçla yük ve yolcu ta/yan sürücülerin 24 saat içindeki ta/t kullanma süreleri a/a,dakilerin hangisindeki gibi olur? C) D) D U R Sürekli ta/t kullanma süresi (saat) Toplam ta/t kullanma süresi (saat) A) 5 0 B) 4,5 9 C) 4,5 0 D) Sürücüler, a/a,daki durumlarn hangisinde /erit de,i/tirebilirler? A) Önlerinde seyreden araç yoksa B) Arkalarndan gelen araç yoksa C) Arkalarndan gelen araca yol vermek için D) Geçmek, dönmek ve park etmek için -7-

8 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 9. A/a,dakilerden hangisi trafi,in düzenlenmesinde önceli,e sahiptir? A) Trafik görevlisi B) Trafik levhalar C) Yer i/aretleri D) Trafik /klar 20. Yerle/im yerleri d/ndaki yollarda, aksine bir i/aret yoksa otomobillerin azami hz saatte kaç kilometredir? 23. A/a,dakilerden hangisi araç geçme ile ilgili do,ru bir davran/tr? A) Ba/ka arac geçmeye çal/an arac geçmemek B) Geçilen arac kontrol etmeden sa, /eride girmek C) Yol bo/ oldu,unda dönü/ /klarn kullanmamak D) Tepe üstleri ve dönemeçlerde araç geçmek A) 70 B) 80 C) 90 D) Seyir hâlinde iken öndeki arac takip mesafesi en az ne kadar olmaldr? A) Araç boyunun iki kat B) Araç hznn yars C) Araç hz kadar D) Araç a,rl,nn üç kat Bekle göre 2 numaral araç sürücüsünün hangisini yapmas do,rudur? A) kaz ederek numaral arac durdurmas B) Hzn artrarak dönü/e geçmesi C) Sola sinyal verip numaral aracn geçmesini beklemesi D) Dönü/ünü en sol /eritte tamamlamas Bekle göre, numaral araç sürücüsü a/a,dakilerden hangisini yapmaldr? A) Öndeki aracn geç i/aretine uymaldr. B) Hzn artrarak öndeki arac geçmelidir. C) Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yakla/maldr. D) Takip mesafesine uyarak bulundu,u /eridi izlemelidir Sola dönü/ yapmak isteyen 2 ve 3 nolu araç sürücülerinin a/a,dakilerden hangisini yapmalar do,rudur? A) Dönü/ i/aretini verdikten sonra hzlarn artrmalar B) Bulunduklar /eridin soluna yakla/- malar C) numaral arac ikaz ederek durdurmalar D) Dönü/lerini dar kavisle yapmalar -8-

9 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y Yaral veya acil hasta ta/yan özel araç sürücüleri, geçi/ üstünlü,ü hakkn nasl kullanabilirler? 2 Bekildeki numaral aracn sürücüsü ne yapmaldr? A) Hzn azaltarak yoluna devam etmelidir. B) 2 numaral aracn geçmesini beklemelidir. C) Hzlanarak geçi/ hakkn kendi kullanmaldr. D) Korna çalp 2 numaral arac yava/- latmaldr. A) Sesli ve /kl i/aretler vererek B) Eskort e/li,inde C) Seyyar tepe lambas taktrarak D) Aracnda gözcü bulundurarak 30. ni/ e,imli yolda seyreden araç sürücüsünün a/a,dakilerden hangisini yapmas yasaktr? A) Çk/ta kulland, vitesi kullanmas B) Hz azaltmak için frene basmas C) Vitesi bo/a almas D) Dü/ük hzla seyretmesi 27. Kav/aklarda a/a,dakilerden hangisinin yaplmas do,rudur? A) Berit de,i/tirilmesi B) Yolcu indirilip bindirilmesi C) Park edilmesi D) Hzn azaltlmas 3. Ta/t yolunun sol /eridinde a/a,dakilerden hangisinin yaplmas yasaktr? A) Yolcu indirmek ve bindirmek B) Vites küçültmek C) Yava/lamak D) Uygun hzla seyretmek Kar/dan gelen araçla kar/la/ld,nda uza, gösteren /klarn yerine hangisi yaklmaldr? 2 3 A) Park /klar B) Yakn gösteren /klar C) Acil uyar /klar D) Dönü/ /klar Bekildeki kara yolu bölümünde a/a,dakilerden hangisinin yaplmas do,rudur? A) 3 numaral ta/tn sa,a dönü/ yapmas B) numaral ta/tn, 2 ve 3 numaral ta/tlar geçtikten sonra sola dönü/ yapmas C) 2 numaral ta/tn, 3 numaral ta/t geçtikten sonra sola dönü/ yapmas D) numaral ta/tn 3 numaral ta/t durdurup, sa,a dönü/ yapmas 33. Çekilen ve çeken araç arasndaki ba,- lantnn uzunlu,u kaç metreyi geçerse üzerine krmz bez veya krmz yanstc aslmaldr? A) B),5 C) 2 D) 2,5-9-

10 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 34. Sürücülerin a/a,daki davran/lardan hangisini yapmalar yanl/tr? A) Ani yön de,i/tirerek yayalar /a/rtmalar B) Ya,/l havalarda normal hzn altnda seyretmeleri C) Yol bo/ olsa da iki /eridi birden kullanmamalar D) Yol ortasnda yolcu indirip bindirmemeleri 39. Dar ve trafi,in yo,un oldu,u ta/t yolunda yava/ seyreden sürücü kendisini geçmek isteyen di,er sürücülere nasl davranmak zorundadr? A) Aracnn hzn artrmak B) Hemen yava/layp oldu,u yerde durmak C) Sa,a yana/mak, gerekirse durmak D) Hzn azaltp seyrine devam etmek 35. Okul ta/tnn arkasndaki DUR i/aretinin yand,n gören sürücü nasl hareket etmelidir? A) Hzn artrarak uzakla/maldr. B) Dikkatli ve yava/ geçmelidir. C) Okul ta/tn geçmemelidir. D) Di,er sürücüleri uyarmaldr. 36. Kontrolsüz demir yolu geçidine yakla- /an sürücüler nasl hareket etmelidirler? A) Uygun mesafede mutlaka durmaldrlar. B) Demir yolu tek hatl ise hzl bir /ekilde geçmelidirler. C) Demir yolu çok hatl ise yava/ ve dikkatli geçmelidirler. D) Hzlarn artrarak geçmelidirler. 37. Araçlarn neresinde yolcu ta/nmas uygundur? A) Karoseri kenarnda B) Yük üzerinde C) Aracn basama,nda D) Sürücünün yanndaki koltukta 38. Otoyoldan çkarken hangi /eridin kullanlmas zorunludur? 40. Trafik kazalarnda kusur pay en çok a/a,dakilerin hangisinde görülür? A) Yayada B) Sürücüde C) Yolcuda D) Yolda 4. Trafi,e çkacak araçta a/a,dakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulmas zorunludur? A) Gümrük giri/ belgesi ve tescil plakas B) Araç i/letme belgesi ve tescil plakas C) malat belgesi ve araç tadilat belgesi D) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakas 42. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir ya/ sonunda ve devamnda kaç ylda bir muayene yaptrlmas zorunludur? A) B) 2 C) 3 D) "D" snf sürücü belgesi olan a/a,dakilerden hangisini kullanabilir? A) Motosiklet B) Otobüs C) Çekici D) / makinesi A) Trmanma /eridinin B) Hzlanma /eridinin C) Yava/lama /eridinin D) Orta /eridin -0-

11 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 44. A/a,dakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortas yaptrlmas zorunludur? A) Otomobil B) Çekici C) Kamyonet D) Otobüs 47. Hangi araçta yangn söndürme cihaznn bulundurulmas zorunludur? A) B) 45. A/a,dakilerden hangisinde numaral ta/t sürücüsünün yapt,, asli kusurlu hâllerden saylr? A) C) D) B) C) 48. Piknik alanlarnda a/a,dakilerden hangisinin yaplmas uygundur? A) Atklarn yaklmas B) Atklarn toplanmas C) Gürültü yaplmas D) Araç ykanmas 49. A/a,dakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler? D) A) Araç bakmlarnn düzenli olarak yaptrlmas B) Trafik yo,unlu,u nedeniyle trafik ak/nn çok yava/ olmas C) Araç egzozlarnn patlak veya tkank olmas D) Araca gere,inden fazla yolcu alnmas 46. A/a,dakilerden hangisi geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlara, ilk tespitte uygulanr? A) Bir yldan iki yla kadar hafif hapis B) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para cezas C) Ömür boyu trafikten men ve a,r para cezas D) ki aydan üç aya kadar hafif hapis ve para cezas 50. A/a,dakilerden hangisi asit ya,murlarnn olu/umuna yol açabilir? A) A/r ya,/lar B) Buzullarn erimesi C) Ta/t egzozundan çkan kirleticiler D) Gürültü kirlili,i TRAFK VE ÇEVRE BLGS TEST BTT. MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS TESTNE GEÇNZ. --

12 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y. A/a,dakilerden hangisi araçlarda kullanlan motor çe/ididir? A) D/tan yanmal B) Üstten yanmal C) Alttan yanmal D) çten yanmal 7. Akümülatörün bakmnda a/a,dakilerden hangisi yaplr? A) Suyu bo/altlp ya,lanr. B) Antifrizle doldurulur. C) Plakalar temizlenir. D) Kutup ba/larnn oksitleri temizlenir. 2. Motorlarda dört zamann olu/um sras a/a,dakilerin hangisindeki gibi olur? A) Emme - Ate/leme - Egzoz - Sk/trma B) Emme - Sk/trma - Ate/leme - Egzoz C) Ate/leme - Emme - Sk/trma - Egzoz D) Egzoz - Emme - Ate/leme - Sk/trma 3. Hangisi motorun parçasdr? A) Yakt deposu B) Baft C) Silindir blo,u D) Debriyaj 4. Buji hangi sistemin elemandr? A) Ate/leme sisteminin B) So,utma sisteminin C) Ya,lama sisteminin D) Barj sisteminin 5. Motor çal/mazken, kontak anahtarnn ate/leme durumunda açk braklmas, a/a,daki parçalardan hangisinin yanmasna neden olabilir? A) Bujilerin B) Endüksiyon bobininin C) Konjektörün D) Fla/örün 6. Akümülatörün elektrolit seviyesi azalm/ ise ne ilave edilir? A) Asit B) Alkol C) Saf su D) Antifriz 8. Akümülatör ba/ka akümülatörle takviye yaplacaksa kutup ba/lar nasl ba,- lanr? A) Art kutup, art kutupla - Eksi kutup eksi kutupla B) Eksi kutup, art kutupla - Art kutup eksi kutupla C) Art kutup /asi ile D) Eksi kutup /asi ile 9. A/a,dakilerden hangisi bujilerin ayarsz veya a/nmasna ba,l olarak meydana gelir? A) Motorun çeki/ten dü/mesi B) Motorun hararet yapmas C) Motorun ya, yakmas D) Motorun kavrama yapmas 0. A/a,dakilerden hangisi motorun sarsntl çal/masna sebep olur? A) Ya, seviyesinin dü/ük olmas B) Yakt seviyesinin dü/ük olmas C) Akümülatörün zayf olmas D) Buji kablolarndan birinin çkm/ olmas. A/a,dakilerden hangisi motora giren havay temizler? A) Benzin filtresi B) Hava filtresi C) Ya, filtresi D) Su filtresi -2-

13 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 2. Araçta ksa devreden do,acak yangn durumunda nasl davranlr? A) Mar/ motorunun kablosu çkarlr. B) Bataryann kutup ba/lar çkarlr. C) Distribütörün kablosu çkarlr. D) Alternatörün kablosu çkarlr. 7. Motora ilk hareketi veren sistem a/a-,dakilerden hangisidir? A) Barj sistemidir. B) So,utma sistemidir. C) Mar/ sistemidir. D) Ya,lama sistemidir. 3. Hava filtresi tkal ise motor nasl bir kar/mla çal/r? A) Normal kar/mla B) Fakir kar/mla C) Zengin kar/mla D) Az yaktl kar/mla 4. Bo,ulmu/ motoru çal/trmak için a/a-,dakilerden hangisine baslarak mar/ yaplr? A) Debriyaj pedalna B) Gaz pedalnn sonuna kadar C) Fren pedalna D) Vites koluna 5. Dizel motorlu araçlar çal/trrken mar- /a basmadan önce gösterge panelindeki lambalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir? A) Ya, lambasnn B) Barj lambasnn C) El freni lambasnn D) Kzdrma bujisi lambasnn 8. Mar/a basld,nda tk diye ses gelip, motor çal/myorsa sebebi a/a,dakilerden hangisi olabilir? A) Aracn el freni çekiktir. B) Debriyaj arzaldr. C) Yakt içerisinde toz ve pislik vardr. D) Akümülatörün kutup ba/lar gev/emi/tir. 9. Motor çal/rken ya,lamann olup olmad, a/a,dakilerin hangisinden anla/lr? A) Ya, çubu,undan B) Ya, karterinden C) Ya, göstergesinden D) Ya, filtresinden 20. A/a,dakilerden hangisinin mar/a baslp motor çal/t,nda sönmesi gerekir? A) Ya, lambasnn B) Park lambasnn C) Sinyal lambasnn D) El fren lambasnn 6. A/a,dakilerden hangisi dizel motorlarda yakt sisteminin hava yapmasna sebep olur? A) Hava filtresinin tkal olmas B) Ya, filtresinin tkal olmas C) Yakt deposundaki yaktn tamamen bitmesi D) Yakt filtresinin tkal olmas 2. Motorda ya, seviyesi normalin çok altnda iken motor çal/trlrsa ne olur? A) Motor çok so,ur. B) Motor yaktna ya, kar/r. C) Motor snr, yanar. D) Motor suyuna ya, kar/r. -3-

14 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 22. Motor çal/rken ya, göstergesinde herhangi bir anormallik görüldü,ünde a/a,dakilerden hangisi yaplr? A) Motor devri yükseltilir. B) Motor devri dü/ürülür. C) Motor rölantide çal/trlr. D) Motor hemen durdurulur. 27. A/a,dakilerden hangisi debriyaj balatasnn syrlarak a/nmasna sebep olur? A) Aracn hzl kullanlmas B) Ani ve sert kalk/ yaplmas C) Aracn yava/ kullanlmas D) Park hâlinde viteste braklmas 23. A/a,dakilerden hangisi motor scakl,nn aniden yükselmesine sebep olur? A) Vantilatör kay/nn gergin olmas B) Vantilatör kay/nn kopmu/ olmas C) Distribütörün arzalanmas D) Bujilerin arzalanmas 28. Araç geri vitese geçmiyorsa, a/a,dakilerden hangisini yapmak gerekir? A) Debriyaj pedalndan ayak çekilip yeniden baslr. B) Gaz pedalndan ayak çekilip yeniden baslr. C) Gaz pedalna sonuna kadar baslr. D) Fren pedalna sonuna kadar baslr. 24. Donmay önlemek için radyatöre ne konulur? A) Antifriz B) Saf su C) Ya, D) Asit 25. Aracn sinyal lambalarndan biri yanmyorsa sebebi a/a,dakilerden hangisi olabilir? A) Endüksiyon bobini yanm/tr. B) Alternatör yanm/tr. C) Ampul yanm/tr. D) Konjektör yanm/tr. 26. Aracn ilk çal/trlmas esnasnda, bir miktar gaz verildikten sonra hangisine baslmasnn faydas vardr? A) Vites koluna B) Fren pedalna C) Kornaya D) Debriyaj pedalna 29. Araca ba,lanan römorkta a/a,daki ikaz sistemlerinin hangisi çal/r durumda olmaldr? A) Far B) Korna C) Park lambas D) Ya, lambas 30. Düz yolda normal hzla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapyorsa sebebi a/a,dakilerden hangisi olabilir? A) Vites kutusu arzaldr. B) Baft arzaldr. C) Lastiklerin hava basnc e/ittir. D) Ön lastiklerin hava basnc e/it de-,ildir. 3. Isdan dolay lastiklerin hava basnc fazlala/m/ ise a/a,dakilerden hangisi yaplr? A) Aracn yükü artrlr. B) Aracn yükü azaltlr. C) Lastiklerin havas oldu,u basnçta braklr. D) Lastiklerin havas azaltlr. -4-

15 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 32. A/a,dakilerden hangisi fren sisteminin parçasdr? A) Kampana B) Volan C) Kavrama D) Aks 33. Fren yaplnca aracn hz azalmyorsa arza a/a,dakilerden hangisi olabilir? A) Diferansiyel arzaldr. B) Hidrolik kalmam/tr. C) Akslar arzaldr. D) Kavrama kaçryordur. 34. Frenleme srasnda fren pedal yeterince sertle/miyorsa sebebi ne olabilir? A) Hidrolik seviyesi yüksektir. B) Pedal bo/lu,u azdr. C) Lastik hava basnc dü/üktür. D) Sistemde hava vardr. 38. A/a,dakilerden hangisinin a/nmas direksiyon bo/lu,unun fazlala/masna neden olur? A) Vites kutusunun B) Pistonlarn C) Krank milinin D) Rot ba/larnn 39. A/a,dakilerden hangisi yoldan dolay meydana gelen titre/im ve darbeleri üzerine alan parçadr? A) Amortisör B) Diferansiyel C) Rot D) Rotil 40. Yeni araca km arasnda servislerde yaplan i/leme ne denir? A) lk bakm B) Ya, de,i/imi C) Supap ayar D) Lastik bakm 35. Fren hidrolik ya,nn seviyesi hangi bakmda kontrol edilir? A) Haftalk B) Günlük C) Aylk D) Alt aylk 36. A/a,dakilerden hangisi ön düzen sistemi elemanlarndandr? TEST BTT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. A) Diferansiyel kutusu B) Vites kutusu C) Rot ve rot ba/lar D) Baft 37. A/a,dakilerden hangisi rot ayarnn bozuk olmasna ba,l olarak meydana gelir? A) Arka lastiklerin ortadan a/nmas B) Ön lastiklerin içten veya d/tan a/nmas C) Direksiyon milinin e,ilmesi D) Direksiyon kovannn e,ilmesi -5-

16 SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR. Snavn balad andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarlarna uymak zorundasnz. 2. Snav baladktan sonra görevlilerle konumanz ve soru sormanz yasaktr. 3. Snav srasnda kopya çeken, çekmeye teebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardm eden adaylarn kimlikleri snav tutanana yazlacak ve snavlar geçersiz saylacaktr. Ayrca bu kiiler snav salonundan çkarlacaktr. 4. Görevliler, gerektiinde oturduunuz yerleri deitirebilecektir. 5. Snavda kurallara ve uyarlara uymayanlarn kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve snavlar geçersiz saylacaktr. 6. Snav baladktan sonra adaylarn birbirleriyle konumalar, kalem, silgi vb. eyleri istemeleri yasaktr. 7. Snav srasnda sigara, çay vb. içilmez. 8. Snavn balad belirtilmeden test kitapçklar açlamaz ve cevaplandrma yaplamaz. 9. Snav sonras test kitapçn ve cevap kâdn mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz. Test kitapçn teslim etmeyen veya sayfalarndan bir ksmn eksik teslim edenlerin snavlar geçersiz saylacak, ayrca haklarnda yasal ilem yaplacaktr. Soracanz bir ey var m? Varsa, imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baarlar dileriz. (Salon ba/kan ba/lama ve biti/ saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk' sakl'd'r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam'n'n veya bir k'sm'n'n Millî E4itim Bakanl'4' E4itim Teknolojileri Genel Müdürlü4ünün yaz'l' izni olmadan kopya edilmesi, foto4raflar'n'n çekilmesi, bilgisayar ortam'na al'nmas', herhangi bir yolla ço4alt'lmas', yay'mlanmas' veya ba:ka bir amaçla kullan'lmas' yasakt'r. Bu yasa4a uymayanlar, do4abilecek cezaî sorumlulu4u ve testlerin haz'rlanmas'ndaki malî külfeti pe:inen kabullenmi: say'l'r. BA<LAYINIZ DENLMEDEN TEST KTAPÇIINI AÇMAYINIZ.

17 7 TEMMUZ 2007 TARHNDE YAPILAN MOTORLU TAIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI B SERTFKA TÜRÜ Y TEST SORULARI CEVAP ANAHTARI LK YARDIM BLGS. C 2. A 3. B 4. D 5. B 6. C 7. D 8. C 9. A 0. B. A 2. D 3. B 4. A 5. D 6. A 7. C 8. D 9. A 20. B 2. C 22. D 23. A 24. D 25. B 26. A 27. C 28. B 29. D 30. C TRAFK VE ÇEVRE BLGS. C 2. B 3. A 4. A 5. D 6. B 7. D 8. A 9. C 0. B. D 2. B 3. A 4. C 5. D 6. C 7. B 8. D 9. A 20. C 2. B 22. D 23. A 24. C 25. B 26. B 27. D 28. B 29. A 30. C 3. A 32. B 33. D 34. A 35. C 36. A 37. D 38. C 39. C 40. B 4. D 42. A 43. C 44. D 45. C 46. B 47. D 48. B 49. A 50. C. D 2. B 3. C 4. A 5. B 6. C 7. D 8. A 9. A 0. D. B 2. B 3. C 4. B 5. D 6. C 7. C 8. D 9. C 20. A 2. C 22. D 23. B 24. A 25. C 26. D 27. B 28. A 29. C 30. D 3. C 32. A 33. B 34. D 35. B 36. C 37. B 38. D 39. A 40. A MOTOR VE ARAÇ TEKN' BLGS

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 0707200700 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 0707200700 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 260820061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 250820071100 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 270820051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 091220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 010720051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 190220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 030720041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 101220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 240420051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 181220041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 180220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 221020051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 280820041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 220420061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 110420041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme ve Deerlendirme önetimi Daire Ba kanl"" KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 231020041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 904200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 500700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında,

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, . İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hastaları tedavi etmek B) Trafik kazalarını önlemek C) Temel yaşam desteği sağlamak D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak 6. Şah

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 210420071100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYARIN

Detaylı

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli emniyet

Detaylı

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev 2. Dört zamanlı motorlarda çalışma

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 050720081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 1) Dış kalp masajı hangi bölgeye uygulanır? a) Göğüs kemiğinin 1/3 üst kısmına b) Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına c) Göğüs kemiğinin 2 parmak üst kısmına

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 170420101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 170420101100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 500700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 7000700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 7000700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 24/08/203

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/03/2014 Ad ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F G 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 200820111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI YENİİK VE EĞİTİM TEKNOOJİERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 02/11/2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI . Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir? A) İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır. B) İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. C) Tıbbi yardım gelene

Detaylı

25 EYLÜL 2010 SRC 2 1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar

25 EYLÜL 2010 SRC 2 1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar 25 EYLÜL 2010 SRC 2 1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar takılmalıdır. B) Sürücüler kullanacakları araç sınıfı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYARIN

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 160420111100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 030720101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 030720101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 08/03/2014 Ad ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/04/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/04/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 13/04/2013

Detaylı

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER...

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... -KAVġAKLAR- 2 Dönüş yapmak isteyen sürücü yerleşim yerleri içinde kavşağa en az 30 metre kala, yerleşim yerleri dışında ise en az 150 metre kala uygun şeride geçmek zorundadır. Sola ve geriye dönüş yapmak

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI YENİİK VE EĞİTİM TEKNOOJİERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 24/08/203

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI YENİİK VE EĞİTİM TEKNOOJİERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 1010111100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ N MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir MTMTK TST. 46 4,6 23 23 + : ileminin sonucu kaçt%r? 0,23 2323 ) 000 ) 0 ) 0 ) 0 5. limpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625

Detaylı

www.ehliyetsinavsonuclari.com T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.ehliyetsinavsonuclari.com T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ www.ehliyetsinavsonuclari.com T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 160420111100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 160420111100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ H 3. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 02/11/2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ L T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 200820111100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 200820111100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ N MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ A-A2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 2/07/204 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİK TÜRÜ 1-2 241020091100 1. GRUP T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TŞIT SÜRÜÜ YLRI SINVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

17 Ekim 2015 SRC1 SORULARI

17 Ekim 2015 SRC1 SORULARI 17 Ekim 2015 SRC1 SORULARI 1. sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Yolcular adına yolcu bileti tarifeli taşımalarda düzenlenir. 1. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 29/06/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

PÄRM 6 1 Son beş yılda İsveç'te ölüme yol açan kaza sayısı nedir? A. 300 400 kişi B. 500 600 kişi C. 700 800 kişi

PÄRM 6 1 Son beş yılda İsveç'te ölüme yol açan kaza sayısı nedir? A. 300 400 kişi B. 500 600 kişi C. 700 800 kişi PÄRM 6 1 Son beş yılda İsveç'te ölüme yol açan kaza sayısı nedir? A. 300 400 kişi B. 500 600 kişi C. 700 800 kişi PÄRM 6 2 Araçta bulundurulması gerekli ışıklar nedir? A. Yüksek, normal, stop ve flaşörler.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 2/0/204 Ad ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 20/10/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 20/10/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ N T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ H 3. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI . Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır? Trafikteki kaza sayısını azaltmak için Sağlık personeli niteliğini kazanmak için Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için azalarda

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer 1 Hangisi aydınlatma sistemi ile ilgili değildir? ) Sigorta B ) Zenon C ) Röle D ) Halojen E ) lternatör 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? ) Pitman kolu B ) Rot C ) Çatalı D ) Kampana E

Detaylı