T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2008 ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2008 ANKARA"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2008 ANKARA

2 İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE VİZYONU Hesap Uzmanlarının Misyonu Hesap Uzmanları Kurulu nun Vizyonu B-YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Yetki ve Görevleri Sorumluluk C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı a) Kurul Başkanlığı b) Ankara Grup Başkanlığı c) İstanbul Grup Başkanlığı d) İzmir Grup Başkanlığı e) Büyük Mükellefleri İnceleme Grup Başkanlığı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar a) HUK Kütüphaneleri b) HUK Kütüphane Programı c) Evrak Kayıt Sistemi İnsan Kaynakları a) İnsan Kaynakları Yönetimi b) Hesap Uzman Yardımcısı Alımı (Hesap Uzmanlığına Giriş ) Kurul İçi Eğitim Faaliyetleri a) Temel Eğitim b. Sürekli Mesleki Eğitim Sunulan Hizmetler a) Devletin Çeşitli Birimlerinden Talep Edilen Konulara İlişkin Çalışmalar b) Bilirkişilik ve Eksperlik Çalışmaları c) Muhtelif Komisyonlara Katılma d) Mükelleflerin Aydınlatılması ve Eğitimi e) Üniversitelerde Ders Verme Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D-DİĞER ÇALIŞMALAR II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslararası rekabet gücünü artıracak etkin gelir ve harcama politikalarının bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine katkı sağlamak ve uygulamak Kamu kaynaklarının toplanmasında, kaynakların kamu yararına ve amacına uygun harcanmasında etkinliği, verimliliği ve şeffaflığı sağlamak Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunacak şekilde kurumsal gelişimi sağlamak Kamu kaynaklarının toplanmasında, harcanmasında ve denetlenmesinde toplumsal bilinci artırmak Suç ekonomisini, yolsuzluğu ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER

3 1-Bütçe Uygulama Sonuçları B-PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları a) Çalışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi b) Etkililik Ölçümleri i. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları ii. Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonuçları iii. Beyanname Dışı İnceleme Sonuçları iv. Ölçülemeyen Sonuçlar c) Etkinlik Ölçümleri Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER B-ZAYIFLIKLAR V-ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

4 S U N U Ş Görev ve yetkileri, 4709 sayılı Kuruluş Kanunu yanında gün ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve tarihli Resmi Gazete de yayımlanan HUK Yönetmeliği nde belirlenmiş olan Hesap Uzmanları Kurulu; ağırlıklı olarak ekonomik içerikli dış kamusal denetim fonksiyonunu üstlenmiş bulunmaktadır. Sürdürülen denetimle bir yandan kamu finansmanının reel kaynaklardan sağlanmasına yardımcı olunurken, diğer yandan da yapılan incelemelerden elde edilen sonuçlarla uygulanan ekonomik ve mali tedbirlerin etkinliklerinin ölçümlenmesi suretiyle genel ekonomik kararların alınmasında kullanılacak verilerin toplanmasına yardımcı olunmaktadır. Hesap Uzmanları Kurulu, kuruluşundan günümüze kadar vergi denetiminde üstlendiği sorumluluk, elemanlarının bu konudaki bilgi birikimi ve oluşturduğu denetim standardı ile kurumsal yapı içinde büyük işletmelerin vergi incelemelerini yürütmek için gerekli alt yapıyı oluşturmuştur. Bu birikimin gereği ve uzantısı olarak Kurul, öteden beri büyük işletmelerde ihtisası gerektiren incelemeler yapmaktadır. Ekonomik büyüme ve gelişmelere paralel olarak vergi mükelleflerinin sayısının artması, ekonomik hacimlerinin büyümesi ve işlemlerinin karmaşıklaşması, klasik vergi denetim yöntemleri ile bu mükelleflerin ve işlemlerinin tümüyle kavranmasını ve denetlenmesini çok zor hale getirmiştir. İncelenecek riskli mükelleflerin belirlenmesi ve bu mükelleflerin düzenli bir şekilde takip edilmesi etkin bir denetim için de çok önemlidir. Kurulumuz, 2002 yılından itibaren uygulamaya koyduğu yaklaşımla; kendi görev alanı içerisinde tanımlanan hedef mükellef kitlesinin sürekli olarak izlenmesini, bu mükelleflerin belli bir yüzdesinin risk analizlerinden yararlanılarak çeşitli düzeylerde incelenmesini sağlamaktadır. Hesap Uzmanları Kurulu planlı çalışmasını kuruluşundan bugüne kadar devam ettirmektedir. Hesap Uzmanlarının bir yıl içinde yapacakları vergi incelemeleri ile diğer çalışmaları her yıl hazırlanan Genel Çalışma Planı ile sistemli bir surette yürütülmektedir. Ayrıca, Kurul kendi bünyesinde oluşturduğu HUK.NET sistemi ile elektronik iletişim ağı kurmuş olup, mevcut verilerin paylaşımının yanında istatistiki sonuçlara göre de gerekli değerlendirmeleri yapmaktadır

5 Öte yandan vergi ve denetim standartlarında Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla AB ile ortak bir proje çalışması yürütülmüştür. Söz konusu proje çerçevesinde Kurulun denetim stratejisini geliştirmek için bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve sistematik risk analizine dayanan yeni denetim prosedürlerine geçiş temel amaç olarak benimsenmiştir. Twinning ve eğitim paketi desteği ile yürütülen proje kapsamında yurtiçi-yurtdışı eğitim ve staj çalışmaları yapılmıştır. Başarılı bir kamusal dış denetim birimi olan Hesap Uzmanları Kurulu, yıllık faaliyet ve çalışma sonuçlarını ayrıntılı olarak izleyip değerlendirmesi ve işlemlerin yerine getirilmesinde izlenen şeffaf ve disiplinli davranışı ile örnek teşkil etmektedir. Kamu kaynaklarının öngörülen amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir. Hesap Uzmanları Kurulunun, edindiği misyon ve uygulamadaki vizyonu ile faaliyetlerini titizlikle devam ettireceği, disiplinli çalışmasını sürdüreceği, denetimlerde daha fazla etkinlik sağlayıp iş verimliliğini arttıracağına olan inancım tamdır sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Hesap Uzmanları Kurulu Faaliyet Raporunun; çalışmalarımıza ve gelecek dönemlerde hazırlanacak projelerimize katkı sağlamasını diliyorum. Mahmut VURAL Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı - 5 -

6 I-GENEL BİLGİLER A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE VİZYONU 1-Hesap Uzmanlarının Misyonu Modern vergi denetim tekniğine vakıf, mesleki bilgi ve ihtisas sahibi, görevlerini tam bir tarafsızlık ve dürüstlük içinde sürdürebilen mensupları ile ekonomik içerikli dış kamusal denetim fonksiyonu üstlenmiş bulunan Hesap Uzmanları Kurulu; sürdürülen denetimle bir yandan kamu finansmanının reel kaynaklardan sağlanmasına yardımcı olurken, diğer yandan da gelir politikalarının oluşturulmasında vergi politikalarının somutlaşma aracı olan hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, kendisine verilen görev ve sorumluluk ile vergi denetiminde lokomotif görevi üstlenmiştir. 2-Hesap Uzmanları Kurulu nun Vizyonu Kurulun vizyonu, mesleğin gerektirdiği niteliklere ve üstün moral değerlerine göre yetiştirilmiş işgücü ile vergi denetiminde etkili, caydırıcı, ilkeli, şeffaf ve güvenilir bir birim olma özelliğini korumak ve sürdürmektir. B-YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR 29 Mayıs l945 tarihinde 4709 sayılı özel bir kanunla kurulmuş olan Hesap Uzmanları Kurulu nun yetki, görev ve sorumlulukları kuruluş Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlar ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliği nde belirlenmiştir. 1-Yetki ve Görevleri 4709 sayılı Kanunla kurulan Hesap Uzmanları Kurulu, vergi kanunları uyarınca mükelleflerin hesaplarını incelemek ve Maliye Bakanı tarafından istenilen etüt ve araştırmaları yapmakla görevli ve yetkili bulunmaktadır. Kurul, vergi inceleme görevini yerine getirirken Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan farklı denetim birimleri ile koordineli çalışmakta olup, Bakanlık içindeki konumu gereği hem ekonomik ve mali sektörü tam olarak kavramak hem de denetimde etkinliği sağlamak için incelemelerini büyük ölçekli mükelleflerde yoğunlaştırmaktadır. Kurul, belirtilen vergi inceleme görevinin yanında özel bilgi ve ihtisası gerektirmesi nedeniyle çeşitli Kanun, Kararname ve Bakanlık Makamı onayları ile; suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin incelemeler, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında incelemeler ve benzerleri ile Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık ve Bakanlıklardan gelen inceleme ve araştırmaları yapmaktadır. Kurul, Devlet gelir politikasının oluşturulması, vergi sistemi ve tekniğinin geliştirilmesi, kamu personelinin eğitimi ve mükelleflerin aydınlatılmasına - 6 -

7 yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca Kurul, mesleki ihtisas gerektiren komisyonlara üye sağlamaktadır. 2-Sorumluluk Hesap Uzmanları Kurulu doğrudan Maliye Bakanına bağlı bir birim olup, sorumluluğu doğrudan Maliye Bakanına karşı bulunmaktadır. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Hesap Uzmanları Kurulu, Kurul Başkanının yönetiminde Baş Hesap Uzmanı, Hesap Uzmanı ve Hesap Uzmanı Muavinlerinden teşekkül eder. Ayrıca, Hesap Uzmanları Kurulunun merkezde ve devamlı inceleme yerleri olan Ankara, İstanbul, İzmir ve Büyük Mükellefleri İnceleme Gruplarında müdür veya şef ile gereği kadar personelden teşekkül eden büro personeli bulunmaktadır. 1-Fiziksel Yapı a)kurul Başkanlığı: Maliye Bakanlığı merkez binasında A Blok Zemin kat ile Yeni Hizmet Binası 3 üncü katta yer alan bölümde hizmet vermektedir. b)ankara Grup Başkanlığı: Atatürk Bulvarı No: 73 Kızılay/ANKARA adresinde hizmet vermektedir. c)istanbul Grup Başkanlığı: Necatibey Caddesi No:43 Karaköy- İSTANBUL adresinde hizmet vermektedir. d)izmir Grup Başkanlığı: Sokak Kültür İşhanı No:1 Alsancak/İZMİR adresinde hizmet vermektedir. e)büyük Mükellefleri İnceleme Grup Başkanlığı: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Büyükdere Caddesi No:52/54 Mecidiyeköy-İSTANBUL adresinde hizmet vermektedir. 2-Örgüt Yapısı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Maliye Bakanlığı teşkilat şemasında doğrudan Bakana bağlı olarak yer almakta olup, Hesap Uzmanları Kurulu idari yapısı ve organizasyon şeması aşağıda gösterilmektedir

8 HUK ORGANİZASYON ŞEMASI MALİYE BAKANI Kemal UNAKITAN HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANI Mahmut VURAL İNCELEME VE DENETİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Muzaffer KÜÇÜK PERSONEL VE EĞİTİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Ömer AKDOĞAN BÜTÇE VE BİLİŞİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Eyüp TAŞKÖMÜR ANKARA GRUP İSTANBUL GRUP İZMİR GRUP BMİ GRUP BAŞKANI BAŞKANI BAŞKANI BAŞKANI BAŞ HESAP UZMANI BAŞ HESAP UZMANI BAŞ HESAP UZMANI BAŞ HESAP UZMANI Mehmet Emin AKYOL Bayram ÇAKIR Mehmet DİKİCİ Adnan SAK İSTANBUL GRUP BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Mustafa KAŞİF İSTANBUL GRUP BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Zihni KARTAL - 8 -

9 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kuruldaki vergi incelemelerinin büyük bir bölümü bilgisayar desteği ile yürütülmekte olduğundan, Hesap Uzmanlarının denetim faaliyetlerinin etkinliğinin en üst noktaya ulaştırılması bilgi teknolojisinden iyi bir şekilde yararlanmaya bağlıdır. Hesap Uzmanlarının HUK Bilişim Sistemi nden tam olarak yararlanabilmelerinin sağlanması, bilgi teknolojisinde meydana gelen gelişmeleri izlemeleri ve bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla bilgisayar eğitimine 2007 yılında da devam edilmiştir. Vergi ve denetim standartlarında Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla AB ile ortak bir proje çalışmasına başlanılmıştır. Söz konusu proje çerçevesinde Kurulun denetim stratejisini geliştirmek için bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve sistematik risk analizine dayanan yeni denetim prosedürlerine geçiş temel amaç olarak benimsenmektedir. Twinning ve eğitim paketi desteği ile yürütülen proje kapsamında eğitim ihtiyaçlarının analizi ve yeni sistemin kullanımı ile ilgili eğitim programı geliştirilmesi faaliyetleri de yer almaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu twinning ve eğitim paketi Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki denetim stratejisi ve uygulamaları konusunda eğitimi hedef alan yurtiçi-yurtdışı eğitim ve staj çalışmalarını da kapsamaktadır. Hesap Uzmanları Kurulu kendi bünyesinde kurmuş olduğu HUK.NET sistemi ile bilgi işlem departmanını oluşturmuştur. Kurulun ihtiyacı olan programların yazılımı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen programcı ve çözümleyici kadrolarında yer alan personel tarafından yerine getirilmektedir. Kurulumuzun mevcut bilgi işlem alt yapısı tamamlanmış olup, veri ambarından gerekli bilgi transferi ve istatistiki sonuçlar alınmaktadır. Büro personeli dahil olmak üzere tüm çalışanlara masa üstü bilgisayar sağlanmıştır. Ayrıca, Hesap Uzmanlarının diz üstü bilgisayarları yenilenmiştir. Kurulumuzun Teknolojik Donanımı: Hesap Uzmanları Kurulu donanım envanteri aşağıda tabloda gösterilmiştir

10 Tablo : 1 Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığının 2007 yılındaki fiziksel sunucu envanteri Tablo 1: 2007 Yılı Donanım Envanteri Demirbaş Adı 2007 (Adet) Masaüstü Kişisel Bilgisayar 176 Dizüstü Bilgisayar 439 Sunucu 16 Yazıcı 94 Tarayıcı 51 Çok Fonksiyonlu Tarayıcı 1 Modem 7 Router 6 Firewall 1 Projektör Cihazı 4 Fotokopi Makinesi 15 Faks Cihazı 5 Telefon Makinesi 436 Kesintisiz Güç Kaynağı 7 Evrak İmha Makinesi 4 Kapasite Sayısı 466 Tablo : 2 Sunucu Envanteri Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığının 2007 yılındaki fiziksel sunucu envanteri yıl sonu itibariyle şu şekildedir. Tablo 2: 2007 Yılı Sunucu Envanteri Demirbaş Adı 2007 (Adet) Uygulama Web Sunucusu 1 E-Posta (Mail) Sunucusu 1 Veri Tabanı Sunucusu 2 Yedekleme Sunucusu 1 Etki Alanı Denetleyicisi (Active Drectory, DNS,DHCP,WINS) Sunucusu 5 Diğer 6 İnternet Bağlantısı 10Mbps

11 Kurulumuzun Bilgi ve Kayıt Sistemi a) HUK Kütüphaneleri: Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığında ve Grup Başkanlıklarında toplam 4 adet kütüphane mevcut olup, kütüphanede yer alan kaynaklar arasında Hesap Uzmanlarının bilimsel amaçlı çalışmalarının yer aldığı eserler de bulunmaktadır. b) HUK Kütüphane Programı: Kütüphanelerde yer alan eserlere ulaşılmasını sağlamak amacıyla kütüphane programı oluşturulmuştur. Programda yer alan arama motoru ile istenilen esere ulaşılması sağlanmaktadır. HUK Kütüphanelerinde ( Dönemlerinde) yer alan Kitap, Dergi ve Bilimsel Rapor Sayıları: HUK KÜTÜPHANELERİ ESER SAYILARI Grafik 1: Yıllara Göre HUK Kütüphane Eser Sayıları c) Evrak Kayıt Sistemi: Hesap Uzmanları Kurulu evrak kayıt sistemi, hazırlanmış olan evrak programı aracılığı ile yapılmaktadır. Evrakların takip ve kontrolü elektronik ortamda sürdürülebilmektedir. Evrak kayıt sistemi: Gelen Evrak ve Giden Evrak formatı ile çalışmaktadır yılında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlık Evrak kayıt programına kaydı yapılan evrakların ayrıntıları aşağıda gösterilmektedir. Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığına gelen evraklar 4 ana başlık altında tasnif edilmiş olarak gösterilmektedir

12 HUK BAŞKANLIK GELEN EVRAK SAYILARI Hesap Uzmanları; Gruplar; Bakanlık Dışı; 492 Bakanlık İçi; Grafik 2 : HUK Başkanlığına gelen evrak sayıları Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığından gönderilen evraklar 4 ana başlık altında tasnif edilmiş olarak gösterilmektedir. HUK BAŞKANLIK GİDEN EVRAK SAYILARI Gruplar; Hesap Uzmanları; Bakanlık İçi; Bakanlık Dışı; 769 Grafik 3: HUK Başkanlığından giden evrak sayıları

13 4-İnsan Kaynakları 2007 yılı sonu itibariyle Kurul Başkanlığımızda 112 Baş Hesap Uzmanı, 109 Hesap Uzmanı, 84 Hesap Uzman Yardımcısı olmak üzere toplam 305 Hesap Uzmanı ( 17 sı bayan, 288 i erkek) ile kadrolu ve geçici görevli 193 büro personeli (88 i bayan 105 i erkek) görev yapmaktadır. Bu itibarla Kurul Başkanlığımızda çalışan sayısının toplam 498 olduğu görülmektedir Şubat, Mayıs ve Eylül aylarında yapılan Hesap Uzman Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan 36 aday Hesap Uzman Yardımcılığına atanmış olup, aynı yıl 25 Hesap Uzmanı çeşitli nedenlerle (İstifa-Nakil-Emekli) Kurulumuzdaki görevinden ayrılmıştır. HESAP UZMANLARI SAYISI Grafik 4: Yıllar itibariyle Hesap Uzmanları sayısı BÜRO PERSONELİ SAYISI Grafik 5 : Yıllar itibariyle Büro Personeli sayısı

14 HESAP UZMANLARININ UNVAN BAZINDA DAĞILIMI HESAP UZMAN YARDIMCISI 28% BAŞ HESAP UZMANI 36% HESAP UZMANI 36% Grafik 6 : Unvan bazında Hesap Uzmanlarının dağılımı HESAP UZMANI CİNSİYET DAĞILIMI BAYAN 6% ERKEK 94% Grafik 7 : Hesap Uzmanı Cinsiyet Durumuna göre dağılımı

15 BÜRO PERSONELİ CİNSİYET DAĞILIMI BAYAN 49% ERKEK 51% Grafik 8 : Büro Personeli Cinsiyet Durumuna göre dağılımı Kurul Başkanlığımızda görev yapan personelin eğitim durumuna bakıldığında; Hesap Uzmanı olarak çalışan 21 i yurtdışı, 4 ü ise yurtiçi olmak üzere 25 kişi yüksek lisans, 280 kişi lisans mezunudur. Büro personelinden ise 57 kişi lisans, 40 kişi ön lisans, 74 kişi lise, 10 kişi ortaokul ve 12 kişi de ilkokul mezunudur. HESAP UZMANLARI EĞİTİM DAĞILIMI YURTDIŞI YÜKSEK LİSANS 7% YURTİÇİ YÜKSEK LİSANS 1% LİSANS 92% Grafik 9 : Hesap Uzmanları Eğitim Durumuna göre dağılımı

16 BÜRO PERSONELİ EĞİTİM DAĞILIMI ORTAOKUL 5% İLKOKUL 6% LİSANS 30% LİSE 38% ÖNLİSANS 21% Grafik 10 : Büro Personeli Eğitim Durumuna göre dağılımı Başkanlığımızda çalışan mevcut personelin yaş dağılımına ilişkin grafik aşağıda yer almaktadır. HESAP UZMANlLARI YAŞ DURUMU % % % % Grafik 11 : Hesap Uzmanları Yaş Durumu

17 BÜRO PERSONELİ YAŞ DURUMU % % % % Grafik 12: Büro Personeli Yaş Durumu Hesap Uzmanları Kurulunda istihdam edilen denetim elemanı dışındaki memurların istihdam şekli ve hizmet sınıfına göre dağılımı aşağıdaki gibidir. İSTİHDAM ŞEKİLLERİNE GÖRE BÜRO PERSONELİ SÖZLEŞMELİ 3% MEMUR 97% Grafik 13 : Büro Personeli İstihdam Durumuna göre dağılımı

18 HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIM YARDIMCI 40% TEKNİK 2% GİH 58% Grafik 14 : Çalışanların Hizmet Sınıflarına göre dağılımı a) İnsan Kaynakları Yönetimi Hesap Uzmanları Kurulu nun geliştirdiği bilişim teknolojilerine dayalı yeni denetim stratejileri projesi, gelenekselleşmiş personel idaresi anlayışından uzak, çağdaş anlamda bir insan kaynakları yönetiminin temel ilke ve kavramlarıyla da ilgilenmekte ve bürokratik bir organ olmanın verdiği her türlü zorluğa rağmen yeni yönetim hedefleri önermektedir. Bu hedefler Kurul un sahip olduğu insan kaynaklarının yönetiminde zaten öteden beri etkin olarak kullandığı ve titizlikle izlediği şu dört unsur üzerinde somutlaşmıştır : Personel alma yöntemleri Yetişme ve sürekli eğitim yöntemlerinin planlanıp uygulanması Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi Motivasyon unsurlarının analizi ve kariyer yönetimi Yukarıda belirtilen unsurların bir kısmı, içerdiği açılımlarla beraber, zaten var olan yapının korunması ve pekiştirilmesine yönelirken, bir kısmı da yeni açılımlar getirmeyi amaçlamaktadır. Burada dikkat çekilmesi gereken husus, akılcı bir insan kaynakları yönetiminin kullanması gereken en önemli araç olan ücretlendirme politikaları ndan söz edilmemesidir. Kurul un bir kamu kurumu olması sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde belirlenen ücret politikaları Kurul yönetimi için dışsal bir değişken olarak kalmakta ve etkin bir yönetim aracı olarak kullanılamamaktadır. Son yıllarda Hesap Uzmanları özlük haklarının emsal kurumlara nazaran düşük düzeyde kalması, denetim elemanı alma aşamasından kariyer yönetimi, içsel ve dışsal eleman hareketliliği ve

19 motivasyon aşamasına kadar tüm yönetsel planlamaları olumsuz yönde etkilemektedir. Gelişen ekonomiyle birlikte Türk mali ve finans sistemi farklı yapılanma modelleri içeren yeni kurumlar kazanmıştır. Diğer unsurları bir tarafa bıraksak dahi, aynı eleman kaynağından beslenen bu kurumlar geleneksel kurumlara olan talebi etkilemektedir. Bunun yanında Dünya ya açılmaya başlayan özel sektörün sağladığı cazip koşullar yeni mezunların doğrudan bu kuruluşlarda çalışma yaşamına başlamalarına sebep olmaktadır. Özellikle anılan yeni kurumlar sağladıkları ekonomik olanaklarla, Hesap Uzmanları Kurulu gibi Devlet Memurları Kanunu ve Genel Bütçenin ilke ve esasları doğrultusunda belirlenen ücret rejimlerine tabi kurumlar karşısında göreceli olarak daha çekici hale gelmişlerdir. Hemen işe başlama aşamasında sağlanan olanaklar, Hesap Uzmanlığı gibi kariyer mesleğinin orta ve uzun vadede sağladığı olanakları gölgelemekte ve daha az tercih edilir hale getirmektedir. İşe alımlarda yaşanan bu sıkıntının bir benzeri de mevcut Hesap Uzmanlarının istihdamında da yaşanmaktadır. Aynı gerekçelerle, Kurulda yetişmiş olan Hesap Uzmanları, devletin sağladığı maddi olanakların 4 ila 6 katı arasında değişen koşullarda özel sektör kuruluşlarına geçmektedirler. Bu şekilde Kurul, mensuplarını en verimli çağlarında kaybederek önemli bir kan kaybı yaşamaktadır. Bu nedenle, anılan sorunların en aza indirilmesi, nitelikli kişilerin Kurul a kazandırılması, Kurul da yetiştirilmiş olanların da kamu hizmetinde tutulması ve bunlardan verimli hizmet alınabilmesi için, özlük haklarının, en azından kamusal denetim hizmeti veren benzer denetim birimleriyle eşitlenmesi ve mevcut durumdan kaynaklanan haksız rekabetin giderilmesi Kurulun insan kaynakları yönetim stratejisinin öncelikli hedefleri arasındadır. b) Hesap Uzman Yardımcısı Alımı (Hesap Uzmanlığına Giriş) Başarılı bir personel alma politikası şu aşamaları içermelidir : Görevin Tanımlanması Uygun Eleman Profilinin Tanımlanması Yeni Eleman Kaynaklarının Belirlenmesi Eleman Alma Yönteminin

20 Seçilmesi Kararlaştırılan Yöntemin Uygulanması Adayların Başarısızlık Analizi (sınavı kazanamayan adaylar için) Sınavları Kazanan Adayların Atanması Kuruma Uyumun Sağlanması ( İntibak ) Yukarıda belirtilen aşamaların içerikleri ve işleyiş süreçleri Hesap Uzmanları Kurulu nun Kuruluş Kanunu ve Yönetmeliği ile baştan belirlenmiş bulunmaktadır. İzleyen bölümde bu politikalara ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilecek, son aşama olarak kabul edilen intibak konusu ise temel eğitim sürecini konu alan bölümde irdelenecektir. 5- Kurul İçi Eğitim Faaliyetleri a) Temel Eğitim Temel eğitim, Hesap Uzman Yardımcılığına atananların mesleğin gerektirdiği niteliklere ve üstün moral değerlere göre yetiştirilmesi amacıyla yeterlik sınavı öncesinde verilen ve üç yıllık staj dönemini kapsayan eğitim sürecidir. Teorik Bazlı Temel Eğitim (Kurs) ve Seminerler Hesap Uzman Yardımcılarına yönelik yapılan teorik bazlı eğitim çalışmalarına 2007 yılı içerisinde 53 Hesap Uzman Yardımcısı katılmış olup, bu çalışmalar 2008 yılı içerisinde 50 Hesap Uzman Yardımcısının katılımı ile devam etmesi planlanmıştır. Hesap Uzmanları Refakatinde Yapılacak Çalışmalar Yetkisiz Hesap Uzman Yardımcıları kurs ve seminerlerin yanı sıra, Hesap Uzmanları yanında refakat çalışmalarına tabi tutulmaktadırlar yılı içerisinde 63 Hesap Uman Yardımcısı refakat çalışmasına tabi tutulmuş olup, bu çalışmalar 2008 yılı içerisinde 61 Hesap Uzman Yardımcısının katılımı ile devam etmesi planlanmıştır

21 Yetki Sınavı Hesap Uzman Yardımcılarının başlı başına inceleme yapabilme yeterlilikleri saptanmak üzere yapılan yetki sınavları sonucunda 2007 yılında 27 Hesap Uzman Yardımcısına başlı başına inceleme yetkisi verilmiş olup, 2008 yılında yapılması planlanan Yetki Sınavlarına 28 Hesap Uzman Yardımcısı katılacaktır. Yeterlik Etütleri Hesap Uzman Yardımcıları, bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapabilme alışkanlığını kazanmak ve mesleki konularda derinliğine bilgi sahibi olmak için yeterlik etüdü hazırlamaktadırlar. Bu etütlerin kamunun faydalanmasına sunulabilecek ve yayımlanabilecek nitelikte olmasına özen gösterilmektedir yılında inceleme yetkisi alan 27 Hesap Uzman Yardımcısına yeterlik etüt konuları verilmiş olup, 2008 yılında inceleme yetkisi alacak Hesap Uzman Yardımcılarına verilecek etüt konuları, Kurul Başkanlığı tarafından belli edilerek kendilerine bildirilecektir. Yeterlik Sınavı Hesap Uzman Yardımcıları, üç yıllık staj döneminin sonunda, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan ve HUK Yönetmeliği nin 34. maddesinde belirtilen konuları içeren Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar yılında yapılan Yeterlik Sınavı sonucu 19 Hesap Uzman Yardımcısı Hesap Uzmanı olmaya hak kazanmış olup, 2008 yılında yapılması planlanan Yeterlik Sınavına 31 Hesap Uzman Yardımcısının katılımı planlanmıştır. b. Sürekli Mesleki Eğitim Hesap Uzmanlarına verilen yoğun mesleki eğitim, Kurulun iddialı olduğu alanlardan birisini oluşturmakta ve Kurul a giriş ile başlayan bu süreç, Kurul dan ayrılıncaya kadar değişik düzeylerde daha da zengin ve uzmanlaşmış bir içerik kazanarak bütün meslek yaşamı boyunca sürmektedir. Hesap Uzmanlarına verilen temel eğitimi müteakip yeterlik sınavı sonrasında devam eden ve sürekli mesleki eğitim olarak nitelenen eğitim süreci; seminerler, konferanslar, yurt dışında yapılan araştırma ve incelemeler, yüksek lisans eğitimi ve Hesap Uzmanlarınca gerçekleştirilen bilimsel yayınlardan oluşur. Bu eğitim çalışmaları ile yeterlik sonrası aşamada da mali hukuk, karşılaştırmalı vergi hukuku, kamu finansmanı, işletme finansmanı ve işletme yönetimi gibi alanlara ilişkin mevcut bilgilerinin geliştirilmesi, eğitim ve öğretim yönetimi, yönetim organizasyonu ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda, konusunda yetkin kişilerden yararlanılması düşünülmektedir. Bu doğrultuda 2008 yılında, hizmet içi eğitim amacıyla Kurul Başkanlığınca oluşturulacak plan ve programlar ile eğitim çalışmalarına devam edilecektir. Seminerler HUK Eğitim ve Görevde Yükselme Yönergesi nin sürekli mesleki eğitim ilkeleri doğrultusunda, vergi hukuku teori ve uygulaması ile diğer mali mevzuat dışındaki özel hukuk, finans, eğitim ve öğretim yönetimi, yönetim

22 organizasyonu ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda, konusunda yetkin kişilerden eğitim çalışmalarımızda devam edilmiş olup 2007 yılında Ankara ve İstanbul Grup Başkanlıklarımızda 128 Hesap Uzmanının katılımı ile Yöneticilik Becerilerinin Artırılması Eğitimi programı düzenlenmiştir. Ayrıca Kurul Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen sınavlarda yer alan Komisyon üyelerine yönelik ODTÜ Sürekli eğitim merkezince Prf. Dr. Canan SÜMER tarafından Personel Seçme Yönetimi Olarak Mülakat konulu eğitime 10 Hesap Uzmanı katılmıştır yılında da Üniversiteler, ekonomi ile ilgili kamu kuruluşları ve çeşitli özel kuruluşların desteğinde özel eğitim programları düzenlenmesi ve seminerler verilmesine devam edilecektir. Konferanslar Hesap Uzmanları Kurulu nun eğitim politikasının temelini oluşturan eğitimde süreklilik ilkesinin önemli bir uygulaması olan konferans çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar Kurul Başkanlığı tarafından planlanarak Ankara, İstanbul ve İzmir Gruplarında gerçekleştirilmekte olup, konferanslarda ağırlıklı olarak mevzuatta gerçekleşen değişikliklerle birlikte; vergi hukuku, muhasebe ve mali tablolar, işletme denetimi, finans, güncel ekonomik ve mali politikalar gibi konular üzerinde Hesap Uzmanlarının bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 2007 yılı ve 2008 yılının ilk döneminde gerçekleştirilen konferanslar aşağıda gösterilmiştir. Tablo : 3 Konferansı Veren Hesap Uzmanı Aytekin ÖZKELEŞ- Gündoğan DURAK Volkan YÜKSEL Konferansın Konusu ANKARA İSTANBUL İZMİR Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Vergi Kanunları Çerçevesinde Değerlendirilmesi ABD Mortgage Piyasasında Yaşanmakta Olan Sorunlar Yeni Bir Global Krize Yol Açabilir mi? Olası Bir Krizin Türkiye Üzerinden Ne Gibi Etkileri Olur? Ayhan ÜNGÖRMÜŞ- Yalçın TÜRKER Almanya Vergi İdaresi ve Vergi Denetim Sistemi Ali BEYLİK-Berrak ATİLA İngiltere Vergi İdaresi ve Vergi Denetim Sistemi Yabancı Dil Eğitimi Hesap Uzmanları, kendi alanlarında dünyada meydana gelen gelişmeleri yakından izleyebilmek ve bu gelişmelere zamanında ayak uydurabilmek için yabancı dil seviyelerini geliştirmek zorundadırlar. Hesap Uzmanlarının en az bir yabancı dili iyi bir düzeyde öğrenmelerini sağlamak, Kurul eğitim stratejisinin özel önem verdiği hedefler arasındadır. Bu hedefin gerçekleşmesini sağlamak üzere Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun E Cetvelinde yer alan hükümler çerçevesinde 2007 yılında 55 Hesap Uzmanı

23 yabancı dil kursuna katılmış olup, 2008 yılında da Kurul Başkanlığınca belirlenen 45 Hesap Uzmanının yabancı dil kursuna katılmaları uygun görülmüştür. Bilgisayar Eğitimi Kurul daki vergi incelemelerinin büyük bir bölümü bilgisayar desteği ile yürütülmekte olduğundan, Hesap Uzmanlarının denetim faaliyetlerinin etkinlik ve etkiliğinin en üst noktaya ulaştırılmasını hedefleyen Hesap Uzmanları Kurulu Bilişim Sistemi nden tam olarak yararlanabilmelerinin sağlanması, bilgi teknolojisini tanımaları, meydana gelen gelişmeleri izlemeleri ve bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla bilgisayar eğitimine 2007 yılında devam edilmiş olup, bu çalışmalara 2008 yılında da devam edilecektir. Öte yandan vergi ve denetim standartlarında Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla birlik delegasyonu ile ortak bir proje çalışmalarına 2007 yılında da devam edilmiştir. Söz konusu proje çerçevesinde Kurulun denetim stratejisini geliştirmek için bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve sistematik risk analizine dayanan yeni denetim prosüdürlerine geçiş temel amaç olarak benimsenmektedir. Twinning ve eğitim paketi desteği ile yürütülen ve 2008 yılında da yürütülecek olan proje kapsamında eğitim ihtiyaçlarının analizi ve yeni sistemin kullanımı ile ilgili eğitim programı geliştirilmesi faaliyetleri de yer almaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu twinning ve eğitim paketi Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki denetim stratejisi ve uygulamaları konusunda eğitimi hedef alan yurt içi-yurt dışı eğitim ve staj çalışmalarını da kapsamaktadır. Yurt Dışı Geçici Görevleri Kurul performans ölçütlerine uygun başarılı bir çalışma göstermiş, mesleki kıdemi müsait bulunan Hesap Uzmanları, gerekli yabancı dil düzeyine sahip olmak şartıyla çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar yapmak amacıyla yurt dışına gönderilmektedir. Bu doğrultuda 2007 yılında 13 Hesap Uzmanı yurt dışına gönderilmiştir. Yurt Dışı Yüksek Lisans Eğitimi Kurul un sürekli eğitim stratejisinin temel hedefi olan ve Hesap Uzmanlarında var olan bilimsel ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmek ve bilimsel araştırma yapma alışkanlığını sürekli kılmak amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza tanınan kontenjanlar çerçevesinde gerekli dil sınavlarında istenen puanı elde etmiş ve yurt dışı geçici görevlendirmeye ilişkin şartları taşıyan Hesap Uzmanlarından 12 kişi 2007 yılında 2 yıl süreyle yurt dışı yüksek lisans üstü eğitimi amacıyla yurt dışına gönderilmiştir. Bilim Raporları Hesap Uzmanlarınca yapılacak olan bilimsel çalışmalar sürekli eğitim uygulamasının en önemli araçlarından birisi olarak değerlendirilmektedir. Hesap Uzmanlarının bu anlayışla yaptığı, yeterlik etütlerinden ayrı olarak, bir Bilim Raporu biçiminde sunduğu ve uzun bir liste oluşturan bu tür çalışmalara

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tel:

Detaylı

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (312)

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010 FAALİYET RAPORU 2009 ANKARA-2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 112 Nisan 2010 www.gib.gov.tr www.vergibilir.gov.tr 444 0 189 Hazırlık - Baskı

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 GİRİŞ... 5 I-GENEL BİLGİLER... 6 A-) MİSYON VE VİZYON... 6 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 7 1-FİZİKSEL YAPI... 7 2-ÖRGÜT YAPISI... 8 3-BİLGİ

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı