Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý"

Transkript

1 Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Bosch-Diagnostik Yaþam için teknoloji ESI[tronic] Yazýlým Test Cihazlarý Servis Eðitimi Teknik Telefon Desteði

2 Profesyonel Klima Servisi ile Atölyenizin Havasý Gelecekte de Açýk ACS 400 Binek araçlar için klima bakým cihazý ACS 450 Binek araçlar ve aðýr vasýtalar için klima bakým cihazý ACS 500 Binek araçlar için tam otomatik klima bakým cihazý Modern servis teknolojisi atölye iþletmeciliðine güç katan bir unsurdur. Klima, araçlarda giderek standart donaným haline gelmektedir. Klima ile donatýlmýþ araç modellerinin oraný her yeni model serisiyle artmaktadýr. Günümüzde binek araçlarýn %60'ý, hafif ticari araçlarýn %80'den fazlasý ve aðýr vasýtalarýn giderek artan sayýda önemli bir bölümü klima sistemleri ile donatýlmýþtýr. Servis atölyeleri hýzla yayýlan araç klimasý sayesinde müþterilerinin yüksek konfor taleplerini profesyonel bakým hizmetleri aracýlýðýyla karþýlama olanaðýna eriþmektedir. Bosch'un yeni jenerasyon klima bakým cihazlarý bu süreçte hýzlý ve güvenli iþlem akýþlarýyla mümkün olabilecek en yüksek verimi saðlamaktadýr.

3 ACS 400/450 - Mükemmel servis hizmeti ACS Binek araçlar için klima bakým cihazlarý ACS 400 otomatik klima bakým cihazý özellikle artan servis yoðunluðunda servis hýzýnýzý artýrýr. Klima gazý dolum ve kaçak testi kolay ve hýzlý þekilde yapýlabilmektedir. LCD gösterge paneli test ve iþlem adýmlarýný kolay bir þekilde tamir etme imkaný vermektedir. Kullanýlan gaz yeniden filtrelenerek geri kazanýlmakta ve aracý vakumlayarak kaçak testi yapýlabilmektedir. ACS Aðýr vasýtalar için klima bakým cihazlarý ACS 450 sadece binek hafif ve ticari araçlarýn deðil, aðýr vasýta klima servis hizmetlerinin de yapýlabilmesine imkan veren otomatik bir klima bakým cihazýdýr. Ticari araç, otobüs, uçak, gemi ve endüstriyel uygulamalarýn tamamýna sahip olduðu büyük tank hacmi ve vakum pompasý debisi ile hizmet verebilmektedir. Diðer teknik özellikleri ACS 400 ile aynýdýr.

4 ACS Tam otomatik klima bakým cihazý Özel aksesuarlar Özel çantalý UV sýzýntý tespit kiti Dijital termometre ACS Hýzlý, tam otomatik servis hizmeti için ACS 500 tüm iþlem akýþlarýný kolay bir þekilde yapýlabilmesine imkan veren 4 satýr gösterge paneli ile modern bir klima bakým cihazýdýr. Tüm iþlemler tam gerçekleþtirilebilmektedir. Yazýcýlý ve RS232 portlu, araç kodlarý ve datalarýný giriþ imkaný. Kaçaðýn olduðu noktayý yakalamak için kullanýlan koyultucu madde kabý ayrý bir haznededir. Bu sayede bazý araç üreticilerinin þartnamesine uygun olacak þekilde yað ve koyultucunun karýþmamasý saðlanmaktadýr. Klima gazýný çekme, filtrelenerek yeniden kullanýlmak üzere gerikazanýmý, kirli yaðýn ayrýþtýrýlmasý ve miktarýn tartýmý, aracýn vakumlanarak kaçak testin yapýlmasý,çekilen miktar kadar yað basma, istenilen miktar kadar gaz doldurma, tüm bu iþlemler baþlangýçta programlanarak veya araca ait program kodu seçilerek tam yapýlabilmektedir. Elektronik sýzýntý detektörü ACS 400/450 ve 500 için özel aksesuar

5 Klima bakým cihazlarý ve kontrol ünitesi diagnostiði - pazarýn yüksek getirili kombinasyonu Bosch arýza tespit cihazlarý ve ESI[tronic] yazýlýmý desteði ile yapýlan diagnostik ile geleceðin servis konseptini yakalýyorsunuz Yeni araçlarda artýk elektronik klima kontrol üniteleri kullanýlmaktadýr. Bu elektronik sistemlerde bir arýza baþ gösterdiðinde müdahele edebilmek ve gerekli bilgiye ulaþabilmek için daha kapsamlý bir arýza tespit çalýþmasý gerekmektedir. ESI[tronic] yazýlýmý standart bir PC ile kullanýlabilmektedir. SIS servis bilgi ve arýza tespit kýlavuzlarý ile klima sistemi elektronik birimlerinde meydana gelebilecek hata ve arýzalarýn tespitine iliþkin kapsamlý bilgiler yer almaktadýr. Sadece Bosch deðil diðer üretici firmalarýn sistemleri için de gerekli bilgi ve hizmeti sunabilmektedir. Teknoloji harikasý KTS arýza tespit cihazlarý ESI[tronic] yazýlýmý ile desteklenmekte olup bir servisin ihtiyacý olan tüm bilgileri sunuyor. Ayar bilgileri Elektrik þemalarý Parça montaj yerleri, sistem yerlerinin gösterimi Arýza teþhis kodlarý, tanýmlarý ve tamir yöntemleri Parçalarýn nasýl test edileceði ve ne ölçüleceði (araca özel elektrik tesisatý baðlantý noktalarý ve ölçüm deðerleri) Mekanik bilgiler (triger ayar bilgileri, anahtar tanýtýmý, egzoz emisyon ölçüm deðerleri, kullanýlmasý gereken yað tipleri, klima gazý miktarlarý, servis ve yað bakým göstergelerinin resetlenmesi) Araç yedek parçalarý listeleri, Bosch ve orijinal araç üretici numarasý ve resimleri ile birlikte. Hatta kullanýldýðý diðer araçlarý da gösteriyor. Þarj ve marj sistemi parçalarýnýn yedek parçalarý ve tamir klavuzlarý Dizel pompalarý tamir klavuzlarý, yedek parçalarý listeleri ve resimli talimatlar. Günümüzün en geliþmiþ dizel sistemleri olan Common Rail pompalarý dahil Servis bakým zamanlarý ve deðiþmesi gereken parçalar numaralarý ile birlikte

6 Teknik veriler Model Sipariþ no. ACS ACS ACS Süreç adýmlarý 1. Klima gazý emiþ ve geri kazanýmý 2. Yabancý gazlarýn atýlmasý 3. Kirli yað ayrýþtýrma 4. Tahliye iþlemi/vakum oluþturma 5. Vakum kontrolü ve testi 6. Yýkama 7. Kontrast maddesi ekleme 8. Yeni yað dolum iþlemi manüel olarak manüel olarak 9. Klima gazý dolum iþlemi Kullaným öðeleri ve göstergeler LCD gösterge aracýlýðýyla süreç kontrolü Manometre HP-LP (Yüksek/alçak basýnç) HP-LP HP-LP Elektronik tartý Klima gazý Klima gazý Klima gazý, yað, kontrast maddeleri Tahliye süresinin manüel olarak deðiþtirilmesi Yazýcý aracýlýðýyla rapor çýktýsý (özel aksesuar) (özel aksesuar) Sesli ikaz hata/süreç bitimi hata/süreç bitimi hata/süreç bitimi Filtre týkalý uyarýsý Entegre araç veri tabaný Geri kazaným/dönüþüm/dolum Klima gazý R134a R134a R134a Tank hacmi 10kg/12,5 lt. 20kg/27,2 lt. 10kg/12,5 lt. Emme kapasitesi (soðutucu madde) g/dak. olarak 500 g/dak. 500 g/dak. 500 g/dak. Vakum pompasý kapasitesi, m3/saat olarak 4,3 m3/saat 8,5 m3/saat 4,3 m3/saat Maksimum vakum 0,05 mbar 0,05 mbar 0,05 mbar Filtre çift filtre çift filtre çift filtre Genel cihaz verileri Aðýrlýk 99 kg 123 kg 100 kg Boyutlar ExYxD,cmolarak 700 x 1377 x x 1377 x x 1377 x 710 Güç beslemesi 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz Güç sarfiyatý 770 W 770 W 770 W Ýþletme ýsýsý 5 40 C 5 40 C 5 40 C Cihaz teslimat kapsamý HP ve LP için dolum hortumlarý HP ve LP için hýzlý baðlantý kaplinleri Baðlantý adaptörü takýmý (soðutucu madde tüpleri için) Kullaným kýlavuzu, araç kodlarý Koruma seti (eldiven, gözlük, þapka) Özel aksesuar seti Ürün Bosch no. UV sýzýntý tespiti kiti Dijital termometre Elektronik sýzýntý detektörü UV kontrast maddesi tüpü UV kontrast maddesi kartuþu Yazýcý (ACS 400/450 için) Yazýcý kâðýdý Koruma kapaðý

7 Bilgimiz, sizin baþarýnýz. Bosch-Diagnostik Diagnostik - Gelecekteki araç servis atölyesinin kilit kavramý Otomobilde yer alan güvenlik ve konfor sistemleri giderek karmaþýklaþýrken, servis atölyelerinin muayene ve arýza tespit yetkinliðine yöneltilen talepler de giderek artmaktadýr. Bosch, modern araçlara uygulanan profesyonel servis teknolojisi çerçevesinde birçok öðeyi tek elden sunuyor: Test teknolojisi, yazýlým, teknik eðitim ve Bosch Teknik Telefon Desteðinin yaný sýra orijinal ekipman üreticisi kalitesinde parça ve komponentler de sunmaktadýr. ESI[tronic] - Diagnostik ve servis bilgi databankasý Kolay uygulama/kullaným Hýzlý eriþim Modüler yapý Piyasa ihtiyaçlarýný karþýlayan geniþ kapsam Sürekli güncelleme Marka baðýmsýz, tüm sistemleri içeren ve hizmet veren databankasý Test teknolojisi her atölyeye uygun Hýzlý arýza tespiti, Kaliteli ve detaylý tamir ve bakým imkaný Zaman tasarrufu saðlayan donaným ve yazýlým kombinasyonu PC bazlý, modüllerle geniþletilmeye açýk son jenerasyon test teknolojisi Servis eðitimi - Baþarý için bilgi desteði Otomotiv servisleri için geniþ bir eðitim programý Pratik uygulamalar Tecrübeli ve eðitimli eðitmenler Teknik telefon desteði - Sistem üreticisinden destek Ýçinden çýkýlmasý zor durumlarda teknik destek Tüm marka ve sistemler için

8 Bosch Otomobil Servis Ekipmanlarý Kontrol Ünitesi Arýza Tespiti Dünyada ve Türkiye'de araç parký ile otomobil teknolojisinin sürekli olarak geliþip, elektronik uygulamalarýn araçlarda gitgide yaygýnlaþmasý, test cihazlarýnýn, her geçen gün daha fazla önem kazanmasýna neden oldu. Yakýn gelecekte, araç onarým servisleri ancak gerekli bilgi ve teknolojiye sahip olduklarý takdirde yeni nesil araçlara hizmet verebilecekler. Elbette, bu bilgi teknolojisinin sadece cihazlara deðil, yazýlým, eðitim ve bir bilgi bankasý ile de desteklenmesi gerekiyor. Bosch, bu konuda çeþitli kullaným amaçlarý için geniþ bir test cihazý programý sunmakla kalmayýp, bu test cihazlarýnýn çalýþabilmesi için sürekli olarak güncellenen bir yazýlým desteði de veriyor. Modern arýza tespit ve tamir kýlavuzlarýný içeren ESI[tronic] yazýlýmý, dört ayda bir güncellenip aracýnýzýn bakýmý ve tamiri esnasýnda izlenmesi gereken yollarý, aracýnýza ait teknik bilgileri, hatta kullanýlmasý gereken orijinal parça numaralarýný dahi gösteriyor. Amaç, servis hizmetlerinin en kýsa zamanda ve en doðru yöntemle saðlanmasý. Araç Sistem Analizi Egzoz Emisyonlarý Testi Dizel Yakýt Sistemleri Testi Akü Bakýmý Ön Düzen Testi Fren Sistemi ve Iþýklandýrma Sistemi Testi Orijinal Bosch kalitesini temin edebileceðiniz satýþ noktasý: Klima Bakým Cihazlarý Bosch Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:1Kat: Maslak / ÝSTANBUL Tel. (0212) (pbx) Faks (0212) web: Yaþam için teknoloji Teknik konularda ve ürün programýnda deðiþiklik yapma hakký saklýdýr.

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

www.siemens.com.tr/hipath

www.siemens.com.tr/hipath HiPath 3000 - küçük ve orta ölçekli iþletmeler için profesyonel haberleþme sistemleri www.siemens.com.tr/hipath Müþteri iliþkileri, iþletmenizin baþarýsýný belirleyen temel unsurlardan biridir. Müþterileriniz

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 5 Beton iletiminde daima 1 numara Yeni teknolojiler ve yeni çözümler Ucuz parçalar makineleri tehdit ediyor Ýkinci elden birinci sýnýf hizmet Bauma fuarýnda,

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 9 Beton pompalarýnda yakýt sarfiyatý PUTZMEISTER EPS li makinelerin sayýsý hýzla artýyor Chernobyl den sonra Fukushima da da kusursuz Putzmeister teknolojisi

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI Dünya çapýnda kullaným EFCO olarak 30 yýlý aþkýn bir süredir müþterilerimizi ortaklarýmýz olarak görüyor ve onlarý kazanma felsefesiyle çalýþýyoruz. Vanalarýn sýzdýrmazlýk

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 8 ERGONÝK SÝSTEM ÝLE TÜM BÝLGÝLER KUMANDADA Ýçindekiler 1 Baþyazý - Önceliklerimiz ve beklentilerimizle 2011 3 Þimdi ergonik zamaný 4 - Kusursuz çalýþmanýn

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı