8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat: ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I"

Transkript

1 K U Þ A D A S I ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ ONUR KONUKLARI Prof. Dr. Bedia AKARSU, Prof. Dr. Cevat GERAY, Prof. Dr. Afþar TÝMUÇÝN SUNUM Y. Bekir YURDAKUL KATILANLAR Zeliha AKÇAGÜNER, Zeynep ALÝYE, Erdal ATICI, Talat AVCI, Nursel DURUEL, Suca DÜNDAR, Nuri ERKAL, Doç. Dr. Hasan ERKEK, Sultan Su ESEN, Mehmet GENÇ, Mehmet GÜLER, Burhan GÜNEL, Günay GÜNER, Ziya GÜREL, M.Arslan GÜVEN, Prof. Dr. Sevgi ÝYÝ, Selami KARABULUT, Prof. Dr. Yüksel KOCADORU, Süreyya KÖLE, Prof. Dr. Onur B. KULA, A. Zeki MUSLU, Münevver OÐAN, Etem ORUÇ, Dr. Ertekin ÖZCAN, Fergun ÖZELLÝ, Belma ÖZGÜN, Prof. Dr. Kaya ÖZSEZGÝN, Mucize ÖZÜNAL, A. Kadir PAKSOY, Özlem SEZER, Osman ÞAHÝN, Aydýn ÞÝMÞEK, Zerrin TAÞPINAR, Vecihi TÝMUROÐLU, Zehra ÜNÜVAR, Ece ÜRKMEZ, Mustafa VELÝ, Dr. Muhsine HELÝMOÐLU YAVUZ. Ve Muzaffer ÝZGÜ 8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:

2 Doða'nýn, Kültür ve Sanatýn korunduðu; Deniz, Kum ve Güneþ'in Birleþtiði Yer. GEREKLÝ TELEFONLAR Acil Yardým Orman Yangýný 177 Yangýn 110 Alo Trafik 154 Cenaze 188 Polis 155 Jandarma 156 Data Arýza 124 Ambulans 112 Su Arýza 185 Uyandýrma 135 Telefon Arýza 121 Elektrik Arýza 186 Borç Sorma 163 Zabýta 153 Gaz Arýza 187 Gürültü 176 Turizm 170 Tüketici 175 Valilik 179 Arýza Takip 101 Çevre Bilgi 181 Hýzýr Acil 112 Vergi 189 Kablo TV 126 TTNET 145 HASTANE-AMBULANS Telefon Rehberi RESMÝ KURUMLAR Kaymakamlýk Özel Ýdare Müdürü Garnizon Komutanlýðý Jandarma Komutanlýðý Askerlik Þubesi Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Savcýlýk Ýcra Müdürlüðü Vergi Dairesi Tapu Kadastro Ýlçe Eðitim Müdürlüðü Öðretmen Evi ME Saðlýk Eðt.Mrk BELEDÝYE KUÞADASI REHBERÝ Telefon Alan Kodu 0256 TURÝZM DANIÞMA BÜROLARI Ýskele Meydaný Kuþadasý-Samos seferleri Samos'dan Kuþadasý'na günde Ýki bot var. 1 Temmuz-31 Aðustos Arasý ve 17.00'de kalkýyorlar. Yolculuk yaklaþýk bir saat sürüyor. Biletler, Akdeniz Turizm'den alýnabilir. SEYAHAT ACENTALARI Akdeniz Turizm : Yücel Tour : Sun Tours : Sunny Travel : Ekol Travel : RENT a CAR Decar : Avis/Avalange : Esin : Hertz : Konaklama Oteller için Türkiye'nin Bütün Otelleri Kitabý na ve adresine bakýnýz. Yeme-Ýçme Devlet Hastanesi Özel Kuþadasý Hastanesi Saðlýk Ocaðý Tabipliði No.lu Saðlýk Ocaðý No.lu Saðlýk Ocaðý SSK Saðlýk Ýstasyonu Devlet Hst. Ambulansý Belediye Ambulansý Özel Ambulans Servisi GÜVENLÝK Emniyet Müdürlüðü Merkez Karakol Pasaport Trafik Bölge Deniz Bürosu Asayiþ Büro Siteler Polis Merkezi Santral Zabýta Huzurevi Fen Ýþleri Su Ýþleri Su Arýza OTOBÜS ÞÝRKETLERÝ Metro Kamil Koç Ulusoy Aydýn Turizm Pamukkale Turizm Varan Turizm Boss BANKALAR Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Club Kervansaray Atatürk Bulvarý No:2 Tel: Kazým Usta: Geleneksel balýk lokantalarýndan Balýkçý Limaný Tel: Ali Baba:Eski ve Popüler balýkçý lokantasý, Balýkçý Limaný Tel: Ýbrahim Usta: Kuþadasý'nýn meþhur aþçýsý Ege Vista Ticaret Merkezi Tel: Kekik: Et ve kebap çeþitleri Çevre Yolu, Tel: Sultan Han: Eski evlerden birinde eski Bir lokanta Kaleiçi, Bahar sokak No.8 Tel: Ýstanbul Meyhanesi: Kaleiçi'nde meyhane tarzýnda Kaleiçi, Kýþla sokak No.7 Tel: Bahar sokaðý Kuþadasý'nýn popüler Sokaðý. Tek tek isim vermiyoruz. Pek fazla farklarý yok. Dýþarýdan bir Göz atýp beðendiðinize girin. Marinalar Pine Bay Marina Çamlimaný mevkii Tel: Turban Kuþadasý Marina Tel: Setur Kuþadasý Marina Tel:

3 FOTOÐRAF SERGÝSÝ Ekim.2008 Mehmet Arslan GÜVEN GELECEKTEKÝ PEYZAJ Mehmet Arslan Güven, ekosistemlerin korunmasý gerektiði mesajýný, fotoðrafik dille vermeye, insan olarak sorumluluðunu yerine getirmeye çalýþan bir sanatçý. Geleceðimizi tehdit eden geliþmelere dikkat çekiyor. Ve fotoðraf, Güven'in yaþam biçimi Ve fotoðraf, yaþam programýmýn ana ve baþlangýç maddesi sanatçýnýn... Güven:... Fotoðraflarý amaçlarýna göre deðerlendiririm, yeter ki fotoðrafýn fotoðraflýðýna uysun. diyor. Kuþkusuz, fotoðraf çekmek, fotoðrafçýlýk yapmak, fotoðraf insaný olmak, fotoðrafik malzeme ve yöntemleri kullanarak, özgünlük iddiasýyla, estetik kaygýlarla toplumsal heyecanlar yaratmak, gündem oluþturmak, öncü mesajlar vermek için, güneþi kovalayarak deðil, kendi ýþýðýný yaparak, toplumlarý ilgilendiren iþler üretmek ve sunmak farklý þeyler. Karýþtýrmamak gerekiyor diyor Mehmet Arslan Güven. Ve ekliyor: Çaðýmýzýn halen en etkin dilinin iyilikler, güzellikler ve barýþ için kullanýlmasý dileðiyle Ekim.2008 Türk Sinema Tarihine Yolculuk Aðah ÖZGÜÇ Deðerli konuklarýmýz, sevgili Ada'lýlar, Sonbahar bir baþkadýr Ada'da Havasý, denizi gizemlidir kentimizin. Ama Ekim gelmiþ de siz, bir kez baþýnýzý uzatmamýþsanýz Öykü ve Þiir Günlerinden içeriye; edebiyata tanýk olmamýþsýnýz demektir bu mevsimde bu güzellikte Kavga ve sevginin içiçeliðindeki yaþamýmýzda ölümün gizlerini anlamaya çalýþýrken, kuþkusuz ona sýðýnmak isteyenler de var, baþkaldýranlar da. Ama önemli olan, yaþamayý yorumlarken edebiyata dilin içinden bakmasýný bilmektir. Biliyoruz çaðdaþ dünya öyküsü Çehov'a, çaðdaþ Türk öyküsü Sait Faik'e çok þey borçludur. Artýk belli bir giriþi, açýlýmý, etkili sonu olan öyküleri geride býraktýk. Bir duruþun, bir anýn, bir duyarlýðýn öykülendiði dünya önem kazandý. Edebiyat ortamýnda öykü kiþilik kazandý. Þiir de öyle Ve dilimiz yerinde, doðru kullanýldýðýnda Türkçenin gücü çaðdaþ edebiyatýmýzýn gücüne dönüþüyor. Kýsaca, Kuþadasý'nda Türkçemizin görkemiyle öykümüz, þiirimiz nasýl þekilleniyor tanýklýk edecek, sonbaharýn güzelliklerini yaþayacaksýnýz. Þölenimize hoþ geldiniz. Sevgi ve saygýlarýmla Fuat AKDOÐAN Kuþadasý Belediye Baþkaný

4 ECE ÜRKMEZ 1976 yýlýnda Ýzmir'de doðdu. Þiirleri Edebiyat ve Eleþtiri, Yasakmeyve, Deliler Teknesi, Kum, Lacivert, Þiir Ülkesi, Dize vb. edebiyat dergilerinde yayýmlandý, yayýmlanýyor. KUÞADASI LÝMANI gemi turizminde altýn dönem Turizm Danýþma Müdürlüðü verilerine göre Ada'ya: 1997 yýlýnda 737 gemiyle 300 bin 521 turist, 1998 yýlýnda 807 gemiyle 346 bin 234 turist, 1999 yýlýnda 560 gemiyle 261 bin 762 turist, 2000 yýlýnda 679 gemiyle 393 bin 412 turist, 2001 yýlýnda 662 gemiyle 419 bin 333 turist, 2002 yýlýnda 312 gemiyle 164 bin 304 turist, 2003 yýlýnda 333 gemiyle 247 bin 838 turist, 2004 yýlýnda 338 gemiyle 227 bin 230 turist, 2005 yýlýnda 444 gemiyle 303 bin 998 turist ve 2006 yýlýnda ise 494 gemiyle 377 bin 357 turist geldi. Geçtiðimiz yýl ise 650 gemi Kuþadasý'na 441 bin 320 turist taþýdý. Bu son on yýlýn en yüksek rakamý Bu yýl turizm sezonu ise Yunanistan Bayraklý Aqua Marine ' gemisinin 10 Mart günü 1000 yolcusuyla limana yanaþmasýyla açýldý. Mart-Ekim aylarýný kapsayan sezon sonunda Kuþadasý'na 700 gemi seferi ile 700 bin turist gelmesi bekleniyor. Ýlçeye sefer yapacak olan gemiler arasýnda Queen Viktoria, Zuiderdam, Norwegian Jade, Azamara Quest, Summýt Emerald Prýncess, Grand Princess, Pacific Princess, Rotterdam, Noordam, Prinsendam, The World, Legend Of The Seas, Splendour Of The Seas, Brilliance Of The Seas gibi büyük kruvaziyerler yer alýyor. Bu yýl Türkiye'ye ilk kez gelen Navigator Of The Seas ise limana giren en büyük gemi oldu. Navigator 3 bin 400 yolcu taþýyor. 4 MUSTAFA VELÝ 1957 yýlýnda Kuþadasý'nda doðdu. Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Tekstil bölümü mezunu yýlýnda Kuþadasý Turizm Danýþma sanat Galerisi'nde ilk kiþisel sergisini açtý. Ýlk þiir kitabý Aramýzda Ege Bile Yok 1992 yýlýnda yayýmlandý. Ada Resim Grubunu kurdu. Yetiþkin, genç ve çocuklara resim eðitimi verdi. Kuþadasý Belediyesi Martý Tiyatro grubunu oluþturarak oyun yönetmenliðini üstlendi, drama eðitimi verdi. Adakalem Yazý Grubu nun kurulmasýna öncülük etti. Senaryo, radyo tiyatrosu ve dizi yazým çalýþmalarýnýn yaný sýra ADA TV'de 100.üncü yayýnýna ulaþan haftalýk Þiir Dostlarý programýný sürdürdü. Ada Aktüel gazetesinde yayýmlanan köþe yazýlarýný Aðýr Bir Yorgan Altýnda Yazdým adýný verdiði kitabýnda topladý. Kuþadasý Demokrat gazetesinde köþe yazýlarýný sürdürüyor. DR. MUHSÝNE HELÝMOÐLU YAVUZ 1950 yýlýnda Konya Ereðli'de doðdu. Ankara Üniversitesi DTCF Türkoloji bölümü mezunu. Efsaneler teziyle yüksek lisans, masallar teziyle doktora çalýþmalarýný tamamladý. Dicle, Bilkent ve Mimar Sinan üniversitelerinde öðretim üyeliði yaptý. Konuk öðretim üyesi olarak yurtdýþýndaki bazý üniversitelerde dersler verdi. Þu anda Bahçeþehir Üniversitesi öðretim üyesi. Ulusal ve uluslar arasý kongrelerde sunulmuþ ve yayýnlanmýþ 45 bildirisi, çeþitli dergilerde yayýnlanmýþ 60 makalesi, yayýnlanmýþ 13 kitabý var. Diyarbakýr Efsaneleri adlý eseriyle Ýsveç- Stockholm Üniversitesi Cultur House Araþtýrma Ödülünü, Ýnönü Üniversitesi Efsane Derleme Ödülünü, Truva Folklor Derneði 1998 Pertev Naili Boratav Halkbilimi Ödülünü, Diyarbakýr Belediyesi ve Sanayi Odasýnýn Kültür Hizmet Ödüllerini kazandý. PEN Derneði, Çocuk Yayýnlarý Derneði, Anadolu Kulübü ve Edebiyatçýlar Derneði üyesi. 329

5 VECÝHÝ TÝMUROÐLU 1927 yýlýnda Sivas'da doðdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi mezunu. Mersin, Malatya, Elazýð, Ankara liselerinde edebiyat ve felsefe öðretmenliði, yöneticilik yaptý. Bitlis'te Milli Eðitim Müdürlüðü görevinde bulundu. Ankara Atatürk Lisesi Müdürlüðü, dekan danýþmanlýðý ve MEB merkez teþkilatýnda bakanlýk danýþmanlýðý görevlerinde bulunduktan sonra emekliye ayrýldý. Ýlk yazýsý Diyarbakýr'da çýkan Dicle gazetesinde, ilk þiiri Varlýk'ta yayýmlandý. Geniþ kültürünün yansýdýðý inceleme-araþtýrma yazýlarýyla tanýndý. Ceyhun Atuf Kansu ve Ahmet Kutsi Tecer'in þiirlerinin toplu basýmlarýný hazýrladý. Barýþ gazetesi tarafýndan Cumhuriyet'in 50.Yýlý Þiir Ödülü, Spor Toto tarafýndan Atatürk'ün 100.Doðum Yýlý Ödülü, edebiyat alanýnda verdiði hizmetlerden dolayý da 1998 yýlýnda Edebiyatçýlar Derneði tarafýndan kendisine Onur Ödülü Altýn Madalyasý, 2004'te Eskiþehir Yunus Emre Kültür Derneði Yunus Emre Ödülü verildi. Timuroðlu hikâye masal yazdý çeviri yaptý. 17 araþtýrmainceleme, 11 þiir kitabýnýn yaný sýra yayýmlanan denemeleri þöyle: Göz Göz Olmak (1976), Mektuplar (1977), Yazýnýmýzdan Portreler (1991), Þiirin Büyücü Kýzý Ýmge (1994), Aþk Üzerine (1994), Ýslam'da Akýl Üzerine Bir Deneme (1996), Yunus Emre Üzerine Bir Deneme (2004). Þiir: Bura Yemendir (1978), Tut Beni Sevda Çaðýrýr (1980), Bir Sürgünün Ezgileri (1983; Dersim'in Aðýtý adýyla, 1999), Kardaþým Oðul (1988), Merhaba Oðlum (1988), Siyah Bir Güldür Ölüm (1990), Bülbülleri Ne yaptýlar? (1994), Büyü (1999). ZEHRA ÜNÜVAR Manisa ilinin Akhisar ilçesinde doðdu. Bolu Kýz Ýlk öðretmen Okulu ve Ýzmir Eðitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü mezunu. Öðretmen Okullarýnda, Eðitim Enstitüsü'nde, liselerde edebiyat öðretmenliði yaptý. Yazý yaþamýna, edebiyat dergilerinde yazarak baþladý. Öykü dalýnda çeþitli ödüller aldý. (Ýki kez Ömer Seyfettin Öykü Ödülü, T.H.K. Edebiyat ödülü, Samim Kocagöz Öykü ödülü, Yaba Edebiyat Sokaktaki Ýnsan Öyküleri ödülü, Aykýrý Sanat Kýsa Öykü ödülü, Fransa-Marsilya Akdeniz Kadýn Yazarlar Arasý Öykü ödülü. Ümit Kaftancýoðlu öykü ödülü, Abdullah Baþtürk Ýþçi Öyküleri Yarýþmasý ödülü) Öykülerini Cilveli Kahve adýyla kitaplaþtýrýldý. Çocuk öyküleri ve masallar da yazan, yazý ve öyküleri çeþitli dergilerde yayýmlanan Ünüvar'ýn bazý eserleri þöyle: Uysal Dev (1999), Duma Duma Dum (1999), Dedem Korkut (1999), Uykucu Ufuk, Bir Þampiyonluk Hikâyesi (2003), Yaprakta Sevgi Büyütmek (2004), Bizim Fare TV Yýldýzý (2005). 28 Kuþadasý'na deniz yoluyla gelen turistlerin büyük çoðunluðunu zengin Amerikalýlar oluþturuyor. ABD vatandaþlarýný sýrasýyla Ýngiliz, Kanada, Almanya, Ýspanya, Fransa, Ýtalya, Yunanistan, Güney Kore ve Hollanda uyruklu turistler izliyor. Uluslararasý Kruvaziyer Ýþletmecileri Birliði'nin (CLIA) Dünyanýn En Ýyi Güvenlik Hizmetlerini Sunan Limaný ilan ettiði Aydýn ili, Kuþadasý ilçesinde bulunan Kuþadasý limaný Enlemi 37 52' 30 K, Boylamý D olan Akburun ile Enlemi 37 48' 54 K, Boylamý 27 16' 12 d mevkiindeki Narderesi aðzýndan, Batý istikametine çizilen hatlar ile 27 14' 00 D Boylamýnýn iç kýsmýnda kalan deniz havzasýnda yer alýyor. Liman alaný toplam metrekare. Tapuda Camiikebir Mahallesi, 48 ada, 1 parsel metrekare gösterilen limanýn 6.609,34 metrekarelik bölümü kullanýlýyor. Tescilsiz kullanýlan ,24 metrekarelik alan doldurulmuþ. 55,34 metrekarelik alana da Kuþadasý Belediyesince bir çocuk parký düzenlemesi yapýlmýþ. Global Yatýrým Holding ve Royal Caribbean Cruises tarafýndan 2003 yýlýnda 27 milyon dolara 30 yýllýk iþletme hakkýyla devralýnan Kuþadasý Limaný'na yatýrým kapsamýnda terminal binasý büyütülüp yenilenirken limana butik bir alýþveriþ merkezi eklendi. Kuþadasý Limaný'ný iþleten Ege Liman Ýþletmeleri AÞ (Ege Ports) Kuþadasý Limaný, 37 deðiþik firmaya hizmet veriyor. Liman verilerine göre: Gelen yolcular, sosyo-demografik yapý olarak A ve A+ düzeyinde, satýn alma gücü en yüksek seviyede olan kesimden oluþuyor. Kiþi baþýna günlük ortalama harcama tutarý bin-10 bin dolar arasýnda deðiþiyor. En az bin dolar ödeyerek 7 günlük tatile çýkan yabancý turistlerin lüks yaþamlarý, karadaki harcamalarýna da aynen yansýyor. Limanda ve þehirde yapýlan genel alýþveriþin yüzde 80'ini el dokusu halý, kuyum, deri, yöresel el iþlemeleri ve otantik hediyelik ürünler oluþturuyor. 3 5

6 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ ev sahibimiz Etkinliðin ev sahibi Halk Kütüphanesi ilçesinin eski yapýlarýndan Meþrutiyet döneminde, 1908 yýlýnda yapýlmýþ. Burasý, dar bir sokaða bakan iki katlý ahþap bir bina, önünde geniþ bir avlu ve bitiþiðinde çok amaçlý bir salondan oluþuyor. Yapý, 1951 yýllýnda zamanýn kaymakamý Mehmet Cemil Sorgun'un öncülüðünde düzenlenen bir kampanyada toplanan para ile Adalýlarca Ýbra maki olarak bilinen Ýbrahim Aða'dan satýn alýnmýþ. Bir süre Tekel Ýdaresi sonra da Kuþadasý'nýn ilk ortaokulu olarak hizmet veren bina, 16 Eylül 1961 tarihinde kütüphaneye dönüþtürülmüþ. AYDIN ÞÝMÞEK Memur bir ailenin çocuðu olduðu için yerleþik bir düzeni olamadý. Öðrenimimi çeþitli il ve ilçelerde tamamladý yýlýnda devlet memuru oldu yýlýnda yargýlandý Sýkýyönetim Mahkemelerince iþine son verildi. 6 yýl cezaya çaptýrýldý. Çeþitli cezaevlerinde yattý. 1980'den itibaren, Yarýn, Adam Sanat, Virgül, Varlýk, Defter, Fanatik, Yaba- Öykü, Damar, Dönemeç, Argos, Edebiyat Eleþtiri, Bilim ve Ütopya, Kum, Sanat Olayý, Milliyet Sanat, Parantez (Almanya) Papirüs, Cumhuriyet, Cumhuriyet Kitap Eki, Gündem Gazetesi, Radikal Kitap Eki v.b. dergi ve gazetelerde þiirleri, deneme ve eleþtiri yazýlarý yayýmlandý. 9 Ekim 2003 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Kitap eki, yazarla ilgili özel bir bölüm yaptý. Susmalar Kitabý'yla 2003 yýlý Behçet Aysan þiir ödülünü aldý yýlýnda kurduðu Yaratýcý yazarlýk atölyesinde edebiyat dünyamýza birçok yeni yazýncý kazandýrdý. Bu atölyedeki birikim ve izlenimlerini 2006 yýlýnda "Yaratýcý Yazarlýk ve Deneysel Düþünme" adýný verdiði kitapta topladý. Kum ve Lacivert edebiyat kültür sanat dergilerini çýkardý. Þimdi Deliler Teknesi, Öykü Teknesi dergileriyle Kanguru Yayýnlarýný yönetiyor. Bazý eserleri þöyle: Ertelenmiþ Buluþma, Arýnmýþ ve Ölümsüz (1989 Ý.H.D. Þiir ödülü ), Ayrýlýklar Ýmgedir (1996 Ali Rýza Ertan Þiir Ödülü), Aþk Ayrýlýðý da Bilir (2000), Susmalar Kitabý (2003 Behçet Aysan Þiir Ödülü), Siyasal Tarih Sürecinde Sanat ve Ýktidar, Siyasal Tarih Sürecinde Estetik ve Eylemlilik, Yaratýcý Yazarlýk ve Deneysel Düþünme. ZERRÝN TAÞPINAR 1947'de Ankara'da doðdu. Þiirlerini yayýnlamaya lise yýllarýnda baþladý. Evlendikten sonra þiire bir süre ara verdi. 1980'de tekrar yazmaya baþladý. Yarýn, Varlýk, Damar, Evrensel Kültür, Pir Sultan Abdal, Emekçi Kadýnlar, Pencere gibi dergilerde þiir, öykü ve denemeleri yayýmlandý. Emekçi Kadýnlar Derneði onur üyesi olan þair, TRT'de danýþman ve metin yazarý olarak çalýþýyor. TYS'de Ankara Temsilcisi iken, Marmara depremini yaþayan çocuklara ücretsiz daðýtýlan Kuþ Kanadýndan Masallar ve Kuþ Kanadýndan Öyküler adýný verdiði iki kitap hazýrladý. Eserleri þöyle: Bir Ardýç Kuþuyum Ben (1992), Anýlarda Þimdi (1994), Tavra (1995), Asi Bir Ýmge (2007), Erik Stinus (þiir, çeviri, 1989), Aðýttan Umuda (sahne yapýtlarý, 1997), Gündem: Türkiye (derleme, 1998), Kuþ Kanadýndan Öyküler (derleme, 2000), Kuþ Kanadýndan Öyküler-2 (derleme, 2000) 6 327

7 hazýrlýyor. Yetiþkin edebiyatýnda þiir, öykü, masal; çocuk yazýnýnda ise þiir, masal, roman, eleþtiri, tiyatro, ayrýca senaryo alanlarýnda uðraþ veriyor. Eserleri Varlýk, Adam Öykü, Cumhuriyet Kitap, E dergisi, Edebiyat ve Eleþtiri, Hayvan, Öküz, Kum, Kül, Akatalpa, Baþka, Uç, Düþe-yaza, Portakal, Bahçe, Simge, Papirüs, Kavram ve Karmaþa, Bâya (Tahran-Ýran), Ayrýntý (Almanya), Körebe (Altý Nokta Körler Derneði Çocuk Dergisi), Milliyet Çocuk Dergisi, Arap Yazarlar Birliði Bülteni, Akþam Kitap, Deliler Teknesi, Çocuktan Çocuða adlý dergilerde yayýmlandý. Derin eseri ile 1998 Cemal Süreya Þiir Ödülünü, Seviþne eseriyle 2000 Behçet Aysan Þiir Ödülünü, Evvel Zaman Ýçinde Yok Ýken adlý eseriyle de 2001 Arýburnu Uzun Metrajlý En Ýyi Film Öyküsünü kazandý. Derin adlý þiir kitabý 1998'de Söðüt Sefareti ise 2007 yýlýnda yayýmlandý. OSMAN ÞAHÝN 1940 yýlýnda Mersin, Arslanköy'de doðdu. Ankara Gazi Eðitim Enstitüsü Beden Eðitimi Bölümü mezunu. Yurdun çeþitli kentlerinde beden eðitimi öðretmeni olarak çalýþtý. 12 Eylül 1980'den sonra sürgün edilerek res'en emekli edildi. Bir eleþtiri yazýsý yüzünden bir buçuk yýl hapis yattý. Kýrmýzý Yel adlý ilk öyküsü 1970'de TRT Sanat Yarýþmalarý Öykü Ödülü'nü, Aðýz Ýçinde Dil Gibi ile 1980 Nevzat Üstün Öykü Ödülü'nü, Selam Ateþleri ile 1992 Ömer Seyfettin Öykü Ödülü'nü ve 1993 yýlý Sait Faik Hikâye Armaðaný'ný, Mahþer ile 1998, Ölüm Oyunlarý ile 2003 Yunus Nadi Öykü Ödülleri'ni kazandý Uluslararasý Ankara Film Festivali'nde, sinemamýza yaptýðý katkýlardan ötürü Aziz Nesin Emek Ödülü ile Antalya Altýn Portakal Film Festivali'nde Yaþam Boyu Altýn Portakal Onur Ödülü ile onurlandýrýldý yýlýnda Truva Kültür ve Folklor Derneði'nce Anadolu Folklorunu yapýtlarýnda ustaca iþlediði için yýlýn edebiyat ödülü ile onurlandýrýldý. Kýrmýzý Yel, Den Röde Winden (1984) adýyla Ýsveç'te, birçok öyküsü Polonya, Macar, Alman, Fransýz, Hollanda dillerine çevrilerek yayýnlandý. On üç öyküsü Tales From Taurus adýyla Ýngilizce yayýmlandý. Kayalara Vurmuþ Suretin Öyküsü Mersin Devlet Opera ve Balesi'nce Kraliçe Aba adýyla baleye uyarlandý. Þahin'in bu güne dek yirmi iki öyküsü filme alýndý, bu filmlerin bazýlarýnýn senaryolarýný kendisi yazdý. Filmler yurtiçi ve yurtdýþý film festivallerinde sinemamýza otuzdan fazla ödül kazandýrdý. Bazý eserleri þöyle: (öykü) Kýrmýzý Yel (1970), Acenta Mirza (1974), Kral Eli (1979), Aðýz Ýçinde Dil Gibi (1980), Acý Duman (1983), Kollarý Baðlý Doðan (1988), Mahþer (1988), Ay Bazen Mavidir (1989), Baþaklar Gece Doðar (1992), Selam Ateþleri (1993), Güneþ Harfleri (1995), Yeraltýnda Uçan Kuþ (1998), Kanatlarý Yamalý Kuþ (1999), Bütün Öyküleri (I ve II, 1999), Ölüm Oyunlarý (2002). (roman): Fýratýn Sýrtýndaki Kan/Bucaklar (1995), Geloþ Daðý Efsanesi (1996). (deneme-inceleme): Son Yörük (1992), Geniþ Bir Nehrin Akýþý: Yaþar Kemal (2004), Ateþ Yukarý Doðru Yanar (2004). 1960'lý yýllarda binanýn üst katý Ýlk Öðretim ve Halk Eðitim Müdürlüðü olarak hizmet verirken 1 Eylül 1962 tarihinde alt katý Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Çocuk Kütüphanesi'ne ayrýlmýþ. Çocuk Kütüphanesi baþlangýçta 1051 kitap, 1 öðretmen kütüphaneci ve 1 hizmetli ile hizmet vermiþ yýlýnda Kütüphane, Ýlçe Halk Kütüphanesi Memurluðu adýný almýþ yýlýnda ise Müdürlük olmuþ. Bugün 25 bin'e ulaþan eseriyle yýlda ortalama 30 bin okuyucuya kapýlarýný açan kütüphane, 150 kiþilik çok amaçlý bu salonuyla da bu yýl 5.incisini düzenlediðimiz Kuþadasý Öykü ve Þiir Günleri nde bizlere mekân oluyor

8 ONUR KONUKLARI KATILANLAR PROF.DR. BEDÝA AKARSU 1921 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu yýllarýnda Almanya'ya giderek Heidelberg Üniversitesi'nde Scheler üzerine araþtýrmalar yaptý yýlýnda Max Scheler'de Kiþilik Problemi adlý çalýþmasýyla doçent oldu. 1968'de Felsefe Tarihi Kürsüsü'nde profesörlüðe yükseltildi. Felsefe Bölümü baþkanlýðý yaptý yýllarýnda Türk Dil Kurumu yönetim kurulu üyeliðinde bulundu ve felsefe terimlerinin Türkçeleþtirilmesi çalýþmalarýnda etkin rol aldý yýlýnda emekliye ayrýldý 'da Çukurova Üniversitesi Eðitim Fakültesi'nde Felsefe Grubu Öðretmenliði Bölümü'nün kurucusu olarak görev aldý yýllarý arasýnda ise Ýstanbul Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde doktora dersleri verdi. Akarsu, 1933 Üniversite Reformu'ndan sonra Türkiye'de egemen konuma gelen Alman felsefe eðiliminin temelinde yer alan Kant ve felsefe akýmlarýný Çaðdaþ Felsefe Akýmlarý adlý eserinde tanýtýr. Bazý eserleri þöyle: Wilhelm von Humboldt'da Dil-Kültür Baðlantýsý (1955), Max Scheler'de Kiþilik Problemi (1962), Modern Toplumda Kadýn (1963), Ahlâk Öðretileri I: Mutluluk Ahlâký (1963), Ahlâk Öðretileri II: Immanuel Kant'ýn Ahlâk Felsefesi (1968), Çaðdaþ Felsefe Akýmlarý (1979), Atatürk Devrimi ve Yorumlarý (1969), Felsefe Terimleri Sözlüðü (1979), Çaðdaþ Felsefe: Kant'tan Günümüze Felsefe Akýmlarý (1987), Alatürk Devrimi ve Temelleri (1995), Max Scheler Felsefesi'nde Kip Kavramý ve Ýnsan-Olma Sorunu (1998), Metafizik ve Din Üzerine Görüþmeler (Malebranche'tan çeviri, 1946). Yazýlarý Felsefe Arþivi, Felsefe Tercümeleri Dergisi, Türk Dili, Arayýþ, Gösteri, Çaðdaþ Eleþtiri ve Cogito gibi dergilerde yayýmlanan Akarsu Cumhuriyet gazetesinde de yazýyor. PROF.DR. CEVAT GERAY 1930 yýlýnda doðdu. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Bir süre kaymakamlýk yaptý yýllarý arasýnda Devlet Planlama Teþkilatýnda Sosyal Planlama konularýnda danýþman olarak çalýþtý yýllarýnda TRT genel müdürü danýþmaný olarak Yayýn Bölgelerine göre Türkiye'nin Toplumsal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri konul bir araþtýrma yaptý. TRT Genel Yayýn Planý hazýrlýk çalýþmalarýný yönetti, yazanaða baðladý. 1974'de Üniversite Profesörü sanýný kazandý. Mart 1974-Mayýs 75 arasýnda Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý Müsteþarlýðý görevini üstlendi Martýnda S.B.F. Basýn ve 8 Derneði Öykü Ödülünü aldý. Alayýn Kýzlarý adlý romanýyla Can yayýnlarýnýn ilk roman ödülünü kazandý. Kara Cümle adlý dosyasýyla 2003 Tudem Edebiyat Ödülleri roman ikinciliðini kazandý. Gençlik romanlarý üçlemesinin ikinci kitabý Dar Köprünün Derviþi ni Kalpak ve Kartal izledi. Kullanýlmýþ Hayat adlý deneme romaný 2006 yýlýnda yayýmlandý. Birçok gazete ve dergide edebiyat yazýlarý yayýmlanýyor. Edebiyatçýlar Derneði üyesi. A. KADÝR PAKSOY 1954 yýlýnda Malatya, Darende'de doðdu. Gazi Eðitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümü mezunu. Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümünde lisans tamamladý. Ýzmit'te baþladýðý öðretmenlik görevine 2002 yýlýnda emekli olarak son verdi. Ýlk þiirleri Gerçek gazetesinde yayýmlandý (1977). Ýlk þiir kitabý Yeditepe Yayýnlarý arasýnda çýktý (1984). 1987'de bir grup genç ozanla birlikte 16 sayý Yeni Þiir dergisini çýkardý. 1990'da Ümit Sarýaslan'la birlikte Anadolu Ekini dergisini yayýmlamaya baþladý. Dergi Ocak 2001'e dek aralýklarla 40 sayý çýktý yýlý sonunda tek baþýna çýkarmaya baþladýðý Tan Edebiyat dergisini nitelikli yeterli ürün ve para saðladýkça yayýmlamayý sürdürüyor.eserleri þöyle: Ayrýlýðýn ve Ölümün Dýþýnda, Güneþ Batarken, Yenigün Aryasý, Kadir Bey Tarihi, Usulca (Kýyý dergisi/nabi Üçüncüoðlu Þiir Ödülü,1992), Hacý Bektaþ Destaný, Yaralý Temmuz (Sivas Kýyýný), Baþak ve Asma (Ankara Güzellemesi, Ümit Sarýaslan ile birlikte), Ýki Bulut Yardan Aþaðý (Kocaeli Üniversitesi Akademik Þiir Ödülü, 1999), Öte-Beri (Behçet Aysan Þiir Ödülü / Övgüye Deðer, 2000), Tetik ve Kalem, Tan Aðrýsý, Pireotu (yazýlar), Tarihin Talihsizliði (tarih öðretimi ve öneriler), Dizelerden Denizlere (þiir duyumsama çalýþmalarý), Anadolu Anadolu (gezi yazýlarý, Ümit Sarýaslan ile birlikte). ÖZLEM SEZER 1971 yýlýnda Ankara'da doðdu. Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. Ankara Üniversitesi Kadýn Çalýþmalarý Anabilim Dalý'nda master yaptý. Milliyet Çocuk (Miço) dergisinde köþe yazarlýðý yaptý. TRT Ankara Radyosu için Büyüklere Masallar (2005) ve Masal Masal Makara (2006) bölümlerini hazýrlayýp sundu. TRT Radyo 1 Masal Kutusu adlý program için metin yazarlýðý ve seslendirme yaptý. Osmangazi Üniversitesi Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Bölümü, Çocuk ve Gençlik Edebiyatý öðretim görevlisi. Anka Ajans için röportajlar ve yazý dizileri 325

9 ONUR KONUKLARI FERGUN ÖZELLÝ 1955 yýlýnda Ilgaz'da doðdu. Ege Üniversitesi Ýþletme Fakültesi mezunu. Ýzmir'de çeþitli özel þirketlerde mali iþler yöneticisi olarak çalýþtý. Halen, Ýzmir'in Karþýyaka ilçesinde yaþýyor. Ýlk þiirleri, Dönemeç ve Yusufçuk dergilerinde yayýnlandý. Küçücük, Körfez ve Dilizi dergilerinin yayýn kurullarýnda yer aldý. Aþkýya, 1998 yýlý Türk Tabipler Birliði Behçet Aysan Þiir Ödülü'nü, Ünal Ersözlü ile paylaþtý. Buralardan Gitmeliyim isimli þiiri, Erhan Doðan tarafýndan bestelendi, Atilla Atasoy ve Düþ Gezginleri tarafýndan ayrý ayrý seslendirildi. Eserleri þöyle: Buralardan Gitmeliyim (1985), Yirmi Dört Satýr Yalnýzlýk (1990), Aþkýya (1997), Kilitli Defter (2005), Narin Zehir (2007) yýlýnda yayýnlandý. Yayýn Yüksek Okulu Müdürü, Haziran üç kez üst üste S.B.F. Dekaný seçildi yýllarýnda 1402'lik döneminde Batýkent Kent Kooperatifleri Merkez Birliði danýþmaný olarak çalýþtý. 1989'da Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliði Genel Müdürlüðüne getirildi öðretim yýlý baþýnda, gönüllü olarak, Mersin Üniversitesi ÝÝBF öðretim üyeliðine geçti. Akademik yaþamý boyunca, A.Ü. Siyasal Bilgiler, Eðitim Bilimleri Fakülteleri ile Gazi Üniversitesi ve ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Ýletiþim Þehir ve Bölge Planlamasý Bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora izlencelerinde sunulan kentleþme, konut, kentsel, bölgesel kýrsal geliþme politikalarý, çevre yönetimi, kent ve imar hukuku, yerel yönetimler, kooperatifçilik, toplum kalkýnmasý, halk eðitimi vb. konularýnda dersler verdi. Geray'ýn çok sayýda kitap, makale ve bildirileri bulunuyor. BELMA ÖZGÜN 1961 yýlýnda Ýzmir, Karþýyaka'da doðdu. Kuþadasý 105 FM'de Yaþamýn Renkleri programcýsý. Öykü yazarý, zeytin ve zeytinyaðý dostu. Aydýn Gazeteciler Cemiyeti üyesi. Kuþadasý Adakalem Yazý Grubu ve Adabiyat Atölyesi kurucusu. 9 yaþýndayým 99 Yazar Tanýyorum projesini yürütüyor. PROF. DR. KAYA ÖZSEZGÝN 1938 yýlýnda Diyarbakýr'da doðdu. Ankara Üniversitesi DTCF Sanat Tarihi Bölümü mezunu. Çeþitli okullarda sanat tarihi öðretmenliði yaptý. TRT Dýþ Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðýnda program yapýmcýlýðý, yýllarý arasýnda Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öðretim üyeliði ve yýllarýnda ayný Fakültenin dekanlýðýný yaptý. 2000'den bu yana Ýstanbul Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesinde öðretim üyeliðine devam ediyor. Türk sanatý ve sanatçýlarý üzerinde eleþtiri yazýlarý, inceleme kitaplarý ve Fransýzcadan çevirileri var. Artist dergisinin genel yayýn yönetmeni. MUCÝZE ÖZÜNAL 1947 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Çeþitli yerlerde savcý ve avukat olarak çalýþtý. Çaðdaþ toplum örgütlerinde ve derneklerde görev aldý. Yazýn yaþamýna öykü ile baþladý. Ýlk öyküsü 1965 yýlýnda yayýmladý. Çeþitli dergilerde çýkan öykülerini Kýzkovalayan, Park Öyküleri, Gün Tutulmasý Öyküleri adlý kitaplarýnda topladý. Öyküleriyle PEN Yazarlar 24 PROF. DR. AFÞAR TÝMUÇÝN 1939 yýlýnda Manisa'nýn Akhisar ilçesinde doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Fransýz Dili ve Edebiyatý bölümünde ve Felsefe bölümünde baþladýðý yüksek öðrenimini 1967'de Kanada'nýn Montreal Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde tamamladý. Dönüþünde Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Fransýzca okutmanlýðýna baþladý. Ayný üniversite de doktorasýný verdi. 1992'de profesörlüðe yükseldi. Ýstanbul'da Kavram Yayýnlarý'nýn ve ilk sayýsý Ekim-Aralýk 1977'de yayýmlanan üç aylýk Felsefe Dergisinin sahip ve yönetmenliðini yaptý. Mimar Sinan Üniversitesi Ýstanbul Devlet Konservatuarý'nda düþünce tarihi, eðitimbilim, estetik gibi dersler okutan Timuçin, yýllarý arasýnda Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Felsefe Bölümü Baþkaný olarak görev yaptý yýlýnda bu Üniversite'den emekli oldu. Yazý alanýnda adýný 1956'da Vatan gazetesinde yayýnlanan Heykel adlý öyküsüyle duyurdu. Þiirleri ve yazýlarý birçok edebiyat dergisinde yayýmlandý. Ayrýlýkta söylenmiþ bir yaz türküsü baþlýðý altýnda yer alan þiirleriyle Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 1970 Sanat Ödülleri yarýþmasýnda baþarý ödülünü, Nazým Hikmet'in þiiri yle de Türk Dil Kurumu eleþtiri ödülünü aldý. Truva Kültür Sanat Ödülleri'nin 1997 þiir ödülü de Afþar Timuçin'e verildi. Birçok þiiri Fransýzca, Ýspanyolca, Rusça, Bulgarca gibi dillerde yayýmlandý. Dünya Þiir Akademisi'nin kurucu üyesi olan Timuçin felsefe ve edebiyat alanýnda yaklaþýk altmýþ telif ve çeviri eser sahibi. 3 9

10 SUNUM KATILANLAR Yönetim Kurulunun Eðitim Sekreteri görevlerini üstlendi. Edebiyatçýlar Derneði'nin Genel Yönetim Kurulu Üyeliði'nde bulundu. Ulusal Eðitim Derneði'nin Kurucularý arasýnda yer aldý döneminde abece dergisinde yazý iþleri müdürlüðü yaptý. Eðitim konularýndaki inceleme ve makaleleri Öðretmen Dünyasý, abece, Eðitim ve Yaþam dergilerinde; söyleþileri ve öyküleri Cumhuriyet Dergi, Varlýk, Kýyý, Kavram Karmaþa, Türk Dili, folklor/edebiyat, Anadolu Ekini, Damar, Tömer, Turnalar, Pencere, Aykýrýsanat, Kültür Sanat ve Çaðla dergilerinde yayýmlandý. Aykýrýsanat dergisi 2003 Yýlý Kýsa Öykü Yarýþmasý nda birincilik, 2003 Hacýbektaþ-ý Veli Etkinlikleri Kýsa Öykü Yarýþmasýnda üçüncülük ödülü kazandý. Klaus Liebe Harkort'la birlikte Gerçekleþen Ütopya, Nesin Vakfý Çocuk Cenneti adlý kitabý hazýrladý. Yitik ve Mavi (1997) ve Hüzünler Evi (2004) adlý iki öykü kitabý var. Halen A.Ü. Eðitim Bilimleri Fakültesi'nde okuma ve metin inceleme ile sinema ve tiyatro ile edebiyat iliþkisi dersleri veren Oðan, Türkiye Edebiyatçýlar Derneði, BESAM, Dil Derneði ve Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði üyesi. Ankara Aydýnlýðý Giriþimcilerinden. Y U N U S B E K Ý R Y U R D A K U L 1953 yýlýnda Kayseri'nin Sarýmsaklý köyünde doðdu. Gazi Eðitim Enstitüsü Ýngilizce Bölümü mezunu. Erzincan, Ýstanbul ve Ýzmir'de çeþitli okullarda öðretmenlik yaptý. 2003'te emekli oldu. Birçok günlük gazetenin Kitap, edebiyat, kültür-sanat, çocuk sayfalarýný hazýrladý ve yönetti. Deneme, eleþtiri, deðini, anlatý ve söyleþileri çeþitli gazete ve dergilerde yayýmlandý. Ýzmir Ýzmir kent kültürü ve sanat dergisi ile Ünlem sanat Dergisi nin kuruluþlarýna katkýda bulundu, yayýn kurullarýnda yer aldý. Anadili dergisinin yazý kurulunda çalýþtý. Kitap yayýncýlýðý yaptý. Kuruluþunda K Yayýnlarý nýn Genel Yayýn Yönetmenliðini üstlendi. TRT Ýzmir Radyosu ve Batý Radyo'da kültür-sanat izlenceleri hazýrladý ve sundu. Milliyet Ege için hazýrladýðý çocuk sayfasý Arkadaþ ile 2000 Özel Ekin Lisesi Eðitim Baþarý Ödülleri yarýþmasýnda Özel Ödül e deðer görüldü. Bazý eserleri þöyle: Sözün Doðru Desene (2001), Þiirlerde Ýzmir/ 'Bütün Hüzünlerin Baþkentine', Öykülerde Ýzmir/ 'Bir Ýzmir Var/dý' (2003). Çaðdaþ Gazeteciler Derneði (ÇGD), Edebiyatçýlar Derneði, Çocuk ve Gençlik Yayýnlarý Derneði (ÇGYD) ve Dil Derneði üyesi olan Yurdakul, eðitim, basýn, yayýn ve sanat alanýndaki etkinlik ve çalýþmalarýný sürdürüyor. 10 ETEM ORUÇ 1947 yýlýnda Kuyucak'ýn Karapýnar köyünde doðdu. Ýzmir Buca Eðitim Enstitüsü Türkçe bölümü mezunu. Birçok il, ilçe ve köyde Türkçe öðretmenliði yaptý yýlýnda emekli oldu. 'Kuþadalý Bir Yurttaþ' adlý eseri 2003 yýlýnda yayýmlandý. 'Günebakan' ve 'Kerem ile Aslý' adlý öykü kitaplarý 2005'te, 'Þu Ege'nin Efeleri' 2006 yýlýnda yayýmlandý. Birçok dergi ve gazetede öykü, þiir ve düþünce yazýlarý yayýmlanan Oruç, Sarý Zeybek Öykü yarýþmasýnda Nal Gibi Muska, Hacýbektaþ Veli Öykü Yarýþmasýnda Sarý Kýz adlý yapýtlarýyla derece aldý. Beþparmak Dergisinin öykü yarýþmasýnda Samim Kocagöz öykü ödülünü kazandý yýlý Ümit Kaftancýoðlu öykü ödülünün de sahibi olan Oruç, Nazilli ADD'nin kurucu üyelerinden. DR.ERTEKÝN ÖZCAN 1946 yýlýnda Erzincan Çayýrlý'da doðdu. Ýstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. Kýsa bir süre avukatlýk yaptýktan sonra 1973 yýlýnda Berlin'e gitti. Hür Berlin Üniversitesi'nde doktor unvaný aldý. Çeþitli Halk Yüksek Okullarýnda, yüksek okul ve üniversitelerde öðretim görevlisi ve bilimsel araþtýrmacý olarak çalýþtý. Çok sayýda Türk örgütünün kuruluþuna katkýda bulundu. Berlin- Brandenburg Türk Veliler Birliði kurucu baþkaný. Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) genel baþkaný. Þiirleri Türkiye ve Almanya'da birçok edebiyat dergisinde yayýmlandý. Tükeniþin Türküsü adlý kitabý 1970'de Aðla ki Saðýr Kulaklar Duysun adlý kitabý ise 2002 yýlýnda yayýmlandý. Almanca Geteiltes Leben ile Sevgi Saðnaðý adlý kitaplarý yayým aþamasýnda. 323

11 KATILANLAR Birliði (IVG), Türk-Alman Toplum Bilimciler Derneði, Türkiye Edebiyatçýlar Derneði, PEN ve BESAM üyesi olan Kula halen Hacettepe Üniversitesi'nde öðretim görevlisi. Bilim ve edebiyat dallarýnda baþarý ödülleri bulunan Kula'nýn eserleri þöyle: Kültürlerarasý Eðitim Biliminin Bir Belirleyeni Olarak Türk Göçmen Ýþçi Kültürü (1986, Almanya), Kültürlerarasý Etkileþim ve Eðitim Bilimi (H.Essinger ile, 1987, Almanya), Ýþ Göçmenlerinin Ülkeleri ve Kültürleri (H.Essinger ile, 1988, Almanya), Demokratikleþme Süreci-Eleþtirel Kültür Bilinci (1992), Alman Kültüründe Türk Simgesi II (1993), Alman Kültüründe Türk Ýmgesi III (1997), Türkiye'deki Siyasal Partilerin Avrupa Politikalarý (2001), Çoðulcu Düþünce Karþýt Kültür (2002), Aziz Nesin ile Söyleþi (çeviri, Aziz Nesin im Gespraach, 1993, Almanya). AHMET ZEKÝ MUSLU 1952 yýlýnda Aydýn'ýn Akçaova beldesinde doðdu. Isparta Eðitim Enstitüsü ve Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu. Ergani lisesinde baþladýðý görevini Çine okullarýnda sürdürdükten sonra Aydýn Lisesi öðretmenliðinden emekli oldu. Ýlk þiirleri 1975 yýlýnda Demokrat Ýzmir gazetesinin sanatedebiyat sayfasýnda yer aldý. 1997'de iki arkadaþýyla birlikte yayýnlamaya baþladýðý ve 16 sayý çýkan Aydýnca dergisinin yayýn yönetmenliðini yaptý. Dönemeç kadrosunda yer aldý. Hâkimiyet Sanat, Somut, Dönem, Türkiye Yazýlarý, Eylül, Kýyý, Ayrým, Aydýnca, Beþparmak ve Çaðdaþ Türk Dili gibi dergilerde þiirleri ve yazýlarý yayýmlandý. Þiirlerinde deðiþik biçimlerle, deðiþik özleri tarihsel sürece yaslanan, toplumcu-gerçekçi bir bileþim ve imgelem ile kaynaþtýrarak yaþadýðý dönemin tanýklýðýný yaptý. Afrodisyas Sanat dergisinin yayýn yönetmenliðini yapan Muslu, Aydýn'da, Aydýn... Aydýn adýnda bir tarih kültür bülteni çýkardý. Yerel Hürsöz gazetesinde ve Halkçý Aydýn dergisinde köþe yazýlarý yazýyor. Bazý eserleri þöyle: Önce Ozanlar Çýktý Gurbete (1986), Ülkem Dört Mevsim Sonbahar (1990), Adý Sevda Olan Kadýnlar (2000), Aþkýn Anayurdu (2000), Zaman Þaþýrdý Menzilini (2007). MÜNEVVER OÐAN 1957 yýlýnda Denizli'nin Çameli kasabasýnda doðdu. Ýzmir Eðitim Enstitüsü Türkçe Bölümü mezunu. Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünde lisansýný, Ankara Üniversitesi Halk Eðitimi Bölümünde yüksek lisans eðitimini tamamladý. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümünde lisansüstü eðitim derslerine devam etti. Ýzmir, Zonguldak, Eskiþehir ve Ankara'nýn çeþitli okullarýnda Türkçe ve edebiyat öðretmeni olarak çalýþtý yýlýnda emekli oldu. Eðitim-Ýþ Sendikasý'nýn Ankara Ýl Baþkanlýðý ile Merkez 22 ZELÝHA AKÇAGÜNER 1935 yýlýnda Sivas Divriði'de doðdu. Kýz Teknik Öðretmen Okulu mezunu. Ev ekonomisi öðretmenliði yaptý. Ýzmir Karþýyaka Ortaokulunda çalýþýrken emekli oldu. Ýzmir ve Ankara radyolarý için radyo oyunlarý yazdý. Eserleriyle TRT ve Kültür Bakanlýðý'nýn Senaryo Ödülü, Ömer Seyfettin Öykü Ödülü, Almanya'nýn Sesi Radyosu Öykü Ödülü, Ýzmir Belediyesi, BU Yayýnevi, Özgür Eðitim Yayýnlarý ve Tömer'den çocuk romaný, çocuk öyküsü ve masal konularýnda ödüller kazandý. Akçagüner'in deðiþik yayýnevlerince basýlmýþ otuz beþin üzerinde eseri bulunuyor Bazýlarý þöyle: Sevginin Gücü (1989), Parmakgöz (1995), Sevgi Sitesi Çocuklarý (1997), Dünyalýlar ve Ýlginç Konuklarý (1997), Gelin Bebek (1997), Þarký Söyleyen Kayalar (1997), Ýçimdeki Ses (1998), Yýlýna Yolculuk (1999), Gölgesini Çiðneyen Kadýn, Bana Sevgiyi Anlat (2001), Kalpaðý Gül Oyalýlar (2007). ZEYNEP ALÝYE Samsun'da doðdu. Yazý çalýþmalarýna ortaokul yýllarýnda baþladý. Þiir, öykü ve köþe yazýlarýndan oluþan ilk çalýþmalarý, 19 Mayýs Lisesi'ndeki öðrenciliði sýrasýnda Demokrat Canik, Son Posta gibi yerel gazetelerde yayýmlanmaya baþladý. Yüksek öðrenimini Ýstanbul'da tamamladýktan sonra Türkçe ve edebiyat öðretmeni olarak devlet okullarýnda çalýþtý. Öykü-þiir-inceleme-araþtýrma yazýlarý, söyleþileri, Ada Öykü, Adam Öykü, Patika, Cumhuriyet Dergi, Cumhuriyet Kitap, Düþler Öykü, Düþler Þiir, 'E' Dergisi, Hürriyet Gösteri, Karþý Edebiyat, Mavi Ada, Milliyet Sanat, Sombahar, Sesler, Þiir-lik, Þiir Oku, Türk Dili dergisi, Yazarlar Dünyasý, Yaþasýn Edebiyat, Yeni Biçem, Varlýk baþta olmak üzere hemen tüm kültür sanat dergilerinde yayýmlandý. Yaþamak Masal Deðil (1990), Aliye'nin Öyküleri (1992, Öykü, 1993'te Ýsveç'te Hümanist Enternasyonal'in dördüncü yýldönümü onuruna düzenlenen yarýþmada Art, Contest '93 Öykü Ödülü'nü kazandý.) Dolunay Vardý (öykü, 1995), Diþ Ýzleri (1998, öykü, 1996 Orhan Kemal Öykü Ödülü ve 1997 Haldun Taner Öykü Ödülü Üçüncülüðü nü kazandý.), Raylardaki Merdivenler (1998, Öykü, 1998 Sabahattin Ali Öykü Ödülünü kazandý.), Vahþi Kelebek (öykü, 2002 Yunus Nadi Öykü Ödülünü kazandý.), Bir Neon Kaymasý adlý þiir kitabý 1999'da, Yüz Yüze Edebiyat ve Mavi Adam Atilla Ýlhan'la Söyleþiler adlý kitabý 2000 yýlýnda yayýmlandý. Yazarýn son öykü kitabý ise Çýplak Güvercinler (2005). Aliye, Türkiye Yazarlar Sendikasý genel sekreterliði, BESAM (Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliði) kurucu üyeliði ve baþkan yardýmcýlýðý, Özerk Sanat Konseyi Yürütme Kurulu üyeliði, PEN Yazarlar Derneði genel sekreterliði; profesyonel olarak da Bilgi Yayýnevi Ýstanbul Temsilciliði görevlerini yürüttü. Sivil toplum kuruluþlarýyla da sýcak baðlarýný koruyan yazar bu baðlamda, halen 'Sine Koop Genel Sekreterliði', 'Türkiye Sanat Kurumu' Yönetim Kurulu üyeliði ile, 'PEN Yazarlar Derneði' Bilim Tetkik Kurulu üyeliðini yürütüyor. 311

12 KATILANLAR TALAT AVCI 1952 yýlýnda Söke'de doðdu. Erzurum Kazým Karabekir Eðitim Enstitüsü ve AÖF Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü mezunu. 25 yýl sürdürdüðü Türk dili ve edebiyatý öðretmenliðinden emekli oldu. Özel dershanelerde Türkçe öðretmenliði, Kuþadasý Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksek Okulu ile Söke Meslek Yüksekokulu'nda Türk Dili öðretim görevlisi olarak çalýþtý. Türk dili okutmanlýðý yapýyor. Sanatçýya adlý ilk þiiri 1977 yýlýnda Kemalist Ülkü dergisinde yayýmlandý. Sonraki yýllarda þiirlerinin yaný sýra öykü, deneme, tanýtým yazýlarý Türk Dili, Kemalist Ülkü, Kýyý, Ýmece, Ekin, Yaba-Öykü, Beþparmak, Aykýrýsanat, Ardýçkuþu gibi dergilerde yer aldý yýlýndan bu yana Beþparmak dergisi genel yayýn yönetmenliði görevini sürdürüyor. Söke Lisesi Marþý adlý þiiri Özer Aydoðan tarafýndan bestelendi. Eserleri þöyle: Mustafa Kemal Destaný (1986) Sençekimi (1999), Adresi Eksik (2007). ERDAL ATICI 1963 yýlýnda Muðla / Ortaca / Mergenli Köyü'nde doðdu. Dicle Üniversitesi Eðitim Fakültesi Tarih Bölümü mezunu yýlýna kadar çeþitli okullarda öðretmenlik yaptý yýlýndan bu yana, TBMM'de Danýþmanlýk yapýyor. Ýlk þiiri ortaokulda okurken Milliyet Çocuk Dergisi'nde yayýmlandý. Sonralarý pek çok gazete ve dergilerde yazý ve öyküleri yer aldý. Ýlk kitabý Ortacalý Yýllar (2004) 2005 Ümit Kaftancýoðlu Öykü Yarýþmasý'nda mansiyon ödülü kazandý. Dürbün adlý öyküsü Abdullah Baþtürk Ýþçi Öyküleri Yarýþmasý'nda derece alan öykülerle birlikte yayýmlandý Yýlýnda Aydýn Ýleri ve Tayfun Talipoðlu'nun yayýna hazýrladýðý Eþekle Gelen Aydýnlýk kitabýna iki yazýyla katký saðladý. Güvercinler adlý öykü kitabý 2006'da, O karlý Kýþ Gecesi ise 2008 yýlýnda yayýmlandý. Abece ve Kum dergisi yazý kurulu üyesi, Edebiyatçýlar Derneði üyesi, Köy Enstitüleri ve Çaðdaþ Eðitim Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný. NURSEL DURUEL 1941 yýlýnda Þarkikaraaðaç'ta doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü mezunu. 1965'te TRT'nin ilk prodüktör kadrosunda yer aldý, baþta edebiyat sanat olmak üzere çeþitli alanlarda sayýsýz program ve program dizisi hazýrladý. Reklam yazarlýðý, televizyon yazarlýðý, program danýþmanlýðý, BRT'de (Ýstanbul Büyükþehir Radyo Televizyonu) yöneticilik yaptý; ansiklopedilere edebiyat maddeleri yazdý. 1994'ten bu yana TRT-Radyo- 12 Prof.Dr. YÜKSEL KOCADORU 1962 yýlýnda Filibe'de doðdu. Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Eðitim Fakültesi mezunu yýlýnda yüksek lisansýný, 1990 yýlýnda da Avusturya'da doktorasýný tamamladý. Almanca ilk þiir kitabý 1995 yýlýnda Johannes Heyn yayýnevinden çýktý yýlýnda Doç.Dr yýlýnda Prof.Dr. olan Kocadoru o yýllarda tarihi ve bilimsel romaný Fatih ve Da Vinci yi yayýmladý. Þiir ile ilgisi akademik boyutta devam eden Kocadoru'nun dünyanýn en kýsa þiiri olan ve 17 heceden oluþan Hai-Ku þiirlerine olan özel ilgisi nedeniyle yüze yakýn Hai-Ku þiiri bulunuyor. Halen Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dekanlýðýný sürdüren Kocadoru'nun ikinci romaný yayým aþamasýnda. SÜREYYA KÖLE 1970 Amasya doðumlu. Ýstanbul, Beyoðlu Ticaret Lisesi mezunu. Kýrþehir Ýþletme Fakültesi 3.sýnýf öðrencisiyken eðitimini yarýda kesti. Kýsa bir süre muhasebecilik yaptý yýlýndan bugüne, Adana'da 85 yýldýr yayýnlanmakta olan Yeni Adana Gazetesi'nde güncel ve siyasal konular üzerine yazýyor. Uzun yýllardýr edebiyat çalýþmalarýný sürdüren Köle'nin ürünleri Söylem, A Edebiyat, Papirüs, Yom Sanat, Ýmge Öyküler, Forum gibi yerel ve ulusal dergilerde yayýmlandý. Seksek adlý kýsa film öyküsü Uçan Süpürge Uluslararasý Kadýn Film Festivali kapsamýnda düzenlenen Erken evlilikler konulu kýsa film öyküsü yarýþmasýnda ödüllendirildi. 12 Eylül ihtilali öncesinin çocuk gözüyle anlatýldýðý roman çalýþmasý yayýmlanma aþamasýnda. Prof.Dr. ONUR BÝLGE KULA 1954 yýlýnda Kayseri'de doðdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Alman Dili Edebiyatý Bölümü (1978) ve Berlin Özgür Üniversitesi (1983) mezunu yýllarýnda Berlin'de Çok-Amaçlý Liselerde (Gesammtschule) öðretmen, Berlin Hür Üniversitesi ve Sosyal Danýþmanlýk Yüksekokulu'nda öðretim görevlisi olarak çalýþtý yýlýnda yurda dönerek Çukurova Üniversitesi Eðitim Fakültesi Yabancý Diller Eðitimi Bölümü Alman Dili ve Eðitimi Anabilim Dalý'nda göreve baþladý yýlýnda Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanlýðý'nda bulundu. Yazýlarý genellikle Cumhuriyet Bilim Teknik, Tarih ve Toplum, Bilim ve Ütopya dergilerinde yayýmlandý. Uluslararasý Germanistler 21

13 KATILANLAR MUZAFFER ÝZGÜ 1933 Adana doðumlu. Diyarbakýr Ýlk Öðretmen Okulu (1952) ve Buca Eðitim Enstitüsü mezunu (1966). Diyarbakýr ve Aydýn'da ilkokul ve Türkçe öðretmenliði yaptý. Emekli olduktan sonra Ýzmir'e yerleþti. 1980'de Donumdaki Para adlý eseri için dava açýldý ve kitabýn yayýný on iki yýl yasaklandý. Ayný yýl Ekmek Parasý adlý kitabý toplatýldý. 1990'da Yeniden Doðarýz Ölümlerde adlý oyunu yasaklandý. Ýlk yazýsý Hür Aydýn gazetesinde çýktý. Mizah yazýlarý önce Akbaba dergisinde, sonra çeþitli dergilerde yayýmlandý. Tiyatro-radyo oyunlarý ve mizahi eserleriyle tanýndý. Eserlerinde toplumsal çarpýklýklara sýnýfsal açýdan bakarak, Anadolu insanýnýn sorunlarýný kara mizah yöntemiyle yansýttý. Halo Dayý, Ýki Öküz, Ýðde Güzeli ve Dilber adlý eserleri televizyona uyarlandý. Türkiye Yazarlar Sendikasý, Türkiye PEN Yazarlar Derneði, Dil Derneði, Edebiyatçýlar Derneði, Tiyatro Yazarlarý Derneði üyesi olan Ýzgü'nün, kendi yaþamýný konu alan 'Zýkkýmýn Kökü' eseri sinema filmine uyarlandý. Sayýsýz ulusal ve uluslararasý ödül sahibi olan Ýzgü'nün onlarca tiyatro-radyo oyunu, roman, gençlik romaný, gülmece öyküsü ve çocuk kitaplarýndan önde giden bazýlarý þöyle: Ökkeþ Balýk Avýnda (1968), Ýlyas Efendi (1971), Ýnsaniyettin (1972), Halo Dayý (1973), Bando Takýmý (1974), Donumdaki Para (1975), Öykülerden Oyunlar (1978), Dayak Birincisi (1979), Her Eve Bir Karakol (1980), Çanak Çömlek Patladý (1983), Üç Halka Yirmibeþ (1984), Milli Kahraman Matador Mahmut Kuþadalý Metin Kaptan (1985), Al Yanaklý Hasan (1989), Bir Namussuz Aranýyor (1990), Ayvayý Yedik (1995), Hýrsýz Köpek (1997), Oturaklý Baþkan (1998), Ýçimde Çiçekler Açýnca (2000), Soyma Beni Utanýrým (2002), Bütün Sabahlarým Senin Olsun (2003), Hükümet Çiftetellisi (2004). l'de yayýnlanan Yayýn Dünyasý programýný hazýrlayýp sunuyor. TRT-2'deki Okudukça programýnda öykü deðerlendirmeleri yapýyor. Çeþitli dergilerde yazarlarla söyleþileri ve edebiyat yazýlarý yayýmlanýyor. Bazý edebiyat ödüllerinde seçici kurul üyesi olarak görev yapýyor. Türkiye PEN Yazarlar Derneði, Edebiyatçýlar Derneði, BESAM, Basýn Konseyi ve ÇEKÜL üyesi. Ýlk öykü kitabý Geyikler Annem ve Almanya ile 1981'de Akademi Kitabevi Öykü Ödülü'nü, 1983'te Sait Faik Hikâye Armaðaný'ný kazandý. Kitaba adýný veren öykü TRT tarafýndan filme çekildi. Yazýlý Kaya (1992) kitabýndaki 'Burgaç' baþlýklý öykü, kitaba girmeden önce, 1990'da Yunus Nadi yayýmlanmamýþ Öykü Armaðaný kazandý. Ýlk kitabý Makedonca'ya çevrildi. Diðer eserleri þöyle: Cemal Süreya- Þairin Hayatý Þiire Dahil (inceleme, 1995), Güvercin Curnatasý-Cemal Süreya ile konuþmalar (1997). A'dan Z'ye Cemal Süreya (2003), Muzaffer Aksoy-Bilime Adanmýþ Bir Ömür (2005), Ýnsanlar Ýçinde Bir Ýnsan- Sait Faik Hikaye Armaðaný Antolojisi ( 2007). SUCA DÜNDAR 1948 yýlýnda Posof'da doðdu. Ýlkokul ve Ortaokulu Ardahan'da, Liseyi Kars'ta bitirdi. Ýstanbul Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Yüksek Okulu mezunu. Çeþitli iþlerde çalýþtý. Bir kamu kurumunda çalýþýrken 2003 yýlýnda emekli oldu. Yazmayý öðrendiðinden bu yana þiir yazýyor. Þiirleri çeþitli kültür-sanat-edebiyat dergilerinde yayýmlandý yýlý sonrasý yazdýðý þiirlerinden oluþan ilk kitabý Menhir ve Pelerin 1996'da, ikinci kitabý Gök Çýkmazý 2001 yýlýnda, Yüze Su Vurmak ise Ocak 2008 yýlýnda yayýmlandý. SELAMÝ KARABULUT 1970 yýlýnda Tokat-Artova, Aktaþ Köyü'nde doðdu. Anadolu Üniversitesi Ýþletme Fakültesi mezunu. Dize, Akatalpa, Mühür, Hürriyet Gösteri, Damar, Varlýk, Sonsuzluk ve Birgün, Kavram ve Karmaþa, Kum, Kül, E, Patika ve Yaratým baþta olmak üzere çeþitli edebiyat dergilerinde þiirleri, bazý edebiyatçýlarla yaptýðý söyleþiler Hürriyet Gösteri, Cumhuriyet Kitap, Damar, Patika ve Ýle dergilerinde yayýmlandý. Muzaffer Tayip Uslu Þiir Ödülü (2000), Hatay (Cemal Süreya anýsýna) Þiir Ödülü (2001), Hasan Bayri Þiir Ödülü (2002), SES 5. Kültür Sanat Þiir Ödülü (2002), Uluslararasý Altýn Safran Þiir Ödülü (2005) sahibi. Kendine Kýrgýn ve Ýz ve Kaçak adlý iki kitabý var. 20 NURÝ ERKAL 1943 yýlýnda Diyarbakýr'ýn Matrani köyünde doðdu. Çapa Eðitim Enstitüsü mezunu. Antalya'da edebiyat öðretmeni iken TRT prodüktörlük sýnavýný kazanarak Ýstanbul Radyosu'nda görev aldý. 1981'de haksýz bir gerekçe ile TRT'den uzaklaþtýrýldý. 1993'te yargý yoluyla TRT'deki görevine geri döndü yýlýnda emekli oldu. TRT'de yüzlerce programa imza attý. 1972'de Varlýk Eleþtiri Yarýþmasý'nda derece aldý. 1973'de TDK Radyo-Televizyon Dil Ödülü'nü kazandý. Çocuðun Gözüyle Büyükler adlý dizi yapýmý 1975'te TRT birinciliðine deðer görüldü. Çocuklar Ýçin yapýmý TRT Vardiyalý Çalýþanlar Derneði ve Çaðdaþ Gazeteciler Derneði'nce ödüllendirildi. Isparta ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti ödüllerini kazandý. 1975'te Kýmýl adlý öyküsü Antalya Festivali Hikâye Yarýþmasý'nda övgüye deðer görüldü. Yerdeki Yazý adlý öykü kitabý 1990'da, Mavi Çýðlýk adlý þiir kitabý 2001'de yayýmlandý. Antalya'da yayýmlanan Kýrkmerdiven dergisini dört yýl yönetti. Antalya TÖS ve TRT-DER þube baþkanlýðý yapan Erkal, 2006'da Tek Kanat, 2007'de de Ara Sözler adlý öykü kitaplarýný yayýmladý. 313

14 KATILANLAR Doç.Dr. HASAN ERKEK 1970'te doðdu. 1986'da girdiði Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde, lisans, yüksek lisans ve doktora ögrenimi gördü. 1991'den beri, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarý Tiyatro Bölümünde çalýþýyor. Tiyatro ve Sinema- Televizyon Bölümlerinde Dram Sanatý, Oyun Okuma, Dramaturji, Dramatizasyon, Yaratýcý Yazarlýk gibi dersler veriyor. Çocuklar, gençler ve yetiþkinler için, sahne oyunlarý, radyo oyunlarý, film senaryolarý ve þiirler yazýyor. Ulusal ve uluslararasý düzeyde, onun üzerinde ödül aldý. Oyunlarý yurtiçinde ve yurtdýþýnda, ondan fazla tiyatro tarafýndan oynandý. Bugüne kadar Türkiye, Almanya, Gürcistan ve Azerbaycan'da ondört kitabý yayýmlandý. Ulusal ve uluslararasý düzeyde ondan fazla ülkede, yirminin üzerinde festival, sempozyum ve foruma bildiriyle ya da gözlemci olarak katýldý. Halen yurtiçinde ve yurtdýþýnda farklý yaþ gruplarýna yönelik farklý biçim ve tekniklerde yazýlmýþ oyunlarý sahneleniyor. SULTAN SU ESEN Diyarbakýr'da doðdu. Ankara Gazi Eðitim Enstitüsü Almanca Bölümü ve Anadolu Üniversitesi mezunu. Öðretmenlik görevini 2004 yýlýna kadar çeþitli okullarda sürdürdü. Þiir, öykü, deneme, gezi notlarý, aný, günce, kitap tanýtým ve eleþtirileri çeþitli edebiyat, kültür-sanat dergileri ve gazetelerde yayýmlandý. Birçok edebiyat etkinliðine ve radyo söyleþilerine katýldý. Ýlk þiir kitabý Yürek Kýpýrtýlarý 1996 yýlýnda yayýmlandý. Gâvur Köyün Boraný adlý öykü kitabý ile Saðlýk ve Sosyal Yardým Emekçileri Sendikasý'nýn düzenlediði öykü yarýþmasýnda birincilik, Alkara adlý öyküsü ile Aykýrý Sanat Dergisi 2004 öykü ödülünü, O Gün adlý öyküsüyle de 2005 yýlý Samim Kocagöz Öykü Yarýþmasý birincilik ödülünü aldý. Esen'in Ankara'da yeniden yayýna baþlayan Ulus gazetesinde köþe yazýlarýnýn yaný sýra internet ortamýndaki çeþitli edebiyat ve kültür-sanat siteleriyle dergi ve gazetelerin kitap eklerinde tanýtým ve deðerlendirme yazýlarý yayýmlanýyor. Edebiyat çalýþmalarý ile birlikte suluboya resim çalýþmalarýný da sürdürüyor. Edebiyatçýlar Derneði yönetim ve Yürütme Kurulu'nda, Türkiye PEN Yazarlar Derneði Yabancý Dil Komisyonunda görev alan Esen, Edebiyatçýlar Derneði, Türkiye PEN Yazarlarý, Çaðdaþ Türk Dili ve Birleþmiþ Milletler Türk Derneði üyesi, Egeli Kadýn Yazarlar Platformu üyesi, Ankara Aydýnlýðý Giriþimcilerinden. MEHMET ARSLAN GÜVEN 1958 yýlýnda Kütahya' da doðdu. 1978' de fotoðraf çalýþmalarýna baþladý. 1992'de afsad fotograf dergisi nde yayýn kurulu üyeliði, Bize Ulaþanlar köþesinde; fotoðrafik deðerlendirmeler yaptý. 1995'de Ýnstant (Polaroid) malzeme kullanarak yaptýðý çalýþmalarýndan oluþan; Gelecekteki Peyzaj isimli çalýþmalarýný bir vakýf kitap olarak yayýnlandý. 1980'den beri katýldýðý yarýþmalarda pek çok ödül/sergileme kazandý. Fotoðraf yarýþmalarýnda juri üyelikleri, Fotoðraf derneklerinde yönetim kurulu üyelikleri, kurucularýndan olduðu Fotoðraf Sanatý Kurumu'nda (fsk) baþkanlýk yaptý. Fotoðraflarý, portfolyolarý, eleþtiri yazýlarý, makaleleri sanat ve fotoðraf dergilerinde/prestij albümlerinde yayýnlandý. Elliden fazla temalý saydam gösterisi hazýrladý ve sayýsýz diaparoma gerçekleþtirdi. 1990/2006 yýllarýnda Kreatif Teknikler, Turizm Fotoðrafçýlýðý, Karanlýk Oda, dijitale geçiþ, fotoðrafýn fotoðraflýðý seminerleri düzenledi. Bir sivil toplum örgütü tarafýndan; Yýlýn Sanatçýsý seçilen Güven, fotoðraf çalýþmalarý nedeniyle, bir sanat vakfý tarafýndan da Gümüþ Onur Madalyasý ile onurlandýrýldý. Halen fotoðraf ve exlibris çalýþmalarýný Ankara'da sürdürüyor ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoðraf dersleri veriyor. Bazý sergileri þöyle: Anadolu'm Fotoðraflarda (1984), Siyah-Beyaz Denemeler (1985), Çiçekler (1985), Açar mýydý Çiçekler Güzelliðe Varmasa (1987), Renkler (1989), Renkli Denemeler (1990), Gelecekteki Peyzaj (1995), 22. yüzyýl fosilleri (2004), Kuþadasý'na; bir baþka açýdan, bir baþka bakýþ (2007). Güven'in sergileri deðiþik galerilerde (23) tekrarlandý. Prof.Dr. SEVGÝ ÝYÝ 1955 yýlýnda Niðde'de doðdu. Hacettepe Üniversitesi mezunu. 20. Yüzyýlda Metafizik Kavramý konulu çalýþmasýyla Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalýnda Doktora derecesi aldý yýlýnda Uludað Üniversitesi Felsefe Bölümünün kurulmasý çalýþmalarýný yürütmek üzere bu üniversitede Yardýmcý Doçent olarak görev aldý. Ayný üniversitede 1994 yýlýnda Doçent, 2001 yýlýnda Profesör oldu yýlýndan bu yana Maltepe Üniversitesinde görev yapýyor. Türkiye Felsefe Kurumu ve DAAD'liler Derneðine üyesi. Ýlgi alaný çaðdaþ felsefe, insan felsefesi, etik, deðer felsefesi ve sanat felsefesi olan Ýyi'nin kýrkýn üzerinde makale ve bildirisi var. Eserleri þöyle: Çaðýmýzda Metafizik Sorunu (1999), Martin Heidegger'de Ýnsan Sorun, (2003), Cumhuriyet Döneminde Aydýnlanma ve Ýnsan Felsefesi Çalýþmalarý (2006)

15 KATILANLAR Çocuk Öyküleri Baþarý Ödülü (1979) Türk Dil Kurumu Ödülü (1981) Mehmet Ali Yalçýn Roman Ödülü (1981) Mehmet Ali Yalçýn Roman Ödülü (1982) Nevzat Üstün Öykü Birinci Baþarý Ödülü (1983) Ömer Seyfettin Öykü Ödülü (1994) Yunus Nadi Roman Ödülü (1997) Yunus Nadi Öykü Ödülü (2000) Yunus Nadi Roman Ödülü (2005) sahibi olan Günel'in Roman, Öykü, Þiir, Denemeeleþtiri-inceleme ve Çocuk kitaplarýndan kimileri þöyle: Ökse / Umut Zamaný / Yaðmurla Giden / Bütün Zamanlar / Ateþ ve Kuðu, Sevgi Baðý / Baþka Bir Yaz / Kar Düþleri / Uzun Yol Sürücüsü / Taraça, Sonsuz ve Gizli / Sevda Yeniden, Benzer Romanlar / Karþý Yazýlar, Evcilik Oyunu / Aðlama Bebeðim / Penceredeki Çocuk. MEHMET GENÇ 1955'te Aydýn'da doðdu. Emekli Ýngilizce öðretmeni. Aydýnca, Beþparmak, Akköy, Kýyý, Patika, Sarýzeybek, Aykýrý Sanat, Agora, Tay, Ünlem, Afrodisyas Sanat dergilerinde þiirleri yayýmlandý. Aydýn Aydýn adlý tarih ve kültür bülteninin yazý iþleri sorumluluðunu yürütüyor. Edebiyatçýlar Derneði ve Dil Derneði üyesi. Beþparmak Dergisi þiir ödülünde 2003 Halil Kocagöz Seçici Kurul Özel Ödülü ile 2006 ikincilik ödülünü kazandý. Þiir kitaplarý þöyle: Yüreðimin Kanat Sesi (2000), Yüreðim Elinde Kalýr (2004), Þiir Tanýktýr Aþka (2007). GÜNAY GÜNER 1963 yýlýnda Erzincan'da doðdu. Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk Yüksek Okulu mezunu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde iktisat dalýnda, Kamu Ýktisadi Teþebbüslerinde Etkinlik ve Verimlilik analizi: Toprak Mahsulleri Ofisi Örneði baþlýklý tez çalýþmasýyla master yaptý. Þiir ve inceleme aðýrlýklý edebiyat çalýþmalarýna 1980 yýlýnda baþladý. Damar, Kýyý, Ýzlek, edebiyat ve Eleþtiri, Cumhuriyet kitap, Cumhuriyet Bilim ve Teknik, Siyah Beyaz, Folklor/Edebiyat, Agora, Turnalar, Kavram Karmaþa, Pencere, Þair Çalýþýyor, Berfin Bahar, Þiiri Özlüyorum, Mühür, Tan Edebiyat, Radikal kitap, Cumhuriyet tarým gibi yayýnlarda þiir ve yazýlarý yayýmlandý. Þair Çalýþýyor (Le poete travaille) dergisinin Ankara temsilciliðini yaptý. Bir çok yayýna yazýlarýyla bir çok sempozyuma da bildirileriyle katkýda bulundu. Edebiyatçýlar Derneði, Kýbrýs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatlarý Kurumu (KÝBATEK) ve Türkiye Ýnsan Haklarý Kurumu (TÝHAK) ZÝYA GÜREL 1947 yýlýnda Söke'de doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Öðrencilik yýllarýnda düþüncelerini, resimsel biçimlere ve yazýya dökmeyi sürdürdü. Bugüne deðin 23 kiþisel sergi düzenleyen; birçok karma etkinliðe katýlan Gürel'in plastik sanatlara, yazýna, düþünselliðe iliþkin denemeleri, Cumhuriyet gazetesinde, ayrýca altý ayrý sanat dergisinde yayýmlanýyor. Kuþadasý'ndaki iþliðinde çalýþmalarýný sürdüren Ziya Gürel'in yapýtlarý, Ýzmir Devlet Resim Heykel Müzesi'nde ve birçok yerli yabancý koleksiyonda yer alýyor. 18 MEHMET GÜLER 1944 yýlýnda Sivas'ta doðdu. Balýkesir Necati Bey Eðitim Enstitüsü edebiyat bölümü mezunu. Çeþitli devlet liselerinde Türkçe ve edebiyat öðretmenliði yaptý. 1993'ten sonra eðitim hizmetini özel bir okulda sürdürmeye baþladý. Ýlk öyküsünü Yeni a dergisinde yayýmladý (1970). Gazetelerde ve edebiyat dergilerinde yazdý. Bazý eserleri yabancý dillere çevrildi. Uçurtman Bulutlardan Yüce adlý öyküsü filme alýndý. Türkiye Yazarlar Sendikasý, PEN Derneði, Atatürkçü Düþünce Derneði ve Dil Derneði üyesi. Bazý eserleri þöyle (roman): Ýstanbul Kanatlý Ben (1990), Kesekâðýdý Çocuklarý (1997). (öykü): Ak Badanalý Ev (1977), Ýçim Dýþým Gökkuþaðý (1992), En Güzel Gülücük Oyunu (1986), Bir Eski Sevda (1992), Üst Geçit (1987), Uçurtmam Bulutlardan Yüce (1993), Ferhat Gibi (1991), Adým Çocuklarýn Olsun (1992), Balonlar Gökyüzünün Olsun (1998), Aþký Çeyrek Geçe (1993). (çocuk romaný): Okul Bir Türküdür (1980), Ýkizler (1986), Yedi Renkli Dünya Çocuklarý (1995). (Masal): Keloðlan Keleþoðlan (1986). Güler, 1974 Sabahattin Ali Öykü Yarýþmasý ikincilik ödülünü, 1975 Antalya Film Festivali Öykü Baþarý Ödülünü, 1979 Baþkent Belediyesi Öykü Ödülü ikinciliðini, 1988 Enver Naci Gökþen Çocuk Edebiyatý Ödülünü, 1988 Aziz Nesin Vakfý Çocuk Edebiyatý Ödülünü, 1991 Ferit Oðuz Bayýr Roman Ödülü birinciliðini, 1998 Orhan Kemal Öykü Ödülü birinciliðini, 1998 Sabahattin Ali Öykü Ödülü birinciliðini kazandý. BURHAN GÜNEL 7 Nisan 1947'de Antakya'da doðdu. Ortaokul ve liseyi Konya Erkek Lisesinde parasýz yatýlý okudu. 1967'de Hava Harp Okulunu bitirdi yýllarý arasýnda Karþý Edebiyat Sanat Düþün Dergisini arkadaþlarýyla birlikte çýkardý ve yönetti. Edebiyatçýlar Derneðinin kurucu üyeleri arasýnda yer aldý, yýllarý arasýnda iki dönem genel baþkanlýk yaptý. Ýlk öyküsünü Mart 1971'de Cumhuriyet gazetesinin aylýk sanat-edebiyat ekinde, Ökse adýndaki ilk romanýný 1972'de yayýmladý. Yazýnsal ürünlerinin dýþýnda, çeþitli formlarda, dört yüzü aþkýn radyo oyunu TRT radyolarýnda seslendirildi ve yayýmlandý. 90'lý yýllarýn baþlarýndan beri resim eleþtirileri ve sergi yazýlarý yayýmlanýyor. Kültür Bakanlýðý 315

16 5.Kuþadasý Öykü ve Þiir Günleri Programý Ekim Kuþadasý Öykü ve Þiir Günleri Programý Ekim GÜN 08 Ekim 2008 Çarþamba ARA AÇILIÞ, Saygý Duruþu ve Ulusal Marþýmýz Konuþmalar: Ertuðrul GÜNAY, Kültür ve Turizm Bakaný Mustafa MALAY, Aydýn Valisi Mustafa ESEN, Kuþadasý Kaymakamý Fuat AKDOÐAN, Kuþadasý Belediye Baþkaný Etkinlik tanýtýmý ve yansý gösterimi, ADA Yapým: Mehmet Arslan GÜVEN ve öðrencileri (1. Oturum) EDEBÝYATIMIZDA ÂÞIK GELENEÐÝ Prof.Dr. Onur Bilge KULA, Vecihi TÝMUROÐLU, Dr. Muhsine Helimoðlu YAVUZ TARTIÞMA, Dinleyici Katýlýmý YEMEK ARASI Yansý gösterimi, Tarihten Sesler Yapým: Mehmet Arslan GÜVEN Onur Konuklarýmýz Prof.Dr.Bedia AKARSU, Prof.Dr.Cevat GERAY, Prof.Dr. Afþar TÝMUÇÝN ARA Öykücüler ve Öyküler (1) Zeynep ALÝYE, Talat AVCI, Mehmet GÜLER, Belma ÖZGÜN, Zehra ÜNÜVAR ARA Öykücüler ve Öyküler (2) Zeliha AKÇAGÜNER, Erdal ATICI, Nuri ERKAL, Sultan Su ESEN, Süreyya KÖLE, Etem ORUÇ Sergi Açýlýþý (Sazýyla sözüyle, Günay GÜNER) Gelecekteki Peyzaj, Fotoðraf Sergisi: M. Arslan GÜVEN Türk Sinemasý, Afiþ Sergisi: Aðah ÖZGÜÇ Atölye Çalýþmalarý Þair Çalýþýyor, Þiir atölyesi Yöneten: Aydýn ÞÝMÞEK Güvercin Çocuk, Yazýn atölyesi Yöneten: Belma ÖZGÜN AÐIRLAMA 2. GÜN 09 Ekim 2008 Perþembe Yansý gösterimi: Duvar Edebiyatý Yapým: M. Arslan GÜVEN (2. Oturum) EDEBÝYAT ve YORUM Burhan GÜNEL, Prof.Dr. Sevgi ÝYÝ, Mucize ÖZÜNAL TARTIÞMA, Dinleyici Katýlýmý Þairler ve Þiirler (2) Selami KARABULUT, Fergun ÖZELLÝ, A.Kadir PAKSOY, Özlem SEZER, Zerrin TAÞPINAR Atölye Çalýþmalarý Þair Çalýþýyor, Þiir atölyesi Yöneten: Aydýn ÞÝMÞEK Güvercin Çocuk, Yazýn atölyesi Yöneten: Belma ÖZGÜN AÐIRLAMA 3. GÜN 10 Ekim 2008 Cuma Yansý gösterimi: Anýlar Yapým: Mehmet Arslan GÜVEN (4. Oturum) EDEBÝYAT ve SÝNEMA Doç.Dr. Hasan ERKEK, Münevver OÐAN, Osman ÞAHÝN TARTIÞMA, Dinleyici Katýlýmý YEMEK ARASI ARA ÇOCUKLUÐUM Muzaffer ÝZGÜ ile söyleþi :45 Etkinlik Deðerlendirmesi, Nursel DURUEL Ve Ortak Bildiri ARA KAPANIÞ Dilek ve Öngörüler 10.Yýl Marþý Sazýyla sözüyle, Günay GÜNER Atölye Çalýþmalarý Þair Çalýþýyor, Þiir atölyesi Yöneten: Aydýn ÞÝMÞEK Güvercin Çocuk, Yazýn atölyesi Yöneten: Belma ÖZGÜN AÐIRLAMA 4. GÜN 11 Ekim 2008 Cumartesi Kuþadasý Kent Gezisi YEMEK ARASI Yansý gösterimi: Bir Köy Yapým: M. Arslan GÜVEN (3. Oturum) EDEBÝYAT ve ÖTEKÝ SANATLAR Ziya GÜREL, Prof.Dr. Yüksel KOCADORU, Prof.Dr. Kaya ÖZSEZGÝN, TARTIÞMA, Dinleyici Katýlýmý ARA Þairler ve Þiirler (1) Suca DÜNDAR, Mehmet GENÇ, A.Zeki MUSLU, Dr.Ertekin ÖZCAN, Ece ÜRKMEZ, Mustafa VELÝ ONUR KONUKLARI Prof.Dr.Bedia AKARSU, Prof.Dr. Cevat GERAY, Prof.Dr. Afþar TÝMUÇÝN SUNUM:Y.Bekir YURDAKUL Düzenleme Kurulu: Ahmet SAY, Talat AVCI, Sultan Su ESEN, A.Zeki MUSLU, Belma ÖZGÜN, Dr.Halit UMAR Genel Koordinatör: Selim ESEN

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2003 YILI PROGRAMI. Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr

2003 YILI PROGRAMI. Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ SERGÝLER 2003 2003 YILI PROGRAMI Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr 17.05. - 25.05. 30.05. - 08.06. 13.06. - 22.06. 27.06. -

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Hasan ERKEK Doğum: 01.05.1970

Hasan ERKEK Doğum: 01.05.1970 Hasan ERKEK Doğum: 01.05.1970 Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ESKİŞEHİR/TÜRKİYE Konumu Sahne Sanatları Bölümü Başkanı, Anadolu Universitesi, Devlet Konservatuvarı AKADEMĠK FORMASYON

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

Ç O C U K tiyatro MASAL MASAL MATÝTAS MÜZÝKLÝ DANSLI ÇOCUK OYUNU Emre KINAY Mart 2005 de kurduðumuz tiyatro topluluðumuz, bir repertuar tiyatrosu olarak yaþamýna baþladý. Ayný sezon Ýstanbul daki birçok

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Nihal KARTAL e-mail: nihal.kartal@kemerburgaz.edu.tr Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Doktora devam Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Hacettepe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Ayla Kapan Ezici E Posta: aylakapanezici@maltepe.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Rejisörlük Fakültesi/ Rusya Tiyatro

Detaylı

1997 yýlýnda Ankara'da, temeli Düþler Öyküler dergisiyle atýlan ve bu yýl dokuzuncusu

1997 yýlýnda Ankara'da, temeli Düþler Öyküler dergisiyle atýlan ve bu yýl dokuzuncusu Ankara Öykü Günleri'nin Serüveni A y s u E r d e n 1997 yýlýnda Ankara'da, temeli Düþler Öyküler dergisiyle atýlan ve bu yýl dokuzuncusu gerçekleþtirilen Ankara Öykü Günleri, öyküye, edebiyata yönelik

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ 2005 SERGÝ PROGRAMI

GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ 2005 SERGÝ PROGRAMI GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ 2005 SERGÝ PROGRAMI Yayýmlayan Gökova-Akyaka yý Sevenler Derneði Nail Çakýrhan Sok. 9 48650 Akyaka/ULA www.akyaka.org dernek@akyaka.org Redaksiyon Kapak Fotoðrafý Yayýna

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 DİL-1 507,023 229 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Terc. (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 5 DİL-1 496,128 414 BOĞAZİÇİ

Detaylı

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Belgesel Yayıncılık, Devr- i Alem Belgesel Programı ve Avrasya Gazete Radyo Televizyon

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3. Unvanı: Doçent E-posta :

3. Unvanı: Doçent E-posta : 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Doçent E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 02 Ekim, Pazartesi, 10:00 TÖREN Ege Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni Ege Üniversitesi Rektörlüğü 03-15 Ekim İpek Yolu Sakinleri Fotoğraf

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2 Üniversite Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Makine Mobilya Dekorasyon Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

Tanımı. Çalışma Alanları

Tanımı. Çalışma Alanları Tanımı Türk gençliğinin fizîken ve ruhen sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayan, sporu kitlelere yayan ve sevdiren, Türk sporunun ve sporcusunun uluslar arası alanlarda başarılı olmasını sağlayan, aynı

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı