8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat: ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I"

Transkript

1 K U Þ A D A S I ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ ONUR KONUKLARI Prof. Dr. Bedia AKARSU, Prof. Dr. Cevat GERAY, Prof. Dr. Afþar TÝMUÇÝN SUNUM Y. Bekir YURDAKUL KATILANLAR Zeliha AKÇAGÜNER, Zeynep ALÝYE, Erdal ATICI, Talat AVCI, Nursel DURUEL, Suca DÜNDAR, Nuri ERKAL, Doç. Dr. Hasan ERKEK, Sultan Su ESEN, Mehmet GENÇ, Mehmet GÜLER, Burhan GÜNEL, Günay GÜNER, Ziya GÜREL, M.Arslan GÜVEN, Prof. Dr. Sevgi ÝYÝ, Selami KARABULUT, Prof. Dr. Yüksel KOCADORU, Süreyya KÖLE, Prof. Dr. Onur B. KULA, A. Zeki MUSLU, Münevver OÐAN, Etem ORUÇ, Dr. Ertekin ÖZCAN, Fergun ÖZELLÝ, Belma ÖZGÜN, Prof. Dr. Kaya ÖZSEZGÝN, Mucize ÖZÜNAL, A. Kadir PAKSOY, Özlem SEZER, Osman ÞAHÝN, Aydýn ÞÝMÞEK, Zerrin TAÞPINAR, Vecihi TÝMUROÐLU, Zehra ÜNÜVAR, Ece ÜRKMEZ, Mustafa VELÝ, Dr. Muhsine HELÝMOÐLU YAVUZ. Ve Muzaffer ÝZGÜ 8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:

2 Doða'nýn, Kültür ve Sanatýn korunduðu; Deniz, Kum ve Güneþ'in Birleþtiði Yer. GEREKLÝ TELEFONLAR Acil Yardým Orman Yangýný 177 Yangýn 110 Alo Trafik 154 Cenaze 188 Polis 155 Jandarma 156 Data Arýza 124 Ambulans 112 Su Arýza 185 Uyandýrma 135 Telefon Arýza 121 Elektrik Arýza 186 Borç Sorma 163 Zabýta 153 Gaz Arýza 187 Gürültü 176 Turizm 170 Tüketici 175 Valilik 179 Arýza Takip 101 Çevre Bilgi 181 Hýzýr Acil 112 Vergi 189 Kablo TV 126 TTNET 145 HASTANE-AMBULANS Telefon Rehberi RESMÝ KURUMLAR Kaymakamlýk Özel Ýdare Müdürü Garnizon Komutanlýðý Jandarma Komutanlýðý Askerlik Þubesi Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Savcýlýk Ýcra Müdürlüðü Vergi Dairesi Tapu Kadastro Ýlçe Eðitim Müdürlüðü Öðretmen Evi ME Saðlýk Eðt.Mrk BELEDÝYE KUÞADASI REHBERÝ Telefon Alan Kodu 0256 TURÝZM DANIÞMA BÜROLARI Ýskele Meydaný Kuþadasý-Samos seferleri Samos'dan Kuþadasý'na günde Ýki bot var. 1 Temmuz-31 Aðustos Arasý ve 17.00'de kalkýyorlar. Yolculuk yaklaþýk bir saat sürüyor. Biletler, Akdeniz Turizm'den alýnabilir. SEYAHAT ACENTALARI Akdeniz Turizm : Yücel Tour : Sun Tours : Sunny Travel : Ekol Travel : RENT a CAR Decar : Avis/Avalange : Esin : Hertz : Konaklama Oteller için Türkiye'nin Bütün Otelleri Kitabý na ve adresine bakýnýz. Yeme-Ýçme Devlet Hastanesi Özel Kuþadasý Hastanesi Saðlýk Ocaðý Tabipliði No.lu Saðlýk Ocaðý No.lu Saðlýk Ocaðý SSK Saðlýk Ýstasyonu Devlet Hst. Ambulansý Belediye Ambulansý Özel Ambulans Servisi GÜVENLÝK Emniyet Müdürlüðü Merkez Karakol Pasaport Trafik Bölge Deniz Bürosu Asayiþ Büro Siteler Polis Merkezi Santral Zabýta Huzurevi Fen Ýþleri Su Ýþleri Su Arýza OTOBÜS ÞÝRKETLERÝ Metro Kamil Koç Ulusoy Aydýn Turizm Pamukkale Turizm Varan Turizm Boss BANKALAR Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Club Kervansaray Atatürk Bulvarý No:2 Tel: Kazým Usta: Geleneksel balýk lokantalarýndan Balýkçý Limaný Tel: Ali Baba:Eski ve Popüler balýkçý lokantasý, Balýkçý Limaný Tel: Ýbrahim Usta: Kuþadasý'nýn meþhur aþçýsý Ege Vista Ticaret Merkezi Tel: Kekik: Et ve kebap çeþitleri Çevre Yolu, Tel: Sultan Han: Eski evlerden birinde eski Bir lokanta Kaleiçi, Bahar sokak No.8 Tel: Ýstanbul Meyhanesi: Kaleiçi'nde meyhane tarzýnda Kaleiçi, Kýþla sokak No.7 Tel: Bahar sokaðý Kuþadasý'nýn popüler Sokaðý. Tek tek isim vermiyoruz. Pek fazla farklarý yok. Dýþarýdan bir Göz atýp beðendiðinize girin. Marinalar Pine Bay Marina Çamlimaný mevkii Tel: Turban Kuþadasý Marina Tel: Setur Kuþadasý Marina Tel:

3 FOTOÐRAF SERGÝSÝ Ekim.2008 Mehmet Arslan GÜVEN GELECEKTEKÝ PEYZAJ Mehmet Arslan Güven, ekosistemlerin korunmasý gerektiði mesajýný, fotoðrafik dille vermeye, insan olarak sorumluluðunu yerine getirmeye çalýþan bir sanatçý. Geleceðimizi tehdit eden geliþmelere dikkat çekiyor. Ve fotoðraf, Güven'in yaþam biçimi Ve fotoðraf, yaþam programýmýn ana ve baþlangýç maddesi sanatçýnýn... Güven:... Fotoðraflarý amaçlarýna göre deðerlendiririm, yeter ki fotoðrafýn fotoðraflýðýna uysun. diyor. Kuþkusuz, fotoðraf çekmek, fotoðrafçýlýk yapmak, fotoðraf insaný olmak, fotoðrafik malzeme ve yöntemleri kullanarak, özgünlük iddiasýyla, estetik kaygýlarla toplumsal heyecanlar yaratmak, gündem oluþturmak, öncü mesajlar vermek için, güneþi kovalayarak deðil, kendi ýþýðýný yaparak, toplumlarý ilgilendiren iþler üretmek ve sunmak farklý þeyler. Karýþtýrmamak gerekiyor diyor Mehmet Arslan Güven. Ve ekliyor: Çaðýmýzýn halen en etkin dilinin iyilikler, güzellikler ve barýþ için kullanýlmasý dileðiyle Ekim.2008 Türk Sinema Tarihine Yolculuk Aðah ÖZGÜÇ Deðerli konuklarýmýz, sevgili Ada'lýlar, Sonbahar bir baþkadýr Ada'da Havasý, denizi gizemlidir kentimizin. Ama Ekim gelmiþ de siz, bir kez baþýnýzý uzatmamýþsanýz Öykü ve Þiir Günlerinden içeriye; edebiyata tanýk olmamýþsýnýz demektir bu mevsimde bu güzellikte Kavga ve sevginin içiçeliðindeki yaþamýmýzda ölümün gizlerini anlamaya çalýþýrken, kuþkusuz ona sýðýnmak isteyenler de var, baþkaldýranlar da. Ama önemli olan, yaþamayý yorumlarken edebiyata dilin içinden bakmasýný bilmektir. Biliyoruz çaðdaþ dünya öyküsü Çehov'a, çaðdaþ Türk öyküsü Sait Faik'e çok þey borçludur. Artýk belli bir giriþi, açýlýmý, etkili sonu olan öyküleri geride býraktýk. Bir duruþun, bir anýn, bir duyarlýðýn öykülendiði dünya önem kazandý. Edebiyat ortamýnda öykü kiþilik kazandý. Þiir de öyle Ve dilimiz yerinde, doðru kullanýldýðýnda Türkçenin gücü çaðdaþ edebiyatýmýzýn gücüne dönüþüyor. Kýsaca, Kuþadasý'nda Türkçemizin görkemiyle öykümüz, þiirimiz nasýl þekilleniyor tanýklýk edecek, sonbaharýn güzelliklerini yaþayacaksýnýz. Þölenimize hoþ geldiniz. Sevgi ve saygýlarýmla Fuat AKDOÐAN Kuþadasý Belediye Baþkaný

4 ECE ÜRKMEZ 1976 yýlýnda Ýzmir'de doðdu. Þiirleri Edebiyat ve Eleþtiri, Yasakmeyve, Deliler Teknesi, Kum, Lacivert, Þiir Ülkesi, Dize vb. edebiyat dergilerinde yayýmlandý, yayýmlanýyor. KUÞADASI LÝMANI gemi turizminde altýn dönem Turizm Danýþma Müdürlüðü verilerine göre Ada'ya: 1997 yýlýnda 737 gemiyle 300 bin 521 turist, 1998 yýlýnda 807 gemiyle 346 bin 234 turist, 1999 yýlýnda 560 gemiyle 261 bin 762 turist, 2000 yýlýnda 679 gemiyle 393 bin 412 turist, 2001 yýlýnda 662 gemiyle 419 bin 333 turist, 2002 yýlýnda 312 gemiyle 164 bin 304 turist, 2003 yýlýnda 333 gemiyle 247 bin 838 turist, 2004 yýlýnda 338 gemiyle 227 bin 230 turist, 2005 yýlýnda 444 gemiyle 303 bin 998 turist ve 2006 yýlýnda ise 494 gemiyle 377 bin 357 turist geldi. Geçtiðimiz yýl ise 650 gemi Kuþadasý'na 441 bin 320 turist taþýdý. Bu son on yýlýn en yüksek rakamý Bu yýl turizm sezonu ise Yunanistan Bayraklý Aqua Marine ' gemisinin 10 Mart günü 1000 yolcusuyla limana yanaþmasýyla açýldý. Mart-Ekim aylarýný kapsayan sezon sonunda Kuþadasý'na 700 gemi seferi ile 700 bin turist gelmesi bekleniyor. Ýlçeye sefer yapacak olan gemiler arasýnda Queen Viktoria, Zuiderdam, Norwegian Jade, Azamara Quest, Summýt Emerald Prýncess, Grand Princess, Pacific Princess, Rotterdam, Noordam, Prinsendam, The World, Legend Of The Seas, Splendour Of The Seas, Brilliance Of The Seas gibi büyük kruvaziyerler yer alýyor. Bu yýl Türkiye'ye ilk kez gelen Navigator Of The Seas ise limana giren en büyük gemi oldu. Navigator 3 bin 400 yolcu taþýyor. 4 MUSTAFA VELÝ 1957 yýlýnda Kuþadasý'nda doðdu. Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Tekstil bölümü mezunu yýlýnda Kuþadasý Turizm Danýþma sanat Galerisi'nde ilk kiþisel sergisini açtý. Ýlk þiir kitabý Aramýzda Ege Bile Yok 1992 yýlýnda yayýmlandý. Ada Resim Grubunu kurdu. Yetiþkin, genç ve çocuklara resim eðitimi verdi. Kuþadasý Belediyesi Martý Tiyatro grubunu oluþturarak oyun yönetmenliðini üstlendi, drama eðitimi verdi. Adakalem Yazý Grubu nun kurulmasýna öncülük etti. Senaryo, radyo tiyatrosu ve dizi yazým çalýþmalarýnýn yaný sýra ADA TV'de 100.üncü yayýnýna ulaþan haftalýk Þiir Dostlarý programýný sürdürdü. Ada Aktüel gazetesinde yayýmlanan köþe yazýlarýný Aðýr Bir Yorgan Altýnda Yazdým adýný verdiði kitabýnda topladý. Kuþadasý Demokrat gazetesinde köþe yazýlarýný sürdürüyor. DR. MUHSÝNE HELÝMOÐLU YAVUZ 1950 yýlýnda Konya Ereðli'de doðdu. Ankara Üniversitesi DTCF Türkoloji bölümü mezunu. Efsaneler teziyle yüksek lisans, masallar teziyle doktora çalýþmalarýný tamamladý. Dicle, Bilkent ve Mimar Sinan üniversitelerinde öðretim üyeliði yaptý. Konuk öðretim üyesi olarak yurtdýþýndaki bazý üniversitelerde dersler verdi. Þu anda Bahçeþehir Üniversitesi öðretim üyesi. Ulusal ve uluslar arasý kongrelerde sunulmuþ ve yayýnlanmýþ 45 bildirisi, çeþitli dergilerde yayýnlanmýþ 60 makalesi, yayýnlanmýþ 13 kitabý var. Diyarbakýr Efsaneleri adlý eseriyle Ýsveç- Stockholm Üniversitesi Cultur House Araþtýrma Ödülünü, Ýnönü Üniversitesi Efsane Derleme Ödülünü, Truva Folklor Derneði 1998 Pertev Naili Boratav Halkbilimi Ödülünü, Diyarbakýr Belediyesi ve Sanayi Odasýnýn Kültür Hizmet Ödüllerini kazandý. PEN Derneði, Çocuk Yayýnlarý Derneði, Anadolu Kulübü ve Edebiyatçýlar Derneði üyesi. 329

5 VECÝHÝ TÝMUROÐLU 1927 yýlýnda Sivas'da doðdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi mezunu. Mersin, Malatya, Elazýð, Ankara liselerinde edebiyat ve felsefe öðretmenliði, yöneticilik yaptý. Bitlis'te Milli Eðitim Müdürlüðü görevinde bulundu. Ankara Atatürk Lisesi Müdürlüðü, dekan danýþmanlýðý ve MEB merkez teþkilatýnda bakanlýk danýþmanlýðý görevlerinde bulunduktan sonra emekliye ayrýldý. Ýlk yazýsý Diyarbakýr'da çýkan Dicle gazetesinde, ilk þiiri Varlýk'ta yayýmlandý. Geniþ kültürünün yansýdýðý inceleme-araþtýrma yazýlarýyla tanýndý. Ceyhun Atuf Kansu ve Ahmet Kutsi Tecer'in þiirlerinin toplu basýmlarýný hazýrladý. Barýþ gazetesi tarafýndan Cumhuriyet'in 50.Yýlý Þiir Ödülü, Spor Toto tarafýndan Atatürk'ün 100.Doðum Yýlý Ödülü, edebiyat alanýnda verdiði hizmetlerden dolayý da 1998 yýlýnda Edebiyatçýlar Derneði tarafýndan kendisine Onur Ödülü Altýn Madalyasý, 2004'te Eskiþehir Yunus Emre Kültür Derneði Yunus Emre Ödülü verildi. Timuroðlu hikâye masal yazdý çeviri yaptý. 17 araþtýrmainceleme, 11 þiir kitabýnýn yaný sýra yayýmlanan denemeleri þöyle: Göz Göz Olmak (1976), Mektuplar (1977), Yazýnýmýzdan Portreler (1991), Þiirin Büyücü Kýzý Ýmge (1994), Aþk Üzerine (1994), Ýslam'da Akýl Üzerine Bir Deneme (1996), Yunus Emre Üzerine Bir Deneme (2004). Þiir: Bura Yemendir (1978), Tut Beni Sevda Çaðýrýr (1980), Bir Sürgünün Ezgileri (1983; Dersim'in Aðýtý adýyla, 1999), Kardaþým Oðul (1988), Merhaba Oðlum (1988), Siyah Bir Güldür Ölüm (1990), Bülbülleri Ne yaptýlar? (1994), Büyü (1999). ZEHRA ÜNÜVAR Manisa ilinin Akhisar ilçesinde doðdu. Bolu Kýz Ýlk öðretmen Okulu ve Ýzmir Eðitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü mezunu. Öðretmen Okullarýnda, Eðitim Enstitüsü'nde, liselerde edebiyat öðretmenliði yaptý. Yazý yaþamýna, edebiyat dergilerinde yazarak baþladý. Öykü dalýnda çeþitli ödüller aldý. (Ýki kez Ömer Seyfettin Öykü Ödülü, T.H.K. Edebiyat ödülü, Samim Kocagöz Öykü ödülü, Yaba Edebiyat Sokaktaki Ýnsan Öyküleri ödülü, Aykýrý Sanat Kýsa Öykü ödülü, Fransa-Marsilya Akdeniz Kadýn Yazarlar Arasý Öykü ödülü. Ümit Kaftancýoðlu öykü ödülü, Abdullah Baþtürk Ýþçi Öyküleri Yarýþmasý ödülü) Öykülerini Cilveli Kahve adýyla kitaplaþtýrýldý. Çocuk öyküleri ve masallar da yazan, yazý ve öyküleri çeþitli dergilerde yayýmlanan Ünüvar'ýn bazý eserleri þöyle: Uysal Dev (1999), Duma Duma Dum (1999), Dedem Korkut (1999), Uykucu Ufuk, Bir Þampiyonluk Hikâyesi (2003), Yaprakta Sevgi Büyütmek (2004), Bizim Fare TV Yýldýzý (2005). 28 Kuþadasý'na deniz yoluyla gelen turistlerin büyük çoðunluðunu zengin Amerikalýlar oluþturuyor. ABD vatandaþlarýný sýrasýyla Ýngiliz, Kanada, Almanya, Ýspanya, Fransa, Ýtalya, Yunanistan, Güney Kore ve Hollanda uyruklu turistler izliyor. Uluslararasý Kruvaziyer Ýþletmecileri Birliði'nin (CLIA) Dünyanýn En Ýyi Güvenlik Hizmetlerini Sunan Limaný ilan ettiði Aydýn ili, Kuþadasý ilçesinde bulunan Kuþadasý limaný Enlemi 37 52' 30 K, Boylamý D olan Akburun ile Enlemi 37 48' 54 K, Boylamý 27 16' 12 d mevkiindeki Narderesi aðzýndan, Batý istikametine çizilen hatlar ile 27 14' 00 D Boylamýnýn iç kýsmýnda kalan deniz havzasýnda yer alýyor. Liman alaný toplam metrekare. Tapuda Camiikebir Mahallesi, 48 ada, 1 parsel metrekare gösterilen limanýn 6.609,34 metrekarelik bölümü kullanýlýyor. Tescilsiz kullanýlan ,24 metrekarelik alan doldurulmuþ. 55,34 metrekarelik alana da Kuþadasý Belediyesince bir çocuk parký düzenlemesi yapýlmýþ. Global Yatýrým Holding ve Royal Caribbean Cruises tarafýndan 2003 yýlýnda 27 milyon dolara 30 yýllýk iþletme hakkýyla devralýnan Kuþadasý Limaný'na yatýrým kapsamýnda terminal binasý büyütülüp yenilenirken limana butik bir alýþveriþ merkezi eklendi. Kuþadasý Limaný'ný iþleten Ege Liman Ýþletmeleri AÞ (Ege Ports) Kuþadasý Limaný, 37 deðiþik firmaya hizmet veriyor. Liman verilerine göre: Gelen yolcular, sosyo-demografik yapý olarak A ve A+ düzeyinde, satýn alma gücü en yüksek seviyede olan kesimden oluþuyor. Kiþi baþýna günlük ortalama harcama tutarý bin-10 bin dolar arasýnda deðiþiyor. En az bin dolar ödeyerek 7 günlük tatile çýkan yabancý turistlerin lüks yaþamlarý, karadaki harcamalarýna da aynen yansýyor. Limanda ve þehirde yapýlan genel alýþveriþin yüzde 80'ini el dokusu halý, kuyum, deri, yöresel el iþlemeleri ve otantik hediyelik ürünler oluþturuyor. 3 5

6 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ ev sahibimiz Etkinliðin ev sahibi Halk Kütüphanesi ilçesinin eski yapýlarýndan Meþrutiyet döneminde, 1908 yýlýnda yapýlmýþ. Burasý, dar bir sokaða bakan iki katlý ahþap bir bina, önünde geniþ bir avlu ve bitiþiðinde çok amaçlý bir salondan oluþuyor. Yapý, 1951 yýllýnda zamanýn kaymakamý Mehmet Cemil Sorgun'un öncülüðünde düzenlenen bir kampanyada toplanan para ile Adalýlarca Ýbra maki olarak bilinen Ýbrahim Aða'dan satýn alýnmýþ. Bir süre Tekel Ýdaresi sonra da Kuþadasý'nýn ilk ortaokulu olarak hizmet veren bina, 16 Eylül 1961 tarihinde kütüphaneye dönüþtürülmüþ. AYDIN ÞÝMÞEK Memur bir ailenin çocuðu olduðu için yerleþik bir düzeni olamadý. Öðrenimimi çeþitli il ve ilçelerde tamamladý yýlýnda devlet memuru oldu yýlýnda yargýlandý Sýkýyönetim Mahkemelerince iþine son verildi. 6 yýl cezaya çaptýrýldý. Çeþitli cezaevlerinde yattý. 1980'den itibaren, Yarýn, Adam Sanat, Virgül, Varlýk, Defter, Fanatik, Yaba- Öykü, Damar, Dönemeç, Argos, Edebiyat Eleþtiri, Bilim ve Ütopya, Kum, Sanat Olayý, Milliyet Sanat, Parantez (Almanya) Papirüs, Cumhuriyet, Cumhuriyet Kitap Eki, Gündem Gazetesi, Radikal Kitap Eki v.b. dergi ve gazetelerde þiirleri, deneme ve eleþtiri yazýlarý yayýmlandý. 9 Ekim 2003 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Kitap eki, yazarla ilgili özel bir bölüm yaptý. Susmalar Kitabý'yla 2003 yýlý Behçet Aysan þiir ödülünü aldý yýlýnda kurduðu Yaratýcý yazarlýk atölyesinde edebiyat dünyamýza birçok yeni yazýncý kazandýrdý. Bu atölyedeki birikim ve izlenimlerini 2006 yýlýnda "Yaratýcý Yazarlýk ve Deneysel Düþünme" adýný verdiði kitapta topladý. Kum ve Lacivert edebiyat kültür sanat dergilerini çýkardý. Þimdi Deliler Teknesi, Öykü Teknesi dergileriyle Kanguru Yayýnlarýný yönetiyor. Bazý eserleri þöyle: Ertelenmiþ Buluþma, Arýnmýþ ve Ölümsüz (1989 Ý.H.D. Þiir ödülü ), Ayrýlýklar Ýmgedir (1996 Ali Rýza Ertan Þiir Ödülü), Aþk Ayrýlýðý da Bilir (2000), Susmalar Kitabý (2003 Behçet Aysan Þiir Ödülü), Siyasal Tarih Sürecinde Sanat ve Ýktidar, Siyasal Tarih Sürecinde Estetik ve Eylemlilik, Yaratýcý Yazarlýk ve Deneysel Düþünme. ZERRÝN TAÞPINAR 1947'de Ankara'da doðdu. Þiirlerini yayýnlamaya lise yýllarýnda baþladý. Evlendikten sonra þiire bir süre ara verdi. 1980'de tekrar yazmaya baþladý. Yarýn, Varlýk, Damar, Evrensel Kültür, Pir Sultan Abdal, Emekçi Kadýnlar, Pencere gibi dergilerde þiir, öykü ve denemeleri yayýmlandý. Emekçi Kadýnlar Derneði onur üyesi olan þair, TRT'de danýþman ve metin yazarý olarak çalýþýyor. TYS'de Ankara Temsilcisi iken, Marmara depremini yaþayan çocuklara ücretsiz daðýtýlan Kuþ Kanadýndan Masallar ve Kuþ Kanadýndan Öyküler adýný verdiði iki kitap hazýrladý. Eserleri þöyle: Bir Ardýç Kuþuyum Ben (1992), Anýlarda Þimdi (1994), Tavra (1995), Asi Bir Ýmge (2007), Erik Stinus (þiir, çeviri, 1989), Aðýttan Umuda (sahne yapýtlarý, 1997), Gündem: Türkiye (derleme, 1998), Kuþ Kanadýndan Öyküler (derleme, 2000), Kuþ Kanadýndan Öyküler-2 (derleme, 2000) 6 327

7 hazýrlýyor. Yetiþkin edebiyatýnda þiir, öykü, masal; çocuk yazýnýnda ise þiir, masal, roman, eleþtiri, tiyatro, ayrýca senaryo alanlarýnda uðraþ veriyor. Eserleri Varlýk, Adam Öykü, Cumhuriyet Kitap, E dergisi, Edebiyat ve Eleþtiri, Hayvan, Öküz, Kum, Kül, Akatalpa, Baþka, Uç, Düþe-yaza, Portakal, Bahçe, Simge, Papirüs, Kavram ve Karmaþa, Bâya (Tahran-Ýran), Ayrýntý (Almanya), Körebe (Altý Nokta Körler Derneði Çocuk Dergisi), Milliyet Çocuk Dergisi, Arap Yazarlar Birliði Bülteni, Akþam Kitap, Deliler Teknesi, Çocuktan Çocuða adlý dergilerde yayýmlandý. Derin eseri ile 1998 Cemal Süreya Þiir Ödülünü, Seviþne eseriyle 2000 Behçet Aysan Þiir Ödülünü, Evvel Zaman Ýçinde Yok Ýken adlý eseriyle de 2001 Arýburnu Uzun Metrajlý En Ýyi Film Öyküsünü kazandý. Derin adlý þiir kitabý 1998'de Söðüt Sefareti ise 2007 yýlýnda yayýmlandý. OSMAN ÞAHÝN 1940 yýlýnda Mersin, Arslanköy'de doðdu. Ankara Gazi Eðitim Enstitüsü Beden Eðitimi Bölümü mezunu. Yurdun çeþitli kentlerinde beden eðitimi öðretmeni olarak çalýþtý. 12 Eylül 1980'den sonra sürgün edilerek res'en emekli edildi. Bir eleþtiri yazýsý yüzünden bir buçuk yýl hapis yattý. Kýrmýzý Yel adlý ilk öyküsü 1970'de TRT Sanat Yarýþmalarý Öykü Ödülü'nü, Aðýz Ýçinde Dil Gibi ile 1980 Nevzat Üstün Öykü Ödülü'nü, Selam Ateþleri ile 1992 Ömer Seyfettin Öykü Ödülü'nü ve 1993 yýlý Sait Faik Hikâye Armaðaný'ný, Mahþer ile 1998, Ölüm Oyunlarý ile 2003 Yunus Nadi Öykü Ödülleri'ni kazandý Uluslararasý Ankara Film Festivali'nde, sinemamýza yaptýðý katkýlardan ötürü Aziz Nesin Emek Ödülü ile Antalya Altýn Portakal Film Festivali'nde Yaþam Boyu Altýn Portakal Onur Ödülü ile onurlandýrýldý yýlýnda Truva Kültür ve Folklor Derneði'nce Anadolu Folklorunu yapýtlarýnda ustaca iþlediði için yýlýn edebiyat ödülü ile onurlandýrýldý. Kýrmýzý Yel, Den Röde Winden (1984) adýyla Ýsveç'te, birçok öyküsü Polonya, Macar, Alman, Fransýz, Hollanda dillerine çevrilerek yayýnlandý. On üç öyküsü Tales From Taurus adýyla Ýngilizce yayýmlandý. Kayalara Vurmuþ Suretin Öyküsü Mersin Devlet Opera ve Balesi'nce Kraliçe Aba adýyla baleye uyarlandý. Þahin'in bu güne dek yirmi iki öyküsü filme alýndý, bu filmlerin bazýlarýnýn senaryolarýný kendisi yazdý. Filmler yurtiçi ve yurtdýþý film festivallerinde sinemamýza otuzdan fazla ödül kazandýrdý. Bazý eserleri þöyle: (öykü) Kýrmýzý Yel (1970), Acenta Mirza (1974), Kral Eli (1979), Aðýz Ýçinde Dil Gibi (1980), Acý Duman (1983), Kollarý Baðlý Doðan (1988), Mahþer (1988), Ay Bazen Mavidir (1989), Baþaklar Gece Doðar (1992), Selam Ateþleri (1993), Güneþ Harfleri (1995), Yeraltýnda Uçan Kuþ (1998), Kanatlarý Yamalý Kuþ (1999), Bütün Öyküleri (I ve II, 1999), Ölüm Oyunlarý (2002). (roman): Fýratýn Sýrtýndaki Kan/Bucaklar (1995), Geloþ Daðý Efsanesi (1996). (deneme-inceleme): Son Yörük (1992), Geniþ Bir Nehrin Akýþý: Yaþar Kemal (2004), Ateþ Yukarý Doðru Yanar (2004). 1960'lý yýllarda binanýn üst katý Ýlk Öðretim ve Halk Eðitim Müdürlüðü olarak hizmet verirken 1 Eylül 1962 tarihinde alt katý Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Çocuk Kütüphanesi'ne ayrýlmýþ. Çocuk Kütüphanesi baþlangýçta 1051 kitap, 1 öðretmen kütüphaneci ve 1 hizmetli ile hizmet vermiþ yýlýnda Kütüphane, Ýlçe Halk Kütüphanesi Memurluðu adýný almýþ yýlýnda ise Müdürlük olmuþ. Bugün 25 bin'e ulaþan eseriyle yýlda ortalama 30 bin okuyucuya kapýlarýný açan kütüphane, 150 kiþilik çok amaçlý bu salonuyla da bu yýl 5.incisini düzenlediðimiz Kuþadasý Öykü ve Þiir Günleri nde bizlere mekân oluyor

8 ONUR KONUKLARI KATILANLAR PROF.DR. BEDÝA AKARSU 1921 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu yýllarýnda Almanya'ya giderek Heidelberg Üniversitesi'nde Scheler üzerine araþtýrmalar yaptý yýlýnda Max Scheler'de Kiþilik Problemi adlý çalýþmasýyla doçent oldu. 1968'de Felsefe Tarihi Kürsüsü'nde profesörlüðe yükseltildi. Felsefe Bölümü baþkanlýðý yaptý yýllarýnda Türk Dil Kurumu yönetim kurulu üyeliðinde bulundu ve felsefe terimlerinin Türkçeleþtirilmesi çalýþmalarýnda etkin rol aldý yýlýnda emekliye ayrýldý 'da Çukurova Üniversitesi Eðitim Fakültesi'nde Felsefe Grubu Öðretmenliði Bölümü'nün kurucusu olarak görev aldý yýllarý arasýnda ise Ýstanbul Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde doktora dersleri verdi. Akarsu, 1933 Üniversite Reformu'ndan sonra Türkiye'de egemen konuma gelen Alman felsefe eðiliminin temelinde yer alan Kant ve felsefe akýmlarýný Çaðdaþ Felsefe Akýmlarý adlý eserinde tanýtýr. Bazý eserleri þöyle: Wilhelm von Humboldt'da Dil-Kültür Baðlantýsý (1955), Max Scheler'de Kiþilik Problemi (1962), Modern Toplumda Kadýn (1963), Ahlâk Öðretileri I: Mutluluk Ahlâký (1963), Ahlâk Öðretileri II: Immanuel Kant'ýn Ahlâk Felsefesi (1968), Çaðdaþ Felsefe Akýmlarý (1979), Atatürk Devrimi ve Yorumlarý (1969), Felsefe Terimleri Sözlüðü (1979), Çaðdaþ Felsefe: Kant'tan Günümüze Felsefe Akýmlarý (1987), Alatürk Devrimi ve Temelleri (1995), Max Scheler Felsefesi'nde Kip Kavramý ve Ýnsan-Olma Sorunu (1998), Metafizik ve Din Üzerine Görüþmeler (Malebranche'tan çeviri, 1946). Yazýlarý Felsefe Arþivi, Felsefe Tercümeleri Dergisi, Türk Dili, Arayýþ, Gösteri, Çaðdaþ Eleþtiri ve Cogito gibi dergilerde yayýmlanan Akarsu Cumhuriyet gazetesinde de yazýyor. PROF.DR. CEVAT GERAY 1930 yýlýnda doðdu. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Bir süre kaymakamlýk yaptý yýllarý arasýnda Devlet Planlama Teþkilatýnda Sosyal Planlama konularýnda danýþman olarak çalýþtý yýllarýnda TRT genel müdürü danýþmaný olarak Yayýn Bölgelerine göre Türkiye'nin Toplumsal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri konul bir araþtýrma yaptý. TRT Genel Yayýn Planý hazýrlýk çalýþmalarýný yönetti, yazanaða baðladý. 1974'de Üniversite Profesörü sanýný kazandý. Mart 1974-Mayýs 75 arasýnda Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý Müsteþarlýðý görevini üstlendi Martýnda S.B.F. Basýn ve 8 Derneði Öykü Ödülünü aldý. Alayýn Kýzlarý adlý romanýyla Can yayýnlarýnýn ilk roman ödülünü kazandý. Kara Cümle adlý dosyasýyla 2003 Tudem Edebiyat Ödülleri roman ikinciliðini kazandý. Gençlik romanlarý üçlemesinin ikinci kitabý Dar Köprünün Derviþi ni Kalpak ve Kartal izledi. Kullanýlmýþ Hayat adlý deneme romaný 2006 yýlýnda yayýmlandý. Birçok gazete ve dergide edebiyat yazýlarý yayýmlanýyor. Edebiyatçýlar Derneði üyesi. A. KADÝR PAKSOY 1954 yýlýnda Malatya, Darende'de doðdu. Gazi Eðitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümü mezunu. Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümünde lisans tamamladý. Ýzmit'te baþladýðý öðretmenlik görevine 2002 yýlýnda emekli olarak son verdi. Ýlk þiirleri Gerçek gazetesinde yayýmlandý (1977). Ýlk þiir kitabý Yeditepe Yayýnlarý arasýnda çýktý (1984). 1987'de bir grup genç ozanla birlikte 16 sayý Yeni Þiir dergisini çýkardý. 1990'da Ümit Sarýaslan'la birlikte Anadolu Ekini dergisini yayýmlamaya baþladý. Dergi Ocak 2001'e dek aralýklarla 40 sayý çýktý yýlý sonunda tek baþýna çýkarmaya baþladýðý Tan Edebiyat dergisini nitelikli yeterli ürün ve para saðladýkça yayýmlamayý sürdürüyor.eserleri þöyle: Ayrýlýðýn ve Ölümün Dýþýnda, Güneþ Batarken, Yenigün Aryasý, Kadir Bey Tarihi, Usulca (Kýyý dergisi/nabi Üçüncüoðlu Þiir Ödülü,1992), Hacý Bektaþ Destaný, Yaralý Temmuz (Sivas Kýyýný), Baþak ve Asma (Ankara Güzellemesi, Ümit Sarýaslan ile birlikte), Ýki Bulut Yardan Aþaðý (Kocaeli Üniversitesi Akademik Þiir Ödülü, 1999), Öte-Beri (Behçet Aysan Þiir Ödülü / Övgüye Deðer, 2000), Tetik ve Kalem, Tan Aðrýsý, Pireotu (yazýlar), Tarihin Talihsizliði (tarih öðretimi ve öneriler), Dizelerden Denizlere (þiir duyumsama çalýþmalarý), Anadolu Anadolu (gezi yazýlarý, Ümit Sarýaslan ile birlikte). ÖZLEM SEZER 1971 yýlýnda Ankara'da doðdu. Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. Ankara Üniversitesi Kadýn Çalýþmalarý Anabilim Dalý'nda master yaptý. Milliyet Çocuk (Miço) dergisinde köþe yazarlýðý yaptý. TRT Ankara Radyosu için Büyüklere Masallar (2005) ve Masal Masal Makara (2006) bölümlerini hazýrlayýp sundu. TRT Radyo 1 Masal Kutusu adlý program için metin yazarlýðý ve seslendirme yaptý. Osmangazi Üniversitesi Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Bölümü, Çocuk ve Gençlik Edebiyatý öðretim görevlisi. Anka Ajans için röportajlar ve yazý dizileri 325

9 ONUR KONUKLARI FERGUN ÖZELLÝ 1955 yýlýnda Ilgaz'da doðdu. Ege Üniversitesi Ýþletme Fakültesi mezunu. Ýzmir'de çeþitli özel þirketlerde mali iþler yöneticisi olarak çalýþtý. Halen, Ýzmir'in Karþýyaka ilçesinde yaþýyor. Ýlk þiirleri, Dönemeç ve Yusufçuk dergilerinde yayýnlandý. Küçücük, Körfez ve Dilizi dergilerinin yayýn kurullarýnda yer aldý. Aþkýya, 1998 yýlý Türk Tabipler Birliði Behçet Aysan Þiir Ödülü'nü, Ünal Ersözlü ile paylaþtý. Buralardan Gitmeliyim isimli þiiri, Erhan Doðan tarafýndan bestelendi, Atilla Atasoy ve Düþ Gezginleri tarafýndan ayrý ayrý seslendirildi. Eserleri þöyle: Buralardan Gitmeliyim (1985), Yirmi Dört Satýr Yalnýzlýk (1990), Aþkýya (1997), Kilitli Defter (2005), Narin Zehir (2007) yýlýnda yayýnlandý. Yayýn Yüksek Okulu Müdürü, Haziran üç kez üst üste S.B.F. Dekaný seçildi yýllarýnda 1402'lik döneminde Batýkent Kent Kooperatifleri Merkez Birliði danýþmaný olarak çalýþtý. 1989'da Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliði Genel Müdürlüðüne getirildi öðretim yýlý baþýnda, gönüllü olarak, Mersin Üniversitesi ÝÝBF öðretim üyeliðine geçti. Akademik yaþamý boyunca, A.Ü. Siyasal Bilgiler, Eðitim Bilimleri Fakülteleri ile Gazi Üniversitesi ve ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Ýletiþim Þehir ve Bölge Planlamasý Bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora izlencelerinde sunulan kentleþme, konut, kentsel, bölgesel kýrsal geliþme politikalarý, çevre yönetimi, kent ve imar hukuku, yerel yönetimler, kooperatifçilik, toplum kalkýnmasý, halk eðitimi vb. konularýnda dersler verdi. Geray'ýn çok sayýda kitap, makale ve bildirileri bulunuyor. BELMA ÖZGÜN 1961 yýlýnda Ýzmir, Karþýyaka'da doðdu. Kuþadasý 105 FM'de Yaþamýn Renkleri programcýsý. Öykü yazarý, zeytin ve zeytinyaðý dostu. Aydýn Gazeteciler Cemiyeti üyesi. Kuþadasý Adakalem Yazý Grubu ve Adabiyat Atölyesi kurucusu. 9 yaþýndayým 99 Yazar Tanýyorum projesini yürütüyor. PROF. DR. KAYA ÖZSEZGÝN 1938 yýlýnda Diyarbakýr'da doðdu. Ankara Üniversitesi DTCF Sanat Tarihi Bölümü mezunu. Çeþitli okullarda sanat tarihi öðretmenliði yaptý. TRT Dýþ Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðýnda program yapýmcýlýðý, yýllarý arasýnda Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öðretim üyeliði ve yýllarýnda ayný Fakültenin dekanlýðýný yaptý. 2000'den bu yana Ýstanbul Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesinde öðretim üyeliðine devam ediyor. Türk sanatý ve sanatçýlarý üzerinde eleþtiri yazýlarý, inceleme kitaplarý ve Fransýzcadan çevirileri var. Artist dergisinin genel yayýn yönetmeni. MUCÝZE ÖZÜNAL 1947 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Çeþitli yerlerde savcý ve avukat olarak çalýþtý. Çaðdaþ toplum örgütlerinde ve derneklerde görev aldý. Yazýn yaþamýna öykü ile baþladý. Ýlk öyküsü 1965 yýlýnda yayýmladý. Çeþitli dergilerde çýkan öykülerini Kýzkovalayan, Park Öyküleri, Gün Tutulmasý Öyküleri adlý kitaplarýnda topladý. Öyküleriyle PEN Yazarlar 24 PROF. DR. AFÞAR TÝMUÇÝN 1939 yýlýnda Manisa'nýn Akhisar ilçesinde doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Fransýz Dili ve Edebiyatý bölümünde ve Felsefe bölümünde baþladýðý yüksek öðrenimini 1967'de Kanada'nýn Montreal Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde tamamladý. Dönüþünde Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Fransýzca okutmanlýðýna baþladý. Ayný üniversite de doktorasýný verdi. 1992'de profesörlüðe yükseldi. Ýstanbul'da Kavram Yayýnlarý'nýn ve ilk sayýsý Ekim-Aralýk 1977'de yayýmlanan üç aylýk Felsefe Dergisinin sahip ve yönetmenliðini yaptý. Mimar Sinan Üniversitesi Ýstanbul Devlet Konservatuarý'nda düþünce tarihi, eðitimbilim, estetik gibi dersler okutan Timuçin, yýllarý arasýnda Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Felsefe Bölümü Baþkaný olarak görev yaptý yýlýnda bu Üniversite'den emekli oldu. Yazý alanýnda adýný 1956'da Vatan gazetesinde yayýnlanan Heykel adlý öyküsüyle duyurdu. Þiirleri ve yazýlarý birçok edebiyat dergisinde yayýmlandý. Ayrýlýkta söylenmiþ bir yaz türküsü baþlýðý altýnda yer alan þiirleriyle Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 1970 Sanat Ödülleri yarýþmasýnda baþarý ödülünü, Nazým Hikmet'in þiiri yle de Türk Dil Kurumu eleþtiri ödülünü aldý. Truva Kültür Sanat Ödülleri'nin 1997 þiir ödülü de Afþar Timuçin'e verildi. Birçok þiiri Fransýzca, Ýspanyolca, Rusça, Bulgarca gibi dillerde yayýmlandý. Dünya Þiir Akademisi'nin kurucu üyesi olan Timuçin felsefe ve edebiyat alanýnda yaklaþýk altmýþ telif ve çeviri eser sahibi. 3 9

10 SUNUM KATILANLAR Yönetim Kurulunun Eðitim Sekreteri görevlerini üstlendi. Edebiyatçýlar Derneði'nin Genel Yönetim Kurulu Üyeliði'nde bulundu. Ulusal Eðitim Derneði'nin Kurucularý arasýnda yer aldý döneminde abece dergisinde yazý iþleri müdürlüðü yaptý. Eðitim konularýndaki inceleme ve makaleleri Öðretmen Dünyasý, abece, Eðitim ve Yaþam dergilerinde; söyleþileri ve öyküleri Cumhuriyet Dergi, Varlýk, Kýyý, Kavram Karmaþa, Türk Dili, folklor/edebiyat, Anadolu Ekini, Damar, Tömer, Turnalar, Pencere, Aykýrýsanat, Kültür Sanat ve Çaðla dergilerinde yayýmlandý. Aykýrýsanat dergisi 2003 Yýlý Kýsa Öykü Yarýþmasý nda birincilik, 2003 Hacýbektaþ-ý Veli Etkinlikleri Kýsa Öykü Yarýþmasýnda üçüncülük ödülü kazandý. Klaus Liebe Harkort'la birlikte Gerçekleþen Ütopya, Nesin Vakfý Çocuk Cenneti adlý kitabý hazýrladý. Yitik ve Mavi (1997) ve Hüzünler Evi (2004) adlý iki öykü kitabý var. Halen A.Ü. Eðitim Bilimleri Fakültesi'nde okuma ve metin inceleme ile sinema ve tiyatro ile edebiyat iliþkisi dersleri veren Oðan, Türkiye Edebiyatçýlar Derneði, BESAM, Dil Derneði ve Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði üyesi. Ankara Aydýnlýðý Giriþimcilerinden. Y U N U S B E K Ý R Y U R D A K U L 1953 yýlýnda Kayseri'nin Sarýmsaklý köyünde doðdu. Gazi Eðitim Enstitüsü Ýngilizce Bölümü mezunu. Erzincan, Ýstanbul ve Ýzmir'de çeþitli okullarda öðretmenlik yaptý. 2003'te emekli oldu. Birçok günlük gazetenin Kitap, edebiyat, kültür-sanat, çocuk sayfalarýný hazýrladý ve yönetti. Deneme, eleþtiri, deðini, anlatý ve söyleþileri çeþitli gazete ve dergilerde yayýmlandý. Ýzmir Ýzmir kent kültürü ve sanat dergisi ile Ünlem sanat Dergisi nin kuruluþlarýna katkýda bulundu, yayýn kurullarýnda yer aldý. Anadili dergisinin yazý kurulunda çalýþtý. Kitap yayýncýlýðý yaptý. Kuruluþunda K Yayýnlarý nýn Genel Yayýn Yönetmenliðini üstlendi. TRT Ýzmir Radyosu ve Batý Radyo'da kültür-sanat izlenceleri hazýrladý ve sundu. Milliyet Ege için hazýrladýðý çocuk sayfasý Arkadaþ ile 2000 Özel Ekin Lisesi Eðitim Baþarý Ödülleri yarýþmasýnda Özel Ödül e deðer görüldü. Bazý eserleri þöyle: Sözün Doðru Desene (2001), Þiirlerde Ýzmir/ 'Bütün Hüzünlerin Baþkentine', Öykülerde Ýzmir/ 'Bir Ýzmir Var/dý' (2003). Çaðdaþ Gazeteciler Derneði (ÇGD), Edebiyatçýlar Derneði, Çocuk ve Gençlik Yayýnlarý Derneði (ÇGYD) ve Dil Derneði üyesi olan Yurdakul, eðitim, basýn, yayýn ve sanat alanýndaki etkinlik ve çalýþmalarýný sürdürüyor. 10 ETEM ORUÇ 1947 yýlýnda Kuyucak'ýn Karapýnar köyünde doðdu. Ýzmir Buca Eðitim Enstitüsü Türkçe bölümü mezunu. Birçok il, ilçe ve köyde Türkçe öðretmenliði yaptý yýlýnda emekli oldu. 'Kuþadalý Bir Yurttaþ' adlý eseri 2003 yýlýnda yayýmlandý. 'Günebakan' ve 'Kerem ile Aslý' adlý öykü kitaplarý 2005'te, 'Þu Ege'nin Efeleri' 2006 yýlýnda yayýmlandý. Birçok dergi ve gazetede öykü, þiir ve düþünce yazýlarý yayýmlanan Oruç, Sarý Zeybek Öykü yarýþmasýnda Nal Gibi Muska, Hacýbektaþ Veli Öykü Yarýþmasýnda Sarý Kýz adlý yapýtlarýyla derece aldý. Beþparmak Dergisinin öykü yarýþmasýnda Samim Kocagöz öykü ödülünü kazandý yýlý Ümit Kaftancýoðlu öykü ödülünün de sahibi olan Oruç, Nazilli ADD'nin kurucu üyelerinden. DR.ERTEKÝN ÖZCAN 1946 yýlýnda Erzincan Çayýrlý'da doðdu. Ýstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. Kýsa bir süre avukatlýk yaptýktan sonra 1973 yýlýnda Berlin'e gitti. Hür Berlin Üniversitesi'nde doktor unvaný aldý. Çeþitli Halk Yüksek Okullarýnda, yüksek okul ve üniversitelerde öðretim görevlisi ve bilimsel araþtýrmacý olarak çalýþtý. Çok sayýda Türk örgütünün kuruluþuna katkýda bulundu. Berlin- Brandenburg Türk Veliler Birliði kurucu baþkaný. Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) genel baþkaný. Þiirleri Türkiye ve Almanya'da birçok edebiyat dergisinde yayýmlandý. Tükeniþin Türküsü adlý kitabý 1970'de Aðla ki Saðýr Kulaklar Duysun adlý kitabý ise 2002 yýlýnda yayýmlandý. Almanca Geteiltes Leben ile Sevgi Saðnaðý adlý kitaplarý yayým aþamasýnda. 323

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri Aþk-ý Memnu Almancaya Çevrildi Nuran Tezcan Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri olan Robert Bosch (1861-1942) adýna, temelini onun attýðý firma tarafýndan 1964 te kurulmuþ olan Robert

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail.

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail. YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý yazici66@yahoo.com Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

içindekiler odtü lüler bülteni-113-kasým2002 3 113 Kasým 2002 KÖPRÜYÜ KÝM KURACAK

içindekiler odtü lüler bülteni-113-kasým2002 3 113 Kasým 2002 KÖPRÜYÜ KÝM KURACAK 1965 ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr Odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek Üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý : 113 Kasým 2002 Dernek Adýna Sahip Levent TOSUN (ME 70)

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Halit Yýldýrým a birincilik ödülü BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý nda Çorum tanýtýmý devam ediyor. Ýtalya Turizm Fuarý nda tanýtým * HABERÝ 2 DE Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile edebiyat çevrelerinin

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı