TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013

2 Kapak Resimleri: 21 Mart Mart 2013.

3 SUNUŞ Başkanlığımızın yetki ve görevleri Maliye Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 18 inci maddesinde tanımlanmıştır. Bu çerçevede Başkanlığımız, Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanını ilgilendiren konularda ikili ve çok taraflı yurtdışı münasebetlerin ve AB ile ilgili hususlardaki çalışmaların yürütülmesi amacıyla araştırmacı, üretken ve paylaşımcı bir temelde Bakanlık Birimleri ve ilgili diğer paydaşlar arasında koordinasyon ve bilgilendirme hizmetlerini etkin biçimde gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri yürütmektedir. Başkanlığımız AB ile ilişkiler çerçevesinde, müzakere sürecinin Bakanlığımızda eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlamanın yanında, Birimlerimizce gerçekleştirilen teknik çalışmalara da aktif olarak katılım sağlamakta ve katkılarını sunmaktadır. Bu çerçevede ilgili olduğu tüm müzakere fasıllarında eşgüdüm, bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarını 2012 yılında da başarı ile sürdürmüştür. Ayrıca, AB ile ilişkiler çerçevesinde hazırlanan temel belgelere ve teknik düzeyde gerçekleştirilen toplantılara yönelik Bakanlığımız görüş ve katkılarının derlenmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında iletilmesi sağlanmıştır. Başkanlığımız, Ulusal Program, İlerleme Raporu ve Katılım Öncesi Ekonomik Program ın hazırlığına ve güncellenmesine yönelik çalışmalarda ve Teknik Alt Komite çalışmalarında Bakanlığımız Birimleri ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmüştür. Başkanlığımız AB ile mali işbirliği sürecinde Bakanlığımızı resmi platformlarda temsil etmenin yanında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatının AB mali yardımlarından daha etkin yararlanmasına yönelik çalışmaları 2012 yılında da sürdürmüştür. Bu çerçevede AB mali yardımları ve proje hazırlamaya yönelik sertifikalı eğitimler vermiş, proje hazırlık süreçlerinde Birimlerimizle işbirliği halinde çalışarak projelerin standartlara uygun hale getirilmesine katkıda bulunmuş ve proje tekliflerinin iletilmesine yönelik eşgüdüm çalışmalarını yürütmüştür. Ülkemizin Fiscalis Programı na katılmasına ilişkin tüm idari ve mali çalışmalar Başkanlığımızca yürütülmektedir. Bu Programın işlerliğinin sağlanmasında Bakanlığımızın ilgili Birimleri ile yakın temas ve işbirliği halinde çalışılmaktadır. Böylece bir yandan AB nin vergilendirme alanındaki mevzuatı ve diğer katılımcı ülkelerin uygulamaları hakkında Bakanlığımızda önemli bir bilgi birikimi oluşturulmakta, diğer yandan ise AB ülkeleri temsilcilerinin ülkemizdeki uygulamaları yerinde görmelerine imkan sağlanmaktadır. 2012, Fiscalis Programı çerçevesinde düzenlenen faaliyetlere katılımın yoğun biçimde gerçekleştiği bir yıl olmuştur. Başkanlığımız, iklim değişikliği kapsamına giren tüm konularda Bakanlığımızda bir temas noktası olmanın ötesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen tüm çalışmalarda aktif bir rol üstlenmektedir. Bu çerçevede 2012 yılında da gerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla gerekse Bakanlığımızın ilgili Birimleri ile yakın iletişim ve işbirliği sağlanmış, iklim değişikliğine ilişkin tüm konularda ve hazırlanan belgelerde Bakanlığımız resmi görüşünün oluşturulması süreci koordine edilmiş ve bu sürece önemli teknik katkılarda bulunulmuştur. Başkanlığımız, Bakanlığımızın uluslararası kurumlarla irtibat ve iletişimini sağlayan bir temas noktası işlevini yerine getirmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımızın ilgili Birimlerinin uluslararası kuruluşlarca düzenlenen toplantılara katılımı sağlanmış, bu kuruluşlarca talep edilen hususlara ilişkin Bakanlığımız resmi görüşünün oluşturulması süreci koordine edilmiş ve uluslararası kuruluşlarla ortak proje veya programlar geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur. Başkanlığımız bu görevleri yerine getirirken ilgili kamu kurum ve kuruşları ve Birimlerimiz ile yakın işbirliği içerisinde çalışmıştır. i

4 Başkanlığımız, Bakanlığımızı ziyaret eden heyetleri Birimlerimizden yetkililerle buluşturan bir köprü işlevi görmektedir. Bu çerçevede edindiği tecrübe ve bilgi birikimi ile Bakanlığımızı ziyaret eden heyetleri ağırlamakta, bilgi taleplerini karşılayabilmek üzere Bakanlığımız Birimlerinden yetkililer ile buluşturmakta ve bu sürece ilişkin tüm resmi iletişimi sağlamaktadır yılında İsveç, Vietnam, Kırgızistan, Bangladeş, Finlandiya, Japonya gibi dünyanın dört bir yanından gelen heyetler ülkemizde eksiksiz şekilde ağırlanmıştır. Başkanlığımız, önümüzdeki dönemde de aktif çalışma temposunu sürdürmeye devam edecektir. Bu çerçevede, yıl boyunca yürüttüğümüz tüm çalışmalarda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Başkanlığımız faaliyetlerinin detaylı olarak ele alındığı 2012 yılı Faaliyet Raporunda sunulan bilgilerin yararlı olmasını dilerim. Dr.Hakan KARABACAK Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkan V. ii

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... i İÇİNDEKİLER... iiii ŞEKİL, TABLO VE GRAFİKLER... v I - GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar... 1 C. Başkanlığa İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Koordinasyon Avrupa Birliği ne Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu Türkiye Katkısına İlişkin Koordinasyon AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın Koordinasyonu Katılım Öncesi Ekonomik Programın Koordinasyonu Alt Komite Çalışmalarının Koordinasyonu AB Müktesebatının Çevirisi Çalışmalarının Koordinasyonu Müzakere Sürecinin Koordinasyonu Fiscalis Programının Koordinasyonu Bakanlığın Uluslararası İlişkilerinin Koordinasyonu Danışmanlık Projeler Türkiye- AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği TAIEX Temas Noktaları Aracılığıyla Bakanlığımız Teknik Destek Başvuruları Hollanda ile İkili İşbirliği MATRA/ G2G.NL Programları Eğitim Yayınlar Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Aylık Bülteni Küresel Ekonomik Gelişmeler Raporu Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kapsamında Başkanlığımızca Yürütülen Çalışmalar 6.2. İç Denetim Raporları D. Diğer Hususlar iii

6 II Amaç ve Hedefler A. Başkanlığın Amaç ve Hedefleri B. Temel Politika ve Öncelikler Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) Orta Vadeli Program ( ) Orta Vadeli Mali Plan ( ) Dokuzuncu Kalkınma Planı 2012 Yılı Programı Katılım Öncesi Ekonomik Program ( ) III Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Projeler Eğitimler Diğer Faaliyetler Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V SONUÇ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK 1: Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu (4. Düzey - TL) EK 2: Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu (2. Düzey - TL) iv

7 ŞEKİL, TABLO VE GRAFİKLER Şekil 1: Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şeması... 2 Tablo 1: Dönemi Donanım ve Yazılım Envanteri... 3 Tablo 2:Personelin Unvan Bazında Durumu... 3 Tablo 3: Personelin Kadro Bazında Durumu... 4 Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dönemi Yıllık Ödenek ve Harcama Tutarları (TL) Tablo 5: Harcamaların yıllar itibariyle birinci düzey ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı (%). 24 Tablo 6: Yurtiçinde Katılım Sağlanan Eğitim, Konferans, Seminer ve Çalıştaylar Tablo 7: Yurtdışında Katılım Sağlanan Eğitim, Konferans, Seminer ve Çalıştaylar Tablo 8: Uzman Personel Tarafından Verilen Konferans ve Eğitimler Grafik 1: Cinsiyet Dağılımı... 4 Grafik 2: Yaşa Göre Dağılım... 4 Grafik 3: Öğrenim Durumu... 4 Grafik 4: Mezun Olunan Bölüm (Lisans)... 4 Grafik 5: Yabancı Dil (Uzman Personel Sayısı)... 4 Grafik 6: KPDS İngilizce Başarı Seviyesi... 4 Grafik 7: Bakanlığımızın Fiscalis Etkinliklerine Katılımı Grafik 8: Maliye Bakanlığının Aldığı TAIEX Teknik Destek Hizmetlerinin Dağılımı Grafik 9: Maliye Bakanlığı Personelinin ATAUM Eğitimlerine Katılım Durumu Grafik 10: Gelen/Giden Evrak Sayısı Grafik 11: Harcama Tutarlarında Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı (%) Grafik 12: Yurtiçi/Yurtdışı Yolluk Bildirimi (TL) Grafik 13: AB Uzman ve Uzman Yardımcısı Sayısı v

8 I - GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı nın (Başkanlık) misyonu; vizyonu ise; Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanını ilgilendiren konularda ikili ve çok taraflı yurtdışı münasebetler ve Avrupa Birliği ile ilgili hususlardaki çalışmaların tek merkezden yürütülmesi amacıyla araştırmacı, üretken ve paylaşımcı bir temelde Bakanlık birimleri ve ilgili diğer paydaşlar arasında koordinasyon, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek, Yükselen standartlarıyla faaliyet alanı dahilindeki ulusal ve uluslararası tüm platformlarda sürekli değer yaratan aktif, öncü ve örnek bir birim olmak tır. B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci Maddesine göre Başkanlığın görevleri: Bakanlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek Bakanlığın yurtdışında bulunan görevli birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır. C. Başkanlığa İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Merkez Yerleşkesi D-E Blok altıncı katta hizmet vermektedir. 2. Örgüt Yapısı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı makamına bağlı müstakil olarak kurulmuş bir Başkanlıktır. Başkanlığımızın taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Aşağıdaki şekillerde Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şemaları gösterilmektedir: 1

9 Şekil 1: Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şeması 2

10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlıkta bilgi işlem desteği, hizmet satın alma yöntemi ile dışarıdan sağlanmıştır. Başkanlığın bilgi teknolojileri altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 2008 yılında donanım altyapısı oluşturulan Bilişim Teknolojisi sistemlerinin kurulumu 2009 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Bu çerçevede, alımı yapılan donanım ve yazılıma ilişkin envanter aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 1: Dönemi Donanım ve Yazılım Envanteri Masaüstü Bilgisayar * Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar Yazıcı ** Çok Fonksiyonlu Yazıcı Evrak İmha Makinası Spiral Sırt Geçirme Makinası Fotokopi Makinası Kesintisiz Güç Kaynağı Ağ Yönetim Sistemi E-Posta Sunucusu Bilgi İşlem Kabini Diğer Swichler(Anahtarlar) Klavye, Monitör ve Fare Çoklayıcıları Kablosuz İletişim Tuşlu Geçiş Sistemleri Bilgi İşlem Isı Uyarı Sistemi Office 2007 Programı Anti-Virüs Programı Duvar Tipi Klima Tavan Tipi Klima Telefon Barkod Okuyucu * 4 adet masaüstü bilgisayar kullanılmamıştır. ** 5 adet yazıcı kullanılmamıştır. 4. İnsan Kaynakları 2012 yılı başında Başkanlıkta 1 Başkan Vekili, 13 AB Uzmanı, 1 Şube Müdür Vekili, 1 Programcı, 1 Bilgisayar İşletmeni, 7 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ), 2 Yardımcı Hizmetli ve 1 Şoför olmak üzere 15 i kadın 12 si erkek toplam 27 personel bulunmaktadır yılı sonunda Başkanlıkta fiilen görevli 1 Başkan Vekili, 12 AB Uzmanı, 1 Bilgisayar İşletmeni, 6 VHKİ, 2 Yardımcı Hizmetli ve 1 Şoför olmak üzere toplam 23 kişi bulunmaktadır. Başkanlığımız personelinden 1 Programcı ve 1 VHKİ TBMM de, ücretsiz izinli olarak görev yapmaktadır. Başkan Vekili 29 Şubat 2012, Şube Müdür Vekili 17 Aralık 2012 tarihlerinde Başkanlıktaki görevlerinden ayrılmıştır yılı sonu itibariyle Başkanlıkta fiilen görevli personelin unvan ve kadro bazında durumu ile diğer bilgiler aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. Tablo 2:Personelin Unvan Bazında Durumu Unvan Başkan Vekili 1 AB Uzmanı 12 Bilgisayar İşletmeni 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 Yardımcı Hizmetli 2 Şoför 1 TOPLAM 23 Sayı 3

11 Tablo 3: Personelin Kadro Bazında Durumu Kadro Kadrolu Personel 19 Geçici Görevli Personel 1 Görevlendirme ile Çalışan Personel 3 TOPLAM 23 Sayı Grafik 1: Cinsiyet Dağılımı Grafik 2: Yaşa Göre Dağılım 43% 30% 57% 13% 57% Kadın Erkek ve Üstü Grafik 3: Öğrenim Durumu 10 8 Grafik 4: Mezun Olunan Bölüm (Lisans) Grafik 5: Yabancı Dil (Uzman Personel Sayısı) Grafik 6: KPDS İngilizce Başarı Seviyesi 13 23% % A B 4

12 5. Sunulan Hizmetler 5.1. Koordinasyon Başkanlığımız Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak ve Bakanlığın uluslararası ilişkilerini yürütmekle görevlendirilmiştir. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar aşağıda yer almaktadır Avrupa Birliği ne Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu Avrupa Birliğine Üye Devletlerin Hükümet ve Devlet Başkanları nın Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de gerçekleştirdiği Zirvede Türkiye resmi olarak aday ülke statüsü kazanmış ve AB nin yeni genişleme politikası çerçevesinde oluşturulan sisteme, diğer aday ülkelerle eşit olarak dahil edilmiştir. Türkiye, 1999 Helsinki Zirvesi'ni takip eden dönemde yoğun bir reform sürecine girmiştir. Başkanlığımız, Helsinki Zirvesi ile başlayan süreçte Bakanlığımızın görev alanına giren hususlardaki uyum çalışmalarına aktif şekilde katılım sağlamakta, bu çalışmalarda Bakanlığımız Birimleri ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon görevini üstlenmekte ve sürece ilişkin konularda bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir. Bu çerçevede Başkanlığımız; AB ye katılım süreci çerçevesinde düzenli olarak hazırlanan belge ve raporların (İlerleme Raporu, Ulusal Program, Katılım Öncesi Ekonomik Program) Bakanlığımız Birimlerinin katkıları ile oluşturulmasında, alt komite toplantılarına yönelik yürütülen çalışmalarda ve AB müktesebat çevirisi çalışmalarında koordinasyon ve bilgi paylaşımının sağlanması görevini yerine getirmektedir. Başkanlığımız ayrıca, müzakere sürecinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerek Bakanlığımız Birimleri gerekse ilgili Kurumlar arasında irtibatı sağlayarak onları bilgilendirme ve yönlendirme görevi yürütmektedir. Bu çerçevede Başkanlığımız tarafından 2012 yılında yürütülen çalışmalar aşağıda özetlenmektedir Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu Türkiye Katkısına İlişkin Koordinasyon Avrupa Komisyonu diğer aday ülkeler için 1998 yılından başlayarak hazırladığı İlerleme Raporlarını Türkiye için de bu tarihten itibaren yayınlamaya başlamıştır. Ancak, Türkiye nin adaylığının 1999 yılında teyit edilmesi, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program ın ise 2001 yılında açıklanması nedeniyle Türkiye nin uyum sürecinde yürüttüğü çalışmaların ve eksikliklerin ilk kapsamlı değerlendirmesi, 2002 Yılı İlerleme Raporunda mümkün olmuştur. Her yıl yayımlanan ve Avrupa Birliği ne uyum çerçevesinde sağlanan gelişmelerin yer aldığı İlerleme Raporu temel olarak Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmakla birlikte; raporun hazırlanma aşamasına Türkiye de katkı sunmakta ve bu katkılar ilgili kurumların yardımıyla derlenerek Komisyon a iletilmektedir. İlerleme Raporu na ilişkin Türkiye katkısına esas teşkil edecek belgenin taslağı Bakanlığımız sorumluluk alanları itibariyle gözden geçirilmekte ve ilgili Birimlerin katkıları derlenerek Avrupa Birliği Bakanlığına gönderilmektedir. İlerleme raporunun Komisyonca yayımlanmasından sonra söz konusu raporda yer almış olan maddi hata ve eksiklikler ilgili Birimlerle eşgüdüm halinde tespit edilerek AB Bakanlığına iletilmektedir. Bu çerçevede, 2012 Yılı Düzenli İlerleme Raporu Türkiye Katkısında kullanılmak üzere Siyasi Kriterler, Ekonomik Kriterler Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Yargı ve Temel Haklar ve Müktesebat Uyumu ve Kurumsal Yapılanma başlıklarında 15 Temmuz 2011 tarihinden Ağustos 2012 tarihine kadar kaydedilen ve Bakanlığımız görev alanına giren hususlarla ilgili tüm gelişmeler Nisan ve Ağustos aylarında derlenerek AB Bakanlığına iletilmiştir. 5

13 AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın Koordinasyonu Türkiye Ulusal Programı, Türkiye nin Avrupa Birliği ne katılım sürecinde, kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmaları kapsamaktadır. Ulusal Program, yıllık gerçekleşmeler, Katılım Ortaklığı Belgesi, tarama sonu raporları, müzakere çerçeve belgeleri ve ilerleme raporları da dikkate alınarak, Ülkemizin ihtiyaç ve önceliklerine göre güncellenmektedir. Katılım Ortaklığı Belgesi de Türkiye nin AB müktesebatına uyum sürecinde kat ettiği gelişmeler ve gelinen aşama değerlendirilerek yenilenmektedir. Bu çerçevede, 26 Şubat 2008 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren dördüncü Katılım Ortaklığı Belgesi nde yer alan öncelikler ve takvim doğrultusunda hazırlanan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı Eylül 2008 tarihinde kamuoyuna açıklanmış ve 2008/14481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile resmen kabul edilmiştir Ulusal Programın hazırlanmasında, başta Mali Kontrol, Mali ve Bütçesel Hükümler, Vergilendirme ve Kamu Alımları olmak üzere Bakanlığımızın ilgili olduğu fasıllara ilişkin hukuki, idari ve kurumsal düzenlemelere ait tedbirler, Başkanlığımız tarafından derlenerek AB Bakanlığına iletilmiştir. Mali ve Bütçesel Hükümler faslında ise, Katılım Ortaklığı Belgesi nde herhangi bir öncelik öngörülmediğinden, Ulusal Program da da bu fasıla yer verilmemiştir. Ulusal Program da yer alan hedeflerin belirlenen takvim içerisinde yerine getirilebilmesi için gerekli çalışmaların takip ve koordinasyonu, Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımız görev alanı itibariyle Ulusal Program ın Ekonomik Kriterler" başlığında yer alan hususlara ilişkin tedbirler ile mevzuat uyumu ve kurumsal yapılanma tedbirlerine ilişkin gerçekleşmeler, üç aylık dönemler itibarıyla dönem sonunu izleyen on beş gün içinde AB Bakanlığı na bildirilmektedir. Türkiye nin AB müktesebatına uyum sürecinde kat ettiği gelişmenin düzenli olarak izlenebilmesi amacıyla Bakanlığımız görev alanı itibariyle düzenli olarak bilgi aktarımı çalışmalarının takip ve koordinasyonu, Bakanlığımız Birimlerinde oluşturulan irtibat noktaları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir Katılım Öncesi Ekonomik Programın Koordinasyonu 1999 Helsinki Aralık Zirvesi nde alınan karar uyarınca her yıl Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP) hazırlanmakta ve Avrupa Komisyonuna iletilmektedir. KEP çerçevesinde, aday ülkeler orta dönem makroekonomik politika ve hedeflerini, kamu maliyesinin amaçlarını ve öngörülen yapısal reformları içeren üç yıllık bir ekonomik program hazırlamaktadırlar. Söz konusu programın amacı Kopenhag ekonomik kriterlerinin karşılanmasıdır. Bu doğrultuda her yıl bir önceki yıla ait KEP incelenmekte ve Bakanlığımız görev alanına giren kısımlara yönelik görüşler, varsa değişiklik önerileri ve KEP in geneline ilişkin değerlendirmeler Başkanlığımızca Kalkınma Bakanlığına iletilmektedir yılı içerisinde hazırlanan KEP dönemini kapsamakta olup, Orta Vadeli Program, Yıllık Program ve Bütçe çalışmalarıyla uyumlu şekilde hazırlanmaktadır Alt Komite Çalışmalarının Koordinasyonu Helsinki Zirvesini izleyen dönemde Türkiye nin müzakere sürecine hazırlanmasını sağlamak amacıyla, Türkiye AB Ortaklık Komitesine bağlı 8 adet teknik alt komite kurulmuştur. Bu 8 alt komite kendi içinde 35 müzakere başlığını kapsamaktadır: Tarım ve Balıkçılık İç Pazar ve Rekabet Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik 6

14 Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları Ulaştırma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa Şebekeleri Bölgesel Gelişme, Sosyal Politika ve İstihdam Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu Trafiği ve Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Belli aralıklarla ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan alt komite toplantılarına Başkanlığımız tarafından düzenli katılım sağlanmasının yanında, söz konusu toplantılarına ilişkin hazırlık çalışmalarının Bakanlık içi koordinasyonu görevi de yerine getirilmektedir. Bu çerçevede; 28 Şubat 2012 tarihinde AB Bakanlığında düzenlenen 4 No lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi toplantısına katılım sağlanmıştır. 6 No.lu Ulaştırma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa Şebekeleri Alt Komitesi nin Mart 2012 tarihlerinde Brüksel de düzenlenen 11. Tur Komite toplantısına katılım sağlanmıştır. 21 Şubat 2012 tarihinde AB Bakanlığında düzenlenen 7 No.lu Bölgesel Gelişme, Sosyal Politika ve İstihdam Alt Komite nin hazırlık toplantısına katılım sağlamıştır. 20 Şubat 2012 tarihinde AB Bakanlığında gerçekleştirilen 2 No.lu İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi nin hazırlık toplantısı ile 5 Mart 2012 tarihinde Brüksel de düzenlenen Alt Komite toplantısına katılım sağlanmıştır AB Müktesebatının Çevirisi Çalışmalarının Koordinasyonu AB ye aday ülkeler katılımdan makul bir süre önce, tüm AB müktesebatını kendi dillerine çevirmiş olmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükle ülkelere, AB mevzuatını kendi dillerinde anlama ve yorumlama imkanı verilmiş olmaktadır. AB müktesebatının Türkçeye çevrilmesine yönelik çalışmalar, AB Bakanlığı bünyesindeki Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı (ÇEB) tarafından koordine edilmektedir. Müktesebat çevirisi, çeviri şirketleri ve serbest çevirmenler tarafından yapılmakta, sonrasında revize edilmek üzere ÇEB aracılığıyla ilgili kurumlara iletilmektedir. Kurum içi koordinasyonunun etkin şekilde sağlanması amacıyla ilgili kurumlar bünyesinde oluşturulan Çeviri Revizyon Grubu ve belirlenen Çeviri Temas Kişisi aracılığıyla çalışmaların sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Bu çerçevede, AB müktesebatının çevirisi çalışmalarının Bakanlığımız adına yürütülmesi amacıyla Başkanlığımız temsilcisi Çeviri Temas Kişisi olarak belirlenmiş ve Bakanlığımızın ilgili birimlerinden temsilcilerin yer aldığı Çeviri Revizyon Grubu oluşturulmuştur. Başkanlığımız, AB Müktesebatının çevirisi çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantı ve eğitimlere katılmakta, fasıllara ilişkin revizyon çalışmalarında Bakanlığımızın ilgili Birimleriyle birlikte görev almakta ve söz konusu çalışmaların Bakanlık içerisindeki koordinasyonunu yürütmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımız, 2012 yılında Kamu Alımları, Vergilendirme ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllarındaki çeviri çalışmalarında aktif rol alarak kurum içi koordinasyonu sağlamıştır Müzakere Sürecinin Koordinasyonu Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihinde resmi olarak başlamıştır. Aynı tarihte, müzakerelerin usul ve esaslarını belirleyen "Müzakere Çerçeve Belgesi" de kabul edilmiştir. Belgenin ekinde yer alan 35 fasıl için tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları 20 Ekim 2005 ve 13 Ekim 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Taramalar müzakerelerin ilk aşamasını oluşturmuş, taramalar ardından Komisyon tarafından fasıllara ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda, her bir fasıl itibariyle müzakerelerin başlatılıp başlatılmaması hakkında karar verilmiştir Müzakere Sürecinin başlaması ile birlikte ülkemizdeki çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey bir yetkili müzakere sürecinde daimi temas noktası olarak belirlenmiştir. Maliye Bakanlığı adına daimi temas noktası olarak Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa COŞKUN görevlendirilmiştir. 7

15 Kamu Alımları, Vergilendirme, Mali Kontrol ve Mali ve Bütçesel Hükümler müzakere fasılları doğrudan Bakanlığımızın görev alanına girmektedir. Müzakere sürecinde Bakanlığımız, belirtilen bu dört fasılda yürütülen çalışmalara aktif katılım ve katkı sağlamaktadır. Bakanlığımız ayrıca Sermayenin Serbest Dolaşımı, Şirketler Hukuku, Rekabet Politikası, Ekonomik ve Parasal Birlik, İstatistik, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Gümrük Birliği, Sosyal Politika ve İstihdam, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik ve Çevre fasılları kapsamında yürütülen çalışmalara da katkı vermektedir. Müzakere fasıllarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Başkanlığımız, Bakanlığımız Birimleri ve ilgili kurumlar arasında irtibatı sağlayarak onları bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir. Başkanlığımız Bakanlığımızın ilgili olduğu fasıllara ilişkin müzakere belgelerinin (Müzakere Pozisyon Belgesi, Eylem Planı, Strateji Belgesi, Politika Belgesi vb.) hazırlık çalışmalarında da aktif rol almaktadır. Başkanlığımız ayrıca Bakanlığımızın ilgili olduğu tüm fasıllar kapsamına giren alanlarda yurtiçi ve yurtdışı toplantıların hazırlığını yapmakta, toplantılara katılım ve katkı sağlamakta, toplantı notlarını hazırlamakta ve arşivlemektedir. Ek olarak uluslararası platformlarda AB müzakereleri açısından ulusal mevzuatımıza etki edebilecek tüm gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hazırlanan toplantı ve bilgi notları Bakanlığımız üst yönetimine sunulmakta ve müzakere fasılları ve AB ye uyum sürecindeki gelişmeler hakkında Bakanlığımız üst yönetimi bilgilendirmektedir. Müzakere sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarının AB müktesebatına uyum ve uygulamaya ilişkin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla AB Bakanlığı tarafından bir İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) oluşturulmuştur. 7 Ocak 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İKUK un Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi uyarınca, AB Daimi Temas Noktası görevini yürüten Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa COŞKUN İKUK un üyesidir. Bu çerçevede, belirli aralıklarla düzenlenen ve Başmüzakerecinin başkanlık ettiği söz konusu toplantılara AB Daimi Temas Noktası, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ile katılım sağlamakta ve koordinatörlüğünü yürüttüğümüz fasıllara ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vermektedir. Bu çerçevede, 2012 yılında, 3 Temmuz ve 27 Aralık tarihlerinde olmak üzere iki İKUK toplantısı gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımız, İKUK toplantısına ilişkin hazırlıkların yürütülmesi ve kurum içi koordinasyonun sağlanması görevini yürütmektedir. Bakanlığımızın doğrudan ilgili olduğu ve ayrıca katkı verdiği fasıllarda 2012 yılında Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar ve meydana gelen gelişmeler aşağıda özetlenmektedir: Fasıl 4: Sermayenin Serbest Dolaşımı 4 No lu Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslına ilişkin tanıtıcı tarama toplantısı 25 Kasım 2005, ayrıntılı tarama toplantısı ise 22 Aralık 2005 tarihlerinde Brüksel de yapılmıştır. Bu fasıl ile ilgili Komisyon tarafından hazırlanan tarama sonu raporu 28 Eylül 2006 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu raporda, müzakerelerin başlatılması için iki adet açılış kriterinin yerine getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Açılış kriterlerinden biri olan Strateji ve Eylem Planı Bakanlığımız Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak 12 Eylül 2008 tarihinde bu fasılda koordinatör kurum olan Hazine Müsteşarlığı na iletilmiştir. 19 Aralık 2008 tarihinde Brüksel de düzenlenen Türkiye - AB Hükümetlerarası Katılım Konferansında alınan karar ile Fasıl müzakerelere açılmış olup, dört adet kapanış kriteri belirlenmiştir. Bu kapanış kriterlerinden ikisi Bakanlığımız görev alanı kapsamında yer almaktadır Söz konusu Kapanış kriterlerinin karşılanmasına ilişkin olarak Bakanlığımız görev alanına giren hususlarda Başkanlığımızca koordinasyon faaliyetleri yürütülmekte ve yapılan toplantılara düzenli olarak katılım sağlanmaktadır. Fasıl 5: Kamu Alımları Tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları sırasıyla 7 Kasım 2005 ve 28 Kasım 2005 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilen Kamu Alımları faslına ilişkin olarak belirlenen üç açılış kriteri Avusturya Dönem Başkanlığınca 17 Mayıs 2006 tarihinde tarafımıza bildirilmiştir. 8

16 Müzakere sürecinde ve üyelikten sonra kamu alımlarına ilişkin her alanda tutarlı bir politika izlenmesini temin edecek ve uygulamayı yönlendirecek bir kurumun görevlendirilmesine yönelik birinci açılış kriterinin karşılanması kapsamında, Bakanlığımız koordinatör kurum olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, 10 Temmuz 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5917 sayılı Kanunla, 178 sayılı Maliye Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 10. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendi uyarınca, Bakanlığımız genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak, bu konudaki kanun tasarılarının hazırlanmasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak la görevlendirilmiştir. Söz konusu görevin tüm kamu idarelerine duyurmak amacıyla Sayın Bakanımız imzası ile 7/3/2011 tarihli ve 2792 sayılı yazı gönderilmiştir. Koordinatörlük görevinin etkin bir şekilde yürütülmesini teminen, 1 Ağustos 2010 tarih ve 6009 sayılı Kanun a istinaden, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde Kamu Alımları Koordinasyon Dairesi kurulmuştur. Kamu alımları alanında mevzuat uyumunun sağlanması ve gerekli idari kapasitenin oluşturulması konusunda atılacak adımları ve takvimi içeren kapsamlı bir Strateji Belgesi nin hazırlanmasına ilişkin ikinci açılış kriteri kapsamında, Aralık 2009 tarihinde taslağı hazırlanan Kamu Alımları Ulusal Strateji Belgesi, Ocak 2010 tarihinde Avrupa Komisyonu yetkilileri ile görüşülmüş olup, Komisyon görüşleri çerçevesinde ikinci taslak hazırlanmıştır. Mart 2010 tarihinde tekrar Komisyon un görüşlerine sunulan taslağın nihai hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Türk kamu alımları mevzuatının, ilgili AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi, AB mevzuatında yapılan değişikliklerin Türk mevzuatına aktarılması ve Topluluk mevzuatı ile uyumlu olmayan; ancak pek çok Kanun da yer alan ihale rejimine yönelik tüm istisnaların yürürlükten kaldırılmasını kapsayan üçüncü açılış kriterine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. AB de kamu alımları alanında meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve Bakanlığımızın kamu alımları alanındaki koordinatörlük rolünün etkin bir şekilde yürütülebilmesine yardımcı olması açısından, Avrupa Birliği mevzuatında yapılması öngörülen düzenlemelerin yılda 4 kez mutat olarak görüşüldüğü Avrupa Komisyonu Kamu Alımları Danışma Komitesi (Advisory Committee for Public Contracts) toplantılarına 2012 yılında da katılım sağlanmıştır. Ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Komitesi toplantıları takip edilmiştir. Diğer yandan, OECD-SIGMA yetkililerinin kamu alımları alanında gerçekleştirmekte oldukları tüm çalışma ziyaretleri Başkanlığımızca organize edilmektedir. Çalışma ziyaretleri kapsamında yapılan toplantıların öncesinde ve sonrasında gerekli koordinasyon ve bilgilendirme çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmektedir. Ayrıca, OECD-SIGMA çalışmalarına Başkanlığımızca aktif katılım ve katkı sağlanmaktadır yılında OECD-SIGMA ile Bakanlığımız işbirliğinde yürütülen Kamu Alımları Destek Projesi kapsamında kamu alımları alanında çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın ilgili birimlerinin yanı sıra, ilgili kurumların da katılım sağladığı söz konusu çalışmaların koordinasyonu Başkanlığımızca yapılmıştır. Fasıl 6: Şirketler Hukuku Şirketler Hukuku faslındaki tanıtıcı tarama toplantısı 18 Mayıs 2006, ayrıntılı tarama toplantısı ise 30 Haziran 2006 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. AB Dönem Başkanlığı bu fasılda bir adet açılış kriterini Türkiye'ye iletmiştir. Açılış kriteri çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan çalışmalar sonucunda bu fasıl altındaki müktesebat uyum ve uygulamasına yönelik olarak detaylı bir "Strateji Belgesi" hazırlanarak Komisyona sunulmuştur. Bunun üzerine, Şirketler Hukuku faslı, 17 Haziran 2008 tarihinde Brüksel de yapılan Türkiye-AB Hükümetlerarası Katılım Konferansı nda müzakereye açılmıştır. AB Ortak Müzakere Pozisyonu belgesinde, Ek Protokol ün uygulanmasına ilişkin kapanış kriterine ek olarak, 5 adet teknik kapanış kriteri belirtilmiştir. Söz konusu kapanış kriterleri, AB müktesebatına uyum amacıyla yeni Türk Ticaret Kanunu nun kabul edilmesi ve ilgili diğer düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte denetim standartları ve kurallarının belirlenmesinde kamusal gözetim altında bağımsız denetçilerin ve denetim şirketlerinin yetkilendirilmesinde yetkili tek üst organ olarak Türk Denetim Standartları Kurulu nun oluşturulmasıdır. 9

17 Bu bağlamda yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren kademeli olarak yürürlüğe girecektir. Ayrıca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2 Kasım 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup; Maliye Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir. Söz konusu gelişmeler ışığında Strateji Belgesi ve eklerinin güncellemeleri yapılmıştır. Öte yandan, Türkiye ile AB arasında belirlenen Pozitif Gündem kapsamında Şirketler Hukuku Faslı Çalışma Grubu toplantısı 19 Haziran 2012 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımız Şirketler Hukuku faslında AB müktesebatına uyum alanında yürütülen söz konusu çalışmalara düzenli olarak katılım sağlamakta ve Bakanlık içi koordinasyon görevini yürütmektedir. Fasıl 8: Rekabet Politikası Rekabet Politikası faslına ilişkin tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde sırasıyla 8-9 Kasım 2005 ve 1-2 Aralık 2005 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Avrupa Komisyonu, tarama sonu raporunda bu fasılda müzakerelerin açılması için altı adet açılış kriteri belirlemiştir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki katılım müzakereleri kapsamında Rekabet Politikası Faslı için belirlenen altı açılış kriterinden ilki olan Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) kapsamında devlet yardımlarının kapsamlı bir envanterinin sunularak, devlet yardımları alanında şeffaflığın temin edilmesi kriteri kapsamında söz konusu envantere esas teşkil etmek üzere Bakanlığımız görev alanı itibariyle doldurulan formlar Hazine Müsteşarlığı na iletilmiştir. Öte yandan, Türkiye ve AB arasındaki mevcut ikili anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla devlet yardımlarının onaylanması, devlet yardımları uygulamasının izlenmesi ve geri alınmasına ilişkin genel şartları ve kuralları belirleyen 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlemesi Hakkında Kanun 23 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile her bir devlet yardımı programının AB kuralları ile uyumunun incelenmesini gerçekleştirmekle görevli Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu oluşturulmuş ve Kurul üyelikleri için atamalar 29 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımız, söz konusu faslın açılış kriterlerini karşılamak amacıyla yapılan çalışma ve toplantılara düzenli olarak katılım sağlamakta ve Bakanlık içi koordinasyon görevini yürütmektedir. Fasıl 16: Vergilendirme Vergilendirme faslına ilişkin tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları Bakanlığımız koordinatörlüğünde 5-6 Haziran 2006 ve Temmuz 2006 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Vergilendirme faslında açılış kriterini oluşturan Eylem Planı mızın 15 Haziran 2009 tarihinde kabul edilmesinin ardından Ülkemiz Vergilendirme faslında Müzakere Pozisyon Belgesini sunmaya davet edilmiştir. Müzakere Pozisyon Belgemize ilişkin olarak Konsey de yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından, 30 Haziran 2009 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen Hükümetler Arası Konferansta düzenlenen bir törenle Vergilendirme Faslının resmi açılışı yapılmış ve dört adet kapanış kriteri tarafımıza iletilmiştir. Bu kriterlerin karşılanması amacıyla mevcut Eylem Planına dayalı olarak gelecek dönemde atılacak adımların çerçevesini çizen ve alkollü içeceklerin vergilendirilmesine ilişkin oransal farkları temel alan bir İzleme Tablosu hazırlanarak Komisyonun dikkatine sunulmuştur. Kapanış kriterlerinin karşılanması amacıyla Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Eylem Planı kapsamında; 7 Mayıs 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile ithal alkollü içeceklerin vergi tutarı ile yerli alkollü içeceklerin vergi tutarı arasındaki parite 1,32 ye düşürülmüştür. Diğer taraftan 1 Ocak 2013 tarih ve 10

18 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile de işlenmemiş tütün ürünleri üzerindeki Tütün Fonu %50 oranında düşürülerek, 1500 $/ton olarak belirlenmiştir. Fasıl 17: Ekonomik Ve Parasal Politika Ekonomi ve para politikası alanındaki müktesebat Üye Devletlerde Merkez Bankası'nın bağımsızlığını, kamu sektörünün Merkez Bankaları tarafından doğrudan finanse edilmemesini ve kamu sektörünün mali kurumlara imtiyazlı erişimini engelleyen kurallar içerir. Ekonomik ve Parasal Politika faslındaki tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları, sırasıyla 16 Şubat ve 23 Mart 2006 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. 9 Ekim 2006 tarihinde Komisyon un tarama sonrası raporu yayınlanmıştır. Tarama toplantılarının ardından, 24 Ocak 2007 tarihinde AB Daimi Temsilciler Komitesi, Türkiye yi Ekonomik ve Parasal Birlik faslında Müzakere Pozisyon Belgesi ni sunmaya davet etmiştir. Bu fasılda müzakerelerin başlaması için herhangi bir açılış kriteri öngörülmemiştir. Ülkemizin Müzakere Pozisyon Belgesi 2 Mart 2007 tarihinde AB Bakanlığında yapılan toplantıda nihai hale getirilmiş ve Komisyon a sunulmuştur. Bu fasılda müzakereler henüz başlamamıştır. Fasılla ilgili çalışmalar 4 No lu Alt Komite toplantıları kapsamında yürütülmeye devam edilmektedir. Bakanlık içi koordinasyon Başkanlığımız tarafından sağlanmaktadır. Fasıl 18: İstatistik İstatistik faslında tanıtıcı tarama toplantısı Haziran 2006, ayrıntılı tarama toplantısı ise Temmuz 2006 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Tarama toplantılarının ardından Komisyon tarafından sunulan raporda, faslın açılış kriteri olmaksızın müzakerelere açılması önerilmiştir. 26 Haziran 2007 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen Hükümetlerarası Konferans ta bu fasılda müzakerelerin açılmasına karar verilmiş ve üç adet kapanış kriteri belirlenmiştir. Ulusal hesap göstergelerinin ve bu alanda kullanılan metodolojinin ortaya konulması olarak ifade edilen kapanış kriteri temelinde, kamu hesaplarının derlenmesi amacıyla TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile 2008 yılında oluşturulan çalışma grubu, çalışmalarına devam etmektedir. Öte yandan, 9 Nisan 2012 tarihinde İstatistik faslında koordinatörlük görevini yürüten TÜİK başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve Bakanlığımız Birim temsilcileriyle birlikte AB Bakanlığı nda gerçekleştirilen Fasıl Bazlı İKUK toplantısına katılım sağlanmıştır. Türkiye ile AB arasında belirlenen Pozitif Gündem kapsamında İstatistik Faslı Çalışma Grubu toplantısı 12 Temmuz 2012 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımız İstatistik faslında AB müktesebatına uyum alanında yürütülen söz konusu çalışmalara düzenli olarak katılım sağlamakta ve Bakanlık içi koordinasyon görevini yürütmektedir. Fasıl 22: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslında Komisyon un tarama sonu raporunun resmi olarak yayımlanması beklenmektedir. Bu fasılda müzakereler henüz başlamamış olup, AB Konseyi nde görüşmeler devam etmektedir. Fasıl 23: Yargı ve Temel Haklar Yargı ve Temel Haklar faslına ilişkin tanıtıcı tarama toplantıları 7-8 Eylül 2006, ayrıntılı tarama toplantıları ise Ekim 2006 tarihleri arasında Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Söz konusu fasla ait tarama sonu raporu henüz açıklanmamıştır. Gerek söz konusu faslın çok geniş kapsamlı olması gerekse de faslın ehemniyeti açısından fasıl kapsamında beklenen olası açılış kriterlerine yönelik çalışmalar Avrupa Birliği Bakanlığı koordinatörlüğünde başlatılmıştır. Söz konusu fasıl kapsamında Bakanlığımız görev alanına giren 11

19 hususlarda Başkanlığımızca koordinasyon faaliyetleri yürütülmekte ve düzenlenen toplantı ve çalıştaylara katılım sağlanmaktadır. Fasıl 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslına ilişkin tanıtıcı tarama toplantıları Ocak 2006, ayrıntılı tarama toplantıları ise Şubat 2006 tarihleri arasında Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Tarama toplantılarının ardından 6 Haziran 2006 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından bir tarama sonu raporu hazırlanarak tarafımıza iletilmiştir. Bu fasıldaki çalışmaların daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla 2007 yılı içerisinde, Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde ve ilgili kurumların katılımıyla çalışma grupları oluşturulmuş olup, bu gruplarda söz konusu fasılla ilgili olası açılış kriterlerini karşılamak amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Fasıl 32: Mali Kontrol Mali Kontrol faslındaki tanıtıcı tarama toplantısı 18 Mayıs 2006, ayrıntılı tarama toplantısı ise 30 Haziran 2006 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Tarama toplantılarının ardından Komisyon tarafından sunulan raporda, faslın açılış kriteri olmaksızın müzakerelere açılması önerilmiştir. Mali Kontrol faslında 26 Haziran 2007 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen Hükümetler Arası Konferans ta müzakerelerin açılmasına karar verilmiş olup, müzakerelerin tamamlanması için yedi adet kapanış kriterinin karşılanması gerekmektedir. Söz konusu kapanış kriterlerinden birisi olan Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Politika Belgesi nin ve ilgili Eylem Planı nın güncellenmesi ve gerekli mevzuat değişikliklerinin tamamlanarak etkin bir şekilde uygulanması, doğrudan Bakanlığımız görev alanına girmektedir. Söz konusu kriterin karşılanması amacıyla Başkanlığımız koordinasyonunda 2012 yılında gerçekleştirilen çalışma ve faaliyetler aşağıda sunulmaktadır. Mali Kontrol Faslı kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda faslın teknik kapanış kriterlerine yönelik gelişmelerin değerlendirilmesi ve yapılması gereken çalışmaların tespiti amacıyla 2012 yılında Ocak, Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilen Fasıl Bazlı İKUK toplantılarına katılım sağlanmış ve Bakanlık içinde ilgili Birimler arasında gerekli koordinasyon çalışmaları yürütülmüştür. Faslın KİMK Politika Belgesi ile ilgili kapanış kriterinin karşılanmasına yönelik olarak Başkanlığımız koordinasyonunda, başta Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili Birimlerimizin katılımlarıyla Nisan ayı içerisinde düzenlenen bir dizi toplantı neticesinde KİMK Politika Belgesi kapsamlı olarak güncellenmiş ve ilgili kurumların da görüşleri çerçevesinde teknik düzeyde yeni bir Politika Belgesi taslağı oluşturulmuştur. Müzakerelere yeni bir ivme kazandırmak amacıyla Avrupa Komisyonu ile başlatılan Pozitif Gündem çerçevesinde Mali Kontrol faslında bir Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu ilk toplantısını 20 Haziran 2012 tarihinde Brüksel de gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplantıya katılan Ülkemiz heyetinde Bakanlığımızı temsilen Başkanlığımız yetkilileri de yer almıştır. Anılan toplantıda kapanış kriterlerinin karşılanmasında kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi verilmiş ve Türk tarafınca netleştirilmesi istenilen hususlar Komisyon a iletilmiştir. Bakanlığımız ise hazırlanan yeni KİMK Politika Belgesi taslağına ilişkin bir sunum gerçekleştirmiş ve Komisyon yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunmuştur. Ayrıca Başkanlığımızın da çalışmalarında yer aldığı Politika Belgesi taslağı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda değişiklik öngören kanun taslağı, görüş ve değerlendirmeleri alınmak üzere Komisyon ile paylaşılmıştır. Politika Belgesi taslağına ilişkin Komisyon görüşü tarafımıza resmi bir mektup ile iletilmiştir. Taslağın nihai hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Politika Belgesi nin Bakanlar Kurulu kararı olarak kabul edilmesi beklenmektedir. Diğer yandan, OECD-SIGMA ile Bakanlığımız arasında yürütülen çalışmaların ve Mali Kontrol faslının birinci kapanış kriteri kapsamına giren diğer faaliyetlerin Bakanlık içi koordinasyon ve bilgilendirme çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmekte, söz konusu çalışmalara Başkanlığımızca aktif katılım ve 12

20 katkı sağlanmaktadır. Bu kapsamda, OECD-SIGMA yetkilileri 2012 yılı İlerleme Raporuna katkı sağlamak amacıyla Ocak ayı içerisinde Kamu Harcama Yönetimi ve Kamu İç Mali Kontrol alanında ülkemize iki ayrı çalışma ziyareti gerçekleştirmişlerdir. Ek olarak, SIGMA programının stratejik/ara değerlendirmesine ilişkin Mart, SIGMA ile önümüzdeki dönem işbirliği alanlarının belirlenmesine yönelik olarak da Nisan ayı içerisinde iki ayrı ziyaret gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyaretlerin Bakanlık içi koordinasyonu Başkanlığımızca yürütülmüş ve ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelere Başkanlığımızca katılım sağlanmıştır. Ayrıca, Avrupa Komisyonu na sunulan KİMK Politika Belgesi taslağı, görüş ve değerlendirmelerini almak üzere OECD-SIGMA ile de paylaşılmıştır. Konuya ilişkin Ekim ayı içerisinde Ankara da gerçekleştirilen toplantının koordinasyon çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmüş olup toplantıya katılım sağlanmıştır. Belirtilen bu hususların yanı sıra, 2012 yılında OECD-SIGMA yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde 3. Bölgesel KİMK Konferansının Bakanlığımız ve OECD-SIGMA işbirliğinde 2013 yılı Haziran ayı içerisinde Ankara da düzenlenmesine karar verilmiştir. Konferansa yönelik çalışmaların koordinasyonu Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile yakın temas halinde Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, konuya ilişkin olarak Kasım ayında Paris te düzenlenen birinci çalışma grubu toplantısına katılım ve katkı sağlanmıştır. Fasıl 33: Mali ve Bütçesel Hükümler 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler faslında tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantılarının ardından Komisyon tarafından Tarama Sonu Raporu hazırlanmış ve söz konusu rapora ilişkin ülkemiz görüşleri Komisyon a iletilmiştir. Tarama Sonu Raporunun nihai halinin resmi olarak yayımlanması beklenmektedir. Bu fasılda müzakereler henüz başlamamıştır. Bununla birlikte Faslı doğrudan ilgilendiren Mali Kontrol, Vergilendirme, İstatistik ve Gümrük Birliği Fasıllarındaki uyum çalışmaları 2012 yılı boyunca devam etmiştir. Mali ve Bütçesel Hükümler faslı kapsamındaki müktesebat, AB bütçesine sağlanacak fonlar için gerekli mali kaynaklara (öz kaynaklar) ilişkin kuralları kapsamaktadır. Söz konusu öz kaynaklar gümrük vergileri ve şeker vergilerinden elde edilen geleneksel öz kaynaklar, istatistiki yöntemlerle hesaplanmakta olan KDV kaynağı ve Üye Devletlerin GSMH lerinin büyüklüğüne bağlı olarak değişen oranlarda tahsil edilen GSMH kaynağından oluşmaktadır. Mali ve Bütçesel Hükümler Faslı kapsamındaki uyum çalışmalarının tam üyelikten hemen önce yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, AB bütçesinin gelirlerini oluşturan öz kaynaklar konusunda güçlü koordinasyon yapıları ve uygulama kurallarının zamanı geldiğinde oluşturulması beklenmektedir Fiscalis Programının Koordinasyonu Avrupa Birliği nin vergilendirme alanındaki Fiscalis Programına Ülkemiz 2003 yılından bu yana katılım sağlamaktadır yılından itibaren, 1 Ocak Aralık 2013 dönemini kapsayan ve önceki programın devamı niteliğinde olan Fiscalis 2013 Programı başlatılmıştır. Ülkemiz aynı koşullarla söz konusu programa da katılım sağlamakta ve Programın koordinasyonu Başkanlığımızca yürütülmektedir. Fiscalis Programı kapsamında düzenlenen faaliyetlere ülkemizin katılımına ilişkin koordinasyon, bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri ile yıllık faaliyet raporu, yıllık çalışma ziyaretleri raporu ve yıllık mali raporun hazırlanıp Avrupa Komisyonu'na iletilmesi işlemleri Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Program bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli seminer, çalışma ziyareti, çalıştay, proje grubu, koordinasyon toplantısı ve benzer diğer faaliyetlere Bakanlığımız ilgili Birimlerinin personelinin katılımı sağlanmakta ve bu şekilde AB nin vergilendirme alanındaki mevzuatı ve diğer katılımcı ülkelerin uygulamaları hakkında bilgi birikimi oluşturulmaktadır yılı içerisinde Fiscalis Programı çerçevesinde 4 seminer, 28 çalışma ziyareti, 7 çalıştay ve 5 koordinasyon toplantısı ve benzeri diğer faaliyetlere Bakanlığımızdan toplam 55 temsilci katılım sağlamıştır. 13

21 Grafik 7: Bakanlığımızın Fiscalis Etkinliklerine Katılımı Seminer Çalışma Ziyareti Çalıştay Koordinasyon Toplantısı Faaliyet Sayısı Katılımcı Sayısı Bakanlığın Uluslararası İlişkilerinin Koordinasyonu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı nın Birleşmiş Milletler, OECD, OECD- SIGMA, Avrupa Konseyi, Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam Kalkınma Örgütü, G-20 gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve Bakanlık birimleri ile gerekli koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Ayrıca bu kuruluşlar tarafından yayınlanan Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin raporların, üst makamları ve ilgili Birimlerimizi bilgilendirme amaçlı takibi yapılmaktadır. Bakanlığımızı ziyaret eden heyetlerle ilgili olarak organizasyon, koordinasyon ve üst düzey yöneticileri bilgilendirme çalışmaları sürdürülmektedir. Diğer yandan, Sayın Bakanın yurtdışı yazışmaları yapılmakta ve Sayın Bakan tarafından katılım sağlanan ikili ve çok taraflı uluslararası toplantılara ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Bu çerçevede 2012 yılı içerisinde Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalar şunlardır: 1- OECD: OECD bünyesinde yer alan komitelerin çalışmalarına ülkemizin katılımı konusundaki strateji ve planlara Bakanlığımızca katkı sağlanmakta ve Bakanlığımızın görev alanına giren konularda OECD tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlanmaktadır. OECD tarafından Türkiye ekonomisine ilişkin olarak yayınlanan raporlar Başkanlığımızca takip edilmekte ve ülke görüşünün oluşturulmasına katkıda bulunulmaktadır. OECD bünyesinde düzenlenen toplantıların koordinasyonu ve Bakanlık içerisindeki koordinasyon hizmetleri Başkanlığımız tarafından sağlanmaktadır. 2- OECD-SIGMA: OECD ve Avrupa Birliği nin ortak bir girişimi olan SIGMA Programı çerçevesinde her yıl düzenli olarak raporlar yayınlanmaktadır. Bu raporlarda kamu iç mali kontrolü, kamu alımları sistemi, kamu personel sistemi, kamu harcama yönetimi ve yolsuzluk konularında Türkiye deki mevcut sistemin analizi ve yıllık bazda ilerlemeler ele alınmaktadır. OECD-SIGMA ve Maliye Bakanlığı arasındaki her türlü işbirliği (mevzuat hazırlık çalışmaları, konferans, seminer ve eğitimler, raporlar ve yıllık çalışma programlarının oluşturulması) Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir. 3- Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantıları Ülkemizin bazı ülkeler ile imzaladığı ticari, ekonomik ve sınai işbirliği anlaşmalarının öngörmüş olduğu ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı bir platformdur. Sayın Bakanımızın eşbaşkanlıklarında Sri Lanka, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Kuveyt ile gerçekleştirilen KEK toplantılarına ilişkin hazırlık çalışmaları Özel Kalem Müdürlüğü ile yakın temas halinde Başkanlığımızca yürütülmektedir. 4- Dünya Bankası ve IMF ile ilişkilerimiz çerçevesinde, bu kuruluşlar tarafından Türkiye ekonomisine ilişkin olarak yayınlanan raporlar ve taslak mevzuatlara ilişkin bu kuruluşların görüşleri takip edilmekte, gerek Bakanlık birimleri gerekse üst düzey yöneticiler raporlar hakkında bilgilendirilmektedir. 14

22 5- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Maliye ve Ekonomi Bakanları Toplantıları ile diğer toplantıların Bakanlık içerisinde koordinasyon ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve sekretarya hizmetleri sağlanmaktadır. Diğer taraftan Teşkilat ın hazırlamış olduğu yıllık düzenli raporlar ve Bakanlığımız görev alanına giren faaliyetler Başkanlığımızca takip edilmektedir. 6- Ülkemizin kurucu üyelerinden biri olduğu Avrupa Konseyi ne ilişkin çalışmalar çerçevesinde, düzenli olarak gerçekleştirilen ve Bakanlığımız üst düzey yetkilileri tarafından katılım sağlananan ve Ülkemizin Bakanlığımız tarafından temsil edildiği Avrupa Konseyi Bütçe Komitesi Toplantıları nda Bakanlık içerisindeki koordinasyon hizmetleri yerine getirilmektedir. 7- G-20 çalışmalarına ilişkin olarak, Bakanlık birimleri arasında koordinasyon çalışmaları sürdürülmekte ve G-20 başkanlığı görevini üstlenen ülke temsilcileri ile temas sağlanmaktadır. G-20 kapsamında küresel finansal krizle mücadele alanında çeşitli çalışma grupları oluşturulmuştur. Bakanlığımız, görev alanı kapsamında yer alan Uluslararası İşbirliğinin ve Finansal Piyasaların Bütünlüğünün Artırılması ve Dünya Bankası ve Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının Yeniden Yapılandırılması çalışma gruplarının faaliyetlerine katkı sağlanmaktadır. Söz konusu çalışmaların koordinasyonu Başkanlığımızca yürütülmektedir. 8- Bakanlığımız ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan Avrasya Ülkelerine Yönelik Maliye Alanında Teknik Yardım ve İşbirliği Protokolü çerçevesinde, söz konusu bölge ülkelerine yönelik faaliyetlerin, projelerin planlanması, eğitim programları, seminer, sempozyumlar düzenlenmesi ve bu ülkelere danışmanlık hizmeti sunulması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Başkanlığımız söz konusu faaliyetlerin hazırlık, koordinasyon ve bilgilendirme çalışmalarını yürütmektedir. 9- Bakanlığımız, Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında yürütülen uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde ülkemiz heyetinde yer almakta ve anılan müzakerelerde mali mekanizma ve finansman konularını takip etmektedir. Bakanlığımız ayrıca, ulusal düzeyde ülkemizin iklim değişikliği konusundaki pozisyonu, stratejisi ve politikalarının belirlendiği başta İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu toplantıları olmak üzere çeşitli iklim değişikliği toplantılarına katılım sağlamaktadır. Tüm bu toplantıların hazırlık, koordinasyon ve bilgilendirme çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmektedir. 10- Dünya Ticaret Örgütü: G20 ülkelerinin özellikle küresel mali krizden sonra maliye ve ticaret politikalarına ilişkin aldıkları önlemler ve bu önlemlere yönelik üstlendikleri tedbirler ile ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Daimi Temsilciliği ve Bakanlığımız arasında yürütülen çalışmalarda Başkanlığımız koordinasyon görevini yürütmekte ve çalışmalara katkıda bulunmaktadır. Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kapsamında Bakanlığımızca organize edilen veya katılım sağlanan toplantıların listesi, kuruluşlar bazında sıralanmış olarak aşağıda yer almaktadır: OECD-SIGMA yetkilileri, 2012 yılı İlerleme Raporu nda kullanılmak üzere, idari sistemin mevcut durumu ile ilgili olarak güncelleştirilmiş bir değerlendirme raporu hazırlamak amacıyla Kamu Harcama Yönetimi alanında Ocak 2012, Kamu İç Mali Kontrol alanında Ocak 2012, Kamu Alımları alanında ise 27 Şubat 2012 tarihlerinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu ziyaretlerin Bakanlığımız içerisindeki koordinasyonu Başkanlığımız tarafından sağlanmış ve ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelere Başkanlığımızca katılım sağlanmıştır. Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü nün SIGMA Programı nın yönetişim ve yönetiminin geliştirilmesine yönelik Stratejik/Ara Destek Değerlendirmesini yürütmek ve bu çerçevede yılları arasında yürütülen projelere yönelik olarak SIGMA tarafından sağlanan desteğin uygunluğunu, etkililiğini, etkinliliğini ve sürdürülebilirliğini gözden geçirmek ve değerlendirmek amacıyla görevlendirdiği bağımsız değerlendiriciler, 8 Mart 2012 tarihinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaretin Bakanlığımız içerisindeki koordinasyonu Başkanlığımız tarafından yürütülmüş ve ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmeye Başkanlığımızca katılım sağlanmıştır. 15

23 OECD-SIGMA dan aralarında SIGMA Programı Başkanının da bulunduğu iki kişilik bir heyet, 04 Nisan 2012 tarihinde Bakanlığımıza bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Ülkemizde son yıllarda gerçekleştirilen SIGMA projelerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi, kısa ve orta vadede işbirliğine açık alanların belirlenmesi ve AB kaynaklı diğer kurumsal yapılanma araçlarıyla girişilebilecek ortak çalışmaların saptanması amacıyla gerçekleştirilen çalışma ziyaretine ilişkin Bakanlık içi koordinasyon ve diğer hazırlık çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmüş ve toplantıya katılım sağlanmıştır. OECD-SIGMA yetkilileri Türkiye de düzenlenmesi planlanan 3. Bölgesel KİMK Konferansı ile ülkemizin Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğu güncellenmiş Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Politika Belgesi ne ilişkin istişarelerde bulunmak ve bundan sonraki dönemde gündeme gelmesi muhtemel işbirliği alanlarında Bakanlığımız yetkililerinin görüşlerini almak amacıyla 10 Ekim 2012 tarihinde Bakanlığımıza bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Söz konusu ziyaret çerçevesinde düzenlenen toplantıya Başkanlığımızca katılım sağlanmıştır. OECD-SIGMA ile Bakanlığımız işbirliğinde 2013 yılı Haziran ayında Türkiye de düzenlenmesi planlanan 3. Bölgesel KİMK Konferansına ilişkin Kasım 2012 tarihlerinde Paris te gerçekleştirilen ilk hazırlık toplantısına Başkanlığımız tarafından katılım sağlanmıştır. Şubat 2012 tarihinde başlatılan OECD-SIGMA Kamu Alımları Teknik Destek Projesi çerçevesinde Bakanlığımız Toplantı Salonu nda; 10 Mayıs 2012 tarihinde AB de eşik altı alımlar çalıştayı, Haziran 2012 tarihlerinde AB de şikayet inceleme sistemi, çerçeve anlaşmalar, e-ihale uygulamaları ve merkezi satın alma konularının ele alındığı iki çalıştay ve Aralık 2012 tarihlerinde Avrupa Birliği nde Yeterlik Kuralları ve Ülke Uygulamaları çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylara ilişkin hazırlık ve koordinasyon çalışmaları Başkanlığımızca yapılmıştır Mayıs 2012 tarihlerinde, Almanya nın Bonn kentinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ve Kyoto Protokolü kapsamında yürütülen iklim değişikliği müzakere oturumlarına katılım sağlanmıştır. 18 Temmuz 2012 ve 31 Ekim 2012 tarihlerinde Cenevre de gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Komitesi Toplantılarına katılım sağlanmıştır. Ayrıca, 2012 yılında, Başkanlığımızca organize edilen ikili ve çok taraflı heyet ziyaretlerinin ve Bakanlar düzeyinde katılım sağlanan uluslararası toplantıların listesi aşağıda yer almaktadır: Vietnam Kamu Varlık Yönetimi Genel Müdürü Pham Dinh Cuong başkanlığındaki Vietnam heyeti, kamu varlık yönetimi hususunda ülkemizin tecrübelerinden faydalanmak amacıyla Şubat 2012 tarihlerinde Bakanlığımıza bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Söz konusu ziyaret kapsamında yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır. Kırgızistan Ekonomi ve Tekelleşmeye Karşı Siyaset Bakan Yardımcısı Sancar MUKANBETOV başkanlığındaki Kırgız heyeti ile Müsteşar Yardımcımız Sayın Genç Osman YARAŞLI başkanlığındaki Bakanlığımız heyeti arasında 23 Şubat 2012 tarihinde Bakanlık Toplantı Salonu nda bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya ilişkin eşgüdüm çalışmaları Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmiş ve toplantıya katılım sağlanmıştır. Bangladeş Maliye Bakanlığı Ekonomik İlişkiler Bölümü nden bir heyet 29 Mart 2012 tarihinde Bakanlığımıza bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Başkanlığımızca koordine edilen bu ziyaret kapsamında söz konusu heyete proje hazırlama, proje yönetimi ve finansal yönetim gibi alanlarda Bakanlığımız çalışmaları hakkında teknik düzeyde bilgi verilmiş ve Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından yürütülen projelere ilişkin sunumlar yapılmıştır. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın himayelerinde ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK in ev sahipliğinde Al-İktissad Wal-Aamal Grubu tarafından Haziran 2012 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilen 7. Türk-Arap Ekonomi Forumu na ilişkin eşgüdüm çalışmaları yürütülmüştür. 16

24 Tanzanya Cumhuriyeti Heyetinin ülkemizi ziyareti kapsamında 09 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilen Maliye Bakanlığı ziyaretine Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa COŞKUN başkanlık etmiştir. Endonezya Heyetinin ülkemizi ziyareti kapsamında 9 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirilen Maliye Bakanlığı ziyaretine AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sayın Hakan KARABACAK başkanlık etmiştir. 28 Ağustos 2012 tarihinde The Campaign For Tobacco Free Kids (Bloomberg girişiminin tütün ürünlerinin kullanımını azaltma konusundaki faaliyeti) kapsamında Rus gazetecilerden oluşan bir heyet, ülkemizde son yıllarda gerçekleştirilen tütün kontrol çalışmaları ve özellikle de vergilendirme politikaları ile yürütülmekte olan sigara kullanımı ile mücadele çalışmalarını yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi nin işbirliği ile Bakanlığımıza bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Japonya Uluslararası Dostluk Değişim Konseyi Üyelerinin Türkiye ziyareti çerçevesinde 1 Kasım 2012 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Sayın Genç Osman YARAŞLI başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. Toplantıda Başkanlığımız tarafından Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm ve Yatırımcılara Sağlanan Avantajlar başlıklı bir sunum yapılmıştır Danışmanlık Sayın Bakanın katılım sağladığı ulusal ve uluslararası toplantılar ile zirvelere ilişkin hazırlık çalışmaları, Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede toplantılara ilişkin ülke raporları ve brifing dosyaları hazırlanmaktadır. Üst düzey yöneticiler, AB ye uyum süreci ve dış ekonomik ilişkiler alanındaki gelişmeler hakkında sürekli olarak bilgilendirilmekte, yöneticilerin AB ye ilişkin konularda katılım sağladıkları ulusal ve uluslararası toplantılara ilişkin hazırlıklar yürütülmekte ve brifing dosyaları hazırlanmaktadır Projeler Türkiye- AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre-accession Assistance) ile genişleme sürecindeki ülkelerin gerçekleştirdikleri reformlara mali ve teknik destek sağlamaktadır. Bu destekler ile ülkelerin siyasi ve ekonomik reformları yapmaları kolaylaştırılmakta ve bu ülkeler üyeliğin berberinde getireceği yükümlülüklere hazırlanmaktadır dönemi için toplam 11,5 milyar Avroluk IPA bütçesinden Arnavutluk, Bosna ve Herseki Hırvatistan, Makedonya, İzlanda, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye yararlanmaktadır. IPA mali yardımları I. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, II. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği, III. Bölgesel Kalkınma, IV. İnsan Kaynaklarını Geliştirme, V. Kırsal kalkınma. olmak üzere beş bileşen altında kullandırılmaktadır. Türkiye nin AB fonlarından daha etkin faydalanabilmesi için IPA Çerçeve Anlaşması nda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 2011/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan merkezi olmayan uygulama sistemi çerçevesinde Başkanlığımız, Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım sağlamaktadır. Bu kurul, mali işbirliği sürecinin genel işleyişine yönelik faaliyetleri koordine etmekte, izlemekte ve değerlendirmektedir. 17

25 Geçiş Dönemi ve Kurumsal Yapılanma Komitesi toplantılarına katılım sağlamaktadır. Söz konusu Komite, IPA I. Bileşeni kapsamında kullanılacak kaynaklara ilişkin öncelikleri belirlemekte, hazırlık aşamasından başlamak üzere, programlama belgelerini değerlendirmekte ve varsa değişiklik önerilerinde bulunmaktadır. Bu toplantılar Başkanlığın, IPA kapsamında sağlanacak mali yardımların aktarılacağı proje tekliflerinin değerlendirilmesi, karara bağlanması ve proje hazırlama sürecinin yönlendirilmesi süreçlerine katılım sağlamasına imkan tanımaktadır. Katılım Öncesi Yardım İzleme Komitesinin ve Sektörel İzleme Komitelerinin toplantılarına katılım sağlamaktadır. Böylece IPA kapsamında sağlanan mali yardımların farklı IPA bileşenleri altında kullanımı izlenmektedir TAIEX Temas Noktaları Aracılığıyla Bakanlığımız Teknik Destek Başvuruları Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX), Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı Kurumsal Yapılanma Biriminin bir teknik yardım ve bilgi değişimi enstrümanı işlevini görmekte olup; amacı destek kapsamındaki ülkelere genel AB politika hedefleri çerçevesinde AB mevzuatına yakınlaştırma ile uygulama alanında destek sağlamaktır. Bu çerçevede TAIEX, destek kapsamında yer alan ülkelerde görev yapan kamu çalışanlarına çalışma ziyareti, uzman talebi ve çalışma toplantısı şeklinde kısa süreli teknik destek imkanı sunmaktadır. Türkiye, Ekim 2001 tarihinden itibaren TAIEX imkânlarından resmen yararlanmaya başlamış ve 2002 yılında TAIEX Bütçesine katılmıştır. TAIEX teknik destek başvuru formlarının gerektiği gibi doldurulabilmesi amacıyla Bakanlığımız için TAIEX temas noktaları belirlenmiştir. TAIEX kapsamında sunulan hizmetlerden daha etkin şekilde faydalanılması ve mevcut koordinasyon mekanizmasının işlerliğinin arttırılması amacıyla TAIEX Başvurularının elektronik ortamda alınmasını, değerlendirilmesini ve izlenmesini sağlayan bir veritabanı geliştirilmiştir. Başvurular anılan veri tabanı üzerinden kurumlarda belirlenen TAIEX temas noktası ve Avrupa Birliği Bakanlığı aracılığıyla yapılmaktadır. Şubat 2011 döneminde Avrupa Birliği Bakanlığı nda TAIEX veri tabanına ilişkin tanıtım ve eğitim toplantılarına katılım sağlanmıştır. Bakanlığımızın TAIEX hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesi amacıyla 18 Aralık 2012 tarihinde TAIEX veri tabanı hakkında Bakanlığımız Birim temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirilmiştir yılı içerisinde Bakanlığımız tarafından TAIEX Ofisi nden doğrudan destek alınmamıştır dönemlerinde alınan toplam TAIEX teknik destek hizmetlerinin dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Grafik 8: Maliye Bakanlığının Aldığı TAIEX Teknik Destek Hizmetlerinin Dağılımı Çalışma Toplantısı Uzman Talebi Çalışma Ziyareti 18

26 Hollanda ile İkili İşbirliği MATRA/ G2G.NL Programları Hollanda Hükümeti nin AB ye aday ülkelere yardımcı olmak amacıyla yürüttüğü MATRA ve G2G.NL Programları nın ilgili yıl bütçesinden desteklenecek proje tekliflerinin belirlenmesi ile Hollanda Hükümeti ile ikili işbirliği kapsamında sürdürülen MATRA PATROL Katılım Öncesi Hukukun Üstünlüğü Eğitimi ne (MATRA Pre-Accession Training on Rule of Law) ilişkin Bakanlık içi koordinasyon Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. MATRA 2006 Programı kapsamında üç, MATRA ve G2G.NL 2007 Programları kapsamında üç, MATRA ve G2G.NL 2008 Programları kapsamında iki, 2009 Programları kapsamında dört, 2010 Programları kapsamında dört ve 2011 Programları kapsamında toplam üç ayrı proje teklif belgesi incelenerek Avrupa Birliği Bakanlığı na iletilmiş, sonrasında gerekli koordinasyon çalışmaları yürütülmüştür. Bununla birlikte, 2012 yılı içerisinde MATRA Programı kapsamında AB Bakanlığı nın Bakanlığımızdan herhangi bir proje teklifi talebi olmamıştır Eğitim Başkanlık AB ve Uluslararası İlişkiler alanında sertifika programlarının koordinasyonu görevini yürütmektedir. Bu çerçevede, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından yılda iki kez düzenlenen AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim ve Uzmanlık Eğitimi programları, Jean Monnet Sosyal Politika Modülü ile AB Müzakere ve İletişim Teknikleri programı hakkında Bakanlık Birimlerine duyuru yapılmakta ve katılım sağlanmasına ilişkin çalışmalar Başkanlıkça yürütülmektedir yılı içerisinde 4 Bakanlık personeli AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitimi, 2 Bakanlık personeli de Uzmanlık Eğitimi programına katılım sağlamıştır. Grafik 9: Maliye Bakanlığı Personelinin ATAUM Eğitimlerine Katılım Durumu Temel Eğitim Uzmanlık Eğitimi Jean Monnet Sosyal Politika Modülü AB Müzakere ve İletişim Teknikleri 5.5. Yayınlar Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Aylık Bülteni Başkanlığımızın 2007 yılı Şubat ayından bu yana her ay yayınladığı ve uluslararası ilişkiler, ekonomi, Avrupa Birliği, ekonomik bütünleşme, kalkınma, küresel sorunlar gibi konulara ilişkin değerlendirmelere yer veren e-bülten i 2012 yılı Ocak-Haziran sayıları ile okuyucularıyla buluşmuştur. Yıl içerisinde elektronik olarak dağıtımı yapılan bülten sayılarının toplu olarak basımının yapılması ve kitap olarak paydaşlara (kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları) dağıtılması çerçevesinde, 2011 yılı içerisinde yayımlanan tüm bülten sayıları (12 sayı, toplam 650 adet olmak üzere) 2012 yılı başında kitap haline getirilerek AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Bülteni adı altında ilgili tüm taraflara basılı olarak iletilmiştir. 19

27 Küresel Ekonomik Gelişmeler Raporu Başkanlığımızda 2012 Eylül ayından bu yana uluslararası kuruluşların internet sayfalarından ve belli başlı yabancı haber kaynaklarından yararlanılarak haftalık Küresel Ekonomik Gelişmeler Raporu hazırlanmakta ve raporun elektronik olarak dağıtımı yapılmaktadır. Bu Rapor ekonomik ve mali konularda dünyada yaşanan gelişmeleri satır başlarıyla ele almakta ve ekonomik verilerle bir haftanın küresel ekonomik görünümünü özetlemektedir. Bu çerçevede 2012 yılı içerisinde 11 adet Rapor hazırlanarak elektronik dağıtımı yapılmıştır. 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kapsamında Başkanlığımızca Yürütülen Çalışmalar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun iç kontrole ilişkin hükümleri ve Bakanlık Makamının 29/04/2010 tarihli ve 10 No lu onayı ile yürürlüğe konulan Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde, Başkanlığımızda kamu kaynaklarının etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik ilkeleri doğrultusunda kullanımına imkan verecek bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar 2012 yılında hız kazanarak devam etmiştir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmaktadır. Kontrol Ortamı standartlarına uyum kapsamında; İlk defa Ocak 2011 döneminde hazırlanarak tüm personele tebliğ edilen ABDİD Görev Tanım Rehberleri 2012 yılının başında yeniden belirlenen fonksiyonel görev dağılımına uygun olarak Ocak 2012 de güncellenmiş ve Daire Başkanı tarafından imzalanan yazı ile tüm personele tebliğ edilmiştir. (KOS 2.3) AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın 178 Sayılı KHK çerçevesinde yerine getirmekte koordinasyon, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile diğer görevlere ilişkin İşlem Süreçleri Nisan 2012 döneminde hazırlanmıştır. Tüm süreçlerin yer aldığı Birim Süreç Envanteri Mayıs 2012 döneminde ortak paylaşım platformu aracılığıyla Başkanlık personeline bildirilmiştir. (KOS 1.6) İşlem süreci modellerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan Hassas Görev Belirleme Broşüründe yer alan hususlar dikkate alınmak suretiyle Başkanlığın hassas görevleri tanımlanmış ve Haziran 2012 döneminde personele duyurulmuştur. (KOS 2.6) 11 Mart 2011 tarihinde onaylanarak Daire Başkanının imzası ile personele bildirilen AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları hakkında 2011/1 sayılı Yönerge, 2012 yılı için 25 Ocak 2012 tarihinde, 2013 yılı için ise Aralık 2012 döneminde güncellenmiş ve Başkanlığın intranet sistemi üzerinden personele bildirilmiştir. (KOS 2.7) 2011 Yılı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Operasyonel Planı, 2013 yılı için belirlenen yeni operasyonel hedefler ve görev dağılımı çerçevesinde Aralık 2012 döneminde güncellenerek Başkanlığın ortak paylaşım platformu aracılığıyla personele bildirilmiştir. (KOS 2.7) Risk Değerlendirme standartlarına uyum kapsamında; Başkanlık faaliyetlerinin üç aylık dönemler itibariyle izlenebilmesi amacıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve Aralık 2012 tarihlerinde İzleme ve Değerlendirme Raporları hazırlanmıştır. (RDS 5.4) Başkanlığın yürütmekte olduğu faaliyetlerine yönelik riskler Eylül 2012 döneminde belirlenmiş ve Daire Başkanının onayı ile SGB.net sistemine kaydedilerek Birim Risk Kayıtları oluşturulmuştur. (RDS 6.1) Başkanlık tarafından belirlenen risklerin, olasılıkları ve etkileri dikkate alınarak analiz edilmesine imkan veren Risk Değerlendirme Tablosu Eylül 2012 döneminde oluşturulmuştur. (RDS 6.2) Başkanlığın Aralık 2012 döneminde hazırlanan 2013 yılı Operasyonel Planı, Birim Özel Hedefler Dökümanını içerecek biçimde hazırlanmıştır. Operasyonel Plan Başkanlığın intranet sistemi üzerinden tüm personelle paylaşılmıştır. (RDS 5.5) 20

28 Kontrol Faaliyetleri standartlarına uyum çerçevesinde; Başkanlığın önemli faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerini kapsayan yazılı prosedürler belirlenmesi çerçevesinde ABDİD İşlem Yönergeleri Temmuz 2012 döneminde hazırlanmıştır. (KFS 8.1) Bilgi ve İletişim standartlarına uyum kapsamında; Başkanlığın görev alanı çerçevesinde hazırlanan belge ve raporlar ile meydana gelen değişikliklere ilişkin güncellemeler Başkanlığın internet sayfasına düzenli olarak yansıtılmıştır. (BİS 13.3) Başkanlıkta görev yapmakta olan personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmeleri amacıyla ABDİD Yönergesi uyarınca periyodik olarak düzenlenmesi öngörülen Birim İçi Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları 16 Mart, 9 Nisan, 3 Mayıs, 29 Haziran, 27 Temmuz, 21 Eylül, 11 Ekim, 14 Kasım ve 17 Aralık tarihlerinde ihtiyaca göre gerçekleştirilmiş ve toplantılar sonrasında hazırlanan Toplantı Tutanakları evrak kayıt sistemine alınmıştır. (BİS 13.7) İç Denetim Raporları 2012 yılı İç Denetim Programı kapsamında yılları Birim Faaliyet Raporlarının Hesapverebilirlik ve Saydamlık İlkeleri Bakımında Değerlendirilmesi konusunda Başkanlığımızda yürütülen incelemeler sonucunda hazırlanan 29 Haziran 2012 tarihli ve /6 sayılı İç Denetim Raporunda, Başkanlığımızca üretilen raporların usulüne uygun olduğu değerlendirilmektedir. D. Diğer Hususlar Başkanlığımızın yürütmekte olduğu faaliyetler çerçevesinde döneminde yıllar itibariyle gelen giden evrak sayısı aşağıdaki grafikte yer almaktadır. Grafik 10: Gelen/Giden Evrak Sayısı Gelen Evrak Giden Evrak 21

29 II AMAÇ VE HEDEFLER A. Başkanlığın Amaç ve Hedefleri Maliye Bakanlığının 2008 yılında revize ederek kamuoyuna duyurduğu Stratejik Planında yer alan stratejik amaçları çerçevesinde Başkanlığın hizmet ettiği stratejik amaç ve hedefler şunlardır: STRATEJİK AMAÇ 5. Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak STRATEJİK HEDEF 8. Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak B. Temel Politika ve Öncelikler Bu bölümde, Başkanlık faaliyetleri yürütülürken göz önünde bulundurulan ulusal plan ve programlar ele alınmaktadır. 1. Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planının Avrupa Birliği ne katılım sürecinin ele alındığı bölümünde, Plan dönemi sonunda AB ye üyelik hedefi doğrultusunda, Kopenhag siyasi kriterlerine uyum düzeyinin yükseltilmesi, ekonomik kriterlere uyum sağlanması ve 35 fasıl altında toplanan AB müktesebatına ilişkin müzakerelerin sonuçlandırılarak katılım sürecinin tamamlanmasının amaçlandığı belirtilmektedir. Buna göre katılım sürecinin ve üyelik sonrası koşulların gerektirdiği idari yapılanmaya gidilirken, kamu yönetimini ve düzenleyici çerçeveyi etkin kılacak tedbirler alınacaktır. Bu çerçevede, yeniden yapılanma çalışmaları hızlandırılacak, bürokrasi azaltılacak, görev ve yetki örtüşmeleri giderilecek, koordinasyon mekanizmaları geliştirilecek ve karar alma süreçleri iyileştirilerek toplumun katılımı artırılacaktır. 2. Orta Vadeli Program ( ) dönemi için hazırlanan Orta Vadeli Programının Makroekonomik Hedefler ve Politikalar başlığı altında Kamu Maliyesine ilişkin olarak Harcama, Yatırım, Gelir, Borçlanma Politikaları ile Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi alanlarında strateji ve hedefler ile göstergeler ortaya koyulmuştur. 3. Orta Vadeli Mali Plan ( ) Orta Vadeli Mali Plan da, döneminde AB ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için gerekli yatırımların hızlandırılacağı ve AB mevzuatına uyum çalışmalarının sürdürüleceği ifade edilmektedir. Ayrıca 5018 sayılı Kanun kapsamında kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanında görev ve sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlamak üzere idari kapasite geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yoğunlaştırılacağı belirtilmektedir. 4. Dokuzuncu Kalkınma Planı 2012 Yılı Programı 2012 Yılı Programında, ülkemizin AB ye uyum sürecine yönelik gelişme ve değerlendirmeler Dış Ekonomik İlişkiler başlığı altında ele alınmaktadır. Buna göre, AB ye tam üyelik hedefi doğrultusunda, Kopenhag siyasi ve ekonomik kriterlerine uyum düzeyinin yükseltilmesi ve 35 fasıl altında toplanan AB müktesebatına uyum sağlanması yönündeki çalışmalar sürdürülecektir. AB ye uyum süreci, 2008 Katılım Ortaklığı Belgesi temelinde, ülkemizin öncelikleri dikkate alınarak yürütülecektir. Programa göre AB den sağlanacak mali yardımların Türkiye nin AB ye üyelik sürecine azami katkı sağlaması temel hedef olarak belirlenmiştir. 5. Katılım Öncesi Ekonomik Program ( ) dönemi için hazırlanan Katılım Öncesi Ekonomik Programının Kamu Maliyesi başlığı altında Maliye Politikası Stratejisi ve Orta Vadeli Amaçlar kapsamında Gelir, Harcama ve Kamu Borçlanma Politikaları ile Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi alanlarında strateji ve hedefler ortaya koyulmuştur. 22

30 III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına 2012 yılı bütçesi ile toplam ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin % 68,3 ü olan ,74 TL harcanmıştır. Ekonomik sınıflandırmaya göre Başkanlığın 2012 yılı bütçesinde yer alan ödenek ve harcamalarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 01 Personel Giderleri için Başkanlık bütçesine 2011 yılı harcamasına göre % 28 artışla ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin % 79,2 si olan ,79 TL 2012 yılında harcanmıştır. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için Başkanlık bütçesine 2011 yılı harcamasına göre % 67,3 artışla ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin % 55 i olan ,09 TL si 2012 yılında harcanmıştır. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri için Başkanlık bütçesine 2011 yılı harcamasına göre % 3,4 artışla ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin % 35,2 si olan ,38 TL 2012 yılında harcanmıştır dönemine ilişkin ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık bütçe giderleri tablosu EK-2 de yer almaktadır yılları için Başkanlık bütçesinde yer alan ödenek ve harcama tutarları ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dönemi Yıllık Ödenek ve Harcama Tutarları (TL) BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA PERSONEL GİDERLERİ , , , , , ,79 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , ,11 MAL VE HİZMET ALIM , , , , , ,38 GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER , , , , , ,46 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , ,00 TOPLAM , , , , , ,74 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının 2012 yılında toplam harcama tutarı bir önceki yıla oranla % 5,1 artarak ,74 TL ye ulaşmıştır yıllarında Başkanlık bütçesinin toplam harcama tutarlarındaki artış oranları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafik 11: Harcama Tutarlarında Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı (%)

31 Harcamaların yıllar itibariyle birinci düzey ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı incelendiğinde en büyük payın personel giderlerinden oluştuğu görülmektedir yılında da harcamaların %65 i personel gideridir. Aşağıdaki tabloda dönemi için Başkanlık harcamalarının yıllar itibariyle birinci düzey ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı gösterilmektedir. Tablo 5: Harcamaların Yıllar İtibariyle Birinci Düzey Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (%) Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Mali Denetim Sonuçları Bu başlık altında 2012 yılına ilişkin belirtilecek bir husus bulunmamaktadır. 3. Diğer Hususlar Başkanlığımızın yürütmekte olduğu faaliyetler çerçevesinde dönemine ilişkin yurtiçi yurtdışı yolluk bildirimleri ile AB Uzman ve Uzman Yardımcısı sayıları aşağıdaki grafiklerde yer almaktadır. Grafik 12: Yurtiçi/Yurtdışı Yolluk Bildirimi Grafik 13: AB Uzman/Yardımcı Sayısı Yurtiçi Yurtdışı AB Uzman Yardımcısı AB Uzmanı B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Projeler 2008 yılından bu yana OECD-SIGMA ile Bakanlığımız işbirliğinde kamu alımları alanında yürütülen çalışmalar kapsamında 2012 yılında Kamu Alımları Teknik Destek Projesi yürütülmüştür. Proje çerçevesinde AB de eşik altı alımlar, AB de şikayet inceleme sistemi, çerçeve anlaşmalar, e-ihale uygulamaları ve merkezi satın alma ve Avrupa Birliği nde Yeterlik Kuralları ve Ülke Uygulamaları konularını kapsayan üç çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylara ilişkin hazırlık ve koordinasyon çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmüştür Eğitimler 2012 yılında Başkanlığımız personeli tarafından yurtiçinde katılım sağlanan eğitim, konferans, seminer ve çalıştaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 24

32 Tablo 6: Yurtiçinde Katılım Sağlanan Eğitim, Konferans, Seminer ve Çalıştaylar Programın Adı Yapılan Eğitim Programının Katılan Personelin AB Fonları için Proje Yönetimi Eğitimi Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi kapsamında çalıştay Global Ekonomik Kriz ve Türkiye ye Yansımaları konulu Panel İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Konferansı E-SGK Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi konulu Eğitim AB Türkiye İklim İşbirliği: Fırsatlar, Faydalar ve Zorluklar başlıklı Seminer Türkiye de Sonuç Odaklı İzleme Sistemi Kurulması Projesi Konferansı Tarihi Yeri Unvanı Sayısı 5-6 Ocak 2012 ABDİD AB Uzmanları 4 31 Ocak 2012 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Şubat 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü AB Uzmanı 1 AB Uzmanları 2 11 Nisan 2012 Maliye Bakanlığı ABDİD Başkan V Nisan 2012 Sosyal Güvenlik Kurumu 13 Nisan 2012 İstanbul Marmara Otel V.H.K.İ 2 AB Uzmanı 1 30 Nisan 2012 TOBB Sosyal Tesisler AB Uzmanı 1 Mali Mevzuat Eğitimi Mayıs 2012 MAYEM V.H.K.İ. 2 Mali Mevzuat Eğitimi 28 Mayıs-1 MAYEM V.H.K.İ. 2 Haziran 2012 Kurumsal Risk Yönetimi 31 Mayıs-1 MAYEM AB Uzmanları 5 Eğitimi Haziran 2012 Şube Müdür V. V.H.K.İ Uluslararası Çevre 6-10 Mayıs 2012 İstanbul Heybeliada AB Uzmanı 1 Müzakereleri Becerilerinin Artırılması konulu Seminer Yeşil Büyüme: Çevresel 30 Mayıs 2012 Hilton Otel AB Uzmanları 2 Politikaların Ekonomik Faydaları konulu Konferans Kurumsal Risk Yönetimi 27 Haziran 2012 ABDİD ABDİD Personeli 16 Çalıştayı Improving the 5-6 Temmuz 2012 İstanbul AB Uzmanı 1 environmental governance of the banking sector in Turkey: Introduction to green banking konulu eğitim Mevzuat Eğitimi 3-7 Eylül 2012 MAYEM Bilgisayar İşletmeni 1 İklim Değişikliği Risk 26 Eylül 2012 Çevre ve Şehircilik AB Uzmanı 1 Yönetimi Konferansı Bakanlığı İç Pazar ve İç Pazarın 9 11 Ekim 2012 AB Bakanlığı AB Uzmanı 1 İşleyişi konulu eğitim Semineri Elektronik İmza Semineri Ekim 2012 TODAİ Şube Müdür V. 1 Yasama Sürecinin 12 Kasım 2012 TBMM AB Uzmanı 1 Güçlendirilmesi Projesi kapanış Konferansı Birinci Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Konferansı 15 Kasım 2012 Milli Kütüphane AB Uzmanı 1 25

33 2012 yılında Başkanlığımız personeli tarafından yurtdışında katılım sağlanan eğitim, konferans ve seminerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 7: Yurtdışında Katılım Sağlanan Eğitim, Konferans, Seminer ve Çalıştaylar Programın Adı Yapılan Eğitim Programının Katılan Personelin Makroekonomik Yönetim ve Maliye Politikası Sorunları Eğitimi İç ve Dış Denetim Arasında İşbirliği Kamu Harcama Yönetimi Eğitimi Tarihi Yeri Unvanı Sayısı 19 Mayıs- Gürcistan-Tiflis AB Uzmanı 1 1 Haziran Haziran Kasım 2012 Macaristan- AB Uzmanı 1 Budapeşte Hollanda-Lahey AB Uzmanı yılında Başkanlığımız Uzman personeli tarafından verilen konferans ve eğitimler aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Tablo 8: Uzman Personel Tarafından Verilen Konferans ve Eğitimler Programın Adı Verilen Eğitim/Konferans Programının Tarihi Yeri-Katılımcıları AB ve AB Mali Yardımları konulu Konferans 5 Mayıs 2012 Uşak Defterdarlığı- Defterdarlık Personeli AB Proje Yönetimi Haziran 2012 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu- MASAK ve BÜMKO Temsilcileri TAIEX ile TAIEX Veri Tabanı konulu Eğitim 18 Aralık 2012 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu- Bakanlığımız Birim Temsilcileri 1.3. Diğer Faaliyetler Fiscalis Programı çerçevesinde 5-9 Mart 2012 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa ülkemiz vergi sistemini tanıtan Fiscalis Çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 7-9 Kasım 2012 tarihleri arasında ise Vergi Denetim Kurulu ile ortaklaşa Vergi Denetimi konulu Fiscalis Çalışma ziyareti düzenlenmiştir yılında OECD-SIGMA yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde birincisi ve ikincisi sırasıyla Hırvatistan ın Zagreb ve Slovenya nın Portoroz şehirlerinde düzenlenen KİMK Bölgesel Konferansı nın üçüncüsünün Bakanlığımız ile OECD-SIGMA işbirliğinde 2013 yılı Haziran ayı içerisinde Ankara da düzenlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu Konferansa yönelik hazırlık çalışmalarının koordinasyonu Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede konuya ilişkin olarak 2012 yılında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantılara Başkanlığımız tarafından katılım ve katkı sağlanmıştır. 2. Performans Sonuçları Tablosu Başkanlığımızın stratejik amaç ve hedeflerine uygun olarak 2012 yılında toplam sekiz adet performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergelerine ilişkin olarak 2012 yılında üçer aylık dönemlerde ve yılsonu itibariyle kaydedilen gerçekleşme oranları ve performans sonuçlarının analizi vb. bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. 26

34 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl Birim Performans Hedefi Stratejik Amaç Stratejik Hedef / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 yılında Avrupa Birliği ne uyum ve uluslararası ilişkiler alanında Bakanlığımızın görev alanına giren tüm konularda koordinasyon fonksiyonunun tam olarak yerine getirilebilmesi amacıyla Başkanlığın kurumsal kapasitesi arttırılacaktır. Performans Göstergesi Elektronik olarak dağıtımı yapılan aylık bülten sayısı (Adet) Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Hedef Gerçekleşen 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi 12,00 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 50,00-50,00 Hedefe Ulaşılamamış Tanım Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Başkanlık personelinin AB ye uyum ve dış ilişkiler alanında meydana gelen gelişmeler ile ilgili olarak yazmış oldukları yazılardan oluşan aylık bültenin elektronik olarak Bakanlık içi ve Bakanlık dışı ilgililere iletilmesi. Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Hedefe ulaşılamamıştır. Küresel ekonomik gelişmelerin takip edildiği yeni bir çalışmanın başlatılmış olması sebebiyle bülten çalışmalarına geçici bir süre ara verilmiştir. Bu hedef 2013 yılında takip edilmeyecektir. 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 3,0014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012,00 10,00 8,00 6,00 4, ,00 0,00 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi 12,00 6,00 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi 27

35 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl Birim Performans Hedefi Stratejik Amaç Stratejik Hedef / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 yılında Avrupa Birliği ne uyum ve uluslararası ilişkiler alanında Bakanlığımızın görev alanına giren tüm konularda koordinasyon fonksiyonunun tam olarak yerine getirilebilmesi amacıyla Başkanlığın kurumsal kapasitesi arttırılacaktır. Performans Göstergesi Fiscalis Programı çerçevesinde Bakanlığımızca düzenlenen çalışma ziyareti sayısı (Adet) Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Hedef Gerçekleşen 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 200,00 100,00 Hedef Aşılmış Tanım Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Fiscalis Programı çerçevesinde Başkanlıkça düzenlenen çalışma ziyaretleri Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Hedef aşılmıştır. Avrupa Komisyonu'nun belirlediği mali kurallar çerçevesinde işleyen Fiscalis Programında 1 Nisan-31 Mart arası mali yıl olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede, 2011 yılında düzenlenmesi öngörülen çalışma ziyareti 5-9 Mart 2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Hedefte meydana gelen sapma takvim nedeniyle oluştuğu için herhangi bir önlem alınması gerekmemektedir. 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,002,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,002,00 1,50 1,00 0, ,00 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi 2,00 1,00 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi 28

36 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl Birim Performans Hedefi Stratejik Amaç Stratejik Hedef / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 yılında Avrupa Birliği ne uyum ve uluslararası ilişkiler alanında Bakanlığımızın görev alanına giren tüm konularda koordinasyon fonksiyonunun tam olarak yerine getirilebilmesi amacıyla Başkanlığın kurumsal kapasitesi arttırılacaktır. Performans Göstergesi Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Hedef Gerçekleşen 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi Fiscalis Programı çevresinde Bakanlığımızdan katılım sağlanan seminer, proje grubu toplantısı, koordinasyon 25,00 4,00 13,00 21,00 44,00 44,00 176,00 76,00 Hedef Aşılmış toplantısı ve değişim programı sayısı (Adet) Tanım Fiscalis Programı çerçevesinde Bakanlığımız personeli tarafından katılım sağlanan seminer, proje grubu toplantısı, koordinasyon toplantısı ve değişim programları. Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Hedef aşılmıştır yılında Fiscalis Programı kapsamında Avrupa Komisyonu ve Üye Ülkeler tarafından geçen yıllara kıyasla daha çok sayıda seminer ve çalıştay organize edilmiştir. Bakanlığımız personelinin bu etkinliklere katılımı azami düzeyde sağlanmıştır yılında daha gerçekçi bir hedef belirlenecektir. 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 9,00 9,00 9,0050,00 0,00 0,00 8,00 8,0045,00 0,00 0,00 0,00 23,0040,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10, ,00 0,00 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi 44,00 25,00 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi 29

37 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl Birim Performans Hedefi Stratejik Amaç Stratejik Hedef / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 yılında Avrupa Birliği ne uyum ve uluslararası ilişkiler alanında Bakanlığımızın görev alanına giren tüm konularda koordinasyon fonksiyonunun tam olarak yerine getirilebilmesi amacıyla Başkanlığın kurumsal kapasitesi arttırılacaktır. Performans Göstergesi Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Hedef Gerçekleşen 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi Basılı olarak dağıtımı yapılan yıllık bülten sayısı (Adet) 1.500,00 600,00 600,00 600,00 40,00-60,00 Hedefe Ulaşılamamış Tanım Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Bir önceki yıl içerisinde elektronik olarak dağıtımı yapılan tüm e-bültenlerin bir kitap haline getirilmesi, basılması ve dağıtımının yapılması. Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Hedefe ulaşılamamıştır. Geçmiş yıllarda basılan bültenlerden elde kalan miktarlar dikkate alındığında 1500 adet basımın olması gerekenden fazla olduğu tespit edilmiştir yılında daha gerçekçi bir hedef belirlenecektir. 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 600,00 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 800,00 600,00 400, ,00 0,00 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi 1.500,00 600,00 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi 30

38 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl Birim Performans Hedefi Stratejik Amaç Stratejik Hedef / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 yılında Avrupa Birliği ne uyum ve uluslararası ilişkiler alanında Bakanlığımızın görev alanına giren tüm konularda koordinasyon fonksiyonunun tam olarak yerine getirilebilmesi amacıyla Başkanlığın kurumsal kapasitesi arttırılacaktır. Performans Göstergesi Avrupa Birliği ne ilişkin konularda verilen eğitim sayısı (Adet) Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Hedef Gerçekleşen 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 200,00 100,00 Hedef Aşılmış Tanım Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler AB ye ilişkin konularda Bakanlık içerisinde bilinç ve ilginin arttırılması amacıyla Bakanlık personeline verilen eğitimler. Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Hedef aşılmıştır yılı için öngörülenden daha fazla eğitim ihtiyacı söz konusu olmuştur Yılında daha gerçekçi bir hedef belirlenecektir. 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,002,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,002,00 1,50 1,00 0, ,00 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi 2,00 1,00 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi 31

39 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl Birim Performans Hedefi Stratejik Amaç Stratejik Hedef Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılım sayısı (Adet) Tanım / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 yılında Avrupa Birliği ne uyum ve uluslararası ilişkiler alanında Bakanlığımızın görev alanına giren tüm konularda koordinasyon fonksiyonunun tam olarak yerine getirilebilmesi amacıyla Başkanlığın kurumsal kapasitesi arttırılacaktır. Performans Göstergesi Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Hedef Gerçekleşen 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi 6,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Hedefe Ulaşılamamış Başkanlık personelinin Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından düzenlenen müzakere ve iletişim teknikleri vb. gibi uzmanlık eğitimlerine katılması. Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Hedefe ulaşılamamıştır yılında ilk kez düzenlenen eğitim programının içeriği Başkanlığımız beklentilerini karşılamamıştır Yılında daha gerçekçi bir hedef belirlenecektir. 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006,00 5,00 4,00 3,00 2, ,00 0,00 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi 6,00 0,00 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi 32

40 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl Birim Performans Hedefi Stratejik Amaç Stratejik Hedef / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 yılında Avrupa Birliği ne uyum ve uluslararası ilişkiler alanında Bakanlığımızın görev alanına giren tüm konularda koordinasyon fonksiyonunun tam olarak yerine getirilebilmesi amacıyla Başkanlığın kurumsal kapasitesi arttırılacaktır. Performans Göstergesi Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Hedef Gerçekleşen 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi Yayımlanan Araştırma İnceleme Raporları Sayısı (Adet) Tanım Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 5,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Hedefe Ulaşılamamış Başkanlık personeli tarafından mesleki konulara ilişkin olarak hazırlanan ve kurumsal bilgi birikimini arttırmayı amaçlayan araştırma-inceleme raporları. Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Hedefe ulaşılamamıştır yılında Başkanlığın görev alanına giren konulardaki çalışmaların yoğunlaşması nedeniyle bu hedef gerçekleştirilememiştir. Bu hedef 2013 yılında takip edilmeyecektir. 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005,00 4,00 3,00 2,00 1, ,00 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi 5,00 0,00 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi 33

41 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl Birim Performans Hedefi Stratejik Amaç Stratejik Hedef / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 yılında Avrupa Birliği ne uyum ve uluslararası ilişkiler alanında Bakanlığımızın görev alanına giren tüm konularda koordinasyon fonksiyonunun tam olarak yerine getirilebilmesi amacıyla Başkanlığın kurumsal kapasitesi arttırılacaktır. Performans Göstergesi Mesleki gelişime ilişkin yurt içi ve yurt dışında düzenlenen faaliyetlere katılım sağlayan personel sayısı (Adet) Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Hedef Gerçekleşen 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi 20,00 9,00 26,00 29,00 34,00 34,00 170,00 70,00 Hedef Aşılmış Tanım Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Mesleki gelişime ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen eğitim, çalıştay, konferans, seminer vb. faaliyetlere katılım sağlayan personel sayısı. Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Hedefe aşılmıştır. Başkanlık personelinin 2012 yılında öngörülenden daha fazla sayıda mesleki gelişim faaliyetine katılması söz konusu olmuştur yılında daha gerçekçi bir hedef belirlenecektir. 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 17,00 17,00 17,0040,00 0,00 0,00 3,00 3,00 35,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10, ,00 0,00 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi 34,00 20,00 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi 34

42 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞME DEĞERLERİNİN HEDEFE ULAŞMA DERECESİNE GÖRE DAĞILIMI Yıl Birim / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI No Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedef Aşılmış Hedefe Ulaşılmış Hedefe Ulaşılamamış 1 Elektronik olarak dağıtımı yapılan aylık bülten sayısı (Adet) 12,00 6,00 2 Fiscalis Programı çerçevesinde Bakanlığımızca düzenlenen çalışma ziyareti sayısı (Adet) 1,00 2,00 3 Fiscalis Programı çevresinde Bakanlığımızdan katılım sağlanan seminer, proje grubu toplantısı, koordinasyon 25,00 44,00 toplantısı ve değişim programı sayısı (Adet) 4 Basılı olarak dağıtımı yapılan yıllık bülten sayısı (Adet) 1.500,00 600,00 5 Avrupa Birliği ne ilişkin konularda verilen eğitim sayısı (Adet) 1,00 2,00 6 Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılım sayısı 6,00 0,00 (Adet) 7 Yayımlanan Araştırma İnceleme Raporları Sayısı (Adet) 5,00 0,00 8 Mesleki gelişime ilişkin yurt içi ve yurt dışında düzenlenen faaliyetlere katılım sağlayan personel sayısı (Adet) 20,00 34,00 Veri Elde Edilememiş 0% 50% 50% 0% Hedef Aşılmış Hedefe Ulaşılmış Hedefe Ulaşılamamış Veri Elde Edilememiş 35

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2012 ii i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA, Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI MÜSTEŞARIN SUNUŞU i iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumuluklar 2 C- İdareye

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı