Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 K U L L A N I M K I L A V U Z U

2 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ ÖN PANEL ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI ACÝL DURUMLAR ARACINIZIN BAKIMI BAKIM ZAMANLARI DÝZÝN

3 2

4 GÝRÝÞ 1 l GÝRÝÞ... 4 l ÖNEMLÝ NOT... 4 l KILAVUZUN KULLANIMI... 5 l UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ... 7 l ARAÇ ÞASÝ NUMARASI... 7 l ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR

5 GÝRÝÞ Chrysler modellerinden birini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Satýn aldýðýnýz otomobil Chrysler markasýnýn geleneksel üstün iþçiliðine, zarif ve özgün tasarýmýna ve yüksek kalitesine sahiptir. Aracýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kullaným kýlavuzunu ve eklerini okumanýzý öneririz. Aracýnýzýn tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon ve þanzýman hakkýnda bilgi edininiz. Aracýnýzýn farklý yol koþullarýnda ne þekilde tepki verdiðini öðreniniz. Sürüþ becerileriniz tecrübe ile geliþecektir. Fakat diðer araçlarda olduðu gibi, aracýnýza alýþmak için kendinize süre tanýyýnýz. Trafik kurallarýna daima uyunuz. Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý takdirde tüm emniyet uyarýlarý hakkýnda bilgi sahibi olmasý için lütfen aracýn yeni sahibine veriniz. Aracýnýzýn doðru bir þekilde kullanýlmamasý kontrolü kaybederek kaza yapmanýza neden olabilir. Aracýnýzýn aþýrý hýzlarda ya da alkollü olarak kullanýlmasý aracýn kontrolünü kaybetmenize, diðer araçlarla ya da cisimlerle çarpýþmanýza, yoldan çýkmanýza ya da devrilmenize neden olabilir. Tüm bu durumlar ciddi yaralanmalarla 4 veya ölümle sonuçlanabilmektedir. Sürücü ile yolcularýn emniyet kemerlerini kullanmamalarý da kaza anýnda yaralanma ya da ölüm riskinin artmasýna neden olmaktadýr. Aracýnýzdan en iyi verimi alabilmek için aracýnýzýn bakýmlarýný uygun aralýklarla ve önerilen zamanlarda, kalifiye elemanlara ve gerekli özel takýmlara ve donanýma sahip olan Yetkili Chrysler Servislerinde yaptýrýnýz. Chrysler ve distribütörleri aracýnýzdan memnun kalmanýz için ellerinden geleni yapacaklardýr. Eðer memnun kalmadýðýnýz bir servis ya da garanti iþlemi ile karþýlaþýrsanýz servis müdürlüðü ile temasa geçebilirsiniz. Yetkili Chrysler Servisi aracýnýzla ilgili her konuda size yardýmcý olmaktan memnuniyet duyacaktýr. ÖNEMLÝ NOT BU KÝTAPÇIK BASKIYA GÝRDÝÐÝ TARÝH ÝTÝBARÝYLE MEVCUT EN SON BÝLGÝLERÝ ÝÇERMEKTEDÝR. CHRYSLER BU BÝLGÝLERÝ GÜNCELLEME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR. Bu kullaným kýlavuzu yeni aracýnýzýn bakýmý ve kullanýmý konusunda her türlü bilgiye sahip olmanýzý saðlamak amacý ile uzman mühendis ve servis teknisyenleri tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Bu kýlavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi aracýnýz hakkýnda bilgilendirmeyi amaçlayan bir takým belgeler sunulmaktadýr. Bu kitapçýklarý dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzda bulunan bilgiler ve öneriler aracýnýzý emniyetli ve keyifli bir þekilde kullanmanýza yardýmcý olacaktýr. Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý takdirde lütfen aracýn yeni sahibine veriniz. Chrysler aracýn tasarýmýnda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmiþ araçlara uygulama yükümlülüðü bulunmadan, her türlü deðiþiklik, ekleme ve iyileþtirme yapma hakkýný saklý tutar. Kullaným kýlavuzunda aracýn standart ve ekstra bedel karþýlýðý sunulan isteðe baðlý donanýmýna ait resim ve açýklamalar yer almaktadýr. Bu nedenle kýlavuzda yer alan bazý donaným ve aksesuarlarýn aracýnýzda bulunmamasý mümkündür. Kullaným Kýlavuzunu okumadan aracýnýzý kullanmayýnýz, yeni parça/aksesuar takmayýnýz ve hiçbir modifikasyon iþlemi yapmayýnýz. Piyasada çeþitli üreticiler tarafýndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktadýr. Chrysler doðal olarak bu parçalarýn emniyetiniz açýsýndan aracýnýza uygun olup olmadýðýný bilememektedir. Resmi olarak onaylanmýþ (genel kullaným iznine ya da resmi tasarým onayýna sahip araçlar)

6 olsalar ya da bu tür parçalar takýldýktan sonra araca trafiðe çýkma izni verilmiþ olsa dahi bu durum aracýnýzýn sürüþ güvenliðinin etkilenmediði anlamýna gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlarýn ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmasý mümkün deðildir. Dolayýsýyla Chrysler sadece Chrysler Yetkili Servislerinde ve bayilerinde takýlan orijinal Chrysler yedek parçalarýnýn sorumluluðunu üstlenmektedir. Ayný durum aracýnýzýn orijinal haline yapýlan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal Chrysler Yedek Parçalarý dýþýndaki parçalar garanti kapsamýnda deðildir. Orijinal Chrysler yedek parçalarý dýþýndaki parçalarýn, donanýmýn, malzemelerin ve katký maddelerinin kullanýlmasýndan kaynaklanan onarým ve ayar iþlemleri garanti kapsamýnda iþlem görmeyecektir. Aracýnýzýn garantisi, aracýnýzda Chrysler in teknik verileri dýþýnda yapýlacak deðiþikliklerden kaynaklanan onarým iþlemlerini karþýlamayacaktýr. Orijinal Mopar yedek parçalarý ve aksesuarlarý ile Chrysler tarafýndan önerilen diðer ürünler, uzmanlarýn önerileriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktadýr. Servis konusunda aracýnýzý en iyi tanýyan, fabrika eðitimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalarý sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluþun Chrysler Yetkili Servisi olduðunu unutmayýnýz. Copyright Chrysler KILAVUZUN KULLANIMI Ýhtiyaç duyduðunuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için Ýçindekiler kýsmýna baþvurunuz. Kullaným kýlavuzunun sonunda yer alan ayrýntýlý dizinde kýlavuzda yer alan tüm konular sýralanmaktadýr. Aracýnýzda ve kullaným kýlavuzunda kullanýlan simgeler bir sonraki sayfada yer alan tabloda açýklanmaktadýr. 5

7 DÖNÜÞ SÝNYALLERÝ ARKA CAM SÝLECEÐÝ FASILALI ÖN CAM SÝLECEÐÝ FREN SÝSTEMÝ UYARI LAMBASI EL FRENÝ UZUN HUZME KORNA ÜST HAVA ÇIKIÞI ISITMALI KOLTUK DÜÞÜK KADEME KAPI KÝLÝDÝ ELEKTRONÝK GAZ KELEBEÐÝ KUMANDASI (ETC) YAKIT GÖSTERGESÝ FASILALI ARKA CAM SÝLECEÐÝ ÖN CAM YIKAMA SUYU ABS ARIZASI KISA HUZME ANAHTAR ETKÝN ÜST VE ALT DURUMDA HAVA ÇIKIÞI (ELEKTRÝK SOKETÝ) ISITMALI KOLTUK YÜKSEK KADEME CAM KALDIRMA ÇOCUK KOLTUÐU ALT BAÐLANTI KANCALARI VE KAYIÞI (LATCH) YAKIT DEPOSU KAPAÐI ARKA CAM YIKAMA SUYU ÖN CAM YIKAMA SUYU SEVÝYESÝ ÖN SÝS LAMBASI EMNÝYET KEMERÝ KAPUT AÇMA ALT HAVA ÇIKIÞI SÝRKÜLASYON ÜSTÜ AÇIK MODEL 4 CAM ÝNDÝRME MOTOR YAÐ BASINCI UYARI LAMBASI ARKA CAM ELEKTRÝK ISITMALI BUÐU ÇÖZÜCÜ ÖN CAM HAVA YASTIÐI ARKA SÝS LAMBASI BAGAJ KAPAÐI AÇMA BUÐU ÇÖZME VE ALT HAVA ÇIKIÞI HAVALANDIRMA FANI DÝREKSÝYON HÝDROLÝÐÝ AKÜ ÞARJ LAMBASI ISITMALI AYNA ÖN CAM BUÐU ÇÖZÜCÜ YAN HAVA YASTIÐI DIÞ AMPUL ARIZASI SÜRGÜLÜ KAPI BAGAJ KAPAÐI AÇMA KLÝMA KULLANIM KILAVUZUNA BAÞVURUNUZ ÇOCUK KOLTUÐU MOTOR TESPÝT KANCASI ÖN CAM SÝLECEÐÝ HARARET VE YIKAMA SUYU GÖSTERGESÝ DÖRTLÜ FLAÞÖR TAVAN LAMBASI SÜRGÜLÜ KAPI TENTE KAPALI ACÝL DURUMLARDA KOLU ÇEKÝNÝZ GÖSTERGE PANELÝ AYDINLATMASI ARIZA ÝKAZ LAMBASI YAKITTA SU VAR ÝLAVE KORUMA SÝSTEMÝ KIZDIRMA BUJÝSÝ PARK LAMBALARI KAPI AÇIK TENTE AÇIK ÇAKMAK ANA FAR DÜÐMESÝ 6

8 UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ Bu kýlavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullaným iþlemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktadýr. Ayný zamanda aracýnýza zarar verebilecek kullaným iþlemleri ile ilgili DÝKKAT bölümleri de bulunmaktadýr. Bu kýlavuzun tamamýný okumadýðýnýz takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyarý ve Dikkat bölümlerindeki açýklamalara lütfen uyunuz. ARAÇ ÞASÝ NUMARASI Araç þasi numarasý (VIN) ön camýn sol ön köþesindedir. Araç þasi numarasý dýþarýdan bakýldýðýnda görülebilir. Bu numara ayrýca aracýnýzýn camlarýndan birinde bulunan Otomobil Bilgileri Açýklama Etiketinde de yer almaktadýr. Aracýnýzýn þasi numarasýný ve isteðe baðlý donanýmýný belirten bu etiketi gerektiðinde baþvurmak üzere muhafaza ediniz. ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR UYARI! Bu araçta yapýlacak her türlü modifikasyon sürüþ emniyetini ciddi bir biçimde etkileyebilir ve yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek kazalara neden olabilir. 7

9 8

10 2 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR l ANAHTARLARINIZ HAKKINDA l Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkarýlmasý l Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi l SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) l Yedek Anahtarlar l Müþteri Anahtarý Programlama l Genel Bilgiler l GÝRÝÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ l KAPI KÝLÝTLERÝ l Manuel Kapý Kilitleri l Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri l Çocuk Korumalý Kapý Kilidi l UZAKTAN KUMANDA l Kapý Kilitlerinin Açýlmasý l Kapýlarýn Kilitlenmesi l Bagaj Kapaðý Kilidinin Açýlmasý l Kilitleme/Kilit Açma Anýnda Flaþörlerin Yakýlmasý Özelliðinin Devre Dýþý Býrakýlmasý l Genel Bilgiler

11 10 l Uzaktan Kumanda Pilinin Deðiþtirilmesi l HIRSIZLIK ALARMI (DONATILMIÞSA) l CAMLAR l Otomatik Camlar l BAGAJ KAPAÐININ KÝLÝTLENMESÝ VE AÇILMASI l BAGAJ KAPAÐI GÜVENLÝK UYARISI l Acil Durumda Bagaj Kapaðýnýn Açýlmasý l YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ l Bel/Omuz Emniyet Kemerleri l Otomatik Kilitleme Modu l Gerdiriciler l Geliþmiþ Sürücü Emniyet Kemeri Hatýrlatma Sistemi (BeltAlert) l Emniyet Kemerleri ve Hamile Bayanlar l Sürücü ve Ön Yolcu Ýlave Koruma Sistemi (SRS) - Hava Yastýðý l MOTOR ALIÞTIRMA (RODAJ) TAVSÝYELERÝ l GÜVENLÝK NOTLARI l Egzos Gazý l Aracýn Ýçinde Yapmanýz Gereken Güvenlik Kontrolleri l Aracýn Dýþýnda Yapmanýz Gereken Güvenlik Kontrolleri... 34

12 ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Çift taraflý anahtarý her iki tarafýndan da kullanabilirsiniz. LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) ON (Açýk) START (Marþ) UYARI! Çocuklarý araçta yalnýz býrakmanýn çeþitli sakýncalarý vardýr. Çocuk ya da baþka bir þahýs yaralanabilir. Çocuklara el frenine, fren pedalýna ya da vites koluna dokunmamalarý gerektiði hatýrlatýlmalýdýr. Kontak anahtarýný yuvasýnda býrakmayýnýz. Çocuklar otomatik camlarý ya da baþka kontrolleri çalýþtýrabilir hatta aracý hareket ettirebilir. Aracýnýzýn kilitleri ile ilgili anahtar kod numaralarý aracýnýzý satýn aldýðýnýz bayide mevcuttur. Bu kod numaralarý yardýmýyla yetkili bayilerden yedek anahtar talebinde bulunabilirsiniz. Bu numaralarý bayinizden isteyiniz ve güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkarýlmasý Vites kolu PARK konumunda olmalýdýr. Anahtarý LOCK (Kilitli) konumuna getirip çýkarabilirsiniz. Otomatik cam düðmeleri, radyo, elektrik kumandalý sunroof ve elektrik prizleri kontak kapatýldýktan sonra 10 dakika süreyle aktif kalacaktýr. Ön kapýlardan birinin açýlmasý halinde bu özellik iptal edilir. Bu süreyi elektronik araç bilgi merkezinden (EVIC) programlayabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) (eðer mevcutsa) bölümündeki Kiþisel Ayarlar baþlýklý konuya bakýnýz. DÝKKAT! Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkarýlmýþ bir davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý kilitleyiniz. Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi Sürücü kapýsýný açýp kontak anahtarýný yuvasýnda býraktýðýnýzda anahtarý çýkarmanýz gerektiðini belirten bir sesli uyarý duyarsýnýz. Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi uyarýsý yalnýzca anahtar LOCK (Kilitli) ya da ACC (Aksesuar) konumlarýnda iken çalar. 11

13 SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) Sentry Key Immobilizer Sistemi, motoru devre dýþý býrakarak aracýn yabancý kiþiler tarafýndan çalýþtýrýlmasýný önlemektedir. Sistem aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýlmasý durumunda 2 saniye içinde motoru kapatmaktadýr. Bu sistemde elektronik çipli (transponder) kontak anahtarlarý kullanýlmaktadýr. Araç sadece programlanmýþ anahtarlarla çalýþtýrýlabilir. Sentry Key Immobilizer Sisteminin kurulmasýna veya etkinleþtirilmesine gerek yoktur. Sistem araç kilitli olsun veya olmasýn kendiliðinden devreye girmektedir. Normal çalýþma esnasýnda kontak anahtarý çevrildikten hemen sonra ampul kontrolü amacýyla Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer Lambasý üç (3) saniye süreyle yanar. Lambanýn 3 saniyeden fazla yanýk kalmasý elektronik sistemi ile ilgili bir sorun olduðu anlamýna gelir. Lambanýn 3 saniye sonrasýnda yanýp sönmeye baþlamasý, aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýldýðý anlamýna gelir. Her iki durumda da motor iki (2) saniye çalýþtýktan sonra durur. Anahtar aracýnýzýn kontak kilit silindirine göre kesilmiþ olsa dahi programlanmamýþ olmasý halinde sistem tarafýndan geçersiz bir anahtar olarak kabul edilecektir. 12 Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer Lambanýn normal çalýþma sýrasýnda (araç 10 saniyeden fazla bir süredir çalýþmakta iken) yanmasý durumunda elektronik sisteminde bir hata meydana gelmiþ demektir ve araç en kýsa zamanda servise götürülmelidir. l Sentry Key Immobilizer Sistemi uzaktan çalýþtýrma sistemleri ile uyumlu deðildir. Bu sistemlerin kullanýlmasý halinde aracýn çalýþtýrýlmasýyla veya güvenlikle ilgili sorunlar yaþanabilir. l Exxon/Mobil Speed Pass TM, ilave Sentry Key Anahtarlarý veya ayný anahtarlýkta bulunan baþka Transponder (elektronik verici) takýlý parçalar, aracý çalýþtýrýrken kullanýlan kontak anahtarýný fiziksel olarak engellemedikçe anahtarla ilgili probleme neden olmayacaktýr. Cep telefonlarý, çaðrý cihazlarý veya baþka radyo frekanslý elektronik donanýmlarý da sistemin çalýþmasýný engellemezler. Yeni aracýnýzla birlikte verilen tüm anahtarlar programlanarak verilmektedir. Yedek Anahtarlar Araç yalnýzca programlanmýþ anahtarlarla çalýþtýrýlabilir. Bir araca göre programlanan bir Sentry Anahtarý baþka bir araca programlanamaz. Aracý satýn alýrken araç sahibine dört haneli bir PIN kodu verilir. Bayiden yedek anahtar alýrken bu kodun belirtilmesi gerekir. Anahtarlar yetkili bir bayide veya Müþteri Anahtarý Programlama prosedürü ile çoðaltýlabilir. Bu prosedürde araca göre boþ bir anahtar programlanýr. Boþ anahtar, daha önce hiç programlanmamýþ bir anahtardýr. Sentry Key Immobilizer Sisteminin serviste bakýmý sýrasýnda tüm araç anahtarlarýný yanýnýzda bulundurunuz. Müþteri Anahtarý Programlama Ýki geçerli anahtarýnýz varsa aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtirerek yeni anahtarlarý da programlayabilirsiniz: 1. Kontak anahtarý kilit silindirine uyacak þekilde ilave boþ Anahtarlarýný kesiniz. 2. Ýlk geçerli anahtarý takýp en az 3, en çok 15 saniye süreyle ON (Açýk) konumunda tutunuz. Kontak anahtarýný OFF (Kapalý) konumuna alýp çýkarýnýz. 3. Ýkinci geçerli anahtarý takýp 15 saniye içinde ON (Açýk) konumuna alýnýz. On saniye sonra sesli uyarý verilir ve Hýrsýzlýk Alarmý Lambasý yanýp sönmeye baþlar. Kontak anahtarýný OFF (Kapalý) konumuna getirip ikinci anahtarý çýkarýnýz.

14 4. Boþ bir Anahtarý takýp kontak anahtarýný 60 saniye içinde ON (Açýk) konumuna alýnýz. 10 saniye sonra sadece bir sesli uyarý duyulur. Hýrsýzlýk Alarmý Lambasý artýk yanýp sönmez, 3 saniye süreyle yanar ve daha sonra söner. Yeni Anahtar artýk programlanmýþtýr. Bu prosedür sýrasýnda Uzaktan Kumanda Vericisi de programlanýr. Bu prosedürü tekrarlayarak toplam 8 adede kadar anahtar programlayabilirsiniz. Programlanmýþ bir anahtarýnýz yoksa ayrýntýlý bilgi için bayinize baþvurunuz. Programlanmýþ bir anahtarýnýzý kaybettiðinizde bayinize uðrayýp diðer tüm anahtarlarý sistemin hafýzasýndan sildiriniz. Bu þekilde aracýnýzýn kaybettiðiniz anahtarla çalýþtýrýlmasý mümkün olmayacaktýr. Kalan anahtarlar daha sonra tekrar programlanmalýdýr. Anahtar programlama iþlemi yapýldýðýnda, tüm anahtarlar bayide yeniden programlanmalýdýr. Genel Bilgiler Siemens AG, Otomotiv Sistemleri Grubu, Giriþ Kontrol ve Güvenlik Sistemleri, Sentry Key Immobilizer Sisteminin 1999/5/EC sayýlý Direktifin temel koþullarýna ve ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Sentry Key Immobilizer Sistemi 134 khz taþýyýcý frekansýnda çalýþmaktadýr. 1999/5/EC sayýlý Direktifi uygulayan aþaðýdaki Avrupa ülkelerinde kullanýlacaktýr: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Ýrlanda, Ýtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Yugoslavya ve Birleþik Krallýk. Uygunluk Beyanýnýn aslýný skim_ec.html adresinde bulabilirsiniz. Çalýþmasý þu iki koþula baðlýdýr: 1. Bu cihaz zararlý parazitlere neden olmamalýdýr. 2. Bu cihaz istenmeden çalýþmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. GÝRÝÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ Uzaktan kumanda vericisini kullandýðýnýz ya da kapýlarý açtýðýnýz zaman kapý içi lambalarý yanar. Lambalar 30 saniye sonra ya da kontak anahtarý LOCK (Kilitli) konumundan açýk konuma alýndýðýnda sönecektir. l Reosta düðmesi devre dýþý konumunda (tam aþaðýda) iken kapý içi lambalarýnýn hiçbiri yanmaz. KAPI KÝLÝTLERÝ Manuel Kapý Kilitleri Kapýyý kapattýðýnýzda kilit düðmesi basýlý durumda ise kapý kilitlenir. Kapýyý kapatmadan önce anahtarlarýn araç içeride olmamasýna dikkat ediniz. 13

15 UYARI! l Kaza olmasý halinde kendi güvenliðiniz için sürüþ sýrasýnda, park esnasýnda ve araçtan ayrýlýrken tüm araç kapýlarýný kilitleyiniz. l Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný çýkarýp aracý kilitleyiniz. Çocuklarý araç içinde yalnýz baþýna ya da kilitlenmemiþ bir aracýn yanýnda býrakmayýnýz. Araç donanýmýnýn gözetiminiz dýþýnda kullanýlmasý yaralanma ve ölüme neden olabilir. Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri Ön kapý kaplama panellerinde elektrikli kapý kilit düðmeleri bulunmaktadýr. Bu düðme ile kapýlar kilitlenip açýlabilir. 14 Elektrikli kapý kilit düðmesine kontak anahtarý yuvasýnda ve ön kapýlardan biri açýk iken bastýðýnýzda elektrikli kilitler çalýþmaz. Bu þekilde anahtar içerideyken kapýlarý kilitlemeniz önlenir. Kontak anahtarý çýkarýlýp kapýlar kapatýldýðýnda kilitler çalýþýr. Kontak anahtarý LOCK (Kilitli) veya ACC (Aksesuar) konumunda ve kapýlardan biri açýk iken bir sesli uyarý verilerek anahtarý çýkarmanýz hatýrlatýlacaktýr. Otomatik Kapý Kilitleri Aþaðýdaki koþullarýn tümü yerine geldiði takdirde elektrikli kapý kilitli araçlardaki kapýlar otomatik olarak kilitlenecektir: 1. Otomatik Kilit özelliði devrede. 2. Þanzýman viteste. 3. Tüm kapýlar kapalý. 4. Gaza basýlý. 5. Aracýn hýzý 24 km/saatin üzerinde. 6. Kapýlar daha önce elektrikli kapý kilit düðmesi veya uzaktan kumanda vericisi ile kilitlenmemiþ. Otomatik Kapý Kilidi özelliði devreye sokulup devre dýþý býrakýlabilir. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) (eðer mevcutsa) bölümündeki Kiþisel Ayarlar (Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler) baþlýklý konuya bakýnýz. EVIC ile donatýlmamýþ araçlarda Otomatik Kapý Kilitleri aþaðýdaki iþlemler ile devreye sokulup devreden çýkarýlabilir: 1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný yuvasýna yerleþtiriniz. 2. Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumundan ON (Açýk) konumuna, sonra tekrar LOCK (Kilitli) konumuna getiriniz. Bu iþlemi 4 kez tekrar ediniz. En sonda anahtar tekrar LOCK (Kilitli) konumunda olmalýdýr. LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) ON (Açýk) START (Marþ)

16 3. Kapýlarý kilitlemek için elektrikli kapý kilit düðmesine basýnýz. 4. Tek bir sesli uyarý sinyali programlamanýn baþarýyla tamamlandýðý anlamýna gelir. Otomatik Kilit Açma Elektrikli kapý kilitli araçlarda aþaðýdaki koþullar gerçekleþtiðinde kapýlarýn kilitleri otomatik olarak açýlacaktýr: 1. Otomatik Kilit Açma özelliði devrede. 2. Þanzýman viteste iken araç hýzý 0 km/saate düþtüðünde. 3. Þanzýman NEUTRAL (Boþ) ya da PARK konumunda. 4. Sürücü kapýsý açýldýðýnda. 5. Kapýlarýn kilitleri daha önce açýlmamýþ durumda. 6. Araç hýzý 0 km/saat. Otomatik Kilit Açma özelliði devreye sokulup devre dýþý býrakýlabilir. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) (eðer mevcutsa) bölümündeki Kiþisel Ayarlar (Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler) baþlýklý konuya bakýnýz. EVIC ile donatýlmamýþ araçlarda Otomatik Kilit Açma Özelliði aþaðýdaki iþlemler ile devreye sokulup devreden çýkarýlabilir: 1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný yuvasýna yerleþtiriniz. 2. Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumundan ON (Açýk) konumuna, sonra tekrar LOCK (Kilitli) konumuna getiriniz. Bu iþlemi 4 kez tekrar ediniz. En sonda anahtar tekrar LOCK (Kilitli) konumunda olmalýdýr. LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) ON (Açýk) START (Marþ) 3. Kapýlarýn kilidini açmak için elektrikli kapý kilit düðmesine basýnýz. 4. Tek bir sesli uyarý sinyali programlamanýn baþarýyla tamamlandýðý anlamýna gelir. Otomatik Kapý Kilitleri ve Otomatik Kilit Açma özelliklerini bulunduðunuz ülkedeki yasalara uygun þekilde kullanýnýz. Çocuk Korumalý Kapý Kilidi Arka koltukta bulunan çocuklara daha güvenli bir ortam saðlanmasý amacýyla arka koltuklar çocuk korumalý kapý kilit sistemi ile donatýlmýþtýr. UYARI! Bir kaza sonrasýnda araçta insanlar mahsur kalmamalýdýr. Çocuk korumalý kilitler kullanýldýðýnda arka kapýlarýn yalnýzca dýþarýdan açýlabileceðini aklýnýzdan çýkarmayýnýz. 15

17 Sistemi devreye sokmak için arka kapýyý açýp kapý mandalýnýn yanýndaki çocuk kilidi kumandasýný ON (Açýk) konumuna getiriniz. Çocuk kilidi sistemi devreye alýndýðýnda kapý içindeki kilit açýk konumdadýr. Buna raðmen kapý yalnýzca dýþ kapý kolu ile açýlabilir. UZAKTAN KUMANDA Bu sistem bir telsiz verici yardýmýyla 7 metreye kadar mesafeden kapýlarý kilitleyip açmanýza ve bagajý açmanýza imkan verir. Sistemi etkinleþtirmek için vericinin araca doðru tutulmasýna gerek yoktur. Kontak anahtarý yuvasýnda iken verici üzerindeki düðmeler kullanýlamaz. Diðer vericilerdeki düðmeler çalýþýr. Araç PARK 16 konumundan çýkarýldýðýnda tüm anahtarlardaki tüm verici düðmeleri devre dýþý býrakýlýr. Kapý kilitlerinin açýlmasý: Sürücü kapýsýnýn kilidini açmak için verici üzerindeki UNLOCK (Açma) düðmesine bir defa, tüm kapý kilitlerini açmak için iki defa basýp býrakýnýz. Kilit açma sinyalinin alýndýðý anlamýnda dönüþ sinyali lambalarý iki kez yanýp söner. Giriþ aydýnlatma sistemi de devreye girer. Uzaktan kumanda ile kapý kilitleri açýldýðýnda farlar da yanarak 90 saniye (programlanabilir) süre ile açýk kalýr. Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlarda bu süre ayarlanabilir. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bölümündeki Kiþisel Ayarlar baþlýðý altýndaki Uzaktan Kumanda ile Açmada Farlarýn Yakýlmasý konusuna bakýnýz. Sistem UNLOCK (Açma) düðmesine ilk basýldýðýnda tüm kapý kilitlerini ayný anda açmak üzere de programlanabilir. Elektronik araç bilgi merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlar için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bölümündeki Kiþisel Ayarlar baþlýðý altýndaki Önce Sürücü Kapýsýnýn Açýlmasý konusuna bakýnýz. EVIC ile donatýlmamýþ araçlarda aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtiriniz: 1. UNLOCK (Açma) düðmesine 4 ila 10 saniye basýnýz. 2. UNLOCK (Açma) düðmesi basýlý iken (4 saniye sonra) LOCK (Kilitleme) düðmesine basýnýz. Her iki düðmeyi býrakýnýz. 3. Bu iþlemleri tekrar ederek Önce Sürücü Kapýsýnýn Açýlmasý özelliði tekrar etkinleþtirilebilir. Kapýlarýn kilitlenmesi: Tüm kapýlarý kilitlemek için verici üzerindeki LOCK (Kilitleme) düðmesine basýp býrakýnýz. Dönüþ sinyali lambalarý kilitleme sinyalinin alýndýðý anlamýnda bir kez yanýp sönecektir. Bagaj kilidinin açýlmasý: Bagajýn kilidini açmak için verici üzerindeki bagaj düðmesine iki defa basýnýz.

18 Verici, bagaj düðmesine sadece bir defa basýlýnca bagajýn kilidini açacak þekilde programlanabilir. Bunun için aþaðýdaki iþlemler gerçekleþtirilmelidir: 1. Verici üzerindeki Unlock (Açma) düðmesine basýp basýlý tutunuz. 2. Unlock (Açma) düðmesini basýlý tutarak en az 4, en fazla 10 saniye bekleyiniz ve daha sonra bagaj düðmesine basýnýz. 3. Her iki düðmeyi de býrakýnýz. Uzaktan Kumanda ile Kilitleme/ Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi Özelliðinin Devre Dýþý Býrakýlmasý Uzaktan Kumanda ile Kilitleme/Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi özelliði bu kýlavuzun Elektronik Araç Bilgi Merkezi bölümündeki Kiþisel Ayarlar konusuna bakýlarak devre dýþý býrakýlabilir. Ya da aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtirerek bu özelliði devre dýþý býrakabilirsiniz: 1. LOCK (Kilitleme) düðmesine 4 ila 10 saniye basýnýz. 2. LOCK (Kilitleme) düðmesi basýlý iken (4 saniye sonra) UNLOCK (Açma) düðmesine basýnýz. Her iki düðmeyi de býrakýnýz. Uzaktan Kumanda ile Kilitleme/Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi özelliði bu prosedür tekrar edilerek yeniden etkinleþtirilebilir. Genel Bilgiler EEC yönetmelikleri uyarýnca verici ve alýcýlarýn MHz taþýyýcý frekansýnda çalýþmalarý gerekmektedir. Bu cihazlar kullanýldýklarý ülkelerde yürürlükteki yönetmeliklere uygun olduklarýný belgeleyen sertifikalara sahip olmalýdýr. Ýki farklý yönetmelik sözkonusudur: Birçok ülke tarafýndan kullanýlan ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standartlarý) ve ETC bazýnda hazýrlanan ancak ilave bazý koþullara sahip olan 225Z125 Alman BZT federal yönetmeliði. Diðer koþullar 95/56/EC sayýlý KOMÝSYON DÝREKTÝFÝ, EK VI da belirtilmektedir. Bu cihazlarýn çalýþmasý aþaðýda belirtilen iki koþula baðlýdýr: l Bu cihazlar zararlý parazitlere yol açmamalýdýr. l Bu cihazlar istenmeden çalýþmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. Uzaktan Kumandanýz normal mesafeden çalýþmazsa aþaðýdaki iki durumu kontrol ediniz: 1. Kumandanýn pilleri zayýflamýþ olabilir. Pillerin beklenen hizmet ömrü asgari üç yýldýr. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalaný vericisi ya da bazý mobil veya CB radyolar gibi telsiz vericilerine yakýnlýk. Uzaktan Kumanda Pilinin Deðiþtirilmesi Tavsiye edilen yedek pil, CR2032 pildir. Arka muhafaza veya basýlý devre kartý üzerindeki akü kutuplarýna dokunmayýnýz. 1. Kumandanýn düðmeleri aþaðý bakar þekilde küçük vidayý çýkarýp kumandanýn iki yarýsýný ayýrýnýz. Bu sýrada lastik contaya zarar vermemeye özen gösteriniz. 2. Eski pili çýkarýp yenisini takýnýz. Yeni pile parmaklarýnýzla temas etmeyiniz. Deride bulunan yað pilin bozulmasýna yol açabilir. Pile dokunmanýz halinde alkolle ovarak temizleyiniz. 17

19 3. Kumandayý tekrar birleþtirirken iki yarýsýný biraraya getiriniz. Vidayý takýp iyice sýkýnýz. Ýki yarý arasýnda eþit boþluk olmasýna dikkat ediniz. Kumandanýn düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediniz. HIRSIZLIK ALARMI EÐER MEVCUTSA Sistem kapýlarý ve kontak anahtarý izleyerek araca izinsiz giriþi ve aracýn izinsiz çalýþtýrýlmasýný tespit eder. Alarm etkinleþtirildiðinde sistem hem sesli hem de görsel olarak kullanýcýyý uyarýr. Korna çalar, farlar/park lambalarý yanýp söner, gösterge panelinde Elektronik Araç Bilgi Merkezi düðmelerinin altýndaki Hýrsýzlýk Alarmý/ Immobilizer lambasý yanýp söner ve araç çalýþmaz. Alarm çalýþtýrýlýp devre dýþý býrakýlmasý için herhangi bir iþlem yapýlmadýðýnda korna 29 saniye sonra, lambalar da 31 saniye sonra duracak, daha sonra sistem kendini tekrar kuracaktýr. Sistemi kurma: Kontak anahtarýný yuvasýndan çýkarýnýz ve: 1. Sürücü veya yolcu kapýsý açýk iken bir elektrik kumandalý kapý kilit düðmesine basýnýz ya da 2. Uzaktan kumanda vericisi üzerindeki LOCK (Kilitleme) düðmesine basýnýz. Son kapý kapandýktan sonra ya da tüm kapýlar kapalý ise sistem yaklaþýk 16 saniye içinde kendini kurar. Bu esnada Hýrsýzlýk 18 Alarmý/Immobilizer lambasý yanýp söner. Yanmazsa sistem kendini kurmuyor demektir. Bu kurma süresinde bir kapýyý açtýðýnýz zaman sistem kurma iþlemini iptal eder. Sistemi yeniden kurmak için daha önce anlatýlan kurma prosedürlerinden birini gerçekleþtirmeniz gerekir. Sistemi açma: Uzaktan kumanda vericisi üzerindeki UNLOCK (Açma) düðmesine basýnýz. Ayrýca, geçerli bir anahtarý kullanýlarak ve kontak anahtarýný ON/START (Açýk/Marþ) konumuna getirerek sistem açýlabilir. Aracýnýzýn baþýnda deðilken sistemin herhangi bir nedenle tetiklenmesi halinde sistemi açtýðýnýzda korna üç defa çalacaktýr. Aracýn kurcalanýp kurcalanmadýðýný kontrol ediniz. l Sürücü kapýsý kilit silindiri ve uzaktan kumanda vericisi üzerindeki bagaj düðmesi sistemi kuramaz ve açamaz. l Bagaja giriþ sýrasýnda sistem kurulu durumdadýr. Bagaj düðmesine basýlmasý sistemi etkisizleþtirmez. Birisinin araca bagajdan girmesi ve herhangi bir kapýyý açmasý halinde alarm çalacaktýr. l Sistem kurulu iken kapýlarýn kilitleri iç elektrik kumandalý kapý kilit düðmelerinden açýlamaz. Hýrsýzlýk Alarmý sistemi sizi korumak için tasarlanmýþtýr. Ancak kendi kendinize bazý yanlýþ alarm durumlarý yaratmanýz mümkündür. Daha önce açýklanan kurma prosedürlerinden biri gerçekleþtirildiyse aracýn içinde olun ya da olmayýn sistem kurulacaktýr. Aracýn içinde iken kapýyý açtýðýnýzda alarm çalacaktýr. Bu durumda sistemi kumanda ile açýnýz. Alarm sistemi kurulu ise ve akünün baðlantýsý ayrýlýrsa akü tekrar baðlandýðýnda sistem yine kurulu olacaktýr. Dýþ lambalar yanýp sönecek, korna çalacak ve kontak anahtarý aracý çalýþtýrmayacaktýr. Bu durumda sistemi kumanda ile açýnýz. CAMLAR Otomatik Camlar Sürücü kapýsý üzerindeki cam kumandalarý tüm kapý camlarýna kumanda eder.

20 Yolcu kapýsý kaplama panelleri üzerinde yolcu kapýsý camlarýný çalýþtýran tekli cam kumandalarý bulunmaktadýr. Cam kumandalarý kontak anahtarýnýn ON (Açýk) veya ACCESSORY (Aksesuar) konumunda olduðu haller dýþýnda çalýþmaz. Sürücü kapýsý üzerindeki cam kilitleme düðmesi, yolcu kapýlarý üzerindeki cam kumandalarýný devre dýþý býrakmanýza olanak tanýr. Kilitleme düðmesine bastýðýnýzda yolcu kapýlarý üzerindeki cam kumanda led ýþýklarý yanmaz ve camlar devre dýþý býrakýlýr. UYARI! Kontak anahtarý yuvasýnda iken çocuklarý araçta yalnýz baþýna býrakmayýnýz. Yolcular, özellikle de çocuklar, otomatik cam düðmelerini kullanýrken cama sýkýþabilirler. Bu gibi durumlar ciddi yaralanmalar ve ölümle sonuçlanabilir. Otomatik Açýlma Özelliði Sürücü kapýsý otomatik cam düðmesinde ve bazý modellerin yolcu kapýsý otomatik cam düðmelerinde otomatik açýlma özelliði bulunmaktadýr. Cam düðmesini ikinci kademeye getiriniz ve býrakýnýz. Cam otomatik olarak açýlacaktýr. Camý kýsmen açmak için cam düðmesini birinci kademeye getiriniz ve durdurmak istediðiniz an býrakýnýz. Otomatik açýlma iþlemi esnasýnda camýn tamamen açýlmasýný önlemek için düðmeyi kýsa bir süre yukarý kaldýrmanýz yeterlidir. Otomatik cam düðmeleri kontak kapatýldýktan sonra 10 dakika süreyle aktiftir. Ön kapýlardan herhangi birinin açýlmasý bu özelliði iptal eder. Bu süre, eðer mevcutsa, Elektronik Araç Bilgi Merkezinden (EVIC) programlanabilir. Ayrýntýlý bilgi için bu kýlavuzun Elektronik Araç Bilgi Merkezi bölümünde Kiþisel Ayarlar baþlýðý altýndaki Çýkýþta Aksesuarlarýn Gecikmeli Olarak Kapatýlmasý konusuna bakýnýz. Sýkýþma Önleme Korumalý Otomatik Kapanma Özelliði Eðer mevcutsa Cam düðmesini ikinci kademeye getirdiðinizde cam otomatik olarak kapanacaktýr. Otomatik kapanma iþlemi esnasýnda camýn tamamen kapanmasýný önlemek için düðmeyi kýsa bir süre aþaðý bastýrmanýz yeterlidir. Camý kýsmen kapatmak için cam düðmesini birinci kademeye getiriniz ve camýn durmasýný istediðiniz an býrakýnýz. Otomatik cam düðmeleri kontak kapatýldýktan sonra 10 dakika süreyle aktiftir. Ön kapýlardan herhangi birinin açýlmasý bu özelliði iptal eder. Bu süre, eðer mevcutsa, Elektronik Araç Bilgi Merkezinden (EVIC) programlanabilir. Ayrýntýlý bilgi için bu kýlavuzun Elektronik Araç Bilgi Merkezi bölümünde Kiþisel Ayarlar baþlýðý altýndaki Çýkýþta Aksesuarlarýn Gecikmeli Olarak Kapatýlmasý konusuna bakýnýz. Ön kapýlardan herhangi birinin açýlmasý durumunda bu özellik iptal edilecektir. Cam otomatik kapanma hareketi sýrasýnda herhangi bir engelle karþýlaþtýðýnda yön deðiþtirecek ve ardýndan duracaktýr. Engeli kaldýrýp camý tekrar cam düðmesinden kapatýnýz. Bozuk yol koþullarýndan kaynaklanan darbeler otomatik kapanma iþlemi sýrasýnda otomatik yön deðiþtirme özelliðini istenmeden tetikleyebilir. Bu durumda düðmeyi hafifçe birinci kademeye getirip basýlý tutarak camý elle kapatýnýz. UYARI! Cam kapanma hareketinin sonlarýndayken sýkýþma önleme korumasý iþlemez. Camý kapatmadan önce önündeki tüm engelleri kaldýrýnýz. 19

21 Sýfýrlama (Setleme) Araç aküsünün baðlantýsý ayrýldýðýnda veya akü boþaldýðýnda otomatik kapanma iþlevi devre dýþý kalýr. Otomatik kapanma özelliðini yeniden etkinleþtirmek için akü problemi halledildikten sonra aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtiriniz: l Camý tamamen kapatmak için cam düðmesini yukarý çekiniz ve bir saniye süreyle basýlý tutunuz. l Camý otomatik olarak açmak için cam düðmesine ikinci kademeye iyice aþaðý bastýrýnýz. Rüzgar Çarpmasý Rüzgar çarpmasý, kulaklarda basýnç hissedilmesi ya da helikopter sesi gibi bir ses duyulmasý olarak açýklanabilir. Aracýnýzda camlar açýkken ya da sunroof (eðer mevcutsa) açýk veya kýsmen açýkken rüzgar çarpmasý sözkonusu olabilir. Bu normal bir durumdur ve asgari düzeye indirilebilir. Rüzgar çarpmasý arka camlar açýk iken ortaya çýkýyorsa ön ve arka camlarý birlikte açarak bu durumu asgari düzeye indirebilirsiniz. Rüzgar çarpmasý sunroof açýk iken ortaya çýkýyorsa sunroof açýklýðýný bu durumu asgari düzeye indirecek þekilde ayarlayabilirsiniz. 20 BAGAJ KAPAÐININ KÝLÝTLENMESÝ VE AÇILMASI Uzaktan Kumanda ile bagaj kapaðýný aracýn dýþýnda iken açabilirsiniz. Bagaj kapaðý direksiyon simidinin sol tarafýnda bulunan gösterge paneli Bagaj Açma Düðmesi ile aracýn içinden açýlabilir. Düðmenin çalýþabilmesi için vites kolu Park konumunda olmalýdýr. Kontak açýk iken gösterge tablosundaki bagaj açýk simgesi bagajýn açýk olduðunu belirtir. Bagaj kapatýldýðýnda kilometre sayacý ekraný tekrar görüntülenir. Anahtar kilit konumunda iken ya da dýþarýda iken bagaj kapanana kadar bagaj açýk simgesi görüntülenir. BAGAJ KAPAÐI GÜVENLÝK UYARISI UYARI! Çocuklarýn dýþarýdan týrmanarak veya aracýn içinden geçerek bagaj bölmesine girmesine izin vermeyiniz. Aracýnýzýn baþýnda deðilken bagaj kapaðýný her zaman kapatýnýz. Bagaj bölmesine girdikten sonra çocuklar aracýn içinden geçerek girmiþ olsalar bile bagaj bölmesinden çýkamayabilirler. Bagajda mahsur kalan çocuklar havasýzlýktan ya da güneþ çarpmasýndan ölebilir. Acil Durumda Bagaj Kapaðýnýn Açýlmasý Aracýnýzýn bagaj bölmesinde bir acil durum açma kolu bulunmaktadýr. Bagaj kapaðýnýn iç kýsmýnda, mandalýn yanýnda bulunmaktadýr ve karanlýkta parlayacak þekilde kaplanmýþtýr. Kolu çekerek bagaj kapaðýný içerden açabilirsiniz.

22 YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ Aracýnýzýn en önemli güvenlik sistemlerinden biri de yolcu koruma sistemleridir. Bunlar arasýnda sürücü ve tüm yolcular için ön ve arka emniyet kemerleri, sürücü ve ön yolcu için ön hava yastýklarý ve eðer mevcutsa sürücü ve cam kenarýndaki yolcular için sol ve sað yan perde hava yastýklarý bulunmaktadýr. Yetiþkin kemerlerine göre küçük kalan çocuklarýn araçta yolculuk etmeleri durumunda yolcu koltuðundaki emniyet kemerini çocuk koltuðu için kullanabilirsiniz. Lütfen bu bölümde yer alan bilgileri dikkatle okuyunuz. Bu bölümde siz ve yolcularýnýzýn mümkün olduðu kadar güvenli bir þekilde seyahat edebilmesi için yolcu koruma sistemlerinin ne þekilde kullanýlmasý gerektiði açýklanmaktadýr. UYARI! Siz ve yolcularýnýzýn emniyet kemerleri doðru bir þekilde takýlmamýþ ise olasý bir kaza anýnda çok ciddi yaralanma riskine maruz kalabilirsiniz. Aracýnýzýn iç aksamýna ya da diðer yolculara çarpabilir veya aracýn dýþýna fýrlayabilirsiniz. Daima kendinizin ve aracýn içerisinde bulunan diðer kiþilerin emniyet kemerlerini doðru bir þekilde taktýklarýndan emin olunuz. Mükemmel bir sürücü olsanýz dahi kýsa yolculuklarda bile emniyet kemerinizi takýnýz. Trafikte seyir halinde olan acemi bir sürücü sizin de karýþabileceðiniz bir kazaya neden olabilir. Bu durum evinizden çok uzaklarda meydana gelebileceði gibi oturduðunuz sokakta da baþýnýza gelebilir. Araþtýrmalar emniyet kemerlerinin hayat kurtardýðýný ve ciddi yaralanma riskini azalttýðýný göstermektedir. En kötü yaralanmalar kazazedelerin araçtan dýþarýya fýrladýklarý kazalarda meydana gelmektedir. Emniyet kemerleri sürücü ve yolcularýn araçtan dýþarýya fýrlamalarýný önlemekte ve aracýn iç aksamýna çarpma nedeniyle oluþabilecek yaralanma riskini azaltmaktadýr. Motorlu taþýtlarda yolculuk yapan herkes daima emniyet kemerlerini takmalýdýr. Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Aracýnýzdaki tüm koltuklarda Bel/Omuz Emniyet Kemerleri bulunmaktadýr. Emniyet kemeri toplayýcýsý sadece çok ani duruþlarda veya bir çarpýþma anýnda kilitlenmektedir. Bu özellik normal koþullar altýnda kemerin omuz kýsmýnýn sizinle birlikte rahatça hareket etmesine olanak tanýmaktadýr. Çarpýþma anýnda ise emniyet kemeri kilitlenerek aracýn iç aksamýna çarpma ve araçtan dýþarýya fýrlama riskini azaltmaktadýr. UYARI! l Emniyet kemerini hatalý bir þekilde takmak tehlikelidir. Emniyet kemerleri vücudunuzdaki geniþ ve büyük kemiklerin etrafýný saracak bir tasarýma sahiptir. Bu kemikler vücudunuzun en güçlü bölümleridir ve bir çarpýþma anýnda bütün aðýrlýðý en iyi þekilde onlar taþýyabilir. Emniyet kemerinin yanlýþ bir yere takýlmasý herhangi bir çarpýþma anýnda daha ciddi yaralanmalara yol açabilir. Ýç organlar zarar görebilir ve hatta kemerin kenarýndan kayýp dýþarý fýrlayabilirsiniz. Emniyet kemerinizi güvenli bir þekilde takmak ve ayný zamanda yolcularýnýzýn da güvenliðini saðlamak için bu talimatlara uyunuz. l Ýki kiþi asla tek emniyet kemeri ile baðlanmamalýdýr. Tek emniyet kemeri ile baðlanmýþ kiþiler olasý bir kaza anýnda çarpýþarak birbirlerini ciddi bir þekilde yaralayabilirler. Ölçüleri ne olursa olsun bel/omuz emniyet kemerleri ve bel emniyet kemerleri asla bir kiþiden fazlasý için kullanýlmamalýdýr. 21

23 Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlarý 1. Araca binerek kapýyý kapatýnýz. Arkanýza yaslanýp ön koltuðu ayarlayýnýz 2. Emniyet kemeri kilitleme dili koltuk sýrtlýðýnýn üzerinde bulunmaktadýr. Emniyet kemeri kilitleme dilini tutarak kemeri çekiniz. Emniyet kemeri kilitleme dilini kemer üzerinde kaydýrarak belinizi saracak þekilde ayarlayýnýz. 3. Emniyet kemeri size uygun uzunluða geldiði zaman kilitleme dilini tokaya takýnýz. Dilin yuvasýna oturduðunu duyacaðýnýz klik sesi ile anlayabilirsiniz. 22 KÝLÝTLEME DÝLÝ UYARI! l Yanlýþ bir tokaya takýlan emniyet kemeri sizi tam olarak korumayacaktýr. Bel kýsmý vücudunuzda daha yüksek bir yere oturacaðýndan sýkýþtýrarak iç organlarýnýzýn zarar görmesine neden olabilir. Emniyet kemerinin dilini daima size en yakýn tokaya takýnýz. l Çok gevþek bir kemer de sizi tam olarak korumayacaktýr. Araç aniden durduðunda öne doðru daha fazla hareket etmenize neden olarak yaralanma riskini artýracaktýr. Emniyet kemerinizi üzerinize tam oturacak þekilde takmalýsýnýz. l Emniyet kemerini kolunuzun altýndan takmak son derece tehlikelidir. Vücudunuz bir çarpýþma anýnda aracýn iç aksamýna çarpacak, baþ ve boyun bölgelerinde yaralanma riski artacaktýr. Kolunuzun altýnda takýlmýþ bir emniyet kemeri iç yaralanmalara da neden olabilir. Göðüs kafesi kemikleri omuz kemikleri kadar güçlü deðildir. Kemeri daima omuzlarýnýzýn üzerinden takarak çarpýþma anýnda aðýrlýðýn en güçlü kemiklerinize verilmesini saðlayýnýz. l Arkada býrakýlmýþ bir omuz kemeri kaza anýnda sizi yaralanmalara karþý koruyamayacaktýr. Omuz emniyet kemerini takmadýðýnýz takdirde kaza anýnda kafanýzý çarpma riski çok yüksektir. Bel ve omuz emniyet kemerleri daima birlikte kullanýlmalýdýr. 4. Bel kemerini karýn bölgesinin altýna uyluk kemiklerinizin etrafýna yerleþtiriniz. Bel bölgesindeki boþluðu almak için omuz tarafýndan biraz çekiniz. Bel emniyet kemeri çok sýkýysa gevþetmek için kilitleme dilini eðerek bel kemerini çekiniz. Üzerinize tam oturan bir emniyet kemerinin çarpýþma anýnda kemerin altýndan kayarak fýrlamanýzý önleyeceðini hatýrdan çýkarmayýnýz. UYARI! l Bel emniyet kemerinin bel hizasýndan daha yukarýya takýlmasý bir çarpýþma anýnda iç yaralanma riskini artýracaktýr. Kemer, güçlü olan leðen ve kalça kemiklerinize deðil, karnýnýza baský yapacaktýr. Bel emniyet kemerini mümkün olduðunca bel hizasýna yakýn takýnýz ve üzerinize tam oturmasýna özen gösteriniz. l Bükülmüþ bir kemer de görevini tam olarak yapamayacaktýr. Böyle bir kemer olasý bir kaza anýnda vücudunuzu kesebilir. Emniyet kemerinin düz olduðundan emin olunuz. Kemeri düzeltemediðiniz takdirde yetkili servise götürüp tamir ettiriniz.

24 5. Emniyet kemerinin omuz kýsmýný boynunuza baský yapmayacak ve rahat olmanýzý saðlayacak bir þekilde göðüs kafesinizin üzerine yerleþtiriniz. Kemer toplayýcýsý kemerin gevþekliðini alacaktýr. 6. Emniyet kemerini çýkarmak için tokanýn üzerindeki kýrmýzý düðmeye basýnýz. Emniyet kemeri otomatik olarak yuvasýna sarýlacaktýr. Kemerin tamamen sarýlmasý için gerektiði takdirde kemer dilini kemer üzerinde kaydýrýnýz. UYARI! Yýrtýlmýþ veya yýpranmýþ bir emniyet kemeri çarpýþma esnasýnda koparak sizi korumasýz býrakabilir. Emniyet kemeri sisteminde yýrtýlma, yýpranma ve gevþeme olup olmadýðýný düzenli olarak kontrol ediniz. Hasarlý kýsýmlarý zaman kaybetmeden yenileyiniz. Emniyet kemeri sistemini sökmeyiniz ve üzerinde deðiþiklik yapmayýnýz. Kaza sýrasýnda hasar gören emniyet kemerleri (toplayýcýnýn eðilmesi, kemerin yýrtýlmasý vb.) mutlaka deðiþtirilmelidir. Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Sistemi Sürücü ve ön yolcu koltuklarýnda omuz kemeri boynunuzu rahatlatacak þekilde yukarý veya aþaðý ayarlanabilir. Kemerin üst kýsmýndaki düðmeye tam basýp kemeri en uygun duruma getiriniz. Kýsa boyluysanýz kemeri aþaðýya, daha uzun boyluysanýz yukarýya alacaksýnýzdýr. Tespit sistemini serbest býraktýðýnýzda kilitlenip kilitlenmediðini anlamak için aþaðý ve yukarý hareket ettirmeye çalýþýnýz. Arka koltukta kemeri boynunuzdan uzak þekilde konumlandýrmak için koltuðun ortasýna doðru kayýnýz. Otomatik Kilitleme Modu Bu modda omuz kemeri otomatik olarak kilitlenir. Yine de kemer, gevþekliðinin alýnmasý için toplanacaktýr. Arka koltuða bir çocuk koltuðu yerleþtirdiðinizde daima Otomatik Kilitleme Modunu kullanýnýz. 12 yaþ ve altýndaki çocuklar arka koltukta uygun þekilde korunmalýdýr. Otomatik Kilitleme Modunun Devreye Sokulmasý 1. Bel ve omuz kemerini takýnýz. 2. Omuz kýsmýný tutup tüm kemer çýkana kadar aþaðýya çekiniz. 3. Kemeri toplayýnýz. Kemer toplanýnca bir klik sesi duyarsýnýz. Bu ses, emniyet kemerinin otomatik kilitleme modunda olduðu anlamýna gelir. Otomatik Kilitleme Modunun Devreden Çýkarýlmasý Bel ve omuz kemerini çýkarýp tamamen toplanmaya býrakýnýz. Otomatik kilitleme modundan çýkýlacak ve araca ait hassas (acil durum) kilitleme moduna geçilecektir. Gerdiriciler Ön koltuklardaki emniyet kemerlerinde kemerlerin gevþekliðini alan gerdiriciler bulunmaktadýr. Bir çarpýþma anýnda bu gerdiriciler emniyet kemerini sýký bir þekilde tutarak emniyet kemeri sisteminin performansýný arttýrmaktadýr. Gerdiriciler, çocuk koruma koltuklarýndakiler de dahil, her boy kullanýcý için uygundur. 23

25 Gerdiriciler emniyet kemerinin yerini tutmaz. Emniyet kemeri sýkýca takýlmalý ve düzgün bir þekilde konumlandýrýlmalýdýr. Gerdiriciler hava yastýðý kumanda modülü (bkz. Hava Yastýðý) tarafýndan tetiklenir. Ön hava yastýklarý gibi gerdiriciler de tek kullanýmlýktýr. Hava yastýklarýnýn ve gerdiricilerin devreye gireceði þiddette bir kazadan sonra hava yastýklarý da gerdiriciler de deðiþtirilmelidir. Geliþmiþ Sürücü Emniyet Kemeri Hatýrlatma Sistemi (BeltAlert) Araç çalýþtýrýldýktan sonra geçen 60 saniyede emniyet kemeri takýlmamýþsa ve araç hýzý 8 km/saatten daha fazla ise Geliþmiþ Uyarý Sistemi (BeltAlert) sürücüyü emniyet kemerini takmasý için uyaracaktýr. Sürücü diðer yolcularý da emniyet kemerlerini takmalarý için uyarmalýdýr. Uyarý devreye girdikten sonra Geliþmiþ Uyarý Sistemi (BeltAlert) sürücü emniyet kemerini takana kadar 96 saniye boyunca hem sesli uyarý vermeye hem de yanýp sönmeye devam edecektir. Geliþmiþ Uyarý Sistemi (BeltAlert) sürücü emniyet kemerinin 10 saniyeden daha fazla süreyle takýlmamýþ durumda olmasý ve araç hýzýnýn 8 km/saatten yüksek olmasý halinde tekrar devreye girecektir. 24 Emniyet Kemerleri ve Hamile Bayanlar Hamile bayanlarýn hamilelikleri boyunca emniyet kemerini kullanmalarýný öneririz. Bebeði emniyette tutmanýn en iyi yolu anneyi emniyette tutmaktýr. Hamile bayanlar emniyet kemerinin bel kýsmýný uyluk kemiklerinin etrafýna yerleþtirmeli ve kalça kemiklerine mümkün olduðunca oturmasýna özen göstermelidir. Kemer aþaðýda tutulmalý ve karýn üzerine gelmemelidir. Böylece olasý bir çarpýþma anýnda tüm aðýrlýðý güçlü kalça kemikleri taþýyacaktýr. Sürücü ve Ön Yolcu Ýlave Koruma Sistemi (SRS) Hava Yastýðý HAVA YASTIÐI DÝZ TAKVÝYELERÝ Aracýnýzda emniyet kemeri sistemlerine ek olarak sürücü ve ön yolcu için ön hava yastýklarý bulunmaktadýr. Sürücü hava yastýðý direksiyon simidinin ortasýna yerleþtirilmiþtir. Yolcu ön hava yastýðý göðüste, torpido gözünün üzerindedir. Hava yastýklarýnýn kapaklarý üzerinde SRS AIRBAG yazar. Aracýnýzda ayrýca sürücü ve cam kenarlarýndaki yolcu kapýlarýnda sol ve sað yan perde hava yastýklarý bulunabilir. Yan perde hava yastýklarý (eðer mevcutsa) yan camlarýn üzerinde bulunur. Kapaklarýnda ön hava yastýklarý ile ayný þekilde SRS AIRBAG yazar. Hava yastýðý kapaklarýný iç kaplama üzerinde göremeyebilirsiniz. Ancak çarpýþma anýnda hava yastýðýnýn þiþmesini saðlayacak þekilde açýlacaklardýr.

26 UYARI! l Ön hava yastýðý kapaklarýnýn üzerine veya çevresine herhangi bir eþya koymayýnýz ve bu kapaklarý açmaya çalýþmayýnýz. Hava yastýklarýna zarar verebilir ve gerektiðinde çalýþmalarýný engelleyebilirsiniz. Bu koruyucu kapaklar sadece hava yastýklarý þiþtiðinde açýlmak üzere dizayn edilmiþtir. l Araç donanýmýnda sol ve sað yan perde hava yastýklarý varsa önlerine hava yastýklarýný engelleyecek bir eþya koymayýnýz. Yan perde hava yastýðýnýn önünde hiçbir engel olmamalýdýr. l Aracýnýz sol ve sað yan perde hava yastýklarý ile donatýlmýþsa sunroof dahil, çatý yapýsýný deðiþtirecek aksesuarlar taktýrmayýnýz. Aracýn tavanýna takýlmasý için kalýcý baðlantýlar (cývata, vida) gerektiren port bagajlarý takmayýnýz. Her ne sebeple olursa olsun aracýnýzýn tavanýný delmeyiniz. l Diz takviyesini hiçbir þekilde delmeyiniz, kesmeyiniz ve kurcalamayýnýz. l Diz takviyesine alarm lambasý, radyo, teyp, telsiz gibi aksesuarlar takmayýnýz. Hava yastýklarý orta ve yüksek þiddetteki darbelerde açýlýr. Emniyet kemerlerinin yanýsýra ön hava yastýklarý ve ön göðüs diz takviyeleri sürücü ve ön yolcu için daha fazla koruma saðlar. Sol ve sað yan perde hava yastýklarý da emniyet kemerleri ile birlikte yolcu korumasýný arttýrýr. Emniyet kemerleri sizi birçok çarpýþmada koruyacak þekilde tasarlanmýþtýr. Ön hava yastýklarý orta ve büyük þiddetteki önden çarpmalarda açýlýr. Aracýnýz yan perde hava yastýklarý ile donatýlmýþsa orta ve büyük þiddetteki yandan çarpmalarda çarpmanýn olduðu taraftaki yan perde hava yastýðý açýlýr. Hava yastýklarýnýn açýldýðý þiddetteki çarpýþmalarda dahi hava yastýklarýnýn sizi tam olarak koruyabilmeleri için sizi doðru konumda tutacak olan emniyet kemerlerini de takmýþ olmanýz þarttýr. Hava yastýklarýnýn açýlmasý nedeniyle oluþabilecek zararlarý en aza indirebilmek için almanýz gereken bazý basit önlemler aþaðýda açýklanmaktadýr yaþ ve altýndaki çocuklar arka koltukta, emniyet kemeri takýlmýþ bir þekilde seyahat etmelidir. Arkaya bakan çocuk koltuklarýnda oturan çocuklar ASLA ön yolcu hava yastýðý bulunan bir aracýn ön koltuðunda seyahat etmemelidir. Bu þekilde oturtulan çocuklar hava yastýðýnýn açýlmasý durumunda ölümcül yaralanmalara maruz kalabilmektedir. Aracýn emniyet kemerini gerektiði gibi takabilecek kadar büyük olmayan çocuklar ( Çocuk Koruma Sistemi baþlýklý bölüme bakýnýz) arka koltukta çocuk koltuklarýnda veya belden korumalý yardýmcý koltuklarda oturmalýdýr. Çocuk koltuðu veya belden korumalý yardýmcý koltuk kullanmayan daha büyük çocuklar arka koltuklarda emniyet kemeri takýlý halde seyahat etmelidir. Çocuklarýn omuz emniyet kemerini kol altýnda veya arkalarýnda býrakmalarýna izin vermeyiniz. Kalabalýktan dolayý 1 ila 12 yaþ arasýnda bir çocuðun aracýn ön koltuðunda seyahat etmesi gerekiyorsa koltuðu mümkün olduðu kadar geriye çekip uygun bir çocuk koltuðu kullanýnýz. Çocuk Koruma Sistemi baþlýklý bölüme bakýnýz. 2. Doðru kullandýðýnýzdan emin olmak için çocuk koltuðunun kullanma talimatlarýný mutlaka okuyunuz. 3. Tüm yolcular emniyet kemerlerini düzgün bir þekilde takmalýdýrlar. 4. Sürücü ve ön yolcu koltuklarý hava yastýðýnýn açýlmasý için gerektiði kadar alan býrakmak amacý ile mümkün olduðu kadar geride kullanýlmalýdýr. 5. Aracýnýz sol ve sað yan perde hava yastýklarý ile donatýlmýþsa kapýlara yaslanmayýnýz. Yan hava yastýklarý sizinle kapý arasýndaki alanda (gerektiðinde) þiddetli bir þekilde açýlacaktýr. 25

27 UYARI! l Aracýnýzda sadece hava yastýðýnýza güvenerek seyahat etmek olasý bir kaza anýnda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yastýklarý sizi korumak üzere emniyet kemerleri ile birlikte çalýþmaktadýr. Hava yastýklarý bazý çarpýþmalarda açýlmayacaktýr. Aracýnýzda hava yastýðý donanýmý bulunsa bile daima emniyet kemerini takýnýz. l Direksiyon simidine veya göðse çok yakýn oturmak hava yastýðýnýn açýlmasý durumunda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yastýklarýnýn açýlabilmesi için önlerinde boþ alan olmalýdýr. Ön koltuklara oturduðunuzda arkanýza yaslanarak kolunuzu rahatça direksiyon simidine veya göðse uzatabilecek kadar boþ alan býrakýnýz. l Araç donanýmýnda sol ve sað yan perde hava yastýklarý varsa bu hava yastýklarýnýn da açýlmak için boþ alana ihtiyaçlarý vardýr. Kapý veya cama yaslanmayýnýz. Koltuðu ortalayarak dik bir þekilde oturunuz. Hava Yastýðý Sistemi Parçalarý Ön hava yastýðý sistemi aþaðýdaki parçalardan oluþmaktadýr: l Hava Yastýðý Kumanda Modülü l Hava Yastýðý Uyarý Lambasý (AIRBAG) 26 l Önden Darbe Hýz Ölçer sensörleri l Yandan Darbe Hýz Ölçer sensörleri l Sürücü Hava Yastýðý l Yolcu Hava Yastýðý l Direksiyon Simidi ve Kolonu l Ön Göðüs l Ara Kablolar l Diz Darbe Takviyeleri Yan perde hava yastýklarý ile donatýlmýþ araçlarda sistemde þu parçalar bulunmaktadýr: l Hava Yastýðý Kumanda Modülü l Hava Yastýðý Uyarý Lambasý (AIRBAG) l Yan Camlarýn Üzerinde Sol ve Sað Yan Perde Hava Yastýklarý l Sol ve Sað Yan Darbe Sensörleri l Ara Kablolar Hava Yastýklarýnýn Çalýþma Sistemi l Hava yastýðý kumanda modülü önden alýnan darbenin hava yastýðýnýn açýlmasýný gerektirecek kadar þiddetli olup olmadýðýný belirler. Kumanda modülü darbenin þiddetini öðrendikten sonra hava yastýðýnýn hangi kademede açýlacaðýný belirler. Ön hava yastýðý þiþirme mekanizmalarý hava yastýklarýný üç farklý kademede þiþirebilir. l Hava yastýðý kumanda modülü devrilmeleri algýlamaz. l Kontak anahtarý START (Marþ) veya ON (Açýk) konumlarýndan birine getirildiðinde, Hava Yastýðý Kumanda Modülü sistemin elektronik parçalarýnýn çalýþmaya hazýr olup olmadýðýný denetler. Bu parçalar arasýnda diz takviyeleri, ön göðüs, direksiyon simidi ve direksiyon kolonu dýþýnda yukarýda sayýlan tüm parçalar bulunmaktadýr. Kontak anahtarý LOCK (Kilitli) veya ACC (Aksesuar) konumunda iken ya da yuvada deðilken hava yastýklarý devrede deðildir ve þiþmeyecektir. Kontak ilk açýldýðýnda hava yastýðý kumanda modülü gösterge panelindeki AIRBAG uyarý lambasýný 6-8 saniye süre ile yakýp söndürecektir. Sistemin herhangi bir kýsmýnda bir arýza tespit ettiði takdirde, arýzanýn durumuna göre uyarý lambasýnýn zaman zaman ( flaþ yaparak) ya da sürekli olarak yanmasýný saðlayacaktýr. UYARI! Gösterge panelindeki AIRBAG uyarý lambasýnýn dikkate alýnmamasý bir çarpýþma sýrasýnda sizi koruyacak hava yastýklarýndan yoksun kalmanýz anlamýna gelmektedir. Uyarý lambasýnýn kontak anahtarýný çevirdiðinizde yanmamasý, motor çalýþtýrýldýktan sonra sürekli olarak yanmasý veya seyir halinde iken yanmaya baþlamasý durumunda hava yastýðý sistemini bir an önce kontrol ettiriniz. l Hava yastýðý kumanda modülü hava yastýklarýnýn açýlmasýný gerektiren bir çarpýþma algýladýðýnda

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Transit Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Ford Focus Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Focus Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Focus Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr.

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol,

Detaylı

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz. Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu el kitabý, aracýnýzýn

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO V50 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut.

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. İlan no: 320356 Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. Sahibinden İdeal aile aracı. 7 koltuklu otomobil ruhsatli. Konforlu. 42.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İzmir, Selçuk Model

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO C70 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

OPEL ASTRA Sürücü El Kitabı

OPEL ASTRA Sürücü El Kitabı OPEL ASTRA Sürücü El Kitabı İçindekiler Giriş... 2 Özet bilgiler... 6 Anahtar, Kapılar ve Camlar... 19 Koltuklar, Güvenlik Sistemleri... 46 Eşya saklama ve bagaj bölümleri... 73 Göstergeler ve kumanda

Detaylı

VOLVO S80 Quick Guide

VOLVO S80 Quick Guide VOLVO S80 Quick Guide yeni volvo'nuza hoşgeldiniz! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvo'nuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 03.02.2006 11:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE ULLANMA ILAVUZU A030A01O-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve ullanma ýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz ürün

Detaylı

4 SUNUM İLETİŞİM PEUGEOT HİZMETİNİZE BİR İNTERNET SİTESİNİ SUNAR. Başlıkların içerisinde işaretler, dikkatinizi sınıflandırılmış bir içeriğe çeker:

4 SUNUM İLETİŞİM PEUGEOT HİZMETİNİZE BİR İNTERNET SİTESİNİ SUNAR. Başlıkların içerisinde işaretler, dikkatinizi sınıflandırılmış bir içeriğe çeker: 4 SUNUM Bu kullanım kılavuzu, daha ilk kullanımından itibaren aracı tanıdık kılmak ve sık kullanılan işlevlerini öğretmek için tasarlanmıştır. Her biri kendine özel rengi sayesinde tanımlanan 10 başlıktan

Detaylı

OPEL ASTRA Sürücü El Kitabı

OPEL ASTRA Sürücü El Kitabı OPEL ASTRA Sürücü El Kitabı İçindekiler Giriş... 2 Özet bilgiler... 6 Anahtar, Kapılar ve Camlar... 20 Koltuklar, Güvenlik Sistemleri... 42 Eşya saklama ve bagaj bölümleri... 68 Göstergeler ve kumanda

Detaylı

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline İlan no: 248341 Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline Sahibinden ARAÇ SIFIR AYARINDA TERTEMİZ HATASIZ BOYASIZ 25.000 KM DSG 76.750 TL İlan tarihi: 22 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 302373 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden 2007 - TRIPTONIC - YENİ NESİL MOTOR 53.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Eskişehir, Odunpazarı Model

Detaylı

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1598 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 120/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160/4250 Uzunluk - Genişlik (mm) 4275-1810 Yükseklik - Dingil

Detaylı

VOLVO C30 quick Guide

VOLVO C30 quick Guide VOLVO C30 quick Guide Yenİ volvo'nuza hoşgeldiniz! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvonuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Hyundai i CVVT Style

Hyundai i CVVT Style Hyundai i20 1.4 CVVT Style Sahibinden 23500 km 2017 i20 mpı otomatik İlan no: 409786 66.500 TL İlan tarihi: 15 Temmuz 2017 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2017 Km Kasa tipi Vites tipi

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring BMW 5 Serisi 5.25xd Touring Sahibinden BMW 2013 Model 525 Xdrive İlan no: 202698 225.000 TL İlan tarihi: 15 Ağustos 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Gölbaşı Model yılı Ocak 2013 Km 20.000

Detaylı

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium İlan no: 216074 Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium Sahibinden BUZ BEYAZ 2011 Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium 50.000 KM 52.500 TL İlan tarihi: 3 Aralık 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites

Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites İlan no: 207935 Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites Sahibinden DOKTORDAN ÇOK TEMİZ VOLVO XC60 R DESIGN OCEAN RACE ÖZEL ÜRET 140.000 TL İlan tarihi: 29 Eylül 2014 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ!

QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ! QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ! UZAKTAN KUMANDA TUŞU, PCC -KİŞİSEL ARAÇ İLETİŞİMİ*, ANAHTARSIZ SÜRÜŞ 3 1 2 Yalnızca PCC için geçerlidir 1 Yeşil ışık: Araç kilitlidir. 2 Sarı ışık:

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE

C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 82/5750 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 116/2750 Uzunluk - Genişlik (mm) 4157-1729

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik İlan no: 236141 Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik Sahibinden Günlük : 1.500 TL Haftalık : 3.000 TL Aylık : 5.000 TL SAAB 9.3 TTİD ÇİFT TURBO 210BG ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ,CEO LARIN İlan tarihi: 28 Mayıs

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 03-VN398 Eksper / imza Sayfa: 2 / 8 LVVDB24B29D036481 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil Tarihi Güç (KW) Kapı Sayısı Renk BEYAZ

Detaylı

M 850 6:M 850. 20/12/2006 12:57 P 1

M 850 6:M 850. 20/12/2006 12:57 P 1 M 850 6:M 850. 20/12/2006 12:57 P 1 El Telsizi Model MT 850 1 10 2 CHRG 3 1. Anten 2. Harici Hoparlör/Mikrofon/Þarj Jaký 3. Mod/Güç Tuþu 4. Kilit Tuþu 5. Kanal Seçme Tuþlarý 6. Hoparlör/Mikrofon 7. Iþýk/Görüþme

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik

Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik İlan no: 230882 Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik Sahibinden GT LİNE TR'DE TEK 150 BİNDE 163hp 2.0HDI 6 İLERİ 36.500 TL İlan tarihi: 8 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Yenimahalle,

Detaylı

VOLVO V70, V70 R & XC70

VOLVO V70, V70 R & XC70 VOLVO V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2005 Ýçindekiler Kýlavuzun arkasýnda alfabetik bir dizin bulunmaktadýr. Sayfa Güvenlik 9 Göstergeler, düðmeler ve kumandalar 29 Klima kumandasý 53 Ýç donaným 65 Kilitler

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-U8422 Eksper / imza Sayfa: 2 / 9 WAUZZZ4F66N168685 Araç ilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil Tarihi Güç (KW) Kapı Sayısı Renk EYAZ

Detaylı

Seat Leon 1.6 Stylance

Seat Leon 1.6 Stylance Seat Leon 1.6 Stylance İlan no: 211167 İlan detayları Sahibinden 39.900 TL 19 Şub 2016 39.900 TL 30 Eki 2014 37.800 TL İBakımlı Hatasız Leon Stylance İlan tarihi: 19 Şubat 2016 İlan detayları İl Ankara

Detaylı

İşletme Talimatı B-Serisi

İşletme Talimatı B-Serisi İşletme Talimatı B-Serisi Yeni Mercedes-Benz aracınızı güle güle kullanın! Mercedes-Benz aracınızla ilk sürüşünüzü yapmadan önce aracınızı tanıyın ve İşletme Talimatı nı okuyun. Böylelikle aracınızdan

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 25D BF 30D KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI Bir HONDA dýþtan takma deniz motoru satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA BF25D/BF30D dýþtan takma deniz motorunun

Detaylı

Honda Civic 1.6 Premium

Honda Civic 1.6 Premium Honda Civic 1.6 Premium Sahibinden 3 YIL GARANTİ 2011 İlan no: 196842 İlan detayları 43.800 TL 27 Haz 2014 43.800 TL 23 Haz 2014 43.900 TL 19 Haz 2014 42.000 TL 19 Haz 2014 43.900 TL HONDA CIVIC 1.6 PREM.ORJINAL

Detaylı

OPEL ASTRA. Sürücü El Kitabı

OPEL ASTRA. Sürücü El Kitabı OPEL ASTRA Sürücü El Kitabı İçindekiler Giriş... 2 Özet bilgiler... 6 Anahtar, Kapılar ve Camlar... 20 Koltuklar, Güvenlik Sistemleri... 49 Eşya saklama ve bagaj bölümleri... 70 Göstergeler ve kumanda

Detaylı

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik İlan no: 234487 Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik Sahibinden SERVİS BAKIMLI 100.000 KM DE ML 280 CDİ LÜKS,kapalı garaj 135.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarm sistemi uzaktan kumandası Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP İlan no: 223097 İlan detayları Sahibinden 53.500 TL 09 Tem 2015 53.500 TL 11 Nis 2015 54.750 TL 06 Mar 2015 56.500 TL 11 Şub 2015 54.000 TL Mini Cooper S OTOMATİK.. KAZASIZ.. SAHİBİNDEN

Detaylı

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure İlan no: 214982 Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure Sahibinden SIFIR AYARINDA 508 - EN DOLUSU - HATASIZ 70.000 TL İlan tarihi: 26 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara,

Detaylı

MINI Cooper S Countryman ALL4

MINI Cooper S Countryman ALL4 İlan no: 258452 MINI Cooper S Countryman ALL4 Sahibinden MİNİ COOPER COUNTRYMAN S 4X4, 232 BEYGİR, BORUSAN GARANTİLİ 91.500 TL İlan tarihi: 27 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Etimesgut

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

Hyundai ix GDI 135 HP 6MT 4x2 Style Plus

Hyundai ix GDI 135 HP 6MT 4x2 Style Plus Hyundai ix35 1.6 GDI 135 HP 6MT 4x2 Style Plus İlan no: 413052 İlan detayları Sahibinden 66.500 TL 10 Eyl 2017 66.500 TL 30 Ağu 2017 65.500 TL Böylesi yok Full-Full-extralı sıfırdan farksız İlan tarihi:

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını sizin için açmaya hazır. 100 kilometrede 4,3 litre yakıt tüketimiyle* sınıfının

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Honda Civic 1.6 Elegance

Honda Civic 1.6 Elegance İlan no: 321447 Honda Civic 1.6 Elegance Sahibinden Sahibinden 2012 Civic Elegance Füme Servis Bakımlı Garantil 57.750 TL İlan tarihi: 6 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Ataşehir,

Detaylı

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm TR En Konforlu Seyahatler STAR, 3 kişiye kadar olan yolcu kapasitesi, geniş ve rahat diz mesafesi ve zemindeki raylı sistem sayesinde yerleşimde

Detaylı

BMW 6 Serisi 6.40i Cabrio

BMW 6 Serisi 6.40i Cabrio İlan no: 209687 BMW 6 Serisi 6.40i Cabrio Sahibinden Kiralık BMW 6.40 - SİYAH - Günlük : 249 TL Haftalık : 248 TL Aylık : 247 TL BEYAZ - UYGUN FİYAT GARANTİSİ İlan tarihi: 17 Ekim 2014 İlan detayları İlan

Detaylı

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport Yakıt tüketim değerleri, ideal şartlarda ölçülmüş minimum tüketim değerleridir. Kullanım koşulları ve çevresel şartlara göre farklılık gösterebilir. DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir

Detaylı

MICRA BROSUR 22x15.indd :21

MICRA BROSUR 22x15.indd :21 MICRA BROSUR 22x15.indd 1 10.02.2012 11:21 MICRA BROSUR 22x15.indd 2 10.02.2012 11:21 ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını

Detaylı

Skoda Octavia 1.6 CR TDI Elegance DPF

Skoda Octavia 1.6 CR TDI Elegance DPF İlan no: 332873 Skoda Octavia 1.6 CR TDI Elegance DPF Sahibinden TÜRKİYEDE BİR BENZERİ KESİNLİKLE YOK 92.000 TL İlan tarihi: 13 Aralık 2016 İlan detayları İlan detayları İl Antalya Model yılı Ocak 2015

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 13 İkinci El Araç Ekspertizi 34-HP6619 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 13 JN1TCNT31U0311822 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Sahibinden Konfor Paketli 90 Beygir Grande Punto İlan no: 302430 27.500 TL İlan tarihi: 10 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Çorum Model yılı Ocak 2006

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive İlan no: 209121 Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive Sahibinden 2012 MAYIS TRAFİĞE ÇIKIŞLI RENAULT LATİTUDE 58.500 TL İlan tarihi: 12 Ekim 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Beylikdüzü,

Detaylı

CROSSFIRE KULLANIM KILAVUZU

CROSSFIRE KULLANIM KILAVUZU CROSSFIRE KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 3 4 5 6 7 8 9 ARACINIZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLİKLERİ... 31 ÖN PANEL... 51 ARACIN ÇALIŞTIRILMASI VE KULLANILMASI...

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı İlan no: 255431 Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi Titanium 2012 model 43540 km de. İSTOÇ 57.500 TL İlan tarihi: 5 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı İlan no: 309885 Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi Titanium 2015 model 19000 km de. İSTOÇ 77.500 TL İlan tarihi: 8 Ekim 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS İlan no: 233363 Citroen C4 Coupe 2.0 VTS Sahibinden 215 hp ile MAT Yaptık Üzerine de Pro.Ses Sistemi Koyduk 32.000 TL İlan tarihi: 30 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2005 Km

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ3968 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 ZFA25000002403350 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium İlan no: 185832 İlan detayları Sahibinden 69.000 TL 15 Şub 2014 69.000 TL 01 Şub 2014 70.000 TL 31 Oca 2014 71.000 TL MEMURDAN TERTEMİZ MERAKLISINA CMAX İlan tarihi:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı