Üç Çıpa Gümrük Birliği ve AB üyeliğine adaylık... Uygulanan Ekonomik Program ve Toplum... Hedef 2023 yılı...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üç Çıpa Gümrük Birliği ve AB üyeliğine adaylık... Uygulanan Ekonomik Program ve Toplum... Hedef 2023 yılı..."

Transkript

1 Misyon Genel olarak Türk toplumunu, özel olarak ise iş alemi ile akademik ve bürokratik çevreleri, Türkiye nin bugünü ve yarını ile ilgili orta ve uzun vadeli düşünmeye yönlendirmek. Öneriler getirmek, çözüm arayışlarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla ulusal ve uluslararası bir platform oluşturmak... The Mission Our mission is to direct the Turkish society and specifically, the academic, business and bureaucratic circles to consider Turkey s situation at the present and in the long run in order to generate solutions to the country s issues on national and international platforms... Vizyon Türkiye nin geleceğe yönelik uzun soluklu yol haritasında 3x3 Formülü diyebileceğimiz bir formül ile çıkış görebiliyor ve küresel standartların bu formülle yakalayabilineceğine inanıyoruz. The Vision We believe that a formula, which we call the 3x3 Formula, will be instrumental for Turkey s long-term road map and also most beneficial for her to catch up with global standards Aksiyon Söz konusu platformun etkinliğini artırmak, içeriğini zenginleştirmek, saygınlığını ve tarafsızlığını korumak amacı ile aşağıda isimleri yazılı Konferans Kurulu Müteşebbis Heyeti Üyeleri ile Yüksek Danışma Kurulları periyodik olarak toplanacak ve Forum İstanbul un Danışma Kurulu olarak hareket edecektir. Action Plan The "Conference Council Board of Initiators" and the "Honorary Board of Advisors", will meet and/or communicate periodically in order to increase the effectiveness of the platform, to enrich its content, and to provide for its impartiality and respectability in the Forum Istanbul.

2 Üç İddialı Hedef İstikrar içinde sürdürülebilir insan boyutlu büyüme... Hukuksal ve idari altyapının çağdaşlaştırılması... Fırsat eşitliğini yaşamın unsuru haline getirmek... Three challenging targets Sustainable economic growth without neglecting the human dimension within a stable environment Upgrading the legal and administrative infrastructure... Making the principle of equal opportunity as part of the backbone of the society... Üç Çıpa Gümrük Birliği ve AB üyeliğine adaylık... Uygulanan Ekonomik Program ve Toplum... Hedef 2023 yılı... Three Anchor Points Membership to the European Union and the Customs Union with EU... Creation of ownership in the society to the economic reform program... The destination is the year Üç Araç Genç nüfus... Müteşebbis kuşak... Teknoloji atağı... Three Channels A young population... An entrepreneurial generation... Technological upsurge..

3 FORUM İSTANBUL 2002 TEMA // THEME: DEMOKRASİ - SİYASET, HUKUK, EKONOMİ TARİH // DATE: MART MARCH DEMOCRACY - POLITICS - LAW AND ORDER - ECONOMY Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında, Türkiye yi sadece bulunduğu coğrafyada değil, dünyada güçlü devlet yapma hedefinde olan Forum İstanbul un ilk konferansı Mart 2002 tarihlerinde Yarının Kurulması Hedef-2023 sloganı altında yapıldı. Türkiye nin geleceğine yönelik yol haritasında, genel olarak toplumu, özel olarak ise iş dünyası ile akademik ve bürokratik çevreleri Türkiye nin yarını ile ilgili uzun vadeli düşündürmeye yönlendirme misyonuyla yola çıkan Forum İstanbul 100 yıl konferanslarının ilki büyük bir katılımla gerçekleşti. Forum un 2002 yılında ana teması Türkiye ve yaşanılabilir bir dünya odaklıydı. Bu ilk yolculuğumuzda yine dostlarımızla birlikteydik. Türkiye ve dünyanın önde gelen siyasetçileri, akademisyenleri Forum İstanbul perspektifinin çıtasını hep yukarı doğru yükseltti. The rst conference of Forum Istanbul, which targets to make Turkey not only the strongest nation in its particular region but also in the global sense by 2023, the 100 th anniversary of the foundation of the Turkish Republic, was held on March 26-27, 2002 under the heading Building Tomorrow Target 2023.

4 FORUM İSTANBUL 2003 TEMA // THEME: GELECEK VİZYONU ARAYIŞLARI: EKONOMİ, STRATEJİ VE AB TARİH // DATE: MAYIS MAY DEVELOPING VISIONS FOR THE FUTURE: ECONOMIC, STRATEGIC AND EU Değişim... Geçmişteki hatalardan ders ala rak, top lu mun tüm ke sim le ri ni geleceğe umutla bakmasını sağlayacak değişimi gerçekleştirmek... Uzun süredir üzerinde çalışılan, ki mi le ri ne göre IMF in bastırmasıyla ha ya ta ge çen, ki mi le ri ne gö re yapılması ol maz sa ol maz olan reformların uy gu la ma ya geçişindeki sancıları çeken bir Türkiye... Türkiye nin Davos u; alanında yerli ve yabancı çok sayıda uzmanı bir araya getirerek, beyin fırtınası ya ra tan Fo rum İs tan bul Yüzyıl Konferansları dizisinin ikin ci si Ric hard Per le, An ne Kru eger gi bi katılımcılarıyla ses getiren tartışmalara sahne oldu. Türkiye yi sadece bulunduğu coğrafyada değil, dün ya da güç lü bir ülke ha li ne ge tir me gay re tin de olan Forum İstanbul da, 2003 yılının onur konuşmacısı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer di. The second series of Forum Istanbul Centennial Conferences, held in 2003 brought together many national and foreign experts to create a brain storm and came to be known as the Turkish Davos. It was held with the participation of Richard Perle and Anne Krueger among others and the honorary speaker of the Forum Istanbul was President of the Republic Ahmet Necdet Sezer.

5 FORUM İSTANBUL 2004 TEMA // THEME: EĞİTİM VE AVRUPA BİRLİĞİ TARİH // DATE: MAYIS MAY EDUCATION AND EUROPEAN UNION 2023'te, değişen ve özlenen Türkiye'yi yaratma hedefine odaklı Forum İstanbul Yarının Kurulması - Hedef 2023 ün üçüncü toplantısında başrolde eğitim vardı. Türkiye İhracatçılar Meclis'inin stratejik ortak olarak destek verdiği Forum İstanbul 2004 ün bir başka öne çıkan konusu ise Avrupa Birliği idi... Yine 2004 te, Forum İstanbul Yürütme Kurulu'nun aldığı karar ile Forum İstanbul Eğitime Hayat Verenler Onur Listesi oluşturulmaya başlandı. Tüm dünya ülke liderlerinin Eylül 2000'de Birleşmiş Milletler Milenyum Zirvesi'nde bir araya gelerek, dünyanın en temel sorunları için ortak hedefler belirledikleri Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri tartışılan konulardandı konferansında, Dünya ve Türkiye Vizyonu 2023 genel hatlarıyla değerlendirilirken Forum İstanbul 2023 vizyonunun sunumu da yapıldı. Forum Istanbul Establishing the Future - Marching Towards 2023 conference in 2004 focused mainly on education. Another important issue in Forum Istanbul 2004, which was strategically supported by the Turkish Exporters Association, was the European Union and Turkey. During this conference it was decided to bring together An Honor List of Forum Istanbul Supporters of Education.

6 FORUM İSTANBUL 2005 TEMA // THEME: TÜRKİYE NİN AB ÜYELİĞİ VE REKABETÇİ KÜRESEL BİLGİ TOPLUMUNUN KURULMASI TURKEY S EU MEMBERSHIP AND BUILDING A GLOBALY COMPETITIVE KNOWLEDGE SOCIETY TARİH // DATE: MAYIS MAY Cum hu ri ye tin 100. ku ru luş yıl dö nü mün de, kü re sel bi rin ci lig de, AB üye si ola rak oy na ma he de fin de olan Tür ki ye de, değişim ve gelişim stra te ji le ri nin hız la uy gu la ma ya ge çi ril me si ha ya ti önem taşıyor. Hedeflenen Tür ki ye yi ya rat ma yo - lun da o gü ne ka dar oluş tu ru lan en bü yük or ga ni zas yon olan Fo rum İs tan bul, artık he de fe doğru ken din den emin adım - lar la iler li yordu te dikkat çekilen konular, bil gi top lu mu, bilişim, iletişim, ve tek no lo ji ko nu la rın da oluşturulacak ye ni pers pek tif le re ve bun la rın ışığında oluşturulacak ye ni bi lim sel stra te ji le re ze min hazırlanmasıydı. Forumun sonuç bildirgesinde ise, Forum İstanbul un etkili bir bilgi ekonomisi inşa etme doğrultusunda, devlet, özel sektör ve sivil toplum için politika ve eylem seçenekleri sunmaya yönelik çok taraflı bir diyalog ortamı sağladığı vurgulandı. Forum Istanbul, recognized as one of the most aspiring organization in creating Turkey 2023, was on its way and taking big steps. The main issue of 2005 was new perspectives and new strategies to be prepared on information society, informatics, communications and technology in line with Forum s vision.

7 FORUM İSTANBUL 2006 TEMA // THEME: YENİ BİR BİRLİKTE YAŞAMA FORMÜLÜ ARAYIŞI: CO-HABITANCE TARİH // DATE: MAYIS MAY A QUEST FOR A NEW LIVING FORMULA : CO-HABITANCE Birlikte yaşamın formüllerinin arandığı Fo rum İs tan bul un 2006 da gerçekleştirilen zir ve toplantılarında, Co-Ha bi tan ce for mül le ri aranırken, Tür ki ye nin geleceğinin ku rul ma sın da ki lit rol oynayacağı düşünülen ener ji, tarım, tu rizm, bil gi ve iletişim tek no lo ji le ri, te le kom sek tör le ri mer cek altına alındı. Beşinci yılın toplantıları, dün ya da Me de ni yet ler çatışması mı? ma ka le siy le bü yük il gi top la yan Hun ting ton a yanıt niteliğinde. Co-Ha bi tan ce/bir lik te Yaşama başlığında ele alındı. Forum İstanbul, Dün ya nın her han gi bir par ça sı ol ma dan dün ya ol maz fik rin den ha re ket le, her tür lü koşulda bir lik te yaşama perspektifi üzerinden şekillendi. Forum Istanbul 2006 searched for formulas for co-habitance and also focused on energy, agriculture, tourism, information and communications technologies and the telecommunications sector, which were believed to be the key issues in building Turkey s future.

8 FORUM İSTANBUL 2007 TEMA // THEME: DÜNYADAKİ GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN YOL HARİTASI TARİH // DATE: MAYIS MAY TURKEY S FUTURE ROADMAP IN A RAPIDLY CHANGING WORLD Dünyadaki Değişimler Işığında Türkiye nin Gelecek Yol Haritası nı çizmeye odaklanan uluslararası bir platform olma özelliğini taşıyan Forum İstanbul, 2007 de Türkiye nin Gelişme Stratejisi, Enerjinin Dünyadaki Durumu ve Türkiye, Yeni Bölgesel Güç Dengesi ve Türkiye: Politika Seçenekleri olmak üzere üç temayı gündeme taşıdı. Küresel düzendeki değişimler ışığında hazırlanan Gelişme Stratejisi Raporu katılımcılarla paylaşıldı. Dünyadaki enerji durumunun yanı sıra alternatif enerji kaynakları, yatırımların finansmanı, enerji güvenilği ve enerji tasarrufu konularının ayrı ayrı ele alınmasıyla enerji enine boyunu tartışıldı. Dünya tarım ve gıda hazarlarında yeni fırsatlar için Türkiye nin neler yapması gerektiği ise yine Forum un önemli konuları arasındaydı. Forum Istanbul, a platform that focused on drawing a Future Road Map for Turkey in the light of the Global Changes focused on three main topics in 2007; Turkey s Development Strategy, Global Energy Situation and Turkey and New Regional Power Balance and Turkey: Political Options.

9 FORUM İSTANBUL 2008 TEMA // THEME: YENİ BİR DÖNEM - YENİ AÇILIMLAR: TÜRKİYE NİN İSTİKRAR VE BÜYÜME HAMLESİ A NEW ERA AND NEW HORIZONS: TURKEY S STABILITY AND GROWTH DRIVE TARİH // DATE: NİSAN APRIL Küresel ekonomik değişimler ve muhtelif jeopolitik riskler ışığında Forum İstanbul Türkiye'nin ekonomik/politik istikrarını sürdürülebilir büyüme ile nasıl devam ettireceği konusuna odaklandı. Forum İstanbul un yedinci büyük buluşmasında Türkiye nin istikrar ve büyüme hamlesi tartışıldı. Küresel dalgalanmalar ve jeopolitik riskler doğrultusunda sürdürülebilirlik, Türkiye nin ve dünyanın önde gelen isimlerini Forum İstanbul da biraraya getirdi. Diğer bir önemli başlık ise, hükümetin de öncelikli gündeminde yer alan ve bu konuda cesur adımların atılacağını belirtilen tarım sektörü oldu. Turkey s Stability and Its Leap for Growth, along with sustainability in spite of global uctuations and geopolitical risks were discussed during the seventh meeting of Forum Istanbul by leading names of the world and of Turkey.

10 FORUM İSTANBUL 2009 TEMA // THEME: DÜNYA FİNANSAL VE EKONOMİK KRİZİNDEN 2023 TÜRKİYESİNE FROM THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS TO TURKEY TARİH // DATE: MAYIS MAY Türkiye nin yaşadığı bir darboğazın en büyük ekonomik buhranlardan biri olan 2001 krizi sonrasında, Yarının Kurulması - Hedef 2023 sloganıyla, bir fikir üretme kuruluşu olarak yola çıkan Forum İstanbul, 2009 da kü re sel krizi değişik açı lar dan değerlendirirken kri zin ne den le ri, or ta ya çıkardığı ger çek leri tek tek inceledi. Forum kapsamında Tür ki ye öze lin de de bir du rum değer len dir mesi yapıldı. Sür dü rü le bi lir is tik rar lı bü yü me için iç ta sar ruf la rın artışı mı, yok sa da ha faz la har ca ma mı? iki le mi otu rum lar da sık sık öne çı kan ko nu ol du. Forum Istanbul, which emerged after 2001 crisis, one of the most serious economic depressions Turkey suffered, emerged as a platform for creating new and constructive ideas, evaluated 2009 crisis and its outcomes from different perspectives.

11 FORUM İSTANBUL 2010 TEMA // THEME: KÜRESEL KRİZ, KÜRESEL YENİDEN YAPILANMA VE YEREL DÖNÜŞÜM FIRSATLARI GLOBAL CRISIS, GLOBAL REPOSITIONING & LOCAL CHALLENGES TARİH // DATE: MAYIS MAY Forum İstanbul 2010; 2023 te dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içerisinde yer alma iddiasında olan Türkiye için yol haritası çizdi. Fo rum İs tan bul un amacının ka mu özel ve si vil top lum kuruluşlarının da için de olacağı tüm eko no mi, demokratikleşme, hu kuk dev le ti ve or ta va de li po li ti ka yapıcılarını kap sa yan bir plat form da düşünceler üret mek olduğu vur gu landı. Üre ti le cek bu düşünceler yumağından se çi len uyum lu ve yol gös te ri ci olan lar la kriz le re karşı kal - kan oluşturulmasına ve ge le cek viz yo nu oluşturulmasına ola nak sağlanacağına olan inanç vurgulandı. Ve 2023 te Bambaşka bir Türkiye hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Forum Istanbul 2010 focused on creating a road map for Turkey, who targeted to be one of the rst ten great economies of the world by It was emphasized that Forum Istanbul s aim was to create thoughts and ideas on economy, state of law, medium-term policy making in a platform that included all public, civil and private institutions.

12 FORUM İSTANBUL 2011 TEMA // THEME: KÜRESEL YENİ GERÇEKLERLE 2023 E DOĞRU TOWARDS 2023 WITH NEW GLOBAL REALITIES TARİH // DATE: NİSAN APRIL yılına giren Forum İstanbul da Küresel Yeni Gerçeklerle 2023 e Doğru başlığı altında üretim, ihracat, büyüme ve kalkınma yönünden Türkiye nin ve dünyanın yeni dinamikleri tartışıldı. Küresel mali krizin etkileri ve mevcut durum, kriz sonrası piyasalar ve istikrar, dış ticaret ve yatırım ilişkilerinde yeni dinamikler, ekonomik-politik denge arayışları, geleceğin şehirleri, çevreci ve sürdürülebilir büyüme gibi konular, farklı alanlardan çok sayıda uzman tarafından ele alındı. The 10 th Forum İstanbul, which had the title Towards 2023 with New Global Truths, turned out to be a discussion platform for the new dynamics of Turkey with regard to production, exports, growth and development. Issue such as the new dynamics of the effects of the global nancial crisis and the present situation, markets in the aftermath of the crisis, nancial stability, foreign trade and investment relations, the search for economic and political stability, future cities, environmental sustainable growth were scrutinized and discussed by the participating experts.

13 FORUM İSTANBUL YAYINLARI PUBLICATIONS Türkiye nin Global Konumlanması 2023 Araştırması Dr. Can Fuat Gürlesel lll Türkiye nin Eğitim Raporu Necdet Sakaoğlu lll 2023 Küresel Senaryolar ve Türkiye için Gelecek Haritası Mehmet Öğütçü lll Demokrasiye Doğru Vaclav Klaus (Çek Cumhurbaşkanı) lll Bir 2023 Türkiye Rüyası Mehmet Öğütçü lll Cumhuriyet, Eğitim Reformu ve Dewey Prof. Dr. John P. Anton & Prof. Dr. F. Pınar Canevi

14 FORUM İSTANBUL 10 YILDA 593KONUŞMACIYI AĞIRLADI... SPEAKERS WITHIN 10 YEARS

15

16 ONURSAL FORUM İSTANBUL KONUŞMACILARI HONORARY SPEAKERS President of the Republic of the Turkey President of the Czech Republic Prime Minister Republic of the Turkey Prime Minister Republic of the Turkey AHMET NECDET SEZER Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı VÀCLAV KLAUS Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı BÜLENT ECEVİT Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı RECEP TAYYİP ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Katıldığı Forum İstanbul Konferansı // Attended in: 2002, 2003, 2004, 2005 Katıldığı Forum İstanbul Konferansı // Attended in: 2005 Katıldığı Forum İstanbul Konferansı // Attended in: 2002 Katıldığı Forum İstanbul Konferansı // Attended in: 2004, 2005

17 Dr. Abdullah ABDULLAH, Afganistan eski Dışişleri Bakanı / Forum 2007 Bruno ACCOU, DenizBank Dexia / Forum YY 2007 Faik AÇIKALIN, Yapı Kredi / Forum 2011 Erhan ADALI, Garanti Bankası / Forum 2005 Christof Van AGT, Uluslararası Enerji Ajansı / Forum 2006 Mehmet AĞAR, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı / Forum 2007 Prof. Dr. İ. Tayfun AĞAR, Narpak / Forum 2008 Derya AKALIN, AÇEV / Forum 2004 Prof. Dr. Asaf Savaş AKAT, İstanbul Bilgi Üniversitesi / Forum 2003 & 2009 & 2011 Hüseyin AKAY, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği / Forum 2008 Halil İbrahim AKÇA, DPT Müsteşarı / Forum 2009 Cevdet AKÇAY, Yapı Kredi Bankası / Forum 2009 Prof. Dr. Vedat AKGİRAY, SPK Başkanı / Forum 2009 & 2010 Filiz AKIN, Aktris / Forum 2011 Hüseyin AKIN, Coca-Cola İçecek / Forum 2011 Bahar AKINGÜÇ GÜNVER, Kültür Okulları/ Forum 2005 Ziya AKKURT, Akbank / Forum 2010 Prof. İlhan AKSAY, Princeton Üniversitesi / Forum 2003 Ahmet AKTAŞ, Efe Grubu / Forum 2007 Mehmet AKTAŞ, Yaşar Holding / Forum 2008 & 2009 Yılmaz AKYÜZ, South Centre-Cenevre / Forum 2009 Khalid AL HİTMİ, Qatar Petroleum / Forum 2007 Fawaz AL ISSA, Turkapital Holding / Forum 2011 Nebahat ALBAYRAK, Hollanda Milletvekili / Forum 2003 Philippe ALİBERT, Danone / Forum 2008 Prof. Dr. Emre ALKİN, İstanbul Kültür Üniversitesi / Forum 2003 & 2004 & 2005 & 2009 & 2011 Prof. Dr. Erdoğan ALKİN, İstanbul Ticaret Üniversitesi / Forum 2004 & 2005 & 2006 Edmond ALPHANDERY, Eski Maliye Bakanı, Fransa / Forum 2002 & 2009 Müjdat ALTAY, Nortel Netaş / Forum 2005 & 2008 Tevfik ALTINOK, Forum İstanbul Yürütme Kurulu Üyesi / Forum 2004 Bakhtiar AMİN, Irak eski Kabine Bakanı / Forum 2007 Prof. Dr. Süer ANAÇ, Ege Üniversitesi / Forum 2008 Lambros ANAGNOSTOPOULOS, Secure Investment / Forum YY 2007 Michael ANCRAM, Muhafazakar Parti eski Başkanı, İngiltere / Forum 2010 Prof. Philip ANDREWS-SPEED, Dundee Üniversitesi / Forum 2010 Prof. John ANTON, Florida Üniversitesi / Forum 2004 Ömer A. ARAS, Finansbank / Forum YY 2006

18 Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN, Bahçeşehir Üniversitesi / Forum 2007 Ersin ARIOĞLU, Uluslararası Müteahhitler Birliği / Forum 2002 Burak ARKAN, TİM / Forum 2009 Çağlayan ARKAN, Microsoft Türkiye/Forum 2005 Lucien ARKAS, Arkas Holding / Forum 2004 Prof. Dennis ARMSTRONG, Arizona Üniversitesi / Forum 2006 David ARNETT, A.B.D. İstanbul Başkonsolosu / Forum 2004 Osman S. AROLAT, Forum İstanbul Yürütme Kurulu Üyesi / Forum 2002 & 2003 & 2005 & 2009 Prof. Nevzat ARTIK, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı/ Forum 2005 Dr. Roland ASMUS, e German Marshall Fund of the U.S. / Forum 2004 Prof. Dr. Abdullah ATALAR, Bilkent Üniversitesi / Forum 2008 Dr. Baransel ATÇI, Yeditepe Üniversitesi/ Forum 2010 Hakan ATEŞ, Denizbank / Forum 2005 & 2006 & 2008 & 2009 & 2010 & 2011, Forum YY 2006 İzak ATİYAS, Sabancı Üniversitesi / Forum 2003 Paul ATKINSON, Sciences-Po Paris /Forum 2005 Dennis T. AVERY, Hudson Enstitüsü / Forum 2003 Fatma Başak AYDEMİR, Öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi / Forum 2005 Şenol AYDEMİR, Kültür ve Turizm Bakanlığı / Forum 2006 Prof. Dr. Mehmet AYDIN, Devlet Bakanı / Forum 2006 Aslı AYDINTAŞBAŞ, Milliyet Gazetesi / Forum 2011 Gürer AYKAL, Orkestra Şefi / Forum 2002 Ali BABACAN, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı / Forum 2003 & 2004 & 2009 & 2010 & 2011 Egemen BAĞIŞ, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci / Forum 2007 & 2009 & 2010 Erdal BAHÇIVAN, SETBİR / Forum 2008 Jon Fredrik BAKSAAS, Telenor / Forum 2005 Prof. V.N. BALASUBRAMANYAM, Lancaster Üniversitesi / Forum 2003 Zeyno BARAN, e Nixon Center / Forum 2004 Mehmet BARLAS, Sabah Gazetesi / Forum 2009 & 2011 Ayşe BAŞAR BENER, Forum İstanbul Yürütme Kurulu Üyesi / Forum 2004 & 2007 Cansen BAŞARAN SYMES, PricewaterhouseCoopers Türkiye / Forum 2003 Burak BAŞARIR, Coca Cola İçecek A.Ş. / Forum 2010 M. Emin BAŞER, Türk Telekom / Forum 2007 Prof. Süheyl BATUM, Bahçeşehir Üniversitesi / Forum 2002 & 2004 Prof. Ali BAYAR, Brüksel Özgür Üniversitesi / Forum 2004 Mehmet Ali BAYAR, Diplomat Politikacı / Forum 2005 & 2006 Togay BAYATLI, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı / Forum YY 2007 Tayfun BAYAZIT, Fortis / Forum 2006, Forum YY 2006 Yapı Kredi Bankası / Forum 2008

19 Erdoğan BAYRAKTAR, T.C Başbakanlık TOKİ Başkanı / Forum 2007, Forum YY 2007 Osman BAYRAKTAR, Hes Fibel / Forum 2005 Tuna BEKLEVİÇ, İstanbul Bilgi Üniversitesi / Forum 2004 Yasin BEKTAŞ, Forum İstanbul Gençlik Platformu Başkanı / Forum 2011 Jonathan BELL, İngiltere Gıda Standartları Ajansı Eski Başkanı / / Forum 2006 & 2007 Emre BERKİN, Microsoft EMEA / Forum 2004 & 2005 Mehmet Ali BERKMAN, Akkök Şirketler Grubu/ Forum 2007 Prof. Dr. Taner BERKSOY, Bahçeşehir Üniversitesi / Forum 2007 Georg BERNER, Siemens Business Servisi / Forum 2005 İbrahim BETİL, Toplum Gönüllüleri Vakfı / Forum 2004 Eva BIAUDET, Finlandiya Milletvekili / Forum 2004 Robert BISSON, EarthWater Global Başkanı / Forum 2007 Selman BİLAL, Bilsar Tekstil / Forum 2005 Hakan BİNBAŞGİL, Akbank / Forum 2011 Mehmet Ali BİRAND, CNN Türk / Forum 2005 Şefik BİRKİYE, Vizzion-Europe / Forum YY 2007 Fatih BİROL, Uluslararası Enerji Ajansı / Forum 2004 Osman BİRSEN, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası / Forum 2002 & 2005 Charles BLAND, BG Group / Forum 2006 Peter BLASCHKE, Siemens AG / Forum 2005 Ufuk BODUR, Sermaye Piyasası Kurulu / Forum 2005 Bülent BORA, TARSİM / Forum 2008 Veli BOSTANCI, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı / Forum 2005 Rüştü BOZKURT, Dünya Gazetesi / Forum 2010 & 2011 Jorge BRAGA-DE-MACEDO, Eski Maliye Bakanı, Portekiz / Forum 2004 Marie-Helene BRICKNELL, Dünya Bankası, Türkiye / Forum 2004 Prof. Meta BRUNZEMA, Meta Brunzema Architects P.C. / Forum YY 2007 Prof. Dr. Richard BULLIET, Columbia Üniversitesi / Forum 2006 Yiğit BULUT, CNN Türk / Forum YY 2006 Madeleine BUNTING, e Guardian / Forum 2006 İbrahim BURKAY, TİM Başkan Vekili / Forum 2010 Murat Sungur BURSA, Zorlu Enerji / Forum 2007 Prof. Dr. Charles BUTTERWORTH, Maryland Üniversitesi / Forum İstanbul 2006 Tony BUZAN, inkbuzan / Forum 2010 Mehmet BÜYÜKEKŞİ, TİM Başkanı / Forum 2009 & 2010 & 2011 Mark CACKLER, Dünya Bankası / Forum 2008 Edmund CAIN, e Carter Center / Forum 2003

20 Kike CALVO, Fotoğrafçı ve Gazeteci / Forum 2008 Prof. Fatma Pınar CANEVİ, Boğaziçi Üniversitesi / Forum 2004 & 2006 & 2011 Yavuz CANEVİ, Forum İstanbul Başkanı / Forum 2002 & 2003 & 2004 & 2005 & 2006 & 2007 & 2008 & 2009 & 2010 & 2011, Forum YY 2006 & 2007 Ege CANSEN, Hürriyet Gazetesi / Forum 2009 Sergio CANTONE, Euronews / Forum 2007 & 2008 Domingo CAVALLO, Arjantin Eski Ekonomi Bakanı / Forum 2009 Prof. Merih CELASUN, Bilkent Üniversitesi / Forum 2002 Ozan CEYHUN, AB Parlamentosu Milletvekili / Forum 2002 James CHAN-LEE, Sciences-Po, Paris / Forum 2003 Axel CHAVES, Ambras Ltd / Forum YY 2007 Süreyya CİLİV, Turkcell / Forum 2008 Varol CİVİL, TEB / Forum 2008 & 2010, Forum YY 2006 Jonathan CLARKE, e WAAS / Forum 2010 Mircea CLECIU, Neo Casa, CEO / Forum YY 2007 Yvan De COCK, Fortis Türkiye / Forum YY 2006 Philippe COLOMBANI, TEB / Forum 2003 Ali COŞKUN, Sanayi ve Ticaret Bakanı / Forum 2003 Pat COX, Avrupa Hareketi Başkanı, Avrupa Parlamentosu eski Başkanı / Forum 2008 György CSEPELI, Macaristan Bilişim ve İletişim Bakanlığı / Forum 2005 Bekir CUMURCU, GYODER Başkanı / Forum YY 2007 Mustafa ÇAĞAN, Siemens Business Services / Forum 2005 Prof. Dr. Adil ÇAĞLAR, TÖDER / Forum 2009 Hüseyin ÇAĞLAYAN, Tasarımcı / Forum 2002 Zafer ÇAĞLAYAN, Devlet Bakanı / Forum 2009 Prof. Dr. İsmail ÇAKMAK, Sabancı Üniversitesi / Forum 2008 Dr. Cemil ÇAKMAKLI, Dokap Holding / Forum 2007 & 2008 Emre ÇAMLIBEL, Soyak Holding / Forum 2007 & 2011, Forum YY 2007 İbrahim Halil ÇANAKCI, Hazine Müsteşarı / Forum 2008 Süleyman ÇELEBİ, DİSK / Forum 2005 Günsan ÇETİN, GAP International Inc. / Forum 2002 & 2004 Doç. Dr. Talat ÇİFTÇİ, Biosfer Danışmanlık ve Mühendislik / Forum 2008 Nuri ÇOLAKOĞLU, Doğan Medya International / Forum 2003 & 2011 Turhan ÇÖMEZ, AK Parti Balıkesir Milletvekili / Forum 2006 Stefano D ANNA, European School of Economics / Forum 2009 Ibrahim DABDOUB, National Bank of Kuwait Group / Forum 2010 Adnan DALGAKIRAN, OAMAIB Başkanı / Forum 2010

21 Arnab DAS, Dresdner Kleinwort / Forum 2008, Forum YY 2006 Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU, T.C. Dışişleri Bakanı / Forum 2010 M. Aslan DEĞİRMENCİ, Alpet / Forum 2007 Gül DELİKTAŞ, TOKİ / Forum YY 2007 Mustafa DEMİR, Fatih Belediye Başkanı / Forum YY 2007 Nevzat DEMİR, Fıratpen / Forum 2005 Sami DEMİRBİLEK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı / Forum 2007 Reha DENEMEÇ, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili / Forum 2004 & 2005 & 2006 & 2008 Michael DEPPLER, IMF / Forum 2008 Kemal DERVİŞ, UNDP Eski Başkanı-Brookings Enstitüsü-Sabancı Üniversitesi / Forum 2003 & 2004 & 2005 & 2009 Olivier DESCAMPS, EBRD (Avrupa Kalkınma Bankası) / Forum 2010 Ulrich DIETZ, BITKOM / Forum 2007 Osman Saim DİNÇ, Çalık Enerji / Forum 2007 Celalettin DİNÇER, Türk Telekom / Forum 2006 Prof. Ömer DİNÇER, T.C. Başbakanlık Müsteşarı / Forum 2004 Maruf DİNDAR, Daruma Corporate Finance / Forum 2007 Orhan Ziya DİREN, CHP Tokat Milletvekili / Forum 2011 Şaban DİŞLİ, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili / Forum 2004 & 2005 & 2008 Paul DOANY, Türk Telekom / Forum 2008 Vuslat DOĞAN SABANCI, Hürriyet Gazetesi / Forum 2005 Ruhi DOĞUSOY, Turkcell / Forum 2003 Nicholas DONOFRIO, IBM / Forum 2008 Çetin Ali DÖNMEZ, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası / Forum 2009 & 2010 Ahmet DÖRDÜNCÜ, Sabancı Holding / Forum 2009 Georgios DRAKAPOULOS, Yunanistan Turizm İşletmecileri Derneği / Forum 2002 Ali DUMANKAYA, Dumankaya İnşaat / Forum YY 2007 Uğur DUMANKAYA, Dumankaya İnşaat / Forum 2007 Sinem DUMLU, Forum İstanbul Gençlik Platformu / Forum 2008 & 2011 Nazmi DURBAKAYIM, Teknik Yapı / Forum 2007 Bahattin DURMUŞ, TÖDER / Forum 2004 Bülent ECZACIBAŞI, Eczacıbaşı Holding / Forum 2002 Faruk ECZACIBAŞI, Türkiye Bilişim Vakfı / Forum 2005 Karl EDDY, Grant ornton UK / Forum YY 2007 Mahfi EĞİLMEZ, Forum İstanbul Yürütme Kurulu Üyesi / Forum 2002 & 2003, Forum YY 2006 Mehmet Mehdi EKER, Tarım ve Köyişleri Bakanı / Forum 2006 & 2008 Cansu EKMEKÇİOĞLU, Forum İstanbul Gençlik Platformu / Forum 2007 İbrahim EKŞİ, Hektaş İnşaat / Forum 2007, Forum YY 2007

22 Abdel Raouf EL REEDY, Mısır Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı / Forum 2006 Alle ELBERS, PRC Bouwcentrum International / Forum YY 2007 Serkan ELGEZEN, Oracle / Forum 2011 Altan ELMAS, Sur Yapı / Forum 2011 Dilek EMİL, Yaşar Holding / Forum 2010 Louis EMMERIJ, BM Entellektüel Tarih Projesi / Forum 2004 Hakan ENER, Boğaziçi Üniversitesi Öğrencisi / Forum 2003 Gazi ERÇEL, Forum İstanbul Yürütme Kurulu Üyesi / Forum 2002 & 2003 & 2004 & 2006 & 2007 & 2008 & 2009 & 2010 & 2011, Forum YY 2006 Dr. Ali ERDEMİR, Argonne National Laboratory / Forum 2003 Şaban ERDİKLER, YASED - Yabancı Sermaye Derneği / Forum 2003 Turan ERDOĞAN, Vestel Şirketler Grubu / Forum 2004 Yılmaz ERDOĞAN, Tiyatrocu, Yazar / Forum 2004 Hüsnü EREL, Garanti Teknoloji / Forum 2005 M. Erdal EREN, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı / Forum 2011 Sefai ERKAN, Forum İstanbul Gençlik Platformu / Forum 2007 Halil EROĞLU, TSKB / Forum 2007 & 2010 Mahmut EROĞUL, Merkez Bankası / Forum 2005 Manfred ERTEL, Der Spiegel / Forum 2007 Atila ERTEM, Rapunzel Organik / Forum 2008 Gökhan ERTÜRK, Denizbank / Forum 2008 Enis ERYILMAZ, TİM Ticaret Noktası / Forum 2004 & 2007 Levent EYÜBOĞLU, Multi Turkmall / Forum YY 2007 Anais FARAJ, Nomura, Londra / Forum 2005 Ali FARAMAWY, Microsoft / Forum 2008 Giuseppe FARINA, Enel Türkiye / Forum 2007 Emilio FERNANDEZ-CASTANO, İspanya Dışişleri Bakanlığı / Forum 2005 Jacques FERRIER, Agence Jacques Ferrier / Forum YY 2007 Geraldine FILIPPI, Invest in France / Forum 2010 Phil FITZGERALD, Paladin Realty Partners / Forum YY 2007 Pedro FONTANA GARCIA, Barselona Olimpiyat Komitesi / Forum YY 2007 Dr. Jacob A. FRENKEL, G-30 Başkanı / Forum 2008 Prof. Benjamin FRIEDMAN, Harvard Üniversitesi / Forum 2002 Sakiko FUKUDA-PARR, UNDP / Forum 2002 Gisela GAUGGEL-ROBINSON, Avrupa Komisyonu Genişleme Direktörlüğü / Forum 2007 & 2008 Jean Frederic GAULTIER, Clifford Chance / Forum 2004 Rainer GEIGER, OECD / Forum 2003 & 2004 & 2008

23 Sicco van GELDER, Place Brands / Forum YY 2007 Meral GEZGİN ERİŞ, İKV İktisadi Kalkınma Vakfı / Forum 2002 Shanto GHOSH, Deloitte Hindistan / Forum 2010 Prof. John GILBERT, Central Science / Forum 2009 Murat GİGİN, Tekfen Holding / Forum 2002 Hasan GİRENES, Yaşar Holding / Forum 2005 & 2008 Zeynep GÖĞÜŞ, TR PLUS Centre for Turkey in Europe / Forum 2007 Dr. Deniz GÖKÇE, Boğaziçi Üniversitesi / Forum YY 2006 Işık GÖKKAYA, GYODER Başkanı / Forum 2007 & 2011, Forum YY 2007 Ali GÖKSU, Forum İstanbul Gençlik Platformu / Forum 2007 Faruk GÖKSU, Kentsel Strateji / Forum YY 2007 Dr. Hasan Basri GÖKTAN, Şekerbank / Forum 2009 & 2010 Nihat GÖKYİĞİT, TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı / Forum 2011 Prof. Dr. Nilüfer GÖLE, EHESS- Ecole des Hautes Etudes / Forum 2006 Prof. Naci GÖRÜR, TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi / Forum 2003 Wolfgang GRULKE, Futureworld / Forum 2009 Prof. Yang GUANG, Batı Asya ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü, Çin / Forum 2004 Mehmet Hilmi GÜLER, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı / Forum 2006 M. Fırat GÜLGEN, Kalinos Holding / Forum 2011 Yusuf GÜNAY, EPDK eski Başkanı/ Forum 2010 Öner GÜNEY, Milli Eğitim Bakanlığı / Forum 2004 Refet GÜRKAYNAK, Bilkent Üniversitesi / Forum 2006 Dr. Can Fuat GÜRLESEL, Forum İstanbul Yürütme Kurulu Üyesi / Forum 2004 Aydın GÜVAN, AG Concept Architecture / Forum 2003 Prof. Halil GÜVEN, İstanbul Bilgi Üniversitesi / Forum 2002 & 2003 & 2010 Prof. Orhan GÜVENEN, Bilkent Üniversitesi / Forum 2005 Prof. Bozkurt GÜVENÇ, Türkiye Bilimler Akademisi / Forum 2004 Zaha HADİD, Zaha Hadid Architects / Forum YY 2007 Joseph HAGERMAN, Amerikan Bilim Adamları Federasyonu / Forum 2007 Prof. Talat HALMAN, T.C. İlk Kültür Bakanı, Bilkent Üniversitesi / Forum 2004 Dr. Ahmet Kasım HAN, İstanbul Bilgi Üniversitesi / Forum 2004 & 2006 Prof. Dr. Steve HANKE, John Hopkins Üniversitesi / Forum 2006 & 2009 & 2011 Paul HARAN, İrlanda Teşebbüs, Ticaret ve İstihdam Bakanlığı Müsteşarı / Forum 2002 Prof. Tony HARDY, İngiltere Merkez Bilim Laboratuarı / Forum 2005 Ayşe HASOL ERKTİN, Has Mimarlık Ltd / Forum YY 2007 Yasuo HAYASHI, Mıtsui Avrupa Başkanı / Forum 2005 Margaret HECKEL, Die Welt / Forum 2008

24 Dr. Ann HEYWOOD, e College of Estate Management / Forum YY 2007 Bülent HİÇSÖNMEZ, Google Türkiye / Forum 2010 F. Fethi HİNGİNAR, Türk Ytong / Forum 2007 Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TOBB Başkanı / Forum 2003 Anita HOFFMANN, Heidrick & Struggles / Forum 2007 Lord David HOWELL, Muhafazakar Parti Dışişleri Sözcüsü, İngiltere / Forum 2005 Charlie HUGHES, Smart Futures / Forum YY 2007 Prof. Aine HYLAND, Cork Üniversitesi / Forum 2004 Alfonso Di IANNI, Oracle / Forum 2005 Prof. Gürol IRZIK, Boğaziçi Üniversitesi / Forum 2004 Yusuf IŞIK, Ekonomist / Forum 2005 & 2006 & 2007 & 2008 & 2009 Samet İNANIR, Beykent Universitesi Öğrencisi / Forum 2004 Maral İTEGULOV, Kazakistan Parlamenteri / Forum 2008 Michael JACH, Focus Dergisi / Forum 2003 Neil JACOBSOHN, Futureworld / Forum 2008 Clive JAMES, ISAAA / Forum 2008 Michael JEISMANN, Frankfurter Allgemeine Zeitung / Forum 2006 Tim JONES, Future Agenda 2020 / Forum 2011 Aristobulo De JUAN, A. De Juan y Asociados, S.L / Forum 2002, Forum YY 2006 Stephan JUNG, HSH Real Estate AG / Forum YY 2007 Philippe JURGENSEN, ACAM / Forum 2006 Dr. Rıza KADILAR, Karbon Fırsat mı, Tehdit mi? kitabı yazarı / Forum 2011 Prof. Çiğdem KAĞITÇIBAŞI, Koç Üniversitesi / Forum 2004 Prof. Münci KALAYOĞLU, Wisconsin Üniversitesi / Forum 2003 Dr. Bahadır KALEAĞASI, TÜSİAD, Brüksel / Forum 2004 & 2005 & 2006 & 2007 & 2008 & 2009 & 2010 Gürhan KALELİOĞLU, Oracle Türkiye / Forum 2005 & 2008 & 2010 Prof. Şebnem KALEMLİ-ÖZCAN, Houston Üniversitesi / Forum 2011 David KALLICK, Fiscal Policy Institute / Forum 2003 Nurettin KANTARELLİ, Mavi Jeans / Forum 2003 Ali KANTUR, Uluslararası Müteahhitler Birliği / Forum 2002 Prof. Dr. Hüseyin KAPTAN, İMP / Forum YY 2007 İzzet KARACA, Unilever Türkiye / Forum 2008 & 2011 Ali İhsan KARACAN, Forum İstanbul Yürütme Kurulu Üyesi / Forum 2002 Prof. Eser KARAKAŞ, Bahçeşehir Üniversitesi / Forum 2003 & 2005 Orhan KARAKAŞ, Şekerbank / Forum 2008 Yılmaz KARAKOYUNLU, Eski Devlet Bakanı / Forum 2007 Nuray KARALAR, Gate Electronic / Forum 2005

FORUM İSTANBUL. 10-11-12 Mayõs 2006 Swissotel, İSTANBUL. yeni bir birlikte yaşam formülü arayõşõ:

FORUM İSTANBUL. 10-11-12 Mayõs 2006 Swissotel, İSTANBUL. yeni bir birlikte yaşam formülü arayõşõ: FORUM İSTANBUL Yarõnõn Kurulmasõ-Hedef 2023 10-11-12 Mayõs 2006 Swissotel, İSTANBUL Yarõnõn kurulmasõ için yeni bir birlikte yaşam formülü arayõşõ: Co-Habitance Dünyanõn herhangi bir parçasõ, diğer herhangi

Detaylı

FORUM ĐSTANBUL 6 7 MAYIS 2004 SWISSOTEL THE BOSPHORUS

FORUM ĐSTANBUL 6 7 MAYIS 2004 SWISSOTEL THE BOSPHORUS FORUM ĐSTANBUL 6 7 MAYIS 2004 SWISSOTEL THE BOSPHORUS 6 MAYIS 2004 PERŞEMBE 09.00 09.45 AÇILIŞ KONUŞMALARI Yavuz CANEVĐ, Forum Đstanbul Yürütme Kurulu Başkanı GENÇLĐĞĐN GÖZÜYLE 2023 Tuna BEKLEVĐÇ, Ekonomistler

Detaylı

KÜRESEL KRİZ, YENİDEN YAPILANMA, ULUSAL DÖNÜŞÜM.

KÜRESEL KRİZ, YENİDEN YAPILANMA, ULUSAL DÖNÜŞÜM. FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX TOWARDS 2023-IX 20-21 Mayıs 2010 Swissotel the Bosphorus, İstanbul KÜRESEL KRİZ, YENİDEN YAPILANMA, ULUSAL DÖNÜŞÜM. GLOBAL CRISIS, REPOSITIONING, NATIONAL TRANSFORMATION.

Detaylı

FORUM ĐSTANBUL 2009. 28-29 Mayıs 2009 Swissotel the Bosphorus, Đstanbul DÜNYA FĐNANSAL VE EKONOMĐK KRĐZĐNDEN 2023 TÜRKĐYE SĐNE

FORUM ĐSTANBUL 2009. 28-29 Mayıs 2009 Swissotel the Bosphorus, Đstanbul DÜNYA FĐNANSAL VE EKONOMĐK KRĐZĐNDEN 2023 TÜRKĐYE SĐNE FORUM ĐSTANBUL 2009 28-29 Mayıs 2009 Swissotel the Bosphorus, Đstanbul DÜNYA FĐNANSAL VE EKONOMĐK KRĐZĐNDEN 2023 TÜRKĐYE SĐNE 28 MAYIS 2009, PERŞEMBE 09.00 09.10 Açılış Yavuz Canevi, Forum Đstanbul, Yönetim

Detaylı

FORUM ĐSTANBUL Yarının Kurulması-Hedef Mayıs 2006 Swissotel, ĐSTANBUL

FORUM ĐSTANBUL Yarının Kurulması-Hedef Mayıs 2006 Swissotel, ĐSTANBUL FORUM ĐSTANBUL Yarının Kurulması-Hedef 2023 10-11-12 Mayıs 2006 Swissotel, ĐSTANBUL Yarının kurulması için yeni bir birlikte yaşam formülü arayışı: Co-Habitance Dünyanın herhangi bir parçası, diğer herhangi

Detaylı

İkinci 10 Yıla Bașlarken KRİZLE YAŞAMAK MI, KRİZİ AŞMAK MI? TÜRKİYE NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİSİNİN YENİDEN TASARLANMASI.

İkinci 10 Yıla Bașlarken KRİZLE YAŞAMAK MI, KRİZİ AŞMAK MI? TÜRKİYE NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİSİNİN YENİDEN TASARLANMASI. FORUM İSTANBUL 2012 İkinci 10 Yıla Bașlarken KRİZLE YAŞAMAK MI, KRİZİ AŞMAK MI? TÜRKİYE NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİSİNİN YENİDEN TASARLANMASI 26-27 Nisan 2012 Swissotel the Bosphorus, İstanbul 26

Detaylı

FORUM ĐSTANBUL 2007. 10-11 Mayıs 2007, May 10-11 Swissotel, Đstanbul

FORUM ĐSTANBUL 2007. 10-11 Mayıs 2007, May 10-11 Swissotel, Đstanbul FORUM ĐSTANBUL 2007 10-11 Mayıs 2007, May 10-11 Swissotel, Đstanbul DÜNYADAKĐ DEĞĐŞMELER IŞIĞINDA TÜRKĐYE NĐN GELECEK YOL HARĐTASI TURKEY S FUTURE ROADMAP IN A RAPIDLY CHANGING WORLD 9 Mayıs, Çarşamba

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Paris Boğaziçi Enstitüsü, Boğaziçi Semineri başlıklı yıllık toplantısını 11-12 Haziran tarihlerinde İstanbul da düzenleyecek

Paris Boğaziçi Enstitüsü, Boğaziçi Semineri başlıklı yıllık toplantısını 11-12 Haziran tarihlerinde İstanbul da düzenleyecek 8 Haziran 2010 TS/BAS-BÜL/10-49 Paris Boğaziçi Enstitüsü, Boğaziçi Semineri başlıklı yıllık toplantısını 11-12 Haziran tarihlerinde İstanbul da düzenleyecek Toplantının gala yemeğine Cumhurbaşkanı Abdullah

Detaylı

FORUM ĐSTANBUL 2008 A NEW ERA AND NEW HORIZONS: TURKEY S STABILITY AND GROWTH DRIVE

FORUM ĐSTANBUL 2008 A NEW ERA AND NEW HORIZONS: TURKEY S STABILITY AND GROWTH DRIVE FORUM ĐSTANBUL 2008 23-25 Nisan 2008, April 23-25 Swissotel the Bosphorus, İstanbul 2007-2011 YENĐ BĐR DÖNEM -YENĐ AÇILIMLAR: TÜRKĐYE NĐN ĐSTĐKRAR VE BÜYÜME HAMLESĐ 2007-2011 A NEW ERA AND NEW HORIZONS:

Detaylı

FORUM İSTANBUL SPONSORLARI

FORUM İSTANBUL SPONSORLARI FORUM İSTANBUL SPONSORLARI 2002-2016 Yıllar itibariyle yer alan tüm sponsorlar SEKTÖR SPONSOR FİRMALAR 2002 2003 2004 2005 2006 2006 YY 2007 2007 YY 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 GAYRİMENKUL

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

DTİK Strateji Projesi Bütünleştirme Konferansı Açılış Resepsiyonu

DTİK Strateji Projesi Bütünleştirme Konferansı Açılış Resepsiyonu DTİK Strateji Projesi Bütünleştirme Konferansı Açılış Resepsiyonu DTİK Strateji Projesi Bütünleştirme Arama Konferansı DTİK Strateji Projesi Bütünleştirme Arama Konferansı AD-SOYAD ÜNVAN ÜLKE Hüsnü Dilemre

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı

Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı 0/5 Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı 1. GÜN Dünya Su Günü Panelleri 21 Mart 2008 DÜNYA SU GÜNÜ PANELLERİ 09.00 09.20 AÇILIŞ 09.30 11.30 Kocatepe Salonu İnönü Salonu PANEL 1: Küresel Değişimler ve Risk

Detaylı

Dijital Avrupa Birliği: Lise Öğrencileri İçin E-Kitap

Dijital Avrupa Birliği: Lise Öğrencileri İçin E-Kitap Dijital Avrupa Birliği: Lise Öğrencileri İçin E-Kitap Projenin Arka Planı Projenin Amaçları AB ve Avrupa konusunda lise öğrencilerine önyargılardan uzak objektif bilgiler sunmak amacıyla yardımcı ders

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

APOLLON SALONU 10 OCAK 2013

APOLLON SALONU 10 OCAK 2013 APOLLON SALONU 10 OCAK 2013 Açılış Konuşmaları Yusuf YAZAR - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mehmet SOĞANCI - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Dr. Hasan PALAZ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

Detaylı

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI Genel Başarı Ad Soyad Program Adı Durumu Bilimsel Hazırlık Dersleri Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH BİLGİN BAŞARISIZ Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

Kaman Final. TR TURKIYE Ayhan Hacıoglu & İsmail Necipoglu Active. TR TURKIYE Huseyin Isık Active

Kaman Final. TR TURKIYE Ayhan Hacıoglu & İsmail Necipoglu Active. TR TURKIYE Huseyin Isık Active Basketti Kaman Final Basket Date: 8/18/2017 12:43:24 PM Tota l bas 174 # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name State 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TR-17-0051035 TURKIYE Ayhan Hacıoglu

Detaylı

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI VE SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM BERFİN KARBEYAZGÜN ÇINAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL 20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi NEDEN STK ZİRVESİ? www.sivilsehir.org ZİRVE NİN AMACI www.sivilsehir.org 60 ÜLKE 102 SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE AKADEMİSYENLER

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011) 13 HAZİRAN 2011, PAZARTESİ 09:30-11:30 Avrupa Birliği

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 )

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 ) Okul No Adı Soyadı 1 Mehmet Saltuk Özertürk 9 Raşit Barut 24 Ege Yeşiltaş 26 Ahmet Fatih Ceylan 30 Tolgatakay 41 İbrahim Utku Moral 42 Cemal Tunç Özsan 1988-1989 Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun

Detaylı

AB YE KATILIM İÇİN MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ NOTU VE AKREDİTASYON DUYURUSU

AB YE KATILIM İÇİN MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ NOTU VE AKREDİTASYON DUYURUSU BASIN MENSUPLARININ DİKKATİNE KONFERANSI İZLEYEBİLMEK İÇİN 4/5/2005 (Bugün) MESAİ BİTİMİNE KADAR BASIN MENSUPLARININ AKREDİTASYON YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. AKREDİTASYON YAPTIRMAYAN BASIN MENSUPLARI GÜVENLİK

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Bahar Yarıyılı Ders Programı PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Bahar Yarıyılı Ders Programı PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA YARIYIL: II GRUP: A Basic Concepts of Law Yrd. Doç. Dr. Ramazan D203 Basic Mathematics II Basic Concepts of Law Basic Mathematics II Yrd.Doç.Dr. Esma Nur Çinicioğlu Yrd. Doç. Dr. Ramazan D103 D203 D203

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 PROGRAM ( TASLAK ) 1. GÜN 8 Mayıs 2014, Perşembe İstanbul Gönen Hotel 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.45 Açılış

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER ATL - 10. Sınıf / A Şubesi (UÇAK BAKIM ALANI) 1 201 HARUN ÇALIK ATL - 10. Sınıf / B Şubesi (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI) 1 108 FURKAN DİLLİ 2 120 ABDURRAHİM ACAR 9 YABANCI DİL 3 138 HÜSEYİN ÇETİN 4 142

Detaylı

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT.

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Dersin Optik Kodu 640274 Ders Kodu HMY 274 Dersin Adı TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Şubesi 10 1 21249819 ALTUNTAŞ, HAKAN F1 2 21250453 CAN, HAMZA F1 3 21285737 ÇEÇEN, KÜBRA D 4 21350782 ALGÜL, ELİF

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

En Zengin 100 Aile listesindeki şirketlerin geçen sene ve bu seneki yerleri:

En Zengin 100 Aile listesindeki şirketlerin geçen sene ve bu seneki yerleri: En Zengin 100 Aile listesindeki şirketlerin geçen sene ve bu seneki yerleri: 2009 2008 Kişi ve aileler Şirketleri 6 milyar dolar ve üstü 1 1 Koç ailesi Koç Holding 2 1 / 38 2 Sabancı Ailesi Sabancı Holding

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ A. YUSUF KEMAL KURUM Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 98.75 88.38 78.50 91.50 80.25 87.48 85.15 FURKAN HELLAÇ Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

2004 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI KONSEYİ VE İCRA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

2004 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI KONSEYİ VE İCRA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI 2004 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI KONSEYİ VE İCRA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI Amaç Madde 1- Bu esasların amacı, 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı Konsey ve İcra Kurulu nun kuruluşu,

Detaylı

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE 17 19 KASIM 2011 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROGRAM BİRİNCİ GÜN 17 Kasım 2011, Perşembe 08:30 09:30 Kayıt 09:30 12:30 Açılış Akıngüç Oditoryumu Gazi İpek, Düzenleme

Detaylı

2013 EYLÜL FAALİYET RAPORU

2013 EYLÜL FAALİYET RAPORU 2013 EYLÜL FAALİYET RAPORU 06 Eylül 2013- (Hande Tibuk) Kuzey Ren-Vestfalya Ekonomi Bakanlığı ve Nrw.Invest tarafından ikinci kez Türk firmalarına Kuzey Ren-Vestfalya da gerçekleştirdikleri başarılı ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

ORTADOĞU VE AVRASYA YAZ OKULU/TRABZON

ORTADOĞU VE AVRASYA YAZ OKULU/TRABZON ORTADOĞU VE AVRASYA YAZ OKULU/TRABZON DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (SAM) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ) ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (ORSAM) 02-07 Temmuz 2012 / TRABZON

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı KALKINMA KURULU ADANA ÜYELERİ NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2 İsmail Hakkı DEVELİ Kaymakam Seyhan Kaymakamlığı 3 Abdullah DÖLEK Kaymakam

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

Forum Đstanbul MARCHING TOWARDS 2023

Forum Đstanbul MARCHING TOWARDS 2023 Forum Đstanbul MARCHING TOWARDS 2023 Forum Đstanbul It is an international platform designed to bring together Turkish and International business leaders, bureaucrats and technocrats, distinguished personalities

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

T.C.MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI. Kurul daki Görevi Atama/Seçim Çalışan/Emekli

T.C.MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI. Kurul daki Görevi Atama/Seçim Çalışan/Emekli T.C.MERKEZ BANKASI MENSUPLARI TEMSİLCİLER KURULU NDA GÖREVLİ ÜYELER DURMUŞ YILMAZ Başkan Vakıf Senedi nin 16 ncı maddesi uyarınca Çalışan ALİ ATİLA Başkan Yardımcısı Genel Kurul Emekli MUHAMMET ÜNAL Sekreter

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı 0 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ MELİKE ÇOLAK.0. GÜNGÖR Adı İzmit Körfez Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Düzce Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Asil olarak kazandınız. Gölcük

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN BİLİMLERİ DERGİSİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT: 8 SAYI: 1 YIL:2012 ISSN 1305 130X Flora of Üçpınar Town (Manisa-Turkey) Sinem CAVLAN, Levent ŞIK 1 16 Şalgam Suyu Üretimi ve Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu Orta Asya Güvenliği, Bölgesel Örgütler ve Türkiye nin Rolü başlıklı konferans düzenleyecek

TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu Orta Asya Güvenliği, Bölgesel Örgütler ve Türkiye nin Rolü başlıklı konferans düzenleyecek 08 Mayıs2006 TS/BAS-BÜL/06-31 TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu Orta Asya Güvenliği, Bölgesel Örgütler ve Türkiye nin Rolü başlıklı konferans düzenleyecek TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr. KOMİSYONLAR ODASI Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Basın Yayın Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları İrfan KARABABA

Detaylı

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 2 EYLÜL KONU TARİH EĞİTİMDEN SORUMLU ÜYELER EĞİTMENLER AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 04.11.2010 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2010 yılının 17. toplantısını yapmak üzere 03.11.2010-04.11.2010 da toplanmış; Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının

Detaylı

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I 24-27 ARALIK 1997 Ankara III. GÜN (26 ARALIK 1997) Sayfa No AÇILIŞ KONUŞMALARI 1-4 - Haşan GEMİCİ (Devlet Bakanı) - Hikmet ULUĞBAY (Milli Eğitim Bakanı) VII. OTURUM

Detaylı

2011 SUPERMOTO KUPALARI

2011 SUPERMOTO KUPALARI 2011 PİST KUPALARI 2011 Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası TMF Kupası Şampiyonu YUNUS ERÇELİK 2011 Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası TMF Kupası İkincisi BARIŞ TOK 2011 Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EK-1 MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EĞİTİM YÖNETİCİSİ : Ufuk CENG EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ : Cem YAKUPOĞLU EĞİTİMCİ : Mustafa Yalçın ATEŞ Metal Öğretmeni ( ) : 6-7-8 Mart 2015 (3 Gün) (30 saat) : SAFFET

Detaylı

Yönetim Kurulu Adayları

Yönetim Kurulu Adayları Yönetim Kurulu Adayları Can Çelebioğlu Doğum Tarihi 1963 Çelebi Hava Servisi - Yönetim Kurulu Başkanı Çelebi Havacılık Holding Yönetim Kurulu Başkanı : Boğaziçi Üniversitesi / İşletme 1982- Çelebi Hava

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ İlçe Okul Okul Türü Yabancı Dil Sınıf Nilüfer Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi

Detaylı

Öğrenci No. Adı Soyadı Sorumlu Öğretim Üyesi

Öğrenci No. Adı Soyadı Sorumlu Öğretim Üyesi MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ MEM 406 BİTİRME ÖDEVİ DERSİ ( II.ÖĞRETİM ) ÖĞRENCİLERİ VE SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ 1 1031120119 MUHAMMET SONGEL Öğr. Gör. Emir ESİM 2 1031120121 ELVAN ARDA ÖZKUZUGÜDENLİ Öğr. Gör.

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER) Sıra No İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER) Bölüm Branş Aday No Adı Soyadı YP Tercih Sırası 1 Antrenörlük Eğitimi Bölümü (NÖ) Artistik

Detaylı

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa.

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa. 2014 2015 lise taban puanları 2015 'daki liselerin taban puanları, 2015 liseleri taban puanları, 2014 'daki liselerin taban puanları, 2014 liseleri taban puanları, 2014 lise taban puanları, 2015 lise taban

Detaylı

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

3.000.000.000,00 100,00 100,00

3.000.000.000,00 100,00 100,00 Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılan bilgilendirmedir: 1. Şirketin ortaklık yapısı, ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Economical and Social Research. ISSN:

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Economical and Social Research. ISSN: The Journal of Economical and Social Research ISSN: 1306-2174 http://www.iibf.ibu.edu.tr Cilt/Volume: 3 Yıl/Year: 2 Sayı/Issue:1 Bahar/Spring 2006 Prof. Dr. Nevzat YOSMAOĞLU nun anısına Cilt/Volume: 3

Detaylı

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Ad Soyad Tercih Durumu 1. 477 MURAT ŞEN 1 ASİL 2. 315 FIRAT SOYGAN 1 ASİL 3. 1048 AHMET HİLMİ PAKSOY 1 ASİL 4. 905 CAN ALTUĞ İPEK 1 ASİL 5. 1579 MEHMET UZUN 1 ASİL 6. 1756 ORHAN BIÇAK 1 ASİL 7. 708 UĞUR

Detaylı

OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI İZCİLİK FAALİYETLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN EĞİTİMCİ İZCİ LİDERLERİNE AİT İSİM LİSTESİ NO FAALİYETİN ADI YERİ TARİHİ Kamp-Kurs ve Seminer

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Gaziantep

Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Gaziantep Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm İl Temsilciliği Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : Yarışma Tarihi-Saati

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI Tanıtım Kodu : 2014ARAÇGR1074 Malzeme Adı : FORD TRANSİT (1995 MODEL) 55930056856 SELİN OKYOL Peşin 3.259,00 TL 4444

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

ORTAK PLATFORM İŞ ZİRVESİ KATMA DEĞERLİ BÜYÜME YOLUNDA FİNANS BİLİŞİM - YÖNETİŞİM 7 8 MAYIS İZMİR KÜLTÜRPARK FUAR ALANI

ORTAK PLATFORM İŞ ZİRVESİ KATMA DEĞERLİ BÜYÜME YOLUNDA FİNANS BİLİŞİM - YÖNETİŞİM 7 8 MAYIS İZMİR KÜLTÜRPARK FUAR ALANI ORTAK PLATFORM İŞ ZİRVESİ KATMA DEĞERLİ BÜYÜME YOLUNDA FİNANS BİLİŞİM - YÖNETİŞİM 7 8 MAYIS İZMİR KÜLTÜRPARK FUAR ALANI BİRİNCİ GÜN: Firmalarda Kurumsal Yönetişim ve Teknoloji Tabanlı Büyüme Modeli 07

Detaylı