Üç Çıpa Gümrük Birliği ve AB üyeliğine adaylık... Uygulanan Ekonomik Program ve Toplum... Hedef 2023 yılı...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üç Çıpa Gümrük Birliği ve AB üyeliğine adaylık... Uygulanan Ekonomik Program ve Toplum... Hedef 2023 yılı..."

Transkript

1 Misyon Genel olarak Türk toplumunu, özel olarak ise iş alemi ile akademik ve bürokratik çevreleri, Türkiye nin bugünü ve yarını ile ilgili orta ve uzun vadeli düşünmeye yönlendirmek. Öneriler getirmek, çözüm arayışlarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla ulusal ve uluslararası bir platform oluşturmak... The Mission Our mission is to direct the Turkish society and specifically, the academic, business and bureaucratic circles to consider Turkey s situation at the present and in the long run in order to generate solutions to the country s issues on national and international platforms... Vizyon Türkiye nin geleceğe yönelik uzun soluklu yol haritasında 3x3 Formülü diyebileceğimiz bir formül ile çıkış görebiliyor ve küresel standartların bu formülle yakalayabilineceğine inanıyoruz. The Vision We believe that a formula, which we call the 3x3 Formula, will be instrumental for Turkey s long-term road map and also most beneficial for her to catch up with global standards Aksiyon Söz konusu platformun etkinliğini artırmak, içeriğini zenginleştirmek, saygınlığını ve tarafsızlığını korumak amacı ile aşağıda isimleri yazılı Konferans Kurulu Müteşebbis Heyeti Üyeleri ile Yüksek Danışma Kurulları periyodik olarak toplanacak ve Forum İstanbul un Danışma Kurulu olarak hareket edecektir. Action Plan The "Conference Council Board of Initiators" and the "Honorary Board of Advisors", will meet and/or communicate periodically in order to increase the effectiveness of the platform, to enrich its content, and to provide for its impartiality and respectability in the Forum Istanbul.

2 Üç İddialı Hedef İstikrar içinde sürdürülebilir insan boyutlu büyüme... Hukuksal ve idari altyapının çağdaşlaştırılması... Fırsat eşitliğini yaşamın unsuru haline getirmek... Three challenging targets Sustainable economic growth without neglecting the human dimension within a stable environment Upgrading the legal and administrative infrastructure... Making the principle of equal opportunity as part of the backbone of the society... Üç Çıpa Gümrük Birliği ve AB üyeliğine adaylık... Uygulanan Ekonomik Program ve Toplum... Hedef 2023 yılı... Three Anchor Points Membership to the European Union and the Customs Union with EU... Creation of ownership in the society to the economic reform program... The destination is the year Üç Araç Genç nüfus... Müteşebbis kuşak... Teknoloji atağı... Three Channels A young population... An entrepreneurial generation... Technological upsurge..

3 FORUM İSTANBUL 2002 TEMA // THEME: DEMOKRASİ - SİYASET, HUKUK, EKONOMİ TARİH // DATE: MART MARCH DEMOCRACY - POLITICS - LAW AND ORDER - ECONOMY Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında, Türkiye yi sadece bulunduğu coğrafyada değil, dünyada güçlü devlet yapma hedefinde olan Forum İstanbul un ilk konferansı Mart 2002 tarihlerinde Yarının Kurulması Hedef-2023 sloganı altında yapıldı. Türkiye nin geleceğine yönelik yol haritasında, genel olarak toplumu, özel olarak ise iş dünyası ile akademik ve bürokratik çevreleri Türkiye nin yarını ile ilgili uzun vadeli düşündürmeye yönlendirme misyonuyla yola çıkan Forum İstanbul 100 yıl konferanslarının ilki büyük bir katılımla gerçekleşti. Forum un 2002 yılında ana teması Türkiye ve yaşanılabilir bir dünya odaklıydı. Bu ilk yolculuğumuzda yine dostlarımızla birlikteydik. Türkiye ve dünyanın önde gelen siyasetçileri, akademisyenleri Forum İstanbul perspektifinin çıtasını hep yukarı doğru yükseltti. The rst conference of Forum Istanbul, which targets to make Turkey not only the strongest nation in its particular region but also in the global sense by 2023, the 100 th anniversary of the foundation of the Turkish Republic, was held on March 26-27, 2002 under the heading Building Tomorrow Target 2023.

4 FORUM İSTANBUL 2003 TEMA // THEME: GELECEK VİZYONU ARAYIŞLARI: EKONOMİ, STRATEJİ VE AB TARİH // DATE: MAYIS MAY DEVELOPING VISIONS FOR THE FUTURE: ECONOMIC, STRATEGIC AND EU Değişim... Geçmişteki hatalardan ders ala rak, top lu mun tüm ke sim le ri ni geleceğe umutla bakmasını sağlayacak değişimi gerçekleştirmek... Uzun süredir üzerinde çalışılan, ki mi le ri ne göre IMF in bastırmasıyla ha ya ta ge çen, ki mi le ri ne gö re yapılması ol maz sa ol maz olan reformların uy gu la ma ya geçişindeki sancıları çeken bir Türkiye... Türkiye nin Davos u; alanında yerli ve yabancı çok sayıda uzmanı bir araya getirerek, beyin fırtınası ya ra tan Fo rum İs tan bul Yüzyıl Konferansları dizisinin ikin ci si Ric hard Per le, An ne Kru eger gi bi katılımcılarıyla ses getiren tartışmalara sahne oldu. Türkiye yi sadece bulunduğu coğrafyada değil, dün ya da güç lü bir ülke ha li ne ge tir me gay re tin de olan Forum İstanbul da, 2003 yılının onur konuşmacısı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer di. The second series of Forum Istanbul Centennial Conferences, held in 2003 brought together many national and foreign experts to create a brain storm and came to be known as the Turkish Davos. It was held with the participation of Richard Perle and Anne Krueger among others and the honorary speaker of the Forum Istanbul was President of the Republic Ahmet Necdet Sezer.

5 FORUM İSTANBUL 2004 TEMA // THEME: EĞİTİM VE AVRUPA BİRLİĞİ TARİH // DATE: MAYIS MAY EDUCATION AND EUROPEAN UNION 2023'te, değişen ve özlenen Türkiye'yi yaratma hedefine odaklı Forum İstanbul Yarının Kurulması - Hedef 2023 ün üçüncü toplantısında başrolde eğitim vardı. Türkiye İhracatçılar Meclis'inin stratejik ortak olarak destek verdiği Forum İstanbul 2004 ün bir başka öne çıkan konusu ise Avrupa Birliği idi... Yine 2004 te, Forum İstanbul Yürütme Kurulu'nun aldığı karar ile Forum İstanbul Eğitime Hayat Verenler Onur Listesi oluşturulmaya başlandı. Tüm dünya ülke liderlerinin Eylül 2000'de Birleşmiş Milletler Milenyum Zirvesi'nde bir araya gelerek, dünyanın en temel sorunları için ortak hedefler belirledikleri Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri tartışılan konulardandı konferansında, Dünya ve Türkiye Vizyonu 2023 genel hatlarıyla değerlendirilirken Forum İstanbul 2023 vizyonunun sunumu da yapıldı. Forum Istanbul Establishing the Future - Marching Towards 2023 conference in 2004 focused mainly on education. Another important issue in Forum Istanbul 2004, which was strategically supported by the Turkish Exporters Association, was the European Union and Turkey. During this conference it was decided to bring together An Honor List of Forum Istanbul Supporters of Education.

6 FORUM İSTANBUL 2005 TEMA // THEME: TÜRKİYE NİN AB ÜYELİĞİ VE REKABETÇİ KÜRESEL BİLGİ TOPLUMUNUN KURULMASI TURKEY S EU MEMBERSHIP AND BUILDING A GLOBALY COMPETITIVE KNOWLEDGE SOCIETY TARİH // DATE: MAYIS MAY Cum hu ri ye tin 100. ku ru luş yıl dö nü mün de, kü re sel bi rin ci lig de, AB üye si ola rak oy na ma he de fin de olan Tür ki ye de, değişim ve gelişim stra te ji le ri nin hız la uy gu la ma ya ge çi ril me si ha ya ti önem taşıyor. Hedeflenen Tür ki ye yi ya rat ma yo - lun da o gü ne ka dar oluş tu ru lan en bü yük or ga ni zas yon olan Fo rum İs tan bul, artık he de fe doğru ken din den emin adım - lar la iler li yordu te dikkat çekilen konular, bil gi top lu mu, bilişim, iletişim, ve tek no lo ji ko nu la rın da oluşturulacak ye ni pers pek tif le re ve bun la rın ışığında oluşturulacak ye ni bi lim sel stra te ji le re ze min hazırlanmasıydı. Forumun sonuç bildirgesinde ise, Forum İstanbul un etkili bir bilgi ekonomisi inşa etme doğrultusunda, devlet, özel sektör ve sivil toplum için politika ve eylem seçenekleri sunmaya yönelik çok taraflı bir diyalog ortamı sağladığı vurgulandı. Forum Istanbul, recognized as one of the most aspiring organization in creating Turkey 2023, was on its way and taking big steps. The main issue of 2005 was new perspectives and new strategies to be prepared on information society, informatics, communications and technology in line with Forum s vision.

7 FORUM İSTANBUL 2006 TEMA // THEME: YENİ BİR BİRLİKTE YAŞAMA FORMÜLÜ ARAYIŞI: CO-HABITANCE TARİH // DATE: MAYIS MAY A QUEST FOR A NEW LIVING FORMULA : CO-HABITANCE Birlikte yaşamın formüllerinin arandığı Fo rum İs tan bul un 2006 da gerçekleştirilen zir ve toplantılarında, Co-Ha bi tan ce for mül le ri aranırken, Tür ki ye nin geleceğinin ku rul ma sın da ki lit rol oynayacağı düşünülen ener ji, tarım, tu rizm, bil gi ve iletişim tek no lo ji le ri, te le kom sek tör le ri mer cek altına alındı. Beşinci yılın toplantıları, dün ya da Me de ni yet ler çatışması mı? ma ka le siy le bü yük il gi top la yan Hun ting ton a yanıt niteliğinde. Co-Ha bi tan ce/bir lik te Yaşama başlığında ele alındı. Forum İstanbul, Dün ya nın her han gi bir par ça sı ol ma dan dün ya ol maz fik rin den ha re ket le, her tür lü koşulda bir lik te yaşama perspektifi üzerinden şekillendi. Forum Istanbul 2006 searched for formulas for co-habitance and also focused on energy, agriculture, tourism, information and communications technologies and the telecommunications sector, which were believed to be the key issues in building Turkey s future.

8 FORUM İSTANBUL 2007 TEMA // THEME: DÜNYADAKİ GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN YOL HARİTASI TARİH // DATE: MAYIS MAY TURKEY S FUTURE ROADMAP IN A RAPIDLY CHANGING WORLD Dünyadaki Değişimler Işığında Türkiye nin Gelecek Yol Haritası nı çizmeye odaklanan uluslararası bir platform olma özelliğini taşıyan Forum İstanbul, 2007 de Türkiye nin Gelişme Stratejisi, Enerjinin Dünyadaki Durumu ve Türkiye, Yeni Bölgesel Güç Dengesi ve Türkiye: Politika Seçenekleri olmak üzere üç temayı gündeme taşıdı. Küresel düzendeki değişimler ışığında hazırlanan Gelişme Stratejisi Raporu katılımcılarla paylaşıldı. Dünyadaki enerji durumunun yanı sıra alternatif enerji kaynakları, yatırımların finansmanı, enerji güvenilği ve enerji tasarrufu konularının ayrı ayrı ele alınmasıyla enerji enine boyunu tartışıldı. Dünya tarım ve gıda hazarlarında yeni fırsatlar için Türkiye nin neler yapması gerektiği ise yine Forum un önemli konuları arasındaydı. Forum Istanbul, a platform that focused on drawing a Future Road Map for Turkey in the light of the Global Changes focused on three main topics in 2007; Turkey s Development Strategy, Global Energy Situation and Turkey and New Regional Power Balance and Turkey: Political Options.

9 FORUM İSTANBUL 2008 TEMA // THEME: YENİ BİR DÖNEM - YENİ AÇILIMLAR: TÜRKİYE NİN İSTİKRAR VE BÜYÜME HAMLESİ A NEW ERA AND NEW HORIZONS: TURKEY S STABILITY AND GROWTH DRIVE TARİH // DATE: NİSAN APRIL Küresel ekonomik değişimler ve muhtelif jeopolitik riskler ışığında Forum İstanbul Türkiye'nin ekonomik/politik istikrarını sürdürülebilir büyüme ile nasıl devam ettireceği konusuna odaklandı. Forum İstanbul un yedinci büyük buluşmasında Türkiye nin istikrar ve büyüme hamlesi tartışıldı. Küresel dalgalanmalar ve jeopolitik riskler doğrultusunda sürdürülebilirlik, Türkiye nin ve dünyanın önde gelen isimlerini Forum İstanbul da biraraya getirdi. Diğer bir önemli başlık ise, hükümetin de öncelikli gündeminde yer alan ve bu konuda cesur adımların atılacağını belirtilen tarım sektörü oldu. Turkey s Stability and Its Leap for Growth, along with sustainability in spite of global uctuations and geopolitical risks were discussed during the seventh meeting of Forum Istanbul by leading names of the world and of Turkey.

10 FORUM İSTANBUL 2009 TEMA // THEME: DÜNYA FİNANSAL VE EKONOMİK KRİZİNDEN 2023 TÜRKİYESİNE FROM THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS TO TURKEY TARİH // DATE: MAYIS MAY Türkiye nin yaşadığı bir darboğazın en büyük ekonomik buhranlardan biri olan 2001 krizi sonrasında, Yarının Kurulması - Hedef 2023 sloganıyla, bir fikir üretme kuruluşu olarak yola çıkan Forum İstanbul, 2009 da kü re sel krizi değişik açı lar dan değerlendirirken kri zin ne den le ri, or ta ya çıkardığı ger çek leri tek tek inceledi. Forum kapsamında Tür ki ye öze lin de de bir du rum değer len dir mesi yapıldı. Sür dü rü le bi lir is tik rar lı bü yü me için iç ta sar ruf la rın artışı mı, yok sa da ha faz la har ca ma mı? iki le mi otu rum lar da sık sık öne çı kan ko nu ol du. Forum Istanbul, which emerged after 2001 crisis, one of the most serious economic depressions Turkey suffered, emerged as a platform for creating new and constructive ideas, evaluated 2009 crisis and its outcomes from different perspectives.

11 FORUM İSTANBUL 2010 TEMA // THEME: KÜRESEL KRİZ, KÜRESEL YENİDEN YAPILANMA VE YEREL DÖNÜŞÜM FIRSATLARI GLOBAL CRISIS, GLOBAL REPOSITIONING & LOCAL CHALLENGES TARİH // DATE: MAYIS MAY Forum İstanbul 2010; 2023 te dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içerisinde yer alma iddiasında olan Türkiye için yol haritası çizdi. Fo rum İs tan bul un amacının ka mu özel ve si vil top lum kuruluşlarının da için de olacağı tüm eko no mi, demokratikleşme, hu kuk dev le ti ve or ta va de li po li ti ka yapıcılarını kap sa yan bir plat form da düşünceler üret mek olduğu vur gu landı. Üre ti le cek bu düşünceler yumağından se çi len uyum lu ve yol gös te ri ci olan lar la kriz le re karşı kal - kan oluşturulmasına ve ge le cek viz yo nu oluşturulmasına ola nak sağlanacağına olan inanç vurgulandı. Ve 2023 te Bambaşka bir Türkiye hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Forum Istanbul 2010 focused on creating a road map for Turkey, who targeted to be one of the rst ten great economies of the world by It was emphasized that Forum Istanbul s aim was to create thoughts and ideas on economy, state of law, medium-term policy making in a platform that included all public, civil and private institutions.

12 FORUM İSTANBUL 2011 TEMA // THEME: KÜRESEL YENİ GERÇEKLERLE 2023 E DOĞRU TOWARDS 2023 WITH NEW GLOBAL REALITIES TARİH // DATE: NİSAN APRIL yılına giren Forum İstanbul da Küresel Yeni Gerçeklerle 2023 e Doğru başlığı altında üretim, ihracat, büyüme ve kalkınma yönünden Türkiye nin ve dünyanın yeni dinamikleri tartışıldı. Küresel mali krizin etkileri ve mevcut durum, kriz sonrası piyasalar ve istikrar, dış ticaret ve yatırım ilişkilerinde yeni dinamikler, ekonomik-politik denge arayışları, geleceğin şehirleri, çevreci ve sürdürülebilir büyüme gibi konular, farklı alanlardan çok sayıda uzman tarafından ele alındı. The 10 th Forum İstanbul, which had the title Towards 2023 with New Global Truths, turned out to be a discussion platform for the new dynamics of Turkey with regard to production, exports, growth and development. Issue such as the new dynamics of the effects of the global nancial crisis and the present situation, markets in the aftermath of the crisis, nancial stability, foreign trade and investment relations, the search for economic and political stability, future cities, environmental sustainable growth were scrutinized and discussed by the participating experts.

13 FORUM İSTANBUL YAYINLARI PUBLICATIONS Türkiye nin Global Konumlanması 2023 Araştırması Dr. Can Fuat Gürlesel lll Türkiye nin Eğitim Raporu Necdet Sakaoğlu lll 2023 Küresel Senaryolar ve Türkiye için Gelecek Haritası Mehmet Öğütçü lll Demokrasiye Doğru Vaclav Klaus (Çek Cumhurbaşkanı) lll Bir 2023 Türkiye Rüyası Mehmet Öğütçü lll Cumhuriyet, Eğitim Reformu ve Dewey Prof. Dr. John P. Anton & Prof. Dr. F. Pınar Canevi

14 FORUM İSTANBUL 10 YILDA 593KONUŞMACIYI AĞIRLADI... SPEAKERS WITHIN 10 YEARS

15

16 ONURSAL FORUM İSTANBUL KONUŞMACILARI HONORARY SPEAKERS President of the Republic of the Turkey President of the Czech Republic Prime Minister Republic of the Turkey Prime Minister Republic of the Turkey AHMET NECDET SEZER Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı VÀCLAV KLAUS Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı BÜLENT ECEVİT Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı RECEP TAYYİP ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Katıldığı Forum İstanbul Konferansı // Attended in: 2002, 2003, 2004, 2005 Katıldığı Forum İstanbul Konferansı // Attended in: 2005 Katıldığı Forum İstanbul Konferansı // Attended in: 2002 Katıldığı Forum İstanbul Konferansı // Attended in: 2004, 2005

17 Dr. Abdullah ABDULLAH, Afganistan eski Dışişleri Bakanı / Forum 2007 Bruno ACCOU, DenizBank Dexia / Forum YY 2007 Faik AÇIKALIN, Yapı Kredi / Forum 2011 Erhan ADALI, Garanti Bankası / Forum 2005 Christof Van AGT, Uluslararası Enerji Ajansı / Forum 2006 Mehmet AĞAR, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı / Forum 2007 Prof. Dr. İ. Tayfun AĞAR, Narpak / Forum 2008 Derya AKALIN, AÇEV / Forum 2004 Prof. Dr. Asaf Savaş AKAT, İstanbul Bilgi Üniversitesi / Forum 2003 & 2009 & 2011 Hüseyin AKAY, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği / Forum 2008 Halil İbrahim AKÇA, DPT Müsteşarı / Forum 2009 Cevdet AKÇAY, Yapı Kredi Bankası / Forum 2009 Prof. Dr. Vedat AKGİRAY, SPK Başkanı / Forum 2009 & 2010 Filiz AKIN, Aktris / Forum 2011 Hüseyin AKIN, Coca-Cola İçecek / Forum 2011 Bahar AKINGÜÇ GÜNVER, Kültür Okulları/ Forum 2005 Ziya AKKURT, Akbank / Forum 2010 Prof. İlhan AKSAY, Princeton Üniversitesi / Forum 2003 Ahmet AKTAŞ, Efe Grubu / Forum 2007 Mehmet AKTAŞ, Yaşar Holding / Forum 2008 & 2009 Yılmaz AKYÜZ, South Centre-Cenevre / Forum 2009 Khalid AL HİTMİ, Qatar Petroleum / Forum 2007 Fawaz AL ISSA, Turkapital Holding / Forum 2011 Nebahat ALBAYRAK, Hollanda Milletvekili / Forum 2003 Philippe ALİBERT, Danone / Forum 2008 Prof. Dr. Emre ALKİN, İstanbul Kültür Üniversitesi / Forum 2003 & 2004 & 2005 & 2009 & 2011 Prof. Dr. Erdoğan ALKİN, İstanbul Ticaret Üniversitesi / Forum 2004 & 2005 & 2006 Edmond ALPHANDERY, Eski Maliye Bakanı, Fransa / Forum 2002 & 2009 Müjdat ALTAY, Nortel Netaş / Forum 2005 & 2008 Tevfik ALTINOK, Forum İstanbul Yürütme Kurulu Üyesi / Forum 2004 Bakhtiar AMİN, Irak eski Kabine Bakanı / Forum 2007 Prof. Dr. Süer ANAÇ, Ege Üniversitesi / Forum 2008 Lambros ANAGNOSTOPOULOS, Secure Investment / Forum YY 2007 Michael ANCRAM, Muhafazakar Parti eski Başkanı, İngiltere / Forum 2010 Prof. Philip ANDREWS-SPEED, Dundee Üniversitesi / Forum 2010 Prof. John ANTON, Florida Üniversitesi / Forum 2004 Ömer A. ARAS, Finansbank / Forum YY 2006

18 Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN, Bahçeşehir Üniversitesi / Forum 2007 Ersin ARIOĞLU, Uluslararası Müteahhitler Birliği / Forum 2002 Burak ARKAN, TİM / Forum 2009 Çağlayan ARKAN, Microsoft Türkiye/Forum 2005 Lucien ARKAS, Arkas Holding / Forum 2004 Prof. Dennis ARMSTRONG, Arizona Üniversitesi / Forum 2006 David ARNETT, A.B.D. İstanbul Başkonsolosu / Forum 2004 Osman S. AROLAT, Forum İstanbul Yürütme Kurulu Üyesi / Forum 2002 & 2003 & 2005 & 2009 Prof. Nevzat ARTIK, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı/ Forum 2005 Dr. Roland ASMUS, e German Marshall Fund of the U.S. / Forum 2004 Prof. Dr. Abdullah ATALAR, Bilkent Üniversitesi / Forum 2008 Dr. Baransel ATÇI, Yeditepe Üniversitesi/ Forum 2010 Hakan ATEŞ, Denizbank / Forum 2005 & 2006 & 2008 & 2009 & 2010 & 2011, Forum YY 2006 İzak ATİYAS, Sabancı Üniversitesi / Forum 2003 Paul ATKINSON, Sciences-Po Paris /Forum 2005 Dennis T. AVERY, Hudson Enstitüsü / Forum 2003 Fatma Başak AYDEMİR, Öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi / Forum 2005 Şenol AYDEMİR, Kültür ve Turizm Bakanlığı / Forum 2006 Prof. Dr. Mehmet AYDIN, Devlet Bakanı / Forum 2006 Aslı AYDINTAŞBAŞ, Milliyet Gazetesi / Forum 2011 Gürer AYKAL, Orkestra Şefi / Forum 2002 Ali BABACAN, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı / Forum 2003 & 2004 & 2009 & 2010 & 2011 Egemen BAĞIŞ, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci / Forum 2007 & 2009 & 2010 Erdal BAHÇIVAN, SETBİR / Forum 2008 Jon Fredrik BAKSAAS, Telenor / Forum 2005 Prof. V.N. BALASUBRAMANYAM, Lancaster Üniversitesi / Forum 2003 Zeyno BARAN, e Nixon Center / Forum 2004 Mehmet BARLAS, Sabah Gazetesi / Forum 2009 & 2011 Ayşe BAŞAR BENER, Forum İstanbul Yürütme Kurulu Üyesi / Forum 2004 & 2007 Cansen BAŞARAN SYMES, PricewaterhouseCoopers Türkiye / Forum 2003 Burak BAŞARIR, Coca Cola İçecek A.Ş. / Forum 2010 M. Emin BAŞER, Türk Telekom / Forum 2007 Prof. Süheyl BATUM, Bahçeşehir Üniversitesi / Forum 2002 & 2004 Prof. Ali BAYAR, Brüksel Özgür Üniversitesi / Forum 2004 Mehmet Ali BAYAR, Diplomat Politikacı / Forum 2005 & 2006 Togay BAYATLI, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı / Forum YY 2007 Tayfun BAYAZIT, Fortis / Forum 2006, Forum YY 2006 Yapı Kredi Bankası / Forum 2008

19 Erdoğan BAYRAKTAR, T.C Başbakanlık TOKİ Başkanı / Forum 2007, Forum YY 2007 Osman BAYRAKTAR, Hes Fibel / Forum 2005 Tuna BEKLEVİÇ, İstanbul Bilgi Üniversitesi / Forum 2004 Yasin BEKTAŞ, Forum İstanbul Gençlik Platformu Başkanı / Forum 2011 Jonathan BELL, İngiltere Gıda Standartları Ajansı Eski Başkanı / / Forum 2006 & 2007 Emre BERKİN, Microsoft EMEA / Forum 2004 & 2005 Mehmet Ali BERKMAN, Akkök Şirketler Grubu/ Forum 2007 Prof. Dr. Taner BERKSOY, Bahçeşehir Üniversitesi / Forum 2007 Georg BERNER, Siemens Business Servisi / Forum 2005 İbrahim BETİL, Toplum Gönüllüleri Vakfı / Forum 2004 Eva BIAUDET, Finlandiya Milletvekili / Forum 2004 Robert BISSON, EarthWater Global Başkanı / Forum 2007 Selman BİLAL, Bilsar Tekstil / Forum 2005 Hakan BİNBAŞGİL, Akbank / Forum 2011 Mehmet Ali BİRAND, CNN Türk / Forum 2005 Şefik BİRKİYE, Vizzion-Europe / Forum YY 2007 Fatih BİROL, Uluslararası Enerji Ajansı / Forum 2004 Osman BİRSEN, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası / Forum 2002 & 2005 Charles BLAND, BG Group / Forum 2006 Peter BLASCHKE, Siemens AG / Forum 2005 Ufuk BODUR, Sermaye Piyasası Kurulu / Forum 2005 Bülent BORA, TARSİM / Forum 2008 Veli BOSTANCI, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı / Forum 2005 Rüştü BOZKURT, Dünya Gazetesi / Forum 2010 & 2011 Jorge BRAGA-DE-MACEDO, Eski Maliye Bakanı, Portekiz / Forum 2004 Marie-Helene BRICKNELL, Dünya Bankası, Türkiye / Forum 2004 Prof. Meta BRUNZEMA, Meta Brunzema Architects P.C. / Forum YY 2007 Prof. Dr. Richard BULLIET, Columbia Üniversitesi / Forum 2006 Yiğit BULUT, CNN Türk / Forum YY 2006 Madeleine BUNTING, e Guardian / Forum 2006 İbrahim BURKAY, TİM Başkan Vekili / Forum 2010 Murat Sungur BURSA, Zorlu Enerji / Forum 2007 Prof. Dr. Charles BUTTERWORTH, Maryland Üniversitesi / Forum İstanbul 2006 Tony BUZAN, inkbuzan / Forum 2010 Mehmet BÜYÜKEKŞİ, TİM Başkanı / Forum 2009 & 2010 & 2011 Mark CACKLER, Dünya Bankası / Forum 2008 Edmund CAIN, e Carter Center / Forum 2003

20 Kike CALVO, Fotoğrafçı ve Gazeteci / Forum 2008 Prof. Fatma Pınar CANEVİ, Boğaziçi Üniversitesi / Forum 2004 & 2006 & 2011 Yavuz CANEVİ, Forum İstanbul Başkanı / Forum 2002 & 2003 & 2004 & 2005 & 2006 & 2007 & 2008 & 2009 & 2010 & 2011, Forum YY 2006 & 2007 Ege CANSEN, Hürriyet Gazetesi / Forum 2009 Sergio CANTONE, Euronews / Forum 2007 & 2008 Domingo CAVALLO, Arjantin Eski Ekonomi Bakanı / Forum 2009 Prof. Merih CELASUN, Bilkent Üniversitesi / Forum 2002 Ozan CEYHUN, AB Parlamentosu Milletvekili / Forum 2002 James CHAN-LEE, Sciences-Po, Paris / Forum 2003 Axel CHAVES, Ambras Ltd / Forum YY 2007 Süreyya CİLİV, Turkcell / Forum 2008 Varol CİVİL, TEB / Forum 2008 & 2010, Forum YY 2006 Jonathan CLARKE, e WAAS / Forum 2010 Mircea CLECIU, Neo Casa, CEO / Forum YY 2007 Yvan De COCK, Fortis Türkiye / Forum YY 2006 Philippe COLOMBANI, TEB / Forum 2003 Ali COŞKUN, Sanayi ve Ticaret Bakanı / Forum 2003 Pat COX, Avrupa Hareketi Başkanı, Avrupa Parlamentosu eski Başkanı / Forum 2008 György CSEPELI, Macaristan Bilişim ve İletişim Bakanlığı / Forum 2005 Bekir CUMURCU, GYODER Başkanı / Forum YY 2007 Mustafa ÇAĞAN, Siemens Business Services / Forum 2005 Prof. Dr. Adil ÇAĞLAR, TÖDER / Forum 2009 Hüseyin ÇAĞLAYAN, Tasarımcı / Forum 2002 Zafer ÇAĞLAYAN, Devlet Bakanı / Forum 2009 Prof. Dr. İsmail ÇAKMAK, Sabancı Üniversitesi / Forum 2008 Dr. Cemil ÇAKMAKLI, Dokap Holding / Forum 2007 & 2008 Emre ÇAMLIBEL, Soyak Holding / Forum 2007 & 2011, Forum YY 2007 İbrahim Halil ÇANAKCI, Hazine Müsteşarı / Forum 2008 Süleyman ÇELEBİ, DİSK / Forum 2005 Günsan ÇETİN, GAP International Inc. / Forum 2002 & 2004 Doç. Dr. Talat ÇİFTÇİ, Biosfer Danışmanlık ve Mühendislik / Forum 2008 Nuri ÇOLAKOĞLU, Doğan Medya International / Forum 2003 & 2011 Turhan ÇÖMEZ, AK Parti Balıkesir Milletvekili / Forum 2006 Stefano D ANNA, European School of Economics / Forum 2009 Ibrahim DABDOUB, National Bank of Kuwait Group / Forum 2010 Adnan DALGAKIRAN, OAMAIB Başkanı / Forum 2010

21 Arnab DAS, Dresdner Kleinwort / Forum 2008, Forum YY 2006 Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU, T.C. Dışişleri Bakanı / Forum 2010 M. Aslan DEĞİRMENCİ, Alpet / Forum 2007 Gül DELİKTAŞ, TOKİ / Forum YY 2007 Mustafa DEMİR, Fatih Belediye Başkanı / Forum YY 2007 Nevzat DEMİR, Fıratpen / Forum 2005 Sami DEMİRBİLEK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı / Forum 2007 Reha DENEMEÇ, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili / Forum 2004 & 2005 & 2006 & 2008 Michael DEPPLER, IMF / Forum 2008 Kemal DERVİŞ, UNDP Eski Başkanı-Brookings Enstitüsü-Sabancı Üniversitesi / Forum 2003 & 2004 & 2005 & 2009 Olivier DESCAMPS, EBRD (Avrupa Kalkınma Bankası) / Forum 2010 Ulrich DIETZ, BITKOM / Forum 2007 Osman Saim DİNÇ, Çalık Enerji / Forum 2007 Celalettin DİNÇER, Türk Telekom / Forum 2006 Prof. Ömer DİNÇER, T.C. Başbakanlık Müsteşarı / Forum 2004 Maruf DİNDAR, Daruma Corporate Finance / Forum 2007 Orhan Ziya DİREN, CHP Tokat Milletvekili / Forum 2011 Şaban DİŞLİ, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili / Forum 2004 & 2005 & 2008 Paul DOANY, Türk Telekom / Forum 2008 Vuslat DOĞAN SABANCI, Hürriyet Gazetesi / Forum 2005 Ruhi DOĞUSOY, Turkcell / Forum 2003 Nicholas DONOFRIO, IBM / Forum 2008 Çetin Ali DÖNMEZ, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası / Forum 2009 & 2010 Ahmet DÖRDÜNCÜ, Sabancı Holding / Forum 2009 Georgios DRAKAPOULOS, Yunanistan Turizm İşletmecileri Derneği / Forum 2002 Ali DUMANKAYA, Dumankaya İnşaat / Forum YY 2007 Uğur DUMANKAYA, Dumankaya İnşaat / Forum 2007 Sinem DUMLU, Forum İstanbul Gençlik Platformu / Forum 2008 & 2011 Nazmi DURBAKAYIM, Teknik Yapı / Forum 2007 Bahattin DURMUŞ, TÖDER / Forum 2004 Bülent ECZACIBAŞI, Eczacıbaşı Holding / Forum 2002 Faruk ECZACIBAŞI, Türkiye Bilişim Vakfı / Forum 2005 Karl EDDY, Grant ornton UK / Forum YY 2007 Mahfi EĞİLMEZ, Forum İstanbul Yürütme Kurulu Üyesi / Forum 2002 & 2003, Forum YY 2006 Mehmet Mehdi EKER, Tarım ve Köyişleri Bakanı / Forum 2006 & 2008 Cansu EKMEKÇİOĞLU, Forum İstanbul Gençlik Platformu / Forum 2007 İbrahim EKŞİ, Hektaş İnşaat / Forum 2007, Forum YY 2007

22 Abdel Raouf EL REEDY, Mısır Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı / Forum 2006 Alle ELBERS, PRC Bouwcentrum International / Forum YY 2007 Serkan ELGEZEN, Oracle / Forum 2011 Altan ELMAS, Sur Yapı / Forum 2011 Dilek EMİL, Yaşar Holding / Forum 2010 Louis EMMERIJ, BM Entellektüel Tarih Projesi / Forum 2004 Hakan ENER, Boğaziçi Üniversitesi Öğrencisi / Forum 2003 Gazi ERÇEL, Forum İstanbul Yürütme Kurulu Üyesi / Forum 2002 & 2003 & 2004 & 2006 & 2007 & 2008 & 2009 & 2010 & 2011, Forum YY 2006 Dr. Ali ERDEMİR, Argonne National Laboratory / Forum 2003 Şaban ERDİKLER, YASED - Yabancı Sermaye Derneği / Forum 2003 Turan ERDOĞAN, Vestel Şirketler Grubu / Forum 2004 Yılmaz ERDOĞAN, Tiyatrocu, Yazar / Forum 2004 Hüsnü EREL, Garanti Teknoloji / Forum 2005 M. Erdal EREN, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı / Forum 2011 Sefai ERKAN, Forum İstanbul Gençlik Platformu / Forum 2007 Halil EROĞLU, TSKB / Forum 2007 & 2010 Mahmut EROĞUL, Merkez Bankası / Forum 2005 Manfred ERTEL, Der Spiegel / Forum 2007 Atila ERTEM, Rapunzel Organik / Forum 2008 Gökhan ERTÜRK, Denizbank / Forum 2008 Enis ERYILMAZ, TİM Ticaret Noktası / Forum 2004 & 2007 Levent EYÜBOĞLU, Multi Turkmall / Forum YY 2007 Anais FARAJ, Nomura, Londra / Forum 2005 Ali FARAMAWY, Microsoft / Forum 2008 Giuseppe FARINA, Enel Türkiye / Forum 2007 Emilio FERNANDEZ-CASTANO, İspanya Dışişleri Bakanlığı / Forum 2005 Jacques FERRIER, Agence Jacques Ferrier / Forum YY 2007 Geraldine FILIPPI, Invest in France / Forum 2010 Phil FITZGERALD, Paladin Realty Partners / Forum YY 2007 Pedro FONTANA GARCIA, Barselona Olimpiyat Komitesi / Forum YY 2007 Dr. Jacob A. FRENKEL, G-30 Başkanı / Forum 2008 Prof. Benjamin FRIEDMAN, Harvard Üniversitesi / Forum 2002 Sakiko FUKUDA-PARR, UNDP / Forum 2002 Gisela GAUGGEL-ROBINSON, Avrupa Komisyonu Genişleme Direktörlüğü / Forum 2007 & 2008 Jean Frederic GAULTIER, Clifford Chance / Forum 2004 Rainer GEIGER, OECD / Forum 2003 & 2004 & 2008

23 Sicco van GELDER, Place Brands / Forum YY 2007 Meral GEZGİN ERİŞ, İKV İktisadi Kalkınma Vakfı / Forum 2002 Shanto GHOSH, Deloitte Hindistan / Forum 2010 Prof. John GILBERT, Central Science / Forum 2009 Murat GİGİN, Tekfen Holding / Forum 2002 Hasan GİRENES, Yaşar Holding / Forum 2005 & 2008 Zeynep GÖĞÜŞ, TR PLUS Centre for Turkey in Europe / Forum 2007 Dr. Deniz GÖKÇE, Boğaziçi Üniversitesi / Forum YY 2006 Işık GÖKKAYA, GYODER Başkanı / Forum 2007 & 2011, Forum YY 2007 Ali GÖKSU, Forum İstanbul Gençlik Platformu / Forum 2007 Faruk GÖKSU, Kentsel Strateji / Forum YY 2007 Dr. Hasan Basri GÖKTAN, Şekerbank / Forum 2009 & 2010 Nihat GÖKYİĞİT, TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı / Forum 2011 Prof. Dr. Nilüfer GÖLE, EHESS- Ecole des Hautes Etudes / Forum 2006 Prof. Naci GÖRÜR, TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi / Forum 2003 Wolfgang GRULKE, Futureworld / Forum 2009 Prof. Yang GUANG, Batı Asya ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü, Çin / Forum 2004 Mehmet Hilmi GÜLER, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı / Forum 2006 M. Fırat GÜLGEN, Kalinos Holding / Forum 2011 Yusuf GÜNAY, EPDK eski Başkanı/ Forum 2010 Öner GÜNEY, Milli Eğitim Bakanlığı / Forum 2004 Refet GÜRKAYNAK, Bilkent Üniversitesi / Forum 2006 Dr. Can Fuat GÜRLESEL, Forum İstanbul Yürütme Kurulu Üyesi / Forum 2004 Aydın GÜVAN, AG Concept Architecture / Forum 2003 Prof. Halil GÜVEN, İstanbul Bilgi Üniversitesi / Forum 2002 & 2003 & 2010 Prof. Orhan GÜVENEN, Bilkent Üniversitesi / Forum 2005 Prof. Bozkurt GÜVENÇ, Türkiye Bilimler Akademisi / Forum 2004 Zaha HADİD, Zaha Hadid Architects / Forum YY 2007 Joseph HAGERMAN, Amerikan Bilim Adamları Federasyonu / Forum 2007 Prof. Talat HALMAN, T.C. İlk Kültür Bakanı, Bilkent Üniversitesi / Forum 2004 Dr. Ahmet Kasım HAN, İstanbul Bilgi Üniversitesi / Forum 2004 & 2006 Prof. Dr. Steve HANKE, John Hopkins Üniversitesi / Forum 2006 & 2009 & 2011 Paul HARAN, İrlanda Teşebbüs, Ticaret ve İstihdam Bakanlığı Müsteşarı / Forum 2002 Prof. Tony HARDY, İngiltere Merkez Bilim Laboratuarı / Forum 2005 Ayşe HASOL ERKTİN, Has Mimarlık Ltd / Forum YY 2007 Yasuo HAYASHI, Mıtsui Avrupa Başkanı / Forum 2005 Margaret HECKEL, Die Welt / Forum 2008

24 Dr. Ann HEYWOOD, e College of Estate Management / Forum YY 2007 Bülent HİÇSÖNMEZ, Google Türkiye / Forum 2010 F. Fethi HİNGİNAR, Türk Ytong / Forum 2007 Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TOBB Başkanı / Forum 2003 Anita HOFFMANN, Heidrick & Struggles / Forum 2007 Lord David HOWELL, Muhafazakar Parti Dışişleri Sözcüsü, İngiltere / Forum 2005 Charlie HUGHES, Smart Futures / Forum YY 2007 Prof. Aine HYLAND, Cork Üniversitesi / Forum 2004 Alfonso Di IANNI, Oracle / Forum 2005 Prof. Gürol IRZIK, Boğaziçi Üniversitesi / Forum 2004 Yusuf IŞIK, Ekonomist / Forum 2005 & 2006 & 2007 & 2008 & 2009 Samet İNANIR, Beykent Universitesi Öğrencisi / Forum 2004 Maral İTEGULOV, Kazakistan Parlamenteri / Forum 2008 Michael JACH, Focus Dergisi / Forum 2003 Neil JACOBSOHN, Futureworld / Forum 2008 Clive JAMES, ISAAA / Forum 2008 Michael JEISMANN, Frankfurter Allgemeine Zeitung / Forum 2006 Tim JONES, Future Agenda 2020 / Forum 2011 Aristobulo De JUAN, A. De Juan y Asociados, S.L / Forum 2002, Forum YY 2006 Stephan JUNG, HSH Real Estate AG / Forum YY 2007 Philippe JURGENSEN, ACAM / Forum 2006 Dr. Rıza KADILAR, Karbon Fırsat mı, Tehdit mi? kitabı yazarı / Forum 2011 Prof. Çiğdem KAĞITÇIBAŞI, Koç Üniversitesi / Forum 2004 Prof. Münci KALAYOĞLU, Wisconsin Üniversitesi / Forum 2003 Dr. Bahadır KALEAĞASI, TÜSİAD, Brüksel / Forum 2004 & 2005 & 2006 & 2007 & 2008 & 2009 & 2010 Gürhan KALELİOĞLU, Oracle Türkiye / Forum 2005 & 2008 & 2010 Prof. Şebnem KALEMLİ-ÖZCAN, Houston Üniversitesi / Forum 2011 David KALLICK, Fiscal Policy Institute / Forum 2003 Nurettin KANTARELLİ, Mavi Jeans / Forum 2003 Ali KANTUR, Uluslararası Müteahhitler Birliği / Forum 2002 Prof. Dr. Hüseyin KAPTAN, İMP / Forum YY 2007 İzzet KARACA, Unilever Türkiye / Forum 2008 & 2011 Ali İhsan KARACAN, Forum İstanbul Yürütme Kurulu Üyesi / Forum 2002 Prof. Eser KARAKAŞ, Bahçeşehir Üniversitesi / Forum 2003 & 2005 Orhan KARAKAŞ, Şekerbank / Forum 2008 Yılmaz KARAKOYUNLU, Eski Devlet Bakanı / Forum 2007 Nuray KARALAR, Gate Electronic / Forum 2005

FORUM ĐSTANBUL 2008 A NEW ERA AND NEW HORIZONS: TURKEY S STABILITY AND GROWTH DRIVE

FORUM ĐSTANBUL 2008 A NEW ERA AND NEW HORIZONS: TURKEY S STABILITY AND GROWTH DRIVE FORUM ĐSTANBUL 2008 23-25 Nisan 2008, April 23-25 Swissotel the Bosphorus, İstanbul 2007-2011 YENĐ BĐR DÖNEM -YENĐ AÇILIMLAR: TÜRKĐYE NĐN ĐSTĐKRAR VE BÜYÜME HAMLESĐ 2007-2011 A NEW ERA AND NEW HORIZONS:

Detaylı

2014 ten Satırbaşları

2014 ten Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2014 İçindekiler 2014 ten Satırbaşları 3 TÜSİAD, Türkiye yi geleceğe taşıyor. 3 Kurucular Protokolü 4 TÜSİAD ın Yapılanması 5 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 13

Detaylı

2012 den Satırbaşları

2012 den Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2012 İçindekiler 2012 den Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Dernek Organlarının Çalışmaları 10 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 Küresel Ekonomİk Yenİden Yapılanma Sürecİnde türkiye ekonomisi Turkish Economy in the light of the Global Economic Restructuring 30 ekim - 1

Detaylı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu ÇALIŞMA RAPORU 2013 İçindekiler 1 2013 ten Satırbaşları... 4 Kısaca TÜSİAD 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 12 TÜSİAD Üye Komisyonları 12 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU 2011 ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İçindekiler 2010 dan Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 14 TÜSİAD

Detaylı

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU GLOBAL RELATIONS FORUM

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU GLOBAL RELATIONS FORUM GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU GLOBAL RELATIONS FORUM FAALİYET RAPORU 2012 2013 İÇİNDEKİLER KISACA GİF 3 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 4 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI NIN MESAJI 6 DERNEK ORGANLARI 8 GİF

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION Platin Sponsor Platinum Sponsor Altın Sponsor Golden Sponsor Destekleyen Kuruluşlar Supported by Hakkı Turayliç Caddesi

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 İÇİNDEKİLER TASAM IN PROFİLİ... 1 KURUMSAL YAPI... 2 TASAM WORLD... 15 ENSTİTÜLER... 15 PLATFORMLAR... 15 PROGRAM VE PROJELER... 15 FAALİYET ALANLARI... 18 KITALAR... 18

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI FAALİYET RAPORU 2014

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI FAALİYET RAPORU 2014 1 2 İÇİNDEKİLER 4 5 6 7 8 9 10 MÜTEVELLİ HEYETİ YÖNETİM KURULU AKADEMİK KURUL BAŞKAN IN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SAYGIYLA ANIYORUZ FAALİYETLERİMİZ 11 AKADEMİK FAALİYETLERE DESTEK 12 BURSLAR ve ÖDÜLLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 02 Darüşşafaka nın Öncelikleri. 98 Bağış ve Kaynak Geliştirme. 114 Darüşşafaka Rezidansları. 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

İÇİNDEKİLER. 02 Darüşşafaka nın Öncelikleri. 98 Bağış ve Kaynak Geliştirme. 114 Darüşşafaka Rezidansları. 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı İÇİNDEKİLER 02 Darüşşafaka nın Öncelikleri 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 08 Bütçe Uygulaması ve Finansal Göstergeler 12-19 Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Haysiyet Divanı 20-23 Okul Yöneticileri İdari

Detaylı

Destekleriyle Supported by KONFERANS PROGRAMI CONFERENCE PROGRAMME. İletişim Sponsoru Communication Sponsor

Destekleriyle Supported by KONFERANS PROGRAMI CONFERENCE PROGRAMME. İletişim Sponsoru Communication Sponsor Destekleriyle Supported by KONFERANS PROGRAMI CONFERENCE PROGRAMME İletişim Sponsoru Communication Sponsor Yeni Küresel Merkez Türkiye SPONSORLAR SPONSORSHIP Platin Sponsorlar Platin Sponsorship Altın

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu 07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI 26 Ocak 2015, İSTANBUL Sonuç Raporu Yardımcı Doçent Doktor Filiz Katman lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) bölümü, yüksek lisans

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan ÇİÇEKÇİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. www.tkyd.org

FAALİYET RAPORU 2014. www.tkyd.org FAALİYET RAPORU 2014 www.tkyd.org İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI 2 2014 E BAKIŞ 4 TKYD HAKKINDA 6 YÖNETİM 7 ÇALIŞMA GRUPLARI 8 VII. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 11 PANELLER VE SEMİNERLER 22 TKYD

Detaylı

YÖNETİM KURULU Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan ÇİÇEKÇİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kamil PORSUK Sayman Üye Hüseyin VATANSEVER

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu. sizin için

2010 Faaliyet Raporu. sizin için 2010 Faaliyet Raporu sizin için Çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir gelecek için Birleşmiş Milletler bünyesinde Eski Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland ın başkanlığındaki Çevre ve Gelişme Üzerine Dünya

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni yönetim yeni dönem New ManAgement FOR A New ERA YASED İN YENİ DÖNEM STRATEJİK

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS içindekiler contents 28 38 56 84 95 103 98 06 08 12 14 38 42 SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS TÜRKİYE

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, bir gün almakta oldugunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.

Detaylı

GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU. ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ

GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU. ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ 1 Ali SABANCI / Pegasus Hava Yolları, Yönetim Kurulu BaĢkanı TOBB Genç GiriĢimciler Kurulu BaĢkanı 1969 yılında Adana da doğdu. 1987-1991 yılları arasında ABD Tufts Üniversitesi

Detaylı

DÖN Ü Ş Ü M S O S Y A L. Bilişim, stratejik sektör olarak tanımlanmalı

DÖN Ü Ş Ü M S O S Y A L. Bilişim, stratejik sektör olarak tanımlanmalı TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 38 SAYI 125 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ S O S Y A L DÖN Ü Ş Ü M Bilişim, stratejik sektör olarak tanımlanmalı Menteş: Uygulanabilir politikalar belirleyemedik Acarer: IT sektörü,

Detaylı

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR publıcatıon of caspıan strategy ınstitute MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16 Refah ve İstikrar Projesi ŞAH DENiZ 2 SOÇİ 22. KIŞ OLİMPİYATLARI SOCHI 22

Detaylı