DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!"

Transkript

1

2 DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay ra ðý nýn, i dam seh pa la rýn da þan la dal ga lan dý rý lý þý nýn ta ri hi ol - du. 6 Ma yýs 1972, em per ya liz me, iþ bir lik çi te kel ci ka pi ta liz me kar þý si lah lý mü ca de le nin ve zo ra da ya lý dev rim an la yý þý nýn bi - linç le re ka zýn dý ðý, biz Le ni nist ler in bu gü ne ka dar o nur la dal ga - lan dýr dý ðý sa vaþ bay ra ðý ol du. De niz le ri an mak, em per ya list-ka pi ta list sis te me kar þý, on - la rýn baþ lat mýþ ol du ðu si lah lý mü ca de le yi ve zo ra da ya lý dev rim an la yý þý ný ke sin ti siz sür dür mek tir. De niz le ri an mak, mark sizm-le ni niz min yol gös te ri ci li ðin - den bir an bi le sap ma dan Kürt ve Türk halk la rý nýn mü ca de le bir - li ði ni sað la ya rak, De mok ra tik Halk Dev ri mi ni ger çek leþ ti re rek, ni hai he de fi miz o lan ko mü niz me u laþ mak i çin De mok ra tik Halk Ýk ti da rý ný in þa et mek tir. Em per ya list-ka pi ta list sis te min ken di si ni son suz i lan et ti ði ve tüm ký ta lar da her tür lü yön tem le de ne tim al tý na al ma ya ça lýþ - tý ðý in san lý ða ve re bi le ce ði tek þey; aç lýk, yok sul luk ve ö lüm... Bü tün dün ya da ö lüm ve ya þa mýn ký ya sý ya sa va þa gir di ði bu sü reç te, ya þa mýn ka zan ma sý ve ö lü mün a dý o lan em per ya list-ka - pi ta list sis te min ta ri hin çöp lü ðün de ki ye ri ni al ma sý, bu lun du ðu - muz top rak lar dan, De niz le rin mü ca de le an la yý þý ný ve ta þý dýk la - rý bay ra ðý da ha da yük selt mek le müm kün o la cak týr. Em per ya liz me tüm den tes lim o lan fa þist TC nin i çi ne gir di - ði kri zi aþ mak ve öm rü nü bi raz da ha u za ta bil mek i çin baþ vur du - ðu te rör ve kat li am lar ar ta rak de vam e di yor ve e de cek. Bu gün sý - ný fýn ön cü le ri ne yö ne lik o la rak uy gu la ma ya sok tu ðu yok et me po li ti ka la rýy la tüm top lu mu bas ký al tý na al mak, göz da ðý ver mek ve o nu sin dir me ye ça lýþ mak, ay ný za man da TC nin kan lý ta ri hi - nin de ay na sý dýr. 6 Ma yýs 1972 de ger çek leþ tir di ði kat li am la, bu gün yüz ler ce ön cü sa vaþ çý mý za yö ne lik ger çek leþ tir di ði kat li a mýn tek ne de ni var dýr. Sý ný fýn ön cü le ri ni kat le de rek, ge li þen dev ri mi en gel le - mek, dev ri mi boð mak týr. Fa kat bo þu na. Na sýl ki, De niz le rin i - dam seh pa la rýn dan dal ga lan dýr dýk la rý bay rak, bu gün da ha da yük sek ler de dal ga la ný yor sa, ö lü mün üs tü ne üs tü ne yü rü ye rek ö - lüm süz lü ðün des ta ný ný ya zan la rýn ta þý dý ðý bay rak, halk la rý mý zýn e lin de fa þiz min ka le le ri ne di ki lip þan la dal ga lan dý rý la cak. Bir kez da ha hay ký rý yo ruz ki; THKO dan ve o nun ya ra tý cý - la rý De niz ler den dev ral dý ðý mýz, biz Le ni nist ler in el le rin de Ya Dev rim Ya Ö lüm þi a rý na dö nü þen mi ras, bu gün ya þa dý ðý mýz dev rim gün le ri nin hiç sön me ye cek yýl dý zý o la cak. Ka za nan biz o la ca ðýz, ka za nan dev rim o la cak! OKURLARIMIZA ÖNEMLÝ DUYURU! Der gi miz Ýk ti dar Ý çin Mü ca de le Bir li ði þim di ye ka - dar her a yýn 1 i ve 15 inde çý ký yor du. An cak der gi mi zi 5. sa yý sýn dan i ti ba ren YAY SAT a ra cý lý ðý i le ge nel da ðý - tý ma ver me ye baþ la dý ðý mýz i çin, der gi miz bun dan son ra her a yýn 1 i ve 15 inde de ðil, i ki haf ta da bir Çar þam ba gün le ri çý ka cak týr. O kur la rý mý za ö nem le du yu ru lur. Yurtiçi Abonelik Koþullarý: 6 aylýk= aylýk= Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: 6 aylýk= 50 EURO 12 aylýk= 100 EURO * Ödemelerinizi Þafak Gümüþsoy adýna PTT Ýstanbul Beyoðlu Þubesi ne posta çeki ile gönderebilirsiniz. OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Ýktidar Ýçin MÜCADELE BÝRLÝÐÝ Dergisi / Onbeþ Günlük Sosyalist Dergi / Yýl: 1 Sayý: 7 / Mayýs 2002 / Sahibi : Yeni Evre Yayýncýlýk Basýn Daðýtým Eðitim Hizmetleri Tanýtým Org. Tic. Ltd. Þti. Adýna : Þafak Gümüþsoy / Adres : Hacýmimi Mah. Serdar-ý Ekrem Cad. Kölemen Çýkmazý No: 9 Karaköy-ÝSTANBUL / Tel- Fax: 0 (212) / Sor. Yazý Ýþl. Müdürü: Þafak Gümüþsoy / Genel Daðýtým: DOÐAN PAZ. / Baský Yeri: Özdemir Matbaacýlýk / Avrupa Temsilciliði: Selahattin KARATAÞ / Post Lager 3000 Bern 1 Ann ÝSVÝÇRE / Tel: / WEB Adresleri : Mücadele Birliði Platformu / muecadelebirligi E-posta: -dergi@mucadele.org.- Avrupa@gmx.net

3 Mücadele Birliði Baþyazý 3 Yeni Bir Sýnavdan Geçiyor Fi lis tin Dev ri mi nin, Or ta do ðu da ABD nin koç ba þý o lan si yo nist Ýs ra il i kö þe ye sý kýþ týr ma sýn dan son ra, dev ri min coþ - ku ve mo ra li i le kat li am gö rün tü le ri nin a cý sý bir bi ri ne ka rýþ tý. Dün ya nýn en güç lü te kel le rin ce, Or ta do ðu da ki bü tün öz gür - lük ha re ket le ri nin baþ be la sý ol sun di ye bes le nen Ýs ra il e kar þý Fi lis tin li dev rim ci le rin des tan sý di re ni þi, bü tün dün ya halk la - rýn da yay gýn bir sem pa ti ya rat mak la kal ma dý, on la ra sa va þým - la rýn da da ha i le ri git me le ri i çin mo ral kay na ðý ol du. Dün ya halk la rý, bu duy gu yu Ý kin ci Ýn ti fa da nýn baþ lan gý cýn dan bu ya - na ya þý yor. Ý kin ci Ýn ti fa da dün ya nýn bir çok ül ke sin de gös te ri - ler le kar þý lan dý. E zi len halk lar ve ba ðým lý u lus lar, bu a yak lan - ma nýn ver di ði ce sa ret le, Bir leþ miþ Mil let ler ýrk çý lýk ko nu lu kon fe rans - ta, ABD ve Ýs ra il he yet le ri ni a de ta ka çýr dý lar. Son i ki haf ta da ya þa nan ve yüz ler ce Fi lis tin li nin en bar bar yön tem ler le kat le dil me siy le so nuç - la nan vah þet, bu kez dün ya da e mek - çi ler ta ra fýn dan öf key le kar þý lan dý. Þim di lik öf ke ABD ve Ýs ra il e doð - ru yö nel miþ ol sa da, dün ya e mek çi - le ri ken di bur ju va la rý nýn bu kat li am - da ki or tak lýk la rý ný, çý kar la rý ný ve bü - tün bun la ra uy gun i ki yüz lü lük le ri ni de an la ya cak týr. Ýs ra il kat li a mý ný her fýr sat ta ký na mak tan ge ri dur ma yan Al man ya nýn, Le o pard tank la rý ný ü - re ten Kra us-mal le - i þir ke ti e liy le, Ýs ra il e tank mo to ru sat tý ðý ve bu sa týþ la ra son ay lar da hýz ver di ði a çý ða çýk tý. Fi lis tin Dev ri - mi nin ken di ya þam la rý i çin ö ne mi ni kav ra yan dün ya e mek çi le ri, bu yük - sek bi linç le, a çý ða çý kan i ki yüz lü lük le re kar þý öf ke le ri ni yük - se te cek tir. Tür ki ye ye ge lin ce, bur ju va zi bu ra da i ki yüz lü dav - ran mak ge re ði bi le duy mu yor. En i ri te kel le rin söz cü le ri, oh ol sun Fi lis tin li le re ko ro su e þi li ðin de, Ýs ra il-tür ki ye stra te jik it ti fa ký ný gök le re çý kar tý yor lar. Fi lis tin Dev ri mi ay rýþ tý rý yor, her ke si ke sin ve net ta výr al ma ya zor lu yor. Her sý nýf ken di çý - kar la rý, bu çý kar la rýn yön ver di ði dün ya gö rü þü ne uy gun bir ta výr i çi ne gi ri yor. Fi lis tin Dev ri mi, pro le tar ya yý na sýl bir ta výr al ma ya zor lu yor? Ý ki a sý ra yak la þan sý nýf mü ca de le le ri ta ri hin de pro le tar ya bu tür den so run lar la de fa lar ca kar þý laþ tý. Ýlk dö nem ler yal nýz - ca i de a li ze e dil miþ bir dü þün ce o lan sý nýr sýz-va tan sýz ya þam dü þü, gi de rek ger çek bir mad di güç o la rak, pro le tar ya en ter - nas yo na liz mi o la rak be lir di. Ka pi ta liz min tek tek ül ke sý nýr la - rý ný a þa rak bir dün ya sis te mi ha li ne ge li þi, çe þit li u lus la ra a it pro le ter ler a ra sýn da ger çek bir bað laþ ma kur du. Ar týk pro le tar - ya dar u lu sal ba kýþ a çý sýn dan sýy rý lýp, ken di sý ný fý na a it he def - le re ve çý kar la ra ki lit len di. U lus la rýn kar þý lýk lý bo ðaz lan ma sý - ný, u lu sal ki ni, þo ve niz mi en do ruk la ra týr man dý ran em per ya - list pay la þým sa vaþ la rý sý ra sýn da pro le tar ya en ter nas yo na liz mi, en a ðýr sý nav lar dan geç ti. O gü ne ka dar iþ çi sý ný fý i çin de ör güt - lü o lan bir çok par ti, bu þo ve nizm dal ga sý ný a þa ma dý ve bu u - lu sal bo ðaz laþ ma lar da pro le tar ya yý ken di bur ju va la rý ný des tek ol ma ya ça ðýr dý. Böy le ce bir ger çek da ha or ta ya çýk tý: pro le ter en ter nas yo na liz min bü yük he def le ri ne bað lan ma yan her ko - mü nist ha re ket, e nin de so nun da yoz laþ ma ya, çü rü me ye ve bur ju va kam pýn pa yan da sý ol ma ya mah - kum dur. Ýþ çi sý ný fý nýn po li tik bi linç o la - rak ge liþ kin li ði ni, ol gun lu ðu nu ka - nýt la dý ðý bir a lan dýr pro le ter en ter - nas yo na liz mi. Çün kü bu ra da ar týk, iþ çi sý ný fý nýn a ya ðýn da bað o lan dar e ko no mik-sen di kal ba kýþ a çý sý ge - çer li de ðil dir. En ter nas yo nal gö rev - le re so yu nan pro le ter ya, mü ca de le - nin e ko no mik-po li tik-i de o lo jik bir - li ði ni kav ra mýþ de mek tir. Pro le tar ya en ter nas yo na liz mi, iþ çi sý ný fý ný bur - ju va zi ye bin bir yol la ba ðým lý ký lan dar u lu sal dü þü nü þü yý kar. Bur ju va - zi nin pro le tar ya ü ze rin de ki ge le nek - sel de ðer le re, dü þün ce a lýþ kan lýk la - rý na, ta ri hi ya lan la ra, ya da u lu sal o nur gi bi ar týk hiç bir an la mý kal - ma yan söy lem le re da ya nan e ge - men li ði, bu as lýn da po li tik zor a raç la rý na da ya nan e ge men lik - ten da ha güç lü, da ha gö rün mez o lan bað lar, pro le ter en ter nas - yo na liz min bü yük dü þün ce le ri ve he def le ri sa ye sin de a þý lýr. Ýþ çi sý ný fý ko mü niz me, ko mü nist i de o lo ji ye u la þýr ken pro le ter en ter nas yo niz min bü yük o ku lun dan ge çer. Em per ya list ka pi ta list sis te min bü tün ba ðým lý ül ke ler de gü cü nü art týr ma sýy la bir lik te, u lus la rýn dev rim sü reç le ri bir bi - riy le bað lan tý lý bir du ru ma gel di. Ve bu sis tem i çe ri sin de ki en za yýf hal ka nýn ko pa rak dev ri min za fe ri ne u laþ ma sý nýn o la nak - la rý ný art týr dý. Sis te min en za yýf hal ka la rýn dan kop ma sý, dün ya pro le tar ya sý na ye ni tak tik-stra te jik gö rev ler yük lü yor du. Bu gö rev ler I I I. En ter nas yo nal dö ne mi bo yun ca dün ya pro le tar - ya sý na yol gös ter di. Ko min tern, fark lý ge liþ me ko þul la rý na sa - hip ül ke le rin fark lý dev rim tip le ri ni or ta ya koy du ve bu dev -

4 Mücadele Birliði Baþyazý 4 rim ler a ra sýn da ki kar þý lýk lý et ki le þi mi be lir le di. Pro le ter en ter - nas yo na liz mi, bü tün tak tik zen gin li ði i le tek bir he de fe, tek bir ö ze ka vuþ tu: En ter nas yo nal da ya nýþ ma nýn en i yi bi çi mi, ken - di ül ken de ki bur ju va e ge men li ði ni yýk mak týr. Pro le ter en ter - nas yo na liz min bü tün tak tik zen gin lik le ri, bu bir tek ö ze in dir - ge ne bi lir. Pro le tar ya en ter nas yo na liz mi ko nu sun da bu ký sa a ma ge - rek li a çýk la ma la rý yap týk tan son ra, Fi lis tin Dev ri mi ve Fi lis tin hal ký nýn gör dü ðü zu lüm ve kat li am son ra sýn da ül ke le ri miz de gün de me ge len da ya nýþ ma ey lem le ri ni de ðer len di re bi li riz. Kuþ ku suz, Si yo nist dev le tin Ni san da baþ lat tý ðý ge niþ çap lý kat li am ha re ke ti, tüm dün ya da ol du ðu gi bi, ül ke le ri miz e mek çi le ri nin de öf ke si ni yük selt miþ, a ma gös te ri len di re niþ ay ný za man da mo ral ve coþ ku ve si le si ol muþ tur. E zi len halk - la rýn ve e mek çi le rin hiç bir ö zel çý kar ve ya ra ra da yan ma yan, yal nýz ca e mek çi sý nýf la ra öz gü o yü ce gö nül lü lük, fe da kar lýk, baþ ka halk la rýn a cý la rý ný yü re ðin de his set me gi bi en yük sek in sa ni er dem ler le so kak la ra çý kan e mek çi ler, pro le tar ya en ter - nas yo na liz mi nin bü yük he def le ri ne doð ru mu az zam bir a dým at mýþ ol du lar. Fa kat, bu yol da da ha ya pý la cak çok þey ler var ve a sýl gö rev, iþ çi sý ný fý nýn ör güt lü po li tik güç le ri ne dü þü yor. Bu gö re vin i çe ri ði, e mek çi le rin ken di le ri ne öz gü er dem le riy - le ve iç gü dü le riy le bel li be lir siz kav ra dýk la rý ger çek le ri, a çýk, ber rak bir po li tik bi lin ce ka vuþ tur mak týr. Bu po li tik bi lin cin tek ger çek i çe ri ði, Fi lis tin Dev ri mi ni ken di ül ke le ri miz de ki dev rim le ri yük sel te rek ve bur ju va e ge men li ði ni yý ka rak des - tek le mek tir. Fi lis tin Dev ri mi Yal nýz De ðil dir slo ga ný bu ger çek i çe ri ði for mü le e di yor. Yal nýz ca pro le tar ya en ter nas yo na liz mi nin bü yük dü þün - ce le ri ve he def le ri a çý sýn dan de ðil, so mut po li tik du rum da ül - ke le ri miz pro le tar ya sý na bu gö re vi yük lü yor. Ýs ra il-tc stra te - jik it ti fa ký, son o lay lar da or ta ya çýk tý ðý gi bi, as ke ri po li tik dip - lo ma tik ol mak ü ze re bir çok a la ný kap sý yor. Ýs ra il, Türk ser - ma ye si ne dev ri min e zil me si yo lun da tek nik im kan la rý ný su nu - yor. Kar þý lý ðýn da TC, Su ri ye, I rak, Ý ran ýn Ýs ra il ta ra fýn dan iz - len me si ne o la nak sað lý yor ve Su ri ye gi bi as ke ri teh dit o luþ tu - ran bir ül ke yi sü rek li bas ký al týn da tu ta rak Ýs ra il i ra hat la tý yor. Her i ki ül ke e ge men le ri de var lýk ko þul la rý nýn bir bir le ri ne bað lý ol du ðu bi lin ciy le ha re ket e di yor. Bu stra te jik or tak lýk ta bir ta kým lo bi le rin et kin ol du ðu nu dü þü nen ler ya ný lý yor. Her i ki ül ke de ki e ge men le ri teh dit e den top lum sal dev rim, Or ta - do ðu halk la rý a ra sýn da hýz la ya yý la cak bir dev rim ci dal ga ya ne den o la bi lir. Bu ne den le bu or tak lýk, dev rim ler kar þý sýn da bir or tak lýk týr. Pro le tar ya ve e mek çi sý nýf lar, e ðer bir dev rim ha re ke tiy le dev ril me dik çe bu ül ke ser ma ye si nin Ýs ra il e her tür lü des te ði ver mek ten vaz geç me ye ce ði ni bil me li dir. Bu top - rak lar da güç le nen dev rim, Si yo nist dev le tin A rap halk la rý nýn öf ke si kar þý sýn da ya pa yal nýz kal ma sý na ne den o la cak týr. Bir za man lar bu ül ke nin dev rim ci le ri ve ko mü nist güç ler, Fi lis tin top rak la rýn da ki bü yük di re ni þe, biz zat bu sa va þýn i çi ne ka tý la - rak des tek ver miþ ler di. Bu des tek, Fi lis tin hal ký i le Tür ki ye li dev rim ci le ri bir bir le ri ne ya kýn laþ týr dý. Ý ki ül ke halk la rý a ra sýn - da ki en ter nas yo nal da ya nýþ ma nýn te me li kan la a týl dý. Bu te mel ü ze rin de dev rim ci ve ko mü nist güç ler, pro le tar ya yý ger çek en - ter nas yo nal ey lem le re ça ðýr ma lý dýr. Fi lis tin Dev ri mi ne yar - dým i çin pro le tar ya yý ken di e ge men güç le ri ni yýk ma ya ça ðýr - ma lý dýr. E mek çi le rin ö te den be ri si ya si ik ti da ra yö ne len öf ke le ri, Fi lis tin de ya þa nan kat li a ma a de ta or tak o lan ser ma ye nin tu - tu mu hiç bir i ki yüz lü lü ðe ge rek kal ma dan a çý ða çý kýn ca, bu kez Fi lis tin i çin bir þey ler yap ma öf ke si ne dö nüþ tü. Fa kat, en baþ ta ge len gö rev le ri iþ çi sý ný fý nýn dev ri me a kan bü tün ka nal - la rý ný tý ka mak o lan sen di ka lar ve re for mist par ti ler, hýz la ha re - ke te geç ti ler. Ýþ çi sý ný fý nýn en a cil en ya þam sal so run la rý kar þý - sýn da bi le ký lý ný ký pýr dat ma yan Türk-Ýþ, bin ler ce iþ çiy le Fi lis - tin e des tek gös te ri le ri yap tý. Bu ra da Türk-Ýþ in bur ju va yö ne - ti ci le ri nin, Fi lis tin Dev ri mi ni gö nül den des tek le dik le ri ni san - mak, en a zýn dan saf lýk o lur. A sýl a maç, pro le tar ya a ra sýn da Fi - lis tin e du yu lan sem pa ti te me lin de ge li þen en ter nas yo na list bi lin ci ka rart mak tý. Bu en ter nas yo na list bi lin cin a sýl i çe ri ði o - lan ken di e ge men le ri ne kar þý sa vaþ mak ye ri ne Türk-Ýþ, bin ler - ce iþ çi yi Ýs ra il kon so los lu ðu na si yah çe lenk bý rak ma ey le mi ne ça ðýr dý ve ta ban dan ge len bas ký kar þý sýn da ken di le ri ni de bir par ça ra hat lat mýþ ol du lar. Re for mist ler i se, da ha re zil bir ha re ke te gi riþ ti ler. Fi lis tin i çin Bir Da ki ka Ka ran lýk Ey le mi ni baþ lat týk la rý ný i lan et ti - ler. Ce nin mül te ci kam pýn da 300 den faz la tan ka, sal dý rý he li - kop ter le ri ne, sa vaþ u çak la rý na kar þý gün ler ce di re nen, sa va þan, tes lim ol ma yan kah ra man Fi lis tin hal ký na re for mizm, iþ te böy le des tek ol du. A ma biz za ten re for mist le rin bu ta výr la - rý na ye te rin ce a lýþ ký nýz. Bu ül ke nin iç sa va þýn da bin ler ce in san ö lür ken ký lý ný ký pýr dat ma yan re for mist le rin, Fi lis tin söz ko nu - su o lun ca ey le me yö nel me le ri ni bek le mi yor duk za ten. Or ta la - ma so lun da ay ný ey lem çiz gi sin de re for mist ler le bu luþ ma sý ve Fi lis tin i çin bir da ki ka ý þýk sön dür me le ri de, son bir kaç yý - lýn ge liþ me le ri ni dü þü nün ce, þa þýr tý cý gel mi yor. A ma yi ðit Fi lis tin hal ký, bu top rak lar da ger çek en ter nas - yo na liz min ge rek le ri ni ye ri ne ge ti ren güç le rin va rol du ðu nu gö re cek tir. Bu gö rev, ar týk þu ve ya bu ül ke nin dev ri min den de u mu du nu kes miþ kü çük bur ju va mülk sa hip le ri ve on la rýn tem sil ci le ri nin de ðil, pro le tar ya nýn ve o nun tem sil ci le ri nin o - muz la rýn da dýr. Pro le tar ya, 1 da ki ka ka ran lýk re za le ti ne or tak ol ma dý, ol ma ya cak. Fi lis tin li sý nýf kar deþ le ri miz yüz ler ce tan - ka, Si yo nist ve em per ya list ku þat ma ya, ev le rin i çi ne ka dar gi - ren iþ ga le, ha va dan ö lüm yað dý ran a ðýr si lah la rýn göl ge si ne rað men, bü tün bu o lum suz ko þul la ra rað men, tüm dün ya ya ses le ni yor lar; Me rak et me yin dün ya nýn o nur lu in san la rý, di - re ne ce ðiz. Fi lis tin tes lim ol ma ya cak di ye hay ký rý yor lar. Ve bir yan dan da ken di e ge men bur ju va güç le ri ne kar þý sa va þým yü rü tü yor lar. Fi lis tin li sý nýf kar deþ le ri miz mu az zam a ðýr ko þul la ra rað - men en ter nas yo nal bir çað rý ya pý yor lar. Bu top rak la rýn pro le - ter le ri, dev ri min bü tün sý nýf den ge le ri ken di le rin den ya na çev - ril miþ ken, e mek çi sý nýf la rýn e zi ci ço ðun lu ðu ser ma ye ye ve o - nun po li tik ik ti da rý na kar þý her fýr sat ta öf ke le ri ni ku su yor ken, ya ni ký sa ca her þey dev ri min gü cü nü ve za fe ri ni o la nak lý ol - du ðu na or ta ya ko yu yor ken, Fi lis tin li sý nýf kar deþ le ri nin bu o - nur çað rý sý na ku lak ve re cek tir. Ken di bur ju va la rý ný a la þa ðý e - de cek fýr sat lar su nan bu dev rim du ru mu nu Fi lis tin de ya þa nan kat li a ma kar þý ar tan öf ke i le güç len di re rek za fe re yü rü ne cek - tir.

5 Mücadele Birliði 5 KA PÝ TA LÝST SÝS TEM ÇÖ KÜ YOR Bu ra da ya þa nan lar La tin A me ri ka ta ri hi ne ge çe cek tir di yor du ABD des tek li fa þist dar be den 48 sa at son ra yok sul la - rýn yo ðun des te ðiy le gö re vi ne ge ri dö nen Ve ne zu el la dev let baþ ka ný Cha vez. Cha vez in i kir cik li tüm po li ti ka la rý na rað men bu sö zü, ve Ve ne zu el la da 48 sa at bo yun ca ya þa nan lar an lam lý dýr. Ý çi ne gir di - ði miz Ye ni Ev re nin ka rak te ri ne uy gun dur. U zun bir ta rih sel de ne yim ve ka pi ta list sis - te min i çi ne gir di ði ge nel kri zin ü ze rin den yük se len in san lý ðýn ye ni bir dün ya is te ði - nin so nu cu dur. Ye ni bir dün ya is te ði öy le - si ne kök lü dür ve ya ký cý ha le gel miþ tir ki, her yer de, bu yön lü güç lü a dým lar a týl mak ta dýr. Ve ne zu el la hal ký da bu a dým lar dan bi ri ni at mýþ týr. Bu yüz yýl, top lum sal dev rim ler ve ko mü nizm yüz yý lý dýr. Ve ne zu el la da 48 sa at bo yun ca ya þa nan lar ve so nu cu, ABD yi ve böl ge de ki ge ri ci dev let le ri kor kut muþ tur. ABD nin, i kin ci þan sý ný i yi de ðer len dir sin þek lin de ki u ka la - lý ðý nýn ar dýn da ya tan kor ku su dur, güç süz lü ðü dür. Bu dar be ye ce vap o la rak, Ve ne zu el la nýn tu tar lý an ti-abd çiz gi si ne yö - nel me sin den kor ku yor lar. Tu tar lý an ti-abd ci bir çiz gi nin Ve - ne zu el la yý ka pi ta list sis tem den ko pa ra ca ðý ný bi li yor lar. Bu dar be nin ar dýn dan Ve ne zu el la hal ký, her za man kin den da ha çok bu nu da ya ta cak týr Cha vez e. Böl ge dev let le ri nin dar be yi ký na ma sý nýn ar dýn da ya tan da, kol tuk la rý nýn teh li ke de ol du ðu nu gör me le ri dir. Bu teh li ke, halk la rýn dan ge len teh li ke dir. Ar jan tin, Þi li, Bre zil ya baþ ta ol - mak ü ze re tüm böl ge ül ke le rin de halk, sýk sýk so kak ta dýr ve ça týþ mak ta dýr. Ko lom bi ya da iç sa vaþ en sert bi çi miy le sü rü - yor. Halk la rýn böy le si ne di na mik ol du ðu bir yer de, ABD nin halk ha re ket le ri ni dar be ler le ez me ye yö ne le ce ði nin halk lar ta - ra fýn dan an la þýl ma sý nýn, sü re cin i ni si ya ti fi ni e le al mak i çin ö - ne a týl ma la rý ný da do ðu ra ca - ðýn dan kork - m u þ l a r d ý r. Kor ku la rý da yer siz de ðil dir. Ve n e z u e l l a hal ký nýn al dý ðý ta výr, halk la rýn ge nel o la rak u - laþ tý ðý bi linç dü ze yi ni yan - sý tý yor. Dar be nin ba þa rý sýz lý ðý i se, böl ge dev let le ri nin kor ku la rý ný kat la mýþ týr. IMF, Dün ya Ban ka sý, ABD po li ti ka la rý ný her fýr - sat ta pro tes to e den, Ar jan tin de ol du ðu gi bi mec lis ler ku ran La tin halk la rý þim di an ti-em - per ya list, an ti-te kel ve i çin de sos ya list Kü - ba nýn da yer a la ca ðý bir böl ge sel e ko no mik ve si ya sal it ti fak i çin da ha zor la yý cý o la cak týr. Bu, sos ya liz min u lus la ra ra sý i liþ ki de ye ni den et kin ol ma sý ný, i ni si ya ti fi e le al ma sý ný ay ný za man da da ko mü nist ha re ket le rin La tin A - me ri ka da ki ön der li ði i çin ge niþ im kan la rýn doð ma sý ný sað la ya cak týr. Ya þa nan la rýn et ki si el bet te sa de ce La tin A me ri ka i le sý nýr - lý kal ma ya cak týr. Tüm ba ðým lý ül ke le rin iþ bir lik çi le ri nin pa nik ol du ðu na kuþ ku yok. Biz zat bur ju va med ya ta ra fýn dan ABD, IMF kar þý tý po li ti ka la rýy la (IMF nin Ve ne zu el la dan ko vul - ma sý, ABD nin am bar go uy gu la dý ðý Kü ba ya dü þük fi yat tan pet rol sat ma sý, ABD nin Ko lom bi ya ya yol la dý ðý as ke ri yar - dý mýn ken di ha va sa ha sýn dan geç me si ne i zin ver me me si, 11 Ey lül son ra sý ABD po li ti ka la rý ný ký na ma sý, ül ke de ki ya ban cý þir ket ler den a lý nan ver gi o ran la rý ný yük selt me ye ça lýþ ma sý, ABD nin pet rol ü re ti mi ni art tý ra rak fi yat la rýn düþ me si ni sað - la ma yö nün de ki is te mi ni red det me si vs. vs.) dün ya ya ta ný tý lan Ve ne zu el la da, fa þist dar be nin bo þa çý ka rýl mýþ ol ma sý; her yer - de ma li o li gar þi nin e ge men li ði ne kar þý ve ri len mü ca de le nin ba þa rý ya u la þa bi le ce ði nin gö rül me si ni sað la dý. Bu, em per ya - liz min tam il hak po li ti ka sý doð rul tu sun da her yer de bü yük bir yý ký ma uð ra tý lan baþ ta kü çük bur ju va zi ol mak ü ze re top lu mun ge niþ bir ke si mi ni ce sa ret len dir miþ ve top lum sal a yak lan ma - lar sü re ci ne kat ký da bu lun muþ tur. Yüz ler ce ki lo met re ö te de ya þa nan lar Tür ki ye ser ma ye si ni de pa ni ðe sü rük le miþ tir. Ön ce, dik ta tör git ti, or du hal kýn is - te ði ne u yup de - vir di, ABD ye rað men hiç bir þey ol maz den - miþ tir. Ar dýn dan 48 sa at ge çip Cha vez in ge ri gel me si, dar be ci g e n e r a l l e r i n ABD kuk la sý ol - du ðu nun res mi - yet ka zan ma sý i le

6 Mücadele Birliði 6 (5-7 Ka sým da Pen ta gon un or ga ni ze et ti ði bir top lan tý i le dar - be ha zýr lý ðý nýn baþ la dý ðý, IMF nin ku ru la cak ye ni hü kü me ti ma li o la rak des tek le ye ce ði ni res men a çýk la ma sý, dar be sý ra - sýn da bir ABD li yet ki li nin son a na ka dar dar be ci le rin ka rar - ga hýn da ol du ðu nun ka bu lü, Bush la ön ce den gö rü þül dü ðü nün i ti ra fý vb. vb.), iþ bir lik çi bur ju va lar ve ka lem þör le ri ken di aç - týk la rý ku yu ya düþ tü. Ser ma ye nin e ge men li ði ne kar þý sa va þan halk la rý mý zýn mo ra li ni boz mak i çin bü yük bir he ves le en yay - gýn bi çim de pa zar la nan dar be nin boz gu na uð ra ma sýy la, ser - ma ye nin e ge men li ði ne kar þý sa vaþ ma mo ra li da ha da güç len - di. Ser ma ye þim di, sa vun ma ko nu mu na geç ti. 12 Mart, 12 Ey - lül dar be le ri ni ger çek leþ ti ren ve on yýl dýr bu sa va þýn sür dü rü - cü sü o lan or du nun su çüs tü ya ka lan dý ðý, ye ni den tar tý þý lýp sor - gu la na ca ðý gö rül müþ ve he men or du nun hal kýn or du su ol du ðu ü ze ri ne de ma go ji ya pýl ma ya baþ lan mýþ týr. Bu pa nik, ta ri hi dar be ler le do lu tüm ba ðým lý ül ke ler de ya þa ný yor. Bu nun i çin - dir ki, ýs rar la Cha vez in ye ni den or du des te ðiy le dön dü ðü söy le ni yor. Oy sa ger çek, yok sul la rýn sü ren ve þid det le nen so - kak gös te ri le ri ve bu na ka yýt sýz ka la ma yan alt rüt be li su bay la - rýn bu ha re ket doð rul tu sun da dav ran ma sý dýr. ABD nin tek sü per güç ol du ðu, dün ya nýn e ge me ni ol du ðu, is te di - ði her þe yi her ke se da - ya ta bi le ce ði nin söy len - di ði bir za man da; Ve - ne zu el la hal ký ABD i - ra de si ne, po li tik ve as - ke ri zo ru na, iþ bir lik çi - le ri ne kar þý çýk mýþ ve ken di i ra de si ni e ge men kýl ma da ö nem li bir a - dým at mýþ týr. ABD ye bur nu nun di bin de ye - nil gi yi tat týr mýþ týr. La - tin A me ri ka nýn dar be - ler ký ta sý, ABD nin la bo ra tu a rý ve dün ya ya göz da ðý ver me ye - ri ol du ðu dü þü nü lür se; ABD ve dün ya ge ri ci li ði nin al dý ðý ye - nil gi nin bü yük lü ðü da ha i yi an la þý lýr. ABD em - per ya liz mi ve ka pi ta list sis tem çö küþ i çin de dir. Ta rih sel ve gün cel i ni si - ya ti fi kay bet miþ tir. Gün cel i ni si ya ti fi kay bet ti ði nin en ö nem li i þa re ti, ABD te kel le ri nin ger çek leþ tir di ði 11 Ey lül sal dý rý sýy dý. Gir di ði çö - kü þü dur dur mak i çin ik - ti da ra en ge ri ci ke sim le ri ge ti ren, ar dýn dan 11 Ey - lül ü ger çek leþ ti ren ve bu nu ba ha ne e de rek tüm dün ya yý te rö ri ze et me ye, as ke ri gü cüy le e ge men li ði ni da yat - ma ya ve top lum sal dev rim le ri ez me ye ça lý þan em per ya list le - rin Ve ne zu el la da al dýk la rý ye nil gi gün cel i ni si ya ti fi yi tir dik le - ri nin ka ný tý dýr. Her at týk la rý a dým da bi raz da ha çýk maz da lar, Af ga nis tan o pe ras yo nun da gi de rek ba tak lý ða gö mü lü yor lar; Or ta do ðu halk la rý ný ez mek i çin Fi lis tin hal ký na yö ne lik gi riþ tik le ri sal dý - rý, Fi lis tin Dev ri mi nin tüm dün ya yý et ki le yip can lan dý ra rak güç len me si ne yol aç tý; bu nun et ki si ni sil mek i çin hýz lan dý rý lan Ve ne zu el la dar be si La tin le rin ve dün ya halk la rý nýn ta ri hi ne ya zý la cak ye ni bir ge liþ me yi do ður du; ve tüm teh dit le re ve am bar go ya rað men Zim babev de se çim le ri ka zan dý ve he def - le ri nin sos ya lizm ol du ðu nu a çýk la dý. Tüm dün ya halk la rý, ABD de da hil ol mak ü ze re tüm dün - ya ge ri ci li ði ni ye ne bi le cek le ri ni gör müþ tür. Za fer ar týk halk la - rýn ken di el le rin de dir. Dün ya halk la rý, pro le tar ya nýn ön der li - ðin de ye ni bir dün ya, sos ya list bir dün ya ku ra cak týr.

7 Mücadele Birliði 7 Fransa daki Seçimler ve TC NÝN KAY GI LA RI 21 Ni san 2002 ta ri hin de Fran sa da ya pý lan Cum hur baþ kan - lý ðý se çi mi nin ilk tu run da a day lar dan hiç bi ri se çil mek i çin ge - rek li o lan as ga ri %50 lik oy o ra ný na u la þa ma dý a ma fa þist FN (U lu sal Cep he) par ti si nin li de ri Le Pen in ilk tur da %17 lik oy o ra ný i le Cum hur baþ ka ný Ja qu es Chi - rac ýn 2 pu an ge ri sin de i kin ci ol ma sý, bir an da tüm dün ya da Ýs ra il in Fi lis - tin de sür dür dü ðü kat li am sal dý rý sý nýn ya ný sý ra, en ö nem li o lay lar dan bi riy - miþ gi bi yan sý týl dý. Hat ta ki mi za man Ce nin ve Ra mal lah ta Ýs ra il as ker le ri - nin yap tý ðý kat li am lar, bu kat li am o pe - ras yon la rý na kar þý Fi lis tin hal ký nýn kü çük ge ne ral ler in den en yaþ lý la rý na ka dar gös ter dik le ri bü yük kah ra man - lýk lar da hi, Le Pen in se çim ba þa rý sý ka dar il gi ye maz har ol ma dý. Bir an da Av ru pa nýn I I. Pay la þým Sa va þý ön ce - si ne da ir kö tü a ný la rý dep reþ ti. Ve a de - ta ta rih sah ne si ne bir ko med yen o la rak çý kan am ca sý nýn ye ðe ni gi bi Le Pen de bir fa þist ka ri ka tür gi bi boy gös ter - di. Ve ta bi - i ki ar týk dün ya nýn ne re sin de o lur sa ol - sun, ge li þen po li tik o lay lar dan ken di - siy le il gi li so nuç lar çý kar ma yý a lýþ kan - lýk ha li ne ge tir miþ o lan Tür ki ye te kel - ci bur ju va zi si ve o nun gu guk ku þu med ya, Le Pen in ba þa rý sý ve bu nun o la sý so nuç la rý ü ze ri ne fi kir jim nas ti ði yap ma ya baþ - la dý. Bun da gü dü len a ma cýn ne ol du ðu ü ze ri ne bir de ðer len dir - me ya pa bil mek i çin tab lo yu bi raz da ha net leþ tir me miz ve bü - tün lü ðü nü iç bað lan tý la rý i le bir lik te gör me miz ge re ki yor. Fran sa da ki Cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri i le Tür ki ye a ra - sýn da pa ra lel lik ler ku rul ma sý nýn en ö nem li ne den le rin den bi ri, 18 Ni san 99 se çi miy le hü kü me te gel miþ o lan 57. hü kü me tin kul la ným sü re si nin bit miþ, ta ri hi nin geç miþ ol ma sý dýr. Ar týk ik - ti dar da kal dý ðý her gün e ko no mik ve si ya si kri zin da ha da de - rin le þe ce ði, kit le sel aç lýk ve yok sul luk la kar þý kar þý ya o lan mil - yon lar ca in sa nýn ken di de ne yim le riy le, ken di çö züm le ri ni bul - mak i çin ha re ke te ge çe ce ði i ye ce an la þýl mýþ týr. Þim di yok sul e - mek çi semt le rin de, fab ri ka lar da bi ri ken öf ke nin ilk ký výl cým la pat la ma ya dö nü þe ce ði bi lin me yen bir þey de ðil dir. TC, IMF nin da yat ma la rýy la al dý ðý her ka rar la, at tý ðý her a dým la ka çý nýl maz so nu göz ler den ý rak tut ma ya ve hat ta ken di sin den bi le giz le me - ye ça lý þý yor. A ma bir se çi min ge rek li li ði nin her ge çen gün da - ha sýk lýk la te laf fuz e di li yor o lu þu, bu ta ban sýz hü kü me tin tüm ça ba la rý ný bo þa çý ka rý yor. Ve ni ha yet hü kü met or tak la rý a ra sýn - da ki zo ra ki ni kah da bo zul ma yo lun da dýr. Her bi ri da ha þim - di den ki mi ya da kim le ri gü nah ke çi si se çe cek le ri nin der di ne düþ müþ du rum da lar. Þer ek se ni da - ðýl ma ya da ðý la cak týr a ma ah bir de þu baþ la rý nýn ü ze rin de kes kin bir ký lýç gi - bi du ran dev rim kor ku su ol ma sa? Þu an da hiç bir bur ju va par ti nin hal ký u - mut lan dý ra bi le cek ha li, me ca li kal ma - mýþ týr. Par la men to da ki tüm par ti ler ne re dey se sý fý rý tü ket miþ du rum da lar. Bu gün bir se çim ya pý la cak ol sa %10 ba ra jý ný ge çip par la men to ya gi re bi le - cek par ti le rin sa yý sý i ki yi geç mi yor. Böy le bir du rum da va rýn o dil le re pe - se lenk ol muþ mec lis a rit me ti ði ni siz he sap e din. Or ta da bir bü yük lük, ni ce - lik ol ma yýn ca ne a rit me tik o lur ne de ev de ki he sap çar þý ya u yar. Bu ne den le þim di den i ki tur lu se çim tar tý þýl ma ya baþ lan dý. Hiç de ðil se çift di kiþ gi di lir - se sis te min di kiþ tu ta ca ðý ku run tu su na ka pýl mýþ hal de ler. Oy sa her kes çok i yi bi li yor ki, hal kýn bü yük bir ke si min de, bir se çim o lur sa, ka týl ma ma e ði li mi var. Bur ju va par ti le rin bi ri nin di ðe rin - den bir far ký ol ma dý ðý ný bi len e mek çi hal kýn ço ðun lu ðu al bi - ri ni vur ö te ki ne dü þün ce si ne sa hip tir. Fran sa da Cum hur baþ - kan lý ðý se çi min de or ta ya çý kan se çi me il gi siz lik, Tür ki ye de ge - nel o la rak bir se çi me il gi siz lik þek lin de gös te ri yor ken di ni. Sis - te min çark la rý a ra sýn da e zi len, i li ði ne ka dar sö mü rü len in san lar, bir se çim le bu du ru mun de ðiþ me ye ce ði ni çok i yi bi li yor lar. Bur ju va zi nin al la yýp pul la yýp ön le ri ne sür dü ðü her kur ta rý - cý nýn da ha gün ak þam ol ma dan bo ya sý nýn dö kül dü ðü nü en son Ke mal Der viþ ör ne ðin de ye te rin ce öð ren miþ du rum da lar. Hal - kýn bü yük ke si min de bu gün bir se çim ol sa ka týl ma ma e ði li mi - nin yük sek ol ma sý, bur ju va par ti le ri ne gü ven duy ma ma sý, bur - ju va zi nin e te ði ni tu tuþ tur muþ du rum da dýr. Ýþ te tam da bu dö - nem de Fran sa da Cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri nin so nuç la rý, söz uy gun sa hý zýr gi bi ye tiþ miþ tir. Bu sa ye de te kel ci bur ju va zi ve o - nun gu guk ku þu med ya bir u ma cý ya rat ma pe þin de dir. Bir yan - dan dev le tin zor ay gýt la rý e liy le yý ðýn la rýn dev rim ci ey le me yö - nel me si en gel len mek te dir, bir yan da da Av ru pa da fa þizm teh - li ke si vb. de ni le rek, e ðer bir se çim o lur sa bu na ka tý lým az o lur -

8 Mücadele Birliði 8 sa a þý rý uç lar ýn mec li se gir me si nin müm kün o la bi le ce ði pro - pa gan da sý ya pýl mak ta dýr. Böy le ce iþ çi sý ný fý ve e mek çi ler de þim di den be lir gin ha le gel miþ o lan se çi me il gi siz lik ký rýl mak, halk, ne za man ku ru la cak o lur sa ol sun san dýk la rýn ki li di ne bað - lan mak is te ni yor. Þim di lik bur ju va zi nin bir kor ku u ma cý sý ya - rat ma ça lýþ ma sý ný bir ke na ra bý ra ka lým ve Fran sa se çim le ri nin so nuç la rý ný ký sa ca de ðer len di re lim. Her þey de ön ce be lirt mek ge re kir ki, em per ya list-ka pi ta list sis te min dün ya öl çe ðin de bir dur gun lu ða gir miþ ol ma sý em per ya list güç o dak la rý nýn bir bir le - riy le ve ken di iç le rin de ki çe liþ ki le rin gi de rek da ha da art ma sý, te kel le rin pa zar ve e ge men lik sa va þý mý nýn ký zýþ mýþ ol ma sý, en i ri ký yým te kel le ri en ol ma dýk çýl gýn lýk la rý ya pa bi le cek bir nok - ta ya ge tir miþ tir. Le nin in be lirt ti ði gi bi dün ya ka pi ta list sis te - mi nin gi di þi tek te ke le doð ru dur; an cak ka pi ta lizm bu a þa ma ya u la þa ma dan bir çok e ko no mik, sos yal, si ya si ve kül tü rel ne den - ler den do la yý ken di kar þý tý na dö ne cek tir. Gel di ði ye ni ev re de ka pi ta liz min çý kýþ sýz lý ðý ve sýç ra ma lý çö kü þü nün ka çý nýl maz lý ðý, te kel ci ka pi ta list le rin bu nu en gel le ye bil mek i çin her tür lü yo la baþ vur mak tan ka çýn ma ya cak la rý nýn da gös ter ge si dir. 11 Ey lül o la yý ve bu nun son ra sýn da ge li þen o lay lar bu nu ye te rin ce ka nýt - lý yor. Av ru pa nýn ba zý ül ke le rin de ýrk çý-fa þist par ti le rin ik ti dar or ta ðý ol ma sý ve ya güç len me si de bir te sa düf de ðil el bet te. Dev - rim ci du ru mun, dev ri min ge liþ ti ði her yer de, kar þý dev ri min de mi li ter, pa ra mi li ter ve par la men ter ay gýt lar e liy le güç len di ril di - ði ni bi li yo ruz. Dev rim her za man kar þý sýn da güç lü bir kar þý dev rim ör güt le ye rek ge li þi yor. Ö zel lik le gü nü müz dün ya sýn da bu çok da ha ge çer li dir. Fran sa da Cum hur baþ kan lý ðý se çim le - rin de Le Pen in oy la rý nýn bir ön ce ki se çi me gö re %2 lik bir ar - týþ gös ter me si nin ne den le rin den bi ri bu ge nel du rum dur. Bu nun ya ný sý ra bi raz da ha ay rýn tý lý ba ka cak o lur sak Le Pen in en çok o yu iþ siz ler ve iþ çi le rin yo ðun laþ tý ðý böl ge ler den al dý ðý ný gö rü - yo ruz. Le Pen oy la rý nýn %38 ini iþ siz ler den, %30 unu iþ çi ler - den, %20 sini çift çi ler den al mýþ. Bu ilk ba kýþ ta þa þýr tý cý gö rü nü - yor; a ma ni ye Le Pen i des tek le dik le ri ne da ir ken di le ri ne so ru - lan so ru la ra ve ri len ce vap lar ye te rin ce a çýk la yý cý; %74 ü gü - ven lik en di þe siy le, %60 ý göç men a ký ný na kar þý, %31 i iþ siz lik - ten do la yý oy ver di ði ni söy lü yor. Gö rü lü yor ki Fran sa da iþ siz - li ðin ar tý þý, halk ta o lu þan iþ siz kal ma en di þe si, ge le ce ðe da ir bir gü ven siz lik o luþ tur du ðu gi bi, bu na ne den ol du ðu dü þü nü len ya - ban cý iþ çi le re kar þý bir düþ man lý ðý da or ta ya çý kar mýþ týr. FN (U - lu sal Cep he) pro pa gan da la rýn da bu nu ö zel lik le kul lan mýþ týr. Av ru pa Bir li ði ül ke le ri a ra sýn da, iþ çi le rin ser best do la þým hak - ký ný ta ný yan Mant richt Söz leþ me si ne kar þý ol duk la rý ný her fýr sat ta söy lü yor, yi ne göç men a ký ný na kar þý ol duk la rý ný, ik ti dar o lur lar sa bu nu en gel le ye cek le - ri ni du yu ru yor. Bun la rýn ya ný sý ra FN ye bað lý DPS (Gü ven lik Ko ru ma Da i re si) a dý ve ri len, ço ðu es ki em ni yet ve or du men sup la rýn dan o lu þan pa ra - mi li ter u zan tý la rý FN nin et kin ol ma dý - ðý böl ge ler de kar ga þa çý ka ra rak, halk ta gü ven siz lik his si ya ra tý yor. Le Pen gi - bi bir fa þis tin, Fran sa gi bi a dý her za - man dev - rim ler le a ný - lan bir ül ke - de %17 ye va ran bir oy al ma sýn da em per ya list - ler a ra sý he - ge mon ya ve pa zar sa va - þ ý m ý n d a Fran sa nýn güç kay bet miþ ol ma sý nýn, Al man ya nýn AB li der li - ði ni e le ge çir miþ ol ma sý nýn ve bu na kar þý mil li yet çi ön yar gý la - rýn ge liþ miþ ol ma sý nýn da pa yý var. Fran sa da 21 Ni san Cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri, u zun ca bir sü re dir ya þa nan bir ger çek li ði de doð ru la dý. E u ro ko mü nizm ar týk if las et miþ du rum da dýr. Av ru pa da bu lu nan ko mü nist par - ti le ri i çin de geç miþ te en bü yük gü ce sa hip o lan FKP %5 in de al týn da oy a la rak ta ri hi nin en kö tü ko nu mu na düþ müþ tür. I I. Pay la þým Sa va þý yýl la rý ve son ra sýn da SBKP ye o lan ya kýn lý ðýy - la bi li nen ve bü yük ge liþ me kay de den FKP, da ha son ra prog ra - mýn dan pro le tar ya dik ta tör lü ðü il ke si ni çý ka rak sos ya liz me ba - rýþ çýl ge çi þin sa vu nu cu lu ðu nu yap mýþ týr. Ma u ri ce Tho rez ler in, Gab ri el Pe ri ler in, an ti-fa þist mü ca de le i çe ri sin de iþ çi sý ný fý ve e mek çi le rin bü yük sem pa ti si ni ka za nan FKP si za man la ko mü - nizm mü ca de le sin den, ay ný za man da SBKP den u zak laþ mýþ ve E u ro ko mü nizm li man la rýn da de mir le miþ tir. Fran sa da iþ siz ler ve iþ çi ler a ra sýn da Le Pen in fa þist par ti si nin ve Troç kist sap ma - la rýn güç ka zan mýþ ol ma sýn da FKP nin tu tar lý an ti-fa þist çiz gi - den ve pro le ter ö zel lik le rin den u zak laþ mýþ ol ma sý nýn bü yük ro - lü ol muþ tur. FKP yýl lar dýr ik ti da rýn dev rim le e le ge çi ril me si ni sa vun ma yan bir par ti ko nu mun da dýr. Þim di i se Fran sa so kak la rýn da yüz bin ler ce in san, fa þist Le Pen e kar þý ey lem ya pý yor. I I. Pay la þým Sa va þý ön ce sin de fa þiz - me kar þý ku rul muþ o lan Halk Cep he si nin bu gün Le Pen e kar - þý Chi rac la ku rul ma ya ça lý þý lý yor ol ma sý i se po li tik bir saf lýk de ðil se ah mak lýk týr. Bu gün tüm em per ya list met ro pol ler de ol - ma sý ge rek ti ði gi bi, Fran sa da da e sas o la rak ya pýl ma sý ge re ken þey pro le tar ya nýn ken di bay ra ðý al týn da top lan ma sý ve ka pi ta liz - me kar þý dev rim mü ca de le si nin ör güt len me si dir. U lus la ra ra sý ko mü nist bir ha re ke tin ör güt len me si nin zo run lu lu ðu i se her za - man kin den da ha a çýk bir þe kil de ken di si ni gös te ri yor. Tür ki ye de bur ju va zi yi ger çek an - lam da kor ku ta cak o lan a sýl ge liþ me bu o lur du. Þim di bur ju va zi nin duy du ðu kor ku i se dev rim kor ku su dur. Fa þizm yük se li yor u ma cý sý nýn ya yý lý yor ol ma - sý nýn a sýl ne de ni bu kor ku yu bi raz ol sun ye ne bil mek i çin sis tem den kop muþ o - lan yý ðýn la rýn, sis te me bað lan ma ça ba - sý dýr. Ve dev rim ci dö nem ler de bur ju va - zi nin tüm ça ba la rý gi bi so nuç suz ka la - cak týr.

9 Mücadele Birliði 9 Ý KÝ... ÜÇ... DA HA FAZ LA FÝ LÝS TÝN! Fi lis tin dev ri mi, çö küþ sü re cin de ki ABD em per ya liz mi ve tüm em per ya list-ka pi ta list sis te me ta rih sel ö nem de a ðýr bir dar be in dir miþ tir. Fi lis tin Dev ri mi, em per ya list te kel ci ser ma ye nin ve iþ bir - lik çi le ri nin dün ya halk la rý nýn sos ya liz me yö ne len an ti-em per - ya list, an ti-ka pi ta list a yak lan ma la rý ný da ðýt ma ya, boð ma ya yö - ne lik sal dý rý dal ga la rý ný ya ran bir buz ký ran gi bi i ler li yor. Fi lis tin Dev ri mi, a yak lan ma lar yüz yý lý nýn ba þýn da, böl ge sel ve dün ya ça pýn da dev rim ler dal ga sý ný te tik le ye cek ta rih sel-u - lus la ra ra sý ka rak te ri i le ye ni bir Vi et nam ol ma ya doð ru güç lü ve hýz lý bi çim de i ler li yor. 28 Mart sa ba hý baþ la yan sal dý rý, 28 Ey lül 2000 de baþ la yan si lah lý in ti fa da nýn bir bu çuk yýl lýk bi ri ki mi nin, baþ ta ABD em - per ya liz mi ol mak ü ze re, tüm em per ya list-ka pi ta list dün ya nýn çý kar la rý ný ve A rap ge ri ci bur ju va ik ti dar la rýn var lý ðý ný yý ký cý dü zey de teh dit e der dü ze ye u laþ ma sý te rö re kar þý sa vaþ a dý al - týn da dün ya pro le tar ya sý, e mek çi halk la rý i le u lus la ra ra sý ko mü - nist ve dev rim ci ha re ke te yö ne lik da ðýt ma, ez me, bo yun eð dir - me ge nel sal dý rý sý ný bo þa çý kar ta rak tüm dün ya halk la rý na ör nek ol ma sý ve her i ki ge liþ me nin bü yük ta rih sel-top lum sal sýç ra ma - la ra ne den ol ma dan da ðý týl ma sý na yö ne lik em per ya list-ka pi ta - list dün ya a dý na ABD em per ya liz mi nin Ýs ra il le bir lik te ve Ýs - ra il e liy le ger çek leþ tir di ði bir kar þý-dev rim sal dý rý sý dýr Mart ta Bey rut ta ya pý lan A rap Bir li ði zir ve si nin de bu kar þý-dev rim sal dý rý sý nýn bir ön ha zýr lý ðý ol du ðu sal dý rý son - ra sý A rap ge ri ci bur ju va la rý nýn tu tum la rýy la a çý ða çýk mýþ týr. A - rap lýk, Müs lü man lýk kar deþ li ði ni sa kýz gi bi dil le ri ne do la yan ve Fi lis tin da va sý ha mi li ðin de bir bir le riy le ya rý þan A rap ge ri ci bur ju va la rý Dick Che ney le ka pa lý ka pý lar ar dýn da gö rü þe rek bu sal dý rý ya tep ki le ri diz gin le me, gö ðüs le me gö re viy le or tak ol - muþ lar dýr. Ne ki, ge rek ABD em per ya liz mi nin, ge rek se A rap ge ri ci bur ju va la rýn plan la rý alt-üst ol du. Kar þý-dev rim ci sal dý rý Fi lis tin Dev ri mi nin ta rih sel ö nem de ki sa va þýy la, Or ta do ðu halk la rý ve tüm dün ya halk la rý nýn en ter nas yo nal i ra de siy le ku þa týl mýþ du - rum da dýr. Em per ya liz min si yo nist bur ju va zi ve A rap ge ri ci bur ju va zi si i le bir lik te gi riþ ti ði kar þý-dev rim ci sal dý rý, ye rel-böl - ge sel so nuç la ra u laþ ma yý he def ler ken, bek le me dik le ri güç te, hýz da ve yo ðun luk ta u lus la ra ra sý dev rim ci po li tik so nuç lar ya - rat mýþ ve kit le sel, þid det li gös te ri le ri a teþ le miþ tir. 11 Ey lül le bir lik te dün ya pro le tar ya sý, e mek çi halk la rý ve u lus la ra ra sý ko mü nist ha re ke ti tes lim al ma ya yö ne lik baþ la tý lan bur ju va-fa þist te rör sal dý rý ve ku þat ma sý, Fi lis tin Dev ri mi nin, Fi lis tin hal ký nýn kah ra man ca mü ca de le siy le, 6 ay gi bi ký sa bir sü re de par ça lan mýþ, da ðý týl mýþ týr. 11 Ey lül ün et ki siy le kýs mi ve ge çi ci o la rak za yýf la yan þid de ti a za lan an ti-em per ya list, an tika pi ta list ha re ket Fi lis tin hal ký nýn bo yun eð mez, uz laþ maz sa - va þý nýn i ti li miy le da ha güç lü bi çim de so kak la rý, a lan la rý ye ni - den dol dur muþ tur. Bu an lam da Fi lis tin Dev ri mi ta rih sel ö nem - de bir rol oy na mýþ týr. Em per ya lizm, ya rým yüz yýl dýr dev rim ci ka rar lý lýk la sür dü - rü len ve ya rým yüz yýl dýr dün ya halk la rý na ör nek o lan Fi lis tin Dev ri mi ni e ze rek bir yan dan Fi lis tin hal ký na bo yun eð dir me yi, bu ta rih sel ö nem de ki ör ne ði or ta dan kal dý ra rak 11 Ey lül den i - ti ba ren sür dür dü ðü kar þý-dev rim sal dý rý la rý ný da ha da týr man dýr - ma yý he def ler ken; ö te yan dan A rap ge ri ci bur ju va ik ti dar la rý da var lýk la rý ný sü rek li teh dit e den Fi lis tin Dev ri mi ni or ta dan kal - dý rýp, ma li-si lah-lo jis tik des tek le riy le ve ka rar lý sa va þýy la böl ge ül ke ler de ki e mek çi ler le, i le ri ci güç ler le po li tik, kit le sel, lo jis tik cep he ge ri si ni bü yüt müþ ve güç len dir miþ tir. A rap ge ri ci bur ju va zi si nin Fi lis tin Dev ri mi ni boð ma ça ba - la rý nýn so nun cu su o lan ve Bey rut Zir ve si nde a çýk la nan Su u di Pla ný, ön ce den de fa lar ca or ta ya koy du ðu muz gi bi Fi lis tin Dev ri - mi ni va re den, sü - rek li ve güç lü ký - lan dev rim ci di na - mik le ri yok say - ma sý ne de ni i le da ha ilk or ta ya a - týl dý ðýn da öl müþ, çök müþ tür. Þu ger çe ðin hiç bir za man u nu tul ma ma sý ge re kir; Ýs ra il in var lý ðý, Fi lis tin in iþ ga li, il ha ký ve ta ma men yok sa yýl ma sý ü ze ri ne ku rul muþ tur. Ýs ra il in var lý ðý ný an cak tüm Fi lis tin in ta ma men or ta dan kal dý rýl ma sý ga ran ti le ye bi lir. Do la yý sýy la ta rih sel Fi lis tin top rak la rý nýn %78 lik bö lü mü ü ze ri ne ku rul muþ o lan Ýs ra il, ka lan %22 lik bö lü mü nü de ta ma men il hak et me den var lý ðý ný gü ven ce de sür - dü re mez. Za ten %22 lik bö lü mü o luþ tu ran Ba tý Þe ri a ve Gaz - ze de ki a dý na Ya hu di Yer le þim Bi rim le ri de nen mer kez ler, sos yal ký lýf lý po li tik-as ke ri iþ gal ve il hak ha re kat mer kez le ri dir. Ýs ra il in bu %22 lik bö lüm de güç lü de ne ti mi ne ve as ke ri sal dý - rý la rý na o la nak ta ný yan il hak mer kez le ri nin ro lü bu dur. Bu ger - çek lik ler den ha re ket le Fi lis tin, Fi lis tin li le rin de yi miy le ne hir - den de ni ze ka dar o lan ta rih sel Fi lis tin böl ge sin de ba ðým sýz-de - mok ra tik Fi lis tin Dev le ti ku rul ma sý ný he def le yen bir dev rim le an cak va ro la bi lir. Bu da em per ya liz min koç ba þý, Or ta do ðu da - ki ka le si Ýs ra il in yý kýl ma sý de mek tir. Ö te yan dan Su u di Pla ný di ye or ta ya a tý lan ve öz o la rak Ýs - ra il in var lý ðý ný ga ran ti le yen plan da, BM nin on yýl lar ön ce al - dý ðý ka rar lar doð rul tu sun da or ta ya ko yu lan Bir leþ miþ Mil let ler (BM) pla ný dýr. BM nin 67 sý nýr la rý na ge ri dö nül me si pla ný - mül te ci Fi lis tin li le rin ge ri dö nü þü nü he sa ba kat ma sak bi le bu -

10 Mücadele Birliði 10 gün var o lan ko þul lar da- da hi in san lý ðýn var lý ðý na yö ne len bü - yük bir teh dit tir. Bu Ýs ra il a çý sýn dan ka bul e di le mez. Bu ger çek - li ði fark lý bir bi çim de, ma li-as ke ri-po li tik des te ði i le Ýs ra il i a - yak ta tu tan ABD nin es ki Dý þiþ le ri Ba ka ný Henry Kis sin ger þöy le i fa de e di yor: 67 sý nýr la rý Hay fa i le Tel A viv a ra sýn da 12 km.lik dar bir ko ri dor bý ra kýr ve Ýs ra il sý ný rý u lus la ra ra sý ha va a - la ný nýn he men ya ký nýn dan ge çer. Ay rý ca bu sý nýr lar u ya rýn ca Ýs - ra il in yak la þýk 200 bin ki þi nin ya þa dý ðý -bu Ýs ra il nü fu su nun %4 üdür- yer le þim ler den vaz geç me si ge rek mek te di ye rek þöy le bir vur gu da bu lu nu yor: 67 sý nýr la rý nýn, ö zel lik le de Ür - dün neh ri ký yý sýn da ki gü ven lik nok ta sý nýn terk e dil me si ni de kap sa yan bir sý nýr dü zen le me si ni sa vu nu la bi lir bu lan bir Ýs ra il Baþ ba ka ný ya da Ge nel Kur may Baþ ka ný na rast la ma dým. De ni le cek ki ö zel lik le ABD em per ya liz mi nin Or ta do - ðu da ki ya þam sal çý kar la rý ge re ði ken di fi i li-as ke ri var lý ðý ný ya da gü dü mün de ki NA TO, BM nin de ne ti min de 67 sý nýr la rý ný te mel a lan bir Fi lis tin Dev le ti kur du ru la bi lir. Böy le bir o la sý lýk, bu o la sý lý ðýn uy gu la na bi lir li ði ni or ta dan kal dý rýp da ha bü yük bir ça týþ ma la rý do ðu ra cak di na mik le ri ha re ke te ge çi re cek tir. Böy le bir o la sý lýk, mül te ci Fi lis tin li le rin ge ri dö nü þü nün ka bul e dil me - di ði bir o la sý lýk o la cak týr. Ve kýs mi taz mi nat ö de ne rek bu so run çö zül me ye ça lý þý la cak týr. Ne var ki sa yý la rý 4 mil yo nu bu lan mül te ci Fi lis tin li ler, ge ri dön mek is te ye cek tir. Hiç bir taz mi nat vb. ö ne ri le ri mül te ci le rin ge ri dö nüþ is tek le ri ni de ðiþ tir me ye - cek tir. Za ten þu an bu lun duk la rý ül ke ler de on yýl lar dýr hiç bir ya - sal hak, gü ven ce ol ma dan yok sul luk i çin de ya þa mak ta dýr lar. Mül te ci Fi lis tin li le rin dö nü þü nü de Ýs ra il ka bul e de mez, çün kü ge ri dö nü þün ger çek leþ me si du ru mun da kat le di len FKHC li de - ri E bu A li Mus ta fa nýn de yi miy le...denk lem ter si ne dö ner.... Bu, Ýs ra il in var lý ðý nýn de ðiþ me si de mek tir. 4 mil yo nu bu lan mül te ci Fi lis tin li nin ge ri dö nü þü nün red di ne da ya lý her han gi bir plan i se ya þam bu la maz. Bu ki min gü dü mün de o lur sa ol sun; is ter ABD, is ter AB, is ter BM ya da iþ bir lik çi, u þak, ge ri ci A - rap bur ju va la rý ol sun. En o lum suz bir du rum da da hi, tüm fark - lý o la sý lýk la rý, ge liþ me le ri gör mez den gel sek bi le ge ri dö nü þü dýþ la mýþ her han gi bir ba rýþ an laþ ma sý, da ha ilk a dým la rýn da ye ni bir sa vaþ sü re ci nin fi ti li ni a teþ le miþ o la cak týr. Mül te ci le rin ge ri dö nü þü i çin bir sa vaþ. Kal dý ki, böy le bir sa vaþ, ça týþ ma sü re ci mül te ci le rin en ka - la ba lýk o la rak bu lun du ðu Lüb nan, Su ri ye ve Ür dün de ki ik ti - dar la rý, o ra da ki e mek çi le ri sü rük le me siy le, teh dit e de cek bir top lum sal so ru na yol a ça cak týr. Za ten sür mek te o lan kar þý-dev - rim ci sal dý rý ya mül te ci Fi lis tin li le rin gös te ri le ri her üç ül ke de ki e mek çi le ri güç lü bir bi çim de ha - re ke te ge çir miþ tir. Bun dan do la yý da Lüb nan, Su ri ye ve Ür dün mül - te ci ler so ru nun dan kur tul mak is te - mek te dir. Üs te lik böy le bir plan doð rul - tu sun da böl ge de bu lu na cak ABD ve BM gü cü, Fi lis tin Dev ri mi nin böl ge sel ve u lus la ra ra sý bo yu tu nu da ha da güç len di re cek; ö zel lik le de böl ge de an ti-em per ya list ve A - rap ge ri ci bur ju va ik ti dar la ra kar þý e mek çi halk la rýn öf ke si yý ký cý bo - yut ta þid det le ne cek tir. Bu o la sý lýk lar bir ya na da ha þim di den sal dý rý ya, kah ra man - ca bir kar þý ko yuþ la kar þý lýk ve re rek bo yun eð me yen Fi lis tin Dev ri mi, Fi lis tin hal ký, ül ke le ri miz de da hil tüm Or ta do ðu ve dün ya halk la rý ný so kak la ra, a lan la ra dö ke rek an ti-em per ya list, an ti-ka pi ta list en ter nas yo nal mü ca de le yi ye ni den yük selt me - siy le em per ya list le rin ve iþ bir lik çi le ri nin a yak la rý nýn al týn da ki top ra ðý sars mak ta dýr. ABD em per ya liz mi nin ve A rap bur ju va ge ri ci li ðin des te ðiy le sür dü rü len sal dý rý da Ýs ra il tüm o la nak la rý - ný, -ma li, as ke ri, tek nik- kul la na rak ký sa sü re de so nuç al ma yý he def ler ken, kar þý sýn da hiç bek le me di ði bir kar þý ko yuþ la ve ken di si ni u zun sü re li bir sa va þa da vet e den bir halk la kar þý laþ - mýþ týr. Bu bek len me dik ge liþ me nin an ti-em per ya list, an ti-ka - pi ta list sar sýn tý yý da ha da güç len di re ce ði ni gö ren ABD, sü re ce mü da ha le e de rek ta raf la rý uz laþ týr mýþ týr. ABD, Fi lis tin Dev ri - mi nin bir bü tün o lup bo yun eð me yi red de de rek sa vaþ ma sý nýn; em per ya liz min, si yo niz min ve bur ju va A rap ge ri ci li ði nin e li ni a ya ðý ný bað la ma sýn dan pa ni ðe ka pýl dý ðý i çin du rum da ha da teh li ke li bo yu ta sýç ra ma dan mü da ha le ka ra rý al mýþ týr. Son ge liþ me le re gö re i se, ge rek em per ya lizm, ge rek se si yo - nizm ve A rap ge ri ci bur ju va zi si a çý sýn dan böl ge de ki du ru mu da ha da be ter bir sü re cin baþ lan gý cý na doð ru gö tü re cek a dým lar a týl mak ta dýr. Bu na gö re em per ya lizm, si yo nizm ve bur ju va A - rap ge ri ci li ði nin sal dý rý sý na bo yun eð me yip Or ta do ðu yu ve dün ya yý sar san; çö küþ sü re cin de ki em per ya list-ka pi ta list sis te - min böl ge de ki çý kar he sap la rý ný alt üst e den Fi lis tin Dev ri mi ne yö ne lik ye ni bir ma nev ra ya gi ri þil mek te dir. Fi lis tin hal ký ný böl - mek, güç süz dü þür mek i çin ABD ve Ýs ra il, Ür dün, Mý sýr, Su u - di üç lü süy le bir lik te A ra fat ý saf dý þý bý ra kýp ye ni bir Fi lis tin li - der li ði ya rat mak ü ze re ha re ke te geç ti ler. Öy le bir plan, e ðer A - ra fat ý da ha da ge ri let mek i çin, tam tes lim al mak i çin bir teh dit de ðil se, A ra fat ý da hi es ki dev rim ci ro lü nü oy na ma ya i te cek teh li ke li bir a dým o la cak týr. Bu plan, Fi lis tin hal ký ný böl mek, dev ri mi za yýf lat mak þöy le dur sun, da ha da bir leþ ti rip i le ri cidev rim ci güç le rin ö nü nü a ça cak týr. Bun lar la bir lik te böy le si bir a dý mýn ül ke le ri miz de da hil tüm Or ta do ðu da yol a ça ca ðý sar - sýn tý yý, yý ký cý top lum sal ha re ket le ri hiç bir bur ju va ik ti da rý kal - dý ra cak du rum da de ðil dir. Bu te mel o la sý ge liþ me dý þýn da, böy - le bir a dým Or ta do ðu da, böl ge ül ke le ri a ra sýn da ye ni kamp laþ - ma la rý do ðu ra cak ve or tam em per ya lizm, si yo nizm ve A rap ge - ri ci bur ju va zi si nin bo ðu la ca ðý bir Or ta do ðu dev rim a na fo ru na dö nü þe cek tir. Bu a na fo run mer ke zi de Fi lis tin Dev ri mi dir. So nuç o la rak Fi lis tin hal ký, em per ya lizm, si yo nizm ve A - rap ge ri ci bur ju va zi si nin or tak sal dý rý sýy la ken di si ne; ya, ö lüm de mek o lan bo yun e ðiþ ve kö le lik; ya da, öz gür bir Fi lis tin i çin sa vaþ ve dev - rim da yat ma sýn dan; u zun sü re li sa vaþ ve dev rim bay ra ðý ný kal dý ra rak ce vap ver miþ; ken di si ni Ya hu di iþ çi ve e mek - çi ler le bir lik te ke sin kur tu lu þa gö tü re - cek, ba ðým sýz-de mok ra tik ve sos ya list Fi lis tin in ku ru lu þu na gö tü re cek, gün - cel li ði ni ve ge çer li li ði ni son sü reç te ye - ni den so mut la yan ta rih sel slo ga ný Sav ra Sav ra Hat ta Nasr ýn po li tik ro - ta sý na da ha güç lü bi çim de o tur muþ - tur.

11 Mücadele Birliði 11 Ka pi ta list ö zel mül ki yet, 150 yýl dýr pro le ter dev rim le re kar þý sa va þý yor. Sa va þa rak e ge men o lu yor ka pi ta lizm. Pro le tar - ya, 150 yýl dýr ka pi ta liz me kar þý dev rim ci ik ti dar ve sý nýf sýz ko - mü nist top lum i çin mü ca de le e di yor çün kü. 1 Ma yýs, iþ te bu dev rim ci sa vaþ lar da doð du. Pro le ter ko mü nist mü ca de le, bur ju va zi ye kar þý en ka rar lý, en tu tar lý, so nu na ka dar dev rim ci tek mü ca de le gü cü ol du ðu nu bü tün dö nem ler de ka nýt la dý. Ýþ te bur ju va zi ye bu nu en i yi, 1 Ma yýs an la tý yor. Ko mü nist pro le tar ya, ka pi ta list ö zel mül ki - ye ti yýk mak, sý nýf la rý or ta dan kal dýr mak þek lin de ki bü tün za - man la rýn en dev rim ci dö nü þü mü nü ger çek leþ tir mek i çin bü yük mü ca de le ler ver di. Ýþ te 1 Ma yýs, bu bü yük mü ca de le yi an la týr. Bu gün kü ye ni ev re sin de dün ya ka pi ta list sis te mi, u zun sü - re dir sü re ðen bir kü re sel (dün ya) bu na lým ya þý yor. Ka pi ta liz - min bu gün kü dün ya bu na lý mý, bu kez ar dýn da iþ te bu bü yük mü ca de le mi ra sýy la sö kün e di yor. Bu na lým dan her kes söz e di - yor. Bu ra da bu na lým ol gu su nu a þan, ev ren sel dev rim ci de vi - nim söz ko nu su dur as lýn da. Ýþ te 1 Ma yýs, böy le bir mü ca de le ev re sin de, dün ya nýn ge le ce ði ni tem sil e di yor. Sý nýf lar mü ca de le si nin öy le bir ev re sin de yiz ki, za man, ken di ta rih sel dön gü sü nün mer ke zi çe kir de ði ne 1 Ma yýs ý a la - rak o la ða nüs tü yo ðun bir de ði þim e ner ji si bi rik tir di. Ü re ti ci güç ler, do ða, in san lý ðýn ta rih sel i le ri ka za ným la rý ve bi ri kim le ri, her þey, bir yüz yýl, bir çað bo yu dur ka pi ta liz min yý ký mý na uð ru yor. Ka pi ta lizm or ta dan kal dý rýl ma dý ðý sü re ce, ü - re ti ci güç le ri, bü tün top lum sal i ler le me kuv vet le ri ni, ken di dar ve in san lýk dý þý ka buk la rý i çin de çü rü tü yor, a kýl al maz yý kým - la ra uð ra tý yor. Top lum sal ge liþ me ya sa sý, ta rih sel i ler le me yi sað la mak i çin ser ma ye ye ve ö zel mül ki ye te ge rek duy mu yor, tam ter si ne, o nun ka buk la rý al týn da kal dý ðý öl çü de yý ký ma uð - ru yor. Ta rih bo yun ca gö rü len bü tün top lum sal fe la ket le ri, aç - lýk, has ta lýk, iþ siz lik, sa vaþ... hep si ni ya þý yor. Ka pi ta list ö zel mül ki yet ö lüm dür. Ýn san lý ðýn ö lüm ka lým sa va þý mý, gün cel ta - ri hin a na ko nu su dur. 1 Ma yýs ve o nun ev ren sel i çe ri ði, ta ri hin gün cel ey le mi dir. Pa ris Ko mü nü nden be ri ka pi ta liz min du var - la rý na dur ma dan vu ran pro le tar ya, he nüz tam za fer ka zan ma dý. E ðer, dev rim ci pro le tar ya, ka pi ta liz mi da ha ön ce yýk ma yý ba - þar say dý, ü re ti ci güç ler, bü tün o la rak in san lýk, bu gün çok a ma çok da ha i le ri de o lur du. Ýþ te, 1 Ma yýs, pro le tar ya dev ri mi dir. Pro le tar ya, da ha ön ce za fer ka za na ma dý, a ma, bu gün za fe re da ha ya kýn dýr. An ti-ka pi ta list ey lem ler zin ci ri, ka pi ta liz mi dün ya ça pýn da ku þa tý yor. Geç miþ yüz yý lýn 1 Ma yýs ey lem le ri, et ki si ni, bu gün ar dý-ar dý na, dün ya yý bir uç tan bir u ca sa ra rak gös te ri yor. An tika pi ta list u lus la ra ra sý ey lem ler, bu ey lem le rin bi linç dü ze yi, bu nu en i yi bi çim de an la tý yor. Geç mi þin te o rik po li tik pro pa - gan da sý, bu ey lem le rin ken di sin de mad di gü cüy le bir lik te o lu - þu yor. Dün ya yý De ðiþ tir mek ço ðun luk la dü þün ce nin ey le mi o la rak gö rül dü. Þim di ey le min dü þün ce siy le bir lik te ta mam la - ný yor. Tam da bu ne den le, dün ya yý de ðiþ tir mek, hiç ol ma dý ðý ka dar gün cel dir, so mut tur. Dün ya yý De ðiþ tir mek Ey le mi en tam bi çi miy le ve gü cüy le ken di ni or ta ya ko yu yor. Gü nü mü - zün dev rim ci ha re ke ti, ta ri hi o la rak ken di ni aþ mýþ týr. 1 Ma yýs, dev rim ci pro le tar ya nýn mü ca de le sin de ki sü rek li - li ði ni, ka rar lý lý ðý ný gös te rir. 17 E kim Dev ri mi yle ye ni bir ça - ða, pro le ter dev rim ler ve Ko mü nizm ça ðý na gi ren dün ya nýn top lum sal de vi ni mi nin, ev ren sel i çe ri ði ni ve yö nü nü bur ju va zi her tür lü yol la en gel le mek ve sap týr mak is te di. Mut lak ve ke - sin o la rak ba þa ra ma mýþ týr. Bu nun la bir lik te, sos yal-re for mizm ve bur ju va sen di ka cý lýk, bir yüz yýl bo yun ca 1 Ma yýs ýn et kin i - çe ri ði ni sa rý laþ týr mak, bay ram laþ týr mak i çin uð raþ tý. Mut - lak ve ke sin o la rak ba þa ra ma mýþ lar dýr. 21.yüz yý lýn 1 Ma yýs ey - lem le ri, bu nu gös te ri yor. Mo dern ça ðýn yüz yýl la rý, boy dan bo - ya pro le tar ya nýn dev rim ci mü ca de le siy le ya zýl dý. He nüz ge niþ bir an ti-ka pi ta list it ti fak la de vam e den gün cel 1 Ma yýs ey lem le ri, ko mü nizm he de fiy le, do ðal mü ca de le so - nuç la rý ný do ðu ra cak týr. Tam an la mýy la te kel ler dün ya sý na ve e - ge men li ði ne dö nen sý nýf lý uy gar lýk dö ne mi, sý nýf sýz öz gür - lük ler dün ya sý na do ðal ve ka çý nýl maz bi çim de u la þa cak týr. 1 Ma yýs ey lem le ri, bu dev rim ci ge li þi me hýz ve dü zey ka zan dý - ra cak týr. Sos ya lizm her ba kým dan gün cel dir. Bü yük mü ca de le de - ne yim le ri ne sa hip Tür ki ye ve K.Kür dis tan iþ çi sý ný fý ve dün ya pro le tar ya sý, Ma yýs ýn da u lus la ra ra sý ser ma ye nin kar þý - sý na, en ter nas yo nal ko mü nist ör güt ve he def ler le çý ka cak týr. Ta ri hin son sý nýf sa va þýn da ka za nan mut la ka en ter nas yo nal dev rim ci pro le tar ya o la cak týr. YA ÞA SIN 1 MA YIS! YA ÞA SIN KO MÜ NÝST DEV RÝM! YA ÞA SIN PRO LE TAR YA EN TER NAS YO NA LÝZ MÝ! TKEP/LENÝNÝST BASIN BÜROSU NOT: E li mi ze e lekt ro nik pos ta yo luy la u la þan bu ya zý yý ha ber ni - te li ðin den do la yý ya yýn lý yo ruz.

12 Mücadele Birliði 12 Uzlaþmak Savaþmak mý? En ter nas yo na list pro le tar ya nýn bir lik, da ya nýþ ma, mü ca de le ve ka pi ta liz me kar þý sa vaþ gü nü, Ye ni Bir Dün ya Müm kün hay - ký rýþ la rý a ra sýn da e zen le e zi le nin, sö mü ren le sö mü rü le nin kan lý kav ga lý ça týþ ma la rý ve sa va þýy la geç ti. En ter nas yo na list pro le tar ya bu 1 Ma yýs ta da ha ön ce ki ler den fark lý o la rak bi ri ken öf ke si ni em - per ya list-ka pi ta list sis te min te mel le ri ne yö nelt ti. Em per ya list-ka - pi ta list sis te min te mel le ri ne yö ne len sal dý rý; kan sýz, kav ga - sýz ge çe mez di. Em per ya listka pi ta list sis te min i çi ne gir di - ði do ruk bu na lý mý; ge niþ le til - miþ ye ni den ü re ti mi yap ma sý - na o la nak ta ný mý yor. Sö mü rü - sü nü ve e ge men li ði ni ar tý de - ðer sö mü rü sü ne da yan dý ran em per ya list-ka pi ta list sis te - min e ge men li ði sar sý lý yor. E - ko no mik zor yön tem le riy le ar tý de ðer sö mü rü sü nü sür dür mek te zor la nan u lus la ra ra sý te kel ler, e mek çi yý ðýn la rýn e ko no mik, sos yal hak la rý ný gasp e di yor. Re ses - yon (dur gun luk) sü re ci nin zo run lu bir so nu cu o la rak, iþ çi ve e - mek çi le ri kit le ler ha lin de iþ ten çý kar ta rak ya þam dan ko vu yor. Ya - þam la rý ný e mek gü cüy le kar þý la yan kit le ler, aç lýk tan öl me mek i çin Ye ni Bir Dün ya Müm kün hay ký rýþ la rýy la sý nýf sýz, sö mü rü süz bir dün ya kav ga sý ný ve ri yor. Em per ya list-ka pi ta list te kel ler, %60 ka - pa si tey le ça lý þý yor. Bu i se em per ya list-ka pi ta list sis te min ö lüm çan la rý dýr. U lus la ra ra sý te kel ler bor sa, re po, his se se ne di, dö viz ve fa iz o yun la rýy la ken di a ra la rýn da ku mar oy nu yor. Spe kü la tif ka - zanç, vur gun, rant ve soy gun yön tem le riy le bir bir le ri ni yi yip tü ke - tir ler ken, ba zý la rý da ha da bü yü yor, ba zý la rý ta rih sah ne sin den yok o lup gi di yor. Böy le ce ser ma ye ve ser vet da ha az el de top la nýr ken, se fa let ve yý kým en ge niþ kit le le re ya yý lý yor ve en ter nas yo na list pro le tar ya hay ký rý yor: Ka pi ta lizm Öl dü rür, Ka pi ta liz mi Öl dü - rün. En ter nas yo na list pro le - tar ya yük sek bir bi linç ve mü ca de le az miy le Ka pi ta - lizm Öl dü rür Ka pi ta liz mi Öl - dü rün di ye hay ký rýr ken, en - ter nas yo na list pro le tar ya nýn ön cü müf re ze le ri ne ya pý yor? Hiç kuþ ku yok ki, u lu sal çý kar la rý uð ru na pro le tar ya yý ar ka sýn dan han çer le yen Sos yal De mok rat Ýþ çi Par ti le ri, Ko min tern ta ra fýn dan mahkûm e dil miþ ti. Ta rih sel ev ri min ve i ha ne tin so nu cu or ta ya çý - kan E u ro ko mü nist par ti le ri bu çýð lýk la ra ku lak la rý ný tý ka ya rak, iþ - çi ve e mek çi le ri al dat ma ya de vam e de cek tir. Av ru pa da sý nýf çe - liþ ki le ri nin ve ça týþ ma la rý nýn de rin leþ me si, sert leþ me si, yay gýn laþ - ma sý ve yo ðun laþ ma sý so nu cu sis te mi mü kem mel leþ tir mek is te yen E u ro ko mü nist par ti ler kit le le rin ye ni bir dün ya öz le mi nin ö nün de da ha faz la du ra maz lar. En ter nas yo na list pro le tar ya ta rih sel bi ri ki - mi ne, de ne yi mi ne ve mü ca de le az mi ne bað lý o la rak ger çek dev - rim ci ön cü le ri ne ka vu þa cak - týr. Tür ki ye ve Kür dis tan a ge lin ce; e ko no mik po li tik kri zin var lý ðý ar týk bur ju va sý nýf ta ra fýn dan bi le di le ge - ti ri lir ken, her an bir sos yal pat la ma, is yan ve a yak lan - ma o lur di ye uy ku suz ge ce - ler ge çi rip her tür lü zor ön le - mi ni a lýr ken, Tür ki ye ve Kür dis tan ýn pro le tar ya sý nýn ön cü le ri ne ya pý yor lar? Ar týk nes nel ger çek li ðin bir so nu cu o la rak en dar ka fa lý la rýn bi le kav ra dý ðý dev rim ci du ru mu gör mek is te yen - ler gö rü yor, an lý yor, kav rý yor. A ma ne di yor? Ne ya pý yor? Da ha dü ne ka dar dev rim ci du ru mu red de den ler þim di ler de e vet, dev ri - min ob jek tif ko þul la rý var, di ye rek süb jek tif fak tö rün ek sik li ðin den dem vu ru yor lar. Böy le le ri bil me li dir ler ki öz ne o la mý yor sa nýz öz - ne yi bü yü tür, ge liþ ti rir, güç len di rir si niz. Çün kü Marks ýn de di ði gi bi, Dev rim ci du rum, par ti le rin ve ör güt le rin i ra de sin den ba - ðým sýz ka pi ta list sis te min ken di iþ le yiþ ya sa la rý nýn bir so nu cu o la - rak or ta ya çý kar. Dev rim ci bir par ti nin dev rim ci a raç ve yön tem - le riy le dev ri me dö nü þe bi lir. Ak si hal de çü rü me ve yoz laþ ma ka çý - nýl maz dýr. E vet, týp ký Marks ýn de di ði gi bi, Tür ki ye ve K. Kür dis tan dev - rim ci ha re ket le ri nin bü yük bir bö lü mü çü rü me ve yoz laþ ma i çin - de dir. En ter nas yo na list pro le - tar ya nýn bir lik, da ya nýþ ma, mü ca de le ve ka pi ta liz me kar þý sa vaþ gü nü 1 Ma yýs ta bu du rum bir kez da ha or ta ya çýk tý. Le ni nist Par ti nin çok ön ce den a çýk la nan ve her ke - sin ka fa sý na ka zý nan 1 Ma - yýs ta 1 Ma yýs A la ný na, kav ga, dev rim ve ik ti dar a la ný na çað rý sý - ný sa ðýr sul tan bi le duy muþ ol ma sý na rað men, Tür ki ye ve K. Kür - dis tan ýn dev rim ci ha re ket le ri duy maz dan, gör mez den gel di ler. Sus kun luk fe sa dýy la bu çað rý yý boð mak is te di ler. Pe ki ni ye böy le

13 Mücadele Birliði 13 yap tý lar? Çün kü ar týk on la rýn bü yük bö lü mü dev rim ci ba ru tu nu tü - ket ti. Po li tik çe vir me ha re ke ti nin bir so nu cu o la rak dü ze ne ek lem - len di ler, dev ri me, ik ti da ra sýrt la rý ný dön dü ler. Ýk ti da ra yü rü yen yý - ðýn la ra dev rim ve ik ti dar yo lu nu gös te ren Le ni nist Par ti dev rim ve ik ti dar a la ný na; Bü tün Ýk ti dar E me ðin O la cak, Kürt U lu su na Ken di Ka de ri ni Ta yin Hak ký, Zin dan lar Yý kýl sýn Tut sak la ra Öz - gür lük ta lep le riy le yü rü dü. Le ni nist Par ti, ya þam dan ko vu lan, aç - lý ða, iþ siz li ðe, ça re siz li ðe, çö züm süz lü ðe mah kum e di len e mek çi kit le le re çö züm sun du: Ça re ve çö züm de vim ve ik ti dar i çin kav - ga ya a týl mak týr. Kav ga a la nýn dan, dev rim a la nýn dan ka çan lar dan dev rim ve ik ti dar bek le ne mez. U zun za man dan be ri 1 Ma yýs A la ný na ve da e den ler net bir a lan vur gu su ya pa ma dý lar, ya pa maz lar. On lar bur - ju va zi nin gös ter di ði a lan da ki min da ha faz la ol du ðu nu sa yar, ki - min o a lan i çin de da ha i le ri ye git ti ði nin he sa bý ný ya pa rak mut lu o - lur lar. Ve þöy le der ler de mek ki o lay ol mu yor muþ. As lýn da on - lar kav ga dan ya na de ðil ler miþ de kav ga yý çý ka ran bur ju va lar mýþ(!) Bur ju va zi de kav ga ya baþ vur ma yýn ca her þey gül lük gü lis tan lýk o lu yor muþ. Eh ne di ye lim, kut lu ol sun. Ni ha yet te kel ci ser ma ye par ti le riy le en ter nas yo na list pro le tar ya nýn bir lik, da ya nýþ ma, mü - ca de le ve ka pi ta liz me kar þý sa vaþ gü nü o lan 1 Ma yýs ta iç i çe, o - muz o mu za ol ma du ru mu na gel di niz. Hep bir a ra da o lun ca kav ga is te ði de ol ma yýn ca De mek ki kav ga ol mu yor muþ. E mek çi ki le - ler aç lýk tan, iþ siz lik ten i nim i nim in ler ken De mek ki o lay ol mu - yor muþ, ne o lu yor muþ; re form va a diy le o ya la mak. An cak he men be lir te lim kit le ler i le ri git mek, aç lý ða, zul me sö mü rü ye ve zor ba lý - ða kar þý son ver mek is te ðiy le a ya ða kalk tý ðýn da ilk iþ le ri si zin ba - ri kat la rý ný zý aþ mak o la cak Dev rim ve ik ti dar bu nu zo run lu ký lý yor. Biz þim di den be lir te lim ve vur gu la ya lým; Dost a cý söy ler miþ, bi - zim bun la rý söy le me miz süb jek tif ni ye ti miz de ðil. Nes nel ger çek - lik bu dur. Nes nel ger çek ler i nat çý dýr el bet ken di le ri ni ka bul et ti rir - ler. Le ni nist ler her 1 Ma yýs ta dev rim ve ik ti dar pers pek ti fiy le ha - re ket e di yor. Çün kü dev rim nes nel dir. Gün cel dir. Ko pa rýp al mak dev rim ci i ra de ye, a tak lý ða, e ner jik li ðe ve sa vaþ ka pa si te si ne bað lý. Her þey den ev vel de güç lü bir po li tik, i de o lo jik, prog ra ma tik ve stra te jik, hat ta De mok ra tik Halk Dev ri mi ve Halk Ýk ti da rý stra te ji - si ne sa hip ol mak týr. Da ha ön ce de söy le dik, þim di de tek rar lý yo ruz; Ýk ti dar dý þýn da her þey hiç bir þey dir. Bu ne den le 90 lardan be ri gün cel so mut dev rim ol gu su na uy gun dav ra nýp kav ga a la ný na, dev rim ve ik ti dar a la ný na yü rü yo ruz. Re form lar si ze kal sýn biz baþ ka a lem is te riz. YA ÞA SIN DEV RÝM CÝ 1 MA YIS! YA ÞA SIN PRO LE TAR YA EN TER NAS YO NA LÝZ MÝ! Devrimci 1 MAYIS 1 MAYIS ALANI nda, TAKSÝM deydi! Bu yýl, dün ya ça pýn da ger çek le þen 1 Ma yýs ey lem le ri ne bak tý ðý mýz da, a ðýr lýk lý o la rak ay ný yer ler de i ki fark lý 1 Ma yýs ey lem le ri ger çek leþ ti ði ni gö rü yo ruz. Re for mist ve o por tü nist - le rin kit le le rin bi lin ci ni bu lan dý ra rak on la rý dev rim ve ik ti dar he de fin den u zak laþ tý rýp dü zen i çi ta lep ler le ha re ke te ge çir di ði bur ju va 1 Ma yýs lar la, dün ya yý de ðiþ tir me öz le miy le so kak la - ra çý kýp ça týþ ma la ra gi ren kit le le rin dev rim ci 1 Ma yýs la rý. Ýþ - çi le rin, e mek çi le rin; bur ju va zi nin o yun la rý na ce vap o la rak dü - zen le dik le ri 1 Ma yýs ey lem le ri, 1 Ma yýs ýn dev rim ci yö nü nü ön pla na çý ka ra rak, bu ö nem li gü nün an cak pro le tar ya dik ta tör - lü ðün den, sos ya lizm den son ra bay ram o la rak kut la na bi le ce - ði ni, o gü ne ka dar Ka pi ta liz me Kar þý Sa vaþ Gü nü o la rak ey - lem ler le dol du rul ma sý ge rek ti ði ni her ke se gös ter di. Tür ki ye de de sa de ce Le ni nist ler, dev le tin i zin ver di ði bir a la ný, bur ju va zi nin kont ro lü al týn da ki ba rýþ çýl ve uz laþ ma cý bir 1 Ma yýs ý red de de rek, her 1 Ma yýs ta ol du ðu gi bi bu 1 Ma - yýs ta da 1 Ma yýs A la ný o lan Tak sim Mey da ný nda ki kav ga da yer le ri ni al dý lar. Re for miz min ve o por tü niz min kö þe bu cak kaç tý ðý 1 Ma yýs A la ný nda Le ni nist le rin dý þýn da yal nýz ca bur - ju va ba sýn, si vil ve res mi po lis ler le çe vik kuv vet e kip le ri var - dý. Öð len sa at 13:30 da kuþ la ma ya pý la rak baþ la yan ey lem de; Zin dan lar Yý kýl sýn Tut sak la ra Öz gür lük, Ya þa sýn 1 Ma yýs, Bi - ji Yek Gu lan ya zý lý Mü ca de le Bir li ði Plat for mu im za lý pan - kart a çýl dý ve Zin dan lar Yý kýl sýn Tut sak la ra Öz gür lük, Ya Dev rim Ya Ö lüm, Ýn san lýk O nu ru Ýþ ken ce yi Ye ne cek slo - gan la rý a týl ma ya baþ lan dý. Tak sim Mey da ný ný ab lu ka al tý na al - mýþ o lan po lis ler he men mü da ha le e de rek a çý lan pan kar tý al - ma ya ça lýþ tý lar. Pan kar tý ver me mek i çin mü ca de le e den ey lem - ci ler, tar tak la na rak po lis a ra cý na gö tü rü lür ken Ya Dev rim Ya Ö lüm slo ga ný ný a tý yor lar, a ra cýn i çin den et raf la rýn da top la nan kit le ye za fer i þa re ti ya pý yor lar dý. Gö zal tý na a lý nan i ki ey lem ci da ha son ra Be yoð lu Ýl çe Em - ni yet Mü dür lü ðü ne gö tü rül müþ, bu ra da bas ký ve þid de te ma - ruz kal mýþ, an cak yaþ la rý kü çük ol du ðu i çin a vu kat la rý eþ li ðin - de he men sav cý lý ða sevk e di le rek ser best bý ra kýl mýþ lar dýr. Di ðer yýl lar da ol du ðu gi bi bu yýl ki 1 Ma yýs ý da, Le ni nist - ler, iþ çi ve e mek çi le rin ka pi ta liz me kar þý sa vaþ gü nü o la rak dev rim ci bir ey lem le kar þý la mýþ lar dýr. Le ni nist ler, De niz - ler den, 13 Mart Sa vaþ çý la rýn dan al dýk la rý dev rim ci 1 Ma yýs bay ra ðý ný dev ri me ka dar el le rin de dal ga lan dý ra cak lar dýr.

14 Mücadele Birliði 14 ÝZ MÝR de 1 MA YIS Ül ke le ri mi zin her kö þe sin de ger çek leþ ti ri len 1 Ma yýs ey lem - le ri çer çe ve sin de, Ýz mir de de bir mi ting dü zen len di. Mi ting, 1 Ma yýs gü nü ey le me ka tý la cak grup la rýn, be lir le nen bu luþ ma nok ta la rýn dan ha re ket et me le riy le, sa at 12:00 de baþ la - dý. Biz ler de sa at 12:00 de sos ya list ba sýn çev re le riy le bir lik te Güm rük te top la na rak, Cum hu ri yet Mey da ný na doð ru o luþ tur - du ðu muz kor tej ler le ve pan kart la rý mýz la bir lik te yü rü yü þe geç tik. Aç tý ðý mýz pan kart ta Ka pi ta lizm Öl dü rür, Ka pi ta liz mi Öl dü - rün / Mü ca de le Bir li ði Plat for mu ya zý lýy dý. Ay rý ca ü ze rin de Ya þa sýn Ö lüm O ru cu Ey le mi miz, Ya þa sýn Halk la rýn Mü ca de - le Bir li ði, Fi lis tin Dev ri mi Yal nýz De ðil dir, U mut Dev rim de Çö züm Sos ya lizm de ya zý lý dö viz le ri mi zi de a ça rak Cum hu ri yet Mey da ný nda o luþ tu ru lan po lis a ra ma nok ta sý na ka dar slo gan la rý - mýz la ve kuþ la ma la rý mýz la bir lik te gel dik ten son ra mey dan da di - ðer kol lar dan ge len grup lar la bir leþ tik. Po lis, a ra ma nok ta sýn da bir çok da yat ma da bu lun du. Ba yan la rý a ra mak i çin ö zel ka bin ler ge tir miþ ler di. Bu ka bin ler de o nur ký rý cý bir þe kil de a ra ma da ya tý - lý yor du. Biz ler se bu na i zin ver me dik ve Ýn san lýk O nu ru Ýþ ken - ce yi Ye ne cek, Bas ký lar Bi zi Yýl dý ra maz slo gan la rýy la a ra ma nok ta sý na yük len dik. Po lis ler de bu nun ü ze ri ne ba yan ar ka daþ la - rý mý zý ka bin le re so ka ma dý. As lýn da bir çok ge ri a dý mýn a týl dý ðý bu ey lem de is te nil di ði ve ka rar lý o lun du ðu za man düþ ma na ge ri a - dým at tý rý la bi le ce ði de gö rül müþ ol du. A ra ma nok ta sýn dan ge çil dik ten son ra a sýl mi tin gin ya pý la ca - ðý Gün doð du Mey da ný na doð ru yü rü yüþ ko lu tek rar dü zen len di. Ve ey lem, kit le nin Gün doð du Mey da ný na gir me si ve ko nuþ ma - la rýn ya pýl ma sý nýn ar dýn dan so na er di. Ey lem bo yun ca biz ler; Ya þa sýn 1 Ma yýs, Ya þa sýn Dev rim ci Baþ kal dý rý mýz, Ya þa sýn Ýþ çi ve E mek çi le rin Mü ca de le Bir li ði, Zin dan lar Yý kýl sýn Tut sak la ra Öz gür lük, Dev rim ci Tut sak lar ADANA da 1 MAYIS Dün ya iþ çi sý ný fý nýn ka pi ta liz me kar þý sa vaþ ve mü ca de le gü nü o lan 1 Ma yýs, A da na da bin ler ce Kürt ve Türk iþ çi nin, e - mek çi nin, öð ren ci nin yo ðun ka tý lý mýy la geç ti. 1 Ma yýs ta, iþ çime mur sen di ka la rý, De mok ra tik Kit le Ör güt le ri, E MEP, ÖDP, HA DEP gi bi ya sal re for mist par ti le rin ya ný sý ra dev rim ci sos - ya list ba sýn dan Ý.Ý. Mü ca de le Bir li ði, A lýn te ri, A tý lým, Ký zýl Bay rak, Dev rim ci De mok ra si, O dak ve de Hal kev le ri ka týl dý. Ey le me ka tý lan sen di ka lar, de mok ra tik kit le ör güt le ri, re - for mist par ti ler ve kü çük bur ju va sol ha re ket ler ey lem bo yun ca Ya þa sýn 1 Ma yýs, Di re ne Di re ne Ka za na ca ðýz, Ýþ Ek mek, Öz gür lük, Za fer Di re nen E mek çi nin O la cak, Bi ji A þi ti, Ýþ çi le rin Bir li ði Ser ma ye yi Ye ne cek, Sus ma Sus tuk ça Sý ra Sa na Ge le cek, Ge nel Grev Ge nel Di re niþ, Ya þa sýn Halk la - rýn Kar deþ li ði vb. slo gan la rý ný at tý lar. Ay rý ca A tý lým der gi si nin 1 Ma yýs a bol tram pet ge ti rip ey le min ba þýn dan so nu na ka dar tram pet çal ma la rý ga yet il ginç ti(!) Ýþ çi sý ný fý nýn mü ca de le gü nü o lan 1 Ma yýs ta biz ler Ýk ti dar Tes lim A lý na maz, Ya þa sýn Ö lüm O ru cu Ey le mi miz, Fa þiz me Kar þý Si lah Ba þý na, Ge nel Grev Ge nel Si lah lan ma, Kür dis - tan da Tek Çö züm Ya Dev rim Ya Ö lüm, Bu A za di A þi ti Þer Þer Þer, Di sa Di sa Ser hýl dan Bi ji A za di ya Kür dis tan, Fa þist TC Or du su Kür dis tan dan De fol, Fi lis tin Dev ri mi Yal nýz De - ðil dir, De niz, Yu suf, Ý nan Sa va þa De vam, Mu rat, Si bel, Ay - sun Ya þý yor Le ni nist ler Sa va þý yor, Dev rim Bi ziz Biz Dev ri - miz, Dev rim Yo lun da Le ni nist Saf la ra, 13 Mart Sa vaþ çý la rý Ya þý yor, Le ni nist ler Sa va þý yor, Ya þa sýn Dev rim ci Ýþ çi Ko mi te - le ri, Ya þa sýn Dev rim ci Öð ren ci Bir lik le ri slo gan la rý ný at týk. Ay rý ca yü rü yüþ es na sýn da ve a lan da sýk sýk, Ya þa sýn Par ti miz TKEP/Le ni nist, Ya þa sýn Le ni nist Ge ril la Bir lik le ri, Ya þa sýn 13 Mart Genç Ko mü nist ler Bir li ði slo gan la rý nýn a týl dý ðý da du - yu lu yor du. Ýk ti dar Ý çin Mü ca de le Bir li ði O kur la rý/ýz mir Ý çin Mü ca de le Bir li ði o kur la rý o la rak slo gan la rý mýz la, coþ ku - muz la, cid di ye ti miz le, yü rü yüþ es na sýn da ve ey lem a la nýn da baþ ta Kürt hal ký nýn ol mak ü ze re çev re miz de ki iþ çi le rin, e mek - çi le rin ve öð ren ci le rin yo ðun il gi siy le kar þý laþ týk. Biz ler, ey le - min ba þýn dan so nu na ka dar bü yük bir coþ kuy la hay kýr dý ðý mýz Ya þa sýn 1 Ma yýs, Bi ji Yek Gu lan, Ya Dev rim Ya Ö lüm, Fab ri ka lar Tar la lar Si ya si Ýk ti dar Her Þey E me ðin O la cak, Ya þa sýn 1 Ma yýs Tut sak la ra Öz gür lük, Fa þiz me Kar þý Si lah Ba þý na, Dev rim Yo lun da Le ni nist Saf la ra, Zin dan lar Yý kýl - sýn Tut sak la ra Öz gür lük, Ya þa sýn Halk la rýn Mü ca de le Bir li - ði, Za fer Sa va þan Ýþ çi ler le Ge le cek, Kür dis tan a Öz gür lük Dev rim le Ge le cek, Fa þist TC Kür dis tan dan De fol, Bu A - za di A þi ti Þer Þer Þer, Ýk ti dar Dý þýn da Her Þey Hiç Bir þey - dir, De niz Yu suf Ý nan Sa va þa De vam, Bü tün Ýk ti dar E me - ðin O la cak, Kür dis tan da Tek Çö züm Ya Dev rim Ya Ö - lüm... slo gan la rý mýz i le yo ðun bir þe kil de da ðýt tý ðý mýz bil di ri - le ri miz le iþ çi sý ný fý na, e mek çi le re ve Kürt hal ký na; dev ri me ve ik ti da ra Le ni nist Par ti nin ön cü lü ðün de ha zýr lan ma çað rý sý yap - týk ve bu se ne gör dük ki dev rim ci 1 Ma yýs ýn ger çek tem sil ci - le ri yal nýz ca Le ni nist ler dir. DEVRÝM BÝZÝZ, BÝZ DEVRÝMÝZ! Ýk ti dar Ý çin Mü ca de le Bir li ði O ku ru/ak de niz

15 Mücadele Birliði 15 ÝSVÝÇRE de 1 MA YIS Ýþçi sýnýfýnýn birlik, dayanýþma, mücadele ve kapitalizme karþý savaþ günü olan 1 Mayýs, tüm dünyada sermayeye karþý bir kavga günü olarak gerçekleþti. 1 Mayýs, Ýsviçre de de baþta Basel, Zürich, Bern, Lozan, Cenevre gibi þehirlerde çeþitli eylemlerle karþýlandý. Her yýl olduðu gibi bu yýl da 1 Mayýs eylemlerinin en görkemlisi ve kalabalýk olaný Zürich þehrinde yapýldý. Sabah saat da Helvetia Platz da yapýlan ve 1 Mayýs ýn öneminin anlatýldýðý açýklamanýn okunmasý ve Amerikalý küreselleþme karþýtý bir misafir konuþmacýnýn yaptýðý konuþmadan sonra yürüyüþ baþladý. Yürüyüþe katýlým yüksekti. Baþta Ýsviçre deki sendikalarýn en büyüðü olan Ýsviçre Yapý ve Endüstri Ýþçileri Sendikasý (GBI) yerini aldý. Ýsviçreli örgütlerden sonra Türkiye, Kürdistan ve diðer uluslardan örgüt ve partiler kortejdeki yerlerini aldýlar. Yürüyüþ yaklaþýk 2 saat sürdü. Yürüyüþ boyunca en çok dikkati çeken, Sri Lanka da mücadele eden Tamil ELAM (Tamil Kaplanlarý) örgütü ve TKEP/Leninist korteji oldu. TKEP/Leninist kortejinin taþýdýðý diðer uluslarýn bayraklarý (Küba, Filistin parti bayraklarý vb.) büyük ilgi çekti. Taþýnan Ýngilizce Kapitalizm Öldürür Kapitalizmi Ö l d ü r ü n p a n k a r t ý, günün anlam ve önemini belirtiyordu. E y l e m, B a h n o f P l a t z d a yapýlan konuþmalarla devam etti. Burada; Yaþasýn 1 Mayýs, Yaþasýn Enternasyonal Dayanýþma, Yaþasýn Ölüm Orucu Eylemimiz sloganlarý gür bir þekilde haykýrýldý. Daha sonra yürüyüþ noktalandý. Eylemden yaklaþýk yarým saat sonra Ýsviçreli anti-faþist örgütlerin bulunduðu grupla polisler arasýnda saatlerce süren sokak çatýþmalarý yaþandý. Polisin çatýþma boyunca plastik mermi ve göz yaþartýcý bombalar kullanmasýna raðmen kararlý bir karþý koyuþ gösterildi. Yaklaþýk 100 kiþi gözaltýna alýndý. Ýktidar Ýçin Mücadele Birliði/ÝSVÝÇRE ES KÝ ÞE HÝR de 1 MA YIS Tüm dün ya da za fer, dev rim ve ik ti dar bi lin ciy le sa va þan dev - rim ci pro le tar ya nýn gü nü o lan 1 Ma yýs Es ki þe hir de de ya pýl dý. 1 Ma yýs gü nün de da hi iþ bý rak ma dan ya pý la cak yü rü yüþ ak þam sa at 18:00 de þeh rin dý þýn da sa yý la bi le cek Kü tah ya Cad de si nden baþ - la dý. En ve ri ye Ýs tas yo nu gi ri þin de bir a ra ya ge len kit le i çin de iþ çi - ler, e mek çi ler, sen di ka lar, si ya si par ti ler, si vil top lum ör güt le ri, öð - ren ci ler ve der gi çev re le ri var dý. Yak la þýk 3 bin ki þi nin ka týl dý ðý yü rü yü þe biz ler de Ya þa sýn 1 Ma yýs, Ý.Ý. Mü ca de le Bir li ði ya zý - lý pan kar tý mýz la ka týl dýk. Pan kar tý mý zý aç týk tan son ra bir grup dev - rim ci ar ka daþ ba zý or tak slo gan lar eþ li ðin de bi zim le yü rü mek is te - di. Bu is tek le ri ni dev rim ci da ya nýþ ma i çin ka bul et tik. Yü rü yüþ es - na sýn da Fab ri ka lar Tar la lar Si ya si Ýk ti dar Her Þey E me ðin O la - cak, Bü tün Ýk ti dar E me ðin O la cak, Ýk ti dar Dý þýn da Her Þey Hiç Bir þey dir, Za fer Sa va þan Ýþ çi ler le Ge le cek, Zin dan lar Yý - kýl sýn Tut sak la ra Öz gür lük, Dev rim Sa vaþ çý la rý Ö lüm süz dür, Kürt Hal ký Dev rim le Öz gür le þe cek, Kür dis tan da Tek Çö züm Ya Dev rim Ya Ö lüm, Ya þa sýn Halk la rýn Mü ca de le Bir li ði, Fi - lis tin Dev ri mi Yal nýz De ðil dir, Fi lis tin de Tek Çö züm Ya Dev - rim Ya Ö lüm, Bir Ý ki Üç Da ha Faz la Vi et nam, Da ha Faz la Fi lis - tin, Ya Dev rim, Ya Ö lüm, Ya þa sýn 1 Ma yýs, Bi ji Yek Gu - lan, Fa þiz mi Dök tü ðü Kan da Bo ða ca ðýz, Fa þiz me Kar þý Si lah Ba þý na, De niz Yu suf Ý nan Sa va þa De vam, De niz le rin Yo lun - da Le ni nist Saf la ra, Sav ra Sav ra Hat ta Nasr, Sa vaþ Sa vaþ Za - fe re Ka dar, Ya þa sýn Dev rim ci Da ya nýþ ma, Be del Ö de dik Be - del Ö de te ce ðiz slo gan la rý ný gür bir ses le hay kýr dýk. Yü rü yüþ sý - ra sýn da çev re de ki ler ve bal kon lar da ki in san lar za fer i þa ret le ri ve al kýþ lar la yü rü yüþ te ki le re des tek ver di. Yü rü yüþ dü ze ni yi ne iþ çi - le ri, öð ren ci le ri ve der gi çev re le ri ni bir bi rin den a yý ra cak ve iþ çi le - ri kit le nin en ö nün de dev rim ci grup lar dan i zo le e de cek þe kil de dü - zen len miþ ti. Bu da her yer de ol du ðu gi bi Es ki þe hir de de 1 Ma - yýs ýn o lay sýz geç me si i çin na sýl uð raþ ve ril di ði ni gös te ri yor du. Po li sin ge niþ gü ven lik ön le mi al dý ðý gaz bom ba la rý, pan zer le - ri, kö pek le riy le ha zýr bu lun du ðu göz len di. Yü rü yüþ, Es ki þe hir Tren Ýs tas yo nu nun ö nün de ya pý lan ko nuþ ma son ra sý sa at 19:00 da kit le nin da ðýl ma sýy la so na er di. Ýk ti dar Ý çin Mü ca de le Bir li ði O kur la rý/es KÝ ÞE HÝR

16 Mücadele Birliði Gündem 16 1 Ma yýs 2002 de pro le ter dün ya nýn a yak ses le ri ni duy - duk. Ý ki as ra yak la þan mo dern sý nýf sa va þým la rý ta ri hin de pro - le tar ya; hiç bu den li yay gýn, yo ðun ve bü yük bir ey le me im - za at ma mýþ tý. Ge çen yüz yýl yal nýz ca sos ya list ül ke le rin 1 Ma yýs gös te ri le rin de mil yon lar - dan söz e di lir di. 21. yüz yýl da i - se 1 Ma yýs lar da a lan la ra mil - yon lar la öl çü len e mek çi yý ðýn - la rý nýn çýk tý ðý ül ke ler ço ðal dý. Ve ni ha yet 2002 de Fran sa, Ý tal - ya, Ja pon ya, Ve ne zu el la, Rus ya, Al man ya en kit le sel 1 Ma yýs gös te ri le ri ne sah ne ol du lar. Bu bü yük ta ri hi ey le min bü yük so - nuç la rý o la cak týr. Bu ta ri hi ey le - min her yön den ir de len me si ge - re kir. He men her ey lem de Fi lis tin Dev ri mi ne su nu lan des tek ö ne çý ký yor du. Kuþ ku suz ö nem li bir nok ta, bu ra ya tek rar dö ne ce ðiz. A ma en az bu nun ka dar ö nem li bir tab lo da ha çýk tý 1 Ma yýs ta: her ül ke nin iþ çi sý ný fý, ken di içpo li tik so run la rý na dam ga la rý ný vur du lar. Ýn gil te re de iþ çi le rin he de fi Bla ir hü kü me ti ve uy gu - la ma la rý ol du. Fran sa da se çim - ler 1 Ma yýs a dam ga sý ný vur du ve bu sa ye de pro le tar ya en güç lü bi çim de ken di gü cü nü sun ma fýr sa tý bul du. Ý tal ya da fa þist des tek li Ber lus co ni hü kü me ti bir sü re dir iþ çi ler le a çýk - tan ka pýþ ma i çi ne gir miþ ti ve 1 Ma yýs, iþ çi le rin bir kez da ha Ber lus co ni ye göv de gös ter me fýr sa tý ol du. Rus ya da gös te ri - le re, Ko mü nist Par ti nin ka pa týl ma sý is te ði dam ga sý ný vur du. Ve ne zu el la e mek çi le ri i se, kar þý-dev rim ci dar be yi püs kürt - me nin ver di ði za fer üs tün lü ðü i le bir kez da ha Cha vez e dev - rim ci gö rev le ri ni ha týr lat tý lar. Bu ha liy le 1 Ma yýs 2002, bir çok ül ke de yö ne ten le rin es - ki si gi bi yö ne te me di ði, yö ne ti len le rin i se es ki si gi bi yö ne til - mek is te me di ði, sý nýf la rýn bu kar þý lýk lý ça týþ ma ve çe liþ ki le ri - 1 Ma yýs 2002, dün ya pro le tar ya sý nýn Fi lis tin Dev ri mi ne ver di ði bü yük des tek le bel lek ler de yer et ti. A vust ral ya dan La tin le re, Av ru pa dan U zak As ya ya ka dar tüm ký ta lar da pro le tar ya, e ko no mik yý kým ve po li tik kriz le rin bi rik tir di ði so run lar a ra sýn da, Fi lis tin Dev ri mi ni u nut ma dý. Dün ya e mek çi le ri nin en kri tik an da ver miþ ol duk la rý bu des tek, Fi lis tin Dev ri mi ü ze rin de ki em per ya list bas ký yý ge ri let ti. Dün ya pro le tar ya sý, e zi len u lus la ra mü ca de le le rin de za fer is ti yor lar sa, ser ma ye güç le ri ne de ðil, u lus la ra ra sý pro le ter güç le re da yan ma la rý ge rek ti ði ni bir kez da ha en güç lü bi çim de gös ter miþ ol du. nin bir di zi ey lem le or ta ya çýk tý ðý bir dö ne me denk gel di. Bü - tün dün ya da dev rim ci du rum ol gun la þý yor ve 1 Ma yýs 2002, bu du ru mun ta ri hi ey lem o la rak i fa de si dir. Em per ya list-ka pi ta list sis te min kri zi, bü tün ül ke ler de ki dev rim ci kri zin te me li dir. Em - per ya list ül ke ler, ba ðým lý ül ke ler ü ze rin de ki e ko no mik il hak du - rum la rý ný so nu na ka dar var dý rý - yor ol sa lar da, ken di e mek çi le ri - nin a ya ða kal ký þý ný ön le ye mi yor - lar. Çün kü, ser ma ye dün ya sý a çý - sýn dan iþ ler, hiç de i yi git mi yor. IMF, Dün ya Ban ka sý gi bi u lus la - ra ra sý ser ma ye ku rum la rý, dün ya e ko no mi si nin sü rek li da ral ma, kü çül me so ru nuy la kar þý kar þý ya bu lun du ðu u ya rý sý ný ya pý yor. Te - kel le ra ra sý re ka be ti ký zýþ tý ran bu du rum, ba ðým lý ül ke ler ya nýn da, em per ya list mer kez ler de ki yý ký - mý ve yok sul laþ ma yý da o la ða - nüs tü hýz lan dý rý yor. Bü tün ký ta - lar da ay ný dö nem i çe ri sin de or ta - ya çý kan on lar ca a yak lan ma nýn tü mü nü bir bi ri ne bað la yan þey; iþ te bu e ko no mik ger çek lik tir. An cak, bu dev rim ci kriz le rin ül ke ler de te za hü rü, fark lý fark lý po li tik bi çim ler ta þý yor. Po li ti ka, e ko no mi nin yo ðun laþ mýþ ha li dir. E ko no mik yý ký mýn az ya da çok hýz la se fa le te sü rük - le di ði mil yon la rýn, yi ne mil yon lar ha lin de so kak la ra çýk ma sý i çin, po li tik kriz le re ge rek si nim var dýr. Söz ko nu su po li tik kriz ler ve e mek çi le rin ta výr la rý, o ül ke nin ta ri hi bi ri ki mi, ken - di ne öz gü sý nýf lar den ge si ta ra fýn dan bi çim len di ri lir. E sa sýn - da, fark lý ül ke ler de, kit le sel lik ka za nan 1 Ma yýs lar da yük se - len fark lý po li tik ta lep ler, bu a yak lan ma la rýn em per ya list-ka - pi ta list sis te min ge nel bu na lý mý ve gir di ði ye ni ev re ta ra fýn - dan be lir len di ði ger çe ði ni de ðiþ tir mi yor, tam ter si ne; sis te - min ge nel kri zi, fark lý po li tik bi çim le re bü rü ne rek or ta ya çý - ký yor ve ge nel kri zi ser ma ye dün ya sý a çý sýn dan i çin den çý kýl -

17 Mücadele Birliði Gündem 17 maz bir ha le ge ti ri yor. 1 Ma yýs ta en ka la ba lýk gös te ri le re sah ne o lan Fran sa da, po li tik kriz ýrk çý-fa þist par ti nin i kin ci tu ra kal ma sýy la týr man - dý. Ýþ çi ler, genç lik ve ko mü nist grup lar 1 Ma yýs ön ce sin den a lan la rý dol dur du. Chi rac yan lý la rý nýn bu gös te ri ler de ki et ki si cý lýz ol du. Çün kü mil yon lar Chi rac i çin hýr sýz di ye hay ký - rý yor du. Bu yö nüy le iþ çi ler ve genç lik kit le le ri, ser ma ye nin o yun la rý na a let ol ma ya cak ka dar bir po li tik bi ri ki me sa hip ol duk la rý ný da gös ter miþ ol du lar. Chi rac bel ki ye ni den se çim - le ri ka za nan ta raf ol du a ma, ser ma ye ar týk Fran sýz e mek çi le - ri ni es ki si gi bi yö ne te me ye cek. E mek çi le rin mil yon la ra va ran ka la ba lýk lar la ser ma ye cep he si ne ver dik le ri me saj; ar - týk es ki si gi bi yö ne til mek is te me dik le ri yö nün de ol du. Fran - sýz e mek çi le ri i çin tek so run ýrk çý-fa þist par ti nin yük se li þi de - ðil di. On lar, son on yýl da çok þey kay bet ti ler. 1 Ma yýs ta, Pa - ris so kak la rýn da dal ga la nan pan kart lar da 4 mil yon iþ siz ve 7 mil yon ki þi nin se fa let çek ti ði ger çek le ri di le gel di. Ý kin ci tu - ra ge rek yok. Halk Ely se e Sa ra - yý na! çað rý la rý yan ký lan dý. Par la men to-i çi bir so run dan çý - kan po li tik kriz, ký sa sü re de par la men to-dý þý bir e ði li me gir - di; bu ey lem le mil yon lar so - kak la rýn po li tik gü cü nü gör dü, ken di gü cü nü sý na dý. 1 Ma yýs ey le miy le bir lik te pro le tar ya, so kak lar da yü rü tü len po li tik sa va þý mýn ü ze rin de e ge men lik ku ra cak bir ze min ya ka la mýþ ol du. Ý tal ya da da sü reç ay ný yön de iþ li yor. Ý tal yan te kel le ri i çin tat lý kar lar la do lu yýl lar so - na er di. On lar da ça re yi, iþ çi at ma yý ko lay laþ tý ran ye ni ya sa - lar çý kart mak ta bul du lar. Za ten ye te rin ce iþ si zin kol gez di ði, ka yýt-dý þý e ko no mik bi rim ler de göç men le rin aç lýk pa ha sý na ça lýþ tý rýl dý ðý Ý tal ya da, ýrk çý-fa þist par ti ler le des tek le nen Ber - lus co ni hü kü me ti nin her ye ni uy gu la ma sý, mil yon lar ca iþ çi ta ra fýn dan gös te ri - ler le, ge nel grev ler le ya nýt lan dý. Ý tal ya 1 Ma yýs a, kes kin le - þen sý nýf sa va þým la - rý nýn e þi ðin de gir di. Tek ba þý na baþ kent Ro ma, 600 bin ki þi - nin gös te ri siy le sar -...Da ha þim di den, pro le tar ya nýn en ter nas yo nal kav ga sýy la e zi len u lus la rýn öz gür lük mü ca de le si nin i çi çe geç ti ði ni müj de le yen bü yük ey lem le re ta nýk o lu yo ruz. Sri Lan ka da Ta mil ler, 1 Ma yýs ta en güç lü ka tý lý mý sað la dý lar. Tür ki ye de Kürt hal ký 1 Ma yýs a lan la rý na a de ta ken di ren gi ni ver di. A vust ral ya ve Ýn gil te re de göç men a zý lýk lar i çin 1 Ma yýs a lan la rýn da þid det li kav ga lar ol du. Dün ya pro le tar ya sý e zi len halk la ra gü ven ver di, e zi len halk lar öz gür lük mü ca de le le ri ni da ha da kam çý la yan ö nem li bir mo ral des te ðe ka vuþ tu... sýl dý. Ge nel lik le iþ çi sý ný fý nýn Ku zey Ý tal ya kent le rin de güç lü ol du ðu ve u zun yýl lar top ye kün ko mü nist güç le re des tek ver - di ði bi li nir. Oy sa iþ çi ler, 1 Ma yýs ta, pro le tar ya nýn mü ca de le gü nün de, ser ma ye nin po li tik baþ ken ti Ro ma ya güç le ri nin e - sas bö lü mü nü yýð dý lar ve Ber lus co ni hü kü me ti ne a çýk göz - da ðý ver di ler. Kes kin sý nýf mü ca de le le rin den ve Ce no va a - yak lan ma sýn dan ge çen iþ çi sý ný fý ha re ke ti, ko mü nist güç ler a - ra sýn da da ken di do ðal so nuç la rý ný ya ra tý yor. U zun sü re dir pem be le þen ve ko mü nist ni te lik le ri ni ta ma men kay be den par ti ve o nun des tek çi si sen di ka lar, da ha ra di kal söy lem ve ey lem ler le or ta ya çý kan dev rim ci ör güt ler kar þý sýn da ge ri li - yor lar. Ken di si en bü yük ka pi ta list ler den bi ri o lan Ber lus co - ni, te kel ci ser ma ye nin yý ðýn la rý ar týk es ki si gi bi yö net me ye ye te nek li ol ma dý ðý nýn far kýn da ve ye ni bas ký-sal dý rý ya sa la rý - ný yü rür lü ðe koy mak tan çe kin - me ye cek tir. Çün kü em per ya list sis te min kri zin den en çok et ki - le nen Ý tal yan te kel le ri nin bu na ih ti ya cý var. Ö te yan dan, Ý tal yan iþ çi sý ný fý, hem ye ni sal dý rý la ra kar þý koy mak tan baþ ka bir ça re - si kal ma dý ðý ný bi li yor ve hem de u zun yýl lar dýr bir u yu þuk luk i çin de o lan ken di sý nýf tem sil ci - le ri ne öf ke si ni ey lem ler i çin de i fa de et mek ten çe kin mi yor. 1 Ma yýs, Ý tal yan pro le ter le ri nin bu yön de ne den li ka rar lý ol - duk la rý ný gös ter di. Ve ne zu el la, ta ri hi nin en ka - la ba lýk, en güç lü 1 Ma yýs gös te - ri le ri ne sah ne ol du bel ki de. Kar þý-dev ri mi e zen kit le le rin a - te þi he nüz düþ me miþ ti. Tam ter - si ne, Cha vez i ge ri ge ti ren ve Kü ba ta ra fýn dan dev ri min za - fe ri o la rak se lam la nan ta ri hi ey le min ar dýn dan, yok sul e - mek çi le rin þid det do lu gös te ri le ri a ra lýk sýz sür müþ tü. Cha - vez, dar be ci le re ve ser ma ye güç le ri ne uz laþ ma çað rý la rý ya par ken, so kak ta ki yok sul lar tam ter si ni ya pý yor, ser vet sa - hip le ri ne sal dý rý yor ve bu o lay lar da 46 ki þi ö lü yor du. Ta rih - sel ey lem le ri nin ilk mey ve si o lan dev rim ci za - fer den al dýk la rý mo ral le 1 Ma - yýs a gi ren Ve ne - zu el la e mek çi le - ri, Cha vez e bir kez da ha a sýl gü -

18 Mücadele Birliði Gündem 18 cün so kak lar da, par la men to dý - þýn da ve pro le tar ya da ol du ðu nu ha týr lat mýþ ol du lar. Rus ya da 1 Ma yýs, son ay lar - da ko mü nist par ti le ri ya sak la ma gi ri þim le riy le a çý ða çý kan po li tik bir kri zin eþ li ðin de kar þý lan dý. 98 de ya þa nan bü yük e ko no mik buh ran, em per ya list dün ya nýn Rus ya yý kay bet me siy le so nuç - lan dý. Fa kat bu du rum, Rus ya i - çin de kar þýt çe liþ ki ler le ko num la - nan po li tik güç le rin mü ca de le si ni son lan dýr ma dý. Em per ya list he - ge mon ya nýn sýç ra ma lý çö kü þü, 11 Ey lül o lay la rýy la kes kin bir bi - çim al dý ðýn da, Rus ya da on yýl - lar dýr kar þý-dev rim ci le re des tek o lan mülk sa hip le riy le ko mü nist - le rin ka pýþ ma sý bir kez da ha ka çý - Rusya nýl maz ol du. Pu tin ik ti da rý na des - tek o lan ge ri ci par ti ler, par la men - to da ki ko mis yon lar dan ko mü nist le ri at mak la i þe baþ la dý lar ve gi ri þim le ri ni bü tün ko mü nist ya pý la rý ya sak la ma ya dek var dýr mak is te di ler. Ko mü nist güç ler bu gi ri þim le re 1 Ma - yýs ta ya nýt ver di. Pu tin ve des tek çi le ri nin i ki ka tý ka la ba lýk güç ler le, Ký zýl Mey dan a çýk tý lar. Rus ya da ko mü nist par ti par la men to da; ko mis yon ü ye le ri ni ko ru ya ma ya cak den li güç süz dü a ma, so kak lar da ki gü cün ger çek ha ki mi nin ken di - le ri ol du ðu nu gös ter di ler. Bu du rum Rus ya da par la men todý þý mü ca de le yön tem le ri ni ve po li tik kri zi yük sel te cek tir. Ay ný dö nem i çin de yo ðun la þan po li tik kriz ler, fark lý ül - ke le rin pro le ter le ri ni mil yon lar ha lin de 1 Ma yýs a lan la rý na ta - þý dý. Ül ke le ri miz de de ay ný du ru mu göz lem le mek ar týk þa þýr - tý cý ol ma sa ge rek. Ýs tan bul, Ýz mir, An ka ra ve A da na baþ ta ol - mak ü ze re, son yýl la rýn en yo ðun ka tý lým lý 1 Ma yýs gös te ri le - ri, pro le tar ya yý bir kez da ha ö ne çý kar dý. Em per ya list te kel le - rin tam il hak gi ri þim le ri, ö zel lik le son i ki yýl dýr, bü tün e mek - çi sý nýf la rý o la ða nüs tü bir hýz la yý ký ma, yok sul laþ ma ya ve mülk süz leþ me ye sü rük le di. Ge çen yýl, so kak lar kü çük mülk sa hip le ri nin öf ke le riy le ha re ket len miþ ti. Ay ný za man da ge - çen yýl, kü çük mülk sa hip le ri nin ha re ke ti nin, ge çi ci par la ma - lar la do lu, tu tar sýz ve da ðý nýk, bu ha liy le ge ri ye ka lan bü tün e mek çi sý nýf la rý ar ka sýn dan sü rük le me ye ye te ne ði ol ma yan ka rak ter le ri ni a çý ða çý kar dý. Pro le tar ya nýn sý nýf mü ca de le sin - de tu tar lý lý ðý ný, ör güt lü lü ðü nü ve sað lam ka rak te ri ni gös ter - me si i çin 1 Ma yýs tan da ha i yi bir fýr sat o lur mu? Mü ca de le bi ri ki mi ne sa hip iþ çi le rin i le ri ke sim le ri bu fýr sa tý, 1 Ma yýs a - lan la rý ný da ha kit le sel dol du ra rak de ðer len dir me ye ça lýþ tý. 1 Ma yýs 2002, dün ya pro le tar - ya sý nýn Fi lis tin Dev ri mi ne ver di ði bü yük des tek le bel lek ler de yer et ti. A vust ral ya dan La tin le re, Av ru - pa dan U zak As ya ya ka dar tüm ký - ta lar da pro le tar ya, e ko no mik yý kým ve po li tik kriz le rin bi rik tir di ði so - run lar a ra sýn da, Fi lis tin Dev ri mi ni u nut ma dý. Dün ya e mek çi le ri nin en kri tik an da ver miþ ol duk la rý bu des - tek, Fi lis tin Dev ri mi ü ze rin de ki em per ya list bas ký yý ge ri let ti. Dün - ya pro le tar ya sý, e zi len u lus la ra mü - ca de le le rin de za fer is ti yor lar sa, ser - ma ye güç le ri ne de ðil, u lus la ra ra sý pro le ter güç le re da yan ma la rý ge - rek ti ði ni bir kez da ha en güç lü bi - çim de gös ter miþ ol du. Bu nun e zi - len u lus la rýn mü ca de le le ri ü ze rin de gü ven ve ri ci et ki si mut la ka gö rü le - cek tir. Da ha þim di den, pro le tar ya - nýn en ter nas yo nal kav ga sýy la e zi len u lus la rýn öz gür lük mü - ca de le si nin i çi çe geç ti ði ni müj de le yen bü yük ey lem le re ta nýk o lu yo ruz. Sri Lan ka da Ta mil ler, 1 Ma yýs ta en güç lü ka tý lý - mý sað la dý lar. Tür ki ye de Kürt hal ký 1 Ma yýs a lan la rý na a de - ta ken di ren gi ni ver di. A vust ral ya ve Ýn gil te re de göç men a - zý lýk lar i çin 1 Ma yýs a lan la rýn da þid det li kav ga lar ol du. Dün - ya pro le tar ya sý e zi len halk la ra gü ven ver di, e zi len halk lar öz - gür lük mü ca de le le ri ni da ha da kam çý la yan ö nem li bir mo ral des te ðe ka vuþ tu. Bir za man lar güç lü sos ya list sis te min var lý - ðýy la o lu þan bu mo ral des tek, þim di dün ya pro le tar ya sý nýn po li tik bi lin cin den ve kav ga sýn dan fýþ ký rý yor. Kuþ ku suz, es ki dö nem le kar þý laþ tý rýl ma ya cak de re ce de ö nem li so nuç lar do - ðu ra cak ye ni bir du rum dur bu. Çün kü bu ye ni po li tik dü zey, es ki dö nem pro le tar ya en ter nas yo na liz min de ek sik o lan bir þe yin; ken di bur ju va la rý nýn e ge men li ði ne kar þý sa va þým ýn i çin de boy ve ri yor. Bu ol ma dan, pro le tar ya en ter nas yo na liz - mi ger çek dev rim ci ka rak te ri ni ka za na maz Ma yýs ý, pro le tar ya en ter nas yo na liz min de taþ la rýn yer li ye ri ne o tur du - ðu bir ey lem ol du. Em per ya list sis te min sýç ra ma lý çö kü þü, tek tek ül ke ler de boy ve ren po li tik kriz ler ve top lum sal dev ri me yö ne len öz - gür lük mü ca de le le ri, dün ya pro le tar ya sý nýn ö nü ne ta ri hi fýr - sat lar a çý yor. 1 Ma yýs 2002, bu ta ri hi fýr sat la rý Ye ni Bir Dün ya he de fiy le za fe re ta þý ya cak o lan dün ya pro le tar ya sý - nýn ne den li bü yük bir gü ce sa hip ol du ðu na ta nýk lýk et ti. Po - li tik kriz le ri iz le ye cek iç sa vaþ lar ve za fer ler le do lu ye ni bir dö ne min ka pý la rý ný so nu na ka dar aç tý.

19 Mücadele Birliði 19 DÜN YA DA ni de ta lep et ti ler, ay rý ca ey lem ler de Ýs ra il in Fi lis - tin de ki sal dý rý la rý ve ABD nin Or ta do ðu po li ti ka sý pro tes to e dil di. Zü rich te ya pý lan ey le me yak la þýk 8 bin, Bern de - ki ne 4 bin, Ba sel de ki ne i se 3 bin e mek çi ka tý lýr ken, Fre i burg, Le Loc he ve Ba sel-land da ya pý lan ey lem le - re de bin ler ce iþ çi ve e mek çi ka týl dý. 1 Ma yýs ýn a na slo ga ný i se Baþ ka Bir Ýs viç re Müm kün o la rak ö ne çýk tý. ABD nin Ýs ra il i des tek le yen po li ti ka la rý ný pro tes - to e den slo gan la rýn a týl dý ðý ey lem le re i se po lis sal dýr dý. Sal dý rý da bi ber ga zý ve plas tik mer mi kul la nan po lis, pek çok ey lem ci yi ya ra la dý ve tu tuk la dý. Venezuella Ve ne zu el la da bu yýl 2 fark lý 1 Ma yýs ey le mi ya pýl dý. Ýl ki baþ kent Ca ra cas ta iþ çi le rin ta lep le ri i le ABD nin çý kar la rý - ný bað la ma ya ça lý þan CTV Sen di ka sý ta ra fýn dan dü zen len di. Mi tin ge bur ju va lar, or ta bur ju va lar ve sen di ka cý lar ka týl dý. Bu kit le nin po li tik slo gan la rý na ve ta lep le ri ne or ta sý ný fýn si ya si mü ca de le si ha kim di ve en ö ne çý kan ta lep de dev let baþ ka ný Cha vez in der hal gö rev den a lýn ma sý ve ya bu ko nu da re fe ran du - ma gi dil me si i di. 1 mil yon ci va rýn da iþ çi ve e mek çi de Bo li var cý Ýþ çi Gü cü (FBT) nin dü zen le di ði ey le me ka týl dý. E mek çi ler, ABD nin 1 ay ka dar ön ce dü zen le di ði dar be nin kar þý sýn da ol duk la rý ný vur - gu la ya rak Cha vez i des tek le yen me saj lar ver di ler. Sri Lan ka da 1 Ma yýs ey le min de bu yýl di ðer yýl lar dan fark lý o la rak baþ kent Co lom bo da iþ çi ve e - mek çi le rin hak la rý nýn ya ný sý ra Ta mil hal ký nýn u lu sal ta lep le ri de di le ge ti ril di. Ba ðým sýz bir Ta mil dev le ti i çin si lah lý mü ca de le ve ren LTTE nin si ya si ka na dý nýn li der le ri e mek çi kit le le re ko nuþ ma - lar yap tý lar. Ta mil Kap lan la rý nýn ka týl dý ðý bu ilk 1 Ma yýs ey le - min de 50 bin iþ çi ve e mek çi bir a ra ya gel di. Kü ba da Dev let Baþ ka ný Fi del Cast ro nun da ka týl dý - ðý 1 Ma yýs kut la ma la rý na baþ kent Ha va na da 1 mil yon dan faz - la ki þi ka týl dý. Fi del Cast ro, Dev rim Mey da ný nda hal ka yap tý ðý ko nuþ ma da bu kut la ma nýn Kü ba ta ri hi nin en bü yük kut la ma sý ol du ðu nu söy le di. Gü ney Ko re de dü zen le nen 1 Ma yýs ta on bin ler ce e - mek çi hü kü me ti u yar dý. Ko re Ýþ çi Sen di ka la rý Kon fe de ras yo - nu nun (KCTU) çað rý sýy la baþ kent Se ul ve di ðer 9 þe hir de ki ey le me 100 bin den faz la iþ çi ka týl dý. Ýþ çi ler ö zel leþ tir me nin der hal dur du rul ma sý ný, haf ta lýk ça - lýþ ma sü re si nin 5 gü ne in di ril me si ni, sen di ka cý la ra yö ne lik dev - let te rö rü nün so na er di ril me si ni ta lep et ti ler. Ýþ çi ler ay rý ca bu 1 Ma yýs ey le mi nin sa de ce u ya rý ey le mi ol du ðu nu söy le ye rek hü - kü me ti teh dit et ti. 1 Ma yýs ta Ýs viç re nin çe þit li þe hir le rin de ge niþ ka tý - lým lar la ya pý lan 1 Ma yýs ey lem le rin de e mek çi ler, e ko no miksos yal hak la rý nýn ya ný sý ra ka çak iþ çi le re o tur ma iz ni ve ril me si - Sri Lanka

20 Mücadele Birliði 20 Ma ke don ya nýn baþ ken ti Üs küp de Sen di ka lar Bir li ði nin dü zen le di ði 1 Ma yýs ey le mi ne bin ler ce iþ çi ve e mek çi ka týl dý. Ya pý lan yü rü yüþ sý ra sýn da ey lem ci ler Mec - lis ve hü kü met bi na la rý nýn ö nün de hü kü met kar þý tý slo gan - lar at tý lar. 106 yýl ön ce 1 Ma yýs ýn doð du ðu yer o lan ABD de Ka pi ta liz me Kar þý Kar na val a dý al týn da bir a ra - ya ge len yüz ler ce ki þi sa vaþ, ve po li sin yok sul la ra uy gu la - dý ðý þid de ti pro tes to et ti ler. ABD de dü zen le nen 1 Ma yýs ey lem le rin de ay rý ca Fi lis tin e des tek ve ril di. Ýn gil te re de 1 Ma yýs i çin 2 ay rý ey lem ya pýl dý. Sen di ka la rýn dü zen le di ði ey lem de on bi nin ü ze rin de e - mek çi em per ya liz me ve ö zel leþ tir me le re kar þý çý kar ken, di ðer ta raf ta dev rim ci-sos ya list-ko mü nist ör güt ler de 1 Ma yýs a lan la - rý na ta lep le ri ni ta þý dý lar. Rus ya da da 1 Ma yýs, 2 fark lý ey lem le kar þý lan dý. Ýk - ti dar par ti le ri nin ve sen di ka la rýn dü zen le di ði 1 Ma yýs a ka tý lan 150 bin iþ çi, sen di ka la ra rað men hü kü me ti pro tes to e de rek ser - best pi ya sa e ko no mi si kar þý tý slo gan lar at tý lar. Ko mü nist Par - ti nin dü zen le di ði 1 Ma yýs ey le mi ne de 250 bin ki þi ka týl dý. Ýsviçre ya pan göç men le rin tu tul du ðu kamp la rý iþ le ten þir ke tin bi na la rý ku þa týl dý. Ey lem, ey lem ci le re po li sin sal dý rý sýy la so na er di. Ma lez ya ve Sin ga pur da ya pý lan 1 Ma yýs ey lem le rin - de iþ çi ler ve e mek çi ler po lis le ça týþ tý. Mu ha le fet par ti li der le ri - nin de a ra la rýn da bu lun du ðu pek çok ki þi tu tuk lan dý. Kam boç ya da sen di ka lar ön der li ðin de ya pý lan 1 Ma - yýs ey le min de bin iþ çi baþ kent Phnom Penh de ça lýþ ma sa at le - ri nin a zal týl ma sý, üc ret le rin art tý rýl ma sý ve ça lýþ ma mah ke me si ku rul ma sý ta lep le ri di le ge ti ril di. Avustralya Ý tal ya da 1 Ma yýs, hü kü me te kar þý Ro ma, Bo log na, To ri no, Mi la no ve Na po li þe hir le rin de sen di ka la rýn dü zen le di ði ey lem ler le kar þý lan dý. Yüz bin ler ce iþ çi ye ni iþ ya sa sýn da ki iþ çi hak la rý ný gasp e den de ði þik lik le ri pro tes to et ti ve bu na i zin ver - me ye cek le ri ni be lirt ti. Ey le me yak la þýk 600 bin ki þi ka týl dý. A vust ral ya-sydney de 1 Ma yýs ey lem le ri ne göç men - le rin ta lep le ri ha kim di. On bin ler ce iþ çi ve e mek çi nin ka týl dý ðý ey lem de hü kü me tin mül te ci le re kar þý in san lýk dý þý ta výr la rý ný pro tes to e den ey lem ci ler po lis le ça týþ tý. Ül ke ye il ti ca baþ vu ru su Al man ya da 500 þe hir ve ka sa ba da ya pý lan 1 Ma yýs ey lem le ri ne yüz bin ler ce iþ çi ve e mek çi ka týl dý. Al man Sen di - ka lar Bir li ði (DGB) ta ra fýn dan dü zen le nen ey lem ler de iþ siz li - ðe, yok sul lu ða, sos yal ký sýt la ma la ra kar þý pan kart ve dö viz ler ta þýn dý. Ber lin ve Ham burg da 1 Ma yýs ey le mi i çin so ka ða çý kan dev rim ci grup lar i le po lis a ra sýn da ça týþ ma lar çýk tý. Çok sa yý da ey lem ci ve po lis ya ra lan dý. Ber lin in Prenz la ver sem tin de ki ça - týþ ma lar da da so kak lar da çöp ku tu la rý a te þe ve ril di. Irk çý fa þist le rin pek çok þe hir de 1 Ma yýs se be biy le yap mak is te di ði pro vo kas yon lar an ti-fa þist ler ce en gel len di. Ber lin, Le - ip zig, Frank furt, Mann he im, Lud wigs burg ve Führt te on bin - ler ce an ti-fa þist ýrk çý la rýn ey lem le ri ne kar þý ba ri kat lar kur du. Ber lin de 1 Ma yýs tan ön ce ki ge ce so kak lar da ba ri kat ku - ran genç ler po lis le ça týþ tý. Po li sin göz ya þar tý cý gaz ve taz yik li su i le sal dýr dý ðý ey lem ci ler taþ ve þi þe i le po li se kar þý lýk ver di - ler. 60 ey lem ci ya ra la nýr ken 25 ki þi de gö zal tý na a lýn dý. Pa kis tan da 1 Ma yýs res mi ta til i lan e dil di. Sen di ka lar da iþ çi le re po li tik bir plat form sun mak a ma cýy la Pa kis tan Ýþ - çi Sen di ka la rý Par ti si ni kur duk la rý ný i lan et ti ler. Ýþ çi ve e mek - çi le ri sý nýf bi lin cin den u zak laþ týr mak i çin ya pý lan bu i ki po li tik çe vir me o yu nu i þe ya ra ma dý. Ka ra çi ken tin de dü zen le nen 1 Ma yýs ey le mi ne ba sýn, e ner ji, u la þým, teks til, ba lýk çý lýk ve li - man sek tör le rin den yüz ler ce iþ çi, öð ret men ve dok tor ka týl dý.

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı