Paul Auster KEHANET GECESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Paul Auster KEHANET GECESİ"

Transkript

1 1

2 2

3 Paul Auster KEHANET GECESİ 3

4 Can Yayınları: 1399 Oracle Night, Paul Auster Paul Auster, 2003 Can Sanat Yayınları Ltd. Şti., 2004 Bu eserin Türkçe yayın hakları Akcalı Telif Hakları Ajansı aracılığıyla alınmıştır. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. 1. basım: basım: ubat 2012 Bu kitabın 8. baskısı adet yapılmıştır. Kapak tasarımı: Ayşe Çelem Design Kapak baskı: Azra Matbaası İç baskı ve cilt: efik Basmevi ISBN CAN SANAT YAYINLARI YAPIM, DAĞITIM, TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. Hayriye Caddesi No. 2, Galatasaray, İstanbul Telefon: (0212) Fax: e-posta:

5 Paul Auster KEHANET GECESİ ROMAN İngilizce aslından çeviren İLKNUR ÖZDEMİR CAN YAYINLARI 5

6 PAUL AUSTER IN CAN YAYINLARI NDAKİ DİĞER KİTAPLARI AY SARAYI / roman YALNIZLIĞIN KEŞFİ / anı-roman SON ŞEYLER ÜLKESİNDE / roman KIRMIZI DEFTER / öykü ŞANS MÜZİĞİ / roman LEVIATHAN / roman YÜKSEKLİK KORKUSU / roman DUMAN / SURAT MOSMOR / senaryo TIMBUKTU / roman CEBİ DELİK / otobiyografi KÖŞEYE KISTIRMAK / roman YANILSAMALAR KİTABI / roman NEW YORK ÜÇLEMESİ / roman YAZI ODASINDA YOLCULUKLAR / roman BROOKLYN ÇILGINLIKLARI / roman AUGGIE WREN İN NOEL HİKÂYESİ / öykü DUVAR YAZISI / şiir KARANLIKTAKİ ADAM / roman LULU KÖPRÜDE / senaryo GÖRÜNMEYEN / roman SUNSET PARK / roman KI GÜNLÜÜ / roman 6

7 Paul Auster, 1947 ylnda ABD nin New Jersey eyaletinde, Ne - wark ta dodu. Daha 12 yandayken, önemli bir çevirmen olan am ca snn kitaplarn okuyarak edebiyata büyük bir ilgi duy ma ya ba lad. Columbia Üniversitesi nde Fransz, ngiliz ve talyan edebiyat okuduktan sonra dört yl kadar Fransa da yaa d, Fransz yazarlardan çeviriler yapt. XX. yüzyl Fransz iiri üstüne önemli bir antoloji hazrlad. lk kez 1987 de New York Üçlemesi adl yaptyla büyük ilgi gördü. Daha sonra Ay Saray, Kehanet Gecesi, Köeye Kstrmak, Son eyler Ülkesinde, Leviathan, ans Müzii, Timbuktu, Yanlsamalar Kitab, Yükseklik Korkusu, Brooklyn Çlgnlklar, Ya z Odasnda Yolculuklar, Karanlktaki Adam ve Sunset Park adl romanlar, Yalnzln Kefi adl an-roman, Krmz Defter adl öykü kitab bir birini izledi. Auster, ei yazar Siri Hustvedt ve iki çocuuyla bir lik te New York, Brooklyn de oturuyor. İlknur Özdemir, stan bul da dodu. stanbul Alman Lisesi ve Bo az içi Üniversitesi nden mezun oldu. Al man ca ve ngi lizceden çok sayda çe vi ri yapt. Ba lca çevirileri arasnda Yalnzln Kefi (Paul Aus ter), Tarçn Dükkânlar (Bruno Schulz), Stiller (Max Frisch), Amok Koucusu (Stefan Zweig), rlanda Güncesi (Heinrich Böll), Saatler (Michael Cun ningham), Kü çük eylerin Tanrs (Arundhati Roy), Utanç (Coetzee), Kat ran Bebek (Toni Morrison), Bech Döndü (John Updike), Gün Boyu Gece Yars (Hanif Kureishi) saylabilir. 7

8 8

9 Q.B.A.S.G. için (Anısına) 9

10 10

11 Uzun za mandır has taydım. Has ta ne den taburcu olacağım gün geldiğinde neredeyse yü rüme yi unut muş tum, kim ol du ğu mu bi le güçlükle hatırlıyor dum. Gay ret et, de di dok tor, üçdört ay içinde eski haline dönersin. Ona inanmasam da öğüdünü tuttum. Hayatımdan umut kesilmişti, herkesin tahminini çürütüp nasıldır bilinmez ölümden kurtulduğuma göre beni bekleyen bir gelecek varmışçasına yaşamak dışında bir seçeneğim kalmış mıydı? Sokağa çıkıp kısa mesafelere yürümeye başladım, evim den bir-iki so kak uzak laşıyor, son ra ge ri dö nüyor dum. Daha otuz dört yaşındaydım, ama as lına ba kar sanız has talık be ni yaşlı bir ada ma döndürmüştü, ha ni şu adımını at ma dan önce han gi ayağının hangisi olduğunu anlayabilmek için önce yere ba kan, ayağını sürüye sürüye yürüyen sar sak ih tiyarlar gibi olmuştum. O günlerdeki gibi adımlarımı ağır ağır atar ken bi le, yürümek ka famın içi ni san ki tu haf bir bi çim de boş ve ağırlıksız kılıyor, karma karı şık işaretler ve çapraz teller birbiriyle savaşıyordu. 11

12 Dünya gözle ri min önünde sıçrıyor, akı yor, bo zuk bir ay na da ki yansılar gi bi kıvrılıp bü külüyor ve ne za man bakışlarımı bir tek şeye yöneltmeye, döne döne üzerime gelen renklerin içinden bir tek nesneyi ayırma ya çalışsam ör ne ğin bir kadının başına örttüğü ma vi bir eşarp ya da yanımdan ge çen bir kamyonun kırmızı arka ışıkları o nesne hemen çözülüp dağılma ya başlıyor, bir bar dak su ya dam layan bo ya gi bi yok olu yor du. Her şey tit re yip sallanıyor, dört bir ya na fırlıyor du; ilk bir kaç haf ta bedenimin nerede bitip dünyanın geri kalanının nerede başladığını saptamakta zorlandım. Duvarlara, çöp bidonlarına tosluyor, köpeklerin kayışlarına, başıboş uçu şan kâ ğıt par ça larına do lanıyor, en ufak bir girintisi çıkıntısı olmayan kaldırımlarda tökezliyordum. Hayatım boyunca New York ta yaşamıştım, ama artık ne sokakları ne de kalabalıkları anlayabili yor dum, ne za man kısa bir yü rü yüş yap mak için sokağa çıksam yabancı bir kentte yolunu kaybetmiş bir adam gibi hissediyordum kendimi. O yıl yaz er ken gel di. Ha zi ranın ilk haf tasının sonunda hava durgun, boğucu, soluk aldırmayan bir hal almıştı; gökyüzü günlerce hareketsiz, yeşilimsi kalıyordu, çöp dumanları ve egzoz kokusu havayı tıkıyor du; her bir tuğ la dan ve be ton blok tan sıcak fışkırıyordu. Yine de çabalıyordum, her sabah kendimi zorlayarak merdivenlerden iniyor, sokağa çıkıyor dum; ka famın için de ki karışıklık azal ma ya, gücüm yavaş yavaş yerine gelmeye başladığında semtin daha uzak köşelerine kadar uzatmaya başladım yürüyüşlerimi. On dakika yirmi dakika oldu, bir sa at iki sa ate çıktı, üç sa at dörde. So lu ğum ke sile rek, kan ter için de, bir baş kasının rüya sında ki bir seyirci gibi dolandım sokaklarda, dönmeye devam 12

13 eden dünyayı gözleyip bir zamanlar çevremdeki insanlar gibi olduğuma şaşırıp durdum; hep koşuştu ran, hep bir yer den bir ye re gi den, hep geç ka lan, ak şam ol ma dan önce do kuz iş da ha çıkar ma ya çalışan insanlar gibi. Artık bu oyunu oynayacak durumda değildim. Artık hasarlı maldım, bozuk parça lar dan ve nöro lo jik bil me ce ler den olu şan bir kütley dim ve bütün bu çılgınca ko şuş tur ma ba na vız geliyordu. Araya beni rahatlatacak bir şey sokmak için yeniden sigaraya başladım, öğle sonralarımı klimalı kahvehanelerde geçirdim, limonata ve pey nir li sand viç ıs mar layıp çev rem de ki le rin konuşmalarına kulak verdim, üç ayrı gazetenin her bir makalesini satır satır okudum. Zaman geçti. Söz ko nu su sa bah 18 Eylül 1982 sa at do kuz bu - çuk la on arasında ev den çıktım. Karımla ben Bro oklyn in Cobble Hill Mahallesi nde oturuyorduk, burası Brooklyn Heights ile Carroll Gardens ın ortasındadır. Yürüyüşe çıktığımda genellikle kuzeye yönelirdim ama o sa bah güne ye döndüm, Co urt So kağı na gelince sağa saptım ve altı-yedi sokak geçtim. Gökyüzü çi men to ren giy di: gri bu lut lar, gri bir ha va, gri rüz gârların taşıdığı gri bir çi sen ti. Böyle havalara hep za afım ol muş tur, bu yüzden o kas vet ho şu ma gitti, yazın en sıcak günlerinin geride kalmış olmasına hiç üzülme dim. Yo la çıktıktan on da ki ka ka dar sonra Carroll Sokağı yla President Sokağı nın arasında, karşı kaldırımda bir kırta si ye ci iliş ti gözüme. Bir ayakkabı tamircisiyle yirmi dört saat açık olan bir iç ki dükkânının arasına sıkışmıştı, es ki püskü, ba sit bi na ların arasında tek aydınlık yüzlü cep he onunkiy di. Açılalı çok ol mamıştır, di ye düşündüm, an cak yeni görünümüne ve vitrinin akıllıca tasarlanmış olmasına karşın (New York un siluetini akla getire- 13

14 cek biçimde kule gibi üst üste konulmuş tükenmez kalemler, kurşunkalemler ve cetveller) Kâğıt Sarayı, ilginç şeyler içerecek kadar büyük durmuyordu. Karşı kaldırıma geçip dükkâna girmeye karar verdiysem bunun nedeni kendim bilmesem de, içimde biriken dürtünün farkında olmasam da içten içe yeniden çalışmaya başlamayı arzulamamdı. Mayısta has ta ne den eve dönüşümden bu ya na tek satır yaz - ma mış tım, yaz mak için en ufak bir he ves de duy mamış tım. Şim di, dört aylık bir kayıtsızlık ve ses siz lik döneminin ardından aklıma yeniden malzeme stoku edinmek geldi: yeni kurşunkalemler ve tükenmezler, yeni bir not defteri, yeni mürekkep kartuşları ve sil gi ler, ye ni blok not lar ve klasörler, ye ni her şey. Dükkânın ön ta rafında ki ka sanın ar kasında bir Çinli oturuyordu. Benden daha genç duruyordu, dükkâna girerken vitrinden içeri baktığımda adamın bir bloknotun üzerine eğilmiş olduğunu gördüm, elindeki karakalemle sütun sütun rakamlar yazıyordu. O gün hava çok serin olmasına rağmen adamın üze rin de kısa kol lu bir gömlek vardı; şu incecik, bol kesimli, yakası açık duran yazlık şeylerden; gömlek, onun es mer kol larının sıskalığını iyi ce or ta ya çıkarıyor du. Kapıyı açar ken bir çıngırtı du yul du, adam başını kaldırıp be ni başıyla na zik çe se lam ladı. Ben de ona se lam ver dim ama bir şey söylememe fırsat kalmadan adam başını yeniden önüne eğdi, hesaplarına döndü. Ya tam o sıra da dışarıda ki Co urt So kağı nda trafik dur du ya da dükkânın dökme vit rin camı ola ğanüstü kalındı, çünkü içer de ne ler satıldığını görmek için raf ların arasında ki ilk ko ri dor dan yürür ken dükkânın içinin ne kadar sessiz olduğu dikkatimi çek ti. Günün ilk müşterisi bendim, dük kâ nın için- 14

15 deki sessizlik öylesine belirgindi ki arkamda kalan adamın ka le mi nin cızırtısını du ya bi li yor dum. O sa bahı ne za man düşünsem, aklıma ilk ge len, o ka le min cızırtısı olur. An lat mak üze re ol du ğum hikâyenin bir anlamı varsa eğer, her şeyin o anda başladığına inanıyorum, dün yada o kurşunkalemin sesinden başka ses kalmadığı o bir kaç sa ni ye için de. Koridorun sonuna kadar yürüdüm, iki-üç adımda bir durup raflardaki malzemeyi inceliyordum. Çoğunun bildik büro ve okul malzemesi olduğu çıktı or ta ya, ama böyle si ne ıkış-tıkış do lu bir yer için çeşitler eksiksiz sayılırdı; böyle bol çeşidi stoklayıp düzenlemek için gösterilen özen beni etkiledi; görünüşe bakılırsa her şey vardı bu ra da, altı de ği şik boyda pi rinç ataştan tam on iki de ği şik mo del de kâğıt klipsine kadar. Köşeyi dönüp öteki koridordan ön tarafa doğru yürümeye başladığımda raflardan birinin nitelikli ithal mallara ayrılmış olduğunu gördüm: İtalya dan deri ciltli bloknotlar, Fransa dan ad res def ter le ri, Ja pon ya dan pi rinç kâğıdından zarif dosyalar. Almanya dan ve Portekiz den gelme bir öbek not def te ri de vardı. Por te kiz malı olan lar özellikle ilgimi çekti, ciltli kapakları, kareli sayfaları, leke tut mayan sağlam kâğıttan oluşan dikişli formalarıyla daha ilkini elime aldığım anda bu defterlerden bir tane satın alacağımı biliyordum. Defter öyle gösterişli ya da dikkat çekici filan değildi. Kullanışlı bir maldı: ağırbaşlı, ba sit, işe ya rar. He di ye verilecek türden değildi. Ama ciltli oluşu hoşuma gitmişti, biçimi de: yirmi üç buçuk santime on sekiz buçuk; çoğu defterden biraz daha kısa ve biraz daha enliydi. Nedenini soracak olsanız bilemem ama defte rin bo yut ları ba na çok tat min edi ci gel di, onu elime ilk al dı ğımda fi zik sel zev ke ben zer bir şey his- 15

16 settim, nedense birden çok rahatlamıştım. Rafta yal nızca dört def ter kalmıştı, her bi ri farklı renk teydi: siyah, kırmızı, kahverengi ve mavi. Maviyi seçtim, za ten en üstte o du ru yor du. İhtiyacım olan şeyleri bulmam beş dakikamı aldı, sonra hepsini toplayıp ön tarafa götürdüm, tezgâhın üzerine bıraktım. Adam bana yine kibarca gülümsedi, sonra da yazarkasasının tuşlarına dokunarak aldığım çeşitli malzemenin fiyatlarını girmeye başladı. Ancak sıra mavi deftere geldiğinde biraz du rak ladı, def te ri ha va ya kaldırdı, par mak la rını hafifçe kapağının üzerinden geçirdi. Beğendiğini gösteren bir hareket, neredeyse bir okşayıştı bu. Hoş bir def ter, de di, ağır ak sanlı bir İngi lizce yle. Ama artık yok. Por te kiz den yok. Çok üzücü bir hikâye. Ne dediğini anlayamamıştım, sözlerini açıklamasını, dediğini tekrar etmesini istemektense defte rin ne ka dar hoş, ne ka dar sa de ol du ğu hakkında bir şeyler mırıldandım ve sonra konuyu değiştirdim. Bu rayı açalı çok ol du mu? di ye sor dum. Pek ye ni ve pek te miz görünüyor. Bir ay, de di adam. Ağus tosun 10 un da büyük açılış. Bunu açıklarken sırtını dikleştirir gibi oldu, çocukça, askerce bir gururla göğsünü şişirdi, ama ona işlerin nasıl gittiğini sorduğumda mavi defteri ya vaş ça tezgâhın üze ri ne bırakıp başını iki ya na salladı. Çok ya vaş. Bir sürü tatsızlık. Adamın gözle rine baktığımda ilk baş ta sandığımdan bir kaç yaş da ha büyük ol du ğu nu fark et tim, en azından otuz beş yaşında vardı, hat ta bel ki de kırk. Sab re dip iş lerin açılmasını beklemesi hakkında bir şeyler gevelediy sem de adam başını iki ya na sal layıp gülümse- 16

17 mek le ye tin di. Hep is ter dim dükkânım ol sun, dedi. Bunun gibi bir dükkân, defterler, kalemler filan. Benim büyük Amerikan rüyamdı. Herkese iş, tamam mı? Ta mam, de dim, ama hâlâ adamın ne den söz ettiğini tam olarak anlayabilmiş değildim. Herkes kelimeler yapar, diye devam etti adam. Herkes bir şeyler yazar. Okuldaki çocuklar benim defterlerime derslerini yazarlar. Öğretmenler defterlerime notlarını yazarlar. Benim sattığım zarflarda aşk mektupları gönderilir. Muhasebeciler için muhasebe defterleri, alışveriş listeleri için bloknotlar, haftayı planlamak için ajandalar. Buradaki her şey ha yat için önem li, bu da be ni mut lu edi yor, ha ya tıma onur katıyor. Adam bu kısa kon fe ransı öyle cid di bir ha vay la vermiş, meramını ve kendini adadığı şeyi öylesine bir ağırbaşlılık içinde ortaya koymuştu ki, duygulandığımı itiraf etmeliyim. Müşterilerine kâğıdın doğaüstü ni te li ği hakkında açıkla ma lar da bu lu nan, insanları ilgilendiren çeşitli konularda kendisinin önem li bir rol oy nadığına ina nan bu kırta si ye ci nasıl bir adamdır di ye me rak et tim. Bu du ru mun gülünç bir yanı vardı sanırım, ama adamın ko nuş masını dinlerken ona gülmek aklımın ucundan bile geçmedi. Haklısınız, de dim. Si zin le ta ma men aynı fikirdeyim. Yaptığım komp li man adamın key fi ni ye ri ne getirir gibi oldu. Hafifçe gülümseyerek ve başını eğerek yazarkasanın tuşlarına yeniden dokunmaya başladı. Burada, Brooklyn de pek çok yazar var, dedi. Bütün mahalle yazar dolu. Belki benim dükkânım için iyi olur. 17

18 Belki, dedim. Yazarların sorunu, pek çoğunun harcayacak fazla parasının olmaması. Ya, de di, başını ya zarka sa dan kaldıra rak, yü zünde ge niş le yen gülümse me çarpık diş le ri ni or ta ya çıkarmıştı. Siz de ya zar ol malısınız. Kimselere söylemeyin, dedim, şaka yaparcasına. Bu bir sır. Çok da gülüne si bir şey söyle me miş tim, ama bel li ki adamın ko mi ği ne git miş ti, bir süre gülmekten yere yuvarlanmamak için kendini tuttu. Kahkahasının tu haf, ke sik ve kuv vet li bir rit mi vardı, ko nuş mak la gülmek arası bir şey di, gırtlağından bir dizi kısa, mekanik titreşim olarak çıkıyordu: ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Yok kimseye söylemek, dedi, kahkahaları dinince. Çok gizli. Sizinle benim aramda. Ağzıma fermuar çektim. Ha ha ha. Yazarkasanın başındaki işine döndü, aldığım malzemeyi büyük beyaz bir torbaya koyduktan sonra yeniden ciddileşti. Eğer günün birinde mavi Portekiz defterine bir hikâye yazarsanız, dedi, çok mutlu olurum. Kalbim sevinçle dolar. Buna nasıl bir yanıt vermem gerektiğini bilemedim, ama aklıma söyle ye cek bir şey ge l me den adam gömleğinin cebinden bir kartvizit çıkardı, tezgâhın üze rin den ba na uzattı. Kartın üst kısmında bü yük harflerle KÂĞIT SARAYI yazıyordu. Arkasından adres ve telefon numarası geliyordu, sonra da sağ alt köşe de son bir bil gi vardı: M.R. Chang, Mal Sa hi bi. Gözlerimi karttan ayırmadan, Teşekkür ederim Mis ter Chang, de dim. Son ra kartı ce bi me atıp he sabı öde mek için cüzdanımı çıkardım. Mis ter de ğil, de di Chang, yüzünde yi ne o ge niş gülümse me vardı. M.R. Böyle yazılınca da ha önemliymiş gibi duruyor. Daha Amerikan. 18

19 Yine ne diyeceğimi bilemedim. Bu harflerin ne anlama gelebileceği hakkında kafamdan bir-iki şey geçtiyse de bunları dile getirmedim. Mühim Rakamlar. Muh te lif Ri va yet ler. Mar kalı Re sim ler. Bazı düşünceleri söylememekte yarar vardır, ben de kasvetli şakalarımla adamcağızı sıkmak istemedim. Kısa ve sıkıntılı bir ses siz lik ten son ra adam ba na be yaz tor bayı uzatıp te şekkür an lamında önümde eğil di. İşinizde iyi şanslar dilerim, dedim. Çok küçük yer, de di. Faz la mal da yok. Ama istediğiniz şeyi söylerseniz hemen getirtirim. Ne isterseniz getirtirim. Tamam, dedim, anlaştık. Git mek üze rey dim ki Chang tezgâhın ar kasından fırlayıp se ğirt ti, kapıda yo lu mu kes ti. Görünüşe bakılırsa az önce çok önem li bir iş bağ lamış ol du ğumuza inanıyor ve elimi sıkmak istiyordu. Anlaştık, de di. Si zin için de iyi, be nim için de. Ta mam mı? Tamam, diyerek elimi sıkmasına izin verdim. Bu işi bu ka dar büyütmek saç ma ge li yor du ba na, ama za rarsız bir oyun du. Hem dükkândan çıkmak istiyordum ve ne kadar az konuşursam o kadar çabuk yoluma devam edebilecektim. Siz is te yin, ben bu layım. Ne olur sa ol sun bu lurum. M.R. Chang istediğiniz malı getirtir. Bunu söyledikten sonra kolumu iki-üç kez daha sıktı, son ra geç mem için kapıyı açtı; onun yanından ge çip se rin eylül gününe çıkar ken o hâlâ başını sallayıp gülümsüyordu O sabahtan bu yana yirmi yıl geçti, birbirimize söylediğimiz şeylerin büyükçe bir bölümü unutuldu. Kayıp diyaloğu hatırlamak için belleğimi yokluyorum, ama ancak birkaç kopuk parça buluyorum, bulunduğu ortamdan koparılmış bölük pörçük şey ler. Emin olduğum bir tek şey varsa o da Chang e adımı söylemiş Kehanet Gecesi 19/2

20 Mahalledeki lokantalardan birine uğrayıp kahvaltı etmeyi planlamıştım, ama evden çıkmadan önce cüzdanıma koyduğum yirmi dolarlık banknot aza lıp üç do la ra in miş ti, bir az da bozuk param vardı, o kadar. Hatta vergiyi ve bahşişi eklerseniz lokantanın spesiyalitesi olan 2.99 luk mönüye bile yetmeyecekti. Elimde o torba olmasaydı yürümeyi sürdürürdüm ama elimdeki yükle sokaklarda dolanmanın bir an lamı yok tu, o ara da ha va da tatsızlaştığından (çisenti tam anlamıyla sağanağa dönüşmüştü) şemsi ye mi açtım ve eve dönme ye ka dar ver dim. Günlerden cumartesiydi ve ben evden ayrılırken karım hâlâ ya tak taydı. Gra ce do kuz-beş arası çalışıyordu ve ancak hafta sonlarında geç saatlere olduğum. Benim yazar olduğumu keşfetmesinden son ra yapmış ol malıyım bunu; çünkü onun bana kim olduğumu sor du ğu nu du yar gibiyim, yazdıklarımdan okuduğu var mı, diye sor muştur. Adım Orr, demiştim ona, adımdan önce soyadı mı söy leyerek. Sidney Orr. Chang in İngilizcesi yanıtımı an la ma sı na yetmiyordu. Ben Orr deyince o or anlamıştı, ben başımı iki yana sallayıp gülümseyince şaşkınlık ve mahcubiyet içinde kızarıp bozarmıştı. Tam hatasını düzeltip soyadımın yazılışını he ce lemek üzereydim ki benim ağzımı açmama fırsat bırakma dan gözleri yeniden parladı, elleriyle kürek çeker gibi çılgınca çır pın maya başladı, benim söylediğim sözcüğün belki de kürek an la mı na gelen oar oldu ğunu sanmıştı. Yine başımı hayır an la mın da iki yana sallayıp gü lüm sedim. Chang pes etmişti, derin bir iç ge çirip Şu İngilizce kor kunç bir dil, dedi, benim zavallı bey nim için fazla karışık. Mavi defteri tezgâhtan alıp kapağın iç ta rafına büyük harflerle adımı yazana kadar bu yanlış anlama sür dü. So nunda sonuç alınmıştı. Bunca çabadan sonra, Ame ri ka ya yerle şen ilk Orrların Or lovskyler olduğunu söylemeye kal kış ma dım. Bu ad daha Amerikan görünsün diye büyükbabam kı salt mıştı, tıpkı Chang in, adı nın yanına dekoratif ama anlamsız M.R. harf lerini eklemesi gibi. 20

21 21

22 22

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Bernhard Schlink SELB İN HİLESİ Özel Dedektif Selb in Serüvenleri II

Bernhard Schlink SELB İN HİLESİ Özel Dedektif Selb in Serüvenleri II 1 2 Bernhard Schlink SELB İN HİLESİ Özel Dedektif Selb in Serüvenleri II 3 ÇAĞDAŞ DÜNYA YAZARLARI Selbs Betrug, Bernhard Schlink 1992, Diogenes Verlag AG Zürich Can Sanat Yayınları, 2002 Bu kitabın yayın

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

MARC LEVY. Dönmek Mümkün Olsa

MARC LEVY. Dönmek Mümkün Olsa 1 2 MARC LEVY Dönmek Mümkün Olsa 3 Si c était à refaire, Marc Levy 2012, Marc Levy / Versilio 2013, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Bu eserin Türkçe yayın hakları Akcalı Telif Hakları Ajansı aracılığıyla

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

1. basım: Aralık 2012 Bu kitabın 1. baskısı 5 000 adet yapılmıştır. Ka pak ta sarımı: Ayşe Çelem Design Kapak resmi: istockphoto.

1. basım: Aralık 2012 Bu kitabın 1. baskısı 5 000 adet yapılmıştır. Ka pak ta sarımı: Ayşe Çelem Design Kapak resmi: istockphoto. 1 2 MARC LEVY İlk Gün 3 Le premier jour, Marc Levy 2009, Marc Levy / Susanna Lea Associates 2012, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Bu eserin Türkçe yayın hakları Akcalı Telif Hakları Ajansı aracılığıyla alınmıştır.

Detaylı

AYFER TUNÇ KIRMIZI AZAP

AYFER TUNÇ KIRMIZI AZAP 2 AYFER TUNÇ KIRMIZI AZAP 3 2014, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. Kadın Hikâyeleri

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK a a Dinler Tarihi ABD, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ADANA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK Çukurova

Detaylı

Parantez Gazeteali/.: Fe Yaymct!tk ltd ISBN 975-8441 - 06 - X

Parantez Gazeteali/.: Fe Yaymct!tk ltd ISBN 975-8441 - 06 - X John Fante TOZA SOR Parantez Gazeteali/.: Fe Yaymct!tk ltd İstiklal cad. 212, Anzavur Pasajı Alt Kat. no.8, Beyoğlu - İSTANBUL Tel/ Fax: (0212) 252 85 6 7 E Posta: parantez@yahoo.com web: www.geocities.com/parantez

Detaylı

KAĞITTAN KENTLER İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN: BANU TALU

KAĞITTAN KENTLER İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN: BANU TALU J O H N G R E E N 2 JOHN GREEN KAĞITTAN KENTLER İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN: BANU TALU 3 K A Ğ I T T A N K E N T L E R Pegasus Yayınları: 726 Gençlik: 97 Kâğıttan Kentler John Green Özgün Adı: Paper Towns Yayın

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

MEHMET EROĞLU Belleğin Kış Uykusu

MEHMET EROĞLU Belleğin Kış Uykusu MEHMET EROĞLU Belleğin Kış Uykusu agorakitaplığı, 2006 (3 baskı) İletişim Yayınları 2129 Çağdaş Türkçe Edebiyat 342 ISBN-13: 978-975-05-1727-3 2015 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2015, İstanbul EDİTÖR

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Sarah Jio - Son Kamelya

Sarah Jio - Son Kamelya SARAH JIO m M yhcan ^jj)(enekşeleri ve 'Böğürtlen yasarından Önce küçük bir tohum düşer kalbin odasına, sonra aşkla yeşerir. Kulak verin, umudun sesini duyabiliyor musunuz? /A \ ROMAN 19401ı yılların Amerikası

Detaylı

YORGO SEFERİS BİR ŞAİRİN GÜNLÜĞÜ 1945-1951 GÜNLERİ

YORGO SEFERİS BİR ŞAİRİN GÜNLÜĞÜ 1945-1951 GÜNLERİ 1 2. BASKI 2 YORGO SEFERİS BİR ŞAİRİN GÜNLÜĞÜ 1945-1951 GÜNLERİ 3 Can Yayınları 2011 Meres 1945-1951, Yorgo Seferis 1985, Anna Londou 2011, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

TARIK AKAN ANNE KAFAMDA BİT VAR. 12 Eylül Anıları > 3

TARIK AKAN ANNE KAFAMDA BİT VAR. 12 Eylül Anıları > 3 1 2 TARIK AKAN ANNE KAFAMDA BİT VAR 12 Eylül Anıları < > 3 2002, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

J ea n-paul Sartre YAŞANMAYAN ZAMAN ÖZGÜRLÜK YOLLARI 2 GÜLSEREN DEVRİM FRANSIZCA ASLINDAN ÇEVİREN

J ea n-paul Sartre YAŞANMAYAN ZAMAN ÖZGÜRLÜK YOLLARI 2 GÜLSEREN DEVRİM FRANSIZCA ASLINDAN ÇEVİREN J ea n-paul Sartre ÖZGÜRLÜK YOLLARI 2 YAŞANMAYAN ZAMAN V FRANSIZCA ASLINDAN ÇEVİREN GÜLSEREN DEVRİM Jean-Paul Sartre ÖZGÜRLÜK YOLLARI 2 YAŞANMAYAN ZAMAN & Can Yayınları: 802 Les Chemins de la Liberté 2:

Detaylı