MART Alt l ganyanda rekor ikramiye YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program"

Transkript

1 MART 2007 Alt l ganyanda rekor ikramiye YTL 91 yar fl günü 639 koflu program Haberi 3 üncü sayfada Dubai kazand Haberi 12 nci sayfada Haberi 2 nci sayfada

2 Rekor ikramiyenin sahibi: Alt l bulmak benim iflim lt l ganyan tarihinde ikramiye rekoru k r ld ve stanbul dan bir ya- A r flsever 1 milyon 306 bin YTL nin sahibi oldu. stanbul Küçükyal 495 No lu bayiye flansl kuponu yat ran Cengiz Binici oynad 50 YTL lik kuponla 1 trilyon 306 milyar n sahibi olurken alt l ganyan tarihinde en yüksek ikramiyeyi kazanan kifli ünvan n ald. fiimdiye kadar pek çok kez Alt l ganyan tutturdu unu söyleyen Cengiz Binici Atlar ve jokeyleri TV den iyi takip ederim. Kazanman n s rr budur dedi. 55 yafl nda, evli ve üç çocuk babas olan jeoloji mühendisi Cengiz Binici, ikramiyesi ile iflini gelifltirece- ini belirterek Bankaya para yat rmam. Ben ifl yat r m yaparak insanlara geçim kayna yaratman n daha güzel ve yararl oldu una inan yorum. 300 kifliye ifl sa larsan z, en az 1000 kifliyi doyurursunuz diye konufltu. Binici, 1999 y l nda 7 kiflinin buldu u alt l ganyandan ald ikramiyeyle flu anki iflini kurmufl. STFA DA çal fl rken, 1983 y l nda, tribün inflaat için Veliefendi Hipodromu na geldi inde ilk kez at yar fl yla tan flt - flletmeci Atilla Naci Aktürk Alt l Ganyan da 1 milyon 306 bin YTL lik rekor ikramiyeyi kazanan stanbullu Cengiz Binici, çekini Veliefendi Hipodromu ndan ald n vurgulayan Binici O gün oynad m ikili ile neredeyse yar m maafl m kadar ikramiye kazanm flt m. O günden bu yana f rsat buldukça at yar fl oynuyorum. Küçük o lumda 5 rakam n n u uruna inan r. Onun bu 5 rakam sayesinde alt l tutturdum fleklinde konufltu. Cengiz Binici, soyad n n, süvari olan aile büyükleri taraf ndan al nd n sözlerine ekledi. Kendisini fiansl olarak niteleyen Binici, 2001 y l nda, Say sal Loto çekiliflinde de 6 y bularak 900 milyar lira alm fl. Bundan önceki rekor ikramiye olan YTL, 3 May s 2003 tarihinde Ankara l bir yar flsevere verilmiflti. Soldan sa a: TJK Genel Muhasebe Müdürü Süreyya Sar, talihli Cengiz Binici, korumas ve arkadafl Enver Y lmaz. flte 1 milyon 306 bin YTL lik kupon ve oynand Küçükyal bayii den bu yana alt l ganyan lt l ganyan oyunu ilk olarak 06 Ekim 1968 gü- Ankara yar fllar n n 10 uncu günü oynan- Anü maya bafllad. O günkü brüt sat fl hâs lat TL olmufltu. Alt l ganyan oyununun ilk oynand gün alt l ganyan bilen olmam fl ve tevzie tabi tutar 13 Ekim 1968 Pazar gününe devretmiflti. 13 Ekim 1968 Pazar günüde alt l ganyan bir talihli yar flsever bilmifl ve o gün alt l ganyan oyununda da t lan toplam ikramiye olan TL yi kazanm flt. Alt l ganyan oyunu oynanmaya bafllad 1968 y l nda sadece Pazar günleri olmak üzere toplam 13 hafta oynand y l ndan 1980 y l stanbul yar fl sezonuna kadar sadece Pazar günleri oynanabilen alt l ganyan oyunu, 1980 y l stanbul yar fl sezonu ile birlikte önce Cumartesi günleri bilahare 1980 y l içerisinde her koflu günü oynat lmaya baflland. 2

3 Günün en önemli koflusu Orhan Meker Serbest Handikap n Set Point kazand. 91 yar fl günü 639 koflu Baflta stanbullular olmak üzere tüm yar flseverlerin sab rs zl kla bekledi i stanbul Yar fl Sezonu 1 Nisan Pazar günü koflulan 8 yar fll k programla bafllad. stanbul da havan n parçal bulutlu ve so uk olmas na ra men genci yafll s binlerce yar flsever Veliefendi Hipodromu nda yerlerini ald ürkiye Jokey Kulübü Baflkan TYasin Kadri Ekinci ve Yönetim Kurulu Üyeleri nin ev sahipli i yapt lkbahar-yaz At Yar fl Sezonu için fieref Tribünü nde ifl, spor ve sanat dünyas ndan seçkin konuklara bir resepsiyon verildi. Bu y l yar flsevere 1 milyar YTL ikramiye da tmay hedefliyoruz stanbul At Yar fllar sezonunun aç l fl nedeniyle bir aç klama yapan TJK n n yeni Baflkan Yasin Kadri Ekinci, 2007 y l nda yar flseverlere 1 milyar YTL ikramiye da tmay hedeflediklerini söyledi. Ekinci, 2007 y l n n TJK ve sektör aç s ndan yeni bir dönemin bafllang c olaca n, Meclis te kabul edilerek 1 Nisan da yürürlü e giren yasayla sektörün daha h zl ve verimli büyüme dönemine girece ini söyledi.. Yaklafl k 1,5 milyar YTL olan y ll k ciroda bu y l yüzde 20 nin üzerinde art fl hedeflediklerini belirten Ekinci, sözlerine flöyle devam etti: Yar flseverlere da taca m z pay yüzde 50 den yüzde 59 a yükseltildi. Bunun anlam, yar flseverlere bu y l da taca m z ikramiyenin hedeflenen sat fl art fl n n gerçekleflmesiyle1 milyar YTL ye yaklaflacak olmas d r. At yar fllar n n önemli merkezi olaca z Türkiye Jokey Kulübü nün, Türk at yar flç l n n dünya seviyesine gelebilmesi için 2007 y l nda bafllanacak projelere iliflkin ipuçlar da veren Baflkan Yasin Kadri Ekinci, hedeflerinin Türkiye yi dünya at yar flç l n n önemli merkezlerinden birisi haline getirmek oldu unu, Eylül ay nda koflulacak uluslararas yar fllara yurtd fl ndan yo un ilgi gösterildi ini belirterek Bu y l çok daha çekiflmeli yar fllar yaflayaca- z. Hipodromlar m zda heyecan n dozu giderek artacak dedi. Hipodromlar pek çok ülkede oldu u gibi, farkl birer e lence merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten TJK Baflkan yeni sezonda, seyircilere ve çocuklara yönelik konserler ile animasyonlu oyunlardan oluflan hafta sonu etkinliklerini, çekilifl kampanyalar yla da renklendireceklerini söyledi ve Böylelikle at yar fllar n toplumun önemli e lence araçlar ndan biri haline getirece iz. Hipodromlar birer cazibe merkezi olacak diye konufltu. Sosyal sorumluluk projelerine de a rl k verilece inin alt n çizen Yasin Kadri Ekinci, yeni Yönetim Kurulu nun bu hedefleri gerçeklefltirecek heyecan ve enerjiye sahip oldu unu vurgulad. zmir de gece yar fllar bafll yor Türkiye Jokey Kulübü nün zmir de gece yar fllar na bafllayaca- n n müjdesini de veren Baflkan Ekinci, zmir fiirinyer Hipodromu ndaki haz rl klar n tamamlanmak üzere oldu unu ve gece yar fllar n n May s ay na yetifltirilmeye çal fl ld n aç klad. 3

4 stanbul Valisi Muammer Güler i TJK Baflkan Yasin Kadri Ekinci karfl lad. Soldan sa a: TJK Baflkan Yasin Kadri Ekinci, stanbul Vali Yard mc s Ergun Güngör, stanbul Vali Yard mc s Hürrem Aksoy, stanbul Cumhuriyet Baflsavc s Aykut Cengiz Engin ile efli, AK Parti stanbul Milletvekili ve T.Y.A.Y.S.D. Baflkan nci Özdemir, stanbul Valisi Muammer Güler ve YKK Genel Sekreteri Dr.Nihat Pakdil. 4

5 (soldan- sa a) TJK Muhasip Üyesi Dr.Ender Ayd ner, Yön. Krl. Üyesi Ercan Emre, TJK Genel Sekreteri A.Serdar Pedükcoflkun, Yön. Krl. Üyesi Esra Atman Özyi it ve YKK Genel Sekreteri Dr.Nihat Pakdil. Sezon aç l fl nda biraraya gelen Rusya Federasyonu stanbul Baflkonsolosu Alexsandr KRIVYNKO (sa da) ile Suriye Arap Cumhuriyeti stanbul Baflkonsolosu Walid HIZBOR sohbet ettiler. 5

6 Aprantiler alk flland Ekrem Kurt Apranti E itim Merkezi ö rencilerinin ellerinde bayraklar ve Atatürk posteri ile yapt geçit töreni alk flland. 6

7 Sezonun ilk koflusu Aflk ner in stanbul yar fl sezonunun ilk koflusu kum pistte 1000 metre üzerin- den kofluldu. Üç yafll Arap taylar - n n mücadele etti i Maiden kofluyu Remazan Kaya n n AfiKINER isimli safkan jokey Mehmet Kaya ile 'lük derece yaparak kazanmay baflard. Koflu sonras nda Türkiye Yar fl At Yetifltiricileri ve Sahipleri Derne i 2 nci Baflkan ve TJK Asli Üyesi Bahad r Gödek sezonun ilk yar fl n kazanan AfiKI- NER in sahibi Remazan Kaya'ya flilt, jokey Mehmet Kaya ya ise çiçek verdi. 7

8 SHAMAN nefes kesti Sezon aç l fl için Veliefendi hipodromuna gelen Shaman grubu yar flseverlerden tam not ald. Shaman Anadolu ve dünya müzi inden örneklerle oluflturduklar koreografileri s ras nda yürekleri a za getiren figürler sergiledi. 8

9 Çocuklar çok mutlu Veliefendi de aileler ve çocuklar da unutulmad. Minikler için e lenceli animasyonlar n yan s ra ikram edilen çok sevdikleri macun flekeri, patlam fl m s r, ka t helva, içecekler de miniklerin mutlu gününe ayr bir renk katt. Kimileri yar flan atlar annesinin kuca nda izlerken kimileri de oyun park ndaki atlara binmeyi tercih etti. 9

10 Yeni sezon yeni start makineleri ile bafllad eçti imiz ay bafl nda Avustral- ithal edilerek stanbul a Gya dan getirilen start makineleri yurt d fl ndan gelen uzman ekibin gözetiminde monte edildi. 1 Nisan daki yar fllarda kullan lmaya bafllanan makinelerin en önemli özelli i, hava bas nc ile çal flmas ve istenildi inde uzaktan kumanda ile start verilebilmesi. Yeni start makineleri, üç flekilde kumanda edilebilmekte. 1. Uzaktan kumanda: Her start makinesinde antenli elektronik pano sa lan r. 3. Uzaktan kumanda ve manuel kumanda da, elektriksel ve/veya hava ile ilgili sorun oldu u takdirde, start makinelerinin kenar nda bulunan kol vas tas ile start verilebilme özelli i vard r. Start makinelerinin di er özellikleri ise flunlar; False Start oldu u takdirde, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen sesli ve fl kl uyar. Birbiri ile seri ba lanarak, tek noktadan efl zamanl start verilebilme. Sekiz adet, birbirinden ba- ms z hareket edebilen, pistte zarar vermemek için özel dizayn edilmifl lastiklere sahip. Her makinede, atlar n start makinesine girifl sürecinde uyar olarak yak lan k rm z fl kl lamba mevcut. 10 bulunmakta ve bu pano arac l ile start görevlisi, diledi i noktadan start verebilme özelli ine sahip olmaktad r. 2. Kablolu kumanda: Halihaz rda eski start makinelerimizin üzerinde bulunan sistemin benzeridir. Kablolu kumanda yard m ile pnömatik kola sinyal göndererek start verilmesi Kendili inden konumlanabilen ön kap kancalar. (Düz olmayan zeminlerde olas kap ar zalar n ortadan kald r r) Pist yüzeyinden kaynaklanan sorunlar tolere etmek için kendili- inden konumlanabilen mentefleler. Koruma ve güvenlik amaçl pedler. Her ön kap da elle kumanda edilebilen ba ms z bir ilave güvenlik sistemi. (Sistem acil durumlarda kap n n aç lmas n sa lamaktad r)

11 Yeni asli üyelere rozet 1 Mart 2007 Pazar günü stanbul Veliefendi Hipodro- 1 mu'nda yap lan TJK Ola an Genel Kurulu nda Asli Üyeli e seçilen Alim Melih Kura, Serdal Adal ve Saim Bora Atakol a 31 Mart Cumartesi günü TJK Yenimahalle Sosyal Tesisleri nde düzenlenen törenle rozetleri tak ld. TJK Baflkan Yasin Kadri Ekinci ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Asli Üyelerin kat ld törende geçti imiz ay vefat eden M. Alpay Özo ul için sayg duruflunda bulunuldu. TJK Baflkan Yasin Kadri Ekinci, Aram za yeni kat - lan arkadafllar m z onuruna düzenlenen bu geceye kat l m n zdan dolay teflekkür ediyorum ve yeni kat lan arkadafllar m za baflar lar diliyorum dedi. Gecede yeni asli üyeler Alim Melih Kura ya rozetini Sad k Eliyeflil, Serdal Adal ya rozetini Fikret Ç nar Y lmaz ve Saim Bora Atakol a rozetini Cahit Aybek takt. Alim Melih Kura ya rozetini Sad k Eliyeflil takt. Saim Bora Atakol a rozetini Cahit Aybek takt. Serdal Adal ya rozetini Fikret Ç nary lmaz takt. 11

12 Dubai 12

13 kazand 31 Mart günü koflulan Dubai yar fllar nda bir günde toplam 21 milyon 250 bin dolar yar fl ikramiyesi da t ld. Dünyan n en büyük ikramiyeli yar fllar nda sadece iyi koflan atlar de il, Dubai de kazand. Dünyan n pek çok ülkesinden sadece bu yar fllar izlemek için 65 bin kifli geldi. Atç l k dünyas aylar boyunca Dubai den konufltu, kalbi Dubai de att. Dünya bas n gerek yar fl öncesi, gerekse yar fl sonras Dubai yar fllar n haberlere tafl d. Koflu ikramiyelerinden ikramlara, ulafl mdan ziyafetlere kadar bütün giderleri sponsorlara ödeten organizasyon komitesi, Duba World Cup koflusunun 6 milyon dolar olan ödülünü 2010 y l nda 10 milyon dolara ç karma karar n aç klad. 13

14 Büyük ikramiye Dubai de kald Günün 6 milyon dolar ödüllü koflusu Dubai World Cup n birincisi, Maktoum sülalesinden Seyh Hamdan Bin Raflid in Invasor (Arg) adl safkan oldu. Invasor, en yak n takipçisi Premium Tap a 2,5 boy fark atarak lik derecesiyle 2000 metrelik kum pisti 2 dakikan n alt nda tamamlamay baflard ama, 2000 y l nda lik derecesiyle pist rekoru k ran Dubai Millenium dan daha h zl koflamad. fieyh Muhammed in iddial at Discreet Cat ise yar fl 7 nci olarak tamamlad. Invasor un sahibi fieyh Hamdan kupay akrabas fieyh Muhammed den ald. Invasor un antrenörü Kiaran McLaughlin ve jokeyi Fernando Jara bu büyük baflar daki paylar n sevinçle kutlad lar. 14

15 5 milyon dolarl k koflu Japonlar n Günün 5 milyon dolar ödüllü koflusu Dubai Duty Free 1777 metrelik çim pistte kofluldu. 16 safkan n start ald yar fl n bafl nda öne geçen Admire Moon (Japonya) ile peflini b rakmayan Linngari (Güney Afrika) aras nda yaflanan muhteflem kap flma, yar fl n son 400 metresinde ata a kalkan Admire Moon un iki boy farkla potoyu bulmas yla noktaland. Admire Moon, sadece antrenörü H.Matsuda ve jokeyi Y.Take ye de- il, bütün Japon yar flseverlere flampiyonluk sevinci yaflatt. Sheema Classic Hong Kong a Günün grup 1 yar fllar ndan olan, yine 5 milyon dolar toplam ikramiyeli Sheema Classic yar fl 2400 metre çim pistte kofluldu. 14 safkan n kat ld yar fl Vengeance of Rain (Hong Kong), Oracle West (Güney Afrika), Youmzain (Birleflik Arap Emirlikleri) ve Sir Percy ( ngiltere) aras nda geçti. Ayn s rayla tabelaya giren bu dört safkan, 5 milyon dolar paylaflt. Winner Cirkle a ç kan Vengeance of Rain, antrenörü D. Ferraris ve jokeyi A.Delpech kadar gururluydu. 15

16 Atlar pistte, kad nlar podyumda ubai deki at yar fllar ndan sonra en büyük ilgiyi çeken bir baflka yar flma da En güzel D giysi, en güzel giyinen çift ve en güzel flapka dallar nda yap l yor. Büyük al flverifl merkezi BurJuman n sponsorlu unda düzenlenen yar flmada, en güzel giysi 5 bin dolar, ikinci gelen giysi 3 bin dolar, en güzel giyinen çift 4 bin dolar, en güzel flapka da 3 bin dolarla ödüllendiriliyor. Yar flmaya kay t yapt r p podyuma ç kan yar flmac lar aras nda kazananlar, izleyicilerin verdikleri oylarla belirleniyor. Bir çok kad n bu yar flma için özel giysiler diktirirken, moda evleri de kendi ürünlerinin seçilmesi için Dubai kreasyonlar haz rl yor. 16

17 17

18 Kapan fl seremonisi göz kamaflt rd Dubai de yar fl izlemenin en düflük ücreti yaklafl k 50 YTL. Bu ücret sadece girifl için. Yiyecek ve içecekler için ayr hesap geliyor. Gurme mönülerin kaliteli flampanya eflli inde sunuldu u lüks localarda yar fl heyecan yaflamak isteyenler 750 YTL yi gözden ç karmak durumunda. Yar fl günü Starlarla kahvalt ile bafll yor. Rezervasyon yapt r p kahvalt ya kat lanlar ünlü jokeylerle ayn masalar paylaflma f rsat n buluyor. Gün boyu süren konser ve moda gösterileri aktiviteleri, yar fllar sonras nda düzenlenen kapan fl seremonisiyle noktalan yor. Bu seremonide, atl gösteriler konusunda dünya çap nda isim yapm fl sanatç lar heyecan veren becerilerini sergiliyor. 18

19 Dubai nin yar fl kenti: MEYDAN B irbirinden ilginç mimari projelerle çöl ortas nda bir çekim merkezi yaratan Dubai, MEYDAN ad verilen bir At Yar fl kenti projesine de start verdi. Nad Al Sheba hipodromunun yak n nda, 7000 dönüm arazi üzerine kurulacak olan yar fl kenti, 2010 y l nda bitmifl olacak. Malezyal TAK adl flirkete haz rlat - lan projeye göre, flahin fleklinde infla edilecek Meydan da 7 y ld zl bir otelin ve 10 ayr restoran n yan s ra 60 bin kiflilik yeni bir hipodrom, bir müze, 10 bin araç kapasiteli otopark ve pek çok al flverifl merkezi de yer alacak. Meydan a, Dubai nin merkezinden 4 kilometrelik bir su kanal yla da ulafl labilecek. Meydan n dev bir maketi, bizzat fieyh Mohammed bin Raflid Al Maktoum taraf ndan konuklara tan t ld. Maktoum Buras sadece Dubai nin de il, dünya at yar fllar n n merkezi olacak. Bu projeye dünyadan baflka bir rakip ç kaca n düflünmüyoruz dedi. 19

20 Avustralya aprantilerimizi alk fll yor Avustralya ya 2006 May s nda e itim için u urlad m z Ekrem Kurt Apranti Merkezi nden mezun genç kardefllerimiz için Kas m ay TJK n n Sesi nde S ra Yar flmaya Geldi demifltik. Aprantilerimiz sonunda yar flt ve yüzümüzü kara ç kartmayarak baflar l sonuçlar ald Ramazan dan gurur verici tablo Avustralya daki aprantimiz Ramazan Arslan, 10 Nisan da Pakenham hipodromunda 1750 m. maiden yar flta BOWSER isimli atla birinci oldu. Ramazan antrenörü Tony Noonan ve at sahibi Rhonda Clark ile birlikte padokta bayra m z açarak poz verdi. 20

21 prantilerimizden Baran Avflar A ve Ramazan Arslan, çok zor olan bir fleyi k sa sürede baflard lar ve Avustralya da yar fllarda at bindiler. Baran Avflar bindi i yar fllardan ikisinde 3 üncü ve 4 üncü oldu. Dereceye giremese de Apranti Kupas n da at binmeyi baflard ve 6 nc l kla yar fl bitirdi. Di er aprantilerimizden Nafi K l nç ve Sad k Kurt da deneme yar fllar n tamamlayacak. Bu kardefllerimizin de saha komiserlerinden de geçer not alarak en k sa sürede yar fl tecrübesi yaflayacaklar na kesin gözüyle bak - yoruz. Aprantilerimiz, gerek çal flma ahlaklar, gerek ifl disiplinleri ve gerekse binicilikteki yetenekleri ile Avustralya daki antrenörlerden ve at sahiplerinden övgüler al yorlar. Aprantilerimize birkaç ay daha kalmalar konusunda srar ediliyor. Fakat Türkiye Jokey Kulübü, Türk atç l na hizmet etmeleri için gönderdi i aprantilerinin, kendi topraklar nda yar fl bindi ini görmek istiyor. Bu nedenle belirlenen tarihte dönmeleri için uçak biletleri al nd. 19 May s 2007 tarihinde aprantilerimiz dönmüfl olacaklar. ngilizceleri geliflmifl, Avustralya n n çok önemli antrenörleriyle ve jokeyleriyle çal flm fl ve belki de en önemlisi, olgunlaflm fl olarak dönecek aprantilerimize, tüm Atç l k Camias n n kucak açaca n ümit ediyoruz. Haber: Ekrem Kurt Apranti E itim Merkezi Baran Avflar ilk yar fl nda 3 üncü oldu. (solda) TRT 3 Televizyonu aprantilerimizle e itimleri esnas nda röportaj yapt. Program önümüzdeki günlerde yay nlanacak. 21

22 Fanatik jokeye fanatik kamç Jokeylerin olmazsa olmaz kamç lar at yar fllar nda önemli bir yere sahip. Ülkemize ise yurt d fl ndan ithal ediliyor. Ancak Çevik Saraciye nin üç kardefli kendi atölyelerinde bu gelene i bozarak el yap m kamç lar üretmeye bafllam fl ve k sa sürede be eni toplam fl 005 y l ndaki Gazi Koflusu nda 2Halis Karatafl flampiyonlu a giden yolda bu kamç y kullanarak zafere ulaflt. Y llar önce Veysel, Tolga ve Serdar Çevik adl üç kardefl taraf ndan kurulan saraciye bafllang çta di er at malzemeleri satan saraçlar gibi ihtiyaçlar karfl - l yordu. Ancak tamir için gelen kamç lar yurt d fl nda üretildi i için biraz da pahal idi. Kamç lar tamir ederken titiz bir inceleme yapan Veysel Çevik, kamç imalat yapmaya karar verdi ve uzun bir çal flman n ard ndan 125 bin YTL imal etti i el yap m kamç lar büyük ilgi gördü. Hatta Rusya, Arnavutluk, Azerbaycan, Kuzey K br s Rum Kesimi ne ihraç etmeye bafllad. At üstünde geliflen bir toplum oldu umuzu ifade eden Çevik Saraciye sahibi Veysel Çevik, atlarla hep iç içe olmam za ra men malzemeleri hep yurtd fl ndan al yoruz. Oysaki biz de ayn ürünleri imal edebiliriz. Buradan hareketle bir karar ald k ve biz de kamç imal etmeye bafllad k.bafllang çta elefltiriler ald k ama zamanla ilgi artt. Hatta 2005 y l ndaki Gazi Koflusu nda Halis Karatafl bizim imal etti imiz kamç y kullanarak kofluyu kazand. Kamç n n ana maddesinin silikonumsu bir lastikten oluflan Derlinden meydana geldi ini kaydeden Veysel Çevik, yap m aflamas n flöyle anlat yor. Derlin maddesinin üstünü k r lma olmamas için ilk önce iple s ms k sar yoruz. Bu ifllem bittikten sonra Avrupa ruganla sard m z derlinin üstüne bir kaplama daha yap yoruz. Sap k sm na da süet iflleyerek kauçukla iyice geriyoruz. Yap flkan maddeler kuruduktan sonra da üst k s mdaki vejital derinin üstüne rugan kaplayarak dikim ifllemlerine geçiyoruz. Apranti ve jokeylere tuttuklar tak mlar n renklerine göre ya da tercih ettikleri har hangi bir renk ve ölçüfllerde imal etti imiz kamç lar kullan ma haz r hale geliyor. Kamç imalat n n yan nda eyer imalat da yap yoruz. Yine her türlü tamir ve onar m iflleri ile müflterilerimize hizmet sunuyoruz. fianslar na güvendiler kazand lar 125 bin YTL zmir de 11 Mart 2007 Pazar günü yap lan yar fllarda Alt l Ganyan bilen 8 talihli yar flsever ise ,52 YTL ikramiye kazand. 13 Mart Sal günü Adana'da koflulan at yar fllar nda ise Alt l Ganyan ,03 YTL verdi. Yine zmir de 22 Mart 2007 Perflembe günü alt l ganyan bilen dokuz talihli yar flsever ,00 YTL ikramiyeyi paylaflt. Talihli yar flseverler ,89 YTL ikramiye kazand. 22

23 Ac kayb m z Kulübümüz Asli Üyelerinden, At Sahibi ve Yetifltirici Mehmet Alpay Özo ul, 28 Mart günü vefat etti. Atç l k camias nda çok sevilen Özo ul un kayb üzüntü yaratt lpay Özo ul un vefat Adolay s yla 30 Mart 2007 günü TJK Yönetim Kurulu, Asli Üyeler, Ailesi ve Atç l k Camias mensuplar n n kat ld bir tören düzenlendi. Törende bir konuflma yapan TJK Baflkan Yasin Kadri Ekinci 19 günlük Baflkanl mda ilk defa bir araya böyle ac bir vesileyle gelmifl olduk. Ve bu vesileyle de konuflmak mecburiyetinde olman n ac s n ve a rl n hissediyorum. Rahmetli demek zor ama çok heyecan dolu, çok sevgi dolu, çok nüktedan, çok iyi bir Fenerbahçeli, çok iyi bir atç, çok iyi bir Jokey Kulübü üyesi kulübünü çok seven burada reaksiyonlar n kendine özgü yüksek sesiyle reaksiyon veren ve hepimize çok sevgi ve s cak olan a abeyimizi kaybetmenin üzüntüsü içersindeyiz. nan yorum ki flu anda o da içimizde ve bizi duyuyor, görüyor. Alpay a abeyci im gitti in yerde rahat uyu. Ailen bizim ailemiz gibi olaca- ndan hiçbir endiflen olmas n hepimizin bafl sa olsun diyerek taziyelerini belirtti. Daha sonra mikrofona gelen Mehmet Uçan Alpay Day m, iyi bir atç, alt n kalpli bir insand. Onun için söylenecek çok fley var asl nda. Onu hayat n verdi i atç - l n mabedi Veliefendi den, bir di- er kara sevdas Fenerbahçe bayra yla u urlamak san r m onun isteyebilece i her fleydir. Nur içinde yats n, hepimizin bafl sa olsun diyerek aile ad na bir konuflma yapt. Merhumun cenazesi, ayn gün Levent Camii'nde k l nan ö le namaz n müteakiben Feriköy'deki Aile Mezarl 'na defnedildi. Merhuma Tanr 'dan rahmet, kederli Ailesi'ne ve Atç l k Camias - na baflsa l dileriz. Alpay Özo ul kimdir? 993 y l nda Türkiye Jokey 1Kulübü Asli Üyesi olan Özo- ul, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurullar nda görev ald. Geçti imiz ay yap lan TJK Ola- an Genel Kurulunda Disiplin Kurulu Yedek Üyeli ine seçilmiflti. Saint George Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra ifl hayat na at lan Mehmet Alpay Özo ul, Shell fiirketinde çal flmaya bafllad. Bu flirketin Çukurova Sat fl Mümessilli i ve Bölge Müdür Muavinli i'ni yapt y l ndan beri Atç l k Camias n n içinde bulunan Özo ul, evli ve bir çocuk babas yd. 23

24 24

25 1000 at, 220 bin ziyaretçi Equitana 2007 Almanya n n Essen kenti Mart tarihleri aras nda dünyan n en büyük atç l k fuar olarak kabul edilen Equitana ya ev sahipli i yapt. 850 kat l mc n n yer ald fuar 25 ülkeden 220 bin kifli ziyaret etti. 25

26 90 bin metrekare büyüklü ündeki fuar alan nda at ve atç l kla ilgili akla hayale gelecek her fleyi bulmak mümkün. 12 ayr salonda yemden nala, ilaçlardan aksesuarlara kadar dünya çap nda üretilen onbinlerce ürün sergilendi. Fuar n girifl bölümünde antika at arabalar ve sanat eserlerinin sergilendi i galeri bölümü vard. 26

27 Uygulamal sunular, fuar n zemin kat ndaki büyük alanda yer ald. 1 numaral salon yem, bak m, t bbi gereçler ve nallara ayr lm flt. 2 numaral salonda ise at rklar ndan genifl bir yelpaze vard. Ziyaretçiler Ponylerden Araplara, Rodeo atlar ndan berya safkanlar na kadar pek çok at görmek, haklar nda bilgi edinmek, be endiklerini de sat n almak f rsat n buldu. Bu bölümde 1000 kadar at vard. Salonun bir bölümü de binicilik ekipmanlar na ayr lm flt. 27

28 5000 kiflilik tribünün bulundu u 6 numaral salon ise gösterilerin sergilendi i aland. Equitana fuar süresince bu alanda HOP TOP Show ve Ayg r 2007 gösterileri yap ld. stanbul da gösteriler yapan Zingaro nun bir benzeri olan HOT TOP show, atla binicisinin akrobatik teatral anlat mlar n fl k ve müzik eflli inde sunuyor. Bu y l Cavaluna adl bir gösteri sunan ekibin elemanlar multinasyonal. Dünyada isim yapm fl biniciler, bir uzay gemisine biniyor ve çeflitli gezegenlerde u rayarak de iflik gösteriler sunuyorlar. 3 numaral salonda atç l k ve yetifltiricili e yat - r m yapanlar ve yat r m yapmak isteyenler için ah r ve binicilik tesisleri konusunda çal flan flirketler bulunuyordu. At nakliyesi, hara ve ah r teknolojilerinin son ürünleri burada tan t ld. 4 ve 5 inci salonlarda binicilik k yafetleri ve binicilik turizmi standlar bulunuyordu. 28

29 7 numaral salon tamamen western tarz na ayr lm fl. Bu tarz binicili in merakl lar yine en ünlü western binicilerinin gösterilerini izleme f rsat buldu. Ayr ca atl yürüyüfl merakl - lar için de gerekli her türlü ekipman bulmak da bu salonda mümkündü. Çit ve pist sistemleri, yetifltiricilik, binicilik okullar ve binicilik dernekleri, uluslar aras binicilik organizasyonlar, turnuva organizatörleri kadar, yiyecek ve içecek bölümü de dev fuar n en çok ilgi çeken bölümleriydi. At sevgisini afl lamak ve atl sporlara olan ilgiyi art rmak için dünyan n ünlü simalar fuarda tan flma toplant lar düzenledi. Kimisi konuyla ilgili kitaplar n, kimisi ad na üretilmifl giysileri kimisi de foto raflar n imzalad. Fuar ayn zamanda bilimsel seminerlere de ev sahipli i yapt. Atç l kla ilgili her konuda, konunun en yetkili a zlar konferanslar verdiler. Her iki y lda bir düzenlenen fuar n yetkilileri, 2007 y l nda fuar ziyaret eden her 2 ziyaretçiden birisinin ortalama 100 Euroluk, her 4 kifliden birisinin de 250 Euroluk al flverifl yapt n aç klad. Fuarda sat lan at say s konusunda bir aç klama yap lmad ama, çok say da at n yeni ah rlar na gönderildi i biliniyor. Anlafl laca üzere fuar sadece at severleri çekmekle kalmay p büyük bir ekonomik güç de yarat yor. 29

30 Uluslararas binicilik hakemli iyle Türkiye yi yurtd fl nda temsil eden Vedat Karagülle 30 y l n üzerinde binicilik sporuyla ilgilenmifl. Atlara ve binicili e gönül veren Karagülle ailesi ile binicilik ve hakemlik yaflamlar n, ailece atlara olan sevgilerini konufltuk. Aile boyu binicilik Say s z ödülü olan Vedat Karagülle den biraz bahseder misiniz? Toroslar n 1700 rak ml Taflkent kazas nda babaannenin Yörük olan ailenin çocu uyum. At sevgimiz devam ederken 1950 li y llarda Ankara Atl Spor Kulübü nün kurucusu ve oraya emekler veren ayn zamanda iyi bir binici olan Muzaffer Özlen ile Atl spor da ben de bu kulüpte uzun y llar genel sekreterlik, yöneticilik yaparak ata olan sevgimizi hep devam ettirdik. Federasyonda Kübra Yazar, Mustafa Koç, Oya Eczac bafl, skender Pisak gibi bu sporun ileri Vedat Karegülle, Hande Ifl kç ya albümünü gösterirken geçmifli hat rlad ve bir hayli duyguland. 30 gelmifl isimleri ile görev yapt k. Türkiye Binicilik Federasyonu Merkez Hakem Kurulundas n z. Hakemli e ne zaman bafllad n z? Uluslararas hakemli e ilk ad m ne zaman att n z? Hakemlik serüvenim 1970 li y llar n bafllar nda bafllar. O zamanlar sivilden hakem yoktu. Genelde emekli süvari albaylar hakemlik yaparlard. Beni askerler yetifltirdi ve 7 y l bölge hakemi olarak s r k tafl yarak aday hakemli inden bütün yar flmalarda görev alarak bölge hakemli ine geçebildim. Türkiye de aç lan ilk uluslararas kursta baflar - l olup uluslar aras aday hakem oldum. Uluslararas hakem olduktan sonra birçok yurtd fl yar flmalarda görev ald m ve Türkiye de aç lm fl tüm hakemlik kurslar na kat ld m. Atlara olan sevgimin ne kadar üst düzeyde oldu unu göstermek için 62 yafl nda bir üst kademeye yani uluslararas hakemli e ç kmak için çaba sarf ettim ve baflard m. Türkiye nin muhtelif yerlerinde kurslar açt m, de erli hakemler yetifltirdim e yak n ö rencim vard r ve bundan gurur duyuyorum. Ayr ca Türkiye de yap lan CISM Dünya Ordular Aras Yar flmas n n baflhakemli ini yapan tek kifliyim. Di er spor dallar nda oldu u gibi bizde yar fllarda sorun olmaz. Kimse kimsenin hakk n yemez. Dünyada iki canl n n birlikte yapt tek spor biniciliktir. Bu arada çok büyük çaba sarf ederek binicisiyle birlikte koflan at n hakk n yemek affedilir suç olmasa gerek. Onun için biz hakemler iki canl n n hakk n yemek gibi bir lüksümüz olamaz. Yar fllar uyum içinde geçer. TJK Yönetim Kurulu Üyesi fiükrü Erdem Spor Bakanl döneminde binicilere ödüllerini verirken. At sevgisi, atlarla tan flman z nas l oldu? Atla tan fl kl m, sevginin gelifli 5 6 yafllar nda bafllar. Büyükbabam hukukçuydu. Kasaban n d fl ndaki sultan çeflmesinde onun atlar - n sulamaya götürürdüm. Gelirken de ata binip komflu çocuklar yla ya-

31 r fl rd m ve akflam eve gelince dayak kaç n lmaz olurdu. Çünkü su verilmifl bir at n koflturulmas sak ncal d r. Ben ata hayvan diyemiyorum. O çok iyi bir dost, sayg sevgi unsuru, onur kayna d r. Türklerin ata yurtlar n n, bizi buralara getiren bir dost. Türklerde bir deyim vard r. At, avrat, silah bu üç fley emanet verilemez onlara gözü gibi bak l r. Binicilik sporuna olan ilgi aileden geliyor diyebilirmiyiz? Biz befl kardeflin dördü at bindi. çimizden zmirli baflar l ifl adam olan Nejdet Karagülle, Ankara da baflar l ifl adam olan Hulki Karagülle Türkiye ve Balkan çap nda biniciler oldular. Kardefllerimden Hulki Karagülle nin 500 ün üzerinde ödülü vard r. 7 8 at besleyip balkanlarda en bafla koflan isimdir. Eflim Günseli Karagülle de benimle birlikte bu sporun içinde buldu kendisini ve bütün yar flmalarda da beni yaln z b rakmamaya bafllad. Bende nas l olsa yar flmalar gidiyorum hakem olay m dedi. ki o lum Burhan ve Da han Karagülle de gençlik y llar nda at bindiler. Hatta Burhan Ankara flampiyonu oldu. Küçük o lum Da han da kurslara kat larak hakem oldu. Binicilik sporunun flu anda uluslararas düzeyde oldu unu düflünüyor musunuz? Baflbakanl k Koflusu - Dönemin Baflbakan Mesut Y lmaz, Vedat Karagülle, Spor Bakan Yücel Seçkiner. Binicilik flu an geçmifle nazaran uluslararas düzeye daha çok ilerlemifl durumdad r. Eskiden yurtd fl temaslar daha azd. Biniciler flu an yurt d fl n daha çok aç ld lar. Eskiden Balkanlar pek geçememifltik onun için Balkan fiampiyonalar nda Suriye de dostluk yar flmalar nda görev ald k. Bu iflin ngilizce ad show-jumping dir. Yani gösteri sporu. Bu sporun geliflmesi için seyirci kitlelerinin, taraftar kitlelerinin toplumda yayg n olmas gerekir. Binicilik sporu çok çaba sarf etmesine ra men belli bir düzeyin üzerine geçemiyor. Çok pahal bir spor gibi gözükse de bugün bu ifllerle ilgili kulüplerde çok cüzi paralarla gençler ata bafllay p bu sporu yapabilirler. lle de at sahibi olunmas gerekmiyor. Ama ileri düzeyde yar flmac olarak bu sporu devam ettirdi iniz zaman iyi atlar ve bu noktada iyi paralar bafllar. Bizler üzerimize düflen görevi bu sporun yar n aç s ndan göstermekten imtina etmiyoruz. Türkiye Jokey Kulübü ile ilgili söylemek istedikleriniz? TJK dergisine röportaj talebi beni çok mutlu etti. TJK üst düzeyde Türkiye de bu iflin lokomotifi olmufl büyük bir kurulufltur. De erli büyük baflkanlar ve yönetim kurulu üyeleriyle aram zda hep dostluklar m z oluflmufltur. Biz biraz ayr kulvarlarda oluyoruz ama onlar n bize zaman zaman ciddi katk lar ve bugünde TJK TV de bizimle binicilikle ilgili koordinasyon içinde olup büyük yar flmalar orada vermek gibi bir güzellik yafl yoruz. Jokey Kulübü Türkiye de yetiflmifl ngiliz atlar yla ilgili TJK nün her sene düzenledi i çok önemli yar flmas oluyor. Orada binicilik sporuna ciddi katk lar yap - yorlar. Bundan dolay da TJK ne müteflekkiriz. Eskiden bizlerin bütün malzemesi olan at gereksinimi sporun ana maddesi, hep yar fl yerlerinden ç kan atlar, yani orada ngiliz atlar n yetifltirerek çok de erli ngiliz atlar ç kartm fllard r Peterpan, Kimo,.gibi çok de erli atlar.tjk den gelen atlard r. ngiliz atlar yla biz Balkanlarda çok büyük baflar lar kazand k. Bizimle paylaflabilece iniz ilginç bir an n z var m? Yaklafl k 35 seneyi geçen bir hakemlik hayat mda Türkiye de en çok Baflbakanl k, Reisi Cumhur, Genel Kurmay, TBMM yönetmifl bir hakem olarak görev yapt m. Yar fllar Ankara da oldu u için uzun süreler baflhakemli ini yapt m ve çok an lar m z oldu. Mesela bir ödül veriyordum. Ödülü verecek zevatla hakem heyeti baflkan maneje iner ve ödülü orada verir. Bu sporda ödülü biniciye verirsiniz ata da bir kokart takars n z. Atlarda yem, havuç gibi fleylerle ödüllendirilir. Ata ödül veren zat at da okflar. O devrin Spor Bakan yla Spor Bakanl Kupas n vermek üzere maneje indik. At da biraz huysuz bir att. Manejde at oynay nca Bakan da korktu. Kupay Jokey Kulübü Yar fl - Mehmet Yazar, smet Özaslan,Ata Atabek,Nebi Aksal, Vedat Karagüllle Biniciler: Tunç Çapa, Ata Zorlu, Herve Giraud f rlatt gibi kaçt. Peflinden gittiysem de ben gitmem dedi ve getiremedik. Günseli Karagülle flu anda ne yapar? Uluslararas hakem olarak görevime devam ediyorum. Çok hareketli bir insan olamama ra men bu iflin sevgisinden sabah 8 den akflam 9 lara kadar yar flmalarda oturuyorum. Birçok yar flmada hakemlik yapt m. En son geçen sene 1-8 A ustos tarihleri aras dünyada ilk defa stanbul da yap lan Avrupa Dünya Y ld zlar fiampiyonas nda görev ald m. Gelen Avrupa ülkeleri binlerce teflekkürle ayr ld. Kendi arzular üzerine yine bu sene stanbul da yap lacak organizasyonda ben de görev alaca m. Dünyada ayn flampiyonan n 2 kere bir yerde koflulmas bir ilktir. Günseli Karagülle nin bizimle paylaflabilece i bir an s var m? Yurtd fl nda çok gurur duydu um bir an m var. Dünya literatüründe FEI kokartl listede isimlerimiz vard r. Birkaç sene önce Suriye de yap lan Balkan fiampiyonas nda eflim görevliydi. Federasyon Baflkan Nebi Aksal da gelmiflti. Benimde görevim olmamas na ra men eflimin yan ndayd m. Oradaki Suriye Federasyonundan bir talep geldi. Yar flma çok kötü bir ngilizceyle anons edildi inden bunu benim yapmam konusunda ricada bulundular. Bende bunu bir flartla kabul ettim ngilizce nin yan s ra Türkçe de yapmam kayd yla. Büyük bir gururla Suriye de kendi ana lisan m zla yar flmay 1 hafta boyunca anons ettim. Buradaki türkler öyle bir duygulanm fllar ki tek TV kanal olan Kraliyet TV sine gelen telefonlardan hatlar kilitlenmifl. Orada bulunan Hatay Valisi gözlerinden yafllar akarak sahaya indi. Yurtd fl nda çok iyi dostluklar - m z oluyor. Bu spor hep dostluk verir insana. Röportaj: Hande IfiIKÇI 31

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada OCAK 2006 Gö sümüzü kabartt Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada U runa türkü yak lan at DELFINA n 12 nci sayfada WIN RIVER WIN Dubai de güçlü rakiplerini

Detaylı

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006 Yeni Sampiyon HIZEL BEY n 80 inci Gazi Koflusu nun bütün ayr nt lar n Dolmabahçe Saray ndaki muhteflem gala n 2 ayl k ikizleri Kadri Daflkan a flans getirdi. n Chip uygulamas

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES fiubat 2012 SAYI 151 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES AYLIK DERG fiubat 2012 Say 151 Sahibi Türkiye Jokey

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı