MART Alt l ganyanda rekor ikramiye YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program"

Transkript

1 MART 2007 Alt l ganyanda rekor ikramiye YTL 91 yar fl günü 639 koflu program Haberi 3 üncü sayfada Dubai kazand Haberi 12 nci sayfada Haberi 2 nci sayfada

2 Rekor ikramiyenin sahibi: Alt l bulmak benim iflim lt l ganyan tarihinde ikramiye rekoru k r ld ve stanbul dan bir ya- A r flsever 1 milyon 306 bin YTL nin sahibi oldu. stanbul Küçükyal 495 No lu bayiye flansl kuponu yat ran Cengiz Binici oynad 50 YTL lik kuponla 1 trilyon 306 milyar n sahibi olurken alt l ganyan tarihinde en yüksek ikramiyeyi kazanan kifli ünvan n ald. fiimdiye kadar pek çok kez Alt l ganyan tutturdu unu söyleyen Cengiz Binici Atlar ve jokeyleri TV den iyi takip ederim. Kazanman n s rr budur dedi. 55 yafl nda, evli ve üç çocuk babas olan jeoloji mühendisi Cengiz Binici, ikramiyesi ile iflini gelifltirece- ini belirterek Bankaya para yat rmam. Ben ifl yat r m yaparak insanlara geçim kayna yaratman n daha güzel ve yararl oldu una inan yorum. 300 kifliye ifl sa larsan z, en az 1000 kifliyi doyurursunuz diye konufltu. Binici, 1999 y l nda 7 kiflinin buldu u alt l ganyandan ald ikramiyeyle flu anki iflini kurmufl. STFA DA çal fl rken, 1983 y l nda, tribün inflaat için Veliefendi Hipodromu na geldi inde ilk kez at yar fl yla tan flt - flletmeci Atilla Naci Aktürk Alt l Ganyan da 1 milyon 306 bin YTL lik rekor ikramiyeyi kazanan stanbullu Cengiz Binici, çekini Veliefendi Hipodromu ndan ald n vurgulayan Binici O gün oynad m ikili ile neredeyse yar m maafl m kadar ikramiye kazanm flt m. O günden bu yana f rsat buldukça at yar fl oynuyorum. Küçük o lumda 5 rakam n n u uruna inan r. Onun bu 5 rakam sayesinde alt l tutturdum fleklinde konufltu. Cengiz Binici, soyad n n, süvari olan aile büyükleri taraf ndan al nd n sözlerine ekledi. Kendisini fiansl olarak niteleyen Binici, 2001 y l nda, Say sal Loto çekiliflinde de 6 y bularak 900 milyar lira alm fl. Bundan önceki rekor ikramiye olan YTL, 3 May s 2003 tarihinde Ankara l bir yar flsevere verilmiflti. Soldan sa a: TJK Genel Muhasebe Müdürü Süreyya Sar, talihli Cengiz Binici, korumas ve arkadafl Enver Y lmaz. flte 1 milyon 306 bin YTL lik kupon ve oynand Küçükyal bayii den bu yana alt l ganyan lt l ganyan oyunu ilk olarak 06 Ekim 1968 gü- Ankara yar fllar n n 10 uncu günü oynan- Anü maya bafllad. O günkü brüt sat fl hâs lat TL olmufltu. Alt l ganyan oyununun ilk oynand gün alt l ganyan bilen olmam fl ve tevzie tabi tutar 13 Ekim 1968 Pazar gününe devretmiflti. 13 Ekim 1968 Pazar günüde alt l ganyan bir talihli yar flsever bilmifl ve o gün alt l ganyan oyununda da t lan toplam ikramiye olan TL yi kazanm flt. Alt l ganyan oyunu oynanmaya bafllad 1968 y l nda sadece Pazar günleri olmak üzere toplam 13 hafta oynand y l ndan 1980 y l stanbul yar fl sezonuna kadar sadece Pazar günleri oynanabilen alt l ganyan oyunu, 1980 y l stanbul yar fl sezonu ile birlikte önce Cumartesi günleri bilahare 1980 y l içerisinde her koflu günü oynat lmaya baflland. 2

3 Günün en önemli koflusu Orhan Meker Serbest Handikap n Set Point kazand. 91 yar fl günü 639 koflu Baflta stanbullular olmak üzere tüm yar flseverlerin sab rs zl kla bekledi i stanbul Yar fl Sezonu 1 Nisan Pazar günü koflulan 8 yar fll k programla bafllad. stanbul da havan n parçal bulutlu ve so uk olmas na ra men genci yafll s binlerce yar flsever Veliefendi Hipodromu nda yerlerini ald ürkiye Jokey Kulübü Baflkan TYasin Kadri Ekinci ve Yönetim Kurulu Üyeleri nin ev sahipli i yapt lkbahar-yaz At Yar fl Sezonu için fieref Tribünü nde ifl, spor ve sanat dünyas ndan seçkin konuklara bir resepsiyon verildi. Bu y l yar flsevere 1 milyar YTL ikramiye da tmay hedefliyoruz stanbul At Yar fllar sezonunun aç l fl nedeniyle bir aç klama yapan TJK n n yeni Baflkan Yasin Kadri Ekinci, 2007 y l nda yar flseverlere 1 milyar YTL ikramiye da tmay hedeflediklerini söyledi. Ekinci, 2007 y l n n TJK ve sektör aç s ndan yeni bir dönemin bafllang c olaca n, Meclis te kabul edilerek 1 Nisan da yürürlü e giren yasayla sektörün daha h zl ve verimli büyüme dönemine girece ini söyledi.. Yaklafl k 1,5 milyar YTL olan y ll k ciroda bu y l yüzde 20 nin üzerinde art fl hedeflediklerini belirten Ekinci, sözlerine flöyle devam etti: Yar flseverlere da taca m z pay yüzde 50 den yüzde 59 a yükseltildi. Bunun anlam, yar flseverlere bu y l da taca m z ikramiyenin hedeflenen sat fl art fl n n gerçekleflmesiyle1 milyar YTL ye yaklaflacak olmas d r. At yar fllar n n önemli merkezi olaca z Türkiye Jokey Kulübü nün, Türk at yar flç l n n dünya seviyesine gelebilmesi için 2007 y l nda bafllanacak projelere iliflkin ipuçlar da veren Baflkan Yasin Kadri Ekinci, hedeflerinin Türkiye yi dünya at yar flç l n n önemli merkezlerinden birisi haline getirmek oldu unu, Eylül ay nda koflulacak uluslararas yar fllara yurtd fl ndan yo un ilgi gösterildi ini belirterek Bu y l çok daha çekiflmeli yar fllar yaflayaca- z. Hipodromlar m zda heyecan n dozu giderek artacak dedi. Hipodromlar pek çok ülkede oldu u gibi, farkl birer e lence merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten TJK Baflkan yeni sezonda, seyircilere ve çocuklara yönelik konserler ile animasyonlu oyunlardan oluflan hafta sonu etkinliklerini, çekilifl kampanyalar yla da renklendireceklerini söyledi ve Böylelikle at yar fllar n toplumun önemli e lence araçlar ndan biri haline getirece iz. Hipodromlar birer cazibe merkezi olacak diye konufltu. Sosyal sorumluluk projelerine de a rl k verilece inin alt n çizen Yasin Kadri Ekinci, yeni Yönetim Kurulu nun bu hedefleri gerçeklefltirecek heyecan ve enerjiye sahip oldu unu vurgulad. zmir de gece yar fllar bafll yor Türkiye Jokey Kulübü nün zmir de gece yar fllar na bafllayaca- n n müjdesini de veren Baflkan Ekinci, zmir fiirinyer Hipodromu ndaki haz rl klar n tamamlanmak üzere oldu unu ve gece yar fllar n n May s ay na yetifltirilmeye çal fl ld n aç klad. 3

4 stanbul Valisi Muammer Güler i TJK Baflkan Yasin Kadri Ekinci karfl lad. Soldan sa a: TJK Baflkan Yasin Kadri Ekinci, stanbul Vali Yard mc s Ergun Güngör, stanbul Vali Yard mc s Hürrem Aksoy, stanbul Cumhuriyet Baflsavc s Aykut Cengiz Engin ile efli, AK Parti stanbul Milletvekili ve T.Y.A.Y.S.D. Baflkan nci Özdemir, stanbul Valisi Muammer Güler ve YKK Genel Sekreteri Dr.Nihat Pakdil. 4

5 (soldan- sa a) TJK Muhasip Üyesi Dr.Ender Ayd ner, Yön. Krl. Üyesi Ercan Emre, TJK Genel Sekreteri A.Serdar Pedükcoflkun, Yön. Krl. Üyesi Esra Atman Özyi it ve YKK Genel Sekreteri Dr.Nihat Pakdil. Sezon aç l fl nda biraraya gelen Rusya Federasyonu stanbul Baflkonsolosu Alexsandr KRIVYNKO (sa da) ile Suriye Arap Cumhuriyeti stanbul Baflkonsolosu Walid HIZBOR sohbet ettiler. 5

6 Aprantiler alk flland Ekrem Kurt Apranti E itim Merkezi ö rencilerinin ellerinde bayraklar ve Atatürk posteri ile yapt geçit töreni alk flland. 6

7 Sezonun ilk koflusu Aflk ner in stanbul yar fl sezonunun ilk koflusu kum pistte 1000 metre üzerin- den kofluldu. Üç yafll Arap taylar - n n mücadele etti i Maiden kofluyu Remazan Kaya n n AfiKINER isimli safkan jokey Mehmet Kaya ile 'lük derece yaparak kazanmay baflard. Koflu sonras nda Türkiye Yar fl At Yetifltiricileri ve Sahipleri Derne i 2 nci Baflkan ve TJK Asli Üyesi Bahad r Gödek sezonun ilk yar fl n kazanan AfiKI- NER in sahibi Remazan Kaya'ya flilt, jokey Mehmet Kaya ya ise çiçek verdi. 7

8 SHAMAN nefes kesti Sezon aç l fl için Veliefendi hipodromuna gelen Shaman grubu yar flseverlerden tam not ald. Shaman Anadolu ve dünya müzi inden örneklerle oluflturduklar koreografileri s ras nda yürekleri a za getiren figürler sergiledi. 8

9 Çocuklar çok mutlu Veliefendi de aileler ve çocuklar da unutulmad. Minikler için e lenceli animasyonlar n yan s ra ikram edilen çok sevdikleri macun flekeri, patlam fl m s r, ka t helva, içecekler de miniklerin mutlu gününe ayr bir renk katt. Kimileri yar flan atlar annesinin kuca nda izlerken kimileri de oyun park ndaki atlara binmeyi tercih etti. 9

10 Yeni sezon yeni start makineleri ile bafllad eçti imiz ay bafl nda Avustral- ithal edilerek stanbul a Gya dan getirilen start makineleri yurt d fl ndan gelen uzman ekibin gözetiminde monte edildi. 1 Nisan daki yar fllarda kullan lmaya bafllanan makinelerin en önemli özelli i, hava bas nc ile çal flmas ve istenildi inde uzaktan kumanda ile start verilebilmesi. Yeni start makineleri, üç flekilde kumanda edilebilmekte. 1. Uzaktan kumanda: Her start makinesinde antenli elektronik pano sa lan r. 3. Uzaktan kumanda ve manuel kumanda da, elektriksel ve/veya hava ile ilgili sorun oldu u takdirde, start makinelerinin kenar nda bulunan kol vas tas ile start verilebilme özelli i vard r. Start makinelerinin di er özellikleri ise flunlar; False Start oldu u takdirde, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen sesli ve fl kl uyar. Birbiri ile seri ba lanarak, tek noktadan efl zamanl start verilebilme. Sekiz adet, birbirinden ba- ms z hareket edebilen, pistte zarar vermemek için özel dizayn edilmifl lastiklere sahip. Her makinede, atlar n start makinesine girifl sürecinde uyar olarak yak lan k rm z fl kl lamba mevcut. 10 bulunmakta ve bu pano arac l ile start görevlisi, diledi i noktadan start verebilme özelli ine sahip olmaktad r. 2. Kablolu kumanda: Halihaz rda eski start makinelerimizin üzerinde bulunan sistemin benzeridir. Kablolu kumanda yard m ile pnömatik kola sinyal göndererek start verilmesi Kendili inden konumlanabilen ön kap kancalar. (Düz olmayan zeminlerde olas kap ar zalar n ortadan kald r r) Pist yüzeyinden kaynaklanan sorunlar tolere etmek için kendili- inden konumlanabilen mentefleler. Koruma ve güvenlik amaçl pedler. Her ön kap da elle kumanda edilebilen ba ms z bir ilave güvenlik sistemi. (Sistem acil durumlarda kap n n aç lmas n sa lamaktad r)

11 Yeni asli üyelere rozet 1 Mart 2007 Pazar günü stanbul Veliefendi Hipodro- 1 mu'nda yap lan TJK Ola an Genel Kurulu nda Asli Üyeli e seçilen Alim Melih Kura, Serdal Adal ve Saim Bora Atakol a 31 Mart Cumartesi günü TJK Yenimahalle Sosyal Tesisleri nde düzenlenen törenle rozetleri tak ld. TJK Baflkan Yasin Kadri Ekinci ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Asli Üyelerin kat ld törende geçti imiz ay vefat eden M. Alpay Özo ul için sayg duruflunda bulunuldu. TJK Baflkan Yasin Kadri Ekinci, Aram za yeni kat - lan arkadafllar m z onuruna düzenlenen bu geceye kat l m n zdan dolay teflekkür ediyorum ve yeni kat lan arkadafllar m za baflar lar diliyorum dedi. Gecede yeni asli üyeler Alim Melih Kura ya rozetini Sad k Eliyeflil, Serdal Adal ya rozetini Fikret Ç nar Y lmaz ve Saim Bora Atakol a rozetini Cahit Aybek takt. Alim Melih Kura ya rozetini Sad k Eliyeflil takt. Saim Bora Atakol a rozetini Cahit Aybek takt. Serdal Adal ya rozetini Fikret Ç nary lmaz takt. 11

12 Dubai 12

13 kazand 31 Mart günü koflulan Dubai yar fllar nda bir günde toplam 21 milyon 250 bin dolar yar fl ikramiyesi da t ld. Dünyan n en büyük ikramiyeli yar fllar nda sadece iyi koflan atlar de il, Dubai de kazand. Dünyan n pek çok ülkesinden sadece bu yar fllar izlemek için 65 bin kifli geldi. Atç l k dünyas aylar boyunca Dubai den konufltu, kalbi Dubai de att. Dünya bas n gerek yar fl öncesi, gerekse yar fl sonras Dubai yar fllar n haberlere tafl d. Koflu ikramiyelerinden ikramlara, ulafl mdan ziyafetlere kadar bütün giderleri sponsorlara ödeten organizasyon komitesi, Duba World Cup koflusunun 6 milyon dolar olan ödülünü 2010 y l nda 10 milyon dolara ç karma karar n aç klad. 13

14 Büyük ikramiye Dubai de kald Günün 6 milyon dolar ödüllü koflusu Dubai World Cup n birincisi, Maktoum sülalesinden Seyh Hamdan Bin Raflid in Invasor (Arg) adl safkan oldu. Invasor, en yak n takipçisi Premium Tap a 2,5 boy fark atarak lik derecesiyle 2000 metrelik kum pisti 2 dakikan n alt nda tamamlamay baflard ama, 2000 y l nda lik derecesiyle pist rekoru k ran Dubai Millenium dan daha h zl koflamad. fieyh Muhammed in iddial at Discreet Cat ise yar fl 7 nci olarak tamamlad. Invasor un sahibi fieyh Hamdan kupay akrabas fieyh Muhammed den ald. Invasor un antrenörü Kiaran McLaughlin ve jokeyi Fernando Jara bu büyük baflar daki paylar n sevinçle kutlad lar. 14

15 5 milyon dolarl k koflu Japonlar n Günün 5 milyon dolar ödüllü koflusu Dubai Duty Free 1777 metrelik çim pistte kofluldu. 16 safkan n start ald yar fl n bafl nda öne geçen Admire Moon (Japonya) ile peflini b rakmayan Linngari (Güney Afrika) aras nda yaflanan muhteflem kap flma, yar fl n son 400 metresinde ata a kalkan Admire Moon un iki boy farkla potoyu bulmas yla noktaland. Admire Moon, sadece antrenörü H.Matsuda ve jokeyi Y.Take ye de- il, bütün Japon yar flseverlere flampiyonluk sevinci yaflatt. Sheema Classic Hong Kong a Günün grup 1 yar fllar ndan olan, yine 5 milyon dolar toplam ikramiyeli Sheema Classic yar fl 2400 metre çim pistte kofluldu. 14 safkan n kat ld yar fl Vengeance of Rain (Hong Kong), Oracle West (Güney Afrika), Youmzain (Birleflik Arap Emirlikleri) ve Sir Percy ( ngiltere) aras nda geçti. Ayn s rayla tabelaya giren bu dört safkan, 5 milyon dolar paylaflt. Winner Cirkle a ç kan Vengeance of Rain, antrenörü D. Ferraris ve jokeyi A.Delpech kadar gururluydu. 15

16 Atlar pistte, kad nlar podyumda ubai deki at yar fllar ndan sonra en büyük ilgiyi çeken bir baflka yar flma da En güzel D giysi, en güzel giyinen çift ve en güzel flapka dallar nda yap l yor. Büyük al flverifl merkezi BurJuman n sponsorlu unda düzenlenen yar flmada, en güzel giysi 5 bin dolar, ikinci gelen giysi 3 bin dolar, en güzel giyinen çift 4 bin dolar, en güzel flapka da 3 bin dolarla ödüllendiriliyor. Yar flmaya kay t yapt r p podyuma ç kan yar flmac lar aras nda kazananlar, izleyicilerin verdikleri oylarla belirleniyor. Bir çok kad n bu yar flma için özel giysiler diktirirken, moda evleri de kendi ürünlerinin seçilmesi için Dubai kreasyonlar haz rl yor. 16

17 17

18 Kapan fl seremonisi göz kamaflt rd Dubai de yar fl izlemenin en düflük ücreti yaklafl k 50 YTL. Bu ücret sadece girifl için. Yiyecek ve içecekler için ayr hesap geliyor. Gurme mönülerin kaliteli flampanya eflli inde sunuldu u lüks localarda yar fl heyecan yaflamak isteyenler 750 YTL yi gözden ç karmak durumunda. Yar fl günü Starlarla kahvalt ile bafll yor. Rezervasyon yapt r p kahvalt ya kat lanlar ünlü jokeylerle ayn masalar paylaflma f rsat n buluyor. Gün boyu süren konser ve moda gösterileri aktiviteleri, yar fllar sonras nda düzenlenen kapan fl seremonisiyle noktalan yor. Bu seremonide, atl gösteriler konusunda dünya çap nda isim yapm fl sanatç lar heyecan veren becerilerini sergiliyor. 18

19 Dubai nin yar fl kenti: MEYDAN B irbirinden ilginç mimari projelerle çöl ortas nda bir çekim merkezi yaratan Dubai, MEYDAN ad verilen bir At Yar fl kenti projesine de start verdi. Nad Al Sheba hipodromunun yak n nda, 7000 dönüm arazi üzerine kurulacak olan yar fl kenti, 2010 y l nda bitmifl olacak. Malezyal TAK adl flirkete haz rlat - lan projeye göre, flahin fleklinde infla edilecek Meydan da 7 y ld zl bir otelin ve 10 ayr restoran n yan s ra 60 bin kiflilik yeni bir hipodrom, bir müze, 10 bin araç kapasiteli otopark ve pek çok al flverifl merkezi de yer alacak. Meydan a, Dubai nin merkezinden 4 kilometrelik bir su kanal yla da ulafl labilecek. Meydan n dev bir maketi, bizzat fieyh Mohammed bin Raflid Al Maktoum taraf ndan konuklara tan t ld. Maktoum Buras sadece Dubai nin de il, dünya at yar fllar n n merkezi olacak. Bu projeye dünyadan baflka bir rakip ç kaca n düflünmüyoruz dedi. 19

20 Avustralya aprantilerimizi alk fll yor Avustralya ya 2006 May s nda e itim için u urlad m z Ekrem Kurt Apranti Merkezi nden mezun genç kardefllerimiz için Kas m ay TJK n n Sesi nde S ra Yar flmaya Geldi demifltik. Aprantilerimiz sonunda yar flt ve yüzümüzü kara ç kartmayarak baflar l sonuçlar ald Ramazan dan gurur verici tablo Avustralya daki aprantimiz Ramazan Arslan, 10 Nisan da Pakenham hipodromunda 1750 m. maiden yar flta BOWSER isimli atla birinci oldu. Ramazan antrenörü Tony Noonan ve at sahibi Rhonda Clark ile birlikte padokta bayra m z açarak poz verdi. 20

21 prantilerimizden Baran Avflar A ve Ramazan Arslan, çok zor olan bir fleyi k sa sürede baflard lar ve Avustralya da yar fllarda at bindiler. Baran Avflar bindi i yar fllardan ikisinde 3 üncü ve 4 üncü oldu. Dereceye giremese de Apranti Kupas n da at binmeyi baflard ve 6 nc l kla yar fl bitirdi. Di er aprantilerimizden Nafi K l nç ve Sad k Kurt da deneme yar fllar n tamamlayacak. Bu kardefllerimizin de saha komiserlerinden de geçer not alarak en k sa sürede yar fl tecrübesi yaflayacaklar na kesin gözüyle bak - yoruz. Aprantilerimiz, gerek çal flma ahlaklar, gerek ifl disiplinleri ve gerekse binicilikteki yetenekleri ile Avustralya daki antrenörlerden ve at sahiplerinden övgüler al yorlar. Aprantilerimize birkaç ay daha kalmalar konusunda srar ediliyor. Fakat Türkiye Jokey Kulübü, Türk atç l na hizmet etmeleri için gönderdi i aprantilerinin, kendi topraklar nda yar fl bindi ini görmek istiyor. Bu nedenle belirlenen tarihte dönmeleri için uçak biletleri al nd. 19 May s 2007 tarihinde aprantilerimiz dönmüfl olacaklar. ngilizceleri geliflmifl, Avustralya n n çok önemli antrenörleriyle ve jokeyleriyle çal flm fl ve belki de en önemlisi, olgunlaflm fl olarak dönecek aprantilerimize, tüm Atç l k Camias n n kucak açaca n ümit ediyoruz. Haber: Ekrem Kurt Apranti E itim Merkezi Baran Avflar ilk yar fl nda 3 üncü oldu. (solda) TRT 3 Televizyonu aprantilerimizle e itimleri esnas nda röportaj yapt. Program önümüzdeki günlerde yay nlanacak. 21

22 Fanatik jokeye fanatik kamç Jokeylerin olmazsa olmaz kamç lar at yar fllar nda önemli bir yere sahip. Ülkemize ise yurt d fl ndan ithal ediliyor. Ancak Çevik Saraciye nin üç kardefli kendi atölyelerinde bu gelene i bozarak el yap m kamç lar üretmeye bafllam fl ve k sa sürede be eni toplam fl 005 y l ndaki Gazi Koflusu nda 2Halis Karatafl flampiyonlu a giden yolda bu kamç y kullanarak zafere ulaflt. Y llar önce Veysel, Tolga ve Serdar Çevik adl üç kardefl taraf ndan kurulan saraciye bafllang çta di er at malzemeleri satan saraçlar gibi ihtiyaçlar karfl - l yordu. Ancak tamir için gelen kamç lar yurt d fl nda üretildi i için biraz da pahal idi. Kamç lar tamir ederken titiz bir inceleme yapan Veysel Çevik, kamç imalat yapmaya karar verdi ve uzun bir çal flman n ard ndan 125 bin YTL imal etti i el yap m kamç lar büyük ilgi gördü. Hatta Rusya, Arnavutluk, Azerbaycan, Kuzey K br s Rum Kesimi ne ihraç etmeye bafllad. At üstünde geliflen bir toplum oldu umuzu ifade eden Çevik Saraciye sahibi Veysel Çevik, atlarla hep iç içe olmam za ra men malzemeleri hep yurtd fl ndan al yoruz. Oysaki biz de ayn ürünleri imal edebiliriz. Buradan hareketle bir karar ald k ve biz de kamç imal etmeye bafllad k.bafllang çta elefltiriler ald k ama zamanla ilgi artt. Hatta 2005 y l ndaki Gazi Koflusu nda Halis Karatafl bizim imal etti imiz kamç y kullanarak kofluyu kazand. Kamç n n ana maddesinin silikonumsu bir lastikten oluflan Derlinden meydana geldi ini kaydeden Veysel Çevik, yap m aflamas n flöyle anlat yor. Derlin maddesinin üstünü k r lma olmamas için ilk önce iple s ms k sar yoruz. Bu ifllem bittikten sonra Avrupa ruganla sard m z derlinin üstüne bir kaplama daha yap yoruz. Sap k sm na da süet iflleyerek kauçukla iyice geriyoruz. Yap flkan maddeler kuruduktan sonra da üst k s mdaki vejital derinin üstüne rugan kaplayarak dikim ifllemlerine geçiyoruz. Apranti ve jokeylere tuttuklar tak mlar n renklerine göre ya da tercih ettikleri har hangi bir renk ve ölçüfllerde imal etti imiz kamç lar kullan ma haz r hale geliyor. Kamç imalat n n yan nda eyer imalat da yap yoruz. Yine her türlü tamir ve onar m iflleri ile müflterilerimize hizmet sunuyoruz. fianslar na güvendiler kazand lar 125 bin YTL zmir de 11 Mart 2007 Pazar günü yap lan yar fllarda Alt l Ganyan bilen 8 talihli yar flsever ise ,52 YTL ikramiye kazand. 13 Mart Sal günü Adana'da koflulan at yar fllar nda ise Alt l Ganyan ,03 YTL verdi. Yine zmir de 22 Mart 2007 Perflembe günü alt l ganyan bilen dokuz talihli yar flsever ,00 YTL ikramiyeyi paylaflt. Talihli yar flseverler ,89 YTL ikramiye kazand. 22

23 Ac kayb m z Kulübümüz Asli Üyelerinden, At Sahibi ve Yetifltirici Mehmet Alpay Özo ul, 28 Mart günü vefat etti. Atç l k camias nda çok sevilen Özo ul un kayb üzüntü yaratt lpay Özo ul un vefat Adolay s yla 30 Mart 2007 günü TJK Yönetim Kurulu, Asli Üyeler, Ailesi ve Atç l k Camias mensuplar n n kat ld bir tören düzenlendi. Törende bir konuflma yapan TJK Baflkan Yasin Kadri Ekinci 19 günlük Baflkanl mda ilk defa bir araya böyle ac bir vesileyle gelmifl olduk. Ve bu vesileyle de konuflmak mecburiyetinde olman n ac s n ve a rl n hissediyorum. Rahmetli demek zor ama çok heyecan dolu, çok sevgi dolu, çok nüktedan, çok iyi bir Fenerbahçeli, çok iyi bir atç, çok iyi bir Jokey Kulübü üyesi kulübünü çok seven burada reaksiyonlar n kendine özgü yüksek sesiyle reaksiyon veren ve hepimize çok sevgi ve s cak olan a abeyimizi kaybetmenin üzüntüsü içersindeyiz. nan yorum ki flu anda o da içimizde ve bizi duyuyor, görüyor. Alpay a abeyci im gitti in yerde rahat uyu. Ailen bizim ailemiz gibi olaca- ndan hiçbir endiflen olmas n hepimizin bafl sa olsun diyerek taziyelerini belirtti. Daha sonra mikrofona gelen Mehmet Uçan Alpay Day m, iyi bir atç, alt n kalpli bir insand. Onun için söylenecek çok fley var asl nda. Onu hayat n verdi i atç - l n mabedi Veliefendi den, bir di- er kara sevdas Fenerbahçe bayra yla u urlamak san r m onun isteyebilece i her fleydir. Nur içinde yats n, hepimizin bafl sa olsun diyerek aile ad na bir konuflma yapt. Merhumun cenazesi, ayn gün Levent Camii'nde k l nan ö le namaz n müteakiben Feriköy'deki Aile Mezarl 'na defnedildi. Merhuma Tanr 'dan rahmet, kederli Ailesi'ne ve Atç l k Camias - na baflsa l dileriz. Alpay Özo ul kimdir? 993 y l nda Türkiye Jokey 1Kulübü Asli Üyesi olan Özo- ul, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurullar nda görev ald. Geçti imiz ay yap lan TJK Ola- an Genel Kurulunda Disiplin Kurulu Yedek Üyeli ine seçilmiflti. Saint George Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra ifl hayat na at lan Mehmet Alpay Özo ul, Shell fiirketinde çal flmaya bafllad. Bu flirketin Çukurova Sat fl Mümessilli i ve Bölge Müdür Muavinli i'ni yapt y l ndan beri Atç l k Camias n n içinde bulunan Özo ul, evli ve bir çocuk babas yd. 23

24 24

25 1000 at, 220 bin ziyaretçi Equitana 2007 Almanya n n Essen kenti Mart tarihleri aras nda dünyan n en büyük atç l k fuar olarak kabul edilen Equitana ya ev sahipli i yapt. 850 kat l mc n n yer ald fuar 25 ülkeden 220 bin kifli ziyaret etti. 25

26 90 bin metrekare büyüklü ündeki fuar alan nda at ve atç l kla ilgili akla hayale gelecek her fleyi bulmak mümkün. 12 ayr salonda yemden nala, ilaçlardan aksesuarlara kadar dünya çap nda üretilen onbinlerce ürün sergilendi. Fuar n girifl bölümünde antika at arabalar ve sanat eserlerinin sergilendi i galeri bölümü vard. 26

27 Uygulamal sunular, fuar n zemin kat ndaki büyük alanda yer ald. 1 numaral salon yem, bak m, t bbi gereçler ve nallara ayr lm flt. 2 numaral salonda ise at rklar ndan genifl bir yelpaze vard. Ziyaretçiler Ponylerden Araplara, Rodeo atlar ndan berya safkanlar na kadar pek çok at görmek, haklar nda bilgi edinmek, be endiklerini de sat n almak f rsat n buldu. Bu bölümde 1000 kadar at vard. Salonun bir bölümü de binicilik ekipmanlar na ayr lm flt. 27

28 5000 kiflilik tribünün bulundu u 6 numaral salon ise gösterilerin sergilendi i aland. Equitana fuar süresince bu alanda HOP TOP Show ve Ayg r 2007 gösterileri yap ld. stanbul da gösteriler yapan Zingaro nun bir benzeri olan HOT TOP show, atla binicisinin akrobatik teatral anlat mlar n fl k ve müzik eflli inde sunuyor. Bu y l Cavaluna adl bir gösteri sunan ekibin elemanlar multinasyonal. Dünyada isim yapm fl biniciler, bir uzay gemisine biniyor ve çeflitli gezegenlerde u rayarak de iflik gösteriler sunuyorlar. 3 numaral salonda atç l k ve yetifltiricili e yat - r m yapanlar ve yat r m yapmak isteyenler için ah r ve binicilik tesisleri konusunda çal flan flirketler bulunuyordu. At nakliyesi, hara ve ah r teknolojilerinin son ürünleri burada tan t ld. 4 ve 5 inci salonlarda binicilik k yafetleri ve binicilik turizmi standlar bulunuyordu. 28

29 7 numaral salon tamamen western tarz na ayr lm fl. Bu tarz binicili in merakl lar yine en ünlü western binicilerinin gösterilerini izleme f rsat buldu. Ayr ca atl yürüyüfl merakl - lar için de gerekli her türlü ekipman bulmak da bu salonda mümkündü. Çit ve pist sistemleri, yetifltiricilik, binicilik okullar ve binicilik dernekleri, uluslar aras binicilik organizasyonlar, turnuva organizatörleri kadar, yiyecek ve içecek bölümü de dev fuar n en çok ilgi çeken bölümleriydi. At sevgisini afl lamak ve atl sporlara olan ilgiyi art rmak için dünyan n ünlü simalar fuarda tan flma toplant lar düzenledi. Kimisi konuyla ilgili kitaplar n, kimisi ad na üretilmifl giysileri kimisi de foto raflar n imzalad. Fuar ayn zamanda bilimsel seminerlere de ev sahipli i yapt. Atç l kla ilgili her konuda, konunun en yetkili a zlar konferanslar verdiler. Her iki y lda bir düzenlenen fuar n yetkilileri, 2007 y l nda fuar ziyaret eden her 2 ziyaretçiden birisinin ortalama 100 Euroluk, her 4 kifliden birisinin de 250 Euroluk al flverifl yapt n aç klad. Fuarda sat lan at say s konusunda bir aç klama yap lmad ama, çok say da at n yeni ah rlar na gönderildi i biliniyor. Anlafl laca üzere fuar sadece at severleri çekmekle kalmay p büyük bir ekonomik güç de yarat yor. 29

30 Uluslararas binicilik hakemli iyle Türkiye yi yurtd fl nda temsil eden Vedat Karagülle 30 y l n üzerinde binicilik sporuyla ilgilenmifl. Atlara ve binicili e gönül veren Karagülle ailesi ile binicilik ve hakemlik yaflamlar n, ailece atlara olan sevgilerini konufltuk. Aile boyu binicilik Say s z ödülü olan Vedat Karagülle den biraz bahseder misiniz? Toroslar n 1700 rak ml Taflkent kazas nda babaannenin Yörük olan ailenin çocu uyum. At sevgimiz devam ederken 1950 li y llarda Ankara Atl Spor Kulübü nün kurucusu ve oraya emekler veren ayn zamanda iyi bir binici olan Muzaffer Özlen ile Atl spor da ben de bu kulüpte uzun y llar genel sekreterlik, yöneticilik yaparak ata olan sevgimizi hep devam ettirdik. Federasyonda Kübra Yazar, Mustafa Koç, Oya Eczac bafl, skender Pisak gibi bu sporun ileri Vedat Karegülle, Hande Ifl kç ya albümünü gösterirken geçmifli hat rlad ve bir hayli duyguland. 30 gelmifl isimleri ile görev yapt k. Türkiye Binicilik Federasyonu Merkez Hakem Kurulundas n z. Hakemli e ne zaman bafllad n z? Uluslararas hakemli e ilk ad m ne zaman att n z? Hakemlik serüvenim 1970 li y llar n bafllar nda bafllar. O zamanlar sivilden hakem yoktu. Genelde emekli süvari albaylar hakemlik yaparlard. Beni askerler yetifltirdi ve 7 y l bölge hakemi olarak s r k tafl yarak aday hakemli inden bütün yar flmalarda görev alarak bölge hakemli ine geçebildim. Türkiye de aç lan ilk uluslararas kursta baflar - l olup uluslar aras aday hakem oldum. Uluslararas hakem olduktan sonra birçok yurtd fl yar flmalarda görev ald m ve Türkiye de aç lm fl tüm hakemlik kurslar na kat ld m. Atlara olan sevgimin ne kadar üst düzeyde oldu unu göstermek için 62 yafl nda bir üst kademeye yani uluslararas hakemli e ç kmak için çaba sarf ettim ve baflard m. Türkiye nin muhtelif yerlerinde kurslar açt m, de erli hakemler yetifltirdim e yak n ö rencim vard r ve bundan gurur duyuyorum. Ayr ca Türkiye de yap lan CISM Dünya Ordular Aras Yar flmas n n baflhakemli ini yapan tek kifliyim. Di er spor dallar nda oldu u gibi bizde yar fllarda sorun olmaz. Kimse kimsenin hakk n yemez. Dünyada iki canl n n birlikte yapt tek spor biniciliktir. Bu arada çok büyük çaba sarf ederek binicisiyle birlikte koflan at n hakk n yemek affedilir suç olmasa gerek. Onun için biz hakemler iki canl n n hakk n yemek gibi bir lüksümüz olamaz. Yar fllar uyum içinde geçer. TJK Yönetim Kurulu Üyesi fiükrü Erdem Spor Bakanl döneminde binicilere ödüllerini verirken. At sevgisi, atlarla tan flman z nas l oldu? Atla tan fl kl m, sevginin gelifli 5 6 yafllar nda bafllar. Büyükbabam hukukçuydu. Kasaban n d fl ndaki sultan çeflmesinde onun atlar - n sulamaya götürürdüm. Gelirken de ata binip komflu çocuklar yla ya-

31 r fl rd m ve akflam eve gelince dayak kaç n lmaz olurdu. Çünkü su verilmifl bir at n koflturulmas sak ncal d r. Ben ata hayvan diyemiyorum. O çok iyi bir dost, sayg sevgi unsuru, onur kayna d r. Türklerin ata yurtlar n n, bizi buralara getiren bir dost. Türklerde bir deyim vard r. At, avrat, silah bu üç fley emanet verilemez onlara gözü gibi bak l r. Binicilik sporuna olan ilgi aileden geliyor diyebilirmiyiz? Biz befl kardeflin dördü at bindi. çimizden zmirli baflar l ifl adam olan Nejdet Karagülle, Ankara da baflar l ifl adam olan Hulki Karagülle Türkiye ve Balkan çap nda biniciler oldular. Kardefllerimden Hulki Karagülle nin 500 ün üzerinde ödülü vard r. 7 8 at besleyip balkanlarda en bafla koflan isimdir. Eflim Günseli Karagülle de benimle birlikte bu sporun içinde buldu kendisini ve bütün yar flmalarda da beni yaln z b rakmamaya bafllad. Bende nas l olsa yar flmalar gidiyorum hakem olay m dedi. ki o lum Burhan ve Da han Karagülle de gençlik y llar nda at bindiler. Hatta Burhan Ankara flampiyonu oldu. Küçük o lum Da han da kurslara kat larak hakem oldu. Binicilik sporunun flu anda uluslararas düzeyde oldu unu düflünüyor musunuz? Baflbakanl k Koflusu - Dönemin Baflbakan Mesut Y lmaz, Vedat Karagülle, Spor Bakan Yücel Seçkiner. Binicilik flu an geçmifle nazaran uluslararas düzeye daha çok ilerlemifl durumdad r. Eskiden yurtd fl temaslar daha azd. Biniciler flu an yurt d fl n daha çok aç ld lar. Eskiden Balkanlar pek geçememifltik onun için Balkan fiampiyonalar nda Suriye de dostluk yar flmalar nda görev ald k. Bu iflin ngilizce ad show-jumping dir. Yani gösteri sporu. Bu sporun geliflmesi için seyirci kitlelerinin, taraftar kitlelerinin toplumda yayg n olmas gerekir. Binicilik sporu çok çaba sarf etmesine ra men belli bir düzeyin üzerine geçemiyor. Çok pahal bir spor gibi gözükse de bugün bu ifllerle ilgili kulüplerde çok cüzi paralarla gençler ata bafllay p bu sporu yapabilirler. lle de at sahibi olunmas gerekmiyor. Ama ileri düzeyde yar flmac olarak bu sporu devam ettirdi iniz zaman iyi atlar ve bu noktada iyi paralar bafllar. Bizler üzerimize düflen görevi bu sporun yar n aç s ndan göstermekten imtina etmiyoruz. Türkiye Jokey Kulübü ile ilgili söylemek istedikleriniz? TJK dergisine röportaj talebi beni çok mutlu etti. TJK üst düzeyde Türkiye de bu iflin lokomotifi olmufl büyük bir kurulufltur. De erli büyük baflkanlar ve yönetim kurulu üyeleriyle aram zda hep dostluklar m z oluflmufltur. Biz biraz ayr kulvarlarda oluyoruz ama onlar n bize zaman zaman ciddi katk lar ve bugünde TJK TV de bizimle binicilikle ilgili koordinasyon içinde olup büyük yar flmalar orada vermek gibi bir güzellik yafl yoruz. Jokey Kulübü Türkiye de yetiflmifl ngiliz atlar yla ilgili TJK nün her sene düzenledi i çok önemli yar flmas oluyor. Orada binicilik sporuna ciddi katk lar yap - yorlar. Bundan dolay da TJK ne müteflekkiriz. Eskiden bizlerin bütün malzemesi olan at gereksinimi sporun ana maddesi, hep yar fl yerlerinden ç kan atlar, yani orada ngiliz atlar n yetifltirerek çok de erli ngiliz atlar ç kartm fllard r Peterpan, Kimo,.gibi çok de erli atlar.tjk den gelen atlard r. ngiliz atlar yla biz Balkanlarda çok büyük baflar lar kazand k. Bizimle paylaflabilece iniz ilginç bir an n z var m? Yaklafl k 35 seneyi geçen bir hakemlik hayat mda Türkiye de en çok Baflbakanl k, Reisi Cumhur, Genel Kurmay, TBMM yönetmifl bir hakem olarak görev yapt m. Yar fllar Ankara da oldu u için uzun süreler baflhakemli ini yapt m ve çok an lar m z oldu. Mesela bir ödül veriyordum. Ödülü verecek zevatla hakem heyeti baflkan maneje iner ve ödülü orada verir. Bu sporda ödülü biniciye verirsiniz ata da bir kokart takars n z. Atlarda yem, havuç gibi fleylerle ödüllendirilir. Ata ödül veren zat at da okflar. O devrin Spor Bakan yla Spor Bakanl Kupas n vermek üzere maneje indik. At da biraz huysuz bir att. Manejde at oynay nca Bakan da korktu. Kupay Jokey Kulübü Yar fl - Mehmet Yazar, smet Özaslan,Ata Atabek,Nebi Aksal, Vedat Karagüllle Biniciler: Tunç Çapa, Ata Zorlu, Herve Giraud f rlatt gibi kaçt. Peflinden gittiysem de ben gitmem dedi ve getiremedik. Günseli Karagülle flu anda ne yapar? Uluslararas hakem olarak görevime devam ediyorum. Çok hareketli bir insan olamama ra men bu iflin sevgisinden sabah 8 den akflam 9 lara kadar yar flmalarda oturuyorum. Birçok yar flmada hakemlik yapt m. En son geçen sene 1-8 A ustos tarihleri aras dünyada ilk defa stanbul da yap lan Avrupa Dünya Y ld zlar fiampiyonas nda görev ald m. Gelen Avrupa ülkeleri binlerce teflekkürle ayr ld. Kendi arzular üzerine yine bu sene stanbul da yap lacak organizasyonda ben de görev alaca m. Dünyada ayn flampiyonan n 2 kere bir yerde koflulmas bir ilktir. Günseli Karagülle nin bizimle paylaflabilece i bir an s var m? Yurtd fl nda çok gurur duydu um bir an m var. Dünya literatüründe FEI kokartl listede isimlerimiz vard r. Birkaç sene önce Suriye de yap lan Balkan fiampiyonas nda eflim görevliydi. Federasyon Baflkan Nebi Aksal da gelmiflti. Benimde görevim olmamas na ra men eflimin yan ndayd m. Oradaki Suriye Federasyonundan bir talep geldi. Yar flma çok kötü bir ngilizceyle anons edildi inden bunu benim yapmam konusunda ricada bulundular. Bende bunu bir flartla kabul ettim ngilizce nin yan s ra Türkçe de yapmam kayd yla. Büyük bir gururla Suriye de kendi ana lisan m zla yar flmay 1 hafta boyunca anons ettim. Buradaki türkler öyle bir duygulanm fllar ki tek TV kanal olan Kraliyet TV sine gelen telefonlardan hatlar kilitlenmifl. Orada bulunan Hatay Valisi gözlerinden yafllar akarak sahaya indi. Yurtd fl nda çok iyi dostluklar - m z oluyor. Bu spor hep dostluk verir insana. Röportaj: Hande IfiIKÇI 31

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı 86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı Fotograflar: Yurdakul Kayacan ŞAMPİYON MATADOR YAŞAR 86.Gazi Koşusu nda MATADOR YAŞAR 2.30.73 lük Derecesiyle Jokey Halis Karataş ile Zafere Ulaştı Halis

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Koç Ailesi, Vehbi Koç Koşuları kupa törenlerine çoğunlukla şirket müdürlerini göndermekteydi. Yasin Kadri Ekinci, TJK ya başkan olduğu ilk dönemde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40 Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından bu yıl 13-14 Haziran tarihlerinde 34. kez düzenlenen Denizbank Marmara Kupası yat yarışında dereceye giren ekiplere ödülleri Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri nde

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dostlar, Sevgi Tuzla lılar; Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızın bir parçası olarak gençlere yönelik geçen sene başlatmış olduğumuz Tuzla Yaz

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Fotoğraflar: Yurdakul Kayacan

Fotoğraflar: Yurdakul Kayacan Fotoğraflar: Yurdakul Kayacan 90. Gazi Koşusu start kurası çekimi Cuma günü yapıldı 90. Gazi Koşusu nun start numaralarının kura çekimi, Türkiye Jokey Kulübü bünyesinde yayın yapan TJK TV'nin Veliefendi

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI MEZUNİYET TÖRENİ PROGRAMI 12 TEMMUZ 2016 BALGAT KAMPÜSÜ PROGRAM

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI MEZUNİYET TÖRENİ PROGRAMI 12 TEMMUZ 2016 BALGAT KAMPÜSÜ PROGRAM ÇNKY ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KDEMİK YILI MEZUNİYET TÖRENİ PROGRMI 12 TEMMUZ 2016 LGT KMPÜSÜ PROGRM 17.30 Kokteyl (Öğrenci İşleri Girişi) 18.30 Mezunların Toplanması (Mimarlık Fakültesi Girişi) ve Tören

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Fotograflar Yurdakul Kayacan Yedili ganyan geliyor

Fotograflar Yurdakul Kayacan Yedili ganyan geliyor Fotograflar Yurdakul Kayacan Yedili ganyan geliyor Kemal Akyer Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Genel Sekreter Necati Demirkol ve Muhasip Üye H. Turgut Alakuş at yarışı basını ile bir araya

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU nsanl çinizdeki Güçle Kucaklay n Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: 41.03.036 Çarflamba/Wednesday,

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı