M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle-"

Transkript

1 mali ÇÖZÜM 11 MUHASEBE MESLE N N DÜNÜ VE BUGÜNÜNÜN KARfiILAfiTIRILMASI Yahya ARIKAN SMMMO Baflkan MUHASEBE MESLE NDE MEYDANA GELEN FONKS YONEL DE fi KL KLER M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle- in faaliyet alan içindeki vergisel ifllemlerinin dünü ve bugününü karfl laflt rd m zda; Muhasebe mesle inin fonksiyonlar artm fl ve ekonomik olaylar n, ihtiyaçlar n ekonomideki aktörlerin, etkileflimli olarak de iflmesine, geliflmesine ve çeflitlenmesiyle birlikte, muhasebe mesle inden talep edilen hizmetler daha kaliteli bir flekilde istenir hale gelmifltir. Bunlar ; maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, bütçeleme, kurumsal yönetim, risk yönetimi, yönetim dan flmanl, vergi dan flmanl, vergi sorunlar ve yüklerinin tespiti, vergi tasdiki, ekonomik ihtilaf ve davalarda araflt rmac bilirkiflilik, de erleme ve derecelendirme ifllemleri, bilgi ifllem sistemlerinin ihtiyac karfl layacak biçimde kullan lmas, iç denetim sistemlerinin kurulmas, ba ms z d fl denetim ve finansal raporlama benzeri hizmet alanlar olarak s ralayabiliriz. Ortak muhasebe dilini kullanma zorunlulu u ortaya ç km fl. Küreselleflme ve artan uluslararas ticaret hacmiyle birlikte, çokuluslu flirketlerin artmas ; muhasebe mesle inin ortak standartlarla yap lmas mecburiyetini getirmifltir. Son y llarda yaflanan flirket yolsuzluklar, muhasebe skandallar, Halka arzlar, arzulanan fleffafl k nedeniyle denetimin önemi artm flt r. Küreselleflme; beraberinde sivil sektörlerin, mesleklerin ve karfl tlar n n da küreselleflmesini do urmufltur. Büyük ölçekli çokuluslu flirketlerin ekonomide belirleyici rol oynad günümüzd, ayr ca uluslararas ölçekte dolafl ma giren büyük emeklilik, sigorta ve sendika fonlar n n da ortaya ç kt n görüyoruz. Ayr ca, muhasebe ve denetim mesle i gibi birçok meslek mensuplar n n da,

2 12 mali ÇÖZÜM uluslararas örgütlenmelere gittikleri gerçe i ile karfl karfl ya bulunmaktay z. Muhasebe ve denetim mesle i kariyer mesle i haline gelmifltir. Ça m - z n ayr t edici özelli i olan bilginin kullan m uzmanlaflmay gerektirmektedir. Muhasebe mesle inin artan fonksiyonlar na ba l olarak, muhasebe meslek mensuplar da birçok alanda uzmanlaflmak zorundad rlar. Art k birçok alanda uzman muhasebecilerin ortak çal flt, organize bürolar kurarak faaliyette bulunma gere i do mufltur. VERG YASALARIMIZDA BEYANNAME VE ÖDEME SÜRELER NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER A. VERG BEYANNAMELER YLE LG L B LD R MLER 1. Gelir Vergisi Beyannamesi ve Ödeme Süreleri: Gelir üzerinden al - nan temel vergi olan gelir vergisi, 193 say l kanunla den itibaren yürürlü e girmifltir. Gelir vergisi prensip olarak mükellef beyan na dayan r. Bir takvim y l içinde elde edilen kazanç ve iratlar gelir vergisine tabidir. Takvim y l 1 Ocak 31 Aral k tarihleri aras ndaki 12 ayl k dönemi kapsar. Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler için beyan süresi, izleyen y l n Mart ay içinde; Ödeme süresi Mart, Haziran, Eylül aylar nda iken 5035 say l Baz Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile yap lan de ifliklikle beyan süresi den itibaren Mart ay n n 15.günü akflam na kadar, Ödeme süresi ise MartTemmuz aylar nda olmaktad r tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 5588 say l kanun ile 193 say - l Kanunun 92 nci maddesinde yer alan Mart ay n n on beflinci günü akflam na kadar, ibaresi Mart ay - n n bafl ndan yirmi beflinci günü akflam na kadar, olarak, fiubat ay n n onbeflinci günü akflam na kadar, ibaresi fiubat ay n n bafl ndan yirmibeflinci günü akflam na kadar, olarak düzenlenmifltir. ( lgili yasa derginin yay m sürecinde Cumhurbaflkan taraf ndan 28. maddeyle ilgili olarak TBMM ye geri gönderilmifltir.) Gelir Vergisi Kanununda farkl zamanlarda çeflitli de ifliklikler yap lm flt r. Bunlardan beklide en kapsaml s 4369 say l kanunda yap lan de iflikliktir say l kanunun gelirin tan m ve 7 nci gelir unsurunu de ifltiren hükümleri hiç uygulanmadan 4444 say l kanunla 2003 y l gelirlerine uygulanmak üzere ertelenmifltir say l kanunla tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4369 say l kanunla gelirin tan m na iliflkin yap lan de ifliklikler yürürlükten kald r lm flt r.

3 mali ÇÖZÜM say l kanunla yap lan de ifliklikle gelir, bir gerçek kiflinin bir takvim y l içinde elde etti i, tasarruf ve harcamas na kaynak teflkil eden her türlü kazanç ve irad n safi tutar olarak tan mlanm flt r. Bu anlay fl de iflikli i gelir vergisinde, geliri belirli bir kayna a ba l l k ve süreklilik unsurlar ndan hareketle aç klayan kaynak teorisinden belirli bir dönemde yap lan tüketim ve net servette meydana gelen art fl ve azal fllardan hareketle aç klayan net art k teorisine geçildi ini göstermektedir say l kanunla gelirin tan m ve vergilenmesi aç s ndan tekrar kaynak teorisine geri dönülmüfl ve vergilenecek gelir unsurlar tek tek say lm flt r. Böylece 4369 say l kanun öncesine dönülmüfltür. Buna göre gelir, bir gerçek kiflinin bir takvim y l içinde elde etti i kazanç ve iratlar n safi tutar d r. 2. Geçici Vergi Beyannamesi Verilme ve Ödeme Süreleri : Gerçek usulde ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbab için, bir sonraki y l n mart ay nda verecekleri y ll k beyannamelerine göre hesaplanacak olan gelir vergilerinden mahsup edilmek üzere, cari vergilendirme dönemi içinde geçici vergi ödenmesi 193 Say l Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 120.maddesi ile hükme ba lanm flt r. Yukar da belirtildi i üzere, Gelir Vergisi Kanunu nun Mükerrer 120 nci maddesinde yer alan geçici vergi dönemleri tarihinden itibaren üçer ayl k dönemler itibariyle belirlenmifltir. Beyan süreleri, 4444 say l kanun ile 2000 y l nda, 6 ay olarak uygulanm flt r. Ancak 2000/1514 say l BKK ile süreler, den geçerli olmak üzere yine üç ayl a dönmüfltür tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 5588 say l kanun ile mükerrer 120 nci maddesinin -ikinci f kras nda yer alan geçici verginin beyan- süresini üç - ayl k dönemi izleyen ikinci ay n onuncu,- ibaresi geçici verginin beyan süresini üç ayl k dönemi izleyen ikinci ay n ondördüncü, ve üçüncü f kras nda yer alan dönemi izleyen ikinci ay n onuncu günü akflam na kadar ibaresi dönemi izleyen ikinci ay n ondördüncü günü akflam na kadar olarak. ( lgili yasa derginin yay m sürecinde Cumhurbaflkan taraf ndan 28. maddeyle ilgili olarak TBMM ye geri gönderilmifltir.) 3. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme ve Ödeme Süreleri: Kurumlar vergisi, sermaye flirketlerinin, kooperatiflerin, iktisadi kamu müesseselerinin, dernek, sendika, cemaat ve vak flar na ait iktisadi iflletmelerin, ifl ortakl klar n n kurumlar vergisi konusuna giren gelir unsurlar ndan oluflan kazançlar üzerinden al n r.

4 14 mali ÇÖZÜM 5422 say l Eski Kanun de yürürlü e girmifl olup, bu kanunun 21. maddesi hükmüne göre y ll k beyannamenin beyan süresi, hesap döneminin kapand ay takip eden dördüncü ay n içindedir. (130 nisan) 5035 say l Baz Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile yap lan de ifliklikle beyan süresi, hesap döneminin kapand ay takip eden dördüncü ay n 15. günü, ödeme süresi beyan n verildi i ay n sonuna kadard r. En son, 5520 say l yeni Kurumlar Vergisi Kanununa göre, y ll k beyanname beyan süresi, hesap döneminin kapand ay izleyen dördüncü ay n birinci gününden yirmi beflinci günü akflam na kadar, ödeme süresi beyannamenin verildi i ay n sonuna kadard r. 4. Muhtasar Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri : Vergilemede genel kural mükellef taraf ndan verilecek y ll k beyannameye göre tarh ve tahakkuk ettirilmesi olmakla beraber, bir k s m gelir unsurlar n n vergilendirilmesi bu gelirlerin beyan edilmesi beklenmeksizin, bu geliri mükellefe sa layan vergi sorumlular nca kesintiye tabi tutulmak ve kesintiyi yapanlar taraf ndan ilgili vergi dairesine ödenmesi fleklinde yap lmaktad r. Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesine göre yap lacak vergi tevkifat, esas itibariyle istihkak sahiplerinin gelir vergisine mahsuben yap lmaktad r. Gelir Vergisi Kanunu nun 98. maddesi hükmü gere i, beyan süresi, vergilendirme dönemini takip eden ay n 20. günü; ödeme süresi, vergilendirme dönemini takip eden ay n 20. günüdür say l Baz Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile yap lan de ifliklikle beyan süresi vergilendirme dönemini takip eden ay n 23. günü, ödeme süresi, vergilendirme dönemini takip eden ay n 23. günüdür. Ancak 4842 say l kanunla gelen ve de yürürlü e girecek düzenlemeler yürürlü e girmemifltir. En son, 5035 say l Baz Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile yap lan de ifliklikle beyan süresi, vergilendirme dönemini takip eden ay n 20. günü; ödeme süresi, vergilendirme dönemini takip eden ay n 26. günüdür tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 5588 say l kanunun 98 inci maddesinde yer alan ertesi ay n yirminci günü akflam na kadar, ibaresi ertesi ay n yirmiüçüncü günü akflam na kadar, olarak, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylar n n yirminci günü akflam na kadar ibaresi Ocak, Nisan, Temmuz ve

5 mali ÇÖZÜM 15 Ekim aylar n n yirmiüçüncü günü akflam na kadar olarak. ( lgili yasa derginin yay m sürecinde Cumhurbaflkan taraf ndan 28. maddeyle ilgili olarak TBMM ye geri gönderilmifltir.) 5. Katma De er Vergisi Beyannamesi Verilme ve Ödeme Süresi : 02 Kas m 1984 tarihinde resmi gazetede yay nlanarak tarihinden itibaren yürürlü e giren KDV Kanunu nun 41. maddesi hükmü gere ince beyan süresi, izleyen ay n 25. günü, ödeme süresi vergilendirme dönemini takip eden ay n 25.günüdür say l Baz Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile yap lan de ifliklikle beyan süresi vergilendirme dönemini takip eden ay n 23. günü, ödeme süresi, vergilendirme dönemini takip eden ay n 23. günüdür. Ancak 4842 say l kanunla gelen ve de yürürlü e girecek düzenlemeler yürürlü e girmemifltir. En son, 5035 say l Baz Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile yap lan de ifliklikle beyan süresi, vergilendirme dönemini takip eden ay n 20. günü; ödeme süresi, vergilendirme dönemini takip eden ay n 26. günüdür tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 5588 say l kanunun ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun 41 inci maddesinde yer alan yirminci günü ibaresi yirmi dördüncü günü olarak de ifltirilmifltir. ( lgili yasa derginin yay m sürecinde Cumhurbaflkan taraf ndan 28. maddeyle ilgili olarak TBMM ye geri gönderilmifltir.) B. MESLEK MEVZUATIYLA LG L B LD R MLER 1. Vergi Levhas Tasdik Edilen Mükelleflerin Vergi Dairesine Bildirimi: tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 272 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli ve 25/05/1999 Tarih ve 1999/03 Say l Vergi Usul Kanunu ç Genelgesi hükümlerine göre; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlerin ve Yeminli Mali Müflavirlerin Tasdik ettikleri Vergi levhalar n 25/Haziran Tarihine kadar ba l olduklar Vergi Dairelerine bildirmeleri gerekmektedir. 2. Beyannameleri mzalanan Mükelleflerin Listesinin Vergi Dairesine Bildirimi: tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan "4 Seri No lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlerce mzalanmas Hakk nda Genel Tebli " hükümlerine göre; Meslek mensuplar m z n VUK Mükerrer 227. Madde uyar nca lgili y l n Ayl k, Üç ayl k ve Y ll k Beyannamelerini imzalad klar

6 16 mali ÇÖZÜM Mükelleflerin listesini, 15 May s Tarihine kadar ba l olduklar Vergi Dairelerine vermeleri gerekmektedir. C. SSK VE BA KUR LE LG L B LD R MLER: 1. SSK B LD RGELER : SSK ya bildirilen ayl k prim ve hizmet belgeleri, izleyen ay n son gününe kadar verilebilmektedir. (1980 den beri bu mevzuatta herhangi bir de ifliklik olmam flt r.) 2. BA KUR PR MLER : Ba Kur a ayl k belge ve bildirimde bulunulmamaktad r. Primler ayl k olarak, Bankalar arac l yla Kuruma ödenmektedir. (1980 nden beri bu mevzuatta herhangi bir de ifliklik olmam flt r.) D. D ER VERG BEYANNAMELER : SAYILI ÖZEL TÜKET M VERG S BEYANI: (Md.14) Kanun un R.Gazete de ilan : (Yürürlük den geçerli olmak üzere yay m tarihinde) Vergilendirme dönemi, Bu Kanuna ekli (I) say l listedeki mallar için her ay n ilk onbefl günlük birinci ve kalan günlerden oluflan ikinci dönem (III) ve (IV) say l listedeki mallar ile (II) say l listedeki mallardan kay t ve tescile tabi olmayanlar n tesliminde, faaliyette bulunulan takvim y l n n birer ayl k dönemleridir.beyanname, (I) Say l listedeki mallar için (Yani Petrol ve Do- algaz ürünleri için) vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü, di er mallar için (Yani Motorlu Tafl t Araçlar na liflkin ürünler, Kolal Gazoz, Alkollü çecekler ve Tütün Mamullerine liflkin Ürünler ve Dayan kl Tüketim ve Di er Mallara liflkin ürünler için) vergilendirme dönemini izleyen ay n onbeflinci günü akflam na kadar mükellefin KDV yönünden ba l oldu u vergi dairesine verilir. Vergi, Beyanname verme süresi içinde ödenir. (Bu uygulama 2002 den beri yürürlüktedir.) SAYILI MOTORLU TAfiITLAR VERG S BEYANI: (Md.9) Kanun un R.Gazete de ilan : (Yürürlük: 1 Mart 1963) Motorlu Tafl t Vergisi, tafl tlar n kay t ve tescilinin yap ld yerin Vergi Dairesince, bütçe y l n n ilk ay nda, y ll k olarak tahakkuk ettirilir hükmü afla - daki flekilde de ifltirilmifltir. (De iflik: /26 Md.) Motorlu Tafl t Vergisi, tafl tlar n kay t ve tescilinin yap ld yerin vergi dairesi taraf ndan her y l Ocak ay n n bafl nda y ll k olarak tahakkuk etmifl say l r. fiu kadarki, y l içinde bu Kanunun 10. ve 11. maddelerince, vergi miktarlar nda bir de ifliklik olmas halinde, bu de iflikli e göre ödenecek vergi; de ifliklik, takvim y l n n ilk alt ay nda yap lm fl ise takip eden son al- A ustos - Eylül - Ekim Y l: 2006 Say : 77

7 mali ÇÖZÜM 17 t ayl k dönemin bafl nda, son alt ay nda yap lm fl ise takip eden takvim y l bafl nda tahakkuk ettirilmifl say l r. Motorlu Tafl t Vergisi her y l Ocak ve Temmuz aylar nda iki eflit taksitte ödenir. (Halen geçerli uygulamad r) SAYILI EMLAK VERG S KANUNU BEYANI: Kanun un R.Gazete de ilan : (Yürürlük ) lk kanun 1982 y l nda afla daki flekilde de iflmifltir. Madde:10 (De iflik: 21/1/ /4 md.)bina Vergisi, mükelleflerin yaz l beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. fiu kadar ki, mükelleflerin beyan edecekleri de erler Maliye ve Bay nd rl k bakanl klar nca müfltereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inflaat maliyet bedelleriyle bu Kanunun 20 nci maddesine göre bulunacak arsa veya arsa pay de eri esas al narak, 31 nci madde uyar nca haz rlanm fl bulunan tüzük hükümlerinden yararlan lmak suretiyle hesaplanacak maliyet bedelinden düflük olamaz. Düflük beyanda bulunulmas halinde, mükellefin beyan vergi dairesince maliyet bedeline yükseltilerek tahakkuka esas al n r ve mükellefe bildirilir. (Bu cümle 4369 Say l Kanun un 82/6 maddesiyle yürürlükten kald r lm flt r.yürürlük ) Geçici ve daimi muafiyetten faydalanacak olanlar n da beyanname vermeleri mecburidir. Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir mükellefe ait binalar ayn beyannamede birlefltirilerek beyan olunur. (Madde: 10 ve 20) Emlak Vergisi nde beyan esas, 4751 Say l Kanun un 7/b maddesiyle yürürlükten de kald r lm flt r. (Son ve geçerli uygulamad r.) Madde:23Bildirim Verme süresi: (Kanunun Son hali) (4751 say l Kanunun 2/E maddesiyle de iflen madde Yürürlük: ) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaral f kra hariç) yaz l vergi de erini tadil eden nedenlerin bulunmas halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalan lmas hali dahil) emlâk vergisi bildirimi verilmesi zorunludur. Devlete ait arazi için bildirim verilmez. Bildirimler; a. Yeni infla edilen binalar için, inflaat n sona erdi i veya inflaat n sona ermesinden evvel k smen kullan lmaya bafllanm fl ise her k sm n kullan lmas - na baflland bütçe y l içerisinde, *(Bundan önceki de ifliklikler eskiden yeniye do ru s ralanm flt r Say l Kanun nun 4.maddesiyle de iflen f kra (Bina, arsa ve araziler için 4 y lda bir defa ol-

8 18 mali ÇÖZÜM mak üzere verilecek beyannameler, MB nca mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi takipeden bütçe y l n n Mart,Nisan, May s aylar nda)**( Say l Kanun un 4.maddesiyle de iflen f kra ((a) f kras nda yaz l beyanname verme süresini A ustos ay na kadar uzatmaya ve genel beyan dolay s yla vergi dairelerine verilecek emlak vergisi beyannamelerini iki ay önceden kabul etmeye Maliye ve Gümrük Bakanl yetkilidir.) b. Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaral f kra hariç) yaz l vergi de- erini tadil eden sebeplerin do mas halinde, de iflikli in vuku buldu u bütçe y l içerisinde, *( Say l Kanun un 4.Md.(Yeni infla edilen binalara ait beyannameler, inflaat n sona erdi i veya inflaat n sona ermesinden evvel k smen kullan lmaya bafllanm fl ise her k sm n kullan lmas - na baflland bütçe y l içerisinde.) ** ( Say l Kanunun 4.Md. ((b) f kras nda yaz l haller bütçe y l n n son üç ay içinde vuku buldu u takdirde, beyanname, olay n vuku buldu u tarihten itibaren üç ay içinde verilir.) Emlâk n bulundu u yerdeki ilgili belediyeye verilir. Yukar daki f kralarda yaz l haller bütçe y l n n son üç ay içinde vuku buldu u takdirde bildirim, olay n vuku buldu u tarihten itibaren üç ay içinde verilir. Elbirli i mülkiyetinde mükellefler müflterek imzal bir bildirim verebilecekleri gibi, münferiden de bildirim verebilirler. Payl mülkiyet halinde ise bildirim münferiden verilir. Elbirli i mülkiyetinde münferiden bildirim verildi i takdirde, gayrimenkule ait vergi de eri üzerinden hissedarlar n adedine göre ayr ayr tarh ve tahakkuk yap l r. Bildirimlerin flekli ve kapsam Maliye Bakanl nca belirlenir. Ödeme Süresi: (Madde 30) ( Tarihli1610 Say l Kanun un 20.maddesiyle de iflen flekli) Emlak Vergisinin birinci taksidi, Mart,Nisan,May s aylar nda; ikinci taksiti Kas m ay içinde ödenir.(halen geçerli uygulamad r.) SAYILI VERASET NT KAL VERG S KANUNU: Kanun un R.Gazete de ilan : (Yürürlükte ayn tarihli) Madde 9: Beyanname verilme müddeti: (Son hali) Beyannameler afla da yaz l müddetlerde verilir: 1. Veraset tarikiyle vuku bulan intikallerde: a. Ölüm Türkiye'de vuku bulmufl ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmalar halinde ölüm tarihini takip eden dört

9 mali ÇÖZÜM 19 ay içinde, mükelleflerin yabanc bir memlekette bulunmalar halinde ölüm tarihini takip eden alt ay içinde; b. Ölüm yabanc bir memlekette vuku bulmufl ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmalar halinde ölüm tarihini takip eden alt ay içinde, mükellefler müteveffan n bulundu u memlekette olduklar takdirde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükellefler müteveffan n bulundu u yerin d fl nda baflka bir yabanc memlekette olduklar takdirde de ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde; c. Gaiplik halinde, gaiplik karar n n ölüm siciline kaydolundu u tarihi takip eden bir ay içinde; 2. Di er suretle vaki intikallerde mallar n hukuken iktisap edildi i tarihi takip eden bir ay içinde. 3. (4369 say l Kanunun 72'inci maddesiyle de iflen bent; Yürürlük; ) Gerçek veya tüzel kiflilerce düzenlenen yar flma ve çekilifller ile (4783 say l Kanunun 11/b maddesiyle de iflen ibare Yürürlük; )futbol müsabakalar - na ve at yar fllar na(de iflmeden önce futbol müsabakalar na ibaresi vard ) ait müflterek bahislerde, yar flma ve çekilifl ile müsabakalar n yap ld günü takip eden ay n 20 nci günü akflam na kadar (De iflmeden önce Futbol müsabakalar na ait müflterek bahislerde, futbol müsabakalar n n yap ld günü takip eden ay n 20.günü akflam na kadar ibaresi vard.bu ibare 3219 Say l Kanunun 3.maddesi) Ödeme Zaman (Madde 19) (Son hali): (4369 say l Kanunun 75'inci maddesiyle de iflen f kra; Yürürlük; ) Veraset ve ntikal Vergisi tahakkukundan itibaren (3) y lda ve her y l May s ve Kas m aylar nda olmak üzere iki eflit taksitte (gerçek ve tüzel kiflilerce düzenlenen yar flma ve çekilifllerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile (4783 say l Kanunun 11/d maddesiyle de iflen ibare Yürürlük; )futbol müsabakalar - na ve at yar fllar na ait (De iflmeden önce Spor Toto teflkilatlar nca futbol müsabakalar na ait ibaresi vard ) müflterek bahisler dolay s yla da t - lacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde) ödenir.( Tarihli3219 Say l Kanunun 5.maddesiyle de iflen f kra flu flekildeydi.veraset ve ntikal Vergisi tahakkukundan itibaren 5 y lda ve her y l May s ve Kas m aylar nda olmak üzere iki eflit taksitte(spor Toto Teflkilat nca futbol ve müsabakalar - na ait müflterek bahisler dolay s yla da t lacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname süresi içinde) ödenir.) (194 say l K.H.K.'nin 1'inci maddesi ve 2997 say l Kanunun 1'inci maddesiyle de iflen f kra) Tescil tarihinden

10 20 mali ÇÖZÜM itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirmek üzere, intikal eden gayrimenkullerin tescil ifllemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yap l r. Ancak, intikali yap lan gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve fera yap lamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez. Tapu memurlar vergi dairesince verilmifl iliflik kesme belgesi olmaks z n devir ve fera ifllemi yapamazlar, aksi halde verginin ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. Ancak, mükelleflerce, tahakkuk eden vergiye karfl l k 6183 say l kanunun 10'uncu maddesinde yaz l cinsten (Bu maddenin 5'inci bendinde yaz l menkul mallar hariç) teminat gösterildi i takdirde intikal eden gayrimenkullerin bir k sm n n veya tamam n n devir ve fera na izin verilebilir. Teminat olarak gösterilecek gayrimenkullerin de eri 6183 say l kanunun 90' nc maddesinde yaz l komisyonlar taraf ndan ayn kanunun 91'inci maddesine göre tespit edilir SAYILI BELED YE GEL RLER KANUNU: Kanun un R.Gazete de ilan : (Yürürlük Tarihi:1981) Akaryak t Tüketim Vergisi: maddeler aras nda düzenlenen bu vergi, Tarihli Resmi Gazetede yay nlanm fl olan, 3074 Say l Akaryak t Tüketim Vergisi Kanunu ile kald r lm flt r. Bu Kanun da Tarihinde Resmi Gazete de yay nlanan Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 18.Maddesinin 5.F kras ile kald r lm flt r. Çevre Temizlik Vergisi: (Mük.Md.44) ( Say l Kanunun 1.maddesi ile eklenen madde) flyeri ve di er flekillerde kullan - lan binalara ait Çevre temizlik vergisi, belediyelerce binalar n tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her y l n Ocak ay nda y ll k tutar itibariyle tahakkuk etmifl say l r. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süre ile topluca ilan edilir. flyeri ve di er flekilde kullan lan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her y l Emlak Vergisinin taksit sürelerinde ( tarihinde yürürlü e giren 4444 Say l Kanunun 9.maddesi ile (yani birinci taksidi, Mart,Nisan,May s aylar nda; ikinci taksiti Kas m ay içinde)) ödenir.(halen geçerli uygulamad r.)(eski hali 4444 Say l Kanunun 9.maddesi ile de iflmeden önceki flekli: Y ll k olarak tahakkuk eden bu vergi mükelleflerce her y l Ocak ve Temmuz Ay içinde iki eflit taksitte ödenir.)

11 mali ÇÖZÜM SAYILI DAMGA VERG S KANUNU: Kanun un R.Gazete de ilan : (Yürürlük Tarihi: ) a. Pul Yap flt rmas Zaman : (Madde 20) Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 5281 Say l Kanun un 44/2.Maddesi ile yürürlükten kald r lm flt r. (Kald r lmadan önceki son flekli: Damga pullar n n ka tlar n düzenlendi i anda yap flt r lmas mecburidir. Ancak postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerin pullar müraselat n tesliminde yap flt r l r.) b. Makbuz Karfl l Ödemelerde Ödeme Zaman : (Madde 22) (En Son hali) (5281 say l Kanun' un 3'ncü maddesi ile de ifltirilen madde, Yürürlük: tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004) Makbuz karfl l ödemelerde Damga Vergisi; a. Maliye Bakanl nca belirlenen mükellefler, kurum ve kurulufllar taraf ndan bir ay içinde düzenlenen ka- tlar n vergisi, ertesi ay n yirminci günü akflam na kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialt nc günü akflam na kadar ödenir. ( Tarihinde yürürlü e giren 4884 Say l Kanunun 9.maddesi ile de iflmeden önceki flekli. Anonim, Eshaml komandit ve limited flirket mukavelenamelerinin veya bunlar n süre uzatmalar hakk ndaki kararlar n n tescil tarihinden itibaren ( Tarihinde yürürlü e giren 4684 Say l Kanunun 22.maddesi ile de iflmeden önceki flekli flöyledir: tescil ve ilan tarihinden itibaren) üç ay içinde. b. (a) bendi d fl ndaki hallerde, ka - d n düzenlendi i tarihi izleyen onbefl gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve ayn süre içinde ödenir.( Tarihli 3505 Say - l Kanunun 29.maddesi ile, Müsaadenin devaml olarak ve belirli ka tlara flamil olmak üzere verilmesi halinde, bir ay zarf nda düzenlenecek ka tlar n vergisi, ertesi ay n 20.günü akflam na kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve ayn süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanl - n n gösterece i lüzum üzerine, makbuz verilmesi flekliyle ödeme yap lmas hallerinde, bir ay zarf nda düzenlenecek ka tlar n vergisi, ertesi ay n 20.günü akflam na kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve ayn süre içinde, vergi dairesine ödenir.) Maliye Bakanl, bu maddenin uygulanmas na iliflkin ka tlara ait verginin yukar daki sürelere ba l kalmaks z n ve beyanname aranmaks z n ka- d n düzenlenmesindenönce veya noterlerce iflleme tâbi tutulmas s ras nda ödenmesi zorunlulu unu getir-

12 22 mali ÇÖZÜM meye,vergiyi ifllem an nda ilgili kurum veya kurulufluna makbuz karfl l ödettirmeye yetkilidir. c. stihkaktan Kesinti fiekliyle Ödemelerde Ödeme Zaman : (Madde 23) Genel bütçeli daireler d fl nda kalan ve istihkaktan kesinti yapmak durumunda bulunan daire ve müesseseler taraf ndan bir ay içinde kesilen damga vergisi, ertesi ay n 20.günü akflam na kadar ödemenin yap ld yer vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve ( tarihinde yürürlü e giren 5228 Say l Kanun un 59.maddesiyle de iflmeden önceki flekli: ayn süre içinde yat r l r, fleklindeydi.) 26.günü akflam na kadar yat r l r SAYILI G DER VERG LER KANUNU BEYAN VE ÖDEME TA- R HLER (R.Gazetede Yay m Tarihi ) Yürürlük Tarihi: (1957) VERG TÜRÜ ESK DURUM YEN DURUM BEYAN ÖDEME BEYAN ÖDEME ST HSAL VERG S vergiye tabi Beyanname ifllemin verme süresi yap ld içinde aydan sonraki ay n 15 inci günü akflam na kadar - (3065 Say l Katma De er Vergisi Kanununun 61- a maddesiyle kald r lm flt r) tarihinde yürürlü e girmifltir. - (3065 Say l Katma De er Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kald r lm flt r) tarihinde yürürlü e girmifltir. NAKL YAT VERG S Tafl ma müesseseleri ile PTT Genel Müdürlü ü, ifllemin yap ld ay n sonundan itibaren 45 gün içinde. Beyanname verme süresi içinde - (3065 Say l Katma De er Vergisi Kanununun 61- a maddesiyle kald r lm flt r) tarihinde yürürlü e girmifltir. - (3065 Say l Katma De er Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kald r lm flt r) tarihinde yürürlü e girmifltir.

13 mali ÇÖZÜM 23 BANKAVES GORTA MUAMELELER VERG S Devlet Demiry ollar, Devlet Havayollar ve Denizcilik Bankas için ifllemin yap ld ay n sonundan itibaren 75 güniçinde. vergiye tabi ifllemin yap ld aydan sonraki ay n15 inci günü akflam na kadar ÖZEL LET fi M VERG S vergiye tabi ifllemin yap ld aydan sonraki ay n15 inci günü akflam na kadar fiansoyunlari VERG S LAN VE REKLAM H ZMETLER VERG S B NA NfiAAT VERG S izleyen ay n yirminci günü akflam na kadar vergiye tabi ifllemin yap ld aydan sonraki ay n15 inci günü akflam na kadar vergiye tabi ifllemin yap ld aydan sonraki Beyanname vermesüresi içinde Beyanname vermesüresi içinde Beyanname vermesüresi içinde Beyanname vermesüresi içinde Beyanname vermesüresi içinde Beyanname vermesüresi içinde - (3065 Say l Katma De er Vergisi Kanununun 61- a maddesiyle kald r lm flt r) tarihinde yürürlü e girmifltir. - (3065 Say l Katma De er Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kald r lm flt r) tarihinde yürürlü e girmifltir. vergiye tabi Beyanname ifllemin vermesüresi yap ld aydan içinde sonraki ay n15 inci günü akflam na kadar vergiye tabi Beyanname ifllemin vermesüresi yap ld aydan içinde sonraki ay n15 inci günü akflam na kadar izleyen ay n yirminci günü akflam na kadar - (3065 Say l Katma De er Vergisi Kanununun 61- a maddesiyle kald r lm flt r) tarihinde yürürlü e girmifltir. - (Belediye Gelirleri Kanununda Beyanname vermesüresi içinde - (3065 Say l Katma De er Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kald r lm flt r) tarihinde yürürlü e girmifltir. - (Belediye Gelirleri Kanununda

14 24 mali ÇÖZÜM TEKNOLOJ K GEL fimeler A. ELEKTRON K BEYANNAMELER Elektronik beyanname uygulamas - n n amac ; mükelleflerin vergilendirmeye iliflkin ödevlerini yerine getirmede, geliflen bilgi ifllem teknolojilerinden yararlanmak, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, h zl, ekonomik ve güvenilir bir flekilde idareye intikalini sa lamak, vergi beyannamelerinin doldurulmas ndaki hatalar en aza indirerek mükellef ma duriyetini önlemek, vergi dairesinin beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat ifllemlerini azaltarak ifl ve ifllemlerini kolaylaflt rmak ve di er alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermesini sa lamakt r. 213 say l Vergi Usul Kanununun ( tarih, say l Resmi Gazete de yay mlanan 5228 say l Kanunun 8 inci maddesiyle de iflik) mükerrer 257 nci maddesinin birinci f kras n n (4) numaral bendi;.. vergi beyannameleri ve bildirimlerin, flifre, elektronik imza veya di er güvenlik araçlar konulmak suretiyle nternet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletiflim araç ve ortam nda verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmifl gerçek veya tüzel kifliler arac k l narak gönderilmesi hususlar nda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktar m nda uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya iliflkin usul ve esaslar tespit etmeye, bu zorunlulu u beyanname, bildirim veya bilgi çeflitleri, mükellef gruplar ve faaliyet konular itibar yla ayr ayr uygulatmaya,. fleklinde de ifltirilmifltir. Maliye Bakanl na verilen yetki kapsam nda, konuyu düzenleyen VUK nun 340 Seri no.lu Genel Tebli i tarih, say l Resmi Gazete de yay mlanarak, tarihinde geçerli olmak üzere yürürlü e girmifl bulunmaktad r. B. ELEKTRON K B LD RGELER EBildirgede flverenlerin, çal flt rd klar iflçilerine ait sigorta prim belgelerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini de, otomatik ödeme ve internet bankac - l yoluyla ödeyebilmeleri için oluflturulan elektronik bir portald r. Yeni uygulama çerçevesinde iflçi ve iflverenlerin Sigorta l/sigorta Müdürlüklerine giderek yapt klar ifllemlerin büyük ço unlu u, internet ortam nda da yap labilecektir. EBildirge uygulamas na geçilmesiyle birlikte, daha önce ayl k olarak bildirilen tahakkuk bilgileri ile 4 ayl k olarak bildirilen bordro bilgileri, birlefltirilerek ayl k olarak al nacakt r.

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2013 stanbul, 28 fiubat 2013 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2015 stanbul, 04 fiubat 2015 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı