M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle-"

Transkript

1 mali ÇÖZÜM 11 MUHASEBE MESLE N N DÜNÜ VE BUGÜNÜNÜN KARfiILAfiTIRILMASI Yahya ARIKAN SMMMO Baflkan MUHASEBE MESLE NDE MEYDANA GELEN FONKS YONEL DE fi KL KLER M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle- in faaliyet alan içindeki vergisel ifllemlerinin dünü ve bugününü karfl laflt rd m zda; Muhasebe mesle inin fonksiyonlar artm fl ve ekonomik olaylar n, ihtiyaçlar n ekonomideki aktörlerin, etkileflimli olarak de iflmesine, geliflmesine ve çeflitlenmesiyle birlikte, muhasebe mesle inden talep edilen hizmetler daha kaliteli bir flekilde istenir hale gelmifltir. Bunlar ; maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, bütçeleme, kurumsal yönetim, risk yönetimi, yönetim dan flmanl, vergi dan flmanl, vergi sorunlar ve yüklerinin tespiti, vergi tasdiki, ekonomik ihtilaf ve davalarda araflt rmac bilirkiflilik, de erleme ve derecelendirme ifllemleri, bilgi ifllem sistemlerinin ihtiyac karfl layacak biçimde kullan lmas, iç denetim sistemlerinin kurulmas, ba ms z d fl denetim ve finansal raporlama benzeri hizmet alanlar olarak s ralayabiliriz. Ortak muhasebe dilini kullanma zorunlulu u ortaya ç km fl. Küreselleflme ve artan uluslararas ticaret hacmiyle birlikte, çokuluslu flirketlerin artmas ; muhasebe mesle inin ortak standartlarla yap lmas mecburiyetini getirmifltir. Son y llarda yaflanan flirket yolsuzluklar, muhasebe skandallar, Halka arzlar, arzulanan fleffafl k nedeniyle denetimin önemi artm flt r. Küreselleflme; beraberinde sivil sektörlerin, mesleklerin ve karfl tlar n n da küreselleflmesini do urmufltur. Büyük ölçekli çokuluslu flirketlerin ekonomide belirleyici rol oynad günümüzd, ayr ca uluslararas ölçekte dolafl ma giren büyük emeklilik, sigorta ve sendika fonlar n n da ortaya ç kt n görüyoruz. Ayr ca, muhasebe ve denetim mesle i gibi birçok meslek mensuplar n n da,

2 12 mali ÇÖZÜM uluslararas örgütlenmelere gittikleri gerçe i ile karfl karfl ya bulunmaktay z. Muhasebe ve denetim mesle i kariyer mesle i haline gelmifltir. Ça m - z n ayr t edici özelli i olan bilginin kullan m uzmanlaflmay gerektirmektedir. Muhasebe mesle inin artan fonksiyonlar na ba l olarak, muhasebe meslek mensuplar da birçok alanda uzmanlaflmak zorundad rlar. Art k birçok alanda uzman muhasebecilerin ortak çal flt, organize bürolar kurarak faaliyette bulunma gere i do mufltur. VERG YASALARIMIZDA BEYANNAME VE ÖDEME SÜRELER NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER A. VERG BEYANNAMELER YLE LG L B LD R MLER 1. Gelir Vergisi Beyannamesi ve Ödeme Süreleri: Gelir üzerinden al - nan temel vergi olan gelir vergisi, 193 say l kanunla den itibaren yürürlü e girmifltir. Gelir vergisi prensip olarak mükellef beyan na dayan r. Bir takvim y l içinde elde edilen kazanç ve iratlar gelir vergisine tabidir. Takvim y l 1 Ocak 31 Aral k tarihleri aras ndaki 12 ayl k dönemi kapsar. Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler için beyan süresi, izleyen y l n Mart ay içinde; Ödeme süresi Mart, Haziran, Eylül aylar nda iken 5035 say l Baz Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile yap lan de ifliklikle beyan süresi den itibaren Mart ay n n 15.günü akflam na kadar, Ödeme süresi ise MartTemmuz aylar nda olmaktad r tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 5588 say l kanun ile 193 say - l Kanunun 92 nci maddesinde yer alan Mart ay n n on beflinci günü akflam na kadar, ibaresi Mart ay - n n bafl ndan yirmi beflinci günü akflam na kadar, olarak, fiubat ay n n onbeflinci günü akflam na kadar, ibaresi fiubat ay n n bafl ndan yirmibeflinci günü akflam na kadar, olarak düzenlenmifltir. ( lgili yasa derginin yay m sürecinde Cumhurbaflkan taraf ndan 28. maddeyle ilgili olarak TBMM ye geri gönderilmifltir.) Gelir Vergisi Kanununda farkl zamanlarda çeflitli de ifliklikler yap lm flt r. Bunlardan beklide en kapsaml s 4369 say l kanunda yap lan de iflikliktir say l kanunun gelirin tan m ve 7 nci gelir unsurunu de ifltiren hükümleri hiç uygulanmadan 4444 say l kanunla 2003 y l gelirlerine uygulanmak üzere ertelenmifltir say l kanunla tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4369 say l kanunla gelirin tan m na iliflkin yap lan de ifliklikler yürürlükten kald r lm flt r.

3 mali ÇÖZÜM say l kanunla yap lan de ifliklikle gelir, bir gerçek kiflinin bir takvim y l içinde elde etti i, tasarruf ve harcamas na kaynak teflkil eden her türlü kazanç ve irad n safi tutar olarak tan mlanm flt r. Bu anlay fl de iflikli i gelir vergisinde, geliri belirli bir kayna a ba l l k ve süreklilik unsurlar ndan hareketle aç klayan kaynak teorisinden belirli bir dönemde yap lan tüketim ve net servette meydana gelen art fl ve azal fllardan hareketle aç klayan net art k teorisine geçildi ini göstermektedir say l kanunla gelirin tan m ve vergilenmesi aç s ndan tekrar kaynak teorisine geri dönülmüfl ve vergilenecek gelir unsurlar tek tek say lm flt r. Böylece 4369 say l kanun öncesine dönülmüfltür. Buna göre gelir, bir gerçek kiflinin bir takvim y l içinde elde etti i kazanç ve iratlar n safi tutar d r. 2. Geçici Vergi Beyannamesi Verilme ve Ödeme Süreleri : Gerçek usulde ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbab için, bir sonraki y l n mart ay nda verecekleri y ll k beyannamelerine göre hesaplanacak olan gelir vergilerinden mahsup edilmek üzere, cari vergilendirme dönemi içinde geçici vergi ödenmesi 193 Say l Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 120.maddesi ile hükme ba lanm flt r. Yukar da belirtildi i üzere, Gelir Vergisi Kanunu nun Mükerrer 120 nci maddesinde yer alan geçici vergi dönemleri tarihinden itibaren üçer ayl k dönemler itibariyle belirlenmifltir. Beyan süreleri, 4444 say l kanun ile 2000 y l nda, 6 ay olarak uygulanm flt r. Ancak 2000/1514 say l BKK ile süreler, den geçerli olmak üzere yine üç ayl a dönmüfltür tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 5588 say l kanun ile mükerrer 120 nci maddesinin -ikinci f kras nda yer alan geçici verginin beyan- süresini üç - ayl k dönemi izleyen ikinci ay n onuncu,- ibaresi geçici verginin beyan süresini üç ayl k dönemi izleyen ikinci ay n ondördüncü, ve üçüncü f kras nda yer alan dönemi izleyen ikinci ay n onuncu günü akflam na kadar ibaresi dönemi izleyen ikinci ay n ondördüncü günü akflam na kadar olarak. ( lgili yasa derginin yay m sürecinde Cumhurbaflkan taraf ndan 28. maddeyle ilgili olarak TBMM ye geri gönderilmifltir.) 3. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme ve Ödeme Süreleri: Kurumlar vergisi, sermaye flirketlerinin, kooperatiflerin, iktisadi kamu müesseselerinin, dernek, sendika, cemaat ve vak flar na ait iktisadi iflletmelerin, ifl ortakl klar n n kurumlar vergisi konusuna giren gelir unsurlar ndan oluflan kazançlar üzerinden al n r.

4 14 mali ÇÖZÜM 5422 say l Eski Kanun de yürürlü e girmifl olup, bu kanunun 21. maddesi hükmüne göre y ll k beyannamenin beyan süresi, hesap döneminin kapand ay takip eden dördüncü ay n içindedir. (130 nisan) 5035 say l Baz Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile yap lan de ifliklikle beyan süresi, hesap döneminin kapand ay takip eden dördüncü ay n 15. günü, ödeme süresi beyan n verildi i ay n sonuna kadard r. En son, 5520 say l yeni Kurumlar Vergisi Kanununa göre, y ll k beyanname beyan süresi, hesap döneminin kapand ay izleyen dördüncü ay n birinci gününden yirmi beflinci günü akflam na kadar, ödeme süresi beyannamenin verildi i ay n sonuna kadard r. 4. Muhtasar Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri : Vergilemede genel kural mükellef taraf ndan verilecek y ll k beyannameye göre tarh ve tahakkuk ettirilmesi olmakla beraber, bir k s m gelir unsurlar n n vergilendirilmesi bu gelirlerin beyan edilmesi beklenmeksizin, bu geliri mükellefe sa layan vergi sorumlular nca kesintiye tabi tutulmak ve kesintiyi yapanlar taraf ndan ilgili vergi dairesine ödenmesi fleklinde yap lmaktad r. Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesine göre yap lacak vergi tevkifat, esas itibariyle istihkak sahiplerinin gelir vergisine mahsuben yap lmaktad r. Gelir Vergisi Kanunu nun 98. maddesi hükmü gere i, beyan süresi, vergilendirme dönemini takip eden ay n 20. günü; ödeme süresi, vergilendirme dönemini takip eden ay n 20. günüdür say l Baz Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile yap lan de ifliklikle beyan süresi vergilendirme dönemini takip eden ay n 23. günü, ödeme süresi, vergilendirme dönemini takip eden ay n 23. günüdür. Ancak 4842 say l kanunla gelen ve de yürürlü e girecek düzenlemeler yürürlü e girmemifltir. En son, 5035 say l Baz Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile yap lan de ifliklikle beyan süresi, vergilendirme dönemini takip eden ay n 20. günü; ödeme süresi, vergilendirme dönemini takip eden ay n 26. günüdür tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 5588 say l kanunun 98 inci maddesinde yer alan ertesi ay n yirminci günü akflam na kadar, ibaresi ertesi ay n yirmiüçüncü günü akflam na kadar, olarak, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylar n n yirminci günü akflam na kadar ibaresi Ocak, Nisan, Temmuz ve

5 mali ÇÖZÜM 15 Ekim aylar n n yirmiüçüncü günü akflam na kadar olarak. ( lgili yasa derginin yay m sürecinde Cumhurbaflkan taraf ndan 28. maddeyle ilgili olarak TBMM ye geri gönderilmifltir.) 5. Katma De er Vergisi Beyannamesi Verilme ve Ödeme Süresi : 02 Kas m 1984 tarihinde resmi gazetede yay nlanarak tarihinden itibaren yürürlü e giren KDV Kanunu nun 41. maddesi hükmü gere ince beyan süresi, izleyen ay n 25. günü, ödeme süresi vergilendirme dönemini takip eden ay n 25.günüdür say l Baz Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile yap lan de ifliklikle beyan süresi vergilendirme dönemini takip eden ay n 23. günü, ödeme süresi, vergilendirme dönemini takip eden ay n 23. günüdür. Ancak 4842 say l kanunla gelen ve de yürürlü e girecek düzenlemeler yürürlü e girmemifltir. En son, 5035 say l Baz Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile yap lan de ifliklikle beyan süresi, vergilendirme dönemini takip eden ay n 20. günü; ödeme süresi, vergilendirme dönemini takip eden ay n 26. günüdür tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 5588 say l kanunun ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun 41 inci maddesinde yer alan yirminci günü ibaresi yirmi dördüncü günü olarak de ifltirilmifltir. ( lgili yasa derginin yay m sürecinde Cumhurbaflkan taraf ndan 28. maddeyle ilgili olarak TBMM ye geri gönderilmifltir.) B. MESLEK MEVZUATIYLA LG L B LD R MLER 1. Vergi Levhas Tasdik Edilen Mükelleflerin Vergi Dairesine Bildirimi: tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 272 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli ve 25/05/1999 Tarih ve 1999/03 Say l Vergi Usul Kanunu ç Genelgesi hükümlerine göre; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlerin ve Yeminli Mali Müflavirlerin Tasdik ettikleri Vergi levhalar n 25/Haziran Tarihine kadar ba l olduklar Vergi Dairelerine bildirmeleri gerekmektedir. 2. Beyannameleri mzalanan Mükelleflerin Listesinin Vergi Dairesine Bildirimi: tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan "4 Seri No lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlerce mzalanmas Hakk nda Genel Tebli " hükümlerine göre; Meslek mensuplar m z n VUK Mükerrer 227. Madde uyar nca lgili y l n Ayl k, Üç ayl k ve Y ll k Beyannamelerini imzalad klar

6 16 mali ÇÖZÜM Mükelleflerin listesini, 15 May s Tarihine kadar ba l olduklar Vergi Dairelerine vermeleri gerekmektedir. C. SSK VE BA KUR LE LG L B LD R MLER: 1. SSK B LD RGELER : SSK ya bildirilen ayl k prim ve hizmet belgeleri, izleyen ay n son gününe kadar verilebilmektedir. (1980 den beri bu mevzuatta herhangi bir de ifliklik olmam flt r.) 2. BA KUR PR MLER : Ba Kur a ayl k belge ve bildirimde bulunulmamaktad r. Primler ayl k olarak, Bankalar arac l yla Kuruma ödenmektedir. (1980 nden beri bu mevzuatta herhangi bir de ifliklik olmam flt r.) D. D ER VERG BEYANNAMELER : SAYILI ÖZEL TÜKET M VERG S BEYANI: (Md.14) Kanun un R.Gazete de ilan : (Yürürlük den geçerli olmak üzere yay m tarihinde) Vergilendirme dönemi, Bu Kanuna ekli (I) say l listedeki mallar için her ay n ilk onbefl günlük birinci ve kalan günlerden oluflan ikinci dönem (III) ve (IV) say l listedeki mallar ile (II) say l listedeki mallardan kay t ve tescile tabi olmayanlar n tesliminde, faaliyette bulunulan takvim y l n n birer ayl k dönemleridir.beyanname, (I) Say l listedeki mallar için (Yani Petrol ve Do- algaz ürünleri için) vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü, di er mallar için (Yani Motorlu Tafl t Araçlar na liflkin ürünler, Kolal Gazoz, Alkollü çecekler ve Tütün Mamullerine liflkin Ürünler ve Dayan kl Tüketim ve Di er Mallara liflkin ürünler için) vergilendirme dönemini izleyen ay n onbeflinci günü akflam na kadar mükellefin KDV yönünden ba l oldu u vergi dairesine verilir. Vergi, Beyanname verme süresi içinde ödenir. (Bu uygulama 2002 den beri yürürlüktedir.) SAYILI MOTORLU TAfiITLAR VERG S BEYANI: (Md.9) Kanun un R.Gazete de ilan : (Yürürlük: 1 Mart 1963) Motorlu Tafl t Vergisi, tafl tlar n kay t ve tescilinin yap ld yerin Vergi Dairesince, bütçe y l n n ilk ay nda, y ll k olarak tahakkuk ettirilir hükmü afla - daki flekilde de ifltirilmifltir. (De iflik: /26 Md.) Motorlu Tafl t Vergisi, tafl tlar n kay t ve tescilinin yap ld yerin vergi dairesi taraf ndan her y l Ocak ay n n bafl nda y ll k olarak tahakkuk etmifl say l r. fiu kadarki, y l içinde bu Kanunun 10. ve 11. maddelerince, vergi miktarlar nda bir de ifliklik olmas halinde, bu de iflikli e göre ödenecek vergi; de ifliklik, takvim y l n n ilk alt ay nda yap lm fl ise takip eden son al- A ustos - Eylül - Ekim Y l: 2006 Say : 77

7 mali ÇÖZÜM 17 t ayl k dönemin bafl nda, son alt ay nda yap lm fl ise takip eden takvim y l bafl nda tahakkuk ettirilmifl say l r. Motorlu Tafl t Vergisi her y l Ocak ve Temmuz aylar nda iki eflit taksitte ödenir. (Halen geçerli uygulamad r) SAYILI EMLAK VERG S KANUNU BEYANI: Kanun un R.Gazete de ilan : (Yürürlük ) lk kanun 1982 y l nda afla daki flekilde de iflmifltir. Madde:10 (De iflik: 21/1/ /4 md.)bina Vergisi, mükelleflerin yaz l beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. fiu kadar ki, mükelleflerin beyan edecekleri de erler Maliye ve Bay nd rl k bakanl klar nca müfltereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inflaat maliyet bedelleriyle bu Kanunun 20 nci maddesine göre bulunacak arsa veya arsa pay de eri esas al narak, 31 nci madde uyar nca haz rlanm fl bulunan tüzük hükümlerinden yararlan lmak suretiyle hesaplanacak maliyet bedelinden düflük olamaz. Düflük beyanda bulunulmas halinde, mükellefin beyan vergi dairesince maliyet bedeline yükseltilerek tahakkuka esas al n r ve mükellefe bildirilir. (Bu cümle 4369 Say l Kanun un 82/6 maddesiyle yürürlükten kald r lm flt r.yürürlük ) Geçici ve daimi muafiyetten faydalanacak olanlar n da beyanname vermeleri mecburidir. Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir mükellefe ait binalar ayn beyannamede birlefltirilerek beyan olunur. (Madde: 10 ve 20) Emlak Vergisi nde beyan esas, 4751 Say l Kanun un 7/b maddesiyle yürürlükten de kald r lm flt r. (Son ve geçerli uygulamad r.) Madde:23Bildirim Verme süresi: (Kanunun Son hali) (4751 say l Kanunun 2/E maddesiyle de iflen madde Yürürlük: ) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaral f kra hariç) yaz l vergi de erini tadil eden nedenlerin bulunmas halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalan lmas hali dahil) emlâk vergisi bildirimi verilmesi zorunludur. Devlete ait arazi için bildirim verilmez. Bildirimler; a. Yeni infla edilen binalar için, inflaat n sona erdi i veya inflaat n sona ermesinden evvel k smen kullan lmaya bafllanm fl ise her k sm n kullan lmas - na baflland bütçe y l içerisinde, *(Bundan önceki de ifliklikler eskiden yeniye do ru s ralanm flt r Say l Kanun nun 4.maddesiyle de iflen f kra (Bina, arsa ve araziler için 4 y lda bir defa ol-

8 18 mali ÇÖZÜM mak üzere verilecek beyannameler, MB nca mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi takipeden bütçe y l n n Mart,Nisan, May s aylar nda)**( Say l Kanun un 4.maddesiyle de iflen f kra ((a) f kras nda yaz l beyanname verme süresini A ustos ay na kadar uzatmaya ve genel beyan dolay s yla vergi dairelerine verilecek emlak vergisi beyannamelerini iki ay önceden kabul etmeye Maliye ve Gümrük Bakanl yetkilidir.) b. Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaral f kra hariç) yaz l vergi de- erini tadil eden sebeplerin do mas halinde, de iflikli in vuku buldu u bütçe y l içerisinde, *( Say l Kanun un 4.Md.(Yeni infla edilen binalara ait beyannameler, inflaat n sona erdi i veya inflaat n sona ermesinden evvel k smen kullan lmaya bafllanm fl ise her k sm n kullan lmas - na baflland bütçe y l içerisinde.) ** ( Say l Kanunun 4.Md. ((b) f kras nda yaz l haller bütçe y l n n son üç ay içinde vuku buldu u takdirde, beyanname, olay n vuku buldu u tarihten itibaren üç ay içinde verilir.) Emlâk n bulundu u yerdeki ilgili belediyeye verilir. Yukar daki f kralarda yaz l haller bütçe y l n n son üç ay içinde vuku buldu u takdirde bildirim, olay n vuku buldu u tarihten itibaren üç ay içinde verilir. Elbirli i mülkiyetinde mükellefler müflterek imzal bir bildirim verebilecekleri gibi, münferiden de bildirim verebilirler. Payl mülkiyet halinde ise bildirim münferiden verilir. Elbirli i mülkiyetinde münferiden bildirim verildi i takdirde, gayrimenkule ait vergi de eri üzerinden hissedarlar n adedine göre ayr ayr tarh ve tahakkuk yap l r. Bildirimlerin flekli ve kapsam Maliye Bakanl nca belirlenir. Ödeme Süresi: (Madde 30) ( Tarihli1610 Say l Kanun un 20.maddesiyle de iflen flekli) Emlak Vergisinin birinci taksidi, Mart,Nisan,May s aylar nda; ikinci taksiti Kas m ay içinde ödenir.(halen geçerli uygulamad r.) SAYILI VERASET NT KAL VERG S KANUNU: Kanun un R.Gazete de ilan : (Yürürlükte ayn tarihli) Madde 9: Beyanname verilme müddeti: (Son hali) Beyannameler afla da yaz l müddetlerde verilir: 1. Veraset tarikiyle vuku bulan intikallerde: a. Ölüm Türkiye'de vuku bulmufl ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmalar halinde ölüm tarihini takip eden dört

9 mali ÇÖZÜM 19 ay içinde, mükelleflerin yabanc bir memlekette bulunmalar halinde ölüm tarihini takip eden alt ay içinde; b. Ölüm yabanc bir memlekette vuku bulmufl ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmalar halinde ölüm tarihini takip eden alt ay içinde, mükellefler müteveffan n bulundu u memlekette olduklar takdirde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükellefler müteveffan n bulundu u yerin d fl nda baflka bir yabanc memlekette olduklar takdirde de ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde; c. Gaiplik halinde, gaiplik karar n n ölüm siciline kaydolundu u tarihi takip eden bir ay içinde; 2. Di er suretle vaki intikallerde mallar n hukuken iktisap edildi i tarihi takip eden bir ay içinde. 3. (4369 say l Kanunun 72'inci maddesiyle de iflen bent; Yürürlük; ) Gerçek veya tüzel kiflilerce düzenlenen yar flma ve çekilifller ile (4783 say l Kanunun 11/b maddesiyle de iflen ibare Yürürlük; )futbol müsabakalar - na ve at yar fllar na(de iflmeden önce futbol müsabakalar na ibaresi vard ) ait müflterek bahislerde, yar flma ve çekilifl ile müsabakalar n yap ld günü takip eden ay n 20 nci günü akflam na kadar (De iflmeden önce Futbol müsabakalar na ait müflterek bahislerde, futbol müsabakalar n n yap ld günü takip eden ay n 20.günü akflam na kadar ibaresi vard.bu ibare 3219 Say l Kanunun 3.maddesi) Ödeme Zaman (Madde 19) (Son hali): (4369 say l Kanunun 75'inci maddesiyle de iflen f kra; Yürürlük; ) Veraset ve ntikal Vergisi tahakkukundan itibaren (3) y lda ve her y l May s ve Kas m aylar nda olmak üzere iki eflit taksitte (gerçek ve tüzel kiflilerce düzenlenen yar flma ve çekilifllerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile (4783 say l Kanunun 11/d maddesiyle de iflen ibare Yürürlük; )futbol müsabakalar - na ve at yar fllar na ait (De iflmeden önce Spor Toto teflkilatlar nca futbol müsabakalar na ait ibaresi vard ) müflterek bahisler dolay s yla da t - lacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde) ödenir.( Tarihli3219 Say l Kanunun 5.maddesiyle de iflen f kra flu flekildeydi.veraset ve ntikal Vergisi tahakkukundan itibaren 5 y lda ve her y l May s ve Kas m aylar nda olmak üzere iki eflit taksitte(spor Toto Teflkilat nca futbol ve müsabakalar - na ait müflterek bahisler dolay s yla da t lacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname süresi içinde) ödenir.) (194 say l K.H.K.'nin 1'inci maddesi ve 2997 say l Kanunun 1'inci maddesiyle de iflen f kra) Tescil tarihinden

10 20 mali ÇÖZÜM itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirmek üzere, intikal eden gayrimenkullerin tescil ifllemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yap l r. Ancak, intikali yap lan gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve fera yap lamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez. Tapu memurlar vergi dairesince verilmifl iliflik kesme belgesi olmaks z n devir ve fera ifllemi yapamazlar, aksi halde verginin ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. Ancak, mükelleflerce, tahakkuk eden vergiye karfl l k 6183 say l kanunun 10'uncu maddesinde yaz l cinsten (Bu maddenin 5'inci bendinde yaz l menkul mallar hariç) teminat gösterildi i takdirde intikal eden gayrimenkullerin bir k sm n n veya tamam n n devir ve fera na izin verilebilir. Teminat olarak gösterilecek gayrimenkullerin de eri 6183 say l kanunun 90' nc maddesinde yaz l komisyonlar taraf ndan ayn kanunun 91'inci maddesine göre tespit edilir SAYILI BELED YE GEL RLER KANUNU: Kanun un R.Gazete de ilan : (Yürürlük Tarihi:1981) Akaryak t Tüketim Vergisi: maddeler aras nda düzenlenen bu vergi, Tarihli Resmi Gazetede yay nlanm fl olan, 3074 Say l Akaryak t Tüketim Vergisi Kanunu ile kald r lm flt r. Bu Kanun da Tarihinde Resmi Gazete de yay nlanan Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 18.Maddesinin 5.F kras ile kald r lm flt r. Çevre Temizlik Vergisi: (Mük.Md.44) ( Say l Kanunun 1.maddesi ile eklenen madde) flyeri ve di er flekillerde kullan - lan binalara ait Çevre temizlik vergisi, belediyelerce binalar n tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her y l n Ocak ay nda y ll k tutar itibariyle tahakkuk etmifl say l r. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süre ile topluca ilan edilir. flyeri ve di er flekilde kullan lan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her y l Emlak Vergisinin taksit sürelerinde ( tarihinde yürürlü e giren 4444 Say l Kanunun 9.maddesi ile (yani birinci taksidi, Mart,Nisan,May s aylar nda; ikinci taksiti Kas m ay içinde)) ödenir.(halen geçerli uygulamad r.)(eski hali 4444 Say l Kanunun 9.maddesi ile de iflmeden önceki flekli: Y ll k olarak tahakkuk eden bu vergi mükelleflerce her y l Ocak ve Temmuz Ay içinde iki eflit taksitte ödenir.)

11 mali ÇÖZÜM SAYILI DAMGA VERG S KANUNU: Kanun un R.Gazete de ilan : (Yürürlük Tarihi: ) a. Pul Yap flt rmas Zaman : (Madde 20) Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 5281 Say l Kanun un 44/2.Maddesi ile yürürlükten kald r lm flt r. (Kald r lmadan önceki son flekli: Damga pullar n n ka tlar n düzenlendi i anda yap flt r lmas mecburidir. Ancak postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerin pullar müraselat n tesliminde yap flt r l r.) b. Makbuz Karfl l Ödemelerde Ödeme Zaman : (Madde 22) (En Son hali) (5281 say l Kanun' un 3'ncü maddesi ile de ifltirilen madde, Yürürlük: tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004) Makbuz karfl l ödemelerde Damga Vergisi; a. Maliye Bakanl nca belirlenen mükellefler, kurum ve kurulufllar taraf ndan bir ay içinde düzenlenen ka- tlar n vergisi, ertesi ay n yirminci günü akflam na kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialt nc günü akflam na kadar ödenir. ( Tarihinde yürürlü e giren 4884 Say l Kanunun 9.maddesi ile de iflmeden önceki flekli. Anonim, Eshaml komandit ve limited flirket mukavelenamelerinin veya bunlar n süre uzatmalar hakk ndaki kararlar n n tescil tarihinden itibaren ( Tarihinde yürürlü e giren 4684 Say l Kanunun 22.maddesi ile de iflmeden önceki flekli flöyledir: tescil ve ilan tarihinden itibaren) üç ay içinde. b. (a) bendi d fl ndaki hallerde, ka - d n düzenlendi i tarihi izleyen onbefl gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve ayn süre içinde ödenir.( Tarihli 3505 Say - l Kanunun 29.maddesi ile, Müsaadenin devaml olarak ve belirli ka tlara flamil olmak üzere verilmesi halinde, bir ay zarf nda düzenlenecek ka tlar n vergisi, ertesi ay n 20.günü akflam na kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve ayn süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanl - n n gösterece i lüzum üzerine, makbuz verilmesi flekliyle ödeme yap lmas hallerinde, bir ay zarf nda düzenlenecek ka tlar n vergisi, ertesi ay n 20.günü akflam na kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve ayn süre içinde, vergi dairesine ödenir.) Maliye Bakanl, bu maddenin uygulanmas na iliflkin ka tlara ait verginin yukar daki sürelere ba l kalmaks z n ve beyanname aranmaks z n ka- d n düzenlenmesindenönce veya noterlerce iflleme tâbi tutulmas s ras nda ödenmesi zorunlulu unu getir-

12 22 mali ÇÖZÜM meye,vergiyi ifllem an nda ilgili kurum veya kurulufluna makbuz karfl l ödettirmeye yetkilidir. c. stihkaktan Kesinti fiekliyle Ödemelerde Ödeme Zaman : (Madde 23) Genel bütçeli daireler d fl nda kalan ve istihkaktan kesinti yapmak durumunda bulunan daire ve müesseseler taraf ndan bir ay içinde kesilen damga vergisi, ertesi ay n 20.günü akflam na kadar ödemenin yap ld yer vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve ( tarihinde yürürlü e giren 5228 Say l Kanun un 59.maddesiyle de iflmeden önceki flekli: ayn süre içinde yat r l r, fleklindeydi.) 26.günü akflam na kadar yat r l r SAYILI G DER VERG LER KANUNU BEYAN VE ÖDEME TA- R HLER (R.Gazetede Yay m Tarihi ) Yürürlük Tarihi: (1957) VERG TÜRÜ ESK DURUM YEN DURUM BEYAN ÖDEME BEYAN ÖDEME ST HSAL VERG S vergiye tabi Beyanname ifllemin verme süresi yap ld içinde aydan sonraki ay n 15 inci günü akflam na kadar - (3065 Say l Katma De er Vergisi Kanununun 61- a maddesiyle kald r lm flt r) tarihinde yürürlü e girmifltir. - (3065 Say l Katma De er Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kald r lm flt r) tarihinde yürürlü e girmifltir. NAKL YAT VERG S Tafl ma müesseseleri ile PTT Genel Müdürlü ü, ifllemin yap ld ay n sonundan itibaren 45 gün içinde. Beyanname verme süresi içinde - (3065 Say l Katma De er Vergisi Kanununun 61- a maddesiyle kald r lm flt r) tarihinde yürürlü e girmifltir. - (3065 Say l Katma De er Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kald r lm flt r) tarihinde yürürlü e girmifltir.

13 mali ÇÖZÜM 23 BANKAVES GORTA MUAMELELER VERG S Devlet Demiry ollar, Devlet Havayollar ve Denizcilik Bankas için ifllemin yap ld ay n sonundan itibaren 75 güniçinde. vergiye tabi ifllemin yap ld aydan sonraki ay n15 inci günü akflam na kadar ÖZEL LET fi M VERG S vergiye tabi ifllemin yap ld aydan sonraki ay n15 inci günü akflam na kadar fiansoyunlari VERG S LAN VE REKLAM H ZMETLER VERG S B NA NfiAAT VERG S izleyen ay n yirminci günü akflam na kadar vergiye tabi ifllemin yap ld aydan sonraki ay n15 inci günü akflam na kadar vergiye tabi ifllemin yap ld aydan sonraki Beyanname vermesüresi içinde Beyanname vermesüresi içinde Beyanname vermesüresi içinde Beyanname vermesüresi içinde Beyanname vermesüresi içinde Beyanname vermesüresi içinde - (3065 Say l Katma De er Vergisi Kanununun 61- a maddesiyle kald r lm flt r) tarihinde yürürlü e girmifltir. - (3065 Say l Katma De er Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kald r lm flt r) tarihinde yürürlü e girmifltir. vergiye tabi Beyanname ifllemin vermesüresi yap ld aydan içinde sonraki ay n15 inci günü akflam na kadar vergiye tabi Beyanname ifllemin vermesüresi yap ld aydan içinde sonraki ay n15 inci günü akflam na kadar izleyen ay n yirminci günü akflam na kadar - (3065 Say l Katma De er Vergisi Kanununun 61- a maddesiyle kald r lm flt r) tarihinde yürürlü e girmifltir. - (Belediye Gelirleri Kanununda Beyanname vermesüresi içinde - (3065 Say l Katma De er Vergisi Kanununun 61-a maddesiyle kald r lm flt r) tarihinde yürürlü e girmifltir. - (Belediye Gelirleri Kanununda

14 24 mali ÇÖZÜM TEKNOLOJ K GEL fimeler A. ELEKTRON K BEYANNAMELER Elektronik beyanname uygulamas - n n amac ; mükelleflerin vergilendirmeye iliflkin ödevlerini yerine getirmede, geliflen bilgi ifllem teknolojilerinden yararlanmak, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, h zl, ekonomik ve güvenilir bir flekilde idareye intikalini sa lamak, vergi beyannamelerinin doldurulmas ndaki hatalar en aza indirerek mükellef ma duriyetini önlemek, vergi dairesinin beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat ifllemlerini azaltarak ifl ve ifllemlerini kolaylaflt rmak ve di er alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermesini sa lamakt r. 213 say l Vergi Usul Kanununun ( tarih, say l Resmi Gazete de yay mlanan 5228 say l Kanunun 8 inci maddesiyle de iflik) mükerrer 257 nci maddesinin birinci f kras n n (4) numaral bendi;.. vergi beyannameleri ve bildirimlerin, flifre, elektronik imza veya di er güvenlik araçlar konulmak suretiyle nternet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletiflim araç ve ortam nda verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmifl gerçek veya tüzel kifliler arac k l narak gönderilmesi hususlar nda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktar m nda uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya iliflkin usul ve esaslar tespit etmeye, bu zorunlulu u beyanname, bildirim veya bilgi çeflitleri, mükellef gruplar ve faaliyet konular itibar yla ayr ayr uygulatmaya,. fleklinde de ifltirilmifltir. Maliye Bakanl na verilen yetki kapsam nda, konuyu düzenleyen VUK nun 340 Seri no.lu Genel Tebli i tarih, say l Resmi Gazete de yay mlanarak, tarihinde geçerli olmak üzere yürürlü e girmifl bulunmaktad r. B. ELEKTRON K B LD RGELER EBildirgede flverenlerin, çal flt rd klar iflçilerine ait sigorta prim belgelerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini de, otomatik ödeme ve internet bankac - l yoluyla ödeyebilmeleri için oluflturulan elektronik bir portald r. Yeni uygulama çerçevesinde iflçi ve iflverenlerin Sigorta l/sigorta Müdürlüklerine giderek yapt klar ifllemlerin büyük ço unlu u, internet ortam nda da yap labilecektir. EBildirge uygulamas na geçilmesiyle birlikte, daha önce ayl k olarak bildirilen tahakkuk bilgileri ile 4 ayl k olarak bildirilen bordro bilgileri, birlefltirilerek ayl k olarak al nacakt r.

15 mali ÇÖZÜM 25 EBildirge, tarihinden itibaren tüm Türkiye genelinde özelresmi sektör iflveren ay r m yap lmaks - z n uygulamaya girecektir. C. B LG SAYARLI MUHASEBE B LG S STEMLER NDE MEVCUT DURUM Ülkemizde bilgisayarlar n ifl hayat nda yayg n bir flekilde kullan lmaya bafllamas, 1980 li y llar n bafl na rastlamaktad r. O günden günümüze kadar geçen sürede konu ile ilgili olarak çok önemli ve h zl geliflmeler yaflanm flt r ve bu geliflmeler yaflanmaya devam etmektedir. Bilgisayarlar ifl dünyas nda daha çok muhasebe fonksiyonu kapsam nda yer alan faaliyetlerin, daha h zl, daha güvenli ve daha düflük maliyetle yerine getirilmesi amac yla kullan lmaktad r. Muhasebe Faaliyetlerinin bilgisayar ortam nda izlenmesinde öncülük eden programlar genel muhasebe programlar fleklinde yap land r lm flt r. Bu programlarda, iflletme olaylar - n temsil eden ve baflka ortamlarda haz rlanm fl fatura ve benzeri belgelerin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin muhasebe fiflleri ne dönüfltürülerek ifllenmesi gerçeklefltirilmektedir. Günümüzde oldukça geride kalm fl say labilecek bu tür sistemleri kullanan iflletmeler ve muhasebe hizmeti veren bürolara rastlamak mümkündür. Bu tip programlar n temel ürünü, devlet birimlerine verilecek beyan ve bildirimlerin daha h zl bir flekilde haz rlanmas n sa lamakt r. Bu tip programlar n yer ald ortamlarda iflletme kararlar n n al nmas nda yard mc olabilecek bilgilerin üretildi ini iddia etmek mümkün de ildir. Bugün muhasebe bilgi sistemlerinde ifllemler; a. Yar Otomatik Entegre sistemler : Bu tip sistemlerde, genel muhasebe programlar nda gerçeklefltirilen faaliyetlerin yan nda di er baz iflletme faaliyetleri de bilgisayar ortam nda yürütülebilmektedir. Örne in stok kontrolü, müflteri takibi, çek senet, nakit gibi ödeme belgelerinin izlenmesi, banka hesaplar n n takibi, personel ile ilgili ifllemlerin bilgisayar ortam nda izlenmesi, v.b. Bu faaliyetlerin muhasebe fifllerine dönüfltürülerek kay tlara al nmas ve dolay s yla muhasebe faaliyetleri kapsam nda ifllenmesi, ifllemleri yar manuel olarak otomasyona ba lanm fl olan sistemler bu grubu oluflturmaktad r. b. Tam Otomatik Entegre Sistemler: Bu gruba giren sistemlerde, yukar da belirtilen muhasebe faaliyetlerine destek olarak yürütülen faaliyetlerin do rudanotomatik olarak muhasebelefltirilmesi, di er bir ifade ile muhasebe fifllerine dönüfltürülmesi ifl-

16 26 mali ÇÖZÜM lemleri gerçeklefltirilebilmektedir. Kuflkusuz bu tip sistemler yukar da aç klanmaya çal flan sistemlerden daha ileride bulunmaktad r. Bu sistemler daha çok orta ve büyük ölçekli iflletmelerde karfl m za ç kmaktad r. D. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA S STEMLER Günümüzde firmalar faaliyetlerinin büyük bir bölümünü bilgi ifllem ortamlar nda gerçeklefltirmeye yönelmektedir. Bunun sonucunda gerek operasyonel ifllemler, gerekse finansal ifllemler bilgi ifllem sistemleri ile bir bütünlük içinde ve çok boyutlu olarak gerçeklefltirilmektedir. Bu konuda gerek ülkemizde gerekse ülkemiz d fl nda firma kaynak planlama sitemleri olarak, SAP, BAAN, ORACLE- E, MIS9000, vb ürünlere s kça rastlanmaktad r. Bu ürün firmalar n her türlü yönetsel ve yürütsel faaliyetlerinin çözümünde, gözlemlerimize göre, önemli tasarruflar sa lad klar görülmektedir. E. ELEKTRON K DENET M UYGULAMALARI Vergi mevzuat nda 1998 y l nda yap - lan genifl kapsaml de ifliklikler aras nda bilgisayarl muhasebe alan nda da bir tak m yeniden düzenlemeler yap lm flt r say l yasa bilgisayar ortam nda muhasebe ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu nun iki maddesini de ifltirmifltir. Yasa koyucu, VUK md. 256 da yapt de ifliklikle vergi mükellefi ve di- er sorumlular n muhafaza ve ibraz zorunlulu u bulunan defter ve belgelere özellikle manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlar ekleyerek muhasebenin yürütüldü ü bilgisayar ortam n vergi denetimi alan na dahil etmifltir. Bu ba lamada disket ve benzeri ortamlar ifadesinin çok genifl bir alan kapsad n da özellikle belirtmek gerekir. Maddedeki baflka bir de ifliklik ise bilgisayar flifreleri için de ibraz ve arz zorunlulu u getirmektedir. F. ELEKTRON K DEFTER UYGULAMALARI tarihinde yay mlanan 4731 say l Kanunun 4/E maddesiyle VUK Mük.Md 2 eklenen f kra ile Maliye Bakanl ; elektronik defter, belge ve kay tlar n oluflturulmas, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulmas ve düzenlenmesi uygulamas na iliflkin usul ve esaslar belirlemeye, yetkisini alm flt r. Bu maddeyle ilgilide VUK Genel Tebli Tasla da haz rlanm fl olup internet sitesinde tart flmaya aç lm flt r.

17 mali ÇÖZÜM 27 SONUÇ Muhasebe mesle inin de iflimi, meslek mensuplar n n de iflimini de zorunlu k lmaktad r. Bu nedenle meslek mensuplar n n önümüzdeki süreçte iki seçene i bulunmaktad r. Birincisi, meslek mensuplar sadece flahsi iliflkileri ile sürdürdükleri mesleki faaliyetlerine devam edecek, tek bafl na müflterilerinin ihtiyaçlar na cevap vermeye çal flacak, zaman s k nt - s nedeniyle kendini yenileyemeyecek, k sa vadede kazanc n art racak ama orta ve uzun vadede müflteri kay plar ve mesleki tatminsizlik yaflayacakt r. kincisi, meslek mensuplar faaliyetlerine göre uzmanlaflacak, tek adam muhasebe bürolar yerine ortakl k fleklinde faaliyet vermeyi ya da kurumsallaflmay tercih edecek, müflterilerinin de iflen hizmet beklentilerini yüksek kalite ve teknolojik alt yap ile karfl layacak, e itimi ve kiflisel geliflimi ön planda tutacak ve global muhasebeci olacakt r. Bu seçene i seçecek olan meslek mensuplar n n baflar s ndaki en önemli kriter de, sürekli mesleki geliflim ve sürekli mesleki e itimdir.

18 28

19 HAKEML YAZILAR REFEREED PAPERS

20 30

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

2015 YILI MÜKELLEF TAKVİMİ

2015 YILI MÜKELLEF TAKVİMİ Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

B LG SAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

B LG SAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES B LG SAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Yahya ARIKAN SMMMO Baflkan G R fi Bilgi ça nda sermaye hareketlerinin yo un olmas nedeniyle, iflletmelerin ayn standartlara göre haz rlanm

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN

4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN 4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN TEfiK LAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN LE 24.03.1998 TAR HL VE 3418 SAYILI KANUNDA

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ

BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ 1. YILLIK GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMELERĐ A. Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının başından 25 nci günü akşamına kadar

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212)

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212) SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 01 İST, 02. 01. 2008 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Takvimimize göre beyan ve ödeme sürelerinin sonu tatil gününe rastlayan işlemleriniz için V.U.K

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr ve www.nigdesmmmo.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bu takvim 10.12.2007 tarihi itibariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Başkanlığı Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 52 Aralık

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Bu takvim 31.12.2009 tarihi

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ 2009 YILI VERGİ TAKVİMİ Bu takvim 31.12.2008 tarihi itabariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup olmadığını Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) adresinde yer alan

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU 6802 G DER VERG LER U 211 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 39 stisnalar: stisnalar: Madde 29 - Afla da yaz l muameleler dolay siyle al nan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 111 İST, 30. 12. 2011 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Vergi Takvimimizde yer alan tarihler, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, beyan ve ödeme

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 06.01.2009 2009 Yılı Vergi Takvimi Hakkında DUYURU NO:2009/06 01.01.2009 31.12.2009 döneminde beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergiler ile bildirimlere

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir.

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir. ocak 01 2016 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

Uçak ve helikopterler (Türkku u, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) a daki (IV)

Uçak ve helikopterler (Türkku u, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) a daki (IV) VERG S RKÜLER NO: 2013/16 TAR H: 18.01.2013 KONU 2013 Y nda Uygulanacak Motorlu Ta tlar Vergisi Tarifelerine li kin Tebli Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) say

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Vergi Takvimi www.denetimvergi.com www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı. Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA

2016 VERGİ TAKVİMİ. Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı. Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA 2016 VERGİ TAKVİMİ Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı Ocak 2016 2016 Yılı Vergi Takvimi 01/01/2016 11/01/2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel 01/01/2016 12/01/2016 16-31

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ

OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ 01/01/2016 11/01/2016 01/01/2016 12/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04)

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) 02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) Konu: 2013 Yılında Uygulanacak; Maktu Damga Vergisi ve Harç Oranlarının %15 Oranında Artırılmasına, Kaynak Kullanım Destekleme Fonundaki Oran Değişikliği, Mevduat ile Ödenen

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bu yayına elektronik ortamda  adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZDİR Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 118 Aralık 2010 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

GELİR İDARESİ YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEK BAZI GELİR UNSURLARI İÇİN HAZIR BEYAN SİSTEMİNİ UYGULAMAYA GEÇİRDİ:

GELİR İDARESİ YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEK BAZI GELİR UNSURLARI İÇİN HAZIR BEYAN SİSTEMİNİ UYGULAMAYA GEÇİRDİ: TARİH : 26/02/2016 SİRKÜLER NO : 2016/25 GELİR İDARESİ YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEK BAZI GELİR UNSURLARI İÇİN HAZIR BEYAN SİSTEMİNİ UYGULAMAYA GEÇİRDİ: 25 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı