HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!"

Transkript

1 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal m! Kim bedavac? Sayfa 6 Perde arkas de il art k, perdenin önü gayet müsait Sayfa 8 Gençler kimlikler... Sayfa 10 Yüksekö retimde emperyalist rekabet ve e itimde sektörleflmeye do ru Sayfa Dosya 2 Mart ta Ankara day z! Genç Kad n Buluflmas - Köleye köle olmak... - Üniversitede kad n olmak... - Liseli kad n korunmaya muhtaç de ildir... - Emekçi kad n z özgürlük istiyoruz! - Medyan n kad na verdi i özgürlük Sayfa SYAN Gerçek sorunlar m z dillendirelim! Sayfa 3 GENÇL E NOTLAR Kime k z yoruz? Sayfa 11 Dengê Ciwanê Ellerini Kürt halk n n kan na bulayanlar n söyleyecek sözleri yoktur Sayfa 12 KOLEKT F N SES Söz ve karar hakk m z için örgütlenelim! Sayfa 16-17

2 Merhabalar, SUNU 2 Mart ta Ankara da örgütleyece imiz YDG Genç Kad n Buluflmas öncesinde yay nlad m z bu say m zda Buluflma n n içeri ini zenginlefltirece ini düflündü ümüz yaz lara yer veriyoruz. Yaz lar n derli toplu halde okunabilmesi aç s ndan dergi sayfalar m zda da de ifliklikler yapt k. Gençli e Notlar 11. sayfaya al rken, Bellek ve Komünist Ustalar köflelerine yer veremedik. Dergimizi yay na haz rlarken Ufuk ve Özgür Okul köflelerimiz elimize ulaflmad ndan kaynakl bu köflelere de yer veremiyoruz. Bununla birlikte özellikle genç kad n konusu ile ilgili olarak genel hatlar yla kad n sorunundan emekçi ve ö renci kad na ve medyan n kad n n metalaflt r lmas nda üstlendi i misyondan kad n sorununa de inen öykülere ve kültür-sanat sayfas na kadar çeflitli yaz lara yer verdik. Yine, Buluflma da tart fl lacak bir konu olarak YDG Kad n Komisyonlar n n kuruluflu, iflleyifli ve ilkeleri üzerine de bir taslak programla da karfl laflacaks n z. Bu program n incelenerek öneri ve elefltirilerin netlefltirilmesi Buluflma da etkili bir program ç karmada bize yard mc olacakt r. Konunun kapsam düflünüldü ünde bu yaz larla beraber daha farkl konularda da yaz lara ihtiyaç oldu u aç kt r. Feminist hareketin elefltirisinden alternatifimiz olan devrimci demokratik kad n hareketi anlay fl m za, Kürt kad - n ndan tar m iflçisi kad n n sorunlar na, törelerin, geleneklerin ve yasalar n etkisinden enseste ve cinsellikle ilgili tabu ve yaklafl mlara, zindanlarda kad nlar n mücadelesinden ülkemizde ve dünyada kad n hareketinin durumuna, örgütlü kad nlar n yaflamlar ndan örgüt içinde ataerkil-cinsiyetçi yaklafl mlar n deflifrasyonuna, kad na yönelik fliddetten özellikle devlet ve aile-içi fliddete kadar sayabilece imiz birçok konuda araflt rmalara ihtiyaç bulunmaktad r. Dergimizde yer verdi imiz yaz larda bu konular n hepsi hakk nda de iniler bulunsa da yaz lar genellikle bafll klar ndaki konulara odakland ndan kaynakl eksik kalan noktalar n olabilece i aç kt r. Bu konular hakk nda araflt rma ve inceleme çal flmalar yaparak Buluflma da sunumlar haz rlamak ve dergimizin önümüzdeki say lar nda yer vermek yararl olacakt r. Dergimizin gençlik dergisi olmas ve sayfa say s n n s n rl olmas nedeniyle genç kad n gibi çok kapsaml bir konunun birkaç yaz ile detayland r lmas mümkün de ildir. Ancak buna karfl n yay nlad m z yaz lar n genel bir anlay fl birli i sa layaca n da düflünüyoruz. Ülkemizde faflizmin yaratt gerçeklik halk m z n tüm kesimlerinin çok ciddi sorunlarla u raflt n ve önemli talepleri ba r nda tafl d n göstermektedir. Geneldeki yoksulluk ve otoriter yönetimin alt bafll klar n s ralad m zda iflçi, ö renci, köylü, kad n, genç, yafll, Kürt, Laz, Ermeni, Alevi vd kesimlere dahil olanlarla ilerici, demokratik, devrimci düflüncelere sahip olan kitlelerin üzerinde bask ve yasaklar n fazlal n, bu bask lar n yaratt sorunlar n boyutlar n görmekteyiz. Tüm bu sorunlar ise kapsaml bir çözümü, özcesi devrime olan ihtiyac bize tüm yak c l yla göstermektedir. Demokrasinin olmad, devlet otoritesinin bask ve yasaklar n n hüküm sürdü ü ülkemizde halk m z n farkl kesimlerinin örgütlülüklerinin yetersiz olmas, örgütlenmenin önünde türlü engel, yasak ve bask lar n bulunmas halk m z n kendi sorunlar n ifade etmesinde, çözümler bulmas nda, birleflmesinde, birli in ve dayan flman n güzelli ini yaflamas nda ve kendi gücünün fark na varmas nda yetersiz kal nmas - na sebep olmaktad r. Bu gerçeklik içinde Kürt halk n n operasyonlara karfl gösterdi i tepki, Alevilerin inançlar na ve ö retilerine yönelik asimilasyon ve inkar çabalar na karfl durufllar, Tekel iflçilerinin ülkenin dört bir yan nda gerçeklefltirdi i eylemler, SSGSS ye karfl artan tepkiler halk n birli e ve harekete geçmeye olan e ilimini de göstermektedir. Bu e ilim sa l kta, e itimde sald r yasalar - n n hayat bulmas yla, ekonomik krizin daha belirgin hale gelmesiyle birlikte daha da güçlenecektir. Bu anlamda halk m z n farkl kesimlerinin özgün sorunlar na e ilmek, ö renmek, diyalog kurmak, birleflmek ve harekete geçmek, halk m z n örgütlenmesinin önündeki engellere yönelik vurulan her darbeyi sahiplenmek, söz ve karar hakk m z, demokratik bir ülke talebimizi hayk rmak bu dönemde oldukça önemlidir. Dergimizde ayr ca son dönemde YÖK Baflkan n n, hükümet yetkililerinin ve çeflitli ayd nlar n paral e itim üzerine sarf etti i sözler hakk nda da inceleme ve de erlendirme yaz lar na yer veriyoruz. Herkesin üniversiteli olmas gerekmedi ini, e itimin paral olaca n söyleyen YÖK Baflkan n n ard ndan kapal mikrofonundan yapt konuflmada koflullar n uygun oldu unu, art k üniversite reformunun gündeme gelebilece ini belirten bakanla müsteflar n yaklafl m na ve bu politikalara efllik eden çeflitli yazarlar n paral e itimi savunan makalelerine ard ard - na denk gelmekteyiz. Mesela sadece paral e itim olarak görülse de ülkemizde özel üniversite açmak için s raya giren Avrupal büyük flirketlerin ve AB nin de bask s yla çok daha kapsaml bir proje gündeme gelmektedir. Son dönemde medyada bu konuda sayfalarca yaz lar n yaz lmas, sahte ö renci örgütlenmelerinin kurulup gündeme getirilmesi tesadüf de ildir. Büyük bir sald r n n ön haz rl niteli indedir. Bizler YDG olarak uzun süredir bu sald r n n kapsam n deflifre etmeye, sald r lar n boyutu, kapsam hakk nda kamuoyunu bilgilendirmeye çal - fl yoruz. Biliyoruz ki bu sald r yla birlikte sadece e itimin paral olmas hedeflenmemektedir, e itimin yeniden yap - land r lmas yla birlikte sermayeyle daha fazla bütünleflmifl, zaten iyice güdük kalan bilim ve e itim yönü yok edilmifl bir üniversite yarat lacak ve gençli in e itim ve mesleki haklar dolay s yla gelece i gasp edilecektir. Bu nedenle sadece YÖK Baflkan - n n veya Maliye Bakan n n pervas z aç klamalar n teflhirle yetinmemeli, daha kapsaml ve etkili çal flmalar gündemimize almal y z. Bu noktada öncelikle gençlerin bulundu u çeflitli akademik, demokratik, kültürel kitle örgütlerinde konunun gündemleflmesi için çal flmak, yayg n ve planl bir ajitasyon çal flmas yapmak, tüm ilerici kesimleri bir araya getirip ortak flekilde harekete geçmek için emek harcamak ve ö rencilerin birli i, dayan flmas için-söz ve karar hakk için örgütlenmesinin önündeki engelleri kald rma hedefli, örgütlenmeye olan ihtiyac gösteren faaliyetler haz rlamak yararl olacakt r. Bu do rultuda Bahar dönemindeki çal flmalar m za fl k tutacak bir yaz ya Kolektifin Sesi bölümünde yer veriyoruz. Ülke gündemi çok yo un bir flekilde yaflanmaktad r. Her gün iflçilerin, Kürtlerin, Alevilerin, emekçilerin eylemlerine denk geliyoruz. Egemen s - n flar n farkl ç kar gruplar n n aralar ndaki çeliflkilerin keskinleflti ini görüyoruz. Devletin uluslararas ve ulusal alanda politikalar n n alt n n sa lam olmad n, yapt ittifaklar n güçsüz, att ad mlar n yetersiz oldu unu, politik krize efllik eden ekonomik kriz korkusunun ayyuka ç kt n görüyoruz. Koflullar n lehimize olan yanlar n n geliflti ini fark ediyoruz. Bu anlamda uzun vadede sistemin zay fl n ve çaresizli ini görmek fakat k sa vadede sald r lar n ve planlar n ciddiyetinin bilinciyle dikkatli ve hareketli olmam z gerekmektedir. Koflullar iyi analiz edebilir ve do ru ad mlar atabilirsek, halk n gerçek sorunlar n gündeme al r, coflkulu bir flekilde hareket edersek güçlü ve sa lam bir örgütlenme infla etmede büyük olanaklarla karfl - laflaca m za eminiz. UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) FAKS: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön matbaac l k Tel: (0212) Da t m: YAY-SAT ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR KARTAL: STASYON CAD. DÖRTLER APT. NO: 4/2 KARTAL, TELEFAKS: (0216) ANKARA: TUNA CAD. ÇANAKÇI fihani NO:11 KAT:3 DA RE:32 ÇANKAYA TEL: (0312) Cep: ZM R: 856 SOKAK, NO:48/203 KEMERALTI KONAK, TEL: (0232) Cep: MALATYA: SMET YE MAHALLES, N YAZ M SR CAD., ERSOY APT. NO: 9 TEL: (0422) Cep: ERZ NCAN: ORDU CAD. ORDU fihani KAT:3 TEL: (0 446) CEP: BURSA: SELÇUK HATUN MAH. ÜNLÜ CAD. SÖNMEZ fi SARAYI KAT: 2 NO: 185 HEYKEL, TEL: (0224) Cep: MERS N: S L FKE CAD. ÇAVDARO LU fihani KAT: 3 NO: 118 MERS N CEP: AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR DUISBURG-ALMANYA TEL: FAKS: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fiubesi Euro Hesab : TL Hesab : CÜRET KUfiAN, SYANI HER TARAFA YAY!

3 GERÇEK SORUNLARIMIZI D LLEND REL M! Son günlerin en fazla tart fl lan konusu kuflkusuz AKP hükümetinin MHP yi de arkas na alarak ç karmaya çal flt türban yasas. Gerek türban tart flmalar n n bu döneme rastlam fl olmas gerekse de konu hakk nda bu kadar f rt na kopar lmas elbette ki tesadüf de ildir. AKP nin henüz 2002 y l nda seçim vaadi olan türban meselesinin aradan 5 sene geçtikten sonra devreye sokulmas da bu durumun adeta bir kan t gibi durmaktad r. Daha henüz ilk günlerinden nas l zorlu bir y l olaca belli olan 2008 senesinin, emekçilere daha fazla bask ve gelir kayb getirece i ortadad r. Birbiri ard na yap lan zamlar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s n n halk üzerinde yarataca tahribat n boyutu görülmeyecek gibi de il. Bahsi geçen sorunlara karfl oluflan öfkenin bertaraf edilebilmesi için gündemin tali bir yöne kayd r lmas konusunda kendinden öncekilerinin gösterdi i baflar y AKP hükümetinin de gösterdi ine böylece tan k olmaktay z. Elbette ki insanlar k l k ve k yafetlerine göre de erlendiren, daha do rusu bunu sistem sorunu haline getiren, türban nedeniyle sistemin y k labilece ini lanse edenlerin asl nda neyi örtmeye çal flt klar ortadad r. Her geçen gün artan iflsizli e, yükselen ekonomik krize, ç kar lan gasp yasalar na, ifl kazalar na (cinayetlerine) sessiz kalmam z ve srarla türban tart flmam z isteniyorsa bunun olmayaca n, bu oyunun tutmayaca n flimdiden prati imizle kan tlamam z gerekmektedir. Özellikle GSS ye karfl emekçilerin son dönemde artan tepkisi dikkat çekicidir. En temel insan haklar ndan birisi olan sa l k hakk n n kademe kademe tasfiyesini öngören bu yasaya karfl emekçilerin eylemler örgütledi ini görmekteyiz. Bunun yan nda yine birçok ifl kolunda devam eden direnifller de mutlaka duyarl olmam z gereken konular n bafl nda gelmektedir. TE- KEL ve deri iflçilerinin direniflleriyle egemenlerin iflçilere yönelik bask lar srarla kapat lmaya çal fl lmakta ve gündem d fl na itilmektedir. Buna ra men emekçilerin hakl taleplerini dillendirmeye devam edecekleri aç kt r. Bursa Uluda Üniversitesinde çal - flan tafleron sa l k iflçilerinin ifl güvenceli ve kadrolu çal flma talepleri için alanlara ç kmas, Çi li Organize Sanayi de çal flan 9 iflçinin sendika üyesi oldu u için iflten at lmas na karfl verdikleri hakl mücadele, YÖRSAN iflçilerinin iflten at lmalar - na karfl sürdürdükleri direnifl, Mersin-Tarsus Turbo iflçilerinin mevsimleri eskiten ve 15 Mart tan bu yana süren grevleri bu önermenin gerçekli ini göstermektedir. Önümüzdeki dönemde böylesi hak gasplar n n artaca ortadad r. Egemenlerin krizi derinlefltikçe bundan en fazla zarar görecek olan n emekçi halk m z olaca aç kt r. Haklar m za Sahip Ç kal m! Buna ra men Eurobarometre adl kuruluflun yapt aç klamayla Türkiye halk - n n % 70 i hayat ndan memnun demesi elbette ki oldukça gülünçtür. Kitlelerin artan huzursuzlu unu, mutsuzlu unu srarla görmek istemeyenlere en net cevab yine kitlelerin bizzat kendisi verecektir. Buna ra men yap lan araflt rmaya göre yani % 70 lik memnunluk oran na ra men Avrupa ülkeleri içerisinde en düflük oranlardan birisinin Türkiye den ç kmas gizlenememektedir. Yine ayn kurumun geçti imiz bahar aylar nda yapt araflt rmaya göre memnunluk düzeyinin düflmüfl oldu u da gözden kaçmamaktad r. Kitlelerin genel memnuniyetsizli i sadece ülkemizde de il tüm dünyada kendisini göstermektedir. Son olarak NAF- TA y (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaflmas n ) ve bu anlaflma gere ince ABD ye tan nan ayr cal klar yüz binlerce Meksikal çiftçinin protesto etmesi, dünya genelinde tar mda gerçeklefltirilen neo-liberal politikalar n kapsam kadar bu politikalar n iflas etti ini de gözler önüne sermektedir. Benzeri uygulamalarla her geçen gün yar -sömürge ülkelerde boyutlanan tar m krizi, bu alanda ABD nin ve di er emperyalistlerin daha da palazlanmas na neden oldu u kadar emekçilerin de daha fazla yoksullaflmas na vesile olmaktad r. çinden geçilen bu dönemin devrimciler ve ilericiler aç s ndan da kolay olmayaca aç kt r. Halk n yükselen tepkilerine destek veren her kurum, her ses egemenlerin bask s ndan nasibini almaktad r. Adana da Kevser M zrak n öldürülmesini protesto etmek amac yla yap lan bas n aç klamas ndan sonra gerçeklefltirilen sald r furyas ve devrimcilerin ev bask nlar n n ard ndan tutuklanmas, stanbul daki Hrant Dink anmas ndan sonra Taksim de toplanan devrimcilere kolluk kuvvetlerinin sald rmas, DTP stanbul l Baflkan Halil Aksoy un DTP stanbul l Örgütü 1. Kongresinden hemen sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden gözalt na al nmas, Mardin de daha 12 yafl ndayken onlarca kurflunla katledilen U ur Kaymaz ile babas n n müdahil avukatl n yapan Tahir Elçi hakk nda tarafs z yarg lama istiyoruz dedi i için soruflturma aç lmas, Che resimli takvimlerin toplatmas oldu u gerekçesiyle Dersim Temel Haklar ve Özgürlükler Derne inin bas larak talan edilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesinde Ocak ay içerisinde gerçeklefltirilen faflist sald r, örneklerin sadece küçük bir k sm d r. YDG Genç Kad n Buluflmas AKP hükümeti nezdinde egemenlerin kad nlara yaklafl m n n her geçen gün daha fazla teflhir oldu unu görüyoruz. Emekçi kad nlar n yaflad onlarca sorunu görmezden gelerek sadece türban konusuna e ilerek samimiyetlerini gösteren egemenler, emekçi kad nlar n yaflad taciz, düflük ücret, ev y k mlar, iflsizlik, örgütlenme sorunlar n bilmiyor olamaz. 6 Ocak tarihinde Ka thane Kültür Merkezinde AKP Ka thane lçe Kad n Kollar 2. Ola an Kongresinde Baflbakan R.T. Erdo- an n biz ma duruz, belediye evlerimizi y k yor diyen emekçi bir kad n Kardeflim bireysel konuflma. Biz burada geneli konufluyoruz. Gelmiflsin, devlet arazisini iflgal edip, orada oturuyorsun. Sonra Buras benim mal m deyip, dam n üstüne ç k p polise kiremit sallars n z. Yok, öyle bir fley. Biri bilezi- ini sat yor, eflyas n sat yor, bedel ödüyor. Sen ödemeyeceksin yok öyle diyerek azarlamas ibretliktir. Kad nlar n yaflad onlarca sorunu göz ard eden egemenlere karfl gerçeklefltirece imiz Kad n Buluflmas n n önemi her geçen gün daha da artmaktad r. Kendi örgütsel yap m z içerisinde kad n yoldafllar n yaflad sorunlardan tutal m da emekçi kad nlar n biriken sorunlar na çözümler üretme amac yla örgütlenen Buluflma, kapsam n n darl na ve haz rl k aflamas - n n k sal na ra men örgütümüz için oldukça önemli bir yerde durmaktad r. Bu nedenle gerçeklefltirilen her tart flmaya, yaz lan her yaz ya kafa yormak ve kendi davran fllar m zdan bafllayarak genifl bir sorgulamaya giriflmek hepimiz için faydal olacakt r. Geliflen her gündeme karfl geçmifle göre daha fazla duyarl olmam z gereken bir dönemdeyiz. Geneldeki suskunluk ve hareketsizlikle kitlelerin biriken öfkesini karfl layamayaca m z aç kt r. Kitlelerin ses verdi i her alanda bu sese destek olmak, sesi daha da büyütmek ve örgütlemek için yeterince çabalamad m z ortadad r. Bu sorunu aflmak mümkündür ve aflaca m za olan inanc - m z tamd r senesinin, emekçilere daha fazla bask ve gelir kayb getirece i ortadad r. Birbiri ard na yap lan zamlar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s n n halk üzerinde yarataca tahribat n boyutu görülmeyecek gibi de il. Bahsi geçen sorunlara karfl oluflan öfkenin bertaraf edilebilmesi için gündemin tali bir yöne kayd r lmas konusunda kendinden öncekilerinin gösterdi i baflar y AKP hükümetinin de gösterdi ine böylece tan k olmaktay z. Elbette ki insanlar k l k ve k yafetlerine göre de erlendiren, daha do rusu bunu sistem sorunu haline getiren, türban nedeniyle sistemin y k labilece ini lanse edenlerin asl nda neyi örtmeye çal flt klar ortadad r. CÜRET KUfiAN, SYANI HER TARAFA YAY! 3

4 B R NSAN KAÇ DEFA DAHA ÖLDÜRÜLEB L R? Muhtemelen 2007 benim aç mdan zor bir y l olacak. Yarg lanmalar sürecek, yenileri bafllayacak. Kim bilir daha ne gibi haks zl klarla karfl karfl ya kalaca m demiflti Hrant Dink. Kendisine yaflat lan psikolojik iflkenceye ra men, yine de bu ülkede insanlar n güvercinlere dokunmayaca n söylerken hâlâ insanl a inançl, hâlâ zalime karfl iyimserdi. Ço umuz, onun kendini sab rla insanlara anlatmak için kaleme ald bu son hayk r fl n, ancak katlediliflinin hemen sonras nda okuduk. Onu kuflatan cenderenin fark ndayd k, asla onuruna yediremedi i Türk düflman yaftas n ona yap flt rmak için gösterilen çabay an be an izliyorduk, hepimiz bu sürek av n n sonucunun ne olaca konusunda tedirgindik. Fakat tüm bunlara ra men kendimizi göz göre göre, göstere göstere ifllenen bir cinayetin pasif seyircileri olarak bulmaktan flaflk nd k. Tüm bunlar yaflayal tam bir y l oldu. Hrant Dink hakl ç kt gerçekten çok zor geçti. Hrant Dink sadece bir insana yap lacak en vahfli ve geri döndürülmez haks zl klarla karfl karfl ya kalmad. Ölümünün ac s na, bu korkunç hikâyeyi planlayanlardaki, gerçeklefltirenlerdeki, alk fl tutanlardaki ak l almaz küstahl n dehfleti kar flt. Bir insan kaç defa öldürülebilir sorusunu defalarca kendimize sordu umuz bo ucu bir nefret iklimi içinde nefes almaya çal flt k 2007 boyunca. Bu cinayete giden yolu açan yarg lamalar sürdü. Eklenen yeni davalarla, al nan yeni yarg kararlar yla Hrant a yaflat lan tüm iflkence tüm toplumu hedef alan bir psikolojik harekata dönüfltürüldü. Bir sene boyunca toplumsal cinnetin boyutu karfl s nda her defas nda yeniden flaflk nl a düflmemize, utanç ve isyanla sars lmam za yol açan neler yaflamad k ki? Bu katli önlemekten mesul kiflilerin, sorumlulu u milliyetçi-floven duygulara atmas na flahit olduk. Bir Ermeniyi öldürdü ü için gururlu cinayet zanl s n n bu devletin görevlilerince nas l da el üstünde tutuldu unu gördük, arkas nda Türk bayra ile çekilen foto raflar na bakt k. fiovenizmin soylu duruflunu gururlu iyi çocuklarda izledik... Hrant Dink in kendi cinayetinin içinde oldu una dair komplo teorilerini, Hepimiz Hrant z, Hepimiz Ermeniyiz slogan - n n dile getirilifl nedeninden yüzlerce tuhaf anlam n ö rendik (!) Cenaze töreninde kalabal n çok görünmesi için ne gibi oyunlar çevrildi ine iliflkin dahiyane (!) aç klamalar duyduk. Beyaz bere sat fllar - n n patlad haberini ald k. Stadyumlarda HRANT D NK N ANMASINDA ÖFKE SEL Halk m z n bir yi it evlad daha düfltü bu topraklara. Faflizme karfl tutarl bir demokrat tavr yla direnen, düflüncelerinden ödün vermeyen bir demokrasi savaflç s daha tek ses-tek millet-tek bayrak nidalar atan eli kanl cellatlar taraf ndan katledildi 19 Ocak 2007 tarihinde. Hrant Dink katlediliflinin y ldönümünde ailesi, dostlar ve devrimci demokrat kamuoyu taraf ndan katledildi i yerde an ld. Anma Hrant Dink ve tüm demokrasi flehitleri için yap lan sayg durufluyla bafllad. Anma, dostlar n n ve eflinin Hrant a dair düflüncelerini aktarmalar yla devam edildi. Hrant Dink in dava tarihinin kitleye duyurulmas ve ayn sahiplenmenin bu dava boyunca gösterilmesi dile iyle anma sonland r ld. Faflizme öfke Buraya kadar aktard klar m z anman n görünen yüzüdür. Anmaya kat lan kitlenin ruh hali ve yönelimi ciddi bir birikimin, öfkenin patlamas d r. Sessiz bir anma hedeflenirken anmada sürekli olarak devletin faflist niteli ini teflhir eden sloganlar n at lmas, tertip komitesi ve polisçe belirlenen alan n kitle taraf ndan y k l p geniflletilmesi, çevik kuvvete yönelik fiili müdahalelerin olmas, anman n ard ndan fiili bir yürüyüflle kitlenin Taksim Meydan na akmas faflizme olan tepkiyi göstermifltir. Anman n bitti ini duyuran anonslara ra men devrimciler sloganlar eflli inde Taksim Meydan na yürümüfl ve stiklal aç lan Türkiye bir düflman n kaybetti bafll kl yaz lar okuduk. Bu katli öven yüzlerce videoya tan k olduk, yasinlerin Karadeniz de bitmeyece ini müjdeleyen flark lar duyduk. San klar n mahkeme önlerine, üzerlerinde Ya Sev Ya Terk Et yazan araçlarda getirilifline tan kl k ettik. fiovenizmin, milliyetçili in hat safhalar nda yap lan nice örnekler gördük ve her örnekte Hrant Dink e bir kurflun daha s k ld n hissettik. Her tarafta yap lan milliyetçi hareketlerle toplumun histerisinin katlanarak büyüdü- ünü fark ettik. fiovenizm, kafatasç ideoloji daha ilkokuldan bafllayarak öyle bir biçimlendirilmeye çal fl lm flt r ki bu ülkede Türk kavram Türklük kavram d - fl nda kalan her türlü milliyet ya da az nl - n anlam düflmanla özdefl tutulmufltur. Türk ün Türkten baflka dostu yoktur ve olmam flt r, bu tarihi (!) anlat ma göre. Türk kavram n n d fl nda kalan halk m z ya gavurdur ya da düflman (!) Bu kafatasç düflünceyi resmi ideoloji yapan Türk egemen s n flard r maddeden yarg lanan Hrant Dink in avukat na yine 301. maddeden dava aç lmas milliyetçili in hat safhada oluflunun bir göstergesidir. Irkç l a ve Milliyetçili e Dur De! Giriflimi üyelerinin Hrank Dink i anma amac yla açt klar stand sald r ya u ram fl, Hrant Dink posterleri y rt lm fl, cenaze töreninin sinevizyonu durdurulmufltur. Polisin geç müdahale (!) etti inin ö renilmesi de flafl rt c olmam flt r. Bir tahammülsüzlük vard r, nedeni ise flovenizmin ta kendisidir. Bir YDG li Caddesini boydan boya geçerek bir eylem gerçeklefltirmifltir. Bu yürüyüfl esnas nda sloganlarla halk m z hesap sormaya davet edilmifl, Hrant n söylendi i gibi birkaç kifli taraf ndan de il, devlet taraf ndan planl bir flekilde katledildi i hayk r lm flt r. Bu esnada Odakule civar nda flçi Partisi nin provokatif tutumuyla karfl laflan kitle tepkisini ortaya koyarak flçi Partisi önünde bayraklar sallayan grupla arbede yaflam flt r. Olay yerine gelen polis araçlar yla bina korumaya al nm fl kitlenin bir k sm yürüyüfle devam etmifltir. Hemen ilerideki MHP binas da kitlenin öfkesinden pay na düfleni alm flt r. Kitlenin MHP binas na sald rmas üzerine kitle ile polis aras nda çat flma bafllam flt r. K sa süre yaflanan çat flmada polis araçlar tahrip edilmifl, polisin atefl açmas yla eylem sonland r lm flt r. Polisin bu sald r - s nda bir kifli aya ndan vurularak yaralanm flt r. STANBUL YDG DEVR M fieh TLER ÖLÜMSÜZDÜR Ülkemiz proletaryas n n öncü müfrezesi taraf ndan ocak ay n n son haftas devrim ve Komünizm flehitlerini anma haftas olarak belirlenmifltir. Bizler de rehber ald m z yeni demokrasi mücadelesinin y lmaz savunucular olarak anti-emperyalist, anti-faflist olman n bir di er ad n n da elde silah savaflmak oldu unu yaflam pratikleriyle ispatlayan devrim ve komünizm flehitlerini sahipleniyor ve an yoruz. Ülkemizde özgürlük, ba ms zl k, halk demokrasisi yolunda bedenlerini basamak eden devrim flehitlerimiz biz genç devrimcilere savaflman n, direnmenin, boyun e memenin, zor karfl s nda y lmaman n, baflar karfl s nda sarhofllu a düflmemenin sembolleri olmufllard r. Onlar ki s - n rl bir yaflam s n rs z bir davaya adayarak insanl k tarihinin en onurlu sayfalar nda yerlerini alm fllard r. Ve bundand r ki devrim flehitlerimiz en fazla sayg ve sevgiyi hak edenlerdir. Bizler genç devrimciler olarak devrim flehitlerine ba l - l n onlar n bizlere b rakt k z l bayra- daha da yükseltmek oldu unu biliyoruz. Bu bilinç fl nda stanbul da her y l Ocak ay n n son haftas PfiTA taraf ndan gerçeklefltirilen Sar gazi deki mezar anmas na YDG olarak kat ld k. Kendi pankart m z arkas nda yapt m z yürüyüfl Sar gazi mezarl na kadar sürdü. Yürüyüfl boyunca Gerillalar ölmez, yaflas n halk savafl, Devrim flehitleri ölümsüzdür vb sloganlar at ld. Mehmet Demirda n mezar bafl nda anma program gerçeklefltirildi. Anma, ülkemizde ve dünyada devrim ve komünizm için flehit düflenler ad na yap lan sayg durufluyla bafllad. Ard ndan flehit düflen yoldafllar n aileleri ad na bir aç klama okundu. Aç klamadan sonra devrim flehitlerinin mücadelemizdeki yerini ve önemini anlatan konuflmalar yap ld. S k s k sloganlarla desteklenen konuflmalar n ard ndan anma etkinli i sonland r ld. Kitle mezarl ktan ç karken ve yol boyunca z lg t, alk fl ve sl klarla da ld. STANBUL YDG 4 CÜRET KUfiAN, SYANI HER TARAFA YAY!

5 Muharrem ftar n n Düflündürdükleri... Pir Sultan n canlara bir olal m ça r s münkire k l ç çalmak için yap lm flt r. Ne gariptir ki, münkir olanlar bu ça r y yapmaktad r. Bunun için egemen s n flarla asla birlik olunmaz, olunmamal. Bu en baflta Pir Sultan a ihanettir. Bu en baflta yüzy llard r ödenen bedellere ihanettir. Kan m za girenlerle birlik olmay z, olunamaz. E er bir olunacak bir fleyler varsa, o da her türlü haks zl a ve zulme baflkald r y savunanlard r. Ancak devrimcilerle bir olunabilir/olunmal d r. Geçti imiz ocak ay nda Bilkent te Muharrem iftar için, AKP milletvekili Reha Oruço lu taraf ndan bir yemek daveti gerçeklefltirildi. Yemek davetinin içeri i, ülkemizdeki Alevileri yak ndan ilgilendiriyor. Çünkü, Alevi toplumunun inanc na göre Kerbela da öldürülen Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin in yas n tutmak için Muharrem ay nda 12 gün boyunca oruç tutulmaktad r. Ve davet, görünüflte bu yas n paylafl lmas için gerçeklefltirilmifltir. Gerçeklefltirilen davete Alevi örgütleri ça r lm fl, yaklafl k 300 örgütten sadece 5 tanesi kat lm flt r. Bu örgütler de tabela örgütleri durumdad r. Bu da hükümetin Alevileri kendilerine yedeklemek için yapt davetin esasta baflar s z kald n göstermektedir. Ancak ülkemiz egemenlerin yönelimini aç a ç karmak da gerekmektedir. Bunun için davetin kat l mc lar na göz atmakta yarar var. Davetin düzenleyicisi olan Reha Oruço lu AKP milletvekilidir. Bu örnek bile tek bafl na davetin amac n ortaya sermektedir. Oruço lu 1986 y l nda anarflist düflünceleri savunan Kara adl dergiyi ç karanlardand r. Tüm siyasi yaflam tutars zl klar üzerine kurulu olup, sabit bir düflüncesi olmadan, de iflip durmufltur. Sosyalistlikten anarflistli- Alevilerden asimilasyona karfl ç k yor Pir Sultan Abdal Kültür Derne- i nin Kad köy de örgütledi i ve Alevilerin ve demokrat z kitle örgütlerinin yer ald AKP nin Alevi aç l m na karfl Ö retimize ve özgürlü ümüze sayg mitingine binlerce kifli kat ld. Mitingde PSAKD üyeleri yürüyüfl süresince AKP nin asimilasyon, yok sayma politikalar na ve türban konusuna de inen sloganlar att. Birçok köy derne inin kat ld mitingde Partizan, YDG, ESP, HÖC vd örgütler de yer ald lar. Mitingde Alevilere yönelik asimilasyon politikalar teflhir edildi ve sanatç lar n söyledi i türküler dinlendi. 1 May s Mahallesi YDG e, oradan Alevi temsilcili i iddias na, sol ve sa liberalizme, burada da h z n alamay p milliyetçi limana girmifl ve en son demir att yerde hürriyetçi muhafazakâr (!) olmufltur. Davette konuk olanlardan birisi de Türk Tarih Kurumu Baflkan Yusuf Halaço lu dur. Hani flu Türk tarihi ve Kültürü nde Avflarlar konulu sempozyumunda Kürt Alevileri yok say p, onlar n hepsinin Ermeni kökenli oldu unu savunan rkç, faflist bir kiflilik olan Halaço lu. Hani her fleye kadir devletimizin (!) y l nda Ermeni dönmesi oldu u iddia edilen Kürt Alevileri ev ev tespit etti ini aç klayan Halaço lu. (Bu arada yanl fl anlamaya mahal vermemek için Kürt Alevilerin, geçmifllerinde Ermeni olup olmalar yad rganacak bir durum da de ildir. Kald ki, bu bile bafll bafl na Ermenilerin u ram fl oldu u zulmü göstermektedir.) Üniversitelerin tamamen paral olmas gerekti ini söyleyen YÖK ün Yeni Baflkan Yusuf Ziya Özcan da davetin kat l mc lar aras nda yerini alm flt r. Davete hakk nda birçok iddia bulunan bakanlar n kat lmas da davetin niteli ini göstermektedir. Yolumuz bir midir? Bizler Hasan Hüseyin Korkmazgil in ifadesiyle, ac y bal eylemesini bilmifl bir milletiz. Burada da ac y bal eylemek üzere bulunuyoruz. Herhalde hiçbir toplum, gelin canlar bir olal m düsturunu bizim kadar aç k dile getirmemifltir. Biz gelmedik kavga için, bizim iflimiz sevgi için. Dostun eli gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik Ayn kaynaktan su içen, ayn k bleye yönelen insanlar olarak bize düflen tarihin vebalini birbirimizin üzerine y kmak de ildir. Cumhuriyetimizin kazan mlar n koruyarak birlikte medeniyet yolunda yürümektir. Hepimiz bu ülkede ev sahibiyiz, kardefliz. stikametimiz birdir, rehberimiz birdir, dolay s yla menzilimiz birdir, zira as l olan istikamettir yoldur. Yukar daki al nt lar davette Baflbakan Erdo an n yapt konuflmadan kesitlerdir. Erdo an n Alevilerin kulland söylemleri kullanmas, hatta büyük flairlerimizden Hasan Hüseyin den al nt lar yapmas olumluymufl gibi görünse de anlamlar n biraz sorgulad m zda gerçeklik baflkad r. Elbette Alevi toplumu da tüm Türkiye halk gibi ac y bal eylemesini bilmifltir. Onca bask, zulüm içerisinde ilerici duruflunu sergilemifltir. Ancak ac y bal eylemek için, ac verenlerin verdikleri ac dan piflman olmas ve gelecekte bir daha böyle ac lar n yaflanmayaca n n teminat gerekir. Böyle bir teminat var m? Hay r! Ülkemiz egemenleri her f rsatta büyük Osmanl (!) n n miras n sahiplenmiyorlar m? Bu miras kan ve gözyafl yla oluflmad m? Bu mirasta Türk, Kürt, Ermeni, Arap, Rum, Yunan, Bulgar vb halk n, Alevi, Yezidi, Keldani, H ristiyan vb farkl inanca sahip olanlar n kanlar üzerine kurulmad m? Üç k taya yay lan egemenliklerinde milyonlarca insan esaret alt na almad lar m? Hâlâ bu büyük rüyay dillendirmiyorlar m? Turan ülküsü neyin üzerine kurulu? Bunlardan en ufak bir uzaklaflma var m? Geçmiflin özelefltirisi var m? Ermenilere soyk r m yap ld n savunanlar n sempozyumuna sald r larda bulunulmad m? Hrant Dink s rf bu yüzden öldürülmedi mi? Kürtlere yap lan katliamlardan hangisinin hesab verilmifl, Kürt ulusunun hangi haklar tan nm fl? Bugün bile Kürtlerin kimlikleri yok say lm yor mu? Halk m z n içinden ç kan binlerce devrimcinin kan na girilmemifl midir? En son Aral k ay nda Ankara da bir devrimci yarg s z infaz edilmedi mi? Hepimiz bu ülkede ev sahibiyiz, kardefliz ne demek? Gerçekten de Aleviler Marafl ta, Çorum da, Sivas ta ev sahipli inin ve kardeflli in nas l st rap ve zulüm dolu oldu unu ö renmifllerdir. Genci, yafll s, kad n, erke i, çocu uyla ölümlerden ölüm be enmenin nas l bir fley oldu unu bilmifllerdir. Ülkemiz egemenleri en fazla kardeflli in içini boflaltm flt r. Kardefliz diye kanlar m z ak t lm flt r ülkenin dört bir taraf nda. Osmanl da kardefl katlinin vacip olmas ndan olsa gerek, tüm katliamlar kardefl oldu umuz için yap lm flt r. 12 Eylül karanl da kardefl kavgas n n durdurulmas (!) için kardefllerden bir taraf n iflkencelere u ramas yla, dara açlar nda, yarg s z infazlarda katledilmesiyle sonuçlanm flt r. Daha 17 sinde bir devrimci olan Erdal Eren i, kendi yasalar n çi neme pahas na idam etmifllerdir. E er karn m z n tok oldu u bir kelime varsa o da kardeflliktir. Hiçbir flekilde ne Aleviler ne de Türkiye halk n n di er bileflenleri ülkemiz egemenleriyle kardefl de illerdir, kardefl de iliz. Münkire k l ç çalmak için birleflelim! Gelin canlar bir olal m ise; Pir Sultan Abdal n dizelerinde geçmektedir. Bilindi i gibi Pir Sultan, katledilmifl bir halk ozan /önderidir. Pir Sultan n canlara bir olal m ça r s münkire k l ç çalmak için yap lm flt r. Ne gariptir ki, münkir olanlar bu ça r y yapmaktad r. Bunun için egemen s - n flarla asla birlik olunmaz, olunmamal. Bu en baflta Pir Sultan a ihanettir. Bu en baflta yüzy llard r ödenen bedellere ihanettir. Kan m za girenlerle birlik olmay z, olunamaz. E er bir olunacak bir fleyler varsa, o da her türlü haks zl a ve zulme baflkald r y savunanlard r. Ancak devrimcilerle bir olunabilir/olunmal d r. stikametimizin bir oldu u ise bafll bafl - na yaland r. Ülkemiz egemenlerinin istikameti emperyalizme hizmettir. Onlar n yönelimlerini yaflama geçirmektir. Halk m z n al nterinin emperyalizme s n rs zca sunulmas d r. Emperyalizmin her türlü sald r lar na arac olmalar d r. Bunun için istikametimiz bir de ildir. Elbette önemli olan yoldur, ancak yollar m z taban tabana z tt r. Yolumuz her türlü gericili e karfl yeni demokrasi yoludur. En son olarak yeme e kat lan hiçbir örgüt Alevileri temsil edemez. Nas l ki, Pir Sultan Abdal, H z r Pafla n n sofras na tenezzül etmemiflse ve do ru olan da bu ise bu yemekte, modern H z r Paflalar n yeme idir. Bu yüzden bu davete kat lanlar Alevileri temsil edemezler. Bir YDG li CÜRET KUfiAN, SYANI HER TARAFA YAY! 5

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA!

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA! Dolarlarımızı kim çaldı? Kaplanlar bir bir dökülüyor! Türkiye 26 Kasım Cuma gününe kişi başına 2 bin 354 dolar daha zenginleşmiş olarak uyandı. Böylece kişi başına gelir, 15 bin 392 dolara yükselmiş oldu.

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde Türkülerin susmad halaylar n durmad yürüyüflün 19. albümü Ç I K Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 93 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net 10.

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 w w w.a rs iv a Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz Olumlu veya olumsuz yönleriyle özgür kad n hareketi

Detaylı

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm Tayyip Erdo an n emperyalist tekellere B AT etti inin belgesidir: Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.net Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! info@ekmekveadalet.net Halk m z n al nterini,

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128 www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 128 28 Ekim 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Ba ms z ve Demokratik Olmayan Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü www.yuruyus.com ZAFER ONLARLA KAZANDIK; N

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı