Gökçek ten, yeni SEÇ M VAATLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gökçek ten, yeni SEÇ M VAATLER"

Transkript

1 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 12 Y ll k Esaret EN Y F LM HABER 20 DE HABER 17 DE HABER 18 DE 4 MART 2014 SALI F YATI: 25 Kr Sokak hayvanlar na ''Yemmatik ve Sumatik'' Yafll lara umut butonu 86. Oscar ödülleri, ABD film endüstrisinin kalbi Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede, Alfonso Cuaron'a En yi Yönetmen ödülü kazand ran "Yerçekimi" (Gravity) filmi, yedi dalda Oscar ödülü kazanarak geceye damgas n vurdu. En yi Erkek Oyuncu: Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club) En yi Kad n Oyuncu: Cate Blanchett (Blue Jasmine) Gökçek ten, yeni SEÇ M VAATLER Büyükflehir Belediye Baflkan ve 2014 Yerel seçimler Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aday Melih Gökçek, Karagedik Mahallesi nde Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt. Karagediklilerin yaflad s k nt lardan söz eden Gökçek, Sizin buradan otobana ç karken büyük s k nt çekti inizi biliyorum. Seçimlerden sonra bu durumu karayollar yla görüflece- im. Onlara yapt rmaya çal flaca m. Yapt ramazsam ben buradan bir alt geçit yaparak bu yolu otobana ba layaca m. Böylece bu sorunu da halletmifl olaca m. dedi. Hazine arazisi üzerinde yap lan konutlar oldu unu ifade eden Baflkan Gökçek, Burada hazine arazisi üzerinde 200 tane konut varm fl. O araziyi Büyükflehir Belediyesi olarak sat n alaca m sonras nda da size devredece im. Böylece bu sorunu da çözmüfl olaca m. fleklinde konufltu. HABER 17 DE ALTINDA A K YEN YÜZME HAVUZU AÇILDI Haberi 18 de BAfiKAN ÇET N HEMfiER LER LE YEMEKTE B RARAYA GELD Haberi 15 de ANADOLU GENÇL K TEN YAVAfi A Z YARET Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin MU LA- UTKU UÇRAK - Avustralyal aktör Russell Crowe un yönetmenli ini ve baflrolünü üstlendi i The Water Diviner filminin Türkiye deki sahnelerinin bir bölümünün Fethiye nin tarihi Kayaköy ören yerinde çekilmesinin ilçenin tan t m na katk sa layaca bildirildi. Çanakkale Savafl nda çocuklar n kaybeden ve onlar n ard ndan Türkiye ye gelen bir baban n hikayesini anlatan The Water Diviner filminin stanbul daki çekimleri, 26 fiubat ta bafllad. Çanakkale Savafl nda kaybettikleri çocuklar n n cenazesini ülkesine götürmek için kar s na söz verip, cenazeleri almak üzere stanbul a gelen baban n yolunun Binbafl Cemal ile kesiflmesiyle bafllayan hikaye, y llar nda geçiyor. Film, iflgal alt ndaki stanbul u da günümüze yans tacak. Y lmaz Erdo an ve Cem Y lmaz n da oynad filmin çekimleri, mart ay ortas na kadar sürecek stanbul sahnelerinin ard ndan Kayaköy de devam edecek. Türkiye Seyehat Acenteleri Birli i (TÜRSAB) Bat Akdeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Baflkan Yard mc s Salih Taflç, AA muhabirine yapt aç klamada, Fethiye nin günden güne popüler bir hale geldi ini söyledi. James Bond serisinin son filmi Skyfall n baz sahnelerinin 2012 y l nda Fethiye de çekildi ini hat rlatan Taflç, bu filmin bölgeye özellikle ngiliz Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek turistler aç s ndan çok büyük popülarite kazand rd n belirtti. Mart ay ortalar ndan ünlü aktör Russell Crowe un yönetmenli ini ve baflrolünü üstlendi i The Water Diviner filminin Türkiye çekimlerinin bir bölümünü Kayaköy de yapacak olmas n n kendilerini heyecanland rd n dile getiren Taflç, flöyle konufltu: 2013 te yaklafl k 60 bin olan Kayaköy ün ziyaretçi say s, eminim ki hem iç hem de d fl pazarda iki kat na, hatta daha fazlas na ç kacak. Kayaköy zaten oldukça popüler bir yer, bu filmin burada çekilmesinin ülkemiz ve Fethiye bölgesi için bir flans oldu unu düflünüyorum. Fethiye 4 Mart 2014 Kayaköy, Russell Crowe un filmi ile dünyaya tan t lacak sinema rehberi zorunda kalm flt.... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir. sadece deniz, kum ve günefl ile an lm yor. Özellikle Likya uygarl n n tarihi kentleriyle ve mübadelenin en canl yafland yer olan Kayaköy ile de tan n yor. Taflç, Kayaköy ün y k l p yok olmakta olan ve restorasyonu bekleyen evlerinin bu film sayesinde yetkilileri de harekete geçirece ini, böylece Fethiye nin kültür turizminden daha fazla fayda sa layabilece ini ifade etti. Do al bir film platosu Y llar önce Hülya Avflar, Cüneyt Ark n gibi pek çok sanatç n n da Kayaköy de çekilen filmlerde oynad n bildiren Taflç, Kayaköy ün do al bir film platosu konumunda oldu una dikkati çekti. Salih Taflç, filmin Kayaköy ün ziyaretçi say s n art raca n vurgulayarak, flöyle devam etti: fiu anda ngiltere pazar na hitap ediyoruz. Böyle bir Hollywood filminin Kayaköy de çekilecek olmas deniz afl r ülkelerden, Uzakdo udan ve filmin konusu gere i Avustralya dan bölgemize ciddi ilgi oluflturacak. Filmin Kayaköy ün ziyaretçi say s nda büyük patlama gerçeklefltirece ine inan yorum. Bu filmde rol alacak Cem Y lmaz ve Y lmaz Erdo an gibi çok popüler isimlerin de Kayaköy de çekimlerde yer alacak olmalar, bölgemiz için çok büyük bir kazanç. (AA)

3 4 Mart 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 3 Cemaziye l 19 fiubat 3 Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN KÜLTÜREL BOYUT ÂfiIK fienl K VE TÜRK DÜNYASI ÂfiIKLAR fiölen Hayrettin VG N Türk doktorlar Afganistan'da flifa da t yor MEZAR- fier F - 6. Türk-Afgan Ortak Sa l k Haftas vesilesiyle Türkiye'den Afganistan'a gelen gönüllü Türk doktorlar, ülkenin kuzeyindeki Cevizcan ilinin merkezi fiibirgan kentinde 450 kifliyi tedavi etti. Türkiye Sa l k Bakanl ile Cevizcan l mar Ekibi'nin (PRT) ortaklafla fiibirgan'- daki Afganistan-Türkiye Dostluk Çocuk Hastanesi'nde 8 gündür devam eden sa l k çal flmas na Afgan halk yo un ilgi gösterdi. Sa l k Bakanl Sa l k Araflt rmalar Genel Müdürü Kamuran Özden, konuyla ilgili AA muhabirine yapt aç klamada, son 10 y ld r Afganistan'da sa l k alan ndaki çal flmalar n h z kazand n, Türkiye olarak bu ülke ile olan sa l k iliflkilerine önem verdiklerini söyledi. Her y l oldu u gibi bu sene de 5 ayr alanda sa l k çal flmas yürüttüklerini belirten Özden, sünnet, plastik cerrahi ve ameliyat baflta olmak üzere 450 kifliyi tedavi ettiklerini bildirdi. Özden, ''Biz 10 kiflilik gönüllü sa l k ekibi olarak bu ülkede yap lamayan ameliyatlar yapt k, ayr ca bu ameliyatlar Afgan doktorlar na e itim amaçl gerçeklefltirdik'' dedi. Türkiye olarak Afgan halk n n yan nda olduklar n dile getiren Özden, sa l k alan ndaki çal flmalar n bundan sonra da devam edece ini vurgulad. PRT Baflkan Mustafa Erdeviren de Afganistan ile Türkiye aras nda tarihi dostluk ba bulundu unu, bu dostlu un da pekiflerek devam edece ini kaydetti. Türk doktorlar n gerçeklefltirdi i ameliyat e itimine kat lan Afgan doktor Kerime flçi de ''Ülkemizde imkanlar n az oldu u için sa l k alan nda yeterince uygulamal bir çal flmam z olmad. Türk doktorlar sayesinde bunu da gerçeklefltirdik. Bizim için büyük bir avantaj oldu'' diye konufltu. (AA) Ehl-i slâm olan iflitsin bilsin Can sa iken yurt vermeyiz düflmana sterse Uruset ne var ki gelsin Can sa iken yurt vermeyiz düflmana Âfl k fienlik, Ardahan n Ç ld r ilçesinin Suhara köyünde 1850 y l nda do mufltur. Bu y l ölümünün 100. y l d r. Yani 1913 y l nda Hezu köyünde ölmüfltür. Mezar Suhara (flimdiki ad Yak nsu) köyündedir. Babas Ahmeto ulllar ndan Molla Kadir dir. Geçimini çiftçilik, hayvanc l k ve âfl kl kla sa lam flt r. Âfl kl a 14 yafl nda bafllam fl, 19 yafl nda iken Ak lhelek in Lebis köyünden Âfl k Nuri nin ç ra olmufltur. Kars, Ah ska, Borçal, Tiflis, Gümrü, Revan gibi bölgeleri ve flehirleri dolaflm flt r. Ünü Do u Anadolu nun s n rlar n da aflan güçlü bir âfl k olarak sanat n icra etmifltir. Posoflu Zülâlî, Narmanl Sümmanî, Posoflu Feryadî, Âfl k zanî, Âfl k Nihanî gibi usta âfl klarla karfl laflm fl ve tan flm flt r. Âfl k fienlik; Lâtifflâh, Sevdakâr fiah, Selman Bey, Cihan fiah gibi türkülü hikâyeler düzmüfltür. Ç rak olarak o lu Âfl k Kas m, Âflk Bala Kifli yi, Âfl k Gazelî yetifltirmifltir. Âfl k fienlik, kurdu u ve düzdü ü hikâyelerin yan nda; aflk, yurt sevgisi, yi itlik, tabiat sevgisi gibi konular fliirlerinde ifllemifltir. Bilindi i gibi, 93 Harbi denilen Osmanl Rus Savafl ndan sonra, 13 Temmuz 1878 de Ruslarla ve Bat l ülkelerle yap lan Berlin Antlaflmas sonunda Kars, Batum ve Ardahan Türklerinin elinden ç km fl ve Ruslar n iflgaline girmifltir. Buralar n Türk halklar da Anadolu içlerine do ru göç etmifllerdir. Bu y llarda Anadolu ya göç eden Türk ve Müslümanlara 93 Göçmenleri ad verilmektedir. Ama kimi Türkler, Karapapaklar ve Terekemeler yurtlar n terk etmemifl, Rus iflgaline direnmifllerdir. Ama buna ra men 39 y l bu üç flehir ve etraf iflgal alt nda yaflam flt r de Ruslar bu bölgelerden kendi iç hesaplaflmalar nedeniyle çekilmifllerdir. Çünkü Bolflevik htilâli buralarda kalmalar na imkân vermedi. Ama boflaltt klar bu bölgelere; Asurî, Rum, Ermenileri ve gayrimüslim unsurlar yerlefltirmifllerdir. Türk unsurlar bunlara da direndi, yurtlar n korudular. Bu direnme ve karfl durufllarda Âfl k fienlik in ve onun gibilerin çok büyük rolü olmufltur. Rus General in -ki bu general Ermeni as ll d r- sordu u soruya verdi i cevap bir kahramanl k ve yürek iflidir. Rus General soruyor. Ey âfl k söyle; sen Rus rejimini mi istersin, yoksa Osmanl rejimini mi? flin içinde ölüm cezas olmas na ra men Âfl k fienlik büyük bir cesaretle o meflhur fliirini okuyarak Men Allah tan Al Osman isterem diyebilmifltir. Bu de erli ve büyük âfl n ölümünün 100. y l dolay s yla Ardahan da Türk Dünyas Âfl klar fiöleni ve Âfl k fienlik Bilimsel Panelleri düzenlendi. Düzenlemeyi, Ardahan Valili i, Ardahan Belediye Baflkanl ile Ardahan Üniversitesi Rektörlü ü birlikte gerçeklefltirdiler. Bu etkinlik stanbul da da de iflik bilim adamlar ve de iflik âfl klar n kat l m yla yap ld. Ardahan program 01 Kas m-02 Kas m 2013, stanbul program 04 Kas m 2013 tarihinde uyguland. Ben Ardahan program na davetli idim. Ardahan Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Toplant Salonunda yap lan bilimsel toplant ya bilim adamlar araflt rmac lar kat ld. Prof. Dr. Kemal Üçüncü, Dr. Annaguli Nurmuhammet (Türkmenistan), Prof. Dr. Kadir Golkarian ( ran), Doç. Dr. Ergali Esbosunov (Kazakistan), Doç. Dr. Nadejda T d kova (Altay Cumhuriyeti), Doç. Dr. Lydmilla Egorova (Yakutistan Cumhuriyeti), Prof. Dr. fieref Boyraz, Prof. Dr. Zekeriya Karadavut, Dr. Nail Tan, Akif Sultanl (Gürcistan), Prof. Dr. Metin Özarslan, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali Aslan, Doç. Dr. Erdo an Alt nkaynak, Mehmet Ergani, Prof. Dr. fiureddin Memmedli (Gürcistan-Borçal ), Dr. Naile Asker (Azerbaycan), Dr. Hayrettin vgin, Prof. Dr. Ahmet Buran, Prof. Dr. Metin Ergun, Prof. Dr. Süleyman Kay pov (Kazakistan), Seyfettin Azizo lu, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Deniz Piflkin, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Prof. Dr. Fatma fieyma Güngör, Doç. Dr. Ülkü Eliuz, Dr. Do an Kaya, Dr. Abdulhak Memmetli (Azerbaycan), Dr. Mayrambek Orozobayev (Türkmenistan). Türk Dünyas Âfl klar fiölenine kat lan âfl klar flunlard r: Âfl k Afgan fiamilov (Gürcistan), Âfl k Cahangir Guliyev (Gürcistan Borçal ), Âfl k Osman Feymanî, Âfl k Mehemmed Mehmedov (Azerbaycan), Âfl k Mehmet Erganî, Mürsel Sinano lu, Âfl k fieref Tafll ova, Âfl k Yener Y lmazo lu, Âfl k Akif Hansultanl (Gürcistan-Borçal ), Âfl k Ali Khodadat ( ran-tebriz), Âfl k Ba dat Dyussenov (Kazakistan), Âfl k Burhan Y ld r m, Âfl k Fuad Çerkeso lu, Âfl k Haj Mirza Rezaî ( ran), Âfl k lhom Norov (K rg zistan), Âfl k Dursun Durda, Âfl k Kiril Nikiforov (Altay), Âfl k Maya Tekaeva (Türkmenistan), Âfl k Rusbai sakov (Kazakistan), Âfl k Safdar Tawakoli Fazel Ahmad (Yakutistan), Âfl k S dd k Alagöz, Âfl k Vad m Deev (Yakutistan), Âfl k Y lmaz fienliko lu. Âfl k fienlik, Ardahan ve çevresinde önemli bir unsurdur. Yörenin halk Rus Çarl n n zulmünden ve bask s ndan kurtulmak için yüzy llarca yaflad klar topraklar terk ederek Anadolu nun çeflitli illerine ve bölgelerine göç etmifllerdir. Ama Âfl k fienlik gibi yürekli ve Rus zulmüne boyun e meyenler, bu topraklar terk etmemifllerdir. 40 y la yak n iflgal alt nda yaflamakla birlikte bir gün bu topraklara Türklerin sahip ç kacaklar na inanm fllard r. Bu inançla fliirler yazm fl, gelenek ve yaflam tarzlar n de ifltirmemifllerdir. Gerçi Âfl k fienlik, Rus iflgalinin sonunu göremeden terki dünya eylemifltir ama umudunu hiçbir zaman söndürmemifltir. Bu nedenle Âfl k fienlik, Ardahan ve çevresinin sembol bir kiflili idir. Bu etkinli i düzenleyen Ardahan Valisi Say n Seyfettin Azizo lu nu, Ardahan Belediye Baflkan Say n Faruk Köksoy u, Ardahan Üniversitesi Rektörü Say n Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, bu kurumlar n personelini kutluyoruz. Kutlanacak çok kifli bulunmakla birlikte; Rektör Yard mc s Prof. Dr. Orhan Söylemez i ve Doç. Dr. Erdo an Alt nkaynak da özellikle kutluyoruz.

4 4 YARIN K rklar Ma aras turizme kazand r lacak GÜMÜfiHANE - Köse Kaymakam Arif Karaman, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlü ü raporu ile turizme aç lmas uygun görülen ve yaln zca yöreye has co rafi flartlar sonucu ortaya ç kan K rklar Ma aras nda altyap çal flmalar na k sa süre sonra bafllanaca n bildirdi. Karaman, AA muhabirine yapt aç klamada, Köse ilçesine ba l Salyaz beldesindeki K rklar Ma aras n n, Trabzon Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulunca 10 y l önce do al tabiat varl olarak tescil edildi ini söyledi. Gümüflhane nin Do u Karadeniz alternatif turizm bölgesinde oldu unu, kendili inden oluflan ve dünyada efline az rastlanan damlatafl sark t ma aralar bulundu unu ifade eden Karaman, MTA Genel Müdürlü ünün 2012 y l nda yapt çal flmayla K rklar Ma aras n n turizme uygun oldu u tespit edilmifltir. Bu çal flma s ras nda, vatandafllar m z n bilinçsizce buradan istifade etmek istemeleri sonucu özellikle ma aran n girifl k s mlar nda, do al yap da bozulmalar meydana geldi i saptanm flt r. E er bu do al zenginli e gereken önem verilmeyip korunmaz ve sürdürülebilir turizme kazand r lmazsa bu tahribat daha da artacakt dedi. Amaçlar n n bölgede bulunan bu kayna n do al yap s na uygun olarak korunmas n sa lamak oldu unu kaydeden Karaman, flöyle devam etti: K rklar Ma aras, asl na uygun flekilde turizme kazand r larak ilçemizin, ilimizin, ayn zamanda da bölgemizin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk da bulunmak amac yla Köse Köylere Hizmet Götürme Birli i olarak Do u Karadeniz Kalk nma Ajans 2013 y l teklif ça r s na projemiz sunuldu y l Kültür ve Turizme Yönelik Altyap Mali Destek Program kapsam nda 540 bin 488 liral k projemiz uygun görüldü. (AA) ANKARA - EMRE GÜRKAN ABAY - Ankara n n kuzeyindeki d fl göçlerden pek fazla etkilenmemifl uzak köylerde aradan 2 bin y l geçmesine ra men Türk- Kelt akrabal n n izlerine rastlamak hala mümkün. Ankara daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi nden Arkeolog Nilgün fientürk, AA muhabirine yapt aç klamalarda Ankara n n kuzeyindeki baz köylerde halen Kelt akrabal bulundu unu savundu. fientürk, Galatlar n bir baflka kolunun Çanakkale Bo az üzerinden Anadolu ya geçti ini ve bo az n Avrupa yakas nda bulunan Gelibolu isminin de tarihte Galik bir isim olan Gallipoli oldu unu an msatt. fientürk, Anadolu ya gelen Galatlar n bir kolu Eskiflehir e, o dönemdeki ad yla Pessinus a, bir grup Ankara ya, o dönemki ad yla Ancyra ya, bir grup ise Yozgat a, o dönemki ismiyle Tavium a yerleflmifltir dedi. - Galatlar n genetik özellikleri gözlemleniyor - Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeologlar ndan Mustafa Metin, Yozgat ta ve Ankara n n çevresinde beyaz tenli, k z l saçl, renkli gözlere ait Galatlar n genetik özelliklerini gözlemlemenin hala mümkün oldu unu an msatarak Keltlerle olan etnik ba do ruluyor. Günümüzde Çorum halk nda Hititlere ait fiziksel özelliklere rastlaman n bile mümkün oldu unun alt n çizen Metin, Bu co rafyada, yani Anadolu da yaflam fl kavimlerin kolay kolay yok olmad n söyledi. Galatlar, Helenistik dünya içerisinde yaflam fl, küçük bir grup idi ve bu yüzden bölgeye hükmedecek bir kültür yaratamad lar diyen Metin, Galatlar n dinlerini tap nak veya kilise gibi yap lar yerine aç k havada topland klar ayinler Turizm eflli indeki dini merasimler fleklinde icra ettiklerini söyledi. Metin, Paganizmin yerini tek tanr l dinler olan Hristiyanl a b rakmas ve ard ndan da slamiyet in yay l fl ile Galatyal lar da Anadolu da yaflam fl di er tüm etnik gruplar gibi ve onlarla birlikte bir pota içerisinde yo ruldular. Bu pota içerisinde kültürleri yok olsa da izleri yok olmad dedi. Bölgedeki baz kalelerin de Galatlar taraf ndan yap lm fl oldu unu belirten Mustafa Metin, Eski Ankara n n Bal khisar mahallesinde ve Beypazar civar ndaki baz ufak kaleler, ayr ca kuzeydeki Ba lum köyü yak nlar nda bulunan kal nt lar, Galatlara ait baz ayak izleridir fleklinde konufltu. -Galik yer isimleri var- Hristiyan inan fl na mensup ço u kimse, milattan sonra 50 y l civar nda Hz. sa n n havarilerinden Aziz Paul taraf ndan yaz lm fl meflhur Galatyal lara Mektup tan haberdar. Kuzey-Orta Anadolu bölgesine o dönemde verilen Galatya ismi, do al olarak çok say da bilim insan n n ve özellikle Kelt kabilelerinin M.Ö. III. yüzy lda bu bölgeye göç ettiklerini ispatlam fl olan tarihçilerin de dikkatini çekiyor. 4 Mart 2014 Orta Anadolu da Kelt izlerine rastlan yor Avrupa n n en bat ucundaki spanya dan en do u ucundaki stanbul a kadar tüm k ta boyunca yay lm fl çok say daki Galik (Kelt lerle ilgili) yer isimlerinin dikkatli bir gezgin taraf ndan fark edilmemesi mümkün de ildir. Galicia, Kuzeybat spanya da bir idari yönetim bölgesidir. T pk Birinci Dünya Savafl nda Ruslara karfl Avusturyal lar n yan nda savafl rken ölen binden fazla Türk askerinin hayat n kaybetti i yer olan Bat Ukrayna daki Galiçya gibi. Bu isimler, Galya l lar n (Keltlerin) miras d r. Kelt kabileleri isimlerini ayn zamanda bir flehre (Romanya daki Galati) ve çok iyi bilinen bir semte de ( stanbul daki Galata) ve çok iyi bildi imiz bir kasabaya (Gelibolu, Gallipoli) vermifllerdir. Romanya bu kapsamda aç k ara öndedir çünkü bu ülkedeki Galati veya Galatea adlar n tafl yan bir düzine köy ve mahallenin adlar Galatlardan miras kalm flt r. Kelt lerle efl anlaml olan Gal (veya Gael) sözcü ünün, muhtemelen yerel dile ba l nedenlerle Galat flekline dönüfltü ü ülkenin de Romanya oldu u anlafl lmaktad r. Di er izleri ise bölgenin uzak köylerindeki baz yüzlerde görmek, pek seyrek de olsa hala mümkün. (AA)

5 4 Mart 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Ismarlama. Helyumun simgesi. 2. Hadise, vaka. Aylardan biri. 3. Dükkân nda et satan kimse. Mihrace. 4. Yar memnunluk anlatan ünlem. Kitap getirmifl peygamber. 5. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. talya da bir kent. 6. Gazete ve dergilere yaz lar yazan ya da ortaya bir kitap koyan kimse, müellif. Ekmek, nimet. 7. Yanl fll k, yan lg. Sahip, iye, malik. 8. laç vererek hastal iyi etmeye çal flma, tedavi etme. Ege bölgesinde antik bir kent. 9. nsanda yarad l fl özelli i. 10. Sevgide aldatma, sadakatsizlik. Giysi yap lan pamuklu bire kumafl. 11. Rütbesiz asker. Kent, flehir. 12. Do um iflini yapt ran kad n. Bir düflünceyi anlatan bir ya da birkaç cümlelik söz. 13. Metin olma, dayan kl l k. Bir nota. 14. Hak ve hukuka uygunluk. 15. Olumsuzluk anlatan önek. Kulak y kama aleti. 16. Kazanma, iktisap. Bir tür zamkl cila. 17. Nikelin simgesi. Köpek. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 18. M s r n plaka iflareti. Bir tiyatro oyununda oyuncular n bir defada söyledi i parça. 19. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. Para birimimiz. 20. Namlusu genellikle yivli, k sa ve hafif bir tüfek. Yukar dan afla ya: 1.Bir tür k sa çorap. Düflkü, tutku. Emanet olarak. 2. Tanr bilimi. Ba fl, ba fllama. sim. Karn doymufl olan. 3. Demir kiri. Bir cins iri at. Derebeylik Japonya s nda paryalar kast. Yabani hayvan bar na. Uzakl k anlat r. 4. De erli madenlerin safl k derecesi. Hafifseme yoluyla flimdiki zaman. Lenf dü ümleri iltihab. 5. Çalg ç, m zrap. Gümüfl bal. Yapma, etme. 6. Meslek. Bir renk. Bir çalg. Mavikantaron. 7. Çok kaynat larak koyulaflt r lm fl flerbet. Bafl, kafa. Parlak bir tür kumafl. kinci derecede olan, ikincil. 8. çi hava dolu yuvarlak, plastik madde. Yoksul, fukara. Madeni ip. Ruh. 9. slam n befl flart ndan biri. Laka ile cilalanm fl. Yolcu evi. So urma, emme. Radyumun simgesi. 10. Seyrek olarak dokunmufl bir tür delikli kumafl. Küçük küçük do ranm fl etle yap lan bir tür yemek. K ta. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 4 Mart 2014 Dünyada her gün bir kifli milyarder oluyor Dünyadaki milyarderlerin kay tl oldu u Hurun Liste sine bu y l 414 yeni milyarder daha eklendi. FRANKFURT - Rupert Hoogewerf taraf ndan düzenlenen Hurun Liste'sinde fluana kadar 4 bin 500 dolar milyarderin oldu unu tahmin ediyor. Geliflmekte olan ülkelerde fazla milyarderler görülmese bile, sanayileflmifl ülkelerde h zl bir flekilde say n n artt kaydedildi. Rupert Hoogewerf önceleri Çinlileri araflt r rken 2011 y l ndan itibaren araflt rmaya sadece Çinlileri de il bütün dünyadaki zenginleri ekledi. Listeye göre dünyan n en çok milyarderi New York'ta yafl yor listesinde Almanya alt nc s - rada 66 milyarderiyle yer al yor. En zengin Alman önceki sene gibi yine Aldi-Süd sahibi Karl Albrecht. Hoogewerf Almanya'daki milyarderlerin Hamburg flehrinde yaflad - n tespit etti. K rk yafl n n alt nda olan genç giriflimciler aras nda Facebook'un kurucusu Marc Zuckerberg (30) ve ya SnapChat kurucusu Evan Spiegel (23) gibi ifladamlar var. Dünyada 26 genç milyarder var ve genelde biliflim sektöründen geliyorlar. Ama para aristokrasisi Hoogewerf'e göre kal c de il. Ço u milyarder servetin miras kald an, o mal mülk ço alma yerine genelde azal yor. fiu an dördüncü nesilden sadece 47 milyarder listede yer al yor. Efsanevi zengin, petrol baronu John D. Rockefeller ve hayatta kalan tek torunu. 12 Haziran 1915 do umlu olan David Rockefeller, dünyan n en eski milyarderi olarak, listede 596. s rada yer al - yor. Dünyan n en zengin 10 milyarderi: 1- Microsoft un Kurucusu Bill Gates (68 milyar USD) 2- Amerikan büyük yat r mc s Warren Buffet (64 milyar USD) 3- Giyim sektöründe Amancio Ortega, markalar n aras nda Zara, Massimo Dutti, Bershka yer al yor (62 milyar USD) 4- Meksikal Carlos Slim, telekomünikasyon sektöründe giriflimci (60 milyar USD) 5- Larry Ellison, Kaliforniya yaz l m flirketi Oracle kurucusu (48 milyar USD) 6- LVMH (Luxusmarka) Sahibi Bernard Arnault (46 milyar USD) 7- Amazon Sahibi Jeff Bezos (37 milyar USD) 8- Las Vegas Sands-Grup sahibi Sheldon Adelson (36,5 milyar USD) 9- Petrol ve kimyasal konsorsiyum Koch Industries Kondüktörü, Charles Koch, 9 ncu s ray abisiyle paylafl yor. (36,2 milyar USD) 10- David Koch, (36 milyar USD) Rus petrol devi Rosneft ten Sibirya ya 83 milyar dolarl k yat r m MOSKOVA - Rusya n n petrol devi Rosneft, Do u Sibirya bölgesindeki petrol alanlar n n iflletime aç lmas için önümüzdeki 10 y l içinde 83 milyar dolar yat r m yapacaklar n aç klad. Rosneft Baflkan Yard mc s Svyatoslav Slavinski, Sibirya n n Krasnoyarsk bölgesi Vankor petrol bölgesinde 2025 e kadar y ll k 55 milyon ton petrol üretim imkan oldu unu belirtti. Rosneft in bölgedeki yat r mlar kalifiye iflçi aç s ndan en az 15 bin kifliye istihdam sa layacak. Rosneft Do u Sibirya bölgesinde petrol üretimine bafllam fl, da bölgedeki etkinli- ini yeni lisans al mlar ile geniflletmiflti. Vankor da ba ms z kaynaklar n tahminine göre 1,6 milyar varil hidrokarbon rezervi bulunuyor. Temmuz 2009 da ilk ticari üretime bafllanan bölgeden ç kar lan petrolün Çin e sat fl planlan yor.(cha) Alman Merkez Bankas Baflkan Weidman a göre 2008 krizi hala tehdit oluflturuyor FRANKFURT - Alman Merkez Bankas Baflkan Jens Weidmann, Lehman Brothers n çöküflüyle devam eden ekonomi krizin etkisinin bugün hala sürdürdü ünü belirtti. Almanya n n Frankfurt kentinde düzenlenen "Finansal stikrar ve Merkez Bankalar n n Rolü" bafll kl sempozyumda konuflan Weidmann bu krizin makro istikrar kavram n n ortaya ç kmas na neden oldu unu ifade etti. Weidman Bankac l k düzenleme ve denetleme gibi makro-istikrar politikalar bireysel kurumlar n sa laml n korumas nda hala gereklidir. dedi. Jens Weidmann, bu kavram n ortaya ç kmas n n sistemin tümünü korumaya ve krizi ortadan kald rmaya yetmedi ini vurgulad. Weidman, özellikle sistematik finansal risklerinin yönetiminde makro istikrar politikas gibi ek araçlara ihtiyaç oldu unu dile getirdi. Finansal kurumlar n çökmesinin temel sebeplerine de de inen Weidmann, konuyla ilgili flunlar söyledi: Finansal kurumlar n temel özelliklerinden biri, bir kurumun baflar s zl onunla birlikte di erlerini de afla çekebilmesidir ve e er bu kurum büyük bir yap ya sahipse sistematik bir krize sebep olabilece i gibi finansal piyasalarda önemli etkiler oluflturacakt r. Bu sebepten dolay günümüzdeki finansal krizinin ana sebeplerinden biri de 'batamayacak kadar büyük' kavram ndan ziyade 'batmas için çok derin birbiriyle ba l ' kavram durumu daha do ru tespit ediyor. (CHA)

7 4 Mart 2014 Ekonomi YARIN 7 Gezgin ar c lar n konaklama yerleri web den belirlenecek Türkiye'de ilk defa gezginci ar c lar n ar konaklama noktalar, "Mu la li Ar Konaklama Noktalar n n Say laflt r lmas " projesiyle belirlenecek. Mu la'da ar konaklama noktalar tespit edilerek, ar c l k faaliyetleri web tabanl bir sistemle yürütülecek. ZM R - Frans z Savunma ve Havac l k Sanayicileri (GIFAS) üyeleri, zmir'de Ege Serbest Bölgesi (ESBAfi) ile Havac l k ve Uzay Kümelenmesi Derne i (HUKD) ni ziyaret etti. Savunma ve havac l k sektöründe iki ülke aras ndaki iliflkileri gelifltirmek için Türkiye de bulunan ve sektöre farkl alanlarda girdi sa layan 12 firma temsilcisinin bulundu u heyet, ESBAfi ve HUKD ile ilgili ayr nt l bilgi ald. GIFAS KOBI Grubu Direktörü Bernard Espannet ve önemli havac l k kümelerinden Aerospace Valley Uluslararas liflkiler Müdür Yard mc s Thilo Schonfeld'in de aralar nda bulundu u heyet, ziyaret s ras nda bölgede faaliyet gösteren ve GIFAS üyesi olan FTB-Lisi Aerospace firmas n da ziyaret etti. ES- BAfi ta havac l n son y llar n en h zl büyüyen sektör olmas ndan MU LA - Güney Ege Kalk nma Ajans (GEKA)'n n destekleriyle proje G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü, Mu la Ar Yetifltiricileri Birli i ve Orman flletme Müdürlü- ü'yle ortak yürütülüyor. Bu kapsamda 260 köy ve 365 mevkideki 3 bin 506 konaklama noktas n n co rafi koordinatlar ve afetlerde kolonilerin zarar görebilece i riskli konaklama alanlar tespit edilerek iflaretlenecek. Gerek organik ar c - l n yap labilece i gerekse ar ekotiplerinin korunaca konaklamaya uygun yeni noktalar ve izole alanlar n araflt r laca projeyle belirlenen koordinatlar, web tabanl veritaban na aktar lacak ve bölgenin konaklama haritas oluflturulacak. Mu la'daki yerli ar c ile her y l gelen gezginci ar c profilini, say s n, koloni ekotiplerini ve say s n, ar hareketlerini, farkl konaklama noktalar ndaki koloni verimini, afetlerde, özellikle kurak ve ya fll geçen y llarda riskli konaklama alanlar n, ilin üretim sezonunda bal üretim de erini raporlayabilecek veritaban sayesinde ar c lar, uygun ar konaklama alanlar na yönlendirilecek. Böylece ar yetifltiricili inde bal verimi ve kalitesi artarken sektörün uluslararas boyutta rekabet edebilirli i de sa lanacak. GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata, yapt aç klamada proje kapsam nda ilk defa yap lacak uygulamalar n, Türkiye'de ar c l k sektörüne farkl bir bak fl aç s getirerek geliflimine olumlu etkileri olaca n söyledi. GEKA'n n bölgenin öncü sektörlerinden olan ar c l n geliflimine oldukça önem verdi ini belirten Alata "Geçti imiz y l yürüttü ümüz mali destek programlar nda, sektöre yönelik Mu la'dan üç projeye ve 2012 y l nda Marmaris'te düzenlenen Uluslararas Mu la Çam Bal ve Ar c l k Kongresine destek verdik. Bu y l Fethiye'de dördüncü kez düzenlenecek kongreye tekrar destek vererek, dünya çam bal üretiminin yüzde 75'ini sa layan Mu la'da sektörün geliflimine yönelik her türlü projeye destek vermeye devam edece iz." dedi.(cha) Frans zlar ESBAfi ta savunma sanayisini inceledi duyduklar memnuniyeti dile getiren heyet yetkilileri, ESBAfi ve HUKD u sektöre sa lad klar katk - lardan dolay tebrik ederek, olumlu izlenimlerle bölgeden ayr ld.(cha) Hindistan da ekonomik büyüme yavafll yor DELH - Hindistan statistik ve Mali Program Uygulamalar Bakanl verilerine göre Hindistan n geçti imiz y l son çeyre indeki büyümesi yüzde 4,7 olarak gerçekleflerek beklenin alt na düfltü. Bakanl n verilerine göre 2012 y l n n ayn döneminde yüzde 4,5 olan büyüme, 2013 için yüzde 4,8 olarak bekleniyordu. Asya n n 3. büyük ekonomisi olan Hindistan da y ll k büyüme oran böylece art arda beflinci defa yüzde 5 in alt nda gerçekleflti. Uzmanlar, büyümedeki bu yavafllamay yüksek enflasyon, zay f para birimi ve azalan d fl yat r ma ba l yor. Üretim sektöründe önceki y la oranla yüzde 1,9 luk bir düflüfl göze çarparken, sanayinin hala ülkenin en büyük istihdam sa lay c s oldu u raporda bildirildi. Ekonomideki yavafllamaya ra men ülkede otelcilik, ulafl m ve tar m sektöründe ise büyümenin devam etti i aç kland y l nda Hindistan n y ll k ekonomik büyümesi yüzde 8 seviyelerini görürken ekonomistler ülkenin her y l bünyesine eklenen yeni 13 milyon ifl gücüne istihdam sa lamak için en az o kadar büyümesi gerekti inin alt n çiziyor. Resmi rakamlara göre 1,2 milyar aflan nüfusa sahip Hindistan nüfusunun yar s 25 yafl n alt nda. (CHA)

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 19 Aralık 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 12/12 03/13 06/13 07/13 10/13 12/13 FED in açıklamalarına

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı