Gökçek ten, yeni SEÇ M VAATLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gökçek ten, yeni SEÇ M VAATLER"

Transkript

1 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 12 Y ll k Esaret EN Y F LM HABER 20 DE HABER 17 DE HABER 18 DE 4 MART 2014 SALI F YATI: 25 Kr Sokak hayvanlar na ''Yemmatik ve Sumatik'' Yafll lara umut butonu 86. Oscar ödülleri, ABD film endüstrisinin kalbi Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede, Alfonso Cuaron'a En yi Yönetmen ödülü kazand ran "Yerçekimi" (Gravity) filmi, yedi dalda Oscar ödülü kazanarak geceye damgas n vurdu. En yi Erkek Oyuncu: Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club) En yi Kad n Oyuncu: Cate Blanchett (Blue Jasmine) Gökçek ten, yeni SEÇ M VAATLER Büyükflehir Belediye Baflkan ve 2014 Yerel seçimler Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aday Melih Gökçek, Karagedik Mahallesi nde Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt. Karagediklilerin yaflad s k nt lardan söz eden Gökçek, Sizin buradan otobana ç karken büyük s k nt çekti inizi biliyorum. Seçimlerden sonra bu durumu karayollar yla görüflece- im. Onlara yapt rmaya çal flaca m. Yapt ramazsam ben buradan bir alt geçit yaparak bu yolu otobana ba layaca m. Böylece bu sorunu da halletmifl olaca m. dedi. Hazine arazisi üzerinde yap lan konutlar oldu unu ifade eden Baflkan Gökçek, Burada hazine arazisi üzerinde 200 tane konut varm fl. O araziyi Büyükflehir Belediyesi olarak sat n alaca m sonras nda da size devredece im. Böylece bu sorunu da çözmüfl olaca m. fleklinde konufltu. HABER 17 DE ALTINDA A K YEN YÜZME HAVUZU AÇILDI Haberi 18 de BAfiKAN ÇET N HEMfiER LER LE YEMEKTE B RARAYA GELD Haberi 15 de ANADOLU GENÇL K TEN YAVAfi A Z YARET Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin MU LA- UTKU UÇRAK - Avustralyal aktör Russell Crowe un yönetmenli ini ve baflrolünü üstlendi i The Water Diviner filminin Türkiye deki sahnelerinin bir bölümünün Fethiye nin tarihi Kayaköy ören yerinde çekilmesinin ilçenin tan t m na katk sa layaca bildirildi. Çanakkale Savafl nda çocuklar n kaybeden ve onlar n ard ndan Türkiye ye gelen bir baban n hikayesini anlatan The Water Diviner filminin stanbul daki çekimleri, 26 fiubat ta bafllad. Çanakkale Savafl nda kaybettikleri çocuklar n n cenazesini ülkesine götürmek için kar s na söz verip, cenazeleri almak üzere stanbul a gelen baban n yolunun Binbafl Cemal ile kesiflmesiyle bafllayan hikaye, y llar nda geçiyor. Film, iflgal alt ndaki stanbul u da günümüze yans tacak. Y lmaz Erdo an ve Cem Y lmaz n da oynad filmin çekimleri, mart ay ortas na kadar sürecek stanbul sahnelerinin ard ndan Kayaköy de devam edecek. Türkiye Seyehat Acenteleri Birli i (TÜRSAB) Bat Akdeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Baflkan Yard mc s Salih Taflç, AA muhabirine yapt aç klamada, Fethiye nin günden güne popüler bir hale geldi ini söyledi. James Bond serisinin son filmi Skyfall n baz sahnelerinin 2012 y l nda Fethiye de çekildi ini hat rlatan Taflç, bu filmin bölgeye özellikle ngiliz Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek turistler aç s ndan çok büyük popülarite kazand rd n belirtti. Mart ay ortalar ndan ünlü aktör Russell Crowe un yönetmenli ini ve baflrolünü üstlendi i The Water Diviner filminin Türkiye çekimlerinin bir bölümünü Kayaköy de yapacak olmas n n kendilerini heyecanland rd n dile getiren Taflç, flöyle konufltu: 2013 te yaklafl k 60 bin olan Kayaköy ün ziyaretçi say s, eminim ki hem iç hem de d fl pazarda iki kat na, hatta daha fazlas na ç kacak. Kayaköy zaten oldukça popüler bir yer, bu filmin burada çekilmesinin ülkemiz ve Fethiye bölgesi için bir flans oldu unu düflünüyorum. Fethiye 4 Mart 2014 Kayaköy, Russell Crowe un filmi ile dünyaya tan t lacak sinema rehberi zorunda kalm flt.... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir. sadece deniz, kum ve günefl ile an lm yor. Özellikle Likya uygarl n n tarihi kentleriyle ve mübadelenin en canl yafland yer olan Kayaköy ile de tan n yor. Taflç, Kayaköy ün y k l p yok olmakta olan ve restorasyonu bekleyen evlerinin bu film sayesinde yetkilileri de harekete geçirece ini, böylece Fethiye nin kültür turizminden daha fazla fayda sa layabilece ini ifade etti. Do al bir film platosu Y llar önce Hülya Avflar, Cüneyt Ark n gibi pek çok sanatç n n da Kayaköy de çekilen filmlerde oynad n bildiren Taflç, Kayaköy ün do al bir film platosu konumunda oldu una dikkati çekti. Salih Taflç, filmin Kayaköy ün ziyaretçi say s n art raca n vurgulayarak, flöyle devam etti: fiu anda ngiltere pazar na hitap ediyoruz. Böyle bir Hollywood filminin Kayaköy de çekilecek olmas deniz afl r ülkelerden, Uzakdo udan ve filmin konusu gere i Avustralya dan bölgemize ciddi ilgi oluflturacak. Filmin Kayaköy ün ziyaretçi say s nda büyük patlama gerçeklefltirece ine inan yorum. Bu filmde rol alacak Cem Y lmaz ve Y lmaz Erdo an gibi çok popüler isimlerin de Kayaköy de çekimlerde yer alacak olmalar, bölgemiz için çok büyük bir kazanç. (AA)

3 4 Mart 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 3 Cemaziye l 19 fiubat 3 Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN KÜLTÜREL BOYUT ÂfiIK fienl K VE TÜRK DÜNYASI ÂfiIKLAR fiölen Hayrettin VG N Türk doktorlar Afganistan'da flifa da t yor MEZAR- fier F - 6. Türk-Afgan Ortak Sa l k Haftas vesilesiyle Türkiye'den Afganistan'a gelen gönüllü Türk doktorlar, ülkenin kuzeyindeki Cevizcan ilinin merkezi fiibirgan kentinde 450 kifliyi tedavi etti. Türkiye Sa l k Bakanl ile Cevizcan l mar Ekibi'nin (PRT) ortaklafla fiibirgan'- daki Afganistan-Türkiye Dostluk Çocuk Hastanesi'nde 8 gündür devam eden sa l k çal flmas na Afgan halk yo un ilgi gösterdi. Sa l k Bakanl Sa l k Araflt rmalar Genel Müdürü Kamuran Özden, konuyla ilgili AA muhabirine yapt aç klamada, son 10 y ld r Afganistan'da sa l k alan ndaki çal flmalar n h z kazand n, Türkiye olarak bu ülke ile olan sa l k iliflkilerine önem verdiklerini söyledi. Her y l oldu u gibi bu sene de 5 ayr alanda sa l k çal flmas yürüttüklerini belirten Özden, sünnet, plastik cerrahi ve ameliyat baflta olmak üzere 450 kifliyi tedavi ettiklerini bildirdi. Özden, ''Biz 10 kiflilik gönüllü sa l k ekibi olarak bu ülkede yap lamayan ameliyatlar yapt k, ayr ca bu ameliyatlar Afgan doktorlar na e itim amaçl gerçeklefltirdik'' dedi. Türkiye olarak Afgan halk n n yan nda olduklar n dile getiren Özden, sa l k alan ndaki çal flmalar n bundan sonra da devam edece ini vurgulad. PRT Baflkan Mustafa Erdeviren de Afganistan ile Türkiye aras nda tarihi dostluk ba bulundu unu, bu dostlu un da pekiflerek devam edece ini kaydetti. Türk doktorlar n gerçeklefltirdi i ameliyat e itimine kat lan Afgan doktor Kerime flçi de ''Ülkemizde imkanlar n az oldu u için sa l k alan nda yeterince uygulamal bir çal flmam z olmad. Türk doktorlar sayesinde bunu da gerçeklefltirdik. Bizim için büyük bir avantaj oldu'' diye konufltu. (AA) Ehl-i slâm olan iflitsin bilsin Can sa iken yurt vermeyiz düflmana sterse Uruset ne var ki gelsin Can sa iken yurt vermeyiz düflmana Âfl k fienlik, Ardahan n Ç ld r ilçesinin Suhara köyünde 1850 y l nda do mufltur. Bu y l ölümünün 100. y l d r. Yani 1913 y l nda Hezu köyünde ölmüfltür. Mezar Suhara (flimdiki ad Yak nsu) köyündedir. Babas Ahmeto ulllar ndan Molla Kadir dir. Geçimini çiftçilik, hayvanc l k ve âfl kl kla sa lam flt r. Âfl kl a 14 yafl nda bafllam fl, 19 yafl nda iken Ak lhelek in Lebis köyünden Âfl k Nuri nin ç ra olmufltur. Kars, Ah ska, Borçal, Tiflis, Gümrü, Revan gibi bölgeleri ve flehirleri dolaflm flt r. Ünü Do u Anadolu nun s n rlar n da aflan güçlü bir âfl k olarak sanat n icra etmifltir. Posoflu Zülâlî, Narmanl Sümmanî, Posoflu Feryadî, Âfl k zanî, Âfl k Nihanî gibi usta âfl klarla karfl laflm fl ve tan flm flt r. Âfl k fienlik; Lâtifflâh, Sevdakâr fiah, Selman Bey, Cihan fiah gibi türkülü hikâyeler düzmüfltür. Ç rak olarak o lu Âfl k Kas m, Âflk Bala Kifli yi, Âfl k Gazelî yetifltirmifltir. Âfl k fienlik, kurdu u ve düzdü ü hikâyelerin yan nda; aflk, yurt sevgisi, yi itlik, tabiat sevgisi gibi konular fliirlerinde ifllemifltir. Bilindi i gibi, 93 Harbi denilen Osmanl Rus Savafl ndan sonra, 13 Temmuz 1878 de Ruslarla ve Bat l ülkelerle yap lan Berlin Antlaflmas sonunda Kars, Batum ve Ardahan Türklerinin elinden ç km fl ve Ruslar n iflgaline girmifltir. Buralar n Türk halklar da Anadolu içlerine do ru göç etmifllerdir. Bu y llarda Anadolu ya göç eden Türk ve Müslümanlara 93 Göçmenleri ad verilmektedir. Ama kimi Türkler, Karapapaklar ve Terekemeler yurtlar n terk etmemifl, Rus iflgaline direnmifllerdir. Ama buna ra men 39 y l bu üç flehir ve etraf iflgal alt nda yaflam flt r de Ruslar bu bölgelerden kendi iç hesaplaflmalar nedeniyle çekilmifllerdir. Çünkü Bolflevik htilâli buralarda kalmalar na imkân vermedi. Ama boflaltt klar bu bölgelere; Asurî, Rum, Ermenileri ve gayrimüslim unsurlar yerlefltirmifllerdir. Türk unsurlar bunlara da direndi, yurtlar n korudular. Bu direnme ve karfl durufllarda Âfl k fienlik in ve onun gibilerin çok büyük rolü olmufltur. Rus General in -ki bu general Ermeni as ll d r- sordu u soruya verdi i cevap bir kahramanl k ve yürek iflidir. Rus General soruyor. Ey âfl k söyle; sen Rus rejimini mi istersin, yoksa Osmanl rejimini mi? flin içinde ölüm cezas olmas na ra men Âfl k fienlik büyük bir cesaretle o meflhur fliirini okuyarak Men Allah tan Al Osman isterem diyebilmifltir. Bu de erli ve büyük âfl n ölümünün 100. y l dolay s yla Ardahan da Türk Dünyas Âfl klar fiöleni ve Âfl k fienlik Bilimsel Panelleri düzenlendi. Düzenlemeyi, Ardahan Valili i, Ardahan Belediye Baflkanl ile Ardahan Üniversitesi Rektörlü ü birlikte gerçeklefltirdiler. Bu etkinlik stanbul da da de iflik bilim adamlar ve de iflik âfl klar n kat l m yla yap ld. Ardahan program 01 Kas m-02 Kas m 2013, stanbul program 04 Kas m 2013 tarihinde uyguland. Ben Ardahan program na davetli idim. Ardahan Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Toplant Salonunda yap lan bilimsel toplant ya bilim adamlar araflt rmac lar kat ld. Prof. Dr. Kemal Üçüncü, Dr. Annaguli Nurmuhammet (Türkmenistan), Prof. Dr. Kadir Golkarian ( ran), Doç. Dr. Ergali Esbosunov (Kazakistan), Doç. Dr. Nadejda T d kova (Altay Cumhuriyeti), Doç. Dr. Lydmilla Egorova (Yakutistan Cumhuriyeti), Prof. Dr. fieref Boyraz, Prof. Dr. Zekeriya Karadavut, Dr. Nail Tan, Akif Sultanl (Gürcistan), Prof. Dr. Metin Özarslan, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali Aslan, Doç. Dr. Erdo an Alt nkaynak, Mehmet Ergani, Prof. Dr. fiureddin Memmedli (Gürcistan-Borçal ), Dr. Naile Asker (Azerbaycan), Dr. Hayrettin vgin, Prof. Dr. Ahmet Buran, Prof. Dr. Metin Ergun, Prof. Dr. Süleyman Kay pov (Kazakistan), Seyfettin Azizo lu, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Deniz Piflkin, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Prof. Dr. Fatma fieyma Güngör, Doç. Dr. Ülkü Eliuz, Dr. Do an Kaya, Dr. Abdulhak Memmetli (Azerbaycan), Dr. Mayrambek Orozobayev (Türkmenistan). Türk Dünyas Âfl klar fiölenine kat lan âfl klar flunlard r: Âfl k Afgan fiamilov (Gürcistan), Âfl k Cahangir Guliyev (Gürcistan Borçal ), Âfl k Osman Feymanî, Âfl k Mehemmed Mehmedov (Azerbaycan), Âfl k Mehmet Erganî, Mürsel Sinano lu, Âfl k fieref Tafll ova, Âfl k Yener Y lmazo lu, Âfl k Akif Hansultanl (Gürcistan-Borçal ), Âfl k Ali Khodadat ( ran-tebriz), Âfl k Ba dat Dyussenov (Kazakistan), Âfl k Burhan Y ld r m, Âfl k Fuad Çerkeso lu, Âfl k Haj Mirza Rezaî ( ran), Âfl k lhom Norov (K rg zistan), Âfl k Dursun Durda, Âfl k Kiril Nikiforov (Altay), Âfl k Maya Tekaeva (Türkmenistan), Âfl k Rusbai sakov (Kazakistan), Âfl k Safdar Tawakoli Fazel Ahmad (Yakutistan), Âfl k S dd k Alagöz, Âfl k Vad m Deev (Yakutistan), Âfl k Y lmaz fienliko lu. Âfl k fienlik, Ardahan ve çevresinde önemli bir unsurdur. Yörenin halk Rus Çarl n n zulmünden ve bask s ndan kurtulmak için yüzy llarca yaflad klar topraklar terk ederek Anadolu nun çeflitli illerine ve bölgelerine göç etmifllerdir. Ama Âfl k fienlik gibi yürekli ve Rus zulmüne boyun e meyenler, bu topraklar terk etmemifllerdir. 40 y la yak n iflgal alt nda yaflamakla birlikte bir gün bu topraklara Türklerin sahip ç kacaklar na inanm fllard r. Bu inançla fliirler yazm fl, gelenek ve yaflam tarzlar n de ifltirmemifllerdir. Gerçi Âfl k fienlik, Rus iflgalinin sonunu göremeden terki dünya eylemifltir ama umudunu hiçbir zaman söndürmemifltir. Bu nedenle Âfl k fienlik, Ardahan ve çevresinin sembol bir kiflili idir. Bu etkinli i düzenleyen Ardahan Valisi Say n Seyfettin Azizo lu nu, Ardahan Belediye Baflkan Say n Faruk Köksoy u, Ardahan Üniversitesi Rektörü Say n Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, bu kurumlar n personelini kutluyoruz. Kutlanacak çok kifli bulunmakla birlikte; Rektör Yard mc s Prof. Dr. Orhan Söylemez i ve Doç. Dr. Erdo an Alt nkaynak da özellikle kutluyoruz.

4 4 YARIN K rklar Ma aras turizme kazand r lacak GÜMÜfiHANE - Köse Kaymakam Arif Karaman, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlü ü raporu ile turizme aç lmas uygun görülen ve yaln zca yöreye has co rafi flartlar sonucu ortaya ç kan K rklar Ma aras nda altyap çal flmalar na k sa süre sonra bafllanaca n bildirdi. Karaman, AA muhabirine yapt aç klamada, Köse ilçesine ba l Salyaz beldesindeki K rklar Ma aras n n, Trabzon Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulunca 10 y l önce do al tabiat varl olarak tescil edildi ini söyledi. Gümüflhane nin Do u Karadeniz alternatif turizm bölgesinde oldu unu, kendili inden oluflan ve dünyada efline az rastlanan damlatafl sark t ma aralar bulundu unu ifade eden Karaman, MTA Genel Müdürlü ünün 2012 y l nda yapt çal flmayla K rklar Ma aras n n turizme uygun oldu u tespit edilmifltir. Bu çal flma s ras nda, vatandafllar m z n bilinçsizce buradan istifade etmek istemeleri sonucu özellikle ma aran n girifl k s mlar nda, do al yap da bozulmalar meydana geldi i saptanm flt r. E er bu do al zenginli e gereken önem verilmeyip korunmaz ve sürdürülebilir turizme kazand r lmazsa bu tahribat daha da artacakt dedi. Amaçlar n n bölgede bulunan bu kayna n do al yap s na uygun olarak korunmas n sa lamak oldu unu kaydeden Karaman, flöyle devam etti: K rklar Ma aras, asl na uygun flekilde turizme kazand r larak ilçemizin, ilimizin, ayn zamanda da bölgemizin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk da bulunmak amac yla Köse Köylere Hizmet Götürme Birli i olarak Do u Karadeniz Kalk nma Ajans 2013 y l teklif ça r s na projemiz sunuldu y l Kültür ve Turizme Yönelik Altyap Mali Destek Program kapsam nda 540 bin 488 liral k projemiz uygun görüldü. (AA) ANKARA - EMRE GÜRKAN ABAY - Ankara n n kuzeyindeki d fl göçlerden pek fazla etkilenmemifl uzak köylerde aradan 2 bin y l geçmesine ra men Türk- Kelt akrabal n n izlerine rastlamak hala mümkün. Ankara daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi nden Arkeolog Nilgün fientürk, AA muhabirine yapt aç klamalarda Ankara n n kuzeyindeki baz köylerde halen Kelt akrabal bulundu unu savundu. fientürk, Galatlar n bir baflka kolunun Çanakkale Bo az üzerinden Anadolu ya geçti ini ve bo az n Avrupa yakas nda bulunan Gelibolu isminin de tarihte Galik bir isim olan Gallipoli oldu unu an msatt. fientürk, Anadolu ya gelen Galatlar n bir kolu Eskiflehir e, o dönemdeki ad yla Pessinus a, bir grup Ankara ya, o dönemki ad yla Ancyra ya, bir grup ise Yozgat a, o dönemki ismiyle Tavium a yerleflmifltir dedi. - Galatlar n genetik özellikleri gözlemleniyor - Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeologlar ndan Mustafa Metin, Yozgat ta ve Ankara n n çevresinde beyaz tenli, k z l saçl, renkli gözlere ait Galatlar n genetik özelliklerini gözlemlemenin hala mümkün oldu unu an msatarak Keltlerle olan etnik ba do ruluyor. Günümüzde Çorum halk nda Hititlere ait fiziksel özelliklere rastlaman n bile mümkün oldu unun alt n çizen Metin, Bu co rafyada, yani Anadolu da yaflam fl kavimlerin kolay kolay yok olmad n söyledi. Galatlar, Helenistik dünya içerisinde yaflam fl, küçük bir grup idi ve bu yüzden bölgeye hükmedecek bir kültür yaratamad lar diyen Metin, Galatlar n dinlerini tap nak veya kilise gibi yap lar yerine aç k havada topland klar ayinler Turizm eflli indeki dini merasimler fleklinde icra ettiklerini söyledi. Metin, Paganizmin yerini tek tanr l dinler olan Hristiyanl a b rakmas ve ard ndan da slamiyet in yay l fl ile Galatyal lar da Anadolu da yaflam fl di er tüm etnik gruplar gibi ve onlarla birlikte bir pota içerisinde yo ruldular. Bu pota içerisinde kültürleri yok olsa da izleri yok olmad dedi. Bölgedeki baz kalelerin de Galatlar taraf ndan yap lm fl oldu unu belirten Mustafa Metin, Eski Ankara n n Bal khisar mahallesinde ve Beypazar civar ndaki baz ufak kaleler, ayr ca kuzeydeki Ba lum köyü yak nlar nda bulunan kal nt lar, Galatlara ait baz ayak izleridir fleklinde konufltu. -Galik yer isimleri var- Hristiyan inan fl na mensup ço u kimse, milattan sonra 50 y l civar nda Hz. sa n n havarilerinden Aziz Paul taraf ndan yaz lm fl meflhur Galatyal lara Mektup tan haberdar. Kuzey-Orta Anadolu bölgesine o dönemde verilen Galatya ismi, do al olarak çok say da bilim insan n n ve özellikle Kelt kabilelerinin M.Ö. III. yüzy lda bu bölgeye göç ettiklerini ispatlam fl olan tarihçilerin de dikkatini çekiyor. 4 Mart 2014 Orta Anadolu da Kelt izlerine rastlan yor Avrupa n n en bat ucundaki spanya dan en do u ucundaki stanbul a kadar tüm k ta boyunca yay lm fl çok say daki Galik (Kelt lerle ilgili) yer isimlerinin dikkatli bir gezgin taraf ndan fark edilmemesi mümkün de ildir. Galicia, Kuzeybat spanya da bir idari yönetim bölgesidir. T pk Birinci Dünya Savafl nda Ruslara karfl Avusturyal lar n yan nda savafl rken ölen binden fazla Türk askerinin hayat n kaybetti i yer olan Bat Ukrayna daki Galiçya gibi. Bu isimler, Galya l lar n (Keltlerin) miras d r. Kelt kabileleri isimlerini ayn zamanda bir flehre (Romanya daki Galati) ve çok iyi bilinen bir semte de ( stanbul daki Galata) ve çok iyi bildi imiz bir kasabaya (Gelibolu, Gallipoli) vermifllerdir. Romanya bu kapsamda aç k ara öndedir çünkü bu ülkedeki Galati veya Galatea adlar n tafl yan bir düzine köy ve mahallenin adlar Galatlardan miras kalm flt r. Kelt lerle efl anlaml olan Gal (veya Gael) sözcü ünün, muhtemelen yerel dile ba l nedenlerle Galat flekline dönüfltü ü ülkenin de Romanya oldu u anlafl lmaktad r. Di er izleri ise bölgenin uzak köylerindeki baz yüzlerde görmek, pek seyrek de olsa hala mümkün. (AA)

5 4 Mart 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Ismarlama. Helyumun simgesi. 2. Hadise, vaka. Aylardan biri. 3. Dükkân nda et satan kimse. Mihrace. 4. Yar memnunluk anlatan ünlem. Kitap getirmifl peygamber. 5. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. talya da bir kent. 6. Gazete ve dergilere yaz lar yazan ya da ortaya bir kitap koyan kimse, müellif. Ekmek, nimet. 7. Yanl fll k, yan lg. Sahip, iye, malik. 8. laç vererek hastal iyi etmeye çal flma, tedavi etme. Ege bölgesinde antik bir kent. 9. nsanda yarad l fl özelli i. 10. Sevgide aldatma, sadakatsizlik. Giysi yap lan pamuklu bire kumafl. 11. Rütbesiz asker. Kent, flehir. 12. Do um iflini yapt ran kad n. Bir düflünceyi anlatan bir ya da birkaç cümlelik söz. 13. Metin olma, dayan kl l k. Bir nota. 14. Hak ve hukuka uygunluk. 15. Olumsuzluk anlatan önek. Kulak y kama aleti. 16. Kazanma, iktisap. Bir tür zamkl cila. 17. Nikelin simgesi. Köpek. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 18. M s r n plaka iflareti. Bir tiyatro oyununda oyuncular n bir defada söyledi i parça. 19. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. Para birimimiz. 20. Namlusu genellikle yivli, k sa ve hafif bir tüfek. Yukar dan afla ya: 1.Bir tür k sa çorap. Düflkü, tutku. Emanet olarak. 2. Tanr bilimi. Ba fl, ba fllama. sim. Karn doymufl olan. 3. Demir kiri. Bir cins iri at. Derebeylik Japonya s nda paryalar kast. Yabani hayvan bar na. Uzakl k anlat r. 4. De erli madenlerin safl k derecesi. Hafifseme yoluyla flimdiki zaman. Lenf dü ümleri iltihab. 5. Çalg ç, m zrap. Gümüfl bal. Yapma, etme. 6. Meslek. Bir renk. Bir çalg. Mavikantaron. 7. Çok kaynat larak koyulaflt r lm fl flerbet. Bafl, kafa. Parlak bir tür kumafl. kinci derecede olan, ikincil. 8. çi hava dolu yuvarlak, plastik madde. Yoksul, fukara. Madeni ip. Ruh. 9. slam n befl flart ndan biri. Laka ile cilalanm fl. Yolcu evi. So urma, emme. Radyumun simgesi. 10. Seyrek olarak dokunmufl bir tür delikli kumafl. Küçük küçük do ranm fl etle yap lan bir tür yemek. K ta. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 4 Mart 2014 Dünyada her gün bir kifli milyarder oluyor Dünyadaki milyarderlerin kay tl oldu u Hurun Liste sine bu y l 414 yeni milyarder daha eklendi. FRANKFURT - Rupert Hoogewerf taraf ndan düzenlenen Hurun Liste'sinde fluana kadar 4 bin 500 dolar milyarderin oldu unu tahmin ediyor. Geliflmekte olan ülkelerde fazla milyarderler görülmese bile, sanayileflmifl ülkelerde h zl bir flekilde say n n artt kaydedildi. Rupert Hoogewerf önceleri Çinlileri araflt r rken 2011 y l ndan itibaren araflt rmaya sadece Çinlileri de il bütün dünyadaki zenginleri ekledi. Listeye göre dünyan n en çok milyarderi New York'ta yafl yor listesinde Almanya alt nc s - rada 66 milyarderiyle yer al yor. En zengin Alman önceki sene gibi yine Aldi-Süd sahibi Karl Albrecht. Hoogewerf Almanya'daki milyarderlerin Hamburg flehrinde yaflad - n tespit etti. K rk yafl n n alt nda olan genç giriflimciler aras nda Facebook'un kurucusu Marc Zuckerberg (30) ve ya SnapChat kurucusu Evan Spiegel (23) gibi ifladamlar var. Dünyada 26 genç milyarder var ve genelde biliflim sektöründen geliyorlar. Ama para aristokrasisi Hoogewerf'e göre kal c de il. Ço u milyarder servetin miras kald an, o mal mülk ço alma yerine genelde azal yor. fiu an dördüncü nesilden sadece 47 milyarder listede yer al yor. Efsanevi zengin, petrol baronu John D. Rockefeller ve hayatta kalan tek torunu. 12 Haziran 1915 do umlu olan David Rockefeller, dünyan n en eski milyarderi olarak, listede 596. s rada yer al - yor. Dünyan n en zengin 10 milyarderi: 1- Microsoft un Kurucusu Bill Gates (68 milyar USD) 2- Amerikan büyük yat r mc s Warren Buffet (64 milyar USD) 3- Giyim sektöründe Amancio Ortega, markalar n aras nda Zara, Massimo Dutti, Bershka yer al yor (62 milyar USD) 4- Meksikal Carlos Slim, telekomünikasyon sektöründe giriflimci (60 milyar USD) 5- Larry Ellison, Kaliforniya yaz l m flirketi Oracle kurucusu (48 milyar USD) 6- LVMH (Luxusmarka) Sahibi Bernard Arnault (46 milyar USD) 7- Amazon Sahibi Jeff Bezos (37 milyar USD) 8- Las Vegas Sands-Grup sahibi Sheldon Adelson (36,5 milyar USD) 9- Petrol ve kimyasal konsorsiyum Koch Industries Kondüktörü, Charles Koch, 9 ncu s ray abisiyle paylafl yor. (36,2 milyar USD) 10- David Koch, (36 milyar USD) Rus petrol devi Rosneft ten Sibirya ya 83 milyar dolarl k yat r m MOSKOVA - Rusya n n petrol devi Rosneft, Do u Sibirya bölgesindeki petrol alanlar n n iflletime aç lmas için önümüzdeki 10 y l içinde 83 milyar dolar yat r m yapacaklar n aç klad. Rosneft Baflkan Yard mc s Svyatoslav Slavinski, Sibirya n n Krasnoyarsk bölgesi Vankor petrol bölgesinde 2025 e kadar y ll k 55 milyon ton petrol üretim imkan oldu unu belirtti. Rosneft in bölgedeki yat r mlar kalifiye iflçi aç s ndan en az 15 bin kifliye istihdam sa layacak. Rosneft Do u Sibirya bölgesinde petrol üretimine bafllam fl, da bölgedeki etkinli- ini yeni lisans al mlar ile geniflletmiflti. Vankor da ba ms z kaynaklar n tahminine göre 1,6 milyar varil hidrokarbon rezervi bulunuyor. Temmuz 2009 da ilk ticari üretime bafllanan bölgeden ç kar lan petrolün Çin e sat fl planlan yor.(cha) Alman Merkez Bankas Baflkan Weidman a göre 2008 krizi hala tehdit oluflturuyor FRANKFURT - Alman Merkez Bankas Baflkan Jens Weidmann, Lehman Brothers n çöküflüyle devam eden ekonomi krizin etkisinin bugün hala sürdürdü ünü belirtti. Almanya n n Frankfurt kentinde düzenlenen "Finansal stikrar ve Merkez Bankalar n n Rolü" bafll kl sempozyumda konuflan Weidmann bu krizin makro istikrar kavram n n ortaya ç kmas na neden oldu unu ifade etti. Weidman Bankac l k düzenleme ve denetleme gibi makro-istikrar politikalar bireysel kurumlar n sa laml n korumas nda hala gereklidir. dedi. Jens Weidmann, bu kavram n ortaya ç kmas n n sistemin tümünü korumaya ve krizi ortadan kald rmaya yetmedi ini vurgulad. Weidman, özellikle sistematik finansal risklerinin yönetiminde makro istikrar politikas gibi ek araçlara ihtiyaç oldu unu dile getirdi. Finansal kurumlar n çökmesinin temel sebeplerine de de inen Weidmann, konuyla ilgili flunlar söyledi: Finansal kurumlar n temel özelliklerinden biri, bir kurumun baflar s zl onunla birlikte di erlerini de afla çekebilmesidir ve e er bu kurum büyük bir yap ya sahipse sistematik bir krize sebep olabilece i gibi finansal piyasalarda önemli etkiler oluflturacakt r. Bu sebepten dolay günümüzdeki finansal krizinin ana sebeplerinden biri de 'batamayacak kadar büyük' kavram ndan ziyade 'batmas için çok derin birbiriyle ba l ' kavram durumu daha do ru tespit ediyor. (CHA)

7 4 Mart 2014 Ekonomi YARIN 7 Gezgin ar c lar n konaklama yerleri web den belirlenecek Türkiye'de ilk defa gezginci ar c lar n ar konaklama noktalar, "Mu la li Ar Konaklama Noktalar n n Say laflt r lmas " projesiyle belirlenecek. Mu la'da ar konaklama noktalar tespit edilerek, ar c l k faaliyetleri web tabanl bir sistemle yürütülecek. ZM R - Frans z Savunma ve Havac l k Sanayicileri (GIFAS) üyeleri, zmir'de Ege Serbest Bölgesi (ESBAfi) ile Havac l k ve Uzay Kümelenmesi Derne i (HUKD) ni ziyaret etti. Savunma ve havac l k sektöründe iki ülke aras ndaki iliflkileri gelifltirmek için Türkiye de bulunan ve sektöre farkl alanlarda girdi sa layan 12 firma temsilcisinin bulundu u heyet, ESBAfi ve HUKD ile ilgili ayr nt l bilgi ald. GIFAS KOBI Grubu Direktörü Bernard Espannet ve önemli havac l k kümelerinden Aerospace Valley Uluslararas liflkiler Müdür Yard mc s Thilo Schonfeld'in de aralar nda bulundu u heyet, ziyaret s ras nda bölgede faaliyet gösteren ve GIFAS üyesi olan FTB-Lisi Aerospace firmas n da ziyaret etti. ES- BAfi ta havac l n son y llar n en h zl büyüyen sektör olmas ndan MU LA - Güney Ege Kalk nma Ajans (GEKA)'n n destekleriyle proje G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü, Mu la Ar Yetifltiricileri Birli i ve Orman flletme Müdürlü- ü'yle ortak yürütülüyor. Bu kapsamda 260 köy ve 365 mevkideki 3 bin 506 konaklama noktas n n co rafi koordinatlar ve afetlerde kolonilerin zarar görebilece i riskli konaklama alanlar tespit edilerek iflaretlenecek. Gerek organik ar c - l n yap labilece i gerekse ar ekotiplerinin korunaca konaklamaya uygun yeni noktalar ve izole alanlar n araflt r laca projeyle belirlenen koordinatlar, web tabanl veritaban na aktar lacak ve bölgenin konaklama haritas oluflturulacak. Mu la'daki yerli ar c ile her y l gelen gezginci ar c profilini, say s n, koloni ekotiplerini ve say s n, ar hareketlerini, farkl konaklama noktalar ndaki koloni verimini, afetlerde, özellikle kurak ve ya fll geçen y llarda riskli konaklama alanlar n, ilin üretim sezonunda bal üretim de erini raporlayabilecek veritaban sayesinde ar c lar, uygun ar konaklama alanlar na yönlendirilecek. Böylece ar yetifltiricili inde bal verimi ve kalitesi artarken sektörün uluslararas boyutta rekabet edebilirli i de sa lanacak. GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata, yapt aç klamada proje kapsam nda ilk defa yap lacak uygulamalar n, Türkiye'de ar c l k sektörüne farkl bir bak fl aç s getirerek geliflimine olumlu etkileri olaca n söyledi. GEKA'n n bölgenin öncü sektörlerinden olan ar c l n geliflimine oldukça önem verdi ini belirten Alata "Geçti imiz y l yürüttü ümüz mali destek programlar nda, sektöre yönelik Mu la'dan üç projeye ve 2012 y l nda Marmaris'te düzenlenen Uluslararas Mu la Çam Bal ve Ar c l k Kongresine destek verdik. Bu y l Fethiye'de dördüncü kez düzenlenecek kongreye tekrar destek vererek, dünya çam bal üretiminin yüzde 75'ini sa layan Mu la'da sektörün geliflimine yönelik her türlü projeye destek vermeye devam edece iz." dedi.(cha) Frans zlar ESBAfi ta savunma sanayisini inceledi duyduklar memnuniyeti dile getiren heyet yetkilileri, ESBAfi ve HUKD u sektöre sa lad klar katk - lardan dolay tebrik ederek, olumlu izlenimlerle bölgeden ayr ld.(cha) Hindistan da ekonomik büyüme yavafll yor DELH - Hindistan statistik ve Mali Program Uygulamalar Bakanl verilerine göre Hindistan n geçti imiz y l son çeyre indeki büyümesi yüzde 4,7 olarak gerçekleflerek beklenin alt na düfltü. Bakanl n verilerine göre 2012 y l n n ayn döneminde yüzde 4,5 olan büyüme, 2013 için yüzde 4,8 olarak bekleniyordu. Asya n n 3. büyük ekonomisi olan Hindistan da y ll k büyüme oran böylece art arda beflinci defa yüzde 5 in alt nda gerçekleflti. Uzmanlar, büyümedeki bu yavafllamay yüksek enflasyon, zay f para birimi ve azalan d fl yat r ma ba l yor. Üretim sektöründe önceki y la oranla yüzde 1,9 luk bir düflüfl göze çarparken, sanayinin hala ülkenin en büyük istihdam sa lay c s oldu u raporda bildirildi. Ekonomideki yavafllamaya ra men ülkede otelcilik, ulafl m ve tar m sektöründe ise büyümenin devam etti i aç kland y l nda Hindistan n y ll k ekonomik büyümesi yüzde 8 seviyelerini görürken ekonomistler ülkenin her y l bünyesine eklenen yeni 13 milyon ifl gücüne istihdam sa lamak için en az o kadar büyümesi gerekti inin alt n çiziyor. Resmi rakamlara göre 1,2 milyar aflan nüfusa sahip Hindistan nüfusunun yar s 25 yafl n alt nda. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi TUSKON, para kazanmak isteyen siyasileri ifl hayat na davet etti STANBUL - Bunu yapmak niçin muhalefet olsun diyor ve flunu ekliyorlar; siyaset millete hizmet etme yeridir, para kazanma, servet edinme yeri de ildir. Para kazanmak isteyen siyasileri eflit flartlarda rekabet edebilmek ad na siyaseti b rak p, flirket kurup ifl hayat na girmeye davet ediyoruz." dedi. Türkiye nin en yayg n ifl dünyas sivil toplum kuruluflu TUSKON, 5 inci Ola an Seçimli Genel Kurul unu gerçeklefltirdi delegenin kat ld Genel Kurul a, Afrika Birli i Komisyonu Baflkan Yard mc s Dr. Erasmus Mwencha da onur konu u olarak kat ld. Tek listenin oylamaya sunuldu u Genel Kurul da R zanur Meral 5 inci kez TUSKON baflkan seçildi. Meral, genel kurula hitaben yapt konuflmada, güncel tart flmalara da de indi. Meral, "Son günlerde baz siyasetçiler Sivil Toplumu kastederek s k s k muhalefet yapacaklarsa parti kursunlar siyasete girsinler diyorlar. Buna karfl l k baz ifladamlar da verdi imiz vergilerin, ülke kaynaklar n n nas l kullan ld - n bilmek en do al hakk m z diyorlar. Bunu yapmak niçin muhalefet olsun diyor ve flunu ekliyorlar; Siyaset Millete hizmet etme yeridir, para kazanma, servet edinme yeri de ildir. Para kazanmak isteyen siyasileri eflit flartlarda rekabet edebilmek ad na siyaseti 4 Mart 2014 Türkiye fladamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Baflkan R zanur Meral, son günlerde baz siyasetçilerin Sivil Toplumu kastederek s k s k, 'muhalefet yapacaklarsa parti kursunlar siyasete girsinler' dediklerine at fta bulunarak, "Buna karfl l k baz ifladamlar da verdi imiz vergilerin, ülke kaynaklar n n nas l kullan ld n bilmek en do al hakk m z diyorlar. AFYONKARAH SAR - Ege Maden hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Arslan Osman Erdinç, onay bekleyen ocak ruhsatlar nda önemli bir geliflme yafland n söyledi. Afyonkarahisar Sanayicileri ve fladamlar Derne i (AFS AD)'nin genifl kat - l ml istiflare toplant s nda konuflan Erdinç, bekleyen 50 bin ruhsat dosyas bulundu unu, görüflmeler sonucunda bin 111 tanesinin imzalanarak ilgili bakanl klara gönderildi ini ve sürecin bafllat ld n anlatt. Birlik Baflkan Erdinç, 2013 y - l nda sektörün 183 milyon dolarl k 502 bin ton ihracat yapt n, bunun Türkiye deki di er sektörlere göre en yüksek rakamlardan birisi oldu unu dile getirdi. Erdinç, Sektör, Haziran 2012 den bu yana büyük bir darbo az içerisindeydi. Bunun yan nda ocak ruhsatlar n n verilmemesi s k nt s vard. Ocaklar n aç lmas, bizler için bir bayram oldu. Baflbakan - m z ve bakanlar m zla biraraya geldi imizde bizlere, Ocaklar n z çal flt r n, üretimlerinizi yap n, ihracat n z yap n. dediler. fleklinde konufltu. Türkiye ye en yüksek geliri sa layan sektörün madencilik oldu unu kaydeden Arslan Osman Erdinç, asl nda inflaat da b rak p, flirket kurup ifl hayat na girmeye davet ediyoruz." ifadelerini kulland. Sonuç olarak yaflan lan bu sürecin siyasi anlamda oluflacak a r maliyetlerinin yan s ra k sa, orta ve uzun vadede ulusal ve uluslararas arenada çok a r ekonomik ve ticari maliyetlere yol açaca n n unutulmamas gerekti ini vurgulayan Meral, flunlar söyledi: "Büyüme ve geliflme için hem yurtd fl ndan do rudan yat r ma, hem de yurtd fl ndan finansman bulmaya ihtiyac olan Türk ekonomisinin, yurt d fl nda öngörülebilir bir hukuk devletinden, bir gecede de ifltirilebilen sözde kanunlar ülkesine dönüflen ülke alg s nedeniyle ciddi bir güven, finansman ve yat r mc kayb na u rayaca endiflesini tafl yoruz. Herkesi devletimizin ve ülkemizin gelece ini muhafaza etmek için adalete ve hukukun üstünlü üne sayg l olmaya ve yarg n n ba ms zl n zedeleyecek ad mlar atmamaya davet ediyoruz. Erklerin iflleyiflinde büyük bir s k nt y ortaya ç karan ve devletimizin gelece ini tehdit eden bu hususta baflta Cumhurbaflkan, Meclis Baflkan, Baflbakan ve Muhalefet Liderleri olmak üzere tüm sorumlular göreve davet ediyoruz." (CHA) 'Madencilerin ocak ruhsatlar n n önünü aç ld ' destekledi ini ve Türkiye nin lokomotifi oldu unu vurgulad : Maden sektörü, geçen seneki resmî rakamlara göre 5 milyar 27 milyon dolarl k ihracat yapt. Bunun yan s ra dolayl ihracatta da üretti i yan maddeler dolay s yla Türkiye ye 15 milyar dolar n üzerinde katk da bulundu ve ülke ekonomisine katk s 35 milyar dolar oldu. Bizim sektörümüzdeki bir baflka s k nt da y llarca söyledi imiz iflçi azl. Bu yüzden sektörümüz, yüzde 50 kapasiteyle çal fl yor. Yurtd fl ndan misafir iflçi, sezonluk mart ve ekim ay nda iflçi getirelim diyoruz. Toplant ya Afyonkarahisar Valisi rfan Balkanl o lu, Belediye Baflkan Burhanettin Çoban, AF- S AD Yönetim Kurulu Baflkan Hüseyin fiehito lu ve çok say da ifladam kat ld.(cha)

9 4 Mart 2014 Ekonomi YARIN TUSKON:'Paralel, üçgen derken yamuk ifllerin gizlenmeye çal fl ld çok net ortada' Türkiye fladamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Baflkan R zanur Meral, Türkiye'nin kat etti i yolu ve yap lan olumlu iflleri inkar etmediklerini ancak orta gelir tuza na niçin düflüldü ünü ve kurtulmak için neden debelenip duruldu unu izah etmeye çal flt klar n söyledi. STANBUL - Ayr ca Türkiye'nin 'yolsuzluk kontrol göstergesi'nde 78'inci, yolsuzluk alg endeksinde de 180 ülke aras nda 58'inci s rada oldu una dikkat çekerek, "Bu seviyelere hepinizin flafl rd n özellikle yolsuzlukla ilgili göstergelerin gerçek olamayaca n. Montaj ve düzmece oldu unu hatta paralel yap - n n ifli olabilece ini söyledi inizi duyar gibiyim. Zaten son günlerde medyada büyük flaflk nl k ve üzüntü ile izledi imiz haberler, tapeler; paralel, üçgen, dikdörtgen e bak n derken ne kadar yamuk ifllerin gizlenmeye çal fl ld n, nelerin götürüldü ünü de çok net ortaya koyuyor." dedi. Türkiye'nin en yayg n ifl dünyas sivil toplum kuruluflu TUSKON, 5'inci Ola- an Seçimli Genel Kurul'unu gerçeklefltirdi delegenin kat ld Genel Kurul'a, Afrika Birli i Komisyonu Baflkan Yard mc s Dr. Erasmus Mwencha da onur konu u olarak kat ld. Tek listenin oylamaya sunuldu u Genel Kurul'da R zanur Meral 5'inci kez TUS- KON baflkan seçildi. Meral, genel kurula hitaben yapt konuflmada, güncel tart flmalara da de indi. fl dünyas n n çok büyük mücadeleler ile yat r m, imalat ve ihracat yapmaya çabalad n ve bunlar n sonucunda büyümeye ve istihdama yapt n z katk lar n takdire flayan oldu unu ve bütün Dünyada g pta ile izlendi ini ifade eden Meral, "Ancak milli gelirimize oran yüzde 12 civar ndaki iç tasarruflar m z ihtiyac m z olan yüzde 7'ler civar ndaki büyümeyi finanse etmeye yetmemektedir. Ülkemiz sürekli yüksek miktarda yabanc sermaye girifline ihtiyaç duymaktad r. Ancak yabanc sermayenin gelebilmesi için baz flartlar n mevcut olmas gereklidir, bunlar nelerdir ve Türkiye olarak biz bunlar sa lamakta ne kadar baflar l y z?" diye sordu. Ard ndan flu bilgileri paylaflt : 1) fl yapma kolayl : Türkiye, Dünya da 69 uncu s rada gelmektedir. (DB 2013) 2) Ekonomik özgürlük notu : Dünyada 73. s raday z.( 2012 The Heritage foundation and WSJ) 3) Ülke notu s ralamas nda : 64'üncüyüz (2012 nstitutional investor) 4) Düzenleme kurullar n n kalitesi (regulatory quality) : 69'uncuyuz ( 2011 DB) 5) htilaflar çözme kolayl endeksi : 130'uncuyuz (DB 2014) 6) Küresel rekabet edebilirlik endeksi : 44'üncüyüz (WEF 2013) 7) Yolsuzluk kontrol göstergesi : 78'inciyiz (2011 DB) 8) Yolsuzluk alg endeksinde : ülke aras nda 58 inciyiz. (Transparency International 2013) Son geliflmeler etraf nda 2014 te ilk yüze bile girmemizin çok zor olaca n düflünüyoruz. Konuflmas na, "Bu seviyelere hepinizin flafl rd n özellikle yolsuzlukla ilgili göstergelerin gerçek olamayaca n. Montaj ve düzmece oldu unu hatta paralel yap n n ifli olabilece ini söyledi inizi duyar gibiyim." diye devam eden Meral, flunlar söyledi: "Zaten son günlerde medyada büyük flaflk nl k ve üzüntü ile izledi imiz haberler, tapeler; paralel, üçgen, dikdörtgene bak n derken ne kadar yamuk ifllerin gizlenmeye çal fl ld n, nelerin götürüldü ünü de çok net ortaya koyuyor. Paralel tart flmalar ve bu tür söylemlerle ortal k buland r l rken ülkemizin güney do usunda hakiki bir paralel devlete göz yumulmakta ve ülke sonu belirsiz bir mecraya do ru sürüklenmektedir. Bizler ifl dünyas olarak ülkemizin ald yolu ve yap lan olumlu iflleri inkar ediyor de iliz ancak herkesin diline dolad orta gelir tuza na niçin yakaland m z ve neden kurtulmak için debelenip durdu umuzu izah etmeye çal fl yoruz. Bu veriler, son y llarda ülkemize gelen yabanc sermayenin a rl kl olarak ya s cak para fleklinde borsaya yada gayrimenkul ve rant alan na geldi- ini ve neden sanayi ve üretime gelmedi ini net bir flekilde aç kl yor." (CHA) Üzüm yapra da sigortalanabilecek MAN SA - G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Tar m Sigortalar ve Do al Afetler Daire Baflkan Bekir Engürülü, Tar m Sigortalar Havuzu (TARS M) taraf ndan üzüm yapra n n da sigortalanaca n bildirdi. Manisa Ö retmenevi nde TARS M Bölge Müdürlü ünün eksperlerinin e itimine kat lan Engürülü, yapt konuflmada Manisa ya özel bilim ve dan flma kurulu kuruldu unu, yedi profesör ve befl doçentin çal flmalar yla ba yapra n n da sigortalanabilece ini aç klad. Engürülü, Bu bilim dan flma kuruluyla beraber yeni risklerin de erlendirilmesini yap yoruz. Kurulun kabul etti i bir projeyle bu y l Manisa ilinde bafllayan, Denizli ve Tokat'ta da gerçeklefltirilecek olan yapra n sigortalanabilmesi için çal flma bafllat ld. dedi. Daire Baflkan Engürülü, tar mda meteorolojik risklerin önemli bir yer tuttu unu belirterek, çiftçileri sigorta yapt rmaya davet etti y l nda devletin TARS M'e 321 milyon lira ödedi ini, 2014 içinse bütçeden 336 milyon lira ayr ld n bildirdi. klim de iflikliklerinden dolay sigortan n daha önemli hale geldi ini vurgulayarak, Kurakl k sigortas yapabilmek için çal flmalara devam ediyoruz ancak bunun için bir model gelifltirilmesi laz m. Bilim dan flma kurulu, havuz yönetim kurulu, TARS M teknik ekibi ve bakanl m zla birlikte kafa yoruyoruz. Bunu henüz çözebildi imizi, model oluflturdu umuzu söyleyemiyoruz. En k sa sürede bunu da yaparak, ülkenin gündeminde olan kurakl k sigortas modelini gelifltirmeye gayret edece- iz, yapmak zorunday z. fleklinde konufltu. TARS M Manisa Bölge Müdürü Fahri Y ld r m ise eksperlerin hasar tespitlerinde güler yüzlü olmas gerekti ini belirterek, 2013'ün zor bir y l oldu unu söyledi. Genel Müdür Yard mc s Zeki Karakurt da Manisa bölgesini kapsayan yedi ilde 52 bin hasar tespiti yapt klar - n, bunlar n sonucunda 17 bin hasar dosyas na 99 milyon lira ödediklerini, 2013 y l nda 99 milyon liral k hasar n 87 milyon liras n n sadece Manisa da ödendi ini dile getirdi. TARS M Manisa Bölge Müdürlü ü'nün sahada çal flan 82 ekspertize verdi i e itime Daire Baflkan Bekir Engürülü, Genel Müdür Yard mc s Karakurt, l Müdürü Hasan Çebi, Bölge Müdürü Y ld - r m ve Manisa Ziraat Odas Baflkan Nuri Sorman kat ld. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi 4 Mart 2014 Türk mobilya sektörü 10 milyar dolar büyüklü e ulaflt Son y llarda h zl bir geliflim gösteren mobilya sektörü, 10 milyar dolar büyüklü e ulaflt. ZM R - Türkiye Mobilya Sanayicileri Derne i (MOSDER) Baflkan Ahmet Güleç, son y llarda mobilyan n di er sektörlere oranla aslan pay n ald n, 10 y lda yedi kat ihracat art fl sa lad n belirtti. Sektörün ticaret hacminin de 10 milyar dolara yükseldi ini kaydeden Güleç, dünyada sayg nl kabul edilen Centre For Industrial Studies (CSIL) raporuna göre Türkiye mobilya sektörünün, alt basamak birden yükselerek 21. s radan 15.'cili e ç kt n aktard. Hedeflerinin 10 y lda 10 milyar dolar ihracat ve 25 milyar dolar üretim kapasitesi oldu unu dile getirerek, 2023 y - l nda dünyan n en büyük befl mobilya ekonomisinden biri olmak için çal flmalar m z h zland rd k. Sektörün daha fazla teknoloji kullanmas n ve ar-ge hizmetlerinden faydalanmas n istiyoruz. dedi. Güleç, sektör olarak sat fl yapmalar na ra men ürettiklerinin karfl - l n alamad klar ndan yak nd. MODEKO zmir Mobilya Fuar kapsam nda MOS- DER ve Efor Fuarc l k iflbirli iyle 3. Mobilya Ülkesi Türkiye Buluflmalar düzenlendi. MOSDER Baflkan Güleç, "Mobilya Ülkesi Türkiye ve Sektörün Gelecek Stratejisi" bafll kl konuflmas yla sektörün gelecek stratejilerini ve hedeflerini de erlendirdi. Ayr ca Türkiye nin önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Ege Yazgan "Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Genel De- erlendirmesi", Prof. Dr. Alpay Er "Mobilyada Tasar m n Anlam ", Yrd. Doç. Dr. Can Özcan ise "Sektörel Kümelenme ve Tasar m" konular n ele ald. Programda konuflan Efor Fuarc l k Genel Müdürü Nuray Eyigele, Dünyadaki mobilya teknolojilerini ve tasar mc lar n yak ndan takip eden yerli üreticilerimiz, her zaman trend mobilyalar üretiyor. Mobilya sektörümüz yeniliklere aç k yap s, kalite ve tasar m birlefltiren üretimi sayesinde dünya çap nda be- eni topluyor. Avrupa dan Asya ya, Ortado u dan Afrika ya kadar tüm büyük pazarlar için stratejik bir nokta olan zmir de düzenledi imiz MODEKO, her y l sektör profesyonellerini buluflturuyor. Hedeflerimiz do rultusunda MODEKO ile mobilya sektörümüzü dünyada daha iyi konumlara getirmeye devam edece iz. dedi.(cha) Türkiye'nin flubat ay ihracat yüzde 4,3 art DEN ZL - Türkiye hracatç - lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, flubat ay ihracat rakamlar n Denizli hracatç lar Birli- i (DEN B)'nde düzenlenen bas n toplant s nda aç klad. Bas n toplant s na Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Belediye Baflkan Osman Zolan, ihracatç lar ve ifladamlar kat ld. Burada konuflan Büyükekfli, lk iki ayl k ihracat - m z yüzde 6,5 artarak 24 milyar 565 milyon dolar olarak gerçekleflti. Birlik kayd ndan muaf ihraç kalemleri hariç, net mal ihracat - n n ilk iki aydaki kümülatif art fl performans yüzde 6,8 oldu. Son 12 ayl k dönemdeki ihracat ise yüzde 0,6 gerileyerek 152 milyar 509 milyon dolara indi. dedi. T M Baflkan Büyükekfli nin verdi i bilgiye göre 2014 fiubat ay nda en çok ihracat, 1 milyar 836 milyon dolarla otomotiv sektörü yaparken haz r giyim ve konfeksiyon 1 milyar 489 milyon dolarla ikinci s rada, kimyevi maddeler ise 1 milyar 449 milyon dolarla üçüncü s rada yer ald. fiubat ay nda en fazla ihracat art fl n yüzde 37,1 ile f nd k, yüzde 25 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 19,7 ile meyve sebze mamulleri sektörü yakalad. fiubat ay nda en fazla ihracat yap lan üç ülke s ras yla Almanya, Irak ve ngiltere oldu. Almanya'ya ihracat, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 7, Irak'a yüzde 19, ngiltere'ye yüzde 7 artt. fiubat ay nda Türkiye nin ihracat n n önemli oranda artt ülkeler aras nda yüzde 235 ile Etiyopya, yüzde 188 ile H rvatistan, yüzde 97 ile Fas, yüzde 90 ile Birleflik Arap Emirlikleri, yüzde 86 ile fiili, yüzde 81 ile Suriye ve yüzde 70 ile Nijerya yer ald. fiubatta AB'ye ihracat yüzde 8 artarak 5,4 milyar dolara, Ortado- u'ya ihracat yüzde 19 artarak 2,3 milyar dolara yükseldi. fiubat ay ihracat rakamlar baflka bir ilde aç klanacakken Baflbakan Recep Tayyip Erdo an Denizli de miting yapaca için bu ilde yap ld bildirilen toplant da Mehmet Büyükekfli, En fazla ihracat yapan ilk 10 ilimiz aras nda, ihracat art fl nda lider Sakarya oldu. Sakarya'n n ihracat, flubat ay nda yüzde 83 artt. Sakarya'y yüzde 14 ihracat art fl yla Gaziantep ve yüzde 8 ihracat art fl yla stanbul takip etti. diye konufltu. Dünya ekonomisindeki geliflmeleri de de erlendiren Büyükekfli, ihracatç lar riskler konusunda uyard : Dünya ekonomisine bakt m zda bu y lki gidiflat flekillendirecek önemli unsurlardan biri, daha önceki aç klamalar m zda da vurgulad m z gibi ABD Merkez Bankas (FED)'n n parasal genifllemeden ç k fl. Geliflen ülkelerde ortaya ç kan s k nt lara ra men ABD'deki ekonomik veriler iyi gelmeye devam ettikçe FED, parasal genifllemeden ç k fl takvimini sürdürecek. Muhtemelen mart, nisan, haziran ve eylül aylar ndaki toplant larda da genifllemeyi kademeli olarak azaltacak. ABD'deki ocak ay konut sat fllar oldukça düflük ç kt, bu ve benzeri geliflmeler neticesinde FED'in politikalar nda bir de ifliklik öngörülmüyor ancak olas oynakl klara karfl ihtiyatl olmak gerekiyor. Zira Ukrayna'da son günlerdeki kritik geliflmeler de yak n co rafyadaki dinamikleri olumsuz etkileyebilir. Firmalar m z n, bütün bu riskleri gözeterek k sa vadeli nakit ak fl yönetimlerine ve kaynak kullan mlar na azami flekilde dikkat etmesi önem tafl yor. FED'in politikalar ndan dolay finansal piyasalarda önemli çalkant lar yafland, yaflanmaya da devam ediyor. (CHA)

11 4 Mart 2014 Gündem YARIN Samsunlular ekmek aras bal k festivaline ak n etti KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SAMSUN - Samsun merkeze ba l lkad m Belediyesi, geleneksel hale getirdi i 2. Bal k-ekmek Festivali'nde 20 bin kifliye ekmek aras bal k ve helva da- tt. Kurtulufl Yolu'nda kurulan 20 metre uzunlu undaki mangalda piflirilen bal klar vatandafllara s rayla da t ld. zdiham görüntülerinin yaflanmad organizasyonda, tek tek s raya giren vatandafl bal klar n piflmesini merakl gözlerle izledi. Piflen bal klar vatandafllar yemeden önce cep telefonlar yla önce foto raflar n çekti ard ndan afiyetle yedi. Bal k-ekmek Festivali'nde Sabahattin Haf zo lu, Ümit Kurflun, Yayla Uflaklar, Ferhat Hantal ve Grup Acem Tekkesi konser verecek. Bir vatandafl n cenaze törenine kat ld için Belediye Baflkan Necattin Demirtafl n etkinli e gecikmeli gelece ini söyleyen lkad m Belediyesi Baflkan Dan flmas fierif M r k, Belediye olarak geçti imiz y l birincisini düzenledi imiz ve vatandafllar m z n yo un ilgi gösterdi i ekmek aras bal k festivalinin, bu y l ikincisini daha genifl kat l mla düzenliyoruz. Geçen y l 10 bin olan ekmek aras bal k say - s n bu sene 20 bine ç kartt k. Ekmek aras na konulan bal n büyük olmas nedeniyle burada da t lan bal k kilo ile de il adet olarak say l yor. Burada amac m z, Samsun un kültürünü birlik ve beraberli ini ayn zamanda hemflehricilik duygusunu gelifltirmektir. Etkinli- imize kat l mlar ndan dolay tüm vatandafllar m za teflekkür ediyorum. dedi. (CHA) S P A R H E 2 O L A Y U B A T 3 K A S A P R A C A 4 E H R E S U L M 5 T K N A P O L 6 Y A Z A R N A N 7 H A T A I S K 8 O T A M A E F E S 9 B N A T U R A O 10 H A N E T K O T 11 E R S T E 12 E B E B A R E 13 M E T A N E T L A 14 A A D A L E T N 15 N A E E N E M A 16 E D N M L A K 17 T N T S A 18 E T T R A T R 19 N O T K L R A 20 K A R A B N A

12 12 YARIN Ekonomi STANBUL - 3. Irak Enerji Konferans Dubai de yap ld. Konferansa Birleflik Arap Emirlikleri Enerji Bakan Suhail Mohammed al Mazrouei, Irak Elektrik Bakan Karim Aftan Al Jumaili, Irak Parlemento Enerji Komisyonu Baflkan Thamer Gaban n yan s ra Shell, Kogaz, Total, Basra Gaz, South Oil Company nin yöneticileri kat ld. Karim Aftan Al Jumaili, Irak n elektri e 41 milyar dolar yat r m yapt n anlatt. Buna ra men elektrik üretiminin yetersiz oldu una iflaret etti. Al Jumali, flöyle devam etti: Elektrik ihtiyac n karfl lamak için 2030 a kadar Basra Majnoon bölgesinde 50 milyar dolar tutar nda yat r m planl yoruz. Yan m zda bulanan Türkiye elektrik kapasitesini 2030'da 100 gigawatt, Sudi Arabistan 121 bin megawatt seviyesine getirecek. Biz de kapasitemizi megawatt seviyesine getirme niyetindeyiz.. Ancak bu art fl yapabilmemiz için bir taraftan da do al gaza ihtiyac m z var. Yat r mlardan sonra elektrik üretmek için günde 7 ila 10 milyon metreküp gaza ihtiyac m z olacak. Bu ihtiyac da flu an yakt m z gazdan elde edece iz. Irak Parlamento Enerji Komisyonu Baflkan Thamer Ghabban da ülkenin en önemli ihtiyaçlar n konut ve enerji olarak ilan etti. 1 milyon konut aç n kapatmak için çal flmalar yapt klar n aktaran Ghabban, nflaat ve enerji sektörleri Irak n ekonomisini sürüklemeye devam edecek. Tek petrol de- il, 137 trilyon metreküplük do- algaz da c kar lmay bekliyor. 9 u super dev, 23 tanesi dev olmak sureti ile toplam 78 petrol sahas bulunan ülke, rafineri eksikli inden dolay d flardan dizel ithal ediyor. Halk karaborsadan yak t temin ediyor. dedi. Irak Enerji Konferans na Türkiye den E D nflaat Yönetim Kurulu Baflkan Bora Can Y ld z, konuk oldu. Y ld z, Irak ta her gün kuyulardan ç kar lan 10 milyon dolarl k do algaz iflleyecek alan olmad 4 Mart 2014 Irak, elektrik ihtiyac için 50 milyar dolar yat r m yapacak Irak, elektrik ihtiyac n karfl lamak için 2030 a kadar Basra Majnoon bölgesinde 50 milyar dolarl k yat r m planl yor. SAKARYA - Zeolit madeninden meyve, sebzelerin ömrünü dört kat uzatan plastik ambalaj üretti. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü'nde doktora yapan Tolga Gökkurt, ülkede bor kadar yo un bulunan zeolit minerallerini kullanarak, taze meyve ve sebzelerin raf ömürlerini dört kat uzatabilen plastik ambalaj gelifltirdi. Türkiye'de 45 milyon ton taze meyve ve sebze üretiminin yüzde 25 ile 40'a denk gelen k sm çöpe at l yor. Bu olumsuzlu a yol açan en büyük etken ise hasattan sonraki ambalajlama ve muhafaza imkanlar n n yetersizli i. Milyonlarca kiflinin en temel g da maddelerine ulaflmakta zorluk çekti i günümüzde bu israf n önlenmesi için çal flma yapan Gökkurt, içinde muhafaza edilecek ürünlerin raf ömrünü uzatabilecek özelliklere sahip ambalajlar n gelifltirilmesi konulu bir doktora tezi çal flmas yapt. Çal flman n dan flman ise Prof.Dr. Hüseyin Ünal oldu. SAÜ ve özel bir plastik firmas - n n finansman deste iyle iki y l süren çal flmada zeolit madeni kullan ld. Sektörde yayg n kullan ma sahip alçak yo unluklu polietilen (AY- PE) esasl g da ambalajlar na zeolit minerallerinin eklenmesiyle yüksek etilen/karbondioksit absorpsiyon özellikleriyle uygun gaz geçirgenlik özelliklerinin kazand r lmas planland. Raf ömrü analizlerinde ambalajlar içerisinde muz, çilek, kiraz, viflne, kay s, erik, nar, salatal k, brokoli, marul, spanak gibi çeflitli sebze ve meyve türleri muhafaza edildi. Ambalaj yap s na eklenen do al zeolit mineralleri sayesinde ortamdaki etilen ve karbondioksit gazlar n n yüzde 90 gibi yüksek oranlarda absorbe edildi i belirlendi. Ayr ca gaz geçirgenlik ölçümleri, ambalajlar n oksijen geçirgenlik de erlerinin yüzde 47, karbondioksit geçirgenlik de erlerinin ise yüzde 82'ye varan oranlarda artt n gösterdi. Ambalajlarda muhafaza edilen ürünlerin raf ömürlerinin, tipine ba l olarak iki ile dört kat aras nda artt r labildi i belirlendi. Tolga Gökkurt, çal flman n stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri hracatç lar Birli i ( KM B) ile Türk Plastik Sanayicileri Araflt rma, Gelifltirme ve E itim Vakf (PAGEV) taraf ndan düzenlenen iki ar-ge yar flmas nda, üçünlük ve mansiyon ödüllerine de lây k görüldü ünü söyledi. Ayr ca uluslararas "Packaging Technology and Science" için yak larak yok ediliyor. Yani senede 3 milyar 600 milyon dolarl k enerji havaya uçup gidiyor. Di- er yandan ülke, ran dan ifllenmifl do algaz ithal ediliyor. Ülkede büyük bir elektrik aç var. Bu gaz hem elektrik üretimini karfl layabilir, hem de ihraç edilebilir. Ancak bunun için 50 milyar dolarl k bir dönüflüm paketi gerekiyor. Bu noktada Türkiye den inflaat flirketlerinin görev ve sorumluluklar büyük. Ülkenin altyap yat r mlar n n tamamlanmas nda, iki hükümetin siyasi gerilimlerine ragmen Türkiye inflaat flirketleri hayati bir rol oynuyor. ifadelerini kulland. (CHA) Zeolitten meyve ve sebzenin ömrünü 4 kat art ran plastik üretildi isimli bilimsel dergide yay mland - n belirterek, "Ülkemizde ortalama y ll k 45 milyon ton olarak gerçekleflen taze meyve ve sebze üretimimizin ekonomik de eri, yaklafl k 60 milyar TL'ye takabül ediyor. Üretti- imiz bu miktar n neredeyse 15 milyar TL'ye denk gelen yüzde 25'i, hasattan sonraki ambalajlama ve muhafaza imanlar n n yetersizlikleri nedeniyle zayi oluyor. Gelifltirdi imiz bu ambalajla çöpe at lan bu ekonomik de er, ülke ekonomisine kazand r labilecek. Ayr ca projede kulland m z ve göreceli olarak ât l durumda bulunan zeolit madenlerinin, ekonomik de eri yüksek ürünler için de kullan labilirli ini göstermifl olduk. Zeolitin kullan m yla yüksek katma de erlerli ürünler, ülke ekonomisine kazand r labilir." dedi.(cha)

13 4 Mart 2014 G-7 ülkelerinden Rusya ya k nama mesaj WASHINGTON - Sanayileflmifl ülkeler toplulu u G7, Rusya n n K r m a asker göndermesini ortak bir bildiri ile k nad. Beyaz Saray dan yap lan yaz l aç klamada, Rusya n n G-7 ve G-8'in ilke ve de erlerini ihlal etti i belirtilerek G-7 ülkelerinin Haziran ay nda Soçi de yap lacak G-8 zirvesi haz rl k faaliyetlerine kat lmama karar ald duyuruldu. Ukrayna daki Rusya vatandafllar n n sa l k ve yaflamlar na yönelik tehdit oldu u iddias yla K r m Özerk Cumhuriyeti'ne asker gönderen Rusya ya NATO ve Avrupa Birli i nden sonra bir tepki de G7 ülkelerinden geldi. ABD, Kanada, Fransa, Almanya, talya, Japonya ve ngiltere den oluflan birlik, Rusya n n Ukrayna n n toprak bütünlü ü ve egemenli ini aç k bir flekilde ihlal etti ini belirterek bu ülkeyi k nad klar n aç klad. Avrupa Birli- i Konseyi ve Avrupa Birli i Komisyonu nun da destekledi i aç klamada, Rusya n n Birleflmifl Milletler sözleflmesine ba l sorumluluklar n ve Ukrayna ile 1997 y - l nda imzalad anlaflmay ihlal etti i vurguland. Birlik Rusya ya, herhangi bir güvenlik veya insan haklar konusunda endifleleri ele almak ad na, Ukrayna ile do rudan müzakere yada Birleflmifl Milletler veya Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat na ba l uluslararas gözlemci ve arabulucular ile çal flma yoluna gitmesi ça r s nda bulundu. Ayr ca tüm taraflara tansiyonu düflürme, sorumlu davranma ve itidalli olma ça r s yap ld. Aç klamada, bu do rultuda gösterilecek çabalara destek verilece i ifade edildi. Ukrayna n n birlik, istikrar ile sa l kl siyasi ve ekonomik düzeni yeniden sa mak ad na bu ülkeye yönelik desteklerin sürece inin vurguland aç klamada, Ukrayna'n n egemenli i ve toprak bütünlü ü ile kendi gelece ini seçme özgürlü ünü destekleme noktas nda birlik içindeyiz ifadelerini yer verildi. Aç klamada son olarak, Ukrayna n n yeni program ve gerekli reformlar n uygulanmas noktas nda Uluslararas Para Fonu (IMF) ile yapt müzakerelerin desteklendi i kaydedildi. (CHA) D fl Haberler BERL N - Japonya n n Fukuflima kentindeki nükleer santral kazas n n üzerinden üç y l geçmesine ra men Almanya n n böyle bir kazaya karfl gerekli tedbirleri almada yetersiz kald ve muhtemel bir nükleer kazaya karfl haz rl klar n n yeterli olmad bildirildi. Federal çiflleri Bakanl 'nda bir çal flma grubunun çal flmas na göre Almanya muhtemel bir nükleer MOSKOVA - Ukrayna da Cumhurbaflkanl görevinden ayr lmak zorunda kalan Viktor Yanukoviç in hala meflru bir Cumhurbaflkan oldu unu savunan Medvedev, E er Yanukoviç suçluysa, mahkemeye ç kart n ve yarg - lay n. Bunun d fl ndakiler hukuksuzluktur. ktidar n ele geçirilmesi hukuksuzdur. Bunlar yeni bir devrimle sonlanacak. Yeniden kan akacak elefltirisi getirdi. Ukrayna daki geliflmelerle ilgili Facebook tan birçok fley yazd n hat rlatan Medvedev, yak n komflu Ukrayna ile iliflkileri karfl l kl fayda çerçevesinde gelifltirmek istediklerini, ancak bunu Meydan da kardeflinin kan n ak tanlarla, Anayasa ve hukuk ihlal ederek iktidar ele geçirenlerle yapmayacaklar n söyledi. Rusya Baflbakan Ukrayna da Ukraynal lar n kaza durumunda halk n t bbi ihtiyaçlar n n giderilmesi, altyap, gelecekle ilgili de erlendirmeler ve halk n tahliyesi gibi konularda yeterli planlara sahip de il. Hat rlanaca gibi Japonya daki kazadan sonra Almanya dünyada tek örnek olarak nükleer enerjiden vazgeçme karar alm flt. Almanya halen enerjisinin önemli bir k sm n nükleer santrallerden karfl l yor. (CHA) d fl nda Ruslar, Tatarlar, Yahudiler ve di er topluluklar n uyum içinde yaflad n ifade etti. Medvedev Rusya n n YARIN Medvedev: Ukrayna da yine devrim olacak, kan akacak Rusya Baflbakan Dmitri Medvedev, Facebook tan yapt aç klamada, Ukrayna da iktidar n ele geçirilmesinin hukuksuz ve dengesiz oldu unu, bunlar n yeni bir devrime ve kan akmas na neden olaca n söyledi. güçlü, istikrarl, öngörülebilir ve ekonomik olarak zengin bir Ukrayna ya ihtiyac oldu unu belirtti. (CHA) Almanya nükleer kazaya haz r de il

14 14 YARIN Putin, Ukrayna ya askeri müdahaleyi Obama ile görüfltü MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, ABD Baflkan Barack Obama ile yapt telefon görüflmesinde Rusya parlamentosunun kendisine Ukrayna ya asker gönderme yetkisi vermesini müzakere etti. Kremlin den yap lan aç klamada, görüflmenin ABD nin inisiyatifi ile gerçekleflti i, Ukrayna da yaflanan ola anüstü durumun çeflitli boyutlar ile ele al nd kaydedildi. K r m Özerk Cumhuriyeti nin talebi üzerine Sivastopol da bulunan Rus üssünden bir k s m askeri birliklerin bölgede kamu binalar ve stratejik noktalarda kontrol sa lad ifade ediliyor. Uluslararas bas nda yer alan iddialara göre Rusya bölgeye 6 bin civar nda asker gönderdi. Telefon görüflmesinde ABD Baflkan Obama Rus ordusunun Ukrayna ya gönderilmesi ile ilgili endiflelerini dile getirirken, Putin de afl r rkç gruplar n K r m yönetimine karfl provokatif ve suç oluflturacak eylemlerine dikkat çekti. Putin Ukrayna bölgesinde bulunan Rusya vatandafllar n n sa l k ve yaflamlar na yönelik gerçek bir tehdit oldu unu savundu. Putin Ukrayna n n do u bölgesinde ve K r m Özerk Cumhuriyeti nde fliddetin yay lmas durumunda bölgede ç karlar n ve Rusça konuflan topluluklar koruma haklar oldu unu söyledi. Rusya Baflbakan Dmitri Medvedev ise Ukrayna geçici Baflbakan Arseniy Yatsenyuk la bir telefon görüflmesi gerçeklefltirdi ve K r m da vatandafllar n n haklar n koruyacaklar n ifade etti. Medvedev görüflmede Ukrayna ile istikrarl ve dostça iliflkileri sürdürmek istediklerine de- indi. Rusya Baflbakan, Federasyon Konseyi nin Putin e verdi i yetkiyi hat rlatt ve Rusya ordusunun gerekli görmesi durumunda harekete geçece i uyar s nda bulundu. (CHA) D fl Haberler SLAMABAD - Pakistan n Beloçistan eyaletinde kaybolan ve kendilerinden haber al namayan kiflilerin aileleri, 2 bin kilometre yürüyerek baflkent slamabad a ulaflt. Protesto yürüyüflü yapan aileler, Beloçistan da Day Kadir lakab ile ünlenen emekli bankac - n n liderli inde uzun yürüyüflü baflkentte sonland rd lar. Protestocular, maruz kald klar durumu slamabad'a yabanc diplomatlara anlatmak için yürüdü. Day Kadir bas n mensuplar na yapt aç klamada, "Beloçistan da her gün birileri kaç r l yor ve ilçelerimizde cesetler topluyoruz bunu dünyaya duyurmak istiyoruz. dedi. Kadir, BM yetkililerine NATO'nun müdahale etmesi için dilekçe sunacaklar n aç klad. slamabad a ulaflan grubun kaybolan kiflilerin resimlerini el arabas ile tafl d gözlenirken, Baflbakan Navaz fierif in aileleri misafir etmek istedi i kaydedildi. Yürüyüfl geçti imiz ekim ay nda Beloçistan n 4 Mart 2014 Putin'in Ukrayna'ya asker göndermesine halk destek verdi Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in Federasyon Konseyi nden Ukrayna ya asker gönderme yetkisini almas na vatandafllar destek verdi. Ülkenin bir çok kentinde Ukrayna da yaflayan Rus etnik topluluklara destek gösterileri düzenlendi. MOSKOVA - Baflkent Moskova da Rusya Halk Cephesi nin öncülü ünde yaklafl k 30 bin kifli Puflkin Meydan nda topland. Kiev Meydan Karfl t gösteri olarak tan mlanan mitingde konuflmac lar, Ukrayna da milyonlarca Rus etnik toplulu un yaflad, onlar n yaflamlar n korumaya haz r olduklar belirtildi. Yürüyüfle geçen kalabal k Putin ve biz sizinleyiz, K r m, Rusya sizinle, Yanke, go home! yaz l dövizler tafl d. St. Petersburg da gerçekleflen gösteriye kat lan 15 bin kifli Rusya bayraklar tafl d. Krasnodar ve di er kentlerde toplanan kalabal klar Ukrayna ve K r m Özerk Cumhuriyeti nde yaflayan Rus etnik topluluklara destek verdiklerini aç klad. Di er taraftan sabah saatlerinde Ukrayna ya askeri müdahaleye karfl ç kan 50 civar nda gösterici izinsiz eylem yapmak istedi. Savunma Bakanl önünde eylem yapmak isteyen göstericilere polis müdahalede bulundu. St. Petersburg da savafla hay r mitingi yapan küçük bir gruba polis müdahale etti ve baz göstericilere göz alt na ald.(cha) Pakistan'da 2 bin kilometrelik protesto yürüyüflü baflkenti Quetta dan 700 kilometre uzakl ktaki Karçi flehrine do ru bafllam fl anca daha sonra Rota slamabad a çevrilmiflti. (CHA)

15 4 Mart 2014 Ankara YARIN MHP Polatl teflkilat ndan konserli aday tan t m MHP Polatl lçe Teflkilat, Belediye Meclis Üyesi adaylar n düzenledi i konser program ile tan tt. Cumhuriyet Meydan 'nda düzenlenen konserde Polatl 'n n ve Ankara'n n yerel sanatç lar sahne ald. Programa, MHP Ankara l Baflkan Fatih Çetinkaya, Polatl lçe Baflkan Gürsel Bilgiç, Polatl Belediye Baflkan aday Mürsel Y ld zkaya,meclis üyesi adaylar ve partililer kat ld. Polatl Belediye Baflkan Aday Mürsel Y ld zkaya, ilçenin sorunlar n çok iyi bilidiklerini belirterek, önümüzdeki hafta projelerini kamuoyu ile paylaflacaklar n dile getirdi. Y ld zkaya, toplumun her kesimine yönelik projeleri oldu unu ifade etti. '30 Mart günü sadece belediye baflkan n de il, hep beraber bir zihniyeti de ifltirece iz' diyen Mürsel Y ld zkaya, " flte bugün bu de iflimi sizler ad na yapacak olan kadromuzdur. Her biri birbirinden k ymetli ifllerinde baflar l tertemiz kardefllerimle karfl n zday m. nflallah Polatl y huzurlu, mutlu, e itimli insanlar n flehri Anadolu bozk r - n n markas yapaca z." dedi.(cha) 15 Baflkan Çetin, hemflehrileri ile yemekte bulufltu Baflkan Yaflar, sporcularla kahvalt da bulufltu Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Bat kent Kültür Spor taraf ndan Çak rlar Mahallesi nde düzenlenen kahvalt da çok say da sporcu ve aileleriyle bir araya geldi. Kahvalt ya; CHP Genel Baflkan Yard mc s Yakup Akkaya, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, CHP Bat kent Temsilcisi Sinan Dafltan, Bat kent Kültür Spor Yönetim Kurulu Baflkan Yaflar Çelebi, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baflkan Murat Kandazo lu, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas eski Baflkan Mehmet Koç, Turgut Özal Mahallesi Muhtar Suna Sezer in yan s ra çok say da sporcu ve aileleri kat ld. Sporu ve sporcuyu her zaman destekledi ini dile getiren Yaflar, Türkiye nin gelece i için zinde beyinlere ihtiyaç duyuldu unu belirterek, Amatör kulüplere malzeme ve ulafl m deste inin yan s ra baz bölgelerde yer verdik. Bat kent e Hasan Do an Stad gibi bir projeyi kazand raca z. Sizlere hizmet edecek kal c eserler yapmaya devam edece iz. Ayr ca, 6 bin kiflilik Mehmet Akif Ersoy Kapal Spor Salonu nun temelini ataca z. Sadece futbola de il sporun tüm dallar na hizmet etmek istiyoruz. Amatör kulüplere sahip ç kmaya devam edip, bütçelerine katk sa layaca z. dedi. (CHA) Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Mehmet Akif Ersoy Park ve Sosyal Tesisleri ndeki Özler Restoran n sahibi Cemalettin Ercan' n 400 kifliye verdi i yeme e kat ld. Cuma namaz sonras Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri nde verilen yeme e, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, AK Partili meclis üyesi adaylar ve çok say da davetli kat ld. Baflkan Çetin e yo un ilgi gösteren halk, Pursaklar a Mehmet Akif Ersoy Park ve Sosyal Tesislerini kazand rd için teflekkür ettiler. flletmenin sahibi Cemalettin Ercan da içerisinde dü ün salonlar, restoranlar n da bulundu u dev bir hizmeti Pursaklar a kazand ran Belediye Baflkan Selçuk Çetin e teflekkür edip, yeni dönemde baflar lar diledi. Yemek ç k fl hemflerileri ile bir süre sohbet eden Baflkan Çetin, Pursaklar m za kazand rd m z eserler herkesin be enisini kazan yor. Bu tesisimiz de hemflerilerime hay rl olsun. Pursaklar da tebessüm sürecek. Pursaklar birlikte daha çok gelifltirece iz dedi.(cha)

16 16 YARIN Ankara Anadolu Gençlik Federasyonu Mansur Yavafl ziyaret etti Anadolu Gençlik Federasyonu Mesut Karaa aç ve beraberindeki heyet CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan aday Mansur Yavafl Balgat semtindeki seçim ve koordinasyon merkezinde ziyaret etti. Ziyarette Genel Baflkan Mesut Karaa aç a, Genel Sekreter Ça r Y lmaz ve E itim ve Mentörlükten Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Lütfü Çeliktafl efllik etti. Mesut Karaa aç, Mansur Yavafl n gençlik ile ilgili yapt aç klamalar yak ndan takip etti ini ve gençlerin yerel yönetimlerde karar alma sürecine kat lmalar için Mansur Yavafl taraf ndan bafllat - lan projeden duydu u memnuniyeti dile getirdi. Karaa aç, ülkenin en büyük gençlik sivil toplum kuruluflu olarak gençli in yerel yönetimlerdeki etkin rolüne ve yönetime kat lmalar n n alt n çizerek, Yavafl n Büyükflehir Belediye Baflkan olmas halinde Ankara y ilgilendiren konularda ve projelerde gençli in görüfllerine mutlaka önem vermesini, dan flmas n ve Ankara y yönetirken mutlaka gençli in de yönetimde etkin rol almas n sa layacak bir model oluflturmas n n elzem bir durum oldu unu söyledi. Gençler Vaatlerin Takipçisi (GVT) Projesi'nden söz eden Karaa aç flöyle konufltu: Federasyon bünyemizde oluflturdu umuz GVT ekibimiz baflkan adaylar n n projelerini takip ederek kazanan baflkan n vaatlerini yerine getirip getirilmedi ini takip edecek. Böylelikle kazanan baflkan n somut olarak flehre hangi kazan mlarda bulundu- u ortaya ç km fl olacak. CHP Belediye baflkan aday Mansur Yavafl ta Genel Baflkan Mesut Karaa aç n flahs nda Anadolu Gençlik Federasyonu'nun yapt bu nazik ziyaretten duydu- u memnuniyeti dile getirdi. Yavafl Gardafl m Yavafl diyen Mansur Yavafl, Ankara için haz r z. Verdi imiz hiçbir vaadin alt bofl de il, yapaca m z projelerin yap labilirli- i konusunda kimsenin flüphesi olmas n Ankara için bir karar al nacaksa mutlaka bu karar alma sürecinin içinde gençlerin fikirleri de olacak, benim en büyük flikayetlerimden birisi zaten gençlerin siyasette önlerinin t kanmas d r. 30 Mart tan sonra Allah n izniyle Ankara Büyükflehir Belediyesi bünyesinde kuraca m z Gençlik Komitelerinde sizleri de görmek isteriz. dedi. Görüflmenin sonunda Mesut Karaa aç, Mansur Yavafl a seçimde baflar lar dileyerek gençli in k - s r siyasal söylemlerden öte etkin ve mant kl projelere bak p de erlendirip gerçek ve reel proje üreten adaya oy verece ini aç klad. Mansur Yavafl ta ziyaretten duydu- u memnuniyeti dile getirerek, Genel Baflkan Mesut Karaa aç n flahs nda Anadolu Gençlik Federasyonu nun gençli in yarar na yapm fl oldu u güzel ifllerden dolay tebrik ederek, bu yolda durmadan ilerlemelerini söyledi. (CHA) Gazi Üniversitesinde Hocal katliam için anma program düzenledi ANKARA - Gazi Üniversitesi (GÜ) Polatl Fen Edebiyat Fakültesi Ö retim Üyesi Ydr. Doç. Dr. Parvana Bayram, Ermenistan' n iflgal etti i Azerbaycan topra Hocal 'dan bafllat lan tehcirin 19. as rda bafllayan göçlerin son dalgas oldu unu söyledi. Parvana, Göç, hayat m zda, kültürümüzde önemli bir unsurdur. Ne zamana kadar; 19. Asra kadar. Göçlerle birlikte yeni medeniyetler kurduk. Tafl üstüne, tafl koyduk. Farkl medeniyetler icra ettik. Fakat 19. As rdan itibaren bu göçlerimiz adeta bir kaç flt r. Bir zafer göçü de il, bir mutluluk göçü de il. Geriye s nmak, kendine s nacak bir köfle aramak kaç fl - c d r. Hocal da bu göçün son dalgalar ndand r. dedi. Gazi Üniversitesi Polatl Fen Edebiyat Fakültesi Ö renci Temsilcili i katliam n 22 inci y l nda Hocal katliam için anma program düzenledi. Kampüs konferans salonundaki anma program na, Gazi Üniversitesi Polatl Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. fieref Okuducu, Edebiyat Bölüm Baflkan Ydr. Doç. Dr. Ömer Bayram, Tarih Bölüm Baflkan Ydr.Doç.Dr. Hüsnü Yücekaya, MHP Polatl Belediye Baflkan Aday Mürsel Y ld zkaya, ö retim görevlileri ve ö renciler kat ld. Hocal 'n n bir gecede yok edildi ini savunan Ydr.Doç.Dr. Parvana Bayram, 11 bin nüfus vard Hocal 'da. Öldü diye bilinenler 600 civar nda. Peki gerisi nerede. Baz kaynaklar 4 binden fazla insan n tanklar alt nda çi nendi- inden söz ediyor. Kaç p kurtulanlar n ço u sa l kl de il. Hepsinde bir travma vard r. Ve çok ilginçtir ki biz bu travmay sadece Hocal katliam nda yaflam yoruz. 19 yüzy ldan itibaren hep bu travmay yaflamaktay z. Hocal, Karaba da ki son istihkâmd. Çok önemli bir stratejik bir noktayd. Zaten Hocal gittikten sonra Karaba n neredeyse tamam boncuk taneleri gibi hepsi arka arkaya gitti. Çünkü önemli bir istihkam kaybetmek bir ülke, bir savafl aç s ndan çok önemli bir kay pt. diye konufltu. Kendisi de Azerbaycanl olan Bayram, Hocal katliam nda Türkiye ye okumaya gedi ini, kendisinin katliama flahit olmad na ama annesinden, anneannesinden, katliam dinledi ini ifade etti. Bayram, anneannesi ile anneannesinin k z kardeflini katliamda kaybetti ini belirtti.(cha)

17 4 Mart 2014 Güncel YARIN Gökçek ten, yeni SEÇ M VAATLER Büyükflehir Belediye Baflkan ve 2014 Yerel seçimler Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aday Melih Gökçek, Karagedik Mahallesi nde Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt. Karagediklilerin yaflad - s k nt lardan söz eden Gökçek, Sizin buradan otobana ç karken büyük s k nt çekti inizi biliyorum. Seçimlerden sonra bu durumu karayollar yla görüflece im. Onlara yapt rmaya çal flaca m. Yapt ramazsam ben buradan bir alt geçit yaparak bu yolu otobana ba layaca m. Böylece bu sorunu da halletmifl olaca m. dedi. Hazine arazisi üzerinde yap lan konutlar oldu unu ifade eden Baflkan Gökçek, Burada hazine arazisi üzerinde 200 tane konut varm fl. O araziyi Büyükflehir Belediyesi olarak sat n alaca m sonras nda da size devredece im. Böylece bu sorunu da çözmüfl olaca m. fleklinde konufltu. Büyükflehir Belediye Baflkan ve 2014 Yerel seçimler Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aday Melih Gökçek, Karagedik Mahallesi nde Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt. Aç l flta konuflan Baflkan Gökçek, Karagedik bizi flimdiye kadar hiç mahcup etmedi. Yüzde 90 lar n üzerinde oy ald m z seçimler oldu. Sizin hakk n z ne yapsak ödeyemeyiz, bunun fark nday z dedi. Konuflmas na Karagediklilerin yaflad s k nt lardan söz ederek devam eden Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: Sizin buradan otobana ç - karken büyük s k nt çekti inizi biliyorum. Seçimlerden sonra bu durumu karayollar yla görüflece im. Onlara yapt rmaya çal flaca m. Yapt ramazsam ben buradan bir alt geçit yaparak bu yolu otobana ba layaca m. Böylece bu sorunu da halletmifl olaca m. Karagedik te baz altyap Sokak hayvanlar na Yemmatik ve Sumatik Ankara n n Çubuk ilçesinde sokak hayvanlar n n aç ve susuz kalmamas için Çubuk Belediyesi örnek bir çal flma bafllatt. Sokak hayvanlar n n yem ve su ihtiyaçlar otomatik Yemmatik ve Sumatik ile giderilecek. ANKARA - Çubuk Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü ü taraf ndan ilçenin belli bölgelerinde otomatik suluk ve yem makinalar konulmaya bafllad. Özellikle flehir merkezinin d fl nda sokak ve yaban hayvanlar - n n yo un oldu u bölgelere yerlefltirilen otomatik yemlik ve suluktan hayvanlar n daha rahat yararlanabilmesi amaçlan yor. Günefl enerjisi ile çal flan sistemin deposuna konulan yem, yaban hayvan geldi inde otomatik olarak cihaz n önündeki yem oda na iniyor. Sokak hayvanlar yemlikten karn n doyurduktan sonra otomatik suluktan da su ihtiyaçlar n karfl layabiliyor. Sitemin günefl enerjisi ile çal flan bir ürün oldu unu söyleyen Denge Veterinerlik malat Müdürü Düzginar Kocapehlivan flunlar söyledi: Bu sistem sokak hayvanlar n ve yaban hayvanlar n beslemek, su ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla üretilen bir makinedir. Çal flma sistemi fotosel sistemleri, akü ve bilgisayar programlar yla programlanm flt r. Zaman saatine göre ayarl - d r. Ayarlama sistemi elinizde oldu u için istedi imiz saate ayarlayabiliriz. stedi imiz gramajda mama verebilir ve su ihtiyaçlar n karfl layabiliriz. fiuanda Türkiye genelinde 50 noktada makinemiz mevcuttur. Bu say y daha çok art rmak istiyoruz. Özellikle aç kalmalar nedeniyle insanlara rahats zl k veren sokak hayvanlar n n yo un oldu u 17 sorunlar n n oldu unu ama bununla ilgili flu ana kadar bilgisi bulunmad - n ifade eden Baflkan Gökçek, kanalizasyon sorununu 2-3 gün içinde halletmek için çal flmalar bafllataca - n söyledi. Bir baflka sorunun da hazine arazisi üzerinde yap lan konutlar oldu unu ifade eden Baflkan Gökçek, Burada hazine arazisi üzerinde 200 tane konut varm fl. O araziyi Büyükflehir Belediyesi olarak sat n alaca m sonras nda da size devredece im. Böylece bu sorunu da çözmüfl olaca m. Ayr ca, yan n zda Bilkent in arazisi var. Oran n yollar n da tamamlay nca buran n de eri de otomatik olarak artm fl olacak. Ayr - ca merak etmeyin kanalizasyon çal flmalar yap l rken yollar n z da bozulunca asfalt n da hemen yapaca z diye konufltu. Baflkan Gökçek, konuflmalar n ard ndan Gölbafl Belediye Baflkan aday Fatih Duruay ve kat l mc larla birlikte SKM nin aç l fl n gerçeklefltirdi. yerlerde bu rahats zl önlemek amac yla çok etkili bir sistemdir. Sokak hayvanlar n belirlenen merkezlerde toplamaya da faydas oluyor. Bu sistemle sokak hayvanlar n n susuz ve aç kalmalar yla meydana gelen ölümlerin önüne geçeceklerini belirten Çubuk Belediyesi Sa l k flleri Müdür Mehmet Akif Topçu, hayvanlar n yaflamalar na yard mc olmak amac yla belediye olarak rehabilitasyon çal flmalar yürüttüklerini söyledi. Daha öncede sokak hayvanlar - n n aç ve susuz kalmamas için ilçenin muhtelif yerlerine g da b rakt klar n hat rlatan Topçu, o g dalar n zaman içerisinde kokuflmaya bafllad n, zehirlenmelere sebep olabilece ini düflünerek yeni sistemi uygulamaya koyduklar n kaydetti. Topçu, Bu konuda duyarl olan sokak hayvanlar na karfl ilgisi ve alakas olan vatandafllar m z belediyemize hayvanlar için haz r g da konusunda desteklemesi için davet ediyoruz. Özellikle haz r mama konusunda ihtiyac m z olacak bu desteklere ilgi ve alakalar için flimdiden teflekkür ederim. Yaklafl k iki saat oldu biz bunu monte edeli iki saat içerisinde yaklafl k yirmi otuz tane köpe in ilk defa gördükleri halde gelip g da ald klar n ve su içtiklerini gözlemledik. Bu çok hoflumuza gitti. Yerinde ve güzel bir karar oldu unu düflünüyorum dedi. (AA)

18 18 YARIN Genel 4 Mart 2014 Yenimahalle den yafll lara umut butonu Türkiye ye örnek olan projelerle sosyal belediyecili in adresi olan Yenimahalle Belediyesi nin projeleri de göz kamaflt r yor. Bu projeler aras nda yer alan Yafll Yaflam Butonu, Yenimahalle de yaflayan yafll lar hayata ba layacak. Engellisinden yafll s na, kad - n ndan gencine 7 den 70 e her kesime hitap edecek projeleri hayata geçirmeyi planlayan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, yeni dönemde yafll vatandafllar için kollar s vad. Hayat kolaylaflt ran proje 5 y l boyunca kinci Bahar Yafll Dayan flma Merkezleri ile yafll - lar n sosyal hayata dahil olmalar - n sa layarak vatandafllar n hayat - na anlam katan Yenimahalle Belediyesi, Yafll Yaflam Butonu projesi ile yafll lara umut olacak. Bu proje ile yafll, Alzheimer ya da Parkinson hastalar n n yafll yaflam butonu ile hayat kolaylaflacak. Butona bas ld nda, belediye birimi an nda harekete geçerek yafll lar n yard m na koflacak.evde Alt nda Belediyesi taraf ndan Ali Ersoy, Güneflevler, Yunus Emre bölgesine yap lan 2 yüzme havuzu ve spor kompleksinin aç l fl, görkemli bir törenle gerçeklefltirildi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki nin ev sahipli inde gerçekleflen aç l fl törenine Baflbakan Yard mc - s Emrullah fller, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz, Alt nda Kaymakam Ali Fuat Türkel ve AK Parti Alt nda lçe Baflkan Ahmet Karaca ile birlikte çok say da vatandafl kat ld. Alt nda hak etti i k ymeti bulana kadar gece gündüz çal flaca z Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki yapt konuflmada, bu tür mütevaz aç l fllar sadece seçim dönemlerinde de il her zaman gerçeklefltirdiklerinin alt n çizdi. 15 günde bir aç l fl gerçeklefltirdiklerini aktaran Baflkan Tiryaki, Biz sözle de- il, eserlerimizle konufluyoruz. Alt nda l lar bunu çok iyi biliyor. dedi. Alt nda hak etti i k ymeti bulana kadar çal flmay sürdüreceklerini de sözlerine ekleyen Baflkan Tiryaki, Do ru yoldan ayr lmadan, do ru bildi imizi yapmaya devam edece iz. diye konufltu. Baflkan Tiryaki, güzel bir gelecek infla etmek ad na ilçenin sosyal donat alanlar yla buluflmas gerekti ini de belirtti. Yapt klar hizmetlerde adaletten taviz vermediklerine dikkat çeken Baflkan Tiryaki: Yüzme havuzlar n n yap ld bu bölge imar planlar nda en fazla yaln z kalan veya sosyal hayat içinde ihtiyaç oldu unda bile e tak lacak olan buton belediyede bulunan merkeze sinyal verecek ambulans eflli inde harekete geçecek olan ekipler, kaybolan, düflen ya da rahats zl k geçiren vatandafl n imdad na koflacak. Yafll lar m za sahip ç kmak görevimiz Yenimahalle s n rlar nda yaflayan yafll vatandafllara sahip ç kmak ad na yeni dönemde Yafll Yaflam Butonu projesine start vereceklerini kaydeden Yaflar, Yafll lar na sahip ç kmayan, onlara sayg göstermeyen bir milletin gelece i karanl kt r. Yafll l k dönemi, insan hayat n n zor bir dönemdir. Bu nedenle bu zor dönemlerinde büyüklerimizi yaln z b rakmamak, onlar n bak m n lay k yla üstlenmek hepimizin öncelikli görevi olmal d r. Yar nlar m z kuran yafll - lar m z, bizim bafl tac m zd r. Evde yaln z kalan, düfleni, acil sa l k hizmetine ihtiyac olan veya kaybolan bir yafll m za an nda ulaflmay amaçl yoruz fleklinde konufltu. Alt nda a iki modern yüzme havuzu aç ld zorland m z bölgelerden biri oldu. Fakat hiçbir zaman ayr m gözetmedik. Alt nda n tüm mahallelerini eflit mesafede kucakl yoruz diye konufltu. Bugüne kadar yapamayacaklar hiçbir ifl için vatandafla söz vermediklerini, söz verdikleri her çal flmay yerine getirdiklerini anlatan Baflkan Tiryaki, Alt nda l lardan tek beklentisinin de hay r duas oldu unu söyledi. Baflkan Tiryaki ye övgü dolu sözler Çocuklu unun Alt nda da geçti ini söyleyen Baflbakan Yard mc s Emrullah fller ise, Baflkan Tiryaki nin Alt nda da rekor oy almas gerekti ini vurgulad. fller, Ayinesi ifltir kiflinin lafa bak lmaz sözüyle Baflkan Tiryaki ye övgüler ya d rd. Alt nda daki aç l fllara yetiflmekte zorland klar n kaydeden fller, Alt nda l vatandafllar n hizmetin en iyisine lay k oldu unu ifade etti. AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz da, Alt nda modern bir görünüme kavuflturdu u için Baflkan Tiryaki ye teflekkür etti. Kapusuz, Alt nda Belediyesi nin Türkiye de örnek gösterilen bir belediye oldu unu belirtti. Kurdele kesiminin ard ndan, Baflkan Tiryaki ve beraberindeki heyet, iki yüzme havuzu, spor salonlar, hamam, sauna, dinlenme odalar ve kreflten oluflan spor kompleksini gezdi. Alt nda l vatandafllar n büyük ilgi gösterdi i törende Gülflen Kutlu ise, türküleriyle kulaklar n pas n sildi.

19 4 Mart 2014 E itim Ödüllü usta ç rak bulam yor TOKAT - "Türkiye'nin 2010 Y l Yaflayan nsan Hazineleri" aras nda yer alan ve mesle ini gelecek kuflaklara aktarmak isteyen Tokatl kaval ustas Yaflar Güç, ç rak bulamamaktan yak n yor. Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) somut olmayan kültürel miras çal flmalar kapsam nda Kültür ve Turizm Bakanl Araflt rma ve E itim Genel Müdürlü ünce belirlenen "Türkiye'nin 2010 Y l Yaflayan nsan Hazineleri" aras nda bulunan ve bu çerçevede ödül alan kaval ustas Güç, baba mesle ini, Tokat' n Niksar ilçesinde sürdürüyor. 50. Y l Mahallesi Kavalc Sokak'taki 3 katl evinin alt nda bulunan atölyesinde hem kaval üreten hem de kaval çalan 46 yafl ndaki Güç, baflar l çal flmalar neticesinde ald birçok ödül ve teflekkür belgesini de atölyesinde sergiliyor. Ödüllü usta Güç, ç rak bulamamaktan yak n yor. Güç, AA muhabirine yapt aç klamada, mesle i, babas Hasan Hüseyin Güç'ten ö rendi ini belirterek, "Nefesli halk çalg lar yap m ustas y m. Bu, baba mesle im. Bu sanat n, köyüm Erikbelen ve ailemizde 74 y ll k bir kültürü var" dedi. lkokulu bitirdikten sonra babas n n kendisine "Sen bu ifli yapacaks n" dedi ini dile getiren Güç, "Ben, mesle e babam n yan nda, 11 yafl nda bafllad m. Babam n zorlamas yla bu mesle e bafllad m. 34 y ld r bu sanat n içerisindeyim. En iyi flekilde yapmaya çal fl yorum. Biz 4 kardefliz, iki k z, iki o lan. En küçükleri benim. Ben, iflimi severek, benimseyerek yap yorum, her zaman da baflar l olmaya çal fl yorum. Teknoloji geliflti, insanlar eskisi kadar kavala merak duymuyor. Kavalc l k mesle ini ö retecek ç rak bulam yorum. Ç rak bulamazsam ben öldükten sonra bu sanat bitecek" diye konufltu. YARIN Ö renciler 300 litre ya mur suyu biriktirdi ANTALYA - Antalya'daki bir ortaokulda ö renciler, küresel s nmaya dikkat çekmek amac yla haz rlad klar "Suya yüzünü dön" projesi kapsam nda bir y lda biriktirdikleri 300 litre ya mur suyuyla araba ve bisiklet y kay p, okul bahçesindeki çiçekleri sulad. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öncülü ünde Müzeyyen Çelebio lu Konyaalt Koleji'nde küresel s nman n neden olabilece i olumsuzluklara, çevreye karfl duyarl l a, su israf na ve biriktirilen ya mur suyunun kullan labilirli ine dikkat çekmek amac yla "Suya yüzünü dön" projesi haz rland. Proje için okulda tan t m toplant s düzenlendi. Fakülte Dekan Prof. Dr. Sadettin Sar, toplant da yapt konuflmada, Türkiye'de yeralt kaynaklar n n yavafl yavafl tükenip, barajlardaki su seviyelerinin azalmas gibi birçok çevre sorunu ile karfl lafl labilece ini belirtti. Bu projeyle toplumun dikkatini çekip insanlarda fark ndal k oluflturmak istediklerini anlatan Sar, ileride dünyada petrol yerine su kavgalar n n yaflanaca na iflaret etti. Projede, "Damlaya damlaya göl olur" atasözünden yola ç karak, suyun önemini ö rencilere anlatt klar n dile getiren Sar, "Proje ile ya mur sular n n biriktirilebilece ini ve tar mda, hobi bahçelerinde, inflaat sektöründeki sulamalarda, araba, motor, bisiklet gibi araçlar n y kanmas nda kullan labilece ini nesillere aktar yoruz. Bu flekilde hem ekolojik flehirler oluflturulacak hem de su maliyeti yüzde 50'ye kadar düflecektir" diye konufltu. Proje ekibinden Güzel Sanatlar Fakültesi araflt rma görevlisi Melis Sucuo lu da ekolojik dengenin korunmas ve insanlar n sürdürülebilir gelifliminin sa lanmas ad na suyun olmazsa olmazlar aras nda yer ald n söyledi. Projede, ya mur suyunun hem sanatsal hem de düflünsel boyutta nerelerde 19 kullanabilece ini sorgulad klar n ifade eden Sucuo lu, biriktirilen ya mur sular n geri dönüflüme kazand r lmas n amaçlad klar n kaydetti. Suyun tüm canl lar için çok önemli bir yere sahip oldu unun alt n çizen Sucuo lu, "Küresel s nmaya ba l iklim de ifliklikleri, suyun yeryüzündeki da l m ve kullan m flekliyle ilgili ciddi sorunlar do uruyor. Kana kana içti imiz, temizlendi imiz, ya mur ya d nda sevindi imiz ve hayat n her alan nda ihtiyaç duydu umuz suyun k ymetini hiç akl m zdan ç karmamal y z" dedi. Ö rencilerin bir y lda 300 litre ya mur suyu biriktirdiklerine dikkati çeken Sucuo lu, bu suyun da okulun temizli inde, bahçelerin sulamas nda kullan ld n bildirdi. Konuflmalar n ard ndan ö renciler, biriktirdikleri suyla araba ve bisiklet y kay p, okul bahçesindeki çiçekleri sulad. (AA)

20 20 YARIN 4 Mart 2014 Kültür Sanat Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 12 YILLIK ESARET en iyi film LOS ANGELES Oscar ödülleri, ABD film endüstrisinin kalbi Los Angeles taki Dolby Tiyatrosu nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede, Alfonso Cuaron a En yi Yönetmen ödülü kazand ran Yerçekimi (Gravity) filmi, yedi dalda Oscar ödülü kazanarak geceye damgas n vurdu. Orijinal ad Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) olan Sinema Sanatlar ve Bilimleri Akademisi taraf ndan verilen Oscar ödülleri için her y l oldu u gibi bu y l da görkemli bir ödül gecesi düzenlendi. Los Angeles ta ya murlu bir günde yap lan Oscar töreni, ünlü kad n komedyen Ellen Degeneres in esprili fleklide adaylar tek tek tan tmas yla bafllad. DeGeneres, yapt monologlarla salonu kahkahalara bo du. DeGeneres daha önce de 2007 y l nda ayn salonda e lenceli bir Oscar töreni sunmufltu. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir ara karn aç olan var m diye soran DeGeneres in sözlerini flaka zanneden izleyiciler, birden salona bir pizza da t c s n n girmesiyle flaflk na döndüler. Gelen bir kaç kutu pizzay kat l mc lara dilim dilim da tan ünlü komedyen, bir süre sonra pizza da tt ünlü kat l mc lardan pizzalar n paras n flapkas na toplayarak flakalar na devam etti. - En yi Yard mc Erkek Oyuncu Jared Leto ya - Törende, ilk aç klanan ödülü En yi Yard mc Erkek Oyuncu dal nda Jared Leto Dallas Buyers Club filmiyle kazand. Ödülü al rken yapt içten konuflmas nda annesine özel olarak teflekkür eden Leto, Dolby Tiyatrosu ndan Venezuela ve Ukrayna halk na destek mesaj verdi ve ödülü AIDS ten ölen 36 milyon ad na ald n dile getirdi. Gecede, Lupita Nyong o ise 12 Y ll k Esaret filmindeki performans yla En yi Yard mc Kad n Oyuncu ödülünün sahibi oldu ve ilk kez Oscar kazand. Filmde, 1840 larda ABD nin Lousiana eyaletinde yaflayan bir köleyi canland ran Nyong o, yapt duygulu konuflmada, Bir baflkas çok büyük bir ac içindeyken yaflam mdaki bu kadar büyük sevinç, benim için anl k bir kaç fl olamaz dedi. Gecede En yi Erkek Oyuncu ödülünü Matthew McConaughey (solda) (Dallas Buyers Club), En yi Kad n Oyuncu oyuncu ödülünü Cate Blanchett (sol2) (Blue Jasmine), En yi Yard mc Kad n Oyuncu ödülünü Lupita Nyong'o (sa 2) (12 Years A Slave) ve En yi Yard mc Erkek Oyuncu ödülünü Jared Leto (sa da) (Dallas Buyers Club) ald. - En yi Yönetmen Meksikal CuarÛn, En yi Film 12 Y ll k Esaret - Gecede En yi Yönetmen ödülünü 1961 do umlu Meksikal Alfonso CuarÛn kazand. Oscar ödüllü ilk siyahi 1927 do umlu aktör ve yönetmen Sidney Poiter in elinden ödülünü alan CuarÛn, Oscar kazanan ilk Meksikal yönetmen unvan n da sahibi oldu. ngiliz yönetmen Steve McQueen in Amerikan Sivil Savafl öncesi dönemi kölelik düzenini anlatan 12 Y ll k Esaret filmi, gecenin En yi Film ödülünü kazand. Filmin yönetmeni McQueen ödül konuflmas nda, filmin esinlendi i kitab n yazar Solomon Northup u anarak, 21 milyon insan n kölelikten ac çekti ini dile getirdi. - McConaughey En yi Erkek Oyuncu - Ödül törenine annesiyle gelen sinema oyuncusu Matthew McConaughey de Dallas Buyers Club taki performans yla En yi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Sahneye ç kan birçok ünlü sinema oyuncusundan biri olan Jim Carrey, her zamanki gibi yapt taklitlerle salonda DeGeneres le bafllayan kahkahalar n devam n sa lad. Törende, Karen O Her, Pharrell Williams Despicable Me 2, Edina Menzel Frozen ve U2 nun solisti Bono da Mandela filminin müzi iyle geceye renk katt lar. Gecede ayr ca, 1940 y l nda alt dalda Oscar aday olup, Orijinal fiark ve Orijinal Müzik dal nda iki ödül kazanan Oz Büyücüsü filminin müzi i Pink taraf ndan seslendirilerek 75. y ldönümü kutland. Törenin sunucusu DeGeneres, Oz Büyücüsü nde yer alan peri k yafetiyle sahneye ç karak salondakilere nostaljik ve e lenceli anlar yaflatt. Gecede ayr ca geçen y llarda hayat n kaybeden ve Hollywood a eme i geçmifl sanatç lar n görüntüleri ekrana getirilerek sayg yla an ld y l nda Oscar Ödülü kazananlar n tam listesi flöyle: En yi Film: 12 Y ll k Esaret En yi Erkek Oyuncu: Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club) En yi Kad n Oyuncu: Cate Blanchett (Blue Jasmine) En yi Yard mc Erkek Oyuncu: Jared Leto (Dallas Buyers Club) En yi Yard mc Kad n Oyuncu: Lupita Nyong o (12 Y ll k Esaret) En yi Yönetmen: Alfonso CuarÛn (Yerçekimi) En yi Uyarlama Senaryo: 12 Y ll k Esaret (John Ridley) En yi Özgün Senaryo: Her (Spike Jonze) En yi Sinematografi: Yerçekimi (Emmanuel Lubezki) En yi Animasyon Film: Karlar Ülkesi (Frozen) En yi K sa Animasyon: Mr Hublot En yi Film Yabanc : Muhteflem Güzellik La Grande Bellezza ( talya) En yi fiark : Let It Go - Karlar Ülkesi En yi Müzik: Yerçekimi En yi Belgesel: 20 Feet from Stardom En yi Kurgu: Yerçekimi En yi Yap m Tasar m : Muhteflem Gatsby The Great Gatsby En yi K sa Belgesel: The Lady In Number 6 En yi K sa Film: Helium En yi Kostüm Tasar m : Muhteflem Gatsby En yi Makyaj ve Saç: Dallas Buyers Club En yi Ses Kurgusu: Yerçekimi En yi Ses Miksaj : Yerçekimi En yi Görsel Efekt: Yerçekimi (AA)

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 19 Aralık 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 12/12 03/13 06/13 07/13 10/13 12/13 FED in açıklamalarına

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı