Gökçek ten, yeni SEÇ M VAATLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gökçek ten, yeni SEÇ M VAATLER"

Transkript

1 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 12 Y ll k Esaret EN Y F LM HABER 20 DE HABER 17 DE HABER 18 DE 4 MART 2014 SALI F YATI: 25 Kr Sokak hayvanlar na ''Yemmatik ve Sumatik'' Yafll lara umut butonu 86. Oscar ödülleri, ABD film endüstrisinin kalbi Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede, Alfonso Cuaron'a En yi Yönetmen ödülü kazand ran "Yerçekimi" (Gravity) filmi, yedi dalda Oscar ödülü kazanarak geceye damgas n vurdu. En yi Erkek Oyuncu: Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club) En yi Kad n Oyuncu: Cate Blanchett (Blue Jasmine) Gökçek ten, yeni SEÇ M VAATLER Büyükflehir Belediye Baflkan ve 2014 Yerel seçimler Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aday Melih Gökçek, Karagedik Mahallesi nde Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt. Karagediklilerin yaflad s k nt lardan söz eden Gökçek, Sizin buradan otobana ç karken büyük s k nt çekti inizi biliyorum. Seçimlerden sonra bu durumu karayollar yla görüflece- im. Onlara yapt rmaya çal flaca m. Yapt ramazsam ben buradan bir alt geçit yaparak bu yolu otobana ba layaca m. Böylece bu sorunu da halletmifl olaca m. dedi. Hazine arazisi üzerinde yap lan konutlar oldu unu ifade eden Baflkan Gökçek, Burada hazine arazisi üzerinde 200 tane konut varm fl. O araziyi Büyükflehir Belediyesi olarak sat n alaca m sonras nda da size devredece im. Böylece bu sorunu da çözmüfl olaca m. fleklinde konufltu. HABER 17 DE ALTINDA A K YEN YÜZME HAVUZU AÇILDI Haberi 18 de BAfiKAN ÇET N HEMfiER LER LE YEMEKTE B RARAYA GELD Haberi 15 de ANADOLU GENÇL K TEN YAVAfi A Z YARET Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin MU LA- UTKU UÇRAK - Avustralyal aktör Russell Crowe un yönetmenli ini ve baflrolünü üstlendi i The Water Diviner filminin Türkiye deki sahnelerinin bir bölümünün Fethiye nin tarihi Kayaköy ören yerinde çekilmesinin ilçenin tan t m na katk sa layaca bildirildi. Çanakkale Savafl nda çocuklar n kaybeden ve onlar n ard ndan Türkiye ye gelen bir baban n hikayesini anlatan The Water Diviner filminin stanbul daki çekimleri, 26 fiubat ta bafllad. Çanakkale Savafl nda kaybettikleri çocuklar n n cenazesini ülkesine götürmek için kar s na söz verip, cenazeleri almak üzere stanbul a gelen baban n yolunun Binbafl Cemal ile kesiflmesiyle bafllayan hikaye, y llar nda geçiyor. Film, iflgal alt ndaki stanbul u da günümüze yans tacak. Y lmaz Erdo an ve Cem Y lmaz n da oynad filmin çekimleri, mart ay ortas na kadar sürecek stanbul sahnelerinin ard ndan Kayaköy de devam edecek. Türkiye Seyehat Acenteleri Birli i (TÜRSAB) Bat Akdeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Baflkan Yard mc s Salih Taflç, AA muhabirine yapt aç klamada, Fethiye nin günden güne popüler bir hale geldi ini söyledi. James Bond serisinin son filmi Skyfall n baz sahnelerinin 2012 y l nda Fethiye de çekildi ini hat rlatan Taflç, bu filmin bölgeye özellikle ngiliz Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek turistler aç s ndan çok büyük popülarite kazand rd n belirtti. Mart ay ortalar ndan ünlü aktör Russell Crowe un yönetmenli ini ve baflrolünü üstlendi i The Water Diviner filminin Türkiye çekimlerinin bir bölümünü Kayaköy de yapacak olmas n n kendilerini heyecanland rd n dile getiren Taflç, flöyle konufltu: 2013 te yaklafl k 60 bin olan Kayaköy ün ziyaretçi say s, eminim ki hem iç hem de d fl pazarda iki kat na, hatta daha fazlas na ç kacak. Kayaköy zaten oldukça popüler bir yer, bu filmin burada çekilmesinin ülkemiz ve Fethiye bölgesi için bir flans oldu unu düflünüyorum. Fethiye 4 Mart 2014 Kayaköy, Russell Crowe un filmi ile dünyaya tan t lacak sinema rehberi zorunda kalm flt.... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir. sadece deniz, kum ve günefl ile an lm yor. Özellikle Likya uygarl n n tarihi kentleriyle ve mübadelenin en canl yafland yer olan Kayaköy ile de tan n yor. Taflç, Kayaköy ün y k l p yok olmakta olan ve restorasyonu bekleyen evlerinin bu film sayesinde yetkilileri de harekete geçirece ini, böylece Fethiye nin kültür turizminden daha fazla fayda sa layabilece ini ifade etti. Do al bir film platosu Y llar önce Hülya Avflar, Cüneyt Ark n gibi pek çok sanatç n n da Kayaköy de çekilen filmlerde oynad n bildiren Taflç, Kayaköy ün do al bir film platosu konumunda oldu una dikkati çekti. Salih Taflç, filmin Kayaköy ün ziyaretçi say s n art raca n vurgulayarak, flöyle devam etti: fiu anda ngiltere pazar na hitap ediyoruz. Böyle bir Hollywood filminin Kayaköy de çekilecek olmas deniz afl r ülkelerden, Uzakdo udan ve filmin konusu gere i Avustralya dan bölgemize ciddi ilgi oluflturacak. Filmin Kayaköy ün ziyaretçi say s nda büyük patlama gerçeklefltirece ine inan yorum. Bu filmde rol alacak Cem Y lmaz ve Y lmaz Erdo an gibi çok popüler isimlerin de Kayaköy de çekimlerde yer alacak olmalar, bölgemiz için çok büyük bir kazanç. (AA)

3 4 Mart 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 3 Cemaziye l 19 fiubat 3 Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN KÜLTÜREL BOYUT ÂfiIK fienl K VE TÜRK DÜNYASI ÂfiIKLAR fiölen Hayrettin VG N Türk doktorlar Afganistan'da flifa da t yor MEZAR- fier F - 6. Türk-Afgan Ortak Sa l k Haftas vesilesiyle Türkiye'den Afganistan'a gelen gönüllü Türk doktorlar, ülkenin kuzeyindeki Cevizcan ilinin merkezi fiibirgan kentinde 450 kifliyi tedavi etti. Türkiye Sa l k Bakanl ile Cevizcan l mar Ekibi'nin (PRT) ortaklafla fiibirgan'- daki Afganistan-Türkiye Dostluk Çocuk Hastanesi'nde 8 gündür devam eden sa l k çal flmas na Afgan halk yo un ilgi gösterdi. Sa l k Bakanl Sa l k Araflt rmalar Genel Müdürü Kamuran Özden, konuyla ilgili AA muhabirine yapt aç klamada, son 10 y ld r Afganistan'da sa l k alan ndaki çal flmalar n h z kazand n, Türkiye olarak bu ülke ile olan sa l k iliflkilerine önem verdiklerini söyledi. Her y l oldu u gibi bu sene de 5 ayr alanda sa l k çal flmas yürüttüklerini belirten Özden, sünnet, plastik cerrahi ve ameliyat baflta olmak üzere 450 kifliyi tedavi ettiklerini bildirdi. Özden, ''Biz 10 kiflilik gönüllü sa l k ekibi olarak bu ülkede yap lamayan ameliyatlar yapt k, ayr ca bu ameliyatlar Afgan doktorlar na e itim amaçl gerçeklefltirdik'' dedi. Türkiye olarak Afgan halk n n yan nda olduklar n dile getiren Özden, sa l k alan ndaki çal flmalar n bundan sonra da devam edece ini vurgulad. PRT Baflkan Mustafa Erdeviren de Afganistan ile Türkiye aras nda tarihi dostluk ba bulundu unu, bu dostlu un da pekiflerek devam edece ini kaydetti. Türk doktorlar n gerçeklefltirdi i ameliyat e itimine kat lan Afgan doktor Kerime flçi de ''Ülkemizde imkanlar n az oldu u için sa l k alan nda yeterince uygulamal bir çal flmam z olmad. Türk doktorlar sayesinde bunu da gerçeklefltirdik. Bizim için büyük bir avantaj oldu'' diye konufltu. (AA) Ehl-i slâm olan iflitsin bilsin Can sa iken yurt vermeyiz düflmana sterse Uruset ne var ki gelsin Can sa iken yurt vermeyiz düflmana Âfl k fienlik, Ardahan n Ç ld r ilçesinin Suhara köyünde 1850 y l nda do mufltur. Bu y l ölümünün 100. y l d r. Yani 1913 y l nda Hezu köyünde ölmüfltür. Mezar Suhara (flimdiki ad Yak nsu) köyündedir. Babas Ahmeto ulllar ndan Molla Kadir dir. Geçimini çiftçilik, hayvanc l k ve âfl kl kla sa lam flt r. Âfl kl a 14 yafl nda bafllam fl, 19 yafl nda iken Ak lhelek in Lebis köyünden Âfl k Nuri nin ç ra olmufltur. Kars, Ah ska, Borçal, Tiflis, Gümrü, Revan gibi bölgeleri ve flehirleri dolaflm flt r. Ünü Do u Anadolu nun s n rlar n da aflan güçlü bir âfl k olarak sanat n icra etmifltir. Posoflu Zülâlî, Narmanl Sümmanî, Posoflu Feryadî, Âfl k zanî, Âfl k Nihanî gibi usta âfl klarla karfl laflm fl ve tan flm flt r. Âfl k fienlik; Lâtifflâh, Sevdakâr fiah, Selman Bey, Cihan fiah gibi türkülü hikâyeler düzmüfltür. Ç rak olarak o lu Âfl k Kas m, Âflk Bala Kifli yi, Âfl k Gazelî yetifltirmifltir. Âfl k fienlik, kurdu u ve düzdü ü hikâyelerin yan nda; aflk, yurt sevgisi, yi itlik, tabiat sevgisi gibi konular fliirlerinde ifllemifltir. Bilindi i gibi, 93 Harbi denilen Osmanl Rus Savafl ndan sonra, 13 Temmuz 1878 de Ruslarla ve Bat l ülkelerle yap lan Berlin Antlaflmas sonunda Kars, Batum ve Ardahan Türklerinin elinden ç km fl ve Ruslar n iflgaline girmifltir. Buralar n Türk halklar da Anadolu içlerine do ru göç etmifllerdir. Bu y llarda Anadolu ya göç eden Türk ve Müslümanlara 93 Göçmenleri ad verilmektedir. Ama kimi Türkler, Karapapaklar ve Terekemeler yurtlar n terk etmemifl, Rus iflgaline direnmifllerdir. Ama buna ra men 39 y l bu üç flehir ve etraf iflgal alt nda yaflam flt r de Ruslar bu bölgelerden kendi iç hesaplaflmalar nedeniyle çekilmifllerdir. Çünkü Bolflevik htilâli buralarda kalmalar na imkân vermedi. Ama boflaltt klar bu bölgelere; Asurî, Rum, Ermenileri ve gayrimüslim unsurlar yerlefltirmifllerdir. Türk unsurlar bunlara da direndi, yurtlar n korudular. Bu direnme ve karfl durufllarda Âfl k fienlik in ve onun gibilerin çok büyük rolü olmufltur. Rus General in -ki bu general Ermeni as ll d r- sordu u soruya verdi i cevap bir kahramanl k ve yürek iflidir. Rus General soruyor. Ey âfl k söyle; sen Rus rejimini mi istersin, yoksa Osmanl rejimini mi? flin içinde ölüm cezas olmas na ra men Âfl k fienlik büyük bir cesaretle o meflhur fliirini okuyarak Men Allah tan Al Osman isterem diyebilmifltir. Bu de erli ve büyük âfl n ölümünün 100. y l dolay s yla Ardahan da Türk Dünyas Âfl klar fiöleni ve Âfl k fienlik Bilimsel Panelleri düzenlendi. Düzenlemeyi, Ardahan Valili i, Ardahan Belediye Baflkanl ile Ardahan Üniversitesi Rektörlü ü birlikte gerçeklefltirdiler. Bu etkinlik stanbul da da de iflik bilim adamlar ve de iflik âfl klar n kat l m yla yap ld. Ardahan program 01 Kas m-02 Kas m 2013, stanbul program 04 Kas m 2013 tarihinde uyguland. Ben Ardahan program na davetli idim. Ardahan Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Toplant Salonunda yap lan bilimsel toplant ya bilim adamlar araflt rmac lar kat ld. Prof. Dr. Kemal Üçüncü, Dr. Annaguli Nurmuhammet (Türkmenistan), Prof. Dr. Kadir Golkarian ( ran), Doç. Dr. Ergali Esbosunov (Kazakistan), Doç. Dr. Nadejda T d kova (Altay Cumhuriyeti), Doç. Dr. Lydmilla Egorova (Yakutistan Cumhuriyeti), Prof. Dr. fieref Boyraz, Prof. Dr. Zekeriya Karadavut, Dr. Nail Tan, Akif Sultanl (Gürcistan), Prof. Dr. Metin Özarslan, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali Aslan, Doç. Dr. Erdo an Alt nkaynak, Mehmet Ergani, Prof. Dr. fiureddin Memmedli (Gürcistan-Borçal ), Dr. Naile Asker (Azerbaycan), Dr. Hayrettin vgin, Prof. Dr. Ahmet Buran, Prof. Dr. Metin Ergun, Prof. Dr. Süleyman Kay pov (Kazakistan), Seyfettin Azizo lu, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Deniz Piflkin, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Prof. Dr. Fatma fieyma Güngör, Doç. Dr. Ülkü Eliuz, Dr. Do an Kaya, Dr. Abdulhak Memmetli (Azerbaycan), Dr. Mayrambek Orozobayev (Türkmenistan). Türk Dünyas Âfl klar fiölenine kat lan âfl klar flunlard r: Âfl k Afgan fiamilov (Gürcistan), Âfl k Cahangir Guliyev (Gürcistan Borçal ), Âfl k Osman Feymanî, Âfl k Mehemmed Mehmedov (Azerbaycan), Âfl k Mehmet Erganî, Mürsel Sinano lu, Âfl k fieref Tafll ova, Âfl k Yener Y lmazo lu, Âfl k Akif Hansultanl (Gürcistan-Borçal ), Âfl k Ali Khodadat ( ran-tebriz), Âfl k Ba dat Dyussenov (Kazakistan), Âfl k Burhan Y ld r m, Âfl k Fuad Çerkeso lu, Âfl k Haj Mirza Rezaî ( ran), Âfl k lhom Norov (K rg zistan), Âfl k Dursun Durda, Âfl k Kiril Nikiforov (Altay), Âfl k Maya Tekaeva (Türkmenistan), Âfl k Rusbai sakov (Kazakistan), Âfl k Safdar Tawakoli Fazel Ahmad (Yakutistan), Âfl k S dd k Alagöz, Âfl k Vad m Deev (Yakutistan), Âfl k Y lmaz fienliko lu. Âfl k fienlik, Ardahan ve çevresinde önemli bir unsurdur. Yörenin halk Rus Çarl n n zulmünden ve bask s ndan kurtulmak için yüzy llarca yaflad klar topraklar terk ederek Anadolu nun çeflitli illerine ve bölgelerine göç etmifllerdir. Ama Âfl k fienlik gibi yürekli ve Rus zulmüne boyun e meyenler, bu topraklar terk etmemifllerdir. 40 y la yak n iflgal alt nda yaflamakla birlikte bir gün bu topraklara Türklerin sahip ç kacaklar na inanm fllard r. Bu inançla fliirler yazm fl, gelenek ve yaflam tarzlar n de ifltirmemifllerdir. Gerçi Âfl k fienlik, Rus iflgalinin sonunu göremeden terki dünya eylemifltir ama umudunu hiçbir zaman söndürmemifltir. Bu nedenle Âfl k fienlik, Ardahan ve çevresinin sembol bir kiflili idir. Bu etkinli i düzenleyen Ardahan Valisi Say n Seyfettin Azizo lu nu, Ardahan Belediye Baflkan Say n Faruk Köksoy u, Ardahan Üniversitesi Rektörü Say n Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, bu kurumlar n personelini kutluyoruz. Kutlanacak çok kifli bulunmakla birlikte; Rektör Yard mc s Prof. Dr. Orhan Söylemez i ve Doç. Dr. Erdo an Alt nkaynak da özellikle kutluyoruz.

4 4 YARIN K rklar Ma aras turizme kazand r lacak GÜMÜfiHANE - Köse Kaymakam Arif Karaman, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlü ü raporu ile turizme aç lmas uygun görülen ve yaln zca yöreye has co rafi flartlar sonucu ortaya ç kan K rklar Ma aras nda altyap çal flmalar na k sa süre sonra bafllanaca n bildirdi. Karaman, AA muhabirine yapt aç klamada, Köse ilçesine ba l Salyaz beldesindeki K rklar Ma aras n n, Trabzon Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulunca 10 y l önce do al tabiat varl olarak tescil edildi ini söyledi. Gümüflhane nin Do u Karadeniz alternatif turizm bölgesinde oldu unu, kendili inden oluflan ve dünyada efline az rastlanan damlatafl sark t ma aralar bulundu unu ifade eden Karaman, MTA Genel Müdürlü ünün 2012 y l nda yapt çal flmayla K rklar Ma aras n n turizme uygun oldu u tespit edilmifltir. Bu çal flma s ras nda, vatandafllar m z n bilinçsizce buradan istifade etmek istemeleri sonucu özellikle ma aran n girifl k s mlar nda, do al yap da bozulmalar meydana geldi i saptanm flt r. E er bu do al zenginli e gereken önem verilmeyip korunmaz ve sürdürülebilir turizme kazand r lmazsa bu tahribat daha da artacakt dedi. Amaçlar n n bölgede bulunan bu kayna n do al yap s na uygun olarak korunmas n sa lamak oldu unu kaydeden Karaman, flöyle devam etti: K rklar Ma aras, asl na uygun flekilde turizme kazand r larak ilçemizin, ilimizin, ayn zamanda da bölgemizin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk da bulunmak amac yla Köse Köylere Hizmet Götürme Birli i olarak Do u Karadeniz Kalk nma Ajans 2013 y l teklif ça r s na projemiz sunuldu y l Kültür ve Turizme Yönelik Altyap Mali Destek Program kapsam nda 540 bin 488 liral k projemiz uygun görüldü. (AA) ANKARA - EMRE GÜRKAN ABAY - Ankara n n kuzeyindeki d fl göçlerden pek fazla etkilenmemifl uzak köylerde aradan 2 bin y l geçmesine ra men Türk- Kelt akrabal n n izlerine rastlamak hala mümkün. Ankara daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi nden Arkeolog Nilgün fientürk, AA muhabirine yapt aç klamalarda Ankara n n kuzeyindeki baz köylerde halen Kelt akrabal bulundu unu savundu. fientürk, Galatlar n bir baflka kolunun Çanakkale Bo az üzerinden Anadolu ya geçti ini ve bo az n Avrupa yakas nda bulunan Gelibolu isminin de tarihte Galik bir isim olan Gallipoli oldu unu an msatt. fientürk, Anadolu ya gelen Galatlar n bir kolu Eskiflehir e, o dönemdeki ad yla Pessinus a, bir grup Ankara ya, o dönemki ad yla Ancyra ya, bir grup ise Yozgat a, o dönemki ismiyle Tavium a yerleflmifltir dedi. - Galatlar n genetik özellikleri gözlemleniyor - Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeologlar ndan Mustafa Metin, Yozgat ta ve Ankara n n çevresinde beyaz tenli, k z l saçl, renkli gözlere ait Galatlar n genetik özelliklerini gözlemlemenin hala mümkün oldu unu an msatarak Keltlerle olan etnik ba do ruluyor. Günümüzde Çorum halk nda Hititlere ait fiziksel özelliklere rastlaman n bile mümkün oldu unun alt n çizen Metin, Bu co rafyada, yani Anadolu da yaflam fl kavimlerin kolay kolay yok olmad n söyledi. Galatlar, Helenistik dünya içerisinde yaflam fl, küçük bir grup idi ve bu yüzden bölgeye hükmedecek bir kültür yaratamad lar diyen Metin, Galatlar n dinlerini tap nak veya kilise gibi yap lar yerine aç k havada topland klar ayinler Turizm eflli indeki dini merasimler fleklinde icra ettiklerini söyledi. Metin, Paganizmin yerini tek tanr l dinler olan Hristiyanl a b rakmas ve ard ndan da slamiyet in yay l fl ile Galatyal lar da Anadolu da yaflam fl di er tüm etnik gruplar gibi ve onlarla birlikte bir pota içerisinde yo ruldular. Bu pota içerisinde kültürleri yok olsa da izleri yok olmad dedi. Bölgedeki baz kalelerin de Galatlar taraf ndan yap lm fl oldu unu belirten Mustafa Metin, Eski Ankara n n Bal khisar mahallesinde ve Beypazar civar ndaki baz ufak kaleler, ayr ca kuzeydeki Ba lum köyü yak nlar nda bulunan kal nt lar, Galatlara ait baz ayak izleridir fleklinde konufltu. -Galik yer isimleri var- Hristiyan inan fl na mensup ço u kimse, milattan sonra 50 y l civar nda Hz. sa n n havarilerinden Aziz Paul taraf ndan yaz lm fl meflhur Galatyal lara Mektup tan haberdar. Kuzey-Orta Anadolu bölgesine o dönemde verilen Galatya ismi, do al olarak çok say da bilim insan n n ve özellikle Kelt kabilelerinin M.Ö. III. yüzy lda bu bölgeye göç ettiklerini ispatlam fl olan tarihçilerin de dikkatini çekiyor. 4 Mart 2014 Orta Anadolu da Kelt izlerine rastlan yor Avrupa n n en bat ucundaki spanya dan en do u ucundaki stanbul a kadar tüm k ta boyunca yay lm fl çok say daki Galik (Kelt lerle ilgili) yer isimlerinin dikkatli bir gezgin taraf ndan fark edilmemesi mümkün de ildir. Galicia, Kuzeybat spanya da bir idari yönetim bölgesidir. T pk Birinci Dünya Savafl nda Ruslara karfl Avusturyal lar n yan nda savafl rken ölen binden fazla Türk askerinin hayat n kaybetti i yer olan Bat Ukrayna daki Galiçya gibi. Bu isimler, Galya l lar n (Keltlerin) miras d r. Kelt kabileleri isimlerini ayn zamanda bir flehre (Romanya daki Galati) ve çok iyi bilinen bir semte de ( stanbul daki Galata) ve çok iyi bildi imiz bir kasabaya (Gelibolu, Gallipoli) vermifllerdir. Romanya bu kapsamda aç k ara öndedir çünkü bu ülkedeki Galati veya Galatea adlar n tafl yan bir düzine köy ve mahallenin adlar Galatlardan miras kalm flt r. Kelt lerle efl anlaml olan Gal (veya Gael) sözcü ünün, muhtemelen yerel dile ba l nedenlerle Galat flekline dönüfltü ü ülkenin de Romanya oldu u anlafl lmaktad r. Di er izleri ise bölgenin uzak köylerindeki baz yüzlerde görmek, pek seyrek de olsa hala mümkün. (AA)

5 4 Mart 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Ismarlama. Helyumun simgesi. 2. Hadise, vaka. Aylardan biri. 3. Dükkân nda et satan kimse. Mihrace. 4. Yar memnunluk anlatan ünlem. Kitap getirmifl peygamber. 5. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. talya da bir kent. 6. Gazete ve dergilere yaz lar yazan ya da ortaya bir kitap koyan kimse, müellif. Ekmek, nimet. 7. Yanl fll k, yan lg. Sahip, iye, malik. 8. laç vererek hastal iyi etmeye çal flma, tedavi etme. Ege bölgesinde antik bir kent. 9. nsanda yarad l fl özelli i. 10. Sevgide aldatma, sadakatsizlik. Giysi yap lan pamuklu bire kumafl. 11. Rütbesiz asker. Kent, flehir. 12. Do um iflini yapt ran kad n. Bir düflünceyi anlatan bir ya da birkaç cümlelik söz. 13. Metin olma, dayan kl l k. Bir nota. 14. Hak ve hukuka uygunluk. 15. Olumsuzluk anlatan önek. Kulak y kama aleti. 16. Kazanma, iktisap. Bir tür zamkl cila. 17. Nikelin simgesi. Köpek. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 18. M s r n plaka iflareti. Bir tiyatro oyununda oyuncular n bir defada söyledi i parça. 19. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. Para birimimiz. 20. Namlusu genellikle yivli, k sa ve hafif bir tüfek. Yukar dan afla ya: 1.Bir tür k sa çorap. Düflkü, tutku. Emanet olarak. 2. Tanr bilimi. Ba fl, ba fllama. sim. Karn doymufl olan. 3. Demir kiri. Bir cins iri at. Derebeylik Japonya s nda paryalar kast. Yabani hayvan bar na. Uzakl k anlat r. 4. De erli madenlerin safl k derecesi. Hafifseme yoluyla flimdiki zaman. Lenf dü ümleri iltihab. 5. Çalg ç, m zrap. Gümüfl bal. Yapma, etme. 6. Meslek. Bir renk. Bir çalg. Mavikantaron. 7. Çok kaynat larak koyulaflt r lm fl flerbet. Bafl, kafa. Parlak bir tür kumafl. kinci derecede olan, ikincil. 8. çi hava dolu yuvarlak, plastik madde. Yoksul, fukara. Madeni ip. Ruh. 9. slam n befl flart ndan biri. Laka ile cilalanm fl. Yolcu evi. So urma, emme. Radyumun simgesi. 10. Seyrek olarak dokunmufl bir tür delikli kumafl. Küçük küçük do ranm fl etle yap lan bir tür yemek. K ta. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 4 Mart 2014 Dünyada her gün bir kifli milyarder oluyor Dünyadaki milyarderlerin kay tl oldu u Hurun Liste sine bu y l 414 yeni milyarder daha eklendi. FRANKFURT - Rupert Hoogewerf taraf ndan düzenlenen Hurun Liste'sinde fluana kadar 4 bin 500 dolar milyarderin oldu unu tahmin ediyor. Geliflmekte olan ülkelerde fazla milyarderler görülmese bile, sanayileflmifl ülkelerde h zl bir flekilde say n n artt kaydedildi. Rupert Hoogewerf önceleri Çinlileri araflt r rken 2011 y l ndan itibaren araflt rmaya sadece Çinlileri de il bütün dünyadaki zenginleri ekledi. Listeye göre dünyan n en çok milyarderi New York'ta yafl yor listesinde Almanya alt nc s - rada 66 milyarderiyle yer al yor. En zengin Alman önceki sene gibi yine Aldi-Süd sahibi Karl Albrecht. Hoogewerf Almanya'daki milyarderlerin Hamburg flehrinde yaflad - n tespit etti. K rk yafl n n alt nda olan genç giriflimciler aras nda Facebook'un kurucusu Marc Zuckerberg (30) ve ya SnapChat kurucusu Evan Spiegel (23) gibi ifladamlar var. Dünyada 26 genç milyarder var ve genelde biliflim sektöründen geliyorlar. Ama para aristokrasisi Hoogewerf'e göre kal c de il. Ço u milyarder servetin miras kald an, o mal mülk ço alma yerine genelde azal yor. fiu an dördüncü nesilden sadece 47 milyarder listede yer al yor. Efsanevi zengin, petrol baronu John D. Rockefeller ve hayatta kalan tek torunu. 12 Haziran 1915 do umlu olan David Rockefeller, dünyan n en eski milyarderi olarak, listede 596. s rada yer al - yor. Dünyan n en zengin 10 milyarderi: 1- Microsoft un Kurucusu Bill Gates (68 milyar USD) 2- Amerikan büyük yat r mc s Warren Buffet (64 milyar USD) 3- Giyim sektöründe Amancio Ortega, markalar n aras nda Zara, Massimo Dutti, Bershka yer al yor (62 milyar USD) 4- Meksikal Carlos Slim, telekomünikasyon sektöründe giriflimci (60 milyar USD) 5- Larry Ellison, Kaliforniya yaz l m flirketi Oracle kurucusu (48 milyar USD) 6- LVMH (Luxusmarka) Sahibi Bernard Arnault (46 milyar USD) 7- Amazon Sahibi Jeff Bezos (37 milyar USD) 8- Las Vegas Sands-Grup sahibi Sheldon Adelson (36,5 milyar USD) 9- Petrol ve kimyasal konsorsiyum Koch Industries Kondüktörü, Charles Koch, 9 ncu s ray abisiyle paylafl yor. (36,2 milyar USD) 10- David Koch, (36 milyar USD) Rus petrol devi Rosneft ten Sibirya ya 83 milyar dolarl k yat r m MOSKOVA - Rusya n n petrol devi Rosneft, Do u Sibirya bölgesindeki petrol alanlar n n iflletime aç lmas için önümüzdeki 10 y l içinde 83 milyar dolar yat r m yapacaklar n aç klad. Rosneft Baflkan Yard mc s Svyatoslav Slavinski, Sibirya n n Krasnoyarsk bölgesi Vankor petrol bölgesinde 2025 e kadar y ll k 55 milyon ton petrol üretim imkan oldu unu belirtti. Rosneft in bölgedeki yat r mlar kalifiye iflçi aç s ndan en az 15 bin kifliye istihdam sa layacak. Rosneft Do u Sibirya bölgesinde petrol üretimine bafllam fl, da bölgedeki etkinli- ini yeni lisans al mlar ile geniflletmiflti. Vankor da ba ms z kaynaklar n tahminine göre 1,6 milyar varil hidrokarbon rezervi bulunuyor. Temmuz 2009 da ilk ticari üretime bafllanan bölgeden ç kar lan petrolün Çin e sat fl planlan yor.(cha) Alman Merkez Bankas Baflkan Weidman a göre 2008 krizi hala tehdit oluflturuyor FRANKFURT - Alman Merkez Bankas Baflkan Jens Weidmann, Lehman Brothers n çöküflüyle devam eden ekonomi krizin etkisinin bugün hala sürdürdü ünü belirtti. Almanya n n Frankfurt kentinde düzenlenen "Finansal stikrar ve Merkez Bankalar n n Rolü" bafll kl sempozyumda konuflan Weidmann bu krizin makro istikrar kavram n n ortaya ç kmas na neden oldu unu ifade etti. Weidman Bankac l k düzenleme ve denetleme gibi makro-istikrar politikalar bireysel kurumlar n sa laml n korumas nda hala gereklidir. dedi. Jens Weidmann, bu kavram n ortaya ç kmas n n sistemin tümünü korumaya ve krizi ortadan kald rmaya yetmedi ini vurgulad. Weidman, özellikle sistematik finansal risklerinin yönetiminde makro istikrar politikas gibi ek araçlara ihtiyaç oldu unu dile getirdi. Finansal kurumlar n çökmesinin temel sebeplerine de de inen Weidmann, konuyla ilgili flunlar söyledi: Finansal kurumlar n temel özelliklerinden biri, bir kurumun baflar s zl onunla birlikte di erlerini de afla çekebilmesidir ve e er bu kurum büyük bir yap ya sahipse sistematik bir krize sebep olabilece i gibi finansal piyasalarda önemli etkiler oluflturacakt r. Bu sebepten dolay günümüzdeki finansal krizinin ana sebeplerinden biri de 'batamayacak kadar büyük' kavram ndan ziyade 'batmas için çok derin birbiriyle ba l ' kavram durumu daha do ru tespit ediyor. (CHA)

7 4 Mart 2014 Ekonomi YARIN 7 Gezgin ar c lar n konaklama yerleri web den belirlenecek Türkiye'de ilk defa gezginci ar c lar n ar konaklama noktalar, "Mu la li Ar Konaklama Noktalar n n Say laflt r lmas " projesiyle belirlenecek. Mu la'da ar konaklama noktalar tespit edilerek, ar c l k faaliyetleri web tabanl bir sistemle yürütülecek. ZM R - Frans z Savunma ve Havac l k Sanayicileri (GIFAS) üyeleri, zmir'de Ege Serbest Bölgesi (ESBAfi) ile Havac l k ve Uzay Kümelenmesi Derne i (HUKD) ni ziyaret etti. Savunma ve havac l k sektöründe iki ülke aras ndaki iliflkileri gelifltirmek için Türkiye de bulunan ve sektöre farkl alanlarda girdi sa layan 12 firma temsilcisinin bulundu u heyet, ESBAfi ve HUKD ile ilgili ayr nt l bilgi ald. GIFAS KOBI Grubu Direktörü Bernard Espannet ve önemli havac l k kümelerinden Aerospace Valley Uluslararas liflkiler Müdür Yard mc s Thilo Schonfeld'in de aralar nda bulundu u heyet, ziyaret s ras nda bölgede faaliyet gösteren ve GIFAS üyesi olan FTB-Lisi Aerospace firmas n da ziyaret etti. ES- BAfi ta havac l n son y llar n en h zl büyüyen sektör olmas ndan MU LA - Güney Ege Kalk nma Ajans (GEKA)'n n destekleriyle proje G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü, Mu la Ar Yetifltiricileri Birli i ve Orman flletme Müdürlü- ü'yle ortak yürütülüyor. Bu kapsamda 260 köy ve 365 mevkideki 3 bin 506 konaklama noktas n n co rafi koordinatlar ve afetlerde kolonilerin zarar görebilece i riskli konaklama alanlar tespit edilerek iflaretlenecek. Gerek organik ar c - l n yap labilece i gerekse ar ekotiplerinin korunaca konaklamaya uygun yeni noktalar ve izole alanlar n araflt r laca projeyle belirlenen koordinatlar, web tabanl veritaban na aktar lacak ve bölgenin konaklama haritas oluflturulacak. Mu la'daki yerli ar c ile her y l gelen gezginci ar c profilini, say s n, koloni ekotiplerini ve say s n, ar hareketlerini, farkl konaklama noktalar ndaki koloni verimini, afetlerde, özellikle kurak ve ya fll geçen y llarda riskli konaklama alanlar n, ilin üretim sezonunda bal üretim de erini raporlayabilecek veritaban sayesinde ar c lar, uygun ar konaklama alanlar na yönlendirilecek. Böylece ar yetifltiricili inde bal verimi ve kalitesi artarken sektörün uluslararas boyutta rekabet edebilirli i de sa lanacak. GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata, yapt aç klamada proje kapsam nda ilk defa yap lacak uygulamalar n, Türkiye'de ar c l k sektörüne farkl bir bak fl aç s getirerek geliflimine olumlu etkileri olaca n söyledi. GEKA'n n bölgenin öncü sektörlerinden olan ar c l n geliflimine oldukça önem verdi ini belirten Alata "Geçti imiz y l yürüttü ümüz mali destek programlar nda, sektöre yönelik Mu la'dan üç projeye ve 2012 y l nda Marmaris'te düzenlenen Uluslararas Mu la Çam Bal ve Ar c l k Kongresine destek verdik. Bu y l Fethiye'de dördüncü kez düzenlenecek kongreye tekrar destek vererek, dünya çam bal üretiminin yüzde 75'ini sa layan Mu la'da sektörün geliflimine yönelik her türlü projeye destek vermeye devam edece iz." dedi.(cha) Frans zlar ESBAfi ta savunma sanayisini inceledi duyduklar memnuniyeti dile getiren heyet yetkilileri, ESBAfi ve HUKD u sektöre sa lad klar katk - lardan dolay tebrik ederek, olumlu izlenimlerle bölgeden ayr ld.(cha) Hindistan da ekonomik büyüme yavafll yor DELH - Hindistan statistik ve Mali Program Uygulamalar Bakanl verilerine göre Hindistan n geçti imiz y l son çeyre indeki büyümesi yüzde 4,7 olarak gerçekleflerek beklenin alt na düfltü. Bakanl n verilerine göre 2012 y l n n ayn döneminde yüzde 4,5 olan büyüme, 2013 için yüzde 4,8 olarak bekleniyordu. Asya n n 3. büyük ekonomisi olan Hindistan da y ll k büyüme oran böylece art arda beflinci defa yüzde 5 in alt nda gerçekleflti. Uzmanlar, büyümedeki bu yavafllamay yüksek enflasyon, zay f para birimi ve azalan d fl yat r ma ba l yor. Üretim sektöründe önceki y la oranla yüzde 1,9 luk bir düflüfl göze çarparken, sanayinin hala ülkenin en büyük istihdam sa lay c s oldu u raporda bildirildi. Ekonomideki yavafllamaya ra men ülkede otelcilik, ulafl m ve tar m sektöründe ise büyümenin devam etti i aç kland y l nda Hindistan n y ll k ekonomik büyümesi yüzde 8 seviyelerini görürken ekonomistler ülkenin her y l bünyesine eklenen yeni 13 milyon ifl gücüne istihdam sa lamak için en az o kadar büyümesi gerekti inin alt n çiziyor. Resmi rakamlara göre 1,2 milyar aflan nüfusa sahip Hindistan nüfusunun yar s 25 yafl n alt nda. (CHA)

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ÇANKAYA n n kumbaras doluyor HABER 17 DE 4 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Çankaya Belediyesi

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK, otomobil fiyat na Yerli Uçak satacak 19 EK M 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Zamda en

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kutsal topraklara yolculuk bafllad HABER 18 DE 16 EYLÜL 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Baflkan

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR

Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR 1 HAZ RAN 2013 CUMARTES TA Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll,

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı