Türk K z lay na genç müdür

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk K z lay na genç müdür"

Transkript

1 Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan Dr. Güllüo lu görevine bafllad. Türk K z lay na genç müdür GÜNCEL Türk K z lay ndan yap lan aç klamada, Dünyan n pek çok bölgesinde insani hizmetlerin sürdürebilmesi için yard m operasyonlar yapan Türk K - z lay hem yurtiçi, hem de yurtd fl ndaki organizasyonlar na Genel Müdür Dr. Güllüo lu ile ivme kazand racakt r. K z lay' n Ankara daki Genel Merkez binas nda gerçeklefltirilen devir teslim töreninde baflta Genel Baflkan Ahmet Lütfi Akar olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri ile birim yöneticileri haz r bulunmufllard r. denildi. Devir teslim töreninde konuflan Genel Baflkan Ahmet Lütfi Akar, Türk K z lay Genel Müdürlü ü zor ve çetin bir görevdir. Bu kutlu görevi bu güne kadar bihakk n yerine getiren Teftifl Kurulu Baflkan m z Say n Özkan Kalemci'ye teflekkür ediyorum. Genel Müdürümüz Dr. Mehmet Güllüo lu na da bu zor yolda yürürken yönetim kurulumuzla birlikte, on binlerce K z lay gönüllüsünün her zaman yan nda oldu unu hat rlat r, yeni görevinde baflar lar dilerim. (CHA) 29 KASIM 2013 Cuma YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Türkiye'de her 100 bin erkekte 1,9 u, her 100 bin kad nda ise 1,3 ü cilt kanseri Çubuk a Sosyal Hizmet Merkezi Çubuk a ba l Barbaros Mahallesi nde bulunan Yeflil Çubuk Park n n bitimindeki yaklafl k 2 bin 500 metrekarelik alana Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl taraf ndan Sosyal Hizmet Merkezi yap lacak. Bakanl k taraf ndan 2013 y l yat r m plan na al - nan ve projesi haz rlanan merkezin inflaat n n 2014 y l nda bafllan laca belirtildi. HABER 2. SAYFADA KEÇ ÖREN skoçyal kardeflten Keçiören e ziyaret Keçiören, ünlü oyuncu Mel Gibson n baflrolünde oynad Cesur Yürek filmine konu olan Stirling den gelen kardefl belediye heyetini a rl yor. Keçiören Belediyesi nin skoçya daki kardefl belediyesi Stirling in Belediye Baflkan Mike Robbins, beraberinde bir heyet ile Keçiören e geldi. HABER 3. SAYFADA Sanat eseri saat kuleleri Büyükflehir Belediyesi nin Baflkent teki ve ba l ilçelerindeki de- iflik meydan ve kavflaklar na yerlefltirdi i estetik görünümlü saat kuleleri Ankara ya çok yak flt. 13 TE ÇUBUK Ö retmenler Ulucanlar gezdi Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin 24 Kas m da tüm ö retmenlere Ulucanlar Cezaevi Müzesi girifli ücretsiz olacak. aç klamas büyük be eni toplad. 13 TE Cilt kanseri RISKI ARTTI Türk Onkoloji Grubu (TOG) Melanom Çal flma Grubu nun raporuna göre cilt kanserinin (melanom) görülme s kl n n son 30 y lda 2 kat art fl gösterdi. H A B E R B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi06 F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ Yenimahalle de aç l fllar h z kesmeden sürüyor Yenimahalle Belediyesi nin Gazi Mahallesi nde hizmete sundu u YEN - MEK Meslek Edindirme ve Hobi Kurslar, kinci Bahar Yafll Dayan flma Merkezi ve Gazi Mahallesi Ek Hizmet Binas törenle hizmete aç ld. Törene Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar baflta olmak üzere CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, Yenimahalle Belediyesi Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Baflkan Yard mc lar Baflar Bal, Gürol Karahisarl o lu, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve çok say da mahalle sakini kat ld. Aç l fl öncesi TUB L Halk Danslar Toplulu u Ayd n yöresine ait sunduklar halk oyunlar gösteriyle büyük be eni toplad. HABER 16. SAYFADA YEN MAHALLE GÜNCEL Türk Onkoloji Grubu (TOG) Melanom Çal flma Grubu, görülme s kl giderek artan cilt kanseri (melanom) alan ndaki bilim insanlar ve karar vericilere rehber olacak Türkiye Melanom Yol Haritas haz rlad. Raporla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. smail Çelik, melanomun görülme s kl n n son 30 y lda 2 kat art fl gösterdi ini söyledi. R SK ARTIYOR Dünyada 100 bin kiflide 2,8, Türkiye'de ise her 100 bin erkekte 1,9, her 100 bin kad nda ise 1,3 melanom görülme s kl na sahip oldu unu belirten Çelik, 50 yafl n geçmifl olunmas, ailede melanom öyküsü bulunmas riski art r yor. Düzenli dermatolog muayenesinin yoklu u da teflhiste geç kal nmas na neden oluyor. Melanom ile mücadelede toplumda fark ndal k oluflturulmal. diye konufltu. GEÇ TEfiH S TOG Melanom Çal flma Grubu Baflkan Prof. Dr. smail Çelik, cilt kanseri olarak bilinen melanomun genellikle hastal n son evrelerinde teflhis edilebildi ini ve bu evrede mevcut klasik kanser tedavisi yöntemlerinin baflar s z kald n söyledi. (CHA) Bugün 4 te Muhammed Aslan Süleyman Göksu Abdullah Cengiz Bugün 3 te Bugün 13 te 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat:

2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl taraf ndan Ankara n n Çubuk ilçesine Sosyal Hizmetler Merkezi binas n n yap laca belirtildi. Çubuk a ba l Barbaros Mahallesi nde bulunan Yeflil Çubuk Park n n bitimindeki yaklafl k 2 bin 500 metrekarelik alana Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl taraf ndan Sosyal Hizmet Merkezi yap lacak. Bakanl k taraf ndan 2013 y l yat r m plan na al nan ve projesi haz rlanan merkezin inflaat n n 2014 y l nda bafllan laca belirtildi. BUGÜN /2 ANKARA Çubuk a Sosyal Hizmet Merkezi DURSUN D NÇ Ç ubuk Belediye Baflkan Lokman Özden i makam nda ziyaret eden Aile ve sosyal Politikalar Bakanl Genel Müdür Yard mc s brahim Taflkesti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl taraf ndan yürütülen proje kapsam nda sosyal hizmetleri ve sosyal yard mlar tek çat alt nda toplanarak Sosyal Hizmet Merkezi oluflturuldu unu hat rlatt. lçede kurulan Sosyal Hizmetler Merkezi nin bölgeye en iyi flekilde hizmet edebilmesi için modern bir yap ya ihtiyac oldu unu bu nedenle bakanl k taraf ndan Çubuk a Sosyal Hizmetler Merkezi nin yap lmas na karar verildi ini söyleyen Taflkesti, Çubuk ilçesinin ihtiyac olan merkezi yapmak için mülkiyetinin bir Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 26 Muharrem 1435 k sm Hazineye ait bir k sm ise Çubuk Belediyesine ait 2 bin 500 metrekarelik arsan n tahsisi yap ld. Bu y l proje çal flmas tamamlanacak ve inflallah önümüzdeki y l bu merkezin inflaat na bafllan lacak. Tamamland nda dört dörtlük bir merkez olarak halk m za hizmet verecek lçedeki tüm sosyal faaliyetlerin gerek bilgilendirilmesi gerekse yönlendirilmesi gibi bir çok faaliyetlerin yap lacak merkezden yürütülece ini kaydeden Taflkesti, Bakanl m zdan al nan tüm hizmetler buraya yap lacak merkezden al nacak. Ankara ve çevresinde ilk olarak yap lacak bina ile bakanl m z ve bakanl m z n hizmetlerini vatandafllar m z n aya na götürece iz diye konufltu. Taflkesti, yap lan tüm çal flmalardan dolay eme i geçen herkese ayr ayr teflekkür etti ini de sözlerine ekledi. Aile ve sosyal Politikalar Bakanl n n Türkiye genelinde oldu u gibi ilçelerinde de önemli hizmetler yapt n vurgulayan Baflkan Özden, bu hizmetlerden birinin de yeni yap lacak Sosyal Hizmetler Merkezi olaca n ifade etti. Aile ve Sosyal Politikalar lçe Müdürlü ü, Toplum Merkezi ve Aile Dan flma Merkezlerinin bir araya getirilerek Sosyal Hizmet Merkezine dönüfltürüldü ünü hat rlatan Baflkan Özden, Biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ndan çok güzel hizmetler ald k. Bakan m z Say n Fatma fiahin Han m Efendi ilçemize geldi inde kendisinden istedi imiz Huzur Vadisi projesi çal flmalar bafllad. At l vaziyette duran ve tamamlanamayan fiefkat Evi de yapt m z çal flma sonucunda il özel idaresi RUM 16 Teflrin-i Sani 1429 taraf ndan tamamlanarak bakanl a devredildi y l yat r m plan na al nan sosyal hizmetler merkezinin de proje çal flmalar tamamlanarak 2014 y l nda inflaat bafllan lacak. Baflta Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan m z Say n Fatma fiahin e, Genel Müdürümüz Ömer Bozo lu na, Genel Müdür Yard mc m z brahim Taflkesti ye ve çal flmalarda eme i geçenlere herkese ilçem ad na teflekkür ediyorum. lçe halk m za hay rl u urlu olsun Bakanl a ba l inflaat mühendislerinin de efllik etti i ziyarette Baflkan Özden ve Aile ve sosyal Politikalar Bakanl Genel Müdür Yard mc s Taflkesti, daha sonra inflaat yap lacak alan üzerinde de incelemelerde bulundu. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 02 Günefl :06 31 Ö le :11 41 YARIN kindi :14 14 Akflam :16 39 Yats :18 01 Çankaya flimdide kendi betonunu üretecek Ç ankaya Belediyesi asfalt üretim tesisinin ard ndan flimdi de h zla infla edilen lojistik merkezi içindeki beton santrali ile kendi betonunu da üretecek. Geçti imiz y l Yakubabdal s rtlar nda kurdu u tesisler ile kendi asfalt plentine sahip olan Çankaya Belediyesi, Karatafl Mahallesi nde yap land rd lojistik merkezi ile tüm flantiye ve üretim atölyelerini de yeniden ve d fla ba ml olmayacak flekilde yap land r yor. H zla infla çal flmalar süren Lojistik Merkez içinde son teknoloji ile kurulan beton santrali sayesinde Çankaya Belediyesi kendi betonunu üretme kapasitesini artt r p, h zland racak. Belediye böylece piyasaya ba ml kalmadan kendi üretimi sayesinde ifl yapabilme kapasitesini art rm fl olacak. Çankaya Belediyesi nin flantiyeler, tamir bak m atölyeleri, araç ve ifl makinesi parklar ile akaryak t depo ve istasyonlar n n yer alaca Karatafl Mahallesi nde oluflturulan lojistik merkezinde arazi çal flmalar nda sona gelindi. Daha önce Nato Yolu nda bulunan ve sorunlu oldu u için iptal edilen lojistik merkezi yerine yap land r lan yeni merkezde, yeni ve son teknoloji beton santrali ve tafl basma üniteleri de hizmet verecek. Yeni donan mlarla kapasitesi 3 kat, h z ise 4 kat artm fl duruma gelen lojistik merkezinde, art k 40 dakika yerine 10 dakikada 1 mikser beton dolumu gerçekleflecek. Merkezde günlük beton kald r m tafl üretimi ise 125 paletten yaklafl k 350 palete ç kacak. Böylesi bir at l m n büyük önem tafl d n ifade eden Baflkan Bülent Tan k, d fla ba ml olmadan belediyenin özgücü ile üretim ve uygulama yapabilme güvencesinin Toplumcu Belediyecilik anlay fl n n önemli baflar lar ndan biri oldu unu ifade etti. Tan k, beton santralinin bu ay içinde hizmete girece ini ifade ederken, lojistik merkezin önümüzdeki y l tüm flantiyeleri bir araya getirerek büyük bir ölçek ekonomisi yarataca n söyledi. Vali Alaaddin Yüksel ö retmenleri a rlad A nkara Valisi Alâaddin Yüksel, Ö retmenler Günü nedeniyle Milli E itim Müdürü Kamil Aydo an ile Okul Müdürleri ve Ö retmenlerden oluflan heyeti makam nda kabul etti. Vali Yüksel, Ö retmenler Heyetini kabulde yapt konuflmada Ö retmenlerin, çocuklar m z n ve dolay s yla Türk Milletinin de gelece ini flekillendirdi ini belirterek Ö retmenler Günü nüz kutlu olsun. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel Türk Milleti asr n bafl nda, dünyaya emsal olacak bir var olufl mücadelesi verdi. Yanm fl, yak lm fl vatan topraklar üzerinde bir millet, adeta dirilifl destan yazd. 9 Eylül de fianl Türk Ordusu zmir e girdi inde Atatürk, fiimdi istiklâlimizi kazand k; yar ndan itibaren istikbal mücadelemiz bafll yor. diyerek yeni bir yüzy l mücadelesini gösterdi ini söyledi. Vali Yüksel, 1921 de Polatl s rtlar nda top sesleri duyulurken Ankara da 1. Maarif Kongresi nin topland n belirterek 1. Maarif Kongresi nde söylenen Hayatta en hakiki mürflit ilimdir. sözünü bir kez daha dile getirdi ve Çocuklar m z müspet ilimlerle besleyece iz, onlar her türlü dogmalardan uzak tutaca z. Ve çocuklar m z Türk Ö retmenlerimize teslim edece iz. Karar n özeti fludur: Türkiye Cumhuriyeti nin gelece i ö retmenlere teslim edilmifltir. Vali Yüksel konuflmas n n devam nda Türk Ö retmeninin milletin kendisine duyulan güveni zedelemedi ini ve bu güvene lay k oldu unu söyleyerek Ö retmenlerimiz nerede çocuklarla bulufltuysa, nerede kara tahta bulduysa meflalesini yakt ve medeniyet yolunu ayd nlatt.

3 Odabafl ndan okullara ziyaret G ölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, ö retmenlerin e itimin fedakâr temsilcileri oldu unu belirterek Ö retmenler Gününü kutlad. Baflkan Yakup Odabafl, Ö retmenler Günü dolay s yla Gölbafl lkokulu, Adem-Bilhan Uysal lkokulu ve Ortaokulu, Atatürk lkokulu, fiahin Sevin lkokulu, fiehit Sebahattin Koçak Anadolu mam Hatip Lisesi ni ziyaret etti. Gölbafl l e itimcilerin Ö retmenler Gününü kutlayan Baflkan Odabafl, ö retmenlerin e itimin fedakâr temsilcileri oldu unu belirterek Ö retmenler Gününü kutlad. ANKARA /3 skoçyal kardeflten Keçiören e ziyaret K eçiören Belediyesi nin skoçya daki kardefl belediyesi Stirling in Belediye Baflkan Mike Robbins, beraberinde bir heyet ile Keçiören e geldi. skoçyal heyete Türk misafirperverli ini gösteren Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, misafirlerini Keçiören turunda yaln z b rakmad. Stirling Belediye Baflkan Mike Robbins ve beraberindeki heyetin Keçiören deki ilk dura Belediye Baflkan Mustafa Ak n makam oldu. Kendisini ziyaret eden konuk heyete Keçiörenliler ad na Hoflgeldiniz diyen Baflkan Ak, Sizleri burada a rlamaktan gurur duyuyoruz. Stirling de bize göstermifl oldu unuz yak n ilgi ve alakaya da teflekkür ediyoruz Heyete Keçiören, Ankara ve stanbul u tan tacak bir program haz rlad klar n anlatan Baflkan Ak, Türkiye yi daha yak ndan tan yacaks n z. Türkiye yi ve Türk sistemini görmüfl olacaks n z. Size Keçiören özelinde de baz yerleri göstererek tan tmaya çal flaca z. Programda birlikte yapaca m z ziyaretler de olacak diye konufltu. Konuk Belediye Baflkan Robbins ise, Y enimahalle Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü, Naz m Hikmet Kültür Merkezi nde 25 Kas m Kad na Yönelik fiiddetle Uluslararas Mücadele Günü nde Kad n Dan flma Merkezi ni hizmete açt. Kad nlar n her türlü sorunlar n paylaflabilecekleri Kad n Dan flma Merkezi nde, sosyal hizmetler uzman, psikolog, acil t p teknisyeni, sosyolog ve çocuk geliflimi-e itimi ö retmeni hizmet verecek. Telefonla dan flmanl k hizmeti alman n da mümkün oldu u merkezde, kad nlar güçlendirmeye yönelik çal flmalar yürütülecek. Yo un kat l m n oldu u aç l flta söz alan Kad n Dan flma Merkezi Sorumlusu Dicle Sever, fiiddet ve fliddetle mücadele, kad nlar n çözüm aray fllar na destek olmak, psikolojik ve hukuksal dan flmanl k, sosyal hizmet uygulamalar, sa l k ve istihdam konular nda hizmet veren kurumlar hakk nda merkezimize gelen kad nlar m za bilgilendirme yapaca z Toplumsal cinsiyetçili e karfl mücadele edilmesi gerekti ini dile getiren Sever, flunlar söyledi: Cinsiyeti k z oldu u için daha anne karn nda öldürülen nice bebek var. Gebe kad na fliddet nedeniyle bebekler sa l ks z do uyor. Her gün 25 kad n töre kurban oluyor. Eflten veya bir baflka erkekten Baflkan Ak n misafirperverli inden çok etkilendi ini belirterek, Keçiören Belediyesi nden bir kiflinin geç saatlerde bizi havaalan nda karfl lamas na çok mutlu olduk. lk defa Türkiye ye geliyoruz. Keçiören i, Ankara y ve stanbul u görece imiz için çok heyecanl y z. Keçiören i çok be endim. Özellikle yap laflma konusunda sizlerden çok fley ö renece iz Kendileri için haz rlanan program çok be endiklerini dile getiren Robbins, Heyette bulunan arkadafllar m z kendi ifl alanlar nda çok tecrübeliler. Stirling Üniversitesi nden ve Belediyemizden gelen meslektafllar m z n buradaki meslektafllar ndan ö renecekleri çok fley var. K sacas kendi meslektafllar m zla buluflup bilgi al flverifli yapaca z ifadelerini kulland. Heyette yer alan ngiltere Parlamentosu Milletvekili Rt.Han.Mp Mrs.Anne Mc Guire ise, Türkiye de bulunmaktan mutluluk duydu unu söyleyerek Stirling milletvekili olarak Cesur Yürek in cesur bir milletvekiliyim. Buraya gelmekten ötürü çok mutluyum. Düzenlemifl oldu unuz bu program ile Türkiye ve skoçya aras ndaki ba lar daha da güçlenecek mesaj n verdi. S cak ve samimi bir ortamda Keçiören, ünlü oyuncu Mel Gibson n baflrolünde oynad Cesur Yürek filmine konu olan Stirling den gelen kardefl belediye heyetini a rl yor. gerçekleflen görüflmede skoçyal konuklar na hava durumu ile ilgili bir espiri yapan Baflkan Ak, Dün Ankara da hava çok güzeldi, ama yabanc l k çekmeyesiniz diye bulutlu bir hava var Baflkan Ak n bu espirisine gülen Robbins de Havay buraya biz getirdik yan t n verdi. Makam ziyaretinin ard ndan Baflkan Ak konuk heyete Keçiören Belediyesi binas n gezdirirken, Belediye Meclis Salonu, AK Masa ve Mali Hizmetler Müdürlü ü nün hizmetleri ile ilgili bilgi verdi. Heyete Keçiören turunda da efllik eden Baflkan Ak, skoçyal konuklar ile birlikte teleferi e bindi. Konuklar n golf arabalar na bindirerek Botanik Park n da gezdiren Baflkan Ak, araban n flöförlü ünü de üstlendi. Keçiören Deniz Dünyas na giderek bal klar inceleyen heyet, özellikle küçük köpekbal klar na büyük ilgi gösterdi. ki kardefl belediyenin baflkan havuzdaki bal klar elleriyle besledi. skoçyal heyeti Yonca Yaflam Merkezi ne de götüren Baflkan Ak, s n flar gezdirerek yap lan etkinlikleri anlatt. Yaflam Merkezi ziyareti s ras nda Baflkan Ak ve Stirling Belediye Baflkan lang rt oynamay da ihmal etmedi. Kad n Dan flma Merkezi Yenimahalle de aç ld fliddet görüyor. Dayak atan babas n gören çocuk ileride fliddete meyilli olurken, dayak yiyen kad n gören k z çocuklar da fliddeti meflrulaflt r yor. Bu çok ciddi bir toplumsal sorun. K s r döngü söz konusu. Kad nlar iyi e itim al p, ekonomik ba ms zl n kazan rsa, kendine güven duyar ve fliddetin önüne büyük oranda geçmeyi baflarabilir. K z ve erkek çocuklar m z iyi e itmedi imiz takdirde gelecekte de benzeri sorunlar n yaflanmas n önlememiz çok zor. Merkez sorumlular kad nlar n sorular n cevaplay p, tavsiyelerini dinledi. Ard ndan kad nlar Kültür ve Sosyal fller taraf ndan aç lan kad na yönelik fliddetin ve hikayelerin foto rafland sergiyi gezdi. Hafta içi her gün ile aras hizmet verecek merkeze numaral telefonlardan da ulafl labiliyor. Muhammed ASLAN CÂM A-I H ZMET VE S YASET Gerek Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, gerekse Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi dönemlerinde, Câmia- Hizmet, hep siyasetle irtibatland - r lmaya çal fl lm fl, çeflitli partilerle kurulan diyaloglar yanl fl anlafl lm fl ve çok kez siyasî olmak suçlamas yla karfl karfl ya kalm flt r. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Osmanl mparatorlu u'nun y k l fla do ru gitti i süreçte, kinci Abdülhamit döneminde de yaflam fl zaman n en büyük âlimidir. Abdülhamit Han Hazretleri, çevresindeki insanlar n basiretsizli i sebebiyle, Bediüzzaman ile irtibat kuramam fl, dolay s yla da onun yüzy llar kuflatan de erli fikirlerinden faydalanamam flt r. E er irtibat kursayd, Osmanl mparatorlu- u nun y k l fl na engel olabilir, belki de Yirmibirinci Yüzy l a ad m att rabilirdi. Ne yaz k ki, Padiflah n etraf n saranlar, Üstad anlayamam fllar; saray n kap s ndan içeri almad klar gibi deli muamelesi yaparak t marhaneye att rm fllar; koca bir imparatorlu un çat r çat r çöküflüne de zemin haz rlam fllard r. Ayr ca, bu olaydan sonra, günümüzde oldu u gibi, o dönemde yaflayan ve devrini okuyamayan birçok din âlimi ile cemaat lideri, Said Nursî Hazretleri ni, cahillik ve Padiflah a karfl gelme ile suçlam fllar ve türlü çeflit iftiralara maruz b rakm fllard r. Oysa cennet-mekân kinci Abdülhamit Han Hazretleri, mân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imân elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imân n kuvvetine göre, hâdisât n tazyikât ndan kurtulabilir... diyen ve her türlü f rt naya gö üs geren Said Nursî gibi bir k lavuz; Said Nursî de, fikirlerini hayata geçirebilmek için otuz üç y l gemisini f rt nalarda yürüten Abdülhamit gibi bir kaptan aram flt r. Maalesef, niyeti iyi ama basireti zay f bir k s m Müslümanlar sebebiyle bu kavuflma ahrete kalm flt r. Tabiî ki, günümüzde yaflad m z birçok menfî olayda oldu u gibi, çizgisi t pa t p ayn olan bu iki dâhînin buluflamamas nda, en önemli rolü, daha o zamanda bir asalak gibi Osmanl y sarmalam fl derin yap l fler odaklar ve onlar n saraydaki uzant lar oynam flt r. flte bunlar, afl r Padiflah sevgisini pohpohlayarak, zaman n din âlimleri ve cemaat liderlerine, Üstad Hazretleri ni saf d fl b rakt rm fllard r. Abdülhamit Han Hazretleri, tarih sayfas ndan silinip gitmifl; Üstad Hazretleri de, hizmetlerine, devlet desteksiz, kendi stratejileri ile devam etmifl ve yetifltirdi i güzide talebeleriyle günümüze kadar iletmifltir. Bediüzzaman Said Nursi, 1923 y l bafl nda Mecliste yapt konuflman n ard ndan, Ankara'n n inançs zl a do ru kayan siyasi havas ndan rahats z olup Van'a gitmifl, kendini tamamen iman hizmetine vakfetmifltir. Siyasî atmosferi ve aktüaliteyi y llarca takip etmemifl, kinci Dünya Savafl ile de ilgilenmemifltir. Çok partili dönemde ise, -özellikle dikkat çekiyorum- hizmetlerinin gere i Demokratlar desteklemifltir. Çünkü Menderes, Risale-i Nurlar n önemini idrâk etmifl; küfür, komünizm ve anarflizm tehlikesini bertaraf etmek, dinsizlik hareketine set çekmek için devlet eliyle bas lmas n teflvik etmifltir. Bu nedenle de, daha o dönemde, Câmia- Hizmet, Demokrat Partili olmakla suçlana gelmifltir. Oysa bir partiye, hizmetlerin gere i destek vermekle, o partinin içinde birebir siyasete girmek ayr fleylerdir y l na gelindi inde, te yazd bir mektupta da belirtti i gibi- Üstad Hazretleri, ihtilalin gelmekte oldu unu fark etmifl, tarih tekerrür etmifl, çok istemesine ra men nönü nün tehditlerinden korkularak Baflbakan Menderes ile görüfltürülmemifltir. Yine K lavuz ile Kaptan kavuflamam fl, Menderes in siyâsî hayat da çok hazin bir flekilde sonlanm flt r. Bu olayda da, en aktif rolü, derin yap l fler odaklar ve onlar n uzant lar oynam flt r. Demokrat Parti de tarih sayfalar nda kalm fl, 23 Mart 1960 da vefat eden Üstad n hizmetleri ise her türlü askerî, siyasî ve sivil darbeleri atlatarak günümüze kadar ulaflm flt r. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, zaman n n en büyük âlimi olmas n n yan nda, fikirleriyle hem devrine, hem de gelecek dönemlere fl k saçm fl ama devleti idare edenler taraf ndan bir türlü anlafl lamam flt r. Oysa onun çok de eli fikirleri ça lar ötesini bile kuflatm flt r. Halefi Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi nin hizmet hayat n inceledi imizde, Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile benzerlikler göstermektedir. Zaman zaman Say n Gülen in ismi de iflik partilerle an lm fl; Gönüllüler Hareketi de siyasî olmakla suçlanm flt r. Kaderin cilvesine bak n ki, Say n Gülen in ismiyle an lan her siyasî parti, tarihin tozlu sayfalar nda kaybolmufl; Gönüllüler Hareketi ise, gerek sa dan, gerekse soldan yedi i tüm tokatlara ra men dimdik ayakta kalm flt r. Yedi i tokatlar n en fledîdi de, Hizmet kanad nda kardefl olarak bilinen ve kendilerini dindar olarak niteleyen partiler ile hizipler taraf ndan at lm flt r. E er bir partisi olsayd, Hizmet Camias, onu, günümüze kadar tafl rd. Evet, ismiyle an - lan hiçbir partinin ayakta kalmamas gösteriyor ki, bu hareketin hizmetlerin h zl yürümesi için baz partilerle kurulan diyaloglar hariç- siyasetle hiçbir alâkas olmam flt r. fiimdiye kadar müflahede edildi ine göre, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, iktidar partilerini, bir flekilde kendi taraf na çekmifl, ço u hizmetlerini onlar vas tas yla gerçeklefltirmifltir. Bunun en güzel örne ini de, dershaneleri kapatma karar yla Câmia y kendine küstüren flimdiki iktidar partisiyle kurdu u diyaloglar teflkil etmifltir. Bu nedenle, Gülen ismi de, en çok bu iktidarla zikredilmifltir. fiuras da bir gerçektir ki, Hizmet Camias n n stratejileri kendine hast r ve orijinaldir. Herhangi bir siyasî partiye veya ideolojiye, çok da muhtaç de ildir. Siyasî destek verilsin veya verilmesin, geliflimini bir flekilde sürdürmektedir. Belki siyasî destek elini güçlendirmektedir. Mesele bu perspektiften de erlendirildi inde, Câmia- Hizmet in, iktidara pek muhtaç olmad görülmektedir. Ama Hareket siz bir iktidar n ak beti, kimse taraf ndan tahmin bile edilememektedir. fiimdi iktidar, bu Hareket i, cephe al p, Karfl taraf!.. diye nitelemektedir. Oysa Câmia- Hizmet, hizmetlerine, -özellikle söylüyorum- karfl tarafs z demektedir. Çünkü karfl taraf diye nitelenen, her kurum ve kurulufl, düflünce veya fikir sahipleri, yap lan hizmetlere engel teflkil etmektedir. Amaç, muhtaç gönüllere iman nurunu nakfletmektir. Böyle bir hizmette, -iktidar dâhil- karfl taraf diye nitelenecek hiçbir engel görülmemektedir. ktidar n bu nitelemesi, Camia y, hem ilgilendirmemekte, hem de alâkadar etmemektedir. Çünkü Camia literatüründe, böyle bir nitelemeye yer verilmemektedir. Üzülerek söylüyorum, yukarda bahsedilen iki olayda oldu u gibi, tarih yine tekerrür etmektedir. Yine Kaptan a, K lavuz dan ayr bir yol takip ettirilmektedir. Geminin rotas, ç kar lan f rt nalarla, içinden ç k lmaz sert kayal klara do ru döndürülmektedir. Yine ak bet, hay r görülmemektedir. Yine derin yap n n emirleri, Kaptan saran uzant lar taraf ndan eksiksiz yerine getirilmektedir. Maalesef, yine afl r Kaptan sevgisiyle, niyeti safiyane, basireti amiyane baz kifliler, bu olaya da alet edilmektedir. Gerçekten ülkemiz, içinden ç k lmaz bir girdaba do ru sürüklenmek istenmektedir. Baz dinî hizipler de yaflan lan sürece destek vermektedir. Tarihî sürecinden de anlafl ld üzere, Üstad Bediüzzaman Hazretleri taraf ndan bafllat lan Hizmet Hareketi, Yirminci yüzy l n bafllar ndan günümüze kadar, gerek sivil, gerek askerî, gerek siyasî, gerekse de idarî iç ve d fl birçok darbeyi ustaca atlatm fl; nice iktidarlar, nice hükümranlar tarihin tozlu sayfalar nda b rakarak günümüze kadar ulaflm flt r. K r lsa da k rmayan ve derin darbelerle dahi k r - lamayan bu Hareket, bu badireyi de atlatacak, dünya durdukça tahminlerin ötesinde geliflip var olacak, varl na daima ihtiyaç duyulacakt r. Bundan hiç kimse flüphe duymamaktad r. Çünkü Câmia- Hizmet, sadece Muhammedî yolu kullanmaktad r. Dövene elsiz, sövene dilsiz, gönül k rana gönülsüz

4 Ankara'daki Sincan Etimesgut Sanayici ve fladamlar Derne i (S S AD), genç üyelerine yönelik oluflturdu u Genç fladamlar Komisyonu (GENÇS S AD) geniflletilmifl yönetim kurulu toplant s n yapt. GENÇS S AD dan ANKARA A nkara'daki Sincan Etimesgut Sanayici ve fladamlar Derne i (S S AD), genç üyelerine yönelik oluflturdu u Genç fladamlar Komisyonu (GENÇS S AD) geniflletilmifl yönetim kurulu toplant s n yapt. Genç ifladamlar komisyonu geniflletilmifl yönetim kurulu toplant s nda komisyon yönetimi ve 25 ifladam bir araya geldi. GENÇS S AD Komisyonu Baflkan Emre Ekinci, yapt aç klamada, "Bugün bir araya geldi imiz bu kurul, GENÇS S AD olarak yapaca m z faaliyet ve çal flmalar n hem yönlendiricisi hem de destekleyicisidir. Ülkemizde ve bölgemizde hay rl ifller yapmak istiyoruz. Bugün burada oluflacak ortak ak l referans nda faaliyetlerimizi yönlendirece iz. Toplant m za ifltirak eden kat l mc lar m z, ayn zamanda GENÇS S AD istiflare kurulumuzdur. Toplant ya kat lan ifladamlar ndan MBC Mühendislik flirketinin kurucusu Elk. Müh. Mücahit Bera Ceylan, GENÇS S AD n kurulmas ve böyle bir kurulun oluflturulmas n n, bölgemize gerek ifl anlam nda gerekse fikir ve düflünce anlam nda büyük katk lar sa layaca n düflünüyorum. Yap lacak olan yurtiçi ve yurtd fl gezi ve faaliyetlerde elimizden gelen deste i verece imizden, yönetimin hiçbir endiflesinin 4 olmamas n istiyoruz. fleklinde konufltu. Toplant da, bölgemizde böyle bir olufluma ihtiyaç oldu una ve yeni nesil ifladamlar n kendini gelifltirmesi ad na e itimlere öncelik verilmesi gerekti inin vurgusunu yap ld. GENÇS S AD fikir al flveriflinde bulundu u lçe Teflkilat ndan Çetin e Ö retmenler Günü ziyareti P ursaklar AK Parti Gençlik Kollar üyesi bir grup genç, ö retmen kökenli Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin in ö retmenler günün kutlad. Pursaklar AK Parti Gençlik Kollar Baflkan Özgür Karab y k ve beraberindeki gençler Baflkan Çetin i makam nda ziyaret etti. Ziyaret esnas nda Baflkan a ortak ak l toplant s toplant ya GENÇS S AD Baflkan Ekinci, Baflkan Yard mc s Emre Kadir Ceylan, Yönetim Kurulu üyeleri Saltuk Bu ra Turgut, Zeki Güven, Fatih Murat, Korhan Uyar, Emre Ergün ve GENÇS S AD istiflare kurulu üyesi 25 genç ifladam kat ld. Cemevinde Aflure Günü ne kat ld lar çiçek takdim edildi. Eski bir ö retmen olan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, bu ziyaretlerden duydu u memnuniyeti Ö retmenlik en kutsal mesleklerden biridir. nsan o günleri özlüyor. nsan yetifltirmek büyük bir baflar d r. sözleriyle dile getirdi. Gençleri makam nda a rlayan Çetin, ö retmenlik an lar n ziyaretçileri ile paylaflt. Genifl Aç Süleyman GÖKSU ISKÂT-I SALÂT VE DEV R NASIL YAPILIR? Merhaba. Bir akrabam z vefat etmifl oldu unda, yerine getirmemiz gereken çok önemli bir hususu sizlere nakletmek istiyorum Bir Müslüman namazlar n ima ile olsun eda veya kazaya gücü yeter iken eda ve kaza etmeden vefat etse, bunlar n ahretteki mes ûliyetinden kurtulabilmesi ümidiyle skat yap labilmesi için mal n n üçte birinden vasiyette bulunmufl olmas laz md r. Iskat- salât için bir fley vasiyet etmemifl olan bir ölünün mükellef olan vârislerinden biri taraf ndan teberruan (mecburen de il, ba fl olarak) verilecek bir bedel ile de skat yap labilir. (Iskat: Ölenlerin k l nmam fl namazlar ve tutulmam fl oruçlar için verilen sadaka) Namaz fidyesi için ayr lan para muayyen müddet için kâfi gelmezse bu para devir suretiyle bir fakire veya birkaç fakire de (zekât verilebilen s n flardan herhangi birine) verilebilir. Devir yap l rken aceleye getirilmez, usulüne uyarak flöyle yap l r: Ölünün velisi, yani vârisi fidyeyi fakire verirken Filân o lu filân n namaz fidyesi olmak üzere bunu al deyip fakire -hakikaten mal olmak üzere- vermeli, fakir de bunu kabul ettim deyip ald ktan sonra kendi r zas yla ona hibe ve teslim etmeli, o da hibeyi kabul edip ald ktan sonra yine bu minval üzere o fakire veya baflka bir fakire tespit edilen adet miktar nca vererek devri bitirmelidir. Mesela: Altm fl iki yafl nda vefat eden bir zat n 12 y l ç kar l nca 50 y ll k hayat n n namaz için devir flöyle yap l r: Fitre miktar 5 lira, elimizdeki fidye paras 900 lira olsa bu para bir ay n fidyesi olur. Bir fitre için verdi iniz mebla bir fidye olur. Bir fitre 5 lira ise bir ayda vitirle beraber 6 vakit x 30: 180 vakit namaz vard r. 180 x 5 = 900 lira. Bir ayl k namaz n fidyesi olur. 50 y lda (50 x 12=) 600 ay oldu una göre 900 lira 600 kere devrederse 50 y ll k namaz skat yap lm fl olur. Namaz fidyesinden sonra oruç kefareti, kurban kefareti sonra yemin kefareti için tekrar devir yap l r. Bozulup kaza edilmemifl nafile namazlar ile nezredilip de eda edilmemifl nezir namazlar ve kurbanlar için de bir miktar devir yap l r. Hatta yap lmam fl tilâvet secdesi de bir vakit namaz gibi say larak bundan dolay da fidye verilir. Namaz fidyeleri tamam bir kerede bir fakire verilebilir. Ama yemin ve oruç kefaretleri verilemez. (B. slâm lmihali, Ö. Nasuhî Bilmen) Yüce Mevla, vefat etmifllerimize rahmet ve mekânlar n Cennet eylesin. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Hac Bektafl- Veli Anadolu Kültür Vakf Mamak fiubesi Kültür Merkezi ve Cemevi nde düzenlenen aflure program na kat ld. Programa Akgül ün yan s ra Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer, Meclis Üyesi Hamza Aydo du ve Vakf n Mamak fiube Baflkan Metin Han kat ld. nsan hayat nda toplumsal dayan flman n çok önemli bir yeri oldu unu kaydeden Akgül, bar fl ve kardefllik içinde yaflamak için camilerin, cemevlerinin, vak f ve derneklerin çok önemli bir rol oynad n söyledi. Muharrem Ay n n önemine dikkat çeken Akgül, Ehli Beyt sevgisinin herkes için önemli oldu unu kaydetti. Toplumlar ve ülkelerin dayan flmalar sayesinde kalk naca n belirten Akgül, De iflik tatlar bir araya gelerek aflureyi oluflturuyor. Türkiye de aynen böyle. Birçok topluluk bir araya gelerek büyük Türkiye yi oluflturuyoruz. Kerbela olay as rlar geçse de unutulmayacak kadar derin, anlaml ve ö reticidir Akgül daha sonra Tepecik Mahallesi nde Samsun Vezirköprü Güldere mircik Köyü Yard mlaflma Derne i nin düzenledi i aflure program na kat ld. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

5 Gümrük Bakanl 'ndan akaryak t kaçakç l na s k takip BURSA (CHA) li Münir Karalo lu ile Organize Sanayi G ümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, akaryak t kaçakç - Yaz c, bas n mensuplar na ziyaretle il- Bölgesi'ndeki müdürlü e gelen Hayati l n s k takip için gümrüklerde yeni teknolojileri devreye soktuklar dürü hsan Yertutan'dan brifing ald. gili aç klama yapt ktan sonra bölge mü- gibi kadrolarda da önemli art fl sa lad klar n söyledi. yapt aç klamada, "Bakanl klar m z n Bakan Yaz c, bas n mensuplar na Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati 2011 y l nda bir yap land r lmas gerçeklefltirildi. Bu yap land r lma kapsa- Yaz c, Bursa Uluda Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü ü'nü ziyaret etti. Vam nda oluflturulan Gümrük ve Ticaret Bakanl bünyesinde 20 tane bizim bölge gümrük ve ticaret müdürlü ü kurma yetkimiz ve kadromuz var. Biz bunlar n 16 tanesini kurduk, bunlardan biri de Uluda Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü ü, yani buras. Bir de bunun yan nda bizim ticaret k sm m z var ki, il ticaret müdürlü ü, 81 ilde atad m z ve hemen hemen tamam vekaleten devam ediyor." /5 EKONOM 'Kamuda 3 milyon 100 bin kifli çal fl yor' Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yard mc s Halil Etyemez, kamu yönetiminin bir oligarfli olarak Türkiye'nin önünde büyük yük oldu unu söyledi. Halil Etyemez, "Siyasetçiler taraf ndan belirlenen bürokrasi kendi bafl na bir siyasi güç haline gelmiflti. BURSA (CHA) B ürokratik oligarfli olarak nitelendirdi imiz bu yap millet iradesini gasp etmifl, millete ra men icraatlarda bulundu. lk defa bu dönemde bürokrasi olmas gereken s - n rlara çekilmifltir. Bu de iflim ve dönüflüm son 1,5 as rda yaflad m z en büyük devrimdir." Devlet Personel Baflkan Mehmet Ali Kumbuzo lu da kurum bünyesinde 2 milyon 200 civar nda 657'ye tabi memur ve 185 bin civar nda sözleflmeli personel ile birlikte 327 bin civar nda kamu iflçisi bulundu unu toplam kamu çal flan say s n n 3 milyon 100 bin oldu unu vurgulad Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ile Devlet Personel Baflkanl taraf ndan 13 üncüsü düzenlenen 'kamuda yönetici yetkinliklerinin art r lmas bölgesel e itimi' Bursa Hilton Otel'de bafllad. Program n aç l fl na kat lan Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yard mc s Halil Etyemez, Devlet Personel Baflkanl 'n n önemli oldu unu ifade ederken, flunlar söyledi: "Personelin ifle al nmas nda, de erlendirilmesinde, görev yerinin de ifltirilmesinde, istihdam edilmesinde objektif sistem kurmak güç ifllerdendir. Baflkanl k olarak geçti imiz bir y l için birçok güzel ifl yapt k. Kamu personel siteminde devrim olan toplu sözleflme mevzuat n hayata geçirdik. Kat l mc yönetiminin son derece fl k uygulamas olarak ilgili STANBUL (AA) Ö zel kitelli Organize Sanayi Bölgesi ( OSB) Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin resmi aç l fl yap ld. Özel OSB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin resmi aç - l fl, çiflleri Bakan Muammer Güler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile stanbul Büyükflehir Belediye ( BB) Baflkan Kadir Topbafl n ve davetlilerin kat l m yla gerçeklefltirildi. Bakan Ergün, törende yapt - konuflmada, geçen y l temel atma törenine kat ld okulun resmi aç l fl n yapmaktan memnuniyet duydu unu ifade etti. Elinden bir ifl gelmedi i ve mesle i olmad için iflsiz olman n da büyük bir zd rap oldu unu dile getiren Ergün, Bu nedenle mesleki e itim bir memleket meselesidir. Bofllanacak, ihmal edilecek bir mesele de ildir. Maalesef 90 l y llarda meslek liseleri çok büyük yaralar ald. Meslek liselerine gelenler azald. En zay f ö renciler buralara gelmeye bafllad. yi ö retmenler meslek liselerinden kaçt. Bir mesleksizlik problemiyle karfl karfl ya kald k. fiimdi çok flükür bunu tekrar tersine döndürmüfl bulunuyoruz diye konufltu. Bu konuda yeni yaklafl mlar getirdiklerini anlatan Ergün, Dedik ki OSB ler içinde meslek liseleri kurulsun, OSB ler bunu kendileri iflletsin, program kendileri yaps n, bölümleri kendileri açs n, kendileri yönetsin, ö retmenini kendileri bulsun. Biz de devlet olarak ö renci bafl na destek verelim. Ortalama 3 bin 500 lira ö renci bafl na nakit destek veriyoruz. Baz bölümlerde bu destek 5 bin liraya ç k yor ifadelerini kulland. Bakan Ergün, meslek lisesi ö rencilerinin art k önlerinin aç k oldu unu belirterek, Önceden Cem Karaca n n flark s nda dedi i gibi flçisin sen iflçi kal deniliyordu. Meslek liselerinin aya na tafllar ba lanm flt. nsanl k d fl bu uygulamalar n taraflarla süreci iflletmekteyiz. Kamu personeli dan flma kurulunun ikinci toplant s n bu perflembe günü yapaca- z. Kamuda ayn unvanda çal flan kamu görevlileri aras ndaki ücret farkl - l klar n ortadan kald rd k. Bütün bakanl klarda hizmet kalitesini yükseltmek için uzmanl klar oluflturduk. Böylece hem bakanl klar n nitelikli olmas - n, hem de birinci ve ikinci s n f uzmanl k ayr m ortadan kald r ld." 2002 y l nda 5 bin olan engelli personel say s n n flu anda 33 bine yaklaflt n kaydeden Etyemez, flöyle devam etti: "Yönetim bir kültür ve anlay flt r. Biz daha etkili ve iyi bir yönetim anlay fl için çabal yoruz. Bu u urda harcanan her çabay de erli buluyoruz. Zaman akmakta, her fley de iflmektedir. Aksi halde belirsizliklerin ortadan kald r lmas, istikrar tesis etmesi mümkün olamaz." Kendi dönemlerinde kamu yönetimindeki oligarfli yap n n k r ld n anlatan Etyemez, flunlar söyledi: "Kamu yönetimi ya da bürokrasi bu co rafyada 1,5 as rd r tart fl lmaktad r. Bizim bürokrasi tarihimizdeki yan lg dan kaynaklanmaktad r. Siyasetçiler taraf ndan belirlenen bürokrasi kendi bafl na bir siyasi güç haline gelmifltir. Milleti adam etmek için bürokrasi, kendi kendine görev ve vazife icat etmifltir. Bürokratik oligarfli olarak nitelendirdi imiz bu yap, millet iradesini gasp etmifl, millete ra men icraatlarda bulundu. lk defa bu dönemde bürokrasi olmas gereken s n rlara çekilmifltir. Bu de iflim ve dönüflüm son 1,5 as rda yaflad m z en büyük devrimdir." nsan n yönetim hizmetlerinin hem gerçeklefltiricisi, hem de hedefi oldu una kaydeden Halil Etyemez, "Bir yöneticinin sadece mezun oldu u okulun verdi i bilgilerle yetinmesi durumunda, bilgi düzeyini koruyaca ndan bahsedilemez. Peygamber Efendimiz de devaml ilerlemeyi teflvik etti ini biliyoruz. nsan n eski düzeyini korumas diye bir fley olamaz. Yerinde duran insan geriye gidiyor demektir. Burada e itimin önemi ortaya ç k yor. E itim empati yapmay ö renmektir." Kamu kurum ve kurulufllar n n birbirini tamamlayan bir makine diflileri gibi oldu unu anlatan Etyemez, flöyle devam etti: "Kamu kurulufllar ahenk içinde çal flan makinenin difllileri gibidir. Herhangi bir difllide meydana gelecek aksama, makinenin kusursuz çal flmas n engelleyecektir. Kamu hizmetinin kalitesi ve verimlili i önemlidir. Çal flma bar fl n, huzurunu ve verimlili ini sa lamakta mükellefsiniz. Kamu hizmetini verimlili i, çal flanlar n çal flma flartlar ile do rudan ba lant l d r. flyerinde çal flma flartlar ndan mutsuz olanlar vatandafllara çözüm olamaz. Böylesine bir çal flma ortam n tasvip etmemiz mümkün de ildir. Kamu kurumlar nda çeflitli yükümlülükler getirdik" Devlet Personel Baflkan Mehmet Ali Kumbuzo lu da konuflmas nda, Devlet Personel Baflkanl 'n n 1960 y l nda kurulan önemli kamu kurumlar ndan biri oldu unu belirtti. Baflkanl k olarak en öncelikli görevlerinden birisinin kamu çal flanlar na vatandafl odakl yönetim anlay fl n hakim k lmak oldu- una dikkat çeken Kumbuzo lu, baflkanl k bünyesinde 2 milyon 200 civar nda 657'ye tabi memur ve 185 bin civar nda sözleflmeli personel oldu unu söyledi. 327 bin civar nda kamu iflçisi oldu unu kaydeden Kumbuzo lu, toplam kamu çal flan say s n n 3 milyon 100 bin oldu unu dile getirdi. Kumbuzo lu, Türkiye genelinde 5 bin civar nda üst düzey kamu yöneticisi oldu unu belirterek, "Dünyada ülkeler aras nda k yas ya bir yar fl yaflanmaktad r. Her alanda bir ad m öne geçmek isteyen ülkeler ve toplumlar, büyük oranda kaynaklar n bireylerin e itim imkanlar na ar yorlar. Kamu bürokrasisinin yap tafl olan kamu yöneticileri baflta olmak üzere, tüm kamu çal flanlar m za kendini gelifltirme imkan verilirse hizmetin de kalitesi artacakt r. Devlete yönetici yetifltiren Enderun mektebi ve nizamiye medreseleri, tarihin parlak saylar nda yerini alm flt r. Bugün Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere devlette yönetici yetifltiren okullar n bizim gelene imizden etkilenerek kuruldu unu vurgulamak istiyorum." fleklinde konufltu. Kamu çal flanlar n n nitelikli olmas n n kendileri için çok önemli oldu una dikkat çeken Kumbuzo lu, ilkini Rize'de yapt klar n yönetici e itimleri kapsam nda bu y l içinde de 4 bin 700 kiflinin e itime al naca n söyledi. Y l sonuna kadar bu say n n 6 bine yükselmesini beklediklerini anlatan Kumbuzo lu, 2013 y l mali y l bütçesinin yüzde 25'inin memur çal flanlar na ayr ld n sözlerine ekledi. Bursa Valisi Münir Karalo lu da sürdürülebilir bir anlay flla kamu personelinin kendisini yenilemesi gerekti ini belirterek, flunlar söyledi: "Türkiye hep gelifliyor. Biz de yöneticiler olarak bu de iflen flartlara e itmemiz laz m. Buna göre kendimizi bilinçlendirmemiz gerekir. Bizim kültürümüzde ve inanc m zda sürekli e itim, sürdürülebilirlik var. Biz her gün kendimizi yenilemek, her yeni flarta göre kendimizi konumland rmam z gerekiyor." Cuma gününe kadar sürecek e itim program ard ndan e itim seminerleriyle devam etti. Bakan Ergün: Mesleki e itim bir memleket meselesidir hepsi Türkiye de tarih oldu. Art k her insan m z n önü aç ld kitelli OSB nin önemli bir merkez oldu unu ifade eden Ergün, 20 binden fazla vergi mükellefi iflletme var. 300 binden fazla istihdam yap l yor. Baz iflletmeler kab na s m yor art k. Buras iflletmelerimizin büyümesine elveriflli bir mekan de il. Büyüyecek iflletmelerimiz için yeni alternatifler oluflturmam z laz m. Yoksa burada büyümek mümkün de il. Burada iflletmeler patinaj yapmaya bafllar bir müddet sonra. Buradan büyüyecek iflletmelerin önünü açacak yeni model ve yaklafl mlara ihtiyac m z var de erlendirmesinde bulundu. Türkiye nin birçok organize sanayi bölgesinde kitelli deki modelin harekete geçti ini aktaran Ergün, ayn modelle e itime bafllayan bir baflka okulun aç l fl n da haftasonu Gaziantep te yapacaklar n söyledi. Türkiye de meslek lisesi konusunun art k ciddi bir flekilde ele al nd n ve ilerleme kaydedildi ini belirten Ergün, kendisinin de teknik lise mezunu oldu unu sözlerine ekledi. çiflleri Bakan Muammer Güler ise kendisi için anlaml ve heyecanl bir aç l fl töreninde bulundu unu belirterek, 2003 y l nda stanbul Valili i görevine bafllad mda kitelli OSB nin yap sal s k nt lar ifade edildi. Baflbakan m z bana buradaki bütün sorunlar n çözülmesi için tam yetkili olarak talimat verdi. fle bafllarken çok dava vard. Herkes elele verdi. Çok önemli bir çal flma yap ld. Onun için kitelli OSB bir baflar öyküsüdür diye konufltu. Aç lan okul ile Türkiye de örnek bir hizmet gerçeklefltirildi ini ifade eden Güler, Burada Hükümetimizin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n verdi i çok önemli destekler var. E er Kadir Topbafl Baflkan m z mülkiyet ve imar planlar yla ilgili sorunlarda, yollarda, altgeçitlerde ve metroda destek vermeseydi kitelli OSB bugünkü gücüne eriflemeyecekti Yal n Zirve ekonominin duayenleri ile yeni giriflimcileri Bursa da buluflturacak BURSA (CHA) Y al n Zirve ekonominin duayenleri ile yeni giriflimcileri Bursa da buluflturacak. Japonya da Toyota da do up bugün dünyada on binlerce Türkiye'de de yüzlerce flirketin felsefesi haline gelen yal n yönetim yaklafl m n benimseyen ve ilgi duyan profesyonellerin bir araya gelece i y l n en büyük yal n etkinli i olan 6. Yal n Zirve 2-3 Aral k 2013 tarihinde Hilton Otel de gerçeklefltirilecek. Türkiye den yal n ilkeleri benimseyerek tasarrufa ulaflm fl farkl sektörlerden 32 flirketin üst düzey yöneticisinin konuflmac olaca Yal n Zirvede Yal n Global Network CEO su John Shook, General Elektric Global Yal n Genel Müdürü ToddWaterman ve McKinsey eski Global Yal n fl Yöneticisi Peter Willats da yer alacak. Bu y l düzenlenecek olan program n tan t m Hilton Otel de düzenlenen bas n toplant s ile yap ld. Toplant da konuflan Yal n Enstitü Derne i Baflkan Yalç n pbüken, 2-3 Aral k tarihinde Yal n Zirve nin 6. toplant s n yapacaklar n belirterek, Bu toplant ya, Türkiye baflta olmak üzere, Rusya, Tataristan, Amerika, Brezilya, Yunanistan ve Hollanda gibi çeflitli ülkelerden kat l mcal r gelecek. Zirvede 32 firmadan 42 konuflmac n n sunum yapaca n bildiren Yalç n pbüken, Ayr ca 6-7 tane de yabanc konuflmac olacak. Çok ilginç konulara de inilecek. Özellikle Türkiye nin üretim sektöründe yaln z otomotiv de il, tekstil, g da, sa l k ve makine gibi sektörlerde yal n düflünceyi hayata geçirmek yolu ve vas tas ile dünyada ne kadar rekabetçi noktaya gelindi ini göme imkan bulaca z. fleklinde konufltu. Program 2001 y l ndan beri düzenlediklerini ifade eden Yalç n pbüken, sözlerini flöyle noktalad : Bu program her iki y lda bir düzenlememizin nedeni her iki y lda Türkiye de yaflanan geliflmeleri ve uygulamalar elde edilen pratikleri Türkiye de ki di er firma mensuplar ile paylaflmak. Esas amac m z uygulay c larla uygulamak isteyenleri müflterek bir platform içinde toplay p, onlar n yeni bafllayacak olanlara yol ve yöntem konusunda birinci elden deneyim aktarmak.

6 /6 DIfi HABERLER FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- zinleri incelemeye alan Moskova belediyesi, markay dünya çap nda üne kavuflturan bavul fleklindeki stand n kald r laca n aç klad. Moskova belediyesi bas n departman ndan Vladimir Çernikov, vatandafllardan gelen tepkileri dikkate al narak Louis Vuitton markas n n koydu u bavul stand n kald r lmas için karar al nd n, gerekli ifllemlerin yap laca n belirtti. K z l Meydan da aç lan serginin, organize komitesinin hatas oldu una de inen Çernikov, Rum çiftçiler, traktörleriyle KKTC s n r n delecek REMZ SAMAR LEFKOfiA (CHA)- R um çiftçilerin, 7 Aral k Cumartesi sabah, Astromerit (Bostanc ) s n r kap s nda büyük bir seferberlik düzenleyecekleri ve traktörleriyle s n r kap s n delip Güzelyurt a kadar gitmeye çal flacaklar haber verildi. Rum bas n, çiftçilerin traktörleri ve di er tar m araçlar yla, KKTC deki topraklar n konunun belediye tan t m dairesinin bilgisi d fl nda oldu unu söyledi. Kimsesiz çocuklar yarar na ünlü al flverifl merkezi GUM un 120 inci y l münasebeti ile konulan kapitalizmin sembolü Louis Vuitton markas na ait bavula en büyük tepkiyi Komünist Parti gösterdi. Lenin in mozolesinin yan bafl na, K z l Ordu nun gösteri yapt alana kapitalizmin simgesinin konulmas na tepki gösteren parti, bir an önce yanl fltan dönülmesini istedi. ktidar partisi Birleflik Rusya dan baz milletvekilleri ve bir k s m bloggerlar da sand n kald r lmas n istedi. Moskova havaliman nda Türk vatandafl n n 2,7 milyon dolar gasp edildi LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi yeniden ekip biçmek amac yla, Astromerit (Bostanc ) s n r kap s ndan geçip Güzelyurt a kadar gitmeye çal flacaklar n yazd. Haravgi gazetesi, çiftçilerin Direnifl ve Mücadele slogan yla, traktörleri ve di er tar m araçlar yla, s n r delmeye ayr ca yeniden KKTC deki topraklar sürmeye çal flacaklar n kaydetti. Gazeteye göre, Rum Çiftçiler Birli i (EKA) Genel Sekreteri Panikos Hambas, dün Rusya n n baflkenti Moskova da ünlü Louis Vuitton markas n n, GUM al fl verifl merkezinin 120. y l an s na tarihi K z l Meydan a kurdu u stant fleklindeki bavul, tepkilere neden oldu. K z l Meydan da bavul krizi; 'kapitalist' sergi kalk yor Kremlin yapt aç klama ile K z l Meydan da kurulan sergi ile herhangi bir ilgilerinin olmad n belirtti. Interfax a konuflan yetkili, K z l Meydan dan bavulun bir an önce kald r lmas için yetkililere bilgi verildi ini aktard. Organizatörlerden Natalya Vodianova, olay n kapitalist bir yaklafl m olmad n, kültürel bir faaliyet oldu unu, Aral k ay nda düzenlenecek sergi ile ünlülere ait bavullar n tan t laca n ve sat lacak biletlerden elde edilecek gelirlerin de kimsesiz çocuklara aktar laca n savundu. bütün Rum çiftçileri 7 Aral k ta, yürüyüfle geçilece i Asrtomerit (Bostanc ) s n r kap s nda toplanmaya ça rd. EKA Genel Sekreteri Hambas a dayanarak, ateflkes hatt ndaki may nlar n temizlenmesi anlaflmas n n ard ndan, Rumlar n, Türk nöbetçi kulübesinin 200 metre ilerisinde, topra ekip biçebileceklerinin öngörüldü ünü ileri süren gazete, ateflkes hatt n n sorumlulu unun BM ye ait oldu unu aktard. Barroso dan Rumlar n ortak aç klama srar na destek BRÜKSEL (CHA)- A B Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso, K br s Rum Kesimi nin iki toplum lideri aras ndaki müzakerelerin yeniden bafllamas öncesinde ortak aç klama yap lmas srar na destek verdi. Rum lider Nikos Anastasiadis le Brüksel de ortak bas n toplant s düzenleyen Barroso, K br s sorunun çözümü için tüm taraflara destek verdiklerini belirtti. fiu anda K br s ta çözüm için bir f rsat n yakaland n belirten Barroso, Rum lidere de bu sürece ba l l ndan dolay teflekkür etti. AB Komisyonu Baflkan Barroso, Komisyon, di er tarafla ortak aç klama üzerinde anlaflma sa lanmas için gösterilen çabalara destek veriyor. Ortak aç klama üzerinde anlaflmaya var lmas müzakere sürecini de kolaylaflt racakt r. Rum lider Anastasiadis ise AB ve IMF nin ortaya koydu u ekonomik programa tam anlam yla ba l olduklar n vurgulad. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- stanbul dan Rusya n n baflkenti Moskova ya sabah saatlerinde Aeroflot uça ile gelen Türk vatandafl n n 2,7 milyon dolar silahl kifliler taraf ndan gasp edildi. Rusya çiflleri Bakanl ndan yap lan aç klamada, stanbul dan TAYFUN G RG N BERL N (CHA) - fieremetyevo Havaliman na yerel saatle da bir yolcu girifli yapt. Daha önce anlaflt üzere özel koruma flirketi görevlileri kendisi ile havaliman D Terminal ç k fl nda bulunan otoparkta bulufltu. Sonra bir anda beliren silahl gaspç lar güvenlik görevlileri ve Türk vatandafl n etkisiz hale getirerek paray al p kaçt denildi. Polis güvenlik kameralar ndan gaspç lar tespit ederek yakalamaya çal fl yor. Lifenews haber portal gaspç lar n güvenlik flirketi ile irtibatl olabilece ini belirtiyor. fieremetyevo da ay bafl nda da benzer bir soygun yaflanm fl, K rg zistan dan gelen bir kiflinin 1,6 milyon dolar silahl kifliler taraf ndan gasp edilmiflti. Çifte vatandafll k sadece Almanya da do anlara verilecek H ükümet kurmak için bu sabah saatlerine kadar görüflmeler yürüten Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) anlaflmaya vard. SPD genel merkezinde dün bir araya gelen CDU/CSU ile SPD nin müzakereleri yaklafl k 17 saat sürdü. Görüflmelerden ç kan sonuçlara göre Türk gençlerine uygulanan opsiyon modeli kald r lacak. Herkese verilmeyecek olan çifte vatandafll sadece Almanya da dünyaya gelmifl göçmen çocuklar elde edebilecek. Bu da Almanya ya sonradan gelen göçmenlerin çifte vatandafll ktan yararlanamayaca anlam na geliyor. Bu uygulaman n yasa ç kt ktan sonra do anlar için mi yoksa Almanya da dünyaya gelmifl herkes için mi geçerli olaca henüz belirlenmedi. SPD, koalisyon sözleflmesini Aral k ay bafl nda yaklafl k 460 bin üyesinin onay na sunacak. Sonucun 15 Aral k ta aç klanmas bekleniyor.

7 AL C HANG R OSMAN YE (CHA) - A ile ve Sosyal Politikalar Bakanl taraf ndan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n efli Emine Erdo an' n himayesinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi Osmaniye'de de bafllad. Osmaniye Valisi Mehmet Oduncu'nun efli Nuray Oduncu, polisevinde düzenledi i toplant da projenin tan t m n yapt. Nuray Oduncu, projenin toplum düzeyinde gönüllü Gönül Elçileri Projesi Osmaniye de de bafllad El sanatlar psikolojik tedavi süresini k salt yor LKAY GÖÇMEN GAZ ANTEP (CHA) - P sikolojik sorunlar n afl lmas nda el sanatlar kullan larak resim, ahflap, boyama, tak tasar m gibi u rafllarla tedavi sürelerinin k sald n vurgulayan KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat Herfleyden önce sa l k aç s ndan son derece sa lam olaca n z bir dönemdesiniz. Ama buna kap l p fazla ileri gitmeyin ve kendiniz korumaya özen gösterin. Bask alt nda bulunmak ve düflünce yap s olarak duygular n z ön plana almak sizi s k nt l olaylar n içine itecektir. Bu durumu engelleyebilmeniz içinse mant kl olmal ve hay r demesini bilmelisiniz. Toplum içinde yüksekten atarak gülünç duruma düflebilirsiniz. Ayr ca yerine getirmeniz imkans z sözler verebilir ve sonra da bu yüzden kendinize dünyay zindan edebilirsiniz. Çal flma iste inizin artmas ile olaylara bak fl n z yeniden de iflebilir. Sabr n z ve gücünüz yerine gelecektir. sorumluluk duygunuzun yeniden kabarmas ile ifl ve aile yaflam n z düzene giriyor. Bugün girece iniz her yükümlülü ü baflar yla yerine getirebilirsiniz, ancak önemli olan kendinize olan güveninizdir, iflte bunu unutmamal s n z. Bu dönem sevgilinizin sizi bask alt nda tutmak istemesi ve k skanmas ile geliflebilir. Konuflma yetene inizin gündemde olmas ise ikili iliflkilerinizde ummad n z baflar lar kazanman za neden olabilir. Beklemedi iniz f rsatlarla karfl laflabilirsiniz. Bunlar iyi de erlendirmek ise sizin zamanlaman za ba l olacakt r. fian z n bu konuda yapaca pek fazla bir flek yok. yani f rsatlar yakalamak sadece sizin kiflisel yeteneklerinize kal yor. Bir çok f rsat kaç rabilirsiniz. Ama sonuçta oldukça iyi baflar lar elde edeceksiniz. çal flman n yayg nlaflmas ve toplumsal kalk nmaya katk sa layacak insan kayna ihtiyac n daha da güçlendirmek amac yla hayata geçirildi ini söyledi. Programa kat lan kad nlar gönül elçisi olamaya davet eden Oduncu, Bizi biz yapan insani de erleri yaflatt kça, sevgiyi, flefkati, merhameti paylaflt kça gücümüzün artaca na inan yoruz. Biz tarih, kültür ve dini de erlerimiz do rultusunda; insana hizmeti, kendimize düstur edinmifl bir milletin torunlar y z. Geçmiflimizden ald m z güç ve enerjiyi gelece e tafl mak için Aliyev, u rafl tedavisi sayesinde hastalar n topluma daha çabuk kazand r ld n söyledi. Aliyev, Psikolojik sorunlar olan kiflilerin el sanatlar gibi bir tak m zihin ve kas koordinasyonu gerektiren psikomotor becerileri GÜNLÜK BURÇLAR Haberleflmeler konusunda yaflayaca n z problemleri ise çevrenizdeki insanlardan yard m alarak çözümleyin. Davran fllar n zdaki coflku onlar n daha da çok ilgisini çekecektir. nsanlardan beklemedi iniz derecede yard m ve destek görmeye aç k oldu unuz bir dönemdesiniz. Sabr n z ve gücünüz yerine gelecektir. sorumluluk duygunuzun yeniden kabarmas ile ifl ve aile yaflam n z düzene giriyor. Arzular n za kavuflabilmeniz için bir süre daha beklemeli ve kiflisel yöndeki beklentilerinizi yo unlaflt rmal s n z. Uzun süredir görmedi iniz birisinden haber alabilirsiniz. Aileniz ya da di er sevdi iniz kimseler için baz fedakarl klar göze alman z olas d r. BO A 21 Nisan 21 Mayıs fl hayat nda oluflabilecek yenilikler ve geliflmeler sizi flafl rtabilir. Bu tür ani olaylar de iflik sürprizleri de beraberinde getirecektir. Geliflmelerin büyüsüne kap lan yak nlar n z n sizi h zl karar vermeye zorlamalar na kulak asmamal s n z. Zaten olaylar siz istemesenizde geliflecektir. Bu nedenle daha sakin ve mant kl düflünebildi iniz bir dönemi seçmelisiniz. kili iliflkilerinizde biraz gerçeklerden uzaklaflman z gibisiniz. Duygusal ve hayalci tutumlardan baz zararlar görebilirsiniz. Size YENGEÇ cazip gelen veya gelecek olan bir 22 Haziran iliflkiden, daha ilerki safhalarda 22 Temmuz bir zevk alamayabilirsiniz. Ald n z ve alaca n z olumlu etkilerden yararlanmal ve tan flaca n z kiflileri kendinize ba lamal s n z. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Sa l n z fena say lmaz.önemsiz say labilecek rahats zl klara karfl zaman nda önlem al rsan z, ileride karfl n za ç kabilecek sa l k sorunlar n bertaraf etmifl olacaks n z. Hareketlerinizde ve konuflmalar n zda belli bir ahenk ve ayr ca sürükleyici bir hava olmal ki insanlar etkileyebilesiniz. Baz konularda hislerinizi zorlaman z, sizi ve davran fllar n z olumsuz yönde etkileyebilir, beraber oldu unuz kifliye karfl olan davran fllar n zdaki kapris ve tart flmac tutumlar, yolunda giden iliflkilerinize zarar verebilir. Aile iliflkilerinizin da düzene girdi ini görmek sizi rahatlatabilir. Bu moral ile dönemi baflar l ve verimli sonuçlarla bitirebilirsiniz. Problemleri ele alacak olursak, aran zda ç kabilecek anlaflmazl klarda karfl l kl bir anlay fls zl k ikiniz içinde son derece k r c bir hava yaratacakt r. Onun duygular n anlamaya, ancak size ters gelen yanlar varsa orta bir nokta bulmaya çal flmal s n z. Özellikle aran zda sorun haline gelebilecek meseleleri herhangi bir flekilde gündeme getirmemelisiniz. Haks zl a dayanam yor ve insanlara yard m etmek amac yla sürekli çabal yorsunuz. Baz olumsuz durumlar n ortadan kalkmas size yükselme arzusu afl layacakt r. Tuttu unu koparan bir yap da olacaks n z. Ak lc s n z ve planlad klar n z hayata geçirebileceksiniz. bugün de sorumluluk almak düflüncesiyle sizleri gönül elçisi olmaya davet ediyorum. Gönüllülü ün insanlar mutlulu a ulaflt ran, kapsaml, güçlü ve önemli bir hizmet anlay fl oldu unu vurgulayan Oduncu, Her birimizin farkl alanlarda, farkl konularda yapabilecekleri vard r. limizde bu projenin koordinasyon görevini yerine getiren Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürlü ü ne baflvurular n z yaparak, ilk deste inizi verebilirsiniz. Osmaniyelilerin projemizi en iyi flekilde destekleyeceklerine gönülden inan yorum. diye konufltu. Zirve Üniversitesi E itim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Dan flmanl k Anabilim Dal Baflkan Yrd. Doç. Dr. Ramin Aliyev, psikoterapide el sanatlar n n, tedavi süresini azaltabilece ini ve psikolojik problemleri olan hastalar n bu yöntemle topluma kazand r labilece ini belirtti. gerektiren u rafllarla ilgilenmesi bu kiflilerde rahatlamaya, e er sald rgansa sald rganl n n azalmas na etki eder. Bu u rafllar yaparken harcad klar enerjinin de yat flt r c etkisi görülür. fleklinde konufltu. Ruhsal hastal klarda iç dünya, bir ç kmazd r diyen Aliyev, ç zihnin karmaflas ndan d fl dünya u rafl s na dönmek gerekir. Ayn zamanda bu türden aktiviteler bir toplulukla beraber yap ld için insan iliflkilerini gelifltirir. Bu da ruh sa l için önemli bir ad md r. U rafl tedavisi ad verilen bu tür etkinlikler, yo un stres yaflayan kiflilerde büyük ölçüde rahatlama sa layabilir. Günümüzde sanat, sözel iletiflimi bozuk olan hastalarda, otizmli, mental gerilik, davran fl bozuklu u gösteren çocuklarda, yafll, fiziksel mental problemi olan hastalarda, fiziksel hastal klarda kiflilik bozukluklar nda kullan l yor. Özellikle sözlü iletiflimi s n rl ya da eksik olan çocuklar n, bireylerin kendilerini ifade arac olarak kullanabilecekleri sanatsal dil onlar anlamak ya da anlamaya çal flmak yönünde çok de erli bir ifllev görebilir. diye konufltu. Aliyev, ruhsal bozukluklar, afl r kayg durumu ve stresin insanlar n yeteneklerini zay flatt n dile getirdi. Bu gibi durumlar n kiflilerin düflüncelerini, dikkatlerini, konsantre olmalar n uzun vadede bozdu unu ifade eden Aliyev, "En önemlisi motivasyon kaynaklar n köreltiyor. Yine ayn flekilde bu tür psikolojik sorunlar bir fley yapma, eyleme geçme duygusunu yok ediyor. flte u rafl terapilerinin, rehabilitasyonun devreye girdi i en önemli noktalardan bir tanesi bu. El sanatlar sayesinde psikolojik rahats zl olanlar n meflguliyetleri artmakta ve bir nebze ruhsal gerginlikten uzaklaflmaktad r. Serbest zamanlar n de iflik etkinliklerle de erlendirilmesinin önemli oldu unun alt n çizen Aliyev, Sanatsal etkinlikler ve spor aktiviteleri bir iletiflim arac olarak da kullan lmakta ve ço u zaman sonuç stresten gerginlikten uzaklaflma, ar nma ve yenilenme duygusu olmaktad r. de erlendirmesinde bulundu. Barakada yaflayan kad na devlet eli de di S NAN KABATEPE ZONGULDAK (CHA)- Z onguldak' n Ere li ilçesinde 9 y ld r derme çatma barakada yaflayan Meryem Erdo an (45) için yeni evin yap m na baflland. Meryem Erdo an, evinin yap lmas nda eme i geçenlere teflekkür etti. Ere li'ye ba l Kavakl k Mahallesi'nde derme çatma barakada tek bafl na yaflam mücadelesi veren 45 yafl ndaki Meryem Erdo an' n barakas y k larak yeni evinin yap m na baflland. S vas yap lan evin çal flmas s ras nda ustalar n bafl ndan ayr lmayan Meryem Erdo an, iflçilerin yard m na koflarken, evinin bir an önce tamamlanmas n ve evi ne girece i günü iple çekiyor. Yap m h zla devam eden evinin yap lmas nda eme i geçenlere teflekkür eden Meryem Erdo an, "Çok mutluyum. Çok seviniyorum. Herkesten Allah raz olsun. Yard m edenlerden medyadan yani herkesten Allah raz olsun diyorum." Konuyla ilgili olarak aç klamada bulunan Ere li Kaymakam brahim Çay, "Bilindi i üzere Meryem Erdo an isimli vatandafl m z n s k nt s n sizlerin arac l yla ö renmifltik. Amac m z bizler evimizde s cakta otururken vatandafl n so ukta d flar da oturmamas d r. Bunu devletimizin imkan ve vatandafllar m zla birlikte çal flmalar devam etmektedir. flte /7 GÜNCEL YAfiAM Çocuk ve gençlerden oluflan trafik dedektifleri iflbafl nda VEDAT DEN ZL ANKARA(CHA) - T rafik güvenli inde toplumsal duyarl l n art r lmas konusunda yürütülen kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Baflbakan Erdo- an n efli Emine Erdo an n kat l m yla kamuoyuna duyurulan Trafik Dedektifleri Projesi özellikle çocuk ve gençlerin trafik konusunda bilinçlendirilmesini hedefliyor. Türkiye de önemli bir halk sa l sorunu olan trafik kazalar n n önlenmesinin 'pek çok kurum, kurulufl ve sivil toplum örgütünün birlikte çal flmas yla mümkün olabilece i' fikrinden yola ç kan ve trafik konusunda daha bilinçli nesiller yetifltirmeyi amaçlayan yeni proje, bu kez kal c bir çözüm getirmek amac yla uygulan yor. 1,5 milyon çocuk ve genci trafik konusunda e itecek, yepyeni bir gelecek infla edecek Trafik Dedektifleri Projesi nin tan t m toplant s, Ankara Rixos Otel de Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an n efli Emine Erdo an n kat l m yla gerçeklefltirildi. Toplant da Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin, çiflleri Bakan Muammer Güler, Milli E itim Bakan Nabi Avc, Diyanet flleri Baflkanl, Polis Eflleri Kaynaflma Yard mlaflma Derne i Genel Baflkan Doç. Dr. Arzu K - l çlar ve OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk de haz r bulundu. Emine Erdo an n kat l m yla kamuoyuna tan t lan Trafik Dedektifleri Projesi ile 3 y lda, 81 ilde 3-17 yafl aras ndaki 1,5 milyon çocuk ve gencin trafik konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Proje, trafik kurallar konusunda fark ndal k yaratarak mevcut alg y de ifltirmeyi, böylelikle Türkiye nin gelecekte trafi i güvenli, ulafl m konforlu bir ülkeye dönüflmesini hedefliyor. ÇOCUKLAR TRAF K DEDEKT F OLACAK Trafik Dedektifleri Projesi, 3 y l içerisinde Türkiye nin 81 ilindeki okullarda 3-17 yafl aras ndaki toplam 1,5 milyon çocuk ve gence trafik bilinci afl lamay hedefliyor. Proje ile önce ö retmenlerin, daha sonra çocuklar ve gençlerin bilinçlendirilerek, trafik kazalar n n engellenmesinde kal c bir çözüm oluflturulmas hedefleniyor. Ancak klasik bir e itimden farkl olarak çocuk ve gençlere Trafik Dedektifi unvan verilerek trafik konusunda bilinçli bir davran fl modeli gerçeklefltirmeleri sa lanacak. Bu do rultuda verilecek e itimler; trafik iflaret ve levhalar, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullan m, güvenli bisiklet kullan m, yaya güvenli i, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karfl dan karfl ya geçme ve güvenli oyun alanlar bafll klar alt nda düzenleniyor. Proje kapsam nda trafik güvenli inde toplumsal duyarl l n art r lmas, trafik denetimlerinin gereklili i konusunda kamuoyu alg s n n güçlendirilmesi, trafik kurallar konusunda fark ndal k oluflturulmas yoluyla mevcut alg da de iflikli in sa lanmas ile 'trafi i güvenli, ulafl m konforlu' bir ülkeye dönüflüm hedefleniyor. Meryem Erdo an gibi babas ndan maafl al p, vak ftan yard m alma k staslar na uygun olmayan vatandafllar m za da kaymakaml k olarak hayr sever vatandafllar m z devreye sokarak onlar n katk lar yla bu tür vatandafllar m z ev sahibi yapmaya çal fl yoruz. Meryem Erdo an' da çok ilkel flartlarda yatacak dahi yeri olmayan 9 y ld r yaflam savafl na devam etmifltir. Babas ndan ald bir 7 yüz lira maafl almaktad r. Bir ifl adam m za durumu aktard k ve hemen ekiplerini oraya gönderdi. fiu anda da inflaat m z devam etmektedir. Dolay s yla oraya güzel bir bina yaparak fiziki mekan güzellefltirmek, içerisinin eflyalar n temin ederek yaflan r bir flekilde evine kavuflturarak evine kavuflturarak bundan sonraki yaflant s na devam ettirmektir."

8 SA LIK Uyurken nefesi saatte 38 kez duran ifl adam Yaflar Güzel, 20 y ld r yaflad uyku apnesi sorununa, Türkiye de ilk kez yap lan dil kökü pili ameliyat yla çözüm buldu. Güzel, Gayrettepe Florance Nightingale Hastanesi nde Prof. Dr. Mehmet Ömür, Tu general Prof. Dr. Mustafa Gerek ve Op. Dr. Celal Ünver taraf ndan 1,5 saat süren operasyonla tak - lan dil kökü pili sayesinde kesintisiz solunum, horlamas z ve sa l kl bir uykuya kavuflman n ilk ad m n att. /8 STANBUL (AA) A meliyat na iliflkin AA muhabirine bilgi veren Yaflar Güzel, 20 y ld r ileri derecede uyku apnesi hastas oldu unu belirterek, denedi i çeflitli tedavi yöntemlerinden sonuç alamad n söyledi. Uyurken nefesi saatte 38 kez duran Güzel, komflu apartmanlardan duyulacak seviyede afl r horlama, uykudan yorgun kalkma, konsantrasyon güçlü ü, gün içinde olur olmaz yerde uyuma, unutkanl k, bunlara ba l olarak afl r yorgun hissetme ve performans düflüklü ü gibi flikayetleri bulundu unu belirterek, rahats zl n n kariyeri aç s ndan da s k nt lar yaratmaya bafllad n dile getirdi. Bir uyku merkezine yatt n ve kendisine halk aras nda solunum cihaz ad verilen CPAP kullanmas n n önerildi ini, ancak ifl nedeniyle s k s k seyahate ç kmas ve uyurken sa a sola dönmesinden dolay bunu kullanamad n ifade eden Güzel, horlaman n cerrahi yolunu araflt rd n ve bu tedavi yöntemiyle karfl laflt n aktard. Türkiye de ilk defa yap laca için dil kökü pili ameliyat n n cazip geldi ini ve ilk kurtulan kifli olmas düflüncesiyle ameliyata girdi ini ifade eden Güzel, cihaz n uzaktan kumandas n efline verece- ini söyledi. K fl aylar nda zehirlenmelere dikkat!.. BOLU (CHA) B olu'da son bir y lda 65 kifli karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kald r ld. Özellikle k fl aylar nda artan zehirlenme vak - alar konusunda uzmanlar uyar yor. Bolu Halk Sa l Müdürlü ü'nden al - nan bilgilere göre 2013 y l içerisinde 35'i erkek olmak üzere 65 kifli sobadan s zan karbonmonoksit gaz nedeniyle zehirlendi. Edinilen rakamlara göre il genelinde 2013 y l içerisinde biri kad n 3 kifli, kald r ld klar hastanede hayat n kaybetti. Konu ile ilgili yaz l bas n aç klamas yapan Bolu l Sa l k Müdürü Dr. Mahmur Ar k, "Yanl fl kullan m ve ihmal yüzünden soba, flofben, baca zehirlenmeleri hemen her y l k fl aylar nda tehlikeli boyutlara Tedavi yöntemine iliflkin Belçika da e itimlere kat l p, kadavra üzerinde çal flmalar ve araflt rmalar yapan Prof. Dr. Ömür, Prof. Dr. Gerek ve Op. Dr. Ünver taraf ndan oluflan ameliyat ekibi taraf ndan ilk kez Gayrettepe Florance Nightingale Hastanesi nde gerçeklefltirilen 1,5 saatlik operasyonla Güzel in dil köküne giden sinire pil yerlefltirildi. Prof. Dr. Mehmet Ömür, hipertansiyon, kalp enfaktüsü, beyin damarlar t kanmas veya kanama riskinin uyku apnesi olan hastalarda 3 kat daha fazla oldu unu belirterek, hastay tedavi etmek için maske yöntemini kullanamamas nedeniyle cerrahi müdahaleye baflvurduklar n, ancak di er klasik ameliyatlar n a r l oldu unu söyledi. Türkiye de ilk kez kullan lan yeni bir yöntemle Güzel in dil köküne dil pilini takt klar n ifade eden Ömür, Dil sinirinin üzerine koyulan elektrotlarla hasta, geceleyin hava yolu aç larak uyku apnesinden kurtuldu Dr. Celal Ünver de yöntemin ulaflmaktad r." l Sa l k Müdürü Ar k, "Ülkemizde bilgisizlik, yanl fl kullan m ve ihmal yüzünden soba, flofben, baca zehirlenmeleri hemen her y l k fl aylar nda tehlikeli boyutlara ulaflmaktad r. Her y l onlarca kifli özellikle sobadan olmak üzere s zan karbon karbonmonoksit gaz ile zehirlenmektedir. Dil köküne tak lan pil uyku apnesine çare oldu Yeni nesil çocuklar daha uzun ama obezite riski yüksek STANBUL (CHA) B ilinçli yaflam ve dengeli beslenme faktörleri yan nda sa l k konusunda oluflan duyarl l k Türkiye'deki çocuklar n boy ve geliflim verilerine yans d. Sa l kl büyüme e rilerinin oluflturulmas ve çocuklar n geliflim ça ndaki durumlar n n takibinin önemli oldu unu anlatan uzmanlar, Türkiye'de son y llarda çocuklar n belli bir büyüme ortalamas n n üzerine ç kt n dile getiriyor. Dünya ortalamas ile k yasland nda bu de erlerin 1-2 santim kadar yukar ç kt n belirten uzmanlar, bunun yan nda çocuk obezitesine dikkat çekiyor. Uzman Doktor Mustafa Özçetin, do umdan itibaren hem beslenme hem de yaflam flekli itibariyle çocuklar n bu riskten korunmas gerekti ine iflaret etti. Süleymaniye Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar Hastanesi Çocuk Klinik fiefi Doç. Dr. Mustafa Özçetin çocuklar n geliflim istatistiklerine iliflkin yapt aç klamada Türkiye'de son y llarda toplanan verilerde çocuklar n boy ortalamalar nda 1-2 santimlik yukar hareket belirlendi ini, bunda bilinç düzeyinin art fl na ba l beslenme flekilleri ve sa l k imkanlar n n art fl - n n önemli etkisinin oldu unun alt n çizdi. Yeni neslin geçmifle oranla daha iyi büyüdü ünü, boylar n n uzad n kaydeden Özçetin, "Büyümeyi etkileyen en önemli faktörler; yeterli ve dengeli beslenme. oksijen maskesi kullanamayan hastalar için dil kökükünü uyarmas aç s ndan tedavide en olumlu sonuçlar verdi ini belirterek, 10 y l boyunca aktif çal flan cihaz n pilinin sonras nda de ifltirilmesi gerekir. Bu pili takan hastalar spor yapabilir, yüzebilir. Kiflinin günlük yaflam n etkileyen bir hareket k s tl oluflturmaz diye konufltu. Nefesin kesilmesinin önüne geçilerek kesintisiz solunum, horlamas z ve sa l kl uyku sa layan yöntemin yurt d fl ndaki sonuçlar - n n verimli oldu unu belirten Ünver, dil kökü pili tak lan hastalar n MR cihaz ndan geçme d fl nda istedi i herfleyi yapabildi ini kaydetti. Türkiye de yaklafl k 2 milyon kiflide görülen uyku apnesiyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Gerek ise uykuda solunumun 10 saniyeden daha fazla olmas durumunda uyku apnesi teflhisi konuldu unu ifade ederek, Kalp ritminde bozulmaya neden olan uyku apnesi süresinin 30 saniye ve üzerinde oldu unda kalp ritminde yavafllama meydana gelir. Bu yavafllama kiflinin ölümüne yol açabilir. Gece uykuda ölümlerle karfl laflabiliriz. Genelde kalp krizinden oldu u söylenir ama bak ld nda uyku apnesinin neden oldu u görülüyor bilgisini verdi. Grip ilac sat n al rken dikkat!.. ZM R (CHA) zmir de dün etkili olan sa- anakta sel sular n n bask - na yolaçt Buca ilçesi Vezira a ve 19 May s mahallelerinde hasar tespit çal flmalar yap l rken, Türk K z lay ve zmir Büyükflehir Belediyesi ekipleri bölgeye yard m malzemeleri gönderdi. Yeflilderenin taflmas sonras, Yeflildere Caddesi nin yan nda bulunan Vezira a ve 19 May s mahallelerinde sel sular birçok eve girdi. Vatandafllar, kot fark ndan dolan su seviyesinin 4 metreye kadar ulaflt n bildirdi. 19 May s Mahallesi Muhtar Mustafa Sayar, Yeflildere nin debisinin yetersiz oldu unu bu nedenle taflma yafland n ve mahallelerinin sular alt nda kald n savunarak, Selden aras evin etkilendi. Mahalleye ba lant sa layan köprü y k ld. Mahalleli, ulafl m n sa layam yor Mahalle sakinlerinden R fat Yalor ise, su bask n nda iki çocu- uyla evinde mahsur kalan komflular n ancak çat dan ç karabildikelrini belirterek, Dere tafl nca, kot fark ndan dolay baz evler tamamen su alt nda kald, su seviyesi 4 metreye kadar yükseldi zmir Büyükflehir Belediyesi ne ba l ekpiler, bugün Vezira- a ve 19 May s mahallelerindeki evlerde hasar tespiti için çal flma yapt. Vatandafllar taraf ndan evlerinin önüne b rak lan kullan lamaz hale gelen eflyalar, belediye ekipleri taraf ndan kepçeyle kamyonlara yüklendi. Mahallelerde ilaçlama çal flmas yapan ekipler Yeflildere çevresinde y k lan istinat duvarlar - n n yerine güvenlik amaçl bariyer kurdu, ayr ca dere içerisine y k lan köprünün parçalar n da kald rd. Türk K z lay ekipleri de bölgeye gelerek ma dur durumdaki vatandafllara 100 çad r, battaniye ve g da yard m nda bulundu. K - z lay n ikram arac ndan da vatandafllara s cak çorba da t laca- bildirildi. zmir Büyükflehir Belediyesi ekipleri de mahallelerde vatandafllara g da ve temizlik malzemesi da tt.(aa) Nermin Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. Ceylan Apt. No:24/B Akyurt Yeni Karçiçe i fiükriye Mah. Bentderesi Cad. No:64/8 Alt nda Alt nda Bizim Ilgaz Ayd nl kevler Mah. fiehit Mustafa Bafl Cad. No:22/8 Alt nda Alt nda Çal flkan Cumhuriyet Meydan Yeni Belediye flhan No:7-8 Ayafl Ayafl Emrelli Beytepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Sok. No:18/20 Beypazar Beypazar Huzur Huzur Mah Sok. No:3/A Dikmen Çankaya Yeni Fatih Güzeltepe mah. Hofldere Cad. No:166/A Çankaya Çankaya Royal Bahçelievler Mah.Kazakistan Cad. No:5/D Çankaya Çankaya Alibey Çetin Emeç Bulvar Cevizlidere Mah. Cevizlidere Cad. No:29/A Balgat Çankaya Ece Ba lar Cad. No: 78/B Seyranba lar Çankaya Büyük Ünal Sa l k Mah. Mithatpafla Cad. No:13/B K z lay Çankaya Yeni fiifa Dodurga Mah.Türkonutlar Cad.Güney Sit.No:3-E Çayyolu Çankaya K ymet Atatürk Mah. Bosna Hersek Cad. No: 81/B Çubuk Çubuk nce Kemalpafla Mah. So ukp nar Sok. No:5 Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan Elmada Elvan stasyon Mah. Leylak Cad. Ba l ca Sok. No:4/B-C Etimesgut Etimesgut Gültekin Atakent Mah. Elvankent Banka Konutlar Kümeevleri No:345/A Etimesgut Etimesgut Esra ERYAMAN MH.fiAPKA DEVR M CD.P KABU ÇO- CUK AVM NO:32/41 ER- YAMAN Etimesgut Didem Se menler Mah. Karanfil Cad. No:91/B Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Vereseli Y k lmaz Kaya Bafl Mah.Halil Balc Cad. No:4 Haymana Haymana Yeni Ayflem Cuma Mah. stasyon Cad. No:15/7 Kalecik Kalecik Neslihan ATATÜRK MAH. 29 MA- YIS CAD.NO:80/A Kazan Duygu Nuri Pamir Cad. No:45/B Keçiören Keçiören Neflem P narbafl Mah. Ana Sok. No:1/B Keçiören Keçiören Gülflehir Afla E lence Mah. Susurluk Sok. No: 18/B Etlik Keçiören Ayna ncirli Mah. Refik Saydam Cad. No:190/A K.Ören Keçiören Yeni Bahad r Karfl yaka Mah. Ankara Cad. No:34/A K z lcahamam K z lcahamam Nefes Afl k Veysel Mah. As m Gündüz Cad. No:14 Mamak Mamak Murat Nasuhpafla Mah. Bursa Cad. Olukbafl Sok. No:1/A Nall - han Nall han Seçkin Cumhuriyet Mah. Turan Cad. No:29/B Polatl Polatl Esin Fatih Mah. Gülyaz Cad. Pay Sok. No:1/A Pursaklar Pursaklar Efendio lu Osmanl Mah. Mimar Sinan Sok. A-2 Blok No:38/C Sincan Sincan P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad. No:34 Temelli-Sincan

9 Bakan Ergün "Biliflim Vadisi" teflviklerini aç klad TEKNOLOJ /9 Uzaydan gelen misafirler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Biliflim Vadisi'ndeki firmalar n, 2023 y - l na kadar yapt klar Ar-Ge ve teknoloji gelifltirme çal flmalar nedeniyle gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacaklar - n söyledi. Do u Marmara Kalk nma Ajans ve Muallimköy Teknoloji Gelifltirme Bölgesince Gebze'de bir otelde düzenlenen "Biliflim Vadisi Çal fltay "nda konuflan Ergün, Biliflim Vadisi'nde uygulanacak teflvikleri aç klad TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI KOCAEL (AA) BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA E rgün, Biliflim Vadisi'nden bahsederken s k s k ABD'deki Silikon Vadisi'ne at f yap ld n anlatarak, bu bölgedeki bilgi ve teknoloji yo- un firmalar n, birbirleriyle de muazzam bir etkileflim alan oluflturtu unu ve ortaya birçok önemli marka ve ürün ç kt n belirtti. Intel, Google, HP, Maxtor, Apple, Microsoft, Oracle, Mozilla gibi birçok önemli firman n bu bölgeden ç kmas - n n bir tesadüf olmad n vurgulayan Ergün, "Bilgi ve teknoloji üretiminin uygun bir iklim, atmosfer veya ekosistem içinde gerçekleflebilece ini" söylerken tam olarak bu örne i kast ettiklerini söyledi. Bakan Ergün, Biliflim Vadisi'nden de ABD'deki gibi önemli yaz - l m firmalar n n ç kaca ndan emin oldu unu kaydetti. Silikon Vadisi'nin o bölgede do al olarak geliflmifl faaliyetler neticesinde ortaya ç km fl bir yap oldu unu, bu aç - dan bak ld nda, Türkiye'de Biliflim Vadisi Projesi ile çok daha farkl bir metodu denemifl olacaklar n dile getiren Ergün, flöyle konufltu: "Biz önce her yönüyle firmalar m za mekan haz rlayaca z, uygun destek ve teflviklerle de küresel yaz l m firmalar - n bu bölgeye çekece iz. Ayn zamanda kendi firmalar m z n özellikle genç giriflimcilerimizin burada yer almalar na, zaman içinde küresel aktörlere dönüflmelerine uygun bir zemin haz rlayaca- z. Biliflim Vadisi'ni bir teknoloji gelifltirme bölgesi olarak, bir ihtisas teknopark olarak kurgulayaca z. Burada faaliyet gösterecek olan firmalara gerekirse çok ucuz kiralarla, belki de ücretsiz yer tahsisi yapaca z." Bakan Ergün, Biliflim Vadisi'ndeki firmalar n, 2023 y l na kadar yapt klar Ar-Ge ve teknoloji gelifltirme çal flmalar nedeniyle gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulaca n vurgulayarak, flöyle devam etti: "Bu bölgede çal flan bütün personel için, Ar-Ge personeli ve bu Ar-Ge personelin yüzde 10'u kadar destek personeli için yüzde 100 gelir vergisi indirimi uygulanacakt r. Burada çal flan personelin sigorta primlerinin yüzde 50'si devlet taraf ndan karfl lanacakt r. Firmalar n tamam damga vergisinden muaf olacakt r. Yine firmalar n tamam 12 y l boyunca yüzde 100 KDV muafiyetine tabi olacakt r. Firmalardan kullanacaklar su ve kanalizasyon sistemlerinden at k su vergisi al nmayacakt r. Ayr ca buradaki firmalar, özellikle yaz l m firmalar, içeriye ve d flar ya yapm fl olduklar sat fllardan, münhas ran yaz l mla ilgili sat fllardan ve yapacaklar ihracattan da vergi ödemeyeceklerdir. Bütün bunlar hiç flüphesiz son derece önemli, son derece de erli destekler olacakt r. Bu desteklerden çok say da yerli ve yabanc firman n yararlanaca - n, dünyada bir cazibe merkezine dönüflecek bir biliflim bölgesi oluflaca n düflünüyorum." Ergün, flu an Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün boflaltt kimya ve çevre mühendislikleri bölümlerinde tadilat yap ld n anlatarak, "Buray 'Kuluçka Merkezi' fleklinde hizmete sunarak, 2014'te teknopark n faaliyete geçebilece ini tahmin ediyoruz y l nda yönetici flirket, altyap çal flmalar için ödenek talebinde de bulunacak. Biz bu bölgeyi çok aceleye getirmeden, idari binalardan sosyal tesislere, çevre düzenlemesine kadar her ayr nt s çok iyi düflünülmüfl bir surette haz rlamay düflünüyoruz. Biliflim Vadisi'nin hem fiziki imkanlar yla hem de firmalara sa lanan desteklerle çok önemli bir cazibe merkezi olaca na inan yoruz" ifadesini kulland. ANKARA (AA) B ilim adamlar, Güney Kutbu'nda d fl uzaydan gelen ve evrenin kökenlerinin s rr n çözebilecek çok say da nötrino buldu. Antarktika'daki IceCube Teleskop Laboratuvar 'nda görevli araflt rmac lar, bir kilometre küplük buzun içinde bulduklar 28 atom alt parçac n n Günefl Sistemi'nin, hatta Günefl Sistemi'nin de içinde bulundu u Samanyolu Galaksisi'nin d fl ndan geldi ini söyledi. ABD'deki Wisconsin Üniversitesi'nden bir grup araflt rmac, "Ifl k h z na yak n h za sahip, elektriksel yükü s f r ve maddelerin içinden neredeyse hiç etkileflmeden geçebilen temel parçac klar" olarak tan mlanan nötrinolar n kara delikler, titreyen y ld zlar ve atomalt parçac klar yayan gökcisimlerinin gizemlerinin çözülmesine yard mc olabilece ini kaydetti. Ice Cube araflt rmac lar ndan Francis Halzen, atomalt parçac klar n "Günefl Sistemimizin d fl ndan gelen ilk yüksek enerjili nötrinolar" olarak tan mlad. Y ld zlar aras nötrinolara, Dünya üzerinde daha önce sadece bir kez rastlanm flt. Bilim adamlar, 1987 y l nda bir süpernovadan Dünya'ya ulaflan parçac klar gözlemlemiflti. O günden bu yana Günefl ya da Dünya'n n kenti atmosferinden kaynaklanmayan atomalt parçac klar n bulunmas için çal flmalar sürüyordu. Halzen, Antarktika'da bulunan parçac klar n 1987'de Büyük Macellan Bulutu'ndaki süpernovadan gelen nötrinolardan 1 milyon kez daha fazla enerjiye sahip oldu unu belirtti. Ice Cube araflt rmac lar ndan Naoko Kurahashi-Neilson, "Çal flmam z, halihaz rda dünyadaki en önemli parçac k fizi i projesi. Gelecek 10 y l içinde toplayaca m z veriler, enerjinin kayna n ortaya ç - karmam z sa layacak" Antarktika'daki Amundsen- Scott Güney Kutbu stasyonu'na infla edilen IceCube Nötrino Dedektörü, Günefl Sistemi d fl ndan gelen nötrinolar ile Günefl ve Dünya'n n atmosferlerinden yay lan nötrinolar birbirinden ay r yor. Araflt rmac lar, atomalt parçac klar n n Dünya'dan milyarlarca fl k y l uzakl ktaki astrofiziksel fenomenler hakk nda bilgi verebilece ine inan yor. Astronomi biliminde yeni bir ça n bafllang c olarak nitelenen keflif, "Science" dergisinde yay mland. Soldan sa a 1. skele kurup ahflap çat kaplamas n yapan, duvarlar keçe veya özel kâ tlar ile kaplayan usta Kök boyas... Yaban hayvanlar n n kendilerine yuva edindikleri kovuk Kayna mitolojik ça lara dayanan kiriflli bir çalg... Güney Kafkasyal bir halk veya bu halktan olan kimse... O yerden olan Bir kimseyi, bir fleyi anlatmaya, tan mlamaya, aç klamaya, bildirmeye yarayan söz, isim... H zölçer... Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konuldu u dar, uzun cam parças Genellikle içine sulu fleyler konulan metal vb.nden yap lm fl kap... fiapka, çanta, çiçek ve baflka süs eflyas yapmak için kullan lan ince ve yumuflak keçe... Karfl l ks z, paras z, emeksiz, caba Kaymak tafl... Gizlemek.. 7. C va elementinin simgesi... Zeytingillerden, beyaz, k rm z veya sar renkli güzel kokulu çiçekleri olan, 1-2 metre boyunda, süs bitkisi olarak yetifltirilen t rman c bir a açç k, M s r yasemini... Ekmek (eski) Zihinde canland r lan biçim, tasavvur... Bir fleyin yerine yenisinin verilebilmesi için kabul edilmifl bulunan süre, kullanma süresi (eski)... Tellür elementinin simgesi Güneybat Kafkasya'n n Türkiye s n r na yak n bölgesinde yaflayan bir halk, Acara... Etçil memeliler s n f n n etçiller tak m n n kedigiller familyas ndan bir hayvan... Çulluk Benzerleri veya parçalar aras nda çok az aral k bulunan, seyrek karfl t... Eklem bacakl lar n, örümce imsiler s n f ndan, daha çok Güney Avrupa'da yaflayan, k llarla kapl, yaklafl k 2,5 santimetre uzunlu unda, sekiz bacakl, iki kollu, etçil bir tür örümcek Yunan mitolojisinde, geçen yolculara birtak m bilmeceler sorarak bilemeyenleri yuttu una inan lan efsanevi yarat k (eski)... Alüminyum elementinin simgesi... Bir tür taze, yumuflak ve tuzsuz beyaz peynir Engel (eski)... Ayr nt lar düflünülmeyen Uluslararas para piyasas nda kolayl kla de ifltirilebilen ve kuru devaml koruyan veya yükselen para, sa para... Baflkald r c Gözde sar ya çalan kestane rengi... Baflka bir fleyin yerine geçen (eski)... Çizgi im Bir say n n logaritmas n n ondal k bölümü... Kar fl k renkli, çok renkli, alaca... Müzik temposuna uyularak yap lan ve estetik de er tafl yan düzenli vücut hareketleri, raks Yukar dan afla ya 1.Üzerinde dama oynanan tahta... Zehir (eski) fline gereken önem ve dikkati göstermeyen (kimse)... Baban n k z kardefli, bibi Orman tavu ugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaflayan bir kufl, da tavu u... Antimon elementinin simgesi... Kargagillerden, karn beyaz, kanatlar ve kuyru u kül rengi di er yerleri parlak, kara, uzun kuyruklu kufl, alacakarga, alakarga Azothidrik asit HN3 deki hidrojenin yerine bir kökün geçmesi ile türeyen birleflikler... Bir ayg t n gereken ifli yapabilmesi durumu... Filgillerin hortumlular tak m ndan, Afrika ve Asya'n n s cak bölgelerinde yaflayan, çok iri, kal n derili hayvan Yandafl... Buluflma, kavuflma (eski) ridyum elementinin simgesi... Köstebek (halk a z )... Emme, emerek içine çekme, so urma (eski) Anahtar, dü me gibi tak l p ç kar labilen bir parça yard m yla çal flan kapatma aleti... Fiilin yap lmas n dileyen veya emreden isteme kipi Bir kelimedeki harflerin yerleri de- ifltirilerek elde edilen kelime... Taslamak ifli Zirkonyum elementinin simgesi... Gemilerin bar nmalar - na, yük al p boflaltmalar na, yolcu indirip bindirmelerine yarayan do al veya yapay s nak... Rütbesiz asker, nefer Lityum elementinin simgesi... Genellikle sar k, bohça, kundak ve yorgan yüzü yap m nda kullan lan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nak fllar bulunan ipek kumafl... Tahta perde (halk a z ) S tma mikrobunu afl layan bir tür sivrisinek... rade yitimi Her türlü iplikle örülen veya bir kumafl n kenar na ifllenen türlü biçimde ince ve a görünümünde örgü, tentene... Eskrim, boks vb. oyunlarda korunmak için al nan durum Iralamak ifli... Dört tekerlekli, hafif, bir tür gezinti arabas Lavanta çiçe inden yap lan ispirtolu esans... Avc Il nmak... nce söz... Darmstadtiyum elementinin simgesi..

10 YAfiAM /10 Telefonunuza program indirirken siber suç ma duru olmay n ADANA (CHA)- S ahte mobil bankac l k uygulamalar n n çeflitli doland r c l k konular na mevzu olan ak ll telefonlarla yap ld n aktaran Katlav, anlafl lmas son derece zor olan bu sahtecili in önlenmesi için hem kullan c lar n hem de yetkililerin gerekli önlemleri almas gerekti ini vurgulad. nternet bankac l n n herkes taraf ndan yayg n olarak kullan ld n hat rlatan Y lmaz Katlav, Bankalar bu hizmeti sa larken çeflitli güvenlik tedbirleri al yor. Kullan c ad, flifre, bunlar yazarken sanal klavye kullan m ve son derece etkili olan, k sa mesaj servisi arac l yla kiflinin telefonuna gönderilen, do rulama kodu. Tüm bunlara ilaveten, sistem güvenli ini kontrol eden çeflitli yaz l mlar. Peki, bu önlemler mobil ak ll telefonlar için ne derece geçerli? flte doland r c l kta son nokta; bankac l k ifllemlerini yapmak üzere, telefonunuza ilgili bankan z n program n indiriyorsunuz. Program kurulurken sorulan sorulara cevap veriyorsunuz ve nihayet LAN S NCAN 5. ASL YE HUKUK MAHKEMES NDEN Kuyumcu soyguncular polis uygulamas nda yakaland program n z kuruldu. Program kullanmaya bafllad n z; kullan c ad, flifre ve sonunda size gönderilen do rulama kodunu da girdiniz. Ama üzgünüz art k sizde bir siber suç ma durusunuz. diye ifade etti. YANLIfi NEREDE? ndirilen programlara dikkat edilmesinin önemine dikkat çeken Ali Y lmaz Katlav, Tamam ama yanl fl nerede? Asl nda bir yanl fl yok, yanl fl olan bankan n program diye indirdi iniz program n, asl nda sizin bankan z n program de il, tüm görselli i taklit edilmifl, ancak ba lant kurdu u ve ald bilgileri iletti i bilgisayar sunucusu, bankaya ait olmay p, doland r c lara ait olan, bu amaçla tasarlanm fl bir mobil uygulama olmas. Kullan c lar n bu yaz l mlar ay rt etme ihtimali çok düflük. Elbette böyle bir suçun ifllenmesi, biliflim hukukunu ilgilendirir. Delillerin sadece a ortam ndan elde edilebilece i titiz bir çal flma sonucunda failler, ancak yakalanabileceklerdir. diye konufltu. ESAS NO : 2013/297 Esas KARAR NO : 2013/359 Davac fiemsedd N KÖRO LU aleyhine mahkememizde aç lan Nüfus (Ad Ve Soyad Düzeltilmesi istemli) davas n n yap lan aç k yarg lamas sonunda; HÜKÜM : Davan n kabulüne, Rize, Pazar, Akbucak nüfusuna kay tl kimlik numaral fiemseddin Köro lu'nun sicilde kay tl isminin iptaliyle fiemseddin Soner olarak düzeltilmesine karar verilmifltir. 26/11/2013 (Bas n ) 42 ( Resmi lanlar LAN ANKARA 22. ASL YE HUKUK MAHKEMES NDEN ESAS NO : 2013/427 KARAR NO : 2013/470 Davan n KABULÜ ile Çorum li, Sungurlu lçesi, Güvendik Köyü, Cilt No: 69, Hane No: 74 de nüfusa kay tl bulunan Patrocinio dan olma Felisa k z do umlu Elvira Bell in nüfus kayd ndaki do um yeri olan Manaoag, Pangasinan, Filipinler kayd n n Calbayog City Filipinler olarak TASH H NE, karar verilmifltir. (Bas n ) 41 ( Resmi lanlar BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ALTAN CANKUT STANBUL (CHA)- stanbul da bir gümüflçü, zmir de ise bir kuyumcu dükkan n soyduklar öne sürülen iki zanl, Sultanbeyli de yakaland. Çok say da ziynet eflyas ile birlikte yakalanan flüphelilerin, Sultanbeyli de soygunu gerçeklefltirdikleri bölgede güvenlik kameralar na yakaland belirlendi. stanbul Emniyet Müdürlü ü Önleyici Hizmetler fiube Müdürlü ü ne ba l polis ekipleri, Sultanbeyli de durumlar ndan flüphelendikleri iki flahs durdurup üst aramas yapt. Yanlar ndaki çantadan 7 adet bilezik, 22 adet bileklik, 2 adet kolye, 22 küpe, 7 zincir, 13 bebek künyesi, 1 telefon ve 2 bin 500 lira ç kan Umut Ç. (25) ile amcao lu S.Ç. (17) gözalt na al nd. S.Ç., yafl küçük oldu u için Çocuk fiube Müdürlü ü ekiplerine teslim edildi.h rs zl ktan çok say da kayd bulundu u belirlenen Umut Ç., sorgulanmak üzere Asayifl fiube Müdürlü ü H rs zl k Büro Amirli i ne getirildi. Buradaki sorgusunda Sultanbeyli de bir gümüflçü dükkan ndan 80 bin liral k, 22 T.C. S NCAN 1. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI T.C. S NCAN 3. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI Kas m da ise zmir deki bir kuyumcudan 40 bir liral k alt n h rs zl gerçeklefltirdiklerini itiraf ettikleri ö renildi. Sultanbeyli de soygunun gerçekleflti i tarihteki güvenlik kamera kay tlar n yeniden incelemeye alan polis, gözalt na al nan kiflilerin kamera görüntülerindeki flüphelilerle ayn oldu unu belirledi. Kamera kay tlar nda sürekli ayn bölgede gezdikleri görülen iki flüpheli, bir ara koflarak olay yerinden uzaklafl yor. Bir baflka görüntüde ise iki flüpheli ellerindeki pofletlerle bölgede yürürken görülüyor. Biliflim Sistemleri Analisti ve Uzman Avukat Ali Y lmaz Katlav, sahte mobil bankac l k uygulamalar n n ak ll telefonlar ile yap ld n, çeflitli doland r c l k olaylar karfl s nda vatandafllar n dikkatli olmalar gerekti ini söyledi. T.C. ANKARA 28. CRA DA RES ARAÇ TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2013/15058 ESAS Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 21/11/ hale Tarihi : 15/01/2014 günü, saat 11:50-11:55 aras. 2. hale Tarihi : 19/02/2014 günü, saat 11:50-11:55 aras. hale Yeri : ANKARA ADL YES (3) NOLU MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 ERH 99 Plakal, 2000 Model, FIAT Marka, Muhtelif yerlerinde ezik ve çizikleri mevcut, HUSUS OTOMOB L (Bas n ) 38 ( Resmi lanlar /1477 TLMT. Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na riiçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 15/11/ hale Tarihi : 27/01/2014 günü, saat 10:00-10:05 aras. 2. hale Tarihi : 18/02/2014 günü, saat 10:00-10:05 aras. hale Yeri : S NCAN ADL YES MEZAT SALONUNDA Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) l ,00 1 %1 06 BC 0714 plakal beyaz renkli 2012 model Ford-Focus Comfort Dizel araç orjinal teybi var 6 ileri manuel vites (Bas n ) 39 ( Resmi lanlar /1241 TLMT. Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 18/11/ hale Tarihi : 10/01/2014 günü, saat 10:30-10:35 aras. 2. hale Tarihi : 10/02/2014 günü, saat 10:30-10:35 aras. hale Yeri : S NCAN ADL YES MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) , BK 9931 Plakal, 2008 Model, FIAT Marka, DOBLO Tipli, muhtelif yerleri çizik ve göçük, anahtar mevcut sol arka ayna ve plastik çamurluk k r k sa arka çamurluk göçük (Bas n ) 40 ( Resmi lanlar

11 Türkiye nin ilk Göç Müzesi Eskiflehir de kurulacak ESK fieh R (AA) - E skiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti (TDKB) etkinlikleri kapsam nda kente kal c eserler kazand rma projesi çerçevesinde Göç Müzesi kurulacak. Müzede, Türklerin yaflad göçlere iliflkin objeler, görseller, videolar, canland rmalar yer alacak. Valilik ten yap lan aç klamada, Eskiflehir Valili i, Eskiflehir 2013 Türk ANKARA (AA) - fienay ÜNAL - M M s r, darbe ve sonras nda geliflen olumsuz atmosferin etkisinde, temmuz ve a ustos aylar nda bir milyondan fazla turist kaybetti. AA muhabirinin, Türkiye Otelciler Federasyonunun (TÜROFED) haz rlad kas m ay turizm raporundan edindi i bilgiye göre, M s r da askeri darbenin ard ndan yaflanan kaos, ülke ekonomisinin önemli kaynaklar ndan turizm sektörüne büyük darbe vurdu. Birçok ülke güvenlik gerekçesi ile vatandafllar na M s r a gitmemeleri uyar s nda bulunurken, bu uyar lar n sonucunda M s r n kaybetti i turist hacmi, spanya, Yunanistan ve Türkiye aras nda bölüflüldü. Türkiye, sezon ortalar na kadar süren Gezi Park odakl olaylar nedeniyle kaç fltan, di er ülkeler kadar faydalanamad. Öte yandan M s r daki olaylar hem bu ülkeyi etkiledi hem de spanya, Yunanistan ve Türkiye deki toplam turist kapasitesindeki büyümeyi de afla çekti. Bölgede büyüme, temmuz ve a ustos öncesinde yüzde 8-9 aral nda iken, a ustosta yüzde 6-7 band na geriledi. Tahminlere göre, M s r da bir milyonu bulan turist kayb n n yüzde 40 Yunanistan, yüzde 35 i spanya ya yöneldi. Türkiye ise M s r ile ayn döneme rastlayan olaylardan dolay ancak yaklafl k yüzde 10 pay alabildi. Di er Akdeniz ülkelerinin ald tahmin edilen pay yaklafl k yüzde 15 oldu. Dünyas Kültür Baflkenti Ajans n n Kal c Eserler projesi kapsam nda kurulacak müzenin Türkiye de ilk ve tek olma özelli ini tafl d bildirildi. Eskiflehir in Odunpazar ilçesinde, tarihi evlerinin oldu u bölgede kurulacak müzede, göç ve sürgün temal objeler, görseller, videolar ve canland rmalar n yer alaca, Türk dili konuflan halklar ve ülkeler aras nda dostane iliflkilerin gelifltirilerek, bilimsel, kültürel, sanatsal araflt rma, inceleme ve etkinliklerin yap laca aç kland. Dünyada en önemli göç müzelerinin, Kanada, Danimarka ve Fransa baflta olmak üzere yaklafl k 14 ülkede bulundu unun bildirildi i aç klamada, ülkemize de bilimsel ve teknolojik aç dan dünyadaki örneklerinden geri kalmayacak bir müzenin kazand r laca ve böylece kentin kal c ve modern bir esere kavuflaca belirtildi. TUR ZM /11 M s r dan kaçan turist, Yunanistan ve spanya ya yarad Kaz Gölü turizme kazand r l yor VAN (AA) - D o u Anadolu Kalk nma Ajans (DAKA) ve l Özel daresince desteklenen Kaz Gölü nün Korunmas ve Turizme Kazand r lmas Projesi kapsam nda Van n Çald ran ilçesindeki Kaz Gölü nün sulak alanlar turizme kazand r lacak. Çald ran Kaymakaml nca haz rlanan, DAKA Yat r m ve Turizm Altyap s n n Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyap Projeleri Mali Destek Program nca desteklenen proje, Çald ran-do ubayaz t karayolu üzerindeki yaklafl k 75 dönümlük arazi üzerinde içinde restoran, kufl gözlem kulesi, yürüyüfl ve bisiklet parkuru, ahflap kamelya, çocuk oyun alanlar, anfi tiyatro, bal k havuzu ve piknik alanlar yer al yor. Maliyetinin 762 bin 825 liras DAKA, 344 bin 486 liras da l Özel daresince karfl lanan projenin inflaat çal flmalar son aflamaya geldi. B NGÖL (AA) - Proje kapsam nda Çald ran Savafl n n 500. y l n simgeleyen Türk- ran Dostluk An t n n aç l fl ile 23 A ustos 2014 te Türkiye, ran ve Azerbaycan dan heyetlerin de kat laca Uluslararas Bar fl Festivali de yapmay planlayan Çald ran Kaymakaml, teknik çal flmalar n tamamlad festival projesini Van Valili i arac l yla Kültür ve Turizm Bakanl na iletecek. DAKA Genel Sekreteri Emin Yaflar Demirci, lçe Kaymakam brahim Dündar ile Do ubeyaz t karayolu üzerinde bulunan Kaz Gölü nde yap m devam eden inflaat alan nda incelemelerde bulundu. Dündar, projenin Çald ran n sosyal-kültürel yaflant s na önemli katk sunaca n belirterek, geçimini tar m ve hayvanc l kla sa layan yöre halk na yeni ifl imkanlar yarataca n söyledi. Dündar, Çald ran da uygulad klar projenin bölgenin turizminin gelifltirilmesine de önemli katk sunaca n belirterek, Kaz Gölü sulak alan n n turizme kazand r lmas yla 21 çeflitli canl hayvan n da korunmufl olaca n kaydetti. Tatl ca fielaleleri baraj yap m nda keflfedildi S NOP (AA) - SELMA KOCABAfi - S inop un Erfelek ilçesinde, baraj yap m s ras nda Devlet Su flleri (DS ) ekiplerince keflfedilen Tatl ca flelaleleri, 2 kilometre uzunlu unda 28 ayr flelalenin birbirine dökülmesinden olufluyor. Dünyan n en güzel mekanlar ndan biri olma yolunda ilerleyen Tatl ca, do a tutkunlar için de vazgeçilmez u rak alanlar n n bafl nda geliyor. Özellikle ilkbahar ve sonbaharda çeflit çeflit renk cümbüflüne bürünen Tatl ca flelaleleri, 2 kilometre uzunlu undaki 28 ayr flelalede yürüyüfl parkurlar, tahta köprü ve merdivenleri, halatla ç k lan noktalar yla konuklar na farkl sürprizler sunuyor. Erfelek Belediye Baflkan Muzaffer fiimflek, AA muhabirine yapt aç klamada, Tatl ca tak m flelalelerinin ilçenin kaderini de ifltirdi ini söyledi. Tatl ca n n, daha önce birkaç köylü taraf ndan sadece ön k s mlar n n bilindi ini, di er flelalelerin de 1997 y l nda yap m na DS taraf ndan bafllan lan baraj yap m s ras nda keflfedildi ini belirten fiimflek, flöyle konufltu: Tatl ca, 2 kilometre uzunlu unda 28 ayr flelaleden olufluyor. Bunlar n hepsi birbirine dökülüyor. Baraj yap m nda ulafl lamayan bölümlerinin de keflfedilmesiyle, ilçenin sembolü haline geldi. fiu anda restore etti imiz de irmeni de gelen ziyaretçilerin hizmetine açt k. Kay tl ziyaretçi say s her geçen y l katlanarak art r yor y l nda Milli Parklar Genel Müdürlü ü taraf ndan kontrolü belediyemize verildi. Buraya geçen y l 65 bin, bu y l ise flimdiye kadar 100 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Buras keflfedilmeden önce birkaç köyün vatandafllar ndan baflka bilinmezdi. Yap lan çal flmalarla ulafl labilen flelaleler, adeta bir sakl dünya gibi. Buray Sinop ve Türkiye nin sembolleri aras na sokmay düflünüyoruz. Türkiye de en uzun süreli kayak Bingöl de yap lacak B ingöl Valisi brahim Taflyapan, Bingöl de yap m devam Haserek Kayak Tesisi ile ilgili Pistin uzunlu u ve tesisin kuzey cephesinde olmas nedeniyle kar n burada daha uzun süre kalaca n düflünüyoruz Vali Taflyapan, Vali Yard mc s Mehmet Alper Ç, l Özel daresi Genel Sekreteri Mehmet Ifl k, Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürü Erdal Ar kan ile merkeze ba l Dikme köyü s n rlar ndaki Haserek Da eteklerinde yap m devam eden Haserek Kayak Tesislerinde incelemelerde bulundu. Tesisin kent merkezine 35, Bingöl Havaliman na 40 kilometre mesafede oldu una dikkati çeken Taflyapan, buran n 2014 y l nda kayak severlerin hizmetine sunulaca n söyledi. Yolçat köyünde baflka bir kayak tesisi daha bulundu unu hat rlatan Vali Taflyapan, bu tesisin tamamlanmas yla birlikte Bingöl ün k fl turizminin merkezlerinden biri haline gelece ini ifade etti. Yolaçt köyündeki kayak tesisinin güney cephesinde olmas nedeniyle kayak sezonunun k sa sürdü ünü dile getiren Taflyapan, flöyle konufltu: Bu nedenle Haserek Da dedi imiz Dikme köyü mevkiisnde yeni bir Kayak tesisi yap yoruz. Bu tesis hem teleski, hem telesiyej hem de babylift i ve 70 yatak kapasiteli oteli olacak. Oteli, sosyal tesisleriyle beraber kayak merkezinin mekanik yap lar yla yüzde 90 seviyelerinde tamamland. lave olarak çevre düzenlemeleri ve dere slah gibi çal flmalar kald. Kayak tesisimiz 6 milyon 900 bin liraya ihale edildi. l Özel daremiz taraf ndan da 560 bin lira enerji nakil hatlar ihalesi yap ld. 5 gün içersinde tesisimizi enerjiye kavuflturmufl olaca z. Tesise ulafl m n daha kolay sa lanabilmesi için yol geniflletme çal flmalar n n da devam etti ini belirten Vali Taflyapan, Yolumuzu 3 fleritli olacak flekilde yap yoruz. Bu y l kayak tesisimizin yetiflmesi mümkün görünmüyor ama önümüzdeki sezon yeni tesiste kayak yapaca z. Pistin uzunlu u ve tesisin Kuzey cephesinde olmas nedeniyle kar n burada daha uzun süre kalaca n düflünüyoruz. Eski tesise göre 2 ay daha fazla kayak yap laca n düflünüyoruz. Çal flmalar n bitmesiyle Bingöl ümüz çok güzel bir tesise kavuflacakt r ifadelerini kulland. Bingöl Havaliman n n hizmete girdi ini hat rlatan Vali Taflyapan, hava ulafl m n n kayak tesislerine art de er kataca n söyledi. Tasyapan konuflmas n flöyle sürdürdü: Ulafl m konusunda bir s k t m z yok. Bingöl d fl ndan da gelmek isteyenler havayoluyla rahatl kla gelebilirler. Havaalan ndan kayak tesisine 40 kilometrelik bir mesafe var. Havaalan n n aç lmas, tesisimizin de erini 5 kat daha art r yor. Dolay s yla herkesin rahatl kla gelebilece i bir yer. Özelikle il d fl nda ve yurt d fl nda olan hemflehrilerimizin deste iyle buraya daha çok kayak severi bekliyoruz. Burada da spor için iyi bir altyap m z var. Dolay s yla hem yöre halk na hem de yurt içinden ve d fl ndan gelen herkese aç z. Buraya özel sektör yat r mlar da olacak. fiimdiden onun iflaretini al yoruz. Her iyi malin mutlaka müflterisi olacakt r. Biz de tesisimizin iyi olmas için gayret gösterece iz.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 "Hayk r fl", savafltan kaçan 10 kad n n yaflad ac lar anlat yor STANBUL (AA) S uriye'deki savafltan kaçan 10 kad n n yaflad ac lar yans tan "Hayk r fl" belgeselinin ilk gösterimi yap ld. Yap mc l n HH nsani Yard m Vakf 'n n üstlendi i, yönetmenli ini Tülay Gökçimen'in yapt "Hayk r fl" belgeselinin ilk gösterimi, Eminönü Halk E itim Merkezi'nde çok say da kad n n kat l m yla gerçeklefltirildi. Gösterimden önce konuflan Gökçimen, belgeselde anlatt klar n n asl nda kimsenin duymak istemedi i fleyler oldu unu belirterek, "Dünya, Suriye'de kimyasal silah kullan ld m, kullan lmad m diye düflüne dursun, belgeselimizdeki kad nlar 3 y ld r kimyasal silahlar n kullan ld - n söylüyor. Kad nlar, 3 y ld r Esed rejiminin insanl a karfl iflledi i suçlar anlat yorlar. Suriye'de kad nlara ve erkek çocuklara tecavüz ediliyor" diye konufltu. Esed'e ba l güçler taraf ndan insanlar n ak l almaz yöntemlerle katledildi ini anlatan Gökçimen, flöyle devam etti: "Binlerce insan hapishanelerde tutuluyor ve iflkence görüyor. Bunlar n aras nda yüzlerce kad n da var. 2013'te hemen yan bafl m zda yaflananlara nas l kay ts z kalabilirdik, kalmad k. Belgeseldeki her kad - n n ortak noktas, erkek kardeflleri, o ullar ya da efllerinin öldürülmüfl olmas. Kont Dracula dünya prömiyerini yapacak ANKARA (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Osmanl döneminde Kaz kl Voyvoda nam yla tan nan Prens Vlad' n efsaneleflti- i "Kont Dracula", dizi ve filmlerin ard ndan flimdi de bale ile dünya sanat literatürüne girecek. "Kont Dracula", Ankara Devlet Opera ve Balesince 30 Kas m'da dünya prömiyerini yaparak, 2 perdelik bir baleyle sanatseverleri selamlayacak. sinem Su ve Atefl Bir aflk,bir flehir bir erke i ne kadar de ifltirir? Kaderinden kaçarken aflka tutulan bir adam n hikayesinin anlat ld filmde, tutkulu bir aflk n alt üst etti i hayatlar ve bu hayatlar n nas l da ld n izleyece iz... A V ZYONA YEN G REN F LMLER Açl k Oyunlar 2: Atefli Yakalamak Katniss Everdeen in yoldafl Peeta Mellark ile birlikte 74.cü Açl k Oyunlar n kazanmas ve eve sa salim dönmesiyle bafllar. Kazanmak, asl nda ailelerini ve arkadafllar n geride b rak p, bütün bölgeleri tek tek gezmelerini gerektiren Zafer Turu yapmalar anlam - na gelmektedir. Yol boyunca Katniss ayaklanman n bafllamak üzere oldu unu fark eder. Fakat baflkent, hala büyük ölçüde Baflkan Snow un kontrolündedir... E serin müzikleri ve librettosuna imza atan Romen sanatç Bujor Hoinic, AA muhabirine, kendisi gibi Transilvanya'da do an ve yüzlerce y ld r hem halk kültüründe hem de popüler kültürde yer alan Kont Dracula'n n baleyle buluflmas n anlatt. Efsanelerin ard nda küçük de olsa gerçeklik pay vard r. Hoinic, Romence "fleytan" anlam na gelen Dracula'n n, Eflak Voyvodas Prens Vlad' n, çok fazla insan öldürdü ü için kanla beslendi i ve nas l ne zaman öldü ünün bilinmemesi nedeniyle ölümsüz oldu u inanc yla vampir hikayelerinin ortaya ç kt n dile getirdi. Hoinic, Romen halk n n halk hikayelerinde Dracula'ya çok daha farkl yaklaflt n belirterek, "Romen halk için Dracula, korkunç bir karakter de il. 500 y l yaflayan ve bu süreçte sevdiklerini kaybeden, yaln zca geceleri dolaflabilen, yani zor bir hayat oldu u düflünülüyor, hatta flefkat duyuluyor. Tabii o kadar y l yaflayan bir insan n kültür düzeyinin de yüksek oldu unu kabul ediyoruz. Balede ise Dracula, bir asil, son derece kültürlü ve gerçek aflk arayan biri olarak karfl - m za ç kacak. Gerçek aflk n buldu unda ise onunla sonsuza dek yaflamak için s rarak sevdi ini de vampire dönüfltürecek" diye konufltu. Eserde, Dracula'n n Kaz kl Voyvoda kimli iyle yer almayaca n, librettonun tarihi gerçekler de il efsaneler üzerinden gitti ini kaydeden Hoinic, bu nedenle esere karfl herhangi bir tepki beklemedi ini kaydetti. Eseri 2006 y l nda, bir buçuk sene u raflarak haz rlad n söyleyen Hoinic, sahnelenmesi zor bir oyun oldu u için de bu kadar uzun zaman beklemek zorunda kald n ve bu süreçte 3-4 koreograf de iflti ini söyledi. "Bu bale içinde hem korku, hem parodi var" diyen Hoinic, balenin canl bir performans olmas sebebiyle seyirciyi sadece korkutmayaca n ayn zamanda suni bir korkuyla güldürece ini de belirtti. Eserde seyircinin farkl yafllardan vampirleri izleme imkan bulaca n anlatan Hoinic, böylece kuflak çat flmas n n da komik unsurlar yla sahneye tafl naca n vurgulad. Hoinic, balenin sessiz bir sanat olmas dolay s ya da konuyu sahneye tafl man n daha zor oldu- una dikkati çekerek, hem klasik hem popüler film ve edebiyat ndan esinlendi ini ancak eseri üretirken, özellikle gençler aras nda büyük ilgi gören "Alacakaranl k" filmleri serisinin henüz çekilmedi ininin de alt n çizdi. Eserin yaz m aflamas nda küçük bir kamuoyu araflt rmas da yapt n kaydeden Hoinic, "Komflulara, arkadafllar ma herkese Dracula'n n afifllerini gösterip yaz lan okumalar n istedim. Kont Dracula yaz yorum, herkes 'Drakula' okuyor. Böylece birçok kiflinin vampirlerin en bilineni Dracula'y tan d n gördüm" ifadesini kulland. Koreografi Nugzar ve Medeia Magalashvili, dekoru Savafl Camgöz ve kostümleri Gülay Korkut imzal eserde Dracula olarak, Eren Kelefl, Murat Spence, Kuzey K y can ve lhan Durgut sahne alacak. nkara Ayas Ayas, ilkokul ça na gelmifl çocuklar n yeni kahraman. Ayas da t pk Pepee gibi geleneklerine ve de erlerine ba l bir çocuk. Her an sokaklardan birinde karfl n za ç kabilecek, bu topraklarda büyümüfl, k saca bu ülkenin çocuklar ndan biri... Merakl, ö renmeye hevesli, zeki, afacan ve nefleli Aras, bu filmde macera dolu bir serüvene ç k - yor... Erkek Taraf Testosteron Her fley nikah salonunda evlenmek üzere olan gelinin salondaki konuklardan biriyle öpüflmesiyle bafllar. Nikah salonu savafl alan na döner, kimin kime vurdu u belli de ildir. Ortal k yat fl nca kavgan n taraflar olan farkl mesleklere ve karakterlere sahip 7 adam (Mert F rat, Emre Karayel, Timur Acar, Onur Ünsal, Metin Coflkun, Tuna K rl ve Cihan Ercan) ünlü bir pop flark c s olan gelinin neden kendi halinde bir bilim adam yla olan iliflkisini nikah salonunda bitirmeye çal flt n tart fl r.

13 Sanat eseri saat kuleleri Büyükflehir Belediyesi nin Baflkent teki ve ba l ilçelerindeki de iflik meydan ve kavflaklar na yerlefltirdi i estetik görünümlü saat kuleleri Ankara ya çok yak flt. A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin 24 Kas m da tüm ö retmenlere Ulucanlar Cezaevi Müzesi girifli ücretsiz olacak. aç klamas ö retmenlerden büyük be eni toplad. 24 Kas m Ö retmenler Günü nde Ulucanlar Cezaevi Müzesi ni 50 ö retmen ücretsiz olarak gezdi. Ö retmenler, Ö retmenler Günü nde önemli bir müzeyi gezmenin kendilerini çok mutlu etti ini söyleyerek Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ye duyarl davran fl ndan dolay teflekkür etti. Ulucanlar Cezaevi Müzesi ni gezen 19 y ll k ö retmen Seval Gürbüz, daha önce Ulucanlar Cezaevi yle ilgili birçok kaynaktan bilgi edindi ini fakat Y at r mc ve ifl adamlar - n n ilk tercihi olan Mamak ta yeni bir iflyeri daha hizmete girdi. Yat r m gerçeklefltirmek için kollar s vayan ifl adamlar ilçede adeta yat r m seferberli i bafllatt. 40 y l önce tuhafiye ve ard ndan beyaz eflya ma- azas yla ticaret hayat na bafllayan K br s Dayan kl Tüketim Malzemeleri Pazarlama ve Limited fiirketi Mamak ta beflinci ve Bellona bayisi olarak ta üçüncü ma- azas n n aç l fl n gerçeklefltirdi. Aç l fla Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül ve efli Zeliha Akgül ün yan s ra S elçuklu ve Osmanl mimarisinden esintiler tafl - yan, 22 metreye varan uzunluklar, tarihi ve estetik görüntüleriyle göz dolduran saat kuleleri, Baflkent in dört bir taraf nda vatandafllara zaman gösterecek. Ankara y saatlerle süsleyecek çal flma kapsam nda 52 ayr noktaya saat kuleleri infla edilece ini ve 12 tanesinin yap m n n tamamland n anlatan Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Baflkentliler ve flehir d fl ndan gelen konuklar n foto raf karelerinde yer alacak muhteflem saat kuleleri infla ediliyor. Boylar 22 metreye varan bu kuleler hem zaman gösterecek hem de ihtiflam yla meydanlara ve konulduklar alanlara ayr bir görünüm kazand racak Gençlik Park, Ku ulu Park, Adliye önü, Tando an ve Mamak gibi 12 ayr noktada yerlefltirme ifllemleri tamamlanan kulelerden Baflkent in de iflik noktalar na toplam 52 adet yap lacak. Büyükflehir Belediyesi, Ankara n n modern ve ayd nl k görüntüsünü meydan ve kavflaklarda gerçeklefltirdi i peyzaj çal flmalar yla daha da güzellefltiriyor. Bu kapsamda kentin genelinde meydan, kavflak ve benzeri alanlara yerlefltirilmeye bafllanan süs havuzlar n n huzuru, Baflkent in 5 ana arterine yap lacak devasa girifl kap lar yla ihtiflam yaflayacak Ankaral lar, yap m - na bafllanan nostalji, estetik ve modernli in bir arada harmanland saat kuleleriyle zaman ö renecekler. Saat kuleleriyle yine örnek oluflturacak bir çal flmaya imza atan Büyükflehir Belediyesi Kent Esteti i Dairesi Baflkanl, Selçuklu, Osmanl ve Türk mimarisinden esintilerin yer ald, estetik görünümlü, son teknoloji kulelerini kentin önemli merkezlerine yerlefltirmeye bafllad. Uzunluklar 4 metre ile 22 metre aras nda olan kulelerin 12 tanesinin yerlefltirilme ifllemlerinin tamamland n ve çal flmalar n sürdü ünü kaydeden Baflkan Melih Gökçek, Ankara n n dört bir yan saatlerle süslenecek ve özellikle turistler bu kulelerin oldu- u yerlere gelip foto raf çektirecekler diye konufltu. De iflik ebat ve boylardaki saatlerin mimarilerinin de birbirlerinden farkl oldu unu anlatan Baflkan Gökçek, Güncellemeleri uydu arac l - yla otomatik olarak gerçeklefltirilecek, zaman dört bir tarafta belgeleyen ve görsel bir estetik ortaya koyan saat kulelerinin ebatlar ile mimarileri de yerlefltirildikleri meydan n ve kavfla n yap s - na göre de ifliklik gösteriyor. Bulunduklar alan n tarihi ve simgesel özelliklerinden esintilerin yer ald saat kuleleri daha flimdiden Baflkent in dört bir taraf nda de iflik flekil ve ebatlar yla vatandafllar m z taraf ndan ilgi ve be eniyle karfl lan yor Tafl döküm malzeme kullan larak imal edilen saat kulelerinin özellikle kent meydanlar na, metropol ilçe ve mahallere güzellik kataca n ifade eden Baflkan Gökçek, fiu anda yaya yo unlu u olan meydan ve kavflaklarda çal flmalar m z sürüyor. Saatlerimiz, uydudan yap lan güncellemeler sayesinde zaman en do ru biçimde Baflkentlilere gösterecek. Hem görsel ve estetik aç s ndan hem de gereklili i aç s ndan güzel bir çal flmaya daha imza atm fl oluyoruz diye konufltu. Ö retmenler Ulucanlar gezdi Y l: 39 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Hüseyin ÇIVGIN Polis-Adliye : Alp Aslan O UZ nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz müzedeki atmosferin her fleyden farkl oldu unu söyledi. Buras ile ilgili çok fley okumufltum. Özelikle burada yaflanan olaylar, idamlar beni hep çok etkiledi. Çok da merak ediyordum. Görmeyi çok istedi im yerlerden biriydi. Çok etkilendim gerçekten Burada yaflananlar hissetmeye çal flt m. Özellikle zindanlar, tecritler içler ac s diyen Gürbüz, Ö retmenler Günü nde kendilerine bu imkan tan yan Alt nda Belediyesi ne ve Baflkan Tiryaki ye teflekkür etti. Alt nda Belediyesi nin 24 Kas m Ö retmenler Günü nde ö retmenleri unutmamas n n çok memnuniyet verici oldu unu söyleyen Gürbüz, Alt nda Belediyesi nin tarihi unutturmamak ad na gerçeklefltirdi i faaliyetlerin gelecek nesillere büyük katk sa layaca na da iflaret etti. Ulucanlar Cezaevi gibi önemli bir yerin restore edilip halka aç lmas çok büyük bir baflar diyen Gürbüz, hem ö retmenlerin hem de ö rencilerin müzeyi mutlaka gezmeleri gerekti ini vurgulad. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, ö retmenlerin çok önemli bir görev üstlendi ini, e itimcilerin gelecek nesillerin yetiflmesinde büyük pay sahibi oldu unu söyledi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi ne gösterilen ilgiden büyük mutluluk duydu unu söyleyen Baflkan Tiryaki, tüm ö retmenlere teflekkür etti. fl adamlar n n Mamak ilgisi Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkanvekili Mustafa Boydak, meclis üyeleri, baflkan yard mc lar, bölge esnaf ve davetliler kat ld. Bölgedeki ifl potansiyeline ve yat r mlara de inen Akgül, aç lan iflyerleriyle istihdam n artt n kaydetti. flyerlerinin Mamak a bir renk ve çeflitlilik katt n belirten Akgül, Rekabetin oldu u yerde kalite, kalitenin oldu u yerde de bereket olur. Her aç lan iflyeri ilçemizin kalk nmas nda ve büyümesinde önemli katk sa lamaktad r Bellona olarak 742. ma azalar n Mamak ta açt klar n belirten Boydak Holding yönetim kurulu baflkanvekili Mustafa Boydak ta Mamak n Ankara n n önemli ilçelerinden biri oldu unu söyledi. Boydak Mamak n 25 y l önceki halini de 4 y l önceki halini de bildiklerini belirterek, Mamak n her geçen gün h zla de iflti ini ve geliflti ini kaydetti. Aç l fl kurdelesini kesen Akgül, iflletme sahibine hay rl kazanç temennisinde bulundu. ANKARA/13 DD A YOK ABDULLAH CENG Z BU HAYKIRIfiLARI DUYUN Türkiye'nin çözüm bekleyen bir sürü hayati meselesi varken lüzumsuz yere birileri, flu dershaneleri kapatal m da, bu biri birine ba l insanlar n aras n bozal m plan yla ortal biri birine katt. Neredeyse bir ayd r gönlü temiz, akl temiz, duygular temiz insanlar, ifllerini güçlerini b rakm fl emek verdikleri bu müesseselerinin kapanmamas için koflturup durmaktad rlar. Ne çare? Çald klar her kap suratlar na kapanmaktad r. Ne alttan almalar ne de aç k mektuplar kale al nmamaktad r. Varsa yoksa kapataca z edebiyat na baflvurulmaktad r. Son günlerde benzerlerinin televizyon ve gazetelerde s k s k verildi i afla daki olay, Say n Baflbakan ve Milli E itim Bakan 'na sunuyorum: Bu olay iyi de erlendirmeleri temennisiyle 1995 te Cizre de, befl-on devlet memurunun maafllar ndan keserek toplad klar 60 milyon(o günün paras ) ile aç lan PEK YO- LU dershanesinde okuyan bir ö retmen arkadafl mdan dinlemifl ve de yazd mektubu y llarca ajandamda saklam flt m. O y l dershaneye kay t yapt ran Mehmet Saltan isimli bir ö renci duygular n ö retmenine flöyle anlat r: Ö retmenim ben bu dershaneye kay t olmadan önce flöyle düflünüyordum. Cizre Lisesi ni bitirince da a ç kaca m. Fakat Allah(celle celaluhu) sizlerden raz olsun. Gelip buraya dershane açt n z. Bana do ru ile e riyi biri birinden ay rmay, dinimi, inanc m, kardeflli i ö rettiniz. Sizlere ne kadar dua etsem azd r. Ancak di er taraftan da size k z yorum. Çünkü daha önce gelip dershane açm fl olsayd n z, belki benim gibi düflünen ve liseyi bitirdikten sonra da a gidip bir daha dönmeyen iki amca o lumu da kurtarm fl olacakt n z. Ama ne ac d r ki gittiler ve bir daha dönmediler. Öldüler mi kald lar m onu da bilmiyorum. Kim bilir Mehmet Saltan gibi kaç bin çocuk bu tehlikenin k y s ndan kurtar ld. Sadece Mehmet Saltan m? Elbette hay r. Do uda anarfliden, terörden, yasa d fl oluflumlardan bunca genç kurtar l rken, Bat da da beflinci kol faaliyetlerinin finansörlük yapt, flu dernek bu dernek ad yla tabela kurup saf ve tertemiz gönülleri kirleten ve onlar yasa d fl ifllere bulaflt ran hain emellilerin ellerinden ve tuzaklar ndan halas eylediler. Sadece bular m? Yok Yok nternetlerde kurduklar kötü tuzaklarla, ahlaks zl k yuvalar yla, e itim sistemdeki çarp k ve afla l k anlay fl n devam olarak e lence yapt r yorum mant ile katledilen ve iman çal nan nesillerin oldu u nice Mehmet lerin imdada yetifltiler. Çocuklu unuzda, gençli inizde, halkla içi içe oldu unuzda bunlar görmediniz mi? Geçti iniz sokaklarda ve caddelerde, koridorlar nda dolaflt n z okullarda, oturdu unuz s ralarda, e itildi inizi zannetti iniz s n flarda üzerinize s çrayan pislikleri görmediniz mi? O havalar size zarar vermedi mi? O e itim sistemi duygular n zda kötülük ad na çentikler açmad m? fiayet temiz atmosferine al nd n z slami cemaatler olmasayd acaba bu gün haliniz nice olurdu? Ne diye o günleri ve o ortamlar görmemezlikten gelerek yap lan bozuyorsunuz? E er en do rusunu ben yapar m. Herkes bana uymal d r. Ülke benden sorulur diyorsan z bunlar da bilmeniz gerekmez mi? Neden alttan almalar, gönül k rmamaya dikkat etmeler, gül uzatmalar, sevgi ve hoflgörü esintisi yaymalar, aç k mektuplar, halk n hayk r fl, ö renci ve velilerin ba r p ça rmalar, ö retmen, esnaf, iflçi, akademisyen, ev han - m daha milyonlarcas n n inleyifli tersiyle karfl l k buluyor? Neden ancak Mü minler kardefltir Mü minler bir bedenin azalar gibidir ferman subhanisine de er verilmeyip gönüller k r - l r. Yoksa Nas lsa ben iktidar m. Onlar da bana mahkum döngüsüne mi teslim olduk? Birileri size yanl fl rapor mu getirmekte? Ne bu inat ve kesip atmalar? Allah(celle celaluhu) Mü minlerin aras na nifak sokmak isteyenlere f rsat vermesin. Bizlere de feraset ve genifllik ihsan eylesin. (Amin)

14 SANA - Yemen'deki dil kurslar ndan Anadolu Dil ve Kültür Merkezi, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Fazl Çorman' n kat ld bir törenle aç ld. Yemen ile Türkiye aras nda son y llarda geliflen iliflkiler, Türkçe'ye ilgiyi artt r yor. Yemenli ö renciler üniversite e itimi için son y llarda Türkiye'yi önemli bir alternatif olarak görürken, baflkent Sana'da aç lan Türkçe dil kurslar da büyük ilgi görüyor. Artan ihtiyac karfl lamak üzere Türkçe e itim verecek kurslardan Anadolu Dil ve Kültür Merkezi de düzenlenen törenle faaliyete bafllad. Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Fazl Çorman' n aç l fl n yapt Anadolu Dil ve Kültür Merkezi, Türkiye'de üniversite okumak isteyen ö rencilere ve Türkçe ö renmek isteyen Yemenlilere e itim verecek. Çok say da davetli, akademisyen ve ö rencinin kat ld aç l flta konuflma yapan Çorman, "Yemen'de Türkçe'ye artan ilgi ve bu kurslar, iki ülke aras nda son y llarda geliflen ikili iliflkilerin meyvesi" Büyükelçi Çorman, konuflmas nda dil ö renmenin önemine de inerek flunlar kaydetti: ''Türkçemizdeki güzel bir deyim olan 'Bir lisan bir insan' sözü bize dil ö renmenin önemini anlat yor. Yemenli ö renci ve akademisyenlerin Türkçe'ye ilgisi memnuniyet verici. Dil öyle bir fleydir ki bir insan n hayata tutunma kabiliyetlerine ve kiflisel zenginli ine büyük katk lar sa lar. Türkçe ö renen sizler muhakkak ki iki ülke aras ndaki iliflkilere katk sa laman n yan s ra kendi kiflisel zenginli inizi de artt rm fl olacaks n z.'' Aç l fl konuflmas ndan sonra kurdele Cumhurbaflkan onuruna 15 bin ö renciye ücretsiz yemek ORDU (AA) O rdu Üniversitesi, (ODÜ) 31 y l aradan sonra Ordu'ya gelen Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün onuru ve ziyaretinin an s na 15 bin ö renciye ücretsiz yemek vermeye bafllad. Üniversitenin Cumhuriyet yerleflkesinde ücretsiz yemek dolay - s yla yemekhane önünde uzun kuyruklar olufltu. ODÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Nuri Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, "Cumhurbaflkan m z n onuruna ve ziyaretinin kesimi yaparak s n flar gezen Çorman, kurs yetkilileri, kursta e itim alacak olan ö retim görevlileri ve ö rencilerle bir araya geldi. Öte yandan AA muhabirine konuflan kurs müdürü Erkan Turan özellikle Sana Üniversitesi'inde aç lan Türk Dili ve Edebiyat bölümünün Sana'da bir Türkçe kursunun aç lmas ihtiyac n do urdu unu belirtti. Turan, "Yemen'de Türkçe'ye ilgi her geçen gün art yor, bunda geliflen ikili iliflkiler, Türk üniversitelerinin isminin duyulmas ve Yemen'de ilgiyle takip edilen Türk dizilerinin de etkisi var'' fleklinde konufltu. Yemen'deki kurslarda Türkçe ö renerek Türkiye'de lisans e itimi alan 100'den fazla ö renci oldu unu belirten Turan, bu kurslarla birlikte say n n artaca tahmininde bulundu. an s na 1 hafta süreyle ö rencilerimize ücretsiz yemek verilecek. Arzu eden bütün ö rencilerimiz bu imkandan yararlanabilecek" Ücretsiz yemek verilmeye bafllamas n n ilk gününde ö rencilerin yo un ilgisiyle karfl laflt klar n belirten Y lmaz, "Gördük ki bütün ö rencilerimiz bu karar m zdan oldukça memnunlar" diye konufltu. Bir hafta boyunca üniversite bünyesindeki 15 bin ö rencinin ücretsiz yemekten faydalanabilece ini belirten Y lmaz, flöyle konufltu: "22 Kas m tarihinde say n Cumhurbaflkan m z Ordu'yu ziyaret etmifl, bu kapsamda üniversitemize de bir ziyarette bulunmufltu. Bizim gönlümüz genellikle Cumhurbaflkan m z ile birlikte personel ve ö rencilerimizle birlikte yemek yemekti. Ancak kendilerinin yo un programlar nedeniyle bu gerçekleflmemiflti. Bu nedenle biz de ODÜ yönetimi olarak Cumhurbaflkan m z n onuruna ve ziyaretinin an s na 1 hafta süreyle ö rencilerimize ücretsiz yemek verilmesi yönde bir karar ald k. E T M /14 Yemen de Türkçe ye ilgi art yor... BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 ''fiifo'' ile Sergen ilk kez saha kenar nda rakip ANKARA (AA) B efliktafl' n sembol isimlerinden "fiifo" lakapl Mehmet Özdilek yönetimindeki Gençlerbirli i, yeni teknik adam Sergen Yalç n ile Spor Toto Süper Lig'deki ilk maç n kazanan Gaziantepspor ile 30 Kas m Cumartesi günü Ankara'da karfl karfl ya gelecek. Kahramanmaraflspor'dan transfer oldu u Befliktafl'ta taraftar n unutamad isimler aras na giren ve "fiifo" unvan n alan Özdilek ile siyah-beyazl tak m n altyap s nda yetifltikten sonra A tak mda "10" numaral formay kimseye kapt rmayan Sergen Yalç n, tak mlar n n baflar s için yeflil sahada ilk kez teknik direktör olarak karfl laflacak. Baflkentli futbolseverler, k rm z - siyahl iki tak m n cumartesi günü Ankara 19 May s Stad 'nda yapaca maçta, futbolculuk dönemlerinde ''birlikte oynar m?'' tart flmalar n n oda olan "fiifo" ile Sergen'i, tak mlar n baflar s için çal flan rakip teknik direktörler olarak izleyecek. SPOR /15 Tekvandocular Manchester'a LK 6 Ç N G DECEK KONYA (AA) R io 2016 Olimpiyatlar 'na kota almak için Manchester'daki grand prix müsabakalar nda mücadele edecek bayan ve erkek milli tekvando tak mlar ngiltere'den puanla dönmek istiyor. Tekvando Federasyonu Baflkan Metin fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, müsabakalar n Aral k tarihlerinde gerçeklefltirilece ini, milli tak m sporcular n n 3 ayd r kampta oldu unu söyledi. Rio Olimpiyatlar 'na kadar yap lacak grand prix, dünya ve Avrupa flampiyonalar ndan elde edilecek puanlarla kotalar n belirlenece ini vurgulayan fiahin, "Kota müsabakalar nda baflar l olan sporcular olimpiyatlara kat lacak. Tabii zor bir süreç. Sporcular m z ilk grand prix aya olan Manchester'dan bafllayarak baflar lar n devam ettirmeliler. Kotay yükseltmek istiyoruz. Manchester'da çocuklar m z ilk 6'ya sokma gayretinde olaca z. Çünkü buraya tekvandonun 'best of best' dedi imiz KAYIP Nüfus cüzdan m kaybettim hükümsüzdür. Halil brahim YABACI en iyileri geliyor. Burada madalya önemli de il. Önemli olan puan almalar " fiahin, Temmuz ay nda Meksika'n n Puebla kentinde düzenlenen Dünya fiampiyonas 'nda büyük flanss zl k yaflad klar n an msatt. Önce Mersin'de deniz seviyesinde düzenlenen Akdeniz Oyunlar 'na kat ld klar n, ard ndan Meksika'da 2 bin 200 metrede müsabakalar oynad klar n anlatan fiahin, flunlar kaydetti: "fiunun üzerinde önemle durulmas gerekir; yükse e ç kt kça oksijen azal r. Vücudun fizyolojik olarak ortama uyum sa layabilmesi için en az 1 ay önceden yükseklik antrenman na devam edilmesi, hatta bas nç odalar nda antrenman yap lmas gerekiyordu. Ancak ülkemizde uzun zamand r düzenlenmeyen Akdeniz Oyunlar, dünya flampiyonas ndan daha öne ç kt. Bakanl m z n ve genel müdürlü ümüzün tavsiyesiyle dünya flampiyonas na gidecek oyuncular buraya da ifltirak etti. Buradaki flanss zl k budur. Yüksekte maç yapmam z, deniz seviyesinden oraya gitmemiz planlar m z bozdu. Çocuklar m z gayret etmesine ra men yar finalde 5 sporcu elendi. Üzüldük ama bizim için baflar s zl k yoktur. Bunu kime sorarsan z sorun izah n bu flekilde yapar." fiahin, Türk milli tak m n n her zaman gücünü korudu unu, bazen flanss zl klar ve sakatl klar n yaflanabilece ini dile getirdi. Milli tak m n baflar s n n birkaç sporcuya ba l olmad na dikkati çeken fiahin, "fiu anda altlardan gelen genç, ümit ve büyüklerde her kiloda olimpiyat ve dünya flampiyonu olabilecek 3-4 sporcu var. 2008'de Azize Tanr kulu'nu kimse bilmiyordu. 2012'de hemen arkas ndan Nur Tatar ç kt. Bugün 2016'ya kimin gidece ini bilemeyiz. Biz böyle çal fl yoruz. Sürprizlere her zaman aç z. Çok önemli sporcular ç kabilir. 18 yafl nda bir sporcu ç kabilir. En iyi flekilde çal fl yoruz. Dünya fiampiyonas 'ndan madalya almadan gelmemiz kimseyi yan ltmas n" diye konufltu. LAN VAKIF TAfiINMAZIN YAPIM VE SLETME fiartli K RALAMA fi STANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜ ÜNDEN Afla da ad ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vak f tafl nmaz üzerine, 2886 say l Devlet hale Kanununun 35/a maddesine göre "Kapal Teklif Usulü" ile mevcut avan projesine göre apart otel yap lmak üzere inflaat yap m ve iflletme flartl olarak 22 y l süreyle kiralama ihalesine ç kar lm flt r. darenin Adresi: Gümüflsuyu Mah. nönü Caddesi No:2 Taksim-Beyo lu- stanbul darenin Telefon-Faks ve Elektronik Posta Adresi: (Dahili 7201) hale Konusu flin Ad : stanbul li, Beyo lu lçesi, Kemankefl Mahallesi, Mumhane Sokak, tapunun 121 pafta, 77 ada, 18 parselinde kay tl bulunan Vak f Tafl nmaz üzerine mevcut avan projesine göre apart otel yap lmak üzere inflaat yap m ve iflletme flartl olarak 22 y l süreyle kiralama fli nflaata liflkin Tahmini Muhammen Bedel: ,40TL. Yüzölçümü: 242,00 m2 (Toplam inflaat alan : ,06 m2, bodrum, zemin, 4 normal kat) Mevcut imar Durumu: Ticaret+Turizm+Hizmet Geçici Teminat Miktar : ,43.-TL Doküman Bedeli: 100,00 (Yüz) TL. halenin Yap laca Yer: Gümüflsuyu Mah. nönü Caddesi No:2 Kat:7 hale Salonu Taksim-Beyo lu- stanbul Teklif Zarflar n n Verilece i Yer: Gümüflsuyu Mah. nönü Caddesi No:2 Kat:5 hale Bürosu Taksim-Beyo lu- stanbul halenin Yap laca Tarih ve Saat: Saat: Vak flar Genel Müdürlü ünün tarih ve say l Meclis karar nda belirtilen asgari flartlar; 1- Sözleflme süresinin 22 (Yirmiiki) y l olarak belirlenmesi, ayl k kira ödemelerinin de sözleflme tarihi itibariyle bafllamas, 2- Sözleflmenin yap ld tarihten itibaren geçerli olmak üzere ilk y l ayl k kiras n n 5.500,00 (Beflbinbeflyüz) TL olarak belirlenmesi + belirlenen bu sabit ayl k kira bedellerine ihale art fl oran n n uygulanmas, 2. ve 3. y l n ayl k kiras n n, bir önceki y l n ayl k kiras n n ÜFE (bir önceki y l n kira bedelinin ÜFE Oniki Ayl k Ortalamalara Göre De iflim (%) Oran esas al narak) oran nda artt r lmas yla bulunmas, 4. y l n bafl ndan itibaren ayl k kiras n n ,00 (Onbirbin) TL. olarak belirlenmesi + ihale art fl oran, devam eden y llar n ayl k kiram n, bir öndeki y l n ayl k kiras n n ÜFE (bir önceki y l n k ra bedelinin ÜFE Oniki Ayl k Ortalamalara Göre De iflim (%) Oran esas al narak) oran nda artt r lmas yla bulunmas, 3- Tafl nmaz üzerindeki yap n n her.türlü güvenlik önleminin al narak y k l kald r lmas, projelerin haz rlanmas ve inflaat aflamas nda, ilgili kurum ve kurulufllarca zemine iliflkin önerilebilecek tahkim ve iyilefltirme çal flmalar da dahil olmak üzere, tüm ifl ve ifllemlerin yüklenici taraf ndan yürütülmesi ve sonuçland r lmas, bunlara iliflkin tüm masraflar n yine yüklenici taraf ndan karfl lanmas, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleflme süresinin uzat lmas talebinde bulunulmamas, 4- Yap m tamamlan p iflletmeye aç l ncaya kadar, tafl nmaz n baflka amaçla kullan lmamas, sözleflme süresi olan 22 y l süre sonunda tafl nmaz n bak ml ve kullan labilir flekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmaks z n dareye teslim edilmesi, 5- lgili mevzuata ayk r olarak kiralama süresi dolmadan vak f tafl nmaz n tahliye edilmesi halinde, yap lm fl olan imalatlar n dareye terk ve teberru edilmifl say larak, yat r lan teminat ve kiralar n gelir kaydedilmesi, 6- Mimarlar Odas n n en az bedel hesab na göre belirlenen mimari avan proje bedelinin 2.189,00 TL'yi aflmamak kayd yla, proje müellifine sözleflme imzalanmadan önce yüklenici taraf ndan defaten ödenmesi 7- mar durumunda iyileflme olmas halinde ihale oran nda daremize yans t lmas, say l mar Kanununa göre tafl nmazdan kamuya terk edilmesi gereken k s m olmas halinde, kanunun öngördü ü orana kadar olan k sm n n bedelsiz terk edilmesi, 9- Yüklenici taraf ndan vak f tafl nmaz üzerine, haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmamas, 10- Sözleflme tarihinden itibaren ilk 3 y l içerisinde binan n tatbikat projelerinin haz rlanmas, ilgili kurum ve kurulufllardan gerekli izinlerin ve inflaat ruhsat n n al nmas ve inflaat imalatlar n n bitirilerek binan n faaliyete geçirilmesi, 11- Yüklenicinin taahhüdünü sözleflme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya ifli süresinde bitirmemesi halinde, darenin en az 20 gün süreli ve nedenleri aç kça belirtilen ihtar na ra men ayn halin devam etmesi durumunda, ayr ca protesto çekmeye gerek kalmaks z n kesin teminat n ve ayl k kiralar n gelir kaydedilmesi kayd yla 22 y l süreyle apart otel olarak kullan lmak üzere " nflaat Yap m ve flletme fiartl Kiralama" ifli II-) hale, yukar da belirlenen tarih ve saatte, Gümüflsuyu Mah. nönü Caddesi No:2 Kat:7 hale Salonu- Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü Taksim-Beyo lu- stanbul adresinde toplanacak olan hale Komisyonu huzurunda yap lacakt r. III-) steklilerin ihaleye kat labilmeleri için afla da belirtilen belgeleri d fl zarf içerisinde sunmalar gerekmektedir. l.ekli örne e uygun Türkiye'de tebligat için adres beyan, ayr ca irtibat için telefon numaras ve faks numaras ile varsa elektronik posta adresi. 2. halenin ilan edildi i y la ait Ticaret ve Sânayi Odas ndan veya Esnaf ve Sanatkarlar Odas ndan alacaklar belge, Resmi lanlar 2. l.tüzel kifli olmas halinde, tüzel kiflili in dare merkezinin bulundu u yer mahkemesinden veya siciline kay tl bulundu u Ticaret ve Sanayi Odas ndan veya benzeri bir Makamdan ihalenin yap ld y l içinde al nm fl, tüzel kiflili in sicile kay tl oldu una dair belge, 2.2. Gerçek kifli olmas halinde, Ticaret ve Sanayi Odas veya Esnaf ve Sanatkarlar Odas siciline kay tl oldu unu gösterir belge, 3. Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesi, 3.1.Gerçek kifli olmas halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin asl veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 3.2.Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili- in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlar tevsik eden belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirkülerinin asl veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 4. stekliler ad na vekalet edilmesi halinde, istekli ad na teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesinin asl (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu u'nca veya Türkiye Cumhuriyeti d fliflleri Bakanl 'nca onaylanm fl olmas gerekir.) veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 5. Ortak giriflim olmas halinde bu ifl için ekli örne e uygun ortak giriflim beyannamesi, 6. Muhammen bedelin en az %50'si kadar kullan lmam fl nakit kredisi veya %50'si kadar teminat kredisini gösterir ekli örne e uygun banka referans mektubu 7. lk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden al nacak vergi borcu olmad na dair belgenin asl veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya asl n n dareye ibraz edilmesi flart yla darece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler daresi Baflkanl n n internet vergi dairesi adresi üzerinden al nacak vergi borcu olmad na dair belgeyi vermesi. 8. lk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan al nacak Türkiye genelinde prim borcu olmad na dair slak imzal belgenin asl veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya asl n n dareye ibraz edilmesi flart yla darece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden al nacak Türkiye genelinde prim borcu olmad na dair belge veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kiflilerince "Elektronik imza suretiyle imzalanan belgenin asl n n ayn d r" fleklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle imzalanm fl ve mühürlenmifl belgeyi sunmalar. 9. stekliye ait yap m ifline iliflkin benzer ifl ile ilgili ifl bitirme belgesinin noter tasdikli sureti veya asl n n dareye ibraz edilmesi flart yla darece tasdikli suretinin verilmesi veya isteklinin yap m ifline iliflkin benzer ifl ile ilgili ifl bitirme belgesinin olmamas veya isteklinin ticari faaliyetleri aras nda yap m ifli ile ilgili bir husus bulunmamas halinde inflaat benzer ifl bitirme belgesine sahip olan bir firmaya yapt raca na iliflkin ekli örne- ine uygun alt yüklenici taahhütnamesini vermesi. 10. Ekli örne ine uygun teknik personel taahhütnamesini vermesi. 11. Ekli örne e uygun ihalelere kat lmaktan yasakl olunmad na iliflkin yaz l beyan. 12. fiekli ve içeri i bu fiartnamede belirlenen ekli örne e uygun teklif mektubu. 13. hale konusu tafl nmaz n yerinde görüldü üne dair teklif sahibinin ekli örne e uygun yaz t beyan, 14. stanbul Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü Strateji Gelifltirme fiube Müdürlü ü veznesine nakit olarak yat - r lm fl al nd makbuzu veya stanbul Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü ad na ekli örne e uygun ilgili banka flubesinden al nm fl banka geçici teminat mektubu (Banka fiube Limitlerini Gösterir Limit çi ve süresiz olacakt r.) 15. ç Zarf (Ekli örne ine uygun Teklifi Mektubu) 16. hale doküman, mesai saatleri içerisinde, Gümüflsuyu Mah. nönü Caddesi No:2 Kat:5 hale Bürosu Taksim-Beyo lu- stanbul adresinde görülebilir veya stanbul Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü ad na flartname bedeli olarak Vak fbank Taksim fiubesi nezdindeki TR hesap numaras na tüzel veya gerçek kiflili in unvan ile vergi numaras belirtilmek suretiyle 100,00 (Yüz) TL. yat r larak al nm fl makbuz karfl l nda ayn adresten temin edilebilir. haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. steklinin ortak giriflim olmas halinde her bir ortak ayr ayr 2,3,4,7,8,9 ve 11. bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundad r. IV-) Teklif zarf verildikten sonra, dosya içerensinden herhangi bir evrak n al nmas, de ifltirilmesi veya eksik evrak n tamamlanmas yönünde yap lacak baflvurular de erlendirmeye al nmayacakt r. V-) Bu iflin ihalesine kat lmak üzere, kendi ad na asaleten ve/veya baflkalar ad na vekaleten sadece tek bir baflvuruda bulunulabilir. Aksi halde yap lacak baflvurular de erlendirmeye al nmayacakt r. VI)Telgraf veya faksla yap lacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. VI1-) flbu ifle ait ilan bedelleri ile %05.69 ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kifliliklerden sözleflme yap lmadan önce tahsil edilecektir. VIII-) dare gerekçesini göstermek kayd yla ihaleyi yap p yapmamakta serbesttir. LAN OLUNUR (Bas n ) 43 (

16 29 Kas m 2013 Cuma YIL:39 SAYI: B üro Bankac l k Hizmet kolunda genel yetkili sendika olan Büro Memur-Sen, Ankara Tando an ller Sokak ta sat n ald genel merkez hizmet binas n n aç l fl n törenle yapt. Aç l fla Memur-Sen Genel Baflkan Ahmet Gündo du, Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yard mc s Halil Etyemez, Memur-sen e ba l sendikalar n genel baflkanlar ile Türkiye nin dört bir yan ndan gelen Büro Memur- Sen teflkilat kat ld. Yeni hizmet binas n n aç l fl konuflmas n yapan Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yazgan, sendikalar n n baflar lar na baflar ekledi ini söyledi. Son 3 y l içerisinde üye say lar - n n yüzde 200 artt na dikkat çeken Yusuf Yazgan, 2010 y l nda 17 bin üye say m z 2011 y l nda 33 bine, 2012 y l nda ise 46 bine ç kararak genel yetkili sendika olduk. Genel yetkimizi bu y l da 48 bin üye ile perçinledik. fiuanda sendikam z 52 bin üyeyi aflm fl durumda. Yani 2010 y l ile 2013 y l aras nda yüzde 200 büyüme yaparak büro hizmet kolunda iki y ld r yetkili durumday z. Türkiye genelinde 82 nci flubemizi fi rnak ilinde kurduk. Büro Memur-Sen, fi rnak ta flube kurabilmiflse art k flube kuramayaca baflka bir il yoktur. Bütün illerde tek bafl na flube olma yolunda h zla ilerliyoruz. Sendika olarak yurtd fl na aç larak 15 ülkede temsilcilik kurduk. Bu baflar lar m z genel merkez hizmet binas alarak taçland rd k. Bu güne kadar birçok kazan m n alt nda imzas bulunan sendikam z, bundan sonra da yeni hizmet binas nda kazan mlar n artt racakt r ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Büro Memur-Sen hizmet binas aç ld Büro Memur-Sen genel merkez hizmet binas törenle aç ld. Törende konuflan Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan, Geçti imiz y l ald m z genel yetkimizi genel merkez hizmet binam zla taçland rd k. Bu güne kadar birçok kazan - ma imza atan sendikam z n kazan mlar yeni hizmet binam zda artarak devam edecektir T örene Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar baflta olmak üzere CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, Yenimahalle Belediyesi Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Baflkan Yard mc lar Baflar Bal, Gürol Karahisarl o lu, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve çok say da mahalle sakini kat ld. Aç l fl öncesi TUB L Halk Danslar Toplulu u Ayd n yöresine ait sunduklar halk oyunlar gösteriyle büyük be eni toplad. Törene kat l nlar gösteriyi büyük be eni ile izlerken baz mahalle sakinleri de evlerinin balkonlar ndan coflkuya ortak oldu. Gösterinin ard ndan aç l fl konuflmalar n geçildi. Törende k sa bir konuflma yapan CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün Yenimahalle Belediyesi nden övgüyle söz etti. Binlerce Fethi Yaflar olsa bu ülkede s k nt kalmaz diyen Aygün, vatandafllardan Yenimahalle Belediyesi ne yönelik flimdiye kadar tek bir flikayet almad klar n n alt n çizdi. Milletvekili seçimlerinde Yaflar n kendisine verdi i deste i hat rlatan Aygün, Yerel seçimlerden baflkan - m z n yeniden galip ç kmas için elimden gelen çabay gösterece im Yaflar ise aç l flta yapt konuflmada Yenimahalle nin 65 muhtarl - na eflit hizmet yapmak için çal flt klar n söyleyerek Hizmette eflitlik Cumhuriyet in kurulufl felsefedir 64 YILDA YAPILANIN K KATINI 5 YILDA YAPTIK Memur-Sen Genel Baflkan Gündo du ise özelde memurlar n, genelde ise Türkiye nin menfaatlerini fliar edindiklerini söyledi. Memur-Sen olarak gerçeklefltirdikleri projelerden bahseden Gündo du, k l kk yafet serbestli i ve çözüm sürecinin hayata geçmifl biçiminin Memur-Sen oldu unu kaydetti. Gündo du, Memur-Sen, rkç - l n cahiliye döneminin en büyük s k nt s oldu unu bilen bir ailedir. Memur-Sen, haks zl klar karfl s nda tafl n alt na vücudunu koymaktad r. Kamuda k l k-k yafet özgürlü ü için 12 milyonun üzerinde imza toplad k. Amac m z kad na baflörtü yasa dayatarak aile yap m z, de- erlerimizi, dinimizi, medeniyet birikimimizi yok sayan, e itimde, çal flma hayat nda ve siyasette kad n-erkek eflitli ini sa lamak olmakt. Bugün hükümetin aç klad paketle hem kamuda baflörtü özgür, hem mecliste baflörtülü milletvekilleri görevini yapabiliyor. Efllerin baflörtü sorununu hükümet çözmüfltür, çal flanlar n ve siyasetçilerin baflörtü sorununu Memur-Sen çözmüfltür diye konufltu. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yard mc s Halil Etyemez ise Memur- Sen ve ba l sendikalar n önemine dikkat çekti. Halil Etyemez Mekânlar bir binadan ibarettir ama onlar anlaml k lan içerisindeki faaliyetlerdir. Memur-Sen ve ba l sendikalar bu güne kadar yapm fl olduklar hizmetlerinde önemli ve s k nt l süreçlerden geçerek bugün dik durarak toplumun de iflmesinde ve dönüflmesinde önemli hizmetlerde bulunmufllard r fleklinde konufltu. Yenimahalle de aç l fllar h z kesmeden sürüyor M. KEMAL P LAVO LU NDAN LAH IfiIK MAKALELER BEDEN VE KALP TEM ZL Kalp temiz oldukça ibadetler de indi ilahide kabul olur. Bu suretle beden temizli i nas l, ibadetin temeliyse, kalp temizli i de ibadetin temeli olmufltur. Beden temizli i olmayan, abdestsiz, gusülsüz kimsenin ibadetin nas l makbul olmazsa, tövbe etmeyenin de ibadeti de makbul olmaz. Tövbe her türlü hakk n emirlerini yerine getirmek, yasaklar ndan kaçmak, yasaklar bir daha yapmamaya söz vermekle mümkündür. Bundan dolay tövbe befl vakit namazda, ten su ile temizlenir, ruh ise tövbe ile ar n r. Her mümin befl vakit namaza bafllamadan önce ruh temizli i yoluyla tövbe eder. Bu suretle ten ruh temizli iyle, kul hakka yöneldi i kadar, hakiki ibadet yolunu da tutmufl olur, aksi takdirde tövbesiz namaz, abdestiz namaz gibi bir flekil al r. Ashab kiram her zaman Hay Kayyum olan Allah ü Teala y isti far ederek tövbe ederek namaza durmufllard r. Bu hal, ibadetlerinin kabulüne de D: 1906 Ö: 1977 vesile olmufltur. Bu hususta bizi ayd nlatanlar olmamakla, çoklar m z tövbe etmeden namaza duruyoruz. Namazdan evvel oldu u gibi, sonra da tövbe etmek laz md r. Çünkü insan Allah ü Teala ya hakkkyla ibadet edemez, kusurlu ibadet eder. Bu hata nisyanlar m z bilmek dolay s yla, ayn tövbeyi yapmak pek yerinde olur. Allah ü Teala; Resulum kullar ma haber ver, onlardan tövbe edenlere ma firet, rahmet ederim. Resulum onlara haber ver ki, tövbe etmeyenlere benim azab m elimdir. Çok ac kl - d r buyurmufltur. Bu suretle tövbe edenleri Allah sever, yapt ibadetleri de Allah kabul eder. Günahlar ndan tövbe etmeyenlere, bofl verenlere de azab fliddetlidir. Bu yönden her insan her zaman günah ndan tövbe edecek Allah ü Teala n n rahmetine ma firetine, kavuflacakt r. nsan bedenen su ile y kand gibi kalbi de günahtan tertemiz olacakt r. Bundan dolay Resulullah Günah ndan tövbe eden kimse, günah etmemifl kimse gibidir buyurur. Tövbe ile yap lan ameller Allah n indinde, en makbul amellerdir, indi ilahide kabul olunur. Bunun için her kulun her hususta temizlenmesi maddeten suya, maneviyat itibariyle de tövbeye dayan r. Maddi pisli i su temizler. Manevi temizlik de hakiki tövbe ile kalpteki günahlar temizler. Bunun için ölüm an yaklaflm fl olan her kimseye tövbe telkini unutulmamal d r. Can tende iken tövbe eden, günahs z Rahmetli lahiyeye kavuflmak yoluyla Allah n ma firetine, rahmetine kavuflur. DEVAMI CUMA GÜNÜ GAZETEN Z OLAY DA Yenimahalle Belediyesi nin Gazi Mahallesi nde hizmete sundu u YEN MEK Meslek Edindirme ve Hobi Kurslar, kinci Bahar Yafll Dayan flma Merkezi ve Gazi Mahallesi Ek Hizmet Binas törenle hizmete aç ld. Konuflmas nda belediye eliyle ilçeye kazand r lan önemli hizmetlere de de inene Yaflar, Yenimahalle, 64 y ll k bir ilçe, Cumhuriyetin ilçesi da göreve geldikten sonra ilçede köklü bir dönüflüme imza att k. 64 y lda yap lan hizmetin iki kat n 5 y lda gerçeklefltirdik. Hemflehrilerimize ne söz verdiysek yerine getirdik. Yenimahallelilerin karfl s - na bafl m z dik olarak ç k yoruz Türkiye de ilk defa içerisinde cemevi bulunan bir kültür merkezini Yenimahalle Belediyesi olarak hizmete açacaklar n kaydeden Yaflar, 30 Kas m da Bat kent Kültür Merkezi nin aç l fl na Yenimahallelileri davet etti. Yaflar, sözlerine flöyle devam etti: Biz eflit yurttafl ilkesi ile bütün Yenimahallelileri kucakl yoruz. Camilere nas l sahip ç k yorsak cemevlerine de sahip ç k yoruz. Ötekilefltirmeye de il kucaklamaya geldik. Yüzde 50 nin de il yüzde 100 ün baflkan olmaya geldik. Bunun için gece gündüz demeden çal - fl yoruz. Milletimize hizmet etmek boynumuzun borcudur. Gazi Mahallesi Muhtar Müge Aslan da törende k sa bir konuflma yaparak hem Gazi Mahallesi ne hem de ilçe geneline yapt hizmetlerden dolay Yaflar a teflekkür etti.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı