Türk K z lay na genç müdür

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk K z lay na genç müdür"

Transkript

1 Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan Dr. Güllüo lu görevine bafllad. Türk K z lay na genç müdür GÜNCEL Türk K z lay ndan yap lan aç klamada, Dünyan n pek çok bölgesinde insani hizmetlerin sürdürebilmesi için yard m operasyonlar yapan Türk K - z lay hem yurtiçi, hem de yurtd fl ndaki organizasyonlar na Genel Müdür Dr. Güllüo lu ile ivme kazand racakt r. K z lay' n Ankara daki Genel Merkez binas nda gerçeklefltirilen devir teslim töreninde baflta Genel Baflkan Ahmet Lütfi Akar olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri ile birim yöneticileri haz r bulunmufllard r. denildi. Devir teslim töreninde konuflan Genel Baflkan Ahmet Lütfi Akar, Türk K z lay Genel Müdürlü ü zor ve çetin bir görevdir. Bu kutlu görevi bu güne kadar bihakk n yerine getiren Teftifl Kurulu Baflkan m z Say n Özkan Kalemci'ye teflekkür ediyorum. Genel Müdürümüz Dr. Mehmet Güllüo lu na da bu zor yolda yürürken yönetim kurulumuzla birlikte, on binlerce K z lay gönüllüsünün her zaman yan nda oldu unu hat rlat r, yeni görevinde baflar lar dilerim. (CHA) 29 KASIM 2013 Cuma YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Türkiye'de her 100 bin erkekte 1,9 u, her 100 bin kad nda ise 1,3 ü cilt kanseri Çubuk a Sosyal Hizmet Merkezi Çubuk a ba l Barbaros Mahallesi nde bulunan Yeflil Çubuk Park n n bitimindeki yaklafl k 2 bin 500 metrekarelik alana Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl taraf ndan Sosyal Hizmet Merkezi yap lacak. Bakanl k taraf ndan 2013 y l yat r m plan na al - nan ve projesi haz rlanan merkezin inflaat n n 2014 y l nda bafllan laca belirtildi. HABER 2. SAYFADA KEÇ ÖREN skoçyal kardeflten Keçiören e ziyaret Keçiören, ünlü oyuncu Mel Gibson n baflrolünde oynad Cesur Yürek filmine konu olan Stirling den gelen kardefl belediye heyetini a rl yor. Keçiören Belediyesi nin skoçya daki kardefl belediyesi Stirling in Belediye Baflkan Mike Robbins, beraberinde bir heyet ile Keçiören e geldi. HABER 3. SAYFADA Sanat eseri saat kuleleri Büyükflehir Belediyesi nin Baflkent teki ve ba l ilçelerindeki de- iflik meydan ve kavflaklar na yerlefltirdi i estetik görünümlü saat kuleleri Ankara ya çok yak flt. 13 TE ÇUBUK Ö retmenler Ulucanlar gezdi Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin 24 Kas m da tüm ö retmenlere Ulucanlar Cezaevi Müzesi girifli ücretsiz olacak. aç klamas büyük be eni toplad. 13 TE Cilt kanseri RISKI ARTTI Türk Onkoloji Grubu (TOG) Melanom Çal flma Grubu nun raporuna göre cilt kanserinin (melanom) görülme s kl n n son 30 y lda 2 kat art fl gösterdi. H A B E R B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi06 F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ Yenimahalle de aç l fllar h z kesmeden sürüyor Yenimahalle Belediyesi nin Gazi Mahallesi nde hizmete sundu u YEN - MEK Meslek Edindirme ve Hobi Kurslar, kinci Bahar Yafll Dayan flma Merkezi ve Gazi Mahallesi Ek Hizmet Binas törenle hizmete aç ld. Törene Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar baflta olmak üzere CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, Yenimahalle Belediyesi Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Baflkan Yard mc lar Baflar Bal, Gürol Karahisarl o lu, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve çok say da mahalle sakini kat ld. Aç l fl öncesi TUB L Halk Danslar Toplulu u Ayd n yöresine ait sunduklar halk oyunlar gösteriyle büyük be eni toplad. HABER 16. SAYFADA YEN MAHALLE GÜNCEL Türk Onkoloji Grubu (TOG) Melanom Çal flma Grubu, görülme s kl giderek artan cilt kanseri (melanom) alan ndaki bilim insanlar ve karar vericilere rehber olacak Türkiye Melanom Yol Haritas haz rlad. Raporla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. smail Çelik, melanomun görülme s kl n n son 30 y lda 2 kat art fl gösterdi ini söyledi. R SK ARTIYOR Dünyada 100 bin kiflide 2,8, Türkiye'de ise her 100 bin erkekte 1,9, her 100 bin kad nda ise 1,3 melanom görülme s kl na sahip oldu unu belirten Çelik, 50 yafl n geçmifl olunmas, ailede melanom öyküsü bulunmas riski art r yor. Düzenli dermatolog muayenesinin yoklu u da teflhiste geç kal nmas na neden oluyor. Melanom ile mücadelede toplumda fark ndal k oluflturulmal. diye konufltu. GEÇ TEfiH S TOG Melanom Çal flma Grubu Baflkan Prof. Dr. smail Çelik, cilt kanseri olarak bilinen melanomun genellikle hastal n son evrelerinde teflhis edilebildi ini ve bu evrede mevcut klasik kanser tedavisi yöntemlerinin baflar s z kald n söyledi. (CHA) Bugün 4 te Muhammed Aslan Süleyman Göksu Abdullah Cengiz Bugün 3 te Bugün 13 te 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat:

2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl taraf ndan Ankara n n Çubuk ilçesine Sosyal Hizmetler Merkezi binas n n yap laca belirtildi. Çubuk a ba l Barbaros Mahallesi nde bulunan Yeflil Çubuk Park n n bitimindeki yaklafl k 2 bin 500 metrekarelik alana Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl taraf ndan Sosyal Hizmet Merkezi yap lacak. Bakanl k taraf ndan 2013 y l yat r m plan na al nan ve projesi haz rlanan merkezin inflaat n n 2014 y l nda bafllan laca belirtildi. BUGÜN /2 ANKARA Çubuk a Sosyal Hizmet Merkezi DURSUN D NÇ Ç ubuk Belediye Baflkan Lokman Özden i makam nda ziyaret eden Aile ve sosyal Politikalar Bakanl Genel Müdür Yard mc s brahim Taflkesti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl taraf ndan yürütülen proje kapsam nda sosyal hizmetleri ve sosyal yard mlar tek çat alt nda toplanarak Sosyal Hizmet Merkezi oluflturuldu unu hat rlatt. lçede kurulan Sosyal Hizmetler Merkezi nin bölgeye en iyi flekilde hizmet edebilmesi için modern bir yap ya ihtiyac oldu unu bu nedenle bakanl k taraf ndan Çubuk a Sosyal Hizmetler Merkezi nin yap lmas na karar verildi ini söyleyen Taflkesti, Çubuk ilçesinin ihtiyac olan merkezi yapmak için mülkiyetinin bir Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 26 Muharrem 1435 k sm Hazineye ait bir k sm ise Çubuk Belediyesine ait 2 bin 500 metrekarelik arsan n tahsisi yap ld. Bu y l proje çal flmas tamamlanacak ve inflallah önümüzdeki y l bu merkezin inflaat na bafllan lacak. Tamamland nda dört dörtlük bir merkez olarak halk m za hizmet verecek lçedeki tüm sosyal faaliyetlerin gerek bilgilendirilmesi gerekse yönlendirilmesi gibi bir çok faaliyetlerin yap lacak merkezden yürütülece ini kaydeden Taflkesti, Bakanl m zdan al nan tüm hizmetler buraya yap lacak merkezden al nacak. Ankara ve çevresinde ilk olarak yap lacak bina ile bakanl m z ve bakanl m z n hizmetlerini vatandafllar m z n aya na götürece iz diye konufltu. Taflkesti, yap lan tüm çal flmalardan dolay eme i geçen herkese ayr ayr teflekkür etti ini de sözlerine ekledi. Aile ve sosyal Politikalar Bakanl n n Türkiye genelinde oldu u gibi ilçelerinde de önemli hizmetler yapt n vurgulayan Baflkan Özden, bu hizmetlerden birinin de yeni yap lacak Sosyal Hizmetler Merkezi olaca n ifade etti. Aile ve Sosyal Politikalar lçe Müdürlü ü, Toplum Merkezi ve Aile Dan flma Merkezlerinin bir araya getirilerek Sosyal Hizmet Merkezine dönüfltürüldü ünü hat rlatan Baflkan Özden, Biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ndan çok güzel hizmetler ald k. Bakan m z Say n Fatma fiahin Han m Efendi ilçemize geldi inde kendisinden istedi imiz Huzur Vadisi projesi çal flmalar bafllad. At l vaziyette duran ve tamamlanamayan fiefkat Evi de yapt m z çal flma sonucunda il özel idaresi RUM 16 Teflrin-i Sani 1429 taraf ndan tamamlanarak bakanl a devredildi y l yat r m plan na al nan sosyal hizmetler merkezinin de proje çal flmalar tamamlanarak 2014 y l nda inflaat bafllan lacak. Baflta Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan m z Say n Fatma fiahin e, Genel Müdürümüz Ömer Bozo lu na, Genel Müdür Yard mc m z brahim Taflkesti ye ve çal flmalarda eme i geçenlere herkese ilçem ad na teflekkür ediyorum. lçe halk m za hay rl u urlu olsun Bakanl a ba l inflaat mühendislerinin de efllik etti i ziyarette Baflkan Özden ve Aile ve sosyal Politikalar Bakanl Genel Müdür Yard mc s Taflkesti, daha sonra inflaat yap lacak alan üzerinde de incelemelerde bulundu. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 02 Günefl :06 31 Ö le :11 41 YARIN kindi :14 14 Akflam :16 39 Yats :18 01 Çankaya flimdide kendi betonunu üretecek Ç ankaya Belediyesi asfalt üretim tesisinin ard ndan flimdi de h zla infla edilen lojistik merkezi içindeki beton santrali ile kendi betonunu da üretecek. Geçti imiz y l Yakubabdal s rtlar nda kurdu u tesisler ile kendi asfalt plentine sahip olan Çankaya Belediyesi, Karatafl Mahallesi nde yap land rd lojistik merkezi ile tüm flantiye ve üretim atölyelerini de yeniden ve d fla ba ml olmayacak flekilde yap land r yor. H zla infla çal flmalar süren Lojistik Merkez içinde son teknoloji ile kurulan beton santrali sayesinde Çankaya Belediyesi kendi betonunu üretme kapasitesini artt r p, h zland racak. Belediye böylece piyasaya ba ml kalmadan kendi üretimi sayesinde ifl yapabilme kapasitesini art rm fl olacak. Çankaya Belediyesi nin flantiyeler, tamir bak m atölyeleri, araç ve ifl makinesi parklar ile akaryak t depo ve istasyonlar n n yer alaca Karatafl Mahallesi nde oluflturulan lojistik merkezinde arazi çal flmalar nda sona gelindi. Daha önce Nato Yolu nda bulunan ve sorunlu oldu u için iptal edilen lojistik merkezi yerine yap land r lan yeni merkezde, yeni ve son teknoloji beton santrali ve tafl basma üniteleri de hizmet verecek. Yeni donan mlarla kapasitesi 3 kat, h z ise 4 kat artm fl duruma gelen lojistik merkezinde, art k 40 dakika yerine 10 dakikada 1 mikser beton dolumu gerçekleflecek. Merkezde günlük beton kald r m tafl üretimi ise 125 paletten yaklafl k 350 palete ç kacak. Böylesi bir at l m n büyük önem tafl d n ifade eden Baflkan Bülent Tan k, d fla ba ml olmadan belediyenin özgücü ile üretim ve uygulama yapabilme güvencesinin Toplumcu Belediyecilik anlay fl n n önemli baflar lar ndan biri oldu unu ifade etti. Tan k, beton santralinin bu ay içinde hizmete girece ini ifade ederken, lojistik merkezin önümüzdeki y l tüm flantiyeleri bir araya getirerek büyük bir ölçek ekonomisi yarataca n söyledi. Vali Alaaddin Yüksel ö retmenleri a rlad A nkara Valisi Alâaddin Yüksel, Ö retmenler Günü nedeniyle Milli E itim Müdürü Kamil Aydo an ile Okul Müdürleri ve Ö retmenlerden oluflan heyeti makam nda kabul etti. Vali Yüksel, Ö retmenler Heyetini kabulde yapt konuflmada Ö retmenlerin, çocuklar m z n ve dolay s yla Türk Milletinin de gelece ini flekillendirdi ini belirterek Ö retmenler Günü nüz kutlu olsun. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel Türk Milleti asr n bafl nda, dünyaya emsal olacak bir var olufl mücadelesi verdi. Yanm fl, yak lm fl vatan topraklar üzerinde bir millet, adeta dirilifl destan yazd. 9 Eylül de fianl Türk Ordusu zmir e girdi inde Atatürk, fiimdi istiklâlimizi kazand k; yar ndan itibaren istikbal mücadelemiz bafll yor. diyerek yeni bir yüzy l mücadelesini gösterdi ini söyledi. Vali Yüksel, 1921 de Polatl s rtlar nda top sesleri duyulurken Ankara da 1. Maarif Kongresi nin topland n belirterek 1. Maarif Kongresi nde söylenen Hayatta en hakiki mürflit ilimdir. sözünü bir kez daha dile getirdi ve Çocuklar m z müspet ilimlerle besleyece iz, onlar her türlü dogmalardan uzak tutaca z. Ve çocuklar m z Türk Ö retmenlerimize teslim edece iz. Karar n özeti fludur: Türkiye Cumhuriyeti nin gelece i ö retmenlere teslim edilmifltir. Vali Yüksel konuflmas n n devam nda Türk Ö retmeninin milletin kendisine duyulan güveni zedelemedi ini ve bu güvene lay k oldu unu söyleyerek Ö retmenlerimiz nerede çocuklarla bulufltuysa, nerede kara tahta bulduysa meflalesini yakt ve medeniyet yolunu ayd nlatt.

3 Odabafl ndan okullara ziyaret G ölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, ö retmenlerin e itimin fedakâr temsilcileri oldu unu belirterek Ö retmenler Gününü kutlad. Baflkan Yakup Odabafl, Ö retmenler Günü dolay s yla Gölbafl lkokulu, Adem-Bilhan Uysal lkokulu ve Ortaokulu, Atatürk lkokulu, fiahin Sevin lkokulu, fiehit Sebahattin Koçak Anadolu mam Hatip Lisesi ni ziyaret etti. Gölbafl l e itimcilerin Ö retmenler Gününü kutlayan Baflkan Odabafl, ö retmenlerin e itimin fedakâr temsilcileri oldu unu belirterek Ö retmenler Gününü kutlad. ANKARA /3 skoçyal kardeflten Keçiören e ziyaret K eçiören Belediyesi nin skoçya daki kardefl belediyesi Stirling in Belediye Baflkan Mike Robbins, beraberinde bir heyet ile Keçiören e geldi. skoçyal heyete Türk misafirperverli ini gösteren Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, misafirlerini Keçiören turunda yaln z b rakmad. Stirling Belediye Baflkan Mike Robbins ve beraberindeki heyetin Keçiören deki ilk dura Belediye Baflkan Mustafa Ak n makam oldu. Kendisini ziyaret eden konuk heyete Keçiörenliler ad na Hoflgeldiniz diyen Baflkan Ak, Sizleri burada a rlamaktan gurur duyuyoruz. Stirling de bize göstermifl oldu unuz yak n ilgi ve alakaya da teflekkür ediyoruz Heyete Keçiören, Ankara ve stanbul u tan tacak bir program haz rlad klar n anlatan Baflkan Ak, Türkiye yi daha yak ndan tan yacaks n z. Türkiye yi ve Türk sistemini görmüfl olacaks n z. Size Keçiören özelinde de baz yerleri göstererek tan tmaya çal flaca z. Programda birlikte yapaca m z ziyaretler de olacak diye konufltu. Konuk Belediye Baflkan Robbins ise, Y enimahalle Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü, Naz m Hikmet Kültür Merkezi nde 25 Kas m Kad na Yönelik fiiddetle Uluslararas Mücadele Günü nde Kad n Dan flma Merkezi ni hizmete açt. Kad nlar n her türlü sorunlar n paylaflabilecekleri Kad n Dan flma Merkezi nde, sosyal hizmetler uzman, psikolog, acil t p teknisyeni, sosyolog ve çocuk geliflimi-e itimi ö retmeni hizmet verecek. Telefonla dan flmanl k hizmeti alman n da mümkün oldu u merkezde, kad nlar güçlendirmeye yönelik çal flmalar yürütülecek. Yo un kat l m n oldu u aç l flta söz alan Kad n Dan flma Merkezi Sorumlusu Dicle Sever, fiiddet ve fliddetle mücadele, kad nlar n çözüm aray fllar na destek olmak, psikolojik ve hukuksal dan flmanl k, sosyal hizmet uygulamalar, sa l k ve istihdam konular nda hizmet veren kurumlar hakk nda merkezimize gelen kad nlar m za bilgilendirme yapaca z Toplumsal cinsiyetçili e karfl mücadele edilmesi gerekti ini dile getiren Sever, flunlar söyledi: Cinsiyeti k z oldu u için daha anne karn nda öldürülen nice bebek var. Gebe kad na fliddet nedeniyle bebekler sa l ks z do uyor. Her gün 25 kad n töre kurban oluyor. Eflten veya bir baflka erkekten Baflkan Ak n misafirperverli inden çok etkilendi ini belirterek, Keçiören Belediyesi nden bir kiflinin geç saatlerde bizi havaalan nda karfl lamas na çok mutlu olduk. lk defa Türkiye ye geliyoruz. Keçiören i, Ankara y ve stanbul u görece imiz için çok heyecanl y z. Keçiören i çok be endim. Özellikle yap laflma konusunda sizlerden çok fley ö renece iz Kendileri için haz rlanan program çok be endiklerini dile getiren Robbins, Heyette bulunan arkadafllar m z kendi ifl alanlar nda çok tecrübeliler. Stirling Üniversitesi nden ve Belediyemizden gelen meslektafllar m z n buradaki meslektafllar ndan ö renecekleri çok fley var. K sacas kendi meslektafllar m zla buluflup bilgi al flverifli yapaca z ifadelerini kulland. Heyette yer alan ngiltere Parlamentosu Milletvekili Rt.Han.Mp Mrs.Anne Mc Guire ise, Türkiye de bulunmaktan mutluluk duydu unu söyleyerek Stirling milletvekili olarak Cesur Yürek in cesur bir milletvekiliyim. Buraya gelmekten ötürü çok mutluyum. Düzenlemifl oldu unuz bu program ile Türkiye ve skoçya aras ndaki ba lar daha da güçlenecek mesaj n verdi. S cak ve samimi bir ortamda Keçiören, ünlü oyuncu Mel Gibson n baflrolünde oynad Cesur Yürek filmine konu olan Stirling den gelen kardefl belediye heyetini a rl yor. gerçekleflen görüflmede skoçyal konuklar na hava durumu ile ilgili bir espiri yapan Baflkan Ak, Dün Ankara da hava çok güzeldi, ama yabanc l k çekmeyesiniz diye bulutlu bir hava var Baflkan Ak n bu espirisine gülen Robbins de Havay buraya biz getirdik yan t n verdi. Makam ziyaretinin ard ndan Baflkan Ak konuk heyete Keçiören Belediyesi binas n gezdirirken, Belediye Meclis Salonu, AK Masa ve Mali Hizmetler Müdürlü ü nün hizmetleri ile ilgili bilgi verdi. Heyete Keçiören turunda da efllik eden Baflkan Ak, skoçyal konuklar ile birlikte teleferi e bindi. Konuklar n golf arabalar na bindirerek Botanik Park n da gezdiren Baflkan Ak, araban n flöförlü ünü de üstlendi. Keçiören Deniz Dünyas na giderek bal klar inceleyen heyet, özellikle küçük köpekbal klar na büyük ilgi gösterdi. ki kardefl belediyenin baflkan havuzdaki bal klar elleriyle besledi. skoçyal heyeti Yonca Yaflam Merkezi ne de götüren Baflkan Ak, s n flar gezdirerek yap lan etkinlikleri anlatt. Yaflam Merkezi ziyareti s ras nda Baflkan Ak ve Stirling Belediye Baflkan lang rt oynamay da ihmal etmedi. Kad n Dan flma Merkezi Yenimahalle de aç ld fliddet görüyor. Dayak atan babas n gören çocuk ileride fliddete meyilli olurken, dayak yiyen kad n gören k z çocuklar da fliddeti meflrulaflt r yor. Bu çok ciddi bir toplumsal sorun. K s r döngü söz konusu. Kad nlar iyi e itim al p, ekonomik ba ms zl n kazan rsa, kendine güven duyar ve fliddetin önüne büyük oranda geçmeyi baflarabilir. K z ve erkek çocuklar m z iyi e itmedi imiz takdirde gelecekte de benzeri sorunlar n yaflanmas n önlememiz çok zor. Merkez sorumlular kad nlar n sorular n cevaplay p, tavsiyelerini dinledi. Ard ndan kad nlar Kültür ve Sosyal fller taraf ndan aç lan kad na yönelik fliddetin ve hikayelerin foto rafland sergiyi gezdi. Hafta içi her gün ile aras hizmet verecek merkeze numaral telefonlardan da ulafl labiliyor. Muhammed ASLAN CÂM A-I H ZMET VE S YASET Gerek Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, gerekse Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi dönemlerinde, Câmia- Hizmet, hep siyasetle irtibatland - r lmaya çal fl lm fl, çeflitli partilerle kurulan diyaloglar yanl fl anlafl lm fl ve çok kez siyasî olmak suçlamas yla karfl karfl ya kalm flt r. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Osmanl mparatorlu u'nun y k l fla do ru gitti i süreçte, kinci Abdülhamit döneminde de yaflam fl zaman n en büyük âlimidir. Abdülhamit Han Hazretleri, çevresindeki insanlar n basiretsizli i sebebiyle, Bediüzzaman ile irtibat kuramam fl, dolay s yla da onun yüzy llar kuflatan de erli fikirlerinden faydalanamam flt r. E er irtibat kursayd, Osmanl mparatorlu- u nun y k l fl na engel olabilir, belki de Yirmibirinci Yüzy l a ad m att rabilirdi. Ne yaz k ki, Padiflah n etraf n saranlar, Üstad anlayamam fllar; saray n kap s ndan içeri almad klar gibi deli muamelesi yaparak t marhaneye att rm fllar; koca bir imparatorlu un çat r çat r çöküflüne de zemin haz rlam fllard r. Ayr ca, bu olaydan sonra, günümüzde oldu u gibi, o dönemde yaflayan ve devrini okuyamayan birçok din âlimi ile cemaat lideri, Said Nursî Hazretleri ni, cahillik ve Padiflah a karfl gelme ile suçlam fllar ve türlü çeflit iftiralara maruz b rakm fllard r. Oysa cennet-mekân kinci Abdülhamit Han Hazretleri, mân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imân elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imân n kuvvetine göre, hâdisât n tazyikât ndan kurtulabilir... diyen ve her türlü f rt naya gö üs geren Said Nursî gibi bir k lavuz; Said Nursî de, fikirlerini hayata geçirebilmek için otuz üç y l gemisini f rt nalarda yürüten Abdülhamit gibi bir kaptan aram flt r. Maalesef, niyeti iyi ama basireti zay f bir k s m Müslümanlar sebebiyle bu kavuflma ahrete kalm flt r. Tabiî ki, günümüzde yaflad m z birçok menfî olayda oldu u gibi, çizgisi t pa t p ayn olan bu iki dâhînin buluflamamas nda, en önemli rolü, daha o zamanda bir asalak gibi Osmanl y sarmalam fl derin yap l fler odaklar ve onlar n saraydaki uzant lar oynam flt r. flte bunlar, afl r Padiflah sevgisini pohpohlayarak, zaman n din âlimleri ve cemaat liderlerine, Üstad Hazretleri ni saf d fl b rakt rm fllard r. Abdülhamit Han Hazretleri, tarih sayfas ndan silinip gitmifl; Üstad Hazretleri de, hizmetlerine, devlet desteksiz, kendi stratejileri ile devam etmifl ve yetifltirdi i güzide talebeleriyle günümüze kadar iletmifltir. Bediüzzaman Said Nursi, 1923 y l bafl nda Mecliste yapt konuflman n ard ndan, Ankara'n n inançs zl a do ru kayan siyasi havas ndan rahats z olup Van'a gitmifl, kendini tamamen iman hizmetine vakfetmifltir. Siyasî atmosferi ve aktüaliteyi y llarca takip etmemifl, kinci Dünya Savafl ile de ilgilenmemifltir. Çok partili dönemde ise, -özellikle dikkat çekiyorum- hizmetlerinin gere i Demokratlar desteklemifltir. Çünkü Menderes, Risale-i Nurlar n önemini idrâk etmifl; küfür, komünizm ve anarflizm tehlikesini bertaraf etmek, dinsizlik hareketine set çekmek için devlet eliyle bas lmas n teflvik etmifltir. Bu nedenle de, daha o dönemde, Câmia- Hizmet, Demokrat Partili olmakla suçlana gelmifltir. Oysa bir partiye, hizmetlerin gere i destek vermekle, o partinin içinde birebir siyasete girmek ayr fleylerdir y l na gelindi inde, te yazd bir mektupta da belirtti i gibi- Üstad Hazretleri, ihtilalin gelmekte oldu unu fark etmifl, tarih tekerrür etmifl, çok istemesine ra men nönü nün tehditlerinden korkularak Baflbakan Menderes ile görüfltürülmemifltir. Yine K lavuz ile Kaptan kavuflamam fl, Menderes in siyâsî hayat da çok hazin bir flekilde sonlanm flt r. Bu olayda da, en aktif rolü, derin yap l fler odaklar ve onlar n uzant lar oynam flt r. Demokrat Parti de tarih sayfalar nda kalm fl, 23 Mart 1960 da vefat eden Üstad n hizmetleri ise her türlü askerî, siyasî ve sivil darbeleri atlatarak günümüze kadar ulaflm flt r. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, zaman n n en büyük âlimi olmas n n yan nda, fikirleriyle hem devrine, hem de gelecek dönemlere fl k saçm fl ama devleti idare edenler taraf ndan bir türlü anlafl lamam flt r. Oysa onun çok de eli fikirleri ça lar ötesini bile kuflatm flt r. Halefi Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi nin hizmet hayat n inceledi imizde, Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile benzerlikler göstermektedir. Zaman zaman Say n Gülen in ismi de iflik partilerle an lm fl; Gönüllüler Hareketi de siyasî olmakla suçlanm flt r. Kaderin cilvesine bak n ki, Say n Gülen in ismiyle an lan her siyasî parti, tarihin tozlu sayfalar nda kaybolmufl; Gönüllüler Hareketi ise, gerek sa dan, gerekse soldan yedi i tüm tokatlara ra men dimdik ayakta kalm flt r. Yedi i tokatlar n en fledîdi de, Hizmet kanad nda kardefl olarak bilinen ve kendilerini dindar olarak niteleyen partiler ile hizipler taraf ndan at lm flt r. E er bir partisi olsayd, Hizmet Camias, onu, günümüze kadar tafl rd. Evet, ismiyle an - lan hiçbir partinin ayakta kalmamas gösteriyor ki, bu hareketin hizmetlerin h zl yürümesi için baz partilerle kurulan diyaloglar hariç- siyasetle hiçbir alâkas olmam flt r. fiimdiye kadar müflahede edildi ine göre, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, iktidar partilerini, bir flekilde kendi taraf na çekmifl, ço u hizmetlerini onlar vas tas yla gerçeklefltirmifltir. Bunun en güzel örne ini de, dershaneleri kapatma karar yla Câmia y kendine küstüren flimdiki iktidar partisiyle kurdu u diyaloglar teflkil etmifltir. Bu nedenle, Gülen ismi de, en çok bu iktidarla zikredilmifltir. fiuras da bir gerçektir ki, Hizmet Camias n n stratejileri kendine hast r ve orijinaldir. Herhangi bir siyasî partiye veya ideolojiye, çok da muhtaç de ildir. Siyasî destek verilsin veya verilmesin, geliflimini bir flekilde sürdürmektedir. Belki siyasî destek elini güçlendirmektedir. Mesele bu perspektiften de erlendirildi inde, Câmia- Hizmet in, iktidara pek muhtaç olmad görülmektedir. Ama Hareket siz bir iktidar n ak beti, kimse taraf ndan tahmin bile edilememektedir. fiimdi iktidar, bu Hareket i, cephe al p, Karfl taraf!.. diye nitelemektedir. Oysa Câmia- Hizmet, hizmetlerine, -özellikle söylüyorum- karfl tarafs z demektedir. Çünkü karfl taraf diye nitelenen, her kurum ve kurulufl, düflünce veya fikir sahipleri, yap lan hizmetlere engel teflkil etmektedir. Amaç, muhtaç gönüllere iman nurunu nakfletmektir. Böyle bir hizmette, -iktidar dâhil- karfl taraf diye nitelenecek hiçbir engel görülmemektedir. ktidar n bu nitelemesi, Camia y, hem ilgilendirmemekte, hem de alâkadar etmemektedir. Çünkü Camia literatüründe, böyle bir nitelemeye yer verilmemektedir. Üzülerek söylüyorum, yukarda bahsedilen iki olayda oldu u gibi, tarih yine tekerrür etmektedir. Yine Kaptan a, K lavuz dan ayr bir yol takip ettirilmektedir. Geminin rotas, ç kar lan f rt nalarla, içinden ç k lmaz sert kayal klara do ru döndürülmektedir. Yine ak bet, hay r görülmemektedir. Yine derin yap n n emirleri, Kaptan saran uzant lar taraf ndan eksiksiz yerine getirilmektedir. Maalesef, yine afl r Kaptan sevgisiyle, niyeti safiyane, basireti amiyane baz kifliler, bu olaya da alet edilmektedir. Gerçekten ülkemiz, içinden ç k lmaz bir girdaba do ru sürüklenmek istenmektedir. Baz dinî hizipler de yaflan lan sürece destek vermektedir. Tarihî sürecinden de anlafl ld üzere, Üstad Bediüzzaman Hazretleri taraf ndan bafllat lan Hizmet Hareketi, Yirminci yüzy l n bafllar ndan günümüze kadar, gerek sivil, gerek askerî, gerek siyasî, gerekse de idarî iç ve d fl birçok darbeyi ustaca atlatm fl; nice iktidarlar, nice hükümranlar tarihin tozlu sayfalar nda b rakarak günümüze kadar ulaflm flt r. K r lsa da k rmayan ve derin darbelerle dahi k r - lamayan bu Hareket, bu badireyi de atlatacak, dünya durdukça tahminlerin ötesinde geliflip var olacak, varl na daima ihtiyaç duyulacakt r. Bundan hiç kimse flüphe duymamaktad r. Çünkü Câmia- Hizmet, sadece Muhammedî yolu kullanmaktad r. Dövene elsiz, sövene dilsiz, gönül k rana gönülsüz

4 Ankara'daki Sincan Etimesgut Sanayici ve fladamlar Derne i (S S AD), genç üyelerine yönelik oluflturdu u Genç fladamlar Komisyonu (GENÇS S AD) geniflletilmifl yönetim kurulu toplant s n yapt. GENÇS S AD dan ANKARA A nkara'daki Sincan Etimesgut Sanayici ve fladamlar Derne i (S S AD), genç üyelerine yönelik oluflturdu u Genç fladamlar Komisyonu (GENÇS S AD) geniflletilmifl yönetim kurulu toplant s n yapt. Genç ifladamlar komisyonu geniflletilmifl yönetim kurulu toplant s nda komisyon yönetimi ve 25 ifladam bir araya geldi. GENÇS S AD Komisyonu Baflkan Emre Ekinci, yapt aç klamada, "Bugün bir araya geldi imiz bu kurul, GENÇS S AD olarak yapaca m z faaliyet ve çal flmalar n hem yönlendiricisi hem de destekleyicisidir. Ülkemizde ve bölgemizde hay rl ifller yapmak istiyoruz. Bugün burada oluflacak ortak ak l referans nda faaliyetlerimizi yönlendirece iz. Toplant m za ifltirak eden kat l mc lar m z, ayn zamanda GENÇS S AD istiflare kurulumuzdur. Toplant ya kat lan ifladamlar ndan MBC Mühendislik flirketinin kurucusu Elk. Müh. Mücahit Bera Ceylan, GENÇS S AD n kurulmas ve böyle bir kurulun oluflturulmas n n, bölgemize gerek ifl anlam nda gerekse fikir ve düflünce anlam nda büyük katk lar sa layaca n düflünüyorum. Yap lacak olan yurtiçi ve yurtd fl gezi ve faaliyetlerde elimizden gelen deste i verece imizden, yönetimin hiçbir endiflesinin 4 olmamas n istiyoruz. fleklinde konufltu. Toplant da, bölgemizde böyle bir olufluma ihtiyaç oldu una ve yeni nesil ifladamlar n kendini gelifltirmesi ad na e itimlere öncelik verilmesi gerekti inin vurgusunu yap ld. GENÇS S AD fikir al flveriflinde bulundu u lçe Teflkilat ndan Çetin e Ö retmenler Günü ziyareti P ursaklar AK Parti Gençlik Kollar üyesi bir grup genç, ö retmen kökenli Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin in ö retmenler günün kutlad. Pursaklar AK Parti Gençlik Kollar Baflkan Özgür Karab y k ve beraberindeki gençler Baflkan Çetin i makam nda ziyaret etti. Ziyaret esnas nda Baflkan a ortak ak l toplant s toplant ya GENÇS S AD Baflkan Ekinci, Baflkan Yard mc s Emre Kadir Ceylan, Yönetim Kurulu üyeleri Saltuk Bu ra Turgut, Zeki Güven, Fatih Murat, Korhan Uyar, Emre Ergün ve GENÇS S AD istiflare kurulu üyesi 25 genç ifladam kat ld. Cemevinde Aflure Günü ne kat ld lar çiçek takdim edildi. Eski bir ö retmen olan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, bu ziyaretlerden duydu u memnuniyeti Ö retmenlik en kutsal mesleklerden biridir. nsan o günleri özlüyor. nsan yetifltirmek büyük bir baflar d r. sözleriyle dile getirdi. Gençleri makam nda a rlayan Çetin, ö retmenlik an lar n ziyaretçileri ile paylaflt. Genifl Aç Süleyman GÖKSU ISKÂT-I SALÂT VE DEV R NASIL YAPILIR? Merhaba. Bir akrabam z vefat etmifl oldu unda, yerine getirmemiz gereken çok önemli bir hususu sizlere nakletmek istiyorum Bir Müslüman namazlar n ima ile olsun eda veya kazaya gücü yeter iken eda ve kaza etmeden vefat etse, bunlar n ahretteki mes ûliyetinden kurtulabilmesi ümidiyle skat yap labilmesi için mal n n üçte birinden vasiyette bulunmufl olmas laz md r. Iskat- salât için bir fley vasiyet etmemifl olan bir ölünün mükellef olan vârislerinden biri taraf ndan teberruan (mecburen de il, ba fl olarak) verilecek bir bedel ile de skat yap labilir. (Iskat: Ölenlerin k l nmam fl namazlar ve tutulmam fl oruçlar için verilen sadaka) Namaz fidyesi için ayr lan para muayyen müddet için kâfi gelmezse bu para devir suretiyle bir fakire veya birkaç fakire de (zekât verilebilen s n flardan herhangi birine) verilebilir. Devir yap l rken aceleye getirilmez, usulüne uyarak flöyle yap l r: Ölünün velisi, yani vârisi fidyeyi fakire verirken Filân o lu filân n namaz fidyesi olmak üzere bunu al deyip fakire -hakikaten mal olmak üzere- vermeli, fakir de bunu kabul ettim deyip ald ktan sonra kendi r zas yla ona hibe ve teslim etmeli, o da hibeyi kabul edip ald ktan sonra yine bu minval üzere o fakire veya baflka bir fakire tespit edilen adet miktar nca vererek devri bitirmelidir. Mesela: Altm fl iki yafl nda vefat eden bir zat n 12 y l ç kar l nca 50 y ll k hayat n n namaz için devir flöyle yap l r: Fitre miktar 5 lira, elimizdeki fidye paras 900 lira olsa bu para bir ay n fidyesi olur. Bir fitre için verdi iniz mebla bir fidye olur. Bir fitre 5 lira ise bir ayda vitirle beraber 6 vakit x 30: 180 vakit namaz vard r. 180 x 5 = 900 lira. Bir ayl k namaz n fidyesi olur. 50 y lda (50 x 12=) 600 ay oldu una göre 900 lira 600 kere devrederse 50 y ll k namaz skat yap lm fl olur. Namaz fidyesinden sonra oruç kefareti, kurban kefareti sonra yemin kefareti için tekrar devir yap l r. Bozulup kaza edilmemifl nafile namazlar ile nezredilip de eda edilmemifl nezir namazlar ve kurbanlar için de bir miktar devir yap l r. Hatta yap lmam fl tilâvet secdesi de bir vakit namaz gibi say larak bundan dolay da fidye verilir. Namaz fidyeleri tamam bir kerede bir fakire verilebilir. Ama yemin ve oruç kefaretleri verilemez. (B. slâm lmihali, Ö. Nasuhî Bilmen) Yüce Mevla, vefat etmifllerimize rahmet ve mekânlar n Cennet eylesin. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Hac Bektafl- Veli Anadolu Kültür Vakf Mamak fiubesi Kültür Merkezi ve Cemevi nde düzenlenen aflure program na kat ld. Programa Akgül ün yan s ra Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer, Meclis Üyesi Hamza Aydo du ve Vakf n Mamak fiube Baflkan Metin Han kat ld. nsan hayat nda toplumsal dayan flman n çok önemli bir yeri oldu unu kaydeden Akgül, bar fl ve kardefllik içinde yaflamak için camilerin, cemevlerinin, vak f ve derneklerin çok önemli bir rol oynad n söyledi. Muharrem Ay n n önemine dikkat çeken Akgül, Ehli Beyt sevgisinin herkes için önemli oldu unu kaydetti. Toplumlar ve ülkelerin dayan flmalar sayesinde kalk naca n belirten Akgül, De iflik tatlar bir araya gelerek aflureyi oluflturuyor. Türkiye de aynen böyle. Birçok topluluk bir araya gelerek büyük Türkiye yi oluflturuyoruz. Kerbela olay as rlar geçse de unutulmayacak kadar derin, anlaml ve ö reticidir Akgül daha sonra Tepecik Mahallesi nde Samsun Vezirköprü Güldere mircik Köyü Yard mlaflma Derne i nin düzenledi i aflure program na kat ld. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı