June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING"

Transkript

1 June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLIMIMARISIVEMODERNMIMARLIK /OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:StudyTopkapıPalaceanditsfunctions 2:Explorethedomainsofmodernarchitecture ModuledevelopedbyYasinTunç LANGUAGESTANDARDSBEINGDEVELOPED(See ACTFL5CsStandards) Communication(1.1):Engageinconversations, provideandobtaininformation,expressfeelings andemotions,andexchangeopinionsabout Ottomanandmodernarchitecture. Communication(1.2):Understandandinterpret writtenandspokenlanguagefoundinhistorical accountsofottomanarchitecture. Communication(1.3):Presentinformation, concepts,andideastoanaudienceoflistenersor readersonmodernortraditionalarchitectural works. MINDMAP Cultures(2.2):Demonstrateanunderstandingof therelationshipbetweentheproductsand perspectivesoftheottomanarchitecturalworld studied. Connections(3.1):Reinforceandfurtheryour knowledgeofthedisciplineofarchitecture throughtheturkishlanguage. Comparisons(4.2):Demonstratean understandingofhistoricalandarchitectural contextsthroughcomparisonsoftheturkish culturestudiedandyourown. Communities(5.1):Usethelanguagebothwithin andbeyondtheschoolsettingthroughinterviews withpeopleofdifferentprofessions(architects). 1

2 MATERIALSUSEDINTHEMODULE Mainvideos:"TopkapıSarayı"/"TopkapıPalace,""InterviewwithTiginTöre"and InterviewwithBurçin CemArabacıoğlu." Additionalvideos:"TopkapıSarayı:EnderunveİçKöşkler/TheInnerPalaceandItsPavilions," Topkapı Sarayı:Kutsalemanetler/TheSacredRelics,""TopkapıSarayı:HaremI/TheHaremI,""TopkapıSarayı: HaremII/TheHaremII,""TopkapıSarayı:Hazine/TheTreasury,"and"TopkapıSarayı:Kolleksiyonlar/The Collections." Text:DoğanHızlan,"MimarininArdındakiOsmanlıTarihi." 1) BAĞLAM/CONTEXT Inthismodule,youwillexploresomearchitectural worksfromtheottomanempire;youwillbecome familiarwiththeirarchitecturalcharacteristicsand theirhistorical,social,political,andeconomic functionsbothfortheottomanempireandthe TurkishRepublic.Moreover,youwillbecome familiarwithsomesub areasinthefieldof architecture,suchasinteriorarchitectureand restoration.finally,themodulewillalsoaddress somerecentissuesinarchitecture,suchas "environmentallyfriendly"architecture, "sustainability",and(post)modernarchitecture throughprovidedinternetsites. MEKANVEZAMAN/SPACEANDTIME ThethemecoverscharacteristicsofOttoman architectureaspresentedinvideos,texts,and variouswebsites.youwillbeabletoexplorethe relationshipbetweenarchitecturalworksand people theirlifestylesandchoices. 2) TEMATİKPROJELER/THEMATICPROJECTS Project1:TopkapıSarayınıinceleyinizvemimariaçıdanönemesahipbirmekanagezidüzenleyiniz. 2

3 3 StudyTopkapıPalaceandarrangeatriptoanarchitecturalbuilding.Thisprojectisbasedona documentarymovieabouttopkapıpalace,whichwasoneofthemostimportantinstitutionsduringthe Ottomanperiod.Itservedashouseto24sultansandtheirfamilies,whereexecutive,religious, economic,governmental,andmilitarydecisionsweremade.youwilllearnmoreaboutthesefunctions inanarchitecturalpresentationofthepalace.afterwards,itissuggestedthatyouarrangeatriptoone ofthearchitecturalworksinyourarea(i.e.,famousonesthatyouthinkhavesocial,economic,historical value)andprepareashortfilmontheseworks.alternatively,youcanchooseanotherhistoricalbuilding fromturkey(e.g.,bluemosque/sultanahmetcamii,hagiasophia/ayasofya)anddescribeits architecturalcharacteristics. Project2:Modernmimarininilgialanlarınıinceleyinizvebukonudabirröportajyapınız Explorethedomainsofmodernarchitectureandconductaninterview Thefocusinthisprojectisontwointerviewswithtwoarchitectswhogivedetailsontheirareaof expertise:interiorarchitectureandrestoration(içmimarlıkverestorasyon)andinformationonwhat theirjobentails.itisrecommendedthatyouanalyzetheinterviewsandjotdownwhatthearchitects sayabouttheirprofessionanddiscusstheminpairsorgroups. Afterseeingtheinterviewsanddiscussingthepointsthearchitectstellabouttheiroccupations,youare askedtoprepareinterviewquestionsandconductaninterviewwithanarchitectinyourtown.(see section9:pre OralActivitySheetforsomethemesthatyoumightwanttouseasthemainpointofyour interview). PROJECT1:TOPKAPISARAYINIİNCELEYİNİZVEMİMARİAÇIDANÖNEMESAHİPBİRMEKANAGEZİ DÜZENLEYİNİZ STUDYTOPKAPIPALACEANDARRANGEATRIPTOANARCHITECTURALBUILDING TABLE1INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP StudyTopkapıPalace ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Readthe transcriptions,watch thevideo,andgo throughtheinternet linksprovided, gatheringinformation aboutottoman architectureand TopkapıPalace. FOCUSON LANGUAGE RelativeclausesI. Conditional sentences: Ir/ Ar/ rsadiye; DIysA/ mişsadiye. WRITE/SPEAK/RECORD Writeaninformative essayontopkapıpalace (itsarchitectural propertiesand functions)and/or Ottomanarchitecture. Shootashortvideoon anarchitecturalbuilding youwillvisitinyour area. EXCHANGEANDACT Presentyourvideoofan architecturalwork. Discusstherolethat TopkapıPalaceplayedfor Ottomanrulers;discuss therelationshipbetween people's(ottomans') livesandthebuilding theyhavebuilt.

4 4 ACTION: Debateonthebasisof priorstudyandessay. Shootavideo. THEME: TopkapıPalaceand Ottoman architecture. OPERATIONS: Userelativeclausesandconditional sentencesinwritingandspeaking tasks;findingfactsandopinionsina readingtext. ÖNERİLER/GUIDELINES A.Neleryapacağım? 1.TopkapıSarayı'nadairvideoyuizleyin. 2.İnternetaracılığıylaTopkapıSarayıveOsmanlımimarisihakkındabilgitoplayın. 3.Metni("MimarininArdındakiOsmanlıTarihi")okuyun,yazarınOsmanlıMimarisihakkındasunduğu noktalarıvedüşüncelerinibelirleyin. 4.EdindiğinizbilgilerışığındaOsmanlımimarisininözelliklerini,TopkapıSarayı nınosmanlı Mimarisi ndekiyeriniveosmanlıyaşamtarzıilemimarisiarasındakiilişkiyitartışınız. 5.ModernşehirmimarisiileOsmanlı(TopkapıSarayıörneğindenyolaçıkarak)mimarisiarasındaki farklılıklarıveyavarsabenzerliklerigünümüzinsanlarınınveosmanlıdönemiinsanlarınınyaşam biçimleribağlamındatartışınız. 6.Osmanlımimarisive/veyaTopkapıSarayıhakkındabilgilendiricibirmakaleyazınız. B.Videoyunasılçekeceğim? 1.Bulunduğunuzbölgedesosyal,ekonomikvetarihselönemesahipbirmimarieser(yapıt)belirleyiniz. 2.Buyapıthakkındainternettenyadakütüphanedeneldeedeceğinizkitaplararacılığıylabilgitoplayınız. 3.Bilgileriderleyipçekeceğinizvideonunsenaryosunuyazınız. 4.Yazdığınızsenaryoyuöğretmeniniziletartışıpgereklidüzeltmeleriyapınız. 5.Filminiziçekinizvesınıftapaylaşınız. Birinciprojedekullanilanmalzemeler/materialsforProject1 Firstvideo("TopkapıSarayı/TopkapıPalace"):BubelgeselvideoOsmanlıSultanlarınaveailelerine yaklaşık400yılboyuncameskenolantopkapısarayı nıkonuedinmektedir.belgeseldetopkapısarayı na dairmimaribilgilerleberabersaray ınosmanlıimparatorluğuiçinöneminedeğinilmektedir.sarayüç kısımdanoluşmaktadır:birun,enderunveharem.belgeselbuüçkısımdanbahsetmekteveherbirininne türişlevlergördüğünüanlatmaktadır. Readingtext: Hızlan,D.(2007,May26 th ).MimarininArdındakiOsmanlıTarihi.Hürriyet.RetrievedJuly30 th,2010, fromhttp://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/shownew.aspx?id=

5 5 MimarininArdındakiOsmanlıTarihi DoğanHIZLAN,26/5/2007(Permission bytheauthor) AnahtarKelimeler(Keywords):Osmanlı Mimarisi,Osmanlıtarihi,kültür,tarih, batılılaşma,kentleşme,uygarlık,(taş) bezeme,taşoymacılık,motif,süsleme. DoğanKuban ınosmanlımimarisi, yazarınındasöylediğigibibirosmanlı tarihiolaraknitelenebilir. Yazar,"OsmanlıAvrupa nınislám sınırıdır.akdeniz,balkan,anadolukültürlerinin birleşmesidir.konutyapmak,yenibirvizyon sayesindegelişmiştir.eşiolmayanbirkubbe mimarisiyaratmıştır. Osmanlı nınkendineözgübirmimarisivardır, SelimiyeCamiibununtacıdır.MimarSinan,her şeyifiltreetmiş,almışbumodernselimiye yi yapmıştır"cümlesiylegerekmimarizenginliğini anlatıyorimparatorluğun,gerekseavrupaile mukayesesiniyaparak,biruygarlığındökümünü çıkarıyor. DoğanHasol undediğigibibukitapbirbaşyapıt. Görselmalzemeyi,fotoğraflarıCemalEmden yenidençekmiş,arşivmalzemesikullanılmamış. DoğanKuban agöre,"bizdehenüzosmanlıtarihi yazılmadı.belgeler15.yüzyıldansonraoluşmaya başladı.onuniçindirki,bizdegenelbirosmanlı tarihiyazılmadı." Önsöz deosmanlımimarisi ninözelliklerini anlatıyorkuban:"osmanlıimparatonluğu nun politikyapısınaparalelolarakosmanlımimariside AsyaileAvrupa,İslámDünyasıileHıristiyan Dünyasıarakesitindegelişmiş,Akdenizçevresi gelenekleriniortaveyakındoğugelenekleriyle buluşturanuzunnefesliveözgünbirmimari üsluptur." OsmanlıMimarisi ninbazıbölümleriüzerinde duracağım.banagöre,uzmanlardışında meraklılarının,ilgilenenlerindeyararlanacağı bilgilervarburada. KültürveSanatBağlamındaOsmanlıKimliği yazısında;bazıkavramlarüzerineortayasürdüğü tezler,sanırımmimaritarihininötesindebir Osmanlıtarihininsatırlarınıiçermektedir. Aşağıdakitespit,dündenbugünebiranlayışı özetlemekte: "Osmanlılarbütüntarihleriboyuncasanatçıların, etnik,dinsel,kökenleriylehiçilgilenmemişlerdir. Bu,imparatorlukkavramıiçindemimarideolduğu kadarheralandadoğalbirtutumdu." Kuban,butespittenyolaçıkarak,Osmanlı toplumunda,mimarisindenüfustaherkatmanın rolüolduğununaltınıçiziyor. 14.YüzyılOsmanlıToplumKültürüveYapı Programıbölümündetoplumkültürünün oluşmasındayunusemre ninetkisini vurgulamaktadır:"onuniçindüşünceveruh dünyasınınbizeulaşmasınıfarsçayadaarapça olarakdeğil,yaşayanbirtürkçeiledilegetiren YunusEmre,SelçukluçağısonuveOsmanlıçağı başındadevletkurantoplumkültürününveonun dilinineşsiztemsilcisidir." Kuban,mimarivesanatındeğerlendirmesini yaparken,göçertoplumdanyerleşiktoplumageçiş süreciniincelerken,kültürelaltyapıyıönealarak, mimaritarihinibirkültürtarihineoturtmaktadır.

6 6 Kitabınokunmasıgerekenbölümlerdeilksıraya alınmasıgereken,çağdönümündeosmanlıve RönesansDünyalarıbaşlıklıbölümleridir.Zira, OsmanlıileBatıDünyası nıkarşılaştırmasıyalnız mimarinindeğilbütünkültürünmukayesesini yapıyor. Bubölümde,Rönesans ıngetirdiklerininbize yansımadığındansözedilirkenfarkedemeyişimizin altınıçizmektedir:"istanbul unfethinden Kanuni yevebirtanrısallütûfolarakbakılacak Sinan ınyaşamındanikinciviyanakuşatması na kadarosmanlı,avrupa nınkıyısında,fakatonu görmedenyaşamıştır." Sanırımokunmadangeçilmeyeceksayfalar, Sinan ınyaşamıvesanatıbaşlığınıtaşıyanlardır. Saray ıhümayun datopkapısarayıbaştaolmak üzereedirnesarayı,manisasarayıüzerinede notlaryeralmaktadır.elbettekisinan ınmimaride geldiğivegetirdiğinokta,enönemliözelliği içermektedir. OsmanlıMimarisindeBatılılaşma nın Aşamaları ndakuban,etkiharitasınışöyleçiziyor: "Türkiye demühendislikmimarlıkalanlarındaki bütüngelişmelerinfransakökenlioldukları söylenebilir." Batılılaşma nınkentleşmeboyutuveyenikonut Mimarisi ndekonaklar,kágirkonaklar,dizi konutlarbölümleri,bugünegelen,kentleşme kavramıkonusundabizetarihibirperspektif getirmektedir. DoğanKuban ınosmanlımimarisikitabıhiç kuşkusuzmimarieksenindeosmanlı İmparatorluğu nunsiyasal,toplumsaltarihinin, aşamalarınıgösteriyor. Bence,mimaribağlamında,OsmanlıTarihiiçin,bir uygarlığınkonutayansıyışı,bizeimparatorluk hakkındagenelbilgidevermektedir. Eğer,geneltarihkitaplarımızolursa/olsaydı,eğer edebiyattansiyasetekadar,kuşatıcıbütüncül eserleryazılırsa/yazılsaydı,tarihimizikısayoldan dahadoğru,dahabilimselöğrenmeolanağına kavuşacağız. Okurlarabukitabısalıkverirken,şuhatırlatmada bulunayım. Sadecebirmimarlıktarihideğilbu,Osmanlı İmparatorluğu nunuygarlıktarihiaynızamanda. Zirabuuygarlığıoluşturanbirbirindençeşitlibirçok unsurvar. Kitaplığınızdabulundurmalısınız,zamanzaman mutlakabaşvurmagereğiduyacaksınız. KİTAPTAN SİNAN DANÖNCEOSMANLIMİMARİBEZEMESİ

7 7 Taşoyma:Osmanlımimarisindetaşbezeme, Selçukludönemininolağanüstüüretimiile karşılaştırıldığızaman,tümüyleikincilbirsanat etkinliğiolarakgözükür.yapıtipolojisineilişkin birçokformülündoğu dangelmesinekarşınselçuk taşoymageleneğininbatı yauzanmamasının birkaçnedeniolabilir. 1.SelçuktaşoymacılığıOrtaveDoğuAnadolu nun yerelsanatıolarakgelişmiştir.başkabirdeyişle Selçukluyapılarınıntaşoymacıları,ülkeiçinde geziciolsalarbile,bugeleneğikenditopraklarında yapanustalardırvebunlarosmanlıbölgesi14. yy dasanatlarıiçinherhangibiraçılımvaat etmediğiiçinbatı yagelmemişlerdir.buhipotez kabuledilirseselçuktaşoymatekniklerinin, modellerdeğişikkaynaklıolsabile,gezicisanat topluluklarındançok,yerelustalartarafından yapıldığınıkabuletmekgerekir.14.yy dakaraman Beyliğidöneminde13.yytaşoymageleneğinin sürdüğünügösterenpekçokuygulamayıbiliyoruz. 2.ErkenOsmanlımimarisininOrtaAnadoluile sürekliliği,sırlımalzeme,mukarnasvedahaçok strüktürelbezemeselbirmotifolantürk üçgenleriylesınırlıdır.mimaritasarımdataçkapı motifininhemenhemenortadankalkması, taşoymasüslemeninyokolmasıveyerelduvar örgütekniklerininkullanılması14.yyyapılarında çalışanyerliustalarınselçuklutaşoymasanatı ortamınauzakolduklarınıgösterir. MimariBezemeOlarakÇini:14.yyBatıAnadolu mimarisi,bazıbüyükyapılarınözelkonumu dışında,bütünbölgelerdebenzerözellikler gösterir.osmanlıdevleti ninegemenlikalanı genişledikçeyenisiyasetvekültürortamının kendineözgüçizgileridedahafazlabelirlenmeye başlarken,ortaçağ danuzananbazıözellikleryeni gelişmeleredahazoruyabilmişler,budagiderek OsmanlıKültürü nüngelenekselbiçimve tekniklerlekendiyorumunugeliştirmesineyol açmıştır.selçukçağınıntaşoymaüslubu,bursa Yeşilİmaret Zaviyesi nindinamikvesihirlitaçkapı bezemesindetümüylekendineözgügösterisini yaptıktansonrayokolmuş,çinideisegiderekyeni üsluplarortayaçıkmıştır. AlçıMukarnasBezeme:İslamülkelerindeister EmeviçağınınKusayrAmra,Hırebete l Mefcergibi erkenörneklerinde,isterislamdünyasınınöteki ucundaolsun,alçısüslemetekniklerinin kullanılmasıyaygındır.taraz daşehristan daki büyükevlerdekubbeli,cehennemlikliveduvarları resimlivealçısüslemelihamamyapılarınınvarlığı butipyapılardaeskiveyaygınkökenini belirlemektedir. Özet:Buyazısında,DoğanHızlan,Türkiye'de mimarlıktarihikonusundaöndegelenbir akademisyenolandoğankuban'ın"osmanlı Mimarisi"kitabınıelealmaktadır.Hızlan,kitabın bazıkısımlarındanalıntılaryaparakvekitabın yazarınıngörüşlerineyervererek,osmanlı Mimarisihakkındakapsamlıbilgilervermektedir. Örneğinyazınınsonunadoğru,kitaptandoğrudan yapılanalıntılar,mimarsinan'danöncekibezeme (süsleme)sanatlarıhakkındadeğerlibilgiler vermektedir. Kelimeler(TürkDilKurumu:BüyükTürkçeSözlük) nitelemek:(f)birşeyinniteliğinibelirtmek. kendineözgü:(sf)birkimseveyaşeyeözgüolan,kendinemahsus,kendinehas. mukayese(yapmak):(a)benzeterekveyakarşılaştırarakdeğerlendirme,karşılaştırma,kıyaslama. uygarlık:(a)medeniyet,medenilik. başyapıt:(a)şaheser:sinanşimdisağolsaydı,nebaşyapıtlaryaratırdıacaba? A.Boysan. arakesit:(a)kesişim. üzerindedurmak:(f)birişeönemvermek,birişleyakından,sürekliilgilenmek:klasikyazarlarımızın yapıtlarıüzerindedurmak,hepimiziçinbirgörev. S.İleri. batılılaşma:özellikleavrupaülkelerinindüşüncede,çalışmada,görüşveanlayıştaizledikleritemelilkeleri benimsemişolmak,garplılaşmak.

8 8 kentleşme:tarımdışıetkinliklerin,özellikleişleyimingelişmesisonucunüfusunkentlerdetoplanmasıve kentselalanlarıngenişlemesisüreci. bezeme:(a)süsleme. taşoyma:taşsüslemesanatı. motif:yanyanagelerekbirbezemeişinioluşturanvekendibaşlarınabirerbirlikolanögelerdenherbiri: Halımotifi.Danteldekimotifler ortadankalkmak:(f)yokolmak.tersi:ortayaçıkmak. PROJECT2:MODERNMİMARİNİNİLGİALANLARINIİNCELEYİNİZVEBUKONUDABİRRÖPORTAJ YAPINIZ EXPLORETHEDOMAINSOFMODERNARCHITECTUREANDCONDUCTANINTERVIEW TABLE2INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP ExploringtheDomainsofModernArchitectureinTurkey ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LIST EN Watchthetwo interviews,read theirtranscriptions (ifneeded),and browsethe websitesprovided. FOCUSONLANGUAGE Interaterelative clausesiand conditionalsentences: Ir/ Ar/ rsadiye; DIysA/ mişsadiye. WRITE/SPEAK/RECORD Writeadraftof interviewquestions directedtoanarchitect orsomeone knowledgeablein Turkishmodern architecture; writeareportofthe interview. EXCHANGEANDACT Jotdownthethemesof theinterviewsandthe pointstheinterviewers discussintheir interviews. Conductaninterviewin Turkishwithanarchitect orsomeone knowledgeableinturkish modernarchitecture; Presentthereportofthe interviewtoyour classmates. ACTION: Conductaninterview andwriteareport. THEME: Modern architecturein Turkey. OPERATIONS: Userelativeclausesandconditional sentencesinwritingandspeaking tasks. ÖNERİLER/GUIDELINES A.Neleryapacağım? 1.Sağlananvideolarıizleyinizvetrankripsiyonlarınıokuyunuz(gerekligörürseniz).

9 2.Videolarınnehakkındaolduklarınıtartışınız. 3.Konuşmacılarınkendimesleklerihakkındanetürbilgilerverdiğininotediniz. 4.Konuşmacılarasorulmuşolabileceksorularhazırlayınız. B.Videoyunasılçekeceğim? 1.Önceliklemimarialanındaaraştırmakistediğinizbirkonubelirleyin(bknz.Activitysheet). 2.Bukonuhakkındaneleröğrenmekistediğinizedairsorularhazırlayın. 3.Sorularınızlaberaberbukonudasizebilgiverebilecekbirisiyleröportajhazırlayın. 4.Yaptığınızröportajıarakadaşlarınızlapaylaşın. 5.Yaptığınızröportajadairbirraporhazırlayın(konuyunedenseçtiğinizi,sorularınasılhazırladığınızı,bu röpotajsayesindekonuhakkındaneleröğrendiğinizibelirtenbirrapor). İKİNCİPROJEDEKULLANILANMALZEMELER/MATERIALSforProject2: Firstvideo( InterviewwithTiginTöre ):Buvideodabirmimarlığınrestorasyonaltdalıileilgilibilgiler vermektedir. Secondvideo( InterviewwithArchitectBurçinCemArabacıoğlu ):Buvideodabirmimariçmimarlık altbilimdalınadairbilgilervermektedir. 3) İNTERNETBAĞLANTILARI/INTERNETLINKS BirinciProje 1.OsmanlıMimarisi ninkısabirtarihi:http://tr.wikipedia.org/wiki/osmanl%c4%b1_mimarisi 2.OsmanlıMimarisi nedairkısabilgiler:http://www.mimarlikdevrimi.com/2007/08/osmanlimimarisi.html 3.OsmanlıKültürühakkındakapsamlıbilgiler:http://www.osmanlisanati.com/index2.html 4.DoğanKubanileOsmanlıMimarisihakkındabirsöyleşi: 5.OsmanlıMimarisi,İngilizce:http://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_architecture 6.OsmanlıMimarisi,İngilizce:http://www.theottomans.org/english/art_culture/index.asp 7.TopkapıSarayıhakkındabilgi,İngilizce:http://en.wikipedia.org/wiki/Topkap%C4%B1_Palace 9

10 8.TopkapıSarayıhakkındakısabilgi,İngilizce:http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/topkapi.html İkinciProje 1.İçMimarlıkhakkındakısabilgi:http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C3%A7_mimarl%C4%B1k 2.Restorasyonhakkındakısabilgi:http://tr.wikipedia.org/wiki/Restorasyon_%28meslek%29 3.Restorasyonhakkındabilgi: nedir &catid=38:sss&itemid=98 4.ModernMimarihakkındabilgi,İngilizce:http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_architecture 5.Ekolojik/ÇevreciMimarlıkhakkındabilgi,İngilizce: 4) DEĞERLENDİRME/EVALUATION BiresyselDeğerlendirmeÖlçütleri Geliştirilmeli İzlenenvideoların(TopkapıSarayıve Röportajlar)büyükoranda(%80veüstü) anlaşılması Videolarınanatemasınınanlaşılması Videolardakidüşüncelerin özetlenebilmesivebunlarınsözelolarak başkasınaaktarılması Okumametnininanafikrininanlaşılması OkumametnindeyazarınOsmanlı Mimarisi nedairdüşüncelerinin belirlenebilmesi OkumametnindeOsmanlıMimarisi ne dairbilgilerinözetlenebilmesi Metindenvediğerkaynaklardanedinilen bilgilerinyazılıvesözlübirşekildebir başkasınaaktarılabilmesi OsmanlıMimarisiveTopkapıSarayı hakkındakonuşabilecekkadarbilginin toplanması Bilgilerinazdilbilgisihatalarıyla tartışılması Orta İyi Oldukça İyi 10

11 Birtarihieseritanıtırken,mesajınaçıkbir şekildedinleyiciyeaktarılması Dinleyiciyeaktarılacakfikirlerindetaylıbir şekildeorganizeedilmesi Dinleyiciyeaktarılacakfikirlerintutarlı olması Yapılandilbilgisihatalarınınsunumun akışınavegeneltemasınınanlaşılmasına engelolmayacaknitelikteolması Sunumuneksiksiztamamlanması Sunumdakullanılandilinçalışılandilbilgisi yapılarınıvekelimeleriyansıtması Sunumdahenüzçalışılmayanyapılarave kelimeleredairriskalınması Röportajsorularınınazhatayla(dilbilgisi, kelime)hazırlanması Röportajdaeldeedilenbilgilerinaz hataylasunulması Röportajadairbirraporyazılması 5) YARDIMCITEMALAR/FOLLOW UP OsmanlıMimarisiveModernMimarlıktemasımodernkentleşmevebununyarattığısorunların tartışılmasıyladevamettirilebilir. AyrıcaEkolojik/ÇevreciMimarlığıngerekliliği,"sürdürülebilirlik"kavramıgibitemalarladabukonu geliştirilebilir.bununyanısıra,mimarlıktapostmodernakımlarıntartışılmasıiledekonugeliştirilebilir. Thetheme,OttomanandModernArchitecture,canbefurtheredwithadiscussionabout(modern) urbanizationandtheproblemsithasbroughtabout. Moreover,suchthemesasthenecessityofanEcological/EnvironmentalArchitectureandsustainability ofarchitecturalworkscanalsobeintegratedintothemaintheme.finally,thethemecanbefurthered byadiscussionaboutpostmodernmovementsinarchitecture. 6) MÜZİK/MUSIC ThefollowingtwosongsfromrocksingerHalukLeventaresuggestedforthismodule:(Lookfor examplesofsomegrammaticalstructures,likerelativeclauseandconditionals,inthelyrics.) AşkınMapushane Keşkesenitanımamış Keşkesevmemişolsaydım Zincirevurulmuşgibi(Ooof) Sanabağlıkalmasaydım(RepeatX2) 11

12 12 AşkınMapushane İçindebenmahkumum Saçlarınparmaklık Gözleringardiyanolmuş(RepeatX2) İçindebenziyanoldum... Alınyazımdavarmışsın Kalbimibendençalmışsın Sensizliğebirdumangibi(Ooof) Sigarandabeniyakmışsın AşkınMapushane İçindebenmahkumum Saçlarınparmaklık Gözleringardiyanolmuş(RepeatX2) İçindebenziyanoldum... (BassGuitars'sound) AşkınMapushane İçindebenmahkumum Saçlarınparmaklık Gözleringardiyanolmuş(RepeatX2) İçindebenziyanoldum... İçindebenziyanoldum... HalukLevent Itk&a=4oVfd_DwKBgWbXOP5B6olBlbkTLUXjE& playnext=1 SevenlerAğlarmış Biryarimolsunisterdim,gözleriyeşil Biryarimolsunisterdim,gülyüzügülen Onuçoksevmekisterdim,delicesevmek Peşindenkoşupkoşup,sonundaalmak Bensevmek,sevmekisterdim Nerdenbilirdim,sevenlerağlarmış Biryarimoldusonunda,gözleriyeşil Biryarimoldusonunda,gülyüzügülen Onuçoksevdimsonunda,delicesevdim Fakatbuaşkınsonunu,benhiçbilmezdim HalukLevent GM8&feature=related 7) KAYNAKÇA/BIBLIOGRAPHY Goodwin,G.(1971).AHistoryofOttomanArchitecture.London:ThamesandHudson. Hızlan,D.(2007,May26).MimarininArdındakiOsmanlıTarihi.Hürriyet.RetrivedJuly30,2010,from Hillanbrand,R.(1994).IslamicArchitecture:Form,Function,andMeaning.NewYork:Colombia UniversityPress. Kuban,D.(2010).OttomanArchitecture.AntiqueCollectors'Club,Ltd. Kuran,A.(1968).TheMosqueinEarlyOttoman Architecture.Chicago:ChicagoUniversityPress. 8) SUNUMLAR/POWERPOINT PRESENTATIONS PresentationI,ModernMimari:Busunumda ModernMimari ninbazıözelliklerini öğreneceksiniz.geleneksel(osmanlıbağlamında) mimariylekarşılaştırmasınıyapabilirsiniz. PresentationII,PostmodernMimari:Bu sunumdaisepostmodernmimarininbazı

13 13 özellikleriniöğrenmeşansınızolacak.modernmimariveosmanlımimarisi ylekarşılaştırabilirsiniz. 9) YARDIMCIKONUŞMAKALIPLARI/PRE ORALACTIVITYSHEET Birinciprojeninokumametninivetemasınıtartışmakiçinyardımcıolabilecekbazıifadelerveİngilizce karşılıkları: Türkçe 1.Osmanlı nınkendineözgübirmimarisivardır. 2.SelimiyeCamiibununtacıdır. 3.Yazargerekmimarizenginliğinianlatıyor imparatorluğun,gerekseavrupaile mukayesesiniyaparak,biruygarlığındökümünü çıkarıyor. 4.Bukitapbirbaşyapıt. 5.DoğanKuban agöre,"bizdehenüzosmanlı tarihiyazılmadı." 6.OsmanlıMimarisi ninbazıbölümleriüzerinde duracağım. 7.Banagöre,uzmanlardışındameraklılarının, ilgilenenlerindeyararlanacağıbilgilervar burada. 8.Aşağıdakitespit,dündenbugünebiranlayışı özetlemekte: 9.DoğanKuban ınosmanlımimarisikitabıhiç kuşkusuzmimarieksenindeosmanlı İmparatorluğu nunsiyasal,toplumsaltarihinin, aşamalarınıgösteriyor. 10.SadecebirMimarlıkTarihideğilbu,Osmanlı İmparatorluğu nunuygarlıktarihiaynı zamanda.zirabuuygarlığıoluşturanbirbirinden çeşitlibirçokunsurvar. 11.Başkabirdeyişle 12.İslamülkelerindeisterEmeviçağınınKusayr Amra,Hırebete l Mefcergibierkenörneklerinde, isterislamdünyasınınötekiucundaolsun,alçı süslemetekniklerininkullanılmasıyaygındır İngilizce 1.TheOttomanEmpirehasaunique architecturalstyle. 2.SelimiyeMosqueisthecrownofthis(unique architecture)oristhebestexampleof... 3.Theauthorbothrecountstheempire's architecturalrichnessand,comparingitto Europe,sketchesthehistoryofacivilization. 4.Thisbookisamasterpiece. 5.AccordingtoDoğanKuban,... 6.IwillfocusonsomeaspectsofOttoman architecture. 7.Ithink/AsfarasIamconcerned/Ibelieve that... 8.Thefollowingfindingsumsuparetrospective conception(inottomanarchitecture) 9.DoğanKuban'sbook,TheOttoman Architecture,undoubtedlyillustratesthe OttomanEmpire'spoliticalandsocialhistory [and]phasesthrougharchitecture(orin architecturalcontext). 10.Notonlyisthisahistoryofarchitecture,but thehistoryoftheottomanempire scivilization aswell,for/because/forasmuch Inotherwords 12.InIslamiccountries,whetheritbeinsuch earlyexamplesaskusayramra,hırebete l Mefcer,orinthefarthestpartsoftheIslamic world,itiscommontouseplasterdecoration (ornamentation)techniques İkinciprojeiçinbazıtemalarveröportajiçinkullanılabilecekbazısorular: ModernMimari ninözellikleri;postmodernmimari ninözellikleri;modernmimariilegelenekselmimari arasındakifarklar;postmodernmimariilemodernmimarininkarşılaştırılması;kentleşmevemimarinin sorunları;sürdürülebilirlikkavramı;ekolojik/çevrecimimarlıknedemektir?kentleşme Kırsallıkilişkisi; GloballeşmeveMimarlıkilişkisi;"gelişmekteolan"ülkelerinmimarileri;büyükkentlerdekigetolaşma (ghetto),vb.

14 14 EK/APPENDIXI Transcriptionfor TopkapıSarayı/TopkapiPalace AnahtarKelimeler:saray(a),köşk(a),kasr(a),padişah(a),vezir(a),elçi(a),yap(tır(t))mak,birun, enderun,harem,meydan(a),hadım(etmek,edilmişvs.),yapı(a). İstanbulvetarihiyarımadavebuyarımadada yükselengünümüzdetopkapısarayıolarakbilinen birzamanlarınsaray ıcedideyiabidesi,yaniyeni SultanlıkSarayı.TopkapıSarayıyaklaşıkdörtyüzyıl yirmidörtpadişahaveailelerinekonutoldu; yönetsel,yargısal,dinselbütünyücekararlar buradaalındı,üçkıtayayayılmışbirimparatorluk busaraydanyönetildi.1453yılındaistanbul'un alınmasındansonrafatihsultanmehmedilk sarayını,bizanslılarınforumtauridedikleribeyazıt Meydanı'nayaptırdı.Fatih'inartandevletişleri nedeniyleistanbul'dayaptırdığıyenisaraysa m 2 likbiralandaeskiromavebizans akropolününharabeleriüstündekuruldu.topkapı Sarayı'nınyapılışıyla,öncelerizeytinlikolanküçük yarımadagidereksarayburnuadıylaünlendi.18. yüzyılınilkyarısındai.mahmut,sahildekitop kapısıüzerineharemiiçinekbiryazlıksaray yaptırınca,buyapının"topkapısı"adıgiderekyeni sarayiçindekullanılmayabaşlandı.1862yılında yananbuyazlıksaraydangünümüzesadece Topkapıadıkaldı. GelenekselTürkevlerininçizgileriniyansıtanküçük birkentgörünümündekisaraytahtageçenher padişahıneklettiğiyeniyapılarlafarklımimari üsluplarkazandı.geçicidünyanimetlerini önemsemeyen,gerçekyaşamınölümdensonra başlayacağınainananmüslümantürkpadişahları buradabirsarayiçinsonderecemütevazi sayılabilecekölçülerleyetinmişlerdir.fatih'in çağdaşıtarihçitursunbeysarayınyapılışını, yüzyıllarboyuncaekleneceklerideogünden görmüşçesine"padişah ıalem,arap,acemve Rum'danmahirmimarlargetirtip,onlarıkendi mimarlıkbilgisiyleaydınlattı.gözdenuzakbugüzel yerdebüyükbirsarayın,hertürlüsanatsalbaşarıyı yansıtacakbiçimdeyapılmasınaolanaksağladı. Herköşkügüzellerinbiryuvası,herkasrıcennet köşklerinikıskandıracakgüzellikteaydınlık yaptırdı."diyeanlatır. Yaklaşıkikibuçukkilometrelikkıyısurlarıile800 metrelikkarasurlarınınkuşattığısarayınsur i Sultanidenilenbusavunmaduvarlarıüzerindeki birçokköşktengünümüzekadarulaşabilmeyi başaranalayköşküvesepetçilerkasrı dır. Sarayındışdünyayaaçılanüçüsahildedördü karadayedianakapısıvardır.bukapılarınen önemlisiayasofyavesultanahmetmeydanlarına açılanbab ıhumayun'dur.hergünsabah namazındanyatsınamazınakadarosmanlı uyruklularınınyanısırayabancılaradaaçıktutulan Bab ıhumayun'unii.mahmutzamanındaözgün anlatımıylayenilendiğianlaşılankitabesi başlangıçtasarayınbiriçkalekonumunda planlandığınıaçıklar."bukutsalkaleyikaralarınve denizlerinsultanı,tanrınıngölgesi, Konstantaniye'ninFatihiSultanMurad'ınoğlu SultanMehmedHanhicri883yılındaRamazan ayındayaptırttı."butarihmiladi1478'ikarşılar. AynıyıllardaFatih'inBab ıhümayunüzerine yaptırdığıveonarımlarla20.yüzyılbaşlarınakadar gelebilenahşapköşkisebüyükbiryangınsonucu günümüzeulaşamadı. Veçeşitlitoplumlarınyüzyıllarcayönetildiği İmparatorluğunkalbiolanSarayüçkısımdan oluşuyordu:birun,enderunveharem.kelime anlamıdışolanbirun'dailgiyiçekenenbüyükyapı özgünformuylakorunanbizanstankalmaayairini kilisesidir.sarayınsilahdeposuiken19.yüzyıldailk TürkmüzesihalinegetirilenAyaİrinigünümüzde konsersalonuolarakkullanılmaktadır.16.yüzyılda elliyılsüreylemimarsinan'ındayönettiğihassa mimarlarocağınınmimarbaşıbürosu,şehremini vedefterdarınyeriileparalarınbasıldığıdarphane sarayınalaymeydanıdadenilenbubirinci yerindeydi. Bab ıhumayundanortakapıbab ıselam auzanan alaymeydanındakideavikasrıtürkadalet anlayışınınbirsembolüydü.hergünbirnöbetçi

15 15 vezirburadaosmanlıyadayabancı,kadınyada erkekherkesindilekçelerinialırdı.birunuikiye ayıranbab ıselam ınkuleleriiçindekikapıarası denilenmazgallıodalardatutuklanandevlet adamlarıhaklarındakiölümyadasürgünkararını beklerlerdi. Ortakapınınikiyanıkapıcıdaireleriydi.Vezir i Azamdahilbukapıdangirenherkesinyetkisisona ererdi.osyapadişahiçsaraydamutlak hükümdarlığınıngereğiolarakhertürlükararı yargılamasızverebilirdi. İkinciyerinyaniadaletmeydanınınenönemli yapısıbirtürbakanlarkuruluişlevigörendivan ı Humayun'untoplandığıkubbealtıdır.Burada yükselenadaletkulesininüstkatı19.yüzyılda sarayınveistanbul'ungözetlenmesiiçin yapılmıştır.siyasi,askeri,idari,mali,adliönemli konularıngörüşüldüğü,temyizdavalarınınkarara bağlandığıdivanoturumlarınapadişahadalet kulesindekiözelodanınkafeslipenceresinden izleyebilir,gerektiğindeuyarılarınıkafesevurarak yapardı. Birun,Enderun'unbaşladığıBab ısade desona erer.tahtageçiş,bayramveseferegidişgibi törenlerbab ısadeönündeyapılır;butörenler sırasındamehtertürklerdebağımsızlığınbir simgesisayılanvenevbetdenilenmarşlarçalardı. Akhadımağalarınınbeklediğibukapıdansarayın üçüncüyerienderunagirilir.bab ısade den gelenlerinhemenkarşılaştıklarıarzodası, padişahındevletişlerineyönelikçalışmalarını yaptığı,vezirleri,yabancıelçilerikabulettiğibir makamsalonuydu.enderundasarayaalınan Hristiyankökenlidevşirmeiçoğlanlarına İslamiyetinkurallarıveTürkAdetleriöğretilirdi. Padişahahizmetedenbugençlerbüyükveküçük odaadıverilenhazırlıksınıflarındanbaşlayarak seferli,kilervehazinekoğuşlarındayıllarcadevam edenbireğitimdengeçirilirlerdi.osmanlısarayları buyönüyledevletkadrolarınayöneticiyetiştiren bireğitimöğretimkurumuydu. VeEnderun dankuşhanekapısıylagirilen gizemlerledoluharem.yaklaşık400yıl, padişahlarınaileleriylebirlikteyaşadıklarıdış dünyayasıkısıkıyakapalı,hadımedilmişzenci ağalardanbaşkahiçbirerkeğingiremediğiharem. Rengarenkçini,sedefvekalemişibezemeli,irili ufaklıyaklaşık300odasındayaşayan,esir pazarlarındanözenleseçilen,yadapadişaha armağanedilenrum,leh,macar,sırp,boşnak, Çerkez,Abaza,Rus,Fransızasıllıyüzlercekızın güzelliğinin,gençliğinin,becerisininveyaşamının padişahaadandığıharem. Kelimeler yönetselsf.:yönetimileilgili. yargısalsf.:yargıileilgili. dinselsf.:dinileilgili,dini. harem(a):theapartmentsorportionofthehouseallottedtofemales. nimet:a.(ni:met)1.iyilik,lütuf,ihsan.2.yaşamakiçingerekliherşey. mütevazi:sf.alçakgönüllü,büyüklenmeyen. mahir:sf.(ma:hir)1.becerikli,yetenekli: aydınlatmak:( i)1.karanlığıgideripgörünürdurumagetirmek.2.mec.birsorunüzerinebilgivermek. özgün:sf.1.yalnızkendineözgübirniteliktaşıyan,orijinal. hükümdarlık:a.1.hükümdarolmadurumu.2.hükümdarlayönetilenülke. gözetlemek:( i)1.birineveyabirşeyegizlicebakmak,dikizlemek:arkalarındanbakarken,birilerininde benigözetlediğinisandımbiran. E.Şafak.2.Birininyaptıklarınıbellietmedenizlemek. hadım(etmek):a.kısırlaştırılmışerkek(kısırlaştırmak). devşirme:1.askeryetiştirilmeküzereyeniçeriocağı naalınacakçocuklarıseçiptoplamaişi.3.tar. YeniçeriOcağı nabuyollaalınançocuk adamak:(f)( i, e)1.birdileğingerçekleşmesiamacıylakutsalolduğunainanılanbirgüceniyette bulunmak,nezretmek.2.mec.kutsalsaydığıbirşeyuğrunakendinifedaetmeküzeresözvermek.

16 16 EK/APPENDIXII Transcriptionofthe InterviewwithTiginTöre Anahtarkelimeler:Restorasyon(yapmak),sektör(a),(yeni,eski)eser(a),bütüncül(sf),yaklaşım(a), koruma(a),ikilem(a),uygulama(a),bellek(a),deney(a). Merhaba,adımTiginTöre.Mimarım,aynı zamandarestorasyonanabilimdalındarestoratör mimarolarakgörevyapmaktayım.türkiye'de restorasyonyapmakiçinrestoratörmimar olmanınkoşulukanundabelirlenmemiş.bununla birlikte,restoratörolmanınavantajıpektabiiki dahaiyiservisverebilmekbukonuda,dahaiyi sonuçlaraulaşabilmek,şeyini,fırsatınısunuyor. Benimkişiselolarakyaptığımbirkaçörneği vermemgerekirse,ayasofya'dalokalbazı uygulamalardaçalıştım.yanikişiselolarak sorumluluğumolmasada,çalıştığımprojeler olarak,gülhanehastanesi'ninrestorasyonunda bulundum.vetabiikigelişmekteolanbirsektör Türkiye'de.Hersektörgibibirçokbinamızvar;pek çokilgigösermemizgerekeneskieserbulunmakta Türkiye'de.Bunlariçindeelimizdengelengayreti göstermeyeçalışıyoruz. Türkiye'deşuandayapılmaktaolan restorasyonlardagözlenebilecekikiadettemel akımvar.biribütüncül,yadatamamenrestoratif biryaklaşım.birdiğeridekorumayayönelik yaklaşım.korumayayönelikyaklaşımındaha doğrubiryaklaşımolduğunuakademikçevrelerde söylemekmümkün.restoratifyaklaşımlardaha kullanıcıyayönelik,bitmişvesonmekanlarelde etmektebaşarılıolsada,büyükveçokönemli binalardakiönemlikültürelgeçmiş,tarih bilgilerinin,izlerinyokolmasınaneden olabilmekte.buikilembütündünyadaolduğugibi Türkiye'dedeyaşanıyor.Özellikleçokilgigören, popülervefakatkorumacılarınkoruma konusundakigayretlerininyetersizkaldığıyada bırakıldığıdurumlardarestoratifyaklaşımlar görülebilmekte.bununlabirlikte,yenidenkullanım amaçlırestoratifyaklaşımlar,yanitamamenyok olmuş,veyerinebaşkabiryapınınyapılamayacağı durumlardabutürrekonstrüksüyonlarşuanda tercihedilmekte,vekorumatarihiboyunca Türkiye'deyapılmışuygulamalar.Bunlarıntabiibir belleğikorumaaçısındanuygulamavegeçerlilik durumlarıvar.pekçokdönembarındıranyapıların restorasyonuözellikleproblemli.dönemlerin ifadesikonusundaproblemyaşamakmümkün. Farklıdönemlerinaynıanda,aynımekanda,aynı yüzeylerdeifadebulmasıbirrestorasyonunen büyükzorluklarındanbirtanesiolabilmekte. Özellikleçokfazladönemliyapılarda.Bizans yapısınınüzerineyapılmışbirosmanlıyapısı, mimaribiröğesi,yadabirboyaması,birresmi,ve herdönemegerekligösterim,gerekli presentasyonkoşullarınınsağlanarak,yanien azındanoradavarolduklarınınbilgisiverilerek,bir şekildebununtasarlanması,gösteriminin tasarlanmasıgerekiyor.bununartıkçokçeşitli yöntemlerivar.aynımekandabiralanıbir dönemeadayabilirsiniz.enönemli,eniyi korunmuşalanı,odönemeadayarak,kalan mekanlarıbildiğinizyadaensonkullanımayönelik değerlibulduğunuzşekilderestoreetmeniz mümkün. İkincisoruyagelirsek,ikincisorudabirrestoratör, eğer,birbinadansorumluolduğuiçin,altında kalan,dahadoğrusubirlikteçalıştığıdiğerkoruma uzmanlarıylaçalışmakzorunda.çeşitliressamlar olabilir;heykeltıraşlarolabilir;temizleyiciler olabilir;altyüklenicilerolabilir;ahşapuzmanları olabilir.bunlarıorganizeetmektabiibellibir deneyimgerektiriyor.budeneyimedezamanla sahipolunuyortabii.bunlarıorganizeetmekdebir restoratörüngörevi. Kelimeler servisvermek:(f)hizmetvermek. (bir)sonucaulaşmak:(f)birkonudasonucavarmakyadahedefeulaşmak.

17 17 gayretgöstermek:(f)çabasarfetmek. akım:(a)sanatta,siyasette,düşüncehayatındaortayaçıkanyenibirgörüş,yöntem. yaklaşım:(a)birsorunuelealış,onabakışbiçimi. uygulama:(a)kuramsal(teorik)birbilgiyi,ilkeyi,düşünceyiherhangibiralandahayatatatbiketme. bellek:(a)hafıza. Barındırmak:(f)(bubağlamda)Dahiletmek,ihtivaetmek. Transcriptionofthe InterviewwithBurçinCemArabacıoğlu Anahtarkelimeler:İçMimarlık(a),uzmanlaşma(a)(uzmanlık,uzmanlaşmış),piyasa(a),etkile(n)mek(f), getiri(a). Merhabalar,adımBurçinCemArabacıoğlu.Mimar SinanÜniversitesi'ndeöğretimüyesiyim.Mimarım veaynızamandaiçmimarlıkbölümü ndehocalık yapmaktayım.içmimarlıkaslındamimarlığınbiraz dahauzmanlaşmışbiralanı.dahaçokiç mekanlarınorganizasyonu,giydirilmesi, donatılmasıvedönüştürülmesiyleilgileniyor. Benimuzmanlıkalanımbukonularçerçevesinde akıllıbinalarvesayısaltasarımvebunlarabağlı olaraketkileşimvemekan.çalışmaalanımla bağlantılıolarak,dahaçokyerelveyageçmişe dönükyaklaşımlarınsürdürülmesibağlamında değil,dahaçokiçmimarlığınhangiyöne gidebileceği,veburalardakiyenibakışaçılarının, yeniyaklaşımlarınaraştırılmasıüzerine yoğunlaşmaktayım. İçMimarlıkmesleğibirazilginçbirmeslekticari açıdan.özellikle,tümmeslekalanlarındaolduğu gibi,ekonomikpiyasakoşullarındansonderece etkilenmekteveaslındapiyasadainşaatlaalakalı biralanolduğuiçin,krizkoşullarındailketkilenen alan.bubağlamdaekonomininiyiolduğu durumlardagetirileriçokiyiolabilenbir meslekken,enufakbirkrizdurumundabundanda sondereceolumsuzetkilenebiliyor.buyönden,iş olanaklarıveekonomikgetirileridüşünüldüğünde sonderecedeğişkenveriskoranıyüksekbirdal. İçMimarlık,mimarlığınbirazdahaözelleşmişbir alanıolduğuiçin,mimarlıköğrencilerinegöre sayıcadahaazöğrencimizvargenelebaktığımızda vebirazdabutikbirkonuolarak değerlendirebiliriz.türkiyegenelindetabiiki mimarlıkkadarbüyükkentlereodaklıpiyasabulan biralandeğil.türkiye'ninheryerindegelirgrubu [düzeyi]yüksekkişilereözelliklehitapeden projelerdekolaylıklaöğrencilerimizçalışmaalanı bulabilmekte. Kelimeler uzmanlaşma:(a)ülkelerin,bireylerinveyaörgütlerinüretimeyönelikçabalarını,yeteneklerinive bilgileriniçoksayıdaalandanziyadesınırlıbiralandayoğunlaştırarakverimlilikleriniartırması [Specialization]. donatmak:(f)süslemek,giydiripkuşatmak. dönüştürmek:(f)birşekli,bellibirkuralagöre,başkabirşekleçevirmek. sürdürmek:(f)devamettirmek. etkilemek:(f)tesiretmek. piyasa:(a)pazar(ekonomi). getiri:(a)kazanç,yarar.

18 REFERENCEANDCOPYRIGHTINFORMATIONFORTHISFOCUSONLANGUAGE ThisFocusonLanguagehasacopyright.Itmaybereproducedanddistributedforeducational purposesonlyifthefollowingcitationisincludedinthedocument: ThisFocusonLanguagewasoriginallypublishedontheDeepApproachwebsite (http://deepapproach.wceruw.org/index.html)as: Tunç,Y&Tochon,F.V.(2010).OsmanlıMimarisiveModernMimarlık/OttomanandModern Architecture.Module9,FocusonLanguage,AdvancedLevel.Madison,WI:WisconsinCenterfor EducationResearch(WCER).http://deepapproach.wceruw.org/index.html(accessdate).The FocusonLanguageisreprintedherewithpermissionoftheauthorandthepublisher,The WisconsinCenterforEducationResearchattheUniversityofWisconsin Madison. Toviewrelatedmodules,movies,PowerPoints,theoreticalarticles,Q&As,andwebcasts,orto commentpublicallyonthismoduleinaforumofdiscussion,pleasegoto 18

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11 June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:8 THEME:ARCHAEOLOGYANDSCIENCE ARKEOLOJİVEBİLİM LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: Project1:Applyingforapermitforfilmingasite

Detaylı

August 15, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

August 15, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING August15,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:6 THEME:TÜRKEDEBİYATI/TURKISHLITERATURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:ReflectonTurkishLiterature 2:Introduceabookandwriteaninformativeessay

Detaylı

June 11, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 11, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:YOUTH/GENÇLİK LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1)ReportageonyouthinTurkey 2)Learningaboutyouth schallenges

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:SAĞLIK/HEALTH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Exploringthehealthsystem 2.Debatingideasonfolkmedicineandfolk

Detaylı

June 14, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 14, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June14,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:2 THEME:TURKISHCRAFTSMANSHIP TÜRKELSANATLARI LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.ExploreTurkishcrochetandneedlelace

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:REKLAMLAR/ADVERTISEMENTS LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1:Prepareapostercomparingnewandold advertisements

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTED LEARNING CARDNUMBER:2 THEME:COMICSANDCARTOONS KARİKATÜRVEMİZAH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1)Storytellingandroleplaying 2)Researchandcreateascenario

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:VISUALARTS/GÖRSELSANATLAR LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.InquireaboutMinyatürandEbru 2.Brainstormculturalperceptionsconveyed

Detaylı

August 19, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING. http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1

August 19, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING. http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August19,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:11 THEME:TARIH/HISTORY FromtheOttomanEmpiretotheTurkishRepublic andtoday Osmanlıİmparatorluğu ndantürkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 May4,2012 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER11 THEME:CITIESINTURKEY/TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİRLER LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS:

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:3 THEME:LOVEANDFAMILY/AŞKVEAILE LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Cross CulturalAnalysisofFamilyandSocialLife

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISHSUGGESTION CARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:TURKISHCUISINEANDCULTURE TÜRKMUTFAĞIVEMUTFAKKÜLTÜRÜ LEVEL:Intermediate

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLıMİMARİSİVEMODERN MİMARLıK/OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced FocusonlanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING LANGUAGESTANDARDSBEINGDEVELOPED(See ACTFL5CsStandards) Communication(1.1):Engageinconversations, provideandobtaininformation,expressfeelings

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING PHOTOHERE (sameasinmodule) CARDNUMBER:6 THEME:TÜRKEDEBİYATI/TURKISHLITERATURE LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:FILMLERVEAKTÖRLER/MOVIESAND ACTORS LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:Writeamoviecritiqueanddiscussit 2:Introduceamovie

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:12 THEME:TÜRKİYE'DEKİMLİKVEMİLLİYETÇİLİK/ IDENTITYANDNATIONALISMINTURKEY LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.Identity,Segregation,andResistance:Writingastory

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT July29,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER10 THEME:PROFESSIONALBIOGRAPHIES MESLEKİÖZGEÇMİŞLER LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman FOCUSONLANGUAGE

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Feb11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:6 THEME:MUSICANDMUSICIANS MÜZİKVEMÜZİSYENLER LEVEL:Intermediate ModuledevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

12/10/10 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS/ RADYO MUHABBETLERİ

12/10/10 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS/ RADYO MUHABBETLERİ 12/10/10 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:RADIOCONVERSATIONS/RADYO MUHABBETLERİ LEVEL:Pre intermediate FOCUSONLANGUAGE ModuledevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEandMULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

MĠMAR SĠNAN VE KLASĠK DÖNEM

MĠMAR SĠNAN VE KLASĠK DÖNEM MĠMAR SĠNAN VE KLASĠK DÖNEM Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii,

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:ADVERTISEMENTS/REKLAMLAR LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç FOCUSONLANGUAGE andmultimedialanguageassistant(mmla)

Detaylı

June 21, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 21, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June21,2011 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:10 THEME:EFSANEVEÖYKÜLER MYTHSANDLEGENDS/ LEVEL:Advanced ModuledevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Mount Nemrut lies 40 km (25 mi) north of Kahta, near Adıyaman, a city in southeast Turkey.

Mount Nemrut lies 40 km (25 mi) north of Kahta, near Adıyaman, a city in southeast Turkey. Dec62010 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING PHOTOHERE (sameasinmodule) CARDNUMBER:2 THEME:TarihselveKültürelMiras/ HistoricalandCulturalHeritage LEVEL:Intermediate FocusonlanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTED LEARNING CARDNUMBER:5 THEME:GÖRSELSANATLAR/VISUALARTS LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyEsraAlagöz

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Oct27,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:12 THEME:CARPETCULTURE,INTURKEYANDBEYOND HALICILIK,TÜRKİYEVEÖTESİNDE LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyErikaH.Gilson

Detaylı

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI 20-201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI 1.YIL 1.YY. in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında 1 YDİ1 YDF1 YDA1 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca) Temel Yabancı

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:TURKISHCUISINEANDCULTURE TÜRKMUTFAĞIVEMUTFAKKÜLTÜRÜ LEVEL:Intermediate

Detaylı

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 21/06/2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:ŞAİRLERVESİYASET/POETSANDPOLITICS LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:8 THEME:TURKISHCINEMA TÜRKSİNEMASI YEŞİLÇAM LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCelileÖkten FOCUSONLANGUAGE

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Feb.8,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:YOUTH/GENÇLİK LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER11 THEME:CITIESINTURKEY TÜRKIYE'DEKIŞEHIRLER LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) 15/11/2010 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:ATURKISHTREASURE:HAZELNUT/ TÜRKİYE NİNHAZİNESİ:FINDIK LEVEL:Pre Intermediate FOCUSONLANGUAGE ModuledevelopedbyEsraAlagöz

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Augusut11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:2 THEME:TÜRKELSANATLARI TURKISHCRAFTSMANSHIP LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEand

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:3 THEME:LOVEANDFAMILY/AŞKVEAİLE LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING 21/06/2011 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING PHOTOHERE (sameasinmodule) CARDNUMBER:11 THEME:TARİH/HISTORY (Osmanlıİmparatorluğu ndantürkiye Cumhuriyeti nevebugün FromtheOttoman

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce Yüksek

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. YIL 2.YARIYIL 3 1 2 TDİ102 ATA102 YDİ102 YDA102 YDF102 Türk Dili II (Turkish Language II) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (History of the Republic of Turkey)

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

Türk Sanat Tarihi (ICM 376) Ders Detayları

Türk Sanat Tarihi (ICM 376) Ders Detayları Türk Sanat Tarihi (ICM 376) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Sanat Tarihi ICM 376 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 2010-2011 BAHAR YARIYILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 1.YY A 2010-2011 BAHAR YARIYILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 1.YY B 2010-2011 BAHAR YARIYILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 3.YY A ÇGE 207 / C 113 ÇGE 211 / C 113 ÇGE

Detaylı

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58.

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Esra Bölükbaşı Ertürk 2. Doğum Tarihi: 27.03 3. Unvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arkeoloji-Sanat Tarihi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August9,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:ENVIRONMENTALACTIVISM ÇEVREEYLEMCİLİĞİ LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCelileÖkten

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI I. SINIF / I. YARIYIL YDİ101 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) 4 0 4 4 1 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2 2 1 TDİ101 Türk

Detaylı

SAAT SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SAAT SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA RUS DİLİ VE EDEBİYATI 1. SINIF I. ÖĞRETİM YILI / DÖNEMİ 2015 2016 BAHAR SAAT SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA RDE 102 111 RDE 102 111 RDE Klasik Metinler RDE Klasik Metinler E. ErinÇ RDE 126 18. yy Rus Edebiyatı

Detaylı

ÖZEL ENKA LİSESİ - ENKA HIGH SCHOOL HAZIRLIK / PREP

ÖZEL ENKA LİSESİ - ENKA HIGH SCHOOL HAZIRLIK / PREP ÖZEL ENKA LİSESİ - ENKA HIGH SCHOOL ORTALAMA YÜKSELTME TAKVİMİ-CONDITIONAL EXAM HAZIRLIK / PREP YAZILI LAR / WRITTEN EXAMS TARİHİ YERİ İNGİLİZCE / ENGLISH 13.06.2017 10.00 ÇAS / MPA TÜRKÇE / TURKISH 14.06.2017

Detaylı

Sinem Yılmaz. Instructor of french C101. sinem.yilmaz@izmir.edu.tr

Sinem Yılmaz. Instructor of french C101. sinem.yilmaz@izmir.edu.tr NAME: CURRENT POSITION: OFFICE: E-MAIL: Sinem Yılmaz C101 sinem.yilmaz@izmir.edu.tr EXTENSION: 681 EDUCATION: MA (ongoing): BA: Dokuz Eylül University, teaching french as a foreign language. (2007) CERTIFICATION:

Detaylı

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ ATAY, Çınar, KIRAÇ, Suna İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Ens. Yayını. s.93 (1997) HAZIRLAYAN: SENEM ÖZGÖNÜL Kasım 2007 İZMİR VE FAYTON;

Detaylı

Felsefe 1 N.Ö. Klasik Mantık II. Sema Önal Z-08 Z-08. Erken Dönem Türk Düşüncesi. Erken Dönem. Felsefesi. Kamil ŞAHİN Z-08. Ruh Sağlığı Psikolojisi

Felsefe 1 N.Ö. Klasik Mantık II. Sema Önal Z-08 Z-08. Erken Dönem Türk Düşüncesi. Erken Dönem. Felsefesi. Kamil ŞAHİN Z-08. Ruh Sağlığı Psikolojisi Felsefe N.Ö İngilizce İngilizce Tarihi Tarihi Klasik Mantık Klasik Mantık Korkut Aydın Korkut Aydın Bilgi Bilgi Ortaçağ Ortaçağ Türk Dili Türk Dili Sosyoloji Tarihi I Sosyoloji Tarihi I Sosyoloji Tarihi

Detaylı

550 YILIN İZİNDE BOSNA-HERSEK TE OSMANLI MİRASI ULUSLARARASI TARİH SEMPOZYUMU

550 YILIN İZİNDE BOSNA-HERSEK TE OSMANLI MİRASI ULUSLARARASI TARİH SEMPOZYUMU 550 YILIN İZİNDE BOSNA-HERSEK TE OSMANLI MİRASI ULUSLARARASI TARİH SEMPOZYUMU IN SEARCH OF 550 YEARS THE OTTOMAN LEGACY IN BOSNIA-HERZEGOVINA INTERNATIONAL HISTORY SYMPOSIUM 08-10 KASIM 2013 İSTANBUL -

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

FAHIMEH FARJAMI OKUTMAN. Öğrenim Durumu. E-Posta Adresi : ffarjami@pirireis.edu.tr : 2165810050-1277. Telefon (İş) Adres

FAHIMEH FARJAMI OKUTMAN. Öğrenim Durumu. E-Posta Adresi : ffarjami@pirireis.edu.tr : 2165810050-1277. Telefon (İş) Adres FAHIMEH FARJAMI OKUTMAN E-Posta Adresi : ffarjami@pirireis.edu.tr Telefon (İş) Adres : 26580050-277 : Piri Reis Üniversitesi,Hazırlık Kampüsü İstasyon Mah. Hakim sk. No:3, 34940 Tuzla, İSTANBUL Öğrenim

Detaylı

Toplam : 16 30 Toplam : 18 30. V. Yarıyıl / Güz VI. Yarıyıl / Bahar

Toplam : 16 30 Toplam : 18 30. V. Yarıyıl / Güz VI. Yarıyıl / Bahar 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL : Mimarlık Fakültesi Toplam Kredi : 136+14 (5i) = 150 MAT 1075 Temel Matematik I 2 0 0 2 2 MAT 1076 Temel Matematik II 2 0 0 2 2 AIT 101

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı UZMANLIK ALAN DERSİ Kodu (Code) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name SPECIALIZATION FIELD Yarıyıl (Semester) COURSE Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi

Detaylı

Prof. Dr. Filiz ÖZER

Prof. Dr. Filiz ÖZER Prof. Dr. Filiz ÖZER E-mail: filozer@gmail.com Öğrenim B.A. 1963 Arnavutköy Amerikan Kız Koleji, İstanbul B.A. 1965 Vassar College, Poughkeepsie. N.Y. Lisans 1968 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Detaylı

IQ PLUS BUTİK EĞİTİM MERKEZİ

IQ PLUS BUTİK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKÇE www.ilusegitim.com 0 232 2013 2013 www.ilusegitim.com www.ilusegitim.com 0 232 2013 2013 www.ilusegitim.com 2013 www.ilusegitim.com 0 232 2013 www.ilusegitim.com www.ilusegitim.com 0 232 www.ilusegitim.com

Detaylı

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 1. Yarıyıl Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 2 2 3 3 TDE111 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Z 3 0 3 4 TDE113 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Z 2 0 2 3 TDE115

Detaylı

14$Ekim$2015$(Çarşamba)$/$October$14,$2015$(Wednesday)

14$Ekim$2015$(Çarşamba)$/$October$14,$2015$(Wednesday) 08:00$%$10:00 10:00$%$11:00 11:00$%$11:20 11:20$%$11:40 12:30$%$14:00 14:00$%$15:20 1.$Oturum$/$1st$Session 14:00$%$15:20 1.$Oturum$/$1st$Session Jeotermal$Ülke$Raporu$%$Türkiye$(2010%2015) Manyetotellürik$Yöntemde$Kullanılan$Özdirenç$Modelleri$ve$Jeotermal$Kavramsal$

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT June21,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:DİNVEFELSEFE RELIGIONANDPHILOSOPHY (Sufilik,İslâmiyeteGiriş,FârâbiveÇokkültürlülük) (Sufism,IntroductiontoIslam,Farabiand

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name FASIL 1 FASIL 1 Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİĞİYLE PIERRE/PIETRO MONTANI

ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİĞİYLE PIERRE/PIETRO MONTANI T.C. MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI TÜRK-İSLAM SANATLARI PROGRAMI ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİĞİYLE PIERRE/PIETRO MONTANI (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan: Nurcan YAZICI

Detaylı

Pre-requisite : EE240

Pre-requisite : EE240 Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Computer Organization Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: CSE341 Dersin Adı: Computer Organization Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Prof. Dr. Ayşe Gülçin Küçükkaya

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Prof. Dr. Ayşe Gülçin Küçükkaya DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Mimarlık Tarihi ve Teorisi ARCH 512 2014-15 Spring 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü İngilizce

Detaylı

sınıf Matematik sınıf sınıf 56 test 560 soru Yaprak test 560 soru

sınıf Matematik sınıf sınıf 56 test 560 soru Yaprak test 560 soru 0 soru 0 soru ler er 1 Yaprak Test Yaprak 3 1 1 10 10 soru 93 930 soru Hayat Bilgisi 3 30 soru Hayat Bilgisi 10 10 soru 3 10 100 soru Hayat Bilgisi Fen Bilimleri 30 soru 3 3 Hayat Bilgisi Fen Bilimleri

Detaylı

Has Bahçe den Selamlık Binası.

Has Bahçe den Selamlık Binası. 2010 4 Has Bahçe den Selamlık Binası. D OLMABAHÇE S ARAYI O Giris. smanlı İmparatorluğu, yüzyıl süren kuruluş dönemi ve iki yüz elli yıla yakın zaman alan görkemli bir yükseliş dönemi yaşar. İmparatorluk

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim.

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim. A1 ÖĞRENCİ (Temel Seviye Kullanıcı) ANLAMA Dinleme: Kendim, ailem ve yakın çevrem hakkında tanıdık kelimeler ve en basit cümle yapılarını yavaş yavaş ve anlaşılır biçimde konuşulduğunda anlayabilirim.

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI

26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI 26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI LEVEL: Pre- intermediate EDUCATIVE PROJECT: Prepare a Radio

Detaylı

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır.

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. 26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER I 27 geleneksel mimaride Tepe Pencerelİ evler Yazı ve Fotoğraf:

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Nilüfer ÖZER Tel: 0224 294 0951 e-mail: niluferyilmaz@uludag.edu.tr Bu EĞİTİM Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik

Detaylı

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R HANEDANDAN BİR RESSAM ABDÜLMECİD EFENDİ Prof. Dr. Günsel Renda Arnavutköy Amerikan

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 2006 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: BİLGİSAYAR MİMARİSİ Dersin Orjinal Adı: COMPUTER ARCHITECTURE Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4. Yarıyıl Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi TDE790 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Z 0 4 2 30 Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30 Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL ERGÜN DEMİREL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 Adres : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL Telefon : 2165810021- E-posta Doğum Tarihi : 11.11.1951

Detaylı

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a 100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a ayrıldı. İki önemli tarih, iki önemli şehir bu gezide buluştu.

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE %0 HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ DERSLER FEL0* İLKÇAĞ FELSEFESİ 5 5 FEL04* FELSEFİ KAVRAMLAR VE TERİMLER 5 5 FEL06* VARLIK FELSEFESİ 5 5 FEL08* KLASİK MANTIK 4 5 5 FEL0* BİLİM TARİHİ 4

Detaylı

KÜMELER. İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Bir küme, birbirinden farklı nesnelerden oluşur. Bu nesneler somut veya soyut olabilir.

KÜMELER. İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Bir küme, birbirinden farklı nesnelerden oluşur. Bu nesneler somut veya soyut olabilir. 1 KÜMELER İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. ir küme, birbirinden farklı nesnelerden oluşur. u nesneler somut veya soyut olabilir. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine eleman(öğe) denir.

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

Sistem Analizi ve Tasarımı (IE 503) Ders Detayları

Sistem Analizi ve Tasarımı (IE 503) Ders Detayları Sistem Analizi ve Tasarımı (IE 503) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sistem Analizi ve Tasarımı IE 503 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

August 28, 11 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING

August 28, 11 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING August 28, 11 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 1 THEME: ŞAİRLER VE SİYASET/POETS AND POLITICS LEVEL: Advanced EDUCATIVE PROJECTS: 1) Research and debate

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

IMAT103 & IMAT 303 Analitik. Geometri 1

IMAT103 & IMAT 303 Analitik. Geometri 1 1 ŞUBAT PAZARTESİ 2 ŞUBAT SALI 3 ŞUBAT ÇARŞAMBA 4 ŞUBAT PERŞEMBE 5 ŞUBAT CUMA Sınıf Öğretmenliği Sınav Yeri Okul Öncesi Bölümü Sınav Yeri İlköğretim Matematik Öğretmenliği Sınav Yeri Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 21/06/2011 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA) 1.BackgroundInformation Summaryofthe

Detaylı

YZM211 YAZILIM TASARIMI

YZM211 YAZILIM TASARIMI BÖLÜM 4 MÜHENDİSLİK TASARIMI ÇÖZÜMLEMESİ YZM211 YAZILIM TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi Amaçlar 2 Mimari tasarım ve ayrıntılı tasarım

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/ İngilize Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı