June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING"

Transkript

1 June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLIMIMARISIVEMODERNMIMARLIK /OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:StudyTopkapıPalaceanditsfunctions 2:Explorethedomainsofmodernarchitecture ModuledevelopedbyYasinTunç LANGUAGESTANDARDSBEINGDEVELOPED(See ACTFL5CsStandards) Communication(1.1):Engageinconversations, provideandobtaininformation,expressfeelings andemotions,andexchangeopinionsabout Ottomanandmodernarchitecture. Communication(1.2):Understandandinterpret writtenandspokenlanguagefoundinhistorical accountsofottomanarchitecture. Communication(1.3):Presentinformation, concepts,andideastoanaudienceoflistenersor readersonmodernortraditionalarchitectural works. MINDMAP Cultures(2.2):Demonstrateanunderstandingof therelationshipbetweentheproductsand perspectivesoftheottomanarchitecturalworld studied. Connections(3.1):Reinforceandfurtheryour knowledgeofthedisciplineofarchitecture throughtheturkishlanguage. Comparisons(4.2):Demonstratean understandingofhistoricalandarchitectural contextsthroughcomparisonsoftheturkish culturestudiedandyourown. Communities(5.1):Usethelanguagebothwithin andbeyondtheschoolsettingthroughinterviews withpeopleofdifferentprofessions(architects). 1

2 MATERIALSUSEDINTHEMODULE Mainvideos:"TopkapıSarayı"/"TopkapıPalace,""InterviewwithTiginTöre"and InterviewwithBurçin CemArabacıoğlu." Additionalvideos:"TopkapıSarayı:EnderunveİçKöşkler/TheInnerPalaceandItsPavilions," Topkapı Sarayı:Kutsalemanetler/TheSacredRelics,""TopkapıSarayı:HaremI/TheHaremI,""TopkapıSarayı: HaremII/TheHaremII,""TopkapıSarayı:Hazine/TheTreasury,"and"TopkapıSarayı:Kolleksiyonlar/The Collections." Text:DoğanHızlan,"MimarininArdındakiOsmanlıTarihi." 1) BAĞLAM/CONTEXT Inthismodule,youwillexploresomearchitectural worksfromtheottomanempire;youwillbecome familiarwiththeirarchitecturalcharacteristicsand theirhistorical,social,political,andeconomic functionsbothfortheottomanempireandthe TurkishRepublic.Moreover,youwillbecome familiarwithsomesub areasinthefieldof architecture,suchasinteriorarchitectureand restoration.finally,themodulewillalsoaddress somerecentissuesinarchitecture,suchas "environmentallyfriendly"architecture, "sustainability",and(post)modernarchitecture throughprovidedinternetsites. MEKANVEZAMAN/SPACEANDTIME ThethemecoverscharacteristicsofOttoman architectureaspresentedinvideos,texts,and variouswebsites.youwillbeabletoexplorethe relationshipbetweenarchitecturalworksand people theirlifestylesandchoices. 2) TEMATİKPROJELER/THEMATICPROJECTS Project1:TopkapıSarayınıinceleyinizvemimariaçıdanönemesahipbirmekanagezidüzenleyiniz. 2

3 3 StudyTopkapıPalaceandarrangeatriptoanarchitecturalbuilding.Thisprojectisbasedona documentarymovieabouttopkapıpalace,whichwasoneofthemostimportantinstitutionsduringthe Ottomanperiod.Itservedashouseto24sultansandtheirfamilies,whereexecutive,religious, economic,governmental,andmilitarydecisionsweremade.youwilllearnmoreaboutthesefunctions inanarchitecturalpresentationofthepalace.afterwards,itissuggestedthatyouarrangeatriptoone ofthearchitecturalworksinyourarea(i.e.,famousonesthatyouthinkhavesocial,economic,historical value)andprepareashortfilmontheseworks.alternatively,youcanchooseanotherhistoricalbuilding fromturkey(e.g.,bluemosque/sultanahmetcamii,hagiasophia/ayasofya)anddescribeits architecturalcharacteristics. Project2:Modernmimarininilgialanlarınıinceleyinizvebukonudabirröportajyapınız Explorethedomainsofmodernarchitectureandconductaninterview Thefocusinthisprojectisontwointerviewswithtwoarchitectswhogivedetailsontheirareaof expertise:interiorarchitectureandrestoration(içmimarlıkverestorasyon)andinformationonwhat theirjobentails.itisrecommendedthatyouanalyzetheinterviewsandjotdownwhatthearchitects sayabouttheirprofessionanddiscusstheminpairsorgroups. Afterseeingtheinterviewsanddiscussingthepointsthearchitectstellabouttheiroccupations,youare askedtoprepareinterviewquestionsandconductaninterviewwithanarchitectinyourtown.(see section9:pre OralActivitySheetforsomethemesthatyoumightwanttouseasthemainpointofyour interview). PROJECT1:TOPKAPISARAYINIİNCELEYİNİZVEMİMARİAÇIDANÖNEMESAHİPBİRMEKANAGEZİ DÜZENLEYİNİZ STUDYTOPKAPIPALACEANDARRANGEATRIPTOANARCHITECTURALBUILDING TABLE1INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP StudyTopkapıPalace ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Readthe transcriptions,watch thevideo,andgo throughtheinternet linksprovided, gatheringinformation aboutottoman architectureand TopkapıPalace. FOCUSON LANGUAGE RelativeclausesI. Conditional sentences: Ir/ Ar/ rsadiye; DIysA/ mişsadiye. WRITE/SPEAK/RECORD Writeaninformative essayontopkapıpalace (itsarchitectural propertiesand functions)and/or Ottomanarchitecture. Shootashortvideoon anarchitecturalbuilding youwillvisitinyour area. EXCHANGEANDACT Presentyourvideoofan architecturalwork. Discusstherolethat TopkapıPalaceplayedfor Ottomanrulers;discuss therelationshipbetween people's(ottomans') livesandthebuilding theyhavebuilt.

4 4 ACTION: Debateonthebasisof priorstudyandessay. Shootavideo. THEME: TopkapıPalaceand Ottoman architecture. OPERATIONS: Userelativeclausesandconditional sentencesinwritingandspeaking tasks;findingfactsandopinionsina readingtext. ÖNERİLER/GUIDELINES A.Neleryapacağım? 1.TopkapıSarayı'nadairvideoyuizleyin. 2.İnternetaracılığıylaTopkapıSarayıveOsmanlımimarisihakkındabilgitoplayın. 3.Metni("MimarininArdındakiOsmanlıTarihi")okuyun,yazarınOsmanlıMimarisihakkındasunduğu noktalarıvedüşüncelerinibelirleyin. 4.EdindiğinizbilgilerışığındaOsmanlımimarisininözelliklerini,TopkapıSarayı nınosmanlı Mimarisi ndekiyeriniveosmanlıyaşamtarzıilemimarisiarasındakiilişkiyitartışınız. 5.ModernşehirmimarisiileOsmanlı(TopkapıSarayıörneğindenyolaçıkarak)mimarisiarasındaki farklılıklarıveyavarsabenzerliklerigünümüzinsanlarınınveosmanlıdönemiinsanlarınınyaşam biçimleribağlamındatartışınız. 6.Osmanlımimarisive/veyaTopkapıSarayıhakkındabilgilendiricibirmakaleyazınız. B.Videoyunasılçekeceğim? 1.Bulunduğunuzbölgedesosyal,ekonomikvetarihselönemesahipbirmimarieser(yapıt)belirleyiniz. 2.Buyapıthakkındainternettenyadakütüphanedeneldeedeceğinizkitaplararacılığıylabilgitoplayınız. 3.Bilgileriderleyipçekeceğinizvideonunsenaryosunuyazınız. 4.Yazdığınızsenaryoyuöğretmeniniziletartışıpgereklidüzeltmeleriyapınız. 5.Filminiziçekinizvesınıftapaylaşınız. Birinciprojedekullanilanmalzemeler/materialsforProject1 Firstvideo("TopkapıSarayı/TopkapıPalace"):BubelgeselvideoOsmanlıSultanlarınaveailelerine yaklaşık400yılboyuncameskenolantopkapısarayı nıkonuedinmektedir.belgeseldetopkapısarayı na dairmimaribilgilerleberabersaray ınosmanlıimparatorluğuiçinöneminedeğinilmektedir.sarayüç kısımdanoluşmaktadır:birun,enderunveharem.belgeselbuüçkısımdanbahsetmekteveherbirininne türişlevlergördüğünüanlatmaktadır. Readingtext: Hızlan,D.(2007,May26 th ).MimarininArdındakiOsmanlıTarihi.Hürriyet.RetrievedJuly30 th,2010, fromhttp://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/shownew.aspx?id=

5 5 MimarininArdındakiOsmanlıTarihi DoğanHIZLAN,26/5/2007(Permission bytheauthor) AnahtarKelimeler(Keywords):Osmanlı Mimarisi,Osmanlıtarihi,kültür,tarih, batılılaşma,kentleşme,uygarlık,(taş) bezeme,taşoymacılık,motif,süsleme. DoğanKuban ınosmanlımimarisi, yazarınındasöylediğigibibirosmanlı tarihiolaraknitelenebilir. Yazar,"OsmanlıAvrupa nınislám sınırıdır.akdeniz,balkan,anadolukültürlerinin birleşmesidir.konutyapmak,yenibirvizyon sayesindegelişmiştir.eşiolmayanbirkubbe mimarisiyaratmıştır. Osmanlı nınkendineözgübirmimarisivardır, SelimiyeCamiibununtacıdır.MimarSinan,her şeyifiltreetmiş,almışbumodernselimiye yi yapmıştır"cümlesiylegerekmimarizenginliğini anlatıyorimparatorluğun,gerekseavrupaile mukayesesiniyaparak,biruygarlığındökümünü çıkarıyor. DoğanHasol undediğigibibukitapbirbaşyapıt. Görselmalzemeyi,fotoğraflarıCemalEmden yenidençekmiş,arşivmalzemesikullanılmamış. DoğanKuban agöre,"bizdehenüzosmanlıtarihi yazılmadı.belgeler15.yüzyıldansonraoluşmaya başladı.onuniçindirki,bizdegenelbirosmanlı tarihiyazılmadı." Önsöz deosmanlımimarisi ninözelliklerini anlatıyorkuban:"osmanlıimparatonluğu nun politikyapısınaparalelolarakosmanlımimariside AsyaileAvrupa,İslámDünyasıileHıristiyan Dünyasıarakesitindegelişmiş,Akdenizçevresi gelenekleriniortaveyakındoğugelenekleriyle buluşturanuzunnefesliveözgünbirmimari üsluptur." OsmanlıMimarisi ninbazıbölümleriüzerinde duracağım.banagöre,uzmanlardışında meraklılarının,ilgilenenlerindeyararlanacağı bilgilervarburada. KültürveSanatBağlamındaOsmanlıKimliği yazısında;bazıkavramlarüzerineortayasürdüğü tezler,sanırımmimaritarihininötesindebir Osmanlıtarihininsatırlarınıiçermektedir. Aşağıdakitespit,dündenbugünebiranlayışı özetlemekte: "Osmanlılarbütüntarihleriboyuncasanatçıların, etnik,dinsel,kökenleriylehiçilgilenmemişlerdir. Bu,imparatorlukkavramıiçindemimarideolduğu kadarheralandadoğalbirtutumdu." Kuban,butespittenyolaçıkarak,Osmanlı toplumunda,mimarisindenüfustaherkatmanın rolüolduğununaltınıçiziyor. 14.YüzyılOsmanlıToplumKültürüveYapı Programıbölümündetoplumkültürünün oluşmasındayunusemre ninetkisini vurgulamaktadır:"onuniçindüşünceveruh dünyasınınbizeulaşmasınıfarsçayadaarapça olarakdeğil,yaşayanbirtürkçeiledilegetiren YunusEmre,SelçukluçağısonuveOsmanlıçağı başındadevletkurantoplumkültürününveonun dilinineşsiztemsilcisidir." Kuban,mimarivesanatındeğerlendirmesini yaparken,göçertoplumdanyerleşiktoplumageçiş süreciniincelerken,kültürelaltyapıyıönealarak, mimaritarihinibirkültürtarihineoturtmaktadır.

6 6 Kitabınokunmasıgerekenbölümlerdeilksıraya alınmasıgereken,çağdönümündeosmanlıve RönesansDünyalarıbaşlıklıbölümleridir.Zira, OsmanlıileBatıDünyası nıkarşılaştırmasıyalnız mimarinindeğilbütünkültürünmukayesesini yapıyor. Bubölümde,Rönesans ıngetirdiklerininbize yansımadığındansözedilirkenfarkedemeyişimizin altınıçizmektedir:"istanbul unfethinden Kanuni yevebirtanrısallütûfolarakbakılacak Sinan ınyaşamındanikinciviyanakuşatması na kadarosmanlı,avrupa nınkıyısında,fakatonu görmedenyaşamıştır." Sanırımokunmadangeçilmeyeceksayfalar, Sinan ınyaşamıvesanatıbaşlığınıtaşıyanlardır. Saray ıhümayun datopkapısarayıbaştaolmak üzereedirnesarayı,manisasarayıüzerinede notlaryeralmaktadır.elbettekisinan ınmimaride geldiğivegetirdiğinokta,enönemliözelliği içermektedir. OsmanlıMimarisindeBatılılaşma nın Aşamaları ndakuban,etkiharitasınışöyleçiziyor: "Türkiye demühendislikmimarlıkalanlarındaki bütüngelişmelerinfransakökenlioldukları söylenebilir." Batılılaşma nınkentleşmeboyutuveyenikonut Mimarisi ndekonaklar,kágirkonaklar,dizi konutlarbölümleri,bugünegelen,kentleşme kavramıkonusundabizetarihibirperspektif getirmektedir. DoğanKuban ınosmanlımimarisikitabıhiç kuşkusuzmimarieksenindeosmanlı İmparatorluğu nunsiyasal,toplumsaltarihinin, aşamalarınıgösteriyor. Bence,mimaribağlamında,OsmanlıTarihiiçin,bir uygarlığınkonutayansıyışı,bizeimparatorluk hakkındagenelbilgidevermektedir. Eğer,geneltarihkitaplarımızolursa/olsaydı,eğer edebiyattansiyasetekadar,kuşatıcıbütüncül eserleryazılırsa/yazılsaydı,tarihimizikısayoldan dahadoğru,dahabilimselöğrenmeolanağına kavuşacağız. Okurlarabukitabısalıkverirken,şuhatırlatmada bulunayım. Sadecebirmimarlıktarihideğilbu,Osmanlı İmparatorluğu nunuygarlıktarihiaynızamanda. Zirabuuygarlığıoluşturanbirbirindençeşitlibirçok unsurvar. Kitaplığınızdabulundurmalısınız,zamanzaman mutlakabaşvurmagereğiduyacaksınız. KİTAPTAN SİNAN DANÖNCEOSMANLIMİMARİBEZEMESİ

7 7 Taşoyma:Osmanlımimarisindetaşbezeme, Selçukludönemininolağanüstüüretimiile karşılaştırıldığızaman,tümüyleikincilbirsanat etkinliğiolarakgözükür.yapıtipolojisineilişkin birçokformülündoğu dangelmesinekarşınselçuk taşoymageleneğininbatı yauzanmamasının birkaçnedeniolabilir. 1.SelçuktaşoymacılığıOrtaveDoğuAnadolu nun yerelsanatıolarakgelişmiştir.başkabirdeyişle Selçukluyapılarınıntaşoymacıları,ülkeiçinde geziciolsalarbile,bugeleneğikenditopraklarında yapanustalardırvebunlarosmanlıbölgesi14. yy dasanatlarıiçinherhangibiraçılımvaat etmediğiiçinbatı yagelmemişlerdir.buhipotez kabuledilirseselçuktaşoymatekniklerinin, modellerdeğişikkaynaklıolsabile,gezicisanat topluluklarındançok,yerelustalartarafından yapıldığınıkabuletmekgerekir.14.yy dakaraman Beyliğidöneminde13.yytaşoymageleneğinin sürdüğünügösterenpekçokuygulamayıbiliyoruz. 2.ErkenOsmanlımimarisininOrtaAnadoluile sürekliliği,sırlımalzeme,mukarnasvedahaçok strüktürelbezemeselbirmotifolantürk üçgenleriylesınırlıdır.mimaritasarımdataçkapı motifininhemenhemenortadankalkması, taşoymasüslemeninyokolmasıveyerelduvar örgütekniklerininkullanılması14.yyyapılarında çalışanyerliustalarınselçuklutaşoymasanatı ortamınauzakolduklarınıgösterir. MimariBezemeOlarakÇini:14.yyBatıAnadolu mimarisi,bazıbüyükyapılarınözelkonumu dışında,bütünbölgelerdebenzerözellikler gösterir.osmanlıdevleti ninegemenlikalanı genişledikçeyenisiyasetvekültürortamının kendineözgüçizgileridedahafazlabelirlenmeye başlarken,ortaçağ danuzananbazıözellikleryeni gelişmeleredahazoruyabilmişler,budagiderek OsmanlıKültürü nüngelenekselbiçimve tekniklerlekendiyorumunugeliştirmesineyol açmıştır.selçukçağınıntaşoymaüslubu,bursa Yeşilİmaret Zaviyesi nindinamikvesihirlitaçkapı bezemesindetümüylekendineözgügösterisini yaptıktansonrayokolmuş,çinideisegiderekyeni üsluplarortayaçıkmıştır. AlçıMukarnasBezeme:İslamülkelerindeister EmeviçağınınKusayrAmra,Hırebete l Mefcergibi erkenörneklerinde,isterislamdünyasınınöteki ucundaolsun,alçısüslemetekniklerinin kullanılmasıyaygındır.taraz daşehristan daki büyükevlerdekubbeli,cehennemlikliveduvarları resimlivealçısüslemelihamamyapılarınınvarlığı butipyapılardaeskiveyaygınkökenini belirlemektedir. Özet:Buyazısında,DoğanHızlan,Türkiye'de mimarlıktarihikonusundaöndegelenbir akademisyenolandoğankuban'ın"osmanlı Mimarisi"kitabınıelealmaktadır.Hızlan,kitabın bazıkısımlarındanalıntılaryaparakvekitabın yazarınıngörüşlerineyervererek,osmanlı Mimarisihakkındakapsamlıbilgilervermektedir. Örneğinyazınınsonunadoğru,kitaptandoğrudan yapılanalıntılar,mimarsinan'danöncekibezeme (süsleme)sanatlarıhakkındadeğerlibilgiler vermektedir. Kelimeler(TürkDilKurumu:BüyükTürkçeSözlük) nitelemek:(f)birşeyinniteliğinibelirtmek. kendineözgü:(sf)birkimseveyaşeyeözgüolan,kendinemahsus,kendinehas. mukayese(yapmak):(a)benzeterekveyakarşılaştırarakdeğerlendirme,karşılaştırma,kıyaslama. uygarlık:(a)medeniyet,medenilik. başyapıt:(a)şaheser:sinanşimdisağolsaydı,nebaşyapıtlaryaratırdıacaba? A.Boysan. arakesit:(a)kesişim. üzerindedurmak:(f)birişeönemvermek,birişleyakından,sürekliilgilenmek:klasikyazarlarımızın yapıtlarıüzerindedurmak,hepimiziçinbirgörev. S.İleri. batılılaşma:özellikleavrupaülkelerinindüşüncede,çalışmada,görüşveanlayıştaizledikleritemelilkeleri benimsemişolmak,garplılaşmak.

8 8 kentleşme:tarımdışıetkinliklerin,özellikleişleyimingelişmesisonucunüfusunkentlerdetoplanmasıve kentselalanlarıngenişlemesisüreci. bezeme:(a)süsleme. taşoyma:taşsüslemesanatı. motif:yanyanagelerekbirbezemeişinioluşturanvekendibaşlarınabirerbirlikolanögelerdenherbiri: Halımotifi.Danteldekimotifler ortadankalkmak:(f)yokolmak.tersi:ortayaçıkmak. PROJECT2:MODERNMİMARİNİNİLGİALANLARINIİNCELEYİNİZVEBUKONUDABİRRÖPORTAJ YAPINIZ EXPLORETHEDOMAINSOFMODERNARCHITECTUREANDCONDUCTANINTERVIEW TABLE2INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP ExploringtheDomainsofModernArchitectureinTurkey ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LIST EN Watchthetwo interviews,read theirtranscriptions (ifneeded),and browsethe websitesprovided. FOCUSONLANGUAGE Interaterelative clausesiand conditionalsentences: Ir/ Ar/ rsadiye; DIysA/ mişsadiye. WRITE/SPEAK/RECORD Writeadraftof interviewquestions directedtoanarchitect orsomeone knowledgeablein Turkishmodern architecture; writeareportofthe interview. EXCHANGEANDACT Jotdownthethemesof theinterviewsandthe pointstheinterviewers discussintheir interviews. Conductaninterviewin Turkishwithanarchitect orsomeone knowledgeableinturkish modernarchitecture; Presentthereportofthe interviewtoyour classmates. ACTION: Conductaninterview andwriteareport. THEME: Modern architecturein Turkey. OPERATIONS: Userelativeclausesandconditional sentencesinwritingandspeaking tasks. ÖNERİLER/GUIDELINES A.Neleryapacağım? 1.Sağlananvideolarıizleyinizvetrankripsiyonlarınıokuyunuz(gerekligörürseniz).

9 2.Videolarınnehakkındaolduklarınıtartışınız. 3.Konuşmacılarınkendimesleklerihakkındanetürbilgilerverdiğininotediniz. 4.Konuşmacılarasorulmuşolabileceksorularhazırlayınız. B.Videoyunasılçekeceğim? 1.Önceliklemimarialanındaaraştırmakistediğinizbirkonubelirleyin(bknz.Activitysheet). 2.Bukonuhakkındaneleröğrenmekistediğinizedairsorularhazırlayın. 3.Sorularınızlaberaberbukonudasizebilgiverebilecekbirisiyleröportajhazırlayın. 4.Yaptığınızröportajıarakadaşlarınızlapaylaşın. 5.Yaptığınızröportajadairbirraporhazırlayın(konuyunedenseçtiğinizi,sorularınasılhazırladığınızı,bu röpotajsayesindekonuhakkındaneleröğrendiğinizibelirtenbirrapor). İKİNCİPROJEDEKULLANILANMALZEMELER/MATERIALSforProject2: Firstvideo( InterviewwithTiginTöre ):Buvideodabirmimarlığınrestorasyonaltdalıileilgilibilgiler vermektedir. Secondvideo( InterviewwithArchitectBurçinCemArabacıoğlu ):Buvideodabirmimariçmimarlık altbilimdalınadairbilgilervermektedir. 3) İNTERNETBAĞLANTILARI/INTERNETLINKS BirinciProje 1.OsmanlıMimarisi ninkısabirtarihi:http://tr.wikipedia.org/wiki/osmanl%c4%b1_mimarisi 2.OsmanlıMimarisi nedairkısabilgiler:http://www.mimarlikdevrimi.com/2007/08/osmanlimimarisi.html 3.OsmanlıKültürühakkındakapsamlıbilgiler:http://www.osmanlisanati.com/index2.html 4.DoğanKubanileOsmanlıMimarisihakkındabirsöyleşi: 5.OsmanlıMimarisi,İngilizce:http://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_architecture 6.OsmanlıMimarisi,İngilizce:http://www.theottomans.org/english/art_culture/index.asp 7.TopkapıSarayıhakkındabilgi,İngilizce:http://en.wikipedia.org/wiki/Topkap%C4%B1_Palace 9

10 8.TopkapıSarayıhakkındakısabilgi,İngilizce:http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/topkapi.html İkinciProje 1.İçMimarlıkhakkındakısabilgi:http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C3%A7_mimarl%C4%B1k 2.Restorasyonhakkındakısabilgi:http://tr.wikipedia.org/wiki/Restorasyon_%28meslek%29 3.Restorasyonhakkındabilgi: nedir &catid=38:sss&itemid=98 4.ModernMimarihakkındabilgi,İngilizce:http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_architecture 5.Ekolojik/ÇevreciMimarlıkhakkındabilgi,İngilizce: 4) DEĞERLENDİRME/EVALUATION BiresyselDeğerlendirmeÖlçütleri Geliştirilmeli İzlenenvideoların(TopkapıSarayıve Röportajlar)büyükoranda(%80veüstü) anlaşılması Videolarınanatemasınınanlaşılması Videolardakidüşüncelerin özetlenebilmesivebunlarınsözelolarak başkasınaaktarılması Okumametnininanafikrininanlaşılması OkumametnindeyazarınOsmanlı Mimarisi nedairdüşüncelerinin belirlenebilmesi OkumametnindeOsmanlıMimarisi ne dairbilgilerinözetlenebilmesi Metindenvediğerkaynaklardanedinilen bilgilerinyazılıvesözlübirşekildebir başkasınaaktarılabilmesi OsmanlıMimarisiveTopkapıSarayı hakkındakonuşabilecekkadarbilginin toplanması Bilgilerinazdilbilgisihatalarıyla tartışılması Orta İyi Oldukça İyi 10

11 Birtarihieseritanıtırken,mesajınaçıkbir şekildedinleyiciyeaktarılması Dinleyiciyeaktarılacakfikirlerindetaylıbir şekildeorganizeedilmesi Dinleyiciyeaktarılacakfikirlerintutarlı olması Yapılandilbilgisihatalarınınsunumun akışınavegeneltemasınınanlaşılmasına engelolmayacaknitelikteolması Sunumuneksiksiztamamlanması Sunumdakullanılandilinçalışılandilbilgisi yapılarınıvekelimeleriyansıtması Sunumdahenüzçalışılmayanyapılarave kelimeleredairriskalınması Röportajsorularınınazhatayla(dilbilgisi, kelime)hazırlanması Röportajdaeldeedilenbilgilerinaz hataylasunulması Röportajadairbirraporyazılması 5) YARDIMCITEMALAR/FOLLOW UP OsmanlıMimarisiveModernMimarlıktemasımodernkentleşmevebununyarattığısorunların tartışılmasıyladevamettirilebilir. AyrıcaEkolojik/ÇevreciMimarlığıngerekliliği,"sürdürülebilirlik"kavramıgibitemalarladabukonu geliştirilebilir.bununyanısıra,mimarlıktapostmodernakımlarıntartışılmasıiledekonugeliştirilebilir. Thetheme,OttomanandModernArchitecture,canbefurtheredwithadiscussionabout(modern) urbanizationandtheproblemsithasbroughtabout. Moreover,suchthemesasthenecessityofanEcological/EnvironmentalArchitectureandsustainability ofarchitecturalworkscanalsobeintegratedintothemaintheme.finally,thethemecanbefurthered byadiscussionaboutpostmodernmovementsinarchitecture. 6) MÜZİK/MUSIC ThefollowingtwosongsfromrocksingerHalukLeventaresuggestedforthismodule:(Lookfor examplesofsomegrammaticalstructures,likerelativeclauseandconditionals,inthelyrics.) AşkınMapushane Keşkesenitanımamış Keşkesevmemişolsaydım Zincirevurulmuşgibi(Ooof) Sanabağlıkalmasaydım(RepeatX2) 11

12 12 AşkınMapushane İçindebenmahkumum Saçlarınparmaklık Gözleringardiyanolmuş(RepeatX2) İçindebenziyanoldum... Alınyazımdavarmışsın Kalbimibendençalmışsın Sensizliğebirdumangibi(Ooof) Sigarandabeniyakmışsın AşkınMapushane İçindebenmahkumum Saçlarınparmaklık Gözleringardiyanolmuş(RepeatX2) İçindebenziyanoldum... (BassGuitars'sound) AşkınMapushane İçindebenmahkumum Saçlarınparmaklık Gözleringardiyanolmuş(RepeatX2) İçindebenziyanoldum... İçindebenziyanoldum... HalukLevent Itk&a=4oVfd_DwKBgWbXOP5B6olBlbkTLUXjE& playnext=1 SevenlerAğlarmış Biryarimolsunisterdim,gözleriyeşil Biryarimolsunisterdim,gülyüzügülen Onuçoksevmekisterdim,delicesevmek Peşindenkoşupkoşup,sonundaalmak Bensevmek,sevmekisterdim Nerdenbilirdim,sevenlerağlarmış Biryarimoldusonunda,gözleriyeşil Biryarimoldusonunda,gülyüzügülen Onuçoksevdimsonunda,delicesevdim Fakatbuaşkınsonunu,benhiçbilmezdim HalukLevent GM8&feature=related 7) KAYNAKÇA/BIBLIOGRAPHY Goodwin,G.(1971).AHistoryofOttomanArchitecture.London:ThamesandHudson. Hızlan,D.(2007,May26).MimarininArdındakiOsmanlıTarihi.Hürriyet.RetrivedJuly30,2010,from Hillanbrand,R.(1994).IslamicArchitecture:Form,Function,andMeaning.NewYork:Colombia UniversityPress. Kuban,D.(2010).OttomanArchitecture.AntiqueCollectors'Club,Ltd. Kuran,A.(1968).TheMosqueinEarlyOttoman Architecture.Chicago:ChicagoUniversityPress. 8) SUNUMLAR/POWERPOINT PRESENTATIONS PresentationI,ModernMimari:Busunumda ModernMimari ninbazıözelliklerini öğreneceksiniz.geleneksel(osmanlıbağlamında) mimariylekarşılaştırmasınıyapabilirsiniz. PresentationII,PostmodernMimari:Bu sunumdaisepostmodernmimarininbazı

13 13 özellikleriniöğrenmeşansınızolacak.modernmimariveosmanlımimarisi ylekarşılaştırabilirsiniz. 9) YARDIMCIKONUŞMAKALIPLARI/PRE ORALACTIVITYSHEET Birinciprojeninokumametninivetemasınıtartışmakiçinyardımcıolabilecekbazıifadelerveİngilizce karşılıkları: Türkçe 1.Osmanlı nınkendineözgübirmimarisivardır. 2.SelimiyeCamiibununtacıdır. 3.Yazargerekmimarizenginliğinianlatıyor imparatorluğun,gerekseavrupaile mukayesesiniyaparak,biruygarlığındökümünü çıkarıyor. 4.Bukitapbirbaşyapıt. 5.DoğanKuban agöre,"bizdehenüzosmanlı tarihiyazılmadı." 6.OsmanlıMimarisi ninbazıbölümleriüzerinde duracağım. 7.Banagöre,uzmanlardışındameraklılarının, ilgilenenlerindeyararlanacağıbilgilervar burada. 8.Aşağıdakitespit,dündenbugünebiranlayışı özetlemekte: 9.DoğanKuban ınosmanlımimarisikitabıhiç kuşkusuzmimarieksenindeosmanlı İmparatorluğu nunsiyasal,toplumsaltarihinin, aşamalarınıgösteriyor. 10.SadecebirMimarlıkTarihideğilbu,Osmanlı İmparatorluğu nunuygarlıktarihiaynı zamanda.zirabuuygarlığıoluşturanbirbirinden çeşitlibirçokunsurvar. 11.Başkabirdeyişle 12.İslamülkelerindeisterEmeviçağınınKusayr Amra,Hırebete l Mefcergibierkenörneklerinde, isterislamdünyasınınötekiucundaolsun,alçı süslemetekniklerininkullanılmasıyaygındır İngilizce 1.TheOttomanEmpirehasaunique architecturalstyle. 2.SelimiyeMosqueisthecrownofthis(unique architecture)oristhebestexampleof... 3.Theauthorbothrecountstheempire's architecturalrichnessand,comparingitto Europe,sketchesthehistoryofacivilization. 4.Thisbookisamasterpiece. 5.AccordingtoDoğanKuban,... 6.IwillfocusonsomeaspectsofOttoman architecture. 7.Ithink/AsfarasIamconcerned/Ibelieve that... 8.Thefollowingfindingsumsuparetrospective conception(inottomanarchitecture) 9.DoğanKuban'sbook,TheOttoman Architecture,undoubtedlyillustratesthe OttomanEmpire'spoliticalandsocialhistory [and]phasesthrougharchitecture(orin architecturalcontext). 10.Notonlyisthisahistoryofarchitecture,but thehistoryoftheottomanempire scivilization aswell,for/because/forasmuch Inotherwords 12.InIslamiccountries,whetheritbeinsuch earlyexamplesaskusayramra,hırebete l Mefcer,orinthefarthestpartsoftheIslamic world,itiscommontouseplasterdecoration (ornamentation)techniques İkinciprojeiçinbazıtemalarveröportajiçinkullanılabilecekbazısorular: ModernMimari ninözellikleri;postmodernmimari ninözellikleri;modernmimariilegelenekselmimari arasındakifarklar;postmodernmimariilemodernmimarininkarşılaştırılması;kentleşmevemimarinin sorunları;sürdürülebilirlikkavramı;ekolojik/çevrecimimarlıknedemektir?kentleşme Kırsallıkilişkisi; GloballeşmeveMimarlıkilişkisi;"gelişmekteolan"ülkelerinmimarileri;büyükkentlerdekigetolaşma (ghetto),vb.

14 14 EK/APPENDIXI Transcriptionfor TopkapıSarayı/TopkapiPalace AnahtarKelimeler:saray(a),köşk(a),kasr(a),padişah(a),vezir(a),elçi(a),yap(tır(t))mak,birun, enderun,harem,meydan(a),hadım(etmek,edilmişvs.),yapı(a). İstanbulvetarihiyarımadavebuyarımadada yükselengünümüzdetopkapısarayıolarakbilinen birzamanlarınsaray ıcedideyiabidesi,yaniyeni SultanlıkSarayı.TopkapıSarayıyaklaşıkdörtyüzyıl yirmidörtpadişahaveailelerinekonutoldu; yönetsel,yargısal,dinselbütünyücekararlar buradaalındı,üçkıtayayayılmışbirimparatorluk busaraydanyönetildi.1453yılındaistanbul'un alınmasındansonrafatihsultanmehmedilk sarayını,bizanslılarınforumtauridedikleribeyazıt Meydanı'nayaptırdı.Fatih'inartandevletişleri nedeniyleistanbul'dayaptırdığıyenisaraysa m 2 likbiralandaeskiromavebizans akropolününharabeleriüstündekuruldu.topkapı Sarayı'nınyapılışıyla,öncelerizeytinlikolanküçük yarımadagidereksarayburnuadıylaünlendi.18. yüzyılınilkyarısındai.mahmut,sahildekitop kapısıüzerineharemiiçinekbiryazlıksaray yaptırınca,buyapının"topkapısı"adıgiderekyeni sarayiçindekullanılmayabaşlandı.1862yılında yananbuyazlıksaraydangünümüzesadece Topkapıadıkaldı. GelenekselTürkevlerininçizgileriniyansıtanküçük birkentgörünümündekisaraytahtageçenher padişahıneklettiğiyeniyapılarlafarklımimari üsluplarkazandı.geçicidünyanimetlerini önemsemeyen,gerçekyaşamınölümdensonra başlayacağınainananmüslümantürkpadişahları buradabirsarayiçinsonderecemütevazi sayılabilecekölçülerleyetinmişlerdir.fatih'in çağdaşıtarihçitursunbeysarayınyapılışını, yüzyıllarboyuncaekleneceklerideogünden görmüşçesine"padişah ıalem,arap,acemve Rum'danmahirmimarlargetirtip,onlarıkendi mimarlıkbilgisiyleaydınlattı.gözdenuzakbugüzel yerdebüyükbirsarayın,hertürlüsanatsalbaşarıyı yansıtacakbiçimdeyapılmasınaolanaksağladı. Herköşkügüzellerinbiryuvası,herkasrıcennet köşklerinikıskandıracakgüzellikteaydınlık yaptırdı."diyeanlatır. Yaklaşıkikibuçukkilometrelikkıyısurlarıile800 metrelikkarasurlarınınkuşattığısarayınsur i Sultanidenilenbusavunmaduvarlarıüzerindeki birçokköşktengünümüzekadarulaşabilmeyi başaranalayköşküvesepetçilerkasrı dır. Sarayındışdünyayaaçılanüçüsahildedördü karadayedianakapısıvardır.bukapılarınen önemlisiayasofyavesultanahmetmeydanlarına açılanbab ıhumayun'dur.hergünsabah namazındanyatsınamazınakadarosmanlı uyruklularınınyanısırayabancılaradaaçıktutulan Bab ıhumayun'unii.mahmutzamanındaözgün anlatımıylayenilendiğianlaşılankitabesi başlangıçtasarayınbiriçkalekonumunda planlandığınıaçıklar."bukutsalkaleyikaralarınve denizlerinsultanı,tanrınıngölgesi, Konstantaniye'ninFatihiSultanMurad'ınoğlu SultanMehmedHanhicri883yılındaRamazan ayındayaptırttı."butarihmiladi1478'ikarşılar. AynıyıllardaFatih'inBab ıhümayunüzerine yaptırdığıveonarımlarla20.yüzyılbaşlarınakadar gelebilenahşapköşkisebüyükbiryangınsonucu günümüzeulaşamadı. Veçeşitlitoplumlarınyüzyıllarcayönetildiği İmparatorluğunkalbiolanSarayüçkısımdan oluşuyordu:birun,enderunveharem.kelime anlamıdışolanbirun'dailgiyiçekenenbüyükyapı özgünformuylakorunanbizanstankalmaayairini kilisesidir.sarayınsilahdeposuiken19.yüzyıldailk TürkmüzesihalinegetirilenAyaİrinigünümüzde konsersalonuolarakkullanılmaktadır.16.yüzyılda elliyılsüreylemimarsinan'ındayönettiğihassa mimarlarocağınınmimarbaşıbürosu,şehremini vedefterdarınyeriileparalarınbasıldığıdarphane sarayınalaymeydanıdadenilenbubirinci yerindeydi. Bab ıhumayundanortakapıbab ıselam auzanan alaymeydanındakideavikasrıtürkadalet anlayışınınbirsembolüydü.hergünbirnöbetçi

15 15 vezirburadaosmanlıyadayabancı,kadınyada erkekherkesindilekçelerinialırdı.birunuikiye ayıranbab ıselam ınkuleleriiçindekikapıarası denilenmazgallıodalardatutuklanandevlet adamlarıhaklarındakiölümyadasürgünkararını beklerlerdi. Ortakapınınikiyanıkapıcıdaireleriydi.Vezir i Azamdahilbukapıdangirenherkesinyetkisisona ererdi.osyapadişahiçsaraydamutlak hükümdarlığınıngereğiolarakhertürlükararı yargılamasızverebilirdi. İkinciyerinyaniadaletmeydanınınenönemli yapısıbirtürbakanlarkuruluişlevigörendivan ı Humayun'untoplandığıkubbealtıdır.Burada yükselenadaletkulesininüstkatı19.yüzyılda sarayınveistanbul'ungözetlenmesiiçin yapılmıştır.siyasi,askeri,idari,mali,adliönemli konularıngörüşüldüğü,temyizdavalarınınkarara bağlandığıdivanoturumlarınapadişahadalet kulesindekiözelodanınkafeslipenceresinden izleyebilir,gerektiğindeuyarılarınıkafesevurarak yapardı. Birun,Enderun'unbaşladığıBab ısade desona erer.tahtageçiş,bayramveseferegidişgibi törenlerbab ısadeönündeyapılır;butörenler sırasındamehtertürklerdebağımsızlığınbir simgesisayılanvenevbetdenilenmarşlarçalardı. Akhadımağalarınınbeklediğibukapıdansarayın üçüncüyerienderunagirilir.bab ısade den gelenlerinhemenkarşılaştıklarıarzodası, padişahındevletişlerineyönelikçalışmalarını yaptığı,vezirleri,yabancıelçilerikabulettiğibir makamsalonuydu.enderundasarayaalınan Hristiyankökenlidevşirmeiçoğlanlarına İslamiyetinkurallarıveTürkAdetleriöğretilirdi. Padişahahizmetedenbugençlerbüyükveküçük odaadıverilenhazırlıksınıflarındanbaşlayarak seferli,kilervehazinekoğuşlarındayıllarcadevam edenbireğitimdengeçirilirlerdi.osmanlısarayları buyönüyledevletkadrolarınayöneticiyetiştiren bireğitimöğretimkurumuydu. VeEnderun dankuşhanekapısıylagirilen gizemlerledoluharem.yaklaşık400yıl, padişahlarınaileleriylebirlikteyaşadıklarıdış dünyayasıkısıkıyakapalı,hadımedilmişzenci ağalardanbaşkahiçbirerkeğingiremediğiharem. Rengarenkçini,sedefvekalemişibezemeli,irili ufaklıyaklaşık300odasındayaşayan,esir pazarlarındanözenleseçilen,yadapadişaha armağanedilenrum,leh,macar,sırp,boşnak, Çerkez,Abaza,Rus,Fransızasıllıyüzlercekızın güzelliğinin,gençliğinin,becerisininveyaşamının padişahaadandığıharem. Kelimeler yönetselsf.:yönetimileilgili. yargısalsf.:yargıileilgili. dinselsf.:dinileilgili,dini. harem(a):theapartmentsorportionofthehouseallottedtofemales. nimet:a.(ni:met)1.iyilik,lütuf,ihsan.2.yaşamakiçingerekliherşey. mütevazi:sf.alçakgönüllü,büyüklenmeyen. mahir:sf.(ma:hir)1.becerikli,yetenekli: aydınlatmak:( i)1.karanlığıgideripgörünürdurumagetirmek.2.mec.birsorunüzerinebilgivermek. özgün:sf.1.yalnızkendineözgübirniteliktaşıyan,orijinal. hükümdarlık:a.1.hükümdarolmadurumu.2.hükümdarlayönetilenülke. gözetlemek:( i)1.birineveyabirşeyegizlicebakmak,dikizlemek:arkalarındanbakarken,birilerininde benigözetlediğinisandımbiran. E.Şafak.2.Birininyaptıklarınıbellietmedenizlemek. hadım(etmek):a.kısırlaştırılmışerkek(kısırlaştırmak). devşirme:1.askeryetiştirilmeküzereyeniçeriocağı naalınacakçocuklarıseçiptoplamaişi.3.tar. YeniçeriOcağı nabuyollaalınançocuk adamak:(f)( i, e)1.birdileğingerçekleşmesiamacıylakutsalolduğunainanılanbirgüceniyette bulunmak,nezretmek.2.mec.kutsalsaydığıbirşeyuğrunakendinifedaetmeküzeresözvermek.

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:REKLAMLAR/ADVERTISEMENTS LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1:Prepareapostercomparingnewandold advertisements

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 May4,2012 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER11 THEME:CITIESINTURKEY/TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİRLER LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS:

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISHSUGGESTION CARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:TURKISHCUISINEANDCULTURE TÜRKMUTFAĞIVEMUTFAKKÜLTÜRÜ LEVEL:Intermediate

Detaylı

language, culture, and professional biographies. emotions, and exchange opinions in relation with

language, culture, and professional biographies. emotions, and exchange opinions in relation with June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 10 THEME: MESLEKİ ÖZGEÇMİŞLER / PROFESSIONAL BIOGRAPHIES LEVEL: Intermediate EDUCATIVE PROJECTS: 1) The

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr I/2, 2011, 213-223 Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Some Observations concerning the Classical Period of Ottoman

Detaylı

1940 YILI: TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA ÇEVİRİ İLE AÇILAN ÇIĞIR

1940 YILI: TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA ÇEVİRİ İLE AÇILAN ÇIĞIR 1940 YILI: TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA ÇEVİRİ İLE AÇILAN ÇIĞIR Nihan İÇÖZ Kırklareli Üniversitesi İngilizce Okutmanı nihanicoz77@gmail.com Özet Tanzimat Döneminden itibaren Batı eserlerinin dilimize çevrilmesi

Detaylı

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 1 LEGEND OF TERMINOLOGY USED Prerequisite: A student can register for the course if he/she has received a passing grade for the prerequisite(s) listed. Special Condition:

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TÜRK BANKACILIĞININ YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA ETKİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TÜRK BANKACILIĞININ YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA ETKİLERİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TÜRK BANKACILIĞININ YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

12 Grafik Tasarım / Graphic Design Şükran KUMRAL

12 Grafik Tasarım / Graphic Design Şükran KUMRAL SAYI / ISSUE 13 / 2012 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

XVIII. YÜZYIL AVRUPA SINDA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ: OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA İSTANBUL FRANSIZ DİL OĞLANLARI OKULU (1669-1873)

XVIII. YÜZYIL AVRUPA SINDA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ: OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA İSTANBUL FRANSIZ DİL OĞLANLARI OKULU (1669-1873) XVIII. YÜZYIL AVRUPA SINDA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ: OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA İSTANBUL FRANSIZ DİL OĞLANLARI OKULU (1669-1873) ÖZET Suna TİMUR AĞILDERE Söz konusu çalışmamızda, Fransız

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

İstanbul 20-21 Ekim October 2012 PROGRAM

İstanbul 20-21 Ekim October 2012 PROGRAM İstanbul 20-21 Ekim October 2012 PROGRAM 2 1 Sempozyum Eşbaşkanları Co-Presidents Dr. Halit Eren, IRCICA Genel Direktörü Director General, IRCICA Murat Aydın, Zeytinburnu Belediye Bşk. Mayor, Zeytinburnu

Detaylı

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler.

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler. İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi ni birbirine bağlar. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. İstanbul u da ikiye böler. Uzunluğu 31 kilometredir. Genişliği ise 700 metre

Detaylı

Journal of Atatürk Culture Center Issue 2008

Journal of Atatürk Culture Center Issue 2008 Atatürk Kültür Merkezi Dergisi Sayı Journal of Atatürk Culture Center Issue ISSN:1010-867-X Nisan, Ağustos ve Aralık Aylarında Yayımlanan Uluslararası Hakemli Dergi International Peer Reviewed Journal

Detaylı

ÖZGÜR, Ö. EDEBİYAT FAKÜLTESİ (2015)

ÖZGÜR, Ö. EDEBİYAT FAKÜLTESİ (2015) SANAT EĞİTİMİ İÇİN OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDE AVRUPA YA GİDEN TÜRK ÖĞRENCİLERDEKİ DİL, GÖZLEM VE BİLGİ EKSİKLİĞİNİN RESMİMİZDEKİ İÇERİKSEL DÖNÜŞÜME ETKİSİ 145 Özgür ÖZKAN 146 ÖZET Türk resim sanatı tarihinde,

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya Örneği

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya Örneği TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 2, Haziran 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 2, June 2014 http://www.tused.org Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları:

Detaylı

Genel Yayın: 2550. 000 - SELCUKLUDAN CUMHURIYETE.indd 1 25.05.2012 16:54

Genel Yayın: 2550. 000 - SELCUKLUDAN CUMHURIYETE.indd 1 25.05.2012 16:54 B Genel Yayın: 2550 000 - SELCUKLUDAN CUMHURIYETE.indd 1 25.05.2012 16:54 TARİH / HISTORY APTULLAH KURAN SELÇUKLULAR DAN CUMHURİYET E TÜRKİYE DE MİMARLIK ARCHITECTURE IN TURKEY FROM THE SELJUKS TO THE

Detaylı

AVRUPA DA TÜRKOLOJİ ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: FRANSA INALCO ÖRNEĞİ

AVRUPA DA TÜRKOLOJİ ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: FRANSA INALCO ÖRNEĞİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.19-35, TURKEY AVRUPA DA TÜRKOLOJİ ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE

Detaylı

Sizi bu ayrıcalıklı yaşamı bizimle paylaşmaya davet ediyoruz...

Sizi bu ayrıcalıklı yaşamı bizimle paylaşmaya davet ediyoruz... R E S I D E N C E / O R D U Önsöz Portföyünde İstanbul, Antalya, Marmaris gibi Türkiye nin önde gelen şehirlerinde yaratmış olduğumuz bir çok ayrıcalıklı yaşam alanları bulunan bir grup olarak, onlarca

Detaylı

EŞREF BİN MUHAMMED VE HAZĀ İNU S-SA ĀDĀT ININ İMLA VE SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ * Yard.Doç.Dr. Nadir İLHAN ÖZET

EŞREF BİN MUHAMMED VE HAZĀ İNU S-SA ĀDĀT ININ İMLA VE SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ * Yard.Doç.Dr. Nadir İLHAN ÖZET Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Universty Journal of Social Science Cilt: 10 Sayı:1, Sayfa: 79-92, ELAZIĞ-2000 EŞREF BİN MUHAMMED VE HAZĀ İNU S-SA ĀDĀT ININ İMLA VE SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Wealth of Nations ı Türkçe den Okumak

Wealth of Nations ı Türkçe den Okumak Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (19) 2010 / 1 : 19-38 Wealth of Nations ı Türkçe den Okumak Neşe Erim Bengü Doğangün Yasa Özet: Ulusların Zenginliği nin yayınlandığı 1776 yılından

Detaylı

İstanbul un Modernleşme Dönemi Otelleri (1840-1914)

İstanbul un Modernleşme Dönemi Otelleri (1840-1914) MAKALE / ARTICLE İstanbul un Modernleşme Dönemi Otelleri (1840-1914) Istanbul s Modernization-Period Hotels (1840-1914) Elif Çelebi YAKARTEPE, 1 Can BİNAN 2 Osmanlı Devleti nde 19. yüzyıldaki modernleşme

Detaylı

ISSN : 1308-7320 cenkdemirkiran@gmail.com 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

ISSN : 1308-7320 cenkdemirkiran@gmail.com 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 4C0101 HUMANITIES Received: December 2010 Accepted: July 2011 Cenk Demirkıran Series : 4C Maltepe University

Detaylı

ŞEHİR, İSTANBUL VE MİMARİ THE CITY, İSTANBUL AND ARCHITECTURE

ŞEHİR, İSTANBUL VE MİMARİ THE CITY, İSTANBUL AND ARCHITECTURE SAYI / ISSUE 11 YIL / YEAR 2011 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı

Ankara Etnografya Müzesi Koleksiyonu nda Yer Alan Art Nouveau Üsluplu Yıldız Porselenleri

Ankara Etnografya Müzesi Koleksiyonu nda Yer Alan Art Nouveau Üsluplu Yıldız Porselenleri Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Etnografya Müzesi Koleksiyonu nda Yer Alan Art Nouveau Üsluplu Yıldız Porselenleri Art Nouveau Yıldız Porcelains Exhibited at Ankara Ethnography

Detaylı

BA KALARDA MĐ Đ ŞUBE ORGA ĐZASYO U ÜZERĐ E BĐR MODEL

BA KALARDA MĐ Đ ŞUBE ORGA ĐZASYO U ÜZERĐ E BĐR MODEL TC YILDIZ TEK ĐK Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ ĐŞLETME A A BĐLĐM DALI ĐŞLETME YÖ ETĐMĐ PROGRAMI YÜKSEK LĐSA S TEZĐ BA KALARDA MĐ Đ ŞUBE ORGA ĐZASYO U ÜZERĐ E BĐR MODEL TUFA KÖSE 06713017 TEZ DA

Detaylı

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1 Aralık 2000 s. 15-55. Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir Yrd. Doç. Dr. Nazmi KOZAK Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı