GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ"

Transkript

1 GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ 1. GENEL 1.1 Tedarikçi, bir satın alma siparişini kabul ederek ve/veya bunu gerçekleştirerek bu belgede belirtilen satın alma kayıt ve şartlarına tam olarak uymayı kabul etmektedir Tedarikçi'nin kayıt ve şartlarının hiç biri, bir satın alma siparişinin teyit edilmesi veya bir satın alma siparişinin kabul edilmesi konusunda geçerli değildir. PPG'nin bir sipariş kapsamında teslim edilen malları veya verilen hizmetleri kabul etmesi, tedarikçinin kayıt ve şartlarının kabul edildiği anlamını taşımaz. 1.3 PPG ve tedarikçi arasındaki mevcut bir yazılı satın alma anlaşması ile çelişki olması halinde söz konusu anlaşmanın şartları, bu kayıt ve şartlara göre öncelik taşır. 2. TEKLİFLER / SİPARİŞLER 2.1 PPG tarafından verilen bütün siparişler ve bunlarda yapılan değişiklikler, bunların alınmasından sonra bir hafta içinde tedarikçi tarafından imzalanarak ve siparişin bir kopyası iade edilerek teyit edilecektir. Tedarikçilerin teyidinin siparişe göre farklı olması halinde bu değişiklik, sadece PPG tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmesi halinde bağlayıcı olacaktır. 2.2 PPG'nin teklifleri / siparişleri, tamamen herhangi bir yükümlülük olmadan yapılacak ve PPG, bu nedenle bir teklifi/siparişi, tedarikçi tarafından yazılı olarak kabul edilmesinden sonra en geç 8 iş saati içinde bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmadan geri çekme veya iptal etme hakkına sahip olacaktır. 3. FİYATLAR PPG tarafından verilen bir siparişte belirtilen fiyatlar, siparişin ve şartnamelerin tamamlanması için gerekli olan bütün giderleri içerecek ve PPG'nin farklı bir düzenleme konusundaki mutabakatını açıkça belirtmesi dışında sabit olacaktır. 4. ÖDEME ŞARTLARI 4.1 Teslim edilen mallara veya verilen hizmetlere ilişkin ödeme, sözleşmede aksi öngörülmesi dışında 60 tam gün içinde bir faturaya dayalı olarak yapılacaktır. Ödeme, zımni bir onay anlamını taşımayacaktır. 4.2 PPG'nin itiraz edilmeyen ödeme yükümlülüklerini (zamanında) yerine getirmemesi halinde PPG'ye tedarikçi tarafından ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesi için makul bir süre verilmiş olması ve bu yükümlülüğü yerine getirmemiş olması koşulu ile sadece bu sürenin sonundan itibaren kanuni faiz ödeyecektir ve başka bir tutar borçlu olmayacaktır (Medeni Kanun'un 6:119a maddesine göre). 5. HAKLARIN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ 5.1 Taraflardan her biri, üçüncü taraflara yapılan her hak ve/veya yükümlülük devri için diğer tarafın önceden yazılı muvafakatini alacaktır. 5.2 Tedarikçi, PPG'nin tesislerinde gerçekleştirilecek ve alt yüklenicilere verilecek olan bütün işler için PPG'nin önceden yazılı muvafakatini alacaktır. 5.3 Tedarikçi, PPG tarafından verilen siparişle bağlantılı olarak üçüncü taraflarca gerçekleştirilen işlerden tam olarak sorumlu ve yükümlü olacaktır. 6. TESLİMAT ŞARTLARI 6.1 Teslimat, yazılı olarak başka şekilde kararlaştırılması ve bu genel satın alma şartlarında başka şekilde öngörülmesi dışında sözleşmede belirtilen ve tanımlanan şartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir. 6.2 Mal ve hizmetlerin teslimatı, Uluslararası Ticaret Odası tarafından yayınlanan ve sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan Inco şartlarının en son basımında tanımlandığı şekilde DDP (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim) esasına göre yapılacaktır. 6.3 Malların teslim edilmemesi halinde bunlar, tedarikçi tarafından giderleri kendisine ait olmak üzere geri alınacaktır veya PPG, bu malları, giderleri ve riski tedarikçiye ait olmak üzere iade edebilir.

2 6.4 Tedarikçi, PPG'nin malları/hizmetleri azami ölçüde kullanmak için gereksinim duyabileceği bütün bilgileri, belgeleri, talimatları, vs. yazılı olarak PPG'ye verecektir. Tedarikçi, özellikle aşağıdakiler dahil olmak üzere bütün ilgili çevre, sağlık ve güvenlik konusundaki bilgileri mallarla birlikte teslim edecek ürün belgelerine dahil edecektir: - Olası çevresel tehlikeler ve malzemelerin biyolojik olarak çözünürlüğüne ilişkin spesifik bir açıklama; - REACH veya başka ilgili ürün yönetim mevzuatına göre bir Emniyet Verileri Belgesi; - Kalıntılar, ambalajlar, vs.nin tavsiye edilen bertaraf etme yöntemi; - Arıtma veya kimyasal reaksiyonlar yoluyla malzemenin tehlikeli (veya çevresel açıdan tehlikeli) özelliklerinin etkisiz hale getirilmesinin olası yöntemleri. 6.5 PPG tesislerinde işlerin gerçekleştirilmesi sırasında tedarikçi, her zaman yürürlükteki PPG çevre, sağlık ve emniyet yönetmeliklerine göre hareket etmelidir. 6.6 Tedarikçi, taşıma ve kullanım sırasında teslim edilen malların belgelendirilmesi ve etiketlenmesi konusundaki yerel ve Avrupa mevzuatına (REACH dahil) uyulması için gerekli bütün adımları attığını teyit etmektedir. 7. TESLİMAT SÜRESİ 7.1 Kararlaştırılmış teslimat süresi, bağlayıcı olacaktır. Süre, büyük önem taşıyacaktır. Mallar, PPG tarafından belirtilen yerde teslim edilmiş sayılacaktır. Hizmetler, sözleşmede belirtilen şartnamelere uygun olarak hizmetler veya işler tamamlandığında verilmiş sayılacaktır. 7.2 Tedarikçi, malların teslimindeki veya siparişin tamamlanmasındaki her siparişi derhal PPG'ye bildirecek ve aynı zamanda bu gecikmeye neden olan koşulları belirtecektir. Bu bildirim, tedarikçinin kararlaştırılmış teslimat süresine ilişkin sorumluluklarını ortadan kaldırmayacaktır. 8. MÜLKİYETİN DEVRİ. PATENTLER VE RİSK 8.1 Malların mülkiyeti ve bunlara ilişkin riskler, teslim edildiklerinde PPG'ye geçecektir Tedarikçinin öngördüğü bir mülkiyetin muhafazası şartı, PPG tarafından yazılı olarak kabul edilmediği taktirde geçerli olmayacaktır. 8.3 Siparişin ilgili olduğu mallar için tedarikçi tarafından imal edilmiş veya satın alınmış (ancak PPG tarafından ödenmiş) parçalar ve malzemeler yanı sıra mallar, imalat sürecinin başlangıcından itibaren veya tedarikçiye teslimat anından itibaren PPG'ye ait olacaktır. Tedarikçi, malları PPG'nin mülkü olarak işaretleyecek ve PPG'ye teslimat anına kadar onları güvenli bir şekilde muhafaza edecek ve normal koşullara göre sigortalayacaktır. Tedarikçi, kalitedeki herhangi bir bozulmayı önlemek için bütün makul önlemleri alacaktır. Tedarikçi, PPG'nin önceden yazılı muvafakati olmadan üçüncü tarafların bu mallara erişmelerine, görmelerine veya elde etmelerine izin vermeyecek veya bunları sergilemeyecektir. 8.4 Tedarikçinin kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi sonucu herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet hakkının oluşması halinde bu haklar, derhal PPG'ye devredilecektir. Bu tür bir devir için yazılı bir belgenin gerekmesi halinde tedarikçi, başka herhangi bir şart ileri sürmeden PPG'nin ilk talebinde devir için işbirliği yapacaktır. 9. AMBALAJLAMA, NAKLİYE VE GEÇİCİ DEPOLAMA 9.1 Tedarikçi, malların uygun şekilde ambalajlanacağını ve teslimatta malların, ambalajın ve/veya konteynerlerin ilgili ambalajlama yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak belirleneceğini, işaretleneceğini ve etiketleneceğini garanti etmektedir. 10. TAZMİN ETME 10.1 Tedarikçi, siparişin ifası sırasında veya tedarikçi tarafından teslim edilen mallarla ilgili olarak tedarikçinin veya onun görevlendirdiği üçüncü tarafların fiilleri veya ihmalleri ile ilgili olarak üçüncü tarafların PPG'ye yaptığı talepler (ürün sorumluluk talepleri dahil) konusunda PPG'yi tazmin edecektir Tedarikçi, PPG'yi aynı zamanda ambalajlama ve nakliye konusundaki ulusal, uluslar arası veya ülkeler üstü yönetmeliklere uyulmaması nedeniyle PPG'ya karşı yapabilecekleri muhtemel talepler konusunda tazmin edecektir.

3 11. GİZLİLİK 11.1 Tedarikçi, PPG'nin önceden muvafakati olmadan sipariş hakkında üçüncü taraflara bilgi vermeyecek veya PPG tarafından verilen bir siparişin ifa edilmesi ile bağlantılı olarak elde edebileceği her türlü teknik bilgi (know-how) ve bilgiyi onlara açıklamayacak veya üçüncü taraflar yararına kullanmayacaktır PPG tarafından verilmiş olan veya PPG'nin talebi üzerine tedarikçi tarafından imal edilmiş olan çizimler, şartnameler, kitapçıklar, numuneler, yazılım, vs. duruma göre PPG'ye ait olmaya devam edecek veya ona ait olacak ve PPG tarafından uygun gördüğü şekilde kullanılabilecektir. Söz konusu belgelerin kopyaları, PPG'nin önceden yazılı muvafakati olmadan alınamaz. 12. GARANTİ 12.1 Tedarikçi, teslim edilen malların ve hizmetlerin kararlaştırılmış şartnamelere uygun olacağını ve iyi kalitede, yeni (başka şekilde kararlaştırılması dışında), kusursuz, öngörülen amaca uygun, uygun malzemelerden imal edilmiş olacağını ve ilgili yasalara ve yönetmeliklere, ilgili sanayi emniyet ve kalite standartlarına ve yürürlükteki çevre standartlarına uygun olacağını garanti etmektedir Daha spesifik olarak mallar, kullanıldıklarında boya ürünlerine temas edeceklerse veya boya ürünlerinde (ham maddeler) kullanılacaklarsa tedarikçi, malların imalatı ve bileşiminin, bütün yasaya dayanan yönetmelikleri ve özellikle de 12. Maddede belirtilen standartları ihlal etmeyeceklerini garanti etmektedir PPG'nin giderlerin geri ödenmesi, hasar ve faiz konusundaki bütün hakları saklı kalmak üzere bu garanti, normal yıpranma ve aşınmadan kaynaklananlar hariç olmak üzere garanti dönemi içinde meydana gelen bütün kusurların, PPG'nin bu kusur konusunda tedarikçiye haber verilmesinden hemen sonra tedarikçi tarafından ücretsiz olarak tamamen onarılacağı anlamını taşımaktadır. Teknik olarak mümkün olması halinde bu onarım, PPG'nin tesislerinde yerinde veya alternatif olarak giderleri tedarikçiye ait olmak üzere başka bir yerde yapılacaktır. PPG tarafından imalat sırasında veya hemen sonra muayene yapılması, tedarikçinin bu garanti yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır PPG tarafından verilen siparişin bir belirli ifa garantisini içermesi halinde bu garantiye uygun olmayan mallar PPG tarafından "sipariş edilmedi" şeklinde reddedilebilir. Bu durumda PPG, bunun makul bir süre içinde yapılması ve PPG tarafından kabul edilemez fedakarlıklar yapılmasının gerekmemesi (bu konudaki kararı PPG verecektir) koşulu ile tedarikçiye bu ifaya ilişkin şartlara uymak için gerekli adımları atması fırsatını verecektir. Bu, ayrıca PPG'nin giderlerin geri ödenmesi, hasar ve faiz konusundaki bütün haklarını etkilemeyecektir. 13. GARANTİ DÖNEMİ 13.1 Bir önceki maddede ve/veya sözleşmede belirtilen garantiler, sözleşmede spesifik olarak belirtilmediği taktirde tedarikçi tarafından teslim edilmiş olan malların ilk olarak sürekli kullanıldığı tarihten itibaren hesaplanan en az on iki ay veya PPG'nin ilgili malları tedarikçinin kusuru dışındaki bir nedenle kullanmamış olması durumunda teslimattan sonra hesaplanan en az yirmi dört ay boyunca geçerli olacaktır. 14. EMNİYET 14.1 PPG, kendi personelinin ve/veya donanımının ya da tesisatının güvenliği ve/veya başka hasarın önlenmesi için gerekli olması durumunda giderleri tedarikçiye ait olmak üzere bir önceki maddede belirtildiği şekilde garanti kapsamında bulunan malların onarımını yaptırma hakkına sahip olacaktır. PPG'nin durumun aciliyeti nedeniyle onarımdan önce bildirimde bulunma imkanına sahip olması dışında PPG, bunu tedarikçiye bu konuda bildirimde bulunması koşulu ile yapma hakkına sahiptir. Tedarikçinin geri kalan garanti yükümlülüklerine uyabilmesi için PPG, tedarikçiye yukarıdaki hususları en kısa süre içinde bildirecektir Yükleniciler, PPg Yüklenici Emniyet Kitapçığı yönetmeliklerine uyacaklar ve VCA-II belgesi veya eşdeğeri belgenin PPG emniyet bölümü tarafından onaylanmasını talep edeceklerdir. 15. İFA ETMEME 15.1 Tedarikçinin i) kendi yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya (2) tedarikçinin, ödemelerin durdurulması için başvuruda bulunması, iflas ettiğinin ilan edilmesi veya başka şekilde kendi varlıklar konusunda serbestçe tasarrufta bulunma hakkını kaybetmesi ya da 3) tedarikçinin, işinin tamamını veya önemli bir bölümünü devretmesi veya işini tasfiye etmesi durumunda PPG, temerrüt bildiriminde bulunmadan ve mahkemelere başvurmadan sözleşmenin tamamını veya bir bölümünü feshetme ya da sözleşmenin ifasını talep etme hakkına sahip olacaktır.

4 15.2 PPG'nin sözleşmeyi iptal etmesi durumunda PPG, tamamen kendi takdirine bağlı olarak PPG tarafından teslim edilmiş olan malları, giderleri ve riskleri tedarikçiye ait olmak üzere iade etmeye karar verebilir ve tedarikçi, bunlar için yapılmış olan bütün ödemeleri PPG'ye iade etmekle yükümlü olur. PPG'nin teslim edilmiş olan malların tamamını veya bir kısmını elinde tutmaya karar vermesi halinde PPG, kararlaştırılmış bedelin orantılı bir kısmını ödeyecektir PPG'nin sözleşmenin ifasını talep etmeyi seçmesi halinde tedarikçi, hala i) malları teslim etmekle veya PPG'nin takdirine bağlı olarak 2) reddedilen malları değiştirmekle veya 3) giderleri ve riski tedarikçiye ait olmak üzere bunlarda gerekli iyileştirmeleri yapmakla yükümlü olacaktır. Bu iyileştirmelerin uygun bir şekilde ve PPG'nin belirleyebileceği makul bir süre içinde yapılmaması ya da emniyetle ilgili gerekçeler veya üretimin devam etmesi nedeniyle tedarikçinin bu iyileştirmeleri yapma konusunda yeterli fırsatı olmaması durumunda PPG, bu iyileştirmeleri giderleri tedarikçiye ait olmak üzere başka bir şekilde yapma hakkına sahip olacaktır. 16. İSNAT EDİLEMEYEN KUSUR; Zorlayıcı Neden 16.1 Bir isnat edilemeyen kusur nedeniyle taraflardan birinin, kendi yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde bu taraf, bu konuda diğer tarafa yazılı olarak derhal bilgi verecektir. Bir isnat edilemeyen kusurun, başka hususlar yanı sıra bütün Zorlayıcı Neden (mücbir sebep) durumlarını içerdiği kabul edilir. Bu konuda "Zorlayıcı Neden," taraflardan birinin kendi yükümlülüklerinden herhangi birini veya tamamını yerine getirmesini engelleyen ve sınırlandırma olmadan doğal afetler veya halk düşmanı fiilleri, savaş, gösteriler, terör saldırıları, kundakçılık, sivil veya askeri makamların müdahalesi, yangın dahil olmak üzere çeşitli fiiller, olaylar, ihmaller veya kazalardan kaynaklanan ya da bunlara isnat edilebilen herhangi bir neden anlamını taşımaktadır Bir isnat edilemeyen kusur veya Zorlayıcı Neden, bir grev, üçüncü tarafların tedarikçi adına ifada bulunmamaları, tedarikçi tarafından görevlendirilen üçüncü tarafların kusurları veya mevzuata uymamaları ve / veya tedarikçinin ya da görevlendirdiği üçüncü tarafın likidite veya ödeme kabiliyeti sorunları, ham madde kıtlığı, üretimin (geçici olarak) durması, elektrik kesintisi nedeniyle ifa etmeme durumlarını içermez Taraflardan biri için isnat edilemeyen bir kusur ortaya çıktığında diğer taraf, siparişin tamamını veya bir bölümünü iptal etme veya kendi yükümlülüklerinin ifasını durdurma hakkına sahip olacaktır Tedarikçinin bir isnat edilemeyen kusur nedeniyle kendi yükümlülüklerini yerine getirmesinin engellenmesi halinde tedarikçi, bu genel şartların mülkiyetin ve devrin nakline ilişkin maddesinde (madde 8) belirtildiği şekilde elinde bulunan PPG'ye ait varlıkları korumak ve muhafaza etmek için gerekli her türlü önlemi alacaktır. 17. GEÇERLİ HUKUK VE YARGI YETKİSİ 17.1 Sözleşme, tamamen Hollanda hukukuna tabi olacak ve ona göre yorumlanacaktır. Malların Uluslararası Satışına İlişkin Sözleşmeler hakkındaki Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın uygulanabilirliği hariç tutulmuştur. Tedarikçi, Amsterdam mahkemelerinin, ürünler, hizmetler veya sözleşme ile bağlantılı bütün taleplere veya davalara bakma konusunda tek başına yetkili olduğunu kabul etmektedir. HİZMETLER VE SÖZLEŞMELER İÇİN ÖZEL LARAK GEÇERLİ OLAN HÜKÜMLER 18. İLAVELER 18.1 Bütün ilave işler veya hizmetler için önceden yazılı mutabakat gereklidir. 19. ÇALIŞMA KOŞULLARI Tedarikçi, personeli ve tedarikçi tarafından görevlendirilen üçüncü taraflar, ilgili yasal sağlık ve çevre yönetmeliklerine uyacaklardır. Aynı şekilde tedarikçi ve personeli, her zaman PPG şirket kuralları ile çevre, sağlık ve emniyet kuralları ve standartlarına ve çalışma usullerine riayet edeceklerdir. 20. SİGORTALAR 20.1 Tedarikçi, PPG'ye karşı kanuni ve/veya akdi sorumluluğunu teminat altına almak için yeterli sigorta yaptıracak ve sürdürecektir. Tedarikçi, alt yüklenicilerin de bu konuda yeterli sigorta yaptıracaklarını garanti etmektedir. Tedarikçi, talep üzerine PPG'ye poliçenin bir kopyasını gönderecektir. 21. ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ

5 21.1 Tedarikçi, PPG'nin standart atık bertaraf etme politikasına uygun olarak siparişle bağlantılı olan tehlikeli atıklarını bertaraf ve/veya imha edecektir. PPG'nin tehlikeli atıklarını imha veya bertaraf eden şirket, PPG tarafından onaylanacak veya (durumun böyle olması gerekiyorsa) görevlendirilecektir. 22. VERGİLER VE SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ 22.1 Tedarikçi, ücret vergisi, sosyal güvenlik primleri, personel sigorta primleri, KDV ve bütün diğer ilgili ödenmesi gereken tutarların kesilmesi ve ödenmesi açısından yasal yükümlülüklerini yerine getirecek ve bu konudaki bütün talepler konusunda PPG'yi tazmin edecektir Tedarikçi, bunu yapması talep edildiğinde siparişin ifası ile bağlantılı olarak ödenmesi gereken vergi ve sosyal güvenlik primlerinin ödendiğine ilişkin yazılı kanıtları sunacaktır. 23. İHRACAT KONTROLÜ DAHİL OLMAK ÜZERE PPG ETİK KURALLARI 23.1 Tedarikçi, ABD/ABve ilgili ulusal ihracat kontrol yasaları ve yönetmeliklerine uyacağını ve ihracat uygunluğu ile ilgili PPG'nin Genel Etik Kılavuzu ("Kılavuz") konusunda kendisine bilgi verildiğini garanti etmektedir. PPG, talep üzerine Kılavuz'un bir kopyasını verecektir. Çeşitli lisanlardaki Kılavuz, çevrim içi olarak adresinde bulunmaktadır Tedarikçi, ABD, AB ve ulusal ihracat kontrol yasaları ve yönetmeliklerine uyulmaması veya riayet edilmemesi konusunda üçüncü tarafların PPG'ye yönelik bütün talepleri, davaları, istekleri, zararları, masrafları ve (hukuki) giderleri konusunda PPG'yi tazmin edecektir.

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

Turkey. GENEL KOŞULLAR: SAACKE Group SAACKE GmbH ve SAACKE Yakma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 1. GENEL KOŞULLAR. 2. Teklif ve Sözleşmenin Akdi

Turkey. GENEL KOŞULLAR: SAACKE Group SAACKE GmbH ve SAACKE Yakma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 1. GENEL KOŞULLAR. 2. Teklif ve Sözleşmenin Akdi 1. GENEL KOŞULLAR 1.1 İşbu Genel Şartlar ve Koşullar ("Genel Şartlar ve Koşullar") gemi tamiratı, gemilerin ekipman veya parçaları ile ilgili çalışmalar, ekipman tedariği ve/veya gemi güvertesind bir tesisin

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Ticaret Odasında 61262935 numara ile kayıtlı genel şartlar

Ticaret Odasında 61262935 numara ile kayıtlı genel şartlar Ticaret Odasında 61262935 numara ile kayıtlı genel şartlar Madde 1. Tanımlar Bu genel şartlarda sözü geçen kavramlar aşağıda açıklanmaktadır: A. Hasta: Haaglanden Stichting Medisch Centrum (Tıp Merkezi

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu KISMEN VEYA TAMAMEN DENİZ YOLUYLA ULUSLARARASI YÜK TAŞINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMER

Detaylı

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ GENEL ŞARTLAR BÖLÜM A HUKUKİ VE İDARİ HÜKÜMLER MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ II.1.1 Yararlanıcıların genel yükümlülükleri ve rolleri Yararlanıcılar: (b) (c) Projenin Sözleşmenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı);

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı); TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ NDE AKKUYU SAHASI NDA BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN TESİSİNE VE İŞLETİMİNE DAİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI GİRİŞ Türkiye

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ Koalay.com web sitesi ( Site ), tüm hakları Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. a ( Telesure ) ait olan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen ruhsat ve

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK (SHY-YOLCU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK (SHY-YOLCU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK (SHY-YOLCU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR

GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR 1. Giriş SPOTZER MEDIA GROUP B.V. MERKEZ AMSTERDAM HOLLANDA İSTANBUL MERKEZİ ŞUBESİ ( Spotzer ) küçük ve yerel işletmeler için dijital reklam ürünleri, dijital reklam hizmetleri

Detaylı

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK Üyelik Koşulları 1. GİRİŞ 1.1 Bu Üyelik Koşulları, RCI a bağlı olan bir tatil planı veya tesiste («Bağlı Tesis») konaklama ünitesine sahip olmaya, oturmaya veya kullanmaya yasal hakkı («Tatil Sahipliği»)

Detaylı