GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER"

Transkript

1 TMMOB Orman Mühendisleri Odası Mesleki Mensupluğuna Hazırlama Eğitimi Ders Notları GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER Mustafa ÖZER Şube Müdürü Orman Bakanlığı ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu (KAK) ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, ülkemizin av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimi ile avlakların tesis edilmesi, avcılığın organizasyonu, düzenlenmesi ve kontrolü yetkilerini Bakanlığımıza vermiştir. Ülkemizde avcılık 1937 yılından 2003 yılına kadar 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümleri çerçevesinde her yıl en az bir defa toplanan Merkez Av Komisyonunun (MAK) yaptığı düzenlemeler ve aldığı kararlar doğrultusunda yürütülmüştür yılında yürürlüğe giren 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu da avcılık faaliyetlerinin yürütülmesi işlemini MAK kararlarına bırakmış ancak 3167 sayılı kanundan farklı olarak avlakların tesis edilmesi ve avcılığın etüt ve envanter verilerine istinaden hazırlanan avlanma planları çerçevesinde yapılmasını öngörmüş ve bu konuda Bakanlığımızı yetkili kılmıştır. Ancak, 4915 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 2009 yılına kadar geçen süre içerisinde Kanunda tanımlanan genel ve devlet avlaklarının tesis edilememiş olması 3167 sayılı mülga KAK un yürürlüğe girdiği 1937 yılından beri devam eden bir uygulamanın 4915 sayılı KAK ın yürürlüğe girdiği 2003 yılından günümüze kadar devam etmesine de neden olmuştur. Ancak, ülkemizde av hayvanlarının envanteri sınırları belli ve büyüklükleri belirlenmiş olması nedeniyle sadece örnek avlaklar ve yaban hayatı geliştirme sahalarında yapılmaktadır. Bu sahaların haricinde yaşayan av hayvanlarının envanterleri yapılamamakta dolayısı ile de popülasyonlarının durumları değerlendirilememektedir. Bu sebeple de her yıl yapılan MAK toplantılarında avcı başına avlanma miktarlarının belirlenmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ülkemizde eski KAK ın yürürlüğe girdiği 1937 yılından günümüze kadar devam eden bu uygulama birçok av hayvanı türünün nesillerinin bazı yörelerimizde tükenmesine bazı yörelerimizde de tehlike altına düşmesine neden olmuştur sayılı Kanunda tanımlanan genel ve devlet avlaklarının günümüze değin tesis edilememiş olmasının yarattığı diğer bir sorun ise ülkemizde av turizmi kapsamında yapılan faaliyetlerin sadece örnek avlaklarla sınırlı kalması ve geliştirilememesidir. YHKS ve YHGS yönetmeliğin 20 inci madde hükümleri çerçevesinde bu sahalardaki hedef tür veya türlerin avlanması yasaktır. Bu sahalarda yaşayan türlerin avına, hedef tür veya türlerin taşıma kapasitesine ulaşmasıyla sahanın koruma statüsü kaldırılarak sahaya örnek avlak statüsü vermek suretiyle izin verileceği yönetmeliğin yine aynı maddesinde ifade

2 edilmiştir. Ancak bu güne kadar YHGS lerin statülerinin örnek avlak olarak değiştirilmesine ilişkin herhangi bir çalışma başlatılmamıştır sayılı kanunda avlaklar özel avlak, devlet avlağı, genel avlak ve örnek avlak olmak üzere dört ayrı statüde tanımlanmaktadır. Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığımızın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlaklar özel avlak; devlet ormanları, toprak muhafaza, ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı alınarak Bakanlığımızca avlak olarak ayrılacak yerler devlet avlağı; özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahalar genel avlak; devlet avlakları ve genel avlaklar içinden Bakanlığımızca belirlenecek esaslara göre ayrılacak ve işletilecek veya işlettirilecek avlaklar örnek avlak olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde avlakların tesisine ilişkin çalışmalar 16 Mayıs 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmeliğin (Avlak Yönetmeliği) çıkarılması ile başlatılmıştır. Avrupa Avcılık ve Biyolojik Çeşitlilik Charter inde sözü edilen 12 prensiplerinden belkide en önemlisi Hasadın Ekolojik Olarak Sürdürülebilir Olmasının Sağlanması prensibidir. Sözü edilen prensip çerçevesinde avcılıktan sorumlu kurumların av hayvanları popülasyonlarını optimum seviyede tutmak ve hasadı sahanın ekolojik ve sosyo-ekonomik taşıma kapasiteleri ve popülasyonlara ilişkin envanter verileri göz önüne alınarak hazırlanan avlanma planları çerçevesinde düzenlemeleri gerekmektedir. Bu sebeple, ülkemizde en kısa zamanda 4915 sayılı kanunda tanımlanan avlakların tesis edilmesi ve bu avlakların ülke geneline yaygınlaştırılması gerekmektedir. Genel ve devlet avlaklarının tanımı Devlet avlakları, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 2 inci maddesinin 8 inci fıkrasında devlet ormanları, toprak muhafaza, ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı alınarak Çevre ve Orman Bakanlığınca avlak olarak ayrılan yerler Genel avlaklar ise aynı maddenin 9 uncu fıkrasında özel avlaklar ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahalar şeklinde tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu avlakların ayırımında av hayvanı türlerini değil mülkiyeti esas almıştır. Genel ve devlet avlağı olarak ayrılmayacak sahalar Genel ve devlet avlakları tanımları kapsamına giren ancak ilgili kuruluşun muvafakatı olmayan sahalar, YHGS veyhks, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında olan sahalar ile herhangi bir koruma statüsünde olup, MAK statüsü belirtilerek avlanmanın yasaklandığı sahaların genel ve devlet avlağı olarak ayrılamayacağı Avlak Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde ifade edilmiştir. Ormanlık alanlar, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahalarının

3 devlet avlağı olarak ayrımında orman işletme şeflikleri sınırlarının esas alınacağı, birden fazla orman işletme şefliği alanının bir avlak olarak ayrılabileceği ve orman içerisinde kalan tarım arazileri ile üç yüz hektardan küçük hazine arazilerinin devlet avlakları içerisinde gösterileceği, aynı şekilde genel avlaklar içerisinde kalan üçyüz hektardan küçük ormanlık arazilerin genel avlak içerisinde gösterilir. Özel Çevre Koruma Alanları gibi herhangi bir koruma statüsünde olup ilgili kurumların muvafakat verdiği sahalar mülkiyetne göre devlet veya genel avlağı olarak ayrılabilir. Avlak Yönetmeliğinin 46 ıncı maddesinde belirtildiği üzere avlak olarak ayrılmayan sahalarda avlanmak yasaktır. Herhangi bir sahanın avlak olarak ayrılmasına muvafakat vermeyen sahadan sorumlu kurum veya kuruluş, o sahada avlanmanın yasak olduğunu standartları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce belirlenen levhalar koymak suretiyle belirlemekle yükümlüdür. Bu sahalar il müdürlüklerinin göndermiş oldukları il av komisyonu kararlarında belirtilerek MAK kararlarında ilan edilir. Genel ve devlet avlaklarının büyüklükleri, sınırlarının belirlenmesi ve isimlendirilmesi Sahaların devlet avlağı olarak ayrımında orman işletme şeflikleri sınırlarının esas alınacağı, birden fazla orman işletme şefliği alanının bir avlak olabilecektir. Ancak, büyük sahalarda yapılacak envanter, planlama, avcılığın düzenlenmesi, kontrol ve yönetim faaliyetlerinin daha zor olacağı nedeniyle hektarlık büyüklüklerin uygun olacağı düşünülmelidir. Mümkünse yerleşim yerleri çevrelerini saran 300 metrelik bir şerit ile avlak sınırları dışında bırakılmalıdır. Genel ve devlet avlaklarında hem memeli hem de kuş türlerinin avına izin verileceği için avlak büyüklükleri 3000 hektardan küçük olmamalıdır. Devlet ve Genel avlakların sınırları yol, patika vb. gibi avcıların kolayca anlayabileceği doğal hatlara dayandırılmalıdır. Genel ve Devlet avlaklarının isimlendirilmesinde örnek avlaklarda olduğu gibi avlağa en yakın ilçe ve mevkii ismi verilir. Örneğin Bor-Feslegen Genel Avlağı gibi. Genel ve devlet avlaklarının tescili Genel ve devlet avlağı olarak ayrılacak sahaların tecili sahanın yönetiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlardan muvafakat alınarak Avlak Yönetmeliğinin 10 ve 12 inci madde hükümleri çerçevesinde çevre ve orman il müdürlükleri tarafından yapılır. Bu amaç için her şeyden önce sahanın yönetiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları belirlenir. Belirlenen bu kurum ve kuruluşların ilgili birim temsilcilerinden katılım sağlanarak devlet avlağı olarak tescil edilecek sahanın yukarıda belirtilen yönetmeliğin EK 1 inde yer alan ve aşağıda bir örneği verilen Avlak Ön Etüt Raporu hazırlanır. Sahanın yönetiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan avlak ön etüt raporu il müdürlükleri tarafından onaylanarak tescil edilir. Genel avlak veya devlet avlağı olarak tescil edilen sahanın ön etüt raporunun bir örneği alanın 1/ lik haritası ile birlikte bilgilendirmek amacıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilir. Genel veya devlet avlağı olarak il müdürlüklerince tescil edilen sahalar MAK kararlarının yayımlandığı kitapta ilan edilmek

4 üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilen il av komisyonu kararlarında yer alır. Genel ve devlet avlakları içerisinde kalan orman arazileri için orman işletme müdürlüklerinden, tarım arazileri için tarım il Muvafakat, mera, yaylak ve kışlaklar için il mera komisyonlarından görüş alınır ve avlak ön etüt raporu ekleri olarak Genel Müdürlüğümüze gönderilir. A- GİRİŞ Emir ve Konu AVLAK ÖN ETÜT RAPORU ÖRNEĞİ B- SAHA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I- Tetkik Edilen Sahanın Mülki ve İdari Durumu a) İli, ilçesi, bucağı ve köyü, b) Orman Genel Müdürlüğünün Bölge Müdürlüğü, İşletmesi, İşletme Şefliği, c) Bakanlık İl Müdürlüğü, Mühendisliği, d) Yeri, sınırları, genişliği, II- Mülkiyeti III- Sahanın Doğal Durumu a) Jeolojik yapı (Jeomorfolojik-ana kaya-toprak), b) İklim, c) Doğal unsurlar (Orman, çalılık, mera, sazlık, bataklık, göl, akarsu, pınar, kayalık ve benzeri), d)ağaçlandırma ve tarım alanları, C- SAHADA MEVCUT BİTKİ VE HAYVANLAR I- Bitki Örtüsü a) Ağaçlar, b) Ağaççık ve çalılar, c) Otlar ve sazlar, d) Yosun, mantar ve likenler, gibi bitki örtüsü grupları ile kaplı alanlar ve bu alanların toplam sahaya oranları II- Fauna (Hayvanlar) a) Mevcut yabani hayvan türleri, b) Avlandırılmayıp korunacak türler, c) Avlandırılacak tür veya türlerin geçmişteki durumu, d) Avlandırılacak tür veya türlerin halihazır durumu, e) Göçmen türler, 1) Geliş ve dönüş zamanları, 2) Kışlama, yazlama, konaklama, 3) Kuluçkalama ve yavrulama zamanları, hakkında bilgi verilir. D- AVLANDIRILACAK TÜRLER HAKKINDA BİLGİLER Avlandırılacak Tür veya Türlerin Biyolojik Durumu a) Beslenmeye ilişkin hususlar (Saha içindeki başlıca beslenme ve sulanma yerleri ve zamanları), b) Üremeye ilişkin hususlar (çiftleşme, yavrulama, kuluçkalama, doğurma yer ve zamanları) E- DOLAYLI VE DOLAYSIZ İNSAN TESİRLERİ Sahadaki İnsan Müdahalesi: a) Av Baskısı 1) Yakın çevredeki avcı ve silah sayısı,

5 2) Dışarıdan gelen avcılar, 3) Avlanma usulleri, 4) Usulsüz avlanma, yumurta ve yavru toplama, b) Yaşama Ortamına Yapılan Müdahaleler 1) Orman açmaları ve köklemeler, 2) Ot ve saz biçilmesi, 3) Geçmişteki yangınlar, c) Otlatma ve Evcil Hayvanlarla Olan İlişkiler 1) Birlikte yaşama yönünden, 2) Besin rekabeti yönünden, incelenerek d) Ormancılık Faaliyetleri ile İlişkiler 1) Üretim, 2) Gençleştirme, 3) Ağaçlandırma, 4) Toprak muhafaza, 5) Haşere mücadelesi, 6) Diğer faaliyetler (orman içi tesisler), e) Tarım Faaliyetleri ile İlişkiler 1) Yaşama ortamındaki besin maddeleri üzerine olumlu veya olumsuz etkileri, 2) Yaşama ortamına olan etkileri, 3) Yapılan zirai mücadeleler, f) Yerleşme Yerleri ve Sanayii Kuruluşları 1) Sahadaki toplu ve münferit yerleşim yerleri, 2) Baraj ve diğer sanayi tesisleri, 3) Drenaj, sulama kanalları, yollar gibi yapılar, 4) Enerji nakil hatları, F- DİĞER HUSUSLAR a) Avlak alanında koruma ve diğer faaliyetlerde görevlendirilmesi düşünülen eleman sayısı, b) Teşhis için bulanan, materyal (Boynuz, deri, kafatası, telek vs.), c) Tabii afetlere maruz olup olmadığı, d) İlgi çeken diğer hususlar, e) Avlak alanında Bakanlığa ait mevcut yapılar haritada, G- EKOLOJİK DURUM a) Avlandırılacak türlerin bitkilerle ilişkileri, 1) Beslenme yönünden, 2) Barınma yönünden, 3) Yuvalanma ve kuluçkalama yönünden, b) Avlandırılacak hayvanların diğer yabani hayvanlarla ilişkileri, (Bu fıkrada avlandırılacak av hayvanlarına yararlı veya zararlı olabilen sürüngenler, anfibialar, balıklar, böcekler ve diğer hayvan grupları dikkate alınır.), 1) Birlikte yaşama yönünden, 2) Beslenme yönünden, 3) Besin rekabeti yönünden, c) Avlandırılacak hayvanların yırtıcı ve zararlılarla ilişkileri,

6 H- SAHANIN DEVLET AVLAĞI VEYA ÖRNEK AVLAK OLARAK TEFRİK VE TESİSİNİ GEREKTİREN SEBEPLER İ- TEKLİFLER a) Avlak olması için alınacak ön tedbirler, b) Yapılması gereken tesisler (bu tesisler çevre ve su kirliliğine neden olmayacak şekilde planlanır.), c) Araç ve gereçler, d) Personel, e) Tahmini maliyet, f) İşletme şekli, J- SONUÇ K-RAPOR EKİ: Mevcut yapı ve tesislerin işaretlendiği ve sınırlarının çizildiği 1/ lik harita. Genel ve devlet avlaklarında avlanmasına izin verilecek türler Genel veya devlet avlaklarında Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Belirlenen Av Hayvanları Listesinde yer alan türlerin avlanmasına izin verilecektir. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Belirlenen Av Hayvanları Listesinde yer alan ancak Merkez Av Komisyonunca herhangi bir av döneminde koruma altına alınan türler genel veya devlet avlaklarında da avlanamaz. MAK kararları ile avlanması bölgesel olarak yasaklanan türler yasaklanan bölgelerdeki genel ve devlet avlaklarında da avlanamaz. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları Listesinde yer alan türlerin genel ve devlet avlaklarında avlanması yasaktır. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları Listesi nde olup da popülasyonları aşırı miktarda artarak avlağa zarar veren türlerin avlanmalarına Yaban Hayvanlarının Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde izin verilir. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları Listesinde yer alan ancak av turizmi kapsamında avlanmasına izin verilen herhangi bir türün (Tablo2) genel avlak olarak tescil edilen avlaklarda avlanması Av Turizmi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükmü gereğince yasaktır. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları Listesinde yer alan ancak av turizmi kapsamında avlanmasına izin verilen türün devlet avlağında bulunması durumunda bu türün/türlerin avlanmasına tarihli yazımızla il müdürlüklerine gönderilen tarih ve B.18.0.DMP.03.01/020/200 sayılı Genel Müdürlük Makam Olurunda izah edilen Av Turizmi Kota Belirleme Esas ve Usulleri çerçevesinde her yıl düzenlenen Av Yılı Av Turizmi Uygulamalarını İçerir İlkeler doğrultusunda Genel Müdürlükçe izin verilir Tablo 1: ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINCA BELİRLENEN AV HAYVANLARI

7 TÜRLER Yabani Tavşan (Lepus europaeus) Ada Tavşanı (Oryctalagus cunicullus) Çakal (Canis aureus) Tilki (Vulpes vulpes) Gelincik (Mustela Navilis/nivalis?) Kokarca (Mustela putorius) Kakım (Mustela erminia) Porsuk (Meles meles) Ağaç Sansarı (Martes martes) Kaya Sansarı (Martes foina) Kuyruksüren (Herpestes ichneumon) Yaban Domuzu (Sus scrofa scrofa) Kızılgerdanlı Dalgıç (Gavia stellata) Karagerdanlı Dalgıç (Gavia arctica) Buz Dalgıcı (Gavia Immer) Sümsükkuşu (Morus bassanus) Karabatak (Phalacrocorax carbo) Gri Balıkçıl (Ardea cinerea) Tarla Kazı (Anser fabalis) Küçük Tarla Kazı (Anser brachyrhynchus) Sakarca (Anser albifrons) Boz Kaz (Anser anser) Yosun Kazı (Branta bernicla) Nil kazı (Alopochen aegypticus) TÜRLER Çilkeklik (Perdix perdix) Sülün (Phasianus colchicus) Su Kılavuzu (Rallus aquaticus) Saztavuğu (Gallinula chloropus) Sakarmeke (Fulica atra) Poyrazkuşu (Haematopus ostralegus) Yengeç Yağmurcunu (Dromas ardeola) Küçük Altın Yağmurcun (Pluvialis fulva) Amerikan Altın Yağmurcun (Pluvialis dominica) Altın Yağmurcun (Pluvialis apricaria) Gümüş Yağmurcun (Pluvialis squatarola) Büyük Kızkuşu (Vanellus indicus) Sürmeli Kızkuşu (Vanellus gregaria) Akkuyruklu Kızkuşu (Vanellus leucura) Kızkuşu (Vanellus vanellus) Büyük Kumkuşu (Calidris canutus) Aksokumlu kumkuşu (Calidris fuscicollis) Döğüşkenkuş (Philomachus pugnax) Küçük Su Çulluğu (Lymnocryptes minimus) Su Çulluğu (Bekasin) (Gallinago gallinago) Çulluk (Scolopax rusticola) Çamurçulluğu (Limosa limosa) Kıyı Çamurçulluğu (Limosa lapponica) Sürmeli Kervançulluğu (Numenius phaeopus)

8 Fiyu (Anas penelope) Büyük Çamurcun (Anas falcata) Boz Ördek (Anas strepera) Çamurcun (Anas crecca) Yeşilbaş (Anas platyrhynchos) Kılkuyruk (Anas acuta) Çıkrıkçın (Anas querquedula) Kaşıkgaga (Anas clypeata) Macar Ördeği (Netta rufina) Elmabaş Patka (Aythya ferina) Tepeli Patka (Aythya fuligula) Karabaş Patka (Aythya marila) Pufla (Somateria mollissima) Telkuyruk (Clangula hyemalis) Kara Ördek (Melanitta nigra) Kadife Ördek (Melanitta fusca) Altıngöz (Bucephala clangula) Tarakdiş (Mergus serrator) Büyük Tarakdiş (Mergus merganser) Kınalı Keklik (Alectoris chukar) Kaya Kekliği (Alectoris geraeca) Kum Kekliği (Ammoperdix griseogularis) Bıldırcın (Coturnix coturnix) Gökçe Güvercin (Columba oenas) Kumru (Streptopelia decaocto) Küçük Kumru (Streptopelia senegalensis) Kervançulluğu (Numenius arquata) Kara Kızılbacak (Tringa erythropus) Kızılbacak (Tringa totanus) Yeşilbacak (Tringa nebularia) Sarıbacak (Xenus cinereus) Benekli Düdükçün (Actitis macularia) Kütkuyruklu Korsanmartı(Stercorarius pomarinus) Korsanmartı (Stercorarius parasiticus) Uzunkuyruklu Korsanmartı(Stercorarius longicaudus) Büyük Korsanmartı (Stercorarius skua) Kızıldeniz Martısı (Larus leucophthalmus) Büyük Karabaş Martı (Larus ichthyaetus) Karabaş Martı (Larus ridibundus) Küçük Gümüş Martı (Larus canus) Karasırtlı Martı (Larus fuscus) Van Gölü Martısı (Larus armenicus) Gümüş Martı(Hazar Martısı) (Larus Cachinnans) Kutup Martısı (Larus hyperboreus) Büyük Karasırtlı Martı (Larus marinus) Karaayaklı Martı (Rissa tridactyla) Kuzet Gümüş Martı (Larus argentatus) Bağırtlak (Pterocles orientalis) Kılkuyruk Bağırtlak (Pterocles alchata) Çöl Kuzgunu (Corvus ruficollis) Kuzgun (Corvus corax) Alakarga (Garrulus glandarius)

9 Kaya Güvercini (Columba livia) Tahtalı (Columba palumbrus) Üveyik (Streptopelia turtur) Çöl Toygarı (Ammomanes deserti) İbibik toygarı (Alaemon alaudipes) Tepeli Toygar (Galerida cristata) Orman Toygarı (Lullula arborea) Tarlakuşu (Alauda arvensis) Kıbrıs Kuyrukkakanı (Oenanthe cypriaca) Çöl Kuyrukkakanı (Oenanthe deserti) Kızılca Kuyrukkakan (Oenanthe xanthoprymma) Büyük Kızılca Kuyrukkakan (Oenanthe moestra) Karasırtlı Kuyrukkakan (Oenanthe lugens) Aktepeli Kuyrukkakan (Oenanthe leucopyga) Tarla Ardıcı (Turdus pilaris) Öter Ardıç (Turdus philomelos) Kızıl Ardıç (Turdus iliacus) Ökse Ardıcı (Turdus viscivorus) Karatavuk (Turdus merula) Uzunkuyruklu Baştankara (Aegithalos caudatus) Duvar Tırmaşıkkuşu (Tichodroma muraria) Çulhakuşu (Remiz pendulinus) Saksağan (Pica pica) Küçük Karga (Corvus monedula) Ekin Kargası (Corvus frugilegus) Kara Leş Kargası (Corvus corone corone) Leş Kargası (Corvus corone pallescens) Sığırcık (Sturnus vulgaris) Çiğdeci (Acridotheres tristis) Serçe (Passer domesticus) Söğüt Serçesi (Passer hispaniolensis) Küçük serçe (Passer moabiticus) Ağaç Serçesi (Passer montanus) Çöl Serçesi (Carpospiza brachydactyla) Sarıboğazlı Serçe (Petronia xanthocollis) İspinoz (Fringilla coelebs) Dağ İspinozu (Fringilla montifringilla) Alamecek (Rhodopechys sanguinea) Boz Alamecek (Rhodospiza obsoleta) Doğu Alameceği (Bucanetes mongolicus) Büyük Çütre (Carpodacus rubicilla) Şakrakkuşu (Pyrrhula pyrrhula) Kirazkuşu (Emberiza hortulana) Doğu Kirazkuşu (Emberiza buchanani) Kızılbaşlı Kirazkuşu (Emberiza bruniceps) Tarla Kirazkuşu (Miliaria calandra)

10 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINCAKORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARINDAN AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVINA İZİN VERİLEN TÜRLER TÜRLER Kurt (Canis lupus) Boz Ayı (Ursus arctos) Ala Geyik-Yağmurca (Cervus dama) Kızılgeyik (Cervus elaphus) Karaca (Capreolus capreolus) Ceylan / Ahu (Gazella subgutturosa) Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Rupicapra rupicapra) Yaban Keçisi (Capra aegagrus) Yaban Koyunu (Ovis ammon gmelini) Anadolu Yaban Koyunu (Ovis orientalis anatolica)

11 Genel ve Devlet avlaklarının tesisinde öncelik hangi türlere verilmelidir? Genel ve devlet avlaklarının tesisinde ilk etapta, avcılar tarafından çok fazla talep gören av hayvanlarının yoğun olarak bulundukları sahalara öncelik verilecektir. İl müdürlüğü sınırları içerisinde özellikle keklik, tavşan, bıldırcın ve su kuşlarının yoğun olarak bulunduğu ve avcılığın yoğun olarak yapıldığı sahalar belirlenerek özelliklerine göre genel avlak veya devlet avlağı olarak tescil edilecektir.. Avlakların devlet avlağı veya genel avlak olarak ayrımında türlerin özelliklerine göre hangi türün hangi avlak içerisinde yer alacağı hakkında aşağıda bilgiler verilmektedir. Bıldırcın: Daha çok eğimin düşük olduğu tarım arazilerini tercih eder. Bıldırcının doğal olarak bulunduğu sahalar devlet avlağı veya genel avlak olarak ayrılmaya uygun alanlardır. Keklik-Tavşan: Genel olarak aynı habitatı paylaşırlar. Makilik, bozuk baltalık ormanlar, veya gevenlerin olduğu veya olmadığı mera veya hazine arazileri tercih ederler. Bulundukları alan ormanda ise devlet avlağı hazine veya mera ise genel avlaklar içerisinde değerlendirilir. Su kuşları: Sulak alan ekosistelerini tercih ederler. Su kuşlarının bulundukları saha DSİ baraj Gölü ise devlet avlağı diğer yerler ise genel avlak olarak ayrılır. Toy: Daha çok ova ekeneklerini tercih etmektedir. Bu türümüzün bulunduğu sahalar TİGEM arazileri vb. yerlerde devlet diğer yerlerde genel avlak olarak ayrılır. Yaban domuzu: Her iki mülkiyette de bulunabilir bu türümüzün bulunduğu sahalar mülkiyete göre genel veya devlet avlağı olarak ayrılabilir. Yaban domuzunun av turizmi faaliyetlerinde avlattırılabilmesi için sahanın devlet avlağı olarak ayrılması gerekmektedir. Yaban Keçisi: Kötürüm ağaç sınırı dediğimiz orman zonundan alpin zonuna geçiş bölgelerinde veya yalnız bir zonda bulunabilir bu türümüzün bulunduğu sahalar devlet veya genel avlak olarak ayrılır. Yaban keçisinin av turizmi faaliyetlerinde avlattırılabilmesi için sahanın devlet avlağı olarak ayrılması gerekmektedir. ÇBDK: Daha çok orman üst sınırında alpin zonda bulunur. Bulunduğu saha orman arazisi ise devlet diğer sahalar genel avlak olarak ayrılır. ÇBDK nın av turizmi faaliyetlerinde avlattırılabilmesi için sahanın devlet avlağı olarak ayrılması gerekmektedir. Karaca: Daha çok Karadenizde orman içi açıklıkların olduğu karışık ormanlarda yaşar. Bu türümüzün bulunduğu sahalar devlet avlağı olarak ayrılacaktır. Geyik: Ormanda yaşar bu türümüzün bulunduğu sahalar devlet avlağı olarak ayrılacaktır. Yaban koyunu ve Ceylan: Genellikle Mera vasfındaki arazilerde yaşar. Bulundukları sahalar genel avlak olarak ayrılacaktır.

12 Ayrıca, ülkemizde av turizmi faaliyetlerinin yaptırılacağı sahalar 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 15 inci maddesine istinaden hazırlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu madde hükümleri çerçevesinde özel avlaklar, örnek avlaklar, devlet avlakları ve yaban hayatı geliştirme sahaları (YHGS) ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, Ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren Kızıl Geyik, Ala Geyik, Karaca, Yaban Keçisi, Yaban Koyunu, Çengelboynuzlu Dağ Keçisi gibi uluslararası av turizmi faaliyetlerinde çok fazla talep edilen büyük memeli yaban hayvanların Genel avlaklarda da avlanabilmeleri için Yönetmenliğin ilğili hükmünde değişiklik yapılmasında yarar varyaban domuzu ülkemizde yaptırılmakta olan av turizmi faaliyetlerinde birinci sırada talep gören bir türümüzdür. Ülkemizin av turizminden elde ettiği gelirin yaklaşık % i yaban domuzu avından sağlanmaktadır. Bu nedenle, av turizmi faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi açısından il müdürlüğü sınırları içerisinde yaban domuzu avı yaptırılacak sahaların da devlet avlağı olarak tesis ve tescil edilmesi gerekir GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SINIRLARI İÇERİSİNDE DEVLET AVLAĞI TESİSİ ÖNERİLEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ İLLER Adana Afyon Amasya Ankara Antalya Balıkesir Bartın Bolu Burdur Çorum Çanakkale Çankırı Karaisalı, Pozantı, Pos Afyon Amasya Kızılcahamam, Beypazarı, Nallıhan ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ Antalya, Akseki, Elmalı, Alanya, Kaş, Finike, Gündoğmuş, Gazipaşa, Manavgat, Korkuteli Edremit Bartın, Ulus Bolu, Gerede, Mengen, Mudurnu, Seben Burdur, Bucak, Gölhisar Çorum, Kargı, İskilip Kalkım, Yenice, Bayramiç, Çan, Ayvacık Çankırı, Çerkeş, Ilgaz

13 Eskişehir Isparta Karabük Karaman Kastamonu Eskişehir, Çatacık, Mihalıçcık Isparta, Eğirdir, Sütçüler Eskipazar, Karabük, Yenice Karaman Kastamonu, Pınarbaşı, Azdavay, İhsangazi, Samatlar Araç, Taşköprü, Tosya Konya Mersin Muğla Sakarya Samsun Sinop Tokat Yozgat Zonguldak Hatay Kütahya Sivas Gümüşhane Elazığ Konya, Beyşehir, Akşehir Anamur, Mut, Silifke, Tarsus Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Milas Sakarya, Geyve Bafra, Vezirköprü Sinop, Türkeli, Boyabat, Ayancık Tokat, Niksar, Arbaa, Almus Çayıralan, Akdağmadeni Devrek, Dirgine Hatay, Dörtyol Kütahya Sivas, Koyulhisar Gümüşhane, Torul Elazığ Genel ve Devlet avlaklarında avcılığın düzenlenmesi Ülkemizde av hayvanlarının envanteri sınırları tespit edilmiş ve büyüklükleri belirlenmiş olması nedeniyle sadece örnek avlaklar ve yaban hayatı geliştirme sahalarında

14 yapılmaktadır. Bu sahaların haricinde yaşayan av hayvanlarının envanterleri yapılamamakta dolayısı ile de popülasyonlarının durumları değerlendirilememekte bu sebeple de her yıl yapılan MAK toplantılarında avcı başına avlanma miktarlarının belirlenmesinde sıkıntılar yaşanmakta, belirlenen miktarlar da envanter verilerine dayandırılmadığı için av hayvanlarının nesillerini tehdit etmektedir. Bu nedenle, genel ve devlet avlaklarında avına izin verilecek türlerin avlanma miktarlarının belirlenmesinde MAK kararlarında olduğu gibi günlük limit sınırlaması yapılmayacaktır. Avına izin verilecek türlerin avlanma miktarları o av döneminde avlaktan hasat edilecek av dönemi kotaları olarak hesap edilecek ve belirlenen kotalar kadar hasat yapılmasına izin verilecektir. Herhangi bir genel veya devlet avlağında avına izin verilen bir türün o av dönemi için belirlenen kotasının kullanılması durumunda o tür için MAK kararlarında belirlenen avlanma süresi sona ermemiş olsa dahi devlet avlağında o türün avı kapatılacaktır. Genel ve devlet avlaklarının yönetimi, işletilmesi, işlettirilmesi ve denetimi Devlet avlaklarının yönetimi, işletilmesi ve işlettirilmesi Avlak Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde ifade edildiği üzere il müdürlüğü tarafından yapılır. Devlet avlaklarında avlanmasına izin verilecek av hayvanları, avlanma süreleri, zamanı ve günleri, yasaklanan avlanma araç ve gereçleri MAK kararları doğrultusunda belirlenir. Örnek avlak statüsü mülkiyet ile ilgili olmayıp kamu kurum veya kuruluşlarının tasarrufu altında olan genel ve devlet avlaklarının işlettirilmesi ile ilgili bir statüdür. Başka bir deyişle, eğer herhangi bir genel avlak veya devlet avlağı özel veya tüzel kişilere kiralanarak işlettirilecek ise bu avlağa örnek avlak statüsü verilerek MAK kararlarından bağımsız olarak idarenin hazırlayacağı avlanma planı, idari ve teknik şartname doğrultusunda işlettirilecektir Avlak yönetmeliğinin 15 inci maddesinde işlettirilir sözcüğünden kastedilen de avlağın statüsünün örnek avlak olarak değiştirilmesi ve örnek avlak olarak işlettirilmesidir. Zira, Avlak Yönetmeliğinde, genel ve devlet avlaklarının hangi şartlarda işlettirileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, örnek avlakların hangi şartlarda işlettirileceği açık ve net olarak belirtilmiştir. Örnek avlaklar genel ve devlet avlakları içerisinden avlağın tamamı veya sadece avlağın içerisindeki herhangi bir türün kullandığı alan kadar belirlenerek seçilebilir. Devlet Avlağı ilgili kurumların muvafakatları alınarak tescil edilmiş bir devlet avlağı olduğu için, bu avlağın içerisinden örnek avlağı olarak tescil edilebilmesi için ilgili kurumlardan muvafakat alınması gerekmeyecektir. İl müdürlüklerimizce işletilecek olan genel avlaklar veya devlet avlaklarında da koruma ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı bu avlaklarda sahası bulunan köy tüzel kişilikleri ve belde belediyeleri ile işbirliği yapılabilecektir. Genel ve devlet avlaklarında koruma ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı bu avlaklarda sahası bulunan köy tüzel kişilikleri ve belde belediyeleri ile yapılacak işbirliğinin içeriği ve avlakların işletilmesinden sağlanan

15 gelirden köy tüzel kişiliklerine ve belde belediyelerine verilecek miktarlar Bakanlığımızca belirlenecektir. Avlaklarda av hayvanlarından elde edilecek ürünün yurt içi veya yurt dışına nakli, devredilmesi, ticareti, kullanılması ve benzeri gibi işlemler, 4915 sayılı Kanun ile Yönetmelikler ve taraf olduğumuz ulusal ve uluslararası sözleşme esaslarına göre yapılır. Genel ve devlet avlaklarının ve burada yapılan işlemlerin denetlenmesi Avlak Yönetmeliğinin 34 üncü madde hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır sayılı İl İdaresi Kanunu ile mülki amirliklere verilen denetim hakkı saklıdır. Genel ve devlet avlakları içerisinde kalan av hayvanlarının kullandıkları alanların belirlenmesi Bir devlet avlağında yaşamını sürdüren üç adet türün her biri devlet avlağının belirli bir bölümünü veya avlağın tümünü kullanıyor olabilir. Avlak içerisinde kalan türlerin avlak sahasının kabaca ne büyüklükte bir alanını kullandıklarının belirlenmesi gerekir. Avlak içerisinde ne büyüklükte bir alanını kullandıklarının belirlenmesi türlere göre yıllık (av dönemi) avlanma kotalarının hesaplanmasında kullanılacaktır. Avına izin verilen türlerin yıllık (av dönemi) avlanma kotalarının belirlenmesi 4915 Sayılı KAK nu; av ve yaban hayatı yönetimini av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefinden hareketle; av ve yaban hayvanları ile yaşama alanlarında gerekli araştırma, etüt ve envanter çalışmalarının yapılması, koruma ve geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi, faydalanmanın düzenlenmesi de dahil; yönetim plânlarının yapılması, uygulanması, denetlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi şeklinde tanımlamaktadır. KAK da avlaklar av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahalar olarak, Avlanma avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışma veya ele geçirme şeklinde, Avlanma planı ise envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara

16 uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen ve yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve DKMPG ce onaylanmış plan olarak tanımlanmaktadır. Avlak yönetim ve avlanma planlarının onayının DKMPG ye verilmesi ile avlak yönetim ve avlanma planlarında standarizasyonun sağlanması ve bu planların hazırlanması sırasında il çevre ve orman müdürlüklerimizin izleyecekleri yol ve uymaları gereken usul ve kuralların tek bir merkezden belirlenmesi hedeflenmiştir. Yaban hayatının korunması, planlanması ve yönetimi popülasyonlar bazında yapılmaktadır.. Belirli bir alanı paylaşan ve aralarında üremenin gerçekleşebildiği bireylerin oluşturduğu topluluk popülasyon olarak adlandırılmaktadır. Popülasyonu meydana getiren fertlerin sayısı popülasyon büyüklüğü olarak tanımlanır. Popülasyon yoğunluğu birim alana düşen fert sayısı olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde popülasyon yoğunlukları Ayı, Kurt ve Vaşak gibi büyük memeli yırtıcılar için hektardaki birey sayısı diğer türler için 100 hektardaki birey sayısı olarak ifade edilmektedir. Bir yaban hayvanı türünün, popülasyon yoğunluğunun belirli bir şekilde azaldıktan sonra tekrar normal yoğunluğa dönmesi için gereken minimum bir yoğunluk vardır. Minimum Üreme Yoğunluğu denilen bu seviyenin altına düşen popülasyonların yeniden artarak eski halini alması çok zor olmakta hatta bazı durumlarda ise mümkün olmamaktadır. Minimum yoğunluk seviyesi herhangi bir tür için yok olma sınırını temsil etmektedir. Herhangi bir yaban hayvanı popülasyonu iki temel gücün etkisi ile şekillenir. Bunlardan birincisi üreme potansiyeli diğeri ise çevre direncidir. Popülasyonlarda birey sayısı taşıma kapasitesine yaklaştığında üreme potansiyelinde azalma gözlenir. Minimum üreme yoğunluğunun üzerinde ve gelişmekte olan bir popülasyonda bireyler serbestçe beslenir, büyür, erginleşir ve çoğalırlar. Buna karşılık yoğunluğu artarak taşıma kapasitesine ulaşan bir popülasyon çevre direnci nedeniyle gerileme sürecine girer. Ağır hava şartları, kaçak avcılık, besin için rekabet, hastalıklar ve yırtıcıların etkisi çevre direncini oluşturmaktadır. Avlanma planlarının amacı avlattırılması hedeflenen türün popülasyon yoğunluğunun üremenin en hızlı olduğu bir yoğunluk seviyesinde tutularak bu seviyenin üzerindeki artımın hasat edilmesidir. Optimum yoğunluk olarak adlandırılan bu yoğunluk seviyesi popülasyonun optimum seviyede gelişim ve üremesine imkan vermektedir. Avlanma planlarında Hasat İçin Gerekli Minimum Popülasyon Yoğunluğu (HİGMPY) olarak söz edilecek olan bu seviyede çoğalma maksimuma yakındır. Genel Müdürlüğümüzün yurt çapında sürdürmekte olduğu etüt-envanter çalışmaları ışığında ülkemizdeki av hayvanı türlerinin popülasyon büyüklükleri, yoğunlukları, üreme potansiyeli ile ergin ve yavruların yaşama oranları (çevre direnci) gibi popülasyon dinamiğine ilişkin temel bilgilere dayanılarak, uluslararası yayınlar da göz önünde bulundurularak, avına izin verilecek türlerin yıllık avlanma kotalarının belirlenmesinde esas alınacak HİGMPY ler ve Avlanma Katsayıları belirlenmiştir.

17 Avlanma Katsayısı herhangi bir türün üreme potansiyeli ve o türün bulunduğu ortamın çevre direnci göz önüne alınarak hesaplanan bir katsayıdır. Avlanma katsayısı ülkemizde yerleşik olarak yaşayan yaban domuzu, keklik, tavşan gibi av hayvanları için nispeten sabit olarak alınabilecek bir rakam olmakla birlikte ülkemizde geçici olarak bulunan göçmen kuşlar için hesaplanması bir hayli güç bir katsayıdır. Bu nedenle, göçmen kuşlar ve özellikle sulak alanlarımızı geçici bir süre kullanan su kuşları için hesaplanan avlanma katsayılarında sökün dönemlerinde yapılan gözlem ve envanter çalışmaları göz önünde bulundurur. Merkez Av Komisyonu Kararları çerçevesinde avlanmasına izin verilen türler ve bu türler için belirlenen HİGMPY ler (100 hektardaki birey sayısı) ve Avlanma Katsayıları aşağıda verilmektedir. Aşağıdaki bonitet sınıflaması yapılan türlerin bonitet tespiti, yaban domuzu için 11/04/2005 tarih ve B.18.0.DMP / sayılı, keklik türleri için ise tarih ve B.18.0.DMP / sayılı Genel Müdürlük Makam Olurları doğrultusunda yapılacaktır. MERKEZ AV KOMİSYONU KARARLARI ÇERÇEVESİNDE AVINA İZİN VERİLEN AV HAYVANLARININ HASAT İÇİN GEREKLİ MİNİMUM POPÜLASYON YOĞUNLUKLARI VE AVLANMA KATSAYILARI TÜRLER HASAT İÇİN GEREKLİ MİNİMUM POPÜLASYON YOĞUNLUĞU (HİGMPY) (100 HEKTARDAKİ BİREY SAYISI) AVLANMA KATSAYISI Yaban Domuzu 1. Bonitet: Bonitet: 4 3. Bonitet: 3 Çakal Tilki Yaban Tavşanı Ada Tavşanı Kaya Sansarı

18 Ağaç Sansarı Kum Kekliği Kınalı Keklik Kaya Kekliği 1. Bonitet: Bonitet: Karatavuk Bıldırcın Çulluk (Orman çulluğu) Suçulluğu (Bekasin) Üveyik Kaya Güvercini Tahtalı Sakarmeke Sakarca Kazı (Yaban kazı) Yeşilbaş Bozördek Fiyu Kirik-Çamurcun Macar Ördeği Tepeli Patka Kılkuyruk Karabaş Patka Elmabaş Patka Kara Ördek Çıkrıkçın Altıngöz

19 Genel ve devlet avlaklarında avlanma, avına izin verilen türlerin doğal ortamda çoğalmalarının sağlanması ve Hasat İçin Gerekli Minimum Popülasyon Yoğunluğu üzerindeki artım miktarının avlattırılması esasına dayandırılacaktır. Genel ve devlet avlaklarında herhangi bir türün avına izin verilebilmesi için o türün avlak sahasındaki popülasyon yoğunluğunun en az Hasat İçin Gerekli Minimum Popülasyon Yoğunluğu kadar olmak zorundadır. Eğer avlak sahasında avına izin verilecek türün popülasyon yoğunluğu o tür için belirlenen Hasat İçin Gerekli Minimum Popülasyon Yoğunluğundan daha az ise devlet avlağında o türün avına izin verilmeyecektir. Genel ve devlet avlaklarında herhangi bir türün avına izin verilebilmesi için o türün avlak sahasındaki popülasyon yoğunluğunun en az Hasat İçin Gerekli Minimum Popülasyon Yoğunluğu kadar olup olmadığına sahada yapılacak envanter çalışmaları ile karar verilecektir. İl müdürlükleri, tesisi düşünülen avlak sahasında bulunan av hayvanı türlerinin üreme dönemi öncesi envanterini yaparak sahada bulunan av hayvanı popülasyonlarının yoğunluklarının en az bu türler için hesap edilen ve Tablo 4 de belirtilen Hasat İçin Gerekli Minimum Popülasyon Yoğunlukları kadar olup olmadığına karar verirler. Bu amaçla, tesisi düşünülen avlak sahası avcı derneklerinden ve avlak sahası içi veya yakınında bulunan köylerden temin edilen mihmandarlar ile gezilerek sahada doğal olarak bulunan popülasyonların değerlendirilmesi avcı ve köylülerin de görüşleri alınarak yapılır ve bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanak avlak ön etüt raporu eki olarak Genel Müdürlüğümüze gönderilir. İl müdürlükleri 4915 sayılı kanunun 3 üncü madde hükümleri çerçevesinde avcı kuruluşlarının kurulması ve çalışmalarının teşviki amacıyla avlak sahasında bulunan av hayvanlarının popülasyon yoğunluklarının belirlenmesinde tarih ve B.18.0.DMP /250 sayılı Avcı Dernekleri ve Av Bayileri Aracılığı ile Avlanma İzin Kartı Satışı konulu Genelge gereğince derneklerle yapılacak işbirliği protokolü ekinde yer alan anket formunda izah edilen envanter tekniğini de kullanabilirler. İl müdürlüklerinin genel veya devlet avlaklarında yaptıracakları envanter çalışmalarında yukarıda sözü edilen Genelge çerçevesinde avcı dernekleri ile işbirliği yapabilirler. Merkez Av Komisyonu Kararları çerçevesinde avlanmasına izin verilen türlerin genel avlak veya devlet avlağındaki kullandığı saha büyüklükleri ve bu sahalardaki popülasyonların yoğunlukları envanter çalışmaları ile tespit edilerek avlak bazında yıllık (av dönemi) avlanma kotaları aşağıda verilen formül ile hesap edilir. Yıllık Avlanma Kotası = (Hasat İçin Gerekli Minimum Popülasyon Yoğunluğu) X (Türün Avlak İçerisinde Kullandığı Toplam Alan) / 100 X (Avlanma Katsayısı) Örneğin, içerisinde baraj gölü de bulunan ve büyüklüğü hektar olan Aksaray İli, Ortaköy İlçesi, Balcı mevkiinde tesis edilmiş olduğu varsayılan Ortaköy-Balcı Devlet Avlağı içerisinde Yaban Domuzu, Keklik, Yaban Tavşanı, Çakal, Tilki, Kaya Sansarı, Kaya Güvercini ve Yeşilbaş gibi av hayvanı türleri bulunmaktadır. Bu türler avlak sınırları içerisinde sırasıyla , , , , , , ve hektarlık alanları kullanmaktadır. Yaban domuzunun avlakta bulunduğu sahalar 11/04/2005 tarih ve B.18.0.DMP / sayılı olur çerçevesinde değerlendirilerek 3. bonitet olarak, kınalı keklik türünün bulunduğu sahalar tarih ve B.18.0.DMP / sayılı olur çerçevesinde değerlendirilerek 2. bonitet olarak tespit edilmiştir. Avlak sahasında bulunan türlerin yıllık avlanma kotaları hesaplanarak Avlak Ön Etüt Raporu Eki olarak Genel Müdürlüğümüze gönderilecek bilgiler Tablo 5 te verilmektedir. İl müdürlükleri tescil ettikleri her bir devlet avlağı veya genel avlak için bir adet GENEL AVLAK VEYA DEVLET

20 AVLAĞI YILLIK AVLANMA KOTALARI BİLDİRİM FORMU düzenleyerek Avlak Ön Etüt Raporu eki olarak Genel müdürlüğümüze gönderirler. İl müdürlükleri tarafından devlet avlağı veya genel avlak olarak tescil edilen sahaların Ön Etüt Raporlarının bir örneği bu sahaların 1/ lik haritası ile birlikte bilgilendirmek amacıyla en geç Şubat ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilir. Genel avlak veya devlet avlağı olarak tescil edilen sahalar Merkez Av Komisyonu kararlarında ilan edilir. Avlak Ön Etüt Raporu ekleri olarak Genel müdürlüğümüze gönderilecek diğer belgeler aşağıda belirtilmektedir. Genel ve devlet avlakları içerisinde kalan orman arazileri için orman işletme müdürlüklerinden, tarım arazileri için tarım il müdürlüklerinden 10/8/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, mera, yaylak ve kışlaklar için il mera komisyonlarından alınan UYGUN GÖRÜŞ yazıları İl müdürlüklerinin tescil ettikleri her bir devlet avlağı veya genel avlak için düzenleyecekleri Tablo 5 de bir örneği verilen GENEL AVLAK VEYA DEVLET AVLAĞI YILLIK AVLANMA KOTALARI BİLDİRİM FORMU Tablo 5: GENEL AVLAK VEYA DEVLET AVLAĞI YILLIK AVLANMA KOTALARI BİLDİRİM FORMU İl Müdürlüğü: Aksaray Avlak Adı: Ortaköy Balcı Devlet Avlağı Avlak Büyüklüğü (ha): hektar TÜRLER TÜRÜN AVLAK İÇERİSİNDE KULLANDIĞI TOPLAM ALAN (TAİKTA) (ha) HASAT İÇİN GEREKLİ MİNİMUM POPÜLASYON YOĞUNLUĞU (HİGMPY) (100 HEKTARDAKİ BİREY SAYISI) AVLANMA KATSAYISI YILLIK AVLANMA KOTASI = (HİGMPY) X (TAİKTA) / 100 X (AVLANMA KATSAYISI) Yaban Domuzu Bonitet: Çakal Tilki

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

08 Kasım 2004 Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

08 Kasım 2004 Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 08 Kasım 2004 Resmî Gazete Sayı : 25637 YÖNETMELİK YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI Hazırlayan : Bahar Bilgen Genel Tanıtım Alanın Genel Yerleşimi Genel Tanıtım - Cemal Turgay 1972 (Kocaeli fuarı) Kıyı alanı:36.43 ha. Su basar alan: 83.58 ha. Toplam: 120.01 ha.

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından: Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik

Çevre ve Orman Bakanlığından: Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU 2005 YILI İZMİR İLİ GEDİZ DELTASI GÜZEL HİSAR DELTASI, ALİAĞA ÇANDARLI KÖRFEZİ, ÇALTIDERE ALİAĞA BAKIRÇAY DELTASI İZMİR KÖRFEZİ ÇAKALBURNU DALYANI ÇEŞME KUTLU AKTAŞ BARAJI, ÇEŞME ALAÇATI KIŞ ORTASI SU

Detaylı

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ Türkiye çok geniş flora ve faunaya sahiptir. Ülkemiz bu zenginliğin kıymetini bilmemekle beraber istilacı türlere bilerek veya bilmeyerek kapı açmaktadır. 12.01.2011 tarihinde Kuş

Detaylı

2013-2014 AV DÖNEMİ ISPARTA İL AV KOMİSYON KARARI

2013-2014 AV DÖNEMİ ISPARTA İL AV KOMİSYON KARARI Karar Tarihi : 21/02/2013 Karar No: :1 2013-2014 AV DÖNEMİ ISPARTA İL AV KOMİSYON KARARI 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun (Kanun) 3 üncü maddesi gereğince Vali yardımcısı Mestan DENİZ başkanlığında,

Detaylı

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir.

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir. BAKANLIKTAN DUYURU 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak 03 Mayıs 2017 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2017-2018 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 16 sayılı

Detaylı

YALOVA KUŞ LİSTESİ X X X X X X X X X

YALOVA KUŞ LİSTESİ X X X X X X X X X YALOVA KUŞ LİSTESİ Türün Adı Ada Doğanı Ada Martısı Ağaç İncirkuşu Ağaç Kamışçını Ağaç Serçesi Ak Çaylak Ak Kumkuşu Ak Mukallit Ak Pelikan Ak Sokumlu Kumkuşu Ak Turna Akbaşlı Çinte Akça Cılıbıt Akdeniz

Detaylı

GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 01.07.2014 İÇİNDEKİLER GEDİZ DELTASI 2014 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.)

JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.) JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.) POLİS İHBAR: 155 ( Şehir ve ilçe merkezlerinde.) ORMAN YANGINI: 177 Ülkemizde tüm av hayvanları için avlanma zamanı tür bazında

Detaylı

- Sorumluluk bölgesinde her türlü dere ve akarsuların kirlilik düzeyinin kontrolünü yapmak.

- Sorumluluk bölgesinde her türlü dere ve akarsuların kirlilik düzeyinin kontrolünü yapmak. Çevre Koruma Faaliyetleri - Sorumluluk bölgesinde her türlü dere ve akarsuların kirlilik düzeyinin kontrolünü yapmak. - Orman envalinin izinsiz tahribatının önüne geçilmesi ve kaçak yapılaşmanın engellenmesini

Detaylı

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013 GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU 2013 İ z m i r K u ş C e n n e t i n i K o r u m a v e G e l i ş t i r m e B i r l i ğ i İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Giresun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Giresun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Giresun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü PAŞAKONAĞI DEVLET AVLAĞI ÖN ETÜT RAPORU GİRESUN 2011 1 A-GİRİŞ AVLAK ÖN ETÜT RAPORU Emir Konu: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 79,46687 79,46687 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 74,89333 74,89333 290940017

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

Bıldırcın... Üveyik... Karatavuk, öter ardıç

Bıldırcın... Üveyik... Karatavuk, öter ardıç Karar Tarihi :.../.../2015 Karar No: : 2015-2016 AV DÖNEMİ SİVAS İL AV KOMİSYON KARARI (ÖRNEK DİSPOZİSYON) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun (Kanun) 3 üncü maddesi gereğince Vali ve/veya Vali yardımcısı...

Detaylı

İHBAR 0412 251 23 05-06

İHBAR 0412 251 23 05-06 İHBAR 0412 251 23 05-06 ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa Yolu 3. Km (Dedaş Bitişiği) DİYARBAKIR Tel: 0412 251 23 05-06 DİYARBAKIR

Detaylı

Zonguldak Bölgesi Kuşları

Zonguldak Bölgesi Kuşları Zonguldak Bölgesi Kuşları Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Şekil 1. Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak yüz ölçümü bakımından Türkiye deki

Detaylı

MİLLİ PARKLAR VE KORUNAN ALANLAR, MESİRE YERLERİ, AV VE YABAN HAYATI

MİLLİ PARKLAR VE KORUNAN ALANLAR, MESİRE YERLERİ, AV VE YABAN HAYATI DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR Ülkemizde kara avcılığını düzenleyen temel yasa 11.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu (Kanun)dur.

Detaylı

TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2013

TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2013 TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 213 Hazırlayan: Kiraz Erciyas Yavuz 1 Kerem Ali Boyla 2 Ulusal KOSKS Kurulu: Evrim Tabur Hürmüz Yeniceli Kerem Ali Boyla Kiraz Erciyas Yavuz Ömer Döndüren Pınar Gündoğdu

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Türkiye de Av ve Yaban Hayatı

Türkiye de Av ve Yaban Hayatı Türkiye de Av ve Yaban Hayatı Kaçkar Dağları (A.İnce) Koordinatörler : Sabri KİRİŞ : Cemal AKCAN Metin yazarı : Mustafa KANTARLI Kapak : Barış KOCA Haritalar : Cüneyt KIRAN, Levent KIRAN Tasarım ve Baskı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri

Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri Kodu Adı Latince adı 00020 Kızılgerdanlı dalgıç Gavia stellata SPEC 3 W 3950 50 * 00030 Karagerdanlı dalgıç Gavia arctica SPEC 3 W 8900 3750 * 00070 Küçük batağan Tachybaptus

Detaylı

SIRA NO ÜST BİRİM ALT BİRİM BİRİM NİTELİK KODU ADET

SIRA NO ÜST BİRİM ALT BİRİM BİRİM NİTELİK KODU ADET SIRA NO ÜST BİRİM ALT BİRİM BİRİM NİTELİK KODU ADET 1 ADANA ORMAN BÖLGE SİLVİKÜLTÜR ŞUBE ŞUBE MÜDÜRÜ 1 2 ADANA ORMAN BÖLGE 80 NOLU OR.KAD.BAŞMÜHENDİSLİĞİ BAŞMÜHENDİS 1 3 ADANA ORMAN BÖLGE MAKİNA İKMAL

Detaylı

Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik çeşitlilik dünyada yaşayan canlıların ve yaşam şekillerinin eşitliliği demektir. Bir bölgede yaşayan canlı türleri, tür cinsindeki farklılıklar ve farklı yaşam biçimleri

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 1 ADANA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 2 ADANA 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE 4 AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR ŞUBE 5 AMASYA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 6 AMASYA 7

Detaylı

29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri

29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri 1 29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü Kurulmuştur. 2 Şube Müdürlüğü

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/GÜN 1. GÜN SAAT/GÜN 2. GÜN SAAT/GÜN 3. GÜN Açılış ve Tanışma Yaban Hayatı Ekolojisinde Temel Büyük Memeli (Mammalia) Yaban Hayvanları (Teorik) Kavramlar Prof.Dr.

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

KOŞULLU DEĞER BELİRLEME ÇALIŞMALARINDA BİLGİ KISITININ AŞILMASI İÇİN BİR ÖNERİ: YABAN HAYATININ EKONOMİK DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ÖRNEĞİ

KOŞULLU DEĞER BELİRLEME ÇALIŞMALARINDA BİLGİ KISITININ AŞILMASI İÇİN BİR ÖNERİ: YABAN HAYATININ EKONOMİK DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ÖRNEĞİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 16, 45-59 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 KOŞULLU DEĞER BELİRLEME ÇALIŞMALARINDA BİLGİ KISITININ AŞILMASI İÇİN BİR ÖNERİ: YABAN HAYATININ EKONOMİK

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ [(26.11.2009 R.G. 203 EK III A.E. 805 Sayılı Tüzüğün), (26.2.2013 R.G. 32 EK III A.E. 92) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR AVCILIK İÇİN TEMEL EĞİTİM

SÜRDÜRÜLEBİLİR AVCILIK İÇİN TEMEL EĞİTİM SÜRDÜRÜLEBİLİR AVCILIK İÇİN TEMEL EĞİTİM T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR

Detaylı

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS yönetimi; Hedef, prensipler,araçlar,gerekli şartlar ve detaylar Hedef: EtkinYGS yönetimi Prensip:

Detaylı

İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Mustafa İshakoğlu Yaban Kuşları Müzesi. Kuş Envanter Listesi taslak2. Hazırlayan: Kerem Ali Boyla 2 Aralık 2014

İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Mustafa İshakoğlu Yaban Kuşları Müzesi. Kuş Envanter Listesi taslak2. Hazırlayan: Kerem Ali Boyla 2 Aralık 2014 İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Mustafa İshakoğlu Yaban Kuşları Müzesi Kuş Envanter Listesi taslak2 Hazırlayan: Kerem Ali Boyla 2 Aralık 2014 Dolap Düzeni: 6 7 8 5 4 3 2 1 raflar yukarıdan aşağıya

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. İKİNCİ BÖLÜM Muhafaza Ormanlarının Ayrılma Şekil ve esasları

MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. İKİNCİ BÖLÜM Muhafaza Ormanlarının Ayrılma Şekil ve esasları MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 6831 Sayılı Orman Kanununun muhafaza ormanlarına ilişkin 23 ve 24. maddelerinin

Detaylı

FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ

FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ (13.2.2014 R.G. 33 EK III A.E. 99 Sayılı Tüzük) ÇEVRE YASASI (18/2012 ve 30/2014 Sayılı Yasalar) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,

Detaylı

S ürdürülebilir A vcılık için T emel E ğitim

S ürdürülebilir A vcılık için T emel E ğitim S ürdürülebilir A vcılık için T emel E ğitim 92 Yaşama alanları: Ülkemize mayıs ayında güneyden göç ederler, geniş otlaklarda, ekin tarlalarında bir kısmı kalarak yuvalanır. Yavruyu bu bölgelerde çıkarıp

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Kanun Numarası : 4122 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/7/1995 Sayı : 22355 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.06.04-134- 69145 22 / 08 / 2006 Konu : İlköğretim Müfettişlerinin 2006 yılı Nakil İşlemleri. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Resmî Gazete KARAR 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Resmî Gazete KARAR 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI 26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :18.05.2010 Karar No : 9 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması. 2010 Yılı Turna Araştırması

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması. 2010 Yılı Turna Araştırması (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması 2010 Yılı Turna Araştırması Hazırlayan: Kerem Ali Boyla, MSc. Uzman Biyolog, Ornitolog (kuşbilimci) kerem.boyla@gmail.com +90 (212) 2496987 +90 (533) 3775191 Mayıs

Detaylı

İlimizde Memelilerin Populasyon Durumları ve Tehdit Eden Faktörler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

İlimizde Memelilerin Populasyon Durumları ve Tehdit Eden Faktörler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü İlimizde Memelilerin Populasyon Durumları ve Tehdit Eden Faktörler Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ülkemizde yayılış gösteren 170 civarındaki memeli türünün

Detaylı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı BÖLÜM 3 Artvin de Orman Varlığı Özgür EMİNAĞAOĞLU Orman, oldukça geniş bir alanda kendine özgü bir iklim oluşturabilen, belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaçcık, çalı ve otsu bitkiler, yosun,

Detaylı

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri İkili toplama / AGM/ Marmara / Ege İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Büyükşehir i İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası Çevre ve Altyapı Hizmetleri Birliği,

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Giresun Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Giresun Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Giresun Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü Foto:Keşap/Geçit Köyü/Şahin Kayası(Doğal Türkiye Haritası) KEġAP DEVLET AVLAĞI ÖN ETÜT RAPORU GĠRESUN 2011 1 A-GĠRĠġ DEVLET AVLAĞI ÖN ETÜT

Detaylı

Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri. Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province.

Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri. Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province. Güllükdağı (Termessos) Milli Parkı nda yaban hayatı Capra aegagrus(yaban Keçisi ) Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province

Detaylı

Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri TÜBİTAK 107 G 029

Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri TÜBİTAK 107 G 029 Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri Veri Toplama 2.1 Analitik Değerlend. 2.2 YGS Genel Sörveyi ve Verilerin Değerlendir. 2 Proje Yönetimi 1 Kış Dönemi Gözlem ve Sayımlar 3.1.1 Yaz Dönemi

Detaylı

TMMOB. MUSTAFA ÖZER Şube Müdürü. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi 17.09.

TMMOB. MUSTAFA ÖZER Şube Müdürü. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi 17.09. TMMOB Orman Mühendisleri Odası Mesleki Teknik Geliştirme Eğitimi Ders Notları YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI VE BUNLARIN YÖNETİMİ VE GELİŞTİRME PLANLARI HAKKINDA MUSTAFA ÖZER Şube Müdürü Çevre ve Orman

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Giresun Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Giresun Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Giresun Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü KEMERKÖPRÜ-GENEL AVLAĞI ÖN ETÜT RAPORU GĠRESUN 2011 1 A-GĠRĠġ GENEL AVLAK ÖN ETÜT RAPORU Emir Konu: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 Foto: İ.BAYSAL Balıkesir, 2006 Orman Korumanın Tanımı Modern ormancılığın amacı, ormanın devamlılığını sağlayarak en uygun yararlanmayı

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

DİKKAT: ORMANCILIK HUKUKU sayılı Orman Kanununa göre ormanın hukuki tanımı hangisidir?

DİKKAT: ORMANCILIK HUKUKU sayılı Orman Kanununa göre ormanın hukuki tanımı hangisidir? DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Silivri Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Kadın Erkek

Silivri Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Kadın Erkek SİLİVRİ Coğrafi Durum: Silivri 41 derece 03 kuzey paraleli ve 28 derece 20 doğu meridyenlerinin birleştiği noktada,istanbul iline bağlı ve il merkezinin 67 km batısında, Marmara Denizi sahilindedir. İlçe

Detaylı

Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme

Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme YÖNTEM YÖNTEM 1) Genel Sörvey Türkiye YGS lerinin Genel Araştırması (Örnekleme ve Tanımlama ) 1.1. Verilerin Toplanması

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

T.C ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI Giresun Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü

T.C ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI Giresun Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü T.C ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI Giresun Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BULANCAK GENEL AVLAĞI ÖN ETÜT RAPORU GĠRESUN 2011 1 A-GĠRĠġ GENEL AVLAĞI ÖN ETÜT RAPORU Emir Konu: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI VII. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL DKMP ve OGM Protokolü DKMP Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan Milli

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Giresun Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Giresun Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Giresun Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü ĠKĠSU DEVLET AVLAĞI ÖN ETÜT RAPORU GĠRESUN 2009 1 A-GĠRĠġ AVLAK ÖN ETÜT RAPORU Emir Konu: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ

İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ İ.Ü. Rektörlüğü Bahçesinde bakım ve düzenleme çalışmaları yapılmadan önce kuş gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu gözlemlere göre bahçede

Detaylı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCU TEKNİKER KADROSU İÇİN TERCİH EDİLECEK GÖREV YERLERİ

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCU TEKNİKER KADROSU İÇİN TERCİH EDİLECEK GÖREV YERLERİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCU TEKNİKER KADROSU İÇİN TERCİH EDİLECEK GÖREV YERLERİ SIRA NO UNVAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ / DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ / ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME ŞEFLİĞİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü SAYI : B.18.0.DMP.0.00.02.010.01.../09/2007 KONU : Doğa Turları G E N E L G

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Giresun Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Giresun Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Giresun Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü KEMERKÖPRÜ-KULAKKAYA DEVLET AVLAĞI ÖN ETÜT RAPORU GĠRESUN 2011 1 A-GĠRĠġ DEVLET AVLAĞI ÖN ETÜT RAPORU Emir Konu: Doğa Koruma ve Milli Parklar

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı