Sunufl / Foreward. yan s ra, konuklar na anlam dolu bir bak fl aç s sunuyor. Yaflama Alanlar / Living Spaces

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sunufl / Foreward. yan s ra, konuklar na anlam dolu bir bak fl aç s sunuyor. Yaflama Alanlar / Living Spaces"

Transkript

1

2

3 Sunufl / Foreward Bir ruyaya uyanmak... Kimi yaln zca gezmeye gelir bir diyar, kimi doyas ya yaflamaya her an... Kimi beklentilerini tafl r yan nda, kimi meraklar n... Kimi an lar biriktirmekle yetinir, kimi anlamlarla donat r yaflam n... Icindekiler / Content Kapadokya / Cappadocia Uçhisar Mimari / Architecture 02/03 04/05 06/09 Kapadokya'n n kalbindeki Eski Uçhisar Köyü'nde; binlerce y ll k bir manast r yerleflkesi, buna ba l ma aralar, yer alt tünelleri ve tarihi evlerden oluflan kal nt lar n titiz restorasyonuyla hayata geçirilen Argos in Cappadocia; eflsiz bir konaklama deneyiminin yan s ra, konuklar na anlam dolu bir bak fl aç s sunuyor. Yaflama Alanlar / Living Spaces Yatak Odalar / Bedrooms Splendid Süitler / Splendid Suites Banyolar / Bathrooms Teras ve Bahçeler / Terraces and Gardens Tüneller / Tunnels Balonlar / Ballooning 10/13 14/15 16/17 18/19 20/21 22/23 24/25 Kal plaflm fl kartpostallar, foto raflar, basmakal p hediyelik eflyalar ve h zland r lm fl turlarla adeta iki boyuta indirgenmeye çal fl lan Kapadokya'n n gerçekli ini kavrayabilmek için turistik kliflelerin ötesine geçebilmek, farkl bir zaman ve mekân alg s gelifltirmek gerektiriyor. Bu anlay flla hizmet veren Argos in Cappadocia'y, y llar önce izini sürmeye bafllad m z büyülü gerçekli i paylaflmak, paylaflt kça de er katmak için kurduk. fiafa n, günbat m n n, Erciyes'in, güvercinlerin, üzüm ba lar n n, manast rlar n, mevsimlerin, renklerin dilinden konuflan bir yaflam alan n n benzersiz atmosferini hep birlikte solumak, Üzüm ve fiarap / Grapes and Wine 26/27 tenimizde hissetmek için... Köy / Village Mimari Detaylar / Architectural Details 28/29 30/31 Bir rüyaya uyanmak için, her sabah... Güvercinler / Rock Doves Tinsellik / Spirituality 32/33 34/35 Wake up to a dream... Uçhisar Nevflehir, Turkey Tel: Fax: Vadiler / Valleys Bezirhane 36/37 38/39 Some come to this land simply to tour and some come to savor every moment... Some arrive armed with preconceptions and some bring with them a sense of wonder... Some are happy to take away a few memories and some go home enriched for life... Located in the heart of Cappadocia on the site of an ancient monastery in Old Uçhisar Village, Argos in Cappadocia has carefully restored the remains of historical dwellings, underground tunnels and caves to offer our guests not only an unsurpassed place to stay but a unique perspective from which to view this magical land. Beyond the postcards, the photo opportunities, the souvenirs and the accelerated tours awaits the real Cappadocia, and the best way to discover it is to step into another world and another time. And that's exactly what we at Argos in Cappadocia set out to do some years ago: to discover and to reveal for our guests the real enchantment of Cappadocia. To create a space that lives and breathes the spectacular sunrises and sunsets, that speaks the language of Mount Erciyes, of rock doves and pigeons, of vineyards and monasteries, and of the vibrant colors of the changing seasons... Wake up to a dream with each new dawn...

4 Kapadokya / Cappadocia Poetry born from the ashes... A stunning terrain formed over millions of years by the lava and ashes spewed from Mount Erciyes and Mount Hasanda ; carved by water and wind over millennia; and sculpted ivory-like by monks, priests and master stone cutters... A dizzying miracle of nature, adorned in bridal white in winter, decked out in red roses and gurgling fountains in spring, full of wild oleaster and nightingale song come summer... Kullerden dogan bir siir... Milyonlarca y l önce Erciyes ve Hasanda 'n n püskürttü ü lavlar ve küllerden do an; biny llar boyu erozyonun, keflifllerin, rahiplerin ve tafl ustalar n n nak fl gibi iflledi i benzersiz bir co rafya... K fl n beyaz gelinli ini giyen, baharda p narlar n fl r lt s yla coflan, k rm z güllerle ala bulanan, yaz n bülbül namelerinin yabani i de kokular na kar flt bafl döndüren bir do a harikas... 02/03

5 Uçhisar Kapadokya platosuna hâkim, Baflhisar ve Ortahisar'a yukar dan bakan, bulutlarla dost Uçhisar... Eteklerindeki Güvercinlik Vadisi'ne yay lan birbirinden güzel evler, konaklar, bunlar ba layan yer alt tünelleri, kiliseler, manast rlar, p narlarla bir masal diyar... Her sabah Erciyes'i selamlayarak uyanan, her akflam ay n ilk fl klar yla gümüfle boyanan, yüzy llar boyu Kapadokya halklar na ev sahipli i yapm fl tarihi bir miras... Towering above it all... Companion to the clouds, Uçhisar boasts panoramic views of the Cappadocia plateau and looks out over the natural fortresses of Baflhisar and Ortahisar... Spread out along Pigeon Valley (Güvercinlik Vadisi), its foothills are a fairyland of charming houses and sprawling mansions connected by underground tunnels, of churches, monasteries and freshwater springs... A unique heritage, and for centuries one of the foremost dwelling places of the people of Cappadocia, Uçhisar salutes majestic Mount Erciyes every morning and is bathed in silver moonlight every night... 04/05

6 Mimari / Architecture Respecting a legacy... Ever mindful of the aesthetic charms of this traditional village, with its unique location, hillside layered with homes and sprawling estates of interconnected dwellings and living spaces, painstaking renovation and restoration was conducted primarily as a way to preserve and enhance this legacy for future generations and only after lengthy consultation with master architect Turgut Cansever... Mirasa deger katmak... Özel konumu, yamaca kademeler halinde yay lan konaklar, yaflam alanlar n birbirine ba layan tünel ve sokaklar, otantik yerleflime olan estetik sadakati ile, ustalar n ustas Turgut Cansever'in sanat dan flmanl nda gerçeklefltirilen ve bir mimari miras, gelecek kuflaklara daha da zenginlefltirerek b rakabilmek için giriflilmifl uzun soluklu bir yenileme/yeniden biçimlendirme çal flmas... 06/07

7 Mimari / Architecture 1997 y l ndan bu yana sürdürülen sab rl ve titiz çal flmalar sonucu ortaya ç kan ve belli oranda dönüflen, ama içlerindeki ruhu aynen koruyan görkemli konaklar, zarif süslemeler, huzurlu yaflam alanlar ; bülbüllerin daha bir zevkle kondu u, ibibik kufllar n n merakla bakt, güvercinlerin içinde y kand peyzaj alanlar, binalar, güvercinlikler... The soul of a place; a place for the soul... Patient and painstaking renovations launched in 1997 remain faithful to the spirit of the existing decorative touches and tranquil living spaces, with certain interpretative landscaping, building and rookery modifications designed to create an even more welcoming habitat for nesting nightingales, inquisitive hoopoes and bathing pigeons... 08/09

8 Yaflama Alanlar / Living Spaces çinden geçilip gidilsin diye de il, her an nda, her noktas nda yaflanabilsin, tad na doyas ya var labilsin diye kurgulanm fl, binlerce y l n görkemine küçük dokunufllar ve basit birkaç nesne eklenerek ortaya ç kar lm fl yaflama alanlar... The height of simple good taste... Living spaces designed to heighten the simple pleasures of life: Inviting nooks and crannies, age-old stone enlivened by simple touches, the discerning placement of a few unpretentious objects... 10/11

9 Yaflama Alanlar / Living Spaces The mists of time... Interior spaces balancing the ancient and the modern in a contemporary interpretation that remains faithful to an architectural aesthetic developed over the ages... Ancient caves have been subtly illuminated, transformed into bedrooms and sitting rooms, or into restful spots to curl up in front of the fireplace - just as their original inhabitants did in centuries past... Yeni ile eskinin d flar ya yans yan dengeli birlikteli ini içeride de koruyan, biny llar öncesine ait estetik mimari çözümlerin bugünün diliyle harmanland iç mekânlar... Huzurla soluk al nan, flömine bafl nda keyif çat lan, fl n en nazl haliyle sal narak girdi i, kimi zaman iki bin y ll k ma aralar n içindeki sonsuz karanl n hafifçe ayd nlat ld, yüzy llar önce yaflayanlar n miras n gün fl na ç karan odalar, salonlar... 12/13

10 Yatak Odalar / Bedrooms Uykunun otesinde bir haz... Yaln zca uyumak için de il; tarihle birlikte soluk al p veren, el eme iyle ifllenmifl tafllar n, ma ara duvarlar n n öyküsünü dinlemek ve geride b rak lan günün damakta kalan tad n bir kez daha yaflamak için yarat lm fl, sonsuzlu a aç lan kap lar olan, s cac k yatma mekânlar... The art of sleep... Steeped in history and hand-carved out of stone, these chambers are not for mere slumber. Reflect upon another eventful day as the cave walls whisper tales, lulling you into deepest sleep... 14/15

11 Splendid Süitler / Splendid Suites Muhtesemi yasamak... Yüzy llar önce keflifllerin inzivaya çekildi i ma aralar n duvarlar nda, insan n ruhunu ar nd ran masmavi bir rüyan n yans malar var flimdi... Yaflam alanlar n n bir bölümü özel havuzlara dönüfltürülerek tasarlanan büyüleyici süitler, iç ve d fl mekân aras ndaki al fl ld k çizgiyi ortadan kald rarak, konaklama deneyimini lüksün ötesine, bir masal dünyas na tafl yor... Luxuriate in perfection... The walls of caves that centuries ago sheltered hermits and holy men now shimmer with a soulpurifying blue light... The living spaces of these enchanting suites have been outfitted with specially designed pools, eliminating the conventional boundaries between inner and exterior design and creating a fairytale ambience that defies conventional definitions of luxurious accommodation... 16/17

12 Banyolar / Bathrooms The stuff of dreams... At the end of the day, a revitalizing shower and soft warm towel await you in the seclusion of one of the numerous caves Cappadocians have been hollowing out of the local soft volcanic rock since antiquity... Dreams really do come true... Hayali cihan deger... lk Ça 'dan bu yana Kapadokya'ya özgü tüflü kayalar n oyulmas yla bölge insanlar taraf ndan oluflturulan ma aralar n kuytular nda, unutulmaz bir günün yorgunlu unu atmak için harika bir dufl ve s cac k havlular... Hayali bile bir baflka güzel... 18/19

13 Teras ve Bahçeler / Terraces and Gardens Ac gonlunu seyreyle... Uçhisar Kalesi'nin eteklerinden bafllay p güneye k vr lan Güvercinlik Vadisi'ne, oradan da yöreye özgü uçsuz bucaks z platolara ve heybetli Erciyes Da 'na uzanan; flafa n bülbüllerle, günbat m n n ay fl yla bulufltu u eflsiz bir manzara... Yaflam alanlar n birbirine ba layan cennet bahçeleri, teraslar... Her odada, her konakta bir baflka aç, bir baflka büyü... A fresh perspective... Living spaces are interconnected with luxuriant gardens and sun-soaked terraces that afford panoramic views extending from the foothills of Uçhisar Fortress to Güvercinlik Valley, all the way beyond the endless steppe to majestic Mount Erciyes... Each room and each mansion offers a different window onto a hauntingly beautiful backdrop, admired to morning birdsong or under a silver moon... 20/21

14 Tüneller / Tunnels Binlerce y ll k manast r yerleflkesinin alt nda keflfetti imiz 5,5 km.lik tarihi bir tünel ve konaklar birbirine ba layan yer alt flehri... Bir zamanlar bölge sakinlerinin güvenlik amac yla kayalara oydu u geçitler ve yaflam alanlar, flimdi özel mahzenlere, Notes from the underground... Discovered under the grounds of an ancient monastery, an historical five-and-a-half kilometer tunnel and an underground city connecting various mansions... At one time a subterranean warren of passages and living spaces hollowed out as sanctuaries and hidden shelters, it now houses the private wine cellars and extraordinary meeting rooms of Argos in Cappadocia... s ra d fl buluflma noktalar na ev sahipli i yap yor Argos in Cappadocia'da... 22/23

15 Balonlar / Ballooning Bir masala yukselmek... Her köflesinde ayr bir sürpriz sakl uçsuz bucaks z Kapadokya vadilerini ad m ad m gezmek baflka bir haz verir, gökyüzünden izlemek baflka... Gündo umuyla birlikte yükselen rengârenk balonlar n kendileri baflka bir manzara, ufkundakiler bir baflka... Spirits soar up and away... The Cappadocian valleys are full of twists and turns, with breathtaking surprises around every corner, whether explored on foot or viewed from the air... The vibrantly colored balloons sailing up into rose-tinted dawn are a spectacle unto themselves... 24/25

16 Üzüm ve fiarap / Grapes and Wine Baglardan bardaklara... Bir bölümü Argos in Cappadocia peyzaj içinde yer alan kendi ba lar m zda, eleme i, göz nuru ile yetifltirilip ifllenen "Kalecik Karas ", "fiiraz" ve "Misket" üzümleri, özel flaraplar olarak sunuluyor konuklar m za; befl duyu ve ötesine hitap eden yerel flölen onlarla tamamlan yor. Üzüm ve flarab n anavatan na dönüflüne kalk yor kadehler... From vine to wineglass... The "Kalecik Karas ", "fiiraz" and "Misket" grapes lovingly tended in our vineyards, some of which are integrated into the garden landscaping of Argos in Cappadocia, are presented to our guests as fine local wines that delight the five senses and more. Vineyards and wineries are once again flourishing in their original homeland, and our glasses are raised in joyous celebration... 26/27

17 Köy / Village Open your arms, O Uchisar!.. niflli ç k fll sokaklar nda kaybolmadan, her kap s nda, her detay nda bir öykünün hayalini kurmadan, bitkin düflene dek ucunu buca n dolaflmadan tad ç kar lm fl say lmaz Uçhisar' n... Kay s kurutan teyzeye selam edin bizden, çoban kardefle selam... You haven't fully enjoyed Uçhisar until you've explored its nooks and crannies, imagined the stories hidden in the details of each gate and door, and wandered its maze of alleys until your legs will take you no further... Send our greetings to the aunt busily drying apricots and to our brother, the shepherd... 28/29

18 Mimari Detaylar / Architectural Details Yüzy llar n imbi inden süzülmüfl mimari gelenekler, tafl ustalar n n nesilden nesle tafl d yordamlar, detaylara gizlenen ak l almaz incelikler... Tüm bunlar Argos in Cappadocia'da özenle oluflturulan mekân kurgusunun ayr lmaz unsurlar : Her bir nesneye, dokuya, renge, her fl k hüzmesine damgas n vuran yal n ve rafine tercihler... The silent song of details... Architectural traditions perfected over centuries, stonecutting techniques passed from father to son, an amazingly subtle style hidden in the details: This is the design philosophy meticulously brought to life at Argos in Cappadocia. Austere refinement, from objet d'art and textures, to colors and lighting... 30/31

19 Güvercinler / Rock Doves Love takes wing... Üzüm ba lar n n verim tanr s ; seviflmenin, koklaflman n perileri, bölge co rafya ve mimarisini belirleyecek kadar önemli, nadide varl klar... Günün her saatinde üzerimizden selam çakarak geçer güvercinler, kimi zaman teras ve bahçelerimizde y kan rlar, kimi zaman güvercinliklerden göz k rparlar... Onlar hepimizden fazla bural, hep öyle kalacaklar... Precious winged creatures so treasured they have shaped a geographical region and its architecture... The stuff of folklore and legend, rock doves and pigeons bring fertility to the vineyards and embody abundance and love... They call out to us from above, bathe in our terraces and gardens, wink and nod from their rookeries... Now and forever the native sons of Cappadocia... 32/33

20 Tinsellik / Spirituality Holy of holies... Situated in the heart of Cappadocia is the largest monastery complex in the world... Churches and chapels, large and small, waiting round each corner to be discovered... Local guides are on hand to recount legends and provide historical background - or just poke your head into a hollowed formation and let the frescoes whisper their timeless tales... Kutsal hazinelerin izinde... Dünyan n en büyük manast r yerleflkesi Kapadokya'n n kalbinde, her biri gizli sakl köflelerde keflfedilmeyi bekleyen, irili ufakl say s z kilise ve flapel... Kimi rehberler eflli inde, efsanelere kar flan birer tarih dersi gibi karfl n za ç kar, kimi boynunuzu uzatt n z dar bir kovukta gizemli öyküsünü yaln zca size f s ldar... 34/35

21 Vadiler / Valleys Periler ulkesinde gezinti... P narlar n y kad, güvercinlerin kanat sesleri ve bülbüllerin flark lar eflli inde gezilen, üzüm ba lar, elma bahçeleri, mis kokulu kay s a açlar n n bezedi i, içinde kaybolman n insana büyük huzur verdi i k vr m k vr m vadiler ve ezelden beri bafllar nda nöbet bekleyen flapkal devler... A fairyland journey... Winding valley washed by springs, here a patchwork of vineyards, there an apple grove; apricot blossom scented stillness broken by beat of dove-wing and song of nightingale... The entrances to ravines and canyons flanked since time immemorial by giant sentinels with hats of stone... 36/37

22 Bezirhane Open Sesame... Now the heart of Argos in Cappadocia, this space has been the spiritual home of monks, a lodging house for camel-driven Silk Road caravans and, until a century ago, a facility producing linseed oil... With its remarkable acoustics and pair of giant domes, the latest incarnation of this amazing structure is as a venue for arts events, meetings and social gatherings y l önce keflifllerin ve rahiplerin bar nd, pek Yolu nda seyreden deve kervanlar n n konaklad, yüz y l öncesine dek bezirya üretilen bu mekân, Argos in Cappadocia'n n kalbi niteli inde... Ola anüstü akusti i ve iki dev kubbesiyle, izlenmeye doyum olmayacak sanat etkinliklerine ve unutulmaz buluflmalara ev sahipli i yapmak için yeniden yarat lm fl büyüleyici bir yap... 38/39

23 Uçhisar Nevflehir, Turkey Tel: Fax: Argos in Cappadocia Sanat Dan flman /Artistic Consultant: Turgut Cansever Grafik Tasar m & llüstrasyonlar / Graphic Design & Illustrations: Biçem fiinik Editör / Editor: Dost Kip Çeviri / Translation: Kenneth Dakan

24

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com www.elitperlapalas.com Yap m zda mutluluk var... Our buildings are filled with happiness... 1 Yar nlar yeniden

Detaylı

Setur ile durmaksızın seyahat Non-stop travel with Setur. Tüm zamanların harika keşifleri Wondrous discoveries of all time

Setur ile durmaksızın seyahat Non-stop travel with Setur. Tüm zamanların harika keşifleri Wondrous discoveries of all time BAHAR/SPRING 2013/03 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY 2013 SEYAHAT TRENDLERİ TRAVEL TRENDS OF 2013 Setur ile durmaksızın seyahat Non-stop travel with Setur Tüm zamanların harika keşifleri Wondrous discoveries of

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 Dedeman Vacation & Point System Akdeniz in Güzel Adas : Kuzey K br s The Mediterranean's enchanting island: Northern Cyprus Dedeman Antalya dan Sa l kl

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 Kapadokya'n n Mistik Köflelerine Yolculuk Travels to Cappadocia's Mystic Corners Dedeman Antakya'da Ziyafet Banquet at the Dedeman Antakya Milano'dan,

Detaylı

fiifre / Password: stanbul

fiifre / Password: stanbul fiifre / Password: stanbul P o i n t H o t e l v e Ç a d a fl S a n a t fiifre / Password: stanbul Point Hotel and Contemporary Art Küratör / Curator: Beral Madra Yeflim A ao lu Gülçin Aksoy Volkan Aslan

Detaylı

SETUR İLE YENİ MACERALAR, YENİ KEŞİFLER NEW ADvENTURES, NEW DISCOvERIES WITH SETUR

SETUR İLE YENİ MACERALAR, YENİ KEŞİFLER NEW ADvENTURES, NEW DISCOvERIES WITH SETUR SONBAHAR/AUTUMN 2013/05 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY SONBAHAR/AUTUMN 2013/05 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY AFRİKA HEP HAZIR, PEKİ YA SİZ? AFRICA IS ALWAYS READY FOR YOU, WHAT ABOUT YOU? HOŞGELDİN YENİ YIL! WELCOME

Detaylı

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel Bu kitap Point Hotel Taksim in lobisi, katlar, restaurantlar ve odalar nda yer alan Ara Güler in stanbul fotograflar n paylaflmak için Point Hotel ve Fotograf

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009 Dünya fiehirlerinde Yeni Y l New Year celebrations in cities worldwide Palandöken de K fl Winter at Palandöken Suyun Müzi ini Duyan Anjelika Akbar Anjelika

Detaylı

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Ahu Türkpençe

Detaylı

MERKEZİNDE İNSAN, ÇİZGİSİNDE İSTANBUL VAR ISTANBUL STYLING, FOCUSED ON YOU

MERKEZİNDE İNSAN, ÇİZGİSİNDE İSTANBUL VAR ISTANBUL STYLING, FOCUSED ON YOU İSTANBUL MERKEZİNDE İNSAN, ÇİZGİSİNDE İSTANBUL VAR ISTANBUL STYLING, FOCUSED ON YOU SANA DÜN BİR TEPEDEN BAKTIM AZİZ İSTANBUL! GÖRMEDİM GEZMEDİĞİM, SEVMEDİĞİM HİÇBİR YER. ÖMRÜM OLDUKÇA GÖNÜL TAHTIMA KEYFİNCE

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 Siyah İnci; Zonguldak Black Pearl: Zonguldak Tecrübeli ralli pilotu Volkan Işık Experienced race pilot:

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 Siyah İnci; Zonguldak Black Pearl: Zonguldak Tecrübeli ralli pilotu Volkan Işık Experienced race pilot:

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 123 Eylül / September 2014

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 123 Eylül / September 2014 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 123 Eylül / September 2014 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı,

Detaylı

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI ÖNSÖZ- Ç NDEK LER 05 Eskitti imiz zamanlar arkada b rak p, yeni bir y l n sayfalar n çevirmenin heyecan n yaflamaya bafll

Detaylı

bkz.1 bkz. A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y. bkz.september / Eylül 2003

bkz.1 bkz. A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y. bkz.september / Eylül 2003 1 A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y September / Eylül 2003 11 Flip Flop Flyin is Craig Robinson, an artist, illustrator, designer and animator who lives and works

Detaylı

In Awe of Nature. ART in Embassies Exhibition United States Embassy Ankara, Turkey

In Awe of Nature. ART in Embassies Exhibition United States Embassy Ankara, Turkey In Awe of Nature ART in Embassies Exhibition United States Embassy Ankara, Turkey Cover Peg Bruhn Kayaker, 2007. Acrylic on canvas, 52 x 46 in. Courtesy of the artist, Alexandria, Virginia Peg Bruhn Kayakç,

Detaylı

Tayfun Döşkaya CEO VIA Development & Management Co.

Tayfun Döşkaya CEO VIA Development & Management Co. Değerli dostlar, Yeni bir yola daha adım attık.. Dergimizin elinizde tuttuğunuz üçüncü sayısında, yaşam kalitenizi yükseltecek projeleri, birinci ağızdan, yani bizlerin kaleminden okuyacağınız yepyeni

Detaylı

Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Koç mezunlar sineman n zirvesinde! KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout

Detaylı

Beyo lu Mayor Ahmet Misbah Demircan: We are achieving a first in Turkey with the intelligent city project as Municipality.

Beyo lu Mayor Ahmet Misbah Demircan: We are achieving a first in Turkey with the intelligent city project as Municipality. Kent ve Yaflam / City and Life Mart-Nisan / March-April 2006/ No.14 Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan: Belediye olarak ak ll kent projesiyle Türkiye de bir ilki gerçeklefltiriyoruz Beyo lu

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y İmparatorlukların gözbebeği İstanbul The apple of the Empire s eye, Istanbul Vedat Başaran ile söyleşi Interview

Detaylı

Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from

Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from harm Tarihin ve uygarlığın başladığı topraklar The

Detaylı

İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR ADIM Rezervasyon Baharı. A CRUCIAL STEP IN THE DOMESTIC TOURISM Reservation Spring. çindekiler Contents

İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR ADIM Rezervasyon Baharı. A CRUCIAL STEP IN THE DOMESTIC TOURISM Reservation Spring. çindekiler Contents çindekiler Contents Kapak Fotoğraflar Cover Photos: Rasim Konyar 18 Mezopotamya n n miras The legacy of Mesopotamia Sayı: 287 / Mayıs 2009 Issue: 287 / 2009 May 26 Zamanda ve mekânda yolculuk Travel in

Detaylı

Genel Yay n Yönetmeni / Executive Editor Dr. Tahir Büyükak n. Yay na Haz rlayan / Prepared for Publication by Ali Yeflildal

Genel Yay n Yönetmeni / Executive Editor Dr. Tahir Büyükak n. Yay na Haz rlayan / Prepared for Publication by Ali Yeflildal Çal fl nca oluyor. KOCAELi BÜYÜKfiEHiR BELEDiYESi BASIN-YAYIN VE HALKLA ilifikiler DA RESi BAfiKANLI I YAYINLARI 13 METROPOLITAN MUNICIPALITY OF KOCAELi-PUBLICATION OF DEPARTMENT OF MEDIA AND PUBLIC RELATIONS

Detaylı

günesin ucu göründü here comes the sun

günesin ucu göründü here comes the sun EDİTÖR - EDITOR günesin ucu göründü here comes the sun Yenilenmenin, yeni hayatların, gelişip büyümenin, canlanmanın mevsimi geldi. İçimizde bir kıpırtı, havada aşk kokusu, sofralarda enginar, kuşkonmaz,

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 0 8 S O N B A H A R - F A L L 2 0 1 0 Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16 OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16 FRESKO FRESCO DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜZESI: TÜRKIYE THE GREATEST MUSEUM OF THE WORLD: TURKEY ÇORUM ARKEOLOJI MÜZESI ÇORUM ARCHAELOGICAL MUSEUM

Detaylı