SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ"

Transkript

1 SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 1.YARIYIL 1. Stüdyo I Kodu : Yükü :4+4+0 Kredisi :6 Mimarlık disiplininin tanımlanması, serbest çizimi geliştirici çalışmalar, nesnelerin algılanması ve soyutlanarak çizilmesi ile ilgi çizimsel alıştırmalar, Đnsan bedeninin ölçüleri, insan bedeninin çizilmesi, insana ait statik ve dinamik antropomorfik ölçüler, eylem analizi, eylem alanlarının belirlenmesi, mekan kavramı, mekan kavramının çok boyutlu olarak irdelenmesi, strüktürel sistemler, mekan boyutunun belirlenmesi, modül, ünite kavramı, mimari planlama süreci, mimari tasarım süreci, mimari tasarım sürecinde çevre analizi ve elde edilen bilgi ve birikimlerin deneneceği basit mekânsal problemin çözümüne dayalı proje uygulaması. 2. Mimarlığa Giriş Kodu: Mimar kimdir? Yerli ve yabancı mimarların tanıtımı ve eserleri hakkında bilgiler kapsar. Mesleki uygulamalarda deneyimi olan mimarların açıklamalarıyla da gösterilmektedir. 3. Temel Tasar ve Plastik Sanatlar Kodu: Temel tasar öğeleri (Nokta, çizgi, biçim, tekrar gibi) ve temel tasar ilkeleri (Koram, zıtlık, uygunluk, egemenlik, renk gibi) kavramları anlatılarak bunlara ilişkin uygulamalar yaptırılmaktadır. 4. Teknik Resim ve Yapı Bilgisine Giriş Kodu: Yükü: Kredisi: 4 Teknik resimde kullanılan malzemelerin tanıtılması, kullanılması, her türlü mimari anlatımı, çizgi ile ifade etme yolları, plan, kesit ve görünüşlerin teknik resim araçları ile çizimi ve öğrencilerin Mimari proje ve Yapı derslerinde uygulama yapabilmelerine yarayacak temel ve genel strüktür elemanlarının (çatı, merdiven, temel vb.) basit uygulamalarını içerir. 5. Genel Matematik Kodu: Yükü: Genel Bilgiler verilerek fonksiyonlar, limit, türev ve uygulamaları, grafik çizimleri konuları anlatılmaktadır. 6. Türk Dili 1 Kodu: Lisans ve ön lisans eğitimi alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek amacıyla, Türk Dili-1 dersi kapsamında; Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil - kültür ilgisi Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri Türk dilinin gelişmesi ve tarihî devirleri (kısaca) Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları Türkçede sesler ve sınıflandırılması Türkçenin ses özellikleri Ses bilgisiyle ilgili kurallar Hece bilgisi Yazım kuralları ve uygulaması (Sesler ve eklerle ilgili kurallar) Yazım kuralları ve uygulaması (Ayrı ve bitişik yazılış, özel isimlerin imlâsı) Noktalama işaretleri ve uygulaması Yapım ekleri ve uygulaması (Đsimden isim yapma, isimden fiil yapma ekleri) Yapım ekleri ve uygulaması (Fiilden isim yapma, fiilden fiil yapma ekleri) Türkçede isim ve fiil çekimleri Kompozisyonla ilgili genel bilgiler Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması konuları işlenmektedir. 7. Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi 1 Kodu: Türk Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini okumanın amacı ve o dönemi ilgilendiren kavramların tanımı (Đnkılap, Đhtilal, Islahat, Tekamül, Batılılaşma vs. gibi ),Osmanlı Đmparatorluğunun yıkılış nedenleri ve yıkılışının nedenlerinin açıklanması, Osmanlı imparatorluğunda devletin yıkılmaması için yapılan yenileşme hareketleri ve izahı, Osmanlı Đmparatorluğunda demokratikleşme ve cumhuriyete giden yol (Senedi Đttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı 1.ve II Meşrutiyet hareketleri).,osmanlı Đmparatorluğunda meydana gelen düşünce akınları ve izahı (Osmanlıcılık, Türkçülük, Đslamcılık, Batıcılık),Osmanlı tarihinde azınlıkların faaliyetleri özelliklede Ermeni meselesinin ortaya çıkışının ve bu güne olan yansımaları.,birinci Dünya savaşının çıkış nedenleri ve Osmanlı Devletinin savaşa katılışı, Mondros ateşkes anlaşması hükümlerinin uygulanması ve Türkiye'ye yönelik tehditler açısından değerlendirilmesi., Đşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkması düşüncesinin uygulamaya başlaması ordu ve mülki idare ile temas kurması., Milli mücadele için atılan ilk adımlar:amasya Genelgesi Erzurum ve Sivas Kongreleri ve bu kongrelerin milli mücadele içindeki yeri ve önemi, Kuvayi Milliye ve Misakı Milli teşkilatlarının kurulmaları ve meydana gelen siyasi gelişmeler., TBMM açılması ve istiklal savaşı yönetimini eline alması, Milli mücadele de TBMM karşı meydana gelen isyanlar (1 ve II. Bozkır Zeynelabidin Đsyanları, Yozgat Đsyanları, Bolu ve Düzce isyanları ve diğerleri)

2 8. Yabancı Dil (Đng.)-I Kodu: Yükü: Bu derste en temel okuma yetileri sık kullanılan, Đngilizce akademik kelimelere yoğunlaşarak geliştirilmeye çalışılır. Temel okuma yetisi ve en sık kullanılan akademik kelimeler ders içeriğinin %70'ini oluştururken temel gramer konuları ders içeriğinin %30'unu oluşturur. Ders aşağıda listelenen okuma yetilerini geliştirmeyi amaçlar: 1.Okuma parçasının içeriğini tahmin etme 2.okunan parçanın ana fikrini belirleme 3.belirli bilgileri bulmak için okuma 3.çıkarımda bulunma 4. parça içindeki bilgileri organize edip sentezleme Aşağıda belirtilen grammer konularında temel bilgileri verme 1.Questions with be and have 2.The future with will 3.Simple past of be and have 4.The simple present 5.The simple past Ders programının bitmesinden sonra öğrenciler aşağıda belirtilen yabancı dil yetilerine sahip olacaktır: 1. Basit bilgiler veren kısa parçaları ve betimlemeleri anlayacaklar. 2. Belirli konulara ilişkin kelimelerden ve deyimlerden oluşan temel bir kelime bilgisine sahip olacaklar. 3. Öğrendikleri gramer konularıyla ilgili temel yetilere ve cümle yapısı bilgilerine sahip olacaklar. 2.YARIYIL 1. Stüdyo II ve Đleri Anlatım Teknikleri Kodu: Tek aile tipi konuların 1/200, 1/100 ve 1/50 ölçekte mimari projelerin etüdü yapılmaktadır. 2. Mimari Desen Perspektif Kodu: Yükü: Mimari tasarımda perspektifin önemi, perspektif türleri, kavalyer, kuşbakışı kavalyer, ve aksonometrik perspektifin çizim kuralları, kavalyer ve kuşbakışı kavalyer perspektifte paralel ve merkezi aydınlatma ile gölge çizimi, desen çalışmalarına yönelik karakalemle ışık gölge skalasının çalışılması, katı geometrilerde ışık gölge etkilerinin karakalemle çalışılması, malzeme, ağaç ve peyzaj unsurunun çizilmesi, artistik (tek ve çift merkezli) perspektiflerin çizim kuralları, diyagonal çizgi yardımı ile tek merkezli perspektif çizimi, açık, kapalı ve yarı açık mekanların serbest el perspektif çizimle ifade edilmesi. 3. Maket Kodu: Yükü: Mimari projelerin iyi anlaşılması için yapılan maketlerde, kullanılan malzemeler, uygulanan teknikler tanıtılmakta istenilen amaca değişik ölçeklerde ve tiple maket yapımı uygulamalı olarak öğretilmektedir. 4. Yapı Bilgisi ve Malzeme Bilgisine Giriş Kodu: Yükü: Kredisi: 5 5. Yapı Malzemesi 1 Kodu: Yapı Malzemelerinin genel özelliklerinin ortaya konmasından sonra beton karışımına giren bağlayıcı madde, çimento agrega, su ve katkı maddelerinin özellikleri açıklanmakta, beton üretimi için gerekli malzeme miktarları bulunmamaktadır. 6. Genel Matematik 2 Kodu: Belirsiz ve belirli entegral ve vektörler, matris ve determinantlar ve konuları anlatılmaktadır. 7. Mimaride Bilgisayar Kullanımı Kodu: Yükü: 2+1+0,5 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin mimarlık eğitimi ve mimari tasarım sürecinde sunduğu yeni olanaklar çerçevesinde bilgisayar destekli programlarının genel tanıtımı ve bilgilendirilmesinden sonra, en yaygın kullanılan programların (AutoCAD- 3DS Studio MAX gibi) kullanımına yönelik uygulamalar ile anlatımı yapılmaktadır. Mesleki açıdan bilgisayar programlamanın mantığını kavramak. Mimari formun bilgisayar ortamında kavramsal ve geometrik modellerle tanımı konusunda bilgilenmek. Mimarlık problemlerinin çözümünde bilgisayar destekli programları kullanabilmek ve tasarım sürecindeki rolünü irdelemek. Öğrencilerin Mimarlık eğitimi süresince ve mezuniyeti sonrasındaki meslek yaşamında, hazırladığı mimari proje ve tasarım fikirlerinin bilgisayar destekli programların kullanımı ile dijital ortama aktarımı konusunda beceri kazanmalarını sağlamak. 8. Türk Dili 2 Kodu: Lisans ve ön lisans eğitimi alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek amacıyla, Türk Dili-2 dersi kapsamında; Zarfların ve edatların Türkçede kullanılış şekilleri Cümle bilgisi (Türkçede kelime grupları) Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması Cümle tahlili ve uygulaması; cümle teşkili Sözlü kompozisyon türleri ve uygulaması Konuşma planı, hazırlıklı konuşmalar Güzel konuşma kuralları Hazırlıksız konuşma çeşitleri ve uygulamaları Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması (Olay yazıları) Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması (Düşünce yazıları ve diğerleri) Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi Đlmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (Kitaplıklardan yararlanma ve araştırma yapma) Đlmî yazı örnekleri inceleme Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları Retorik uygulamaları (Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma

3 ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları) konuları işlenmektedir. 9. Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi 2 Kodu: Kuvayi Milliye, Đtilaf Devletlerinin Türkiye'yi paylaşma projeleri, I. Đnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921), II. Đnönü Savaşı (31 Mart-1 Nisan 1921), Afyon-Eskişehir- Kütahya Savaşı, Sakarya Savaşı (23 Ağustos-13 Eylül 1921), Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması, Türk Đnkılâbı, Anayasa Hareketleri, Milli Mücadele Sonrası Siyasi Partiler, Çok Partili Döneme Geçiş, Rejime Karşı Yapılan Tepkiler, Hukuk Alanında Đnkılâp, Eğitim Alanında Đnkılâp, Sosyal Alanda Yapılan Đnkılâplar, Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâpları 10. Mimarlık Tarihine Giriş Kodu: Mimarlığın tarihi ile insan-çevre ilişkileri; mimaride ölçüt ve estetik; eğitim ve örgütleşme konularında genel bilgiler verilmektedir. 11. Đleri Yabancı Dil (Đng)-II Kodu: Yükü: Đleri yabancı Dil-1 dersi kapsamında, Oxford University Press tarafından yayınlanan Arline Burgmeier'in Inside Reading 2 kitabı kaynak olarak kullanılarak, akademik okuma yetileri en sık kullanılan Đngilizce akademik kelimelere odaklanarak geliştirilir. Ders aşağıda listelenen okuma yetilerini geliştirmeyi amaçlar: 1.Okuma parçasının içeriğini tahmin etme 2.Okunan parçanın ana fikrini belirleme 3.Belirli bilgileri bulmak için okuma 3.Çıkarımda bulunma 4. Parça içindeki bilgileri organize edip sentezleme Ders ayrıca yaklaşık olarak 100 tane Đngilizcede en sık kullanılan akademik kelimenin edinimini amaçlar. Ders programının bitmesinden sonra öğrenciler aşağıda belirtilen yabancı dil yetilerine sahip olacaktır: En sık kullanılan 100 akademik kelimenin anlamını öğrenecekler. Öğrendikleri kelimeleri ve derste çalışılan okuma yetilerini kullanarak temel düzeyde akademik parçaları etkili bir şekilde anlayacaklar. 12. Yabancı Dil (Đng.) II Kodu: Yükü: En temel Đngilizce iletişim becerilerinin öğrencilere kazandırılması amacıyla, bu dersi alan öğrenci, dönem sonunda aşağıdaki becerileri kazanacaktır. 1.Günlük sık kullanılan cümle kalıplarını anlayacak ve kullanacaklar. 2.Kendilerini veya başka bir kişiyi tanıtabilecekler. 3.Nerede yaşadığı, tanıdığı kişiler ve sahip olduğu eşyalar gibi en temel kişisel bilgilerle ilgili sorular sorup cevap verebilecekler. 4.Karşıdaki konuşmacı yavaş ve anlaşılır şekilde konuştuğu zaman basit ve sınıfta ele alınan konularda iletişimi devam ettirecek düzeyde dil edinimlerine sahip olacaktır. Haftalık program çerçevesinde aşağıdaki konular üzerinde durulmaktadır; Introduction of the Course The alphabet Verb to be Numbers Introducing yourself Nouns: Singular and plural nouns This/ That Courtries and nationalities Simple Peresent Tense Adverbs of Frequency Telling the time Likes and Dislikes Have/Has Got Family members and sports Should Fruits and Vegetables shopping There is /there are Rooms in a house Prepositions of place revision The Present Continuous tense When to use present continuous and simple present tense Has/ Have to Body parts Health Problems The Simple Past Tense Music The Simple Past Tense Đrregular verbs Đnventions and crime Revision

4 3.YARIYIL 1. Stüdyo III Kodu: Çok aile tipi konutların 1/500 ölçekli konumlama etütleri 1/200 ve 1/100 ölçekli mimari proje etütleri yaptırılmaktadır. 2. Yapı Elemanları Kodu: Yükü: 3+3 Kredisi: 5,5 Ders kapsamında strüktürel yapı elemanları, çatılar ve merdivenler teorik ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Konular: Kazı Đşlemleri- Temeller - Döşemeler ve Duvarlar Çatılar Çatı sistemleri ve oturtma çatılar, çatı elemanları, çatı çözümleri, tek yöne eğimli çatılar, beşik çatılar, kırma çatılar, çatı örtüleri, yalıtım ve tenekecilik işleri. Düşey sirkülasyon elemanları ve merdivenler, merdiven şekilleri, türleri ve bileşenleri, merdiven hesabı ile ilgili kavramlar, tanımlar ve hesap yöntemleri, çizim teknikleri, merdiven kaplamaları. 3. Yapı Malzemesi 2 Kodu: Bu derste ahşap yapı malzemesi ve yalıtım malzemeleri tanıtılmaktadır. Ahşap malzemelerin özellikleri, yapıda kullanımları, konumları açıklandıktan sonra ahşabın geliştirilerek kullanım şekli olan ahşap kökenli yapı malzemelerine yer verilmektedir. Đkinci ise, eski ve yeni yalıtım malzemeleri öğrenciye malzemenin kendisi gösterilerek özellikleri, kullanım yerleri ve şekilleri açıklanmaktadır. 4. Statik-Mukavemet Kodu: Yapıdaki taşıyıcı elemanların strüktürel problemlerinin çözümü konuları işlenmekte; statiğin prensipleri konusu, kuvvetlerin bölümü, izostatik ve hiperstatik sistemler tanıtılmaktadır. 5. Statics-Strenght Kodu: Yapıdaki taşıyıcı elemanların strüktürel problemlerinin çözümü konuları işlenmekte; statiğin prensipleri konusu, kuvvetlerin bölümü, izostatik ve hiperstatik sistemler tanıtılmaktadır. 6. Ölçme Bilgisi Kodu: Yükü: 2+1+0,5 Yatay ve düşey ölçmeler; arazi ve büro çalışmaları; ölçü aletleri dik çıkma ve dik inme; açı ölçmeleri, poligon çalışmaları; yüzölçümü hesapları, takeometri ve nivelman konularında bilgi verilmektedir. 7. Surveying Kodu: Yükü: 2+1+0,5 8. Temel Bilgisayar Teknolojisi Kodu: Yükü: Mimarlık eğitimi alan öğrencilerin Mimarlık eğitimi süresince ve mezuniyeti sonrasında meslek yaşamında, hazırladığı mimari proje ve tasarım fikirlerinin bilgisayar destekli programların kullanımı ile dijital ortama aktarılmasını hedef alan derste yaygın kullanımı olan CAD programlarının (AutoCAD gibi) iki boyutlu ifade kısmı ile yardımcı programlar anlatılmaktadır. 9. Mimarlık Tarihi-I Kodu: Tarih öncesi çağlar, Mısır Uygarlığı, Mezopotamya ve Yakındoğu Mimarlığı (Sümer, Asur, Babil, Çin ve Japon Mimarlığı), Hitit ve Pers (Đran) Mimarlığı, Antik Yunan Mimarlığı, Miken, Minos, Helen, Girit Medeniyeti mimarlıkları, Etrüsk ve Roma Dönemi mimarlıkları, Erken Hıristiyan ve Bizans Mimarlığı, Bizans Mimarlığının Đstanbul ve Anadolu'daki Etkileri, Romanesk ve Gotik Mimari, Rönesans, Barok, Rokoko, Ampir üslupların mimarlık ve sanata etkileri konularında bilgiler aktarılarak, öğrencilerin yorum ve değerlendirme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.đnsanlık tarihinin gelişim sürecinde, medeniyetlerin sosyal, kültürel yapısının mimarlık alanında ki ortaya çıkardığı yenilikleri ve gelişmeleri, mimarlık ve kent gelişiminin ilkelerinin ortaya konulması ve bunun sonucunda öğrenciye eleştirel bir yaklaşımla objektif değerlendirebilme ve yapıları mimari bir dille okuyabilme yetisi kazandırılması hedeflenmektedir. 10. Buildings Materials-II 11. Mimarlıkta Form Araştırması (Z.Seç.) Kodu: Kodu: Uzay geometrinin asal formları ile bu formların boşaltması, eklenmesi, parçalanması, bütünleştirilmesi ve formlarda düzensel yaklaşımlar ile oluşan yeni formların incelenmesi, form seçmede farklı bina türlerine göre seçilen farklı yaklaşımların irdelenmesi. 12. Mimarlıkta Biçim, Mekan, Düzen Kavramları (Z.Seç.) Kodu: Bahçe Tasarımı (Z.Seç.) Kodu: Bahçe tasarım teknikleri, su elemanı ve bitki materyalinin mimaride kullanımı, konut, site, okul, otel, hastane, çocuk vb. bahçelerinin tasarım özellikleri ve ilkeleri, bahçe tasarım elemanları, mimaride çevre, bahçe, bina ilişkisinin irdelenmesi.

5 14. Mimarlıkta Görsel Sunum Teknikleri (Z.Seç.) Kodu: Mimarlık eğitimi alan öğrencilerin Mimarlık eğitimi süresince ve mezuniyeti sonrasında meslek yaşamında, hazırladığı mimari proje ve tasarım fikirlerini sunmak için yöntemler, teknikler ve kullanılan yardımcı bilgisayar programları öğretilmektedir. 15. Engelliler Đçin Bina ve Çevre Tasarımı (Z.Seç.) Kodu: Mimarlıkta Form Araştırması Kodu: YARIYIL 1. Stüdyo IV Kodu: Stüdyo 4, Mimari tasarımda ana fikir / konsept üzerine odaklanan, yer ve tasarım problemine ilişkin deneyimlerin, farklı/çoklu mekanların organizasyonu ile gerçekleştirileceği, öğrenciyi sonraki yarıyıllarda karşılarına çıkacak olan karmaşıklık gösteren bina tipolojilerinin tasarlanmasına ilişkin uygulamalı altyapı hazırlamaya yönelik bir süreci içermektedir. Çocuk, yaşlı gibi kullanıcı farklılıklarının mekana yansıması durumlarının analiz edildiği, kimliği olan bir dokuda ya da kentsel boşlukta infill sorunsalına çözüm aramalarına neden olacak tasarım problemlerinin çözüm süreci deneyimlenmektedir. 2. Yapı Elemanları 2 Kodu: Yükü: Doğramalar konusunda temel sistemler anlatılıp bunlarla ilgili detay çalışmaları sınıf ve ev ödevi şeklinde yapılmaktadır. Kaplamalar bölümünde ise, daha önce yapı malzemesi derslerinde tanıdıkları kaplama ve yalıtım malzemelerinin yapıda kullanımları anlatılıp, yine bunlarla ilgili detay çalışmaları sınıf ve ev ödevleri şeklinde yapılmaktadır. 3. Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kodu: Yükü: TS.825'e uygun uygulama, hesaplar ve detaylar çizilerek yapı elemanları ve detaylandırmasının yapılması hedeflenmiştir. Örnek bir projede yapıların yıllık ısıtma enerjisi hesabı yapılmakta ve binalarda yapı fiziği konforunun artırılmasına yönelik detaylar geliştirilmektedir. 4. Building Finishings Kodu: Ders kapsamında kaplama malzemeleri teorik olarak anlatıldıktan sonra ince yapı uygulamaları kapsamında döşeme, duvar, tavan kaplamaları ve doğramalar anlatılmaktadır. Konular: Yapı yüzey kaplama malzemelerinin genel tanımı. Sıvalar, şaplar (döşeme altlıkları) ve diğer sürülerek uygulanan kaplamalar (boya,badana vs). Taş kaplamalar: doğal taşların oluşumu, çeşitleri, işlenmesi ve yapıda kullanılmaları. Yapay taş kaplamalar, seramik (pişmiş toprak) kaplamalar, cam kökenli kaplamalar, doğal (masif) ahşap kaplamalar, pano kaplamalar, plastik malzemeye giriş ve plastik kökenli yapı kaplama malzemeleri, metal malzemeye giriş ve metal kökenli yapı kaplama malzemeleri. Detay ölçeğinde sorun çözme ve çizim tekniği, kapı ve pencere doğramaları, sınıflandırma, parça ve bileşenleri, kasa- duvar, kasa kanat, kasaduvar kaplaması ilişkileri, eşik ve parapet detayları Isı,su, ses, buhar ve nem yalıtım uygulamaları Döşeme, duvar ve tavan kaplama uygulamaları. 5. Đnce Yapı Uygulamaları Kodu: Yükü: Kredisi: 5,5 Ders kapsamında kaplama malzemeleri teorik olarak anlatıldıktan sonra ince yapı uygulamaları kapsamında döşeme, duvar, tavan kaplamaları ve doğramalar anlatılmaktadır. Konular: Yapı yüzey kaplama malzemelerinin genel tanımı. Sıvalar, şaplar (döşeme altlıkları) ve diğer sürülerek uygulanan kaplamalar (boya,badana vs). Taş kaplamalar: doğal taşların oluşumu, çeşitleri, işlenmesi ve yapıda kullanılmaları. Yapay taş kaplamalar, seramik (pişmiş toprak) kaplamalar, cam kökenli kaplamalar, doğal (masif) ahşap kaplamalar, pano kaplamalar, plastik malzemeye giriş ve plastik kökenli yapı kaplama malzemeleri, metal malzemeye giriş ve metal kökenli yapı kaplama malzemeleri. Detay ölçeğinde sorun çözme ve çizim tekniği, kapı ve pencere doğramaları, sınıflandırma, parça ve bileşenleri, kasa- duvar, kasa kanat, kasaduvar kaplaması ilişkileri, eşik ve parapet detayları Isı,su, ses, buhar ve nem yalıtım uygulamaları Döşeme, duvar ve tavan kaplama uygulamaları. 6. Mimarlık Tarihi II Kodu: Sanat Tarihinin tanımını yaparak, sanatın, tarihi süreç içerisinde değişimini ve gelişimini anlatmaktadır. Bu tarihi süreçte yer alan Đslam Öncesi; Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar, Đslam sonrası; Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Zengi, Tolunoğlu, Memlük dünya sanatı tarihine neler kattığı, hangi yapılarla öne çıktığı anlatılmaktadır. Tarihte kurdukları medeniyetler, ve ortaya koymuş oldukları, tarihi yapılarla (medrese, kervansaray, cami, saray, mescid, ulu cami, türbe, han ve hamam) ve bu eserlerde kullanmış oldukları taş, ahşap, çini ve hat (Kaligrafi), süslemelerindeki özgün detaylara, Türk Kültür tarihinin bir ürünü olan külliye yapıları hakkında bilgiler bu dersin kapsamında verilmektedir. 7. Temel Bilgisayar Bilimleri Kodu: Yükü: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin mimarlık eğitimi ve mimari tasarım sürecinde sunduğu yeni olanaklar çerçevesinde bilgisayar destekli programlarının genel tanıtımı ve bilgilendirilmesinden sonra, en yaygın kullanılan programların (AutoCAD- 3DS Studio MAX gibi) kullanımına yönelik uygulamalar ile anlatımı yapılmaktadır. Mesleki açıdan bilgisayar programlamanın mantığını kavramak. Mimari formun bilgisayar ortamında kavramsal ve geometrik modellerle tanımı konusunda bilgilenmek. Mimarlık problemlerinin çözümünde bilgisayar destekli programları kullanabilmek ve tasarım sürecindeki rolünü irdelemek. Öğrencilerin Mimarlık eğitimi süresince ve mezuniyeti sonrasındaki meslek yaşamında, hazırladığı mimari proje ve tasarım fikirlerinin bilgisayar destekli programların kullanımı ile dijital ortama aktarımı konusunda beceri kazanmalarını sağlamak.

6 11. Kültür Konut ve Tasarım (Z.Seç.) Kodu: Konut, kültür ve mekan terimlerinin mimari anlamda tanımlanması. Konut tarihinin incelenmesi, Türk Evini tanıtımı ve günümüz konut mimarisi gelişimi. 9. Mim.Tas.Sürec.Çevr. Anal.(Z.Seç.) Kodu: Mimari tasarımların çevre bilinci ve değerleri ile birlikte gelişmesini sağlayabilmek için tasarım sürecinde belirlenmesi, kullanılması gereken bütün çevre verileri ve konuları dersin kapsamını oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak da; çevre, çevre kavramları ve verileri, doğal-sosyal ve yapma çevre bileşenleri ve etkileşimleri, çevre-insan-toplum ilişkileri, çevre verilerinin tasarıma etkisi ve kent dokusu içinde vaziyet planı ana yerleşim kararlarının belirlenmesi ders kapsamında yer almaktadır. 10. Sağl.Binal ve Hast. Tas. (Z.Seç.) Kodu: Sağlık alanında hizmet veren temel binaların aktarıldığı ve hastane tasarımında kullanıcı mekânsal program, mekânsal ayrışma-özelleşme, hastaneyi oluşturan birimlerin özelliklerinin işlevsel kurgusu aktarılmaktadır. Fonksiyonel ve mekansal organizasyon, işlevin gerektirdiği nitelikler, malzeme çeşitliliği ve kurgu üzerinde analizler aktarılmaktadır. 10. Sinemada Mimari Okumalar 11. Urban Architect and Space(Z.Seç.) Kodu: Kodu: The subject of urban architecture in between architecture and city planning to be suitable area interesting both groups but not to be owner of. Since both groups are not the owner of this area it causes the area having urban problems. This course is towards to analyzing urban space being in the role of interaction and transition between architecture/urbanisation, building/city, interior/exterior, private /public. This course aims to discuss the effects of urban transformation to the urban space. 12. Şehir Mim. ve Mekan (Z.Seç.) Kodu: Kentsel mimarinin kapsadığı konular mimarlık ve şehircilik arasında her iki grubu da ilgilendiren ancak gerçek anlamda her iki grup tarafından da sahip çıkılmayan alanlara denk düşmektedir. Bu sahipsizlik tasarlanmamış olmayı da beraberinde getirmekte ve kentsel problem alanlarını doğurmaktadır. Mimarın kente bakış açısının değişmesi bu problem alanlarına ait çözüm yollarını ve alternatiflerini de aktarılmaktadır. 13. Đç Mekan Organiz. ve Donat. (Z.Seç.F) Kodu: Fotoğrafçılık Teknikleri Kodu: Fotoğraf nedir? Ortaya çıkışı- (tarihçe ) film, cinsleri, özellikleri, fotoğraf makinesi, bölümleri, işlevleri, baskı işlemleri,kullanılan malzemeler, baskı yapımı, görüntü düzenleme, filtreler, ve flaşlı çekim yöntemleri. 5.YARIYIL 1. Yapı Uygulamaları Kodu: Teorik mimarlık bilgisinin uygulamalı bilgiye dönüştürülmesi ve disiplinlerarası çalışma yetisinin kazandırılması. Yapı uygulama sorunları ve yaklaşım yöntemleri, kısıtlar, şartnameler, yönetmelikler.taşıyıcı sistem, düşey sirkülasyon elemanları. Proje: Vaziyet planı, kat planları, kesit-görünüş çizimleri, detaylar ve sistem kesitleri. Taşıyıcı ve tesisat sistem planları, düzeltmeler. 2. Application Project Kodu: Teorik mimarlık bilgisinin uygulamalı bilgiye dönüştürülmesi ve disiplinlerarası çalışma yetisinin kazandırılması. Yapı uygulama sorunları ve yaklaşım yöntemleri, kısıtlar, şartnameler, yönetmelikler.taşıyıcı sistem, düşey sirkülasyon elemanları. Proje: Vaziyet planı, kat planları, kesit-görünüş çizimleri, detaylar ve sistem kesitleri. Taşıyıcı ve tesisat sistem planları, düzeltmeler. 3. Stüdyo V Kodu: Konaklama tesisleri, spor tesisleri ve öğrenci yurtlarının mimari projeleri hazırlanmaktadır. 4. Studio V (Arch Design) Kodu: Konaklama tesisleri, spor tesisleri ve öğrenci yurtlarının mimari projeleri hazırlanmaktadır. 5. Şehircilik Kodu: Şehir,şehir planlaması;kentleşme; nüfus ve nüfus yoğunlukları ; büyük-küçük şehir;nüfus hareketleri ve mekana yansımalar gibi kavramların açıklanmasından sonra şehir planlaması ve genel planlama yaklaşımı anlatılmaktadır. Planlamanın kısa tarihçesi ve yüzyılımızın önemli şehircileri ve geliştirdikleri planlama modelleri verilerek,çağdaş bir şehir planlamasının temel ilkeleri anlatılmaktadır.bu çerçeve şehirsel bölgeler kavramı ve bölgeleme işleminin nasıl yapıldığı ve her bir şehirsel fonksiyon bölgesinin (Ticaret,Kamu Binaları,Meydanlar,Konut Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ile ders tamamlanmaktadır.yanı sıra iki adet küçük proje çalışması (Şehir Planlaması ile ilgili tespit ve düzenleme)yaptırılmaktadır. 6. Mimarlık Tarihi-III Kodu: Özellikleri Anadolu da tarih öncesi dönemlerden başlayarak, günümüze kadar inşa edilmiş bulunan mimari eserlerin özellikleri, gelişmeleri, değişmeleri örnekler verilerek, Anadolu dışındaki örneklerle olan ilişkilerinden de bahsedilerek anlatılmaktadır. 7. Yapı Statiği Kodu:

7 Elastisite, mütemadi kiriş ve katlı çerçevelerin hesapları anlatılarak, basit uygulamalar yaptırılmaktadır. 8. Structural Analysis 9. Konakl.Mekanl. Tas.Kriterl. (Z.Seç.) Kodu: Kodu: Konaklama mekanının tanımlanması. Konaklama mekanlarının tarihçesi. Avrupa da ve Anadolu da tarihi konaklama yapılarının tarihsel gelişimi. Kamp tesisler, Oteller, moteller, tatil köyleri gibi turizm yapılarının örneklerle tanıtımı. 10. Karmaşık Fonk. Bina Tas.(Z.Seç.) Kodu: Kullanıcı sayısı ve çeşitliliği fazla, farklı fonksiyonların bina içinde organizasyonunu gerektiren bina tiplerinin (adalet sarayları, huzur evleri, hastane binaları, fakülte binaları..) tasarımına ilişkin teorik bilgilerin aktarımını içermektedir. Örnekler üzerinden işlevsel gereksinimlerin, kullanıcı gruplarının farklılaşmasının bina tasarımına yansımaları analiz edilerek ilkelerin belirlenmesi gerçekleştirilmektedir. 11. Ticaret Binaları ve Alışv.Merkzl(Z.Seç.) Kodu: Tarihi süreçte yerleşimlerin şekillenmesinde önemli etkisi olan ticaret hakkında ve bu süreçte ortaya çıkan ticaret bina tipolojileri üzerinde durulmaktadır. Özellikle sanayi devriminden sonra ortaya çıkan ticaret bina tipolojileri ve tüketim toplumunun simgesi haline gelen alışveriş merkezlerine ve planlama ilkelerine dair bilgiler aktarılmaktadır. 12. Ekolojik Tasarım(Z.Seç.) Kodu: Ekolojinin tanımı, çevresel problemlerin tanımlanması ve mimari ile ilişkilendirilmesi, çevre bilinci kavramının ortaya çıkış süreci, dünyada çevreci bakış açıları - çevreci eleştiri ve sürdürülebilirlik kavramı tanıtıldıktan sonra, ekoloji ve mimarlık konusuna geçilmektedir. Bu bağlam içinde aktarılan konular şu şekildedir: Yapı sektörünün neden olduğu çevresel olumsuzluklar, mimari tasarımda ekolojik tasarım ölçütleri, pasif ve aktif enerji kazancı sağlayan sistemler, yeşil çatılar, geri dönüşümlü malzemeler, bitki unsuru, binalarda su yönetimi, uygulanmış örnek projelerin tanıtılması. 13. Tarihi Süreç Đçerisinde Medreseler Kodu: YARIYIL 1. Stüdyo VI Kodu: Yönetim ile ilgili veya ticari nitelikteki yapıların şehir içinde seçilen arsalar üzerinde projelendirilmesi; plan, kesit ve cephelerin 1/200 ölçeğinde çizdirilmesi; 1/500 ölçekli maket yaptırılması ile tamamlanmaktadır. 2. Çağdaş Mimarlık Tarihi Kodu: Avrupa da ve Amerika da ortaya çıkan 20. yy. modern mimarlık akımlarının ortaya çıkışları, savundukları ilkeler ve yayınladıkları manifestolarla birlikte bu akımların etkilediği diğer sanat dallarına değinilerek, Çağdaş mimari akımlarda eserler veren mimarların tanınış eserlerinin detaylı incelemesi ve paralelindeki Türkiye gelişmeleri örneklerle tanıtılmaktadır. 3.Betonarme Yapılar Kodu: Malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri; eksensel kuvvet etkisindeki elemanlar ile eğilme etkisindeki elemanların boyutlandırılıp; Donatımları betonarme yapı elemanlarının genel olarak hesap ve teşkil esasları öğretilmekte, bunlara ait uygulamalar yaptırılmaktadır. 4. Reinforced Concrete Structures Kodu: Şehircilik Uygulamaları Kodu: Yükü: Her yarıyıl, şehirsel yerleşme, kırsal yerleşme, merkez yenileme, çeşitli kademelerden bir yerleşme birimi gibi konulardan biri seçilerek 1/5000 zonning, 1/1000 yerleşme ve 1/500, 1/200 tafsilat planları yaptırılmakta, maket hazırlattırılmaktadır. 6. Tarihi Çevre Koruma ve Rest. Prens. Kodu: Tarihi çevre, anıt kavramlarının açıklanması, çevre,insan,anıt ilişkilerinin kurulması, anıtlardaki bozulma nedenlerinin irdelenmesi ve yapıların onarımında uyulması gereken yasal teknik ve estetik kuralların açıklanması 7. Đleri Yapım Sistemleri Kodu: Yapım sistemlerinin tarihi süreci anlatılarak teknolojinin geldiği bugünkü noktada, Dünyada inşa edilen bütün ileri yapım ürünü bina, sistem, öngörü, ve hayalleri de içeren örneklerin irdelenerek öğrenciler ile tartışma ortamı yaratma hedeflerini içerir. 8. Prefabrike Yapı Tasarımı (Seç) Kodu: Prefabrikasyon ve prefabrike yapım sistemleri hakkında teorik bilgi ve prefabrike beton yapı tasarım ilkeleri ile bunlardan örnek bazı detaylarının öğrenciler tarafından çizimini içerir.

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ Hande NALÇAKAN*, Çiğdem POLATOĞLU YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL 1.YARIYIL Temel Sanat Eğitimi: (2+1) (AKTS : 4) (1. Yarıyıl) Nokta ve Çizgi ile yüzey düzenlemek, objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak, Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINDA İŞİTSEL KONFOR GEREKSİNİMLERİ VE BİR ÖRNEK Aslı ÖZÇEVİK Yüksek Lisans Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim

MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINDA İŞİTSEL KONFOR GEREKSİNİMLERİ VE BİR ÖRNEK Aslı ÖZÇEVİK Yüksek Lisans Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim i MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINDA İŞİTSEL KONFOR GEREKSİNİMLERİ VE BİR ÖRNEK Aslı ÖZÇEVİK Yüksek Lisans Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Ağustos - 2005 ii JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI Aslı Özçevik

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı