SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ"

Transkript

1 SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 1.YARIYIL 1. Stüdyo I Kodu : Yükü :4+4+0 Kredisi :6 Mimarlık disiplininin tanımlanması, serbest çizimi geliştirici çalışmalar, nesnelerin algılanması ve soyutlanarak çizilmesi ile ilgi çizimsel alıştırmalar, Đnsan bedeninin ölçüleri, insan bedeninin çizilmesi, insana ait statik ve dinamik antropomorfik ölçüler, eylem analizi, eylem alanlarının belirlenmesi, mekan kavramı, mekan kavramının çok boyutlu olarak irdelenmesi, strüktürel sistemler, mekan boyutunun belirlenmesi, modül, ünite kavramı, mimari planlama süreci, mimari tasarım süreci, mimari tasarım sürecinde çevre analizi ve elde edilen bilgi ve birikimlerin deneneceği basit mekânsal problemin çözümüne dayalı proje uygulaması. 2. Mimarlığa Giriş Kodu: Mimar kimdir? Yerli ve yabancı mimarların tanıtımı ve eserleri hakkında bilgiler kapsar. Mesleki uygulamalarda deneyimi olan mimarların açıklamalarıyla da gösterilmektedir. 3. Temel Tasar ve Plastik Sanatlar Kodu: Temel tasar öğeleri (Nokta, çizgi, biçim, tekrar gibi) ve temel tasar ilkeleri (Koram, zıtlık, uygunluk, egemenlik, renk gibi) kavramları anlatılarak bunlara ilişkin uygulamalar yaptırılmaktadır. 4. Teknik Resim ve Yapı Bilgisine Giriş Kodu: Yükü: Kredisi: 4 Teknik resimde kullanılan malzemelerin tanıtılması, kullanılması, her türlü mimari anlatımı, çizgi ile ifade etme yolları, plan, kesit ve görünüşlerin teknik resim araçları ile çizimi ve öğrencilerin Mimari proje ve Yapı derslerinde uygulama yapabilmelerine yarayacak temel ve genel strüktür elemanlarının (çatı, merdiven, temel vb.) basit uygulamalarını içerir. 5. Genel Matematik Kodu: Yükü: Genel Bilgiler verilerek fonksiyonlar, limit, türev ve uygulamaları, grafik çizimleri konuları anlatılmaktadır. 6. Türk Dili 1 Kodu: Lisans ve ön lisans eğitimi alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek amacıyla, Türk Dili-1 dersi kapsamında; Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil - kültür ilgisi Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri Türk dilinin gelişmesi ve tarihî devirleri (kısaca) Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları Türkçede sesler ve sınıflandırılması Türkçenin ses özellikleri Ses bilgisiyle ilgili kurallar Hece bilgisi Yazım kuralları ve uygulaması (Sesler ve eklerle ilgili kurallar) Yazım kuralları ve uygulaması (Ayrı ve bitişik yazılış, özel isimlerin imlâsı) Noktalama işaretleri ve uygulaması Yapım ekleri ve uygulaması (Đsimden isim yapma, isimden fiil yapma ekleri) Yapım ekleri ve uygulaması (Fiilden isim yapma, fiilden fiil yapma ekleri) Türkçede isim ve fiil çekimleri Kompozisyonla ilgili genel bilgiler Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması konuları işlenmektedir. 7. Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi 1 Kodu: Türk Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini okumanın amacı ve o dönemi ilgilendiren kavramların tanımı (Đnkılap, Đhtilal, Islahat, Tekamül, Batılılaşma vs. gibi ),Osmanlı Đmparatorluğunun yıkılış nedenleri ve yıkılışının nedenlerinin açıklanması, Osmanlı imparatorluğunda devletin yıkılmaması için yapılan yenileşme hareketleri ve izahı, Osmanlı Đmparatorluğunda demokratikleşme ve cumhuriyete giden yol (Senedi Đttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı 1.ve II Meşrutiyet hareketleri).,osmanlı Đmparatorluğunda meydana gelen düşünce akınları ve izahı (Osmanlıcılık, Türkçülük, Đslamcılık, Batıcılık),Osmanlı tarihinde azınlıkların faaliyetleri özelliklede Ermeni meselesinin ortaya çıkışının ve bu güne olan yansımaları.,birinci Dünya savaşının çıkış nedenleri ve Osmanlı Devletinin savaşa katılışı, Mondros ateşkes anlaşması hükümlerinin uygulanması ve Türkiye'ye yönelik tehditler açısından değerlendirilmesi., Đşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkması düşüncesinin uygulamaya başlaması ordu ve mülki idare ile temas kurması., Milli mücadele için atılan ilk adımlar:amasya Genelgesi Erzurum ve Sivas Kongreleri ve bu kongrelerin milli mücadele içindeki yeri ve önemi, Kuvayi Milliye ve Misakı Milli teşkilatlarının kurulmaları ve meydana gelen siyasi gelişmeler., TBMM açılması ve istiklal savaşı yönetimini eline alması, Milli mücadele de TBMM karşı meydana gelen isyanlar (1 ve II. Bozkır Zeynelabidin Đsyanları, Yozgat Đsyanları, Bolu ve Düzce isyanları ve diğerleri)

2 8. Yabancı Dil (Đng.)-I Kodu: Yükü: Bu derste en temel okuma yetileri sık kullanılan, Đngilizce akademik kelimelere yoğunlaşarak geliştirilmeye çalışılır. Temel okuma yetisi ve en sık kullanılan akademik kelimeler ders içeriğinin %70'ini oluştururken temel gramer konuları ders içeriğinin %30'unu oluşturur. Ders aşağıda listelenen okuma yetilerini geliştirmeyi amaçlar: 1.Okuma parçasının içeriğini tahmin etme 2.okunan parçanın ana fikrini belirleme 3.belirli bilgileri bulmak için okuma 3.çıkarımda bulunma 4. parça içindeki bilgileri organize edip sentezleme Aşağıda belirtilen grammer konularında temel bilgileri verme 1.Questions with be and have 2.The future with will 3.Simple past of be and have 4.The simple present 5.The simple past Ders programının bitmesinden sonra öğrenciler aşağıda belirtilen yabancı dil yetilerine sahip olacaktır: 1. Basit bilgiler veren kısa parçaları ve betimlemeleri anlayacaklar. 2. Belirli konulara ilişkin kelimelerden ve deyimlerden oluşan temel bir kelime bilgisine sahip olacaklar. 3. Öğrendikleri gramer konularıyla ilgili temel yetilere ve cümle yapısı bilgilerine sahip olacaklar. 2.YARIYIL 1. Stüdyo II ve Đleri Anlatım Teknikleri Kodu: Tek aile tipi konuların 1/200, 1/100 ve 1/50 ölçekte mimari projelerin etüdü yapılmaktadır. 2. Mimari Desen Perspektif Kodu: Yükü: Mimari tasarımda perspektifin önemi, perspektif türleri, kavalyer, kuşbakışı kavalyer, ve aksonometrik perspektifin çizim kuralları, kavalyer ve kuşbakışı kavalyer perspektifte paralel ve merkezi aydınlatma ile gölge çizimi, desen çalışmalarına yönelik karakalemle ışık gölge skalasının çalışılması, katı geometrilerde ışık gölge etkilerinin karakalemle çalışılması, malzeme, ağaç ve peyzaj unsurunun çizilmesi, artistik (tek ve çift merkezli) perspektiflerin çizim kuralları, diyagonal çizgi yardımı ile tek merkezli perspektif çizimi, açık, kapalı ve yarı açık mekanların serbest el perspektif çizimle ifade edilmesi. 3. Maket Kodu: Yükü: Mimari projelerin iyi anlaşılması için yapılan maketlerde, kullanılan malzemeler, uygulanan teknikler tanıtılmakta istenilen amaca değişik ölçeklerde ve tiple maket yapımı uygulamalı olarak öğretilmektedir. 4. Yapı Bilgisi ve Malzeme Bilgisine Giriş Kodu: Yükü: Kredisi: 5 5. Yapı Malzemesi 1 Kodu: Yapı Malzemelerinin genel özelliklerinin ortaya konmasından sonra beton karışımına giren bağlayıcı madde, çimento agrega, su ve katkı maddelerinin özellikleri açıklanmakta, beton üretimi için gerekli malzeme miktarları bulunmamaktadır. 6. Genel Matematik 2 Kodu: Belirsiz ve belirli entegral ve vektörler, matris ve determinantlar ve konuları anlatılmaktadır. 7. Mimaride Bilgisayar Kullanımı Kodu: Yükü: 2+1+0,5 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin mimarlık eğitimi ve mimari tasarım sürecinde sunduğu yeni olanaklar çerçevesinde bilgisayar destekli programlarının genel tanıtımı ve bilgilendirilmesinden sonra, en yaygın kullanılan programların (AutoCAD- 3DS Studio MAX gibi) kullanımına yönelik uygulamalar ile anlatımı yapılmaktadır. Mesleki açıdan bilgisayar programlamanın mantığını kavramak. Mimari formun bilgisayar ortamında kavramsal ve geometrik modellerle tanımı konusunda bilgilenmek. Mimarlık problemlerinin çözümünde bilgisayar destekli programları kullanabilmek ve tasarım sürecindeki rolünü irdelemek. Öğrencilerin Mimarlık eğitimi süresince ve mezuniyeti sonrasındaki meslek yaşamında, hazırladığı mimari proje ve tasarım fikirlerinin bilgisayar destekli programların kullanımı ile dijital ortama aktarımı konusunda beceri kazanmalarını sağlamak. 8. Türk Dili 2 Kodu: Lisans ve ön lisans eğitimi alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek amacıyla, Türk Dili-2 dersi kapsamında; Zarfların ve edatların Türkçede kullanılış şekilleri Cümle bilgisi (Türkçede kelime grupları) Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması Cümle tahlili ve uygulaması; cümle teşkili Sözlü kompozisyon türleri ve uygulaması Konuşma planı, hazırlıklı konuşmalar Güzel konuşma kuralları Hazırlıksız konuşma çeşitleri ve uygulamaları Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması (Olay yazıları) Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması (Düşünce yazıları ve diğerleri) Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi Đlmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (Kitaplıklardan yararlanma ve araştırma yapma) Đlmî yazı örnekleri inceleme Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları Retorik uygulamaları (Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma

3 ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları) konuları işlenmektedir. 9. Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi 2 Kodu: Kuvayi Milliye, Đtilaf Devletlerinin Türkiye'yi paylaşma projeleri, I. Đnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921), II. Đnönü Savaşı (31 Mart-1 Nisan 1921), Afyon-Eskişehir- Kütahya Savaşı, Sakarya Savaşı (23 Ağustos-13 Eylül 1921), Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması, Türk Đnkılâbı, Anayasa Hareketleri, Milli Mücadele Sonrası Siyasi Partiler, Çok Partili Döneme Geçiş, Rejime Karşı Yapılan Tepkiler, Hukuk Alanında Đnkılâp, Eğitim Alanında Đnkılâp, Sosyal Alanda Yapılan Đnkılâplar, Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâpları 10. Mimarlık Tarihine Giriş Kodu: Mimarlığın tarihi ile insan-çevre ilişkileri; mimaride ölçüt ve estetik; eğitim ve örgütleşme konularında genel bilgiler verilmektedir. 11. Đleri Yabancı Dil (Đng)-II Kodu: Yükü: Đleri yabancı Dil-1 dersi kapsamında, Oxford University Press tarafından yayınlanan Arline Burgmeier'in Inside Reading 2 kitabı kaynak olarak kullanılarak, akademik okuma yetileri en sık kullanılan Đngilizce akademik kelimelere odaklanarak geliştirilir. Ders aşağıda listelenen okuma yetilerini geliştirmeyi amaçlar: 1.Okuma parçasının içeriğini tahmin etme 2.Okunan parçanın ana fikrini belirleme 3.Belirli bilgileri bulmak için okuma 3.Çıkarımda bulunma 4. Parça içindeki bilgileri organize edip sentezleme Ders ayrıca yaklaşık olarak 100 tane Đngilizcede en sık kullanılan akademik kelimenin edinimini amaçlar. Ders programının bitmesinden sonra öğrenciler aşağıda belirtilen yabancı dil yetilerine sahip olacaktır: En sık kullanılan 100 akademik kelimenin anlamını öğrenecekler. Öğrendikleri kelimeleri ve derste çalışılan okuma yetilerini kullanarak temel düzeyde akademik parçaları etkili bir şekilde anlayacaklar. 12. Yabancı Dil (Đng.) II Kodu: Yükü: En temel Đngilizce iletişim becerilerinin öğrencilere kazandırılması amacıyla, bu dersi alan öğrenci, dönem sonunda aşağıdaki becerileri kazanacaktır. 1.Günlük sık kullanılan cümle kalıplarını anlayacak ve kullanacaklar. 2.Kendilerini veya başka bir kişiyi tanıtabilecekler. 3.Nerede yaşadığı, tanıdığı kişiler ve sahip olduğu eşyalar gibi en temel kişisel bilgilerle ilgili sorular sorup cevap verebilecekler. 4.Karşıdaki konuşmacı yavaş ve anlaşılır şekilde konuştuğu zaman basit ve sınıfta ele alınan konularda iletişimi devam ettirecek düzeyde dil edinimlerine sahip olacaktır. Haftalık program çerçevesinde aşağıdaki konular üzerinde durulmaktadır; Introduction of the Course The alphabet Verb to be Numbers Introducing yourself Nouns: Singular and plural nouns This/ That Courtries and nationalities Simple Peresent Tense Adverbs of Frequency Telling the time Likes and Dislikes Have/Has Got Family members and sports Should Fruits and Vegetables shopping There is /there are Rooms in a house Prepositions of place revision The Present Continuous tense When to use present continuous and simple present tense Has/ Have to Body parts Health Problems The Simple Past Tense Music The Simple Past Tense Đrregular verbs Đnventions and crime Revision

4 3.YARIYIL 1. Stüdyo III Kodu: Çok aile tipi konutların 1/500 ölçekli konumlama etütleri 1/200 ve 1/100 ölçekli mimari proje etütleri yaptırılmaktadır. 2. Yapı Elemanları Kodu: Yükü: 3+3 Kredisi: 5,5 Ders kapsamında strüktürel yapı elemanları, çatılar ve merdivenler teorik ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Konular: Kazı Đşlemleri- Temeller - Döşemeler ve Duvarlar Çatılar Çatı sistemleri ve oturtma çatılar, çatı elemanları, çatı çözümleri, tek yöne eğimli çatılar, beşik çatılar, kırma çatılar, çatı örtüleri, yalıtım ve tenekecilik işleri. Düşey sirkülasyon elemanları ve merdivenler, merdiven şekilleri, türleri ve bileşenleri, merdiven hesabı ile ilgili kavramlar, tanımlar ve hesap yöntemleri, çizim teknikleri, merdiven kaplamaları. 3. Yapı Malzemesi 2 Kodu: Bu derste ahşap yapı malzemesi ve yalıtım malzemeleri tanıtılmaktadır. Ahşap malzemelerin özellikleri, yapıda kullanımları, konumları açıklandıktan sonra ahşabın geliştirilerek kullanım şekli olan ahşap kökenli yapı malzemelerine yer verilmektedir. Đkinci ise, eski ve yeni yalıtım malzemeleri öğrenciye malzemenin kendisi gösterilerek özellikleri, kullanım yerleri ve şekilleri açıklanmaktadır. 4. Statik-Mukavemet Kodu: Yapıdaki taşıyıcı elemanların strüktürel problemlerinin çözümü konuları işlenmekte; statiğin prensipleri konusu, kuvvetlerin bölümü, izostatik ve hiperstatik sistemler tanıtılmaktadır. 5. Statics-Strenght Kodu: Yapıdaki taşıyıcı elemanların strüktürel problemlerinin çözümü konuları işlenmekte; statiğin prensipleri konusu, kuvvetlerin bölümü, izostatik ve hiperstatik sistemler tanıtılmaktadır. 6. Ölçme Bilgisi Kodu: Yükü: 2+1+0,5 Yatay ve düşey ölçmeler; arazi ve büro çalışmaları; ölçü aletleri dik çıkma ve dik inme; açı ölçmeleri, poligon çalışmaları; yüzölçümü hesapları, takeometri ve nivelman konularında bilgi verilmektedir. 7. Surveying Kodu: Yükü: 2+1+0,5 8. Temel Bilgisayar Teknolojisi Kodu: Yükü: Mimarlık eğitimi alan öğrencilerin Mimarlık eğitimi süresince ve mezuniyeti sonrasında meslek yaşamında, hazırladığı mimari proje ve tasarım fikirlerinin bilgisayar destekli programların kullanımı ile dijital ortama aktarılmasını hedef alan derste yaygın kullanımı olan CAD programlarının (AutoCAD gibi) iki boyutlu ifade kısmı ile yardımcı programlar anlatılmaktadır. 9. Mimarlık Tarihi-I Kodu: Tarih öncesi çağlar, Mısır Uygarlığı, Mezopotamya ve Yakındoğu Mimarlığı (Sümer, Asur, Babil, Çin ve Japon Mimarlığı), Hitit ve Pers (Đran) Mimarlığı, Antik Yunan Mimarlığı, Miken, Minos, Helen, Girit Medeniyeti mimarlıkları, Etrüsk ve Roma Dönemi mimarlıkları, Erken Hıristiyan ve Bizans Mimarlığı, Bizans Mimarlığının Đstanbul ve Anadolu'daki Etkileri, Romanesk ve Gotik Mimari, Rönesans, Barok, Rokoko, Ampir üslupların mimarlık ve sanata etkileri konularında bilgiler aktarılarak, öğrencilerin yorum ve değerlendirme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.đnsanlık tarihinin gelişim sürecinde, medeniyetlerin sosyal, kültürel yapısının mimarlık alanında ki ortaya çıkardığı yenilikleri ve gelişmeleri, mimarlık ve kent gelişiminin ilkelerinin ortaya konulması ve bunun sonucunda öğrenciye eleştirel bir yaklaşımla objektif değerlendirebilme ve yapıları mimari bir dille okuyabilme yetisi kazandırılması hedeflenmektedir. 10. Buildings Materials-II 11. Mimarlıkta Form Araştırması (Z.Seç.) Kodu: Kodu: Uzay geometrinin asal formları ile bu formların boşaltması, eklenmesi, parçalanması, bütünleştirilmesi ve formlarda düzensel yaklaşımlar ile oluşan yeni formların incelenmesi, form seçmede farklı bina türlerine göre seçilen farklı yaklaşımların irdelenmesi. 12. Mimarlıkta Biçim, Mekan, Düzen Kavramları (Z.Seç.) Kodu: Bahçe Tasarımı (Z.Seç.) Kodu: Bahçe tasarım teknikleri, su elemanı ve bitki materyalinin mimaride kullanımı, konut, site, okul, otel, hastane, çocuk vb. bahçelerinin tasarım özellikleri ve ilkeleri, bahçe tasarım elemanları, mimaride çevre, bahçe, bina ilişkisinin irdelenmesi.

5 14. Mimarlıkta Görsel Sunum Teknikleri (Z.Seç.) Kodu: Mimarlık eğitimi alan öğrencilerin Mimarlık eğitimi süresince ve mezuniyeti sonrasında meslek yaşamında, hazırladığı mimari proje ve tasarım fikirlerini sunmak için yöntemler, teknikler ve kullanılan yardımcı bilgisayar programları öğretilmektedir. 15. Engelliler Đçin Bina ve Çevre Tasarımı (Z.Seç.) Kodu: Mimarlıkta Form Araştırması Kodu: YARIYIL 1. Stüdyo IV Kodu: Stüdyo 4, Mimari tasarımda ana fikir / konsept üzerine odaklanan, yer ve tasarım problemine ilişkin deneyimlerin, farklı/çoklu mekanların organizasyonu ile gerçekleştirileceği, öğrenciyi sonraki yarıyıllarda karşılarına çıkacak olan karmaşıklık gösteren bina tipolojilerinin tasarlanmasına ilişkin uygulamalı altyapı hazırlamaya yönelik bir süreci içermektedir. Çocuk, yaşlı gibi kullanıcı farklılıklarının mekana yansıması durumlarının analiz edildiği, kimliği olan bir dokuda ya da kentsel boşlukta infill sorunsalına çözüm aramalarına neden olacak tasarım problemlerinin çözüm süreci deneyimlenmektedir. 2. Yapı Elemanları 2 Kodu: Yükü: Doğramalar konusunda temel sistemler anlatılıp bunlarla ilgili detay çalışmaları sınıf ve ev ödevi şeklinde yapılmaktadır. Kaplamalar bölümünde ise, daha önce yapı malzemesi derslerinde tanıdıkları kaplama ve yalıtım malzemelerinin yapıda kullanımları anlatılıp, yine bunlarla ilgili detay çalışmaları sınıf ve ev ödevleri şeklinde yapılmaktadır. 3. Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kodu: Yükü: TS.825'e uygun uygulama, hesaplar ve detaylar çizilerek yapı elemanları ve detaylandırmasının yapılması hedeflenmiştir. Örnek bir projede yapıların yıllık ısıtma enerjisi hesabı yapılmakta ve binalarda yapı fiziği konforunun artırılmasına yönelik detaylar geliştirilmektedir. 4. Building Finishings Kodu: Ders kapsamında kaplama malzemeleri teorik olarak anlatıldıktan sonra ince yapı uygulamaları kapsamında döşeme, duvar, tavan kaplamaları ve doğramalar anlatılmaktadır. Konular: Yapı yüzey kaplama malzemelerinin genel tanımı. Sıvalar, şaplar (döşeme altlıkları) ve diğer sürülerek uygulanan kaplamalar (boya,badana vs). Taş kaplamalar: doğal taşların oluşumu, çeşitleri, işlenmesi ve yapıda kullanılmaları. Yapay taş kaplamalar, seramik (pişmiş toprak) kaplamalar, cam kökenli kaplamalar, doğal (masif) ahşap kaplamalar, pano kaplamalar, plastik malzemeye giriş ve plastik kökenli yapı kaplama malzemeleri, metal malzemeye giriş ve metal kökenli yapı kaplama malzemeleri. Detay ölçeğinde sorun çözme ve çizim tekniği, kapı ve pencere doğramaları, sınıflandırma, parça ve bileşenleri, kasa- duvar, kasa kanat, kasaduvar kaplaması ilişkileri, eşik ve parapet detayları Isı,su, ses, buhar ve nem yalıtım uygulamaları Döşeme, duvar ve tavan kaplama uygulamaları. 5. Đnce Yapı Uygulamaları Kodu: Yükü: Kredisi: 5,5 Ders kapsamında kaplama malzemeleri teorik olarak anlatıldıktan sonra ince yapı uygulamaları kapsamında döşeme, duvar, tavan kaplamaları ve doğramalar anlatılmaktadır. Konular: Yapı yüzey kaplama malzemelerinin genel tanımı. Sıvalar, şaplar (döşeme altlıkları) ve diğer sürülerek uygulanan kaplamalar (boya,badana vs). Taş kaplamalar: doğal taşların oluşumu, çeşitleri, işlenmesi ve yapıda kullanılmaları. Yapay taş kaplamalar, seramik (pişmiş toprak) kaplamalar, cam kökenli kaplamalar, doğal (masif) ahşap kaplamalar, pano kaplamalar, plastik malzemeye giriş ve plastik kökenli yapı kaplama malzemeleri, metal malzemeye giriş ve metal kökenli yapı kaplama malzemeleri. Detay ölçeğinde sorun çözme ve çizim tekniği, kapı ve pencere doğramaları, sınıflandırma, parça ve bileşenleri, kasa- duvar, kasa kanat, kasaduvar kaplaması ilişkileri, eşik ve parapet detayları Isı,su, ses, buhar ve nem yalıtım uygulamaları Döşeme, duvar ve tavan kaplama uygulamaları. 6. Mimarlık Tarihi II Kodu: Sanat Tarihinin tanımını yaparak, sanatın, tarihi süreç içerisinde değişimini ve gelişimini anlatmaktadır. Bu tarihi süreçte yer alan Đslam Öncesi; Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar, Đslam sonrası; Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Zengi, Tolunoğlu, Memlük dünya sanatı tarihine neler kattığı, hangi yapılarla öne çıktığı anlatılmaktadır. Tarihte kurdukları medeniyetler, ve ortaya koymuş oldukları, tarihi yapılarla (medrese, kervansaray, cami, saray, mescid, ulu cami, türbe, han ve hamam) ve bu eserlerde kullanmış oldukları taş, ahşap, çini ve hat (Kaligrafi), süslemelerindeki özgün detaylara, Türk Kültür tarihinin bir ürünü olan külliye yapıları hakkında bilgiler bu dersin kapsamında verilmektedir. 7. Temel Bilgisayar Bilimleri Kodu: Yükü: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin mimarlık eğitimi ve mimari tasarım sürecinde sunduğu yeni olanaklar çerçevesinde bilgisayar destekli programlarının genel tanıtımı ve bilgilendirilmesinden sonra, en yaygın kullanılan programların (AutoCAD- 3DS Studio MAX gibi) kullanımına yönelik uygulamalar ile anlatımı yapılmaktadır. Mesleki açıdan bilgisayar programlamanın mantığını kavramak. Mimari formun bilgisayar ortamında kavramsal ve geometrik modellerle tanımı konusunda bilgilenmek. Mimarlık problemlerinin çözümünde bilgisayar destekli programları kullanabilmek ve tasarım sürecindeki rolünü irdelemek. Öğrencilerin Mimarlık eğitimi süresince ve mezuniyeti sonrasındaki meslek yaşamında, hazırladığı mimari proje ve tasarım fikirlerinin bilgisayar destekli programların kullanımı ile dijital ortama aktarımı konusunda beceri kazanmalarını sağlamak.

6 11. Kültür Konut ve Tasarım (Z.Seç.) Kodu: Konut, kültür ve mekan terimlerinin mimari anlamda tanımlanması. Konut tarihinin incelenmesi, Türk Evini tanıtımı ve günümüz konut mimarisi gelişimi. 9. Mim.Tas.Sürec.Çevr. Anal.(Z.Seç.) Kodu: Mimari tasarımların çevre bilinci ve değerleri ile birlikte gelişmesini sağlayabilmek için tasarım sürecinde belirlenmesi, kullanılması gereken bütün çevre verileri ve konuları dersin kapsamını oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak da; çevre, çevre kavramları ve verileri, doğal-sosyal ve yapma çevre bileşenleri ve etkileşimleri, çevre-insan-toplum ilişkileri, çevre verilerinin tasarıma etkisi ve kent dokusu içinde vaziyet planı ana yerleşim kararlarının belirlenmesi ders kapsamında yer almaktadır. 10. Sağl.Binal ve Hast. Tas. (Z.Seç.) Kodu: Sağlık alanında hizmet veren temel binaların aktarıldığı ve hastane tasarımında kullanıcı mekânsal program, mekânsal ayrışma-özelleşme, hastaneyi oluşturan birimlerin özelliklerinin işlevsel kurgusu aktarılmaktadır. Fonksiyonel ve mekansal organizasyon, işlevin gerektirdiği nitelikler, malzeme çeşitliliği ve kurgu üzerinde analizler aktarılmaktadır. 10. Sinemada Mimari Okumalar 11. Urban Architect and Space(Z.Seç.) Kodu: Kodu: The subject of urban architecture in between architecture and city planning to be suitable area interesting both groups but not to be owner of. Since both groups are not the owner of this area it causes the area having urban problems. This course is towards to analyzing urban space being in the role of interaction and transition between architecture/urbanisation, building/city, interior/exterior, private /public. This course aims to discuss the effects of urban transformation to the urban space. 12. Şehir Mim. ve Mekan (Z.Seç.) Kodu: Kentsel mimarinin kapsadığı konular mimarlık ve şehircilik arasında her iki grubu da ilgilendiren ancak gerçek anlamda her iki grup tarafından da sahip çıkılmayan alanlara denk düşmektedir. Bu sahipsizlik tasarlanmamış olmayı da beraberinde getirmekte ve kentsel problem alanlarını doğurmaktadır. Mimarın kente bakış açısının değişmesi bu problem alanlarına ait çözüm yollarını ve alternatiflerini de aktarılmaktadır. 13. Đç Mekan Organiz. ve Donat. (Z.Seç.F) Kodu: Fotoğrafçılık Teknikleri Kodu: Fotoğraf nedir? Ortaya çıkışı- (tarihçe ) film, cinsleri, özellikleri, fotoğraf makinesi, bölümleri, işlevleri, baskı işlemleri,kullanılan malzemeler, baskı yapımı, görüntü düzenleme, filtreler, ve flaşlı çekim yöntemleri. 5.YARIYIL 1. Yapı Uygulamaları Kodu: Teorik mimarlık bilgisinin uygulamalı bilgiye dönüştürülmesi ve disiplinlerarası çalışma yetisinin kazandırılması. Yapı uygulama sorunları ve yaklaşım yöntemleri, kısıtlar, şartnameler, yönetmelikler.taşıyıcı sistem, düşey sirkülasyon elemanları. Proje: Vaziyet planı, kat planları, kesit-görünüş çizimleri, detaylar ve sistem kesitleri. Taşıyıcı ve tesisat sistem planları, düzeltmeler. 2. Application Project Kodu: Teorik mimarlık bilgisinin uygulamalı bilgiye dönüştürülmesi ve disiplinlerarası çalışma yetisinin kazandırılması. Yapı uygulama sorunları ve yaklaşım yöntemleri, kısıtlar, şartnameler, yönetmelikler.taşıyıcı sistem, düşey sirkülasyon elemanları. Proje: Vaziyet planı, kat planları, kesit-görünüş çizimleri, detaylar ve sistem kesitleri. Taşıyıcı ve tesisat sistem planları, düzeltmeler. 3. Stüdyo V Kodu: Konaklama tesisleri, spor tesisleri ve öğrenci yurtlarının mimari projeleri hazırlanmaktadır. 4. Studio V (Arch Design) Kodu: Konaklama tesisleri, spor tesisleri ve öğrenci yurtlarının mimari projeleri hazırlanmaktadır. 5. Şehircilik Kodu: Şehir,şehir planlaması;kentleşme; nüfus ve nüfus yoğunlukları ; büyük-küçük şehir;nüfus hareketleri ve mekana yansımalar gibi kavramların açıklanmasından sonra şehir planlaması ve genel planlama yaklaşımı anlatılmaktadır. Planlamanın kısa tarihçesi ve yüzyılımızın önemli şehircileri ve geliştirdikleri planlama modelleri verilerek,çağdaş bir şehir planlamasının temel ilkeleri anlatılmaktadır.bu çerçeve şehirsel bölgeler kavramı ve bölgeleme işleminin nasıl yapıldığı ve her bir şehirsel fonksiyon bölgesinin (Ticaret,Kamu Binaları,Meydanlar,Konut Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ile ders tamamlanmaktadır.yanı sıra iki adet küçük proje çalışması (Şehir Planlaması ile ilgili tespit ve düzenleme)yaptırılmaktadır. 6. Mimarlık Tarihi-III Kodu: Özellikleri Anadolu da tarih öncesi dönemlerden başlayarak, günümüze kadar inşa edilmiş bulunan mimari eserlerin özellikleri, gelişmeleri, değişmeleri örnekler verilerek, Anadolu dışındaki örneklerle olan ilişkilerinden de bahsedilerek anlatılmaktadır. 7. Yapı Statiği Kodu:

7 Elastisite, mütemadi kiriş ve katlı çerçevelerin hesapları anlatılarak, basit uygulamalar yaptırılmaktadır. 8. Structural Analysis 9. Konakl.Mekanl. Tas.Kriterl. (Z.Seç.) Kodu: Kodu: Konaklama mekanının tanımlanması. Konaklama mekanlarının tarihçesi. Avrupa da ve Anadolu da tarihi konaklama yapılarının tarihsel gelişimi. Kamp tesisler, Oteller, moteller, tatil köyleri gibi turizm yapılarının örneklerle tanıtımı. 10. Karmaşık Fonk. Bina Tas.(Z.Seç.) Kodu: Kullanıcı sayısı ve çeşitliliği fazla, farklı fonksiyonların bina içinde organizasyonunu gerektiren bina tiplerinin (adalet sarayları, huzur evleri, hastane binaları, fakülte binaları..) tasarımına ilişkin teorik bilgilerin aktarımını içermektedir. Örnekler üzerinden işlevsel gereksinimlerin, kullanıcı gruplarının farklılaşmasının bina tasarımına yansımaları analiz edilerek ilkelerin belirlenmesi gerçekleştirilmektedir. 11. Ticaret Binaları ve Alışv.Merkzl(Z.Seç.) Kodu: Tarihi süreçte yerleşimlerin şekillenmesinde önemli etkisi olan ticaret hakkında ve bu süreçte ortaya çıkan ticaret bina tipolojileri üzerinde durulmaktadır. Özellikle sanayi devriminden sonra ortaya çıkan ticaret bina tipolojileri ve tüketim toplumunun simgesi haline gelen alışveriş merkezlerine ve planlama ilkelerine dair bilgiler aktarılmaktadır. 12. Ekolojik Tasarım(Z.Seç.) Kodu: Ekolojinin tanımı, çevresel problemlerin tanımlanması ve mimari ile ilişkilendirilmesi, çevre bilinci kavramının ortaya çıkış süreci, dünyada çevreci bakış açıları - çevreci eleştiri ve sürdürülebilirlik kavramı tanıtıldıktan sonra, ekoloji ve mimarlık konusuna geçilmektedir. Bu bağlam içinde aktarılan konular şu şekildedir: Yapı sektörünün neden olduğu çevresel olumsuzluklar, mimari tasarımda ekolojik tasarım ölçütleri, pasif ve aktif enerji kazancı sağlayan sistemler, yeşil çatılar, geri dönüşümlü malzemeler, bitki unsuru, binalarda su yönetimi, uygulanmış örnek projelerin tanıtılması. 13. Tarihi Süreç Đçerisinde Medreseler Kodu: YARIYIL 1. Stüdyo VI Kodu: Yönetim ile ilgili veya ticari nitelikteki yapıların şehir içinde seçilen arsalar üzerinde projelendirilmesi; plan, kesit ve cephelerin 1/200 ölçeğinde çizdirilmesi; 1/500 ölçekli maket yaptırılması ile tamamlanmaktadır. 2. Çağdaş Mimarlık Tarihi Kodu: Avrupa da ve Amerika da ortaya çıkan 20. yy. modern mimarlık akımlarının ortaya çıkışları, savundukları ilkeler ve yayınladıkları manifestolarla birlikte bu akımların etkilediği diğer sanat dallarına değinilerek, Çağdaş mimari akımlarda eserler veren mimarların tanınış eserlerinin detaylı incelemesi ve paralelindeki Türkiye gelişmeleri örneklerle tanıtılmaktadır. 3.Betonarme Yapılar Kodu: Malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri; eksensel kuvvet etkisindeki elemanlar ile eğilme etkisindeki elemanların boyutlandırılıp; Donatımları betonarme yapı elemanlarının genel olarak hesap ve teşkil esasları öğretilmekte, bunlara ait uygulamalar yaptırılmaktadır. 4. Reinforced Concrete Structures Kodu: Şehircilik Uygulamaları Kodu: Yükü: Her yarıyıl, şehirsel yerleşme, kırsal yerleşme, merkez yenileme, çeşitli kademelerden bir yerleşme birimi gibi konulardan biri seçilerek 1/5000 zonning, 1/1000 yerleşme ve 1/500, 1/200 tafsilat planları yaptırılmakta, maket hazırlattırılmaktadır. 6. Tarihi Çevre Koruma ve Rest. Prens. Kodu: Tarihi çevre, anıt kavramlarının açıklanması, çevre,insan,anıt ilişkilerinin kurulması, anıtlardaki bozulma nedenlerinin irdelenmesi ve yapıların onarımında uyulması gereken yasal teknik ve estetik kuralların açıklanması 7. Đleri Yapım Sistemleri Kodu: Yapım sistemlerinin tarihi süreci anlatılarak teknolojinin geldiği bugünkü noktada, Dünyada inşa edilen bütün ileri yapım ürünü bina, sistem, öngörü, ve hayalleri de içeren örneklerin irdelenerek öğrenciler ile tartışma ortamı yaratma hedeflerini içerir. 8. Prefabrike Yapı Tasarımı (Seç) Kodu: Prefabrikasyon ve prefabrike yapım sistemleri hakkında teorik bilgi ve prefabrike beton yapı tasarım ilkeleri ile bunlardan örnek bazı detaylarının öğrenciler tarafından çizimini içerir.

8 9. Enerji Etkin Tasarım (Seç) Kodu: Enerji kavramı, kaynaklarına göre enerji çeşitleri, yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları, global çevre problemleri, mimarlık ve enerji etkinlik kavramı, enerji etkin mimari tasarım ( kavramlar, prensipler ve teknikler), Enerji etkin tasarımın temel ilkelerii Güneş mimarisi, güneş diyagramlarının okunması ve güneş diyagramı yardımı ile güneş kırıcı hesabının yapılması 11. Çağdaş Cami Tasarımı (Seç) Kodu: Mimarlık ve Ahşap Malzeme (Seç) Kodu: Yapıda Yangın. Korun. Yön. (Seç) Kodu: Rölöve Uyg.Tekn.(Seç) Kodu: Rölöve nedir? Rölöve çeşitleri, amaca ve uygulama alanları nelerdir? Klasik yöntemle ölçü alınması (plan,kesit görünüş) Eğri örtü elemanlarında ölçü alış ve çizim yöntemleri. Süsleme ölçü alış ve çizim yöntemleri. 15. Sanat Tarihi (Seç) Kodu: Sanat tarihinin doğuşu ve gelişmesi;türk Sanatı Araştırmaları,Türk sanatının dalları ve bunların özellikleri örnekler verilerek anlatılmaktadır. 16. Mimarlık Uygulama Hataları (Seç) Kodu: Mimarlık Eğitiminde öğrenilen teorik bilginin şantiye ortamında uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar, detay bilgisinin pratiğe aktarılamaması sonucu ortaya çıkan hatalar ders kapsamında anlatılmaktadır. Bu bilgiler verilirken bir yapının yapım aşamaları (Kazı- temel- kaba inşaat-ince yapı, tesisat işleri, güvenlik..) dikkate alınarak aktarılmaktadır. Ders saati içinde düzenlenen teknik gezilerle inşaat alanlarında gözlem ve yerinde tespitlerle konuların önemi desteklenmektedir. 17. Mesleki Yab. Dil (Đng) (Seç) Kodu: Đş Hayatı Đçin Yabancı Dil (Đng) (Seç) Kodu: YARIYIL 1. Stüdyo VII Kodu: Sağlık (Hastane, Poliklinik vb.) ulaşım (Terminaller, Garlar vb.) ve kültür (Kültür Merkezleri. Üniversiteler, Eğitim Yapıları) ile benzeri yapıların değişik ölçeklerde mimari projeler hazırlatılmaktadır. 3. Yapı Keşif ve Meslek Pratik Bilgisi Kodu: Bina maliyeti, birim fiyatları; analizleri, keşifler nakliyeler seridöpriler hakkında bilgi verilmektedir. 4. Tarihi Çevre Düzenleme ve Rest. Projesi Kodu: Yükü: Tarihi çevre, anıt kavramlarının açıklanması, çevre, insan, anıt ilişkilerinin kurulması, anıtlardaki bozulma nedenlerinin irdelenmesi ve yapıların onarımında uyulması gereken yasal teknik ve estetik kuralların açıklanması. 5. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Kodu: Pis su, temiz su tesisatları ile kalorifer hesapları, ısıtma tesisatı hakkında bilgiler verilmekte ısı hesapları, ısıtma çeşitleri anlatılmaktadır. 6. Mimarlık Etiği Kodu: Heating and Sanitary Fixing Kodu: Mim. Bah.Kül.Tar. Kodu: Kırsal Yerleş. ve Köy. Mimarisi Kodu:

9 10. Renk Düzenleri Kodu: Geleneksel ve modern mimarinin en önemli unsurlarından biri olan renk, ders bünyesinde ele alınarak; - Rengin Tanımı, özellikleri - Renk insan Psikolojisi ilişkisi - Modern mimarlık akımlarında rengin yeri - Geleneksel mimarinin rengi kullanma yöntemleri anlatılmakta ayrıca öğrenci ile birlikte; Kişilerin renk beğenisi ve renklerin insan duygularına etkileri araştırılarak tasarımda renk faktörünün iç ve dış mekânda kullanımı üzerinde durulmaktadır. 11. Đleri Maket Teknikleri Kodu: Geleneksel Yapı Malzemelerinde Bozulmalar Kodu: Mim.Tas. Taş.Sist. Terc. Kodu: Taşıyıcı sistemlerin gelişme süreci; denge, stabilite, fonksiyonel uygunluk, ekonomik ve estetik temel ilkeleri; taşıyıcı sistemlere etki eden yükler ve tepkiler; mesnetler; çeşitli yapı strüktürlerinin tanımı, çalışma koşulları, yararları ve uygun olanın seçimi üzerinde özetle durulmaktadır. 15. Energy Effective Buil.Practices Kodu: Yapılarda Gürültü Kontrolü Kodu: Ses ile ilgili terimlerin tanımı, sesin sınırları, insan sağlığı açısından sesin gürültüye dönüşmesi ile değişik gürültü kaynaklarının nasıl kontrol edilebileceğine yönelik teorik ve durum tesbitlerinin analizini içerir. 17. Yapım Sisteml. Deprem Davranışları Kodu: Deprem kavramı, Ülkemizin depremselliği, Kırsal ve kentsel bölgelerde üretilen yapım sistemleri hakkında genel bilgi, yapıların deprem davranışları, yığma ve betonarme yapılarda istenmeyen mimari yapısal düzensizlikler ve bu düzensizlikler sonucunda oluşan hasar türleri ders kapsamında verilmektedir. 18.Şantiye Yönetimi Kodu: Enerji Etkin Yapı Uyg. Kodu: Gel.Türk Tic. Yap. Kodu: YARIYIL 1. Stüdyo VIII (Mimarlık Uygulamaları) Kodu: Mimarlık Eğitimi boyunca öğrencinin almış olduğu teorik bilgiler ve yaptığı projelerden mimar olmaya yetecek beceri ve bilgiyi alıp almadığını ölçebilecek seviyede bir proje çalışması yaptırılmaktadır. 2. Đş ve Đmar Hukuku Kodu: Mimarlık mesleği için gerekli ölçüde temel kavram ve tanımları tanıtıcı iş hukuku bilgisi ile imar hukukunun temel kavram, tanınım ve birimlerinin tanıtılması, ağırlıklı olarak ta yapı ve ruhsat işleri ile inşaat işlerine ait mevzuatlar işlenmektedir. 3. Yapım Yönetim Ekonomisi Kodu: Projenin uygulama safhasında gerekli olan şantiye ile ilgili genel bilgiler ve bir yapının yapım maliyetinin düşürülmesi için gerekli önlemler aktarılmaktadır. 4. Elektrik Mekanik Tesisatı Kodu: Elektroniğin esasları, akımlar, yapıların iç elektrik tesisatı kullanılan malzeme ve bunlarla ilgili kanuni mevzuat anlatılmaktadır. 5. Dekorasyon (Seç.Ders) Kodu:

10 6. Mimari Bahçe Kültürü Kodu: Yükü: 2 7. Türk Evi'nde Mekan Düz. Kodu: Türk Evi yakın çevresi, komşuluk ünitesi, konut-avlu ilişkisi, Türk Evi plan kuruluşları, Türk Evi'nde iç mekan, oda konularını içermektedir. 8. Gayrimenkul Değerlendirme Esasları Kodu: bölümden oluşan ders kapsamında, 1. Bölümde, Değerlendirmeye ilişkin genel kavramlar, ilgili yasa ve yönetmelikler, değerlendirme süreci ve yöntemleri, değerlendirme uzmanına ilişkin davranış kuralları., 2. Bölümde, Türkiye deki gayrimenkul sektöründen sorunlar ve dinamikleri 3. Bölümde, Konut finansman piyasası, kaynakları ve Mortgage sistemi ve uzun vadeli ipotek kredisi 4. Bölümde, Gayrimenkul yatırım ortakları ve konut finansman sistemi, konuları işlenecektir. 9. Güneş Kontrolü Teknikleri Kodu: Modern Detay Tasarımı Kodu: Using Renew.En. in Buil.Sect Kodu: Yapı Doğal Aydınlatma Kodu: Çelik Yapı ve Birlş.Detayları Kodu: Çelik yapı kavramı, yapım sistemleri içindeki yeri ve önemi, çelik malzemenin uygulamada kullanım alanları, çelik yapım sistemlerinde yaygın olarak kullanılan birleşim detayları ders kapsamında verilmektedir. 14. Yapı Sekt.Yenileneb.En.Kull. Kodu: Türk.Mim.T.Kon.Yap. Kodu: Koru.Dül.Gel. ve Yasal Boy. Kodu: Đçeriği: Anıtsal Yapıların Yeniden Kullanımı Kodu: Đçeriği: 2+0

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ. I.yarıyıl :

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ. I.yarıyıl : T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.yarıyıl : MİM 101 TEMEL TASARIM I Bu derste, temel tasarım ilke ve kavramlarının, çizgi, biçim, hacim, perspektif,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 20162017 EĞİTİMÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 3501151 Stüdyo-I (A+B+C) [G1, G2] 4+4+0 6 _ 8 3501152 Mimari Anlatım Teknikleri (A+B+C) 2+2+0 3 4 3501153 Temel

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 014015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 501151 Stüdyo-I (A+B+C) [G1, G] 4+4+0 6 _ 8 50115 Mimari Anlatım Teknikleri (A+B+C) ++0 4

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

T.C CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL İCM 101 Projeye Giriş 1 AKTS 7, KREDİ (4+4)6 Derste, iç mimariye özgü temel kavramlar hakkında

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YIL. YIL. YIL.YIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1.YARIYIL.YARIYIL MIM 11 MIM 1 MIM 1 MAT 17 YDI 11 Temel Tasar Mimari Anlatım Teknikleri I Mimarlık Kavramları

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK İÇİN MATEMATİK Ders No : 0010120004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın

Detaylı

Toplam : 16 30 Toplam : 18 30. V. Yarıyıl / Güz VI. Yarıyıl / Bahar

Toplam : 16 30 Toplam : 18 30. V. Yarıyıl / Güz VI. Yarıyıl / Bahar 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL : Mimarlık Fakültesi Toplam Kredi : 136+14 (5i) = 150 MAT 1075 Temel Matematik I 2 0 0 2 2 MAT 1076 Temel Matematik II 2 0 0 2 2 AIT 101

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK KAVRAMLARI Ders No : 0010120005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Hazırlık Semineri - 0 Yüksek Lisans Tez Semineri - 0 Y.L. Uzmanlık Alan Dersi 0 KOD NO MIM 5001 MIM 500 MIM 5005 DERSİN ADI Mimari Teknolojiye

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Restorasyon Programında Okutulmakta Olan Derslerin İçeriklerini Gösteren

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI BİLGİSİ 1 ARCH 102T 2 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH105 Eğitim

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I ICM 213 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı Kredisi Ders Kredisi Ders Adı T

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAM DERS İÇERİKLERİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAM.YARYL.YARYL Ders Kodu Ders Adı Kredisi Ders Kredisi Ders Adı T U K Kodu T U

Detaylı

KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ

KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ Konut Değerleme ve Yapım Teknikleri Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ 1 Konut Değerleme Ve Yapım Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı Kredisi Ders Kredisi

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat Diploma Programı Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı Dil

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım III MMR 301 Güz 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 202 Mimari

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

DERS TANIMLARI. GSF 123 DESEN I Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni tanıtılmaktadır.

DERS TANIMLARI. GSF 123 DESEN I Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni tanıtılmaktadır. DERS TANIMLARI BİRİNCİ YARIYIL TÜRK 101 TÜRK DİLİ I Ders, dil-duygu bağıntısı kurmayı öğretmeyi; Türkçe'nin genel yapı özelliklerini kavratmayı; metin çözümlemeyi, özet çıkarmayı, not tutmayı, rapor yazmayı

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS TAŞIYICI SİSTEMLER ARCH 206T 4 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH102,ARCH205,ARCH209,ARCH112

Detaylı

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım VI MMR 402 Bahar 4 6 0 7 18 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RES1001 TEMEL TASARIM I (4 4 6) Aşağıda belirtilen Sanatın Elemanları ve İlkeleri ile ilgili teorik bilgiler verilir, iki ve üç boyutlu uygulama çalışmaları yaptırılır. A)

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları

Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Peyzaj Tasarımına Giriş MMR 215 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler Bölümün tanıtımı Mimarlık Bölümü nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Temel Tasarım Ders No : 0907009 : 5 Pratik : Kredi : 5.5 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-09:20 : HEMŞİRELİĞE GİRİŞ ( Grup 1 ) Afyon Sağlık Y.O. - HEM-1 Ögr.Grv. YEŞİM CEYLANTEKİN Dersin takdimi 09:30-11:20 : BEDEN

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Türk Sanat Tarihi (GRT 209) Ders Detayları

Türk Sanat Tarihi (GRT 209) Ders Detayları Türk Sanat Tarihi (GRT 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Sanat Tarihi GRT 209 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

1. YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ

1. YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1. YARIYIL/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Ahşap İşleri I DERS KODU GES 109 1. Yarıyıl / Güz Dönemi (Proje, 2 14 28 Geleneksel sanatlar arasında yer alan Ahşap sanatlarının tarihsel gelişim süreci içinde incelenmesi.

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Önlisans Programı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Önlisans Programı IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Önlisans Programı 1. Yıl I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS TUR 101 Türkçe I 2 0 2 2 TUR 102 Türkçe II

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEKİZ YARIYILLIK DERS PLANI II.YARIYIL

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEKİZ YARIYILLIK DERS PLANI II.YARIYIL TEKNOLOJİ FAKÜLTEİ İNŞAAT MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ EKİ YARIYILLIK DER PLANI I.YARIYIL ATA-16 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2 2 TUR-17 Türk Dili I 2 2 2 ING-11 İngilizce I 2 2 2 MAT-127 Matematik I 3

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Restorasyon Programında Okutulmakta Olan Derslerin İçeriklerini Gösteren

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ) MATEMATİK 2 (0860210080-0860300063) Zorunlu Meslek i Seçmeli lık (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel AKTS (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Kredi Sanat Tarihi EÜT Güz 2 0-2 2 141 Önkoşul(lar)-var ise - Dersin

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

KOD DERSİN ADI Z/S T U AKTS AKTS* İÇT111 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına Giriş I Z İÇT113 Temel Tasarım Eğitimi I Z

KOD DERSİN ADI Z/S T U AKTS AKTS* İÇT111 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına Giriş I Z İÇT113 Temel Tasarım Eğitimi I Z NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS LİSTESİ 1. Yarıyıl İÇT111 İç Mimarlık

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Tanışma ve dersin amacını anlatma. İnkılap Tarihi ile ilgili kavramlar ve kaynakların açıklanması Kültür ilimleri ve sanat etkinlikleri

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK SANATTA YETERLİK PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00 / 269 Üniversitemiz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Dil nedir, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

İç Mekan Tasarımı II (İÇM 202) Ders Detayları

İç Mekan Tasarımı II (İÇM 202) Ders Detayları İç Mekan Tasarımı II (İÇM 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İç Mekan Tasarımı II İÇM 202 Bahar 4 6 0 7 11 Ön Koşul Ders(ler)i İç Mekan

Detaylı

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makina Teorisi MECE 303 Güz 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MECE 204 Dinamik Dersin

Detaylı

Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları

Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Grafik Tasarıma Giriş GTM 028 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Kalıtı Koruma MMR 482 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATLARI Banka 1 Türk Dili I 2 0 2 Banka 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Banka 1 YABANCI DİL 1 2 0 2 Banka 1 BİLGİ VE İLET. TEK. 1 2 0 2 Banka

Detaylı

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Z/S TEO. UYG. TOP. ULUSAL ECTS ST-401 Temel Sanat Eğitimi I S 3 0 3 3 5 ST-403 Genel Sanat Tarihi S 3 0 3 3 5 ST-405

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS MİMARLIĞA GİRİŞ ARCH 101T 1 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler - Eğitim Dili

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1. Dönem (Güz) 25 saat 2. Dönem (Bahar) 26 saat ARCH 110 Temel Tasarım I 2 6 10 ARCH 120 Temel Tasarım II (ön

Detaylı

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI İ ç M i m a r l ı k E ğ i t i m i 3. U l u s a l K o n g r e s i / A t ö l y e İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI KAVRAMLAR Araş. Gör. Merve Buldaç, Araş. Gör. Tuğba Levent Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları

Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlıkta Temel Tasarım II MMR 102 Bahar 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Işık-Renk Teorisi GTM 059 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

HAFTALIK ÇALIŞMA KONULARI

HAFTALIK ÇALIŞMA KONULARI IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS MİMARİ TASARIM STÜDYOSU I ARCH 201T 3 (0+8) 4 7 Ön Koşul Dersler ARCH103,ARCH105,ARCH102,ARCH104

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA DİLLERİ BG-324 3/2 3+0+0 3+0 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

Sayısal Ortamda Modelleme (MMR 261) Ders Detayları

Sayısal Ortamda Modelleme (MMR 261) Ders Detayları Sayısal Ortamda Modelleme (MMR 261) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Ortamda Modelleme MMR 261 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Laboratuar Yerel Kredi AKTS Çağdaş Yapı GTM Güz 2 0 0 2 2 Malzemeleri 066 Önkoşul(lar)-var ise

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce Yüksek

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (GTM 047) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (GTM 047) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (GTM 047) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

ENES YAŞA, HATİCE DERYA ARSLAN, YAVUZ ARAT,

ENES YAŞA, HATİCE DERYA ARSLAN, YAVUZ ARAT, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL TASARIM VE PLASTİK SANATLAR Ders No : 0010120002 Teorik : 4 Pratik : 4 Kredi : 6 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk Dili II TD 102 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

Sayısal Ortamda Görselleme (MMR 262) Ders Detayları

Sayısal Ortamda Görselleme (MMR 262) Ders Detayları Sayısal Ortamda Görselleme (MMR 262) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Ortamda Görselleme MMR 262 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ GRAFİKTASARIMIPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS 4009001172011

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1. Dönem (Güz) 25 saat 2. Dönem (Bahar) 26 saat Kodu Ders T U K AKTS INAR 110 INAR 113 İç

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMI ADNAN MENDERE ÜNİVERİTEİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTEİ ANAT TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMI 25.10.2016 AKT Zorunlu AKT eçmeli AKT Bölüm Dışı AKT Toplam 180 (75,0%) 52 (21,7%) 8 (3,3%) 240 [1] Tekrarında devam zorunlu

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Laboratuar Yerel Kredi AKTS BİLGİSAYARLA İLERİ SUNUM TEKNİKLERİ II Önkoşul(lar)-var ise Dersin

Detaylı

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinema ve Tasarım GTM 002 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM 373) Ders Detayları

Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM 373) Ders Detayları Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM 373) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sanat, Mimarlık ve Etik ICM 373 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Tasarıma Giriş GTM 016 Seçmeli 1 2 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım II GRT 208 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS

Detaylı