Asya lkeleri ve TŸrkiye Ü in Bir KÝlavuz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asya lkeleri ve TŸrkiye Ü in Bir KÝlavuz"

Transkript

1

2 : Asya lkeleri ve TŸrkiye Ü in Bir KÝlavuz eviri: Oktay Sunata Metin ulhaoûlu UluslararasÝ alýßma Ofisi - Ankara

3 Copyright UluslararasÝ alýßma rgÿtÿ 2005 Birinci BaskÝ UluslararasÝ alýßma Ofisi yayýnlarý, UluslararasÝ YayÝn HakkÝ SšzleßmesiÕnin 2 numaralý ProtokolŸ altýnda yayýn hakkýndan yararlanýr. Bununla birlikte, kaynak belirtme koßuluyla, izin alýnmaksýzýn kýsa alýntýlar yapýlabilir. oûaltma veya eviri haklarý i in baßvurular, Publucations Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland veya adresine yapýlmalýdýr. UluslararasÝ alýßma Ofisi, bu tÿr baßvurularý memnuniyetle karßýlar. ILO Gemi sškÿm ißlerinde gÿvenlik ve saûlýk: Asya Ÿlkeleri ve TŸrkiye i in bir kýlavuz Ankara, UluslararasÝ alýßma Ofisi, 2005 ISBN AynÝ zamanda, Üngilizce Safety and health in shipbreaking: Guidelines for Asian countries and Turkey (ISBN ), Geneva, 2004, adý altýnda da yayýmlanmýßtýr. Birleßmiß Milletler uygulamasýna uygun olarak ILO yayýnlarýnda kullanýlan isimlendirmeler ve bu yayýnlardaki bilgilerin sunulußu, UluslararasÝ alýßma OfisiÕnin hi bir ßekilde, herhangi bir Ÿlke, saha ya da toprak veya bunlarýn yetkililerinin yasal statÿlerine veya onun sýnýrlarýný tahdide ilißkin gšrÿß bildirmesini ima etmez. ÜmzalÝ makaleler, alýßmalar ve diûer katkýlarda belirtilen gšrÿßlerin sorumluluûu, mÿnhasýran bunlarýn yazarlarýna aittir ve yayýnlama, bunlarý ifade edilen gšrÿßlerin UluslararasÝ alýßma OfisiÕnce onaylanmasý anlamýna gelmez. Firma, ticari ŸrŸnler ve ißleme sÿre lerine ismen atýf yapýlmasý, bunlarýn UluslararasÝ alýßma OfisiÕnce onaylanmasý anlamýna gelmeyeceûi gibi, belirli bir firma, ticari ŸrŸn veya ißleme sÿrecinden sšz etmede ihmal, bir desteklememe ißareti deûildir. ILO yayýnlarý, baßlýca kitap ÝlarÝndan ya da bir ok Ÿlkedeki ILO yerel ofislerinden veya doûrudan doûruya ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, SwitzerlandÕdan temin edilebilir. Yeni yayýnlarýn katalog veya listesi Ÿcretsiz olarak yukarýdaki adresten veya elektronik-posta adresi yoluyla gšnderilecektir. Web sitemizi ziyaret ediniz: ww.ilo.org/publns. nsšz Elinizdeki ILO kýlavuzu, ILOÕnun Òinsana yakýßýr ißó gÿndemi er evesinde gemi sškÿm ißlerinde gÿvenliûin saûlanmasýna yardýmcý olmayý ama layan ilk belgedir. Belgede, genellikle enformel nitelik taßýyan bu alýßmanýn daha formel bir iße dšnÿßtÿrÿlmesine yšnelik tavsiyeler yer almaktadýr. KÝlavuz, gemi sškÿm ißlerinde alýßanlara v e yetkililere, ILO standartlarýnýn ilgili hÿkÿmlerini, uygulama kurallarýný, iß saûlýûý ve gÿvenliûi ile alýßma koßullarý a ÝsÝndan yapýlmasý gereken di- Ûer ißleri yaßama ge irmelerinde, diûer uluslararasý kurulußun hÿkÿmlerini uygulamalarýnda yardýmcý olacak bi imde hazýrlanmýßtýr. KÝlavuzda yer alan pratik tavsiyeler, gemi sškÿm ißlerinde iß saûlýûý ve gÿvenliûinden sorumlu olan kesimlerce kullanýlabilecek niteliktedir. KÝlavuz yasal baûlayýcýlýk taßýmamakta; Ÿlkelerdeki yasalarýn, yšnetmeliklerin ya da benimsenmiß standartlarýn yerine ge me amacý gÿtmemektedir. Ama lanan, bu ißle ilgili hÿkÿm ve kurallarý, etkili ulusal sistemleri ve usulleri gelißtirme, ißyerlerine ilißkin yšnetmelikleri hazýrlama sorumluluûu taßýyanlara yol gšstermektir. Elinizdeki kýlavuz, 7-14 Ekim 2003 tarihlerinde TaylandÕÝn Bangkok kentinde se ilmiß Asya Ÿlkeleri ve TŸrkiyeÕden Gemi SškŸm Üßleri GŸvenlik ve SaÛlÝk UzmanlarÝnÝn katýlýmýyla ger ekleßtirilen Bšlgeler ArasÝ TaraflÝ ToplantÝda oy birliûiyle benimsenmißtir. KatÝlan taraflar arasýndaki ißbirliûi ruhu, benimsenmesi halinde gemi sškÿm ißlerindeki bÿtÿn taraflara yarar saûlayacak kapsamlý ve pratik kýlavuzlarýn gelißtirilmesine imkan tanýmýßtýr. ILO TŸrkiyeÕde basýlmýßtýr. III

4 Yšnetim Kurulu da 289Õuncu oturumunda (Mart 2004) kýlavuzlarýn yayýnlanmasýna onay vermißtir. Bu kýlavuzlarýn pratikte uygulanmasý, bÿyÿk šl Ÿde yerel koßullara, eldeki finansman kaynaklarýna, ißlemlerin šl eûine ve teknik imkanlara baûlýdýr. Teknik ißbirliûi, bu kýlavuzlarýn kullanýmýnýn yaygýnlaßtýrýlmasý a ÝsÝndan šnemlidir. Destekleyici diûer belgelerin daha sonra hazýrlanmasýyla, bu belgedeki hÿkÿmlerin yaßama ge irilmesi i in gerekli teknik gšrevler de Ÿstlenilebilecektir. ILO Üß GŸvenliÛi ve SaÛlÝÛÝ Yšnetim Sistemleri KÝlavuzuÕnda yer alan eßitli šûelere de yer veren bu kýlavuzla, gerek yetkili mercilerin, gerekse gemi sškÿm ißlerinin yapýldýûý tesislerin iß saûlýûý ve gÿvenliûi alanýnda sÿrekli iyileßtirmelere gitmelerine yardýmcý olunacaûý umulmaktadýr. rÿßmeler sonrasýnda her kesimi temsil edecek beßer uzman belirlenmiß ve toplantý bu uzmanlarla ger ekleßtirilmißtir. ToplantÝya ayrýca gemi sahibi belli balý Ÿlkelerden gelen teknik uzmanlarla uluslar arasý kurulußlardan gšzlemciler de katýlmýßtýr. KÝlavuz, bu alandaki diûer uluslararasý belgelerle uyum taßýyacak bi imde hazýrlanmýßtýr. Bu belgeler arasýnda UluslararasÝ Denizcilik rgÿtÿ tarafýndan hazýrlanan belgeler, Tehlikeli AtÝklarÝn SÝnÝr tesi TaßÝnmasÝ ve DepolanmasÝnÝn KontrolŸ ile ilgili Basel Sšzleßmesi, Denizlerin AtÝklar ve DiÛer Maddelerin BoßaltÝlmasÝ Yoluyla Kirlenmesini nleme Sšzleßmesi (1972 tarihli Londra Sšzleßmesi ve 1006 tarihli Protokol) ve UluslararasÝ Deniz TaßÝmacÝlÝÛÝ OdasÝ (ICS) Uygulama KurallarÝ da yer almaktadýr. ToplantÝya katýlanlar KÝlavuzun benimsendiûi toplantýya ßu Ÿlkeler Ÿ tarafýn da temsiliyle katýlmýßlardýr: Bangladeß, in, Hindistan, Pakistan ve TŸrkiye. HŸkŸmetler, ißveren kesimi ve iß i kesimi ile yapýlan gš- IV V

5 KatÝlÝmcÝlarÝn listesi Baßkan Kaptan Moin Ahmed, UluslararasÝ Denizcilik rgÿtÿnde Bangladeß temsilcisi, Birleßik KrallÝk Bangladeß YŸksek Komisyonu, Londra (Birleßik KrallÝk) HŸkŸmetler tarafýndan aday gšsterilen uzmanlar Mr. Farid Ahmed, alýßma ve Üstihdam BakanlÝÛÝ, Fabrikalar ve Üßletmeler MŸfettißliÛi, Fabrikalar (mÿhendislik) MŸfettißi, Dhaka (Bangladeß) Ms. Chen Feiying, alýßma ve Sosyal GŸvenlik BakanlÝÛÝ, Devlet Üß GŸvenliÛi Üdaresi MŸdŸr YardÝmcÝsÝ Beijing ( in) Mr. D.B. alýßma BakanlÝÛÝ, Fabrika DanÝßmanlÝk Hizmetleri ve Emek KurumlarÝ Genel MŸdŸrlŸÛŸ, Genel MŸdŸr YardÝmcÝsÝ, Yeni Delhi (Hindistan) Mr. Abdul Wahid Baloch, BelŸcistan HŸkŸmeti alýßma MŸdŸrlŸ- ÛŸ, Quetta (Pakistan) Mr. Erhan Batur, Baß Üß MŸfettißi, alýßma ve Sosyal GŸvenlik BakanlÝÛÝ, Ankara (TŸrkiye) Üßverenler tarafýndan aday gšsterilen uzmanlar Kaptan Enam Chowdhury, Bangladeß Geni SškŸmcŸleri BirliÛi DanÝßmanÝ, Chittagong (Bangladeß) Mr. Jiang Xuesi, in Ulusal Gemi SškŸm BirliÛi Baßkan YardÝmcÝsÝ, Beijing ( in) Mr. Huang Zhaoli, in Ulusal Gemi SškŸm BirliÛi (CNSA) Genel Sekreteri Beijing ( in) (teknik danýßman) Mr. M.Y. Reddy, TŸm Hindistan Gemiciler BirliÛi Sekreteri, Yeni Delhi (Hindistan) Mr. U.R. Usmani, MŸdŸr, Singer Pakistan Ltd., Karaßi (Pakistan) Mr. Oktay Sunata, Cemaß A.Þ. Gemi SškŸm MŸdŸrŸ AliaÛa-Izmir (TŸrkiye) Üß i kesimi tarafýndan aday gšsterilen uzmanlar Mr. Nazrul Islam Khan, Bangladeß Jatiyatabadi Sramik DAL- BJSD BaßkanÝ, Dhaka (Bangladeß) Mr. Li Shaochen, in Posta ve TelekomŸnikasyon Üß ileri SendikasÝ, Savunma Sanayi Þube Þefi, Beijing ( in) Mr. Vidyadhar V. Rane, Hindistan elik, Metal ve MŸhendislik Üßileri Federasyonu BaßkanÝ Ð Maharashtra Eyaleti, Mumbai (Hindistan) Mr. Moosa Khan, Pakistan Ulusal Sendikalar Federasyonu rgÿtlenme Sekreteri (PNFTU), Karaßi (Pakistan) Mr. Cumhur PekyiÛit, Gemi YapÝm Üß ileri SendikasÝ UzmanÝ, KasÝmpaßa-Istanbul (TŸrkiye) VI VII

6 Saftery and health in shipbreaking Industry characteristics Temsil edilen uluslararasý hÿkÿmet kurulußlarý ve hÿkÿmet dýßý kurulußlar Mr. Übrahim Shafii, Basel Sšzleßmesi/UNEP SekreterliÛi Teknik Program Gšrevlisi Cenevre (Üsvi re) Mr. Duchang Du, UluslararasÝ Denizcilik rgÿtÿ, Deniz evresi Dairesi Londra (Birleßik KrallÝk) Mr. P. Arunasalam, UluslararasÝ Metal Üß ileri Federasyonu (IMF) GŸney Asya ve Pasifik Bšlge Temsilcisi Petalingjava (Malezya) Kaynak kißiler Mr. Aage Bjorn Veersen, Det Norske Veritas (DNV), Oslo (Norve ) Mr. Carl Halgren, alýßma BakanlÝÛÝ, Üß GŸvenliÛi ve SaÛlÝÛÝ Üdaresi Portland ve evresi MŸdŸrŸ Oregon (ABD) Mr. Kim Chi Joon, Pal Pal KalkÝnma Co. Ltd. Baßkan YardÝmcÝsÝ, Pusan (Kore Cumhuriyeti) Mr. Paul Topping, Kanada evre BakanlÝÛÝ, Deniz evresi Dairesi, Hull, Quebec (Kanada) ILO sekretaryasý Dr. Jukka Takala, alýßma YaßamÝnda GŸvenlik ve SaÛlÝk ve evre InFocus ProgramÝ DirektšrŸ (SafeWork), Cenevre Mr. Norman Jennings, Baß Teknik Uzman, Sektšrel Etkinlikler BšlŸmŸ, Cenevre Dr. Igor Fedotov, alýßma YaßamÝnda GŸvenlik ve SaÛlÝk ve evre InFocus ProgramÝ Baß UzmanÝ (SafeWork), Cenevre Mr. Paul Bailey, Baß Teknik Uzman, Sektšrel Etkinlikler BšlŸmŸ, Cenevre Ms. Ingrid Christensen, Üß GŸvenliÛi ve SaÛlÝÛÝ Baß UzmanÝ, Yeni Delhi Dr. Tsuyoshi Kawakami, Üß GŸvenliÛi ve SaÛlÝÛÝ UzmanÝ, Bangkok Dr. JŸrgen Serbitzer, DanÝßman (eski ILO gšrevlisi), Dresden (Almanya) Mr. David Sparks, Denizcilik Üßleri DanÝßmanÝ, Thoiry (Fransa) VIII IX

7 SšzlŸk Bu kýlavuzda kullanýlan terimler yanlarýnda belirtilen anlamlara gelmektedir. Aktif izleme: Tehlike ve risk šnleme ve riskten korunma šnlemlerinin, bu arada MGS yšnetim sisteminin uygulanmasýna yšnelik dÿzenlemelerin belirlenen šl Ÿtlere uygun olup olmadýûýnýn sÿrekli izlenmesi tarihli Londra Sšzleßmesi ve 1996 tarihli Protokol: AtÝk Boßaltma ve DeÛer Yollardan Deniz Kirlenmesinin šnlenmesi Sšzleßmesi, alýßma ortamýnýn denetlenmesi: Üß ilerin saûlýûý Ÿzerinde etkili olabilecek evresel etmenlerin belirlenmesini ve deûerlendirilmesini i eren genel bir terim. Sanitasyon ve hijyen koßullarýnýn, ißin šrgÿtlenmesiyle ilgili olup iß ilerin saûlýûý a ÝsÝndan tehdit olußturabilecek yšnlerin, kullanýlacak kißisel ve toplu koruyucu donanýmýn, iß ilerin tehlikeli maddelere maruz kalma durumlarýnýn deûerlendirilmesi ve olumsuzluklarýn azaltýlmasýna yšnelik kontrol sistemlerinin gelißtirilmesi bu kapsamda yer alýr. alýßma ortamýnýn denetlenmesi, iß iler a ÝsÝndan bakýldýûýnda, bunlarla sýnýrlý kalmamak kaydýyla ergonomi, kaza ve hastalýklarýn šnlenmesi, ißyerinde mesleki hijyen, ißin šrgÿtlenmesi ve psiko-sosyal etkenler gibi konular Ÿzerinde odaklanabilir. Denet i: Gemi sškÿm ißlerinin yapýldýûý tesisteki gÿnlÿk planlama, iß šrgÿtlenmesi ve denetlenmesi ißlerinden sorumlu olan kißi. Denetleme: Daha šnceden belirlenen šl Ÿtlerin ne kadar gšzetildiûini belirlemek Ÿzere nesnellik er evesinde yapýlan baûýmsýz X

8 ve belgeli tanýt toplama ve deûerlendirme sÿreci. Denetlemeyi yapanlarýn, denetledikleri ißle ilgili olmamalarý koßuluyla, tesisin i inden ya da dýßýndan baûýmsýz kißiler olmalarý gerekir. Genel dÿzenleme planý: Gemiye ve geminin sahiplerine verilen, gÿvertelerin, yangýn sšndÿrme donanýmýnýn, yÿkleme boßaltma yerlerinin, tanklarýn, hidrostatik durumun ve diûer imk nlarýn genel durumunu gšsteren izim. GŸvenlik ve saûlýk kurulu: Ulusal yasa ve yšnetmeliklerle halihazýrdaki uygulamalara gšre ißyeri dÿzeyinde olußturulan ve bÿnyesinde iß i ve ißveren kesimlerinin temsilcilerini barýndýran kurul. ILO-MGS 2001: Mesleki gÿvenlik ve saûlýk yšnetim sistemlerine ilißkin ILO kýlavuzu (Cenevre, 2001) Üß i: Bir ißveren i in dÿzenli ya da ge ici olarak belirli bir iß yapan kißi Üß i bulan: Üß i temin eden ya da saûlayan kuruluß. Üßle ilgili yaralanma: Üß kazasý sonucunda ortaya Ýkan šlÿm ya da yaralanma durumu. Üßle ilgili yaralanma, saûlýksýzlýk ve hastalýklar: Üßyerindeki kimyasal, biyolojik, fiziksel, iß šrgÿtlenmesiyle ilgili ve psikolojik etmenler nedeniyle ortaya Ýkan olumsuz saûlýk sonu larý. Üß mÿfettißliûi: alýßma koßullarýnýn dÿzenlenmesine ve alýßma sýrasýnda iß ilerin korunmalarýna ilißkin yasal hÿkÿmlerin uygulanmasýný saûlamak Ÿzere ÝkartÝlan ulusal yasa ve yšnetmelikler uyarýnca olußturulan organ. Üß i temsilcileri: 1971 tarih ve 135 sayýlý Üß i Temsilcileri Sšz- leßmesi uyarýnca iß i temsilcilerinden kastedilen, ulusal yasalar ve uygulamalar er evesinde, aßaûýda belirtilen kißilerdir: a) sendika temsilcileri, baßka bir deyißle sendikalar ya da bunlarýn Ÿyeleri tarafýndan se ilen ya da atanan temsilciler, ya da b) se ilmiß temsilciler, baßta bir deyißle ißyerinde alýßanlarýn, mevcut yasa ve yšnetmeliklerle toplu sšzleßmeler er evesinde serbest e belirledikleri ve ißlevleri a ÝsÝndan ilgili Ÿlkedeki yasalarca yalnýzca sendikalar tarafýndan yapýlacak gšrevleri Ÿstlenmeyen kißiler. Üß iler ve temsilcileri: Bu kýlavuzda iß ilere ve temsilcilerine gšndermede bulunulduûunda, bundan kastedilen, iß ilerin arzu edilen katýlýmýný saûlamak Ÿzere iß ilerin temsilcileriyle gšrÿßÿlmesi gerekliliûidir. Kimi durumlarda toplantýlara temsilcileriyle birlikte bÿtÿn iß ilerin katýlmasý gerekebilir. Üß ilerin saûlýk denetimi: Herhangi bir anormalliûin belirlenip teßhis edilmesi amacýyla iß ilerin saûlýk durumlarýnýn incelenmesine yšnelik uygulama ve incelemeler i in kullanýlan genel bir terim. Bu denetimin sonu larý, ißyerindeki kißilerin saûlýûýný tek tek ve toplu olarak korumaya, zararlý maddelere maruz kalma durumunu kontrol etmeye yšnelik šnlemlerde kullanýlmalýdýr. SaÛlÝk durumunun deûerlendirilmesine yšnelik incelemeler, bunlarla sýnýrlý kalmamak kaydýyla, týbbi muayeneleri, biyolojik izleme alýßmalarýný, radyoloji testlerini, anketleri ve saûlýk sicillerinin incelenmesini i erir. Üßveren: Bir ya da daha fazla sayýda iß i alýßtýran ger ek ya da hÿkmi herhangi bir ßahÝs. XI XII

9 Üßyeri: Üßlerini yapmak Ÿzere iß ilerin ißverenin talimatýyla bulunmak ya da gitmek durumunda olduklarý yer. MGS: Mesleki gÿvenlik ve saûlýk MGS yšnetim sistemi: MGS politika ve hedeflerini ortaya koymak ve bu hedefleri ger ekleßtirmek Ÿzere gelißtirilen birbiriyle baûlantýlý ya da etkileßimli šûeler. Mesleki saûlýk denetimi: Bkz. iß ilerin saûlýk denetimleri. Mesleki saûlýk hizmetleri: Üßverene, iß ilere ve bunlarýn temsilcilerine aßaûýdaki konularda šnleyici nitelikte tavsiyelerde bulunmak Ÿzere dÿzenlenen hizmetler: a) alýßma sýrasýnda fiziksel ve zihinsel a ÝsÝndan optimum saûlýk koßullarýný saûlayacak saûlýklý ve gÿvenli alýßma koßullarýnýn nasýl dÿzenleneceûi; b) yapýlacak ißlerin, iß ilerin fiziksel ve zihinsel saûlýk koßullarý gšzetilerek bu koßullara gšre uyarlanmasý. Olay: alýßma sýrasýnda ortaya ÝkÝp herhangi bir yaralanmaya neden olmayan, ancak gÿvenliûe aykýrý herhangi bir durum. Risk: Tehlikeli bir durumun ortaya Ýkma olasýlýûý ile bu olayýn insan saûlýûýna vereceûi zararýn birlikte ele alýnmasý. Risk deûerlendirmesi: Üßyerindeki tehlikelerin gÿvenlik ve saûlýk a ÝsÝndan yaratabileceûi tehlikelerin deûerlendirildiûi sÿre. SŸrekli iyileßtirme: MGSÕnin genel performansýnda iyileßme saûlanmasý amacýyla MGS yšnetim sisteminin sÿrekli olarak gÿ - lendirilmesi. Tehlike: ÜnsanlarÝn saûlýklarýna zarar verici rahatsýzlýk ya da yaralanmaya neden olabilecek potansiyel durum. Tehlike deûerlendirmesi: Tehlikelerin sistematik bi imde de- Ûerlendirilmesi. Tehlikeli evre etmeni: alýßýlan yerde mevcut olup, kimi durumlarda ya da normal olarak her durumda iß ilerin ya da orada bulunan diûer kißilerin gÿvenliûini ve saûlýûýný olumsuz bi imde etkileyebilecek herhangi bir etmen. Tepkisel izleme: Olumsuz saûlýk sonu larý, hastalýklar ve olaylarýn ortaya ÝkmasÝ Ÿzerine risk šnleme ve korunma šnlemleri ve MGS sistemindeki hatalarý belirlemek ve buna gšre gerekli adýmlarý atmak. Tesis: Bir geminin, herhangi bir kýyýda, dokta, kýzakta vb. kendi idari ve ißlevsel šzellikleri olan kamusal ya da šzel herhangi bir ßirket, firma, girißim, ißletme, kurum ya da birlik tarafýndan sškÿldÿûÿ ve hurdaya ÝkarÝldÝÛÝ mekan. Yeßil pasaport: Gemiler i in Òyeßil pasaportó kavramý IMO tarafýndan gelißtirilmißtir. Ünsan ve evre saûlýûý a ÝsÝndan tehlikeli olabilecek bÿtÿn materyallerin dškÿmÿnÿ i eren ve geminin inßasý sýrasýnda kullanýlan bu belge, gemi faal olduûu sÿrece elde bulundurulur. Ünßa sýrasýnda tersanede hazýrlanan ve daha sonra geminin sahibine devredilen belge, malzeme ve donanýmda daha sonra meydana gelecek deûißiklikleri de yansýtacak bi imde dÿzenlenir. Geminin sahipliûi el deûißtirdiûinde her sahip belgenin doûruluûunu teyit etmek ve yapýlan her deûißikliûi buraya kaydetmek zorundadýr. Geminin sškÿm ißleminden šnceki en son sahibi bu belgeyi sškÿm tesislerine devreder. Herhangi bir geminin halihazýrdaki sahibinin gemiyle ilgili yeßil pasaport hazýrlamasý gerekir. Yetkili kißi: Belirli bir ißin gÿvenlikli koßullarda nasýl yapýlabileceûi konusunda eûitim gšrmÿß, yeterli bilgi, beceri ve deneyime XIII XIV

10 sahip kißi. Yetkili merci, bu nitelikleri taßýyan kißileri gšreve atayabilir ve yerine getirecekleri gšrevleri belirleyebilir. Yetkili merci: Yasa gÿcÿnde yšnetmelik, emir ve talimat Ý- karma yetkisine sahip bakan, herhangi bir hÿkÿmet birimi ya da kamu gšrevlisi. Ulusal yasa ve yšnetmelikler er evesinde yetkililer šrneûin gemi sškÿm ißlerinde alýßanlara yšnelik ulusal bir politikanýn uygulanmasý ve bu kißilerin korunmasýna yšnelik sorumluluk almak Ÿzere gšrevlendirilebilirler. YŸklenici: zerinde anlaßmaya varýlan koßullar er evesinde, belirli bir tesiste ißverene hizmet saûlayan kißi ya da firma. Bu kýlavuzun ama larý a ÝsÝndan yÿklenici tanýmýnýn kapsamýna taßeron firmalar ve iß i bulanlar da dahildir. Ü ÜNDEKÜLER nsšz iii KatÝlÝmcÝlarÝn Listesi VI SšzlŸk X 1. Genel HŸkŸmler Ama lar Uygulama EndŸstri Karakteristikleri Gemi SškŸmŸ Gemi sškÿmÿ sÿrdÿrÿlebilir kalkýnmaya katkýda bulunur EndŸstrinin sorunlarý Mesleki tehlikeler B L M I: ULUSAL ALIÞMA ER EVESÜ 3. Genel sorumluluklar, gšrevler, haklar ve yasal er eveler Yetkili makamlarýn sorumluluklarý ve gšrevleri Yasal er eve Üß mÿfettißlerinin gšrevleri Üßverenlerin genel sorumluluklarý Üß ilerin genel gšrevleri Üß i haklarý Tedarik i, Ÿretici ve tasarýmcýlarýn genel sorumluluklarý YŸklenicilerin genel sorumluluklarý ve haklarý ÜßbirliÛi Mesleki gÿvenlik ve saûlýk yšnetimi Giriß Mesleki gÿvenlik ve saûlýk politikasý Ülk gšzden ge irme Tehlike tanýmý ve risk analizi, šnleyici ve koruyucu tedbirler XV XVI

11 4.5. Planlama ve uygulama Acil durum hazýrlýûý Üßle ilgili yaralanmalarýn, hastalýklarýn, vakalarýn raporlanmasý, kaydedilmesi ve bildirilmesi Genel hÿkÿmler Tesis seviyesinde raporlama Tesis seviyesinde kayýt tutma Üß kazalarýnýn bildirilmesi Mesleki hastalýklarýn bildirilmesi Mesleki saûlýk hizmetleri B L M II: G VENLÜ GEMÜ S K M ALIÞMALARI 7. alýßma planlamasý Genel ihtiya lar GŸvenli gemi sškÿm planlarý ve programlarý Tehlike tanýmlama ve risk analizi Risk analizlerini gšzden ge irme Tehlike ve riskleri šnleme Ð koruyucu ve engelleyici tedbirler Genel šnleyici ve koruyucu šnlemler Genel hÿkÿmler Giriß ve ÝkÝß yollarý YangÝn ve diûer tehlikeli durumlarda tahliye imk nlarý VasÝta ge en yollar, rýhtýmlar, tersaneler ve diûer yerler Tesis i i dÿzenlemeler ve ißler Üskeleler ve merdivenler Ünsan ve malzeme dÿßmesine karßý šnlemler YangÝn šnleme ve yangýn sšndÿrme Tehlikeli ortamlar ve kapalý-dar mekanlar Üßaretler, duyurular ve renk kodlarý Üzinsiz girißlerin šnlenmesi Tehlikeli maddelerin yšnetimi Genel hÿkÿmler DeÛerlendirme Üßyerinde kimyasal tehlikelere karßý izleme Kontrol šnlemleri Kimyasal gÿvenlik veri kayýtlarý SaÛlÝk denetimi Fiziksel tehlikelere karßý šnlemler Genel hÿkÿmler GŸrŸltŸ Titreßim Optik radyasyon IsÝ stresi ve nemlilik AydÝnlatma Elektrik ißleri Biyolojik tehlikelere karßý šnlemler Ergonomik ve psiko-sosyal tehlikeler Aletler, makineler ve donaným i in gÿvenlik koßullarý Genel koßullar El aletleri Elektrikli aletler Alevle kesme ve yÿksek ÝsÝdaki diûer ißlemler Gaz silindirleri Jeneratšrler YŸk kaldýrma aparatlarý KaldÝrma halatlarý TaßÝma ara larý UstalÝk ve eûitim Genel Yšnetici ve denet ilerde aranan vasýflar XVII XVIII

12 14.3. Üß ilerde aranan vasýflar, eûitim ve sýnama YŸklenicilerde ve diûer Ÿ ŸncŸ taraflarda aranan vasýflar Kißisel koruyucu donaným ve giysiler Genel hÿkÿmler BaßÝn korunmasý YŸz ve gšzlerin korunmasý El ve ayaklarýn korunmasý Solunumu koruyucu donaným Duymada korunma Radyoaktif kirliliûe karßý koruyucular DŸßmeye karßý korunma Giysiler OlaÛanŸstŸ ve acil durumlara hazýrlýklý olmak Genel Ülk YardÝm Kurtarma zel Koruma Üstihdam ve sosyal sigorta alýßma saatleri Gece alýßma ocuk iß iliûi Alkol ve uyußturucu ile ilgili sorunlar HIV/AIDS Üßyerlerinde saûlanacak imk nlar Genel hÿkÿmler Ü me suyu Sanitasyon ve yýkama/yýkanma imk nlarý Elbise dolaplarý Yiyecek ve i eceklerin tutulduûu yerler Kalacak yer Bibliyografya Ülgili ILO Sšzleßmeleri ve Tavsiye KararlarÝ ILOÕnun gemi sškÿm ißleriyle ilgili ve bu sektšre uygulanabilir hÿkÿmler i eren kurallarý (se me) Ülgili yayýnlar Kimyasal gÿvenlikte šnemli bilgi kaynaklarý referanslarý Ekler I: Üß ilerin saûlýk taramasý II: alýßma ortamýnýn gšzetilmesi III: Mesleki saûlýk ve gÿvenlik sisteminin kurulmasý IV: Gemilerdeki muhtelif tehlikeli atýklarýn IMO envanteri V: Model risk analizi šrneûi XIX XX

13 1. Genel HŸkŸmler 1.1. Ama lar Bu kýlavuz aßaûýdaki konulara katkýda bulunmalýdýr: a) Gemi sškÿm iß ilerini ißyeri tehlikelerinden korumak, ißten kaynaklanan yaralanmalarý, hastalýklarý ve kazalarý ortadan kaldýrmak; b) Üßyeriyle ilgili olarak veya ißyerindeki mesleki gÿvenlik ve saûlýk konularýnda gelißmiß bir yšnetimi tesis etmek ve desteklemek Bu kýlavuz aßaûýdaki konularda yardýmcý olmalýdýr: a) Gemi sškÿm tesislerinde alýßan iß ilerin mesleki gÿvenliûi, saûlýûý ve refahý ile evrenin korunmasý i in tutarlý milli politika ve prensipleri saptamak; b) Yetkililerin, ißverenlerin, alýßanlarýn ve diûer kurulußlarýn kendilerine ait gšrev ve sorumluluklarýný belirlemek ve bunlar arasýnda yapýsal bir ißbirliûi dÿzenini kurmak; c) Bilgi ve ustalýûý gelißtirmek; d) alýßma ßartlarÝnÝn iyileßtirilmesini gšz šnÿne alarak, istikrarlý bir Mesleki GŸvenlik ve SaÛlÝk yšnetim sisteminin bÿtÿnlÿûÿnÿ ve uygulamasýný desteklemek Uygulama Bu kýlavuz aßaûýdaki konularda uygulanmalýdýr: a) Yasama veya danýßma ile ilgili tÿm devlet yetkilileri, iß i ve ißveren organizasyonlarý ve endÿstri birliklerinin aktivitele- 1

14 ri, gemi sškÿmÿnde alýßan kißilerin gÿvenlik, saûlýk ve refahýna etki ediyor ise; b) Gemi sškÿm tesisleri seviyesindeki tÿm kißiler, šrneûin ißverenler, ißletmenin kontrolÿndeki kißiler, iß iler, yÿkleniciler, gÿvenlik ve saûlýk konusunda gšrev ve sorumluluklarý olanlara; c) Tesisin niteliûine bakýlmaksýzýn (kýyý, iskele, kuru havuz, gemi kýzaûý diûer tip gemi sškÿm yerleri) tÿm gemi sškÿm operasyonlarýna. 2. EndŸstri Karekteristikleri 2.1. Gemi SškŸmŸ Gemi sškÿmÿ, eski gemileri kýyýda, iskelede, kuru havuzda ya da gemi kýzaûýnda hurda veya elden Ýkarma i in par a- lara ayýrma ißlemidir. Bu, tÿm donaným ve ekipmanýn sškÿlmesi, kesme ve gemi altyapý sistemlerinin geri dšnÿßÿmÿnÿn yapýlmasý dahil, geniß bir aktiviteler yelpazesidir. Gemi sškÿmÿ, yapýsal karmaßýklýûý, evre, gÿvenlik ve saûlýk konularýyla olan baûlantýsý nedeni ile zahmetli bir ißlemdir. EndŸstriyel Ÿlkelerde kuru havuzlardaki gemi sškÿmleri denetim altýnda iken, kýyýlarda ya da yanýndaki iskelelerde kontrol ve denetim daha azdýr. Bu kýlavuz, tÿm gemi sškÿm faaliyetleri i in olumlu uygulamalarý gšstermekle beraber, kýyýdaki sškÿmlerde daha fazla tehlikeli durumlar olduûundan, adým adým gelißme šzellikle buralar i in hedeflenmißtir Gemi sškÿmÿ sÿrdÿrÿlebilir kalkýnmaya katkýda bulunur Eski veya iße yaramayan gemilerin sškÿmÿ batýrýlmasý ya da yapay kayalýklar gibi kullanýlmasýna gšreceliûin (ve geminin diûer par alarýnýn) geri dšnÿßÿmÿnÿn daha ucuza mal olmasýný saûlar. Demir cevherinin ÝkarÝlmasÝ ve ißlenmesine nazaran daha az enerjiye de ihtiya vardýr. Gemi sškÿmÿ ayný zamanda, sÿresini tamamlamýß tonajlarýn, uluslararasý sulardan zamanýnda temizlenmesini saûlar. Her yýl yÿzlerce gemi sškÿmÿ yapýlmaktadýr, bu trend devam edecektir. Tek cidarlý gemilerin planlanan tarihlerden šnce devre dýßý býrakýlmasý halinde, sškÿm kapasitesi sorunu doûacak ve daha fazla Ÿlkenin, gemileri sahile vurdurup sškme tehlikesi yaratmasý sšz konusu olacaktýr. 2 3

15 Asya lkeleri ve TŸrkiye i in Bir KÝlavuz 2.3. EndŸstrinin sorunlarý Gemi sškÿmÿ en tehlikeli ißlerden biridir Son birka 10 yýl i erisinde, ok tehlikeli bir ißlem olarak bilinen gemi sškÿmÿ, dÿßÿk Ÿcretler, gÿvenlik, saûlýk, evre standartlarýna uyulmamasý, alýßma ve evre ßartlarÝnÝn kštÿ olmasý nedeniyle gelißmekte olan birka Ÿlkede (baßlýca Asya Ÿlkeleri) yoûunlaßmýßtý. Avrupa BirliÛi tarafýndan yaptýrýlan son bir fizibilite alýßmasý ile gemi sškÿmÿnÿn tehlikeli olmasý, yÿksek maliyetler ve hurda talebinin azalmasý nedeniyle Avrupa Ÿlkelerinde yapýlmayacaûý sonucuna varýlmýßtýr Gemi sškÿmÿ tehlikeli atýk yšnetimidir Gemi inßa etmek i in bir ok tehlikeli madde Ð asbest, Polychlorinated Biphenyls (PCB), Tributyltin (TBT) gibi toksik boya ve diûer aûýr metaller Ð kullanýlmakla beraber, bunlarýn oûunun bugÿn kullanýlmasý kýsýtlanmýß ve yasaklanmýßtýr. Fakat yýl šnce yapýlan gemilerde bu maddeler h l mevcuttur. AynÝ zamanda, boyama, tamir ve bakým materyalleri i in kullanýlan tehlikeli ve alev alabilen kimyasallar da bulunmaktadýr. Kablolar, elektrik ve diûer kontrol sistemleri de tehlikeli maddeler i ermekte, yakýldýklarýnda tehlikeli gazlar yaymaktadýrlar. Boya tabakasý yakýldýûý ya da kazýndýûý zaman, hava kirliliûine, toprak ve suya karýßarak, insan ve evre a ÝsÝndan tehlikeye neden olur. Tehlikeli atýklarla uûraßan iß ilerin korunmasý, gÿvenliûi ve saûlýûý son derece šnemlidir Gemi sškÿmÿnde, her zaman alýßma yasalarý ve sosyal gÿvenlik olmayabilir Gemi sškÿmÿ bazý Ÿlkelerde ayrý bir sanayi olarak tanýnmamaktadýr. SÝradan bir sanayi ißlemine nazaran tehlikelerle 4 daha fazla karßýlaßýlmasýna raûmen, bazý Ÿlkelerde gemi sškÿmÿ, ne bir yasal denizcilik er evesini, ne normal gÿvenlik ve saûlýk yasasýný ve kontrolÿnÿ ne de sosyal korumayý i ermektedir. Bu durum iß ileri daha da korunmasýz býrakmaktadýr Gemi sškÿm bšlgeleri yasalarýn ve yšnetmeliklerin uygulanmasýný gÿ leßtirmektedir Gemi sškÿm operasyonlarý, yaygýn olarak erißilmesi zor sahalarda yapýlmaktadýr ve bunlar daûýnýk yerlerde olup bazen de yer deûißtirmektedirler. Tipik olarak, ge ici, kýsa sÿreli veya gš men iß iler bu ißte alýßýrlar. Bu faktšrler birleßerek yasalarýn uygulanmasý ve dÿzenlenmesini diûer sektšrlere nazaran zorlaßtýrýrlar. Bir ok kaza, yetersiz tesisler ve kayýtsýz davranýßlardan ok uygun olmayan evre ßartlarÝna baûlanabilir. DiÛer alýßma uygulamalarýnda, nelerin gÿvenli olup olmadýûý, bilinen bazý fikirlere baûlýdýr. Yasalar ve yšnetmeliklerin her deûißken i in uygulanmasý beklenemez, yine de yasalar gÿvenli ve saûlýklý alýßma uygulamalarýnýn kusursuz olmalarýný saûlamalýdýr. SÝradÝßÝ bšlgelerdeki ÐbazÝ Ÿlkelerde ve yerlerdeð ge ici gemi sškÿm tesislerinde, tÿm ilgili ILO iß i standartlarýnýn hemen uygulanmasý zor olmaktadýr Tehlikeli madde envanterinin olmamasý; dekontaminasyon ve gazdan arýndýrma; gÿvenli sškÿm planlamasý; geri dšnÿßÿm ve gÿvenli atýk yšnetimi Bir gemi tehlikeli maddeler i erir ve bunlarýn ÝkarÝlmasÝ, ißlenmesi ve atýklarýn yšnetimi, insanlar ve doûa i in tehlikelidir. SškŸm ißlemleri tehlikeli iß bšlÿmlerinden olußmaktadýr. Geri dšnÿßÿm, ißlenen materyalin šzelliklerini bilmeyi gerektirir. GŸvenlik performanslarý seviyesi i in, alýßma sahalarýndan, ulus- 5

16 Asya lkeleri ve TŸrkiye i in Bir KÝlavuz lararasý, ulusal ve denizcilik kaynaklarýndan, tehlike ve gÿvenlik tedbirleri bilgileri gerekmektedir. Gelecekte, tÿm gemiler Òyeßil pasaportó taßýyacaklardýr ve bu belge geminin inßa edildiûi gÿnden itibaren ge erli olacaktýr. GŸnŸmŸzde sškÿm i in sertifikalandýrma mevcuttur, fakat bu gelecekte, varýß yerinde sškÿmÿ gÿvenli olan gemiler i in verilmelidir. SertifikalandÝrma aßaûýdakileri i erecektir: a) Gemi sahibi tarafýndan, Basel SšzleßmesiÕne -Tehlikeli AtÝklarÝn SÝnÝr tesi Hareketleri ve Yok edilmesi ve UluslararasÝ Deniz Ticaret OdasÝ EndŸstri KurallarÝÕna- uygun olarak hazýrlanmýß, sškÿlecek gemideki tehlikeli maddelerin gÿncel bir listesi; b) Gemi sahipleri, brokerler ve sškÿmcÿler tarafýndan sškÿlecek gemide yapýlacak sýcak ißlemler i in, geminin gazdan arýndýrýlmasý ve temizliûinin saûlanmasý; c) GŸvenli gemi sškÿm planý yapmak i in gerekli bilgiler (teknik resimler, vb. gibi) saûlanmasý; SškŸm ißleminin gÿvenli yšnetimi, bilgi toplama, planlama ve sškÿm šncesi hazýrlýklar gÿvenliûi olduk a arttýrýr. GŸvenli bir gemi sškÿm planý yapmak masraflý deûildir fakat hayatlar kurtarýr ve verimliliûi arttýrýr. d) Gemide, sškÿm tesislerinde ve evrede sÿrekli gÿvenli alýßmayý saûlayacak Mesleki GŸvenlik ve SaÛlÝk yšnetim sistemi; e) Mesleki GŸvenlik ve SaÛlÝk, alýßma, yaßam ßartlarÝ ve evre ile ilgili sšzleßmelerin ve belgelerin gemi sškÿm endÿstrisinde uygulanmasý; f) TŸm alýßanlar i in barýnma, sosyal ve saûlýk tesislerinin temini Mesleki tehlikeler Gemi sškÿm faaliyetleri alýßanlarý ok eßitli kazalarla karßý karßýya býrakýr veya iß yerindeki aktiviteler ve koßullar yaralanma, šlÿm, hastalýk ve olaûandýßý olaylara neden olabilir. Bunlar: a) zellikle asbest, PCBÕler, aûýr metaller, tehlikeli maddeler, kimyasallar, gÿrÿltÿ ve yangýn sebebiyle meydana gelen tehlikeler; b) Tehlikeli alýßma ßartlarÝ (yetersiz iß i eûitimi ve yetersiz yangýndan korunma tedbirleri, uygun olmayan personel koruyucu ekipmanlarý ve gerekli acil mÿdahale, kurtarma ve ilk yardým eksikliûi) ve yÿksek dÿzeydeki tehlikeli iß aktiviteleridir Gemi sškÿmcÿlerinin karßýlaßtýklarý yÿksek orandaki kazalar (Tablo-1ve Ek- IVÕde gšsterilen fakat bu kadarla sýnýrlý olmayan), iße baûlý yaranmalara, šlÿmlere, saûlýûýn bozulmasýna ve hastalýklara neden olur. Bunlar aßaûýdaki gibi gruplandýrýlabilir: a) Kaza potansiyeli olan tehlikeler; b) Tehlikeli maddeler ve atýklar; c) Fiziksel tehlikeler; d) Mekanik tehlikeler; e) Biyolojik tehlikeler; f) Ergonomik ve psiko-sosyal tehlikeler; g) Genel endißeler. 7

17 Asya lkeleri ve TŸrkiye i in Bir KÝlavuz Tablo 1. Üß kazalarý ve šlÿmler, saûlýûýn kaybedilmesi, hastalýk ve gemi sškÿmcÿleri arasýndaki olaylara olasý neden yaygýn tehlikeler Mekanik Tehlikeler Kamyonlar ve nakliye ara larý Makine ve aletlerin bozulmasý Üskeleme, sabit ve portatif merdivenler Makine ve ekipmanlarýn kštÿ bakýmý SÝk Rastlanan Kaza Tehlikeleri YangÝn ve patlama: patlayýcýlar, alev Geminin i ine veya yere yÿksekten dÿßme alabilen materyaller DŸßen objelerin arpmasý Hareket eden malzemenin arpmasý KapalÝ kalma ve sýkýßma Islak zeminde kayma Kablo, halat, zincir ve sapanlarýn kopmasý Keskin ve sivri malzemeler AÛÝr malzeme ile alýßma KapalÝ yerlerde oksijen eksikliûi SškŸmŸ ilerleyen gemilere giriß Koruyucu malzemenin, ißyeri idari (tabanlar, merdivenler, koridorlar) uygulamalarýnýn, gÿvenlik ißaretlerinin eksikliûi Elektrik arpmasý Kilitler kancalar ve zincirler ZayÝf ÝßÝklandÝrma Vin ler, Ýrgatlar, kaldýrma ve taßýma ekipmanlarý Tehlikeli Maddeler ve atýklar Asbest lifleri, tozlar PCBÕler ve PVC (tutußan ŸrŸnler) AÛÝr ve toksik metaller (kurßun, cýva, Kaynak dumanlarý kadmium, bakýr, inko, vb.) Orgonometalik maddeler (tributyltin, vb) U ucu organik maddeler (solventler) Tehlike iletißim eksikliûi (depolama, SÝnÝrlÝ ve kapalý alanlarda havayý soluma etiketleme, gÿvenlik data bilgileri) Piller, yangýnla mÿcadele sývýlarý BasÝn altýnda sýkýßmýß gaz Fiziksel Tehlikeler GŸrŸltŸ (ses) Vibriyasyon (titreßim) AßÝrÝ sýcaklýk Radyasyon (UV, radyoaktif maddeler) Aletlerin arpmasý, keskin kenarlý aletler Makinelerin gÿvenlik koruyucu eksikliûi Elektrikli el aletleri, testereler, šûÿtÿcÿler ve Gemide yapýsal hata tšrpÿleyici kesim aparatlarý Biyolojik Tehlikeler Toksik deniz organizmalarý Hayvan ÝsÝrmasÝ Gemide bulunan haßere, zararlý bšcek, BulaßÝcÝ hastalýklar (TŸberkiloz, sýtma, kemirgenler, u an bšcekler ve diûer hayvanlar dengue ateßi, sarýlýk, solunumla tarafýndan meydana getirilen bulaßýcý bulaßan hastalýklar, diûerleri) hastalýklar riski Ergonomik ve Psikososyal Tehlikeler Tekrarlayan incinmeler, ters posizyonlar, Zihinsel stres, insan ilißkileri (agresif tekrarlayan ve monoton iß, aßýrý ißyÿkÿ davranýßlar, alkol, uyußturucu kullanýmý, ßiddet) Uzun alýßma saatleri, vardiyalý alýßma, Fakirlik, dÿßÿk Ÿcret, asgari yaß, šûrenim ve gece alýßmasý, ge ici iß ilik sosyal evre eksikliûi Genel Endißeler GŸvenlik ve saûlýk eûitimi eksikliûi Yetersiz kaza šnleme ve kontrol KštŸ iß organizasyonu Yetersiz acil, ilk yardým ve kurtarma tesisleri Yetersiz yerleßim (yaßam yerleri) ve Yetersiz saûlýk tesisleri ve sosyal koruma sýhhi tesisler 8 9

18 B L M I: ULUSAL ALIÞMA ER EVESÜ 10. sayfa BOÞ sayfa numarasý olmayacak 11Õ de de sayfa numarasý olmayacak

19 3. Genel sorumluluklar, gšrevler, haklar ve yasal er eve 12. sayfa BOÞ sayfa numarasý olmayacak 3.1. Yetkili makamlarýn sorumluluklarý ve gšrevleri Her hÿkÿmet, ißveren ve iß i organizasyonlarýnýn temsilcilerine danýßarak, gÿvenli gemi sškÿmÿ i in milli politika ve prensipleri hazýrlayan, uygulayan ve periyodik olarak gšzden ge i- ren bir yetkili merci veya mercileri atamalýdýr. Bu politika ßunlarÝ i ermelidir: a) SškŸm i in gemilerin ithalinin ve hazýrlýklarýnýn kontrolÿ; b) Üstihdam ve alýßma ßartlarÝ, iß i saûlýûý ve mesleki gÿvenlik, iß i haklarý ve iß ilerin refahý; c) Gemi sškÿm sahasý etrafýnda bulunan kißilerin ve evrenin korunmasý. Gemi sškÿm politikasý, Mesleki GŸvenlik ve SaÛlÝk Sšzleßmesi (MGS) (1981 no.155) tarafýndan istenen, MGS ve alýßma ortamý politikasýnýn bir par asýný olußturmalýdýr Bu politika ßunlarÝ kapsamalýdýr: a) Gemi sškÿmÿnÿn, ulusal ekonomide resmi bir meslek oldu- Ûunun tanýnmasý; b) Gemi sškÿm faaliyetinden doûan hastalýk ve yaralanmalarýn šnlenmesi amacýyla tehlikelerin tanýmý ve alýßma ortamýndaki risklerin yok edilmesi veya kontrol edilmesi; c) Yasalarla desteklenmesi ve dÿzenlenmesi, bunlarýn denetlenmesi i in kontrol mekanizmasýnýn olußturulmasý. 13

20 Asya lkeleri ve TŸrkiye i in Bir KÝlavuz Yetkili merci, uygulama i in tutarlý bir politika meydana getirilmesinde tÿm ilgilileri belirlemeli ve: a) TŸm ulusal ve yerel yetkililerin, endÿstriyel ilgililerinin, iß mÿfettißlerinin, iß i saûlayan acentalarýn, ißverenlerin, iß i- lerin ve bunlara ait kurulußlarýn gšrev ve sorumluluklarýný tespit etmelidir; b) Gemi sahiplerinin, brokerlerýn, tesis sahiplerinin/ kiralayanlarýn, yÿklenicilerin, imalat ÝlarÝn, tasarýmcýlarýn, ekipman ve malzeme tedarik ilerinin šzel sorumluluklarýný belirlemelidir; c) Baßvurulacak eßitli yetkililer ve kurumlar arasýnda gerekli koordinasyonu saûlamak i in ulusal ßartlar ve uygulamalarýn hazýrlanmasýný saûlamalýdýr; d) Gemi sškÿm faaliyetlerinde alýßan iß i ve yÿklenici katýlýmý ile ilgili gereklilikleri belirlemelidir PolitikayÝ etkili kýlmak i in yetkili merci ßunlarÝ yapmalýdýr: a) Gemilerin doûru bir ßekilde ithal edilmesi ve sškÿme hazýrlanmasý i in kontrol mekanizmasý tesis etmek; b) Gemi sškÿm tesislerinde, sosyal gÿvenlik kapsamý i in Mesleki GŸvenlik ve SaÛlÝk(MGS) dÿzenlemeleri yapmak; c) evre atýk yšnetimi ve evre korumasý i in kontrol mekanizmasý olußturmak; d) Üstihdam durumlarýna baûlý kalmaksýzýn bÿtÿn gemi sškÿm iß ileri yasa, yšnetmelik ve teftiß gibi uygun tedbirler yoluyla: (i) DiÛer ulusal sektšrler ile karßýlaßtýrýldýûýnda, koruma ve yšnetmeliklerin her ikisinden yarar saûlamalarýný ve; (ii) nlemler i in ayný gereksinimlere tabi olmalarýný saûlamalýdýr. e) Ana problemlerin tanýmlanmasý, dÿzeltici eylemlerin teklifi, šnceliklerin belirlenmesi ve sonu larýn deûerlendirilmesi gšrÿß a ÝsÝ ile saûlýk risklerinin yok edilmesi veya kontrol altýnda tutulmasý i in mevcut ßartlarÝn ve uygulamalarýn periyodik olarak gšzden ge irilmesi; f) Ulusal yasalar ve yšnetmeliklerdeki deûißiklikleri gšz šnÿne almak; g) Tehlikelerin, risklerin, kontrol tedbirlerinin ve uygun mesleki saûlýk gšzetimine uyma bakýmýndan sistematik bir erißimin gelißmesine yardýmcý olmak; h) AßaÛÝdakilerin yerine getirilmesi ve izleme sistemlerinin kurulmasý: (i) Raporlama, kayýt tutma, bildirme, iß ile ilgili yaralanmalarýn takibat ve tazminatý, saûlýksýzlýk, hastalýklar ve olaylar (BakÝnÝz BšlŸm 5), ve (ii) TŸm gemi sškÿm iß ileri i in, mesleki saûlýk servislerinde ilerleyen bir gelißme saûlamak (BakÝnÝz BšlŸm 6); (iii) Üß i denetiminin yeterli ve uygun bir ßekilde, ulusal Mesleki GŸvenlik ve SaÛlÝk yasalarý ve yšnetmeliklerine gšre yÿrÿtÿldÿûÿnÿ garantiye almak; i) alýßma ßartlarÝ ( alýßma saatleri, mola ve izinler, šdemeler, vb.) ve iß yšnetmeliklerini belirlemek; j) Mesleki GŸvenlik ve SaÛlÝk (MGS) yšnetim sistemlerini, ILOÕnun Mesleki GŸvenlik ve SaÛlÝk Yšnetim Sistemlerini (ILO*MGS 2001) baz alarak ger ekleßtirmek ve entegrasyonunun gelißmesine yardýmcý olmak Yetkili merci veya yetkili merci tarafýndan tanýnmýß ve onaylanmýß bir kuruluß, ulusal veya uluslararasý ge erliliûi olan teknik standartlara uygun olarak alýßma ortamýnýn deûerlendiril- 15

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Uluslararası

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

ÖNLEYİCİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI

ÖNLEYİCİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI ÖNLEYİCİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI 1981 Tarihli ve 155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Sözleşme, 2002 Tarihli Protokolü ve 2006 Tarihli ve 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Ailede Çocuk Eğitimi. Yayına Hazırlayan : İrfan ÇAYBOYLU

T.C. BAŞBAKANLIK Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Ailede Çocuk Eğitimi. Yayına Hazırlayan : İrfan ÇAYBOYLU T.C. BAŞBAKANLIK Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Ailede Çocuk Eğitimi Yayına Hazırlayan : İrfan ÇAYBOYLU ANKARA 2004 YAYIN KURULU BAÞKAN Prof. Dr. Suna BAYKAN YELER Ahmet KOT Dr. Erol G KA

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- 1 / 10 Yusuf DOĞAN Mali Müşavirlik 4. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü İşveren, güvenlik tedbirleri ve koruyucu ekipmanlar ile

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

Doç. Dr. Pir Ali KAYA

Doç. Dr. Pir Ali KAYA 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda İşverenin Yükümlülükleri Doç. Dr. Pir Ali KAYA Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1 I. 6331 Sayılı Kanuna Göre İşverenin

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK 2006 YILI FAAL YET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK 2006 YILI FAAL YET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAAL YET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 aeaeaeaa aeaeaeaa aeaeaeaa aeaeaeaa aeaeaeaa aeaeaeaa aeaeaeaa aeaeaeaa aeaeaeaa aeaeaeaa

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

Bu soru kitap ÝÛÝ 2 MayÝs 1999 SS soru kitap ÝklarÝnda bulunan sorularý i ermektedir.

Bu soru kitap ÝÛÝ 2 MayÝs 1999 SS soru kitap ÝklarÝnda bulunan sorularý i ermektedir. SYM T.C. Y KSEK ÚRETÜM KURULU ÚRENCÜ SE ME VE YERLEÞTÜRME MERKEZÜ ÚRENCÜ SE ME SINAVI ( SS) 1999 SORU KÜTAP IÚI Bu soru kitap ÝÛÝ 2 MayÝs 1999 SS soru kitap ÝklarÝnda bulunan sorularý i ermektedir. Bu

Detaylı

Akkuyu Kšrfezi (Mersin) deniz suyunun fiziksel ve kimyasal šzelliklerini etkileyen sÿre ler

Akkuyu Kšrfezi (Mersin) deniz suyunun fiziksel ve kimyasal šzelliklerini etkileyen sÿre ler Yerbilimleri, 24 (2001), 113-126 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Akkuyu Kšrfezi

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İŞVEREN: Aşağıda bilgileri yazılı olan şirket bu sözleşmenin bir tarafı olup bundan sonra işveren olarak adlandırılacaktır. Belirtilen adres ve elektronik posta adresi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

İşçi sağlığı ve güvenliği için AB mevzuatı Tim Tregenza İş Güvenliği ve Sağlığı Ajansı

İşçi sağlığı ve güvenliği için AB mevzuatı Tim Tregenza İş Güvenliği ve Sağlığı Ajansı İşçi sağlığı ve güvenliği için AB mevzuatı Tim Tregenza İş Güvenliği ve Sağlığı Ajansı Safety and health at work is everyone s concern. It s good for you. It s good for business. AB-İSG Avrupa Birliği

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. İhmal edilen bir konu olarak iş sağlığı ve güvenliği Bu konuda ihmal edilen bir grup olarak sağlık çalışanları Sağlık hizmeti

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI EĞİTİM NOTLARI HAZIRLAYAN M. Özkan ÖZGÜR İş Güvenliği Uzmanı DETAM YAYINLARI 1 KURULLARIN OLUġTURULACAĞI ĠġYERLERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ İşyerlerinin İş Kanununa

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 3 Haziran 1981 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5038 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Güvenlik, yapılan işin ve/veya çalışma şartlarının zarar ve/veya tehlike içermeme durumudur. Güvenliği sağlamanın üç ana kuralı vardır; 1- Güvenliği

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi This project is co financed by the European Union and the Republic of Turkey 3T Risk Değerlendirmesi ECBOHS PROJESİ ERDEMİR ÇALIŞTAYI 29-30.9.2011 Doç. Dr. Heikki Laitinen ME S S 1 İşyerinde 3 Seviyede

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ILO Düzenlemeleri ve Uygulamaları 18.06.2014. Kadir Uysal ILO Türkiye Ofisi

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ILO Düzenlemeleri ve Uygulamaları 18.06.2014. Kadir Uysal ILO Türkiye Ofisi Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ILO Düzenlemeleri ve Uygulamaları 18.06.2014 Kadir Uysal ILO Türkiye Ofisi Plan Kısaca Türkiye de ve Dünyada Madencilik Sektörü İSG ve Madencilik Alanında ILO Sözleşmeleri

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına

Detaylı

OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ. 1 Kapsam

OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ. 1 Kapsam İSG YÖNETİM SİSTEMİ 1 Kapsam Bu Standart, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesini ve performansını İyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar.

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

Bu soru kitap ÝÛÝ 6 Haziran 1999 SS soru kitap ÝklarÝnda bulunan sorularý i ermektedir.

Bu soru kitap ÝÛÝ 6 Haziran 1999 SS soru kitap ÝklarÝnda bulunan sorularý i ermektedir. SYM T.C. Y KSEK ÚRETÜM KURULU ÚRENCÜ SE ME VE YERLEÞTÜRME MERKEZÜ ÚRENCÜ SE ME SINAVI ( SS) 1999 SORU KÜTAP IÚI Bu soru kitap ÝÛÝ 6 Haziran 1999 SS soru kitap ÝklarÝnda bulunan sorularý i ermektedir. Bu

Detaylı

Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi

Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi Tarım Çalışanlarının İşyeri Ortam Koşulları Tarım sektörü, erken ölüm, yaralanma ve hastalık açısından inşaat ve madencilikten sonra en tehlikeli üçüncü iş koludur.

Detaylı

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Mad. Yük. Müh. Deniz ARIKAN (PhD) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İSG Koordinatörü İÇERİK İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

Detaylı

Mevzuat ve İzleme Mekanizması Uygulaması

Mevzuat ve İzleme Mekanizması Uygulaması Konferans Öngörülen birleşik Kıbrısta işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği 18 Eylül 2015, Lefkoşa Mevzuat ve İzleme Mekanizması Uygulaması Leandros Nicolaides İçerik 1. Mevzuat 2. Uygulama 3. Politika 4.

Detaylı

Akar ay HavzasÝÕnda (Afyon) jeotermal kškenli kirlenme: 2. yeraltýsuyu kirliliûi

Akar ay HavzasÝÕnda (Afyon) jeotermal kškenli kirlenme: 2. yeraltýsuyu kirliliûi Yerbilimleri, 25 (2002), 35-49 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Akar ay HavzasÝÕnda

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

27.09.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Çok Ciddi Yükümlülükleri ve Büyük Cezalar Geliyor Pazartesi, 12 Kasım 2012 18:55

27.09.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Çok Ciddi Yükümlülükleri ve Büyük Cezalar Geliyor Pazartesi, 12 Kasım 2012 18:55 I- GİRİŞ: Bilindiği gibi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, bir kısım maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği halde, diğer bir kısım maddeleri

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Müfredat özeti - Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası

Müfredat özeti - Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası Müfredat özeti - Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası Ocak 2013 Müfredat özeti NEBOSH Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası (Ocak 2013 Yapı Müfredat, üç üniteden oluşmaktadır.

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ VE DERS İÇERİKLERİ Doktora 1. Yarıyıl ISGD 601 İş Sağlığı ve İş Hijyeni 3 2 3 Z ISGD 603 Meslek Hastalıkları

Detaylı

Neden bu konuyu seçtik? İşyeri hekimleri mevzuatı biliyor mu?

Neden bu konuyu seçtik? İşyeri hekimleri mevzuatı biliyor mu? Neden bu konuyu seçtik? İşyeri hekimleri mevzuatı biliyor mu? http://www.csgb.gov.tr/csgbportal/isgg m.portal?page=mevzuat&id=3 http://egitim.druz.com.tr/egitimmevzuati http://isgkatip.csgb.gov.tr/logout.aspx

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü 05.05.2014 ILO Türkiye Ofisi Genel Bakış Birbirini tamamlayan 3 temel alanda ILO rolü ve araçları Politika yapımı ve savunuculuk o o ILO Sözleşmeleri

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 24.10.2013 İÇERİK İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenlerin Yükümlülükleri

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Katılımcı Risk Değerlendirme. Doç Dr Meral Türk Ege Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Katılımcı Risk Değerlendirme. Doç Dr Meral Türk Ege Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Katılımcı Risk Değerlendirme Doç Dr Meral Türk Ege Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD endüstriyel hijyen döneminin başlangıcından itibaren; Sorun.Önleme Ölçümler Sınır değerler ile karşılaştırma Genel

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-5/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

İSG KURULUNU OLUŞTURMAK

İSG KURULUNU OLUŞTURMAK İSG KURULUNU OLUŞTURMAK *Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu okul ve kurumlarda Ek-2 doğrultusunda İSG Kurulu oluşturulur. *Ellinin altında çalışanı olan okul ve kurumlarda ise İSG hizmetlerini yürütecek

Detaylı

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSG MEVZUATI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSG MEVZUATI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSG MEVZUATI HANDE SERAY TUNCAY İSG Uzmanı ANKARA MAYIS-2015 İÇERİK Yaklaşım Değişikliği İK

Detaylı

Boss Yönetişim Yeni İş sağlığı ve İş güvenliği

Boss Yönetişim Yeni İş sağlığı ve İş güvenliği Boss Yönetişim Yeni İş sağlığı ve İş güvenliği 6331 Sayılı Kanun Genel Çalışanlarınsağlıkvegüvenliklerinikorumaktemel anayasal bir haktır.işhukukunun temel ilkesi olan işçiyikorumailkesininhayatageçirilmesinin

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve

1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve 1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve Hesaplanması) 3. Measurement of Whole-Body Vibration (Vibrasyon

Detaylı

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak yetkilendirildik. Tek amacımız iş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan

Detaylı

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ. Madde 1

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ. Madde 1 A H M E T Y E S E V İ ÜNİVERSİTESİ ÇeCecde efotâcu.. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Madde 1 Bu protokol Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi ile Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi arasındaki ortak

Detaylı

Sayıştayların (Yüksek Denetim Kurumlarının) Bağımsızlığı Hakkında Mexico Deklarasyonu

Sayıştayların (Yüksek Denetim Kurumlarının) Bağımsızlığı Hakkında Mexico Deklarasyonu ISSAI 10 Yüksek Denetim Kurumları Uluslararası Standartları (ISSAI), Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) tarafından yayımlanmıştır. Daha fazla bilgi için, www.issai.org adresini ziyaret

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YASASI (35/2008 Sayılı Yasa) Madde 8(6) Altında Yapılan Tüzük

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YASASI (35/2008 Sayılı Yasa) Madde 8(6) Altında Yapılan Tüzük Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YASASI ( Sayılı Yasa) Madde 8(6) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası nın 8 inci Maddesinin (6) ıncı Fıkrasının kendisine

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

DOĞUMHANE RİSK DEĞERLENDİRME PLANI ANALİZ RAPORU

DOĞUMHANE RİSK DEĞERLENDİRME PLANI ANALİZ RAPORU DOĞ.YD.02 11/10/2013 0 1/5 ENFEKSİYON RİSKİ Kan ve vücut sıvılarının cilde temas ile bulaş riski Fiziksel ortam kaynaklı bulaş riski Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları ALINCAK

Detaylı

İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar

İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar Güz 2014 Prof.Dr.O.Alp ERGÖR DEÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD DEÜ İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi İSAMER DEÜ Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı İÇERİK İstanbul Ulaşım A.Ş. Hakkında Organizasyon Yapısında İş Güvenliğinin Yeri Temel

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013)

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük Uygulanacak İdari Para Cezası

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK Aile ve Sosyal AraßtÝrmalar. Ailenin. YayÝna HazÝrlayan : Ürfan AYBOYLU

T.C. BAÞBAKANLIK Aile ve Sosyal AraßtÝrmalar. Ailenin. YayÝna HazÝrlayan : Ürfan AYBOYLU T.C. BAÞBAKANLIK Aile ve Sosyal AraßtÝrmalar Genel MŸdŸrlŸÛŸ Ailenin SaÛlÝk EÛitimi YayÝna HazÝrlayan : Ürfan AYBOYLU ANKARA 2004 SUNUÞ SorunlarÝnÝ aßmýß, mutlu ve mÿreffeh bir TŸrkiye adýna verdiûimiz

Detaylı

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları 6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Bu yazıda, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI MADDE 4 Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük İşverenin genel yükümlülüğü 4/1-a 26/1-a

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI Abdi KÖSEM A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Keşan Tıp Ltd. Şti.-Şirket Müdürü 6 Ekim 2016 Yasal Mevzuat 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne;

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı