Asya lkeleri ve TŸrkiye Ü in Bir KÝlavuz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asya lkeleri ve TŸrkiye Ü in Bir KÝlavuz"

Transkript

1

2 : Asya lkeleri ve TŸrkiye Ü in Bir KÝlavuz eviri: Oktay Sunata Metin ulhaoûlu UluslararasÝ alýßma Ofisi - Ankara

3 Copyright UluslararasÝ alýßma rgÿtÿ 2005 Birinci BaskÝ UluslararasÝ alýßma Ofisi yayýnlarý, UluslararasÝ YayÝn HakkÝ SšzleßmesiÕnin 2 numaralý ProtokolŸ altýnda yayýn hakkýndan yararlanýr. Bununla birlikte, kaynak belirtme koßuluyla, izin alýnmaksýzýn kýsa alýntýlar yapýlabilir. oûaltma veya eviri haklarý i in baßvurular, Publucations Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland veya adresine yapýlmalýdýr. UluslararasÝ alýßma Ofisi, bu tÿr baßvurularý memnuniyetle karßýlar. ILO Gemi sškÿm ißlerinde gÿvenlik ve saûlýk: Asya Ÿlkeleri ve TŸrkiye i in bir kýlavuz Ankara, UluslararasÝ alýßma Ofisi, 2005 ISBN AynÝ zamanda, Üngilizce Safety and health in shipbreaking: Guidelines for Asian countries and Turkey (ISBN ), Geneva, 2004, adý altýnda da yayýmlanmýßtýr. Birleßmiß Milletler uygulamasýna uygun olarak ILO yayýnlarýnda kullanýlan isimlendirmeler ve bu yayýnlardaki bilgilerin sunulußu, UluslararasÝ alýßma OfisiÕnin hi bir ßekilde, herhangi bir Ÿlke, saha ya da toprak veya bunlarýn yetkililerinin yasal statÿlerine veya onun sýnýrlarýný tahdide ilißkin gšrÿß bildirmesini ima etmez. ÜmzalÝ makaleler, alýßmalar ve diûer katkýlarda belirtilen gšrÿßlerin sorumluluûu, mÿnhasýran bunlarýn yazarlarýna aittir ve yayýnlama, bunlarý ifade edilen gšrÿßlerin UluslararasÝ alýßma OfisiÕnce onaylanmasý anlamýna gelmez. Firma, ticari ŸrŸnler ve ißleme sÿre lerine ismen atýf yapýlmasý, bunlarýn UluslararasÝ alýßma OfisiÕnce onaylanmasý anlamýna gelmeyeceûi gibi, belirli bir firma, ticari ŸrŸn veya ißleme sÿrecinden sšz etmede ihmal, bir desteklememe ißareti deûildir. ILO yayýnlarý, baßlýca kitap ÝlarÝndan ya da bir ok Ÿlkedeki ILO yerel ofislerinden veya doûrudan doûruya ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, SwitzerlandÕdan temin edilebilir. Yeni yayýnlarýn katalog veya listesi Ÿcretsiz olarak yukarýdaki adresten veya elektronik-posta adresi yoluyla gšnderilecektir. Web sitemizi ziyaret ediniz: ww.ilo.org/publns. nsšz Elinizdeki ILO kýlavuzu, ILOÕnun Òinsana yakýßýr ißó gÿndemi er evesinde gemi sškÿm ißlerinde gÿvenliûin saûlanmasýna yardýmcý olmayý ama layan ilk belgedir. Belgede, genellikle enformel nitelik taßýyan bu alýßmanýn daha formel bir iße dšnÿßtÿrÿlmesine yšnelik tavsiyeler yer almaktadýr. KÝlavuz, gemi sškÿm ißlerinde alýßanlara v e yetkililere, ILO standartlarýnýn ilgili hÿkÿmlerini, uygulama kurallarýný, iß saûlýûý ve gÿvenliûi ile alýßma koßullarý a ÝsÝndan yapýlmasý gereken di- Ûer ißleri yaßama ge irmelerinde, diûer uluslararasý kurulußun hÿkÿmlerini uygulamalarýnda yardýmcý olacak bi imde hazýrlanmýßtýr. KÝlavuzda yer alan pratik tavsiyeler, gemi sškÿm ißlerinde iß saûlýûý ve gÿvenliûinden sorumlu olan kesimlerce kullanýlabilecek niteliktedir. KÝlavuz yasal baûlayýcýlýk taßýmamakta; Ÿlkelerdeki yasalarýn, yšnetmeliklerin ya da benimsenmiß standartlarýn yerine ge me amacý gÿtmemektedir. Ama lanan, bu ißle ilgili hÿkÿm ve kurallarý, etkili ulusal sistemleri ve usulleri gelißtirme, ißyerlerine ilißkin yšnetmelikleri hazýrlama sorumluluûu taßýyanlara yol gšstermektir. Elinizdeki kýlavuz, 7-14 Ekim 2003 tarihlerinde TaylandÕÝn Bangkok kentinde se ilmiß Asya Ÿlkeleri ve TŸrkiyeÕden Gemi SškŸm Üßleri GŸvenlik ve SaÛlÝk UzmanlarÝnÝn katýlýmýyla ger ekleßtirilen Bšlgeler ArasÝ TaraflÝ ToplantÝda oy birliûiyle benimsenmißtir. KatÝlan taraflar arasýndaki ißbirliûi ruhu, benimsenmesi halinde gemi sškÿm ißlerindeki bÿtÿn taraflara yarar saûlayacak kapsamlý ve pratik kýlavuzlarýn gelißtirilmesine imkan tanýmýßtýr. ILO TŸrkiyeÕde basýlmýßtýr. III

4 Yšnetim Kurulu da 289Õuncu oturumunda (Mart 2004) kýlavuzlarýn yayýnlanmasýna onay vermißtir. Bu kýlavuzlarýn pratikte uygulanmasý, bÿyÿk šl Ÿde yerel koßullara, eldeki finansman kaynaklarýna, ißlemlerin šl eûine ve teknik imkanlara baûlýdýr. Teknik ißbirliûi, bu kýlavuzlarýn kullanýmýnýn yaygýnlaßtýrýlmasý a ÝsÝndan šnemlidir. Destekleyici diûer belgelerin daha sonra hazýrlanmasýyla, bu belgedeki hÿkÿmlerin yaßama ge irilmesi i in gerekli teknik gšrevler de Ÿstlenilebilecektir. ILO Üß GŸvenliÛi ve SaÛlÝÛÝ Yšnetim Sistemleri KÝlavuzuÕnda yer alan eßitli šûelere de yer veren bu kýlavuzla, gerek yetkili mercilerin, gerekse gemi sškÿm ißlerinin yapýldýûý tesislerin iß saûlýûý ve gÿvenliûi alanýnda sÿrekli iyileßtirmelere gitmelerine yardýmcý olunacaûý umulmaktadýr. rÿßmeler sonrasýnda her kesimi temsil edecek beßer uzman belirlenmiß ve toplantý bu uzmanlarla ger ekleßtirilmißtir. ToplantÝya ayrýca gemi sahibi belli balý Ÿlkelerden gelen teknik uzmanlarla uluslar arasý kurulußlardan gšzlemciler de katýlmýßtýr. KÝlavuz, bu alandaki diûer uluslararasý belgelerle uyum taßýyacak bi imde hazýrlanmýßtýr. Bu belgeler arasýnda UluslararasÝ Denizcilik rgÿtÿ tarafýndan hazýrlanan belgeler, Tehlikeli AtÝklarÝn SÝnÝr tesi TaßÝnmasÝ ve DepolanmasÝnÝn KontrolŸ ile ilgili Basel Sšzleßmesi, Denizlerin AtÝklar ve DiÛer Maddelerin BoßaltÝlmasÝ Yoluyla Kirlenmesini nleme Sšzleßmesi (1972 tarihli Londra Sšzleßmesi ve 1006 tarihli Protokol) ve UluslararasÝ Deniz TaßÝmacÝlÝÛÝ OdasÝ (ICS) Uygulama KurallarÝ da yer almaktadýr. ToplantÝya katýlanlar KÝlavuzun benimsendiûi toplantýya ßu Ÿlkeler Ÿ tarafýn da temsiliyle katýlmýßlardýr: Bangladeß, in, Hindistan, Pakistan ve TŸrkiye. HŸkŸmetler, ißveren kesimi ve iß i kesimi ile yapýlan gš- IV V

5 KatÝlÝmcÝlarÝn listesi Baßkan Kaptan Moin Ahmed, UluslararasÝ Denizcilik rgÿtÿnde Bangladeß temsilcisi, Birleßik KrallÝk Bangladeß YŸksek Komisyonu, Londra (Birleßik KrallÝk) HŸkŸmetler tarafýndan aday gšsterilen uzmanlar Mr. Farid Ahmed, alýßma ve Üstihdam BakanlÝÛÝ, Fabrikalar ve Üßletmeler MŸfettißliÛi, Fabrikalar (mÿhendislik) MŸfettißi, Dhaka (Bangladeß) Ms. Chen Feiying, alýßma ve Sosyal GŸvenlik BakanlÝÛÝ, Devlet Üß GŸvenliÛi Üdaresi MŸdŸr YardÝmcÝsÝ Beijing ( in) Mr. D.B. alýßma BakanlÝÛÝ, Fabrika DanÝßmanlÝk Hizmetleri ve Emek KurumlarÝ Genel MŸdŸrlŸÛŸ, Genel MŸdŸr YardÝmcÝsÝ, Yeni Delhi (Hindistan) Mr. Abdul Wahid Baloch, BelŸcistan HŸkŸmeti alýßma MŸdŸrlŸ- ÛŸ, Quetta (Pakistan) Mr. Erhan Batur, Baß Üß MŸfettißi, alýßma ve Sosyal GŸvenlik BakanlÝÛÝ, Ankara (TŸrkiye) Üßverenler tarafýndan aday gšsterilen uzmanlar Kaptan Enam Chowdhury, Bangladeß Geni SškŸmcŸleri BirliÛi DanÝßmanÝ, Chittagong (Bangladeß) Mr. Jiang Xuesi, in Ulusal Gemi SškŸm BirliÛi Baßkan YardÝmcÝsÝ, Beijing ( in) Mr. Huang Zhaoli, in Ulusal Gemi SškŸm BirliÛi (CNSA) Genel Sekreteri Beijing ( in) (teknik danýßman) Mr. M.Y. Reddy, TŸm Hindistan Gemiciler BirliÛi Sekreteri, Yeni Delhi (Hindistan) Mr. U.R. Usmani, MŸdŸr, Singer Pakistan Ltd., Karaßi (Pakistan) Mr. Oktay Sunata, Cemaß A.Þ. Gemi SškŸm MŸdŸrŸ AliaÛa-Izmir (TŸrkiye) Üß i kesimi tarafýndan aday gšsterilen uzmanlar Mr. Nazrul Islam Khan, Bangladeß Jatiyatabadi Sramik DAL- BJSD BaßkanÝ, Dhaka (Bangladeß) Mr. Li Shaochen, in Posta ve TelekomŸnikasyon Üß ileri SendikasÝ, Savunma Sanayi Þube Þefi, Beijing ( in) Mr. Vidyadhar V. Rane, Hindistan elik, Metal ve MŸhendislik Üßileri Federasyonu BaßkanÝ Ð Maharashtra Eyaleti, Mumbai (Hindistan) Mr. Moosa Khan, Pakistan Ulusal Sendikalar Federasyonu rgÿtlenme Sekreteri (PNFTU), Karaßi (Pakistan) Mr. Cumhur PekyiÛit, Gemi YapÝm Üß ileri SendikasÝ UzmanÝ, KasÝmpaßa-Istanbul (TŸrkiye) VI VII

6 Saftery and health in shipbreaking Industry characteristics Temsil edilen uluslararasý hÿkÿmet kurulußlarý ve hÿkÿmet dýßý kurulußlar Mr. Übrahim Shafii, Basel Sšzleßmesi/UNEP SekreterliÛi Teknik Program Gšrevlisi Cenevre (Üsvi re) Mr. Duchang Du, UluslararasÝ Denizcilik rgÿtÿ, Deniz evresi Dairesi Londra (Birleßik KrallÝk) Mr. P. Arunasalam, UluslararasÝ Metal Üß ileri Federasyonu (IMF) GŸney Asya ve Pasifik Bšlge Temsilcisi Petalingjava (Malezya) Kaynak kißiler Mr. Aage Bjorn Veersen, Det Norske Veritas (DNV), Oslo (Norve ) Mr. Carl Halgren, alýßma BakanlÝÛÝ, Üß GŸvenliÛi ve SaÛlÝÛÝ Üdaresi Portland ve evresi MŸdŸrŸ Oregon (ABD) Mr. Kim Chi Joon, Pal Pal KalkÝnma Co. Ltd. Baßkan YardÝmcÝsÝ, Pusan (Kore Cumhuriyeti) Mr. Paul Topping, Kanada evre BakanlÝÛÝ, Deniz evresi Dairesi, Hull, Quebec (Kanada) ILO sekretaryasý Dr. Jukka Takala, alýßma YaßamÝnda GŸvenlik ve SaÛlÝk ve evre InFocus ProgramÝ DirektšrŸ (SafeWork), Cenevre Mr. Norman Jennings, Baß Teknik Uzman, Sektšrel Etkinlikler BšlŸmŸ, Cenevre Dr. Igor Fedotov, alýßma YaßamÝnda GŸvenlik ve SaÛlÝk ve evre InFocus ProgramÝ Baß UzmanÝ (SafeWork), Cenevre Mr. Paul Bailey, Baß Teknik Uzman, Sektšrel Etkinlikler BšlŸmŸ, Cenevre Ms. Ingrid Christensen, Üß GŸvenliÛi ve SaÛlÝÛÝ Baß UzmanÝ, Yeni Delhi Dr. Tsuyoshi Kawakami, Üß GŸvenliÛi ve SaÛlÝÛÝ UzmanÝ, Bangkok Dr. JŸrgen Serbitzer, DanÝßman (eski ILO gšrevlisi), Dresden (Almanya) Mr. David Sparks, Denizcilik Üßleri DanÝßmanÝ, Thoiry (Fransa) VIII IX

7 SšzlŸk Bu kýlavuzda kullanýlan terimler yanlarýnda belirtilen anlamlara gelmektedir. Aktif izleme: Tehlike ve risk šnleme ve riskten korunma šnlemlerinin, bu arada MGS yšnetim sisteminin uygulanmasýna yšnelik dÿzenlemelerin belirlenen šl Ÿtlere uygun olup olmadýûýnýn sÿrekli izlenmesi tarihli Londra Sšzleßmesi ve 1996 tarihli Protokol: AtÝk Boßaltma ve DeÛer Yollardan Deniz Kirlenmesinin šnlenmesi Sšzleßmesi, alýßma ortamýnýn denetlenmesi: Üß ilerin saûlýûý Ÿzerinde etkili olabilecek evresel etmenlerin belirlenmesini ve deûerlendirilmesini i eren genel bir terim. Sanitasyon ve hijyen koßullarýnýn, ißin šrgÿtlenmesiyle ilgili olup iß ilerin saûlýûý a ÝsÝndan tehdit olußturabilecek yšnlerin, kullanýlacak kißisel ve toplu koruyucu donanýmýn, iß ilerin tehlikeli maddelere maruz kalma durumlarýnýn deûerlendirilmesi ve olumsuzluklarýn azaltýlmasýna yšnelik kontrol sistemlerinin gelißtirilmesi bu kapsamda yer alýr. alýßma ortamýnýn denetlenmesi, iß iler a ÝsÝndan bakýldýûýnda, bunlarla sýnýrlý kalmamak kaydýyla ergonomi, kaza ve hastalýklarýn šnlenmesi, ißyerinde mesleki hijyen, ißin šrgÿtlenmesi ve psiko-sosyal etkenler gibi konular Ÿzerinde odaklanabilir. Denet i: Gemi sškÿm ißlerinin yapýldýûý tesisteki gÿnlÿk planlama, iß šrgÿtlenmesi ve denetlenmesi ißlerinden sorumlu olan kißi. Denetleme: Daha šnceden belirlenen šl Ÿtlerin ne kadar gšzetildiûini belirlemek Ÿzere nesnellik er evesinde yapýlan baûýmsýz X

8 ve belgeli tanýt toplama ve deûerlendirme sÿreci. Denetlemeyi yapanlarýn, denetledikleri ißle ilgili olmamalarý koßuluyla, tesisin i inden ya da dýßýndan baûýmsýz kißiler olmalarý gerekir. Genel dÿzenleme planý: Gemiye ve geminin sahiplerine verilen, gÿvertelerin, yangýn sšndÿrme donanýmýnýn, yÿkleme boßaltma yerlerinin, tanklarýn, hidrostatik durumun ve diûer imk nlarýn genel durumunu gšsteren izim. GŸvenlik ve saûlýk kurulu: Ulusal yasa ve yšnetmeliklerle halihazýrdaki uygulamalara gšre ißyeri dÿzeyinde olußturulan ve bÿnyesinde iß i ve ißveren kesimlerinin temsilcilerini barýndýran kurul. ILO-MGS 2001: Mesleki gÿvenlik ve saûlýk yšnetim sistemlerine ilißkin ILO kýlavuzu (Cenevre, 2001) Üß i: Bir ißveren i in dÿzenli ya da ge ici olarak belirli bir iß yapan kißi Üß i bulan: Üß i temin eden ya da saûlayan kuruluß. Üßle ilgili yaralanma: Üß kazasý sonucunda ortaya Ýkan šlÿm ya da yaralanma durumu. Üßle ilgili yaralanma, saûlýksýzlýk ve hastalýklar: Üßyerindeki kimyasal, biyolojik, fiziksel, iß šrgÿtlenmesiyle ilgili ve psikolojik etmenler nedeniyle ortaya Ýkan olumsuz saûlýk sonu larý. Üß mÿfettißliûi: alýßma koßullarýnýn dÿzenlenmesine ve alýßma sýrasýnda iß ilerin korunmalarýna ilißkin yasal hÿkÿmlerin uygulanmasýný saûlamak Ÿzere ÝkartÝlan ulusal yasa ve yšnetmelikler uyarýnca olußturulan organ. Üß i temsilcileri: 1971 tarih ve 135 sayýlý Üß i Temsilcileri Sšz- leßmesi uyarýnca iß i temsilcilerinden kastedilen, ulusal yasalar ve uygulamalar er evesinde, aßaûýda belirtilen kißilerdir: a) sendika temsilcileri, baßka bir deyißle sendikalar ya da bunlarýn Ÿyeleri tarafýndan se ilen ya da atanan temsilciler, ya da b) se ilmiß temsilciler, baßta bir deyißle ißyerinde alýßanlarýn, mevcut yasa ve yšnetmeliklerle toplu sšzleßmeler er evesinde serbest e belirledikleri ve ißlevleri a ÝsÝndan ilgili Ÿlkedeki yasalarca yalnýzca sendikalar tarafýndan yapýlacak gšrevleri Ÿstlenmeyen kißiler. Üß iler ve temsilcileri: Bu kýlavuzda iß ilere ve temsilcilerine gšndermede bulunulduûunda, bundan kastedilen, iß ilerin arzu edilen katýlýmýný saûlamak Ÿzere iß ilerin temsilcileriyle gšrÿßÿlmesi gerekliliûidir. Kimi durumlarda toplantýlara temsilcileriyle birlikte bÿtÿn iß ilerin katýlmasý gerekebilir. Üß ilerin saûlýk denetimi: Herhangi bir anormalliûin belirlenip teßhis edilmesi amacýyla iß ilerin saûlýk durumlarýnýn incelenmesine yšnelik uygulama ve incelemeler i in kullanýlan genel bir terim. Bu denetimin sonu larý, ißyerindeki kißilerin saûlýûýný tek tek ve toplu olarak korumaya, zararlý maddelere maruz kalma durumunu kontrol etmeye yšnelik šnlemlerde kullanýlmalýdýr. SaÛlÝk durumunun deûerlendirilmesine yšnelik incelemeler, bunlarla sýnýrlý kalmamak kaydýyla, týbbi muayeneleri, biyolojik izleme alýßmalarýný, radyoloji testlerini, anketleri ve saûlýk sicillerinin incelenmesini i erir. Üßveren: Bir ya da daha fazla sayýda iß i alýßtýran ger ek ya da hÿkmi herhangi bir ßahÝs. XI XII

9 Üßyeri: Üßlerini yapmak Ÿzere iß ilerin ißverenin talimatýyla bulunmak ya da gitmek durumunda olduklarý yer. MGS: Mesleki gÿvenlik ve saûlýk MGS yšnetim sistemi: MGS politika ve hedeflerini ortaya koymak ve bu hedefleri ger ekleßtirmek Ÿzere gelißtirilen birbiriyle baûlantýlý ya da etkileßimli šûeler. Mesleki saûlýk denetimi: Bkz. iß ilerin saûlýk denetimleri. Mesleki saûlýk hizmetleri: Üßverene, iß ilere ve bunlarýn temsilcilerine aßaûýdaki konularda šnleyici nitelikte tavsiyelerde bulunmak Ÿzere dÿzenlenen hizmetler: a) alýßma sýrasýnda fiziksel ve zihinsel a ÝsÝndan optimum saûlýk koßullarýný saûlayacak saûlýklý ve gÿvenli alýßma koßullarýnýn nasýl dÿzenleneceûi; b) yapýlacak ißlerin, iß ilerin fiziksel ve zihinsel saûlýk koßullarý gšzetilerek bu koßullara gšre uyarlanmasý. Olay: alýßma sýrasýnda ortaya ÝkÝp herhangi bir yaralanmaya neden olmayan, ancak gÿvenliûe aykýrý herhangi bir durum. Risk: Tehlikeli bir durumun ortaya Ýkma olasýlýûý ile bu olayýn insan saûlýûýna vereceûi zararýn birlikte ele alýnmasý. Risk deûerlendirmesi: Üßyerindeki tehlikelerin gÿvenlik ve saûlýk a ÝsÝndan yaratabileceûi tehlikelerin deûerlendirildiûi sÿre. SŸrekli iyileßtirme: MGSÕnin genel performansýnda iyileßme saûlanmasý amacýyla MGS yšnetim sisteminin sÿrekli olarak gÿ - lendirilmesi. Tehlike: ÜnsanlarÝn saûlýklarýna zarar verici rahatsýzlýk ya da yaralanmaya neden olabilecek potansiyel durum. Tehlike deûerlendirmesi: Tehlikelerin sistematik bi imde de- Ûerlendirilmesi. Tehlikeli evre etmeni: alýßýlan yerde mevcut olup, kimi durumlarda ya da normal olarak her durumda iß ilerin ya da orada bulunan diûer kißilerin gÿvenliûini ve saûlýûýný olumsuz bi imde etkileyebilecek herhangi bir etmen. Tepkisel izleme: Olumsuz saûlýk sonu larý, hastalýklar ve olaylarýn ortaya ÝkmasÝ Ÿzerine risk šnleme ve korunma šnlemleri ve MGS sistemindeki hatalarý belirlemek ve buna gšre gerekli adýmlarý atmak. Tesis: Bir geminin, herhangi bir kýyýda, dokta, kýzakta vb. kendi idari ve ißlevsel šzellikleri olan kamusal ya da šzel herhangi bir ßirket, firma, girißim, ißletme, kurum ya da birlik tarafýndan sškÿldÿûÿ ve hurdaya ÝkarÝldÝÛÝ mekan. Yeßil pasaport: Gemiler i in Òyeßil pasaportó kavramý IMO tarafýndan gelißtirilmißtir. Ünsan ve evre saûlýûý a ÝsÝndan tehlikeli olabilecek bÿtÿn materyallerin dškÿmÿnÿ i eren ve geminin inßasý sýrasýnda kullanýlan bu belge, gemi faal olduûu sÿrece elde bulundurulur. Ünßa sýrasýnda tersanede hazýrlanan ve daha sonra geminin sahibine devredilen belge, malzeme ve donanýmda daha sonra meydana gelecek deûißiklikleri de yansýtacak bi imde dÿzenlenir. Geminin sahipliûi el deûißtirdiûinde her sahip belgenin doûruluûunu teyit etmek ve yapýlan her deûißikliûi buraya kaydetmek zorundadýr. Geminin sškÿm ißleminden šnceki en son sahibi bu belgeyi sškÿm tesislerine devreder. Herhangi bir geminin halihazýrdaki sahibinin gemiyle ilgili yeßil pasaport hazýrlamasý gerekir. Yetkili kißi: Belirli bir ißin gÿvenlikli koßullarda nasýl yapýlabileceûi konusunda eûitim gšrmÿß, yeterli bilgi, beceri ve deneyime XIII XIV

10 sahip kißi. Yetkili merci, bu nitelikleri taßýyan kißileri gšreve atayabilir ve yerine getirecekleri gšrevleri belirleyebilir. Yetkili merci: Yasa gÿcÿnde yšnetmelik, emir ve talimat Ý- karma yetkisine sahip bakan, herhangi bir hÿkÿmet birimi ya da kamu gšrevlisi. Ulusal yasa ve yšnetmelikler er evesinde yetkililer šrneûin gemi sškÿm ißlerinde alýßanlara yšnelik ulusal bir politikanýn uygulanmasý ve bu kißilerin korunmasýna yšnelik sorumluluk almak Ÿzere gšrevlendirilebilirler. YŸklenici: zerinde anlaßmaya varýlan koßullar er evesinde, belirli bir tesiste ißverene hizmet saûlayan kißi ya da firma. Bu kýlavuzun ama larý a ÝsÝndan yÿklenici tanýmýnýn kapsamýna taßeron firmalar ve iß i bulanlar da dahildir. Ü ÜNDEKÜLER nsšz iii KatÝlÝmcÝlarÝn Listesi VI SšzlŸk X 1. Genel HŸkŸmler Ama lar Uygulama EndŸstri Karakteristikleri Gemi SškŸmŸ Gemi sškÿmÿ sÿrdÿrÿlebilir kalkýnmaya katkýda bulunur EndŸstrinin sorunlarý Mesleki tehlikeler B L M I: ULUSAL ALIÞMA ER EVESÜ 3. Genel sorumluluklar, gšrevler, haklar ve yasal er eveler Yetkili makamlarýn sorumluluklarý ve gšrevleri Yasal er eve Üß mÿfettißlerinin gšrevleri Üßverenlerin genel sorumluluklarý Üß ilerin genel gšrevleri Üß i haklarý Tedarik i, Ÿretici ve tasarýmcýlarýn genel sorumluluklarý YŸklenicilerin genel sorumluluklarý ve haklarý ÜßbirliÛi Mesleki gÿvenlik ve saûlýk yšnetimi Giriß Mesleki gÿvenlik ve saûlýk politikasý Ülk gšzden ge irme Tehlike tanýmý ve risk analizi, šnleyici ve koruyucu tedbirler XV XVI

11 4.5. Planlama ve uygulama Acil durum hazýrlýûý Üßle ilgili yaralanmalarýn, hastalýklarýn, vakalarýn raporlanmasý, kaydedilmesi ve bildirilmesi Genel hÿkÿmler Tesis seviyesinde raporlama Tesis seviyesinde kayýt tutma Üß kazalarýnýn bildirilmesi Mesleki hastalýklarýn bildirilmesi Mesleki saûlýk hizmetleri B L M II: G VENLÜ GEMÜ S K M ALIÞMALARI 7. alýßma planlamasý Genel ihtiya lar GŸvenli gemi sškÿm planlarý ve programlarý Tehlike tanýmlama ve risk analizi Risk analizlerini gšzden ge irme Tehlike ve riskleri šnleme Ð koruyucu ve engelleyici tedbirler Genel šnleyici ve koruyucu šnlemler Genel hÿkÿmler Giriß ve ÝkÝß yollarý YangÝn ve diûer tehlikeli durumlarda tahliye imk nlarý VasÝta ge en yollar, rýhtýmlar, tersaneler ve diûer yerler Tesis i i dÿzenlemeler ve ißler Üskeleler ve merdivenler Ünsan ve malzeme dÿßmesine karßý šnlemler YangÝn šnleme ve yangýn sšndÿrme Tehlikeli ortamlar ve kapalý-dar mekanlar Üßaretler, duyurular ve renk kodlarý Üzinsiz girißlerin šnlenmesi Tehlikeli maddelerin yšnetimi Genel hÿkÿmler DeÛerlendirme Üßyerinde kimyasal tehlikelere karßý izleme Kontrol šnlemleri Kimyasal gÿvenlik veri kayýtlarý SaÛlÝk denetimi Fiziksel tehlikelere karßý šnlemler Genel hÿkÿmler GŸrŸltŸ Titreßim Optik radyasyon IsÝ stresi ve nemlilik AydÝnlatma Elektrik ißleri Biyolojik tehlikelere karßý šnlemler Ergonomik ve psiko-sosyal tehlikeler Aletler, makineler ve donaným i in gÿvenlik koßullarý Genel koßullar El aletleri Elektrikli aletler Alevle kesme ve yÿksek ÝsÝdaki diûer ißlemler Gaz silindirleri Jeneratšrler YŸk kaldýrma aparatlarý KaldÝrma halatlarý TaßÝma ara larý UstalÝk ve eûitim Genel Yšnetici ve denet ilerde aranan vasýflar XVII XVIII

12 14.3. Üß ilerde aranan vasýflar, eûitim ve sýnama YŸklenicilerde ve diûer Ÿ ŸncŸ taraflarda aranan vasýflar Kißisel koruyucu donaným ve giysiler Genel hÿkÿmler BaßÝn korunmasý YŸz ve gšzlerin korunmasý El ve ayaklarýn korunmasý Solunumu koruyucu donaným Duymada korunma Radyoaktif kirliliûe karßý koruyucular DŸßmeye karßý korunma Giysiler OlaÛanŸstŸ ve acil durumlara hazýrlýklý olmak Genel Ülk YardÝm Kurtarma zel Koruma Üstihdam ve sosyal sigorta alýßma saatleri Gece alýßma ocuk iß iliûi Alkol ve uyußturucu ile ilgili sorunlar HIV/AIDS Üßyerlerinde saûlanacak imk nlar Genel hÿkÿmler Ü me suyu Sanitasyon ve yýkama/yýkanma imk nlarý Elbise dolaplarý Yiyecek ve i eceklerin tutulduûu yerler Kalacak yer Bibliyografya Ülgili ILO Sšzleßmeleri ve Tavsiye KararlarÝ ILOÕnun gemi sškÿm ißleriyle ilgili ve bu sektšre uygulanabilir hÿkÿmler i eren kurallarý (se me) Ülgili yayýnlar Kimyasal gÿvenlikte šnemli bilgi kaynaklarý referanslarý Ekler I: Üß ilerin saûlýk taramasý II: alýßma ortamýnýn gšzetilmesi III: Mesleki saûlýk ve gÿvenlik sisteminin kurulmasý IV: Gemilerdeki muhtelif tehlikeli atýklarýn IMO envanteri V: Model risk analizi šrneûi XIX XX

13 1. Genel HŸkŸmler 1.1. Ama lar Bu kýlavuz aßaûýdaki konulara katkýda bulunmalýdýr: a) Gemi sškÿm iß ilerini ißyeri tehlikelerinden korumak, ißten kaynaklanan yaralanmalarý, hastalýklarý ve kazalarý ortadan kaldýrmak; b) Üßyeriyle ilgili olarak veya ißyerindeki mesleki gÿvenlik ve saûlýk konularýnda gelißmiß bir yšnetimi tesis etmek ve desteklemek Bu kýlavuz aßaûýdaki konularda yardýmcý olmalýdýr: a) Gemi sškÿm tesislerinde alýßan iß ilerin mesleki gÿvenliûi, saûlýûý ve refahý ile evrenin korunmasý i in tutarlý milli politika ve prensipleri saptamak; b) Yetkililerin, ißverenlerin, alýßanlarýn ve diûer kurulußlarýn kendilerine ait gšrev ve sorumluluklarýný belirlemek ve bunlar arasýnda yapýsal bir ißbirliûi dÿzenini kurmak; c) Bilgi ve ustalýûý gelißtirmek; d) alýßma ßartlarÝnÝn iyileßtirilmesini gšz šnÿne alarak, istikrarlý bir Mesleki GŸvenlik ve SaÛlÝk yšnetim sisteminin bÿtÿnlÿûÿnÿ ve uygulamasýný desteklemek Uygulama Bu kýlavuz aßaûýdaki konularda uygulanmalýdýr: a) Yasama veya danýßma ile ilgili tÿm devlet yetkilileri, iß i ve ißveren organizasyonlarý ve endÿstri birliklerinin aktivitele- 1

14 ri, gemi sškÿmÿnde alýßan kißilerin gÿvenlik, saûlýk ve refahýna etki ediyor ise; b) Gemi sškÿm tesisleri seviyesindeki tÿm kißiler, šrneûin ißverenler, ißletmenin kontrolÿndeki kißiler, iß iler, yÿkleniciler, gÿvenlik ve saûlýk konusunda gšrev ve sorumluluklarý olanlara; c) Tesisin niteliûine bakýlmaksýzýn (kýyý, iskele, kuru havuz, gemi kýzaûý diûer tip gemi sškÿm yerleri) tÿm gemi sškÿm operasyonlarýna. 2. EndŸstri Karekteristikleri 2.1. Gemi SškŸmŸ Gemi sškÿmÿ, eski gemileri kýyýda, iskelede, kuru havuzda ya da gemi kýzaûýnda hurda veya elden Ýkarma i in par a- lara ayýrma ißlemidir. Bu, tÿm donaným ve ekipmanýn sškÿlmesi, kesme ve gemi altyapý sistemlerinin geri dšnÿßÿmÿnÿn yapýlmasý dahil, geniß bir aktiviteler yelpazesidir. Gemi sškÿmÿ, yapýsal karmaßýklýûý, evre, gÿvenlik ve saûlýk konularýyla olan baûlantýsý nedeni ile zahmetli bir ißlemdir. EndŸstriyel Ÿlkelerde kuru havuzlardaki gemi sškÿmleri denetim altýnda iken, kýyýlarda ya da yanýndaki iskelelerde kontrol ve denetim daha azdýr. Bu kýlavuz, tÿm gemi sškÿm faaliyetleri i in olumlu uygulamalarý gšstermekle beraber, kýyýdaki sškÿmlerde daha fazla tehlikeli durumlar olduûundan, adým adým gelißme šzellikle buralar i in hedeflenmißtir Gemi sškÿmÿ sÿrdÿrÿlebilir kalkýnmaya katkýda bulunur Eski veya iße yaramayan gemilerin sškÿmÿ batýrýlmasý ya da yapay kayalýklar gibi kullanýlmasýna gšreceliûin (ve geminin diûer par alarýnýn) geri dšnÿßÿmÿnÿn daha ucuza mal olmasýný saûlar. Demir cevherinin ÝkarÝlmasÝ ve ißlenmesine nazaran daha az enerjiye de ihtiya vardýr. Gemi sškÿmÿ ayný zamanda, sÿresini tamamlamýß tonajlarýn, uluslararasý sulardan zamanýnda temizlenmesini saûlar. Her yýl yÿzlerce gemi sškÿmÿ yapýlmaktadýr, bu trend devam edecektir. Tek cidarlý gemilerin planlanan tarihlerden šnce devre dýßý býrakýlmasý halinde, sškÿm kapasitesi sorunu doûacak ve daha fazla Ÿlkenin, gemileri sahile vurdurup sškme tehlikesi yaratmasý sšz konusu olacaktýr. 2 3

15 Asya lkeleri ve TŸrkiye i in Bir KÝlavuz 2.3. EndŸstrinin sorunlarý Gemi sškÿmÿ en tehlikeli ißlerden biridir Son birka 10 yýl i erisinde, ok tehlikeli bir ißlem olarak bilinen gemi sškÿmÿ, dÿßÿk Ÿcretler, gÿvenlik, saûlýk, evre standartlarýna uyulmamasý, alýßma ve evre ßartlarÝnÝn kštÿ olmasý nedeniyle gelißmekte olan birka Ÿlkede (baßlýca Asya Ÿlkeleri) yoûunlaßmýßtý. Avrupa BirliÛi tarafýndan yaptýrýlan son bir fizibilite alýßmasý ile gemi sškÿmÿnÿn tehlikeli olmasý, yÿksek maliyetler ve hurda talebinin azalmasý nedeniyle Avrupa Ÿlkelerinde yapýlmayacaûý sonucuna varýlmýßtýr Gemi sškÿmÿ tehlikeli atýk yšnetimidir Gemi inßa etmek i in bir ok tehlikeli madde Ð asbest, Polychlorinated Biphenyls (PCB), Tributyltin (TBT) gibi toksik boya ve diûer aûýr metaller Ð kullanýlmakla beraber, bunlarýn oûunun bugÿn kullanýlmasý kýsýtlanmýß ve yasaklanmýßtýr. Fakat yýl šnce yapýlan gemilerde bu maddeler h l mevcuttur. AynÝ zamanda, boyama, tamir ve bakým materyalleri i in kullanýlan tehlikeli ve alev alabilen kimyasallar da bulunmaktadýr. Kablolar, elektrik ve diûer kontrol sistemleri de tehlikeli maddeler i ermekte, yakýldýklarýnda tehlikeli gazlar yaymaktadýrlar. Boya tabakasý yakýldýûý ya da kazýndýûý zaman, hava kirliliûine, toprak ve suya karýßarak, insan ve evre a ÝsÝndan tehlikeye neden olur. Tehlikeli atýklarla uûraßan iß ilerin korunmasý, gÿvenliûi ve saûlýûý son derece šnemlidir Gemi sškÿmÿnde, her zaman alýßma yasalarý ve sosyal gÿvenlik olmayabilir Gemi sškÿmÿ bazý Ÿlkelerde ayrý bir sanayi olarak tanýnmamaktadýr. SÝradan bir sanayi ißlemine nazaran tehlikelerle 4 daha fazla karßýlaßýlmasýna raûmen, bazý Ÿlkelerde gemi sškÿmÿ, ne bir yasal denizcilik er evesini, ne normal gÿvenlik ve saûlýk yasasýný ve kontrolÿnÿ ne de sosyal korumayý i ermektedir. Bu durum iß ileri daha da korunmasýz býrakmaktadýr Gemi sškÿm bšlgeleri yasalarýn ve yšnetmeliklerin uygulanmasýný gÿ leßtirmektedir Gemi sškÿm operasyonlarý, yaygýn olarak erißilmesi zor sahalarda yapýlmaktadýr ve bunlar daûýnýk yerlerde olup bazen de yer deûißtirmektedirler. Tipik olarak, ge ici, kýsa sÿreli veya gš men iß iler bu ißte alýßýrlar. Bu faktšrler birleßerek yasalarýn uygulanmasý ve dÿzenlenmesini diûer sektšrlere nazaran zorlaßtýrýrlar. Bir ok kaza, yetersiz tesisler ve kayýtsýz davranýßlardan ok uygun olmayan evre ßartlarÝna baûlanabilir. DiÛer alýßma uygulamalarýnda, nelerin gÿvenli olup olmadýûý, bilinen bazý fikirlere baûlýdýr. Yasalar ve yšnetmeliklerin her deûißken i in uygulanmasý beklenemez, yine de yasalar gÿvenli ve saûlýklý alýßma uygulamalarýnýn kusursuz olmalarýný saûlamalýdýr. SÝradÝßÝ bšlgelerdeki ÐbazÝ Ÿlkelerde ve yerlerdeð ge ici gemi sškÿm tesislerinde, tÿm ilgili ILO iß i standartlarýnýn hemen uygulanmasý zor olmaktadýr Tehlikeli madde envanterinin olmamasý; dekontaminasyon ve gazdan arýndýrma; gÿvenli sškÿm planlamasý; geri dšnÿßÿm ve gÿvenli atýk yšnetimi Bir gemi tehlikeli maddeler i erir ve bunlarýn ÝkarÝlmasÝ, ißlenmesi ve atýklarýn yšnetimi, insanlar ve doûa i in tehlikelidir. SškŸm ißlemleri tehlikeli iß bšlÿmlerinden olußmaktadýr. Geri dšnÿßÿm, ißlenen materyalin šzelliklerini bilmeyi gerektirir. GŸvenlik performanslarý seviyesi i in, alýßma sahalarýndan, ulus- 5

Yeraltı kömür madenlerinde güvenlik ve sağlık

Yeraltı kömür madenlerinde güvenlik ve sağlık Yeraltı kömür madenlerinde güvenlik ve sağlık ILO uygulama kılavuzu Yeraltı kömür madenlerinde güvenlik ve sağlık Çeviren: Handan Uysal Sabır Uluslararası Çalışma Ofisi Ankara Copyright Uluslararası Çalışma

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIRLAR ÖTESİ TAŞINMASI VE BERTARAF EDİLMESİNİN KONTROLÜ İLE İLGİLİ BASEL SÖZLEŞMESİ ( SEKRETERLİK)

TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIRLAR ÖTESİ TAŞINMASI VE BERTARAF EDİLMESİNİN KONTROLÜ İLE İLGİLİ BASEL SÖZLEŞMESİ ( SEKRETERLİK) TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIRLAR ÖTESİ TAŞINMASI VE BERTARAF EDİLMESİNİN KONTROLÜ İLE İLGİLİ BASEL SÖZLEŞMESİ ( SEKRETERLİK) Gemilerin Tam ve Kısmi Sökümü ile ilgili Çevre Uyumlu Yönetim için Teknik Kılavuz.

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR?

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR? E-TÝCARET NEDÝR? E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (E- Commerce), her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve ilgili

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI İş Sağlığı: Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması,

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Elazığ İl

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Amaç ve Kapsam Kanun tarihi: 22.05.2003 Kanun No: 4857 R.G Tarih : 10.06.2003 Bu kanunun amacı işverenler ile işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamlarına

Detaylı