Prof. Dr. Ahmet Y. GÖKDERE anısına

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Ahmet Y. GÖKDERE anısına"

Transkript

1 IX Prof. Dr. Ahmet Y. GÖKDERE anısına

2 X

3 Prof. Dr. Ahmet Y. GÖKDERE XI

4 XII

5 XIII PROF. DR. AHMET Y. GÖKDERE NĐN ÖZGEÇMĐŞĐ Prof. Dr. Ahmet Y. GÖKDERE ortaöğretimini Đstanbul da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümünü bitirdikten sonra, 1963 yılında, 2003 yılına dek görev yaptığı A.Ü. Hukuk Fakültesinde ekonomi asistanı olarak kariyerine başladı yıllarında, London School of Economics and Political Sciences da occasional-student statüsüyle entegrasyon teorisi konulu lisansüstü kurslara katıldı yılında doktorasını tamamlayan Prof. Dr. GÖKDERE, Kasım 1970-Kasım 1971 tarihleri arasında F. Almanya da Grafing ve Iserlohn daki Goethe Enstitülerine devam etti; bu arada Türk işgücü göçünün ekonomik etkileri konusundaki araştırmalarını sürdürdü de doçent olan Prof. Dr. GÖKDERE, çok sayıda uzun-süreli uluslararası seminere katıldı. 23 Temmuz-15 Aralık 1974 tarihleri arasında Hollanda nın Delft şehrinde Research Institute for Management Science tarafından düzenlenen Regional Industrial Development ; ABD Çalışma Bakanlığında 4-29 Haziran 1979 dönemindeki Asgari Ücretler ; 8-21 Şubat 1981 tarihleri arasındaki Enflasyon konulu Salzburg semineri bunlar arasındadır. Son yıllarda münhasıran Avrupa Birliği konusunda çalışan Prof. Dr. GÖKDERE, A.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu, Hacettepe ve Bilkent Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli kuruluşlarda, ekonomi ve uluslararası ekonomik ilişkiler dersleri verdi. A.Ü. Hukuk Fakültesindeki lisans dersleri dışında, aynı Üniversitenin Avrupa Toplulukları yüksek lisans ve doktora programlarında ve Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi nde 2003 yılına dek görev yaptı ve ders verdi. Prof. Dr. GÖKDERE yılları arasında OECD-SOPEMĐ grubunun Türkiye temsilciliğini yürütmüştür. Dr. GÖKDERE, 1993 te GAP Televizyonunda 6 ay, haftalık Ekonomi programlarını sunmuştur. TRT- INT de ise yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği haftalık Ekonomiye Bakış ve Avrupa Birliğine Doğru programlarına 2000 yılına kadar devam etmiştir.

6 XIV PROF. DR AHMET Y. GÖKDERE NĐN YAYIN LĐSTESĐ I. KĐTAPLAR 1. Az Gelişmiş Ülkelerarası Đktisadi Birleşmeler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No. 248, Ankara, Sevinç Matbaası, Bankacılık Bibliyografyası, , Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, No. 62, Ankara, Ayyıldız Matbaası, Yabancı Ülkelere Đşgücü Akımı ve Türk Ekonomisi Üzerine Etkileri, Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları, No. 196, Ekonomi Dizisi No. 14, Ankara, Doğuş Matbaası, Ekonomi-Đşçi Eğitimi El Kitabı (ILO Secretariat, Economics, A Worker s Educational Manual In Türkçe çevirisi), ILO Ankara Ofisi Yayınları, Ankara, Olgaç Matbaası, Genel Muhasebeye Giriş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, Ankara Üniversitesi Matbaası, Makro Ekonomi-Teori ve Problemler (3. baskı) (Eugene A. Dilulio, Macroeconomics-Theory and Problems, Schaum s Outline Series in Economics, McGraw-Hill Company 1974 ün Türkçe çevirisi), Türkiye Ekonomi Kurumu Yayını, Đstanbul, Türkiye nin Avrupa Topluluğu na Sosyal Entegrasyonu Sorunu- Sendikalar Açısından Yaklaşım, Demircioğlu Matbaacılık, Ankara, Avrupa Topluluğu ve Türkiye ile Đlişkileri (Genişletilmiş 2. baskı), Ankara Üniversitesi, ATAUM Yayınları, Ankara Makro-Mikro Đktisat-Soru ve Cevaplarla (Dr. Ufuk Serdaroğlu ile birlikte), Alkım Yayıncılık, Ankara Müfettişlik- Uzmanlık Giriş ve Yeterlilik Sınavları, Adli ve Đdari Yargı Hakim Adaylığı Giriş Sınavı, Müfettiş ve Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavlarına Hazırlık, Turhan Kitabevi, Ankara, Bankacılar Đçin- Ekonomi Bilgisi (10. Baskı), Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara, Sözkesen Matbaacılık, Soru ve Yanıtlarıyla Mikro-Makro Ekonomi (4. bası), Đş Sınavlarına Hazırlık:1, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004.

7 XV II. MAKALELER 1. Kontrollü zirai kalkınma kredileri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. xxx, 1973, sayı 1-4, s Batı Avrupa ülkelerine işgücü göçünün Türk sanayii üzerindeki muhtemel etkileri,cumhuriyetin 50. yılında Türkiye de Sanayileşme ve Sorunları Semineri, Ankara (28-31 Ocak 1974), SBF Maliye Enstitüsü Yayını, no. 36, Ankara 1975, s Türk Şirketlerinin Sosyo-Ekonomik Kökenleri ve Gelişimi, Türk Đşçi Şirketleri Birliği, Aylık Bülten, Nr. 10 (15 Mayıs 1977), s Beyin Göçü Üzerine Bazı Düşünceler, Đşveren, C. xvı, sayı 5 (Şubat 1978), s , (Aynı makale, ILO-Göçmen Đşçilere Rehberlik Projesi Haber Bülteni, No. 2 (Kasım-1977), s. 1-8 de yayınlanmıştır). 5. Temel Madde Üreticisi Ülkelerde Kartelleşme Eğilimleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. xxxıv, sayı 1-4, 1978, s Batı Almanya Göçünde Son Gelişmeler: Geri Dönüş ve Đşçi Şirketleri, Federal Almanya da Çalışan Türk Đşçilerinin Toplu Dönüşleri ve Türkiye ile Almanya da Uyum Sağlama Eğilimleri Semineri, Uludağ Üniversitesi Đktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yayını, Bursa, 1982, s Batı-Göçünün Türk Demografik Yapısına Etkileri, Prof.Dr. Fadıl Hakkı Sur un Anısına Armağan, A.Ü. SBF Yayını, Ankara 1983, s Türkiye de Ücretlerin Gelişimi , Dicle Üniversitesi Dergisi, C.I, sayı 1, s (Diyarbakır, 1983). 9. Effects of Migration on the Turkish Economy, ILO Asian Regional Programme on International Labour Migration, Background Papersworkshop on Return Migration Programmes in Turkey, s. 5-12, yılın eşiğinde Türkiye-AET ilişkileri, Đşveren c.xxxvı, sayı 10 (Temmuz 1988), s Ekonomik Açıdan Türkiye-AET Đlişkileri, Türkiye ve Dünya Tarım Ekonomisindeki Gelişmeler ve Türkiye-AT Đlişkileri Semineri (19-23 Aralık 1988) içinde, ss Avrupa Topluluğu nda Bölgesel Politikalar, Prof. Dr. Jale G. Akipek e Armağan, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Konya 1991, s Avrupa Topluluğu Đlişkileri ( ), Türkiye Ekonomisi Sektörel Gelişmeler içinde, Türkiye Ekonomi Kurumu Yayını, 1992, s

8 XVI 14. Regional Cooperation as an Alternative to Migration: The Example of Turkey, Migration and International Co-operation: Chalenges for OECD Countries (Madrid, 29th-31st March 1993) e sunulan Tebliğ, OECD(GD (93) 48, p An Evaluation Of Turkey s Recent Migration Flows and Stocks, Sopemi (Paris, 1-3 December 1993) ye Sunulan Tebliğ, Nüfusbilim Dergisi, 1994, 16, s An Evaluation Of Turkish Migration Towards End-1995, Sopemi (Paris, november 1995) ye Sunulan Tebliğ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c.xlıv, sayı 1-4, 1996, s Zayıf Euro ve Avrupa Birliği nde Çatlaklar, Yeni Türkiye Avrupa Birliği Özel Sayısı II, sayı:36, Kasım-Aralık 2000, s Küreselleşmeye Genel Bir Bakış, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, c.ı., sayı 1, güz 2001, s III. ÇEVĐRĐLER 1. J.E. Meade, Ülkelerarası Ticaret Ve Ödemelerin Geleceği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. xxıı-xxııı, , sayı 1-4, s Nicholas Brunner, Çin Ekonomisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. xxvı, 1969, sayı 3-4, s H. Myint, Ekonomi teorisi ve kalkınma politikası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. xxıx, 1973, sayı 3-4, s ILO, Dünya Çalışma Raporları, Cilt 1 (1984) 318 s.; Cilt 2 (1985) 338 s; Cilt 3 (1986) 298 s. (Nahit Töre ile birlikte), DPT, Sosyal Planlama Başkanlığı, Ocak IV. DĐĞER YAYINLAR 1. Field Report on Industrial South Wales (UK), Nov. 1974, ii + 13 pp., Research Institut voor Bedrijfswetenschappen, Delft-Hollanda. 2. Team Workshop Veenendaal, Sept. 1974, iii + 24 pp., Research Institut voor Bedrijfswetenschappen, Delft-Hollanda. 3. Halk ve Đşçi Şirketlerinin Ülke Kalkınmasındaki Yeri, Desiyap 2. Sempozyumu: Türkiye nin Sanayileşmesinde Halk ve Đşçi Şirketlerinin Rolü ve Geleceği, Ankara (1-2 Temmuz 1981), s ; Gümrük Birliği ve Otomotiv Sektörü (Nahit Töre ile birlikte), Ankara Üniversitesi ATAUM Özel Rapor Serisi, No1, Ankara, 1994, s.148.

9 XVII V. KONGRE VE KONFERANS TEBLĐĞLERĐ 1. XI. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Semineri, Research Institut voor Bedrijfswetenschappen, Delft-Hollanda, (23 Temmuz Aralık 1974). Bu seminerde yapılan iki saha araştırmasının metinleri için bkz.: yayın listesi, IV. Diğer yayınlar, 1 ve 2 numaralı eserler. 2. Batı Avrupa Ülkelerine Đşgücü Göçünün Türk Sanayii Üzerindeki Muhtemel Etkileri, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi-TOBB: Cumhuriyetin 50. yılında Türkiye de Sanayileşme ve Sorunları Semineri, (Ankara Ocak 1974). Metin için bkz.: yayın listesi 2 numaralı makale. 3. Đşçi Şirketlerinin Sosyo-Ekonomik Kökenleri ve Gelişimi, A.Ü. Hukuk Fakültesi Çalışma Enstitüsü-Türk Đşçi Şirketleri:Yurt Dışında Çalışan Türk Đşçilerinin Kurdukları Đşçi Şirketleri Semineri (Ankara, Aralık 1976). Metin için bkz.: yayın listesi 3 numaralı makale. 4. Đşçi Şirketlerinin Gelişimi ve Başlıca Sorunları, Bursa Üniversitesi Đktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kooperatifçilk Enstitüsü-Türk Đşçi Şirketleri Birliği: Đşçi Şirketleri Semineri (Uludağ, Aralık 1977) (tebliğler basılmamıştır). 5. US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics: International Seminar on the Measurement of Wages, Salaries and Other Compensation paid to Workers and Determination of Minimum Compensation (Washington 4-29 June, 1979). (bu eğitim seminerinde, zaman zaman tartışma amacıyla küçük paper lar hazırlanmıştır). 6. Salzburg Seminar, Inflation: Its Relationship to Social and Political Change, Schloss Leopoldskron, Salzburg, Austria. 7. Halk ve Đşçi Şirketlerinin Ülke Kalkınmasındaki Yeri, Desiyap 2. Sempozyumu: Türkiye nin Sanayileşmesinde Halk ve Đşçi Şirketlerinin Rolü ve Geleceği, (Ankara 1-2 Temmuz 1981). Metin için bkz.: yayın listesi, diğer yayınlar no Batı Almanya Göçünde Son Gelişmeler: Geri Dönüş ve Đşçi Şirketleri, Uludağ Üniversitesi: F. Almanya da Çalışan Türk Đşçilerinin Toplu Dönüşleri ve Türkiye ile F. Almanya da Uyum Sağlamaları Semineri (Bursa, Mart 1982). Metin için bkz.: yayın listesi, makaleler, no Türkiye de Ücretlerin Gelişimi ( ), Türkiye Ekonomi Kurumu, Türkiye de Đstihdam ve Ücret Politikası Semineri (Ankara, 7 Mayıs 1982). Metin için bkz.: yayın listesi, makaleler, no Batı Göçünün Türk Demografik Yapısına Etkisi, Aile Planlaması Sorunları Semineri, Türk Standartları Enstitüsü (Ankara, Mayıs 1982). Metin için bkz.: yayın listesi, makaleler, no. 7.

10 XVIII 11. Entegrasyon Teorileri, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Topluluğa Katılmanın Sonuçları Semineri, Ankara, (22 Aralık 1982) (basılı metin bulunmamaktadır). 12. Çalışma Ekonomisi Açısından Türkiye ve Geleceği, TÜRK- ĐŞ/AAFLI, Genel Merkez Yöneticileri Semineri, Altın Yunus, Çeşme/Đzmir, 6-9 Mart 1984 (tebliğ basılmamıştır). 13. Dokuz Eylül Üniversitesi-Türkiye Ekonomi Kurumu-Türkiye Araştırmalar Merkezi, Türkiye de Đstihdam ve Đşsizliğin Önlenmesi Semineri, (Đzmir, 9-10 Ekim 1986) (seminere yorumcu olarak katılmıştır). 14. Seminar on The Textile Industry in Europe and the World, (Porto, Portekiz 3-5 April 1987) (Tebliğ verilmemiştir). 15. Effects of Migration on the Turkish Economy, ILO-Workshop on Return Migration Programmes in Turkey, Asian Regional Programme on Industrial Labour Migration (Ankara, 1 October 1987). (metin içi bkz.: yayın listesi, makaleler, no. 9). Ekonomik Açıdan Türkiye-AET Đlişkileri, A.Ü. Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi-Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü: Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Türkiye-AT Đlişkileri Semineri. (Abant, Aralık 1988), ATAUM, 1988.