Kurumsal Çeviri: AB (Avrupa Birliği) Örneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Çeviri: AB (Avrupa Birliği) Örneği"

Transkript

1 Kurumsal Çeviri: AB (Avrupa Birliği) Örneği Öğr. Gör. Burak Özsöz Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Hülya Boy Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü Özet Toplumların, kurumların, grupların ve bireylerin kalıcı bir zeminde olmak üzere kendi günlük yaşantılarını birden fazla dilde sürdürebilme yetisi olarak adlandırabileceğimiz çok dillilik geleneği Avrupa Birliği nde, 1957 yılında imzalanan kurucu Roma Antlaşmaları ndan bu yana sürdürülmektedir. Bir bakıma AB nin demokratik meşruluğunun teminatı olacak şekilde her AB vatandaşına kendi dilinde bilgi edinme hakkının tanındığı böylesi çoklu dilli bir ortamda yazılı ve sözlü çeviri faaliyetlerinin kurumsal bir yapı içerisinde ele alınma ihtiyacı doğmuştur. AB nin azımsanmayacak sayıda tam zamanlı ve serbest çevirmen ile çalışması ve benzer kadrolarda istihdam edilmek üzere uygun adayların belirlenmesi için çeviri yarışmaları düzenlemesi, çeviri belleklerinden faydalanması, geniş bir terminoloji veri tabanı kurması, yazılı ve sözlü çevirinin AB nin örgütlenmesinde ne denli gerekli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği bünyesinde yürütülen çeviri faaliyetlerinin farklı düzlemlerde olmak üzere ne denli örgütlü bir yapı içerisinde olduğu irdelenecek, kurumsal çeviriye kapsamlı bir tanım getirilecek ve kurumsallaşmanın yalnızca bir çatı altında toplamak anlamı taşıyamayacağı gösterilmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Çok-Dillilik, Çeviri Faaliyetleri, Kurumsallaşma, Kurumsal Çeviri. Institutional Translation: The EU Context Abstract Multilingual tradition, which is often referred to as the ability of societies, institutions, groups and individuals to engage, on a regular basis, with more than one language in their day-to-day lives, has been promoted in the European Union from the time of the Treaties of Rome in The EU, thus, need more than ever to adopt an institutional approach in dealing with translation and interpretation activities in an environment where every citizen in the Union has been given the right to be informed in their own language to secure the Union s democratic legitimacy. Given the number of people employed in EU s translation services; the recruitment competitions held at times to find eligible candidates; the extensive 59

2 usage of translation memory tools and servers; and the creation of a comprehensive terminology database, the translation and interpretation activities in the Union have proved themselves to be quite necessary in keeping the organisation in a coherent state. This study seeks to define institutional translation and reveal how EU translation services are organized on a variety of levels. Keywords: European Union, Multilinguism, Translation Activities, Institutionalization, Institutional Translation Giriş Dilin ve dil bilmenin ne olduğuna yönelik gelenekçi sorulara verilebilecek olası yanıtlarda sadece somut göstergelerden oluşan mekanik bir düzenden söz etmek olası değildir. Belli bir dili çepeçevre saran kurallar örgüsünün ötesinde dili şekillendiren veya dilin şekillendirdiği ekinsel ve toplumsal etmenlerin varlığı göz ardı edilemez. Lakin günümüz modern toplumları tek dillilikten uzak, çok dilli ve dolayısıyla çoklu kültürlü doğal yaşam ortamlardır. İster teknolojinin tanıdığı imkanlar ile sanal ortamda, isterse başta göç, turizm ve istihdam olmak üzere insan hareketliliğine dayalı fiziksel ortamlarda olsun, çok dilli ortamlar artık yaşamın vazgeçilmezleri arasındadır. Dolayısıyla, dil toplulukları (speech communities) çoklu dilli ve çoklu kültürlü yaşamın gerekliliklerini anlamaya her zamankinden daha çok muhtaç görünmektedir. Bir çok alanda işbirliği yapmak suretiyle bir araya gelen çeşitli Avrupa devletleri de inşa ettikleri Avrupa Birliği nde (AB) kendilerini böylesi çoklu dilli bir yaşamın ortasında bulmuşlardır. Eşik düzeyinde (threshold level) de olsa iletişim gereksiniminin karşılanmasını öncelikleri arasına alan AB, kusursuz tek bir dil arayışından vazgeçmiş ve Eco nun söyleyişi ile çeviriyi Avrupa nın dili haline getirmiştir. Meylaerts (2010), çok dilliliğin kalbinde çeviriyi bulursunuz diye bir tanımlamada bulunur. Sözlü ve yazılı çeviri faaliyetlerinin böylesine önem arz ettiği bir ortamda bu faaliyetlerin belli bir örgütlenmeye ve kurumsallaşmaya ihtiyaç duyması doğal karşılanmalıdır. Bu çalışmamızda; öncelikle kurumsallaşmanın genel bir tanımı yapılacak, kurumsal çevirinin veya çeviride kurumsallaşmanın hangi düzlemlerde olmak üzere gerçekleştirilebilineceği AB bünyesinde yürütülen çeviri faaliyetleri örneğinde incelenecektir. Belli yerel koşullar altında kurumsallaşan yazılı ve sözlü çeviri faaliyetlerinde çeviri kuram ve yaklaşımlarının kaynak ve erek dikotomisi içerisinde uygulamada ne denli kendilerine yer bulabildikleri de çalışmada yer alacaktır. Kurum ve Kurumsallık Kurum hem toplum içerisinde, hem de akademik ortamlardaki tanımı ile ele avuca sığmayan bir kelime. Kimi zaman somut, fiziksel bir kuruluşu tanımlamak için kullanılırken kimi zaman da aile kurumu tamlamasında olduğu gibi toplumsal kurumlara yakıştırılan bir kelime olarak çıkıyor karşımıza. Kalıcı değere sahip, hayranlık uyandıran kimselerin veya grupların tanımlamasında dahi kurum kelimesi günlük konuşmalarda yer alabiliyor. Kurum, hangi seviyede olursa olsun, belli rol beklentileri, normlar, değerler ve inanç sistemleri tarafından yönlendirilen tekdüze eylem biçimi olarak tanımlanabilir. C. Wright Mills e göre kurum, toplum veya toplumun belli bir kesimince meşrulaştırılmış ve bir dizi 60

3 müeyyideye bağlanmış tutarlı eylem kalıplarının belli kimselere yetkilendirilmesidir (Koskinen, 2008). Kurumlar her durumda davranışı sınırlandırır ve düzenler. Kurumsal kelimesi görünen o ki kocaman bir sıfat. İçine sığdırılan anlamların bir kısmı işlevsellikten uzak, şekilciliğe dayalı ve sadece yakıştırmalardan ibaret. Günümüz birey ve kurumlarının hemen hepsinin ağzında yine aynı kocaman sıfat. Örgütlü yapıların bir çoğunda kurumsallaşma adına atılan adımlar ön plana çıkarılmakta. Spor dünyasından sivil toplum kuruluşlarına kadar türlü faaliyet alanında kurumsallaşma hedef gösterilmekte. Tanımı kaypak olsa da genel kabul gördüğü haliyle kurumsallaşma, kurum içerisindeki faaliyetlerin bireylerin varlığına bağlı olmaksızın sürdürebilmesi, ilgili faaliyetlerin o bireyin yokluğunda dahi aksamaksızın idame ettirilebilmesi ve gelişiminin sağlanmasıdır. Kurumsallaşma mevcut yapının ve iş süreçlerinin değişerek yeni bir yapıya dönüşmesi, bu yeni yapının faaliyette bulunduğu çevre ile sürekli etkileşim halinde olmak üzere çevrenin beklenti ve baskılarına cevap vermek için yeniye uyum göstermesidir. (Fox- Wolfgramm ve diğ., 1998). Kurumsallaşmada öne çıkan nokta örgütlerin çevrelerine uyum sağlamaları ve yeni normların ve yapıların mevcut normlar ve yapı şekilleri ile birleşmesidir. Kurumsal bir yapıda herkes yaptığı işi sanki müstakil bir projeymiş gibi üstlenir, bilgi kalıcı hale gelir ve gelişime açık bir iklime kavuşur. Kurumsallaşma, değişken ve belirsiz bir ortamdan çıkıp, sürdürülebilir ve tutarlı çalışma ortamının tesisinin gereği olarak kabul edilmektedir. Kurumsallaşmayı, bireyden tamamen uzaklaşmaktan ziyade bireyi gelişim adına kontrollü bir çatı altında daha etkin kullanabilme çabası olarak görmek daha uygun olacaktır. Hedeflenen, belli prensiplere dayalı olmak kaydıyla bir sistem kurmaktır. Dil gibi aslında; bir somut göstergeler dizgesi, biri olmadan diğerinin anlam kazamayacağı bütüncül bir ortam. Lakin işlevi belirleyen biçim değil, bir ereğe yöneltilmiş edimler bütünü edenden bağımsız, edeni bağlayan. Kurumsal Çeviri Çeviride kurumsallaşmayı tartışmaya açmadan önce çeviri kelimesinden ne anlamamız gerektiği üzerinde durmakta fayda var. Çeviriyi bir süreç dahilinde ele alan bir edim olarak mı yoksa çeviri ediminin sonunda üretilen bir metin olarak tanımlamamız gerekir? Munday (2001), çeviri sözcüğünün üç farklı anlam taşıdığından söz etmektedir: bir edim olarak çeviri, bu edimin sonucu olan çeviri metin ve çeviriye ilişkin kuramsal ve eleştirel yaklaşım ve önermeleri içeren çeviri kavramı.... Bu anlamlardan ilk ikisi uygulamalı çeviri alanında yer alırken, üçüncüsü ise çeviribilim alanının bir parçasıdır (Tahir Gürçağlar, 2011). Bu noktada, kurumsallaşma çeviride nasıl ve ne şekilde yer almalıdırdan hareketle, kurumsallaşmanın (i) çevrilecek metinlerin belirlenmesi sürecinde mi; (ii) kimin veya kimlerin bu edimi yerine getirebilecek nitelikte olup olmadığının saptanmasında mı; yoksa (iii) çeviri ediminde erek/kaynak dengesinde hangisine daha yakın durulacağı noktasında mı ele alınması gerektiğine dair sorulabilecek sorulara cevap aranmalıdır. Standartlaşmaya ve belli bir dizge ve tutarlılığa özellikle sürdürülebilirlik açısından ihtiyaç duyulan çeviri ortamlarında bir üst çatının gerekliliği bu sorulara verilebilecek cevaplar ile daha net bir hal alacaktır. 61

4 Örneğin kimi çeviri ortamlarının ortak bir terminolojinin üretilip standart bir kullanıma tabi tutulması çeviride kaliteyi doğrudan etkileyebilecek bir uygulama olabilir. Bununla birlikte, ne ölçüde ve neyi içine alacak şekilde standartlaşmaya gidilirse gidilsin, bu konudaki yetki sahiplerinin kendilerini ve uyguladıkları sistemi denetime açık tutması kurumsal yapının bir gerekliliğidir. Bir başka tartışmalı husus ise bu düzenlemeleri yapacak kişi veya kişilerin kendi veya bir duygu ile bağlı olduğu topluluğun çıkarlarından bağımsız hareket edip edemeyeceğidir. Düzenlemeler dönemsel çıkarlara hizmet etmemeli ve belli ideolojiler ile şekil almamalıdır lerin sonuna doğru, Mossop (1988) çeviriye yönelik kururmsal bir yaklaşımın (institutional approach) gerekliliğine değinmiş ve böylesi bir yaklaşımın kuramsal dayanaklarını çeviri kuramında eksik kalmış bir faktör olarak tanımlamıştır. Kurumsal bir ortamda yürütülen metne dayalı işleyişi anlayabilmek için kişinin her şeyden önce kurumun ne olduğuna dair bir anlayış geliştirmesi beklenir. Çeviriye kurumsal yaklaşımda, kurumsal bağlamın çeviri süreçlerini nasıl biçimlendirdiğinin yani sıra çeviride isithdam edilen topluluğun kendi rol ve mesleki kimliklerini nasıl algıladıkları da öne çıkan hususlardandır (Koskinen, 2008). Günümüz çiftdilli veya çok dilli toplumlarının kamu ve özel kurumlarında azımsanmayacak nicelikte çeviri faaliyeti yürütülmektedir. Kurumsal bağlamlar çeşitli ve birbirinde farklı olmakla birlkte temel benzerlikler de sergilerler. İlk akla gelen, çeviri faaliyetlerinin çeviri kurumu tarafından denetleniyor ve sınırlandırılıyor olmasıdır. Çeviri faaliyetlerinin kapsam ve çerçevesini kurumsal ideolojilerin belirlediği düşünüldüğünde ideolojide olası bir değişimin iş koşullarını yeniden şekillendirmesi beklenebilir (Koskinen, 2008). Kurumsal çeviri yaklaşımında, ister çeviri ürün üzerinden ister çeviri süreci üzerinden gidilsin kendilerine şekil veren kurumsal ortam bir bütün halinde göz önünde bulundurulmadıkça yapılan ve yapılacak çalışmalar anlamsız kalacaktır. Kurumsal ortam içinde barındırdığı insanlardan bağımsız, önceden kalıba sokulmuş bir yapıda değil aksine içinde ikame eden insanların günlük yaşayışları ile şekil alan bir yapıdadır. Zira kurum işleyişinini sağlamak için çeviriye ihtiyaç duyan örgütlü yapılar çok dilli iletişimin başarı veya başarısızlıklarında vazgeçilmez bir rol oynayan çevirmenlere de bel bağlarlar (Koskinen, 2008). Yapılan çevirinin kurumsal bir çeviri sayılabilmesi için bir kuruma bağlı olarak çalışan kadrolu çevirmenler tarafından yapılmış olması şartı aranamaz. Kurum dışından serbest çalışan bir çevirmen de ilgili çeviri kurumunun sınırlama ve yönlendirmelerine bağlı kaldığı sürece kurumsal bir çeviriye imza atmış sayılabilir. Çeviri etkinliğinin de kendi içinde bir tür toplumsal kurum olduğundan bahsedilebilir (Koskinen, 2008). Toplumsal bir dizge olarak çeviri dizgesinin sınırları söz konusu dizge içerisinde mütemadiyen tanımlanmakta, doğrulanmakta ve yeniden tartışmaya açılmaktadır. Bu tanımlamada tercih edilenin kurum yerine dizge olduğuna şahitlik ediyoruz; zira, çeviri etkinliğinin tümü her toplumda ve her tarihsel dönemde olduğu üzere belli normlar tarafından sınırlandırılır ve sistematik bir şekilde yönlendirilir (Toury, 1995). Çevirmen ise belli bir kültür ortamında söz konusu sınırlamalar içerisinde toplum tarafından kendine biçilen role soyunur. Toury (1995) her olgunun, he rmaddenin ve her eylemin bağlamlaştırılması ihtiyacına vurgu yapar. 62

5 Örgütlü Bir Yapı: Avrupa Birliği Kabul görmüş 24 resmi dilin konuşulduğu Avrupa Birliği nin çok dillilik üzerine bir çok alt başlıkta çalışmalar yürütüyor olması doğal karşılanmalıdır. Brüksel de oluşturulan Avrupa Birliği Komisyonu nun 2005 yılında çok dilliliğe yönelik yeni taslak eylem planı ortaya koymuş olması da bunun bir tezahürüdür. Çok dillilik, Birlik içerisinde sözlük anlamının oldukça ötesinde tüm resmi dillere eşit hak tanıma anlamı taşımaktadır yılında imzalanan Avrupa Birliği revizyon antlaşmasının birinci maddesi kararların her vatandaşa açık olacak şekilde şeffaf bir ortamda alınması hassasiyetine değinir. Suni bir Avrupa kimliği zorlamasından ziyade Avrupa nın her dilinin kültürel çeşitlilik mirasının bir parçası olduğu kabul edilir. Eco (1995) değişik dilleri yaratmış olan Avrupa bünyesindeki en merkezden uzaklaştırılmış etnik bir dilin bile bir grubun özgül niteliğini dile getirdiğinden bahseder. UNESCO veya NATO gibi örgütlerin aksine Birlik içinde yer alan her dil resmi dil olarak kabul görür. Birlik içerisinde mevcudiyetini sürdüren kurumlar ve kurumlarda alınan kararların hepsi her bir AB vatandaşını yasal olarak bağlar niteliktedir. Bu sebepten ilgili kanunların tümü resmi dillerin her birinde ulaşılabilir olmalıdır. Çok dillilik, AB normlarına göre, toplumların, kurumların, grupların ve bireylerin kalıcı bir zeminde olmak üzere kendi günlük yaşantılarını birden fazla dilde sürdürebilme yetisi olarak adlandırılmaktadır. 24 resmi dilin yanı sıra, 60 kadar Avrupa bölgesel dili veya birlik dışı göçmen dili mevcuttur. AB nde yaşayan giderek artan sayıda insan (i) ulusal diline ek olarak otokton (yerli) bir dili veya bir azınlık dilini, (ii) eğer bir göçmen ise ev sahibi ülkenin dilinin yanı sıra kendi yerli dilini, (iii) veya büyüdüğü ailede konuşulan karma-dili konuşmak suretiyle çok dilliliği yaşatmaktadır. Pym (2008) uluslararası kurumların iletişim stratejisi olarak üç seçenekten birini kullanmak durumunda olduğunu ifade eder: kurum içindeki farklı dil mensuplarının kurumun işlevsel dili olarak kabul gören bir veya birkaç dili öğrenmeye zorlanması; kurum içindeki tüm resmi dillerin her birinin diğer tüm dillere çevirilmesi; kurumdaki profesyoneller arası iletişimde bir veya iki dilin işlevselleği sağlanırken çeviri faaliyetlerine kurum içi profesyoneller ve kurum müşterileri arasında gerekli olduğu hallerde başvurulması. Avrupa Birliği nde benimsenen stratejinin bashi geçen üç stratejiden ikincisi olduğu aşikardır. Tüm dillerin bütünüyle varlığını sürdürebileceği uygun bir iklimi ön planda tutan bir politikanın sürdürülebilmesi büyük ölçüde çeviri faaliyetlerinin örgütlü bir yapıya kavuşturulması ile mümkün olabilir. Çoklu dilli bir ortam olan AB nde, çok dilliğe dair bazı şehir efsanelerinden sözedilebilir. Bunlardan ilk akla geleni her AB belgesinin resmi dillerin tümüne çevriliyor olmasıdır. Sadece tüm kanun hükmündeki belgelerin ve genele yönelik uygulamalara dair çıkan evrağın büyük bölümünün resmi her dile çevrilme zorunluluğu vardır. Buna karşın gelen evrakın bir veya birkaç dile (genelde İngilizce veya Fransızca ya) çevrilmesi yeterli olacaktır. Bünyesinde farklı kurumları barındıran Avrupa Birliği nden başlı başına tek bir kurummuşcasına bahsetmek doğru olmayacaktır. A.B. kurumlarının nasıl işlediğine dair tanıtıcı kısa bilgi vermek gerekirse: Komisyon un öneride buluduğu, Parlamento ve Konsey in karara bağladığı bir yapı söz konusudur. Tüm kurumların bünyesinde istihdam edilen personelin beşte birinden daha az bir sayıda olmak üzere dil uzmanları ve 63

6 idari personel çeviri hizmetlerinde istihdam edilmektedir. Sözlü çeviri faaliyetleri ile uğraşan personel asla diğer bir çeviri alanı olan yazılı faaliyetlerde bulunmazlar. İş yükü oldukça fazla olan her iki çevirmen grubunun da iş faaliyet alanları önceden belirlenmiştir (Wagner, 2002). Yine bir başka yanılgı da AB bünyesindeki tüm kurumlar için tek elden bir çeviri hizmetinin olduğudur. Aksine, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı başta olmak üzere farklı kurumların bünyelerinde çeviri hizmeti gören ayrı yapılar mevcuttur. Mümkün olan her ortamda maddi tasarruf amacıyla kurumların ortak çalıştıkları hususlarda yok değildir. Örneğin istihdama yönelik ölçme ve değerlendirme söz konusu olduğunda kurumlar çoğu zaman birlikte hareket etmektedirler. Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Adalet Divanı kurumun özel gerekliliklerinden dolayı kendi sınavlarını diğer kurumlardan ayrı gerçekleştirirler. Adaylarda, Birliğe hali hazırda üye olan ülkelerden birinin veya tam üyelik sürecini tamamlamak üzere olan ülkelerden birinin vatandaşı olması şartı aranır. Çeviri sınavlarında verilen metinler itibarlı gazete ve dergilerden alınan çeviri olmayan orijinal metinlerdir. Bununla birlikte, AB bünyesinde üretilen metinlerin hangisinin orijinal hangisinin çeviri metin olduğuna karar vermek kimi zaman olanaklı değildir. Çeviri bir metnin daha sonra başka dillere çevrilmek üzere orijinal metin olarak olarak kullanıldığı durumlar görülmektedir. Kimi zaman bir metnin orijinal bir metin mi yoksa çeviri bir metin mi olduğunun izini sürmek imkansızlaşabilir. Çok dilli uluslararası kamu ve özel teşekkülleri kurum içi ve dışı sözlü ve yazılı iletişim süreçleri büyük ölçüde çok yönlü çevirinin nesnesi konumundadır (Meylaerts, 2010). Kurumun çeviri ve çevirmene getirdiği sınırlamalara karşın Birlik için çalışan çevirmenin, Saussure ün dil toplumsal ise söz bireyseldir ilkesinden hareketle çeviri metinde son sözü söylediği ve nihai dokunuşun çevirmenin kendisine ait olduğu çıkarımı yapılabilir. Koskinen, çeviri edimi ve çevirmen açısından bu değerlendirmenin aksini ortaya koyar nitelikte argumanlarda bulunur: Şimdilerde, Avrupa Komisyonunda, durum tümüyle farklı bir hal aldı. Orada dil bireyden uzak yoğun bir denetim altında ve çeviri; ne söylediğin, kime söylediğin ve nasıl söylediğin üzerinde ancak sınırlı bir insiyatif alabildiğin bireysel eylemden ziyade kollektif bir süreç. Çeviri metin senin değil, üzerinde isminden bir iz yok. O, kuruma ait ve üzerinde kurumun ismini taşıyor. Bundandır ki sorgulanacak olan çevirmenin güvenilirliliği değil kurumun kendisi. Komisyon da konuşan da sen değilsin, kurum senin üzerinden konuşmakta. (Koskinen, 2008) Çevirmenin oynadığı rol, kurumun farklı dillerde olmak üzere sizinle aracısız konuştuğu izleniminin yaratılabilmesi için gizlenmek suretiyle arka plana itilir. Sonuç ve Öneri Kurumsal yaklaşım çevirinin yerleşik tabiatını öne çıkarır ve çevirmenin işini sınırlandıracak ve buna bir düzen getirecek bir takım yönleri ön plana çıkarmayı hedefler (Koskinen, 2008). Biçilen kurumsal roller çevirmenler tarafından benimsenir ve bu roller çeviriyi hangi anlamıyla alırsanız alın çevirmenin eylemlerine yön veren yerleşik norm ve değerlerden ibarettir. Çeviride kurumsal yaklaşımda öne çıkan unsur çeviri faaliyetinin belli bir bağlam dahilinde yapıldığıdır. Üretilen metin kurumsal bir kimlik taşıyor olsa da kurum her şeyden önce toplumsal bir kavramdır ve metne dayalı çalışmalar kadar insan 64

7 ve insanlar arası etkileşime dair bir dizi toplumsal çalışmayı da gerek duyulur (Koskinen, 2008). Bundandır ki, Avrupa Birliği bağlamında yürütülen çeviri faaliyetlerinde AB nin içinde bulunduğu çok dilli bağlam ve bu bağlamın yaşamsal gereklilikleri öncelikli olarak iredelenmelidir. Mossop un, 80 li yıllarda, çeviride kurumsal yaklaşımın gerekliliğine dair yaptığı çağrıların günümüzde büyük ölçüde cevapsız kaldığından söz edilebilir. Kurumsallık, bağlamın yanı sıra belli dönem koşulları içerisinde ele alınmalıdır. Kurumsallığın yönetimsel boyutu, kültürel boyutu, ekonomik boyutu, politik veya ideolojik boyutu kimi zaman tek başına kimi zaman bir kaçı bir arada olmak üzere incelenmeli ve ilgili dönem koşullarında hangi boyutların tek başına veya birlikte olgunlaştığına ve hangi boyutların ötelendiğine dikkat edilmelidir. Bu noktada gelecek araştırmalar için bir öneri niteliğinde olmak üzere bir tartışma konusu öne sürmeyi faydalı görüyoruz. Bir dönem, toplumun ihtiyaç ve koşullarını ayrıntılı analiz etmiş, her şeyden önce ereğini iyi belirlemiş ve bu erek doğrutusunda eldeki imkan ve kabiliyetleri araç olarak kullanmayı başarmış ve günü kurtarmakla kalmayarak geleceğe yönelik plan ve eylemlerde bulunmuş örgütlü bir yapı olan Köy Enstitülerinin ülkemiz yerel koşullarında çeviri faaliyetlerinde kurumsal bir model olarak kullanılabilir mi? Kaynakça Eco, U. (1995). Avrupa kültüründe kusursuz dil arayışı, Kemal Atakay (çev.). Afa Yayıncılık A.Ş.: İstanbul Fox-wolfgramm, S. ve diğ. (1998). Organizational Adaptation to Institutional Change: A Comparative Study of First-order Change in Prospector and Defender Banks, Administrative Science Quarterly, 43, 1, Koskinen, K. (2008). Translating institutions: An ethnografic study of EU translation. Manchhester, UK & Kinderhook (NY), USA: St. Jerome Publishing. Meylaerts, R. (2010). Multilingualism and Translation, Yves Gambier & Luc Van Doorslaer (der.) Handbook of Translation Studies, Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Mossop, B. (1988). Translating institutions: a missing factor in translation theory. TTR 1 (2), Munday, J. (2001). Introducing translation studies. London and New York: Routledge. Pym, A. (2008). Translation vs. language learning in international institutions: explaining the diversity paradox. (Son Erişim 10 Ekim 2014) Tahir Gürçağlar, Ş. (2011). Çevirinin ABC si. Say Yayınları, İstanbul. Toury, G. (1995). Descriptive translation studies and beyond. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. Wagner, E. (2002). Translating for the Institutions of the European Union. Manchester: St Jerome Publishing 65