GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMLERİ"

Transkript

1 GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMLERİ Necdet ATICI Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ 3 üncü maddesinde bütçe, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanmıştır. Günümüzde bütçeler parlamentoların onayı ile yürürlüğe girer ve bu durum, bütçe hakkının vatandaşlar adına parlamenterler tarafından kullanılmasının bir sonucudur. Bütçe hakkı ise, devlet gelirlerinin toplanmasına ve giderlerinin yapılmasına izin verme yetkisi ile vergi verenlerin, yani vatandaşların, ödedikleri vergilerin nereye ve nasıl harcandığına ilişkin hesap sorma ve denetim hakkıdır. Parlamenter sistemlerde vatandaşlar bu haklarını, parlamento ve parlamentoya bütçe denetim raporları sunan Sayıştaylar vasıtasıyla kullanırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini, kesin hesap kanunu ve bu kanuna ilişkin olarak Sayıştayca hazırlanan genel uygunluk bildirimi vasıtasıyla kullanır. Sayıştaylar, parlamentoların bütçe hakkının bekçileridir. Sayıştaylar, esas yapıları itibariyle denetim kurumlarıdır. Kamu gelir ve giderlerinin verilen yetkilerle uyumlu ve hukuk kuralları çerçevesinde harcanıp harcanmadığını izleyerek sonuçları hakkında parlamentoya raporlar sunarlar. Yürütme organının hazırladığı kesin hesaplar ile diğer mali rapor ve tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve samimiliği konusunda Sayıştayların vereceği güven bildirimi (uygunluk bildirimi), bunların parlamentolar ve diğer ilgili mercilerce değerlendirilmesinde birinci önceliğe sahiptir. (D. Bayar / Sayıştayın Anatomisi / Maliye Dergisi) Merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçları TBMM tarafından kesin hesap kanunu ile belirlenir. Bütçe, yasama organının kabulü ile başlar ve aynı organın kesin hesabı kabulü ile yani uygulama sonucunu onaylaması ile sona erer. Bütçe denetiminin temeli kesin hesaptır. Yasama organı, mali yılın başında verdiği harcama yetkisinin ne şekilde kullanılmış olduğunu bu belge aracılığıyla kontrol eder. Kesin hesap kanunu, yasama organının toplanmasına izin verdiği gelirlerin ve 192 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

2 Necdet ATICI yapılmasına yetki verdiği harcamaların ne kadarının yürütme organınca gerçekleştirildiğini gösterir. (H. Tosun, A. Uğur Cebeci / Açıklamalı ve Karşılaştırmalı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu) I- KESİN HESAP KANUN TASARISI HAZIRLIKLARI Kesin hesap süreci, yılı bütçe kanunu uygulama sonuçlarının tıpkı uygulamaya başlamada olduğu gibi, kanunla bağlanması ve kesinleştirilmesi anlayışına dayanmaktadır. Uygulaması tamamlanan yılda, merkezi yönetim kapsamındaki kurumlar itibarıyla ayrı ayrı ve merkezi yönetim toplamında, ödenek, gelir, gider, ödenek dışı gider, devreden ödenek, iptal edilen ödenek, dış borç, iç borç, hazine garantili borç vs. gerçekleşmeleri ve bunların (analitik bütçe sınıflandırmasına göre) dökümleri, detayları merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısı ve eklerinde gösterilmektedir. Tasarının TBMM de kanunlaşmasıyla birlikte yılı bütçe uygulaması sonuçları genel anlamda onanmış olmaktadır. Anayasanın kesin hesap başlıklı 164 üncü maddesindeki, Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali yılın sonundan başlayarak en geç yedi ay sonra (5018/42. madde ile izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar) Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.kesinhesap kanunu tasarısı yeni yıl bütçe kanunu tasarısı ile birlikte Bütçe komisyonu gündemine alınır. Bütçe komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesinhesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar. Genel Kurul, kesinhesap kanun tasarısını yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Kesinhesap kanunu tasarısının ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez. hükmü ile kesin hesap süreci anayasal olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Kesin Hesap Kanunu başlıklı 42 nci maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanır. Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezî yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanır. Bu tasarı, bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte izleyen malî yılın haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği Sayıştaya gönderilir. Kesin hesap kanun tasarısının ekinde; a) Genel mizan, b) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması, c) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması, d) Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibarıyla dağılımı, e) Devlet borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller, f) Yılı içerisinde silinen kamu alacakları cetveli, g) Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri, h) Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler, yer alır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. İdarelerin faaliyet raporları, genel faaliyet raporu, dış denetim genel değerlendirme raporu ve kesin hesap kanunu tasarısı ile merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısı birlikte görüşülür. Ancak, bu raporlar ile genel uygunluk bildirimi Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında öncelikle görüşülür. Mahallî idare bütçeleri ile sosyal güvenlik kurumları bütçelerinin uygulama sonuçlarının kesin hesaba bağlanması, ilgili kanunlarındaki hükümlere göre yapılır. hükmüne yer verilmiştir. 42 nci maddesi gereğince, kamu idareleri bütçelerinin kesin hesaplarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir. Bu çerçevede, Maliye Bakanlığınca, Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. KESİN HESAP ALT YAPISI Kesin hesap alt yapısı, merkezi yönetim kapsamındaki kurumların muhasebe birimleri yevmiye kayıtları ve bu kayıtlardan oluşturulan muhasebe birimleri yönetim dönemi cetvelleri üzerinden yürütülmektedir. Bu bağlamda, merkezi yönetim kapsamındaki kurumların (ayrı veri sistemleri olan vergi daireleri ve bazı düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç tutulursa) dahil bulunduğu Say 2000-i sistemi üzerinden muhasebe işlemleri yürütülmekte ve yevmiye kayıtları ve yönetim dönemi hesapları çıkarılmaktadır. 193 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

3 Genel Uygunluk Bildirimi KURUM KESİN HESAP TASARILARININ HAZIRLANMASI Merkezi yönetim kapsamındaki kurumların kesin hesap tasarıları, strateji geliştirme birimleri tarafından, kesin hesap alt yapısını oluşturan muhasebe birimleri yevmiye kayıtları ve yönetim dönemi cetvelleri üzerinden hazırlanmaktadır. Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin kesin hesap cetvellerinin hazırlanması ve gönderilmesi başlıklı 5 inci maddesinde, Kesin hesap cetvel ve belgeleri, strateji geliştirme birimi tarafından bütçe uygulamasına esas muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır. hükmü yer almaktadır. MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUN TASARISININ HAZIRLANMASI Merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısı, kurumların kesin hesap tasarıları verileri üzerinden konsolidasyon yapılmak suretiyle, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezî yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanmaktadır. Genel bütçe gelirlerine ilişkin kesin hesap çalışmaları doğrudan Maliye Bakanlığınca yapılmaktadır. Merkezi yönetim kapsamındaki muhasebe birimlerinin muhasebe ve yevmiye kayıtları esas alınarak yönetim dönemi hesapları oluşturulması, muhasebe birimleri yönetim dönemi cetvel ve tablolarından yararlanılarak kurum kesin hesap tasarılarına ulaşılması, kurum kesin hesap tasarılarını konsolide ederek merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısına varılması, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurulunda görüşmeler sonucunda merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısının kanunlaşması, oldukça uzun ve kapsamlı bir süreçtir. Diğer taraftan, merkezi yönetim kesin hesap tasarısı ile merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısı birbirine karıştırılmamalıdır. Merkezi yönetim kesin hesap tasarısı, merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısı ve gerekçesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi gereğince eklenen cetvel ve belgeleri de içeren ayrıntılı rapor tasarısıdır sayılı Sayıştay Kanunuyla öngörülen ve henüz ikincil mevzuatı düzenlenmeyen kamu idare hesapları uygulaması ile birlikte sürecin de değişikliklere uğrayacağı tabiidir. Her bir kurum için ayrı ve tek bir muhasebe birimi yapılanmasını öngören yeni uygulama, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili ikincil mevzuatlarında da bu yönüyle değişiklikler yapılmasını gerektirecektir. II- GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMLERİ Kesin hesap sürecine genel uygunluk bildirimlerinin dahil edilmesiyle, kesin hesap kanunu tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçlarının, merkezi yönetim kapsamındaki muhasebe birimleri yönetim dönemi hesapları/kamu idare hesapları esas alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırılmak suretiyle uygunluk derecesi ortaya konulmakta, kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgeler ile diğer mali rapor ve tabloların güvenilirliği ve doğruluğu değerlendirilmekte ve tespit olunan bulgular genel uygunluk bildirimine dercedilmek suretiyle TBMM ye sunulmaktadır. Kesin hesap kanunu tasarısının kanunlaşması sürecinde parlamento, genel uygunluk bildirimleri aracılığı ile yılı bütçe kanununun ve ilgili mevzuatın, yürütme organı tarafından uygulama sonuçlarını denetlemiş olmakta, kararını netleştirmektedir. genel uygunluk bildirimi başlıklı 43 üncü maddesinde, Sayıştay, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Genel uygunluk bildirimi, dış denetim raporları, idare faaliyet raporları ve genel faaliyet raporu dikkate alınarak hazırlanır. Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılmamış denetimleri önlemez ve hesapların kesin hükme bağlandığı anlamına gelmez., 6085 sayılı Sayıştay Kanununun genel uygunluk bildirimi başlıklı 41 inci maddesinde, (1) Sayıştay, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. (2) Genel uygunluk bildirimi taslağı; denetim grup başkanlıklarınca denetim sonuçları ve faaliyet raporları dikkate alınarak hazırlanır. Uygunluk değerlendirmesinde kesin hesap kanunu tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçları, kamu idare hesapları esas alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada bunların uygunluk derecesiyle birlikte kamu idare hesaplarını oluşturan mali rapor ve tablolar ile kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgelerin güvenilirliği ve doğruluğu da değerlendirilir. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması gereken diğer hususlar da belirtilerek düzenlenen genel uygunluk bildirimi taslakları grup başkanlıklarınca Sayıştay Başkanlığına sunulur. 194 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

4 Necdet ATICI (3) Genel uygunluk bildirimi taslakları Sayıştay Genel Kurulunda görüşülerek son şekli verilir. Genel uygunluk bildiriminin görüşülmesi sırasında açıklamalarda bulunması için ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi veya görevlendireceği yardımcısı çağrılabilir. Bu görüşmeler sırasında Maliye Bakanlığı adına bir yetkili ile Sayıştay Başsavcısı da hazır bulunur. (4) Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve hesapların kesin hükme bağlandığı anlamına gelmez. Genel uygunluk bildiriminin sunulmasından sonra kesin hesaplara ilişkin olarak ortaya çıkacak bulgular ilk genel uygunluk bildirimi ile birlikte ek olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. (5) Kesin hesap kanunu tasarılarına, kesin hesapların ait olduğu yılın sonuna kadar kesinleşmiş Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranını gösteren bir cetvel eklenir. şeklinde düzenlemeler yer almaktadır. Esasen genel uygunluk bildirimi verilmesi hükmolunan asıl metinler, yılı kesin hesap kanunu tasarı maddeleridir. Nitekim Anayasanın 164 üncü maddesinde: Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. hükmü yer almaktadır. Bu bakımdan, kesin hesap kanunu tasarılarındaki maddelerde bir değişiklik öngörmeyen durumlarda uygunluk verilmesi gerekmekte, tasarıya ekli cetvel ve bilgilerle ilgili olarak tespit olunan (maddeleri etkilemeyen) bulgular ise, uygunluk verilmesine engel olmamak üzere ayrıca raporlanmış ve TBMM nin bilgisine sunulmuş olmaktadır. Genel uygunluk bildirimi çalışmalarında öncelikle, kesin hesap kanunu tasarısında yer alan maddelerin değerlendirilmesi gerekecektir. Diğer taraftan, (eklerin değil de) kesin hesap kanunu tasarı maddelerinin muhteviyatının ne olması gerektiği yönüyle mevzuatta açık bir hüküm olmasa da, merkezi yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak hazırlanması, bütçe kanunu ve eki gelir-gider cetvellerinin yılsonu uygulamasını göstermesi nedeniyle uygulamada ödenekler, bütçe gelirleri, bütçe giderleri, denge, iptal ve devredilen ödenek, tamamlayıcı ödenek, iç ve dış borçlar maddeleri, olmazsa olmaz maddeler olarak her yıl tasarılarda yer almaktadır. Mahalli idareler ile sosyal güvenlik kurumları gibi merkezi yönetim kapsamı dışında kalan kurumlarda da kesin hesap uygulaması bulunmakta, ancak bunlar için mevzuatımızda genel uygunluk bildirimi hazırlanması öngörülmemektedir. Uygunluk denetimi kavramı, kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetimini ifade etmekte, uygunluk bildirimleri ise, kesin hesap kanun tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçlarının genel anlamda uygunluk derecesini ortaya koymakta ve kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgeler ile diğer mali rapor ve tabloların güvenilirlik ve doğruluk değerlendirmelerini içermektedir sayılı Sayıştay Kanununun tanımlar başlıklı 2 nci maddesinde, ç) Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetimi ifade eder. düzenlemesi yer almaktadır. 195 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

5 Genel Uygunluk Bildirimi Genel uygunluk bildirimleri hazırlıkları iki boyut olarak ele alınırsa bu boyutlardan ilki uygunluk karşılaştırması çalışmaları, ikincisi ise kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgeler ile diğer mali rapor ve tabloların güvenilirlik ve doğruluk değerlendirmesi çalışmalarıdır. Uygunluk karşılaştırmaları da kendi içinde iki alt boyut olarak ele alınırsa ilki, kesin hesap kanun tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçlarının uygunluk derecesinin tespit olunmasında esas alınan (ve aynı zamanda alt yapıyı oluşturan) muhasebe birimleri yönetim dönemi hesaplarının (icra organı değil de denetim organı bakış açısıyla) muhasebe, maddi hata ve analitik bütçe vs. çapraz kontrollerinden geçirilmesi, ikincisi ise kontrollerden geçirilen bu hesapların, kesin hesap kanun tasarısı maddeleri ile eklerine doğru aktarılıp aktarılmadıklarının irdelenmesidir. SAYIŞTAYCA GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ HAZIRLANMASI BAĞLAMINDA YAPILAN/YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR 6085 sayılı Sayıştay Kanununda muhasebe birimleri yönetim dönemi hesapları yerine kamu idare hesapları tanımı geçmektedir ki, bu konuda henüz ikincil mevzuat düzenlenmemiş ve uygulama alanı bulmamıştır. Yeni dönemde yapılması gereken çalışmaları doğru planlayabilmek açısından mevcut uygulamayı bir bütün olarak ortaya koymak yararlı olacaktır. 1. MUHASABE BİRİMLERİ YÖNETİM DÖNEMİ HESAPLARI BAĞLAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Muhasebe birimleri bağlamında yapılan çalışmalarda öncelikle, ıslak imzalı yönetim dönemi hesapları, Bilgi işlem merkezince veri girişine tabi tutulmaktadır yılı örneğinde, merkezi yönetim kapsamındaki kurumlara ait 1536 adedi genel bütçeli kurumlara, (95 adedi üniversiteler, 148 adedi diğer özel bütçeli kurumlar olmak üzere) 243 adedi özel bütçeli kurumlara ve 8 adedi de düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait olmak üzere toplam 1787 adet muhasebe birimi yönetim dönemi hesapları üzerinden çalışma yapılması gerekmektedir. Muhasebe birimleri yönetim dönemi hesapları bağlamında yapılan çalışmalara yönelik olarak yapılan en önemli eleştiri, Maliye Bakanlığından sağlanan elektronik ortamdaki veriler üzerinden çalışma yapılması yerine, Sayıştay a gönderilen ıslak imzalı muhasebe birimleri yönetim dönemi hesaplarının, Bilgi işlem merkezinde veri girişine tabi tutulması ve girişi yapılan bu veriler üzerinden çalışma yapılması noktasında ortaya çıkmaktadır. Esasen elektronik imza uygulamasına henüz geçilmemesi nedeniyle, veri güvenliği açısından (832 sayılı eski Sayıştay Kanununun ikincil mevzuatı ile şekillenen), ıslak imzalı muhasebe birimleri yönetim dönemi hesaplarının Bilgi işlem merkezinde veri girişine tabi tutulması uygulamasının, yeni dönemde gözden geçirilmesi uygun olacaktır. Ancak, ıslak imzalı belgelerin veri girişine tabi tutulması yerine, doğrudan elektronik ortamda sağlanan (elektronik imzaları olmayan) veriler üzerinden çalışmalar yapılması durumunda, ıslak imzalı belgeler ile elektronik ortamdaki verilerin uyumundan (tatmin edici ölçüde örnekleme karşılaştırmalar yapılarak) emin olunması, önem taşıyacaktır. Uygunluk karşılaştırmalarına yöneltilen ikinci bir eleştiri ise, karşılaştırmalara esas alınan veri kaynağının aynı olduğu hususunda ortaya çıkmaktadır ki, bu eleştirinin algılama hatasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bilgi işlem merkezinde girişi yapılan ıslak imzalı muhasebe birimleri yönetim dönemi hesapları verileri, Maliye Bakanlığından sağlanan elektronik ortamdaki verilerle karşılaştırılmamaktadır. Uygunluk tespiti çalışması, kesin hesap alt yapısını oluşturan ve Bilgi işlem merkezinde muhasebe birimleri ıslak imzalı yönetim dönemi hesapları üzerinden girişi yapılan verilerin, muhasebe, analitik bütçe tertip-kodlar ve maddi kontrollerden geçirilmesi ve kontrollerden geçirilmiş, son şekli verilmiş ve gereken tasnifleri yapılmış verilerin, kesin hesap kanun tasarısı maddeleri ile eklerine doğru aktarılıp aktarılmadıklarının irdelenmesi ve bu suretle kesin hesap kanun tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçlarının genel uygunluk derecesinin (yorumlamalar hariç) tespit olunmasıdır. Ortaya çıkan muhtemel uyumsuzlukların kaynağını daha süratle tespit etmek üzere Maliye Bakanlığı say 2000-i sisteminden sağlanan elektronik ortamdaki verilerden yararlanılabilmektedir. Ayrıca verilerin güncelliği konusunda tereddüt olması halinde teyit maksadıyla bu yararlanma söz konusu olabilecektir. Yeni dönemde ıslak imzalı belgeleri veri girişine tabi tutmak yerine, doğrudan (elektronik imzaları olmayan) elektronik ortamdaki verilerin esas alınması halinde ise, söz konusu hatalı algılama ve ikilem kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Bilgi işlem merkezinde girişi yapılan verilerle elektronik ortamdaki veriler temelde zaten aynı veriler olmalıdırlar ve bu açıdan, karşılaştırılmalarının elbette bir anlamı bulunmamaktadır. Konu, iki yöntemden birini tercih meselesidir ve elektronik imza uygulamasına geçilmesi halinde ise ortada farklı tercihler de kalmayacaktır. Bu bakımdan sorun, aynı kaynaklı verilerin karşılaştırılması değil, elektronik ortamda sağlanan (elektronik imzaları olmayan) veriler yerine, veri güvenliği gerekçesiyle ıslak imzalı belgelerin veri girişine tabi tutulması hususundadır. Yani, ıslak imzalı belgelerin veri girişine tabi tutulması yerine elektronik ortamdaki verilerin esas alınması halinde de aynı çalışmalar yapılacaktır. Hatta uygunluk karşılaştırması, Maliye bakanlığından elektronik ortamda veriler alınması yerine, (yevmiye kayıtlarından mali rapor ve tablolara kadar uzanan) sürecin bir bütün olarak, doğrudan yerinde ve kaynağında bilişim sistemleri, muhasebe vd. kontrol sistemlerinin 196 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

6 Necdet ATICI irdelenmesi suretiyle de yapılabilecektir. Ayrıca, Bilgi işlem merkezinde halen uygunluk karşılaştırmalarını da içine alan, proje çalışmaları yürütülmektedir. Aynı kaynaklı verilerin karşılaştırmaya tabi tutulduğu algısı, bir yönüyle de mevzuatta uygunluk karşılaştırması ibaresi geçmesinden ve muhasebe alt yapısı ile kesin hesap kanun tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçları (üst yapı) arasındaki uygunluğun araştırılmasından kaynaklanmaktadır. Kesin hesap kanun tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçları, (icra organı bakış açısıyla) elbette kendi muhasebe alt yapılarına uygun olarak hazırlanacaklardır. Ancak kanun koyucu bu uygunluğun, Sayıştayca denetim organı gözüyle araştırılmasını öngörmektedir. Esasen bu bağlamda yapılan çalışmaların (hatalı algılamaları önleme açısından) uygunluk karşılaştırması değil de uygunluk tespiti çalışması olarak adlandırılması daha doğru olacaktır. Ayrıca icra organları, kendileri için ayrı denetim organları için ayrı veri üretmemektedirler. İcra organlarınca üretilen ve kendi çalışmaları çerçevesinde kontrollerden geçirilen veriler, Sayıştayca direk olarak doğru ve güvenilir kabul edilmemeli, çapraz kontrollere tabi tutulmalıdır. Maliye Bakanlığı ve diğer kurumların elektronik ortamdaki verilerinin direk olarak doğru kabul edilmesi halinde denetime ihtiyaç olmayacağı gibi, uyumsuzlukların asgariye inmesi ya da sıfırlanması, artık denetimlerden vazgeçmeyi gerektirmeyecektir. 2. KURUM KESİN HESAP TASARILARININ İNCELEN- MESİ, KESİN HESAP KANUNU TASARISI EKİNDE YER ALAN CETVEL VE BELGELER İLE DİĞER MALİ RAPOR VE TABLOLARIN GÜVENİLİRLİĞİNİN VE DOĞRULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 42 nci maddesi gereğince kurum kesin hesap tasarıları, (merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısı ve gerekçesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi gereğince eklenen cetvel ve belgeleri de içeren) merkezi yönetim kesin hesap tasarısı, Maliye Bakanlığınca yılı haziran ayı sona ermeden Sayıştay Başkanlığına gönderilmektedir. Verilerin işlendiği Bilgi işlem merkezinde ilk etapta, (merkezi yönetim kapsamındaki muhasebe birimleri yönetim dönemi hesapları üzerinden) iller ve kurumlar ayrımında veriler derlenerek, Sayıştaya gönderilmiş bulunan kurum kesin hesap tasarıları ve merkezi yönetim kesin hesap tasarısı verileri ile karşılaştırmaları yapılmakta, doğru aktarılıp aktarılmama hususu irdelenmektedir. Ortaya çıkan uyumsuzluklar denetçilerce incelenerek gereğinde sorgu konusu yapılmakta, yönetim dönemi hesaplarına ilişkin maddi hata vb. basit düzeltmeler gerçekleştirilmektedir. Sabit olan uyumsuzluklar ve hatalar ise genel uygunluk bildirimlerine dercedilmektedir. Kesin hesap kanun tasarıları ve eklerinin, bütçe kanunlarının yılsonu uygulama sonuçlarını göstermesi ve bütçe kanunlarında temel olarak yer alan bütçe gelirleri ve bütçe giderleri verilerinin yılsonu gerçekleşmelerinin irdelenme mecburiyeti, uygunluk karşılaştırmalarında da öncelikle bu bilgilerin uygunluk karşılaştırmasına tabi tutulmasını gerektirecektir. Uygunluk karşılaştırmaları, gereğinde, bütçe gelirleri ve bütçe giderlerinin ötesinde diğer veriler üzerinden ve ayrıntılara inilerek de gerçekleştirilebilecektir. Diğer taraftan aynı süreçte, kesin hesap kanun tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgeler ile diğer mali rapor ve tabloların güvenilirliği ve doğruluğu da değerlendirilmelidir Kurum kesin hesap tasarıları ile merkezi yönetim kesin hesap tasarısının Sayıştaya gönderilmesi ile birlikte temmuz ve ağustos ayları, genel uygunluk bildirimleri hazırlıkları açısından yoğun bir çalışma dönemi anlamına gelmektedir yılı örneğinde merkezi yönetim kapsamında 52 adedi genel bütçeli kurumlara, (95 adedi üniversiteler, 36 adedi diğer özel bütçeli kurumlar olmak üzere) 131 adedi özel bütçeli kurumlara ve 8 adedi de düzenleyici-denetleyici kurumlara ait olmak üzere toplam 191 adet kurum kesin hesap tasarısı ile merkezi yönetim kesin hesap tasarısının incelemeden geçirilmesi gerekecektir. Uygunluk karşılaştırmaları ile kesin hesap incelemelerinde yapılan/yapılması gereken çalışmaları ana başlıklar itibariyle şu şekilde özetlemek mümkündür. Bu çalışmalar genel uygunluk derecesinin tespiti yanında, kesin hesap kanun tasarıları ve eki mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliğini de içermelidir. Kesin hesap kanun tasarıları bütçe giderleri ve bütçe gelirleri maddeleri bağlamında yapılan çalışmalar, Genel uygunluk bildirimi verilmesi hükmolunan asıl metinler kesin hesap kanun tasarısı maddeleridir. Bu bağlamda kesin hesap kanun tasarılarında her zaman için ilk iki maddeyi (bütçe türleri itibariyle) bütçe giderleri ve bütçe gelirleri maddeleri oluşturmaktadır. Esasen kesin hesap sürecinin, bütçe kanununun yılsonu uygulama sonuçlarını yansıttığı göz önüne alındığında ve bütçe kanunlarında da temel olarak, kurumlar ve icmal bütçe gelirleri ve bütçe giderleri cetvellerinin yer almakta olduğu düşünüldüğünde, kesin hesap kanun tasarılarında da ilk iki maddede bu bilgilere yer verilmesi doğal karşılanacaktır. 832 sayılı eski Sayıştay Kanunu uygulamasında, ilgili grubunca hazırlanmış ve Sayıştay Genel Kurul Kararı olarak TBMM ye sunulmuş olan Genel Uygunluk Bildirimi eki bütçe gelirleri ve bütçe giderleri kurumlar ve icmal kesin hesap cetvelleri, gerek Plan ve Bütçe Komisyonundaki kesin hesap kanun tasarısı görüşmelerinin ardından hazırlanan komisyon raporuna, gerekse TBMM Genel Kurulu kesin hesap kanun tasarısı görüşmelerinin ardından TBMM de kabul edilen kesin hesap 197 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

7 Genel Uygunluk Bildirimi kanun metnine (Sayıştay ca incelenmiş ve uygun bulunmuş cetveller olarak) eklenmekteydi. Yeni dönemde genel uygunluk bildirimleri formatının ne şekilde olacağına ilişkin henüz bir düzenleme bulunmamaktadır sayılı yeni Sayıştay Kanunu uygulama döneminde de genel uygunluk bildirimlerine, en son uygun bulunmuş haliyle bütçe gelirleri ve bütçe giderleri kurumlar ve icmal kesin hesap cetvelleri eklenmeli midir, eklenmesi anlamlı ve verimli olacak mıdır? Esasen 832 sayılı eski Sayıştay Kanununun ikincil mevzuatı çerçevesinde şekillenmiş olan eski uygulamanın yeni dönemde gözden geçirilmesi, son yıllarda bilişim sistemlerinin ve kontrollerinin sürekli gelişmesiyle birlikte uygunluk karşılaştırmalarında uyumsuzlukların azaldığı gerçeği de göz önüne alınarak, sadece uyumsuzluk ve denetim bulgusu tespit olunan kurum ya da kurumlara ait cetvellerin (ve bununla bağlantılı olarak icmal cetvellerinin) eklenmesi yeterli görülmelidir. Denetim organı olarak Sayıştayın, uygun bulunmuş son haliyle tüm bütçe gelir ve gider kesin hesap cetvellerini yayınlama görevi olmamalıdır. Başlangıçta tasarı olarak hazırlanan kurumlar ve merkezi yönetim kesin hesaplarının, kesin hesap kanununun Parlamentoda kabulünden sonra bu kez son hali verilmiş veriler olarak yeniden yayınlanmasıyla birlikte, bu alandaki raporlama ihtiyacı giderilmiş olacaktır. Uygunluk karşılaştırmalarının ötesinde, gerek kurum kesin hesap tasarıları bütçe giderleri ve (genel bütçe için Maliye Bakanlığınca hazırlanan) bütçe gelirleri bilgileri, gerekse bu bilgilerin icmal edildiği merkezi yönetim kesin hesap tasarısı bilgileri, yılı bütçe kanunu, bütçe uygulama talimatları vd. mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmeli ve muhtemel bulgular genel uygunluk bildirimlerine dercedilmelidir. Bütçe gelir ve bütçe gider kesin hesap cetveli açıklamalarının incelenmesi üzerine çalışmalar, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi ve Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca merkezi yönetim kesin hesap tasarısına ve kurum kesin hesap tasarılarına, bütçe gelir ve bütçe gider kesin hesap cetveli açıklamaları eklenmektedir. Bütçe ilkeleri çerçevesinde, gelir ve gider tahminlerinin doğru, şeffaf ve gerçekçi tespit edilmesi, hedefleme ve gerçekleşmeye ilişkin verilerin karşılaştırılma ve açıklamalarının hesap verilebilirlik, şeffaflık, açıklık açısından tam ve sağlıklı olarak yapılması önem taşımaktadır. Diğer taraftan hedefleme ve neticede gerçekleşmelerin, karşılaştırılma ve incelemelerinin tam olarak yapılabilmesi için buna ilişkin belgelerin de ayrıntılı hazırlanmış olmaları, verileri aynı açılardan ortaya koyuyor olmaları gerekmektedir. Uygulamada, kurum bütçe tasarıları gider hedeflemeleri kurumsal kodlama (harcama birimleri) düzeyinde yapılmakta, gerçekleşmeleri gösteren kurum kesin hesap tasarıları bütçe gider açıklamaları ise (bağlantısız bir şekilde) ekonomik kod düzeyinde yapılmakta ve neticede ortada karşılaştırma ve değerlendirmeye uygun bilgiler olmamaktadır. Ayrıca (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe görüşmelerinde değişikliklere uğrayabilen) kurum yıllık bütçe tasarılarının, bütçe kanunları parlamentoda kabul edildikten sonra kurum bütçesi adıyla kesinleşmiş haliyle yeniden yayınlanmıyor olması, raporlamalar açısından ciddi bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda kurum bütçe tasarıları, yıllık bütçe kanununun kabulü için düzenlenmiş geçici bir raporlamadan öteye geçemeyecektir sayılı Sayıştay Kanununun tanımlar başlıklı 2 nci maddesinde, Performans denetimi: Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini, ifade eder. düzenlemesi yer almaktadır. Esasen bütçe gelir ve bütçe gider kesin hesap cetveli açıklamaları bağlamında yapılan çalışmalar, idarelerce yılı bütçeleri ile belirlenen hedef ve göstergelerin yılsonu gerçekleşmelerinin irdelenmesini içermesi yönüyle, kurumsal performans denetimi kapsamında değerlendirilebilecektir. Ödenekler bağlamında yapılan çalışmalar, 2008 ve 2009 yılları kesin hesap kanunu bütçe giderleri madde metinlerinde genel bütçeli kurumlar, özel bütçeli kurumlar ve düzenleyici-denetleyici kurumlar 198 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

8 Necdet ATICI ayrımında (gerçekleşen bütçe giderleri toplamlarından ayrı olarak) başlangıç ödenekleri ve yılsonu ödenekleri toplamlarına, bütçe gelirleri madde metinlerinde de (gerçekleşen bütçe gelirleri toplamlarından ayrı olarak) bütçe gelir tahmin toplamlarına yer verilmektedir. Esasen kesin hesap sürecinin bütçe kanunları ile başladığı göz önüne alındığında, başlangıç gelir ve gider tahminlerinin irdelenmesi önemli olacaktır sayılı Genel Muhasebe Kanunu uygulaması döneminde ödeme emirlerinin Sayıştayca vize edilmesi uygulaması bulunmaktaydı. Böylelikle yılı bütçe kanunları başlangıç ödeneklerinden itibaren (kurum içi, kurum dışı) aktarmalar, düşmeler, eklemeler, azalmalar vs. ödenek hareketleri Bilgi işlem merkezi aracılığı ile yılsonu genel ödenek toplamına değin takibi yapılmakta ve genel uygunluk bildirimi ödenek çalışmaları da (ödeneklerle ilgili olarak) Bilgi işlem merkezinden sağlanan dökümler üzerinden yürütülmekteydi sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte tarihinden itibaren Sayıştay ödeme emri vizesi uygulaması ortadan kalkmış bulunmaktadır. Her ne kadar, yılı bütçe uygulama talimatlarına ödenek aktarmaları ile ilgili belgelerin Sayıştay a gönderilmesi yönüyle hükümler konulsa da, bunun ortaya çıkan boşluğu telafi etmekten uzak olduğu, bütçe başlangıç ödeneklerinden başlayarak oluşturulmuş olan önceki sistemin ortadan kalktığı anlaşılabilecektir. Bununla birlikte yeni dönemde, bilişim sistemleri ortamında elektronik imzalı aktarma bilgileri üzerinden, sürecin bir bütün olarak yeniden tümüyle irdelenebilir hale getirilmesi ise zor olmayacaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kesin hesapların, muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanması gereği ile birlikte, kesin hesap verileri ile yönetim dönemi hesapları/kamu idare hesapları verileri arasında ödenekler konusunda da paralellik aranması artık kaçınılmaz olmaktadır. Ödenekler yönüyle kesin hesap ödenek verileri ile muhasebe birimleri yönetim dönemi hesapları/kamu idare hesapları ödenek verileri arasında açıklanamayan uyumsuzluk olmamalıdır. Kesin hesap kanun tasarıları denge maddesi bağlamında yapılan çalışmalar, Kesin hesap kanun tasarılarında genel bütçeli kurumlar, özel bütçeli kurumlar ve düzenleyici-denetleyici kurumlar ayrımında bütçe gelirleri ve bütçe giderleri farkını gösteren denge maddesine yer verilmektedir. Esasen yılı bütçe giderleri ve bütçe gelirleri üzerine yapılan çalışmalar, aynı zamanda denge maddesine ilişkin olmaktadır. Bununla bağlantılı olarak, kesin hesap kanun tasarılarında yer alan bütçe giderleri ve/veya bütçe gelirleri maddelerine uygunluk verilmemesi ya da farklı bir tutar üzerinden uygunluk verilmesi, doğrudan denge maddesine de uygunluk verilmemesi ya da farklı bir tutar üzerinden uygunluk verilmesi sonucunu doğuracaktır. Diğer taraftan, hazine yardımları ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar gelir fazlaları verilerine ilişkin incelemeyi bu bağlamda ele almak gerekmektedir. Genel bütçeli kurumlarca özel bütçeli kurumlara hazine yardımı adı altında (bütçe gider kesin hesap cetvellerinde ödenek ve gider gösterilmek suretiyle) gelir aktarılmakta ve özel bütçeli kurumlarca gelir kesin hesap cetvellerine hazine yardımı adıyla bütçe geliri olarak kaydedilmektedir. Yine aynı şekilde, düzenleyici ve denetleyici kurumlarca genel bütçeye, (bütçe gider kesin hesap cetvellerinde ödenek ve gider gösterilmek suretiyle) gelir aktarılmakta ve genel bütçe gelir kesin hesap cetveline düzenleyici ve denetleyici kurumlardan aktarılanlar adıyla bütçe geliri olarak kaydedilmektedir. Bu konuda karşılaşılan sorun ise, bütçe gideri gösterilmek suretiyle aktarılan tutarlar ile bütçe geliri olarak kaydedilen tutarların (aynı yıl verisinde) karşılıklı olarak birbirine eşit olmamasından kaynaklanmaktadır. Yılsonlarında 31 Aralık tarihi itibariyle giderleştirme ve/ veya gelirleştirme yönüyle banka ve muhasebe işlemlerinin bütünüyle yetiştirilememesi ve yeni yıla sarkmalar olması durumunda bu farklar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu farklar, ilgili yıl merkezi yönetim bütçe açığının daha az veya daha fazla görünmesine neden olmakta, bu yönüyle parlamentoya raporlanmaktadır. Kesin hesap kanun tasarıları tamamlayıcı ödenek maddesi bağlamında yapılan çalışmalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, açık hükümlerle ödenek üstü gider yapılmasını yasaklamış ve cezai hükümler ortaya konulmuş olmasına karşın tamamlayıcı ödenek maddesi, uygulamada kesin hesap kanun tasarılarında olmazsa olmaz halde kalan bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Kesin hesap kanun tasarıları tamamlayıcı ödenek maddesinin kanunlaşmasıyla birlikte ödenek üstü giderler yasallaşmış olmaktadır. Uygunluk karşılaştırması yönüyle, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulaması ile birlikte kesin hesap tasarılarının, muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanması gereği karşısında, kurum kesin hesap tasarılarında yer alan ödenek üstü gider tutarlarının, muhasebe birimleri yönetim dönemi hesapları/ kamu idare hesapları ödenek üstü gider tutarları ile uyumlu olması gerekeceği anlaşılmaktadır. Ödenek üstü giderlerle ilgili olarak genel uygunluk bildirimlerinde yapılan tasniflerde, 657 sayılı Devlet 199 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

9 Genel Uygunluk Bildirimi Memurları Kanunu ile yılları bütçe kanunlarında ödeme emri aranmaksızın derhal ödenir vb. şeklinde hüküm bulunan doğum ve ölüm yardımları, seyyar görev tazminatı, mahkeme harç ve giderleri vs. konusunda gerçekleşen ödenek üstü giderlere, ilk kategoride yer verilmektedir. Esasen 5018 sayılı Kanunda ödenek aşımı konusunda seferberlik, savaş ve olağanüstü hal dışında istisna olmamasına karşın, özel hükümlerin genel değil ancak yine özel hükümlerle yürürlükten kaldırılabileceğine dair hukuk genel ilkesi gerekçesiyle bu kategori 5018 sayılı Kanun uygulaması döneminde de sürdürülmektedir. Personel maaş/ücretleri ve sosyal güvenlik kurumu prim ödemeleri üzerinden yapılan ödenek üstü giderler, tasnifte ikinci kategoriyi oluşturmaktadır. Devletin (ilgili mevzuatı çerçevesinde) kadro verdiği, görev yaptırdığı personeli için ödemek zorunda olduğu maaş/ücretler ile sosyal güvenlik kurumu prim ödemelerini, ödenek yokluğu gerekçesiyle zamanında ödememesinin uygun olmayacağı gerekçesiyle bu kategori oluşturulmuştur. Bu iki kategori dışında kalanlar, diğer ödenek üstü giderler adıyla üçüncü kategoriyi oluşturmaktadır. Genel uygunluk bildirimleri ile ilk iki kategoride yer alan ödenek üstü giderler için tamamlayıcı ödenek verilmesinin uygun olacağı, ancak üçüncü kategoride yer alan ödenek üstü giderler için tamamlayıcı ödenek verilmesinin (5018 sayılı Kanunun açık hükümleri karşısında) uygun olmayacağı ortaya konulmaktadır. Esasen diğer ödenek üstü giderler kategorisinde yer alan giderlerin de her birinin yasal dayanağı bulunmaktadır. Ancak, ödenek aşımına neden olabilecek gerekçeleri bulunmamaktadır. Kesin hesap kanun tasarıları iptal edilen ödenek maddesi bağlamında yapılan çalışmalar, Kesin hesap kanun tasarılarında iptal edilen ödenek maddesine yer verilmektedir. Uygunluk karşılaştırması yönüyle, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulaması ile birlikte, kesin hesap kanun tasarısının muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanması gereği karşısında, kurum kesin hesap tasarılarında yer alan iptal edilen ödenek tutarlarının, muhasebe birimleri yönetim dönemi hesapları/kamu idare hesapları tenkis edilen ödenek tutarları ile uyumlu olması gerekeceği anlaşılmaktadır. Ancak, kesin hesap kanun tasarıları iptal edilen ödenek tutarları ile muhasebe birimleri yönetim dönemi hesapları tenkis edilen ödenek tutarları (aynı gerekçeye dayanmamaları nedeniyle) birebir karşılaştırılabilir tutarlar değildir. Ayrıca, yılsonlarında iptal edilmeksizin doğrudan ertesi yıla devredilen ödenek tutarlarının da dikkate alınması gerekecektir. Bununla birlikte söz konusu veriler arasında, doğrudan ertesi yıla devredilen ödenek kayıtları dışında açıklanamayan uyumsuzluk bulunmamalıdır. Uygunluk karşılaştırmaları aynı zamanda, mizanlarda yer alan ilgili hesapların alt detay kod verileri itibariyle de yapılabilecektir. Kesin hesap kanun tasarıları devredilen ödenek maddesi bağlamında yapılan çalışmalar, Kesin hesap kanun tasarılarında yer verilen diğer bir madde, devredilen ödeneklerle ilgilidir. Ertesi yıla devredilen ödenekler kurum kesin hesap tasarılarında ve merkezi yönetim kesin hesap tasarısında iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. İlki, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ön ödeme başlıklı 35 inci maddesi çerçevesinde akreditif ve taahhüt artığı, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde dış proje kredisi akreditif ve avans artığı ile bütçe kanunu ve diğer kanunlar çerçevesinde devredilen ödeneklerdir ki, bunlar yılsonunda iptal ve yeni yılda aynı tertiplerden yeniden ihdas edilmek suretiyle ertesi yıla devredilen ödeneklerdir. İkinci grup ise, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun özel gelirler başlıklı 39 uncu maddesi ile bağış ve yardımlar başlıklı 40 ıncı maddesi çerçevesinde yıl sonunda iptal edilmeksizin doğrudan ertesi yıla devredilen ödeneklerdir. Birinci grup ertesi yıla devredilen ödenekler, yılsonlarında iptal edilmeleri nedeniyle kesin hesap kanun tasarılarında devredilen ödenek kapsamına değil, iptal edilen ödenek kapsamına dahil olmaktadır. İkinci grup ertesi yıla devredilen ödenekler ise, yılsonlarında iptal edilmeksizin doğrudan ertesi yıla devredilmeleri nedeniyle tasarılarda ayrı bir devredilen ödenek maddesinde gösterilmektedir. Kurum kesin hesap tasarıları ile merkezi yönetim kesin hesap tasarısında yer verilen ertesi yıla devredilen ödenekler cetvellerinde ise, her iki yöntemle devredilen ödenek bilgileri bulunmakta ve ilgili mevzuatı çerçevesinde irdelenmeye açık olmaktadır. Uygunluk karşılaştırması yönüyle, muhasebe birimleri yönetim dönemi hesapları bütçe giderleri ve ödenekler tablosu tenkis edilen ödenek tutarları bilgileri arasında her iki tür devre ilişkin bilgiler de yer almakla birlikte bunların ayrımının yapılması mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte, mizanlarda yer alan ilgili hesapların alt detay kod verileri itibariyle çalışma yapılabilecektir. Şartlı bağış ve özel gelirler ile ilgili çalışmalar, Kurum kesin hesap tasarıları ve merkezi yönetim kesin hesap tasarısı şartlı bağış ve özel gelirler cetvellerinde ertesi yıla devredilen özel gelirler gösterilmektedir. 39 uncu maddesinde yer alan Mali yıl içinde kullanılabilecek özel ödenek miktarı, tahsil edilen özel gelir tutarını geçemez. Tahsil edilen özel gelirlerin ödenek tutarını aşması halinde, ödenek eklenemez. hükmü ile (1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu uygulaması döneminde 200 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

10 Necdet ATICI mevcut olan) ertesi yıla devredilen özel ödenek ile ertesi yıla devredilen özel gelir eşitliği mecburiyeti ortadan kalkmış bulunmaktadır. Şartlı bağış ve özel gelirlerle ilgili kesin hesap cetvelleri incelemelerinde, bütçe gider kesin hesap cetveli finansman tipi sınıflandırma (6 ve 8) verileri, şartlı bağış ve özel gelirler cetveli verileri, ertesi yıla devredilen ödenekler cetveli (5018 sayılı Kanunun 39 uncu ve 40 ıncı maddeleri gereğince yapılan) özel ödenek devir verileri ile bütçe gelir kesin hesap cetveli ilgili gelir kod verileri arasında konuyla ilgili olarak bulunması gereken uyumlar araştırılmalıdır. Ayrıca, yılı bütçe kanunu, bütçe uygulama talimatları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu vd. ilgili mevzuatı çerçevesinde incelemeler yapılmalı ve tespit olunan muhtemel bulgulara genel uygunluk bildirimlerinde yer verilmelidir. Kesin hesap kanun tasarıları devlet borçları maddesi bağlamında yapılan çalışmalar, Kesin hesap kanun tasarılarında (yürürlük ve yürütme maddeleri hariç tutulursa) sonuncu maddeyi devlet borçları maddesi oluşturmakta ve ilgili yıl devlet iç ve dış borçları ile hazine garantilerinin uygulama sonuçlarını göstermektedir. 832 sayılı eski Sayıştay Kanunu uygulamasında, kesin hesap kanun tasarıları devlet borçları maddesi ve ekli belge ve cetvelleri, ilgili grubunca (hazine iç ödemeler ile devlet borçları muhasebe birimleri yönetim dönemi hesapları bağlamında) irdelenmekte ve bulgulara Hazine işlemleri raporlarında yer verilmektedir. Genel uygunluk bildirimi taslağında yer alması gereken bölümlerin taslağa dercedilmesi sağlanmakta, söz konusu hazine işlemleri raporu da Sayıştay Genel Kurulunca son şeklinin verilmesinin ardından genel uygunluk bildirimi eki olarak T.B.M.M. ye sunulmaktadır sayılı yeni Sayıştay Kanunu uygulama döneminde ise hazine işlemleri raporları ile devlet borçları konusu, Hazine Müsteşarlığı kurumsal dış denetim raporu ve genel uygunluk bildirimi kurumsal taslağı bağlamında ele alınabilecektir. Mizanlarla ilgili incelemeler, Ana mali tablolardan olan geçici ve kesin mizanlar, doğrudan kesin hesap kanun tasarı maddeleri arasında yer almamakta, eklerde bulunmaktadır. Ancak, kesin hesap kanun tasarı maddeleri ile ilgili hesaplar, geçici ve kesin mizanlarda yer alabilmektedir. Bir başka deyişle, geçici ve kesin mizanlarda kesin hesap kanun tasarı maddeleri ile ilgili hesaplar mevcut olduğu gibi, tasarı maddelerini etkilemeyen, yani tasarı maddelerine uygunluk verilmesinde dahli olmayan hesaplar da mevcut bulunmaktadır. Kesin hesap kanun tasarısı maddelerini ilgilendiren mizan hesapları olarak bütçe gelirleri hesabı, bütçe gelirlerinden red-iadeler hesabı, bütçe giderleri hesabı, yılı iç borç ve dış borç tutarları ile ilgili hesaplar, bazı ödenek hesapları vs. sayılabilir. Genel uygunluk bildirimlerinin asıl olarak kesin hesap kanun tasarısı maddelerine ilişkin olduğu gerçeği göz önüne alınırsa, mizanlardaki bu hesaplarda tespit olunan hata ve uyumsuzluklar, doğrudan kesin hesap kanun tasarı maddelerini ilgilendirmesi yönüyle uygunluk verilip verilmemesine ya da tasarı maddelerindeki tutarlarda (farklı bir tutar üzerinden uygunluk verilmesi anlamında) değişiklikler yapılmasına konu olabilmektedir. Bu itibarla, bu hesaplar uygunluk verilmesinde birinci derecede önem taşımaktadır. Nitekim, hazine işlemleri raporlarında yer alan dış borç mizan hesaplarına ilişkin bulgularla, kesin hesap kanun tasarıları devlet dış borçları maddesine uzun yıllar uygunluk verilmemiş, söz konusu devlet dış borçları maddesi parlamentoda, kesin hesap kanun tasarılarından çıkarılmak (ve konu ileriki yıllara ötelenmek suretiyle) kabul edilebilmiştir. Ancak kesin hesap kanun tasarısı maddelerini ilgilendiren mizan hesaplarına uygunluk verilmemesi ya da farklı bir tutar üzerinden uygunluk verilmesi durumunda, esasen genel uygunluk bildirimlerinde konu, ilgili maddeleri bağlamında ayrıntılı olarak ele alınmış olacağından, mizan başlıklı maddede ayrıca ele alınması mükerrer bir bilgilendirme olacaktır. Diğer taraftan, mizanlarda yer alan ve kesin hesap kanun tasarısı maddelerini etkilemeyen hesaplarla ilgili olarak hata ve uyumsuzluklar tespit olunması halinde, tasarı maddelerine genel uygunluk verilmiş olmakla birlikte, uygulamada, hazine işlemleri raporlarında ve genel uygunluk bildirimleri mizan maddesi bağlamında söz konusu bu hesaplar için de (hatalı ya da yanlış bulunmuştur değil) uygunluk verilmemiştir şekliyle raporlanmakta ve TBMM nin bilgisine sunulmaktadır. 201 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

11 Genel Uygunluk Bildirimi Temel mali tablolardan olan mizanlara kesin hesap kanun tasarısı maddeleri arasında değil de eklerde yer verilmiş olması, kanun koyucu açısından, ayrıntılı uygunluk karşılaştırmalarına konu olmaması ve tasarının parlamentodan daha kolay geçmesi noktasında tercih edilen bir yöntem olmaktadır. Kesinleşmiş Sayıştay ilamları uygulama sonuçları üzerine çalışmalar, Kesin hesap kanun tasarılarında Sayıştay ilamlarına ilişkin bir madde yer almamakla birlikte 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 41/5 inci maddesi gereğince, kesin hesap kanunu tasarıları eklerine, kesin hesapların ait olduğu yılın sonuna kadar kesinleşmiş Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranını gösteren bir cetvelin eklenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, kesin hesap kanun tasarıları eki olarak, gerek kurum kesin hesap tasarılarına gerekse merkezi yönetim kesin hesap tasarısına, kesinleşen Sayıştay ilâmları uygulama sonuçları cetveli eklenmektedir. Uygulamada, Sayıştay ilam müdürlüğü kesinleşmiş ilamlar listesi ile kurum kesin hesap tasarıları ve merkezi yönetim kesin hesap tasarısı eklerinde yer alan kesinleşmiş ilâmlar uygulama sonuçları cetvelleri karşılaştırılmaktadır. Söz konusu karşılaştırmalarda ortaya çıkan ve (incelenmek, gereğinde sorgu konusu yapılmak ve karşı görüş alınmak suretiyle) sabit bulunan hata ve uyumsuzluk tespitlerinin genel uygunluk bildirimi tasarılarına dercedileceği tabiidir. Taşınır mal kesin hesap tasarıları üzerine çalışmalar, 42/g maddesi gereğince kesin hesap tasarılarına taşınır mal kesin hesap cetvelleri eklenmektedir. Taşınır mal yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen harcama birimleri taşınır yönetim hesapları, konsolide görevlilerince icmal edilmek suretiyle kurumun yıllık taşınır kesin hesap tasarısı oluşturulmaktadır. Taşınır kesin hesap verilerinin, mizanlarda yer alan ilgili hesaplarla uyumu önem taşımaktadır sayılı Sayıştay Kanunu uygulaması ile birlikte denetim gruplarınca, taşınır mal kesin hesap cetvellerinin kaynağını oluşturan harcama birimleri taşınır yönetim hesaplarının ve konsolidasyonun doğruluğu ve güvenilirliği, yerinde denetimlerle irdelenebilecek ve bulgulara genel uygunluk bildirimi kurumsal taslaklarında yer verilebilecektir. Diğer incelemeler, Yılı kurum ve/veya merkezi yönetim kesin hesap tasarılarında yer alan yeni bilgi ve belgeler çerçevesinde ya da yılı gündemi gereği vb nedenlerle kesin hesap tasarıları ile ilgili olarak daha başka inceleme ve tespitler yapılabilir ve raporlanabilir. 3. HAZIRLANAN TASLAK RAPORLARIN SAYIŞTAY GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLMESİ, RAPORLARIN TBMM YE SUNULMASI VE TAKİBİ, Anayasanın 164 üncü maddesi genel uygunluk bildiriminin, kesin hesap kanun tasarısı ve eklerinin haziran ayı sonuna kadar Sayıştaya gönderilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde (örneğin kesin hesap kanun tasarısı ve ekleri 30 Haziranda Sayıştaya gönderilmiş ise, en geç 13 Eylülde) Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını öngörmektedir sayılı Sayıştay Kanununun 41 inci maddesi gereğince de, genel uygunluk bildirimi taslaklarının (genel kurul toplantısı sonrası yapılması gereken düzeltmeleri göz önüne alarak tespit olunan, 13 Eylülden önceki bir tarihte) Sayıştay Genel Kurulunda görüşülmesi ve genel uygunluk bildirimine son şeklinin verilmesi söz konusudur. Bu bakımdan denetim grupları, (Sayıştay Genel Kurul toplantısı öncesi yapılması gereken hazırlıkları da göz önüne alarak) uygun bir tarihte genel uygunluk bildirimi taslaklarını Sayıştay Başkanlığına sunmalıdırlar. Sürelerle ilgili bu kısıtlar ise genel uygunluk bildirimi çalışmalarının ikinci boyutunu oluşturan kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgeler ile diğer mali rapor ve tabloların güvenilirlik ve doğruluk değerlendirmesi çalışmaları için, ciddi bir zaman darlığı anlamına gelmektedir. 832 sayılı eski Sayıştay Kanunu uygulamasında genel uygunluk bildirimleri bağlamında yapılan çalışmalar,. Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kesin Hesap Raporu ve Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı adıyla raporlanmakta ve Sayıştay Genel Kurulunda görüşülmesini teminen en geç ağustos ayının son haftası başında Başkanlığa sunulmaktadır. 202 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

12 Necdet ATICI Merkezi yönetim bütçesi kesin hesap raporunda, genel uygunluk bildirimi taslağı hazırlanması sürecinde yapılan çalışmalar, karşılaştırmalar, tespit olunan bulgular, uygun bulunan ya da bulunmayan hususlar (genel kurulca son şekli verilmek üzere) ilişikli/sorunlu olsun olmasın gösterilmekte, ancak merkezi yönetim bütçesi kesin hesap raporu ekinde yer verilen genel uygunluk bildirimi taslağında ise, sadece uygun bulunmayan, ilişikli/sorunlu görülen hususlar yer almaktadır. Yani, TBMM ye sunulan genel uygunluk bildirimlerinde sadece ilişikli/sorunlu, uygun bulunmayan hususlara yer verilmekte, yapılan çalışmaların bütünüyle yansıtılması gerekmemektedir. Ek olarak sunulan uygulama sonuçları raporunun muhtevası ise, serbestçe tayin edilmektedir. Sayıştay Genel Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde, genel uygunluk bildirimi ve eki raporlara son şekli verilmektedir sayılı yeni Sayıştay Kanunu uygulamasında ise, bundan böyle genel uygunluk bildirimleri taslaklarının denetim gruplarınca Başkanlığa sunulması gerekmektedir. Ancak genel kurulda görüşülmeden önce genel uygunluk bildirimleri kurumsal taslaklarının genel uygunluk bildirimi genel taslağına dönüştürülmesi uygun olacaktır. Yeni süreçte söz konusu taslaklarda, sadece uygun bulunmayan ve TBMM ye sunulması öngörülen hususlara yer verilmesi, Sayıştay Genel Kurulunda da bu çerçevede görüşülmesi yeterli görülebilecektir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, yeni yıl bütçe kanun tasarısıyla birlikte, uygulaması tamamlanan yıl kesin hesap kanun tasarısını ve bu bağlamda genel uygunluk bildirimi ve eki raporları da görüşmekte ve TBMM Genel Kuruluna komisyon raporunu sunmaktadır. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan kesin hesap kanun tasarısı ve eki cetveller ile ilgili görüşmeler ve oylamalarda, genel uygunluk bildirimi ve eki raporlarda yer alan hususlarla ilgili olarak, gereğinde bilgisine başvurulmak üzere ilgili gruplarından denetçiler düzenli olarak hazır bulunmaktadır. İdari raporlar mahiyetinde olan genel uygunluk bildirimlerinde yer alan muhtemel hata ve uyumsuzluk tespitleri, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sonucunda da kabul edilmiş olması halinde, söz konusu kesin hesap kanun tasarıları (hata ve uyumsuzluğun durumuna göre) değişikliğe uğramakta ve bu doğrultuda TBMM Genel Kuruluna sunulmakta, Genel Kurulda kanunlaşmasının ardından kesinleşmiş olmaktadır. Diğer taraftan kesin hesap kanununun kabulüyle birlikte artık kesinleşmiş olan kurum kesin hesap tasarıları ve merkezi yönetim kesin hesap tasarısı, son haliyle kesin bulgular olarak yeniden yayınlanabilecektir. Uygulamada ise kurumlar (TBMM de Sayıştay tespitlerinden öte bir değişiklik olmayacağı gerekçesiyle) Sayıştay incelemesinden sonra (eğer değişiklik tespiti varsa) kesin hesap tasarılarını yenilemektedirler. Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezi yönetim kesin hesap tasarısının ise, kesinleşmiş son haliyle yeniden yayınlanmıyor olması kamu raporlamaları açısından önemli bir eksiklik olmaktadır. Bu durumda merkezi yönetim kesin hesap tasarısı, merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısının kabulü için düzenlenmiş geçici bir raporlamadan öteye geçemeyecektir. Kesin hesap süreci ile ilgili olarak muhtelif araştırma raporları ve makalelerde getirilen en ciddi tenkitlerden birisi, TBMM de gerek Plan ve Bütçe komisyonunda gerekse Genel Kurulda, kesin hesap kanun tasarısı ve eki cetveller ile genel uygunluk bildirimleri ve eki raporlar üzerinde yeterince durulmaması noktasındadır. Oysa, Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanmaktadır. Ancak, bu noktada gündemde olan TBMM iç tüzük değişikliği ve 6085 sayılı yeni Sayıştay Kanunu uygulaması ile birlikte sürecin çok daha verimli ve anlamlı hale geleceği beklenilmektedir. EK UYGUNLUK BİLDİRİMLERİ İdari rapor mahiyetindeki genel uygunluk bildirimlerinin parlamentoya sunulmasından sonra, gerek yargı kararları gerekse denetim bulguları ile, kesin hesaplarda daha önce uygun bulunmuş olan tutarlardan farklı tutarlara ulaşılması, her zaman için mümkün bulunmaktadır. Anayasanın kesin hesap başlıklı 164 üncü maddesinde, Kesinhesap kanunu tasarısının ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştay ca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez. hükmü ile 6085 sayılı Sayıştay Kanununun genel uygunluk bildirimi başlıklı 41-4 üncü maddesinde, Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştay ca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve hesapların kesin hükme bağlandığı anlamına gelmez. Genel uygunluk bildiriminin sunulmasından sonra kesin hesaplara ilişkin olarak ortaya çıkacak bulgular ilk genel uygunluk bildirimi ile birlikte ek olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. hükmü yer almaktadır. Farklı tutar tespiti yapılan yargı kararlarının genel uygunluk bilgilerini etkileyeceği açıktır. Ancak yargılama sürecinin uzunluğu ve genel uygunluk bildirimlerinin de zaten uygulaması biten yıla ilişkin olması nedeniyle uzun yıllardan sonra ek uygunluk bildirimleri hazırlanması ve geçmişe yönelik düzenleme yapılması ne derece verimli ve anlamlı olacaktır? 203 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

13 Genel Uygunluk Bildirimi Genel uygunluk bildirimlerinin gerek Sayıştay Genel Kurulu gerekse TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul süzgeçlerinden geçtiği dikkate alınırsa, bu bildirimi etkileyecek (yargı kararları dışındaki) denetim bulgularının, sorgusu ve teyidi yapılmış sağlam bulgular olması önem taşıyacaktır. Diğer taraftan tutarı ve mahiyeti küçük ya da büyük, önemli ya da önemsiz her farklı bulgu ek uygunluk bildirimini gerektirecek midir? Bu konuda yukarıda yer verilen hükümlerde bir ölçüt olmaması nedeniyle konu uygulamalarla netleşecektir. Kanaatimizce, farklı tespitlerin mahiyeti yaygınlık kazanmış ve önemli tutarlara ulaşmış ise ek uygunluk bildirimi düzenlenmelidir. Bunun dışında, kesin hesap kanunu maddelerini etkileyen miktarı düşük ve yaygın olmayan her bir tespit olunmuş farklılıkta ek uygunluk bildirimi düzenlenmesi, belki hukuki görünse bile verimli olmayacak ve kanunun ilgili maddesi amacını aşmış olacaktır yılına ilişkin ek uygunluk bildirimi örneğinde; 2001 yılı (genel bütçe) Ek Uygunluk Bildirimi tespitleri doğrultusunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunulan ek madde taslağında, Ek madde: tarihli 4834 sayılı 2001 Mali Yılı Kesin Hesap Kanununun 1. maddesindeki gider miktarı ve 4. maddesindeki gider fazlası miktarına lira eklenmiştir. şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir. III SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ FARKLILIKLAR 6085 sayılı yeni Sayıştay Kanunu, birçok konuda olduğu gibi genel uygunluk bildirimleri yönüyle de ciddi değişiklikler getirmektedir. 1. Genel uygunluk bildirimi taslaklarının, grup başkanlıklarınca Sayıştay Başkanlığına sunulması, 832 sayılı Kanun uygulamasında tek bir taslak varken yeni kanunda genel uygunluk bildirimi taslakları ibaresi yer almaktadır. Denetim gruplarınca hazırlanacak olan kurumsal taslakların Sayıştay Genel Kurulunda görüşülmeden önce genel uygunluk bildirimi genel taslağına dönüştürülmesi uygun olacaktır. Bütünü ilgilendiren icmal ve makro çalışmaların merkezi olarak yürütülmesi kaçınılmazdır. 2. Genel uygunluk bildirimi taslaklarının denetim grup başkanlıklarınca hazırlanması, 832 sayılı Kanun uygulamasında genel uygunluk bildirimi taslağı, Başkanlıkça görevlendirilen denetçilerce hazırlanmaktaydı. Genel uygunluk bildirimi çalışmalarının, kamu idare hesaplarına, denetim bulgularına ve diğer kurumsal raporların irdelenmesine dayanması yönüyle, denetim grup başkanlıklarınca hazırlanma, yerinde bir düzenlemedir. 832 sayılı Kanun uygulamasındaki kesin hesap grubu ile denetim gruplarının kopukluğu eleştirisi böylelikle ortadan kalkmış olacaktır. Ancak, bütünü ilgilendiren icmal çalışmalar ve format birliği yönüyle koordinasyon ve konsolidasyona ihtiyaç kaçınılmazdır. Genel uygunluk bildirimlerinin gerek Sayıştay Genel Kurulu gerekse TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul süzgeçlerinden geçtiği dikkate alınırsa, bu taslaklarda yer alacak denetim bulgularının, sorgusu ve teyidi yapılmış sağlam bulgular olması önem taşıyacaktır. Sürecin uzunluğu nedeniyle yargı kararına bağlanmış bulguların ise taslak hazırlıklarına yetişmeleri zor görünmektedir. 3. Genel uygunluk bildirimi taslaklarının denetim sonuçları ve faaliyet raporları dikkate alınarak hazırlanması, Genel uygunluk bildirimi taslakları denetim gruplarında hazırlanacağına göre mali denetim, uygunluk denetimi ve kurumsal performans denetimleri yapmak konumunda olan denetim gruplarının, denetim sonuçlarını ve faaliyet raporlarını dikkate almaları yerinde bir düzenlemedir. Böylelikle 832 sayılı Kanun uygulamasında genel uygunluk bildirimlerine yönelik olarak serdedilen yetersizlik, plan, program ve diğer raporlamalardan kopukluk eleştirileri de giderilmiş olacaktır. 4. Uygunluk değerlendirmesinde kesin hesap kanunu tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçlarının, kamu idare hesapları esas alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırılması, 832 sayılı eski Sayıştay Kanunu uygulamasında kesin hesap kanunu tasarısında gösterilmiş bulunan bütçe uygulama sonuçlarının, muhasebe birimleri yönetim dönemi hesapları esas alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırılması söz konusu iken, 6085 sayılı Sayıştay Kanunuyla muhasebe birimleri yönetim dönemi hesapları yerine kamu idare hesapları getirilmektedir sayılı Sayıştay Kanunuyla öngörülen kamu idare hesapları uygulaması ile birlikte, merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçlarının raporlanması yönüyle kesin hesap tasarıları ile kamu idare hesapları aynı alanda kesişeceklerdir. Gerek kesin hesap kanunu tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçlarının, gerekse kamu idare hesaplarını oluşturan mali rapor ve tabloların alt yapısı aynı kaynak, aynı muhasebe sistemidir. Ancak, muhasebe alt yapısının (icra organı değil de denetim organı bakış açısıyla) bütünsel bir süreç olarak, muhasebe, maddi hata, analitik bütçe vs. çapraz kontrol ve denetimlerden geçirilmesi ile kontrollerden geçirilen bu bilgilerin (üst yapıyı oluşturan) raporlara doğru aktarılma hususunun uygunluk tespiti çalışmasına tabi tutulması önem taşımaya devam edecektir. Bu kez ise, alt yapısı aynı olan iki farklı üst yapının birbirine uyumunun da ayrıca dikkate alınması gerekecektir. 204 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

14 Necdet ATICI Uygunluk tespiti çalışması, (yevmiye kayıtlarından mali rapor ve tablolara kadar uzanan) sürecin bir bütün olarak, yerinde ve kaynağında (elektronik imzalı veriler üzerinden) bilişim sistemleri, muhasebe vd. kontrol sistemlerinin irdelenmesi suretiyle de yapılabilecektir. Neticede kesin hesap kanunu tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçlarının uygunluk derecesi tespit olunmalıdır. Yeni dönemde uygunluk karşılaştırmaları, Bilgi işlem merkezince yürütülen proje çerçevesinde yevmiye kayıtlarından merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçları raporlarına (ve aynı zamanda kamu idare hesapları mali rapor ve tablolarına) kadar uzanan bir süreçte, bundan böyle çok daha kapsamlı ve ayrıntılı olarak yapılabilecektir. Adeta kendi alanında vücudun ayakta durmasını sağlayan iskelet gibi işlev görecek, bu iskeletin vücutlandırılması ise, doğruluk ve güvenilirlik bulgu ve yorumlamaları ile sağlanmış olacaktır. Bu çalışma aynı zamanda mali denetim için de önemli ölçüde kolaylık sağlayacaktır. Ancak, elektronik imza uygulamasına henüz geçilmemesi nedeniyle, elektronik ortamda sağlanan veriler üzerinden yapılan çalışmalarda, ıslak imzalı belgeler ile elektronik ortamdaki verilerin uyumundan emin olunması, önem taşıyacaktır. 5. Bu karşılaştırmada bunların uygunluk derecesiyle birlikte kamu idare hesaplarını oluşturan mali rapor ve tablolar ile kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgelerin güvenilirliği ve doğruluğunun da değerlendirilmesi, Bu hüküm ile genel uygunluk bildirimi çalışmalarında, uygunluk derecesinin tespitinin ötesinde, kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgeler ile kamu idare hesaplarını oluşturan mali rapor ve tabloların doğruluğu ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi öngörülmektedir. Esasen, kamu idare hesapları esas alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırılacak olan bilgilerin, kesin hesap kanunu tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçları olduğu dikkate alındığında, kamu idare hesaplarını oluşturan mali rapor ve tabloların tümü değil, ağırlıklı olarak bütçe uygulamasına ilişkin olanlarının irdelenmiş olacağı görülecektir. Her ne kadar kesin hesap kanunu tasarısı eklerinde yer alan mizanlar yoluyla tüm hesaplar ve gelir kesin hesap cetvellerinde yer alan kesinleşmiş gelir tahakkuk bilgileri de irdelenmeye tabi tutulabilir olmakla birlikte kesin hesap süreci, ağırlıklı olarak kesin hesap kanunu tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçlarına ilişkindirler. Nakit bazlı değil de tahakkuk bazlı gelir ve gider cetvelleri ile diğer bazı mali rapor ve tablolar ise, daha ziyade dış denetim raporlarının konusunu oluşturacaktır. Genel uygunluk bildirimlerinin hukuki mantığı da, öncelikle (parlamentoda görüşülmeden önce) kesin hesap kanunu tasarısı maddelerinin ve eklerin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçları parlamento tarafından kesin hesap kanunu ile bağlanmakta ve genel uygunluk bildirimleri de bu sürece katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin Mizan cetveli ve düzenlenecek malî tablolar başlıklı 514 üncü maddesi kapsamında, (nakit ve tahakkuk bazlı) gelirler, bütçe gelirleri, giderler, bütçe giderleri cetvelleri de yer almaktadır. Buna paralel olarak, kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgeleri de genel anlamda mali rapor ve tablolar kapsamında değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Muhasebe birimlerinin kurumsal olmadığı, mizanın ortak olduğu genel bütçeli kurumlarda kamu idare hesapları uygulamasına geçilene kadar ilk altı aylık dönemde Bilgi işlem merkezi ile birlikte yapılan muhasebe birimleri yönetim dönemi hesapları çalışmalarının, de- 205 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

15 Genel Uygunluk Bildirimi netim gruplarınca değil merkezi olarak yürütülmesi gerekebilecektir. Muhasebe birimlerinin kurumsal olduğu özel bütçeli kurumlar ile düzenleyici-denetleyici kurumlarda ise uygulamaya daha kolay geçilebilecektir. Merkezi yönetim kapsamındaki (genel bütçeli, özel bütçeli ve düzenleyici-denetleyici) tüm kurumlara ait kesin hesap tasarıları (kurumsal ayrımda hazırlanmaları yönüyle) denetim gruplarınca incelenip raporlanabilecektir. Genel bütçe gelirleri vb. ortak ve makro bilgilerin ise merkezi bir raporlamaya ihtiyaç göstereceği açıktır. Ayrıca, format birliği sağlanması önemli olacaktır. IV- GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMLERİ VE DİĞER RAPORLAR Kamu mali yönetim sisteminde önemli reform ve düzenlemeler getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanuna paralel olarak çıkarılan 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, yeni sistemde önemli raporlama, değerlendirme ve görüş oluşturma işlevlerini beraberinde getirmektedir. Bu arada, anayasal ve yasal hükümler gereği uygulaması devam edecek olan genel uygunluk bildirimlerinin hazırlanması süreci de bu yeni düzenlemelerden önemli ölçüde etkilenecektir. Bu bağlamda genel uygunluk bildirimlerinin, yeni raporlama, değerlendirme ve görüş oluşturma görevleri karşısında durumunu irdelemekte fayda bulunmaktadır. 1. MALİ İSTATİSTİKLER DEĞERLENDİRME RAPORU VE GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMLERİ Mali istatistikler değerlendirme raporunun kapsamı genel yönetim olsa da merkezi yönetim, genel uygunluk bildirimleri ile ortak çalışma alanını oluşturmaktadır. kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre başlıklı 52 nci maddesinde, Malî istatistikler, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî işlemlerini kapsar. Malî istatistikler, uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır. Kesin Hesap Kanunu başlıklı 42 nci maddesinde, Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezî yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanır. Bu tasarı, bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte izleyen malî yılın haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği Sayıştay a gönderilir. hükümleri yer almaktadır. Görüleceği üzere gerek mali istatistikler gerekse kesin hesap kanunu tasarıları, muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak hazırlanacaktır. Ayrıca, 6085 sayılı Kanun uygulaması ile birlikte Sayıştay denetimlerinde de uluslararası standartların dikkate alınması gerekecektir. dış denetim başlıklı 68 inci maddesinde, Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;. gerçekleştirilir. mali istatistiklerin değerlendirilmesi başlıklı 54 üncü maddesinde, Bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından Sayıştay tarafından değerlendirilir ve bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Bu raporda yer alan değerlendirmelere ilişkin olarak Maliye Bakanı gerekli önlemleri alır sayılı Sayıştay Kanununun mali istatistikleri değerlendirme raporu başlıklı 40 ıncı maddesinde, Maliye Bakanlığınca yayımlanan bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın mart ayı içinde; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından denetim grup başkanlıklarınca değerlendirilir. şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir. Dikkat çekilmesi gereken asıl konu ise süreler konusunda ortaya çıkmaktadır. Muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması öngörülen mali istatistikler için Sayıştay değerlendirmesinin mart ayı içinde yapılması hükmolunmaktadır. Yine aynı şekilde muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanan kesin hesap kanun tasarısı ve ekleri ise (haziran ayı sonuna kadar Sayıştaya sunulacağı dikkate alındığında) ancak temmuz ayında değerlendirilebilecektir. Bu durumda mali istatistik çalışmaları, (merkezi yönetim yönüyle) muhasebe kayıtlarındaki kesinleşmemiş veriler üzerinden mi yürütülmüş olacaktır? Mart ayı içinde yapılacak olan Sayıştay değerlendirmelerinden sonra henüz kesinleşmemiş verilerde (istatistikleri de etkileyen) değişiklikler ortaya çıkarsa ne olacaktır? Ya da muhasebe kayıtlarındaki veriler mart ayından önce kesinleşmiş iseler, kesin hesap tasarıları ve eklerini, parlamentoya (ve bir örneğini de Sayıştay a) ancak haziran ayı sonunda sunmanın, süreci bu kadar geciktirmenin bir anlamı var mıdır? 5018 ve 6085 sayılı Kanunlarla farklı sürelerde hazırlanması öngörülen raporlamaların, bu yönüyle uyumsuzluklara sebebiyet vermemesi, Sayıştayın parlamentoya sunacağı muhtelif raporlarda en küçük bir çelişki olmaması önem taşıyacaktır. 206 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

16 Necdet ATICI 2. DIŞ DENETİM GENEL DEĞERLENDİRME RAPORLARI VE GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMLERİ Dış denetim genel değerlendirme raporlarının kapsamı genel yönetim olsa da merkezi yönetim, genel uygunluk bildirimleri ile ortak çalışma alanını oluşturmaktadır sayılı Sayıştay Kanununun tanımlar başlıklı 2 nci maddesinde, Bu Kanunun uygulanmasında; a) Sayıştay denetimi: Düzenlilik ve performans denetimini, b) Düzenlilik denetimi: Mali denetim ve uygunluk denetimini, c) Mali denetim: Kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimi, ç) Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetimi, d) Performans denetimi: Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini, ifade eder sayılı Sayıştay Kanununun Sayıştay denetimi başlıklı 36 ncı maddesinde, (1) Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsar. (2) Düzenlilik denetimi; a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi, c) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir. (3) Performans denetimi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir sayılı Sayıştay Kanununun dış denetim genel değerlendirme raporu başlıklı 38 inci maddesinde, (1) Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporları, idareler itibariyle birleştirilir ve bir örneği Sayıştay Başkanlığınca ilgili kamu idaresine gönderilir. Denetim raporları, kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından, raporun alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde cevaplandırılır. Bu cevaplar da dikkate alınarak yeniden düzenlenen denetim raporları Sayıştay dairelerinin görüşleri alınmak üzere raporun ilgili olduğu yılın bitimini takip eden mayıs ayı sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına sunulur. Bu raporlara kamu idarelerinin cevapları da eklenir. Daireler, raporlar hakkındaki görüşlerini temmuz ayının onbeşine kadar Sayıştay Başkanlığına sunar. Daireler denetim raporları hakkında görüş oluştururken, söz konusu raporların bu Kanunda öngörülen amaç, çerçeve ve sınırlar içinde olup olmadığı yönünden inceleme yapar ve bu hususlara uygunluk taşımayan raporların düzeltilmesine ilişkin görüşünü Sayıştay Başkanlığına sunar. (2) Dairelerce görüş bildirilen denetim raporları ile Sayıştayca mali konularda belirtilmesi uygun görülen diğer hususları da içeren dış denetim genel değerlendirme raporu hazırlanır ve Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü alınır. Dış denetim genel değerlendirme raporu ile Kurulca görüş bildirilen kamu idarelerine ilişkin denetim raporları Sayıştay Başkanınca genel uygunluk bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. (3) Dış denetim sonuçları kurum veya konu bazında müstakil raporlar halinde de hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulabilir. (4) Dış denetim genel değerlendirme raporu, faaliyet genel değerlendirme raporu ve bu Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere Sayıştay Başkanı veya denetimden sorumlu başkan yardımcısı ile kamu idarelerinin üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur. (5) Kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere kamu idarelerinin sermayesinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yarısından fazlasına sahip bulundukları kuruluş ve ortaklıklarının denetimi, bu idarelerin denetimi ile birlikte gerçekleştirilir ve denetim sonucunda hazırlanan raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bilgi ve gereği için ilgili kamu idarelerine gönderilir sayılı Sayıştay Kanununun genel uygunluk bildirimi başlıklı 41 inci maddesinde, Genel uygunluk bildirimi taslağı; denetim grup başkanlıklarınca denetim sonuçları ve faaliyet raporları dikkate alınarak hazırlanır. Bu karşılaştırmada bunların uygunluk derecesiyle birlikte kamu idare hesaplarını oluşturan mali rapor ve tablolar ile kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel 207 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

17 Genel Uygunluk Bildirimi ve belgelerin güvenilirliği ve doğruluğu da değerlendirilir. hükümlerine yer verilmiştir. Denetim gruplarınca hazırlanacak olan ve dış denetim genel değerlendirme raporuna kaynaklık eden dış denetim raporlarında esasen, düzenlilik denetimi kapsamında mali denetim, yani kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi sonuçları yansıtılmış olacaktır. Yeni dönemde zaten denetim sonuçları dikkate alınarak hazırlanması gerekecek olan genel uygunluk bildirimleri çalışmalarında da, kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgeler ile birlikte, kamu idare hesaplarını oluşturan mali rapor ve tabloların güvenilirliği ve doğruluğunun değerlendirilmesi hükmolunmaktadır. Ayrıca dış denetim raporlarında, kurumsal performans denetimi kapsamında hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi.. sonuçları yansıtılmış olacaktır. Yeni dönemde zaten denetim sonuçları dikkate alınarak hazırlanması gerekecek olan genel uygunluk bildirimleri çalışmalarında da, idarelerce yılı bütçeleri ile belirlenen hedef ve göstergelerin yılsonu gerçekleşmeleri, bütçe gelir ve bütçe gider kesin hesap cetveli açıklamalarının incelenmesi bağlamında ele alınmaktadır. Bu durumda kamu idare hesapları mali rapor ve tabloları hakkındaki güvenilirlik ve doğruluk değerlendirmeleri ile bütçe hedefleri ve gerçekleşme sonuçları değerlendirmeleri, parlamentoya bir arada sunulacak olan hem dış denetim genel değerlendirme raporlarında hem de genel uygunluk bildirimlerinde (örtüştükleri alan itibariyle) mükerreren mi yer almış olacaktır? Ayrıca kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgeler, kamu idare hesaplarını oluşturan mali rapor ve tablolar kapsamı dışında mı tutulmalıdırlar? Kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgeler, ana mali tablo olan mizanlar dışında bütçe uygulamasına ilişkindirler. Genel uygunluk bildirimi çalışmalarıyla tüm mali rapor ve tablolar değil, ana mali tablo olan mizanlar ve (nakit bazlı) bütçe uygulama sonuçları tabloları değerlendirilmiş olacaktır. Dış denetim raporları çalışmalarında ise sadece merkezi yönetim bütçesi kaynakları değil, aynı zamanda bütçe içi ve bütçe dışı tüm kaynaklar ile nakit ve tahakkuk bazlı tüm veriler de değerlendirilmeye konu olabilecektir. Görüleceği üzere genel uygunluk bildirimi çalışmaları, (kendi alanında) ağırlıklı olarak mali denetim ve kısmen kurumsal performans denetimi ile örtüşmektedir. Denetim gruplarınca her bir raporlama için mükerrer incelemeler yapılması gerekmeyeceğine göre (verimli bir planlama çerçevesinde) tespit olunan bulgular, ilgisine göre dış denetim raporuna, faaliyet raporunu değerlendiren rapora ve genel uygunluk bildirimi kurumsal taslağına aktarılması gerekecektir. Mükerrer incelemeler yapılması gerekmemesi ise, söz konusu muhtelif raporlarda denetim bulgularının (farklı açılardan) mükerreren yer almamasını gerektirmemektedir. 3. FAALİYET RAPORLARI VE GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMLERİ Genel uygunluk bildirimi çalışmaları, (yılsonu bütçe uygulama sonuçlarını gösteren) kurumlar kesin hesap tasarıları ve merkezi yönetim kesin hesap tasarısı üzerinden yürütülmektedir. Bütçe gelir ve bütçe gider kesin hesap cetveli açıklamaları da idarelerce yılı bütçeleri ile belirlenen hedef ve göstergelerin yılsonu gerçekleşmelerini ortaya koymaktadır. Faaliyet raporları, kurumların (bütçe işlemleri de dahil olmak üzere) yıl sonu faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadırlar. Bu açıdan, her iki çalışmanın örtüşen boyutları bulunmaktadır. Faaliyet raporlarının kapsamı genel yönetim olsa da merkezi yönetim, genel uygunluk bildirimleri ile ortak çalışma alanını oluşturmaktadır sayılı Sayıştay Kanunu uygulamasında genel uygunluk bildirimi taslakları, denetim gruplarınca denetim sonuçları ve faaliyet raporları dikkate alınarak hazırlanması gerekecektir sayılı Sayıştay Kanununun genel uygunluk bildirimi başlıklı 41 inci maddesinde, Genel uygunluk bildirimi taslağı; denetim grup başkanlıklarınca denetim sonuçları ve faaliyet raporları dikkate alınarak hazırlanır. faaliyet raporları başlıklı 41 inci maddesinde, İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin genel faaliyet raporunun kapsamı başlıklı 15 inci maddesinde, Genel faaliyet raporunda; a) Merkezi yönetim bütçesi gelir ve gider hedefleri ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri, b) Kamu borç yönetimi raporu kapsamında borç stokundaki gelişmeler ve borçlanmaya ilişkin diğer bilgiler, c) Yılsonundaki varlık ve yükümlülüklerin durumunu gösterir cetvel ile bunlara ilişkin bilgiler, ç) Ödenek aktarmaları ve diğer ödenek işlemlerini gösteren cetvel, 208 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

18 Necdet ATICI d) Bütçenin uygulamasına ilişkin olarak Bakanlık tarafından yapılan faaliyetler, e) İdarelerin stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları hakkında genel değerlendirmeler, f) Mahalli idarelerin malî yapılarına ilişkin genel değerlendirmeler, g) Bütçeden yardım alan dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler, ğ) Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler, yer alır. Kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkında yönetmeliğin birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı başlıklı 18 inci maddesinde, (1) Birim ve idare faaliyet raporları, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. a) Genel bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir. b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. 1)Mali bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır. 2) Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi: Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılarak idarenin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir. d) Öneri ve tedbirler: Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere bu bölümde yer verilir. hükümleri mevcuttur. Görüleceği üzere her iki çalışmanın (mali bilgiler bağlamında) yılsonu bütçe uygulama sonuçları yönüyle büyük ölçüde örtüşen boyutları bulunmakla birlikte, genel uygunluk bildirimleri ağırlıklı olarak bütçe ve kesin hesap sürecine ilişkin olmasına karşın faaliyet raporlarının alanı, bütçe içi ve dışı tüm kaynaklar ile nakit ve tahakkuk bazlı bilgilere uzanmaktadır. Diğer taraftan, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun öngördüğü dış denetim raporları ile dış denetim genel değerlendirme raporu hazırlanmasında, kurumsal amaç, hedef ve planların bilinmesi, bütçe performans hedef ve göstergelerinin anlaşılması, neticede gerçekleşmeleri ortaya koyması gereken faaliyet raporlarının irdelenmesi ve karşılaştırılması, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığı konusunda görüş oluşturulması önemli olmaktadır. stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme başlıklı 9 uncu maddesinde, Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. 209 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

19 Genel Uygunluk Bildirimi Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Performans programı hazırlama rehberinde, Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta, söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu rehberin konusunu oluşturan performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir. Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, program dönemine ilişkin olarak belirlenen performans hedeflerine, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir. Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır. düzenlemelerine yer verilmiştir. Denetim grupları, kurum stratejik planlarını, bütçe performans programlarını, kurum bütçelerini, kamu idare hesaplarını, neticede kurum kesin hesapları ve faaliyet raporlarını bir bütün olarak inceleyerek kurumsal dış denetim raporlarını hazırlayacaklar ve bu raporların konsolidasyonu ile dış denetim genel değerlendirme raporu ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise, esasen dış denetim genel değerlendirme raporu çalışmaları kapsamında (ve ayrıca genel uygunluk bildirimi çalışmalarında) kurum faaliyet raporları ve genel faaliyet raporunun zaten incelenmek durumunda olmasına karşın, gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda gerekse bu kanuna paralel olarak hazırlanan 6085 sayılı Sayıştay Kanununda, ayrıca bir faaliyet genel değerlendirme raporu öngörülmesinin anlamı noktasında ortaya çıkmaktadır. faaliyet raporları başlıklı 41 inci maddesinde, Sayıştay, mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür sayılı Sayıştay Kanununun faaliyet genel değerlendirme raporu başlıklı 39 uncu maddesinde, Kamu idareleri tarafından gönderilen idare faaliyet raporları, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan mahallî idareler genel faaliyet raporu ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan genel faaliyet raporu denetim grup başkanlıklarınca denetim sonuçları da dikkate alınarak değerlendirilir. şeklinde düzenlemeler yer almaktadır. 4. DEĞERLENDİRME Dış denetim genel değerlendirme raporu çalışmalarında faaliyet raporlarının irdelenmesi, faaliyet genel değerlendirme raporu çalışmalarında denetim sonuçlarının dikkate alınması, genel uygunluk bildirimleri çalışmalarında denetim sonuçları ve faaliyet raporlarının dikkate alınması, raporlama karmaşasına, iç içelik ve mükerrerliklere neden olmayacak mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını tek bir rapor, örneğin kurumsal dış denetim raporları ile dış denetim genel değerlendirme raporu üzerinden görüşmesi yeterli olmayacak mıdır? Birbirinin bulgularından yararlanan, aynı ya da birbiriyle içiçe bilgi-belgeleri inceleyerek hazırlanan muh- 210 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

20 Necdet ATICI telif raporlamalar oluşturulması kaçınılmaz bir yaklaşım mıdır? Ayrıca, bu görüşe paralel olarak, faaliyet raporlarının (diğer tüm raporlarda olduğu gibi doğrudan değil de) Sayıştay üzerinden parlamentoya sunulması, olmazsa olmaz bir gereklilik midir? Parlamentoya, müstakilen faaliyet raporlarının değerlendirilmesi konusunda bilgiler sunulması ihtiyacının, bu raporların zaten değerlendirileceği dış denetim raporları ile dış denetim genel değerlendirme raporu kapsamında ele alınması yeterli olmayacak mıdır? Bu hususların ikincil mevzuatlar ya da idari düzenlemeler yerine kanun maddeleriyle düzenlenmesi kaçınılmaz mıdır? 5018 ve 6085 sayılı Kanunlarda öngörülen muhtelif raporlama uygulamalarında sınırlar iyi çizilmelidir. Parlamentoya muhtelif raporlar sunulup da, bu raporlarda hep aynı hususların irdelenmesinin öngörülmesi uygun olmayacaktır. Raporlama karmaşası ve mükerrerliklerinin ortaya çıkması, kanunların standartları konusunda da soru işaretlerine yol açacaktır. Nitekim, kanun yapım süreci sempozyumunda bu hususlar değerlendirilmiştir. TBMM Kanun Yapım Süreci Sempozyumundaki açıklamalardan satırbaşları: - Türkiye de kanun yapma kriter ve standartları henüz belirlenememiştir, kanun yapma süreci henüz yeteri kadar örgütlenememiştir, kanun hazırlama süreçlerinin mutlaka bir yolu, yordamı ve kriterleri olmalıdır, kanun yapmada dil birliği son derece önemlidir, - Kanun yapma son derece önemlidir, kanun yapmanın her kurum tarafından dikkate alınacak kriter ve standartları mutlaka olmalıdır, her kurum kendi anlayışına göre katkıda bulunmakta ve bu nedenle birliktelik sağlanamamaktadır, aynı alanda faaliyet gösteren kurumlarımız çoğu kez birbirinden farklı, bağımsız yöntemler uygulamaktadır, tüm kurumlarımız birbirleriyle irtibatlı olarak kanuni düzenlemelere eşgüdüm halinde katkıda bulunmalıdır, - Kanun yapma çok ciddi bir iştir, mutlaka dört başı mamur bir şekilde incelenerek parlamentodan geçmesi gerekir, bir kanunun başarısı uzun süre uygulanabilmesiyle doğru orantılıdır, buna özen gösteren bir süreç mutlaka yakalanmalıdır, V- SONUÇ Parlamento, merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini kesin hesap kanunları ve bu kanunlara ilişkin olarak Sayıştayca hazırlanan genel uygunluk bildirimleri vasıtasıyla kullanmaktadır. Genel uygunluk bildirimlerinde, kesin hesap kanunu tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçlarının, merkezi yönetim kapsamındaki muhasebe birimleri yönetim dönemi hesapları/kamu idare hesapları esas alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırılmak suretiyle uygunluk derecesi ortaya konulmakta, kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgeler ile diğer mali rapor ve tabloların güvenilirliği ve doğruluğu değerlendirilmektedir sayılı Sayıştay Kanunuyla öngörülen kamu idare hesapları uygulaması ile birlikte merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçlarının raporlanması yönüyle kesin hesap tasarıları ile kamu idare hesapları aynı alanda kesişeceklerdir. Kesin hesap tasarılarında yer alan cetvel ve belgelerin kamu idare hesaplarını oluşturan mali rapor ve tablolar kapsamına alınması halinde ise alt yapısı aynı olan süreçler birleşmiş olacaktır. Ancak muhasebe alt yapısının bir bütün olarak sistematik kontrollerden geçirilmesi, kontrollerden geçirilmiş verilerin mali rapor ve tablolara aktarımının irdelenmesi, neticede mali rapor ve tabloların bu yönüyle doğruluk ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi çalışmalarının, her durumda yine yapılması yararlı olacaktır sayılı yeni Sayıştay Kanunu uygulamasında genel uygunluk bildirimlerini müstakilen ele aldığımızda, kamu idare hesaplarına, denetim bulgularına ve diğer kurumsal raporların irdelenmesine dayanması yönüyle çok daha anlamlı ve verimli olacağı sonucuna ulaşmak zor olmayacaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununda hazırlanması öngörülen raporları bir arada değerlendirdiğimizde ise, (ilgili bölümde ayrıntılı olarak ele alındığı üzere) birbirleriyle kesişen hususlar dikkati çekmektedir. Denetim gruplarınca kurum stratejik planlarının, bütçe performans programlarının, kurum bütçelerinin, kamu idare hesaplarının, neticede kurum kesin hesapları ve faaliyet raporlarının, bütünsel bir sürecin parçaları olarak incelenmesi ve raporlanması gereği karşısında, Anayasa, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve ikincil mevzuatlarda ileride yapılabilecek kısmi mevzuat değişiklikleri ile raporlama sadeliği sağlanması, uygun ve yararlı olacaktır. Bu bağlamda genel uygunluk bildirimleri de (bütçe uygulama sonuçları ve kesin hesap sürecindeki işleviyle) tek bir raporlama sistemi kapsamında ele alınabilecektir. Aynı arayış mali istatistiklerin değerlendirilmesi konusunda da geçerli olmalıdır. KAYNAKÇA TOSUN, Hikmet. - CEBECİ, A.Uğur. Açıklamalı ve karşılaştırmalı 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, (2008) Muhasebat kontrolörleri derneği yayını, Ankara, BAYAR, Doğan. Sayıştayın Anatomisi, Maliye Dergisi Saybis-Forum sayfası, Tartışma platformları, TBMM Kanun Yapım Süreci Sempozyumu, Habertürk sitesi haber, 211 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

BÜTÇE KESİN HESAP.

BÜTÇE KESİN HESAP. BÜTÇE KESİN HESAP www.erkankaraarslan.org ÖDENEK HESAPLARı Hesap No Hesap Adı Yardımcı Hesap 1 2 3 Detaylı 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı E.Kod1 E.Kod2 yok Ödenek Hesapları 901 01 Bütçe Başlangıç

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

KAMU IDARELERININ KESIN HESAPLARININ DÜZENLENMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK

KAMU IDARELERININ KESIN HESAPLARININ DÜZENLENMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK YÖNETMELIK Maliye Bakanligindan: KAMU IDARELERININ KESIN HESAPLARININ DÜZENLENMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeligin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Abdullah ŞEKER Maliye Uzmanı. Kesin Hesap Kanunu Hazırlama Ocak 2013

Abdullah ŞEKER Maliye Uzmanı. Kesin Hesap Kanunu Hazırlama Ocak 2013 Abdullah ŞEKER Maliye Uzmanı Kesin Hesap Kanunu Hazırlama Ocak 2013 Yasal Çerçeve ANAYASA 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KESİN HESAP YÖNETMELİĞİ MEVZUATTAKİ DİĞER HÜKÜMLER Anayasada Kesin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ GENEL GEREKÇE Bu Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi hükümlerine göre 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

BÜTÇE KESİN HESAP.

BÜTÇE KESİN HESAP. BÜTÇE KESİN HESAP www.erkankaraarslan.org BÜTÇE HAZIRLAMA TAKVİMİ İşlem Sırası Tarihi Yetkili İşlemin Adı Açıklama 1 Haziran Ayı Sonu Üst Yönetici Bütçe Çağrısı 2 Temmuz Ayı Sonu Harcama Birimleri

Detaylı

KESİN HESAP HAZIRLAMA TALİMATI

KESİN HESAP HAZIRLAMA TALİMATI SAYFA NO : 1/5 İlgili Birim / Sahibi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü İlgili Kanun/Yönetmelik/Yönerge-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BAŞBAKANLIIK 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU 2017 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU 2017 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU 2017 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ www.asbu.edu.tr ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2018-2020 MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Eyüp ATEŞ Bilgisayar İşletmeni Bahattin ALBAS Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sunum Planı * 2018-2020 ASBÜ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİSTANBUL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN)

BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ GİRİŞ 5018 sayılı

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII CUMHURİİYET ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ADIIYAMAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI İKİNCİ BÖLÜM TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2016 İÇERİK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ESKİİŞEHİİR OSMANGAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNETMELİĞİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNETMELİĞİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin gayesi, gelir ve gider bütçelerinin hazırlanmasına dair esas ve usulleri

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİİ İİŞLETMELERİİ GELİİŞTİİRME VE DESTEKLEME İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII ((KOSGEB)) 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. Aralık/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.tr Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu

Detaylı

DEVLET BÜTÇESİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ ORTA VADELİ PROGRAM ORTA VADELİ PROGRAM İÇERİĞİ

DEVLET BÜTÇESİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ ORTA VADELİ PROGRAM ORTA VADELİ PROGRAM İÇERİĞİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ DEVLET BÜTÇESİ Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması açısından özellik arz eden bir kanundur.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Bütçe 3 MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 MADDE 5. Nakit Yönetimi ve Fonların Değerlendirilmesi 5 MADDE 6. İç

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SAKARYA ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU 3 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2016 İÇERİK MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SERMAYE PİİYASASII KURULU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ABANT İİZZET BAYSAL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Daire Başkanlığınca yerine getirilecek

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE İİŞ KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TANIITMA FONU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ Yayın No: 34 AÇIKLAMALI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yazarlar M. Sait ARCAGÖK Baki KERİMOĞLU Mesut HASTÜRK Hamdi GÜLŞEN Mehmet KOÇDEMİR Ankara, 2015 Bu kitabın tüm

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MUSTAFA KEMAL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı