TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALĠ DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA EĞĠTĠMĠ -BÜTÇE- Ġzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALĠ DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA EĞĠTĠMĠ -BÜTÇE- Ġzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi"

Transkript

1 TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALĠ DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA EĞĠTĠMĠ -BÜTÇE- Ġzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi

2 BÜTÇE Proje bütçesi, bir projenin mali kaynaklarını, bu kaynakların nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağılacağını gösteren bir tablodur. 2

3 BÜTÇE Proje bütçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken üç aģama vardır: Kaynak belirleme ve bütçe taslağının hazırlanması Piyasa araģtırmasının yapılması Proje bütçesinin hazırlanması 3

4 BÜTÇE Uygun maliyetler: Uygun doğrudan maliyetler: Uygun doğrudan maliyetler, Ajans tarafından desteklenmesi uygun görülen projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleģtirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir. 4

5 BÜTÇE Uygun maliyetler: Uygun dolaylı maliyetler: Uygun dolaylı maliyetler, baģka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karģılamak üzere projenin uygun doğrudan maliyetleri toplamının belirli bir yüzdesini aģmayacak Ģekilde belirlenmiģ olan götürü tutardır. Gerektiği durumlarda ĠZKA dolaylı maliyetlere iliģkin harcama ayrıntılarını talep edebilir 5

6 BÜTÇE EK-B Bütçe 3 bölümden oluģmaktadır: EK-B1 Faaliyet Bütçesi EK-B2 Beklenen Finansman Kaynakları EK-B3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi 6

7 EK B-1 Faaliyet Bütçesi: EK B-1 Faaliyet Bütçesi 7 kalemden oluşmaktadır: 1.İnsan Kaynakları 2. Seyahat 3.Ekipman-Malzeme 4.Yerel Ofis Malzemeleri 5.Diğer Maliyetler, Hizmetler 6.Diğer 7.Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1 den 6 ya Kadar) 8. İdari Maliyetler 9.Toplam Uygun Proje Maliyeti(7+8) 7

8 EK B-1 Faaliyet Bütçesi: Bütçe Formatı: Giderler Faaliyetlerinizi gerçekleştirme k ve/veya idari yönetiminizi sağlamanız için gerekli harcamalara dair açıklamalardır. Birim Bütçe kaleminin hangi birim esas alınarak düzenlendiği ni gösterir. Örnek: aylık,adet,gün vs Birim Adedi Belirtilmiş olan birimden proje sürecinde kaç adet kullanılacağı nı gösterir. Birim Maliyeti Belirtilmiş olan her birim için ne kadar bütçe. ayrılmıştır Toplam Maliyet Birim adedi ile birim maliyeti çarpılarak bulunan bu maliyet toplamı ilgili bütçe kaleminin proje süresi içinde gereksinim duyacağı toplam maliyettir. 8

9 EK B-1 Faaliyet Bütçesi: Başvuru sahibinin adı Başvuru Formu Başvuru Sahibi kısmı ile aynı olmalıdır. Başvuru Kodu kısmı İZKA tarafından doldurulacaktır. Başvuru Sahibinin Yetkili Temsilcisi: Tarih ve İmza: 9

10 1-Ġnsan Kaynakları: Teknik Personel: Proje faaliyetlerinin yerine getirilmesinde temel personel; Proje kilit personelinden kasıt yürütücü ve idari iģleri koordine eden kiģilerdir (proje koordinatörü, sekreter gibi). Proje hazırlanırken dahi kimin bu pozisyonda çalıģmasının uygun olacağı biliniyor olmalıdır ve bu kiģilerin öz geçmiģleri sunulmuģ olmalıdır. İdari/Destek Personel: Projenin yürütülmesinde destek hizmetleri sağlayan personeldir. Gündelik: Proje personeline ödenecek gündelik tutardır. 10

11 1.Ġnsan Kaynakları: Mali Destek Programı kapsamında uygun maliyet olup olmadığı veya hangi durumlarda insan kaynakları harcamalarının uygun maliyet olacağına dikkat ediniz. Mali destek programı kapsamında bütçenin insan kaynakları ve seyahat baslıklarının toplamı için tahsis edilebilecek toplam tutarın projenin toplam uygun maliyetine oranına iliģkin sınırlamalara dikkat ediniz. 11

12 1.Ġnsan Kaynakları: Ġnsan kaynakları baģlığı altında listelenen personel ile doğrudan sözleģme imzalanmalıdır.ġlgili kiģilerin SGK kaydı yapılmalıdır ve bordro düzenlenmedir. Yarı zamanlı personel için, çalıģtığı zamanı yüzde (%) olarak bütçe kaleminin tanımında veriniz. Günde 8 saat çalıģma tam zamanlı kabul edilmektedir. 12

13 1-Ġnsan Kaynakları: Her bir personelin iģverene doğacak toplam maliyetleri (net maaģ + sigorta primi ve iģsizlik fonu kesintilerine iliģkin iģçi ve iģveren payları+gelir ve damga vergileri ) dahil etmeyi unutmayınız Personel maaģlarının hesaplanmasında mevzuattan kaynaklanan indirimler dikkate alınmalıdır. BAĞKUR primi ödeyen esnaf veya Ģirket ortağı insan kaynakları kalemine yazılamaz. 13

14 1-Ġnsan Kaynakları: MaaĢlarda alt limit brüt asgari ücret olmalıdır. Sene boyunca asgari ücrette yapılabilecek değiģiklikler, olabildiğince öngörülmeye çalıģılmalıdır. Kamu çalıģanları proje kapsamında ücretlendirilemezler, maaģları projede gideri olarak gösterilemez, ancak kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri uygun maliyettir. 14

15 1.Ġnsan Kaynakları: Proje kilit personeli olmayan kiģiler için insan kaynaklarına kalem eklenmesi: Eğitmen eğer proje faaliyetleri kapsamında hizmetlere iliģkin fatura kesebiliyorsa 6.Diğer baģlığı altında yer alması, Serbest meslek makbuzu düzenleyebilen muhasebeci vb. kiģilerin 6.Diğer baģlığı altında yer alması, Eğitmen ödemeleri kurum döner sermayesine ödenecekse insan kaynakları kaleminin altına yazılması gerekmektedir. 15

16 1.Ġnsan Kaynakları: Gündelik tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dahilinde seyahat giderleri kapsar. Gündelikler yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır. 16

17 1.Ġnsan Kaynakları: Yurtiçi gündelik giderleri,2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler başlığı altında, aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. (23,50*3=70,50 TL) H - CETVELİ 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları I.Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) A. a)türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 41,00 b)anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, 37,50 Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları B.Memur ve Hizmetlilerden; a)ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 31,50 b)ek göstergesi 5800 (dahil) (hariç) olan kadrolarda bulunanlar (2) 28,50 c)ek göstergesi 3000 (dahil) (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 26,00 d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar GÜNDELİK MİKTARI (TL) 23,50 e)aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 22,50 1)6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır. 2)8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır. *6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır. II.Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) 50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel : a)kadro derecesi 1-4 olanlar 9,00 b)kadro derecesi 5-15 olanlar 8,50 Bu tazminattan yararlananlardan; 1)Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. 2)Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir. 17

18 Yunanistan (Euro) Diğer AB Ülkeleri (Euro) Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL Diğer Şekilde Görevlendirilenlerden Ek göstergesi 5300 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar EK-B1 Faaliyet Bütçesi 1.Ġnsan Kaynakları: Yurtdışı gündelik giderleri için, Bakanlar Kurulunun Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararında (2009 yılı için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009/14579 sayılı Karar) belirtilen diğer şekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, bu kararın hükümleri uygulanır. ÜLKE TUTARI ÜLKELER VII VIII IX (PARA BİRİMLERİ) SÜTUN SÜTUN SÜTUN A.B.D. (A.B.D. Doları) Almanya (Euro) Avustralya (Avustralya Doları) Avusturya (Euro) Belçika (Euro) Danimarka (Danimarka Kronu) Finlandiya (Euro) Fransa (Euro) Hollanda (Euro) İngiltere (Sterlin) İrlanda (Euro) İspanya (Euro) İsveç (İsveç Kronu) İsviçre (İsviçre Frangı) İtalya (Euro) Japonya (Japon Yeni) Kanada (Kanada Doları) Kuveyt (Kuveyt Dinarı) Lüksemburg (Euro) Norveç (Norveç Kronu) Portekiz (Euro) Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

19 2. Seyahat: Seyahat:Proje faaliyetleri içinde yapılacak ulaģım giderlerini ifade etmektedir. 19

20 2. Seyahat: Proje bütçesinde öngörülen seyahatlerin detayları mutlaka verilmelidir (hareket yeri, gidilecek yer, ulaģım aracı gibi Maliyetler Birim Birim Sayısı Birim Maliyeti 2. Seyahat 2.1Uluslar arası Seyahat İzmir Münih uçağı (5 kişi dönüş uçuşu) 2.2 Yerel Seyahat: Toplam Maliyet Her uçuş için İzmir-Balıkesir (Otobüs) Her seyahat için

21 2. Seyahat: Uluslararası seyahat bütçe alt baģlığı kapsamında, proje ihtiyaçları doğrultusunda yurt dıģına çıkması gereken projede görevli kiģilerin ulaģım masrafları karģılanır. Yerel ulaģım bütçe alt baģlığı kapsamında, Türkiye içindeki Ģehirlerarası seyahat harcamaları karģılanabilir. Yapılacak olan seyahatler proje faaliyetleri ile ilgili olmalı ve proje için gerekli olmalıdır. Seyahat ile ilgili giderler, benzin, bilet vs. seyahat kalemine konulmalıdır. Bu maliyetler idari maliyetlere yazılamaz. Belirttiğiniz seyahatlerin hem bütçede hem de faaliyetlerin açıklanması (1.7) bölümünde açıklandığından emin olunuz 21

22 3.Ekipman ve Malzeme: 3. Ekipman ve malzeme Araç satın alımı veya kiralanması Her araç için 0, Mobilya, bilgisayar donanımı Her adet için 0, Makineler, teçhizat 0, Makineler için yedek parça, ekipman, aletler 0, Diğer (lütfen belirtiniz) 0,00 Ekipman ve Malzeme:Proje süresinde kullanılacak makine ekipman satın alma, kiralama vb. giderlerini ifade etmektedir 22

23 3.Ekipman ve Malzeme: Her ekipmanın adedi ve birim maliyeti ayrı ayrı belirtilmelidir Proje bütçesinde alınması öngörülen mal veya hizmetler için herhangi bir firmaya veya markaya iģaret edilmemelidir. Alınacak ürün için genel teknik ifadeler kullanılmalı ve özellikleri verilen ürün için birden fazla firma ve markadan teklif alınabilmelidir. 23

24 3.Ekipman ve Malzeme: Satın alınan veya kiralanan her türlü makine ve ekipman projede öngörülen faaliyetler ve amaçlar için gerekli ve tutarlı olmalıdır. Bu makine ve ekipmanlar uygun nitelikte ve kalitede olmalıdır. Finansal kiralama yoluyla makine ve ekipman alımı kabul edilmeyecektir. 24

25 3.Ekipman ve Malzeme: Proforma fatura kontrolü bu aģamada yapılacaktır. Maliyeti TL yi geçen ekipman alımı için 3 adet proforma fatura sunmak yeterlidir. Ġkinci el ekipman alımı uygun maliyet değildir. Makine ekipman ithalatında söz konusu olabilecek sigorta nakliye gümrük bedelleri bütçe hazırlanırken göz önünde bulundurulmalıdır. 25

26 4.Yerel Ofis Maliyetleri: 4. Yerel ofis maliyetleri Araç maliyetleri Aylık 0, Ofis kirası Aylık 0, Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri Aylık 0, Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım) Aylık 0,00 Yerel Ofis Maliyetleri:BaĢvuru sahibinin ya da ortakların ofislerinden farklı olarak sadece projenin faaliyetlerinin uygulanması için yeni bir ofis/eğitim merkezi kurulmasına yönelik maliyetler. 26

27 4.Yerel Ofis Maliyetleri: Hangi baģvuru sahibi için ofis maliyetlerinin uygun maliyet olacağı baģvuru sahibinin ilgili olduğu rehberlerden kontrol edilmelidir. Bu maliyetler, Faydalanıcının ve ortaklarının mevcut ofis maliyetleri için kullanılamaz 27

28 5.Diğer Maliyetler ve Hizmetler: 5. Diğer maliyetler, hizmetler 5.1 Yayınlar Adet 0, Etüd, araģtırma 0, Denetim maliyetleri 0, Değerlendirme maliyetleri 0, Tercüme, tercümanlar 0, Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.) 0, Konferans/seminer maliyetleri 0, Tanıtım faaliyetleri 0, ĠnĢaat ĠĢleri 0, Kontrolörlük iģleri ve diğer 0,00 Projenin uygulanması esnasında yapılması gereken yayın, araģtırma, denetim, değerlendirme, tercüme, teminat mektubu, konferans, seminer ve tanıtım faaliyeti türündeki giderleri kapsar. 28

29 5.Diğer Maliyetler ve Hizmetler: Personel ücretlerini bu kalemin altına koymayınız.ücretler insan kaynakları kalemine girer.bordro ile çalıģacak kiģiler insan kaynakları kaleminin altında yer almalıdır. Ayrı ayrı kalemler halinde belirtiniz. Götürü miktarlar kabul edilmeyecektir Yayınlar, etüd, araģtırma, konferans veya seminer maliyetleri sadece hizmet tamamen ihale ediliyorsa burada belirtilecektir Çoğu durumda etüd ve araģtırma maliyetleri uygun değildir, BaĢvuru Rehberiyle kontrol ediniz Ġzmir Kalkınma Ajansının Projeye olan katkısını gösterecek her türlü maliyet tanıtım faaliyetleri altında gösterilecektir. Ġzmir Kalkınma Ajansının Projeye olan katkısını gösterecek her türlü maliyet tanıtım faaliyetleri altında gösterilecektir. Görünürlük için kullanılacak, tabelalar, alınan ekipman malzeme üstüne yapıģtırılacak etiketler vb. bu kalem altında yer almalıdır. 29

30 5.Diğer Maliyetler ve Hizmetler: Eğer talep edilen destek miktarı TL'yi geçiyorsa veya Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından talep edildiyse Yasal denetim konusunda ulusal veya uluslar arası kabul görmüģ bir denetim kurumuna (Yeminli Mali MüĢavirler/Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmıģ Bağımsız Denetim ġirketi) mensup onaylı bir denetçi yeminli mali müģavir tarafından hazırlanan proje hesaplarına iliģkin bir dıģ denetim raporunun proje sonunda nihai ödeme talepleriyle birlikte sunulması gerekmektedir. Alt yükleniciye verilecek, küçük tadilatların/yenilemelerin masrafları, inģaat iģleri, boru hattı inģası gibi, yeni bina ve inģaatı devam eden binanın tamamlanması dıģındaki yapım iģleri inģaat iģleri altına konulur. 30

31 5.Diğer Maliyetler ve Hizmetler: Proje hesabı ile ilgili banka komisyon-havale ücreti gibi ücretlere ait masraflar mali hizmet maliyeti kısmına yazılır. Kontrolörlük iģleri ve diğer kalemi altına ĠnĢaat iģleri kontrolörlüğü için yapılacak iģler ile ilgili maliyetler konacaktır (Sadece çok büyük inģaat iģlerinde) Konferans seminer maliyetleri hesaplanırken, eğitmenlerin veya katılımcıların ulaģımı ile ilgili benzin gibi giderler burada gösterilecektir ĠnĢaat maliyetleri Bayındırlık Ġskan Bakanlığınca yayınlanan inģaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları üzerinden hesaplanmalıdır 31

32 6. Diğer 6. Diğer 0,00 Diğer Alt Toplamı 0,00 Bu kaleme, bütçe tablosundaki ana veya alt-kalemlerden birine giremeyen masrafları ekleyin. Bu masraflar ayrıntılandırılmalıdır (tanımı, birim adedi, birim maliyeti). Bu faaliyetlerin EK-A BaĢvuru Formu - Bölüm 1.7'de planlanması gerektiğini unutmayın. 32

33 6. Diğer Personel ücretlerini bu kalemin altına koymayınız.-ücretler insan kaynakları kalemine girer Yukarıdaki baģlıklar altında belirtilemeyen her türlü hizmet alımını (gözetim, danıģmanlık, vb.) bu baģlık altında belirtiniz 33

34 8.Ġdari Giderler: 7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1'den 6'ya kadar) 8. İdari maliyetler 0,00 9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8) 0,00 BaĢvuru sahibi ve kuruluģların doğrudan doğruya projeyle ilgili olmayan, kira, iletiģim, ısınma, kırtasiye v.s gibi merkezi büro için yapılan masraflarıdır. 0,00 34

35 8.Ġdari Giderler: Ġlgili rehberdeki idari maliyetler/projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı oranına iliģkin sınırlamalara dikkat ediniz. Proje bütçesinin herhangi bir kalemi altında doğrudan maliyet olarak bütçelendirilmiģ bir gideri kapsamamalıdır. Bu kısım boģ bırakıldığı takdirde talep edilmediği düģünülecektir. 35

36 8.Ġdari Giderler: HaberleĢme giderleri; kira; elektrik, su ve ısınmaya iliģkin giderler; BaĢvuru sahibinin ve ortaklarının mevcut ofis/ģubesinin kullanılıyor olması halinde, söz konusu giderler ofisin geri kalan kısımlarından ve/veya ofisteki diğer faaliyetlerden ayrıģtırılabilir bir Ģekilde destekleyici belgelerle ortaya konulabiliyorsa bütçenin genel idari giderler kaleminden karģılanabilecektir 36

37 8.Ġdari Giderler: UlaĢım giderleri (seyahatler kalemi altına girmeyen, proje personeli tarafından yapılan ilave ulaģım masrafları, daha önce öngörülemeyen ve ĠZKA tarafından talep edilen bir toplantıya katılım masrafı gibi); sarf malzemelerine iliģkin giderler (kırtasiye masrafları, temizlik malzemeleri); ofis mobilyaları; sigorta ve güvenlik giderleri; vb. harcamalar bunlara örnek olarak gösterilebilir 37

38 8.İdari Giderler: Proje faaliyetlerinin gerçekleģtirilmesi için gerekli olan ve mevzuatlarda zorunlu tutulan sigorta maliyetleri idari maliyetler kaleminden karģılanabilir. Ġdari maliyetler kaleminden faks, fotokopi makinası gibi ekipman/malzeme alınamaz. Kırtasiye masrafları ile raporlamaya iliģkin yazılım, kopyalama ve çıktı maliyetleri (toner ve kartuģ alımları gibi) idari giderler kaleminden karģılanabilecektir. Projenin yürütülmesi amacıyla proje personeli tarafından yapılan ve bütçenin diğer kalemlerinde yer almayan ilave ulaģım masrafları idari gider kaleminden karģılanabilecektir. Proje personelinin ĠZKA da yapılacak olan ve daha önce öngörülmeyen bir toplantıya katılım için taksi ücreti gibi önceden öngörülemeyen ve katılım yararlanıcı tarafından planlanmamıģ olan toplantılara ulaģım giderleri 38

39 8.İdari Giderler: Proje ve ofis faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması kapsamında proje ofisinin temizlik ihtiyaçlarına ( malzeme ve insan )iliģkin giderler ile boya ve çok küçük onarım giderleri idari maliyetler kaleminden karģılanabilir. Bütçe kalemleri içerisinde yer almamak kaydıyla uygun oranlardaki banka komisyonları,ilan masrafları, çeviri giderleri idari maliyetler kaleminden karģılanabilir. Projenin yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılan haberleģmeye iliģkin masraflar ( telefon,fax,internet,posta vb) genel idari giderler kalemi altında uygun maliyettir. 39

40 8.Ġdari Giderler: Kur farkları, vergi, resim ve harçlar, insan kaynaklarına iliģkin giderler, ekipman ve malzeme alımı bu kalem altında karģılanamaz Mevcut ofislerinizin proje kapsamında idari gider yerine ayni katkı olarak göstermeniz değerlendirme aģamasında yararınıza olacaktır Değerlendirme aģamasında idari giderler üzerinde gerektiği takdirde kesintilere gidilebilecektir. Ġdari maliyetlerin uygunluğu proje ile iliģkilendirilebilmesine bağlıdır. projeden bağımsız olarak firma veya derneğin rutin bir faaliyetinden doğan giderler uygun maliyet olarak kabul görmez. 40

41 EK B2 Beklenen Finansman Kaynakları: Proje faaliyetlerinin finansmanı için gereken mali kaynakların ne Ģekilde karģılanacağını gösteren bilgileri içermektedir. Proje bütçesinin finansmanının kimler tarafından ne kadar ve destek miktarına göre yüzdesinin ne olacağı bu bölümde belirtilmelidir. 41

42 EK B2 Beklenen Finansman Kaynakları: EK B-2. Beklenen Finansman Kaynakları Tutar (TL) Toplamın Yüzdesi (%) BaĢvuru sahibinin mali katkısı 0,00 0,00 Bu baģvuruda talep edilen Destek Miktarı 0,00 0,00 Diğer kurumlarca yapılan katkılar Adı Koşullar Ortak1 Ortak2... TOPLAM KATKI 0,00 0,00 Projeden elde edilen doğrudan gelir GENEL TOPLAM 0,00 100,00 42

43 EK B2 Beklenen Finansman Kaynakları: TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Sahibinin Adı: Başvuru Sahibinin Yasal Adı Başvuru Kodu (İZKA tarafından doldurulacak): TR31/09/TRM01 Başvuru sahibinin yetkili temsilcisinin ismi yazılacak ve imzalanacaktır. Başvuru Sahibinin Yetkili Temsilcisi: Tarih ve İmza: 43

44 EK B2 Beklenen Finansman Kaynakları: Yüzdeler hesaplanırken söz konusu mali destek programı kapsamında belirtilen yüzde limitleri göz önüne alınmalıdır. Projede baģvuru sahibi, ortaklar, iģtirakçiler ve diğer kurum/kuruluģlar proje bütçesine herhangi bir katkı yapmaya hazır ise onların katkıları her bir kuruluģ için ayrı ayrı açıkça belirtilmelidir. 44

45 EK B3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi: Her bir bütçe kaleminin maliyetini kısa fakat ayrıntılı bir Ģekilde gerekçelendirmeniz istenmektedir. Bütçeye yazılan tüm kalemlerin EK B3 Maliyetlerin Gerekçelendirmesi bölümünde karģılığı bulunmalıdır.bu sebeple bütçe kalemleri ile ilgili açıklamaları mutlaka yapmanız gerekmektedir. 45

46 EK B3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi: Maliyet gerekçeleri her bir bütçe kalemi için maliyet uygunluğuyla ilgili bilgi sağlar Gerekçelere giderin ilgili olduğu faaliyeti yazınız 5.1 Yayın Giderleri Tanıtım Kitapçığı Bütçelendirilmiş maliyet kitapçığın grafik tasarımını, düzenlenmesini ve 300 kopyanın baskısını kapsar; doküman yüksek kaliteli kağıtlara basılacak (200 g/ m2) ve 78 sayfadan oluşacaktır. Her bir kitapçıkta 10 tane renkli fotoğraf vardır, sayfa düzeni gazete formatındadır. 3.2 Mobilya, Bilgisayar Ekipmanı Bilgisayar Bilgisayarlar aşağıda belirtilen özelliklere sahip olacaktır; 2.4 Ghz CPU, 512 MB RAM, 17 Monitor, 40GB HD, CD/CD-RW, Economik Video. Bütçelendirilmiş birim maliyeti 1000TL dir. 46

47 Bütçe Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Bütçeye yeni maddeler ve baģlıklar eklenmemelidir. Sadece baģlıklar altında varsa detay alt baģlıklar (yeni satırlar) girilmelidir. Bütçe Başlığı Bütçe Maddesi Yeni Satırlar 3. Ekipman ve malzeme Araç satın alımı veya kiralanması Her araç için 0, Mobilya, bilgisayar donanımı Her adet için 0, Makineler, araçlar 0, CNC 0, Makineler için yedek parça, ekipman, aletler 0, Diğer (lütfen belirtiniz) 47

48 Bütçe Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-1 Bütçedeki her bir maliyet birim, birim sayısı, birim maliyet ve toplam maliyet Ģeklinde en ince detayına kadar belirtilmelidir. Ġdari giderler haricindeki hiçbir maliyet götürü tutar olarak yazılmamalıdır. Bütçe kalemlerinde yer alacak maliyetlerin brüt tutarlar olması gerektiği unutulmamalıdır. Bütçenin maliyet etkin hazırlanmasına özen gösterilmelidir. Proje kapsamında gerekli olmayan faaliyetler için maliyetler ortaya konmamalıdır. 48

49 Bütçe Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2 Proje kapsamında hangi maliyetlerin uygun olup olmadığı başvuru rehberinden kontrol edilmelidir. Başvuru sahibinin, ortakların, iştirakçilerin veya başka kuruluşların projeye ayni katkıda bulunması mümkündür. Ancak ayni katkı hiçbir zaman proje bütçesine yapılması gereken nakit katkının (eş-finansman) yerini tutamaz. Yani ayni katkılar gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilemez. Ayni katkı ile ilgili bilgiler başvuru formunda verilmelidir. 49

50 Bütçe Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2 ÇalıĢma sayfalarındaki hücrelerde yer alan formüller değiģtirilmemelidir. Bütçenin tamamlanmasının ardından aritmetik hata olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bütçede yazılan tüm kalemlerin BaĢvuru Formunda karģılığı olup olmadığı kontrol edilmelidir. 50

51 Bütçe Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-3 Bütçede yer alan tutarlar BaĢvuru Formu Bölüm 1.3 ile aynı olmalıdır. Bütçedeki sınırlamalara dikkat ediniz Birim fiyat ve adetlerini kontrol ediniz Bütçenizi değerlendirme tablosunun 5 nolu bölümünde verilen sorular doğrultusunda kontrol ediniz. Projenizin fazla olduğu kadar eksik bütçelendirilmesinin de elenmesine sebep olabileceğini unutmayınız 51

52 Teşekkür Ederiz