BAŞVURU SAHİBİ: Meday Has. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Örnek Evler Mah. Kocasinan Bulvarı Üçler Apt. No: 102/1 KAYSERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞVURU SAHİBİ: Meday Has. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Örnek Evler Mah. Kocasinan Bulvarı Üçler Apt. No: 102/1 KAYSERİ"

Transkript

1 TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Meday Has. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Örnek Evler Mah. Kocasinan Bulvarı Üçler Apt. No: 102/1 KAYSERİ İHALEYİ YAPAN İDARE: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Talas Caddesi 5. Km Melikgazi/KAYSERİ BAŞVURUYA KONU İHALE: 2013/ İhale Kayıt Numaralı Kan Merkezi, Mikrobiyoloji A.D. ve Parazitoloji Ad İçin Kit Alımı ile Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini ve Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Kan Merkezi, Mikrobiyoloji A.D. ve Parazitoloji Ad İçin Kit Alımı ile Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini ve Tıbbi Sarf Malzeme Alımı ihalesine ilişkin olarak Meday Has. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince tarih ve sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2014/1357 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1) İdari Şartname nin üncü maddesinde c) Teklif edilen kit ve cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve varsa Türkiye de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir. düzenlemesine, aynı Şartname nin üncü maddesinde...bu ihalede kit karşılığı teklif edilecek cihazlara ilişkin referans belgesi verilecektir. Bu belgede, cihazın kurulu olduğu yer ve yetkilisi ve telefonları bulunacaktır. düzenlemesine yer verildiği, kısmi teklife açık ihalenin 43 üncü kısmı üzerinde bırakılan isteklinin, aktarılan Şartname maddelerine uygun olarak referans belgesi vermediği ve alım konusu malzemeye ilişkin olarak Türkiye de 1

2 herhangi bir referansa sahip olmadığı, bu itibarla söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, 2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu RTA marka cihazın aşağıda belirtilen nedenlerle Teknik Şartname ye uymadığı, a) Teklif edilen kitler ile uyumlu olarak eski versiyon kitapçıklarında belirtilen Stratagene MX3000p/MX3005p ve Inceptra Cycler 4840/9620/9640/9660/9680 Real Time PCR cihazları yerine laboratuvara Biorad marka bir Real Time PCR sisteminin kurulduğu, yapılan demonstrasyon çalışmalarının da bu cihaz ile gerçekleştirildiği RTA firmasının broşürlerinde uyumlu Real Time PCR cihazı olarak Inceptra 4840/9640/9660, Stratagene Mx3000p/Mx3005p, Light Cycler 1.5/2.0 ve BioRad CFX96 modellerinin belirtildiği ve yeni versiyon kitapçığında (V2.0) ise Inceptra 9660 ve BioRad CFX96 marka ve model cihazların uyumlu olarak tanımlandığı, kullanılan Real Time PCR cihazları ile testin güvenilirliği, saptama limitleri ve uygunluğunun değiştiği, bu sebeple her bir cihaz için farklı analitik hassasiyet ve lineer aralık değerleri ortaya çıktığı, kit kitapçığında farklı, broşürlerde ise farklı Real Time PCR sisteminin belirtildiği, söz konusu isteklinin sağladığı broşür, eski versiyon kitapçık ve V2.0 kitapçık içeriğinde farklı bilgilerin yer alması nedeniyle güvenilir bir bilgi sağlanamadığı, bu durumun kitlerin ve sistemin geliştirme aşamasında olduğu şeklinde bir kanaate yol açtığı, ayrıca teklif ile sunulan belgelerin uluslararası sertifikalandırmaları sırasında onaylanan belgeler ile aynı olup olmadığı hususunda şüphe oluştuğu, b) Söz konusu istekli tarafından sunulan kit kitapçığı ve sistem broşürlerinde farklı cihazların kullanıldığının belirtildiği, voltran sisteminin broşüründe yer alan tüm sistemlerin laboratuvara kurulduğu, ancak kitlerin eski versiyon kitapçığında kurulan sistemler ile validasyonların tanımlı olmadığı, ayrıca sistemlerin birbiri ile valide olduğunun sadece broşürlerde yazılı olduğu ve destekleyici bir çalışmanın gösterilemediği, bu nedenle Teknik Şartname nin 3 üncü maddesinde yer alan Kit, Real Time PCR metoduyla kantitatif olarak CMV DNA sını tespit edebilmelidir. Kit izolasyon aşamasından sonuçların raporlanmasına kadar bir bütün olarak valide edilmiş olmalıdır ve bu durum belgelenmelidir. maddesinin karşılanamadığı, c) Teknik Şartname nin 9 uncu maddesinde Kitler plazma veya serumdan çalışabilmeli; BOS, dışkı, BAL, doku ve idrar örnekleri olması durumunda gerekli izolasyon kitleri de firma tarafından sağlanmalıdır. Kitler tüm genetik variyantları tespit edebilmelidir. düzenlemesinin bulunduğu, ancak teklif edilen cihaza ilişkin kullanma kılavuzunda bu hususun bulunmadığı, Real Time PCR Kiti kitapçığının içerisindeki kullanım amacı başlıklı anlatımda insan serum ya da plazma (EDTA) örneklerinde çalışılabileceğinin belirtildiği, teklif edilen izolasyon kitlerinin BOS, dışkı, BAL, doku ve idrar örnekleri ile uyumlu olmadığı, klinik açısından önem arz eden ve Teknik Şartname de belirtilmiş olan BOS, dışkı, BAL, doku ve idrar örnekleri olması durumunda teklif edilen kitlerin çalışabilirliğinin onaylanması gerektiği, ancak isteklinin buna ilişkin olumlu 2

3 çalışmaları veya onaylı dokümanlarının bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu isteklinin teklif ettiği kitler ve cihazın Teknik Şartname ye uygun olmadığı, d) Teklif edilen RTA CMV Real-Time PCR kite ilişkin beyanda, versiyon 2.0 analitik hassasiyetinin 60 IU/ml (55 kopya/ml), güven aralığının IU/ml (44-90 kopya/ml), dinamik aralığının ise 58,5-1 x 10 9 IU/ml ( x 108 copies/ml) olduğunun belirtildiği, ancak kitler ile yapılmış olan çalışmalarda ve demonstrasyonda bu değerlerin gösterilemediği, teklif edilen kitlerin beyan edilen değerleri saptayamaması nedeniyle kitlerin güvenilirliği ve klinik tanıda kullanılabilmesinin uygun olmadığı, e) İhale öncesinde idare tarafından bir demonstrasyon çalışması gerçekleştirildiği ve bu çalışma sonucunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazın uygun bulunmadığı, ancak ihale sonrasında tekrar demonstrasyon yapıldığı ve bu kez cihazın uygun olduğuna karar verildiği, bu süre zarfında kitler ile ilgili bir değişiklik söz konusu olmamasına rağmen son yapılan demonstrasyonda ürünlerin kabul edilmesinin kitlerin sağlayacağı sonuçlar ile ilgili güvenilirlik kaygısı oluşturduğu, tutarsız çalışmalara sahip bir kit ile önemli bir rutin testin çalışılmasının uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: Kısmi teklife ihalenin itirazen şikâyete konu CMV-DNA kiti alımına ilişkin 43 üncü kısmına üç istekli tarafından teklif sunulduğu, bütün isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak belirlendiği ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak 2C Sağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği görülmüştür. İdari Şartname nin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7 nci maddesinde c) Teklif edilen kit ve cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve varsa Türkiye de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir Bu ihalede kit karşılığı teklif edilecek cihazlara ilişkin referans belgesi verilecektir. Bu belgede, cihazın kurulu olduğu yer ve yetkilisi ve telefonları bulunacaktır. düzenlemesine yer verilmiştir. İhale işlem dosyası kapsamında idarece gönderilen belgelerden, ihalenin itirazen şikâyete konu 43 üncü kısmı üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu kit ve cihazın kullanıldığı yerler hakkında herhangi bir referans listesinin sunulmadığı tespit edilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliği nin Deneyime ilişkin referans başlıklı 12 nci maddesinde İhale Uygulama Yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte, bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine 3

4 özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya diğer bazı yabancı ülkeler gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Kamu İhale Kurulunun konuyla ilgili uyuşmazlık kararlarında, iş deneyimini gösteren belgelerin yanı sıra referansın istenemeyeceği, bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça belirtildiğinden, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın hiçbir şekilde yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir. açıklaması yer almaktadır. Anılan Tebliğ açıklamasında referansın yeterlik kriteri olarak belirlenmemesi gerektiği belirtilmiş olmakla birlikte, bu açıklamaya aykırı olarak yukarıda aktarılan İdari Şartname maddesinde teklif edilen kit ve cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve varsa Türkiye de kullanıldığı yerler hakkında referans sunulması zorunlu tutularak bu hususun yeterlik kriterleri olarak belirlendiği ve ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği tespit edilmiştir. Bu itibarla kesinleşen ihale dokümanında yer alan düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Öte yandan şikâyet başvurusuna idarece verilen cevap yazısında, anabilim dalı başkanlığı ile Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında ihale öncesinde bölüm çalışanlarının gözetiminde çalışma yapılırsa ve bu çalışmadan uygunluk çıkarsa bu uygunluğun referans sayılacağı konusunda mutabık kalındığı belirtilmiş olmakla beraber böyle bir mutabakat, İdari Şartname nin referans listesi sunulmasına ilişkin düzenlemesinin uygulanması zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Sonuç olarak, ihalenin itirazen şikâyete konu 43 üncü kısmı üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu kit ve cihazın kullanıldığı yerler hakkında herhangi bir referans listesinin sunulmadığı anlaşıldığından teklifinin yeterli görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: İdari Şartname nin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7 nci maddesinde a) Numune teslimi: Numuneler teklif sırasına göre cinsi, markası, miktarını seri no veya üretim tarihi ile UBB numarasını ve var ise SUT kodunu içeren 2 nüshalık liste ile satın alma birimine ihale saatinden önce teslim edilecektir. Numune teslim listesinin bir nüshası teklif zarfı içine konulacaktır. Numunelerin üzerinde kalem sırası ve firma bilgisi mutlaka belirtilecektir. Teslim edilen numunelerin rekabet koşullarını olumsuz etkilememesi için kapalı koli içinde teslim edilmesi zorunludur. Koli dışına isteklinin adı ve gerekli firma bilgileri yazılmalıdır. Kargo ile numune gönderilmesi durumunda ihale dosyası kesinlikle ayrı gönderilmelidir. b)numuneler, ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartnameye uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla kullanılabileceğinden, istekli firmalar kesinleşen ihale kararından sonra numunelerin iadesini talep etmeyeceklerdir. 4

5 c)ürün katalog ve fotoğrafları: İstekliler numune veremiyorlarsa ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı ürün kataloglarını ve fotoğraflarını teklif dosyası içinde vereceklerdir. Hangi kalemler için katalog verilmişse numune teslim tutanağına katalog verildiği belirtilecektir. Çoklu sayfalı kataloglar teklif edilen kalemin yeri katalogda belirtilecektir. düzenlemesine yer verilmiştir. Aktarılan Şartname maddesinde katalog veya numune sunulması seçenek olarak düzenlendiği, numunelerin iadesini talep etmeyeceği şeklinde düzenleme dikkate alındığında numune talebinin sadece teklif edilen kitlere yönelik olduğu, cihazı kapsamadığı anlaşılmaktadır. İhale işlem dosyası kapsamında idarece gönderilen belgelerden ve idare tarafından Kuruma gönderilen tarihli yazıdan da İdari Şartname nin 7 nci maddesi bağlamında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından numune değil, kit ve cihaza ilişkin katalogların sunulduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan Teknik Şartname nin 14 üncü maddesinde Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında teklif veren firmalardan laboratuvar sorumlusu tarafından yazılı olarak demonstrasyon talebinde bulunulabilir. Demonstrasyon talep tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde demonstrasyon yapılmalıdır. Demonstrasyon yapmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. düzenlemesine yer verilmiştir. İdare tarafından Kuruma gönderilen tarihli yazıda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu kit ve cihaza ilişkin olarak aktarılan İdari Şartname maddesi uyarınca sunmuş olduğu kataloglar üzerinden herhangi bir değerlendirmenin yapılmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekliden demonstrasyon talebinde bulunulduğu ve yapılan demonstrasyon sonucunda teklif edilen kit ile cihazın Teknik Şartname ye uygun olduğuna karar verildiği ifade edilmiştir sayılı Kamu İhale Kanunu nun İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar başlıklı 27 nci maddesinde İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur. e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri hükmü, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman başlıklı 43 üncü maddesinde (1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı 5

6 katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir. (2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir... hükmü bulunmaktadır. Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, isteklilerde aranılan şartların, belgelerin ve yeterlik kriterlerinin İdari Şartname de belirtilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yeterlik kriteri olarak belirlenen demonstrasyon yönelik düzenlemeye İdari Şartname de değil, Teknik Şartname de yer verilmiş olması nedeni ile demonstrasyonun yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaması gerekmektedir. Bu çerçevede, demonstrasyonun uygun görülüp görülmemesi, isteklinin teklifinin yeterli bulunmamasına gerekçe oluşturmayacağından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu kit ve cihaza yönelik demonstrasyon sonucuna ilişkin başvuru sahibinin iddialarının reddi gerekmektedir. Öte yandan ihale komisyonunca kataloglar üzerinden herhangi bir inceleme yapılmadığından ve katalogda yer alan bilgilere dayanılarak yeterliğe ilişkin bir karar alınmadığından, itirazen şikâyet kapsamında mevzuata uygunluk değerlendirmesine konu olacak idarenin bir işleminin bulunmadığı anlaşılmış, bu itibarla öncelikle idare tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubu ekinde sunmuş olduğu kataloglar üzerinden gerekli değerlendirmelerin yapılarak ihalenin başvuruya konu 43 üncü kısmının sonuçlandırılması gerekmektedir. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik in 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır. Başvuru sahibi Meday Has. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve MZM Sağ. Ürn. ve Lab. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin itirazen şikâyete konu 43 ünü kısma ilişkin olarak teklif edilen kit ve cihazlara ait katalogların sunulduğu, ancak idarenin kuruma göndermiş bilgi ve belgelerden, İdari Şartname nin 7 nci maddesi uyarınca yeterlik kriteri olarak belirlenen bu hususun yeterliğin tespitinde dikkate alınmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler çerçevesinde, ihale komisyonunca, bu isteklilerin tekliflerinin yeterliğinin kataloglar dikkate alınarak yapılması ve bu değerlendirme neticesine göre ihalenin başvuruya konu 43 üncü kısmının sonuçlandırılması gerekmektedir. Diğer taraftan, başvuru sahibinin başvuru bedeli olarak 9.000,00 TL yatırdığı görülmüş olup, ihalenin itirazen şikâyete konu 43 üncü kısmın yaklaşık maliyeti göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanun un 53 üncü maddesinin (j) bendi uyarınca başvuru bedeli 6.000,00 TL 6

7 olduğundan, başvuru sahibi tarafından fazladan yatırılan 3.000,00 TL nin, yazılı olarak talep edilmesi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, birinci iddia kapsamında yapılan tespitler uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli 2C Sağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ihalenin itirazen şikâyete konu 43 üncü kısım bakımında değerlendirme dışı bırakılması, ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli, başvuru sahibi Meday Has. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve MZM Sağ. Ürn. ve Lab. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihalenin itirazen şikâyete konu 43 üncü kısmına ilişkin olarak sunmuş olduğu kataloglar üzerinden gerekli incelemenin yapılarak bu isteklilere ait tekliflerin yeterli olup olmadığına karar verilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, 1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, 2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine, Oyçokluğu ile karar verildi. Mahmut GÜRSES Başkan Kazım ÖZKAN II. Başkan Ali Kemal AKKOÇ Ahmet ÖZBAKIR Mehmet Zeki ADLI Hasan KOCAGÖZ Hamdi GÜLEÇ Mehmet AKSOY 7

8 KISMEN KARŞI OY Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde belirtilen ikinci iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca, ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenen kriterlerin ihale ilanı ve İdari Şartname de belirtilmesi gerektiği açık olup, bahse konu ihalede İdari Şartname de ve ihale ilanında yeterlik kriteri olarak belirlenen demonstrasyon yönelik düzenlemenin İdari Şartname nin yeterlik kriterlerine ilişkin kısmında değil, Teknik Şartname de yer verilmiş olması nedeni ile demonstrasyonun yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği, bu çerçevede, demonstrasyonun uygun görülüp görülmemesinin isteklinin teklifinin yeterli bulunmamasına gerekçe oluşturmayacağından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu kit ve cihaza yönelik kataloglar üzerinden gerekli değerlendirmelerin yapılarak ihalenin başvuruya konu 43 üncü kısmının sonuçlandırılması gerektiği yönünde Düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin karar verilmiştir. Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği birinci iddiası kapsamında Kurulca verilen karara katılmakla birlikte, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği ikinci iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre; İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu kit ve cihaza ilişkin olarak aktarılan İdari Şartnamenin 7 nci madde düzenlemesi uyarınca sunmuş olduğu kataloglar üzerinden herhangi bir değerlendirmenin yapılmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekliden demonstrasyon talebinde bulunulduğu ve yapılan demonstrasyon sonucunda teklif edilen kit ile cihazın Teknik Şartname ye uygun olduğuna karar verildiği anlaşılmıştır. Şikayet konu ihaleye ilişkin Teknik Şartnamenin 14 üncü maddesinde Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında teklif veren firmalardan laboratuvar sorumlusu tarafından yazılı olarak demonstrasyon talebinde bulunulabilir. Demonstrasyon talep tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde demonstrasyon yapılmalıdır. Demonstrasyon yapmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. düzenlemesinin yer aldığı, Anılan Teknik Şartname düzenlemesinden, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında gerekli görülmesi durumunda demonstrasyon istenebileceği ve isteklilerin bu durumda demonstrasyon talep tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde demonstrasyon yapmaları gerektiği, demonstrasyon yapmayan firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı hususlarının yeterlik kriteri olarak istenildiği anlaşılmıştır sayılı Kanunun genel gerekçeleri arasında; Saydamlık ilkesinin gereği olarak, ihalelerin isteklilerin yanı sıra hazır bulunan herkes önünde açık olarak yapılması öngörülmüştür. denilmiş, anılan Kanunun 36. maddesinin yasama gerekçesinde; Şeffaflığı sağlamak üzere, ihale saatinde isteklilerin tekliflerini içere zarfların hazır bulunanlar önünde açılarak, içindeki belgelerin tam olarak verilip verilmediği ile teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olup olmadığını kontrol edilmesi düzenlenmiştir. Daha sonra yapılacak değerlendirmeler sırasında herhangi bir itiraz ile karşılaşılmaması için, isteklilerin teklif fiyatlarını açıklanması ve bütün bu işlemlerin tutanakla belgelenmesi öngörülmüştür şeklinde belirtilmiştir. 8

9 4734 sayılı Yasaya göre gerçekleştirilen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İdari şartname ve teknik şartname ihale dokümanı kapsamında yer alan belgelerden olup, işe ait idari şartnamenin 5.1 maddesinde de, idari şartname ve teknik şartnamenin ihale dokümanını oluşturan belgelerden olduğu belirtilmiştir sayılı Kanunun genel gerekçeleri arasında; Saydamlık ilkesinin gereği olarak, ihalelerin isteklilerin yanı sıra hazır bulunan herkes önünde açık olarak yapılması öngörülmüştür. denilmiş, anılan Kanunun 36. maddesinin yasama gerekçesi Şeffaflığı sağlamak üzere, ihale saatinde isteklilerin tekliflerini içeren zarfların hazır bulunanlar önünde açılarak, içindeki belgelerin tam olarak verilip verilmediği ile teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olup olmadığını kontrol edilmesi düzenlenmiştir. Daha sonra yapılacak değerlendirmeler sırasında herhangi bir itiraz ile karşılaşılmaması için, isteklilerin teklif fiyatlarını açıklanması ve bütün bu işlemlerin tutanakla belgelenmesi öngörülmüştür şeklinde belirtilmiştir sayılı Kanunun 27 inci maddesinde; İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar, Mal Alımı Uygulama Yönetmeliğinin Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler başlıklı 26 ncı maddesinde yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir sayılı Yasaya göre gerçekleştirilen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İdari şartname ve teknik şartname ihale dokümanı kapsamında yer alan belgelerden olup, işe ait idari şartnamenin 5.1 maddesinde de, idari şartname ve teknik şartnamenin ihale dokümanını oluşturan belgelerden olduğu belirtilmiştir. Şikâyete konu ihaleye ilişkin, Teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde yeterlik kriteri olarak yer alan düzenlemenin ihale komisyonunca değerlendirme yapılırken göz önünde bulundurulacağı, kesinleşmiş olan ihale dokümanı çerçevesinde, isteklilerin dokümanda belirtilen şartlara uygun teklif verip vermediğinin, yeterliği sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi gerektiği açıktır. Aksi halde, yeterliği alamamış bir isteklinin sözleşme sonrasında bazı bilgi ve belgeleri sunacağı varsayımından hareketle yeterli bulunarak, üzerine ihale yapılması durumunda, 4734 sayılı Kanun, ilgili mevzuat ve idarece düzenlenen ihale dokümanı hükümlerine aykırı işlem tesis edilmiş olacaktır. Bu durumda, idarelerce kesinleşen ihale dokümanına uygun olarak teklif değerlendirmesi yapılması gerektiği dikkate alındığında, Teknik Şartnamenin belirtilen maddesinde yeterlik yönünde düzenleme yapan idarenin kendi düzenlemesine uygun hareket ederek, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu kit ve cihaza ilişkin olarak aktarılan İdari Şartnamenin 7 nci maddesi uyarınca sunmuş olduğu kataloglar üzerinden herhangi bir değerlendirme yapmadan anılan istekliden demonstrasyon talebinde bulunulması ve yapılan demonstrasyon sonucuna göre teklif edilen kit ile cihazın Teknik Şartname ye uygun olduğuna karar verilmesi yönünde gerçekleştirdiği idari işlemlerin yerinde olduğu değerlendirilmiştir. Açıklanan nedenlerle; Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği birinci iddiası kapsamında Kurulca verilen karara katılmakla birlikte, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği ikinci iddiası kapsamında yapılan 9

10 incelemeye göre; uyuşmazlığa konu ihalede, tekliflerin değerlendirmesinin kesinleşmiş ihale dokümanı üzerinden yapılması gerektiği, buna göre kesinleşmiş ihale dokümanı gereği ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu kit ve cihaza ilişkin olarak aktarılan İdari Şartnamenin 7 nci maddesi uyarınca sunmuş olduğu kataloglar üzerinden herhangi bir değerlendirme yapmadan anılan istekliden demonstrasyon talebinde bulunulması ve yapılan demonstrasyon sonucuna göre teklif edilen kit ile cihazın Teknik Şartname ye uygun olduğuna karar verilmesi yönünde idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olduğuna ilişkin İtirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu iddia dışında Kurul çoğunluğunca verilen Düzeltici işlem belirlenmesine niteliğindeki karara katılıyoruz. Kazım ÖZKAN II. BAŞKAN Ali Kemal AKKOÇ 10