İL ÖZEL İDARELERİNİN GENEL YAPISI VE GÖREVLERİ İl Özel İdarelerinin Yapısı ve İşleyişi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL ÖZEL İDARELERİNİN GENEL YAPISI VE GÖREVLERİ. 3.1. İl Özel İdarelerinin Yapısı ve İşleyişi"

Transkript

1 İL ÖZEL İDARELERİNİN GENEL YAPISI VE GÖREVLERİ III İl Özel İdarelerinin Yapısı ve İşleyişi Yerel yönetim, toplumsal yaşamın en önemli örgütlenme şekillerinden birisidir. Yerel yönetim, bütün ülkelerde tartışmasız uygulanmakla beraber, yapıları ve merkezi yönetim karşısındaki durumları, ülkelerin siyası rejimlerine ve yönetim politikalarına göre farklılık göstermektedir. Gerçekten çeşitli ülkelerin yerel yönetimleri incelendiğinde, geniş bir özerkliğe sahip yerel yönetimden merkezin bir taşra örgütü niteliğinde özerklikten yoksun bir yerel yönetim tipine kadar çeşitli derecelerde serbestiye sahip yerel yönetimlerin varlığına tanık olabiliriz. Bilindiği üzere, ülkemizde yerel yönetimler; İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Köylerden meydana gelmektedir. Yerel ihtiyaçların daha iyi karşılanmasını amaçlayan il özel idaresi, yönetimde demokrasinin en kolay uygulanabileceği yönetim birimidir. İl özel idaresi, sorumluluk alanı ilin tamamı ve ağırlık olarak kırsal kesime hizmet götürmektedir İl Özel İdarelerinin Tabi Olduğu Yasal Rejim İl özel idarelerinin teşkilat kanunu esas itibarıyla 1913 tarihli İdarei Umumiyei Vilayet Kanunu Muvakkati dir. Geçici olarak 74 yıl yürürlükte kalan söz konusu Kanunun adı tarih ve 3360 sayılı Kanun la İl Özel İdaresi Kanunu olarak değiştirilmiştir sayılı Kanun 1913 sayılı Geçici Kanun un bazı maddelerini yürürlükten kaldırmış, bazılarını da değiştirmiştir. Ancak, açılan bir dava üzerine Anayasa Mahkemesi 3360 sayılı Kanunun üç maddesini iptal etmiştir. Ayrıca, yılları arasındaki dönemde çıkarılan onbir ayrı kanunla 1913 sayılı geçici Kanun un bazı maddeleri değiştirilmiş, bazılarına da eklemeler yapılmıştır. Sonuçta; tarihli Kanun un halen yürürlükte bulunan maddelerinin dili ile 3360 sayılı Kanunla değiştirilen maddelerinin dili birbirinden çok farklıdır.

2 sayılı Kanun un 2. maddesiyle getirilen İl Özel İdarelerinin görevli olduğu mahalli ve müşterek ihtiyaçların kapsamı ve sınırı Bakanlar Kurulunca tespit olunur şeklindeki hüküm yasama yetkisinin devredilmezliği, idarenin bütünlüğü ve idari vesayet yetkisine aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi nce iptal edilmiştir. Meydana gelen boşluk ise bugüne kadar doldurulamamıştır. Bu durumda il özel idarelerinin görevleri esas itibarıyla günümüzde birçoğu geçerliliğini yitirmiş olan 1913 tarihli Kanunun 78. maddesinde belirtilen hususlarla sınırlandırılmıştır. Yani 1913 tarihli geçici Kanunun 78. maddesiyle il özel idarelerinin görevleri belirlenirken doğal olarak o dönemin koşulları gözönünde tutulmuştur. Cumhuriyet döneminde durumun değişmesiyle birlikte çıkarılan yeni kanunlarla evvelce il özel idarelerine verilen görev ve yetkilerin bir çoğu başka kurum ve kuruluşlara devredilmiş, ancak il özel idarelerinden de açıkça alınmamıştır. Bu durumda 78. maddedeki hükümlerin çoğu hukuken mevcut, fakat fiilen uygulanamaz hale gelmiştir İl Özel İdaresinin Tanımı 26 Türk Kamu Yönetimi, Anayasamızın 123. maddesine göre, merkezden yönetim (Merkezi İdare) ve yerinden yönetim (Yerel Yönetim) esnasına dayanmaktadır. Yerel Yönetimler; halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları, görevleri ve yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenen kamu kuruluşlarıdır. Günümüzün en demokratik ülkelerinde Yerel Yönetimler, demokrasinin temel okulları sayılmakta, sağlıklı, tutarlı ve güçlü yapılarıyla da kökleri yüzyıllar öncesine uzanan vazgeçilmez birer yönetim biçimi olarak kabul edilmektedir. Anayasamızın 127. maddesinde yerel yönetimler; il, belediye ve köy kamu tüzel kişilikleri olarak belirlenmiştir. İl Özel İdaresi; kanunların öngördüğü belli ve ortak hizmetleri yürütmekle görevli, taşınır ve taşınmaz malları ile müstakil bütçesi ve karar organları bulunan, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşudur. Türk demokrasisinin temel okulları sayılmakta, yapısı itibarıyla da kökleri yüzyıl öncesine uzanan vazgeçilmez bir idare şekli olarak bilinmektedir. Bu yönüyle de Türkiye Cumhuriyeti anayasalarında yer verilmiştir. Başka bir tanıma göre İl Özel İdaresi; il mallarını ve gelirini, il menfaatine uygun olarak yöneten ve gözeten, kanunla belirli ve 26 DEDEOĞLU, Erdoğan, İl Özel İdarelerinin Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Şubat 1997, Cilt 2, Sy. 1,

3 sınırlı özel görevleri olan bir tüzel kişiliktir. İl Özel İdaresi, yerel halkın il yönetimine katılmasının bir sonucudur. İl, yerel yönden yerinden yönetim kuruluşu olarak il özel idaresi adını alır İl Özel İdaresinin Kuruluş Amacı İl özel idaresinin amacı, il halkının yol, su, eğitim, kültür, sağlık, tarım, ekonomi gibi ortak ve yerel ihtiyaçlarını karşılamak, ülke ekonomisine yerel olarak katkıda bulunmak ve kalkınma planlarının il düzeyinde başarısını sağlamaktır 27. İl özel idaresinin görev alanı, bulunduğu il sınırları içerisindedir. Bazı hallerde komşu iller ile ortak hizmetler de yürütülebilir. İl özel idaresinin kurulması konusunda mülki idare kademesi olarak il kurulmasın dan farklı bir usul yoktur. Mülki idare kademesi olarak yeni bir il kurulduğunda il özel idaresi de kurulmuş olmaktadır. İlin kuruluşu ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu na göre ancak kanunla mümkün olmaktadır İl Özel İdarelerinin Mevcut Yapısı İl özel idarelerinin başlıca 3 yasal organı vardır. Bunlar, vali, il genel meclisi ve il daimi encümenidir Vali Vali, kamu tüzel kişiliğini haiz il özel idaresinin başı ve icra organıdır. Vali il genel meclisine ve il daimi encümenine başkanlık eder. Vali ilin yürütme organıdır. İl özel idaresi bakımından il e bırakılan bütün işlerin icra yetkisi münhasıran valiye aittir. Diğer organlar il genel meclisi ile il daimi encümeni sadece icrai kararlar almak ve yapılan işleri denetlemekle yetkilidir. Alınan icrai kararları vali yürütür. Vali yerel yönden yerinden yönetim organı sıfatıyla üç esaslı görevi yerine getirir. 1) İl adına alınacak kararların hazırlanması valiye ait bir görevdir. İl özel idaresinin bütçesini hazırlatıp önce daimi encümene sonrada il genel meclisine sunar. 2) İl genel meclisinin veya daimi encümenin aldığı kararların tatbik ve icrası valiye aittir. Vali il özel idare bütçesinin ita amiridir. İl genel meclisinin kararı dairesinde il e ait malları satmak, mübadele etmek, bunların tahsislerini değiştirmek yetkisi valiye aittir. 27 Türkal, Hasan, İl Özel İdarelerine Eleştirel Bir Bakış, Yerel Yönetim ve Denetim, Cilt 5, Sy. 3, Mart 2000, s. 43.

4 3) Vali, il tüzel kişiliğini temsil eder ve bu sıfatla il özel idaresi adına tasarruflarda bulunur. İl özel idaresi adına sözleşme yapar ve memurlarını atar İl Genel Meclisi İl özel idarelerinin genel karar organı olan il genel meclisi ilçeler adına seçilen üyelerden oluşur. Üye seçimi tek dereceli ve nisbi temsil yöntemine göre yapılmaktadır. İl genel meclisinin süresi 5 yıl olup ilçe sayısına ve ilçelerin nüfusuna göre değişmektedir. İl genel meclisi tanımıyla yerel bir organdır. Yerel halkın seçtiği üyelerden oluşan il genel meclisinin tabii başkanı validir. Meclis ilk toplantısında ikinci başkanı ve iki katip üyeyi seçer. Meclis olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplantı yapar. Olağan toplantı yılda bir defa 40 gün süreyle yapılır. Vali toplantı süresini 15 gün uzatabilir. Olağanüstü toplantılar, hükümet veya Vali tarafından lüzum görülmesi yahut meclis üyelerinin en az üçte ikisinin talebiyle ve gerekçe gösterilerek yapılabilir. İl genel meclisi kanunen belirli olan yerde ve belirli zamanlarda toplanır. İl genel meclisi, kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmak zorundadır. İl kamu tüzel kişiliğine ait yetkiler bu mecliste toplanmıştır. İl halkı bu meclis vasıtasıyla yetkilerini kullanır. Meclis yürütmeye ilişkin kararlar alabilir. Yasam ve yargısal nitelikli kararlar alamaz. Meclis siyasi nitelikli sorunlarla uğraşamaz. Meclis yetkisi dahilindeki işlerde icrai kararlar almakla beraber, bu kararlar idari vesayete tabidir ve valinin tasdikiyle yürürlüğe girer. İl genel meclisi, yürütme organı olan vali üzerinde denetim yetkisine de haizdir. Özellikle, bütçenin uygulanması hakkında alınan kararların ne şekilde yerine getirildiğini sorabilir İl Daimi Encümeni İl daimi encümeni, il genel meclisi tarafından kendi üyeleri arasından bir yıl süre için seçilir. İlin ikinci karar organıdır. Daimi encümen il genel meclisinin tatil olduğu devrede bir dereceye kadar onun yerine ve onun adına kararlar alır. Encümenin başkanı vali veya vali yardımcısıdır. Encümen sürekli toplantı yapmaz, valinin davetiyle toplanır. Ancak, görevi itibarıyla vali, her ay encümeni toplamaya mecburdur. Encümen üyelerinin çoğunluğu olmadıkça toplantı yapılamaz ve karar verilemez. Encümenin istişari, idari ve meclis adına denetim yetki ve görevleri de vardır İl Özel İdaresinin Görevleri İl özel idarelerine gerek İl Özel İdaresi Kanunu ve gerekse diğer kanunlarla çok çeşitli görevler verilmiştir. Bu görevlerin hemen hemen tamamı, devletin bizatihi kendisine ait görevleri ve fonksiyonları kadar geniş yer tutmaktadır. Ancak, bu kanunların kapsamında bulunan görevlerin çoğu, bugün için merkezi idare kuruluşlarınca, bazıları ise ikili sistemle yani özel idare ile bakanlık veya çeşitli kamu kuruluşlarıyla birlikte yürütülmektedir. Bu uygulamaların ve farklılıkların ortaya çıkışındaki temel sorun, merkezi

5 idare kuruluşlarının zamanla çoğalması ile görevlerin bunlarca üstlenilmesi ve böylece özel idarelerin görevlerinin azalması, gelir kaynaklarının ve yetkilerinin kısıtlanmasından doğmuştur. Mevcut durum içinde özel idareler yüklenen görevleri 6 başlık altında toplamak mümkündür Sağlık ve Sosyal Yardım Görevleri a) İl Özel İdaresi Kanunu nun 78. maddesinin 10. fıkrasına göre hastahane, dispanser, darülaceze, sağlık evi, düşkünler evi ve yetimhane açmak, b) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu nun 4. maddesinde belirtildiği gibi kasaba ve köylerin sağlığına ilişkin tıbbi ve sosyal yardımları sağlamak ve yürütmek, c) 7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun un 5. ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 15. maddesi gereğince sıtma önlemleri almak, bataklıkları kurutmak, d) 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun un 11. maddesi gereğince muhtaç asker ailelerine yardım etmek, e) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu nun 18. maddesinin (i) fıkrası gereğince katılma payı vermektir. Yukarıda belirtildiği üzere, İl özel idarelerine sağlık ve sosyal yardım alanında yetim çocuklar için yuvalar, hastaneler ve darülaceze gibi sağlık tesisleri kurma görevi verilmiş ancak günümüzde tüm bu görevler Sağlık Bakanlığı na devredilmiş bulunmaktadır Bayındırlık, İmar ve İskan Görevleri a) İl Özel İdaresi Kanunu nun 78. maddesinin 1. fıkrası gereğince ilin, ilçelerin ve köylerin yollarının yapım, bakım ve onarımını yapmak, b) 775 sayılı Gecekondu Kanunu nun 29. maddesi gereğince, gecekondu bölgelerinin tesbit ve ıslahı için kamu tesisi inşasını gerçekleştirmek, c) İl Özel İdaresi Kanunu nun 78. maddesinin 3. fıkrası gereğince içme suyu getirmek, elektrik dağıtımı yapmak, d) 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun un 1. maddesine göre köy içme sularının yapım, bakım ve onarımına nakdi ve ayni yardımda bulunmak, e) İl dahilinde iskele yapmak, kayık işletmesi kurmaktır.

6 Eğitim Kültür ve Spor Görevleri a) İl Özel İdaresi Kanunu nun 78. maddesinin 9. fıkrası gereğince ilkokul ve geceokulu, ortaokul öğrencileri için pansiyon, yüksekokul öğrencileri için yurtlar açmak, b) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince ilk, orta ve ilköğretim okullarının bina ve tesislerinin yapım, bakım, onarım ve donatımını yapmak, okul için arsa temin etmek, yetiştirici ve tamamlayıcı kurslar açmak, c) Sanatsal ve kültürel çalışmalara, halk eğitim çalışmalarına imkan sağlamak ve katılmak, d) 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 14. maddesi gereğince ilçelere spor tesisi yaptırmak ve il bütçesine katkıda bulunmaktır. Yukarıda belirtildiği üzere, orta dereceli okullar, sanat okulları, ilkokullar açmak işçi ve fakirler için gece okulları düzenlemek il özel idarelerine görev olarak verilmiştir. Geçici Kanun da eğitim alanında öngörülen bu görevlerin Cumhuriyet döneminde il özel idareleri tarafından üstlenilmeleri mümkün olamamıştır. Bu duruma il özel idarelerinin idari yapıları ve mali yetersizlikleri neden olmuştur. Nitekim günümüzde eğitime ilişkin bu görevlerden sadece ilköğretime ilişkin olanların ancak bir kısmı il özel idarelerinin sorumluluğuna bırakılmış, diğerleri tamamen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir Tarım ve Hayvancılıkla ilgili Görevleri a) İl Özel İdaresi Kanunu nun 78. maddesinin 4. fıkrası tarım hizmetlerini geniş anlamda ifade etmiştir. Örnek ve deneme çiftlik ve tarlaları, fidanlık ile tarım okulları açmak, tarım aletleri depoları kurmak, tarım ürünleri sergileri açmak, yarışmalar tertip etmek, kırsal alanlarda biçme, harman, eleme tesisleri kurmak, b) Yine aynı hükümler gereğince, damızlık hayvan yetiştirmek, depolarını kurmak, suni tohumlama laboratuarları açmak, ehli hayvan sergileri ve yarışmaları tertiplemek ve at yarışmaları yaptırmak, c) İl Özel İdaresi Kanunu nun 78. maddesinin 5. fıkrası gereğince uygun arazilerde orman yetiştirmek, yabani ağaçları aşılatmak ve verimli hale getirmek, d) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu nun 30. maddesi gereğince hayvan hastalıklarıyla mücadele ve ödenek ayırma yükümlülüğü bulunmaktadır.

7 İl özel idarelerine verilen görevler arasında özellikle örnek çiftlikler ve fidanlıklar kurmak, yabani ağaçları aşılamak, at yarışları düzenlemek, damızlık hayvan depoları kurmak ve orman yetiştirmek gibi hususlar sayılabilir. Ancak, Cumhuriyet döneminde bu hizmetlerin pek çoğu Tarım ve Orman Bakanlıkları na devredilmiştir Ekonomik Görevleri İl Özel İdaresi Kanunu nun 78. maddesinin 6, 7 ve 8. fıkraları gereğince tasarruf ve kredi sandıkları kurmak, açılmasına izin vermek, ticaret ve sanayii odaları kurmak, müze, sergi, pazar, panayır açmak, ilin ekonomik gelişmesine yararlı olacak girişimlerde bulunmak, başlamış teşebbüsleri desteklemek, tuğla, kireç, çimento fabrikaları kurmak, soğuk hava tesisi, turistik otel-motel-gazino yapmak ve işletmektir. Cumhuriyet döneminde bu görevlerin hemen hemen tamamı Ticaret, Sanayi, Maliye ve Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına devredilmiştir Diğer Görevleri a) İl matbaası kurmak, il yayın organı olarak gazete çıkarmak, köy telefonu kurmak, b) 237 sayılı Taşıt Kanunu gereğince vali taşıtı almak, vali ve kaymakam taşıtlarının giderlerine katılmaktır. İl özel idarelerinin kuruluş kanunu Osmanlı Devleti döneminde çıkarılan ve o gün için geçici olduğu kaydedilen bir kanundur. Çünkü 1913 tarihli Kanunla evvelce özel idarelere verilen birçok görev Cumhuriyet döneminde yeni kurulan bazı bakanlıklara veya genel müdürlüklere devredilmiştir. Bu, birçok hizmetin yerel olmaktan çıkarılıp merkeze kaydırılması anlamına gelmektedir. Sonuçta, il özel idareleri etkisiz ve fonksiyonu belirsiz yerel yönetim birimleri haline gelmiştir tarihli Kanun un bazı maddelerini değiştirmek maksadıyla 1987 de çıkarılan 3360 sayılı Kanunun 2. maddesiyle getirilmek istenen il özel idarelerinin görevli olduğu mahalli ve müşterek ihtiyaçların kapsamı ve sınırı Bakanlar Kurulunca tespit olunur. şeklindeki hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından yasama yetkisinin devredilmezliği, idarenin bütünlüğü ve idari vesayet yetkisine aykırılığı sebebiyle iptal edilince bu yerel yönetim birimleri, hangi hizmetleri gerçekleştirecekleri konusunda tereddüde düşmüşlerdir. Bir başka ifadeyle işlevsiz hale gelmişlerdir. İl özel idarelerinin kanunla verilen görevlerini tam anlamıyla yapabilmesi için yeterli sayıda uzman personeli ve geliri bulunmamaktadır. İl özel idareleri uygulamada diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yoluyla ya da ihale yöntemiyle hizmet sunmaktadır. Bu nedenle idarede yeniden yapılanma çerçevesinde kurumların statüleri yeniden belirlenirken, yerel idarelere devredilecek merkezi idare kuruluşlarından çoğunluğu, özel

8 idarelere verilerek bu kurum güçlendirilmelidir. Bayındırlık, eğitim, sağlık, sosyal yardım gibi gelirlerinin çok üstünde görevler verilen il özel İdareleri örneğin Karayolları, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlükleri gibi merkezi idare organlarıyla benzer konularda hizmet vermektedir. İl özel idarelerinin yaptıkları yatırımların çoğunluğunu (%75) milli eğitim hizmetleri oluşturmaktadır. Yol ve içmesuyu gibi konularda diğer kurumlara kaynak desteği verildiği görülmektedir. Köylerde gerçekleştirilen stabilize ve asfalt yol yapımı, yol bakım çalışmaları, içme suyu ve sulama suyu çalışmaları, gölet, menfez, kanalizasyon gibi özellikle köylerin altyapısıyla ilgili çalışmalara destek olmaktadır İl Özel İdarelerinin Kırsal Altyapı Alanındaki Rolü İl Özel İdareleri, KHGM nün bölge/il müdürlükleri aracılığıyla köylerde gerçekleştirdiği stabilize ve asfalt yol yapımı, yol bakım çalışmaları, içme suyu ve sulama suyu çalışmaları, gölet, menfez, kanalizasyon gibi özellikle köylerin altyapısıyla ilgili çalışmalarına destek olmaktadır Yatırım-Cari Harcama Yardımları KHGM nün birimleri vasıtasıyla yaptığı yatırımlardan, yol, su, gölet, köprü, menfez gibi yatırım çalışmalarına, kısmen de personel giderlerine (özellikle işçi ücretlerine) pek çok ilimizde kaynak açısından destek olunmaktadır. Görevler açışından iki kurum ortak konularda görev ve yetkili olduklarından zaten paralel bir çalışma yürütülmektedir. İllerden toplanan verilere göre 81 il özel idaresinin KHGM nün yatırımlarına ve cari harcamalarına katkısını gösteren toplam rakamlar tablo ve grafiklerde gösterilmiştir. Tablo 14: Özel İdarelerce Köy Hizmetlerine Aktarılan Ödenekler (Milyar TL) 28 YILLAR YATIRIM HARCAMALARI Toplam İhale Doğrudan Yatırım Edilerek Yapılan Harcaması Yapılan Yatırımlar CARİ HARCAMALAR Diğer-Cari Harcama lar Personel Harcamala rı Toplam Cari Harcamalar lar Köy Hizmetleri İl ve Bölge Müdürlükleri Veri Sonuçları

9 Grafik 3: 2001 Yılı Harcamalarının Dağılımı (Milyar TL) ; 12% ; 88% Cari Harcamalar Toplamı Yatırım Harcamaları Toplamı Grafik 4: 2001 Yılı Yatırım Harcamalarının Dağılımı (Milyar TL) ; 34% ; 66% Doğrudan Yapılan Yatırımlar İhale Edilerek Yapılan Yatırımlar Grafik 5: 2001 Yılı Cari Harcamalarının Dağılımı (Milyar TL) 810; 4% ; 96% Personel Harcamaları Diğer Cari Harcamalar

10 Tablo 15: KHGM nün Toplam yatırımları içinde il özel idarelerinden aktarılan kaynaklar (Milyar TL) 29 Yıllar Toplam yatırım İl özel idaresinden aktarılan kaynak İl özel idare kaynakları (%) KHGM kaynağı Grafik 6: 1999'da İl Özel İdarelerince yatırım için Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerine aktarılan kaynaklarla kurumun yatırıma ayırdığı kaynakların karşılaştırılması (Milyar TL) İl Özel İdarelerinden aktarılan Köy Hizmetleri kaynağı; ; 71% kaynak; ; 29% İl Özel İdarelerinden aktarılan kaynak Köy Hizmetleri kaynağı Grafik 7: 2000'de İl Özel İdarelerince yatırım için Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerine aktarılan kaynaklarla kurumun yatırıma ayırdığı kaynakların karşılaştırılması (Milyar TL) İl Özel İdarelerinden aktarılan Köy Hizmetleri kaynağı; ; 72% kaynak; ; 28% İl Özel İdarelerinden aktarılan kaynak Köy Hizmetleri kaynağı 29 Toplam yatırımlar içinde ayrıca, ve 2001 yıllarında sırasıyla 112, 997 ve 116 Milyar TL İl Özel İdareleri dışından başka kaynaklardan Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerine Valiliklerce kaynak aktarılmış olup bu miktarlar tabloda gösterilmemiştir.

11 Grafik 8: Köy Hizmetleri kaynağı; ; 65% 2001'de İl Özel İdarelerince yatırım için Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerine aktarılan kaynaklarla kurumun yatırıma ayırdığı kaynakların karşılaştırılması (Milyar TL) İl Özel İdarelerinden aktarılan kaynak; ; 35% İl Özel İdarelerinden aktarılan kaynak Köy Hizmetleri kaynağı KHGM yıllar itibarıyla milyar TL olarak, 1999 da , 2000 de , 2001 de tutarında yatırım yapmıştır. Bu toplam yatırım tutarlarının içinde il özel idarelerinden aktarılan kaynaklarla yapılan yatırımlar da bulunmaktadır. İl özel idarelerinin Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerine aktardıkları kaynaklar ise yıllar itibarıyla milyar TL olarak, 1999 da , 2000 de , 2001 de dir. Bu durumda KHGM nün toplam yatırımlarının; 1999 da %29 u, 2000 de %28 i ve 2001 de %35 i il özel idarelerinden aktarılan kaynaklardan karşılanmıştır. Yukarıdaki tablo ve grafiklerde belirtilen rakam ve oranlar, İl özel idarelerinin TL bazında KHGM nün kendi bütçe ödenekleriyle sunduğu yatırım hizmetlerine üçte birine yakın bir oranda kaynak desteği sağladıklarını göstermektedir. Bu da özel idarelerin yatırım hizmetleri açısından köy hizmetleri il müdürlüklerinin çalışmalarına yaptıkları katkının önemini göstermektedir. İl özel idarelerinden Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerinin çalışmalarına destek olmak amacıyla geçici işçi istihdamı ya da akaryakıt yardımı gibi kalemlerden oluşan cari harcamalar için milyar TL olarak; 1999 da 6.821, 2000 de , 2001 de toplam yardım yapılmıştır. Yıllar itibarıyla milyar TL olarak; 1999 da , 2000 de , 2001 de toplam yatırım harcaması yapıldığı dikkate alındığında İl Özel İdareleri tarafından yıllar itibarıyla yaklaşık olarak her 7 TL yatırım desteğinin yanısıra 1 TL lik de cari harcamalar için yardım yapıldığını göstermektedir. Köy Hizmetlerinin kendi imkanlarıyla istihdam ettikleri işçilerin yanı sıra ayrıca özel idare imkanlarıyla bazı illerde ek işçi çalıştırılması yoluna

12 gidildiği görülmektedir. Hatta bazı illerde özel idarenin yanısıra diğer bazı yollarla da köy hizmetlerine kaynak desteği sağlanmaktadır da 459, 2000 de 1.305, 2001 de 786 personelin (tamamına yakını işçi) ücretleri il özel idareleri tarafından karşılanmıştır. Özel idarelerin işçi giderlerine yardımcı olduğunu, bu tutarın önemli bir yüzde tutmasa bile zaten işçi sayısı yüksek olan köy hizmetlerine diğer kurumlardan farklı bir şekilde işçi ücretlerine destek olmaya kadar her alanda destek verildiğini göstermektedir. İl Özel İdarelerinden KHGM nün köye ilişkin hizmetlerine aktarılan ve yatırım harcamalarında kullanılan miktarın işin yapılma şekline göre; doğrudan kurum personeliyle yapılanlar ya da ihale yöntemiyle yapılanlar açısından yüzde dağılımları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir. Tablo 16: İl Özel İdarelerinden Aktarılan Ödeneklerden Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce Yatırıma Ayrılan Kısmın Harcanma Yöntemi YILLAR TOPLAM YATIRIM İHALE EDİLMEK DOĞRUDAN ÖDENEĞİ SURETİYLE YAPILAN YAPILAN (MİLYAR TL) YATIRIMLAR (%) YATIRIMLAR (%) Grafik 9: 1999'da İl Özel İdarelerinden Aktarılan Ödeneklerden Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerince Yatırıma Ayrılan Kısmın Harcanma Yöntemi (Milyar TL) ; 40% ; 60% Doğrudan Yapılan Yatırım Harcaması İhale Yapılmak Suretiye Yapılan Yatırım Harcaması

13 Grafik 10: 2000'de İl Özel İdarelerinden Aktarılan Ödeneklerden Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerince Yatırıma Ayrılan Kısmın Harcanma Yöntemi (Milyar TL) ; 36% ; 64% Doğrudan Yapılan Yatırım Harcaması İhale Yapılmak Suretiye Yapılan Yatırım Harcaması Grafik 11: 2001'de İl Özel İdarelerinden Aktarılan Ödeneklerden Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerince Yatırıma Ayrılan Kısmın Harcanma Yöntemi (Milyar TL) ; 34% ; 66% Doğrudan Yapılan Yatırım Harcaması İhale Yapılmak Suretiye Yapılan Yatırım Harcaması İl Özel İdarelerince KHGM il müdürlüklerine aktarılan ödeneklerden yatırıma ayrılan kısmının, 1999 da %40 ı, 2000 de %36 sı, 2001 de %34 ü köy hizmetleri il müdürlükleri tarafından ihaleye verilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. KHGM il müdürlükleri aktarılan bu ödeneklerin, 1999 da %60 ını, 2000 de %64 ünü, 2001 de %66 sını kendi iş gücü araç-gereçleriyle doğrudan görevleriyle ilgili hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanmışlardır. Doğrudan yapılan yatırımlarda hizmetler TL olarak düşük gözükmesine karşılık iş miktarı olarak yüksek olduğu gözönüne alınsa bile son üç yılda il özel idarelerinden yatırım için aktarılan ödeneklerin %33 ünden fazlası ihale edilerek yaptırılmıştır (Kendi öz kaynaklarıyla

14 yaptıkları yatırımlarda 1999 da %33 ü, 2000 de %37 si, 2001 de %34 ünü ihaleye vermek suretiyle gerçekleştirilmiştir) 30. KHGM nün il müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirdiği yatırım hizmetlerinin önemli bir oranının il özel idarelerinden aktarılan kaynaklarla gerçekleştirdiğini ve yatırımcı kuruluş olmasına rağmen görevleriyle ilgili hizmet sunumunun önemli bir oranını kendi işgücü ve araç-gereçleriyle değil ihale ederek yaptıran bir yapısının olduğunu söyleyebiliriz. Tablo 17: Özel İdareden Yatırım Harcamaları için Aktarılan Ödeneklerin Harcama Türlere Göre Dağılımı (Milyar TL) 31 YILLAR YOL İÇME SUYU DİĞERLERİ TOPLAM STABİLİZE PROJELİ ASFALT ŞEBEKELİ ŞEBEKESİZ YOL YAPIMI YOL BAKIMI Grafik 12: 2001'de Özel İdareden Aktarılan Ödeneklerden Yatırıma Ayrılan Kısmın Hizmet Alanlarına Göre Harcamalarının Dağılımı (Milyar TL) 25192; 16% ; 20% ; 64% Yol İçme Suyu Diğerleri 30 Bakınız 4. Bölüm Tablo: 21, Köy Hizmetleri İl Müdürlükleri Yatırım-Cari Harcama Cetveli 31 Türkiye Geneli Köy Hizmetleri İl Müdürlükleri Yatırım Cari Harcama Cetveli veri sonuçları

15 Grafik 13: 2001 Yılı Yol Yatırım Harcamalarının Dağılımı (Milyar TL) 2.986; 3% 1.826; 2% ; 95% Stabilize Yol Yapımı Asfalt Projeli Yol Bakımı Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerince, İl Özel İdarelerinden aktarılan ödeneklerle yapılan yatırım türleri arasında en çok dikkati çeken asfalt yol yapımı hizmetleri oluşturmaktadır da il özel idarelerince aktarılan ödeneğin %59 u, 2000 de ve 2001 de %61 i asfalt yol yapım çalışmaları için harcanmıştır. KHGM nün kendi bütçesinden asfalt yol yapımı için ayırdığı ödeneklere bakıldığında ise, Milyar TL olarak, 1999 da , 2000 de , 2001 de ise dır. İl Özel İdareleri, asfalt yol yapımı için KHGM nün 199 da 2,2 katı, 2000 de 1,8 katı, 2001 de ise 2,6 katı oranında ödenek ayırmışlardır. Bu da asfalt yol yapımında özel idarelerin inisiyatifi ele aldığını ve bu alana kaynak sağlayan ana birim olduğunu göstermektedir 32. Ayrıca şebekeli ve şebekesiz içmesuyu, stabilize yol yapımı ve bakımı gibi diğer alanlarda da il özel idarelerince köy hizmetleri il müdürlüklerine önemli ölçüde kaynak sağlanmaktadır. KHGM nün kendi öz kaynaklarıyla daha çok yol bakım ve stabilize yol yapımı çalışması yaptıkları görülmektedir Araç-Gereç Yardımları Köy hizmetleri il müdürlüklerine il özel idarelerince araç-gereç açısından da destek verilmektedir. Bu amaçla il özel idarelerince alınan ya da tahsis edilen araç gereçlerin sayısı yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 32 Bakınız, Bölüm 4, Tablo: 22, Köy Hizmetleri Yatırımlarının Türlerine Göre Dağılımı

16 Tablo 18: Özel İdarelerce Köy Hizmetlerine alınan ya da tahsis edilen araç-gereç 33 Yıllar Grey der Dozer Kazıcı Yükle yici Kam yon Oto büs Mini büs Vinç Asfalt lama Ma kinası Hidro lik kırıcı Beto niyer Diğeri Toplam İl Özel idarelerin köy hizmetleri il müdürlüklerine aldığı ya da tahsis ettiği araçlardan en göze çarpan kamyon alımlarıdır. Özel idare kaynaklı araç-gereçlerin hemen hemen yarıya yakını kamyondur. Bundan sonra en önemli kısmı diğer araç-gereç sütunu oluşturmaktadır. Alınan ya da tahsis edilen araç-gereç sayısı toplam bazda 1999 da 133, 2000 de 144 adet artmış; 2001 de ise toplam 75 adet azalma olmuştur. Köy hizmetleri il müdürlüklerinin kendi bütçe imkanlarıyla aldıkları araç-gereç sayısı toplamı; 1998 de , 1999 da , 2000 de , 2001 de olduğu dikkate alınırsa il müdürlüklerindeki toplam makine parkının 34 son dört yıl için %22 sinin özel idarelerce karşılandığını göstermektedir. İl özel idarelerince KHGM il müdürlüklerine yapılan yatırım ve cari harcama yardımları ile araç ve gereç yardımlarına bakıldığında, özellikle asfalt yapımı için, merkezi idareden gelen ödenek miktarından daha fazla ödenek aktardıkları, şebekeli ve şebekesiz içme suyu, stabilize yol yapımı ve bakımı içinde önemli ölçüde kaynak sağladıkları görülmektedir. İl özel idarelerinin makina alımlarına %22 oranında destek oldukları görülmektedir. Bütün bu veriler köy hizmetleri il müdürlüklerinin fiili durumda özel idarelere kaynak açısından bağımlılığını göstermektedir. 33 Türkiye Geneli Köy Hizmetleri İl Müdürlükleri Araç-Gereç Veri Sonuçları 34 Bkz. 2. Bölüm, 2.2. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilatı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

6360 sayılı Kanunla toplam

6360 sayılı Kanunla toplam Ahmet Faruk GÜNEŞ Mülkiye Başmüfettişi Büyükşehirlerde İl Özel İdarelerinin Kaldırılmasının Hukuki Veçhesi ve İşlevsel Sonuçları 6360 sayılı Kanunla toplam nüfusu 750.000 i aşmış bulunan illerde büyükşehir

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 Soner YAKAR* İsmail Orçun GÜNDÜZ** ÖZET Belediyelerin öz gelirleri olan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler, 2464

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ Dr. Hamit PALABIYIK Araş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Şermin ATAK Öğr.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

BİR OTOKONTROL SİSTEMİ OLARAK BELEDİYELERDE HARCAMALARA KATILMA PAYI

BİR OTOKONTROL SİSTEMİ OLARAK BELEDİYELERDE HARCAMALARA KATILMA PAYI BİR OTOKONTROL SİSTEMİ OLARAK BELEDİYELERDE HARCAMALARA KATILMA PAYI Nebi YILMAZ * I. Giriş Yönetim, insanların en önemli faaliyetlerinden birisidir. Yönetim, insanların belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda,

Detaylı

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI

MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI Yaşar ATEŞ Sayıştay Uzman Denetçisi 1. GİRİŞ 1982 Anayasasının Gençliğin korunması başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında,

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı