İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI"

Transkript

1 İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip bulunan, ismini aldığı ilin kuruluş kanunu ile birlikte kurulmuş sayılan ve bir kamu tüzel kişiliği olarak ortaya çıkan il özel idareleri; yerel yönetimlere daha çok görev ve sorumluluk yükleyen anlayışın bir gereği olarak çok kapsamlı ve birbirinden farklı hizmetleri mütevazi sayılabilecek bir kadro ve ekipmanla yürütmenin güçlüğünü yaşamaktadır. 4 Mart 2005 te yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun getirdiği bu geniş görev alanındaki iş ve hizmetleri mevzuata uygun olarak yerinde ve zamanında yapabilmek için bir yandan yeniden yapılanmasını sürdürürken diğer yandan da ortak hizmet alanlarındaki işlerde kullanılmak üzere Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ve bazen de Okul Aile Birliklerine ödenek aktararak iş yoğunluğunu azaltma yoluna gitmektedir. Aşağıda İl Özel İdarelerinin görev alanı, görev alanına giren ve girmeyen konularda kendisine yapılan ödenek aktarımları, iş yükü ve bu yükü azaltmak için birliklere yaptığı ödenek aktarımlarının yasal boyutu ele alınacaktır. Özel İdarelerin Görev Alanı 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6.maddesi birinci fıkrasında il özel idaresinin görev alanı ve yetkileri belirtilmektedir. Buna göre il özel idaresi, mahallî- müşterek nitelikte olmak şartıyla; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer 104 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

2 Ali ÇAMLIBEL ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir. I- DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLA- RINDAN ÖZEL İDARELERE ÖDENEK AKTARIMI İl Özel İdaresi kendi görev alanındaki mahalli müşterek işleri, hizmetin niteliğine göre il sınırları içinde veya belediye sınırları dışında yaparken Bakanlıkların ve diğer merkezi idare kuruluşlarının kendi faaliyet alanına giren hizmetlerini de görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın tüm il sınırları içinde ödenek aktarıldığı takdirde üstlenebilmektedir. Bu aktarmalar kanunla düzenlenmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29. Maddesinde genel bir ilke olarak ve yine bu maddede sınırları belirlenen yardımlar hariç olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamayacağı, yardımda bulunulamayacağı veya menfaat sağlanamayacağı belirtilmektedir. Bu genel ilke 5018 sayılı Kanun kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını bağlamaktadır. Buradaki gerçek veya tüzel kişi kavramında özel veya kamu ayırımı yapılmamıştır. Gerçek kişiler kamu ya da özel kesimi temsil edebileceği gibi tüzel kişi de özel hukuk tüzel kişiliği ya da kamu hukuku tüzel kişiliği şeklindeki yapılanmış olabilir. Kamu kaynağı kavramı ise borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri ifade etmektedir. Bu bağlamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Özel İdarelere ya da Özel İdarelerden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödenek aktarımlarının kanuni bir dayanağının olması gerekmektedir. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Özel İdarelere ödenek aktarımını mümkün kılan kanunları şu şekilde sıralayabiliriz sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Genel Yönetim Bütçe Kanunları ve aktarma yapan kurum veya kuruluşun kendi özel kanunlarıdır Sayılı Kanuna Dayanan Aktarımlar 5302 sayılı Kanunun 6.maddesinin ek fıkrasında; Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilecekleri; aktarma işleminin ilgili bakanın onayıyla yapılacağı ve bu ödeneklerin tahsis amacı dışında kullanılamayacağı; işin, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılacağı, İl özel idarelerinin de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabileceği; bu şekilde, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımların, 6.maddenin birinci fıkrasında öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabileceği; bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödeneklerin, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabileceği, İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamaların yapılabileceği hükme bağlanmış; Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasının, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyinin dikkate alınarak belirleneceği, İl özel idaresi hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacağı. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemlerin uygulanacağı, Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyonun o ilin valisi tarafından sağlanacağı ifade edilmiştir. 2- Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Dayanan Aktarımlar (2011 Yılı Bütçesi) a) KÖYDES Projesi kapsamındaki ödenek: 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdarelere Yapılacak Hazine Yardımları başlıklı 17. Maddesinde: tertibinde yer alan ödeneğin, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il 105 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

3 İl Özel İdarelerinin Görev Alanı ve Ödenek Aktarımları özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacağı belirtilmektedir. Bu ödeneğin ödenek miktarı değişmekle birlikte yılı bütçe kanunlarına konulması mutat hale gelmiştir. b) 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) Cetvelinin: (1) 17. Sırasındaki Cazibe Merkezlerini Destekleme Ödeneği: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinin tertibinde yer alan ödenek, cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarına, kalkınma ajanslarına, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, il özel idarelerine, belediyelere ve mahalli idare birliklerine cazibe merkezlerini destekleme programı için anılan her bir kurum ve kuruluş tarafından açılacak özel hesap aracılığıyla kullandırılmaktadır. Bu ödenekten verilecek hibe ve desteklerin türleri, sınırları, şartları, kapsamı, kullanımı, harcanması ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca müştereken hazırlanan Yüksek Planlama Kurulu kararıyla yürürlüğe girmektedir. (2) 18. Sırasındaki SODES kapsamında ödenek: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinin tertibinde yer alan ödeneğin, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında öncelikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki iller olmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından oluşturulacak usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek illerde istihdamın artırılması, sosyal içermenin, spor, kültür ve sanatın geliştirilmesi, SODES programının yürütülmesine yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile SODES in değerlendirilmesi, izlenmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler için kullandırılacağı; Bu kapsamda ilgili valilikler veya kalkınma ajansları tarafından belirli bir program çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına teklif edilen ve anılan Müsteşarlık tarafından uygun bulunan projelerin bedellerinin, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu ödenekten ilgili valilik veya kalkınma ajansı adına açılacak özel bir hesaba aktarılılacağı ve proje amaçlarına uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek usul ve esaslar çervesinde ilgili valilik veya kalkınma ajansı tarafından kullandırılacağı belirtilmektedir. (3) 43. Sırasındaki Afet Acil Durum Ödeneği: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçesinin fonksiyonel kodunda yer alan veya yeni açılacak tertiplerin afet tertipleri olduğu, bu afet tertiplerinden gerçekleştirilecek harcamaların 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacağı belirtilmektedir. (4) 68. Sırasındaki ÖDES kapsamındaki ödenek: Özürlüler İdaresi Başkanlığı bütçesinde yıl içerisinde açılacak olan tertibinde yer alan ödeneğin Özürlüler Destek Programı (ÖDES) kapsamında, özürlülüğün önlenmesine katkıda bulunmayı ve özürlülük konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratmayı amaçlayan ÖDES Programının yürütülmesine ve ÖDES Programının değerlendirilmesi, izlenmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler için kullandırılacağı. Bu Program kapsamında valilikler tarafından Özürlüler İdaresi Başkanlığına teklif edilen ve anılan Başkanlık tarafından uygun bulunan projelerden, valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedellerinin, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu ödenekten ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılacağı ve proje amaçlarına uygun olarak vali tarafından kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, meslek odaları, kalkınma ajansları ve üniversitelere Özürlüler İdaresi Başkanlığı nın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kullandırılacağı belirtilmektedir. 3- Aktarma Yapan Kurumun Kendi Özel Kanununa Dayanan Aktarımlar a) 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Kapsamında Yapılan Aktarımlar 5902 sayılı Kanunun 18. maddenin (3) üncü bendine göre İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılmaktadır. İl özel idareleri, bu harcamaları karşılayacak ödeneği ilgili yıl bütçesinden ayırt etmek zorundadır. Bu şekilde ayırt edilecek ödenek tutarı her halükarda il özel idaresinin ilgili yıl bütçesinin yüzde birinden az olamaz. Müdürlüklerin personel harca- 106 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

4 Ali ÇAMLIBEL maları ve personel ile ilgili diğer harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır. İl özel idarelerinin afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projelerinden Başkanlıkça uygun görülenlere Başkanlık bütçesinden belirlenen tutarda yardım yapılabilir. Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine verilen yetkiler vali tarafından kullanılır. b) 4123 sayılı Tabi Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanuna Dayanılarak Yapılan Aktarımlar(Yardımlar) 4123 sayılı kanunun 6. maddesinin değişik 3. fıkrasına göre tabiî afete maruz kalan yörelerdeki belediyeler ile özel idarelere, maruz kaldıkları hasar ve tahribatları gidermek amacıyla, 7269 sayılı Kanunun tarihli ve 4684 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesi çerçevesinde özel hesaplarda toplanan kaynaklardan yardım yapılabilmektedir. Bu yardımların miktarı, hasar ve tahribat oranları dikkate alınarak Maliye Bakanının uygun görüşü üzerine, Bayındırlık ve İskân Bakanınca tespit edilir. c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Kapsamında Yapılan Aktarımlar 222 sayılı İlköğretim Kanununun 77.maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığınca genel bütçeden yapılacak yardımlar tespit olunacak programa göre İl Özel İdarelerine dağıtılmakta veya Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılmaktadır. d) 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ye Göre Yapılan Aktarımlar 8 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe giren bu Kararnamenin geçici 9. maddesine göre; kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yer alan Sosyal Hizmet Kuruluşları ile bu kuruluşların personeli, borç ve alacakları, tüm varlıkları, araç, gereç ve taşınırlarının Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idarelerine devredileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda il özel idarelerine devredilen hizmetlerin karşılığı ödeneklerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tespit edileceği, ve 5 yıl boyunca Bakanlık Bütçesine Konulacak ödenekten karşılanacağı belirtilmiştir. Yani Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün İl Özel İdaresine devredilen taşra teşkilatı için aktarılacak ödenek, 5 yıl boyunca İller Bankasından değil Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır. 107 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

5 İl Özel İdarelerinin Görev Alanı ve Ödenek Aktarımları b) 5302 sayılı Kanunun 64. Maddesine göre il özel idareleri, il genel meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; 1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilmekte veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilmekte ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilmektedir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılmaktadır. e) 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasına Göre Yapılan Aktarımlar 2108 sayılı Kanunun 1.maddesine göre; Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilmektedir. Bu ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulmakta ve yılı içinde söz konusu bütçeden il özel idare bütçelerine aktarılmaktadır. Bu ödenek her ayın onbeşinci günü il özel idareleri tarafından ilgili muhtarlara peşin olarak ödenmektedir. II- ÖZEL İDARELERDEN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ÖDENEK (KAYNAK) AKTARIMI sayılı İl Özel İdaresi Kanununa Göre Yapılan Aktarımlar a) 5302 sayılı Kanunun 6. Maddesinin ek fıkrasına göre Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının, yatırım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için il özel idarelerine aktardığı ödenekler yetmediği takdirde, il özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilmektedir. Ayrıca 6. maddenin ek fıkrası kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödeneklerin, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilmesi de söz konusudur. Ancak bu aktarımın, aktarım işleminden çok, kullanılamayan ödeneğin iadesi işlemi olarak değerlendirilmesi de mümkündür. 2) Merkezî idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler ile arsa ve aynî ihtiyaçları karşılayabilmekte, geçici olarak araç ve personel görevlendirebilmektedir. 3) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilmektedir. 4) Kendilerine ait taşınmaz malları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak ve süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilmektedir sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa Göre Yapılan Aktarımlar 5355 sayılı Kanunun Köylere Hizmet Götürme Birlikleri başlıklı 18.maddesinin değişik 3.fıkrasına göre Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri; köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işlerini, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımlarını, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilmektedir. Aktarma işlemi ise merkezi idare kuruluşlarında ilgili bakanın, il özel idarelerinde valinin onayıyla yapılmakta ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamamaktadır. Aktarma yapıldıktan sonra iş, birliğin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılmaktadır. Köylere hizmet götürme birlikleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçelerinden ödenek aktarabilmektedir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri tarafından aktarılacak ödeneklerle gerçekleştirilecek yatırımlar, birliğin hizmet ve görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın yapılabilmektedir. 108 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

6 Ali ÇAMLIBEL İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacağı, köylere hizmet götürme birliklerinin sunacağı yatırım plânı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerine göre il genel meclisince kararlaştırılmaktadır sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Göre Yapılan Aktarımlar (Yardımlar) İl özel idareleri, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının maliklerine mezkur Kanunun 11. Maddesi uyarınca taşınmazların koruma bakım ve onarımları için yardımda bulunabilmekte, teknik eleman temin edebilmektedir. Yardım için ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü istenmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Yapılan Aktarımlar (Yardımlar) 5018 sayılı Kanunun, bütçelerden yardım yapılması başlıklı 29. maddesinde: Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. hükmüne yer verilmiştir. Bakanlar Kurulunca çıkarılan Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik ise 17 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin Tanımlar, Yardım yapılabilme şartları ve Yardım taleplerinin değerlendirmesi başlıkları altındaki düzenlemeleri aşağıdaki gibidir. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) İdare: 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri ile mahallî idareleri, b) Teşekkül: Yardım yapılacak dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri tüzel kişileri, c) Yardım: İdare bütçelerinden teşekküllere yapılacak nakdî yardımı, ifade eder. Yardım yapılabilme şartları MADDE 5 (1) İdarelerce teşekküllere yardım yapılabilmesi için; a) İdare bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması, b) Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması, c) Teşekkülün, yardımı yapacak idarenin görev alanına giren konularda faaliyet göstermesi, ç) Teşekkül ile yardım yapacak idare arasında protokol yapılması, d) Teşekkülün, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan olmaması, e) Teşekkülün, Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması, f) Teşekkülün, üyelerine veya ortaklarına kazanç paylaşımı veya kâr dağıtımı amacının bulunmaması, gerekir. Yardım taleplerinin değerlendirilmesi MADDE 6 (1) Yardım talepleri, ilgili idarece değerlendirilir. Yardımın miktarının belirlenmesi ve dağıtımı, bakanlıklarda bakanın, diğer idarelerde kurumun en üst yöneticisinin onayı ile yapılır. 109 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

7 İl Özel İdarelerinin Görev Alanı ve Ödenek Aktarımları 5018 sayılı Kanunun 29.maddesine göre İl özel İdaresi bütçesinden yapılacak yardımlar konusu adı geçen yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte netlik kazanmıştır. İlgili maddeleri yukarıda belirtilen yönetmeliğe göre yardım yapılacak teşekkülün tüzel kişiliğinin bulunması ve yardımın nakdi olarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca yardım yapacak idarenin bütçesinde bu amaca yönelik ödeneğin bulunması, yapılacak yardımda kamu yararının gözetilmesi, teşekkülün yardım yapacak idarenin görev alanına giren konularda faaliyet göstermesi, teşekkül ile idare arasında yardımın kullanılması konusunda protokol yapılması, teşekkülün yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaması, üyelerine veya ortaklarına kazanç paylaşımı veya kar dağıtımı amacının bulunmaması da yardım yapılabilme şartları olarak sıralanmıştır. Adı geçen yönetmeliğe göre yardım ancak teşekküllere nakdi olarak yapılabilmektedir. Teşekkül ise yardım yapılacak dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. Bu durumda; 1) Gerçek kişilere yardım yapılamayacağı, 2) Ayni yardımda bulunulamayacağı, gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Görüşümüze göre söz konusu Kanunun 29.maddesinde yardımda tüzel kişilik şartı bulunmadığı gibi yardımın sadece nakit olarak yapılacağı da belirtilmemiştir. Ancak yönetmelikteki yardım tanımının daraltılması sonucunda gerçek kişilere ve tüzel kişilik taşımayan kişi topluluklarına yardımda bulunulamayacaktır, Yardım da ancak nakdi olarak yapılacak ayni yardım yapılamayacaktır. Kamu idareleri ellerindeki nakit dışı atıl kaynakları bu maddeye göre yardım olarak kullanamayacak, ihtiyaç sahibi gerçek kişilere yine bu maddeye göre yardımda bulunamayacaktır. Ancak bu hükümlerin kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında ayrıca düzenlenmemiş yardımlar için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Örneğin il özel idareleri, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının maliklerine 2863 sayılı Kanunun NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

8 Ali ÇAMLIBEL Maddesi uyarınca taşınmazların koruma bakım ve onarımları için yardımda bulunabilmekte, teknik eleman temin edebilmektedir. Burada hem gerçek kişiye ödeme söz konusudur hem de nakit dışı yardım yapılabilmektedir. Yine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. Maddesine göre il özel idareleri, il genel meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; Merkezî idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler ile arsa ve aynî ihtiyaçları karşılayabilmekte, geçici olarak araç ve personel görevlendirebilmektedir. Aşağıda il özel idarelerinden mahalli idare birliklerine kaynak aktarımı konusu (II) Numaralı başlık kapsamında kısaca ele alınacaktır. Özel İdare Bütçelerinden Mahalli İdare Birliklerine Ödenek Aktarılabilir mi? İl özel İdareleri, yukarıda belirtilen kanunlardan doğan, bu kurum dışı ödenek aktarımlarıyla yılı bütçesinin bazen birkaç katı bazen daha fazla meblağlara ulaşan ödeneği kullanmak durumundadır. Bu ödenekler kullanılırken haliyle iş yükü de kendi bütçelerinin birkaç katına çıkabilmektedir. Gerek bu iş yükünü azaltmak gerekse hizmet yapılan yerlere yakınlıkları, katılımcılığı sağlayabilmeleri, sorunları bizatihi yerinde görmeleri ve çözüm üretebilme kabiliyetleri nedeniyle, bazen de KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi) projelerinde olduğu gibi kanuni zorunluluk nedeniyle bu ödeneklerin bir kısmını mahalli idare birliklerine aktarmak suretiyle kullandırmaktadırlar. İl Özel İdarelerinin yoğun olarak ödenek aktardığı mahalli idare birliği, köylere hizmet götürme birlikleridir. Köylere hizmet götürme birlikleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18.maddesine dayanılarak kurulmaktadır. Bu maddeye göre İlçelerde, tarım ürünlerinin pazarlanması hariç olmak üzere, yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyapı tesisleri ile köylere ait diğer hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat yapmak, yaptırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak üzere, tüm köylerin iştiraki ile o ilçenin adını taşıyan, köylere hizmet götürme birliği kurulabilmektedir. Ayrıca Bakanlar Kurulu, bu konuda genel izin vermeye de yetkilidir. Birlik başkanı merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamdır. Köylere hizmet götürme birliğinin meclisi, birlik başkanı başkanlığında, birliğe üye köylerin muhtarları ve o ilçeden seçilen il genel meclisi üyelerinden oluşur. Köylere hizmet götürme birliğinin encümeni birlik başkanının başkanlığında, meclisin kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği iki il genel meclis üyesi ve iki köy muhtarı olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. Köylere hizmet götürme birliklerinin kamu tüzel kişiliği bulunmaktadır sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 3 ve 4. maddelerinde bu açıkça ifade edilmektedir. Özel idare bütçelerinden köylere hizmet götürme birliklerine ödenek aktarma konusunda ise; 5302 sayılı Kanunun 64. Maddesi (a) bendi, 5355 sayılı Kanunun Köylere Hizmet Götürme Birlikleri başlıklı 18.maddesinin değişik 3.fıkrası ve 5018 sayılı Kanunun, bütçelerden yardım yapılması başlıklı 29. maddesi özel idare bütçelerinden köylere hizmet götürme birliklerine ödenek aktarmaya ya da yardım yapmaya izin vermektedir. Bu nedenle köylere hizmet götürme birliklerine yapılan aktarımlarla ilgili hukuki bir sorun bulunmamaktadır. Ancak, köylere hizmet götürme birliklerinin yanında son yıllarda okul aile birliklerine de ödenek aktarılarak ilköğretim okullarının mal ve hizmet satın alma işlerinin yürütüldüğü, küçük çaplı tamir bakım ve onarım işlerinin yaptırıldığı görülmektedir. Şu anda yaygın olmayan bu aktarımların ileriki yıllarda yaygınlaşabileceği düşünülerek Okul Aile Birliklerine özel idare bütçelerinden yapılan aktarımlar aşağıda hukuki boyutlarıyla ele alınacaktır. Özel İdare Bütçelerinden Okul Aile Birliklerine Ödenek Aktarılabilir mi? Bunun için okul aile birliklerinin hukuki yapısının bilinmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi 29 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe giren Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı okullarda kurulmuş bulunan Okul Koruma Derneklerinde tasfiye süreci başlatmış bir süre sonra da tamamen kapanmalarına yol açmıştı. Okul veli dayanışmasını sağlamayı, okulların fiziki ve teknik eksikliklerinin giderilerek eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Okul Koruma Derneklerinin kapanması bu alanda bir boşluk yaratmıştı. Bu boşluk 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 16.maddesi(Değişik: 25/6/ /17 md.) ile Okul Aile Birliklerinin kurulmasına izin verilerek kapatılmıştır. 111 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

9 İl Özel İdarelerinin Görev Alanı ve Ödenek Aktarımları Adı geçen Kanunun 16. Maddesinde; Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanacağı, bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulacağı, okulaile birliklerinin, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebileceği, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebileceği, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebileceği veya işletebileceği, Öğrenci velilerinin hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamayacağı, Okul aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esasların, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenleneceği, Okul-aile birliklerinin, bu madde kapsamında yapacakları işlemler ve düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisi ve harçlardan muaf; bunlara ve bunlar tarafından yapılan bağış ve yardımların ise veraset ve intikal vergisinden müstesna olacağı, hükümleri yer almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birlikleri Yönetmeliği ise tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikteki bazı önemli bölümleri kısa başlıklar halinde sıralayacak olursak; Birlik, kurulduğu okulun adını alır. Okulun bina, tesis, derslik, laboratuvar, atölye, teknoloji sınıfı, salon ve odaları ile bahçe ve eklentilerinin bakım ve onarımlarının yapılmasına, teknolojik donanımlarının yenilenmesine, geliştirilmesine, ilâve tesis yaptırılmasına, eğitim-öğretime destek sağlayacak araç-gereç ve yayınların alımına katkıda bulunmak. Eğitim-öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının, kamu yararı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak; Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak Okula yapılan aynî ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak; sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek, birliğin görev ve yetkileri arasındadır. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler birliğin tabiî üyesidir Yönetici ve öğretmenin üyeliği, okulla ilişiğinin kesilmesi durumunda, velinin üyeliği ise öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi hâlinde sona erer. 112 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

10 Ali ÇAMLIBEL Genel kurul,yönetim kurulu ve denetim kurulu birliğin organlarıdır. Genel kurul, birliğin üyelerinden meydana gelir. Yönetim kurulu; Okul müdürü, Müdür yardımcıları ve öğretmenler arasından seçilen birer üye, Veliler arasından seçilen dört üye olmak üzere yedi üyeden oluşur Başkan, veli üyeler arasından seçilir. Birliği temsil eden başkan, yönetim kuruluna başkanlık eder. Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet eder. Muhasip, birliğin gelir-gider işlemlerini, sekreter de yazışmalarını yürütür. Yazışmalar okul müdürü ile koordineli olarak yapılır. Yönetim kurulu kararları, karar defterine yazılarak imzalanır. Denetim kurulu, genel kurulca seçilen ikisi veli olmak üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Resmî okullarda birliğin gelirleri; a) Aynî ve nakdî bağışlardan, b) Okulların bünyesindeki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme gelirlerinden, c) Sosyal, kültürel, sportif, kurslar, proje, kampanya ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirlerden, d) Diğer gelirlerden oluşur. Gelir tahsilatları sırasında alındı belgesi düzenlenir. Alındı belgesi; müteselsil seri, cilt ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu 50 asıl ve 50 koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde kullanılır. Form veya sürekli form şeklinde kullanılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur. Kullanılacak belgelerin sayısı ve türü yönetim kurulunca tespit edilerek karar altına alınır. Birliğin gelirlerinin, okulun bütçe disiplini çerçevesinde, eğitim-öğretim giderleri ile maddî imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları için harcanması esastır. Harcamalar, yönetim kurulu kararıyla belgeye dayalı olarak yapılır. Mal ve hizmet alımları, usulüne göre oluşturulacak komisyonlarca yapılır. Banka hesabındaki paralar, okul müdürü, birlik başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzalarıyla çekilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı yetkilidir. Alınan demirbaşlar okulun demirbaş defterine kaydedilir ve ayniyat makbuzunun bir örneği harcama belgesine eklenir. Yönetim kurulu, yıllık tahminî bütçeyi ve yıl sonu malî raporunu okul ilân panosu ile diğer iletişim araçlarından yararlanarak duyurur. İlgili mevzuatına göre tutulan gelir-gider kayıtları üçer aylık aralıklarla velilerin görebileceği şekilde ilân panosunda ya da diğer iletişim araçları ile duyurulur. Tutulacak defter, dosya ve belgeler Yönetim kurulunca; a) Genel kurul tutanak dosyası, b) Yönetim kurulu karar defteri, c) Gelen-giden evrak defteri, d) Gelir-gider defteri, e) Harcama belgelerinin yer aldığı dosya, f) Yönetim kurulunca ihtiyaç duyulan diğer dosya ve kayıtlar, g) Malî mevzuat hükümlerine göre düzenlenen gelir makbuzu, h) Malî mevzuat hükümlerine göre düzenlenen gider makbuzu, i) Kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin birliklerce işletilmesi hâlinde oluşacak iktisadî işletmeler için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenen belgeler ve defterler usulüne göre tutulur. Tutulan defter, dosya ve belgeler okulda muhafaza edilir. Birlikler, en az iki yılda bir olmak üzere Bakanlık/valilik veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince millî eğitim mevzuatına ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre denetlenir. Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. Görüldüğü gibi okul aile birlikleri Kanuna dayalı Yönetmeliğe göre kurulan; işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar, hükümlerini Milli Eğitim Bakanının yürüttüğü Yönetmelikle düzenlenen ve tamamen kamu hizmeti gören ve bunun için bağış ve yardım toplayan ve harcama yapan kişiler topluluğudur. Burada okul aile birlikleri için kişiler topluluğu dedik. Çünkü Birliğin tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Ancak okul aile birliklerinin kuruluşunun ve örgütlenmesinin Kanun ve Yönetmeliğe dayanmasından ve kuruluş amacının kamu hizmeti üretmeye yönelik olmasından dolayı Birliğe kamu tüzel kişiliği izafe edilebilir mi? Anayasanın 123. maddesinde kamu tüzel kişiliğinin ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulabileceği belirtilmiştir. Ne kuruluşuna yetki veren Kanunda ne de Yönetmeliğinde tüzel kişiliğe ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, Okul aile birliklerinin özel hukuk tüzel kişiliği de kamu hukuku tüzel kişiliği de bulunmamaktadır. Tüzel kişiliğin bulunmayışı 113 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

11 İl Özel İdarelerinin Görev Alanı ve Ödenek Aktarımları Okul aile birlikleriyle iş yapan ve hakkını alamayan kişilerin kime karşı dava açacağı konusunda da tereddüde yol açmaktadır. Yargıtay böyle bir durumda tüzel kişiliği bulunmayan okul aile birliklerinin yasal temsilcisinin Milli Eğitim Bakanlığı olduğu yönünde karar vermiştir. (13.Hukuk Dairesi E. 2004/18505 K. 2005/8620) Okul aile birliklerine yardım veya başka bir ad altında kaynak aktarılabilir mi? Okul aile birliklerinin tüzel kişiliğinin bulunmayışı, il özel idarelerinden kendi hizmet alanında kullanılmak üzere okul aile birliklerine yardım yapmayı ve ödenek aktarmayı da tartışmalı hale getirmektedir. Çünkü okul aile birlikleri velilerin yönetime katılması dışında tamamen devlete aittir, bulunduğu okulun adını almaktadır, gelirlerini de de okulun kalite seviyesini yükseltmede kullanmaktadır. Gelir ve gider belgeleri yönetmelikle belirlenmiştir. Vergi muafiyet ve istisnası bulunmaktadır. Kamu hizmeti yapmaktadır. Ancak kamu tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Kamu tüzel kişiliği de dahil tüzel kişiliğinin bulunmayışı özel idarelerden yardım almasının önünde bir engel olarak durmaktadır. Yukarıda ele alındığı üzere 5302 sayılı Kanunun 64.maddesindeki aktarımlar, ayni ve nakdi yardımlar, ortak proje uygulamaları, geçici araç ve personel yardımlarının hepsi yardım yapılacak yerin kamu kurum ve kuruluşu olmasını gerektirmekte, kamu kurum ve kuruluşu değilse bile Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları olması gerekmektedir ki okul aile birlikleri bunların hiç birisi değildir. Çünkü sayılan kurum, kuruluş, dernek vesaire hepsinin tüzel kişiliği bulunmaktadır. Bu nedenle 5302 sayılı Kanunun 64.maddesine göre okul aile birliklerine yardım veya başka bir ad altında kaynak aktarımı yapılması mümkün görülmemektedir sayılı Kanunun, bütçelerden yardım yapılması başlıklı 29. Maddesine göre yardım yapılması da mümkün değildir. Çünkü ilgili kısımda açıklandığı üzere yardım yapılacak teşekkülün tüzel kişiliğinin bulunması gerekmektedir. Yine 5302 sayılı Kanunun 43.maddesinde yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri, özel idarenin giderleri olarak sayılmıştır. Bu maddeye dayanılarak okul aile birliklerine yardım yapılabilir mi? Bu maddede, özel idarelerin giderleri sayıldığından, öncelikle yılı gider bütçesindeki ilgili tertibte ödeneğinin bulunması gerekmektedir. Ancak ödeneğin bulunması tek başına yeterli olacak mı? Çünkü bu defa da yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleri tanımı içinde okul aile birliklerine yer bulmak gerekmektedir. Okul aile birliklerinin tüzel kişiliği bulunmadığından bu kavramlar içinde kendisine yer bulunup bulunmadığı konusu da yoruma açık olacaktır. İl özel idarelerinin, okul aile birliklerine yukarıda bahsedilen mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde yardım veya başka bir ad altında doğrudan kaynak aktarımında bulunmasının tartışmalı olacağı düşünülerek, okul aile birliklerine değil de Bakanlığa bağlı okullara (Milli Eğitim Müdürlüklerine) yardımda bulunulmasının yasal zeminde sorunu çözeceği düşünülmektedir. Bazen de vergi avantajı, ihale sürecinden kurtularak okulun ihtiyacı olan mal veya hizmeti çok daha hızlı temin etme ve yarım kalan işlerin tamamlanması gibi saiklerle bizzat Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Okul aile birliklerine ödenek aktarımı yapılması özel idarelerden istenirse ne yapılmalı? Özel idareler tarafından bu tür taleplerin yerine getirilmesinde kamu yararı bulunsa bile aktarım veya yardımın yasallığı tartışma konusu olacaktır. Peki bu ödenek 5302 sayılı Kanunun 6.maddesinin ek fıkrasındaki hükme göre il özel idaresine belli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aktarılan Milli eğitim ödeneği ise ve yıl sonuna kadar kullanılamamışsa veya kullanılamayacağı anlaşılıyorsa, Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda okul aile birliğine aktarılabilir mi? Bu tür aktarımların da yine 6.maddenin ek fıkrasındaki prosüdüre uygun olarak yapılması gerekir. Yani ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilmesi söz konusudur. Okul aile birliklerine aktarılması mümkün görülmemektedir. 114 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ :

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13.01-5302 sayılı Yasa nın 64 üncü maddesi hükmüne göre, İl Özel İdaresinin diğer kuruluşlar ile ilişkisinde üç temel şartı vardır. Bu üç şart birlikte

Detaylı

MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI

MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI Yaşar ATEŞ Sayıştay Uzman Denetçisi 1. GİRİŞ 1982 Anayasasının Gençliğin korunması başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında,

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GENEL YAPISI VE GÖREVLERİ. 3.1. İl Özel İdarelerinin Yapısı ve İşleyişi

İL ÖZEL İDARELERİNİN GENEL YAPISI VE GÖREVLERİ. 3.1. İl Özel İdarelerinin Yapısı ve İşleyişi İL ÖZEL İDARELERİNİN GENEL YAPISI VE GÖREVLERİ III. 3.1. İl Özel İdarelerinin Yapısı ve İşleyişi Yerel yönetim, toplumsal yaşamın en önemli örgütlenme şekillerinden birisidir. Yerel yönetim, bütün ülkelerde

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı