ERENOĞLU Çeviri ve Dil Hizmetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERENOĞLU Çeviri ve Dil Hizmetleri"

Transkript

1 ERENOĞLU Çeviri ve Dil Hizmetleri Translation and Language Services 1994 den bu yana Since 1994 Kalite, Doğruluk, Hız ve Güvenirlik Quality, Accuracy, Speed and Reliability Çeviri ve Dil Hizmetlerinde Kalitenin Merkezi Center of Top-notch Translation and Language Services

2 ERENOĞLU PROFİLİ ERENOĞLU PROFILE ERENOĞLU firması 1994 yılında Ankara da kurulmuştur. Bilgi, deneyim ve kaliteyi en üst düzeyde kullanarak DANIŞMANLIK ve TERCÜMANLIK HİZMETLERİ sunmakta olan ERENOĞLU, gerek ulusal gerekse uluslararası müşterilerine ülke ve dünya standartlarında hizmet vermektedir. ERENOĞLU company was established in 1994 in Ankara. ERENOĞLU offers its CONSULTANCY and TRANSLATION SERVICES at the national and international standards to its domestic and international clients by utilizing knowledge, experience and quality at the highest level. MİSYONU MISSION Kurulduğu günden bugüne ve bugünden yarına, yüksek kalitede hizmet sunarak, vazgeçilmez hizmet sağlayıcıları arasında yerini almaktır. Doğru, güvenilir ve kaliteli hizmetleriyle müşteriyi arayan değil, aranan firma olmaktır. Ülkemizde tercümanlık sektörünü standartları belirlenmiş ve tüm kesimler tarafından önemi ve değeri bilinen, profesyonel bir meslek grubu haline getirerek, bu alanda farkındalık yaratmaktır. VİZYONU Firma prensiplerimizden asla taviz vermeden, tercüme ve tüm diğer hizmetlerimizde müşteri menfaatleri ön planda tutularak, en kaliteli, en doğru, en profesyonel ve en güvenilir isim olarak anılan, en büyük firmalar arasında yer almaktır. ERENOĞLU Mission is to become one of the indispensable service providers by offering top-level quality services as it has been since its establishment until today and from today to tomorrow. ERENOĞLU seeks to be the reference company in the sector with its accurate, reliable and quality services. It also strives for turning the translation sector into a professional occupational group with its established standards that is recognized by all the segments of the society; thus, raising awareness in the translation sector. VISION ERENOĞLU Vision is to be among the recognized companies not only nationally as the most accurate, most professional and most reliable and top-quality name without making any concessions from the Company principles and raising the interests of the clients in Translation services and all other services offered.

3 HİZMETLERİMİZ SERVICES 4 I. YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVÝRÝ Yazýlý Çeviri Temel dillerde ve farklý yabancý dil kombinasyonlarýnda, sektör ve konu ayýrýmý gözetmeksizin yazýlý metinlerin istenilen lisana aktarýlmasý hizmetidir. Sözlü (Ardýl) Çeviri Konsekutif (Ardýl) veya Simultane (Eþzamanlý) Tercümanlýk hizmetidir. Muhtelif organizasyon türleri: Toplantý Ýþ Toplantýlarý ve Görüþmeleri Seminer Çalýþtay Kongre Ýnceleme Gezileri Sempozyum Ýkili Görüþmeler v.b. I. TRANSLATION AND INTERPRETATION Written Translation Translation of any kinds of texts into main languages and between different language pairs, no matter what the sector or the subject matter is. Interpretation Consecutive or Simultaneous Translation services for various organizations: Meetings Seminars Congresses Symposiums Business Meetings and Negotiations Workshops Mission Visits Bilateral Negotiations etc. 5 Çeviri Tasdik Çeviri metinlerine/belgelere yönelik aþaðýda sýralanan tasdik hizmetleridir. Yeminli Firma Tasdiki Noter Tasdiki Dýþiþleri Tasdiki Ýlgili Ülke Temsilciliði Tasdiki Apostil Tasdiki Yerelleþtirme Hizmetleri Internet siteleri, bilgisayar yazýlýmlarý ve benzeri farklý dil ve kültür özelliklerini içermesi gereken çevirilerde uygulanan yerelleþtirme hizmetleridir. Certified Translation Certification services for the below listed translated texts/documents. Sworn Certification Notarized Translation Ministry of Foreign Affairs Certification Embassy Certification Legalization (Apostille) Localisation Services Localisation services for translations concerning websites, computer software and similar other fields including various linguistic and cultural differences.

4 HİZMETLERİMİZ SERVICES 6 II. KONTROL VE REDAKSÝYON/EDÝT Kontrol Hizmetleri Genel Kontrol: Çevirisi yapýlmýþ ve/veya orijinal hazýrlanmýþ bir metnin: Anlatým bozukluklarý, Anlam kaymalarý, Dilbilgisi, Yazým ve imla hatalarý açýsýndan kontrol edilmesidir. Teknik Kontrol: Çevirisi yapýlmýþ ve/veya orijinal hazýrlanmýþ bir metnin: Teknik terminoloji, Anlam yanlýþlarý ile terminolojik birlik ve bütünlük açýsýndan kontrol edilmesidir. II. PROOFREADING & REDACTION/ EDITING Proofreading Services General Control: An original or translated document/text is checked with respect to: Ambiguities, Semantic shifts, Grammar, Spelling. Technical Control: An original or translated document/text is checked with respect to: Technical terminology, Semantic mistakes and shifts and terminological unity and integrity. 7 Redaksiyon/Edit Hizmetleri Metin kontrol hizmetleri kapsamýnda sunulan hizmetlere ek olarak çevirisi yapýlmýþ veya yazýlmýþ bir metnin: Baský ve yayýma hazýr duruma getirme hizmetidir. Redaction/Editing Services Editing services involves services additional to proofreading: Preparation of a translated or an original text for printing and publication.

5 HİZMETLERİMİZ SERVICES III. DEÞÝFRE III. DECIPHERING Her tür organizasyonda tutulan ses kayýtlarýnýn orijinal konuþmaya ve içeriðe sadýk kalarak yazýlý formata dönüþtürme hizmetidir. Deciphering services involve all kinds of audio recordings in any type of organizations into written form by adhering to the original speech and content. IV. TEKNÝK DÝL DESTEÐÝ VE DANIÞMANLIK IV. TECHNICAL LANGUAGE SUPPORT CONSULTANCY 8 Dil hizmetlerinde kurumsal kapasite oluþturma çalýþmalarýna teknik destek saðlama Uluslararasý yazýþma teknikleri kazandýrma Tercüme ve dokümantasyon yönetim eðitimi Konu uzmanlýðý gerektiren uluslararasý iliþkilerde danýþman-tercüman saðlama hizmetleridir. Providing technical support in the formation of institutional capacity as regards language services Assistance in acquiring international communication skills Training on management of translation and documentation Providing consultants translators in undertaking international businesses requiring field expertise. 9 V. KONUÞMA ODAKLI DÝL DESTEÐÝ V. VERBAL LANGUAGE SUPPORT Uzman ve akademisyenler tarafýndan birebir veya gruplara yönelik sunulan konuþma odaklý dil eðitim hizmetleridir: Ýþ hayatýna yönelik pratik, temel ve etkin dil destek hizmetleri Günlük konuþmalara yönelik pratik, temel ve etkin dil destek hizmetleri Uzmanlýk alanlarýna yönelik kilit terimlerde dil destek hizmetleri Temel Lisanlar Speech-oriented language support services offered for individuals or groups by language experts and academicians: Practical, basic and effective language support services intended for business life Practical, basic and effective language support services intended for daily speech Language support services on key terms for specific areas Main Languages

6 10 HİZMET ALANLARI VE KONULARI ALANLAR AB Müktesebatý Tarým ve Gýda Hukuk Mühendislik Çevre ve Orman Enerji Kültür ve Turizm Eðitim Saðlýk Sanayi ve Ticaret Ekonomi ve Finans Uluslararasý Ýliþkiler KONULAR Avrupa Birliði Mevzuatý Kanun, Tüzük, Direktif, Yönetmelik, Teblið Ýhale Þartnameleri Standartlar Proje Final Raporlarý Araþtýrma Raporlarý, Yýllýk Raporlar Ýhale Belgeleri Sözleþmeler Ticari Belgeler Tanýtým Broþürleri, Sunumlar, Kýlavuzlar Web Siteleri Kullanma Kýlavuzlarý Resmi Sertifikalar (TÜV CE, Sirküler, Ticaret Sicil Gazetesi, Diploma, Vekaletname, Ýkamet v.b.) Finansal Belgeler Kurumsal Bülten ve Kitaplar Tez, Makale SERVICE AREAS AND SUBJECTS AREAS EU Acquis Food and Agriculture Law Engineering Environment and Forestry Energy and Environment Culture and Tourism Education Health Industry and Trade Economics and Financing International Relations SUBJECTS European Union Legislation Laws, By-laws, Directives, Regulations, Communiqués Tender Specifications Standards Project Final Reports Research Reports, Annual Reports Tender Documents Contracts Commercial Documents Advertisement Brochures, Presentations, Manuals Web Sites User Guides Official Certificates (TÜV CE, Circulars, Trade Registry Gazettes, Diplomas, Transcripts, Letters of Attorney, Declaration of Residence Documents etc.) Financial Documents Institutional Newsletters and Books Correspondences and Communications Theses, Articles 11

7 YAPTIKLARIMIZ COMPLETED WORKS PRESTÝJ PROJELERÝMÝZ PRESTIGE PROJECTS 1 AB Mevzuatý ve Ulusal Mevzuat AB Eþleþtirme Projeleri AB Müzakere Baþlýklarý Deðiþik Alanlarda Ulusal Mevzuat Tarým ve Gýda Müktesebatý Türkiye Uyum Yasalarý Çevre ve Enerji Müktesebatý Türkiye Uyum Yasalarý Saðlýk Müktesebatý Türkiye Uyum Yasalarý AB REACH Mevzuatlarý ve Uygulama Rehberleri FIDIC Dokümanlarý Türkiye Yýllýk Kanser Raporlarý WHO (Dünya Saðlýk Örgütü) Kanser Raporlarý Sosyal Güvenlik Kurumu YýllýkYurtdýþý Raporlarý 010 Yýlý / Sayfa Türkiye deki Göller Bölgeleri Araþtýrma Raporlarý 8 Yýllýk Eðitime Geçiþ Projesi Mevzuatý Muhtelif Katý ve Sývý Atýk Projesi Çeviri Projeleri Muhtelif Teknik Kullaným Kýlavuzlarý Muhtelif Kurumlarýn Ýnternet Sitesi Projeleri HES Projeleri Dokümanlarý Yurtiçi ve Yurtdýþý AVM, Havaalaný ve Ýnþaat Projeleri Savunma Sanayi Projeleri Acquis Communautaire and National Legislation EU Twinning Projects EU Negotiation Chapters National Legislation for Different Areas Harmonisation of Turkish Laws with EU Agriculture and Food Legislation Harmonisation of Turkish Laws with EU Environment and Energy Legislation Harmonisation of Turkish Laws with EU Health Legislation EU REACH Legislation and Implementation Guides FIDIC Documents Annual Turkish Cancer Reports WHO Cancer Reports Annual International Reports of the Social Security Institution 010 / Pages Survey on Turkish Lakes Regions Project Legislation of Transition to 8-year Compulsory Primary Education Project Numerous Translation Projects for Solid and Liquid Wastes Various Technical Manuals Website Projects for Various Institutions HEPP Projects Shopping Malls, Airports and Construction Projects in Turkey and Abroad Defense Industry Projects 1

8 REFERANSLARIMIZ REFERENCES TEMEL REFERANSLARIMIZ SELECTED REFERENCES Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu. Dünya Bankasý Türkiye Ülke Ofisi. Birleþmiþ Milletler - Türkiye 4. FAO - Gýda ve Tarým Örgütü 5. Almanya Büyükelçiliði 6. Ýspanya Büyükelçiliði 7. Avusturya Dýþ Ticaret Müþavirliði 8. A.B. Teknik Yardým Projeleri 9. Eþleþtirme (Twinning) Projeleri 10. T.C. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý 1 1. T.C. Saðlýk Bakanlýðý 1. SGK Sosyal Güvenlik Kurumu 1. T.C. Avrupa Birliði Bakanlýðý 14. T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý 15. T.C. Orman ve Suiþleri Bakanlýðý 16. T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý 17. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý 18. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý 19. Yunus Emre Enstitüsü (YEV) 0. Türk Eðitim Vakfý (TEV) 1. Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK). Ulusal ve Uluslararasý Özel Sektör Firmalarý 1. Delegation of the European Commission to Turkey. The World Bank Turkey Country Office. United Nations - Turkey 4. FAO Food and Agriculture Organization 5. German Embassy 6. Spanish Embassy 7. Austrian Undersecretary of Foreign Trade 8. EU Technical Assistance Projects 9. Twinning Projects 10. T.R. Ministry of Food Agriculture and Livestock 1 1. T.R. Ministry of Health 1. SGK Social Security Institution 1. T.R. Ministry for European Union Affairs 14. T.R. Ministry of Environment and City Planning 15. T.R. Ministry of Forestry and Hydraulic Works 16. T.R. Ministry of Science Industry and Technology 17. T.R. Ministry of Customs and Trade 18. T.R. Ministry of Culture and Tourism 19. Yunus Emre Institute (YEV) 0. Turkish Educational Foundation (TEV) 1. NGOs. National and International Private Sector Companies 15

9 16 KALİTE DEĞERLERİMİZ KALÝTE GÜVENCEMÝZ % 100 Hizmet Kalitesi % 100 Zaman Taahhüdü TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Dünya Standartlarýnda Hizmet Üretimi Sektörde Onyýllara Dayanan Tecrübe ve Uzmanlýk Profesyonel Yöneticiler Konusunda Uzman Çevirmen Ekibi Konusunda Uzman Redaktörler / Kontrolörler Uzman ve Akademisyenlerden oluþan Çalýþma Ekibi Profesyonel Teknik ve Destek Ekip Entegre Hizmet Anlayýþý Müþteriye Özel Terminoloji Bankasý Müþteriye Özel Arþivleme Son Teknolojiye Sahip Ofis ve Donaným Güncel Yazýlýmlar Þekil ve Format Desteði Esnek Fiyatlandýrma Politikasý TEMEL DEÐERLERÝMÝZ Kalite Bilgi & Deneyim Doðruluk & Dürüstlük Gizlilik Taahhütlerin Zamanýnda ve Eksiksiz Yerine Getirilmesi Güvenilirlik Müþteri Memnuniyeti Mesleki ve Etik Deðerlere Baðlýlýk Sürdürülebilirlik Ekip Çalýþmasý OUR VALUES OF QUALITY QUALITY ASSURANCE 100 % Service Quality 100 % Commitment to Deadlines TSE Service Qualification Certificate International Standards in Services Experience and Expertise Based on Decades in the Sector Professional Managers Subject-Specific Translator Teams Subject-Specific Editors/ Proofreaders Translation Team Composed of Experts and Academicians Professional Technical and Support Team An Integrated Service Vision Client-Specific Terminology Banks Client-Specific Archiving Office and Equipment with State-of-the-Art Technology Up-to-Date Software Style and Format Support Flexible Pricing Policy FUNDAMENTAL VALUES AND PRINCIPLES Quality Knowledge & Experience Accuracy & Trustworthiness Confidentiality Timely and Complete Fulfillment of Commitments Reliability Customer Satisfaction Commitment to Professional and Ethical Values Sustainability Team Work 17

10 EKİBİMİZ OUR TEAM KADROMUZ OUR TEAM LÝSANLAR ÇEVÝRMEN SAYIMIZ DENEYÝM YILI LANGUAGES NUMBER OF TRANSLATORS YEARS OF EXPERIENCE 18» TÜRKÇE» ÝNGÝLÝZCE» ALMANCA» FRANSIZCA» RUSÇA» ÝTALYANCA» HOLLANDACA» ÝSVEÇCE» FARSÇA» ARAPÇA» ÝSPANYOLCA» PORTEKÝZCE» ÇÝNCE» JAPONCA µ Yýl» TURKISH» ENGLISH» GERMAN» FRENCH» RUSSIAN» ITALIAN» DUTCH» SWEDISH» PERSIAN» ARABIC» SPANISH» PORTUGUESE» CHINESE» JAPANESE µ Year 19 MESLEK GRUPLARI AKADEMÝK DERECELER ACADEMIC DEGREES OCCUPATIONAL GROUPS MÜTERCÝM- TERCÜMANLIK ÝNGÝLÝZ DÝLÝ VE EDEBÝYATI ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER SÝYASET BÝLÝMÝ VE KAMU YÖNETÝMÝ TÜM MÜHENDÝSLÝK BÖLÜMLERÝ HUKUK ÝÞLETME ÝKTÝSAT BANKACILIK VE FÝNANS FELSEFE SOSYOLOJÝ PSÝKOLOJÝ TIP SAÐLIK SANAT TARÝHÝ LÝSANS YÜKSEK LÝSANS DOKTOR (PhD) DOÇENT PROFESÖR UNDERGRADUATE GRADUATE PhD ASSOCIATE PROFESSOR PROFESSOR TRANSLATION AND INTERPRETATION ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE INTERNATIONAL RELATIONS POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION ENGINEERING DEPARTMENTS LAW BUSINESS ADMINISTRATION ECONOMICS BANKING AND FINANCE PHILOSOPHY SOCIOLOGY PSYCHOLOGY MEDICAL SCIENCES ART HISTORY

11 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ CONSULTANCY SERVICES 1. YATIRIM DANIŞMANLIĞI Mahallinde Yatırım Etüdü Mimari Projeler Fizibilite Raporu 1. INVESTMENT CONSULTANCY Investment Study on-the-spot Architectural Projects Feasibility Reports 0. KREDİ DANIŞMANLIĞI Yurtiçi ve Yurtdışı Kredi Etüdü Kredi Başvuru İşlemleri Takip ve Sonuçlandırma. LOAN CONSULTANCY Domestic and International Loan Survey Loan Application Procedures Follow-up and Finalization 1 Erenoðlu Danýþmanlýk ve Tercümanlýk. HİBE DANIŞMANLIĞI Yurtiçi ve Yurtdışı Hibe Etüdü Hibe Başvuru İşlemleri Takip ve Sonuçlandırma 4. İZİN VE BELGE DANIŞMANLIĞI Yatırım Teşvik Belgesi Yabancı Personel Çalışma İzni Doğrudan Yabancı Sermaye İşlemleri 5. DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI İthalat İzinleri ve Kontrol Belgeleri Sektör ve Pazar Etüdü Distribütör ve Acente Bulma 6. EĞİTİM DANIŞMANLIĞI Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitim Uygulama ve İzleme Değerlendirme ve Raporlama. GRANT CONSULTANCY Domestic and International Grant Survey Grant Application Procedures Follow-up and Finalization 4. WORK PERMITS AND CERTIFICATE CONSULTANCY Investment Incentive Certificate Foreign Personnel Work Permits Foreign Direct Investment Procedures 5. FOREIGN TRADE CONSULTANCY Import Permits and Control Documents Sector and Market Survey Identification of Distributors and Agents 6. TRAINING CONSULTANCY Training Needs Analysis Training and Monitoring Assessment and Reporting Erenoðlu Consultancy and Translation

12 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ CONSULTANCY SERVICES 7. PROJE GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI Fikirden Proje Üretimi Projelerin Yatırıma Dönüştürülmesi 8. KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME DANIŞMALIĞI Reorganizasyon (Yeniden Yapılandırma) Verimlilik ve Kalite Geliştirme 7. PROJECT DEVELOPMENT CONSULTANCY Project Development from an Idea Converting of Projects into Investments 8. INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING CONSULTANCY Reorganization (Restructuring) Efficiency and Quality Development Erenoðlu Danýþmanlýk ve Tercümanlýk 9. YÖNETİM PLANLAMA DANIŞMANLIĞI Verimlilik Analizi Yeniden Yapılandırma ve Kurumsallaştırma İş ve Stratejik Plan Hazırlama 10. ÖZELLEŞTİRME DANIŞMANLIĞI Hazine Arazilerinin Özelleştirmesi TİGEM İşletmelerinin Özelleştirmesi Diğer İşletmelerin Özelleştirmesi 9. MANAGEMENT PLANNING CONSULTANCY Efficiency Analysis Restructuring and Institutionalization Preparation of Business Plan and Strategic Plan 10. PRIVATIZATION CONSULTANCY Privatization of Treasury Lands Privatization of TİGEM Enterprises Privatization of Other Businesses Erenoðlu Consultancy and Translation

13 ERENOĞLU Çeviri ve Dil Hizmetleri Translation and Language Services Başarı elimizdedir... Success is in our hands... ERENOĞLU DANIŞMANLIK, TERCÜMANLIK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. CONSULTANCY, TRANSLATION AND FOREIGN TRADE. LTD. CO. Yıldızevler Mahallesi 76. Sokak Çankaya Konakları B-Blok No: 9/ TR Çankaya / ANKARA Tel : (+90 1) (pbx) Faks : (+90 1) Web : Çeviri ve Dil Hizmetlerinde Kalitenin Merkezi Center of Top-notch Translation and Language Services Detaylı Bilgi İçin Lütfen İletişime Geçiniz Please Contact us for More Information