Anadolu Sohbetleri Uflak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolu Sohbetleri Uflak"

Transkript

1 Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle ilflkiler ve sorunlar Sayfa 24'de Tar m Sektörüne AB den Yard m Sayfa 25 de

2 2 Garanti ve Uflak Anadolu Sohbetleri Yeni Bir Dönüm Noktas : Avrupa Birli i ile Müzakere Süreci KOB lerin Bankas GARANT Geçti imiz ay yap lan KOSGEB Genel Kurulu'nda, ülkemizdeki tüm iflletmeler içinde KOB 'lerin oran n n %99,8'e ulaflt ve bu tip iflletmelerin istihdam n %76,7'sini oluflturdu u aç kland. Rakamlar, AB ile müzakere sürecinde KOB 'lerin neden en yo un desteklenen ekonomik birimler oldu unu net olarak ortaya koyuyor. Bu aç dan, KOB 'ler, yeni dönemde, ihtiyaçlar na en uygun ve acil çözümler gelifltirilmesi gereken kesim olarak karfl m za ç k yor. Çünkü KOB 'ler ülkece hedefledi imiz sürdürülebilir büyüme ve ekonomik istikrar n ard ndaki gerçek itici gücü oluflturuyor. Küçük ve orta ölçekli iflletmelere yönelik hizmetlerini ayr bir iflkolu kapsam nda ele alan ilk Türk bankas olarak yaklafl k 10 y ld r KOB 'lerin ihtiyaçlar n n bir ad m önünde olmak için gereken yap y oluflturmak için çal fl yoruz. Bu kapsamda, Garanti'nin öncü rolünü gelifltirmek için, di er tüm hizmetlerimizde oldu u gibi, bu alanda da, sahada olmay bir yaflam biçimi haline getirdik. Bugün, giriflimcilere, "KOB Bankac l " iflkolu çat s alt nda, bu alanda uzmanlaflm fl kiflilik kadromuzla hizmet veriyoruz. Sadece flubelerimizi de il, genel müdürlük organizasyonumuzu da "sahada olmak" üzere flekillendirdik. Garantililer, her f rsatta KOB 'lerin yan nda, onlar dinliyor, anl yor ve destekliyor. Yapt m z her iflte, öngörülerimizi, vizyonumuzu ve yetkinliklerimizi sahada gelifltiriyor, müflterimiz neredeyse biz de oraya gidiyoruz. Arkadafllar m, müflterilerimizin iflyerlerine düzenli ziyaretler yap yor, kat ld klar fuar, konferans, toplant gibi etkinliklerde bizzat yer alarak yeni e ilimleri, ifl yap fl flekillerini yerinde gözlemliyor. Anadolu'nun dört bir yan nda illerin ve bölgelerin ekonomik geliflim alanlar n yerinde incelemek için f rsatlar yarat yor, yöntemler gelifltiriyor. Tüm bu çabalar n alt nda, KOB 'lere finansman deste i sa laman n ötesinde, ihtiyaçlar n n izini sürme kayg s yat yor. Gözlemlerimiz fl nda, iflletmelerin ihtiyaçlar na uygun kredilerimiz ve nakit ak fllar na uygun sektör paketlerimizin yan s ra, sahip oldu umuz teknolojik yetkinlikle, yeni dönemde, teknolojiyi KOB 'ler için kolay ve yayg n kullan l r hale getirece imiz ürün ve hizmetler üzerinde çal fl yoruz. K rk üç y ldan beri ülkemizin gündemini, günün koflullar na göre de iflen a rl klarla belirlemifl bulunan Türkiye-AB iliflkilerinde, 3 Ekim 2005 tarihi, bir dönüm noktas olmufl ve Türkiye art k müzakere eden ülke statüsünü elde etmifltir. Müzakerelerin aç ld 3 Ekim tarihinin, Türkiye'nin AB üyeli i yolunda bir son de il, yeni bir iliflki a içinde sadece yeni bir bafllang ç oldu u unutulmamal d r. Müktesebat m z n AB ile uyumlaflt r lmas anlam na gelen ve 35 fas lda devam edecek olan kat l m müzakereleri, uzun soluklu ve oldukça da zorlu bir yoldur. Müzakereler, Türkiye'nin AB üyeli inin her iki taraf için de stratejik bir tercih ba lam nda, yegane hedefin tam üyelik oldu u ve AB'yle aram zdaki iliflkinin özüne uymayan seçeneklerin kabul edilemez bulundu u anlay fl ndan hareketle sürdürülmektedir. AB'ye kat l m sürecimiz 3 temel unsur çerçevesinde flekillendirilmifltir. - AB müktesebat n n üstlenilmesi ve uygulanmas ; - Kopenhag Siyasi Kriterlerinin tam olarak uygulanmas ; - Sivil toplum diyalogunun güçlendirilmesi. AB müktesebat n n üstlenilmesi ve uygulanmas kat l m müzakerelerinin ana unsurunu teflkil etmektedir. Kat l m müzakerelerinin ilk aflamas n oluflturan ve yaklafl k bir y l sürecek olan tarama süreci de, 20 Ekim 2005 tarihinde Bilim ve Araflt rma fasl n n tan t c tarama toplant s yla bafllam fl, Nisan bafl itibar yla 14 fasl n taramalar tamamlanm flt r. Bilim ve Araflt rma fasl nda, Komisyonun tarama sonu raporu yay nlanm fl ve ülkemiz müzakere pozisyon belgesini Komisyona iletmifltir. Avrupa Birli i Komisyonu nun AB ortak pozisyon belgesini haz rlamas n müteakip, May s ay nda düzenlenecek Hükümetleraras Konferans'ta bu fasla iliflkin fiili müzakereler bafllayacakt r. Keza, E itim ve Kültür fasl na iliflkin müzakerelere de Avusturya Dönem Baflkanl s ras nda bafllan lmas hedeflenmektedir. Türkiye, di er birçok üye ve aday ülkenin aksine büyük bir nüfusa, ayn oranda bir bürokrasiye ve genifl bir co rafyaya sahiptir. Dolay s yla, müzakere sürecinin, bürokrasinin tüm katmanlar n kapsayacak pragmatik ve esnek bir yap yla sürdürülmesi gere i do mufltur. Bu itibarla, süreç, 35 fasl n tümünü takip eden 5 kuruluflumuzun yer ald zleme ve Yönlendirme Komitesi taraf ndan yürütülmektedir. Bu kurulufllar; Baflbakanl k, D fliflleri Bakanl, DPT, ABGS ve AB nezdindeki Daimi Temsilcili imizdir. Di er kurum ve kurulufllar m z da ilgili olduklar fas llara iliflkin çal flmalara ve toplant lara en üst düzeyde kat lmaktad r. Öte yandan, siyasi reformlar n devam etmesi ve uygulaman n sorunsuz flekilde ifllemesi için reformlar n pekifltirilmesi gerekmektedir. Siyasi reformlar n uygulanmas ve sürdürülmesi süreci yak ndan takip edilmekte, muhtemel aksakl klar n çözümü için gerekli önlemler al nmaktad r. Sivil toplumla diyalogun güçlendirilmesi ise üçüncü temel unsuru oluflturmaktad r. Gerçeklefltirilen reformlar n, ülkemizin gerçek potansiyelinin, kat l m sürecindeki zorluklar n ve kazan mlar n ve son olarak Türkiye'nin AB üyeli inin AB'nin küresel güç olma, medeniyetler çat flmas fikrinin baflar s zl a u rat larak medeniyetler ittifak na do ru yol alma hedefleri için tafl d stratejik önemin halk m za ve AB halklar na en iyi flekilde anlat lmas gerekmektedir. Bunun için toplumun tüm kesimlerinin çaba göstermesi flartt r. Öte yandan, kat l m müzakereleri hakk nda kamuoyumuzun bilgilendirilmesi, ilgili sivil toplum kurulufllar m z n bu süreçte yer almalar amac yla çeflitli tedbirler de al nmaktad r. Tarama toplant lar tamamlanan fas llar hakk nda bilgilendirme toplant lar düzenlenmektedir. Bu çerçevede, Bilim ve Araflt rma ile E itim ve Kültür fas llar için bilgilendirme toplant s 19 Kas m 2005 tarihinde, Kamu Al mlar ile Rekabet Politikas fas llar bilgilendirme toplant s 17 Aral k 2005 tarihinde, fl Kurma Hakk ve Hizmetlerin Serbest Dolafl m ile Sermayenin Serbest Dolafl m fas llar bilgilendirme toplant s 21 Ocak 2006 tarihinde gerçeklefltirilmifltir. Bu tür toplant lar di er fas llar için de yap lacakt r. Ayr ca, tarama toplant lar n n gündemi, toplant larda Komisyon ve ülkemiz taraf ndan yap lan sunufllar ve ilgili fas la iliflkin mevzuat listesi Avrupa Birli i Genel Sekreterli i nin internet sitesinde yer almaktad r. AB'ye kat l m sürecimiz zorluklarla dolu, ancak ülkemizi ça dafl uygarl k düzeyine ç karacak bir yolculuktur. Bu yolculu un her aflamas nda halk m z n kazan mlar m z ve sorumluluklar m z hakk nda bilgilendirilmesi, AB ülkeleri kamuoylar n n ülkemizin gerçekleri hakk nda ayd nlat lmas ve karfl l kl yanl fl alg lamalar n bertaraf edilmesi büyük önem tafl maktad r. O uz Demiralp Büyükelçi, Avrupa Birli i Genel Sekreteri Garanti'nin her zaman sahada olma felsefesinin bir baflka sonucu da, KOB 'lerin düflünsel vizyonlar na katk da bulunmak için düzenledi imiz bilgilendirme toplant lar... KOB 'lerin faaliyet gösterdi i illere giderek gerçeklefltirdi imiz Garanti Anadolu Sohbetleri, Ortak Ak l Toplant lar, Basel II ve D fl Ticaret Toplant lar, bugünkü durumu ortaya koymay ve iflletmeleri gelecekteki ifl ortam na haz rlamay amaçl yor. Toplant lar, KOB 'lerin nabz n tutmak ve ihtiyaçlar na uygun hizmetler gelifltirmek için bize sa lam veriler sa l yor. 2002'den bu yana 'i aflk n giriflimciyle bir araya geldi imiz Garanti Anadolu Sohbetleri toplant lar n n 5. y l nda, 34. buluflma için yine sahada, Uflak'tay z. Toplant da, AB sürecinde Türkiye ekonomisinin durumunu ve AB ile müzakere sürecinin KOB 'ler için ne ifade etti ini tart flmay, sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantaj aç s ndan tekstil, alt n, ekolojik tar m ve aile iflletmeleri aç s ndan Uflak' n gelece ini mercek alt na almay hedefledik. Garanti Bankas olarak, kalk nman n itici gücü KOB 'lerin istikrar n güvencesi haline gelmesine katk da bulunmak için çal fl yoruz. KOB 'lerin bankas olarak, sahada olmaya, KOB 'lere destek vermeye devam edece iz. Ergun Özen Garanti Bankas Genel Müdürü Atatürk ve Uflak Atatürk Müzesi Uflak Atatürk ve Etnografya Müzesi, Kurtulufl Savafl nda Büyük Zafer'in hemen ard ndan 2 Eylül 1922 günü Uflak'a giren Baflkomutan Gazi Mustafa Kemal, Bat Cephesi Komutan smet nönü, Bat Cephesi Kurmay Baflkan As m Gündü, I. Ordu Komutan Nureddin, 4. Kolordu Komutan Kemaleddin Sami Paflalar taraf ndan geçici karargah olarak kullan lan binada, 1978 y l nda aç lm fl, 1986 y l nda yeniden düzenlenmifltir. Bina, 1910 y l nda Uflakl Kaftanc ailesi taraf ndan yapt r lm fl iki katl büyük bir konakt r. Ç kartmal üst kat n sa ndaki genifl oda, Atatürk'ün Uflak'ta bulundu u 2-4 Eylül 1922 günlerinde Atatürk'ün yatak odas olarak kullan lm flt r. 3 Eylül 1922'de esir al nan Yunan Baflkomutan General Trikopis ve maiyeti ile Atatürk, bu binada görüflmüfltür. Bugün ikinci kat, Kurtulufl Savafl ve Atatürk seksiyonudur. Atatürk ve Kurtulufl Savafl ile ilgili foto raflar, belge önerleri, Atatürk eflyalar burada yer almaktad r.

3 Uflak ve AB 3 Avrupa Birli i ve Uflak Yaklafl k 50 y ll k mazisi olan bir maratonun en zorlu viraj na girmifl bulunuyoruz. Medeniyet kulvar diye de belirtebilece imiz bu yolun inflas na May s 1950 y l nda Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu u (AKÇT) kurulufl deklarasyonuyla bafllanm flt r. 18 Nisan 1951 tarihinde Fransa, talya, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'tan oluflan 6 ülke antlaflmay imzalam fl ve bu antlaflma 23 Temmuz 1952 günü yürürlü e girmifltir Haziran ay nda bir araya gelen 6 ülkenin d fliflleri bakanlar, kömür ve çelik alan nda iflbirli ine dayanan ortakl n Avrupa bütünleflmesi yolunda ekonominin tüm sektörlerine yay lmas amac yla "Avrupa At l m " ilke karar n alm fl, haz rlanan antlaflma tasla "Avrupa Ekonomik Toplulu u" olarak 25 May s 1957 tarihinde Roma'da imzalanm fl ve 1 Ocak 1958 de yürürlü e girmifltir. Ülkemiz Avrupa Ekonomik Toplulu u antlaflmas n n imzalanmas ndan k sa say labilecek bir süre sonra 31 Temmuz 1959 tarihinde ortakl k baflvurusunda bulunmufltur 'de ortakl k müzakerelerinin devam talep edilmifl, 'te Ankara Antlaflmas, 'te katma protokol imzalanm fl, 'de tam üyelik baflvurusu yap lm fl, 'te gümrük birli i antlaflmas, 'da aday say lma iste i, 'da adayl n kabul edilmesi, 'te müzakerelere bafllama karar ve 'te müzakerelerin bafllamas fleklinde devam etmifltir. lk geniflleme dalgas ngiltere, rlanda ve Danimarka'n n kat l m yla 1973 y l nda gerçekleflmifl, daha sonra, 1981'de Yunanistan, 1986 y l nda spanya ve Portekiz, 1995'te ise Avusturya, sveç ve Finlandiya AB'ne üye olmufllard r.. 1 May s 2004 tarihinde K br s, Malta, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Slovenya, Slovakya'n n kat l m yla AB'ye üye ülkelerin say s 25 olmufltur. Ülkemizin 1839 Tanzimat Ferman ndan bu yana, muas r medeniyetin ölçüsü kabul etti i Avrupa standard n yakalama gayretleri, yasal düzenlemeler ve kurumsal yap lanmalarla yo un bir flekilde devam etmektedir. Yüzölçümü olarak ülke genelinde 64., nüfus olarak 58. s rada yer alan Uflak ülke ekonomisine yapt % 0,3'lük katk yla da 58., kifli bafl na gayri safi milli has la (2001) s ralamas nda 50., DPT taraf ndan yap lan 58 göstergenin birlikte de erlendirilmesi sonucu elde edilen sosyo-ekonomik geliflmifllikte 30. s rada yer almaktad r. Uflak, Türkiye'de ilk sanayi kurulufllar n n ortaya ç kt yörelerimizden biridir. 19. yüzy lda yabanc sermayeli Osmanl Bankas, ülkemizdeki illerin ço unda birimlerini oluflturmadan o zamanki iki kazada Uflak ve Alaflehir'de flube açm flt r. Uflak'ta imalat sanayinin kurulmas nda belirleyici rolü hal ve kilimcilik oynam flt r. lk olarak 1905 y l nda B çakç zade Biraderler ve Mehmet Zeki Kumpanyas iplik fabrikas n açm fllar, bunu 1910'da aç lan Hamzazadeler ve fiürekas plik ve fiayak Fabrikas ve Y lanc zade Biraderler ve fiürekas fiayak Fabrikas izlemifltir y l nda yap lan sanayi say m sonuçlar na göre; yün ipli i üreten ve dokumac l k yapan 13 kuruluflun 3' ü Uflak'tad r. Bu y llarda ülkemiz genelinde çok az say da fabrika oldu u göz önüne al n rsa Uflakl ticaret erbab n n giriflimcili i daha da iyi anlafl lacakt r y l nda Ticaret ve Sanayi Odas kurulmufl, 1926 y l nda Türkiye'nin ilk fleker fabrikas hizmete aç lm flt r. Bu fabrikan n en karakteristik özelli i; Türkiye'nin ilk çok ortakl özel sektör kuruluflu olmas d r. Elektrikte, sanayide, bankac l kta, tren yolunda Uflak ilklere sahne olmufltur. 1980'li y llardan sonra sanayileflmede büyük ivme kazanm fl, il merkezinde organize sanayi bölgesi kurulmas na Bakanlar Kurulunca tarihinde karar verilmifltir. Uflak Organize Sanayi Bölgesi; Uflak- zmir Karayolunun km.sinde dekar alan üzerinde kurulmufltur. Sanayi ve Ticaret Bakanl n n kredi deste i ve müteflebbis teflekkülün sorumlulu u alt nda altyap inflaat tarihinde ihale edilmifl, bölgede ilk sanayi tesisi 1990 y l nda üretime geçmifltir. Bölge içinde 396 adet sanayi parseli bulunmaktad r. Bu parsellerden 365 adedi sanayicilerimize tahsis edilmifltir. Tahsis yap lan arsalar üzerinde 154 sanayicimiz tesisini kurarak üretime geçmifltir. 33 fabrika infla halindedir. Taleplerin karfl lanmas gayesiyle bölgeye bitiflik 240 hektar alan n Organize Sanayi Bölgesine ilavesi çal flmalar tamamlanm fl bölgenin alan dekara ç kar lm flt r. Organize Deri Sanayi Bölgesi kurulmas amac yla tarihinde Uflak Organize Deri Sanayi Bölgesi Müteflebbis Teflekkülü oluflturulmufltur. l989 y l nda Uflak-Denizli Karayolunun 8-10 km. sinde dekar alanda altyap inflaat 1995 y l nda bafllam fl ve 2001 y l nda tamamlanm fl, tesisleflmenin kolaylaflt r lmas için 2003 y l nda karma organize sanayi bölgesi haline getirilmifl, ar tma tesisi bu sene hizmete girmifltir. Bölgede 446 adet sanayi parseli bulunmaktad r. 435 firmaya arsa tahsisi yap lm fl, 29 tesis üretime geçmifltir. Bölgeye tafl nma çal flmalar h zla devam etmektedir. Karahall ilçemizde organize sanayi bölgesi kurulmas için müteflebbis heyet oluflturulmufl, yer seçimi yap lm fl, alt yap projesi 2005 y l yat r m program na dahil edilmifltir. Toplam alan 100 hektard r. l merkezi ve ilçelerimizde 12 adet küçük sanayi sitesi faaliyettedir. Toplam iflyeri say s tir. Ülkemizde üretilen battaniyenin %95'i, gazl sarg bezinin %97'si, strayhgarn ipli in %65'i, giysilik derinin %60', serami in %20'si ve leblebilik nohudun %55'i ilimizde üretilmektedir say l Teflvik Yasas ile ilimiz müteflebbisler aç s ndan yeniden cazibe merkezi haline gelmifltir y l fiubat ay ndan bu yana 175 firmaya arsa tahsisi yap lm fl, 36 tesis üretime geçmifl, 61 tesisin inflaat devam etmekte ve 87 tesis proje aflamas ndad r y l nda civar na gerileyen sigortal iflçi say s yeni yat r mlar ve ek istihdam ile ' e yükselmifltir. Dünya kültür miras nda önemli yeri bulunan ve yaklafl k 450 eserden oluflan Karun Hazineleri ilimiz Arkeoloji Müzesi nde sergilenmektedir. Bu hazinenin ve di er kültür varl klar n n daha ça dafl mekanlarda sergilenmesi için kültür sitesi kurulmas çal flmalar devam etmektedir. Uflak Tarihi Kentler Birli i nin üyesidir. Bu kapsamda çal flmalar bafllat lm fl, koruma alt na al nan vak f eserleri baflta olmak üzere di er binalar n da restorasyon ifllemleri devam etmektedir. Tescilli eserlerin tan t m, bilgilerinin derlenmesi, pafta ve krokilerinin belirlenmesi bitmek üzeredir. Bu çal flmalar "Kültür Envanteri" olarak önümüzdeki aylarda yaklafl k 450 sayfadan oluflan bir kitap haline getirilecektir. limiz termal turizm aç s ndan da önemli potansiyele sahiptir. 6 kapl cadan Örencik Termal Tesisleri 52 apart otel, iki Osmanl Hamam ve di er tesisleri ile hizmete haz rd r. Banaz Hamambo az kapl cas n n bulundu u bölge "Termal Turizm Alan " olarak ilan edilmifl, harita ve imar çal flmalar tamamlanm flt r. Termal turizm alan nda yat r m yapmak isteyen müteflebbislere tahsisler yap lacakt r. Di er kaynaklar minimum düzeyde iflletilmektedir. Sanayileflmenin olumsuz sonuçlar ndan biri olarak uzun zamand r yaflanan çevre kirlili i sorunu, Karma OSB ar tma tesisinin ve Belediye ar tma tesisinin hizmete girmesiyle önemli ölçüde önlenmifltir. Çevreyi kirleten sanayi tesislerine ar tma tesisi kurmalar için A ustos ay na kadar süre verilmifltir. A ustos ay ndan sonra çevreyi kirleten hiçbir tesis kalmayacakt r. Çevreyi kirleten ve Karma OSB' ne tafl nmada geciken 130 iflletme kapat lm flt r. Yine ilimizde bulunan toplam 24 belediye ile birlik kurularak çöp deposu alan yeri tespiti yap lm fl, tesislerin kurulmas çal flmalar devam etmektedir y llar aras nda uygulanmas öngörülen KÖYDES projeleriyle yo un bir k rsal alt yap çal flmas bafllat lm fl olup 2007 sonuna kalmadan bütün köylerimizin yol ve içme suyu s k nt lar ortadan kald r lacakt r. Buna ilave olarak köy kanalizasyonu, do al ar tmas, köy meydan düzenleme çal flmalar da devam etmektedir. Geçmiflinde ilklerle an lan Uflak' n, ülkemizde uygulamaya konulan projelerde de ilkler aras nda olmas için gayret gösterilmektedir. AB destekli Yerel Yönetim Reform Program nda ilimiz Özel daresi pilot uygulama birimi seçilmifltir. Yine UNICEF ile birlikte yürütülen Çocuk Dostu fiehir projesinde pilot seçilen 8 il aras nda Uflak da bulunmaktad r y l nda bafllat lan zmir Fuar Onur Konu u l uygulamas nda Mardin ilinden sonra ikinci olarak 2006 y l onur konu u il Uflak kabul edilmifltir. Eylül 2006 da bafllayacak fuarda 1700 m 2 stand alan nda ilimiz her yönü ile ülke ve dünya kamuoyuna takdim edilecektir y l nda uçak seferlerine aç lmas na ra men daha sonra kapanan havaalan özel firma taraf ndan 22 May s 2006 tarihi itibar ile haftada 3 sefer stanbul hatt olmak üzere yeniden hizmete aç lm flt r. Ankara- zmir Karayolu üzerinde bulunan, 1896'dan beri tren seferlerinden yararlanan ilimizin ulafl m alan nda tek eksi i de ortadan kalkm flt r gün ve 5467 say l kanun ile Uflak Üniversitesi kurulmufl bulunmaktad r. Dört fakültesi, biri dört y ll k yedi meslek yüksek okulu, 150 akademik personeli ve ö rencisi ile alt yap s yeterli ilimizin ba ms z üniversite ile yeni bir ata a kalkaca flüphesizdir. E itim, kültür, sa l k, sosyo-ekonomik göstergeler aç s ndan ülkemiz ortalamas üzerinde bulunan Uflak AB'ye haz r bir görünüm arz etmektedir. Organik tar ma elveriflli ekolojik yap ve uygun iklim koflullar - ki yazlar s k nt vermeyecek kadar s cak, k fllar üflümeyece iniz kadar l k- huzurlu ortam, ulafl m, co rafya flartlar aç s ndan avantajlar ile tercihe flayan, öncelikleri olan, memur olarak gelip bir daha gitmeyenlerin, tesis kurduktan sonra yerleflme karar verenlerin yaflad güzide bir iliz ve biz haz r z. Kayhan Kavas Uflak Valisi Dünyan n 2. büyük kanyonu Ulubey Kanyonu

4 4 AB Mali Yard mlar Anadolu Sohbetleri Avrupa Birli i Kat l m Öncesi Mali Yard m Dr. nci Ataç-Rösch* Avrupa Birli i'nin (AB) Türkiye'ye sa lad mali yard mlara iliflkin olarak toplumun çeflitli kesimlerinde bu mali yard mlar n, daha do rusu hibelerin, miktarlar na, kullan l fl prosedürlerine ve uygulan fllar na yönelik önemli bir bilgi ihtiyac oldu u gözlenmektedir. Yayg n bir kan, bu hibelerin Türkiye taraf ndan kullan lamad ndan AB bütçesine geri döndü ü fleklindedir. Ayr ca bazen, Topluluk Programlar veya Avrupa Yat r m Bankas kredileri gibi imkanlar n mali yard mlarla kar flt r ld görüldü ünden, bu hususu da öncelikle ayd nl a kavuflturmak uygun olacakt r: AB Mali Yard mlar Avrupa Komisyonu taraf ndan, di er aday ülkeler için oldu u gibi, her y l Türkiye'ye de tahsis edilen hibe nitelikli yard mlard r. Öte yandan, söz konusu yard mlar do rudan nakdi bir yard m niteli inde olmay p, Avrupa Komisyonu ve Türkiye'nin birlikte seçtikleri proje ve programlara mali destek sa lamak için kullan lmaktad r. Hukuki ve dari Yap Ülkemizin AB üyeli ine adayl n n Aral k 1999'daki Helsinki Zirvesi'nde kabulüyle birlikte, di er pek çok alanda oldu u gibi AB ile yürütülen mali iflbirli inde de önemli de ifliklikler meydana gelmifltir. Daha önce AB'nin di er Akdeniz ülkeleriyle yürüttü ü MEDA iflbirli i program kapsam nda yard m olmakta olan ülkemiz, adayl k statüsü çerçevesinde flekillenen Kat l m Öncesi Mali Yard m adl yeni bir mekanizmadan faydalanma sürecine girmifltir. Bu süreçte Türkiye ile AB aras ndaki mali iflbirli i mekanizmas n n da di er aday ülkelerde oldu u gibi yeniden yap land r lmas gerekmifltir. Yap lan düzenlemeleri 3 bafll k alt nda toplamak mümkündür: 1.Daha önce çeflitli kaynaklar vas tas yla sa lanan yard mlar tek bütçe alt nda toplanm flt r. AB taraf ndan, Türkiye'nin di er adaylarla ayn yasal ve teknik zeminde de erlendirilmesi ve ayn prosedürlere tabi olmas n teminen Türkiye'ye yap lacak hibe nitelikli yard mlar tek bütçe alt nda toplayan "Türkiye için Kat l m Öncesi Mali Yard ma Dair Çerçeve Tüzük" Aral k 2001 tarihi itibar yla kabul edilmifl olup Ocak 2002 tarihinde yürürlü e girmifltir. 2.Mali Yard mlar n AB'ye uyum çal flmalar için kullan lmalar gerekmektedir. Yeni dönemde, Türkiye'ye adayl k perspektifi ile tahsis edilen AB kaynaklar n n Kat l m Ortakl Belgesinde, lerleme Raporunda, Ulusal Programda ve Ön Ulusal Kalk nma Plan nda yer alan hukuki, idari, ekonomik ve sosyal önceliklere uygun olarak de erlendirilmesi zorunludur. Bu nedenle, AB hibeleri kullan larak yürütülecek olan projelerin kesinlikle bu stratejik belgelerdeki önceliklere uygun olmalar gerekmektedir. Ayr ca ülkemize adayl k statüsü tan nmas ndan önce taahhüt edilmifl olan MEDA projelerinin de uygulamalar esnas nda mümkün oldu u ölçüde söz konusu önceliklerle uyumlu hale getirilmesi, Türkiye'nin AB'ye uyum çal flmalar na olumlu katk sa layacakt r. 3.Di er aday ülkelerde de oldu u gibi AB mali yard mlar, "Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi" (Decentralized Implementation System - DIS) çerçevesinde kullan lacakt r. Sistemin temel amac, projelerin seçimi için gerekli önceliklerin tespitinden, projelere iliflkin ihale ve ödemelerden ve AB taraf ndan sa lanan fonlar n yönetilmesinden sorumlu makam ve kurumlar n birbirinden ayr lmas ve bunlar aras ndaki koordinasyon mekanizmas n n somut bir flekilde ortaya koyulmas yoluyla etkinli in art r lmas d r. Merkezî olmayan uygulama sistemine iliflkin düzenlemeleri yapmak üzere, 18 Temmuz 2001 tarih ve 2001/41 say l Baflbakanl k Genelgesi yay mlanm flt r. Mali iflbirli inin de iflik evrelerinin farkl birimler ve kiflilerce uygulanmas n ve denetlenmesini öngören genelge hükümleri uyar nca sistem, Ulusal Mali Yard m Koordinatörü, Mali flbirli i Komitesi, Ulusal Fon ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Ortak zleme Komitesi ve Merkezi Finans ve hale Birimi gibi unsurlardan oluflmaktad r. AB ile mali iflbirli inin koordinasyonunu, projelerin öncelikler do rultusunda seçilmesini, haz rl k çal flmalar n n yap lmas n ve izlenmesini sa layacak ve AB Komisyonu ile Finansman Zapt n imzalayacak olan "Ulusal Mali Yard m Koordinatörlü ü" görevi, AB ile iliflkilerden sorumlu Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s na verilmifltir. Baflbakanl k Genelgesi gere i Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Ulusal Mali Yard m Koordinatörü'nün sekreteryas n yürütmektedir. Dolay s yla söz konusu mali yard mlar programlama ve izleme çal flmalar fiilen Genel Sekreterli imizce koordine edilmektedir. Mali yard mlar Hazine Müsteflarl taraf ndan aç lacak ve yönetilecek bir "Ulusal Fon"da toplanacakt r. Fonu yönetmek ve bu kayna n projelerin uygulanmas nda kullan lmas n sa lamak üzere Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan "Ulusal Yetkilendirme Görevlisi" olarak tan mlanm flt r. Mali iflbirli i çerçevesinde yürütülen çal flmalar aras nda gerekli uyumu sa lamak üzere D fliflleri Bakanl, Maliye Bakanl, Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl, Hazine Müsteflarl ve Avrupa Birli i Genel Sekreterli i temsilcilerinden oluflan "Mali flbirli i Komitesi" kurulmufltur. Ulusal Mali Yard m Koordinatörü, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Mali flbirli i Komitesi ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinden oluflan ve y lda en az bir kez toplanan "Ortak zleme Komitesi" programlar n yürütülüflünü gözden geçirecektir. "Merkezi Finans ve hale Birimi", ihalelere iliflkin AB kural, düzenleme ve usullerine ba l kal nmas n ve uygun bir raporlama sisteminin ifllemesini sa layacakt r. AB ile Türkiye aras nda mali iflbirli ine yönelik bu yeni yap lanmaya iliflkin hukuki altyap y oluflturan ve Merkezi Finans ve hale Birimi ile Ulusal Fonu kuran Mutabakat Zab tlar, 14 fiubat 2002 tarihinde imzalanm flt r. Söz konusu belgeler, 30 Ocak 2003 tarihinde TBMM taraf ndan onaylanm fl ve 4 fiubat 2003 tarihli Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmifltir. Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi AB mali yard mlar n n kullan m nda Türkiye'ye çok önemli sorumluluklar yükledi i için, sistemin tam anlam yla ifller hale gelmesi konuyla ilgili tüm kurum ve kurulufllar m z n yo un mesai harcad nispeten uzun bir süreci gerektirmifltir. Sonuç olarak, Avrupa Komisyonu yürüttü ü detayl incelemeler fl nda, oluflturulan mekanizman n gerekli flartlar haiz oldu una iliflkin karar n, 8 Ekim 2003 tarihinde vermifl ve bu tarihten itibaren mali yard mlar kapsam ndaki projelerin fiili uygulamas bafllam flt r. Yürütülen Projeler Halihaz rda uygulamas devam eden AB destekli projeler, Türkiye ile AB aras ndaki mali iflbirli i mekanizmas n n tarihsel olarak iki farkl döneminde finansman karar al nm fl olan inisiyatiflerdir. Tüm bu projelerin toplam bütçe büyüklü ü 1 milyar Euro'nun üzerindedir. Birinci dönem, y llar n kapsayan "MEDA Çerçeve Anlaflmas " dönemidir. Haz rl k çal flmalar bu dönemde yap lm fl fakat uygulamalar halen sürdürülen 33 proje, ilgili kurum ve kurulufllar m z taraf ndan baflar ile yürütülmektedir. Çeflitli alanlardaki bu projeler, AB'ye uyum çerçevesinde amaç, hedef ve proje beklentilerine uygun olarak zaman nda tamamlanmalar için periyodik olan izlenip de erlendirilmektedir y l mali yard m program yla bafllayan ikinci dönemde ise adayl k statüsünün yans mas olarak ülkemiz Meda kapsam ndan ç kart lm fl ve "Kat l m Öncesi Mali Yard m" bafll kl bütçe kaleminden destek almaya bafllam flt r. Bu do rultuda 2002, 2003 ve 2004 programlar kapsam nda, do rudan ve sadece AB'ye uyum perspektifi ile Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi içinde oluflturulan 84 proje, Avrupa Komisyonu taraf ndan onaylanarak Finansman Anlaflmalar imzalanm fl ve fiili uygulamalar ivedilikle bafllat lm flt r y l program için yürütülen programlama çal flmalar tamamlanm fl olup, bu kapsamda yaklafl k 280 milyon Euro AB hibesi sa lanacak 36 proje için, Finansman Anlaflmas n n önümüzdeki birkaç ay içerisinde imzalanmas öngörülmektedir. Hizmet Sunumu Serbestisi Enerji 1% 2% Ulast rma 2% Mallar n Serbest Dolafl m 5% Sosyal Politika 5% Siyasi Kriterler 6% Gümrük Birli i 6% Tar m ve Bal kç l k 7% Vergilendirme 1% Mali Kontrol 1% Çevre 6% Adalet ve çiflleri 7% Proje Tespit ve Uygulama Süreci Yukar da bahsedilen yap lanma çerçevesinde iflleyen mali iflbirli i mekanizmas, AB'nin 17 Aral k 2001 tarihinde kabul etti i "Türkiye için Kat l m Öncesi Mali Yard ma Dair Çerçeve Tüzük" do rultusunda, öncelikle Kat l m Ortakl Belgesi, lerleme Raporlar ve Ulusal Program m zda ifade olunan ve ülkemizin adayl k yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli kurumsal kapasite gelifltirme faaliyetlerini hedeflemektedir. Bu kapsamda, müktesebat uyumunun sa lanmas ve uygulaman n güçlendirilmesi gereken alanlarda dan flmanl k hizmetleri ve yine bu amaca yönelik olmak üzere altyap yat r m deste i sa lanmaktad r. Kuflkusuz bu tip projelerde temel faydalan c lar, müktesebat uyum yükümlülü ü tafl yan kamu kurum ve kurulufllar olmaktad r. Ancak, gerek ülkemizdeki bölgeleraras geliflmifllik farklar n n gerekse ülkemizle AB aras ndaki geliflmifllik fark n n azalt labilmesi için, AB senelik mali yard m tahsisat n n yaklafl k 1/3'ü bölgesel kalk nma, KOB 'lere destek, s n rötesi iflbirli i gibi ekonomik ve sosyal uyum öncelikli projelere kulland r lmaktad r. Ekonomik ve sosyal uyum kapsam ndaki projelerin, Yüksek Planlama Kurulu'nun 22 Aral k 2003 tarih ve 2003/61 say l karar yla kabul edilmifl olan "Ön Ulusal Kalk nma Plan "ndaki stratejik çerçeveye oturmas flartt r. Öncelik alan ne olursa olsun tüm proje önerileri, Avrupa Birli i Genel Sekreterli i taraf ndan koordine edilen ve ilgili kurum ve kurulufllar n kat l m n n sa land programlama ad verilen bir süreç içerisinde de erlendirilmektedir. Bu sürecin bir çeflit müzakere niteli i tafl d n düflünmek de mümkündür. Kat l m Ortakl Belgesi, lerleme Raporlar, Ulusal Program ve Ön Ulusal Kalk nma Plan çerçevesinde de erlendirilen bu önerilerden uygun ve öncelikli olanlar standart AB proje format çerçevesinde gelifltirilmekte ve bu flekilde oluflturulan senelik proje paketleri Ulusal Yard m Koordinatörü taraf ndan Avrupa Komisyonu'na iletilmektedir. Bu flekilde özetlenebilecek programlama süreci her sene A ustos-eylül aylar nda bafllat lmakta ve Mart- Nisan gibi tamamlanmaktad r. Komisyonun de erlendirme mekanizmalar ndan EkonomikveSosyalUyum 31% Topluluk Programlar 18% Döneminde AB Hibelerinin Da t m

5 AB Mali Yard mlar 5 geçip onay alan paket, Ulusal Yard m Koordinatörü ve Avrupa Komisyonu yetkilileri taraf ndan imzalanan Finansman Anlaflmas 'yla fiilen uygulanmaya bafllamaktad r. Projeler çeflitli uygulama yöntemleriyle hayata geçirilmektedir. Müktesebata uyum amaçl projelerde genellikle teknik dan flmanl k hizmet ihaleleri; bunun yan nda müktesebat uygulamalar n n belirli araç, gereç veya istisnai olmakla birlikte özel standartlarda tesis gerektirmesi durumunda tedarik ve inflaat ihaleleri yürütülmektedir. Di er taraftan, önemli miktarda müktesebat uyum projesinde dan flmanl k hizmeti efllefltirme (twinning) mekanizmas kullan larak, AB üyesi ülkelerin ayn alanda faaliyet gösteren ilgili kamu kurumlar ndan al nmaktad r. Bu yöntem, bizim kamu kurulufllar m zla AB üyesi ülkelerin kamu kurulufllar n biraraya getirerek birlikte çal flmalar na imkan veren, hatta daha uzun vadeli iflbirli i olanaklar yaratan, Türkiye'nin tan t m amac na yönelik olarak önemli katk lar sa lama potansiyeline sahip bir araçt r. Müktesebat uyum projelerinde çok kullan lmayan bir di er yöntem ise özellikle belli bir konuda tekel niteli inde bilgi birikimine sahip uluslararas kurulufllarla do rudan sözleflmeler yap lmas d r. Ekonomik ve sosyal uyuma yönelik projeler ise daha çok sivil toplum kurulufllar, belediyeler, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, ticaret ve sanayi odalar gibi toplumun her kesiminin çeflitli öncelikli alanlarda gelifltirecekleri proje tekliflerine aç k olan ve yay mlanan teklif ça r lar vas tas yla duyurulan "do rudan kulland r lan hibeler" içermektedirler. Bu amaçl bir ekonomik ve sosyal uyum projesini çok say da küçük ölçekli inisiyatifi destekleyecek bir çerçeve proje fleklinde tan mlayabiliriz. Bununla birlikte çevre, ulafl m gibi sektörlerde ülkemizin altyap ihtiyaçlar na yönelik büyük ölçekli inflaat ihalelerinin yer alaca ekonomik ve sosyal uyum projeleri de önümüzdeki dönemde giderek artan miktarlarda finanse edilecektir. Giriflimciler çin mkanlar Gelifltirilecek Projeler Çerçevesinde Do rudan Faydalanma Ön Ulusal Kalk nma Plan çerçevesinde desteklenen ekonomik ve sosyal uyum öncelikli projeler, giriflimcilerimiz için önemli mali imkanlar sa layabilir. Bu kapsamdaki bölgesel kalk nma projelerinin hemen hepsinde, bölgedeki KOB 'lere proje baz nda destek sa lanmas n öngören "bileflenler" bulunmaktad r. Van, Hakkari, Bitlis ve Mufl'ta yürütülen Do u Anadolu Bölgesel Geliflim Program, Diyarbak r, Mardin, fianl urfa, Ad yaman, Batman, Kilis, fi rnak ve Gaziantep'te yürütülen GAP Bölgesel Geliflim Program ve Amasya, Çorum, Samsun, Tokat, Kastamonu, Çank r, Sinop, Erzurum, Erzincan, Bayburt, A r, Ardahan, I d r, Kars, Kayseri, Sivas, Yozgat, Karaman, Konya, Bingöl, Elaz, Malatya ve Tunceli illerinde yürütülecek olan NUTS-II Bölgesel Geliflim Programlar, KOB 'lere yönelik dan flmanl k, e itim ve finans hizmetleri çerçevesinde destek sistemlerinin gelifltirilmesine ve sunulacak projeler baz nda KOB 'lere hibe deste i sa lanmas na imkan tan maktad r. Bu yöndeki bir baflka bölgesel geliflim projesi 2005 program kapsam nda Artvin, Giresun, Gümüflhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsayacak flekilde Avrupa Komisyonu'na önerilmifltir. S n rötesi iflbirli i kapsam nda ise Bulgaristan ve Yunanistan ile s n rdafl olan Edirne, K rklareli, Çanakkale, Bal kesir, zmir, Ayd n, Mu la illerindeki KOB faaliyetlerinin desteklenmesi söz konusu olacakt r. Do rudan KOB 'lere yönelik bu faaliyetlerin yan nda yerel idareler, hizmet birlikleri, mesleki e itim okullar, üniversiteler ve araflt rma enstitüleri, ticaret odalar, ifl gelifltirme merkezleri, bilgi merkezleri, tar m birlikleri gibi kâr amac gütmeyen kurum ve kurulufllara da flu alanlarda sa lanmas öngörülen finansman destekleriyle bölgesel geliflime katk da bulunulacakt r: Mesleki e itim veren kurulufllar n tesis ve ekipmanlar n n gelifltirilmesi; müfredat n piyasa ihtiyaçlar çerçevesinde oluflturulmas ; e iticilerin ve idarecilerin e itimi; meslek sahipleriyle ba lar n n güçlendirilmesi; KOB 'lere özellikle kurulufl aflamalar nda, e itim ve dan flmanl k hizmeti veren yerel kurumlar n kurulmas ve gelifltirilmesi; bölgenin tarihi ve do al zenginlikleri, spor olanaklar gibi de erlerine vurgu yap larak turizm sektörünün gelifltirilmesi; tar msal tekniklerin gelifltirilmesi ve gelir yarat c aktivitelerin çeflitlendirilmesi gibi k rsal geliflim projeleri; yerel ürünler için tan t m faaliyetleri. Ekonomik ve sosyal uyum önceli i alt nda bölgesel s n rlamalar olmayan istihdam art rmaya yönelik projeler de finanse edilmektedir. Türkiye fl Kurumu'nca 2002 program kapsam nda yürütülen ve ülke çap nda çok say da istihdam yarat c küçük ölçekli projenin hayata geçirilmesine imkan tan yan Aktif flgücü Programlar Projesi bu tarz inisiyatiflere bir örnektir. TESK taraf ndan yürütülen "Kad n Giriflimcilerin Desteklenmesi" program da benzer amaçl bir proje olup, baflar s nedeniyle 2005 program nda da gelifltirilerek sürdürülmesi öngörülmektedir. Ayr ca, KOB 'lerin finansman ihtiyaçlar na destek sa layacak nitelikte AB'den sa lanan hibelerin ana sermayesini teflkil etti i kredi programlar da oluflturulmufltur. Geçti imiz dönemde yürütülen ve önerilen 2005 program yla da sürdürülmesi sa lanacak olan "Küçük flletmeler Kredi Program " bunlardan en önemlisidir. Finansman zorlu u çeken KOB 'lerin arac bankalar vas tas yla uygun koflullarda kredi kullanmalar na olanak sa lanacakt r. Projelerin Yürütülmesinde Müteahhitlik mkanlar Türk giriflimcileri yukar da tan mlanan çerçevede do rudan faydalan c olarak kendi projeleri için destek sa layabilecekleri gibi, özellikle dan flmanl k firmalar ve tedarikçilerimiz, di er kurum ve kurulufllar n projeleri kapsam nda ç k lacak ihalelere teklif vererek, bu projelerin dan flmanl k veya yat r m bileflenlerinin yürütülmesinde müteahhit / alt yüklenici rolünü de üstlenebilirler y l nda 300 milyon, 2006 y l nda ise 500 milyon Euro'luk büyüklüklere ulaflacak olan kat l m öncesi mali yard m mekanizmas bu yönüyle de Türk müteflebbisleri için önemli bir mali imkan olarak de erlendirilmelidir. Bunun La Tribune yan s ra Türk firmalar AB taraf ndan Akdeniz ülkeleriyle iflbirli i çerçevesinde finanse edilen MEDA; Balkan ülkelerine yönelik CARDS ve Komisyonun izni dahilinde Do u Avrupa ve Orta Asya ülkeleri için yürütülen yard m programlar kapsam ndaki ihalelere de teklif verebilmektedirler. Türkiye-AB mali iflbirli i kapsam ndaki tüm projelere iliflkin hibe ve ihale duyurular Merkezi Finans ve hale Biriminin Avrupa Komisyonu'nun e12.p ve Avrupa Komisyonu Delegasyonu'nun adresli web sayfalar ndan takip edilebilir. Müzakere Sürecinde Mali Yard mlar 2006 y l ndan sonraki dönemde, Türkiye'nin 3 Ekim 2005 tarihinde müzakere sürecine girmesiyle birlikte mali yard mlar n miktarlar nda önemli art fllar olaca, bu yard mlar n nitelik olarak müzakere sürecindeki öncelikli alanlarla birlikte baz sektörlerdeki büyük yat r m projelerinin finansman nda da kullan labilece i beklenmektedir. AB'nin bütçesi Birlik içindeki baz politik çekiflmeler nedeniyle kesinleflememifl olmakla birlikte, bu süreçte ülkemizin y ll k milyar Euro baz nda mali yard mlarla desteklenece i öngörülmektedir. Ayr ca bu dönemde Komisyon taraf ndan mali yard mlar n kullan lmas na yönelik kapsaml bir yaklafl m içeren yeni bir mekanizma tasarlanmaktad r. Yard mlar "Kat l m Öncesi Araç" ad alt nda 5 ana bafll k çerçevesinde kullan lacakt r: 1-Kurumsal Kapasite Gelifltirme: Yararlan c ülkenin çeflitli müktesebat bafll klar alt nda müktesebat uygulamaya yönelik kurumsal kapasitesini gelifltirmeyi hedeflemektedir. 2-Bölgesel ve S n r Ötesi flbirli i: Yararlan c ülkenin di er yararlan c lar ile veya üye devletlerle bölgesel, bölgeleraras ve s n rötesi iflbirli i konular n desteklemeyi hedeflemektedir. 3-Bölgesel Kalk nma: Halihaz rda kullan lan anlam ndan farkl, yeni bir yaklafl m içermektedir. Bu bafll k, aday ülkeyi üye olduktan sonra faydalanaca "yap sal fonlar n" kullan m na haz rlama etkisi aç s ndan önemlidir. Öncelik alanlar flunlard r: Ulaflt rma, çevre (su, at k su ve hava kalitesi konular ), enerji (yenilenebilir ve enerji verimlili i konular ), e itim, sa l k altyap lar ve biliflim teknolojileri dahil KOB 'lere destek. 4- nsan Kaynaklar : Bu bafll k da mekanizma ile getirilen yeni bir yaklafl md r. Aday ülkeyi Avrupa stihdam Stratejisi çerçevesinde Avrupa Sosyal Fonu'nun kullan m na haz rlamay hedeflemektedir. stihdama eriflim, sosyal içerme, insan sermayesine yat r m (e itim-sa l k) gibi alanlarda faaliyetleri destekleyecektir. 5-K rsal Kalk nma: Tar m iflletmelerine yat r mlar, tar m ürünlerinin ifllenmesi ve pazarlanmas, k rsal ekonominin çeflitlendirilmesi gibi tedbirler, desteklenebilir faaliyetler olarak de erlendirilebilir. Sonuç Di er aday ülkelerle ve yeni üye olan ülkelerle karfl laflt r ld nda, AB'nin Türkiye için tahsis etti i mali yard mlar n yeterli oldu unu söyleyebilmek mümkün de ildir. Ancak, buna yönelik flikayetimizi geçerli k lman n bir yolu da, Türkiye için her y l ayr lan mali yard mlar n, Türkiye'nin AB'ye uyum çal flmalar ve h z karfl s nda yetersiz kald n göstermek ve bunu kan tlayabilmektir. Türkiye, özellikle 2002 y l ndan bu yana ayr lan mali kaynaklar n tümünü harcayabilecek projeler oluflturarak bu ihtiyac n ve kapasitesini ispatlam fl bulunmaktad r. Hatta son iki y ld r, ülkemize ayr lan y ll k yard m tutarlar n n çok üzerine ç kan bütçelerden oluflan proje paketleri oluflturmaktay z. Bu durumda haz rlanan baz projelerin kaynak yetersizli inden dolay bir sonraki y l program na devredilmesi de söz konusu olabilmektedir. Di er taraftan, son 4 y ld r Türkiye üzerine düflen çal flmalar, haz rl klar ve düzenlemeleri AB standartlar nda yapabildi i ölçüde mali yard mlar n sürekli olarak art r lm fl oldu unu da söyleyebiliriz. Sonuç olarak gerek kurumsal gerekse hukuki çerçevesi itibar yla tamam yla adayl k statümüzün yans t lm fl oldu u kat l m öncesi mali yard mlar n programlamas ve uygulanmas mekanizmas, Genel Sekreterli imiz koordinasyonunda, AB prosedürleri çerçevesinde ifllemeye devam etmekte olup, sa lanan mali yard mlar n tamam, projeler arac l ile etkin bir biçimde kullan lmakta ve toplumun çeflitli kesimlerine de kulland r lmaktad r. Ülkemizin son 3 y l içerisinde giderek gelifltirdi i proje oluflturma ve uygulama kapasitesi AB yetkililerince de olumlu bir ilerleme olarak çeflitli vesilelerle vurgulanmaktad r. * AB Genel Sekreterli i Ekonomik ve Mali Konular Dairesi Baflkan

6 6 AB Mali Yard mlar Anadolu Sohbetleri Uflak ve Civar llerde Uygulanan AB Projeleri Avrupa Birli i mali yard mlar, Türkiye'nin Avrupa Birli i ne uyumunu h zland rmak amac yla çeflitli sektörlerde oluflturulacak çerçeve projelere ve hibe programlar na destek sa lamak üzere kullan lan araçlard r. "Uyum çal flmalar " ifadesinde kastedilense, Türkiye'nin çeflitli konulardaki hukuki düzenlemelerinin yani mevzuat n n Avrupa Birli i müktesebat yla uyumlu hale getirilmesidir. Ayr ca, mevzuat uyumunun tamamland alanlarda, idari kapasitemizin de AB'yle uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, adayl k sürecinde Türkiye'ye ayr lan kaynaklar n üçte ikisi bu amaçlara yönelik olarak kullan lmaktad r. Mali yard mlar n geri kalan üçte birlik k sm ysa, ekonomik ve sosyal uyumu amaçlayan projeler için kullan lmaktad r. Bu çerçevede, Türkiye'de uygulamalar sürmekte olan 152 tane proje mevcuttur. Bu projelerden baz lar n n içerisinde, toplumun çeflitli kesimlerinin kullan m na aç k olan "hibe programlar " vard r. Hibe programlar, KOB 'lerin, STK'lar n ve Belediyelerin ana projenin amaçlar na uygun olarak haz rlanan küçük ölçekli proje tekliflerine mali kaynaklar sa lamaktad r. Hibe programlar ndan, Uflak ve civar ndaki iller de yararlanabilmektedir. Ancak, bu amaçla oluflturulan ilk hibe program olan "Aktif flgücü Piyasas Stratejisi" projesi kapsam nda Türkiye genelinden 1500 tane baflvuru teklifi gelmifl olmas na ra men, Uflak ve civar ndaki illerden çok fazla teklif baflvurusu yap lamam fl ve bu nedenle de Türkiye genelinde toplam 250 adet alt proje hibe kaynaklar ndan yararlanma f rsat bulurken Uflak'tan hiçbir alt proje finanse edilememifltir. Uflak civar ndaki illerden AB taraf ndan finansman kayna bulan alt proje örnekleri flunlard r, 1. Manisa Genç fladamlar Derne i nin "Yönetici Sekreterli i E itim Program " projesi 2. Manisa Belediyesi'nin "Bedensel Engellilerin Sosyal Hayata ve Meslek Hayat na Entegrasyonu" projesi 3. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü nün "Bahçe Ürünlerinde Çevre Dostu Uygulamalar n n Yayg nlaflt r lmas ve fl Olana Yaratmas için Ziraat Mühendislerinin Kapasitelerinin Gelifltirilmesine Yönelik E itim" projesi ( zmir, Ayd n, Manisa, Denizli) 4. Manisa Kula Belediyesi nin "Tarihi Kula Evlerinin Restorasyonunda Çal flacak Nitelikli flgücünün Yetifltirilmesi" projesi 5. Manisa Kula Belediyesi nin "Tekstil Sektörünün htiyaç Duydu u Nitelikli Ara Eleman Yetifltirme ve Gelifltirme Sürekli E itim" projesi 6. Zihinsel Yetersiz Çocuklar Yetifltirme ve Koruma Vakf E itim ve Rehabilitasyon Merkezi nin "Zihinsel Engelli Çocuklara Meslek Edindirme ve Bu Çocuklar n Sosyal Yaflant ya Uyum Sa lamalar na Yard mc Olacak Kurslar" projesi 7.Manisa Salihli Belediyesi'nin "Jeotermal Is tmal Serac l k Mesleki E itimi" projesi Ayn flekilde, "Türkiye'de Mesleki E itim ve Ö retim Sisteminin Güçlendirilmesi" projesi kapsam nda, Uflak ve civar ndaki illerde finanse edilecek baz alt projeler mevcuttur. Bu projelere örnekler, 1. Ege Bölgesi Sanayi Odas n n "Konfeksiyonda Yal n Üretim Uygulamas Kurslar " projesi 2. Ege Bölgesi Sanayi Odas n n "Bilgisayarl Giysi Kal p ve Tasar m Kurslar " projesi 3. Turgutlu Elektrikçiler Odas n n "Mikroifllemci Programc s ve Uygulay c lar n n Gelifltirilmesi" projesi 4. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i'nin "Oto Tamirinde Yeni Tamir Cihazlar n n Kullan m " projesi 5. Ege Bölgesi Sanayi Odas n n "Tekstil Sektörünün htiyac na Yönelik Proses Kalite Gelifltiricilerin Yetifltirilmesi" projesi Sa l k Bakanl 'n n "Üreme Sa l Program " kapsam nda STK'lara yönelik olarak yap lan iki teklif ça r s na yap lan baflvurulardan, ana projenin üreme sa l konusundaki amaçlar na uygun olarak, yaflam boyu cinsel sa l k ve üreme sa l yaklafl m nda ve güvenli annelik, aile planlamas, aids ve gençlerin sa l, servikal kanserin erken tan s ve toplumsal cinsiyet gibi konularda alt projeler oluflturularak AB kaynaklar ndan finansman sa lanm flt r. Uflak ve civar ndaki illerde projenin amaçlar na uygun bulunarak finansman sa lanan alt projeler ise flunlard r; 1. Uflak li Kalk nma Vakf n n projesi 2. Türkiye Ana Çocuk Sa l ve Aile Planlamas Vakf n n projesi (Uflak) 3. Uflak Tabip Odas projesi 4. Afyonkarahisar Tabip Odas n n projesi 5. nsan Kayna Gelifltirme Vakf n n projesi ( stanbul, Bursa, zmir, Ayd n, Antalya, Adana, fianl urfa, Ankara, Elaz ve Samsun ) 6. Türkiye Özürlüler E itim ve Dayan flma Vakf n n projesi (Ankara, stanbul, zmir, Erzurum, Diyarbak r, Antalya) 7. Kemalpafla Sanayici ve fladamlar Derne i nin projesi ( zmir) 8. Adnan Menderes Üniversitesi Vakf n n projesi (Ayd n) 9. zmir Sa l k Kurulufllar Derne i nin projesi 10. Tüm Özel E itim Kurumlar flverenleri Sendikas projesi ( stanbul, Adana, Konya, Erzurum, zmir, Gaziantep) 11. Türkiye Aile Planlamas Derne i nin projesi (Ankara, stanbul, zmir, Mersin ve Diyarbak r) 12. Türkiye Özürlüler E itim ve Dayan flma Vakf n n projesi (Ankara, stanbul, zmir, Erzurum, Diyarbak r, Antalya) 13. Denizli Sa l k Hizmetleri Derne i nin projesi 14. Pamukkale Sa l k E itim Vakf n n projesi "Türkiye'de STK'lar ve Kamu Sektörü Aras nda flbirli inin Gelifltirilmesi ve STK'lar n Demokratik Kat l m Düzeyinin Güçlendirilmesi" projesi kapsam nda Antalya ve civar nda finanse edilecek bir alt proje mevcuttur. Bu proje, Gençlik STK'lar ve Kamu Eflgüdüm Projesi'dir. Gençlik Servisleri Merkezi taraf ndan Mu la, stanbul, zmir, Isparta, Adana, fianl urfa, Erzurum ve Ankara'da uygulamalar yap lacakt r. Di er taraftan, Uflak ve civar ndaki iller baz büyük, çerçeve projeler kapsam nda oluflturulan pilot uygulamalardan da yararlanmaktad r. Buna ilk örnek Milli E itim Bakanl taraf ndan yürütülen "Temel E itime Destek" projesidir. Ankara, zmir, Van, Hatay, stanbul, Diyarbak r, Samsun, Kocaeli, Bolu projenin ilk alt bafll n n pilot uygulamalar için bu projeden yararlanmaktad r. Uflak ve civar ndaki illerin, halen uygulanmakta olan bu hibe programlar ndan etkin olarak yararland söylenemez. Türkiye'ye yönelik mali yard mlar n her y l artt göz önünde bulunduruldu unda, Uflak'ta proje fikri oluflturma ve proje teklif haz rlama kapasitesinin artt r lmas gerekti i aflikard r. Bunlara ek olarak belediyelerin kat at k ya da at k su gibi çevreye yönelik altyap projelerinin de finansman için de AB hibelerinden kaynak sa lanmaya bafllanm flt r. Türkiye genelinde ilgili kamu kurulufllar n n belirleyece i öncelikler çerçevesinde Uflak ve civar ndaki illerdeki belediyeler de önümüzdeki y llarda, altyap yat r mlar için bu hibe kaynaklar ndan yararlanacaklard r. Demiralp : AB yard m nda sorun yok AB'nin bütçesi görüflmelerinin devam etti ini ve hibe yard mlar n n art k geniflleme bütçesinden karfl lanaca n belirten Demiralp, Türkiye'nin üyeli inin bütçesinde öngörülece ini ve 2014'e kadar önemli bir ilerleme kaydedilmesi gerekti ini kaydetti. Avrupa Birli i (AB) Genel Sekreteri Büyükelçi O uz Demiralp, Merkezi Finansman ve hale Birimi'nde personel say s n n artt r lmas koflulunun çözülmesiyle Avrupa Birli i'nin mali yard mlar n n önünde hiçbir engel kalmad n belirtti. Avrupa Birli i (AB) Genel Sekreteri Büyükelçi O uz Demiralp, Avrupa Birli i'nden gelecek mali yard mlar konusunda hiçbir sorun kalmad n söyledi. Büyükelçi O uz Demiralp, AB'den gelecek yaklafl k 1 milyar Euro'luk hibe yard m baflta olmak üzere, AB'nin mali yard mlar önünde önemli bir engel oluflturan Merkezi Finansman ve hale Birimi'nin personel say s na iliflkin sorunun çözüldü ünü vurgulayarak flunlar söyledi: "Projelerin ihalesi için kurulmufl olan Merkezi Finansman ve hale Birimi'nin, projelerin say s artt için personel say s n n da artmas gerekir. Personel say s n n 80'e kadar artt r lmas konusunda önümüze bir flart konulmufltur. Bu flart karfl lanmasayd, hibelerin temininde baz gecikmeler ve sorunlar yaflanabilirdi; ancak bu sorun flimdi tamam yla çözülmüfltür. Dolay s yla projelerin haz rlanmas nda herhangi bir sorun bulunmamaktad r." Demiralp, AB Komisyonu'un bu y l için Türkiye'ye 500 milyon Euro verilmesini önerdi ini, bu çerçevede projelerin AB'ye gönderildi ini ve bu konuda da bir sorun olmad n belirtti. Demiralp, hibe yard m rakam n n her y l giderek art fl gösterece ini vurgulad. Gül: Gümrük Birli i Bizi Korudu D fliflleri Bakan Abdullah Gül, Avrupa Birli i Komisyonu'nun, Türkiye'ye 2006'da hibe olarak 500 milyon Euro verilmesini önermesiyle ilgili olarak, Gümrük Birli i Anlaflmas 'n n, Türkiye-AB ticaret hacminin geliflmesine ve toplumsal refaha katk da bulundu unu ifade etti. Gül; bu dinami in, 1997'de Uzakdo u'da, 1998'de Rusya'daki krizlerle 1999 depremleri ve ekonomik krizlerinden az hasarl ç k lmas na yard mc oldu unu savundu. Gül, uyum çal flmalar n n AB fonlar ndan desteklenmesi amac yla sa lanan kat l m öncesi mali yard m için çal flmalar n sürdü ünü belirtti. Mali Yard mlar n Proje Duyurular Projelere iliflkin ihale duyurular : AB ile kat l m öncesi mali iflbirli i kapsam nda finanse edilecek projelerin duyurular Avrupa Birli i nin web sayfas nda "Europeaid" adl bölümden takip edilebilir. Söz konusu bölümde üye ülkeler, aday ülkeler (Türkiye dahil) ve AB'nin mali yard m sa lad di er ülkelerdeki ihale duyurular yer almaktad r. Sadece Türkiye'deki duyurularla ilgili; yukar daki web sayfas na ek olarak, afla daki web sayfalar ndan da yararlan labilir. - Avrupa Birli i Genel Sekreterli i (www.abgs.gov.tr) - Avrupa Komisyonu Delegasyonu (www.deltur.cec.eu.tr) - Merkezi Finans ve hale Birimi (www.mfib.gov.tr) - Devlet Planlama Teflkilat (www.dpt.gov.tr) - AB - GAP Bölge Kalk nma Program K rsal Kalk nma Projesi (www.gap.gov.tr)

7 AB Mali Yard mlar 7 AB E itimle Uflak ta AB E itim ve Gençlik Programlar projeleri ülkemiz ve ilimize neler kat yor? Recep Düzgün* Ülkemiz için Avrupa Birli i üyeli ini ça dafllaflmada yeni ufuklar açman n bir vas tas haline getirmede kararl ad mlarla ilerlemeyi, öncelikle hükümetimiz baflta olmak üzere, Uflak Milli E itim ve AB E itim ve Gençlik çal flanlar olarak bizler birer hedef haline getirdik. Bu yüzden, ça dafl yaflam n gerekleri uyar nca flekillenecek bir toplumsal dönüflümün gerçeklefltirilmesinde; hedeflerimizi AB'ye üyelik hedefiyle paralel k larak ve özellikle e itim sistemimizi nicelik ve nitelik itibariyle AB standartlar na yaklaflt rarak ulaflabilece imizin bilinci içersindeyiz. Bu amaçla Devlet Planlama Teflkilat 'n n Avrupa Birli i fonlar ndan daha verimli faydalanmam z sa lamak amac yla kurdu u Türk Ulusal Ajans fl nda yürüyerek ve projeler yaparak bizler yeni nesillere daha güzel, daha ayd nl k bir gelecek b rakmay hedefliyoruz. Türk Ulusal Ajans ile birlikte bizler Birlik üyesi devletlerle yak n iflbirli i içinde, bir dizi eylemi uygulamaya koyarak, di er bir deyiflle projeler yaparak ve bütün vatandafllar n hayat boyu ö renme imkânlar n gelifltirmeyi hedefleyerek, e itimde kalitenin gelifltirilmesine katk da bulunaca z. flte bu do rultuda bizim de öncelikli hedefimiz, özellikle olanaklar k s tl (daha az öncelikli kültürel, co rafi ya da sosyo-ekonomik altyap lardan gelen ya da engelli) bireylere programlar çerçevesinde gelifltirilmifl olan hareketlilik ya da yayg n e itim etkinliklerine eriflim olana vermektir. Mustafa Kemal ATATÜRK'ün de vurgulad gibi; "Ça dafl medeniyetler seviyesine ulaflman n tek yolu vard r, e itimdir ve e itimde feda edilecek tek bir fert yoktur". Socrates, Leonardo da Vinci, Youth (Gençlik) programlar ad alt nda yeni kuflaklara hareketlilik ve de üçüncü bin y l n Avrupas n n kurulufluna aktif kat l m f rsatlar sa lamak istiyoruz ve bütün çabam z da bu yöndedir. Ancak bu ortak projeler sayesinde "Bilgi Avrupas "na ulafl lmas na katk da bulunabilir ve yayg n e itim temelli bir Avrupa düzlemi oluflturabiliriz. Bizler Uflak'ta yaflam boyu ö renme kavram n ve aktif vatandafll özendirecek niteliklerin ve uzmanl klar n gelifltirilmesini teflvik etmek istiyoruz. Bu amaçlara yönelik olarak yürütülen faaliyetlere paralel olarak, program kad n-erkek eflitli ini, kültürleraras iletiflimi, engelliler için f rsat eflitli ini sa lamay, giriflimcilik ruhunu teflvik etmeyi, ortak Avrupa kültürümüzün çeflitlili inin, ortak miras m z n ve de ortak temel de erlerimizin daha iyi anlafl lmas n sa lamay, yabanc dil yeteneklerinin gelifltirilmesini, e itimde bilgi ve iletiflim teknolojilerinin kullan m n, ülkeleraras e itim kurumlar aras nda karfl l kl de iflimi teflvik etmeyi, aç k ve uzaktan e itimi gelifltirmeyi ve sosyal d fllanma, rkç l k ve yabanc düflmanl na karfl mücadeleye aktif katk da bulunmay da hedeflemekteyiz. Tüm bunlar n da ötesinde, e itim alan nda yenili i ve kaliteyi art rmay hedefleyen, ülkeler üstü iflbirli i ve ortakl klara dayanan projelerin gelifltirilmesi, e itim sistemleri ve politikalar n n karfl laflt rmal olarak incelenmesi ve gözlenmesi, karfl l kl bilgi de iflimi ile yeniliklerin ve iyi uygulama örneklerinin yay m na yönelik faaliyetlerin uygulanmas projeler sayesinde Uflak Milli E itim çal flanlar olarak bizlerin görevidir. AB Projeleri nin ilkler flehri olan Uflak'ta uygulanmas n n, gelecek kuflaklar m za b rakaca m z en güzel miras n çocuklar m z bir meslek sahibi yapmak oldu u gerçe ine inanmaktay m. Bilindi i üzere bizim toplumumuzda kiflinin mesle i kolundaki alt n bir bilezi e benzetilir, bu örnekte Türk milleti olarak mesle e verdi imiz de er en güzel flekilde ifade edilmektedir. Yafll Avrupa'ya k yasla ülkemizin sahip oldu u genç ve dinamik nüfus potansiyeli ve geliflen teknoloji ile çeflitlenen meslek kavram, insan m z n mesleki e itime her zamankinden daha çok önem vermesi gerekti ini göstermektedir. flte bu noktada Avrupa Birli i fonlar nda kültürel çeflitlilik ve dil çeflitlili i dikkate al narak gerçeklefltirilen eylemlere destek olmaya çal fl lmaktad r. Bunun için de, mesleki e itim alan ndaki ülkeleraras iflbirli i projeleri finanse edilmektedir. Avrupa nsan Haklar Evrensel Beyannamesi'nin 23. maddesinde belirtildi i gibi: "Herkesin çal flma, iflini serbestçe seçme, adaletli ve elveriflli koflullarda çal flma ve iflsizli e karfl korunma hakk vard r. Herkesin herhangi bir ayr m gözetmeksizin eflit ifl için eflit ücrete hakk vard r. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yarafl r ve gerekirse her türlü sosyal korunma önlemleri ile desteklenmifl bir yaflam sa layacak adil ve elveriflli bir ücrete hakk vard r." Genel E itim Program (SOCRATES), mesleki e itim programlar hariç olmak üzere bütün örgün ve yayg n e itim programlar n içine al yor. Socrates, e itim alan nda uluslararas iflbirli i sa layarak, Avrupa'da bilgi alan n n kullan labilirli ini art rmay ve çocuklar, gençler ve yetiflkinlere yönelik her düzeyde e itimin kalitesini gelifltirmeyi hedef alan bir topluluk program d r. Üniversitelerde uygulanan ERASMUS ve kreflten yüksek ö retime kadar olan periyotta uygulanan COMENIUS gibi alt programlar vard r. Socrates, ö rencilerin veya ö retmenlerin direk baflvuru yaparak de il, ancak e itimle ilgili kamu ve özel sektör kurulufllar arac l yla baflvurabilecekleri bir fonlama program d r. Mesleki E itim Program (LEONARDO da VINCI), mesleki e itim alan ndaki projeleri ve faaliyetleri, Gençlik (YOUTH) program ise gençli e yönelik proje ve faaliyetleri içeriyor. Programlardan üniversiteler, okullar, kamu kurum ve kurulufllar yan nda özel sektör, sivil toplum örgütleri ve meslek kurulufllar da yararlanabiliyor. Programlar, genifl kat l ml yap s yla, bir taraftan Avrupal l k bilincini gelifltirmeyi, yabanc düflmanl, sosyal d fllanma ve rkç l k gibi sorunlarla mücadeleyi hedeflerken, di er taraftan da toplumun her kesiminden insanlar n e itim amaçl projelerine ve isteklerine destek olmay hedefliyor. Türkiye'deki gençler, gençlik örgütleri, gençlere yönelik projelerden ve e itim etkinliklerinden sorumlu kifliler, yerel yetkililer ve sivil toplum örgütleri, Youth (Gençlik) sayesinde de iflim programlar ndan yararlanarak; farkl e itim sistemlerinin tan ma, ortak çal flma programlar haz rlama ve okullar aras bilgi a oluflturma f rsat n yakalad lar. Avrupa boyutunu gelifltirerek üye ülkeler genelinde e itim kalitesini yükseltmeyi ve bu alanda iflbirli ini güçlendirmeyi hedefliyor. Programlar kapsam nda çok çeflitli alanlarda faaliyetler yürütülmekle birlikte, karfl l kl e itici ve ö renci de iflimi, e itim kurumlar aras nda iflbirli ini art rma amaçl ortak projeler ile bilgi ve görüfl al flverifli temel faaliyetler olarak dikkat çekmektedir. Bu programlar sayesinde Türkiye'deki ö retmenler, AB ülkeleri nin e itim sistemlerini yerinde görme, bilgi ve tecrübelerini paylaflma ve birbirlerinin kültürlerini tan ma f rsat buluyorlar. AB E itim ve Gençlik Programlar, karfl l kl olarak, ülkelerin sosyal-kültürel yaflam, do al güzellikleri hakk nda bilgi edinilmesi, ulusal tarihin mistik kokular n n duyulmas, yabanc dil becerilerini test edilmesi ve yak n dostluklar kurulmas ad na birçok üstün avantajlar sunmaktad r. Bu nedenle, 2006 y l nda ilimizde toplam 49 proje haz rlanarak Ulusal Ajans'a baflvuru yap lm flt r. lkler flehri olarak bilinen Uflak, büyük bir e itim potansiyeline sahiptir. Gün geçmiyor ki ilimizde e itim alan nda önemli bir geliflme yaflanmas n. Bu alanda yaflanan geliflmelerden biri de ilimizdeki e itim-ö retim kurumlar n n AB E itim ve Gençlik Programlar ile tan flmas d r. Bu tan flma, ilimiz okullar na büyük bir sinerji katm fl, okullar m z n e itim-ö retime bak fl aç lar nda olumlu geliflmeler sa lam flt r. Programlar n sahip oldu u avantajlar yaflayarak gören e itimciler ve ö renciler, daha fazla çal flarak Uflak' Türkiye'de e itimde ilk s ralara tafl may kendilerine öncelikli hedef olarak belirlemifllerdir. Özellikle ö renciler, yabanc dil ö renmenin ne denli önemli bir unsur oldu unu yurt d fl ndaki tecrübeleriyle yak ndan tan k olmufllar; kültürün, örf-adet ve ananelerin paylafl m n n yabanc lar aras ndaki önyarg lar n k r lmas nda önemli bir role sahip oldu unu kavram fllard r. (*) l Milli E itim Müdürü Czudec'te (Polonya) bir ilkokulda, geçtigimiz mart ay nda l E itim Müdürü Recep Düzgün, Milli E itim fiube Müdürü Mehmet Gerik ve Socrates Sorumlusu Hakan Sert'in AB'li meslektafllar yla birlikte yapt klar Comenius Projesi haz rl k toplant s Proje grubu Czudec'te bir ilkö retim okulunun tarih müzesini ziyaret ediyorlar

8 8 AB Mali Yard mlar Anadolu Sohbetleri Adnan fiiflman: Uflak havada, karada ve denizde geliflmeli AKÜ Rektör Yard mc s ve Kalk nma Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Adnan fiiflman Uflak E itim Fakültesi Dekan Adnan fiiflman'a göre Uflak' n büyüyüp geliflmesinin anahtar, Uflak'taki ferdi teflebbüslerin bütünleflebilmesinde, birlikteliklerin oluflabilmesinde. Çal flan kad nlar Uflak'ta en çok siz düflünüyorsunuz galiba... Kent konseyinde Uflak'l lar n kentlerine sahip ç kmas üzerine oluflturulmufl bir proje. Kad n konseyleri oluflturup sorunlara çözüm aran yor. Bunlardan biri de çocuk e itimi. Çal flan ebeveynler çocuklar n güvenerek b rakabilecek bak c lar ar yor. Uflak Kent Konseyi, sivil toplum örgütleri ve üniversite olarak bak c annelik e itimi verece iz. Milli E itim Bakanl ile bir protokol haz rlad k ve e itim verdi imiz kiflilere sertifika verece iz. Bir de çocuklarla ilgili baflka bir projeniz varm fl... Yine ilkokul ö rencilerine trafik e itimi veriyoruz. Emniyet müdürlü ünden ald m z onayla yirmi yedi gönüllüye kurs verdik. Bu kifliler okullara da l p ö rencilerimizi trafik hakk nda bilgilendiriyor. Üniversiteyle kentin birli i aç s ndan bu projelerin önemli oldu unu düflünüyorum. Üniversitede sektörlerin geliflmesi aç s ndan kalifiye eleman yetifltirme programlar kuruldu mu? Afyon Üniversitesi Mühendislik Fakültemiz de tekstil mühendisli i bölümü var. Ayn zamanda Afyon'un ve çevre illerin sektörlerini gelifltirmek ad na birçok meslek yüksek okulu açt k. Ancak son y llarda e itim politikalar n n de iflmesiyle bu programlara yeterince ö renci gelmedi inden s n flar m z kapand. Örne in; Türkiye'de üç tane seramik meslek lisesi varsa bu okullar n mezunlar üniversitemizi dolduracak kapasitede de iller. Bölgemizde hangi sektörde kalifiye elemana ihtiyaç varsa bunlar de erlendirip ona göre bölümler açt k. Baflka hangi yönden Uflak' n bir aç n kapatmay hedefliyorsunuz? Uflak kurumsallaflamam fl, aile flirketlerinin d fl nda bir birlik oluflturamam fl bir il. Üniversite- sanayi ifl birli i oluflturmak istiyoruz. Asl nda Uflakl da istiyor. Biz geliflmemizi maddi olanaklar m zla sa layaca z. Örne in tekstil mühendisli i bölümünde en ileri teknolojiyi kullanmal y z. Üniversiteler teknolojinin en ileri ürünlerini kullanmal ki, gerekli geliflmifllik sa lanabilsin. Uflak ilinin AB sürecinde ön plana ç kan özellikleri size göre nelerdir? Anadolu birçok medeniyete befliklik yapm fl bir yer. Uflak en eski yerleflim yerlerinden biri. Uflak' n simgesi Karun Hazineleri'ndeki kanatl denizat. Ben diyorum ki; Uflak havada, karada ve denizde geliflmeli. Uflak, ilkin kendi kültürüne ve de erlerine sahip ç kmal. Birçok ülkenin müzesinde Uflak hal s gördüm. Avrupa'da bu hal lar çok güzel muhafaza edilmifl. Ancak ayn hal lar bizim müzelerimizde o kadar korunmuyor. Uflak bir kere hal lar n, kilimlerini tan tmal. Uflak insan giriflimcidir. En iyi örneklerden biri y llar evvel ilk fleker fabrikas n kuran Nuri fieker. Fabrikan n sermayesini halktan yumurta toplayarak sa lam fl ve sonra devlete devredilmifltir. E er Uflak'taki bu ferdi teflebbüs bütünleflebilirse, birliktelikler oluflabilirse, Uflak büyüyüp, geliflecektir. Prof. Dr. Adnan fi fiman Uflak Üniversitesi 1954 Boyabat do umlu. Hacettepe Üniversitesi'nde Frans z Dili ve Edebiyat ile Tarih Bölümlerinde okudu. Frans z Hükümeti burslusu olarak Paris'e gitti. stanbul ve Bo aziçi Üniversiteleri ile Bal kesir Necatibey E itim Fakültesi ndeki ö retim görevlerinden sonra 1994 y l nda profesör olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Uflak E itim Fakültesi'nde göreve bafllad aras rektör yard mc s olan fiiflman, l997'de AKÜ Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi Bölüm Baflkanl 'na, 1999 tarihinde de Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanl 'na atand. Ayn y l eylül ay nda Uflak E itim Fakültesi Dekanl 'na getirildi. Ayr ca ö retim y l ndan itibaren ÖSS Uflak l Koordinatörlü ü, Aç kö retim Fakültesi Uflak l Koordinatörlü ü ve Aç kö retim Fakültesi Ders Dan flmanl görevlerini de yürütmektedir. Aral k 2002'de AKÜ Atatürk lkeleri ve nk lâplar Tarihi Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürlü ü görevini üstlenmifltir. Adalet Bakanl Uflak Ceza nfaz Kurumlar ve Tutukevleri zleme Kurulu na seçilmifl ve bu kurulun baflkanl na getirilmifltir. Halen Akü Rektör Yard mc l ve Uflak E itim Fakültesi Dekanl görevlerini sürdürmektedir. Geçtigimiz y l TBMM'nin ald 15 yeni üniversite kurulmas na iliflkin iller aras nda Uflak ili de vard. Uflak Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlü ü ne ba l yken ad ve ba lant s de ifltirilerek oluflturulan ve rektörlü e ba lanan Fen- Edebiyat Fakültesi, E itim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile ktisadî ve darî Bilimler Fakültesi nden, Sa l k Yüksekokulu ndan, Meslek Yüksekokulu, Banaz Meslek Yüksekokulu, Eflme Meslek Yüksekokulu, Karahall Meslek Yüksekokulu, Sivasl Meslek Yüksekokulu ile Ulubey Meslek Yüksekokulu ndan ve yine Rektörlü e ba l olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü nden oluflur. AB den üniversite gençli ine destek AB'den tabipler odas na destek Uflak li Kalk nma Vakf n n AB fonu ile desteklenecek Üniversite Gençli i Üreme Sa l Projesi uygulamaya bafll yor... Uflak li Kalk nma Vakf n n, Avrupa Birli i mali yard m yla finanse edilen ve Sa l k Bakanl taraf ndan yürütülen Üreme Sa l Program için 2005 y l içerisinde yapm fl oldu u "Üniversite Gençli i Üreme Sa l " ad ndaki proje baflvurusu baflar l bulunarak AB mali yard m almaya hak kazanm flt r. Vak f yetkilileri halen Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile görüflmelerin son aflamaya geldi ini, projenin uygulanmas na önümüzdeki ay içerisinde bafllanaca n bildirmifllerdir. Uflak Kalk nma Vakf Yön. Kur. Baflkan Erhan Akçay Toplam 10 ay sürmesi planlanan proje, Uflak Üniversitesi ne ba l fakültelerde okuyan yaklafl k 4500 ö renciye Cinsel Yolla Bulaflan Hastal klar, Gençlere Yönelik Üreme Sa l Hizmetleri konular nda bilinçlendirme, fark ndal k yaratmaya yönelik e itim ve dan flmanl k hizmetlerini kapsayacakt r. Proje kapsam nda E itim Fakültesi ö rencilerine e iticilerin e itimi program uygulanacak böylece ileriki dönemin ö retmenlerinin bilinçlenmesi sa lanacakt r. Ayr ca, üniversite bünyesinde Üreme Sa l ve Cinsel Sa l k Dan flma Merkezi Birimi üreme sa l alan nda hizmet vermek üzere kurulacakt r. Projeye Avrupa Birli i taraf ndan Euro luk destek sa lanacakt r. Uflak li Kalk nma Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Erhan Akçay, Vakf n 9 Ekim 1993 y l nda kuruldu unu ve Uflak ilinin ekonomik ve sosyal kalk nmas n n sa layacak faaliyetlerde bulunmay kendisine temel amaç edindi ini belirtmifltir. Üniversite gençli i için gelifltirdikleri proje ile Avrupa Birli i nden ilk defa mali yard m ald klar n ancak bu projenin uygulanmas n n Vakfa önemli bir tecrübe kazand raca n ve önümüzdeki y llarda baflka alanlarda da Avrupa Birli i mali yard mlar için projeler gelifltireceklerini ifade etmifltir. "Üniversite Gençli i Üreme Sa l Projesi"ni Uflak Üniversitesi ile birlikte haz rlad klar n ve birlikte uygulayacaklar n belirten Akçay, söz konusu projenin Uflak'taki di er kurulufllara da örnek olaca n söylemifltir. Uflak Sa l k l Müdürü Dr. Ali Taflc Sa l k Müdürlü ü nün Vak f ve Üniversitenin birlikte yürütece i projeye her türlü deste i sa layaca n ve doktor, ebe, hemflire ve sa l k memurlar ndan oluflan genifl bir kadro ile projeye katk sa layacaklar n belirtmifltir. AB Komisyonu Uflak Tabipler Odas n n "Bilinçli Anne ve Sa l kl Bebek" projesine destek sa l yor. AB ve Sa l k Bakanl n n beraberce yürüttü ü "Üreme Sa l ve Cinsel Sa l k Program '' çerçevesinde Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTD) taraf ndan yap lan proje ça r s na 2005 Mart ay nda Uflak Tabip Odas taraf ndan sunulan "Bilinçli Anne - Sa l kl Bebek Projesi'' AB ve Sa l k Bakanl yetkililerinden oluflan komisyon taraf ndan uygulanmaya de er bulunmufltur. Uflak Tabip Odas ile AKTD aras nda 18 Nisan 2006 tarihinde imzalanan sözleflmeyle projenin uygulanmas na bafllanm flt r. Henüz haz rl k çal flmalar devam eden projenin uygulamas Uflak Tabip Odas ve Uflak l Sa l k Müdürlü ü nün birlikte oluflturdu u proje ekibi taraf ndan yürütülecektir. Uflak Tabipler Odas Baflkan Dr. Zafer Ayd n projenin 1 y l sürece ini ve proje kapsam nda Uflak'ta yaflayan vatandafllara "Güvenli annelik, aile planlamas, cinsel yolla bulaflan hastal klar, gençlere yönelik üreme sa l hizmetleri" konular nda bilinçlendirme, fark ndal k yaratmaya yönelik e itim ve dan flmanl k hizmetleri sa lanaca n ifade etmifltir. Uflak Sa l k l Müdürü Dr. Ali Taflc Sa l k Müdürlü ü nün doktor, ebe, hemflire ve sa l k memurlar ndan oluflan genifl bir kadroyla projeye katk sa layacaklar n belirtmifltir. Proje koordinatörlü ünü yürütecek olan Operatör Dr. Ali Türköz projenin 3 ayl k haz rl k, 9 ay e itim, 1 ay sonland rma ve sürdürülebilirlik çal flmalar olmak üzere toplam 12 ay sürece ini belirtmifltir. Projede, l Sa l k Müdürlü ü nün önemli derecede deste i oldu unu ifade eden Türköz ayr ca, bölgede çal flan din görevlilerine ve ö retmenlere de e itim verilerek onlar n da projeye katk ve destekleri olaca n ifade etmifltir. Proje süresince, özellikle Uflak' n ekonomik ve sosyal aç dan geri kalm fl bölgeleri olan Elmal dere, Sarayalt, Aybey ve Dikilitafl mahallelerindeki 2000'i kad n, 2000'i erkek ve gençlerden oluflan toplam 4000 kifli e itim ve dan flmanl k hizmetlerinden faydalanacakt r. Proje kapsam nda bültenler, afifller, broflürler, televizyon ve radyo programlar haz rlanacak ve söz konusu mahallerde projeden faydalanacak vatandafllara sa l k setleri hediye edilecektir. Projenin bütçesi toplam Euro olup bu tutar n % 90' AB, %10'u Uflak Tabip Odas taraf nda finanse edilecektir. AB'nin finanse edece i k s m toplamda Euro'dur. Uflak Tabip Odas n n "Bilinçli Anne - Sa l kl Bebek Projesi''nin AB'nin Kat l m Öncesi Mali Yard mlar kapsam nda Uflak'a sa lanan ilk mali destek oldu unu ifade eden yetkililer söz konusu projenin Uflak'taki di er kurulufllara örnek teflkil edece ini, önümüzdeki dönemde AB mali yard mlar için daha fazla proje sunulmas n beklediklerini söylemifllerdir.

9 AB Mali Yard mlar 9 Üyelik Sürecinde KOB 'leri Neler Bekliyor Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Ekonomik ve Mali Konular Uzman Bülent Özcan Avrupa Birli i (AB) Devlet ve Hükümet Baflkanlar n n Aral k 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapt klar zirve toplant s nda Türkiye'nin adayl k statüsünün resmi nitelik kazanmas, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci aç s ndan önemli bir dönüm noktas olmufltur. Bu tarihten itibaren Türkiye, AB'ye uyum çal flmalar n h zland rarak birçok alanda reform çal flmalar na bafllam flt r. Üyelik süreci çerçevesinde Türkiye'nin ekonomik alanda benimseyece i reformlar Türk ekonomisinin ana çat s n oluflturan Küçük ve Orta Ölçekli flletmeleri (KOB ) yak ndan ilgilendirmektedir. Özellikle, AB'ye üyelik süreciyle birlikte Türkiye ekonomisinde yaflanacak de iflim KOB 'ler aç s ndan önemli f rsatlar beraberinde getirecektir. Ancak, di er AB üyesi ülkelerin üyelik yolculuklar nda da gözlemlendi i gibi de iflim süreci riskleri de kapsamaktad r. AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'deki KOB 'lerin karfl karfl ya kalaca f rsatlar ve riskleri Avrupa Birli i Genel Sekreterli i nde konu üzerinde çal flmalar yürüten AB uzman Bülent Özcan'la de erlendirdik. Ekonomik aç dan yerine getirmemiz gereken kriterler nelerdir? Avrupa Birli i aday ülkeler için üyelik kriterlerini "Kopenhag Kriterleri" bafll alt nda tan mlam flt r. Kopenhag kriterlerinin ekonomik alanda ortaya koydu u flarta göre AB'ye üye olmak isteyen bir ülkenin iflleyen bir pazar ekonomisi ile birlikte AB içindeki rekabet bask s ve piyasa güçleriyle rekabet edebilme yetene ine sahip olmas gerekmektedir. Bu çerçevede, gerek Türkiye'nin, gerekse de herhangi bir aday ülkenin ekonomisinin, AB'ye üyelik için Kopenhag kritelerinde de tan mland gibi istikrarl ve rekabetci bir yap da olmas zorunludur. Türkiye ekonomisinin üyeli e haz r oldu unu düflünüyor musunuz? AB'ye yeni üye olmufl ülkelerle karfl laflt r ld nda son y llarda yaflad sorunlara ra men 70 milyonluk nüfusu ve 300 milyar dolara yaklaflan milli geliriyle Türkiye ekonomisi güçlü bir yap dad r. Türkiye ile AB aras nda 1996 y l ndan itibaren ifller hale gelen Gümrük Birli i, Türkiye ekonomisinin AB'yle rekabet edebilecek güçte oldu unun en önemli göstergesidir. Türkiye'nin Uluslaras Para Fonu (IMF) deste iyle yürüttü ü Ekonomik Program çerçevesinde makro ekonomik istikrar, kamu maliyesi, mali sektör reformu, sosyal güvenlik, vergi reformu ve en önemlisi enflasyonla mücadele alan nda önemli geliflmeler kaydetmifltir. Ekonomik Program n kapsam ndaki reformlar Türkiye'nin AB'ye sundu u Ulusal Program ndaki ekonomik kriterler çerçevesinde k sa ve orta vadeli öncelikler olarak ifade edilmifltir. Bu aç dan, ekonomik istikrar sa lamak amac yla IMF deste inde uygulanmas na devam edilen Ekonomik Program, Türkiye'nin AB'ye sundu u Ulusal Program ndaki ekonomik kriterler çerçevesinde öngörülen önceliklerle birebir örtüflmektedir. Ekonomik Program ile elde edilen baflar, Ulusal Program n k sa ve orta vadeli önceliklerinin gerçeklefltirilmesi, dolay s yla, Kopenhag ekonomik kriterlerinin yerine getirilmesi anlam na gelmektedir. Nitekim, Avrupa Komisyonu 2005 y l lerleme Raporunda, flartl da olsa, Türkiye'de iflleyen bir piyasa ekonomisinin varl n kabul ederek Türkiye'nin Kopenhag ekonomik kriterini yerine getirdi inin sinyalini vermifltir. K saca flu söylenebilir: Türkiye ekonomisi AB'ye üyelik için gerekli altyap y oluflturmufltur. Lizbon Stratejisi üyelik sürecinde bir kriter olacak m d r? Bu sorunun cevab n verebilmek için önce Lizbon Stratesinin ne oldu unu tan mlamak gereklidir. Lizbon Stratejisi AB üyesi ülkelerin uzun vadeli ekonomik ve sosyal geliflme hedeflerini ortaya koyan bir kalk nma program d r y l nda Lizbon Zirvesi nde kabul edilen strateji belgesinde rekabet aç s ndan özellikle Amerika Birleflik Devletleri ve Uzakdo u Ülkeleri nin gerisinde kald düflünülen AB ülkelerinin daha çok ve daha yeni ifl olana sa layan, dünyan n en rekabetçi ve dinamik bilgi ekonomisine dönüflmesi hedeflenmifltir. Ancak, geliflmeler AB ülkelerinin istedi i gibi gitmemifltir y l bafl nda ekonomik durgunluk içerisinde bulunan AB ülkelerinin Lizbon'da hedeflenen ekonomik dönüflümü gerçeklefltiremeyece i ortaya ç km fl ve bunun için yeni formüller gelifltirilmifltir. Lizbon Stratejisi bir üyelik kriteri de ildir. Dolay s yla, aday ülkelerin takip etmesi ve benimsemesi gereken bir süreci ifade etmektedir. Aday ülke olarak Türkiye, AB'ye iliflkin ekonomik alanda yürüttü ü Kat l m Öncesi Ekonomik Program, Ulusal Plan, KOB Stratejisi vb çal flmalarda Lizbon sürecinde öngörülen hedefleri temel almaktad r. AB müktesebat nda KOB 'lerin etkilenece i konu bafll klar hangileridir? Müzakere süreci Türkiye'nin yap sal de iflimini beraberinde getirece inden KOB 'ler taraf nda takip edilmesi çok önemlidir. Ancak, pek çok KOB 'nin AB müktesebat dan bahsedilince ne anlat lmak istenildi i hususunda bilgisi yoktur. AB müktesebat, Birlik içerisindeki yasal düzenlemeleri kapsayan mevzuat n tümü anlam na gelmektedir ve 35 fas ldan oluflmaktad r. Müzakere dedi imiz süreçse aday ülkenin AB müktesebat ile kendi mevzuat n uyumlaflt rmas anlam na gelmektedir. 35 bafll ktan oluflan AB müktesebat nda KOB 'lerle do rudan iliflkili " flletmeler ve Sanayi Politikas " ad alt nda bir fas l bulunmaktad r. Ancak, söz konusu fas ldan ayr olarak birçok fas l kapsam nda, Türkiye'nin yürütece i uyum çal flmalar, KOB 'leri do rudan ilgilendirecektir. Örne in, tar m ve k rsal kalk nma, çevre, sosyal politika ve istihdam, kamu ihaleleri, mallar n serbest dolafl m, hizmet sunumu serbestisi vb. fas llarda uyum amac yla yap lacak düzenlemeler KOB 'lerin do rudan etkileyecek niteliktedir. Bu uygulama KOB 'ler için ne gibi riskler oluflturacak? Türkiye'nin AB müktesebat na uyumunun KOB 'ler aç s ndan do uraca riskler düflünüldü ünde en önemli etkinin üretim maliyetlerinde yaflanacak art fl oldu u söylenebilir. Özellikle, müzakere sürecinde kay td fl ekonominin daralmak zorunda olmas kay td fl istihdam n n ve vergi kay plar n n kay t içerisine al nmas n beraberinde getirecektir. Ayr ca, ifl sa l ve güvenli i uygulamalar, belirli ürünlerde piyasa gözetimi ve denetimi, belirli ürünlerin üretimine standartlar gelmesi vb uygulamalar maliyetleri yükselten di er nedenler olabilecektir. AB üyesi ülkeler ile Gümrük Birli i nin ötesine geçilerek Toplulu un tek pazar na uyum sa lanmas Türk KOB 'lerinin AB KOB 'leriyle rekabetini zorlaflt rabilir. Ya f rsatlar? AB süreci KOB 'ler aç s ndan riskler do uraca gibi, f rsatlar da sa layacakt r. Özellikle, müzakere sürecini iyi takip eden, bu sebeple de de iflime h zl entegre olabilen KOB 'lerin rekabet güçlerini art raca kesindir. Nitekim, benzer süreç Gümrük Birli i sonras nda da görülmüfltür. Türk KOB 'lerinin Gümrük Birli iyle yaflanan de iflime ayak uydurabilen temsilcileri, ürün kalitesini art rm fl ve dünya pazar yla rekabet edebilir hale gelmifllerdir. AB süreciyle yaflanacak bir baflka önemli geliflme mali piyasalarda olacakt r. Sürecin getirdi i makroekonomik istikrar, mali piyasalar n derinleflmesine ve bankalar n kredi faizlerini düflürerek KOB 'lere daha fazla oranda kredi tahsis etmelerine olanak sa layacakt r. Bugün Türkiye'deki KOB 'lerin en önemli sorunlar ndan birisi yat r mlar için gerekli finansman ihtiyac n n halen özkaynaklarla yürütülmesidir. Pek çok KOB ; yüksek faizler, a r teminat talepleri, vadenin k sal nedeniyle banka kredisi kullanmak istememektedir. Vadelerin uzamas ve faizlerin düflmesi daha çok yat r m n gerçeklefltirilmesini beraberinde getirecektir. Bir de mali yard mlar var... AB'nin sa lad mali yard mlardan faydalanma imkan KOB 'ler aç s ndan bir di er f rsatt r. KOB 'ler aç s ndan AB mali yard mlar için iki farkl imkan bulunmaktad r. Birincisi, geri ödemesiz hibe destekleri, ikincisi, Avrupa Yat r m Bankas (AYB) veya AB kaynakl kredi imkanlar. fiu aflamada geri ödemesiz hibe destekleri Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl taraf ndan yürütülen Bölgesel Kalk nma Programlar kapsam nda sürdürülmektedir y llar aras nda sa lanan Kat l m Öncesi Mali Yard m kapsam nda 12 bölgenin kapsad 42 ilde faaliyet gösteren KOB 'lerin gelifltirdikleri projelere hibe programlar vas tas yla destek sa lanm fl olunucakt r. AB'yle mali iflbirli inin bir baflka boyutunu da AYB taraf ndan veya AB bütçesinden Türkiye'ye sa lanan krediler oluflturmaktad r. AYB taraf ndan KOB 'lerin desteklenmesi amac yla sa lanan en son Global KOB Kredi paketi için gerekli anlaflma AYB ile Hazine Müsteflarl m z aras nda geçti imiz y l içerisinde yap lm flt r. Toplam 250 milyon Euro tutar nda olan kredi paketi Vak flar Bankas, Ziraat Bankas, Halk Bankas, Türkiye S nai Kalk nma Bankas ve Türkiye Kalk nma Bankas arac l yla kulland r lmaktad r. Ayr ca, geçti imiz aylar içerisinde AYB ile Garanti Bankas aras nda 100 milyon Euro tutar nda Global Kredi Paketi anlaflmas yap lm flt r. Yak n bir tarihte kredinin kulland r lmas mümkün olabilecektir. Topluluk Müktesebat Fas l Bafll klar 1. Mallar n Serbest Dolafl m 2. Kiflilerin Serbest Dolafl m 3. Yerleflim Hakk ve Hizmetlerin Serbest Dolafl m 4. Sermayenin Serbest Dolafl m 5. Kamu Al mlar 6. fiirketler Hukuku 7. Fikri Mülkiyet Hukuku 8. Rekabet 9. Mali Hizmetler 10. Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu 11. Ortak Tar m Politikas 12. G da Güvenli i, Veterinerlik ve Bitki Sa l 13. Ortak Bal kç l k Politikas 14. Ortak Tafl mac l k Politikas 15. Enerji 16. Vergilendirme 17. Ekonomik ve Parasal Birlik 18. statistik 19. Sosyal Politikalar ve stihdam 20. flletme Politikalar (Sanayi Politikas ) 21. Trans-Avrupa fiebekeleri 22. Bölgesel Politika 23. Adliye ve Temel Haklar 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 25. Bilim ve Araflt rma 26. E itim ve kültür 27. Çevre 28. Tüketicinin Korunmas ve Sa l k 29. Gümrük Birli i 30. D fl liflkiler 31. Ortak D fl ve Güvenlik Politikas 32. Mali Kontrol 33. Mali ve Bütçesel fller 34. AB Kurumlar 35. Di er Konular *KOB 'leri etkileyebilecek fas l bafll klar italik olarak gösterilmifltir. AB mali yard m ile finanse edilen Bölgesel Kalk nma Programlar Kapsam ndaki Bölgeler

10 10 AB Mali Yard mlar Anadolu Sohbetleri Apayd n Uflak a Güveniyor Büyükflehir Belediye Baflkan Mesut Apayd n "Dünyay takip eden sanayicilerimiz yat r m kollar n gelifltirdi" diyor ve kentinin gelece ine son derece güveniyor. Uflak Belediye Baflkan olarak iliniz hakk nda neler söyleyebilirsiniz? Merkez nüfusu 137 bin olan Uflak, kent vizyonu itibar yla sanayi flehridir. ki organize sanayi bölgemiz vard r: biri tekstil; di eriyse deri ve karma ürün sanayi bölgesidir. Uflak'ta üretimin en büyük pay n deri ve tekstil oluflturmaktad r. Tekstil sektörü üretti i battaniye, kumafl, ip, sarg bezi gibi ürünler sayesinde üretimde büyük bir pay edinmifltir. Dünyan n en büyük battaniye üreticisi Uflak't r. Seramik sektörü de Uflak'ta önem kazanm flt r. Türkiye serami inin %25'ini Uflak karfl l yor. l sanayide kullan lan teknolojiyle Avrupa standartlar n yakalam flt r. Ayn flekilde AB'nin çevre kriterlerine uymak için çaba göstermektedir. Organize Sanayi Bölgemizin birinde ar tma tesisimiz kurulmufl, di erindeyse yap m tamamlanmak üzeredir. Belediye olarak çevreye duyarl oldu umuz için biz de ar tma tesisimizi yapt k. Uflak'ta hava kirlili i fazlayd. Do al gaz n yayg nlaflmas yla bu sorunun üstesinden gelmeyi k smen baflard k. Gerek il sanayicilerinde, gerek halk m zda çevre bilinci oluflmaya bafllad. Çevre konusunda ilk yat r mlar biz yapt m z için örnek il seçildik. Hedefimiz, Türkiye'ye ve dünyaya aç lacak Uflak için; sivil toplum örgütlerinin, gençlerimizin, kad n erkek tüm hemflerilerimizin güç birli ini sa layarak birlikte hareket etmek, y llar n birikmifl sorunlar n aflarak, hayalimizdeki modern ve yaflan labilir bir Uflak infla etmekti. Uflak AB'yle ilgileniyor mu? Belediye olarak Milli E itim Müdürlü ü ile birlikte AB'ye projeler sunduk. Bir çok firmaya projelerinde destek olduk. Sanayicilerimizi AB fonlar ndan nas l yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirmek için seminerler düzenledik. Yerel yönetim olarak yönetim iyilefltirme projeleri haz rlad k. Yak n zamanda AB uzmanlar ilimizde e itim çal flmalar na bafllayacak. Uflak ilinde ihracat n kapasitesi küçük kalm fl sanki... Uflak'taki tekstil ve deri sektörü yaln zca ara mal üretir. Ara mallar stanbul'da konfeksiyon haline dönüfltükten sonra ihraç edilir. Nihai ürün üretemiyor olmak ilimizin büyük sorunudur. Ayn zamanda bugüne kadar marka yaratamam fl olmam z ilimizi geri planda b rakm flt r. Oysa olanaklar m z çok. Türkiye'de üretilen nohutun büyük k sm ilimizde yetiflir. Avrupa da ilk on'a giren alt n rezervlerinden biri Uflak'tad r. Ege Bölgesi süt ürünleri üretiminde Uflak, zmir'den sonra ikinci ildir. Ayr ca Sivasl ilçemizde yetiflen çilek ve Banaz'da yetiflen kiraz m z kalite ve lezzet bak m ndan üst düzeyde ürünlerdir. Aç lacak olan havaalan Uflak ticaretini nas l etkileyecek? Uflak, sanayicisine büyük destek verdi i halde yat r m n bu kadar az olmas ulafl m güçlü ünden kaynaklan yor. Havaalan n n aç lmas yla Uflak'a daha fazla yat r mc n n gelmesi sa lanacakt r. Kimi ifladamlar na Uflak'ta neden yat r m yapmad klar n sordum. Ald m cevap suydu: " stanbul-van aras bir saat"! Uflak KOB 'ler için ne yap yor? Ticaret ve sanayi odam z KOB 'lerin yaralanabilmesi ad na bankalarla uygun vade ve oranlarda kredi anlaflmalar yap yor. Teflvik yasas ç kt ktan sonra Uflak'taki iflçi flayisi 11 bin 506 'ya ulaflt. Kobi'lerin ço almas issizlik oran n azaltacak. Dolay s yla ilin istihdam sa lanm fl olacakt r. lin di er ülkelerle rekabet gücü var m? Küçülen dünyada Uflak Çin tehlikesiyle karfl karfl ya. Çin'in ucuz üretim yapabilmesi Uflak'taki iplik üreticilerinin rekabet gücünü yok etmifltir. Kimi ifladamlar m z geliflen dünyan n de iflen ihtiyaçlar na ayak uyduramad klar için yok olmaya mahkum olmufllard r. Ancak dünyay takip eden sanayicilerimiz yat r m kollar n gelifltirmifltir. Battaniye üreten sanayici ayni zamanda bebek bezi, kolonyal mendil de üretmeye bafllam flt r. Uflak'ta so uk hava depoculu u, inflaat malzeme imalat gibi yeni sektörler oluflmufltur. Ahmet Karagöz: Uflak AB ile ilgili ve devaml proje üreten bir kent Uflak do umlu harita mühendisi Karagöz 1997'den bu yana Uflak Belediyesi'nde çeflitli görevler ald. Uflak Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Karagöz AB ile iliflkilerden de sorumlu Belediye Baflkan Yard mc s olarak görev yap yor. Kentinizle ilgili gözlemleriniz... Uflak, Ege Bölgesi s n rlar içinde olmas dolay s yla sanayileflmifl, küçük ölçekli bir il. Uflak bu ba lamda gerek belediye, gerek sanayi odalar, mühendis odalar baz nda Avrupa Birli i ile ilgilenmifl, birçok proje üretmifltir. Belediyemiz bir tak m yerlerin önünü açmak için, "sosyal belediyecilik" anlay fl yla AB ile ilgili üç proje haz rlad. Belediye olarak bu iflin lokomotifi olma ifli bize düfltü Bu üç proje neyle ilgili? lk çal flmam z ara eleman yetifltirme projesiydi. dari yönetim ile iflçi aras nda ba lant y sa layabilecek elemanlara ihtiyac m z oldu unu düflündük. Yaz k ki projemize kaynak aktaramad k.. limize do al gaz iki üç y l evvel geldi bununla ilgili makine mühendisleri odas yla bir proje haz rl yoruz. Do al gaz tesisatç l, do al gaz yan ürünleri ve do al gazla ilgili oluflacak yeni sektörlere ara eleman yetifltirilmesi konusunda haz rlad m z projeyi haftaya Ankara'ya sunaca z. Ayn zamanda lyasl beldemizden bir proje kabul oldu. Yine belediyemiz, çevre bakanl ile ortak bir proje yürütmekteydi. Uflak y llarca deri sektörünün kalbi olmufl ve yaz k ki çevrenin kirlenmesinde deri iflletmeleri büyük rol oynam flt r. Biz bu iflletmeleri flehrin içinden uzaklaflt r p, organize sanayi bölgesinde yerleflmelerini sa lad k. Yönetime geldi imizin alt nc ay nda Uflak için büyük bir proje olan evsel ar tma tesisimizin ihalesine ç kt k. Yap m yaklafl k dört trilyon olan bir proje... Bu proje ile ilgili AB'den birçok yetkili kifliyle çok etapl görüflmeler yap ld. De erlendirme aflamas nda yapt m z ön çal flmada gördük ki bugün bizim tamamlad m z evsel at k tesisi AB fonlar yla %70 hibe %30 geri dönüflümlü olmak üzere ç kard m z maliyetin iki buçuk kat na mal oluyor. Bizimle ayn flartlarda, ayn ölçütlerle yap lan farkl illerde iki tane daha ar tma var. Biri on iki milyon Euro, bir di eri on befl trilyon civar na mal olmufltur. Bu maliyetleri görünce do ru ifl yapt m z düflünüyorum. Bu tabi AB ile ilgili gördü ümüz olumsuz yön. fiu anda Uflak'ta üç ar tma tesisimi var. Türkiye'de çöpler yaz k ki "vahfli depolama" dedi imiz tarzda depolan yor. Art k AB standartlar nda çöp depolama alanlar oluflturulmakta. Bu konuda ilk müracaat eden illerden birisi Uflak. Elli milyon Euro ya kadar AB destekleri var. Ancak flu flerhi düflmeliyiz; koflullar yine evsel ar tma tesisindeki gibi olursa aç kças bu fonlar kullanmayabiliriz. Ancak AB destekleri ciddi anlamda kullan lmal diye düflünüyorum. Belediyeniz bünyesinde AB bürosu kuruldu mu? Aç kças henüz öyle bir büromuz yok. Ancak Ahmet Sakall Bey bize bu konuda dan flmanl k hizmeti veriyor. AB'yle ilgili di er çal flmalar n z neler? Alt Yap, Yol, Park Bahçe, Yap flleri, Bas n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü müzde çal flacak bizim tespit edece imiz kiflilerin e itilmesi ile ilgili bir projemiz var. Bununla ilgili kaynak miktar san yorum her il için befl milyon Euro kadar. Tespit edilen kifliler zamanla gerek yurt içi gerek yurt d fl e itimlere kat lacak. Bu projeyle Avrupa ile entegrasyon sa lay p farkl l klar n k smi olarak giderilmesi amaçlan yor. Bu insanlar e itmek için mali deste e ihtiyaç duyuyoruz, ancak bu deste i alam yoruz. Uflak ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Uflak; AB ile müzakereler süremizde en zorlanaca m z konulardan birinin çevre oldu unun fark nda. Uflak'ta hemen her konuda yarat lmak istenen büyük de iflimin bafl nda belki de çevreye duyarl l k geliyor. Belediye Baflkan Apayd n Çevreye ve insana sayg n n göstergesi olan yat r mlarla modern bir kent yolunda al nan mesafeler bundan sonra giriflece imiz çal flmalar için bizlere cesaret verdi diyor. Uflak'taki çevre odakl önemli projeler flöyle:. Evsel at k su ar tma tesisi. Kat at k depolama sistemine geçis ve çöp depolama sistemiyle ÇED'e geçifl ihalesi. Ev ve iflyerlerinde do algaz kullan m n yayg nlaflt r lmas. Küçükler baraj ar tma tesisi Bu çevre yat r mlar n n yan s ra;. Il caksubafl 'n n dere ve köprü düzenlemeleri. Dokuzsele deresi çevre düzenlemesi. Her semte yeni bir park ve oyun alan. Her semte yeni bir pazar yeri. Yeni bal k pazar. tfaiye binas n n yenilenmesi. Arasta çarfl s düzenlemesi. Çokkozlar Park. Atatürk Kültür Park Uflak sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birli ini kurdu. Uflak genelinde tüm belediyelerin ortak sorunlar n çözmek amac yla kurulan Birlik ilk icraat olarak atik sorunu üzerinde çal fl yor y l nda Rio de Janerio'da yap lan BM Çevre ve Kalk nma Konferans sonuç bildirgesinde yer alan Gündem 21, küresel uzlaflma ve siyasi taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesi olarak kabul edilir. Yerel Gündem 21 Uflak Kent Konseyi fiubat 2006'da Uflak valili i ve Uflak Belediyesinin ça r s yla oluflturuldu. Kurulan bu çat yla birlikte Birlik bundan böyle AB projelerine daha güçlü kat labilecek.

11 AB Mali Yard mlar 11 STK lar AB nin Göz Bebe i Avrupa Birli i'yle Sivil Toplum Diyalogu Projesi ve Türkiye'deki sivil toplum kurulufllar na sa lanan mali destekler Sivil Toplum Diyalo u Projesi Bilindi i üzere son dönemde Avrupa Birli i Komisyonu taraf ndan haz rlanan belgelerde de iliflkilerdeki üçüncü önemli unsur olarak gösterilen Sivil Toplum Diyalo u konsepti giderek önem kazanmaktad r. Sivil Toplum Diyalo u çerçevesinde gerek ülkemizde Avrupa Birli i meselelerinin daha iyi bir flekilde anlafl lmas gerekse Avrupa Birli i'ne üye olan ülkelerde Türkiye' nin tan t lmas konusunda, ülkemizde faaliyette bulunan sivil toplum kurulufllar ile AB üyesi ülkelerdeki sivil toplum kurulufllar n n alt proje baz nda ortak projeler gerçeklefltirmeleri hedeflenmektedir. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i taraf ndan yürütülecek olan projenin toplam büyüklü ü 21 milyon Euro mertebesinde olup projenin çeflitli hibe program alt bileflenleri bulunmaktad r. Bu alt bileflenler flunlard r: 1- lçe ve belediyelerin Avrupa Birli i nden ilçe ve belediyelerle eflleflmesine iliflkin hibe program (6 milyon Euro -20 alt proje) 2-Profesyonel örgütlerin ve meslek kurulufllar n n Avrupa Birli inden profesyonel örgüt ve meslek kurulufllar ile eflleflmesine iliflkin hibe program (3 milyon Euro -10 alt proje) 3- Türkiye ile Avrupa Birli i üyesi ülkeler aras nda üniversiteler aras iflbirli ine iliflkin hibe program (10 milyon Euro -20 alt proje) Bu proje kapsam nda yaklafl k olarak toplam 70 alt projenin desteklenmesi öngörülmektedir. Sivil Toplum Diyalogu Projesi ile ilgili olarak teklif ça r s n n Temmuz ay bafllar nda yap labilece i düflünülmektedir. STK lara Yönelik AB Mali Yard mlar 1999 Helsinki Zirvesi nde ülkemizin adayl k statüsünün Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmifl olmas, siyasi iliflkilerde oldu u kadar ekonomik iliflkilerde de yeni bir sürecin bafllamas na neden olmufltur. Bu Genelgeye göre, Avrupa Birli i Kat l m Öncesi Mali Yard mlar n n kat l m öncelikleri do rultusunda kullan lmas na iliflkin koordinasyonu yerine getirmekten Ulusal Mali Yard m Koordinatörü sorumludur. Ulusal Mali Yard m Koordinatörlü ü görevini flu anda Avrupa Birli i Genel Sekreteri yürütmektedir. Bunun yan nda Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Ulusal Fon, Merkezi Finans ve hale Birimi, Mali flbirli i Komitesi, Ortak zleme Komitesi de sistemin temel unsurlar aras nda bulunmaktad r. Süreç Nas l flliyor Avrupa Birli i standartlar na uyum amac yla genellikle kamu kurulufllar nca uygulanmakta olan projeler çeflitli alt bileflenlerden oluflabilmektedir. Bu alt bileflenlerden bir tanesi de hibe programlar d r. Bu çerçevede, çeflitli politika alanlar nda (sivil toplum kurulufllar, çevre, sa l k v.b.) Avrupa Birli i standartlar na yaklaflma sürecini desteklemek üzere hibe programlar yürütülmektedir. Hibe programlar kapsam nda yap lan teknik çal flma sonucunda bir teklif ça r s ilan yay nlanmaktad r. Söz konusu teklif ça r lar na iliflkin duyurular, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.deltur.cec.eu.int) ile Merkezi Finans ve hale Birimi (www.cfcu.gov.tr) nin web sitelerinden yap lmaktad r. Hibe programlar kapsam nda proje tekliflerinin haz rlanmas için genellikle 2 ayl k bir süre verilmektedir. Bu sürenin sonunda, alt projeler Merkezi Finans ve hale Birimi ne sunulmaktad r. Bunu müteakip sunulan proje baflvurular ba ms z d fl de erlendiriciler taraf ndan de erlendirilmekte ve hangi alt projelerin finanse edilece i tespit edilmektedir. Örnek Bir Hibe Program Halihaz rda devam etmekte olan hibe programlar ndan bir tanesi, Avrupa Birli i Genel Sekreterli i'nin yararlan c s oldu u "Sivil Toplum Kurulufllar (STK) ile Kamu Kurulufllar Aras ndaki flbirli inin Gelifltirilmesi ve STK lar n Demokratik Kat l mc l k Seviyelerinin Artt r lmas " Projesi kapsam nda gerçeklefltirilmektedir. Bu çerçevede yaklafl k Euro tutar ndaki toplam 11 alt proje finanse edilmektedir. Bu alt projeler flunlard r: 1)K rsal Kesimlerden Göç Alan Bölgelerde Kad n-çocuk Destek Program 2)Gençlik STK lar ve Kamu Eflgüdüm Projesi Teklif Ça r s Yay nlanacak Hibe Programlar 1) "Sivil Toplumun Gelifltirilmesi Amac yla Örgütlenmenin Teflvik Edilmesi ve Desteklenmesi" Projesi Sivil Toplum Gelifltirme Merkezi (STGM) taraf ndan yürütülen bu proje kapsam nda Euro luk mali kayna n söz konusu oldu u bir hibe program na iliflkin teklif ça r s duyurusu yap lm fl ve teklifler al nm flt r. De erlendirme, önümüzdeki aylarda bafllayacakt r. Kazanan projelerin ilan n ise muhtemelen sonbahar aylar nda yap lmas beklenmektedir. Bu kapsamda genel olarak sivil toplum kurulufllar n n kapasitelerini gelifltirmeleri ve a oluflturmalar hedeflenmektedir. 2) "Sivil Toplumun Kat l m Öncesi Dönemde Güçlendirilmesi: STK Hibe Program " Avrupa Birli i Genel Sekreterli i ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nca yürütülecek olan 12 milyon Euro'luk bu proje kapsam nda yaklafl k 100 alt-projenin desteklenece i çeflitli hibe programlar yer almaktad r. Bu hibe programlar : 1-Kad n haklar n n korunmas ve güçlendirilmesi hibe program (2,4 milyon Euro -15 alt proje) 2-Özürlülerin sosyal hayata kat l m n n sa lanmas hibe program (1 milyon Euro -10 alt proje) 3-Tüketicilerin korunmas hibe program (0,5 milyon Euro -10 alt proje) 4-Çocuk iflçili inin önlenmesi hibe program (1 milyon Euro -10 alt proje) 5-Çevrenin korunmas hibe program (1,050 milyon Euro -15 alt proje) 6- nsan haklar ve demokrasinin gelifltirilmesi hibe program (2,25 milyon Euro -15 alt proje) 7-Kad na karfl fliddetle mücadele hibe program (2,25 milyon Euro -15 alt proje) 8-Avrupa Ufuklar ve Mozaik Programlar (1,45 milyon Euro -10 alt proje) Sivil Toplum Kurulufllar n n Kurumsal Kapasitesi Sivil toplum kurulufllar n n yapacaklar proje baflvurular nda, hibe program n n niteli ine göre, mevcut kurumsal kapasiteleri oldukça önem kazanabilecektir. Sivil toplum kurulufllar na yönelik bir hibe program nda kurumsal kapasitesi daha s n rl STK lar öncelik kazan rken, yine STK lara yönelik bir baflka hibe program nda, alt projelerin Avrupal muhtemel proje ortaklar ile iflbirli i içerisinde gerçeklefltirilmesi söz konusu olaca için kurumsal kapasite ba lam nda belli bir efli in afl lm fl olmas beklenebilecektir. Ne var ki hangi hibe program için baflvuruda bulunulursa bulunulsun, gerek alt proje teklifinin haz rlanmas nda gerekse teklifin kabul edilmesi durumunda alt projenin hayata geçirilmesi aflamas nda, Avrupa Birli i Proje Çevrimi Yönetimi konseptine hakim kiflilerin sürece kat lmalar büyük önem arz etmektedir. ki ayl k k sa bir süre içerisinde çok say da ve oldukça teknik ayr nt lar n bilinmesini gerektiren dokümanlar n Avrupa Birli i standartlar na uygun bir flekilde haz rlanmas n n gereklili i dikkate al nd nda bu hususun önemi bir kez daha ortaya ç kmaktad r. Avrupa Birli i müzakere sürecinde gerçeklefltirilecek olan Avrupa Birli i'ne uyum projelerinin içerisinde, sivil toplum kurulufllar n n alt proje teklifi sunabilecekleri çok say da ve kapsaml hibe programlar bulunmaktad r. Bu hibe programlar n n uygulanmas na iliflkin esaslar her bir hibe program özelinde belirlendikten sonra kamuoyuna duyurulacak ve ilgili olabilecek kurulufllar bu programlara baflvuruda bulunabileceklerdir. Sivil toplum kurulufllar nca hayata geçirilecek olan alt projelerin, ülkemizin sivilleflmesi, AB üyesi ülkelerin vatandafllar nca daha iyi tan nmas, Avrupa Birli i meselelerinin ülkemizde daha iyi bir flekilde anlafl lmas, STKlar aras a lar n geliflmesi ve nihayetinde sivil toplum kurulufllar n n geliflmesi ile birlikte daha ça dafl, daha demokratik, daha kat l mc bir anlay fl n ülkemizde egemen olmas na ciddi katk lar olaca düflünülmektedir. Bunun yan nda yap lacak olan alt proje baflvurular n n finanse edilebilirli ini belirleyecek olan en temel etken baflvuru dokümanlar n n niteli i olup buna iliflkin referanslar Avrupa Birli i Proje Çevrimi Yönetimi çerçevesinde ortaya konulmufl bulunmaktad r. Bu anlamda, alt projelerin gerek haz rlanmas gerekse uygulanmas ve izlenmesi ve de erlendirilmesi süreçlerinde Avrupa Birli i Proje Çevrimi Yönetimi sürecine hakim olunmas yap lacak olan çal flmalar n niteli i aç s ndan önemlidir. =863&VisitID={7F67F8C9-3E20-4E9C-8F4A- C247FCADB265}&Time=5146 Bu yeni süreçte, geçmifl dönemlerden farkl olarak ülkemiz çok daha kapsaml ve yüksek miktarda mali yard m, Avrupa Birli i'ne kat l m sürecinde kullanmaya bafllam flt r. Çal flman n bundan sonraki bölümlerinde Kat l m Öncesi Mali Yard m olarak adland r lacak olan söz konusu yard mlar, hibe niteli inde olup geri ödenmesi söz konusu de ildir. Bunun yan nda Avrupa Yat r m Bankas 'nca sa lanan çeflitli kredi imkanlar da farkl programlar kapsam nda ayr ca yer almaktad r. Ancak bu çal flmada Avrupa Yat r m Bankas 'nca sunulan kredi imkanlar na de inilmeyecektir. 3)Kad köy'de STK-Kamu flbirli ini ve Demokratik Kat l m Artt rmak 4)Yeflil Kentler ve Sa l kl Çevreye Katk çin Sincan'da Daha Yeflil ve Sa l kl Bir Çevre 5)Otizm Tarama Projesi 6)Toplumsal Cinsiyet Temelli Yerel Bütçe Analizi çin Pilot Uygulama 7)Bursaspor Karfl laflmalar nda fiiddetin Önlenmesi 8)Esentepe Do al Park n n Korunmas Kurumsal Çerçeve Nedir Avrupa Birli i taraf ndan ülkemize sa lanan Kat l m Öncesi Mali Yard mlar n uygulanmas na iliflkin kurumsal çerçeve olan Merkezi Olmayan Yap lanma1, 18 Temmuz 2001 tarih ve 2001/41 say l Baflbakanl k Genelgesi ile oluflturulmufltur. 9)Devlet ve Sivil Toplum Ortakl nda Türkiye'de NATURA 2000 A n n Kurulmas na Do ru 10)Çocuk Dostu Belediye Projesi 11)Engelli Aileleri E itim ve Bilgilendirme Projesi La Tribune

12 12 AB Mali Yard mlar Anadolu Sohbetleri AB Uflak ta Kültürel Miras n Korunmas na Destek Sa l yor Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Baflkanl (Ulusal Ajans) taraf ndan Ankara Uflakl lar Derne i nin Uflak' n Ulubey lçesinde yer alan Blaundos Antik kentinde uygulayaca "Kültürel Miras n Korunmas ; Blaundos Antik Kenti" konulu projesi hibe almaya hak kazand Haziran 2006 tarihinde Uflak ilinde gerçeklefltirilecek projeye Türkiye dahil toplam 5 Avrupa ülkesinden 25 genç kat lacak. Blaundos projesi, Macaristan, Estonya, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti nden gelen 20 genç ve Ankara Uflakl lar Derne i'nin bursiyerlerinden seçilen gençlerle Uflak ilinde kültürel miras n korunmas konusunda kamuoyunda fark ndal k yaratmay amaçl yor. Ankara Uflakl lar Derne i projeyle; *çevre bilincinin oluflturulmas n, *sa l kl çevre, kültürel miras n gelecek kuflaklara aktar lmas n n önemi konusundaki duyarl l n artt r lmas n, *yörenin mevcut çevre ve kültürel miras n n potansiyel katk s konusundaki fark ndal n artt r lmas n *farkl kültürler ve dinler aras ndaki iflbirli inin, ortak kültürel miras n korunmas boyutunda sa lanmas n, *gelece in teminat olan genç kufla n çevre ve kültürel miras konusunda gelecekte yapabilecekleri potansiyel iflbirli ine zemin haz rlanmas n *gelecekte sa lanacak potansiyel kültürler ve dinler aras iflbirli i ile AB ülkeleri ve Türkiye aras ndaki kültür ba n n kuvvetlendirilmesini, *yöredeki potansiyelin harekete geçirilmesini *yap lacak faaliyetlerle kamuoyunda yarat lacak ilgi sayesinde, yöre halk n n kaynaklar konusundaki fark ndal n n ve sorunlar na sahip ç kma konusundaki özgüvenlerinin gelifltirilmesi ile yörenin tan t lmas n hedefliyor. Blaundos projesinin Uflak ilinin ev sahipli ini yapaca Gençlik Program kapsam ndaki ilk AB Projesi niteli inde oldu unu belirten Ankara Uflakl lar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Nuray Sal c, projenin Uflak ilindeki kültürel de erlerin kaybolmamas, AB'de yer alan farkl kültür ve dinlerdeki gençlerin ayn amaç etraf nda buluflturulmas, kültürel miras ve çevre bilincinin uyand r lmas ad na küçük ancak ilk önemli ad m niteli inde oldu unu söyledi. Avrupa Birli i nin sadece ekonomik bir birlik de il, farkl kültürlerden oluflan uluslarüstü bir yap oldu unu belirten Nuray Sal c projeyle ilgili de erlendirmesine flöyle devam etti; "Gençlerin bu yap içinde gelecekte iflbirli i yapacak tak m n önde gelen aktörleri olaca kaç n lmaz bir gerçektir. Farkl kültür ve ülkeden gelecek olan gençler, gençlik çal flanlar ve liderlerinin böyle bir projede yer almalar n n, ülkelerine geri döndüklerinde konu üzerinde sorgulay c bir bak fl aç s gelifltirmeleri, tart flmalar ve duyarl l klar n artt rmak aç s ndan da önemlidir. Farkl kültürel ve dini yap dan gelen gençlerin ayn kültürel miras n parças ve bekçisi olduklar gerçe ini alg lamalar, projemizin ana temalar ndan birisini oluflturmaktad r". Ankara Uflakl lar Derne i nin kurulufl amac na uygun olarak Uflak linin tan t lmas, yöre insanlar n n aras ndaki iflbirli i ve dayan flman n gelifltirilmesi için faaliyetlerde bulundu unu ifade eden Nusay Sal c, derne in özellikle son y llarda, Uflak' n daha fazla yat r m alabilmesi, tüm Türkiye'de daha fazla tan nmas ve Ankara'ya gelen Uflakl lar için bir hizmet merkezi olabilmesi amac yla yo un bir lobi çal flmas yapt n söyledi. Bu amaçla da Ankara'da bir "Uflak Evi" açmay planlad klar n ve bunun için ilk giriflimi yapt klar n belirtti. Sal c, derne in genel faaliyetleriyle ilgili olarak da flu aç klamay yapt ; "Uflakl lar Derne i olarak, baflar l ama k s tl imkânlara sahip üniversite ö rencilerine e itim bursu vermekteyiz. Halihaz rda Ankara'da bulunan üniversitelerde okuyan ve maddi gücü yetersiz 61 ö renciye e itim bursunun yan s ra, bu ö rencilerle beraber bir çal flma program da yürütülmektedir. Söz konusu çal flma program n n kapsam, planlanmas ve uygulamas nda E itim Yöneticisi olarak, Sosyal Hizmet Uzman görev yapmaktad r. Çal flma program kapsam nda yöreden büyük flehre üniversitede okumak üzere gelen ö rencilerin, yurt ve okula uyum sa lamalar n teminen büyük flehirde yaflam, Ankara'n n tan t m, ucuz yemek, kitap ve al flverifl konular nda rehberlik hizmeti vermekteyiz. Bu faaliyetler her e itim döneminin ilk iki ay nda yap lmaktad r. Ö retim döneminin üçüncü ay nda özgüven ve kimlik geliflimi, gelece e iliflkin kariyer planlama ve bu planlar n gerçeklefltirilmesi konusunda kurslar düzenlemekteyiz. Her y l n Aral k ay nda insan iliflkileri ana bafll alt nda ana-baba ve yak n çevreyle iliflkiler, k z-erkek arkadafll, efl seçimi, kamu kurum ve kurulufllar nda ast ve üstlerle iliflkiler, staj ortam na iliflkin konularda kurslar düzenlenmektedir. Bu gençlerin, ayda bir kez tiyatro, opera, bale veya Cumhurbaflkanl Senfoni Orkestras nda konser faaliyetlerine kat l mlar sa lanmaktad r. Her ö retim döneminde bir kez Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gezi düzenlenmektedir. Ders çal flma teknikleri, okudu unu anlama, stresle bafla ç kma teknikleri konusunda seminer çal flmas yap lmaktad r. Her ö retim döneminin sonunda, bir e itim dönemi boyunca yap lan çal flma ve faaliyetler ile okul baflar lar n n de erlendirildi i, bir çal flma yap lmakta ve e itim de erlendirme toplant s ndan sonra piknik yap larak e itim dönemi faaliyetleri tamamlanmaktad r. Ayr ca, Derne imiz y lda bir kez Ankara'da siyasetcilerin, sanatç lar n, gazetecilerin ve Ankara'daki ve Uflak'taki hemflehrilerimizin kat ld "Uflakl lar Gecesi" düzenlemektedir. Sakall : Yap lanmaya girmeyen flirketlerin AB sürecinde rekabet flanslar olmayacak AB Dan flman Kenan Sakall "Birlikte yaflama kültürünün Türk insan taraf ndan kabul görmesi gerekiyor. Aile iflletmelerinin kurumsallaflma yolunda ad m atmas gerekiyor" diyor. Avrupa Birli i ne haz rl k dan flmanl ne anlama geliyor? AB'nin sivil toplum kurulufllar na (STK), Kobi'lere yönelik haz rlad projelerin tümü konusunda çal fl yoruz. Uflak'ta haz rlam fl oldu umuz üreme sa l yla ilgili iki tane proje var. Bu projelerin toplam de eri üç yüz bin euro civar nda. AB KOB 'lerin kapasitesini art rmak ve kurumsal geliflime katk sa lamak amac yla destek ihaleleri aç yor. Türkiye proje haz rlamada s k nt yafl yor. Üreme sa l projesi anlam nda en baflar l üçüncü il Uflak. Hangi sektördeki flirketlere dan flmanl k hizmeti veriyorsunuz? AB projeleri konusunda ve kiflisel geliflim ve e itimi kapsayan konularda dan flmanl k hizmeti veriyoruz. Uflak'ta Büyükflehir Belediyesi ne; kurumsallaflmak isteyen flirketlere; tekstil, g da, makine sektöründe faaliyet gösteren firmalara dan flmanl k hizmeti veriyoruz. Sizce AB sürecinde Uflak ilinde hangi sektörler zorlanacak? fiu an dünyada tekstil sektörü sanc l bir dönemden geçiyor. Uflak bu konuda en zor dönemleri atlat yor. Bir zamanlar Uflak dünya battaniyesinin %70'ini üretiyordu. 90 l y llarda battaniye sektöründe 600 kadar firma varken flu an firma kald. Yine ayn fley deri sektöründe yafland : 90 l y llarda deri üreten firmalardan geriye 20 firma kald. Bir dönem Rusya pazar Türkiye'nin en önemli pazar yd... Firma say s ndaki bu düflüflü neye ba l yorsunuz? Zamanla kaliteden uzaklafl p, sözleflmeye uymayan ürünler yollad k. Bunun sonucu olarak ülkeler üretimi kendi ülkelerine tafl ma karar ald lar. fiu anda Rusya ve Çin kendi ürünlerini gerçeklefltirme yönünde ciddi ad mlar att lar. Bu kadar önemli hatalar yapmam z neden? Tüm bu hatalar iflletme kültürünün eksikli inden, de iflimin do ru alg lanamamas ndan kaynaklan yor. flletmelerde temel amaç firma de erini maksimize etmek üzerine kurulu olmal d r. Uflak gibi h zl geliflmifl flehirlerde temel sorun kâr do ru yat r m planlamas yla kullanamamaktan kaynaklan yor. 80'li y llarda battaniyenin fiyat 17 dolar civar nda iken flu an 4 dolar. Hal ve kilim üretiminde de büyük hatalar yapt k. Ancak el ürünü hal lar fabrikasyon üretime yönelttik, kök boyalar n, hal iplerinin kalitesini düflürdük. Desen ve ürün tekni ini yenileyemedik. Marka ve yeni ürün gelifltirilmemifl. Firmalar karlar n maksimize ettikten sonra yat r m teknolojiye, insan kaynaklar na de il de gayrimenkule yap ld. Yönetimler de birçok hata yapt. 1 milyon dolarl k ürün gönderiyorlar ancak ortada ne çek var ne de senet. Tabii deri sektöründen birçok kaynak batt. Tüm bunlar iflletme kültüründen kaynaklan yor. 2000'li y llar n bafl na kadar firmalar "iflimi do ru yap yorum ki para kazan yorum mant ile geliflmeye kapal kalm fllard r" 2001 kriziyle yaklafl mlar n de iflmesi zorunlu k l nd. fiimdi ç k fl aransa da o dönem kazan lan paralar art k yok. Gelece i nas l görüyorsunuz? Yeni yap lanma süreciyle birlikte 5 y lda firmalarda olumlu yönde geliflmeler olaca na inan yorum. Yap lanmaya girmeyen flirketlerin AB sürecinde rekabet flanslar olmayacak. Tar m ve hayvanc l k sektörü büyük risk alt na girecek. Birlikte yaflama kültürünün Türk insan taraf ndan kabul görmesi gerekiyor. Aile iflletmelerinin kurumsallaflma yolunda ad m atmas gerekiyor. Uflak'ta ulafl m yollar n n avantaj nedir? Uflak'ta yeniden devreye girecek bir hava alan m z ve demiryollar m z var. fl adamlar n n yat r m yapmalar için büyük f rsatlar yaratacak kanallard r bunlar. Hava yollar yla dünya ticaretine kat lmak daha kolay olacakt r.

13 AB Mali Yard mlar 13 Türkiye Avrupa Birli i Kültür 2000 Program na Dahil Oldu Yeni Bir Hibe Deste i... AB, Bilgi Köprüleri Program yla sivil toplum kurulufllar na, meslek odalar na ve üniversitelere hibe deste i veriyor. Türkiye ile Avrupa Birli i aras ndaki sivil toplum diyalogunun gelifltirilmesi amac yla oluflturulan programlardan birisi olan Avrupa Bilgi Köprüleri Hibe Program n n duyurular Merkezi Finans ve hale Birimi taraf ndan önümüzdeki günlerde yap lacakt r. Avrupa Bilgi Köprüleri Hibe Program, Türk üniversiteleri, meslek örgütleri ve sivil toplum kurulufllar n n AB'yle ilgili bilgilerini ve kurumsal kapasitelerini gelifltirmelerini sa layarak bir uzmanl k havuzu oluflturmay hedeflemektedir. Hibe program kapsam nda, küçük çapl konferanslar, araflt rma fonlar ve AB'yle ilgili temel referans kitaplar n n tercümesi ve yay mlanmas ile kamu görevlileri için AB konular nda e itim kapasitesi gelifltirilmesi fleklinde faaliyetler finanse edilebilecektir. Program kapsam nda baflvuru yapabilecek kurulufllarda flu flartlar aranacakt r: Tüzel kiflilik olmas, Kar amac gütmeyen kurulufl olmas, Sivil toplum kurulufllar, üniversiteler, meslek örgütleri, düflünce kurulufllar ve sivil toplum yap lar olmas Merkezi Türkiye'de olmas. Türkiye'den proje baflvurusunda bulunacak kuruluflun AB üyesi ve aday ülkelerden bir ortak olmas, program kapsam nda zorunlu k l nmaktad r. Bu teklif ça r s çerçevesinde, flu nitelikteki projeler kabul edilebilecektir: Çal flmalar ve araflt rmalar flbirli i ve a gelifltirme projeleri E itim, seminer ve konferanslar Tercüme ve anahtar referans dokümanlar n, kitaplar n ve di er yay nlar n yay m. Avrupa Bilgi Köprüleri Hibe Program toplam bütçesi 1,4 milyon Euro'dur. Bir kuruluflun yapaca proje için verilebilecek en yüksek hibe tutar Euro olacakt r. Avrupa Bilgi Köprüleri Hibe Program ile ilgili her türlü duyuru veya adreslerinden takip edilebilir. AB Kültür 2000 Program yla kültürel alanda gelifltirilecek projelere destek sa lanacak. Kültür 2000 Program n n özü, Avrupa halklar n n ortak kültürel alan n n tan t m na katk da bulunmaktad r. Program, bu çerçevede, yarat c sanatç lar, özel ve kamu kültür kurulufllar, AB üyesi ülkeler ve di er kat l mc ülkelerden kültür kurulufllar ve di er ortaklar aras ndaki iflbirli ini ve kültürel a lar n faaliyetlerini desteklemektedir. Türkiye ile Avrupa Birli i aras nda Türkiye'nin Kültür 2000 Program na kat l m n öngören anlaflma 25 Ekim 2005 tarihinde onaylanm fl, 25 Aral k 2005 tarihinde de Resmi Gazete yay nlanarak yürürlük kazanm flt r. Kültür 2000 Program, Avrupa Birli i için katma de er sa layan ve kültür alan nda varolan ilgileri ve durumlar yans tan yenilikleri ve yarat c l teflvik eden kaliteli projelere hibe deste i sa lamaktad r. Kültür 2000 Program çerçevesinde onaylanan ve gelecekte uygulanacak tüm projeler afla daki 3 konudan en az birine hitap edecek düzeyde olmal d r. - Yurttafla yönelik - Yarat c l a yönelik yeni teknoloji ve medya (yeni teknolojinin yarat c amaçl kullan m ) - Gelenek ve yenilik; geçmifl ve gelecek aras nda ba lant Kültür 2000 program na sunulan y ll k projeler ve üçüncü ülkelerdeki y ll k uyum projeleri için talep edilen fon, Euro ile Euro aras nda olmal d r ve toplam uygun bütçenin %50'sini geçmemelidir. Çok y ll projeler için talep edilen fonlarda, her proje için talep edilen fonlar y ll k Avrupa Birli i taraf ndan gelifltirilen 'Kardefl fiehir Program (town twinning), üye ülkeler ve aday ülekerdeki flehirler aras nda iflbirli ini art rmay, kardefl flehir vatandafllar aras ndaki de iflimi ve Avrupa'y ilgilendiren konularda düzenlenecek toplant lar, e itim seminerlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Kardefl fiehir Program 1989 y l ndan itibaren sürdürülmeye bafllanm fl ve AB üyesi ülkelerdeki flehirler taraf ndan gelifltirilen birçok proje AB mali yard mlar yla desteklenmifltir. Kardefl fiehir Program yla Avrupa Komisyonu genelde, bu tür faaliyetlerin yayg n olmad bölgelerden gelen proje önerilerini, özellikle de Türkiye'nin de aralar nda bulundu u aday ülkelerdeki yerel yönetimlerin projelerini desteklemeyi amaçlamaktad r. Küçük ölçekli yerel yönetimlere, köylere, kad nlara ve gençlere yönelik projelere öncelik tan nmaktad r. Türkiye henüz Kardefl fiehir Program 'na üye olmam flt r. Ancak üyelik çal flmalar sona ermek üzeredir y l ndan itibaren Türkiye'deki kurulufllar n da Kardefl fiehir Program kapsam ndaki hibe programlar na proje sunma hakk olacakt r. Türkiye'nin baflvuru yapabilece i hibe programlar n duyurusu 2006 y l n n Ekim ay ndan itibaren en.html adresinde yap lacakt r. Destek için kimler baflvurabilir? fiehirleraras de iflim hibe programlar için evsahibi belediyenin yönetimi ya da kardefl Euro nun üzerinde olmal fakat Euro dan fazla olmamal d r ve toplam uygun bütçenin %60' n aflmamal d r. Kültür 2000 program kapsam nda aç klanan hibe programlar na ana faaliyetlerini esas olarak kültürel alanda sürdüren, yasal statülü özel ya da kamu kurulufllar ve sivil toplum kurulufllar baflvuru yapabilmektedir. Programa kat lan afla daki ülkelerin birinde (örgütün çal flma yerine veya esas faaliyet yerine dayanarak) kurulan yasal kurulufllar n baflvurular uygundur: Avrupa Birli i'nin 25 Üye Ülkesi (Avusturya, Belçika, K br s, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, rlanda, talya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, spanya, sveç, Birleflik Krall k); 3 EEA/EFTA ülkesi ( zlanda, Liechtenstein ve Norveç) ve aday ülkeler yani Bulgaristan, Romanya ve Türkiye. Kültür 2000 Program, özellikle Toplulu un hem içinde hem de d fl nda yap land r lm fl kültürel projeleri yay nlama görüflünde olan birçok farkl kat l mc ülkenin uzmanlar n da içeren iflletmen flebekeleri, kültürel yap lar ve kültürel kurumlar olmak üzere, kültürel flebekeleri destekleyerek daha yak n iliflkileri ve müflterek çal flmay cesaretlendirecektir. Bu önlem, Kültür 2000 program na kat lan en az 5 ülkeyi içeren bir Avrupa boyutu olan önemli kalite projeleriyle iliflkilidir. Kültürel flbirli i Anlaflmalar Çeflitli Üye Ülkelerin ve Kültür 2000 program na kat lan di er ülkelerin iflletmenleri aras nda yap land r lm fl, çok y ll olacak ve kültürel ifllerin yürütülmesini amaçlayacakt r. Bu anlaflmalar, müzik, sahne sanatlar, plastik ve görsel sanatlar, edebiyat, kitaplar ve çeviri ve kültürel miras da içeren okuma gibi bir kültürel alana dair (dikey faaliyetler) hakk nda Yerel Yönetimler çin 'Kardefl Olma' Zaman : AB Kardefl fiehirleri Destekliyor flehir projesinin koordinasyonunu üstlenen komitenin baflkan. Konferans ve seminerler düzenlemeyi hedefleyen projeler için yerel yönetimler ya da yerel yönetimlere ba l federasyon ya da birlikler. Gerekli kurallar nelerdir? Kardefl flehir vatandafllar n n de iflimi ile seminerlerin, projeye kat lma hakk olan en az 2 ülke aras nda yap lmas gerek. Ancak e itim seminerleri, tek bir ülkenin vatandafllar n kapsayabilir. Düzenlenecek faaliyet, Avrupa bütünleflmesine yard mc olmal. Faaliyet, Avrupa'n n gündeminde olan bafll ca konulardan biriyle ilgili olmal. Avrupa kurumlar n n gelece i, Avrupa'da toplumsal haklar, geniflleme, temel hak ve özgürlükler, Avrupa vatandafll, rkç l k ve yabanc düflmanl yla mücadele, çevrenin korunmas, kültürel çeflitlilik, gençler ve e itim, özürlülerin toplumdaki yeri, bu konular aras nda yeral yor. Projede öngörülen faaliyetlerin ayr nt l biçimde belirtilmesi ve kesin bütçenin planlanmas gerekiyor. Kardefl fiehir Program 'n n koordinasyonu, Türkiye Belediyeler Birli i taraf ndan yürütülecektir. Programla ilgili daha fazla bilgi için: uluslararas ifllerle ilgili olacakt r. Bu flekilde 3 y ll k bir süreye kadar öngörülen flbirli i Anlaflmalar, afla daki faaliyetlerden baz lar ndan ya da tümünden oluflmal d r: (i) Avrupa Birli i'ndeki ifllerin ve di er kültürel olaylar n (örne in, sergiler, festivaller vs.) birlikte üretilmesi ve dolafl m, mümkün olan en çok say da vatandafla ulafl labilir k lmak. (ii) Sanatç lar n, yarat c lar n ve di er kültürel operatörlerin hareketlili i (iii) Kültürel alandaki uzmanlar n ileri e itimleri ve hem akademik hem de pratik deneyimlerin karfl l kl de iflimi. (iv) Avrupa kültürünün fark ndal n yükseltmek amaçl, Topluluk içindeki kültürel alanlar ve an tlar n de er ve güzelliklerini artt rmak. (v) Avrupal de erine iliflkin kültürel konular üzerine araflt rma projeleri, kamusal fark ndal k kampanyalar, bilginin ö retilmesi ve yay lmas için faaliyetler, seminerler, kongreler, toplant lar. (vi) Yeni teknolojilerin kullan lmas (vii) Avrupa halklar n n tarihi, kökleri, ortak kültürel de erlerinin ve onlar n ortak kültürel miraslar n n karfl l kl fark ndal n artt racak kültürel çeflitli in ve çok dillili in önemini vurgulamay amaçlayan projeler Anlaflman n uygun olabilmesi için kapsayaca faaliyetlerin Kültür 2000 program na kat lan en az 5 ülkenin operatörlerini içermesi gerekmektedir. Daha ayr nt l bilgi için lütfen, AB'nin Kültür 2000'le ilgili internet sayfas ndaki listede bilgileri verilen Kültürel rtibat Noktas ile ba lant ya geçiniz. MED-ENEC Pilot Proje Yar flmas Akdeniz bölgesi inflaat sektöründe enerji verimlili i pilot projelerine davet bafllad. Güney ve do u Akdeniz ülkelerinden pilot projelere yönelik yar flma Nisan 2006 sonunda bafllad. Pilot proje yar flmas, inflaat sektöründe enerji verimlili ini hedefleyen ve Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilen MED-ENEC projesinin bir faaliyetidir. Yar flma MEDA ülkeleri yani Cezayir, M s r, srail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Suriye, Tunus ve Türkiye'den kat l mc lara aç kt r. Eylül 2006-Eylül 2008 dönemi içinde gerçeklefltirilmesi planlanan projeler için öngörülen yar flmaya 30 Haziran 2006 tarihine kadar müracaat edilebilir. De erlendirme komitesi, A ustos 2006 ay nda 10 projeyi aflmamak üzere desteklenecek teklifleri seçecektir. Kat l m flartlar ve müracaat usullerini içeren yar flma dokümanlar na sitesinden ulafl labilir.

14 14 AB ve KOB ler Anadolu Sohbetleri Uflak fieker Fabrikas sanki Türkiye'nin ekonomik tarihi Osman Coflkuno lu* Sonradan fieker soyad n alan Nuri Efendi'nin Uflak'ta kurdu u Türkiye'nin ilk fleker fabrikas n n gerçek ama efsane gibi bir öyküsü var. Bu öykü, sadece fleker ya da pancar konular nda de il, sadece ekonomi konusunda da de il, toplumsal geliflme ve kültürel de erler ba lam nda da önemli iletiler içermektedir. Bu bir baflar, hem de bir baflar s zl k öyküsüdür. Örnek bir özel fabrika olarak kurulmufl, genç Cumhuriyet y llar nda karfl laflt güçlükler sonucu devletlefltirilmifl, daha sonra da yanl fl politikalar sonucu özellefltirilme kapsam na al nm flt r. Uflak' n Kalfa köyünden, ortaokulu bile bitirmemifl olan Nuri Efendi, flekerin kam fltan ya da pancardan üretildi ini bir flekilde ö renmifltir. II. Meflrutiyet öncesinde, bir nedenle zmir'e gitti inde, Viyana fieker Fabrikas 'nda çal flan Mehmet Eflref'le tan fl r ve ondan flekerpancar n n ekimi ve fleker üretimi konular nda tüm bildiklerini ö renir. Nuri Efendi, Mehmet Eflref'ten sözünü etti i pancar tohumlar n kendisine göndermesini ister. Viyana'ya dönünce Mehmet Eflref bu iste i yerine getirir. Bunun üzerine, y llar nda, o zamanlar Kütahya'n n bir ilçesi olan Uflak'ta bu tohumlar önce kendi bahçesinde eker, üretti i pancar iflleyip önce pekmez, sonra da köpük helvas yapar ve satar. Birkaç y l içerisinde ço alt lan tohumlar komflular na da verir. Böylece, Uflak çiftçisi flekerpancar yla tan fl r. O s ralar Osmanl Devleti tüketti i flekerin tamam n d flar dan almaktad r. Kurtulufl Savafl 'ndan sonra, 1922 y l nda ''Ülkemizin zenginleflme yolunu her fleyden önce tar m ve tar m sanayinde ar yoruz'' diyen Atatürk, ulusal sanayinin, özellikle de tar msal sanayinin öneminin bilincindedir. Ayn y l, Nuri Efendi de hem pancar tar m n gelifltirmek hem de pancardan fleker üretmek amac yla ''Uflak Terakki-i Ziraat Türk Anonim fiirketi''ni kurar. fiirketin bafllang ç sermayesi, 50 kurucunun her birinden 3 taksitte al nan 200'er lirad r. Bundan sonraki geliflmeler ve fabrikan n kendisi, inan lmas çok zor ama gerçek bir dizi olayd r. Bu olaylar dizisinde, bugün için de geçerli olan, baflar n n temel ilkelerini ve baflar s zl klar n temel nedenlerini görmek mümkündür. Nuri Efendi, halk n kendisine güvenini denemekle bafllar ifle. Bu amaçla Uflak lçesi belediye baflkanl na aday olur. Halk n tümünün deste ini alarak seçilince hemen istifa eder. Amac na ulaflm fl, halk n kendisine güveni oldu unu anlam flt r. Sonra pancar tar m na elveriflli arazi araflt rmas na bafllar. Baflvurdu u yetkililer, gerekli incelemeleri yapt ktan sonra Uflak ve civar n n flekerpancar tar m için elveriflli toprak ve iklim tafl d n saptar ve bunu bir raporla belgelerler. Hemen arkas ndan, Nuri Efendi tekrar halk n deste ine baflvurur. Kendisine yerel seçimlerde oy veren halk acaba bu giriflimi için para da verecek midir? Halka 2 lira karfl l nda hisse satmaya giriflir. Paras olmayana, 2 yumurta karfl l nda 1 hisse verir. Sermaye birikimi kadar halk n kat l m na da önem verir. Hatta, 30 A ustos 1924 günü Baflkumandanl k Zaferi'nin 2. y ldönümünde Dumlup nar 'a gelen Atatürk'ün yan na giderek ona projesini anlat r ve hisse satmaya kalkar. Atatürk projeyle ilgilenir fakat yan nda para olmad n söyler. Oraya kendisiyle gelmifl olan smet nönü 'ye hisse almas n önerir. nönü 10 liraya 5 hisse al r. Aslen Uflakl olan Latife Han m'sa 50 liraya 25 hisse al r. Nuri Efendi, Uflak'ta halk n maddi ve manevi deste ini ve güvenini alm fl, flirketi kurmufl, ekim arazisinin uygunlu unu onaylatm flt r. S ra, flirketin sermayesini yeterli düzeye ç karmak için hükümetten destek almaya gelmifltir. Bu amaçla, 1924 y l nda Ankara'ya gider. Hem maddi destek sözü al r, hem de flirketin bürokratik ifllemlerini tamamlar. Art k son hamle, yani fabrikay kuracak firmay bulup anlaflmaya geliflmifltir s ra. stanbul'daki tan d klar ndan adlar n elde etti i Avrupal firmalara mektup yollar. Yan t verenlerden 14'ünü stanbul'a davet eder. 4'ü gelir. Aralar ndan Çekoslovak Skoda firmas yla anlafl l r. Yap lan sözleflmeye göre fabrika 1 Ekim 1926'da bitirilecektir. 12 günlük bir gecikmeyle biten fabrika, bafltan hesaplanamayan su sorunu nedeniyle 17 Aral k 1926 günü üretime bafllayabilir. Yöntem ve yarat c l k, fabrikan n düflünülmesi, planlanmas, finansman ve kuruluflundaki h z önemlidir. O zamanlar küçük bir ilçe olan Uflak'ta halk n çehresini de ifltiren ekonomik katk s da çok önemlidir. Fakat belki de en önemlisi, fabrikan n toplumsal ve kültürel katk lar d r. Fabrika çal flanlar nca kurulan Sosyal Yard mlaflma Derne i 'nin giriflimleriyle, bundan tam 77 y l önce, fabrika sahas nda revir, sinema, iflçilerin aileleriyle gidebilece i bir gazino, konukevi, çeflitli sat fl ma azalar, tenis kortu ve futbol sahas yap l r. Ayn dernek, gezi, piknik, spor müsabakalar ve e lenceler de düzenler. Böylece çal flanlar n n mutlulu unu ve çal flma heyecan n desteklemek, yaflam kalitesini yükseltmek gibi amaçlar da ihmal edilmez. Tüm bunlar n yan nda, fabrika fleker üretimi üzerine bir okul görevi de görür. Sonras ysa sürekli düflüfltür... Fabrikan n ilk 3 y l nda, flekerpancar na dadanan böcekler nedeniyle yeterli pancar gelmeyen fabrika, kapasitesinin çok alt nda fleker üretmek zorunda kal r ve büyük zararlara girer. Böcek sorunu giderildikten sonra da pancar üreticisinin iyi organize edilememesi, gerekli bilinç ve bilgiyle donat lamamas nedeniyle bir türlü fabrikan n kapasitesine yak n üretim yapmas n sa layacak miktarda pancar yetifltirilememifltir. Y llarca, hükümet deste iyle Ziraat ve fl Bankas ndan krediyle ayakta durmaya çal flan fabrikan n borcu afl r boyutlara ulafl nca, 12 May s 1933 tarihinde devletlefltirilir. Zamanla Uflak il oldu, içinden Ankara- zmir yolu geçti, fakülteler aç ld, üniversiteli ö renciler geldi, nüfus neredeyse 10 kat ço ald... Ama koca kentte bugün de tek bir sinema var. Devlet elindeki Uflak fieker Fabrikas flimdi de özellefltirmeyi bekler durumda. Uflak fieker Fabrikas 'n n kurulufl öyküsü bizlere adeta sanayileflmeye do ru yaklafl m n nas l olmas gerekti inin ipuçlar n veriyor. Fakat kuruluflundan 77 y l sonra bugün içinde oldu u durum da ülkemizin içinde bulundu u ekonomik sorunlar n nedenleri hakk nda ipuçlar veriyor. Ülkemizin ekonomik sorunlar n n alt ndaki neden, iddia Uflak fieker Fabrikas kuruldu u y llar edildi i gibi Uflak fieker Fabrikas gibi iflletmelerin durumu de ildir. Tam tersine, Uflak fieker Fabrikas 'n n zor duruma düflmesinin alt ndaki nedenler, t pk ülke ekonomisinin y llard r bir ç kmazdan baflka bir ç kmaza sürüklenmesinin ve yetersiz büyüme h z n n alt ndaki nedenler gibi, ülke ekonomisine yaklafl mdaki yanl fllar n sonucudur. Ülke ekonomisini esenli e ç karacak olan, do ru tar m ve sanayi politikalar n n, toplumsal ve kültürel boyutlar da ihmal edilmeden gelifltirilip uygulanmas d r. flte o zaman Uflak fieker Fabrikas da esenli e ç kacakt r, ülke ekonomisi de. *CHP Uflak Milletvekili Uflak fieker Fabrikas kurucular 1926 y l nda çektirdikleri foto rafta: Oturanlar sa dan sola: 1- Tarakc o lu brahim Efendi 2- Bacako lu smail Efendi 3- Mehmet Hac m "Elinde asa var" 4- Molla omaro lu Nuri Bey 5- Donbayo lu Hac Osman Efendi Ayakta olanlar sa dan sola: 1- Köleo lu Süleyman Efendi 2- Bu dayl o lu Hüsamettin Efendi 3- Okkao lu Ahmet Efendi 4- Eyübo lu 5- Bayraktaro lu Mehmet Ali Efendi

15 AB ve KOB ler 15 KOB lerin AB Müktesebat Türkiye nin AB KOB Politikas 'na Uyumu Bu bafll k alt ndaki müktesebat, Giriflimcilik Politikas ve Topluluk Politikalar ya da Komisyon önerilerinden oluflmaktad r. Bu politikalar n ço unlu u aday ülkelerin yasal düzenlemelerinde kapsaml bir de iflim veya uygulamada yapt r m gerektirmez. KOB 'lerin finansman kaynaklar na eriflimi ve yat r m konular nda bürokratik engellerin azalt lmas bu bafll k alt ndaki öncelikli konulard r. AB'nin Küçük ve Orta Ölçekli isletmeler Politikas, Toplulu un Çok Y ll Giriflim ve Giriflimcilik Program ile de desteklenmekte, aday ülkelerin bu Program kat l m teflvik edilmektedir. Bu bafll k alt ndaki konular ekonomik geliflme ve rekabet bask s yla bafla ç kma aç s ndan da önem tafl maktad r. Bu nedenle 3 alan ön plana ç kmaktad r: KOBI politikas oluflturulmas ve uygulanmas, Ülkedeki genel ifl ortam, KOBI tan m n n kabul edilerek uygulanmas. Bu politika alanlar yla ilgili öncelikli konular, Haziran 2000'de kabul edilen Avrupa KOB Sözleflmesi'nde ortaya koyulmufltur. Bu müktesebat bafll ba lay c hükümler yerine büyük ölçüde yol gösterici unsurlardan ve Topluluk programlar ndan oluflmaktad r. Türkiye'nin bu alandaki uyum çal flmalar 2003 y l ndan itibaren ele almakta yarar vard r. Avrupa Komisyonu nun Kas m 2003 Türkiye lerleme Raporu, KOB Politikas alan nda durum tespiti yap yordu:. Türkiye AB KOB politikas n izlemede bir miktar ilerleme sa lad. fiirket kurmak ve tescil etmek için öngörülen usullerin basitlefltirilmesi olumlu bir geliflmedir.. Teknoloji gelifltirme bölgeleri ve merkezleri aç s ndan da Türkiye gayet iyi durumdad r. gibi olumlu notlar n yan s ra, KOB stratejisi ve eylem plan n n resmen kabul edilip uygulamaya koyulmas ; KOB 'ler KOB Tan m AB ile Uyumlaflt r ld Türkiye'de, birden çok kurum taraf ndan oluflturulmas nedeniyle, birbirinden farkl KOB tan mlar bulunmas n n özellikle destekler ve AB ile iflbirli i gibi konularda yaratt s k nt lar ortadan kald rmas amac yla, Türk KOB tan m AB ile uyumlaflt r ld. Bakanlar Kurulu'nun 2005/9617 say l karar ile kabul edilen "Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmelerin Tan m, Nitelikleri ve S n fland r lmas Hakk nda Yönetmelik", 18 Kas m 2005 tarihinde Resmi Gazete'de yay mland. Yönetmelik, yay m tarihinden alt ay sonra yürürlü e girecek. Türkiye'nin KOB tan m n uyumlaflt rmas sonucunda; iflletmelerin ba ms zl na iliflkin olarak AB limitleri benimsenecek. Avrupa Birli i nde KOB 'ler, çal flan kifli say s ile y ll k cirolar veya bilançolar na göre tan mlan r. Bu say iflletmedeki tüm çal flan say s n kapsar. Eurostat 2002 verilerine göre, AB'deki iflletmelerin %89.1'ini mikro iflletmeler, %11.3'ünü ise küçük ve orta ölçekli firmalar oluflturmaktad r. Çal flan say s na göre da l mda ise büyük flirketlerin pay %33.1, mikro ölçeklilerin %27.8, küçük ve orta ölçeklilerin ise %38.9'dur. Yarat lan katma La Tribune de erde en büyük pay %40.3 ile 250'den fazla çal flan olan büyük iflletmelere ait iken, fazla çal flan olan büyük iflletmelere ait iken, mikro iflletmelerin pay %20.8, küçük ve orta ölçekli firmalar n pay ise %38.9'dur. Kaynaklar : -ABGS (www.abgs.gov.tr) -Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.deltur.cec.eu.int) için ifl ortam ve finans olanaklar na eriflimin iyilefltirilmesi amac yla ek çabalar gösterilmesi; KOB tan m n n AB'ninkiyle uyumlu hale getirilmesi gibi gerekliliklerin alt çiziliyordu. Türkiye, eksiklerinin giderilmesi için, Temmuz 2003 Ulusal Program 'nda verilen k sa ve orta vadeli öncelikler çerçevesinde çal flmalar n yürüttü. 10 Kas m 2003 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu nda AB ile uyum sürecinde KOB 'ler için yürütülecek politikalar n çerçevesini belirleyen "KOB Stratejisi ve Eylem Plan " kabul edildi. (bkz. eji.pdf ) Komisyon'un 2004 y l ndaki lerleme Raporu'na göre, Türkiye'nin KOB politikas büyük ölçüde AB giriflimcilik politikas n n prensip ve amaçlar yla uyumlu hale getirilmiflti. Kamunun çabalar ve iyileflmifl makroekonomik ortam sonucunda küçük iflletmelerin finansmana erifliminin iyileflmesi olumlu bir geliflmedir. fl ortam n n ve finansmana eriflimin iyilefltirilmesi için daha fazla çabaya ihtiyaç vard r. Ticari mahkeme davalar nda ifllemlerdeki gecikmeler KOB 'lerin geliflmesinde bir baflka önemli engeldir. KOB Stratejisi ve Eylem Plan n n kabul edilmesi Türk KOB 'leri için önemli bir ad m olmakla KOB Politikam zdaki Son Geliflmeler Müzakere sürecine yön vermesi amac yla AB müktesebat bafll klar n n tümünü kapsayan Ulusal Plan haz rl klar na bafllanm flt r. flletmeler ve Sanayi Politikas bafll alt nda AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'nin orta vadeli öncelikleri belirlenerek Avrupa Komisyonu na sunulacakt r Mart 2006 tarihlerinde AB müktesebat n n flletmeler ve Sanayi Politikas bafll için tan t c tarama toplant s Brüksel'de gerçeklefltirilmifltir. Avrupa Komisyonu nun flletmeler ve Sanayi Politikas alan ndaki mevzuat konusunda Komisyon yetkililerince sunum yap lm flt r. Tan t c tarama toplant s Brüksel'de yap lmakta ve Türk yetkililer AB mevzuat ile Türk mevzuat n n uyumlu ve uyumsuz oldu u bafll klar konusunda Komisyon yetkililerine bilgi vermekteler. (Tarama süreci ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. a.htm) Ülkemizin 2003 y l nda kabul etti i KOB Stratejisi ve Eylem Plan n n 2005 y l lerleme Raporu ve Tarama sürecinde yap lan de erlendirmeler fl nda güncelleme çal flmalar na bafllanm flt r. beraber, Türkiye'nin, özel sektörün tam kat l m yla bir izleme ve de erlendirme mekanizmas oluflturmas gerekiyor. Türkiye'nin hala KOB tan m n Komisyonun ilgili tavsiyelerine uyumlu hale getirmesi gerekiyordu. Türkiye Kas m 2005'te Bakanlar Kurulu karar yla KOB tan m n AB'ninkiyle uyumlaflt rarak büyük bir farkl l a son verdi. AB GEM : Avrupa Birli i fl Gelifltirme Merkezleri Türkiye'deki KOB 'lerin rekabet seviyelerinin ve uluslararas piyasalarda aktivitelerinin art r lmas konusunda Avrupa Birli i Komisyonu ve TOBB, Türkiye'de üç fl Gelifltirme Merkezi kuru lmas projesini finanse etmektedir. Proje kapsam nda fl Gelifltirme Merkezleri Gaziantep, zmir ve Kocaeli bölgelerinde kurulmufltur. Bölgelerde projenin Türk orta Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ni temsilen Gaziantep Ticaret Odas, Ege Bölgesi Sanayi Odas ve Kocaeli Sanayi Odas projeye destek vermektedir Mart ay nda resmen bafllayan AB fl Gelifltirme Merkezleri projesi, KOB 'lere yönetim dan flmanl, bilgilendirme ve e itim hizmetleri sunmak üzere tasarlanm flt r. Organizasyon Projenin yönetimi için yürütmeden ve teknik destekten sorumlu Proje Direktörü, TOBB ve AB Komisyonu'nun temsilcilerinden oluflan Proje Koordinasyon Birimi (PKB) oluflturulmufltur. PKB proje süresi boyunca 3 fl Gelifltirme Merkezinin koordinasyon içerisinde çal flmas ndan da sorumludur. fl Gelifltirme Merkezleri ve Proje yönetiminin birbirinden ayr lmas ve fl Gelifltirme Merkezlerinin ba ms z yerel birimler olmas öngörülmektedir. Ayr ca her Merkeze destek sa lamak üzere bir Dan flma Komitesi oluflturulmufltur. Söz konusu komitede, KOB 'lerle yak n iliflki içerisinde olan yerel kurum, kurulufl ve üniversiteler bulunmaktad r. Hizmetleri Avrupa Birli i fl Gelifltirme Merkezleri KOB 'lere a rl kl olarak, talep gören hizmet niteli i ve yap lan piyasa araflt rmalar n n fl nda, KOB 'lere yönelik yerel ve merkezi politikalar n oluflturulmas na yard mc olmaktad r. Bu çerçevede verilen hizmetler: 1. Dan flmanl k 2. Egitim 3. Bilgilendirme KOBI DUNYASI için yararl tüm Mevzuatlar (TC Mevzuat, AB Mevzuat, D fl Ticaret Mevzuat ) ile devlet destekleri, AB mali yard mlar ve kredilerden oluflan Ekonomi Finans Rehberini de ABIGEM sitesinde bulmak mümkün.

16 16 AB ve KOB ler Anadolu Sohbetleri Giriflimcilik ve Rekabet Gücüne Yönelik AB 5 Y ll k Destek Program ( ) Avrupa Birli i'nin halen geçerli olan iflletmelere ve giriflimcili e ve özellikle KOB 'lere yönelik çok y ll destek program 2005 y l n n sonunda sona ermifltir. Avrupa Küçük Ölçekli flletmeler Bildirgesi'nin (European Charter for Small Enterprises) hedeflerine de ulafl lmas n amaçlayan bu program n hedefleri afla daki gibidir: - iflletmelerin büyümesini sa lanmas ve rekabet gücünü art r lmas, - giriflimcili in teflvik edilmesi, - ifle yönelik idari ve hukuki ortam n yal nlaflt r lmas, - firmalar n finansmana erifliminin kolaylaflt r lmas, - ifl destek hizmetlerinin, programlar n n ve a lar n n daha eriflilebilir k l nmas. KOB 'lerin geliflimi için daha uygun bir ortam yarat lmas nda büyük ad mlar at lmas n sa lam fl olan geçerli çal flma program giriflimcili e yönelik politikalar n, AB finansal araçlar n n kullan lmas n ve Avrupa ifl destek a lar n n gelifltirilmesini esas almakta. Bu program çerçevesinde Avrupal iflletmelerin ve giriflimcilerinin rekabet gücünü etkileyebilecek sanayi ve yenilikçilik politikalar n n eksikli ini hissedilmektedir. Yeni Program n Hedefleri ve Kapsam Her ne kadar geçmifl programlar Avrupa'n n giriflimcilik alan ndaki performans n n iyilefltirilmesinde etkin bir rol oynam fl olsa da, bu yönde ilerleme kaydetmek için gerçeklefltirilmesi gereken birçok fley bulunmaktad r. Sanayi politikalar, dinamik ve rekabetçi bir ekonominin geliflmesi ve iflletmelerin sektörel veya yatay geliflimi aç s ndan rekabet ve globalleflmenin getirdi i zorluklar n afl lmas nda anahtar bir unsurdur. Öte yandan, günümüzün rekabet ortam gün geçtikçe daha yenilikçi, di er bir deyiflle daha yeni ve daha iyi ürünlerin ve hizmetlerin ekonomiye kat lmas ve operasyonel süreçlerin iyilefltirilmesini gerektirmektedir. Avrupa'n n giriflimcilik alan nda yetersiz kalmas n n arkas ndaki unsurlardan biri yeterince yenilikçi giriflimlerin yarat lmamas d r. Dolay s yla yeni program n yenilikçilik ve özellikle teknolojiye dayal olmayan yenilikler ve giriflimcilik cephesinde de faaliyet göstermesi gerekmektedir. Yeni program, KOB 'lerin ihtiyaçlar na odaklanmaya devam etmekle beraber giriflimcili in, yenilikçili in ve rekabet gücünün aras ndaki etkileflimin önemini de ön planda tutmay amaçlayacakt r. Yeni program n k s tl say da faaliyetin gerçeklefltirilmesine yönelik bir çerçeve oluflturulmas na izin verecek bir platform sa lamakla yetinmemelidir. Yeni platform, KOB 'lere, giriflimcili e, yenilikçili e ve ekonomideki oyuncular n yap sal de iflikliklere uyum sa lamas na destek verecek tüm AB ve üye ülke faaliyetlerinin koordine edilmesine ve güçlendirilmesine izin verecek bir platform niteli i tafl mal d r. Yeni program AB politikalar n ve rekabet kurallar n, Ortak Pazar, Avrupa stihdam Stratejisi, çevre politikas ve bölgesel kaynaflma gibi özellikle rekabet gücü aç s ndan tamamlay c bir niteli e sahip olacakt r. Yeni Program n Hedefleri * Sanayinin yap sal de iflikliklere uyum sürecini h zland rmak, Bu kapsamda önerilen faaliyetler: - Bilgi ve letiflim teknolojilerinin ifl stratejilerine entegre edilmesini teflvik etmek ve desteklemek, - Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi ve teflvik edilmesi, - flletmelerin rekabet gücünü ve baz sektörlerde de iflimlere uyum sürecinin desteklenmesi ve teflvik edilmesi * Özellikle KOB 'ler olmak üzere firmalar n geliflimine ve yeni inisiyatiflere uygun bir ortam n teflvik edilmesi. Bu kapsamda ele al nabilecek faaliyetler flöyle olabilir: - Giriflimcilik ruhunu teflvik etmek, - Giriflimcilerin risk almalar na yard mc olmak, - flletmeleri büyümeye ve rekabete yönlendirmek, - flletmelerin ve özellikle KOB 'lerin finansmana eriflim olanaklar n desteklemek, - flletmeler aç s ndan daha uygun ulusal kanun ve düzenlemelerin getirilmesi. * Firmalar aras iflbirliklerinin kurulmas na uygun bir ortam n teflvik edilmesi. Bu kapsamda önerilen faaliyetler flöyledir: - AB dahilinde s n rlar ötesi iflbirliklerinin desteklenmesi ve teflvik edilmesi, - AB'de kurulu iflletmelerin uluslar aras iliflkiler kurmas n kolaylaflt rmak ve desteklemek, - Avrupa fl Destek A lar 'n n iflletilmesi. * Yenilikçili e, araflt rmaya ve teknolojik geliflmeye yönelik politikalar n daha etkin bir flekilde kullan lmas n n sa lanmas. Bu kapsamda önerilen faaliyetler: - Daha güçlü bir bilgi birikimi ve daha etkin bir s nai haklar yönetimi yoluyla yenilikçili in teflvik edilmesi, - Teknoloji transferlerinin ve teknoloji kümelerinin teflvik edilmesi, - Organizasyonel süreçlere yönelik olan ve sadece teknolojiye dayal olmayan, örne in tasar m gibi faaliyetlere odakl yenilikçili in teflvik edilmesi. Program taraf ndan kullan lacak araçlar * Aç k koordinasyon: Aday ülke hükümetlerinin bir araya gelip kriterler oluflturmalar, en etkin süreçlerin belirlenmesi, performans de erlendirmesinde bulunulmas ve dan fl kl olarak politikalar n iyilefltirilmesi * AB finansal araçlar : program çerçevesinde AB taraf ndan kullan lan finansal araçlar Avrupa Yat r m Fonu taraf ndan, güven temelinde ve arac lar yoluyla yönetilmektedir. Yeni program da benzer bir yaklafl m içerecektir; ancak yeni arac lar n da eskilerine kat lmas düflünülmektedir. * Avrupa ifl destek a lar : Avrupa ifl destek a lar çeflitli AB politikalar n n teslimat n n yap ld noktalar olma niteli ini tafl maktad rlar. AB Komisyonu taraf ndan e itim, faaliyet organizasyonu, kalite kontrol gibi alanlarda bu a lar n altyap s n sa lamak üzere kullan lmakta olan d flar dan destek mekanizmalar gözden geçirilerek ihtiyaç görüldü ü halde gerekli alternatifler önerilecektir. * AB Komisyonu taraf ndan do rudan uygulanan faaliyetler: Analizlerin gerçeklefltirilmesi, gözlemlerin yap lmas, politikalar n etkilerinin de erlendirilmesi, dan fl kl k, bilgilendirme, ve program de erlendirilmesi ile ilgili faaliyetler do rudan Komisyon taraf ndan gerçeklefltirilmelidir. Bunun yan s ra, Komisyon d fl ndan uzmanlar taraf ndan de erlendirilecek dönemsel göstergeler de Komisyon, üye ülkeler, ve di er kat l mc ülkeler taraf ndan dikkate al nmal d r. Kaynak: AB'nin Rekabet Müktesebat Avrupa Birli i'nin temel ekonomik hedefi, üye ülkeler aras nda tüm engellerden ar nd r lm fl bir ç Pazar oluflturmakt r. Bu hedefe ulaflmak için Toplulu un kulland en temel ve etkili araç rekabet kurallar olmufltur. Toplulu un Rekabet Politikas, rekabeti bozdu u kabul edilen faaliyetleri engelleyerek, piyasa güçlerinin hakim oldu u bir ekonomik ortam yaratmay ve bunu sürdürmeyi hedeflemektedir. Toplulu un Rekabet Politikas 4 ana bafll k alt nda incelenebilir: Teflebbüslere uygulanan rekabet kurallar, birleflme ve devralmalar n denetlenmesi, kamu tekelleri ve imtiyazl haklara sahip teflebbüsler, devlet yard mlar n n izlenmesi ve denetlenmesi. Toplulu un en eski politikalar ndan biri olan rekabet alan ndaki müktesebat Amsterdam Antlaflmas 'n n 31. maddesi (ticari nitelikli devlet tekelleri, Amsterdam Antlaflmas ile tadil edilen Roma Antlaflmas 'n n 37. maddesi), maddeleri (teflebbüslere uygulanan kurallar, eski maddeler), 86. (kamu teflebbüsleri ve imtiyazl ya da münhas r haklara sahip teflebbüsler, eski 90. madde) ve maddeleri (devlet yard mlar na uygulanan kurallar, eski maddeler) temelinde flekillenmektedir. Birleflme ve devralmalar n kontrolü ise 802/2004 say l Tüzük ile gerçeklefltirilmektedir. Rekabet alan ndaki di er Topluluk düzenlemeleri aras ndan; 1/2003 say l "Antlaflman n 81 ve 82. maddelerinde Belirtilen Rekabet Kurallar n n Uygulanmas na liflkin Konsey Tüzü ü", 2790/1999 say l Dikey Anlaflmalar ve Uyumlu Eylemlere liflkin Komisyon Tüzü ü", "773/2004 say l Komisyon Taraf ndan Soruflturma Yürütülmesine liflkin Komisyon", Komisyon'un yay mlad k lavuzlar, tebli ler, aç klay c notlar, sektörler için hayati önem tafl yan blok muafiyet tüzükleri (otomotiv, yatay iflbirli i anlaflmalar, teknoloji transferi anlaflmalar, sigortac l k) ve kritik sektörlere (ulaflt rma, tar m, çelik) yönelik düzenlemeleri sayabiliriz. Devlet yard mlar konusundaki müktesebat n bir bölümü (özellikle ulaflt rma, tar m ve bal kç l k) di er müzakere basl klar alt nda yer almaktad r. AB Komisyonu'nun enerji, ulaflt rma, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri sektörlerinin serbestlefltirilmesine yönelik tüzükleri de bu bölüm kapsam nda ele al nmaktad r. Komisyon, aday ülkelerin rekabet alan ndaki müktesebata uyum sa lay p sa layamayacaklar n ve üyelik sonras ç Pazar' n rekabet bask s na dayan p dayanamayacaklar n de erlendirirken, aday ülkelerde yer alan teflebbüslerin ç Pazar'a benzer bir ortamda faaliyet göstermeye al flk n olup olmad klar n dikkate almaktad r.

17 AB ve KOB ler 17 Tüketicinin ve Tüketici Sa l n n Korunmas na liflkin AB Müktesebat Tüketicinin ve tüketicinin sa l n n korunmas, Birli in, vatandafllar n n yaflam kalitesini art rmak için kulland en etkili araçlardan birisidir. Avrupa Birli i, Tüketici Politikas tüm tüketicilerin sa l n n ve ekonomik ç karlar n n korunmas ve güvenli inin sa lanmas esaslar na dayand rmaktad r. Birlik tüketicilerin bilgi edinme ve e itim haklar n, ç karlar n korumak için örgütlenme haklar n, bunlar n yan s ra, sa l k, güvenlik ve ekonomiye iliflkin ç karlar n n korunmas n temin etmekle yükümlüdür. Üye ülkeler, Birli in yürürlü e koydu u düzenlemelere uyum sa lamak zorundad r, ancak bunun yan s ra, ç Pazar' n iflleyifline zarar vermemek kayd yla kendi ulusal politikalar n izleyebilmektedir. Tüketicinin korunmas Ortak Ticaret Politikas, Sanayi Politikas ve Rekabet Politikas baflta olmak üzere di er Topluluk politikalar üzerinde de etkili olmaktad r. Komisyon, tüketicinin korunmas na iliflkin müktesebat n üye ülkeler aras ndaki pazar engellerinin ortadan kald r lmas ve ekonomik bütünleflmenin sa lanmas aç s ndan vazgeçilmez oldu u kan s ndad r. Bunun sebebi, tüketicilerin korunmas alan nda farkl mevzuat ve uygulamalar n ticaretin önünde do al bir engel oluflturmas d r. AB'nin Tüketici Politikas ayr ca, fiyatlar n düflmesini, ürün ve hizmet çeflitlili inin artmas n, ürünlerin asgari sa l k ve güvenlik standartlar na kavuflmas n sa lam flt r. Bu flekilde, ç Pazar' n geliflimine önemli katk da bulunmufltur. Tüketicinin ve tüketicinin sa l n n korunmas alan ndaki Topluluk müktesebat yan lt c - karfl laflt rmal reklamlar, ürün sorumlulu u, kap dan sat fllar, tüketici kredileri, tehlikeli taklitler, paket turlar, tüketici sözleflmelerinde haks z hükümler, ürün fiyatlar, garanti belgesi ve kullan m k lavuzlar, tamir ve sat fl sonras hizmetler, tüketicilerin e itilmesi gibi konular içermektedir. Birlik içinde tüketici güvenli inin sa lanmas amac yla, AB Komisyonu'nun haz rlad çok ayr nt l düzenlemelerle, oyuncaktan kozmetik ürünlere, ilaçlardan zehirli maddelere kadar pek çok ürün grubuna standart ve kurallar getirilmifltir. AB Tüketici Politikas 'n n esaslar ndan bir di eri de tüketicinin ekonomik ç karlar n n korunmas d r. Bu çerçevede tüketici; üretim hatalar ndan, yan lt c reklamlardan, dürüst olmayan ticari uygulamalardan korunmaktad r. Birlik s n rlar içerisindeki tüm tüketiciler sat n ald klar mallar n bozuk, hizmetlerin yetersiz olmas durumunda de ifltirme, yasal yollara baflvurma ve zarar n tazmin edilmesini talep etme hakk na sahiptir. Ayr ca tüketicilerin piyasadaki mal ve hizmetler hakk nda bilgi sahibi olmalar da tüketicilerin temel haklar aras ndad r. KOB 'lerde Sosyal ve Çevresel Sorumluluk Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) flirketlerin günlük gönüllü ticari faaliyetlerinde ve hissedarlarla olan iliflkilerinde sosyal ve çevresel kayg lar göz önünde bulundurmalar olarak tan mlanabilir. KSS konseptinin arkas ndaki ana fikir, bir iflletmenin sürdürülebilir olmas için finansal aç dan güvencede olup, olumsuz çevresel etkilerini asgariye indirgemesi ve sosyal beklentilerle uyum içinde olmas olarak özetlenebilir. KSS ayn zamanda iflletmelerin sürdürülebilir kalk nmaya olan katk lar olarak da tan mlanabilir. Yap lan analizler Avrupa KOB 'lerinin yar s n n, farkl dereceler de, belirli bir sosyal sorumluluk üstlendiklerini gösteriyor. Bu kat l m oran flirketin büyüklü ü ile do ru orant da olmakla beraber, mikro iflletmelerde %65, küçük ve orta büyüklükteki iflletmelerde ise %70 civarlar nda. Kat l m oran KOB 'lerin bulunduklar sektörle ba lant l olarak de iflmemekte. Ayr ca, Topluluk seviyesinde de bir Kuzey-Güney farkl l mevcut; Fransa'da kat l m oran %33 iken bu oran Finlandiya'da %83. Kültüre, sa l k ve refah faaliyetlerine yap lan destek, KOB 'ler aras nda sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik en s k görülen kat l m biçimi. Sportif faaliyetlere destek, büyüklü ü veya ülkesi ne olursa olsun KOB 'ler aras nda en çok tercih edilen faaliyet alan. KOB 'lerin ço unlu u, sosyal sorumluluk içeren faaliyetlere kat l m nedenlerini "etik nedenler" olarak tan ml yor. KOB 'lerin dörtte üçü ise bu faaliyetlerden sa layacaklar ticari kazanc n bilincinde. Bafll ca kazançlar aras nda müflteri güveninin iyilefltirilmesi ve toplum/kamu yetkilileri ile daha iyi iliflkiler kurmak say l yor. Çevresel faaliyetler konusunda ise, yap lan faaliyetlerin gönüllü olup olmad n belirlemek çok zor. Bunun en önemli nedeni, KOB 'lerin uyum konusunda yaflad klar zorluklar; uymalar gereken çevre mevzuat n yeteri kadar iyi bilmiyorlar. KOB 'lerin çevresel sorumluluk faaliyetlerine kat lmas n gerektiren baflka bir neden ise pazar talebi (özellikle tafleron iliflkilerde) ve belirli rekabet avantaj sa lamak için vermeleri gereken stratejik kararlar. Çevresel konular söz konusu oldu unda, etik kayg lar bir itici güç olmaktan ç k yor. Sosyal sorumluluk olgusu, kamu yetkililerinin daha fazla ilgisini çekmeye devam ediyor. Sosyal sorumluluk, ulusal Avrupa yaklafl m nda ölçek ve yo unluk aç s ndan farkl l klar gösteriyor. Ayr ca, sosyal sorumluluk faaliyetlerine kat l mda KOB 'lerin %8'i belirli bir kamu deste ine sahip (vergi indirimi, sübvansiyon, bilgi,vb). KOB 'ler için Bilgi Kaynaklar Avrupa Bilgi Merkezleri ABM (EICs) e/networks/eic/eic.html Ankara ABM (KOSGEB) stanbul ABM (Avrupa Yakas )- SO- stanbul Sanayi Odas Denizli ABM - Denizli Sanayi Odas Kayseri ABM - Kayseri Ticaret Odas Tel: (352) Faks: (352) Yenilik Aktar m Merkezleri (IRCs) Ana Sayfa KOB 'ler çin Önemli Linkler e/index_en.htm cuments/kobiler%20icin%20.doc aspx?sayfano=1140 er1208-last.pdf rgement/charter/report_2003/turkey_tr pdf pb.aspx?tabid=291&aid=290&grpid=69 kl_gos.php?nt= _ _1_70843_119666_1_1,00.html KOB 'lere AB Yard mlar htm#f); epreneurship/financing/index.htm tm#cri fiirketler için Yararl Siteler * * * * *http://europa.eu.int/comm/enterprise/net works/eic/eic.htm * * * * ç Pazar AB Komisyonu ç Pazar Genel Müdürlü ü Avrupa Diyalogu fiirketler için bilgiler iness/home.html Vatandaslar için bilgiler ç Pazara dair sorunlar n çözümü için Ortak Ticaret Politikas AB Komisyonu Ortak Ticaret Genel Müdürlü ü htm Dunya Ticaret Örgütü Finansmanlar * * * * * * Fikri Mülkiyet, Standardizasyon * * * * Çevre *

18 18 AB ve KOB ler Anadolu Sohbetleri AB'den Bankalara KOB Kredisi E itimi Avrupa Birli i (AB) Komisyonu Türkiye Temsilcili i yetkilisi Güray Vural, kredi politikalar n büyük firmalar baz alarak oluflturan bankalar n, AB süreciyle birlikte, küçük iflletmeleri de göz önünde bulunduracak politikalar oluflturmas gerekti ini söyledi. Vural, bankalara "Kredi de erlendirmesinde küçük iflletmelerden neler istenir?" bafll kl e itimler verdiklerini söyledi. Türkiye'de küçük iflletmelere ve giriflimciye bankalar taraf ndan verilen kredi deste inin, halen istenilen düzeyde olmad n belirten Vural, "AB sürecinde bankalar n daha çok reel sektöre ve küçük flirketlere yönelmesi flart." diye konufltu. Vural, flimdiye kadar devlete ve büyük flirketlere kredi vermeyi tercih eden bankalar n, de iflen ekonomik koflullar nedeniyle, zamanla küçük iflletmelere yöneleceklerini söyledi. Bankalar n kredi verme politikalar n n ve kredi de erlendirmelerinin büyük firmalara göre oluflturuldu unu dile getiren Vural, küçük flirketlerden ve yeni ifl kuran kiflilerden bilanço istemenin zor olaca n belirtti. Vural, bu noktada baflka de erlendirme ve yöntemlere ihtiyaç oldu unu söyledi. Sürecin Dezavantajl Aktörleri Güray Vural, AB sürecinde, esnaf ve sanatkârlar n, Türkiye'deki en dezavantajl ekonomik aktörler aras nda yer ald n söyledi. Maddi gücü az olan bu grubun, desteklerden en etkin flekilde yararland r lmas gerekti ine iflaret eden Vural, "Dünya de iflirken ticaretin flekli de de ifliyor. Baz geleneksel sektörler önemini kaybediyor ve insanlar n baflka sektörlere yönlendirilmeye ve deste e ihtiyaçlar oluyor." dedi. AB'ye son kat lan ülkelerde tar m sektöründeki istihdamda düflüfl yafland n hat rlatan Vural, Türkiye'de de tekstil, giyim ve deri sektörlerinde benzer de iflimler gözlendi ini ifade etti. Vural, aktif istihdam politikalar n n önemine de dikkat çekti. Kredi Çeflitleri ve Kullan m Artmal Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birli i'nin (TESKOMB) düzenledi i Avrupa Kredi Garanti Kurulufllar Aras nda Karfl l kl flbirli i ve Ortak Anlay fl Gelifltirme konulu seminerde konuflan TESKOMB Yeniden Yap lanma Projesi Ekip Lideri Claudio Della Vella ise toplam banka kredilerinden KOB 'lerin ald pay n Türkiye'de %5 iken, AB ülkelerinde %40'lar buldu unu belirtti. TESKOMB'un esnafa sadece tek çeflit kredi sundu unu, ancak geliflen piyasa koflullar nda kredilerin çeflitlendirilmesi gerekti ini söyleyen Vella, "Tek tip ürün gelifltirerek ve satarak hayatta kalmak mümkün de il" diye konufltu. Vella, risk içermesine karfl n, borcun zamana yay lmas anlam na gelen uzun vadeli kredilerin, iflletmeler için önemli olaca n belirtti. Devlet Yard mlar n n Kural Yok AB'ye kat l m sürecinde müktesebata uyumda en önemli konulardan birinin, AB ülkelerinde geçerlili ini kaybeden devlet yard mlar oldu unu söyleyen Vella, Halkbank ile çal flan TESKOMB'un devlet yard m na ba ml yap dan kurtulmas n n önemine iflaret etti. Vella, 1,5 milyon esnaf ve sanatkâr temsil eden birli in, ek olanaklar ve mali kaynaklar bulmas gerekti ini de sözlerine ekledi. fiubat ay nda bafllat lan AB destekli TESKOMB Yeniden Yap lanma Projesi'nin Haziran'a kadar sürecek haz rl k aflamas Euro tutar nda bütçeye sahip. Projeyle, ilk aflamada yeniden yap lanmay gerçeklefltirmek için birli in personel, e itim, bilgi sistemleri ve yasal düzenleme ihtiyaçlar tespit edilecek. TESKOMB, haz rl klar n ard ndan 18,7 milyon Euro'luk AB deste iyle esnaf ve sanatkâr n ihtiyac na uygun finans araçlar n n oluflturulaca büyük bir projeye bafllayacak ABHaber Garanti Bankas ile Avrupa Yat r m Bankas n n kredi anlaflmas Garanti Bankas, KOB 'lerin finansman nda kullanmak üzere, Avrupa Yat r m Bankas 'ndan (AYB) 100 milyon Euro tutar nda kredi kullanmas na olanak veren çerçeve anlaflmas n imzalad. Garanti, krediyi, AYB'nin ilk defa yapt bir uygulamayla, "Yeni Türk Liras " olarak da kullanabilecek. Krediyle ilgili bilgi veren Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen, "Garanti Bankas olarak, Avrupa Birli i'ne tam üyelik yoluna giren Türkiye'de, KOB 'lerin rekabet gücünü yükseltecek yeni finansman olanaklar yaratmaya devam ediyoruz. Avrupa Yat r m Bankas 'ndan ald m z kredi de bu anlay fl m z n bir parças." dedi. Garanti'nin yaklafl k 10 y ld r KOB Bankac l 'na yo unlaflt n hat rlatan Özen, "KOB Bankac l 'n n bilançomuzdaki pay %22'ye ulaflt. Türkiye çap nda KOB 'ye hizmet veriyoruz verilerine göre müflteri say s nda %50'lik art fl sa layarak, KOB alan nda Aral k 2005 sonu itibar yla 4.2 milyar dolar çal flma büyüklü üne ulaflt k. KOB 'lere toplam 1.7 milyar YTL kredi kulland rd k. Avrupa Yat r m Bankas 'ndan ald m z krediyi de en h zl ve etkin flekilde KOB 'lerimizin hizmetine sunaca z." dedi. Avrupa Yat r m Bankas Avrupa Yat r m Bankas, Avrupa Birli i'nin (AB) finansman kurumu olarak görev yap yor. Kurulufl amac, üye ülkelerin entegrasyonuna, dengeli kalk nmas na, ekonomik ve sosyal uyumuna katk da bulunmak olan banka, yüksek miktarlarda fon yarat yor. Bu fonlar n, AB'nin amaçlar do rultusunda büyük projelerinin finansman na yönlendirilmesini sa l yor. AB d fl nda ise Avrupa kalk nma yard m ve iflbirli i politikalar kapsam nda gerçeklefltirilen anlaflmalar n finansla ilgili k s mlar n uyguluyor. AB'de Taklit ve Korsan Ürünlerle Mücadele Avrupa Birli i'nin yürütme organ Avrupa Komisyonu, taklit ve korsan ürün satanlar n 4 y l hapis ve ayr ca para cezas na çarpt r lmas n önerdi. Parasal cezan n en az 100,000 Euro veya örgütlü suç olmas ve insan sa l ve güvenli ini tehdit etmesi durumunda da 300,000 Euro olmas isteniyor. Direktif; daha a r cezalar verilmesi konusunda Üye Devletleri serbest b rak yor. Ayr ca, bu cezalar uygulamay reddeden üye ülkelere dava aç lmas söz konusu olabilecek çünkü cezalar n daha az oldu u üye ülkelerin sahte ürün cenneti haline gelebilece i endiflesi var. Avrupa Komisyonu, 25 üye ülkedeki mevzuat n farkl olmas n n bu alanda örgütlü suçla mücadeleyi zorlaflt rd n belirtiyor. Komisyon'un adalet, özgürlük ve güvenlik konular ndan sorumlu Baflkan Yard mc s Franco Frattini'ye göre Komisyon'un haz rlad yeni taslak Avrupa'ya sahte ve korsan ürünlerle mücadelede ceza hukukunu kullanabilme yolunu açacak HABER... HABER bin 780 g da firmas n n ancak 2 bini AB'ye haz r Akademisyen, bürokrat ve sektör temsilcilerinin kat l m yla oluflturulan Özel htisas Komisyonu raporunda, AB sürecinde g da sektöründe yaflanabilecek geliflmeler de erlendirildi. 9. Kalk nma Plan çerçevesinde g da sektörü için haz rlanan rapor, firmalar n büyük bölümünün yat r m ve kendini yenilemeye ihtiyac oldu unu belirtiyor. G da sektöründe bulunan 16 bin 780 firman n sadece 2 bininin yeterli oldu unun alt önemle çiziliyor. AB sürecinin milyar dolarl k bir pazar imkân do uraca belirtilen raporda, ayçiçe i, m s r, tavuk eti, yumurta ve süt sektörlerini AB'yle birlikte rekabette zor günlerin bekledi i vurgulan yor. Raporda ana hatlar yla flu saptama ve önerilere yer verildi: * G da alan nda üretim yapan bin firma oldu u tahmin ediliyor, sektörde ise yaklafl k 260 bin kifli çal fl yor. Kay td fl l k oran %40. * döneminde talep art fl beklentisi y ll k ortalama %2.8. Üretimde ise %3.1 art fl bekleniyor. Bunlar n yan s ra ihracat rakamlar ndaki yükseliflin %3.8 olmas, ithalatt n %3.5 artmas öngörülüyor. Sektörün yaflamas AB'ye uyuma ba l * G da sanayii iflletmelerinin %95'ini KOB 'ler oluflturuyor. Bu KOB 'lerin yeni koflullara uyum sa layarak uluslararas pazarda varl n koruyabilmesi, Avrupa standartlar nda üretim, ambalajlama, depolama, da t m ve kalite kontrolü yapmas na ba l. Ayr ca dünyadaki geliflmelere paralel olarak Türkiye'nin "organik tar m ürünleri" üretim ve ihracat na yönelmesi de gerekiyor. * TOBB kay tlar na göre tütün ve alkollü içkiler hariç olmak üzere toplam 16 bin 780 g da üretim kuruluflu bulunuyor. Bu kurulufllar n ancak 2 bini modern teknoloji kullanan büyük ölçekli firma niteli inde. Geriye kalan 14 bin 780 kuruluflun g da güvenli i konusundaki yap lanmalar n, eksikliklerini tamamlay c yat r mlar gerçeklefltirmeleri gerekiyor. * AB tar msal ürünler pazar Türkiye aç s ndan y ll k ortalama milyar dolarl k bir de er ifade ediyor. * M s r, arpa, ayçiçe i, tavuk eti, yumurta ve süt ürünlerinde AB ile rekabet zor olacak. * fieker üretimindeki düflüfl, kaçak fleker girifli ve alternatif ürünlerin kullan lmas nedeniyle olufltu. * Niflasta ve niflasta bazl fleker alan nda faaliyet gösteren firmalar n AB süreciyle birlikte çevre yat r mlar yapmalar gerekiyor. Bu firmalar n yapaca ar tma tesislerinin maliyetleri, kapasitelerine ba l olarak 500 bin dolarla 2 milyon dolar aras nda de ifliyor. x/guncelindex.htm Hizmet sektöründen sanayiye Avrupal flirketler Avrupa Topluluklar statistik Ofisi Eurostat, AB flirketleri, yap sal geliflmeleri ve tüm faaliyetleri hakk nda bir istatistik yay nlad. Kaynaklar n genifl bir bilgi yelpazesinden alan araflt rmada; her faaliyet için üretim ve istihdam, ulusal uzmanl klar ve bölgesel da t mlar, KOB 'lerin önemi, iflgücünün özellikleri, d fl ticaret vb gibi çok çeflitli konularda detayl istatistikler veriliyor. AB flirketlerini yak ndan tan mak isteyenler için: d=1090, ,1090_ &_dad=portal &_schema=portal

19 AB ve KOB ler 19 AB'den Uflak taki Sendikalar n Projelerine Hibe mkan Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl taraf ndan yürütülen "Yenileflme ve De iflim için Türkiye'de Sosyal Diyalo un Güçlendirilmesi" Projesi kapsam nda 15 May s 2006 tarihinde projeler için hibe program duyurusu yap lm flt r. Program kapsam nda Türkiyedeki flçi sendikalar /konfederasyonlar, iflveren sendikalar /konfederasyonlar, kamu çal flan sendikalar /konfederasyonlar ve iflveren niteli inde bulunan yerel yönetimlerin (belediyeler) gelifltirece i projelere hibe imkan sa lanacakt r. Proje kapsam nda yürütülen Hibe Program n n amac, yenileflme ve ekonomik ve sosyal geliflmede bir güç olarak ikili sosyal diyalo un, ulusal ve yerel düzeyde ve ayr ca sektör ve iflletme düzeylerinde gelifltirilmesidir. Bu Teklif Ça r s kapsam nda sosyal politika ve istihdam alan ndaki projeler desteklenecektir. Teklifler sosyal diyalog mekanizmalar n kullanmak suretiyle sosyal politika ve istihdam konular na yönelik olabilece i gibi, bizzat sosyal diyalog mekanizmalar n gelifltirmek üzere de tasarlanabilir. Ancak, sosyal politika ve isitihdam konular na e ilen projeler sosyal diyalo u bir araç olarak kullanmal d r. Projeler, öncelikleri dikkate alarak, yenilikçi bir yaklafl mla iki tarafl (iflçi ve iflveren) sosyal diyalo un güçlendirilmesi hedefine hizmet etmelidir. Program kapsam nda finansman sa lanabilecek proje konu bafll klar flunlar olabilir; 1. Sosyal Taraflar Aras nda flbirli i Mekanizmalar - Belirli sektörlere ya da iflletmelerdeki belirli konulara (çal flma koflullar, ifl sa l ve güvenli i, esnek çal flma, pozitif ayr mc l k gibi) iliflkin iki tarafl (iflçi ve iflveren) komiteler oluflturulmas. - Seçilmifl iflletme ya da sektörlerde ortak yönetim- iflçi sendika planlar tasarlanmas ve uygulanmas. - Bilgilendirme ve dan flma süreçlerini de içerecek flekilde iflletme düzeyinde sosyal diyalo un güçlendirilmesi. 2. Sosyal Taraflar n Kurumsal Kapasitelerinin Gelifltirilmesi - Üyelerini e itmek üzere sosyal taraflar taraf ndan yönetilen e itim faaliyetleri. - Entegre bir yaklafl mla geliflmifl yönetiflim için faaliyetler. - Endüstriyel de iflime adaptasyon ve bilgi toplumuna haz rl k. 3. Temsil Biçimleri - Örnek ifl konseyleri oluflturulmas. - flçilerin farkl düzeylerde temsile dayal kat l m ve ortakl için yap lanmalar oluflturulmas. - Özellikle KOB 'ler için sendikalaflma oran n artt rmay hedefleyen faaliyetler. 4. K yaslama ve En yi Örnekler - Yerel düzeydeki sözleflmelerden kaynaklanan deneyimlerin bir araraya getirilmesi. - Sosyal Diyalo u farkl düzeylerde teflvik etmek için en iyi örneklerin tecrübe edilmesi. 5. Kamuda Sosyal Diyalog - Kamuda iki tarafl komisyonlar n teflvik edilmesi. 6. Çal flma Koflullar ve Eflitlik - Esneklik ve ifl güvencesi yaklafl mlar dâhil olmak üzere ifl organizasyonunun yeni biçimlerinin teflvik edilmesi. - fl Sa l ve Güvenli i Standartlar n n uyumlaflt r lmas. - stihdama eriflim, eflit ücret, kay td fl istihdam vb. faaliyetler ba lam nda f rsat eflitli i (örn: cinsiyet) ilkesi üzerine en iyi örneklerin teflvik ve tecrübe edilmesi. 7. stihdam ve Gençlerin stihdam - Sosyal diyalo u kullanarak dezavantajl gruplar n istihdam n n artt r lmas. - Yerel düzeyde ifl yaratma politikalar n n ve sosyal taraflar n rolünün güçlendirilmesi. - stihdam n de iflik biçimlerinin gelifltirilmesi. 8. fl Mevzuat - Toplu ve/veya bireysel ifl mevzuat n n gelifltirilmesi - fl hukukuna yönelik projeler. 9. Yoksullu un Azalt lmas ve Sosyal çerme - ki tarafl iflbirli i yoluyla yoksullu un azalt lmas nda ve sosyal içermede sosyal taraflar n rollerinin artt r lmas. 10. Kay td fl Çal flma - Kay td fl çal flman n azalt lmas konusundaki projeler. Hibe almaya hak kazanabilmek için, Baflvuru Sahipleri afla da belirtilen flartlar tafl mal d r: -Tüzel kiflilik olmas ve -Kar amac olmayan kurulufl olmas ve -Türkiye menfleli olmas ve -Projenin haz rl ndan ve yönetiminden ortaklar yla birlikte do rudan sorumlu olmas, arac olarak hareket etmemesi ve - flçi sendikalar /konfederasyonlar, iflveren sendikalar /konfederasyonlar, kamu çal flan sendikalar /konfederasyonlar vb. olmas veya -Sendikal çal flanlar olan, iflveren olarak hareket eden yerel yönetimler olmas. Yukar daki kriteleri yerine getiren Uflak'taki kurulufllar proje oluflturarak AB mali yard m ndan faydalanabilirler. Program kapsam nda sa lanacak toplam hibe deste i Euro olacakt r. Bir projeye sa lanacak en yüksek hibe deste i Euro olacakt r. Program kapsam nda hibe deste i almak amac yla gelifltirilen projeler için baflvurular Merkezi Finans ve hale Birimine yap lacakt r. Baflvuru tarihi 21 Temmuz 2006'da sona ermektedir. Baflvuru için gerekli dosyalar ve detayl bilgi veya adresinde sunulmaktad r. Urhan: Hedefimiz 7. Çerçeve'den yararlanmak Ticaret ve Sanayi Odas nda AB ile iliflkilerden de sorumlu Bölüm Yöneticisi Caner Urhan "Süt ürünleri fabrikam z aç l nca, Ege Bölgesinde süt ürünlerinin üretiminde Uflak ili birinci s raya yerleflecek" diyor. Odan z AB programlar yla ilgili ne yap yor? Geçti imiz dönem 2 adet AB projesi oluflturduk. Biri Alman ortakl, di eriyse Yunanistan'da deri ve elektronik ticareti üzerine. Ancak projelerimizdeki aksakl k sebebiyle bu projeleri geçiremedik. Bunun üzerine AB'yle ilgili bir yap lanmaya girdik. lk baflta Ege Üniversitesi ne ba l EB LTEN'in* inovasyon merkezi var. 69 Avrupa ülkesinin ba l oldu u bu birimin flubesini odam zda açt k. Burada amaçlad m z fley; ilimiz sanayicilerinin Avrupa Birli i ülkeleriyle teknolojik aç dan ba lant s n kurup, teknoloji ve fikir transferini gerçeklefltirmek. Bir de Ege Fikir Önderleri kapsam nda 210 kiflinin kat ld, 2 gün süren sempozyum düzenledik. Buradaki amaç AB projelerini ilimizdeki tüm kurum, kurulufl ve derneklere anlatmakt ve bu konuda baflar l olduk. Bu sempozyumda bir fikir do du. AB derne inin oda bünyesinde bir flubesinin aç lmas istendi. Bir iki ay gibi bir süre içinde bu birimi kuraca z. Buradaki sanayicilerin AB'ye bak fl nas l? Bir de AB'yle ne gibi bir ticaret hacminiz var? Bizim en önemli ihraç ürünümüz battaniye. Türkiye battaniyesinin %95'i, dünya battaniyesininse %5 Uflak'ta üretiliyor. Birçok Avrupa ülkesine battaniye ihraç ediyoruz. Bunun d fl nda ev tekstili, sarg bezi, alç bezi konusunda büyük olmasa da ihracat m z var. Uflak ihracat n n 150 milyon dolar oldu unu düflünürsek bunun %70'lik k sm battaniyedir. Bir de deri üzerine dolayl ihracat m z var. Uflak deride ara ürün üretiyor. Ara ürün stanbul'a gidip, konfeksiyon haline dönüfltükten sonra ihraç ediliyor. En çok hangi ülkelere ihraç ediyorsunuz? Deriyi yo unlukla Rusya ve eski Do u Bloku ülkelerine yollan yor. fiu anda deri üreticileri ihracat Hindistan'a kayd rd lar. AB ülkeleri de deri ürünlerini Hindistan'dan temin etmeye bafllad lar. Türkiye serami inin %22'sini Uflak üretiyor. 3 seramik fabrikam z da üretimlerini bu y l %10 ila %25 artt rd. Uflak, bu sektörde Türkiye ihracat n n %30'u gibi rakama 5 y l içinde ulaflacakt r. Odan z n KOB 'ler konusundaki faaliyetleri neler? Burada KOSGEB'in sinerji oda n kurduk. Ayn zamanda Türk Patent Enstitüsünün bürosunu kurduk. Markalaflmak ve patent almak isteyen tüm KOB 'lerimize burada destek oluyoruz. Ayr ca önümüzdeki birkaç ay içinde açaca m z istihdam bürosunda KOB 'lerimizin nitelikli eleman bulmas na yönelik çal flmalar yürütece iz. Bunun d fl nda üyelerimize kredi anlam nda ciddi bir destek sunuyoruz. fiu an 9 bankayla yapt m z anlaflmalarla iki y l içinde 300 üyeye 12 trilyon gibi ciddi kredi sa lad k. Uflak ili AB programlar ndan yararlan yor mu? Uflak olarak alt nc çerçeveden fazla yararland m z düflünmüyorum. Yedinci çerçeve programlar ndan yararlanmak istiyoruz. Ticaret Odas olarak proje programlar üretebilecek bir dernek açmak istiyoruz. Üniversitelerden, sivil toplum kurulufllar ndan bu proje içinde olmak istediklerine dair olumlu tepkiler al yoruz. Amac m z resmi kurumlardan da üye edinip bir ekip oluflturarak birçok proje üretmek. AB sürecinde Uflak için hangi sektörlerin gelece i parlak görünüyor? Tekstil ve seramik d fl nda, tar m ürünlerinde kiraz, çilek ve elma üzerine Uflak' n ilçelerinde çal flmalar var. Geçen y l Avrupa ülkelerine özellikle kiraz ihraç etti imizi biliyoruz. Dün kat ld m z Dünya Gazetesi ve Garanti Bankas ortakl nda düzenlenen toplant da ö rendi imize göre, Ege Bölgesi nde süt ürünlerinin üretiminde zmir'den sonra ikinci il olarak Uflak geliyor. Bir süt ürünleri fabrikam z daha aç lacak. Bu fabrika aç ld nda Uflak ili birinci s raya yerleflecek. Ve yine Uzak Do u ülkelerine, özellikle Japonya'ya, kaflar peyniri yolluyoruz. Yak nda Avrupa ülkelerine de ihracata bafllan r. Bir di er yandan makine üretimimiz var ve ran, Hindistan gibi üçüncü dünya ülkelerine sat l yor. AB müzakere sürecinde bütün sektörler zorlanacakt r çünkü ilimizde markalaflamama s k nt s var. Uflak'ta markalaflma konusunda yo unlaflmam z gerekiyor. Kalitemizi artt rmam z ve alternatif ürünler gelifltirmek üzerine çal flmal y z. *EBILTEN: Ege Üniversitesi'nin d fla aç lan kap s olarak kurulan Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Araflt rma Merkezi, yurt içi ve yurt d fl kurulufllarla iletiflim kurarak Ar-Ge proje destekleri sa layan bir profesyonel Proje Üretim Merkezi ve Dan flmanl k birimidir ve Üniversite-Sanayi iliflkilerinde etkin bir ara yüzey kuruluflu olarak görev yapmaktad r. IRC Ege Yenilik Aktar m Merkezi Uflak rtibat Ofisi Temel amac KOB 'lerin teknoloji ihtiyac n karfl lamak olan IRC-EGE Uflak Ticaret ve Sanayi Odas nda irtibat bürosu açt. Sanayicileri AB'ye açmak için çeflitli etkinlikler düzenlemek, AB li sanayicilerle ortak projelere imza atmak ve yeni pazarlara aç lmalar na olanak sa lamak bafll ca amaç.

20 20 AB ve KOB ler Anadolu Sohbetleri Atatürk'ün Han m Uflakizade Latife Han m 1900 Do umlu olan Latife Han m Üsküdar Amerikan K z Lisesi`ni bitirdikten sonra Sorbonne Üniversitesi`nde Hukuk ve Siyasal Bilimler tahsiline bafllar. zmir`in iflgaliyle birlikte, iflgal kuvvetleri ailesine iflbirli i bask lar yaparlar. Aile önce sviçre, oradan da Fransa`n n Nice kentine yerleflir. Latife han m 4 lisan konuflan, 3 lisan yazabilen kültürlü bir genç k zd r. Anadolu`da devam eden Kurtulufl Savafl n yak ndan takip eden Latife Han m, Sakarya Meydan Savafl `n n kazan lmas yla beraber babas na: "Babac m ben inand m ki zmir kurtulacak. Mustafa Kemal Pafla yak nda ordular yla zmir`e girecek. Ben onlar n giriflini görmek için gidece im" diyerek babaannesi ve dad s yla beraber ailesinden bir y l önce zmir`e gelir ve köflke yerleflir. Ülkesine giriflte gö sünde Mustafa Kemal foto rafl bir madalyon tafl maktad r ve bu yüzden sorunlar yaflar. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Pafla, 10 Eylül 1922'de saat 14:00`de törenle zmir Valili i`ne girer. Baflyaver Salih Bozok Bey Baflkomutan için güvenli bir konut aramaktad r. 9 ya da 10 Eylül günü Uflakizade Köflkü`ne ulaflan Salih Bey, bahç vandan Latife Han m` n zmir`e neden geldi ini ö renir. Latife Han m taraf ndan verilen yan t; "Gaziyi konuk etmekten fleref duyar m, ben bu günleri görmek için buralara kofltum geldim" olmufltur. Latife Han m, Vilayette Yaver Muzaffer Bey`i atlatarak Gazi Mustafa Kemal Pafla`n n karfl s na ç kar. Gazi`nin karfl s nda siyah mantolu, mor baflörtülü, peçesiz bir han m vard r. Boynundaki madalyonda kendi foto raf n gören Gazi Mustafa Kemal Pafla çok duygulan r. Uflakizade Muammer Bey`in k z oldu unu söyleyen Latife Han m, Gazi`yi köflkünde kalmaya davet eder. Uflakizade Latife Han m Köflkü`ne Gazi`nin 14 Eylül 1922`de gelifli onun ve Latife Han m` n kaderini de ifltirecektir. Latife Hanim, Mustafa Kemal ve Kaz m Karabekir'le Efli Latife Han m'la makam otomobilinde Adana'da 29 Ocak 1923 günü zmir'de evlendikleri gün Uflak n AB ye Dönük Yüzü Ebru Sakall Yeniça E itim ve Dan flmanl k Merkezi'nin Genel Müdürü Ebru Sakall geçtigimiz y l Dünya Gazetesi taraf ndan Türkiye'nin en baflar l ifl kad nlar ndan biri olarak belirlenmiflti 2005 y l nda Türkiye'nin en baflar l ifl kad n ödülünü ald n z. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Bu ödülü giriflimcilik üzerine ald m. Milli E itim Bakanl 'ndan onayl bilgisayar ve dil e itim merkezi ve ayn zamanda dan flmanl k merkeziyiz. Burada MEB onayl yabanc dil ve 139 ülkede geçerli bilgisayar sertifikas veriyoruz. Ne kadar süredir bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? 2000 y l na kadar bankac l k sektöründeydim y l nda e itim ve dan flmanl k flirketimizi açt k ve yaklafl k 4 y ld r bu ifli sürdürüyoruz. Amac n z? Yeniça E itim Merkezi olarak amac m z, Uflakl sanayicinin ihtiyaç duydu u elemanlar en iyi seklide yetifltirmek ve onlara kazand rmakt r. Sundu unuz dan flmanl k hizmetinden biraz bahseder misiniz? Uflak'ta bugüne kadar çok say da firmaya Kalite Yönetim Sistemleri, AB Projeleri, Kurumsallaflma, K rsal Kalk nma Projeleri konular nda genifl uzman kadromuzla hizmet verip, önemli baflar lara imza att k. Ö renci potansiyeliniz nas l? Uflak bilgisayar ve yabanc dile ilgili mi? Kurslar m za talep fazla çünkü devletin herhangi bir kurumunda çal flmak için dahi bu sertifikalara ihtiyaç duyuyorsunuz. E itim kurumumuzda gerekli e itimi tam olarak almad n düflündü ümüz ö rencilere sertifika vermiyoruz. Di er yandan bizden kaynakl bir baflar s zl k yasayan ö rencilerimize kursu ücretsiz yineleme hakk veriyoruz. Bu sebeple Uflak'ta tercih ediliyoruz. Uflak'ta kad nlar n çal flma oran nedir? Uflak küçük bir il oldu u için kad nlar n çal flma hayat nda fazla yer alabildiklerini sanm yorum. Ancak e itim birimlerinde kad nlar n oran erkeklerin oran na nazaran daha fazla. Bunlar biliyor musunuz? * Uflak'ta ilk flube açan bankan n 1891 y l nda Osmanl Bankas oldu unu, * Dünyada ilk para basan uygarl n Sart krall ve dünyan n gelmifl geçmifl en büyük hazinelerine sahip olan Karun Hazineleri'nin Uflak bölgesinde bulundu unu ve 1965 y lar nda yurtd fl na kaç r lan bu hazinelerin 28 y l aradan sonra 14 fiubat 1993'te kaç r ld topraklara geri döndü ünü, flimdi Uflak Müzesi'nde sergilendi ini, * Tanr lar n Tanr s, Tanr çalar n Ana Tanr s Kybele'nin as l tap ld yerin, Dindimos (Murat Da ) oldu unu, * Tanr Kybele döneminde dünyada ilk sünnet törenlerinin Murat Da 'nda yap ld n, * Dünyan n 2. büyük kanyonu özelli ini tafl yan Ulubey Kanyonu'nun burada oldu unu, * lk seker fabrikas n n Uflak'ta kuruldu unu, * Dokuz mekikli Alman Jagar tezgahlar yla Uflakla dokunan elbiselik kumafllar n stanbul'da Rum tüccarlar taraf ndan 'london' damgas vurularak Avrupa'ya gönderildi ini, * Uflak ilinin Osmanl döneminde ticaret ve sanayide büyük bir yer tuttu unu, Balkan Harbi'nde ordunun flayak kumafl ye battaniye ihtiyac n n Uflak'ta bulunan 4 büyük flayak fabrikas ndan temin edildi ini, * fiam'da Camii Ümmi'de 800 y ll k, Konya Mevlana Camisinde 700 y ll k Uflak Hal s oldu unu, Konya Mevlana Müzesi'ndeki XII. Yüzy l yap m Uflak hal s n n cm2'sinde 144 ilmik bulundu unu, * Uflak'tan geçen Alaflehir-Afyon demiryolu hatt n n 1897'de isletmeye aç ld n, * Uflak nüfusunun 1894'te 'i Müslüman, 1484'ü Ortodoks ve 600'ü Ermeni olmak üzere kifli oldu unu, 1910'da 'i Müslüman, 2.400'u Rum, 1.000'i Ermeni olmak üzere kifli oldu unu, * 2004 y l na Uflak Üniversitesi'nin 777 ö renci kontenjan 31 ö retim üyesi ve birikimli toplam 271 milyar 953 milyon TL'lik yat r mla ö retime bafllayaca n * Uflak Belediyesi'nin 1767 y l nda kurulup stanbul sokaklar nda ve Türkiye'nin bütün yörelerinde; petrol ürünleri ve hava gaz vs. maddelerle ayd nlat l rken Uflak'ta ilk elektrik santralinin kurularak, Uflak sokaklar n n elektrikle ayd nland n, * Osmanl Döneminde ilk yaz l toplu sözleflmenin Uflak deri iflçileriyle iflverenleri aras nda yap ld n, * Henüz hormon bilinmezken, Uflak bahç vanlar n n yetifltirdi i domateslerin 1 kg'a yak n geldi ini, * Uflak'ta Aksam K z Sanat Okulu'nun 1940 y l nda ö retime bafllad n, * Cumhuriyet öncesinde Uflak'ta bulunan çeflitli ö retim kurumlar n n yan nda anaokullar n n da bulundu unu, * Uflak ve Karahall Köyleri içinde, ilk Latin harfi ö reten okullardan birinin K r Yaren Köyü'nde aç ld n ; Muallim Lakab yla Seril A ao lu'nun Uflak'ta, Konya'da kurslar alarak ö retmenlik mazbatas n ald n, bu sebepten K rkyaren Köyü halk n n %100 okur yazar oldu unu, * Avrupa'n n firmas n n oluflturdu u Avrupa Ticari Liderler Kulübü taraf ndan Fransa'ya ça r lan Sesli Tekstil Firmam za Avrupa Kalite ödülü verildi ini, * Türkiyemizin pamuklu gaz hidrofil bezinin tamam na yak n n n, Uflak'ta bulunan pamuklu dokuma tezgahlar nda dokundu unu, * Ve günümüzde Türkiye'de üretilen battaniyenin % 95'inin; gazl bezin % 97'sinin; strayhgarn ipli in % 65'inin; küçükbafl derinin % 60' n n; serami in % 20'sinin Uflak'ta üretildi ini biliyor muydunuz? Kaynak : Uflakspor sitesinden derlenmifltir

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Rize. Anadolu Sohbetleri. Sivil Toplum Diyalogunun Güçlendirilmesi için AB hibe veriyor Sayfa 12'de

Rize. Anadolu Sohbetleri. Sivil Toplum Diyalogunun Güçlendirilmesi için AB hibe veriyor Sayfa 12'de Anadolu Sohbetleri Rize 26 May s 2006 AB nin Türkiye ye Kat l m Öncesi Mali Yard mlar Sayfa 6 ve 7'de Sivil Toplum Diyalogunun Güçlendirilmesi için AB hibe veriyor Sayfa 12'de AB ve Türk çiftçisinin gelirleri

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

Termalciler hijyen eksikli inden flikayetci Sayfa 5'te Afyonkarahisar Aç k ve aç lacak olan AB hibe programlar Sayfa 10 ve12'de KOB ler AB yard mlar ndan nas l yararlan rlar Sayfa 13'de Avrupa Birli i

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI Önsöz N üfusun artmas ve yafllanmas, yeni ve pahal tedavi yöntemlerinin gelifltirilmesi, sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas nedenleriyle tüm dünyada sa l k harcamalar

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL TÜRK YE. MAL fib RL

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL TÜRK YE. MAL fib RL T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL TÜRK YE MAL fib RL Ankara 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır.

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır. KOSGEB ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU I. OCAK-HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Đdare Başkanlığımızın ilk 6 aylık dönemde bütçe gider

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Çeviren: lknur SARSILMAZ

Çeviren: lknur SARSILMAZ 307 UBCCE ve FAAL YET ALANI MURAT ZÖNGÜR UBCCE Genel Sekreteri Çeviren: lknur SARSILMAZ Karadeniz ve Hazar Denizi Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonlar Uluslararas Birli i (UBCCE) Genel Sekreteri olarak

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI. 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr

UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI. 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr Sorumlu Olunan Müzakere Fasılları Sosyal, Bölgesel

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı