Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediyenin bültenini hükümlüler basacak"

Transkript

1 Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü ile Yenimahalle Belediyesi aras nda imzalanan protokolle Yenimahalle Belediyesi nin ayl k bültenleri 1 y l daha Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu Matbaas nda bas lacak. Hükümlülerin belediye ile cezaevi yönetiminin faaliyetinden memnuniyet duydu unu dile getiren Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu Matbaas Sorumlu Müdür Yard mc s Murat Ar, flyurtlar Kurumu nun hükümlülere sigorta yapt n ve maafl yat r ld n söyledi. Hükümlülerin ka t dizayn, tasnif, bas m, istifleme ve paketleme yapt n söyledi. HABER 2. SAYFADA Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada 4 milyon araç 21 OCAK 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Araç muayene ücretleri ve vergi borçlar, kaçaklar art rd KAZAN Çocuk Meclisi nden Baflkan Ertürk e ziyaret Çocuk Meclisi Baflkan Seçilen Kazan Fatih Ortaokulu 8. s n f ö rencisi Nisanur Genç, lçe Milli E itim Müdürü Ahmet Göktafl, fiube Müdürleri Serhat O uz, Necati Ç rpan ve Fatih Ortaokulu Müdürü Cemil Aktafl la birlikte Belediye Baflkan Lokman Ertürk ü ziyaret etti. HABER 13. SAYFADA Belediye sinin geliri yüzde 142 artt 13 TE 16 DA Yenimahalleli han mlar matinede cofltu Adem Yavuz Irgato lu Fazl K l nç MAMAK Baflkan Mesut Akgül vatandaflla bulufluyor Mamak ta bulunan sivil toplum kurulufllar, esnaf ve derneklerle s k s k bir araya gelen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, vatandafllarla da buluflmaya devam ediyor.birçok konuda baflkanla birebir görüflmek isteyen vatandafllar Akgül le bir araya geliyor. HABER 16. SAYFADA Bugün 4 te Bugün 13 te MUAYENESIZ Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, vergi borcu ve yüksek muayene ücretleri sebebiyle trafikte bulunan 17 milyon 800 bin arac n 3,8 milyonunun muayenesiz dolaflt n belirtti. GÜNCEL H A B E R Bendevi Palandöken TÜG AD üyeleri yemekte bulufltu TÜG AD Ankara üyeleri, birlik ve beraberlik yeme inde bir araya geldi. fiube Baflkan Bar fl Ayd n, gecede, ekim ay nda yap lacak genel kurulda baflkanl k için yeniden aday olmayaca n aç klad. TÜRK YE Genç fladamlar Derne i (TÜG AD) Ankara üyeleri, Swissotel de düzenlenen birlik ve beraberlik yeme inde bulufltu. TÜG AD Ankara Baflkan Bar fl Ayd n n ev sahipli inde gerçekleflen yeme e Merkez Valisi Hakk Teke, TÜG AD Genel Baflkan Ali Yücelen, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Türk Sanayici ve fladamlar (Vakf ) TÜS AV Baflkan Veli Sar toprak ile çok say da davetli kat ld. HABER 3. SAYFADA B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ GÜNCEL TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken, muayenesiz dolaflmas n n tek sebebinin vergi borcu ve muayene ücretlerinin yüksek oluflu oldu unu kaydetti. 5 ARAÇTAN 1 MUAYENES Z Palandöken yapt aç klamada, "Yetkili kurulufl taraf ndan floför esnaf ndan talep edilen muayene ücretleri çok yüksek. fioför esnaf zaten yedek parça fiyatlar, akaryak t, yüksek vergi oranlar nedeniyle zor günler yaflad için iki yakas n bir araya getiremiyor. Bunun içinde ço u zaman vergi borcunu dahi ödeyemiyor. Vergi borcunu ödeyemedi i için de arac - n n muayenesini yapt ram yor. Muayene için cebinde floförün paras dahi olsa vergi borcu oldu u için muayenesi yap lam - yor. Hem vergi yüksekli i hem de muayene ücretlerinin yüksekli i nedeniyle fluan trafikte her 5 araçtan 1 si muayenesiz dolaflmaktad r. Bu fiyatlar vatandafl n ödeyece i gücü oran nda olmal d r. Çünkü fiyatlar belirlenirken mutlaka halk n geliri ile orant l olmal d r." ÜCRETLER YÜKSEK Palandöken, "Karayollar nda 3,8 milyonu aflk n arac n muayenesiz trafikte dolaflmas demek her ortalama her 5 araçtan birisinin kurallara uymad anlam na gelmektedir. Ancak, bu insanlar n ço- unlu u isteyerek de il, ücretlerin yüksekli i ve ekonomik bak mdan s k nt içerisinde olduklar ndan muayenesiz trafi e ç kmaktad rlar. Bunun için yap lmas gereken muayene ücretleri acilen düflürülmelidir." diye konufltu. (CHA) Mamak ta kuduza karfl afl kampanyas Hayvanlar n en büyük düflman olan kuduza karfl Mamak Belediyesi ücretsiz kuduz afl s kampanyas yürütüyor. Ekipler, insanlar n en iyi dostu olan kedi ve köpeklere ücretsiz olarak kuduz afl s yap yor.16 DA

2 ANKARA Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Kamu Kurum ve Kurulufllar n n Bölge ve l Müdürleriyle bir araya gelerek 2014 y l kamu hizmetleri genel de erlendirme toplant s gerçeklefltirdi. BUGÜN /2 Bölge ve l Müdürleri TOPLANTISI YAPILDI Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR RUM 20 Rebi-ül Evvel 8 Kanun-i Sani A nkara Valili inde düzenlenen toplant da konuflan Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Baflkent Ankara y yeni yüzy lda medeni âlemde h zla koflturacak ve ça dafl hizmetlerle buluflturacak projeleri ve yat r mlar Bölge ve l Müdürlerimizle birlikte gerçeklefltirmeye devam edece iz. Toplant da 2013 y l n n genel bir de erlendirmesini de yapan Vali Yüksel, 2013 y l n son derece baflar l geçirdiklerini belirterek, 2014 y l nda daha tempolu ve sonuç alan çal flmalarla baflar l çal flmalar n taçland r lmas n bekledi ini söyledi. Dünyay yak ndan takip edebilmenin ve yeniliklere aç k olman n önemini her f rsatta vurgulayan Vali Yüksel: Ankara da özellikle ve öncelikle yapmam z gereken; Ankara için ortak hedefte buluflan ve Ankara heyecan n yüre inde tafl yan bizlerin, Ankara y farkl laflt rma stratejilerini etkinlefltirerek tak m oyunu oynamada gayretlerimizi 2014 y l nda daha da artt rmam zd r. lin dinamiklerini harekete geçirmede, öncelikle koordinasyonun önemine dikkati çeken Vali Yüksel Merkezi planlama ve yeterli ödeneklerle desteklenecek ve güçlendirilecek yat r m ve hizmetlerin; l ve Bölge Müdürlerimizle tak m çal flmas ruhuyla, üstün gayret ve sorumlu hizmet anlay fl içerisinde do ru planlayarak, derhal uygulayarak ve aral ks z denetleyerek zaman nda ve amaca uygun olarak gerçeklefltirme azim ve kararl l içerisinde olmam z gerekti ini bilhassa belirtmek isterim. Ankara n n bir dünya flehri olarak önemli özellikler tafl d n söyleyen Vali Yüksel, konuflmas n flöyle sürdürdü: Dinamik nüfusu, yöresel zenginlikleri, do al kaynaklar, e itilmifl insan gücü, e itimde kaliteyi yakalam fl okullar, üniversiteleri, yüksek tar m potansiyeli, kümeleflme kabiliyeti geliflmifl OSB leri, etkili teknoparklar, flifa da tan sa l k kurulufllar, h zl ve konforlu hava, kara ve demiryollar a lar, uluslararas kurumlar ve yayg n sivil toplum örgütleriyle Baflkent Ankara n n; sosyal, kültürel, ekonomik, befleri ve entelektüel yap lanmas yla tam bir dünya kenti oldu unu belirterek Bir flehrin uluslararas rekabet pozisyonunun bilinmesi ve buna göre rekabet stratejilerinin somut olarak belirlenerek gelifltirilmesi o flehirde sorumluluk üstlenmifl idari oyuncular n yapmas gereken en önemli husustur. Hepimiz biliyoruz ki dünya flehri yaratmada esas olan, sürdürülebilir rekabet avantaj n n yakalanmas d r. Bunun yegane yolu da kentsel kalitenin artt r lmas, Ankara n n marka gücünün yükseltilmesidir. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Bölge ve l Müdürlerine iletiflim ve eriflilebilirlik konular nda önemli uyar lar n tekrarlad. Sorumlulu unuz alan nda kamu hizmeti yürütümü esnas nda her kademede koordinasyona önem verin. diyen Vali Yüksel, Bölge ve l Müdürlerinin vatandafllar taraf ndan kendilerine eriflilebilir durumda olmalar gerekti ini ve bu nedenle gereken tedbirleri almalar n istedi. Vali Yüksel, Ankara ilinde kamu yöneticilerinin hizmet ilkelerini daima göz önünde bulundurmas gerekti ini söyledi: fl ve ifllemleriniz hukuka uygun olsun, vatandaflla iliflkilerde insan haklar n daima ön planda tutun, size eriflimi sa lay n ve sorunlara çabuk ulafl n ve nihayet hep çözümden yana olun. Yeni yüzy l flartlar n n dikkatlice izlenmesini, alg yönetimi konusunda hassasiyetin en üst noktada tutulmas n n önemini vurgulayan Vali Yüksel; nsan, paray ve zaman yönetmede hassas olun. Olaylar sizi de il, siz olaylar yönlendirin. De iflime mutlaka duyarl olun, de iflimi yönetin, önceliklerinizi belirleyin ve yetkin tak m çal flmalar yap n. Sivil Toplum Kurulufllar yla 2014 y l nda iflbirli inizi gelifltirin. Kamu Kaynaklar n n Etkin Kullan m ile Tasarruf Tedbirleri ve Enerji Verimlili i konusunda bilinçlendirme amaçl e itim çal flmalar na da önem verilmesini isteyen Vali Yüksel Kamu kurum ve kurulufllar nda enerji verimlili ine esas e itim toplant lar n n sürdürülmesini; bu e itim çal flmalar nda enerji verimlili i, enerji kullan m ile tasarruf tedbirleri konusunda e itim verilmesini ve de bu çal flmalar n 2014 y l nda gelifltirilerek devam edilmesini istedi. Yaklaflan Mahallî dareler Seçimlerinde al nmas gereken tertip ve tedbirleri de anlatan Vali Yüksel, seçimlerin yarg n n denetim ve gözetiminde yap ld n, seçimlerin kanunlar çerçevesinde yap lmas, demokratik anlay fl içerisinde, her türlü bask lardan uzak, güven ve huzur içinde gerçeklefltirilmesinin Ankara da temel amaç oldu unu kaydetti. Vali Yüksel, Bölge ve l Müdürlerinin seçim dönemi içerisinde tarafs zl klar hakk nda flüphe yaratabilecek her türlü tutum ve davran fllardan kaç nmalar n ; kendilerine duyulan itibar ve güven duygular n zedeleyecek durumlardan uzak kalmalar n ve bu konuda Yüksek Seçim Kurulu kararlar n n bir kez daha gözden geçirilmesi talimat n verdi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 29 Günefl :06 59 Ö le :12 07 YARIN kindi :14 38 Akflam :17 03 Yats :18 25 Yenimahalle de ünlü oyuncular konuk ediyor Y enimahalle Belediyesi, Müziksiz Evin Konuklar adl tiyatro oyununu sevenleri ile buluflturdu y l nda yitirdi imiz usta sanatç Macide Tan r an s na, güncel bir çeviri ve yorumla sahnelenen tiyatro Yenimahalleli tiyatroseverler taraf ndan dakikalarca ayakta alk fl ald. 1990'da Neil Simon taraf ndan yaz lan Müziksiz Evin Konuklar adl oyunun baflrolünü Devlet Tiyatrosu'nun k demli oyuncusu Serpil Tamur ve "Umutsuz Ev Kad nlar "ndaki karakteri ile Özge Özder üstleniyor. Yenimahalle Belediyesi, 50 inci Y l Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda sahnelenen oyunda babalar n n ekonomik durumunun bozulmas nedeniyle, sevgisiz bir babaanne ve engelli bir teyze ile yaflamak zorunda kalan iki çocu un hikayesi anlat l yor. Oyunda sevgi, ac ma, koruma ve sahiplenme duygular farkl karakterlerin gözünden anlat l yor ve yaflam mücadelesi içinde yitirilen sevgi ba lar ele al n yor. Yenimahalle Belediyesi nin sanata ve sanatç ya verdi i önemi takdir eden vatandafllar, Böylesi güzel ve e lence dolu oyunlar bizlerle buluflturan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a teflekkür ederiz. Birbirinden de erli sanatç lar burada görmek ve onlar yak ndan izlemek bizi oldukça memnun ediyor Hükümlülere belediye deste i Y enimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. mzalanan protokolle Yenimahalle Belediyesi nin ayl k bültenleri 1 y l daha Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu Matbaas nda bas lacak. Hükümlülerin belediye ile cezaevi yönetiminin faaliyetinden memnuniyet duydu unu dile getiren Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu Matbaas Sorumlu Müdür Yard mc s Murat Ar, flyurtlar Kurumu nun hükümlülere sigorta yapt n ve maafl yat r ld n söyledi. Hükümlülerin ka t dizayn, tasnif, bas m, istifleme ve paketleme yapt n söyledi. 9 ayd r cezaevi matbaas nda çal flt n söyleyen Tekin Uzunöz (51), daha önce matbaac l k konusunda bilgi sahibi olmad n ve ifli burada ö rendi ini aç klad. Geri kalan hayat n matbaac l k yaparak geçirmek istedi ini kaydeden Uzunöz, sterim ki kimse suç iflleyip cezaevine girmesin, isterim ki tüm hükümlüler bu gibi faaliyetlerin içinde bulunsun, kendini gelifltirsin ve gelece ine yat r m yapabilsin. Cezaevi yönetimine ve belediyeye teflekkür ediyorum diye konufltu. 1 buçuk y ld r matbaada çal flt n ifade eden Hasan Naml (56), sivil hayatta e itimci ve idareci oldu u için matbaada çal flmay tercih etti ini bildirdi. Sa lanan imkanlar sayesinde matbaa konusunda oldukça bilgi ve beceri sahibi oldu unu kaydeden Naml, Bu ifli severek yap yorum. 2 buçuk ay sonra ç kaca m. Meslek sahibi olmak isteyen genç hükümlülere, matbaac l k alan nda kendilerini gelifltirmelerini tavsiye ediyorum. Burada, bu ifli ö renip sivil hayatta devam ettirebilirler. Hem cezaevinde kald klar süre boyunca zamanlar n de erlendirmifl hem de geleceklerini flekillendirmifl olurlar. Matbaac l k hükümlüler için deyim yerindeyse biçilmifl kaftan Cezaevinin ve belediyenin hükümlülere sundu u imkanlardan faydaland n bildiren Erol Arabac (45) ise, meslek sahibi olmaktan mutluluk duydu unu söyledi.

3 Ceylan muhtarlarla bulufltu Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adayl A nkara da ki ilçelerde bulunan muhtarlar n için görevinden istifa eden Adem Ceylan da oluflturdu u Muhtar Dernekleri ve kat ld. Ceylan toplant da bulunan muhtarlara Federasyonu ile dernekler mevzuat ile bir selamlama konuflmas yaparak, yaklaflan ilgili yapmalar gereken ifl ve ifllemler hakk nda seçimlerde hepsine baflar lar diledi. Adem Ankara Valili i Dernekler Müdürlü ü Ceylan konuflmas n n devam nda son sekiz taraf ndan bilgilendirme toplant s yap ld. y lda l Özel daresinde yapt klar hizmetler Ankara l Özel dare sinde ki toplant salonunda gerçekleflen buluflmaya, Ankara da ki oldu unu belirten muhtarlar, Adem Ceylan a hakk nda bilgi aktard. Toplant n n çok faydal tüm muhtar dernekleri ve federasyonlar kat ld. belediye baflkan adayl için ç kt yolda Ankara il Özel daresi Genel Sekreteri iken baflar lar dilediler. ANKARA /3 fl adamlar yemekte bulufltu T ÜRK YE Genç fladamlar Derne i (TÜG AD) Ankara üyeleri, Swissotel de düzenlenen birlik ve beraberlik yeme inde bulufltu. TÜG AD Ankara Baflkan Bar fl Ayd n n ev sahipli inde gerçekleflen yeme e Merkez Valisi Hakk Teke, TÜG AD Genel Baflkan Ali Yücelen, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Türk Sanayici ve fladamlar (Vakf ) TÜS AV Baflkan Veli Sar toprak ile çok say da davetli kat ld. Gecenin aç l fl konuflmas n yapan Bar fl Ayd n, Bu geceye bugünlerde en çok ihtiyac m z olan birlik ve beraberli in ad n koyduk Konuflmas nda TÜG AD Ankara n n ekim ay nda yap lacak genel kurulunda baflkanl k için yeniden aday olmayaca n aç klayan Ayd n, Yeni dönemde tekrar aday olmayaca m ancak hiçbir zaman TÜG AD rozetimi yakamdan ç karmayaca m. Her zaman gururla bu mümtaz ailenin bir üyesi oldu umu dile getirece im. Bu güzel ailenin bir parças olmaya devam edece im TÜG AD Ankara Baflkanl yapt her iki dönemde birbirinden yetenekli ve baflar l yönetim kurulu üyeleriyle çal flma flans na sahip oldu unu dile getiren Ayd n, Derne imizin yapt tüm icraatlar n n alt nda bu tak m n imzas vard r. Ankara dan yurt d fl na direk uçufllar n artt r lmas nda, Baflkent in EXPO yar fl na girmesinde, beyin göçünün tersine çevrilmesi için fi air Hasan Hüseyin Korkmazgil an s na da yap lan parkta yaflat lacak. Belediyesi nce Dikmen- lker'de yap m tamamlanan parklardan birisine 30 y l önce yaflam n yitiren, Ac y Bal Eyleyen fiair olarak edebiyat alan na ad n alt n harflerle yazd ran Hasan Hüseyin Korkmazgil in ad verildi. Dikmen lker 1. Cadde üzerinde k sa sürede yap m tamamlanan 2900 mç lik park, yürüyüfl yollar, çocuk oyun alanlar, oturma gruplar, spor alanlar yla semt sakinlerine yeni bir buluflma mekan olarak tasarland. fiubat ay içinde aç lmas planlanan park, Belediyesi nce bu seçim döneminde yap lan 101 yeni park içinde ithaf edilen kiflilik aç s ndan öne ç kanlardan birisi olacak. HASAN HÜSEY N KORKMAZG L fiair Korkmazgil, 1927'de Gürün'de do du. Adana Erkek Lisesi ni 1948 de, Ankara Gazi E itim Enstitüsü nü 1950 de bitiren Korkmazgil, Göksun'da (K.Marafl) bafllad ö retmenlikten siyasi eylemde bulundu u gerekçesiyle at ld, tutukland, hüküm giydi. üniversite-sanayi iflbirli inin hayata geçirilmesinde TÜG AD vard r. Kentimizin tüm yaflamsal alanlar nda boy gösteren, sorunlara çözüm arayan bir TÜG AD birlikte yaratt k diye konufltu. TÜG AD Genel Baflkan Ali Yücelen de derne in çok önemli konularda önemli çal flmalar Daha sonra y llar aras nda Gürün'de ve Sivas'ta arzuhalcilik, tabela ve portre ressaml, inflaat iflçili i yapan fiair, 1960'da stanbul'a, sonra Ankara'ya yerleflti. Akis dergisinde çal flan Korkmazgil aras nda da Forum dergisini yönetti. K z l rmak kitab nedeniyle hakk nda dönemin Türk Ceza Kanunu nun 142. maddesinden dava aç ld, yarg land, akland. Lise y llar nda fliir yazmaya bafllayan Hasan Hüseyin'in ilk fliiri 1959'da Dost Dergisi nde ç kt. Bu TÜG AD Ankara üyeleri, birlik ve beraberlik yeme inde bir araya geldi. fiube Baflkan Bar fl Ayd n, gecede, ekim ay nda yap lacak genel kurulda baflkanl k için yeniden aday olmayaca n aç klad yapt na dikkat çekti. Konuflmas nda üyeler aras ndaki vefa olgusuna dikkat çeken Yücelen, üyelere Herkesin gönlünü alarak ilerleyin. Gönül k ranlar n karfl s nda olaca m. Çal flt n z grup içinde fitneye müsaade ederseniz tarafs zl m kaybedece im. Lütfen bu iki kurala çok dikkat edelim. Ailemizi bölecek her türlü hareketten kaç nal m diye seslendi. Ali Yücelen, TÜG AD, ayr flt ran de il, bütünlefltiren bir kurulufltur. TÜG AD n, herhangi bir kuruluflun, siyasi görüflün arka bahçesi olmamas için elimden ne gelirse yapaca m Yücelen, üyeler aras nda siyasete ad m atan kiflileri de her zaman destekleyece ini belirterek, Biz TÜG AD olarak gençlerin siyasete girmesini her zaman destekliyoruz. Aday olan TÜG AD üyelerinin partisine bakmadan sonuna kadar yan nday m Konuflmalar n ard ndan TÜG AD Ankara ya yeni üye olan Burcu Atefl, Fatma Semiz, Zafer Korkmaz ve Güven Üçok a rozetleri tak ld. Geceye kat lan Vali Hakk Teke ye, AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl e, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a, SABAH Ankara Yay n Yönetmeni Osman Alt n fl k a, Milliyet Ankara Haber Müdürü Ayhan Aydemir e, Büyükflehir Belediyesi Bas n Daire Baflkan Ahmet Recep Tekcan a, TÜG AD Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kahraman a, TÜG AD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Can Çavuflo lu na TÜG AD Baflkan Ali Yücelen ve TÜG AD Ankara Baflkan Bar fl Ayd n taraf ndan teflekkür flilti takdim edildi. Korkmazgil in ad parkta yaflat lacak y llarda mizahi hikayeleri de yay mland. Kavel (1963) adl kitab ile 1964 Yeditepe fiiir Arma an 'n, K - z lku u (1971) ile TRT'nin 1970 Sanat Baflar Ödülü'nü, Filizk ran F rt - nas (1981) ile 1981 Toprak ve Nevzat Üstün fliir ödüllerini ald. fiair 1983'te beyin kanamas geçirdikten sonra bir y l bitkisel hayatta yaflad. 26 fiubat 1984'te evinde yaflama gözlerini yumdu. Ayr ca Hasan Hüseyin Korkmazgil'in efli Azime Korkmazgil'den "Bir O lum Olacak Ad Temmuz" fliirinde ad geçen Temmuz Korkmazgil (1965) isimli bir o lu vard r. ESERLER Kavel (1963), Temmuz Bildirisi (1965), K z l rmak (1966), K z lku u (1971), A lasun Ayflafa (1972), Ac y Bal Eyledik (1973), Kelepçenin Karas nda Bir Ak Güvercin (1974), Koçero Vatan fiairi (1976), Haziran'da Ölmek Zor (1977), Filizk ran F rt nas (1981), Ac lara Tutunmak (1981), Ifl klarla Oynamay n (1982), Kandan K na Yak lmaz (1989), Öhhöö! (1964), Made in Türkey (1970), B y klar Konufluyor (1971). Adem Yavuz IRGATO LU Kimin manfleti kimi döverse habercili i 17 ve 25 Aral k operasyonlar yaklaflan yerel seçimler öncesi siyaseti hareketlendirdi. Operasyonlara odaklanan siyasetçiler ve medyan n büyük bir k sm ise yerel seçimleri unuttu! Oysa bu yerel seçimler önümüzdeki iki seçimi sat n alan bir seçimdir. Hemen her köflede ve her sayfada görev yerleri de ifltirilen savc lar, emniyet mensuplar yaz l yor, çiziliyor. Arflivler taranarak iktidar karfl tlar ve iktidar yandafl bafll klar yla haberler, görüntüler yay nlan yor. Tan k oldu- umuz habercilik bir anlamda Kimin manfleti kime de erse düsturu ile haz rlan yor. Eski dönemler yeniden canlan yor. Yaflanan gerilimin ekonomiye, hukuka, siyasete verdi i zarar bundan böyle insan iliflkilerine uzanm fl durumda. Taraflar iyice belirginleflti. Kutuplaflmalar artt. fiu an yaflananlar iki taraf keskin k l ç gibi. Nereye dokunsan ac t yor. En kötüsü de geride iz b rak yor. T pk arflivlerdeki gibi. Yaflad m z dönem öyle bir hal ald ki Hasan Sabbah tan girip, Haflhafliler den devam edip, kaset kay tlar ndan zirve yap ld. Geçmiflte ahlaks zl n s n r tan mad hamleleri bu ülke çok defa yaflad. fiimdi dönüp arflivlere bak n, karfl n zda ayna gibi duruyor hepsi. Gerçekten, haber kanallar n izlerken, gazete manfletlerini okurken midem bulan yor. Her gün okudu um göz att m gazeteler, onlarca köfle yaz s ve izledi im haber kanallar meslekten so utur derecede. Öyle ki ideolojiler birbiri ard na salvolar savuruyor. Kimin manfleti kimi döverse. Kim ete indeki tafl erken dökerse o kazançl ç - k yor mant var. Medyadaki akl selim yaz lar kaleme alan yazarlar m z, taraflara ça r da bulunup, fiefkat, merhamet, adalet, demokrasi, hak, hukuk hat rlatmas yap yor. Ancak nafile. Süreç o kadar çetrefilli ilerliyor ki bu tür ça r lara kulak takanm fl durumda. Bir de bunun aksi var ki o daha tehlikeli! Gazete sütunlar nda, televizyon ekranlar nda üstü kapal tehditler savruluyor. Faili meçhullere kurban giden tan nm fl isimler hat rlat l yor. D fl politika yeni ittihatç l k olarak, iç politika ise 28 fiubat tan daha beter, cad av sözleri ile özetleniyor. Bu yaz lar yazarken, bu manfletleri atarken, bu aç klamalar yaparken biraz daha vicdan sahibi, biraz daha iyi niyetli ve biraz daha kendi olmak gerekiyor. Masumane durufllar, güç bende istedi imi yapar m söylemleri, neticede Müslüman ile Müslüman birbirine düflman eder hale gelir. Nihal Bengisu Karaca n n dedi i gibi çerideki operasyonlar/klavye sahibi vurucu timler ile d flar daki kalemler öyle eflgüdümlü hareket ediyor ki görmemek için ya sinsi ya ahmak olmak gerek. Çünkü AK Parti ye kapatma davas aç lmal tavsiyesinde bulunan yazarlar m z bile var. Yard m kurulufllar n karalamaya çal flan kalemlerimiz bile var. Her gün yerlerinden edinen kamu görevlileri ve ailelerin durumunu görmemek imkâns zd r. Sap ile Saman birbirine kar flt. Suçlanan taraflar topyekûn sorgusuz idam ediliyor. Ani de iflimler liyakat kavram - n hat rlat yor. Bizden veya Bizden de il kavram yeni dönemde prim yapmaya bafllad. Bunu ac s n da gelecekte çekece iz. fiimdi nas l geçmiflin ac s n yafl yorsak. fiimdi durup düflünerek yaflananlar anlamaya çal flmal y z. Bu ülke hepimizin. Bu toplumu birlikte oluflturuyoruz. H rs zl a, haks zl a, yalana, dolana, her türlü iftiraya taraf olmak yerine bunlar bertaraf etmekten yana olmal y z.

4 ANKARA 4 Alt nda da seminerler sürüyor A lt nda Belediyesi, Alt nda l annelere çocuklar yla fliddete baflvurmadan do ru iletiflim kurabilmenin yollar n ö retti. Sakarya Kad n E itim Kültür Merkezi nde düzenlenen Ebeveynlerin Do ru Tutumlar ve Çocu a Yönelik fiiddet Seminerine yaklafl k 40 üye kat ld. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Alt nda da çocu un gelifliminde büyük rol oynayan annelerin her geçen gün daha da bilinçlendi ini dile getirdi. Çocuklar n ve ebeveynlerin daha rahat bir hayat sürmesi için sürekli çal flt klar n n alt n çizen Baflkan Tiryaki Alt nda l aileleri mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Tiryaki, do ru yerde ve do ru zamanda at lacak ad mlarla aile içi iletiflimsizli in ortadan kalkaca n belirterek, anne ve babalar n çocuklar n bask yla de il ilgiyle yetifltirmesi gerekti ini vurgulad. Ebeveynlerin Do ru Tutumlar ve Çocu a Yönelik fiiddet Semineri nde Alt nda l kad nlar, yaflant lar nda ortaya ç kan olumsuzluklar ortadan kald rmak ve çocuklar yla fliddete baflvurmaks z n do ru iletiflim kurmak için neler yap labilece ini ö rendi. Ankara Keçiören de haftan n 7 günü yaflayan Zümrüt Yaflam Alanlar na bir yenisi daha ekleniyor. nflaat nda son aflamaya gelinen Bademlik Zümrüt Yaflam Alan, spordan al flverifle e itimden dü ün-niflan organizasyonlar na kadar varan çeflitlilikteki faaliyetleri ile Keçiörenlilerin yaflam na renk katacak. Bademlik Zümrüt Yaflam Alan 7/24 H ZMET VERECEK Büyükflehir çal flanlar n n maafllar nda iyilefltirme Z ümrüt Yaflam Alanlar projesi ile Keçiörenlileri, haftan n her gününü keyifle geçirecekleri mekanlara kavuflturan Keçiören Belediyesi, Bademlik Zümrüt Yaflam Alan n n kap lar n açmak için gün say yor. Pazar yerlerini Zümrüt Yaflam Alanlar na dönüfltürerek, haftan n sadece bir günü de il, yedi günü aktif yaflam merkezleri oluflturan Keçiören Belediyesi, kültür, sanat, spor ve e itimle ilgili ihtiyaçlara yan t olacak Zümrüt Yaflam Alan n Bademlik Mahallesi sakinleri ile buluflturacak. Engellilerin de rahat kullanabilece i bir flekilde tasarlanan Bademlik Zümrüt Yaflam Alan nda, 24 saat kamera hizmeti ile bütün vatandafllar n güvenli bir alanda al flverifl yapmas sa lanacak. Anne ve babalar n al flverifl yaparken çocuklar n rahatl kla b rakabilecekleri çocuk bak m merkezlerinin de dahil edildi i yaflam alan nda, aileleri al flveriflte iken çocuklar da keyifli vakit geçirebilecek. Spor yapmak isteyenlerin de unutulmad yaflam alan nda, basketbol sahas ve spor merkezine yer verildi. Ayr ca vatandafllar n cüzi bir ücret karfl l nda kiralayabilecekleri 500 kiflilik dü ün ve konser salonu sayesinde Zümrüt Yaflam Alan, okul gösterileri, sergiler, sanatsal etkinlikler, dü ünler ve e lencelere sahne olacak. KEÇMEK ve KEDEM e ait derslikleri ile e itim alan nda da hizmet verecek yaflam alan, güngörmüfl büyüklerin aktivitelerini gerçeklefltirebilecekleri bir kona a da mekan sa layacak. Otopark sayesinde park s k nt s n n yaflanmayaca alanda bir zab ta noktas da bulunacak. Naz m Hikmet ÇSM de an ld T ürk edebiyat n n büyük ismi Naz m Hikmet Ran n 112. do um günü Üç Anadolu grubunun türküleri ve Rüfltü Asyal n n Naz m fliirleriyle renk katt yi Ki Do dun Naz m etkinli iyle Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi (ÇSM) nde kutland. Belediye Baflkan Bülent Tan k n kat ld ve saatler öncesinden salonu dolduran izleyicilerin yo un ilgi gösterdi i etkinlikte Üç Anadolu grubundan Nedim Y ld z, Ali Seçkiner Al c ve Erkoç Torun, Naz m Hikmet in sevda, memleket, hasret üzerine yazd fliirler ve Naz m fliirlerinden oluflan flark lar seslendirirken kendilerine soprano Göknur Y ld z ve perküsyonda Ziya Özsökmenler efllik etti. Do umundan ölümüne kadar memleket hasretiyle yaflayan vasiyetinde Anadolu da bir köy mezarl na gömün beni ve de uyar na gelirse tepemde bir de ç nar olursa tafl mafl da istemez hani diyecek kadar memleket sevdal s Naz m Hikmet in duygu yo unlu unu usta sanatç Rüfltü Asyal Naz m fliirlerinde salonu dolduran Naz m sevdal lar na aktard. CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun mesaj n n okundu u gecede Naz m n 112. do um y ldönümünün belediye olarak çok anlaml bir kutlama oldu unu ifade eden Belediye Baflkan Bülent Tan k, ilçesinde yaflayan insanlar sanat n, bilimin, siyasetin tepesinde birikime sahip topluluk. Ve bizler bu toplulu un k ymetini biliyoruz. O k ymete yak fl r ifller yapmaya elimizden geldi ince devam edece iz. Hiçbir engel bizi bu yönde mücadele etmek ve Türkiye nin gelece ini daha ayd nl k kurmaya çal flmaktan Naz m n ülkesine, Naz m n aflk na, Naz m n sevdas na, Naz m n fliirine ve Naz m n enternasyonal anlay fl na yak fl r bir belediyecili i yapmaktan al koyamaz. Belediyesi nin ufku sadece kendi belediyesi ile s n rl de ildir. Belediyesi bölgedeki benzer belediyelere belediyecilik örne ini t pk büyük usta Naz m n fliirlerinde yapt gibi duygu ve düflüncenin doru unda bir buluflmayla hayata geçirmeye devam edecektir. Elbette belediyecili imizin büyük ustayla yar flmas söz konusu de ildir. Naz m hem aflk nda hem fliirinde ola anüstüdür. Kendisi Türkiye nin s n rlar n aflm fl çok de erli bir varl m zd r. Onu bizden koparan dünyay bir gün tersine çevirece imiz ve onunla birlikte özgürlük, kardefllik, bar fl ve emekten yana bir dünyan n kurulmas için gereken özveriyi gösterip çocuklar m za güzel bir dünya b rakaca z diye konufltu. Anadolu nun üç köflesinden Kars, Tokat ve Çanakkale den gelerek 11 y l önce yollar kesiflen, esprili ve samimi üsluplar yla Naz m flark lar n büyük bir içtenlikle seslendiren Üç Anadolu grubuna usta sanatç Rüfltü Asyal duru sesiyle Naz m Hikmet in Vasiyet, Dünyan n En Tuhaf Mahluku, Yaflamaya Dair, Dünyay Verelim Çocuklara fliirlerini okuyarak efllik etti. Salonu dolduran yüzlerce Naz m sevdal s n n keyifli bir gece geçirdi i etkinlikte izleyiciler Naz m n Yine yimserlik Üstüne adl fliirinde yer alan Ben yimserim Dostlar Akarsu Gibi dizelerini hep bir a zdan söyledi. B üyükflehir Belediyesi ile ba l kurum ve kurulufllar nda sözleflmeli olarak çal flan personelin ücretlerine yönelik gerçeklefltirilecek iyilefltirmeler devam ediyor. Yeni y lla birlikte Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in aç klamalar yla bafllayan Büyükflehir Belediyesi personeline zam müjdeleri Belediye Meclisinde görüflülerek onayland. Meclis Baflkan Vekili Ali hsan Ölmez baflkanl nda toplanan Belediye Meclisi nde, Büyükflehir Belediyesi, ASK ve EGO da sözleflmeli olarak çal flan personelin 2014 y l ücretlerinin belirlenmesine iliflkin Baflkanl k Yaz s karara ba land. Toplant da ayr ca, tfaiye ve Zab ta personelinin fazla çal flma ücretleri ile Kent Orkestras nda görev yapan sözleflmeli sanatç lar n 2014 y l sözleflmelerinin yap lmas ve ücretlerinin belirlenmesi konular n içeren Baflkanl k Yaz lar da görüflülerek, karar alt na al nd. Meclis üyelerine okunan Baflkanl k Yaz lar nda ilk olarak Büyükflehir Belediyesi Kent Orkestras nda sözleflmeli sanatç olarak görev yapan personelin 2014 y l ücretlerinin belirlenmesi için gerekli birime yetki verilmesi konusu ele al nd. Buna göre, 657 devlet memurlar kanuna göre sözleflmeli sanatç statüsünde çal flt klar ifade edilen personelin, 1 Ocak ile 31 Aral k 2014 tarihleri aras nda geçerli olacak, maafl ve sosyal haklar ndaki art fllar n belirlenmesi için gerekli çal flman n yap lmas amac yla gündeme al nan Baflkanl k Yaz s okunarak, meclis üyelerinin tamam n n evet oyu ile karara ba land. Toplant da her biri ayr ayr gündeme al nan Büyükflehir Belediyesi, ASK ve EGO da sözleflmeli personel olarak çal flanlar n 2014 y l na ücretlerinin belirlenmesine iliflkin Baflkanl k yaz lar da görüflüldü. Baflkanl k yaz lar n n okunmas n n ard ndan 2014 y l nda da sözleflmeli olarak çal flacak personelin ücretinin belirlenmesi için gerekli olan çal flman n yap lmas konusu oy birli i ile kabul edildi. Belediye Meclisi nde görüflülerek karara ba lanan bir di er müjde de tfaiye ve Zab ta personeline oldu. Büyükflehir Belediyesi tfaiye Dairesi Baflkanl ile Zab ta Dairesi Baflkanl nda görev yapan personelin 2014 y l fazla çal flma ücretleri belirlendi. Meclise gelen Baflkanl k Yaz lar nda özetle: Makam n z n uygun görmesi halinde Dairemiz çal flanlar na 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ayl k 508 TL lik fazla ücret verilmesi hususu.. denildi. Yap lan oylaman n ard ndan yaz oy birli i ile kabul edildi. Belediye Meclisi toplant s nda H d rl ktepe de kabri bulunan Arap dünyas n n önemli flairlerinden mrul Kays n kabrinin yeniden inflaa edilmesi görüflüldü. slam öncesi tarihin önemli flairlerinden biri olan Kays n an t ve kabrinin yap lmas karara ba land. Belediye Meclisi nde ayr ca, Baflkent i ilgilendiren di er konularda görüflülerek karara ba land. Buna göre, Çubuk lçesi Özlüce köyü s n rlar nda bulunan jeotermal alan n ASK Genel Müdürlü üne devredilmesi, Büyükflehir Belediyesi yetki alan nda bulunan geniflli i 12 metrenin üzerinde bulunan yollar n, lçe belediyeleri yetki alan nda olan geniflli i 12 metrenin alt ndaki yollara ba lant lar n n, yap lan çal flmalar n n bütünlü ünün sa lanmas amac yla Büyükflehir Belediyesi taraf ndan gerçeklefltirilmesi hakk ndaki konular da görüflülerek, karar alt na al nd.

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı