Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediyenin bültenini hükümlüler basacak"

Transkript

1 Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü ile Yenimahalle Belediyesi aras nda imzalanan protokolle Yenimahalle Belediyesi nin ayl k bültenleri 1 y l daha Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu Matbaas nda bas lacak. Hükümlülerin belediye ile cezaevi yönetiminin faaliyetinden memnuniyet duydu unu dile getiren Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu Matbaas Sorumlu Müdür Yard mc s Murat Ar, flyurtlar Kurumu nun hükümlülere sigorta yapt n ve maafl yat r ld n söyledi. Hükümlülerin ka t dizayn, tasnif, bas m, istifleme ve paketleme yapt n söyledi. HABER 2. SAYFADA Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada 4 milyon araç 21 OCAK 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Araç muayene ücretleri ve vergi borçlar, kaçaklar art rd KAZAN Çocuk Meclisi nden Baflkan Ertürk e ziyaret Çocuk Meclisi Baflkan Seçilen Kazan Fatih Ortaokulu 8. s n f ö rencisi Nisanur Genç, lçe Milli E itim Müdürü Ahmet Göktafl, fiube Müdürleri Serhat O uz, Necati Ç rpan ve Fatih Ortaokulu Müdürü Cemil Aktafl la birlikte Belediye Baflkan Lokman Ertürk ü ziyaret etti. HABER 13. SAYFADA Belediye sinin geliri yüzde 142 artt 13 TE 16 DA Yenimahalleli han mlar matinede cofltu Adem Yavuz Irgato lu Fazl K l nç MAMAK Baflkan Mesut Akgül vatandaflla bulufluyor Mamak ta bulunan sivil toplum kurulufllar, esnaf ve derneklerle s k s k bir araya gelen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, vatandafllarla da buluflmaya devam ediyor.birçok konuda baflkanla birebir görüflmek isteyen vatandafllar Akgül le bir araya geliyor. HABER 16. SAYFADA Bugün 4 te Bugün 13 te MUAYENESIZ Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, vergi borcu ve yüksek muayene ücretleri sebebiyle trafikte bulunan 17 milyon 800 bin arac n 3,8 milyonunun muayenesiz dolaflt n belirtti. GÜNCEL H A B E R Bendevi Palandöken TÜG AD üyeleri yemekte bulufltu TÜG AD Ankara üyeleri, birlik ve beraberlik yeme inde bir araya geldi. fiube Baflkan Bar fl Ayd n, gecede, ekim ay nda yap lacak genel kurulda baflkanl k için yeniden aday olmayaca n aç klad. TÜRK YE Genç fladamlar Derne i (TÜG AD) Ankara üyeleri, Swissotel de düzenlenen birlik ve beraberlik yeme inde bulufltu. TÜG AD Ankara Baflkan Bar fl Ayd n n ev sahipli inde gerçekleflen yeme e Merkez Valisi Hakk Teke, TÜG AD Genel Baflkan Ali Yücelen, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Türk Sanayici ve fladamlar (Vakf ) TÜS AV Baflkan Veli Sar toprak ile çok say da davetli kat ld. HABER 3. SAYFADA B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ GÜNCEL TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken, muayenesiz dolaflmas n n tek sebebinin vergi borcu ve muayene ücretlerinin yüksek oluflu oldu unu kaydetti. 5 ARAÇTAN 1 MUAYENES Z Palandöken yapt aç klamada, "Yetkili kurulufl taraf ndan floför esnaf ndan talep edilen muayene ücretleri çok yüksek. fioför esnaf zaten yedek parça fiyatlar, akaryak t, yüksek vergi oranlar nedeniyle zor günler yaflad için iki yakas n bir araya getiremiyor. Bunun içinde ço u zaman vergi borcunu dahi ödeyemiyor. Vergi borcunu ödeyemedi i için de arac - n n muayenesini yapt ram yor. Muayene için cebinde floförün paras dahi olsa vergi borcu oldu u için muayenesi yap lam - yor. Hem vergi yüksekli i hem de muayene ücretlerinin yüksekli i nedeniyle fluan trafikte her 5 araçtan 1 si muayenesiz dolaflmaktad r. Bu fiyatlar vatandafl n ödeyece i gücü oran nda olmal d r. Çünkü fiyatlar belirlenirken mutlaka halk n geliri ile orant l olmal d r." ÜCRETLER YÜKSEK Palandöken, "Karayollar nda 3,8 milyonu aflk n arac n muayenesiz trafikte dolaflmas demek her ortalama her 5 araçtan birisinin kurallara uymad anlam na gelmektedir. Ancak, bu insanlar n ço- unlu u isteyerek de il, ücretlerin yüksekli i ve ekonomik bak mdan s k nt içerisinde olduklar ndan muayenesiz trafi e ç kmaktad rlar. Bunun için yap lmas gereken muayene ücretleri acilen düflürülmelidir." diye konufltu. (CHA) Mamak ta kuduza karfl afl kampanyas Hayvanlar n en büyük düflman olan kuduza karfl Mamak Belediyesi ücretsiz kuduz afl s kampanyas yürütüyor. Ekipler, insanlar n en iyi dostu olan kedi ve köpeklere ücretsiz olarak kuduz afl s yap yor.16 DA

2 ANKARA Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Kamu Kurum ve Kurulufllar n n Bölge ve l Müdürleriyle bir araya gelerek 2014 y l kamu hizmetleri genel de erlendirme toplant s gerçeklefltirdi. BUGÜN /2 Bölge ve l Müdürleri TOPLANTISI YAPILDI Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR RUM 20 Rebi-ül Evvel 8 Kanun-i Sani A nkara Valili inde düzenlenen toplant da konuflan Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Baflkent Ankara y yeni yüzy lda medeni âlemde h zla koflturacak ve ça dafl hizmetlerle buluflturacak projeleri ve yat r mlar Bölge ve l Müdürlerimizle birlikte gerçeklefltirmeye devam edece iz. Toplant da 2013 y l n n genel bir de erlendirmesini de yapan Vali Yüksel, 2013 y l n son derece baflar l geçirdiklerini belirterek, 2014 y l nda daha tempolu ve sonuç alan çal flmalarla baflar l çal flmalar n taçland r lmas n bekledi ini söyledi. Dünyay yak ndan takip edebilmenin ve yeniliklere aç k olman n önemini her f rsatta vurgulayan Vali Yüksel: Ankara da özellikle ve öncelikle yapmam z gereken; Ankara için ortak hedefte buluflan ve Ankara heyecan n yüre inde tafl yan bizlerin, Ankara y farkl laflt rma stratejilerini etkinlefltirerek tak m oyunu oynamada gayretlerimizi 2014 y l nda daha da artt rmam zd r. lin dinamiklerini harekete geçirmede, öncelikle koordinasyonun önemine dikkati çeken Vali Yüksel Merkezi planlama ve yeterli ödeneklerle desteklenecek ve güçlendirilecek yat r m ve hizmetlerin; l ve Bölge Müdürlerimizle tak m çal flmas ruhuyla, üstün gayret ve sorumlu hizmet anlay fl içerisinde do ru planlayarak, derhal uygulayarak ve aral ks z denetleyerek zaman nda ve amaca uygun olarak gerçeklefltirme azim ve kararl l içerisinde olmam z gerekti ini bilhassa belirtmek isterim. Ankara n n bir dünya flehri olarak önemli özellikler tafl d n söyleyen Vali Yüksel, konuflmas n flöyle sürdürdü: Dinamik nüfusu, yöresel zenginlikleri, do al kaynaklar, e itilmifl insan gücü, e itimde kaliteyi yakalam fl okullar, üniversiteleri, yüksek tar m potansiyeli, kümeleflme kabiliyeti geliflmifl OSB leri, etkili teknoparklar, flifa da tan sa l k kurulufllar, h zl ve konforlu hava, kara ve demiryollar a lar, uluslararas kurumlar ve yayg n sivil toplum örgütleriyle Baflkent Ankara n n; sosyal, kültürel, ekonomik, befleri ve entelektüel yap lanmas yla tam bir dünya kenti oldu unu belirterek Bir flehrin uluslararas rekabet pozisyonunun bilinmesi ve buna göre rekabet stratejilerinin somut olarak belirlenerek gelifltirilmesi o flehirde sorumluluk üstlenmifl idari oyuncular n yapmas gereken en önemli husustur. Hepimiz biliyoruz ki dünya flehri yaratmada esas olan, sürdürülebilir rekabet avantaj n n yakalanmas d r. Bunun yegane yolu da kentsel kalitenin artt r lmas, Ankara n n marka gücünün yükseltilmesidir. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Bölge ve l Müdürlerine iletiflim ve eriflilebilirlik konular nda önemli uyar lar n tekrarlad. Sorumlulu unuz alan nda kamu hizmeti yürütümü esnas nda her kademede koordinasyona önem verin. diyen Vali Yüksel, Bölge ve l Müdürlerinin vatandafllar taraf ndan kendilerine eriflilebilir durumda olmalar gerekti ini ve bu nedenle gereken tedbirleri almalar n istedi. Vali Yüksel, Ankara ilinde kamu yöneticilerinin hizmet ilkelerini daima göz önünde bulundurmas gerekti ini söyledi: fl ve ifllemleriniz hukuka uygun olsun, vatandaflla iliflkilerde insan haklar n daima ön planda tutun, size eriflimi sa lay n ve sorunlara çabuk ulafl n ve nihayet hep çözümden yana olun. Yeni yüzy l flartlar n n dikkatlice izlenmesini, alg yönetimi konusunda hassasiyetin en üst noktada tutulmas n n önemini vurgulayan Vali Yüksel; nsan, paray ve zaman yönetmede hassas olun. Olaylar sizi de il, siz olaylar yönlendirin. De iflime mutlaka duyarl olun, de iflimi yönetin, önceliklerinizi belirleyin ve yetkin tak m çal flmalar yap n. Sivil Toplum Kurulufllar yla 2014 y l nda iflbirli inizi gelifltirin. Kamu Kaynaklar n n Etkin Kullan m ile Tasarruf Tedbirleri ve Enerji Verimlili i konusunda bilinçlendirme amaçl e itim çal flmalar na da önem verilmesini isteyen Vali Yüksel Kamu kurum ve kurulufllar nda enerji verimlili ine esas e itim toplant lar n n sürdürülmesini; bu e itim çal flmalar nda enerji verimlili i, enerji kullan m ile tasarruf tedbirleri konusunda e itim verilmesini ve de bu çal flmalar n 2014 y l nda gelifltirilerek devam edilmesini istedi. Yaklaflan Mahallî dareler Seçimlerinde al nmas gereken tertip ve tedbirleri de anlatan Vali Yüksel, seçimlerin yarg n n denetim ve gözetiminde yap ld n, seçimlerin kanunlar çerçevesinde yap lmas, demokratik anlay fl içerisinde, her türlü bask lardan uzak, güven ve huzur içinde gerçeklefltirilmesinin Ankara da temel amaç oldu unu kaydetti. Vali Yüksel, Bölge ve l Müdürlerinin seçim dönemi içerisinde tarafs zl klar hakk nda flüphe yaratabilecek her türlü tutum ve davran fllardan kaç nmalar n ; kendilerine duyulan itibar ve güven duygular n zedeleyecek durumlardan uzak kalmalar n ve bu konuda Yüksek Seçim Kurulu kararlar n n bir kez daha gözden geçirilmesi talimat n verdi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 29 Günefl :06 59 Ö le :12 07 YARIN kindi :14 38 Akflam :17 03 Yats :18 25 Yenimahalle de ünlü oyuncular konuk ediyor Y enimahalle Belediyesi, Müziksiz Evin Konuklar adl tiyatro oyununu sevenleri ile buluflturdu y l nda yitirdi imiz usta sanatç Macide Tan r an s na, güncel bir çeviri ve yorumla sahnelenen tiyatro Yenimahalleli tiyatroseverler taraf ndan dakikalarca ayakta alk fl ald. 1990'da Neil Simon taraf ndan yaz lan Müziksiz Evin Konuklar adl oyunun baflrolünü Devlet Tiyatrosu'nun k demli oyuncusu Serpil Tamur ve "Umutsuz Ev Kad nlar "ndaki karakteri ile Özge Özder üstleniyor. Yenimahalle Belediyesi, 50 inci Y l Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda sahnelenen oyunda babalar n n ekonomik durumunun bozulmas nedeniyle, sevgisiz bir babaanne ve engelli bir teyze ile yaflamak zorunda kalan iki çocu un hikayesi anlat l yor. Oyunda sevgi, ac ma, koruma ve sahiplenme duygular farkl karakterlerin gözünden anlat l yor ve yaflam mücadelesi içinde yitirilen sevgi ba lar ele al n yor. Yenimahalle Belediyesi nin sanata ve sanatç ya verdi i önemi takdir eden vatandafllar, Böylesi güzel ve e lence dolu oyunlar bizlerle buluflturan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a teflekkür ederiz. Birbirinden de erli sanatç lar burada görmek ve onlar yak ndan izlemek bizi oldukça memnun ediyor Hükümlülere belediye deste i Y enimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. mzalanan protokolle Yenimahalle Belediyesi nin ayl k bültenleri 1 y l daha Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu Matbaas nda bas lacak. Hükümlülerin belediye ile cezaevi yönetiminin faaliyetinden memnuniyet duydu unu dile getiren Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu Matbaas Sorumlu Müdür Yard mc s Murat Ar, flyurtlar Kurumu nun hükümlülere sigorta yapt n ve maafl yat r ld n söyledi. Hükümlülerin ka t dizayn, tasnif, bas m, istifleme ve paketleme yapt n söyledi. 9 ayd r cezaevi matbaas nda çal flt n söyleyen Tekin Uzunöz (51), daha önce matbaac l k konusunda bilgi sahibi olmad n ve ifli burada ö rendi ini aç klad. Geri kalan hayat n matbaac l k yaparak geçirmek istedi ini kaydeden Uzunöz, sterim ki kimse suç iflleyip cezaevine girmesin, isterim ki tüm hükümlüler bu gibi faaliyetlerin içinde bulunsun, kendini gelifltirsin ve gelece ine yat r m yapabilsin. Cezaevi yönetimine ve belediyeye teflekkür ediyorum diye konufltu. 1 buçuk y ld r matbaada çal flt n ifade eden Hasan Naml (56), sivil hayatta e itimci ve idareci oldu u için matbaada çal flmay tercih etti ini bildirdi. Sa lanan imkanlar sayesinde matbaa konusunda oldukça bilgi ve beceri sahibi oldu unu kaydeden Naml, Bu ifli severek yap yorum. 2 buçuk ay sonra ç kaca m. Meslek sahibi olmak isteyen genç hükümlülere, matbaac l k alan nda kendilerini gelifltirmelerini tavsiye ediyorum. Burada, bu ifli ö renip sivil hayatta devam ettirebilirler. Hem cezaevinde kald klar süre boyunca zamanlar n de erlendirmifl hem de geleceklerini flekillendirmifl olurlar. Matbaac l k hükümlüler için deyim yerindeyse biçilmifl kaftan Cezaevinin ve belediyenin hükümlülere sundu u imkanlardan faydaland n bildiren Erol Arabac (45) ise, meslek sahibi olmaktan mutluluk duydu unu söyledi.

3 Ceylan muhtarlarla bulufltu Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adayl A nkara da ki ilçelerde bulunan muhtarlar n için görevinden istifa eden Adem Ceylan da oluflturdu u Muhtar Dernekleri ve kat ld. Ceylan toplant da bulunan muhtarlara Federasyonu ile dernekler mevzuat ile bir selamlama konuflmas yaparak, yaklaflan ilgili yapmalar gereken ifl ve ifllemler hakk nda seçimlerde hepsine baflar lar diledi. Adem Ankara Valili i Dernekler Müdürlü ü Ceylan konuflmas n n devam nda son sekiz taraf ndan bilgilendirme toplant s yap ld. y lda l Özel daresinde yapt klar hizmetler Ankara l Özel dare sinde ki toplant salonunda gerçekleflen buluflmaya, Ankara da ki oldu unu belirten muhtarlar, Adem Ceylan a hakk nda bilgi aktard. Toplant n n çok faydal tüm muhtar dernekleri ve federasyonlar kat ld. belediye baflkan adayl için ç kt yolda Ankara il Özel daresi Genel Sekreteri iken baflar lar dilediler. ANKARA /3 fl adamlar yemekte bulufltu T ÜRK YE Genç fladamlar Derne i (TÜG AD) Ankara üyeleri, Swissotel de düzenlenen birlik ve beraberlik yeme inde bulufltu. TÜG AD Ankara Baflkan Bar fl Ayd n n ev sahipli inde gerçekleflen yeme e Merkez Valisi Hakk Teke, TÜG AD Genel Baflkan Ali Yücelen, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Türk Sanayici ve fladamlar (Vakf ) TÜS AV Baflkan Veli Sar toprak ile çok say da davetli kat ld. Gecenin aç l fl konuflmas n yapan Bar fl Ayd n, Bu geceye bugünlerde en çok ihtiyac m z olan birlik ve beraberli in ad n koyduk Konuflmas nda TÜG AD Ankara n n ekim ay nda yap lacak genel kurulunda baflkanl k için yeniden aday olmayaca n aç klayan Ayd n, Yeni dönemde tekrar aday olmayaca m ancak hiçbir zaman TÜG AD rozetimi yakamdan ç karmayaca m. Her zaman gururla bu mümtaz ailenin bir üyesi oldu umu dile getirece im. Bu güzel ailenin bir parças olmaya devam edece im TÜG AD Ankara Baflkanl yapt her iki dönemde birbirinden yetenekli ve baflar l yönetim kurulu üyeleriyle çal flma flans na sahip oldu unu dile getiren Ayd n, Derne imizin yapt tüm icraatlar n n alt nda bu tak m n imzas vard r. Ankara dan yurt d fl na direk uçufllar n artt r lmas nda, Baflkent in EXPO yar fl na girmesinde, beyin göçünün tersine çevrilmesi için fi air Hasan Hüseyin Korkmazgil an s na da yap lan parkta yaflat lacak. Belediyesi nce Dikmen- lker'de yap m tamamlanan parklardan birisine 30 y l önce yaflam n yitiren, Ac y Bal Eyleyen fiair olarak edebiyat alan na ad n alt n harflerle yazd ran Hasan Hüseyin Korkmazgil in ad verildi. Dikmen lker 1. Cadde üzerinde k sa sürede yap m tamamlanan 2900 mç lik park, yürüyüfl yollar, çocuk oyun alanlar, oturma gruplar, spor alanlar yla semt sakinlerine yeni bir buluflma mekan olarak tasarland. fiubat ay içinde aç lmas planlanan park, Belediyesi nce bu seçim döneminde yap lan 101 yeni park içinde ithaf edilen kiflilik aç s ndan öne ç kanlardan birisi olacak. HASAN HÜSEY N KORKMAZG L fiair Korkmazgil, 1927'de Gürün'de do du. Adana Erkek Lisesi ni 1948 de, Ankara Gazi E itim Enstitüsü nü 1950 de bitiren Korkmazgil, Göksun'da (K.Marafl) bafllad ö retmenlikten siyasi eylemde bulundu u gerekçesiyle at ld, tutukland, hüküm giydi. üniversite-sanayi iflbirli inin hayata geçirilmesinde TÜG AD vard r. Kentimizin tüm yaflamsal alanlar nda boy gösteren, sorunlara çözüm arayan bir TÜG AD birlikte yaratt k diye konufltu. TÜG AD Genel Baflkan Ali Yücelen de derne in çok önemli konularda önemli çal flmalar Daha sonra y llar aras nda Gürün'de ve Sivas'ta arzuhalcilik, tabela ve portre ressaml, inflaat iflçili i yapan fiair, 1960'da stanbul'a, sonra Ankara'ya yerleflti. Akis dergisinde çal flan Korkmazgil aras nda da Forum dergisini yönetti. K z l rmak kitab nedeniyle hakk nda dönemin Türk Ceza Kanunu nun 142. maddesinden dava aç ld, yarg land, akland. Lise y llar nda fliir yazmaya bafllayan Hasan Hüseyin'in ilk fliiri 1959'da Dost Dergisi nde ç kt. Bu TÜG AD Ankara üyeleri, birlik ve beraberlik yeme inde bir araya geldi. fiube Baflkan Bar fl Ayd n, gecede, ekim ay nda yap lacak genel kurulda baflkanl k için yeniden aday olmayaca n aç klad yapt na dikkat çekti. Konuflmas nda üyeler aras ndaki vefa olgusuna dikkat çeken Yücelen, üyelere Herkesin gönlünü alarak ilerleyin. Gönül k ranlar n karfl s nda olaca m. Çal flt n z grup içinde fitneye müsaade ederseniz tarafs zl m kaybedece im. Lütfen bu iki kurala çok dikkat edelim. Ailemizi bölecek her türlü hareketten kaç nal m diye seslendi. Ali Yücelen, TÜG AD, ayr flt ran de il, bütünlefltiren bir kurulufltur. TÜG AD n, herhangi bir kuruluflun, siyasi görüflün arka bahçesi olmamas için elimden ne gelirse yapaca m Yücelen, üyeler aras nda siyasete ad m atan kiflileri de her zaman destekleyece ini belirterek, Biz TÜG AD olarak gençlerin siyasete girmesini her zaman destekliyoruz. Aday olan TÜG AD üyelerinin partisine bakmadan sonuna kadar yan nday m Konuflmalar n ard ndan TÜG AD Ankara ya yeni üye olan Burcu Atefl, Fatma Semiz, Zafer Korkmaz ve Güven Üçok a rozetleri tak ld. Geceye kat lan Vali Hakk Teke ye, AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl e, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a, SABAH Ankara Yay n Yönetmeni Osman Alt n fl k a, Milliyet Ankara Haber Müdürü Ayhan Aydemir e, Büyükflehir Belediyesi Bas n Daire Baflkan Ahmet Recep Tekcan a, TÜG AD Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kahraman a, TÜG AD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Can Çavuflo lu na TÜG AD Baflkan Ali Yücelen ve TÜG AD Ankara Baflkan Bar fl Ayd n taraf ndan teflekkür flilti takdim edildi. Korkmazgil in ad parkta yaflat lacak y llarda mizahi hikayeleri de yay mland. Kavel (1963) adl kitab ile 1964 Yeditepe fiiir Arma an 'n, K - z lku u (1971) ile TRT'nin 1970 Sanat Baflar Ödülü'nü, Filizk ran F rt - nas (1981) ile 1981 Toprak ve Nevzat Üstün fliir ödüllerini ald. fiair 1983'te beyin kanamas geçirdikten sonra bir y l bitkisel hayatta yaflad. 26 fiubat 1984'te evinde yaflama gözlerini yumdu. Ayr ca Hasan Hüseyin Korkmazgil'in efli Azime Korkmazgil'den "Bir O lum Olacak Ad Temmuz" fliirinde ad geçen Temmuz Korkmazgil (1965) isimli bir o lu vard r. ESERLER Kavel (1963), Temmuz Bildirisi (1965), K z l rmak (1966), K z lku u (1971), A lasun Ayflafa (1972), Ac y Bal Eyledik (1973), Kelepçenin Karas nda Bir Ak Güvercin (1974), Koçero Vatan fiairi (1976), Haziran'da Ölmek Zor (1977), Filizk ran F rt nas (1981), Ac lara Tutunmak (1981), Ifl klarla Oynamay n (1982), Kandan K na Yak lmaz (1989), Öhhöö! (1964), Made in Türkey (1970), B y klar Konufluyor (1971). Adem Yavuz IRGATO LU Kimin manfleti kimi döverse habercili i 17 ve 25 Aral k operasyonlar yaklaflan yerel seçimler öncesi siyaseti hareketlendirdi. Operasyonlara odaklanan siyasetçiler ve medyan n büyük bir k sm ise yerel seçimleri unuttu! Oysa bu yerel seçimler önümüzdeki iki seçimi sat n alan bir seçimdir. Hemen her köflede ve her sayfada görev yerleri de ifltirilen savc lar, emniyet mensuplar yaz l yor, çiziliyor. Arflivler taranarak iktidar karfl tlar ve iktidar yandafl bafll klar yla haberler, görüntüler yay nlan yor. Tan k oldu- umuz habercilik bir anlamda Kimin manfleti kime de erse düsturu ile haz rlan yor. Eski dönemler yeniden canlan yor. Yaflanan gerilimin ekonomiye, hukuka, siyasete verdi i zarar bundan böyle insan iliflkilerine uzanm fl durumda. Taraflar iyice belirginleflti. Kutuplaflmalar artt. fiu an yaflananlar iki taraf keskin k l ç gibi. Nereye dokunsan ac t yor. En kötüsü de geride iz b rak yor. T pk arflivlerdeki gibi. Yaflad m z dönem öyle bir hal ald ki Hasan Sabbah tan girip, Haflhafliler den devam edip, kaset kay tlar ndan zirve yap ld. Geçmiflte ahlaks zl n s n r tan mad hamleleri bu ülke çok defa yaflad. fiimdi dönüp arflivlere bak n, karfl n zda ayna gibi duruyor hepsi. Gerçekten, haber kanallar n izlerken, gazete manfletlerini okurken midem bulan yor. Her gün okudu um göz att m gazeteler, onlarca köfle yaz s ve izledi im haber kanallar meslekten so utur derecede. Öyle ki ideolojiler birbiri ard na salvolar savuruyor. Kimin manfleti kimi döverse. Kim ete indeki tafl erken dökerse o kazançl ç - k yor mant var. Medyadaki akl selim yaz lar kaleme alan yazarlar m z, taraflara ça r da bulunup, fiefkat, merhamet, adalet, demokrasi, hak, hukuk hat rlatmas yap yor. Ancak nafile. Süreç o kadar çetrefilli ilerliyor ki bu tür ça r lara kulak takanm fl durumda. Bir de bunun aksi var ki o daha tehlikeli! Gazete sütunlar nda, televizyon ekranlar nda üstü kapal tehditler savruluyor. Faili meçhullere kurban giden tan nm fl isimler hat rlat l yor. D fl politika yeni ittihatç l k olarak, iç politika ise 28 fiubat tan daha beter, cad av sözleri ile özetleniyor. Bu yaz lar yazarken, bu manfletleri atarken, bu aç klamalar yaparken biraz daha vicdan sahibi, biraz daha iyi niyetli ve biraz daha kendi olmak gerekiyor. Masumane durufllar, güç bende istedi imi yapar m söylemleri, neticede Müslüman ile Müslüman birbirine düflman eder hale gelir. Nihal Bengisu Karaca n n dedi i gibi çerideki operasyonlar/klavye sahibi vurucu timler ile d flar daki kalemler öyle eflgüdümlü hareket ediyor ki görmemek için ya sinsi ya ahmak olmak gerek. Çünkü AK Parti ye kapatma davas aç lmal tavsiyesinde bulunan yazarlar m z bile var. Yard m kurulufllar n karalamaya çal flan kalemlerimiz bile var. Her gün yerlerinden edinen kamu görevlileri ve ailelerin durumunu görmemek imkâns zd r. Sap ile Saman birbirine kar flt. Suçlanan taraflar topyekûn sorgusuz idam ediliyor. Ani de iflimler liyakat kavram - n hat rlat yor. Bizden veya Bizden de il kavram yeni dönemde prim yapmaya bafllad. Bunu ac s n da gelecekte çekece iz. fiimdi nas l geçmiflin ac s n yafl yorsak. fiimdi durup düflünerek yaflananlar anlamaya çal flmal y z. Bu ülke hepimizin. Bu toplumu birlikte oluflturuyoruz. H rs zl a, haks zl a, yalana, dolana, her türlü iftiraya taraf olmak yerine bunlar bertaraf etmekten yana olmal y z.

4 ANKARA 4 Alt nda da seminerler sürüyor A lt nda Belediyesi, Alt nda l annelere çocuklar yla fliddete baflvurmadan do ru iletiflim kurabilmenin yollar n ö retti. Sakarya Kad n E itim Kültür Merkezi nde düzenlenen Ebeveynlerin Do ru Tutumlar ve Çocu a Yönelik fiiddet Seminerine yaklafl k 40 üye kat ld. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Alt nda da çocu un gelifliminde büyük rol oynayan annelerin her geçen gün daha da bilinçlendi ini dile getirdi. Çocuklar n ve ebeveynlerin daha rahat bir hayat sürmesi için sürekli çal flt klar n n alt n çizen Baflkan Tiryaki Alt nda l aileleri mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Tiryaki, do ru yerde ve do ru zamanda at lacak ad mlarla aile içi iletiflimsizli in ortadan kalkaca n belirterek, anne ve babalar n çocuklar n bask yla de il ilgiyle yetifltirmesi gerekti ini vurgulad. Ebeveynlerin Do ru Tutumlar ve Çocu a Yönelik fiiddet Semineri nde Alt nda l kad nlar, yaflant lar nda ortaya ç kan olumsuzluklar ortadan kald rmak ve çocuklar yla fliddete baflvurmaks z n do ru iletiflim kurmak için neler yap labilece ini ö rendi. Ankara Keçiören de haftan n 7 günü yaflayan Zümrüt Yaflam Alanlar na bir yenisi daha ekleniyor. nflaat nda son aflamaya gelinen Bademlik Zümrüt Yaflam Alan, spordan al flverifle e itimden dü ün-niflan organizasyonlar na kadar varan çeflitlilikteki faaliyetleri ile Keçiörenlilerin yaflam na renk katacak. Bademlik Zümrüt Yaflam Alan 7/24 H ZMET VERECEK Büyükflehir çal flanlar n n maafllar nda iyilefltirme Z ümrüt Yaflam Alanlar projesi ile Keçiörenlileri, haftan n her gününü keyifle geçirecekleri mekanlara kavuflturan Keçiören Belediyesi, Bademlik Zümrüt Yaflam Alan n n kap lar n açmak için gün say yor. Pazar yerlerini Zümrüt Yaflam Alanlar na dönüfltürerek, haftan n sadece bir günü de il, yedi günü aktif yaflam merkezleri oluflturan Keçiören Belediyesi, kültür, sanat, spor ve e itimle ilgili ihtiyaçlara yan t olacak Zümrüt Yaflam Alan n Bademlik Mahallesi sakinleri ile buluflturacak. Engellilerin de rahat kullanabilece i bir flekilde tasarlanan Bademlik Zümrüt Yaflam Alan nda, 24 saat kamera hizmeti ile bütün vatandafllar n güvenli bir alanda al flverifl yapmas sa lanacak. Anne ve babalar n al flverifl yaparken çocuklar n rahatl kla b rakabilecekleri çocuk bak m merkezlerinin de dahil edildi i yaflam alan nda, aileleri al flveriflte iken çocuklar da keyifli vakit geçirebilecek. Spor yapmak isteyenlerin de unutulmad yaflam alan nda, basketbol sahas ve spor merkezine yer verildi. Ayr ca vatandafllar n cüzi bir ücret karfl l nda kiralayabilecekleri 500 kiflilik dü ün ve konser salonu sayesinde Zümrüt Yaflam Alan, okul gösterileri, sergiler, sanatsal etkinlikler, dü ünler ve e lencelere sahne olacak. KEÇMEK ve KEDEM e ait derslikleri ile e itim alan nda da hizmet verecek yaflam alan, güngörmüfl büyüklerin aktivitelerini gerçeklefltirebilecekleri bir kona a da mekan sa layacak. Otopark sayesinde park s k nt s n n yaflanmayaca alanda bir zab ta noktas da bulunacak. Naz m Hikmet ÇSM de an ld T ürk edebiyat n n büyük ismi Naz m Hikmet Ran n 112. do um günü Üç Anadolu grubunun türküleri ve Rüfltü Asyal n n Naz m fliirleriyle renk katt yi Ki Do dun Naz m etkinli iyle Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi (ÇSM) nde kutland. Belediye Baflkan Bülent Tan k n kat ld ve saatler öncesinden salonu dolduran izleyicilerin yo un ilgi gösterdi i etkinlikte Üç Anadolu grubundan Nedim Y ld z, Ali Seçkiner Al c ve Erkoç Torun, Naz m Hikmet in sevda, memleket, hasret üzerine yazd fliirler ve Naz m fliirlerinden oluflan flark lar seslendirirken kendilerine soprano Göknur Y ld z ve perküsyonda Ziya Özsökmenler efllik etti. Do umundan ölümüne kadar memleket hasretiyle yaflayan vasiyetinde Anadolu da bir köy mezarl na gömün beni ve de uyar na gelirse tepemde bir de ç nar olursa tafl mafl da istemez hani diyecek kadar memleket sevdal s Naz m Hikmet in duygu yo unlu unu usta sanatç Rüfltü Asyal Naz m fliirlerinde salonu dolduran Naz m sevdal lar na aktard. CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun mesaj n n okundu u gecede Naz m n 112. do um y ldönümünün belediye olarak çok anlaml bir kutlama oldu unu ifade eden Belediye Baflkan Bülent Tan k, ilçesinde yaflayan insanlar sanat n, bilimin, siyasetin tepesinde birikime sahip topluluk. Ve bizler bu toplulu un k ymetini biliyoruz. O k ymete yak fl r ifller yapmaya elimizden geldi ince devam edece iz. Hiçbir engel bizi bu yönde mücadele etmek ve Türkiye nin gelece ini daha ayd nl k kurmaya çal flmaktan Naz m n ülkesine, Naz m n aflk na, Naz m n sevdas na, Naz m n fliirine ve Naz m n enternasyonal anlay fl na yak fl r bir belediyecili i yapmaktan al koyamaz. Belediyesi nin ufku sadece kendi belediyesi ile s n rl de ildir. Belediyesi bölgedeki benzer belediyelere belediyecilik örne ini t pk büyük usta Naz m n fliirlerinde yapt gibi duygu ve düflüncenin doru unda bir buluflmayla hayata geçirmeye devam edecektir. Elbette belediyecili imizin büyük ustayla yar flmas söz konusu de ildir. Naz m hem aflk nda hem fliirinde ola anüstüdür. Kendisi Türkiye nin s n rlar n aflm fl çok de erli bir varl m zd r. Onu bizden koparan dünyay bir gün tersine çevirece imiz ve onunla birlikte özgürlük, kardefllik, bar fl ve emekten yana bir dünyan n kurulmas için gereken özveriyi gösterip çocuklar m za güzel bir dünya b rakaca z diye konufltu. Anadolu nun üç köflesinden Kars, Tokat ve Çanakkale den gelerek 11 y l önce yollar kesiflen, esprili ve samimi üsluplar yla Naz m flark lar n büyük bir içtenlikle seslendiren Üç Anadolu grubuna usta sanatç Rüfltü Asyal duru sesiyle Naz m Hikmet in Vasiyet, Dünyan n En Tuhaf Mahluku, Yaflamaya Dair, Dünyay Verelim Çocuklara fliirlerini okuyarak efllik etti. Salonu dolduran yüzlerce Naz m sevdal s n n keyifli bir gece geçirdi i etkinlikte izleyiciler Naz m n Yine yimserlik Üstüne adl fliirinde yer alan Ben yimserim Dostlar Akarsu Gibi dizelerini hep bir a zdan söyledi. B üyükflehir Belediyesi ile ba l kurum ve kurulufllar nda sözleflmeli olarak çal flan personelin ücretlerine yönelik gerçeklefltirilecek iyilefltirmeler devam ediyor. Yeni y lla birlikte Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in aç klamalar yla bafllayan Büyükflehir Belediyesi personeline zam müjdeleri Belediye Meclisinde görüflülerek onayland. Meclis Baflkan Vekili Ali hsan Ölmez baflkanl nda toplanan Belediye Meclisi nde, Büyükflehir Belediyesi, ASK ve EGO da sözleflmeli olarak çal flan personelin 2014 y l ücretlerinin belirlenmesine iliflkin Baflkanl k Yaz s karara ba land. Toplant da ayr ca, tfaiye ve Zab ta personelinin fazla çal flma ücretleri ile Kent Orkestras nda görev yapan sözleflmeli sanatç lar n 2014 y l sözleflmelerinin yap lmas ve ücretlerinin belirlenmesi konular n içeren Baflkanl k Yaz lar da görüflülerek, karar alt na al nd. Meclis üyelerine okunan Baflkanl k Yaz lar nda ilk olarak Büyükflehir Belediyesi Kent Orkestras nda sözleflmeli sanatç olarak görev yapan personelin 2014 y l ücretlerinin belirlenmesi için gerekli birime yetki verilmesi konusu ele al nd. Buna göre, 657 devlet memurlar kanuna göre sözleflmeli sanatç statüsünde çal flt klar ifade edilen personelin, 1 Ocak ile 31 Aral k 2014 tarihleri aras nda geçerli olacak, maafl ve sosyal haklar ndaki art fllar n belirlenmesi için gerekli çal flman n yap lmas amac yla gündeme al nan Baflkanl k Yaz s okunarak, meclis üyelerinin tamam n n evet oyu ile karara ba land. Toplant da her biri ayr ayr gündeme al nan Büyükflehir Belediyesi, ASK ve EGO da sözleflmeli personel olarak çal flanlar n 2014 y l na ücretlerinin belirlenmesine iliflkin Baflkanl k yaz lar da görüflüldü. Baflkanl k yaz lar n n okunmas n n ard ndan 2014 y l nda da sözleflmeli olarak çal flacak personelin ücretinin belirlenmesi için gerekli olan çal flman n yap lmas konusu oy birli i ile kabul edildi. Belediye Meclisi nde görüflülerek karara ba lanan bir di er müjde de tfaiye ve Zab ta personeline oldu. Büyükflehir Belediyesi tfaiye Dairesi Baflkanl ile Zab ta Dairesi Baflkanl nda görev yapan personelin 2014 y l fazla çal flma ücretleri belirlendi. Meclise gelen Baflkanl k Yaz lar nda özetle: Makam n z n uygun görmesi halinde Dairemiz çal flanlar na 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ayl k 508 TL lik fazla ücret verilmesi hususu.. denildi. Yap lan oylaman n ard ndan yaz oy birli i ile kabul edildi. Belediye Meclisi toplant s nda H d rl ktepe de kabri bulunan Arap dünyas n n önemli flairlerinden mrul Kays n kabrinin yeniden inflaa edilmesi görüflüldü. slam öncesi tarihin önemli flairlerinden biri olan Kays n an t ve kabrinin yap lmas karara ba land. Belediye Meclisi nde ayr ca, Baflkent i ilgilendiren di er konularda görüflülerek karara ba land. Buna göre, Çubuk lçesi Özlüce köyü s n rlar nda bulunan jeotermal alan n ASK Genel Müdürlü üne devredilmesi, Büyükflehir Belediyesi yetki alan nda bulunan geniflli i 12 metrenin üzerinde bulunan yollar n, lçe belediyeleri yetki alan nda olan geniflli i 12 metrenin alt ndaki yollara ba lant lar n n, yap lan çal flmalar n n bütünlü ünün sa lanmas amac yla Büyükflehir Belediyesi taraf ndan gerçeklefltirilmesi hakk ndaki konular da görüflülerek, karar alt na al nd.