Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediyenin bültenini hükümlüler basacak"

Transkript

1 Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü ile Yenimahalle Belediyesi aras nda imzalanan protokolle Yenimahalle Belediyesi nin ayl k bültenleri 1 y l daha Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu Matbaas nda bas lacak. Hükümlülerin belediye ile cezaevi yönetiminin faaliyetinden memnuniyet duydu unu dile getiren Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu Matbaas Sorumlu Müdür Yard mc s Murat Ar, flyurtlar Kurumu nun hükümlülere sigorta yapt n ve maafl yat r ld n söyledi. Hükümlülerin ka t dizayn, tasnif, bas m, istifleme ve paketleme yapt n söyledi. HABER 2. SAYFADA Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada 4 milyon araç 21 OCAK 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Araç muayene ücretleri ve vergi borçlar, kaçaklar art rd KAZAN Çocuk Meclisi nden Baflkan Ertürk e ziyaret Çocuk Meclisi Baflkan Seçilen Kazan Fatih Ortaokulu 8. s n f ö rencisi Nisanur Genç, lçe Milli E itim Müdürü Ahmet Göktafl, fiube Müdürleri Serhat O uz, Necati Ç rpan ve Fatih Ortaokulu Müdürü Cemil Aktafl la birlikte Belediye Baflkan Lokman Ertürk ü ziyaret etti. HABER 13. SAYFADA Belediye sinin geliri yüzde 142 artt 13 TE 16 DA Yenimahalleli han mlar matinede cofltu Adem Yavuz Irgato lu Fazl K l nç MAMAK Baflkan Mesut Akgül vatandaflla bulufluyor Mamak ta bulunan sivil toplum kurulufllar, esnaf ve derneklerle s k s k bir araya gelen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, vatandafllarla da buluflmaya devam ediyor.birçok konuda baflkanla birebir görüflmek isteyen vatandafllar Akgül le bir araya geliyor. HABER 16. SAYFADA Bugün 4 te Bugün 13 te MUAYENESIZ Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, vergi borcu ve yüksek muayene ücretleri sebebiyle trafikte bulunan 17 milyon 800 bin arac n 3,8 milyonunun muayenesiz dolaflt n belirtti. GÜNCEL H A B E R Bendevi Palandöken TÜG AD üyeleri yemekte bulufltu TÜG AD Ankara üyeleri, birlik ve beraberlik yeme inde bir araya geldi. fiube Baflkan Bar fl Ayd n, gecede, ekim ay nda yap lacak genel kurulda baflkanl k için yeniden aday olmayaca n aç klad. TÜRK YE Genç fladamlar Derne i (TÜG AD) Ankara üyeleri, Swissotel de düzenlenen birlik ve beraberlik yeme inde bulufltu. TÜG AD Ankara Baflkan Bar fl Ayd n n ev sahipli inde gerçekleflen yeme e Merkez Valisi Hakk Teke, TÜG AD Genel Baflkan Ali Yücelen, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Türk Sanayici ve fladamlar (Vakf ) TÜS AV Baflkan Veli Sar toprak ile çok say da davetli kat ld. HABER 3. SAYFADA B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ GÜNCEL TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken, muayenesiz dolaflmas n n tek sebebinin vergi borcu ve muayene ücretlerinin yüksek oluflu oldu unu kaydetti. 5 ARAÇTAN 1 MUAYENES Z Palandöken yapt aç klamada, "Yetkili kurulufl taraf ndan floför esnaf ndan talep edilen muayene ücretleri çok yüksek. fioför esnaf zaten yedek parça fiyatlar, akaryak t, yüksek vergi oranlar nedeniyle zor günler yaflad için iki yakas n bir araya getiremiyor. Bunun içinde ço u zaman vergi borcunu dahi ödeyemiyor. Vergi borcunu ödeyemedi i için de arac - n n muayenesini yapt ram yor. Muayene için cebinde floförün paras dahi olsa vergi borcu oldu u için muayenesi yap lam - yor. Hem vergi yüksekli i hem de muayene ücretlerinin yüksekli i nedeniyle fluan trafikte her 5 araçtan 1 si muayenesiz dolaflmaktad r. Bu fiyatlar vatandafl n ödeyece i gücü oran nda olmal d r. Çünkü fiyatlar belirlenirken mutlaka halk n geliri ile orant l olmal d r." ÜCRETLER YÜKSEK Palandöken, "Karayollar nda 3,8 milyonu aflk n arac n muayenesiz trafikte dolaflmas demek her ortalama her 5 araçtan birisinin kurallara uymad anlam na gelmektedir. Ancak, bu insanlar n ço- unlu u isteyerek de il, ücretlerin yüksekli i ve ekonomik bak mdan s k nt içerisinde olduklar ndan muayenesiz trafi e ç kmaktad rlar. Bunun için yap lmas gereken muayene ücretleri acilen düflürülmelidir." diye konufltu. (CHA) Mamak ta kuduza karfl afl kampanyas Hayvanlar n en büyük düflman olan kuduza karfl Mamak Belediyesi ücretsiz kuduz afl s kampanyas yürütüyor. Ekipler, insanlar n en iyi dostu olan kedi ve köpeklere ücretsiz olarak kuduz afl s yap yor.16 DA

2 ANKARA Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Kamu Kurum ve Kurulufllar n n Bölge ve l Müdürleriyle bir araya gelerek 2014 y l kamu hizmetleri genel de erlendirme toplant s gerçeklefltirdi. BUGÜN /2 Bölge ve l Müdürleri TOPLANTISI YAPILDI Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR RUM 20 Rebi-ül Evvel 8 Kanun-i Sani A nkara Valili inde düzenlenen toplant da konuflan Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Baflkent Ankara y yeni yüzy lda medeni âlemde h zla koflturacak ve ça dafl hizmetlerle buluflturacak projeleri ve yat r mlar Bölge ve l Müdürlerimizle birlikte gerçeklefltirmeye devam edece iz. Toplant da 2013 y l n n genel bir de erlendirmesini de yapan Vali Yüksel, 2013 y l n son derece baflar l geçirdiklerini belirterek, 2014 y l nda daha tempolu ve sonuç alan çal flmalarla baflar l çal flmalar n taçland r lmas n bekledi ini söyledi. Dünyay yak ndan takip edebilmenin ve yeniliklere aç k olman n önemini her f rsatta vurgulayan Vali Yüksel: Ankara da özellikle ve öncelikle yapmam z gereken; Ankara için ortak hedefte buluflan ve Ankara heyecan n yüre inde tafl yan bizlerin, Ankara y farkl laflt rma stratejilerini etkinlefltirerek tak m oyunu oynamada gayretlerimizi 2014 y l nda daha da artt rmam zd r. lin dinamiklerini harekete geçirmede, öncelikle koordinasyonun önemine dikkati çeken Vali Yüksel Merkezi planlama ve yeterli ödeneklerle desteklenecek ve güçlendirilecek yat r m ve hizmetlerin; l ve Bölge Müdürlerimizle tak m çal flmas ruhuyla, üstün gayret ve sorumlu hizmet anlay fl içerisinde do ru planlayarak, derhal uygulayarak ve aral ks z denetleyerek zaman nda ve amaca uygun olarak gerçeklefltirme azim ve kararl l içerisinde olmam z gerekti ini bilhassa belirtmek isterim. Ankara n n bir dünya flehri olarak önemli özellikler tafl d n söyleyen Vali Yüksel, konuflmas n flöyle sürdürdü: Dinamik nüfusu, yöresel zenginlikleri, do al kaynaklar, e itilmifl insan gücü, e itimde kaliteyi yakalam fl okullar, üniversiteleri, yüksek tar m potansiyeli, kümeleflme kabiliyeti geliflmifl OSB leri, etkili teknoparklar, flifa da tan sa l k kurulufllar, h zl ve konforlu hava, kara ve demiryollar a lar, uluslararas kurumlar ve yayg n sivil toplum örgütleriyle Baflkent Ankara n n; sosyal, kültürel, ekonomik, befleri ve entelektüel yap lanmas yla tam bir dünya kenti oldu unu belirterek Bir flehrin uluslararas rekabet pozisyonunun bilinmesi ve buna göre rekabet stratejilerinin somut olarak belirlenerek gelifltirilmesi o flehirde sorumluluk üstlenmifl idari oyuncular n yapmas gereken en önemli husustur. Hepimiz biliyoruz ki dünya flehri yaratmada esas olan, sürdürülebilir rekabet avantaj n n yakalanmas d r. Bunun yegane yolu da kentsel kalitenin artt r lmas, Ankara n n marka gücünün yükseltilmesidir. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Bölge ve l Müdürlerine iletiflim ve eriflilebilirlik konular nda önemli uyar lar n tekrarlad. Sorumlulu unuz alan nda kamu hizmeti yürütümü esnas nda her kademede koordinasyona önem verin. diyen Vali Yüksel, Bölge ve l Müdürlerinin vatandafllar taraf ndan kendilerine eriflilebilir durumda olmalar gerekti ini ve bu nedenle gereken tedbirleri almalar n istedi. Vali Yüksel, Ankara ilinde kamu yöneticilerinin hizmet ilkelerini daima göz önünde bulundurmas gerekti ini söyledi: fl ve ifllemleriniz hukuka uygun olsun, vatandaflla iliflkilerde insan haklar n daima ön planda tutun, size eriflimi sa lay n ve sorunlara çabuk ulafl n ve nihayet hep çözümden yana olun. Yeni yüzy l flartlar n n dikkatlice izlenmesini, alg yönetimi konusunda hassasiyetin en üst noktada tutulmas n n önemini vurgulayan Vali Yüksel; nsan, paray ve zaman yönetmede hassas olun. Olaylar sizi de il, siz olaylar yönlendirin. De iflime mutlaka duyarl olun, de iflimi yönetin, önceliklerinizi belirleyin ve yetkin tak m çal flmalar yap n. Sivil Toplum Kurulufllar yla 2014 y l nda iflbirli inizi gelifltirin. Kamu Kaynaklar n n Etkin Kullan m ile Tasarruf Tedbirleri ve Enerji Verimlili i konusunda bilinçlendirme amaçl e itim çal flmalar na da önem verilmesini isteyen Vali Yüksel Kamu kurum ve kurulufllar nda enerji verimlili ine esas e itim toplant lar n n sürdürülmesini; bu e itim çal flmalar nda enerji verimlili i, enerji kullan m ile tasarruf tedbirleri konusunda e itim verilmesini ve de bu çal flmalar n 2014 y l nda gelifltirilerek devam edilmesini istedi. Yaklaflan Mahallî dareler Seçimlerinde al nmas gereken tertip ve tedbirleri de anlatan Vali Yüksel, seçimlerin yarg n n denetim ve gözetiminde yap ld n, seçimlerin kanunlar çerçevesinde yap lmas, demokratik anlay fl içerisinde, her türlü bask lardan uzak, güven ve huzur içinde gerçeklefltirilmesinin Ankara da temel amaç oldu unu kaydetti. Vali Yüksel, Bölge ve l Müdürlerinin seçim dönemi içerisinde tarafs zl klar hakk nda flüphe yaratabilecek her türlü tutum ve davran fllardan kaç nmalar n ; kendilerine duyulan itibar ve güven duygular n zedeleyecek durumlardan uzak kalmalar n ve bu konuda Yüksek Seçim Kurulu kararlar n n bir kez daha gözden geçirilmesi talimat n verdi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 29 Günefl :06 59 Ö le :12 07 YARIN kindi :14 38 Akflam :17 03 Yats :18 25 Yenimahalle de ünlü oyuncular konuk ediyor Y enimahalle Belediyesi, Müziksiz Evin Konuklar adl tiyatro oyununu sevenleri ile buluflturdu y l nda yitirdi imiz usta sanatç Macide Tan r an s na, güncel bir çeviri ve yorumla sahnelenen tiyatro Yenimahalleli tiyatroseverler taraf ndan dakikalarca ayakta alk fl ald. 1990'da Neil Simon taraf ndan yaz lan Müziksiz Evin Konuklar adl oyunun baflrolünü Devlet Tiyatrosu'nun k demli oyuncusu Serpil Tamur ve "Umutsuz Ev Kad nlar "ndaki karakteri ile Özge Özder üstleniyor. Yenimahalle Belediyesi, 50 inci Y l Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda sahnelenen oyunda babalar n n ekonomik durumunun bozulmas nedeniyle, sevgisiz bir babaanne ve engelli bir teyze ile yaflamak zorunda kalan iki çocu un hikayesi anlat l yor. Oyunda sevgi, ac ma, koruma ve sahiplenme duygular farkl karakterlerin gözünden anlat l yor ve yaflam mücadelesi içinde yitirilen sevgi ba lar ele al n yor. Yenimahalle Belediyesi nin sanata ve sanatç ya verdi i önemi takdir eden vatandafllar, Böylesi güzel ve e lence dolu oyunlar bizlerle buluflturan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a teflekkür ederiz. Birbirinden de erli sanatç lar burada görmek ve onlar yak ndan izlemek bizi oldukça memnun ediyor Hükümlülere belediye deste i Y enimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. mzalanan protokolle Yenimahalle Belediyesi nin ayl k bültenleri 1 y l daha Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu Matbaas nda bas lacak. Hükümlülerin belediye ile cezaevi yönetiminin faaliyetinden memnuniyet duydu unu dile getiren Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu Matbaas Sorumlu Müdür Yard mc s Murat Ar, flyurtlar Kurumu nun hükümlülere sigorta yapt n ve maafl yat r ld n söyledi. Hükümlülerin ka t dizayn, tasnif, bas m, istifleme ve paketleme yapt n söyledi. 9 ayd r cezaevi matbaas nda çal flt n söyleyen Tekin Uzunöz (51), daha önce matbaac l k konusunda bilgi sahibi olmad n ve ifli burada ö rendi ini aç klad. Geri kalan hayat n matbaac l k yaparak geçirmek istedi ini kaydeden Uzunöz, sterim ki kimse suç iflleyip cezaevine girmesin, isterim ki tüm hükümlüler bu gibi faaliyetlerin içinde bulunsun, kendini gelifltirsin ve gelece ine yat r m yapabilsin. Cezaevi yönetimine ve belediyeye teflekkür ediyorum diye konufltu. 1 buçuk y ld r matbaada çal flt n ifade eden Hasan Naml (56), sivil hayatta e itimci ve idareci oldu u için matbaada çal flmay tercih etti ini bildirdi. Sa lanan imkanlar sayesinde matbaa konusunda oldukça bilgi ve beceri sahibi oldu unu kaydeden Naml, Bu ifli severek yap yorum. 2 buçuk ay sonra ç kaca m. Meslek sahibi olmak isteyen genç hükümlülere, matbaac l k alan nda kendilerini gelifltirmelerini tavsiye ediyorum. Burada, bu ifli ö renip sivil hayatta devam ettirebilirler. Hem cezaevinde kald klar süre boyunca zamanlar n de erlendirmifl hem de geleceklerini flekillendirmifl olurlar. Matbaac l k hükümlüler için deyim yerindeyse biçilmifl kaftan Cezaevinin ve belediyenin hükümlülere sundu u imkanlardan faydaland n bildiren Erol Arabac (45) ise, meslek sahibi olmaktan mutluluk duydu unu söyledi.

3 Ceylan muhtarlarla bulufltu Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adayl A nkara da ki ilçelerde bulunan muhtarlar n için görevinden istifa eden Adem Ceylan da oluflturdu u Muhtar Dernekleri ve kat ld. Ceylan toplant da bulunan muhtarlara Federasyonu ile dernekler mevzuat ile bir selamlama konuflmas yaparak, yaklaflan ilgili yapmalar gereken ifl ve ifllemler hakk nda seçimlerde hepsine baflar lar diledi. Adem Ankara Valili i Dernekler Müdürlü ü Ceylan konuflmas n n devam nda son sekiz taraf ndan bilgilendirme toplant s yap ld. y lda l Özel daresinde yapt klar hizmetler Ankara l Özel dare sinde ki toplant salonunda gerçekleflen buluflmaya, Ankara da ki oldu unu belirten muhtarlar, Adem Ceylan a hakk nda bilgi aktard. Toplant n n çok faydal tüm muhtar dernekleri ve federasyonlar kat ld. belediye baflkan adayl için ç kt yolda Ankara il Özel daresi Genel Sekreteri iken baflar lar dilediler. ANKARA /3 fl adamlar yemekte bulufltu T ÜRK YE Genç fladamlar Derne i (TÜG AD) Ankara üyeleri, Swissotel de düzenlenen birlik ve beraberlik yeme inde bulufltu. TÜG AD Ankara Baflkan Bar fl Ayd n n ev sahipli inde gerçekleflen yeme e Merkez Valisi Hakk Teke, TÜG AD Genel Baflkan Ali Yücelen, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Türk Sanayici ve fladamlar (Vakf ) TÜS AV Baflkan Veli Sar toprak ile çok say da davetli kat ld. Gecenin aç l fl konuflmas n yapan Bar fl Ayd n, Bu geceye bugünlerde en çok ihtiyac m z olan birlik ve beraberli in ad n koyduk Konuflmas nda TÜG AD Ankara n n ekim ay nda yap lacak genel kurulunda baflkanl k için yeniden aday olmayaca n aç klayan Ayd n, Yeni dönemde tekrar aday olmayaca m ancak hiçbir zaman TÜG AD rozetimi yakamdan ç karmayaca m. Her zaman gururla bu mümtaz ailenin bir üyesi oldu umu dile getirece im. Bu güzel ailenin bir parças olmaya devam edece im TÜG AD Ankara Baflkanl yapt her iki dönemde birbirinden yetenekli ve baflar l yönetim kurulu üyeleriyle çal flma flans na sahip oldu unu dile getiren Ayd n, Derne imizin yapt tüm icraatlar n n alt nda bu tak m n imzas vard r. Ankara dan yurt d fl na direk uçufllar n artt r lmas nda, Baflkent in EXPO yar fl na girmesinde, beyin göçünün tersine çevrilmesi için fi air Hasan Hüseyin Korkmazgil an s na da yap lan parkta yaflat lacak. Belediyesi nce Dikmen- lker'de yap m tamamlanan parklardan birisine 30 y l önce yaflam n yitiren, Ac y Bal Eyleyen fiair olarak edebiyat alan na ad n alt n harflerle yazd ran Hasan Hüseyin Korkmazgil in ad verildi. Dikmen lker 1. Cadde üzerinde k sa sürede yap m tamamlanan 2900 mç lik park, yürüyüfl yollar, çocuk oyun alanlar, oturma gruplar, spor alanlar yla semt sakinlerine yeni bir buluflma mekan olarak tasarland. fiubat ay içinde aç lmas planlanan park, Belediyesi nce bu seçim döneminde yap lan 101 yeni park içinde ithaf edilen kiflilik aç s ndan öne ç kanlardan birisi olacak. HASAN HÜSEY N KORKMAZG L fiair Korkmazgil, 1927'de Gürün'de do du. Adana Erkek Lisesi ni 1948 de, Ankara Gazi E itim Enstitüsü nü 1950 de bitiren Korkmazgil, Göksun'da (K.Marafl) bafllad ö retmenlikten siyasi eylemde bulundu u gerekçesiyle at ld, tutukland, hüküm giydi. üniversite-sanayi iflbirli inin hayata geçirilmesinde TÜG AD vard r. Kentimizin tüm yaflamsal alanlar nda boy gösteren, sorunlara çözüm arayan bir TÜG AD birlikte yaratt k diye konufltu. TÜG AD Genel Baflkan Ali Yücelen de derne in çok önemli konularda önemli çal flmalar Daha sonra y llar aras nda Gürün'de ve Sivas'ta arzuhalcilik, tabela ve portre ressaml, inflaat iflçili i yapan fiair, 1960'da stanbul'a, sonra Ankara'ya yerleflti. Akis dergisinde çal flan Korkmazgil aras nda da Forum dergisini yönetti. K z l rmak kitab nedeniyle hakk nda dönemin Türk Ceza Kanunu nun 142. maddesinden dava aç ld, yarg land, akland. Lise y llar nda fliir yazmaya bafllayan Hasan Hüseyin'in ilk fliiri 1959'da Dost Dergisi nde ç kt. Bu TÜG AD Ankara üyeleri, birlik ve beraberlik yeme inde bir araya geldi. fiube Baflkan Bar fl Ayd n, gecede, ekim ay nda yap lacak genel kurulda baflkanl k için yeniden aday olmayaca n aç klad yapt na dikkat çekti. Konuflmas nda üyeler aras ndaki vefa olgusuna dikkat çeken Yücelen, üyelere Herkesin gönlünü alarak ilerleyin. Gönül k ranlar n karfl s nda olaca m. Çal flt n z grup içinde fitneye müsaade ederseniz tarafs zl m kaybedece im. Lütfen bu iki kurala çok dikkat edelim. Ailemizi bölecek her türlü hareketten kaç nal m diye seslendi. Ali Yücelen, TÜG AD, ayr flt ran de il, bütünlefltiren bir kurulufltur. TÜG AD n, herhangi bir kuruluflun, siyasi görüflün arka bahçesi olmamas için elimden ne gelirse yapaca m Yücelen, üyeler aras nda siyasete ad m atan kiflileri de her zaman destekleyece ini belirterek, Biz TÜG AD olarak gençlerin siyasete girmesini her zaman destekliyoruz. Aday olan TÜG AD üyelerinin partisine bakmadan sonuna kadar yan nday m Konuflmalar n ard ndan TÜG AD Ankara ya yeni üye olan Burcu Atefl, Fatma Semiz, Zafer Korkmaz ve Güven Üçok a rozetleri tak ld. Geceye kat lan Vali Hakk Teke ye, AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl e, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a, SABAH Ankara Yay n Yönetmeni Osman Alt n fl k a, Milliyet Ankara Haber Müdürü Ayhan Aydemir e, Büyükflehir Belediyesi Bas n Daire Baflkan Ahmet Recep Tekcan a, TÜG AD Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kahraman a, TÜG AD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Can Çavuflo lu na TÜG AD Baflkan Ali Yücelen ve TÜG AD Ankara Baflkan Bar fl Ayd n taraf ndan teflekkür flilti takdim edildi. Korkmazgil in ad parkta yaflat lacak y llarda mizahi hikayeleri de yay mland. Kavel (1963) adl kitab ile 1964 Yeditepe fiiir Arma an 'n, K - z lku u (1971) ile TRT'nin 1970 Sanat Baflar Ödülü'nü, Filizk ran F rt - nas (1981) ile 1981 Toprak ve Nevzat Üstün fliir ödüllerini ald. fiair 1983'te beyin kanamas geçirdikten sonra bir y l bitkisel hayatta yaflad. 26 fiubat 1984'te evinde yaflama gözlerini yumdu. Ayr ca Hasan Hüseyin Korkmazgil'in efli Azime Korkmazgil'den "Bir O lum Olacak Ad Temmuz" fliirinde ad geçen Temmuz Korkmazgil (1965) isimli bir o lu vard r. ESERLER Kavel (1963), Temmuz Bildirisi (1965), K z l rmak (1966), K z lku u (1971), A lasun Ayflafa (1972), Ac y Bal Eyledik (1973), Kelepçenin Karas nda Bir Ak Güvercin (1974), Koçero Vatan fiairi (1976), Haziran'da Ölmek Zor (1977), Filizk ran F rt nas (1981), Ac lara Tutunmak (1981), Ifl klarla Oynamay n (1982), Kandan K na Yak lmaz (1989), Öhhöö! (1964), Made in Türkey (1970), B y klar Konufluyor (1971). Adem Yavuz IRGATO LU Kimin manfleti kimi döverse habercili i 17 ve 25 Aral k operasyonlar yaklaflan yerel seçimler öncesi siyaseti hareketlendirdi. Operasyonlara odaklanan siyasetçiler ve medyan n büyük bir k sm ise yerel seçimleri unuttu! Oysa bu yerel seçimler önümüzdeki iki seçimi sat n alan bir seçimdir. Hemen her köflede ve her sayfada görev yerleri de ifltirilen savc lar, emniyet mensuplar yaz l yor, çiziliyor. Arflivler taranarak iktidar karfl tlar ve iktidar yandafl bafll klar yla haberler, görüntüler yay nlan yor. Tan k oldu- umuz habercilik bir anlamda Kimin manfleti kime de erse düsturu ile haz rlan yor. Eski dönemler yeniden canlan yor. Yaflanan gerilimin ekonomiye, hukuka, siyasete verdi i zarar bundan böyle insan iliflkilerine uzanm fl durumda. Taraflar iyice belirginleflti. Kutuplaflmalar artt. fiu an yaflananlar iki taraf keskin k l ç gibi. Nereye dokunsan ac t yor. En kötüsü de geride iz b rak yor. T pk arflivlerdeki gibi. Yaflad m z dönem öyle bir hal ald ki Hasan Sabbah tan girip, Haflhafliler den devam edip, kaset kay tlar ndan zirve yap ld. Geçmiflte ahlaks zl n s n r tan mad hamleleri bu ülke çok defa yaflad. fiimdi dönüp arflivlere bak n, karfl n zda ayna gibi duruyor hepsi. Gerçekten, haber kanallar n izlerken, gazete manfletlerini okurken midem bulan yor. Her gün okudu um göz att m gazeteler, onlarca köfle yaz s ve izledi im haber kanallar meslekten so utur derecede. Öyle ki ideolojiler birbiri ard na salvolar savuruyor. Kimin manfleti kimi döverse. Kim ete indeki tafl erken dökerse o kazançl ç - k yor mant var. Medyadaki akl selim yaz lar kaleme alan yazarlar m z, taraflara ça r da bulunup, fiefkat, merhamet, adalet, demokrasi, hak, hukuk hat rlatmas yap yor. Ancak nafile. Süreç o kadar çetrefilli ilerliyor ki bu tür ça r lara kulak takanm fl durumda. Bir de bunun aksi var ki o daha tehlikeli! Gazete sütunlar nda, televizyon ekranlar nda üstü kapal tehditler savruluyor. Faili meçhullere kurban giden tan nm fl isimler hat rlat l yor. D fl politika yeni ittihatç l k olarak, iç politika ise 28 fiubat tan daha beter, cad av sözleri ile özetleniyor. Bu yaz lar yazarken, bu manfletleri atarken, bu aç klamalar yaparken biraz daha vicdan sahibi, biraz daha iyi niyetli ve biraz daha kendi olmak gerekiyor. Masumane durufllar, güç bende istedi imi yapar m söylemleri, neticede Müslüman ile Müslüman birbirine düflman eder hale gelir. Nihal Bengisu Karaca n n dedi i gibi çerideki operasyonlar/klavye sahibi vurucu timler ile d flar daki kalemler öyle eflgüdümlü hareket ediyor ki görmemek için ya sinsi ya ahmak olmak gerek. Çünkü AK Parti ye kapatma davas aç lmal tavsiyesinde bulunan yazarlar m z bile var. Yard m kurulufllar n karalamaya çal flan kalemlerimiz bile var. Her gün yerlerinden edinen kamu görevlileri ve ailelerin durumunu görmemek imkâns zd r. Sap ile Saman birbirine kar flt. Suçlanan taraflar topyekûn sorgusuz idam ediliyor. Ani de iflimler liyakat kavram - n hat rlat yor. Bizden veya Bizden de il kavram yeni dönemde prim yapmaya bafllad. Bunu ac s n da gelecekte çekece iz. fiimdi nas l geçmiflin ac s n yafl yorsak. fiimdi durup düflünerek yaflananlar anlamaya çal flmal y z. Bu ülke hepimizin. Bu toplumu birlikte oluflturuyoruz. H rs zl a, haks zl a, yalana, dolana, her türlü iftiraya taraf olmak yerine bunlar bertaraf etmekten yana olmal y z.

4 ANKARA 4 Alt nda da seminerler sürüyor A lt nda Belediyesi, Alt nda l annelere çocuklar yla fliddete baflvurmadan do ru iletiflim kurabilmenin yollar n ö retti. Sakarya Kad n E itim Kültür Merkezi nde düzenlenen Ebeveynlerin Do ru Tutumlar ve Çocu a Yönelik fiiddet Seminerine yaklafl k 40 üye kat ld. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Alt nda da çocu un gelifliminde büyük rol oynayan annelerin her geçen gün daha da bilinçlendi ini dile getirdi. Çocuklar n ve ebeveynlerin daha rahat bir hayat sürmesi için sürekli çal flt klar n n alt n çizen Baflkan Tiryaki Alt nda l aileleri mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Tiryaki, do ru yerde ve do ru zamanda at lacak ad mlarla aile içi iletiflimsizli in ortadan kalkaca n belirterek, anne ve babalar n çocuklar n bask yla de il ilgiyle yetifltirmesi gerekti ini vurgulad. Ebeveynlerin Do ru Tutumlar ve Çocu a Yönelik fiiddet Semineri nde Alt nda l kad nlar, yaflant lar nda ortaya ç kan olumsuzluklar ortadan kald rmak ve çocuklar yla fliddete baflvurmaks z n do ru iletiflim kurmak için neler yap labilece ini ö rendi. Ankara Keçiören de haftan n 7 günü yaflayan Zümrüt Yaflam Alanlar na bir yenisi daha ekleniyor. nflaat nda son aflamaya gelinen Bademlik Zümrüt Yaflam Alan, spordan al flverifle e itimden dü ün-niflan organizasyonlar na kadar varan çeflitlilikteki faaliyetleri ile Keçiörenlilerin yaflam na renk katacak. Bademlik Zümrüt Yaflam Alan 7/24 H ZMET VERECEK Büyükflehir çal flanlar n n maafllar nda iyilefltirme Z ümrüt Yaflam Alanlar projesi ile Keçiörenlileri, haftan n her gününü keyifle geçirecekleri mekanlara kavuflturan Keçiören Belediyesi, Bademlik Zümrüt Yaflam Alan n n kap lar n açmak için gün say yor. Pazar yerlerini Zümrüt Yaflam Alanlar na dönüfltürerek, haftan n sadece bir günü de il, yedi günü aktif yaflam merkezleri oluflturan Keçiören Belediyesi, kültür, sanat, spor ve e itimle ilgili ihtiyaçlara yan t olacak Zümrüt Yaflam Alan n Bademlik Mahallesi sakinleri ile buluflturacak. Engellilerin de rahat kullanabilece i bir flekilde tasarlanan Bademlik Zümrüt Yaflam Alan nda, 24 saat kamera hizmeti ile bütün vatandafllar n güvenli bir alanda al flverifl yapmas sa lanacak. Anne ve babalar n al flverifl yaparken çocuklar n rahatl kla b rakabilecekleri çocuk bak m merkezlerinin de dahil edildi i yaflam alan nda, aileleri al flveriflte iken çocuklar da keyifli vakit geçirebilecek. Spor yapmak isteyenlerin de unutulmad yaflam alan nda, basketbol sahas ve spor merkezine yer verildi. Ayr ca vatandafllar n cüzi bir ücret karfl l nda kiralayabilecekleri 500 kiflilik dü ün ve konser salonu sayesinde Zümrüt Yaflam Alan, okul gösterileri, sergiler, sanatsal etkinlikler, dü ünler ve e lencelere sahne olacak. KEÇMEK ve KEDEM e ait derslikleri ile e itim alan nda da hizmet verecek yaflam alan, güngörmüfl büyüklerin aktivitelerini gerçeklefltirebilecekleri bir kona a da mekan sa layacak. Otopark sayesinde park s k nt s n n yaflanmayaca alanda bir zab ta noktas da bulunacak. Naz m Hikmet ÇSM de an ld T ürk edebiyat n n büyük ismi Naz m Hikmet Ran n 112. do um günü Üç Anadolu grubunun türküleri ve Rüfltü Asyal n n Naz m fliirleriyle renk katt yi Ki Do dun Naz m etkinli iyle Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi (ÇSM) nde kutland. Belediye Baflkan Bülent Tan k n kat ld ve saatler öncesinden salonu dolduran izleyicilerin yo un ilgi gösterdi i etkinlikte Üç Anadolu grubundan Nedim Y ld z, Ali Seçkiner Al c ve Erkoç Torun, Naz m Hikmet in sevda, memleket, hasret üzerine yazd fliirler ve Naz m fliirlerinden oluflan flark lar seslendirirken kendilerine soprano Göknur Y ld z ve perküsyonda Ziya Özsökmenler efllik etti. Do umundan ölümüne kadar memleket hasretiyle yaflayan vasiyetinde Anadolu da bir köy mezarl na gömün beni ve de uyar na gelirse tepemde bir de ç nar olursa tafl mafl da istemez hani diyecek kadar memleket sevdal s Naz m Hikmet in duygu yo unlu unu usta sanatç Rüfltü Asyal Naz m fliirlerinde salonu dolduran Naz m sevdal lar na aktard. CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun mesaj n n okundu u gecede Naz m n 112. do um y ldönümünün belediye olarak çok anlaml bir kutlama oldu unu ifade eden Belediye Baflkan Bülent Tan k, ilçesinde yaflayan insanlar sanat n, bilimin, siyasetin tepesinde birikime sahip topluluk. Ve bizler bu toplulu un k ymetini biliyoruz. O k ymete yak fl r ifller yapmaya elimizden geldi ince devam edece iz. Hiçbir engel bizi bu yönde mücadele etmek ve Türkiye nin gelece ini daha ayd nl k kurmaya çal flmaktan Naz m n ülkesine, Naz m n aflk na, Naz m n sevdas na, Naz m n fliirine ve Naz m n enternasyonal anlay fl na yak fl r bir belediyecili i yapmaktan al koyamaz. Belediyesi nin ufku sadece kendi belediyesi ile s n rl de ildir. Belediyesi bölgedeki benzer belediyelere belediyecilik örne ini t pk büyük usta Naz m n fliirlerinde yapt gibi duygu ve düflüncenin doru unda bir buluflmayla hayata geçirmeye devam edecektir. Elbette belediyecili imizin büyük ustayla yar flmas söz konusu de ildir. Naz m hem aflk nda hem fliirinde ola anüstüdür. Kendisi Türkiye nin s n rlar n aflm fl çok de erli bir varl m zd r. Onu bizden koparan dünyay bir gün tersine çevirece imiz ve onunla birlikte özgürlük, kardefllik, bar fl ve emekten yana bir dünyan n kurulmas için gereken özveriyi gösterip çocuklar m za güzel bir dünya b rakaca z diye konufltu. Anadolu nun üç köflesinden Kars, Tokat ve Çanakkale den gelerek 11 y l önce yollar kesiflen, esprili ve samimi üsluplar yla Naz m flark lar n büyük bir içtenlikle seslendiren Üç Anadolu grubuna usta sanatç Rüfltü Asyal duru sesiyle Naz m Hikmet in Vasiyet, Dünyan n En Tuhaf Mahluku, Yaflamaya Dair, Dünyay Verelim Çocuklara fliirlerini okuyarak efllik etti. Salonu dolduran yüzlerce Naz m sevdal s n n keyifli bir gece geçirdi i etkinlikte izleyiciler Naz m n Yine yimserlik Üstüne adl fliirinde yer alan Ben yimserim Dostlar Akarsu Gibi dizelerini hep bir a zdan söyledi. B üyükflehir Belediyesi ile ba l kurum ve kurulufllar nda sözleflmeli olarak çal flan personelin ücretlerine yönelik gerçeklefltirilecek iyilefltirmeler devam ediyor. Yeni y lla birlikte Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in aç klamalar yla bafllayan Büyükflehir Belediyesi personeline zam müjdeleri Belediye Meclisinde görüflülerek onayland. Meclis Baflkan Vekili Ali hsan Ölmez baflkanl nda toplanan Belediye Meclisi nde, Büyükflehir Belediyesi, ASK ve EGO da sözleflmeli olarak çal flan personelin 2014 y l ücretlerinin belirlenmesine iliflkin Baflkanl k Yaz s karara ba land. Toplant da ayr ca, tfaiye ve Zab ta personelinin fazla çal flma ücretleri ile Kent Orkestras nda görev yapan sözleflmeli sanatç lar n 2014 y l sözleflmelerinin yap lmas ve ücretlerinin belirlenmesi konular n içeren Baflkanl k Yaz lar da görüflülerek, karar alt na al nd. Meclis üyelerine okunan Baflkanl k Yaz lar nda ilk olarak Büyükflehir Belediyesi Kent Orkestras nda sözleflmeli sanatç olarak görev yapan personelin 2014 y l ücretlerinin belirlenmesi için gerekli birime yetki verilmesi konusu ele al nd. Buna göre, 657 devlet memurlar kanuna göre sözleflmeli sanatç statüsünde çal flt klar ifade edilen personelin, 1 Ocak ile 31 Aral k 2014 tarihleri aras nda geçerli olacak, maafl ve sosyal haklar ndaki art fllar n belirlenmesi için gerekli çal flman n yap lmas amac yla gündeme al nan Baflkanl k Yaz s okunarak, meclis üyelerinin tamam n n evet oyu ile karara ba land. Toplant da her biri ayr ayr gündeme al nan Büyükflehir Belediyesi, ASK ve EGO da sözleflmeli personel olarak çal flanlar n 2014 y l na ücretlerinin belirlenmesine iliflkin Baflkanl k yaz lar da görüflüldü. Baflkanl k yaz lar n n okunmas n n ard ndan 2014 y l nda da sözleflmeli olarak çal flacak personelin ücretinin belirlenmesi için gerekli olan çal flman n yap lmas konusu oy birli i ile kabul edildi. Belediye Meclisi nde görüflülerek karara ba lanan bir di er müjde de tfaiye ve Zab ta personeline oldu. Büyükflehir Belediyesi tfaiye Dairesi Baflkanl ile Zab ta Dairesi Baflkanl nda görev yapan personelin 2014 y l fazla çal flma ücretleri belirlendi. Meclise gelen Baflkanl k Yaz lar nda özetle: Makam n z n uygun görmesi halinde Dairemiz çal flanlar na 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ayl k 508 TL lik fazla ücret verilmesi hususu.. denildi. Yap lan oylaman n ard ndan yaz oy birli i ile kabul edildi. Belediye Meclisi toplant s nda H d rl ktepe de kabri bulunan Arap dünyas n n önemli flairlerinden mrul Kays n kabrinin yeniden inflaa edilmesi görüflüldü. slam öncesi tarihin önemli flairlerinden biri olan Kays n an t ve kabrinin yap lmas karara ba land. Belediye Meclisi nde ayr ca, Baflkent i ilgilendiren di er konularda görüflülerek karara ba land. Buna göre, Çubuk lçesi Özlüce köyü s n rlar nda bulunan jeotermal alan n ASK Genel Müdürlü üne devredilmesi, Büyükflehir Belediyesi yetki alan nda bulunan geniflli i 12 metrenin üzerinde bulunan yollar n, lçe belediyeleri yetki alan nda olan geniflli i 12 metrenin alt ndaki yollara ba lant lar n n, yap lan çal flmalar n n bütünlü ünün sa lanmas amac yla Büyükflehir Belediyesi taraf ndan gerçeklefltirilmesi hakk ndaki konular da görüflülerek, karar alt na al nd.

5 ANKARA (CHA) T ürkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi'nin yapt araflt rma, kamu görevlilerinin meslek hayatlar n n borç ödeyerek geçti ini ortaya koydu. Araflt rmaya göre; yüzde 97'si borçlu olan memurlar n yüzde 60,2'si borcunu ödeyemedi, yüzde 21,5'i ceza faizi ödedi, yüzde 4,4'ünün Memurlar n yüzde 97'si borçlu Coflkun: Hesab iyi yaparak cesur davran ld nda kriz f rsata dönüflebilir SAKARYA (CHA) S üvari Giyim Genel Müdürü Fatih Coflkun, krizlerin f rsata dönüflebilece ini belirterek, Herkesin geri çekildi i kriz dönemlerinde hesab n iyi yaparak cesur davran ld nda, kriz f rsata dönüflebilir. fl adamlar n ve ifl hayat n desteklemek amac yla seminerler düzenleyen Sakarya Giriflimci ve Sanayici fl Adamlar Derne i (SAG AD) Akyaz fiubesi, Türkiye nin önde gelen giyim markalar ndan Süvari Giyim Genel Müdürü Fatih Coflkun u a rlad. SA- G AD Akyaz Salonu nda üyeler ve ifl adamlar na Aile fiirketlerinde Kurumsallaflma ve Nas l Marka Olunur konulu programda konuflan Coflkun, büyük düflünmek için kurumsallaflman n flart oldu unu söyledi. Coflkun, aile flirketlerinin ticari hayatta baflar l olabilmesi için, flirket içi anayasalar n n olmas gerekti ini vurgulad. Markay oluflturmak için yedi önemli kriterin alt n çizen Coflkun, bunlar n; 'farkl laflt rma, markalarla birlikte olma, reklam ve hakla iliflkiler, yönetim organizasyon, marka ruhu, kalite ve bu k staslara dengeli flekilde vakit ay rma' olduklar n anlatt. Süvari nin tesadüfi olmayan baflar s n maddeler halinde anlatan Fatih Coflkun, flöyle dedi: "Kariyer seçiminde erken davranmak, f rsatlar önceden görmek ve baflar ya ulaflmak için çok çal flmak, gençleri daha fazla önemsemek ve birikimlerini onlarla paylaflmak, yap lan her iflte uzmanlaflmak ve sürekli olarak yenilikler aramak, bir ifle at - l rken cesur olmak, risk almak, al nan riski de iyi yönetmek, ö renmek için ben biliyorum demeden sormak ve okumak, toplumsal sorumluluklar üstlenmek, baflkalar na faydal olmak ve bunun sonucunda Rabbim bereket sa lamaktad r. Büyük firma olmak, büyük düflünmek için kurumsallaflma flart. Sadece r z k için de il, baflkalar na sahip ç kmak, yaflamak ve yaflatmak sistemli ve kurumsal çal flmak gerekli. Bunun için de en büyük dan flman TUSKON un flemsiyesi alt nda ticaret köprülerini geniflletmek laz m. Yurt d fl na gidiniz. Önden giden atl lar, yurt d fl nda ö retmenlerimiz ticaret ataflelikleri gibi bizlere ortam haz rlamaktad r. Güven çok önemlidir." Aç l fl konuflmas yapan SAG AD Baflkan Hüseyin Kav ise ifl adamlar olarak sadece ticaret yapma misyonuyla de il, Türkiye ekonomisini büyütme, ülkeye ve millete hizmet etmek için yola ç kt klar n söyledi. Baflkan Kav, Tekstil sektörü Türkiye de yo un ilgi görmektedir. Tekstil sektöründe baflar l olmak için azimli çal flmak, iyi pazar araflt rmas yapmak, kaliteli ürün üretmek ve uygun olan düflük maliyette ürün satmak gerekmektedir. Program n sonunda, SAG AD Sakarya l Yönetim Kurulu Baflkan Ali Hac Eyüpo lu, SAG AD Akyaz fiube Baflkan Hüseyin Kav, SAG AD l Genel Sekreteri brahim Bozkurt, Süvari Giyim Genel Müdürü Fatih Coflkun a çiçek takdim ederek, çeflitli hediyeler verdi. banka hesab na bloke konuldu. Memurlar n yüzde, 3,6's ise son 3 y l içinde borcunu ödeyemedi i için hacize u rad. Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi'nin yapt 'Memurlar n Borçlanma ve Borç Yap lar ' anketine, 81 ilde farkl kurum ve kurulufllarda görev yapan 6 bin 606 memur kat ld. Aflt rmaya göre kamu görevlilerinin yüzde 97'si her ay MERS N (AA) Y apraklar farkl alanlarda kullan lan ve orman köylüsüne gelir sa layan defne a açlar n n yetiflme alanlar n n art - r lmas için Orman Bölge Müdürlü- ünce çal flma bafllat ld. Çal flma kapsam nda slah edilerek köylülere tahsis edilen alanlarda a aç üretiminin art r lmas hedefleniyor. Mersin Orman Bölge Müdürü Abit Baca, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye nin odun d fl orman ürünleri ak m ndan zengin bir ülke oldu unu söyledi. Sorumluluk sahalar na ba l 11 orman iflletme müdürlü ünde defne envanterinin tamamland n ifade eden Baca, bu ba lamda odun d fl orman ürünleriyle ilgili yaklafl k 50 bin hektar alanda rehabilitasyon çal flmalar yap ld n, bu alan n 23 bin hektar n n defne sahas oldu unu bildirdi. Tespit edilen bu alanlar n slah çal flmas yap larak a açland rmaya uygun hale getirilece ini belirten Baca, böylece ürün miktar ve elde edilen gelirin art r laca n kaydetti. Dünyada defne yapra üretiminin yüzde 90 n Türkiye nin karfl - lad n, ülkedeki üretimin yüzde düzenli olarak borç ödüyor. Memurlar n yüzde 34,4'ünün ayl k harcamas 3 bin TL'nin üzerinde, yüzde 69,2'sinin evine ayl k 3 bin TL'nin alt nda kazanç giriyor. Kamu görevlilerinin yar - s n n (yüzde 50,5) 5 bin TL ile 50 bin TL aras nda borcu var. Son 3 y l içinde borçlar n ödeyememe sorunu ile karfl karfl ya kalanlar n yüzde 45,2'si yapt r mla karfl laflt. 60 n n ise Mersin de oldu unu vurgulayan Baca, flöyle konufltu: Defne üretiminde önemli bir potansiyele sahibiz. Bu yüzden vatandafllar m za defne bitkisinin asl nda bir define oldu unu anlatmaya çal fl yoruz. Bu konuda fark ndal k oluflturmak, köylülerimizin refah n ve gelirini art rmak için defneye yönelik iyilefltirme çal flmalar yap yoruz. Mersin in y ll k defne yapra üretim kapasitesi 6 bin 500 ton civar nda olmas na ra men bin 500 ton civar nda üretim yap labiliyor. Bafllatt m z çal flmayla y ll k 6 bin 500 ton civar nda olan defne /5 EKONOM Defne a açlar daha çok kazand racak Toros Da lar nda yetiflen ve yapra ya, sabun, kozmetik ürünleri yap m nda kullan lan defne a ac - n n, Türkiye deki üretiminin yüzde 60 n karfl layan Mersin deki yetiflme alanlar geniflletilecek. yapra üretim kapasitemiz, iyilefltirmenin ard ndan yaklafl k 42 bin tona ç kacak. Orman köylüsünün defne yapra- n yafl halde kilosunu 50 kurufl-1 lira aras nda satt n bildiren Baca, üretim alanlar n n genifllemesiyle köylünün defneden elde edece i gelirin de artaca na dikkati çekti. Vatandafllar yaflad klar bölgede kalk nd rabilmek için gayret gösterdiklerine iflaret eden Abit Baca, flöyle devam etti: Köylülerimiz, y ll k en düflük bin tonda 500 bin lira gelir sa lam fl olacak. Köylümüzün, çapalama veya sulama yapmadan sadece yafl sürgünü koruyarak defneyi kesmesi, tüccara kaliteli ve düzenli olarak ürünü teslim etmesi yetecektir. Bölge müdürlü ü olarak vatandafllar m z için Tarsus, Yeniflehir, Toroslar, Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerimizde defne sahalar na yönelik iyilefltirme ve koruma yapmaktay z. Bu sahalar rehabilite ederek muhtarlar m z n beyan üzerine o köylerde kaç hane varsa sahalara bakmalar karfl l nda paylaflt raca z. Aram zda düzenleyece imiz flartnameyle köylülerimize ayr ca kullan m belgesi verece iz. Almanya daki Türklerin 143 bini iflsiz BERL N (AA) A lmanya da yaflayan Türklerin geçen ay itibar yla yaklafl k 143 bininin iflsiz oldu u bildirildi. Almanya Federal fl Ajans (BA) Yönetim Kurulu Baflkan Frank-Jürgen Weise, AA ya muhabirine, Almanya da yaflayan Türklerin ifl piyasas ndaki durumu ve Bulgaristan ile Romanya vatandafllar n n serbest dolafl m na iliflkin aç klamalarda bulundu. Almanya da yaflayan Türklerin iflsizlik oran 2013 te bir önceki y la göre çok fazla de iflmedi diyen Weise, Aral k 2013 te Almanya da yaflayan Türklerin yaklafl k 143 bininin iflsiz oldu unu söyledi. Weise, yaklafl k 1,5 milyon Alman vatandafl olmayan Türkün yaflad ülkede iflsiz olarak kay tl yabanc lar aras nda Türklerin oran n n yüzde 28,3 oldu unu belirtti. Almanya da yaflayan yabanc lar n yüzde 23 ünü Türklerin oluflturdu una iflaret eden Weise, bunun iflsizlik say s yla orant s z oldu unu kaydetti. Almanya da zanaatkarlara, tabiplere ve teknik mesleklerde ifl gücüne ihtiyaç duyduklar n belirten Weise, Türkiye den Almanya ya gelen nitelikli iflgücünü olumlu karfl lar z. Ancak onlar Türkiye de de çok ra bet gördükleri için ülkelerinde kalmay tercih ediyor Weise, Almanya da yaflayan Türklerin ifl aramada yaflad klar en büyük sorunlardan birinin dil konusundaki eksikleri oldu unu vurgulayarak, Özellikle küçük ve orta ölçekli flirketlerde a rl kl Almanca konufluluyor diye konufltu. Almanya d fl nda elde edilmifl diplomalar n n denkli inin zor oldu- una iflaret eden Weise, bu tarz sorunlarda BA n n yard mc olmaya çal flt n ancak Almanya da yaflayan Türkler için en büyük sorunlardan birinin okul diplomas veya meslek e itimlerinin bulunmamas oldu unu söyledi. Bulgaristan ve Romanya vatandafllar n n Avrupa Birli i nde (AB) serbest dolafl m yla ilgili de erlendirmede de bulunan Weise, Almanya da 370 bin Romanya ve Bulgaristan vatandafl yafl yor. Bunlar n ço u nitelikli ve sosyal sigortal bir iflte çal fl yor. Biz flu an için yoksulluktan dolay ülkeye do ru bir göç dalgas öngörmüyoruz diye konufltu. Weise, Almanya n n baz flehirlerinde Romanya ve Bulgaristan dan gelen kiflilerin yerel düzeyde sorunlar oluflturdu unu belirterek, yerel yönetimlere yard m edilmesi gerekti ini vurgulad. Serbest dolafl m bir flans olarak de erlendiren Weise, Bu Avrupa Birli i için, herkes için bir kazanç. Farkl kültür çevresine ait olan insanlarla çal flmal y z. Özellikle Almanya gibi ihracata a r l k veren bir ülke için farkl piyasalara ve ihtiyaçlara karfl hassasiyet oluflturmak hayati önem tafl yor Weise, Mavi Kart (Bluecard) kapsam nda Almanya ya yaklafl k 12 bin kiflinin gelip çal flt n ifade ederek, Bunlardan 4000 den fazlas ülkede bulunan kifliler. Mavi kart daha sonra istediler Mavi kart n Almanya da henüz bir baflar hikayesi olmad n ancak hayal k - r kl da yaratmad n ifade eden Weise, Mavi kart, Almanya da nitelikli iflgücüne perspektif sunmak için birçok seçenekten biri. Belki de yeterince bilinmiyordur ifadesini kulland. Deri ihracatç s n n keyfi yerinde ANKARA (AA) G eçen y l genel ihracattaki art fl yatay seyretmesine karfl n çift haneli büyüme baflar s gösteren deri ihracat için 2014 y l n n daha da iyi geçmesi bekleniyor. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) verilerine göre 2013 y l nda deri ve deri mamulleri ihracat bir önceki y la k yasla yüzde 16,4 artarak 2 milyar dolar seviyelerine ulaflt. hracat n yüzde 80 ine yak n stanbul taraf ndan gerçeklefltirilirken, en fazla ihracat yap lan ülke 508 milyon dolar ile Rusya oldu. hracat rakamlar n AA muhabirine de erlendiren Türkiye Deri Sanayii flverenleri Sendikas (TÜ- D S) Baflkan Burak Uyguner, ihracattaki art fl çok kayda de er buldu unu belirtti. Sektörün senelerdir yapt yat r mlar n ve çal flmalar n karfl l - n ald n anlatan Uyguner, Art k Rusya ve Avrupa ya endeksli ifl yap lm yor. Bu y l iç piyasada ifllerin yavafllayaca beklentisiyle d fl pazarlar daha da önem kazanacak Ayakkab ihracat nda yaflanan olumlu geliflmelerin sektörün genel ihracat n n artmas nda etkili oldu unu dile getiren Uyguner, 2013 y l nda ihracat n bir önceki y la göre yüzde 32,4 art rarak 730 milyon dolara ulaflt ran ayakkab sektörünün önünün çok aç k oldu- unu ifade etti. Asya-Pasifik pazar na yönelik ihracattaki art fllara iliflkin de görüfllerini paylaflan Uyguner, bu pazarlara yönelik özellikle yar ifllenmifl ve bitmifl deri ihracat ndaki art fllara iflaret etti. Asya-Pasifik in ucu buca olmayan bir pazar oldu una dikkati çeken Uyguner, Rusya n n da sektör aç s ndan stratejik bir pazar konumunda bulundu unu kaydetti. Uyguner, bu y l Avrupa ekonomisindeki olas toparlanman n etkisiyle bu pazara yönelik ihracatta canlanma beklenebilece ini söyledi. stanbul un deri ihracat n n tamam na yak n n gerçeklefltirmesinin bir risk oluflturup oluflturmad - na dair de konuflan Uyguner, pek çok flirketin merkezinin stanbul da olmas n n böyle bir etkisi oldu unu dile getirdi. hracat n çok uzun bir koflu oldu unun alt n çizen Uyguner, flöyle devam etti: Bir senede müflteri kazan rs n bir dakikada kaybedebilirsin. Anadolu daki flirketlerin ihracat odakl bir zihniyette olmas gerekir. Yurt d fl na yönelik mesai harcamak, temsilcilikler açmak ve buralarda çal flacak personel istihdam etmek gerekir. Yurt d fl nda sat lan ürünlerin standartlar ile iç pazara yönelik ürünlerin farkl oldu unu göz ard etmemek gerekir. nflallah anadolu giriflimcisi de bu kafa yap s na gelecektir. Birbirinden ba- ms z atölye tarz iflletmelerin organize edilmesi de bu aç dan önemli ki bu tarz kümelenme modellerinin oluflmaya bafllad n görüyoruz. Kay t d fl l k sorununa da de inen Uyguner, bunun sadece deri sektörünün de il tüm sektörlerin sorunu oldu unu belirtti. Son y llarda hükümetin bu konuda att ad mlar n hakk n vermek gerekti- ini kaydeden Uyguner, hammaddesi k ymetli olan derinin merdiven alt üretime konu olmamas n n önemini vurgulad.

6 /6 DIfi HABERLER VEDAT DEN ZL, FETH ALTUN fian- LIURFA (CHA)- S uriye ye Komflu Ülkeler Bakanlar Toplant - s n n ikincisi AFAD n Harran Bar nma Merkezi nde düzenlendi. lki 4 Eylül 2013 tarihinde Cenevre de yap lan ve ikincisi Türkiye nin talebi üzerine fianl urfa daki mülteci kamp nda gerçeklefltirilen toplant ya Türkiye nin yan s ra Irak, M s r, Lübnan ve Ürdün den üst düzeyde kat l m oldu. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres ile D fliflleri Bakan Davuto lu nun efl baflkanl ndaki toplant ya Irak D fliflleri Bakan Hoflyar Zebari, Ürdün Planlama ve Uluslararas flbirli i Bakan brahim Saif, Ürdün Planlama ve Uluslararas flbirli i Bakan brahim Saif, Lübnan' n Ankara Büyükelçisi de kat ld. Konferans sonras nda mülteci kamp n gezen heyet program sonunda ortak bas n toplant s düzenledi. Mülteci kamp n gezdiklerini ve Suriyeli misafirlerin ac s n paylaflt klar n ifade eden Ahmet Davuto lu, Cenevre toplant s n n hemen öncesinde böyle bir toplant y mülteci kamp nda yap - yor olmalar n n bafll bafl na bir ça r oldu unu vurgulad. EN ÇOK BM GÜVENL K KONSEY SORUMLU Dün do an ve ad Nur olan Suriyeli bebe i anlat rken D fliflleri Bakan Davuto lu, Nur gibi bir bebek maalesef karanl klar dünyas nda do du. Hepimiz sorumluyuz. Bütün insanl k sorumlu. BM Frans zlar sosyal medyaya güvenmiyor FERHAN KÖSEO LU PAR S (CHA)- F ransa'da yap lan bir anket, halk n yüzde 72'sinin sosyal medyada yay lan haberlere inanmad n ortaya koydu. Ankete kat lanlar n ço unlu u, arkadafllar n n sosyal medyadaki paylafl mlar n n gerçeklerle ba lant s n n zay f oldu unu ifade etti. Opinion Way'in anketine göre Frans zlar n yüzde 72'si kendisini flafl rtan bir bilgi duydu unda internetten do rulatt n kaydetti. Bununla birlikte, internetin yayg nlaflmas ndan sonra dedikodular n daha s k duyuldu unu düflünenlerin oran da yüzde 63 olarak ölçüldü. Sadece yüzde 6'l k bir k s m ise D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, Suriye de yaflanan dram n bafl sorumlusunun üç y ld r herhangi bir karar ç kartamayan BM Güvenlik Konseyi nde oldu unu belirtti. Davuto lu, mülteci kamp nda do an Nur adl bebe i kastederek Nurlara sahip ç kmam z laz m. Davuto lu: Suriye dram n n bafl sorumlusu BM Güvenlik Konseyi dir sorumlu. Komflu ülkeler sorumlu. Ama en çok da üç y ld r tek bir karar ç kartamam fl olan BM Güvenlik Konseyi sorumlu. Nurlara sahip ç kmak laz m. Suriye nin üzerine çöken karanl klara dur demek laz m." ifadelerini kulland. "DÜNYA, SUR YEL LERE KAPILARINI AÇMALI" BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Uluslararas camia Suriye ye yard m dayan flmas na girmeli. Bu sadece komflu ülkelerin sorumlulu u de ildir. Kendi ekonomi ve toplumlar - na etkisi olmufltur Suriye krizinin. Uluslar aras camia bu ülkelerin cömertli ine güvenmemeli. Tüm dünyan n Suriyeli mültecilere kap lar n açmal. fleklinde konufltu. radyo ve televizyonun söylentilerdeki rolüne dikkat çekti. Bu arada araflt rma, Frans zlar n n yüzde 13'ünün 11 Eylül sald r lar n n El Kaide ve Usame Bin Ladin taraf ndan gerçeklefltirildi ine inanmad n ortaya koydu. Bu oran üniversite mezunlar nda yüzde 9'a gerilerken yüksek okul mezunlar nda yüzde 15 olarak kaydedildi. Rusya da halk n yüzde 20 si kay t d fl ekonomide çal fl yor FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- R usya Sosyal Güvenlik ve Çal flma Bakan Maksim Topolin, iflçilerin yüzde 20 sinin kay t d fl ekonomide çal flt n, bunun vergi ve sosyal güvenlik aç s ndan hükümete katk sa lamad n söyledi. Yasal olarak çal flanlar aç s ndan bunun adaletsizlik oldu unu savunan Topolin, Yasal çal flanlar tüm vergileri ve sorumluluklar n yerine getiriyor Rus bakan Rusya ifl dünyas nda daha fleffaf ve sorgulanabilir bir çal flan yap s n n oluflmas gerekti ini kaydetti. Maliye Bakan Anton Siluanov da daha önce yapt de erlendirmede ülke ekonomisinin yüzde 20 sinin kay t d fl oldu unu söylemiflti. Bakana göre 1,8 trilyon dolarl k gayr safi milli has lan n yaklafl k 250 milyar dolar kay t d fl. Ülkenin toplam vergi kayb ise 90 milyar dolar buluyor. Nazarbayev: 2050 için hedef verdi E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI DO AN YILDIZ ASTANA (CHA)- K azakistan Cumhurbaflkan Nursultan Nazarbayev, halka seslenifl konuflmas nda ülkesinin 2050 stratejisini ilan etti. Konuflmas nda Hedefi olmayan devlet, büyük olamaz".diyen Kazak lider, a rl kl olarak ekonomik geliflmelere de indi. Dünyada sadece Kazakistan n de il Çin, Malezya ve Türkiye gibi birçok baflar l ülkenin kalk nma planlar yapt n söyleyen Nazarbayev, Hedefi olmayan büyük devlet olamaz. Kazakistan n ba ms zl n almas ndan bu yana geçen k sa zaman zarf nda önüne koydu u 2030 Kalk nma Hedeflerine, vaktinden önce ulaflt n hat rlatan Kazak lider, en önemli zenginliklerinin ise kazan lan ba ms zl korunmas oldu unun alt n çizdi YILINDA 6-7 KALKINMA, ENFLASYON YÜZDE 3-4 Kazakistan n dünyan n en geliflmifl 30 ekonomisi aras na girmesi gerekti ini ifade eden Nazarbayev, hükümete 2014 y l nda enflasyonun yüzde 3-4, kalk nman n ise yüzde 6-7 oran nda gerçekleflmesi program yapmalar n istedi. Önümüzdeki y ldan itibaren e itim ve sa l k çal flanlar n n ayl klar n n yüzde 30, emeklilerin yüzde 40 ve ö renci burslar n n ise yüzde 25 art r lmas talimat n veren Nursultan Nazarbayev, bununla beraber orta ve küçük ölçekli yat r mlara yeni destek programlar n n yap lmas n istedi. K fi BAfiI M LL GEL R 60 B N DOLAR 2030 y l na kadar olan dönem için Kazakistan' n transit potansiyelinin gelifltirilmesi için kapsaml bir program n haz rlanmas n isteyen Nazarbayev, 2050 y l na kadar kifli bafl na milli gelirin 13 bin dolardan 60 bin dolara ç kart laca n ifade etti. Nazarbayev, küçük ve orta ölçekli iflletmelerin en az üretimlerinin yüzde 50 sini ihraç etmesini hedeflediklerini kaydetti Strateji nin, Kazakistan için var olma projesi oldu unu dile getiren Nazarbayev, Kazakistan n yeralt ve üstü zenginliklerini iyi kullanmas ve bu anlamda üretime a rl k verilmesi gerekti ini vurgulad. Kazakistan n bulundu u co rafyada et ve süt ürünleri ihracat nda merkez durumuna gelmesinin zaruriyetini dile getiren Nazarbayev, hükümetten bu anlamda üreticilere destek programlar haz rlanmas n istedi. -Kazak dilinin kullan m alanlar n n artt n belirten Nazarbayev, Kazakçan n ba ms z Kazakistan ile birlikte sonsuza kadar yaflayaca n ve bunun de ifltirilmeyecek bir gerçek oldu unu söyledi. Nazarbayev, Kazakçay ayr flt rmak için de il birlefltirmek için kullanmak gerekir Baflkent Astana daki Ba ms zl k Saray nda gerçekleflen seslenifl törenine; milletvekilleri, bakanlar, yarg ve emniyet mensuplar, valiler, rektörler, dini vekilleri ve yabanc misyon temsilcileri kat ld. Yaklafl k 3 bin kiflinin haz r bulundu u töreni iki yüze yak n medya mensubu takip etti. DÜNYA PAZARINA ÇIKMAMIZ fiart Kazakistan ekonomisi ve endüstrisinin etkisini art rmak için dünya pazar na ç k lmas gerekti ini dile getiren Nazarbayev, petrol, gaz, madencilik sektöründeki ihracat potansiyelini koruyarak yeni ihracat yollar n n bulunmas n n önemine iflaret etti. Kazakistan Cumhurbaflkan,petrol ve do al gaz alan nda da yeni stratejilerin belirlenmesi talimat n verdi. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

7 fioförler, engellileri anlamak için tekerlekli sandalye ile otobüse bindi ANTALYA (CHA)- A ntalya da flehiriçi ulafl m floförleri, engellileri anlamak için tekerlekli sandalye ile otobüse bindi. Büyükflehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Baflkanl, Antalya Ulafl m A.fi. bünyesindeki Antobüs floförlerine Engelli Vatandafllarla Sa l kl letiflim konulu e itim verdi. Engelli Dan flma Merkezi Birim Sorumlusu Emine Gümüfl ün Haflim flcan Sosyal Hizmetler Binas nda verdi i e itime, Antalya daki engelli sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri ve floförler kat ld. Emine Gümüfl ün sunumuyla floförlere engellilerle iletiflim hakk nda bilgi verildi. Teorik e itimden sonra floförler tekerlekli sandalyeye oturdu ve engelli vatandafllar n araçlara inip binerken hissettiklerini, yaflad klar s k nt lar anlamaya çal flt. K rm z otobüslerde yap lan uygulama ile engelli vatandafl n anlafl lmas amaçland. Engelli vatandafllar n sorunlar n da paylaflt programda Alt Nokta Körler Derne i Baflkan Rahim Esgi, Önemli s k nt lar m - z n bafl nda otobüslerde sesli sinyal sistemi uygulanmamas. Antray da oldu u gibi duraklara gelindi inde hangi dura a gelindi ini söyleyen sesli uyar c lar n olmas gerekiyor. Bu bizi ulafl m konusunda rahatlatacak. Gaziantep- Ba dat h zl tren seferlerinin yeniden hayata geçirilmesi için Ulaflt rma Bakanl n n bir çal flma yap l yor. Gaziantep-Ba dat tren seferleri yeniden bafllayacak KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR Günlük rutinlerin a rl karfl nda daha önlemci olmal s n z. S k bir tempo içinde eldeki iflleri tamamlamak üzere harekete geçmeye çal fl n. Kenara itilen ifller, detaylar karfl s nda etkinli inizi ortaya koyabilirsiniz. Önceden bafllatt n z ifllerin sonuçlar n almak ad na olumlu bir dönem. Bedensel yorgunluklar ise sa l n za yönelik konular yeniden gündeme gelebilir. Pek çok aç dan huzursuzlu unuz art yor. Evde al nan sorumluluklar, organize edilmesi gereken konular üzerinizde bask kurabilir. Özellikle bir yere yerleflmekle ilgili karars zl klar n yafland görünüyor. Özel hayat n zda daha esnek olman z, tamamlanmas gereken ifllere odaklanman z gerek. Parasal alanda önemli ad mlar att n z. fiimdi Daha s k bir çal flma temposu içinde olacaks n z. Kaynaklar n z korumaya ve nakit durumunuzu sa lamlaflt rmaya yönelik kararlar aflamas nda olabilirsiniz. Bu nedenle baflkalar n n deste ine aç k durmal s n z. Ancak bir yandan da ortak giderlerin dalgalanma gösterdi i zamanlar iyi izlenmeli. Pek çok konuda sizi huzursuz k lan geliflmeler var. Özellikle geçmifle ait konular n ayd nland bu dönem bilinçli bir çaba içinde olun. Elde olmayan nedenlerin getirece i sonuçlar ruhsal aç dan olgunluk kazanaca n z dönemlere iflaret etmekte. Daha ziyade baflkalar na destek ve yard mc olaca n z bu dönem yorucu etkiler alt nda bulunuyorsunuz. fle ait hedeflere daha fazla önem vermeye bafllad n z. Ancak uzun vadeli planlar n z n hayata geçmesi konusunda sab rl olmal s n z. Kariyerde ald n z sorumluluklar daha ziyade sizi baflkalar na destek olaca n z flartlar n içinde olmaya zorlayacakt r. Evde yaflanan de ifliklikler de sizi k s tlayabilir. Bu günlerde eve fazladan yap lacak harcamalar olabilir. Borç alacak konular yan nda baflkalar ndan bekledi iniz parasal desteklere odakl s n z. flbirli i içinde olman z gereken özellikle bugün olumlu sonuçlar almaya yak ns n z. Kiflisel kaynaklar n zla ilgili kararlar ve yat r m planlar n za odaklanma zaman. Bir yandan da duygusal aç dan sizi zorlayan yak n iliflkilerin y prat c sonuçlar olabilir. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Yarat c l n z daha belirgin biçimde ortaya koymaktas n z. Önceden üzerinde çal flt n z konular n getirdi i sonuçlar sizi motive etmekte. Yapt klar n zla göz doldurma becerisi göstereceksiniz. Çocuklarla ilgili konularda ise daha tutarl ve dingin olmaya bak n. flle ilgili ortak çal flmalar n h zland bu dönem baflkalar n n ihtiyaçlar na karfl duyarl olunmal. letiflim, haberleflme ve hareket günlük hayat n z yak ndan etkiliyor. Yak nlar ve komflularla iliflkiler, düflündü ünüz yolculuklar aç s ndan sizi hareket YENGEÇ 22 Haziran geçiren geliflmeler var. E itsel 22 Temmuz çal flmalar n h zland bu dönem zihnen yorgun olabilirsiniz. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım Ay burcunuzda yerini korurken kiflisel isteklerinizi ön plana ç kar yorsunuz Kendi yolunuzda gitti iniz bu dönem sizi ba layan temalar da yok de il. Yak n iliflkiler ve ortakl klar cephesinde çok fley olmakta. Objektif hareket etmeniz gereken bu süreci lehinize çevirebilirsiniz. Ak lc ad mlar baflkalar ndan destek görece iniz geliflmeleri h zland racakt r. Yap lacak olan ifller aç s ndan yeni hedefler söz konusu. Ortak çal flmalar n hareket kazand bugün çok ifl ç karacaks n z. Yeni destekler sayesinde yeni sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Duygusal aç dan sizi etkileyen olumlu geliflmeler de var. Sosyal paylafl mlar, aflka dair hikayeler sizi motive edecektir. Ufkunuzu geniflletmek ve sizi ileriye tafl yacak geliflmelere yak n olmak gerek. Deneyimlerinizi art racak kifliler ve yerler oldukça O LAK önemli ba lant lara iflaret edebilir. 22 Aralık Ayn zamanda iflle ilgili yeni 20 Ocak yap lanmalar ve önceden att n z ad mlar n sonuçlar üzerinde durabilirsiniz. Akademik aç dan aflama kaydedilecek bu dönem s n rlar zorlamaktas n z. BALIK 19 Şubat 20 Mart Pek çok plan n z ve önemli projelerinizi h zl ilerletmeye bafllad n z. Kendinize olan güvenini artarken iliflkilerde öne ç kacak karfl tl klar iyi yönetilmeli Daha önceden bafllanan ortak hedeflerde ise sonuç alma dönemi. Yeni önerileri de erlendirmeye bak n. LHAN ÇULHA GAZ ANTEP - M usul Valisi Atheel Nuceyfi, bu hatt Suriye ye u ratmadan Ba dat a ulaflt rabileceklerini söyledi. Bir tak m ticari iliflkiler yapmak için Gaziantep e gelen Musul Valisi Atheel Nuceyfi ve beraberindeki heyet Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan As m Güzelbey i ziyaretti etti. Nuceyfi, Gaziantep Ba dat h zl tren hatt n Habur s n r kap s n kullanarak yeniden hayata geçirebileceklerini vurgulad. Karfl l kl fikir al fl verifli ve s cak bir ortamda gerçekleflen ziyarette Baflkan Güzelbey, belediyenin projelerini ve faaliyetlerini anlatt. Musul ile ulafl m, alt yap, su ve geri dönüfl alan nda proje iflbirlikleri yapabileceklerini vurgulayan Güzelbey, iki kardefl ülkenin iliflkilerinin geliflmesine önem verdiklerini kaydetti. Bugün burada kardefllik iliflkilerinin temellerini att klar n aç klayan Güzelbey, Bu yak n iliflkilerin her iki ülkede yaflayan insanlar n yaflam kalitesine katk sunaca na inan yorum. Biz birikim ve deneyimlerimizi Musullu kardefllerimizle paylaflmaya haz r z. Kurakl kla suyu azalan Munzur, dereye döndü AL HAYDAR GÖZLÜ TUNCEL (CHA)- /7 GÜNCEL YAfiAM Portakal Çiçe i Karnaval 'nda maya tuttu Z YA PEK ADANA (CHA)- A dana'da geçen y l ilki yap lan Portakal çiçe i karnaval bu y l 12 Nisan'da düzenlenecek. Portakal Çiçe i Karnaval n n fikir babas Toyota Türkiye CEO su Ali Haydar Bozkurt, "Sevgi, kardefllik hoflgörü mayas karnavalda tuttu." Bozkurt, Park Zirve'de, karnaval için de erlendirme toplant s gerçeklefltirdi. Bozkurt, buradaki konuflmas nda, karnaval n Adana'ya malolmas gerekti ini belirterek, yaklafl k 15 bin kiflinin kat ld etkinliklerin ticari ve siyasi beklenti için gerçeklefltirilmedi ini ifade etti. Bozkurt, "Karnaval, halk n olsun, gelene e dönüflsün, sevgi ifli olsun" diye konufltu. Karnaval n flehrin havas n de ifltirdi ine dikkat çeken Bozkurt, flöyle devam etti: "Geçti imiz y l birincisini düzenledi imiz karnaval ile vermek istedi imiz mesaj yerine ulaflt. Bu bir sevgi ve dostluk mesaj yd. Gerek Adanal lar gerekse kent d fl ndan gelenler bu sevgi hareketinin tam kalbinde yerlerini ald lar ve mutlu oldular. Bu y l ikincisine de yine temelinde sevgi olan bir düflünceyle haz rlan yoruz. 12 Nisan tarihinde portakal çiçeklerinin o eflsiz kokular eflli inde güzel anlar yaflamak için herkesi Adana ya bekliyoruz. Portakal Çiçe i Karnaval etkinliklerinin 12 Nisan da görkemli bir aç l fl ile bafllayacak. fiehrin farkl noktalar nda sokak etkinlikleri gerçeklefltirilirken, organize gruplar n farkl kostümler ile kat labilece i karnaval korteji Vali Yolu, Gazipafla Bulvar, Sular Mevkii ve stasyon Meydan güzergah nda yol alacak. Kortejde ayr ca motosiklet, bisiklet, klasik araba kulüpleri, dans okullar, tiyatro gruplar, spor kulüpleri, üniversiteler, okullar, jonglörler, keçi Ayakl lar, sokak sanatç lar, ressamlar ve birçok sivil toplum kuruluflu da bulunacak. Toplant ya çok say da gönüllü ile Karnaval Komitesi üyeleri de kat ld. T üm Türkiye'de oldu u gibi Tunceli'de de son y llar n en kurak k fl yaflan yor. Kurakl k ile il merkezinden geçen Munzur ve Pülümür çaylar adeta dereye döndü. Her iki çaydaki su seviyesinde belirgin flekilde düflmeler yafland. Suyun çekildi i alanlar mart lar mesken tuttu. Tunceli sakinleri, daha önce böylesi bir durumla karfl laflmad klar n belirterek, ya fl olmamas halinde ciddi kurakl k sorunu yaflanaca n söylüyor. Dersim Do a Koruma Gönüllüleri'nden Haydar Çetinkaya, dünya ve Türkiye'deki iklim de iflikliklerinin ilde de yo un flekilde hissedildi ini anlatt. Çetinkaya, " klim de iflikli inden Munzur ve Pülümür Suyu da nasibini al yor. Uzun y llard r flehir merkezinde ilk kez Ocak ay nda k fl bu kadar s cak geçiyor. Ovac k'ta her y l bu aylarda 2-3 metre kar olurken, bu sene yok denecek kadar az. Bütün bunlar önümüzdeki süreçte yaflanacak s k nt lar n belirtisidir." Arazilerin yanl fl kullan m, ormanlar n yok edilmesi, yanl fl enerji politikalar n n da yaflananlarda etkili oldu unu dile getiren Çetinkaya, Dersim'de yak n tarihlerde benzeri bir durumla karfl lafl lmad n n alt n çizdi. Yaflar Çakmak ve Burhan Ö men isimli vatandafllar da k fl mevsiminde ilk kez böyle bir manzarayla karfl - laflt klar n belirterek, ya fl olmamas halinde ciddi s - k nt lar yaflanaca - n dile getirdi.

8 SA LIK /8 Rize, kanser tedavisinde sa l k üssü oluyor R ZE (CHA) R ecep Tayyip Erdo an Üniversitesi E itim ve Araflt rma Hastanesi Baflhekimi Doç. Dr. Hasan Türüt, hastane bünyesindeki Robotik Onkoloji Merkezi nin, Karadeniz Bölgesi nde kanser araflt rmalar ve tedavisi üzerine kurulan en donan ml merkezlerden biri haline geldi- ini söyledi. Doç. Dr. Türüt, yapt aç klamada, Robotik Onkoloji Merkezi hakk nda bilgiler verdi: Robotik Kemoterapi Merkezi, tüm dünyada kemoterapik ilaç haz rlama konusunda en ileri teknolojidir. Dünyada 50 merkezde, Türkiye de 7 merkezde ve Karadeniz Bölgesinde ilk olarak Rize de Recep Tayyip Erdo an E itim ve Araflt rma Hastanesi bünyesinde aç lan merkezimiz bölgedeki tüm hastalara hizmet vermektedir. Merkezimiz 80 yatak kapasitesine sahip olup, yatak kapasitesinin 26 s suit oda ve yo un bak m ünitesinden oluflmaktad r. Ayaktan kemoterapi uygulama ünitesi genifl, ferah ve modern yap s ile hastalar n rahatl ön planda tutularak dizayn edilmifltir. 40 adet yatabilen ergonomik kemoterapi koltu u, 2 adet özel oda, bir adet acil müdahale odas ile konforlu bir uygulama mekan sa lanmaktad r. Türkiye de prostat kanserli say s ortalaman n üstünde Prostat Kanseri Derne i Genel Sekreteri Ahmet Tunç Özdemir, Türkiye de, prostat kanseri görülme s kl n n dünya ortalamas n n üstünde oldu unu söyledi. STANBUL (AA) Y editepe Üniversitesi T p Fakültesi nde Prostat Kanseri Derne i nin tan t m toplant s nda konuflan Özdemir, prostat kanserinde, dünya ortalamas n n yüz binde 28 lerde iken, Türkiye de bunun yüz binde 37 oldu- unu belirtti. Araflt rmalar n, büyük flehirlerde hastalar n daha erken tan ve tedavi alabildi ini ortaya koydu unu ifade eden Özdemir, bu fark n, tarama testlerine (PSA) kolay ulaflman n yan s ra toplumsal alanda yap lan bilgilendirmelerden de kaynakland n vurgulad. Bunun da do al olarak erken tan /tedavi ve daha baflar l sonuçlar sunabildi ine iflaret eden Özdemir, Ayr ca büyük flehirlerde hastalar n doktora ve online bilgi hizmetlerine daha kolay ulaflabiliyor olmas, erken teflhis ad na büyük rol oynuyor. Bunun aksi durumunda ise küçük flehirlerde doktordan çekinme Her 10 ambulanstan 1 i standart d fl ANKARA (AA) T ürk Standartlar Enstitüsü (TSE) Baflkan Hulusi fientürk, Türkiye genelinde 6 bin 100 ambulans n muayenesini gerçeklefltirdiklerini belirterek, sedyelerin sabitlenmedi i ve ABS fren sisteminin bulunmad 530 ambulans n kullan m d fl b rak ld n bildirdi. fientürk, AA muhabirine yapt aç klamada, Sa l k Bakanl taraf ndan haz rlanan ve 10 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazete de yay mlanan Ambulanslar ve Acil Sa l k Araçlar ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik kapsam nda, tescilli ve s f r ambulanslar n periyodik tespit muayenesi ifllemlerinin tüm Türkiye de TSE taraf ndan yap lmaya baflland n hat rlatt. Bu çerçevede Türkiye deki 6 bin 100 ambulans n tamam n n kontrolden geçirildi ini anlatan fientürk, Düzelebilecek sebebiyle erken teflhis evresi kaç - r lm fl olabiliyor. Türkiye statistik Kurumu verilerine göre, ülkemizde prostat kanseri görülme s kl dünya ortalamas n n üstünde diye konufltu. Özdemir, prostatkanseridernegi.org adl web sitesinde yer alan testlerin dünyada kullan lan güncel de erlendirme anketleri oldu una de inerek, bu testler sayesinde hastalar n flikayetleri, önem dereceleri, tedavi ihtiyaçlar ve tedavi sonras de erlendirmelerinin saptanabildi- ini, gerekli durumlarda uzman hekimlerce de erlendirme yap larak, tavsiyelerde bulunuldu unu kaydetti. DERNE N AMACI olanlar hemen onar ma gönderildi. Düzeldikten sonra tekrar muayene edildi ve uygun olanlara belge verildi. Hiç bir flekilde uygun bulunmayanlar ise devre d - fl b rak ld fiu an, kullan mdan kaynaklanan bir kusur olmad kça ambulanslarda hiç bir s k nt olmad n ifade eden fientürk, Sa l k Bakanl n n gösterdi i bu hassasiyetin di er kurumlara da örnek olmas gerekti ini kaydetti. TSE Baflkan fientürk; Sa l k Bakanl, halk m z n sa l k ve güvenli ini do rudan ilgilendiren ambulanslar n denetimini ba ms z bir kurulufl olan TSE ye vererek önemli bir ad m atm flt r. Bu vesile ile Sa l k Bakanl yetkililerine bu hassas ve önleyici yaklafl mlar ndan dolay teflekkür etmek istiyorum Yap lan muayenelerden sonra standart d fl olduklar için 530 ambulans n devre d fl b rak ld n anlatan fientürk, flöyle konufltu: Sedyelerin sabitlenmedi i ve ABS fren sisteminin olmad 530 ambulans kullan m d fl b rak ld. Doküman ya da teknik eksiklik nedeniyle bak ma gönderilen 511 ambulans ise eksiklikleri giderildikten sonra belgelendirildi. Di erleri için de yönetmelikte yafl grubuna göre verilen 1,2 ve 3 y ll k geçifl sürelerinden sonra eksikliklerinin tamamlamalar n n ard ndan belgelendirme yap labilecek. Böylece 6 ay gibi k sa bir zamanda ambulanslar n tamam kontrol edilmifl oldu. Bundan böyle araçlar nas l düzenli kontrolden geçiyorsa her iki y lda bir ambulanslar da muayeneden geçecek. fientürk, 2014 y l nda, yeni trafi e ç - kacak s f r ambulans olarak 1000, eksiklikleri giderilerek tekrar inceleme yap lacak tescilli 500 ambulans n kontrolünün yap lmas n n planland n kaydetti. Bu tür muayenelerin di er kurumlara da örnek teflkil etmesi gerekti ini vurgulayan fientürk, flöyle devam etti: Özellikle gençlerimizin gitti i lunapark gibi e lence merkezlerinin daha s k Yönetim Kurulu Üyesi hsan Karaman, erken teflhis ve yeni tedavi olanaklar yla hastalarda 5 y ll k sa kal m olas l n n, yüzde 99 lara ulaflt n söyledi. Çeflitli nedenlerle doktora baflvurmakta geciken vakalar n oldu- unu dile getiren Karaman, tarama testlerinin yayg n olmamas, rektal muayeneden çekinme ve erkek sa l konusunda bilinçlendirme, bilgilendirme çal flmalar n n yetersizli i sebebiyle Prostat Kanseri Derne i ni kurduklar n bildirdi. Amaçlar n n, erkek sa l, prostat hastal klar, prostat kanseri ve di er ürolojik tümörler konusunda toplumu bilinçlendirmek ve bu konuda hastalara yol göstermek oldu unu ifade eden Karaman, Dernek olarak erkek sa l konusunda önemli çal flmalar yürütece- iz. Ayr ca hastalar n tedavi sonras nda kendilerini yaln z hissetmemeleri, konuyla ilgili tüm bilgilere derne in web sitesinden anlafl l r bir flekilde ulaflmalar ve sitede yer alan online testler yoluyla kendilerine yönlendirmelerin yap lmas da bilgilendirme ad na oldukça önemli bir ad m olacakt r ifadelerini kulland. Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Yencilek, Amerikan Kanser Toplulu u verilerine göre, hastal kla yaflam boyu prostat kanseri ile karfl - laflma riskinin yüzde 16,7, ölüm riskinin ise yüzde 2,5 oldu unu bildirdi. Her 5-6 erkekten biri hayat boyunca prostat kanseri ile karfl laflabiliyor. Her kanser türünde oldu- u gibi prostat kanserinde de erken tan ile ölüm oranlar nda ciddi azalmalar söz konusu oluyor diyen Yencilek, erken evrede tedavi edilen hastal kta yan etkilerin minimum düzeyde görüldü- ünü kaydetti. Prostat kanseri olan her 3 hastadan birinde ruhsal sorunlar n görüldü ünü ifade eden Yencilek, flöyle konufltu: Çal flmalarda prostat kanserinde anksiyete ve depresyon oranlar yüksek bulunmufl ve her 3 hastan n birinde psikiyatrik de erlendirmeyi gerektirecek düzeyde ruhsal sorunlar n olufltu u, hastalar n kayg bozuklu u ve depresyon yaflad klar görülmüfltür. Ayr ca hastal - n kendisi ve kullan lan tedavilerin cinsel ifllevi ve yaflam kalitesini etkileyebilece i biliniyor. Çeflitli kayg lar, hastalar n tedaviyi kabul etmemesinde rol oynayan önemli etkenlerdir. Derne imizin bu noktadaki hedefi, toplumda var olan yanl fl kayg lar n giderilmesi, tan ve tedavinin ertelenmesine engel olmak, tedavi sonras süreçte de hastalara hem teknik hem de psikolojik destek sa lamakt r. periyotlarla tarafs z kurulufllar taraf ndan muayene edilmesi gerekiyor. Bu tür merkezlerde bak m ve kontrolleri yapanlarla, üretimi yapanlar ayn. Yani tarafs zl k yok. Bizim kuruluflumuzun özelli- i ise tarafs z olmas. Bu gibi tehlike arzeden tüm yerler TSE ve benzeri tarafs z kurulufllar taraf ndan kontrol edilmeli, çünkü çocuklar m z n hayat yla oynama lüksümüz yok. Belediyelerimize oyun parklar n y lda bir kez periyodik olarak muayene etme teklifi götürdük. Özellikle Anadolu daki parklarda sal ncaklarda paslanma ve kopma tehlikesi çok yayg n mesela. Kayd raktan kayd ktan sonra kuru bir zemine düflüyor çocuklar. Ayak lifleri bile kopabilir. Çocuklar e lenmek için gittikleri parklarda her türlü sa l k riskiyle karfl karfl ya. Bu gibi ekipmanlar n belli dönemlerde kontrol edilmesi flart. Belediyeler buralar n zab talarla kontrol edildi ini söylüyor. Ancak bu kontrollerin 23 bin kifli organ nakli bekliyor ANKARA (AA) S a l k Bakanl ndan, 6 Ocak itibar yla yurt genelinde organ nakli bekleme listesinde 23 bin 842 hastan n bulundu u, bunlardan böbrek için bekleyenlerin 21 bin 39, karaci er için bekleyenlerin say s n n 2 bin 86 oldu u belirtildi. Bakanl ktan yap lan yaz l aç klamada, Organ Ba fl nda Uyum için Teknik Yard m Projesi nin geçen senenin nisan ay nda bafllad an msat ld. Özellikle kadavradan organ ba- fl n n art r lmas na yo unlaflarak Avrupa Birli i müktesebat n n kamu sa l alan nda uyumlulu u ve uygulamas na katk da bulunman n hedeflendi i projenin Nisan 2015 te sona erece i belirtilen aç klamada, flunlar kaydedildi: Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastal klar dünyada oldu u gibi, ülkemizde de önemli sa l k sorunlar ndan birisidir. Ülke genelinde Bakanl m zca ruhsatland r lm fl tam donan ml 111 nakil merkezi, yeterli ve deneyimli nakil ekipleri ile organ nakli faaliyetleri baflar ile gerçeklefltirilmektedir. Organ nakli olmufl hastalarda baflar ve sa kal m oran Avrupa da yüzde olup, bu oran ülkemizde de Avrupa ile eflde er durumdad r. Tüm bunlara paralel olarak ülkemizde Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi kurulmufl olup, organ da t m mümkün olan en adaletli ve fleffaf flekil- denetimin do as gere i, gerekli ekipmanlarla birlikte tarafs z kurulufllar n teknik elemanlar taraf ndan yap lmas gerekiyor. fientürk, Türkiye nin, toplum güvenli i ve sa l konusunda Ortado u ve Asya ya göre çok ileri seviyelerde oldu- unu ancak Avrupa ile k yasland nda halen katedilmesi gereken mesafe bulundu unu sözlerine ekledi. Akyurt Okan Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:26/A Akyurt Akyurt Hamamönü Talatpafla Bulvar No:113/4 Alt nda Alt nda Ak nc Baflp nar Mah. Orhan Kemal Cad. No:103/B Gazi Alt nda Eren fiehit Mustafa Bafl Cad. No:15/11 Ayd nl kevler Alt nda Atasoy Camiatik Mah. Banka Sok. No:7/B Ayafl Ayafl Mesut Dikiciler Sok. No:7 Beypazar Beypazar Ceylin Keklikp nar Mah. Dikmen Cad. No:479/A Zencefil Uçarl Sok. No: 31/A Y.Ayranc Tunahan Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad Sok. Dostlar Sitesi C Blok No:1/A Balgat Devran Emek Mah. K r m Cad. No:24/B Emek Sedir Y ld z Mah. Rabindranath Tagore Cad. (eski 4. cad.) No:8/B Yeni Erdem Adnan Saygun Cad. No:8/A S hhiye Düzgün 2. Cad. No:38/B Yücetepe- An ttepe K ymet Atatürk Mah. Bosna Hersek Cad. No: 81/B Çubuk Çubuk Damla Su Kemalpafla Mah. Cumhuriyet Cad. So uk P nar Sok. No:4 Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Yeflil Elma Kaz m Karabekir Mah. Kelo lan Sok. No:68/8 Etimesgut Etimesgut Gültekin Atakent Mah. Elvankent Banka Konutlar Kümeevleri No:345/A Etimesgut Etimesgut Optimum Ayafl Yolu Optimum Al flverifl Merkezi Zemin Kat No:9 Eryaman Etimesgut Yeni Karahan Bahçelievler Mah Sok. No:6/A-B Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Ilg n Seyran Mah. Küçük San. Sit. Yap Koop. Çarfl s Dükkan No:1/A Haymana Haymana Sa l k Ankara Cad. No:42/D Kalecik Kalecik Vereseli Diren Atatürk Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:12/16 Kazan Kazan Atasun Yefliltepe Mah Cad. No:62/13 Keçiören Keçiören Yeni Etlik Gn. Dr. Tevfik Sa lam Cad. No:68/C Etlik Keçiören Fatih Karfl yaka Mah. Ankara Cad. No:31/D K z lcahamam K z lcahamam Özer Akdere Mah.396. Sok. No:2/B Akdere Mamak Dündar Bahçelerüstü Mah. 57. Sok. Aydo du fl Merkezi No:B-13 Mamak Mamak U ur Yaz Mah. Ankara Cad. No:2 Nall han Nall han Güler fiehitlik Mah. Kitapç Sok. No:23/4 Polatl Polatl Pursaklar Fatih Fatih Mah. Fatih Cad. No:47/A Pursaklar Pursaklar Elber P narbafl Mah. Yaflar Kemal Cad. No:81/A Sincan Sincan Temelli ST KLAL MAH.HÜRR YET CAD.NO:30/B Sincan Törekent Deva Törekent Mah. 281.Cad. No:4/A Sincan Sincan Pafla Ankara Cad. Cumhuriyet Sok. No:4/20 fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar Firdevs

9 Bu merkezde 700 türden 4 bin mantar örne i bulunuyor TEKNOLOJ /9 BEÜ leri Araflt rmalar Laboratuvar törenle aç ld Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mantarc l k Araflt rma ve Uygulama Merkezi, 700 türe ait 4 bin mantar örne inin bulundu u arflivi ile hem Konya'daki, hem de il d fl ndaki mantar araflt rmac - lar na bilimsel anlamda uygulama ve araflt rma imkan sa l yor TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI KONYA (AA) - M erkezde ayr ca "Konya Fungaryumu" ad verilen bölümde ilde yetiflen mantarlar n biyolojik zenginli inin korunmas çal flmalar yürütülüyor. Merkezin Müdürü Prof. Dr. G yasettin Kafl k, merkezde mantarc l k alan nda önemli çal flmalar n yap ld n belirtti. Daha önce Aksaray'da olan merkezi, geçti imiz günlerde Konya'ya tafl d klar n ve çal flmalar burada yürütmeye bafllad klar n ifade eden Kafl k, flunlar kaydetti: "Burada 2 bölüm, 7 s n f, 19 tak m, 65 aile, 162 cinse da lm fl 700 civar ndaki türe ait 4 bin de iflik mantar örne i bulunuyor. Merkezimizde, bu alanda önemli bilimsel çal flmalar n yap lmas n n yan s ra Türkiye'de yetiflen makromantarlar n listesini ç kartarak, bununla ilgili 'Konya Fungaryumu' dedi imiz, Konya'da yetiflen mantarlar n arflivini oluflturup, biyolojik zenginliklerin korumaya al nmas konusunda ciddi çal flmalar yürütüyoruz. Merkez, Konya d fl ndaki araflt rmac - lara da çal flma f rsat veriyor. Uygulama alanlar m z son derece elveriflli. Hem bünyemizdeki lisans, yüksek lisans ve doktora ö rencilerimize, hem de Konya d fl ndaki üniversitelerden gelen araflt rmac lara çok çeflitli mantar yelpazemizle araflt rma yapma imkan BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA sunuyoruz. Bünyemizdeki üretim ve kültür odalar, mantar saklama odalar ve arflivleriyle ülkemizdeki mantar çeflitlili inin önemli bir k sm na sahibiz." Kafl k, ayr ca kültür mantarc l nda oluflturduklar izole edilmifl üretim ve kültür odalar nda araflt rmac lar için mantar ürettiklerini vurgulayarak, özel bir sulama sistemiyle 17 derece s cakl ktaki odalarda çeflitli türde mantarlar yetifltirdiklerini aktard. Bölgenin mantar konusunda çok çeflitli taleplerine de cevap verdiklerini dile getiren Kafl k, "Araflt rmalar m z n yan s ra çeflitli alanlarda, bulundu umuz bölgeye hizmet veriyoruz. Sa l k kurulufllar ndan gelen talepler do rultusunda, mantar zehirlenme vakalar nda mantar türlerinin teflhisi ve zehirlenmeye sebep olan etken madde hakk nda bilgi vererek, tedavi sürecine yard mc oluyoruz. Bunun yan s ra ülkemizde kültür mantarc l n n gelifltirilmesi noktas nda üretim yapmak isteyenlere, yetifltiricilikle ilgili her türlü yard m ve dan flmanl k hizmetini veriyoruz" diye konufltu. Merkezi ziyaret eden SÜ Rektörü Prof. Dr. Hakk Gökbel de Kafl k'tan, merkezin çal flmalar hakk nda bilgi ald. Mantar üretim ve kültür odalar n inceleyen Gökbel, merkezin Konya ve bölge için son derece önemli oldu unu belirtti. ZONGULDAK (AA) B ülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisli i Bölümü bünyesinde kurulan leri Araflt rmalar Laboratuvar 'nda, iklim de iflikli- inden yer kabu u hareketlerine, haritac l k faaliyetlerinin yan s ra yeryüzüyle ilgili ifllemler takip edilecek. BEÜ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. fienol Hakan Kuto lu, laboratuvar n n aç l fl töreninde yapt konuflmada, laboratuvarda yeryüzünün topo rafyas n n ç kar lmas n n yan s ra yeryüzündeki milimetrik hareketleri saptayabildiklerini ve yüzey s cakl klar n takip edebildiklerini söyledi. Laboratuvar n orman ve tar m alanlar n n yan s ra ürünlerdeki hastal klar n teflhisine kadar bütün alanlarda hizmet verebilece ine dikkati çeken Kuto lu, flöyle konufltu: "Laboratuvarda arkadafllar - m z n gelifltirdi i insans z hava araçlar ( HA) da var. Bu anlamda ülkemizde birkaç yerde bulunabilecek yaz l mlar ve donan mlar n bulundu u bir laboratuvar. Kulland m z bilgisayarlarda pahal yaz l mlar - m z var. Burada Türkiye'nin dört bir yan na ifller yap yoruz. Art k Zonguldak içinde bir fleyler yapmak istiyoruz. Laboratuvar m zda forumsal analize yönelik afet, tar m ve ormanc - l n yan s ra her türlü çal flma ile haritalama ve izlemeyi yapabiliyoruz. Yapt m z çal flmalar herkesten takdir ve teflekkür almaktad r. Çal flmalar m z tescillidir. Bazen do am z birtak m insanlar taraf ndan tahrip edilebiliyor. Mesela 30 y l öncesine giderek ald - m z görüntüyü bugünkü görüntüyle karfl laflt rabiliyoruz. Böylelikle do ada yap lan tahribat görebiliyoruz. 'Biz bunu bugün yapt k, kimse tespit edemez' diye düflünceye kap lmas n." klim de iflikliklerini de izleyebildikerini vurgulayan Kuto lu, " leri Araflt rmalar Laboratuvar 'na yaklafl k 2,5 milyon liral k yat r m söz konusu. Laboratuvar m zda iklim de iflikli inden yer kabu u hareketlerine, haritac l k faaliyetlerinin yan s ra yeryüzüyle ilgili her türlü ifllemi gerçeklefltirmemiz mümkün. Burada ayn zamanda ölçme cihazlar m z var. Dolay s yla yeryüzüyle ilgili her türlü çal flmay gerçeklefltirebiliyoruz" diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ve protokoldekiler, laboratuvar n aç l fl n yapt. Soldan sa a 1. Ad... Sab r... Baz ülkelerde, hükümdarlar n, mareflallerin, din adamlar n n güç sembolü olarak törenlerde tafl d klar bir tür a aç veya metalden de nek Ulaflt rma (eski)... Kopça Su (eski)... Bir elektrik devresindeki gizil güç fark n volt cinsinden ölçmeye yarayan alet... Titan elementinin simgesi Y l n onuncu ay, teflrinievvel... Lütesyum elementinin simgesi... Elli dokuzdan sonra gelen say n n ad Ukala olma durumu veya ukalaca davran fl... Gümüflhane iline ba l ilçelerden biri Çift kanatl lardan, birtak m uçucu böceklerin genel ad... Kaz, kedi, y lan vb.nin ç kard ses... leri sürülerek savunulan düflünce, iddia, dava A abey (halk a z )... Disprosyum elementinin simgesi... Kol dayayacak yeri olan Yar flmac lar n otomobille belli yollar izleyerek ve özel kurallara uyarak belirli bir yere ulaflmalar na dayanan otomobil yar fl... Görüngü... Otamak ifli, tedavi Bir fleyi oldu undan büyük veya çok göstererek anlatmak, mübala a etmek... Zaman n bölünemeyecek kadar k sa parças, lahza... At, eflek, öküz vb. yük hayvanlar n n t rnaklar na çak lan, aya n flekline uygun demir parças fiaman... Ani bir de ifliklik sonucunda ortaya ç kan flaflk nl k... Rütbesi yarbay ile tu general aras nda bulunan ve as l görevi alay komutanl olan üstsubay, miralay Kuvarsl diyorit birlefliminde olan bir s - z nt kütlesi... Da c Atom numaras 16 olan, 119 C'de eriyen ve 444 C'de kaynayan, do ada saf veya baflka cisimlerle birleflik olarak bulunan, sar renkli element, sülf (simgesi S)... Selenyum elementinin simgesi... Ço unlukla parklarda ve bahçelerde oturulacak s ra yi, güzel... Belirli bir alanda bulunan canl lar ile bunlar saran çevrenin karfl l kl iliflkileri ile meydana gelen ve süreklilik gösteren ekolojik sistem... Nicelik, nitelik, güç, süre, say bak m ndan eksik Niflasta, fleker ve su kar fl m n n piflirilerek so utulmas yla yap lan bir tür tatl... Yerli yerinde, ifllevine uygun bir biçimde Çocu u olan kad n, anne... Suda eriyen, alkol ve eterde erimeyen, asit tad nda beyaz bir tuz... Saka (eski)... Yukar dan afla ya 1..Dolayl olarak anlatma, üstü kapal olarak belirtme, iflaretleme, an flt rma, ihsas... Biraz ufak... Cam veya seramikten yap lm fl, kulplu, büyük bardak Baz yerlerde beflikteki çocuklar n bacaklar aras na yerlefltirilen sidik fliflesi veya sidi i bir kaba ak tacak boru (halk a z )... fiöyle böyle, üstünkörü yap lan ifl Yaban hayvanlar n n kendilerine yuva edindikleri kovuk... Kasalara yerlefltirmek... Gam dizisinde "sol" ile "si" aras ndaki ses Üzerinde mavi renk olan... Lorentiyum elementinin simgesi... Yumuflak, yüzü ince havl bir tür deri, podösüet Komandit ortakl k A ac n gövdesinden ayr lan kollardan her biri... Eski Rumen para birimi... Özdeyifl, slogan Tabak, bardak vb. nesnelerin alt na konulan fley... Tuzak, kapan (eski)... Kale duvar Yaln z iki kenar paralel olan dörtgen... Ana maddeleri yumurta, un ve fleker olan, içerisine kuru üzüm, kakao, f nd k vb. konularak f r nda piflirilen tatl çörek... Say veya gol pas Tanr tan maz... Tafl kemer veya tafl kemerlerle yap lm fl ev, oda, kap vb. fley (halk a z )... Harekete haz r, tetikte Fosil... Yi it, kahraman... Dolaflma Çarliston Baca- n alt bölümünü ve ayakkab n n üstünü örten kumafl veya köseleden yap lm fl bir tür tozluk... Utanma duygusu... çel iline ba l ilçelerden biri Utanma, utanç duyma... Do al amonyum sülfat... Plütonyum elementinin simgesi Kurum ve kurulufllarda gereksinim duyulan mallar almaya yetkili birim... Genellikle ölçü aletlerinde gösterge çizelgesi (eski) Bir fleyi duyurmak veya tan tmak için haz rlanan, kalabal n görebilece i yere as lm fl, genellikle resimli duvar ilan, as... Örtü... Optik kayd rma...

10 YAfiAM TURAN TEMEL S VAS (CHA)- A tatürk Caddesi Tarihi Taflhan da aç lan kermes vatandafllar n büyük ilgisiyle karfl laflt. Memur- Sen öncülü ünde Sivas ta faaliyet gösteren 52 sivil toplum kuruluflunun destek verdi i kermes sonras toplanan yard mlar Suriyeli çocuklara ulaflt r lacak. Memur-Sen l Temsilcisi Ömer Anl, yapt aç klamada, Ocak tarihleri aras nda Suriyeli çocuklar için 2. yard m kampanyas n bafllatt klar n belirterek, kampanya sonras sivil toplum kurulufllar yla birlikte ne kadar yard m topland n kamuoyuyla paylaflacaklar n aktard. Anl, "Suriyeli kardefllerimizin yaralar na bir nebze olsun merhem olabilirsek, çocuklara bir elbise, ayakkab, çorap al nmas noktas nda yard mc olabilirsek bizler /10 Geçen y l Türkiye genelinde 706 bin çal flan ifl kazas geçirdi MUSTAFA KUfiEN MAN SA (CHA)- M anisa Ticaret Odas (MTSO) Baflkan Yard mc s Yaflar Coflkun, geçen y l Türkiye genelinde 706 bin çal flan n ifl kazas geçirdi ini bildirdi y l nda yürütülecek programl teftifllere iliflkin bilgilendirme ve tan t m toplant s nda konuflan Coflkun, artan teknoloji kullan m ve sanayileflmenin her geçen gün rekabeti artt rd n, bu durumun da ifl kazalar n ço altt n söyledi. çok mutlu oluruz. nflallah Sivasl lar da kampanyam za bu süre içinde destek olur. fleklinde konufltu. S VAS BELED YES NDEN SUR YEL MÜLTEC LERE YARDIM Bu arada, Sivas Belediyesi de Suriyeli mültecilere yard m elini uzatt. Sivas Belediyesi taraf ndan Suriye'deki iç savafl dolay s yla Türkiye ye s nan mültecilere g da bankas arac l yla yard m gönderildi. Hay rsever ifl adamlar ve vatandafllar n katk s yla 1 kamyon dolusu battaniye, kazak, kaban ve di er giysi malzemeleri Kilis'teki koordinatör valili e gönderildi. Sivas Belediye Baflkan Do an Ürgüp, konuyla ilgili yapt aç klamada, 'Kardefllik ve Komfluluk BULMACANIN ÇÖZÜMÜ MEL H GASGAR BALIKES R (CHA)- 'Suriyeli Çocuklar n Yan nda Ol' ve 'Komfluluk Hakk çin' ad yla Sivas ta 52 sivil toplum kuruluflu bir araya gelerek yard m kampanyas bafllatt. Geçti imiz y l bafllat lan kampanyan n devam niteli indeki yard m kampanyas için aç lan kermes 30 Ocak tarihine kadar aç k kalacak. 52 STK dan Suriyeli mülteciler için yard m kampanyas Hakk çin' bafll alt nda bafllatm fl oldu umuz, daha önce ilaç göndermifl bulundu umuz, Suriye'deki s k nt lardan kaynaklanan sebeplerle o bölgeden geçip Türkiye'ye s nan kardefllerimize ulaflt r lmak üzere belediyemiz bünyesinde yap lan organizasyon neticesinde 2 bin 500 adet yeni kazak, 300 adet battaniye ve ikinci el ama kullan labilir durumda olan kaban ve kazaklar bölgedeki koordinatör valilik emrine ki vali Say n Veysel Dalmaz'd r. Bu malzemeleri gönderiyoruz. nflallah bunlar orada k flta k yamette kardefllerimizin imdad na yetiflecektir. Di er bu tür yard mlar yapanlara örnek de teflkil etmektedir. Bize bu malzemeleri temin eden hay rseverlere teflekkür ediyoruz. Ayn flekilde mülteciler için ilaç kampanyas da bafllataca z. fleklinde konufltu. KÜBRA KARA STANBUL (CHA)- Ü mraniye T Tipi Kapal Ceza nfaz Kurumu ndaki mahkumlardan oluflan bir grup, sema gösterisi yapt. Bir ay sürecek olan gösteriyi, mahkumlar n yak nlar da kat larak izleyebilecek. Çeflitli suçlar sebebiyle cezaevine giren mahkumlardan oluflan gönüllü semazen ekibi, sema gösterisi yapt. Ümraniye T Tipi Kapal Ceza nfaz Kurumu nda düzenlenen programa, Ceza nfaz Kurum Müdürü Mehmet Ç tak, stanbul Anadolu yakas Cumhuriyet Baflsavc vekili Bekir Aldemir, Ankara Cezaevi E itim Daire Baflkan Vehbi Kadri Kamer, mahkumlar ve davetliler kat ld. Y urdun büyük bölümünde yaflanan kurakl k sebebiyle Bal kesir merkez ve ilçelerindeki camilerde, cuma namaz n n ard ndan ya mur duas yap ld. Yüzlerce kifli, ellerini semaya açarak ya mur ve kar ya mas için Allah'a yalvard. Bal kesir l Müftü Yard mc s Ramazan Topcan, Diyanet flleri Baflkanl 'n n yaz l talimat gere i flehir merkezi ve ilçelerdeki bütün camilerde ya mur duas yap ld n söyledi. Ülke genelinde yaflanan kurakl k sebebiyle vatandafllar n s k s k kendilerinden ya mur duas için talepte bulundu unu belirten Topcan, "Bize gelen bu talepleri, Diyanet flleri Baflkanl 'na ilettik. Yurdun birçok yerinde benzer talepler yap lm fl. Uluslararas Çal flma Örgütü nün kay tlar na göre dünyada her y l 317 milyon ifl kazas meydana geldi ini ve 6 bin 300 çal flan n bunlarda dolay hayat n kaybetti ini aktaran MTSO Baflkan Yard mc s Coflkun, Türkiye ise ne yaz k ki bu olumsuz tabloda Avrupa n n en bafl nda. TÜ K verilerine göre 2013 y l nda Türkiye genelinde istihdam edilenlerden yüzde 2,3 ü ifl kazas geçirmifl. Yani geçti imiz y l kay tlara giren 706 bin çal flan ifl kazas geçirmifl. fl sa l ve güvenli inde almam z gereken çok uzun bir mesafe var. Hiçbir fleyin insan hayat ndan daha de erli olmad n dile getiren Yaflar Coflkun, Sa l kl ve güvenli ortamda çal flmak, çal - flanlar m z n en do al hakk ancak unutulmamal d r ki ifl süreçlerinin iyilefltirilmesi, bizlere verimlilik olarak geri dönecektir. Öte yandan yasal yükümlülükler her geçen gün art - yor; bunlar n baz lar na kat l yor, baz lar n ise uygulamada gerçekçi bulmuyoruz. fleklinde konufltu. Karaköy Tünel, 139. yafl n kutlad STANBUL (CHA) - K araköy ile Beyo lu aras nda çal flan ve dünyan n en eski ikinci metrosu olan Tünel, 139. yafl n kutluyor. Londra metrosundan (1863) on iki y l sonra 17 Ocak 1875 hizmete giren ve dünyan n en eski ikinci metrosu olan Tünel, bu y l 139. yafl n kutluyor. Kutlama nedeniyle karanfillerle gelin gibi süslenen Tünel, yolcular müzik resitali ile karfl lad. Çeflitli müzisyenler eflli inde gün boyu yolculara müzik ziyafeti devam edecek. 17 Ocak 1875 tarihinde, yerli ve yabanc çok say da seçkin davetlinin kat ld törenle hizmete aç lan ahflap vagonlu ve buharl Tünel, 1971 y l nda elektrikli hale getirildi. Karaköy ile Beyo lu aras ndaki 573 metrelik mesafeyi 90 saniyede alan Tünel, günde ortalama 200 sefer yaparak 12 bin dolay nda yolcu tafl yor. Tünel, Galata köprüsüne 140, Haliç e 90, Galata Mevlevihanesi ne 70 metre mesafede bulunuyor. Ayr ca Tünel, Karaköy den deniz tafl mac l yla gelen yolcular nostaljik tramvay ve metro ile Taksim e kadar ulaflt ran özelli i ile de entegre toplu ulafl m n n ilk örneklerinden. ETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçl, 139. yafl günü dolay s yla Tünel i ziyaret eden ilkö retim ö rencileri ile bir araya gelerek, çocuklara Tünel in tarihi ile ilgili bilgiler verdi. Baraçl, ard ndan da çocuklar ile birlikte Tünel de yolculuk yaparak foto raf çektirdi yafl n kutlayan Tünel ile ilgili bir aç klama yapan Hayri Baraçl, Dünyan n en eski ikinci metrosunun stanbul da olmas gerçekten gurur verici. Tünel sadece stanbul un de il ülkemizin de en de erli markalar ndan bir tanesi. ETT olarak bu markay yaflatabilmek ve Tünel in tarihi dokusunu özenle koruyabilmek bizim için hizmet kalitesi kadar önemli. O nedenle Tünel i günlük, haftal k, ayl k ve y ll k bak mlardan geçiriyor, bu köklü tarihi gelecek nesillere miras b rakabilmek için ne gerekiyorsa yapmaya çal fl yoruz. Mahkumlardan sema gösterisi lk önce mahkumlar kürsüye ç karak fliir okudu. Daha sonra birbirini selamlayan semazenler, Mevlevi müzik eflli inde dönmeye bafllad. Bir ay boyunca her hafta yap laca belirtilen sema gösterisini mahkumlar n yak nlar n n da izleyebilece i aç kland. Ceza nfaz Kurum Müdürü Mehmet Ç tak, Kurum olarak, biz Türkiye ve dünyada ilkleri yapmaya çal flt k. Bundan öncede çeflitli senaryo yaz p, d flar dan hoca getirtip tiyatro sergiledik. fiimdi de semazen gösterisi yap yoruz. 8 ayl k bir çal flman n bir ürünü bu. Bundan bir buçuk y l önce semazen gösterisi alm flt k buraya sonra biz de neden böyle bir fley yapmayal m dedik ve çal flmalara bafllad k. Güzel bir gösteri, herkesin be enece ini umuyorum. ifadelerini kulland. Bal kesir de eller ya mur ve kar için semaya kalkt Bu nedenle Türkiye genelinde bugün böyle bir uygulama yap ld. Ülkemizin birçok yerinde, hissedilir derecede kurakl k yaflan yor. Biz de buna istinaden ellerimizi semaya kald rd k, Rabbimiz'den bereket için ya mur ve kar istedik."

11 Bolu, turizm için yat r m bekliyor BOLU (AA) - MEHMET EM N GÜRBÜZ - T ürkiye nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Bolu, turizm anlam nda yat r m yapacak ifl adamlar n bekliyor Yüzde 65 i ormanlarla kapl olan, Yedigöller, Abant, Gölcük Tabiat Park ve k fl turizm merkezlerinden Kartalkaya gibi bir çok turistlik mekana sahip olan Bolu da, 12 ay boyunca turizm yap labilmesi için yat r m çal flmas yap l yor. Bolu yu her y l sa l k, inanç, kültür, do a, k fl ve spor turizmi gibi bir çok turizm alan n nda yaklafl k bir milyon turist ziyaret ediyor. Genellikle günübirlik ile hafta sonu dinlenme ve gezi için ziyaretçilerin artt bölgede, giriflimcilerin yat r m yapmas bekleniyor. Bolu Valisi Vali brahim Özçimen, AA muhabirine, Bolu nun k fl turizminde Türkiye de önemli bir yere sahip oldu unu belirtti. Bolu nun co rafi yönden önemli bir avantaj da elinde tuttu unu anlatan Özçimen, Bolu, co rafi olarak iki büyük merkezin, Ankara ve stanbul un ortas nda yer almakta. Her iki büyük kente gidifl gelifl için kullan lan yollar Bolu dan geçiyor ve bu yollar yüksek standartlarda, insanlar yormayan, rahat bir ulafl m sa layan yollar. Sadece stanbul ve Ankara de il, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Eskiflehir kentleri de Bolu ilimizin hemen yak n nda yer alan önemli bölgeler. Türkiye nüfusunun yaklafl k üçte birinin, Bolu ya 2-2,5 saatte ulaflmas mümkün. TUR ZM /11 Eski zmir evleri yok oluyor Sivil mimarinin en güzel örnekleri aras nda kabul edilen 19. ve 20. yüzy ldan kalma, ço u yok olan tarihi zmir evleri koruma bekliyor. Sada Kanyonu, masal gibi yolculu a ça r yor BURSA (AA) - HARUN KAYMAZ - O rhaneli ilçesinde bulunan Sada Kanyonu, sarp kayal klar, s cak su kayna, kaya hamam ve flelalesiyle ziyaretçilere adeta masal gibi bir yolculuk imkan sunuyor. Bursa n n 58 kilometre uza nda, Roma mparatoru Hadrianus un avlak olarak kullanmak üzere kurdu u da ilçelerinden Orhaneli deki kanyon, do a tutkunlar n n büyük ilgisini çekiyor. lçe merkezinden 6 kilometre uzakl ktaki Sada köyünde yer alan kanyona gitmek için köy içinden geçtikten yaklafl k bir kilometre sonra sarp kayal klar kesen bir su bendiyle karfl lafl l yor. Buradan itibaren adeta masal gibi bir yolculuk bafll yor. Merdivenleri afl p bendin üstüne ç kt n zda karfl n za 70 metreyi bulan kaya bloklar ç k yor. Sarp kayal klarla örülmüfl kanyonda, baz kayalar özgürlüklerini ilan eder gibi tek bafl na dururken, kimi kayalar ise birbirlerine iç içe geçmifl halde gizemlerini koruyor. S k s k karfl n za ç kan ma aralar n dikkat çekti i kanyonda yürürken zaman zaman suya girmek zorunda da kal n yor. Kulaklar rahatlatan su sesi eflli indeki yürüyüflün ard ndan, Hadrianus un yörede avlan rken efli için yapt rd kaya hamam na ulafl l yor. Uluda n so uk havas n içine çekerken yer yer 62 derece s cakl a ulaflan hamam n duvarlar içinde farkl duygular insan n içini kapl yor. Üflürken s nman n verdi i haz, ziyaretçileri bambaflka diyarlara götürüyor. Yaklafl k 300 metre sonra ise karfl n za büyüleyici bir flelale ç k yor. Yaz aylar nda flelale önündeki suda isteyen yüzebiliyor, isteyen de oltayla alabal k avlayabiliyor. KANYONUMUZU TÜM TÜRK YE VE DÜNYA TANIYACAK Kanyonla ilgili çal flmalar n AA muhabirine anlatan Orhaneli Belediye Baflkan rfan Tatl o lu, 10 y l önce tüm turizm firmalar na kanyonun tan t m CD sini gönderdiklerini söyledi. Kendilerinin çal flmalar n n amatör olarak devam etti ini bildiren Tatl o lu, Buran n çok daha büyük tan t m çal flmalar na ihtiyac var. Dünyan n bir yerinde böyle bir do a harikas olsa herkes oraya oluk oluk gelirdi. Biz elimizden geldi i kadar düzenleme çal flmalar yap yoruz. Bursa Valisi Münir Karalo lu buraya el att. San yorum çok yak nda kanyonumuzu tüm Türkiye ve dünya tan yacak diye konufltu. MUHTEfiEM TAB AT KEfiFED LMEY BEKL YOR lçedeki yerel bir gazetenin sahibi Yüksel Esen de kanyonun 23 kilometrelik bir alana hitap etti ini kaydederek, flunlar kaydetti: Türkiye nin üçüncü en büyük kanyonu buras. Tam anlam yla do a harikas ve görülmeye de er bir yer. Bizans mparatoru Hadrianus un avlak bölgesi olan alana ayn zamanda kale ve hamam da yap lm fl. mparator buradaki hamamda ailesiyle birlikte flifa ar yormufl. Suyun birçok derde iyi geldi i de söyleniyor. Ayn zamanda pek tad na rastlayamayaca n z lezzette ala bal m z da var. Bu muhteflem tabiat keflfedilmeyi bekliyor. ZM R (AA) - AL RIZA KARASU - A A muhabirinin derledi i bilgilere göre, zmir in de iflik semtlerinde günümüze kadar gelebilen eski yap lar, farkl dönemlerin izlerini tafl yor. Tarihi 8 bin 500 y l öncesine dayanan zmir in tarih boyunca geçirdi i depremlerde, 1825 y l ile zmir in kurtuluflu s ras ndaki büyük yang nlarda kentteki eski yap lar n büyük ço unlu unun yok oldu u biliniyor. Günümüze gelebilen az say daki sivil mimari örneklerinin ço u, 19. yüzy l n sonlar ve 20. yüzy l n bafllar nda infla edilen yap lar olarak dikkat çekiyor. Bu yap larda Rum mimarisinin yan s ra bat l laflma sürecine giren Osmanl mparatorlu u nda sivil mimarideki de iflim de görülüyor. Ço unlukla Kadifekale çevresi ile Basmane semtinin Tilkilik ve Namazgah olarak bilinen genifl bölgesinde yer alan eski yap lar zmir in tarihi olarak kabul ediliyor. Ço unlukla iki katl olan ve d fl sofal plan düzeninin uyguland bu evlerde bafl odalar n ahflap payandalarla desteklendi i, d flar ya do ru ç k nt l infla edildi i görülüyor. Bodrum kat depo ifllevi için ayr lm fl evlerde yatak odalar ço unlukla ikinci katta bulunuyor. Evlerin hemen hepsinde giriflte bir avlu, bu avlu içerisinde eve girifli sa layan merdivenler, duvarlarda nifller, avlu ortas nda f skiyeli havuz ve kuyular bulunuyor. Evlerin zemin kat selaml k, üst katlar ise haremlik fleklinde iki ayr bölümden olufluyor. Ahflap saçaklar, ahflap do ramalar, kiriflleri, payandalar ile cumbal balkon ve pencereleriyle dikkat çeken bu evlerin, belirli bir yüksekli e kadar tafltan, üst k s mlar n n ise ahflap karkastan yap ld görülüyor. ZM R KÜLTÜREL DE ERLER N KORUYAMADI Araflt rmac Yazar Orhan Beflikçi, AA muhabirine yapt aç klamada zmir in Helenistik dönemden, Roma, Bizans, Osmanl dönemlerinden günümüze gelen kültürel de erlerini koruyamad n söyledi. zmir in tarihi de erlerine sahip ç k lamad n belirten Beflikçi, Koruma alt na al nmayan birçok eser kaderine terk edildi. Kaybolan zmir evleri de il, insanl kt r Kadifekale ile Basmane aras nda kalan bölgede eski zmir mimarisinin en güzel örneklerini halen görmenin mümkün oldu unu dile getiren Beflikçi, bu eserlerin keyfi uygulamalardan kurtar lmas gerekti ine dikkati çekti. Basmane ve çevresinin yaklafl k 2 bin 500 y ldan beri yaflant n n kesintisiz devam etti i bölge oldu una iflaret eden Beflikçi, flöyle konufltu: Bu bölge kültür varl klar yönünden son derece zengin eserler bar nd r yor. Basmane bölgesinde Helenistik, Roma, Bizans, Osmanl döneminden kültürlerin b rakt de erleri görebiliyoruz. Günümüze kadar gelebilen ender eserler, zmir in kültürel varl klar d r. Arkeolojik olarak çok zengin bu bölge eski camileri, mescitleri, çeflmeleri, evleri, eski zmir sokaklar n bar nd r yor. Koruyabiliyor muyuz? Hay r. Bölgedeki eserlerin envanterinin ç kar lamad n belirten Beflikçi, kültür varl klar n n korunmas ve yaflat lmas için çok ciddi projelerin hayata geçirilmesi gerekti ini vurgulad. Oteller Soka na girildi inde çok güzel tarihi örnekleri görmek mümkün diyen Beflikçi, restore edildikten sonra Tarihi Kentler Birli i nden zmir e Kentsel Dönüflüm Ödülünü kazand ran soka n yeniden eski haline dönmeye bafllad n ifade etti. Beflikçi, Latife Han m n do mufl oldu u Uflakizade Köflkü bu sokakta bulunuyor. O sokak yine eski haline geldi. 5 kiflinin ölümüyle sonuçlanan yang nda harabeye dönen bina ön cephesi kaplanarak öylece b rak ld. Binalar n d fl cephelerinde keyfi uygulamalar görüyoruz diye konufltu. Ayakta kalan nadide eserlerin zaman zaman ç kan yang nlarda yok oldu unu söyleyen Beflikçi, Dönertafl Sebili nden Alt nordu Spor Kulübü ne giden Osmanzade Yokuflu ndaki ç kmaz sokakta bulunan binada iki y l içinde iki defa yang n ç kmas n n tesadüf olamayaca n dile getirerek, Bu ç kmaz sokaktaki yap lar her fleyiyle eski zmir in mimarisini tafl yor. Bu mimariye sahip binada 2 defa yang n ç kt. Geçen y l ç kan son yang nda bir kifli hayat n kaybetti. Bu yang nlar mimariyi, eski sokak dokular n yok ediyor RESTORASYONDA ÇOK BAfiARILI DE L Z Beflikçi, eski yap lar n restorasyonunda çok baflar l örneklerin sergilenemedi ini savunarak, restore edilen baz binalar n özünü kaybetti ini kaydetti. Bölgede bulunan çok say da, cami, türbe, han, hamam, sebil gibi eserlerin etraf n n adeta iflgal edildi i için görünemedi ine de inen Orhan Beflikçi, buradaki tarihi camilerin minaresi görünmedi i için cami veya mescit oldu unun anlafl lmad na dikkat çekti. Eserlerin her fleyiyle gün yüzüne ç kmas için ciddi çal flmalar gerekti ini belirten Beflikçi, zmir in tarihini koruyam yoruz. Koruma üzerine birçok proje gelifltirildi ama hiç biri hayata geçirilmedi. Buras zmir eski soka, koruyal m denilen bir bölge yok. Korumak için bilinçlendirmek laz m. Bu evlerde oturan ailelere destek olmak laz m. Bir disiplin içinde ilgili yerel yönetimlerin daha çok dikkatli olmas, keyfi uygulamalara son vermesi, korunamayan terk edilmifl eski zmir evlerinin yaflat lmas için proje üretilmesi gerekiyor

12 KÜLTÜR/SANAT Cemal Süreya an s na 2 köyde sanat galerisi bölgesinin sanat galerisine sahip ilk köyleri olarak da de erlendirilen Ürgüp ilçesine ba l Akköy ve brahimpafla köylerinden Hep Yaflam konulu foto raf sergisine köylülerin ilgisi de yo un oldu. Sergi,12 Nisan 2014 tarihine kadar sanatseverlerce gezilebilecek. NEVfiEH R (CHA) yerel ustalarla çal flarak sanatç lara Derne i (ZEYFOD) üyesi Ay- ve sanat tutkunlar na hizdan Tortop, Demet T n Hak- Y azar ve flair Cemal Süreya n n ölümünün 24. y l ve yazar ve flair Cemal Süre- U uz, Sabriye Çelik in Türkimet etmek amac yla yapt rd man, Emel Semizo lu, Güvenç an s na, Nevflehir in Ürgüp ilçesine ba l Akköy ve Üvercinka ismi verilen her ve çevresinin yaflam n anlatan ya n n ilk fliirlerini toplad ye nin ve özellikle Burhaniye brahimpafla köylerinde yapt - iki köydeki sanat galerisi ve 30 foto raf, Burhaniye Belediyesi nin katk s ile sanatse- r lan iki sanat galerisi hizmete sanat kahvesinde, ilk olarak /12 kazand r ld. Nergis Canefe nin Zeytin Foto raf Amatörleri verlerle bulufltu. Kapadokya Opera halka indi seyirci say s artt ANKARA (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Repertuvar n yenileyen ve ço- unlu u yerli, 7'den 70'e herkese hitap edecek türde eserleri sahneleyen Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunun ilk yar - s n kapsayan 3,5 ayda 50 bin seyirciye ulaflt. sinem Sen fiark lar n Söyle Coen Kardefller in yine bir dönem dramas na imza att klar Inside Llewyn Davis, 1960 l y llar n New York unda geçiyor l y llar n bafl nda Greenwich Village, folk müzi in devrimine sahne olur. Film ünlü folk sanatç s Dave Van Ronk un hayat ndan ilhamla yola ç karak, dönemin müzik piyasas nda yaflananlar ünlü sanatç lar Bob Dylan, Joan Baez ve Joni Mitchell eflli inde beyazperdeye tafl - makta.son dura m olacakt r? A V ZYONA YEN G REN F LMLER American Hustle Silver Linings Playbook (Umut Ifl m) filminin baflar l yönetmeni David O. Russell yine muhteflem bir kadroyla karfl m - za ç k yor. Doland r c Melvin Weinberg FBI ajan Jimmy Boyle taraf ndan yakalan nca onlar için muhbirlik yapmay kabul eder. Melvin ve FBI departman n yöneten beyinler baflka doland r c lar yakalamak için birlikte Arap fieyhi'nin yönetti i Atlantic City'de düzenlenecek yüksek profilli kumarbazlar n kat laca zekice bir oyun kurarlar. E kim ay nda "perde" dedi- inde 15 bin izleyici say s - n aflarak cumhuriyet tarihinin en yüksek aç l fl rakamlar n gören ADOB, sezonda sahneledi i eser ve konserlerle sanatseverlerin büyük ilgisiyle karfl lafl - yor. ADOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Aykut Ç nar, AA muhabirine, 2013 y l na iliflkin de erlendirmelerde bulundu. Geçen y l göreve geldi inde repertuvar n haz r oldu unu ancak bu y lki program ekibiyle oluflturduklar n belirten Ç nar, daha fazla insana ulaflmak amac yla herkesin sevip be enebilece i farkl tarzlarda eserleri programa ald klar n dile getirdi. Böylece sezonunda Ankara'da yaflayan büyük, küçük herkese ulaflabildiklerini anlatan Ç nar, "Her ay 30'a yak n opera, bale, operet eserleri, modern dans gösterileri ve konserlerle Ankaral lar bulufltuk. fiu ana kadar toplamda 100'den fazla eser sahneledik, konser verdik. Sezonun ilk yar s nda, geçen y l n ikinci yar s na k yasla izleyici say m z 7 binden fazla artt rd k. Ulaflt m z sanatsever rakam 50 bine yaklaflt " Ç nar, sonuçlar n kendilerine yetmedi ine iflaret ederek, "Bu çok iyi. Niye? Çünkü bizim fiziki flartlar m z bu kadar ama umuyorum daha büyük kapasiteli bir sahnemiz oldu u zaman bu rakamlar 1,5 ayda yakalar z. Yüzde 50 performans m z n artaca na eminim. Hele binan n lojistik durumunu hayal etti imiz gibi olursa dünyada isminden söz edilir bir sanat kurumu olur ADOB, çünkü bu potansiyel var" diye konufltu. Opera ve bale gibi ça dafl sanat eserlerinin sadece belirli bir kesime hitap etti i yönündeki düflüncelere asla kat lmad n kaydeden Ç nar, flunlar söyledi: "Bizim Ankara'da yaflayan herkese ulaflmam z gerek, flimdi her ay n bafl nda 20 binden fazla ayl k program m z n yer ald katalo u, gazetelerin içerisinde vatandafllara iletiyoruz. Böylece seyirci say m z ve bizden haberdar olan kifli say s önemli oranda artt. Bu ve benzeri bir çok uygulamam z n amac flu: ADOB, Ankara'da yaflayan tüm yurttafllar n kurumudur. Kurumumuz 65 y ld r ayakta ama tüm vatandafllar m za ulaflmak, kendilerini yak n hissedecekleri eseri repertuvara koymak, cezaevine gitmek, çocuklarla bir araya gelmek, aç k alanlarda konserler yapmak istiyoruz. Bu çok zor, büyük emek gerektiren, bazen zorlu bir mücadele." Ç nar, yönetimdeki bak fl aç - s n de ifltirmeye çal flt klar n belirterek, bu sayede geçen sezon yapt klar ve dünyaca önemli isimleri a rlad klar konserlerde maddi kazanç bile elde ettiklerini söyledi. "Sanat kurumu olmam z n yan nda bir e itim kurumu oldu umuz inanc ve ilkesiyle yüksek kalitedeki sanat, halka ucuz götürmeliyiz" diyen Ç nar, Devlet Opera ve Balesinin, devletin, halk n n zevkine çeflitlilik sunmas için kurulmufl bir sanat kurumu oldu unu ve bu do rultuda dünyan n en önemli kurumlar yla rekabet ettiklerini vurgulad. Bu y l dünya prömiyerini gerçeklefltirdikleri "Kont Dracula" balesinin biletlerinin sat fla ç kt - nda iki saat içinde tükendi ine dikkati çeken Ç nar, flunlar kaydetti: "Çok iddiayla söylüyorum; ülke olarak bizim sanat düzeyimiz çok üst düzeyde ve umuyorum benim jenerasyonum Türkiye Cumhuriyeti Baflkenti'ne yak fl r bir binay görür ve o zaman bizim sanat çizgimiz 3-4 kat artacak. Operet binam z n teknik imkanlar, kapasitesi belli. Bizim hayallerimizi hep s n rlayan teknik imkanlarla ifl yap yoruz. Buna ra men dünyadaki bütün benzefl kurumlardan daha iyi yapt - m z projelerimiz var. Bu konuda hiç mütevazi de ilim. nkara Jack Ryan: Gölge Ajan Harrison Ford ile 3 tane, sonra Ben Affleck ile (y l 2002) 1 tane çekildikten sonra Tom Clancy'nin yaratt Jack Ryan 5. film ile geri dönüyor. Ryan, arkadafllar n n ve onu sevenlerinin gözünde s radan bir New York lu yöneticidir. Ama ayn zamanda global verileri iflleyen, doktora sahibi olan, zeki bir olarak olarak y llar önce CIA taraf ndan göreve getirilmifltir. ABD ekonomisini çökertmek ve global bir kargafla yaratmak için dikkatle yap lm fl bir plan ortaya ç kar nca, bunu durduracak yeteneklere sahip tek kifli de Ryan' n kendisi olur. Karlar Ülkesi 2010 y l n n 'Karmakar fl k (Tangled)' filminin ve bu y l vizyona giren 'Oyunbozan Ralph' filminin ard ndaki Walt Disney Animation Studios, beyazperdedeki en haval komedi-macera filmi 'Karlar Ülkesi'ni sunar. Bir kehanet, bir krall sonsuza dek k fla mahkum edince korkusuz ve iyimser Anna, cesur da adam Kristoff ve onun sa kolu olan ren geyi i Sven ile iflbirli i yap p k z kardefli Kar Kraliçesi Elsa'y bulmak ve buz büyüsünü bozmak için uzun bir yolculu a ç kar.

13 Yenimahalleli han mlar MAT NEDE COfiTU ANKARA/13 Yenimahalle Belediyesi nin her ay düzenleyerek geleneksel hale getirdi i Kad nlar Matinesi nin 4 üncüsünde Yenimahalleli han mlar doyas ya e lendi. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n kat l - m yla gerçekleflen matinede han mlar birbirileri ile yar flarak çeflitli ödüllerin de sahibi oldu. E SDER Genel Baflkan Mahmut Çelikus kad n esnafa do- um borçlanmas hakk verilmesi ve emekli esnaf n ödedi i yüzde 15 sosyal sigorta destek priminin kalkmas n istedi. K ad n odakl hizmetlere büyük önem veren Yenimahalle Belediyesi, 4 üncü kez düzenledi i kad nlar matinesi ile han mlar n gönlünü fethetti. 800 e yak n kad - n n kat ld matinede bayanlar hem stres att hem de gönüllerince e lenme f rsat buldu. H nca h nç dolu olan salonda bayanlar n ço u, matinenin bafllamas n heyecan içerisinde ayakta bekledi. Yenimahalleli han mlar n büyük ilgi gösterdi i matinede konuflma yapan Yaflar, Belediyemizde düzenledi imiz Esnaf ve Sanatkarlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus, kad n esnaflara do um borçlanmas hakk verilmesi gerekti ini söyledi. Emekli esnaf n ödedi i yüzde 15 sosyal sigorta destek priminin kald r lmas gerekti ini savunan Çelikus, En uzun süre sigorta primi ödeyen esnaf ve sanatkar m z n bu talepleri bütçeye ilave ve önemli bir yük getirmeyecektir ifadesini kulland. Genel Baflkan Çelikus, esnaf ve sanatkarlar n sosyal güvenlik sorunlar - na iliflkin taleplerinin önümüzdeki 4 üncü kad nlar matinesinde yüzlerce bayan n burada olmas beni çok sevindirdi. Bizler Yenimahalle Belediyesi olarak her zaman kad n m z n yan nday z. lçenin dört bir taraf nda açt m z YEN MEK kurslar ile kad nlar m z meslek sahibi yap yor, aile bütçelerine katk - da bulunmalar na olanak sa l - yoruz. Sizlere Yenimahalleli olman n gururunu yaflatmak için çal fl yoruz. lçemiz art k Türkiye de konuflulan bir ilçe oldu diye konufltu. fiark lara ve türkülere hep bir a zdan efllik eden han mlar, matinenin sonuna kadar halay çekip oyun havas eflli inde ESDER Genel Baflkan Mahmut Çelikus: K azan Çocuk Meclis Baflkan seçilen ve kendisini ziyarete gelen Nisanur Genç'e Belediye Baflkan Lokman Ertürk, "Yeni Sat kad n sen olabilirsin" Çocuk Meclisi Baflkan Seçilen Kazan Fatih Ortaokulu 8. s n f ö rencisi Nisanur Genç, lçe Milli E itim Müdürü Ahmet Göktafl, fiube Müdürleri Serhat O uz, Necati Ç rpan ve Fatih Ortaokulu Müdürü Cemil Aktafl la birlikte Belediye Baflkan Lokman Ertürk ü ziyaret etti. Çocuk Meclisi Baflkan Nisanur Genç, yapmak istedi i projeler hakk nda Belediye Baflkan Lokman Ertürk'ten destek istedi. Daha iyi bir Ankara oluflturabilmek için temsilci olmak istedi ini de vurgulayan Nisanur Genç, "otobüs ve dolmufllarda çocuklar n güvenle gidebilecekleri yerler yap lmas n istiyorum. Sinema ve tiyatro salonu istiyorum. Çocuklar n dertlerini anlatabilecekleri bir merkez yap lmas n istiyorum." Türkiye'nin ilk köylü kad n milletvekili Sat kad n' n zekas ve cesareti ile milletvekilli ine kadar yükseldi ini hat rlatan Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, "sen de projelerin ve fikirlerin ile yeni oynad. Ard ndan çekiliflte ve oryantal dans nda birinci, ikinci ve üçüncü olan kad nlara birbirinden güzel hediyeler verildi.7 den 70 e herkesin kat ld matinede anneleri ile birlikte gelen afacanlara da Yenimahalle Belediyesi taraf ndan puzzle da t ld. Yenimahalle Belediyesi nin düzenledi i matineden memnun olduklar n dile getiren han mlar, Yaflar a bize e lence ve hediye dolu bir gün düzenledi i için teflekkür ederiz. Yenimahalle Belediyesi, kad nlara verdi i önemi bu organizasyonuyla bir kez daha göstermifl oldu diye konufltu. Kad n esnafa do um borçlanma hakk verilmeli Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz günlerde TBMM gündemine gelece ini ifade ederek, flunlar kaydetti: Taleplerimiz 4/a kapsam nda (iflçi statüsünde) çal flan sigortal kad nlara tan nan borçlanma hakk n n kad n esnaf ve sanatkar m za da tan nmas d r. Talebimiz iki defaya mahsus olmak üzere do um tarihinden sonra 2 y ll k süreyi geçmemek kayd yla hizmet akdine istinaden ifl yerinde çal flmamas ve çocu unun yaflamas flart yla talepte bulunulan sürelerin borçlan lmas imkan n n 4/b'li (kendi nam ve hesab na ba ms z çal flan) kad n sigortal lar m za da verilmesidir. Ayr ca, esnaf ve sanatkarlar m za daha önce 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren 6 ay içinde talepte bulunmas halinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamam n n borçlan lmas na imkan verilmiflti. Ekonomik sebeplerle verilen sürede baflvuruda bulunamayan veya baflvuruda bulunulmufl olmakla beraber sigortal ya tebli edilen borcu zaman nda ödeyemeyenler için geriye dönük bu sürelerin borçlan lmas hem kuruma gelir sa layacak hem de emekli olabilmesi için bir imkan daha verilmifl olacakt r. Çocuk Meclisi nden Baflkan Ertürk e ziyaret Sat kad n olabilirsin. Onun yolunda azimle kararl l kla ilerleyebilir, Kazan'a Ankara'ya ve Türkiye'ye hizmet edebilirsin. Senin bize önerdi in projelerinden yetki alan m z içindekileri yapacak, di erleri için de sana destek olaca z. Yeni yapt m z Belediye Hizmet binam zda 2 adet sinema salonu olacak. fiu anda belediyemiz bünyesinde 2 adet psikolo umuz var ve hem çocuklar m za hem de ihtiyaç halinde yetiflkin insanlar m za hizmet veriyor. Siz çocuk ve gençlerimizin spor yapmalar için çok önemli yat r mlar yapt k. Kapal spor salonumuz, yüzme havuzumuz, bocce salonumuz, aile yaflam merkezimiz sizlerin hizmetinde. Aile yaflam merkezinde siz çocuklar - m z için bir çok aktiviteyi ayn anda yapabilece iniz salonlar mevcut. Lunapark 3 y ld r hizmetinizde, her 23 Nisan'da da tüm ö rencilerimize ö renci bafl na 3 bileti ücretsiz olarak da - Fazl KILINÇ Televizyon Programc s Gazeteci-Araflt rmac -Yazar KUR AN UYARIYOR; RÜZGÂRINIZ G TMES N! Enfal Suresinde Allah a itaat edin, O nun elçisine de itaat edin ilahi talimat ndan sonra nizalaflmay n emrinin gelmesi büyük manalar ihtiva etmektedir. Yani Allah bir konuda söyleyece ini söylemifl ise ve Allah n Elçisi onu hayat - na transfer etmifl ise bununla yetinmeyerek baflka ilave asli kaynaklar oluflturmada diretme e çal flmak bu âyetin mana ruhuna göre nizalaflmak demektir. Kur an- Kerim in Enfal Suresi 46.Ayetinde hâkimlerin hâkimi olan Yüce Allah flöyle buyurmaktad r: Allah a itaat edin, O nun elçisine de. Birbirinize düflmeyin, sonra baflar s z olur, kokunuz-rüzgâr n z(gücünüz)gider. ihtilaf etmek ile nizalaflmay birbirinden ay rt etmek gerekiyor. Farkl l k anlam na gelen ihtilaf, kâinat ve insan f trat na yerlefltirilmifl bir kanunudur. Rum Suresi ne göre dillerin ve renklerin, gece ve gündüzün ihtilaf (farkl l ) Allah n âyetlerinden biri olarak gösterilmifltir. Bu cihetle Kur an- Kerim ihtilaf men etmemifl, tam tersine kâinatta cari olan f tratulluhtan kaynaklanan bir kanun oldu u vurgusunda bulunmufltur. Kur an ifadesine göre Ahsen-i Takvimde mükerrem k l nan kâinat n k blesi olan insan n farkl l kla yo rulmufl özelli ini imha etmeye çal flmak, yarat l fla müdahale etmekle efl anlaml d r. Kad na erkek duygusu, erke e kad nl k hasiyeti verme e çal flmak gibi. Niza kelimesi ise çat flma, do al farkl l klar kabul etmeyerek birbirine düflme, baflkas n n varl n meflru saymama, onu hedefe koyarak zarar verme e çal flma anlamlar na gelmektedir. Allah n hakk nda kesin hüküm verdi i ve Hz. Muhammed SAV in da yaflant s yla ortaya koydu u bir meselede ihtilaf söz konusu olamaz. Dinin sabitelerinden de il, Furuat ndan (de iflkenlerinden)olan mevzularda ihtilaf ise Hz. Peygamberin SAV diliyle rahmettir. Her ihtilaf niza gibi alg layarak bir fleye körü körüne ba lanan mutaass blar ayn zamanda her ihtilaf tefrikaya çevirirler. Nur hakikatlerinin diliyle Kesrette vahdeti göremeyerek Allah n gör dedi i noktadan bakamayanlar vahdet rab talar n te sis ve temsil edemezler. Enfal Suresi nin yasaklad ihtilaf de il, tefrika-nizad r. Sadece kendi mezhebini, meflrebini, meslekini, hareketini, siyasi efkâr n cebri bir anlay flla kutsamak, bizden de ildir diye ötelemek hatta mü min bir kardefliyle ticari ve insani iliflkileri bile ask ya almak muhabbet fedaileri olduklar n iddia edenlere hiçbir surette yak flmaz. man bir bünyede manevi latifelerle kendini gösterdi inden ziya ve zulmetin, man ve küfrün, hak ve bat l n, dost ve düflman n Rih ini(kokusunu) alabilecek manevi bir burun organ na ihtiyaç duyulmaktad r. E er bu burun manen koku alma istidad n kaybederse yanl fl koku alarak dost ve düflman tefrik ve temyiz edip birbirinden ay ramaz. Art k düflman dost, dostu ise düflman olarak koklar hale gelir. Yaz m z noktalarken Enfal Suresi nin; e er birbirinize düflerseniz Rüzgâr n z(gücünüz) gider uyar s n dikkate alarak Hakk a hizmeti ve adaleti ikame etmeden dolay bununla flereflenen tüm fertlere Allah n ihsan etti i nusret ve bereket rüzgar n n kesintiye u ramamas n canu gönülden temenni ve niyaz ederiz. Kalk nmak istiyorsak bunu ancak adalet ile yapabiliriz. Orhangazi nin vasiyetiyle bitiriyoruz: Dine hizmet edenlere hizmetkâr olabilmek dile- iyle baki selamlar dilerim t yoruz. Trafik e itim alan n da tamamlamak üzereyiz. Burada sizler trafik kurallar n ö renecek büyüdü ünüzde trafik kurallar na uyan iyi birer vatandafl olacaks n z. Ben de her zaman sizin yan n zda olmaya devam edece im. "fleklinde konufltu.

14 SAKARYA - Geyve ilçesinde faaliyet gösteren "Özel E itim Anaokulu", 3-6 yafl grubundaki engelli çocuklar okula haz rl yor. Alifuatpafla beldesinde faaliyet gösteren anaokulunun müdürü Salih Gökyokufl, AA muhabirine yapt aç klamada, zihinsel ve bedensel engelli çocuklar n okul öncesi e itimi konusunda devlet bünyesindeki üç okuldan biri olduklar n söyledi. 23 ö renciyle e itime devam ettiklerini belirten Gökyokufl, "Erken çocukluk e itimi' dedi imiz, çocukluk döneminde e itim veren kurum olarak çal flmalar m z sürdürüyoruz. Okulumuz her düzeyde ö rencimizin e itim alaca flekilde haz rland " diye konufltu. Engelli ö rencilerin her ihtiyac na cevap vermeye çal flt klar n aktaran Gökyokufl, okulun geçen y l nisanda tamamland n ve eylülde hizmete T KA'dan Afganistan'daki k z lisesine destek MEZAR- fier F - (AA) A fganistan'da çok say da projeyi hayata geçiren Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl (T KA), Cevizcan vilayetinin merkezi fiibirgan flehrindeki Hatice Cevizcani K z Lisesi'ne malzeme deste inde bulundu. T KA taraf ndan temin edilen E T M /14 Engelli çocuklar, okula haz rlan yor... aç ld n dile getirdi. Gökyokufl, flöyle devam etti: "Farkl engel türleri olarak söyleyece imiz görme, iflitme, zihinsel veya 'yayg n geliflimsel bozukluk' dedi imiz, otizm tan s olan hatta bedensel noktada yetersiz ö rencilerimiz de bize kay t yapt rabiliyor. 3 ve 6 yafl aras ndaki okul öncesi dönemi kapsayan, yani ayl k dönemdeki özel e itime ihtiyac olan ö rencilerimizin e itimlerini sürdürüyoruz. Genel anlamda çocuklar n e itimi, özellikle velilerimiz de anneler de yanlar nda oldu u için aile e itimlerine önem veriyoruz." Anaokulu ö retmenlerinden fiule Erol ise ö rencileri önce engellilik durumuna göre s n fland rd klar n kaydederek, "3-6 yafl grubu çocuklar n yapmas gereken tüm beceriler, toplumsal, zihinsel ve öz bak m becerilerinin tamam n vermeye çal fl yoruz. Bir çocuktan ne bekliyorsak...kaba de erlendirme formlar m z var. Bize ilk gelen çocu a onu uyguluyoruz. Engellin nerede, hangi aflamada oldu unu tespit ettikten sonra yapamad klar ndan e itime bafll yoruz" fleklinde konufltu. Ö renci velilerinden Bahriye htiyar ve Emine Çetin de anaokulu sayesinde çocuklar n n daha bilinçli yetiflti ini belirtti. "Böyle bir okulun aç lmas özel çocuklar m z ve bizim için velinimet" diyen Çetin, "Bu küçük yerde çocuklar m z günlerini bofla harc yordu. Daha az bilinçliydik. fiimdi ise daha bilinçliyiz. Ö retmenlerimizle bu sorunu aflmaya, en az ndan azaltmaya çal fl yoruz. Gerçekten zor ama güzel. Engelli annesine de 'özel anne' diyoruz. Çok çabalamam z gerekiyor. Büyük okullarda daha çok zorluk çekece iz. Oradaki s k nt lar flimdiden düflünüyorum" ifadesini kulland. malzemeler düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi. Törene Cevizcan Vali Yard mc s Abdurrahman Mahmudi, Cevizcan l mar Ekibi (PRT) Baflkan Mustafa Erdeviren, T KA Mezar-i fierif Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Kemal Kadir Karado an, Cevizcan l Milli E itim Müdürü Abdulhay Yeflin, çok say da ö renci ve ö retmen kat ld. Aç l fl konuflmas n yapan Yeflin, Türkiye'nin Afganistan genelinde oldu u gibi Cevizcan'a da birçok alanda yard m etti ini, söz konusu yard mlar n unutulmayaca n söyledi. Yard mlar ndan dolay Türkiye'ye teflekkür eden E itim Müdürü Yeflin, yard mlar n bundan sonra da devam etmesini istediklerini dile getirdi. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/ Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Sakaryaspor, puan hasretine son verdi SAKARYA (AA) S por Toto 3. Lig 2. Grup'ta 9 maçt r galibiyet alamayan Sakaryaspor, Elaz Belediyespor'u 2-1 yenerek 3 puan özlemine son verdi. Elaz Belediyespor'u 7-0 ma lup ederek lige galibiyetle bafllayan Sakarya temsilcisi, 3'üncü haftan itibaren Düzyurtspor, Batman Petrolspor, Manavgat Evrensekispor, Çorum Belediyespor, Dar ca Gençlerbirli i, Bursa Nilüferspor Afi, Orhangazispor ve Hacettepe Spor karfl s nda sahadan ma lup ayr larak ilk yar y 15'inci s rada tamamlad. 8. haftadan beri galibiyete hasret kalan yeflil-siyahl ekip, Elaz Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek özlemini sonland rd. Kulüp Baflkan Selahattin Ayd n, AA muhabirine yapt aç klamada, deplasmandan galibiyetle döneceklerini daha önce de söyledi ini, tak m n oynad futbolla kendisini mahcup etmedi ini anlatt. Atletizmde hedef, olimpiyatlarda daha fazla madalya Atletizm Federasyonu Baflkan Fatih Çintimar, 2020 Tokyo Olimpiyatlar 'na flimdiden haz rland klar n belirterek, "Yapt m z çal flmalar sayesinde art k olimpiyatlarda daha iddial olaca- z. Bugüne kadar Avrupa ve dünya flampiyonlar nda ald m z madalya say s ndan daha fazla madalya alaca z. Çünkü art k daha genifl anlamda, daha çok imkanla bak yoruz" Bolt, s ra d fl bir sporcu Atletizmde 110 metre engelli yar fl nda dünya flampiyonu ve olimpiyat madalyal Galli eski atlet Colin Jackson, dopinge karfl mücadelede sporculara küçük yafllarda verilen e itimin önemli oldu unu söyledi. STANBUL - (AA) B ir etkinli i kat lmak için geldi i stanbul'da AA muhabirinin sorular n yan tlayan Colin Jackson, dopingin atletizmin u raflt en önemli konu oldu unu belirterek, "Sporda doping yap lmas n önlemek için genç sporcular küçük yafllardan itibaren bu konuda e itilmeli. Sporda hile yapmak asla baflar için do ru bir yol de il. Doping kullanmak yerine s k çal flmak, bu s rada e lenmek, o spora ba l l k hissetmek ve kendinizi adamak gibi de erler ön planda tutuldu unda her fleyin daha güzel olaca n göreceksiniz" ifadelerini kulland. Devflirme atletlerin durumuyla ilgili de konuflan Jackson, "Farkl milletlerden sporcular n baflka ülkeler ad na yar flmas n n o ülke sporuna olumlu katk sa lad n düflünüyorum. Bu durum spora olan ilgiyi art rmakla birlikte o sporu yapmak isteyenleri de teflvik ediyor. Di er yandan bu sayede o spordaki kaliteniz yükseliyorsa halk n z n kat l m da o derece artacakt r" yorumunda bulundu. Jamaikal rekortmen atlet Usain Bolt'un tüm zamanlar n en baflar l atleti oldu unu savunan Jackson, "Bolt, ço u yönden s ra d fl bir sporcu. Sadece atletik özellikleriyle de il, kiflili iyle de tüm dünyada sevilen bir isim. Kimsenin k rmay baflaramad rekorlar k rd. Atletizmin önemli yüzlerinden biri, genç omuzlar nda a r bir yük var ama bununla bafla ç kabilece ini biliyorum" fleklinde konufltu. Dünya Salon Atletizm fiampiyonas 'nda 60 metre engelli yar fl nda halen elinde bulundurdu u rekora dair de yorum yapan baflar l eski atlet, "Sprint yar fllar nda do ru zamanda ve do ru yerde olmak, ayr ca her koflulun rekor için mükemmel olmas gerekir ile bana ait rekoru 1994 y l nda k rd m hat rlarsak, bu kadar eski bir rekorun art k yenilenme zaman n n geldi ini düflünüyorum" ERZURUM (AA) Ç intimar, AA muhabirine yapt aç klamada, atletizmde yeni hedeflerin, yeni projelerin oldu unu, yenilenen bir federasyonla çok büyük bir çal fltay yapt klar n belirterek, bu çal fltaydan elde ettikleri veriler do rultusunda olimpik kadronun tamam n 24 Ocak'ta zmir'de kampa alacaklar n söyledi. Olimpik kadrodaki sporcular n tamam na, bilimsel testler fl nda, aerobik, anaerobik ölçümleri, laktat ölçümleri, fiziksel sakatl olan sporcular varsa fizyoterapistlerin arac l yla bunlar n testlerinin yap lmas n sa layacaklar n anlatan Çintimar, sözlerini flöyle sürdürdü: "Bundan sonra da sporcular m z n sa l k ve bilim kurulu, e itim kurulu, teknik kurul ortaklafla çal flarak, bütün sporcular m z olimpiyata 6-7 ay kala böyle s k bir denetim de il, biz 2,5 y l öncesinden böyle bir denetimle bütün sporcular m z inflallah olimpiyata kadar, daha üst seviyeye tafl mak için her türlü imkan sarfederek bunu yapaca z. Bununla birlikte Türkiye'de atletizm maalesef 81 ilde yap l yor gözüküyor ama atletizm sadece koflu de il, 24 tane olimpik branfl var. Bu 24 olimpik branfl Türkiye'de sadece 3-4 ilde yap l yor. Biz bunun say s n da 20'ye ç karmay hedefliyoruz. Yani atletizmin bütün de erleriyle, bütün branfllar yla yap lan 20 ilin olmas n hedefliyoruz." Atletizmin yap ld il say s n 20'ye ç kard klar zaman hem altyap potansiyeli hem de üstteki branfl potansiyelinin yükselece ini vurgulayan Çintimar, "Yine Fas'tan antrenör getirdik. fiimdi Kenya'dan ve Romanya'dan üç ad m atlamada antrenör getiriyoruz. Bunlar da yine Do u ve Güneydo u'da seçmeler yapacak. Seçmelerden sonra da bu çocuklar m za, Gençlik ve Spor Bakanl - 'n n oluflturdu u Türkiye Olimpiyata Haz rl k Merkezleri'ne (TOHM) yerlefltirerek, buralardan 2020 olimpiyatlar n hedef alarak, çocuklar m z 2020'ye yetifltirmeye çal flaca z" diye konufltu. Türkiye genelinden, özellikle Do u ve Güneydo u'dan 100 k z sporcu belirlediklerini ifade eden Çintimar, Fasl antrenör Ikram Zouglali gözetiminde antrenmanlar n yapan sporcular zmir'de kampa alarak, onlar n da bilimsel ölçümlerini yapacaklar n belirtti. Bu ölçümler sonucunda mesafe koflucusu olabilecekleri yönlendirip, onlara antrenman yapma imkan sa layacaklar n ifade eden Çintimar, "Ondan sonra da bu sporcular m z inflallah önümüzdeki dönemlerde daha baflar l, daha kolektif ve sürdürülebilir baflar lar elde edecek. Amac m z bu. Çünkü bizde ç kan yeteneklerin birço u antrenörlerin kendilerinin bulabildi i, tesadüfen buldu u flampiyon olan sporcular m z. Biz art k tesadüflerle de il, her y l yenilenen bir program dahilinde yap lmas n istiyoruz" diye konufltu. Önemli seçmelerden geçecek sporcular n ciddi baflar lar elde edeceklerini ümit ettiklerini aktaran Çintimar, "Çok ciddi flampiyonlar ç karaca m z umuyorum. Ald m z desteklerle atletizmi en üst seviye demiyorum, art k dünyan n hak etti i yerinde olmas n ve sürdürülebilir olmas n hedefliyoruz. Bunun için antrenör e itimine, sporcu e itimine çok ciddi önem ve destek veriyoruz" ifadelerini kulland. Çintimar, sözlerini, "Yapt - m z çal flmalar sayesinde art k olimpiyatlarda daha iddial olaca z. Bugüne kadar Avrupa ve dünya flampiyonlar nda ald m z madalya say s ndan daha fazla madalya alaca z. Çünkü art k daha genifl anlamda, daha çok imkanla bak yoruz. Dünyan n verdi i bilimsel imkan neyse biz de onu veriyoruz" fleklinde tamamlad. SPOR /15 Babacan'dan Çak r'a tam destek STANBUL - (AA) F IFA Dünya Kupas finallerinde maç yöneten ilk Türk hakem Do an Babacan, 2014 Dünya Kupas 'nda görev alaca aç klanan Cüneyt Çak r' n, bu turnuva için yeterli kapasiteye sahip oldu unu söyledi. AA muhabirine konuflan Babacan, Çak r' n Dünya Kupas atmosferini rahatl kla kald rabilecek bir hakem oldu unu belirterek, "Milli tak m m z n olmad bir dünya kupas nda düdük çalm flt m. Dünyan n en büyük futbol organizasyonu için davet almak beni fazlas yla memnun etmiflti. Cüneyt Çak r da yine milli tak m m z n olmad bir turnuvada düdük çalacak. fiu an çok heyecanl oldu unu tahmin ediyorum. Birkaç gün geçip durumu idrak ettikçe, ça r lman n sevincini daha fazla yaflayacakt r. Kendisi bu kupada, her kademede rahatl kla maç yönetebilecek tecrübe ve birikimine sahiptir" ifadelerini kulland. Türkiye'de istenmeyen olaylar n içinde yer alan ve tepkilere hedef olan hakemlik müessesinin, FIFA nezdinde ödüllendirildi ini vurgulayan Babacan, "Biz ülke olarak hakemlik camias na sayg göstermiyoruz ama dünya bizim gibi de il. Bir Türk hakemini, en büyük futbol organizasyonunda görevlendirdiler. flte onlarla bizim aram zdaki anlay fl fark bu. Türkiye olarak biz, futbolun hatalar oyunu oldu unu anlayamad k. Ülkemizde elefltiri çok, çünkü futbolun kurallar bilinmiyor. En iyi hakem s f r hata yapan de il, en az hata yapan hakemdir" diye konufltu. Babacan, Dünya Kupas 'nda düdük çalman n bir hakem için çok büyük onur oldu unu kaydederek, flöyle devam etti: "Dünya Kupas 'nda görev yapan hakemin itibar artar, daha fazla sayg görür. Cüneyt Çak r, bundan sonra Türkiye'de yönetece i maçlara da büyük avantajla ç kacak. Çünkü kimse Dünya Kupas 'nda maç yönetmifl bir hakeme ac mas z davranamaz. nsanlar bundan böyle Cüneyt'i protesto ederken de biraz düflünecektir. Sonuçta FIFA taraf ndan seçildi, demek ki belli bir seviyenin üzerinde." Türk hakemli inin art k Avrupa ve dünyada söz sahibi oldu unu belirten Do an Babacan, sözlerini flöyle sürdürdü: "Yurt d fl na aç lan hakem say m z yeterli. Cüneyt Çak r' takip eden isimler de olacakt r. Bu durum tabii ki kendisinin sergileyece i performansla da alakal. Yeter ki kendi gibi maç yönetsin, çok baflar l olacakt r. Kararl olmak çok önemli. Ben gösterdi im k rm z kart pozisyonunda çok kararl yd m ve tereddüt etmemifltim." Dünya Kupalar tarihinde düdük çalan ilk Türk hakemi olan Do an Babacan, 1974 FIFA Dünya Kupas 'nda 3 maçta görev yapt. Eski Bat Almanya'da düzenlenen kupada, Bat Almanya-fiili maç nda orta hakem olarak görev yapan Babacan' n fiilili futbolcu Carlos Caszely'e gösterdi i k rm z kart, dünya kupalar tarihinin ilk k rm z kart olarak tarihe geçti. Babacan, bu turnuvada ayr ca Bulgaristan-Uruguay ve Brezilya- Do u Almanya maçlar nda yard mc hakem olarak görev ald.

16 21 OCAK 2014 Sal YIL:40 SAYI: Mamak ta bulunan sivil toplum kurulufllar, esnaf ve derneklerle s k s k bir araya gelen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, vatandafllarla da buluflmaya devam ediyor. Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, belediyenin y llar aras ndaki mali durum ve kaynaklar na iliflkin rakamsal bilgiler verdi. Tan k, Belediyesi letiflim Merkezi nde düzenledi i haftal k bas n toplant s nda, Söz konusu ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Baflkan Mesut Akgül vatandaflla bulufluyor dönem içinde gelirlerimiz yüzde 142 oran nda artarken giderlerimiz ise yüzde 84 oran nda gerçekleflmifltir. Bu bir mucizesidir Gelir art fl n n, vergilerin toplanmas konusundaki titiz çal flman n yan s ra, teflebbüs ve mülkiyet gelirlerinin de düzenli art fl ndan kaynaklad n ifade eden Baflkan Tan k, Teknolojik alt yap yat r mlar m z, geçmifl y llara ait ödenmeye vergilerin vatandafl ma dur etmeden tahsil edilmesi, birikmifl kamu borçlar n n taksitlendirilmesi, cari borçlar n da n kl ndan kurtulmak gibi yöntemler gelir oran m z n artmas nda etkili olmufltur diye konufltu. Belediyenin kulland kredilerin S orunlar na çözüm arayan, projeler hakk nda bilgi almak isteyen ve daha birçok konuda baflkanla birebir görüflmek isteyen vatandafllar Akgül le bir araya geliyor. Vatandafllar n her türlü önerisini ve iste ini dinlediklerini kaydeden Akgül; Mamakl vatandafllar m zla s k s k bir araya geliyoruz. Bölge gezileri, proje gezileri, esnaf ziyaretleri, dernek faaliyetlerine kat larak Mamakl larla do rudan iletiflim kuruyoruz. Baflkan yard mc lar m z n ve birim müdürlerimizin de haz r bulundu u ziyaretlerde s k nt s, sorunu olan ve yat r mlar m z hakk nda bilgi almak isteyen vatandafllara yard mc oluyoruz Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül le birebir görüflen Mamakl lar son derece memnun. Akgül ün makam nda ilgiyle karfl land klar n dile getiren vatandafllar; Baflkan m z s k s k vatandafl n aras nda görüyoruz. Ancak do rudan kendisiyle görüflmemiz gerekti i zamanlarda da kendisine ulaflabilmek son derece güzel Belediyesi nin geliri yüzde 142 artt M. KEMAL P LAVO LU NDAN LAH IfiIK MAKALELER HAZRET OSMAN IN HAZRET RUK YE LE BERABER HABEfiE VASIL OLMALARI. -Senin himayeni istemiyorum diye himayesinden ç kt. Velid ona: - Ey kardeflimin o lu! Senin incittim mi benim himayemden ç k yorsun? Dedi Hazreti Osman: - Hay r, incitmedin amma Allah n himayesi beni için kâfidir. Velid bunun üzerine himayesinden ç kan Osman n elinden tutarak Mescidi Harama götürdü. Kureyflilere hitaben: - Ey mafleri Kureyfl!.. fiimdiye kadar Osman benim himayemde idi. Onu evlad m gibi korurdum. fiimdi himayemden ç kt. Onu tehlike içine att m. Yine ne zaman himaye müracaat ederse, kabul ederim Sonra Osman n yüzüne fliddetli bir tokat att. Ve benim himayemden ç kt n diye ba rd. Hazreti Osman: -Bu tokat bana ayn rahmettir. Allah yolunda büyük devlettir Resulullah a inanan müminler Mekke de büyük bir eza cefa görüyorlard. Resulullah Hazreti Osman a sualler sordu. -Orada nelerle karfl laflt n z Hazreti Osman da: - yi karfl land k ya Resulullah, Habefl yeri ticaret memleketi oldu unu gördüm. Ehli slam için de ondan ala yer olmaz. Cenab hak bir hicret yeri tayin edinceye kadar Müsülman kardefllerimiz oraya gitse münasiptir. Necaflide hakk m zda çok lütufkârl kta bulunuyor Resulullah da: -Habefl e avdet ediniz, Habefl e dönünüz. Allah n bereket ihsan sizinle olsun diye ikinci kere Müslümanlar n hicretine izin verdiler. Hazreti Osman da: -Ya Resulullah o tarafa siz de teflrif etseniz Habefllilerin slam a girmeleri mümkündür. Onlar da kitap ehli olmakla davetinize gelirler. Ve slam a muavenet ederler Resulullah da: Ben hicrette Allah n emrine muntaz r m, ne emrederse ona göre hareket ederim buyurdu. Resulullah n müsaadesi üzerine Habeflistan a ikinci kafile haz rland. kinci kafile ile 21 kad n olmak üzere D: 1906 Ö: kifli gittiler. Bunlar Resulullah n Medine hicretini iflitinceye kadar orada kald - lar. Sonra bunlardan 33 ü avdet etti ikisi de hapis olundu. 24 ü Medine ye vas l oldu. Bedir muharebesinde haz r bulundular. Habeflistan da kalanlar n da 7 si orada vefat etti. Bunlardan birisi, Abdullah ibni Cahfl slamiyet ten dönerek H ristiyan oldu. Bunun kar s Ümmü Seleme Müslümanl b rakmad kocas ndan ayr ld. Resulullah da manl ihtiyar kad n yüksek inanc ndan dolay Zevceli e kabul etti. Habefl te muhacirlerden yedisi erkek, befli k z olmak üzere 12 evlat dünyaya geldi. Bunlar Resulullah n Hayberin fethi günü, Reisleri Hazreti Caferle beraber, Medineye döndüler. Resulullah da Caferi görünce Mübarek yüzü güldü. Bir Mübarek sözleriyle Cafer in geldi ine mi, hayberin fethine mi sevineyim? Buyurdular. Bugün Habefl e hicret etmifl olanlar, Hazreti Cafer in muhafazas nda idiler. 12 si erkek, 6 s kad n, yedisi erkek çocuk olmak üzere 25 kifli avdet etmifllerdi. Mehmet Kemal Pilavo lu. DEVAMI SALI GÜNÜ GAZETEN Z OLAY DA ço unun geri ödemesinin 2013 y l nda biti ini belirten Baflkan Tan k, Belediyemizin çal flanlar na borçlu kalmas da önlenmifl, insan kayna na birinci derecede önem ve özen gösterilmifltir. Sendikal örgütlenmelerin, toplu ifl sözleflmelerinin teflvik edildi i belediyemizde, ödemeleri düzenli yap lan personelimizin mutlulu u sa lanm flt r Belediyesi nin 29 y ll k kirac l na son verdiklerini belirten Tan k, Belediyemiz yeni hizmet binas - n n sahibi olmufl ve bunun için kulland kredi borcunu dönem içinde ödeyip bitirmifltir. Yap m z flu an da de- erini üçe katlam fl durumdad r. Kamu kayna n n yan s ra Ankara n n kalbine, kentin merkezine getirdi i yeni soluk ile emsalsiz bir baflka de er ifade etmektedir diye konufltu. Belediyesi ne dönem içinde kazand r lan tafl nmazlar n 1 milyon 768 bin 898 metrekare oldu unu belirten Tan k, Geçmifl tahsislerden geri kazan lan büyüklük ise 587 bin 877 metrekaredir. Belediye hizmetlerinin verilmesinde mekansal gereksinimleri karfl lamak üzere Ümitköy Çayyolu Hizmet Binas kiraland gibi, Sosyal Projeler Merkezi, Galeri Kara ve Gençlik Merkezleri de kiralanan uygun binalarda hizmet vermektedir Baflkan Tan k, kamuya ait olan n kamuya daha fazla hizmet verebilmek için düzenli olarak artt r lmas ndan, verimli ve etkin kullan lmas ndan vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Toplant da haz r bulunan bas n mensuplar n n sorular n da yan tlayan Tan k, Cem evi çal flmas n n fiubat 2014 sonuna kadar bitece ini, Ulvi Cemal Erkin projesinin de bu y l içindeki programlar nda yer ald n belirtti. Mamak ta kuduza karfl afl kampanyas H ayvanlar n en büyük düflman olan kuduza karfl Mamak Belediyesi ücretsiz kuduz afl s kampanyas yürütüyor. lçede kuduz vakalar n n görünmemesi ve halk sa l n korumak amac yla harekete geçen ekipler, insanlar n en iyi dostu olan kedi ve köpeklere ücretsiz olarak kuduz afl s yap yor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandafllar evcil hayvanlar n Hürel Mahallesi Ö retmenler Park içerisinde bulunan poliklinikte pazartesi, çarflamba ve cuma günleri ö leden sonra saat 13:00 ile 15:00 aras nda afl latabilir. Sahipsiz ve evcil hayvanlar n ihtiyaçlar n karfl lamaya yönelik birçok hizmet sa lad klar n dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Kuduz afl s, evcil hayvan sahibi vatandafllar n hem kendi sa l klar aç s ndan hem de hayvan n sa l aç s ndan son derece önemli. Kuduz gibi tehlikeli bir hastal a karfl yap lan bu hizmet hem vatandafl m z hem de hayvanlar koruyor Geçti imiz y l nisan ay ndan bu yana yap lan kuduz afl s kampanyas nda afl lanan evcil hayvan say s 1000 i aflm fl durumda. Kedi ve köpeklerini kuduza karfl afl latmak isteyen vatandafllar poliklinikte ayn zamanda hayvanlar n genel sa l k muayenesini de yapt rabiliyor.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı