ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z"

Transkript

1 ÇEVREC N N REHBER Haklar m z - Fonlar m z Editör: Prof. Dr. Nükhet Turgut Yazarlar Nükhet Turgut - Güneflin Aydemir Bu kitap Küresel Denge Derne i taraf ndan Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) Küresel Çevre Fonu / Küçük Destek Program 'na (GEF/SGP) sunulan ve kabul edilen projenin bir ürünü olarak haz rlanm fl ve bas lm fl olup projenin amac n n bir gere i olarak çevreci sivil toplum kurulufllar na da t lacakt r.

2 Yazarlar hakk nda Kitab n birinci bölümü Prof. Dr. Nükhet Turgut taraf ndan yaz lm fl ikinci bölümü Güneflin Aydemir taraf ndan haz rlanm flt r. Nükhet Turgut: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitirmesinin ard ndan ayn fakültede Genel Kamu Hukuku dal nda akademik kariyerine bafllay p 1993 de Çevre Hukuku ana bilim dal n n kurucu baflkan olarak bafllad görevini Eylül 2003 e kadar sürdürmüfltür. Bu tarihten sonra halen görev yapmakta oldu u ve kurulmas çal flmalar nda da yerald, At l m Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosuna dahil olmufltur. Ülkemizde Çevre Hukuku dal nda doçentlik ve profesörlük ünvan n alan ilk ve halen tek akademisyendir. Yine ülkemizde bu alanda ki ilk yazarlardand r. Çevre konusunda yazd iki kitap ve ulusal ve uluslararas dergilerde yay nlanm fl makaleleri bulunmaktad r. Ulusal ve uluslararas sempozyumlarda bildiriler sunmufl ve konferanslar vermifltir. Ülkemizde özellikle kat l m ilkesinin önemi, cep telefonu yer istasyonlar ve elektromanyetik kirlilik ile genetik aç dan de ifltirilmifl organizmalar n çevre hukukundaki yeri ve ihtiyatl l k ilkesi gibi yepyeni konulardaki yaz, konferans, demeç ve söyleflileriyle bu konular n toplumun gündemine tafl n p alg lanmas nda rol oynam flt r. 2 Güneflin Aydemir: 1993 y l nda Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Ö rencilik y llar ndan itibaren ekolojik araflt rma projelerinde ve do a koruma konusunda çal flan sivil toplum kurulufllar nda çal flt y l n n sonlar nda, çal flmalar n yerel sivil toplum kurlufllar yla paylaflmak ve alan ziyaretleri yaparak do a koruma üzerindeki tehditleri araflt rmak amac yla, son çal flt sivil toplum örgütü olan Do al Hayat Koruma Derne inden ayr ld. fiu anda Do a Derne i ve Bu day Ekolojik Yaflam Destekleme Derne inin yönetim kurulu üyesi olarak çal flmalar n devam ettiriyor. Atlas Dergisi'nin editoryel servisinde do a konular üzerinde çal fl yor. Aydemir Küresel Denge Derne i nin kurucular ndan biridir ve Coflkan' çok özlüyor.

3 THAF Sevgili Coflkan'a Aram zdas n... Bu kitap Küresel Denge Derne inin kurucusu ve ilk baflkan olan Coflkan Dafl' ( ) anmak için tamamlanm flt r. Böyle bir projenin çevrenin korunmas yönünden yararl olaca daha Coflkan' n sa l nda, önce onun bu kitab n yazarlar ile olan ikili görüflmelerinde, daha sonra da Derne imizin di er üyeleri ile olan toplant lar nda kararlaflt r lm flt. Ve böylece çal flmaya bafllam flt k. Ne var ki, herkesin kendi mesleki yaflam nda yo un bir çal flma temposu içinde olmas ve zaman n su gibi ak p gitmesi nedeniyle, çal flmam z bir türlü noktalayamam flt k. Coflkan' n bizi flok eden ve hala bir türlü inanamad m z ölümü, yar da b rakt m z, projemizi tamamlama borcunu omuzlar m za yükledi. Biliyorduk ki tamamlamasak o üzülecekti, tamamlarsak o hep bizimle ve tüm çevrecilerle olacakt. Bitirmeye mahkumduk... 3

4 flte O'nun bizlere hissettirdikleri Sevgili dostum, hayal etti imiz bir dünyada yeniden buluflmak dile iyle... yoklu unu hep hissedece im. Ali Turan "Coflkan bana hep tertemiz, hoflgörülü, gelecekçi, uygar ve geliflme yanl s bir enerji sembolü gibi görünürdü. Onun tav rlar, telefonda sesini duydu um zamanlarda da gözümün önüne gelirdi. Coflkan' n varl s k c bir günde umut hissi gibiydi". Tamer Levent "Coflkan benim için hep yar ndan gelen adamd. Ama hiç yar n n umutsuzlu undan konuflmazd. O, gülen yüre iyle beni hep yar na tafl d. O, bugünlerde benimle...seni Seviyorum Coflkan". Bülent Alten "Bu kadar hayat dolu bir insan n hayat yar da b rak p gitmifl oldu una hala inanam yorum. O'nun gibi bir dostum bir daha olur mu bilmiyorum. En karamsar oldu um günlerde bile O'nun sesini duymak içimi rahatlat rd. Coflkan' çok özlüyorum. Tüm dostlar gibi." Aflk n Tümer "Coflkan beyi an msad mda zihnimde hemen beliren iki fley var: gülen, mutlu yüz ifadesi ve hayat dolu sesi. Onu tan d m süre boyunca canl ve enerjik yap s na, renkli kiflili ine hep hayran oldum". Özgür Öztürk "Hat rl yor musunuz...telefonu ilk aç fl ndaki canl, renkli ve kendimden eminim diyen 'efendim i. Coflkan çok efendi bir insand. Onu özlüyorum. Böyle özlemler a r ve zor oluyor". Nuran Talu "Onunla ilk tan flt mda günefl aç yor gibi hissetmifltim ve bu his onunla her karfl laflmamda devam etti. Bu diyaloglar m zda en ciddi, en derin s k nt lar m z bile onun sayesinde kahkahaya dökebiliyorduk". Nükhet Turgut 4

5 "Coflkan Dafl' Türkiye'de çevre bilincinin geliflmesinde k sa sürede çok önemli katk lar olan, coflkusu ve heyecan ile bulundu u ortama güç kat p yönlendiren, yoklu u st rap veren bir dost olarak hat rlayaca m". Günefl Gürseler "Sevgili Coflkan, aylard r senin için bir iki sat r yazmaya çal fl yorum, hep yar m kal yor. Sanki ç k p geleceksin, yazd klar m okuyup her zamanki ayd nl k gözlerinle güleceksin ve birlikte yeni projelerin keyifli hayallerini kuraca z duygusuna kap l yorum. Hayallerinden birisinin gerçekleflmesine tan kl k etmenin sevincini yafl yorum. Bunlar kederimi biraz azaltsa bile özlemini asla gideremiyor. Sevgiyle, huzurla ve fl k içinde kal." Nesrin Algan Kat yarg lardan ar nm fl, sevgi dolu zarif arkadafl m, seni her zaman gülerken hat rlayaca m. Coflkun Yurteri 5

6 ÖNSÖZ VE G R fi "Çevre" ya da "çevreyi korumak" bir "moda"(!) olmad ve olmamas gerekti i gibi çevreciler de serüven arayan veya çevresel varl klar insanlara üstün tutan kifliler olmay p (olmamal ) do an n ve yaflam n gerçeklerini gören ve alg layan kesimlerdir. Bu çerçevede her bir bireyin, kendisinin de sadece bir parças oldu u, "do a"n n önemini anlamas, alg lamas ve çevre sorunlar n önlemek için çaba göstermesi gereklidir. K sacas kendi yaflam n n n devam n, çocuklar n n ve torunlar n n gelecekte varolmas n isteyen herkes çevreci olmak zorundad r. Bu olgu ister tek bafl na hareket etsin ister topluluklar ya da sivil toplum kurulufllar içinde yerals n bütün bireyler için geçerlidir. 6 nsano lu yerküredeki organizmalardan sadece birisi oldu u halde bu gerçe i y llard r görmeyerek do ay tahrip etmifl ve çevresel sorunlar n ortaya ç kmas na sebep olmufltur. Sonuçta, bu sorunlar çözüme kavuflturmaya yönelik, temel sorumlulu u da yine insano lu üstlenmek zorunda kalm flt r. Bu do rultuda giriflilen yo un çabalar ve yaflanan deneyimler çerçevesinde gelifltirilen çözümlerde "kat l m ilkesi" merkezi bir konuma oturtulmufltur. Bunun anlam, çevrenin korunmas nda yine insano lunun aktif rol oynamas n n ve bu ba lamda "kendisine düflen ödevi yapmas n n" kaç n lmaz oldu udur. Bu nedenledir ki kat l m ilkesi günümüz çevre koruma politikalar n n ve bunlar yans tan ulusal ve uluslararas hukuki metinlerin oda nda yeralm flt r. Bu nedenledir ki bu ilke arac l yla bireyler çevreyi korumadaki ödev ve sorumluluklar n yerine getiriebilmelerini sa layacak haklarla donat lm flt r. Ayr ca yine bu ilkenin yaln zca ka t üzerinde kalmayarak etkili bir flekilde hayata geçirilebilmesi için çevreci sivil toplum kurulufllar na ulusal ve evrensel ölçekte kabul edilmifl baz mali kaynaklar n sa lanmas da kaç n lmaz olmufltur. fiu halde her bir bireyin ve çevreci kuruluflun öncelikle bu haklar bilmesi sonra da amac na uygun olarak kullanmas ve bu do rultuda ortaya ç kacak engelleri aflmak için de mali olanaklardan yararlanmas gereklidir. Çünkü parasal aç dan istikrar n sa lanmas çevreci sivil toplum kurulufllar n n tüzüklerinde belirttikleri faaliyet alanlar nda etkili olabilmeleri ve bu faaliyetlerini uzun vadede de devam ettirebilmeleri için flartt r. flte bu kitap bu iki konunun birbirinden ayr lamayacak ve kenetlenmifl flekildeki bütünsel durumunu gösterebilmek ve çevreci kurulufllarca yap lacak çal flmalar n ancak bu olgu görüldü ü ve

7 buna göre hareket edildi i takdirde amac na ulaflaca n vurgulamak amac yla haz rlanm flt r. lk bölümde öncelikle genelde bütün bireylerin özelde ise çevreci sivil toplum kurulufllar n n çevrenin korunmas sürecine çeflitli yollarla dahil edilmesinin gerekçelerinin alg lanmas n sa layacak baz olgular ve kavramlar hakk nda genel aç klamalar yap lmas hedeflenmifltir. Sonra bireylerin ve çevreci kurulufllar n dahil olacaklar söz konusu süreçte, hem hak hem ödev sahibi kifliler olarak, nas l bir rol üstlenecekleri ve bu rolün yerine getirilmesinde ne tür hukuki olanaklara sahip olduklar belirtilmifltir. Bu ba lamda öne ç kan temel gerçek, ekolojinin gerçeklerinin ya da günlük yaflant m zda duymaya al fl k oldu umuz deyiflle do an n yasalar n n çevrenin korunmas n n, dolay s yla çevre politikas ve hukukunun dayana n oluflturmas d r. Bu bölümdeki aç klamalar n ana amac çevreyi korumada proje üretip haz rlayacak kiflilere çevre koruma politikas ve hukukunun yerleflmifl kavram ve esaslar n ve bunlar n do adan kaynaklanan dayanaklar n göstermektir. Bu temel noktalar n herkes taraf ndan do ru olarak alg lanmalar çok önemlidir. Çünkü hem bütün çevre koruma projelerinin yap lmas nda hem yap lm fl projelerin uygulanmas nda bunlar n dikkate al nmalar zorunludur. Aç kças ikinci bölümde bahsedilen fonlar ancak birinci bölümdeki konular "özümsemifl ve benimsemifl" kifliler ve kurulufllar taraf ndan "amaca uygun olarak sorumlu ve yararl " flekilde kullan labilir. Öte yandan özellikle çevreci sivil toplum kurulufllar hem günlük faaliyetlerini sürdürürken hem somut baz projeleri haz rlay p yürütürken çok say da kifli ve kurulufllarla iletiflime girmek durumundad rlar. Bunlar aras nda özel ve resmi kurulufllar ve özellikle yöre halk da bulunmaktad r. flte çevreci kurulufllar n "bilgi donan ml olmalar " ve "sorumlu davranmalar " hem bu diyaloglar n verimli bir flekilde sonuca ulaflmas n sa layacak hem de bilginin iletiflim kurulan kesimlere de aktar lmas yönünde olumlu etkiler yapacakt r. kinci bölümde birbiriyle ba lant l iki ana konu aç klanm flt r. Bunlardan ilki mali kaynak sa laman n ne anlama geldi i ve bu konuda kaynak sa layanlarca belirlenen ve hem hukuki hem etik yönden uyulmas gereken ölçütler ile proje haz rlan rken ve yürütülürken dikkat edilmesi gereken di er konular kapsayan genel nitelikli 7

8 aç klamalard r. Burada kat l m ilkesinin uygulanmas çerçevesinde çevrenin de iflik yönlerine iliflkin olarak ve çeflitli somut sorunlar çözmek için ne tür projelerin nas l haz rlanaca na yönelik somut bilgiler -hedef kitleye hitabeder bir anlat mlasunulmufltur. kinci ana konu ise kat l m ilkesini hayata geçirecek çabalar n önündeki maliyet engelinin afl lmas için getirilen olanaklar n neler oldu u ve bunlar n nas l sa lanaca d r. Bu ba lamda da, kat l m ilkesinin özendirilmesi ve etkilili inin sa lanmas çerçevesinde gelifltirilen, evrensel, bölgesel ve ulusal ölçekte resmi ya da özel kurulufl veya kifliler taraf ndan verilen mevcut fonlar ve benzeri mali olanaklar ile bunlar n nerelerden nas l sa lanaca konusunda somut bilgilere yer verilmifltir. K sacas ikinci alt bafll kta mali kaynaklar n -fonlar n- bir envanteri sunulmufltur. Rehberimizin haz rlanmas sürecinde sivil toplum kurulufllar yla yap lan toplant larda da söyledi imiz bir noktaya burada da dikkat çekmek yararl olacakt r. Proje önerimizden de anlafl laca üzere bu rehber genel bir hukuk rehberi de ildir. Di er bir deyiflle çevreci kurulufllar karfl laflt klar bütün hukuki sorunlar n çözümünü burada bulmay bekleme gibi bir yanl fla kap lmamal d rlar. Çevre sorunlar çok yönlü ve birbirlerine ba l özellikleri nedeniyle geleneksel hukukun bütün alanlar ve bütün konular yla ilgilidir. Bu yüzden bu alanda faaliyette bulunanlar n tüm mevzuat yakinen takibetmeleri gereklidir. Bunun ötesinde, teknik hukuki konular n anlafl lmas ancak uzman hukukçulara baflvurulmas sayesinde ve ço u kez de somut sorun üzerinde kafa yorularak mümkün olabilece inden, kurulufllar n bünyelerinde, çeflitli ülkelerdeki gibi, hukukçu bulundurmalar uzun vadeli etkinlikler yönünden kaç n lmazd r. Ayr ca rehberin ikinci bölümündeki envanter k sm bak m ndan da bask dan ç kt anda bile geliflmelerin gerisinde kalma gibi bir risk var. Çünkü, k sa bir zaman içinde bile, baz mali kaynaklar sona ermifl, baz alanlarda ise yeni mali kaynaklar ortaya ç km fl olabilir. flte bu riskin iki yönlü olarak giderilmesi düflünülmüfltür. Birincisi rehberimizde mali kaynak sa lay c lar n web sitesi adresleri verilmifltir. Böylece okuyucular bizzat kendileri son durumlar buralardan ö renebileceklerdir. kincisi ise Küresel Denge Derne i'nin web sitesinde en yeni ve en son geliflmelere yervermek. 8 Rehberimizin ikinci bölümüne konu olan fonlara iliflkin bilgiler çeflitli kaynaklardan ve yo un çabalar sonucunda sa lanm flt r. Kitap araflt rmalar na ek olarak ço u bilgi ilgili web sayfalar ndan araflt rmalar yap larak ve internet yoluyla elimize ulaflm fl; bütün

9 kurulufllarla yaz flmalar ve telefon görüflmeleri yap lm flt r. Bu giriflimlerde bize yard mc olan çevre dostu arkadafllar m z Selen Akhuy, Burcu Ar k, Erman Erdo an, Melike Hemmami, Cengiz Özalp ve Kufl Araflt rmalar Derne i'nden Okan Can'a, verdikleri bilgiler ve yorumlar için Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcili inden Gürdo ar Sar gül ve Meriç Özgünefl'e, içeri i önerileriyle zenginlefltiren program yürütücüleri Z. Bilgi Bulufl ve A. Özge Gökçe'ye ve rehberin haz rlan p bas lmas için yap lan çal flmalara mali destek sa layan GEF Küçük Destek Program na; ayr ca rehberin geneli üzerinde fikir yürüten ve ayn zamanda GEF yetkilileriyle iliflkileri bafllatan, derne imiz üyelerinden, Nesrin Algan ile Ali Turan'a teflekkür ediyoruz. Ocak 2004 Ankara 9

10 Ç NDEK LER ÖNSÖZ VE G R fi... 6 B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Sorunlar n kökeni: Hepimiz suçluyuz Yan lg ve Yanl fllar m z görebilmek B. Sorunlar farketme, alg lama ve bilgilenme II. SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ: EKOLOJ K GERÇEKLER N ÇEVRE KORUMA POL T KASI VE HUKUKUNA TAfiINMASI A. Temel kavram ve ilkeler Bütünsel Yaklafl m (parçalarda kaybolmay p bütünü görebilmek) Sürdürülebilir Kalk nma (SK): "Ekonomi ile Ekolojiyi uzlaflt rma çabas " Önleme lkesi htiyatl l k lkesi...26 Kirleten Öder lkesi Kirletenler ödedikçe kirletmeye devam m edecek? Paras olan hep kirletecek mi? "Ödeme" nas l olacak? Çevre Kanunumuzda kirleten öder ilkesi var m? Kat l m lkesi Kat l m nedir? Kimler, neye kat lacak? Neden Kat l m? Ülkemizde kat l m ilkesi kabul edilmifl mi? B. Çevreyi Korumadaki Haklar m z Çevre Hakk Bilgi ve Belge Edinme Hakk : Kamu yönetimi (idareciler) aç k-fleffaf- olmak zorundad r Yeni bir hak m? Bu hak sahibine ne sa l yor? Hakk n kapsam nda neler var?... 36

11 Hangi bilgi ve belgeler? Ülkemizde kamu yönetimi fleffaf m? Bilgi ve belge edinme hakk m z var m? (1) Dilekçe hakk m z: Kimlerden bilgi istenebilir? Dilekçe hakk n n kullan lmas ndaki püf noktalar (Anayasa ve 3071 say l Dilekçe Hakk n n Kullan lmas na Dair Kanun çerçevesinde) (2) Çevre konusundaki baz bilgi ve belgeleri do rudan (dilekçe hakk konusundaki hükme ba l olmaks z n) edinme olana m z Çevresel Etki De erlendirmesi (ÇED) Yönetmeli i Hava Kalitesinin Korunmas Yönetmeli i (HKKY) (3) Bilgi Edinme Hakk Kanunu Kat l m Hakk ÇED Yönetmeli indeki kat l m olana Hava Kalitesinin Korunmas Yönetmeli indeki kat l m olana mar Kanunundaki kat l m olana Sulak Alanlar n Korunmas Yönetmeli indeki kat l m olana Yarg ya Baflvuru Hakk Genel durum ve e ilim Hangi yarg? Ülkemizdeki Durum dari dava açmadan önceki ad m: dareye baflvurma Hangi ifllemlere karfl dava? Hangi istemler? C. Çevreyi Korumadaki Di er Mücadele Yollar Toplant ve gösteriler Sözlü ve yaz l bas nla iletiflim Üniversitelerle iletiflim Uluslararas çevrelerle iletiflim III. EK AÇIKLAMA: ÇEVRE KANUNUNUN GET RD YAPTIRIMLAR VE BU KANUNDA YETK L KILINMIfi B R MLER KAYNAKÇA Ç N AÇIKLAMA

12 K NC BÖLÜM ÇEVREC KURULUfiLARIN YARARLANAB LECEKLER MAL KAYNAKLAR -FONLARIMIZ- I. GENEL B LG LER A. Mali Kaynak Sa lama Nedir? B. Mali Kaynak Sa lamada Etik C. Mali Kaynak Sa lama Süreci II. FON OLANAKLARI VE ÖDÜL PROGRAMLARI ENVANTER A. FON OLANAKLARI GEF (GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY) Küresel Çevre Fonu (GEF)- Küçük Ölçekli Çevre Destek Program (SGP) Küresel Çevre Fonu - Orta Ölçekli Çevre Destek Program Karadeniz Ekosistemini Kurtarma Projesi-Küçük Ölçekli Yard m AVRUPA TOPLULU U'NUN ÇEVRE KORUMA DESTEK PROGRAMLARI Life-Üçüncü Ülkeler Avrupa Komisyonu Yerel Sivil Giriflimler Mikro Proje Program ELÇ L K VE KÜLTÜR DERNEKLER NE A T PROGRAMLAR British Council De iflim ve Ziyaret Program ngiliz Konsoloslu u ve ngiliz Hükümeti Hollanda Elçili i Küçük Projeler Program (MATRA/KAP) Japonya Yerel Projeler çin Hibe Yard m Program Azahar Program MERKEZ HÜKÜMET VE TAfiRA TEfiK LATLARI LE ÇEVRE KORUMA VAKIFLARININ KULLANDI I FONLAR Yoksullu u Azaltma Projeleri Özel Çevre Koruma Kurumu Bütçe Gelir ve Gider Usul ve Esaslar hakk nda Yönetmelikteki Olanak Türkiye Çevre Koruma Vakf Valiliklere Ba l Çevre Koruma Vak flar WWF AKDEN Z PROGRAMI ACROSS THE WATERS DESTEKLER Proje Destekleri Küçük Ölçekli Destekler Yolculuk Destekleri Akdeniz Okullar

13 RAMSAR SULAKALANLARIN KORUNMASI VE AKILCI KULLANIMI Ç N KÜÇÜK DESTEK FONU (RAMSAR SMALL GRANTS FUND FOR WETLAND CONSERVATION AND WISE USE) fi RKET FONLARI BP Koruma Program ngiliz Havayollar Yar n n Turizmi çin Ödüller (Britsh Airways Tourism for Tomorrow Awards) Alisbagis.com.tr VAKIFLAR VE HAYIR KURUMLARINA A T FONLAR Soros Aç k Toplum Enstitüsü (Soros Open Society Institute OSI) Sulakalan Bilimcileri Derne i-ö renci Araflt rma Destek Program Society of Wetland Scientists Student Research Grants Program Dünya Do a Derne i Küçük Ölçekli Destekler (World Nature Association) Önemli Ekosistemler Ortakl k Fonu National Geographic Society Çevre Koruma Komisyonu Deste i National Geographic Society Ödülleri (National Geographic Society Awards) Rockefeller Kardefller Fonu (Rockefeller Brothers Fund) Kufllar n Korunmas çin Club 300 Fonu B. ÖDÜL PROGRAMLARI ST Andrews Çevre Ödülü Marchig Hayvan Refah Ödülleri (Marchig Animal Welfare Awards) Whitley Ödülleri Yaflayan Çevreyi Gelifltirme Konusundaki En iyi Uygulamalara Verilen Uluslararas Dubai ödülleri Tyler Ödülü (Tyler Award) Rolex Ödülleri Ramsar Sulakalan Koruma Ödülleri ve Evian Özel Ödülü UNEP Sasakawa Çevre Ödülü Global 500 Ödülleri Mavi Gezegen Ödülü (The Blue Planet Awards) Goldman Çevre ödülü (Goldman Environmental Prize) Enerji Küre ödülü ( Energy Globe Award) Akdeniz Onur ödülü III. EK AÇIKLAMA: S V L TOPLUM KURULUfiLARININ MAL MEVZUATI HAKKINDA GENEL B LG

14 B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Hava, su ve toprak kirlili i; gürültü; asit ya murlar ; küresel s nma ve bunun olumsuz sonuçlar (iklim de iflikli i ve bu çerçevede ortaya ç kan seller, kurakl k, toprak kaymalar ); türlerin ve ekosistemlerin yokolmas, ormans zlaflma, çölleflme günümüzde çevre sorunlar ndan sözedildi inde öne ç kan ve art k herkesin bildi i temel sorun yumaklar d r. Ancak önemli olan, bu konuda sadece soyut bir bilgiye sahibolmak de il, bu sorun yumaklar n n bizlerin etkinliklerinin d fl nda kendiliklerinden ortaya ç kmad n, günlük yaflam m z n her an n nas l etkiledi ini ve nihayet bunlar n önlenmesinde hepimizin etkili olabilece ini anlamakt r. Bunu anlamak ise öncelikle çevre sorunlar n n dünya gündemine gelmesini sa layan temel noktalar görebilmemize ba l d r. Çünkü bunlar çevresel bozulman n önlenmesi için günümüzde de vazgeçilemez olan noktalard r. Bu ba lamda da bilim insanlar n n çal flmalar ile hem bu çal flmalar hem de somut olaylar sonucunda aç a ç kan ekolojinin gerçekleri ve bir de çevreci bireylerin mücadeleleri ön plana ç kmaktad r. flte bu temel noktalar afla daki k sa aç klamalarla vurgulanacakt r. Sorunlar n kökeni: Hepimiz suçluyuz 14 Gerçekte çevre sorunlar n n kökenleri ve, özellikle kirlili e iliflkin, ilk örnekleri eski yüzy llara kadar uzan r. Ne var ki bunlar n dünya gündemine yerleflmesi için 1970leri beklemek gerekmifltir. Bu yerleflmede kuflkusuz 1960lar n ikinci yar s ndan itibaren gerçekleflen önemli çevre kazalar n n belirgin rolü olmufltur. Bu kazalar tipik olarak tanker kazalar ile kimyasal maddelerle ilgili fabrikalar ve nükleer tesisler çerçevesinde gözükmüfl ve bunlar insanlar ve di er canl lar bak m ndan kitlesel ölümler, yayg n ve kal c hastal klar fleklinde etkiler yaratmalar nedeniyle çevre felaketlerinin çarp c

15 örnekleri olmufltur. Üstelik bu örneklerin dünyan n çok farkl yörelerinde yaflanmas belirtilen olumsuz etkilerin herkesin bahçesine girebilece i (kimsenin bunlardan kaçamayaca ) konusunda bir uyar olmufl ve de iflik kesimlerin soruna e ilmesini sa lam flt r. Bu ba lamda söz konusu trajik çevre felaketleri hem çevreci hareketin geliflmesini hem bilim insanlar n n çal flmalar n h zland rm flt r. Bu gruplar n çabalar ise siyasal iktidarlar ve devletlerin sorunu ciddi flekilde ele almalar bak m ndan bask yaratt gibi halk n sorunlar karfl s nda duyarl l k kazanmas nda ve giderek bilinçlenmesinde de etkili olmufltur. Yan lg ve Yanl fllar m z görebilmek Yukar daki mücadelelelerin belirgin sonucu insanlar n y llard r gözard ettikleri baz gerçekleri görmeye bafllamalar d r. Öncelikle, yaflanan somut sorunlarla da ön plana ç kan, do an n gerçekleri insanlar n zihninde y llard r yeretmifl baz s düflüncelerin yanl fll n ortaya ç karm flt r. Bu düflüncelerden birisi, bireylerin kendilerini, hem etkilenme hem sebep olma bak mlar ndan, çevre sorunlar n n d fl nda görmeleridir. Oysa bu anlay fl her iki yönüyle de yanl flt r. Herfleyden önce hiçkimse kendisinin çevre sorunlar n n ortaya ç kmas nda hiçbir rolü ve sorumlulu u bulunmad n söyleyemez. Böyle bir sav ileri süren kiflinin, bu sav n n do ru olmad n görebilmesi için, y llard r sorgulamadan sürdürdü ü al flkanl klar ndan en basit gözükenlerine bile biraz dikkat etmesi yeterlidir. Çünkü bireyin sabah yataktan kalkma an ile bafllayan en masum evsel faaliyetlerinde bile hem, do rudan veya dolayl, bir do al kaynak tüketimi söz konusu olmakta (su, enerji); hem bu kaynaklar n kirlenmesindeki ilk ad mlar (evsel at klar) at lmaktad r. Bireylerin ifl yaflamlar ndaki faaliyetlerini ele ald m zda ise biraz önce de inilen sorumlulu un derecesinin daha da artt gerçe i ile karfl lafl r z. fiu halde derecesi farkl olabilmekle birlikte hepimizin çevresel varl klar n bozulmas nda pay vard r. Öte yandan hiçkimse çevre sorunlar n n olumsuz özelliklerinden tamamen ve sürekli flekilde kaçabilme gibi bir lükse sahip de ildir. Çünkü çevresel kirlilik ve 15

16 bozulma, derecesi ve zaman farkl olabilmekle birlikte, herkesi etkiler. "Ozon tabakas ndaki incelme, okyanuslardaki radyasyon, ya mur ormanlar n n, bitki ve hayvan türlerinin yokolmas benim kiflisel yaflam m etkilemez" diyen herkes yan lg içindedir. Bunu, yaflanan somut trajik olaylar ve bunlarla ba lant l olarak yap lan bilimsel incelemeler aç kça ortaya koymufltur. Ekoloji kitaplar nda belirtilen tipik ve çarp c örnek, tar mda verimi artt rmak için kullan lan, DDT kal nt lar n n tar m alanlar yla hiçbir flekilde ba lant s olmayan yörelerde yaflayan penguenlerde bulunmas d r. nsanlar n yüzy llard r yan ld klar bir nokta da kendilerinin göremedikleri çok uzak alanlara at lan at klar n do ada yokolabilece ini sanmalar d r. Bu yanl fl alg lama "denize atar m su al r götürür" ya da "rüzgar uzaklaflt r p yokeder" düflüncesinin ve buna yönelik uygulamalar n da gerekçesini oluflturmufltur. Oysa ki, baflta yine DDT örne i olmak üzere, çok say da olay bu düflüncenin de yanl fll n kan tlam flt r. At klar içindeki zararl maddeler besin zinciri yoluyla (örne in sebze ya da bal klar arac l yla) bizzat insan bünyesine geri dönmektedir. Çünkü do a özümleme kapasitesi sayesinde bu at klardan yaln zca baz lar n ve belli ölçüde etkisiz k labilmektedir. Buradan gelinen baflka bir gerçek ise, do an n, yine insanlar n bildiklerinin aksine, s n rl oldu u ve özellikle baz kaynaklar n, gerekli önlemler al nmad takdirde, tamamen tükenebilece idir. 16 K saca vurgulamak gerekirse, çevre sorunlar kökenleri bak m ndan yerel olabilmekle birlikte, etkileri söz konusu oldu unda, hem co rafi hem zaman bak m ndan s n r tan mamakta; bu ba lamda ülkesel, bölgesel ve evrensel bir boyuta tafl nmakta ve gelecek kuflaklara da yans maktad r. Bu ekolojik gerçe in çevre koruma politikalar na yans mas ise çözümler oluflturulurken bütünsel bir bak fl aç s yla sorunun tüm yönlerinin ve boyutlar n n dikkate al nmas d r. "Global düflün, yerel hareket et" özdeyifli bu gerçe i aç kça vurgulamaktad r. fiu halde

17 çözüm konusunda proje üretecek kiflilerin, projeler mikro örnekleri kapsasa dahi, buna dikkat etmeleri gereklidir. Esasen, ikinci bölümdeki aç klamalarda da görülece i gibi, fon sa lanan projelerin konular n n önemli bir k sm biyolojik çeflitlilik, iklim de iflikli i ve çölleflme gibi evrensel boyutu da belirgin olan sorunlara iliflkindir. B. Etraf m zdaki sorunlar farketme, alg lama ve bilgilenme Yukar da belirtilen aç klamalar özümsemifl dolay s yla çevre sorunlar n n önemini anlam fl her kifli çevre duyarl l n kazanm fl demektir. Ancak bunun sadece duyarl l k düzeyinde ve soyut bir çerçevede kalmamas, bilgilenme ve eylem (harekete geçme) aflamalar yla da tamamlanmas gerekir. Bunun için de öncelik noktas yaflan lan yerel bölgelerin çevre sorunlar olmal d r. Böylece çevreye duyarl bireylerin atmalar gereken ilk ad m öncelikle yaflad klar yöredeki çevre sorunlar n n fark na var p bunlar belirlemeye çal flmakt r. Bunun için de, ister özel sektör ister kamu birimleri taraf ndan gerçeklefltirilsin, yörede yap lan bütün faaliyetlerin izlenmesi gerekir. Bu faaliyetler halen varolan ve çevreye olumsuz etkisi bulunan tesislere iliflkin olabilece i gibi yap lmak istenen yeni yat r mlara yönelik de olabilir. Çevre sorunlar, yukar da da de inildi i üzere, çok yönlülük özellikleri gere i, insan yaflam n n her alan nda ve her saniyesinde ortaya ç kt klar ndan yaflad çevreye biraz dikkat eden, sadece bakmakla yetinmeyip görmeye çal flan her bireyin bunlar farketmemesi düflünülemez. Sorunlar farketmenin olumlu bir sonuca gidecek bir bafllang ç oluflturmas farkedilen sorunlar n tam ve do ru olarak alg lanmas halinde mümkündür. Bu noktada da iflin içine bilgilenme zorunlulu u girmektedir. Bilgilenme hem "haberdar olma" sözcü ü çerçevesinde ö renilenler hem uzmanl k sahibi olma anlam yla içiçe geçmifl bir kavram olarak karfl m za ç kmaktad r. Öncelikle (1) sorunun ne oldu u ve ne gibi sonuçlar yaratabilece i hakk nda fikir sahibi olmak gerekir. Bu ba lamda soruna iliflkin teknik, sosyal ve ekonomik yönlerin bilinmesi ön plana ç kar. Bunlarla birlikte ve 17

18 özellikle çözüm arama aflamas yla ba lant l olarak ortaya ç kan ikinci bir bilgilenme (2) konusu ise hukuki boyuta iliflkindir. Bu boyut hem sorunun hukuki çerçevesinin ne oldu u hem sorunun çözülmesi için giriflilecek mücadele yollar n n ve bu çerçevedeki olanaklar n ö renilmesi anlam nda kendini gösterir. K sacas sorunun hukuki çerçevesi kadar yap lacak mücadelenin hukuki durumunu da bilmek gereklidir. Bilgilenme olmadan sorunun alg lanmas söz konusu olamayaca ndan alg lanmam fl bir soruna çözüm üretilmesi de gündeme gelemeyecek; üretildi san lan çözümler ise sa l kl olamayacakt r. fiu halde sa l kl ve do ru bilgi olmadan mücadeleye giriflilirse, baflar l olmak bir yana, istenmeyen baflka olumsuz sonuçlar n do mas na sebep olma olas l vard r. Nitekim "bilgi birikimi ve deneyim" çevre sorunlar na iliflkin projeler haz rlanmas ve bunlar n uygulanmas konusunda verilecek mali olanaklar n (bkz. ikinci bölüm) elde edilmesindeki koflullar aras nda bulunmaktad r. Bu noktaya, toplumsal yap m zdaki olumsuz bir gelene in (herkesin herfleyden anlad n sanmas ve bu do rultuda bir davran fl sergilemesi: k sacas "a z olan n konuflmas ") varl n da düflünerek çok dikkat edilmesi gereklidir. 18 Do ru bilgilenme için ise her türlü iletiflim yollar n n kullan lmas ve önyarg lara dayal ay r mlar yapmaks z n sorunla ilgili olan her türlü kesimle iletiflime geçilmesi gerekir. Bu ba lamda yöre halk, ilgili özel sektör ve yerel ve merkezi yönetim temsilcileri ile iletiflim kurulmal d r. Bu süreçte de iflik alanlarda beceri kazanm fl uzmanlar n görüfllerinin al nmas ya da uzmanlar n da bu diyaloglarda haz r bulunmalar önemlidir. letiflim kurma yörede yaflayan bir birey olma s fat na dayanarak ya da hukukun bu çerçevede tan d olanaklar varsa do rudan bunlar kullanma çerçevesinde gerçeklefltirilebilir. Genelde demokratik bir hukuk devletine sahip olman n ve bunun bir gere i olarak da bilgi ve belge edinme hakk n n varl n n önemi bu noktada belirginleflir (bak n z afla da). Bu konuyla ilgili genelde gözard edilen bir gerçe in de görülmesi flartt r. Bu da yöresel düzeyde, yaflamlar n çok eski dönemlerden beri do a ile kurduklar iliflkilere dayal

19 faaliyetler sonucunda kazanan kiflilerin, y llar n tecrübesi ile oluflmufl, "bilgi birikimi"nin yabana at lmamas gerekti idir. Bu birikim ortaya ç kar larak genel düzeyde de bundan yararlan lmas n sa layacak flekilde sistemlefltirilmelidir. Bireysellikten topluluk haline yönelme hem sorunlar n farkedilip alg lanmas hem de bilgilenme alan nda önemli katk sa layacakt r: Sorunun bireysel düzeyde fark na var lmas n takiben ilk planda at labilecek ad m ya varsa o yöredeki bir çevreci örgüt ya da toplulukla iletiflim kurma ya da böyle bir oluflum yoksa biraraya gelerek gönüllü bir grup (topluluk) (yurttafl inisiyatifi) oluflturmad r. Kuflkusuz bölgesel ve ulusal düzeydeki çevreci örgütlerle ba lant kurma da söz konusu olabilir. Ancak somut sorunun bulundu u yöredeki halk n, ilk aflamada bir topluluk oluflturmay takiben, daha sonraki bir aflamada örgütlenmesi, yaln zca o sorunla mücadele bak m ndan de il, yörenin di er sorunlar na sahip ç kma yönünden de etkili olacakt r. Örgütlenme nas l olabilir? Dernek, vak f, hatta kooperatif fleklinde olabilir. Bu flekildeki örgütlenmelerin herbirisi ülkemizde ayr ayr kanunlarla düzenlenmifltir. Dernek ve vak flara iliflkin düzenlemelerin hukuki dayana Anayasam z n dernek kurma hürriyeti bafll kl 33üncü maddesidir. En son 2001deki anayasa de ifliklikleri ile de ifltirilen bu hüküm gere ince dernek ve vak f kurma hakk herkese tan nd gibi önceden izin alma koflulu da kald r lm flt r. De ifliklikle birlikte ayn paraleldeki hüküm Dernekler Kanununa da (madde 4) yap lan de ifliklikle konulmufltur. Buna göre "fiil ehliyetine sahip ve 18 yafl n doldurmufl olan gerçek kifliler ile tüzel kifliler önceden izin almaks z n dernek kurma hakk na sahiptir". Ancak bu kanunda aç klanan baz suçlar ifllemifl olanlar için befl y l süre ile dernek kurma yasa vard r. Dernekler Kanununu Anayasa de iflikli ine uyarlama yolundaki de ifliklikler s ras yla 4748 say l 9 Nisan 2002 tarihli Çeflitli Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na liflkin Kanun; 4778 say l 2 Ocak 2003 tarihli Çeflitli Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na liflkin Kanun ve 4963 say l ve 7 A ustos 2003 tarihli Çeflitli Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na liflkin Kanun ile yap lm flt r. Bu 19

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ-

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Hava, su ve toprak kirlili i; gürültü; asit ya murlar ; küresel s nma ve bunun olumsuz

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı