BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol"

Transkript

1

2

3 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çiğdem yhan flletme Genel Yönetmeni: Sina Şen Yay n Dan flman : Yaşar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma taman Düzeltme Sorumlular : Nükhet licikoğlu Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (nısal Başkan), Prof. Dr. hmet Mumcu, Prof. Dr. Solmaz Doğanca, Prof. Dr. Sevil Öksüz, Prof. Dr. Ender Varinlioğlu, Prof. Dr. Okay Eroskay, Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu, Necmi Tanyolaç, Haluk Cansın, İzmir Tolga, laettin Giray, yhan Erten, Nuri Özakyol, İlhan Banguoğlu, hmet ydede, Manuel Bilos, Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel ksoy, Metin tamer, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Sadi Bülbül, li Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, İlyas Halil, Pelin Hazar, İlker İnal, Muzaffer İzgü, Serdar Kalkan, Özüm Larçın, Mehmet Muhsinoğlu, Filiz Leloğlu Oskay, Saniye Özden, Yaşar Öztürk, Erdoğan Sakman, Songül Saydam, İzlen Şen, Cheryl Tanrıverdi, İzmir Tolga, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeoğlu, Mustafa Yıldız Yönetim Merkezi: 10. Sok., No: 45, Bahçelievler, nkara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim dresi: Mimoza 4/9, D: 1, taşehir, 34750, İstanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) bone Hizmetleri: (0212) Da t m: Yaysat Renk yr m : Mat Yapım Bas m Tarihi: Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, nkara adresindeki küm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k jans Sanayi ve Ticaret.fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, nkara adresindeki tesislerinde bas lm flt r.

4 Y l: 11, Say : 126 Ç N D E K L E R K S I M İnanmayın O Öldü Diyenlere... METE KYOL 10 Şeker Bayramı ve refe... ORHN VEL DEDEO LU 15 Mustafa Kemal le 90 Yıl Önce Yapılan İki Görüşme YfiR ÖZTÜRK 21 Düşman, Önce Türk Subayını şağılamak İster KY KRN 27 tatürk ün Tabutunun çıldığı Gün SEMR TY 32 nıtkabir den Gönderilen İletiler MET N GÖREN Sayfa: 32 NITKB R DEN GÖNDER LEN LET LER 36 Fazıl Hüsnü Dağlarca Uzun Yaşamını Tümüyle Şiire damıştı KONUR ERTOP 42 Nobel Barış Ödülü Türk Dostunun Oldu ZM R TOLG 46 Masumiyet Müzesi ve Orhan Pamuk DEM R YTÇ 51 Potomac Kıyısında Sonsuza Değin... MEHMET MUHS NO LU 58 Oyun Gençlere de Yaşlılara da İyi Geliyor CHERYL TNRIVERD 64 dalet Hanım 70 Beşparmak Dağları na Tırmanan Tank MESUT GÜNSEV 75 Komşuluk İlişkileri Üzerine... GÜRBÜZ EVREN 80 O Günlerde Herşey Ne Kadar da Masumdu! HULÛS TURGUT 83 Türkçe nin Sesli Kılavuzu Geliyor! RÜfiTÜ ERT 86 Sabo MUZFFER ZGÜ 93 Kansere Meydan Okuyan Bilim damı: Sigmund Freud YÜCEL KSOY 96 nımsayan Kaldı mı? MEHMET ÜNVER 103 lea Iacta Est SONGÜL SYDM Yıl Önce Düşen Yaprak ECE ORLC 111 Sırtlan vlarını kıllıca Yakalar ERDO N SKMN 117 Mars Dakikacaları L MURT ERKORKMZ 122 Mutluluk İçin On Sihirli Sözcük NÜKHET L C KO LU 127 Ben Her Yıl Yeniden Başlarım Okula... ERS N KÖSEO LU 129 Beynimde Kalan Kadın BÜLENT KKURT 133 Devlet damı Olmak ENG N ÜNSL 137 İmece MET N TMER 140 Theodore Kassappis Hoca LYS HL L 143 Ölenle Ölünmez Diyenler SD BÜLBÜL 148 Nemrut ta Yine Güneş Doğdu GÜLSEREN HYO LU Sizden Bize 8 lk Dersimiz Türkçe 13 Kas m SuDokular Güzel Söz 110 Bilginizi Denetleyin 115 Mankafa Poldi 145 SIGMUND FREUD nne ve Babalardan 146 Kareler ve Rakamlar 152 Mant k Bilmecesi 153 Satranç 154 Bulmaca 156 y n Kitaplar 158 Bir Fotograf Bin Sözcük Sayfa: 93

5 Mete kyol DN S ZE NNMYIN O ÖLDÜ D YENLERE... Tüm gazetelerin, radyolar n, televizyonlar n geçen ay n sonlar nda verdikleri bir haberi düzeltiyoruz: Faz l Hüsnü Da larca ölmemifltir, yaflamaktad r. Bilerek ve söyledi imizin do ru oldu una inanarak, bir kez daha yineliyoruz düzeltmemizi: Faz l Hüsnü Da larca ölmemifltir, yaflam n tüm canl l - yla sürdürmektedir. Karfl s nda zrail in çaresiz kald ve gücüne yenik düfltü ü göklerce, denizlerce, ovalarca, da larca devli iyle Da larca, dün yaflad gürül gürül coflkusuyla, bugünde de yaflamaktad r, yar nda da yaflayacakt r, yar n izleyen her yar nda da yaflayacakt r. zrail in, onun yaln zca can n almaya yetebilen gücü çünkü, onun fliirlerinin gücü karfl s nda yenik düflmüfltür, onu ölümün ss zl na gönderememifltir. *** Yaflam n n özellikle son sekiz y l n Faz l Hüsnü Da larca, yaflam ndaki tek düflman yla savaflarak geçirdi. Bedeniydi o düflman... S rt n n alt ndan böbrekleri, bö rüne bir hainin hançeri örne i saplan yor; gözleri, yüzy la yaklaflan ferlerini giderek k s yor; cefakâr bacaklar, kendilerinden beklenmedik bir tembellikle k m ldamaya bile üfleniyorlard. flte o anlar nda kuca na ald onu, kanats z mele i... O melek, Da larca cephesinde bir yandan düflman n sald r lar na karfl koyuyor, bir yandan da, o düflman n asla ulaflamad Da larca yüre inde ve Da larca beyninde yeni yeni olgunlaflan meyveleri topluyordu y l Nisan nda Bilkent Üniversitesi nde düzenlenen Faz l Hüsnü Da larca Sempozyumu na kat lmak için eflimle birlikte onu biz götürmüfltük nkara ya. O yolculu umuzda insan Da larca y yak ndan tan maya bafllad m. Sonra bütün günlerini, Kad köy de ad n tafl yan sokakta, evinin yan ndaki bir kahvehanede geçirdi ini gördüm. Burada yiyip içiyor, evine ancak, akflamlar yatmak için gidiyordu. Bacaklar ndaki ilerlemifl rahats zl yüzünden yürüyemiyordu. Gözleri çok az görüyordu. Sanat yolundaki yetmifl y ll k deneyimi, ona dikkatle düflünüp tasarlad ktan sonra do açtan fliir söyleme yetisi kazand rm flt. Onun söyledi i fliirleri ka da geçirmeye bafllad m. Defterler doldu. Hastal ilerleyince onu birkaç kez hastaneye götürdüm, refakatçi olarak yan nda kald m. Hastanede de fliirler söylüyor, bana yazd r yordu. Hastanelerden sonraki bir y l boyunca Faz l abey im bizim Levent teki evimizde, Silivri deki yazl m zda konuk oldu. fiimdi bas lmakta olan Kaçan Uykular Ülkesi, Su Y kamak gibi kitaplar ve benim için söyledi i fliirlerden oluflan arm fl ac n K z, Çiçek z Seslendire-fiark lar kitaplar böyle ortaya ç kt. Zamanla kendi evinin eksiklerini giderip, yaflama koflullar n düzenledim. Yan nda yaln zca gündüzleri kalacak bir bak c bulundu. Gerekti i geceler ben kal yordum yan nda. Hastaneye kald r lmas gerekti inde de refakatçisi oluyordum. Tedavilerinin son aflamas Marmara, c badem ve Baflkent Hastaneleri nde gerçekleflti. Bu kanats z mele in kim oldu unu da söyleyelim: Ünlü edebiyat uzman ve yazar m z Say n Konur Ertop un sayg de er efli, Say n Ruhan Ertop. *** Do ru oldu unu tüm içtenli imizle bilerek ve do ru oldu- una tüm içtenli imizle inanarak bir kez daha söylüyoruz: Faz l Hüsnü Da larca, her zamanki göklerce, denizlerce, ovalarca, da larca devli iyle ve her zamanki gürül gürül coflkusuyla, bugünde de yaflamaktad r, yar nda da yaflayacakt r, yar n izleyen her yar nda da yaflayacakt r. nanmay n siz, Faz l Hüsnü Da larca öldü diyenlere

6 S ZDEN B ZE MEKTUPLR B ZDEN S ZE YNITLR Bütün Dünya, Mimoza 4/9, D: 1, taflehir, 34750, stanbul Faks: ay n li Naili Erdem, 2008 SEkim say s n n 7 nci sayfas ndaki Mete kyol un hakk n zdaki yaz s n okudum. K rg nl n z anlamakla birlikte karar n z anlayamad m, anlamam da mümkün de il. Çünkü, çok yo un yaflad - n z y llar n birikimini yo urarak bizlere aktard klar n zla ne denli fl k ve güç ald m z ve bizleri bu fl ktan mahrum b rakma hakk n z olmad n düflünüyorum. Ülkemizin selameti için çabalayanlar n hat r na karar n z de ifltirmenizi dilerim. Sayg lar mla, Erkan Yüksel, stanbul. ay n Mete kyol un Hak SVermenin c Yan... bafll kl yaz s beni çok etkiledi. Kendisini ve Say n li Naili Erdem i kutlamak ve alk fllamak istiyorum, yaflad klar m ve hissettiklerimi gayet güzel ifade ettikleri için... Sayg duyuyorum davran fllar na... Sayg lar mla, Nam k Kemal Nomak. erginizi okumak için gerçek D bir vesile... Yazar n z Say n Metin Gören, yine ola anüstü yaz lar yla harikalar yarat yor. Say n Gören in Devflirmeler yaz s bir ders niteli indeydi. Tebrikler. yhan Ölmezo lu, TBBDF Dart Merkez Hakem Kurulu Baflkan. ay n zmir Tolga, Kufllar n SEn k ll s : Karga adl yaz - n z okuduktan sonra kargalara daha çok dikkat etmeye bafllad m. Gerçekten de çok hakl s n z. Heybeliada da bu kargalar n mart larla olan sosyal itiflmelerini seyrederken neler izledi imi anlatsam flaflars n z. Hele bu kargalar n bir çam kozas n a açtan koparmas, içini aç p çamf st n yuvas ndan elemesi görülecek bir sahnedir. Karga kabuklu çamf st n ufak tafl sekinin alt köflesine s k flt r p gagas ile vura vura f st - k r p içini yemesi gerçekten bir tiyatro gibi seyredilecek sahnedir. Bir de cevizin içi dolu olan n al r, yukar dan tafl n üzerine b rak r. K r lan cevizi afiyetle yemesi seyredilecek öteki bir sahnedir. Fakat kuluçkadaki yumurtalar çalmada kargadan iyisi yoktur. Yeni yaz lar n zda buluflmak üzere, sayg lar mla, yflegül Çakmak, stanbul. erhaba Nuray Han m, Bütün Dünya dergisini mu- M hakkak al r m; fakat düzensiz okurum. Bu bazen uzun süreci kapsayabiliyor, t pk bugün oldu u gibi... May s ay ndaki yaz n z okudum ve müzikle ilgili duygu ve hayalinizi paylaflan biri olarak da yazmak istedim. Do rudur, sevgi inanç ve azimdir sizi o zor dönemden bugüne erifltiren... Umut ederim ki, de erli hocan z Erich Radermacher de en k sa zamanda iyileflir ve hayata kald yerden devam eder, acil flifalar diliyorum. Umut insan n herfleyidir, umut edilmeli, inanmal ve baflarmal... En içten dileklerimle, Figen Kenir. YZRIMIZIN YNITI: erhaba Figen Han m, önce- ilginiz ve iyi dilekleri- Mlikle niz için çok teflekkür ederim. S k s k okurlar m zdan piyano ö retmenim Erich in durumunu soran iletiler al yorum. Erich aylar önce felç geçirdi- inde iyileflece ine olan inanc m ve umudumu asla yitirmesem de, içten içe bir korku ve endifle duyumsuyordum. Bir güzel haber, Erich flimdi yürüyebiliyor, ellerini hareket ettirebiliyor, kendi iflini kendisi görebiliyor. Parmaklar n oynatabilse ve biraz piyano çalabilse de, bir profesyonel olarak eskisi kadar mükemmel çalamad için çok üzülüyor. flin en zor yan ise hâlâ konuflmas n n düzelmemifl olmas. Bir çocuk gibi sab rla yeniden konuflmay ö renmesi gerekiyor. K sa süreli Türkiye ziyaretinden sonra flimdi yine lmanya da terapilere devam edecek. Sizlerden gelen iletileri ben de ona iletiyorum ve inan n gözleri doluyor. Hepimizin iyi dilekleri, umutlar, inanc, Erich in sab rl u rafl ile birleflince, sizlere Erich le ilgili daha güzel haberler verebilmeyi umuyorum. Sevgi, selam ve sayg lar mla, Nuray Bartoschek. en yfle Göçer, Okçumusa B lkö retim Okulu, 6- s nf ndan m. Bugün Türkçe ö retmenimiz sizin dergilerinizden bahsetti ve 1001 Güzel Söz ü okudu. Çok be endim ve derginizi almay düflünüyorum. Bir de sizlerden bir iste im olacak. Lütfen bizler için çocuk kitaplar yapar m s n z? fiimdiden teflekkürler ve baflar lar dilerim. yfle Göçer, stanbul. 8 9

7 TÜRK D L Orhan Velidedeoğlu Seker Bayram ve refe... Yurttafl n -hakl /haks z- sorular karfl s nda k z p kömiz gerçekten çok ciddi bir kül- Say n Baflbakan hakl d r; ülkepüren, hofl olmayan sözlerle onlar afla layan Sa- fiuna inan yorum: Baflbakatür erozyonuyla karfl karfl yad r... y n Baflbakan m z; bu ç k flmalar - n m z, bu konudaki sav n ulemaya dan fl p öyle konuflmufl- n çok edebî buluyorlar ki, toplumun tepkisi karfl s nda Benim tur. ncak, Diyanet flleri Baflkan Prof. Dr. li Bardako - sözlerimin atasözleri ve deyimlerle ilgili sözlüklerde yeri vard r lu nu ulemadan saymam fl olacak ki, ona sormam fl. ma ga- diyerek savunmaya geçiyor. Bencileyin saf yurttafllar da Baflbakan m z söylüyorsa do rudur diye- Bardako lu ne diyor: zeteciler sormufl. Bak n, Say n rek onun kendine özgü sözlerini, Bu konu dini de il, kültürel her türlü sözlükte araflt r yor ama bir konudur... O yüzden kültürümüzde her iki isim de vard r; ama bulam yor. Demek ki bu sözcüklerin edebiyat m zda yeri olmamas bir yana, argo sözler sözrak biliniyor, biz de öyle diyoruz. daha çok Ramazan Bayram olalüklerine bile girememifl...(!) Konu benim de ilgimi çekti Geçen fieker bayram öncesinde gazetelerde yay mland na Hz. Muhammed, Mekke den ve yaz l kaynaklara baflvurdum: göre Baflbakan m z bu kez de Medine ye göç etti inde görüyor Bayram tebriki konuflmas nda ki Medine halk, bir arada yaflad klar ran as ll lardan ö rendi i diyesiymifl ki, Ne oldu bu bayram n ad? d n bir baflka türlü de- iki Mecûsî bayram n ; ilkbahar n ifltirmifller; flimdi fieker bayram!.. Bu dört dörtlük bir Ramazan mihr-gâh (mihrican/sonbahar) bafllang c nev-ruz (yeni gün) ile bayram! Ne fieker bayram?.. Buna kültür erozyonu denir! lunan H ristiyan ve kutluyorlar. yr ca, flehirde bu- Yahudiler- den etkilenerek onlar n yevmü s seb, yevmü s-sebasib gibi bayramlar na kat lanlar da var. Bu uygulamalar hofl görmeyen ve ümmetin birli- inin bozulmas ndan endifle eden Hz. Muhammed, Medine ye geliflinin ikinci y l nda Mecûsî bayramlar n ve di- erlerini, llah o bayramlar, sizin için daha hay rl olan Îdü l-f tr (ramazan) ve Îdü l-adhâ (kurban) bayramlar yla de ifltirmifltir anlam ndaki bir hadisiyle yasakl yor. Ramazan ay nda oruç tutulmas da ilk kez bu y l farz k l n yor. Bu bir ay boyunca oruç tutup sab r s nav veren müminler, sonraki flevval ay n n ilk üç gününü bayram olarak kutluyorlar. Ramazan ay sonunda, bayramdan önce, yard ma gereksinimi olan kimselere fitre verilmesi zorunlu- u da getirildi inden, bu bayrama îdü l-f tr (fitre bayram ) deniyor. Bu bayrama Ramazan bayram ad kimler taraf ndan ve ne zaman veriliyor?.. Yüce Peygamberimiz, daha o zamanlar, Ramazan bayram nda namazdan önce hurma, fleker gibi tatl yiyecekler; Kurban bayram nda ise ilk önce kurban eti yenilmesini önermifl. Nitekim, kendisi de Ramazan bayram nda, namazdan önce hurma yer, Kurban bayram nda ise kesti i kurban etinden yeyinceye kadar a z na bir fley koymaz. Fatih Sultan Mehmet döneminde kanunlaflt r lan bayramlaflma kurallar na göre, padiflahlar bayram namazlar n k l p gerekli törenleri tamamlad ktan sonra saraya döndü ünde Has oda önüne kurulan taht na oturur, yak nlar yla söyleflirken alt n ve gümüfl tepsilerle getirilen helva ve tatl lar yenir. Evlerde ise, bayram namaz ndan dönüldükten sonra büyükler aras nda kutlamalar yap l r, bu arada küçüklere de bayram harçl yan nda lokum, fleker, flekerleme vb. verilir. Mahalle bekçilerinin ve davulcular n evlerden bahflifl isteyifllerinin de ayr bir güzelli i var; bahflifllerini çeflitli manilerle isterler: Buna bayram ay derler / Bal ile fleker yerler / Eskiden âdet olmufl / Bizlere bahflifl verirler... nlafl l yor ki, Ramazan bayram ile fleker ya da tatl yiyecekler aras nda hem dinsel, hem geleneksel (belki de sa l k yönünden) s k bir ba var. Kurban bayram na nas l kurban eti yiyerek bafllan yorsa, Ramazan ay ndaki otuz günlük oruçtan sonra bu ay n ad yla an lan Ramazan bayram na da herhangi bir tatl (fleker) yiyerek bafllanmas nedeniyle Türk halk n n yüzy llardan beri bu bayrama Ramazan Bayram yan nda fieker bayram da demesinde dine ayk r nas l bir sak nca görülebilir ki?

8 BD KSIM 2008 Bir yanl fl düzeltilecekse, Say n Baflbakan dan beklerdim ki do rular yanl fllayaca na yanl fllar do rulas n: refe mi, rife mi?.. refe: Kurban Bayram ndan bir gün önce (zi l-hicce ay n n 9. günü) Hacc n en önemli farz olan vakfenin (durma, duraklama) yap ld rafat n di er ad - d r. Bilme, anlama, tan ma anlamlar ndaki arafat ile arefe ayn kökten türetilmifltir. Dünyan n her yöresinden gelen hac adaylar arafatta bir araya gelir; birbirleriyle tan fl p görüflürken bir yandan da dualar n yaparlar. Yevm-i arefe denilen bu güne Türkçede arefe günü, ya da k saca arefe denir. Bir zamanlar yaln z Kurban bayram ndan önceki gün için kullan lan bu söz, zamanla Ramazan 12 bayram ndan bir önceki gün için de kullan lmakla kal nmam fl, anlam genifllemesiyle baflka önemli günlerin, olaylar n bir önceki günü için de kullan lagelmifltir. Görülüyor ki refe nin anlam n ve nereden geldi ini bilmeyen halk, bunu arife ye dönüfltürmüfl ve sözcük Deme kalbura kallebur, lûgat- fasihten ye dir galat- meflhur uyar s na yeni bir örnek oluflturmufltur. ncak, deyimlere giren sözcükler kolay unutulmuyor. Örne- in: Bayraml k giysilerini arefeden giyip süslenenler için alay yollu söylenen refe çiçe i... Bu deyim, çok süslenerek gezenler için de kullan l r. Yaz k ki arefe, pek çok sözlük ve yaz m k lavuzunda art k arife dir. Genç bir bayan, önünden geçmekte oldu u evin balkonunda, sallanan koltu una gömülmüfl yafllı adamı görünce onu selamlamadan geçmek istemedi. yaküstü selamlaflmadan sonra genç bayan, yafllı adamla biraz konuflmak istedi. Ne kadar huzurlu ve mutlu bir ifade var yüzünüzde dedi. Söyler misiniz lütfen, böylesi bir uzun ömrü neye borçlusunuz? Koltuktaki yafllı adam güldü: Günde üç paket sigara, her hafta bir kasa viski içerim dedi. Etin kırmızısını ve ya lısını yerim, spor da yapmam, yürüyüfl de yapmam. Genç bayan flaflırdı: Ne denli ilginç dedi. Kaç yaflınızdasınız? Karflıdan kısa bir yanıt geldi: Yirmialtı adaptasyon (frans zca) a) kopyalamak b) nüfusuna geçirmek c) canl n n çevreye uymas ç) çevre uyuflmazl 2. cüz iyyet (arapça) a) hastal k b) azl k c) dinsel ç) cinsel 3. diktafon (frans zca) a) teyp b) kamera c) telefon ç) video 4. andrenalin (frans zca) a) amiral b) hormon c) tayfa ç) sinir 5. dimne (farsça) a) çakal b) tilki c) kurt ç) domuz 6. eblec (arapça) a) ahmak b) o lan c) aç k kafll ç) k z 7. adud (arapça) a) kol b) parmak c) ayak ç) t rnak 8. cüst (farsça) a) yavafl b) l ml LK DERS M Z TÜRKÇE Saniye Özden Sözcük bilginizi denetledikten sonra, do ru yan tlar için 14 üncü sayfam za bak n z c) küstah ç) hareketli 9. güzîr (farsça) a) hastal k b) derman c) ameliyat ç) pansuman 10. afâfet (arapça) a) kibarl k b) kabal k c) temizlik ç) kirlilik 11. kalibre (frans zca) a) çap b) daire c) kare ç) dikdörtgen 12. cüzeyre (arapça) a) güllük b) bahçe c) bay r ç) adac k 13. mâkiyân (farsça) a) tavuk b) köflk c) horoz ç) yal 14. afîf (arapça) a) zay f b) namuslu c) fliflman ç) eli aç k 15. ebonit (ingilizce) a) tel b) sicim c) kükürtlü kauçuk ç) lâstik 13

9 LK DERS M Z TÜRKÇE YNITLR YKIN TR H M Z Yaşar Öztürk adaptasyon (frans zca) c) canl n n çevreye uymas. 2. cüz iyyet (arapça) b) azl k. 3. diktafon (frans zca) a) teyp. 4. andrenalin (frans zca) b) hormon. 5. dimne (farsça) b) tilki. 6. eblec (arapça) c) aç k kafll. 7. adud (arapça) a) kol. 8. cüst (farsça) 13 üncü sayfam zda yer alan sözcüklerin do ru karfl l klar ç) hareketli. 9. güzîr (farsça) b) derman. 10. afâfet (arapça) c) temizlik. 11. kalibre (frans zca) a) çap. 12. cüzeyre (arapça) ç) adac k. 13. mâkiyân (farsça) a) tavuk. 14. afîf (arapça) b) namuslu. 15. ebonit (ingilizce) c) kükürtlü kauçuk. Bir uçak kazasından sa kurtulan iki kifli, yalnız bafllarına kaldıkları ormanda bir kaplanın kendilerine do ru kofltu unu gördüler. Kazazedelerden biri hemen çöktü ve ayakkabılarının ba cıklarını ba lamaya baflladı. Onun kaplandan kaçmak için koflmaya hazırlandı ını gören öteki kazazede, üzerlerine gelmekte olan tehlikeye karflın arkadaflıyla alay etti: Galiba kaplandan hızlı koflaca ına inanıyorsun? dedi. Ba cıklarını ba lamayı bitiren kazazede, koflmaya bafllarken bir yandan da arkadaflını yanıtladı: Hayır, senden hızlı koflmam yeterli. MUSTF KEML LE 90 y l önce yap lan K GÖRÜfiME Mondros teflkes nlaflmas gündeme geldi inde cephede bulunan Mustafa Kemal yo un biçimde stanbul u, hükümeti telgraflar ya uyar p durdu. Uyar lar - n n etkisi olmad. dana ya geldi inde li Fuat (Cebesoy) a flunlar söyledi: rt k ulusun bundan sonra kendi haklar n kendisinin aramas ve korumas, bizlerin de mümkün oldu u kadar bu yolu göstermemiz ve bütün ordu ile beraber yard m etmemiz gerekir. Umutsuz de ildi. Sadrazam zzet Pafla hükümetten çekilince Mustafa Kemal e Bir an önce stanbul a gelmelisiniz. Sizinle görüflmeye gereksinimim var! diye telgraf çekti. stanbul a ça r lan Mustafa Kemal ne tür geliflmelerin olaca- n seziyordu, durumun fark ndayd. Yak n arkadafl çiflleri Bakanl görevini yürüten Fethi Okyar a bir öneride bulundu: zzet Pafla iktidarda kalsa bile muhaliflerin bask s na dayanamayacak. Padiflah kabinedeki ttihatç lar kesinlikle tasfiye ettirecektir. Ülkeyi, memleketi darmada- n eden ve muhalefet ad alt nda yap lan yiyicilik, sald r ve y k mlar da daha çok gazeteler arac l - yla oluyor. Bunlara karfl ulusu uyand rmak için en iyi araç, karfl l k vermek, yani bir gazete ç - karmakt r. Benim maafllar mdan biriktirdi im biraz param var. Onu koymaya haz r m. Ben askerim. mtiyaz alamam. Sen, bugün genellikle hakl elefltiri nedenlerinin ço unun d fl nda kald n, hatta bunlarla savaflt n. Gerçekleri halka, hatta düflmanlar m za anlatabilmek için gel, beraberce bir gazete ç karal m. Mustafa Kemal in maddi kat- 15

10 BD KSIM 2008 BD KSIM 2008 k lar ile Minber gazetesi yay m yaflam na bafllad. Istanbul a vard nda deniz ortas nda demirlemifl düflman donanmas n görünce Mustafa Kemal in yüre i burkuldu. Bu manzara karfl s nda Geldikleri gibi giderler! sözünü söyleyen Mustafa Kemal le yap lan bir görüflme dört gün sonra 17 Kas m 1918 tarihli Minber gazetesinde yay mland. Mustafa Kemal in yurt ve ulus sevgisi o denli engindi ki, herkesin kendi kendini kurtarmaya çal flt bir ortamda o ne yapabiliriz in peflindeydi. Bugüne de fl k tutan bu görüflmeyi 90 y l sonra yeniden Bütün Dünya okurlar yla paylafl yoruz: Siyasal durumumuz hakk nda yüksek görüfllerinizi ö renebilir miyim? Ben siyasetle yaln z y l nda Sofya ve ayn zamanda Belgrad ve Çetine ateflemiliterliklerini üstlendi im bir y l içinde u raflt m. U raflma biçimim de yaln z siyasal de ildi. skeri-siyasal bir u raflmayd. Bu görevim süresi bir yana b rak l rsa bütün yaflam m Trablusgarp ta, Balkan Savafllar n n son evresinde ve bugünkü savaflta (Birinci Dünya Savafl ) savafl alanlar nda askerlik iflleriyle u raflmakla geçmifltir. Bu nedenle kendimde ordudan, savafllardan, askeri konulardan söz etmek için çok genifl yetki görüyorsam da siyasetten söz etmek yönünü siyasetçilere b rakmay uygun bulurum. Bununla birlikte ilgisi dolay s yla devletimizin benim de içinde bulundu um dönemin çeflitli evrelerinde genel siyaset uyumuna bir biçimde kat lmay düflünmemifl oldu umu söylemek istemiyorum. Bu konuda çeflitli zamanlarla ilgili derin düflüncelerimin ve bu düflüncelerin gerektirdi i incelemelerin özetini ve sonucunu söylemem gerekirse diyebilirim ki, ben en iyi siyasetin her türlü anlam yla en güçlü olmakta bulundu unu kabul ederim. En güçlü olmak deyiminden amac m yaln z silah gücü oldu unu sanmay n z. Tam tersine asker olmama karfl n bu bence güç bileflkesini oluflturan etmenlerin sonucudur. demek istedi im, manevi bak mdan bilimsel olarak, ahlak Benim aç s ndan ve teknik aç dan güçlü olmakt r. Çünkü bu sayd m yarat l fl özelliklerinden yoksun bir ulusun, bütün bireylerinin en son silahlarla donat lm fl oldu unu varsaysak bile güçlü oldu unu kabul etmek do ru olamaz. Bugünkü insan toplumu içinde insan olarak yer alabilmek için elbette silahlanmak yeterli de ildir. Benim inan fl ma göre güçlü bir ordu denildi i zaman anlafl lmas gerekli anlam her bireyi özellikle subay, komutan, tekni in ve uygarl n gereklerini kavram fl ve ona göre eylemini ve davran fllar n uygulayan yüksek ahlakta bir kuruldur. Kuflkusuz ki, tek amac, görevi, düflüncesi ve haz rl yurdu savunmakla s n rl olan bu kurul ülkenin siyasetini yönetenlerin en sonunda verecekleri kararla eyleme geçer. flte ben orduya ve komutanlara komuta etmifl bir asker olarak, bu bak fl aç s ndan siyasetle ba lant kurmufl olabilirim. ve ulusumu çok iyi tan d m, gereksinme duydu u Yurdumu ilerlemeye ulaflabilmek için huzurlu ve sessiz, ama her halde özgürlük ve ba- ms zl koruyarak, sürekli çal flmak gereklili i kan s nda oldu um için bu kan m sa layacak, yani bize huzur ve güvenle çal flma zaman verecek iliflkileri oluflturacak dostluklar n, gerçekten yanl s y m. ngilizler e karfl besledi iniz Mustafa Kemal, arkadafl Gazeteci Yazar Ruflen Eflref Ünayd n a arma an etti i bu fotograf n alt na yazd tümcelerinde vatan n kurtuluflu için besledi i umutlar dile getirmekte ve Herfleye ra men, muhakkak bir nura do ru yürümekteyiz demektedir. duygular konusunda, biraz bilgi verir misiniz? Bu savaflta ngilizler le r burnu, nafarta ve Filistin cephelerinde karfl karfl ya birçok savafllar yapt m. Ben bu savafllara ve genellikle bu sayd m cephelerden baflka cephelerde, baflka bölgelerde öteki uluslarla da yapt - m savafllara hep yurdumun savunulmas olan temel görevimi yerine getirdim. Bu nedenle yüre imde kin ve düflmanl k duygular yer bulmam flt r. ngilizler in Osmanl ulusunun özgürlü- üne ve devletimizin ba ms zl - na uymada gösterecekleri sayg ve insanl k karfl s nda yaln z benim de il bütün Osmanl ulusunun ngilizler den daha yararl bir dost olamayaca kan s yla etkilenmeleri çok do ald r. Yurtta en son düflünce ak mlar n nas l buluyorsunuz? Savafl cephesinden stanbul a döneli iki gün oldu. Karargâh m n bulundu u dana da düflünce ak mlar n izlemeye zaman bulamad m. Bu nedenle bu konuda bir fley söyleyemem! 16 17

11 BD KSIM 2008 Bir gün sonra ise Vakit gazetesinde hmet Emin (Yalman) in yapt bir görüflme yay mland. y l süren genel savafl içinde ulusumuzun Dört gösterdi i azim, metanet ve ola- anüstü özverilere göre bugün imzalad m z ateflkesten sonra tilaf Devletleri nin Osmanl ba- ms zl na ba l kalacaklar na kuflku edilemez ise de, ateflkes metni bizim tahmin edemedi imiz bir flekilde yorumlan p uygulanmaktad r. tilaf kumandalar bu tarz hareketine ne anlam vermek gerekir? Hükümetimizle ateflkes anlaflmas imza eden devletlerin ve bu devletler ad na ateflkes koflullar n saptayan Britanya Hükümeti nin Osmanl lar a karfl olan iyi niyetinden kuflkuya düflmek istemem. E er sözkonusu koflullar n hükümlerinde yanl fl anlamay gerektiren yanlar görülüyorsa bunun nedenini derhal anlamak ve karfl m zdakilerle anlaflmak gerekir. Elbette bu görev hükümetlere düfler. Benim bildi- ime göre hükümetler bu konuda gereken giriflimlerde bulunmufl ve bulunmaktad rlar. Yaln z benim anlamad m bir yan varsa bu giriflimler neden ulusa inand r c sonuçlar vermemektedir? Buna neden olarak flimdi hat r ma gelen nokta fludur: ki hükümetin önde gelenleri aras nda görüflülerek kararlaflt r ld ktan sonra uygulama buyru u verilmesi gereken konular, askeri komutanlara b rak l yor. Oysa bu konularda askerlerin de il, diplomatlar n çal flmas gerektir. Bu konuda ulusa düflen görev nedir? Bildi iniz gibi ulus do rudan do ruya devlet ifllerine kar flmaz. Vekilleri olan milletvekilleri kurulunun güvenini kazanm fl bir hükümetin yürütmelerinin sonuçlar n bekler. O halde bu konuda ulusun en büyük görevi milletvekilleri arac - l yla her bak mdan güvenilir bir hükümetin güvenilir bir gücünü oluflturmaktad r. Bugünkü Meclis-i Mebusan n ulusu bütünüyle temsil etmedi i hakk nda dedikodular vard r. Bu konuda yüce düflünceleriniz ne merkezdedir? özellikle içinde bulundu- umuz bu güç ve Bence nazik zamanda dedikodulara kesinlikle izin verilemez. Bu dedikodular meflrutiyet yaflam için de çok zararl d r. Bundan her meflrutiyetsever Osmanl n n kesinlikle kaç nmas en büyük yurt ödevidir. Bugünkü milletvekillerinin bir tak m etkiler alt nda seçilmifl oldu u hakk nda dedikodu yapanlara flunu hat rlatmak gerekir. Öncelikle, yap lan dedikodulara zaman ve ortam hiçbir biçimde BD KSIM 2008 uygun de ildir. Sonra genellikle her ülkede bu çeflit seçimler yap - l rken araya bir tak m etkilerin kar flt yads namaz. Bunlar bir yana Osmanl ulusunun meflrutiyet temsilcisi bugünkü Meclis-i Mebusan m zd r. Bu toplulu u oluflturan üyelerin seçildikleri çevrede bir kesimi flimdi yeni bir seçim yap lmas na elveriflli olmayan bir ola anüstü durum içinde bulunmaktad r. Dolay s yla sadece bu noktay düflünmek bu sorunu daha fazla deflmekten dolay do abilecek kötülükleri gösterir. Her halde ulusun ve yurdun pek çok gereksinme duydu u bar fl gerçeklefltirecek hükümetin bugünkü Meclis-i Mebusan a dayanmas bir zorunluluk olmaktad r. k p giden zaman karfl s nda Mustafa Kemal in fl ondan yararlanmak isteyenleri ayd nlatmay sürdürüyor. Uçak havalandıktan onbefl dakika sonra pilot, yolculara bir duyuru yaptı: Bayanlar, baylar, uça ımızın motorlarından biri bozulmufltur. Fakat korkacak bir durum yoktur. Uçuflumuzu üç motorumuzla sürdürece iz. Yalnızca yolculu umuz bir saat kadar uzayacaktır. Yarım saat sonra pilot yeni bir duyuru yaptı: Baylar ve bayanlar, bir motorumuz daha bozuldu; ama yine de korkacak bir durum yok. Uçuflumuzu iki motorumuzla güvenli bir biçimde sürdürebiliriz. Yalnız uçufl süremiz bir saat daha uzayacaktır. Bir saat sonra pilotun sesi yine duyuldu: Baylar ve bayanlar, üçüncü motorumuz da arızalandı. Fakat yine de ortada korkacak bir durum yok. Çünkü uçuflumuzu sa lam kalan tek motorumuzla sürdürebiliriz. Yalnız uçufl süremizin bir saat kadar daha uzadı ını söylemek zorundayım. Yolculardan biri hostesi ça ırdı ve Sa lam kalan tek motorumuz da arızalanırsa dedi. Tüm günümüzü havada geçirmek zorunda mı kalaca ız? Ö renci hocas na Hocam, kültürlü olmak için ne yapmak gerekir? diye sordu. Üç tane üniversite bitirmek gerekir. Ö renci, üç üniversite bitirdikten sonra tekrar hocas na gitti: Hocam, üç üniversite bitirdim, ben flimdi kültürlü oldum mu? Hoca Hepsini sen bitirmeyecektin diye söze bafllad : Birini deden, birini baban, birini de sen bitirecektin!

12 YZN: KY KRN 21

13 BD KSIM 2008 BD KSIM 2008 Mustafa Kemal, öncelikle komutanlar n hedef ald klar orduyu halk n n gözünden ve gönlünden düflürmek amac yla planl bir sald r girifliminde bulunan kimi dost görünümlü, kimi bizden biri görünümlü çeflitli kimlikli ve çeflitli amaçl düflmanlara yan t n, fyon da yapt konuflmas yla, her birinin ayr ayr hak etti i sertlikte verdi. Düflmanlar m z n, ülkemize yönelik son aylardaki sald r lar na de inen Mustafa Kemal, Ordu, düflmanlar m - z n birinci taarruz hedefi oldu dedi ve düflman n bu girifliminin ikinci aflamas n n, milleti koyun sürüsü gibi bo azlamak oldu u uyar s nda bulundu. Mustafa Kemal bu konuda flöyle dedi: Orduyu imha etmek için mutlaka subay n mahvetmek, afla lamak lâz md r. Buna da teflebbüs ettiler. Bundan sonra, milleti koyun sürüsü gibi bo azlamakta engeller ve müflkülât kalmaz. Bu hakikat karfl s nda ve içinde bulundu umuz vaziyete göre, subaylar heyetimize düflen vazifenin mahiyeti, ehemmiyeti ve k ymeti kendili inden meydana ç kar. O halde subaylar m z, düflmanlar m z taraf ndan y k lmak istenilen ordumuzu tamir edecek ve canland racak ve ordu ve milletimizin ba ms zl n muhafaza edecektir. 31 Temmuz 1920 günü fyonkarahisar ziyaret eden Mustafa Kemal, Kolordu Dairesi ndeki bu sert konuflmas nda düflmanlar m - z n sinsi planlar n yüzlerine vururken, ordunun özellikle subaylar na kutsal görevlerini bir kez daha an msatt. Mustafa Kemal, Türk milletine taarruz eden düflman n, önce Türk subay n afla lamak istedi- ine dikkat çekti ve Bir orduyu imha etmek için önce mutlaka, o ordunun subay n mahvetmek, afla lamak lâz md r dedi ve sözü, son aylarda Türk ordusunun komuta kademesine karfl giriflilen sald r lar n amac na getirdi: flte bu amaçla, kumandanlar m za ve subaylar m za tecavüz ve taarruza bafllad lar, askerlik izzetinefsini yok etmek gayreti içine girdiler. Mustafa Kemal, düflman n bu sald r s n püskürtecek en etkili silah n, Türk subay n n flerefi oldu unu an msatt : bir an olsa bile subayl k yapm fl, subayl k Hayat nda izzetinefsini, flerefini duymufl, ölümü küçümsemifl bir insan, hayatta iken, düflman n tasarlad - ve reva gördü ü bu muamelelere katlanamaz. Ordudan ve onun subaylar ndan ulusun beklentilerini Millet ba ms zl n n korunmas n ordudan, ordunun ruhunu teflkil eden subaylardan bekler. flte subaylar n yüce olan vazifesi budur sözleriyle iflaret eden Mustafa Kemal, Milletimiz, ordusundan yoksun b rak lma giriflimiyle karfl karfl yad r. Milletin ba ms zl ihlâl edilirse, bunun vebali subaylara ait olacakt r diyerek subaylara görevlerini bir kez daha an msatt ve ayn zamanda bir akademik ders niteli indeki konuflmas n flöyle sürdürdü: Kuvveti olmayan, dolay - s yla mücadele edemeyen bir millet, mahkûm ve esir vaziyettedir. Böyle bir milletin ba ms zl gasp olunur. Dünyada hayat için, insanca yaflamak için ba ms zl k lâz md r. Ba- ms zl k sahibi olmak için kuvvet sahibi olmak ve bunun için mevcudiyetini ispat etmek icap eder. Kuvvet ordudur. Mustafa Kemal, eski silah arkadafllar yla böyle yak ndan ve samimi temasta bulunmaktan büyük vicdani zevk hissetti ini söyledi ve Sizinle oturup uzun hasb hal etmek isterdim. Fakat çoksunuz; müsait yer de yoktur. Bu sebeple hissiyat m birkaç cümle ile mülâhaza etmekle yetinece- im dedikten sonra, görüfllerini flöyle aç klad : rkadafllar! ngilizler ve yard mc lar, milletimizin ba ms zl n imhaya karar vermifllerdir. Milletler ba ms zl klar n hiç kimsenin lütuf ve at fetine borçlu de ildir. Hiç kimse kimseye, hiçbir millet di er millete hürriyet ve ba ms zl k vermez. Milletlerde tabiaten ve yarat - l fltan mevcut olan bu hak, milletlerce kuvvetle, mücadele ile mahfuz bulundurulur. Kuvveti olmayan, dolay - s yla mücadele edemeyen bir millet, mahkûm ve esir vaziyettedir. Böyle bir milletin ba ms zl gasp olunur. Dünyada hayat için, insanca yaflamak için ba ms zl k lâz md r. Ba ms zl k sahibi olmak için kuvvet sahibi olmak ve bunun için mevcudiyetini ispat etmek icap eder. Kuvvet ordudur. Ordunun hayat ve saadet kayna, ba ms zl takdir eden milletin, kuvvetin lüzumuna olan vicdan iman d r