BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol"

Transkript

1

2

3 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çiğdem yhan flletme Genel Yönetmeni: Sina Şen Yay n Dan flman : Yaşar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma taman Düzeltme Sorumlular : Nükhet licikoğlu Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (nısal Başkan), Prof. Dr. hmet Mumcu, Prof. Dr. Solmaz Doğanca, Prof. Dr. Sevil Öksüz, Prof. Dr. Ender Varinlioğlu, Prof. Dr. Okay Eroskay, Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu, Necmi Tanyolaç, Haluk Cansın, İzmir Tolga, laettin Giray, yhan Erten, Nuri Özakyol, İlhan Banguoğlu, hmet ydede, Manuel Bilos, Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel ksoy, Metin tamer, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Sadi Bülbül, li Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, İlyas Halil, Pelin Hazar, İlker İnal, Muzaffer İzgü, Serdar Kalkan, Özüm Larçın, Mehmet Muhsinoğlu, Filiz Leloğlu Oskay, Saniye Özden, Yaşar Öztürk, Erdoğan Sakman, Songül Saydam, İzlen Şen, Cheryl Tanrıverdi, İzmir Tolga, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeoğlu, Mustafa Yıldız Yönetim Merkezi: 10. Sok., No: 45, Bahçelievler, nkara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim dresi: Mimoza 4/9, D: 1, taşehir, 34750, İstanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) bone Hizmetleri: (0212) Da t m: Yaysat Renk yr m : Mat Yapım Bas m Tarihi: Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, nkara adresindeki küm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k jans Sanayi ve Ticaret.fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, nkara adresindeki tesislerinde bas lm flt r.

4 Y l: 11, Say : 126 Ç N D E K L E R K S I M İnanmayın O Öldü Diyenlere... METE KYOL 10 Şeker Bayramı ve refe... ORHN VEL DEDEO LU 15 Mustafa Kemal le 90 Yıl Önce Yapılan İki Görüşme YfiR ÖZTÜRK 21 Düşman, Önce Türk Subayını şağılamak İster KY KRN 27 tatürk ün Tabutunun çıldığı Gün SEMR TY 32 nıtkabir den Gönderilen İletiler MET N GÖREN Sayfa: 32 NITKB R DEN GÖNDER LEN LET LER 36 Fazıl Hüsnü Dağlarca Uzun Yaşamını Tümüyle Şiire damıştı KONUR ERTOP 42 Nobel Barış Ödülü Türk Dostunun Oldu ZM R TOLG 46 Masumiyet Müzesi ve Orhan Pamuk DEM R YTÇ 51 Potomac Kıyısında Sonsuza Değin... MEHMET MUHS NO LU 58 Oyun Gençlere de Yaşlılara da İyi Geliyor CHERYL TNRIVERD 64 dalet Hanım 70 Beşparmak Dağları na Tırmanan Tank MESUT GÜNSEV 75 Komşuluk İlişkileri Üzerine... GÜRBÜZ EVREN 80 O Günlerde Herşey Ne Kadar da Masumdu! HULÛS TURGUT 83 Türkçe nin Sesli Kılavuzu Geliyor! RÜfiTÜ ERT 86 Sabo MUZFFER ZGÜ 93 Kansere Meydan Okuyan Bilim damı: Sigmund Freud YÜCEL KSOY 96 nımsayan Kaldı mı? MEHMET ÜNVER 103 lea Iacta Est SONGÜL SYDM Yıl Önce Düşen Yaprak ECE ORLC 111 Sırtlan vlarını kıllıca Yakalar ERDO N SKMN 117 Mars Dakikacaları L MURT ERKORKMZ 122 Mutluluk İçin On Sihirli Sözcük NÜKHET L C KO LU 127 Ben Her Yıl Yeniden Başlarım Okula... ERS N KÖSEO LU 129 Beynimde Kalan Kadın BÜLENT KKURT 133 Devlet damı Olmak ENG N ÜNSL 137 İmece MET N TMER 140 Theodore Kassappis Hoca LYS HL L 143 Ölenle Ölünmez Diyenler SD BÜLBÜL 148 Nemrut ta Yine Güneş Doğdu GÜLSEREN HYO LU Sizden Bize 8 lk Dersimiz Türkçe 13 Kas m SuDokular Güzel Söz 110 Bilginizi Denetleyin 115 Mankafa Poldi 145 SIGMUND FREUD nne ve Babalardan 146 Kareler ve Rakamlar 152 Mant k Bilmecesi 153 Satranç 154 Bulmaca 156 y n Kitaplar 158 Bir Fotograf Bin Sözcük Sayfa: 93

5 Mete kyol DN S ZE NNMYIN O ÖLDÜ D YENLERE... Tüm gazetelerin, radyolar n, televizyonlar n geçen ay n sonlar nda verdikleri bir haberi düzeltiyoruz: Faz l Hüsnü Da larca ölmemifltir, yaflamaktad r. Bilerek ve söyledi imizin do ru oldu una inanarak, bir kez daha yineliyoruz düzeltmemizi: Faz l Hüsnü Da larca ölmemifltir, yaflam n tüm canl l - yla sürdürmektedir. Karfl s nda zrail in çaresiz kald ve gücüne yenik düfltü ü göklerce, denizlerce, ovalarca, da larca devli iyle Da larca, dün yaflad gürül gürül coflkusuyla, bugünde de yaflamaktad r, yar nda da yaflayacakt r, yar n izleyen her yar nda da yaflayacakt r. zrail in, onun yaln zca can n almaya yetebilen gücü çünkü, onun fliirlerinin gücü karfl s nda yenik düflmüfltür, onu ölümün ss zl na gönderememifltir. *** Yaflam n n özellikle son sekiz y l n Faz l Hüsnü Da larca, yaflam ndaki tek düflman yla savaflarak geçirdi. Bedeniydi o düflman... S rt n n alt ndan böbrekleri, bö rüne bir hainin hançeri örne i saplan yor; gözleri, yüzy la yaklaflan ferlerini giderek k s yor; cefakâr bacaklar, kendilerinden beklenmedik bir tembellikle k m ldamaya bile üfleniyorlard. flte o anlar nda kuca na ald onu, kanats z mele i... O melek, Da larca cephesinde bir yandan düflman n sald r lar na karfl koyuyor, bir yandan da, o düflman n asla ulaflamad Da larca yüre inde ve Da larca beyninde yeni yeni olgunlaflan meyveleri topluyordu y l Nisan nda Bilkent Üniversitesi nde düzenlenen Faz l Hüsnü Da larca Sempozyumu na kat lmak için eflimle birlikte onu biz götürmüfltük nkara ya. O yolculu umuzda insan Da larca y yak ndan tan maya bafllad m. Sonra bütün günlerini, Kad köy de ad n tafl yan sokakta, evinin yan ndaki bir kahvehanede geçirdi ini gördüm. Burada yiyip içiyor, evine ancak, akflamlar yatmak için gidiyordu. Bacaklar ndaki ilerlemifl rahats zl yüzünden yürüyemiyordu. Gözleri çok az görüyordu. Sanat yolundaki yetmifl y ll k deneyimi, ona dikkatle düflünüp tasarlad ktan sonra do açtan fliir söyleme yetisi kazand rm flt. Onun söyledi i fliirleri ka da geçirmeye bafllad m. Defterler doldu. Hastal ilerleyince onu birkaç kez hastaneye götürdüm, refakatçi olarak yan nda kald m. Hastanede de fliirler söylüyor, bana yazd r yordu. Hastanelerden sonraki bir y l boyunca Faz l abey im bizim Levent teki evimizde, Silivri deki yazl m zda konuk oldu. fiimdi bas lmakta olan Kaçan Uykular Ülkesi, Su Y kamak gibi kitaplar ve benim için söyledi i fliirlerden oluflan arm fl ac n K z, Çiçek z Seslendire-fiark lar kitaplar böyle ortaya ç kt. Zamanla kendi evinin eksiklerini giderip, yaflama koflullar n düzenledim. Yan nda yaln zca gündüzleri kalacak bir bak c bulundu. Gerekti i geceler ben kal yordum yan nda. Hastaneye kald r lmas gerekti inde de refakatçisi oluyordum. Tedavilerinin son aflamas Marmara, c badem ve Baflkent Hastaneleri nde gerçekleflti. Bu kanats z mele in kim oldu unu da söyleyelim: Ünlü edebiyat uzman ve yazar m z Say n Konur Ertop un sayg de er efli, Say n Ruhan Ertop. *** Do ru oldu unu tüm içtenli imizle bilerek ve do ru oldu- una tüm içtenli imizle inanarak bir kez daha söylüyoruz: Faz l Hüsnü Da larca, her zamanki göklerce, denizlerce, ovalarca, da larca devli iyle ve her zamanki gürül gürül coflkusuyla, bugünde de yaflamaktad r, yar nda da yaflayacakt r, yar n izleyen her yar nda da yaflayacakt r. nanmay n siz, Faz l Hüsnü Da larca öldü diyenlere

6 S ZDEN B ZE MEKTUPLR B ZDEN S ZE YNITLR Bütün Dünya, Mimoza 4/9, D: 1, taflehir, 34750, stanbul Faks: ay n li Naili Erdem, 2008 SEkim say s n n 7 nci sayfas ndaki Mete kyol un hakk n zdaki yaz s n okudum. K rg nl n z anlamakla birlikte karar n z anlayamad m, anlamam da mümkün de il. Çünkü, çok yo un yaflad - n z y llar n birikimini yo urarak bizlere aktard klar n zla ne denli fl k ve güç ald m z ve bizleri bu fl ktan mahrum b rakma hakk n z olmad n düflünüyorum. Ülkemizin selameti için çabalayanlar n hat r na karar n z de ifltirmenizi dilerim. Sayg lar mla, Erkan Yüksel, stanbul. ay n Mete kyol un Hak SVermenin c Yan... bafll kl yaz s beni çok etkiledi. Kendisini ve Say n li Naili Erdem i kutlamak ve alk fllamak istiyorum, yaflad klar m ve hissettiklerimi gayet güzel ifade ettikleri için... Sayg duyuyorum davran fllar na... Sayg lar mla, Nam k Kemal Nomak. erginizi okumak için gerçek D bir vesile... Yazar n z Say n Metin Gören, yine ola anüstü yaz lar yla harikalar yarat yor. Say n Gören in Devflirmeler yaz s bir ders niteli indeydi. Tebrikler. yhan Ölmezo lu, TBBDF Dart Merkez Hakem Kurulu Baflkan. ay n zmir Tolga, Kufllar n SEn k ll s : Karga adl yaz - n z okuduktan sonra kargalara daha çok dikkat etmeye bafllad m. Gerçekten de çok hakl s n z. Heybeliada da bu kargalar n mart larla olan sosyal itiflmelerini seyrederken neler izledi imi anlatsam flaflars n z. Hele bu kargalar n bir çam kozas n a açtan koparmas, içini aç p çamf st n yuvas ndan elemesi görülecek bir sahnedir. Karga kabuklu çamf st n ufak tafl sekinin alt köflesine s k flt r p gagas ile vura vura f st - k r p içini yemesi gerçekten bir tiyatro gibi seyredilecek sahnedir. Bir de cevizin içi dolu olan n al r, yukar dan tafl n üzerine b rak r. K r lan cevizi afiyetle yemesi seyredilecek öteki bir sahnedir. Fakat kuluçkadaki yumurtalar çalmada kargadan iyisi yoktur. Yeni yaz lar n zda buluflmak üzere, sayg lar mla, yflegül Çakmak, stanbul. erhaba Nuray Han m, Bütün Dünya dergisini mu- M hakkak al r m; fakat düzensiz okurum. Bu bazen uzun süreci kapsayabiliyor, t pk bugün oldu u gibi... May s ay ndaki yaz n z okudum ve müzikle ilgili duygu ve hayalinizi paylaflan biri olarak da yazmak istedim. Do rudur, sevgi inanç ve azimdir sizi o zor dönemden bugüne erifltiren... Umut ederim ki, de erli hocan z Erich Radermacher de en k sa zamanda iyileflir ve hayata kald yerden devam eder, acil flifalar diliyorum. Umut insan n herfleyidir, umut edilmeli, inanmal ve baflarmal... En içten dileklerimle, Figen Kenir. YZRIMIZIN YNITI: erhaba Figen Han m, önce- ilginiz ve iyi dilekleri- Mlikle niz için çok teflekkür ederim. S k s k okurlar m zdan piyano ö retmenim Erich in durumunu soran iletiler al yorum. Erich aylar önce felç geçirdi- inde iyileflece ine olan inanc m ve umudumu asla yitirmesem de, içten içe bir korku ve endifle duyumsuyordum. Bir güzel haber, Erich flimdi yürüyebiliyor, ellerini hareket ettirebiliyor, kendi iflini kendisi görebiliyor. Parmaklar n oynatabilse ve biraz piyano çalabilse de, bir profesyonel olarak eskisi kadar mükemmel çalamad için çok üzülüyor. flin en zor yan ise hâlâ konuflmas n n düzelmemifl olmas. Bir çocuk gibi sab rla yeniden konuflmay ö renmesi gerekiyor. K sa süreli Türkiye ziyaretinden sonra flimdi yine lmanya da terapilere devam edecek. Sizlerden gelen iletileri ben de ona iletiyorum ve inan n gözleri doluyor. Hepimizin iyi dilekleri, umutlar, inanc, Erich in sab rl u rafl ile birleflince, sizlere Erich le ilgili daha güzel haberler verebilmeyi umuyorum. Sevgi, selam ve sayg lar mla, Nuray Bartoschek. en yfle Göçer, Okçumusa B lkö retim Okulu, 6- s nf ndan m. Bugün Türkçe ö retmenimiz sizin dergilerinizden bahsetti ve 1001 Güzel Söz ü okudu. Çok be endim ve derginizi almay düflünüyorum. Bir de sizlerden bir iste im olacak. Lütfen bizler için çocuk kitaplar yapar m s n z? fiimdiden teflekkürler ve baflar lar dilerim. yfle Göçer, stanbul. 8 9

7 TÜRK D L Orhan Velidedeoğlu Seker Bayram ve refe... Yurttafl n -hakl /haks z- sorular karfl s nda k z p kömiz gerçekten çok ciddi bir kül- Say n Baflbakan hakl d r; ülkepüren, hofl olmayan sözlerle onlar afla layan Sa- fiuna inan yorum: Baflbakatür erozyonuyla karfl karfl yad r... y n Baflbakan m z; bu ç k flmalar - n m z, bu konudaki sav n ulemaya dan fl p öyle konuflmufl- n çok edebî buluyorlar ki, toplumun tepkisi karfl s nda Benim tur. ncak, Diyanet flleri Baflkan Prof. Dr. li Bardako - sözlerimin atasözleri ve deyimlerle ilgili sözlüklerde yeri vard r lu nu ulemadan saymam fl olacak ki, ona sormam fl. ma ga- diyerek savunmaya geçiyor. Bencileyin saf yurttafllar da Baflbakan m z söylüyorsa do rudur diye- Bardako lu ne diyor: zeteciler sormufl. Bak n, Say n rek onun kendine özgü sözlerini, Bu konu dini de il, kültürel her türlü sözlükte araflt r yor ama bir konudur... O yüzden kültürümüzde her iki isim de vard r; ama bulam yor. Demek ki bu sözcüklerin edebiyat m zda yeri olmamas bir yana, argo sözler sözrak biliniyor, biz de öyle diyoruz. daha çok Ramazan Bayram olalüklerine bile girememifl...(!) Konu benim de ilgimi çekti Geçen fieker bayram öncesinde gazetelerde yay mland na Hz. Muhammed, Mekke den ve yaz l kaynaklara baflvurdum: göre Baflbakan m z bu kez de Medine ye göç etti inde görüyor Bayram tebriki konuflmas nda ki Medine halk, bir arada yaflad klar ran as ll lardan ö rendi i diyesiymifl ki, Ne oldu bu bayram n ad? d n bir baflka türlü de- iki Mecûsî bayram n ; ilkbahar n ifltirmifller; flimdi fieker bayram!.. Bu dört dörtlük bir Ramazan mihr-gâh (mihrican/sonbahar) bafllang c nev-ruz (yeni gün) ile bayram! Ne fieker bayram?.. Buna kültür erozyonu denir! lunan H ristiyan ve kutluyorlar. yr ca, flehirde bu- Yahudiler- den etkilenerek onlar n yevmü s seb, yevmü s-sebasib gibi bayramlar na kat lanlar da var. Bu uygulamalar hofl görmeyen ve ümmetin birli- inin bozulmas ndan endifle eden Hz. Muhammed, Medine ye geliflinin ikinci y l nda Mecûsî bayramlar n ve di- erlerini, llah o bayramlar, sizin için daha hay rl olan Îdü l-f tr (ramazan) ve Îdü l-adhâ (kurban) bayramlar yla de ifltirmifltir anlam ndaki bir hadisiyle yasakl yor. Ramazan ay nda oruç tutulmas da ilk kez bu y l farz k l n yor. Bu bir ay boyunca oruç tutup sab r s nav veren müminler, sonraki flevval ay n n ilk üç gününü bayram olarak kutluyorlar. Ramazan ay sonunda, bayramdan önce, yard ma gereksinimi olan kimselere fitre verilmesi zorunlu- u da getirildi inden, bu bayrama îdü l-f tr (fitre bayram ) deniyor. Bu bayrama Ramazan bayram ad kimler taraf ndan ve ne zaman veriliyor?.. Yüce Peygamberimiz, daha o zamanlar, Ramazan bayram nda namazdan önce hurma, fleker gibi tatl yiyecekler; Kurban bayram nda ise ilk önce kurban eti yenilmesini önermifl. Nitekim, kendisi de Ramazan bayram nda, namazdan önce hurma yer, Kurban bayram nda ise kesti i kurban etinden yeyinceye kadar a z na bir fley koymaz. Fatih Sultan Mehmet döneminde kanunlaflt r lan bayramlaflma kurallar na göre, padiflahlar bayram namazlar n k l p gerekli törenleri tamamlad ktan sonra saraya döndü ünde Has oda önüne kurulan taht na oturur, yak nlar yla söyleflirken alt n ve gümüfl tepsilerle getirilen helva ve tatl lar yenir. Evlerde ise, bayram namaz ndan dönüldükten sonra büyükler aras nda kutlamalar yap l r, bu arada küçüklere de bayram harçl yan nda lokum, fleker, flekerleme vb. verilir. Mahalle bekçilerinin ve davulcular n evlerden bahflifl isteyifllerinin de ayr bir güzelli i var; bahflifllerini çeflitli manilerle isterler: Buna bayram ay derler / Bal ile fleker yerler / Eskiden âdet olmufl / Bizlere bahflifl verirler... nlafl l yor ki, Ramazan bayram ile fleker ya da tatl yiyecekler aras nda hem dinsel, hem geleneksel (belki de sa l k yönünden) s k bir ba var. Kurban bayram na nas l kurban eti yiyerek bafllan yorsa, Ramazan ay ndaki otuz günlük oruçtan sonra bu ay n ad yla an lan Ramazan bayram na da herhangi bir tatl (fleker) yiyerek bafllanmas nedeniyle Türk halk n n yüzy llardan beri bu bayrama Ramazan Bayram yan nda fieker bayram da demesinde dine ayk r nas l bir sak nca görülebilir ki?

8 BD KSIM 2008 Bir yanl fl düzeltilecekse, Say n Baflbakan dan beklerdim ki do rular yanl fllayaca na yanl fllar do rulas n: refe mi, rife mi?.. refe: Kurban Bayram ndan bir gün önce (zi l-hicce ay n n 9. günü) Hacc n en önemli farz olan vakfenin (durma, duraklama) yap ld rafat n di er ad - d r. Bilme, anlama, tan ma anlamlar ndaki arafat ile arefe ayn kökten türetilmifltir. Dünyan n her yöresinden gelen hac adaylar arafatta bir araya gelir; birbirleriyle tan fl p görüflürken bir yandan da dualar n yaparlar. Yevm-i arefe denilen bu güne Türkçede arefe günü, ya da k saca arefe denir. Bir zamanlar yaln z Kurban bayram ndan önceki gün için kullan lan bu söz, zamanla Ramazan 12 bayram ndan bir önceki gün için de kullan lmakla kal nmam fl, anlam genifllemesiyle baflka önemli günlerin, olaylar n bir önceki günü için de kullan lagelmifltir. Görülüyor ki refe nin anlam n ve nereden geldi ini bilmeyen halk, bunu arife ye dönüfltürmüfl ve sözcük Deme kalbura kallebur, lûgat- fasihten ye dir galat- meflhur uyar s na yeni bir örnek oluflturmufltur. ncak, deyimlere giren sözcükler kolay unutulmuyor. Örne- in: Bayraml k giysilerini arefeden giyip süslenenler için alay yollu söylenen refe çiçe i... Bu deyim, çok süslenerek gezenler için de kullan l r. Yaz k ki arefe, pek çok sözlük ve yaz m k lavuzunda art k arife dir. Genç bir bayan, önünden geçmekte oldu u evin balkonunda, sallanan koltu una gömülmüfl yafllı adamı görünce onu selamlamadan geçmek istemedi. yaküstü selamlaflmadan sonra genç bayan, yafllı adamla biraz konuflmak istedi. Ne kadar huzurlu ve mutlu bir ifade var yüzünüzde dedi. Söyler misiniz lütfen, böylesi bir uzun ömrü neye borçlusunuz? Koltuktaki yafllı adam güldü: Günde üç paket sigara, her hafta bir kasa viski içerim dedi. Etin kırmızısını ve ya lısını yerim, spor da yapmam, yürüyüfl de yapmam. Genç bayan flaflırdı: Ne denli ilginç dedi. Kaç yaflınızdasınız? Karflıdan kısa bir yanıt geldi: Yirmialtı adaptasyon (frans zca) a) kopyalamak b) nüfusuna geçirmek c) canl n n çevreye uymas ç) çevre uyuflmazl 2. cüz iyyet (arapça) a) hastal k b) azl k c) dinsel ç) cinsel 3. diktafon (frans zca) a) teyp b) kamera c) telefon ç) video 4. andrenalin (frans zca) a) amiral b) hormon c) tayfa ç) sinir 5. dimne (farsça) a) çakal b) tilki c) kurt ç) domuz 6. eblec (arapça) a) ahmak b) o lan c) aç k kafll ç) k z 7. adud (arapça) a) kol b) parmak c) ayak ç) t rnak 8. cüst (farsça) a) yavafl b) l ml LK DERS M Z TÜRKÇE Saniye Özden Sözcük bilginizi denetledikten sonra, do ru yan tlar için 14 üncü sayfam za bak n z c) küstah ç) hareketli 9. güzîr (farsça) a) hastal k b) derman c) ameliyat ç) pansuman 10. afâfet (arapça) a) kibarl k b) kabal k c) temizlik ç) kirlilik 11. kalibre (frans zca) a) çap b) daire c) kare ç) dikdörtgen 12. cüzeyre (arapça) a) güllük b) bahçe c) bay r ç) adac k 13. mâkiyân (farsça) a) tavuk b) köflk c) horoz ç) yal 14. afîf (arapça) a) zay f b) namuslu c) fliflman ç) eli aç k 15. ebonit (ingilizce) a) tel b) sicim c) kükürtlü kauçuk ç) lâstik 13

9 LK DERS M Z TÜRKÇE YNITLR YKIN TR H M Z Yaşar Öztürk adaptasyon (frans zca) c) canl n n çevreye uymas. 2. cüz iyyet (arapça) b) azl k. 3. diktafon (frans zca) a) teyp. 4. andrenalin (frans zca) b) hormon. 5. dimne (farsça) b) tilki. 6. eblec (arapça) c) aç k kafll. 7. adud (arapça) a) kol. 8. cüst (farsça) 13 üncü sayfam zda yer alan sözcüklerin do ru karfl l klar ç) hareketli. 9. güzîr (farsça) b) derman. 10. afâfet (arapça) c) temizlik. 11. kalibre (frans zca) a) çap. 12. cüzeyre (arapça) ç) adac k. 13. mâkiyân (farsça) a) tavuk. 14. afîf (arapça) b) namuslu. 15. ebonit (ingilizce) c) kükürtlü kauçuk. Bir uçak kazasından sa kurtulan iki kifli, yalnız bafllarına kaldıkları ormanda bir kaplanın kendilerine do ru kofltu unu gördüler. Kazazedelerden biri hemen çöktü ve ayakkabılarının ba cıklarını ba lamaya baflladı. Onun kaplandan kaçmak için koflmaya hazırlandı ını gören öteki kazazede, üzerlerine gelmekte olan tehlikeye karflın arkadaflıyla alay etti: Galiba kaplandan hızlı koflaca ına inanıyorsun? dedi. Ba cıklarını ba lamayı bitiren kazazede, koflmaya bafllarken bir yandan da arkadaflını yanıtladı: Hayır, senden hızlı koflmam yeterli. MUSTF KEML LE 90 y l önce yap lan K GÖRÜfiME Mondros teflkes nlaflmas gündeme geldi inde cephede bulunan Mustafa Kemal yo un biçimde stanbul u, hükümeti telgraflar ya uyar p durdu. Uyar lar - n n etkisi olmad. dana ya geldi inde li Fuat (Cebesoy) a flunlar söyledi: rt k ulusun bundan sonra kendi haklar n kendisinin aramas ve korumas, bizlerin de mümkün oldu u kadar bu yolu göstermemiz ve bütün ordu ile beraber yard m etmemiz gerekir. Umutsuz de ildi. Sadrazam zzet Pafla hükümetten çekilince Mustafa Kemal e Bir an önce stanbul a gelmelisiniz. Sizinle görüflmeye gereksinimim var! diye telgraf çekti. stanbul a ça r lan Mustafa Kemal ne tür geliflmelerin olaca- n seziyordu, durumun fark ndayd. Yak n arkadafl çiflleri Bakanl görevini yürüten Fethi Okyar a bir öneride bulundu: zzet Pafla iktidarda kalsa bile muhaliflerin bask s na dayanamayacak. Padiflah kabinedeki ttihatç lar kesinlikle tasfiye ettirecektir. Ülkeyi, memleketi darmada- n eden ve muhalefet ad alt nda yap lan yiyicilik, sald r ve y k mlar da daha çok gazeteler arac l - yla oluyor. Bunlara karfl ulusu uyand rmak için en iyi araç, karfl l k vermek, yani bir gazete ç - karmakt r. Benim maafllar mdan biriktirdi im biraz param var. Onu koymaya haz r m. Ben askerim. mtiyaz alamam. Sen, bugün genellikle hakl elefltiri nedenlerinin ço unun d fl nda kald n, hatta bunlarla savaflt n. Gerçekleri halka, hatta düflmanlar m za anlatabilmek için gel, beraberce bir gazete ç karal m. Mustafa Kemal in maddi kat- 15

10 BD KSIM 2008 BD KSIM 2008 k lar ile Minber gazetesi yay m yaflam na bafllad. Istanbul a vard nda deniz ortas nda demirlemifl düflman donanmas n görünce Mustafa Kemal in yüre i burkuldu. Bu manzara karfl s nda Geldikleri gibi giderler! sözünü söyleyen Mustafa Kemal le yap lan bir görüflme dört gün sonra 17 Kas m 1918 tarihli Minber gazetesinde yay mland. Mustafa Kemal in yurt ve ulus sevgisi o denli engindi ki, herkesin kendi kendini kurtarmaya çal flt bir ortamda o ne yapabiliriz in peflindeydi. Bugüne de fl k tutan bu görüflmeyi 90 y l sonra yeniden Bütün Dünya okurlar yla paylafl yoruz: Siyasal durumumuz hakk nda yüksek görüfllerinizi ö renebilir miyim? Ben siyasetle yaln z y l nda Sofya ve ayn zamanda Belgrad ve Çetine ateflemiliterliklerini üstlendi im bir y l içinde u raflt m. U raflma biçimim de yaln z siyasal de ildi. skeri-siyasal bir u raflmayd. Bu görevim süresi bir yana b rak l rsa bütün yaflam m Trablusgarp ta, Balkan Savafllar n n son evresinde ve bugünkü savaflta (Birinci Dünya Savafl ) savafl alanlar nda askerlik iflleriyle u raflmakla geçmifltir. Bu nedenle kendimde ordudan, savafllardan, askeri konulardan söz etmek için çok genifl yetki görüyorsam da siyasetten söz etmek yönünü siyasetçilere b rakmay uygun bulurum. Bununla birlikte ilgisi dolay s yla devletimizin benim de içinde bulundu um dönemin çeflitli evrelerinde genel siyaset uyumuna bir biçimde kat lmay düflünmemifl oldu umu söylemek istemiyorum. Bu konuda çeflitli zamanlarla ilgili derin düflüncelerimin ve bu düflüncelerin gerektirdi i incelemelerin özetini ve sonucunu söylemem gerekirse diyebilirim ki, ben en iyi siyasetin her türlü anlam yla en güçlü olmakta bulundu unu kabul ederim. En güçlü olmak deyiminden amac m yaln z silah gücü oldu unu sanmay n z. Tam tersine asker olmama karfl n bu bence güç bileflkesini oluflturan etmenlerin sonucudur. demek istedi im, manevi bak mdan bilimsel olarak, ahlak Benim aç s ndan ve teknik aç dan güçlü olmakt r. Çünkü bu sayd m yarat l fl özelliklerinden yoksun bir ulusun, bütün bireylerinin en son silahlarla donat lm fl oldu unu varsaysak bile güçlü oldu unu kabul etmek do ru olamaz. Bugünkü insan toplumu içinde insan olarak yer alabilmek için elbette silahlanmak yeterli de ildir. Benim inan fl ma göre güçlü bir ordu denildi i zaman anlafl lmas gerekli anlam her bireyi özellikle subay, komutan, tekni in ve uygarl n gereklerini kavram fl ve ona göre eylemini ve davran fllar n uygulayan yüksek ahlakta bir kuruldur. Kuflkusuz ki, tek amac, görevi, düflüncesi ve haz rl yurdu savunmakla s n rl olan bu kurul ülkenin siyasetini yönetenlerin en sonunda verecekleri kararla eyleme geçer. flte ben orduya ve komutanlara komuta etmifl bir asker olarak, bu bak fl aç s ndan siyasetle ba lant kurmufl olabilirim. ve ulusumu çok iyi tan d m, gereksinme duydu u Yurdumu ilerlemeye ulaflabilmek için huzurlu ve sessiz, ama her halde özgürlük ve ba- ms zl koruyarak, sürekli çal flmak gereklili i kan s nda oldu um için bu kan m sa layacak, yani bize huzur ve güvenle çal flma zaman verecek iliflkileri oluflturacak dostluklar n, gerçekten yanl s y m. ngilizler e karfl besledi iniz Mustafa Kemal, arkadafl Gazeteci Yazar Ruflen Eflref Ünayd n a arma an etti i bu fotograf n alt na yazd tümcelerinde vatan n kurtuluflu için besledi i umutlar dile getirmekte ve Herfleye ra men, muhakkak bir nura do ru yürümekteyiz demektedir. duygular konusunda, biraz bilgi verir misiniz? Bu savaflta ngilizler le r burnu, nafarta ve Filistin cephelerinde karfl karfl ya birçok savafllar yapt m. Ben bu savafllara ve genellikle bu sayd m cephelerden baflka cephelerde, baflka bölgelerde öteki uluslarla da yapt - m savafllara hep yurdumun savunulmas olan temel görevimi yerine getirdim. Bu nedenle yüre imde kin ve düflmanl k duygular yer bulmam flt r. ngilizler in Osmanl ulusunun özgürlü- üne ve devletimizin ba ms zl - na uymada gösterecekleri sayg ve insanl k karfl s nda yaln z benim de il bütün Osmanl ulusunun ngilizler den daha yararl bir dost olamayaca kan s yla etkilenmeleri çok do ald r. Yurtta en son düflünce ak mlar n nas l buluyorsunuz? Savafl cephesinden stanbul a döneli iki gün oldu. Karargâh m n bulundu u dana da düflünce ak mlar n izlemeye zaman bulamad m. Bu nedenle bu konuda bir fley söyleyemem! 16 17

11 BD KSIM 2008 Bir gün sonra ise Vakit gazetesinde hmet Emin (Yalman) in yapt bir görüflme yay mland. y l süren genel savafl içinde ulusumuzun Dört gösterdi i azim, metanet ve ola- anüstü özverilere göre bugün imzalad m z ateflkesten sonra tilaf Devletleri nin Osmanl ba- ms zl na ba l kalacaklar na kuflku edilemez ise de, ateflkes metni bizim tahmin edemedi imiz bir flekilde yorumlan p uygulanmaktad r. tilaf kumandalar bu tarz hareketine ne anlam vermek gerekir? Hükümetimizle ateflkes anlaflmas imza eden devletlerin ve bu devletler ad na ateflkes koflullar n saptayan Britanya Hükümeti nin Osmanl lar a karfl olan iyi niyetinden kuflkuya düflmek istemem. E er sözkonusu koflullar n hükümlerinde yanl fl anlamay gerektiren yanlar görülüyorsa bunun nedenini derhal anlamak ve karfl m zdakilerle anlaflmak gerekir. Elbette bu görev hükümetlere düfler. Benim bildi- ime göre hükümetler bu konuda gereken giriflimlerde bulunmufl ve bulunmaktad rlar. Yaln z benim anlamad m bir yan varsa bu giriflimler neden ulusa inand r c sonuçlar vermemektedir? Buna neden olarak flimdi hat r ma gelen nokta fludur: ki hükümetin önde gelenleri aras nda görüflülerek kararlaflt r ld ktan sonra uygulama buyru u verilmesi gereken konular, askeri komutanlara b rak l yor. Oysa bu konularda askerlerin de il, diplomatlar n çal flmas gerektir. Bu konuda ulusa düflen görev nedir? Bildi iniz gibi ulus do rudan do ruya devlet ifllerine kar flmaz. Vekilleri olan milletvekilleri kurulunun güvenini kazanm fl bir hükümetin yürütmelerinin sonuçlar n bekler. O halde bu konuda ulusun en büyük görevi milletvekilleri arac - l yla her bak mdan güvenilir bir hükümetin güvenilir bir gücünü oluflturmaktad r. Bugünkü Meclis-i Mebusan n ulusu bütünüyle temsil etmedi i hakk nda dedikodular vard r. Bu konuda yüce düflünceleriniz ne merkezdedir? özellikle içinde bulundu- umuz bu güç ve Bence nazik zamanda dedikodulara kesinlikle izin verilemez. Bu dedikodular meflrutiyet yaflam için de çok zararl d r. Bundan her meflrutiyetsever Osmanl n n kesinlikle kaç nmas en büyük yurt ödevidir. Bugünkü milletvekillerinin bir tak m etkiler alt nda seçilmifl oldu u hakk nda dedikodu yapanlara flunu hat rlatmak gerekir. Öncelikle, yap lan dedikodulara zaman ve ortam hiçbir biçimde BD KSIM 2008 uygun de ildir. Sonra genellikle her ülkede bu çeflit seçimler yap - l rken araya bir tak m etkilerin kar flt yads namaz. Bunlar bir yana Osmanl ulusunun meflrutiyet temsilcisi bugünkü Meclis-i Mebusan m zd r. Bu toplulu u oluflturan üyelerin seçildikleri çevrede bir kesimi flimdi yeni bir seçim yap lmas na elveriflli olmayan bir ola anüstü durum içinde bulunmaktad r. Dolay s yla sadece bu noktay düflünmek bu sorunu daha fazla deflmekten dolay do abilecek kötülükleri gösterir. Her halde ulusun ve yurdun pek çok gereksinme duydu u bar fl gerçeklefltirecek hükümetin bugünkü Meclis-i Mebusan a dayanmas bir zorunluluk olmaktad r. k p giden zaman karfl s nda Mustafa Kemal in fl ondan yararlanmak isteyenleri ayd nlatmay sürdürüyor. Uçak havalandıktan onbefl dakika sonra pilot, yolculara bir duyuru yaptı: Bayanlar, baylar, uça ımızın motorlarından biri bozulmufltur. Fakat korkacak bir durum yoktur. Uçuflumuzu üç motorumuzla sürdürece iz. Yalnızca yolculu umuz bir saat kadar uzayacaktır. Yarım saat sonra pilot yeni bir duyuru yaptı: Baylar ve bayanlar, bir motorumuz daha bozuldu; ama yine de korkacak bir durum yok. Uçuflumuzu iki motorumuzla güvenli bir biçimde sürdürebiliriz. Yalnız uçufl süremiz bir saat daha uzayacaktır. Bir saat sonra pilotun sesi yine duyuldu: Baylar ve bayanlar, üçüncü motorumuz da arızalandı. Fakat yine de ortada korkacak bir durum yok. Çünkü uçuflumuzu sa lam kalan tek motorumuzla sürdürebiliriz. Yalnız uçufl süremizin bir saat kadar daha uzadı ını söylemek zorundayım. Yolculardan biri hostesi ça ırdı ve Sa lam kalan tek motorumuz da arızalanırsa dedi. Tüm günümüzü havada geçirmek zorunda mı kalaca ız? Ö renci hocas na Hocam, kültürlü olmak için ne yapmak gerekir? diye sordu. Üç tane üniversite bitirmek gerekir. Ö renci, üç üniversite bitirdikten sonra tekrar hocas na gitti: Hocam, üç üniversite bitirdim, ben flimdi kültürlü oldum mu? Hoca Hepsini sen bitirmeyecektin diye söze bafllad : Birini deden, birini baban, birini de sen bitirecektin!

12 YZN: KY KRN 21

13 BD KSIM 2008 BD KSIM 2008 Mustafa Kemal, öncelikle komutanlar n hedef ald klar orduyu halk n n gözünden ve gönlünden düflürmek amac yla planl bir sald r girifliminde bulunan kimi dost görünümlü, kimi bizden biri görünümlü çeflitli kimlikli ve çeflitli amaçl düflmanlara yan t n, fyon da yapt konuflmas yla, her birinin ayr ayr hak etti i sertlikte verdi. Düflmanlar m z n, ülkemize yönelik son aylardaki sald r lar na de inen Mustafa Kemal, Ordu, düflmanlar m - z n birinci taarruz hedefi oldu dedi ve düflman n bu girifliminin ikinci aflamas n n, milleti koyun sürüsü gibi bo azlamak oldu u uyar s nda bulundu. Mustafa Kemal bu konuda flöyle dedi: Orduyu imha etmek için mutlaka subay n mahvetmek, afla lamak lâz md r. Buna da teflebbüs ettiler. Bundan sonra, milleti koyun sürüsü gibi bo azlamakta engeller ve müflkülât kalmaz. Bu hakikat karfl s nda ve içinde bulundu umuz vaziyete göre, subaylar heyetimize düflen vazifenin mahiyeti, ehemmiyeti ve k ymeti kendili inden meydana ç kar. O halde subaylar m z, düflmanlar m z taraf ndan y k lmak istenilen ordumuzu tamir edecek ve canland racak ve ordu ve milletimizin ba ms zl n muhafaza edecektir. 31 Temmuz 1920 günü fyonkarahisar ziyaret eden Mustafa Kemal, Kolordu Dairesi ndeki bu sert konuflmas nda düflmanlar m - z n sinsi planlar n yüzlerine vururken, ordunun özellikle subaylar na kutsal görevlerini bir kez daha an msatt. Mustafa Kemal, Türk milletine taarruz eden düflman n, önce Türk subay n afla lamak istedi- ine dikkat çekti ve Bir orduyu imha etmek için önce mutlaka, o ordunun subay n mahvetmek, afla lamak lâz md r dedi ve sözü, son aylarda Türk ordusunun komuta kademesine karfl giriflilen sald r lar n amac na getirdi: flte bu amaçla, kumandanlar m za ve subaylar m za tecavüz ve taarruza bafllad lar, askerlik izzetinefsini yok etmek gayreti içine girdiler. Mustafa Kemal, düflman n bu sald r s n püskürtecek en etkili silah n, Türk subay n n flerefi oldu unu an msatt : bir an olsa bile subayl k yapm fl, subayl k Hayat nda izzetinefsini, flerefini duymufl, ölümü küçümsemifl bir insan, hayatta iken, düflman n tasarlad - ve reva gördü ü bu muamelelere katlanamaz. Ordudan ve onun subaylar ndan ulusun beklentilerini Millet ba ms zl n n korunmas n ordudan, ordunun ruhunu teflkil eden subaylardan bekler. flte subaylar n yüce olan vazifesi budur sözleriyle iflaret eden Mustafa Kemal, Milletimiz, ordusundan yoksun b rak lma giriflimiyle karfl karfl yad r. Milletin ba ms zl ihlâl edilirse, bunun vebali subaylara ait olacakt r diyerek subaylara görevlerini bir kez daha an msatt ve ayn zamanda bir akademik ders niteli indeki konuflmas n flöyle sürdürdü: Kuvveti olmayan, dolay - s yla mücadele edemeyen bir millet, mahkûm ve esir vaziyettedir. Böyle bir milletin ba ms zl gasp olunur. Dünyada hayat için, insanca yaflamak için ba ms zl k lâz md r. Ba- ms zl k sahibi olmak için kuvvet sahibi olmak ve bunun için mevcudiyetini ispat etmek icap eder. Kuvvet ordudur. Mustafa Kemal, eski silah arkadafllar yla böyle yak ndan ve samimi temasta bulunmaktan büyük vicdani zevk hissetti ini söyledi ve Sizinle oturup uzun hasb hal etmek isterdim. Fakat çoksunuz; müsait yer de yoktur. Bu sebeple hissiyat m birkaç cümle ile mülâhaza etmekle yetinece- im dedikten sonra, görüfllerini flöyle aç klad : rkadafllar! ngilizler ve yard mc lar, milletimizin ba ms zl n imhaya karar vermifllerdir. Milletler ba ms zl klar n hiç kimsenin lütuf ve at fetine borçlu de ildir. Hiç kimse kimseye, hiçbir millet di er millete hürriyet ve ba ms zl k vermez. Milletlerde tabiaten ve yarat - l fltan mevcut olan bu hak, milletlerce kuvvetle, mücadele ile mahfuz bulundurulur. Kuvveti olmayan, dolay - s yla mücadele edemeyen bir millet, mahkûm ve esir vaziyettedir. Böyle bir milletin ba ms zl gasp olunur. Dünyada hayat için, insanca yaflamak için ba ms zl k lâz md r. Ba ms zl k sahibi olmak için kuvvet sahibi olmak ve bunun için mevcudiyetini ispat etmek icap eder. Kuvvet ordudur. Ordunun hayat ve saadet kayna, ba ms zl takdir eden milletin, kuvvetin lüzumuna olan vicdan iman d r

14 BD KSIM 2008 BD KSIM 2008 ngilizler, milletimizi ba ms zl ktan mahrum etmek için, pek tabii olarak evvelâ onu ordudan mahrum etmek çarelerine girifltiler. Mütareke flartlar n n tatbikat ile silahlar m z, cephanelerimizi, bütün müdafaa vas talar m z elimizden almaya çal flt lar. Sonra kumandanlar m za ve subaylar m za tecavüz ve taarruza bafllad lar. skerlik izzetinefsini yok etmeye gayret ettiler. Ordumuzu tamamen la vederek; milleti, ba ms zl n muhafaza için muhtaç oldu u dayanak noktas ndan mahrum etmeye teflebbüs ettiler. Bir taraftan da müdafaas z, ordusuz b rakt klar n zannettikleri milletin de izzetinefsine, her türlü haklar na ve mukaddesat na taarruzla, milleti alçakl a, boyun e meye al flt rmak plan n takip ettiler ve ediyorlar. Milletimiz hür ve ba ms z yaflamak lüzumuna tam bir iman ile kani olmufl ve buna kati azim ile karar vermifltir. Zaman zaman flurada burada üzüntü verici karaktersizliklerin görülmüfl olmas, hiçbir vakit milletimizin genel kanaatine, hakiki imas na sekte vurmam flt r ve vuramayacakt r. Dolay s yla kuvvetin, ordunun vücudu için laz m oldu unu söyledi im kaynak ki milletin vicdan iman d r mevcuttur. Ordu ise arkadafllar, ancak subaylar heyeti sayesinde vücut bulur. Malûm bir askeri hakikat, felsefi hakikattir; ordunun ruhu subaylardad r. Millet, ba- ms zl n n muhafazas ndan ibaret olan hayati gayesinin teminini ordudan, ordunun ruhunu teflkil eden subaylardan bekler. flte subaylar n yüce olan vazifesi budur. llah göstermesin, milletin ba ms zl ihlal edilirse, bunun vebali subaylara ait olacakt r. Subaylar, izah etti im yüce, mukaddes ve bütün aç lardan üzerlerine düflen vazife itibariyle, bütün mevcudiyetleriyle ve bütün dikkat ve ferasetleriyle, giriflti imiz ba ms zl k mücadelesinde, birinci derecede faal ve fedakâr olmak mecburiyetindedirler. fiahsî ve hususî hayatlar itibariyle de subaylar, fedakârlar s n flar n n en önünde bulunmak mecburiyetindedirler. Çünkü düflmanlar m z herkesten evvel onlar öldürürler. Onlar afla lar ve hor görürler. Onun yaflamak için bir çaresi vard r: fierefini korumak! Halbuki düflmanlar m z n da kastetti i, o flerefi ayaklar alt - na almakt r. Dolay s yla subay için Ya istiklâl, ya ölüm vard r. Fakat arkadafllar ölmeyece- iz, ba ms zl m z muhafaza ederek yaflayaca z ve milletimizi daima ba ms z görmekle bahtiyar olaca z! Her cuma akflamüstü bir matematikçi ifl ç k fl nda bir bara giderdi. Barda sondan ikinci tabureye oturup yan ndaki bofl duran son taburede oturdu unu varsayd bir k za birlikte içki içip içemeyeceklerini sorard. Barmen mesle i gere i de iflik müflterilerle karfl laflmas - na karfl n, bu durumu garipsemifl; fakat hiçbir yorumda bulunmam flt. ncak Sevgililer Günü nde matematikçi yine bara gelip ayn tabureye oturup bofl tabureye aflk n ilan etmeye bafllay nca, barmen dayanamad : ffedersiniz, merak m ba fllay n dedi. Uzunca bir zamand r buraya geliyorsunuz. Yan n zdaki taburede kimsenin olmad n biliyorsunuz herhalde... Niçin bu kadar srarl davran yorsunuz? Matematikçinin yan t matematikseldi: Kuantum fizi ine göre, boflluk hiçbir zaman gerçek bir boflluk de ildir dedi. Görünmeyen parçac klar biraraya gelebildi i gibi görünenler de bir anda yok olabilir. Hiçbir zaman göremedi imiz bu parçac klar n biraraya gelip bir anda bir k z n karfl mda oturabilece ini varsayabiliriz. Barmen hafifçe gülümseyerek, Çok ilginç dedi. ncak burada oturup bekleyene de in, her akflamüstü buraya gelen ve arkada yaln z bafl na size bakarak oturan flu genç han ma niçin birlikte içki içmeyi önermiyorsunuz? Belki de Evet diyecektir. Matematikçi biraz düflündükten sonra yan t verdi: Hakl olabilirsiniz; ama dedi. Onun Evet deme olas l ne kadar? 24 25

15 tatürk ün tabutunun aç ld gün YZN: SEMR TY 8Kas m 1953 Pazar gecesi saat 23:30 da, Prof. Dr. Kâmile fievki Mutlu nun ev telefonu çald. Prof. Mutlu, nkara T p Fakültesi Histoloji ve mbriyoloji Kürsüsü baflkan yd. Patalogdu. rayansa nkara Valisi Kemal ygün dü. ygün, Hocam dedi, 10 Kas m günü ta m z n naafl n n tkabir e tafl yaca z. Bunun için bir komite kurduk. Naafl geleneklere uygun olarak topra a defnedece iz. ncak bozulmadan korundu unu belgelemek için muayene etmenizi rica ediyoruz. Prof. Mutlu önce reddetti. Mutlu, o s rada 40 derece ateflle yat yordu. Hastal n gerekçe göstererek, bu görevi bir baflka meslektafl n n yapmas n rica etti. ncak Vali ygün srarc yd : Ben sizi sarar, sarmalar götürürüm. Bu tarihi bir görev. Mutlu kabul etti ve 9 Kas m sabah Etnografya Müzesi ne gitti. Baflbakan dnan Menderes, Meclis Baflkan Refik Koraltan ve eski Baflkan bdülhalik Renda oradayd lar. Mutlu, görevden aff n istemekle ne kadar büyük hata etti ini o zaman anlad. Gerçekten tarihi bir tan kl kt bu... 27

16 BD KSIM 2008 n tkabir yap lana de in, tatürk ün naafl n n korunabilmesi için tahnit denilen bir ifllem uygulanm flt. Gülhane Patolojik natomi Profesörü Dr. Lütfi ksu taraf ndan gerçeklefltirilen bu ifllem s ras nda naafla, fl r ngayla özel bir formül enjekte edilmifl ve üzerine formüllerin yap flt r ld iki küçük ilaç fliflesi, ta n n koltuk altlar na yerlefltirilmiflti. Bu ifllemden dolay tatürk ün naafl o günkü biçimiyle korunabilmiflti. ncak slam dini, ölünün defnini flart kofltu undan, geçici tahnitin bozulmas kofluldu. tatürk ün n tkabir e naklinden önce bu ifllem için bir komite kurulmufl, Baflbakan dnan Menderes in huzurunda, tahnitin bozulmas için tatürk ün tabutunun aç lmas kararlaflt r lm flt. *** Tabutun aç lma günü gelip de, komite üyeleri toplan nca; Prof. Kâmile Mutlu Bafllay n talimat n verdi. Mermer lahid sökülüyor, sonra betonlar k r l yor ve tabutu kald racak olan makaralar, lahid salonunun tavan na yerlefltiriliyordu. Meclis Baflkan Refik Koraltan, Baflbakan dnan Menderes ve devletin üst düzey temsilcileri tabutun çevresinde toplanm fl, soluklar tutulmufltu. Tabut salonun zeminine yerlefltirildikten sonra, Baflbakan Menderes, Han mefendi, buyurunuz diyerek, tatürk ün k z kardefli Makbule tadan tabutun yan - na götürüyordu. tatürk ün k z kardefli bafl n tabuta day yor ve dakikalarca öyle kal yordu. Belki çok uzaklarda, Selanik te kalan günleri an ms yor, belki de a abeyinin ruhuna dualar gönderiyordu. *** Ve tabutun vidalar söküldü. Tahta tabutun içinde madeni bir sanduka bulunuyordu. Bu sandukada gaz birikmifl olma olas - l düflünülerek, önce bir burgu ile delik aç ld. Gaz ya da koku ç kmad. Sanduka talafl doluydu. Koruma solisyonuyla slat lm fl tahta talafl yd bunlar! Talafl, naafl n ayak yönüne do ru topland. z kapal ve içi s v dolu bir flise bulundu talafl aras nda. Bu, naafl koruma için kullan - lan solisyondan bir örnekti, üzerinde terkibi yaz l yd. ta n n naafl beyaz kefene sar lm fl, sonra kahverengi bir muflambayla kaplanm flt. Sarg lar açmaya bafllad lar. Soluklar tutulmufltu... Onbefl y l sonra ilk kez ta n n yüzünü göreceklerdi. *** Halk aras nda, Naafl çürüyüp bozulmufl, ç kan gazlar tabutu patlatm fl, Nöbetçi er kokudan bay lm fl gibi, bir y - n söylenti dolafl yordu. Kefenin sarg lar aç l nca, Prof. Kâmile fievki Mutlu, orada bulunanlar n yard m yla katafalka ç kt ve tatürk ün yüzüne bakt. tatürk ün derisi kahverengi bir hal alm fl; ama yüz hatlar bozulmam flt. tatürk araflt rmac s Prof. Dr. Utkan Kocatürk ün, Prof. Dr. Kâmile fievki Mutlu ile yapt sohbetten aktard klar na göre, Prof. Mutlu, gördü ü tabloyu flöyle anlat yordu: Yüzünü örten slak pamuk kitlesi kald r l nca, ta n n heykel gibi duran yüzü ile karfl laflt m. Uzun sar saçlar ndan ince bir tutam, sol göz kapa n n üzerine düflmüfltü. tatürk, Dolmabahçe Saray ndaki yata nda uyuyor gibiydi. Prof. Mutlu, kenarda bekleyen komite üyelerini tabutun bafl na ça rd. Onlar da tek tek tabutun içine bakt lar. En baflta Baflbakan dnan Menderes vard. Koyu renk tak m elbisesi içindeki Menderes de, yan ndakilerin yard m yla katafalka ç kt, ürkek bir biçimde afla, tabuta do ru bakt. O an neler oldu unu Prof. tatürk, Dolmabahçe Saray nda... Mutlu flöyle anlat yor: Menderes çok heyecanland. Rengi sapsar oldu. Bir de bakt m ki, müzenin kap s na do ru gidiyor. tatürk ün yüzüne bakmad. Tahmin ediyorum, kendinde o kuvveti bulamad. En sona bdülhalik Renda kalm flt. O da ta yla karfl karfl ya gelir gelmez, tabutun yan - na y l verdi. *** Salondaki herkes tatürk ü tek tek gördükten sonra naafl, tekrar solüsyonla slat ld. ta n n bafl pamuklarla örtüldü ve vücudu beyaz kefenle sar ld. Bu s rada bir komiser, orada görevli adli t p doçenti Dr. Cahit Özen in yan na yaklafl p avucunda tafl d bir ka d gösterdi ve flöyle dedi: 28 29

17 tatürk, 136 askeri ö rencinin çekti i bu top arabas yla, matem marfl eflli inde, son dura olacak n tkabir e tafl n yordu. Bu ka d tatürk ün hemfliresi Makbule Han m gönderdi. Kefenin içine, tatürk ün gö sü üstüne konmas n istiyor. Doç. Özen ka da bir göz att. Eski Türkçe bir fleyler yaz l yd. Böyle bir ka d tatürk kabul etmez. Bize k zar, dar l r dedi. Komiser ka d katlay p, cebine koydu ve uzaklaflt. Tüm ifllemler bittikten sonra, salonda bulunanlar naafl n iki yan ndan geçip hep bir a zdan besmele çektiler ve naafl yeni tabuta yerlefltirdiler. Bu tabut da, 15 y l içinde yatt büyük gül a ac tabutun içine konuldu. tatürk, sonsuza de in kalaca n tkabir e tafl n yor. Üzeri bayrakla örtüldükten sonra, kapa kapat ld. *** Ve 10 Kas m 1953 sabah, ta n n naafl 12 askerin omuzlar üzerinde, 15 y l önce onu Dolmabahçe den nkara ya getiren top arabas na yerlefltirilip, 136 aste menin çekti i bu arabayla, matem marfl eflli inde, son dura olacak n tkabir e tafl n yordu. Etnografya Müzesi nden n tkabir e do ru yol alan korteji, tatürk ün kardefli Makbule Han m h çk r klar içinde izliyordu. Bu arada ülkemizdeki tüm din cemaatlerinin temsilcileri de kortejde yerlerini alm flt. Ermeni, Yahudi, Katolik ve Rum temsilcilerle, dönemin Diyanet flleri baflkan birlikte yürüyorlard. Radyodan yay mlanan o görkemli tören, en az 15 y l önceki denli hüzünlü geçiyor, baflkent cadde ve sokaklar, insan y nlar yla dolup tafl yordu. tatürk, sonsuza de in kalaca n tkabir e tafl n yordu!.. *** Osman Ersoy ve Halide ntepe, 10 Kas m 1953 te Etnografya Müzesi nde asistan olarak çal fl - yorlard. Bu nedenle müzede yap lan töreni ve tabutun içindeki tatürk ü son kez görme f rsat n buldular. Osman Ersoy izlenimlerini flöyle anlat yor: Sa l nda görmemifltim tatürk ü... Korkunç heyecanl yd m. Biz çal flanlar, asistanlar, memurlar s rayla katafalka ç kt k. Oldukça sararm fl ve küçülmüfl bir çehre... Bir, iki günlük sakal vard. Kafllar fevkalâde iyi flekilde fark ediliyordu. Halide ntepe ise flunlar söylüyor: Tabut kapanmadan en son gittim bakt m. Bafl yana do ru e ikti. Yüzü hiç bozulmam flt. z c k sakallar ç km flt. Hani insan hasret giderek ölürse, gözleri aral k kal rm fl ya, öyle aral kt gözleri... ma bir ölü yüzü yoktu. Uyuyor gibiydi

18 SPORUN DÜNYSI Metin Gören n tkabir den gönderilen iletiler gün gece yar s na do ru, kriz en yüksek noktas na varm flt. rt k Ertesi son anlar n yaflad belli oluyordu. Doktorlardan biri a l yor, öteki ikisi ayaklar n ovuyorlard. Hasan R za, K l ç li ve smail Hakk, asker gibi yata n ayak ucunda haz r ol vaziyetinde duruyorlard. Hasan R za, K l ç li ye, Bak dedi, Bir tarih parças ölüyor. 10 Kas m 1938 sabah, saat dokuzu biraz geçe, gözlerini açt. Bu gözler, bir an için ve her zamanki mavi fl yla par ldad, sonra kapand. Bafl yast n üzerine düfltü. Kemal tatürk ölmüfltü tümcesiyle ta n n ölümünü böyle anlat yordu, ünlü ngiliz yazar ve gazeteci Lord Kinross tatürk: Bir Milletin Yeniden Do uflu adl kitab nda... Kuflkusuz, tarihi verilere dayal ve y llar süren bir araflt rma sonucunda ortaya ç km flt, bu yap t... Kuflkusuz çok de erliydi. 32 ncak, yazar ölümün final dizimlerini eksik b rakm flt, 10 Kas m 1938 sabah n ve saat dokuzu biraz geçe an n... fiu biçimde bir tümce kurgulamal yd : 10 Kas m 1938 sabah, saat dokuzu befl geçe gözlerini açt. Bu gözler, bir an için ve her zamanki mavi fl yla par ldad ve o fl k giderek büyüdü, büyüdü stanbul semalar ndan tüm ülkeye h zla yay ld. tatürk ün o asil yüzünde mavi fl n bir renk armonisini and ran tonlar mutluluk flark lar söyler gibiydi. Ben, kas m aylar n hep böyle an msar m. Yüre imdeki coflku, milyonlarca Türk ün beynine kaz d Mavi Ifl k flark s n n ritmiyle n tkabir in slanl Yol unda kolkola yürür, 10 Kas m sabahlar nda ve saatler dokuzu befl geçe... n tkabir iletiler gönderir, bana, ona, size, onlara ve tüm ülke insan na, mavi mavi... Sevgili ta n n sporumuzla ilgili tüm gönderimlerini sanalda olsa büyük bir dikkatle bir kez daha 33

19 BD KSIM 2008 okurum. rflivlere düflen söylemlerini arar, bulurum. Gelece i gelmeden yaflayan bir dehan n ad n adeta hayk r r m, tatürk diyerek... Genç Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluflundan bir y l sonra, 1924 Paris Olimpiyat Oyunlar na 53 sporcuyla kat lmakla, onüçü devflirme 68 kiflilik bir sporcu oluflumuyla Pekin 2008 e kat lma aras nda asla bir orant kuramam. Türkiye nin Olimpiyat Oyunlar na kat labilme ad na gösterdi i ola anüstü çaban n kazand tatürk imzal zaferini, y llardan buyana Olimpiyat organizasyonu düflü görenler, bunu hayra yoranlar ve Olimpiyat a götürecek sporcu bulamayanlarla bir kulvara indirip yar flt ramam. Çünkü, zaferle düfller yar flmaz, yar flamaz, yar flt r lamaz. n tkabir den gönderilen iletiler, yani tatürk ün söylemleri, her y l kas m ay nda ve özellikle n tkabir gibi yüce bir mekandan, sorumlu ya da sorumlular vicdan içerikli bir sanal mahkemeye ç kar yor ve de sorguluyorsa bir kez daha düflünmeliyiz. tatürk ün dman Cemiyetleri ttifak toplant s nda yapt konuflmada, Efendiler, dünyada spor hayat ve spor dünyas çok mühimdir. Bunu sizin gibi mütehass s (uzman) kiflilere izah (anlatma) etmeye lüzum yoktur. Bu kadar mühim olan spor hayat, bizim için daha mühimdir. Çünkü rk meselesidir. Hatta biraz da medeniyet 34 meselesidir biçiminde çok önemli bir aç klaman n, yetmifliki y ll k bir zaman dilimi içinde, hangi yetkilinin hangi biçimde alg lad n do rusu merak ederim. Gönderilen bir dolu ve anlaml iletiler aras nda, Türk sporunun bugününü anlatan flu sözleri do rusu dikkate de er bulurum: Spor hareketlerini tanzime (düzenlemeye) yetkili olanlar; Türk çocuklar n n spor hayat n düflünürken, sadece gösterifl için, herhangi bir müsabaka kazanmak emeliyle (iste iyle), bir spor yapt ramazlar. Esas (s l) olan; bütün her yafltaki Türkler için, beden e itimini sa lamakt r. Ben kas m aylar nda, tatürk ün çok sevdi i halk na ölümünden sonra bile sürdürdü ü iletilerinin çerçeve hapsine girerim. Duygu yüklü binlerce insan n n tkabir e tafl nma iste ini ise büyük bir keyifle izlerim. Ve kas m ay nda ald m tatürk yüklü enerji y l süresince yolumu ayd nlat r. Yürürüm. nlaml bir yürüyüfltür bu... Yüzümdeki mutluluk, n tkabir siluetiyle bütünleflirken, tatürk ün art k ulusal söylem litaretürlerine giren flu sözleri akl ma gelir: Ben sporcunun zeki, çevik ve ayn zamanda ahlakl s - n severim.

20 BÜYÜK YPITLRIMIZ Konur Ertop Faz l Hüsnü Da larca uzun yaflam n tümüyle fliire adam flt Faz l Hüsnü Da larca n n fliire adanm fl yaflam 94 y l sürdü. Bu yaflam n 70 y l boyunca ara vermeksizin fliir yazd. Yap tlar - n n say s 150 ye yaklaflt. rt k okuyup yazamad son y llar nda, fliirlerini yak nlar na söyleyip yazd r yordu. Bu son dönemde çimdeki fiiir Hayvan, Orda Karanl k Olurum, rkas Siz, Genç gibi yeni kitaplar birbirini izledi. taç, Faz l Hüsnü Da larca için flunlar söylemiflti: Bugün Bay Faz l Hüsnü Da larca n n ad biliniyor, kitaplar okunuyor, ama fliirimizdeki önemi, as l yeri bilinmiyor. Biz onun neler yapt n, neler getirdi ini gösteremedik, belirtemedik. Kolay anlafl l r, güzelli i çabuk sezilir birkaç fliiri vard r, en çok onlar üzerinde durduk. Ne 36 Bir ozan her dizesine kendi yapt dilden, kendi yapt dilbilgisinden kata kata en sonunda hem büyük dilini yarat r; hem okurunu oralara ulaflt r r. Faz l Hüsnü Da larca bileyim? Biz Bay Faz l Hüsnü Da larca y öteki flairlerimiz aras nda bir flair, öteki flairlerimize benzer bir flair diye tan tt k. Oysa öyle de il. O, öteki flairlerimiz aras nda bir flair de- il, öteki flairlerimize benzer bir flair de il, hepsinden ayr l yor, eskilere uymad gibi yenilere de uymuyor, konular baflka, kal plar baflka, arad baflka, dili baflka. Bunlar n hepsini de kendi yapt, daha do rusu durmadan yap yor. Yar m yüzy l önce Da larca n n fliirlerinin 2000 y l na kal p kalmayaca konuflulurken ozan n kendisi, yeni fliirler yaza yaza bu tarihin de ötesine geçti. Yaflam noktalan rken yap tlar - n n say s 150 ye yaklaflt. Geride daha yay mlanmam fl yap tlar da b rakt. Da larca ya büyük ün kazan- 37

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Fermat Ne Biliyordu? (I)

Fermat Ne Biliyordu? (I) Fermat Ne Biliyordu? (I) S on Teorem Teorem Oldu En Sonunda bafll kl yaz da, 350 y ll k bir aray fltan sonra ancak daha yeni kan tlanan Fermat n n Son Teoremi nden söz etmifltik. 350 y ll k bir aray fltan

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu 30. Cennete Hoflgeldiniz! Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu herkes bilir. Örne in, {0, 2, 6, 7, 13} kümesinin 5 eleman vard r. Bu say m z n kapak konusunda, sonsuz bir kümenin eleman

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı