Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak"

Transkript

1 Bal m z göçmen! TZOB Genel Baflkan Bayraktar, " av sezonunda avc l ktan elde edilen üretimimizin önemli bir bölümünü hamsi, mezgit, çaça ve istavrit gibi göçmen bal klar oluflturdu" dedi. Bayraktar aç klamas nda, son y llarda özellikle yetifltiricilikte önemli geliflmeler oldu unu, bunun da d fl ticaret rakamlar na yans d - n ifade ederek, su ürünlerinde 2013 y l nda 186,2 milyon dolar ithalata, 521,1 milyon dolar ihracata ulafl ld n kaydetti. 3 TE ISSN Nisan 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr AÇLI A CÖZÜM 1/4 TMO fi... SRAFÇILARI UTANDIRAN fiükür Ucuz tablet bilgisayar ve telefon UYARISI Gümrük ve Ticaret Bakanl, piyasadaki her ürün grubunda oldu u gibi tablet bilgisayar ve cep telefonu gibi ürünlerde de önemli kalite farklar bulundu unu belirterek, tüketicileri piyasa fiyat n n oldukça alt nda sat lan ürünlerin kalitesi konusunda uyard. HABER 3. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki BELDE ye götürelim Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada smail Kara Sabah Keyfi 5. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yard mc s Refik Kayhan Ünal, "Bu ça da 842 milyon insan her akflam yata na aç girerken ve ço u çocuk 10 milyon insan açl ktan hayat n kaybederken baflta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyada üretilen toplam g dan n 3'te 1'i israf ediliyor" dedi. Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak TZOB un plastikle savafl www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Türkiye Ziraat Odalar Birli i Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Degricol Projesi kapsam nda çevre dostu maddeler kullan larak üretilen bahçe tar m aksesuar n n Avrupa Komisyonu'na sunuldu unu bildirerek, "TZOB olarak tar mda plastik malzeme kullan m n n önüne geçmeyi amaçl yoruz" ifadesini kulland. HABER 7. SAYFADA yi dan takip edebilirsiniz SRAF ÇOK ÇOK BÜYÜK Ünal, "De eri yaklafl k 1 milyar dolara yak n g da israf oluyor, oysa israf n 4'te 1 oran nda azalt lmas halinde açl k çeken insanlar n g da ihtiyac karfl lanabiliyor 2,5 milyar lira ekme e harcanan paradan ve 300 milyon lira da çöpe at lmaktan kurtar - lan ekmekten olmak üzere milli ekonomimize 2,8 milyon liral k katk m z oldu" diye konufltu. Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi HABER 6. SAYFADA Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar m sektöründe meslek standartlar n haz rlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile iflbirli i protokolü imzalayacaklar n bildirdi. Bayraktar, yaz l aç klamas nda, MYK bünyesinde sürdürülen istihdam ve mesleki e itim iliflkisinin güçlendirilmesi için oluflturulan Eylem Plan zleme ve De erlendirme Kurulunun 11. toplant s nda, TZOB'un faaliyet alan nda ihtiyaç duyulan ulusal meslek standartlar n n belirlenmesine karar verildi ini ifade etti. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi HABER 7. SAYFADA KARDEM R den Oto lasti inde yerli çelik devri Karabük Demir ve Çelik Fabrikalar (KARDEM R), yap m na bafllad çelik ve kangal haddehanesinde, ithal edilen otomobil lasti i çeli ini üretecek. KARDEM R Genel Müdürü Fad l Demirel, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin sanayileflmesi ve geliflmesine paralel, kendilerinden baflka kimsenin yapamayaca ihtiyaç duyulan ürünleri imal etmek istediklerini söyledi. HABER 7. SAYFADA Otomotiv de hurda teflvi i beklentisi Otomobil Yetkili Sat c lar Derne- i (OYDER) Genel Sekreteri Özgür Tezer, otomotiv sektörünün hükümetten bekledi i tek fleyin en k sa sürede hurda teflvi inin devreye al nmas oldu unu söyledi. HABER 3 TE Nükleerde, 16 milyar dolar üreticiyi bekliyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Y ld z, "Nükleer güç santrallerinin inflaat ve iflletmeye geçifl süreçlerinde 16 milyar dolarl k yerli yat r m öngörüyoruz" dedi. HABER 12. SAYFADA

2

3

4

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 28 Nisan 2014 Pazartesi KÜTAHYA - T pta ender görüldü ü bildirilen bu olay, çocu un doktorlar n bile hayrete düflürdü. Al nan bilgiye göre, geçen hafta rahats zlanan ve ailesine, b çak, çay kafl, kalem gibi yabanc cisimler yuttu unu söyleyen zihinsel engelli Emre Bilgir (15), Dumlup nar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi E itim ve Araflt rma Hastanesi'ne kald r ld. Doktorlar n yapt muayenede midesinde yabanc cisimler bulundu u belirlenen Bilgir'e hemen endoskopi uyguland. Çocu un midesinden birer meyve b ça, pet flifle kapa, pipet, kurflun kalem, tükenmez kalem, iki çay kafl, dörder dondurma çubu u ve a aç dal olmak üzere 15 parça yabanc cisim ç kar ld. Kütahya Kamu Hastaneleri Birli i Genel Sekreteri Mithat Ekici, AA muhabirine yapt aç klamada, bu durumun, t pta ender görülen vakalar aras nda yer ald n belirterek, ebeveynlere, çocuklar na daha fazla dikkat etmesi uyar s nda bulundu. Endoskopiyi gerçeklefltiren doktorlardan DPÜ T p Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dal Baflkan Yrd. Doç. Dr. Bircan Savran da röntgen filminde hastan n midesinde çok say da yabanc cisim görülünce genel anesteziyle endoskopi yap ld n anlatt. Söz konusu cisimlerin ç - kar lmas n n yaklafl k 3 saat sürdü ü bilgisini veren Savran, "Bu, inan lacak gibi bir durum de il. Hastan n, boyu 15 santimetreye kadar ulaflan, delici ve kesici özellikteki yabanc cisimleri yutarak midesine nas l indirdi ini anlamak mümkün de il" dedi. DPÜ T p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. B TL S - Türkiye Plastik Sanayicileri Derne ince (PAGDER) bafllat lan "Yuvaya Dönüflen Plastikler" Projesi kapsam nda, at k plastiklerin geri dönüflümüyle yap - lan 54 köpek bar na Bitlis'teki köpek bak m evine b rak ld. Bar naklar n teslimi için kente gelen PAGDER Yönetim Kurulu Baflkan Hüseyin Semerci ve tiyatro oyuncusu Tuna Arman, Bitlis Belediyesi Eflbaflkan Nevin Tafldemir ile köpek bak m evini ziyaret etti. Bar nak hakk nda Türkiye Hayvan Haklar Federasyonu (HAY- TAP) Bitlis Temsilcisi Damla fiahin'den bilgi alan Semerci ve Arman, bar na gezerek köpeklerle ilgilendi.semerci, gazetecilere yapt aç klamada, "Yuvaya Dönüflen Plastikler" Projesi kapsam nda ülkedeki hayvan bak m evlerine 685 bar nak ba fllad klar n söyledi. Projeyle ülkedeki iki soruna çözüm üretmeye çal flt klar n ifade eden Semerci, flöyle konufltu: "Günümüzde sosyal yaflama entegre olmufl iki tane yaraya, yani çevre kirlili i ve sokak hayvanlar sorununa çözüm üretmeye çal flt k. Geri dönüfltürülebilir tüm at klar asl nda birer ekonomik de erdir. Kütahya'da, 15 yafl ndaki bir çocu un midesinden, hastanede gerçeklefltirilen endoskopiyle meyve b ça, çay kafl, kalem, a aç dal, dondurma çubu u gibi 15 parça yabanc cisim ç kar ld. Midesinden meyve b ça ve çay kafl ç kt, doktorlar bile flafl rd Kollar olmayan engelli yüzücünün azmi KAYSER - H KMET FARUK BAfiER - Do ufltan kollar ve ayaklar olmayan 22 yafl ndaki Hamit Demir, protez firmas n n yönlendirmesiyle bafllad yüzme sporunda kendini gelifltirerek, Türkiye'de 4 farkl branflta kat ld yar fllarda çok say da derece elde etti. Demir, ilk kez kat laca 2014 Avrupa fiampiyonas 'nda, alt n madalya almay hedefliyor."antrenörlerimiz Engelleri Afl yor" Projesi e itim program için Kayseri'ye gelen Demir, AA muhabirine yapt aç klamada, 3-10 A ustos tarihlerinde yap lacak Avrupa fiampiyonas 'n n haz rl klar na devam etti ini söyledi. Do ufltan kollar ve ayaklar olmayan Demir, engeline ra men azimle çal flarak, bugünlere geldi ini belirtti. Gazi Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü 3. s n f ö rencisi oldu unu anlatan Demir, okul dönemlerinde günde 2 saat, turnuva dönemlerinde ise yaklafl k 4 saat yüzdü ünü dile getirdi. Yüzmeyi çok sevdi ini ifade eden Demir, "Kendime güveniyorum A ustos'ta Hollanda'da Avrupa fiampiyonas var. Çok iyi haz rlan yorum. lk kez Avrupa'da büyük bir yar flmaya kat laca m. Orada kazanaca m madalya Türkiye'de engelli sporcular n büyük baflar lar gösterebilece ine örnek olacak" diye konufltu. Türkiye'de 2010'dan bu yana kat ld tüm branfllarda madalya ald n belirten Demir, "Serbest, s rtüstü, kurba alama ve kar fl kta 50 madalya kazand m. nflallah bu baflar lar uluslararas alana tafl mak istiyorum. Hedefim dünya çap nda flampiyonluklar yaflamak. Gücümüzü dünyaya kan tlamak istiyorum" fleklinde konufltu. Yüzmeyle tan flmas n n protez firmas n n sahibinin yönlendirmesiyle oldu unu ifade eden Demir, flunlar kaydetti: "Yüzmeye ilk anlamda protezlerimi daha rahat kullanmak, hareket etmek için bafllam flt m. Firma sahibimiz bana 5 y l önce yüzebilece imi söyledi. Ben de düflündüm ve bafllamaya karar verdim. Ailem de çok flafl rd bu sporu yapmama ama sonradan al flt lar. Ben de yüzmekten çok zevk almaya bafllad m. lk baflta imkans z gibi gelmesine ra men örneklerini gördüm ve yüzme sporunu yapaca m dedim. Sonuçta yürüyebiliyorsam ve konuflabiliyorsam neden yüzemeyeyim diye düflündüm. nsan gerçekten isteyince yapamayaca hiçbir fley yok. Bu tüm insanlar için geçerli. Süleyman Coflgun, bunun gibi vakalara genelde pek rastlanmad n aktard. Bu kadar çok yabanc cisim yutulmas ihtimalinin çok çok nadir bir durum oldu- una dikkati çeken Coflgun, flunlar kaydetti: "Burada daha da önemlisi; hastan n ameliyat endoskopik olarak bafllan p bitirilmifltir. Yani hasta, aç k ameliyat dedi imiz ve midesi aç larak yap lan yönteme gerek kalmaks z n non-invaziv denilen yöntemle bu ciddi s k nt dan kurtulmufltur. Aç k yap lan ameliyatlarda hastan n midesi genifl bir kesi yap larak aç lmakta ve hastan n iyileflmesi çok uzamaktad r. Bu yöntemde ise hastaya hiç kesi yap lmadan ifllem tamamlanm flt r. Hasta, ameliyat sonras çok k sa sürede kendine gelmifl ve 24 saat içinde de beslenmeye bafllam flt r."(aa) At k plastikler, köpeklere bar nak oldu Bu iki sosyal yaraya çözüm üretirken kaynaklar k s tl ülke ekonomimize de de er katm fl oluyoruz. Bizler stanbul'dan pilot il olarak bafllad k. 685 kulübe ba fl ile bu projeye start verdik. Bugün Bitlis'e de 54 kulübe ba fl nda bulunduk. Burada zaten çok güzel bir bar nak var. Aç kta kalacak hayvanlar m z da k fl günlerinde bu bar naklar sayesinde rahat edecekler." Tiyatro oyuncusu Arman ise illeri ziyaret ederek ihtiyaç duyulan köpek bak m evlerine bar nak deste inde bulunduklar n ifade etti. Projeyi 's cak bir yuva her canl - n n hakk d r' slogan yla bafllatt klar n ifade eden Arman, "PAGDER Baflkan Hüseyin Semerci çok güzel projeye imza att. Plastik Sanayicileri Derne i olarak geri dönüflüm at klar ndan, yani çöp olmayan ambalaj at klar ndan bu flekilde kulübeler elde ediyoruz. Böylelikle hem ekonomiye hem do aya katk sa layarak tamam yla plastiklerden oluflan 54 kulübeyi Bitlis'e getirdik" diye konufltu. Bitlis Belediyesi Eflbaflkan Nevin Tafldemir de belediye olarak bu tür projelere ve çal flmalara her zaman destek vereceklerini belirtti. (AA) D KEY BAKIfi smet Bora B NATLI GÖNÜL NAR N B R KALED R Gönül narin bir kaledir, onu y kmaya gelmez Böyle diyordu bir fliirinde sevgili dost flair M. Nuri Parmaks z. Bu yeni bir söylem olmamakla beraber insan yüre inden yakalayan cinsinden bir deyifl olarak hemen dikkatimizi çekmektedir. nsan ki; gücüyle da lar devirir, dünyay alt üst eder savafllar ç - kart p yüz binlerin hayat n sona erdirir veya mutlu k lar birkaç kelime ifade ederek binlerce kifliyi. O, devasa insan, küçücük bir mikrop yerlerde süründürür, ac lar içinde k vrand r r, feryad n arfla yükseltir de kimsenin elinden bir fley gelmez. Kale suru gibi gö sünü siper edip o hayâs zca ak nlar durduran sinelerin sahibi büyük insanlar. O, a z ndan ç kan bir tek sözle tarih yaratanlar. O, bir tebessümüyle dünyalar fetheden, bir kafl çat - fl yla ocaklar söndüren insan. Öylesine güçlü öylesine zay f olan insan. çinde sevgiyi, flefkati, h rs, kini, k skançl, hasreti, fitneyi, ko uculu u, sevicili i, çekicili i, iticili i ve daha nice duyguyu ayn anda yaflatabilen ve bir anda ifrattan tefrite duygu depresyonu yaflayabilen insan. Her türlü ezaya, cefaya, kah ra, yoksullu a, hicrana katlanabilen, coflkusunu içinde tutamay p d fla vuran, k r lganl n yüzene tafl y p boyun bükerek anlatma a gayret eden insan. Yaratan bu mahlûkat n içinde en flerefli sayd insan sevmifl, ö müfl ve bazen da yapacaklar n ilmiyle bildi inden önceden haber vererek yermifl; ama yine de onun incitilmemesini, bir gönül y kman n ne büyük bir sorumluluk oldu unu defaatle önümüze koymufl bizim. Bir gönül y kt n ise k ld n namaz de il dedirtmifl ozanlar na; ama yine biz insanlar h rs m z, nefsimizi dizginleyememenin acziyle ço u kez bütün bunlar bir anda unutup ayn hatalar ifllemekte srar etmifliz. Cenab- Hak, haset edenlerden ve fesatl k edenlerden kendisine s n lmas n emretmifl ayetleriyle bize. Haset, ko uculuk, bir baflkas n n yerinde olma iste i gibi malayani arzular bizi hep yanl fl yapmaya itmifltir; ama heyhat ki ço u kez h rs m z n gözümüze çekti i perde bunu görmemizi engellemifltir. Düflünün ki bir insan be eniyorsunuz. Onunla bir gönül köprüsü olufluyor aran zda ve dostlu un, sevginin, güvenin, arkadafll n, paylaflman n erdemine erifliyorsunuz. Öyle ki kafan zda onun için hep güzel düflünceler, yüre inizde güzel duygular olufluyor sadece. Kusurlar n kolayca affedebiliyor yahut görmezden gelebiliyorsunuz. Meziyetlerini büyütüyorsunuz gözünüzde ve gururlan yorsunuz bununla. Sonra dost yüre inde mesken tutuyor ve tek yürek oldu unuzu hissediyorsunuz. Mecnunun Leylâ ile bafllay p Allah a uzanan aflk - n n safhalar n hissediyorsunuz zaman zaman içinizde. Kendinizden vazgeçip O oluflunuzdaki bütünlük sebebiyle bazen ona ulaflt rmad - n z ama kendinizde sakl ve fakat onun hissedece ini umut etti iniz buna benzer sat rlar karalad n z olur. Oturup ona ulaflt rmad - n z ama kendinize saklad n z notlar yazars n z. Bütün düflüncelerimi matematikle, geometriyle, fizikle, kimyayla de erlendiriyorum. Sana çekiyor beni bütün do al güçler ve fizik kanunlar n n s n r n zorluyorum biteviye. Kimyam sen diye ço alt yor kan m sen diye dolafl yor damarlar mda kural d fl simgeleflmeden özgürce. Her geometrik flekle yüzünü kaz yorum. Ellerin dikdörtgen, yüzün daire, burnun koni, a z n da elips çizgiler yarat yorum. Dört ifllemde sonuçlar sana ç k yor. Topluyorum duygular mla st raplar m sen oluyorsun. Ç kart yorum ac lar mdan tebessümlerini sen kal yorsun. Bütün güzellikleri yan yana dizip çarp yorum sen ediyor ve bölüyorum düflüncelerimi, bölüyorum yüre imi bin bir parçaya her parçada sen ç k yorsun. Sonra y rt p at yorum bu yazd klar m sen hisset içinde duy istiyorum okuman flart de il diye. Ama bir baflkas da senin dostuna dost. O da sencileyin sevgisini büyütmüfl yüre inde ve iflte o anda haset denen maraz ç k yor ortaya. Paylaflam yor, sadece kendi sevsin kendi dost olsun, kendi sevilsin istiyor. Anl yorsa senin yak nl n dayan lmaz bir haset onu yok edip sadece kendisinin varl n hissettirme e çabal yor. Sadece o sevmeli, o sevilmeli o dost ve yak n olmal düflüncesi kemiriyor beynini durmadan. Art k bütün plânlar onun tahakkuku için yap l yor ve f rsat kollanma a bafllan yor. Yakalan nca da vahfli bir hayvan n ihtiras ve ifltihas ile üzerine at l yor. Sonuçta müfsit mutlu siz bedbahts n zd r. Sizin kalbiniz tuz buz edilmifltir dostunuz taraf ndan onun umurunda de ildir. Akl n za Fuzuli nin Konuflsam tesiri yok, sussam gönül raz de il m sra gelir ve bu ikilem içinde yine de tercihinizi susmaktan yana yapars n z. Dilinizi susturursunuz ama içinizdeki paramparçal n isyan yla kaleminiz hayk r r o zaman. Yoksa y rt lacak gö üs kafesi. çimde büyüyor ç l klar sana ulaflmasa da konuflma özgürlü ümü kullanm fl oluyor, sana ulaflmayaca n bile bile yazd m m sralar yüksek sesle okuyor rüzgârlara B rak yorum. fiimdi sana ulaflmasa bile suskun dilim, ç l k atan yüre imi ç lg n kalemime yönlendiriyor ve söylüyorum. Susmak iflin bafl Söz gümüflse sükût alt nd r dan bafll yor san r m. Susmak bir kalbi ifade etme e kâfidir le devam ediyor. Konuflan de il susan dinle ile zirve buluyor. Oysa ço umuz yine de konuflan dinliyoruz. Susmak güzelse güzelden yana olmakta güzeldir elbette. Ço umuz susman n erdemini görmezden geliyoruz buna ra men. fiimdi karar m veriyorum ve susuyorum. Susma hakk m kullan yorum Bu hukuken de geçerli bir savunma fleklidir. Sadece susma hakk de il, hicrana katlanmak, vuslata meyletmemek, ac lar ndan s zlanmamak gerekti ini de yan na ekliyorum. Topuna birden sab r diyorum. Sab r güzeldir elbette sabrediyorum. Bu sat rlar bile suskun bir an mda tüm duyular m susturmaya çal flarak yazmak istedim ama sadece dilim sustu Olsun Susmak güzel madem susuyorum. Geçenlerde bir dostumun, çok sevdi i biri taraf ndan, yine lüzumsuz birinin hasetçe tav rlar sebebiyle nas l k r ld n anlatmas içimde büyük bir yara açm flt ve bu makaleyi kaleme almama sebep oldu. Oysa biliyordum ki dünya öyle bir meta de ildi ki bir cenge de sin. Dostluk zor elde ediliyor kolay harcan yor günümüzde. Halbuki, merhum Zeki Müren in söyledi i güzel bir flark vard. O flark y dikkatle, içine sindire sindire dinlemeyi de herkese tavsiye ediyorum: fiu çeflme ne güzeldir su içecek tas yok / K rma insan kalbini yapacak ustas yok Ben k r k kalbimle de olsa dostluklara, güzelliklere hasetsiz arkadafll klara hep aç k tutuyorum kap lar m. Kalpleriniz k r lmadan sevin birbirinizi. Dostlar n z, dostlar n n hasetleri yüzünden yüz çevirmesin sizlerden ve asla insanlar dinlemeden yarg lamay n ki zaman utanman za sebep olacak gerçekleri yüzünüze vurmas n. Dostça kal n, dostlar n zla kal n.

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 28 Nisan 2014 Pazartesi Don, üreticiyi ciddi manada ma dur etti ORDU- Bayraktar, AA muhabirine yapt aç klamada, Do u Karadeniz'de mart ay n n son günlerinde etkili olan zirai donun f nd k bahçelerinde ciddi zararlara yol açt n ifade ederek, "Yaflanan don hadisesi birçok üreticimizin ürününü yüzde 100'e yak n bertaraf etti. Bu flu anlama geliyor; gelecek sezon f nd k üreticilerinin büyük bir k sm için zor geçecek. Asl nda bak ld nda yaflanan bu geliflme yeni sezonda f nd k fiyat n n neresi taban olur ya da neresi tavan olur tart flmas n da bitirmifl oldu. Kendimize ait ürün olunca meselenin hep fiyat üzerine duruyoruz" diye konufltu. "Bu don olay, 20 gün önce 5 lira olan f nd k fiyat n n bir anda 9 liran n üzerine ç kmas - na neden oldu" diyen Bayraktar, "Önümüzdeki TARS M, don zararlar n ödeyebilecek güce sahip ORDU - Tar m Sigortalar Havuzu (TARS M) Genel Müdürü Bülent Bora, "TARS M, don zararlar n ödeyecek güce sahip" dedi. Bora, çeflitli programlara kat lmak üzere geldi i Ordu'da Alt - nordu Ziraat Odas Baflkan U ur Cörüt'ü makam nda ziyaret etti. Ziyaret s ras nda gazetecilerin sorular n yan tlayan Bora, mart ay n n sonunda yaflanan zirai donun baz ürünlerde ciddi zararlara yol açt n hat rlatt. Gelen ihbarlar ekiplerinin de erlendirdi ini ve oluflan zarar oran n ortaya ç karmak için çal flt klar n ifade eden Bora, flunlar kaydetti: "Mart ay n n son günlerinde etkili olan don birçok tar m ürününü olumsuz etkilemifltir. Bunlardan biri de Türkiye'nin önemli tar m ürünlerinin bafl nda gelen f nd kt r. F nd de erlendirdi- imizde yüksek rak ml yerlerde çok ciddi hasar var. Ortada a r tablo oldu u bir gerçek ama flunu net flekilde ortaya koymak gerekirse rakam ne olursa olsun bizim aç m zdan sorun de il. TARS M olarak hasar n bedelini ödeyecek güce sahibiz. O konuda hiç tereddüdümüz yok. Bizim üzüntümüz, sigortas z olanlar n durumudur. Üreticilerimize poliçede belirtildi i gibi ödemeler yap lacakt r. E er hasar yüzde 100 ise oradaki de er üzerinden ödemeler yap lacakt r. fiu anda hasar tespitinin yar s tamamlanm fl durumda, di er yar s da may s bafl nda tamamlanm fl olacak. Ondan sonra tazminatlar hesap edilerek üreticilerin hesab na para aktar lacak." "Maalesef toplum olarak biraz geç tedbirler al yoruz" diyen Bora, "Hep damdan düflünce akl m z bafl m za geliyor. Geçen sene Manisa'da da fliddetli don vakas yaflanm flt. O ilde 90 milyon lira civar nda üzüm üreticilerine ödeme yapt k. O ilde sigorta yapt rma oran yüzde 30 civar ndayd. Bu sene oradaki say bir anda katlanarak yüzde 60'a kadar ç kt. Seneye f nd k bölgelerinde de ayn flekilde art fl n olmas n bekliyoruz. Ordu'da 17 bin, Giresun'da 19 bin, toplamda 48 bin f nd k poliçesi var. Gelecek sene bu poliçe say s n n en az iki kat na ç kmas n bekliyoruz" diye konufltu. Poliçe rakamlar hakk nda bilgi veren Bora, " lk bafllad - m zda y lda 200 bin poliçe yapm flt k. Sadece geçen sene 900 bin poliçe yapt k. Bu sene inflallah 1 milyonu geçece iz. Bu, her sene katlanarak devam ediyor" dedi. Bora, 1 Ocak'tan itibaren sürekli don ihbarlar ald klar n belirterek, "Y lbafl ndan bugüne kadar 51 ilden toplamda 75 bin hasar ihbar ald k. Bunun 55 bini mart ay n n sonunda yaflanan don afetinden sonra oldu. Bu 55 binin sadece 35 binini Karadeniz bölgesinden ald k. Di erleri ise a rl kl olarak Malatya oldu. Kay s n n da ciddi zarar gördü ü bilgisine ulaflt k. Orada da 10 bin civar nda don ihbar nda bulunuldu. Bunlar n d fl nda 51 ilden ufak tefek don ihbarlar ald k. Birçok ilimizde az da olsa don vakalar yaflanm fl durumda. Buralarda da tespit çal flmalar - m z sürüyor" fleklinde konufltu. (AA) günlerde bu rakam belki daha fazla olacak y l nda ayn hadiseyi f nd k üreticileri olarak yaflam flt k. Bu sene ve gelecek y l fiyatlar ne olursa üreticilerimiz ondan sonraki sezonlara kendilerini daha tedbirli haz rlamal çünkü don hadisesinin verdi i fiyat yüksekli i ve daha sonra da ürün çok olunca fiyatlarda yaflanacak düflüfl, üreticileri daha fazla s k nt ya sokabilir" ifadelerini kulland. Zirai donun, üreticiyi ciddi manada ma dur etti ini belirten Bayraktar, "Herkesin sigorta hakk bulunmas na ra men üreticilerimizin büyük bir k sm maalesef ürününü sigorta yapt rmam fl. Bu konuda da bölge üreticilerini ayr bir ma duriyet bekliyor. Ben her fleye ra men hay rl s n diliyorum çünkü elimizden baflka bir ANKARA- AR FE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'nin önümüzdeki 7 y lda, Avrupa hava trafi i büyümesine en büyük katk y sa layacak ülke olaca belirtildi. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teflkilat Eurocontrol'ün raporuna göre, Avrupa hava ulafl m n n 2014 y l nda yüzde 1,2, 2015 y l nda ise yüzde 2,7 seviyesinde büyümesi öngörülüyor. Hava ulafl m ndaki büyüme, 2017 y l ndan sonra Avrupa'da havalimanlar kapasitesinin yetersizli inden dolay yüzde 2,2'ye düflecek. stanbul'a yap lacak üçüncü havaliman ile birlikte 2019'dan itibaren bu oran 2,8 seviyesine ulaflacak. M s r'da yolcu say s n n azalmas n n tüm Avrupa'y etkiledi i ifade edilen raporda, "Bununla beraber bu kay plar turistlerin spanya ve Fas'a do ru yönelmesi ve Yunanistan'da yüzde 9 daha fazla trafik art fl yla bir miktar F nd k Tar m Sat fl Kooperatifleri (F SKOB RL K) Yönetim Kurulu Baflkan Lütfi Bayraktar, zirai donun üreticiyi ciddi manada ma dur etti ini belirterek, "Herkesin sigorta hakk bulunmas na ra men üreticilerimizin büyük bir k sm maalesef ürününü sigorta yapt rmam fl. Bu konuda da bölge üreticilerini ayr bir ma duriyet bekliyor" dedi. fley gelmiyor" dedi. Zirai don sonucu ma dur olan üreticiler için el birli iyle bir çözüm yolu bulunaca n düflündüklerini dile getiren Bayraktar, flunlar kaydetti: "fiu da bir gerçektir; fiyat istikrar n n olmad ve sürekli piyasan n dalgaland bir ortamda bu ifli yapan herkes olumsuz anlamda etkilenecektir. Sonuç itibariyle herkes bir flekilde ticaret yap yor. Etkilenecek kurumlar aras nda elbette F SKOB RL K de olacakt r ama biz son 3-4 y ld r kurum için çok ciddi u rafl içerisindeyiz. Kurumu bu gibi günlere bir nevi haz rlad k. F SKOB RL K, bu dondan etkilense bile kesinlikle geriye dönüfl yaflanmaz. Bundan kimsenin endiflesi olmas n." (AA) Havayolunun büyümesinde en büyük katk Türkiye'den telafi edildi. Ayn zamanda Türkiye ile Rusya'da 2013'te görülen büyümenin Avrupada'ki büyümeyi de olumlu flekilde etkilemesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin hava ulafl m n n bu y l yüzde 7,3, 2015'te ise 7,1 büyüyece inin öngörüldü ü raporda, "Türkiye, önümüzdeki 7 y lda ortalama yüzde 6,9'luk büyümeyle Avrupa'da hava trafi indeki büyümeye en büyük katk y yapan ülke olacak" denildi. H zl tren a lar nda önümüzdeki y llarda görülecek genifllemenin sektörün hava trafi i büyümesini 2020'ye kadar y ll k yüzde 0,4 bask layaca belirtilen raporda, bundan da en fazla Türkiye'nin etkilenece ini kaydedildi. Rapora göre Türkiye'de, 2020 y l nda ülke hava trafi inin yüzde 2,5'ine denk gelen yaklafl k 26 bin uçufl, h zl tren tercihi dolay s yla gerçekleflmeyecek. (AA) Haz r giyim atakta STANBUL- MUSAB TURAN - stanbul Haz rgiyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli- i ( HK B) Baflkan Hikmet Tanr verdi, "Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, haz r giyim ve konfeksiyonda bulunan tasar m ofislerini Ar-Ge merkezi desteklerinden faydaland rmak için çal flma yapt klar n aç klad. Bu geliflmeyle beraber haz r giyim sektörünün önünde engel oluflturan 5 'Çin Seddi'nden biri kalk yor" dedi. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Tanr verdi, sektörün yeni rotas n belirlerken, baflta ABD ve Japonya olmak üzere uzak ülkelerde tasar m ve yüksek katma de ere sahip ürünler ile var olma yoluna gideceklerini söyledi. Tekstil sektörünün, Türkiye'deki 24 sektör aras nda en fazla katma de erli ürün ihraç eden ilk üç sektör aras nda bulundu unu aktaran Tanr verdi, flöyle konufltu: "fiu anda 24 dolar olan kilogram birim fiyat m z halihaz rda yat r m yapt m z tasar m, moda ve markalaflma süreçlerinin deste- iyle 4 y l n sonunda dolar aral na ç - kartmay hedefliyoruz. Bunun için yaklafl k 4 y ld r tasar m çal flmalar n n Ar-Ge teflvik kapsam na al nmas yönündeki giriflimlerimiz nihayet meyvesini verecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, haz r giyim ve konfeksiyonda bulunan tasar m ofislerini Ar- Ge merkezi desteklerinden faydaland rmak için çal flma yapt klar n aç klad. Bu geliflmeyle beraber haz r giyim sektörünün önünde engel oluflturan 5 'Çin Seddi'nden biri kalkacak." 2017 sonu için belirledikleri 30 milyar dolarl k ihracat hedefini yakalayabilmek için ekonomi yönetimine ilettikleri 5 maddelik acil sorun listesinde yer alan tasar m n Ar-Ge teflviki kapsam na al nmas n n sa land n dile getiren Tanr verdi, "30 milyar dolar ihracat hedefi için tünelde fl k göründü" dedi. Hikmet Tanr verdi, ihracat n art fl n sa layacak di er maddeleri ise "hammaddeye eriflimde engellerin kald r lmas ", "dahilde iflleme rejimindeki sorunlar n giderilmesi", "devlet yard mlar uygulamalar n n basitlefltirilmesi ve süreçlerin h zland r lmas " ve "yurt içinde her sektörün bin prestij fuar n n hedef ülke destek oran nda desteklenmesi" olarak s ralad.tanr - verdi, "Üretim istihdam ve ihracat odakl bir bak fl aç s yla sorunlar çok daha h zl bir flekilde aflabilirsek, 2017 sonu için belirledi imiz 30 milyar dolar yakalamak hiç de zor olmayacak" ifadesini kulland. (AA) sraf 4'te 1 azalsa açl k sorunu kalmaz STANBUL - HANDAN S LK N - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yard mc s Refik Kayhan Ünal, dünyada 842 milyon insan n her akflam yata na aç girdi ini, ço u çocuk 10 milyon insan n da açl ktan hayat n kaybetti ini belirterek, "Oysa israf n 4'te 1 oran nda azalt lmas halinde açl k çeken insanlar n g da ihtiyac karfl lanabilir" dedi.ekmek israf konusunda AA muhabirinin sorular n yan tlayan Ünal, baflta g da olmak üzere bütün israflara dikkati çekmek ve dünyada açl k çeken milyonlarca insan n kurtulmas n istediklerini ifade etti. TMO olarak 2008 ve 2012 y llar nda 2 araflt rma yapt rarak, sonucunda ekmek israf - n n boyutlar n n artt n gördüklerini belirten Ünal, "17 Ocak 2013 tarihinde Baflbakan m z n kat l mlar ve himayelerinde bir kampanya bafllatt k. Bugüne kadar gelinen süreçte 100 kiflilik koordinatörler grubuyla toplam 600'e yak n etkinlik gerçeklefltirdik. Kampanyan n toplumdaki etkisini görmek amac yla bir y l n sonunda aral k 2013'te yeni bir araflt rma yapt rd k. Bu araflt rman n sonuçlar 17 Ocak 2014 tarihinde düzenledi imiz bir bas n toplant s yla Bakan - m z Mehdi Eker taraf ndan kamuoyuyla paylafl ld " diye konufltu.ünal, 1 y ll k kampanya neticesinde günlük 5,95 milyonluk israf edilen ekmek say s n 4,9 milyon adede düflürdüklerine dikkati çekerek, günde ortalama yaklafl k 1 milyon 50 bin, y lda da 384 milyon adet olmak üzere, y lda 300 milyon TL de erinde ekme in çöpe at lmaktan kurtar ld n söyledi. Kampanyay 6. ay n sonunda uluslararas boyuta tafl mak ad na Birleflmifl Milletler Dünya G da ve Tar m Örgütü'yle (FAO) irtibata geçtiklerini aktaran Ünal, "Bu kapsamda önce Budapeflte'de sonra Roma'da gerçeklefltirilen uluslararas toplant larda bilgilendirme yapt k. En son nisan ay n n ilk haftas FAO'nun Bükrefl/Romanya'daki toplant s nda 40 ülkenin tar m bakanlar ile yaklafl k 300'den fazla kat l mc ya kampanyam z anlatt k, kampanya materyallerimizi da tt k. Bütün bu aktivitelerin neticesinde kampanya FAO taraf ndan dünyada bir kamu kurumu taraf ndan düzenlenen en kapsaml kampanya olarak ilan edilip bütün dünyaya örnek uygulama olarak gösterilmektedir. Halen FAO taraf ndan 'g day koru' ad alt nda bir çal flma yap l yor, bu çal flma kapsam ndaki en önemli uygulama da ülkemizdeki Ekmek sraf n Önleme Kampanyas çal flmalar d r" fleklinde konufltu. (AA)

7 EKONOMI Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar m sektöründe meslek standartlar n haz rlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile iflbirli i protokolü imzalayacaklar n bildirdi. Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak ANKARA- Bayraktar, yaz l aç klamas nda, MYK bünyesinde sürdürülen istihdam ve mesleki e itim iliflkisinin güçlendirilmesi için oluflturulan Eylem Plan zleme ve De erlendirme Kurulunun 11. toplant s nda, TZOB'un faaliyet alan nda ihtiyaç duyulan ulusal meslek standartlar n n belirlenmesine karar verildi ini ifade etti. Tar m sektöründeki meslekler göz önünde bulundurularak, TZOB'un, G da, Tar m, Hayvanc l k Bakanl ve sektörde faaliyet gösteren di er kurulufllar n görüfllerini alarak, standard haz rlanacak meslekleri belirlemesi sonras nda TZOB ve MYK aras nda "Meslek Standard Haz rlama flbirli i Protokolü" imzalanaca n belirten Bayraktar, belirlenen mesleki standartlar n yeterlik düzeylerinin, Avrupa Birli i (AB) taraf ndan benimsenen yeterlilik seviyesine ve Avrupa yeterlilik çerçevesine uygun olaca n kaydetti. Protokolle tar m sektöründe mesleki yeterlilik belgelerine sahip nitelikli iflgücü istihdam n n yayg nlaflt r lmas n amaçlad klar na dikkati çeken Bayraktar, "Bunu sa lad m zda, iflin gerektirdi i bilgi ve becerilere sahip, yeniliklere ayak uydurabilen kifliler tar mda istihdam edilecek. Tar mda hem verimlilik artacak hem de tüketici daha kaliteli ve sa l kl ürüne ulaflabilecek" ifadesini kulland. (AA) 28 Nisan 2014 Pazartesi 7 TZOB un plastikle savafl ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Degricol Projesi kapsam nda çevre dostu maddeler kullan larak üretilen bahçe tar m aksesuar n n Avrupa Komisyonu'na sunuldu unu bildirerek, "TZOB olarak tar mda plastik malzeme kullan - m n n önüne geçmeyi amaçl yoruz" ifadesini kulland. Bayraktar, yaz l aç klamas nda, at k olarak k sa sürede tabiatta kaybolabilen organik malzeme üretimini hedefleyen Degricol Projesi'ni Fransa'dan Plastipolis ile Mecafonction, Almanya'dan MGH, ngiltere'den Biopac, Hollanda'da DLO, spanya'dan Inspiralia, Cetec ve R&R ile yürüttüklerini kaydetti. Araflt rmalar n, spanya ve Hollanda'daki enstitüler taraf ndan yap ld n belirten Bayraktar, 36 ayl k proje süresinin yar s n n tamamland n ifade etti. Proje ortaklar ile Avrupa Komisyonu'na ürettikleri bahçe tar m aksesuar n n sunumunun yap ld na iflaret eden Bayraktar, ürünün Komisyon yetkilileri taraf ndan de erlendirildi ini ve düflük maliyetle üretilebilir duruma getirilerek tar mda kullan ma sunulmas yla ilgili görüfl birli ine var ld n bildirdi. Plastik malzemelerin kullan m n n, insan sa l ve çevreye verdi i zararlar n en aza indirilebilmesi amac yla tar msal üreticilerin kabul edebilece i biyoplastik bir malzemenin üretilmesi amac yla projeye ortak olduklar n belirten Bayraktar, projenin 30 Ekim 2015'te tamamlanmas - n n planland n ifade etti. G da sektöründen otomotiv sanayine kadar plastikten elde edilen ürünlerin kullan m n n giderek yayg nlaflt na dikkati çeken Bayraktar, maliyetinin düflük olmas nedeniyle kullan lan plastik malzemelerin, özellikle de plastik fliflelerin, insan sa l n tehdit etti ini belirtti. (AA) Tayvan'dan ifl birli i ça r s ADANA- VOLKAN KAfi K - Teknoloji markalar yla dünyada ad ndan söz ettiren ve "Asya kaplan " olarak an lan Tayvan, Türkiye ile 1,8 milyar dolar olan ticaret hacmini art rmay hedefliyor. Tayvan Ticaret Merkezi stanbul Ofisi Direktörü Patty Yen, ifl çevreleriyle görüflmek için geldi i Adana'da, AA muhabirine, Türkiye ile Tayvan aras ndaki ekonomik iliflkileri gelifltirmek istediklerini söyledi. ki ülke ifl adamlar n n, zaman zaman karfl l kl ziyaret gerçeklefltirdi ini vurgulayan Yen, "Bu ziyaretlerin, ekonomik iliflkileri daha da art raca na eminim. Türkiye ile Tayvan' birbirine tan tmal y z" dedi.çeflitli sektörlerde güç birli ine gidilebilece ine dikkati çeken Yen, flunlar kaydetti: Otomobil lasti inde yerli çelik dönemi KARABÜK- AHMET ÖZLER - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalar (KARDEM R), yap m na bafllad çelik ve kangal haddehanesinde, ithal edilen otomobil lasti i çeli ini üretecek. KARDEM R Genel Müdürü Fad l Demirel, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin sanayileflmesi ve geliflmesine paralel, kendilerinden baflka kimsenin yapamayaca ihtiyaç duyulan ürünleri imal etmek istediklerini söyledi. Bu ba lamda Türkiye'de bulunmayan haddehaneyi kurmak için kollar s vad klar n anlatan Demirel, flöyle konufltu: "Yap m na bafllad m z haddehane, dünyan n en iyisi. Ülkemizde ikincisi yok. 700 bin ton kapasiteli. Burada düflük ve yüksek karbonlu, yüksek alafl ml, rulman, otomat, yay, kaynak, otomotiv, kangal ve kaliteli çubuk çelikleri üretilecek. TÜB TAK'la çal flma yap yoruz. Otomobil lastiklerinde kullan lan çelik telleri bu zamana kadar hep ithal etmifliz. Ülkemizi d fla ba ml l ktan kurtaraca z. Bu lastik çeliklerinin üretimi ve dökümü için tesisimiz uygun. Çeli in iç temizli i çok önemli. Bu çeli i de ülkemizde bizden baflka kimse yapamaz." Demirel, haddehane inflaat n n devam etti ini belirterek, montaj çal flmalar n n da sürdü ünü dile getirdi. nflaat n baz bölümlerinde Alman firmayla ortak çal flacaklar n kaydeden Demirel, sözlerini flöyle tamamlad : "Çelik ve kangal haddehanesinin 2015 y l nda tamamlanmas planlan yor. Tamamland nda en baflta otomobil lastiklerinde kullan lan çeli i üretebilece iz. Art k farkl fleyler de yapal m istiyoruz. Ülkemizi ray üretiminde büyük ölçüde d fla ba ml l ktan nas l kurtarm flsak, bu alanda da bunu baflaraca z. Ray profil haddehanemizi tam kapasite kullanabiliyoruz. Yeni haddehane ile de üretimimizi bu kaliteli çelikler taraf na kayd raca z. Dolay s ile katma de eri çok daha yüksek olan bu ürünler bizi farkl k lacak." (AA) "Tayvan ve Türkiye aras ndaki ticaret hacmi 1,8 milyar dolar civar nda. Ticaret hacmini art rmak için Türkiye'de ticaret ve sanayi odalar, di er derneklerle iflbirli i yap yoruz. Bu hacmi yüzde 5-10 art rmay hedefliyoruz. Türkiye'nin konumu çok iyi. Tayvanl lar, hem Avrupa'ya hem de Ortado u'ya aç lmak için Türkiye'yi kullanabilir. Bu pazarlara birlikte aç labiliriz. ki ülkenin de güçlü oldu u alanlar var. Örne in Tayvan'da makine, biliflim sektörü, elektronik ürünler, otomobil parçalar sektörü kuvvetli. Türkiye'deki otomobil sanayisi, tekstil, tar m gibi sektörler güçlü. ki ülkenin kuvvetli oldu u sanayileri birlefltirerek, di er pazarlara aç labiliriz. Tayvan'da teknik olarak tekstil sanayisi güçlü. Türkiye'de de tekstil sanayisi oldukça iyi durumda. Birlikte yeni ürün üreterek, Avrupa pazar na girebiliriz." Tayvan'daki ürünlerin bir ço unun Türkiye'de bilinmedi ini anlatan Yen, stanbul'da zaman zaman tan t m haftalar düzenleyip, Türk ifl adamlar na ürünler hakk nda bilgi verdiklerini söyledi. (AA) LAN ALANYA 1. SULH HUKUK MAHKEMES 2012/791 ESAS Davac Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu vekili Av. Bekir Yücel Av. smet Mümtaz Yayan taraf ndan aç lan veraset davas n n yap lan yarg lamas s ras nda ilan yap lmas na karar verilmifltir. TMK'nun 594.maddesi gere ince muris Hüseyin o lu Mehmet K sa'n n mirasç lar n n 1 ay ara ile 2 kez u usal bir gazetede ilan edilerek,muris Hüseyin o lu Mehmet K sa'n n miras nda hak sahibi olanlar n son ilan tarihinden bafllayarak en geç 1 y l içinde mirasç l k s fat n Mahkememize bildirmesi, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davas açma hakk sakl kalmak üzere miras n devlete geçece i hususu ihtar olunur..18/03/2014 (BASIN-3965)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar