Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak"

Transkript

1 Bal m z göçmen! TZOB Genel Baflkan Bayraktar, " av sezonunda avc l ktan elde edilen üretimimizin önemli bir bölümünü hamsi, mezgit, çaça ve istavrit gibi göçmen bal klar oluflturdu" dedi. Bayraktar aç klamas nda, son y llarda özellikle yetifltiricilikte önemli geliflmeler oldu unu, bunun da d fl ticaret rakamlar na yans d - n ifade ederek, su ürünlerinde 2013 y l nda 186,2 milyon dolar ithalata, 521,1 milyon dolar ihracata ulafl ld n kaydetti. 3 TE ISSN Nisan 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr AÇLI A CÖZÜM 1/4 TMO fi... SRAFÇILARI UTANDIRAN fiükür Ucuz tablet bilgisayar ve telefon UYARISI Gümrük ve Ticaret Bakanl, piyasadaki her ürün grubunda oldu u gibi tablet bilgisayar ve cep telefonu gibi ürünlerde de önemli kalite farklar bulundu unu belirterek, tüketicileri piyasa fiyat n n oldukça alt nda sat lan ürünlerin kalitesi konusunda uyard. HABER 3. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki BELDE ye götürelim Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada smail Kara Sabah Keyfi 5. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yard mc s Refik Kayhan Ünal, "Bu ça da 842 milyon insan her akflam yata na aç girerken ve ço u çocuk 10 milyon insan açl ktan hayat n kaybederken baflta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyada üretilen toplam g dan n 3'te 1'i israf ediliyor" dedi. Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak TZOB un plastikle savafl www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Türkiye Ziraat Odalar Birli i Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Degricol Projesi kapsam nda çevre dostu maddeler kullan larak üretilen bahçe tar m aksesuar n n Avrupa Komisyonu'na sunuldu unu bildirerek, "TZOB olarak tar mda plastik malzeme kullan m n n önüne geçmeyi amaçl yoruz" ifadesini kulland. HABER 7. SAYFADA yi dan takip edebilirsiniz SRAF ÇOK ÇOK BÜYÜK Ünal, "De eri yaklafl k 1 milyar dolara yak n g da israf oluyor, oysa israf n 4'te 1 oran nda azalt lmas halinde açl k çeken insanlar n g da ihtiyac karfl lanabiliyor 2,5 milyar lira ekme e harcanan paradan ve 300 milyon lira da çöpe at lmaktan kurtar - lan ekmekten olmak üzere milli ekonomimize 2,8 milyon liral k katk m z oldu" diye konufltu. Gazetemiz ta HABER 6. SAYFADA Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar m sektöründe meslek standartlar n haz rlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile iflbirli i protokolü imzalayacaklar n bildirdi. Bayraktar, yaz l aç klamas nda, MYK bünyesinde sürdürülen istihdam ve mesleki e itim iliflkisinin güçlendirilmesi için oluflturulan Eylem Plan zleme ve De erlendirme Kurulunun 11. toplant s nda, TZOB'un faaliyet alan nda ihtiyaç duyulan ulusal meslek standartlar n n belirlenmesine karar verildi ini ifade etti. Gazetemiz da HABER 7. SAYFADA KARDEM R den Oto lasti inde yerli çelik devri Karabük Demir ve Çelik Fabrikalar (KARDEM R), yap m na bafllad çelik ve kangal haddehanesinde, ithal edilen otomobil lasti i çeli ini üretecek. KARDEM R Genel Müdürü Fad l Demirel, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin sanayileflmesi ve geliflmesine paralel, kendilerinden baflka kimsenin yapamayaca ihtiyaç duyulan ürünleri imal etmek istediklerini söyledi. HABER 7. SAYFADA Otomotiv de hurda teflvi i beklentisi Otomobil Yetkili Sat c lar Derne- i (OYDER) Genel Sekreteri Özgür Tezer, otomotiv sektörünün hükümetten bekledi i tek fleyin en k sa sürede hurda teflvi inin devreye al nmas oldu unu söyledi. HABER 3 TE Nükleerde, 16 milyar dolar üreticiyi bekliyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Y ld z, "Nükleer güç santrallerinin inflaat ve iflletmeye geçifl süreçlerinde 16 milyar dolarl k yerli yat r m öngörüyoruz" dedi. HABER 12. SAYFADA

2

3

4

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 28 Nisan 2014 Pazartesi KÜTAHYA - T pta ender görüldü ü bildirilen bu olay, çocu un doktorlar n bile hayrete düflürdü. Al nan bilgiye göre, geçen hafta rahats zlanan ve ailesine, b çak, çay kafl, kalem gibi yabanc cisimler yuttu unu söyleyen zihinsel engelli Emre Bilgir (15), Dumlup nar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi E itim ve Araflt rma Hastanesi'ne kald r ld. Doktorlar n yapt muayenede midesinde yabanc cisimler bulundu u belirlenen Bilgir'e hemen endoskopi uyguland. Çocu un midesinden birer meyve b ça, pet flifle kapa, pipet, kurflun kalem, tükenmez kalem, iki çay kafl, dörder dondurma çubu u ve a aç dal olmak üzere 15 parça yabanc cisim ç kar ld. Kütahya Kamu Hastaneleri Birli i Genel Sekreteri Mithat Ekici, AA muhabirine yapt aç klamada, bu durumun, t pta ender görülen vakalar aras nda yer ald n belirterek, ebeveynlere, çocuklar na daha fazla dikkat etmesi uyar s nda bulundu. Endoskopiyi gerçeklefltiren doktorlardan DPÜ T p Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dal Baflkan Yrd. Doç. Dr. Bircan Savran da röntgen filminde hastan n midesinde çok say da yabanc cisim görülünce genel anesteziyle endoskopi yap ld n anlatt. Söz konusu cisimlerin ç - kar lmas n n yaklafl k 3 saat sürdü ü bilgisini veren Savran, "Bu, inan lacak gibi bir durum de il. Hastan n, boyu 15 santimetreye kadar ulaflan, delici ve kesici özellikteki yabanc cisimleri yutarak midesine nas l indirdi ini anlamak mümkün de il" dedi. DPÜ T p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. B TL S - Türkiye Plastik Sanayicileri Derne ince (PAGDER) bafllat lan "Yuvaya Dönüflen Plastikler" Projesi kapsam nda, at k plastiklerin geri dönüflümüyle yap - lan 54 köpek bar na Bitlis'teki köpek bak m evine b rak ld. Bar naklar n teslimi için kente gelen PAGDER Yönetim Kurulu Baflkan Hüseyin Semerci ve tiyatro oyuncusu Tuna Arman, Bitlis Belediyesi Eflbaflkan Nevin Tafldemir ile köpek bak m evini ziyaret etti. Bar nak hakk nda Türkiye Hayvan Haklar Federasyonu (HAY- TAP) Bitlis Temsilcisi Damla fiahin'den bilgi alan Semerci ve Arman, bar na gezerek köpeklerle ilgilendi.semerci, gazetecilere yapt aç klamada, "Yuvaya Dönüflen Plastikler" Projesi kapsam nda ülkedeki hayvan bak m evlerine 685 bar nak ba fllad klar n söyledi. Projeyle ülkedeki iki soruna çözüm üretmeye çal flt klar n ifade eden Semerci, flöyle konufltu: "Günümüzde sosyal yaflama entegre olmufl iki tane yaraya, yani çevre kirlili i ve sokak hayvanlar sorununa çözüm üretmeye çal flt k. Geri dönüfltürülebilir tüm at klar asl nda birer ekonomik de erdir. Kütahya'da, 15 yafl ndaki bir çocu un midesinden, hastanede gerçeklefltirilen endoskopiyle meyve b ça, çay kafl, kalem, a aç dal, dondurma çubu u gibi 15 parça yabanc cisim ç kar ld. Midesinden meyve b ça ve çay kafl ç kt, doktorlar bile flafl rd Kollar olmayan engelli yüzücünün azmi KAYSER - H KMET FARUK BAfiER - Do ufltan kollar ve ayaklar olmayan 22 yafl ndaki Hamit Demir, protez firmas n n yönlendirmesiyle bafllad yüzme sporunda kendini gelifltirerek, Türkiye'de 4 farkl branflta kat ld yar fllarda çok say da derece elde etti. Demir, ilk kez kat laca 2014 Avrupa fiampiyonas 'nda, alt n madalya almay hedefliyor."antrenörlerimiz Engelleri Afl yor" Projesi e itim program için Kayseri'ye gelen Demir, AA muhabirine yapt aç klamada, 3-10 A ustos tarihlerinde yap lacak Avrupa fiampiyonas 'n n haz rl klar na devam etti ini söyledi. Do ufltan kollar ve ayaklar olmayan Demir, engeline ra men azimle çal flarak, bugünlere geldi ini belirtti. Gazi Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü 3. s n f ö rencisi oldu unu anlatan Demir, okul dönemlerinde günde 2 saat, turnuva dönemlerinde ise yaklafl k 4 saat yüzdü ünü dile getirdi. Yüzmeyi çok sevdi ini ifade eden Demir, "Kendime güveniyorum A ustos'ta Hollanda'da Avrupa fiampiyonas var. Çok iyi haz rlan yorum. lk kez Avrupa'da büyük bir yar flmaya kat laca m. Orada kazanaca m madalya Türkiye'de engelli sporcular n büyük baflar lar gösterebilece ine örnek olacak" diye konufltu. Türkiye'de 2010'dan bu yana kat ld tüm branfllarda madalya ald n belirten Demir, "Serbest, s rtüstü, kurba alama ve kar fl kta 50 madalya kazand m. nflallah bu baflar lar uluslararas alana tafl mak istiyorum. Hedefim dünya çap nda flampiyonluklar yaflamak. Gücümüzü dünyaya kan tlamak istiyorum" fleklinde konufltu. Yüzmeyle tan flmas n n protez firmas n n sahibinin yönlendirmesiyle oldu unu ifade eden Demir, flunlar kaydetti: "Yüzmeye ilk anlamda protezlerimi daha rahat kullanmak, hareket etmek için bafllam flt m. Firma sahibimiz bana 5 y l önce yüzebilece imi söyledi. Ben de düflündüm ve bafllamaya karar verdim. Ailem de çok flafl rd bu sporu yapmama ama sonradan al flt lar. Ben de yüzmekten çok zevk almaya bafllad m. lk baflta imkans z gibi gelmesine ra men örneklerini gördüm ve yüzme sporunu yapaca m dedim. Sonuçta yürüyebiliyorsam ve konuflabiliyorsam neden yüzemeyeyim diye düflündüm. nsan gerçekten isteyince yapamayaca hiçbir fley yok. Bu tüm insanlar için geçerli. Süleyman Coflgun, bunun gibi vakalara genelde pek rastlanmad n aktard. Bu kadar çok yabanc cisim yutulmas ihtimalinin çok çok nadir bir durum oldu- una dikkati çeken Coflgun, flunlar kaydetti: "Burada daha da önemlisi; hastan n ameliyat endoskopik olarak bafllan p bitirilmifltir. Yani hasta, aç k ameliyat dedi imiz ve midesi aç larak yap lan yönteme gerek kalmaks z n non-invaziv denilen yöntemle bu ciddi s k nt dan kurtulmufltur. Aç k yap lan ameliyatlarda hastan n midesi genifl bir kesi yap larak aç lmakta ve hastan n iyileflmesi çok uzamaktad r. Bu yöntemde ise hastaya hiç kesi yap lmadan ifllem tamamlanm flt r. Hasta, ameliyat sonras çok k sa sürede kendine gelmifl ve 24 saat içinde de beslenmeye bafllam flt r."(aa) At k plastikler, köpeklere bar nak oldu Bu iki sosyal yaraya çözüm üretirken kaynaklar k s tl ülke ekonomimize de de er katm fl oluyoruz. Bizler stanbul'dan pilot il olarak bafllad k. 685 kulübe ba fl ile bu projeye start verdik. Bugün Bitlis'e de 54 kulübe ba fl nda bulunduk. Burada zaten çok güzel bir bar nak var. Aç kta kalacak hayvanlar m z da k fl günlerinde bu bar naklar sayesinde rahat edecekler." Tiyatro oyuncusu Arman ise illeri ziyaret ederek ihtiyaç duyulan köpek bak m evlerine bar nak deste inde bulunduklar n ifade etti. Projeyi 's cak bir yuva her canl - n n hakk d r' slogan yla bafllatt klar n ifade eden Arman, "PAGDER Baflkan Hüseyin Semerci çok güzel projeye imza att. Plastik Sanayicileri Derne i olarak geri dönüflüm at klar ndan, yani çöp olmayan ambalaj at klar ndan bu flekilde kulübeler elde ediyoruz. Böylelikle hem ekonomiye hem do aya katk sa layarak tamam yla plastiklerden oluflan 54 kulübeyi Bitlis'e getirdik" diye konufltu. Bitlis Belediyesi Eflbaflkan Nevin Tafldemir de belediye olarak bu tür projelere ve çal flmalara her zaman destek vereceklerini belirtti. (AA) D KEY BAKIfi smet Bora B NATLI GÖNÜL NAR N B R KALED R Gönül narin bir kaledir, onu y kmaya gelmez Böyle diyordu bir fliirinde sevgili dost flair M. Nuri Parmaks z. Bu yeni bir söylem olmamakla beraber insan yüre inden yakalayan cinsinden bir deyifl olarak hemen dikkatimizi çekmektedir. nsan ki; gücüyle da lar devirir, dünyay alt üst eder savafllar ç - kart p yüz binlerin hayat n sona erdirir veya mutlu k lar birkaç kelime ifade ederek binlerce kifliyi. O, devasa insan, küçücük bir mikrop yerlerde süründürür, ac lar içinde k vrand r r, feryad n arfla yükseltir de kimsenin elinden bir fley gelmez. Kale suru gibi gö sünü siper edip o hayâs zca ak nlar durduran sinelerin sahibi büyük insanlar. O, a z ndan ç kan bir tek sözle tarih yaratanlar. O, bir tebessümüyle dünyalar fetheden, bir kafl çat - fl yla ocaklar söndüren insan. Öylesine güçlü öylesine zay f olan insan. çinde sevgiyi, flefkati, h rs, kini, k skançl, hasreti, fitneyi, ko uculu u, sevicili i, çekicili i, iticili i ve daha nice duyguyu ayn anda yaflatabilen ve bir anda ifrattan tefrite duygu depresyonu yaflayabilen insan. Her türlü ezaya, cefaya, kah ra, yoksullu a, hicrana katlanabilen, coflkusunu içinde tutamay p d fla vuran, k r lganl n yüzene tafl y p boyun bükerek anlatma a gayret eden insan. Yaratan bu mahlûkat n içinde en flerefli sayd insan sevmifl, ö müfl ve bazen da yapacaklar n ilmiyle bildi inden önceden haber vererek yermifl; ama yine de onun incitilmemesini, bir gönül y kman n ne büyük bir sorumluluk oldu unu defaatle önümüze koymufl bizim. Bir gönül y kt n ise k ld n namaz de il dedirtmifl ozanlar na; ama yine biz insanlar h rs m z, nefsimizi dizginleyememenin acziyle ço u kez bütün bunlar bir anda unutup ayn hatalar ifllemekte srar etmifliz. Cenab- Hak, haset edenlerden ve fesatl k edenlerden kendisine s n lmas n emretmifl ayetleriyle bize. Haset, ko uculuk, bir baflkas n n yerinde olma iste i gibi malayani arzular bizi hep yanl fl yapmaya itmifltir; ama heyhat ki ço u kez h rs m z n gözümüze çekti i perde bunu görmemizi engellemifltir. Düflünün ki bir insan be eniyorsunuz. Onunla bir gönül köprüsü olufluyor aran zda ve dostlu un, sevginin, güvenin, arkadafll n, paylaflman n erdemine erifliyorsunuz. Öyle ki kafan zda onun için hep güzel düflünceler, yüre inizde güzel duygular olufluyor sadece. Kusurlar n kolayca affedebiliyor yahut görmezden gelebiliyorsunuz. Meziyetlerini büyütüyorsunuz gözünüzde ve gururlan yorsunuz bununla. Sonra dost yüre inde mesken tutuyor ve tek yürek oldu unuzu hissediyorsunuz. Mecnunun Leylâ ile bafllay p Allah a uzanan aflk - n n safhalar n hissediyorsunuz zaman zaman içinizde. Kendinizden vazgeçip O oluflunuzdaki bütünlük sebebiyle bazen ona ulaflt rmad - n z ama kendinizde sakl ve fakat onun hissedece ini umut etti iniz buna benzer sat rlar karalad n z olur. Oturup ona ulaflt rmad - n z ama kendinize saklad n z notlar yazars n z. Bütün düflüncelerimi matematikle, geometriyle, fizikle, kimyayla de erlendiriyorum. Sana çekiyor beni bütün do al güçler ve fizik kanunlar n n s n r n zorluyorum biteviye. Kimyam sen diye ço alt yor kan m sen diye dolafl yor damarlar mda kural d fl simgeleflmeden özgürce. Her geometrik flekle yüzünü kaz yorum. Ellerin dikdörtgen, yüzün daire, burnun koni, a z n da elips çizgiler yarat yorum. Dört ifllemde sonuçlar sana ç k yor. Topluyorum duygular mla st raplar m sen oluyorsun. Ç kart yorum ac lar mdan tebessümlerini sen kal yorsun. Bütün güzellikleri yan yana dizip çarp yorum sen ediyor ve bölüyorum düflüncelerimi, bölüyorum yüre imi bin bir parçaya her parçada sen ç k yorsun. Sonra y rt p at yorum bu yazd klar m sen hisset içinde duy istiyorum okuman flart de il diye. Ama bir baflkas da senin dostuna dost. O da sencileyin sevgisini büyütmüfl yüre inde ve iflte o anda haset denen maraz ç k yor ortaya. Paylaflam yor, sadece kendi sevsin kendi dost olsun, kendi sevilsin istiyor. Anl yorsa senin yak nl n dayan lmaz bir haset onu yok edip sadece kendisinin varl n hissettirme e çabal yor. Sadece o sevmeli, o sevilmeli o dost ve yak n olmal düflüncesi kemiriyor beynini durmadan. Art k bütün plânlar onun tahakkuku için yap l yor ve f rsat kollanma a bafllan yor. Yakalan nca da vahfli bir hayvan n ihtiras ve ifltihas ile üzerine at l yor. Sonuçta müfsit mutlu siz bedbahts n zd r. Sizin kalbiniz tuz buz edilmifltir dostunuz taraf ndan onun umurunda de ildir. Akl n za Fuzuli nin Konuflsam tesiri yok, sussam gönül raz de il m sra gelir ve bu ikilem içinde yine de tercihinizi susmaktan yana yapars n z. Dilinizi susturursunuz ama içinizdeki paramparçal n isyan yla kaleminiz hayk r r o zaman. Yoksa y rt lacak gö üs kafesi. çimde büyüyor ç l klar sana ulaflmasa da konuflma özgürlü ümü kullanm fl oluyor, sana ulaflmayaca n bile bile yazd m m sralar yüksek sesle okuyor rüzgârlara B rak yorum. fiimdi sana ulaflmasa bile suskun dilim, ç l k atan yüre imi ç lg n kalemime yönlendiriyor ve söylüyorum. Susmak iflin bafl Söz gümüflse sükût alt nd r dan bafll yor san r m. Susmak bir kalbi ifade etme e kâfidir le devam ediyor. Konuflan de il susan dinle ile zirve buluyor. Oysa ço umuz yine de konuflan dinliyoruz. Susmak güzelse güzelden yana olmakta güzeldir elbette. Ço umuz susman n erdemini görmezden geliyoruz buna ra men. fiimdi karar m veriyorum ve susuyorum. Susma hakk m kullan yorum Bu hukuken de geçerli bir savunma fleklidir. Sadece susma hakk de il, hicrana katlanmak, vuslata meyletmemek, ac lar ndan s zlanmamak gerekti ini de yan na ekliyorum. Topuna birden sab r diyorum. Sab r güzeldir elbette sabrediyorum. Bu sat rlar bile suskun bir an mda tüm duyular m susturmaya çal flarak yazmak istedim ama sadece dilim sustu Olsun Susmak güzel madem susuyorum. Geçenlerde bir dostumun, çok sevdi i biri taraf ndan, yine lüzumsuz birinin hasetçe tav rlar sebebiyle nas l k r ld n anlatmas içimde büyük bir yara açm flt ve bu makaleyi kaleme almama sebep oldu. Oysa biliyordum ki dünya öyle bir meta de ildi ki bir cenge de sin. Dostluk zor elde ediliyor kolay harcan yor günümüzde. Halbuki, merhum Zeki Müren in söyledi i güzel bir flark vard. O flark y dikkatle, içine sindire sindire dinlemeyi de herkese tavsiye ediyorum: fiu çeflme ne güzeldir su içecek tas yok / K rma insan kalbini yapacak ustas yok Ben k r k kalbimle de olsa dostluklara, güzelliklere hasetsiz arkadafll klara hep aç k tutuyorum kap lar m. Kalpleriniz k r lmadan sevin birbirinizi. Dostlar n z, dostlar n n hasetleri yüzünden yüz çevirmesin sizlerden ve asla insanlar dinlemeden yarg lamay n ki zaman utanman za sebep olacak gerçekleri yüzünüze vurmas n. Dostça kal n, dostlar n zla kal n.

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 28 Nisan 2014 Pazartesi Don, üreticiyi ciddi manada ma dur etti ORDU- Bayraktar, AA muhabirine yapt aç klamada, Do u Karadeniz'de mart ay n n son günlerinde etkili olan zirai donun f nd k bahçelerinde ciddi zararlara yol açt n ifade ederek, "Yaflanan don hadisesi birçok üreticimizin ürününü yüzde 100'e yak n bertaraf etti. Bu flu anlama geliyor; gelecek sezon f nd k üreticilerinin büyük bir k sm için zor geçecek. Asl nda bak ld nda yaflanan bu geliflme yeni sezonda f nd k fiyat n n neresi taban olur ya da neresi tavan olur tart flmas n da bitirmifl oldu. Kendimize ait ürün olunca meselenin hep fiyat üzerine duruyoruz" diye konufltu. "Bu don olay, 20 gün önce 5 lira olan f nd k fiyat n n bir anda 9 liran n üzerine ç kmas - na neden oldu" diyen Bayraktar, "Önümüzdeki TARS M, don zararlar n ödeyebilecek güce sahip ORDU - Tar m Sigortalar Havuzu (TARS M) Genel Müdürü Bülent Bora, "TARS M, don zararlar n ödeyecek güce sahip" dedi. Bora, çeflitli programlara kat lmak üzere geldi i Ordu'da Alt - nordu Ziraat Odas Baflkan U ur Cörüt'ü makam nda ziyaret etti. Ziyaret s ras nda gazetecilerin sorular n yan tlayan Bora, mart ay n n sonunda yaflanan zirai donun baz ürünlerde ciddi zararlara yol açt n hat rlatt. Gelen ihbarlar ekiplerinin de erlendirdi ini ve oluflan zarar oran n ortaya ç karmak için çal flt klar n ifade eden Bora, flunlar kaydetti: "Mart ay n n son günlerinde etkili olan don birçok tar m ürününü olumsuz etkilemifltir. Bunlardan biri de Türkiye'nin önemli tar m ürünlerinin bafl nda gelen f nd kt r. F nd de erlendirdi- imizde yüksek rak ml yerlerde çok ciddi hasar var. Ortada a r tablo oldu u bir gerçek ama flunu net flekilde ortaya koymak gerekirse rakam ne olursa olsun bizim aç m zdan sorun de il. TARS M olarak hasar n bedelini ödeyecek güce sahibiz. O konuda hiç tereddüdümüz yok. Bizim üzüntümüz, sigortas z olanlar n durumudur. Üreticilerimize poliçede belirtildi i gibi ödemeler yap lacakt r. E er hasar yüzde 100 ise oradaki de er üzerinden ödemeler yap lacakt r. fiu anda hasar tespitinin yar s tamamlanm fl durumda, di er yar s da may s bafl nda tamamlanm fl olacak. Ondan sonra tazminatlar hesap edilerek üreticilerin hesab na para aktar lacak." "Maalesef toplum olarak biraz geç tedbirler al yoruz" diyen Bora, "Hep damdan düflünce akl m z bafl m za geliyor. Geçen sene Manisa'da da fliddetli don vakas yaflanm flt. O ilde 90 milyon lira civar nda üzüm üreticilerine ödeme yapt k. O ilde sigorta yapt rma oran yüzde 30 civar ndayd. Bu sene oradaki say bir anda katlanarak yüzde 60'a kadar ç kt. Seneye f nd k bölgelerinde de ayn flekilde art fl n olmas n bekliyoruz. Ordu'da 17 bin, Giresun'da 19 bin, toplamda 48 bin f nd k poliçesi var. Gelecek sene bu poliçe say s n n en az iki kat na ç kmas n bekliyoruz" diye konufltu. Poliçe rakamlar hakk nda bilgi veren Bora, " lk bafllad - m zda y lda 200 bin poliçe yapm flt k. Sadece geçen sene 900 bin poliçe yapt k. Bu sene inflallah 1 milyonu geçece iz. Bu, her sene katlanarak devam ediyor" dedi. Bora, 1 Ocak'tan itibaren sürekli don ihbarlar ald klar n belirterek, "Y lbafl ndan bugüne kadar 51 ilden toplamda 75 bin hasar ihbar ald k. Bunun 55 bini mart ay n n sonunda yaflanan don afetinden sonra oldu. Bu 55 binin sadece 35 binini Karadeniz bölgesinden ald k. Di erleri ise a rl kl olarak Malatya oldu. Kay s n n da ciddi zarar gördü ü bilgisine ulaflt k. Orada da 10 bin civar nda don ihbar nda bulunuldu. Bunlar n d fl nda 51 ilden ufak tefek don ihbarlar ald k. Birçok ilimizde az da olsa don vakalar yaflanm fl durumda. Buralarda da tespit çal flmalar - m z sürüyor" fleklinde konufltu. (AA) günlerde bu rakam belki daha fazla olacak y l nda ayn hadiseyi f nd k üreticileri olarak yaflam flt k. Bu sene ve gelecek y l fiyatlar ne olursa üreticilerimiz ondan sonraki sezonlara kendilerini daha tedbirli haz rlamal çünkü don hadisesinin verdi i fiyat yüksekli i ve daha sonra da ürün çok olunca fiyatlarda yaflanacak düflüfl, üreticileri daha fazla s k nt ya sokabilir" ifadelerini kulland. Zirai donun, üreticiyi ciddi manada ma dur etti ini belirten Bayraktar, "Herkesin sigorta hakk bulunmas na ra men üreticilerimizin büyük bir k sm maalesef ürününü sigorta yapt rmam fl. Bu konuda da bölge üreticilerini ayr bir ma duriyet bekliyor. Ben her fleye ra men hay rl s n diliyorum çünkü elimizden baflka bir ANKARA- AR FE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'nin önümüzdeki 7 y lda, Avrupa hava trafi i büyümesine en büyük katk y sa layacak ülke olaca belirtildi. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teflkilat Eurocontrol'ün raporuna göre, Avrupa hava ulafl m n n 2014 y l nda yüzde 1,2, 2015 y l nda ise yüzde 2,7 seviyesinde büyümesi öngörülüyor. Hava ulafl m ndaki büyüme, 2017 y l ndan sonra Avrupa'da havalimanlar kapasitesinin yetersizli inden dolay yüzde 2,2'ye düflecek. stanbul'a yap lacak üçüncü havaliman ile birlikte 2019'dan itibaren bu oran 2,8 seviyesine ulaflacak. M s r'da yolcu say s n n azalmas n n tüm Avrupa'y etkiledi i ifade edilen raporda, "Bununla beraber bu kay plar turistlerin spanya ve Fas'a do ru yönelmesi ve Yunanistan'da yüzde 9 daha fazla trafik art fl yla bir miktar F nd k Tar m Sat fl Kooperatifleri (F SKOB RL K) Yönetim Kurulu Baflkan Lütfi Bayraktar, zirai donun üreticiyi ciddi manada ma dur etti ini belirterek, "Herkesin sigorta hakk bulunmas na ra men üreticilerimizin büyük bir k sm maalesef ürününü sigorta yapt rmam fl. Bu konuda da bölge üreticilerini ayr bir ma duriyet bekliyor" dedi. fley gelmiyor" dedi. Zirai don sonucu ma dur olan üreticiler için el birli iyle bir çözüm yolu bulunaca n düflündüklerini dile getiren Bayraktar, flunlar kaydetti: "fiu da bir gerçektir; fiyat istikrar n n olmad ve sürekli piyasan n dalgaland bir ortamda bu ifli yapan herkes olumsuz anlamda etkilenecektir. Sonuç itibariyle herkes bir flekilde ticaret yap yor. Etkilenecek kurumlar aras nda elbette F SKOB RL K de olacakt r ama biz son 3-4 y ld r kurum için çok ciddi u rafl içerisindeyiz. Kurumu bu gibi günlere bir nevi haz rlad k. F SKOB RL K, bu dondan etkilense bile kesinlikle geriye dönüfl yaflanmaz. Bundan kimsenin endiflesi olmas n." (AA) Havayolunun büyümesinde en büyük katk Türkiye'den telafi edildi. Ayn zamanda Türkiye ile Rusya'da 2013'te görülen büyümenin Avrupada'ki büyümeyi de olumlu flekilde etkilemesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin hava ulafl m n n bu y l yüzde 7,3, 2015'te ise 7,1 büyüyece inin öngörüldü ü raporda, "Türkiye, önümüzdeki 7 y lda ortalama yüzde 6,9'luk büyümeyle Avrupa'da hava trafi indeki büyümeye en büyük katk y yapan ülke olacak" denildi. H zl tren a lar nda önümüzdeki y llarda görülecek genifllemenin sektörün hava trafi i büyümesini 2020'ye kadar y ll k yüzde 0,4 bask layaca belirtilen raporda, bundan da en fazla Türkiye'nin etkilenece ini kaydedildi. Rapora göre Türkiye'de, 2020 y l nda ülke hava trafi inin yüzde 2,5'ine denk gelen yaklafl k 26 bin uçufl, h zl tren tercihi dolay s yla gerçekleflmeyecek. (AA) Haz r giyim atakta STANBUL- MUSAB TURAN - stanbul Haz rgiyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli- i ( HK B) Baflkan Hikmet Tanr verdi, "Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, haz r giyim ve konfeksiyonda bulunan tasar m ofislerini Ar-Ge merkezi desteklerinden faydaland rmak için çal flma yapt klar n aç klad. Bu geliflmeyle beraber haz r giyim sektörünün önünde engel oluflturan 5 'Çin Seddi'nden biri kalk yor" dedi. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Tanr verdi, sektörün yeni rotas n belirlerken, baflta ABD ve Japonya olmak üzere uzak ülkelerde tasar m ve yüksek katma de ere sahip ürünler ile var olma yoluna gideceklerini söyledi. Tekstil sektörünün, Türkiye'deki 24 sektör aras nda en fazla katma de erli ürün ihraç eden ilk üç sektör aras nda bulundu unu aktaran Tanr verdi, flöyle konufltu: "fiu anda 24 dolar olan kilogram birim fiyat m z halihaz rda yat r m yapt m z tasar m, moda ve markalaflma süreçlerinin deste- iyle 4 y l n sonunda dolar aral na ç - kartmay hedefliyoruz. Bunun için yaklafl k 4 y ld r tasar m çal flmalar n n Ar-Ge teflvik kapsam na al nmas yönündeki giriflimlerimiz nihayet meyvesini verecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, haz r giyim ve konfeksiyonda bulunan tasar m ofislerini Ar- Ge merkezi desteklerinden faydaland rmak için çal flma yapt klar n aç klad. Bu geliflmeyle beraber haz r giyim sektörünün önünde engel oluflturan 5 'Çin Seddi'nden biri kalkacak." 2017 sonu için belirledikleri 30 milyar dolarl k ihracat hedefini yakalayabilmek için ekonomi yönetimine ilettikleri 5 maddelik acil sorun listesinde yer alan tasar m n Ar-Ge teflviki kapsam na al nmas n n sa land n dile getiren Tanr verdi, "30 milyar dolar ihracat hedefi için tünelde fl k göründü" dedi. Hikmet Tanr verdi, ihracat n art fl n sa layacak di er maddeleri ise "hammaddeye eriflimde engellerin kald r lmas ", "dahilde iflleme rejimindeki sorunlar n giderilmesi", "devlet yard mlar uygulamalar n n basitlefltirilmesi ve süreçlerin h zland r lmas " ve "yurt içinde her sektörün bin prestij fuar n n hedef ülke destek oran nda desteklenmesi" olarak s ralad.tanr - verdi, "Üretim istihdam ve ihracat odakl bir bak fl aç s yla sorunlar çok daha h zl bir flekilde aflabilirsek, 2017 sonu için belirledi imiz 30 milyar dolar yakalamak hiç de zor olmayacak" ifadesini kulland. (AA) sraf 4'te 1 azalsa açl k sorunu kalmaz STANBUL - HANDAN S LK N - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yard mc s Refik Kayhan Ünal, dünyada 842 milyon insan n her akflam yata na aç girdi ini, ço u çocuk 10 milyon insan n da açl ktan hayat n kaybetti ini belirterek, "Oysa israf n 4'te 1 oran nda azalt lmas halinde açl k çeken insanlar n g da ihtiyac karfl lanabilir" dedi.ekmek israf konusunda AA muhabirinin sorular n yan tlayan Ünal, baflta g da olmak üzere bütün israflara dikkati çekmek ve dünyada açl k çeken milyonlarca insan n kurtulmas n istediklerini ifade etti. TMO olarak 2008 ve 2012 y llar nda 2 araflt rma yapt rarak, sonucunda ekmek israf - n n boyutlar n n artt n gördüklerini belirten Ünal, "17 Ocak 2013 tarihinde Baflbakan m z n kat l mlar ve himayelerinde bir kampanya bafllatt k. Bugüne kadar gelinen süreçte 100 kiflilik koordinatörler grubuyla toplam 600'e yak n etkinlik gerçeklefltirdik. Kampanyan n toplumdaki etkisini görmek amac yla bir y l n sonunda aral k 2013'te yeni bir araflt rma yapt rd k. Bu araflt rman n sonuçlar 17 Ocak 2014 tarihinde düzenledi imiz bir bas n toplant s yla Bakan - m z Mehdi Eker taraf ndan kamuoyuyla paylafl ld " diye konufltu.ünal, 1 y ll k kampanya neticesinde günlük 5,95 milyonluk israf edilen ekmek say s n 4,9 milyon adede düflürdüklerine dikkati çekerek, günde ortalama yaklafl k 1 milyon 50 bin, y lda da 384 milyon adet olmak üzere, y lda 300 milyon TL de erinde ekme in çöpe at lmaktan kurtar ld n söyledi. Kampanyay 6. ay n sonunda uluslararas boyuta tafl mak ad na Birleflmifl Milletler Dünya G da ve Tar m Örgütü'yle (FAO) irtibata geçtiklerini aktaran Ünal, "Bu kapsamda önce Budapeflte'de sonra Roma'da gerçeklefltirilen uluslararas toplant larda bilgilendirme yapt k. En son nisan ay n n ilk haftas FAO'nun Bükrefl/Romanya'daki toplant s nda 40 ülkenin tar m bakanlar ile yaklafl k 300'den fazla kat l mc ya kampanyam z anlatt k, kampanya materyallerimizi da tt k. Bütün bu aktivitelerin neticesinde kampanya FAO taraf ndan dünyada bir kamu kurumu taraf ndan düzenlenen en kapsaml kampanya olarak ilan edilip bütün dünyaya örnek uygulama olarak gösterilmektedir. Halen FAO taraf ndan 'g day koru' ad alt nda bir çal flma yap l yor, bu çal flma kapsam ndaki en önemli uygulama da ülkemizdeki Ekmek sraf n Önleme Kampanyas çal flmalar d r" fleklinde konufltu. (AA)

7 EKONOMI Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar m sektöründe meslek standartlar n haz rlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile iflbirli i protokolü imzalayacaklar n bildirdi. Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak ANKARA- Bayraktar, yaz l aç klamas nda, MYK bünyesinde sürdürülen istihdam ve mesleki e itim iliflkisinin güçlendirilmesi için oluflturulan Eylem Plan zleme ve De erlendirme Kurulunun 11. toplant s nda, TZOB'un faaliyet alan nda ihtiyaç duyulan ulusal meslek standartlar n n belirlenmesine karar verildi ini ifade etti. Tar m sektöründeki meslekler göz önünde bulundurularak, TZOB'un, G da, Tar m, Hayvanc l k Bakanl ve sektörde faaliyet gösteren di er kurulufllar n görüfllerini alarak, standard haz rlanacak meslekleri belirlemesi sonras nda TZOB ve MYK aras nda "Meslek Standard Haz rlama flbirli i Protokolü" imzalanaca n belirten Bayraktar, belirlenen mesleki standartlar n yeterlik düzeylerinin, Avrupa Birli i (AB) taraf ndan benimsenen yeterlilik seviyesine ve Avrupa yeterlilik çerçevesine uygun olaca n kaydetti. Protokolle tar m sektöründe mesleki yeterlilik belgelerine sahip nitelikli iflgücü istihdam n n yayg nlaflt r lmas n amaçlad klar na dikkati çeken Bayraktar, "Bunu sa lad m zda, iflin gerektirdi i bilgi ve becerilere sahip, yeniliklere ayak uydurabilen kifliler tar mda istihdam edilecek. Tar mda hem verimlilik artacak hem de tüketici daha kaliteli ve sa l kl ürüne ulaflabilecek" ifadesini kulland. (AA) 28 Nisan 2014 Pazartesi 7 TZOB un plastikle savafl ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Degricol Projesi kapsam nda çevre dostu maddeler kullan larak üretilen bahçe tar m aksesuar n n Avrupa Komisyonu'na sunuldu unu bildirerek, "TZOB olarak tar mda plastik malzeme kullan - m n n önüne geçmeyi amaçl yoruz" ifadesini kulland. Bayraktar, yaz l aç klamas nda, at k olarak k sa sürede tabiatta kaybolabilen organik malzeme üretimini hedefleyen Degricol Projesi'ni Fransa'dan Plastipolis ile Mecafonction, Almanya'dan MGH, ngiltere'den Biopac, Hollanda'da DLO, spanya'dan Inspiralia, Cetec ve R&R ile yürüttüklerini kaydetti. Araflt rmalar n, spanya ve Hollanda'daki enstitüler taraf ndan yap ld n belirten Bayraktar, 36 ayl k proje süresinin yar s n n tamamland n ifade etti. Proje ortaklar ile Avrupa Komisyonu'na ürettikleri bahçe tar m aksesuar n n sunumunun yap ld na iflaret eden Bayraktar, ürünün Komisyon yetkilileri taraf ndan de erlendirildi ini ve düflük maliyetle üretilebilir duruma getirilerek tar mda kullan ma sunulmas yla ilgili görüfl birli ine var ld n bildirdi. Plastik malzemelerin kullan m n n, insan sa l ve çevreye verdi i zararlar n en aza indirilebilmesi amac yla tar msal üreticilerin kabul edebilece i biyoplastik bir malzemenin üretilmesi amac yla projeye ortak olduklar n belirten Bayraktar, projenin 30 Ekim 2015'te tamamlanmas - n n planland n ifade etti. G da sektöründen otomotiv sanayine kadar plastikten elde edilen ürünlerin kullan m n n giderek yayg nlaflt na dikkati çeken Bayraktar, maliyetinin düflük olmas nedeniyle kullan lan plastik malzemelerin, özellikle de plastik fliflelerin, insan sa l n tehdit etti ini belirtti. (AA) Tayvan'dan ifl birli i ça r s ADANA- VOLKAN KAfi K - Teknoloji markalar yla dünyada ad ndan söz ettiren ve "Asya kaplan " olarak an lan Tayvan, Türkiye ile 1,8 milyar dolar olan ticaret hacmini art rmay hedefliyor. Tayvan Ticaret Merkezi stanbul Ofisi Direktörü Patty Yen, ifl çevreleriyle görüflmek için geldi i Adana'da, AA muhabirine, Türkiye ile Tayvan aras ndaki ekonomik iliflkileri gelifltirmek istediklerini söyledi. ki ülke ifl adamlar n n, zaman zaman karfl l kl ziyaret gerçeklefltirdi ini vurgulayan Yen, "Bu ziyaretlerin, ekonomik iliflkileri daha da art raca na eminim. Türkiye ile Tayvan' birbirine tan tmal y z" dedi.çeflitli sektörlerde güç birli ine gidilebilece ine dikkati çeken Yen, flunlar kaydetti: Otomobil lasti inde yerli çelik dönemi KARABÜK- AHMET ÖZLER - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalar (KARDEM R), yap m na bafllad çelik ve kangal haddehanesinde, ithal edilen otomobil lasti i çeli ini üretecek. KARDEM R Genel Müdürü Fad l Demirel, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin sanayileflmesi ve geliflmesine paralel, kendilerinden baflka kimsenin yapamayaca ihtiyaç duyulan ürünleri imal etmek istediklerini söyledi. Bu ba lamda Türkiye'de bulunmayan haddehaneyi kurmak için kollar s vad klar n anlatan Demirel, flöyle konufltu: "Yap m na bafllad m z haddehane, dünyan n en iyisi. Ülkemizde ikincisi yok. 700 bin ton kapasiteli. Burada düflük ve yüksek karbonlu, yüksek alafl ml, rulman, otomat, yay, kaynak, otomotiv, kangal ve kaliteli çubuk çelikleri üretilecek. TÜB TAK'la çal flma yap yoruz. Otomobil lastiklerinde kullan lan çelik telleri bu zamana kadar hep ithal etmifliz. Ülkemizi d fla ba ml l ktan kurtaraca z. Bu lastik çeliklerinin üretimi ve dökümü için tesisimiz uygun. Çeli in iç temizli i çok önemli. Bu çeli i de ülkemizde bizden baflka kimse yapamaz." Demirel, haddehane inflaat n n devam etti ini belirterek, montaj çal flmalar n n da sürdü ünü dile getirdi. nflaat n baz bölümlerinde Alman firmayla ortak çal flacaklar n kaydeden Demirel, sözlerini flöyle tamamlad : "Çelik ve kangal haddehanesinin 2015 y l nda tamamlanmas planlan yor. Tamamland nda en baflta otomobil lastiklerinde kullan lan çeli i üretebilece iz. Art k farkl fleyler de yapal m istiyoruz. Ülkemizi ray üretiminde büyük ölçüde d fla ba ml l ktan nas l kurtarm flsak, bu alanda da bunu baflaraca z. Ray profil haddehanemizi tam kapasite kullanabiliyoruz. Yeni haddehane ile de üretimimizi bu kaliteli çelikler taraf na kayd raca z. Dolay s ile katma de eri çok daha yüksek olan bu ürünler bizi farkl k lacak." (AA) "Tayvan ve Türkiye aras ndaki ticaret hacmi 1,8 milyar dolar civar nda. Ticaret hacmini art rmak için Türkiye'de ticaret ve sanayi odalar, di er derneklerle iflbirli i yap yoruz. Bu hacmi yüzde 5-10 art rmay hedefliyoruz. Türkiye'nin konumu çok iyi. Tayvanl lar, hem Avrupa'ya hem de Ortado u'ya aç lmak için Türkiye'yi kullanabilir. Bu pazarlara birlikte aç labiliriz. ki ülkenin de güçlü oldu u alanlar var. Örne in Tayvan'da makine, biliflim sektörü, elektronik ürünler, otomobil parçalar sektörü kuvvetli. Türkiye'deki otomobil sanayisi, tekstil, tar m gibi sektörler güçlü. ki ülkenin kuvvetli oldu u sanayileri birlefltirerek, di er pazarlara aç labiliriz. Tayvan'da teknik olarak tekstil sanayisi güçlü. Türkiye'de de tekstil sanayisi oldukça iyi durumda. Birlikte yeni ürün üreterek, Avrupa pazar na girebiliriz." Tayvan'daki ürünlerin bir ço unun Türkiye'de bilinmedi ini anlatan Yen, stanbul'da zaman zaman tan t m haftalar düzenleyip, Türk ifl adamlar na ürünler hakk nda bilgi verdiklerini söyledi. (AA) LAN ALANYA 1. SULH HUKUK MAHKEMES 2012/791 ESAS Davac Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu vekili Av. Bekir Yücel Av. smet Mümtaz Yayan taraf ndan aç lan veraset davas n n yap lan yarg lamas s ras nda ilan yap lmas na karar verilmifltir. TMK'nun 594.maddesi gere ince muris Hüseyin o lu Mehmet K sa'n n mirasç lar n n 1 ay ara ile 2 kez u usal bir gazetede ilan edilerek,muris Hüseyin o lu Mehmet K sa'n n miras nda hak sahibi olanlar n son ilan tarihinden bafllayarak en geç 1 y l içinde mirasç l k s fat n Mahkememize bildirmesi, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davas açma hakk sakl kalmak üzere miras n devlete geçece i hususu ihtar olunur..18/03/2014 (BASIN-3965)( Resmi lanlar

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı