12. SINIF TEST. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12. SINIF TEST. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler)"

Transkript

1 K 12. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler) SINIF 1. I. luşum sırasına göre önce hafif elementler oluşmuştur. II. Büyük patlama teorisi element oluşumunun izahında kullanılabilir. III. Yeryüzünde su olmasaydı, ağır elementlerin oluşumu mümkün olmazdı. Elementlerin oluşumuyla ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? TEST 1 4. Dünyadaki bolluk oranı en fazla olan elementler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? A) Na Mg B) Fe Si Al C) Al Si D) K Mg Li E) Fe Ca Na 2. Ağır elementlerin özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ağır elementler doğada oksitleri halinde bulunamaz. B) Ağır elementlerin nötron sayıları, proton sayılarından daima daha küçüktür. C) Ağır elementlerin doğada birden fazla izotopu bulunamaz. D) Çekirdek tepkimesiyle ağır bir element kendiliğinden, başka bir elemente dönüşebilir. E) Ağır elementler izotoplarının bolluk oranlarının toplamı birden büyük olmalıdır. 5. Cevher ve mineral kavramlarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Doğada tüm elementler mineralleri halinde bulunurlar. B) İşlendiğinde ekonomik bir değere sahip olan mineral, cevher olarak adlandırılır. C) Kömür mineral özelliğine sahip bir elementtir. D) rganik maddeler doğal madenlerdir. E) Bor, yer altından bor elementi olarak çıkarılan bir cevherdir. 3. I. Karbon atomunun üç tane izotopu bulunmaktadır. II. Karbonun tüm izotopları radyoaktiftir. III. Karbon-14 izotopu ile tarihi eser ve fosil yaşı tayini mümkündür. Karbon elementinin izotoplarıyla ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? D) I ve III E) II ve III 6. Aşağıdaki cevherlerden hangisi hidrojenle indirgenerek metale dönüşebilir? A) B 2 3 B) Fe 3 4 C) NaCl D) Ca() 2 E) Ag 2 Î

2 TEST 1 Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler) 7. Aşağıdaki hangi element yer kabuğundaki herhangi bir katmanda bulunmaz? A) Cu B) Cr C) e D) Fe E) Si 10. Aşağıdaki alaşımlardan hangisinin öz kütlesinin daha küçük olmasını beklersiniz? ( Al: 27 ; Cu: 63,6; Mg: 24,3 ; Zn: 65,4 ; Au: 197 ; Ni: 58,7 g/mol ) A) % 95 Al - % 5 Cu B) % 95 Al - % 5 Mg C) % 65 Cu - % 35 Zn D) % 90 Au - % 10 Cu E) % 75 Cu - % 25 Ni 8. I. Karbonla indirgeme yöntemine örnek olarak demir eldesi verilebilir. II. idrojenle indirgeme yöntemiyle sodyum ve magnezyum gibi aktif metaller elde edilebilir. III. Elektroliz yoluyla indirgeme için metal eriyik ya da çözeltilerinin kullanılması zorunludur. Metallerin indirgenerek elementel hale getirilmesiyle ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri yanlıştır? D) I ve III E) II ve III 11. Bor elementinin demirle yaptığı alaşımın türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Yer değiştirme alaşımı B) Metaller arası (intermetalik) alaşım C) Örgü boşluğu tipi alaşımı D) Ametalik alaşım E) Geçiş tipi alaşım 9. Aşağıdakilerden hangisi metal alaşımlarının elde ediliş sebeplerinden biri değildir? A) Elde edilen malzemeye ametalik karakter kazandırmak B) Metalin ilk haline göre sertlik kazandırmak C) Metalin sıcaklığa dayanaklığını artırmak D) Metale aşınmaya karşı direncini artırmak E) Metalin kimyasallara karşı direncini artırmak 12. Aşağıdaki yargılardan hangisi metal nitrürleri ve karbürleri için yanlıştır? A) Metalin kendisine göre daha sert ve kırılgandırlar. B) Aşındırıcı ve kesici olarak kullanılabilirler. C) Metalin kendisine göre elektrik iletkenliği daha yüksektir. D) Metalin kendisine göre kimyasal direnci yüksektir. E) Metalin kendisine göre sıcağa karşı daha dirençlidir. N : Puan :...

3 K 12. Elementler Kimyası - II (1A, 2A, 3A, 4A Grubu Elementleri) SINIF 1. idrojen elementinin izotoplarıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? TEST 2 4. Aşağıdakilerden hangisi toprak alkali metali oksitlerinin ve hidroksitlerinin özelliklerindendir? A) 3 tanedir. B) Proton sayıları eşit, nötron sayıları ise farklıdır. C) idrojen-1 izotopu en yüksek nötron sayısına sahip hidrojen izotopudur. D) idrojen-2 den elde edilen su molekülü ağır su olarak da adlandırılır. E) idrojen izotopları ağırlıklı olarak nükleer reaktörlerden elde edilir. A) Sulu çözeltileri asidik özellik gösterir. B) Toprakta nadir bulunurlar. C) Apolar bileşiklerdir. D) idrojenle doğrudan indirgenerek toprak alkali metali verirler. E) Toprak alkali oksitleri su varlığında hidroksitlerine dönerler. 2. idrojenin enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla ilgili olarak, I. Temiz ve çevreci bir enerji kaynağıdır. II. İkincil bir enerji kaynağıdır. III. Birim kütle başına LPG ve doğalgazdan daha yüksek yanma enerjisine sahiptir. Yargılarından hangisi doğrudur? 5. İnşaatlarda sıkça kullanılan kireç ve sönmüş kireç çifti aşağıdakilerden hangisidir? A) Ca Ca() 2 B) CaS 4 CaS C) CaS CaS 4 D) CaC 3 Ca E) CaS 4 BaS 4 3. idrojen enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla ilgili olarak en büyük dezavantajı cümlesinde boşluğa gelebilecek en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Kaynağının pahalı olmasıdır. B) Yanma tepkimesinin çok zor gerçekleşmesidir. C) Yakıt hücreleriyle elektriğe çevrilememesidir. D) Depolanmasının zor olmasıdır. E) Yanması için oksijene ihtiyaç duyulmasıdır. 6. Aşağıdakilerden hangisi 3A grubu elementleri için ortak bir özelliktir? A) idroksitleri sulu ortamda bazik özellik gösterir. B) Bileşikleri iyoniktir. C) Sadece ametallerle bileşik verirler. D) Son yörüngelerinin elektron dizilimi ns 2 np 1 şeklindedir. E) Bileşiklerinde -3 formunda bulunurlar. Î

4 TEST 2 Elementler Kimyası- II (1A, 2A, 3A, 4A Grubu Elementleri) 7. Aşağıdakilerden hangisi bir Bor minerali veya Bor bileşiği değildir? 10. Aşağıdakilerden hangisi bir karbon allotropu değildir? A) Boraks B) Kolemanit C) Boksit D) Borik asit E) Sodyum perborat A) Grafit B) Karbon nanotüp C) Fulleren D) Elmas E) Karbonik asit 8. Metalik alüminyum, dünyada en çok yöntemiyle elde edilmektedir cümlesindeki boşluğa gelebilecek en uygun seçenek hangisidir? A) Karbonla indirgeme B) Elektroliz C) idrojenle indirgeme D) Korozyon E) Aktif metallerle indirgeme 9. Ga, In ve Tl gibi elementleri özellikle fotosel gibi ışığa duyarlı sensörlerin yapılmasında kullanılırlar cümlesindeki boşluğa gelebilecek en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) 3A grubu B) Alkali metal C) Kalkojen D) alojen E) Soy gaz 11. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi hidrojen gazı eldesinde kullanılamaz? A) C + 2 buharı B) Mg + 2 C) Ca + 2 D) CaC 2 (Karpit) + 2 E) Na Silisyum ( 14 Si) elementi ve bu elementin oluşturduğu bileşiklerle ilgili, I. Si elementi yarı iletken sınıfındadır. II. Si 2 camın hammaddesidir. III. Yerkabuğunda oksijenden sonra en bol bulunan elementtir. yargılarından hangileri doğrudur? N : Puan :...

5 K 12. Elementler Kimyası - III ( 5A Grubu Elementleri ve Kalkojenler ) SINIF 1. Aşağıdakilerden hangisi azot elementi için yanlıştır? A) Sıvı havanın ayrımsal damıtılması sonucu elde edilebilir. B) Amonyum nitrit çözeltisinin ısıtılması sonucu elde edilebilir. C) Atmosferde hacimce en çok bulunan gazdır. D) Yanma tepkimesi ekzotermiktir E) Elektronegatifliği yüksektir. 4. Azot elementi ve oksitleri için, l. Bileşiklerinde -3, +5 aralığında yükseltgenme basamağına sahiptir. ll. N nötr özellik gösterir. lll. N 2 sulu çözeltilerinde asidik özellik gösterir. Yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II TEST 3 2. Aşağıda verilen azot bileşikleri ve kullanım alanlarından hangisi yanlıştır? Bileşik Kullanım alanı A) Amonyak Gübre üretiminde B) Amonyumkarbonat Pasta yapımında C) idrazin Roket yakıtı D) Diazot monoksit Anestesi E) Nişadır Besinlerin saklanmasında 5. 2 ve 3 molekülleri için, l. Allotrop maddelerdir. ll. 3 dezenfektan olarak kullanılır. lll. 3 zararlı UV ışınlarını soğurur. Yargılarından hangileri doğrudur? 3. Nitrik asit (N 3 ) ile ilgili, l. Güçlü yükseltgen özelliğe sahiptir. ll. Endüstride patlayıcı yapımında kulanılır. lll. Zayıf asittir. Yargılarından hangileri doğrudur? 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Fosfor (P) elementi için yanlıştır? A) Siyah fosfor diğer allotroplara göre daha aktiftir. B) Kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere 3 allotropu vardır. C) Beyaz fosfor sis bombası yapımında kullanılır. D) Beyaz fosfor diğer allotroplara göre daha uçucudur. E) Kırmızı fosfor kibrit yapımında kullanılır. Î

6 TEST 3 Elementler Kimyası - III ( 5A Grubu Elementleri ve Kalkojenler ) 7. 6A grubu elementleri ve bileşikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kalkojenler olarak ta bilinir. B) ksijen; oksit, peroksit ve süper oksit olmak üzere üç tip oksit oluşturur. C) Galen, pirit, sinabar, sfalerit kükürtün mineralleridir. D) S 2 sulu çözeltilerinde bazik karakter taşır. E) 2 S kükürdün en önemli bileşiklerindendir. 10. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde azotun yükseltgenme basamağı en büyüktür? A) N 2 B) N 2 3 C) N D) N 2 5 E) N 2 8. l. Na 2 ll. 2 2 lll. Mg 2 lv. Pb 2 V. F 2 Yukardaki bileşiklerden kaç tanesi peroksittir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9. l. Mg ll. P 4 10 lll. S 3 yukardaki oksitlerin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) Bazik oksit Amfoter oksit Asit oksit B) Bazik oksit Asit oksit Asit oksit C) Bazik oksit Bazik oksit Bazik oksit D) Asit oksit Bazik oksit Bazik oksit E) Asit oksit Nötr oksit Nötr oksit 11. Kükürt elementiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Doğada elementel kükürt,sülfür ve sülfat minarelleri olarak bulunur. B) Rombik, monoklin ve amorf olmak üzere 3 tip allotropu vardır. C) Doğal gazda 2 S şeklinde bulunur. D) Tıpta deri hastalıklarında kullanılır. E) 2 S bileşiği kuvvetli asittir. 12. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi süperoksittir? A) K 2 B) K 2 2 C) Na 2 2 D) Zn E) Mg 2 N : Puan :...

7 K 12. Elementler Kimyası - IV ( alojenler Ve Geçiş Elementleri ) SINIF 1. alojenler için, I. Çok reaktif olduklarından doğada bileşikleri halin de bulunur. II. Proton sayıları kalkojenlerden iki fazladır. III. idrojenli bileşiklerinin sulu çözeltileri asidik karakter taşır. Yargılarından hangileri doğrudur? 4. İyot ( l ) elementi için, l. da sıcaklığında süblimleşir. ll. Tıpta guatr hastalığı tedavisinde kullanılır. lll. Katalizör olarak tepkimelerde kullanılır. Yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II TEST 4 2. Flor ( F ) elementi için, I. Bileşiklerinde yalnız 1- değerlik alır. II. Florit ve kriyolit minerallerinde bulunur. III. Polimer madde olan teflonun yapısında bulunur. Yargılarından hangisi doğrudur? 5. om ( ) elementi için, l. Yangın söndürücü olarak kullanılır. ll. Çözelti üzerinden iyot geçirilirse açığa çıkar. lll. K ün sinir sistemi üzerinde sakinleştirici etkisi vardır. Yargılarından hangileri doğrudur? 3. Klor ( Cl ) elementi için, I. Polivinil klorür (PVC) üretiminde kullanılır. II. Deniz suyu ve tuz yataklarında bulunur. III. Dezenfektan ve ağartıcı olarak kullanılır. Yargılarından hangisi doğrudur? 6. Aşağıdakilerden hangisi 7A grubu elementleri için ortak bir özelliktir? A) idrojenli bileşikleri sulu ortamda bazik özellik gösterir. B) Bileşiklerinde -1 ve +7 arası değerlik alabilirler. C) Sadece ametallerle bileşik verirler. D) Son yörüngelerinin elektron dizilimi ns 2 np 5 şeklindedir. E) Doğada atomik halde bulunabilirler. Î

8 TEST 4 Elementler Kimyası - IV ( alojenler Ve Geçiş Elementleri ) 7. Aşağıdakilerden hangisi demir ( Fe ) minerali veya demir bileşiği değildir? A) Manyetit B) ematit C) Boksit D) Limonit E) Pik (Font) 10. Çelik üretiminde kullanılan BESSEMER yöntemi (asidik yöntem ) için, l. Maliyeti düşürür ll. Karbon oranı düşürülerek silisyum gibi safsızlıklar uzaklaştırılır. lll. am demirdeki fosfor ve kükürt oranı düşürülür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 8. Geçiş elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B grubu elementleride denir. B) Tamamı metaldir. C) Elektron dizilişleri d orbitali ile biter. D) da koşularında tamamı katıdır. E) İletkenlikleri yüksektir. 9. Çelik üretimi sırasında ilave edilen maddelerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 11. Element Kullanım alanı I. Ag Kaplamacılık II. Ni Akümülatör yapımında III. Ti Yüksek performanslı askeri uçaklar Ag, Ni, Ti elementlerinin kullanım alanları ile ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur? 12. Demir ve demir bileşikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Nikel ( Ni ), çeliğin esnekliğini azaltır. B) Bor ( B ), kopma direncini artırır. C) Kobalt ( Co ), sertlik kazandırır. D) Mangan ( Mn ), darbeye karşı direnci artırır. E) Titan ( Ti ), çatlamayı en aza indirerek çeliğin ömrünü uzatır. A) Demir (III) asetat, basma boyamasında (mordanlamada) kullanılır. B) Demir (II) sülfat çözeltisi mavi renktedir. C) Demir penta karbonil, katalizör olarak kullanılır. D) Demir oksitler boya yapımında kullanılır. E) Demir (II) heksa siyanürler, mürekkep yapımında kullanılır. N : Puan :...

9 12. SINIF K rganik Bileşikler -I (rganik Bileşikler) 1. Genel formülü C n 2n-2 olan organik bileşiğin 4 gramı yakıldığında 13,2 gram C 2 gazı oluşuyor. Buna göre bu organik bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?( :1, C:12, :16 ) TEST 5 4. Bir organik bileşiğin molekül kütlesi ile içerdiği karbon (C) sayısı arasındaki ilişki şekildeki grafikte verilmektedir. Molekül kütlesi (g/mol) A) C 6 8 B)C 3 6 C) C 2 2 D) C 3 4 E)C Karbon sayısı Buna göre bu organik bileşiğin genel formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? ^: 1DaC, : 12Da, : 16 Dah 2. rganik bir bileşik yakıldığında C 2 ve 2 elde edilmektedir. Bileşiğin molekül formülünü bulmak için; I. Bileşiğin mol sayısı II. arcanan 2 nın mol sayısı III. luşan C 2 ve 2 nun mol sayısı verilerinden en az hangilerinin bilinmesi yeterlidir.? A) Cn + B) Cn2 n C) Cn 2n 2 D) Cn2n + 22 E) Cn n C, ve elementleri içeren organik bir bileşiğin 6 gramı analiz için yakıldığında, 8,8 gram C 2 ve 3,6 gram 2 oluştuğuna göre; I. Bileşiğin basit formülü C 2 dir. II. Bileşiğin genel formülü C n 2n+2 dur. III. Bileşiğin mol kütlesi 120 gram ise molekül formülü C tür yargılarından hangileri doğrudur?( :1, C:12, :16 ) A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 2n 3. C CC 3 $ X+ 2 Tepkimesindeki X in basit formülü aşağıdakilerden hangisinin basit formülü ile aynıdır? A) C 4 3 B) C C) (C 3 ) 2 D) C 3 5 C E)C 2 5 CC 3 6. C ve elementlerinden oluşmuş organik bir bileşiğin 0,2 molü yakıldığında 0,8 mol C2 ve 0,8 mol 2 oluşmaktadır. Buna göre organik bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? ( :1, C:12, :16 ) A) C 2 4 B) C 2 6 C) C 4 10 D) C 4 8 E) C 4 6 Î

10 TEST 5 rganik Bileşikler -I (rganik Bileşikler) 7. Yapısında 0,2 mol karbon, 0,6 mol hidrojen atomu ve 1,6 gram oksijen atomu bulunduran organik bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? ( :1, C:12, :16 ) 10. Kütlece %40 C, %6,66 ve %53,34 elementi içeren bileşiğin molekül kütlesi 180 gram olduğuna göre bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?( :1, C:12, :16 ) A) C 2 6 B) C 2 5 C) C D) C 3 5 E) C A) C B) C C) C D) C E) C 9 19 C 8. 4,85 gram kafeinin analizi sonucunda, 2,4 gram C, 0,25 gram atomu ve 0,8 gram atomu ve bir miktar N içerdiği bulunmuştur. Kafeinin mol kütlesi 194 gram olduğuna göre, basit ve molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? ( :1, C:12, N:14, :16 ) Basit Formül Molekül Formül A) C 2 5 N 2 2 C 4 10 N 4 4 B) C 4 4 N 2 C 8 8 N 4 2 C) C 3 5 N 2 C 6 10 N 4 2 D) C 4 5 N 2 C 8 10 N 4 2 E) C 2 3 N 2 C 4 6 N Genel formülü Cn2n+2 olan bileşiğin 1 molü, C2 ve 2 oluşturmak üzere yakıldığında 5 mol 2 gazı harcanmıştır. Bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? 11. Basit formülü bilinen organik bir bileşiğin molekül formülünün bulunabilmesi için; I. Bileşiğin molekül kütlesi II. Elementlerin atom kütleleri III. Elementlerin molce birleşme oranları Yukarıdakilerden hangilerinin bilinmesi yeterlidir? 12. C,, N ve dan oluşan organik bileşiğin 23,85 gramının analizi sonucunda, 18 gram C, 1,35 gram atomu ve 2,4 gram atomu içerdiği bulunmuştur. Buna göre, bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? ( C:12, :1, :16, N:14) A) C 2 6 B) C 3 8 C) C 5 10 D) C 5 12 E) C 3 6 A) C 10 9 N B) C 4 5 N 2 C) C N D) C 4 6 N E) CN N : Puan :...

11 12. SINIF 1. I. K rganik Bileşikler -II (rganik Bileşiklerin Formülleri) C TEST X ve 9 Y elementlerinin arasında oluşan kararlı bileşiğinin Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisidir.? II. III. N C A) X Y X X B) Y Y X Y Y C) X Y X Yukarıda verilen moleküllerin Lewis yapılarından hangileri doğrudur? ( 1, 6 C, 7 N, 8 ) D) Y X Y Y E) Y X Y Y 2. N 3 molekülü için; I. 2 (σ) sigma ve 1 (π) pi bağı içerir. II. Merkez atom sp 3 hibritleşmesi yapmıştır. III. Lewis yapısı N şeklindedir. verilen bilgilerden hangileri doğrudur? ( 1, 7 N ) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 3. CN bileşiğinin elektron nokta yapısı; C N şeklindedir. Bu molekülle ilgili; I. Molekülde 2 tane (σ) sigma ve 2 tane (π) pi bağı vardır. II. C atomu sp hibritleşmesi yapmıştır. III. Molekül apolardır. yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? ( 1, 6 C, 7 N ) 5. Bileşik Lewis Yapısı I. CS 2 S C S II. C 2 2 III. C 2 C C C Yukarıda bazı bileşiklerin Lewis yapıları verilmiştir. Bu bileşiklerden hangilerinin Lewis yapısı yanlıştır? ( 1, 6 C, 8, 16 S ) A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 6. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde 2 çift ortaklanmamış elektron bulunur? ( 1, 5 B, 6 C, 7 N, 8, 17 CI ) A) C 4 B) 2 C) N 3 D) CI E) B 3 Î

12 TEST 6 rganik Bileşikler -II (rganik Bileşiklerin Formülleri) 7. 7 N ve 8 atomlarının oluşturduğu N 2 molekülü ile ilgili olarak; I. 2 tane rezonans formülü vardır. II. Molekülde 1 tane (σ) sigma ve 2 tane (π) pi bağı vardır. III. Molekülün elektron nokta yapısı N şeklindedir. yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 10. Rezonans ve Tautomeri kavramları için aşağıdaki bilgiler verilmektedir. I. Bir molekül veya iyonun birden fazla elektron nokta yapısının bir karışımı olarak gösterilmesine rezonans denir. II. İzomer olan iki molekülün elektron alış-verişi ile birbirine dönüşmesine tautomeri adı verilir. III. Rezonans olayında elektronların hareketi söz konusudur. Buna göre bu bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 8. I. Rezonans ta bir atom ya da grup hareket etmez, sadece elektronlar hareket eder. II. Tautomeride yalnızca proton ( + ) ve elektronlar yer değiştirir. III. Tautomeri, birbirinin izomeri olan iki maddenin bir arada denge halinde bulunmasıdır. Rezonans ve Tautomeri kavramları için yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 9. A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III - ; ; ; < - C = C- - C- C- ; 1 2 Yukarıda verilen bileşikler için ; I. 1. yapı enol formudur. II. 2. bileşik asetaldehittir. III. Kararlılıkları dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 11. Molekül formülü C3-C / C- C3 şeklinde olan bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Suda iyi çözünür. B) Doymamıştır. C) rganik bileşiktir. D) 9 tane sigma bağı içerir. E) Basit formülü C 2 3 tür 12. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangileri birbirinin tautomeridir? A) S S B) C 3 C C3 C C) D) E) C3 C3 C C C C 3 C3 C 2 2 C C 3 C C C 3 2 N : Puan :...

13 12. SINIF K rganik Kimyaya Giriş -I (ibritleşme ve Molekül Geometrisi) 1. CF 4 molekülünde karbon ve flor atomları arasındaki orbital örtüşmesi aşağıdakilerden hangisidir? _ C, Fi Molekül VSEPR I. C 2 2 A 2 X 2 E TEST 7 A) sp-s B) sp 2 - p C) sp 3 - s D) sp 3 - p E) sp 2 - s II. C 4 AX 4 III. 2 AX 2 E Moleküllerden hangilerinin VSEPR gösterimi doğrudur? ( 1, 6 C, 8 ) A) Yalnız I B) Yalnız II C)I ve II D) I ve III E) II ve III 2. Verilen molekülde 1, 2, 3 nolu karbon atomların hibritleşme türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) sp 3 sp 3 sp 3 B) sp 3 sp 2 sp 2 C) sp 3 sp 3 sp 2 D) sp sp sp 3 E) sp sp 3 sp 5. Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde merkez atomun hibritleşme türü diğerlerinden farklıdır? ( 1, 5 B, 7 N 8, 15 P, 17 Cl ) A) N 3 B) 2 C) P 3 D) B 3 E) NCl 3 6. C molekülü ile ilgili ; 3. Polar bir molekül olan XY 3 bileşiği ile ilgili olarak ; I. X atomu sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. II. Molekül geometrisi üçgen piramittir. III. Bağ açısı 107, 3c olabilir. Yargılarından hangileri doğrudur? ^7X, 9Yh D) II ve III E) I,II ve III I. C atomu sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. II. Molekül r (pi) bağı bulundurur. III. Molekül şekli C : şeklindedir. Yargılarından hangileri yanlıştır? ( 6 C, 8 ) A) Yalnız I B) Yalnız III C)I ve II D) I ve III E) II ve III Î

14 TEST 7 rganik Kimyaya Giriş -I (ibritleşme ve Molekül Geometrisi) 7. C 2 2 molekülünde her bir karbon atomu kaç tane hibrit orbitali oluşturmuştur? ( 6 C, 1 ) 10. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin VSEPR gösterimi AX 3 E şeklindedir? ( 1, 5 B, 6 C, 7 N, 8, 9 F ) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) F 2 B) 2 C) B 3 D) CF 4 E) NF 3 8. Formik asit ( C) için Lewis yapısı, 11. C 3 C C C C şeklinde olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ( 1, 6 C, 8 ) A) Karbon atomu sp 3 hibritleşmesi yapmıştır. B) Bağ yapımına katılan 5 çift elektron bulunur. C) Bağ yapımına katılmayan 8 elektron bulunur. D) C atomunda ortaklanmamış elektron çifti bulunmaz. E) Molekülde 1 tane π(pi) bağı bulunur. 9. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinde ortaklanmamış elektron sayısı en azdır? ( 1, 6 C, 7 N, 8, 9 F) A) F 2 B) C 3 F C) F Bileşiği için; I. Karbon atomlarından 2 tanesi sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. II. 2 tane pi (π) bağı içerir. III. 12 tane sigma (σ) bağı içerir. yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III E) I,II ve III 12. BF 3 ve NF 3 molekülleri ile ilgili ; I. Toplam bağ sayıları II. Geometrik şekilleri III. Merkez atomun hibritleşme türü D) 2 E) N 3 niceliklerinden hangileri aynıdır? ( 5 B, 7 N, 9 F) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve III N :... Puan :...

15 12. SINIF K rganik Kimyaya Giriş -II ( Fonskiyonel Gruplar ve Adlandırmalar ) 1. Aşağıdakilerden hangisi hem radikal hem de alkil grubudur? TEST 8 4. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi karboksil grubu içerir? A) C 3 8 B) C 2 C) C 2 2 D) C 3 7 E) C A) Ester B) Amin C)Alkol D) Eter E) rganik asit N 2 N 2 Çizgi bağ formülü verilen bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kapalı formülü C dir B) En uzun zincirdeki karbon sayısı 7 dir. C) Metil ve etil alkil grupları içerir. D) IUPAC adı 4 - etil, 3-metil heptandır. E) Aynı şartlar altında kaynama noktası n-dekandan daha büyüktür. Bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Doymamış yapıya sahiptir. B) 3,6- dinitrosikloheksen olarak adlandırılır. C) 6 karbonludur. D) Aromatik bileşiktir. E) π (pi) bağı içerir. 6. Aşağıda verilen fonksiyonel gruplardan hangisinin adlandırılması yanlıştır? Fonksiyonel grup Adı 3. C 2 5 C X Molekülünde X yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse karboksilli asit oluşur? A) C N Amit B) C CI Cl C) Eter Açil klorür A) N 2 B) C) C 3 D) N 2 E) D) C Keton E) Alkol Î

16 TEST 8 rganik Kimyaya Giriş -II ( Fonskiyonel Gruplar ve Adlandırmalar ) 7. C C C3 C X C2 Y Yapı formülü verilen bileşikle ilgili ; I. Vinil siklopentan olarak adlandırılır. II. sp 2 ve sp 3 hibritleşmesine uğramış karbon atomları vardır. III. Doymamış yapıya sahiptir. yargılarından hangileri doğrudur? Bileşiği için ; I. X yerine, Y yerine bağlanırsa sekonder alkol oluşur. II. X yerine, Y yerine N 2 bağlanırsa amin bileşiği oluşur. III. X yerine metil, Y yerine bağlanırsa izobütan oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 8. C C C C Bileşiği için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Metil propanoat olarak adlandırılabilir. B) Keton sınıfı bir bileşiktir. C) Ester sınıfı bir bileşiktir. D) idrokarbon sınıfı bir bileşik değildir. E) Karbonil grubu içerir. 9. I. II. III. C3 C C3 C C3 C3 C N 2 Bileşikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 11. Aşağıdakilerden hangisi eter sınıfı bir bileşiktir? A) C2 5 C 2 5 B) C) C 3 D) C C 3 E) C 3 C C Radikal Adı I. C2 Benzil II III. C C C 2 2 İzopropil Vinil A) I. bileşik karboksilli asit sınıfındadır. B) II. bileşik keton sınıfındadır. C) III. bileşik amin sınıfındadır. D) er üçü de karbonil grubu içerir. E) er üçü de polar moleküldür. Yukarıda verilen radikal adlandırılmalarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III N :... Puan :...

17 12. SINIF K rganik Kimyaya Giriş -III (Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırılmalar) 1. Aşağıdakilerden hangisi fenil olarak adlandırılır? TEST 9 4. Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinin bir molekülünde 8 tane hidrojen atomu bulunmaz? A) C37 B) C49 C) C511 D) C511 E) C65 A) 2-büten B) Siklobütan C) Siklobüten D) 1,3-pentadien E) 1-pentin 2. Aşağıda verilenlerden hangisi 2,2- dimetil pentan bileşiğinin çizgi bağ gösterimidir? 5. Molekül ağırlığı 60 g/mol olan eterin karbon sayısı aşağıdakilerden hangisidir? ( C:12, :1, :16 ) A) B) C) D) E) 3. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? A) ^C3h 3C Tersiyer bütil B) C2 = C C2 2- propenil C) C3 C2 C Sekonder bütil 6. A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 ; C25 C C ; N2 Molekülünde bulunan fonksiyonlu gruplar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? D) ^C3h 3C C2 n-pentil E) C C C2 2- propinil 3 A) C25 B) C25,, N2, C C) N2 D), N2, C E) Î

18 TEST 9 rganik Kimyaya Giriş -III (Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırılmalar) 7. Bir karbon atomuna iki metil, bir n-propil ve bir karboksil grubu bağlanmasıyla oluşan bileşiğin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Pentanoik asit B) Bütanoik asit C) 2,2 -dimetil pentanoik asit D) 4,4 -dimetil bütanoik asit E) 2,2 -dimetil hekzanoik asit 10. I. Amin II. Amit III. Protein IV. Amino asit V. Anilin Yukarıda adları verilen organik bileşiklerden kaç tanesinde amino ^ N2hgrubu bulunabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 8. Aşağıdaki adları verilen organik bileşiklerden hangisinin çizgi-çubuk formülü yanlış gösterilmiştir? A) Bütan B) 1-büten C) Dietil eter D) Etil metil keton E) 2-pentanol 9. Molekül ağırlığı 69 gram olan alkenil kökünün gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ^C: 12, : 1h A) C59- B) C510 - C) C49- II 11. C3 C2 C2 C = ; Yukarıda açık yapısı verilen bileşiğin genel formülü nedir? A) C n 2 n B) C n 2n2 C) C n 2n+ 1 D) C n 2n+ 2 E) C n 2n Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin adlandırılması yanlıştır? A) < C N2 Formamit B) C2 C2 C2 1,3-propandiol ; ; C) C3 C C3 2-propanol ; D) C3 C C2 C3 2-hidroksi bütanoik asit ; D) C611 - E) C35- E) C3 C C2 2-metil 1-propanol ; C3 N : Puan :...

19 12. SINIF K Kimya rganik ve Kimyaya Enerji Giriş II (Termodinamiğin - IV (rganik Bileşiklerde I. Yasası, Entalpi İzomeri) Değişimi) TEST Pentan(C 5 12 ) nin toplam kaç tane izomeri vardır? 4. Birbirinin yapı izomeri olan bileşikler için; A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 I. Kapalı formülleri aynıdır. II. Atomların birbirine bağlanma şekilleri farklıdır. III. Bileşikteki elementlerin kütlece yüzdeleri farklıdır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız I C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 2. Kapalı formülü C 3 6 Cl 2 olan organik bir bileşik için; I. C 2 C C 3, C 2 C 2 C 2 Cl Cl Cl Cl Cl II. Cl C C 2 C 3, C 3 C C 3 Cl Cl III. C 3 C C 2, C 2 C C 3 Cl Cl Cl Cl molekül çiftlerinden hangileri birbiri ile izomerdir? A) Yalnız II B) I ve II C) I, II ve III D) I ve III E) II ve III 5. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi neopentan bileşiğinin yapı izomeridir? A) C 3 C 3 C 3 C C C 2 C 3 B) C 3 C C 2 C 3 C 3 C) C 3 D) C 3 C C 2 C 2 C 3 C 3 C 3 E) C 3 C C 3 C 3 3. C 4 10 bileşiğindeki hidrojenlerin bir tanesi, bir tane brom () elementi ile yer değiştiriyor. Bu durumda birbirinin yapı izomeri olan kaç farklı bileşik elde edilebilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 6. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi C 8 18 bileşiğinin yapı izomeridir? A) B) C) D) E) Î

20 TEST 10 rganik Kimyaya Giriş-IV (rganik Bileşiklerde İzomeri) 7. Kapalı formülü C 5 10 olan organik bir bileşik; I. Düz zincirli bir alken II. alkalı yapıdaki bir alkan III. Dallanmış bir alken hangileri olabilir? A) I, II ve III B) I ve II C) II ve III D) Yalnız II E) I ve III 10. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi birbirinin izomeri değildir? A) C 3 C C 3 C 3 C 2 C B) C 2 = C C 2 C 3 C 3 C = C C 3 C) D) E) C 3 C C 3 C 3 C 2 C 2 8. Kapalı formülü C 4 8 olan bileşiğin açık formülü aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) C 2 = C C 2 C 3 B) C 3 C = C C 3 C) C 2 = C C 3 D) E) C 3 C 3 9. Kapalı formülü C 6 10 olan bileşik; I. Düz zincirli bir alkin II. alkalı bir alken III. Dallanmış bir alkadien IV. Düz zincirli bir alkan hangileri olabilir? A) I, II ve III B) I ve III C) II, III ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 11. Karbon sayıları aynı olan monoalkollerle, eterler birbirinin fonksiyonel grup izomeridirler. Aşağıdaki monoalkollerden hangisinin izomeri olan bir eter yoktur? C) C 2 5 B) C 3 C) C 3 7 D) C 4 9 E) C Aşağıdakilerden hangisi birbirinin fonksiyonel grup izomeri değildir? A) C 3 C C 3 C 3 C 2 C B) C 3 C 3 C 3 C 2 C) C 3 C 2 C C 2 C 3 C 3 C C 2 C 2 C 3 D) C 3 C C C 3 E) 3 C C C C 3 N : Puan :...

21 12. SINIF K Kimya rganik ve Kimyaya Enerji Giriş II (Termodinamiğin - V (rganik Bileşiklerde I. Yasası, Entalpi İzomeri) Değişimi) 1. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi dietil eter ile izomer değildir? TEST Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin cis-trans izomeri yoktur? A) C 3 C C 2 C 3 C 3 B) C 3 C A) 1 büten B) 2 büten C) 1,2 dikloro siklobütan D) 1,2 dibromoeten E) 1,2 dibromosiklohekzan C 3 C 3 C) C 3 C C 2 D) C 3 C 3 7 E) C 3 C 2 C C 2 5. C 3 2. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi metil propil keton ile izomerdir? 3. A) Bütanal B) Pentanal C) 1 pentanol D) Pentanoik asit I. II. C 3 C = C E) Metil bütanoat ile C 3 C 3 ile C = C C 3 III. C C ile C C Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri birbirinin cistrans izomeridir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III E) II ve III 6. I. II. III. ile ile ile Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri 1, 2-dibromo-etanın konformasyon izomeridir? C 3 C C 2 5 bileşiğinin konfigürasyonu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak adlandırılmıştır? A) (R) 2 bütanol B) 2 bütanol C) (S) 1 bütanol D) (S) 2 bütanol E) 2 hidroksi bütan Î

22 TEST 11 rganik Kimyaya Giriş - V (rganik Bileşiklerde İzomeri) 7. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi optikçe aktiftir? A) C 2 5 C 3 C C C C) C = C E) C C 3 C N 2 B) C C C D) C C C C C C N 2 C 3 2 N C C 3 Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili; I. Birbirinin enantiomerleridir. II. Fiziksel özellikleri farklıdır. III. ptikçe aktiftirler. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 8. C C N 2 C 3 bileşiği için; C I. Polarize ışığın titreşim düzlemini değiştirir. II. Bir tane asimetrik karbon atomu vardır. III. Kiral bir moleküldür. IV. Enantiomerleri vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) II, III ve IV C) I, III ve IV D) I ve II E) I, II, III ve IV 11. C 3 C C 2 5 bileşiği için; I. (R) 2 bütanol dür. II. ptikçe aktiftir. III. 2 tane asimetrik C atomu içerir. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III E) II ve III % 50 (R)-2- bütanol, % 50 S-2- bütanol içeren karışımla ilgili olarak; I. ptikçe aktif değildir. II. Rasemik karışımdır. III. Polarize ışığın yönünü değiştirir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) Yalnız III E) I, II ve III N :... 3 C C C = C C Yukarıda verilen 1 ve 2 nolu bileşiklerle ilgili, I. Birbirlerinin yapı izomerleridir. II. Yalnız 2. bileşik asimetrik karbon atomu içerir. III. Fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) II ve III C) I ve II Puan :...

23 12. SINIF K rganik Reaksiyonlar -I 1. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi heteroatom içeren bileşik değildir? A) C 3 B) C 3 C C) CCl 4 ısı 5. 2C3 + 2Na C3C3 + 2Na TEST 12 tepkimesi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? D) CCl 3 E) C 4 2. Aşağıda bazı elementlerin C atomu ile yapmış olduğu bağlar verilmiştir. Buna göre hangisinde C atomunun aldığı yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır? A) C3 bileşiğindeki C atomunun değerliği 2- dir. B) Na elementi yükseltgenmiştir. C) C3 bileşiği yükseltgendir. D) Würtz Sentezi olarak bilinir. E) Ürünlerde yer alan C elementlerinin değerlikleri 3+ tür. A) C- B) C-I C) C-Cl 3. I. C3 - II. C2 - III. CCl3 - D) C- E) C-F Yukarıda verilen bileşiklerde C atomunun aldığı değerlikler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III A) B) C) D) E) $ Cr 2 + C3-C2- Cr + C3 -C- Asidik ortamda gerçekleşen yukarıdaki organik redoks tepkimesi ile ilgili verilen 6. ve 7. soruları cevaplayınız. 6. Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirilirse girenlerdeki maddelerin katsayıları toplamı kaç olur? A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) KMn4/ / ısı C3 C C3 C - - Yukarıda verilen tepkimede altı çizili C atomlarının yükseltgenme basamakları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 7. Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirilirse 2 nun katsayısı kaç olur? A) 3 B) 5 C) 7 D) 11 E) 14 A) 1-, 1+ B) 1+, 3+ C) 1+, 2+ D) 1+, 1+ E) 1-, 3+ Î

24 TEST 12 rganik Reaksiyonlar -I Bileşik I. C3 - C-Cl - C atomunun değerliği 1- $ I. C C II. 2C3C2Cl + 2Na $ C3C2C2C3+ 2 NaCl II. C3- N2-2+ III. C3- C Yukarıda verilen bileşiklerde altı çizili C atomlarından hangilerinin aldığı değerlik yanlış verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 9. Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde C atomunun aldığı değerlik daha küçüktür? A) C4 B) CCl3 C) CCl4 D) C3 E) C 10. I , yapısında elektron çifti bulunan atom veya atom gruplarıdır. II , yapısında elektron eksikliği olan atom veya atom gruplarıdır. III , yapısında eşleşmemiş elektron bulunan atom veya atom gruplarıdır. Yukarıda verilen açıklamalarda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? - III. Cr C3 -C I Cr + 3C3-C Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri organik redoks tepkimesidir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III II. III. C A C A C A C A C A C A X Y Z Yukarıda verilen tepkimeler sonucu oluşan X, Y ve Z taneciklerinin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) Nükleofil Elektrofil Radikal B) Elektrofil Nükleofil Radikal C) Radikal Elektrofil Nükleofil D) Nükleofil Radikal Elektrofil E) Elektrofil Radikal Nükleofil X Y Z A) Karboanyon Karboanyon Karbon radikali B) Karbon radikali Karbon radikali Karbon radikali C) Karboanyon Karbokatyon Karbon radikali D) Karbokatyon Karboanyon Karbokatyon E) Karboanyon Karboanyon Karboanyon N : Puan :...

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C 2 3 4 5 6 2.5 dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler KASIM EKİM EYLÜL Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A SÜRE.ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI.. Hafif elementlerin olusumunu, evrenin baslangıcı

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK HİDROKARBONLAR DOYMUŞ HİDROKARBONLAR DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) BİTİŞİK İKİ HALKALI (NAFTALİN)

Detaylı

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir.

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. HİDROKARBONLAR Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. Alifatik Hidrokarbonlar Düz zincirli veya dallanmış olabilir. Doymuş hidrokarbonlar : Alifatik hidrokarbonlar

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

ORGANİK BİLEŞİKLER. Organik Kimya Tarihçesi

ORGANİK BİLEŞİKLER. Organik Kimya Tarihçesi ORGANİK BİLEŞİKLER Organik Kimya Tarihçesi Organik kimya karbon-karbon bağı içeren bileşiklerin kimyasıdır. İnsanlar çok eski yıllardan beri organik kimyayla uğraşmışlardır. Organik kimya bir bilim dalı

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi

3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi 3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi Bir atomun yapa bileceği kovalent bağ sayısı taşıdığı ya da az bir enerjiyle taşıyabileceği (hibritleşme) yarı dolu orbital sayısına eşittir. Farklı enerji

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Şap ; boyacılık ve dericilikte, kükürt; kuru kayısı ve kuru üzüm gibi yiyeceklerin uzun süre saklanmasında ve kil ise seramik porselen yapımında kullanılmaktadır. 6.

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Burak Esat Fatih Üniversitesi 2006, Prentice all Giriş Karbon-karbon ikili bağı içeren hidrokarbonlardır Bazen olefinler olarak da adlandırılırlar, olefin= oil-forming

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati : 8 Ders saati

Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati : 8 Ders saati HĐDROKARBONLAR SÜRE Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati Toplam süre s : 8 Ders saati Hedef ve Davranış ışlar HEDEF 1: Hidrokarbonları tanıyabilme DAVRANIŞLAR Hidrokarbonları sınıflandırır. r. Hidrokarbonları

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti 1. ORGANĠK REDOKS TEPKĠMELERĠ 2. YER DEĞĠġTĠRME (SÜBSTĠTÜSYON) TEPKĠMELERĠ 3. KATILMA TEPKĠMELERĠ 4. AYRILMA (ELĠMĠNASYON) TEPKĠMELERĠ 5. KONDENZASYON TEPKĠMELERĠ Hazırlayan

Detaylı

lması *Bisiklik -Alkenler -Alkinlerin -Alkil halojenürlerin -Aminlerin adlandırılmas -Esterlerin adlandırılmas *Benzen ve türevlerinin t kuralı

lması *Bisiklik -Alkenler -Alkinlerin -Alkil halojenürlerin -Aminlerin adlandırılmas -Esterlerin adlandırılmas *Benzen ve türevlerinin t kuralı 16.05.2010 1 16.05.2010 2 -Alkanların ve sikloalkanların adlandırılmas lması *Bisiklik bileşiklerin iklerin adlandırılmas lması -Alkenler ve sikloalkenlerin adlandırılmas lması -Alkinlerin adlandırılmas

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK PERĐYODĐK ÇĐZELGE Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 8.1. PERĐYODĐK ÇĐZELGENĐN GELĐŞMESĐ 8.2. ELEMENTLERĐN PERĐYODĐK SINIFLANDIRILMASI Katyon ve Anyonların Elektron Dağılımları 8.3.FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERDEKĐ

Detaylı

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması KONU: Elementlerin Sınıflandırılması Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

KĐM 204 ORGANĐK KĐMYA-I

KĐM 204 ORGANĐK KĐMYA-I KĐM 204 ORGANĐK KĐMYA-I Yrd. Doç. Dr. Burak ESAT Bahar 2008 KĐM 204 ORGANĐK KĐMYA-I http://www.fatih.edu.tr/~besat/teaching/asses. htm Organik Kimya Nedir? Eski: Canlı organizmalardan elde edilen bileşiklerin

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kimyasallar; herkesin yaşamının bir parçasıdır. Dünyada 5 7 milyon değişik türde kimyasal madde bulunmaktadır. Kimyasal maddeler

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

TÜBĐTAK-BAYG. Orbitaller, içten dışa doğru, aşağıdaki gibi gruplandırılır: (1s)(2s,2p)(3s,3p)(3d)(4s,4p)(4d)(4f)(5s,5p)

TÜBĐTAK-BAYG. Orbitaller, içten dışa doğru, aşağıdaki gibi gruplandırılır: (1s)(2s,2p)(3s,3p)(3d)(4s,4p)(4d)(4f)(5s,5p) 1. Magnezyum metali N 2 gazı içinde ısıtıldığında, açık sarı renkli bir A bileşiği elde edilmektedir. A bileşiği hidroliz olunca (su ile tepkimeye girince), renksiz B gazı oluşmakta ve bu gazın sudaki

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2014 2015 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

TG 4 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 4 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KMU PERSNEL SEÇME SINI ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ TESTİ KİMY ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖBT KİMY Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

Halojenür Çeşitleri. Bölüm 6 Alkil Halojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri. IUPAC Adlandırması (Sistematik Adlandırma)

Halojenür Çeşitleri. Bölüm 6 Alkil Halojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri. IUPAC Adlandırması (Sistematik Adlandırma) Bölüm 6 Alkil alojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri 2006, Prentice all 1 alojenür Çeşitleri Alkil: alojen, X, direkt olarak sp 3 melezleşmiş karbona bağlıdır. Vinil: X, alkenin

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 2009-2010 KONU-5 MOL KAVRAMI Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 1 5.Konu: Mol Kavramı Kazanımlar: 5. Bağıl atom kütlesi ve mol kavramı ile ilgili olarak öğrenciler; 5.1. İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen

Detaylı

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24 Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli TK.200700.01000 Aktif Karbon HDPE Kavanoz 1 kg TK.200700.05000 Aktif Karbon PP Kova 5 kg TK.200700.10000 Aktif Karbon PP Kova 10 kg TK.200710.01000 Aluminyum

Detaylı

Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1

Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1 1. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi Wurtz yöntemiyle saf olarak elde edilemez? 4. A) C 2H 6 B) C 3H 8 C) C 4H 10 D) C 6H 14 E) C 8H 18 Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği için, I. Sikloalkandır.

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

Editörler: Prof. Dr. Giray TOPAL - Prof. Dr. Hüseyin BAĞ. GENEL KİMYA - 4 Organik Kimya ISBN 978-9944-919-64-7

Editörler: Prof. Dr. Giray TOPAL - Prof. Dr. Hüseyin BAĞ. GENEL KİMYA - 4 Organik Kimya ISBN 978-9944-919-64-7 3. Baskı Editörler: Prof. Dr. Giray TOPAL - Prof. Dr. üseyin BAĞ GENEL KİMYA - 4 Organik Kimya ISBN 978-9944-919-64-7 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem Akademi Bu kitabın

Detaylı

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme Redoks Kimyasını Gözden Geçirme I. Yükseltgenme Durumu ya da Sayısı Bir bileşiğin yükseltgenme durumu ya da sayısı, ne derece yükseltgenmiş (elektronca fakir) ya da indirgenmiş (elektronca zengin) bir

Detaylı

Hidrojen. İyonik Hidrürler. Hidrojen. Boşluklararası Hidrürler. Kovalent Hidrürler

Hidrojen. İyonik Hidrürler. Hidrojen. Boşluklararası Hidrürler. Kovalent Hidrürler Hidrojen En basit element olan hidrojen en çok bilinen atomik halde bir proton ve bir elektrondan oluşur. Hidrojenin bu atomik yapısı sadece çok yüksek sıcaklıklarda görülür. İki hidrojen atomunun ekzotermik

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

CALLİSTER - SERAMİKLER

CALLİSTER - SERAMİKLER CALLİSTER - SERAMİKLER Atomik bağı ağırlıklı olarak iyonik olan seramik malzemeler için, kristal yapılarının atomların yerine elektrikle yüklü iyonlardan oluştuğu düşünülebilir. Metal iyonları veya katyonlar

Detaylı

1. ÜNİTE ELEMENTLER KİMYASI

1. ÜNİTE ELEMENTLER KİMYASI 1. ÜNİTE ELEMENTLER KİMYASI BÖLÜM 1 EVRENDE VE DÜNYADA ELEMENTLER BÜYÜK PATLAMA VE ELEMENTLERİN OLUŞUMU Evrenin ve atomların oluşumu büyük patlama (big bang) teorisi ile açıklanmaya çalışılır. Bu teori,

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 1)Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli patlayıcılar sınıfına girer? Dumansız barut Kibrit Roket yakıtı Havai fişek Dinamit** 2) Yanıcı sıvıları parlayıcı sıvılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

5-AROMATİK BİLEŞİKLER.

5-AROMATİK BİLEŞİKLER. 5-AROMATİK BİLEŞİKLER. Organik kimyada çok geç tanınan, yapısı ve reaktifliği çok geç anlaşılan bileşiklerdir. İlk önce kimyacıların karşısına çıkan C6H5- temel yapısını içeren moleküller anlaşılmakta

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

FEN BİLİMLERİ 2 TESTİ (Fen 2)

FEN BİLİMLERİ 2 TESTİ (Fen 2) FEN BİİERİ TESTİ (Fen ) 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 13) imya (14 ) Biyoloji (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ Dimitri Mendeleyev sıralamayı artan atom ağırlıklarına göre yapmıştır. Bu sıralama günümüzde kullanılan sıralamaya yakın bir sıralamadır. Elementler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : ODTÜ- Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Al Aluminium 13 Aluminyum 2 İnşaat ve Yapı Ulaşım ve Taşımacılık; Otomotiv Ulaşım ve Taşımacılık;

Detaylı

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 Organik kimyada bilinen ilk tepkimelerden (metod) biridir. Bu reaksiyonun mucidi bilim adamı, Viktor Grignard, bu tepkime sayesinde 1912 Kimya Nobel ödülünün

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Maddenin Yapısı ve Özellikleri Eski çağlarda yaşayan insanlar, doğada bulunan bütün maddelerin; Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Farklı elementlerin atomları ise birbirinden farklıdır.

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ

ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ Melike YILDIRIM, Berkay İLYAS Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kurupelit / Samsun mellike_yldrm@hotmail.com, berkayilyas@gmail.com Bu

Detaylı

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin DENEY 9-Bölüm 1 AMĐNLE VE DĐAZONYUM BĐLEŞĐKLEĐ Genel Prensipler Aminler amonyak üzerindeki hidrojenlerin organik gruplar ile değiştirilmesi sonucu türetilen organik bazlardır. Değiştirilen hidrojenlerin

Detaylı

ÜNİTE 14 Organik Kimya - I Hidrokarbonlar

ÜNİTE 14 Organik Kimya - I Hidrokarbonlar ÜNİTE 14 Organik Kimya - I idrokarbonlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Anorganik ve organik kimya arasındaki farkı, Organik kimya'da fonksiyonel grup kavramını, idrokarbonların temel özelliklerini,

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar KİMYASALBAĞLAR Anahtar Kavramlar Kovalent Bağ İyonik Bağ KAZANIM 2.1 Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım.

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alev Renkleri. Alkali metaller en aktif metallerdir.

Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alev Renkleri. Alkali metaller en aktif metallerdir. Metaller Grup 1: Alkali metaller, doğada nispeten bol bulunurlar. Bu elementlerin bazı bileşikleri tarih öncesi yıllardan beri bilinmekte ve kullanılmaktadır. Alkali metal bileşiklerini sıradan olaylarla

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar 4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar Bileşikleri reaktivitelerine göre sınıflandırmaya imkan veren yapısal özelliklere fonksiyonel grup denir. Fonksiyonel grup büyük bir molekülün bir parçasıdır; kendine

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller,

Detaylı

KİMYA 3 LİSE DERS KİTABI ÖĞRETMEN KLAVUZU. Faruk KARACA

KİMYA 3 LİSE DERS KİTABI ÖĞRETMEN KLAVUZU. Faruk KARACA LİSE KİMYA 3 2004 Paşa Yayıncılık Ltd. Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Paşa Yayıncılık Ltd. Şti.ʼne aittir. Yayınevinden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi 6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi Genel Prensipler Yapıları ve kimyasal davranışları esas alındığında, hidrokarbonlar üç kategoriye ayrılabilir. Doymuş Alifatik Hidrokarbonlar: Tüm karbon atomlarının

Detaylı

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL Periyodik Cetvel, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir tablodur. Bu tabloda elementler belirli bir düz-

Detaylı

ORGANİK KİMYA - DERS NOTLARI -

ORGANİK KİMYA - DERS NOTLARI - GANİK KİMYA - DES NTLA - İDKABNLA Alifatik Aromatik (Zincir yada halkalı) (Arenler) - Benzen ve türev leri Doymuş Doymamış - Aromatik nitro ve amino Alkanlar Alkan Alkin bileşikleri ALKANLA ( n 2n+2 )

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı