ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar"

Transkript

1 ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü Teşkilatı ve organlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk ile yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik; 2560 sayılı Kanun ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4-(1) Bu yönetmelikte ifade edilen ; a) Kanun : 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu, b) İdare/ ASAT : Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünü, c)büyükşehir Belediyesi : Antalya Büyükşehir Belediyesini, ç) Belediye : İlçe Belediyelerini, d) Genel Kurul : ASAT Genel Kurulunu (Antalya Büyükşehir Belediye meclisini), e) Yönetim Kurulu : ASAT Yönetim Kurulunu, f) Genel Müdür/ Üst Yönetici : ASAT Genel Müdürünü, g) Danışma ve Denetim Birimleri : Doğrudan Genel Müdüre bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi, Hukuk Müşavirliği, Genel Müdürlük Uzmanları ve Sivil Savunma Uzmanlığını, ğ) Hizmet Birimleri : Daire Başkanlıklarını, ı) Daire Başkanı : Hizmet biriminin üst yöneticisini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Organlar ve Görevleri Kuruluş MADDE 5-(1) ASAT Genel Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesinin Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla her türlü tesisi kurmak ve işletmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak 2560 sayılı Kanun gereğince kurulmuş kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. Organlar MADDE 6 (1) ASAT ın yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır; a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, 1

2 c) Denetçiler, ç) Genel Müdürlük, Genel Kurulun Oluşumu, Toplanma ve Çalışma Esasları MADDE 7 (1) Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, ASAT Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. (2) Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, ASAT Genel Kurulu olarak ilgili kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır sayılı Kanunda tanzim edilmemiş hususlarda, Belediye Meclisinin çalışma esasları ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Genel Kurulun Görevleri MADDE 8 (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır; a) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak, c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, ç) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, d)mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilânçosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak, e) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, f) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, g) 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL. dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek, ğ) Dava değeri 100 bin TL. sının üstünde olan davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, h) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek, ı) Yapılan çalışmaların Kanun ve Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup, olmadığını karara bağlamak, i) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak, j) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak, Yönetim Kurulunun Oluşumu MADDE 9-(1) Yönetim Kurulu, bir başkanla beş üyeden oluşur. (2) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmaması halinde Genel Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. (3) Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarından hizmette eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabi üyesidir. Yönetim kurulunun diğer üç üyesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır. (4) Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. (5) Yönetim Kuruluna atanacak olanların, ASAT ın konusuna giren teknik işlerde; yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. (6) Üyeler, Devlet Memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında özel veya kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, Katma ve Özel bütçeli İdarelerin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kadrolarından Yönetim Kuruluna getirilenler, asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli 2

3 oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler. (7) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir. Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları MADDE 10-(1) Yönetim Kurulunun çalışma şekil ve şartları ayrı bir yönetmelikle belirlenir. (2) Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. (3) Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. (4) Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. (5) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz. Yönetim Kurulunun Görevleri MADDE 11-(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır; a) Kuruluş amacına uygun olarak ASAT ın çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek, b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilânço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak, c) Yıl içinde bütçenin maddeleri veya fasılları arasında aktarma yapmak, ç) Beş yıllık ve yıllık yatırım plân ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak, d) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek, e) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak, f) Genel Kurul tarafından verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak, g) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlük tarafından yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak, ğ) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL. dan az bedelli kiralama kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek, h) Dava değeri 100 bin TL. sının altında olan davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, ı) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak, i) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek, j) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Şube Müdürü, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkartılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak, k) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak, l) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak. m) Genel Kurulun, sınırlarını tespit ederek devrettiği yetkileri kullanmak. Denetçiler MADDE 12-(1) ASAT ın işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. 3

4 (2) Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az l0 yıl görev yapmış olmak gerekir. (3) Denetçilerin hizmet süresi 2 yıl olup, süre sonunda yeniden seçilebilirler. (4) Denetçiler, ASAT ın çalışmalarına ilişkin olarak hazırladıkları raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Denetçiler Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. (5) Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük tarafından verilmesi zorunludur. (6) Denetçilerin ücretleri, devlet memuruna verilen l inci derecenin son kademesi ek gösterge hariç aylık tutarını aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Müdürlük Teşkilâtı Genel Müdürlük MADDE 13-(1) Genel Müdürlük; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, danışma ve denetim birimleri ile hizmet birimlerinden oluşur. Genel Müdür MADDE 14-(1) ASAT Genel Müdürü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. (2) Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklar için de aranır. (3) Genel Müdür, Kanunda sayılan görev ve yetkilere dayanarak kanun, tüzük, yönetmelik, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre idareyi yönetir. (4) Genel Müdür, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder. (5) Teşkilât ve personel, Genel Müdüre bağlı olup, birinci derecede emir ve görevleri ondan alırlar ve onun yönetimi altında bulunurlar. (6) Genel Müdür yetkilerinin bir kısmını genel hükümler uyarınca alt makamlara devredebilir ve geri alabilir. Ancak, bu durum Genel Müdürün mesuliyetini kaldırmaz. Genel Müdürün Görev ve Yetkileri MADDE 15-(1) Genel Müdürün görevleri şunlardır; a) ASAT ın Kanun ve bu yönetmelik hükümleri ile gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, b) İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı ASAT ı temsil etmek, c) Yönetmelikleri, yıllık bütçeyi, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilânço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, ç) Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak, d) Kanunun 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, e) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak, f) Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak, g) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, ğ) Yönetim Kurulu kararı ile atananlar haricinde kalan memurları atamak ve işçi almak, 4

5 h) Genel Müdürlüğün vizyon ve misyon ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak, ı) Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak, i) Bütçeyle konulan temsil, tören ve ağırlama giderlerine ilişkin ödeneğin harcanmasına onay vermek, j) Gelir ve alacakların takip ve tahsilini sağlamak. Genel Müdür Yardımcıları MADDE 16-(1) Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek üzere Genel Müdür yardımcıları bulunur. (2) Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Antalya Büyükşehir Belediye başkanının onayı ile atanırlar. (3) Genel Müdür yardımcıları hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve an az 10 yıl uzmanlık dalında görev yapmış olmalıdır. (4) Genel Müdür yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır; a) Genel Müdür tarafından kendilerine yazılı olarak devredilen yetkileri kullanmak, b) Kendilerine bağlı birimleri sevk ve idare etmek, c) Denetim birimleri tarafından Genel Müdüre sunulan raporların kendilerine havalesi üzerine raporda teklif edilen hususların uygulanmasını ve koordinesini sağlamak, ç) Genel Müdür tarafından verilen diğer Danışma ve Denetim Birimleri MADDE 17 (1) Genel Müdürlüğe hukuki, ticari, teknik, idari vb. konularda danışmanlık ile inceleme ve denetimler yapan birimlerdir. (2) Danışma ve Denetim Birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi, Hukuk Müşavirliği, Genel Müdürlük Uzmanları ve Sivil Savunma Uzmanlığıdır. Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri MADDE 18-(1) Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle belirlenir. (2) Teftiş işlemlerinin Genel Müdürlük adına yürütülmesi nedeniyle istenecek bilgi, belge ve görüşler danışma ve uygulama birimleri tarafından en kısa zamanda Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaştırılır. (3) Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır; a) Genel Müdür adına ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararı, genelge ve emirlerin uygulanmasını teftiş etmek, Genel Müdürlük tarafından verilen konularda idarenin işlerini denetlemek, incelemek, soruşturma ve araştırma yapmak, b) Genel Müdürlükçe verilecek görevi ile ilgili diğer işleri yapmak. İç Denetim Birimi MADDE 19-(1) İç denetim biriminin çalışma usul ve esasları ile görev,yetki ve sorumlulukları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak çıkarılan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte ve bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca hazırlanan idarenin İç Denetim Yönergesinde belirlenir. (2) İç Denetim Biriminin görevleri şunlardır; a) İdarenin yönetim ve kontrol yapılarını risk analizlerine dayanarak değerlendirmek, b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak, c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, 5

6 ç) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalarına, programlarına, stratejik planlarına ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek, d) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak, e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak, f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, üst yöneticiye bildirmek, g) Mevzuatla verilen diğer görevler ile üst yönetici tarafından iç denetçilerin asli görevi kapsamında verilen diğer görevleri yürütmek. Hukuk Müşavirliğinin Görevleri MADDE 20-(1) Hukuk Müşavirliğinin çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle belirlenir. (2) Hukuk Müşavirliğinin işleri, süreli olduğundan, Hukuk Müşavirliği tarafından talep edilecek bilgi, belge ve görüşler, danışma ve uygulama birimleri tarafından en kısa zamanda Müşavirliğe ulaştırılır. (3) Hukuk Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır; a) Genel Müdürlük Makamı tarafından tevdi edilen konular hakkında hukuki mütalaa vermek, hukuki konulara dair işlemleri ifa etmek, b) İdarenin vekili olarak İdare leh veya aleyhine açılan davalar ile icra takiplerini veya icra işlemlerini; adli, idari veya mali yargı mercileri ile hakem ve hakem heyetleri nezdinde takip ederek neticelendirmek, bunların dosyalarını tanzim etmek ve kayıtlarını tutmak, c) Personel, sosyal güvenlik veya sendikalar mevzuatı ile diğer kanunların uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak ve iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek, ç) Hukuk Müşavirliğinin katılması öngörülen komisyonlara iştirak etmek, d) İdarenin görevleriyle ilgili olarak birimlerce hazırlanan ve tetkiki talep edilen düzenleyici işlemlerle sözleşme ve şartname taslaklarını tetkik ederek istişari mahiyette hukuki mütalaa bildirmek, e) İdarece akdedilen ve noterden tasdiki gereken sözleşmeleri tasdik ettirmek, f) Teftiş veya soruşturma konusu olmuş olaylarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporları tetkik ederek mevzuatın icap ettirdiği iş ve işlemleri ifa etmek, g) Müşavirliğin takdirine göre gerektiğinde İdareye adli, idari veya mali yargı mercileri ile hakemlerden yahut icra dairelerinden gelen tebligatları alarak hukuki icaplarını ifa etmek veya ifa edilmesi için ilgili yerlere göndermek, ğ) İdarenin faaliyetlerinde hukuki aksaklık tespit edilmesi halinde, Genel Müdürlük Makamına bilgi vermek ve konuyu ilgili birim amirine iletmek, h) Genel Müdürlük Makamı tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek. (4) Hukuk Müşavirliği, mevzuat ile verilen yetkilerin yanı sıra, Genel Müdürlük Makamı tarafından verilen vekâletnamelerdeki yetkileri kullanarak görev ifa eder. Genel Müdürlük Uzmanları MADDE 21-(1) Genel Müdürlük Uzmanlarının çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları bir iç yönerge ile tespit edilerek yönetim kurulunun onayından sonra uygulanır. (2) Uzmanların görevleri şunlardır; a) Uzmanlar Genel Müdürün teknik ve idari danışmanlarıdır. Genel Müdür tarafından gönderilen teknik ve idari her türlü şartname plan, proje, sözleşme, ihale dosyası, hakediş, yönetmelik, yönerge, program vb. evrakı tetkik ederler, b) İnceledikleri her türlü evrakın ASAT Genel Müdürlüğü Yönetmelikleri ile Yönergeler, Yönetim Kurulu kararları, Genel Müdürlük emir ve genelgeleri esaslarına uygun olup olmadığını araştırır, 6

7 uygun bulmadığı hususların nedenlerini, uygun şeklini ve alternatiflerini bir rapor halinde Genel Müdüre sunar, Genel Müdürce verilen diğer görevleri yapar. (3) Uzmanlar yukarıda belirtilen görevleri yerine getirirken inceledikleri ve sonuçlandırdıkları her türlü evrakın kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, yönetim kurulu kararları, Genel Müdürlük emir ve genelgelerine uygun olup olmamasından sorumludurlar. (4) Uzmanlar, doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak çalışırlar, yaptıkları görev ve hizmetler ile sonuçlarından Genel Müdüre karşı sorumludurlar. Genel Müdür lüzumu halinde Uzmanları başka birimlerde de görevlendirebilir. Sivil Savunma Uzmanlığının Görevleri MADDE 22-(1) Sivil Savunma Uzmanlığının çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları bir iç yönerge ile tespit edilerek yönetim kurulunun onayından sonra uygulanır. (2) Sivil Savunma Uzmanlığının görevleri şunlardır; a) Genel Müdürlüğün sivil savunma plân ve programlarını hazırlamak, b) Bağlı tüm kritik ünitelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri önermek ve yaptırılmasını sağlamak, c) Sivil savunma konusuna ilişkin vazifeleri aksatmamak üzere gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak, ç) Milli seferberlik halinde idarece verilecek görevleri tanzim ve zamanında yürütülmesini koordine etmek, sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunma tedbirlerini almak üzere Makama öneri getirmek, alınan tedbirleri kontrol etmek, d) Yangın ve doğal afetlere karşı korunmayı gerektiren tedbirleri almak ve plânlar hazırlamak, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak, e) Genel Müdürlüğün sivil savunma ve milli güvenlikle ilgili yazışmalarını sağlamak, kanunlardan doğan tüm görevlerini aksatmadan yürütmek. Özel Kalem Müdürlüğü MADDE 23-(1) Özel Kalem Müdürlüğü, doğrudan Genel Müdüre bağlı çalışır. Faaliyetlerini Genel Müdürün direktifi ile yürütür. (2) Özel Kalem Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; a) Genel Müdürün ziyaret ve randevularını düzenlemek, toplantı ve ziyaretleri ile ilgili işlemleri organize etmek ve yürütmek, b) Genel Müdürlük makamına gelen mektup, tebrik, davetiye ve mesajları Genel Müdüre ulaştırmak ve Genel Müdürün talimatları doğrultusunda cevap vermek, c) Genel Müdürlük makamının havale ettiği evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak, ç) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılacağı yurtiçi ve yurtdışı gezilerle ilgili iletişim, seyahat ve toplantı organizasyonu vb. çalışmaları yürütmek, gerekli temsil ve ağırlama hizmetlerini yürütmek, d) Genel Müdürün temsil ve ağırlama giderlerinin finansmanı ile ilgili işlemleri yürütmek, e) Genel Müdürün vereceği diğer Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü MADDE 24-(1) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak idarenin basın ve halkla ilişkilerini organize eder ve yürütür. (2) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; İdarenin faaliyetleri doğrultusunda yazılı ve görsel basın yayın organlarıyla temaslarda bulunmak, gerektiğinde basında çıkan İdareyle ilgili haberleri Genel Müdürün direktifleri doğrultusunda değerlendirerek gerekli açıklamaları yapmak,genel Müdürün bilgisi dahilinde İdarenin faaliyetleri hakkında basını ve kamuoyunu bilgilendirmek,idare adına çıkarılacak yayınların kurum amaçlarına uygun çıkarılmasını temin etmek, 7

8 ç) Genel Müdürlüğün tüm faaliyetleri ile ilgili olarak kamera ve fotoğraf çekimlerini sağlamak ve bu konuda gerekli arşivi oluşturmak, d) İdare ile ilgili ulusal ve yerel basında çıkan haberleri dijital ortamda ve dosya ortamında arşivlemek, e) Kurum içi personelin iletişim bilgilerini güncel halde tutarak haberleşmeyi sağlamak, f) Çağrı Merkezi Hizmetlerinin (Alo ASAT 185) yürütülmesini sağlamak, g) Elektronik ortamda gelen Bilgi Edinme, BİMER(Başbakanlık İletişim Merkezi), talep ve şikâyet başvurularını inceleyerek ilgili birimlere yönlendirip, gelen cevapları ilgili kişi veya kurumlara en kısa sürede göndermek, ğ) İdare içi ve dışı yazışmaları gerçekleştirmek, h) Genel Müdürün vereceği diğer DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri MADDE 25-(1) Ana hizmet birimleri, İdarenin temel görevlerini yerine getirmek üzere planlama, projelendirme, tesis kurma, inşaat, işletme, dağıtım, tahakkuk, tahsilât, insan kaynakları, mali hizmetler gibi işleri yapan veya yaptırılmasını sağlayan birimlerdir. (2) Hizmet birimleri; a) Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, b) Tesisler Dairesi Başkanlığı c) Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, ç) Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı, d) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, e) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, f) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, g) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ğ) Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, h) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, ı) Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, i) Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, j) Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, k) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, l)işletmeler Dairesi Başkanlığı, ve bunlara bağlı alt birimlerinden oluşur. (3) Hizmet birimlerinin görev yetki ve sorumlulukları iç yönergelerle düzenlenir. Yönergeler Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı MADDE 26-(1) Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır; a) İdarenin hizmet yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için, gerekli malzemeyi sağlamak üzere, diğer birimlerle işbirliği yapmak, b) Yürürlükteki mevzuata göre, yurt içi ve yurt dışı satın alma işlemlerini yürütmek, c) İdarenin taşınır ve taşınmaz mallarının kiraya verilmesini, İdare ihtiyaç duyduğunda, taşınır ve taşınmaz mal kiralanmasını temin etmek, ç) Satın alınan malzemelerin ambarlama işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 8

9 d) İhtiyaç fazlası yeni malzemeleri ve kullanma imkânı kalmayan hurda malzemelerin satılmasını sağlamak, e) İdarenin nakliye sigortası, araç sigortaları ve diğer sigorta işlerini yürütmek, f) Araç ve iş makinelerinin sevk ve koordinasyonunu sağlamak, tüm motorlu araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılmasını temin etmek, g) İdarenin yıllık kiralık araç ihtiyaç tespitini ve teminini yapmak, ğ) Başkanlığın Stratejik Plan ve Performans Hedefleri ile Kalite Yönetim Sistemi ve Bütçe çalışmalarını planlamak, h) Personelin kuruluşun iş yükü, nicelik ve niteliği yönünden yeterli olup olmadığını ve hizmet içi eğitim ihtiyacının bulunup bulunmadığını tespit etmek, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, mevzuatın doğru ve eksiksiz olarak uygulanması amacıyla personeli düzenli olarak eğitmek ve bilgilendirmek için çalışmalar yapmak, ı) Kaliteli hizmet anlayışını geliştirici, iş verimini ve personelin etkinliğini artırıcı düzenlemeler yapmak, i) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer Tesisler Dairesi Başkanlığı MADDE 27-(1) Tesisler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır; a) Kuruma ait merkez bina ve eklentilerinin temizlik, boya, onarım, tesisat, elektrik hizmetleri ile bahçe (Peyzaj) ve havuz bakımlarını yaptırmak, b) Jeneratör, ısıtma, soğutma sistemlerinin, aspiratörlerin, geri kazanım ünitelerin, asansörlerin sağlık ve güvenliği tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak, bakımı ile aylık veya yıllık periyodik kontrollerini yaptırmak, c) Hizmet binasında bulunan yemekhane ve kafeteryanın sevk ve idaresini yapmak, ç) Konferans salonunda bulunan ses ve görüntü sistemlerinin idaresini yapmak, d) Telefon hizmetlerinin gizlilik, emniyet ve süratle yürütülmesini, santralin bakım ve onarımı ile telefon arızalarının zamanında giderilmesini sağlamak, e) Haberleşme giderleri için ayrılan ödeneklerin aşılmaması hususunda parasal tutar veya süre kısıtlamaları da dâhil gerekli tedbirleri almak, f) Kurumumuza ait tesislerimizde özel güvenlik izni alınarak özel güvenlik teşkilatı kurulan birimlerimizde saldırı, sabotaj ve hırsızlıklara karşı gerekli koruma önlemlerini, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununa göre yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yerine getirmek, g) Kurumumuz bünyesinde bulunan özel güvenlik personellerinin ve hizmet satın alınması yöntemi ile yürüttüğümüz koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalışan personellerin sevk ve idaresini, özlük haklarını, değişik zaman dilimlerinde denetimlerini, devriyelerini ve kontrollerini yapmak ve yönetmek, ğ) Hizmet binamızda bulunan kapalı devre kamera sistemi, bina yangın alarm sistemi, geçiş kontrol sistemi, ışık acil durum sistemi, server yönetim sistemi, X ray sisteminin ve metal arama dedektörlerinin yıllık bakım ve periyodik kontrollerini yaptırmak, h) Pompa istasyonları, içme suyu depoları ve tahsilat veznelerinde bulunan alarm cihazlarının ve bunların eklentileri olan butonlar, paneller ve pır dedektörlerinin arıza yapmasına imkan vermeden sürekli bir şekilde verimli olarak çalışmalarını sağlamak için yıllık bakım ve periyodik kontrollerini yaptırmak, ı) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı MADDE 28-(1) Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır; 9

10 a) Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projelerden yapılması kararlaştırılan veya Yönetim Kurulu tarafından yapılması uygun görülen işlerin, ihale mevzuatına göre yapılmalarını sağlamak, b) Kontrollük yapılan işlerde İstihkak raporlarının tanzimi, işlerin sonunda geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak, c) İdareye ait bütün tesis ve binaların bakım, tamirat, tevsi ve tadili için gerekli yaklaşık maliyet ve şartnameleri hazırlayarak, işin yapımını sağlamak, ç) Sorumluluğundaki işlerin sözleşme, iş programı, ilgili şartname, yönetmelik ve kanunlara göre yapımını gerçekleştirmek üzere kontrollük ve şantiye hizmetlerinin yürütülmesini ve işletmeye alınmasını sağlamak, d) İdare ile diğer alt yapı kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak, e) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı MADDE 29-(1) Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır; a) Her türlü yatırım ve tesisin etüd, plan ve proje çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, b) Orta ve uzun vadede içme ve kullanma suyu temin edilebilecek havzaları belirlemek, belirlenen havzalardan su teminine ilişkin planlama çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, harita altlıklarını, her türlü havza konum tespitini yapmak, c) Belediyelerden, diğer kurumlar ve kuruluşlar ile şahıslardan gelen taleplere (ilgili birimlerden gelecek bilgiler doğrultusunda) ASAT görüşü vermek, ç) İdare hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınmaz malların kamulaştırılması, tahsis ve izin işlemleri için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli dosyalarını hazırlamak, işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak, ödenmesi gereken izin bedellerinin ödenmesini sağlamak, idarenin taşınmaz mal kaydını tutmak, d) Tesis ve kaynaklardan etkin yararlanılması için gerekli araştırmaları yapmak, İdarenin görev konularına ilişkin yeni teknolojileri takip etmek, hizmet amacına en yararlı proje esaslarını saptayarak önerilerini rapor halinde İdareye sunmak, e) İdarece talep edilen etüt ve plan faaliyetlerinin; yürürlükteki kanun, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuat esasları ile güncel yönetim yaklaşımlarına göre yapılmasını sağlamak, f) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı MADDE 30-(1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır; a) ASAT ın çalışan eleman ihtiyacını karşılamak, mevcut çalışan memur, sözleşmeli personel ile işçilerin, kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, disiplin, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile alakalı bütün işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, b) Toplu iş sözleşmelerinde kurumu temsil etmek, c) İhtiyaç duyulduğunda hizmetlerin ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, dışarıdan hizmet ve mal alımlarında sözleşme ve şartnameleri hazırlamak, yüklenici firmanın çalışmalarını takip ederek yapılan çalışmaların sözleşme ve şartnameye uygunluğunu kontrol etmek ve hakedişlerin sözleşmeye uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, ç) İdarenin stratejisinin oluşturulmasında dairesi adına gerekli katkıları sağlamak ve stratejik plan kapsamında birimine düşen görevleri yerine getirmek, d) Daire faaliyetlerini performans kriterlerine göre izlemek, geliştirmek ve raporlamak, e) İdarenin adına elden ve posta yoluyla gelen her türlü evrakın kabulünün yapılmasının, EBYS uygun bir şekilde elektronik ortamda kaydının yapılmasının, ilgili birimine dağıtımının 10

11 yapılmasının, kamu kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere gönderilecek evrakların gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak, f) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun sekretarya görevinin yürütülmesini, arşivinin muhafaza edilmesini sağlamak, g) Yürürlükteki İdare Yönetmeliklerinin ASAT Resmi İnternet Sitesinden, Yönergelerinin ise ASAT Portalından güncel hallerinin yayımlanmasını sağlamak, ğ) İdarenin tüm Yönetmelik ve Yönergelerinin onaylı örneklerine ilişkin fiziki arşivinin muhafaza edilmesini sağlamak, h) Kurum tarafından yapılan ihalelerin, teklif dosyalarının teslim alınmasını, zamanı içersinde teklif dosyalarının ihale komisyonuna tutanak ile teslim edilmesini sağlamak, ı) ASAT personelinin mesleki, teknik ve kişisel yönden gelişimleri için gerekli yıllık hizmet içi eğitim programının yapılmasını, eğitimleri vermek veya verdirmek ve değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak, i) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı MADDE 31-(1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır; a) Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili yazışmaları yapmak, havale edilen iş ve evraklar için, ilgili şube müdürlükleri tarafından gereğinin yapılmasını sağlamak, b) Bağlı müdürlüklerin faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek, sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak, c) Başkanlığına bağlı personele mazeret izni vermek, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için üst makamlara önerilerde bulunmak, ç) Sicil amiri olarak personeline sicil verme ve disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarını önermek, d) Taşınır Mal Kayıt Yönetmeliği gereği yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, e) Bağlı müdürlükler tarafından sunulan hizmetler ile ilgili, belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makamlara rapor vermek, f) İhtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için üst makamlara önerilerde bulunmak, g) Görev alanı ile ilgili konularda yönetmelik ve kurum içi talimatların hazırlanmasını sağlamak, uygulamaları takip etmek, ğ) Daire Başkanlığının hizmet kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili, bağlı birim personellerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve bildirmek, h) Genel Müdürlük çalışanlarına sağlık hizmetlerini mevzuat çerçevesinde yürütmek, ı) Genel Müdürlük çalışanlarına mevzuat çerçevesinde iş güvenliği hizmetlerini sunmak, i) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı MADDE 32-(1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır; a) İdarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, b) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, c) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, 11

12 ç) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, d) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, e) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, f) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, g) İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının tarihlerinin belirlenmesi ve ilanı ile İl Koordinasyon Kurul kararlarına ilişkin Valilik yazılarının takibini yapmak, ğ) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, iç kontrolün etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, h) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına ilişkin olarak faaliyetleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak, ı) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici, etkililiği artırıcı, süreçleri hızlandırıcı ve israfı önleyici tedbirler önermek, i) İdarenin faaliyet alanı ile ilgili; usul, süreç, iş akışı ve karşılaşılabilecek risklere yönelik kontrol faaliyetleri belirlemek, iç kontrole ilişkin genelge, yönerge, prosedür ve eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, j) İç kontrol çalışmaları kapsamında, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak, k) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı MADDE 33-(1) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır; a) Mali çalışmaları planlamak, giderleri karşılamak amacıyla daire başkanlıklarından alınacak bilgiler doğrultusunda, yıllık bütçe ve finansman programlarını düzenlemek, b) İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idare bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü yapmak, c) İdarenin bütçe, bilanço, finansman, vergi ve sigorta konuları ile ilgili her türlü işlemlerini kanuni düzenlemelere göre yapmak ve zamanında gerekli tedbirleri almak, ç) Harcamaların bütçe ve fasıllarına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve takip etmek, fasıllar arası gerekli aktarmaların bütçe kararnamesi doğrultusunda yapılmasını sağlamak, d) Günlük tahsilat, ödeme ve kesinti işlerini takip etmek, ilgili defter ve kayıtları düzenleyerek idarenin menkul ve gayrimenkul varlıkları ile gelir ve giderlerinin muhasebesini tutmak ve kıymetli evrakın kasa, banka ve defterlerdeki hareketini idare ve takip etmek, e) İdareye ait her türlü vergi, resim ve harçlarla Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken prim ve sair kanuni kesintileri zamanında ödemek, f) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, g) Temel mali tabloları hazırlamak ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yönetim dönemi kesin hesabını hazırlamak ve Sayıştay denetçilerine sunmak, ğ) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının mali konularla ilgili olarak verdikleri diğer 12

13 Abone İşleri Dairesi Başkanlığı MADDE 34-(1) Abone İşleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır; a) Gayrimenkulüne su ve kanalizasyon bağlatmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talepleri ile ilgili dilekçelerin neticelendirilmesini ve yeni abone kaydı, yer değiştirme ve abonelikten çıkma işlemleri ile abone sözleşmelerinin Genel Müdür adına yapılmasını sağlamak, b) Tüketilen su ve atıksu miktarlarını tespit ederek tahakkukunu yapmak ve faturaların abonelere tebliğ edilmesi ile tahsilâtını sağlayacak çalışmaları yapmak, c) Su sayaçlarının montaj ve demontajı ile bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlamak, ç) Su ve atıksu borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerle, kaçak veya usulsüz su kullanan aboneler hakkında, idari, hukuki ve cezai işlem yapılmasını sağlamak, d) Henüz icra takibi başlatılmamış borçlar için abonelerden gelen taksitlendirme taleplerinin alınmasını ve bu hususta alınmış olan kararlar doğrultusunda sonuçlandırılmasını sağlamak, e) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı MADDE 35-(1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır; a) İdarenin temel hedef ve politikaları doğrultusunda, birimlerin ihtiyaç duyduğu yazılımların tespitini yapmak, birimlerin yazılım taleplerini inceleyerek yazılımı yapmak ve /veya yaptırmak, işletmesini ve işletiminin kontrolünü sağlamak, b) Bilgi veri güvenliği ve yazılım geliştirme standartlarını belirlemek, c) İdarenin bilişim altyapısını verimli çalışmasını sağlamak, ihtiyaçların tespiti ve analizi, tarifi, planlanması, teknoloji seçimi, temini, yeni teknolojileri takibi ve sisteme adaptasyonu ile bakım ve işletmesini yapmak, sistemin standartlarının oluşturulmasını sağlamak, ç) Kurumun web sitesinin hazırlanmasını, güncellenmesini ve yayınlanmasını sağlamak, d) Elektronik belge ve doküman yönetim sisteminin kurulması, iş analizlerinin yapılması, süreç ve iş adımlarının tespiti, sistem donanım ve yazılım alt yapısının oluşturulmasını sağlamak, e) İdare bünyesinde kurulacak her türlü teknolojik ürün ve hizmetlerle ilgili birimlerle ortak çalışma yaparak uygun seçimin yapılması hususunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunup, uygun ürün ve hizmetin teminini sağlamak, f) İdare işlerinin kapasite ve niteliklerine göre bilgisayar donanım ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli donanımların temin edilmesini sağlamak, g) Bilgisayar sistemleri için gerekli olan işletim sistemi ve paket programların tespitini yapmak bu programların lisanslı olarak temin edilerek kurulumunun ve bakımının yapılmasını sağlamak, ğ) Merkez ve yerel birimlerin ağ sisteminin oluşturulması ve işletilmesini sağlamak, h) Merkez ve yerel birimler arası data iletişimin oluşturulması ve işletilmesini sağlamak, ı) Sistem güvenliğini ve saldırılara karşı önlemlerin alınmasını sağlamak, i) İdare içi bilgi akışını ve çalışmakta olan sistemlerin işleyişini izlemek ve sorunları tespit ederek bu sorunlara çözüm yöntemleri bulmak, j) Kullanıcılara programlarla ilgili eğitim vermek, kullanıcılardan gelen donanım ve yazılım sorunlarına destek vermek, k) Sunucuların bakımlarının yapılmasını, bilgi kaybını önlemek için gerekli yedeklemelerin yapılmasını sağlamak, l) İnternet kullanımını ve içeriğini denetlemek, bunlara ilişkin politika oluşturmak, gerekli eğitimleri vermek, web sayfasının donanım, yazılım altyapısı ile güvenliğini ve kesintisiz çalışmasını sağlamak, m) Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) kurmak ve yürütülmesini sağlamak, n) Mekânsal ilişkisi olan tüm verilerin donanım ve yazılım kullanılarak CBS ile ilişkilendirilmesini sağlamak, o) CBS veri standardını oluşturmak, verilerin güncelliğini sağlamak, 13

14 ö) CBS verilerinin son kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak, p) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı MADDE 36-(1) Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır; a) İdarenin görev alanında gerçekleştirilen veya İdare tarafından devir alınan her türlü atıksu arıtma tesisi, atıksu terfi merkezleri ile bu tesislerin deniz deşarj hatlarının işletilmesini, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, tüm atıksu tesislerinin her türlü inşaat, mekanik, mimari, peyzaj vb. bakım, onarım ve düzenleyici faaliyetlerini planlamak, yürütmek, bu maksatla ileriye yönelik orta ve uzun vadeli programlar hazırlamak, öncelik ve önemlerinin tespit edilmesi işlemlerini yapmak, bu amaçla Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm birimler arasında gerekli koordinasyonu yürütmek, b) Atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış su ve çamurun termal kurutma ve kojenerasyon tesisinden elde edilen stabil ürünün ve elektrik enerjisinin en uygun şekilde kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, ilgili yasalar çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak ortaklaşa çalışmalar yürütmek, c) ASAT laboratuarları vasıtasıyla tesislerin atıksu karekterizasyonunun tespit edilmesini, biyolojik ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin verimli çalıştırılmasını ve kontrolünü sağlayarak ilgili birimlerle koordineli olarak arıtma tesislerini geliştirici çalışmaların planlaması ve uygulamaya konulmasını sağlamak, gerektiğinde kanalizasyon sistemlerine ait verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve projelendirilmesini sağlamak, ç) Tesislerin projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak, işletmeye ait görüş ve tavsiyelerin ilgili dairelere intikal ettirilmesi, plan ve programların gerektiğinde revize edilmesi ve hayata geçirilmesi için işbirliği yapılmasını sağlamak, d) Tesislerin verimli çalışması için gerekli kaynak ve teknik şartların analizinin yapılmasını, bu hususlarda rapor hazırlanmasını ve alınacak kararların uygulamaya konulmasını sağlamak, e) Kendisine bağlı tüm personelin, yapılan işlerin tabiatının gerektirdiği bilgi, beceri ve meslek şuuru ile teçhiz edilmesi için gerekli meslek eğitimi planlamaları yaparak, bunların yürütülmesini sağlamak, f) Arıtma teknolojilerinin güncel durumlarına göre gerekli hallerde Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen hizmetlerde kullanılacak yeni teknolojiler konusunda yurt içi ve yurt dışı kapsamlı inceleme, araştırma ve değerlendirmeler yaparak Üst Makamlara konuyla ilgili önerileri ve raporları sunmak, g) ASAT Genel Müdürlüğünü temsilen, Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri yürütmek, ğ) Daire Başkanlığına gelen ve giden bütün evrakın usulüne uygun bir tarzda kaydedilip zamanında cevaplandırılmasını ve bu konuda gerekli tüm gizlilik kurallarına riayet edilmesini sağlamak, h) Daire Başkanlığı bünyesinde sunulan hizmetlerin durumuna bağlı olarak, Başkanlığa bağlı tüm personelin akşam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil vb. gibi dönemlerde hizmetlerin devamını sağlayacak tarzda görevlendirilmesini sağlamak, ı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Atıksu ve Arıtma Mevzuatı ile ilgili düzenlemelerini takip ederek bunlarla ilgili gereklilikleri uygulamaya koymak, i) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer 14

15 Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı MADDE 37-(1) Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır; a) Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen evsel ve endüstriyel atıksuların sıhhi şartlara uygun olarak uzaklaştırılmasını sağlamak ve atıksuların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almak, b) Büyükşehir Belediyesi görev alanı içerisinde bulunan mevcut ve yeni inşa edilecek kanalizasyon şebekelerinin işletilmesini sağlayarak şebekelerde her türlü bakım ve onarımı yapmak, c) Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki ilgili birimler tarafından imalatı tamamlanarak kabulü gerçekleştirilmiş kanalizasyon hatlarının işletmeye alınmasını sağlamak, ç) ASAT ın yetki ve sorumluluk sahası içerisinde işyeri açma ruhsatı ve deşarj kalite kontrol ruhsatı için görüş almak için idareye başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin müracaatlarını yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerde tanımlı esaslara göre sonuçlandırarak görüş bildirmek, d) Gerçek ve tüzel kişilerin inşaat ruhsatı ve iskan (yapıda oturabilirlik) belgeleri alabilmeleri için kanalizasyon bağlantı durum belgesi tanzim etmek, e) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı MADDE 38-(1) Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır; a) Büyükşehir Belediyesi il mülki sınırları içinde kalan bölgenin içme suyu temini organizasyonunu sağlamak, b) Büyükşehir Belediyesi il mülki sınırları içinde kalan bölgenin ihtiyacı olan içme suyunun her türlü yeraltı su kaynaklarından temin edilmesi ve kullanıcılara ulaştırılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar gereken her türlü tesisin bakım, onarım, yenileme ve işletme faaliyetlerini yürütmek, c) Yapılan projelere göre yeni içme suyu tesislerinin yapılmasını sağlamak, ç) Mevcut içme suyu tesislerinin onarım ve ıslah çalışmaları ile bu tesisleri geliştirmek için alınması gereken her türlü tedbir işlerinin organizasyonunu sağlamak, d) Suyun dağıtımı ve kumandasını yapmak amacıyla SCADA sistemlerinin kurulması, genişletilmesi ve işletilmesi işinin organizasyonunu yapmak, bilgisayarlara bağlı olarak bu hizmetlerin devamlı takip edilmesi, bilgi toplanması ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi işleri organizasyonunu sağlamak, e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine göre her yıl birim faaliyet raporunu hazırlamak, f) Daire Başkanlığı ile ilgili yıllık ve takip eden iki yılın tahmini gelir ve gider bütçesinin hazırlanması ve bütçe programının uygulanmasını sağlamak, g) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı MADDE 39-(1) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır; a) İdarenin görev alanı içerisinde üretilen içme ve kullanma suyu ile atıksuların kalite kontrollerini yaparak, sağlık şartlarına ve deşarj kriterlerine uygunluğunu kontrol etmek, b) Su havzalarının kirlenmeye karşı korunmasını sağlamak amacıyla İdarece uygulanacak yönerge taslaklarını hazırlamak, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gerekli hukuki, idari ve teknik tedbirlerin alınmasını sağlamak, c) Daire Başkanlığına ait Bütçe ve Stratejik Planların hedeflerini belirlemek, hedeflere ulaşmak için gerekli organizasyonu sağlamak ve sonuca ulaşmak için gereken çalışmaları gerçekleştirmek, ç) Daire Başkanlığına bağlı birimlerin çalışmalarının koordinasyonu, Genel Müdürlükteki birimler arası ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan tüm yazışmalar ile Daire Başkanlığında yapılan tüm 15

16 işlemleri ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak, d) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren laboratuarların, kurum içi veya kurum dışı müşterilerine içme ve kullanma suları, su, atıksu ve deniz suyu matrikslerinde yasal mevzuatlar ile ulusal / uluslar arası standartlarda Analiz ve Numune Alma hizmeti vermek, e) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer İşletmeler Dairesi Başkanlığı MADDE 40-(1) İşletmeler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır; a) Sorumluluk alanındaki ilçelerde ve Başkanlık bünyesindeki personelin sevk ve idaresini sağlar, b) Sorumluluk alanı içerisinde bulunan ilçelere, bağlı kırsal alandaki mahalle ve diğer yerleşim birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek, c) Sorumluluk alanı içerisinde bulunan ilçelerin kanalizasyon faaliyetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre yapılmasını sağlamak, ç) Suyun dağıtımını yapmak, dağıtım programlarını tanzim etmek ve depoları işletmek, su şebekesi bulunmayan bölgelere, çeşitli sebeplerle su alamayan yerlere ve gerektiğinde resmi kurumlara tankerle su dağıtımı için gerekli işlemleri yapmak, d) Mevcut ham ve temiz su isale hatları ve su haznelerinin bakımı, onarımı ve işletilmesi, arıza yapan isale hatlarının arızalarının giderilmesi veya ihale yoluyla yaptırılması, güzergâh değişimi gereken yerlerde boru deplaseleri, arıza onarımı ve bakımı sistemlerinin entegrasyonu, isale hatları güzergâhı ile koruma bantlarını kontrol ve denetimlerini yapmak, e) İçme suyu şebeke tesisinin geliştirilmesi, uzatılması, takviyesi, arızaların onarımı, şube yolu tesisi, arıza yapanların yenilenmesi ve şube yolu bağlantılarının onarımını yapmak veya yaptırmak, f) Şube yolu bağlantılarında, yeni abone olacaklar için keşif hizmeti yapılması, şube yolu bağlantı bedeli evrakının hazırlanarak tahsili için ilgili daire başkanlığına iletmek, g) İçme suyunun kayıplarının azaltılması için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, ğ) İçme suyu dağıtım programları ile günlük, aylık faaliyet raporlarını hazırlamak, h) Kanalizasyon şebeke ve kolektörlerin ıslahı ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar ile şebekenin işletilmesi, arızaların onarımı ve periyodik bakımını yapmak/ yaptırmak, ı) Kanal açma ve vidanjör araçları ile abonelerin rabıt tıkanıklığının açılması ve fosseptik çekimi hizmetlerinin yapılmasını sağlamak, i) Sorumluluk alanı içinde kalan ilçelerde su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin bu taleplerini neticelendirmek ve yeni abone kaydı, yer değiştirme ve abonelikten çıkma işlemlerini yapmak, j) Tarifeler Yönetmeliği ve yönergeler muvacehesinde alınması icap eden bedellerin tahsili için gerekli işlemleri yapmak, tahakkuk fişi kesmek ve tahsili için ilgili Daire Başkanlıklarına intikal ettirmek, bu konunun uygulanması ile ilgili çıkabilecek hukuki konuları da Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınarak çözüme kavuşturmak, k) İçme suyu şebeke üzerinde su tevzi için gerekli manevraları yapmak, l) Dağıtımından sonra Başkanlıkça yapılan işlerin işletme projelerinin hazırlanması, kontrolü, muhafazası ve işletme amaçları doğrultusunda kullanılmasını sağlamak, m) Hidrolik model kurulmasına ve coğrafi bilgi sistemine yönelik çalışmalarda bulunması ve şebeke planlarına işlenmesi, arızalara ve yapılan işlere yönelik istatistiklerin yapılmasını sağlamak, n) Hizmet alanı içerisindeki hatların işletilmesi, kurum ve kurum dışı kaynakların kullanılması ve kullandırılmasını sağlamak, o) Sorumluluk alanı içerisindeki ilçelerin ihtiyacı olan elektrik, doğalgaz ve haberleşme sözleşmelerinin yaptırılmasını temin etmek, 16

17 ö) Sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerin elektrik ve mekanik sistemlerinin temini, montajı ve eskiyen sistemlerin yenilenmesi ile bakım ve onarımı için ilgili Daire Başkanlıkları ile koordineli çalışmak, p) Terfi merkezleri, şalt tesisleri, su alma yapıları, barajlar ve baraj kapakları, regülatörler ve trafo merkezlerinde bulunan tüm ekipmanlarının kesintisiz olarak işletilmesini sağlamak ve bu tesislerde her türlü bakım, onarım ve yenilemenin yapılması için ilgili Daire Başkanlığına bilgi vermek, r) Sorumluluk alanında bulunan içme suyu sondaj kuyularını işletmek, bakım ve onarımlarının yapılması için ilgili Daire Başkanlığına bilgi vermek, s) Sorumluluğunda bulunan makine, kanal aracı, vidanjör, nakliye aracı ve binek araçlarının bakım onarım ve her türlü ikmalinin yaptırılması için ilgili Daire Başkanlığına bilgi vermek, ş) Tüm bu hizmetlerin daha süratli ve sağlıklı yürütülebilmesi için, İdaremizin ve ilgili kuruluşların imkânları, gerektiğinde mal ve hizmetlerin piyasadan alımı, her türlü makine ve teçhizatın kiralanması, ihale ve protokolle yaptırılmasını sağlamak, t) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer BEŞİNCİ BÖLÜM Genel Yönetim ve Mali Hükümler Tadilat Bedeli MADDE 41-(1) İmar parselasyonlarının düzenlenmesinden, eski yolların tadilatından ve yeni yollar açılmasına ait teşebbüsler yüzünden idareye ait şebeke ve diğer tesislerde yapılacak tadilatın bedeli, bu değişikliğe sebebiyet verenlerden Büyükşehir Belediyesi hariç olmak üzere alınır. Bütçe MADDE 42-(1) ASAT ın bütçesi 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanununa göre takvim yılı esasına göre hazırlanır. Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe, Yönetim Kurulunca incelenerek Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer. Hesap Özetleri ve Bilânço MADDE 43-(1) ASAT ın hesap işlemleri, maliyetleri, mali durumu ve işletme sonuçları açıkça görülecek şekilde tutulur. (2) Her bütçe döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde geçmiş yıla ait bilânço ve faaliyet raporu hazırlanarak, denetçilerin yıllık raporu ile birlikte Mayıs ayı toplantısında Genel Kurula sunulur. İdarenin Malları ve Gelirleri Madde 44-(1) İdarenin taşınır ve taşınmaz malları devlet malı sayılır. İdareye ait mallar ile para ve para hükmündeki kağıt ve senetler, bilanço, rapor ve diğer her türlü kağıt, defter ve belgeler üzerinde suç işleyenler, bu suçlarından dolayı devlet mallarına karşı veya devlete ait belgeler üzerinde suç işleyen memurlar gibi cezalandırılırlar. (2) İdarenin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır; a) Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık, tarifesine göre abonelerden alınacak ücretler, b) Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, su ve kanalizasyon tesislerinden yararlananlardan ilgili Belediye adına alınacak katılma payları, c) Hizmet alanındaki Belediyelerin, İller Bankasınca 2380 sayılı ''Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun'' gereğince nüfus esasına göre dağıtılan paylardan bu bankaca tutularak ASAT' a gönderilecek %10'lar, ç) Büyük ve temel yatırım programları karşılığında Devletçe yapılacak yardımlar, d) ASAT'a devredilecek tesis ve işletmelerden sağlanan gelirler, 17

18 e) Şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetlerden alınacak ücretlerle ortaklıklardan ve üretilen malların satışlarından elde edilecek gelirler, f) Her türlü yardım ve bağışlar ile diğer gelirler. Temsil MADDE 45-(1) Genel Müdür, idari, adli ve diğer bütün merciler önünde İdareyi temsil eder. Genel Müdür lüzum göreceği işler için temsil yetkisini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. Kadrolar MADDE 46-(1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince oluşturulan ASAT çalışanlarının kadrolarının değişimi, gerekli görüldüğünde Genel Müdürlük tarafından hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu incelediği ve uygun gördüğü kadro değişikliği taslaklarını Genel Kurula gönderir. (2) Kadroların iptal ve ihdasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. (3) 5436 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesi hükmüne istinaden Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilerek kurumun norm kadrosuna dahil edilmiş sayılan iç denetçi kadrolarının derece değişiklikleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükmüne göre yapılır. Atanma Madde 47-(1) Daire başkanları, Teftiş Kurulu Başkanı ve Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı ile, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler ve doktorlar, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile, ASAT ın diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır. (2) Çalışanların disiplin amirleri ayrı bir yönetmelikle belirlenir. Yetkinin Kullanılması ve Sorumluluk MADDE 48-(1) Bir görevin verilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır. (2) Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz önünde tutmak zorundadırlar. (3) Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve Genel Müdürlük emirlerine uyulur. (4) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar. Yetki Devri MADDE 49-(1) Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur; a) Birim amirleri Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilecek esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt kademe personeline devredebilirler. Yetki devri ve kaldırılması, üst yöneticinin yazılı onayı alınarak yapılır, b) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz, c) Amirin görevi başında olmaması nedeniyle devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevine başlaması ile ortadan kalkar, ç) Amirler tarafından devredilmiş olan yetkiler, âmirin değişmesi halinde, daha önce devredilmiş olan yetkiler, yeni amire derhal yazılı olarak bildirilir ve aksine bir emir çıkarılmadığı sürece devam eder, 18

19 d) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. Ancak acele hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile belgelendirilir, e) İdareyi hukuki ve mali sorumluluk ile yükümlülük altına sokacak haller veya genel ilkelerle ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri, kendiliklerinden yetkilerini alt kademelere devredemezler, f) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan bütün yetkilere sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. İmza Yetkisi MADDE 50-(1) İdarede birinci ve ikinci derecede imza yetkisi vardır. İdare adına kimlerin hangi derecede imzaya yetkili oldukları Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilerek imza sirküleri düzenlenir. (2) ASAT Genel Müdürlüğünü, hangi konuda olursa olsun yükümlülük altına sokabilecek her türlü yazılarda, belgelerde ve haberleşmelerde, yetkili iki imzanın bulunması ve bu imzalardan birinin birinci derecede olması şarttır. (3) İdare içindeki yazışmalar birim amirinin imzası ile yapılır. (4) Müfettiş ve iç denetçiler; yaptıkları teftiş, soruşturma, inceleme ve denetimleri kapsamında idare içinde kendi imzasıyla doğrudan yazışma yapabilirler. (5) Valilik ve Bakanlıklara gönderilen yazılar, Genel Müdürün tek imzası ile gönderilebilir. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar MADDE 51-(1) Yönetmelikte yer almayan hususlarda kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler MADDE 52-(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 16/11/2007 tarih ve 38 sayılı Genel Kurul Kararıyla yürürlüğe konulan, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği yürürlükten kalkar. Yürürlük MADDE 53-(1) Bu yönetmelik ASAT Genel Kurulunun onayına müteakip ASAT web sitesinde usulünce yapılan ilanından sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 54 (1) Bu yönetmeliği Genel Müdür yürütür. 19

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ. (30/05/2012 tarih ve 10 sayılı Genel Kurul kararı ile yapılan değiģiklikler)

KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ. (30/05/2012 tarih ve 10 sayılı Genel Kurul kararı ile yapılan değiģiklikler) KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ (30/05/2012 tarih ve 10 sayılı Genel Kurul kararı ile yapılan değiģiklikler) Dayanak MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik, 2560 sayılı İSKİ Kanunu nun ek 5 ve geçici

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Muhtarlıklar Müdürlüğü'nün

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı