Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu"

Transkript

1 Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný Ýstanbul T / 38 F

2 Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Türk Kardiyoloji Derneði Yönetim Kurulu Baþkan: Önceki Baþkan: Baþkan Yardýmcýlarý: Genel Sekreter: Genel Sekreter Yardýmcýlarý: Muhasip: Veznedar: Üyeler: Dr. Çetin Erol Dr. Ali Oto Dr. Vedat Aytekin Dr. Mahmut Þahin Dr. Ömer Kozan Dr. Ali Ergin Dr. Sema Güneri Dr. Cevat Kýrma Dr. Muzaffer Deðertekin Dr. Mehmet Aksoy Dr. Neþe Çam Dr. Adnan Abacý Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Yönetim Kurulu Baþkan: Önceki Baþkan: Baþkan Yardýmcýsý: Sekreter: Veznedar: Dr. Mehmet Eren Dr. Osman Akýn Serdar Dr. Ahmet Temizhan Dr. Dilek Yeþilbursa Dr. Mehdi Zoghi Türk Kardiyoloji Derneði Mezuniyet Sonrasý Sürekli Eðitim Programý , Gelecek Toplantýlar 28 Þubat - 2 Mart 2008, Kýbrýs Nisan 2008, Samsun Nisan 2008, Ýstanbul 8-10 Mayýs 2008, Bursa Mayýs 2008, Erzurum Mayýs 2008, Erzurum Mayýs 2008, Erzurum Mayýs 2008, Antalya Haziran 2008, Çeþme Eylül 2008, Bodrum Ekim 2008, Ýstanbul Ekim 2008, Ýstanbul Kasým 2008, Kayseri Kasým 2008, Kayseri Kasým 2008, Kayseri Kasým 2008, Ýstanbul 2008, Ankara Hipertansiyon - Koroner Kalp Hastalýklarý ÇG Ortak Toplantýsý XVIII. Ýleri Kardiyak Yaþam Desteði Kursu TKD 2008 Kýþ Güncelleme Toplantýsý Ekokardiyografi ÇG XI. Mezuniyet Sonrasý Eðitim Toplantýsý TKD Bölgesel Eðitim Toplantýsý XIX. Ýleri Kardiyak Yaþam Desteði Kursu 3. Hemþireler Ýçin ÝKYD Kursu Aritmi Ulusal Uygulamalý Giriþimsel Kardiyoloji 2. Eriþkin Konjenital Kalp Hastalýðý ÇG Toplantýsý XXIV. ULUSAL KARDÝYOLOJÝ KONGRESÝ XX. Ýleri Kardiyak Yaþam Desteði Kursu XXI. Ýleri Kardiyak Yaþam Desteði Kursu 2. Hemþireler Ýçin KYB Kursu TKD Bölgesel Eðitim Toplantýsý Kalp Yetersizliði ÇG / (Kronik Kalp Yetersizliðinde Tartýþmalý Konular) Ablasyon ve Cihaz Kursu

3 DAVET MEKTUBU Akut Deðerli Meslektaþlarým, Türk Kardiyoloji Derneði Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu'nun düzenlediði Akut Kalp Yetersizliði ve sempozyumu 8 Mart 2008 tarihinde Ýstanbul World Park Otel'inde yapýlacaktýr. n sabah bölümünde akut kalp yetersizliðinde hangi tedavi kime? ve nedene yönelik tedaviler iki oturumda ele alýnacaktýr. Bu iki oturumda konular olgu sunularý þeklinde verilecektir. Öðleden sonraki oturumlarda ise kardiyak resenkronizasyon kime? Nasýl yapýlýr? Nasýl optimize edilir? Oturumlarý gerçekleþecektir. Bu oturumlar Koceli Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalý'ndan canlý vaka uygulamalarý yaný sýra panelistler ve katýlýmcýlarýn interaktif tartýþmalarý ile gerçekleþecektir. Siz deðerli meslektaþlarýmýza katký saðlayacaðýný düþündüðümüz toplantýmýzda sizleri aðýrlamaktan onur duyacaðýz. Türk Kardiyoloji Derneði Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu adýna, Saygýlarýmýzla Doç.Dr. Mehmet EREN TKD Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Baþkaný

4 Akut BÝLÝMSEL PROGRAM 8 Mart 2008, Cumartesi Açýlýþ Töreni Dr. Mehmet EREN (Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Baþkaný) Dr. Çetin EROL (Türk Kardiyoloji Derneði Baþkaný) I. Oturum : AKUT KALP YETERSÝZLÝÐÝNDE NEYÝ? KÝME YAPMALI? Moderatör : Dr. Osman Akýn Serdar Solunum desteði Vazodilatatör tedavi Ýnotropik tedavi Diüretik tedavi-ultrafiltrasyon ve Diyaliz-Vazopressin antagonistleri TARTIÞMA Dr. Mehmet Birhan Yýlmaz Dr. Dilek Yeþilbursa Dr. Yüksel Çavuþoðlu Dr. Hüseyin Uyarel KAHVE ARASI II. Oturum : AKUT KALP YETERSÝZLÝÐÝNDE NEDENE YÖNELÝK TEDAVÝ Moderatör : Dr. Mehmet EREN Akut koroner sendromlu hastada geliþen akut kalp yetersizliðine yaklaþým Hipertansif krize baðlý akut kalp yetersizliðine yaklaþým Aritmilere baðlý akut kalp yetersizliðine yaklaþým TARTIÞMA ÖÐLE YEMEÐÝ Dr. Mehdi Zoghi Dr. Sýddýk Ülgen Dr. Ata Kýrýlmaz

5 BÝLÝMSEL PROGRAM Akut III. Oturum : KARDÝYAK RESENKRONÝZASYON ÝÇÝN HASTA SEÇÝMÝ Moderatör : Dr. Erdem Diker (Uygulamalý-Canlý yayýn) için hasta seçimi Dr. Aydýn Yýldýrým Panelistler : Uygulayýcý : Dr. Cihangir Kaymaz Dr. Aydýn Yýldýrým Dr. Ýzzet Tandoðan Dr. Dilek Ural IV. Oturum : KARDÝYAK RESENKRONÝZASYON NASIL UYGULANIR? Moderatör : Dr. Kamil ADALET (Uygulamalý-Canlý yayýn) Biventriküler pil nasýl uygulanýr Panelistler Uygulayýcý : Dr. Enis Oðuz Dr. Kudret Aydemir Dr. Enis Oðuz Dr. Ahmet Akyol Dr. Ahmet Vural KAHVE MOLASI V. Oturum : KARDÝYAK RESENKRONÝZASYONDA OPTÝMÝZASYON Moderatör : Dr. Tuna Tezel (Uygulamalý-Canlý yayýn) Kardiyak resenkronizasyonun optimizasyonu nasýl yapýlýr? Panelistler : Uygulayýcý : Dr. Ömer Akyürek Dr. Bahadýr Daðdeviren Dr. Ömer Akyürek Dr. Elif Sade Dr. Dilek Ural

6 Akut KAYIT FORMU Lütfen aþaðýdaki formu eksiksiz doldurarak, Organizasyon sekreterliðine faks ya da posta yolu ile göndermenizi rica ederiz. Ünvaný Adý Soyadý : Yazýþma Adresi : Telefon : Fax : Uzman Asistan Refakatçi 15 Þubat 2008 tarihine kadar 200 YTL 175 YTL 200 YTL 15 Þubat 2008 tarihinden sonra 225 YTL 200 YTL 225 YTL Çanta, Yaka Kartý, Bilimsel Program Kitapçýðý, Sunumlarýn CD'si, Katýlým Sertifikasý ve toplantý alanlarýna giriþ, toplantý süresince verilecek olan kurabiyeli kahve molalarý, öðle yemeði ve 1 adet meþrubat, Gala Yemeði ve limitsiz yerli içecek kayýt ücretlerine dahildir. Kayýt formu ve ödemeye dair belgenin, organizasyon sekreteryasýna faks ya da posta kanalýyla gönderilmesi gerekmektedir. Kongre için günlük kayýt yapýlmayacaktýr. Yukarýda belirtilen fiyatlara KDV ilave edilecektir. BANKA ÞUBE Hesap Adý HESAP NO YTL HESAP NO EURO : FORTIS BANK : PENDIK 091 : Triga Turizm Organizasyon ve Danismanlik Ltd. Sti. : :

7 KONAKLAMA ve TRANSFER FORMU Akut Adý Soyadý :... KONAKLAMA ÜCRETLERÝ Otel World Park Hotel 15 Subat 2008 tarihine kadar Tek Kisilik Oda Çift Kisilik Oda Kisibasi 15 Subat 2008 tarihinden sonra Tek Kisilik Oda Çift Kisilik Oda Kisibasi * Yukarýda belirtilen konaklama ücreti 1 gecelik paket (7 Mart giriþ - 8 Mart çýkýþ) fiyat olup, konaklama ücretlerine 1 gece oda konaklama ve kahvaltý dahildir. KDV ilave edilecektir. TRANSFER BEDELÝ 50 * Atatürk Havaalaný - World Park Hotel - Atatürk Havaalaný için geçerlidir. KDV ilave edilecektir. Seçenek 1 : Banka Havalesi ile Ödeme BANKA SUBE Hesap Adi HESAP NO YTL HESAP NO EURO : FORTIS BANK : PENDIK 091 : Triga Turizm Organizasyon ve Danismanlik Ltd. Sti. : : Rezervasyonunuzun kabul edilebilmesi için, ücretin yatýrýldýðýný gösteren banka dekontu ile birlikte kayýt, otel rezervasyon ve transfer ücreti formlarýnýn Triga Turizm e gönderilmesi gerekmektedir. Seçenek 2 : Kredi Karti ile Ödeme Visa Mastercard Kart Numarasý : Geçerlilik Tarihi : / Güvenlik Numarasý : Adý :... Soyadý :... Yukarida tarafimdan doldurulmus hizmetlerle ilgili olarak Triga Turizm e kredi karti hesabimdan belirlenen miktarda paranin ödenmesini kabul ederim. Tarih Imza Önemli Uyarý : Kredi kartý ödemelerinde bankanýn iþlem gördüðü tarihin TCMB döviz satýþ kuru esas alýnýr.

8 Akut GENEL BÝLGÝLER Toplantý Merkezi ve Tarihi Toplantý, 8 Mart 2008 tarihinde World Park Hotel Ýstanbul' da düzenlenecektir. 7-8 Mart 2008 tarihlerinde World Park Hotel de konaklama olacaktýr. Toplantý Dili Toplantý dili Türkçe' dir Toplantý Kayýt Kayýt masasý, 7 8 Mart 2008 tarihlerinde saatleri arasýnda açýk olacaktýr. Yaka kartý, toplantý çantasý, katýlým belgesi ve toplantý program kitabýný kayýt masasýndan alabilirsiniz. Yaka Kartý Tüm Katýlýmcýlar ve refakatçilerin toplantý merkezi, stand alanlarý ve sosyal aktivitelere katýlabilmeleri için kendilerine kayýt esnasýnda verilmiþ olan yaka kartlarýný takmalarý gerekmektedir. Stand Alaný Toplantý süresince ilaç sanayi ve cihaz firmalarýnýn katýlacaðý stand ve sergi alanlarý, katýlýmcýlarýn gezebilmeleri için 8 Mart 2008 tarihinde saatleri arasýnda açýk olacaktýr. Katýlým Belgesi Toplantýya kayýt yaptýran tüm katýlýmcýlara, toplantý günü olan 8 Mart 2008 tarihinde katýlým belgeleri verilecektir. Katýlým belgelerini kayýt masasýndan almanýz gerekmektedir. Toplantýdan erken ayrýlacak hekimlerin katýlým belgesi için kayýt deksine bilgi vermeleri gerekmektedir. Davet Mektubu Toplantýya katýlým için baðlý bulunduklarý kurumlardan izin almalarý gereken katýlýmcýlar için, talep ettikleri takdirde davet mektubu gönderilecektir. Davet mektuplarý sadece izin amaçlýdýr. Kredilendirme Toplantý, Türk Tabibleri Birliði (TTB) Sürekli Týp Eðitimi (STE) kredilendirme Kurulu tarafýndan kredilendirilecektir. YAZIÞMA ADRESLERÝ Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný Ýstanbul T / 38 F Organizasyon Acentesi Triga Kongre ve Organizasyon Ýnönü Cad. Aydoðan Ýþ Merkezi No : 12/24 Kozyataðý - Ýstanbul T F

9 OTEL BÝLGÝLERÝ Akut World Park Hotel - Ýstanbul Konum World Park Hotel, Sirkeci' nin simgesi konumunda olan 4. Vakýf Han binasýnýn bölgedeki tek 5 yýldýzlý otel olma özelliðine sahip olup; Ýstanbul' un Avrupa Yakasýnda Eski Þehir (Old City) denilen tarihi yarýmadada Sirkeci ve Eminönü arasýnda bulunmaktadýr. Havaalanýna yaklaþýk 20 dakika uzaklýktadýr. Oda Detaylarý World Park Hotel' de toplamda 172 adet son derece konforlu ve standartlarýn üzerinde büyüklüðe sahip, size özel misafir odalarý bulunmaktadýr. Uydu yayýný, kablosuz internet eriþimi, minibar, kasa, çalýþma masasý, saç kurutma makinesi ve banyo aksesuarlarý, bornoz, terlik, þampuan, sabun, nemlendirici, duþ jeli, istenildiði takdirde uyandýrma sistemi de mevcuttur. Hobyar Mahallesi Hamidiye Caddesi No: 64 Eminönü - ÝSTANBUL

10